Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «probability» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

probability [ˌprɒbɘˈbɪlɪtɪ] n (pl probabilities)
1. імовірність;
  conditional, transitional ~ мат. умовна ймовірність;
  calculus of ~ мат. теорія ймовірностей;
  ~ function мат. імовірнісна функція;
  in all ~ цілком імовірно;
  what is the ~ of his coming? яка ймовірність того, що він прийде?;
2. правдоподібність;
  reports devoid of all ~ повідомлення, позбавлені правдоподібності.
kill [kɪl] n
1. здобич (на полюванні);
  plentiful ~ добре полювання, багата здобич;
2. відстріл звіра (дичини);
3. убивство; забій (худоби);
4. військ. знищення супротивника;
  direct ~ пряме влучення;
  ~ probability ймовірність знищення цілі;
5. виконання атакувального удару (теніс, волейбол);
6. зупинка м’яча (футбол);
7. амер. канал; протока; притока річки;
8. риб. верша для ловлі в’юнів.
law [lɔ:] n
1. закон;
  ~ and order закон і порядок;
  a blue ~ пуританський закон; закон, що регулює режим неділі;
  a fair, a just ~ справедливий закон;
  a new ~ новий закон;
  a strict ~ суворий закон;
  a wise ~ мудрий закон;
  a poor ~ закон про опікування бідних;
  a stringent ~ суворий закон;
  an unfair ~ несправедливий закон;
  an unwritten ~ неписаний закон;
  a ~ digest збірка законів або судових постанов (рішень, вироків);
  a ~ list щорічний юридичний довідник (зі списком суддів, адвокатів);
  ~ enforcement забезпечення правопорядку;
  the ~ of the land закон країни;
  the ~ against smb (smth) закон проти когось (чогось);
  the letter of the ~ буква закону;
  force of ~ сила закону; законна сила;
  to administer, to apply, to enforce a ~ застосовувати закон;
  to adopt, to enact, to pass a ~ приймати, вводити в дію закон;
  to annul, to repeal, to revoke a ~ скасовувати закон;
  to be equal before the ~ бути рівним перед законом;
  to become ~ ставати законом;
  to break/ to flout, to violate the ~ порушити закон;
  to keep the ~ дотримуватися закону;
  to challenge a ~ ставити під сумнів закон;
  to draft a ~ складати законопроєкт;
  to go beyond the ~ обходити закон;
  to interpret a ~ інтерпретувати, тлумачити закон;
  to keep (within) the ~ дотримуватися закону;
  to obey, to observe a ~ підкорятися закону;
  to promulgate a ~ опублікувати, оприлюднити закон;
  to take the ~ into one’s own hands брати закон у свої руки;
  to lay down the ~ укладати закон;
  one’s brother-in-~ дівер, зять, шурин, свояк;
  one’s father-in-~ тесть, свекор;
  one’s mother-in-~ теща, свекруха;
  one’s sister-in-~ невістка, зовиця, своячка;
  according to the ~ за (згідно з) законом, по закону;
  against the ~ протизаконно;
  at ~ 1) по закону; відповідно до права; 2) по суду;
  enforcement at ~ примусове здійснення або стягнення в законному порядку;
  before the ~ перед законом;
  in ~ законно, за законом;
  in the eyes of the ~ в очах закону;
  everyone is equal under the ~ усі рівні перед законом;
2. право; правознавство; юриспруденція;
  ~ merchant торговий закон;
  ~ of civil procedure цивільно-процесуальне право;
  ~ of criminal procedure карно-процесуальне право;
  ~ of nations міжнародне право;
  ~ of the sea юр. морське право;
  ~ of treaties право, що регулює міжнародні договори;
  ~ of war право війни, закони і звичаї війни;
  an administrative ~ адміністративне право;
  an air ~ повітряне право;
  an antitrust ~ антитрестовський закон; закон, спрямований проти трестів;
  a canon ~ канонічне (церковне) право;
  a civil ~ цивільне право;
  a commercial ~ торговельне право;
  a common ~ загальне право;
  a constitutional ~ конституційне право;
  a copyright ~ авторське право;
  a corporative ~ корпоративне право;
  a criminal, a penal ~ карне право;
  a customary ~ звичайне право;
  an economic ~ економічний закон;
  a family, a marriage ~ сімейне право;
  a feudal ~ феодальне право;
  an immigration ~ імміграційне право;
  an international ~ міжнародне право;
  an Islamic ~ ісламістське право;
  a judge-made ~ право, створене суддею (засноване на судовій практиці);
  a labour ~ трудове право;
  a lynch ~ закон (суд) Лінча, самосуд, лінчування;
  a maritime ~ морський закон;
  a Mosaic ~ Мойсеєв закон;
  a municipal ~ внутрішньодержавне право;
  a natural ~ природне право;
  a nature’s ~ закон природи;
  a parliamentary ~ парламентське право;
  a patent ~ патентний закон, патентне право;
  a public international ~ публічне міжнародне право;
  a public ~ публічне право;
  a private ~ приватне (громадянське) право;
  a regional international ~ регіональне міжнародне право;
  a Roman ~ римське право;
  a substantive ~ матеріально-правовий закон;
  a universal international ~ універсальне міжнародне право;
  a space ~ космічне право;
  a question of ~ питання права;
  to study ~ вивчати право;
3. професія юриста;
  ~ school юридична школа;
  a doctor of, in ~ доктор юридичних наук;
  the faculty of ~ юридичний факультет;
  to go in for, to follow the ~ обрати професію юриста;
  to practise ~ займатися адвокатською практикою; бути юристом;
4. суд, судовий процес;
  ~ sitting час сесій судів; місяці, коли суди засідають;
  ~ costs, charges, expenses судові витрати;
  ~ reports збірки судових рішень;
  to go to ~ звертатися до суду;
  to be at ~ with smb судитися з кимсь;
  to take, to have the ~ of smb притягти когось до суду;
  I’ll have the ~ on you! я на тебе подам!;
5. закон (природи, науковий);
  Newton’s ~ закон Ньютона;
  periodic ~ періодична система (хімічних елементів Менделєєва);
  economic ~s економічні закони;
  the ~ of conservation of energy закон збереження енергії;
  the ~ of diminishing returns закон скорочення прибутків;
  the ~ of gravity закон тяжіння;
  the ~ of nature закон природи;
  the ~ of perdurability закон збереження речовини;
  the ~ of probability мат. теорія імовірностей;
  the ~ of self-preservation інстинкт самозбереження;
  the ~ of supply and demand закон попиту і пропозиції;
  the ~ of the jungle закон джунглів;
  the ~s of motion закони руху;
  the ~s of harmony закони гармонії;
  the ~s of perspective закони перспективи;
6. правила (гри);
7. спорт. перевага, що надається противникові у змаганні;
8. потурання; ◊
  ~ language юридична термінологія;
  to give (the) ~ to smb нав’язувати свою волю комусь;
  necessity knows no ~ присл. нужда не знає закону.
lend2 [lend] v (past i p. p. lent, pres. p. lending)
1. позичати (комусь), давати тимчасово;
  to ~ smb money позичати комусь гроші;
  to ~ smth willingly охоче позичати щось (комусь);
  to ~ smth with pleasure з задоволенням позичати щось (комусь);
  can you ~ me a book? чи не могли б ви позичити мені книгу?;
  can you ~ me some money? чи не могли б ви позичити мені трохи грошей?;
  she lent the money to him, she lent him the money вона позичила йому гроші;
  you were lent ten dollars, ten dollars were lent to you вам позичили десять доларів;
2. надавати, подавати;
  to ~ aid, assistance подавати допомогу;
  to ~ dignity надавати гідності;
  to ~ enchantment надавати чарівність;
  to ~ grace надавати витонченість;
  facts ~ probability to the theory факти надають цій теорії вірогідності;
3. удаватися (до чогосьto);
  to ~ oneself to dishonesty удаватися до підлоти;
4. віддаватися (мріям тощо);
5. годитися, бути придатним (про речі);
  ~ out 1) позичати;
  to ~ out money to smb позичити комусь гроші; 2) видавати (книги) по абонементу; ◊
  to ~ a (helping) hand подавати допомогу, допомагати;
  to ~ colour to робити більш правдоподібним;
  to ~ countenance to smb підтримувати когось;
  to ~ (smb) one’s aid, assistance подавати допомогу, підтримку, підтримувати, допомагати;
  to ~ one’s ears, an ear to smb вислухати когось;
  to ~ one’s name to дозволити використати своє ім’я, підтримати своїм авторитетом;
  to ~ one’s soul to a task вкладати душу в якусь справу.
survival [sɘˈvaɪv(ɘ)l] n
1. виживання;
  ~ curve крива виживання;
  ~ probability ймовірність дожиття;
  ~ table таблиця дожиття;
  the ~ of the fittest біол. природний добір;
  problems of ~ in arctic expeditions проблеми виживання в умовах арктичних експедицій;
  problems of ~ in the desert проблеми виживання у пустелі;
  to assure smb’s ~ гарантувати комусь життя/виживання;
  ~ after death загробне життя;
2. пережиток;
  a ~ of times past пережиток минулого.
theory [ˈθɪ(ɘ)rɪ] n (pl theories)
1. теорія;
  a coherent ~ послідовна теорія;
  a scientific ~ наукова теорія;
  the ~ of evolution теорія еволюції;
  the ~ of numbers теорія чисел;
  the ~ of probability теорія ймовірності;
  the ~ of relativity теорія відносності;
  the ~ of similarity теорія подібності;
  to advance, to advocate, to present, to put forward, to suggest a ~ висунути теорію;
  to bear out, to confirm a ~ підтвердити теорію;
  to develop a ~ розвинути теорію;
  to disprove, to explode, to refute a ~ спростувати теорію;
  to formulate a ~ сформулювати теорію;
  to reject a ~ відхилити теорію;
  to test a ~ перевірити теорію;
  to have a ~ that… дотримуватися теорії, що…;
  a ~ evolves теорія розвивається;
  ~s that have sprung up in recent years теорії, що появилися в останні роки;
2. мат. розділ (науки); теорія;
  game ~ теорія ігор;
  graph ~ теорія графів;
  set ~ теорія множин;
3. розм. припущення; здогадка; особлива думка; погляд;
  what’s your ~ of the case? що ви думаєте з цього приводу?;
4. теоретичні правила (основи);
  the ~ of education теоретичні основи виховання;
  the ~ of government теоретичні основи управління;
  the ~ of music теоретичні основи музики;
5. теоретичні (абстрактні) знання (вжив. без артикля);
  in ~ теоретично;
  to combine ~ and practice поєднувати теорію з практикою;
  your plan is good in ~ взагалі/теоретично ваш план непоганий.
unity [ˈju:nɪtɪ] n (pl unities)
1. єдність; згуртованість;
  national ~ національна єдність/згуртованість;
  the dramatic unities театр. єдність часу місця і дії;
2. єднання, єдність, згуртованість;
  ~ of will юр. єднання воль (під час укладання договору);
3. згода, злагода, дружба;
  to achieve ~ досягти єдності/злагоди;
  to live in ~ жити в злагоді;
4. юр. спільне володіння;
  ~ of joint property неподільність спільної власності;
5. мат. одиниця;
  the probability is ~ імовірність дорівнює одиниці; ◊
  in ~ is strength/~ is strength присл. в єднанні сила.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

in all probability
aller Wahrscheinlichkeit nach, höchstwahrscheinlich
цілком ймовірно, скоріше за все

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

амплітуда ім. ж. amplitude
максимальна ~ peak amplitude
середня ~ average amplitude
~ відхилення deviation amplitude
~ імовірності (стану) probability amplitude
~ перехідного процесу transient amplitude
~ циклічних коливань cyclical amplitude, amplitude of cyclical swings.
закон ім. ч. law; юр. act, statute, enactment
антитрестовий ~ antitrust act
біномінальний ~ binomial law
економічний ~ economic law
земельний ~ agrarian law
імміграційний ~ immigration law
логістичний ~ росту logistic law of growth
математичний ~ розподілу mathematical frequency law
місцевий ~ local law
недійсний ~ dead law
несиметричний ~ розподілу antisymmetric law
нормальний ~ розподілу normal probability law
об’єктивний ~ objective law
основний ~ fundamental/basic law
основний економічний ~ basic economic law
парламентський ~ Act of Parliament, bill
писаний ~ statute law; сухий ~ dry law
тарифний ~ tariff law
традиційний (неписаний) ~ common law, customary/unwritten law; ~ великих чисел мат. law of large numbers; ~ випадкових помилок law of accidental error; ~ випадковості law of randomness; ~ грошового обігу law of the circulation of money; ~ джунглів jungle law
~, дійсний на території країни domestic law; ~ (додаткової) вартості law of (surplus) value; ~ єдності та боротьби протилежностей law of the unity and conflict of opposites; ~ заперечення заперечення law of negation of negation; ~ зворотної дії retrospective law; ~ зміни law of variation; ~ зміни способів виробництва law of successive changes of the mode of production; ~ контракту contract law, law of a contract; ~ народонаселення law of population; ~ невпинного росту продуктивності праці law of the steady rise of labour productivity; ~ нерівномірного розвитку law of uneven development; ~ переходу кількісних змін в якісні law of transition from quantity to quality; ~ попиту й пропозицій law of supply and demand
~ природи law of nature, natural law; the law of the wild; ~ причинності law of causality; ~ про авторське право copyright act; ~ про арбітраж arbitration act
~ про банкрутство law on bankruptcy; ~ про бюджетні асигнування appropriation bill; ~ про відносини в промисловості industrial relations act/bill
~ про відповідальність за якість виробленої продукції product liability law; ~ прогнозу prediction law; ~ про державний бюджет act on state budget, finance act; ~ про забезпечення зайнятості employment protection act; ~ про зайнятість employment act
~ про захист споживачів consumer protection law; ~ про мінімальну заробітну плату minimum-wage law; ~ про мінімальну тривалість робочого дня minimum-hour law
~ про неспроможність insolvent law; ~ про оподаткування fiscal law
~ про охорону комерційної таємниці business secrecy law; ~ про охорону праці labo(u)r protection act, амер. health and safety at work act
~ про патенти patent act/law; ~ про порядок в’їзду в країну immigration regulation; ~ про працю labo(u)r law; ~ про проведення перепису census act; ~ про продаж товарів sale of goods act; ~ про промислові зразки industrial design act; ~ про реєстрацію актів громадянського стану registration law; ~ про рівність прав при найманні на роботу equal opportunity law; ~ про страхування insurance act; ~ про порушення свободи конкуренції restrictive trade practices act; ~ про товарні знаки trademarks act; ~ про торгівлю спиртними напоями licensing law; ~ про цінні папери securities act; ~ рівномірного розподілу equipartition law; ~ розподілу distribution law, law of distribution; ~ середньої норми прибутку law of average rate of profit; ~ смертності law of mortality
~, що обмежує величину кредиту lending limitation law; ~и ймовірності laws of probability; ~и промислового виробництва industrial production laws, technonomy; ~и про надання допомоги малозабезпеченим poor laws; ~и про правопорушення laws of torts; ~и розвитку матеріального виробництва laws of the development of material production; ~и розвитку матеріального світу laws of the development of the material world; ~и суспільного розвитку laws of social development
вводити ~ в дію to enact/to implement a law, to put a law into effect
видавати ~ to issue/to promulgate a law
видавати ~и to legislate
виконувати ~и to observe laws
діяти на основі ~у to act with the authority of law
дотримуватися ~у to abide by/to observe/to keep/to comply with the law
дотримуватися рамок ~у to keep within the law
змінювати ~ to displace the law
набирати силу ~у to acquire force of the law
не порушувати ~ to keep within the law
обходити ~ to evade/to go beyond the law
оголосити поза ~ом to outlaw, to proscribe
підкорятися ~у to abide by the law
підпадати під дію ~у to fall within the statute of limitation
поважати місцеві ~и to respect local laws
подати позов на основі ~у to sue under a law
порушувати ~ to break/violate the law
приймати ~ to pass/to adopt a law/an act
скасовувати ~ to repeal a law
тлумачити ~ to interpret a law
тлумачити ~ на чиюсь користь to stretch a law
формулювати ~ to lay down a law
чинити згідно з ~ом to proceed legally
всупереч ~ у against/in spite of the law
встановлений ~ом statutory
для нього слово ~ he is as good as his word, he is a slave to his word
згідно з ~ом in law
злочин підходить під таку статтю ~у the crime is within that article (of law)
у визначеній ~ом формі in due form of law
у відповідності з ~ом according to/in conformity with the law
хто виконує ~и law-abiding
що має силу ~у statutory; ♦ дух і буква ~у the spirit and the letter of the law
~ як павутиння – джміль проскочить, а муха – застряне laws catch flies, but let hornets go free
під час війни ~и мовчать laws are silent when wars are waging
той, хто видає ~и, не повинен їх порушувати lawmakers should not be law-breakers.
значенн||я ім. с. (зміст) meaning, sense; (важливість) importance, significance; (вагомість) magnitude; (цінність, вартість) value; (прихований зміст) implication; мат. value
абсолютне (виміряне, гіпотетичне, головне, дійсне) ~я absolute (measured, hypothetical, principal, actual/real) value
амплітудне (вирівняне) ~я peak/crest (smoothed) value
анормальне (вибіркове, зважене, обчислене середнє) ~я стат. wild (sample, weighted, calculated mean) value
асимптотичне ~я asymptotic variance
асимптотичне оптимальне ~я asymptotically optimum value
випадкове ~я дефіциту (в системі управління запасами) shortage random variable
встановлене ~я ймовірності steady-state probability
гіпотетичне (граничне, зважене, істинне, емпіричне) середнє ~я estimated (limiting, weighted, true, observed) average
граничне (дозволене/допустиме, критичне) ~я limit(ing) (admissible/allowed/allowable/permissible, critical) value
граничне/гранично-можливе ~я показника marginal value
довільне (емпіричне, експериментальне, очікуване) ~я arbitrary (empiric(al), experimental, expected) value
додаткове (основне, переносне, пряме) ~я connotative (basic, figurative, direct) sense/meaning
економічно вигідне (ефективне, оптимальне, умовно-оптимальне) ~я economic(al) (effective, optimal, optimal conditional) value
екстремальне ~я extreme value
єдине (істинне, потрібне) ~я unique (ideal/full/true, desired) value
істинне ~я параметра theoretical variable
кількісне (табличне) ~я numerical (table/tabular) value
кінцеве (найбільш вірогідне, попереднє, початкове) ~я end/finite/final (modal, tentative, initial) value
максимальне/найбільше (мінімальне) ~я maximum (minimum) (value), upper (lower) bound
міжнародне ~я international importance
наближене (округлене) ~я approximate (rounded) value
ненульове (нульове) ~я non-zero (zero) value
паспортне ~я noting
підібране ~я стат. fitted value
змінне середнє ~я moving average
поточне ~я помилки instantaneous error
поточне ~я продуктивності momentary output
поточне верхнє (середнє) ~я current ceiling (average)
практичне верхнє ~я operating/operational ceiling
реальне ~я operational (physical, real) significance
рекордно низьке ~я low value
рівнозначне ~я equilibrium value
річне ~я тренду annual trend value
розрахункове ~я calculated value
середнє ~я mean average/value
середнє ~я за (даний) період period average, average for a period
середнє ~я з однієї вибірки стат. single sample average
середнє за часом ~я time average
середньомісячне ~я monthly average
соціальне ~я social implication
статистичне ~я як оцінка estimator
статистичне (умовне, часове) середнє ~я statistical (conditional, time) average
стаціонарне ~я steady-state/stationary value
сумарне ~я total value
суттєве ~я vital importance
точне ~я strict sense
точне ~я коефіцієнту корисної дії exact efficiency
фінансове ~ financial implication
характерне ~я representative value
часткове ~я particular (special) value
числове ~я numerical value, (в таблиці) item
~я змінної value of the variable
~я користі value of utility
~я ознаки мат. value of (the) statistical item
~я промисловості importance of industry
~я тренду стат. trend value
~я функції value of a function
~я цього пункту (договору) the effect of this clause
~я чистої енергії net energy value
~я в нижній точці кривої valley value
~я з врахуванням поправки corrected value
місцевого ~я local
першочергового ~я of paramount importance
промислового ~я (про процес чи обладнання) commercial
той, що має історичне ~я historic
той, що має вирішальне ~я decisive, (про межу чогось) marginal
в буквальному ~і слова in the literal sense of the word
набувати великого ~я to acquire great significance
надавати великого ~я to attach great importance, to make much of
мати велике (мале) ~я to be of great (little) importance
мати ~я випробувального полігону to have test value
мати другорядне ~я to be of secondary importance
мати особливе ~я для когось to be of particular concern to smb
мати суттєве ~я to be of vital importance
не мати ~я to be of no importance
по-справжньому зрозуміти/оцінити ~я (чогось) to appreciate the full meaning (of)
применшувати ~я (чогось) to play down the importance (of)
усвідомлювати ~я (чогось) to understand the importance (of)
для мене це не має ~я it is of no concern to me
якого ~я ви надаєте цьому слову? how do you interpret this word?
це для нас не має ~я this is quite immaterial to us
це має негативне ~я it has a negative value/significance
це не має ~я it doesn’t matter, it is of no importance. ПРИМІТКА: Український вираз мати (не мати) значення, бути важливим (неважливим) перекладається to be of (no) importance. Іменник importance може підсилюватися прикметниками little, great, highest: Це дуже важливо. It is of great importance. Я не придав його словам великого значення. I attached little importance to his words. Українське яке це має значення?, це не має значення, це не суттєво може перекладається також дієсловом to matter: У чому справа? What does it matter? Це не має значення. It does not matter. Яка різниця? What difference does it make? Це не суттєво! It makes no difference!
оцінк||а ім. ж. (думка, міркування) appraisal, evaluation, assessment, estimate, estimation, rating; (позитивна) appreciation; (на екзамені) mark, score, амер. grade
абсолютна ~а absolute estimate
аналітична ~а analytical estimation
апріорна ~а a priori estimate, (випадкової величини) a priori bound
асимптотична ~а asymptotic(al) estimate, (випадкової величини) asymptotic(al) bound
асимптотично ефективна ~а asymptotically efficient estimate
банківська ~а bank estimate
верхня ~а стат. (випадкової величини) upper bound
вибіркова ~а sample estimate
виправлена ~а corrected estimation
гранична ~а marginal valuation
грошова ~а pecuniary valuation, money value
груба ~а rough/approximate estimate
двостороння ~а double-ended estimate
ділова ~а (працівника) appraisal
довгострокова ~а long-range estimate
допустима ~а admissible/ reasonable estimate
достатня ~а sufficient estimate
дуже низька ~а undervaluation
економічна ~а economic appraisal
експертна ~а expert judg(e)ment/opinion, jury of expert opinion
експлуатаційна ~а service validation
ефективна ~а стат. efficient statistic(s)
завищена ~а overestimate, overestimation, overvaluation, overrating
завищена ~а валюти overvaluation of currency
заводська розрахункова ~а експлуатаційних витрат engineering cost estimate
збалансована ~а blansed estimate
зміщена ~а biased estimate
інтервальна ~а interval estimation, regional estimate
квадратична ~а quadratic estimator
квазістійка ~а quasi-stable estimate
кількісна ~а quantitative estimation/assessment
кількісна ~а продуктивності performance rating, (як фактор) performance rating factor
кінцева ~а final assessment
комплексна ~а integrated assessment
короткотермінова ~а short-range estimate
митна ~а customs valuation
мінімаксна ~а minimax estimate
наближена ~а approximate evaluation/estimate
найбільш можлива ~а most probable estimate
найбільш можлива ~а терміну most likely time estimate
найкраща ~а best estimate, optimum estimation
найкраща лінійна ~а best linear estimate
найоптимістичніша (найпесимістичніша) ~а тривалості операції most optimistic (pessimistic) duration estimate
незміщена ~а unbiased estimate
нижня ~а стат. (випадкової величини) lower bound
нормована ~а normalized estimate
об’єктивна ~а unbiased/impartial/objective assessment, unbiased/objective appraisal
однозначна ~а unique/single-value estimate
оптимальна ~а optimum estimation
оптимістична ~а тривалості операції optimistic time estimate
офіційна ~а official estimation/valuation/estimate
передбачувана ~а guess, gues(s)timate
перспективна ~а projection
перспективна ~а продуктивності productivity projection
песимістична ~а тривалості операції pessimistic time estimate
повна ~а overall estimate
попередня ~а preliminary estimation
попередня ~а вартості tentative estimation of (the) cost
порівняльна ~а comparative estimation
поточна ~а current estimate
приблизна ~а approximate rough estimate
проектна ~а експлуатаційних витрат engineering cost estimate
регулярна ~а стат. regular estimator
рівномірно виважена ~а uniformly weighted estimate
рівномірно незміщена ~а uniformly unbiased estimate
річна ~а annual estimate
спільна ~а joint assessment
статистична ~а statistical evaluation/estimation
стійка ~а stable/robust estimate
страхова ~а insurance appraisal/valuation, insured value
суб’єктивна ~а subjective evaluation
сукупна ~а collective estimate
тверда ~а consistent assessment/estimate
теоретична ~а theoretical estimate
числова ~а numerical estimate
якісна ~а qualitative assessment
~а вартості estimation of (the) cost, value appraisal, costing
~а вартості виробництва зернових культур valuation of crops
~а вартості за записом в бухгалтерській книзі accounting valuation
~а вартості звичайного проекту normal cost estimate of project
~а вартості сільськогосподарської землі (угідь, нерухомого майна) rural appraisal
~а вартості термінового проекту cash cost estimate of a project
~а вартості товарно-матеріальних запасів inventory costing
~а вартості ферми farm appraisal
~а взаємовпливу факторів cross-impact estimate
~а виробничих можливостей (підприємства) production capacity evaluation
~а виробничих операцій productive operations evaluation
~а витрат на виробництво production estimate
~а вірогідності estimated probability
~а вкладу evaluation of a contribution
~а граничної точності estimate of maximum precision
~а даних evaluation of data
~а ділових якостей (працівника) merit rating/appraisal
~а діяльності assessment of activity
~а діяльності керівників підприємств managerial activity appraisal
~а доказів evaluation of evidence
~а економічності economy test
~а ефективності затрат cost-effectiveness evaluation
~а запасів stock inventory
~а збитку assessment of damage
~а інтенсивності праці work pace/performance rating
~а корисності utility estimate
~а кредитного ризику credit test
~а кредитоспроможності credit rating
~а майна valuation of property, (з метою оподаткування) assessment of property
~а майна підприємства (e)valuation of the property of an enterprise
~а максимальної точності estimate of maximum precision
~а можливих варіантів майбутнього (при прогнозуванні) assessment of futuribles
~а ситуації військ. estimate of the situation
~а обсягу постачань supply estimate
~а операцій operation evaluation
~а оптимуму estimated optimum
~а планів program(m)ing evaluation
~а платежів payoff estimate
~а погрішності estimation of error
~а постачальника supplier evaluation, vendor appraisal
~а потреб requirements estimate
~а потужності виробництва production capacity evaluation
~а проекту project evaluation
~а пропозиції evaluation of a proposal
~а результатів господарської діяльності measures of performance of the economy
~а ресурсів resource appraisal
~а ризику estimation/valuation of (the) risk, estimated risk, risk estimate
~а ризику замовника consumer(’s) risk test
~а робіт assessment of work(s)
~а роботи job rating, assessment of work
~а росту чисельності населення population growth estimation
~а складності роботи job evaluation
~а смертності mortality estimate
~а ступеня амортизації appraisal of depreciation
~а ступеня ризику risk appraisal
~а темпу роботи work speed rating
~а техніко-економічного обґрунтування feasibility study assessment
~а товарів valuation/appreciation of goods, valuing of goods
~а товарно-матеріальних запасів inventory valuation
~а точності estimate of precision, accuracy rating
~а тривалості estimated time
~а тривалості звичайного проекту normal time estimate of a project
~а тривалості термінового проекту crash-time estimate of a project
~а у вигляді відношення ratio estimation; (значення, формула) ratio estimator
~а у грошовому вираженні money value
~а урожаю estimation of the harvest
~а успішності gain score
~а фінансового стану financial rating
~а характеру й обсягу робіт job assessment
~а ціни prise evaluation
~а якості quality rating
~а якості партії (виробів) lot quality rating
~а за методом найменших квадратів least-squares estimate
~а за методом регресії regression estimate
~а за станом на середину року midyear estimate
~а з мінімальною дисперсією minimum-variance estimate
~а з мінімальною помилкою minimum-error estimate
~а “на око” eye/ocular estimate
~а на основі аналізу тимчасового ряду time-series estimate
~а на основі великої вибірки large sample estimate
~а на основі вибірки estimation from samples
за останніми ~ами by the latest estimates
за чиєюсь ~ою by smb’s estimate
із завищеною ~ою (про активи) overextended
давати високу ~у комусь to express/to be of a high opinion of smb
давати ~у to evaluate, to make evaluation, to assess, to give assessment/an estimate/estimation/appraisal
давати справжню ~у чомусь to give smth a proper appreciation.
показник ім. ч. index (мн. indices); (критерій) criterion criteria (pl.); (міра, міряло) measure; (ознака) indicator, indication; (числовий) figure; (роботи устаткування) performance (characteristic), characteristic; стат. rate; (відношення) ratio
(з таблиці) readings
агрегатний ~ aggregative index
агреговані ~и aggregate data, aggregates
агреговані економічні ~и economic aggregates
базисні ~и base values
валовий ~ gross indicator/index/measure
вартісний ~ cost parameter; (плану) value indicator
відносний ~ ratio
відносний ~ діяльності (фірми) operating rate
відносний ~ народжуваності proportional natality (rate)
відносний ~ поточного виробництва (відношення вартості матеріалів і вартості продукції) operating ratio
відносний ~ смертності death/mortality ratio
гарантовані ~и (роботи устаткування) guaranteed performance
грошовий ~ monetary indicator
груповий ~ general/group index
груповий ~ конкурентоздатності group/general index of competitiveness
демографічний ~ demographic determinant/measure
дійсний ~ (діяльності, функціонування) actual performance
поточні ~и current rates
досягнуті ~и attained performance; (цифрові) attained figures
досягнуті ~и прибутку profit performances
економічний ~ economic indicator
економічний ~ відносної цінності economical index
економічні ~и діяльності economic performances
екстенсивний ~ смертності proportionate mortality (rate)
загальний ~ general index
зведені ~и aggregate data, aggregates
зведені економічні ~и economic aggregates
імовірнісний ~ probability measure
інтегральний ~ integral index
квартальні ~и quarterly figures
кількісний ~ quantitative index/indicator
кількісний ~ якості quality number/coefficient
маргінальний ~ marginal value
мережний ~ network indicator
моментний ~ instantaneous rate
найвищий ~ (за якийсь період) high
найвищий ~ за рік year’s high
найнижчий ~ (за період) low
найнижчий ~ за рік year’s low
натуральний ~ (плата) physical indicator
незадовільні ~и збільшення числа робочих місць disappointing job creation records
номінальний ~ specified rate
нормований відносний ~ standardized ratio
одиничний ~ конкурентоздатності single index of competitiveness
остаточний ~ final rate
оцінні ~и estimated figures
переглянутий ~ revised rate
питомий капітальний ~ (капіталомісткість) capital ratio
питомий ~ ефективності economic efficiency
підсумковий ~ total figure/rate/score
планові ~и plan(ned) targets
планові ~и роботи plan(ned) performances
попередній ~ provisional rate/indicator
порівняльний ~ comparative indicator/index
порівняльний ~ смертності comparative mortality factor
поточний ~ current rate/value, instantaneous index
поточні ~и current values
проектні ~и (роботи устаткування) design performance
розрахунковий ~ (плану) estimated target; (роботи устаткування) specified rate
середньорічний ~ mean annual rate
соціально-економічний ~ socio-economic index
соціологічний ~ sociological parameter
стандартизований відносний ~ standardized ratio
статистичний ~ statistical factor, statistic
сукупний ~ aggregative index
сумарні ~и цін summary price characteristics
технічні ~и technical characteristics
технологічні ~и production/manufacturing data
укрупнені ~и вартості global prices
фактичний ~ actual value; (діяльності, функціонування) actual performance
фінансовий ~ finance indicator
числовий ~ figure, data (pl.)
числовий ~ технічного обслуговування maintenance numerical data
якісний ~ qualitative index/indicator
~и амплітуди коливань економічного циклу amplitude measures of a business cycle
~ бажаності desirability coefficient
~ вартості value indicator
~ величини виробничої потужності capacity indicator
~ випуску або обсягу виробництва, виражений у натуральних одиницях physical output indicator
~и виробничо-збутової діяльності production and sales indicators
~ виробничої діяльності production indicator
~и виробничої потужності (цифрові) capacity figures
~и витрат виробництва cost figures
~ вихідної якості outgoing product quality index
~ відносної цінності index of relative worth
~ відношення числа розлучень до числа знову укладених шлюбів number of divorces per new marriages
~ відповідності coefficient of agreement
~ вірогідності confidence index; (точності) accuracy
~и динаміки (розвитку економіки) performance indicators
~и для минулих років historical measures
~ для певної вікової групи age-specific index
~и економічного циклу measures of a business cycle
~ експлуатаційної надійності reliability performance measure
~и ефективності витрат cost effectiveness measure
~ конкурентоздатності index/rate of competitiveness
~ концентрації (виробництва) measure of concentration
~ корисності utility indicator
~ критичної оцінки quick ratio
~ ліквідності current position
~ мінливості variability index/factor
~ негрошового характеру nonpecuniary indicator
~ непрацездатності disability/incapacity rate
~ обороту товарних запасів (відношення товарних запасів до суми продажів) ratio of merchandise to sales
~ переваги preference measure
~ передового рівня (виробництва) best-practice standard
~ питомої трудомісткості виробництва measure of labo(u)r intensity
~ плану plan target
~ плідності fertility measure
~ погіршення якості demerit index
~ попиту demand parameter
~ попиту на гроші determinant of the demand for money
~ пріоритету priority index/indicator
~ продуктивності measure of productivity; (цифрові дані) performance data
~ продуктивності праці characteristic of labo(u)r productivity
~ результативності measure of efficiency
~ результатів економічної діяльності measuring rod of economic performance
~и рівня концентрації у масштабах економіки aggregate concentration
~ росту growth indicator
~ сезонних коливань seasonal ratio
~ смертності lethality rate
~и собівартості cost figures
~ соціально-економічного розвитку socio-economic indicator
~ спеціалізації (підприємства) specialization data
~и ступеня спеціалізації (підприємства) specialization data
~ ступеня споріднення propinquity index
~ суспільного розвитку social indicator
~ технологічності measure of producibility, processability index
~ у грошовому вираженні monetary indicator
~ фінансового становища компанії fixed assets test
~ характеристики якості measure of quality
~и ходу виробничого процесу production/manufacturing data
~ часу простою downtime index
~ шумового забруднення noise exposure index
~ щільності density index
~ щільності населення population concentration index
~ якості quality index/factor/performance
~ якості продукції product-quality index
~ якості робіт performance index
~ за календарний рік calendar year index
~ у цілому по країні national index/measure
~, виражений у натуральних одиницях physical indicator
~, виражений у поточних цінах current-dollar (відпов. валюта) indicator
~и, обчислені в постійних цінах deflated/real indicators
~и, приведені до одного року rates converted to an annual basis
(часового ряду), що випадають стат. outliers
~, що максимізується maximand
~, що мінімізується minimand
у ~ах in terms; у вартісних ~ах in value terms
гарантувати ~и (роботи устаткування) to guarantee performance
служити ~ом (чогось) to serve as an index (of), to be an index (of); ● див. тж. індекс, коефіцієнт, критерій, міра, мірило, параметр, характеристика, дані.
правдоподібність ім. ж. likelihood, verisimilitude; (імовірність) probability, plausibility.
розрахун||ок ім. ч. (обчислення) calculation, computation; (сплата грошей) payment, account, settlement; (звільнення) payoff, discharge; тех. design; (намір, припущення) expectation; розм. (користь, вигода) advantage
безготівковий ~ок cashless payment/settlement, payment by cheque (амер. check), (між банками) clearing settlement/payment, operation
господарський ~ок cost accounting
докладний ~ок detailed calculation
звичайний ~ок routine calculation
наближений ~ок approximate/loose calculation
наявний ~ок cash-payment, payment in cash
наявний ~ок при виданні замовлення cash with order
не прийнятий у ~ок negligible
негайний ~ок prompt payment/settlement
незавершений ~ок outstanding account
неправильний ~ок wrong calculation
неточний ~ок loose calculation; (про ціну) inexact estimate
остаточний ~ок (сплата) final settlement
піврічний (річний) ~ок semiannual (yearly) settlement/account
попередній ~ок preliminary calculation; тех. predesign
приблизний ~ок estimation, estimate
типовий ~ок routine calculation
точний ~ок (обчислення) accurate calculation, exact calculation; (оцінка) exact estimate
урегульований ~ок account agreed upon
чисельний ~ок numerical computation
щомісячний (щорічний) ~ок monthly (yearly) settlement
арифметичні ~ки arithmetic calculations
багатосторонні ~ки multilateral payments/settlements
валютні ~ки exchange payments
взаємні ~ки mutual settlements
зведені ~ки summary calculations
зовнішні ~ки external payments
клірингові ~ки clearing payments
кошторисно-фінансові ~ки financial estimates
міжнародні ~ки international payments/settlements, clearing
офіційні ~ки (платежі) official settlements
поточні ~ки current payments/settlements; (у платіжному балансі) current transactions
промислові ~ки industrial calculations/computations
~ок валютних курсів calculation of rates of exchange
~ок витрат statement of costs/charges, reckoning of the cost
~ок витрат і результатів cost-benefit calculation
~ок відсотків calculation/computation of interest; (викладення і процес тж.) interest statement/account
~ок заробітної плати payroll preparation
~ок збільшення ціни calculation of the increase in price
~ок імовірностей calculus of probability
~ок кореляції стат. computation of correlation
~ок міцності calculation of the strength
~ок тарифів і виписка рахунків (на перевезення тощо) rating and billing
~ок тарифу rate making, rating
~ок технічно-економічного обґрунтування feasibility study
~ок тренду trend computation
~ок цін calculation/computation of prices, pricing
~ок ціни determination of the price, pricing
~ок часу timing
~ок акредитивами settlement by letters of credit
~ок грошима cash settlement, settlement in/by cash
~ок негайно наявними коштами prompt cash
~ок чеком payment by cheque (амер. check)
~ки платіжними вимогами settlements by payment requests
~ки платіжними дорученнями settlements by payment orders
~ки спеціальними рахунками settlement by means of special accounts
~ок за біржовими угодами account, clearing
~ок за дотримання особливих умов (при строковій угоді) special settlement
~ок на кінець (на середину) місяця бірж. end month (mid month) account
~ок на тривалий період часу long-term calculation
~ок у кредит commercial credit
~ок у формі авансових платежів (банківського переведення, відкритого рахунка, документального акредитива, чеків, чистого інкасо) settlement in the form of advance payments (a bank transfer, open account, a documentary letter of credit, cheques, clean encashment)
~ки за експортно-імпортними операціями settlements in export-import operations
~ки за ліцензійними угодами settlements under licence (амер. license) agreements
бути в ~ку з кимсь to have settled accounts with smb, to be quits with smb
в його ~ки не входило..., he did not reckon with...
в остаточний ~ок in (full) settlement
з ~ком наприкінці ліквідаційного періоду бірж. for the account
з ~у counting, reckoning
з ~ку по 10 доларів на людину at the rate of ten dollars per head
з ~ку середньої зарплатні on the basis of the average earnings
за наявний ~ок for cash (down), in/by (ready) cash
згідно з вкладеним ~ком as per statement enclosed
за чиїмось ~ком by smb’s estimate
дати ~ок комусь (звільняти) to pay off smb
завершити ~ок to make up an account
здійснювати ~ки (платити) to make payments, to pay
зробити ~ок (сплатити) to settle up
одержувати ~ок (бути звільненим) to be paid off, to be discharged
помилятися в ~ку to miscalculate, to be out of one’s reckoning
приймати (не приймати) в ~ок to take into account/consideration, to allow (for), to make an allowance (for) (to leave out of account)
приймаючи в ~ок... with an allowance for...
робити ~ок (чогось) to calculate, to compute; to make calculations, to compute, узяти ~ок to resign
тепер ми з вами в ~ку now we’re quits.
систем||а ім. ж. system; (практика) practice; (схема тощо) scheme; (пристрій, порядок) setup; (грошова) standard
автоматизована ~а виробництва mechanized production system
автоматизована ~а керування automated control system
адаптивна ~а adaptive system
адміністративно-командна ~а administrative-command system
алфавітно-цифрова ~а індексів alphanumeric system
антикризова ~а crisis-proof system
багатомірна ~а multivariable system
багаторівнева ~а multilevel system
багатоступінчаста ~а постачання multi-echelon/multistage supply system
базисна ~а індексів system of fixed base index
банківська ~а banking system
бюджетна ~а budgetary system
валютна ~а currency system
виборча ~а electoral/voting system
виробнича ~а production system
відрядна ~а оплати праці piece rate wage plan/system
відрядно-преміальна ~а заробітної плати piece-plus-bonus wage system/plan
гнучка ~а flexible system
грошова ~а monetary system
двоїста ~а нерівностей dual set of inequalities
дворівнева ~а керування запасами two-bin system of inventory control
державна енергетична ~а publicly owned power system
десяткова ~а decimal system
детермінована ~а deterministic system
децентралізована ~а резервів decentralized reserve system
динамічна ~а dynamic system
диференціальна ~а заробітної плати multiple piece rate pay system/plan
договірна вертикальна маркетингова ~а marketing system of vertical agreement
економічна ~а economic system
електронна ~а бухгалтерського обліку electronic bookkeeping/book-entry system
електронна ~а платежів computerized system of payment
енергетична ~а power/electric/energy system, power grid
єдина ~а бухгалтерського обліку uniform accounting system
єдина ~а господарства united economic system
загальнонаціональна ~а банківських відділень nationwide branch banking (system)
загальнонаціональна ~а платежів national payment system
застаріла ~а outdated system
імунна ~а immune system
інформаційна ~а information/data system
інформаційно-пошукова ~а information-retrieval system
іригаційна ~а irrigation system
калькуляційна ~а обліку cost accounting plan, interlocking cost plan
карткова ~а розподілу rationing system
кластерна ~а стат. cluster system
комерційна ~а commercial system
комунальна ~а водопостачання (енергопостачання) public water system (power system)
контрактна ~а contract system
кредитна ~а credit system
лінійна ~а linear system
макроекономічна ~а macroeconomic system
маркетингова ~а marketing system
метрична ~а (мір) metric system
митна транзитна ~а custom transit system
міжнародна валютна ~а international monetary system
міжнародна резервна ~а international reserve system
міжнародна ~а платежів international system of payments
монополістична ~а monopolistic system
муніципальна електроенергетична ~а local public power system
національна грошова ~а national monetary system
неспроможна ~а unworkable system
однопартійна ~а one-party system
операційна ~а комп. operating system
оптимальна ~а optimum system
податкова ~а tax/fiscal system, system of taxation
почасово-преміальна ~а оплати time-plus-bonus wage system, time-rate-bonus system
почасово-прогресивна ~а оплати праці differential time pay system/plan, efficiency pay system/plan
преміальна ~ bonus system
преміальна ~а оплати праці wage-plus-bonus (pay) system, wage-incentive plan
ринкова (економічна) market system
світова економічна ~а global economic system
сонячна ~а solar system
стаціонарна ~а stationary system
стійка ~а stable system
тарифна ~а tariff system
уніфікована ~а бухгалтерського обліку uniform accounting system
фінансова ~а financial/fiscal system, system of finance
функціональна ~а звітності responsibility reporting
функціональна інформаційна ~а (фінансова, виробнича тощо) functional information system
централізована ~а centralized system
центральна нервова ~а central nervous system
~а автоматичного оброблення даних automatic data processing system
~а адміністративного керування management/managerial system
~а амортизаційних списувань на основі єдиної річної норми (до первісної вартості активів) straight-line system of depreciation
~а багатогалузевого сільськогосподарського виробництва diversified farm production system
~а багатосторонніх розрахунків multilateral payments system
~а базисних пунктів (встановлення цін з урахуванням витрат на доставлення продукції споживачеві від базисного пункту) basing-point (price) system
~а балів scoring system
~а банків без філіалів unit banking (system)
~а банківських груп (форма концентрації банків) group banking (system)
~а банківського обслуговування клієнтів безпосередньо в автомобілі drive-in banking (system)
~а безготівкових грошових переказів credit transfer system
~а безперервного обліку населення continuous population registration system
~а безперервної калькуляції витрат (на підприємствах із безперервним технологічним циклом) continuous cost system
~а бонусів/премій у формі акцій stock bonus plan
~а бухгалтерського обліку accounting system
~а ваг weighting system
~а великого землеволодіння landlordism, latifundism system
~а взаємодії підрозділів підприємства operational system
~а вибіркового обстеження sample registration scheme
~а видання дозволу (напр., на будівництво) permit-issuing system
~а визначення якості (продукції) quality intelligence system
~а винагород rewarding system/mechanism
~а виробництва production system
~а відкритих (закритих) торгів advertised bid(ding) system (negotiated bidding system)
~а відрахувань у пенсійний фонд (як групове страхування пенсій за віком) deposit pension plan
~а вільного підприємництва free enterprise system
~а вірогідності probability system
~а водопостачання water(-supply) system; (як спорудження, можливості) water facilities
~а встановлення цін pricing pattern
~а господарського обміну system of economic exchange
~а господарювання system of management
~а громадського харчування public catering (system)
~а грошового обігу currency system
~а диференціального пенсійного забезпечення (відповідно до суми заробітку) graduated pension scheme
~а екстенсивного (інтегрованого, інтенсивного) сільськогосподарського виробництва extensive (integrated, intensive) farming system, farm production system
~а жирорахунків giro system
~а заохочення/заохочувальних винагород bonus/incentive system/scheme/plan, financial incentive system/scheme/plan
~а заохочувальних доплат incentive payment system
~а заробітної плати wage/pay system, wage/pay plan, scheme/system of payment (for work)
~а збору податків шляхом відрахувань із заробітної плати pay-as-you-earn system
~а збору стічних вод drainage system
~а зв’язку communications (system)
~а землеволодіння system of land-ownership, land-tenure system
~а землекористування land-use system
~а зі зворотним зв’язком feedback system
~а змін relay system
~а змішаного підприємництва mixed enterprise system
~а золотодоларового стандарту convertible-dollar system
~а імпортних контингентів import quota system
~а інкасації чеків check collection system
~а кабельного зв’язку telecommunication
~а календарного планування scheduling system
~а калькуляції витрат cost system
~а калькуляції витрат виробництва кожної галузі departmental costing system
~а карбування (монет) coinage system
~а керування management/managerial system
~а кількісних показників scoring system
~а класифікації classification system
~а клірингу clearing system
~а кодування coding scheme/plan
~а компенсаційного фінансування compensatory financing scheme
~а контрактів contract system
~а контролю control system
~а контролю виконання кошторису budgetary control system
~а кредитування credit(ing) system
~а критеріїв якості quality system
~а маркетингу marketing system
~а матеріального стимулювання (material) incentive system/scheme
~а мір measurement system
~а моніторингу monitor(ing) system
~а нагромадження заощаджень thrift plan
~а надання кредиту credit program(me)
~а національних банків national banking system
~а нормативів часу орг. вир. standard (time) data, time study
~а нормованого розподілу rationing system
~а об’єднаного бухгалтерського обліку integrated accounting system
~а обліку accounting system
~а обліку витрат cost system
~а обліку запасів inventory record keeping system
~а обліку й звітності accounting system
~а обчислення numeration system
~а оплати праці wage/pay system, wage/pay plan, scheme/system of payment (for work)
~а оподатковування tax/taxation system, system of taxation
~а оцінюваня ґрунтів soil rating system
~а оцінювання й нормування показників якості quality rating system
~а пенсійного забезпечення pension scheme/plan
~а пенсійного забезпечення коштом внесків працівників у період роботи contributory pension scheme/plan
~а перевірки якості quality auditing system
~а передання даних data transmission system
~а планування system of planning
~а платежів payment(s) system
~а попереднього планування preplanning system
~а постачання supply system
~а преміювання bonus system/scheme plan
~а пріоритетів priority system
~а регулювання витрат cost control system
~а реєстрації registration scheme
~а родинних зв’язків kinship system
~а розподілу (збуту) channels of distribution; (засобів) allocation system/scheme; rationing system/arrangements
~а розподілу продукції production distribution system
~а розрахунків бухг. accounting system
~а сівозміни crop rotation system
~а складування warehousing system
~а соціального захисту social security system
~а тарифів rate system
~а твердих тарифних ставок basing-point system
~а телеграфного зв’язку teletype system
~а технічного контролю technical inspection system
~а фермерського господарства farming system
~а централізованого обліку central/integrated record system
~а цифрового звукозапису digital recording system
~а цін price system
~а ціноутворення pricing pattern
при ~і under a/the system
адаптувати (запроваджувати, модернізувати) ~у to adapt (to introduce, to modernize) a system
розвивати (розробляти, удосконалювати) ~у to develop (to design, to improve) a system
вказувати в метричній ~і to indicate/to specify in metric system
застосовувати ~у квот to operate quotas
приводити в ~у to systematize.
теорем||а ім. ж. theorem; (центральна) гранична ~а (central) limit theorem
ергодична ~а про середнє mean ergodic theorem
узагальнена ~а про середнє extended mean value theorem; limit theorem
основні ~и теорії ймовірностей basic theorems of probability
~а додавання (імовірностей) addition theorem
~а множення (імовірностей) multiplication theorem
~а „павутини” (розглядає взаємини між попитом та пропозицією за умови, коли функція пропозиції більш еластична, ніж функція попиту) cobweb theorem
~а подвійності duality theorem
~а торкання tangency theorem
~а про вирівнювання цін виробничих факторів production factor price equalization theorem
~а про екстремальні значення extreme-value theorem
~а про заміщення (у моделі економіки) substitution theorem
~а про максимальний потік і мінімальний розріз max-flow min-cut theorem
~а про опорний план basis theorem
~а про оптимальність optimality theorem
~а про повну ймовірність theorem of total probability
~а про рівновагу equilibrium theorem
~а про сідлоподібну точку saddle-value theorem
~а про складовий продукт (у теорії попиту) composite commodity theorem
~а про середнє theorem of the mean, mean value theorem.
теорі||я ім. ж. theory; (підхід) approach
грошова ~я monetary theory, theory of money
грошова ~я відсотка monetary theory of interest
державна ~я грошей state theory of money; „договірна” ~я заробітної плати (яка стверджує, що рівень зарплати визначається співвідношенням сил договірних сторін) bargaining theory of wages, bargaining-power theory
економетрична ~я econometric theory
економічна ~я economic theory
економічна ~я добробуту economic theory of welfare; welfare economics
загальна ~я general theory
загальна ~я (конкурентної) рівноваги general theory of (competitive) equilibrium
загальноприйнята ~я conventional theory
імовірнісна ~я прийняття рішень probabilistic decision theory
інституціональна економічна ~я (theory of) institutional economics
кейнсіанська економічна ~я Keynesian economic theory; Keynesian economics
кількісна ~я грошей quantity theory of money
кредитна ~я економічного циклу credit theory of business cycle
макроекономічна (мікроекономічна) ~я macroeconomic (microeconomic) theory; macroeconomics (microeconomics)
монетарна ~я monetary theory
монетарна економічна ~я monetary economic theory; monetary economics
монетарна ~я економічного циклу (номінального доходу/прибутку) monetary theory of business cycle (of nominal income)
негрошова ~я відсотка nonmonetary theory of interest
нелінійна ~я мат. nonlinearized theory
неокласична економічна ~я neoclassical economic theory; neoclassical economics
неокласична ~я грошей (економічної динаміки) neoclassical monetary theory (neoclassical dynamic(s) theory; neoclassical dynamics)
номіналістична ~я грошей nominalism
нормативна економічна ~я normative economic theory, normative economics
ортодоксальна ~я conventional theory
позитивна економічна ~я positive economic theory; positive economics
прикладна економічна ~я applied economic theory, theory of applied economics; applied economics
прикладна ~я прийняття рішень applied decision theory
примітивна кількісна ~я грошей crude quantity theory of money
соціальна економічна ~я social economic theory, theory of social economics; social economics
суб’єктивна ~я вартості subjective theory of value
товарна ~я грошей commodity theory of money
трудова ~я відсотка (вартості) labo(u)r theory of interest (of value)
картельна ~я грошей chartalism
чиста економічна ~я theory of pure economics; pure economics
грошові і кредитні ~ї криз monetary and credit theories of crises
~я балансів (вартості) theory of balances (of value)
~я великих (малих) вибірок стат. theory of large samples (of small samples)
~я вибіркового методу стат. sampling theory
~я вибору theory of choice
~я вибору місця розташування (промислового підприємства тощо) location theory
~я вибору портфеля активів theory of portfolio selection
~я „вигоди” (підхід) benefit approach
~я визначення рівня доходу theory of income determination
~я випадкових блукань (для визначення індексу руху курсу акцій) (випадкових процесів) random walk theory (theory of random/stochastic processes)
~я виробництва production theory
~я витрат виробництва cost-of-production theory of value
~я виявлених переваг revealed preference theory
~я відповідності correspondence theory
~я відсотка theory of interest
~я відтворення theory of reproduction
~я граничної корисності (продуктивності) marginal utility (productivity) theory
~я графів мат. graph theory
~я грошей monetary theory, theory of money; (як розділ економіки) monetary economics
~я державних витрат (фінансів) theory of public expenditure (finance)
~я динамічної стабільності theory of dynamic stability
~я добробуту theory of welfare
~я додаткової вартості theory of surplus value
~я досяжного оптимуму мат. theory of the second best
~я дохідності/прибутковості цінних паперів на основі ринкової сегментації market segmentation theory of security yields
~я дохідності/прибутковості цінних паперів, заснована на очікуванні розвитку інфляції pure expectation theory of security yields
~я економічного пристосування з допомогою зміни запасів stock adjustment theory
~я економічного росту (економічного циклу, економічної динаміки) theory of economic growth (of business cycle, of dynamic economics)
~я зайнятості employment theory
~я заробітної плати theory of wages, wages theory
~я заробітної плати, що базується на фізичному мінімумі потреб subsistence theory of wages
~я збалансованого портфеля (цінних паперів) portfolio-balance theory
~я збалансованого росту theory of balanced growth
~я зваженого згладжування стат. theory of weighted smoothing
~я заощадження theory of saving
~я зменшення щільності населення density gradient theory
~я зменшення прибутковості diminishing return theory
~я зовнішніх ефектів theory of externalities
~я ігор game theory
~я „ігрек” (відповідно до якої твердий контроль не потрібний, оскільки виконавець працює сумлінно і виявляє ініціативу) theory Y
~я „ікс” (погляд на керування і контроль, відповідно до якого виконавець намагається ухилитися від роботи і повинний знаходитися під постійним спостереженням) theory X
~я інерційного ефекту (визначальна динаміки споживання й інвестицій у початковому періоді економічного спаду) ratchet-effect theory
~я індивідуального (колективного) ризику individual (collective) risk theory
~я інфляції (інформації) inflation (information) theory
~я ймовірностей theory of probability/chances, probability theory
~я керування запасами theory of storage
~я кількісних ознак стат. theory of variables
~я компенсації (компенсаційних фондів) theory of compensation (compensatory fiscal theory)
~я конкурентних цін competitive price theory
~я корисності (криз) theory of utility (of crises)
~я лінійного програмування linear programming theory
~я масового обслуговування theory of waiting lines, queueing theory
~я матриць мат. theory of matrices
~я мінімаксу minimax theory
~я мінімального ризику minimum-risk theory
~я множин мат. theory of sets
~я мобільності демогр. mobility theory
~я монопольної ціни monopoly price theory
~я нагромадження активів theory of asset holding
~я народонаселення population theory
~я оподаткування theory of taxation
~я оптимізації (організації) optimization (organization) theory
~я паритету купівельної сили purchasing power parity theory
~я переваги ліквідності liquidity preference theory
~я перевірки гіпотез стат. theory of testing hypotheses
~я пізнання theory of cognition
~я поводження споживачів theory of consumer behavio(u)r
~я подвійності duality theory
~я позичкових фондів loanable funds theory
~я помірності (різновид теорії прибутку і відсотка) abstinence theory
~я попиту demand theory
~я порівняльної переваги (порівняльної економіки, порівняльних витрат) theory of comparative advantage (economics, costs)
~я пошуку search theory
~я прибутку, що зв’язує одержання прибутку підприємцем з узятим на себе ризиком risk effort theory of business profit
~я прийняття рішень decision theory
~я прогнозування prediction theory
~я програмування theory of programming
~я продуктивності productivity theory
~я пропозиції податків tax-incidence theory
~я процесу пристосування (економіки) theory of the adjustment process
~я раціонального поводження rational behavio(u)r theory
~я регулювання портфеля активів theory of portfolio management
~я ризику theory of risk
~я робочого фонду wages theory
~я розміщення продуктивних сил productive forces allocation theory
~я розподілу, заснована на концепції граничної продуктивності marginal productivity theory of distribution
~я росту theory of growth
~я систем мат. system theory
~я споживання theory of consumption
~я стабільного населення stable population theory
~я статистичних рішень (статистичної перевірки гіпотез) theory of statistical decision (of statistical test)
~я торгів theory of bidding
~я тривалого економічного циклу long-cycle theory
~я утворення капіталу theory of capital formation
~я цін price theory
~я цін в умовах необмеженої конкуренції competitive price theory
~я циклічної зміни cyclical theory
~я часових рядів theory of time series
~я якісних ознак стат. theory of attributes
~я, що пояснює кризи динамікою товарно-матеріальних запасів (дією історично випадкових дестабілізувальних факторів, надвиробництвом, надмірними заощадженнями, недостатнім споживанням, тимчасовими порушеннями пропорцій між галузями економіки, хвилями технічних нововведень) inventory (random-disturbance, overproduction, oversaving, underconsumption, disproportionality, innovation) theory of crises
у ~ї (теоретично) in theory, theoretically
висувати (перевіряти, підтверджувати) ~ю to advance/to present/to suggest (to test, to confirm) a theory
розвивати (спростовувати) ~ю to develop (to disprove/to exclude/to refute) a theory.
шкал||а ім. ж. (система чисел) scale, schedule; (приладу) dial
змінна ~а sliding scale
змінна ~а тарифних ставок sliding-scale tariff
офіційна (пільгова) ~а official (preferential) scale
прогресивна ~а ставок оподаткування ascending tax scale
регресивна ~а descending tax scale
~а відсотків scale/table of interest
~а відсоткових ставок interest sheet
~а відсоткових ставок за цінними паперами, що пропонуються для продажу security offering scale of interest
~а діаграми chart scale
~а заробітної плати wage scale, scale of wages
~а зборів tariff scale, scale of charges
~а зростання (спаду) scale of increase (decrease)
~а імовірностей probability scale
~а комісійної винагороди scale of commissions
~а корисності utility scale
~а місткості мор. tonnage scale
~а окладів, що враховуються при нарахуванні пенсій pensionable scale
~а оцінювання інтенсивності праці performance rating scale
~а оцінювання продуктивності performance rating scale
~а оцінок rating scale
~а погашення (кредиту тощо) repayment schedule
~а податкових ставок tax schedule
~а переваг (у споживчому виборі тощо) preference scale
~а переваг, що узгоджує попит на гроші з рівнем ліквідності (категорія кейнсіанського аналізу) liquidity preference schedule
~а плодючості fertility graduation
~а прибуткового податку income tax schedule
~а прицілу apm. tangent scale
~а Реомюра Reaumur scale
~а розцінок rate/rating scale
~а розцінок робочих завдань job comparison scale
~а ставок оплати за працю scale of payment (for work)
~а ставок оподаткування scale of taxes
~а тарифних ставок rate/rating scale
~а часу time scale
~а Фаренгейта Fahrenheit scale
~а Цельсія Centigrade scale
~а цін scale of prices
~а цінностей scale of values
знижувати за певною ~ою to scale down
підвищувати за певною ~ою to scale up.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

probability = [ˌprɒbə'bɪləti] імові́рність
• ~ of error
= імові́рність по́ми́лки
• ~ of an event
= імові́рність поді́ї
• ~ of extinction
= імові́рність ви́родження
• ~ of a hypothesis
= імові́рність прийняття́ гіпо́тези
• ~ of a transition
= імові́рність перехо́ду
• absolute ~
= безумо́вна ймові́рність
• absorption ~
= імові́рність ввібра́ння (абсо́рбції)
• additive ~
= адити́вна ймові́рність
• after-the-event ~
= апостеріо́рна ймові́рність
• analytical ~
= аналіти́чна ймові́рність
• a posteriori ~
= апостеріо́рна ймові́рність
• approximate ~
= набли́жена ймові́рність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна ймові́рність
• axiomatic ~
= аксіомати́чна ймові́рність
• binomial ~
= ймові́рність біно́много розпо́ділу
• classical ~
= класи́чна ймові́рність
• combinatorial ~
= комбінато́рна ймові́рність
• composite ~
= по́вна ймові́рність
• conditional ~
= умо́вна ймові́рність
• confidence ~
= дові́рча ймові́рність
• cumulative ~
= інтеґра́льна ймові́рність
• discrete ~
= дискре́тна ймові́рність
• elementary ~
= елемента́рна ймові́рність
• empirical ~
= емпіри́чна ймові́рність
• equal ~
= рівноймові́рність
• ergodic ~
= ергоди́чна ймові́рність
• estimated ~
= оці́нко́ва ймові́рність
• final ~
= апостеріо́рна ймові́рність
• geometric ~
= геометри́чна ймові́рність
• inductive ~
= індукти́вна ймові́рність
• integrated ~
= сума́рна ймові́рність
• invariant ~
= інваріа́нтна ймові́рність
• judgmental ~
= суб’єкти́вна ймові́рність
• logical ~
= логі́чна ймові́рність
• mathematical ~
= апріо́рна (математи́чна) ймові́рність
• mean ~
= сере́дня ймові́рність
• nonvanishing (nonzero) ~
= ненульова́ ймові́рність
• normal ~
= ймові́рність норма́льного розпо́ділу
• normed ~
= (з)нормо́вана ймові́рність
• personalistic ~
= суб’єкти́вна ймові́рність
• posterior ~
= апостеріо́рна ймові́рність
• premature ~
= апріо́рна ймові́рність
• prior ~
= апріо́рна ймові́рність
• specified ~
= за́дана ймові́рність
• spectral ~
= спектра́льна ймові́рність
• stationary ~
= стаціона́рна ймові́рність
• statistical ~
= статисти́чна ймові́рність
• success~
= ймові́рність у́спіху
• survival ~
= ймові́рність вижива́ння
• taboo ~
= ймові́рність заборо́ни
• thermodynamic(al) ~
= термодинамі́чна ймові́рність
• total ~
= по́вна ймові́рність
• unconditional ~
= безумо́вна ймові́рність
amplitude = ['æmplɪtju:d] 1. ампліту́да || ампліту́дний 2. арґуме́нт (комплексного числа)
• ~ of a complex number
= арґуме́нт ко́мпле́ксного числа́
• ~ of a point
= поля́рний кут то́чки
• ~ of a process
= ампліту́да проце́су
• analytic ~
= аналіти́чна ампліту́да
• beat ~
= ампліту́да биття́
• complex ~
= ко́мплексна ампліту́да
• deviation ~
= ампліту́да відхи́лення (ві́дхилу)
• double ~
= подві́йна ампліту́да, ро́змах
• dual ~
= дуа́льна ампліту́да
• echo ~
= ампліту́да (сигна́лу) відлу́ння, ампліту́да е́хо-сигна́лу
• finite ~
= скінче́нна ампліту́да
• generalized ~
= узага́льнена ампліту́да
• harmonic ~
= ампліту́да гармо́ніки
• imaginary ~
= уя́вна ампліту́да, уя́вна части́на ампліту́ди
• infinite ~
= нескінче́нна ампліту́да
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення ампліту́ди
• interaction ~
= ампліту́да взаємоді́ї
• limiting ~
= грани́чна ампліту́да
• model ~
= моде́льна ампліту́да
• net ~
= сума́рна ампліту́да
• non-normalized ~
= не(з)нормо́вана ампліту́да
• nonrelativistic ~
= нерелятивісти́чна ампліту́да
• non-renormalized ~
= неперенормо́вана ампліту́да
• nonresonance ~
= нерезона́нсна ампліту́да
• nonsingular ~
= несинґуля́рна ампліту́да
• normalized ~
= (з)нормо́вана ампліту́да
• oscillation ~
= ампліту́да колива́нь
• peak ~
= максима́льна ампліту́да, пі́кова ампліту́да
• peak-to-peak ~
= подві́йна ампліту́да, ро́змах
• probability ~
= ампліту́да ймові́рності
• pulse ~
= амліту́да і́мпульсу
• real ~
= ді́йсна ампліту́да, ді́йсна части́на ампліту́ди
• reduced ~
= зве́дена ампліту́да
• reflection ~
= ампліту́да відби́тої хви́лі
• reggeized ~
= реджизо́вана ампліту́да
• relativistic ~
= релятивісти́чна ампліту́да
• renormalized ~
= перенормо́вана ампліту́да
• resonance ~
= резона́нсна ампліту́да
• ripple ~
= ампліту́да пульса́цій
• root-mean-square ~
= середньоквадра́тне зна́чення ампліту́ди
• scan ~
= ампліту́да розго́ртки
• singular ~
= синґуля́рна ампліту́да
• total ~
= подві́йна ампліту́да, ро́змах
• vibration ~
= ампліту́да колива́нь
• wave ~
= ампліту́да хви́лі
assertion = [ə'sɜ:ʃn] 1. тве́рдження, формулюва́ння 2. опера́тор контро́лю
• conditional ~
= умо́вне тве́рдження
• existential ~
= екзистенці́йне тве́рдження
• false ~
= хи́бне тве́рдження
• final ~
= остато́чне тве́рдження
• global ~
= глоба́льне тве́рдження
• local ~
= лока́льне тве́рдження
• prime ~
= початко́ве (вихідну́, пе́рві́сне) тве́рдження
• probability ~
= ймові́рнісне тве́рдження
• statistical ~
= статисти́чне тве́рдження
• strong ~
= си́льне тве́рдження
• syntactic ~
= синтакси́чне тве́рдження
boundedness = ['baʊndɪdnəs] обме́женість // ~ from one side напівобме́женість; ~ in probability обме́женість за ймові́рністю
• ~ of a solution
= обме́женість ро́зв’язку
• local ~
= лока́льна обме́женість
• metric ~
= метри́чна обме́женість
• pointwise ~
= точко́ва обме́женість
• relative ~
= відно́сна обме́женість
• total ~
= цілкови́та обме́женість
• ultimate ~
= грани́чна (максимальна) обме́женість
• uniform ~
= рівномі́рна обме́женість
calculation = [ˌkælkju'leɪʃn] 1. рахува́ння(розрахо́вування)/розрахува́ння, розраху́нок; обчи́слювання/обчи́слення 2. рахува́ння(підрахо́вування)/підрахува́ння, підраху́нок, 3. кошто́рис; калькуля́ція
• ~ of triangles
= обчи́слювання трику́тників
• analog ~s
= ана́логові обчи́слювання
• analytical ~
= аналіти́чні обчи́слювання
• approximate ~
= набли́жений розраху́нок, набли́жене обчи́слювання; прибли́зний підраху́нок
• arithmetic ~s
= аритмети́чні (арифмети́чні) обчи́слювання
• automatic ~
= автомати́чне обчи́слювання
• auxiliary ~
= допомі́жне́ обчи́слювання
• checking ~
= переві́рчий розраху́нок, переві́рче обчи́слювання
• complicated ~
= складни́й розраху́нок, складне́ обчи́слювання
• computer ~
= комп’ю́терний розраху́нок, комп’ю́терне обчи́слювання
• covariant ~
= коваріа́нтне обчи́слювання
• cumbersome ~
= громіздки́й розраху́нок, громіздке́ обчи́слювання
• detailed ~
= дета́льний (докла́дний) розраху́нок, дета́льне (докла́дне) обчи́слювання
• digital ~s
= цифрові́ обчи́слювання (на відміну від аналогових)
• direct ~
= пряме́ (безпосере́днє) обчи́слювання
• estimating ~
= оці́нко́вий (оці́нювальний) розраху́нок, оці́нко́ве (оці́нювальне) обчи́слювання
• exact ~
= то́чне обчи́слювання, то́чний розраху́нок, то́чний підраху́нок
• explicit ~
= обчи́слювання в я́вному ви́гляді
• final ~
= заверша́льне обчи́слювання, кінце́вий підраху́нок
• finite-difference ~
= скінченнорізнице́ве обчи́слення, розраху́нок (обчи́слювання) ме́тодом скінче́нних різни́ць
• fixed-point ~
= обчи́слювання (в режи́мі) з нерухо́мою (фіксо́ваною) то́чкою (ко́мою)
• floating-point ~
= обчи́слювання (в режи́мі) з рухо́мою то́чкою (ко́мою)
• formal ~
= форма́льне обчи́слювання
• graphical ~
= графі́чне обчи́слювання, графі́чний розраху́нок
• hand ~
= ручни́й підраху́нок
• higher-order ~
= розраху́нок (обчи́слювання) ви́щого поря́дку
• highest-order ~
