Знайдено 91 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «reflecting» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

reflecting [rɪˈflektɪŋ] а
1. відбивний, дзеркальний;
  a ~ telescope дзеркальний телескоп; телескоп-рефлектор;
2. розумний, що розмірковує.
telescope [ˈtelɪskɘʋp] n

  a reflecting ~ дзеркальний телескоп;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

відбивн||ий 1. reflecting, reverberating; reflective, reverberatory;
2. кул.: ~а (котлета) chop.
телескоп 1. астр. telescope;
дзеркальний ~ reflecting telescope, reflector;
лінзовий ~ refracting telescope, refractor;
2. зоол. telescope fish.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

reflecting = [rɪ'flɛktɪŋ] відбива́льний
barrier = ['bæriə] 1. бар’є́р || бар’є́рний 2. перепо́на; зава́да, перешко́да; екра́н

• reflecting ~
= відбива́льний бар’є́р
boundary = ['baʊndəri] 1. межа́, край || межови́й 2. межова́ пове́рхня 3. екра́н, бар’є́р

• reflecting ~
= відбива́льна межа́; відбива́льний екра́н (бар’є́р)
telescope = ['tɛlɪskəʊp] 1. телеско́п 2. опти́чна труба́
• reflecting ~
= рефле́ктор

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

half-reflecting напіввідбива́льний
[ˌhɑːfrɪ'flεktɪŋ, ˌhæf-]
heat-reflecting 1. тепловідбива́льний 2. теплозахисни́й
['hiːtrɪˌflεktɪŋ]
light-reflecting світловідбива́льний
[ˌlaɪtrɪ'flεktɪŋ]
partially-reflecting частко́во відбива́льний
['pɑːʃəlirɪˌflεktɪŋ, 'pɑːrʃ-]
reflecting 1. відбива́ння//відбиття́ || відбива́льний 2. відобража́ння/‌відобра́жування//відобра́ження || відобража́льний
[rɪ'flεktɪŋ]
sound-reflecting звуковідбива́льний
['saʊndrɪˌflεktɪŋ]
antenna (мн. antennae) 1. анте́на || анте́новий 2. дотика́льце

reflecting ~ = див. reflector ~
barrier 1. бар’є́р || бар’є́рний 2. перепо́на; зава́да, перешко́да; екра́н

reflecting ~ = відбива́льний бар’є́р [екра́н]
boundar|y 1. межа́ (просторова) || межови́й ■ at the ~ на межі́ 2. межа́ по́ділу (середовищ) 3. межова́ пове́рхня 4. (матем.) край (области) || крайови́й 5. обме́жник

reflecting ~ = відбива́льна межа́
coating 1. (дія) покрива́ння//покриття́ (with – чимось); (наслідок) по́крив || покрива́льний; по́кривний 2. плакува́ння//заплакува́ння 3. оболо́нка 4. (дія) личкува́ння/обличко́вування//обличкува́ння; (наслідок) обличко́вання || личкува́льний, обличко́вувальний

heat-reflecting ~ = тепловідбива́льний [теплозахисни́й] по́крив
curve 1. крива́ (лінія); гра́фік 2. ви́гин; закру́глення 3. лека́ло 4. вигина́ти(ся)//ви́гнути(ся); криви́ти(ся)/‌скри́влювати(ся)//скриви́ти(ся), перекри́влювати(ся)//перекриви́ти(ся) ■ to ~ in [inward(s)] вгина́тися//у(ві)гну́тися 5. (про лінію) загина́ти(ся)//загну́ти(ся)

reflecting ~ = відбива́льна [дзерка́льна] крива́
galvanometer ґальвано́мет(е)р || ґальванометри́чний

reflecting ~ = дзерка́льний ґальвано́мет(е)р
layer 1. шар || шаро́вий 2. верства́; про́шарок; пласт; нашаро́вання || верствови́й || нашаро́вувати//нашарува́ти 3. пере́кладка, про́кла́дка || перекладко́вий, прокладко́вий 4. ро́зріз (на кресленику)

reflecting ~ = відбива́льний шар
medium (мн. media) 1. середо́вище || середо́вищний 2. матерія́л, речовина́ 3. за́сіб, спо́сіб; аге́нт, посере́дник ■ through the ~ of че́рез (щось), шляхо́м (чогось), із використа́нням (чогось) 4. (комп.) носі́й інформа́ції 5. (х.) розчи́нник 6. сере́дина, промі́жни́й сту́пінь || сере́динний, промі́жни́й 7. помі́рний

