Знайдено 29 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «reflective» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

reflective [rɪˈflektɪv] а
1. що відбиває, відображає; відбивний;
2. відбитий;
  ~ light відбите світло;
3. розумний; який міркує;
  ~ mind розум, схильний до роздумів;
  ~ reading вдумливе читання;
4. задумливий, замислений;
  her face was ~ у неї був замріяний вигляд;
5. грам. зворотний; ◊
  ~ faculty розумові здібності.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

відбивн||ий 1. reflecting, reverberating; reflective, reverberatory;
2. кул.: ~а (котлета) chop.
рефлективний reflective.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

category = ['kætəgəri] катего́рія; клас || категорі́йний

• reflective ~
= рефлекти́вна катего́рія
complex = ['kɒmplɛks] 1. ко́мплекс || ко́мплексний // almost ~ ма́йже ко́мплексний 2. складни́й; скла́дений

• reflective ~
= рефлекти́вний ко́мплекс

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

partially-reflective частко́во відбива́льний
['pɑːʃəlirɪˌflεktɪv, 'pɑːrʃ-]
reflective відбива́льний, рефлекти́вний, зда́тний відбива́ти
[rɪ'flεktɪv]
coating 1. (дія) покрива́ння//покриття́ (with – чимось); (наслідок) по́крив || покрива́льний; по́кривний 2. плакува́ння//заплакува́ння 3. оболо́нка 4. (дія) личкува́ння/обличко́вування//обличкува́ння; (наслідок) обличко́вання || личкува́льний, обличко́вувальний

reflective ~ = відбива́льний по́крив

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

відбива́льний 1. reflection, reflecting, reflective 2. (відлунний) reverberating, reverberatory 3. (відхилювальний) deflecting 4. (відштовхувальний) repulsive
частко́во ~ = partially-reflecting, partially-reflective
екра́н (-у, а) 1. (кіно, проєкційний тощо) screen 2. (захисний) shield, screen; curtain; shroud; (щит, загорожа тж) apron ▪ без —у screenless; (захисного) shieldless; apronless; uncurtained 3. (монітора, приладу) display ▪ ви́вести на ~ to display 4. (електроннопроменевої трубки) face(plate) 5. (перешкода) barrier 6. (з металевої сітки) cage 7. (від світла) shade; blind ▪ зня́ти ~(а) to unshade 8. (акустичний) baffle

відбива́льний ~ = reflective [reflecting] screen; (захисний) reflection shield, reflecting barrier
зда́тний able; capable (у, в, на – of) ▪ ~ витяга́тися ни́ткою (про в’язку речовину) stringy, ropy; ~ відбива́ти reflective; ~ відлу́нювати reverberative, reverberatory; ~ вчи́тися educable; ~ гни́ти putrescible; ~ здува́тися turgescent; ~ злипа́тися conglutinative; ~ змі́шуватися miscible; ~ набряка́ти turgescent; ~ накопи́чуватися accumulative; ~ оки́снюватися oxidizable, oxidizing; ~ отри́мувати recipient; ~ пересува́тися moving, locomotive; ~ перетво́рюватися на скло vitrifiable, vitrescible; ~ пла́вати (триматися на поверхні) floatable; ~ спіка́тися sinterable; ~ спли́нюватися fluidizable; ~ сприйма́ти recipient; ~ спричини́ти по́діл ядра́ fission-producing; ~ тве́рднути hardenable; solidifiable; ~ тужа́віти solidifiable; ~ утво́рювати складки́ foldable
по́крив (-у) 1. (відокремний; природний) cover, covering 2. (нанесений на поверхню) coat, coating 3. (шар) blanket; (верхній шар) overlay 4. (із накипу, кори, осаду тощо) deposit, encrustation [incrustation] 5. (оболонка) (body)shell; jacket; (природна) mantle 6. (примежовий шар) sheath ▪ без —у (голий) bare; (непокритий) uncoated; із —ом (surface-)coated, covered, jacketed; зі зня́тим —ом uncovered, unsurfaced, unjacketed; зі що́йно зня́тим —ом freshly uncovered [uncoated, unjacketed]; зніма́ти ~, видаля́ти ~ to decoat, to uncover, (поверхневий шар) to desurface; нано́сити ~ to coat, to cover (with)

відбива́льний ~ = reflective coating; (дзеркальний) mirror coating
рефлекти́вний reflective

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

рефле́кс (-са) m reflex;
  рефлексі́йний (-на, -не)* reflective;
  рефле́ксія (-ії) f reflexion, reflection;
  рефлексологі́чний (-на, -не)* reflexological;
  рефлексоло́гія (-ії)* f reflexology.
рефлекти́вний (-на, -не)* reflective, reflected:
  рефлекти́вний рух, reflex motion;
  рефле́ктор (-ра) m reflector;
  рефлекто́рний (-на, -не)* reflective, reflexible;
  рефлектува́ти (-у́ю, -у́єш) I vt to reflect.
уду́мливий (-ва, -ве)* reflective, pensive, thoughtful;
  уду́мливість (-вости [-вості]) f pensiveness, thoughtfulness, weighty consideration.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

reflective відбивний; відблисний; віддзеркальний; відобразний

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

відбивальний reflecting, reflective
відбивний reflective, reflecting, reverberatory
екран,~а screen; (перегородка, перепонка) baffle; (приладу) display; (ЕПТ) face; (захисний) shield, screen; (вертикальної антени) earth plane, ground plane; (кабелю) tube; faceplate, barrier, blind елн; baffler, viewing screen, shade, wall звз

відбивний е. reflective screen

напівпрозорий РК-е. transflective screen, transparent-reflective screen
здатність capacity, power; (можливість) capability, ability; property звз

відбивальна з. reflective power, reflectivity, reflectance
індикатор,~а indicator, display; (сигнальний) annunciator

відбивний і. reflective(-mode) display
кінескоп,~а kinescope, tube, video camera tube, cathode-ray tube || CRT; television tube, (television) picture tube тлб

проєкційний к. reflective TV CRT, projection tube; n-прожекторний к. n-gun kinescope
комірка cell; (сітки) mesh; location ком

відбивна рідиннокристалова к. reflective liquid-crystal cell
маркер,~а marker, mark; token інф; (ознака, знак) tag, flag

відбивальний м. (напр., на магнетній стрічці) reflective marker
оптика (наука або оптичні явища) optics; (оптичні прилади) optics, optical apparatus, optical instruments and devices

дзеркальна о. mirror optics, reflective optics
послаблення weakening; (зменшення) reduction, reducing; (придушення; напр., сигналу) rejection; (коливань) attenuation, attenuating, decay; (погіршення) impairment; (загасання) damping

п., зумовлене відбиттям (від неузгодженого навантаження) reflective attenuation
рефлекторний reflective, reflexive
слабковідбивний low-reflective