= розраху́нок (обчи́слювання) найви́щого поря́дку
• integer ~s
= цілочислові́ розраху́нки
• interest ~
= розраху́нок (обчи́слювання) (про́сти́х) відсо́тків
• intermediate ~
= проміжни́й розраху́нок
• involved ~
= складни́й розраху́нок, складне́ обчи́слювання
• iterative ~
= ітераці́йний розраху́нок, обчи́слювання ме́тодом ітера́цій
• least-squares ~
= обчи́слювання ме́тодом найме́нших квадра́тів
• linear ~
= ліні́йний розраху́нок, ліні́йне обчи́слювання
• lowest-order ~
= розраху́нок (обчи́слювання) найни́жчого поря́дку
• low-order ~
= розраху́нок (обчи́слювання) ни́жчого поря́дку
• manual ~
= ручне́ обчи́слювання
• many-dimensional ~
= багатови́мірний розраху́нок, багатови́мірне обчи́слювання (понад чотири виміри)
• matrix ~
= обчи́слювання ма́триць
• model ~
= моде́льний розраху́нок, моде́льне обчи́слювання
• model-independent ~
= моделенезале́жний розраху́нок, моделенезале́жне обчи́слювання
• Monte-Carlo ~
= розраху́нок (обчи́слювання) ме́тодом Мо́нте-Ка́рло
• multiplicative ~
= мультиплікати́вне обчи́слювання
• nonlinear ~
= неліні́йний розраху́нок, неліні́йне обчи́слювання
• non-numerical ~s
= нечислові́ розраху́нки
• numerical ~
= числови́й розраху́нок, числове́ обчи́слювання, розраху́нок (обчи́слювання) числови́м ме́тодом
• one-dimensional ~
= однови́мірний розраху́нок, однови́мірне обчи́слювання
• order-of-magnitude ~
= розраху́нок (обчи́слювання) за поря́дком величини́
• probability ~
= обчи́слювання ймові́рності, ймові́рнісний розраху́нок
• qualitative ~
= я́кісний розраху́нок, я́кісне обчи́слювання
• quantitative ~
= кі́лькісний розраху́нок, кі́лькісне обчи́слювання
• real-time ~
= обчи́слювання в реа́льному ча́сі
• recurrent ~
= обчи́слювання рекуре́нтним ме́тодом
• rough ~
= гру́бе обчи́слювання
• routine ~
= звича́йний (типо́вий, станда́ртний) розраху́нок; рути́нні обчи́слювальні процеду́ри, рути́нне обчи́слювання
• self-consistent ~
= самоузго́джений розраху́нок, самоузго́джене обчи́слювання
• spreadsheet ~s
= обчи́слювання з використа́нням динамі́чних електро́нних табли́ць; табли́чні обчи́слювання
• statistical ~
= статисти́чне обчи́слювання
• step-by-step ~s
= покро́кові обчи́слювання
• straightforward ~
= безпосере́днє (пряме́) обчи́слювання
• tabular ~
= табли́чне обчи́слювання, табли́чний розраху́нок
• tedious ~
= громіздки́й розраху́нок, громіздке́ обчи́слювання
• theoretical ~
= теорети́чний розраху́нок, теорети́чне обчи́слювання
• trial-and-error ~
= обчи́слювання ме́тодом спроб і помило́к
• trigonometric ~
= тригонометри́чне обчи́слювання
• variational ~
= варіаці́йне обчи́слення
calculus = ['kælkjʊləs] (мн. calculi) 1. чи́слення; (математи́чний) ана́ліз 2. (методи) обчи́слювання
• ~ of classes
= чи́слення кла́сів
• ~ of complexes
= чи́слення ко́мплексів (Фробеніусів термін)
• ~ of enlargement
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• ~ of finite differences
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• ~ of fractions
= чи́слення ча́сток
• ~ of ideals
= чи́слення ідеа́лів
• ~ of matrices
= ма́тричне чи́слення; опера́ції з ма́трицями
• ~ of operations
= операці́йне чи́слення
• ~ of probabilities
= чи́слення ймові́рностей; тео́рія ймові́рностей
• ~ of relations
= чи́слення відно́шень
• ~ of residues
= тео́рія ли́шків
• ~ of segments
= інтерва́льне чи́слення, чи́слення ві́дтинків
• ~ of tensors
= те́нзорний ана́ліз, те́нзорне чи́слення
• ~ of variations
= варіаці́йне чи́слення, варіаці́йний ана́ліз
• ~ of vectors
= ве́кторний ана́ліз, ве́кторне чи́слення
• algebraic ~
= алґебри́чне (лі́терне) обчи́слювання, алґебри́чні опера́ції
• assertoric ~
= асертори́чне чи́слення
• approximation ~
= тео́рія апроксима́цій
• barycentric ~
= барицентри́чне чи́слення
• Boolean ~
= Бу́лове (Бу́леве) чи́слення, Бу́лова (Бу́лева) а́лґебра
• combinatorial ~
= комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
• commutator ~
= комута́торне чи́слення
• constructive ~
= конструкти́вне чи́слення
• conversion ~
= чи́слення конве́рсії
• correlational ~
= кореляці́йне чи́слення
• cracovian ~
= чи́слення краковія́нів
• difference ~
= різнице́ве чи́слення
• differential ~
= диференці́йне чи́слення
• extended ~
= розши́рене чи́слення
• finite-difference ~
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• formal ~
= форма́льне чи́слення
• free ~
= ві́льне чи́слення
• functional ~
= 1. функціона́льне чи́слення, функціона́льний ана́ліз 2. мат. лог. чи́слення предика́тів
• graphic ~
= ґрафі́чний розраху́нок
• group ~
= групове́ чи́слення
• hyperbolic ~
= гіперболі́чне чи́слення
• ideal ~
= чи́слення ідеа́лів
• implicational ~
= імплікаці́йне чи́слення
• index ~
= і́ндексне чи́слення
• infinitesimal ~
= чи́слення знико́мих (нескінче́нно мали́х) (величи́н), інфінітезима́льний ана́ліз
• integral ~
= інтеґра́льне чи́слення
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чне чи́слення
• iteration ~
= ітераці́йне чи́слення
• Krakowian ~
= чи́слення краковія́нів
• lambda ~
= ля́мбда-чи́слення
• logical ~
= (ба́зисне) логі́чне чи́слення
• logic-mathematical ~
= ло́гіко-математи́чне чи́слення
• many-sorted ~
= чи́слення з кількома́ різно́видами змі́нних
• marginal ~
= марґіна́льне чи́слення
• matrix ~
= ма́тричне чи́слення
• modal predicate ~
= мода́льне чи́слення предика́тів
• modal propositional ~
= мода́льне чи́слення ви́словів
• monadic predicate ~
= чи́слення одномі́сних предика́тів
• nonassociative syntactic ~
= неасоціати́вне синтакси́чне чи́слення
• operational ~
= операці́йне чи́слення
• operator ~
= опера́торне чи́слення
• predicate (predicative) ~
= чи́слення предика́тів
• probability ~
= тео́рія ймові́рностей
• projective ~
= проєкти́вне чи́слення
• propositional ~
= чи́слення ви́словів, пропозиці́йне чи́слення, а́лґебра ло́гіки
• pure predicate ~
= чи́сте чи́слення предика́тів
• restricted predicate ~
= вузьке́ чи́слення предика́тів
• situational ~
= ситуаці́йне чи́слення
• spinor ~
= спіно́рне чи́слення, спіно́рний ана́ліз
• stochastic ~
= стохасти́чне чи́слення
• summation ~
= чи́слення сум
• symbolic ~
= си́мвольне чи́слення
• syntactic ~
= синтакси́чне чи́слення
• tensor ~
= те́нзорний ана́ліз
• topological ~
= топологі́чний ана́ліз, топологі́чне чи́слення
• variational ~
= варіаці́йне чи́слення, варіаці́йний ана́ліз
• vector ~
= ве́кторний ана́ліз
chain = [tʃeɪn] 1. ланцю́г, ланцюжо́к || зв’я́зувати/зв’яза́ти (сполуча́ти/сполучи́ти) в ланцю́г (ланцюжо́к) 2. ланцюго́вий при́стрій 3. послідо́вність
• ~ of arcs
= т. граф. ланцюжо́к (послідо́вність) ре́бер
• ~ of complexes
= ланцю́г ко́мплексів
• ~ of ideals
= ланцю́г ідеа́лів
• ~ of sets
= ланцю́г множи́н
• ~ of simplexes
= ланцю́г си́мплексів
• ~ of syzygies
= ланцю́г сизи́гій
• allocation ~
= спи́сок кла́стерів, за́йнятих фа́йлом
• alternating ~
= т. граф. перемежо́ваний ланцю́г
• ascending ~
= висхідни́й ланцю́г (множин тощо)
• binary (bit) ~
= послідо́вність (ланцюжо́к) двійко́вих зна́ків, двійко́вий ланцю́г
• branched ~
= розгалу́жений ланцю́г
• call ~
= ланцю́г (послідо́вність) ви́кликів
• causal ~
= причино́вий ланцю́г
• cellular ~
= кліти́нний ланцю́г
• code ~
= ко́дова послідо́вність
• composition ~
= компози́тний ряд
• connected ~
= зв’язни́й ланцю́г
• continuous ~
= непере́рвний ланцю́г
• daisy ~
= під’є́днання гірля́ндою, гірля́ндовий ланцю́г
• decomposable ~
= розкладни́й (розвивни́й, звідни́й) ланцю́г
• decomposed ~
= розкла́дений (розви́нений) ланцю́г
• deductive ~
= дедукти́вний ланцюжо́к
• degenerate ~
= ви́роджений ланцю́г
• dense ~
= щі́льний ланцю́г
• dependency ~
= ланцюжо́к зале́жних з’є́днань, ланцю́г зале́жностей
• descending ~
= спадни́й ланцю́г (множин тощо)
• descriptor ~
= дескри́пторна послідо́вність
• directed ~
= спрямо́ваний ((з)орієнто́ваний) ланцю́г
• dissipative ~
= дисипати́вний ланцю́г
• double ~
= подві́йний ланцю́г
• dual ~
= дуа́льний ланцю́г
• embedded ~
= вкла́дений ланцю́г
• epsilon ~
= топ. е́псилон-ланцю́г
• ergodic ~
= ергоди́чний ланцю́г
• exit ~
= ланцюжо́к (послідо́вність) ви́ходу; виходо́вий ланцюжо́к
• focus ~
= фо́кусний ланцюжо́к (ланцюг вікон з фокусом вводження в останньому вікні)
• flat ~
= бемо́льний ланцю́г
• holomorphic ~
= голомо́рфний ланцю́г
• homogeneous ~
= однорі́дний ланцю́г
• homologous ~
= гомологі́чний ланцю́г
• indecomposable ~
= нерозкладни́й (нерозвивни́й) ланцю́г
• inessential ~
= неісто́тний ланцю́г
• inference ~
= ланцю́г (послідо́вність) ви́сновків
• infinite ~
= нескінче́нний ланцю́г
• inheritance ~
= ланцю́г (послідо́вність) спадко́вості
• letter ~
= послідо́вність букв (лі́тер)
• irreducible ~
= незвідни́й ланцю́г
• isomorphic ~s
= ізомо́рфні ланцюги́
• iterative ~
= ітерати́вний (повто́рюваний) ланцю́г
• jump ~
= ланцю́г стрибкі́в
• letter ~
= послідо́вність букв (лі́тер), ланцюжо́к букв
• logic ~
= логі́чна послідо́вність; ланцю́г логі́чних схем
• lost ~
= загу́блений ланцюжо́к (кластерів тощо)
• lumpable Markovian ~
= збі́льшуваний (збільше́нний) Ма́рковський ланцю́г
• lumped Markovian ~
= збі́льшений Ма́рковський ланцю́г
• Markov (Markovian) ~
= Ма́рковський ланцю́г, ланцю́г Ма́ркова
• owner-member ~
= ланцюжо́к підпорядкува́ння
• maximal ~
= максима́льний ланцю́г
• minimal ~
= мініма́льний ланцю́г
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний ланцю́г
• noncompact ~
= некомпа́ктний ланцю́г
• noncyclic ~
= нециклі́чний ланцю́г
• nondenumerable ~
= незліче́нний ланцю́г
• nondissipative ~
= недисипати́вний ланцю́г
• normal ~
= норма́льний ланцю́г
• number ~
= числови́й ланцю́г, ланцюжо́к чи́сел
• polyhedral ~
= поліедра́льний ланцю́г
• preference ~
= ланцю́г перева́г (пріорите́тів)
• print ~
= друкува́льний ланцюжо́к; друко́ваний рядо́к; бу́квена (лі́терна) послідо́вність
• probability ~
= імові́рнісний ланцю́г
• projective ~
= проєкти́вний ланцю́г
• reasoning ~
= ланцюжо́к міркува́нь
• reversal ~
= обе́рнений ланцю́г
• saturated ~
= наси́чений ланцю́г
• sharp ~
= діє́зний ланцю́г
• simple ~
= про́сти́й ланцю́г
• simplicial ~
= симпліці́йний ланцю́г
• singular ~
= синґуля́рний ланцю́г
• strongly ergodic ~
= стро́го ергоди́чний ланцю́г
• subnormal ~
= субнорма́льний ланцю́г
• topological ~
= топологі́чний ланцю́г
• topologically compact ~
= топологі́чно компа́ктний ланцю́г
• view ~
= ланцюжо́к (рядо́к) ви́дних елеме́нтів
chart = [tʃɑ:t] 1. ка́рта; схе́ма || нано́сити/нане́сти (на карту, схему тощо) 2. табли́ця; діагра́ма; номогра́ма || склада́ти/скла́сти табли́цю (діагра́му, номогра́му тощо) 3. кре́сленик; гра́фік || кре́слити/накре́слити (графік тощо)
• admissible ~
= топ. прийня́тна ка́рта
• alignment ~
= 1. стат. ка́рта статисти́чного о́пису за кількома́ озна́ками 2. номогра́ма (з паралельними осями)
• average ~
= контро́льна ка́рта сере́дніх
• axonometric ~
= аксонометри́чний кре́сленик; стереогра́ма
• band ~
= стрічкови́й гра́фік, стрічкова́ діагра́ма
• bar ~
= гістогра́ма, сто́впчикова діагра́ма
• bubble ~
= схе́ма з круже́чків та стрі́лок
• calculating ~
= обчи́слювальна діагра́ма
• calibration ~
= ґрадуюва́льна табли́ця
• circular ~
= се́кторна діагра́ма, кругова́ діагра́ма
• communication ~
= схе́ма (табли́ця) з’є́днань (сполу́чень)
• control ~
= контро́льна ка́рта
• control-flow ~
= структу́рна логі́чна схе́ма керівно́ї ло́гіки; блок-схе́ма алґори́тму
• coordinate ~
= криволіні́йна систе́ма координа́т; ка́рта
• data ~
= табли́ця да́них
• deviation ~
= табли́ця ві́дхилів
• disk ~
= кругова́ діагра́ма
• dot ~
= точко́ва діагра́ма
• flat ~
= пло́ска ка́рта
• flow ~
= графі́чна схе́ма, блок-схе́ма
• Gant ~
= Ґа́нтів гра́фік, гра́фік Ґа́нта
• gnomonic ~
= гномо́нний гра́фік
• grid ~
= сітча́ста номогра́ма; ка́рта (номогра́ма) з координа́тною сі́ткою
• hierarchy ~
= ієрархі́чна схе́ма (побудована за ієрархічним принципом)
• horizontal bar ~
= горизонта́льна гістогра́ма
• isometric ~
= ізометри́чний гра́фік
• layout ~
= 1. табли́ця ієра́рхій 2. схе́ма розмі́щення 3. топологі́чна схе́ма 4. монтува́льна схе́ма; монта́жна схе́ма (табли́ця)
• linear ~
= ліні́йний гра́фік
• load ~
= діагра́ма розпо́ділу наванта́ження (між ресурсами)
• logic ~
= логі́чна (блок-)схе́ма
• local ~
= лока́льна ка́рта
• logarithmic ~
= гра́фік з логаритмі́чним (логарифмі́чним) масшта́бом (за одною чи за двома осями)
• nomographic ~
= номогра́ма
• pie ~
= кругова́ (се́кторна) діагра́ма
• plugboard ~
= схе́ма комута́ції
• printer spacing ~
= схе́ма форма́ту дру́ку
• probability ~
= імові́рнісний гра́фік
• progression ~
= схе́ма прохо́дження (програми)
• run ~
= схе́ма прого́ну
• scatter ~
= діагра́ма ро́зсіву
• spacing ~
= схе́ма розмі́щення (тексту); схе́ма форма́ту
• square-root ~
= табли́ця квадра́тних ко́ренів
• strata ~
= діагра́ма порі́внювання часозале́жних ряді́в
• structure ~
= структу́рна схе́ма
• time (timing)~
= діагра́ма за ча́сом; часова́ діагра́ма
• tree ~
= де́рево, деревови́дна схе́ма
• trouble ~
= табли́ця неспра́вностей; журна́л збо́їв
• Veitch ~
= діагра́ма Ве́йча (Ва́йча); ка́рта Ве́йча (Ва́йча)
computer = [kəm'pju:tə] комп’ю́тер, компу́тор; заст. електро́нна обчи́слювальна маши́на
• analog ~
= ана́логова маши́на (моделювальний пристрій)
• analog-digital ~
= ана́лого-цифрова́ маши́на
• backend ~
= маши́на ба́зи да́них
• battery-operated ~
= комп’ю́тер з батаре́йним жи́вленням
• breadboard ~
= маке́тний комп’ю́тер
• briefcase ~
= портати́вний комп’ю́тер
• business ~
= бізнесо́вий комп’ю́тер
• cassette-based ~
= комп’ю́тер з касе́тною па́м’яттю
• central ~
= центра́льний комп’ю́тер (обчислювальної мережі)
• commercial ~
= комерці́йний комп’ю́тер (призначений для продажу)
• common ~
= загальновжи́ваний (універса́льний) комп’ю́тер
• communication ~
= комунікаці́йний комп’ю́тер
• compatible ~
= згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• consecutive ~
= послідо́вний комп’ю́тер
• control ~
= керівни́й комп’ю́тер
• dataflow ~
= комп’ю́тер, керо́ваний пото́ком да́них
• dedicated ~
= спеціалізо́ваний комп’ю́тер
• desk-size ~
= малогабари́тний комп’ю́тер
• desktop ~
= насті́льний комп’ю́тер
• digital ~
= цифрови́й комп’ю́тер
• dual-processor ~
= двопроце́сорний комп’ю́тер
• entry-level ~
= комп’ю́тер мініма́льної конфігура́ції
• front-end ~
= фронта́льна маши́на; зв’язна́ маши́на
• gateway ~
= шлю́зовий комп’ю́тер (у мережі)
• handheld ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• high-end ~
= маши́на оста́нньої моде́лі (найпотужніша в сім’ї комп’ютерів)
• high-performance ~
= високопродукти́вний комп’ю́тер
• high-speed ~
= швидки́й (високошви́дкісний) комп’ю́тер
• hobby ~
= комп’ю́тер для ама́тора (для аматорського користування)
• home ~
= дома́шній комп’ю́тер
• host ~
= головни́й комп’ю́тер
• IBM-compatible ~
= Ай-Бі-Ем-згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• incompatible ~
= незгі́дний (несумі́сний) комп’ю́тер
• integrated-circuit ~
= комп’ю́тер на зінтеґро́ваних схе́мах
• interface ~
= інтерфе́йсний комп’ю́тер
• interim ~
= промі́жна́ маши́на (серії)
• intermediate ~
= промі́жна́ маши́на (за продуктивністю)
• laptop ~
= портати́вний комп’ю́тер
• large(-scale) ~
= поту́жний комп’ю́тер
• local ~
= лока́льний комп’ю́тер (мережі)
• logic ~
= логі́чна маши́на (для розв’язування логічних задач)
• low-end ~
= маши́на найпе́ршої моде́лі (найменш потужна в сім’ї комп’ютерів)
• low-speed ~
= пові́льний (низькошви́дкісний) комп’ю́тер
• master ~
= головни́й комп’ю́тер (у багатомашинному комплексі чи мережі)
• medium-scale ~
= середньопоту́жний комп’ю́тер
• medium-size ~
= середньогабари́тний комп’ю́тер
• medium-speed ~
= середньошви́дкісний комп’ю́тер
• medium-to-large-scale ~
= комп’ю́тер ви́ще сере́днього
• megacycle ~
= комп’ю́тер мегагерцо́вого діапазо́ну
• midrange ~
= середньопоту́жний комп’ю́тер
• monoprocessor ~
= однопроце́сорний комп’ю́тер
• multiaccess (multiple-access) ~
= комп’ю́тер спі́льного користува́ння (з паралельним доступом кількох користувачів)
• multiprocessor ~
= багатопроце́сорний комп’ю́тер
• multiprogrammed ~
= комп’ю́тер з багатопрограмо́вим режи́мом
• multipurpose ~
= багатоцільови́й (універса́льний) комп’ю́тер
• multiuser ~
= комп’ю́тер спі́льного користува́ння
• net node ~
= вузлови́й комп’ю́тер, комп’ю́тер вузла́ мере́жі
• networked ~
= мере́жевий комп’ю́тер
• node ~
= вузлови́й комп’ю́тер, комп’ю́тер вузла́ мере́жі
• nonstop ~
= комп’ю́тер, що його́ не вимика́ють (працює неперервно), беззупи́нний комп’ю́тер
• non-von Neumann ~
= не-фон-Но́йма(н)нова (не-фон-Не́йма(н)нова) маши́на
• notebook ~
= кишенько́вий комп’ю́тер, ноутбу́к
• object ~
= цільови́й комп’ю́тер
• office ~
= о́фісний комп’ю́тер
• off-the-shelf ~
= сері́йний комп’ю́тер
• palmtop ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• parallel ~
= парале́льний комп’ю́тер
• pen ~
= комп’ю́тер з рукопи́сним вво́дженням да́них
• peripheral ~
= перифері́йний комп’ю́тер; комп’ю́тер для керува́ння перифері́йним обла́днанням
• peripheral support ~
= комп’ю́тер для обслуго́вування перифері́йного обла́днання
• personal ~
= персона́льний комп’ю́тер
• plug-compatible ~
= ро́знімно згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• pocket ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• portable ~
= портати́вний комп’ю́тер
• portfolio ~
= те́ковий комп’ю́тер
• probability ~
= ймові́рнісний комп’ю́тер
• professional ~
= професі́йний комп’ю́тер
• program-compatible ~
= програмо́во згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• reduced-instruction-set ~
= комп’ю́тер зі скоро́ченим набо́ром кома́нд
• remote ~
= відда́лений комп’ю́тер
• satellite ~
= допомі́жни́й комп’ю́тер, комп’ю́тер-сателі́т
• scientific ~
= комп’ю́тер для науко́вих розраху́нків
• secondhand ~
= вжи́ваний комп’ю́тер
• serial ~
= послідо́вний комп’ю́тер
• server ~
= се́рвер
• service ~
= обслуго́вувальний комп’ю́тер
• single-board ~
= однопла́това маши́на
• single-purpose ~
= вузькоспеціалізо́ваний комп’ю́тер
• single-user ~
= комп’ю́тер для одно́го користувача́
• slave ~
= підпорядко́ваний (підле́глий) комп’ю́тер
• small-scale ~
= малопоту́жний комп’ю́тер
• small-size ~
= малогабари́тний комп’ю́тер
• software-compatible ~
= програмо́во згі́дний комп’ю́тер
• standby ~
= резе́рвний комп’ю́тер
• subscriber ~
= абоне́нтський комп’ю́тер
• superpersonal ~
= надпоту́жний персона́льний комп’ю́тер
• superspeed ~
= надшвидкоді́йний комп’ю́тер
• supervisory ~
= комп’ю́тер-диспе́тчер, координаці́йний комп’ю́тер (здійснює зв’язок периферійних комп’ютерів з центральним)
• talking ~
= комп’ю́тер з мо́вним виво́дженням
• target ~
= цільови́й комп’ю́тер (що для нього відтрансльовано програму)
• technical ~
= комп’ю́тер техні́чного призна́чення
• terminal ~
= терміна́льний комп’ю́тер
• training ~
= навча́льний комп’ю́тер
• ultrafast ~
= надшвидкоді́йний комп’ю́тер
• underlying ~
= ба́зовий комп’ю́тер (мережі)
• user ~
= користувачі́в комп’ю́тер
• virtual ~
= віртуа́льний комп’ю́тер
• von Neumann ~
= фон-Но́йман(н)ова (фон-Не́йман(н)ова) маши́на
• wired-program ~
= маши́на з жо́рстко вмонто́ваною програ́мою
continuous = [kən'tɪnjuəs] 1. непере́рвний // absolutely ~ цілко́м непере́рвний; almost ~ ма́йже непере́рвний; approximately ~ апроксимати́вно (набли́жено) непере́рвний; asymptotically ~ асимптоти́чно непере́рвний; ~ at a point непере́рвний в то́чці; completely ~ цілко́м непере́рвний; everywhere ~ непере́рвний скрізь; ~ from above/below непере́рвний згори́/зни́зу; ~ from (on) the left/right непере́рвний злі́ва/спра́ва; ~ in the domain непере́рвний в о́бласті; ~ in the neighbo(u)rhood of a point непере́рвний в о́колі то́чки; ~ in probability непере́рвний за ймові́рністю; ~ in the region непере́рвний в о́бласті; nowhere ~ скрізь розри́вний, ніде́ не непере́рвний; partially ~ частко́во непере́рвний; piecewise ~ куско́во непере́рвний; proximally ~ проксима́льно непере́рвний; relatively ~ відно́сно непере́рвний; totally ~ цілко́м непере́рвний; uniformly ~ рівномі́рно непере́рвний; upper ~ непере́рвний згори́ 2. трива́лий; тя́глий; непере́рвної ді́ї 3. суці́льний (про лінію на кресленику) 4. топологі́чний (про групу)
convergence = [kən'vɜ:dʒəns] 1. збі́жність 2. конверге́нція
• ~ almost everywhere
= збі́жність ма́йже скрізь
• ~ everywhere
= збі́жність скрізь
• ~ in measure
= збі́жність за мі́рою
• ~ in probability
= збі́жність за ймові́рністю
• ~ in the mean
= збі́жність у сере́дньому
• ~ of a series
= збі́жність ря́ду
• ~ root mean square
= збі́жність у сере́дньому квадра́тному
• absolute ~
= абсолю́тна збі́жність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна збі́жність
• average ~
= збі́жність в сере́дньому
• bibounded ~
= двообме́жена (подві́йно обме́жена) збі́жність
• bicompact ~
= бікомпа́ктна збі́жність
• bounded ~
= обме́жена збі́жність
• compact ~
= компа́ктна збі́жність
• complete ~
= по́вна збі́жність
• conditional ~
= умо́вна збі́жність
• geometric ~
= геометри́чна збі́жність
• global ~
= глоба́льна збі́жність
• integral ~
= збі́жність інтеґра́лу
• local ~
= лока́льна збі́жність
• martingale ~
= мартинґа́льна збі́жність
• monotone ~
= моното́нна збі́жність
• non-uniform ~
= нерівномі́рна збі́жні́сть
• normwise ~
= збі́жність за но́рмою
• point-by-point (pointwise) ~
= точко́ва збі́жність
• sequential ~
= послідо́вна збі́жність
• slow ~
= пові́льна збі́жність
• spurious ~
= позі́рна збі́жність
• strong ~
= си́льна збі́жність
• sublinear ~
= субліні́йна збі́жність
• superlinear ~
= суперліні́йна збі́жність
• topological ~
= топологі́чна збі́жність
• unconditional ~
= безумо́вна збі́жність
• uniform ~
= рівномі́рна збі́жність
• weak ~
= слабка́ збі́жність
density = ['dɛnsəti] 1. щі́льність 2. густина́ 3. концентра́ція 4. інтенси́вність
• ~ of a distribution
= щі́льність розпо́ділу
• almost continuous ~
= ма́йже непере́рвна щі́льність
• arrival ~
= щі́льність входово́го пото́ку
• asymptotic ~
= асимптоти́чна щі́льність
• average ~
= сере́дня щі́льність
• beta ~
= щі́льність бе́та-розпо́ділу
• bit ~
= щі́льність за́пису (в бітах)
• board ~
= щі́льність розташо́вання елеме́нтів на пла́ті; щі́льність компонува́ння плат
• carrier ~
= (допускна) щі́льність носія́
• character ~
= щі́льність розмі́щення зна́ків
• conditional ~
= щі́льність умо́вного розпо́ділу
• covariance ~
= щі́льність коваріа́ції
• data ~
= щі́льність (запису) да́них
• functorial ~
= фу́нкторна щі́льність
• gamma ~
= щі́льність га́мма розпо́ділу
• high ~
= висо́ка щі́льність (запису на магнетних носіях)
• information ~
= інформаці́йна щі́льність; інтенси́вність пото́ку інформа́ції
• input ~
= щі́льність входово́го пото́ку
• line ~
= ліні́йна щі́льність
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) щі́льність
• lower ~
= геом. ни́жня щі́льність
• metric ~
= метри́чна щі́льність
• nonuniform ~
= нерівномі́рна щі́льність
• normal ~
= щі́льність норма́льного розпо́ділу
• packing ~
= щі́льність у́кладу (упако́вання)
• posterior ~
= щі́льність апостеріо́рного розпо́ділу
• printing ~
= щі́льність друкува́ння (дру́ку)
• probability ~
= щі́льність (розпо́ділу) ймові́рності
• recording ~
= щі́льність за́пису
• single ~
= одина́рна (звича́йна) щі́льність
• spectral ~
= спектра́льна щі́льність
• storage ~
= щі́льність розташо́вання інформа́ції в па́м’яті
• tensor ~
= те́нзорна щі́льність
• track(s) ~
= щі́льність розмі́щення дорі́жок
• uniform ~
= 1. рівномі́рна щі́льність 2. щі́льність рівномі́рного розпо́ділу
• upper ~
= ве́рхня щі́льність
• writing ~
= щі́льність запи́сування
distribution = [ˌdɪstrɪ'bju:ʃn] 1. розпо́діл 2. узага́льнена фу́нкція 3. розповсю́джування/розповсю́дження
• ~ of eigenvalues
= розпо́діл вла́сних зна́чень
• ~ of errors
= розпо́діл помило́к
• ~ of primes
= розпо́діл про́сти́х чи́сел
• almost-normal ~
= ма́йже норма́льний розпо́діл
• alpha ~
= а́льфа-розпо́діл
• approximate ~
= набли́жений розпо́діл
• assumed ~
= гіпотети́чний розпо́діл
• asymmetric ~
= асиметри́чний (несиметри́чний) розпо́діл
• asymptotic ~
= асимптоти́чний розпо́діл
• average ~
= сере́дній розпо́діл
• averaged ~
= усере́днений розпо́діл
• bath-tub ~
= U-поді́бний розпо́діл, U-поді́бна крива́ розпо́ділу
• beta ~
= бе́та-розпо́діл
• bihump ~
= двого́рбий розпо́діл
• bimodal ~
= бімода́льний розпо́діл
• binomial ~
= біно́мний розпо́діл
• bivariate ~
= двови́мірний розпо́діл
• cluster-invariant ~
= кла́стерно інваріа́нтний розпо́діл
• conditional ~
= умо́вний розпо́діл
• continuable ~
= продовжни́й розпо́діл
• continuous ~
= непере́рвний розпо́діл
• cumulative ~
= (інтеґра́льна) фу́нкція розпо́ділу, розпо́діл кумуляти́вних (накопи́чених) ймові́рностей
• degenerate ~
= виро́джений розпо́діл
• delta ~
= де́льта-розпо́діл
• differentiable ~
= диференційо́вний розпо́діл
• empirical ~
= емпіри́чний розпо́діл
• equilibrium ~
= рівнова́жний розпо́діл
• ergodic ~
= ергоди́чний розпо́діл
• even ~
= рівномі́рний розпо́діл
• event ~
= розпо́діл поді́й
• factorial ~
= фа́кторний розпо́діл
• fiducial ~
= фідуці́йний розпо́діл
• fitted ~
= (емпіри́чно) допасо́ваний розпо́діл
• frequency ~
= розпо́діл часто́т
• Gaussian ~
= норма́льний (Ґа́ус(с)ів) розпо́діл
• generalized ~
= узага́льнений розпо́діл
• geometric ~
= геометри́чний розпо́діл
• heterogeneous ~
= гетероге́нний (неоднорі́дний) розпо́діл
• homogeneous ~
= однорі́дний розпо́діл
• integrable ~
= інтеґро́вний розпо́діл
• integral ~
= інтеґра́льний розпо́діл
• involutive ~
= інволюти́вний розпо́діл
• limit ~
= грани́чний розпо́діл
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) розпо́діл
• logistic ~
= логісти́чний розпо́діл
• lognormal ~
= логаритмі́чно (логарифмі́чно) норма́льний розпо́діл
• loop ~
= розще́плення ци́клу
• mixed ~
= змі́шаний розпо́діл
• mixture ~
= су́міш розпо́ділів
• multivariate ~
= багатови́мірний розпо́діл
• normal ~
= 1. норма́льний розпо́діл 2. норма́льна узага́льнена фу́нкція
• normalized ~
= нормо́ваний розпо́діл
• polynomial ~
= поліно́мний розпо́діл
• predicted ~
= теорети́чний розпо́діл
• predictive ~
= прогнозо́вний розпо́діл
• probability ~
= розпо́діл імові́рностей
• random ~
= розпо́діл випадко́вої величини́, випадко́вий розпо́діл
• root ~
= розпо́діл ко́ренів
• sampling ~
= вибірко́вий розпо́діл
• spline ~
= сплайн-розпо́діл
• table ~
= табли́чний розпо́діл
• topological ~
= топологі́чний розпо́діл
• triangular ~
= трику́тний розпо́діл
• trinomial ~
= трино́мний розпо́діл
• uniform ~
= рівномі́рний розпо́діл
element = ['ɛlɪmənt] 1. елеме́нт // ~ of (smth) є елеме́нтом (чогось), нале́жить (до чогось) 2. складни́к; компоне́нта 3. дета́ль, ла́нка 4. мн. заса́ди, осно́ви
• ~ of an arc
= елеме́нт дуги́
• ~ of area
= елеме́нт пло́щі (поверхні)
• ~ of a cone
= твірна́ ко́нуса
• ~ of integration
= інтеґро́ваний (підінтеґра́льний) ви́раз, ви́раз під зна́ком інтеґра́лу
• ~ of length
= елеме́нт довжини́
• ~ of a matrix
= елеме́нт ма́триці
• ~ of a set
= елеме́нт множини́
• arbitrary ~
= дові́льний елеме́нт
• array ~
= елеме́нт маси́ву
• associative ~
= асоціати́вний елеме́нт
• attainable ~
= дося́жний елеме́нт
• binary ~
= двійко́вий (біна́рний) елеме́нт
• bound ~
= обме́жений елеме́нт
• boundary ~
= межови́й елеме́нт, елеме́нт межі́
• cancellable ~
= скоротни́й елеме́нт
• character ~
= си́мвольний елеме́нт; си́мвол
• comparison ~
= порі́внювальний елеме́нт (при́стрій), елеме́нт порі́внювання
• computer ~
= ву́зол комп’ю́тера
• constituent ~
= складни́к
• contravariant ~
= контраваріа́нтний елеме́нт
• covariant ~
= коваріа́нтний елеме́нт
• data ~
= елеме́нт да́них
• diagonal ~
= діагона́льний елеме́нт
• differential ~
= диференціа́льний елеме́нт
• disjoint ~s
= незв’я́зані (несполу́чені, нез’є́днані, роз’є́днані) елеме́нти
• display ~
= елеме́нт зобра́ження
• distributed ~
= розподі́лений елеме́нт
• distributive ~
= дистрибути́вний елеме́нт
• divisible ~
= поді́льний елеме́нт
• effaceable ~
= знище́нний елеме́нт
• final ~
= оста́нній елеме́нт
• first ~
= пе́рший елеме́нт
• fixed ~
= 1. алґ. (за)фіксо́ваний елеме́нт (матриці) 2. топ. нерухо́мий елеме́нт
• generalized ~
= узага́льнений елеме́нт
• generating ~
= породжува́льний елеме́нт
• generic ~
= спі́льний (зага́льний) елеме́нт
• human ~
= людськи́й фа́ктор, люди́на як елеме́нт систе́ми
• ideal ~
= ідеа́льний елеме́нт, іде́ль (ідеа́л)
• idempotent ~
= ідемпоте́нтний елеме́нт, ідемпоте́нт
• identity ~
= одини́чний елеме́нт (групи), одини́ця
• image ~
= елеме́нт зобра́ження
• imprimitive ~
= імприміти́вний елеме́нт
• improper ~
= невласти́вий елеме́нт
• inaccessible ~
= недося́жний елеме́нт
• incident ~
= геом. інциде́нтний елеме́нт
• indecomposable ~
= нерозкладни́й елеме́нт
• integer ~
= ці́лий елеме́нт
• integral ~
= інтеґра́льний елеме́нт
• internal ~
= вну́трішній елеме́нт
• interpolation ~
= інтерполяці́йний елеме́нт
• invariant ~
= інваріа́нтний елеме́нт
• inverse ~
= обе́рнений елеме́нт
• invertible ~
= оборо́тний елеме́нт
• involutive ~
= інволюти́вний елеме́нт
• last ~
= оста́нній елеме́нт
• leading ~ in a determinant
= елеме́нт головно́ї діагона́лі визначника́
• least ~
= найме́нший елеме́нт
• lexical ~
= лексе́ма
• line ~
= 1. ан. ліні́йний елеме́нт, диференціа́л довжи́ни дуги́ 2. геом. елеме́нт лі́нії, ліні́йний елеме́нт, елемента́рний ві́дтинок, елеме́нт ко́нтура
• lineal ~
= ліні́йний елеме́нт
• lumped ~
= зосере́дженй елеме́нт
• matrix ~
= ма́тричний елеме́нт, елеме́нт ма́триці
• meromorphic ~
= меромо́рфний елеме́нт
• monogamous ~
= монога́мний елеме́нт
• neighbo(u)ring ~
= сусі́дній елеме́нт
• neutral ~
= нейтра́льний елеме́нт, одини́ця
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний елеме́нт
• null ~
= нульови́й елеме́нт
• off-diagonal ~
= позадіагона́льний елеме́нт
• perfect ~
= ідеа́льний елеме́нт
• permutable ~
= перестано́вний елеме́нт
• picture ~
= (скор. pixel) елеме́нт зобра́ження, пі́ксель, кра́пка ра́стру
• pivotal ~
= провідни́й елеме́нт (матриці)
• primal ~
= приміти́вний елеме́нт
• primary ~
= перви́нний елеме́нт
• prime ~
= про́сти́й елеме́нт
• primitive ~
= приміти́вний елеме́нт
• probabilistic ~
= ймові́рнісний елеме́нт
• probability ~
= елеме́нт ймові́рності
• processor ~
= елемента́рний проце́сор, проце́сорний елеме́нт (мо́дуль)
• program ~
= елеме́нт програ́ми
• quantile ~
= кванти́льний елеме́нт
• queue ~
= елеме́нт че́рги
• ramified ~
= розгалу́жений елеме́нт
• random ~
= випадко́вий елеме́нт
• real ~
= 1. ді́йсний елеме́нт 2. кіб. реа́льний елеме́нт
• reciprocal ~
= обе́рнений елеме́нт
• separable ~
= сепара́бельний елеме́нт
• sifted ~
= т. чис. просі́яний елеме́нт
• simplex ~
= си́мплекс-елеме́нт
• simplicial ~
= симпліці́йний елеме́нт
• storage ~
= елеме́нт па́м’яті
• threshold ~
= поро́говий елеме́нт
• top ~
= верши́на, поча́ток (стека, стосу)
• torsion ~
= періоди́чний елеме́нт, елеме́нт скінче́нного поря́дку
• type ~
= друкува́льний елеме́нт (ву́зол)
• unipotent ~
= уніпоте́нтний елеме́нт
• unit ~
= одини́чний елеме́нт
• universal ~
= універса́льний (максима́льний) елеме́нт
• zero ~
= нульови́й елеме́нт, нуль
• zeroid ~
= алґ. зеро́їд
ellipse = [ɪ'lɪps] е́ліпс
• ~ of analyticity
= е́ліпс аналіти́чності
• ~ of convergence
= е́ліпс збі́жності
• canonical ~
= каноні́чний е́ліпс
• confidence ~
= дові́рчий е́ліпс
• error ~
= е́ліпс по́ми́лок
• probability ~
= е́ліпс ймові́рностей, е́ліпс ро́зсіву
graph = [grɑ:f] 1. граф 2. гра́фік; крива́ 3. діагра́ма; номогра́ма
• ~ of distribution
= гра́фік розпо́ділу
• ~ of a function
= гра́фік фу́нкції
• abstract ~
= абстра́ктний граф
• acyclic ~
= ациклі́чний граф
• area ~
= зо́нний гра́фік, картодіагра́ма (величини параметрів, представлені відповідними площами ділянок на карті)
• bar ~
= гістогра́ма, сто́впчикова діагра́ма
• bichromatic ~
= біхромати́чний граф
• bicolo(u)rable ~
= заба́рвний в два кольори́ граф
• bicolo(u)red ~
= заба́рвлений в два кольори́ граф
• biconnected ~
= двозв’я́зний граф
• bipartite ~
= двочасти́нний граф
• bond ~
= граф зв’язкі́в
• bunch ~
= сітча́ста номогра́ма
• circular ~
= кругова́ діагра́ма
• column ~
= сто́впчикова діагра́ма
• communication ~
= граф зв’язкі́в
• connected ~
= зв’я́зний граф
• connectivity ~
= граф зв’я́зності
• covering ~
= накрива́льний граф
• dataflow ~
= гра́фік пото́ку да́них; граф пото́ку да́них
• dense ~
= наси́чений граф
• directed ~
= спрямо́ваний ((з)орієнто́ваний) граф, (з)оргра́ф
• dotted ~
= крапко́ва (пункти́рна) лі́нія (на графіку)
• edge ~
= ребе́рний граф
• empty ~
= поро́жній граф
• entire ~
= по́вний граф
• extremal ~
= екстрема́льний граф
• flat ~
= плана́рний граф; площи́нний граф
• functional ~
= функці́йний граф
• geometrical ~
= геометри́чний граф
• high-low ~
= біржови́й гра́фік
• incidence ~
= граф інциде́нтності
• incomplete ~
= непо́вний граф
• infinite ~
= нескінче́нний граф
• information ~
= інформаці́йний граф
• interval ~
= інтерва́льний граф, граф інтерва́лів
• invariant ~
= інваріа́нтний граф
• loop-free ~
= безпе́тлевий граф
• net(work) ~
= мере́жевий граф
• ordinary ~
= звича́йний граф
• path ~
= 1. гра́фік траєкто́рії 2. граф шляхі́в
• pie ~
= кругова́ (се́кторна) діагра́ма
• planar ~
= плана́рний (пло́ский) граф
• probability ~
= ймові́рнісний гра́фік
• quotient ~
= фа́ктор-граф
• random ~
= випадко́вий граф
• reduced ~
= (з)редуко́ваний (зве́дений) граф
• reducible ~
= звідни́й граф
• rooted ~
= корене́вий граф, граф із ко́ренем
• rotated bar ~
= горизонта́льна сто́впчикова діагра́ма
• section ~
= пі́дграф
• signal ~
= сигна́льний граф
• single ~
= одини́чний граф
• skeleton ~
= скеле́тна схе́ма
• software ~
= граф програ́ми, граф структу́ри со́фту
• stacked bar ~
= сто́впчикова (сто́сова) діагра́ма
• standard bar ~
= сто́впчикова (вертика́льна) діагра́ма
• state ~
= граф ста́нів
• system ~
= граф систе́ми
• terminal ~
= по́люсний граф
• text ~
= текстови́й гра́фік
• threshold ~
= поро́говий граф
• transition ~
= граф перехо́дів (з одних станів в інші)
• transitive ~
= транзити́вний граф
• tree ~
= деревоподі́бний граф, граф-де́рево
• two-partite ~
= двочасти́нний граф
• two-terminal ~
= двопо́люсний граф
• undirected ~
= неспрямо́ваний (не(з)орієнто́ваний) граф
• void ~
= поро́жній граф
• word ~
= гра́фік з текстово́ю інформа́цією
integral = ['ɪntɪgrəl] 1. інтеґра́л || інтеґра́льний // ~ along a closed path інтеґра́л уздо́вж за́мкненого ко́нтуру; ~ from a to b інтеґра́л (у ме́жах) від a до b; ~ in a phase space інтеґра́л у фа́зовому про́сторі; ~ taken along a line інтеґра́л уздо́вж ко́нтуру; under the ~ під зна́ком інтеґра́лу 2. ці́ле число́ || ці́лий, цілочислови́й 3. інтеґра́льний, ці́лий; об’є́днаний 4. невідокре́мний, невідді́льний
• abstract ~
= абстра́ктний інтеґра́л
• action ~
= інтеґра́л ді́ї
• Airy ~
= інтеґра́л Е́йрі
• additive ~
= адити́вний інтеґра́л
• algebraic ~
= алґебри́чний інтеґра́л
• area ~
= інтеґра́л за пло́щею
• automorphic ~
= автомо́рфний інтеґра́л
• auxiliary ~
= допоміжни́й інтеґра́л
• Barnes ~
= Бе́рнсів інтеґра́л, інтеґра́л Бе́рнса
• Bernoulli ~
= інтеґра́л Берну́л(л)лі
• Bessel ~
= Бе́с(с)елів інтеґра́л, інтеґра́л Бе́с(с)еля
• beta ~
= бе́та-інтеґра́л
• bilinear ~
= біліні́йний інтеґра́л
• binomial ~
= біно́мний інтеґра́л
• bivariate normal ~
= двови́мірний норма́льний інтеґра́л
• Bochner ~
= Бо́хнерів інтеґра́л, інтеґра́л Бо́хнера
• Borel ~
= Бо́релів інтеґра́л, інтеґра́л Бо́реля
• bounded ~
= обме́жений інтеґра́л
• Cauchy ~
= інтеґра́л Коші́
• Chessin ~
= інтеґра́л Че́сіна
• circuit ~
= інтеґра́л уздо́вж (за́мкненого) ко́нтуру
• complete ~
= 1. по́вний інтеґра́л 2. ан. зага́льний ро́зв’язок однорі́дного ліні́йного диференці́йного рівня́ння
• complex ~
= інтеґра́л в ко́мплексній о́бласті
• conditionally convergent ~
= умо́вно збі́жний інтеґра́л
• configuration ~
= конфігураці́йний інтеґра́л
• conjugate ~s
= спря́жені інтеґра́ли
• continual ~
= континуа́льний інтеґра́л
• contour ~
= ко́нтурний інтеґра́л, інтеґра́л уздо́вж ко́нтуру
• convergent ~
= збі́жний інтеґра́л
• convergent improper ~
= збі́жний невласти́вий інтеґра́л
• convolution ~
= інтеґра́л зго́ртки
• correlation ~
= кореляці́йний інтеґра́л
• cosine ~
= інтеґра́льний ко́синус
• curvilinear ~
= криволіні́йний інтеґра́л
• cylindrical ~
= циліндри́чний інтеґра́л
• Daniel ~
= Даніе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Даніе́ля
• Darboux ~
= інтеґра́л Дарбу́
• Dawson ~
= Да́всонів інтеґра́л, інтеґра́л Да́всона
• definite ~
= ви́значений інтеґра́л
• definition ~
= визнача́льний інтеґра́л (що визначає зображення)
• Denjoy ~
= інтеґра́л Данжуа́
• deviation ~
= інтеґра́л відхи́лень
• direct ~
= прями́й інтеґра́л
• Dirichlet ~
= інтеґра́л Діріхле́
• discontinuous ~
= розри́вний інтеґра́л
• dispersion ~
= дисперсі́йний інтеґра́л
• distributive ~
= дистрибути́вний інтеґра́л
• divergent ~
= розбі́жний інтеґра́л
• double ~
= подві́йний інтеґра́л
• double-periodic ~
= дві́чі періоди́чний інтеґра́л
• Duhamel ~
= Дюаме́лів інтеґра́л, інтеґра́л Дюаме́ля
• Dunford ~
= Да́нфордів інтеґра́л, інтеґра́л Да́нфорда
• Dunford-Taylor ~
= інтеґра́л Да́нфорда-Те́йлора
• elementary ~
= елемента́рний інтеґра́л
• elliptic ~
= еліпти́чний інтеґра́л
• energy ~
= інтеґра́л ене́ргії
• erf ~
= інтеґра́л по́ми́лок, інтеґра́л ймові́рності
• erfc ~
= додатко́вий інтеґра́л по́ми́лок, Френе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Френе́ля
• error function ~
= інтеґра́л по́ми́лок, інтеґра́л ймові́рності
• essential ~
= істо́тний інтеґра́л
• Euler beta ~
= інтеґра́л О́йлера (Е́йлера) пе́ршого ро́ду
• Euler gamma ~
= інтеґра́л О́йлера (Е́йлера) дру́гого ро́ду
• exchange ~
= обмі́нний інтеґра́л
• exponential ~
= інтеґра́л від експоненці́йної (показнико́вої) фу́нкції, інтеґра́льна показнико́ва (інтеґра́льна експоненці́йна) фу́нкція
• Fejer ~
= Фе́йерів інтеґра́л, інтеґра́л Фе́йера
• Feynman ~
= Фа́йнманів (Фе́йнманів) інтеґра́л, інтеґра́л Фа́йнмана (Фе́йнмана)
• formal ~
= форма́льний інтеґра́л
• Fourier ~
= інтеґра́л Фур’є́
• Fourier-Bessel ~
= інтеґра́л Фур’є́-Бе́с(с)еля
• Fourier-Stieltjes ~
= інтеґра́л Фур’є́-Стільте́са
• fractional ~
= дробо́вий інтеґра́л
• Fresnel ~
= Френе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Френе́ля
• Froullani ~
= інтеґра́л Фрула́ні
• functional ~
= функціона́льний інтеґра́л
• function space ~
= інтеґра́л у про́сторі фу́нкцій
• fundamental ~
= фундамента́льний інтеґра́л
• fuzzy ~
= нечітки́й (розми́тий) інтеґра́л
• Gaussian ~
= Ґа́усів інтеґра́л, інтеґра́л Ґа́уса
• Gegenbauer ~
= Ґеґенба́уерів інтеґра́л, інтеґра́л Ґеґенба́уера
• general ~
= зага́льний ро́зв’язок (диференці́йного рівня́ння)
• generalized ~
= узага́льнений інтеґра́л
• generalized exponential ~
= узага́льнена інтеґра́льна показнико́ва фу́нкція
• Green ~
= Ґрі́нів інтеґра́л, інтеґра́л Ґрі́на
• group ~
= групови́й інтеґра́л
• group invariant ~
= інваріа́нтний на гру́пі інтеґра́л
• Haar ~
= Га́арів інтеґра́л, інтеґра́л Га́ара
• half ~
= напівці́лий інтеґра́л
• Hankel ~
= Га́нкелів інтеґра́л, інтеґра́л Га́нкеля
• harmonic ~
= гармоні́чний інтеґра́л
• Hellinger ~
= Ге́лінгерів інтеґра́л, інтеґра́л Ге́лінгера
• Hilbertian ~
= Гі́льбертів інтеґра́л, інтеґра́л Гі́льберта
• holomorphic ~
= голомо́рфний інтеґра́л
• horizontal ~
= інтеґра́л за горизонта́льним відрі́зком
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний інтеґра́л
• hyperelliptic ~
= гіпереліпти́чний інтеґра́л
• hypergeometric ~
= гіпергеометри́чний інтеґра́л
• hypersurface ~
= інтеґра́л за гіперпове́рхнею
• improper ~
= невласти́вий інтеґра́л
• incomplete elliptic ~
= непо́вний еліпти́чний інтеґра́л
• indefinite ~
= неви́значений інтеґра́л
• independent ~s
= незале́жні інтеґра́ли
• infinite ~
= інтеґра́л у нескінче́нних ме́жах; інтеґра́л з нескінче́нною меже́ю
• inner ~
= вну́трішній інтеґра́л
• interval ~
= інтеґра́л за інтерва́лом
• invariant ~
= інваріа́нтний інтеґра́л
• inversion ~
= інтеґра́л зворо́тнього перетво́рення
• iterated ~
= повто́рний інтеґра́л
• Ito ~
= інтеґра́л Іто
• kernel ~
= ядро́-інтеґра́л
• Laplace ~
= Лапла́сів інтеґра́л, інтеґра́л Лапла́са
• Lebesgue ~
= Лебе́гів інтеґра́л, інтеґра́л Лебе́га
• Lebesgue-Radon ~
= інтеґра́л Лебе́га-Радо́на
• Lebesgue-Stieltjes ~
= інтеґра́л Лебе́га-Стільте́са
• Legendre elliptic ~
= Лежа́ндрів еліпти́чний інтеґра́л, еліпти́чний інтеґра́л Лежа́ндра
• limited ~
= обме́жений інтеґра́л
• line ~
= криволіні́йний інтеґра́л
• logarithm(ic) ~
= інтеґра́льний логари́тм
• Lommel ~
= Ломе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Ломе́ля
• loop ~
= ко́нтурний інтеґра́л
• lower ~
= ни́жній інтеґра́л
• majorant ~
= мажора́нтний інтеґра́л
• matrix ~
= інтеґра́льна ма́триця
• maximal ~
= максима́льний інтеґра́л
• Mehler ~
= Ме́лерів інтеґра́л, інтеґра́л Ме́лера
• Mellin ~
= Ме́лінів інтеґра́л, інтеґра́л Ме́ліна
• Mellin-Barnes ~
= інтеґра́л Ме́ліна-Бе́рнса
• multiple ~
= кра́тний інтеґра́л
• multiperipheral ~
= мультиперифері́йний інтеґра́л
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний інтеґра́л
• 
n-fold ~ = n-кра́тний інтеґра́л
• Neumann ~
= Но́йманів (Не́йманів) інтеґра́л, інтеґра́л Но́ймана (Не́ймана)
• Nicholson ~
= Ні́кол(ь)сонів інтеґра́л, інтеґра́л Ні́кол(ь)сона
• nonelementary ~
= неелемента́рний інтеґра́л
• nontangentially bounded ~
= недоти́чно обме́жений інтеґра́л
• normal ~
= норма́льний інтеґра́л
• normalized ~
= (з)нормо́ваний інтеґра́л
• 
n-tuple ~ = n-кра́тний інтеґра́л
• numerical ~
= числови́й інтеґра́л
• one-dimensional ~
= однови́мірний інтеґра́л
• one-sided Laplace ~
= односторо́нній (однобі́чний) Лапла́сів інтеґра́л, односторо́нній (однобі́чний) інтеґра́л Лапла́са
• order-preserving ~
= порядкозберіга́льний інтеґра́л, інтеґра́л, що зберіга́є поря́док
• ordinary ~
= звича́йний інтеґра́л
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) інтеґра́л
• parametric ~
= параметри́чний (параметрозале́жний) інтеґра́л
• particular ~
= окре́мий інтеґра́л, окре́мий ро́зв’язок неоднорі́дного диференці́йного рівня́ння
• Pettis ~
= Пе́тісів інтеґра́л, інтеґра́л Пе́тіса
• phase (space) ~
= інтеґра́л за фа́зовим про́стором, фа́зовий інтеґра́л
• Picard ~
= Піка́рів інтеґра́л, інтеґра́л Піка́ра
• Poisson ~
= Пуасо́нів інтеґра́л, інтеґра́л Пуасо́на
• Poisson-Stieltjes ~
= інтеґра́л Пуасо́на-Стильт’є́са
• primitive ~
= ро́зв’язок диференці́йного рівня́ння
• probability ~
= ймові́рнісний інтеґра́л, інтеґра́л по́ми́лок
• product ~
= інтеґра́льний до́буток
• proper ~
= вла́сний інтеґра́л
• pseudoelliptic ~
= псевдоеліпти́чний інтеґра́л
• quadrivariate (quadruple) ~
= чотирикра́тний інтеґра́л
• quasibounded ~
= квазиобме́жений інтеґра́л
• Radon ~
= Радо́нів інтеґра́л, інтеґра́л Радо́на
• Ramanujan ~
= Рамануджа́нів інтеґра́л, інтеґра́л Рамануджа́на
• real ~
= інтеґра́л від фу́нкції ді́йсної змі́нної
• reducible ~
= звідни́й інтеґра́л
• regular ~
= реґуля́рний інтеґра́л
• relative ~
= відно́сний інтеґра́л
• repeated ~
= повто́рний (повто́рюваний) інтеґра́л
• resolvent ~
= резольве́нтний інтеґра́л
• Riemann ~
= Рі́манів інтеґра́л, інтеґра́л Рі́мана
• Riemann-Liouville ~
= інтеґра́л Рі́мана-Ліуві́ля
• Riemann-Stieltjes ~
= інтеґра́л Рі́мана-Стильт’є́са
• sample ~
= вибірко́вий інтеґра́л
• scalar ~
= скаля́рний інтеґра́л
• Schlafli ~
= інтеґра́л Шле́флі
• semispectral ~
= напівспектра́льний інтеґра́л
• sine ~
= інтеґра́льний си́нус
• single ~
= звича́йний інтеґра́л
• singular ~
= 1. синґуля́рний (особли́вий) інтеґра́л 2. особли́вий ро́зв’язок диференці́йного рівня́ння з части́нними похідни́ми
• smooth ~
= гладки́й інтеґра́л
• Sommerfeld ~
= Зомерфе́льдів інтеґра́л, інтеґра́л Зомерфе́льда
• Sonine ~
= інтеґра́л Со́ніна
• space ~
= просторо́вий інтеґра́л, інтеґра́л за о́б’ємом, інтеґра́л за просторо́вою о́бластю
• space-time ~
= просторочасо́вий інтеґра́л
• spectral ~
= спектра́льний інтеґра́л
• spherical ~
= сфери́чний інтеґра́л
• standard ~
= станда́ртний інтеґра́л
• statistical ~
= статисти́чний інтеґра́л
• Stieltjes ~
= Стильт’є́сів інтеґра́л, інтеґра́л Стильт’є́са
• stochastic ~
= стохасти́чний інтеґра́л
• Stratonovich ~
= інтеґра́л Стратоно́вича
• strong ~
= си́льний інтеґра́л
• subadditive ~
= субадити́вний інтеґра́л
• summable ~
= сумо́вний інтеґра́л
• superposition ~
= інтеґра́л Дюаме́ля
• surface ~
= поверхне́вий інтеґра́л, інтеґра́л за пове́рхнею
• termwise ~
= результа́т почле́нного інтеґрува́ння
• tabular ~
= табли́чний інтеґра́л
• tabulated ~
= табли́чний інтеґра́л
• time ~
= інтеґра́л за ча́сом
• topological direct ~
= топологі́чний прями́й інтеґра́л
• trigonometric ~
= інтеґра́л від тригонометри́чної фу́нкції
• triple ~
= потрі́йний інтеґра́л
• two-sided Laplace ~
= двосторо́нній інтеґра́л Лапла́са
• ultraelliptic ~
= ультраеліпти́чний інтеґра́л
• uniform ~
= рівномі́рний інтеґра́л
• uniformly singular ~
= рівномі́рно синґуля́рний інтеґра́л
• unitarity ~
= інтеґра́л уніта́рності
• upper ~
= ве́рхній інтеґра́л
• variational ~
= варіаці́йний інтеґра́л
• vector-valued ~
= векторнозна́чний інтеґра́л
• vertical ~
= інтеґра́л уздо́вж вертика́льного ві́дтинка
• volume ~
= інтеґра́л за о́б’ємом
• weak ~
= слабки́й інтеґра́л
• Wiener ~
= Ві́нерів інтеґра́л, інтеґра́л Ві́нера
judg(e)ment = ['dʒʌdʒmənt] 1. пі́дсумок, ви́слід (дискусії тощо) 2. ви́слів, су́дження
• analytical ~
= аналіти́чне су́дження
• categorical ~
= категори́чне су́дження
• conditional ~
= умо́вне су́дження
• converse ~
= супроти́вне су́дження
• logical ~
= логі́чний ви́сновок
• probability ~
= ймові́рнісне су́дження
machine = [mə'ʃi:n] 1. маши́на; комп’ю́тер || маши́нний; комп’ю́терний 2. верста́т; апара́т
• abstract ~
= абстра́ктна маши́на
• accounting ~
= бухга́лтерська маши́на
• analogy ~
= ана́логова (моделюва́льна) маши́на
• autonomous sequential ~
= автоно́мна маши́на послідо́вної ді́ї
• backup ~
= резе́рвна (запасна́) маши́на
• bare ~
= го́ла маши́на (без програм)
• binary ~
= біна́рна маши́на
• bridge ~
= маши́на промі́жної ла́нки (в мережі), узгі́днювальна (мостова́) маши́на
• capability ~
= маши́на з манда́тною адреса́цією
• chance ~
= ґенера́тор випадко́вих чи́сел
• chess-playing ~
= маши́на для гри в ша́хи
• committee ~
= асоціати́вна маши́на
• computing ~
= обчи́слювальна маши́на
• conditional probability ~
= маши́на умо́вної ймові́рності
• database ~
= спецпроце́сор (маши́на) баз да́них, маши́на для робо́ти з ба́зами да́них
• determinate ~
= детерміно́вана маши́на
• digital ~
= цифрови́й при́стрій, маши́на дискре́тної ді́ї
• discrete ~
= дискре́тна маши́на
• finite-state ~
= скінче́нний (фіні́тний) автома́т, маши́на зі скінче́нним число́м ста́нів
• friendly ~
= зручна́ (в користуванні) маши́на, дру́жня (до користувача) маши́на
• gambling ~
= ігрови́й автома́т
• generalized ~
= узага́льнена маши́на
• group ~
= групови́й автома́т
• hardcopy ~
= друкува́льна апарату́ра
• inference ~
= маши́на логі́чного виво́дження (механізм експертної системи)
• heuristic ~
= евристи́чна маши́на
• ideal ~
= ідеа́льна маши́на
• inference ~
= маши́на логі́чного виво́дження
• intelligent ~
= інтелектуа́льна (розу́мна) маши́на
• knowledge ~
= маши́на (опрацьо́вування) знань
• knowledge-base ~
= маши́на ба́зи знань, маши́на для робо́ти з ба́зою знань
• language-specific ~
= мовозорієнто́вана (мово-специфі́чна) маши́на
• layered ~
= багаторівне́ва (багатошаро́ва) маши́на
• learning ~
= самонавча́льна маши́на
• linear ~
= ліні́йна маши́на
• local ~
= лока́льна маши́на
• logical ~
= логі́чна маши́на
• lossless ~
= безутра́тна маши́на
• maze-solving ~
= лабіри́нтова маши́на
• memory ~
= запам’ято́вувальна маши́на
• milking ~
= проф. механі́зм пересила́ння (інформації з периферійних компп’ютерів до центральної обчислювальної системи)
• minimal ~
= мініма́льна маши́на
• MS-DOS ~
= маши́на з операці́йною систе́мою ДОС
• multidimensional ~
= багатови́мірна маши́на
• multihead ~
= багатоголо́вкова маши́на
• multiple-tape ~
= багатострічкова́ маши́на
• naked ~
= проф. го́ла маши́на (без програм)
• network access ~
= механі́зм до́ступу до мере́жі
• niche ~
= спеціалізо́вана маши́на
• nonerasing ~
= нестира́льна маши́на
• object ~
= цільова́ маши́на (що їй призначено відтрансльовану програму)
• oracle ~
= маши́на з ора́кулом
• plotting ~
= графобудува́ч
• Post ~
= По́стова маши́на, маши́на По́ста
• probabilistic ~
= ймові́рнісна маши́на
• program ~
= програмо́ва маши́на
• quotient ~
= фа́ктор-маши́на
• raw ~
= сира́ маши́на (без потрібних програм)
• reduced ~
= зве́дена маши́на
• sampling ~
= ґенера́тор випадко́вих чи́сел
• self-describing ~
= самоопи́сувальна маши́на
• self-improving ~
= самовдоскона́лювальна маши́на
• semigroup ~
= напівгрупова́ маши́на
• sequential ~
= маши́на послідо́вної ді́ї
• single-user ~
= маши́на одно́го користувача́, однокористуваче́ва маши́на
• stochastic ~
= стохасти́чна маши́на
• tabulating ~
= табуля́тор
• target ~
= цільова́ маши́на (що їй призначено розроблювану програму)
• teaching ~
= навча́льна маши́на
• tick-tack-toe ~
= маши́на для гри в хре́стики-ну́лики
• Turing ~
= маши́на Ту́ринґа (Т’ю́ринґа), Ту́ринґова (Т’ю́ринґова) маши́на
• unconditional probability ~
= маши́на безумо́вної ймові́рності
• universal ~
= універса́льна маши́на
• user ~
= абоне́нтська маши́на (мережі)
• virtual ~
= віртуа́льна маши́на
map = [mæp] 1. план; ка́рта; ма́па; схе́ма || нано́сити/нанести́ на ка́рту; склада́ти/скла́сти ка́рту чи схе́му 2. відобра́ження || відобража́ти/відобра́зити (into - в; onto - на) 3. ка́рта розташува́ння інформа́ції в па́м’яті 4. перетво́рювати/перетвори́ти да́ні (з однієї форми в іншу)
• allocation ~
= схе́ма розпо́ділу; табли́ця розпо́ділу
• bit ~
= 1. порозря́дна ка́рта відобража́ння інформа́ції 2. бі́тове відобража́ння
• colo(u)r ~
= ка́рта кольорі́в
• colo(u)red ~
= заба́рвлена ка́рта (ма́па)
• contoured ~
= ко́нтурна діагра́ма
• defect ~
= ка́рта дефе́ктних зон (диска), ка́рта дефе́ктів
• equal-angle ~
= конфо́рмне відобра́ження; конфо́рмна ка́рта (ма́па)
• error ~
= ка́рта дефе́ктних зон (диска), ка́рта дефе́ктів
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) відобра́ження; скінче́нна ка́рта
• gnomic ~
= ка́рта до гномі́чної про́єкції
• identification ~
= ідентифікаці́йна ка́рта
• ladder ~
= драбино́ва (драби́нна) діагра́ма
• load ~
= ка́рта розпо́ділу навата́ги (зокрема пам’яті комп’ютера)
• manifold ~
= ка́рта многови́ду
• memory ~
= ка́рта (ма́па) розпо́ділу (оперативної) па́м’яті
• orthographic ~
= ка́рта ортографі́чної проє́кції
• planar ~
= площи́нна ка́рта (ма́па)
• probability ~
= ймові́рнісна діагра́ма
• profile ~
= ко́нтурна діагра́ма
• reflexible ~
= відбивна́ ка́рта
• regular ~
= реґуля́рне відобра́ження, пра́вильна ка́рта (ма́па)
• statistical ~
= статисти́чна ка́рта
• valuation ~
= нормува́ння
• vector ~
= ве́кторна ка́рта
matrix = ['meɪtrɪks] (мн matrices ['meɪtrɪsi:z]) 1. ма́триця || ма́тричний 2. табли́ця
• ~ of coefficients
= ма́триця коефіціє́нтів (системи лінійних рівнянь)
• ~ of observations
= ма́триця (результа́тів) спостере́жень
• ~ of sockets
= ште́керна пане́ль
• absorption ~
= ма́триця поглина́ння
• access ~
= ма́триця до́ступу
• adjacency ~
= ма́триця сумі́жності
• adjoint ~
= 1. спря́жена ма́триця; ад’ю́нкт ма́триці 2. приє́днана ма́триця
• admissible ~
= прийня́тна ма́триця
• alias ~
= стат. ма́триця змі́шування
• allocation ~
= транспоно́вана ма́триця коефіціє́нтів (в лінійних моделях дисперсійного аналізу)
• alternating ~
= скісносиметри́чна (антисиметри́чна) ма́триця
• analytical ~
= аналіти́чна ма́триця
• antisymmetrical ~
= антисиметри́чна ма́триця
• aperiodic ~
= аперіоди́чна ма́триця
• associated ~
= асоційо́вана ма́триця
• association (associative) ~
= асоціати́вна ма́триця
• asymptotic ~
= асимптоти́чна ма́триця
• augmented ~
= допо́внена (розши́рена) ма́триця (коефіцієнтів системи лінійних рівнянь)
• authorization ~
= ма́триця прав до́ступу
• automaton ~
= автома́тна ма́триця
• band ~
= стрічкова́ ма́триця
• bistochastic ~
= дві́чі стохасти́чна (бістохасти́чна) ма́триця
• bit ~
= бі́това ма́триця
• block ~
= бло́кова ма́триця
• block-diagonal ~
= блоко́ва діагона́льна ма́триця
• block-triangular ~
= блоко́ва трику́тна ма́триця
• block-tridiagonal ~
= блоко́ва тридіагона́льна ма́триця
• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) ма́триця
• bordered ~
= облямо́вана ма́триця
• canonical ~
= каноні́чна ма́триця
• cascade ~
= каска́дна ма́триця
• cellular ~
= комірко́ва (клітинко́ва) ма́триця
• character set ~
= табли́ця (зобра́жень) си́мволів
• characteristic ~
= характеристи́чна ма́триця
• circuit ~
= 1. циркуля́рна (циклі́чна) ма́триця 2. т. граф. ко́нтурна ма́триця
• circulant ~
= циркуля́нтна (циклі́чна) ма́триця
• coding ~
= кодува́льна ма́триця
• column ~
= ма́триця-сто́впчик
• combinatorial ~
= комбінато́рна ма́триця
• commutative (commuting) ~s
= комуто́вні ма́триці
• complex ~
= ко́мплексна ма́триця
• composite ~
= скла́дена ма́триця
• conjugate ~
= спря́жена ма́триця
• connection ~
= ма́триця з’є́днань
• connectedness (connectivity) ~
= ма́триця зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвна ма́триця
• correlation ~
= кореляці́йна ма́триця, ма́триця (коефіціє́нтів) кореля́ції
• cycle ~
= т. граф. 1. ко́нтурна ма́триця 2. циркуля́нтна (циклі́чна) ма́триця
• cyclic ~
= циклі́чна ма́триця
• cyclomatic ~
= цикломати́чна ма́триця
• data ~
= 1. табли́ця да́них 2. стат. ма́триця да́них
• decision ~
= ма́триця рі́шень
• decoding ~
= декодува́льна ма́триця
• decomposable ~
= розкладна́ ма́триця
• decomposition ~
= ма́триця ро́зкладу (розви́нення)
• degenerate ~
= ви́роджена ма́триця
• dense ~
= щі́льна ма́триця
• density ~
= ма́триця густини́
• diagonal ~
= діагона́льна ма́триця
• differential ~
= диференці́йна ма́триця
• dilated ~
= розши́рена ма́триця
• disperse ~
= розрі́джена ма́триця
• distribution ~
= ма́триця розпо́ділу
• dot ~
= точко́ва ма́триця, растр
• echelon ~
= східча́ста ма́триця
• encoder (encoding) ~
= кодівна́ ма́триця
• ergodic ~
= ергоди́чна ма́триця
• error ~
= ма́триця по́мило́к
• exponent ~
= ма́триця експоне́нт
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) ма́триця
• full ~
= по́вна ма́триця
• game ~
= ма́триця гри
• general ~
= ма́триця зага́льного ви́гляду
• generalized ~
= узага́льнена ма́триця
• group ~
= групова́ ма́триця
• grouping ~
= ма́триця групува́ння
• idempotent ~
= ідемпоте́нтна ма́триця
• identity ~
= одини́чна ма́триця
• imaginary ~
= уя́вна ма́триця
• imprimitive ~
= імприміти́вна ма́триця
• improper ~
= невласти́ва ма́триця
• incidence ~
= ма́триця інциде́нтності
• indecomposable ~
= нерозкладна́ (нерозвивна́) ма́триця
• infinite ~
= нескінче́нна ма́триця
• information ~
= інформаці́йна ма́триця
• integer ~
= цілочислова́ ма́триця
• invariant ~
= інваріа́нтна ма́триця
• inverse(d) ~
= обе́рнена ма́триця
• invertible ~
= оборо́тна ма́триця
• irreducible ~
= незвідна́ ма́триця
• mapping ~
= ма́триця відобра́ження
• meromorphic ~
= меромо́рфна ма́триця
• narrative ~
= табли́ця о́писів (розділ конфігуратора)
• nilpotent ~
= нільпоте́нтна ма́триця
• nondegenerate ~
= неви́роджена ма́триця
• noninvertible ~
= необоро́тна ма́триця
• nonsingular ~
= неособли́ва (неви́роджена, несинґуля́рна) ма́триця
• normal ~
= норма́льна ма́триця
• normalized ~
= (з)нормо́вана ма́триця
• normed ~
= ма́триця з но́рмою
• null ~
= нульова́ ма́триця
• operator ~
= опера́торна ма́триця
• orthogonal ~
= ортогона́льна ма́триця
• oscillating ~
= осцилівна́ ма́триця
• prastrophic ~
= структу́рна ма́триця
• payoff ~
= ма́триця ви́грашів, ма́триця платежі́в
• period ~
= ма́триця пері́одів
• periodic ~
= періоди́чна ма́триця
• permutation ~
= переставко́ва (пермутаці́йна) ма́триця
• plain ~
= про́ста́ ма́триця
• primitive ~
= пе́рві́сна ма́триця
• printing ~
= ма́триця друкува́льного при́строю
• probability ~
= ма́триця ймові́рностей
• quadratic ~
= квадра́тна (квадрато́ва) ма́триця
• random ~
= 1. випадко́ва ма́триця 2. ма́триця випадко́вих величи́н
• reciprocal ~
= обе́рнена ма́триця
• rectangular ~
= прямоку́тна ма́триця
• reduced ~
= зве́дена ма́триця
• reducible ~
= звідна́ ма́триця
• residue ~
= ма́триця ли́шків
• row ~
= однорядко́ва ма́триця, ма́триця-рядо́к
• scattering ~
= ма́триця розсі́ювання
• scrambling ~
= ма́триця кодува́ння
• self-adjoint ~
= самоспря́жена ма́триця
• similar ~
= поді́бна ма́триця
• simple classic(al) ~
= Жорда́нова ма́триця
• singular ~
= особли́ва (ви́роджена, синґуля́рна) ма́триця
• skew ~
= скісна́ (скісносиметри́чна) ма́триця
• software ~
= табли́ця програ́м (розділ конфігуратора)
• sparse ~
= розрі́джена ма́триця
• square ~
= квадра́тна (квадрато́ва) ма́триця
• stochastic ~
= стохасти́чна ма́триця
• subdiagonal ~
= ни́жня трику́тна ма́триця, піддіагона́льна ма́триця
• substitution ~
= підста́влювана (підста́влена) ма́триця
• superdiagonal ~
= ве́рхня трику́тна ма́триця, наддіагона́льна ма́триця
• symmetric(al) ~
= симетри́чна ма́триця
• symmetrized ~
= симетризо́вана ма́триця
• thinned ~
= розрі́джена ма́триця
• thinning ~
= розрі́джувальна ма́триця
• tournament ~
= т. ігор турні́рна ма́триця
• transfer ~
= ма́триця перене́сення
• transformation ~
= ма́триця перетво́рень
• transformed ~
= перетво́рена ма́триця
• transforming ~
= перетво́рювальна ма́триця
• transition ~
= 1. ма́триця перехо́дів 2. т. ймов. ма́триця ймові́рностей перехо́ду
• transposed ~
= транспоно́вана ма́триця
• trapezoidal ~
= трапецієподі́бна ма́триця
• triangulable ~
= триангульо́вна ма́триця
• triangular ~
= трику́тна ма́триця
• unimodular ~
= унімодуля́рна ма́триця
• unipotent ~
= уніпоте́нтна ма́триця
• unit ~
= одини́чна ма́триця
• unitary ~
= уніта́рна ма́триця
• unity ~
= одини́чна ма́триця
• vertex ~
= т. граф. ма́триця сумі́жності верши́н
• zero ~
= нуль-ма́триця, нульова́ ма́триця
meaning = ['mi:nɪŋ] зна́чення; зміст; сенс
• double ~
= двозна́чність, подві́йний зміст
• exact ~
= то́чне зна́чення
• figurative ~
= перено́сне зна́чення
• formal ~
= форма́льний сенс
• geometrical ~
= геометри́чний сенс
• intrinsic ~
= вну́трішній зміст
• material ~
= матеріа́льний сенс
• multiple ~
= багатозна́чність
• opposite ~
= супроти́вне зна́чення (вислову тощо)
• physical ~
= фізи́чний зміст
• precise ~
= то́чний сенс, то́чне зна́чення
• probability ~
= ймові́рнісний сенс
• probable ~
= ймові́рне зна́чення
mixture = ['mɪkstʃə] су́міш
• ~ of populations
= су́міш суку́пностей (популя́цій)
• binomial ~
= су́міш (компози́ція) біно́мних розпо́ділів
• probability ~
= комбіна́ція ймові́рностей
• random ~
= випадко́ва змі́шана ви́бірка
model = ['mɒdl] 1. моде́ль; маке́т; схе́ма || моделюва́ти/змоделюва́ти || моде́льний 2. взіре́ць; шабло́н; тип 3. моделюва́льний при́стрій
• ~ with constant factors
= моде́ль зі ста́лими фа́кторами (в дисперсійному аналізі)
• ~ with random factors
= моде́ль з випадко́вими фа́кторами
• ~ of arithmetic
= моде́ль аритме́тики (арифме́тики)
• ~ of calculation
= схе́ма обчи́слювання
• ~ of choice
= моде́ль ви́бору
• abbreviated ~
= скоро́чена моде́ль
• absolute ~
= абсолю́тна моде́ль
• abstract ~
= абстра́ктна моде́ль
• adaptive ~
= адапти́вна моде́ль
• additive ~
= адити́вна моде́ль
• adequate ~
= адеква́тна моде́ль
• ad hoc ~
= спеціа́льна (спеціа́льно розро́блена) моде́ль (для даного конкретного випадку)
• affine ~
= афі́нна моде́ль
• aggregate (aggregative) ~
= суку́пна моде́ль
• algebraic ~
= алґебри́чна моде́ль
• algorithm ~
= моде́ль алґори́тму
• algorithmic(-type) ~
= алґоритмі́чна моде́ль
• analysis-of-variance ~
= моде́ль дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чна моде́ль
• a posteriori ~
= апостеріо́рна моде́ль
• approximate ~
= набли́жена моде́ль
• a priori ~
= апріо́рна моде́ль
• asymptotic ~
= асимптоти́чна моде́ль
• autoregressive ~
= автореґреси́вна моде́ль
• Bayesian ~
= Ба́єсова моде́ль
• behavio(u)ristic ~
= бігевіористи́чна (поведі́нкова) моде́ль; моде́ль поведі́нки
• bifactor ~
= двофа́кторна моде́ль
• binomial ~
= біно́мна моде́ль
• bionic ~
= біоні́чна моде́ль
• birational ~
= біраціона́льна моде́ль
• canonical ~
= каноні́чна моде́ль
• cascade ~
= каска́дна моде́ль
• cellular ~
= комірко́ва моде́ль, кліти́нна (клітинко́ва) моде́ль (в теорії автоматів)
• chance ~
= імові́рнісна моде́ль
• choice ~
= моде́ль ви́бору
• classic(al) ~
= класи́чна моде́ль
• closed ~
= за́мкнена моде́ль
• cobweb ~
= павутиноподі́бна моде́ль
• combinatorial ~
= комбінато́рна моде́ль
• compact memory ~
= компа́ктна моде́ль па́м’яті
• composite ~
= скла́дена моде́ль
• computer ~
= комп’ю́терна моде́ль
• conformal ~
= конфо́рмна моде́ль
• continuous ~
= непере́рвна моде́ль
• countable ~
= зліче́нна моде́ль
• crude ~
= гру́ба моде́ль
• cybernetic ~
= кібернети́чна моде́ль
• data ~
= моде́ль да́них
• decision ~
= моде́ль прийма́ння рі́шень
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) моде́ль
• deductive ~
= дедукти́вна моде́ль
• denumerable ~
= зліче́нна моде́ль, моде́ль зі зліче́нною о́бластю
• descriptive ~
= 1. описо́ва (дескрипти́вна) моде́ль 2. форма́льна моде́ль
• deterministic ~
= детерміністи́чна моде́ль
• differential ~
= диференці́йна моде́ль
• discrete ~
= дискре́тна моде́ль
• distribution ~
= моде́ль розпо́ділу
• dominating ~
= домінівна́ моде́ль
• dynamic(al) ~
= динамі́чна моде́ль
• dynamic programming ~
= моде́ль динамі́чного програмува́ння
• econometric ~
= економетри́чна моде́ль
• empirical ~
= емпіри́чна моде́ль
• entity-relationship (ER) ~
= моде́ль ти́пу "об’є́кт - відно́шення", моде́ль ти́пу "суть - зв’язо́к" (у реляційних базах даних)
• estimation ~
= моде́ль оці́нювання
• evolutionary ~
= еволюці́йна моде́ль
• expanded ~
= розши́рена моде́ль
• experimental ~
= експеримента́льна моде́ль
• exponential ~
= експоненці́йна моде́ль
• extensional ~
= екстенсі́йна моде́ль
• external ~
= зо́внішня моде́ль
• extrinsic ~
= зо́внішня моде́ль
• far call ~
= моде́ль дале́кого ви́клику
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) моде́ль
• formal ~
= форма́льна моде́ль
• formalized ~
= формалізо́вана моде́ль
• functional ~
= функці́йна моде́ль
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) моде́ль
• game ~
= ігрова́ моде́ль; моде́ль гри
• game-theoretic [game-theory] ~
= теоре́тико-ігрова́ моде́ль
• general ~
= зага́льна моде́ль
• generalized ~
= узага́льнена моде́ль
• geometrical ~
= геометри́чна моде́ль
• graph-theoretical ~
= теоре́тико-гра́фова моде́ль
• heuristic ~
= евристи́чна моде́ль
• hierarchical ~
= 1. ієрархі́чна моде́ль 2. стат. моде́ль експериме́нту з групува́нням
• homogeneous ~
= однорі́дна моде́ль
• homomorphic ~
= гомомо́рфна моде́ль
• hybrid ~
= гібри́дна моде́ль
• ideal ~
= ідеа́льна моде́ль
• idealized ~
= ідеалізо́вана моде́ль
• induction ~
= індукці́йна моде́ль
• infinite ~
= нескінче́нна моде́ль
• inner (internal) ~
= вну́трішня моде́ль (теорії)
• kinematic ~
= кінемати́чна моде́ль
• kinetic ~
= кінети́чна моде́ль
• linear ~
= ліні́йна моде́ль
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) моде́ль
• logical ~
= логі́чна моде́ль
• logistic ~
= логісти́чна моде́ль
• mathematical ~
= 1. математи́чна моде́ль 2. математи́чна тео́рія (явища)
• matrix ~
= ма́трична моде́ль
• mechanical ~
= механі́чна моде́ль
• medium memory ~
= сере́дня (за вмістом) моде́ль па́м’яті
• memory ~
= моде́ль па́м’яті
• minimal ~
= мініма́льна моде́ль
• multiple ~
= багаторівне́ва моде́ль; багатоаспе́ктна моде́ль
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна моде́ль
• multitemporal ~
= багаточасова́ моде́ль
• network ~
= мере́жева моде́ль; моде́ль мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна моде́ль
• nonstandard ~
= нестанда́ртна моде́ль
• nonstationary ~
= нестаціона́рна моде́ль
• normal ~
= норма́льна моде́ль
• numerical ~
= числова́ моде́ль
• open ~
= відкри́та (неза́мкнена) моде́ль
• optimal ~
= оптима́льна моде́ль
• optimization ~
= моде́ль оптиміза́ції
• optimizing ~
= оптим(із)ува́льна моде́ль
• physical ~
= фізи́чна моде́ль
• pictorial ~
= графі́чна моде́ль
• policy ~
= моде́ль страте́гії
• predator-prey ~
= моде́ль хижа́к-же́ртва
• predictive ~
= прогнозува́льна моде́ль
• preproduction ~
= до́слідна моде́ль; експеримента́льний зразо́к
• probabilistic ~
= ймові́рнісна моде́ль
• probability-theory ~
= теоре́тикоймові́рнісна моде́ль
• procedure call ~
= моде́ль виклика́ння процеду́р
• projective ~
= проєкти́вна моде́ль
• qualitative ~
= я́кісна моде́ль
• quantitative ~
= кі́лькісна моде́ль
• quotient ~
= фа́ктор-моде́ль
• randomization ~
= моде́ль рандоміза́ції
• randomized ~
= рандомізо́вана моде́ль
• recursive ~
= лог. рекурси́вна моде́ль
• regression ~
= реґреси́вна моде́ль
• relational ~
= реляці́йна моде́ль
• renewal ~
= моде́ль відно́влення
• response ~
= моде́ль ві́дгуків
• rigid ~
= жорстка́ моде́ль
• risk ~
= моде́ль ри́зику
• saturated ~
= наси́чена моде́ль
• scaling ~
= шка́льна моде́ль, моде́ль шкалюва́ння
• security ~
= моде́ль механі́зму за́хисту (системи від несанкційованого доступу)
• segmented-memory ~
= моде́ль посеґменто́ваної па́м’яті
• selection ~
= моде́ль відбо́ру
• separable ~
= сепара́бельна моде́ль
• seven-layer ~
= семирівне́ва моде́ль (мережі)
• simple ~
= про́ста́ моде́ль
• simplified ~
= спро́щена моде́ль
• simulation ~
= імітаці́йна моде́ль
• singular ~
= однорівне́ва моде́ль; одноаспе́ктна моде́ль
• small memory ~
= мала́ моде́ль па́м’яті
• software ~
= програмо́ва моде́ль
• solid ~
= о́б’є́мна (монолі́тна) моде́ль (тривимірного об’єкта у машинній графіці)
• sophisticated ~
= ускла́днена моде́ль, моде́ль висо́кої скла́дності
• spatial ~
= просторо́ва моде́ль
• static ~
= стати́чна моде́ль
• statistical ~
= статисти́чна моде́ль
• stochastic ~
= стохасти́чна моде́ль
• stream-of-characters ~
= си́мвольноланцюго́ва (пото́кова) моде́ль (подавання тексту в текстовому редакторі)
• structural ~
= структу́рна моде́ль
• teaching ~
= навча́льна моде́ль
• tiny memory ~
= мініма́льна моде́ль па́м’яті; мініатю́рна моде́ль па́м’яті
• topological ~
= топологі́чна моде́ль
• transitive ~
= транзити́вна моде́ль
• typewriter ~
= машинопи́сна моде́ль (подавання тексту на екрані)
• universal ~
= універса́льна моде́ль
• urn ~
= у́рнова (смітнико́ва) схе́ма, у́рнова (смітнико́ва) моде́ль
• variance ~
= моде́ль диспе́рсії
• vector ~
= ве́кторна моде́ль
• wire-frame ~
= карка́сна моде́ль (тривимірного обєкта машинною графікою)
outcome = ['aʊtkʌm] на́слідок, результа́т
• favo(u)rable ~
= сприя́тливий на́слідок (результа́т)
• likely ~
= ймові́рний на́слідок (результа́т)
• low-probability ~
= малоймові́рний на́слідок (результа́т)
• probable ~
= ймові́рний на́слідок (результа́т)
• successful ~
= вда́лий на́слідок (результа́т); успі́шний результа́т
• unfavorable ~
= несприя́тливий на́слідок (результа́т)
• unlikely ~
= малоймові́рний на́слідок (результа́т)
• unsuccessful ~
= невда́лий на́слідок (результа́т); неуспі́шний результа́т
parameter = [pə'ræmɪtə] пара́мет(е)р
• accessory ~
= допомі́жни́й пара́мет(е)р
• actual ~
= факти́чний пара́мет(е)р
• adjustable ~
= реґульо́вний (допасо́вний) пара́мет(е)р
• affine ~
= афі́нний пара́мет(е)р
• analogy ~
= крите́рій поді́бності
• approximation ~
= пара́мет(е)р апроксима́ції
• arbitrary ~
= дові́льний пара́мет(е)р
• array ~
= пара́мет(е)р маси́ву
• basic ~
= ба́зисний пара́мет(е)р
• binomial ~
= біно́мний пара́мет(е)р
• canonical ~
= каноні́чний пара́мет(е)р
• characteristic ~
= характеристи́чний пара́мет(е)р
• column ~
= сто́впчиковий пара́мет(е)р
• command line ~
= пара́мет(е)р кома́ндного рядка́
• complex ~
= ко́мплексний пара́мет(е)р
• confidence ~
= конфіденці́йне зна́чення
• connectivity ~
= коефіціє́нт зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвний пара́мет(е)р
• covariance ~
= пара́мет(е)р коваріа́ції
• default ~
= уста́вний пара́мет(е)р (що його значення встановлюється автоматично, якщо не задати змін)
• design ~
= пара́мет(е)р пла́ну (проє́кту)
• differential ~
= диференці́йний пара́мет(е)р
• discrete ~
= дискре́тний пара́мет(е)р
• distribution ~
= пара́мет(е)р розпо́ділу
• dummy ~
= фікти́вний пара́мет(е)р
• entry ~
= вхідни́й пара́мет(е)р
• estimated ~
= оці́нко́вий пара́мет(е)р
• exponential ~
= експоненці́йний пара́мет(е)р
• focal ~
= фо́кусний пара́мет(е)р
• formal ~
= форма́льний пара́мет(е)р
• fractional ~
= дробо́вий пара́мет(е)р
• free ~
= ві́льний пара́мет(е)р
• game ~
= пара́мет(е)р гри
• gamma ~
= пара́мет(е)р га́мма-розпо́ділу
• generalized ~
= узага́льнений пара́мет(е)р
• geodesic ~
= геодези́чна координа́та
• geometrical ~
= геометри́чний пара́мет(е)р
• group ~
= групови́й пара́мет(е)р
• hidden ~
= прихо́ваний пара́мет(е)р
• identifiable ~
= ідентифіко́вний пара́мет(е)р
• in ~
= входови́й пара́мет(е)р
• infinitesimal ~
= нескінче́нно мали́й (знико́мий, інфінітезима́льний) пара́мет(е)р
• initial ~
= початко́вий (ініціа́льний) пара́мет(е)р
• input ~
= входови́й пара́мет(е)р
• integer-valued ~
= цілочислови́й пара́мет(е)р
• isometric ~
= ізометри́чний пара́мет(е)р
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чний пара́мет(е)р
• iteration ~
= ітераці́йний пара́мет(е)р
• key ~
= визнача́льний (основни́й, ключови́й) пара́мет(е)р
• keyword ~
= ключови́й пара́мет(е)р; пара́мет(е)р ши́фру
• length ~
= пара́мет(е)р ви́бору довжини́ (сторінки під час друкування)
• line ~
= пара́мет(е)р рядка́
• linear ~
= ліні́йний пара́мет(е)р
• local ~
= лока́льний пара́мет(е)р
• lumped ~
= зосере́джений пара́мет(е)р
• macrocommand ~
= пара́мет(е)р макрокома́нди
• matching ~
= пара́мет(е)р згі́дності
• mathematical ~
= математи́чний пара́мет(е)р
• monotone ~
= моното́нний пара́мет(е)р
• natural ~
= приро́дний пара́мет(е)р
• nondimensional ~
= безрозмі́рнісний пара́мет(е)р
• normal ~
= норма́льний пара́мет(е)р
• nuisance ~
= зава́дний (неприє́мний) пара́мет(е)р
• numerical ~
= числови́й пара́мет(е)р
• operating ~
= робочи́й пара́мет(е)р
• optimal ~
= оптима́льний пара́мет(е)р
• optional ~
= необов’язко́вий (факультати́вний) пара́мет(е)р
• ordering ~
= пара́мет(е)р упорядко́вування
• out (output) ~
= виходо́вий пара́мет(е)р
• perturbation ~
= пара́мет(е)р збу́рення
• preset ~
= напере́д за́даний пара́мет(е)р
• probability ~
= імові́рнісний пара́мет(е)р
• procedural ~
= процеду́рний пара́мет(е)р
• projective ~
= проєкти́вний пара́мет(е)р
• random ~
= випадко́вий пара́мет(е)р
• regression ~
= пара́мет(е)р реґре́сії
• regular ~
= реґуля́рний пара́мет(е)р
• replaceable ~
= замі́нний пара́мет(е)р
• required ~
= обов’язко́вий пара́мет(е)р
• risk ~
= пара́мет(е)р ри́зику
• run-time ~
= пара́мет(е)р пері́оду вико́нування (програми)
• scale ~
= масшта́бний коефіціє́нт (пара́мет(е)р)
• selective ~
= селекти́вний пара́мет(е)р
• similarity (similitude) ~
= крите́рій поді́бності
• small ~
= мали́й пара́мет(е)р
• smoothing ~
= коефіціє́нт згла́джування
• sort ~
= пара́мет(е)р сортува́ння
• spreading ~
= пара́мет(е)р ро́зкиду (даних)
• statistical ~
= статисти́чний пара́мет(е)р
• stochastic ~
= стохасти́чний пара́мет(е)р
• stray ~
= побі́чний (парази́тний) пара́мет(е)р
• string ~
= стрічко́ви́й пара́мет(е)р, пара́мет(е)р стрі́чки
• structural ~
= структу́рний пара́мет(е)р
• symbolic ~
= си́мвольний пара́мет(е)р
• system ~
= пара́мет(е)р систе́ми
• time-dependent ~
= часозале́жний пара́мет(е)р
• time-independent ~
= часонезале́жний пара́мет(е)р
• uniformizing ~
= уніформ(із)ува́льний пара́мет(е)р
• unknown ~
= невідо́мий пара́мет(е)р
• valid ~
= прида́тний (пра́вильний) пара́мет(е)р
• value ~