reflecting ~ = відбива́льне середо́вище
microscope мікроско́п || мікроско́пний ■ through a ~ під мікроско́пом; visible with a ~ ви́дний у мікроско́п

reflecting ~ = відбива́льний мікроско́п
mirror 1. дзе́ркало || дзерка́льний 2. (фіз. плазми) дзерка́льна па́стка; за́тичка

half-reflecting ~ = напіввідбива́льне дзе́ркало

partially-reflecting ~ = частко́во відбива́льне дзе́ркало
objective 1. (опт.) об’єкти́в || об’єкти́вовий 2. мета́, на́мір; призна́чення || цільови́й ■ multiple ~ багатоцільови́й 3. об’єкти́вний, безсторо́нній 4. предме́тний

reflecting ~ = дзерка́льний об’єкти́в
power 1. поту́жність; ене́ргія || енергети́чний; силови́й || постача́ти ене́ргію; живи́ти (електро)ене́ргією 2. зда́тність, спромо́жність 3. (опт.) опти́чна си́ла 3. (матем.) сте́пінь; пока́зник сте́пеня || степене́вий ■ a to the nth ~ a в сте́пені n

reflecting ~ = відбива́льна зда́тність
prism при́зма, гранча́к || при́змови́й, призмати́чний

reflecting ~ = відбива́льна при́зма, при́зма-відбива́ч

total-internal-reflection ~ = див. totally-reflecting ~
totally-reflecting ~ = при́зма по́вного [цілкови́того] вну́трішнього відбиття́
screen 1. екра́н || екра́нний || екранува́ти//заекранува́ти 2. щит; пере́ділка; заві́са; за́ту́лка; загоро́жа || щитови́й; пере́ділковий; зату́лко́вий || захища́ти//захисти́ти; затуля́ти//затули́ти; загоро́джувати//загороди́ти ■ to ~ off відокре́млювати//відокре́мити (щитом, екраном, переділкою) 3. си́то || ситови́й || сі́яти/‌просіва́ти//просі́яти; сортува́ти//посортува́ти (за розміром) 4. ре́шето; дармо́й || ре́шетовий 5. (сітча́стий) фі́льт(е)р 6. екранува́льна сі́тка 7. світлофі́льт(е)р 8. ра́ст(е)р || ра́стровий || раструва́ти//пораструва́ти

reflecting ~ = відбива́льний екра́н
spectrograph спектро́граф

reflecting ~ = відбива́льний спектро́граф
surface пове́рхня (of the nth order – порядку n) || поверхне́вий ■ at the ~ бі́ля [поблизу́] пове́рхні; on the ~ на пове́рхні

diffusely-reflecting ~ = дифу́зновідбива́льна пове́рхня

reflecting ~ = відбива́льна пове́рхня

specularly-reflecting ~ = дзерка́льновідбива́льна пове́рхня
system 1. систе́ма || систе́мний 2. суку́пність; ко́мплекс || суку́пнісний, ко́мплексний 3. класифіка́ція || класифікаці́йний 4. (кф) синго́нія, (кристалографі́чна) систе́ма || сингоні́йний 5. (техн.) аґреґа́т, при́стрій || аґреґа́тний

reflecting ~ = відбива́льна систе́ма
telescope 1. телеско́п || телеско́пний 2. опти́чна труба́; зорова́ труба́ 3. телескопі́чна систе́ма || склада́ти//скла́сти телескопі́чну систе́му

reflecting ~ = див. reflector ~

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

анте́на (амер.) antenna; (брит.) aerial

відбива́льна ~ reflector [reflecting] antenna

дзерка́льна ~ reflecting [reflector] antenna

рефле́кторна ~ reflector [reflecting] antenna
бар’є́р (-у) 1. barrier 2. (дефлектор) baffler, baffle-board, baffle-plate 3. (стрижень, шлагбаум тощо) bar 4. (стіна) wall 5. (екран) shield(ing)

відбива́льний ~ = reflecting barrier
відбива́льний 1. reflection, reflecting, reflective 2. (відлунний) reverberating, reverberatory 3. (відхилювальний) deflecting 4. (відштовхувальний) repulsive
частко́во ~ = partially-reflecting, partially-reflective
відобража́льний 1. (перетворювальний) mapping; transforming 2. (відбивальний) reflecting
відобра́жування//відобра́ження 1. (матем.) mapping (у – in, into; на – on, onto), transformation див. тж перетворювання 2. (відбивання) reflecting, reflection 3. (представляння) representation
ґальвано́мет(е)р (-тра) galvanometer

