Знайдено 36 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «rendering» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

rendering [ˈrend(ɘ)rɪŋ] n
1. переклад;
2. виклад; тлумачення;
3. виконання (твору);
4. надання (послуги тощо);
  ~ of help надання допомоги;
5. висловлення (подяки тощо);
6. витоплювання (сала);
7. штукатурка; обмазування;
8. перший шар штукатурки.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

знекровлення 1. draining of blood;
2. перен. (безсилий) rendering lifeless.
знешкодження rendering safe, rendering harmless.
зображення 1. (дія) rendering, representation;
2. (образ) picture, portrayal, image; (відбиток) imprint;
дзеркальне ~ mirror image;
негативне ~ negative picture;
3. мат. (подання) representation;
графічне ~ graphical representation;
~ у дзеркалі reflection.
передавання (див. ще передача)
1. (чогось більше, ніж потрібно) giving over, giving too much;
2. (з рук у руки) passing on, handing over;
3. (повноважень і т. д.) giving up;
4. (змісту) rendering.
передач||а 1. (дія) transfer, transmission; (майна) transference, transferring, handover, assignment; (питання на розгляд) reference, submission; (змісту) rendering; (у спадщину) descent, remise; (новин, чуток) message, communication; (влади) devolution;
~а досвіду transfer of experience;
~а енергії фіз. energy transfer;
~а повноважень delegation of authority;
~а прав transfer of rights;
акт ~і юр. conveyancing;
2. мех. (механізм) transmission, drive, gear(ing);
~а у велосипеді high (low) gear of a bicycle;
гвинтова спіральна ~а helical gearing;
зубчаста ~а tooth gearing;
ланцюгова ~а chain drive;
пасова ~а belt drive gearing;
3. (по радіо) broadcast; (по телебаченню) telecast;
телевізійна ~а в прямому ефірі a live TV show;
4. (в лікарню, у в’язницю) (food) parcel.
переказ 1. (дія) retelling; (виклад змісту) rendering (of a story); (усний) narration, delivery, tradition; (легенда) legend, traditional story; грам. paraphrase; шк. exposition;
2. (грошовий тощо) order, remittance;
поштовий ~ postal order.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

rendering = відтворення (зображення), візуалізація, формування зображення, рендеринг

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

rendering 1. вико́нування//викона́ння 2. надава́ння//надання́ 3. пере́клад, переклада́ння
['rεndərɪŋ]
• color ~ = кольоровідтво́рювання//кольоровідтво́рення (у світлі даного джерела щодо світла еталонного джерела)
• ~ harmless = знешко́джування//знешко́дження

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

знешко́джувальний rendering harmless
знешко́джування//знешко́дження rendering harmless
кольоровідтво́рювання//кольоровідтво́рення 1. color reproduction 2. (у світлі даного джерела щодо світла еталонного джерела) color rendering
надава́ння//нада́ння́ 1. (тривкости, непроникности, захисних властивостей тощо) proofing (against) 2. (каналів, частот тощо) assignment 3. (послуг, допомоги) rendering, rendition

~ по́слуг = service, rendering services

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

звідо́мний (-на, -не) of a report (information, account);
  звідо́мність (-ности [-ності]) f (act of): reporting, rendering an account.
звітува́ння n (act of): reporting, rendering an account.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

вираженн||я ім. с. expression; (виклад, формулювання) statement, formulation; (передання) rendering
знекровлення ім. с. draining of blood; перен. (безсилий) rendering lifeless.
знешкодження ім. с. rendering safe, rendering harmless.
зображення ім. с. (дія) rendering, representation; (образ) picture, portrayal, image; (відбиток) imprint; мат. (подання) representation
надання ім. с. assignment, allotment, concession; allocation

~ звітності rendering of accounts/reporting
представлення ім. с. (пред’явлення документа тощо) presentation, presentment, production, submission; (рахунку тощо) rendering, delivery, surrender; (організації тощо десь) representation; (когось комусь) introduction (of – to); (поняття) idea, notion, conception; театр. performance
формулювання ім. c. formulation, wording, phrasing, rendering, statement.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

ухвалення ім. = passing; pronouncement; delivery; rendering; sentencing;

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

rendering (і) перероблення тваринних відходів; (пк) переробний (м’ясозаготівлі, рибозаготівлі, птахозаготівлі, м’яса й товщів з ресторанів, здохлих тварин)
r. blood drier сушарка переробної тваринної крові
r. continuous drier безперервна сушарка переробних тваринних відходів [продуктів]
r. cooker варильний казан переробних тваринних відходів [продуктів]
r. drier сушарка переробних тваринних відходів [продуктів]
r. edible lard and tallow перероблення їстівного смальцю та лою
r. feather drier сушарка переробного пір’я
r. fishmeal drier сушарка меленої риби та рибних відходів
r. liquid separation відокремлення рідини з переробних тваринних відходів
r. plant завод перероблення тваринних відходів [товщів]
r. products продукти перероблення тваринних відходів
r. products handling догляд за продуктами перероблення тваринних відходів
animal (і) тварина; (пк) тваринний
a. charcoal тваринне активне вугілля (для адсорбції) (отримують деструктивною дистиляцією органічних речовин)
a. droppings тваринні відходи [кал]
a. feed тваринне харчування
a. feedlot пасовище
a. husbandry тваринництво
a. matter reduction [rendering] перероблення речовин тваринного походження
blood кров; рід, сім’я, походження
b. clotting зсідання [осідання] крові
b. platelets кровинки, кров’яні тільця (прозорі, округлі)
b. rendering перероблення (тваринної) крові
b. rendering drier сушарка крові
feather (і) перо, пір’я; (пк) пір’яний; (д) вкривати(ся) перами, оперятися
f. drier [dryer] сушарка пір’я
f. drying сушення пір’я
f. processing технічне обробляння [переробляння] пір’я (загальне окреслення)
f. rendering обробляння пір’я
f. rendering drier парова сушарка переробленого пір’я

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

буферизація buffering; spooling прф

б. глибини зображення depth buffer(ed) rendering
відпирання unblanking; triggering; (розблокування) unlocking, enablement; (щодо провідності) rendering conducting; (напр., тиристора) activation
візуалізація visualization, imaging, rendering; viewing ком

в. тривимірних об’єктів surface rendering ком
знешкодження neutralization, rendering safe
індекс,~у index; (напр., моди) number; (у мовах програмування) suffix; (ідентифікатор) identification number; (позначка) notation, code, mark; subscript інф

і. кольоропередавання colour rendering index
кольоропередавання colour rendition, colour rendering, colour transfer
тонування toning; rendering інф
швидкість velocity, speed, rapidity, quickness; (процесу) rate; (малоінерційність) fastness; (як темп) rate, pace

ш. відтворювання зображення rendering speed
якість, якості quality; (властивість) property; (добротність) merit

я. кольоровідтворення colour rendering properties