= переда́ваний (до процедури) за зна́ченням пара́мет(е)р
• variable ~
= змі́нний пара́мет(е)р
• variance ~
= пара́мет(е)р диспе́рсії
• variational ~
= варіаці́йний пара́мет(е)р
• vector ~
= ве́кторний пара́мет(е)р
plot = [plɒt] 1. діагра́ма; гра́фік; крива́ || будува́ти/побудува́ти (графік чи криву); кре́слити/накре́слити (за точками); нано́сити/нанести́ (точки на графіку) 2. план; схе́ма 3. стат. елеме́нт вибірко́вого пла́ну; діля́нка (факторного експерименту) 4. план гри
• ~ of a function
= гра́фік фу́нкції
• logarithmic ~
= гра́фік в логаритмі́чному (логарифмі́чному) масшта́бі
• normal ~
= гра́фік норма́льного розпо́ділу
• probability ~
= гра́фік (розпо́ділу) ймові́рностей
• quantile ~
= гра́фік кванти́лів
• residual ~
= гра́фік ли́шків
• scatter ~
= гра́фік ро́зсіву (ро́зкиду)
• schematic ~
= схе́ма
ratio = ['reɪʃiəʊ] 1. відно́шення; співвідно́шення; пропо́рція 2. встано́влювати/встанови́ти співвідно́шення пара́метрів
• ~ of magnification
= коефіціє́нт ро́зтягу (конформного відображення)
• ~ of similitude
= коефіціє́нт поді́бності
• ~ of variances
= відно́шення диспе́рсій
• affine ~
= про́сте́ відно́шення
• aspect ~
= екра́нний пара́мет(е)р (співідношення розмірів екрану та зображення)
• asymmetry ~
= коефіціє́нт асиме́трії
• asymptotic ~
= асимптоти́чне відно́шення
• availability ~
= коефіціє́нт гото́вності (до використання)
• compaction ~
= коефіціє́нт ущі́льнення (даних)
• compression ~
= коефіціє́нт сти́снення (даних)
• correlation ~
= кореляці́йне відно́шення
• cost/performance ~
= відно́шення ва́ртість/продукти́вність
• cross ~
= подві́йне (складне́) відно́шення
• deformation ~
= коефіціє́нт спотво́рення (за конформного перетворення)
• difference ~
= різнице́ве відно́шення, відно́шення різни́ць
• display ~
= коефіціє́нт диспле́йного сти́ску (відношення висоти пікселя до його ширини)
• distribution ~
= коефіціє́нт розпо́ділу
• downtime ~
= коефіціє́нт просто́ювання
• geometric ~
= знаме́нник геометри́чної прогре́сії
• hit ~
= відсо́ток влу́чень (вда́лих спроб); результати́вність по́шуку
• homothetic ~
= відно́шення гомоте́тії
• likelihood ~
= відно́шення правдоподі́бності
• magnification ~
= коефіціє́нт ро́зтягу (за конформного відображення)
• make-break ~
= співвідно́шення довжи́н сигна́лів ві́дповідь абоне́нта/відбі́й
• miss ~
= відсо́ток невлу́чень (невда́лих спроб)
• ordered ~
= впорядко́ване відно́шення
• probability ~
= відно́шення ймові́рностей
• ray ~
= відно́шення гомоте́тії
• response ~
= коефіціє́нт реагува́ння (відношення часу відповіді до часу обслуговування завдання)
• retrieval efficiency ~
= коефіціє́нт ефекти́вності по́шуку
• squared ~
= квадра́т відно́шення
• variance ~
= відно́шення диспе́рсій
relationship = [rɪ'leɪʃnʃɪp] 1. співвідно́шення 2. взаємозале́жність; зв’язо́к
• analytical ~
= аналіти́чне співвідно́шення
• approximate ~
= набли́жене співвідно́шення
• causal ~
= причино́вий зв’язо́к
• derived ~
= похідне́ співвідно́шення
• direct ~
= прями́й зв’язо́к
• empirical ~
= емпіри́чне співвідно́шення
• equilibrium ~
= співвідно́шення рівнова́ги
• exponential ~
= експоненці́йна зале́жність
• fictitious ~
= гіпотети́чне співвідно́шення
• functional ~
= 1. функціона́льна зале́жність 2. функці́йна зале́жність
• inequality ~
= співвідно́шення нері́вності
• inverse ~
= обе́рнена зале́жність
• linear ~
= ліні́йна зале́жність
• metric ~
= метри́чне співвідно́шення
• optimum ~
= оптима́льне співвідно́шення
• ordering ~
= співвідно́шення поря́дку
• probability ~
= ймові́рнісне співвідно́шення
• regression ~
= реґреси́вне співвідно́шення
• statistical ~
= статисти́чна зале́жність
• stochastic ~
= випадко́ва зале́жність
• structural ~
= структу́рне співвідно́шення
• synthetic ~
= емпіри́чне співвідно́шення
• topological ~
= топологі́чне співвідно́шення
sample = ['sɑ:mpl] 1. зразо́к 2. ви́бірка; вибірко́ва суку́пність || роби́ти/зроби́ти ви́бірку; вибира́ти/ви́брати, добира́ти/дібра́ти // to take a ~ бра́ти/взя́ти (вибира́ти/ви́брати, добира́ти/дібра́ти) зразо́к 3. реаліза́ція (часозалежного ряду)
• abnormal ~
= ви́бірка з відхи́ленням
• adaptive ~
= адапти́вна ви́бірка
• alias-free ~
= ви́бірка без неоднорі́дності
• aligned ~
= ви́рівняна ви́бірка
• augmented ~
= допо́внена ви́бірка
• balanced ~
= зрівнова́жена (збалансо́вана) ви́бірка
• biased ~
= змі́щена ви́бірка
• bivariate ~
= двови́мірна ви́бірка
• censored ~
= (про)цензуро́вана ви́бірка
• check ~
= контро́льна ви́бірка
• cluster ~
= гніздова́ ви́бірка
• combined ~
= змі́шана (комбіно́вана) ви́бірка
• complete ~
= по́вна ви́бірка
• complex ~
= ко́мплексна ви́бірка
• composite ~
= скла́дена ви́бірка
• concordant ~
= узго́джена ви́бірка
• continuous ~
= непере́рвна ви́бірка
• control ~
= контро́льна ви́бірка
• controllable ~
= контрольо́вна ви́бірка
• convenience ~
= нерепрезентати́вна ви́бірка (дібрана з міркувань зручності дослідження)
• defective ~
= дефе́ктна ви́бірка
• direct ~
= пряма́ ви́бірка
• discrete ~
= дискре́тна ви́бірка
• duplicate ~
= дубліка́т ви́бірки
• duplicated ~
= здубльо́вана ви́бірка
• enlarged ~
= ви́бірка збі́льшеного о́бсягу, збі́льшена ви́бірка
• extended ~
= розши́рена ви́бірка, ви́бірка розши́реного о́бсягу
• finite ~
= ви́бірка скінче́нного о́бсягу, скінче́нна (фіні́тна) ви́бірка
• fragmentary ~
= фрагмента́рна ви́бірка
• grouped ~
= (з)групо́вана ви́бірка
• homogeneous ~
= однорі́дна ви́бірка
• inconclusive ~
= неінформати́вна ви́бірка
• measurable ~
= ви́мірна ви́бірка
• monotone ~
= моното́нна ви́бірка
• multistage ~
= багатоступене́ва ви́бірка
• nested ~
= вкла́дена ви́бірка
• ordered ~
= впорядко́вана ви́бірка
• original ~
= перви́нна ви́бірка
• periodic ~
= періоди́чна ви́бірка
• pilot ~
= контро́льна ви́бірка
• pooled ~
= об’є́днана ви́бірка
• probability ~
= ймові́рнісна ви́бірка
• proportional ~
= пропорці́йна ви́бірка
• quota ~
= ви́бірка за кво́тою
• random ~
= випадко́ва ви́бірка
• regression ~
= реґреси́вна ви́бірка
• representative ~
= репрезентати́вна ви́бірка
• statistical ~
= статисти́чна ви́бірка
• stratified ~
= розшаро́вана ви́бірка
• stratum ~
= багатошаро́ва ви́бірка
• test ~
= контро́льна ви́бірка
• trimmed (truncated) ~
= утя́та ви́бірка
• unaligned ~
= неви́рівняна ви́бірка
• updated ~
= уто́чнена ви́бірка; скориго́вана ви́бірка
• winsorized ~
= вінсоризо́вана ви́бірка
scale = [skeɪl] 1. ва́ги; терези́ 2. масшта́б, міри́ло || масштабува́ти/змасштабува́ти // on (in) the large ~ у вели́кому масшта́бі; to ~ down/up перетвори́ти до ме́ншого/бі́льшого масшта́бу 3. шкала́ || шкалува́ти/пошкалува́ти 4. масшта́бна ліні́йка 5. числова́ систе́ма
• ~ of alephs
= шкала́ а́лефів
• ~ of comparison
= шкала́ порі́внювань
• ~ of imaginaries
= шкала́ уя́вних чи́сел
• ~ of notation
= 1. систе́ма позна́чень (по́значок) 2. числова́ систе́ма
• absolute ~
= абсолю́тна шкала́
• analytic ~
= аналіти́чна шкала́
• angular ~
= кутова́ шкала́
• binary ~
= 1. двійко́ва шкала́ 2. двійко́ва числова́ систе́ма
• circular ~
= колова́ шкала́
• complete number ~
= по́вна числова́ вісь
• coordinate ~
= систе́ма координа́т; координа́тна сі́тка
• derived ~
= похідна́ шкала́
• diagonal ~
= попере́чний масшта́б; масшта́бна ліні́йка (шкала́)
• distance ~
= ліні́йний масшта́б
• equidistant ~
= рівномі́рна шкала́
• expanded ~
= 1. розтя́гнена шкала́ 2. збі́льшений масшта́б
• fast time ~
= швидки́й масшта́б ча́су
• graphical ~
= графі́чний масшта́б
• gray ~
= сі́ра шкала́, напівто́нова шкала́ (яскравості зображення)
• image ~
= масшта́б зобра́ження
• interval ~
= інтерва́льна шкала́
• linear ~
= 1. ліні́йна шкала́ 2. ліні́йний масшта́б, міри́ло
• local ~
= лока́льна шкала́
• logarithmic ~
= 1. логаритмі́чна (логарифмі́чна) шкала́ 2. логаритмі́чний (логарифмі́чний) масшта́б
• metric ~
= 1. метри́чна шкала́ 2. масшта́б
• natural ~
= натура́льний ряд
• number ~
= числова́ вісь
• numerical ~
= числова́ шкала́
• ordinal ~
= поря́дкова шкала́
• percentile ~
= проценти́льна шкала́
• perspective ~
= перспекти́вна шкала́
• plotting ~
= масшта́б гра́фіка
• power ~
= шкала́ поту́жностей
• probability ~
= шкала́ ймові́рностей, ймові́рнісна шкала́
• projective ~
= проєкти́вна шкала́
• proportional ~
= пропорці́йна шкала́
• radix ~
= позиці́йна числова́ систе́ма
• reciprocal ~
= шкала́ обе́рнених величи́н
• rectilinear ~
= прямоліні́йна шкала́
• reference ~
= відліко́ва шкала́
• reduced ~
= зме́ншений масшта́б
• slow time ~
= пові́льний масшта́б ча́су
• time ~
= часова́ шкала́; масшта́б ча́су
• uniform ~
= рівномі́рна шкала́
• value ~
= шкала́ ці́нностей
scheme = [ski:m] 1. схе́ма 2. план 3. проє́кт 4. діагра́ма 5. кре́сленик 6. алґори́тм
• ~ of computation
= схе́ма обчи́слювань
• ~ of a proof
= схе́ма дове́дення
• ~ of selection
= схе́ма відбо́ру
• abstract ~
= абстра́ктна схе́ма
• affine ~
= афі́нна схе́ма
• algebraic ~
= алґебри́чна схе́ма
• algebraizable ~
= алґебризо́вна схе́ма
• algorithm ~
= схе́ма алґори́тму
• allocation ~
= схе́ми розпо́ділу; схе́ма розташува́ння
• associative ~
= асоціати́вна схе́ма
• atomic ~
= атома́рна схе́ма
• censoring ~
= схе́ма цензурува́ння
• coding ~
= схе́ма кодува́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рна схе́ма
• computational ~
= схе́ма обчи́слювань; обчи́слювальний алґори́тм
• decoding ~
= схе́ма декодува́ння
• decomposition ~
= схе́ма розклада́ння
• demonstration ~
= схе́ма дове́дення
• dense ~
= щі́льна схе́ма
• derivation ~
= схе́ма виво́дження
• deterministic ~
= детерміно́вана схе́ма
• difference ~
= різнице́ва схе́ма
• external ~
= зо́внішня схе́ма
• formal ~
= форма́льна схе́ма
• formalized ~
= (с)формалізо́вана схе́ма
• graphical ~
= графі́чна схе́ма
• group ~
= групова́ схе́ма
• Horner ~
= схе́ма Го́рнера
• induction ~
= схе́ма інду́кції
• internal ~
= вну́трішня схе́ма
• interpolation ~
= інтерполяці́йна схе́ма
• iterative ~
= ітерати́вна схе́ма
• label(l)ing ~
= схе́ма кодува́ння
• logical ~
= логі́чна схе́ма
• normal ~
= норма́льна схе́ма
• operator ~
= опера́торна схе́ма
• optimization ~
= схе́ма оптиміза́ції
• partitioning ~
= схе́ма розбиття́
• preference ~
= систе́ма перева́г
• primitive recursive
= приміти́вно рекурси́вна схе́ма
• priority ~
= систе́ма пріорите́тів
• probability ~
= ймові́рнісна схе́ма
• projective ~
= проєкти́вна схе́ма
• proof ~
= схе́ма дове́дення
• randomization ~
= схе́ма рандоміза́ції
• recursion ~
= рекурси́вна схе́ма
• segment mapping ~
= схе́ма розмі́щення сеґме́нтів
• sequential ~
= послідо́вна схе́ма
• stochastic ~
= стохасти́чна схе́ма
• symmetric ~
= симетри́чна схе́ма
• triangular ~
= трику́тна схе́ма
• urn ~
= у́рнова схе́ма
• version numbering ~
= схе́ма нумерува́ння ве́рсій
• voting ~
= схе́ма голосува́ння
• wiring ~
= монтува́льна схе́ма; схе́ма комута́ції; схе́ма з’є́днань
space = [speɪs] 1. про́стір || просторо́вий 2. про́мі́жок 3. о́бласть, діля́нка 4. ві́дстань 5. (ві́льне) мі́сце, про́пуск, про́біл, про́мі́жок; інтерва́л // to free a ~ звільня́ти про́стір у па́м’яті; to skip down one ~ пропуска́ти оди́н інтерва́л (під час друкування); to ~ over to the desired position встано́влювати потрі́бне число́ про́білів (про́міжків) 6. розташо́вувати/розташува́ти з інтерва́лами; (за)лиша́ти/(за)лиши́ти про́біл (про́мі́жок); відокре́млювати/відокре́мити про́білами; вво́дити/вве́сти́ про́біли (в тексті)
• ~ between columns
= про́мі́жок між коло́нками (сто́впчиками)
• ~ of cosets
= про́стір сумі́жних кла́сів
• ~ of curves
= про́стір криви́х
• ~ of differentials
= про́стір диференціа́лів
• ~ of functions
= про́стір фу́нкцій
• ~ of germs
= про́стір па́гонів
• ~ of homeomorphisms
= про́стір гомеоморфі́змів
• ~ of integers
= про́стір ці́лих чи́сел
• ~ of linear forms
= про́стір ліні́йних форм
• ~ of measures
= про́стір мір
• ~ of operators
= про́стір опера́торів
• ~ of sets
= про́стір множи́н
• ~ of solutions
= про́стір ро́зв’язків
• ~ of spinors
= про́стір спіно́рів
• ~ of splines
= про́стір спла́йнів
• ~ of symmetry
= про́стір симе́трії
• ~ of vectors
= про́стір векторі́в, ве́кторний про́стір
• abstract ~
= абстра́ктний про́стір
• adele ~
= про́стір аде́лей
• address ~
= адре́сний про́стір
• adjoint ~
= приє́днаний про́стір; спря́жений про́стір
• adjunct ~
= приє́днаний про́стір
• affine ~
= афі́нний про́стір
• affinely connected ~
= про́стір афі́нної зв’я́зності
• algebraic ~
= алґебри́чний про́стір
• allocation ~
= розподі́льний про́стір (пам’яті)
• analytic ~
= аналіти́чний про́стір
• approximation ~
= про́стір апроксима́цій
• areal ~
= ареа́льний про́стір
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) про́стір
• Banach ~
= Ба́нахів про́стір, про́стір Ба́наха
• bundle ~
= про́стір (розшаро́вань)
• causal ~
= причино́вий (кауза́льний) про́стір
• cellular ~
= кліти́нний про́стір
• character ~
= про́стір хара́ктерів
• closed ~
= за́мкнений про́стір
• cohomology ~
= про́стір когомоло́гій
• coladder ~
= кодрабино́вий про́стір
• collapsible ~
= стяжни́й (колапсо́вний) про́стір
• comb ~
= топ. гребі́нка
• compact ~
= компа́ктний про́стір
• completable ~
= доповне́нний про́стір
• complete ~
= по́вний про́стір
• complex ~
= ко́мплексний про́стір
• compologic ~
= по́вний топологі́чний ве́кторний про́стір
• concentrated ~
= зосере́джений про́стір
• configuration ~
= конфігураці́йний про́стір
• conjugate ~
= спря́жений про́стір
• connected ~
= зв’я́зний про́стір
• contractible ~
= стяжни́й про́стір
• convex ~
= опу́клий про́стір
• coordinate ~
= координа́тний про́стір
• coset ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• countable ~
= зліче́нний про́стір
• coupled ~
= здво́єний про́стір
• covered ~
= накри́тий про́стір
• covering ~
= покрива́льний (накрива́льний) про́стір
• criteria ~
= про́стір крите́ріїв
• critical ~
= крити́чний про́стір
• curve ~
= про́стір криви́х
• curved ~
= ви́кривлений про́стір
• cut ~
= про́стір ро́зтинів (ро́зрізів) (графу)
• dead ~
= ме́ртва зо́на
• decision ~
= про́стір ро́зв’язків
• dense ~
= щі́льний про́стір
• developable ~
= розгортни́й про́стір
• differential ~
= диференці́йний про́стір
• discrete ~
= дискре́тний про́стір
• disk ~
= ди́сковий про́стір
• display ~
= про́стір візуаліза́ції
• distal ~
= диста́льний про́стір
• door ~
= дверни́й про́стір
• dual ~
= дуа́льний про́стір
• dyadic ~
= диади́чний про́стір
• elliptic ~
= еліпти́чний про́стір
• embeddable ~
= вкла́дний про́стір
• embedded ~
= вкла́дений про́стір
• enveloping ~
= обгорта́льний про́стір
• equipped ~
= обла́днаний про́стір
• error ~
= про́стір помило́к
• estimation ~
= про́стір оці́нок
• evaluable ~
= оціне́нний про́стір
• expandable ~
= розширни́й про́стір
• expanding ~
= розши́рюваний про́стір
• factor ~
= фа́ктор-про́стір
• fiber ~
= розшаро́ваний (волокни́нний) про́стір
• filled ~
= запо́внений про́стір
• filter ~
= про́стір з фі́льтром
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний про́стір
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) про́стір
• finite-dimensional ~
= скінченнови́мірний про́стір
• flag ~
= про́стір прапорі́в (позна́чників)
• flat ~
= пло́ский про́стір
• foamy ~
= спі́нений про́стір
• foliated ~
= розшаро́ваний (шари́стий) про́стір
• formal ~
= форма́льний про́стір
• framed ~
= устатко́ваний про́стір
• free ~
= ві́льний про́стір
• free-storage ~
= о́бласть (діля́нка) ві́льної па́м’яті
• function ~
= функці́йний про́стір
• fundamental ~
= фундамента́льний про́стір
• generalized ~
= узага́льнений про́стір
• geodesic ~
= геодези́чний про́стір
• good ~
= топ. хоро́ший про́стір
• group ~
= групови́й про́стір, про́стір груп
• half ~
= пі́впро́стір
• hard ~
= жорстки́й про́біл (про́мі́жок) (що залишається після форматування тексту)
• harmonic ~
= гармоні́чний про́стір
• heap ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті у сто́сі
• hedgehog ~
= їжакува́тий про́стір
• hereditary ~
= успадко́ваний про́стір
• Hilbert ~
= Гі́льбертів про́стір, про́стір Гі́льберта
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфний про́стір
• homology ~
= про́стір гомоло́гій
• horizontal ~
= горизонта́льний про́стір
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний про́стір
• hypercomplete ~
= гіперпо́вний про́стір
• hypocompact ~
= гіпокомпа́ктний про́стір
• imaginary ~
= уя́вний про́стір
• induced ~
= (з)індуко́ваний про́стір
• injective ~
= ін’єкти́вний про́стір
• interaction ~
= о́бласть взаємоді́ї
• interblock ~
= міжбло́ковий інтерва́л
• intercharacter ~
= міжси́мвольний про́мі́жок (інтерва́л)
• internal ~
= вну́трішній про́стір
• intervening ~
= відокре́млювальний про́мі́жок
• interword ~
= міжслі́вний про́біл
• invariant ~
= інваріа́нтний про́стір
• isotropic ~
= ізотро́пний про́стір
• jet ~
= про́стір стру́менів
• kegly ~
= діжко́вий про́стір
• lacunary ~
= лаку́на, пропу́щена діля́нка
• leaf ~
= листови́й про́стір
• lean ~
= збі́днений про́стір
• lens ~
= лі́нзовий про́стір
• limit ~
= грани́чний про́стір; про́стір грани́ць
• linear ~
= ліні́йний про́стір
• linearity ~
= про́стір ліні́йності
• localizable ~
= локалізо́вний про́стір
• locally compact ~
= лока́льно компа́ктний про́стір
• locally linear ~
= лока́льно ліні́йний про́стір
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) про́стір
• logical ~
= логі́чний про́стір
• mapping ~
= про́стір відобра́жень
• measurable ~
= вимірни́й про́стір
• measure ~
= про́стір з мі́рою
• memory ~
= діля́нка (о́бласть) па́м’яті
• metric ~
= метри́чний про́стір
• model ~
= про́стір моде́лей
• modular ~
= модуля́рний про́стір
• name ~
= про́стір іме́н (назв)
• neighbo(u)rhood ~
= про́стір з о́колами
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний про́стір
• nonmetric ~
= неметри́чний про́стір
• nonmetrizable ~
= неметризо́вний про́стір
• nonvacuous ~
= непоро́жній про́стір
• normable ~
= нормо́вний про́стір
• normal ~
= норма́льний про́стір
• normalized ~
= (з)нормо́ваний про́стір
• number ~
= про́стір чи́сел, числови́й про́стір
• numerable ~
= нумеро́вний про́стір
• open ~
= відкри́тий про́стір
• orbit ~
= орбіто́вий (орбі́тний) про́стір, про́стір траєкто́рій
• orderable ~
= впорядко́вний про́стір
• ordered ~
= впорядко́ваний про́стір
• orientable ~
= орієнто́вний про́стір
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) про́стір
• parallel ~
= парале́льний про́стір
• parameter ~
= про́стір пара́метрів
• parametric ~
= параметри́чний про́стір
• path ~
= про́стір шляхі́в
• phase ~
= фа́зовий про́стір
• pivot ~
= основни́й про́стір
• plane ~
= пло́ский (площи́нний) про́стір
• polar ~
= поля́рний про́стір
• policy ~
= про́стір страте́гій
• pretopological ~
= передтопологі́чний про́стір
• primitive ~
= приміти́вний про́стір
• principal ~
= головни́й про́стір
• private address ~
= вла́сний адре́сний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• probabilistic ~
= імові́рнісний про́стір
• probability ~
= про́стір імові́рностей
• product ~
= до́буток про́сторів
• productive ~
= продукти́вний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• proximity ~
= про́стір бли́зькості
• pseudometric ~
= псевдометри́чний про́стір
• pseudonormal ~
= псевдонорма́льний про́стір
• pseudonormed ~
= псевдонормо́ваний про́стір
• quasinormable ~
= квазинормо́вний про́стір
• quasinormal ~
= квазинорма́льний про́стір
• quasinormed ~
= квазинормо́ваний про́стір
• quotient ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• rarefied ~
= розрі́джений про́стір
• rational ~
= раціона́льний про́стір
• ray ~
= промене́вий про́стір
• real ~
= ді́йсний про́стір
• reducible ~
= звідни́й про́стір
• reductive ~
= редукти́вний про́стір
• reference ~
= ба́зовий про́стір
• reflexive ~
= рефлекси́вний про́стір
• regular ~
= реґуля́рний про́стір
• relative ~
= відно́сний про́стір
• resolvable ~
= розв’язни́й про́стір
• reticulated ~
= мозаї́чний (моза́їковий) про́стір
• rule ~
= про́стір пра́вил (в експертних системах)
• ruled ~
= ліні́йчастий про́стір
• sample ~
= вибірко́вий про́стір
• search ~
= о́бласть (діля́нка) по́шуку
• semilinear ~
= напівліні́йний про́стір
• semimetric ~
= напівметри́чний про́стір
• separable ~
= сепара́бельний про́стір
• sequence ~
= про́стір послідо́вностей
• sequential ~
= секвенці́йний про́стір
• shared ~
= спі́льна (спі́льно використо́вувана) о́бласть (діля́нка) (пам’яті)
• simply ordered ~
= про́сто впорядко́ваний про́стір
• single ~
= поодино́кий інтерва́л
• singular ~
= синґуля́рний про́стір
• smooth ~
= гладки́й про́стір
• software design ~
= про́стір проє́ктних пара́метрів програмо́вого за́собу
• solenoidal ~
= солено́їдний про́стір
• solid ~
= суці́льний про́стір
• solution ~
= про́стір ро́зв’язків
• spherical ~
= сфери́чний про́стір
• spheroidal ~
= сферо́їдний про́стір
• spinor ~
= спіно́рний про́стір
• spline ~
= спла́йновий про́стір, про́стір спла́йнів, сплайн-про́стір
• state ~
= множина́ ста́нів; про́стір ста́нів
• stochastic ~
= стохасти́чний про́стір
• storage ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті; мі́сце для зберіга́ння
• stratifiable ~
= стратифіко́вний (розшаро́вний) про́стір
• stratified ~
= стратифіко́ваний (розшаро́ваний) про́стір
• strongly compact ~
= си́льно компа́ктний про́стір
• strongly normal ~
= си́льно норма́льний про́стір
• strongly normed ~
= си́льно (з)нормо́ваний про́стір
• strongly screenable ~
= си́льно просівни́й про́стір
• structural (structure) ~
= структу́рний про́стір
• subcompact ~
= субкомпа́ктний про́стір
• subprojective ~
= субпроєкти́вний про́стір
• supercompact ~
= суперкомпа́ктний про́стір
• supercomplete ~
= суперпо́вний про́стір
• symmetric ~
= симетри́чний про́стір
• symmetrizable ~
= симетризо́вний про́стір
• symplectic ~
= симплекти́чний про́стір
• syntopogeneous ~
= синтопоге́нний про́стір
• syntopological ~
= синтопологі́чний про́стір
• tangent ~
= доти́чний про́стір
• taut ~
= пружни́й про́стір
• tessellated ~
= моза́їковий (мозаї́чний, клітинча́стий, стільнико́вий) про́стір
• thick ~
= товсти́й про́стір
• thin ~
= тонки́й про́стір
• tight ~
= туги́й про́стір
• topological ~
= топологі́чний про́стір
• toroidal ~
= торо́їдний про́стір
• total ~
= тота́льний про́стір
• total disk ~
= по́вна мі́сткість ди́ску
• trace ~
= про́стір сліді́в
• trailing ~
= кінце́вий про́біл
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• triangulable ~
= триангульо́вний про́стір
• triangulated ~
= (з)триангульо́ваний про́стір
• tunneled ~
= діжко́вий про́стір
• twistor ~
= про́стір тві́сторів
• underlying ~
= про́стір-носі́й
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• uniformizable ~
= уніформ(із)о́вний про́стір
• union ~
= об’є́днання про́сторів
• unitary ~
= уніта́рний про́стір
• universal ~
= універса́льний про́стір
• used ~
= (факти́чно) за́йняте мі́сце
• vector ~
= ве́кторний про́стір
• virtual ~
= віртуа́льний про́стір; віртуа́льна прису́тність (у багатосторонніх відеоконференціях)
• weakly compact ~
= сла́бко компа́ктний про́стір
• word ~
= міжслі́вний про́мі́жок
• working ~
= робо́ча о́бласть (діля́нка)
• zero-magic ~
= нуль-магі́чний про́стір
statement = ['steɪtmənt] 1. ви́слів; пропози́ція, тве́рдження; опера́тор 2. висло́влювання/ви́словлення; формулюва́ння/сформулюва́ння (зокрема задачі)
• ~ of a problem
= 1. формулюва́ння зада́чі 2. умо́ва зада́чі
• abort ~
= опера́тор передча́сного припи́нення
• absurd ~
= абсу́рдний ви́слів
• access ~
= опера́тор зверта́ння
• algebraic ~
= алґебри́чне формулюва́ння
• analytic ~
= аналіти́чне формулюва́ння
• arithmetic ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) формулюва́ння
• assert ~
= опера́тор контро́лю
• assignment ~
= опера́тор присво́ювання
• axiomatic ~
= аксіо́мне формулюва́ння
• case ~
= опера́тор ви́бору
• code ~
= (за)кодо́ваний опера́тор
• collateral ~
= парале́льне тве́рдження, парале́льний ви́слів
• comment ~
= опера́тор коментаря́
• compile-time ~
= опера́тор ча́су транслюва́ння
• composite ~
= складни́й ви́слів
• compound ~
= скла́дений опера́тор; скла́дений ви́слів
• conditional ~
= умо́вне тве́рдження; умо́вний опера́тор
• conjunctive ~
= кон’юнкти́вний ви́слів
• contradictory ~
= супере́чливий ви́слів
• converse ~
= супроти́вний (запере́чний) ви́слів
• data ~
= опера́тор задава́ння да́них
• data definition ~
= опера́тор опи́сування да́них
• debugging ~
= знева́джувальний (відлаго́джувальний) опера́тор
• declarative ~
= опера́тор о́пису, опи́сувач
• define file ~
= опера́тор визнача́ння фа́йлу
• destination ~
= опера́тор задава́ння адре́сата (повідо́млення)
• dual ~
= дуа́льний ви́слів
• dummy ~
= поро́жній опера́тор
• editing ~
= опера́тор редагува́ння
• empty ~
= поро́жній опера́тор
• executable ~
= викона́нний опера́тор
• execute ~
= опера́тор ви́конати
• existential ~
= екзистенці́йний ви́слів
• exit ~
= опера́тор ви́ходу (із програми тощо)
• false ~
= хи́бне тве́рдження, хи́бний ви́слів
• formal ~
= форма́льне тве́рдження, форма́льний ви́слів
• format ~
= опера́тор форматува́ння, опера́тор задава́ння форма́ту
• goto ~
= опера́тор перехо́ду
• if ~
= умо́вний опера́тор
• in-line ~
= опера́тор вбудо́ваного маши́нного ко́ду
• invalid ~
= непра́вильний опера́тор
• iteration ~
= опера́тор ітерува́ння
• labeled ~
= позна́чений опера́тор = local ~ = лока́льний ви́слів
• logical ~
= логі́чний ви́слів
• loop exit ~
= опера́тор ви́ходу з ци́клу
• loop ~
= опера́тор ци́клу
• modal ~
= мода́льний ви́слів
• move ~
= опера́тор пересила́ння (даних)
• negative ~
= запере́чувальний (неґати́вний) ви́слів (у логіці висловів)
• null ~
= поро́жній опера́тор
• ON ~
= 1. (умо́вний) опера́тор ді́ї 2. опера́тор вмика́ння (функційної можливості)
• plausible ~
= вірогі́дний (правдоподі́бний) ви́слів
• positive ~
= позити́вний ви́слів
• probability ~
= імові́рнісний ви́слів
• problem ~
= формулюва́ння зада́чі
• procedure ~
= ді́я процеду́ри; опера́тор процеду́ри
• provable ~
= довідни́й ви́слів
• refutable ~
= спросто́вний ви́слів
• repetitive ~
= опера́тор повто́рювання (ітерува́ння); опера́тор ци́клу
• repeat ~
= опера́тор "повтори́ти"
• return ~
= опера́тор верта́ння, опера́тор пове́рнення
• satisfiable ~
= викона́нний (не за́вжди хи́бний) ви́слів, реалізо́вний ви́слів
• semantical ~
= семанти́чний ви́слів
• simple ~
= про́сти́й опера́тор
• specification ~
= опера́тор опи́сування; опера́тор специфіка́ції
• statistical ~
= імові́рнісний ви́слів
• structured ~
= структу́рний опера́тор
• substitution ~
= опера́тор підставля́ння
• symbolic ~
= си́мвольне формулюва́ння
• syntactical ~
= синтакси́чний ви́слів
• tautological ~
= тавтологі́чний ви́слів
• test ~
= опера́тор перевіря́ння умо́ви
• true ~
= і́стинне (правди́ве) тве́рдження, і́стинний (правди́вий) ви́слів
• unconditional ~
= безумо́вний опера́тор
• unlabeled ~
= непозна́чений опера́тор
• unprovable ~
= недовідни́й ви́слів
• unproved ~
= недове́дений ви́слів
• valid ~
= пра́вильний (справедли́вий) ви́слів
• while ~
= опера́тор по́ки (повторення в циклі, поки не виконано умов)
• write ~
= опера́тор запи́сування; опера́тор виво́дження
theorem = ['θɪərəm] теоре́ма
• ~ of choice
= теоре́ма ви́бору
• ~ of residues
= теоре́ма про ли́шки
• ~ of the mean
= теоре́ма про сере́днє
• abstract ~
= абстра́ктна теоре́ма
• addition ~
= теоре́ма додава́ння
• additivity ~
= теоре́ма адити́вності
• adequacy ~
= теоре́ма адеква́тності
• alleged ~
= здо́га́дна теоре́ма
• analysis ~
= теоре́ма ана́лізу
• analyticity ~
= теоре́ма про аналіти́чність
• approximation ~
= апроксимаці́йна теоре́ма
• auxiliary ~
= допомі́жна́ теоре́ма
• average ~
= теоре́ма про сере́днє
• binomial ~
= фо́рмула біно́ма Нью́тона
• central limit ~
= центра́льна грани́чна теоре́ма
• Chinese remainder ~
= кита́йська теоре́ма про за́лишки
• classic(al) ~
= класи́чна теоре́ма
• classification ~
= топ. класифікаці́йна теоре́ма
• closure ~
= теоре́ма замика́ння
• cobordism ~
= теоре́ма про коборди́зм
• cobweb ~
= теоре́ма про павути́ння (павути́ну)
• combination ~
= комбінаці́йна теоре́ма
• combinatorial ~
= комбінато́рна теоре́ма
• compactness ~
= теоре́ма про компа́ктність
• comparability ~
= теоре́ма про порі́внювання
• comparison ~
= теоре́ма порі́внювання
• completeness ~
= теоре́ма повноти́
• continuity ~
= теоре́ма про непере́рвність
• convergence ~
= теоре́ма збі́жності
• converse ~
= обе́рнена теоре́ма
• cosine ~
= теоре́ма ко́синусів
• decomposition ~
= теоре́ма про розклада́ння (розвива́ння)
• deduction ~
= теоре́ма деду́кції
• definability ~
= теоре́ма озна́чності
• determinant ~
= теоре́ма про детерміна́нт
• dimension ~
= топ. теоре́ма розмі́рності
• direct ~
= пряма́ теоре́ма
• dual ~
= дуа́льна теоре́ма
• duality ~
= теоре́ма про дуа́льність
• embedding ~
= теоре́ма про вкла́дення
• equivalence ~
= теоре́ма еквівале́нтності
• ergodic ~
= ергоди́чна теоре́ма
• existence ~
= теоре́ма існува́ння
• existence and uniqueness ~
= теоре́ма існува́ння і єди́ності
• expansion ~
= теоре́ма розклада́ння (розвива́ння)
• explicit ~
= я́вна теоре́ма
• factorization ~
= факторизаці́йна теоре́ма
• faltung ~
= теоре́ма про зго́ртку
• finiteness ~
= теоре́ма про скінче́нність
• fixed-point ~
= теоре́ма про нерухо́му то́чку
• formal ~
= форма́льна теоре́ма
• formation ~
= теоре́ма побудо́ви
• fundamental ~
= основна́ теоре́ма
• fundamental ~
= основна́ теоре́ма (of algebra etc. - а́лґебри тощо)
• gap ~
= теоре́ма про лаку́ни
• general ~
= зага́льна теоре́ма
• generalized ~
= узага́льнена теоре́ма
• incompleteness ~
= теоре́ма про неповноту́
• integral ~
= інтеґра́льна теоре́ма
• integrality ~
= теоре́ма про цілочи́словість
• integration ~
= теоре́ма інтеґрува́ння
• interchange ~
= теоре́ма переста́ви (перестано́ви, перестано́вки)
• intermediary ~
= проміжна́ теоре́ма
• interpolation ~
= інтерполяці́йна теоре́ма
• interpretability ~
= теоре́ма інтерпрето́вності
• interpretation ~
= теоре́ма про інтерпрета́цію
• invariance ~
= теоре́ма про інваріа́нтність
• inverse ~
= обе́рнена теоре́ма
• inversion ~
= теоре́ма (про) оберта́ння
• isomorphism ~
= теоре́ма про ізоморфі́зм
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чна теоре́ма
• limit ~
= грани́чна теоре́ма
• limitation ~
= лімітаці́йна теоре́ма, теоре́ма про обме́жування
• linearity ~
= теоре́ма про ліні́йність
• local ~
= лока́льна теоре́ма
• localization ~
= теоре́ма про локаліза́цію
• logical ~
= логі́чна теоре́ма
• main ~
= основна́ (головна́) теоре́ма
• martingale ~
= теоре́ма про мартинґа́ли
• matching ~
= теоре́ма про па́рні сполу́ки (двосполу́ки)
• mean value ~s
= теоре́ми про сере́днє
• metamathematical ~
= метаматемати́чна теоре́ма
• metrization ~
= метризаці́йна теоре́ма
• monodromy ~
= теоре́ма монодро́мії
• monotonicity ~
= теоре́ма моното́нності
• negation ~
= теоре́ма про запере́чення
• operator ~
= опера́торна теоре́ма
• opposite ~
= супроти́вна теоре́ма
• orientability ~
= теоре́ма про орієнто́вність
• orthogonality ~
= теоре́ма ортогона́льності
• orthographic ~
= ортографі́чна теоре́ма
• oscillation ~
= осциляці́йна теоре́ма
• parametric ~
= параметри́чна теоре́ма
• parametrization ~
= теоре́ма про параметриза́цію
• preliminary ~
= попере́дня теоре́ма
• preparation ~
= підгото́вча теоре́ма
• principal ~
= основна́ (головна́) теоре́ма
• probability ~
= теоре́ма тео́рії ймові́рностей
• product ~
= теоре́ма про до́буток
• proximity ~
= теоре́ма про бли́зькість
• recursion ~
= теоре́ма про реку́рсію
• reduction ~
= редукці́йна теоре́ма
• reflection ~
= теоре́ма про рефле́ксію
• regularity ~
= теоре́ма про реґуля́рність
• relativized ~
= релятивізо́вана теоре́ма
• renewal ~
= теоре́ма відно́влювання (оно́влення)
• replacement ~
= теоре́ма про замі́ну
• residue ~
= теоре́ма про ли́шки
• sampling ~
= теоре́ма про ви́бірку
• selection ~
= теоре́ма ви́бору
• semantic(al) ~
= семанти́чна теоре́ма
• separation ~
= теоре́ма відокре́млювання (виокре́млювання)
• signature ~
= теоре́ма про сигнату́ру
• spectral ~
= спектра́льна теоре́ма
• stability ~
= теоре́ма сті́йкості
• stationarity ~
= теоре́ма про стаціона́рність
• structure ~
= структу́рна теоре́ма; теоре́ма про структу́ру
• substitution ~
= теоре́ма про підстано́вку (замі́ну, підставля́ння)
• subtle ~
= тонка́ теоре́ма
• summation ~
= теоре́ма додава́ння
• superposition ~
= теоре́ма про суперпози́цію
• suspension ~
= теоре́ма про надбудо́ву
• symmetry ~
= теоре́ма симе́трії
• syntactical ~
= синтакси́чна теоре́ма
• synthesis ~
= теоре́ма си́нтезу
• Tauberian ~
= Та́уберова теоре́ма
• torsion ~
= теоре́ма про за́крут (круті́ння)
• transference ~
= теоре́ма про переносі́ння (перено́шування)
• translation ~
= теоре́ма про парале́льне переносі́ння (перено́шування)
• transposition ~
= теоре́ма про транспонува́ння
• uniqueness ~
= теоре́ма єди́ності
• validity ~
= теоре́ма пра́вильності
• virial ~
= теоре́ма віріа́лу
theory = ['θɪəri] 1. тео́рія 2. вче́ння
• ~ of algorithms
= тео́рія алгори́тмів
• ~ of approximation
= тео́рія апроксима́ції
• ~ of automata
= тео́рія автома́тів
• ~ of braids
= топ. тео́рія кіс
• ~ of calculability
= тео́рія обчисле́нності
• ~ of categories
= тео́рія катего́рій
• ~ of characters
= тео́рія хара́ктерів
• ~ of classes
= тео́рія кла́сів
• ~ of combinations
= комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
• ~ of complexes
= тео́рія ко́мплексів
• ~ of computability
= тео́рія обчисле́нності
• ~ of computing
= тео́рія обчи́слень
• ~ of continuum
= тео́рія конти́нууму
• ~ of correlation
= тео́рія кореля́цій
• ~ of counting
= тео́рія перерахо́вування
• ~ of determinants
= тео́рія визначникі́в
• ~ of dimension
= тео́рія ви́мірів
• ~ of divisibility
= тео́рія поді́льності
• ~ of divisors
= тео́рія диві́зорів
• ~ of elasticity
= тео́рія пру́жності
• ~ of equations
= тео́рія рівня́нь
• ~ of errors
= тео́рія по́хибок
• ~ of forms
= тео́рія форм
• ~ of functionals
= тео́рія функціона́лів
• ~ of functions
= тео́рія фу́нкцій
• ~ of functors
= тео́рія фу́нкторів
• ~ of games
= тео́рія і́гор
• ~ of graphs
= тео́рія гра́фів
• ~ of groups
= тео́рія груп
• ~ of homologies
= тео́рія гомоло́гій
• ~ of ideals
= тео́рія ідеа́лів
• ~ of interpolation
= тео́рія інтерполюва́ння
• ~ of knots
= тео́рія вузлі́в
• ~ of manifolds
= тео́рія многови́дів
• ~ of matrices
= тео́рія ма́триць
• ~ of measure
= тео́рія мі́ри
• ~ of measuring
= тео́рія вимі́рювання
• ~ of models
= тео́рія моде́лей
• ~ of numbers
= тео́рія чи́сел
• ~ of optimization
= тео́рія оптиміза́ції
• ~ of ordinals
= тео́рія поря́дкових чи́сел (ордина́лів)
• ~ of power series
= тео́рія степене́вих ряді́в
• ~ of programming
= тео́рія програмува́ння
• ~ of projection
= проєкти́вна геоме́трія
• ~ of proof
= тео́рія дове́дення
• ~ of quantification
= тео́рія квантифіка́ції; ло́гіка предика́тів
• ~ of relations
= тео́рія відно́шень
• ~ of relativity
= тео́рія відно́сності
• ~ of representations
= тео́рія предста́влень
• ~ of residues
= тео́рія ли́шків
• ~ of retracts
= тео́рія ретра́ктів
• ~ of semigroups
= тео́рія напівгру́п
• ~ of sets
= тео́рія множи́н
• ~ of shapes
= тео́рія ше́йпів
• ~ of shells
= тео́рія оболо́нок
• ~ of similarity
= тео́рія поді́бності
• ~ of stochastic processes
= тео́рія стохасти́чних проце́сів
• ~ of surfaces
= тео́рія пове́рхонь
• ~ of time series
= тео́рія часови́х ряді́в
• ~ of types
= тео́рія ти́пів
• abstract ~
= абстра́ктна тео́рія
• actuarial ~
= тео́рія страхува́ння
• additive ideal ~
= адити́вна тео́рія ідеа́лів
• algebraic ~
= алґебри́чна тео́рія
• alternative set ~
= альтернати́вна тео́рія множи́н
• analytical ~
= аналіти́чна тео́рія
• approximate ~
= набли́жена тео́рія
• approximated ~
= (з)апроксимо́вана тео́рія
• asymptotic ~
= асимптоти́чна тео́рія
• axiomatic ~
= аксіо́мна тео́рія
• axiomatizable ~
= аксіоматизо́вна тео́рія
• axiomatized ~
= аксіоматизо́вана тео́рія
• bifurcation ~
= тео́рія біфурка́цій (галу́жень)
• catastrophe ~
= тео́рія катастро́ф
• categorical ~
= категорі́йна тео́рія
• classic(al) ~
= класи́чна тео́рія
• closed ~
= за́мкнена тео́рія
• coalition ~
= тео́рія коалі́цій
• coding ~
= тео́рія кодува́ння
• cohomology ~
= тео́рія когомоло́гій
• combinatorial ~
= комбінато́рна тео́рія, комбінато́рний ана́ліз
• communication ~
= тео́рія зв’язку́
• compatible ~
= згі́дна тео́рія
• complete ~
= по́вна тео́рія
• consistent ~
= (форма́льно) несупере́члива тео́рія
• constructive ~
= конструкти́вна тео́рія
• contradictory ~
= супере́члива тео́рія
• control ~
= тео́рія керува́ння
• crude ~
= набли́жена тео́рія
• data ~
= тео́рія опрацьо́вування да́них
• decidable ~
= розв’язна́ тео́рія
• decision ~
= тео́рія прийма́ння рі́шень
• deductive ~
= дедукти́вна тео́рія
• descriptive ~
= дескрипти́вна тео́рія
• descriptive set ~
= дескрипти́вна тео́рія множи́н
• determinant ~
= тео́рія визначникі́в
• deterministic ~
= детерміністи́чна тео́рія
• diffusion ~
= тео́рія дифу́зії
• discursive ~
= дискурси́вна тео́рія
• dynamic ~
= динамі́чна тео́рія
• econometric ~
= економе́трика
• egalitarian ~
= егаліта́рна тео́рія
• elegant ~
= елеґа́нтна тео́рія
• elementary ~
= елемента́рна тео́рія
• ergodic ~
= ергоди́чна тео́рія
• estimation ~
= тео́рія оці́нювання
• exception ~
= тео́рія ви́нятків
• explicit ~
= я́вна тео́рія
• field ~
= тео́рія по́ля
• filter ~
= тео́рія фільтра́ції
• first-order ~
= тео́рія пе́ршого поря́дку
• formal ~
= форма́льна тео́рія
• formalized ~
= формалізо́вана тео́рія
• function ~
= тео́рія фу́нкцій
• game ~
= тео́рія і́гор
• global ~
= глоба́льна тео́рія
• hierarchy ~
= тео́рія ієра́рхій
• holomorphic ~
= голомо́рфна тео́рія
• homology ~
= тео́рія гомоло́гій
• homotopy ~
= тео́рія гомото́пій
• ideal ~
= тео́рія ідеа́лів
• inductive ~
= індукти́вна тео́рія
• information ~
= тео́рія інформа́ції
• integration ~
= тео́рія інтеґрува́ння
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна тео́рія
• intuitive ~
= інтуїти́вна тео́рія
• invariant ~
= тео́рія інваріа́нтів
• lattice ~
= тео́рія ґра́ток (ла́тиць)
• linear ~
= ліні́йна тео́рія
• linearized ~
= лінеаризо́вана тео́рія
• local ~
= лока́льна тео́рія
• logic ~
= логі́чна тео́рія; теорети́чна ло́гіка
• martingale ~
= тео́рія мартинґа́лів
• mathematical ~
= математи́чна тео́рія
• metric ~
= метри́чна тео́рія
• multiplet ~
= тео́рія мультипле́тів
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна тео́рія
• network ~
= тео́рія мере́ж
• number ~
= тео́рія чи́сел
• object ~
= предме́тна тео́рія
• open ~
= відкри́та тео́рія
• permutation ~
= тео́рія пере́ставок
• perturbation ~
= тео́рія збу́рень
• phenomenological ~
= феноменологі́чна тео́рія
• potential ~
= тео́рія потенціа́лу
• probability ~
= тео́рія ймові́рностей
• proof ~
= тео́рія дове́день
• qualitative ~
= я́кісна тео́рія
• quantified ~
= ква́нторна тео́рія, ло́гіка предика́тів
• quantitative ~
= кі́лькісна тео́рія
• queueing ~
= тео́рія черг; тео́рія ма́сового обслуго́вування
• recursive ~
= рекурси́вна тео́рія
• regression ~
= тео́рія реґре́сії
• relativity ~
= тео́рія відно́сності
• reliability ~
= тео́рія наді́йності
• ring ~
= тео́рія кі́лець
• set ~
= тео́рія множи́н
• spline ~
= тео́рія спла́йнів
• stability ~
= тео́рія сті́йкості
• stack ~
= тео́рія передв’я́зок (сте́ків)
• statistical ~
= статисти́чна тео́рія
• switching ~
= тео́рія перемика́нь
• systems ~
= тео́рія систе́м
• tetradic ~
= тетра́дна тео́рія
• transversal ~
= тео́рія трансверса́лей
• trellis ~
= тео́рія ґра́ток (ла́тиць)
• waiting ~
= тео́рія ма́сового обслуго́вування
tree = [tri:] 1. де́рево 2. деревоподі́бна схе́ма 3. деревоподі́бний дешифра́тор
• ~ of menus
= де́рево меню́
• acyclic ~
= ациклі́чне де́рево
• adaptive ~
= адапти́вне де́рево
• alternating ~
= перемі́жне де́рево
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) де́рево
• auxiliary ~
= допомі́жне́ де́рево
• balanced ~
= симетри́чне (зрівнова́жене, збалансо́ване) де́рево
• bifurcating ~
= біфуркаці́йне де́рево
• binary ~
= біна́рне (двійко́ве) де́рево
• branched ~
= гілля́сте (розгалу́жене) де́рево
• central ~
= центра́льне де́рево
• centroidal ~
= центро́їдне де́рево
• choice ~
= де́рево ви́бору
• clipped ~
= зрі́зане (обрі́зане) де́рево
• cluster ~
= кла́стерне де́рево
• code ~
= ко́дове де́рево
• colo(u)red ~
= (по)фарбо́ване де́рево
• compact ~
= ущі́льнене де́рево
• complete ~
= по́вне де́рево
• computable ~
= обчисле́нне де́рево
• computation ~
= де́рево обчи́слень
• continuous ~
= непере́рвне де́рево
• countable ~
= зліче́нне де́рево
• cyclic ~
= циклі́чне де́рево
• decision ~
= де́рево рі́шень
• deduction ~
= де́рево виво́дження, де́рево деду́кції
• derivation ~
= де́рево виво́дження
• directed ~
= зорієнто́ване де́рево
• dominator ~
= доміна́торне де́рево
• dual ~
= дуа́льне де́рево
• expanded ~
= розро́сле (розши́рене) де́рево
• explicit ~
= експліци́тне де́рево
• extended ~
= розши́рене де́рево
• family ~
= родове́ (генеалогі́чне) де́рево
• fault ~
= де́рево дефе́ктів
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) де́рево
• folded ~
= зго́рнене де́рево
• function ~
= функці́йне де́рево
• game ~
= де́рево гри
• generalized ~
= узага́льнене де́рево
• hierarchical ~
= ієрархі́чне де́рево
• inference ~
= де́рево виво́дження (логічного)
• infinite ~
= нескінче́нне де́рево
• inverted ~
= переве́рнуте де́рево; обе́рнене де́рево
• isometric ~
= ізометри́чне де́рево
• labeled (labelled) ~
= позна́чене де́рево
• logical ~
= логі́чне де́рево
• menu ~
= де́рево меню́
• monotonic ~
= моното́нне де́рево
• number ~
= числове́ де́рево
• ordered ~
= впорядко́ване де́рево
• oriented ~
= (з)орієнто́ване (спрямо́ване) де́рево
• parametric ~
= параметри́чне де́рево
• parsing ~
= де́рево грамати́чного розбо́ру
• periodic ~
= періоди́чне де́рево
• prefix ~
= пре́фіксне де́рево
• probability ~
= імові́рнісне де́рево
• production ~
= поро́джувальне де́рево
• prognostic ~
= прогнозува́льне де́рево
• projective ~
= проєкти́вне де́рево
• proof ~
= де́рево дове́дення
• quotient ~
= фа́ктор-де́рево
• random ~
= випадко́ве де́рево
• recursive ~
= рекурси́вне де́рево
• reduced ~
= зве́дене де́рево
• rooted ~
= корене́ве (вкорі́нене) де́рево, де́рево з ко́ренем
• search(ing) ~
= де́рево по́шуку; пошуко́ве де́рево
• selection ~
= де́рево ви́бору; ви́бір за деревоподі́бною схе́мою
• semantic ~
= семанти́чне де́рево
• spectrum ~
= спектра́льне де́рево
• split ~
= розще́плене де́рево
• star ~
= зірча́сте де́рево, граф-зі́рка
• symmetric ~
= симетри́чне де́рево
• syntax ~
= синтакси́чне де́рево
• topological ~
= топологі́чне де́рево
• transition ~
= де́рево перехо́дів
• two-level ~
= дворі́вневе де́рево
• unbalanced ~
= незбалансо́ване де́рево
• view ~
= де́рево ви́дних елеме́нтів
• where-used ~
= де́рево застосо́вності (компонентів програмових засобів)
triple = ['trɪpl] трі́йка || потрі́йний, потро́єний || потро́ювати/потро́їти
• ~ of periods
= трі́йка пері́одів
• algebraic ~
= алґебри́чна трі́йка
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) трі́йка
• binormal ~
= бінорма́льна трі́йка
• collinear ~
= колінеа́рна трі́йка
• cyclic ~
= циклі́чна трі́йка
• differential ~
= диференці́йна трі́йка
• distributive ~
= дистрибути́вна трі́йка
• harmonic ~
= гармоні́чна трі́йка
• linear ~
= ліні́йна трі́йка
• number ~
= трі́йка чи́сел
• ordered ~
= упорядко́вана трі́йка
• probability ~
= ймові́рнісна трі́йка
• transitive ~
= транзити́вна трі́йка
unit = ['ju:nɪt] 1. одини́ця 2. одини́ця (фізи́чної) величини́ 3. при́стрій; ву́зол; блок; при́лад 4. ла́нка; елеме́нт 5. підро́зділ 6. компоне́нт програ́ми 7. мо́дуль
• ~ of allocation
= елеме́нт розмі́щування; розмі́щуваний блок; розмі́щувана одини́ця (в розподілених системах)
• ~ of information
= одини́ця інформа́ції
• ~ of language
= мо́вна одини́ця
• ~ of length
= одини́ця довжини́
• ~ of operation
= одини́ця ді́ї (в машинній мові)
• ~ of volume
= одини́ця о́б’є́му
• absolute ~
= абсолю́тна одини́ця
• address ~
= мініма́льна адре́сна одини́ця; блок вибира́ння адре́си
• addressing ~
= найме́нший елеме́нт адресува́ння (у пам’яті)
• algebraic ~
= алґебри́чна одини́ця
• allocation ~
= одини́ця розпо́ділу па́м’яті
• angular ~
= кутова́ одини́ця
• arithmetic ~
= 1. аритмети́чна (арифмети́чна) одини́ця 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій 3. аритмети́чний (арифмети́чний) блок
• assembly ~
= компонува́льний блок
• assigned ~
= призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• associated ~
= допомі́жни́й (додатко́вий) при́стрій
• astronomical ~
= астрономі́чна одини́ця (міра довжини)
• attached ~
= під’є́днаний блок; призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• automatic calling ~
= автомати́чний виклични́й при́стрій
• available ~
= досту́пний при́стрій
• cache ~
= блок кеш-па́м’яті
• cache-memory-management ~
= при́стрій керува́ння кеш-па́м’яттю
• categorical ~
= категорі́йна одини́ця
• central processing ~
= центра́льний проце́сор
• charging ~
= заряджа́льний блок (при́стрій)
• coefficient ~
= потенціо́мет(е)р
• coherent ~
= когере́нтна одини́ця
• cointegral ~
= коінтеґра́льна одини́ця, коінтеґра́льний об’є́кт
• compilation ~
= одини́ця трансля́ції
• complex ~
= ко́мплексна одини́ця
• computing ~
= обчи́слювальний блок
• configuration control ~
= блок керува́ння конфігура́цією, блок реконфігура́ції
• control ~
= контро́лер, при́стрій (блок) керува́ння
• data ~
= одини́ця (елеме́нт) да́них
• data acquisition ~
= при́стрій збира́ння да́них
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них; індика́тор да́них
• data handling ~
= при́стрій опрацьо́вування да́них
• dead-zone ~
= елеме́нт ти́пу "ме́ртва зо́на"
• detached ~
= від’є́днаний блок; відкрі́плений при́стрій
• digital time ~
= цифрови́й дава́ч (да́тчик) ча́су, цифрови́й годи́нник
• direct-access ~
= при́стрій прямо́го до́ступу
• disk ~
= ди́сковий нагрома́джувач, нагрома́джувач на ди́сках
• display ~
= при́стрій відобража́ння; диспле́й
• executive ~
= викона́вчий блок
• fast ~
= швидкоді́йний при́стрій
• feedback ~
= елеме́нт зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йловий нагрома́джувач
• final ~
= фіна́льна одини́ця, фіна́льний об’є́кт (категорії)
• functional ~
= функці́йний при́стрій (блок, елеме́нт)
• fundamental ~
= основна́ одини́ця
• graphic display ~
= графі́чний диспле́й
• hard-disk ~
= нагрома́джувач на жорстки́х ди́сках
• homotopy ~
= гомото́пна одини́ця
• imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• impossible ~
= неможли́вий (неприйня́тний) при́стрій
• information ~
= елеме́нт інформа́ції; одини́ця інформа́ції
• information content binary ~
= двійко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information content decimal ~
= десятко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information ~
= одини́ця (елеме́нт) інформа́ції
• initial ~
= ініціати́вна одини́ця, ініціати́вний об’є́кт (категорії)
• input/output ~
= при́стрій вво́дження/виво́дження; блок вво́дження/виво́дження
• input ~
= вхідни́й при́стрій; при́стрій вво́дження; вхідни́й блок; блок вво́дження; сприйма́льний блок, сприйма́ч
• inquiry ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• insertion ~
= вставни́й блок
• instruction control ~
= при́стрій (блок) формува́ння кома́нд
• instruction ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування кома́нд
• integral ~
= інтеґра́льна одини́ця, інтеґра́льний об’є́кт (категорії)
• interface ~
= інтерфе́йс; інтерфе́йсний блок; при́стрій узго́джування
• interrogation ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• isomorphic ~
= ізомо́рфна одини́ця, ізомо́рфний об’є́кт (категорії)
• lexical ~
= лекси́чна одини́ця, лексе́ма
• library ~
= бібліоте́чний мо́дуль
• linguistic ~
= лінгвісти́чна одини́ця
• locking ~
= діля́нка (о́бласть) блокува́ння (зблоковувана в базах даних як єдине ціле)
• logic ~
= 1. логі́чний при́стрій (блок, елеме́нт) 2. логі́чна ла́нка
• manageable ~
= керо́вний (керо́ваний) елеме́нт
• matrix ~
= ма́трична одини́ця
• meaningful ~ of text
= змісто́вна одини́ця те́ксту
• memory ~
= пам’яттє́вий при́стрій; блок па́м’яті
• memory control ~
= блок керува́ння па́м’яттю
• memory management ~
= диспе́тчер па́м’яті; блок керува́ння па́м’яттю
• microprocessor-based ~
= при́стрій з мікропроце́сором; при́стрій на мікропроце́сорній осно́ві
• microprocessor-controlled ~
= при́стрій з мікропроце́сорним керува́нням
• microprocessor ~
= 1. блок мікропроце́сора 2. мікросхе́ма мікропроце́сора 3. мікропроце́сорний блок 4. мікропроце́сор
• microprogram ~
= мікропрограмо́вий блок, блок мікропрограмо́вого керува́ння
• microprogrammed ~
= при́стрій з мікропрограмови́м керува́нням
• middle ~
= сере́динна одини́ця
• modular ~
= мо́дульний при́стрій, при́стрій у мо́дульному викона́нні; мо́дуль
• monitor ~
= блок диспе́тчерського керува́ння; блок пото́чного контро́лю; моніто́р
• off ~
= ви́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "ви́мкнено"
• off-line ~
= автоно́мний при́стрій; автоно́мний блок
• on ~
= уві́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "вві́мкнено"
• on(-)line ~
= оперативнодосту́пний при́стрій, під’є́днаний при́стрій; при́стрій, яки́й працю́є в реа́льному ча́сі
• operational ~
= операці́йний блок; функці́йний блок; працезда́тний при́стрій
• operator interface ~
= мо́дуль опера́торського інтерфе́йсу
• order ~
= поря́дкова одини́ця
• output ~
= виходо́вий при́стрій (блок); при́стрій (блок) виво́дження
• overlay ~
= оверле́йний мо́дуль
• paging ~
= блок керува́ння сторінка́ми
• peripheral control ~
= блок керува́ння перифері́йними при́строями; контро́лер зо́внішніх при́строїв
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pluggable (plug-in) ~
= знімни́й блок, змі́нний блок
• plug-to-plug compatible ~
= 1. цілко́м згі́дний (сумі́сний) при́стрій 2. ро́знімно згі́дний (сумі́сний)при́стрій; при́стрій, згі́дний (сумі́сний) за ро́знімами
• polygon-filling ~
= блок (суці́льного) заба́рвлення багатоку́тників (на екрані дисплея)
• power (supply) ~
= блок жи́влення
• printing ~
= друкува́льний мо́дуль (при́стрій); при́нтер
• probability ~
= про́біт
• processing ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування (даних); проце́сор
• program ~
= програмо́ва одини́ця; блок програ́ми
• program control ~
= блок програмо́вого керува́ння
• programmer logical ~
= логі́чний при́стрій програмува́льника (віртуальний пристрій, що його ввів програмувальник)
• programming ~
= програмува́льний при́стрій
• protocol ~
= протоко́льний блок, блок реаліза́ції протоко́лу
• protocol data ~
= протоко́льна одини́ця да́них
• quaternion ~
= кватерніо́нна одини́ця
• query ~
= 1. елеме́нт за́питу 2. елемента́рний за́пит (у розподіленій системі)
• raster ~
= ра́строва одини́ця, ві́дстань між пі́кселями
• real ~
= ді́йсна одини́ця
• recovery ~
= 1. елемента́рний оно́в(люва)ний об’є́кт 2. елеме́нт (одини́ця) відтво́рювання
• referable ~
= дозво́лений при́стрій (до якого дозволено звертатися)
• remote display ~
= дистанці́йний диспле́й
• remote entry ~
= дистанці́йний при́стрій вво́дження
• sample ~
= елеме́нт ви́бірки
• sampling ~
= елеме́нт вибира́ння
• scaling ~
= 1. перерахо́вувальний при́стрій 2. лічи́льник 3. блок масштабува́ння
• self-contained ~
= автоно́мний при́стрій
• sensing ~
= 1. зчи́тувальний елеме́нт (при́стрій), зчи́тувач 2. дава́ч (да́тчик)
• sensory ~
= сенсо́рний при́стрій
• shaping ~
= формува́льний блок, формува́ч
• shared ~
= спі́льний при́стрій
• stand-alone ~
= 1. автоно́мний при́стрій 2. автоно́мний блок
• storage ~
= блок па́м’яті
• storage control ~
= блок керува́ння (керува́ч) па́м’яттю
• stream ~
= при́стрій керува́ння пото́ком (даних); блок керува́ння пото́ком (даних)
• structural ~
= структу́рна одини́ця
• supply ~
= блок жи́влення
• surveyor’s ~s
= геодези́чні одини́ці
• switching ~
= 1. перемика́ч; перемика́льний при́стрій 2. реле́ 3. комута́тор
• switchover ~
= комутаці́йний мо́дуль
• symbolic ~
= си́мвольний елеме́нт, си́мвол (блок-схеми)
• syntactic ~
= синтакси́чна одини́ця
• system control ~
= блок систе́много керува́ння, систе́мний керува́ч
• system input ~
= систе́мний входови́й при́стрій; систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний виходови́й при́стрій; систе́мний при́стрій виво́дження
• telecommunications control ~
= 1. при́стрій керува́ння (керува́ч) телезв’язко́м 2. мультипле́ксор передава́ння да́них
• telephone communications ~
= блок зв’язку́ телефо́нними кана́лами
• terminal ~
= 1. кінце́вий (терміна́льний) при́стрій, терміна́л 2. абоне́нтський пункт
• time ~
= 1. такт 2. одини́чний інтерва́л (квант) ча́су
• transfer ~
= одини́ця (по́рція, квант) о́бміну
• transmission control ~
= при́стрій керува́ння (керува́ч) передава́нням да́них
• video display ~
= диспле́й; відеомоніто́р
• visual display ~
= при́стрій візуа́льного відобра́жування; диспле́й
value = ['vælju:] 1. зна́чення; величина́ // by ~ за зна́ченням; to force a ~ примусо́во задава́ти/зада́ти зна́чення; to possess the of ~ ма́ти зна́чення (яке) 2. ва́ртість; ці́нність // of ~ ці́нний, (високо)ва́ртісний 3. значу́щість
• ~ of a determinant
= зна́чення визначника́
• ~ of a function
= зна́чення фу́нкції
• ~ of a polynomial
= зна́чення многочле́на
• ~ of a variable
= зна́чення змі́нної
• absolute ~
= абсолю́тне зна́чення
• absolute ~ of a number
= абсолю́тне зна́чення (мо́дуль) числа́
• absolute ~ of a vector
= мо́дуль ве́ктора
• access ~
= зна́чення, на яке́ посила́ються
• active ~
= зна́чення акти́вної змі́нної
• actual ~
= факти́чне зна́чення
• adjusted ~
= допасо́ване (узгі́днене) зна́чення
• adopted ~
= при́йняте зна́чення
• algebraic ~
= алґебри́чне зна́чення
• allowed ~
= прийня́тне зна́чення
• anticipated ~
= очі́куване зна́чення
• approximate ~
= набли́жене зна́чення
• arbitrary ~
= дові́льне зна́чення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) зна́чення (кореня)
• assessed ~
= оці́нко́ве зна́чення
• assumed ~
= очі́куване (взя́те за припу́щенням) зна́чення
• asymptotic ~
= асимптоти́чне зна́чення
• atomic ~
= елемента́рне (атома́рне) зна́чення
• attribute ~
= зна́чення атрибу́та
• average ~
= сере́днє зна́чення
• bad ~
= анома́льне зна́чення
• basic ~
= ба́зове зна́чення; номіна́льне зна́чення
• best ~
= оптима́льне зна́чення; найкра́ще зна́чення
• bifurcation ~
= біфуркаці́йне зна́чення (параметра)
• binary ~
= двійко́ве число́; двійко́ве зна́чення
• Boolean ~
= Бу́лове зна́чення
• boundary ~
= межове́ (крайове́) зна́чення, зна́чення на межі́
• calculated ~
= обчи́слене (розрахо́ване) зна́чення
• central ~
= центра́льне зна́чення
• certain ~
= безсумні́вне (наді́йне) зна́чення
• characteristic ~
= характеристи́чне (власти́ве) зна́чення
• check ~
= контро́льне зна́чення; контро́льна озна́ка
• code ~
= ко́дове (закодо́ване) зна́чення
• colo(u)r ~
= код (но́мер) ко́льору (в кольоровій машинній графіці)
• complement ~
= доповня́льне зна́чення
• computed ~
= обчи́слене зна́чення
• conditional ~
= умо́вне зна́чення
• constant ~
= ста́ле зна́чення
• control ~
= контро́льне зна́чення; керівне́ зна́чення
• corrected ~
= ви́правлене зна́чення
• correlated ~
= скорельо́ване (узгі́днене) зна́чення
• credibility ~
= сту́пінь дові́ри, дові́рче зна́чення
• critical ~
= крити́чне зна́чення
• current ~
= пото́чне зна́чення
• decoded ~
= декодо́ване зна́чення
• default ~
= уста́вне зна́чення (надаване без (втручання) користувача)
• defective (deficient) ~
= дефе́ктне зна́чення
• definite ~
= пе́вне зна́чення
• denotant ~
= денота́нтне зна́чення
• design ~
= проє́ктне (розрахунко́ве) зна́чення
• designated ~
= замарко́ване зна́чення; призна́чене зна́чення
• desired ~
= споді́ване (очі́куване, потрі́бне) зна́чення
• deviation ~
= зна́чення ві́дхилу
• domain ~
= зна́чення доме́ну (в реляційних базах даних)
• effective ~
= ефекти́вне зна́чення
• empty ~
= фікти́вне зна́чення; поро́жнє зна́чення
• end ~
= кінце́ве зна́чення
• equilibrium ~
= рівнова́жне зна́чення
• error ~
= зна́чення по́хибки
• estimated ~
= оці́нко́ве (розрахо́ване, обчи́слене) зна́чення; оці́нка
• exact ~
= то́чне зна́чення
• excluded ~
= ви́лучене зна́чення
• exclusive ~
= ви́ключне зна́чення
• expectation ~
= 1. математи́чне сподіва́ння 2. очі́куване зна́чення
• expected ~
= очі́куване зна́чення
• experimental ~
= експеримента́льне зна́чення
• extrapolated ~
= (про)екстрапольо́ване зна́чення
• extreme ~
= екстрема́льне зна́чення
• face ~
= номіна́льне зна́чення; номіна́льна ва́ртість
• false ~
= хи́бне зна́чення
• final ~
= вислідне́ (кінце́ве, остато́чне) зна́чення
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) зна́чення
• fitted ~
= допасо́ване зна́чення
• fixup ~
= координа́ти місцеперебува́ння (поло́ження)
• fractional ~
= дробо́ве зна́чення
• given ~
= за́дане зна́чення
• global ~
= глоба́льне зна́чення
• guess ~
= га́дане (здо́гадне) зна́чення
• heuristic ~
= евристи́чне зна́чення
• high ~
= 1. вели́ке (висо́ке) зна́чення 2. ве́рхнє зна́чення; зна́чення на ве́рхній межі́
• imaginary ~
= уя́вне зна́чення
• improper ~
= невласти́ве зна́чення
• improved ~
= полі́пшене (уто́чнене) зна́чення
• independent ~
= незале́жне зна́чення
• infinite ~
= нескінче́нне зна́чення
• information ~
= ці́нність (важли́вість, ва́ртісність) інформа́ції
• initial ~
= початко́ве зна́чення
• input ~
= вхідне́ зна́чення
• inside ~
= вну́трішнє зна́чення
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення
• integral ~
= цілочислове́ зна́чення
• interpolated ~
= інтерполяці́йне зна́чення
• inverse ~
= обе́рнене зна́чення
• irrational ~
= ірраціона́льне зна́чення
• item ~
= зна́чення елеме́нту (даних)
• largest ~
= найбі́льше зна́чення
• least ~
= найме́нше зна́чення
• legitimate ~
= дозво́лене (прийня́тне, допуско́ве) зна́чення
• lexicographic ~
= лексикографі́чне зна́чення
• limiting ~
= грани́чне зна́чення
• linguistic ~
= лінгвісти́чне зна́чення
• local ~
= лока́льне зна́чення
• logical ~
= логі́чне зна́чення
• look-up ~
= довідко́ве зна́чення
• low ~
= 1. мале́ (низьке́) зна́чення 2. ни́жнє зна́чення; зна́чення на ни́жній межі́
• marginal ~
= марґіна́льне зна́чення
• mean ~
= сере́днє зна́чення
• measured ~
= ви́міряне зна́чення
• missing ~
= забра́кле зна́чення
• most probable ~
= найімові́рніше зна́чення
• natural ~
= приро́дне зна́чення
• negative ~
= від’є́мне зна́чення
• nilpotent ~
= нільпоте́нтне зна́чення
• nonvanishing ~
= незнико́ме (ненульове́) зна́чення
• normalized ~
= (з)нормо́ване зна́чення
• numerical ~
= числове́ зна́чення
• offset ~
= зна́чення змі́щення (зсу́ву)
• optimal (optimum) ~
= оптима́льне зна́чення
• ordinal ~
= поря́дкове зна́чення
• output ~
= виходо́ве зна́чення
• outside ~
= зо́внішнє зна́чення
• palette-relative ~
= но́мер що́до (відно́сно) палі́три
• parameter ~
= зна́чення пара́метра
• particular ~
= окре́ме (конкре́тне) зна́чення
• peak ~
= максима́льне (пі́кове, ампліту́дне) зна́чення
• permissible ~ (of a variable
etc.) = прийня́тне (допуско́ве) зна́чення (змі́нної тощо)
• permitted ~
= дозво́лене зна́чення
• place ~
= вага́ розря́ду (в позиційній системі числення)
• plausible ~
= вірогі́дне зна́чення
• pointer-addressable ~
= покажчикоадресо́вне зна́чення
• positive ~
= дода́тне зна́чення
• possible ~
= можли́ве зна́чення
• preassigned ~
= (напере́д) за́дане зна́чення
• predicted ~
= передба́чене зна́чення
• prescribed (preset) ~
= за́дане (встано́влене) зна́чення
• prevailing ~
= перева́жне зна́чення
• principal ~
= головне́ зна́чення
• probability ~
= зна́чення ймові́рності; ймові́рнісне зна́чення
• proper ~
= власти́ве зна́чення
• rating ~
= номіна́льне зна́чення, номіна́л
• real ~
= 1. ді́йсне зна́чення 2. факти́чне зна́чення
• reciprocal ~
= обе́рнене зна́чення
• reference ~
= 1. етало́нне зна́чення 2. контро́льне (відліко́ве) зна́чення
• regular ~
= реґуля́рне зна́чення
• relative ~
= відно́сне зна́чення
• resultant ~
= вислідне́ (підсумко́ве) зна́чення
• rounded ~
= заокру́глене зна́чення
• running ~
= пото́чне зна́чення
• sample ~
= вибірко́ве зна́чення
• scalar ~
= скаля́рне зна́чення
• segment ~
= адре́са сеґме́нта
• selling ~
= відпускна́ ціна́
• set ~
= за́дане зна́чення
• special ~
= конкре́тне зна́чення
• specified ~
= за́дане (конкре́тне) зна́чення
• stable ~
= стійке́ зна́чення (відображення)
• standard ~
= станда́ртне зна́чення
• starting ~
= початко́ве зна́чення
• state ~
= зна́чення змі́нної ста́ну; оці́нка ста́ну
• stationary ~
= стаціона́рне зна́чення
• statistical ~
= статисти́чне зна́чення
• table (tabular, tabulated) ~
= табли́чне зна́чення
• target ~
= шу́кане зна́чення
• tentative ~
= попере́днє зна́чення
• terminal ~
= кінце́ве зна́чення
• test ~
= те́стове зна́чення
• theoretical ~
= теорети́чне зна́чення
• threshold ~
= поро́гове зна́чення
• total ~
= сума́рне зна́чення
• transcendental ~
= трансценде́нтне зна́чення
• transition ~
= перехо́дове (перехідне́) зна́чення
• trial ~
= спро́бне зна́чення
• true ~
= пра́вильне (правди́ве, і́стинне) зна́чення
• typical ~
= типо́ве зна́чення
• unique ~
= єди́не зна́чення
• update ~
= оно́влене зна́чення
• variable ~
= змі́нне зна́чення; зна́чення змі́нної (величини)
• virtual ~
= віртуа́льне зна́чення
• zero-extended ~
= зна́чення, допо́внене нуля́ми

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

equal-probability рівноймові́рнісний
[ˌiːkwəlˌprɒbə'bɪləti, -ˌprɑːbə'bɪlət̬i]
high-probability високоймові́рний
[ˌhaɪˌprɒbə'bɪləti, -ˌprɑːbə'bɪlət̬i]
low-probability малоймові́рний
[ˌləʊˌprɒbə'bɪləti, ˌloʊˌprɑːbə'bɪlət̬i]
probability 1. імові́рність (of – чогось; that – того, що) || імові́рнісний 2. можли́вість □ in all ~ цілко́м імові́рно (що); there is a strong ~ that ду́же ймові́рно, що
[ˌprɒbə'bɪləti, ˌprɑːbə'bɪlət̬i]
• ~ of a collision = імові́рність зі́ткнення
• ~ of an event = імові́рність поді́ї
• ~ of ionization = імові́рність йоніза́ції
• ~ of occurrence = імові́рність відбу́тися; імові́рність постання́
• ~ of a process = імові́рність проце́су
• ~ of a transformation = імові́рність перетво́рення
• absolute ~ = абсолю́тна [безумо́вна] ймові́рність
• absorption ~ = імові́рність ввібрання́
• a posteriori ~ = апостеріо́рна ймові́рність
• a priori ~ = апріо́рна ймові́рність
• binomial ~ = біно́мний розпо́діл імові́рности
• capture ~ = імові́рність захо́плення
• collision ~ = імові́рність зі́ткнення
• composite ~ = по́вна ймові́рність
• conditional ~ = умо́вна ймові́рність
• confidence ~ = наді́йна ймові́рність
• critical ~ = крити́чна ймові́рність
• cumulative ~ = інтеґра́льна ймові́рність
• detection ~ = імові́рність реєстра́ції (частинки)
• disintegration ~ = імові́рність ро́зпаду (частинки)
• emission ~ = імові́рність ви́слання
• empirical ~ = апостеріо́рна [емпіри́чна] ймові́рність
• equal ~ = рівноймові́рність
• error ~ = імові́рність по́милки
• escape ~ = імові́рність виліта́ння [зві́льнення] (частинки)
• excitation ~ = імові́рність збу́дження
• fiducial ~ = дові́рча імові́рність
• fission ~ = імові́рність по́ділу/ді́лення
• frequency ~ = статисти́чна ймові́рність
• geometric ~ = геометри́чна ймові́рність
• inverse ~ = апостеріо́рна [обе́рнена] ймові́рність
• ionization ~ = імові́рність йоніза́ції
• marginal ~ = марґіна́льна ймові́рність
• mathematical ~ = апріо́рна ймові́рність
• nonzero ~ = ненульова́ ймові́рність
• objective ~ = статисти́чна ймові́рність
• penetration ~ = імові́рність прони́кнення (частинки)
• personal ~ = суб’єкти́вна ймові́рність
• posterior ~ = апостеріо́рна ймові́рність
• prior ~ = апріо́рна ймові́рність
• radiation ~ = імові́рність ви́промінення
• recombination ~ = імові́рність рекомбіна́ції
• reduced ~ = зве́дена ймові́рність
• relative ~ = відно́сна імові́рність
• resonance-escape ~ = імові́рність уни́кнути резона́нсного захо́плення
• scattering ~ = імові́рність розсі́яння
• sticking ~ = імові́рність прилипа́ння (частинок до поверхні, тт)
• subjective ~ = суб’єкти́вна ймові́рність
• thermodynamic ~ = термодинамі́чна ймові́рність
• total ~ = по́вна ймові́рність
• transition ~ = імові́рність перехо́ду
• trapping ~ = імові́рність захо́плення
• tunneling ~ = імові́рність тунелюва́ння; ймові́рність прони́кнути крізь бар’є́р
• unconditional ~ = безумо́вна ймові́рність
• zero ~ = нульова́ ймові́рність
amplitude 1. ампліту́да || ампліту́дний 2. арґуме́нт (комплексного числа)
['æmplɪtjuːd, -tuːd]
~ of a complex number = арґуме́нт ко́мплексного числа́
~ of an integral = ампліту́да інтеґра́лу
~ of a process = ампліту́да проце́су
~ of particle scattering by a nucleus = ампліту́да розсі́ювання части́нки на ядрі́
~ of variation = 1. ампліту́да змі́нювання 2. (астр.) ампліту́да змі́ни яскра́вости (змінної зорі)
acoustic ~ = ампліту́да звукови́х колива́нь
analytic ~ = аналіти́чна ампліту́да
average ~ = сере́дня ампліту́да
beat ~ = ампліту́да биття́
carrier ~ = ампліту́да (хви́лі‑)носія́
complex ~ = ко́мплексна ампліту́да
Compton (scattering) ~ = Ко́мптонова ампліту́да
Coulomb (scattering) ~ = куло́нівська ампліту́да
current ~ = ампліту́да стру́му
decay ~ = ампліту́да ро́зпаду
decreasing ~ = спадна́ ампліту́да
deviation ~ = ампліту́да відхиля́ння
double ~ = подві́йна ампліту́да, ро́змах
dual ~ = дуа́льна ампліту́да
echo ~ = ампліту́да (сигна́лу) відлу́ння [е́хо-сигна́лу]
few-body ~ = малочасти́нко́ва ампліту́да
few-particle ~ = малочасти́нко́ва ампліту́да
Feynman ~ = Фа́йнменова ампліту́да
field ~ = ампліту́да по́ля
final ~ = кінце́ва ампліту́да
finite ~ = скінче́нна ампліту́да
Fourier ~ = ампліту́да Фур’є́
generalized ~ = узага́льнена ампліту́да
harmonic ~ = ампліту́да гармо́ніки
hyperbolic ~ = гіперболі́чна ампліту́да
imaginary ~ = уя́вна ампліту́да; уя́вна части́на ампліту́ди
incident (wave) ~ = ампліту́да надхідно́ї хви́лі
increasing ~ = висхідна́ [збі́льшувана] ампліту́да
infinite ~ = нескінче́нна ампліту́да
initial ~ = початко́ва ампліту́да
instantaneous ~ = миттє́ве зна́чення ампліту́ди
integral ~ = інтеґра́льна ампліту́да
interaction ~ = ампліту́да взаємоді́ї
large ~ = вели́ка ампліту́да
light ~ = ампліту́да сві́тла [світлови́х колива́нь]
many-body ~ = багаточасти́нко́ва ампліту́да
many-particle ~ = багаточасти́нко́ва ампліту́да
model ~ = моде́льна ампліту́да
modified ~ = (з)модифіко́вана ампліту́да
modulated ~ = (з)модульо́вана ампліту́да
modulation ~ = ампліту́да модуляці́йного сигна́лу
n-channel ~ = n-кана́лова ампліту́да
net ~ = сума́рна ампліту́да
non-normalized ~ = ненормо́вана ампліту́да
nonparametrized ~ = не(с)параметризо́вана ампліту́да
nonpermissible ~ = неприйня́тна ампліту́да
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна ампліту́да
non-renormalized ~ = неперенормо́вана ампліту́да
nonresonance ~ = нерезона́нсна ампліту́да
nonsingular ~ = несинґуля́рна ампліту́да
normalized ~ = нормо́вана ампліту́да
n-particle ~ = n-части́нко́ва ампліту́да
off-energy ~ = (яф) позаенергети́чна ампліту́да, ампліту́да по́за енергети́чною пове́рхнею
one-particle ~ = одночасти́нко́ва ампліту́да
oscillation ~ = ампліту́да колива́нь
parametrized ~ = спараметризо́вана ампліту́да
partial (wave) ~ = парці́йна [парція́льна] ампліту́да, ампліту́да парці́йної [парція́льної] хви́лі
particle A – particle B scattering ~ = ампліту́да розсі́ювання части́нки A на части́нці B
peak ~ = 1. максима́льна ампліту́да 2. пі́кова ампліту́да
peak-to-peak ~ = подві́йна ампліту́да, ро́змах
permissible ~ = прийня́тна ампліту́да
probability ~ = ампліту́да ймові́рности
pulse ~ = амліту́да і́мпульсу
reaction ~ = ампліту́да реа́кції
real ~ = ді́йсна ампліту́да; ді́йсна части́на ампліту́ди
reduced ~ = зве́дена ампліту́да
reflected(‑wave) ~ = ампліту́да відби́тої хви́лі
reflection ~ = ампліту́да відби́тої хви́лі
Regge ~ = ампліту́да Ре́дже
reggeized ~ = реджизо́вана ампліту́да
relativistic ~ = релятивісти́чна ампліту́да
renormalized ~ = перенормо́вана ампліту́да
resonance ~ = резона́нсна ампліту́да
ripple ~ = ампліту́да пульса́цій
root-mean-square ~ = ефекти́вна ампліту́да, середньоквадра́тне зна́чення ампліту́ди
scan ~ = ампліту́да розго́ртки
scattered wave ~ = ампліту́да розсі́яної хви́лі
scattering ~ = ампліту́да розсі́ювання [розсі́яння]
signal ~ = ампліту́да сигна́лу
single-particle ~ = одночасти́нко́ва ампліту́да
singular ~ = синґуля́рна ампліту́да
slowly varying ~ = повільнозмі́нна ампліту́да
small ~ = мала́ ампліту́да
sound ~ = ампліту́да звукови́х колива́нь
spike ~ = ампліту́да пі́ку
spin-dependent ~ = спінозале́жна ампліту́да
spin-independent ~ = спінонезале́жна ампліту́да
structure ~ = (тт) структу́рна ампліту́да
sweep ~ = ампліту́да розго́ртки
three-particle ~ = тричасти́нко́ва ампліту́да
threshold ~ = порого́ва ампліту́да
time-dependent ~ = часозале́жна ампліту́да
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] ампліту́да
total ~ = подві́йна ампліту́да, ро́змах
transient ~ = ампліту́да перехі́дно́го проце́су
transition ~ = ампліту́да перехо́ду
two-particle ~ = двочасти́нко́ва ампліту́да
unparametrized ~ = непараметризо́вана ампліту́да
variable ~ = змі́нна ампліту́да
variation ~ = ампліту́да змі́нювання
varying ~ = змі́нна ампліту́да
vibration ~ = ампліту́да колива́нь [вібра́ції]
wave ~ = ампліту́да хви́лі
weighted ~ = зва́жена ампліту́да, ампліту́да з ваго́ю
boundedness обме́женість
['baʊndɪdnəs]
~ from one side = напівобме́женість
~ in probability = обме́женість за ймові́рністю
~ of a solution = обме́женість ро́зв’язку
pointwise ~ = точко́ва обме́женість
total ~ = цілкови́та обме́женість
ultimate ~ = грани́чна (максимальна) обме́женість
uniform ~ = рівномі́рна обме́женість
calculus (мн. calculi) 1. чи́слення; (математи́чний) ана́ліз 2. (методи) обчи́слювання
['kælkjʊləs, -jələs] (мн. ['kælkjulaɪ, -jəlaɪ])
~ of enlargement = чи́слення скінче́нних різни́ць
~ of (finite) differences = чи́слення скінче́нних різни́ць
~ of fractions = чи́слення часто́к
~ of operations = операці́йне чи́слення
~ of residues = тео́рія ли́шків
~ of segments = чи́слення ві́дти́нків
~ of variations = варіяці́йне чи́слення, варіяці́йний ана́ліз
algebraic ~ = лі́терне обчи́слювання, алґебри́чні опера́ції
approximation ~ = тео́рія апроксима́цій
differential ~ = диференція́льне чи́слення
functional ~ = функціона́льний ана́ліз
infinitesimal ~ = чи́слення [ана́ліз] нескінче́нно мали́х [знико́мо мали́х], інфінітезима́льний ана́ліз
integral ~ = інтеґра́льне чи́слення
matrix ~ = ма́тричне чи́слення
operational ~ = операці́йне чи́слення
operator ~ = опера́торне чи́слення
predicate ~ = чи́слення предика́тів
probability ~ = тео́рія ймові́рностей
problem ~ = чи́слення зада́ч
propositional ~ = чи́слення ви́словів [тве́рджень]
pure predicate ~ = чи́сте чи́слення предика́тів
restricted predicate ~ = вузьке́ чи́слення предика́тів
spinor ~ = спіно́рне чи́слення
symbolic ~ = си́мвольне чи́слення
tensor ~ = те́нзорний ана́ліз
variational ~ = варіяці́йне чи́слення, варіяці́йний ана́ліз
vector ~ = ве́кторний ана́ліз
conservation зберіга́ння//‌збере́ження
[ˌkɒnsə'veɪʃn, ˌkɑːnsər-]
~ of angular momentum = збере́ження моме́нту кі́лькости ру́ху
~ of areas (мех.) ста́лість [незмі́нність] площ (описуваних радіус-вектором тіла в центральному полі)
~ of axial current = збере́ження аксі́йного стру́му
~ of charge = збере́ження заря́ду
~ of current = збере́ження стру́му
~ of energy = збере́ження ене́ргії
~ of energy-momentum = збере́ження ене́ргії-і́мпульсу
~ of mass = збере́ження ма́си
~ of matter = збере́ження мате́рії
~ of momentum = збере́ження кі́лькости ру́ху [і́мпульсу]
~ of parity = збере́ження па́рности
