Знайдено 74 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «rejection» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

rejection [rɪˈdʒekʃ(ɘ)n] n
1. відхилення, відкидання; відмова;
  a complete, a flat, an outright, a total ~ категорична відмова;
  the ~ of the bill відхилення законопроєкту;
2. pl брак, відходи;
3. відсортування, бракування;
4. мед. відторгнення;
  the ~ of transplanted organs відторгнення пересаджених органів;
5. екскременти;
6. виверження.
tissue [ˈtɪʃu:, ˈtɪsju:] n

  ~ rejection мед. реакція відторгнення пересадженої тканини.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

бракування rejection of spoilage/defective articles; sorting out of articles/goods.
відвід 1. тех. pipe-bend, elbow, branch pipe;
2. ел. tap, tapping, bend, branch, branching;
3. мор. (щогли) spreader;
4. (кандидата) rejection, objection; юр. (свідків та ін.) challenge; recusation;
робити ~ to object, to challenge, to take exception (to).
відкидання 1. throwing away, throwing back;
2. перен. denial, rejection і т. д. (див. відкидати).
відкинення rejection.
відмов||а refusal, repudiation, denial, renunciation; юр. rejection, nonsuit; sl. mitten;
рішуча ~а а flat refusal;
~а від позову юр. abandonment;
~ від чогось giving smth. up;
~а в позові dismissal of an action;
одержувати ~у (в чомусь) to be refused; (на пропозицію) to be rejected;
~а скоритися defiance; disobedience;
не приймати ~и to take no denial;
він не прийме ~и he will not take no (for an answer);
невже ви відповісте ~ою на це прохання? can you deny this request?
відторгати, відторгнути to tear away, to seize;
відторгнення tearing away; мед. rejection.
незадоволення displeasure, discontent, dissatisfaction;
~ бажання failure to satisfy one’s desire;
~ позову юр. rejection (of action).
неприйняття non-acceptance, rejection.
самовідвід refusal to accept (an office, one’s nomination), withdrawal of one’s candidature, rejection of an office.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

rejection = [rɪ'dʒɛkʃn] відмо́ва; відхи́лення, відкида́ння (пропозиції тощо)
error = ['ɛrə] 1. по́хибка 2. по́ми́лка 3. хи́ба, ва́да // by trial and ~ ме́тодом спроб і по́ми́лок; ~ due to по́ми́лка, зумо́влена (чимось); ~ in an equation по́ми́лка в рівня́нні, по́ми́лка у фо́рмулі; ~ in an estimate по́хибка оці́нки; ~ per digit по́хибка на ци́фру; within the experimental ~ в ме́жах експеримента́льної по́хибки

• rejection ~
= по́ми́лка че́рез відкида́ння, ігнорува́ння, невизна́ння́ (правильного елемента)
limit = ['lɪmɪt] 1. грани́ця // to pass to the ~ перехо́дити/перейти́ до грани́ці 2. межа́ || обме́жувати/обме́жити // to place a ~ обме́жувати/обме́жити; встано́влювати/встанови́ти межу́; within the ~s у ме́жах 3. лімі́т || лімітува́ти

• rejection ~
= стат. крити́чна грани́ця
number = ['nʌmbə] 1. число́ || числови́й 2. но́мер || номерни́й || нумерува́ти/пронумерува́ти, познача́ти/позна́чити но́мером; лічи́ти/полічи́ти, перелі́чувати/перелічи́ти; перерахо́вувати/перерахува́ти (за порядком номерів) 3. (числовий) коефіціє́нт 4. кі́лькість // a fair/great/small ~ (of) доста́тня/вели́ка/мала́ кі́лькість (чогось); quite a ~ (of) чима́ло 5. число́, ви́пуск (журналу)

• rejection ~
= крити́чне число́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

band-rejection смугозатри́мувальний, смугореже́кторний
[ˌbændrɪ'dʒεkʃn]
rejection 1. реже́кція || режекці́йний 2. пригні́чування//пригні́чення (завад тощо); непропуска́ння (сигналу) 3. відмо́ва, неприйняття́, відкида́ння 4. бракува́ння//забракува́ння
[rɪ'dʒεkʃn]
band 1. сму́га || сму́гови́й 2. діяпазо́н || діяпазо́нний 3. (тт) зо́на || зо́нний 4. (сп.) смуга́стий спе́кт(е)р 5. стрі́чка; (вузька) та́сьма́; (широка) би́нда || стрічко́ви́й, тасьмови́й, биндови́й 6. о́бід; обру́ч || ободо́вий, обруче́вий 7. зв’я́зувати//зв’яза́ти (стрічкою тощо)