дзерка́льний ~ = mirror [reflecting] galvanometer
дзе́ркало 1. (опт.) mirror; speculum; (looking) glass ▪ з подві́йним —м double-mirror 2. (рт, ел., я ф) reflector див. тж рефлектор; відбивач

частко́во відбива́льне ~ = partially-reflecting mirror
дзерка́льний 1. (пов’язаний із дзеркалом) mirror 2. (про відбивання) specular, mirror, regular, direct 3. (про відбиток; частоту; заряд) image 4. (про метал) speculum 5. (про водяну поверхню) glassy 6. (із дзеркального скла) plate-glass 7. (про фотокамеру) reflex 8. (про телескоп) reflecting
екра́н (-у, а) 1. (кіно, проєкційний тощо) screen 2. (захисний) shield, screen; curtain; shroud; (щит, загорожа тж) apron ▪ без —у screenless; (захисного) shieldless; apronless; uncurtained 3. (монітора, приладу) display ▪ ви́вести на ~ to display 4. (електроннопроменевої трубки) face(plate) 5. (перешкода) barrier 6. (з металевої сітки) cage 7. (від світла) shade; blind ▪ зня́ти ~(а) to unshade 8. (акустичний) baffle

відбива́льний ~ = reflective [reflecting] screen; (захисний) reflection shield, reflecting barrier
звуковідбива́льний sound-reflecting
зда́т|ність 1. (матеріялу; приладу) power 2. (функційна, пристрою тощо) capacity; capability див. тж спроможність 3. (придатність) suitability 4. (властивість) property 5. (людини) ability; aptitude (до – for)

відбива́льна ~ reflecting power; (коефіцієнт відбивання) (radiant) reflectance, (radiant) reflectivity; (мішені) target reflectivity; (радіолокаційної цілі) radar reflectivity ▪ із висо́кою відбива́льною —ністю = high-reflectivity
крива́ curve, (curved) line див. тж лінія

анакласти́чна ~ = reflecting [anaclastic] curve

відбива́льна ~ = anacamptic [reflecting] curve

дзерка́льна ~ = anacamptic [reflecting] curve
меж|а́ 1. (у просторі) boundary ▪ на —і́ at the boundary 2. (поділу середовищ) interface 3. (лінія) boundary line 4. (области) border (line), borderline 5. (обрис) outline, contour ▪ познача́ти —у́ to outline; (кілками тощо) to stake out 6. (перимет(е)р описаної фігури) circumscription 7. (край) edge, margin, verge 8. (фронт) frontier 9. (границя, матем.) bound, limit 10. (максимальне чи мінімальне значення фізичної величини) limit ▪ ви́ще/ни́жче —і́ above/below the limit; встано́влювати —у́ to set a limit 11. (завершення, закінчення) termination 12. (поріг) threshold 13. (бар’єр) barrier 14. (припинення процесу, відтинання) cutoff 15. (діяпазон, інтервал значень, мн.) range; scope; interval; limits ▪ вихо́дити за —і to fall outside the limits; (норми) to overrange; (теорії) to go beyond the scope (of the theory); (теми) to go beyond the subject; (перевищувати) to exceed, to overshoot; (перевершувати) to transcend the limits; (переходити) to transgress; не вихо́дити за —і to be confined (in); досягти́ —і́ to attain the boundary [limit;] перехо́дити —і to transgress; по́за —ами (чогось) outside (smth); (діяпазону) outside the range; по́за —ами дося́жности beyond the reach; по́за —ами (чийогось) розумі́ння beyond (one’s) comprehension; у —ах (чогось) within the range/limits (of), in the range (від A до B – from A to B), over (smth), within; (діяпазону) within the range; у —ах двох ме́трів (від) within two meters (of); у —ах дося́жности within the reach of (smth); у —ах по́хибки експериме́нту within the (limits of) experimental error; у —ах тео́рії within the framework of the theory; у вузьки́х —ах within narrow limits; у широ́ких —ах over a wide range; у розу́мних —ах within reasonable bounds 16. (протяжність, обсяг, мн.) extent 17. (области утримування, мн.) confines