~ of probability (км) ста́лість су́ми ймові́рностей (знайти систему в кожному з можливих станів)
~ of strangeness = збере́ження ди́вности
~ of vector current = збере́ження ве́кторного стру́му
baryon-number ~ = збере́ження баріо́нного числа́ [заря́ду]
charge ~ = збере́ження заря́ду
charge-conjugation ~ = інварія́нтність (законів руху) що́до/за (операції) зарядоспря́ження
color ~ = збере́ження ко́льору
energy ~ = збере́ження ене́ргії
flavor ~ = збере́ження арома́ту
isospin ~ = збере́ження ізоспі́ну
lepton-number ~ = збере́ження лепто́нного числа́
mass ~ = збере́ження ма́си (у хемічних процесах)
mass-energy ~ (т відн) збере́ження ене́ргії-ма́си, (зако́н) збере́ження ене́ргії для релятивісти́чних систе́м
momentum ~ = збере́ження кі́лькости ру́ху [і́мпульсу]
parity ~ = збере́ження па́рности
quantum-number ~ = збере́ження ква́нтового числа́
strangeness ~ = збере́ження ди́вности
convergence 1. (матем.) збі́жність 2. конверґе́нція || конверґенці́йний 3. наближа́ння//‌набли́ження (одне до одного) 4. ву́жчання//‌пову́жчання (потоку тощо)
[kən'vɜːdʒəns, -'vɜːrdʒ-]
~ almost everywhere = збі́жність ма́йже скрізь
~ at infinity = збі́жність на нескінче́нності
~ by columns = збі́жність сто́впчиками
~ by components = збі́жність компоне́нтами, компоне́нтна збі́жність
~ by rows = збі́жність рядка́ми
~ everywhere = збі́жність скрізь
~ in distribution = збі́жність за розпо́ділом
~ in the mean = збі́жність у сере́дньому
~ in the mean square = збі́жність у сере́дньому квадра́тному
~ in measure = збі́жність за мі́рою
~ in the norm = збі́жність за но́рмою
~ in probability = збі́жність за ймові́рністю
~ in the pth mean = збі́жність у сере́дньому порядку p
~ in the quadratic mean = збі́жність у сере́дньому квадра́тному
~ in the square mean = збі́жність у сере́дньому квадра́тному
~ in variation = збі́жність за варія́цією
~ in the weighted mean = збі́жність у сере́дньому з ваго́ю
~ nowhere = розбі́жність скрізь
~ root-mean-square = збі́жність у сере́дньому квадра́тному
absolute ~ = абсолю́тна збі́жність
almost certain ~ = збі́жність ма́йже напе́вне
almost sure ~ = збі́жність ма́йже напе́вне
almost uniform ~ = ма́йже рівномі́рна збі́жність
asymptotic ~ = асимптоти́чна збі́жність
bounded ~ = обме́жена збі́жність
chordal ~ = хо́рдова збі́жність
commutative ~ = комутати́вна збі́жність
compact ~ = компа́ктна збі́жність
component-by-component ~ = компоне́нтна збі́жність, збі́жність компоне́нтами
componentwise ~ = компоне́нтна збі́жність, збі́жність компоне́нтами
conditional ~ = умо́вна збі́жність
continuous ~ = непере́рвна збі́жність
distributional ~ = збі́жність за розпо́ділом
dominated ~ = змажоро́вана збі́жність
effective ~ = ефекти́вна збі́жність
essential ~ = збі́жність в основно́му
generalized ~ = узага́льнена збі́жність
global ~ = глоба́льна збі́жність
integral ~ = збі́жність інтеґра́лу
iterative ~ = збі́жність ітера́цій
lateral ~ = бічна́ збі́жність (of a double sequence – подвійної послідовности)
linear ~ = ліні́йна збі́жність
logarithmic ~ = логаритмі́чна збі́жність
local ~ = лока́льна збі́жність
mean ~ = збі́жність у сере́дньому
metric ~ = метри́чна збі́жність
monotone ~ = моното́нна збі́жність
nonuniform ~ = нерівномі́рна збі́жність
normal ~ = норма́льна збі́жність
operator ~ = збі́жність опера́тора
ordinary ~ = звича́йна збі́жність, збі́жність скрізь
permanent ~ = збі́жність скрізь
pointwise ~ = точко́ва збі́жність, збі́жність у ко́жній то́чці
probability ~ = збі́жність за ймові́рністю
quadratic ~ = збі́жність з квадра́том
quasi-uniform ~ = квазирівномі́рна збі́жність
rapid ~ = швидка́ збі́жність
regular ~ = реґуля́рна збі́жність
restricted ~ = обме́жена збі́жність
segmentwise ~ = збі́жність ві́дтинками
sequential ~ = секвенці́йна збі́жність
series ~ = збі́жність ря́ду
simple ~ = про́ста́ збі́жність
simply uniform ~ = про́ста рівномі́рна збі́жність
slow ~ = пові́льна збі́жність
stable ~ = стійка́ збі́жність
star ~ = зірко́ва збі́жність
stochastic ~ = збі́жність за ймові́рністю
strong ~ = си́льна збі́жність
topological ~ = топологі́чна збі́жність
unconditional ~ = безумо́вна збі́жність
uniform ~ = рівномі́рна збі́жність
vague ~ = гру́ба збі́жність
weak ~ = слабка́ збі́жність
current 1. (електри́чний) струм (of I amperes – (величиною) I амперів) || стру́мовий 2. поті́к, течія́; стру́мінь || пото́ковий, течі́йний, струмене́вий □ against the ~ про́ти течії́; with the ~ (уни́з) за течіє́ю 3. пото́чний; тепе́рішній, ни́нішній, сього́днішній; ная́вний
['kʌrənt, 'kɜːrrənt]
absorption ~ = струм поглина́ння (в діелектрику), абсорбці́йний струм
acoustoelectric ~ = акустоелектри́чний струм
acoustomagnetoelectric ~ = акустомагнетоелектри́чний струм
active ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
adjustable ~ = реґульо́вний струм
adsorption ~ = адсорбці́йний струм
advection ~ = адвекти́вна течія́
air ~ = пові́тряна течія́, пові́тряний поті́к
algebraic ~ = алґебри́чний струм
alternating ~ [ac] = змі́нний струм (змінного напряму)
amplified ~ = підси́лений струм
anode ~ = ано́дний струм
antenna ~ = анте́новий струм
ascending ~ = висхідни́й поті́к
asymptotically-conserved ~ = асимптоти́чно збережни́й струм
atmospheric ~ = атмосфе́рний поті́к
avalanche ~ = лави́но́вий струм
averaged ~ = сере́дній струм
axial-vector ~ = аксійнове́кторний струм
background ~ = фо́новий струм
baryon ~ = баріо́нний струм
beam ~ = струм стру́меня (частинок)
bias ~ = струм зсува́ння [змі́щення]
bidirectional ~ = двона́прямний струм
bioelectric ~ = біостру́м, біоелектри́чний струм
bleeder ~ = стабілізува́льний [стабілізаці́йний] струм
branch ~ = відгалу́жений струм
breakdown ~ = струм пробо́ю
breaking ~ = струм вимика́ння
bulk ~ = о́б’є́мний струм
cancellating ~ = компенсува́льний струм
cathode ~ = като́дний струм
channel ~ = кана́ловий струм
charged ~ = заря́джений струм
charging ~ = насна́жувальний [заряджа́льний] струм
chiral ~ = хіра́льний струм
circulating ~ = циркуляці́йний струм
closed ~ = за́мкнений струм
coastal ~ = прибере́жна течія́
color ~ = ко́лірний струм
conduction ~ = струм прові́дности
conserved ~ = збережни́й струм
constant ~ = ста́лий струм (сталої амплітуди)
consumption ~ = спожи́ваний струм
control ~ = струм керува́ння
convection ~ = конвекці́йний струм
convective ~ 1. (ел.) конвекці́йний поті́к 2. (гф) конвекці́йна течія́
conventional ~ = конвенці́йний струм (інтерпретований за домовленістю як переношення позитивного заряду)
corona ~ = струм коро́нного розря́ду
counter ~ = зу́стрі́чний поті́к
creeping ~ = струм витіка́ння (поверхнею)
crest ~ = пі́кове зна́чення стру́му
critical ~ = крити́чний струм (у надпровіднику)
critical grid ~ = крити́чний сітко́ви́й струм
cyclic ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
dark ~ = те́мрявний струм (електродний)
decaying (conduction) ~ = згасни́й струм (прові́дности)
deep ~ = глиби́нна течія́, глиби́нний поті́к
depolarization ~ = струм деполяриза́ції
descending ~ = низхідни́й поті́к
dielectric ~ = струм у діеле́ктрику
diffusion ~ 1. дифузі́йний поті́к, дифузі́йний струм 2. (х.) обмі́нний струм
direct ~ = пості́йний [про́стий] струм (незмінного напряму)
discharge ~ = розря́дний струм
displacement ~ = струм змі́щення
downward ~ = низхідни́й поті́к
drift ~ 1. дре́йфовий струм 2. дре́йфова течія́
earth ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю 3. (гф) земни́й [телури́чний] струм
ebb ~ = відпли́вна течія́
eddy ~ = вихоро́вий струм
effective ~ = ефекти́вний струм, ефекти́вне зна́чення стру́му
electric ~ = електри́чний струм
electrode ~ = електро́дний струм (у електровакуумних приладах)
electrode dark ~ = те́мрявний (електро́дний) струм
electrode inverse ~ = зворо́тний електро́дний струм
electron ~ = електро́нний струм
electroweak ~ = електрослабки́й струм
emission ~ = емісі́йний струм, струм емі́сії
equalizing ~ = вирі́внювальний струм
excess ~ = надлишко́вий струм, надстру́м
exchange ~ = обмі́нний струм
exciting ~ 1. збу́джувальний струм 2. магнетува́льний струм
extra ~ = екстрастру́м
extraneous ~ = сторо́нній струм
faradic ~ = фаради́чний струм
fault (electrode) ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
fault-to-earth ~ = струм замика́ння на зе́млю
fault-to-ground ~ = струм замика́ння на зе́млю
feed ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
feedback ~ = струм зворо́тного зв’язку́
fermion ~ = ферміо́нний струм
field-free emission ~ = емісі́йний струм без (електричного) по́ля
filament ~ = розжа́рювальний струм
fluctuating ~ = флюктівни́й струм
fluctuation ~ = флюктуаці́йний струм; флюктуа́ції стру́му
foreign ~ = сторо́нній струм
forward ~ = прями́й струм
galvanic ~ = ґальвані́чний струм
gas ~ (ел.) йонізаці́йний струм
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний [калібрува́льно інварія́нтний] струм
geostrophic ~ = геостро́фна течія́
grid ~ = сітко́ви́й струм
ground ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю
hadron ~ = гадро́нний струм
heat ~ = теплови́й струм
heavy ~ = си́льний струм
high ~ = си́льний струм
high-frequency ~ = високочасто́тний струм
holding ~ = підтри́мувальний струм
hole ~ = дірко́вий струм
idle ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
induced ~ = наве́дений [(з)індуко́ваний, індукці́йний] струм
inducing ~ = навідни́й [індукува́льний] струм
initial ~ = початко́вий струм
injection ~ = інжекці́йний струм
inphase ~ = синфа́зний струм
input ~ = входо́вий струм
in-rush ~ = струм вмика́ння
instantaneous ~ = миттє́ве зна́чення стру́му
interacting ~s = взаємоді́йні стру́ми
interbase ~ = міжба́зовий струм (у напівпровідникових тетродах)
interference ~ = зава́дний струм
intermittent ~ = перери́вчастий струм
inverse ~ = зворо́тний струм
ion ~ = йо́нний струм
ionization ~ = йонізаці́йний струм
ionospheric ~ = йоносфе́рний струм
Josephson ~ = Джо́зефсонів струм
kinetic ~ (фх) кінети́чний струм
lagging ~ = зага́яний струм (за фазою)
leading ~ = випереджа́льний струм (за фазою)
leakage ~ 1. струм стіка́ння [витіка́ння] 2. неви́прямлена [неви́простана] части́на змі́нного стру́му
Leduc ~ = Леду́ків струм
left-handed ~ = лі́вий струм
left-handed charged ~ = заря́джений лі́вий струм
lepton ~ = лепто́нний струм
leptoquark ~ = лептоква́рковий струм
limiting adsorption ~ = грани́чний адсорбці́йний струм
limiting diffusion ~ = грани́чний дифузі́йний струм
load ~ = наванта́говий струм, струм наванта́ги
loop ~ = ко́нтурний струм
loss ~ = утра́тний струм, струм утра́т
low ~ = слабки́й струм
low-frequency ~ = низькочасто́тний струм
magnetization ~ = магнетува́льний струм
magnetizing ~ = магнетува́льний струм
magnetospheric ring ~ (гф) магнетосфе́рний по́яс
majority ~ = струм основни́х носії́в
mesh ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
meson ~ = мезо́нний струм
microscopic-eddy ~ = мікровихоро́вий струм
minority ~ = струм неосновни́х носії́в
modulation ~ = модулюва́льний струм
molecular ~ = молекуля́рний струм
negative ~ = неґати́вний струм
net ~ = підсумко́вий струм
neutral ~ = нейтра́льний струм
neutrino ~ = нейтри́новий струм
nonconserved ~ = незбережни́й струм
nonstrange ~ = неди́вний струм
nontidal ~ = неприпли́вна течія́
normalized ~ = нормо́ваний струм
nucleon ~ = нукло́нний струм
null ~ = нульови́й струм
ocean ~ = морська́ течія́
operating ~ = робо́чий струм
output ~ = виходо́вий струм
parasitic ~ = парази́тний струм
partial ~ = парці́йний струм
parton ~ = парто́нний струм
peak ~ = пі́ковий струм
periodic ~ = періоди́чний струм
persistent ~ 1. стійки́й [незгасни́й] струм (у надпровіднику) 2. стійка́ течія́ (надплину)
photoconduction ~ = струм фотопрові́дности
photoelectric ~ = фотостру́м, фотоелектри́чний струм
photovoltaic ~ = фотоґальвані́чний струм
pinch ~ = пі́нчови́й струм
plasma ~ = пла́змо́вий струм
plate ~ = ано́дний струм
polarization ~ = поляризаці́йний струм
poloidal ~ = поло́їдний струм
polyphase ~ = багатофа́зовий струм
positive ~ = позити́вний струм
prebreakdown ~ = передпробі́йний струм
preconduction ~ = струм несамості́йного розря́ду (в електроннопроменевому приладі)
primary ~ = перви́нний струм
probability ~ = поті́к імові́рности
pulsating ~ = пульсівни́й струм
pulse ~ = і́мпульсний струм
pyroelectric ~ = піроелектри́чний струм, піростру́м
quadrature ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
quark ~ = ква́рковий струм
quiescent ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
radio-frequency ~ = високочасто́тний струм (понад 10 кГц)
rated ~ = номіна́льний струм
reactive ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
rectified ~ = ви́простаний [ви́прямлений] струм
relativistic ~ = релятивісти́чний струм
renormalized ~ = перенормо́ваний струм
repolarization ~ = струм переполяриза́ції
residual ~ = залишко́вий струм
resultant ~ = підсумко́вий струм
reverse ~ = зворо́тний струм
right-handed ~ = пра́вий струм
right-handed charged ~ = заря́джений пра́вий струм
ring ~ = кільце́вий струм
root-mean-square ~ = середньоквадра́тне [ефекти́вне, чи́нне] зна́чення стру́му
runaway ~ = уте́клий струм, струм уте́клих части́нок (у плазмі)
saturation ~ = насито́вий струм, струм наси́чення
screen grid ~ = струм екранува́льної сі́тки
sea ~ = морська́ течія́
secondary ~ = втори́нний струм
secondary electron ~ = втори́нний електро́нний струм
secondary ion ~ = втори́нний йо́нний струм
self-conjugate ~ = самоспря́жений струм
short-circuit ~ = струм коро́ткого за́мкнення
simple harmonic ~ = синусо́їдний струм
single-phase ~ = однофа́зовий струм
sinusoidal ~ = синусо́їдний струм
source ~ = джере́льний струм
space ~ = просторо́вий струм
space-charge ~ = струм просторо́вого заря́ду
space-charge-limited ~ = струм, обме́жений просторо́вим заря́дом
spin ~ = спі́новий струм
standing ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
starting ~ = пускови́й струм
steady-state ~ = стаціона́рний [уста́лений] струм
strange ~ = ди́вний струм
stray ~ 1. мандрівни́й струм 2. парази́тний струм
striking ~ = струм запа́лювання
superimposed ~ = накла́дений струм
supply ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
surface ~ = поверхне́вий струм
surge ~ = ви́стриб [ви́плеск, сплеск] стру́му
surge electrode ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
telluric ~ (гф) телури́чний [земни́й] струм
thermal-depolarization ~ = струм термодеполяриза́ції
thermionic ~ = термоелектро́нний струм
thermoelectric ~ = термостру́м
three-phase ~ = трифа́зовий струм
threshold ~ = поро́говий струм
tidal ~ = припли́вна течія́
topological ~ = топологі́чний струм
toroidal ~ = торо́їдний струм
total ~ = по́вний струм
transient ~ = перехі́дни́й струм
tunnel ~ = туне́льний струм
turbidity ~ (гф) скаламу́чений поті́к, суспензі́йна течія́
unidirectional ~ = однона́прямний [пості́йний, про́стий] стру́м
upward ~ = висхідни́й поті́к
vagabond ~ = мандрівни́й струм
variable ~ = змі́нюваний струм
vector ~ = ве́кторний струм
virtual ~ = віртуа́льний струм
watt ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
wattless ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
weak ~ = слабки́й струм
weak charged ~ = слабки́й заря́джений струм
weak neutral ~ = слабки́й нейтра́льний струм
wind ~ = вітрови́й поті́к
zero ~ = нульови́й струм
zero-signal ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
curve 1. крива́ (лінія); гра́фік 2. ви́гин; закру́глення 3. лека́ло 4. вигина́ти(ся)//‌ви́гнути(ся); криви́ти(ся)/‌скри́влювати(ся)//‌скриви́ти(ся), перекри́влювати(ся)//‌перекриви́ти(ся) □ to ~ in [inward(s)] вгина́тися//‌у(ві)гну́тися 5. (про лінію) загина́ти(ся)//‌загну́ти(ся)
[kɜːv, kɜːrv]
~ of constant breadth = крива́ ста́лої ширини́
~ of constant curvature = крива́ ста́лої кривини́
~ of constant slope = крива́ ста́лого на́хилу
~ of degree n = крива́ поря́дку n
~ of double curvature = крива́ подві́йної кривини́
~ of growth 1. (астр.) крива́ зроста́ння 2. (яф) крива́ накопи́чування
~ of inflection points = крива́ пере́гинів
~ of intersection = крива́ пере́тину
~ of the nth order = крива́ поря́дку n
~ of pursuit = крива́ гони́тви [переслі́дування]
~ of shortest descent = крива́ найстрімкі́шого [найшви́дшого] спу́ску, брахістохро́на
~ of steepest descent = крива́ найстрімкі́шого [найшви́дшого] спу́ску, брахістохро́на
absorption ~ = крива́ поглина́ння [вбира́ння]
absorption-frequency ~ = крива́ частотозале́жности поглина́ння
acnodal cubic ~ = крива́ тре́тього поря́дку з ізольо́ваною то́чкою
adiabatic ~ = адіяба́та, адіяба́тна крива́
algebraic ~ = алґебри́чна крива́
altitude ~ = висо́тна крива́
amplitude ~ = ампліту́дна крива́
amplitude-response ~ = ампліту́дна характери́стика
anacamptic ~ = відбива́льна [дзерка́льна] крива́
anaclastic ~ = зало́млювальна [анакласти́чна] крива́
anallagmatic ~ = аналагмати́чна крива́
analytic ~ = аналіти́чна крива́
anhysteretic magnetization ~ = негістере́зна [безгістере́зна] крива́ магнетува́ння
antipedal ~ = антиподе́ра
apolar ~ = аполя́рна крива́
ascending ~ = висхідна́ крива́
asymptotic ~ = асимпто́та, асимптоти́чна крива́
atomic volume ~ = крива́ а́томних о́б’є́мів (залежности атомних об’ємів елементів від атомних номерів)
average ~ through experimental points = усере́днена крива́ (прове́дена) за до́слідними то́чками
ballistic ~ = балісти́чна крива́
base ~ (опт.) ба́зова лі́нія
bell(‑shaped) ~ = дзвонува́та [дзвоноподі́бна] крива́
best performance ~ = оптима́льна (робо́ча) характери́стика
Bethe-Slater ~ = крива́ Бе́те-Сле́йтера
B-H ~ = крива́ магнетува́ння
bicorn ~ = дворо́га крива́
binodal ~ = двову́злова [бінода́льна] крива́
bipartite ~ = двогі́лкова крива́
biquartic ~ = крива́ во́сьмого поря́дку
bitangent(ial) ~ = дводоти́чна [дві́чі доти́чна] крива́ (with distinct points of contact – з різними точками дотику)
Bloch ~ = Бло́хова крива́
Bragg (ionization) ~ = Бре́ґова крива́
branch ~ = лі́нія [крива́] галу́ження
branched ~ = розгалу́жена лі́нія [крива́]
calibration ~ = ґрадуюва́льна [калібрува́льна] крива́
Cassini ~ = касинія́на, крива́ Каси́ні
causal ~ = причино́ва крива́
caustic ~ = кау́стика, каусти́чна крива́
characteristic ~ = характеристи́чна крива́, (графі́чна) характери́стика
charging ~ = крива́ насна́жування/заряджа́ння
closed ~ = зі́мкнена крива́
coexistence ~ = крива́ фа́зової рівнова́ги, кри́ва співіснува́ння фаз
Collver-Hammond ~ = крива́ Ко́лвера-Ге́монда
compound ~ (матем.) скла́дена крива́
compression ~ = крива́ стиска́ння, компресі́йна крива́
concave ~ = у(ві)гну́та крива́
concentration ~ = концентраці́йна крива́
confocal ~ = співфо́кусна крива́
conjugate ~ = спря́жена крива́
contact ~ = лі́нія до́тику (of two surfaces – двох поверхонь)
continuous ~ = непере́рвна крива́
convex ~ = опу́кла крива́
cooling ~ = крива́ холо́нення; крива́ охоло́джування
corrected ~ = уто́чнена [ви́правлена, скориго́вана] крива́
correction ~ = поправко́ва крива́
correlation ~ = кореляці́йна крива́
cosine ~ = косинусо́їда
creep ~ = крива́ по́взкости
crunodal ~ = крива́ з подві́йною то́чкою
cubic ~ = кубі́чна крива́, крива́ тре́тього поря́дку
cuspidal ~ = ка́спова крива́, крива́ з то́чкою заго́стрення [ка́спом]
cyclic ~ = циклі́чна [циклова́] крива́
cycloidal ~ = цикло́їдна крива́
Darwin ~ = Да́рвінова крива́
dash(ed) ~ = штрихова́ крива́
decay ~ 1. крива́ (радіоакти́вного) ро́зпаду 2. крива́ згаса́ння
decomposable ~ = розпадна́ крива́ (що розпадається на кілька частин)
deformation ~ = деформацієнапру́гова крива́, крива́ деформа́цій, крива́ напругозале́жности деформа́ції
delta-shaped ~ = дельтоподі́бна крива́
demagnetization ~ = крива́ демагнетува́ння [знемагнето́вування, відмагнето́вування, розмагнето́вування]
derived ~ = похідна́ крива́
descending ~ = спадна́ [низхідна́] крива́
devil’s ~ = чо́ртова крива́
dextrorse ~ = правоза́крутова крива́, крива́ з пра́вим за́крутом
diametral ~ = дія́метрова крива́
dispersion ~ = крива́ диспе́рсії, дисперсі́йна крива́
distribution ~ = крива́ розпо́ділу
dot ~ = крапко́ва крива́
dot-dash ~ = крапко́во-штрихова́ крива́
dotted ~ = крапко́ва крива́
double ~ = подві́йна крива́
double-humped ~ = двого́рба крива́
double-peaked ~ = двопі́кова крива́, крива́ з двома́ ма́ксимумами
drawing ~ = лека́ло
dynamic magnetization ~ = динамі́чна крива́ магнетува́ння
dynamic resonance ~ = динамі́чна резона́нсна крива́
easement ~ = перехі́дна́ крива́ (між лініями різної кривини)
efficiency ~ = крива́ вида́тности
eight ~ = крива́ у фо́рмі ві́сімки
elastic ~ (мех.) пружна́ лі́нія
electrocapillary ~ = електрокапіля́рна крива́
empirical ~ = емпіри́чна крива́
envelope ~ = обвідна́ (крива́)
enveloping ~ = обвідна́ (крива́)
equal-illumination ~ = ізолю́кса
equidistant ~ = еквідиста́нта, еквідиста́нтна лі́нія
equilibrium ~ = рівннова́жна крива́
equipotential ~ = еквіпотенція́льна крива́
equiprobability ~ = рівноймові́рнісна крива́, крива́ рі́вних імові́рностей
equitangential ~ = рівнодоти́чна крива́
error(‑distribution) ~ = крива́ по́хибок
excitation ~ = крива́ [фу́нкція] збу́джування
expansion ~ = крива́ розши́рювання
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] крива́
exponential ~ = експоненці́йна [показнико́ва] крива́
extrapolated ~ (з)екстрапольо́вана крива́
extrapolation ~ = екстраполяці́йна крива́, крива́ екстраполя́ції
faired ~ = усере́днена крива́
figure-of-eight ~ = ві́сімка, крива́ у фо́рмі ві́сімки
first derived ~ = похідна́ крива́
fitted ~ = допасо́вана [апроксимаці́йна] крива́
flat ~ = пло́ска [насти́льна] крива́
flow ~ (фіз. плинів) реологі́чна крива́/характери́стика
focal ~ = кау́стика
fractal ~ = фракта́льна [рекурси́вна] крива́
fracture ~ = крива́ [діягра́ма] руйнува́ння
frequency-dependence ~ (of smth) = крива́ частотозале́жности (чогось)
frequency-response ~ = часто́тна характери́стика
funicular ~ = мотузко́ва крива́
Gaussian ~ = ґаусія́н, ґаусо́їда, Ґа́усова крива́
generic ~ = спі́льна крива́
geodesic ~ = геодези́чна лі́нія
geodesic(ally) parallel ~ = геодези́чно парале́льна лі́нія
globoidal ~ = глобо́їдна крива́
glow ~ (яф) крива́ світі́ння
growth ~ 1. крива́ зроста́ння 2. (яф) крива́ накопи́чування
helical ~ = ґвинтова́ лі́нія
higher-order ~ = крива́ ви́щого поря́дку
higher plane ~ = пло́ска крива́ ви́щого поря́дку
highest-order ~ = крива́ найви́щого поря́дку
homothetic ~s = гомоте́тні [поді́бні] криві́
humped ~ = крива́ з горбо́м [ма́ксимумом]
hypergeodesic ~ = гіпергеодези́чна крива́
hysteresis ~ = гістере́зна крива́
identical ~s = іденти́чні криві́
image ~ = о́браз криво́ї
indentation ~ = діягра́ма втиска́ння інде́нтора, крива́ індентува́ння
inflectional ~ = крива́ пере́ги́нів
integral ~ = інтеґра́льна крива́
interpolation ~ = інтерполяці́йна крива́, крива́ інтерполя́ції
intersection ~ = крива́ пере́тину
inverse ~ = обе́рнена [інве́рсна] крива́ (of a given curve – даної кривої)
inversion ~ = крива́ інве́рсії, інверсі́йна крива́
ionization ~ = крива́ йоніза́ції
irreducible ~ = незвідна́ крива́
isochromatic ~ = ізохро́ма, ізохрома́та
isodose ~ = ізодо́зова крива́, ізодо́за
isodynamic ~ = ізодина́ма
isoflux ~ = ізолі́нія пото́ку
isoptic ~ = ізопти́чна крива́
isostatic ~ = ізоста́та
light ~ (астр.) крива́ бли́ску (світила)
limit(ing) ~ = грани́чна крива́
load-stretch ~ = крива́ навантагозале́жности ро́зтягу
locus ~ = годо́граф
logarithmic ~ = логаритмі́чна крива́
logistic ~ = логісти́чна крива́
logocyclic ~ = строфо́їда, логоциклі́чна крива́
loxodromic ~ = локсодро́ма, локсодро́мна крива́
L-shaped ~ = Г-поді́бна крива́; L-поді́бна крива́
luminescence relaxation ~ = релаксаці́йна крива́ світі́ння
luminosity ~ 1. (опт.) крива́ ви́дности, крива́ (відносної) спектра́льної чутли́вости (ока) 2. (астр.) крива́ [фу́нкція] сві́тности
magnetization ~ = крива́ магнетува́ння
master ~ 1. ґрадуюва́льна [взірце́ва] крива́ 2. (геол.) пале́ткова крива́
mean ~ = крива́ (прове́дена за то́чками) сере́дніх зна́чень
Meyer atomic volume ~ = Ма́єрова крива́ а́томних о́б’ємів
minimal ~ = мініма́льна крива́
nonclosed ~ = незі́мкнена крива́
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна крива́
normal ~ = норма́льна крива́
normalization ~ = нормува́льна крива́, крива́ нормува́ння
normalized ~ (з)нормо́вана крива́
normal magnetization ~ = крива́ магнетува́ння
nth-degree ~ = крива́ n-го поря́дку
nth-order ~ = крива́ n-го поря́дку
open ~ = незі́мкнена крива́
optical depth ~ = опти́чна глибина́ поглина́ння [вбира́ння]
orbiform ~ = крива́ ста́лої ширини́
orbital ~ = орбіто́ва крива́, крива́ орбі́ти
pangeodesic ~ = пангеодези́чна крива́
parametric ~ = параметри́чна [пара́метрова] крива́
parametrized ~ = спараметр(из)о́вана крива́
particle distribution ~ = крива́ розпо́ділу части́нок
particle-size distribution ~ = крива́ ґранулометри́чного скла́ду
particle-velocity distribution ~ = крива́ розпо́ділу части́нок за шви́дкостями
Paschen ~ = Па́шенова крива́
peaked ~ = крива́ з пі́ком [го́стрим ма́ксимумом]
pedal ~ = поде́ра
performance ~ = робо́ча характери́стика
phase ~ = фа́зова крива́
photopic luminosity ~ = крива́ де́нної ви́дности
piecewise-analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна крива́
piecewise-smooth ~ = відти́нко́во гла́дка крива́
planar ~ = плана́рна [площи́нна, пло́ска] крива́
plane ~ = пло́ска крива́
plane cyclic ~ = пло́ска циклі́чна [циклова́] крива́
polar ~ = поля́ра
polynomial ~ = поліно́мна крива́
polytropic (compression) ~ = політро́па
potential(‑energy) ~ = потенція́льна крива́
power ~ 1. степене́ва крива́ (with exponent n – з показником n) 2. (стат.) крива́ поту́жности
pressure-dependence ~ (of smth) = крива́ тискозале́жности (чогось), крива́ зале́жности (чогось) від ти́ску
pressure-versus-smth ~ = крива́ зале́жности ти́ску від чогось
pressure-versus-temperature ~ = крива́ температурозале́жности ти́ску, крива́ зале́жности ти́ску від температу́ри
pressure-versus-time ~ = крива́ часозале́жности ти́ску, крива́ зале́жности ти́ску від ча́су
probability distribution ~ = крива́ розпо́ділу ймові́рностей
pursuit ~ = крива́ гони́тви [переслі́дування]
quartic ~ = крива́ четве́ртого поря́дку
quintic ~ = крива́ п’я́того поря́дку
reaction ~ = крива́ реа́кції
rectifiable ~ = спрямна́ крива́
reduced ~ = зве́дена крива́
reducible ~ = звідна́ крива́
reflecting ~ = відбива́льна [дзерка́льна] крива́
regression ~ = крива́ реґре́сії
regular ~ = реґуля́рна крива́
relaxation ~ = релаксаці́йна крива́, крива́ релакса́ції
remarkable ~ = визначна́ крива́
resonance ~ = резона́нсна крива́
response ~ 1. крива́ ві́дгуку (середовища) 2. крива́ [характери́стика] чутли́вости (приладу)
resultant ~ = вислідна́ крива́
reverse ~ S-поді́бна крива́
Rhodes-Wohlfarth ~ = крива́ Ро́удса-Во́льфарта
root locus ~ = корене́вий годо́граф
rotation ~ of a galaxy = крива́ оберта́ння гала́ктики
Rydberg-Klein-Rees ~ = крива́ Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса
Sargent ~ = Са́рджентова крива́
saturation ~ = крива́ наси́чування
sawtooth ~ = пилча́ста [пиля́ста] лі́нія/крива́
second-order ~ = крива́ дру́гого поря́дку
sectionally-analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна крива́
sectionally-smooth ~ = відти́нко́во гла́дка крива́
sensitivity ~ = крива́ чутли́вости
serpentine ~ = змії́ста [серпанти́нова] крива́, агвіне́я
sigmoid(‑shaped) ~ = сигмо́їдна [сигмоподі́бна] крива́
similar ~s = одна́ко́ві криві́
simple ~ = про́ста́ крива́
simple closed ~ = про́ста́ за́мкнена крива́
sine ~ = синусо́їда
singular ~ = синґуля́рна крива́
sinistrorse ~ = лівоза́крутова крива́, крива́ з лі́вим за́крутом
slip ~ = ко́взова крива́, крива́ ко́взу
smooth ~ = гла́дка [гладе́нька, пла́вна] крива́
smooth(en)ed ~ = згла́джена крива́
snake-like ~ = змії́ста крива́
solid ~ = суці́льна крива́
solidus ~ = со́лідус, крива́ [лі́нія] со́лідусу
solubility ~ = крива́ розчи́нности
solution ~ = інтеґра́льна крива́
space ~ = просторо́ва крива́
spatial ~ = просторо́ва крива́
spectral ~ = спектра́льна крива́
spectral-distribution ~ = крива́ спектра́льного розподілу
spectral luminous efficiency ~ (опт.) крива́ (відносної) спектра́льної чутли́вости (ока)
spectroscopic ~ of growth (яф) спектроскопі́чна крива́ накопи́чування
spherical cyclic ~ = сфери́чна циклі́чна крива́
spinodal ~ = спінода́льна крива́
spiric ~ = спіри́чна крива́
standard ~ 1. станда́ртна [етало́нна] крива́ 2. калібрува́льна крива́
steep ~ = стрімка́ [крута́] крива́
strengthening ~ = крива́ змі́цнювання
stress-strain ~ = деформацієнапру́гова крива́, крива́ деформа́цій, крива́ напругозале́жности деформа́ції
stress-versus-time ~ = крива́ часозале́жности напру́ги [напру́ження]
strongly ascending ~ = стрімковисхідна́ крива́
strongly descending ~ = стрімкоспадна́ крива́
sublimation ~ = крива́ субліма́ції [ви́згону]
sum ~ = сума́рна крива́
support(ing) ~ = опо́рна крива́
survival ~ (яф) крива́ вижива́ння
tame ~ = про́ста́ крива́
tangent ~ = танґенсо́їда; доти́чна крива́ [лі́нія]
tangential ~ = доти́чна крива́ [лі́нія]
temperature-dependence ~ (of smth) = крива́ температурозале́жности (чогось), крива́ зале́жности (чогось) від температу́ри
temperature-versus-pressure ~ = крива́ тискозале́жности температу́ри, крива́ зале́жности температу́ри від ти́ску
temperature-versus-smth ~ = крива́ зале́жности температу́ри від чогось
temperature-versus-time ~ = крива́ часозале́жности температу́ри, крива́ зале́жности температу́ри від ча́су
theoretical ~ = теорети́чна крива́
threshold ~ = поро́гова крива́
time-dependence ~ (of smth) = крива́ часозале́жности (чогось), крива́ зале́жности (чогось) від ча́су
transcendental ~ = трансценде́нтна крива́
transition ~ = перехі́дна́ крива́ (між лініями різної кривини)
transversal ~ = трансверса́льна крива́
tricircular ~ = трициркуля́рна крива́
triple ~ = потрі́йна крива́
truncated ~ = утя́та крива́
twisted ~ = закру́чена [непло́ска] крива́
unicursal ~ = унікурса́льна крива́
universal resonance ~ = універса́льна резона́нсна крива́ (для електричного кола)
velocity-versus-time ~ = крива́ часозале́жности шви́дкости, крива́ зале́жности шви́дкости від ча́су
viscosity ~ (фіз. плинів) крива́ (зале́жности) в’я́зкости (від температу́ри)
walk ~ = крива́ блука́ння
wavy ~ = хвиля́ста крива́ [лі́нія]
working ~ of a counter = характе́рна крива́ лічи́льника
y-versus-x ~ = крива́ зале́жности y від x
density 1. (кількість на одиницю простору) густина́ 2. (за наявности кількох компонент тж) концентра́ція 3. (характеристика близькости розташування) щі́льність 4. (характеристика непрозорости) опти́чна густина́
['dεnsəti, -t̬i]
~ of gap states = густина́ ста́нів у заборо́неній зо́ні
~ of matter = густина́ речовини́ [мате́рії] (у всесвіті)
~ of radiation = густина́ промі́ння
~ of a substance = густина́ речовини́
~ of states = густина́ (квантових) ста́нів
~ of wood = щі́льність деревини́
absolute ~ = (х.) (абсолю́тна) густина́
acceptor ~ = густина́ [концентра́ція] акце́пторів
actual ~ = факти́чна густина́
air ~ = густина́ пові́тря
ambient ~ = густина́ довкі́лля, довкі́льна густина́
ampere ~ = густина́ (електри́чного) стру́му (в амперах)
apparent ~ = 1. о́б’є́мна густина́ (сипких чи поруватих речовин) 2. позі́рна густина́
atmospheric ~ = густина́ атмосфе́ри
atom(ic) ~ = концентра́ція а́томів
average ~ = сере́дня [усере́днена] густина́
ballistic ~ = балісти́чна густина́ (атмосфери)
base ~ = опти́чна густина́ підкла́динки
beam (current) ~ = густина́ стру́меня (частинок)
bit ~ = бі́това щі́льність, щі́льність за́пису (в бітах)
bound charge ~ = густина́ зв’я́заних заря́дів
bubble ~ = 1. густина́ магне́тних доме́нів 2. густина́ бу́льбашок
bulk ~ = о́б’ємна густина́; (у разі сипких чи поруватих речовин) о́б’ємна щі́льність
buoyant ~ = пливна́ густина́
carrier ~ = концентра́ція носії́в заря́ду
character ~ = щі́льність си́мволів
charge ~ = густина́ заря́ду
circuit ~ = щі́льність монтажу́ (електричної схеми)
collision ~ = густина́ [пито́ма частота́] зі́ткнень
component ~ = щі́льність монтажу́ (електричної схеми)
contact ~ = щі́льність до́тику [конта́кту]
contamination ~ = 1. (тт) густина́ [концентра́ція] до́мішок 2. (яф) густина́ [щі́льність] забру́днення (радіоактивного)
crack ~ = густина́ [щі́льність] трі́щин
critical ~ = крити́чна густина́
critical-point ~ = густина́ в крити́чній то́чці (фазового переходу)
crystalline ~ = густина́ криста́лу
cubic ~ = о́б’ємна [просторо́ва] густина́
current ~ = густина́ стру́му
data ~ = щі́льність (запису) да́них (на носії інформації)
defect ~ = густина́ дефе́ктів
dielectric flux ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
diffuse transmission ~ = дифу́зна опти́чна густина́
diffusion-current ~ = густина́ дифузі́йного пото́ку
disclination ~ = густина́ [щі́льність] дискліна́цій
dislocation ~ = густина́ [щі́льність] дислока́цій
displacement-current ~ = густина́ стру́му змі́щення
distribution ~ = густина́ [щі́льність] розпо́ділу
donor ~ = густина́ [концентра́ція] до́норів
doping ~ = густина́ [концентра́ція] (леґувальної) до́мішки
double ~ = подві́йна щі́льність (запису на магнетних носіях)
dual ~ = подві́йна щі́льність (запису на магнетних носіях)
eddy ~ = густина́ ви́хорів
effective ~ = ефекти́вна густина́
electric(al)-charge ~ = густина́ електри́чного заря́ду
electric-current ~ = густина́ електри́чного стру́му
electric-displacement ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
electric-flux ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
electrolyte ~ = густина́ електролі́ту
electromagnetic-energy ~ = густина́ ене́ргії електромагне́тного по́ля
electron(ic) ~ = густина́ [концентра́ція] електро́нів
electrostatic-flux ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
energy ~ = густина́ ене́ргії
energy-flux ~ = густина́ пото́ку ене́ргії
energy-level ~ = густина́ [щі́льність] рі́внів ене́ргії
entropy ~ = густина́ ентропі́ї
equilibrium ~ = рівнова́жна густина́ [концентра́ція]
event ~ = щі́льність (розподілу) поді́й
excess ~ = надлишко́ва густина́ [концентра́ція] (домішок тощо)
excited-atom ~ = густина́ [концентра́ція] збу́джених а́томів
fallout ~ = інтенси́вність [щі́льність] радіоакти́вних ви́падів
flow ~ = густина́ пото́ку (течії)
fluctuating ~ = флюктуаці́йна густина́
fluid ~ = (масова) густина́ пли́ну [пли́нного середо́вища]
flux ~ = 1. густина́ пото́ку 2. інду́кція (електрична, магнетна) 3. (яф) поті́к, густина́ пото́ку (частинок)
force ~ = густина́ си́ли
four-current ~ = густина́ чотириви́мірного стру́му
free-energy ~ = густина́ ві́льної ене́ргії
gamma-flux ~ = густина́ пото́ку га́мма-промі́ння
gas ~ = густина́ га́зу
grain ~ = густина́ [концентра́ція; щі́льність] зерни́н
gravitational flux ~ = ґравітаці́йне змі́щення
Hamiltonian ~ = густина́ гамільтонія́ну
heat-flux ~ = густина́ теплово́го пото́ку
high ~ = вели́ка густина́; висо́ка щі́льність (запису на магнетних носіях)
hole ~ = концентра́ція [густина́] діро́к
impurity ~ = густина́ [концентра́ція] до́мішок
integrated ~ = інтеґра́льна густина́
intrinsic flux ~ = вну́трішня [власти́ва] магне́тна інду́кція
ion(ic) ~ = густина́ [концентра́ція] йо́нів
ionization ~ = густина́ [концентра́ція] йо́нів
Lagrangian ~ = густина́ лаґранжія́ну
level ~ = густина́ [щі́льність] рі́внів (енергії)
line ~ = ліні́йна густина́
liquid ~ = густина́ рідини́
local ~ = лока́льна густина́
localized ~ = локалізо́вана густина́
low ~ = мала́ густина́
lower metric ~ = (матем.) ни́жня густина за ме́трикою
luminous ~ = густина́ світлово́ї ене́ргії (об’ємна)
luminous-flux ~ = густина́ світлово́го пото́ку (поверхнева), осві́тленість
magnetic-dipole ~ = намагнето́ваність, магне́тний моме́нт одини́ці о́б’єму
magnetic-flux ~ = магне́тна інду́кція; густина́ магне́тного пото́ку
marginal ~ = крайова́ густина́
mass ~ = 1. густина́ (маса на одиницю об’єму) 2. ма́сова густина́ (потоку тощо)
mass ~ of vacuum = ма́сова густина́ ва́кууму
mean ~ = сере́дня густина́
metric ~ = (матем.) густина́ за ме́трикою
mixture ~ = густина́ су́міші
moderator ~ = густина́ спові́льнювача
molecular ~ = густина́ моле́кул
momentum ~ = густина́ і́мпульсу [кі́лькости ру́ху]
neutron ~ = густина́ [концентра́ція] нейтро́нів
neutron-flux ~ = поті́к [густина́ пото́ку] нейтро́нів
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна густина́ [концентра́ція]
nonuniform ~ = неоднорі́дна густина́
nuclear ~ = 1. ядро́ва густина́ (всередині ядра) 2. густина́ я́дерної/ядро́вої мате́рії
nuclear-level ~ = густина́ я́дерних/ядро́вих рі́внів
number ~ = густина́ части́нок (у плині)
optical ~ = опти́чна густина́
package ~ = 1. (тт) щі́льність у́кладу [пакува́ння] 2. (ел.) щі́льність монтажу́ (схеми)
packaging ~ = див. package ~
packing ~ = 1. густина́ у́кладу 2. (комп.) щі́льність розмі́щення
partial ~ = парці́йна [парція́льна] густина́
particle ~ = густина́ [концентра́ція] части́нок
particle-beam ~ = густина́ стру́меня части́нок
particle-distribution ~ = густина́ розпо́ділу части́нок
particle-flux ~ = густина́ пото́ку части́нок
plasma ~ = пла́змо́ва густина́, густина́ пла́зми
pollution ~ = густина́ [щі́льність] забру́днення (нерадіоактивного)
population ~ = 1. густина́ [щі́льність] запо́внення (рівнів тощо) 2. густина́ засе́лености
potential ~ = потенці́йна густина́ (стисної плинної речовини)
powder ~ = о́б’ємна густина́ (сипких чи поруватих речовин)
power ~ = 1. пито́ма поту́жність 2. (яф) пито́ме енергови́ділення (активної зони реактора)
pressed ~ = густина́ [щі́льність] у спресо́ваному ста́ні
probability ~ = густина́ ймові́рности
probability-current ~ = густина́ стру́му ймові́рности
proper ~ = власти́ва густина́
proton ~ = густина́ [концентра́ція] прото́нів
radiant ~ = густина́ ене́ргії промі́ння (об’ємна)
radiant-flux ~ = густина́ пото́ку промі́ння (поверхнева), енергети́чна осві́тленість
radiation ~ = густина́ промі́ння
radio-source ~ = густина́ радіоджере́л
random packing ~ = випадко́ва щі́льність у́кладу
recording ~ = щі́льність за́пису (на носії інформації)
reference ~ = етало́нна густина́, густина́ (контрольного) зразка́
reflected-flux ~ = густина́ відби́того пото́ку
reflection ~ = опти́чна густина́ щодо відби́того сві́тла
relative ~ = відно́сна густина́
residual flux ~ = залишко́ва магне́тна інду́кція
rest ~ = густина́ (маси) спо́ко́ю
reticular ~ = ретикуля́рна густина́ [щі́льність]
sample ~ = густина́ зразка́
saturation flux ~ = (внутрішня/властива магнетна) насито́ва інду́кція, інду́кція наси́чености [наси́чення]
saturation-current ~ = густина́ насито́вого стру́му [стру́му наси́чення]
selective ~ = зо́нна (опти́чна) густина́
slowing-down ~ = густина́ спові́льнення (нейтронів)
solar ~ = густина́ сонце́вої речовини́
sound-energy ~ = густина́ звуково́ї ене́ргії (об’ємна)
source ~ = густина́ джере́л
space ~ = просторо́ва [о́б’ємна] густина́
space-charge ~ = густина́ просторо́вого [о́б’ємного] заря́ду
spatial ~ = просторо́ва [о́б’ємна] густина́
spatial-charge ~ = густина́ просторо́вого [о́б’ємного] заря́ду
spectral ~ = спектра́льна густина́, спектра́льний розпо́діл
spectral ~ of charge fluctuations = спектра́льна густина́ флюктуа́цій заря́ду
spectral ~ of field-strength fluctuations = спектра́льна густина́ флюктуа́цій напружености по́ля
spectral radiant-energy ~ = спектра́льна густина́ ви́проміненої ене́ргії
spin ~ = спі́нова густина́
standard ~ = станда́ртна [норма́льна] густина́ (повітря), густина́ (повітря) за станда́ртних [норма́льних] умо́в
star ~ = зоре́ва густина́
storage ~ = щі́льність (розташовання) інформа́ції (в пам’яті)
supercurrent ~ = густина́ стру́му надпрові́дности
surface ~ = поверхне́ва густина́ [концентра́ція]
surface-charge ~ = густина́ поверхне́вого заря́ду
surface-state ~ = густина́ поверхне́вих ста́нів
threshold-current ~ = поро́гова густина́ стру́му
track ~ = густина́ [щі́льність] тре́ків
uniform ~ = однорі́дна густина́
unit ~ = одини́чна густина́; одини́ця густини́
upper metric ~ = (матем.) ве́рхня густина́ за ме́трикою
vapor ~ = густина́ ви́пару
volume ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] густина́
volume-charge ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] густина́ заря́ду
volumetric ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] густина́
vortex ~ = густина́ ви́хорів
weight ~ = пито́ма вага́
winding ~ = щі́льність на́витки
deviation 1. (процес) відхиля́ння//‌відхи́лення 2. (наслідок) ві́дхил; кут ві́дхилу (from – від) || ві́дхило́вий 3. девія́ція || девіяці́йний
[ˌdiːvi'eɪʃn]
~ from proportionality = ві́дхил від пропорці́йности
~ from the inverse-square law = ві́дхил від обе́рненої пропорці́йности квадра́тові (величини)
~ of radio bearing [azimuth] радіодевія́ція
absolute ~ = абсолю́тний ві́дхил
accumulated ~ = накопи́чений ві́дхил
actual ~ = факти́чний ві́дхил
average ~ = сере́дній ві́дхил
compass ~ = девія́ція ко́мпаса
direction-finder ~ = радіодевія́ція
downward ~ = ві́дхил вниз (від середнього значення)
frequency ~ = девія́ція частоти́
geodesic ~ = геодези́чний ві́дхил
great ~ = вели́кий ві́дхил
least ~ = найме́нший ві́дхил
lower ~ = ві́дхил униз (від середнього значення)
magnetic ~ = магне́тна девія́ція
mean ~ = сере́дній ві́дхил
mean-square ~ = середньоквадра́тний [середньоквадрати́чний] ві́дхил
maximum ~ = найбі́льший [максима́льний, грани́чний] ві́дхил
minimum ~ = найме́нший [мініма́льний] ві́дхил
minor ~ = незначни́й ві́дхил
normal ~ = норма́льний ві́дхил
phase ~ = девія́ція фа́зи
probability ~ = імові́рний ві́дхил; імові́рна по́хибка
quadratic ~ = квадра́тний [квадрати́чний] ві́дхил
random ~ = випадко́вий ві́дхил
relative ~ = відно́сний ві́дхил
residual ~ = залишко́ва девія́ція
root-mean-square ~ = сере́дньоквадра́тний [середньоквадрати́чний] ві́дхил
significant ~ = ваго́мий [значни́й] ві́дхил
small ~ = мали́й ві́дхил
standard ~ = станда́ртний [сере́дньоквадра́тний, середньоквадрати́чний] ві́дхил
Student’s ~ = Ст’ю́дентів [ст’юдентизо́ваний] ві́дхил
upper ~ = ві́дхил вго́ру (від середнього значення)
upward ~ = ві́дхил вго́ру (від середнього значення)
distribution 1. розпо́діл (over – за, по; among – між) || розпо́діловий 2. фу́нкція розпо́ділу 3. узага́льнена фу́нкція 4. поши́рювання//‌поши́рення; розповсю́джування//‌розповсю́дження □ with worldwide ~ всесві́тньо поши́рений 5. розмі́щування//‌розмі́щення; розташо́вування//‌розташува́ння 6. розки́дування//‌розки́дання (по поверхні); ро́зкид 7. класифіка́ція
[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn]
~ of matter = розпо́діл мате́рії (у всесвіті)
~ of a random variable = розпо́діл випадко́вої величини́
~ of states = розпо́діл ста́нів
~ over states = розпо́діл за ста́нами
abnormal ~ = анорма́льний розпо́діл
age ~ = вікови́й розпо́діл (нейтронів)
amplitude ~ = ампліту́дний розпо́діл
amplitude-frequency ~ = амплітудочасто́тний розпо́діл
angular ~ = кутови́й розпо́діл, розпо́діл за кута́ми
anisotropic ~ = анізотро́пний розпо́діл
a posteriori ~ = апостеріо́рний розпо́діл
a priori ~ = апріо́рний розпо́діл
arbitrary ~ = дові́льний розпо́діл
asymmetrical ~ = асиметри́чний [несиметри́чний] розпо́діл
asymptotic ~ = асимптоти́чний розпо́діл
asymptotically normal ~ = асимптоти́чно норма́льний розпо́діл
averaged ~ = усере́днений розпо́діл
axial ~ = розпо́діл уздо́вж о́сі
azimuthal ~ = а́зимутний розпо́діл
beam ~ = розпо́діл стру́меня (частинок)
bell-shaped ~ = дзвоноподі́бний розпо́діл
beta ~ = бе́та-розпо́діл
bimodal ~ = двомо́довий розпо́діл
binomial ~ = біно́мний розпо́діл
bivariate ~ = двови́мірний розпо́діл
Boltzmann ~ = Бо́льцманів розпо́діл
Bose ~ = розпо́діл Бо́уза [Бо́зе]
Bose-Einstein ~ = розпо́діл Бо́уза-Айншта́йна [Бо́зе-Ейнште́йна]
boundary ~ = межови́й розпо́діл, розпо́діл на межі́
boundary-stress ~ = розпо́діл (механі́чних) напру́г [напру́жень] на межі́
brightness ~ = 1. розпо́діл яскра́вости 2. (астр.) розпо́діл за яскра́вістю
calculated ~ = розрахо́ваний [теорети́чний] розпо́діл
canonical ~ = каноні́чний розпо́діл
Cauchy ~ = розпо́діл Коші́
central ~ = центра́льний розпо́діл
charge ~ = розпо́діл заря́ду
charge-density ~ = розпо́діл густини́ заря́ду
charge-image ~ = розпо́діл дзерка́льного заря́ду
chi-square ~ = χ2 розпо́діл
cms ~ = розпо́діл у систе́мі це́нтру мас
compound ~ = змі́шаний розпо́діл
concentration ~ = розпо́діл концентра́цій
conditional ~ = умо́вний розпо́діл
contageous ~ = післяді́йний розпо́діл
continuous ~ = непере́рвний розпо́діл
continuous velocity ~ = непере́рвний розпо́діл за шви́дкостями
corrected ~ = ви́правлений розпо́діл
current ~ = розпо́діл стру́му
current-density ~ = розпо́діл густини́ стру́му
degenerate ~ = ви́роджений розпо́діл
delta-shaped ~ = дельтоподі́бний [дельтува́тий] розпо́діл
density ~ = розпо́діл густини́
depth ~ = глиби́нний розпо́діл, розпо́діл за глибино́ю
depth dose ~ = глиби́нний розпо́діл доз
diffuse ~ = розми́тий розпо́діл
directional ~ = розпо́діл за на́прямами
Dirichlet ~ = розпо́діл Дирихле́
discontinuous ~ = розри́вний розпо́діл
discrete ~ = дискре́тний розпо́діл
disordered ~ = безла́дний розпо́діл
dopant ~ = розпо́діл леґува́льної до́мішки
dose ~ = розпо́діл доз
double ~ = подві́йний розпо́діл
double-humped ~ = двого́рбий розпо́діл, розпо́діл з двома́ (широкими) ма́ксимумами
double-peaked ~ = двопі́ковий [двомо́довий] розпо́діл, розпо́діл з двома́ (вузькими) ма́ксимумами
electron ~ = розпо́діл електро́нів
empirical ~ = емпіри́чний розпо́діл
energy ~ = 1. розпо́діл ене́ргій, енергети́чний розпо́діл 2. розпо́діл за ене́ргіями
energy-loss ~ = розпо́діл втрат ене́ргії
equally probable ~ = рівноймові́рний розпо́діл
equilibrium ~ = рівнова́жний розпо́діл
ergodic ~ = ергоди́чний розпо́діл
error ~ = розпо́діл по́хибок [помило́к]
even ~ = рівномі́рний розпо́діл
experimental ~ = до́слідний розпо́діл
exponential ~ = експоненці́йний розпо́діл
Fermi-Dirac ~ = розпо́діл Фе́рмі-Дира́ка
fiducial ~ = дові́рчий розпо́діл
field ~ = розпо́діл по́ля
final ~ = кінце́вий розпо́діл
Fischer ~ = Фі́шерів розпо́діл
fission(‑density) ~ = розпо́діл густини́ (а́ктів) по́ділу
flat ~ = пло́ский [плосковерши́нний] розпо́діл
flow ~ = 1. розпо́діл пото́ку 2. (матем.) по́ле пото́ку
fluctuation ~ = флюктуаці́йний розпо́діл
flux ~ = розпо́діл пото́ку
forward-peaked ~ = розпо́діл із ма́ксимумом упере́д
fragment-mass ~ = (яф) розпо́діл ула́мків за ма́сами
frequency ~ = часто́тний розпо́діл, розпо́діл за часто́тами
funicular ~ = (х.) фунікуля́рний розпо́діл
gamma ~ = га́мма-розпо́діл
Gauss error ~ = Ґа́усів [норма́льний] розпо́діл
Gaussian ~ = Ґа́усів [норма́льний] розпо́діл
geographic ~ = географі́чний розпо́діл
geometric ~ = геометри́чний розпо́діл
Gibbs ~ = Ґі́бсів розпо́діл
grand canonical ~ = вели́кий каноні́чний розпо́діл
hadron ~ = розпо́діл гадро́нів
heat-flux ~ = розпо́діл теплово́го пото́ку
heat-source ~ = розпо́діл тепловиділя́ння
hollow ~ = розпо́діл із мі́німумом
Holtsmark ~ = Го́льцмарків розпо́діл
homogeneous ~ = однорі́дний розпо́діл
humped ~ = горбкува́тий розпо́діл, розпо́діл із горбо́м, розпо́діл з одни́м (широким) ма́ксимумом
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чний розпо́діл
illumination ~ = розпо́діл осві́тлености (пове́рхні)
impurity ~ = розпо́діл до́мішок
incident-particle ~ = розпо́діл налітни́х [налеті́лих] части́нок
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний розпо́діл
initial ~ = початко́вий розпо́діл
intensity ~ = розпо́діл інтенси́вности
intensity-height ~ = розпо́діл інтенси́вности (космічного проміння) за висото́ю
intervalley ~ = міждоли́нний розпо́діл
ion ~ = розпо́діл йо́нів
irradiance ~ = розпо́діл енергети́чної осві́тлености (пове́рхні)
irregular ~ = невпорядко́ваний [безла́дний] розпо́діл
isotropic ~ = ізотро́пний розпо́діл
joint ~ = спі́льний розпо́діл (of n random variables – n випадкових величин)
joint probability ~ = спі́льний розпо́діл імові́рности
lateral ~ = попере́чний розпо́діл
lattice ~ = ґратча́стий розпо́діл
leptokurtic ~ = (стат.) гостроверши́нний розпо́діл
level ~ = розпо́діл рі́внів
limiting ~ = грани́чний розпо́діл
light ~ = світлорозпо́діл
load ~ = розпо́діл наванта́ги
logarithmic ~ = логаритмі́чний розпо́діл
logarithmic normal ~ = логнорма́льний [логаритмі́чно норма́льний] розпо́діл
logistic ~ = логісти́чний розпо́діл
lognormal ~ = логнорма́льний [логаритмі́чно норма́льний] розпо́діл
longitudinal ~ = поздо́вжній розпо́діл
macroscopic ~ = макроскопі́чний розпо́діл
magnitude ~ = розпо́діл (зоре́вих) величи́н
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий розпо́діл
marginal ~ = безумо́вний розпо́діл; окре́мий розпо́діл (компоненти багатовимірної випадкової величини); марґіна́льний [крайови́й] розпо́діл
mass ~ = розпо́діл ма́с(и); розпо́діл за ма́сами
Maxwell(ian) ~ = Ма́ксвелів розпо́діл
Maxwell-Boltzmann ~ = розпо́діл Ма́ксвела-Бо́льцмана
measured ~ = до́слідний [експеримента́льний] розпо́діл
microcanonical ~ = мікроканоні́чний розпо́діл
microscopic ~ = мікроскопі́чний розпо́діл
modified ~ = змі́нений [(з)модифіко́ваний] розпо́діл
molecular ~ = розпо́діл моле́кул
molecule-mass ~ = розпо́діл моле́кульних мас (в полімерах)
multidimensional ~ = багатови́мірний розпо́діл
multimodal ~ = багатомо́довий розпо́діл
multivariate ~ = багатови́мірний розпо́діл
n-particle ~ = n-части́нко́вий розпо́діл
neutron ~ = розпо́діл нейтро́нів
neutron-flux ~ = розпо́діл (густини́) нейтро́нного пото́ку
neutron-velocity ~ = розпо́діл нейтро́нів за шви́дкостями
Neyman ~ = Не́йманів розпо́діл
noise ~ = розпо́діл шумі́в
noncentral ~ = нецентра́льний розпо́діл
nondegenerate ~ = неви́роджений розпо́діл
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний розпо́діл
nonresonance ~ = нерезона́нсний розпо́діл
nonsingular ~ = несинґуля́рний [власти́вий] розпо́діл
nonstationary ~ = нестаціона́рний розпо́діл
nonthermal ~ = нетеплови́й розпо́діл
nonuniform ~ = нерівномі́рний [неоднорі́дний] розпо́діл
normal ~ = норма́льний [Ґа́усів] розпо́діл
normalized ~ = нормо́ваний розпо́діл
nuclear ~ = розпо́діл я́дер
nucleon ~ = розпо́діл нукло́нів
one-dimensional ~ = однови́мірний розпо́діл
one-parameter ~ = однопара́метровий розпо́діл
one-particle ~ = одночасти́нко́вий розпо́діл
orientation ~ = орієнтаці́йний розпо́діл, розпо́діл за орієнта́ціями
Palm ~ = Па́льмів розпо́діл
particle ~ = розпо́діл части́нок
particle-energy ~ = розпо́діл части́нок за ене́ргіями
particle-momentum ~ = розпо́діл части́нок за і́мпульсами
particle-size ~ = 1. розпо́діл части́нок за ро́змірами 2. ґранулометри́чний склад (суміші)
particle-velocity ~ = розпо́діл части́нок за шви́дкостями
peak(ed) ~ = розпо́діл з одни́м (вузьким) ма́ксимумом
Pearson ~ = Пі́рсонів розпо́діл
percentage ~ = відсо́тко́вий [проценто́вий] розпо́діл
phase ~ = фа́зовий розпо́діл, розпо́діл фаз
phenomenological ~ = феноменологі́чний розпо́діл
Planck ~ = Пла́нків розпо́діл
platykurtic ~ = плосковерши́нний розпо́діл
Poisson ~ = Пуасо́нів розпо́діл
Pólya-Eggenberger ~ = розпо́діл По́я-Е́ґенберґера
polymodal ~ = багатомо́довий розпо́діл
polynomial ~ = поліно́мний розпо́діл
Porter-Thomas ~ = розпо́діл По́ртера-То́маса
potential ~ = розпо́діл потенція́лу
power ~ = 1. розпо́діл поту́жности 2. розпо́діл енерговиділя́ння (в ядерному реакторі)
predicted ~ = передба́чений [теорети́чний] розпо́діл
prelimit ~ = дограни́чний [передграни́чний] розпо́діл
pressure ~ = розпо́діл ти́ску
probability ~ = розпо́діл імові́рности
proton ~ = розпо́діл прото́нів
quasi-equilibrium ~ = квазирівнова́жний розпо́діл
radial ~ = радія́льний розпо́діл
radiation-dose ~ = розпо́діл (радіяці́йних) доз
radiation-intensity ~ = розпо́діл інтенси́вности промі́ння
radionuclide ~ = розпо́діл радіонуклі́дів
random ~ = випадко́вий [безла́дний] розпо́діл
range ~ = розпо́діл про́бігів
Rayleigh ~ = розпо́діл Ре́йлі [Реле́я]
recoil ~ = розпо́діл відру́шених я́дер
recoil-particle ~ = розпо́діл відру́шених части́нок
rectangular ~ = прямоку́тний розпо́діл
regular ~ = впорядко́ваний розпо́діл
resonance ~ = резона́нсний розпо́діл
sampling ~ = вибірко́вий розпо́діл
sensitivity ~ = розпо́діл чутли́вости
simultaneous ~ = спі́льний розпо́діл (of n random variables – n випадкових величин)
single-particle ~ = одночасти́нко́вий розпо́діл
singular ~ = синґуля́рний [невласти́вий] розпо́діл
sinusoidal ~ = синусо́їдний розпо́діл
size ~ = розпо́діл за ро́змірами
skew(ed) ~ = асиметри́чний розпо́діл
smooth ~ = гла́дкий розпо́діл
source ~ = (просторовий) розпо́діл джере́л
source-mass ~ = розпо́діл ма́си (радіоакти́вного) джерела́
spatial ~ = просторо́вий розпо́діл
spatial dose ~ = просторо́вий розпо́діл доз
spatial flux ~ = просторо́вий розпо́діл пото́ку
spatial particle ~ = просторо́вий розпо́діл части́нок
spectral ~ = спектра́льний розпо́діл (of fluctuations – флюктуацій)
spherically-symmetric ~ = сферосиметри́чний [сфери́чно симетри́чний] розпо́діл
spiky ~ = розпо́діл із (вузьким) ма́ксимумом [(вузькими) ма́ксимумами]
stable ~ = стійки́й розпо́діл
stationary ~ = стаціона́рний розпо́діл
statistical ~ = статисти́чний розпо́діл
steady(‑state) ~ = уста́лений розпо́діл
stochastic ~ = стохасти́чний розпо́діл
strain ~ = розпо́діл деформа́цій
stress ~ = розпо́діл (механі́чних) напру́г [напру́жень]
Student(’s) ~ = Ст’ю́дентів розпо́діл
surface ~ = поверхне́вий розпо́діл
symmetrical ~ = симетри́чний розпо́діл
temperature ~ = температу́рний розпо́діл, розпо́діл температу́р
tempered ~ = помірновисхідна́ узага́льнена фу́нкція
temporal ~ = часови́й розпо́діл, розпо́діл у ча́сі
temporal dose ~ = часови́й розпо́діл доз (опромінення)
theoretical ~ = теорети́чний розпо́діл
thermal ~ = теплови́й розпо́діл
three-dimensional ~ = триви́мірний розпо́діл
time ~ = часови́й розпо́діл, розпо́діл у ча́сі
time-of-flight ~ = розпо́діл за ча́сом проліта́ння
tolerant ~ = толера́нтний [допуско́вий] розпо́діл
topological ~ = топологі́чний розпо́діл
transient ~ = неуста́лений розпо́діл
transverse ~ = попере́чний розпо́діл
triangular ~ = трику́тний розпо́діл
trivariate normal ~ = триви́мірний норма́льний розпо́діл
truncated ~ = утя́тий [зрі́заний, стя́тий] розпо́діл
two-dimensional ~ = двови́мірний розпо́діл
uniform ~ = рівнорозпо́діл, рівномі́рний [однорі́дний] розпо́діл 2. рівнорозподі́леність
unimodal ~ = одномо́довий розпо́діл
univariate ~ = однови́мірний розпо́діл
unstable ~ = нестійки́й розпо́діл
velocity ~ = розпо́діл за шви́дкостями; розпо́діл шви́дкостей
voltage ~ = розпо́діл (електричної) напру́ги
Weibull ~ = Ва́йбулів [Ве́йбулів] розпо́діл
estimate 1. оці́нка || оці́нко́вий 2. оці́нювати//‌оціни́ти; (приблизно) підрахо́вувати//‌підрахува́ти 1.  ['εstɪmət] 2.  ['εstɪmeɪt]
~ by the order of magnitude = оці́нка за поря́дком величини́
~ of accuracy = оці́нка то́чности
~ of error = оці́нка по́хибки
actual ~ = факти́чна оці́нка
aggregate ~ = суку́пна оці́нка
asymptotically efficient ~ = асимптоти́чно ефекти́вна оці́нка
best ~ = найкра́ща оці́нка
biased ~ = зсу́нена [упере́джена] оці́нка
consistent ~ = несупере́члива оці́нка
correct ~ = то́чна [пра́вильна] оці́нка
corrected ~ = уто́чнена [ви́правлена] оці́нка
efficient ~ = ефекти́вна оці́нка
erroneous ~ = помилко́ва оці́нка
inconsistent ~ = супере́члива оці́нка
incorrect ~ = непра́вильна оці́нка
initial ~ = початко́ве наближе́ння (нульова ітерація)
integral ~ = інтеґра́льна оці́нка
interval ~ = інтерва́льна оці́нка
joint ~ = спі́льна оці́нка
joint efficient ~ = спі́льна ефекти́вна оці́нка
joint sufficient ~ = спі́льна доста́тня оці́нка
least-squares ~ = оці́нка ме́тодом найме́нших ква́дратів
lower ~ = оці́нка зни́зу
maximum-likelihood ~ = оці́нка максима́льної правдоподі́бности [ймові́рности]
one-sided ~ = однобі́чна оці́нка
overall ~ = по́вна оці́нка (з урахуванням усіх наявних даних)
optimistic ~ = занизька́ [зани́жена] оці́нка
parametric ~ = параметри́чна оці́нка, оці́нка за пара́метром
perturbative ~ = оці́нка за тео́рією збу́рень
pessimistic ~ = зависо́ка [зави́щена] оці́нка
phenomenological ~ = феноменологі́чна оці́нка
point ~ = точко́ва оці́нка
precise ~ = то́чна оці́нка
probability ~ = імові́рнісна оці́нка
probable ~ = імові́рна оці́нка
preliminary ~ = попере́дня оці́нка; орієнто́вний розраху́нок [підраху́нок]
qualitative ~ = я́кісна оці́нка
quantitative ~ = кі́лькісна оці́нка
raw ~ = гру́ба [прибли́зна] оці́нка
refined ~ = уто́чнена оці́нка
regular ~ = реґуля́рна оці́нка
risk ~ = оці́нка ри́зику
rough ~ = гру́ба [прибли́зна] оці́нка
sample ~ = вибірко́ва оці́нка
sharp ~ = то́чна оці́нка
statistical ~ = статисти́чна оці́нка
sufficient ~ = доста́тня оці́нка
tentative ~ = орієнто́вна оці́нка
two-sided ~ = двобі́чна оці́нка
unbiased ~ = незсу́нена [неупере́джена] оці́нка
upper ~ = оці́нка згори́
upper and lower ~ = двобі́чна оці́нка
weighted ~ = зва́жена оці́нка, оці́нка з ваго́ю
zero ~ = початко́ве набли́ження (нульова ітерація)
function 1. (матем.) фу́нкція || функці́йний □ to express a ~ in terms of a new variable записа́ти [ви́разити] фу́нкцію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] 2. ді́я || ді́яти, функцію́вати [функціонува́ти] 3. призна́чення, фу́нкція
['fʌŋkʃn]
~ allowing a convolution = згортна́ фу́нкція
~ bounded in measure = фу́нкція, обме́жена за мі́рою
~ differentiable on the left/right = фу́нкція, диференційо́вна злі́ва/спра́ва
~ having continuous derivatives of all orders = фу́нкція, непере́рвно диференційо́вна нескінче́нне число́ разі́в
~s inverse to each other = взає́мно обе́рнені фу́нкції
~ of a matrix = фу́нкція ма́триці
~ of appropriate behavior = фу́нкція нале́жної [ба́жаної] поведі́нки (властивості функції задовольняють вимоги розглядуваної проблеми)
~ of bounded variation = фу́нкція з обме́женим варіюва́нням
~ of a complex variable = фу́нкція ко́мплексної змі́нної [ко́мплексного арґуме́нту]
~ of fractional order = фу́нкція дробо́вого поря́дку
~ of interest = розгля́дувана [дослі́джувана] фу́нкція
~ of limited variation = фу́нкція зі скінче́нною варія́цією
~ of n variables = фу́нкція n змі́нних [n арґуме́нтів]
~ of one variable = фу́нкція одніє́ї змі́нної [одно́го арґуме́нту]
~ of a random variable = фу́нкція випадко́вої змі́нної [випадко́вого арґуме́нту]
~ of a real variable = фу́нкція ді́йсної змі́нної [ді́йсного арґуме́нту]
~ of several variables = фу́нкція кілько́х [багатьо́х] змі́нних
~ of a single variable = фу́нкція одніє́ї змі́нної [одно́го арґументу]
~ of the same order = (as) функція тако́го са́мого поря́дку (що й); (мн.) фу́нкції одна́ко́вого поря́дку
~ of time = фу́нкція ча́су
~ of unbounded variation = фу́нкція з необме́женим варіюва́нням
~ satisfying a condition = (that) фу́нкція, що задовольня́є умо́ву (що)
~ to be calculated = шу́кана фу́нкція
~ to be obtained = шу́кана фу́нкція
~ under consideration = розгля́дувана [дослі́джувана] фу́нкція
~ with bounded support = фіні́тна фу́нкція
~ with integer argument = фу́нкція цілочислово́го арґуме́нту
Abelian ~ = А́белева фу́нкція
absolutely monotone ~ = див. absolutely monotonic ~
absolutely monotonic ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
acidity ~ = фу́нкція кисло́тности
action ~ = фу́нкція ді́ї
additive ~ = адити́вна фу́нкція
additive set ~ = адити́вна фу́нкція множини́
adjoint ~ = долу́чена [приє́днана] фу́нкція
adjoint wave ~s = спря́жені (за Діраком) хвильові́ фу́нкції
advanced Green ~ = випереджа́льна Ґри́нова фу́нкція
Airy ~ = фу́нкція Е́йрі
algebraic ~ = алґебри́чна фу́нкція
almost bounded ~ = фу́нкція, обме́жена ма́йже скрізь
almost periodic ~ = ма́йже періоди́чна фу́нкція
alternating ~ = знакозмі́нна фу́нкція
amplitude ~ = ампліту́дна фу́нкція
analytic ~ = аналіти́чна фу́нкція
Anderson ~ = А́ндерсонова фу́нкція
antianalytic ~ = антианаліти́чна фу́нкція
anticausal ~ = антипричино́ва фу́нкція
antiholomorphic ~ = антиголомо́рфна фу́нкція
antihyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
antisymmetric ~ = антисиметри́чна фу́нкція
antitrigonometric ~ = аркфу́нкція, антитригонометри́чна [обе́рнена тригонометри́чна] фу́нкція
aperiodic ~ = неперіоди́чна фу́нкція
aperture ~ = (астр.) аперту́рна фу́нкція
approximate ~ = набли́жена [запроксимо́вана] фу́нкція
approximating ~ = набли́жувальна [апроксимаці́йна] фу́нкція
approximation ~ = набли́жувальна [апроксимаці́йна] фу́нкція
arbitrary ~ = дові́льна фу́нкція
arc hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
area-hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
arithmetic ~ = аритмети́чна [арифмети́чна] фу́нкція
ascending ~ = висхідна́ фу́нкція
associated Laguerre ~ = долу́чена [приє́днана] Лаґе́рова фу́нкція
associated Legendre ~ = долу́чена [приє́днана] Лежа́ндрова фу́нкція
asymptotic ~ = асимптоти́чна фу́нкція
asymptotically equivalent ~s = асимптоти́чно рі́вні [еквівале́нтні] фу́нкції
autocorrelation ~ = автокореляці́йна фу́нкція
automorphic ~ = автомо́рфна фу́нкція
auxiliary ~ = допомі́жна́ фу́нкція
averaged ~ = усере́днена фу́нкція (over – за)
Baire ~ = Бе́рова фу́нкція
basis ~ = ба́зисна [ба́зова] фу́нкція
Bateman ~ = Бе́йтменова фу́нкція
Bessel ~ = Бе́селева фу́нкція (of the first/second/third kind – першого/другого/третього роду; of integer/fractional order – цілого/дробового порядку; of half-odd order – півцілого порядку; of imaginary argument – уявного арґументу)
beta ~ = бе́та-фу́нкція
betatron ~ = бетатро́нна фу́нкція
bicontinuous ~ = гомеоморфі́зм
biharmonic ~ = бігармоні́чна фу́нкція
binary correlation ~ = біна́рна кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція біна́рних кореля́цій
binomial distribution ~ = біно́мний розпо́діл
bivariate normal distribution ~ = двови́мірний норма́льний розпо́діл
blending ~ = скла́дена фу́нкція (у методі скінченних елементів)
Bloch (wave) ~ = Бло́хова (хвильова́) фу́нкція
Boolean ~ = Бу́лова фу́нкція
Borel measurable ~ = Боре́лева вимірна́ фу́нкція
bounded ~ = обме́жена фу́нкція
bound-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція зв’я́заного ста́ну
boxcar ~ = коро́бчаста фу́нкція (що дорівнює нулеві для всіх значень арґументу поза обмеженим інтервалом, де значення функції є константою)
Brillouin ~ = Брилюе́нова фу́нкція
built-in ~ = (комп.) вмонто́вана [вбудо́вана] фу́нкція
calculable ~ = розрахо́вна [обчисле́нна] фу́нкція
canonically conjugate ~s = каноні́чно спря́жені фу́нкції
Cantor ~ = Ка́нторова фу́нкція
causal ~ = причино́ва фу́нкція
causal one-particle Green ~ = причино́ва одночасти́нко́ва Ґри́нова фу́нкція
channel (wave) ~ = (яф) (хвильова́) фу́нкція кана́лу
characteristic ~ = характеристи́чна фу́нкція, хара́ктер-фу́нкція; вла́сна фу́нкція
choice ~ = фу́нкція ви́бору
circular ~ = тригонометри́чна фу́нкція; колова́ фу́нкція
class ~ = фу́нкція кла́сів
Clementi ~ = фу́нкція Клеме́нті
close-to-convex ~ = ма́йже опу́кла фу́нкція
cluster ~ = кла́стерна фу́нкція
commutator ~ = перестано́вна фу́нкція
complementary ~ = ро́зв’язок однорі́дного диференці́йного рівня́ння (відповідного до даного неоднорідного рівняння)
complementary trigonometric ~ = доповня́льна тригонометри́чна фу́нкція
complete (analytic) ~ = по́вна (аналіти́чна) фу́нкція
completely additive ~ = цілко́м адити́вна фу́нкція
completely continuous ~ = абсолю́тно непере́рвна фу́нкція
completely defined ~ = фу́нкція, озна́чена скрізь
completely discontinuous ~ = цілко́м розри́вна фу́нкція
completely integrable ~ = цілко́м інтеґро́вна фу́нкція
completely monotone ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
completely monotonic ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
complex ~ = ко́мплексна фу́нкція
complex conjugate ~s = ко́мплексно спря́жені фу́нкції
complex-valued ~ = ко́мплексна фу́нкція
composite ~ = складна́ фу́нкція; компози́ція фу́нкцій
computable ~ = розрахо́вна [обчисле́нна] фу́нкція
concave ~ = угну́та [уві́гнута] фу́нкція
conditionally periodic ~ = квазиперіоди́чна фу́нкція
confluent hypergeometric ~ = ви́роджена [конфлює́нтна] гіпергеометри́чна фу́нкція
conic ~ = коні́чна фу́нкція, фу́нкція ко́нуса
conjugate ~ = спря́жена фу́нкція
conjugate convex ~s = спря́жені опу́клі фу́нкції
constant-sign ~ = знакоста́ла фу́нкція
contiguous ~s = приста́йні (гіпергеометричні) фу́нкції
continued ~ = (аналітично) продо́вжена фу́нкція
continuous ~ = непере́рвна фу́нкція
continuously differentiable ~ = непере́рвно диференційо́вна фу́нкція
continuum ~ = фу́нкція конти́нууму
control ~ = фу́нкція керува́ння
convex ~ = опу́кла фу́нкція
correction ~ = поправко́ва фу́нкція
correlation ~ = кореляці́йна фу́нкція
cosine ~ = ко́синус
cost ~ = фу́нкція ва́ртости
Coulomb Green ~ = куло́нівська фу́нкція Ґри́на (з урахуванням Кулонової взаємодії)
Coulomb wave ~ = куло́нівська хвильова́ фу́нкція (з урахуванням Кулонової взаємодії)
countably additive set ~ = зліче́нно адити́вна фу́нкція множини́
countably subadditive set ~ = зліче́нно субадити́вна фу́нкція множини́
covariance ~ = коваріяці́йна фу́нкція
critical ~ = крити́чна фу́нкція (тесту)
cross covariance ~ = фу́нкція взає́мної коварія́ції
cross-correlation ~ = взає́мна кореляці́йна [кроскореляці́йна] фу́нкція, фу́нкція взає́мної кореля́ції
crystal-structure ~ = структу́рна фу́нкція криста́лу
cumulant ~ = кумуля́нтна фу́нкція
current ~ = фу́нкція пото́ку; фу́нкція течії́
cyclometric ~ = циклометри́чна фу́нкція
cylindrical ~ = циліндри́чна [цилі́ндрова] фу́нкція
damage ~ = (яф) фу́нкція шко́ди
decision ~ = (ті) фу́нкція прийма́ння рі́шень, вирі́шувальна фу́нкція
decreasing ~ = спадна́ фу́нкція
delta ~ = де́льта фу́нкція
density ~ = густина́ розпо́ділу
derivative ~ = похідна́
derived ~ = похідна́
descending ~ = спадна́ фу́нкція
describing ~ = (комп.) характеристи́чна фу́нкція
determinantal wave ~ = хвильова́ фу́нкція в детерміна́нтному предста́вленні
difference ~ = різнице́ва фу́нкція
differentiable ~ = диференційо́вна фу́нкція
differentiated ~ = 1. продиференційо́вана фу́нкція 2. диференційо́вана фу́нкція
digamma ~ = дига́мма-фу́нкція, логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
Dirac (delta) ~ = Дира́кова (де́льта‑)фу́нкція
direct correlation ~ = фу́нкція позити́вних кореля́цій
Dirichlet ~ = фу́нкція Дирихле́
discontinuous ~ = розри́вна фу́нкція
discrete ~ = дискре́тна фу́нкція
discrete transfer ~ = (комп.) дискре́тна [і́мпульсна] фу́нкція перетво́рення
discriminant ~ = дискриміна́нтна фу́нкція
dissipation ~ = дисипати́вна фу́нкція
distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу
double-peaked ~ = фу́нкція з двома́ ма́ксимумами
doubly periodic ~ = двопері́одна фу́нкція
dual ~ = дуа́льна фу́нкція
dyadic ~ = дія́дна фу́нкція
dynamic correlation ~ = динамі́чна кореляці́йна фу́нкція
eikonal ~ = ейкона́льна фу́нкція
electron wave ~ = хвильова́ фу́нкція електро́на
electronic work ~ = робо́та ви́ходу електро́на
elementary ~ = елемента́рна фу́нкція
elementary symmetric ~ = основна́ симетрі́йна фу́нкція
ellipsoidal ~ = еліпсо́їдна фу́нкція
elliptic ~ = еліпти́чна фу́нкція
empirical ~ = емпіри́чна фу́нкція
entire ~ = ці́ла фу́нкція (of mean type – нормального типу)
envelope ~ = обвідна́ фу́нкція
equal-time correlation ~ = рівноча́сна [одноча́сна] кореляці́йна фу́нкція
equal-time Green ~ = одноча́сна Ґри́нова фу́нкція
equicontinuous ~s = односта́йно непере́рвні фу́нкції
equilibrium distribution ~ = рівнова́жна фу́нкція розпо́ділу
equilibrium Green ~ = рівнова́жна Ґри́нова фу́нкція
ergodic ~ = ергоди́чна фу́нкція
error ~ = [erf] фу́нкція по́хибок, інтеґра́л по́хибок
essentially bounded ~ = істо́тно обме́жена фу́нкція
essentially locally bounded ~ = істо́тно лока́льно обме́жена фу́нкція
Euler(’s) ~ = О́йлерова фу́нкція
evaluation ~ = оці́нювальна фу́нкція, фу́нкція оці́нювання
even ~ = па́рна фу́нкція
excess ~ = надлишко́ва фу́нкція, фу́нкція на́длишку
excitation ~ = (яф) фу́нкція збу́дження
expectation ~ = фу́нкція (математи́чного) сподіва́ння
expected value ~ = фу́нкція (математи́чного) сподіва́ння
explicit ~ = я́вна фу́нкція
exponential ~ = експоне́нта, показнико́ва фу́нкція
exponentially decreasing ~ = експоненці́йна спадна́ фу́нкція
exponentially increasing ~ = експоненці́йна висхідна́ фу́нкція
extremal ~ = екстрема́льна фу́нкція
factor ~ = коефіціє́нтна фу́нкція
factorable ~ = факторизо́вна фу́нкція
factor(iz)ed ~ = сфакторизо́вана фу́нкція
fast-varying ~ = швидкозмі́нна фу́нкція
feedback transfer ~ = фу́нкція перетво́рення зворо́тного зв’язку́
field correlation ~ = польова́ кореляці́йна фу́нкція
final-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція кінце́вого ста́ну
finite ~ = скінче́нна фу́нкція
finitely nonzero ~ = фіні́тна фу́нкція
Floquet ~ = фу́нкція Флоке́
force ~ = силова́ фу́нкція
four-body wave ~ = чотиричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
four-particle wave ~ = чотиричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
four-point ~ = чотирито́чкова фу́нкція
fractional rational ~ = дробо́во-раціона́льна фу́нкція
free-space Green ~ = Ґри́нова фу́нкція у ві́льному про́сторі
frequency ~ = часто́тна фу́нкція; густина́ (розподілу) ймові́рности
frequency-response ~ = амплітудочасто́тна характери́стика
frustrated partition ~ = фрустро́вана мала́ статисти́чна су́ма
Fuchsian ~ = Фу́ксова фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
fuchsoid ~ = фуксо́їдна фу́нкція
fundamental ~ = фундамента́льна фу́нкція; вла́сна фу́нкція
gamma ~ = га́мма-фу́нкція
gauge ~ = калібрува́льна фу́нкція
Gauss(ian) ~ = Ґа́усова фу́нкція
Gegenbauer ~ = Ґе́ґенбауерова фу́нкція
general(ly) recursive ~ = загальнорекурси́вна фу́нкція
generalized ~ = узага́льнена фу́нкція
generalized analytic ~ = узага́льнена аналіти́чна [псевдоаналіти́чна] функція
generalized hypergeometric ~ = узага́льнена гіпергеометри́чна фу́нкція
generalized Laguerre ~ = узага́льнена Лаґе́рова фу́нкція
generating ~ = твірна́ фу́нкція
generator ~ = твірна́ фу́нкція
generic ~ = родова́ фу́нкція
Gibbs ~ = Ґі́бсова фу́нкція
given ~ = за́дана фу́нкція
goal ~ = цільова́ фу́нкція
grand partition ~ = вели́ка статисти́чна су́ма
Green ~ = Ґри́нова фу́нкція
grid ~ = сітко́ва́ фу́нкція
ground-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція основно́го ста́ну
Hamilton(ian) ~ = гамільтонія́н, Га́міл(ь)тонова фу́нкція
Hankel ~ = Га́нкелева фу́нкція
harmonic ~ = гармоні́чна фу́нкція
hashing ~ = геш-фу́нкція
Heaviside (unit) ~ = Ге́вісайдова (одини́чна) фу́нкція
Heine-Sommerfeld ~ = фу́нкція Га́йне-Зо́мерфельда
Heisenberg wave ~ = хвильова́ фу́нкція в Га́йзенберґовому предста́вленні
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова фу́нкція
hereditary ~ = (х.) фу́нкція па́м’яті (полімерів)
Hermitian ~ = Ермі́това фу́нкція
hexagamma ~ = гексага́мма-фу́нкція, п’я́та логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
higher-order ~ = фу́нкція ви́щого поря́дку (than – за, ніж)
higher transcendental ~ = ви́ща трансценде́нтна фу́нкція
highest-order ~ = фу́нкція найви́щого поря́дку
Hildebrand ~ = Гі́льдебрандова фу́нкція
holomorphic ~ = голомо́рфна [аналіти́чна] фу́нкція
homogeneous ~ = однорі́дна фу́нкція
homographic ~ = дробо́во-ліні́йна фу́нкція
Hugoniot ~ = фу́нкція Юґо́ніо [Гюґо́ніо]
hybrid wave ~ = гібри́дна хвильова́ фу́нкція (наближення розв’язку складнішої задачі лінійною комбінацією хвильових функцій простішої задачі)
hyperbolic ~ = гіперболі́чна фу́нкція
hyperelliptic ~ = гіпереліпти́чна фу́нкція
hyperfuchsian ~ = гіперфу́ксова фу́нкція
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чна фу́нкція
hyperspherical ~ = гіперсфери́чна фу́нкція
identity ~ = одини́чна фу́нкція
illegal ~ = (комп.) заборо́нена фу́нкція
implicit ~ = нея́вна фу́нкція
importance ~ = (яф) фу́нкція ці́нности
improper ~ = невласти́ва [невла́сна] фу́нкція