rejection ~ = сму́га непропуска́ння
filter 1. фі́льт(е)р || фільтрови́й || фільтрува́ти//профільтрува́ти/‌відфільтрува́ти ■ to ~ off, to ~ out профільтрува́ти, відфільтрува́ти 2. світлофі́льт(е)р, опти́чний фі́льт(е)р 3. ціди́ло || ціди́ти//проціди́ти/‌відціди́ти

band-rejection ~ = смугоселе́кторний [смугови́й селе́кторний] фі́льт(е)р

rejection ~ = реже́кторний [загоро́джувальний] фі́льт(е)р
region 1. діля́нка; зо́на; сму́га; о́бласть; ареа́л 2. (гф) шар йоносфе́ри

rejection ~ = о́бласть відкида́ння
zone 1. зо́на || зо́нний || зонува́ти//позонува́ти 2. по́яс, сму́га || поясни́й, сму́говий 3. о́бласть (із чітко визначеними межами)

rejection ~ = (матем.) крити́чна зо́на/о́бласть; о́бласть відкида́ння

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

бракува́ння rejection, discarding
відкида́ння//відки́нення 1. (заперечування, спростовування) negation 2. (відмова) rejection 3. (вилучання, закреслювання) deletion
відмо́|ва 1. (людини) refusal 2. (заперечення) rejection, denial 3. (від думки, наміру) abandonment, giving up 4. (від попередньо сказаного тощо) withdrawal 4. (механізму) failure; malfunction; breakdown 5. (комп.) failure, fault ▪ захи́щений від —в failure-free; схи́льний до —в fallible
зо́н|а 1. zone ▪ поді́лений на —и zoned, zonated, zonate 2. (ділянка) region; section, sector 3. (кільцева, пас) belt 4. (смуга) band 5. (площа) area 6. (тт) band 7. (реактора, активна) core 8. (охоплювана ділянка) coverage 9. (комп.) domain

крити́чна ~ = 1. critical region 2. (матем.) rejection zone
неприйняття́ 1. (дія) див. неприйма́ння 2. (ідеї тощо) nonacceptance 3. (заперечення) rejection
непропуска́ння 1. (проміння, частинок) nontransmission 2. (сигналу; пригнічування, завад тощо) rejection
о́блас|ть 1. region див. тж ділянка 2. (матем.) domain 3. (просторова) space 4. (із чітко визначеними межами) zone див. тж зона 5. (площа) area 6. (проміжок) interval, segment 7. (діяпазон) range; scope 8. (царина, галузь) realm, field, sphere

~ відкида́ння = rejection region

крити́чна ~ = critical region; (матем.) rejection zone
пригні́чування//пригні́чення 1. suppression 2. (стримування, запобігання) depression; repression 3. (гальмування, затримування) inhibition 4. (гасіння, послаблювання) quenching; (швидке, раптове) quench 5. (завад тощо) rejection 6. (тиск) pressure 7. (тягарем) weighing, pressing 8. (гамування, амортизування) damping
режекці́йний rejection; trapping
реже́кція rejection; trapping
сму́|га 1. strip 2. stripe 3. (довга вузька, з тканини чи металу) strap 4. (тонка) stria 5. (діяпазон) band 6. (зона) zone 7. (пояс) belt 8. (інтерференційна тощо) fringe 9. (мн., пов’язані з неоднорідністю середовища, опт.) schlieren

~ непропуска́ння = rejection [stop] band; (фільтру) attenuation band
смугозатри́мувальний band-rejection, band-stop, band-elimination
смугореже́кторний band-rejection, band-stop, band-elimination
фі́льт(е)р (-тру) 1. filter 2. (сітчастий) strainer див. тж цідило

загоро́джувальний ~ = rejection [elimination] filter, eliminator

реже́кторний ~ = rejector, trap; rejection [elimination] filter; rejector circuit