відбива́льна ~ = reflecting boundary
мікроско́п (-а) microscope ▪ під —ом through a microscope; ви́дний крізь ~ visible with a microscope

відбива́льний ~ = reflecting microscope; (електронний) reflecting electron microscope

дзерка́льний ~ = reflecting microscope; (електронний) reflecting electron microscope
об’єкти́в (-а) 1. lens (system), objective ▪ наво́дити ~ to sight (на – at) 2. object glass

дзерка́льний ~ = reflecting objective
пове́рх|ня 1. surface ▪ бі́ля [поблизу́] —ні at the surface; на —ні on the surface; по́за —нею off the surface 2. (зовнішня) face 3. (скісна, похила) bevel 4. (числове значення площі) area 5. (енергетична, масова) shell 6. (водяна, у природному резервуарі) table

відбива́льна ~ = reflecting surface

дзерка́льновідбива́льна ~ = specular [specularly-reflecting] surface

дифу́зновідбива́льна ~ = diffusely-reflecting surface
по́крив (-у) 1. (відокремний; природний) cover, covering 2. (нанесений на поверхню) coat, coating 3. (шар) blanket; (верхній шар) overlay 4. (із накипу, кори, осаду тощо) deposit, encrustation [incrustation] 5. (оболонка) (body)shell; jacket; (природна) mantle 6. (примежовий шар) sheath ▪ без —у (голий) bare; (непокритий) uncoated; із —ом (surface-)coated, covered, jacketed; зі зня́тим —ом uncovered, unsurfaced, unjacketed; зі що́йно зня́тим —ом freshly uncovered [uncoated, unjacketed]; зніма́ти ~, видаля́ти ~ to decoat, to uncover, (поверхневий шар) to desurface; нано́сити ~ to coat, to cover (with)

тепловідбива́льний ~ = heat-reflecting coating
теплозахисни́й ~ = heat-resistant coating, lagging; (нанесений на поверхню) heat-reflecting coating; (окремий від поверхні) thermal insulation blanket
при́зма prism

відбива́льна ~ = reflecting prism

~ по́вного вну́трішнього відбиття́ = totally-reflecting [total-internal-reflection] prism

~ цілкови́того вну́трішнього відбиття́ = totally-reflecting [total internal reflection] prism
при́зма-відбива́ч (-ми, -а́) reflecting prism
при́стрій (-рою) 1. (загальний термін) device 2. (механізм) mechanism, machine 3. (апарат) apparatus 4. (аґреґат) set 5. (блок) unit 6. (обладнання) facility, equipment, installation, rig 7. (засіб) means 8. (знадіб) accessory 9. (приєднаний) attachment 10. (електричний) appliance

відбива́льний ~ = reflector, reflecting device
радіотелеско́п (-а) radio telescope, radar telescope, (radio) reflector див. тж телескоп

дзерка́льний ~ = reflector, reflecting [reflector] telescope, radio reflector
рефле́ктор (-а) 1. reflector, mirror див. тж відбивачбез —а (яф) bare 2. (відхилювальний електрод) repeller 3. (дзеркальний телескоп) reflector (telescope), reflecting telescope 4. (мед) speculum
рефле́кторний reflector; reflecting, reflex
самоґравітівна́ ~ self-gravitation(al) system
світловідбива́льний light-reflecting
середо́вище 1. medium 2. (довкілля) environment 3. (газове) atmosphere див. тж атмосфера 4. (оточення) surroundings; (найближче) neighborhood

відбива́льне ~ = reflecting medium
спектро́граф (-а) spectrograph

відбива́льний ~ = reflecting spectrograph
телеско́п (-а) telescope ▪ ви́дний че́рез ~ telescopic

дзерка́льний ~ = reflector, reflecting [reflector] telescope
телеско́п-рефле́ктор (-а, -а) reflecting [reflector] telescope
тепловідбива́льний heat-reflecting
теплозахисни́й 1. heat-shielding, heat-reflecting 2. (тривкий) heatproof, refractory
шар (-у) 1. (загальний термін) layer, stratum ▪ –а́ми (про розташування тощо) in layers 2. (матеріялу) ply 3. (тонкий, сталої товщини) lamina 4. (плоский) slab 5. (речовини на поверхні) coat 6. (лист) folium; sheet 7. (зріз) slice 8. (йоносфери) region 9. (основа, техн., х.) bed 10. (матем.) fiber (над точкою b – over b), (брит.) fibre