improperly integrable ~ = невласти́во інтеґро́вна фу́нкція
impulse ~ = і́мпульсна фу́нкція
inclusive ~ = інклюзи́вна фу́нкція
incomplete ~ = непо́вна фу́нкція
incomplete beta ~ = непо́вна бе́та-фу́нкція
incomplete gamma ~ = непо́вна га́мма-фу́нкція
incompletely defined ~ = недоозна́чена фу́нкція
increasing ~ = висхідна́ фу́нкція
independent ~s = незале́жні фу́нкції
indicator ~ = індикатри́са
induction ~ = фу́нкція впли́ву
infinite ~ = нескінче́нна фу́нкція
infinite-valued ~ = нескінченнозна́чна [нескінченнозначеннє́ва] фу́нкція
infinitely (continuously) differentiable ~ = нескінче́нно (непере́рвно) диференційо́вна фу́нкція
influence ~ = фу́нкція впли́ву
initial-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція початко́вого ста́ну
inner ~ = фу́нкція-арґуме́нт (складної функції)
inner work ~ = вну́трішня робо́та ви́ходу
integer-valued ~ = цілочислова́ фу́нкція
integrable ~ = інтеґро́вна фу́нкція
integral ~ = 1. ці́ла фу́нкція (of finite order – скінченного порядку) 2. цілочислова́ фу́нкція
interpolating ~ = інтерполяці́йна [інтерполюва́льна] фу́нкція
interpolation ~ = інтерполяці́йна [інтерполюва́льна] фу́нкція
interval ~ = фу́нкція інтерва́лу [про́мі́жку], інтерва́льна фу́нкція
invariant ~ = інварія́нтна фу́нкція
inverse ~ = обе́рнена фу́нкція
inverse circular ~ = обе́рнена тригонометри́чна фу́нкція
inverse hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
inverse trigonometric ~ = аркфу́нкція, обе́рнена тригонометри́чна фу́нкція
involutory ~s = інволюти́вні фу́нкції
irrational ~ = ірраціона́льна фу́нкція
irreducible ~ = незвідна́ фу́нкція
irregular ~ = нереґуля́рна фу́нкція
Jacobian ~ = фу́нкція Яко́бі
Jacobi elliptic ~ = еліпти́чна фу́нкція Яко́бі (of module k – модуля k)
Jost ~ = Йо́стова фу́нкція
jump ~ = фу́нкція стрибкі́в, стрибко́ва фу́нкція
k times differentiable ~ = k разі́в диференційо́вна фу́нкція
kernel ~ = кернфу́нкція, ядро́ (інтеґрального рівняння тощо)
key ~ = фу́нкція [призна́чення] кла́віші
Kramp ~ = Кра́мпова фу́нкція
Lagrange ~ = лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Lagrangian ~ = лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Laguerre ~ = Лаґе́рова фу́нкція
Lamé ~ = фу́нкція Ламе́
lattice Green ~ = ґратко́ва фу́нкція Ґри́на
left-analytic ~ = лівоаналіти́чна [аналіти́чна злі́ва] фу́нкція
left-continuous ~ = лівонепере́рвна [непере́рвна злі́ва] фу́нкція
Legendre ~ = Лежа́ндрова фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
lemniscate ~ = лемніска́тна фу́нкція
library ~ = (комп.) бібліоте́чна фу́нкція
likelihood ~ = фу́нкція правдоподі́бности
limit ~ = грани́чна фу́нкція (of a sequence/series of ~s – послідовности/ряду функцій)
linear ~ = ліні́йна фу́нкція
linear fractional ~ = дробо́во-ліні́йна фу́нкція
linearized ~ = лінеаризо́вана фу́нкція
linearly dependent ~s = ліні́йно зале́жні фу́нкції
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні фу́нкції
Liouville ~ = Ліуві́лева фу́нкція
local ~ = лока́льна фу́нкція, фу́нкція то́чки
locally bounded ~ = лока́льно обме́жена фу́нкція
locally homogeneous ~ = лока́льно однорі́дна фу́нкція
locally integrable ~ = лока́льно інтеґро́вна фу́нкція
logarithmic ~ = логаритмі́чна фу́нкція
logarithmic integral ~ = інтеґра́льний логари́тм
logical ~ = логі́чна фу́нкція
loss ~ = фу́нкція втрат
lower-order ~ = фу́нкція ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lower semicontinuous ~ = напівнепере́рвна зни́зу фу́нкція
lowest-order ~ = фу́нкція найни́жчого поря́дку
luminosity ~ = 1. відно́сна спектра́льна чутли́вість (ока) 2. фу́нкція сві́тности
Lyapunov ~ = фу́нкція Ляпуно́ва
MacDonald ~ = Макдо́нал(ь)дова фу́нкція
majorant ~ = мажора́нта, мажора́нтна фу́нкція; підси́лювальна фу́нкція
majority ~ = мажорита́рна фу́нкція
many-particle distribution ~ = багаточасти́нко́ва фу́нкція розпо́ділу
many-valued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
mapped ~ = відобра́жувана фу́нкція
mapping ~ = відобража́льна [відобра́жувальна] фу́нкція
mass ~ = (астр.) фу́нкція мас
Massieu ~ = (тд) фу́нкція Ме́с’ю
Mathieu ~ = фу́нкція Матьє́ (of integral/fractional order – цілого/дробового порядку)
matrix(‑valued) ~ = ма́трична фу́нкція, ма́триця-фу́нкція
Maxwell(ian) distribution ~ = Ма́ксвелова фу́нкція розпо́ділу
Mayer ~ = Ма́єрова фу́нкція
measurable ~ = вимірна́ фу́нкція
memory ~ = фу́нкція па́м’яті (полімерів)
meromorphic ~ = меромо́рфна фу́нкція
metaharmonic ~ = метагармоні́чна фу́нкція
metaspherical ~ = метасфери́чна фу́нкція
metric ~ = метри́чна фу́нкція
minorant ~ = мінора́нта, мінора́нтна фу́нкція
Möbius ~ = Ме́біусова фу́нкція
modified ~ = (з)модифіко́вана фу́нкція
modified Bessel ~ = модифіко́вана Бе́селева фу́нкція
modified Hankel ~ = модифіко́вана Га́нкелева фу́нкція
modular ~ = модуля́рна фу́нкція
momentum wave ~ = хвильова́ фу́нкція в і́мпульсному предста́вленні
monogenic ~ = моноге́нна фу́нкція
monogenic analytic ~ = по́вна аналіти́чна фу́нкція
monotone ~ = моното́нна фу́нкція
monotonic ~ = моното́нна фу́нкція
monotonically decreasing ~ = моното́нна спадна́ фу́нкція
monotonically increasing ~ = моното́нна висхідна́ фу́нкція
monotonically nondecreasing ~ = моното́нна неспадна́ фу́нкція
monotonically nonincreasing ~ = моното́нна невисхідна́ фу́нкція
most efficient estimating ~ = найефекти́вніша оці́нка
multilinear ~ = поліліні́йна фу́нкція
multiparticle wave ~ = багаточасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
multiperiodic ~ = багатопері́одна [кратноперіоди́чна] фу́нкція
multiple-valued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
multiplicative ~ = мультиплікати́вна фу́нкція
multiply periodic ~ = багатопері́одна [кратноперіоди́чна] фу́нкція
multivalent ~ = багатоли́ста фу́нкція
multivalued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
natural ~ = тригонометри́чна фу́нкція відно́сно свого́ логари́тму
negative ~ = від’є́мна фу́нкція
network ~ = фу́нкція мере́жі, мереже́ва [мере́жна] фу́нкція
Neumann ~ = Но́йманова фу́нкція (поліномна)
neutronic damage ~ = (яф) фу́нкція нейтро́нної пошко́ди
neutron-importance ~ = (яф) фу́нкція ці́нности нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманова фу́нкція (статистичної вибірки)
nonanalytic ~ = неаналіти́чна фу́нкція
nonascending ~ = невисхідна́ фу́нкція
noncontinuous ~ = ненепере́рвна фу́нкція
nondecreasing ~ = неспадна́ фу́нкція
nondescending ~ = неспадна́ фу́нкція
nondifferentiable ~ = недиференційо́вна фу́нкція
nonequilibrium Green ~ = нерівнова́жна Ґри́нова фу́нкція
nonequilibrium distribution ~ = нерівнова́жна фу́нкція розпо́ділу
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дна фу́нкція
nonincreasing ~ = невисхідна́ фу́нкція
nonintegrable ~ = неінтеґро́вна фу́нкція
nonlinear ~ = неліні́йна фу́нкція
non-Maxwell(ian) distribution ~ = нема́ксвелова фу́нкція розпо́ділу
nonmonotone ~ = немоното́нна фу́нкція
nonmonotonic ~ = немоното́нна фу́нкція
nonrecursive ~ = нерекурси́вна фу́нкція
nonsingular ~ = несинґуля́рна фу́нкція
normal ~ = норма́льна фу́нкція
normal probability ~ = норма́льний розпо́діл імові́рности
normalizable ~ = нормо́вна фу́нкція
normalization ~ = нормува́льна фу́нкція, фу́нкція нормува́ння
normalized ~ = (з)нормо́вана фу́нкція (in – за; to – на)
normed ~ = фу́нкція з но́рмою
nowhere differentiable ~ = ніде́ не диференційо́вна фу́нкція
n-particle wave ~ = n-части́нко́ва хвильова́ фу́нкція
n-ply periodic ~ = n-пері́одна фу́нкція
n-point ~ = n-то́чкова фу́нкція
nth-order wave ~ = хвильова́ фу́нкція n-го поря́дку (теорії збурень), хвильова́ фу́нкція в n-му набли́женні
n times continuously differentiable ~ = n разі́в непере́рвно диференці́йовна фу́нкція
nuclear wave ~ = хвильова́ фу́нкція ядра́
nucleus wave ~ = хвильова́ фу́нкція ядра́
null ~ = нуль-фу́нкція
numerical ~ = числова́ фу́нкція
object ~ = фу́нкція-оригіна́л (перетворення)
objective ~ = цільова́ фу́нкція
odd ~ = непа́рна фу́нкція
one-parameter ~ = однопара́метрова фу́нкція
one-particle ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція
one-particle distribution ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція розпо́ділу
one-particle wave ~ = одночасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
one-sheeted ~ = одноли́ста фу́нкція
one-valued ~ = однозна́чна [однозначеннє́ва] фу́нкція
operator ~ = опера́торна фу́нкція
operator-valued ~ = опера́торна [операторнозна́чна] фу́нкція
orbit ~ = орбіто́ва фу́нкція
orientation distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу за орієнта́ціями
original ~ = фу́нкція-оригіна́л (перетворення)
orthogonal ~s = ортогона́льні фу́нкції
orthonormal(ized) ~s = ортонормо́вані фу́нкції
oscillating ~ = коливна́ [осцилівна́] фу́нкція
oscillatory ~ = коливна́ [осцилівна́] фу́нкція
outer work ~ = зо́внішня робо́та ви́ходу
overlap ~ = фу́нкція перекрива́ння
pair correlation ~ = біна́рна [двійко́ва] кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція біна́рних [двійко́вих] кореля́цій
pair distribution ~ = двочастинко́ва [біна́рна, двійко́ва] фу́нкція розпо́ділу
parabolic cylinder ~ = фу́нкція параболі́чного цилі́ндра
parametrized ~ = спараметр(из)о́вана фу́нкція
partially recursive ~ = частко́во рекурси́вна фу́нкція
particle distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу части́нок
particle-velocity distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу части́нок за шви́дкостями
particle wave ~ = хвильова́ фу́нкція части́нки
partition ~ = 1. фу́нкція розпо́ділу 2. су́ма ста́нів, мала́ статисти́чна су́ма
payoff ~ = фу́нкція ви́грашу
peaked ~ = шпиля́ста фу́нкція, фу́нкція з ма́ксимумом
peaky ~ = шпиля́ста фу́нкція, фу́нкція з ма́ксимумом
penalty ~ = штрафна́ фу́нкція
pentagamma ~ = пентага́мма-фу́нкція, четве́рта логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
periodic ~ = періоди́чна фу́нкція (in – за)
perturbation ~ = фу́нкція збу́рення, збу́рювальна фу́нкція
perturbed ~ = збу́рена фу́нкція
photoelectric work ~ = фотоелектри́чна робо́та ви́ходу
piecewise analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна фу́нкція
piecewise continuous ~ = відти́нко́во непере́рвна фу́нкція
piecewise continuously differentiable ~ = відти́нко́во непере́рвно диференційо́вна фу́нкція
piecewise differentiable ~ = відти́нко́во диференційо́вна фу́нкція
piecewise linear ~ = відти́нко́во ліні́йна [ла́мана] фу́нкція
piecewise monotonic ~ = відти́нко́во моното́нна фу́нкція
piecewise smooth ~ = відти́нко́во гла́дка фу́нкція
Placzec ~ = Пла́чекова фу́нкція
playback ~ = (техн.) фу́нкція відтво́рювання (запису тощо)
plotted ~ = будо́вана//‌побудо́вана фу́нкція
point ~ = 1. точко́ва фу́нкція 2. фу́нкція (координа́т) то́чки 3. фу́нкція, що її зна́ченнями є то́чки́
pointwise discontinuous ~ = точко́во розри́вна фу́нкція
polygamma ~s = поліга́мма фу́нкції, логаритмі́чні похідні́ га́мма-фу́нкції
polygenic ~ = поліге́нна фу́нкція
polyharmonic ~ = полігармоні́чна фу́нкція
polynomial ~ = поліно́мна фу́нкція
position ~ = фу́нкція то́чки, фу́нкція пози́ції, фу́нкція координа́т (точки)
positive real ~ = дода́тна ді́йсна фу́нкція
potential ~ = потенція́льна фу́нкція
power ~ = 1. степене́ва фу́нкція (with exponent n – з показником n) 2. фу́нкція поту́жности
precise ~ = то́чна [уто́чнена] фу́нкція
predefined ~ = (комп.) станда́ртна фу́нкція
prescribed ~ = за́дана фу́нкція
primitive ~ = пе́рвісна [приміти́вна] фу́нкція
primitive recursive ~ = приміти́вно-рекурси́вна фу́нкція
principal ~ = (мех.) інтеґра́л від лаґранжія́ну систе́ми за ча́сом
probability ~ = імові́рнісна фу́нкція
probability density ~ = фу́нкція густини́ [щі́льности] ймові́рности, густина́ [щі́льність] (розподілу) ймові́рности
processor-defined ~ = комп’ютерозале́жна фу́нкція
product ~ = фу́нкція-до́буток
profile ~ (яф) про́фільна фу́нкція
propagation ~ = пропаґа́тор
proper ~ = власти́ва [вла́сна] фу́нкція
proper rational ~ = пра́вильна раціона́льна фу́нкція
pseudoanalytic ~ = псевдоаналі́тична [узага́льнена аналіти́чна] фу́нкція
pseudoconjugate ~ = псевдоспря́жена фу́нкція
pseudoelliptic ~ = псевдоеліпти́чна фу́нкція
pseudoharmonic ~ = псевдогармоні́чна фу́нкція
pseudoperiodic ~ = псевдоперіоди́чна фу́нкція
pulsed transfer ~ = (комп.) і́мпульсна [дискре́тна] фу́нкція перетво́рення
quadratic ~ = квадра́тна [квадрати́чна] фу́нкція (in x – за x)
quadratic fractional ~ = дробо́во-квадра́тна [дробо́во-квадрати́чна] фу́нкція
quadruply periodic ~ = чотирипері́одна фу́нкція
quasi-Abelian ~ = квазиа́белева фу́нкція
quasi-concave ~ = квазиуві́гнута фу́нкція
quasi-continuous ~ = квазинепере́рвна фу́нкція
quasi-convex ~ = квазиопу́кла фу́нкція
quasi-elliptic ~ = псевдоеліпти́чна фу́нкція
quasi-periodic ~ = квазиперіоди́чна фу́нкція
quaternion ~ = кватерніо́нна фу́нкція
Rademacher ~ = Ра́демахерова фу́нкція
radial ~ = радія́льна фу́нкція
radial wave ~ = радія́льна хвильова́ фу́нкція
radiance-attenuation ~ = фу́нкція сла́бшання промі́ння
radiation-damage ~ = фу́нкція радіяці́йної пошко́ди
random ~ = випадко́ва фу́нкція
rapidly ascending ~ = швидковисхідна́ фу́нкція
rapidly damped ~ = швидкозгасна́ фу́нкція
rapidly decreasing ~ = швидкоспадна́ фу́нкція
rapidly descending ~ = швидкоспадна́ фу́нкція
rapidly increasing ~ = швидковисхідна́ фу́нкція
rational ~ = раціона́льна фу́нкція
ravine ~ = рівчако́ва фу́нкція
real(‑valued) ~ = ді́йсна фу́нкція
reciprocal gamma ~ = обе́рнена га́мма-фу́нкція
recurrent ~ = рекуре́нтна фу́нкція
recursive ~ = рекурси́вна фу́нкція
reduced ~ = зве́дена фу́нкція
reducible ~ = звідна́ фу́нкція
regression ~ = фу́нкція реґре́сії, реґреси́вна фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
regular ~ = реґуля́рна фу́нкція
regulated ~ = ліні́йчаста фу́нкція
related ~s = зале́жні фу́нкції
relativistic ~ = релятивісти́чна фу́нкція
renormalized ~ = перенормо́вана фу́нкція
response ~ = фу́нкція ві́дгуку
restricted ~ = (комп.) обме́жена фу́нкція
retarded Green ~ = зага́яна [припі́знена, запі́знена] Ґри́нова фу́нкція
Riccati-Bessel ~ = фу́нкція Рика́ті-Бе́селя
right-analytic ~ = правоаналіти́чна [аналіти́чна спра́ва] фу́нкція
right-continuous ~ = правонепере́рвна [непере́рвна спра́ва] фу́нкція
Riemann ~ = Ри́манова фу́нкція
Riemann zeta ~ = Ри́манова дзета фу́нкція
ring ~ = кільце́ва фу́нкція
risk ~ = фу́нкція ри́зику
saltus ~ = фу́нкція стрибкі́в
sample ~ = вибірко́ва фу́нкція, фу́нкція ви́бірки
sawtooth ~ = пиля́ста [пилча́ста] фу́нкція
scalar ~ = скаля́рна фу́нкція
scaling ~ = фу́нкція масшта́бу, ске́йлінґова фу́нкція
scattering ~ = фу́нкція розсі́ювання
schlicht ~ = одноли́ста фу́нкція
Schrödinger wave ~ = хвильова́ фу́нкція у Шре́динґеровому предста́вленні
sectionally analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна фу́нкція
sectionally continuous ~ = відти́нко́во непере́рвна фу́нкція
self-energy ~ = власноенергети́чна фу́нкція
semicontinuous ~ = напівнепере́рвна фу́нкція
separable ~ = сепара́бельна [факторизо́вна] фу́нкція
separate ~ = окре́ма фу́нкція
separated ~ = ви́окремлена [відокре́млена] фу́нкція
separation ~ = фу́нкція відокре́млювання
service ~ = (комп.) се́рвісна фу́нкція
set ~ = фу́нкція множини́
sewing ~ = фу́нкція скле́ювання
sigma ~ = (тд) си́гма-фу́нкція
signum ~ = зна́кова фу́нкція, си́гнум-фу́нкція
similar ~ = поді́бна фу́нкція
simple ~ = про́ста́ фу́нкція
simply periodic ~ = однопері́одна фу́нкція
sine ~ = си́нус
single-particle ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція
single-particle wave ~ = одночасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
single-valued ~ = однозна́чна [однозначеннє́ва] фу́нкція
singly periodic ~ = однопері́одна фу́нкція
singular ~ = синґуля́рна фу́нкція
singularity ~ = фу́нкція синґуля́рностей
sinusoidal ~ = синусо́їдна фу́нкція
Slater ~ = Сле́йтерова фу́нкція
slope ~ = фу́нкція на́хилу (of a field of extremals – поля екстремалей)
slowly ascending ~ = повільновисхідна́ фу́нкція
slowly decreasing ~ = повільноспадна́ фу́нкція
slowly descending ~ = повільноспадна́ фу́нкція
slowly increasing ~ = повільновисхідна́ фу́нкція
slowly varying ~ = повільнозмі́нна фу́нкція
smooth ~ = гладе́нька [гла́дка] фу́нкція
smoothed ~ = згла́джена фу́нкція
source ~ = фу́нкція джерела́, джере́льна фу́нкція, Ґри́нова фу́нкція
space-time ~ = просторочасова́ фу́нкція
special ~ = спеція́льна фу́нкція
specified ~ = за́дана фу́нкція; конкре́тна фу́нкція
spectral ~ = спектра́льна фу́нкція
spherical ~ = сфери́чна [кульова́] фу́нкція
spherical harmonic ~ = сфери́чна гармоні́чна фу́нкція
spheroidal ~ = сферо́їдна фу́нкція
spin~ = спі́нова фу́нкція
spin correlation ~ = спі́нова кореляці́йна фу́нкція
spin Green ~ = спі́нова Ґри́нова фу́нкція
spin-spin correlation ~ = спі́нова кореляці́йна фу́нкція
spin wave ~ = спі́нова хвильова́ фу́нкція
spline ~ = сплайн-фу́нкція, відти́нко́во поліно́мна фу́нкція
spread ~ = (опт.) апара́тна фу́нкція
square-integrable ~ = фу́нкція, інтеґро́вна з квадра́том
square-summable ~ = фу́нкція, сумо́вна з квадра́том
staircase ~ = східча́ста фу́нкція
standard ~ = (комп.) станда́ртна фу́нкція
state ~ = фу́нкція ста́ну
static correlation ~ = стати́чна кореляці́йна фу́нкція
step ~ = східча́ста фу́нкція; стрибко́ва фу́нкція; відти́нко́во ста́ла фу́нкція
stream ~ = фу́нкція пото́ку [течії́]
strength ~ = (яф) силова́ фу́нкція
stress ~ = фу́нкція напру́г [напру́жень]
strictly concave ~ = стро́го у(ві)гну́та фу́нкція
strictly convex ~ = стро́го опу́кла фу́нкція
strictly monotone ~ = див. strictly monotonic ~
strictly monotonic ~ = стро́го моното́нна фу́нкція
strictly monotonic decreasing ~ = стро́го моното́нно спадна́ фу́нкція
strictly monotonic increasing ~ = стро́го моното́нно висхідна́ фу́нкція
strictly negative ~ = стро́го [істо́тно] від’є́мна фу́нкція
strictly positive ~ = стро́го [істо́тно] дода́тна фу́нкція
strongly ascending ~ = стрімковисхідна́ фу́нкція
strongly decreasing ~ = стрімкоспадна́ фу́нкція
strongly descending ~ = стрімкоспадна́ фу́нкція
strongly increasing ~ = стрімковисхідна́ фу́нкція
structure ~ = структу́рна фу́нкція
Struve ~ = фу́нкція Стру́ве
subadditive ~ = субадити́вна фу́нкція
subharmonic ~ = субгармоні́чна фу́нкція
successor ~ = фу́нкція насту́пности
summable ~ = сумо́вна фу́нкція
superharmonic ~ = супергармоні́чна фу́нкція
support(ing) ~ = 1. опо́рна фу́нкція 2. (комп.) фу́нкція пі́дтри́мки
symmetric ~ = симетри́чна фу́нкція
symmetrized ~ = просиметр(из)о́вана фу́нкція
symmetry ~ = перетво́рювання [перетво́рення] симе́трії
table ~ = табли́чна фу́нкція
tabulated ~ = (про)табульо́вана фу́нкція
tangent ~ = та́нґенс
temperature-dependent Green ~ = температу́рна Ґри́нова фу́нкція
terminal-decision ~ = фу́нкція остато́чних рі́шень
test ~ = 1. про́бна [те́стова] фу́нкція 2. фу́нкція крите́рію
tetragamma ~ = тетрага́мма-фу́нкція, тре́тя логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
thermionic work ~ = робо́та ви́ходу термоемі́сії
thermodynamic ~ (of state) = термодинамі́чна фу́нкція (ста́ну)
theta ~ = те́та-фу́нкція
Thomson ~ = То́мсонова фу́нкція
three-body wave ~ = тричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
three-particle wave ~ = тричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
three-point ~ = трито́чкова фу́нкція
threshold ~ = поро́гова фу́нкція
time correlation ~ = часова́ кореляці́йна фу́нкція
time-dependent ~ = нестаціона́рна [часозале́жна] фу́нкція
time-independent ~ = стаціона́рна [часонезале́жна] фу́нкція
toroidal ~ = торо́їдна фу́нкція, фу́нкція то́ра
torus ~ = торо́їдна фу́нкція, фу́нкція то́ра
totient ~ = фу́нкція сум
transcendental ~ = трансценде́нтна фу́нкція
transfer ~ = 1. передава́льна фу́нкція 2. (яф) фу́нкція передава́ння 3. (комп.) фу́нкція перетво́рення
transformable ~ = перетво́рна [трансформо́вна] фу́нкція
transformed ~ = перетво́рена [трансформо́вана] фу́нкція
transition ~ = переходо́ва фу́нкція, фу́нкція перехо́ду
trial ~ = спро́бна фу́нкція
Tricomi ~ = фу́нкція Трико́мі
trigamma ~ = трига́мма-фу́нкція, дру́га логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
trigonometric ~ = тригонометри́чна фу́нкція
triply periodic ~ = трипері́одна фу́нкція
truncated (correlation) ~ = утя́та (кореляці́йна) фу́нкція
twice-differentiable ~ = дві́чі диференційо́вна фу́нкція
two-body wave ~ = двочасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
two-parameter ~ = двопара́метрова фу́нкція
two-particle ~ = двочасти́нко́ва фу́нкція
two-particle wave ~ = двочасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
two-point ~ = двото́чкова фу́нкція
two-time correlation ~ = двочасова́ кореляці́йна фу́нкція
ultraspherical ~ = ультрасфери́чна фу́нкція
unbounded ~ = необме́жена фу́нкція
uncorrelated ~s = нескорельо́вані фу́нкції
uniformly continuous ~ = рівномі́рно непере́рвна фу́нкція
uniquely differentiable ~ = однозна́чно диференційо́вна фу́нкція
unit step ~ = одини́чна східча́ста [Гевіса́йдова] фу́нкція, фу́нкція одини́чного стрибка́
univalent ~ = одноли́ста (аналітична) фу́нкція
unsmooth ~ = негла́дка [негладе́нька] фу́нкція
upper semicontinuous ~ = напівнепере́рвна згори́ фу́нкція
utility ~ = фу́нкція ко́ри́сности
vanishing ~ = знико́ма фу́нкція; фу́нкція, що перетво́рюється на нуль
value ~ = фу́нкція ва́ртости
vector ~ = ве́кторна фу́нкція
vector point ~ = ве́кторна фу́нкція координа́т то́чки
vector-valued ~ = векторнозна́чна [векторнозначеннє́ва] фу́нкція
velocity distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу (частинок) за шви́дкостями
vertex ~ = верши́нна фу́нкція
visibility ~ = 1. відно́сна спектра́льна чутли́вість (ока) 2. (астр.) фу́нкція ви́дности
Wannier ~ = фу́нкція Ваньє́
wave ~ = хвильова́ фу́нкція
weakly continuous ~ = сла́бко непере́рвна фу́нкція
Weber ~ = Ве́берова фу́нкція
Weierstrass ~ = Ва́єрштрасова фу́нкція
Weierstrassian elliptic ~ = Ва́єрштрасова еліпти́чна фу́нкція
weight(ing) ~ = вагова́ фу́нкція
Whittaker ~ = Ві́текерова фу́нкція
work ~ = робо́та ви́ходу
world ~ = світова́ фу́нкція
zero ~ = нуль-фу́нкція
zeta ~ = дзе́та-фу́нкція
integral 1. інтеґра́л (of f(x) – від f(x); over x – за x) || інтеґра́льний 2. ро́зв’язок (диференційного рівняння) 3. цілочислови́й 4. по́вний 5. ці́лий, суці́льний; неподі́льний 6. невідокре́мний 7. вбудо́ваний
['ɪntɪgrəl, 'ɪnt̬-]
~ along a line = інтеґра́л уздо́вж ко́нтуру
~ along a path = інтеґра́л уздо́вж ко́нтуру
~ of motion = інтеґра́л ру́ху
~ over space = інтеґра́л у про́сторі [за про́стором], просторо́вий інтеґра́л; інтеґра́л за о́б’є́мом
~ over a surface = інтеґра́л за пове́рхнею
~ over a volume = інтеґра́л за о́б’є́мом
absolutely convergent ~ = абсолю́тно збі́жний інтеґра́л
action ~ = інтеґра́л ді́ї; змі́нна ді́ї
Airy ~ = інтеґра́л Е́йрі
Barnes ~ = Ба́рнсів інтеґра́л
Cauchy ~ = інтеґра́л Коші́
Cauchy principal value ~ = інтеґра́л Коші́ в се́нсі головно́го зна́чення
circuit ~ = інтеґра́л уздо́вж за́мкненого ко́нтуру
closed-surface ~ = інтеґра́л за за́мкненою пове́рхнею
collision ~ = інтеґра́л зі́ткнень
complete ~ = зага́льний ро́зв’язок [інтеґра́л] (of a differential equation – диференційного рівняння)
complete elliptic ~ = по́вний еліпти́чний інтеґра́л
conditionally convergent ~ = умо́вно збі́жний інтеґра́л
configuration ~ = конфігураці́йний інтеґра́л
continual ~ = континуа́льний інтеґра́л
contour ~ = ко́нтурний [криволіні́йний] інтеґра́л, інтеґра́л уздо́вж конту́ру
convergent ~ = збі́жний інтеґра́л
convolution ~ = інтеґра́л згорта́ння, згорта́льний інтеґра́л
cosine ~ = інтеґра́льний ко́синус
curvilinear ~ = криволіні́йний інтеґра́л (along a closed path/contour – уздовж замкненого контуру)
definite ~ = ви́значений інтеґра́л
Dirichlet ~ = інтеґра́л Дирихле́
divergent ~ = розбі́жний інтеґра́л
dominating ~ = мажорува́льний [мажораці́йний] інтеґра́л
double ~ = подві́йний інтеґра́л
elliptic ~ = еліпти́чний інтеґра́л (of the first/second/third kind – першого/другого/третього роду)
energy ~ = інтеґра́л ене́ргії
error ~ = інтеґра́л по́хибок
Eulerian ~ = О́йлерів інтеґра́л (of the first/second kind – першого/другого роду)
exchange ~ = (км) обмі́нний інтеґра́л
exponential ~ = інтеґра́льна показнико́ва фу́нкція
Fejér ~ = Фе́єрів інтеґра́л
Feynman path ~ = Фа́йнменів [Фе́йнманів] інтеґра́л уздо́вж траєкто́рії
first ~ = пе́рший інтеґра́л
flat-surface ~ = інтеґра́л за пло́скою пове́рхнею
Fourier-Bessel ~ = інтеґра́л Фур’є́-Беселя
fractional ~ = інтеґра́л неці́лого [дробо́вого] поря́дку
Fresnel ~ = Френе́лів інтеґра́л
Frullani ~ = інтеґра́л Фрула́ні
general ~ = зага́льний ро́зв’язок [інтеґра́л] (of a differential equation – диференційного рівняння)
general indefinite Denjoy ~ = інтеґра́л Данжуа́ в широ́кому розумі́нні
Gould ~ = Ґу́лдів інтеґра́л
Hardy-Littlewood (fractional) ~ = інтеґра́л Га́рді-Лі́тлвуда
hyperelliptic ~ = гіпереліпти́чний інтеґра́л
improper ~ = невласти́вий інтеґра́л
incomplete elliptic ~ = непо́вний еліпти́чний інтеґра́л
indefinite ~ = неви́значений інтеґра́л
infinite ~ = інтегра́л у нескінче́нних ме́жах
inner ~ = вну́трішній інтеґра́л (within a multiple integral – багаторазового інтеґралу)
iterated ~ = повто́рюваний інтеґра́л
intermediate ~ = промі́жни́й інтеґра́л
Laurent ~ = Лора́нів інтеґра́л
Lebesgue ~ = Лебе́ґів інтеґра́л
Lebesgue-Stieltjes ~ = інтеґра́л Лебе́ґа-Сти́лтьєса
Legendre normal elliptic ~ = норма́льний еліпти́чний інтеґра́л за Лежа́ндром [у Лежа́ндровій фо́рмі]
line ~ = криволіні́йний інтеґра́л (along a closed path/contour – уздовж замкненого контуру)
logarithm(ic) ~ = інтеґра́льний логари́тм
Lommel ~ = Ло́мелів інтеґра́л
loop ~ = ко́нтурний інтеґра́л
Love-Young fractional ~ = інтеґра́л Ла́ва-Я́нґа
lower Darboux ~ = ни́жній інтеґра́л Дарбу́
maximum ~ = ве́рхній [максима́льний] ро́зв’язок, ве́рхня фу́нкція
Mehler ~ = Ме́лерів інтеґра́л
Mellin-Barnes ~ = інтеґра́л Ме́ліна-Ба́рнса
moment ~ = інтеґра́л моме́нтів
momentum ~ = інтеґра́л і́мпульсу
multiple ~ = багаторазо́вий [кра́тний] інтеґра́л
n-fold ~ = n-разо́вий [n-кра́тний] інтеґра́л
normal elliptic ~ = норма́льний еліпти́чний інтеґра́л
normalization ~ = нормува́льний інтеґра́л
numerical ~ = сума́торна фу́нкція
overlap ~ = інтеґра́л перекрива́ння [перекриття́]
particular ~ = окре́мий ро́зв’язок [інтеґра́л] (of a differential equation – диференційного рівняння)
path ~ = інтеґра́л уздо́вж траєкто́рії, континуа́льний інтеґра́л
phase ~ = інтеґра́л ді́ї; фа́зовий інтеґра́л
phase space ~ = інтеґра́л у фа́зовому про́сторі
Poisson ~ = Пуасо́нів інтеґра́л
probability ~ = інтеґра́л імові́рности
proper ~ = власти́вий інтеґра́л
pseudoelliptic ~ = псевдоеліпти́чний інтеґра́л
quasi-elliptic ~ = псевдоеліпти́чний інтеґра́л
repeated ~ = повто́рюваний інтеґра́л
resonance ~ = резона́нсний інтеґра́л
Riemann(ian) ~ = Ри́манів інтеґра́л
secant ~ = інтеґра́льний се́канс
sine ~ = інтеґра́льний си́нус
singular ~ = 1. синґуля́рний [особли́вий] інтеґра́л 2. синґуля́рний [особли́вий] ро́зв’язок [інтеґра́л] (of a differential equation – диференційного рівняння)
space ~ = просторо́вий інтеґра́л; інтеґра́л за о́б’є́мом
special indefinite Denjoy ~ = інтеґра́л Данжуа́ у вузько́му розумі́нні
standard ~ = табли́чний інтеґра́л
Stieltjes ~ = Сти́лтьєсів інтеґра́л
stochastic ~ = стохасти́чний інтеґра́л
strict ~ = інтеґра́л [ро́зв’язок] у вузько́му се́нсі [розумі́нні]
superposition ~ = інтеґра́л суперпози́ції
surface ~ = поверхне́вий інтеґра́л
table ~ = табли́чний інтеґра́л
Talmi ~ = інтеґра́л Та́льмі
time ~ = інтеґра́л за ча́сом
triple ~ = потрі́йний інтеґра́л
uniformly convergent ~ = рівномі́рно збі́жний інтеґра́л
upper Darboux ~ = ве́рхній інтеґра́л Дарбу́
volume ~ = інтеґра́л за о́б’є́мом
Weierstrass normal elliptic ~ = норма́льний еліпти́чний інтеґра́л за Ва́єрштрасом [у Ва́єрштрасовій фо́рмі]
interpretation 1. інтерпрета́ція; тлума́чення//‌ви́тлумачення, трактува́ння//‌потрактува́ння; роз’я́снювання//‌роз’я́снення, поя́снювання//‌поя́снення || інтерпретаці́йний; поя́снювальний, роз’я́снювальний 2. (усний) пере́клад
[ɪnˌtɜːprɪ'teɪʃn, ɪnˌtɜːrprə'-]
~ of a spectrum = розшифро́вування спе́ктру
causal ~ = причино́ва інтерпрета́ція
data ~ = інтерпрета́ція да́них
geometrical ~ = геометри́чна інтерпрета́ція
graphical ~ = графі́чна інтерпрета́ція
kinematic ~ = кінемати́чна інтерпрета́ція
physical ~ = фізи́чна інтерпрета́ція
probability ~ = імові́рнісна інтерпрета́ція
qualitative ~ = я́кісна інтерпрета́ція
space-time ~ = просторочасова́ інтерпрета́ція
statistical ~ = статисти́чна інтерпрета́ція
theoretical ~ = теорети́чна інтерпрета́ція
topological ~ = топологі́чна інтерпрета́ція
measure 1. мі́ра || мі́ровий || мі́ряти/‌вимі́рювати//‌помі́ряти/‌ви́міряти □ beyond ~ по́над мі́ру, надмі́рно 2. крите́рій || критері́йний 3. за́хід □ ~ intended to smth за́хід, спрямо́ваний на щось; to take ~s вжива́ти//‌вжи́ти за́ходів
['mεʒə, -ər]
~ of an angle = мі́ра кута́ (in degrees – ґрадусна; in radians – радіянна)
~ of area = мі́ра пло́щі
~ of capacity = мі́ра мі́сткости
~ of concentration = мі́ра сконцентро́ваности
~ of curvature = мі́ра кривини́
~ of dispersion = мі́ра диспе́рсії
~ of excess = характери́стика ексце́су
~ of hysteresis = мі́ра гістере́зи(су)
~ of length = мі́ра довжини́
~ of a (physical) quantity = мі́ра (фізи́чної) величини́
~ of a set = мі́ра множини́
~ of skewness = мі́ра кривини́
~ of transcendence = мі́ра трансценде́нтности
~ zero = нульова́ мі́ра, мі́ра нуль
additive ~ = адити́вна мі́ра
bi-invariant ~ = біінварія́нтна мі́ра
Borel ~ = Боре́лева мі́ра
Carathéodory ~ = мі́ра Каратеодо́рі
Carathéodory outer ~ = зо́внішня мі́ра Каратеодо́рі
circular ~ = дугова́ [ґра́дусна] мі́ра
common ~ = 1. спі́льна мі́ра 2. спі́льний дільни́к
complete ~ = по́вна мі́ра
completely additive ~ = цілко́м адити́вна мі́ра
compulsory ~s = примусо́ві за́ходи
concentration ~ = мі́ра сконцентро́ваности
correlation ~ = мі́ра кореля́ції
cubic ~ = мі́ра о́б’є́му
curvature ~ = мі́ра кривини́
degree ~ = ґра́дусна мі́ра
derivative ~ = похідна́ мі́ра
dry ~ = мі́ра о́б’єму сипки́х речови́н
emission ~ = мі́ра емі́сії
exterior ~ = зо́внішня мі́ра
finite ~ = скінче́нна мі́ра
grade ~ = ґра́дусна мі́ра
Haar ~ = Га́рова мі́ра
half ~s = напівза́ходи
harmonic ~ = гармоні́чна мі́ра
infinite ~ = нескінче́нна мі́ра
interior ~ = вну́трішня мі́ра
invariant ~ = інварія́нтна мі́ра
Lebesgue ~ = Лебе́ґова мі́ра
left Haar ~ = лі́ва [лівоінварія́нтна] Га́рова мі́ра
left-invariant Haar ~ = лі́ва [лівоінварія́нтна] Га́рова мі́ра
linear ~ = 1. мі́ра довжини́ 2. ліні́йна мі́ра
liquid ~ = 1. мі́ра [одини́ця] о́б’єму ріди́н 2. мі́рча посу́дина на ріди́ни
lower ~ = ни́жня мі́ра
mean cross-sectional ~ = попере́чна мі́ра
metric ~ = метри́чна мі́ра
normalized ~ = (з)нормо́вана мі́ра
outer ~ = зо́внішня мі́ра
precautionary ~ = запобі́жний за́хід
preventive ~ = запобі́жний [превенти́вний] за́хід
probability ~ = імові́рнісна мі́ра
product ~ = мі́ра до́бутку, мі́ра-до́буток
prophylactic ~ = профілакти́чний за́хід
quotient ~ = фа́ктор-мі́ра
radian ~ = радія́нна мі́ра
regular ~ = реґуля́рна мі́ра
right Haar ~ = пра́ва [правоінварія́нтна] Га́рова мі́ра
right-invariant Haar ~ = пра́ва [правоінварія́нтна] Га́рова мі́ра
rotation ~ = мі́ра оберта́ння
safety ~ = 1. запобі́жний [застере́жний] за́хід 2. (мн.) за́ходи безпе́ки
sexagesimal ~ = ґра́дусна мі́ра
square ~ = мі́ра пло́щі
standard ~ = етало́нна мі́ра
tape ~ = мі́рча [вимі́рювальна] стрі́чка
upper ~ = ве́рхня мі́ра
vector ~ = ве́кторна мі́ра
volume ~ = мі́ра о́б’єму
zero ~ = [~ zero] нульова́ мі́ра, мі́ра нуль
paper 1. папі́р || паперо́вий 2. стаття́, пра́ця, до́пис □ in the present ~ у цій пра́ці [статті́] 3. до́повідь
['peɪpə, -ər]
~ in a journal = журна́льна стаття́, стаття́ в журна́лі
abrasive ~ = абрази́вний [шмерґеле́вий, наждако́вий] папі́р
absorbent ~ = всо́тувальний папі́р
acid-free ~ = безкисло́тний папі́р
acidproof ~ = кислототривки́й папі́р
adhesive ~ = клейки́й папі́р
alkali-proof ~ = луготривки́й папі́р
anticorrosive ~ = протикорозі́йний папі́р
antirust ~ = протикорозі́йний папі́р
arithlog ~ = напівлогаритмі́чний папі́р
asbestos ~ = азб(ест)опапі́р
backing ~ = паперо́ва підкла́динка
binomial probability ~ = ймові́рнісний папі́р
blotting ~ = промока́льний папі́р
blue(print) ~ = світлокопіюва́льний папі́р
cable ~ = ка́бельний папі́р
capacitor ~ = конденса́торний папі́р
carbon ~ = копіюва́льний папі́р
chromatographic ~ = хроматографі́чний папі́р
coated ~ = папі́р з по́кривом
coil ~ = бобі́нний папі́р
colored ~ = кольоро́вий папі́р
conductive ~ = прові́дний папі́р
continuous-form ~ = руло́нний папі́р
contributed ~ = оригіна́льна до́повідь (на конференції тощо)
coordinate ~ = 1. графі́чний [сітко́ви́й] папі́р 2. координа́тний папі́р 3. міліметрі́вка
copy ~ = копіюва́льний папі́р
corrugated ~ = ґофро́ваний папі́р
cover ~ = обкла́динковий папі́р
crepe ~ = (тонки́й) ґофро́ваний папі́р
cross-section ~ = міліметрі́вка
developing ~ = фотопапі́р
diazo ~ = діазопапі́р, діазоти́пний папі́р
dielectric ~ = (електро)ізоляці́йний папі́р
double logarithmic ~ = подві́йно [дві́чі] логаритмі́чний папі́р
drafting ~ = кресля́рський папі́р
drawing ~ = рисува́льний [кресля́рський] папі́р
duplicator ~ = копіюва́льний папі́р (до копіювальної машини тощо)
electrical insulating ~ = електроізолюва́льний папі́р
electrosensitive ~ = електрочутли́вий папі́р
emery ~ = шмерґеле́вий [наждако́вий] папі́р
exam(ination) ~ = іспито́ва пра́ця [робо́та]
fanfold ~ = скла́да́ний перфоро́ваний папі́р
filler ~ = папі́р до (швидко)зшивача́
filter ~ = фільтрува́льний папі́р
foil ~ = паперо́ва фо́лія [фо́льга]
frequency ~ = часто́тний папі́р
glassine ~ = перга́ментний папі́р
glossy ~ = гля́нсовий папі́р
graph ~ = графі́чний [сітко́ви́й, кліти́нчастий] папі́р; папі́р у кліти́нку; міліметрі́вка
gummed ~ = самокле́йний папі́р (клейкий з одного боку)
heat-sensitive ~ = термочутли́вий папі́р
impregnated ~ = просо́чений папі́р
indicator ~ = індика́торний папі́р
insulating ~ = ізолюва́льний папі́р
invited ~ = запро́шена до́повідь
letter ~ = пошто́вий [листува́льний] папі́р
(light‑)sensitive ~ = світлочутли́вий папі́р
liquid ~ = коректу́рна за́мазка
litmus ~ = ла́кмусовий папі́р
logarithmic (coordinate) ~ = логаритмі́чний папі́р
loglog (graph) ~ = подві́йно [дві́чі] логаритмі́чний папі́р
loose-leaf ~ = папі́р до (швидко)зшивача́
map ~ = картографі́чний папі́р
metal ~ = метале́ва фо́лія [фольга́]
millimeter squared ~ = міліметро́вий папі́р, міліметрі́вка
normal probability ~ = норма́льний імові́рнісний папі́р
oiled ~ = 1. прооли́влений папі́р 2. воскі́вка
ozone test ~ = озо́новий (індика́торний) папі́р
parchment ~ = перга́ментний папі́р
photographic ~ = фотопапі́р
photosensitive ~ = світлочутли́вий папі́р
plotting ~ = графі́чний [сітко́ви́й] папі́р; папі́р у кліти́нку; міліметрі́вка
pressure-sensitive ~ = тискочутли́вий папі́р
probability ~ = імові́рнісний папі́р
profile ~ = діягра́мний папі́р
ratio ~ = напівлогаритмі́чний папі́р
reagent ~ = реагівни́й [реакти́вний] папі́р
research ~ = науко́ва стаття́ [до́повідь]
review ~ = оглядо́ва стаття́ [до́повідь]
sand ~ = шмерґеле́вий [наждако́вий, піскови́й] папі́р
scale ~ = масшта́бний папі́р
scratch ~ = папі́р на черне́тки [черне́ткові за́писи]
section ~ = міліметрі́вка
semilogarithmic (coordinate) ~ = напівлогаритмі́чний папі́р
sprocket ~ = перфоро́ваний папі́р
squared ~ = папі́р у кліти́нку
submitted ~ = по́дана стаття́ (на розгляд)
term ~ = підсумко́ва пра́ця (за певний період часу); курсова́ робо́та
test ~ = індика́торний папі́р
thermosensitive ~ = термочутли́вий папі́р
tissue ~ = цигарко́вий папі́р
tracing ~ = 1. ка́лька; воскі́вка; прозорі́вка 2. кресля́рський папі́р 3. плі́вка (на оригінал-макети)
transparent photosensitive ~ = фотока́лька
typewriter ~ = папі́р до друка́рських маши́нок
varnish ~ = (електро)ізолюва́льний папі́р
wax ~ = воскови́й папі́р, воскі́вка
Whatman (drawing) ~ = ва́тман, ва́тманський папі́р
wrapping ~ = обгортко́вий папі́р
probit (скор. probability unit) про́біт
['prɒbɪt, 'prɑːbɪt]
sampling 1. дискретиза́ція; дискре́тне предста́влення (величини) || дискретизаці́йний 2. виготовля́ння//‌ви́готовлення зразкі́в 3. вибира́ння//‌ви́брання, добира́ння//‌дібра́ння (from – з) 4. добира́ння//‌дібра́ння [збира́ння//‌зібра́ння] проб
['sɑːmplɪŋ, 'sæm-]
~ from a finite set = вибира́ння зі скінче́нної суку́пности
~ from an infinite set = вибира́ння з нескінче́нної суку́пности
~ with arbitrary probability = вибира́ння з дові́льною ймові́рністю
~ with equal probability = вибира́ння з одна́ко́вою [рі́вною] ймові́рністю
~ without replacement = вибира́ння без верта́ння
~ with replacement = вибира́ння з верта́нням
air ~ = добира́ння проб пові́тря
biased ~ = упере́джене [небезсторо́ннє] вибира́ння
cluster ~ = гніздове́ вибира́ння
contamination ~ = добира́ння проб (радіоакти́вно) забру́днених матерія́лів
continuous ~ = непере́рвне вибира́ння; непере́рвне добира́ння проб (протягом певного часу)
immersion ~ = імерсі́йне добира́ння проб
judgment ~ = сторо́нницьке вибира́ння
lottery ~ = лотере́йне вибира́ння
multiphase ~ = багатофа́зове вибира́ння
multistage ~ = багатоета́пне вибира́ння
optional ~ = дові́льне вибира́ння
preliminary ~ = попере́днє вибира́ння
probability ~ = імові́рнісне вибира́ння
proportional ~ = пропорці́йне вибира́ння
purposive ~ = сторо́нницьке вибира́ння
quasi-random ~ = псевдовипадко́ве вибира́ння
quota ~ = вибира́ння за гру́пами
random ~ = випадко́ве вибира́ння
remote ~ = дистанці́йне добира́ння проб
restricted random ~ = не цілко́м випадко́ве вибира́ння
simple ~ = одноразо́ве вибира́ння
simple random ~ = випадко́ве вибира́ння без обме́жень
systematic ~ = системати́чне вибира́ння
unbiased ~ = неупере́джене [безсторо́ннє] вибира́ння
unrestricted random ~ = випадко́ве вибира́ння без обме́жень
selection 1. вибира́ння//‌ви́брання, ви́бір 2. добира́ння//‌дібра́ння, добі́р; добі́рка 3. селе́кція || селекці́йний
[sə'lεkʃn]
~ with arbitrary probability = вибира́ння з дові́льною ймові́рністю
~ with equal probability = вибира́ння з одна́ко́вою ймові́рністю
amplitude ~ = ампліту́дна селе́кція
frequency ~ = 1. часто́тна селе́кція 2. наладо́вування, настро́ювання
mode ~ = селе́кція мод (коливань)
natural ~ = приро́дний добі́р [відбі́р]
phase ~ = фа́зова селе́кція
pulse ~ = селе́кція [добі́р] і́мпульсів
(reactor‑)site ~ = вибира́ння мі́сця до реа́ктора
sequence 1. (матем.) послідо́вність 2. поря́док (передування та наступности) || упорядко́вувати//‌впорядкува́ти (за передуванням та наступністю), встано́влювати//‌встанови́ти послідо́вність (передування та наступности) □ in ~ послідо́вно, оди́н за о́дним 3. ни́зка, ряд 4. маршру́т, ланцюжо́к (графу)
['siːkwəns]
~ bounded from above = послідо́вність, обме́жена згори́
~ bounded from below = послідо́вність, обме́жена зни́зу
~ convergent almost certainly = ма́йже напе́вне збі́жна послідо́вність
~ convergent (almost) everywhere = послідо́вність, збі́жна (ма́йже) скрізь
~ convergent in the mean = послідо́вність, збі́жна в сере́дньому
~ convergent in probability = послідо́вність, збі́жна за ймові́рністю
~ convergent with probability one = послідо́вність, збі́жна з імові́рністю одини́ця
~ of data = послідо́вність [ряд, ни́зка] да́них
~ of distributions = послідо́вність розпо́ділів
~ of functions = послідо́вність фу́нкцій
~ of events = послідо́вність поді́й
~ of iterations = послідо́вність ітера́цій
~ of measurements = послідо́вність ви́мірів; ряд [ни́зка] (послідо́вних) ви́мірів
~ of operations = послідо́вність опера́цій
~ of partial sums = послідо́вність части́нних сум (of an infinite series – нескінченного ряду)
~ of random variables = послідо́вність випадко́вих величи́н
~ of sets = послідо́вність множи́н
~ of signs = послідо́вність зна́ків
~ of transitions = послідо́вність перехо́дів
~ tending to zero = послідо́вність, що пряму́є до нуля́
Abel-limitable ~ = а́бель-обме́жна послідо́вність
almost-convergent ~ = ма́йже збі́жна послідо́вність
arithmetic ~ = аритмети́чна проґре́сія
ascendant ~ = висхідна́ послідо́вність
ascending ~ = висхідна́ послідо́вність
ascending ~ of sets = ба́шта множи́н
assembly ~ = послідо́вність монтува́ння
backward ~ = зворо́тна послідо́вність, зворо́тний [обе́рнений] поря́док
basic ~ = ба́зисна послідо́вність
bifurcation ~ = послідо́вність біфурка́цій
bounded ~ = обме́жена послідо́вність (bilaterally – з обох боків; from above/below – згори/знизу)
carbon ~ = вуглеце́ва послідо́вність (спектральних класів зір)
central ~ = центра́льна послідо́вність
code ~ = послідо́вність ко́дів
collating ~ = (комп.) сортува́льна послідо́вність
collision ~ = каска́д зі́ткнень
configurational ~ = (х.) конфігураці́йна послідо́вність
constitutional ~ = (х.) конституці́йна послідо́вність
convergent ~ = збі́жна послідо́вність
data ~ = послідо́вність [ряд, ни́зка] да́них
decay ~ = ланцюжо́к (радіоактивних) ро́зпадів; радіоакти́вний ряд
decreasing ~ = спадна́ послідо́вність
denumerable ~ = зліче́нна послідо́вність
descendant ~ = спадна́ послідо́вність
descending ~ = спадна́ послідо́вність
directed ~ = (з)орієнто́ваний маршру́т [ланцю́г] (графу)
divergent ~ = розбі́жна послідо́вність
double ~ = подві́йна послідо́вність
edge ~ = маршру́т [ланцюжо́к] (графу)
escape ~ = керівна́ послідо́вність
exact ~ = то́чна послідо́вність (гомоморфізмів)
execution ~ = послідо́вність викона́ння (програми)
exhaustive ~ = виче́рпна послідо́вність
exit ~ = послідо́вність опера́цій ви́ходу (з програми)
Fibonacci ~ = послідо́вність Фібона́чі
finite ~ = скінче́нна послідо́вність
focused collision ~ = каска́д внутрішньоа́томних зі́ткнень (у кристалі)
fundamental ~ = фундамента́льна послідо́вність
geometric ~ = геометри́чна проґре́сія
Harvard-Draper ~ = (астр.) Га́рвардська класифіка́ція (зір) за Дре́йпером
homology ~ = гомологі́чна послідо́вність
increasing ~ = висхідна́ послідо́вність
increasing ~ of numbers = ба́шта чи́сел
infinite ~ = нескінче́нна послідо́вність
instruction ~ = послідо́вність кома́нд
interrupted ~ = пере́рвана послідо́вність
isoelectronic ~ = ізоелектро́нний ряд
isoelectronic ~ of spectra = ізоелектро́нний спе́кт(е)р
iteration ~ = послідо́вність ітера́цій
lacunary ~ = лакуна́рна послідо́вність
limitable ~ = обме́жна [ліміто́вна] послідо́вність
limited ~ = обме́жена [(з)ліміто́вана] послідо́вність
main (stellar) ~ = головна́ зоре́ва послідо́вність
majorized ~ = змажоро́вана послідо́вність; послідо́вність, обмеже́на згори́
majorizing ~ = мажорува́льна послідовність
maximizing ~ = максим(із)ува́льна послідо́вність
minimizing ~ = мінім(із)ува́льна послідо́вність
moment ~ = моме́нтова послідо́вність
monotone ~ = моното́нна послідо́вність
monotonic ~ = моното́нна послідо́вність
monotonically ascending ~ = моното́нна висхідна́ послідо́вність
monotonically decreasing ~ = моното́нна спадна́ послідо́вність
monotonically descending ~ = моното́нна спадна́ послідо́вність
monotonically increasing ~ = моното́нна висхідна́ послідо́вність
multilevel ~ = багаторі́внева послідо́вність
nitrogen ~ = азо́тна послідо́вність (спектральних класів зір)
nonbounded ~ = необме́жена послідо́вність
nondenumerable ~ = незліче́нна послідо́вність
nonrandom ~ = невипадко́ва послідо́вність
normal ~ = норма́льна послідо́вність
north polar ~ = (астр.) півні́чний поля́рний ряд
null ~ = послідо́вність, що пряму́є до нуля́
number ~ = послідо́вність чи́сел, числова́ послідо́вність
operations ~ = послідо́вність опера́цій
ordered ~ = впорядко́вана послідо́вність
oriented ~ = (з)орієнто́ваний маршру́т [ланцю́г] (графу)
paragenetic ~ = парагенети́чна послідо́вність
phase ~ = послідо́вність фаз
point ~ = послідо́вність то́чок
priority ~ = поря́док пріорите́тів
processing ~ = послідо́вність (технологі́чних) опера́цій, поря́док обробля́ння
pseudorandom ~ = псевдовипадко́ва послідо́вність
pulse ~ = послідо́вність [ни́зка] і́мпульсів
random ~ = випадко́ва послідо́вність
reaction ~ = послідо́вність реа́кцій
recurrent ~ = рекурси́вна послідо́вність
recursive ~ = рекурси́вна послідо́вність
regular ~ = реґуля́рна [збі́жна] послідо́вність
shutdown ~ = послідо́вність заверша́льних дій [опера́цій] наприкінці́ робо́ти
spectral ~ = спектра́льна послідо́вність
stable ~ (of random variables) = стійка́ послідо́вність (випадко́вих величи́н)
star ~ = (астр.) зоре́ва послідо́вність, послідо́вність зір
stochastic ~ = стохасти́чна послідо́вність
stress ~ = (мех.) зако́н [при́нцип] наванта́жування
strictly monotonically decreasing ~ = стро́го моното́нно спадна́ послідо́вність
strictly monotonically increasing ~ = стро́го моното́нно висхідна́ послідо́вність
strictly monotone ~ = стро́го моното́нна послідо́вність
strictly monotonic ~ = стро́го моното́нна послідо́вність
strongly convergent ~ = си́льно збі́жна послідо́вність
term ~ = послідо́вність те́рмів
test ~ = 1. те́стова послідо́вність 2. послідо́вність крите́ріїв
time ~ = послідо́вність (подій) у ча́сі
total ~ = тота́льна послідо́вність
truncated ~ = вкоро́чена [обі́рвана, обрі́зана] послідо́вність
uninterrupted ~ = непере́рвана послідо́вність
Viète [Vieta] ~ = послідо́вність Віє́та
weakly convergent ~ = сла́бко збі́жна послідо́вність
zero-age main ~ = (астр.) головна́ послідо́вність нульово́го ві́ку, початко́ва головна́ послідо́вність (зорева)
space 1. про́стір || просторо́вий; о́б’є́мний 2. ко́смос, космі́чний [позазе́мний] про́стір || космі́чний; позазе́мний 3. діля́нка, о́бласть 4. про́мі́жок, інтерва́л, ві́ддаль, ві́дстань □ for the ~ of a meter на про́мі́жку оди́н ме́т(е)р 5. (комп.) про́біл 6. мі́сце (що його можна заповнити) 7. про́мі́жок ча́су □ (with)in the ~ of an hour за годи́ну, про́тягом годи́ни 8. розташо́вувати//‌розташува́ти (two meters apart – на відстані [з проміжками] два метри (одне від одного); at equal distances – з однаковими інтервалами); відокре́млювати//‌відокре́мити (проміжком)
[speɪs]
~ about the sun = навколосонце́вий про́стір
~ contractible into itself = стяжни́й про́стір
~ of connectivity k про́стір зв’я́зности k, k-зв’я́зний про́стір
~ of dimension n про́стір ви́мірности n, n-ви́мірний [n-ви́міро́вий] про́стір
~ of constant curvature = про́стір ста́лої кривини́
~ of fractals = про́стір фракта́лів
~ of functionals = про́стір функціона́лів
~ of functions = про́стір фу́нкцій
~ of generalized almost periodic functions = про́стір узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій (in the sense of Weyl – за Вайлем, у Вайлевому сенсі)
~ of infinite connectivity = нескінченнозв’я́зний про́стір
~ of infinite (number of) dimensions = нескінченнови́мірний про́стір
~ of matrices = про́стір ма́триць
~ of paths = про́стір шляхі́в
~ of quaternions = про́стір кватерніо́нів
~ of reals = про́стір ді́йсних чи́сел
~ of sets = про́стір множи́н
~ of states = про́стір ста́нів
absolute ~ = абсолю́тний про́стір
abstract ~ = абстра́ктний про́стір
acceleration ~ = (яф) пришви́дшувальний про́мі́жок
address ~ = адре́сний про́стір
adjoint ~ = спря́жений про́стір; долу́чений [приє́днаний] про́стір
adjunct(ion) ~ = приє́днаний про́стір
affine ~ = афі́нний про́стір
affinely connected ~ = афіннозв’я́зний про́стір, про́стір афі́нної зв’я́зности [з афі́нною зв’я́зністю]
air ~ = пові́тряний про́стір
algebraic ~ = алґебри́чний про́стір
aligned ~ = про́стір зі скінче́нно ви́значеною опу́клістю
allocation ~ = розподі́льний про́стір (пам’яті)
almost-metric ~ = ма́йже метри́чний про́стір
almost-periodic ~ = про́стір узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій
ambient ~ = довкі́льний [навко́лишній] про́стір, довкі́лля
angle ~ = кутова́ діля́нка, діля́нка всере́дині кута́, кутови́й се́ктор
anisotropic ~ = анізотро́пний [неізотро́пний] про́стір
annular ~ = (яф) кільце́вий про́стір
anode dark ~ = ано́дний те́мний про́стір, ано́дна те́мна о́бласть
arc ~ = дугови́й про́мі́жок
Aston dark ~ = А́стонів те́мний про́стір
Banach ~ = Ба́нахів про́стір
barreled ~ = діжкови́й про́стір
base ~ = ба́за, ба́зовий про́стір
based ~ = (топологічний) про́стір з позна́ченою ба́зовою то́чкою
basis-circuit ~ = про́стір ба́зових ко́нтурів [ци́клів] (графу)
basis-cut ~ = про́стір ба́зових ро́зтинів [ро́зрізів] (графу)
basis-path ~ = про́стір ба́зових шляхі́в (графу)
biaffine ~ = біафі́нний про́стір
bicompact ~ = бікомпа́ктний про́стір
biconnected ~ = двозв’я́зний про́стір
blank ~ = поро́жнє мі́сце, інтерва́л, про́мі́жок
carrier ~ = про́стір-носі́й
cartesian ~ = Дека́ртів про́стір
cathode dark ~ = (ел.) като́дна те́мна о́бласть, като́дний те́мний про́стір
causal ~ = причино́вий про́стір
charge ~ = заря́довий про́стір, про́стір заря́дів
circuit ~ = про́стір ко́нтурів [ци́клів] (графу)
cislunar ~ = (космі́чний) про́стір між Земле́ю та орбі́тою Мі́сяця
clearance ~ = про́зір
closed ~ = за́мкнений про́стір
code ~ = про́стір ко́дів
cohomology ~ = про́стір когомоло́гій
collapsible (topological) ~ = стяжни́й (топологі́чний) про́стір
color ~ = ко́лірний про́стір
column ~ = про́стір сто́впчиків [коло́нок] (матриці)
combustion ~ = зо́на горі́ння
compact ~ = компа́ктний про́стір
complementary ~ = доповня́льний про́стір
complete (metric) ~ = по́вний (метри́чний) про́стір
complete normed ~ = по́вний нормо́ваний про́стір
completely ordered ~ = цілко́м упорядко́ваний про́стір
completely regular ~ = цілко́м реґуля́рний про́стір
complex ~ = ко́мплексний про́стір, про́стір ко́мплексних змі́нних
concentrated ~ = зосере́джений про́стір (in the neighborhood of a subset – навколо підмножини)
configuration ~ = конфігураці́йний про́стір
conjugate ~ = спря́жений про́стір
connected ~ = зв’я́зний про́стір
contained ~ = вмі́щений про́стір
contractible (topological) ~ = стяжни́й (топологі́чний) про́стір
convergence ~ = про́стір збі́жности
convex ~ = опу́клий про́стір
coordinate ~ = координа́тний про́стір
coset ~ = фа́ктор-про́стір
cotangent ~ = кодоти́чний про́стір
covered ~ = накри́тий про́стір
covering ~ = по́кривний [покрива́льний, накрива́льний] про́стір
criteria ~ = критері́йний про́стір
Crookes dark ~ = Кру́ксів те́мний про́стір
curve ~ = про́стір криви́х
curved ~ = ви́кривлений про́стір
cut ~ = про́стір ро́зтинів [ро́зрізів] (графу)
dark ~ = (ел.) те́мний про́стір, те́мна о́бласть
dead ~ = 1. (тд) ме́ртвий [шкідли́вий] про́стір 2. (ел.) ме́ртва зо́на 3. (акуст.) зо́на мовча́ння
decomposable ~ = розкла́дний про́стір
deep ~ = (астр.) дале́кий [глибо́кий] ко́смос, дале́кий космі́чний про́стір
definite ~ = ви́значена діля́нка
degeneracy ~ = про́стір ви́роджености
de Sitter ~ = де Си́терів про́стір
Dirichlet ~ = про́стір Дирихле́
disconnected ~ = незв’я́зний про́стір
discrete ~ = дискре́тний про́стір
doubly connected ~ = двозв’я́зний про́стір
drift ~ = про́стір [діля́нка] дре́йфу
dual ~ = дуа́льний про́стір
elliptic ~ = еліпти́чний про́стір
empty ~ = 1. поро́жній про́стір 2. поро́жнє [незапо́внене, неза́йняте] мі́сце 3. поро́жнява
embedding ~ = про́стір вкла́дення
enumerably infinite-dimensional ~ = зліче́нно нескінченнови́мірний про́стір
equivalent ~ = еквівале́нтний про́стір
Euclidean [euclidean] ~ = Евклі́дів про́стір
exotic ~ = екзоти́чний про́стір
extra ~ = додатко́вий (ві́льний) про́стір
extragalactic ~ = позагалакти́чний про́стір
extremally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зний про́стір
factor ~ = фа́ктор-про́стір
fiber ~ = розшаро́ваний [волокни́нний, нитча́стий] про́стір
finite ~ = скінче́нний про́стір; скінче́нна о́бласть [діля́нка]
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірний про́стір
finite-measure ~ = про́стір зі скінче́нною мі́рою
first countable metrizable ~ = метризо́вний про́стір (що задовольняє першу аксіому про зліченність)
first countable topological ~ = про́стір зі зліче́нною лока́льною ба́зою у ко́жній то́чці (що задовольняє першу аксіому про зліченність)
flat ~ = пло́ский про́стір
Fock ~ = Фо́ків про́стір
foliated ~ = розшаро́ваний про́стір
four-dimensional ~ = чотириви́мірний про́стір
Fourier ~ = фур’є́-про́стір
free ~ = 1. ві́льний [незапо́внений] про́стір 2. про́біл 3. (комп.) ві́льна зо́на па́м’яті
free-storage ~ = діля́нка ві́льної па́м’яті
function ~ = функці́йний про́стір, про́стір фу́нкцій
functional ~ = функціона́льний про́стір, про́стір функціона́лів
geodesic ~ = геодези́чний про́стір
glow ~ = о́бласть світі́ння
half ~ = півпро́стір, напівпро́стір див. тж half-space
Hausdorff ~ = Га́усдорфів про́стір
Hermitian ~ = Ермі́тів про́стір
higher-dimensional ~ = вищеви́мірний про́стір, про́стір ви́щої ви́мірности
highest-dimensional ~ = найвищеви́мірний про́стір, про́стір найви́щої ви́мірности
Hilbert ~ = Гі́льбертів про́стір
homeomorphic ~ = гомеомо́рфний про́стір
homogeneous ~ = однорі́дний про́стір
homotopocally equivalent ~ = гомото́пно еквівале́нтний про́стір
hyperbolic ~ = гіперболі́чний про́стір
hypocompact ~ = гіпокомпа́ктний про́стір
image ~ = 1. (опт.) про́стір о́бразів/зобра́жень 2. (матем.) про́стір о́бразів
indefinite ~ = неви́значена діля́нка
indiscrete (topological) ~ = тривія́льний [антидискре́тний] (топологі́чний) про́стір
infinite ~ = нескінче́нний про́стір; нескінче́нна о́бласть [діля́нка]
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірний про́стір
inner ~ = вну́трішній про́стір
inner product ~ = про́стір із вну́трішнім до́бутком
interaction ~ = про́стір [о́бласть] взаємоді́ї
interelectrode ~ = міжелектро́дний про́стір
intergalactic ~ = міжгалакти́чний про́стір
internal ~ = вну́трішній про́стір
interplanetary ~ = міжплане́тний про́стір
interstellar ~ = міжзоре́вий про́стір
interstitial ~ = міжву́зловий про́стір, про́стір між вузла́ми (кристалічної ґратки)
ionization ~ = о́бласть йоніза́ції
irradiation ~ = опромі́нювана діля́нка
irreducible ~ = незвідни́й про́стір
isometric ~ = ізометри́чний про́стір
isomorphic ~ = ізомо́рфний про́стір
isospin ~ = про́стір ізоспі́нів
isotopic-spin ~ = про́стір ізоспі́нів
isotropic ~ = ізотро́пний про́стір
kegly ~ = діжкови́й про́стір
Klein ~ = Кля́йнів про́стір
lacunary ~ = пропу́щена діля́нка [о́бласть]
Langmuir dark ~ = Ле́нґмюрів те́мний про́стір
limited ~ = обме́жена діля́нка
Lindelöf ~ = Лі́ндельофів про́стір
linear ~ = ліні́йний про́стір
living ~ = життє́вий про́стір
Lobachevski ~ = про́стір Лобаче́вського
locally compact ~ = лока́льно компа́ктний про́стір
locally compact ~ being the union of a countable number of compact subsets = зліче́нний на нескінче́нності лока́льно компа́ктний про́стір
locally connected ~ = лока́льно зв’я́зний про́стір (at a point – в точці)
locally convex ~ = лока́льно опу́клий про́стір
locally euclidean topological ~ = лока́льно Евклі́дів топологі́чний про́стір
locally homogeneous ~ = локально однорі́дний про́стір
loop ~ = про́стір ко́нтурів [пете́ль] (графу)
lower-dimensional ~ = нижчеви́мірний про́стір, про́стір ни́жчої ви́мірности
lowest-dimensional ~ = найнижчеви́мірний про́стір, про́стір найни́жчої ви́мірности
magnet (gap) ~ = про́зір між полюса́ми магне́ту
mapped ~ = відобра́жуваний про́стір; відобра́жений про́стір
mapping ~ = про́стір відобра́жень
measurable ~ = вимірни́й про́стір
measure ~ = про́стір із мі́рою
memory ~ = діля́нка па́м’яті
metric ~ = метри́чний про́стір
metrizable ~ = метризо́вний про́стір
Minkowsky ~ = чотириви́мірний про́стір, про́стір-час Мінко́вського
momentum ~ = про́стір і́мпульсів
multidimensional ~ = багатови́мірний про́стір
multiply connected ~ = багатозв’я́зний про́стір
n-dimensional ~ = n-ви́мірний [n-ви́міро́вий] про́стір
near ~ = навколоземни́й [близьки́й] (космі́чний) про́стір
negative-definite inner-product ~ = про́стір з від’є́мно ви́значеним вну́трішнім до́бутком
negative-metric ~ = про́стір із від’є́мною ме́трикою
neighborhood ~ = про́стір із о́колами
nested Hilbert ~ = споря́джений [осна́щений] Гі́льбертів про́стір
non-Euclidean [non-euclidean] ~ = неевклі́дів про́стір
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дний про́стір
normable ~ = нормо́вний про́стір
normal ~ = норма́льний про́стір
normalized ~ = нормо́ваний про́стір
normed ~ = нормо́ваний про́стір
null ~ = нуль-про́стір, ядро́ (лінійного перетворювання)
occupation-number ~ = про́стір чи́сел запо́внення
occupied ~ = за́йнятий [запо́внений] про́стір, за́йнята [запо́внена] діля́нка
object ~ = 1. (матем.) про́стір-оригіна́л (перетворення) 2. (опт.) про́стір предме́тів
open ~ = відкри́тий про́стір
operating ~ = робо́чий про́стір
operation ~ = робо́чий про́стір
orbit ~ = про́стір траєкто́рій
ordered ~ = впорядко́ваний про́стір
order-parameter ~ = про́стір пара́метрів поря́дку
orthogonal ~s = ортогона́льні про́стори
osculating ~ = стични́й про́стір
outer ~ = 1. зо́внішній про́стір 2. (астр.) позазе́мний [космі́чний] про́стір, ко́смос
parabolic ~ = параболі́чний про́стір
paracompact ~ = паракомпа́ктний про́стір
parameter ~ = про́стір пара́метрів, пара́метровий про́стір
path ~ = про́стір шляхі́в (графу)
path(wise) connected ~ = ліні́йнозв’я́зний про́стір
phase ~ = фа́зовий про́стір
pointed (topological) ~ = (топологі́чний) про́стір із позна́ченою то́чкою
Polish ~ = по́льський про́стір
positive-definite inner-product ~ = про́стір із дода́тно ви́значеним вну́трішнім до́бутком
positive-metric ~ = про́стір із дода́тною ме́трикою
pre-Hilbert ~ = передгі́льбертів [уніта́рний] про́стір
probability ~ = про́стір імові́рностей
product ~ = про́стір-до́буток, до́буток про́сторів
projective ~ = проєкти́вний про́стір
proximity ~ = про́стір бли́зькости
pseudo-Euclidean ~ = псевдоевклі́дів про́стір
pseudometric ~ = псевдометри́чний про́стір
pseudometrizable ~ = псевдометризо́вний про́стір
pseudonormalized ~ = псевдонормо́ваний про́стір
pseudonormed ~ = псевдонормо́ваний про́стір
pseudoprojective ~ = псевдопроєкти́вний про́стір
pseudo-Riemannian ~ = псевдори́манів про́стір
punctured ~ = проштри́кнутий [проко́лений] про́стір
quantum ~ = ква́нтовий про́стір
quasi-compact ~ = квазикомпа́ктний про́стір
quasi-complete ~ = квазипо́вний про́стір
quasi-discrete ~ = квазидискре́тний про́стір
quasi-homeomorphic ~ = квазигомеомо́рфний про́стір
quasi-metric ~ = квазиметри́чний про́стір
quasi-momentum ~ = про́стір квазиі́мпульсів
quasi-normed ~ = квазинормо́ваний про́стір
quasi-uniform ~ = квазирівномі́рний про́стір
quaternion ~ = про́стір кватерніо́нів
quotient ~ = фа́ктор-про́стір
ranged ~ = (з)ранжо́ваний про́стір
ranked ~ = (з)ранжо́ваний про́стір
rational ~ = раціона́льний про́стір
ray ~ = промене́вий про́стір, про́стір про́менів
reaction ~ = реакці́йний про́стір
reciprocal ~ = про́стір хвильови́х векторі́в
reduced ~ = зве́дений про́стір
reducible ~ = звідни́й про́стір
reflexive ~ = рефлекси́вний про́стір
regular ~ = реґуля́рний про́стір
Riemann(ian) ~ = Ри́манів про́стір
root ~ = корене́вий про́стір
row ~ = про́стір рядкі́в (матриці)
sample ~ = вибірко́вий про́стір, про́стір ви́бірок
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдів про́стір
search ~ = о́бласть по́шуку
semi-compact (topological) ~ = напівкомпа́ктний (топологі́чний) про́стір
semi-infinite ~ = напівнескінче́нний про́стір
semimetric ~ = напівметри́чний про́стір
seminormed ~ = напівнормо́ваний про́стір
separable ~ = сепара́бельний про́стір
sequence ~ = про́стір послідо́вностей
Sierpiński ~ = про́стір Серпі́ньського
shared ~ = о́бласть [про́стір] па́м’яті спі́льного використа́ння
simply connected ~ = однозв’я́зний про́стір
singular ~ = синґуля́рний про́стір
solid ~ = тілови́й [суці́льний] про́стір
spherical ~ = сфери́чний про́стір
spin ~ = спі́новий про́стір, про́стір спі́нів
spinor ~ = спіно́рний про́стір
state ~ = про́стір ста́нів
storage ~ = 1. мі́сце зберіга́ння 2. (комп.) про́стір па́м’яті
straight ~ = прями́й про́стір
strain ~ = про́стір деформа́цій
stress ~ = про́стір напру́г [напру́жень]
strongly complete ~ = си́льно по́вний про́стір
strongly paracompact ~ = си́льно паракомпа́ктний про́стір
submetric ~ = субметри́чний про́стір
submetrizable ~ = субметризо́вний про́стір
subvector ~ = ве́кторний підпро́стір (spanned by a system of vectors – породжений системою векторів)
supercompact ~ = надкомпа́ктний [суперкомпа́ктний] про́стір, суперкомпа́кт
symmetric ~ = симетри́чний про́стір
symplectic ~ = симплекти́чний про́стір
tangent ~ = доти́чний про́стір
target ~ = про́стір-мета́ (до якого відображують)
tensor ~ = те́нзорний про́стір (of order n – валентности n)
three-dimensional ~ = триви́мірний про́стір
topological ~ = топологі́чний про́стір (with a (selected) base point – з позначеною точкою)
topologically complete ~ = топологі́чно по́вний про́стір
topologically contained ~ = топологі́чно вмі́щений про́стір
topologically equivalent ~ = топологі́чно еквівале́нтний про́стір
topologically isomorphic ~ = топологі́чно ізомо́рфний про́стір
topological phase ~ = топологі́чний фа́зовий про́стір
topological vector ~ = топологі́чний ве́кторний про́стір
total disk ~ = по́вна мі́сткість ди́ску
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зний про́стір
tunneled ~ = діжкови́й про́стір
trajectory ~ = про́стір траєкто́рій
tree ~ = про́стір дере́в (графу)
two-dimensional ~ = двови́мірний про́стір
ultrametric ~ = ультраметри́чний про́стір
ultraregular ~ = ультрареґуля́рний про́стір
unconnected ~ = незв’я́зний про́стір
underlying ~ = про́стір-носі́й
uniconvergence ~ = про́стір рівномі́рної збі́жности
uniform ~ = рівномі́рний про́стір
uniformly convex ~ = рівномі́рно опу́клий про́стір
union ~ = об’єдна́ння про́сторів
unitary ~ = уніта́рний про́стір
universal ~ = універса́льний про́стір
unlimited ~ = необме́жена діля́нка
unoccupied ~ = неза́йнятий [незапо́внений] про́стір, неза́йнята [незапо́внена] діля́нка
vacuum ~ = діля́нка [о́бласть] ва́кууму
vector ~ = ве́кторний про́стір
velocity ~ = про́стір шви́дкостей
virtual ~ = віртуа́льний про́стір
waste ~ = шкідли́вий про́стір
wave-number ~ = про́стір хвильови́х чи́сел
wave-vector ~ = про́стір хвильови́х векторі́в
weakly complete ~ = сла́бко по́вний про́стір
work(ing) ~ = робо́ча о́бласть [діля́нка] (зокрема пам’яті)
statement 1. ви́слів; тве́рдження 2. формулюва́ння; ви́клад (теорії тощо) 3. (комп.) опера́тор 4. звіт
['steɪtmənt]
~ of a fact = констата́ція фа́кту
~ of a problem = формулюва́ння зада́чі
~ of the second/third law of thermodynamics = формулюва́ння дру́гого/тре́тього зако́ну термодина́міки
action ~ = (комп.) функці́йне тве́рдження
control ~ = керівни́й опера́тор
declarative ~ = опера́тор о́пису
editing ~ = опера́тор редагува́ння; опера́тор визнача́ння форма́ту
environmental impact ~ = звіт про вплив на довкі́лля
execution ~ = опера́тор вико́нування
false ~ = хи́бне [неправди́ве] тве́рдження
irreconcilable ~s = супере́чливі тве́рдження
iterative ~ = ітерати́вний опера́тор
mission ~ = звіт про відря́дження [дору́чення]
null ~ = поро́жній опера́тор
probability ~ = імові́рнісне тве́рдження
procedure ~ = опера́тор процеду́ри
program ~ = опера́тор програ́ми
simple ~ = про́сти́й опера́тор
true ~ = і́стинне [правди́ве] тве́рдження
valid ~ = і́стинне [правди́ве] тве́рдження
well-ordering ~ = аксіо́ма цілкови́тої впорядко́вности
write ~ = опера́тор за́пису
test 1. випро́бування, ви́проба; спро́ба || випро́бувальний, випро́бний, випробо́вчий; спро́бний || випро́бувати//‌ви́пробувати, піддава́ти//‌підда́ти випро́буванню □ under ~ випро́буваний; to subject to a ~ підда́ти випро́буванню; to stand the ~ ви́тримати випро́бування; to ~ under load випро́бувати під наванта́гою [наванта́женням] 2. перевіря́ння, пере́вірка; контро́ль; тест || переві́рчий, перевірко́вий; контро́льний; те́стовий, тестува́льний || перевіря́ти//‌переві́рити; контролюва́ти//‌проконтролюва́ти; тестува́ти//‌протестува́ти 3. дослі́джування//‌дослі́дження, до́слід; ана́ліз || до́слідний || дослі́джувати//‌досліди́ти; прово́дити//‌прове́сти ана́ліз 4. (матем.) крите́рій, озна́ка || критері́йний, озна́ковий 5. контро́льна робо́та, за́лік (in – з) || заліко́вий
[tεst]
~ for alkalinity = ана́ліз на лу́жність
~ for convergence = озна́ка [крите́рій] збі́жности
~ for divergence = озна́ка [крите́рій] розбі́жности
~ for divisibility = озна́ка поді́льности
~ for an element = ана́ліз на вміст елеме́нту
~ for sugar = ана́ліз на вміст цу́кру
~ of acceptance = крите́рій прийня́тности
~ of an assumption = пере́вірка припу́щення
~ of continuity = (of an electric circuit) пере́вірка ці́лости (електричного кола)
~ of convergence = озна́ка [крите́рій] збі́жности
~ of dispersion = крите́рій розсі́ювання (даних)
~ of divisibility = озна́ка поді́льности
~ of goodness of fit = крите́рій узгі́днености
~ of homogeneity = крите́рій однорі́дности
~ of a hypothesis = пере́вірка гіпо́тези
~ of independence = крите́рій незале́жности
~ of invariance = пере́вірка інварія́нтности
~ of a meter = пере́вірка вимі́рювача
~ of new designs = випро́бування нови́х констру́кцій
~ of normality = крите́рій норма́льности
~ of parallelism = крите́рій [пере́вірка] парале́льности
~ of randomness = крите́рій випадко́вости
~ of a sample = випро́бування (до́слідного) зразка́
~ of significance = крите́рій важли́вости
~ of symmetry = 1. (матем.) крите́рій симе́трії 2. (техн.) пере́вірка симетри́чности
~ of validity = перевіря́ння чи́нности [обґрунто́ваности] (припущення тощо)
Abel(’s) ~ for (series) convergence = А́белева озна́ка [А́белів крите́рій] збі́жности (ря́ду)
abrasion ~ = випро́бування на абрази́вну три́вкість
accelerated ~ = експре́с-випро́бування, швидке́ випро́бування, випро́бування за скоро́ченою програ́мою
accelerated-aging ~ = випро́бування на старі́ння
accelerated-life ~ = пришви́дшене випро́бування на трива́лість використа́ння
acceptance ~ = прийма́льне випро́бування, випро́бування на відпові́дність техні́чним вимо́гам
actual ~ = нату́рне випро́бування
alpha ~ = (комп.) лаборато́рний тест
approval ~ = прийма́льне випро́бування
ball indentation ~ = інде́нторне випро́бування на тве́рдість
ballistic ~ = балісти́чне випро́бування
basic ~ = основне́ випро́бування
bearing ~ = 1. випро́бування на мі́цність за змина́ння, випро́бування на змин 2. випро́бування трима́льної зда́тности [три́мкости]
bench ~ = 1. сте́ндове випро́бування 2. лаборато́рне випро́бування
benchmark ~ = (комп.) етало́нний тест
bend ~ = випро́бування згина́нням, випро́бування на згин [на мі́цність за згина́ння]
best unbiased ~ = найкра́щий незмі́щений крите́рій
beta ~ = (комп.) експлуатаці́йний тест
biased ~ = змі́щений крите́рій
blood ~ = ана́ліз кро́ви
breakdown ~ = випро́бування на пробі́й
Brinell hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Брине́лем
buckling ~ = випро́бування на поздо́вжній згин
bulk ~ = (яф) випро́бування на о́б’є́м
calorimetric ~ = калориметри́чний ана́ліз; калориметри́чне випро́бування
carbon ~ = ана́ліз на вміст вуглецю́
Cauchy(’s) ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) (за) Коші́
chamber ~ = випро́бування в ка́мері
Charpy ~ = (уда́рне) випро́бування за Ша́рпі
check ~ = переві́рчий тест, контро́льне випро́бування
chi-square ~ = крите́рій хі-квадра́т
cold ~ = низькотемперату́рне випро́бування, випро́бування на хо́лоді
color ~ = колориметри́чний ана́ліз
comparison ~ = 1. порівня́льна озна́ка, порівня́льний крите́рій (збіжности) 2. порі́внювальне випро́бування
comprehensive ~ = всебі́чне випро́бування
compression ~ = випро́бування стиска́нням, випро́бування на мі́цність за стиска́ння
continuity ~ = (ел.) випро́бування на ная́вність пошко́джених конта́ктів
conventional ~ = станда́ртне випро́бування
corrosion ~ = випро́бування на корозі́йну три́вкість
creep ~ = випро́бування на по́взкість; мі́ряння [вимі́рювання] пара́метрів по́взкости
crushing ~ = випро́бування на мі́цність за розча́влювання
cyclic ~ = циклі́чне випро́бування
decisive ~ = виріша́льне випро́бування
destructive ~ = руйнівне́ випро́бування, випро́бування з руйнува́нням зразка́
diagnostic ~ = 1. діягности́чний тест 2. (комп.) діягности́чна підпрогра́ма
diamond-pyramid hardness ~ = випро́бування на тве́рдість ме́тодом алма́зної пірамі́ди
Dirichlet(’s) ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) (за) Дирихле́
Dirichlet-Jordan ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) Дирихле́-Жорда́на [за Дирихле́-Жорда́ном]
dropping ~ = крапли́нний ме́тод (міряння товщини покриву)
duty ~ = робо́че випро́бування
dynamic ~ = динамі́чне випро́бування
endurance ~ = випро́бування на довгові́чність
environmental ~ = клімати́чне випро́бування; випро́бування на вплив довкі́лля
equal tails ~ = симетри́чно обме́жений крите́рій
exaggerated ~ = випро́бування за особли́во несприя́тливих умо́в
experimental ~ = до́слідне випро́бування
factory ~ = заводське́ випро́бування
fatigue ~ = уто́мне випро́бування, випро́бування на вто́му
field ~ = польове́ [експлуатаці́йне] випро́бування
fine leak ~ = тонке́ випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість]
flame ~ = вогнева́ про́ба, випро́бування на вогнетри́вкість
flammability ~ = випро́бування на займи́стість
flash ~ = проба на займа́ння
flattening ~ = випро́бування на сплю́щування
floc ~ = випро́бування на випада́ння о́саду
fracture ~ = випро́бування на ро́злам, випро́бування на мі́цність за розла́мування
freezing ~ = випро́бування на замерза́ння
friction ~ = трибовипро́бування, тертьове́ випро́бування, випро́бування тертя́м
frost ~ = випро́бування на морозотри́вкість [холодотри́вкість]
full scale ~ = нату́рне [повномасшта́бне] випро́бування
fundamental ~ = основни́й крите́рій (for convergence – збіжности)
Gauss(’s) ~ for (series) convergence = Ґа́усова озна́ка [Ґа́усів крите́рій] збі́жности (ря́ду)
goodness-of-fit ~ = крите́рій згі́дности [узгі́днености]
gross leak ~ = гру́бе випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість]
hardness ~ = 1. (мех.) випро́бування на тве́рдість 2. (х.) ана́ліз на тве́рдість [жо́рсткість] (води)
Hardy-Littlewood ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) Га́рді-Лі́тлвуда [за Га́рді-Лі́тлвудом]
heat ~ = теплове́ [термі́чне] випро́бування, випро́бування нагріва́нням
Herbert cloudburst ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Ге́рбертом
high-pressure ~ = високоти́скове випро́бування
high-temperature ~ = високотемперату́рне випро́бування
high-voltage ~ = високонапру́гове випро́бування
humidity ~ = випро́бування на корозі́йну три́вкість за умо́в підви́щеної воло́гости
impact ~ = уда́рне випро́бування, випро́бування уда́ром
indentation hardness ~ = інде́нторне випро́бування на тве́рдість
independent ~s = незале́жні [ортогона́льні] крите́рії
inflammability ~ = випро́бування на займи́стість
in-pile ~ = внутрішньореа́кторний експериме́нт
in-service ~ = випро́бування за робо́чих умо́в
integral ~ = інтеґра́льна озна́ка, інтеґра́льний крите́рій (for series convergence – збіжности ряду)
integration ~ = (комп.) тестува́ння систе́ми в ціло́му
invariant ~ = інварія́нтний крите́рій
isothermal ~ = ізотермі́чне випро́бування
justification ~ = перевіря́ння обґрунто́ваности
knife-edge ~ = (опт.) перевіря́ння ме́тодом ножа́
Knoop indentation ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Кну́пом
laboratory ~ = лаборато́рне випро́бування
leak(age) ~ = випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість]
life ~ = випро́бування на трива́лість використа́ння
likelihood ratio ~ = крите́рій (відно́шення) правдоподі́бности
liquid penetrant ~ = капіля́рна дефектоскопі́я
load(ing) ~ = наванта́гове випро́бування
location ~ = крите́рій змі́щення
logarithmic ~ = логаритмі́чна озна́ка, логаритмі́чний крите́рій (збіжности)
longevity ~ = випро́бування на трива́лість використа́ння
long-run ~ = трива́ле випро́бування