смугореже́кторний ~ = band-rejection [band-elimination, band-stop] filter

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ві́дкид (-ду) m declivity, steepness;
  відкида́ння n (act of) casting out (away), rejection.
ет! interj. (expressing rejection): get away (out) with that!
іко́нобо́рець (-рця) m image-breaker, iconoclast;
  іконобо́рство (-ва) n rejection of the worship of images;
  іконографі́чний (-на, -не) iconographic;
  іконогра́фія (-ії) f iconography;
  іко́нопис (-су) m iconography, church painting;
  іконопи́сець (-сця) m iconographer, imagepainter;
  іконопочита́ння n iconolatry;
  іконоста́с (-су) m inconostasy; picture-wall of saints (in front of the altar).
цура́ння n rejection; (act of): disowning, shunning; avoidance.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

бракування ім. с. rejection, condemnation, repudiation of spoilage/defective articles
~ товару goods rejection, rejection of articles/goods.
відвід ім. ч. mex. pipe-bend, elbow, branch pipe; ел. tap, tapping, bend, branch, branching; мор. (щогли) spreader; (кандидата) rejection, objection; юр. (свідків та ін.) challenge; recusation
відкинення ім. с. rejection.
відмов||а, ~лення ім. ж. refusal, repudiation, denial, renunciation; юр. rejection, nonsuit; розм. mitten

~а у виданні патенту rejection/ refusal of patent
кільк||ість ім. ж. quantity, amount; (число) number; (чогось виділеного, що розподіляється, напр., фондів, матеріалів) allotment, allocation

критична ~ість (дефектних виробів) rejection number
незадоволен||ість, ~ня ім. ж. dissatisfaction (about/with), discontent (about/at/with), displeasure (at/with); (вимогами) non-compliance (with)

~ня позову юр. rejection (of action)

~ість скаргою rejection of a complaint, failure to act on a complaint
неприйняття ім. с. non-acceptance, rejection; (резолюції, мір) failure to adopt; (в організацію) non-admission, non-admittance

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

апеляці|я ім. = appeal; application, suit; entreaty, (звернення) call, request, supplication, solicitation, petition, plea;

• відхилення ~ї = denial / dismissal / rejection of an appeal;
відвід ім. = challenge (of / to); objection (to); rejection (of);
відмов|а ім. = refusal; waiver; (відхилення) rejection; declining; refusal; (скасування) withdrawal; (незгода, заперечення) denial; dismissal; abandonment, waiver; (денонсація) denunciation;

• причина ~и = cause for rejection;
відхилення ім. = (відмова) refusal, rejection; denial; dismissal; non-acceptance; (відступ від норм) deviation, diversion; divergence; (від сутності справи) digression;

• ~ законопроекту = rejection of a bill;
• ~ касації = rejection of a cassation;

• ~ претензії = rejection of a claim;
• ~ пропозиції = rejection of an offer;
позов ім. = claim, action, lawsuit, suit; civil complaint; plea;

• відмова в ~і = refusal of a suit; rejection of a petition;
причин|а ім. = cause; ground; reason;
• ~а відмови = reason for rejection;

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

brand n марк., вир. марка; ґатунок; торгова марка; марочний товар; товарна марка; товарний знак; фірмовий знак; фабричне клеймо; клеймо; a марочний
продукт, послуга або асортимент продуктів (product line) з конкретною назвою, символом або дизайном (design), що чітко відрізняє його від подібних продуктів чи послуг інших фірм; ◆ марка є засобом, який допомагає споживачеві (consumer) виділити специфічні продукти чи послуги серед аналогічних, запропонованих конкурентами; серед найпопулярніших марок: Тайд (Tide) – марка прального порошку; Пепсі (Pepsi) – марка безалкогольного напою; Нескафе (Nescafe) – марка кави
 • ~ rejection = відхилення марки
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  rejection відкинення, відхилення (прохання, заяви)

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  викид,~у jut; (стрибок) surge; (виступ) bump, bulge; (сплеск) eruption, burst; (пік) spike; (на фронті імпульсу) overshoot; (кривої) pip, hump; (напр., диска з дисковода) reject, rejection; (спотворення зображення) glitch тлб
  викидування (напр., диска з дисковода) rejection; (на Сонці) ejection
  відкидання (відхиляння) rejection; (заперечення) negation; (нехтування) neglect; (бракування, списання) discarding; (напр., незначущих нулів) dropping інф; (напр., членів ряду) casting-out, cutting, truncation; (вилучання) deleting, deletion, eliminating; screening-out мат; (напр., нулів) suppression мат; (техніка) throwing-away
  змішувач,~а mixer, blender, mixer(-first) detector; (змішувальна схема) mixing circuit; (змішувальна камера) mixing chamber; (у супергетеродинному радіоприймачі) detector