відбива́льний ~ = reflecting layer

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ду́ма (-ми) f meditation, thought, idea; epic (cossack) poem, ballad, elegy; council:
  городська́ ду́ма, city council;
  Ду́ма, Russian parliament (in tsarist times);
  важка́ ду́ма тяжи́ть мені́ на се́рці, a weighty thought (great worry) oppresses my heart;
  ду́му гада́ти, to reflect deeply;
  ду́малка (-ки) f poor (wretched) head;
  ду́мання n (act of) thinking; reflecting; mentality; thought:
  спо́сіб ду́мання, manner (art) of thinking.
міркува́ння n (act of): considering, reflecting, calculating.
мусува́ти (-су́ю, -у́єш) I vi to ferment; to foam, froth (of beer);
  він мусува́в про своє́ безтала́ння, he was reflecting on his sorry lot;
  мусува́ти чутки́, to encourage rumor;
  мусува́тися I vi to occupy (busy) oneself, to take extra (excessive) pains, make efforts.
розбі́рливий (-ва, -ве)* particular, choosy, difficult (e.g., in eating): considerate, reasonable. sober-minded, reflecting.
розжо́вувати (-ую, -уєш) I vt; розжува́ти (-ую́, -ує́ш) P vt to chew (masticate) well; to (come to) understand (lit. by meditating, reflecting on a matter):
  що ма́єш сказа́ти, розжу́й, think or consider (it) well before you say it.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

телескоп ім. ч. астр. telescope
дзеркальний (лінзовий) ~ reflecting (refracting) telescope

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

ватметр,~а wattmeter, power meter

дзеркальний в. reflecting wattmeter
відбивальний reflecting, reflective
відбивний reflective, reflecting, reverberatory
гальванометр,~а galvanometer

г. із дзеркальним відліком reflecting galvanometer, mirror galvanometer

дзеркальний г. mirror galvanometer, reflecting galvanometer
голографія holography

відображувальна г. reflecting(-type) holography, reflection holography
дзеркало mirror; (антени) secondary radiator; (напр., параболічне) dish; (рефлектор) reflector; speculum опт

відбивальне д. reflecting mirror

напіввідбивальне д. half-rate mirror, half-reflecting mirror, semireflecting mirror
дзеркальний прк від дзеркало; (дзеркалоподібний) mirror-like; reflecting прк
інтерферометр,~а interferometer

двопроменевий і. twin-wave interferometer, double-reflecting interferometer, dual-beam interferometer, two-beam interferometer
напіввідбивальний semireflecting, half-reflecting
об’єктив,~а objective, (object) lens, object glass; (окуляр) optic

дзеркальний о. reflecting objective
оптрон,~а optron, optical isolator || optoisolator, optical coupler || optocoupler, photon-coupled isolator, photocoupler
відбивальний о. reflecting optron звз
перехід,~ходу transition, junction, barrier елн; shift, transfer інф; (стрибком) jump; (до іншого режиму) crossover; (в іншу систему одиниць) conversion, translation

п. без відбиттів reflectionless junction, non-reflecting junction
покриття coat, cover; surface звз; (захисне) blanket; (ступінь) coverage; map мат

відбивальне п. reflecting layer
призма prism; (опора важеля) knife edge, knife-edge pivot, knife-edge fulcrum, knife-edge support фіз

п. повного внутрішнього відбиття totally reflecting prism
рефлектор,~а reflector (element); (антени) reflector-type parasite; (пасивний вібратор багатоелементної антени) reflecting element; speculum звз; (відбивач) mirror; (дзеркальний телескоп) reflecting telescope, mirror telescope, reflector telescope фіз
речовина substance, matter, material

відбивальна р. reflecting material
розсіювач,~а scatterer; (напр., звуку) diffuser; (розкидувач) spreader
відбивальний р. reflecting diffuser

досконалий відбивальний р. perfect reflecting diffuser
середовище medium; (довкілля) environment; (оточення) surroundings

відбивальне с. reflecting medium
система system; (рівнянь) set; (підхід) method; (схема) scheme; (упорядкування) arrangement; (класифікація) classification; (напр., смуг) pattern

просвітно-відбивальна с. індикації transparent-reflecting display system, transparent-reflecting indicating system
стереоскоп,~а stereoscope

дзеркальний с. mirror stereoscope, reflecting stereoscope
телескоп,~а telescope

дзеркально-лінзовий т. reflecting refracting telescope