low-temperature ~ = низькотемперату́рне випро́бування
long-term ~ = трива́ле випро́бування
main ~ = основни́й крите́рій (for convergence – збіжности)
maintenance ~ = експлуатаці́йне випро́бування
marginal ~ = 1. випро́бування за умо́в, близьки́х до межі́ руйнува́ння 2. визнача́ння меж завадості́йкости
materials ~ = випро́бування матерія́лів
mechanical ~ = механі́чне випро́бування
metallographic ~ = металографі́чний ана́ліз
mock-up ~ = моде́льне випро́бування
model ~ = моде́льне випро́бування
moisture-resistance ~ = випро́бування на вологотри́вкість
moisture-tightness ~ = випро́бування на вологонепрони́кність
most powerful ~ = найпоту́жніший крите́рій
most stringent ~ = найстрогі́ший крите́рій
nondestructive ~ = неруйнівне́ випро́бування, випро́бування без руйнува́ння зразка́
nonrandomized ~ = нерандомізо́ваний крите́рій
nuclear ~ = випро́бування я́дерної збро́ї
one-sided ~ = однобі́чний крите́рій
operational ~ = експлуатаці́йне випро́бування, випро́бування за реа́льних [робо́чих] умо́в
orthogonal ~s = ортогона́льні [незале́жні] крите́рії
outlier ~ = крите́рій відкида́ння [вибрако́вування] (відбігових показів, помітно відмінних від загальної тенденції)
peel ~ = випро́бування на відшаро́вування
performance ~ = 1. експлуатаці́йне випро́бування, випро́бування за реа́льних [робо́чих] умо́в 2. випро́бування на потре́би ви́значення робо́чих характери́стик
pour ~ = визнача́ння то́чки [температу́ри] пли́нности
powerful ~ = поту́жний крите́рій
preliminary ~ = попере́днє випро́бування
pressure ~ = ти́скове випро́бування, випро́бування (під) ти́ском
program ~ = програмо́вий тест
pulse-echo ~ = ме́тод відбитих і́мпульсів
qualitative ~ = я́кісне випро́бування
quantitative ~ = кі́лькісне випро́бування
quick ~ = експре́с-випро́бування, швидке́ випро́бування
Raabe convergence ~ = озна́ка/крите́рій збі́жности (за) Ра́бе
radiation ~ = 1. радіяці́йне випро́бування 2. випро́бування за підви́щеної радія́ції
randomized ~ = рандомізо́ваний крите́рій
rank ~ = ра́нговий крите́рій
ratio ~ = озна́ка [крите́рій] збі́жности (for a series – ряду)
reliability ~ = випро́бування наді́йности
repeatability ~ = випро́бування на відтво́рність (результату)
repeated ~ = 1. повто́рне випро́бування 2. багаторазо́ве випро́бування
repeated-impact ~ = багаторазо́ве уда́рне випро́бування
repeated-stress ~ = випро́бування на багаторазо́ве напру́жування
representative ~ = типо́ве випро́бування
reproducubility ~ = випро́бування на відтво́рність (результату)
ring-and-ball ~ = ме́тод кільця́ та ку́лі (міряння температури топлення смол)
robust ~ = стійки́й крите́рій
Rockwell hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Ро́квелом
root ~ = озна́ка [крите́рій] збі́жности (ряду) Коші́
routine ~ = пото́чне випро́бування
running ~ = робо́че випро́бування, випро́бування за робо́чих умо́в
rupture ~ = випро́бування на мі́цність за розрива́ння, випро́бування на ро́зри́в
scleroscope hardness ~ = склероско́пне випро́бування на тве́рдість; склероско́пне визнача́ння тве́рдости
scratch hardness ~ = випро́бування на тве́рдість до дря́пання, визнача́ння тве́рдости за Мо́сом
selective ~ = ви́бірне випро́бування
sequential ~ = послідо́вний крите́рій
sequential probability ratio ~ = послідо́вний крите́рій відно́шень імові́рности
service ~ = експлуатаці́йне випро́бування
shear ~ = випро́бування на мі́цність за зсува́ння [зріза́ння], випро́бування на зсув [зріз]
shock ~ = випро́бування уда́ром, уда́рне випро́бування
Shore hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Шо́ром
short-circuit ~ = випро́бування на мі́цність за умо́в коро́ткого за́мкнення
short-run ~ = нетрива́ле [короткоча́сне] випро́бування
short-term ~ = нетрива́ле [короткоча́сне] випро́бування
sign ~ = зна́ковий крите́рій
significance ~ = крите́рій важли́вости
simulation ~ = 1. моде́льне випро́бування 2. числови́й експериме́нт
soap-bubble ~ = випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість] ме́тодом ми́льних бу́льбашок
solubility ~ = тест на розчи́нність
spot ~ (х.) крапли́нний ана́ліз
static ~ = стати́чне випро́бування
statistical ~ = статисти́чний крите́рій
strain aging ~ = випро́бування на деформаці́йне старі́ння
strength ~ = випро́бування на мі́цність
stress ~ = випро́бування напру́жуванням
symmetric ~ = симетри́чний крите́рій
systems ~ = систе́мне випро́бування
tear ~ = випро́бування на мі́цність за відрива́ння, випро́бування на ві́дри́в
tensile ~ = випро́бування на мі́цність за розтя́гування, випро́бування на ро́зри́в
thermal ~ = термі́чне [теплове́] випро́бування
thermal-resistance ~ = випро́бування на термотри́вкість
tightness ~ = випро́бування на гермети́чність [защі́льненість]
torsional ~ = випро́бування круті́нням, випро́бування на мі́цність за круті́ння
two-sided ~ = двобі́чний крите́рій
unbiased ~ = незмі́щений крите́рій
uniformly most powerful ~ = рівномі́рно найпоту́жніший крите́рій
unit ~ = (техн.) випро́бування окре́мих компоне́нт систе́ми
verification ~ = контро́льне випро́бування
vibration ~ = випро́бування на вібротри́вкість
Vickers hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Ві́керсом
wind-tunnel ~ = випро́бування в аеродинамі́чній трубі́
theorem теоре́ма □ to prove a ~ дове́сти теоре́му
['θɪərəm, 'θiːərəm]
~ for term-by-term integration = теоре́ма про почле́нне інтеґрува́ння
~ of alternative = теоре́ма про альтернати́ву
~ of center of mass = теоре́ма про рух це́нтру мас
~ of choice (for sequences of functions) = теоре́ма вибира́ння (для послідо́вностей фу́нкцій)
~ of corresponding states = (сф) теоре́ма про відпові́дність ста́нів
~ of compound probability = теоре́ма мно́ження ймові́рностей
~ of total probability = теоре́ма додава́ння ймові́рностей
~ on zeros = теоре́ма про нулі́ (Гільбертова)
acoustic reciprocity ~ = теоре́ма про акусти́чну взає́мність
addition ~ = теоре́ма додава́ння
addition ~ of probabilities [probability] = теоре́ма про додава́ння ймові́рностей
Alfvén ~ = А́ль(ф)венова теоре́ма
Ampère ~ = Ампе́рова теоре́ма
Anderson ~ = А́ндерсонова теоре́ма
Apollonius ~ = Аполо́нієва теоре́ма
Artin-Rees ~ = теоре́ма А́ртина-Ре́єса
Ascoli ~ = теоре́ма Аско́лі
Banach-Steinhaus ~ = теоре́ма Ба́наха-Шта́йнгауза
Bayes ~ = Бе́єсова [Ба́єсова] теоре́ма
Bell ~ = Бе́лова теоре́ма
Bernoulli ~ = теоре́ма Берну́лі
Betti reciprocal ~ = теоре́ма взає́мности Бе́ті
Bieberbach ~ = Бі́бербахова теоре́ма
binomial ~ = біно́мна теоре́ма, фо́рмула (Нью́тонового) біно́ма
Birkhoff ~ = Бі́ркгофова теоре́ма
Bloch ~ = Бло́хова теоре́ма
Bogolyubov ~ = теоре́ма Боголю́бова
Bogolyubov-Parasiuk ~ = теоре́ма Боголю́бова-Парасюка́
Boltzmann H ~ = Бо́льцманова Н-теоре́ма
Bohr-Mollerup ~ = теоре́ма Бора-Мо́лерапа
Bohr-van Leeuwen ~ = теоре́ма Бо́ра-Ван Ле́вена
Bolzano ~ = теоре́ма Больца́но
Bonnet ~ = теоре́ма Боне́
Brianchon ~ = Бріяншо́нова теоре́ма
Brillouin ~ = Брилюе́нова теоре́ма
Brouwer ~ = Бра́у(в)ерова теоре́ма
Budan ~ = Бу́данова теоре́ма
Cantor ~ = Ка́нторова теоре́ма
Carnot ~ = теоре́ма Карно́
Carter ~ = Ка́ртерова теоре́ма
Castigliano ~ = теоре́ма Кастилья́но
Cauchy ~ = теоре́ма Коші́
Cayley-Hamilton ~ = теоре́ма Ке́йлі-Га́міл(ь)тона
central limit ~ = центра́льна грани́чна теоре́ма
Chasles ~ = Ша́льова теоре́ма
Chevalley ~ = теоре́ма Шевале́
Chinese remainder ~ = кита́йська теоре́ма про за́лишки
Choquet ~ = теоре́ма Шоке́
chord ~ = теоре́ма про хо́рди
circulation ~ (фіз. плинів) теоре́ма про циркуля́цію
Clapeyron ~ = Клапейро́нова теоре́ма
classification ~ = теоре́ма про класифіка́цію
closed graph ~ = теоре́ма про за́мкнений граф
comparison ~ = теоре́ма порі́внювання
conformal mapping ~ = основна́ теоре́ма тео́рії конфо́рмних відобра́жень
conservation ~ = теоре́ма про збере́ження
continuity ~ = теоре́ма про непере́рвність
convergence ~ = теоре́ма про збі́жність
converse (of) ~ = обе́рнена теоре́ма
convolution ~ = теоре́ма про згорта́ння
CPT ~ = теоре́ма про CPT-інварія́нтність
deduction ~ = теоре́ма деду́кції
De Moivre ~ = Муа́врова теоре́ма
Desargues ~ = Деза́рґова теоре́ма
Dirichlet ~ = теоре́ма Дирихле́
divergence ~ = теоре́ма про диверґе́нцію
Dixon ~ = Ди́ксонова теоре́ма
dominated-convergence ~ = теоре́ма про (з)мажоро́вану збі́жність
Dougall’s (first/second) ~ = Ду́ґелова (пе́рша/дру́га) теоре́ма
dual ~ = дуа́льна теоре́ма
duality ~ = теоре́ма про дуа́льність
DuBois-Reymond ~ = теоре́ма Дюбуа́-Реймо́на
Duhamel ~ = Дюаме́льова теоре́ма
Dupin ~ = Дюпе́нова теоре́ма
Earnshaw ~ = теоре́ма І́рншоу
edge-of-the-wedge ~ = теоре́ма про ві́стря кли́на
Ehrenfest ~ = Е́ренфестова теоре́ма
embedding ~ = теоре́ма про вклада́ння
ergodic ~ = ергоди́чна теоре́ма
ergodic ~ in the mean = ергоди́чна теоре́ма в сере́дньому, статисти́чна ергоди́чна теоре́ма
equipartition ~ = теоре́ма про рівнорозпо́діл
equivalence ~ = теоре́ма еквівале́нтности
Euler ~ = О́йлерова теоре́ма
existence ~ = теоре́ма існува́ння
existence and uniqueness ~ = теоре́ма існува́ння та єди́ности
expansion ~ = теоре́ма про розклада́ння [розви́нення]
extended mean-value ~ = узага́льнена теоре́ма про сере́днє
factor ~ = теоре́ма про поді́льність многочле́на на (x-a)
factorization ~ = теоре́ма про єди́ність ро́зкладу числа́ на про́сті́ мно́жники
Fedorov-Schönflies ~ = теоре́ма Фе́дорова-Ше́нфліса
Fermat(’s) last ~ = вели́ка теоре́ма Ферма́
Fermat(’s) lesser ~ = мала́ теоре́ма Ферма́
Fermat(’s) little ~ = мала́ теоре́ма Ферма́
final-value ~ = (гранична) теоре́ма про кінце́ве зна́чення
first shifting ~ = пе́рша теоре́ма зсува́ння (для Лапласових перетворів)
fixed-point ~ = теоре́ма про нерухо́му то́чку
Floquet ~ = теоре́ма Флоке́
fluctuation-dissipation ~ = флюктуаці́йно-дисипати́вна теоре́ма
Foster reactance ~ = Фо́стерова теоре́ма про реакти́вність
Frégier ~ = теоре́ма Фреж’є́
frequency-shift ~ = (пе́рша) теоре́ма зсува́ння
Fubini ~ = теоре́ма Фубі́ні
Fuchs ~ = Фу́ксова теоре́ма
fundamental ~ of algebra = основна́ теоре́ма а́лґебри, теоре́ма про ко́рені многочле́на
fundamental ~ of arithmetic = основна́ теоре́ма аритме́тики, теоре́ма про єди́ність ро́зкладу числа́ на про́сті́ мно́жники
fundamental ~ of (integral) calculus = основна́ теоре́ма інтеґра́льного чи́слення, теоре́ма про взаємообе́рненість диференціюва́ння та інтеґрува́ння
Furry ~ = теоре́ма Фе́рі
gap ~ = теоре́ма про лаку́ни [прога́лини]
Gauss-Markov ~ = теоре́ма Ґа́уса-Ма́ркова
general uniformization ~ = зага́льна теоре́ма уніформіза́ції
generalized optical ~ = (яф) узага́льнена опти́чна теоре́ма
gluing ~ = теоре́ма про скле́ювання (меж)
Goldstone ~ = Ґо́лдстоунова теоре́ма
Gram ~ = Ґра́мова теоре́ма
Haag ~ = Га́ґова теоре́ма
Haag-Araki field ~ = польова́ теоре́ма Га́ґа-Ара́кі
Hadamard ~ = Адама́рова теоре́ма
Hadamard determinant ~ = Адама́рова теоре́ма про детерміна́нти
Hadamard gap ~ = Адама́рова теоре́ма про лаку́ни [прога́лини]
Hahn-Banach ~ = теоре́ма Га́на-Ба́наха
Hall ~ = Го́лова теоре́ма
Hamilton-Cayley ~ = теоре́ма Га́міл(ь)тона-Ке́йлі
Heaviside ~ = Ге́вісайдова теоре́ма
Heine-Borel ~ = теоре́ма Га́йне-Боре́ля
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова теоре́ма
Hesse ~ = теоре́ма Ге́се
Hille-Yoshida-Phillips ~ = теоре́ма Гі́ле-Йоши́ди-Фі́ліпса
implicit function ~ = теоре́ма існува́ння нея́вних фу́нкцій
individual ergodic ~ = індивідуа́льна ергоди́чна теоре́ма
initial-value ~ = (гранична) теоре́ма про початко́ве зна́чення
integral ~ = інтеґра́льна теоре́ма
intermediate value ~ = теоре́ма про промі́жне́ зна́чення
invariance ~ = теоре́ма інварія́нтности
inverse ~ = обе́рнена теоре́ма
inverse function ~ = теоре́ма існува́ння обе́рненої фу́нкції
inversion ~ = теоре́ма обе́рнення (для Абелевих функцій)
Jacobi ~ = теоре́ма Яко́бі
Jordan-Hölder ~ = теоре́ма Жорда́на-Ге́льдера
Joukowski ~ = теоре́ма Жуко́вського
Kelvin circulation ~ = Ке́л(ь)вінова теоре́ма про циркуля́цію
Kelvin minimum-energy ~ = Ке́л(ь)вінова теоре́ма про мі́німум ене́ргії
König(’s) ~ = Ке́ніґова теоре́ма
Koopmans ~ = Ку́пмансова теоре́ма
Kramer ~ = Кра́мерова теоре́ма
Kramers ~ = Кра́мерсова теоре́ма
Krein-Milman ~ = теоре́ма Крейна-Мі́льмана
Kroll-Ruderman ~ = теоре́ма Кро́ла-Ру́дермана
Lamé ~ = (матем.) теоре́ма Ламе́
Lami ~ = (мех.) теоре́ма Ламі́
Laplace ~ = Лапла́сова теоре́ма
Larmor ~ = Ла́рморова теоре́ма
Laurent ~ = Лора́нова теоре́ма
Lax ~ = Ла́ксова теоре́ма
Lerch ~ = Ле́рхова теоре́ма
Levinson ~ = Ле́вінсонова теоре́ма
limit ~ = грани́чна теоре́ма
limitation ~ = лімітаці́йна теоре́ма, теоре́ма про обме́жування
Lindelöf ~ = Лі́ндельофова теоре́ма
Liouville ~ = Ліуві́лева теоре́ма
Livens ~ = Лі́венсова теоре́ма
local limit ~ = лока́льна грани́чна теоре́ма
Lüders-Pauli ~ = теоре́ма Лю́дерса-Па́улі
Lunt ~ = Лу́нтова теоре́ма
Lusin ~ = теоре́ма Лу́зина
Lyapunov ~ = теоре́ма Ляпуно́ва
Maclaurin ~ = Макло́ренова теоре́ма
maximum-modulus ~ = при́нцип ма́ксимуму мо́дуля, теоре́ма про ма́ксимум мо́дуля
Maxwell(’s) ~ = Ма́ксвелова теоре́ма
mean-value ~ = 1. теоре́ма про сере́днє 2. теоре́ма про скінче́нні при́рости
Menelaus ~ = Менела́єва теоре́ма
Menger ~ = Ме́нґерова теоре́ма
Meusnier ~ = теоре́ма Меньє́
minimax ~ = теоре́ма про мініма́кс
minimum-energy ~ = теоре́ма про мініма́льну ене́ргію
min-max ~ = теоре́ма про мініма́кс
Mittag-Leffler ~ = Міта́ґ-Лефле́рова теоре́ма
mixing ~ = теоре́ма про перемі́шування
Moivre ~ = Муа́врова теоре́ма
Monge ~ = Мо́нжова теоре́ма
monodromy ~ = теоре́ма про монодро́мію
Morera ~ = теоре́ма Море́ри
multinomial ~ = поліно́мна теоре́ма
Nernst ~ = Не́рнстова теоре́ма
Neumann(’s) ~ = Но́йманова теоре́ма
Noether ~ = теоре́ма Не́тер
nonlinear fluctuation-dissipation ~ = неліні́йна флюктуаці́йно-дисипати́вна теоре́ма
normal addition ~ = теоре́ма додава́ння норма́льно розподі́лених випадко́вих величи́н
Norton ~ = Но́ртонова теоре́ма
Nyquist ~ = На́йквістова теоре́ма
open-mapping ~ = теоре́ма про відкри́те відобра́ження
optical ~ = (яф) опти́чна теоре́ма
ordering ~ = теоре́ма про впорядко́вування
parallel axis ~ = (мех.) теоре́ма про моме́нт іне́рції
Pappus ~ = Па́пова теоре́ма
Parseval ~ = Парсева́лева теоре́ма
Penrose ~ = Пе́нроузова теоре́ма
perpendicular axis ~ (мех.) теоре́ма про су́му моме́нтів іне́рції
Perron-Frobenius ~ = теоре́ма Перо́на-Фробе́ніуса
Picard(’s) great [second, grand, general, big] ~ = вели́ка [дру́га] Піка́рова теоре́ма
Picard(’s) little [small, first] ~ = мала́ [пе́рша] Піка́рова теоре́ма
Plancherel ~ = Планшере́льова теоре́ма
Poincaré ~ = теоре́ма Пуанкаре́
Poincaré-Bendixson ~ = теоре́ма Пуанкаре́-Бе́ндиксона
Poisson ~ = Пуасо́нова теоре́ма
Pomeranchuk ~ = Померанчуко́ва теоре́ма
Poynting ~ = По́йнтинґова теоре́ма
preparation ~ = підгото́вча [допомі́жна́] теоре́ма
Prigogine ~ = теоре́ма Приго́жина
Pythagorean ~ = Пітаго́рова [Піфаго́рова] теоре́ма
power transfer ~ (ел.) теоре́ма про передава́ння ене́ргії
Ramsey ~ = теоре́ма Ре́мзі
reciprocal ~ = дуа́льна теоре́ма
reciprocity ~ = (фіз.) теоре́ма про взає́мність, при́нцип взає́мности
residue ~ = теоре́ма про ли́шки
remainder ~ = теоре́ма про ді́лення многочле́на на ліні́йний двочле́н
Riesz-Fischer ~ = теоре́ма Ри́са-Фі́шера
Rolle ~ = Ро́льова теоре́ма
rotation ~ = теоре́ма оберта́ння
Rouché ~ = теоре́ма Руше́
Schröder-Bernstein ~ = теоре́ма Шре́дера-Бе́рнштайна
second shifting ~ = дру́га теоре́ма зсува́ння (для Лапласових перетворів)
sewing ~ = теоре́ма про скле́ювання
Shannon ~s = Ше́нонові теоре́ми
shifting ~s = теоре́ми зсува́ння (для Лапласових перетворів)
Shubnikov ~ = теоре́ма Шу́бникова [Шу́бнікова]
simplex ~ = основна́ теоре́ма си́мплексного ме́тоду
singularity ~s = (т відн) теоре́ми про синґуля́рності
spectral ~ = спектра́льна теоре́ма
stability ~ = теоре́ма про сті́йкість
statistical ergodic ~ = статисти́чна ергоди́чна теоре́ма, ергоди́чна теоре́ма в сере́дньому
Steiner ~ = Шта́йнерова теоре́ма
Stokes ~ = Сто́ксова теоре́ма
Stone ~ = Сто́унова теоре́ма
Sturm ~ = Шту́рмова [Сте́рмова] теоре́ма
Sylvester ~ = Сильве́строва теоре́ма
Tauber (first/second) ~ = Та́уберова (пе́рша/дру́га) теоре́ма
Tietze ~ = теоре́ма Ти́тце
time-shift ~ = теоре́ма запі́знювання [зага́ювання], (друга) теоре́ма зсува́ння, при́нцип зсува́ння
transference ~ = теоре́ма перено́шення [перене́сення]
translation ~ = теоре́ма перено́шення [перене́сення]
unique existence ~ = теоре́ма існува́ння та єди́ности
unique factorization ~ = теоре́ма про єди́ність ро́зкладу числа́ на про́сті́ мно́жники
uniqueness ~ = теоре́ма єди́ности
Vandermonde ~ = Вандермо́ндова теоре́ма
Varignon ~ = Варинйо́нова теоре́ма
virial ~ = теоре́ма вірія́лу
Vitali ~ = теоре́ма Віта́лі
Vitali-Hahn-Saks ~ = теоре́ма Віта́лі-Га́на-Са́кса
Wigner ~ = Ві́ґнерова теоре́ма
Wigner-Araki-Yanase ~ = теоре́ма Ві́ґнера-Ара́кі-Яна́зі
Wigner-Eckart ~ = теоре́ма Ві́ґнера-Е́карта
Wilson ~ = Ві́л(ь)сонова теоре́ма
Witt ~ = Ві́това теоре́ма
Yang ~ = Я́нґова теоре́ма
Zermelo ~ = теоре́ма Церме́ло
theor|y тео́рія
['θɪəri, 'θiːəri]
~ of characteristics = тео́рія характери́стик
~ of combinations = комбінато́рика
~ of diamagnetism = тео́рія діямагнети́зму
~ of double refraction = тео́рія двозало́млювання
~ of equations = тео́рія рівня́нь
~ of errors = тео́рія по́хибок
~ of ferromagnetism = тео́рія феромагнети́зму
~ of functions = тео́рія фу́нкцій
~ of gravity = тео́рія ґравіта́ції
~ of invariants = тео́рія інварія́нтів
~ of light = тео́рія сві́тла
~ of machines = тео́рія маши́нних механі́змів [механі́змів маши́н, маши́н і механі́змів]
~ of matter = (structure) тео́рія мате́рії
~ of measurement = тео́рія мі́ряння [вимі́рювання]
~ of metals = тео́рія мета́лів
~ of nuclear forces = тео́рія ядро́вих/я́дерних сил
~ of observations = тео́рія спостеріга́ння
~ of phase transitions = тео́рія фа́зових перехо́дів
~ of semiconductors = тео́рія напівпровідникі́в
~ of queues = тео́рія черг
~ of types = тео́рія ти́пів
~ of valuations = тео́рія норм
abstract ~ = абстра́ктна тео́рія
accretion ~ = (астр.) акреці́йна тео́рія
action at a distance ~ = тео́рія далекоді́ї
additive ideal ~ = адити́вна тео́рія ідеа́лів
adiabatic perturbation ~ = адіяба́тна тео́рія збу́рень
advanced ~ = 1. розви́нена тео́рія 2. суча́сна [нові́тня] тео́рія
age ~ = тео́рія ві́ку нейтро́нів
algebraic field ~ = алґебри́чна тео́рія по́ля
algebraic number ~ = алґебри́чна тео́рія чи́сел
alternative ~ = варія́нт тео́рії, альтернати́вна тео́рія
analytic(al) ~ = аналіти́чна тео́рія
analytic function ~ = тео́рія аналіти́чних фу́нкцій
analytic number ~ = аналіти́чна тео́рія чи́сел
approximate ~ = набли́жена тео́рія
asymptotic ~ = асимптоти́чна тео́рія
atomic ~ = а́томна [атомісти́чна] тео́рія
atomic structure ~ = тео́рія будо́ви а́тома
automata ~ = тео́рія автома́тів
axiomatic ~ = аксіо́мна [аксіомати́чна] тео́рія
axiomatic field ~ = аксіо́мна [аксіомати́чна] тео́рія по́ля
band ~ of solids = зо́нна тео́рія твердо́го ті́ла
BCS [Bardeen-Cooper-Schrieffer] ~ = БКШ тео́рія, тео́рія Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера
bifurcation ~ = тео́рія біфурка́цій
big bang ~ = тео́рія вели́кого ви́буху
Bloch ~ = Бло́хова тео́рія
boundary-layer ~ = тео́рія межови́х шарі́в
Breit-Wigner ~ = тео́рія Бра́йта-Ві́ґнера
canonical quantum field ~ = каноні́чна ква́нтова тео́рія по́ля
cascade ~ = каска́дова тео́рія
catastrophe ~ = тео́рія катастро́ф
Chapman-Enskog ~ = тео́рія Че́пмена-Е́нскоґа
circuit ~ = тео́рія електри́чних схем
classical ~ = класи́чна тео́рія
classical conductivity ~ = класи́чна тео́рія прові́дности
classical field ~ = класи́чна тео́рія по́ля
closed ~ = за́мкнена тео́рія
collision ~ = тео́рія зі́ткнень
combinatorial ~ = комбінато́рика
communication ~ = тео́рія зв’язку́
compatible —ies = згі́дні тео́рії
complete ~ = заве́ршена [по́вна] тео́рія
compound-nucleus ~ = тео́рія промі́жно́го ядра́ [компа́унд-ядра́]
conductivity ~ = тео́рія прові́дности
conformal field ~ = конфо́рмна тео́рія по́ля
consistent ~ = послідо́вна [несупере́члива] тео́рія
constructive field ~ = конструкти́вна тео́рія по́ля
continuous random walk ~ = тео́рія непере́рвних випадко́вих блука́нь
contradictory ~ = супере́члива тео́рія
control ~ = тео́рія керува́ння
conventional ~ = традиці́йна [загальновідо́ма] тео́рія
corpuscular ~ of light = корпускуля́рна [Нью́тонова] тео́рія сві́тла
coupled-channel ~ = тео́рія зв’я́заних кана́лів
covariant ~ = коварія́нтна тео́рія
creep ~ = тео́рія по́взкости
crystal-field ~ = тео́рія кристалі́чного по́ля
conservation of vector currents [CVC] ~ = тео́рія збере́ження ве́кторних стру́мів
deductive ~ = дедукти́вна тео́рія
density-wave ~ (астр.) тео́рія хвиль густини́ [сти́ску]
descriptive set ~ = дескрипти́вна тео́рія множи́н
detailed ~ = дета́льна [деталізо́вана] тео́рія
diagrammatic perturbation ~ = діягра́мна тео́рія збу́рень
diffraction ~ = тео́рія дифра́кції
diffusion ~ = 1. тео́рія дифу́зії 2. дифузі́йна тео́рія (напівпровідників)
dilaton gravity ~ = дилато́нна тео́рія ґравіта́ції
dimension ~ = тео́рія розмі́рностей
diode ~ = діо́дна тео́рія (напівпровідників)
dislocation ~ = тео́рія дислока́цій
disorder-field ~ = тео́рія по́ля ро́зладу
dispersion ~ = дисперсі́йна тео́рія, тео́рія дисперсі́йних рівня́нь [співвідно́шень]
dissociaton ~ = тео́рія дисоція́ції
distorted-wave ~ = тео́рія (з)деформо́ваних [спотво́рених] хвиль
domain ~ = (тт) доме́нна тео́рія
double gauge ~ = двокалібрува́льна тео́рія
dynamical ~ = динамі́чна тео́рія
effective-range ~ = тео́рія ефекти́вного ра́діуса
Einstein ~ = Айншта́йнова тео́рія
elastic ~ = тео́рія пру́жности
electric circuit ~ = тео́рія електри́чних схем
electromagnetic ~ of light = електромагне́тна [Ма́ксвелова] тео́рія сві́тла
electron ~ of metals = електро́нна тео́рія мета́лів
electronic ~ of valence = електро́нна тео́рія вале́нтности
electroweak ~ = тео́рія електрослабко́ї взаємоді́ї
elementary ~ = елемента́рна тео́рія
elementary number ~ = 1. елемента́рна тео́рія чи́сел 2. елемента́рна аритме́тика
empirical ~ = емпіри́чна теорія
ergodic ~ = ергоди́чна тео́рія
erroneous ~ = помилко́ва тео́рія
error ~ = тео́рія по́хибок
exact ~ = то́чна тео́рія
extended ~ = узага́льнена тео́рія
Fermi ~ = тео́рія Фе́рмі
few-body ~ = тео́рія си́стем кілько́х части́нок (не більше чотирьох)
field ~ = тео́рія по́ля
film ~ = тео́рія межови́х шарі́в
first-order ~ = тео́рія в пе́ршому поря́дку [набли́женні]
fission ~ = тео́рія по́ділу/ді́лення ядра́
fluctuation ~ = тео́рія флюктуа́цій
fluid ~ = тео́рія пли́нів; гідродинамі́чна тео́рія (зокрема плазми)
formal ~ = форма́льна тео́рія
formalized ~ = формалізо́вана тео́рія
free-electron ~ of metals = електро́нна тео́рія мета́лів
function ~ = тео́рія фу́нкцій
fundamental ~фундамента́льна тео́рія
game ~ = тео́рія і́гор
gamma transport ~ = тео́рія перено́шення га́мма-промі́ння
gas-dynamics ~ = теорети́чна газодина́міка
gas-kinetic ~ = кінети́чна тео́рія га́зів
gauge ~ = калібрува́льна тео́рія
gauge-invariant field ~ = каліброінварія́нтна тео́рія по́ля
general quantum field ~ = зага́льна ква́нтова тео́рія по́ля
general relativity ~ = зага́льна тео́рія відно́сности
generalized ~ = узага́льнена тео́рія
generally-accepted ~ = загальнови́знана тео́рія
geometric field ~ = геометри́чна тео́рія по́ля
geometric number ~ = геометри́чна тео́рія чи́сел
global ~ = глоба́льна тео́рія
grand unified [grand unification] (field) ~ = [GUT] тео́рія вели́кого об’є́днання
graph ~ = тео́рія гра́фів
gravitational-field ~ = тео́рія ґравіта́ці́йного по́ля
gravity ~ = тео́рія ґравіта́ції
group ~ = тео́рія груп
Hamilton(ian) ~ = Га́міл(ь)тонова тео́рія
heat transport ~ = тео́рія теплоперено́шення [теплоперене́сення]
heuristic ~ = евристи́чна тео́рія
homology ~ = тео́рія гомоло́гій
homotopy ~ = тео́рія гомото́пій
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна тео́рія
ideal ~ = тео́рія ідеа́лів
ideal fluid ~ = тео́рія ідеа́льного пли́ну
ideal gas ~ = тео́рія ідеа́льного га́зу
ideal plasma ~ = тео́рія ідеа́льної пла́зми
imperfection ~ = тео́рія дефе́ктів (у кристалах)
improved ~ = покра́щена [доопрацьо́вана, уто́чнена] тео́рія
incompatible —ies = незгі́дні тео́рії
inconsistent ~ = непослідо́вна тео́рія
infantile ~ = недоопрацьо́вана [недоскона́ла] тео́рія
information ~ = тео́рія інформа́ції
intermediate-coupling ~ = тео́рія промі́жно́го зв’язку́
invariant ~ = тео́рія інварія́нтів
inverse scattering ~ = обе́рнена зада́ча розсі́ювання [розсі́яння]
kinetic ~ = кінети́чна тео́рія
Lagrangian ~ = Лаґра́нжова тео́рія
Langevin ~ = Ланжеве́нова тео́рія
language ~ = (матем.) тео́рія мов
lattice ~ = (матем.) тео́рія ґра́ток [ла́тиць, структу́р]
lattice field ~ = ґратко́ва тео́рія по́ля, тео́рія по́ля на ґра́тці
lattice-gauge ~ = ґратко́ва калібрува́льна тео́рія, калібрува́льна тео́рія на ґра́тці
least-work ~ = тео́рія мініма́льної ді́ї
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтна тео́рія
ligand field ~ = тео́рія по́ля ліґа́ндів
limit equilibrium ~ = тео́рія грани́чної рівнова́ги
linear ~ = ліні́йна тео́рія
linearized ~ = лінеаризо́вана тео́рія
local ~ = лока́льна тео́рія
macroscopic ~ = макроскопі́чна тео́рія
magnetic ~ = тео́рія магнети́зму
many-body ~ = тео́рія си́стем багатьо́х части́нок, тео́рія багаточасти́нко́вих [багатоті́лових] систе́м; тео́рія багатьо́х тіл
mathematical ~ = математи́чна тео́рія
matrix ~ = тео́рія ма́триць
mean-field ~ = тео́рія сере́днього по́ля
measure ~ = тео́рія мір
mesoscopic ~ = мезоскопі́чна тео́рія
microscopic ~ = мікроскопі́чна тео́рія
model ~ = моде́льна тео́рія
model-complete ~ = моде́льно по́вна тео́рія
model-independent ~ = безмоде́льна [моделенезале́жна] тео́рія
modified ~ = змодифіко́вана [змі́нена] тео́рія
molecular ~ = молекуля́рна тео́рія
molecular-field ~ = тео́рія молекуля́рних полі́в
multigroup ~ = (яф) багатогрупова́ тео́рія (поведінки нейтронів)
neoclassical ~ = неокласи́чна тео́рія
network ~ = тео́рія мере́ж
neutron slowing-down ~ = тео́рія спові́льнювання нейтро́нів
neutron transport ~ = тео́рія перено́шення нейтро́нів
nongeometric field ~ = негеометри́чна тео́рія по́ля
nonlinear ~ = неліні́йна тео́рія
nonlinear field ~ = неліні́йна тео́рія по́ля
nonlocal ~ = нелока́льна тео́рія
nonlocal field ~ = нелока́льна тео́рія по́ля
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна тео́рія
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана тео́рія
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна тео́рія
novel ~ = нові́тня тео́рія
nuclear ~ = тео́рія (а́томного) ядра́
nuclear matter ~ = тео́рія я́дерної/ядро́вої мате́рії [речовини́]
nuclear reaction ~ = тео́рія я́дерних/ядро́вих реа́кцій
nucleation ~ = (кф) тео́рія зародкува́ння
number ~ = 1. тео́рія чи́сел 2. аритме́тика [арифме́тика]
one-group ~ = (яф) одногрупова́ тео́рія (поведінки нейтронів)
one-particle ~ = одночасти́нко́ва тео́рія
operator ~ = тео́рія опера́торів
optimal control ~ = тео́рія оптима́льного керува́ння
optimization ~ = тео́рія оптиміза́ції
percolation ~ = тео́рія протіка́ння
perturbation ~ = тео́рія збу́рень
phenomenological ~ = феноменологі́чна тео́рія
physical ~ = фізи́чна тео́рія
planar gravity ~ = двови́мірна тео́рія ґравіта́ції
plasma ~ = тео́рія пла́зми
plasticity ~ = тео́рія пласти́чности
potential ~ = (матем.) тео́рія потенція́лів
probability ~ = тео́рія ймові́рностей
proof ~ = тео́рія дове́день
qualitative ~ = я́кісна тео́рія
quantitative ~ = кі́лькісна тео́рія
quantized field ~ = тео́рія кванто́ваних полі́в
quantum ~ = ква́нтова тео́рія
quantum field ~ = ква́нтова тео́рія по́ля
quantum ~ of light = ква́нтова електродина́міка
quantum ~ of measurement = ква́нтова тео́рія мі́ряння [вимі́рювання]
quantum ~ of nonlocal field = нелока́льна ква́нтова тео́рія по́ля
quantum ~ of spectra = ква́нтова тео́рія спе́ктрів
quantum ~ of valence = ква́нтова тео́рія вале́нтности
quasi-classical ~ = квазикласи́чна тео́рія
quasi-free-electron ~ = тео́рія квазиві́льних електро́нів (у металах)
quasi-linear ~ = квазиліні́йна тео́рія
queueing ~ = тео́рія черг
radiation ~ = тео́рія променюва́ння [випромі́нювання]
reactor ~ = тео́рія (ядерних) реа́кторів
reactor control ~ = тео́рія керува́ння (ядерним) реа́ктором
realistic ~ = реалісти́чна тео́рія
relativistic ~ = релятивісти́чна тео́рія
relativistic quantum ~ = релятивісти́чна ква́нтова тео́рія
relativity ~ = тео́рія відно́сности
renormalizable ~ = перенормо́вна тео́рія
renormalization ~ = тео́рія перенормува́нь
renormalized ~ = перенормо́вана тео́рія
renormalized-group ~ = тео́рія рено́рмгру́пи
representation ~ = тео́рія предста́влень
revised ~ = змодифіко́вана [змі́нена] тео́рія
rigorous ~ = стро́га тео́рія
ring ~ = тео́рія кі́лець
semiempirical ~ = напівемпіри́чна тео́рія
sampling ~ = тео́рія ви́бірок
scale-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтна тео́рія
scattering ~ = тео́рія розсі́ювання [розсі́яння]
scattering-matrix ~ = тео́рія ма́триці розсі́ювання [розсі́яння]
second quantization ~ = тео́рія дру́гого [втори́нного] квантува́ння
second-quantized ~ = тео́рія дру́гого [втори́нного] квантува́ння
self-consistent ~ = самоузго́джена тео́рія
semiclassical ~ = квазикласи́чна [напівкласи́чна] тео́рія
semigroup ~ = (матем.) тео́рія напівгру́п
set ~ = тео́рія множи́н
shell ~ = тео́рія оболо́нок
short-range interaction ~ = тео́рія близькоді́ї
shower ~ = (каска́дова) тео́рія злив
similarity ~ = тео́рія поді́бности
simplified ~ = спро́щена тео́рія
S-matrix ~ = тео́рія ма́триці розсі́ювання
solid-state ~ = тео́рія твердо́го тіла
special relativity ~ = спеція́льна тео́рія відно́сности
spin-wave ~ = тео́рія спі́нових хвиль
stability ~ = тео́рія сті́йкости
statistical ~ = статисти́чна тео́рія
steady-state ~ = тео́рія стаціона́рного ста́ну все́світу
streamer ~ = тео́рія стри́мерів
strength ~ = тео́рія мі́цности
string ~ = тео́рія струн
strong-coupling ~ = тео́рія си́льного зв’язку́
superconductivity ~ = тео́рія надпрові́дности
superfluidity ~ = тео́рія надпли́нности
superunified ~ = тео́рія супероб’є́днання
superstring ~ = тео́рія суперстру́н
supersymmetry ~ = тео́рія суперсиме́трій [надсиме́трій]
superweak ~ = тео́рія надслабко́ї взаємоді́ї
symmetry ~ = тео́рія симе́трій
systems ~ = тео́рія систе́м
three-body ~ = див. three-particle ~
three-particle ~ = тео́рія трьох тіл [части́нок], тричасти́нко́ва тео́рія
transformation ~ = (матем.) тео́рія перетво́рень
translation-invariant ~ = трансляці́йно інварія́нтна тео́рія
transport ~ = тео́рія перено́шення
trichromatic ~ = (of vision) трико́лірна тео́рія (зору)
turbulence ~ = тео́рія турбуле́нтности
turbulent plasma ~ = тео́рія турбуле́нтної пла́зми
two-component neutrino ~ = тео́рія двокомпоне́нтного нейтри́на
two-dimensional gravity ~ = двови́мірна тео́рія ґравіта́ції
two-fluid ~ = 1. двопли́нова тео́рія (плазми) 2. двокомпоне́нтна тео́рія (рідинного гелію)
two-body ~ = див. two-particle ~
two-particle ~ = тео́рія двох тіл [части́нок], двочасти́нко́ва тео́рія
undecidable ~ = нерозв’я́зна тео́рія
unified ~ = узага́льнена [єди́на] тео́рія
unified field ~ = єди́на тео́рія по́ля
ubsubstantiated ~ = необґрунто́вана тео́рія
valence-bond ~ = тео́рія вале́нтного зв’язку́
variational ~ = варіяці́йна тео́рія
variational field ~ = варіяці́йна тео́рія по́ля
vibronic ~ = вібро́нна тео́рія
viscoelastic ~ = тео́рія в’язкопру́жности
wave ~ of light = хвильова́ тео́рія сві́тла
weakly nonlinear ~ = слабконеліні́йна тео́рія
weakly-turbulent plasma ~ = тео́рія слабкотурбуле́нтної пла́зми
well-known ~ = загальновідо́ма тео́рія
unit 1. одини́ця (число, цифра) || одини́чний; що дорі́внює одини́ці 2. одини́ця фізи́чної величини́ 3. апара́т, при́стрій, при́лад (окремий) 4. ву́зол, блок; елеме́нт (пристрою) 5. (х.) ла́нка
['juːnɪt]
~ of angle = одини́ця кута́
~ of area = одини́ця пло́щі
~ of charge = одини́ця заря́ду
~ of current = одини́ця си́ли стру́му
~ of energy = одини́ця ене́ргії
~ of fluid measure = одини́ця ріди́нної мі́сткости
~ of force = одини́ця си́ли
~ of information = одини́ця інформа́ції
~ of length = одини́ця довжини́
~ of measurement = мі́рча одини́ця, одини́ця мі́ряння [вимі́рювання]
~ of a physical quantity = фізи́чна одини́ця, одини́ця фізи́чної величини́
~ of pressure = одини́ця ти́ску
~ of superficial area = одини́ця пло́щі
~ of temperature = одини́ця температу́ри
~ of time = одини́ця ча́су
~ of volume = одини́ця о́б’є́му
~ of work = одини́ця робо́ти
absolute ~ = абсолю́тна одини́ця
absorption ~ = се́бін, одини́ця звукопоглина́ння (еквівалент поглинання одним квадратним футом абсолютного поглинача)
acoustical ~ = акусти́чна одини́ця
acoustic reactance ~ = акусти́чний ом, ако́м
acoustic resistance ~ = акусти́чний ом, ако́м
antijamming ~ = протизава́дний при́стрій
apothecaries ~s = апте́карська систе́ма одини́ць (маси)
arbitrary ~ = дові́льна одини́ця
arithmetical ~ = аритмети́чний блок (комп’ютера)
arithmetic-logic ~ = аритмети́чний блок (комп’ютера)
astronomical ~ = [AU] астрономі́чна одини́ця [а.о.]
atomic ~ = а́томна одини́ця
atomic mass ~ = [amu] а́томна одини́ця ма́си [а.о.м.]
base ~ = основна́ одини́ця (на відміну від похідної)
bistable ~ = (техн.) двоста́новий елеме́нт
Board of Trade ~ = кілова́т-годи́на
British thermal ~ = [Btu] брита́нська теплова́ одини́ця (1054.5 Дж)
canonical time ~ = (астр.) каноні́чна одини́ця ча́су (13.447052 хв)
cascade ~ = радіяці́йна [каска́дова] довжина́ (пробігу частинки)
centigrade heat ~ = [CHU] стоґра́дусна теплова́ одини́ця (1900.44 Дж), фунт-кало́рія
charging ~ = заряджа́льний [насна́жувальний] при́стрій
chemical mass ~ = хемі́чна одини́ця ма́си
coherent ~ = когере́нтна одини́ця (що її запис у термінах основних одиниць містить одиничні коефіцієнти)
collating ~ = порі́внювач, порі́внювальний при́стрій
common ~s = загальнови́знана систе́ма одини́ць
comparing ~ = компара́тор
complex ~ = ко́мплексна одини́ця; унімодуля́рне число́
construction ~ = ву́зол; блок; мо́дуль; елеме́нт констру́кції
control ~ = блок керува́ння; реґулюва́льний блок
conventional ~ = умо́вна одини́ця
crystal ~ = ква́рцовий елеме́нт
deprecated ~ = нерекомендо́вана одини́ця
derived ~ = похідна́ одини́ця
digital ~ = цифрови́й при́стрій
disk ~ = ди́сковий при́стрій
dimensional ~ = розмі́рнісна одини́ця
dimensionless ~ = безрозмі́рнісна одини́ця
electrical ~ = електри́чна одини́ця
electromagnetic ~s = [emu] електромагне́тна систе́ма одини́ць
electrostatic ~s = [esu] електростати́чна систе́ма одини́ць
energy ~ = одини́ця ене́ргії
entropy ~ = ентропі́йна одини́ця
equivalent ~ = еквівале́нтна одини́ця
expulsion-fuse ~ = вихлипни́й топки́й [плавки́й] запобі́жник
feed ~ = живи́льник, живи́льний при́стрій
Finsen ~ [FU] фі́нсен (одиниця інтенсивности ультрафіолетового проміння)
flash ~ = спалахі́вка
flux ~ [fu] (астр.) одини́ця пото́ку (10-26 Вт/м2 Гц)
fuel ~ = (яф) твел, тепловидільни́й елеме́нт
functional ~ = функці́йний при́стрій [елеме́нт, блок, ву́зол]
fundamental ~ = основна́ одини́ця (на відміну від похідної)
Gaussian ~ = Ґа́усова одини́ця, одини́ця Ґа́усової систе́ми
geopotential ~ = одини́ця ґравітаці́йного потенція́лу, геопотенція́льна одини́ця
German R ~ = (яф) одини́ця поту́жности до́зи (близько 1.5 Р/сек)
gravimetric ~ = одини́ця ваги́
Hartree ~s = систе́ма одини́ць Га́ртрі
heat ~ = теплова́ одини́ця; одини́ця теплоти́
high-pressure ~ = високоти́сковий аґреґа́т, високоти́скова уста́ва [устано́вка]
high-voltage ~ = високонапру́гова уста́ва [устано́вка]
imaginary ~ = уя́вна одини́ця, число́ i
input ~ = входо́вий блок [при́стрій]
input-output ~ = блок [при́стрій] вво́дження-виво́дження
in-system ~ = систе́мна одини́ця
interchangeable ~s = взаємозамі́нні бло́ки [вузли́]
international ~ = міжнаро́дна одини́ця
international table British thermal ~ = (BtuIT) брита́нська теплова́ одини́ця (1055.05585262 Дж)
irradiation ~ = опромі́нювач
light ~ = світлова́ одини́ця
Lorentz ~ = (сп.) Ло́ренцова одини́ця
luminous-intensity ~ = одини́ця інтенси́вности [си́ли] сві́тла
magnetic ~ = магне́тна одини́ця
mass ~ = одини́ця ма́си
mean British thermal ~ = (Btumean) брита́нська теплова́ одини́ця (1055.79 Дж)
measuring ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій
mechanical ~ = 1. механі́чна одини́ця 2. механі́чний при́стрій
Meinzer ~ = Ма́йнцерова одини́ця
mesogenic ~ = (фх) мезоге́н
metering ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій
metric ~ = метри́чна одини́ця
metric-technical ~ of mass [TME] техні́чна метри́чна одини́ця ма́си (9.80665 кг)
milli-mass ~ = [mmu] одна́ ти́сячна (від) а́томної одини́ці ма́си
mobile ~ = 1. пересувни́й [переносни́й] при́стрій 2. пересувна́ (радіо)ста́нція
monomer(ic) ~ = елемента́рна (мономе́рна) ла́нка
multiple ~ = кра́тна одини́ця
national ~ = націона́льна одини́ця
noncoherent ~ = некогере́нтна одини́ця
normalized ~ = (з)нормо́вана одини́ця
non-system ~ = позасисте́мна одини́ця
off-system ~ = позасисте́мна одини́ця
(one‑)thousandth mass ~ = енергети́чний еквівале́нт одніє́ї ти́сячної (від) а́томної одини́ці ма́си (1.49176 ×10-13 Дж)
open-window [OW] ~ = се́бін, одини́ця звукопоглина́ння
output ~ = виходо́вий блок [при́стрій]
photometric ~ = фотометри́чна одини́ця
photoflash ~ = фотоспалахі́вка, фотоспа́лахо́вий при́стрій
physical ~ = фізи́чна одини́ця, одини́ця фізи́чної величини́
pickup ~ = дава́ч
plug-in ~ = знімни́й блок [ву́зол]
power ~ = 1. одини́ця поту́жности 2. силови́й блок; сило́вня 3. енергобло́к
power-generating ~ = енергобло́к
power-supply ~ = живи́льник, блок жи́влення
practical ~s = систе́ма одини́ць МКСА, практи́чні одини́ці
probability ~ = про́біт
production ~ = виробни́ча одини́ця
radiation ~ = радіяці́йна одини́ця, радіяці́йна [каска́дова] довжина́ (пробігу частинки)
radiation-dose ~ = одини́ця до́зи опромі́нення
radiation-dose-rate ~ = одини́ця поту́жности до́зи
radioactivity ~ = одини́ця радіоакти́вности
radio-frequency ~ = високочасто́тний блок (передавача, приймача)
radiometric ~ = радіометри́чна одини́ця
rationalized ~s = раціоналізо́вана систе́ма одини́ць
reactivity ~ = одини́ця реакти́вности (ядерного реактора)
real ~ = ді́йсна одини́ця
reduced ~ = зве́дена одини́ця
relative ~ = відно́сна одини́ця
remote pickup ~ = теледава́ч, дистанці́йний дава́ч
reverberation ~ = ревербера́тор
sample ~ = елеме́нт ви́бірки
sampling ~ = елеме́нт ви́бірки
scaling ~ = перерахунко́ва схе́ма (електрична)
sealed-in ~ = загерметизо́ваний блок
self-contained ~ = автоно́мний при́стрій [блок]
sensation ~ = (заст.) одини́ця гу́чности
sensing ~ = се́нсор, чутли́вий елеме́нт
separative work ~ = (яф) одини́ця робо́ти відокре́млювання ізото́пів
shower ~ = зли́вова [лави́но́ва] одини́ця, зли́вова довжина́ (пробігу частинки)
SI ~ = одини́ця міжнаро́дної систе́ми [SI]
sight ~ = (оптичний) при́стрій наво́дження (неоптичної системи)
solar ~s = (астр.) сонце́ва систе́ма одини́ць
solar neutrino ~ = [SNU] (астр.) одини́ця сонце́вих нейтри́н
Solomon R ~ = (яф) одини́ця поту́жности до́зи (2100 рентґен/год)
square-foot ~ of absorption = се́бін, одини́ця звукопоглина́ння
standby ~ = резе́рвний [запасни́й] блок
stereorepeating ~ = стереобло́к (макромолекули)
strontium ~ [SU] (яф) стро́нцієва одини́ця (вмісту стронцію відносно кальцію в середовищі)
structural ~ = структу́рний елеме́нт
submultiple ~ = части́нна [ча́сткова, дробо́ва] одини́ця
sunshine ~ = (заст., я ф) стро́нцієва одини́ця
supply ~ = живи́льник, блок жи́влення
system ~ = 1. систе́мна одини́ця 2. (комп.) систе́мний блок
technical ~ of mass = техні́чна одини́ця ма́си
thermal ~ = теплова́ одини́ця, одини́ця теплоти́
thousandth mass ~ = енергети́чний еквівале́нт одніє́ї ти́сячної (від) а́томної одини́ці ма́си (1.49176 ×10-13 Дж)
timing ~ = та́ймер
tolerance ~ = одини́ця до́пуску
volume ~ = одини́ця гу́чности
x-ray ~ = рентґе́нівський апара́т
wave 1. хви́ля || хвильови́й || колиха́тися, хвилюва́тися 2. ти́льда, ву́жик, си́мвол ~
[weɪv]
~ of crystallization = хви́ля кристалі́ння [кристаліза́ції], кристалізаці́йна хви́ля
~ of magnetization = хви́ля магнетува́ння
absorbed ~ = погли́нена хви́ля
accelerated ~ = пришви́дшена хви́ля
accelerating ~ = пришви́дшувальна хви́ля
acceleration ~ = пришви́дшувальна хви́ля
accompanying ~ = супрові́дна хви́ля
acoustic ~ = звукова́ [акусти́чна] хви́ля, звук
acoustic spin ~ = акусти́чна спі́нова хви́ля
additional light ~ = (тт) додатко́ва світлова́ хви́ля, Пе́карова хви́ля
air ~ = пові́тряна хви́ля
Alfvén ~ = А́ль(ф)венова хви́ля
amplified ~ = підси́лена хви́ля
amplitude-modulated ~ = амплітудозмодульо́вана хви́ля
angle-shock ~ = скісна́ уда́рна хви́ля
anharmonic ~ = ангармоні́чна хви́ля
aperiodic ~ = аперіоди́чна хви́ля
atmospheric ~ = атмосфе́рна хви́ля
atmospheric radio ~ = атмосфе́рна радіохви́ля
attached shock ~ = невідокре́млена [приє́днана] уда́рна хви́ля
attenuated ~ = посла́блена хви́ля
augmented plane ~ = приє́днана пло́ска хви́ля
axial ~ = ві́сна [осьова́] хви́ля
back ~ = зворо́тна хви́ля
backscattered ~ = хви́ля, розсі́яна наза́д
backward ~ = зворо́тна хви́ля
ballistic ~ = балісти́чна хви́ля
barotropic ~ = баротро́пна хви́ля
blast ~ = вибухо́ва хви́ля
Bloch ~ = Бло́хова хви́ля
body ~ = о́б’є́мна хви́ля
boundary ~ = межова́ хви́ля (сейсмічна)
bow ~ = чі́льна (уда́рна) хви́ля
breakdown ~ = хви́ля пробо́ю
bulk ~ = о́б’є́мна хви́ля
burst ~ = вибухо́ва хви́ля (спричинена вибухом ракети чи бомби)
capillary ~ = капіля́рна хви́ля
carrier ~ = хви́ля-носі́й, змодульо́вана хви́ля
centimetric ~s = сантиметро́ві хви́лі (довжини хвиль 1 – 10 см, частоти 3 – 30 ГГц)
charge-density ~ = хви́ля заря́дової густини́
circular electric ~ = колова́ електри́чна хви́ля, TE-хви́ля з осьово́ю симе́трією
circular magnetic ~ = колова́ магне́тна хви́ля, TM-хви́ля з осьово́ю симе́трією
circularly polarized ~ = циркуля́рно поляризо́вана хви́ля, хви́ля з колово́ю поляриза́цією
classical ~ = класи́чна хви́ля
clockwise-polarized ~ = правополяризо́вана хви́ля, хви́ля з пра́вою колово́ю поляриза́цією
coherent ~s = когере́нтні хви́лі
cold ~ = хви́ля хо́лоду, холо́дна хви́ля
combustion ~ = хви́ля горі́ння
composite ~ = складна́ хви́ля
compound ~ = (фіз. плинів) компа́ундна хви́ля
compression(al) ~ = 1. сти́скова [пружна́, ро́зтяго-сти́скова] хви́ля; хви́ля ро́зтягу-сти́ску, хви́ля стиска́ння [сти́ску, ущі́льнювання] 2. (гф) норма́льна хви́ля
compressional-dilatational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
concentration ~ = хви́ля концентра́ції
concentric ~ = концентри́чна хви́ля
condensation shock ~ = конденсаці́йна уда́рна хви́ля, хви́ля стрибка́ конденса́ції
conical ~ = коні́чна хви́ля
constant-amplitude ~ = сталоампліту́дна хви́ля
continuous ~ = незгасна́ хви́ля
converging (spherical) ~ = збі́жна [східна́] (сфери́чна) хви́ля
converted ~ = трансформо́вана [(с)конверсо́вана] хви́ля
cosmic radio ~s = космі́чні радіохви́лі
counterclockwise-polarized ~ = лівополяризо́вана хви́ля, хви́ля з лі́вою колово́ю поляриза́цією
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] хви́лі
creeping ~ = ковзна́ (поверхнева) хви́ля; повзка́ хви́ля
critical ~ = крити́чна хви́ля (у хвилеводі), хви́ля з крити́чною частото́ю
crowdion ~ = краудіо́нна хви́ля
cutoff ~ = хви́ля відтина́ння (у хвилеводі)
cyclotron ~ = циклотро́нна хви́ля
cylindrical ~ = циліндри́чна хви́ля
damped ~ = 1. згасна́ хви́ля 2. посла́блена хви́ля
de Broglie ~ = де-Бро́йлева хви́ля; фа́зова хви́ля
decametric ~s = декаметро́ві хви́лі, коро́ткі радіохви́лі (довжини хвиль 10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц)
decaying ~ = 1. згасна́ хви́ля 2. розпадна́ хви́ля
decimetric ~s = дециметро́ві хви́лі (довжини хвиль 0.1 – 1 м, частоти 300 МГц – ГГц)
deflagration ~ = дефлаграці́йна хви́ля, хви́ля дефлагра́ції
deflected ~ = відхи́лена хви́ля
density ~ = хви́ля густини́
depolarized ~ = деполяризо́вана хви́ля
detached shock ~ = відокре́млена уда́рна хви́ля
detonation ~ = детонаці́йна хви́ля, хви́ля детона́ції
diffracted ~ = (з)дифраго́вана хви́ля
dilatational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
direct ~ = пряма́ хви́ля (що не зазнала відбиття чи заломлення)
dispersed ~ = (з)дисперго́вана хви́ля
dispersive ~ = диспе́рсна хви́ля
dissipationless ~ = бездисипати́вна хви́ля
distorted ~ = (з)деформо́вана хви́ля
distortional ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
disturbance ~ = хви́ля збу́рювання
disturbed ~ = збу́рена хви́ля
disturbing ~ = збу́рювальна хви́ля
diverging (spherical) ~ = розбі́жна [розхідна́] (сфери́чна) хви́ля
dominant ~ = доміна́нтна хви́ля (у хвилеводі)
downward ~ = дозе́мна хви́ля
drift ~ = дре́йфова хви́ля
dynamic ~ = динамі́чна хви́ля
echo ~ = відлу́нна [е́хова] хви́ля
edge ~ = крайова́ хви́ля
Einstein-Rosen ~ = хви́ля Айншта́йна-Ро́зена
elastic ~ = 1. пружна́ хви́ля 2. акусти́чна хви́ля
elastoplastic ~ = пружнопласти́чна хви́ля
electric ~ = електри́чна [Ге́рцова] хви́ля
electroacoustic ~ = електроакусти́чна хви́ля
electromagnetic ~ = електромагне́тна хви́ля
electromagnetic shock ~ = електромагне́тна уда́рна хви́ля
electron(ic) ~ = електро́нна хви́ля
electron-cyclotron ~ = електро́нна циклотро́нна хви́ля
electron plasma ~ = електро́нна пла́змо́ва хви́ля
electron-sound ~ = електроннозвукова́ хви́ля
electrostatic ~ = електростати́чна хви́ля
elliptically polarized ~ = хви́ля з еліпти́чною поляриза́цією
emitted ~ = ви́промінена хви́ля
enhanced ~ = підси́лена хви́ля
entropy ~ = хви́ля ентропі́ї
equivalent sine ~ = еквівале́нтна синусо́їдна хви́ля
equivoluminal ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
exchange ~ = обмі́нна хви́ля
exchange spin ~ = обмі́нна спі́нова хви́ля
excitation ~ = хви́ля збу́дження
excited ~ = збу́джена хви́ля
exciting ~ = збу́джувальна хви́ля
exciton ~ = ексито́нна хви́ля
expansion ~ = (гф) хви́ля розрі́джування
external ~ = поверхне́ва хви́ля (у плині)
extraneous ~ = 1. парази́тна хви́ля 2. сторо́ння хви́ля
extraordinary ~ = незвича́йна хви́ля
extraterrestrial ~ = позазе́мна хви́ля
fast ~ = швидка́ хви́ля
fast magnetosonic ~ = швидка́ магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
finite-amplitude ~ = хви́ля зі скінче́нною ампліту́дою
flexural ~ = зги́нова хви́ля
fluctuation ~ = флюктуаці́йна хви́ля
foamy ~ = пі́нява хви́ля, баране́ць
forced ~ = (фіз. плинів) примусо́ва хви́ля
forward-scattered ~ = хви́ля, розсі́яна впере́д
fractional sine ~ = утя́та синусо́їдна хви́ля
freak ~ = хви́ля-ґева́л (поодинока велетенська океанічна хвиля)
free (progressive) ~ = ві́льна хви́ля (що не зазнає впливу межових ефектів)
free space ~ = електромагне́тна хви́ля у ва́куумі (що не зазнає впливу межових ефектів)
free-traveling ~ = біжу́ча хви́ля
frequency-modulated ~ = частотозмодульо́вана хви́ля
fundamental ~ = основна́ хви́ля, основна́ гармо́ніка
galactic radio ~ = галакти́чна радіохви́ля
Gerstner ~ = Ґе́рстнерова хви́ля
giant ~ = велете́нська хви́ля (океанічна)
gravitational ~ = ґравітаці́йна хви́ля
gravity ~ = ґравітаці́йна хви́ля (у плині)
ground ~ = (гф) позе́мна хви́ля, поверхне́ва хви́ля (на поверхні землі)
ground-reflected ~ = відби́та від землі́ хви́ля
guided ~ = спрямо́вувана [ве́дена] хви́ля
half ~ = полови́нна хви́ля, півхви́ля; хви́ля полови́нної довжини́
harmonic ~ = гармоні́чна хви́ля
heat ~ = теплова́ хви́ля
hectometric ~s = гектометро́ві хви́лі, сере́дні радіохви́лі (довжини хвиль 100 м – 1 км, частоти 300 кГц – МГц)
Heitler-London ~ = хви́ля Га́йтлера-Ло́ндона
helical ~ = спіра́льна хви́ля
helicoidal ~ = геліко́їдна хви́ля
helicon ~ = геліко́н, геліко́нна хви́ля
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова хви́ля
Hertzian ~ = Ге́рцова [електри́чна] хви́ля
high-intensity ~ = інтенси́вна хви́ля
hot ~ = (гф) теплова́ хви́ля
hybrid (electromagnetic) ~ = гібри́дна (електромагне́тна) хви́ля
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна хви́ля, уда́рна хви́ля в пли́ні
hydromagnetic ~ = магнетогідродинамі́чна [гідромагне́тна] хви́ля
hyperfrequency ~ = гіперчасто́тна (мікро)хви́ля (довжини см – м)
hypersonic ~ = гіперзвукова́ хви́ля (частота понад 500 МГц)
impinging ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
incident ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
incoherent ~s = некогере́нтні хви́лі
incoming ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
indirect ~ = непряма́ хви́ля (радіохвиля, що надходить непрямим шляхом унаслідок відбиття чи заломлення)
induced ~ = (з)індуко́вана хви́ля
inertia ~ = інерці́йна хви́ля
infragravity ~ = інфраґравітаці́йна хви́ля (у плині)
infralow-frequency ~ = наднизькочасто́тна хви́ля
infrared ~ = інфрачерво́на хви́ля
infrasonic ~ = інфразвукова́ хви́ля (частоти, менші за 15 Гц)
interacting ~s = взаємоді́йні хви́лі
interfacial ~ = межова́ хви́ля, хви́ля на межі́ по́ділу фаз
interference ~ = зава́дна [інтерференці́йна] хви́ля
interfering ~s = інтерферівні́ хви́лі
intermediate-frequency ~ = промі́жна́ хви́ля
internal ~ = вну́трішня хви́ля (у плині)
ion ~ = йо́нна хви́ля
ion-acoustic ~ = йо́нна звукова́ [йо́нна акусти́чна] хви́ля
ion-cyclotron ~ = йо́нна циклотро́нна хви́ля
ion plasma ~ = йо́нна пла́змо́ва хви́ля
ion-sound ~ = йо́нна звукова́ [йо́нна акусти́чна] хви́ля
ionization ~ = хви́ля йоніза́ції
ionospheric ~ = 1. йоносфе́рна хви́ля 2. (рф) просторо́ва хви́ля
irrotational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінова хви́ля
kilometric ~s = кілометро́ві хви́лі, до́вгі радіохви́лі (довжини хвиль 1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц)
kinematic ~ = кінемати́чна хви́ля
kink ~ = кінк, зги́нова [кі́нкова] хви́ля
Lamb ~ = Ле́мбова хви́ля
Langmuir ~ = Ле́нґмюрова хви́ля
large-amplitude ~ = великоампліту́дна хви́ля
lateral ~ = бічна́ хви́ля
lattice ~ = (тт) ґратко́ва хви́ля, хви́ля колива́нь (кристалі́чної) ґра́тки
lee ~ = (фіз. плинів) бар’є́рна хви́ля
light ~ = світлова́ хви́ля
linear ~ = ліні́йна хви́ля
linearly polarized ~ = пло́скополяризо́вана [ліні́йно поляризо́вана] хви́ля
long ~s = 1. до́вгі хви́лі 2. сере́дні [гектометро́ві], до́вгі [кілометро́ві] і наддо́вгі [міріяметро́ві] радіохви́лі (хвилі з довжинами, що перевищують найбільшу довжину хвилі діяпазону радіомовлення 545 м; частоти, нижчі за 550 кГц)
longer-wavelength ~ = до́вша хви́ля
longest-wavelength ~ = найдо́вша хви́ля
longitudinal ~ = поздо́вжня хви́ля
Love ~ = Ла́вова хви́ля
lower-hybrid ~ = нижньогібри́дна хви́ля
Mach ~ = Ма́хова хви́ля
magnetic ~ = (тт) хви́ля магнетува́ння
magnetoacoustic ~ = магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
magnetoelastic ~ = магнетопружна́ хви́ля
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чна [гидромагне́тна] хви́ля
magnetoionic ~ = (гф) магнетойо́нна хви́ля
magnetosonic ~ = магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
magnetostatic ~ = магнетостати́чна хви́ля
magnetostatic spin ~ = магнетостати́чна спі́нова хви́ля
magnon ~ = магно́н, магно́нна хви́ля, кванто́вана спі́нова хви́ля
maintained ~ = незгасна́ (підсилювана) хви́ля
mass-density ~ = хви́ля ма́сової густини́
matter ~ = де-Бро́йлева хви́ля; хви́ля мате́рії
medium-frequency ~ = сере́дня хви́ля
metric ~s = метро́ві хви́лі (довжини хвиль 1 – 10 м, частоти 300 – 30 МГц)
millimeter ~s = див. millimetric ~s
millimetric ~s = міліметро́ві хви́лі (довжини хвиль мм – 1 см, частоти 30 – 300 ГГц)
modulated ~ = (з)модульо́вана хви́ля
modulating ~ = модуляці́йна хви́ля
monochromatic ~ = монохромати́чна хви́ля
myriametric ~s = міріяметро́ві хви́лі, наддо́вгі радіохви́лі (довжини 10 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц)
negative-energy ~ = хви́ля з від’є́мною ене́ргією
neutral ~ = стабі́льна хви́ля (що не зазнає згасання чи підсилювання), хви́ля зі ста́лою ампліту́дою
nondispersive ~ = недисперго́вна хви́ля
nonlinear ~ = неліні́йна хви́ля
nonmonochromatic ~ = немонохромати́чна хви́ля
nonperturbed ~ = незбу́рена хви́ля
nonplane ~ = непло́ска хви́ля
nonpotential ~ = непотенція́льна хви́ля
nonresonant ~ = нерезона́нсна хви́ля
nonstationary ~ = нестаціона́рна хви́ля
nonsymmetrical ~ = несиметри́чна хви́ля
normally-dispersive ~ = норма́льно дисперго́вна хви́ля
nuclear spin ~ = я́дерна/ядро́ва спі́нова хви́ля
oblique ~ = скісна́ хви́ля
oblique shock ~ = скісна́ уда́рна хви́ля
oceanic ~ = океані́чна хви́ля
ocean surface ~ = поверхне́ва океані́чна хви́ля
opposite-phase ~ = протифа́зова хви́ля
optical spin ~ = опти́чна спі́нова хви́ля
ordinary ~ = звича́йна хви́ля
orthogonal ~s = ортогона́льні хви́лі
orthogonalized plane ~s = ортогоналізо́вані пло́скі хви́лі
orthonormalized ~s = ортонормо́вані хви́лі
outgoing ~ = виходо́ва хви́ля
parametric ~ = параметри́чна хви́ля
parametrically coupled ~s = параметри́чно зв’я́зані хви́лі
parametrizable ~ = параметризо́вна хви́ля
parametrized ~ = параметризо́вана хви́ля
partial ~ = парці́йна [парція́льна] хви́ля
partially-polarized ~ = частко́во поляризо́вана хви́ля
Pekar ~ = Пе́карова хви́ля
penumbral ~ = (астр.) напівтіньова́ хви́ля
periodic ~ = періоди́чна хви́ля
permanent ~ = уста́лена [стаціона́рна] хви́ля (у плині)
perturbation ~ = хви́ля збу́рювання, збу́рювальна хви́ля
perturbed ~ = збу́рена хви́ля
perturbing ~ = збу́рювальна хви́ля
phase-modulated ~ = фазозмодульо́вана хви́ля
phonon ~ = фоно́нна хви́ля
pilot ~ = хви́ля-піло́т
plane ~ = пло́ска хви́ля
plane-polarized ~ = пло́скополяризо́вана [ліні́йно поляризо́вана] хви́ля
planetary ~ = плане́тна хви́ля
plasma ~ = пла́змо́ва хви́ля
polariton ~ = полярито́нна хви́ля
polarization ~ = поляризаці́йна хви́ля, хви́ля поляриза́ції
polarized ~ = поляризо́вана хви́ля
potential ~ = потенція́льна хви́ля
pressure ~ = 1. ти́скова хви́ля 2. ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
primary ~ = перви́нна хви́ля
probability ~ = хви́ля ймові́рности
progressive ~ = біжу́ча [по́ступна́] хви́ля
propagating ~ = поши́рювана [поширна́] хви́ля; хви́ля, що поши́рюється
proper ~ = власти́ва хви́ля
pseudospin ~ = псевдоспі́нова хви́ля
pulse-modulated ~ = і́мпульсно (з)модульо́вана хви́ля
pulsed ~ = і́мпульсна хви́ля
pump(ing) ~ = нагніта́льна хви́ля
quantized ~ = кванто́вана хви́ля
quantized spin ~ = магно́н, кванто́вана спі́нова хви́ля
quantum ~ = ква́нтова хви́ля
quasi-acoustic spin ~ = квазиакусти́чна спі́нова хви́ля
quasi-monochromatic ~ = квазимонохромати́чна хви́ля
radial ~ = радія́льна хви́ля
radiated ~ = ви́промінена хви́ля
radio ~ = радіохви́ля (частоти 10 кГц – 300 ГГц)
random ~ = випадко́ва хви́ля
rarefaction ~ = хви́ля розрі́джування
Rayleigh ~ = хви́ля Ре́йлі [Реле́я]
recombination ~ = рекомбінаці́йна хви́ля
rectangular ~ = прямоку́тна [меа́ндрова] хви́ля
reflected ~ = відби́та хви́ля
refracted ~ = зало́млена хви́ля
relaxation ~ = релаксаці́йна хви́ля
resonant ~ = резона́нсна хви́ля
resonating ~ = резона́нсна хви́ля
resultant ~ = вислідна́ хви́ля
retarded ~ = зага́яна хви́ля
retrograde ~ = ретроґра́дна хви́ля (в атмосфері)
return ~ = зворо́тна хви́ля
rogue ~ = (ОГ) хви́ля-ґева́л (поодинока велетенська океанічна хвиля)
Rossby ~ = хви́ля Ро́сбі
rotational ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
sawtooth(ed) ~ = пиля́ста [пилча́ста] хви́ля
scattered ~ = розсі́яна хви́ля
sea ~ = морська́ хви́ля
secondary ~ = 1. втори́нна хви́ля 2. (гф) зсу́вова хви́ля
sectoral ~ = се́кторна хви́ля
seismic ~ = сейсмі́чна хви́ля
seismic s(hear) ~ = зсу́вова сейсмі́чна хви́ля
shake ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
sharp-crested ~ = хви́ля з го́стрим гре́бенем
shear ~ = (мех., гф) зсу́вова хви́ля
shear-gravity ~ = (гф) зсу́вова ґравітаці́йна хви́ля (у плині)
shock ~ = уда́рна хви́ля
short ~s = коро́ткі хви́лі (проміння в межах і поблизу видної частини електромагнетного спектру, довжини хвиль 0.4 – 1 мкм)
short-crested ~ = хви́ля зі скінче́нним гре́бенем
shorter-wavelength ~ = коро́тша хви́ля
shortest-wavelength ~ = найкоро́тша хви́ля
side ~ = бічна́ хви́ля
signal ~ = сигна́льна хви́ля
signifcant ~ = вели́ка хви́ля (в океані)
simple ~ = про́ста́ хви́ля
simple harmonic ~ = монохромати́чна хви́ля
sine ~ = синусо́їдна хви́ля
sinusoidal ~ = синусо́їдна хви́ля
sky ~ = йоносфе́рна хви́ля
slow ~ = пові́льна хви́ля (що має фазову швидкість у середовищі, меншу за швидкість світла)
small-amplitude ~ = малоампліту́дна хви́ля
solitary ~ = соліто́н, поодино́ка хви́ля
sonic ~ = звукова́ хви́ля (що поширюється зі швидкістю звуку)
sound ~ = звукова́ [акусти́чна] хви́ля
space ~ = просторо́ва хви́ля
space-charge ~ = хви́ля просторо́вого заря́ду
spatial ~ = просторо́ва хви́ля
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дна хви́ля
specularly reflected ~ = дзерка́льно відби́та хви́ля
spherical ~ = сфери́чна хви́ля
spin ~ = спі́нова хви́ля
spin-density ~ = хви́ля спі́нової густини́
square ~ = меа́нд(е)р, прямоку́тна [меа́ндрова] хви́ля, меа́ндрові колива́ння
stable ~ = стійка́ хви́ля
standing ~ = стоя́ча хви́ля
stationary ~ = 1. стаціона́рна хви́ля 2. (ідеальна) стоя́ча хви́ля
steady-state ~ = уста́лена хви́ля
stimulated ~ = (з)індуко́вана хви́ля
storm ~ = штормова́ хви́ля
strain ~ = деформаці́йна хви́ля, хви́ля деформа́ції
stray ~ = 1. мандрівна́ хви́ля 2. парази́тна хви́ля
stress ~ = напру́гова хви́ля, хви́ля (механічної) напру́ги [напру́ження]
stress ~ = пружна́ хви́ля
subcarrier ~ = хви́ля-підносі́й
submillimeter ~s = субміліметро́ві хви́лі (довжини, менші за мм, частоти понад 300 ГГц)
subsonic ~ = дозвукова́ хви́ля (що має швидкість, меншу за швидкість звуку)
subsurface ~ = підповерхне́ва [підзе́мна, підво́дна] хви́ля
suction ~ = хви́ля розрі́джування
superhigh-frequency ~ = надвисокочасто́тна хви́ля
superimposed ~s = накла́дені хви́лі
supersonic ~ = надзвукова́ хви́ля (що має швидкість, більшу за швидкість звуку)
supraluminal ~ = надсвітлова́ хви́ля
surface ~ = поверхне́ва хви́ля
surface acoustic ~ = [SAW] поверхне́ва акусти́чна хви́ля
surface magnetic ~ = поверхне́ва магнетостати́чна хви́ля
surface spin ~ = поверхне́ва спі́нова хви́ля
symmetrical ~ = симетри́чна хви́ля
synchronous ~ = синхро́нна хви́ля
tangential ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
temperature ~ = температу́рна [теплова́] хви́ля
thermal ~ = теплова́ [температу́рна] хви́ля
tidal ~ = припли́вна хви́ля
tone-modulated ~ = тона́льно (з)модульо́вана хви́ля
toroidal ~ = торо́їдна хви́ля
torsional ~ = торсі́йна хви́ля, хви́ля закру́чування
traffic ~ = тра́нспортна хви́ля
transformed ~ = трансформо́вана хви́ля
transient ~ = перехі́дна́ [неуста́лена, нестаціона́рна] хви́ля
transmitted ~ = прохідна́ хви́ля
transverse ~ = 1. попере́чна хви́ля 2. (гф) зсу́вова хви́ля
transverse electric [TE] ~ = попере́чна електри́чна хви́ля
transverse electromagnetic [TEM] ~ = попере́чна електромагне́тна хви́ля
transverse magnetic [TM] ~ = попере́чна магне́тна хви́ля
trapezoidal ~ = трапецо́їдна хви́ля
traveling ~ = біжу́ча хви́ля
triangular ~ = трику́тна хви́ля
trochoidal ~ = трохо́їдна хви́ля
tropospheric ~ = тропосфе́рна хви́ля
twist ~ = закруто́ва [тві́стова] хви́ля, хви́ля за́круту
two-dimensional ~ = двови́мірна хви́ля
ultragravity ~ = ультраґравітаці́йна хви́ля
ultrashort ~s = ультракоро́ткі радіохви́лі (довжини хвиль менші за 10 м, частоти понад 30 МГц)
ultrasonic ~ = ультразвукова́ хви́ля (частоти понад 20 кГц)
unattenuated ~ = непосла́блена хви́ля
unbounded ~ = необме́жена хви́ля (що поширюється в недисипативному однорідному середовищі, що не має меж)
uncoupled ~ = незв’я́зана хви́ля
undamped ~ = 1. незгасна́ хви́ля 2. непосла́блена хви́ля
undeflected ~ = невідхи́лена хви́ля
undistorted ~ = не(з)деформо́вана хви́ля
undisturbed ~ = незбу́рена хви́ля
uniform plane ~ = однорі́дна пло́ска хви́ля
unmodulated ~ = не(з)модульо́вана хви́ля
unpolarized ~ = неполяризо́вана хви́ля
unscattered ~ = нерозсі́яна хви́ля
unstable ~ = нестійка́ хви́ля
unzipping ~ = (тт) хви́ля розстіба́ння [анзи́пінгу]
upward ~ = відзе́мна хви́ля
variable-amplitude ~ = змінноампліту́дна хви́ля
volume acoustic ~ = о́б’є́мна акусти́чна [звукова́] хви́ля
wake ~ = кільва́терна хви́ля
water ~ = хви́ля на воді́
weak ~ = слабка́ хви́ля
weakly damped ~ = слабкозгасна́ хви́ля
weakly nonlinear ~ = слабконеліні́йна хви́ля
whistler ~ = свист, ві́стлер, електро́нна циклотро́нна [свистова́] хви́ля
wind ~ = вітрова́ хви́ля
zero-energy ~ = хви́ля з нульово́ю ене́ргією

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

аксіо́м|а axiom
Архіме́дова ~ Archimedean axiom, axiom of Archimedes
~ Боре́ля-Лебе́ґа = Borel-Lebesgue axiom
~ ви́бору = axiom of choice
~ ви́значености = axiom of determination
~ ви́лученого тре́тього = propositional axiom
~ виокре́млювання = axiom of comprehension, comprehension principle
~ відді́льности = див. ~ відокремности
~ відокре́мности separability axiom, axiom of separation; (Гаусдорфова) Hausdorff separation axiom; (Урисонова) Urysohn separation axiom; (Фреше) Fréchet axiom
~ ві́дстані = distance axiom
~ впорядко́вування = axiom of order; axiom of betweenness
Га́усдорфова ~ Hausdorff axiom
групова́ ~ group axiom
Ґе́делева ~ Gödel(’s) axiom
~ дві́йки = (існування двійки будь-яких множин) axiom of coupling, axiom of pairing [pairs], axiom of elementary sets
~ Дедекі́нда-Ка́нтора = Dedekind-Cantor [Cantor-Dedekind] axiom
Дедекі́ндова ~ Dedekind(’s) axiom
~ дові́льного ви́бору = axiom of choice
~ дося́жности = axiom of accessibility
Евдо́ксова = ~ axiom of Eudoxus
~ екстенсі́йности = axiom of extensionality, axiom of extent
~ єди́ности = uniqueness axiom
~ замі́ни = axiom of replacement, axiom of substitution
~ зві́дности = reducibility axiom, axiom of reducibility
~ зв’язку́ = axiom of connection
~ зліче́нности = (перша/друга) (first/second) axiom of countability, (first/second) countability axiom
~ інду́кції = induction axiom, axiom of complete induction
~ інциде́нтности = axiom of incidence
~ існува́ння = (нескінченної множини) axiom of infinity; (порожньої множини) axiom of the empty set; (множини всіх підмножин) axiom of the power-set; (об’єднання елементів множини в нову множину) axiom of sum-set
Ка́нторова ~ Cantor’s (continuity) axiom
~ конґруе́нтности = axiom of congruence; (трикутників) congruence axiom of triangles
~ конструкти́вности = axiom of constructibility [constructivity]
~ математи́чної інду́кції = induction axiom, axiom of complete induction
~ метри́чного просто́ру = metric axiom
~ множини́ всіх підмножи́н = axiom of power-set, axiom of the family of subsets
~ мультиплікати́вности = multiplicative axiom
~ нале́жности = axiom of connection
~ насту́пности = successor axiom
незале́жна ~ independent axiom
~ недося́жности = axiom of inaccessibility, axiom for inaccessible sets
~ непере́рвности = continuity axiom; (імовірнісної міри) axiom of continuity of the probability measure; (Канторова) Cantor’s continuity axiom; (числової прямої, Дедекіндова) Dedekind (cut) axiom
~ нескінче́нности = axiom [postulate] of infinity
~ норма́льности = normality axiom
~ но́рми = norm axiom
~ нульово́ї множини́ = axiom of the empty set
~ об’є́днання = axiom of amalgamation; (двох множин) axiom of union; (елементів множини у нову множину) axiom of sum-set
~ о́б’ємности = axiom of extensionality
~ обме́ження = axiom of restriction
~ о́колу = neighborhood axiom
~ парале́льности = parallel axiom, axiom of parallelism
~ па́ри = див. ~ двійки
Па́шова ~ axiom of Pasch, Pasch axiom
—и Пеа́но = Peano(’s) axiom system
~ підмножи́н = subset axiom, axiom of subsets
~ підста́ви = axiom of foundation
~ підставля́ння = див. ~ заміни
~ повноти́ = axiom of completeness
~ поло́ження = axiom of position
~ поро́жньої множини́ = axiom of the empty set
~ поря́дку = axiom of order; axiom of betweenness
~ про дося́жні кардина́ли = axiom of accessibility
~ про недося́жні кардина́ли = axiom of inaccessibility, axiom for inaccessible sets [cardinals]
~ про парале́льні = axiom of parallelism, parallel axiom; (Евклідова) Euclid’s parallel axiom; (Лобачевського) Lobachevskian parallel postulate
пропозиці́йна = ~ propositional axiom
~ про поши́рення гомото́пії = homotopy extension axiom
~ реґуля́рности = axiom of regularity
~ рі́вности = axiom of equality
~ си́льної непере́рвности = (Канторова) strong axiom of continuity (of Cantor)
~ симе́трії = (для метрики) axiom of symmetry (for a metric)
~ сполу́чення = axiom of connection
~ сте́пеня = axiom of the power set
~ су́ми = axiom of sum-set
~ тото́жности = identity axiom, axiom of identity
~ то́чности = exactness axion
~ трику́тника = triangle axiom
Урисо́нова ~ Urysohn(’s) axiom
~ Фа́но = Fano axiom
~ Фреше́ = Fréchet axiom
~ Церме́ло = Zermelo axiom
~ цілкови́тої впорядко́вности = well-ordering statement [principle]
ампліту́д|а 1. amplitude 2. (межі) range 3. (значення) magnitude 4. (пікове значення напруги, струму) crest [peak] value
аналіти́чна ~ analytic amplitude
багаточасти́нко́ва ~ many-particle [many-body] amplitude
~ биття́ = beat amplitude
вели́ка ~ large amplitude □ з вели́кою —ою = large-amplitude
~ взаємоді́ї = interaction amplitude
висхідна́ ~ increasing amplitude
~ вібра́ції = vibration amplitude
~ відби́тої хви́лі = reflection [reflected(-wave)] amplitude
~ відлу́ння = echo amplitude, echo magnitude
~ відхиля́ння = deviation amplitude
~ гармо́ніки = harmonic amplitude
гіперболі́чна ~ hyperbolic amplitude
~ гойда́ння = (розмах) swing
двочасти́нко́ва ~ two-particle amplitude
ді́йсна ~ real amplitude
дуа́льна ~ dual amplitude
ефекти́вна ~ root-mean-square amplitude
~ е́ха [е́хо-сигна́лу] echo amplitude, echo magnitude
збі́льшувана ~ increasing amplitude
~ з ваго́ю = див. зважена ~
зва́жена ~ weighted amplitude
зве́дена ~ reduced amplitude
~ звукови́х колива́нь = sound [acoustic] amplitude
зме́ншувана ~ decreasing amplitude
~ змі́ни яскра́вости = (змінної зорі, астр.) amplitude of variation
змі́нна ~ variable [varying] amplitude
~ змі́нної напру́ги на сі́тці = grid swing
~ змі́нювання = amplitude of variation, variation amplitude
змодифіко́вана ~ modified amplitude
змодульо́вана ~ modulated amplitude
~ імові́рности = probability amplitude
~ і́мпульсу = pulse height [amplitude]
~ інтеґра́лу = amplitude of an integral
інтеґра́льна ~ integral amplitude
n-кана́лова ~ n-channel amplitude
кінце́ва ~ final amplitude
~ колива́нь = oscillation amplitude; (механічних) vibration amplitude
ко́мплексна ~ complex amplitude
Ко́мптонова ~ Compton (scattering) amplitude
куло́нівська ~ Coulomb (scattering) amplitude
~ луни́ = echo amplitude [magnitude]
максима́льна ~ peak amplitude
мала́ ~ small amplitude □ з мало́ю —ою = small-amplitude
малочасти́нко́ва ~ few-particle [few-body] amplitude
моде́льна ~ model amplitude
модифіко́вана ~ modified amplitude
~ модуляці́йного сигна́лу = modulation amplitude
модульо́вана ~ modulated amplitude
~ надхідно́ї хви́лі = incident wave amplitude
ненормо́вана ~ non-normalized amplitude
непараметризо́вана ~ nonparametrized [unparametrized] amplitude
неперенормо́вана ~ non-renormalized amplitude
неприйня́тна ~ nonpermissible amplitude
~ непружно́го розсі́ювання = inelastic scattering amplitude
нерезона́нсна ~ nonresonance amplitude
нерелятивісти́чна ~ nonrelativistic amplitude
несинґуля́рна ~ nonsingular amplitude
нескінче́нна ~ infinite amplitude
нормо́вана ~ normalized amplitude
~ носія́ = carrier amplitude
одночасти́нко́ва ~ one-particle [single-particle] amplitude
параметр(из)о́вана ~ parametrized amplitude
парці́йна ~ partial amplitude; (розсіювання) partial scattering amplitude
~ парці́йної хви́лі = partial(-wave) amplitude
парція́льна ~ див. парційна ~
перенормо́вана ~ renormalized amplitude
~ перехі́дно́го проце́су = transient amplitude
~ перехо́ду = transition amplitude
пі́кова ~ peak amplitude; (максимальне значення) crest [peak] value; (напруги) crest [peak] voltage; (струму) crest [peak] current
~ пі́ку = spike amplitude
повільнозмі́нна ~ slowly varying amplitude
подві́йна ~ double [peak-to-peak, total] amplitude, swing
позаенергети́чна ~ off-energy amplitude
~ по́ля = field amplitude
поро́гова ~ threshold amplitude
початко́ва ~ initial amplitude
~ по́шуку = hunting zone
прийня́тна ~ permissible amplitude
~ припли́ву = tidal range, range of tide
~ проце́су = amplitude of a process
~ пружно́го розсі́ювання = elastic scattering amplitude
~ пульса́цій = pulsation amplitude; (биття) beat amplitude; (слабких) ripple amplitude
~ реа́кції = reaction amplitude
~ Ре́дже = Regge amplitude
реджизо́вана ~ reggeized amplitude
резона́нсна ~ resonance amplitude
релятивісти́чна ~ relativistic amplitude
~ розго́ртки = scan [sweep] amplitude
~ ро́зпаду = decay amplitude
~ розсі́ювання = scattering amplitude; (частинки A на частинці B) particle A – particle B scattering amplitude; (частинки на ядрі) particle-nucleus scattering amplitude, amplitude of particle scattering by a nucleus
~ розсі́яної хви́лі = scattered wave amplitude
~ сві́тла = light amplitude
~ світлови́х колива́нь = light amplitude
сере́дня ~ average amplitude
середньоквадра́тна ~ root-mean-square amplitude
~ сигна́лу = signal amplitude
~ сигна́лу відлу́ння = echo amplitude
синґуля́рна ~ singular amplitude
скінче́нна ~ finite amplitude
спадна́ ~ decreasing amplitude
спараметр(из)о́вана ~ parametrized amplitude
спінозале́жна ~ spin-dependent amplitude
спінонезале́жна ~ spin-independent amplitude
стаціонарна ~ time-independent amplitude
структу́рна ~ (тт) structure amplitude
~ стру́му = current amplitude
сума́рна ~ net amplitude
тричасти́нко́ва ~ three-particle amplitude
узага́льнена ~ generalized amplitude
усере́днена ~ averaged amplitude
уя́вна ~ imaginary amplitude
Фа́йнменова [Фе́йнманова] ~ = Feynman amplitude
~ Фур’є́ = Fourier amplitude
~ хви́лі = wave amplitude; (носія) carrier amplitude
~ хита́ння = (розмах) swing
часозале́жна ~ time-dependent amplitude
часонезале́жна ~ time-independent amplitude
n-части́нко́ва ~ n-particle amplitude
вибира́ння//‌ви́бра́ння 1. selection; choosing 2. (проб, зразків) sampling (з – from), drawing of samples див. тж добирання 3. (виокремлювання, вилучання) discrimination 4. (місця під об’єкт) siting
багатоета́пне ~ = multistage sampling
багатофазове ~ = multiphase sampling
~ без верта́ння = sampling without replacement
~ без обме́жень = unrestricted sampling
~ без повто́рювання = sampling without replacement
безсторо́ннє ~ = unbiased sampling
випадко́ве ~ = random sampling; (без обмежень) simple [unrestricted] random sampling
дові́льне ~ = optional sampling
~ за гру́пами = quota sampling
~ з верта́нням = див. sampling with replacement
~ з ви́бірки = subsampling
~ з дові́льною ймові́рністю = sampling [selection] with arbitrary probability
~ з нескінче́нної суку́пности = sampling from an infinite set
~ з одна́ко́вою ймові́рністю = sampling [selection] with equal probability
~ з повто́рюванням = sampling with replacement
~ з(і) скінче́нної суку́пности = sampling from a finite set
імові́рнісне ~ = probability sampling
лотере́йне ~ = lottery sampling
~ мі́сця під а́томну електроста́нцію = nuclear power plant siting
~ мі́сця під будівни́цтво = siting
~ мі́сця під реа́ктор = reactor siting, site selection
небезсторо́ннє ~ = biased sampling
невипадко́ве ~ = nonrandom sampling див. тж сторонницьке ~
непере́рвне ~ = continuous sampling
неупере́джене ~ = див. безстороннє ~
не цілко́м випадко́ве ~ = restricted random sampling
одноразо́ве ~ = simple sampling
попере́днє ~ = preselection; preliminary sampling
пропорці́йне ~ = proportional sampling
псевдовипадко́ве ~ = quasi-random sampling
рівноймові́рне ~ = sampling [selection] with equal probability