  з. з усуненням дзеркального каналу image-rejection mixer
  коефіцієнт,~а coefficient; (множник) factor; (відношення) ratio; (числовий) number, figure; (використання) usage; modulus

  к. поглинання завад послідовного виду series mode rejection ratio || SMRR

  к. послаблення синфазних сигналів || к. придушення синфазної завади common-mode rejection ratio

  к. придушення завад загального виду common-mode interference rejection ratio || CMRR
  неприйняття non-acceptance; (заперечення) rejection
  послаблення weakening; (зменшення) reduction, reducing; (придушення; напр., сигналу) rejection; (коливань) attenuation, attenuating, decay; (погіршення) impairment; (загасання) damping

  п. сигналів сусіднього каналу adjacent channel attenuation, adjacent channel rejection
  п. синфазного сигналу in-phase rejection, common-mode rejection
  пригнічення suppression; (придушення, послаблення) depression, repression, rejection, quench; (гальмування) inhibition
  придушення suppression, cancellation, rejection, depression; (послаблення) attenuation; (гасіння, напр., променя) quench; mute звз

  вибіркове п. виклику selective call rejection тлф

  п. амплітудної модуляції (у приймачі) amplitude-modulation rejection, amplitude-modulation suppression

  п. завад interference rejection; interference (-source) suppression звз; (радіоприймання) noise suppression
  п. завад на проміжній частоті intermediate-frequency rejection

  п. синфазного сигналу in-phase rejection звз

  п. фону шумів background noise rejection
  п. хибних сигналів (радіо) spurious-response rejection

  п. шумів noise cancellation, noise elimination, noise rejection, noise suppression, background suppression; parasitic suppression звз
  приймач,~а (приймальний пристрій) receiver, receiving device, receiving terminal, receptor; (радіоприймач) (radio) receiver, radio (set), wireless (set), set; (телеприймач) див. телевізор; (отримувач; напр., інформації) recipient; (напр., даних) target інф; (звуку, випромінення) detector фіз; (приймальний отвір) intake фіз

  п. з придушенням радіозавад від дзеркального каналу image rejection receiver
  радіоприймач,~а radio (set), (radio) receiver, receiving set

  р. з придушенням радіозавад від дзеркального каналу image rejection receiver
  режекція rejection, trapping

  просторова р. завад spatial interference rejection звз

  р. ко́лірного сигналу-підносія colour subcarrier rejection
  р. накладення імпульсів pile-up rejection, pileup rejection

  р. сигналу змінного струму alternating current rejection інф
  р. сигналу-підносія subcarrier rejection
  частото-залежна р. (завад) frequency(-dependent) rejection
  селективність selectivity, selectiveness; (вибірність) discrimination

  с. сусіднього каналу adjacent-channel selectivity, adjacent channel rejection ratio, selectance
  сигнал,~у signal; (імпульс) pulse; (виклик) call звз; (тривога) alarm

  с. відмови від виклику call rejection signal
  смуга (зокрема діапазон) band; (смужка) strip, streak; (стрічка) stripe; (зона) zone, belt; (інтерференційна) fringe

  с. загородження фільтра filter elimination band, filter rejection band; attenuation band of filter

  с. непрозорості фільтра || с. непропускання фільтра filter suppression band, filter stop band, filter rejection band
  стійкість stability, resistance; (усталеність) steadiness; (довготривалість) durability

  с. до відмов failure tolerance, rejection stability
  усунення removal; (напр., несправності) elimination; (придушення) suppression, rejection; (знищення, видалення) deletion; (демонтаж) unmount; (витягнення, вийняття) extraction; (непотрібної інформації) purge інф

  у. інтермодуляційних спотворень intermodulation rejection

  у. місцевих завад clutter rejection
  фільтр,~а filter, filtration unit; sifter рдт; pass звз; (режекторний) trap; (поглинальний) absorber; (очищувач) cleaner; (сито) strainer

  загороджувальний ф. || режекторний ф. (band-)rejection filter, rejector (circuit), suppression filter

  режекторний ф. band-elimination filter, band-rejection filter, band-stop filter, low-and-high-pass filter, rejection filter, eliminator, rejector, trap
  фільтр-затулка || режектор,~а (band-)rejection filter, notch filter, trap, rejector
  частота frequency, rate; (обертання) speed

  ч. режекції rejection frequency, notch frequency, trap frequency