системати́чне ~ = systematic sampling
~ систе́ми координа́т = coordinatization
сторо́нницьке ~ = purposive [judgment] sampling
упере́джене ~ = див. небезстороннє ~
високоймові́рний high-probability, highly probable
ві́дхил (-у) 1. (від заданого напряму) deflection (від – from; до – towards) 2. (від заданого чи середнього значення) deviation (від – from; до – towards); (стат.) deviate 3. (від заданого значення чи форми) departure (від – from) 4. (від номінального значення, заданого режиму тощо) excursion 5. (відхід) departure 6. (викид тощо) overshoot 7. (випадковий, флюктуація) fluctuation 8. (нахил) declination 9. (від вертикальної стінки) standoff 10. (відхід) departure (від – from) 11. (зміщення) bias 12. (зсув) shift 13. (опт.) (аберація) aberration 14. (кут відхилу променя) deviation (angle) 15. (похибка, стат.) error 16. (від норми) anomaly 17. (евекція, астр.) evection 18. (від теми) digression 19. (крутий поворот) swerve
абсолю́тний ~ = absolute deviation
асимптоти́чно рівномі́рно нехто́вний ~ = asymptotically uniformly negligible fluctuation
астрогеодези́чний ~ = astrogeodetic deflection
балісти́чний ~ = ballistic deflection
ваго́мий ~ = significant deviation
вели́кий ~ = great deviation; great deflection
вертика́льний ~ = vertical deflection
~ вго́ру = 1. (від середнього значення) upper [upward] deviation 2. (від потрібного значення) overshoot 3. (від заданого напряму) upward deflection
випадко́вий ~ = random deviation
вислідни́й ~ = net deflection
~ від кру́глої фо́рми = out-of-roundness
~ від о́сі = deviation [departure] from an axis
~ від ліні́йности = departure from linearity
~ від номіна́льного зна́чення = excursion
~ від но́рми = anomaly
відно́сний ~ = relative deviation
~ від обе́рненої пропорці́йности квадра́тові = (величини) deviation from the inverse-square law
~ від парале́льности = departure from parallelism
~ від пра́вильної фо́рми = departure from regularity
~ від пропорці́йности = deviation from proportionality
~ від прямоліні́йности = departure from rectilinearity
~ від режи́му = excursion
~ від стехіометри́чности = non-stoichiometry
~ від сфери́чности = departure from sphericity
~ від циліндри́чної фо́рми = departure from cylindricity
~ вни́з = 1. (від середнього значення) lower [downward] deviation 2. (від потрібного значення) undershoot 3. (від заданого напряму) downward deflection
Га́усдорфів ~ = Hausdorff distance
геодези́чний ~ = geodesic deviation
горизонта́льний ~ = horizontal deflection
грани́чний ~ = maximum deviation
двови́мірний ~ = two-dimensional deflection
допуско́вий ~ = tolerance, leeway див. тж прийнятний ~
електромагне́тний ~ = electromagnetic deflection
електроопти́чний ~ = electrooptical deflection
електростати́чний ~ = electrostatic deflection
значни́й ~ = significant deviation
імові́рний ~ = probability deviation
квадрати́чний ~ = див. квадратний ~
квадра́тний ~ = quadratic deviation
Коріо́лісів ~ = Coriolis deflection
кутови́й ~ = angular deflection; angular departure
~ ла́зерного про́меня = laser-beam deflection
магне́тний ~ = magnetic deflection
максима́льний ~ = maximum deviation
мали́й ~ = small deviation; small deflection
мініма́льний ~ = minimum deviation; minimum deflection
найбі́льший ~ = maximum deviation; maximum deflection
найме́нший ~ = minimum [least] deviation; minimum deflection
накопи́чений ~ = accumulated deviation
незначни́й ~ = minor deviation; minor deflection
норма́льний ~ = normal deviation
нульови́й ~ 1. (від напряму) zero deflection 2. (від значення) zero deviation □ з нульови́м —ом = 1. zero-deflection 2. zero-deviation
одна́ко́вий ~ = equal deflection
однови́мірний ~ = one-dimensional deflection
~ орбі́ти = orbit excursion
полови́нний ~ = half deflection
~ поту́жности (реактора) від номіна́льного зна́чення = power excursion
прийня́тний ~ = (від заданого значення чи форми) permissible departure; (допуск) tolerance, leeway; (напруги) voltage tolerance; (температури) temperature tolerance; (частоти) frequency tolerance
~ про́меня = beam deflection
~ світлово́го про́меня = light deflection, deflection of light
сере́дній ~ = mean [average] deviation
середньоквадра́тний ~ = (root-)mean-square [standard] deviation
ста́лий ~ 1. (від напряму) constant deflection 2. (від значення) constant deviation □ зі ста́лим —ом = 1. constant-deflection 2. constant-deviation
станда́ртний ~ = standard [(root-)mean-square] deviation
~ стрі́лки = (приладу) pointer deflection [deviation]; pointer swing; (надмірний) overshoot
~ стру́меня = (частинок) beam deflection; (електронів) electron-beam deflection
ст’юдентизо́ваний ~ = див. Ст’юдентів ~
Ст’ю́дентів ~ = Student’s deviation
сума́рний ~ = net deflection
факти́чний ~ = actual deviation
~ части́нки = particle deflection
густи|на́ 1. density □ одна́ко́вої —ни́ equal-density, isopycnic 2. (маса на одиницю об’єму) mass density 3. (питома вага) specific gravity 4. (консистенція) consistency, consistence
абсолю́тна ~ = absolute density
~ а́ктів по́ділу/ді́лення = (яф) fission rate
~ акце́пторів = acceptor density
~ атмосфе́ри = atmospheric density
~ а́томів = atom(ic) density
балісти́чна ~ = (атмосфери) ballistic density
~ бу́льбашок = bubble density
вели́ка ~ = high density
ве́рхня ~ за ме́трикою = upper metric density
~ ви́пару = [ви́парів] vapor density
висо́ка ~ high density □ висо́кої —ни́ = high-density, dense
~ ви́хорів = vortex density; eddy density
відно́сна ~ = relative density
~ відби́того пото́ку = reflected-flux density
~ ві́льної ене́ргії = free-energy density
~ в крити́чній то́чці = (фазового переходу) critical-point density
власти́ва ~ = proper density
~ га́зу = gas density
~ гамільтонія́ну = Hamiltonian density
~ дефе́ктів = defect density
~ джере́л = source density
~ дискліна́цій = disclination density
~ дислока́цій = dislocation density
дифу́зна опти́чна ~ = diffuse transmission density
~ дифузі́йного пото́ку = diffusion-current density
~ діро́к = hole density
~ довкі́лля = ambient density
довкі́льна ~ = ambient density
~ до́мішок = impurity [contamination] density; (леґувальних) doping density
~ до́норів = donor density
~ електри́чного заря́ду = electric(al)-charge density
~ електри́чного стру́му = electric-current density, (в амперах) ampere density
~ електролі́ту = electrolyte density
~ електро́нів = electron(ic) density
~ енергети́чних рі́внів = energy-level density
~ ене́ргії = energy density
~ ене́ргії електромагне́тного по́ля = electromagnetic-energy density
~ ене́ргії промі́ння = (об’ємна) radiant density
~ ентропі́ї = entropy density
етало́нна ~ = reference density
ефекти́вна ~ = effective density
~ забру́днення = (нерадіоактивного) pollution density; (радіоактивного) contamination density
~ за ме́трикою = metric density; (верхня/нижня) upper/lower metric density
~ запо́внення = (рівнів тощо) population density
~ заря́ду = charge density
~ засе́лености = population density
~ збу́джених а́томів = excited-atom density
~ звуково́ї ене́ргії = (об’ємна) sound-energy density
~ зв’я́заних заря́дів = bound-charge density
~ зерни́н = grain density
~ зі́ткнень = collision density
зо́нна (опти́чна) ~ = selective density
зоре́ва ~ = star density
~ зразка́ = sample density; (контрольного) reference density
~ і́мпульсу = momentum density
інтеґра́льна ~ = integrated density; (потоку частинок) fluence
і́стинна ~ = див. фактична ~
~ ймові́рности = probability density
~ йо́нів = ion(ic) [ionization] density
~ йоніза́ції = (total) specific ionization
~ кі́лькости ру́ху = momentum density
крайова́ ~ = marginal density
~ криста́лу = crystalline denssity
крити́чна ~ = critical density; (в критичній точці) critical-point density
~ лаґранжія́ну = Lagrangian density
~ леґува́льної до́мішки = doping density
ліні́йна ~ = line density
локалізо́вана ~ = localized density
лока́льна ~ = local density
~ магне́тних доме́нів = bubble density
~ магне́тного пото́ку = magnetic-flux density
мала́ ~ = low density див. тж низька ~
~ (ма́си) спо́кою = rest density
ма́сова ~ = mass density; (вакууму) mass density of vacuum
~ мате́рії = (у всесвіті) density of matter
~ моле́кул = molecular density
надлишко́ва ~ = (домішок тощо) excess density
~ насе́лення = population density
~ нейтро́нів = neutron density
~ нейтро́нного пото́ку neutron flux (density) □ з вели́кою/мало́ю —о́ю нейтро́нного пото́ку = (про реактор) high-flux/low-flux
неоднорі́дна ~ = nonuniform density
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium density
ни́жня ~ за ме́трикою = lower metric density
низька́ ~ low density; (розрідженої плазми) tenuity □ низько́ї —ни́ = low-density; (розріджений) rarefied, tenuous
норма́льна ~ = (повітря) standard density
~ носії́в заря́ду = carrier density
о́б’є́мна ~ = volume [volumetric, bulk, cubic, space, spatial] density; (заряду) volume charge density; (сипких чи поруватих речовин) apparent [powder] density
~ о́б’є́много заря́ду = space-charge [spatial-charge] density
одини́чна ~ = unit density
однорі́дна ~ = uniform density
опти́чна ~ = 1. optical density 2. (міра каламутности) opacity 3. (щодо відбитого світла) reflection density 4. (підкладинки) base density
~ па́ри = 1. (водяної) steam density 2. (випару) vapor density
парці́йна ~ = partial density
парція́льна ~ = див. парційна ~
~ пла́зми = plasma density
пливна́ ~ = buoyant density
~ пли́нного середо́вища = див. ~ плину
~ пли́ну = (масова) fluid density
поверхне́ва ~ = surface density
~ поверхне́вих ста́нів = surface-state density
~ поверхне́вого заря́ду = surface-charge density
~ пові́тря = air density; (за стандартних умов) standard density
позі́рна ~ = apparent density
поро́гова ~ стру́му = threshold current density
потенці́йна ~ = (стисної плинної речовини) potential density
~ пото́ку = flux density; (інтеґральна) fluence; (течії) flow density
~ пото́ку га́мма-промі́ння = gamma-flux density
~ пото́ку ене́ргії = energy-flux density
~ пото́ку нейтро́нів = див/ ~ нейтронного потоку
~ пото́ку промі́ння = radiation flux density; (енергетична освітленість) radiant-flux density
~ пото́ку части́нок = particle flux (density)
~ поту́жности = power density
~ промі́ння = radiation density, density of radiation
просторо́ва ~ = space [spatial, volume, volumetric, cubic] density
~ просторо́вого заря́ду = space-charge [spatial-charge] density
~ прото́нів = proton density
~ радіоджере́л = radio-source density
ретикуля́рна ~ = reticular density
~ речовини́ = density of a substance; (у всесвіті) density of matter
~ рі́внів = level density; (енергії) energy-level density
рівнова́жна ~ equilibrium density
~ рідини́ = liquid density; (плинного середовища) fluid density
~ розпо́ділу = distribution density, density function
~ розпо́ділу ймові́рности = frequency function, probability-density function
~ розпо́ділу части́нок = particle-distribution density
~ світлово́го пото́ку = (поверхнева) luminous-flux density; illuminance
~ світлово́ї ене́ргії = (об’ємна) luminous density
сере́дня ~ = mean density; (усереднена) average(d) density
~ си́ли = force density
~ сонце́вої речовини́ = solar density
спектра́льна ~ = spectral density; spectral concentration
спектра́льна ~ ви́проміненої ене́ргії = spectral radiant-energy density
спектра́льна ~ енергети́чної яскра́вости = spectral radiance
спектра́льна ~ ста́нів = spectral density of states
спектра́льна ~ флюктуа́цій = spectral fluctuation density; (заряду) spectral density of charge fluctuations; (напружености поля) spectral density of field-strength fluctuations
спі́нова ~ = spin density
~ спові́льнення = (нейтронів) slowing-down density
~ спові́льнювача = moderator density
станда́ртна ~ пові́тря = standard density
~ ста́нів = density of states; (у забороненій зоні) density of gap states
~ стру́меня части́нок = particle-beam density, beam(-current) density; (яф) beam flux
~ стру́му = current density; (зміщення) displacement-current density; (ймовірности) probability-current density; (надпровідности) supercurrent density; (насичености) saturation-current density
~ су́міші = mixture density
~ тепловиділя́ння = volumetric heat release rate
~ теплово́го пото́ку = heat-flux density
~ тре́ків = track density
~ трі́щин = crack density
~ у́кладу = packing density
усере́днена ~ = average(d) density
~ у спресо́ваному ста́ні = pressed density
факти́чна ~ = actual density
флюктуаці́йна ~ = fluctuating density
~ части́нок = particle density; (у плині тж) number density
~ чотириви́мірного стру́му = four-current density
~ я́дерних/ядро́вих рі́внів = nuclear-level density
~ я́дерної/ядро́вої мате́рії = nuclear density
ядро́ва ~ = (всередині ядра) nuclear density
добира́ння//‌дібра́ння 1. selection див. тж вибирання 2. (вибір) choosing 3. (проб, вибірки) sampling 4. (допасовування) fitting, matching 5. (компілювання) compilation, compiling
~ без обме́жень = unrestricted sampling
випадко́ве ~ = random sampling; (без обмежень) unrestricted random sampling
~ дві́йок = (pair) matching
дистанці́йне ~ = (проб) remote sampling
~ зразкі́в = sampling, sample collection
імерсі́йне ~ = (проб) immersion sampling
імові́рнісне ~ = probability sampling
~ кольорі́в = color matching
невипадко́ве ~ = nonrandom sampling; (сторонницьке) purposive [judgment] sampling
непере́рвне ~ = (проб) continuous sampling
не цілко́м випадко́ве ~ = restricted random sampling
~ пар = (pair) matching
попере́днє ~ = preselection; preliminary sampling
~ проб = sampling, sample collection; (повітря) air sampling; (радіоактивно забруднених матеріялів) contamination sampling
сторо́нницьке ~ = purposive [judgment] sampling
зако́н (-у) 1. law 2. (принцип) principle 3. (правило) rule
~ Авоґа́дро = Avogadro(’s) law
~ адити́вности = additivity law
адіяба́тний ~ = adiabatic law
Айншта́йнів ~ фотоефе́кту = Einstein photoelectric law
Айншта́йнів ~ фотохемі́чної еквівале́нтности = Einstein photochemical equivalence law
А́лардів ~ = див. Е́лардів ~
Ампе́рів ~ = Ampére(’s) law
~ Андра́де = (повзкости) Andrade (creep) law
Аре́ніусів ~ = Arrhenius law
Архіме́дів ~ = Archimedean principle
асоціяти́вний ~ = (матем.) associative law
А́стонів ~ = Aston whole-number rule
~ Аюї́ = Haüy law
~ Бабо́ = Babo’s law
~ ба́венських двійникі́в = Baveno twin law
барометри́чний ~ = barometric law
Бе́рів ~ = (фх) Beer(’s) law
~ Берну́лі = Bernoulli law/theorem
біно́мний ~ = binomial law
~ Біо́ = Biot(’s) law
~ Біо́-Сава́ра(-Лапла́са) = Biot-Savart law
~ Блонде́ля-Ре́я = Blondel-Rey law
Бло́хів ~ = Bloch theorem
~ Бо́уда = [Бо́де] Bode’s (Titius-Bode) law
~ Бо́йла-Маріо́та = Boyle(-Mariotte) law
~ Бре́ґа-Пі́рса = Bragg-Pierce law
Бре́ґів ~ = Bragg(’s) law [equation]
Брю́стерів ~ = Brewster(’s) law
~ Буґе́ра-Ле́мберта-Бе́ра = [Буґера-Ла́мберта-Бе́ра] Bouguer-Lambert-Beer [Beer-Lambert-Bouguer] law
~ Бу́нзена-Кі́рхгофа = Bunsen-Kirchhoff law
~ Ван’т Го́фа = van’t Hoff(’s) law
Ве́ґардів ~ = Vegard(’s) law
~ великих чи́сел = law of large numbers, Bernoulli theorem; (підсилений/послаблений) strong/weak law of large numbers
~ взає́мности = (матем.) reciprocity law; (загальний) general reciprocity law
~ взаємоді́ї = interaction law
~ взаємоді́ї електри́чних заря́дів = law of electric charges
~ взаємоді́ї магне́тних полюсі́в = law of magnetism
~ взаємозамі́н(юва)ности = (фот.) reciprocity law
~ ви́ключеного тре́тього = див. ~ вилученого серединного
~ ви́лученого сере́динного = law of the excluded middle; (лат.) tertium non datur
~ випромі́нювання = (чорного тіла) radiation law див. тж за прізвищами
~ витіка́ння (Торичелі) Torricelli(’s) law of efflux
~ відбива́ння = (опт.) reflection law, law of reflection
~ Ві́демана-Фра́нца = Wiedemann-Franz law
Ві́деманів ~ = (адитивности) Wiedemann(’s) additivity law
~ відпові́дних ста́нів = law of correspondence, law [principle] of corresponding states
Ві́нів ~ змі́щення = (Wien(’s)) displacement law
Ві́нів ~ променюва́ння = [випромі́нювання] Wien(’s) radiation law, Wien(’s) distribution law
~ в інтеґра́льній фо́рмі = integral law
~ вну́трішнього тертя́ = (для Ньютонового плину) Newtonian friction law
~ всесві́тнього тяжі́ння = (Newton’s) law of gravitation
Га́блів ~ черво́ного зсу́ву = [змі́щення] Hubble law, law of redshift
~ Га́ґена-Пуазе́йля = Hagen-Poiseuille law
га́зовий ~ = gas law
гармоні́чний ~ = harmonic law
~ Гаюї́ = див. ~ Аюї
Ге́влоків ~ = Havelock(’s) law
~ Ге́нрі = Henry(’s) law
Ге́сів ~ = law of constant heat summation, Hess law
глоба́льний ~ = global law
Гу́ків ~ = Hooke(’s) law
~ Ґа́йґера-На́тола = Geiger-Nutall rule
Ґа́усів ~ розпо́ділу = Gaussian (distribution) law
~ Ґей-Люса́ків ~ = Gay-Lussac law
Ґо́льдшмідтів ~ = Goldschmidt law
Ґра́сманові —и = Grassmann(’s) laws
Ґре́мів ~ = Graham’s law of diffusion
~ Ґу́льдберґа та Ваа́ґе = Guldberg and Waage law, mass action law
Да́л(ь)тонів ~ = Dalton(’s) law
~ Да́рсі = Darcy(’s) law
~ двійникува́ння = (кф) twin law
~ двої́стости = duality principle, principle of duality
Деба́їв ~ тепломі́сткости = [теплоє́мности] Debye T3 law
Джо́улів ~ = Joule(’s) law
~ Джо́уля-Ле́нца = Joule(’s) law
~ диспе́рсії = dispersion law
дистрибути́вний ~ = distributive law
~ дистрибути́вности = law of distributivity
~ ді́ї та протиді́ї = law of action and reaction, action-reaction law
~ ді́ючих мас = (нрк.) див. ~ масової дії
~ додава́ння шви́дкостей = (для рухомих систем відліку) composition of velocities law
дофіне́йський ~ = (двійникування) Dauphiné law
~ Дюло́нґа-Пті = Dulong-Petit law, law of atomic heats
Ейнште́йнів ~ = див. Айнштайнів ~
~ еквівале́нтних відно́шень = law of equivalent proportions, law of reciprocal proportions
~ еквівале́нтности ма́си та ене́ргії = principle of mass-energy equivalence
експоненці́йний ~ = exponential law
—и електро́лізу = (Faraday’s) laws of electrolysis
~ електромагне́тної інду́кції = (Faraday’s) law of electromagnetic induction
~ електростати́чної взаємоді́ї = law of electrostatic attraction
Е́лардів ~ = Allard(’s) law
емпіри́чний ~ = empirical rule
зага́льний ~ = general law
—и зало́млювання (Снел(іус)ові) (Snell) refraction laws, (Snell) laws of refraction
~ запере́чення запере́чення = law of double negation
~ збере́ження = conservation law
~ збере́ження ди́вности = strangeness conservation principle
~ збере́ження ене́ргії = energy conservation law, law of energy conservation; (для релятивістичних систем) mass-energy conservation principle [law]
~ збере́ження ене́ргії-ма́си = principle of mass-energy conservation, mass-energy conservation law
~ збере́ження заря́ду = charge conservation law
~ збере́ження і́мпульсу = momentum conservation law
~ збере́ження кі́лькости ру́ху = momentum conservation law
~ збере́ження лепто́нного числа́ = lepton conservation principle
~ збере́ження ма́си = (для хемічних процесів) mass conservation law
~ збере́ження моме́нту кі́лькости ру́ху = law of conservation of angular momentum
~ змі́щення = (Вінів) (Wien(’s)) displacement law
~ зон = zone law
~ Зо́нке = (кф) Sohncke law
зредуко́ваний норма́льний ~ = normal (distribution) law
~ зроста́ння ентропі́ї = (Boltzmann) H-theorem
—и ідеа́льного га́зу = ideal gas law(s)
~ ідемпоте́нтности = idempotence law
імові́рнісний ~ = (розподіл імовірности) probability distribution
~ іне́рції = law of inertia
~ ітеро́ваного логари́тму = [логари́фму] law of the iterated logarithm
~ карлсбадьких двійникі́в = Carlsbad law
~ квадра́та ко́синуса = (Малюсів) (Malus) cosine-squared law
квадрати́чний ~ = див. квадратний ~
квадра́тний ~ = quadratic law
Ке́плерові —и = Kepler’s laws (перший/другий/третій – first/second/third)
кінети́чний ~ = (для хемічної реакції) rate law of reaction
Кі́рхгофів ~ = (термодинамічний) Kirchhoff’s principle
Кі́рхгофів ~ = (перший/другий) Kirchhoff(’s) (first/second) law
Кі́рхгофів ~ для напру́г = Kirchhoff’s voltage law, Kirchhoff’s second law
Кі́рхгофів ~ для стру́мів = Kirchhoff’s current law, Kirchhoff’s first law
~ Кла́узіуса-Клайперо́на = Clausius-Clapeyron equation
Ко́льраушів ~ = Kohlrausch law
~ компози́ції = (матем.) law of multiplication [composition, combination], combination [composition] rule
~ комутати́вности = (матем.) commutation [commutative] law, law of commutation [commutativity]
~ косе́кансів = (астр.) cosecant law
~ Ко́селя-Зо́мерфельда = Kossel-Sommerfeld law
~ ко́синуса = (Лембертів) (опт.) cosine (emission) law
~ ко́синусів = law of cosines
~ кра́тних відно́шень = law of multiple proportions
Куло́нів ~ = Coulomb(’s) law
Ку́ндтів ~ = Kundt rule
~ Кюрі́ = Curie(’s) law
~ Кюрі́-Ва́йса = Curie-Weiss law
Ла́мбертів ~ = див. Лембертів ~
Лапла́сів ~ = Laplace law
Ле́мбертів ~ = Lambert law
Ле́нардів ~ ма́сового поглина́ння = Lenard(’s) mass absorption law
Ле́нців ~ = Lenz(’s) law
ліні́йний ~ = linear law
логаритмі́чний ~ = logarithmic law
лока́льний ~ = local law
~ магнети́зму = law of magnetism
Ма́ксвелів ~ = (розподілу) Maxwellian distribution law
~ мали́х чи́сел = law of small numbers, law of rare events
Ма́люсів ~ = Malus’ law of rays
Ма́люсів ~ квадра́та ко́синуса = (Malus) cosine-squared law
~ ма́сової ді́ї = mass action law, law of mass action
Ме́нзелів ~ = Menzel law
Мі́лерів ~ = Miller(’s) law
~ мно́ження = law of multiplication [composition, combination], combination [composition] rule
~ Мо́злі = Moseley(’s) law
~ моното́нности = monotony law
Мо́тів ~ = Mott(’s) law
~ наванта́жування = (мех.) loading form, stress sequence
~ найме́ншої ді́ї = primciple of least action
~ незмі́нности куті́в = (кф) law of constant angles
~ незмі́нности скла́ду = law of definite [constant] proportions, law of definite [constant] composition
~ незмі́нности сума́рної теплоти́ = law of constant heat summation
неліні́йний ~ = nonlinear law
нелока́льний ~ = nonlocal law
~ несупере́чности = law of non-contradiction
норма́льний ~ = normal (distribution) law
~ норма́льного розпо́ділу по́хибок = (normal) law of errors, error law
Нью́тонів ~ вну́трішнього тертя́ = Newtonian friction law
Нью́тонів ~ всесві́тнього тяжі́ння = Newton’s law of gravitation
Нью́тонів ~ в’язко́ї течії́ = Newtonian friction law
Нью́тонів ~ о́пору = Newton’s law of resistance
Нью́тонів ~ охоло́джування = Newton’s law of cooling
Нью́тонові —и ру́ху = Newton’s laws of motion (перший/другий/третій – first/second/third)
~ обе́рнених квадра́тів = inverse-square law
~ о́б’є́мних відно́шень = combining-volumes principle
~ оборо́тности = principle of reversibility
О́мів ~ = Ohm(’s) law
~ О́рнштайна-Це́рніке = Ornstein-Zernike law
основни́й ~ = basic law, fundamental law
О́ствальдів ~ розво́дження = Ostwald dilution law
~ паї́в = (х.) див. ~ еквівалентних відношень
~ парале́льности солено́їдів = law of parallel solenoids
~ парці́йних ти́сків = law of partial pressures
Паска́лів ~ = Pascal(’s) law
переставни́й ~ = (матем.) commutation [commutative] law
~ перетво́рювання = transformation law (компонент вектора/тензора – for vector/tensor components)
періоди́чний ~ Менделєє́ва = periodic law
підси́лений ~ вели́ких чи́сел = strong law of large numbers
Пла́нків ~ = (променювання чорного тіла) Planck radiation formula, Planck distribution law
~ площ = (другий Кеплерів) law of (equal) areas
~ повто́рюваного логари́тму = (матем.) law of the iterated logarithm
~ подві́йного запере́чення = law of double negation
~ поді́бности = scaling law; (співвідношення) similitude relationship
~ поді́бности часови́х інтерва́лів (мех.) law of corresponding times
посла́блений ~ вели́ких чи́сел = weak law of large numbers
~ по́хибок = law of errors, error law
~ поясі́в = zone law
~ приро́ди = natural law
~ променюва́ння = (чорного тіла) radiation law див. тж за прізвищами
~ прямоліні́йних дія́метрів = (тд) law of rectilinear diameters
Пуазе́йлів ~ = Poiseuille(’s) law
~ п’яти́ четве́ртих = (тд) five-fourths power law
~ радіоакти́вного змі́щення = (Фая́нса-Со́ді) (radioactive) displacement law, Soddy(-Fajans) displacement law
~ Рау́ = [Рау́лів ~] Raoult(’s) law
~ раціона́льних пара́метрів = (кф) law of rational intercepts
~ Ре́йлі-Джи́нса [Реле́я-Джи́нса] Rayleigh-Jeans law
Ре́тґерзів ~ = (кф) Retgers law
—и рефра́кції = (Снел(іус)ові) див. и заломлювання
~ рівнорозпо́ділу = (енергії між ступенями вільности) equipartition law
~ рі́вности ді́ї та протиді́ї = law of action and reaction, action-reaction law
~ рі́дкісних поді́й = law of rare events, law of small numbers
~ розпо́ділу = distribution law
~ розпо́ділу по́хибок = (normal) law of errors
розподі́льний ~ = (матем.) distributive law
~ ру́ху = law of motion
~ симе́трії = symmetry law, symmetry [invariance] principle
~ си́нусів = law of sines
~ ске́йлінґу = scaling law
Сне́л(іус)ові —и = Snell (refraction) laws
~ спектроскопі́чного змі́щення = spectroscopic displacement law
сполу́чний ~ (матем.) associative law
~ ста́лих (вагови́х) відно́шень = law of definite [constant] proportions, law of definite [constant] composition, definite proportions [composition] law
~ ста́лих куті́в (кф) law of constant angles
~ ста́лости сума́рної теплоти́ = law of constant heat summation
степене́вий ~ = power law
~ Сте́фана-Бо́льцмана = Stefan-Boltzmann law, fourth-power law
Сто́(у)ксів ~ = Stokes(’) law
Та́льботів ~ = див. Телботів ~
~ та́нґенсів = law of tangents
Телботів ~ = Talbot law
~ теплово́ї рівнова́ги = law of thermal equilibrium
~ теплопрові́дности Фур’є́ = Fourier law of heat conduction
~ термодина́міки = law [principle] of thermodynamics (перший/другий/третій – first/second/third)
~ Ти́ціуса-Бо́де = Titius-Bode law
~ Ториче́лі = Torricelli(’s) law of efflux
~ трьох дру́гих = (Чайл(ь)дів) three-halves power law, Child(’s) law
~ тяжі́ння = law of gravitation
~ у диференція́льній фо́рмі = differential law
узага́льнений ~ = generalized law
~ утво́рювання = law of formation
Фараде́єві —и електро́лізу = Faraday’s laws of electrolysis
Фараде́їв ~ електромагне́тної інду́кції = Faraday’s law of electromagnetic induction
Фі́ків ~ = Fick(’s) law; (перший/другий – first/second)
~ фі́зики = physical law
фізи́чний ~ = physical law
~ фотоефе́кту = photoelectric law
~ фотохемі́чних реа́кцій = див. ~ фотохемічної еквівалентности
~ фотохемі́чної еквівале́нтности = (Einstein) photochemical equivalence law
—и Френе́ля-А́раґо = Fresnel-Arago laws
Фриде́лів ~ = Friedel law
фундамента́льний ~ = fundamental [basic] law
~ Фур’є́ = (теплопровідности) Fourier law (of heat conduction)
~ Ча́йлда-Ле́нґмюра = Child(’s) law
~ Ча́йлдів ~ = (трьох других) Child(’s) law, three-halves power law
~ черво́ного змі́щення = [зсу́ву] law of redshift, Hubble law
~ чергува́ння мультипле́тности = alternation of multiplicities law
Ша́рлів ~ = Charles’ law
збі́жність convergence
абсолю́тна ~ = absolute convergence
асимптоти́чна ~ = asymptotic convergence
безумо́вна ~ = unconditional convergence
бічна́ ~ = lateral convergence (подвійної послідовности – of a double sequence)
~ ві́дрі́зками = див. ~ відтинками
~ ві́дти́нками = segmentwise convergence
~ в основно́му = essential convergence
глоба́льна ~ = global convergence
гру́ба ~ = vague convergence
ефекти́вна ~ = effective convergence
~ за варія́цією = convergence in variation
~ за ймові́рністю = probability [stochastic] convergence, convergence in probability
~ за мі́рою = convergence in measure
~ за но́рмою = convergence in the norm
~ за розпо́ділом = convergence in distribution, distributional convergence
звича́йна ~ = ordinary convergence
зірко́ва ~ = star convergence
~ (і)з квадра́том = quadratic convergence
змажоро́вана ~ = dominated convergence
~ інтеґра́лу = integral convergence
~ ітера́цій = iterative convergence
квазирівномі́рна ~ = quasi-uniform convergence
компа́ктна ~ = compact convergence
~ компоне́нтами = див. компонентна ~
компоне́нтна ~ = component-by-component [componentwise] convergence, convergence by components
комутати́вна ~ = commutative convergence
ліні́йна ~ = linear convergence
логаритмі́чна ~ = logarithmic convergence
лока́льна ~ = local convergence
ма́йже ~ = quasi-convergence, semiconvergence
~ ма́йже напе́вне = almost certain [almost sure] convergence
ма́йже рівномі́рна ~ = almost uniform convergence
~ ма́йже скрізь = convergence almost everywhere
метри́чна ~ = metric convergence
моното́нна ~ = monotone convergence
~ на нескінче́нності = convergence at infinity
непере́рвна ~ = continuous convergence
нерівномі́рна ~ = nonuniform convergence
норма́льна ~ = normal convergence
обме́жена ~ = bounded [restricted] convergence
~ опера́тора = operator convergence
пові́льна ~ = slow convergence
про́ста́ ~ = simple convergence
про́ста́ рівномі́рна ~ = simply uniform convergence
реґуля́рна ~ = regular convergence
рівномі́рна ~ = uniconvergence, uniform convergence
~ рядка́ми = convergence by rows
~ ря́ду = series convergence
секвенці́йна ~ = sequential convergence
середньоквадрати́чна ~ = див. середньоквадратна ~
середньоквадра́тна ~ = convergence in the quadratic [square] mean, convergence root-mean-square
си́льна ~ = strong convergence
~ скрізь = convergence everywhere, permanent convergence
слабка́ ~ = weak convergence
стійка́ ~ = stable convergence
~ сто́впчиками = convergence by columns
топологі́чна ~ = topological convergence, convergence in the topology
точко́ва ~ = pointwise convergence
узага́льнена ~ = generalized convergence
~ у ко́жній то́чці = див. точкова ~
умо́вна ~ = conditional convergence
~ у сере́дньому = convergence in the mean, mean convergence; (порядку p) convergence in the pth mean
~ у сере́дньому з ваго́ю = convergence in the weighted mean
~ у сере́дньому квадра́тному = convergence in the quadratic [square] mean, convergence root-mean-square, convergence in the mean square
хо́рдова ~ = chordal convergence
швидка́ ~ = rapid convergence
імові́рнісний 1. (пов’язаний з імовірністю) probability 2. (розрахований імовірнісними методами) probabilistic 3. (стохастичний) stochastic, stochasticity
імові́рність 1. (матем.) probability (чогось – of; того, що – that) 2. (можливість) possibility 3. (вірогідність) likelihood; plausibility 4. (сподівання) expectation
абсолю́тна ~ = absolute probability
апостеріо́рна ~ = posterior [a posteriori, empirical, inverse] probability
апріо́рна ~ = prior [a priori, mathematical] probability
безумо́вна ~ = unconditional [absolute] probability
~ ввібрання́ = probability of absorption
~ виліта́ння = (частинки) escape probability
~ ви́промінення = radiation probability
~ ви́слання = emission probability
~ відбу́тися = probability of occurrence
відно́сна ~ = relative probability
геометри́чна ~ = geometric probability
~ ді́лення = (яф) fission probability
дові́рча ~ = fiducial probability
емпіри́чна ~ = posterior [a posteriori, empirical, inverse] probability
~ захо́плення = (ядром) probability of capture; (хвилею) probability of trapping
~ збу́дження = probability of excitation
зве́дена ~ = reduced probability
~ зві́льнення = (частинки) escape probability, probability of (particle) escape
~ зі́ткнення = probability of a collision
інтеґра́льна ~ = cumulative probability
~ йоніза́ції = probability of ionization, ionization probability
крити́чна ~ = critical probability
марґіна́льна ~ = marginal probability
наді́йна ~ = confidence probability
ненульова́ ~ = nonzero probability
нульова́ ~ = zero probability
обе́рнена ~ = inverse probability
~ перетво́рення = probability of a transformation
~ перехо́ду = transition probability; (квантового) quantum-transition probability
по́вна ~ = total [composite] probability
~ поді́ї = probability of an event; probability of occurrence
~ по́ділу = (яф) fission probability
~ по́милки = error probability
~ постання́ = probability of occurrence
~ прилипа́ння = (частинок до поверхні, тт) probability of sticking
~ прони́кнення = probability of penetration; (крізь бар’єр) probability of tunneling
~ прохо́дження = див. ~ проникнення
~ проце́су = probability of a process
~ реєстра́ції = (частинки) probability of (particle) detection
~ рекомбіна́ції = probability of recombination
~ ро́зпаду = (частинки) disintegration probability, probability of (particle) disintegration
~ розсі́яння = scattering probability, probability of scattering
статисти́чна ~ = objective [frequency] probability
суб’єкти́вна ~ = subjective [personal] probability
термодинамі́чна ~ = thermodynamic probability
~ тунелюва́ння = tunneling probability, probability of tunneling
умо́вна ~ = conditional probability
~ уни́кнути резона́нсного захо́плення = resonance-escape probability
імові́рно 1. probably 2. (можливо) possibly; presumably 3. (схоже) it is likely (що – that) □ ду́же ~ there is a strong probability, it is very likely (that); цілко́м ~ in all probability [likelihood], most probably/likely (that), not unlikely (that)
інтеґра́л (-у) 1. integral (за x – over x; від f(x) – of f(x); (у межах) від a до b – from a to b) □ обчи́слити —(а) to integrate 2. (розв’язок диференційного рівняння) solution, integral див. тж розв’язок
абсолю́тно збі́жний ~ = absolutely convergent integral
багаторазо́вий ~ = multiple integral
Ба́рнсів ~ = Barnes integral
ве́рхній ~ Дарбу́ = upper Darboux integral
ви́значений ~ = definite integral
~ від квадра́та = integrated square (чогось – of)
~ від лаґранжія́ну систе́ми за ча́сом = (мех.) principal function
вла́сний ~ = див. властивий ~
власти́вий ~ = proper integral
вну́трішній ~ = inner integral (багаторазового інтеґралу – within a multiple integral)
~ Га́рді-Лі́тлвуда = Hardy-Littlewood (fractional) integral
гіпереліпти́чний ~ = hyperelliptic integral
Ґу́лдів ~ = Gould integral
~ Данжуа́ в широ́кому розумі́нні = general indefinite Denjoy integral
~ Данжуа́ у вузько́му розумі́нні = special indefinite Denjoy integral
~ Дарбу́ = Darboux integral; (верхній/нижній) upper/lower Darboux integral
~ Дирихле́ = Dirichlet integral
~ диференці́йного рівня́ння = integral [solution] of a differential equation
~ ді́ї = action integral/variable, phase integral
~ дробо́вого поря́дку = fractional integral
Е́йлерів ~ = див. Ойлерів ~
~ Е́йрі = Airy integral
еліпти́чний ~ = elliptic integral (першого/другого/третього роду – of the first/second/third kind)
~ ене́ргії = energy integral
зага́льний ~ = general [complete] integral, general solution, complete primitive (диференційного рівняння – of a differential equation)
~ за за́мкненим ко́нтуром = integral along a closed path/line, circuit integral
~ за за́мкненою пове́рхнею = integral over a closed surface, closed-surface integral
~ за ко́нту́ром = contour integral, integral along a path/line
~ за о́б’є́мом = volume [space] integral, integral over a volume
~ за пло́скою пове́рхнею = integral over a flat surface, flat-surface integral
~ за пове́рхнею = surface integral, integral over a surface
~ за про́стором = integral over space
~ за траєкто́рією = (км) path integral
~ за ча́сом = time integral
збі́жний ~ = convergent integral
згорта́льний ~ = convolution integral
~ згорта́ння = convolution integral
~ зі́ткнень = collision term, collision integral
~ зі́ткнень Бгатнаґа́ра-Ґро́са-Кру́ка = Bhatnagar-Gross-Krook collision term
~ (і)з нескінче́нними ме́жами = infinite integral
~ імові́рности = probability integral
~ і́мпульсу = momentum integral
континуа́льний ~ = continual integral; path integral
ко́нтурний ~ = contour [loop] integral
конфігураці́йний ~ = configuration integral
~ Коші́ = Cauchy integral; (в сенсі головного значення) Cauchy principal value (of an) integral
кра́тний ~ = multiple integral
n-кра́тний ~ = n-fold integral
криволіні́йний ~ = curvilinear [contour, line] integral (уздовж замкненого контуру – along a closed path/contour)
Куло́нів [куло́нівський] ~ зі́ткнень = Coulomb collision term
~ Лебе́ґа-Сти́лтьєса = Lebesgue-Stieltjes integral
Лебе́ґів ~ = Lebesgue integral
ліні́йний ~ = див. криволінійний ~
Ло́мелів ~ = Lommel integral
Лора́нів ~ = Laurent integral
~ Ла́ва-я́нґа = Love-Young fractional integral
мажораці́йний ~ = dominating integral
мажорува́льний ~ = dominating integral
Ме́лерів ~ = Mehler integral
~ Ме́ліна-Ба́рнса = Mellin-Barnes integral
~ моме́нтів = moment integral
неви́значений ~ = indefinite integral, antiderivative, primitive
невла́сний ~ = див. невластивий ~
невласти́вий ~ = improper integral
непо́вний еліпти́чний ~ = incomplete elliptic integral
~ неці́лого поря́дку = fractional integral
ни́жній ~ Дарбу́ = lower Darboux integral
норма́льний еліпти́чний ~ = normal elliptic integral; (за Ваєрштрасом) Weierstrass normal elliptic integral; (за Лежандром) Legendre normal elliptic integral
нормува́льний ~ = normalization integral
обмі́нний ~ = (км) exchange integral
О́йлерів ~ = Eulerian integral (першого/другого роду – of the first/second kind)
окре́мий ~ = (диференційного рівняння) particular integral/solution (of a differential equation)
особли́вий ~ = singular integral; (диференційного рівняння) singular integral/solution (of a differential equation)
~ перекрива́ння = overlap integral
~ перекриття́ = overlap integral
пе́рший ~ = first integral
поверхне́вий ~ = surface integral, integral over a surface; (за замкненою поверхнею) closed-surface integral, integral over a closed; (за плоскою поверхнею) flat-surface integral, integral over a flat surface
по́вний еліпти́чний ~ = complete elliptic integral
повто́рюваний ~ = iterated [repeated] integral
подві́йний ~ = double integral
потрі́йний ~ = triple integral
~ по́хибок = erf, error function, error integral
промі́жни́й ~ = intermediate integral (диференційного рівняння – of a differential equation)
просторо́вий ~ = space integral, integral over space
псевдоеліпти́чний ~ = pseudoelliptic [quasi-elliptic] integral
Пуасо́нів ~ = Poisson integral
n-разо́вий ~ = n-fold integral
резона́нсний ~ = resonance integral
рівномі́рно збі́жний ~ = uniformly convergent integral
Ри́манів ~ = Riemann(ian) integral
розбі́жний ~ = divergent integral
~ ру́ху = integral of motion; constant of motion
синґуля́рний ~ = singular integral
Сти́лтьєсів ~ = Stieltjes integral
стохасти́чний ~ = stochastic integral
~ суперпози́ції = superposition integral
табли́чний ~ = standard integral, table integral
~ Та́льмі = Talmi integral
~ у вузько́му се́нсі = [розумі́нні] strict integral/solution
~ уздо́вж за́мкненого ко́нтуру = circuit integral, integral along a closed path/contour
~ уздо́вж ко́нтуру = contour integral, integral along a path/line
~ уздо́вж траєкто́рії = (км) path integral
умо́вно збі́жний ~ = conditionally convergent integral
~ у нескінче́нних ме́жах = infinite integral
~ у про́сторі = integral over space, space integral
~ у се́нсі головно́го зна́чення = principal value of an integral
~ у фа́зовому про́сторі = phase space integral
фа́зовий ~ = phase integral
Фа́йнменів [Фе́йнманів] ~ уздо́вж траєкто́рії = Feynman path integral
Фе́єрів ~ = Fejér integral
Френе́лів ~ = Fresnel integral
~ Фрула́ні = Frullani integral
~ Фур’є́ = Fourier integral
~ Фур’є́-Бе́селя = Fourier-Bessel integral
інтерпрета́ція 1. interpretation 2. (пояснення) explanation
геометри́чна ~ = geometrical interpretation
графі́чна ~ = graphical interpretation
~ да́них = data interpretation
імові́рнісна ~ = probability interpretation
кінемати́чна ~ = kinematic interpretation
нова́ ~ = reinterpretation
причино́ва ~ = causal interpretation
просторочасова́ ~ = space-time interpretation
статисти́чна ~ = statistical interpretation
теорети́чна ~ = theoretical interpretation; theoretical understanding
топологі́чна ~ = topological interpretation
фізи́чна ~ = physical interpretation
я́кісна ~ = qualitative interpretation
крива́ curve, (curved) line див. тж лінія
агоні́чна ~ = agonic line
адіяба́тна ~ = adiabatic curve
акліні́чна ~ = aclinic line
алґебри́чна ~ = algebraic curve
амплітудна ~ = amplitude curve
анакласти́чна ~ = reflecting [anaclastic] curve
аналагмати́чна ~ = anallagmatic curve
аналіти́чна ~ = analytic curve
аполя́рна ~ = apolar curve
апроксимаці́йна ~ = approximation [fitted] curve
асимптоти́чна ~ = asymptotic curve
~ а́томних о́б’є́мів = (залежности атомних об’ємів елементів від атомних номерів) atomic volume curve
ба́зисна ~ = base (конхоїдиof a conchoid)
балісти́чна ~ = ballistic curve
безгістере́з(ис)на ~ магнетува́ння = anhysteretic magnetization curve
~ Бе́те-Сле́йтера = Bethe-Slater curve
бінода́льна ~ = binodal (curve, line)
~ бли́ску = (світила, астр.) light curve
Бло́хова ~ = Bloch curve
~ блука́ння = walk curve
Бре́ґова ~ = Bragg curve
~ вбира́ння = absorption curve
взірце́ва ~ = (ґрадуювальна) master curve
~ вида́тности = efficiency curve
~ ви́дности = luminosity curve
~ вижива́ння = (яф) survival curve
~ ви́згону = sublimation curve
визначна́ ~ = remarkable curve
ви́правлена ~ = corrected curve
~ випро́стування = (ел.) rectification characteristic
~ випрямля́ння = див. ~ випростування
вислідна́ ~ = resultant curve
~ висна́жування = discharge characteristic
висо́тна ~ = altitude curve
висхідна́ ~ = ascending curve
~ витрача́ння = discharge characteristic
~ ви́щого поря́дку = higher-order curve
відбива́льна ~ = anacamptic [reflecting] curve
~ ві́дгуку (середовища) response curve
~ відмагнето́вування = demagnetization curve
~ відно́влювання = recovery characteristic
~ відно́сної спектра́льної чутли́вости = (ока) (опт.) luminosity curve, spectral luminous efficiency curve
відти́нко́во аналіти́чна ~ = piecewise-analytic [sectionally-analytic] curve
відти́нко́во гла́дка ~ = piecewise-smooth [sectionally-smooth] curve
вісімко́ва ~ = (у формі вісімки) (figure-of-)eight curve
~ во́сьмого поря́дку = biquartic curve
~ втиска́ння інде́нтора = indentation curve
~ в’я́зкости = 1. (фіз. плинів) viscosity curve, viscosity-temperature characteristic 2. (металу) toughness characteristic
геодези́чна ~ = geodesic line/curve
гіпергеодези́чна ~ = hypergeodesic curve
~ гістере́зи(су) див. гістерезна ~
гістере́зна ~ = hysteresis curve/characteristic
гладе́нька ~ = smooth curve
гла́дка ~ = smooth curve
глобо́їдна ~ = globoidal curve
Г-поді́бна ~ = L-shaped curve
грани́чна ~ = limit(ing) curve
~ густини́ = density curve;
~ густини́ розпо́ділу = distribution(-density) curve
Ґа́усова ~ = Gaussian curve
ґрадуюва́льна ~ = calibration curve; (взірцева) master curve
~ ґранулометри́чного скла́ду = particle-size distribution curve
Да́рвінова ~ = Darwin curve
дві́чі доти́чна ~ = див. дводотична ~
двову́злова ~ = binodal (curve)
двогі́лкова ~ = bipartite curve
двого́рба ~ = double-humped curve
дводоти́чна ~ = bitangent curve, double tangent (з різними точками дотику – with distinct points of contact)
двопі́кова ~ = double-peaked curve
дворо́га ~ = bicorn (curve), cocked hat
двочасти́нна ~ тре́тього поря́дку = bipartite cubic
дельтоподі́бна ~ = delta-shaped curve
~ демагнетува́ння = demagnetization curve
~ де́нної ви́дности = photopic luminosity curve
деформацієнапру́гова ~ = stress-strain curve
~ деформа́цій = deformation curve
~ деформаці́йного змі́цнювання = strain-hardening [work hardening] characteristic
дзвоноподі́бна ~ = bell(-shaped) curve
дзвонува́та ~ = bell(-shaped) curve
дзерка́льна ~ = anacamptic [reflecting] curve
динамі́чна ~ магнетува́ння = dynamic magnetization curve
динамі́чна резона́нсна ~ = dynamic resonance curve
динамометри́чна ~ = stress-strain characteristic
~ диспе́рсії = див. дисперсійна ~
дисперсійна ~ = dispersion curve
дія́метрова ~ = (матем.) diametral curve
допасо́вана ~ = fitted curve
до́слідна ~ = experimental curve
~ до́тику = contact curve/line (двох поверхонь – of two surfaces)
доти́чна ~ = tangential curve
~ дру́гого поря́дку = second-order [quadratic] curve; quadric; conic
еквідиста́нтна ~ = equidistant curve
еквіпотенція́льна ~ = equipotential curve
експеримента́льна ~ = experimental curve
експоненці́йна ~ = exponential curve
екстраполяці́йна ~ = extrapolation curve
екстрапольо́вана ~ = extrapolated curve
екстрема́льна ~ = extremal
електрокапіля́рна ~ = electrocapillary curve
емпіри́чна ~ = empirical curve
~ життя́ части́нки = worldline of a particle
закру́чена ~ = twisted curve
~ зале́жности (величини́) y від (величини́) x = y-versus-x curve
~ зале́жности від напру́ги = див. ~ напругозалежности
~ зале́жности від напру́ження = див. ~ напругозалежности
~ зале́жности від температу́ри = див. ~ температурозалежности
~ зале́жности від ти́ску = див. ~ тискозалежности
~ зале́жности від частоти́ = див. ~ частотозалежности
~ зале́жности від ча́су = див. ~ часозалежности
~ зале́жности кутово́ї шви́дкости від крути́льного моме́нту = speed-torque characteristic
~ зале́жности ро́зтягу від наванта́ження = load-stretch curve
зало́млювальна ~ = anaclastic curve
за́мкнена ~ = closed curve див. тж зімкнена ~
~ заряджа́ння = charging curve/characteristic
~ збу́джування = excitation curve
зведена ~ = reduced curve
звідна́ ~ = reducible curve
~ згаса́ння = attenuation characteristic; decay curve
згла́джена ~ = smoothed [smoothened] curve
~ (і)з горбо́м = humped curve; (на хвості) bump-on-tail curve
~ (і)з го́стрим ма́ксимумом = peaked curve
~ (і)з двома́ горба́ми = double-humped curve
~ (і)з двома́ ма́ксимумами = curve with two maxima; (вузькими) double-peaked curve; (широкими) double-humped curve
~ (і)з двома́ мі́німумами = curve with two minima
~ (і)з дзьо́бом = cuspidal curve
зекстрапольо́вана ~ = extrapolated curve
з’є́днувальна ~ = connecting curve/line; (перехідна/зшивальна між лініями різної кривини) easement curve
зі́мкнена ~ = closed curve; (ламана) closed polygon
зірча́ста ~ = astroid, four-cusped hypocycloid, tetracuspid
~ (і)з ка́спом = cuspidal curve
~ (і)з лі́вим за́крутом = sinistrorse curve
~ (і)з ма́ксимумом = curve with a maximum; (із горбом) humped curve; (на хвості) bump-on-tail curve
змії́ста ~ = serpentine [snake-like] curve
~ (і)з мі́німумом = curve with a minimum
~ змі́нювання (величини́) y зале́жно від (величини́) x = y-versus-x curve див. тж ~ залежности
~ змі́цнювання = strengthening curve
~ знемагнето́вування = demagnetization curve
знормо́вана ~ = normalized curve
~ (і)з пі́ком = peaked curve
~ (і)з подві́йною то́чкою = crunodal curve, curve with a double point
~ (і)з по́правками = corrected curve
~ (і)з пра́вим за́крутом = dextrorse curve
~ зроста́ння = growth curve; (астр.) curve of growth
~ (і)з то́чкою заго́стрення = cuspidal curve
~ зужива́ння = wear characteristic
іденти́чні —і́ = identical curves
ізодо́зова ~ = (яф) isodose curve
ізоенергети́чна ~ = isoenergetic (curve)
ізопти́чна ~ = isoptic (curve)
~ інве́рсії = inversion curve
інверсі́йна ~ = inversion curve
інве́рсна ~ = inverse curve
~ індентува́ння = indentation curve
інтеґра́льна ~ = integral curve; (рівняння) solution curve
~ інтерполя́ції = див. інтерполяційна ~
інтерполяці́йна ~ = interpolation curve
~ йоніза́ції = див. йонізаційна ~
йонізаці́йна ~ = ionization curve
калібрува́льна ~ = calibration curve; (еталонна) standard curve
ка́спова ~ = cuspidal curve
~ Каси́ні = Cassini curve
каусти́чна ~ = caustic (curve)
~ кипі́ння = boling characteristic
~ ко́взання = див. ковзова ~
ко́взова ~ = slip curve; glissette
~ ко́взу = див. ковзова ~
~ Ко́лвера-Ге́монда = Collver-Hammond curve
~ ко́лір-зоре́ва величина́ = (астр.) color-magnitude diagram
~ ко́лір-ко́лір = (астр.) color-color diagram
компресі́йна ~ = compression curve
коні́чна ~ = conic
концентраці́йна ~ = concentration curve
кореляці́йна ~ = correlation curve, correlogram
конфока́льна ~ = confocal curve
крапко́ва ~ = dot(ted) curve
крапко́во-штрихова́ ~ = dot-dash [dash-dot] curve
крута́ ~ = steep curve
кубі́чна ~ = cubic curve, curve of the third order/degree
куско́во аналіти́чна ~ = див. відтинково аналітична ~
куско́во гла́дка ~ = див. відтинково гладка ~
ланцюго́ва ~ = catenary (line), chainette, alysoid
лівоза́крутова ~ = sinistrorse curve
~ лі́квідусу = liquidus (line)
логаритмі́чна ~ = log(arithmic) curve, logarithmoid
логісти́чна ~ = logistic curve
логоциклі́чна ~ = strophoid, logocyclic curve
локсодро́мна ~ = loxodromic curve, rhumb line
~ магнетува́ння = (normal) magnetization curve/characteristic, B-H curve
~ ма́са-сві́тність = (астр.) mass-luminosity curve/diagram
Ма́єрова ~ а́томних о́б’ємів = Meyer atomic volume curve
межова́ ~ = boundary curve
~ метаце́нтрів = metacentric diagram
мініма́льна ~ = minimal curve
мотузко́ва ~ = funicular curve
~ навантагозале́жности = load-dependence curve; (розтягу) load-stretch curve
~ наванта́жування = load curve
~ нагріва́ння = heating curve/characteristic
~ найви́щого поря́дку(the) highest-order curve
найкоро́тша ~ = geodesic, minimal [minimizing] curve
~ найстрімкі́шого на́хилу = line of (the) steepest slope
~ найстрімкі́шого [найшви́дшого] спу́ску = curve of (the) steepest/shortest descent
~ накопи́чування = (яф) curve of growth, growth curve
~ напругозале́жности = 1. (ел.) voltage-dependence curve 2. (мех.) stress-dependence curve; (деформації) stress-strain [deformation] curve
на́прямна ~ = directrix
~ наси́чування = saturation curve/characteristic
~ насна́жування = charging curve/characteristic
насти́льна ~ = flat curve
~ на́хилу = line of slope
негістере́зна ~ магнетува́ння = anhysteretic magnetization curve
неза́мкнена ~ = nonclosed [open] curve див. тж незімкнена ~
незвідна́ ~ = irreducible curve
незі́мкнена ~ = nonclosed [open] curve; (ламана) open polygon
непере́рвна ~ = continuous curve
непло́ска ~ = 1. (закручена) twisted curve 2. (неплощинна) nonplanar curve
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium curve
несиметри́чна ~ = asymmetric curve
низхідна́ ~ = descending curve
норма́льна ~ = normal curve
~ норма́льного розпо́ділу = normal curve
нормо́вана ~ = normalized curve
нормува́льна ~ = normalization curve
~ нормува́ння = normalization curve
обвідна́ ~ = envelope (curve), enveloping curve
обе́рнена ~ = inverse curve (даної кривої – of a given curve)
~ оберта́ння гала́ктики = rotation curve of a galaxy
одна́ко́ві —і́ = similar curves
~ одна́ко́вої товщини́ = isopachyte
одного́рба ~ = humped curve
ожива́льна ~ = ogive
опо́рна ~ = support(ing) curve
опу́кла ~ = convex curve
~ орбі́ти = orbital curve
орбіто́ва ~ = orbital curve
~ охоло́джування = cooling curve/characteristic
пале́ткова ~ = (геол.) master curve
пангеодези́чна ~ = pangeodesic curve
параметр(из)о́вана ~ = parametrized curve
параметри́чна [пара́метрова] ~ = parametric curve
Па́шенова ~ = Paschen curve
~ пере́ги́нів = inflectional curve, curve of inflection points
~ переслі́дування = curve of pursuit, tractrix
перетво́рена ~ = transform of a curve
~ пере́тину = intersection curve, curve of intersection
перехі́дна́ ~ = (між лініями різної кривини) easement [transition] curve
перли́нна ~ = pearl of Sluse (порядку m – of order m)
пилча́ста ~ = saw(-)tooth curve
пиля́ста ~ = saw(-)tooth curve
~ пла́влення = див. ~ топлення
пла́вна ~ = smooth curve
плана́рна ~ = planar curve див. тж площинна ~
пло́ска ~ = 1. (настильна) flat curve 2. (що лежить у площині) див. площинна ~
площи́нна ~ = 1. planar curve 2. (вищого порядку) higher plane curve 3. (циклічна) plane cyclic curve
побудо́вана ~ = (за точками) plotted line/curve
~ по́взкости = creep curve
повнодіяпазо́нна ~ по́казів = (приладу) 1. (від максимуму до мінімуму) downscale characteristic 2. (від мінімуму до максимуму) upscale characteristic
~ поглина́ння = absorption curve/characteristic
подві́йна ~ = double curve/line
~ подві́йної кривини́ = curve of double curvature
поді́бна ~ = (така сама) similar curve; (гомотетна) homothetic curve
L-поді́бна ~ = L-shaped curve
S-поді́бна ~ = S-shaped [reverse] curve; ogee
показнико́ва ~ = exponential curve
поліно́мна ~ = polynomial curve
поправко́ва ~ = correction curve
поро́гова ~ = threshold curve
~ поря́дку n = nth-order [nth-degree] curve, curve of degree n
~ посла́блювання = attenuation characteristic
потенція́льна ~ = potential (energy) curve
потрі́йна ~ = triple curve
~ поту́жности = (стат.) power curve
~ по́хибок = error (distribution) curve
похідна́ ~ = derived [first derived] curve
правоза́крутова ~ = dextrorse curve
причино́ва ~ = causal curve
про́ста́ ~ = tame [simple] curve; (замкнена) simple closed curve
просторо́ва ~ = space [spatial] curve
~ пружно́го деформува́ння = (за згинання) elastica
~ п’я́того поря́дку = quintic [nth-order] curve
~ реа́кції = reaction curve/line/boundary
~ реґре́сії = regression curve/line
реґуля́рна ~ = regular curve
резона́нсна ~ = resonance curve
рекурси́вна ~ = fractal curve
~ релакса́ції = relaxation curve
релаксаці́йна ~ = relaxation curve; (світіння) luminescence relaxation curve
реологі́чна ~ = flow curve
~ Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса = Rydberg-Klein-Rees curve
ри́скова ~ = dash(ed) line
~ рі́вних імові́рностей = equiprobability curve
рівнова́жна ~ = equilibrium curve
рівновисо́тна ~ = isoheight, isohypse (line), contour line
рівногусти́нна ~ = equidensity
рівнодоти́чна ~ = equitangential curve
рівноймові́рнісна ~ = equiprobability curve
різнице́ва ~ = difference curve
~ розмагнето́вування = demagnetization curve
розпадна́ ~ = (що розпадається на кілька частин) decomposable curve
розпадо́ва ~ = див. ~ розпаду
~ ро́зпаду = (радіоактивного) decay curve
~ розпо́ділу = distribution curve; (ймовірностей) probability-distribution curve
~ розпо́ділу части́нок (за шви́дкостями) = particle(-velocity) distribution curve
розрахунко́ва ~ = calculated [theoretical] curve
~ розряджа́ння = discharge characteristic
~ розчи́нности = solubility curve
~ розши́рювання = expansion curve
~ Ро́удса-Во́льфарта = Rhodes-Wohlfarth curve
самодоти́чна ~ = self-tangent curve
Са́рджентова ~ = Sargent curve
~ світі́ння = 1. (яф) glow curve 2. (релаксаційна) luminescence relaxation curve
~ сві́тности = (астр.) luminosity curve
~ сере́дніх зна́чень = mean curve
серпанти́нова ~ = serpentine curve
сигмо́їдна ~ = sigmoid, sigmoid-shaped curve
сигмоподі́бна ~ = sigmoid, sigmoid-shaped curve
сизиґети́чна ~ = syzygetic cubic
симетри́чна ~ = symmetric curve
синґуля́рна ~ = singular curve
синусо́їдна ~ = sinusoid, sine curve
скла́дена ~ = compound curve
скориго́вана ~ = corrected curve
~ сла́бшання = attenuation characteristic
~ со́лідусу = solidus (curve)
спадна́ ~ = descending curve
~ спе́кт(е)р-сві́тність = (астр.) spectrum-luminosity diagram
спектра́льна ~ = spectral curve
~ спектра́льного розпо́ділу = spectral-distribution curve
~ спектра́льної чутли́вости = (ока) luminosity curve, spectral luminous efficiency curve
спектроскопі́чна ~ накопи́чування = (яф) spectroscopic curve of growth
~ співіснува́ння фаз = coexistence curve
співфо́кусна ~ = confocal curve
спі́льна ~ = generic curve
спінода́льна ~ = spinodal curve
спіри́чна ~ = spiric curve
спря́жена ~ = conjugate curve
спрямна́ ~ = rectifiable curve
~ ста́лого на́хилу = curve of constant slope
~ ста́лої кривини́ = curve of constant curvature
~ ста́лої ширини́ = curve of constant breadth, orbiform curve
~ старі́ння = aging characteristic
станда́ртна ~ = standard curve
степене́ва ~ = power curve (із показником nwith exponent n)
~ стиска́ння = compression curve
стрімка́ ~ = steep curve
стрімковисхідна́ ~ = strongly ascending curve
стрімкоспадна́ ~ = strongly descending curve
~ субліма́ції = sublimation curve
сума́рна ~ = sum [resultant] curve
суці́льна ~ = solid curve
сфери́чна циклі́чна ~ = spherical cyclic curve
сфери́чна ~ четве́ртого сте́пеня = sphero-quartic
~ тве́рднення = solidification characteristic
температу́рна ~ = temperature characteristic; temperature [thermal] profile
~ температурозале́жности = (чогось) smth-versus-temperature curve, temperature-dependence curve (of smth)
~ температурозале́жности в’я́зкости = viscosity curve, viscosity-temperature characteristic
~ температорозале́жности о́пору = resistance-temperature characteristic
~ температурозале́жности ти́ску = pressure-versus-temperature curve
теорети́чна ~ = theoretical [calculated] curve
~ тискозале́жности = (чогось) smth-versus-pressure curve, pressure-dependence curve (of smth)
~ тискозале́жности температу́ри = temperature-versus-pressure curve
~ то́плення = melting characteristic
трансверса́льна ~ = transversal curve
трансценде́нтна ~ = transcendental curve
~ тре́тього поря́дку = cubic curve, curve of the third order/degree; (двочастинна) bipartite cubic; (з ізольованою точкою) acnodal cubic
тридоти́чна ~ = tritangent, triple tangent, triply tangent line/curve
трисічна́ ~ = trisecant
трициркуля́рна ~ = tricircular curve
три́чі доти́чна ~ = див. тридотична ~
три́чі січна́ ~ = див. трисічна ~
у(ві)гну́та ~ = concave (down) curve
універса́льна резона́нсна ~ (для електричного кола) universal resonance curve
усере́днена ~ = average curve; faired curve; (проведена за експериментальними точками) average curve through experimental points; (проведена за точками середніх значень) mean curve
~ уто́млювання = fatigue characteristic
уто́чнена ~ = corrected curve
утя́та ~ = truncated curve
фа́зова ~ = phase curve
~ фа́зової рівнова́ги = phase equilibrium line/curve; coexistence curve
фракта́льна ~ = fractal curve
характеристи́чна ~ = 1. characteristic (curve) 2. (лічильника) working curve of a counter
хвиля́ста ~ = wavy curve
~ холо́нення = cooling curve/characteristic
циклі́чна ~ = cyclic curve
циклова́ ~ = cyclic curve
цикло́їдна ~ = cycloidal curve
~ часово́ї зале́жности = див. ~ часозалежности
~ часозале́жности = 1. time [temporal] characteristic 2. (дослідна) time pattern 3. (чогось) time-dependence curve of smth, smth-versus-time curve 4. (ел.) smth-time characteristic
~ часозале́жности напру́ги = 1. (ел.) voltage-time characteristic 2. (мех.) stress-versus-time curve
~ часозале́жности температу́ри = temperature-versus-time curve
~ часозале́жности ти́ску = pressure-versus-time curve
~ часозале́жности шви́дкости = velocity-versus-time curve
~ частотозале́жности = frequency-dependence curve, smth-versus-frequency curve
~ частотозале́жности підси́лювання = gain-frequency characteristic
~ частотозале́жности поглина́ння = absorption-frequency curve
~ четве́ртого поря́дку = quartic curve
чо́ртова ~ = devil’s curve
~ чутли́вости = sensitivity curve; (приладу) response curve
~ шо́стого поря́дку = sextic
штрихова́ ~ = dash(ed) curve
~ щі́льности = density curve
~ щі́льности розпо́ділу = distribution(-density) curve
крите́р|ій (-ію) 1. criterion; measure 2. (умова) condition 3. (канон) canon 4. (матем., стат.) test
~ абсолю́тної сті́йкости = unconditional stability criterion
~ адіябати́чности = див. ~ адіябатности
~ адіяба́тности = adiabaticity criterion
~ безпе́ки = (ядерного реактора) safety criterion
Бо́мів ~ = Bohm criterion
Бри́ґсів ~ = Briggs criterion
~ важли́вости = significance test, test of significance
~ ви́бору = selection criterion
~ вибрако́вування = див. ~ відкидання
~ ви́дности = visibility criterion
ви́значений ~ = specified criterion
~ випадко́вости = test of randomness
~ випро́бувань = test criterion
~ вирізне́нности = resolution criterion
~ ви́роджености = degeneracy criterion
~ відкида́ння = (показів, помітно відмінних від загальної тенденції) outlier test
~ ві́дколу = critetion for cleavage
~ відмо́ви = (системи) failure criterion
~ відно́шення правдоподі́бности = likelihood ratio test
~ відпові́дности = goodness-of-fit criterion
~ впізна́ваности = recognition criterion
~ впорядко́ваности = ordering criterion
головни́й ~ = key factor
Гу́рвіців ~ = Hurwitz criterion
Ґри́фітів ~ = Griffith’s criterion
двобі́чний ~ = two-sided test
~ деформаці́йної пли́нности = [теку́чости] (plastic) yield criterion; (фон-Мізесів) von Mises yield criterion
Джи́нсів ~ = Jeans criterion
~ добира́ння = selection criterion
зага́льні —ії прийня́тного ри́зику = (на АЕС) overall risk-acceptance criteria
за́даний ~ = specified criterion
~ за́мкнености = closure criterion
~ застосо́вности = (моделі тощо) validity criterion
~ збі́жности (ря́ду) = criterion of/for convergence, test for (series) convergence, convergence test/criterion; ratio test, root test див. тж ознака збіжности
~ згі́дности = goodness-of-fit test
змі́щений ~ = biased test
~ змі́щення = location test
зна́ковий ~ = sign test
Зо́мерфельдів ~ = Sommerfeld criterion
інварія́нтний ~ = invariant test
інтеґра́льний ~ = (збіжности) integral test
~ ірраціона́льности = critetion of irrationality
~ і́стинности = truth criterion
~ конфа́йнменту = confinement criterion
логаритмі́чний ~ = (збіжности) logarithmic test
~ локаліза́ції = localization criterion
Ло́усонів ~ = Lawson criterion
~ Ляпуно́ва = Lyapunov criterion
~ максима́ксу = maximax criterion
~ максимі́ну = maximin criterion
~ меха́ніки руйнува́ння = fracture mechanics criterion
Мі́зесів ~ деформаці́йної пли́нности = von Mises yield criterion
~ мініма́ксу = minimax criterion
~ можли́вих втрат = regret criterion
~ надпли́нности = superfluidity criterion
На́йквістів ~ = Nyquist criterion
найкра́щий незмі́щений ~(the) best unbiased test
~ найме́нших квадра́тів = least-squares criterion
найпоту́жніший ~(the) most powerful test
найстрогі́ший ~(the) most stringent test
~ незале́жности = test of independence
незмі́щений ~ = unbiased test
неґати́вний ~ = negative criterion
нерандомізо́ваний ~ = nonrandomized test
~ несті́йкости = (у плазмі) (plasma-)instability criterion
~ норма́льности = test of normality
однобі́чний ~ = one-sided test
~ однорі́дности = test of homogeneity
~ оптима́льности = optimality criterion, criterion of optimality
основни́й ~ = fundamental [main] test (збіжности – for convergence)
~ парале́льности = test of parallelism
~ пли́нности = yield criterion
~ поді́бности = 1. (матем.) similarity relation 2. (фіз.) similitude relation
~ поді́ї = event criterion
~ поді́льности = (числа) criterion for divisibility
Померанчукі́в ~ = Pomeranchuk criterion
порівня́льний ~ = (збіжности) comparison test
послідо́вний ~ = sequential test; (відношень імовірности) sequential probability ratio test
поту́жний ~ = powerful test
~ поя́ви поляризаці́йної катастро́фи = polarizability-catastrophe criterion
~ правдоподі́бности = likelihood ratio test
~ Приго́жина-Дефе́я = Prigogine-Defay criterion
~ прийня́тности = test of acceptance
~ проєктува́ння = design criterion
~ п’яти́ фа́кторів = pentad criterion
ра́нговий ~ = rank test
рандомізо́ваний ~ = randomized test
~ раціона́льности = criterion for rationality
~ Ре́йлі [Реле́я] Rayleigh criterion
~ ри́зику = regret criterion
рівномі́рно найпоту́жніший ~ = uniformly most powerful test
~ розбі́жности = test for/of divergence
~ розді́льности = resolution criterion
~ розсі́ювання = (даних) test of dispersion
~ руйнува́ння = fracture criterion
Се́йдемів ~ = Suydam criterion
симетри́чний ~ = symmetric test
симетри́чно обме́жений ~ = equal tails test
~ Спе́роу = Sparrow criterion
статисти́чний ~ = statistical test/criterion
стійки́й ~ = robust test
~ сті́йкости = stability criterion; (абсолютної) unconditional stability criterion; (Ляпунова) Lyapunov stability criterion
~ те́нзорности = criterion for tensors, tensor criterion
теоретикопольови́й ~ = field-theory criterion
~ теку́чости = див. ~ плинности
~ то́чности відтво́рювання = fidelity criterion
~ узгі́днености = goodness-of-fit test/criterion, test of goodness of fit
~ узго́джености = див. ~ узгіднености
фізи́чний ~ = physical criterion
~ хі-квадра́т = chi-square test
части́нний ~ = subtest
~ я́кости = figure of merit; performance criterion
~ я́кости довкі́лля = environmental criterion
малоймові́рний 1. low-probability; scarcely [hardly] probable 2. (неправдоподібний) unlikely, improbable
мі́р|а 1. (матем.) measure; (лат.) mensura □ зі збере́женням —и (про перетворення тощо) measure-preserving 2. (одиниця) unit 3. (еталон) standard 4. (опт., фот., геод., астр.) test pattern, resolution chart; target (object) 5. (ступінь) degree, extent □ —ою можли́вости as far as possible; —ою потре́би as needed, as required; вели́кою —ою at most; жо́дною —ою by no means, in no way, to no extent, not to the slightest degree; значно́ю —ою to a considerable/large extent, significantly, greatly, largely; ме́ншою —ою less, to a lesser degree; найви́щою [найбі́льшою] —ою to the greatest extent, to the highest degree, at the utmost; найме́ншою —ою at least; неодна́ко́вою —ою unequally; одна́ко́вою —ою equally; пе́вною —ою to a certain degree, to some extent, to a certain extent, quite, rather, in some measure; по́вною —ою to the full (extent), in full measure; по́над —у beyond measure, excessively, immoderately; тіє́ю —ою, яко́ю insofar (as), to the extent (that), in proportion to, according to; тако́ю —ою, що insomuch (that); яко́юсь —ою somewhat, sort of
адити́вна ~ = additive measure
~ асиме́трії = measure of skewness
біінварія́нтна ~ = bi-invariant measure
Боре́лева ~ = Borel measure
~ ваги́ = measure of weight
ве́кторна ~ = vector measure
~ величини́ = (фізичної) measure of a quantity
ве́рхня ~ = upper measure
вну́трішня ~ = interior measure
Га́рова ~ = Haar measure
гармоні́чна ~ = harmonic measure
~ гістере́зи(су) measure of hysteresis
ґра́дусна ~ = degree [circular, sexagesimal, grade] measure (кута – of an angle)
~ диспе́рсії = measure of dispersion
~ до́бутку = product measure
~ довжини́ = linear measure, measure of length; (взірцева, еталонна) standard-length bar
дугова́ ~ = circular measure
~ емі́сії = emission measure
етало́нна ~ = standard measure
етало́нна ~ одини́ці фізи́чної величини́ = unit prototype, unit standard
знормо́вана ~ = normalized measure
зо́внішня ~ = exterior [outer] measure
імові́рнісна ~ = probability measure
інварія́нтна ~ = invariant measure
~ інтерва́лів ча́су = time measure
~ Каратеодо́рі = Carathéodory measure; (зовнішня) Carathéodory outer measure
~ кореля́ції = correlation measure
~ кривини́ = curvature measure, measure of curvature
~ кута́ = measure of angle (ґрадусна/радіянна – in degrees/radians), circular measure
кутова́ ~ = див. ~ кута
Лебе́ґова ~ = Lebesgue measure
лі́ва Га́рова ~ = left [left-invariant] Haar measure
лівоінварія́нтна Га́рова ~ = left [left-invariant] Haar measure
ліні́йна ~ = linear measure
метри́чна ~ = metric measure
~ мі́сткости = measure of capacity
~ множини́ = measure of a set
~ незале́жности = degree of independence
нескінче́нна ~ = infinite measure
ни́жня ~ = lower measure
нормо́вана ~ = normalized measure
~ нуль = див. нульова ~
нульова́ ~ = measure zero, zero measure
~ оберта́ння = rotation measure
~ о́б’єму = volume [cubic] measure; (сипких речовин) dry measure; (рідин) liquid measure
~ пло́щі = measure of area, square measure
по́вна ~ = (матем.) complete measure
попере́чна ~ = mean cross-sectional measure
похідна́ ~ = derivative measure
пра́ва Га́рова ~ = right [right-invariant] Haar measure
правоінварія́нтна Га́рова ~ = right [right-invariant] Haar measure
~ прямоліні́йности = degree of linearity
радія́нна ~ = radian measure (кута – of an angle)
реґуля́рна ~ = regular measure
скінче́нна ~ = finite measure
~ сконцентро́ваности = concentration measure, measure of concentration
спі́льна ~ = common measure
~ то́чности = modulus of precision
~ трансценде́нтности = transcendence degree, measure of transcendence
~ фізи́чної величини́ = measure of a physical quantity
цілко́м адити́вна ~ = completely additive measure
штрихова́ ~ = line standard (одиниці довжини – of length)
можли́|вість 1. possibility □ ви́черпати всі —вості to exhaust all possibilities 2. (імовірність) probability; potentiality 3. (нагода) opportunity, chance (чогось – of); (залежно від обставин) eventuality див. тж змога 4. (виконанність, реалізовність) feasibility 5. (приладу, системи, мн.) capability 6. (гнучкість, реалізовність, мн.) feasibility 7. (ресурси, мн.) resource(s)
~ використа́ння = usability; (повторного, багаторазового) reusability; (наявність) availability
—вості вимі́рювань = див. вості міряння
—вості виробни́цтва = production feasibility
—вості мі́ряння = measurement capability
операти́вні —вості = performance capability
—вості побудо́ви = constructability
—вості проце́су = (технологічного) process capability
техні́чна ~ = technological capability
функці́йні —вості = functional capability; functional feasibility
обме́женість 1. (наявність математичної границі чи межі фізичного діяпазону) limitedness, boundedness 2. (скінченність) finiteness 3. (наявність обмежень) restrictedness 4. (у часі) terminability 5. (інтервалу параметрів) limitation 6. (недостатність) insufficiency
грани́чна ~ = (максимальна) ultimate boundedness
~ за ймові́рністю = boundedness in probability
~ інтерва́лу температу́р = temperature limitation
~ інтерва́лу часто́т = frequency limitation
~ просторо́вим заря́дом = space-charge limitation
рівномі́рна ~ = uniform boundedness
~ ро́зв’язку = boundedness of a solution
~ сму́ги часто́т = band limitedness
точко́ва ~ = pointwise boundedness
~ то́чности = accuracy limitation
цілкови́та ~ = total boundedness, precompactness
~ часово́го інтерва́лу = time limitation
~ ча́су = time limitation
~ чутли́вости апарату́ри = instrumental limitation
оці́н|ка 1. (дія) див. оці́нювання 2. (результат) estimate □ да́ти —ку to esteem 3. (числова) evaluation 4. (межа) bound 5. (експертна, висновок) appraisal; (висока) appreciation 6. (вартости) valuation 7. (шкоди тощо) assessment 8. (місце у класифікації) rating 9. (кваліфікація) qualification 10. (якости) (амер.) grade; (брит.) mark
асимптоти́чно ефекти́вна ~ = asymptotically efficient estimate
вибірко́ва ~ = sample estimate
ви́правлена ~ = corrected estimate
гру́ба ~ = rough [raw] estimate
двобі́чна ~ = two-sided [upper and lower] estimate
доста́тня ~ = sufficient estimate
ефекти́вна ~ = efficient estimate
зависо́ка ~ = pessimistic estimate; overestimate, overestimation
зави́щена ~ = див. зависока ~
зани́жена ~ = див. занизька ~
занизька́ ~ = optimistic estimate; underestimate, underestimation; undervaluation
~ за пара́метром = parametric estimate
~ за поря́дком величини́ = order-of-magnitude estimate, estimate by the order of magnitude
~ за тео́рією збу́рень = perturbative estimate
~ з ваго́ю = weighted estimate
зва́жена ~ = weighted estimate
~ згори́ = upper estimate, upper bound
змі́щена ~ = biased estimate
~ зни́зу = lower estimate, lower bound
зсу́нена ~ = biased estimate
імові́рна ~ = probable estimate
імові́рнісна ~ = probability estimate
інтеґра́льна ~ = integral estimate
інтерва́льна ~ = interval estimate
кі́лькісна ~ = 1. quantitative estimate 2. (числова) (numerical) evaluation
~ максима́льної правдоподі́бности = maximum-likelihood estimate
~ ме́тодом найме́нших ква́дратів = (the) least-squares estimate
найефекти́вніша ~ = (the) most efficient estimating function
найкра́ща ~ = (the) best estimate
незмі́щена ~ = unbiased estimate
незсу́нена ~ = unbiased estimate
непра́вильна ~ = incorrect estimate
несупере́члива ~ = consistent estimate
неупере́джена ~ = unbiased estimate
однобі́чна ~ = one-sided estimate
орієнто́вна ~ = tentative estimate
параметри́чна ~ = parametric estimate
по́вна ~ = (із урахуванням усіх наявних даних) overall estimate
помилко́ва ~ = erroneous estimate
попере́дня ~ = preliminary estimate
~ по́хибки = estimate of error
пра́вильна ~ = correct estimate
прибли́зна ~ = rough [raw] estimate
реґуля́рна ~ = regular estimation
~ ри́зику = risk estimate
спі́льна ~ = joint estimate; (достатня) joint sufficient estimate; (ефективна) joint efficient estimate
статисти́чна ~ = statistical estimate
суку́пна ~ = aggregate estimate
супере́члива ~ = inconsistent estimate
точко́ва ~ = point estimate
то́чна ~ = precise [sharp] estimate; (правильна) correct estimate
~ то́чности = estimate of accuracy
упере́джена ~ = biased estimate
уто́чнена ~ = corrected [refined] estimate
факти́чна ~ = actual estimate
феноменологі́чна ~ = phenomenological estimate
числова́ ~ = (numerical) evaluation
я́кісна ~ = qualitative estimate
папі́р (-пе́ру) 1. paper 2. (документ) document
абрази́вний ~ = sandpaper, abrasive paper
азбе́стовий ~ = asbestos paper
аристоти́пний ~ = silver chloride printing paper
безкисло́тний ~ = acid-free paper
бобі́нний ~ = coil paper
Ва́тманів [ва́тманський] ~ = Whatman (drawing) paper
веле́невий ~ = vellum paper
воскови́й ~ = wax paper
всо́тувальний ~ = absorbent paper
гля́нсовий ~ = glossy paper
графі́чний ~ = coordinate [graph, plotting] paper
ґофро́ваний ~ = corrugated paper; (тонкий) crepe paper
дві́чі логаритмі́чний ~ = loglog (graph) paper, double logarithmic paper
~ (і)з по́кривом = coated paper
діазоти́пний ~ = diazo paper
діягра́мний ~ = profile paper
~ до друка́рських маши́нок = typewriter paper
~ до (швидко)зшивача́ = filler [loose-leaf] paper
друка́рський ~ = offset paper
електроізолюва́льний ~ = (electrical) insulating paper, dielectric paper; varnish paper
електроізоляці́йний ~ = див. електроізолювальний ~
електрочутли́вий ~ = electrosensitive paper
ізоляці́йний ~ = insulating paper
імові́рнісний ~ = probability paper; binomial (probability) paper, binomial chart; (нормальний) normal probability paper
індика́торний ~ = indicator [test] paper
ка́бельний ~ = cable paper
картографі́чний ~ = map paper
кислототривки́й ~ = acidproof paper
клейки́й ~ = adhesive paper
кліти́нчастий ~ = graph paper
кольоро́вий ~ = colored paper
конденса́торний ~ = capacitor paper
координа́тний ~ = coordinate paper
копіюва́льний ~ = copy [carbon] paper; (до копіювальної машини) duplicator paper
кресля́рський ~ = drafting [drawing] paper; (калька) tracing paper; (ватман) Whatman (drawing) paper
ла́кмусовий ~ = litmus paper
листува́льний ~ = letter paper
логаритмі́чний ~ = logarithmic (coordinate) paper
луготривки́й ~ = alkali-proof paper
масшта́бний ~ = scale paper
мікроперфоро́ваний ~ = microperf
міліметро́вий ~ = millimeter squared paper
наждако́вий ~ = див. шмерґелевий ~
напівлогаритмі́чний ~ = semilogarithmic (coordinate) paper, arithlog [ratio] paper
~ на черне́тки [черне́тко́ві за́писи] scratch paper
норма́льний імові́рнісний ~ = normal probability paper
обгортко́вий ~ = wrapping paper
обкла́динковий ~ = cover paper
озо́новий ~ = ozone test paper
перга́ментний ~ = parchment paper, glassine (paper)
перфоро́ваний ~ = sprocket paper
піскови́й ~ = sand paper
подві́йно логаритмі́чний ~ = loglog (graph) paper, double logarithmic paper
пошто́вий ~ = letter paper
провідни́й ~ = conductive paper
прооли́влений ~ = oiled paper
промока́льний ~ = blotting paper, blotter
просо́чений ~ = impregnated paper
протикорозі́йний ~ = anticorrosive [antirust] paper
реагівни́й ~ = reagent paper; (лакмусовий) litmus paper
реакти́вний ~ = див. реагівний ~
рисува́льний ~ = drawing paper
руло́нний ~ = continuous-form paper
світлокопіюва́льний ~ = blue(print) paper
самокле́йний ~ = (клейкий з одного боку) gummed paper
світлочутли́вий ~ = (light-)sensitive [photosensitive] paper
сітко́ви́й ~ = coordinate [graph, plotting] paper
скла́да́ний перфоро́ваний ~ = fanfold paper
термочутли́вий ~ = heat-sensitive [thermosensitive] paper
тискочутли́вий ~ = pressure-sensitive paper
~ у кліти́нку = squared paper; graph [plotting] paper
фільтрува́льний ~ = filter paper
фотографі́чний ~ = photographic (printing) paper; developing paper
хроматографі́чний ~ = chromatographic paper
цигарко́вий ~ = tissue paper
цупки́й ~ = paperboard
часто́тний ~ = frequency paper
шмерґеле́вий ~ = sandpaper, abrasive [emery, glass] paper
послідо́вність 1. sequence, succession □ встанови́ти ~ to sequence 2. (порядок) order 3. (серія) series 4. (низка) string, train 5. (внутрішня несуперечність) consistency 6. (самоузгодженість) self-consistency 7. (логічність) logicality, logicalness 8. (викладу тощо) coherence 9. (виконування тощо) successive manner, successiveness 10. (систематичність, методичність) systematic character, systematicness, orderliness
а́бель-ліміто́вна ~ = Abel-limitable sequence
а́бель-обме́жна ~ = Abel-limitable sequence
азо́тна ~ = (спектральних класів зір) nitrogen sequence
багаторі́внева ~ = multilevel sequence
ба́зисна ~ = basic sequence
~ біфурка́цій = bifurcation sequence
~ вико́нування = 1. (операцій) procedure див. тж ~ операцій 2. (програми) execution sequence 3. (команд) line of commands [instructions]
~ ви́мірів = sequence of measurements; measurement [measuring] routine
випадко́ва ~ = random sequence
~ випадко́вих величи́н = sequence of random variables
висхідна́ ~ = increasing [ascendant, ascending] sequence
~ ви́ходу = (комп.) exit chain [sequence]
виче́рпна ~ = exhaustive sequence
~ Віє́та = Viéte [Vieta] sequence
вкоро́чена ~ = truncated sequence
впорядко́вана ~ = ordered sequence
вуглеце́ва ~ = (спектральних класів зір) carbon sequence
головна́ зоре́ва ~ = (астр.) main (stellar) sequence
гомологі́чна ~ = homology sequence
~ да́них = data sequence, sequence of data
~ заверша́льних дій = (наприкінці роботи) shutdown sequence
збі́жна ~ = convergent [regular] sequence
~ збі́жна в сере́дньому = sequence convergent in the mean
~ збі́жна за ймові́рністю = sequence convergent in probability
~ збі́жна з імові́рністю одини́ця = sequence convergent with probability one
~ збі́жна ма́йже напе́вне = (з імовірністю, близькою до одиниці) sequence convergent almost certainly
~ збі́жна ма́йже скрізь = sequence convergent almost everywhere
~ збі́жна скрізь = sequence convergent everywhere
зворо́тна ~ = backward sequence
~зір = star sequence
зліміто́вана ~ = limited sequence
зліче́нна ~ = denumerable sequence
змажоро́вана ~ = majorized sequence
~ зна́ків = sequence of signs
~зоре́ва ~ = star sequence
ізоелектро́нна ~ = isoelectronic series
~ і́мпульсів = pulse sequence; pulse [impulse] train
~ ітера́цій = iteration sequence, sequence of iterations
керівна́ ~ = (символів, комп.) escape sequence
~ ко́дів = code sequence
~ кома́нд = (комп.) instruction sequence, chain of instructions, line of commands [instructions]
конституці́йна ~ = (х.) constitutional sequence
конфігураці́йна ~ = (х.) configurational sequence
кра́тна ~ = multisequence
~ крите́ріїв = test sequence
лакуна́рна ~ = lacunary sequence
ліміто́вна ~ = limitable sequence
~ магне́тів = magnet train
мажорува́льна ~ = majorizing sequence
ма́йже збі́жна ~ = almost convergent sequence
максим(із)ува́льна ~ = maximizing sequence
мінім(із)ува́льна ~ = minimizing sequence
~ мі́рчих опера́цій = measurement [measuring] routine
~ множи́н = sequence of sets
моме́нтова ~ = moment sequence
~ монтува́ння = assembly sequence
моното́нна ~ = monotone [monotonic] sequence
моното́нна висхідна́ ~ = monotonically ascending [increasing] sequence
моното́нна спадна́ ~ = monotonically descending [decreasing] sequence
невипадко́ва ~ = nonrandom sequence
незліче́нна ~ = nondenumerable sequence
необме́жена ~ = nonbounded sequence
непере́рвана ~ = uninterrupted sequence
нескінче́нна ~ = infinite sequence
норма́льна ~ = normal sequence
обі́рвана ~ = truncated sequence
обме́жена ~ = bounded [limited] sequence (згори – from above; знизу – from below); (з обох боків) bilaterally bounded sequence
обме́жна ~ = limitable sequence; (за Абелем) Abel-limitable sequence
обрі́зана ~ = truncated sequence
~ опера́цій = 1. (operational) procedure; routine 2. (матем.) operations sequence, sequence of operations 3. (наприкінці роботи) shutdown sequence; (виходу з програми) exit sequence
~ опера́цій під час запуска́ння = (реактора, комп’ютера тощо) start-up procedure
~ опера́цій під час зупиня́ння = (реактора, комп’ютера тощо) shutdown procedure
парагенети́чна ~ = paragenetic sequence
пере́рвана ~ = interrupted sequence
~ перехо́дів = sequence of transitions
подві́йна ~ = double sequence
~ поді́й = sequence [order] of events
~ поря́дкових чи́сел = ordinal succession
початко́ва головна́ ~ = (зорева) zero-age main sequence
пошуко́ва ~ = search string
~ про́сти́х чи́сел = series of prime numbers
псевдовипадко́ва ~ = pseudorandom sequence
~ радіоакти́вних перетво́рень = radioactive chain
~ реа́кцій = reaction sequence
реґуля́рна ~ = regular sequence
рекурси́вна ~ = recurrent [recursive] sequence
розбі́жна ~ = divergent sequence
~ ро́зпадів = (ядра) disintegration chain
~ розпо́ділів = sequence of distributions
си́льно збі́жна ~ = strongly convergent sequence
си́мвольна ~ = (character) string
скінче́нна ~ = finite sequence
сла́бко збі́жна ~ = weakly convergent sequence
сортува́льна ~ = (комп.) collating sequence
спадна́ ~ = decreasing [descendant, descending] sequence
спектра́льна ~ = spectral sequence
стійка́ ~ (випадко́вих величи́н) = stable sequence (of random variables)
стохасти́чна ~ = stochastic sequence
стро́го моното́нна ~ = strictly monotone [monotonic] sequence
стро́го моното́нно висхідна́ ~ = strictly monotonically increasing sequence
стро́го моното́нно спадна́ ~ = strictly monotonically decreasing sequence
~ те́рмів = term sequence
те́стова ~ = test sequence
~ технологі́чних опера́цій = processing sequence
тота́льна ~ = total sequence
то́чна ~ = exact sequence (гомоморфізмів – of homomorphisms)
~ то́чок = point sequence, sequence of points
~ у ча́сі = time sequence, temporal order
~ фаз = phase sequence
~ Фібона́чі = Fibonacci sequence
фундамента́льна ~ = fundamental sequence
~ фу́нкцій = sequence of functions
~ хвиль = wave train
центра́льна ~ = central sequence
часова́ ~ = time sequence, temporal order
~ части́нних сум = sequence of partial sums (нескінченного ряду – of an infinite series)
числова́ ~ = number sequence, sequence of numbers
~, що пряму́є до нуля́ = sequence tending to zero; null sequence
потенці́йність 1. potentiality 2. (можливість) probability
по|ті́к (-то́ку) 1. (вектора; проміння; кількісна характеристика) flux □ усере́днений за —то́ком flux-average(d) 2. (плину) flow, stream, current; streamflow див. тж течія 3. (густина потоку частинок, яф) flux (density) 4. (злива; стрімкий) torrent 5. (бурхливий; велика кількість несподівано вихлюпнутої речовини) gush 6. (астр.) shower, stream
адіяба́тний ~ = adiabatic flow
аксі́йний ~ = axial flow
атмосфе́рний ~ = atmospheric current; (відземний) upflow; (доземний) downflow
багатокомпоне́нтний ~ = multicomponent flow
багатофа́зовий ~ = multiphase flow
безвихоро́вий ~ = irrotational [eddy-free] flow
бездисипати́вний ~ = dissipationless flow
білязвукови́й = transonic [near-sonic] flow
~ бі́тів = bit stream
бі́товий ~ = див. ~ бітів
бічни́й ~ = side stream
~ ве́ктора = vector flux
ве́кторний ~ = vector flux
~ випромі́нювання = див. ~ проміння
високоінтенси́вний ~ = high flux
високошви́дкісний ~ = high-speed flow, high-speed stream
висхідни́й ~ = (в атмосфері чи плині) upflow, upcurrent, ascending [upward] current; (від нагрітої поверхні) anabatic flow
вихідни́й ~ = див. виходовий ~
виходо́вий ~ = outflow, outcoming flow [stream]; emergent flux див. тж назовній ~
вихоро́вий ~ = eddy [rotational] flow
відзе́мний ~ = upflow, upward flow; (від нагрітої поверхні) anabatic flow
відпли́вний ~ = outflow, outflux
відцентро́вий ~ = centrifugal flow
ві́льний ~ = free stream
вітрови́й ~ = wind current
~ в межово́му ша́рі = boundary-layer flux [flow]
вме́рзлий ~ = (фіз. плазми) frozen(-in) flux
вморо́жений ~ = (фіз. плазми) frozen(-in) flux
втічни́й ~ = inflow, influx
втори́нний ~ = (в’язкий) secondary flow
~ втра́чених нейтро́нів = leakage (neutron) flux
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = incoming flow [stream], inflow
вузьки́й парале́льний ~ про́менів = pencil beam
в’язки́й ~ = viscous [frictional] flow
Га́блів ~ = Hubble flow
га́зовий ~ = див. ~ газу
~ га́зу = gas flow [stream]
Га́рисів ~ = Harris flow
Ге́льмгольців ~ = Helmholtz flow
геостро́фний ~ = geostrophic flux
гіперзвукови́й ~ = hypersonic flow
глиби́нний ~ = deep current
головни́й ~ = main [master, trunk] stream
ґвинтови́й ~ = helical flow
ґрадіє́нтний ~ = gradient flow
~ да́них = data flow [stream]
двови́мірний ~ = two-dimensional flow
дискре́тний ~ = discrete flow
дифузі́йний ~ = 1. diffusion current [flow] 2. (х.) diffusion flux
доді́льний ~ = див. низхідний ~
дозвукови́й ~ = subsonic flow [stream]
дозе́мний ~ = downflow, earthward [downward] flow; (повітря) katabatic flow
докрити́чний ~ = subcritical flow
досере́динний ~ = inflow, influx, inward flow [stream]; (усмоктаний тощо) indraft
дре́йфовий ~ = drift flow
дросельо́ваний ~ = choked [throttled] flow
~ електри́чного змі́щення = electric flux
~ електро́нів = electron flow [flux, stream]
~ ене́ргії = 1. (фіз.) energy flux 2. (техн.) power flow
~ ента́льпії = sensible-heat flow
~ ентропі́ї = entropy flow
зави́хорений ~ = (після зриву) burble
~ заря́джених части́нок = charged-particle flux; (у йоносфері тощо) electromagnetic current
за́тичко́вий ~ = piston [plug] flow
захо́плений ~ = trapped [enclosed] flux
збі́жний ~ = convergent flow
збу́рений ~ = disturbed flow [stream]; (турбулентний) turbulent flow
зворо́тний ~ = 1. (протипотік) countercurrent, counterflow; backflow; backstream; (прибійний) undertow 2. (плину) reflux; refluence; (у фільтрі тощо) backwash, blowback 3. (проміння, гф) counterradiation, back radiation
звукови́й ~ = (зі швидкістю звуку) sonic flow
~ звуково́ї ене́ргії = sound-energy flux
зіндуко́ваний ~ = induced flow
зі́рваний ~ = stalled flow
зливні́ —то́ки = interfluent streams
змодульо́ваний ~ = modulated flux
зоре́вий ~ = (астр.) star stream; star drift
зу́стрі́чний ~ = 1. countercurrent, counterflow 2. (проміння, гф) counterradiation, back radiation
~ іззо́вні всере́дину = див. досерединний ~
ізотермі́чний ~ = isothermal flow
ізотро́пний ~ = isotropic flux
~ ізсере́дини назо́вні = див. назовній ~
~ імові́рности = probability current
індуко́ваний ~ = induced flow
~ інду́кції = magnetic flux
інтеґра́льний ~ = integrated flux
інтенси́вний ~ = intense flux
~ інформа́ції = communication [information] flow
~ йо́нів = ion flow
капіля́рний ~ = capillary flow
кванто́ваний ~ = quantized flux
кільва́терний ~ = wake flow
~ кі́лькости ру́ху = momentum flux
кільце́вий ~ = annular flow
Кну́дсенів ~ = Knudsen flow
конвекти́вний ~ = див. конвекційний ~
конвекці́йний ~ = convection current [flow], bulk flow
концентраці́йний ~ = concentration flow
корпускуля́рний ~ = corpuscular stream
~ космі́чного промі́ння = cosmic-ray flux
крижани́й ~ = ice flow
крити́чний ~ = critical flux
Куе́тів ~ = Couette flow
~ ла́ви = lava flow
ламіна́рний ~ = laminar flow [stream]
Лю́дерсів ~ = Lders flow
магне́тний ~ = magnetic flux
~ магне́тної інду́кції = magnetic flux
мале́нький ~ = (цівка) streamlet
малоінтенси́вний ~ = low flux
~ ма́си = mass flux; (втрати, техн.) mass flow
межови́й ~ = (у межовому шарі) bounary-layer flux [flow]
метео́рний ~ = meteor shower [stream]
модульо́ваний ~ = modulated flux
~ моле́кул = molecular flow; (невзаємодійних) free-molecule flow
молекуля́рний ~ = див. ~ молекул
надзвукови́й ~ = supersonic flow [stream]
надкрити́чний ~ = supercritical flow
надлишко́вий ~ = excess flow; excess flux
надпли́нний ~ = див. ~ надплину
~ надпли́ну = superfluid flow, superflow
надхідни́й ~ = incident flux
назо́вній ~ = outflow, outflux, efflux, effluent, outward flow, emergent flux; emergent [exit, outward] stream
наси́чений ~ = saturation flux
наскрізни́й ~ = through flux
~ невзаємоді́йних моле́кул = free-molecule flow
~ нев’язко́го пли́ну = inviscid flow
незбу́рений ~ = undisturbed flow [stream]
незі́рваний ~ = unstalled flow
~ нейтро́нів = neutron flux; (густина) neutron flux (density); (втікачів) leakage flux; (понадномінальний) (neutron) overflux
неоднорі́дний ~ = nonuniform flow
нерелятивісти́чний ~ = nonrelativistic stream
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium flow
нестаціона́рний ~ = nonstationary flux; transient stream
нестисни́й ~ = incompressible flow
~ нестисно́го пли́ну = incompressible(-fluid) flow
неуста́лений ~ = unsteady flux [flow]; transient stream
низхідни́й ~ = (в атмосфері чи плині) downcurrent, downflow, descending [downward] current; (газу) downdraft
низькоінтенси́вний ~ = low flux
низькоти́сковий ~ пли́ну = (за тиску, нижчого за атмосферний) low-pressure fluid flow
о́б’є́мний ~ = bulk flow
обтіка́льний ~ = streamline [streamlining] flow
однорі́дний ~ = uniform flow
осесиметри́чний ~ = axially symmetric flow
основни́й ~ = main(stream) flow
падни́й ~ = incident flux
парці́йний ~ = partial flux
парція́льний ~ = див. парційний ~
перви́нний ~ = primary flow
перети́нні —то́ки = cross streams
перехре́сний ~ = cross-flow
пито́мий ~ = (частинок) flux (density)
підкрити́чний ~ = subcritical flow
пі́нінговий ~ = pinning flux
~ пли́ну = fluid flow [stream]; (стисного) compressible flow; (нестисного) incompressible flow
поверхне́вий ~ = surface flux
повзки́й ~ = creep flux
~ пові́тря = air stream [flow, current]; (сильний) (air) blast
пові́тряний ~ = див. ~ повітря
по́вний ~ = total flow; total flux
поздо́вжній ~ = (магнетний) longitudinal flux
понадноміна́льний ~ = (нейтро́нів) (neutron) overflux
попере́чний ~ 1. (плину) crosscurrent; transverse [cross] stream 2. (магнетний) cross flux □ з попере́чним —то́ком = (про пристрій) cross-flow
поршневи́й ~ = piston [plug] flow
потенція́льний ~ = potential flow
~ поту́жности = power flow
~ Пра́ндтля-Ма́єра = Prandtl-Meyer flow
прибі́йний ~ = tide
прито́ковий ~ = 1. (що додається до основного) tributary (stream), contributory, side stream 2. (що втікає) influent stream, inflow, influx
прокванто́ваний ~ = quantized flux
промени́стий ~ = radiant flux
~ промі́ння = radiation flux
прони́кливий ~ = penetrating flow
прони́клий ~ = penetrated [transmitted] flow
просторо́вий ~ = three-dimensional flow
прями́й ~ direct [forward] flow □ з прями́м —то́ком = (про пристрій) direct-flow
Пуазе́йлів ~ = Poiseuille flow
радія́льний ~ = radial flow
~ радія́ції = radiation flux
~ реа́льного пли́ну = real-fluid flow
релятивісти́чний ~ = relativistic stream
ренормалізаці́йний ~ = renormalization flow
~ речовини́ = flow of matter
рівнова́жний ~ = equilibrium flux
~ рідини́ = liquid flow [stream]
ріди́нний ~ = liquid flow [stream]
розбі́жний ~ = divergent [expanded, expansive] flow
розгалу́жений ~ = braided stream
розши́рний ~ = divergent [expanded, expansive] flow
самопли́вний ~ = gravity flow
самофокусува́льний ~ = self-focusing stream
~ свідо́мости = stream of consciousness
світлови́й ~ = luminous flux
світлозіндуко́ваний ~ = light-induced flux
сельови́й ~ = mud flow [stream, avalanche]
сере́дній ~ = average flux
сильнотурбуле́нтний ~ = strongly turbulent flow
скаламу́чений ~ = (гф) turbidity current
скаля́рний ~ = scalar flux
скра́плюваний ~ = (пари) condensing flow
слабкотурбуле́нтний ~ = weakly turbulent flow
спря́жений ~ = adjoint flux
спрямо́ваний ~ = directed flow
стаціона́рний ~ = stationary flux; stationary stream
~ стисно́го пли́ну = compressible (fluid) flow
струми́нний ~ = jet stream
сума́рний ~ = 1. total flux 2. (енергії) (фіз.) total energy flux; (техн.) net power flow
супу́тній ~ = cocurrent flow
те́нзорний ~ = tensor flux
~ тепла́ = див. тепловий ~
теплови́й ~ = 1. (передавання енергії) heat flow 2. (кількісна характеристика) heat [thermal] flux
~ теплово́ї ене́ргії за кри́зи теплоо́бміну = (у системах охолоджування) critical heat flow
~ теплоносія́ = (яф) coolant flow [stream]
~ тра́нспорту = traffic flow
триви́мірний ~ = three-dimensional flow
турбуле́нтний ~ = turbulent flow [stream], eddy flow; turbulent flux
узага́льнений ~ = generalized flux
~ уздо́вж ви́кривленої пове́рхні = flow along a curved surface
~ усере́дину = див. досерединний ~
усере́днений ~ = average(d) flux
уста́лений ~ = steady flux; steady flow [stream]
фо́новий ~ = background flux
~ фоно́нів = phonon flux
~ фото́нів = (опт.) photon flux; (струмінь) photon beam
хемі́чний ~ = chemical flux
циркуляці́йний ~ = 1. circulating flow 2. (х.) recycle
циклострофі́чний ~ = cyclostrophic flow
~ части́нок = particle flow [stream]; (кількісна характеристика) particle flux; (густина) particle-flux density
~ че́рез пове́рхню = flux across surface
чотириви́мірний ~ = four-flux
швидки́й ~ = high-speed flow
—то́ки, що злива́ються = див. зливні —токи
по́хиб|ка 1. error 2. (невизначеність) uncertainty 3. (неточність) inaccuracy, imprecision
абсолю́тна ~ = absolute error
адити́вна ~ = additive error
а́зимутна ~ = azimuthal error
ампліту́дна ~ = amplitude error
апара́тна ~ = (приладу) instrument error
~ апроксима́ції = approximation error
вели́ка ~ = considerable [substantial, gross] error
взаємокомпенсо́вні —ки = compensating errors
взаємоскомпенсо́вані —ки = compensated [compensating] errors
~ визнача́ння кута́ підне́сення elevation(-angle) error
~ визнача́ння моме́нтів ча́су = timing error, error in/of timing
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
~ вимі́рювача = meter [instrument] error
випадко́ва ~ = 1. (статистична) random error 2. (через помилку) accidental error
вислідна́ ~ = overall [resultant, combined] error
вихідна́ ~ = initial error
~ відкида́ння = (членів ряду) truncation error
~ ві́дліку = reading error
відно́сна ~ = relative error
відсо́тко́ва ~ = percentage error
~ відтина́ння = (ряду) truncation error
~ відтво́рюваности = systematic error
~ (вна́слідок) використа́ння непо́вних да́них = truncation error
~ (вна́слідок) врахува́ння недоста́тнього числа́ чле́нів ря́ду = truncation error
~ (вна́слідок) неліні́йности = nonlinear(ity) error
~ (вна́слідок) непарале́льности гра́ней = (дзеркала тощо) prismatic error
~ (вна́слідок) неузгі́днености = mismatch error
вне́сена ~ = introduced error
гістере́зна ~ = (різниця в показах приладу, спричинена гістерезою) hysteresis error
грани́чна ~ = limiting error
~ ґрадуюва́ння = calibration error
динамі́чна ~ = dynamic error
допуско́ва ~ = tolerable error
~ до́сліду = experiment(al) error
~ дру́гого ро́ду = (стат.) error of the second kind, type II error
експеримента́льна ~ = experiment(al) error
~ експериме́нту = experiment(al) error
експозиці́йна ~ = exposure error
зави́щена ~ = overestimated [pessimistic] error
зани́жена ~ = underestimated [optimistic] error
~ заокру́глювання = round-off [rounding] error
~ за́собу вимі́рювання = див. ~ мірчого засобу
зве́дена ~ = reduced error
зме́ншена ~ = reduced error
значна́ ~ = considerable [substantial, significant] error
~ зчи́тування = reading error
інструмента́льна ~ = instrument error
інтерполяці́йна ~ = interpolation error
і́стинна ~ = true error
ймові́рна ~ = probable error; probability deviation
йоносфе́рна ~ = ionospheric error
~ калібрува́ння = calibration error
квадрати́чна ~ = див. квадратна ~
квадра́тна ~ = squared error
колімаці́йна ~ = collimation error
~ кута́ підне́сення elevation(-angle) error
кутова́ ~ = angular error
максима́льна ~ = maximum error
методи́чна ~ = systematic error
~ ме́тоду = procedural error, error of a method
мініма́льна ~ = minimum error
~ мі́рчого за́собу = instrument [meter] error
~ мі́ряння = measurement [metering] error
~ набли́ження = approximation error
накопи́чена ~ = accumulated [long-term] error
накопи́чувана ~ = cumulative [accumulative] error
невели́ка ~ = reasonable error
незначна́ ~ = insignificant error
неприйня́тна ~ = intolerable [excessive] error
нереґуля́рна ~ = intermittent [altering] error
нехто́вна ~ = minor [negligible] error
неусувна́ ~ = (даного приладу) inherent error
неусу́нена ~ = (сумарна, після всіх поправок) residuals
номіна́льна ~ = rated error
~ нуля́ = (приладу) zero error
обчи́слена ~ = calculated [computed] error
~ обчи́слювання = calculation [computation(al)] error
окре́ма ~ = individual error
оці́нена ~ = estimated error
~ оці́нки = estimation error
оцінко́ва ~ = estimated error
~ оці́нювання = estimation error
парала́ксна ~ = parallax error
передба́чена ~ = predicted error
передба́ч(ува)на ~ = predictable error
~ пе́ршого ро́ду = (стат.) error of the first kind, type I error
по́вна ~ = total error
повто́рювана ~ = multiple [repetitive] error
позі́рна ~ = apparent error
~ по́казів = (приладу) indication error
поляризаці́йна ~ = (опт.) polarization error, night effect
понаддопуско́ва ~ = excessive error
поодино́ка ~ = single error
~ порі́внювання = comparison error
порівня́нні —ки = comparable errors
правди́ва ~ = true error
прибли́зна ~ = approximate error
прийня́тна ~ = admissible [acceptable, reasonable, tolerable, permissible] error
~ при́ладу = instrument [meter] error
притама́нна ~ = (даного приладу) inherent error
реґуля́рна ~ = systematic [regular] error
сере́дня ~ = mean error
середньоквадрати́чна ~ = див. середньоквадратна ~
середньоквадра́тна ~ = error mean-square, (root-)mean-square error
системати́чна ~ = bias, systematic [regular, solid] error
складова́ ~ = component error
скомпенсо́вана ~ = compensated error
~ спостеріга́ння = observation error
станда́ртна ~ = standard error; (оцінки) standard error of the estimate; (прогнозу) standard error of the forecast
статисти́чна ~ = random [statistical] error
стати́чна ~ = static error; position error
сума́рна ~ = overall [resultant, combined, total] error; (нагромаджена) aggregate error
температу́рна ~ = (приладу) temperature error
уста́лена ~ = див. систематична ~
факти́чна ~ = actual error
~ центрува́ння = centering error
числова́ ~ = numerical error
~ числово́го ме́тоду = numerical-integration error
~ юстува́ння = adjustment error
про́біт (-а) probit (скор. probability unit)
про́стір (-тору) 1. space 2. (місце тж) room (на, для – for) 3. (ділянка) field, area 4. (обсяг) scope, range, extent 5. (відстань) distance 6. (проміжок) spacing 7. (прозір) clearance, gap
абсолю́тний ~ = absolute space
абстра́ктний ~ = abstract space
адре́сний ~ = address space
алґебри́чний ~ = algebraic space
анізотро́пний ~ = anisotropic space
ано́дний те́мний ~ = anode dark space
антидискре́тний (топологі́чний) ~ = indiscrete (topological) space
А́стонів те́мний ~ = Aston dark space
афі́нний ~ = affine space
афі́ннозв’я́зний ~ = affinely connected space
~ афі́нної зв’я́зности = див. афіннозв’язний ~
багатови́мірний ~ = multidimensional space
багатозв’я́зний ~ = multiply-connected space
ба́зисний ~ = base space
ба́зовий ~ = base space
~ ба́зових ко́нтурів = (графу) basis-circuit space
~ ба́зових ро́зтинів [ро́зрізів] (графу) basis-cut space
~ ба́зових ци́клів = (графу) basis-circuit space
~ ба́зових шляхі́в = (графу) basis-path space
Ба́нахів ~ = Banach space
безпові́тряний ~ = (космос) outer space; (вакуум) vacuum
біафі́нний ~ = biaffine
бікомпа́ктний ~ = bicompact space
близьки́й космі́чний ~ = near space
~ бли́зькости = proximity space
ве́кторний ~ = vector space
~ взаємоді́ї = interaction space
вибірко́вий ~ = див. ~ вибірок
~ ви́бірок = sample space
ви́кривлений ~ = curved space
вимірни́й ~ = measurable space
n-ви́мірний ~ = n-dimensional space, n-space, space of dimension n
~ ви́роджености = degeneracy space
вищеви́мірний ~ = higher-dimensional space
~ ви́щої ви́мірности = див. вищевимірний ~
відкри́тий ~ = 1. open space 2. (навколо споруди, техн.) ambit
відобра́жений ~ = mapped space
~ відобра́жень = mapping space, space of mappings
відобра́жуваний ~ = mapped space
відокре́мний ~ = Hausdorff space
ві́льний ~ = 1. free space 2. (прозір) clearance (space)
віртуа́льний ~ = virtual space
~ вкла́дення = embedding space
вмі́щений ~ = contained space
вну́трішній ~ = inner [internal] space
волокни́нний ~ = fiber space
впорядко́ваний ~ = ordered space
Га́усдорфів ~ = Hausdorff space
геодези́чний ~ = geodesic space
гомеомо́рфний ~ = homeomorphic space
Гі́льбертів ~ = Hilbert space
гіперболі́чний ~ = hyperbolic space
гіпокомпа́ктний ~ = hypocompact space
Гі́торфів те́мний ~ = Hittorf dark space
гомото́пно еквівале́нтний ~ = homotopocally equivalent space
дале́кий космі́чний ~ = deep space
двови́мірний ~ = two-dimensional space
двозв’я́зний ~ = doubly connected [biconnected] space
дворозшаро́ваний ~ = bifibering
Дека́ртів ~ = Cartesian space
~ дере́в = (графу) tree space
де Си́терів ~ = de Sitter space
~ деформа́цій = strain space
~ Дирихле́ = Dirichlet space
дискре́тний ~ = discrete space; (топологічний) discrete topological space
діжкови́й ~ = barreled [kegly, tunneled] space
~ ді́йсних чи́сел = space of reals
довкі́льний ~ = ambient space, environment див. тж довкілля
додатко́вий (ві́льний) ~ = extra space
долу́чений ~ = adjoint [adjunct(ion)] space
допо́внений ~ = completion of a (metric) space
доповня́льний ~ = complementary space
доти́чний ~ = tangent space
~ дре́йфу = drift space
дуа́льний ~ = dual space
Евклі́дів ~ = Euclidean space
еквівале́нтний ~ = equivalent space
екзоти́чний ~ = exotic space
еліпти́чний ~ = elliptic space
Ермі́тів ~ = Hermitian space
життє́вий ~ = living space
заекрано́ваний ~ = (довкілля) shielded environment
за́йнятий ~ = occupied space
за́мкнений ~ = closed space
запо́внений ~ = occupied space
~ заря́дів = charge space
заря́довий ~ = див. ~ зарядів
~ (і)з афі́нною зв’я́зністю = affinely connected space
~ збі́жности = convergence space
зве́дений ~ = reduced space
~ (і)з від’ємно визначеним вну́трішнім до́бутком = negative-definite inner-product space
~ (і)з від’є́мною ме́трикою = negative-metric space
звідни́й ~ = reducible space
~ (і)з вну́трішнім до́бутком = inner product space
зв’я́зний ~ = connected space
k-зв’я́зний ~ = space of connectivity k
~ зв’я́зности k = space of connectivity k
~ (і)з додатно визначеним вну́трішнім до́бутком = positive-definite inner-product space
~ (і)з дода́тною ме́трикою = positive-metric space
~ з(і) зліче́нною лока́льною ба́зою (в ко́жній то́чці) = first countable topological space
зліче́нний на нескінче́нності ~ = locally compact [-compact] space
зліче́нний на нескінче́нності лока́льно компа́ктний ~ = locally compact space being the union of a countable number of compact subsets
зліче́нно нескінченнови́мірний ~ = enumerably infinite-dimensional space
~ (і)з мі́рою = measure space; (скінченною) finite measure space
~ зобра́жень = (опт.) image space
зо́внішній ~ = outer space; (поза виокремленою ділянкою) outside
~ (і)з о́колами = neighborhood space
зосере́джений ~ = concentrated space (навколо підмножини – in the neighborhood of a subset)
зранжо́ваний ~ = ranked [ranged] space
~ з(і) скінче́нно ви́значеною опу́клістю = aligned space
~ з(і) скінче́нною мі́рою = finite measure space
ізометри́чний ~ = isometric space
ізомо́рфний ~ = isomorphic space
~ ізоспі́нів = isospin [isotopic spin] space
ізотро́пний ~ = isotropic space
~ імові́рностей = probability space
~ і́мпульсів = momentum space
като́дний те́мний ~ = cathode dark space
квазигомеомо́рфний ~ = quasi-homeomorphic space
квазидискре́тний ~ = quasi-discrete space
~ квазиі́мпульсів = quasi-momentum space
квазикомпа́ктний ~ = quasi-compact space
квазиметри́чний ~ = quasi-metric space
квазинормо́ваний ~ = quasi-normed space
квазипо́вний ~ = quasi-complete space
квазирівномі́рний ~ = quasi-uniform space
ква́нтовий ~ = quantum space
~ кватерніо́нів = quaternion space, space of quaternions
кільце́вий ~ = (яф) annular space
Кля́йнів ~ = Klein space
~ когомоло́гій = cohomology space
~ ко́дів = code space
кодоти́чний ~ = cotangent space
компа́ктний ~ = compact space
ко́мплексний ~ = complex space
~ ко́мплексних змі́нних = див. комплексний ~
~ ко́нтурів = (графу) circuit space; loop space
конфігураці́йний ~ = configuration space
координа́тний ~ = coordinate space
корене́вий ~ = root space
космі́чний ~ = (outer) space; (між Землею та орбітою Місяця) cislunar space; (далекий) deep space
~ криви́х = curve space
критері́йний ~ = criteria space
Кру́ксів те́мний ~ = Crookes dark space
Ле́нґмюрів те́мний ~ = Langmuir dark space
Лі́ндельофів ~ = Lindelf space
ліні́йний ~ = linear space
ліні́йно зв’я́зний ~ = path(wise) connected space
~ Лобаче́вського = Lobachevski space
лока́льно Евклі́дів топологі́чний ~ = locally Euclidean topological space
лока́льно зв’я́зний ~ = locally connected space (в точці- at a point)
лока́льно компа́ктний ~ = locally compact space
лока́льно однорі́дний ~ = locally homogeneous space
лока́льно опу́клий ~ = locally convex space
ма́йже метри́чний ~ = almost metric space
~ ма́триць = space of matrices
метризо́вний ~ = metrizable space; (що задовольняє першу аксіому про зліченність) first countable metrizable space
метри́чний ~ = metric space
ме́ртвий ~ = 1. (тд) dead [idle] space 2. blind [dead] area
~ між вузла́ми (кристалічної ґратки) див. міжвузловий ~
міжву́зловий ~ = interstitial space
міжгалакти́чний ~ = intergalactic space
міжелектро́дний ~ = interelectrode space
~ між Земле́ю й орбі́тою Мі́сяця = cislunar space
міжзоре́вий ~ = interstellar space
міжзо́ряний ~ = див. міжзоревий ~
міжплане́тний ~ = interplanetary space
~ Мінко́вського = Minkowsky space
~ множи́н = space of sets
навко́лишній ~ = див. довкільний ~
навколозе́мний ~ = (космічний) near space; (довкілля) near-Earth space environment
навколосонце́вий ~ = space around [about] the sun
надкомпа́ктний ~ = supercompact space
найвищеви́мірний ~ = (the) highest-dimensional space
~ найви́щої ви́мірности = див. найвищевимірний ~
найнижчеви́мірний ~ = (the) lowest-dimensional space
~ найни́жчої ви́мірности = див. найнижчевимірний ~
накрива́льний ~ = covering space
накри́тий ~ = covered space
напівкомпа́ктний (топологі́чний) ~ = semi-compact (topological) space
напівметри́чний ~ = semimetric space
напівнескінче́нний ~ = semi-infinite space; infinite half-space
напівнормо́ваний ~ = seminormed space
~ напру́г = stress space
~ напру́жень = див. ~ напруг
неза́йнятий ~ = unoccupied space
неевклі́дів ~ = non-Euclidean [noneuclidean] space
незапо́внений ~ = free space
незвідни́й ~ = irreducible space
незв’я́зний ~ = disconnected [unconnected] space
неізотро́пний ~ = anisotropic space
неметризо́вний ~ = nonmetrizable space
неоднорі́дний ~ = nonhomogeneous space
нескінче́нний ~ = infinite space
нескінченнови́мірний ~ = infinite-dimensional space, space of infinite (number of) dimensions
нескінченнозв’я́зний ~ = space of infinite connectivity
нижчеви́мірний ~ = lower-dimensional space
~ ни́жчої ви́мірности = див. нижчевимірний ~
нитча́стий ~ = fiber space
норма́льний ~ = normal space
нормо́ваний ~ = normed [normalized] space
нормо́вний ~ = normable space
~ об’є́ктів = (опт.) object space
~ о́бразів = (опт.; матем.) image space
однови́мірний ~ = one-dimensional space, one-space
однозв’я́зний ~ = simply connected space
однорі́дний ~ = homogeneous space
опу́клий ~ = convex space
ортогона́льний ~ = orthogonal spaces
осна́щений Гі́льбертів ~ = див. споряджений Гільбертів ~
~ па́м’яті = storage space; (спільного використання) shared space
параболі́чний ~ = parabolic space
паракомпа́ктний ~ = paracompact space
~ пара́метрів = parameter space
~ пара́метрів поря́дку = order-parameter space
пара́метровий ~ = parameter space
передгі́льбертів ~ = pre-Hilbert space
~ пете́ль = (графу) loop space
пло́ский ~ = flat space
пові́тряний ~ = air space; aerospace
по́вний ~ = complete space; (щодо сильної збіжности) strongly complete space, space complete in the strong topology
поволокно́ваний ~ = foliated space; fiber space; fiber bundle див. тж в’язка
~ поді́й = space-time
позагалакти́чний ~ = extragalactic space
позазе́мний ~ = outer space; (між Землею та орбітою Місяця) cislunar space
покрива́льний ~ = covering space
по́кривний ~ = covering space
по́льський ~ = Polish space
поро́жній ~ = 1. empty space 2. (вакуум) vacuum 3. (порожнина) void (space)
~ послідо́вностей = sequence space
~ предме́тів = (опт.) object space
приє́днаний ~ = adjoint [adjunct(ion)] space
причино́вий ~ = causal space
~ пришви́дшування = див. пришви́дшувальний про́мі́жок
проєкти́вний ~ = projective space
проко́лений ~ = punctured space
промене́вий ~ = ray space
~ про́менів = ray space
проштри́кнутий ~ = punctured space
прями́й ~ = straight space
псевдоевклі́дів ~ = pseudo-Euclidean space
псевдометри́чний ~ = pseudometric space
псевдометризо́вний ~ = pseudometrizable space
псевдонормо́ваний ~ = pseudonormed [pseudonormalized] space
псевдопроєкти́вний ~ = pseudoprojective space
псевдори́манів ~ = pseudo-Riemann(ian) space
ранжо́ваний ~ = ranked [ranged] space
раціона́льний ~ = rational space
реакці́йний ~ = reaction zone [space]
реґуля́рний ~ = regular space
рефлекси́вний ~ = reflexive space
рівномі́рний ~ = uniform space
~ рівномі́рної збі́жности = uniconvergence space
рівномі́рно опу́клий ~ = uniformly convex space
Ри́манів ~ = Riemann(ian) space
робо́чий ~ = operation [operating] space
розкла́дний ~ = decomposable space
розподі́льний ~ = (пам’яті) allocation space
~ ро́зрізів = див. ~ розтинів
~ ро́зтинів = (графу) cut space
розшаро́ваний ~ = foliated space; fiber space, fibering; fiber bundle див. тж в’язка
~ рядкі́в = (матриці) row space
світови́й ~ = 1. (тв) four-dimensional space-time 2. outer space
сепара́бельний ~ = separable space
~ Серпі́ньського = Sierpiński space
си́льно паракомпа́ктний ~ = strongly paracompact space
си́льно по́вний ~ = strongly complete space
симетри́чний ~ = symmetric space
симплекти́чний ~ = symplectic space
синґуля́рний ~ = singular space
скінче́нний ~ = finite space
скінченнови́мірний ~ = finite-dimensional space
сла́бко по́вний ~ = weakly complete space
~ спі́нів = spin space
спі́новий ~ = див. ~ спінів
спіно́рний ~ = spinor space
споря́джений Гі́льбертів ~ = nested Hilbert space
спря́жений ~ = adjoint space; conjugate space
~ ста́лої кривини́ = space of constant curvature
~ ста́нів = space of states, state space
стични́й ~ = osculating space
~ сто́впчиків = (матриці) column space
стяжни́й ~ = collapsible [contractible] space, space contractible into itself; (топологічний) contractible (topological) space
субметри́чний ~ = submetric space
субметризо́вний ~ = submetrizable space
суперкомпа́ктний ~ = supercompact space
суці́льний ~ = solid space
сфери́чний ~ = spherical space
те́мний ~ = dark space
те́нзорний ~ = tensor space (валентности n – of order n)
тілови́й ~ = solid space
топологі́чний ~ = topological space; (з позначеною базовою точкою) based (topological) space, (topological) space with (selected) base point; (векторний) topological vector space; (фазовий) topological phase space
топологі́чно вмі́щений ~ = topologically contained space
топологі́чно еквівале́нтний ~ = topologically equivalent space
топологі́чно ізомо́рфний ~ = topologically isomorphic space
топологі́чно по́вний ~ = topologically complete space
~ траєкто́рій = trajectory [orbit] space
триви́мірний ~ = three-dimensional space, three-space
тривія́льний розшаро́ваний ~ = trivial fiber bundle, simple bundle
тривія́льний (топологі́чний) ~ = indiscrete (topological) space
~ узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій = almost-periodic space, space of generalized almost periodic functions (за Вайлем, у Вайлевому сенсі – in the sense of Weyl)
ультраметри́чний ~ = ultrametric space
ультрареґуля́рний ~ = ultraregular space
універса́льний ~ = universal space
уніта́рний ~ = unitary space
фа́зовий ~ = phase space
Фараде́їв те́мний ~ = Faraday dark space
фіна́льно компа́ктний ~ = Lindelf space
Фо́ків ~ = Fock space
~ фракта́лів = space of fractals
~ фу́нкцій = space of functions, function space
функці́йний ~ = див. ~ функцій
~ функціона́лів = space of functionals, functional space
функціона́льний ~ = див. ~ функціоналів
~ Фур’є́ = Fourier space
~ хвильови́х векторі́в = wave-vector space
~ хвильови́х чи́сел = wave-number space
~ ци́клів = (графу) circuit space
цілко́м впорядко́ваний ~ = completely ordered space
цілко́м незв’я́зний ~ = totally [extremally] disconnected space
цілко́м реґуля́рний ~ = completely regular space
~ чи́сел запо́внення = occupation-number space
чотириви́мірний ~ = four-space, four-dimensional space
Шва́рцшильдів ~ = Schwarzschild space
~ шви́дкостей = velocity space
шкідли́вий ~ = dead [idle, waste] space
~ шляхі́в = (графу) path space, space of paths
~, що задовольня́є пе́ршу аксіо́му про зліче́нність = first countable topological space
рівноймові́рнісний equiprobability, equal-probability
рівноймові́рність equiprobability, equal probability
розпо́діл (-у) 1. distribution (за, по – over; між – among), distribution function; partition(ing) □ за —ом distributional; що підляга́є —ові distributable 2. (густина розподілу, стат.) density function 3. (розташовання, надання) allocation, allotment 4. (каналів, частот) assignment, allocation 5. (реґламентація спільного користування) sharing 6. (дозовання) apportionment
а́зимутний ~ = azimuthal distribution
ампліту́дний ~ = amplitude distribution
амплітудочасто́тний ~ = amplitude-frequency distribution
анізотро́пний ~ = anisotropic distribution
анорма́льний ~ = abnormal distribution
апостеріо́рний ~ = a posteriori distribution
апріо́рний ~ = a priori distribution
асиметри́чний ~ = asymmetrical [skew(ed)] distribution
асимптоти́чний ~ = asymptotic distribution
асимптоти́чно норма́льний ~ = asymptotically normal distribution
багатови́мірний ~ = (просторовий) multidimensional distribution; (багатьох величин) multivariate distribution
багатомо́довий ~ = multimodal [polymodal] distribution
багаточасти́нко́вий ~ = many-particle distribution
безла́дний ~ = random [irregular, disordered] distribution
безумо́вний ~ = marginal distribution
біно́мний ~ = binomial distribution; (імовірности) binomial probability distribution
~ Бо́зе = див. Боузів ~
~ Бо́уза [Бо́зе]-Айншта́йна = Bose-Einstein distribution
Бо́узів ~ = Bose distribution
Бо́льцманів ~ = Boltzmann distribution
Ва́йбулів [Ве́йбулів] ~ = Weibull distribution
вели́кий каноні́чний ~ = grand canonical distribution
вибірко́вий ~ = sampling distribution
випадко́вий ~ = random distribution
~ випадко́вої величини́ = distribution of a random variable
ви́правлений ~ = corrected distribution
ви́роджений ~ = degenerate distribution
~ відру́шених части́нок = recoil-particle distribution
відсо́тко́вий ~ = percentage distribution
вікови́й ~ = (нейтронів) age distribution
власти́вий ~ = nonsingular distribution; (нормальний) nonsingular normal distribution
впорядко́ваний ~ = regular distribution
~ гадро́нів = hadron distribution
географі́чний ~ = geographic distribution
геометри́чний ~ = geometric distribution
гіпергеометри́чний ~ = hypergeometric distribution
гла́дкий ~ = smooth distribution
глиби́нний ~ = depth distribution; (доз) depth dose distribution
Го́льцмарків ~ = Holtsmark distribution
горбкува́тий ~ = humped distribution
гостроверши́нний ~ = (стат.) leptokurtic distribution
грани́чний ~ = limiting distribution
~ густини́ = density distribution; (актів поділу) fission(-density) distribution; (заряду) charge-density distribution; (нейтронного потоку) neutron-flux distribution; (струму) current-density distribution; (ядерної/ядрової матерії) nuclear-matter density distribution
Ґа́усів ~ = Gaussian, Gauss(ian) distribution, normal [Gauss error] distribution (curve)
Ґі́бсів ~ = Gibbs distribution
ґратча́стий ~ = lattice distribution
~ да́них = data sharing
двови́мірний ~ = two-dimensional [bivariate] distribution; (нормальний) bivariate normal distribution (function)
двого́рбий ~ = double-humped distribution
двомо́довий ~ = bimodal [double-peaked] distribution
двопі́ковий ~ = double-peaked distribution
дельтаподі́бний ~ = delta-shaped distribution
~ деформа́цій = strain distribution
~ джере́л = (просторовий) source distribution
дзвоноподі́бний ~ = bell-shaped distribution
~ дзерка́льних заря́дів charge image distribution
динамі́чний ~ = (пам’яті тощо) dynamic [run-time] allocation
~ Дирихле́ = Dirichlet distribution
~ ди́скового про́стору = (комп.) disk partition
дискре́тний ~ = discrete distribution
~ дислока́цій = dislocation arrangement
дові́льний ~ = arbitrary distribution
дові́рчий ~ = fiducial distribution
дограни́чний ~ = prelimit distribution
~ доз = (radiation) dose distribution; (у просторі) spatial dose distribution; (у часі) temporal dose distribution
~ до́мішок = impurity distribution; (леґувальних) dopant distribution
допуско́вий ~ = tolerant distribution
до́слідний ~ = experimental [measured] distribution
~ до́ступу до фа́йлу = file sharing
експеримента́льний ~ = experimental [measured] distribution
експоненці́йний ~ = exponential distribution
~ електро́нів = electron distribution
емпіри́чний ~ = empirical distribution
енергети́чний ~ = energy distribution
~ ене́ргій = energy distribution
~ енерговиділя́ння = (в реакторі) power distribution
ергоди́чний ~ = ergodic distribution
~ за ві́ком = (нейтронів) age distribution
~ за глибино́ю = depth distribution
~ за ене́ргіями = energy distribution
~ за і́мпульсами = momentum distribution
~ за кута́ми = angular distribution
~ за ма́сами = mass distribution
~ за на́прямами = directional distribution
~ за орієнта́ціями = orientation distribution
~ за ро́змірами = size distribution
~ заря́ду = charge distribution; (дзеркального) charge-image distribution
~ за ста́нами = distribution over states
~ за ча́сом проліта́ння = time-of-flight distribution
~ за часто́тами = frequency distribution
~ за шви́дкостями = velocity distribution
~ за яскра́вістю = (астр.) brightness distribution
~ (і)з горбо́м = humped distribution
~ (і)з двома́ ма́ксимумами = (вузькими) double-peaked distribution; (широкими) double-humped distribution
~ (і)з ма́ксимумами = (одним чи кількома) spiky distribution
~ (і)з ма́ксимумом упере́д = forward-peaked distribution
змі́нений ~ = modified distribution
~ (і)з мі́німумом = hollow distribution
змі́шаний ~ = compound distribution
змодифіко́ваний ~ = modified distribution
знормо́ваний ~ = normalized distribution
~ (і)з одни́м ма́ксимумом = (вузьким) peak(ed) [spiky] distribution; (широким) humped distribution
~ зоре́вих величи́н = magnitude distribution
зрі́заний ~ = truncated distribution
ізотро́пний ~ = isotropic distribution
~ імові́рности = probability distribution
~ і́мпульсів = momentum distribution
~ інтенси́вности = intensity distribution/profile; (проміння) radiation-intensity distribution; (космічного проміння за висотою) intensity-height distribution
~ йо́нів = ion distribution
~ кана́лів = channel allocation
каноні́чний ~ = canonical distribution
квазирівнова́жний ~ = quasi-equilibrium distribution
кінце́вий ~ = final distribution
~ концентра́цій = concentration distribution
~ Коші́ = Cauchy distribution
крайови́й ~ = marginal distribution
кутови́й ~ = angular distribution
~ леґува́льних до́мішок = dopant distribution
логаритмі́чний ~ = logarithmic distribution
логаритмі́чно норма́льний ~ = lognormal [logarithmic normal] distribution
логісти́чний ~ = logistic distribution
логнорма́льний ~ = lognormal [logarithmic normal] distribution
~ Ма́ксвела-Бо́льцмана = Maxwell-Boltzmann distribution [density function]
Ма́ксвелів ~ = Maxwell(ian) distribution
марґіна́льний ~ = marginal distribution
макроскопі́чний ~ = macroscopic distribution
~ ма́си = mass distribution; (радіоактивного джерела) source-mass distribution
~ мате́рії = (у Всесвіті) distribution of matter
межови́й ~ = boundary distribution
міждоли́новий ~ = intervalley distribution
мікроканоні́чний ~ = microcanonical distribution
мікроскопі́чний ~ = microscopic distribution
~ мі́сця = (на носії інформації) space allocation
модифіко́ваний ~ = modified distribution
~ моле́кул = molecular distribution
молекуля́рно-ма́совий ~ = див. ~ молекульних мас
~ моле́кульних мас = (в полімерах) molecule-mass distribution
~ наванта́ги = load distribution; load sharing
~ налеті́лих части́нок = incident-particle distribution
~ налітни́х части́нок = incident-particle distribution
~ на межі́ = boundary distribution
~ напру́г = (механічних) stress distribution; (на межі) boundary-stress distribution
~ напру́ги = (електричної) voltage distribution
~ напру́жености по́ля = field distribution
~ напру́жень = див. ~ напруг
неви́роджений ~ = nondegenerate distribution
невласти́вий ~ = singular distribution
невпорядко́ваний ~ = irregular distribution
Не́йманів ~ = (стат.) Neyman distribution/allocation
~ нейтро́нів = neutron distribution; (віковий) age distribution; (за швидкостями) neutron-velocity distribution
~ нейтро́нного пото́ку = neutron-flux distribution
неоднорі́дний ~ = nonuniform [inhomogeneous] distribution
непере́рвний ~ = continuous distribution; (за швидкостями) continuous velocity distribution
непра́вильний ~ = (техн.) maldistribution
нерезона́нсний ~ = nonresonance distribution
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium distribution
нерівномі́рний ~ = nonuniform distribution
несинґуля́рний ~ = nonsingular distribution
несиметри́чний ~ = asymmetrical distribution
нестаціонарний ~ = nonstationary distribution
нестійки́й ~ = unstable distribution
нетеплови́й ~ = nonthermal distribution
неуста́лений ~ = transient distribution
нецентра́льний ~ = noncentral distribution
норма́льний ~ normal [Gaussian, Gauss error] distribution (curve); (імовірности) normal probability function □ із норма́льним —ом = normal, normally distributed
нормо́ваний ~ = normalized distribution
~ нукло́нів = nucleon distribution
однови́мірний ~ = one-dimensional [univariate] distribution
одномо́довий ~ = unimodal distribution
однопара́метровий ~ = one-parameter distribution
однорі́дний ~ = uniform [homogeneous] distribution
одночасти́нко́вий ~ = one-particle [single-particle] distribution
окре́мий ~ = (компоненти багатовимірної випадкової величини) marginal distribution
оптима́льний ~ = (пам’яті тощо) optimum allocation
орієнтаці́йний ~ = orientation distribution
~ осві́тлености = illumination distribution; (енергетичної) irradiance distribution; (по апертурі) aperture illuminance
Па́льмів ~ = Palm distribution
~ па́м’яті = memory allocation
передба́чений ~ = predicted distribution
передграни́чний ~ = prelimit distribution
Пі́рсонів ~ = Pearson distribution
післяді́йний ~ = contageous distribution
Пла́нків ~ = Planck distribution
пло́ский ~ = flat distribution
плосковерши́нний ~ = platykurtic [flat] distribution
поверхне́вий ~ = surface distribution; (освітлености) illumination distribution; (енергетичної освітлености) irradiance distribution
подві́йний ~ = double distribution
поздо́вжній ~ = longitudinal distribution
поліно́мний ~ = polynomial distribution
~ по́ля = field distribution
~ помило́к = error distribution
попере́чний ~ = lateral [transverse] distribution
~ По́ртера-То́маса = Porter-Thomas distribution
~ потенція́лу = potential distribution
~ пото́ку = (частинок; енергії) flux distribution; (речовини) flow distribution
~ поту́жности = power distribution
початко́вий ~ = initial distribution
~ по́хибок = error distribution
~ По́я-Е́ґенберґера = Plya-Eggenberger distribution
~ про́бігів = range distribution
просторо́вий ~ = spatial distribution; (доз) spatial dose distribution; (потоку) spatial flux distribution; (частинок) spatial particle distribution
~ прото́нів = proton distribution
проценто́вий [проце́нтний] ~ = percentage distribution
прямоку́тний ~ = rectangular distribution
Пуасо́нів ~ = Poisson distribution
~ радіонуклі́дів = radionuclide distribution
радія́льний ~ = radial distribution
резона́нсний ~ = resonance distribution
~ Ре́йлі = Rayleigh distribution
Реле́їв ~ = див. ~ Рейлі
~ ресу́рсів = resource allocation
~ рі́внів = level distribution
рі́вний ~ = equipartition
рівнова́жний ~ = equilibrium distribution
рівноймові́рний ~ = equally probable distribution
рівномі́рний ~ = uniform [even] distribution, equidistribution; equipartition
розми́тий ~ = diffuse distribution
розрахо́ваний ~ = calculated distribution
розри́вний ~ = discontinuous distribution
симетри́чний ~ = symmetrical distribution
синґуля́рний ~ = singular distribution
синусо́їдний ~ = sinusoidal distribution
скла́дений ~ = superposition of distributions
спектра́льний ~ = spectrum; spectral distribution, spectral density; (густини енергії) power(-density) spectrum; (флюктуацій) spectral distribution of fluctuations
спі́льний ~ = joint [simultaneous] distribution (n випадкових величин – of n random variables); (імовірности) joint probability distribution
~ ста́нів = distribution of states
статисти́чний ~ = statistical distribution
стаціона́рний ~ = stationary distribution
стійки́й ~ = stable distribution
стохасти́чний ~ = stochastic distribution
~ стру́меня = (частинок) beam distribution
~ стру́му = current distribution
Ст’ю́дентів ~ = Student(’s) distribution
стя́тий ~ = truncated distribution
сфери́чно симетри́чний ~ = див. сферосиметричний ~
сферосиметри́чний ~ = spherically-symmetric distribution
~ температу́р = temperature distribution
температу́рний ~ = temperature distribution
теорети́чний ~ = theoretical distribution; (розрахований) calculated distribution; (передбачений) predicted distribution
~ тепловиділя́ння = heat-source distribution
теплови́й ~ = thermal distribution
~ теплово́го пото́ку = heat-flux distribution
~ ти́ску = pressure distribution
толера́нтний ~ = tolerant distribution
топологі́чний ~ = topological distribution
триви́мірний ~ = three-dimensional distribution; (нормальний) trivariate normal distribution
трику́тний ~ = triangular distribution
~ уздо́вж о́сі = axial distribution
~ ула́мків за ма́сами = (яф) fragment-mass distribution
умо́вний ~ = conditional distribution
~ у про́сторі = spatial distribution
усере́днений ~ = averaged distribution
~ у систе́мі це́нтру мас = cms [center-of-mass system] distribution
уста́лений ~ = steady(-state) distribution
~ утрат ене́ргії = energy-loss distribution
утя́тий ~ = truncated distribution
~ у ча́сі = time [temporal] distribution
фа́зовий ~ = phase distribution
феноменологі́чний ~ = phenomenological distribution
~ Фе́рмі = Fermi distribution
~ Фе́рмі-Дира́ка = Fermi-Dirac distribution (function)
Фі́шерів ~ = Fischer distribution
флюктуаці́йний ~ = fluctuation distribution
фунікуля́рний ~ = (х.) funicular distribution
~ хі-квадра́т = chi-square distribution
центра́льний ~ = central distribution
часови́й ~ = time [temporal] distribution; (доз) temporal dose distribution
n-части́нко́вий ~ = n-particle distribution
~ части́нок = particle distribution; (налітних) incident-particle distribution; (просторовий) spatial particle distribution; (за енергіями) particle-energy distribution; (за імпульсами) particle-momentum distribution; (за розмірами) particle-size distribution; (за швидкостями) particle-velocity distribution
~ часто́т = (між каналами радіомовлення тощо) frequency allocation; frequency sharing
часто́тний ~ = (за частотами) frequency distribution
~ ча́су = time-share, time sharing; timing; time allocation
~ чутли́вости = sensitivity distribution
~ шви́дкостей = velocity distribution
~ шумі́в = noise distribution
~ я́дер = nuclear distribution; (відрушених) recoil distribution
~ яскра́вости = brightness distribution
тве́рдження 1. statement; affirmation, assertion □ це ~ супере́чить попере́дньому this statement is irreconcilable with the previous one 2. (лог.) predication; sentence 3. (що його треба довести) proposition 4. (теза) thesis
безглу́зде ~ = meaningless proposition
беззмісто́вне ~ = meaningless proposition
безпредме́тне ~ = vacuous assertion
голослі́вне ~ = bare [naked] assertion
елемента́рне ~ = elementary proposition; simple sentence
~ зага́льного хара́ктеру = generality
змісто́вне ~ = meaningful proposition
імові́рнісне ~ = probability statement
імплікаці́йне ~ = conditional proposition, implication
і́стинне ~ = див. правдиве ~
контрапозити́вне ~ = contrapositive
недове́дене ~ = bare [naked] assertion
нелогі́чне ~ = (лат.) non sequitur
необґрунто́ване ~ = bare [naked, unjustified] assertion
непослідо́вне ~ = inconsistent statement; (лат.) non sequitur
неправди́ве ~ = false proposition [statement]
обґрунто́ване ~ = justified [solid] assertion
правди́ве ~ = true proposition [statement], valid statement
про́сте́ ~ = elementary proposition; simple sentence
складне́ ~ = compound proposition
супере́чливі ~ = irreconcilable statements
супроти́вне ~ = (the) contrary; direct opposite, the opposite; antithesis
умо́вне ~ = conditional proposition
функці́йне ~ = (комп.) action statement
хи́бне ~ = false proposition [statement]
теоре́м|а 1. theorem □ дове́стиу to prove a theorem 2. (твердження) proposition
Адама́рова ~ = Hadamard theorem; (про детермінанти) Hadamard determinant theorem; (про лакуни/прогалини) Hadamard gap theorem
А́ль(ф)венова ~ = Alfvén theorem
Ампе́рова ~ = Ampére theorem
А́ндерсонова ~ = Anderson theorem
Аполо́нієва = Apollonius theorem
~ А́ртина-Ре́єса = Artin-Rees theorem
~ Аско́лі = Ascoli theorem
~ Бабіне́ = Babinet principle
Ба́єсова ~ = див. Беєсова ~
~ Ба́наха-Шта́йнгауза = Banach-Steinhaus theorem
Бе́єсова ~ = Bayes theorem
Бе́лова ~ = Bell theorem
~ Берну́лі = Bernoulli theorem
~ Бе́ті = Betti reciprocal theorem
Бі́бербахова ~ = Bieberbach theorem
біно́мна ~ = binomial theorem
Бі́ркгофова ~ = Birkhoff theorem
Бло́хова ~ = Bloch theorem
~ Боголю́бова = Bogolyubov theorem
~ Боголю́бова-Парасюка́ = Bogolyubov-Parasiuk theorem
~ Больца́но = Bolzano theorem
Бо́льцманова (Н-) ~ = Boltzmann H theorem
~ Боне́ = Bonnet theorem
~ Бо́ра-Ван Ле́вена = Bohr-van Leeuwen theorem
~ Бо́ра-Мо́лерапа = Bohr-Mollerup theorem
Бра́у(в)ерова ~ = Brouwer theorem
Брилюе́нова ~ = Brillouin theorem
Бріяншо́нова ~ = Brianchon theorem
Бу́данова ~ = Budan theorem
Вандермо́ндова ~ = Vandermonde theorem
Варинйо́нова ~ = Varignon theorem
вели́ка Піка́рова ~ = Picard(’s) great [grand, general, big, second] theorem
вели́ка ~ Ферма́ = Fermat(’s) last theorem
~ взає́мности = 1. (фіз.) reciprocity theorem, principle of reciprocity 2. (Беті) Betti reciprocal theorem
~ вибира́ння (для послідо́вностей фу́нкцій) = theorem of choice (for sequences of functions)
~ Ві́ґнера-Ара́кі-Яна́зі = Wigner-Araki-Yanase theorem
~ Ві́ґнера-Е́карта = Wigner-Eckart theorem
Ві́ґнерова ~ = Wigner theorem
Ві́л(ь)сонова ~ = Wilson theorem
~ вірія́лу = virial theorem
~ Віта́лі = Vitali theorem
~ Віта́лі-Га́на-Са́кса = Vitali-Hahn-Saks theorem
Ві́това ~ = Witt theorem
~ Га́міл(ь)тона-Ке́йлі = Hamilton-Cayley theorem
~ Га́на-Ба́наха = Hahn-Banach theorem
Га́ґова ~ = Haag theorem
~ Га́йне-Боре́ля = Heine-Borel theorem
Ге́вісайдова ~ = Heaviside theorem
Ге́льмгольцова ~ = Helmholtz theorem
~ Ге́се = Hesse theorem
~ Гі́ле-Йоши́ди-Фі́ліпса = Hille-Yoshida-Phillips theorem
Го́лова ~ = Hall theorem
грани́чна ~ = limit theorem
~ Ґа́уса-Ма́ркова = Gauss-Markov theorem
Ґа́усова ~ = Gauss(’s) law of flux
Ґо́лдстоунова ~ = Goldstone theorem
Ґра́мова ~ = Gram theorem
~ деду́кції = deduction theorem
Деза́рґова ~ = Desargues theorem
Ди́ксонова ~ = Dixon theorem
~ Дирихле́ = Dirichlet theorem
~ додава́ння = addition theorem
~ додава́ння ймові́рностей = theorem of total probability
~ додава́ння норма́льно розподі́лених випадко́вих величи́н = normal addition theorem
допомі́жна́ ~ = preparation theorem, lemma
дру́га ~ зсува́ння = (для Лапласових перетворів) time-shift theorem, second shifting theorem
дру́га Піка́рова ~ = див. велика Пікарова ~
дру́га ~ про сере́днє (для інтеґра́лів) = second law of the mean (for integrals)
дуа́льна ~ = reciprocal [dual] theorem
~ дуа́льности = duality theorem
Ду́ґелова (пе́рша/дру́га) ~ = Dougall’s (first/second) theorem
Дюаме́льова ~ = Duhamel theorem
~ Дюбуа́-Реймо́на = DuBois-Reymond theorem
Дюпе́нова ~ = Dupin theorem
~ еквівале́нтности = equivalence theorem
ергоди́чна ~ = ergodic theorem; (в середньому) ergodic theorem in the mean, statistical ergodic theorem
Е́ренфестова ~ = Ehrenfest theorem
~ єди́ности = uniqueness theorem
~ Жорда́на-Ге́льдера = Jordan-Hlder theorem
~ Жуко́вського = Joukowski theorem
зага́льна ~ уніформіза́ції = general uniformization theorem
~ зага́ювання = time-shift theorem
~ запі́знювання = див. ~ загаювання
~ збі́жности = (Abel) convergence theorem
~ зсува́ння = (для Лапласових перетворів) shifting theorem
~ інварія́нтности = invariance theorem
індивідуа́льна ергоди́чна ~ = individual ergodic theorem
інтеґра́льна ~ = integral theorem
~ І́рншоу = Earnshaw theorem
~ існува́ння = existence theorem; (неявних функцій) implicit-function theorem; (оберненої функції) inverse-function theorem
~ існува́ння та єди́ности = unique existence theorem, existence and uniqueness theorem
Ка́нторова ~ = Cantor theorem
~ Карно́ = Carnot theorem
Ка́ртерова ~ = Carter theorem
~ Кастилья́но = Castigliano theorem
~ Ке́йлі-Га́міл(ь)тона = Cayley-Hamilton theorem
Ке́ніґова ~ = König(’s) theorem
Ке́л(ь)вінова ~ = Kelvin theorem; (про мінімум енергії) Kelvin minimum-energy theorem; (про циркуляцію) Kelvin circulation theorem
кита́йська ~ про за́лишки = Chinese remainder theorem
Клапейро́нова ~ = Clapeyron theorem
~ ко́синусів = law of cosines
~ Коші́ = Cauchy theorem
Кра́мерова ~ = Kramer theorem
Кра́мерсова ~ = Kramers theorem
~ Кре́йна-Мі́льмана = Krein-Milman theorem
~ Крола-Ру́дермана = Kroll-Ruderman theorem
Ку́пмансова ~ = Koopmans theorem
Ла́ксова ~ = Lax theorem
~ Ламе́ = (матем.) Lamé theorem
~ Ламі́ = (мех.) Lami theorem
Лапла́сова ~ = Laplace theorem
Ла́рморова ~ = Larmor theorem
Ле́рхова ~ = Lerch theorem
Ле́вінсонова ~ = Levinson theorem
Лі́венсова ~ = Livens theorem
лімітаці́йна ~ = limitation theorem
Лі́ндельофова ~ = Lindelöf theorem
Ліуві́лева ~ = Liouville theorem
лока́льна грани́чна ~ = local limit theorem
Лора́нова ~ = Laurent theorem
~ Лу́зина = Lusin theorem
Лу́нтова ~ = Lunt theorem
~ Лю́дерса-Па́улі = Lüders-Pauli theorem
~ Ляпуно́ва = Lyapunov theorem
Макло́ренова ~ = Maclaurin theorem
Ма́ксвелова ~ = Maxwell(’s) theorem
мала́ Піка́рова ~ = Picard(’s) little [small, first] theorem
мала́ ~ Ферма́ = Fermat(’s) lesser [little] theorem
Ме́нґерова ~ = Menger theorem
Менела́єва ~ = Menelaus theorem
~ Меньє́ = Meusnier theorem
Міта́ґ-Лефле́рова ~ = Mittag-Leffler theorem
~ мно́ження ймові́рностей = theorem of compound probability
Мо́нжова ~ = Monge theorem
~ Море́ри = Morera theorem
Муа́врова ~ = (de) Moivre theorem
На́йквістова ~ = Nyquist theorem
неліні́йна флюктуаці́йно-дисипати́вна ~ = nonlinear fluctuation-dissipation theorem
Не́йманова ~ = див. Нойманова ~
Не́рнстова ~ = Nernst theorem
~ Не́тер = Noether theorem
Но́йманова ~ = Neumann(’s) theorem
Но́ртонова ~ = Norton theorem
обе́рнена ~ = converse of а theorem, inverse theorem
~ обе́рнення = (для Абелевих функцій) inversion theorem
~ оберта́ння = rotation theorem
~ однозна́чности = uniqueness theorem
О́йлерова ~ = Euler theorem
опти́чна ~ = (яф) optical theorem
основна́ ~ а́лґебри = fundamental theorem of algebra
основна́ ~ аритме́тики = fundamental theorem of (rational) arithmetic
основна́ ~ інтеґра́льного чи́слення = fundamental theorem of (integral) calculus
основна́ ~ си́мплексного ме́тоду = simplex theorem [criterion]
основна́ ~ тео́рії конфо́рмних відобра́жень = conformal mapping theorem, Riemann mapping theorem
оста́ння ~ Ферма́ = Fermat’s last theorem
~ (Остроґра́дського-)Ґа́уса = Gauss law of flux
Па́пова ~ = Pappus theorem
Парсева́лева ~ = Parseval(’s) theorem
Пе́нроузова ~ = Penrose theorem
~ перено́шення = [перене́сення] (матем.) transference [translation] theorem
~ Перо́на-Фробе́ніуса = Perron-Frobenius theorem
пе́рша ~ зсува́ння = (для Лапласових перетворів) frequency-shift theorem, first shifting theorem
пе́рша Піка́рова ~ = див. мала Пікарова ~
підгото́вча ~ = preparation theorem, lemma
Пітаго́рова [Піфаго́рова] ~ = Pythagorean theorem
Планшере́льова ~ = Plancherel theorem
~ поді́бности = (матем.) law of similarity transformation
По́йнтинґова ~ = Poynting theorem
поліно́мна ~ = multinomial theorem
польова́ ~ Га́ґа-Ара́кі = Haag-Araki field theorem
Померанчуко́ва ~ = Pomeranchuk theorem
~ порі́внювання = comparison theorem
~ Приго́жина = Prigogine theorem
~ про акусти́чну взає́мність = acoustic reciprocity theorem
~ про альтернати́ву = theorem of alternative
~ про взає́мність = (фіз.) reciprocity theorem, principle of reciprocity
~ про взаємообе́рненість диференціюва́ння та інтеґрува́ння = fundamental theorem of (integral) calculus
~ про відкри́те відобра́ження = open mapping theorem
~ про відпові́дність ста́нів = theorem of corresponding states
~ про ві́стря кли́на = edge-of-the-wedge theorem
~ про вклада́ння = embedding theorem
~ про впорядко́вування = ordering theorem
~ про диверґе́нцію = divergence theorem
~ про ді́лення многочле́на на ліні́йний двочле́н = remainder theorem
~ про додава́ння ймові́рностей = addition theorem of probabilities [probability]
~ про дуа́льність = duality theorem
~ про єди́ність ро́зкладу на про́сті́ мно́жники = (unique) factorization theorem, law of unique prime factorization
~ про за́мкнений граф = closed graph theorem
~ про збере́ження = conservation theorem
~ про збі́жність = convergence theorem
~ про змажоро́вану збі́жність = dominated convergence theorem
~ про зроста́ння ентропі́ї = H-theorem
~ про згорта́ння = convolution theorem
~ про CPT-інварія́нтність = CPT theorem
~ про кінце́ве зна́чення (гранична) final-value theorem
~ про класифіка́цію = classification theorem
~ про ко́рені многочле́на = fundamental theorem of algebra
~ про лаку́ни = (Адамарова) (Hadamard) gap theorem
~ про ли́шки = residue theorem
~ про мажоро́вану збі́жність = dominated convergence theorem
~ про ма́ксимум мо́дуля = maximum-modulus theorem
~ про мініма́кс = min-max [minimax] theorem
~ про мініма́льну ене́ргію = minimum-energy theorem
~ про мно́ження визначникі́в = multiplication rule for determinants
~ про моме́нт іне́рції = parallel axis theorem
~ про монодро́мію = monodromy theorem
~ про нерухо́му то́чку = fixed-point theorem, Caccioppoli-Banach principle
~ про непере́рвність = continuity theorem
~ про нулі́ = (Гільбертова) theorem on zeros, nullstellensatz
~ про обме́жування = limitation theorem
~ про передава́ння ене́ргії = (ел.) power transfer theorem
~ про перемі́шування = mixing theorem
~ про поді́льність многочле́на на (x-a) = factor theorem
~ про початко́ве зна́чення (гранична) initial-value theorem
~ про почле́нне інтеґрува́ння = theorem for term-by-term integration
~ про прога́лини = (Адамарова) (Hadamard) gap theorem
~ про промі́жне́ зна́чення (гранична) intermediate value theorem
~ про рівнорозподіл [рівномі́рний розпо́діл] (енергії між ступенями вільности) equipartition law [theorem]
~ про розви́нення = expansion theorem
~ про розклада́ння = expansion theorem
~ про рух це́нтру мас = theorem of center of mass
~ про сере́днє = mean-value theorem, (first) law of the mean
~ про синґуля́рності (тв) singularity theorem
~ про скінче́нні при́рости = mean-value theorem
~ про скле́ювання = sewing theorem; (меж) gluing theorem
~ про сті́йкість = stability theorem
~ про су́му моме́нтів іне́рції (мех.) perpendicular axis theorem
~ про хо́рди = chord theorem
~ про циркуля́цію = (фіз. плинів) circulation theorem
~ про цілкови́те впорядкува́ння = well-ordering principle
~ Пуанкаре́ = Poincaré theorem; (обернена) converse of Poincaré’s theorem
~ Пуанкаре́-Бе́ндиксона = Poincaré-Bendixson theorem
Пуасо́нова ~ = Poisson theorem
~ Ре́мзі = Ramsey theorem
Ри́манова ~ = (про відображення) Riemann (mapping) theorem
~ Ри́са-Фі́шера = Riesz-Fischer theorem
Ро́льова ~ = Rolle theorem
~ Руше́ = Rouché theorem
Сильве́строва ~ = Sylvester theorem
~ си́нусів = law of sines
спектра́льна ~ = spectral theorem
статисти́чна ергоди́чна ~ = statistical ergodic theorem, ergodic theorem in the mean
Сто́ксова ~ = Stokes theorem
Сто́унова ~ (про предста́влення) = Stone (representation) theorem
~ та́нґенсів = law of tangents
Та́уберова (пе́рша/дру́га) ~ = Tauber (first/second) theorem
~ Ти́тце = Tietze (extension) theorem
узага́льнена ~ про сере́днє = extended mean value theorem
узага́льнена опти́чна ~ = (яф) generalized optical theorem
~ Фе́дорова-Ше́нфліса = Fedorov-Schnflies theorem
~ Фе́рі = Furry theorem
~ Ферма́ = Fermat theorem; (мала) Fermat(’s) lesser [little] theorem; (велика) Fermat(’s) last theorem
~ Флоке́ = Floquet theorem
Фо́стерова ~ про реакти́вність = Foster reactance theorem
флюктуаці́йно-дисипати́вна ~ = fluctuation-dissipation theorem
~ Фреж’є́ = Frégier theorem
~ Фубі́ні = Fubini theorem
Фу́ксова ~ = Fuchs theorem
центра́льна грани́чна ~ = central limit theorem
~ Церме́ло = Zermelo theorem
Ша́льова ~ = Chasles theorem
~ Шевале́ = Chevalley theorem
Ше́нонова ~ = Shannon theorem
~ Шоке́ = Choquet theorem
~ Шре́дера-Бе́рнштайна = Schrder-Bernstein theorem
Шта́йнерова ~ = Steiner theorem
Шту́рмова [Сте́рмова] ~ = Sturm theorem
~ Шу́бникова = Shubnikov theorem
~ Яко́бі = Jacobi theorem
я́нґова ~ = Yang theorem
теоретикоймові́рнісний probabilistic; probability-theory
тео́р|ія 1. theory □ в ме́жах —ії within the scope of a theory; по́за ме́жами —ії beyond the scope of a theory; розви́нути [розроби́ти, створи́ти] —ію to develop a theory 2. (на відміну від практики) theoretics
абстра́ктна ~ = abstract theory
~ автома́тів = automata theory
адити́вна ~ ідеа́лів = additive ideal theory
адіяба́тна ~ збу́рень = adiabatic perturbation theory
Айншта́йнова ~ = Einstein theory
акреці́йна ~ = (астр.) accretion theory
аксіо́мна [аксіомати́чна] ~ = axiomatic theory; (поля) axiomatic field theory
алґебри́чна ~ = algebraic theory; (поля) algebraic field theory; (чисел) algebraic number theory
альтернати́вна ~ = alternative theory
аналіти́чна ~ = analytic theory; (чисел) analytic number theory
~ аналіти́чних фу́нкцій = analytic function theory
~ апроксима́цій = approximation calculus
асимптоти́чна ~ = asymptotic theory
атомісти́чна ~ = atomism
а́томна ~ = atomic theory
~ а́томного ядра́ = nuclear theory
багатогрупова́ ~ = (поведінки нейтронів) multigroup theory
~ багатоті́лових си́стем = many-body theory
~ багаточасти́нко́вих си́стем = many-body [many-particle] theory
~ багатьо́х тіл = many-body theory
безмоде́льна ~ = model-independent theory
~ біфурка́цій = bifurcation theory
БКШ ~ = BCS (Bardeen-Cooper-Schrieffer) theory
~ близькоді́ї = short-range interaction theory
Бло́хова ~ = Bloch theory
~ Бо́ра-Зо́мерфельда = Bohr-Sommerfeld theory
~ Бо́рна-І́нфельда = Born-Infeld theory
~ Бо́рна-Ка́рмана = Born-von Kármán theory
~ Бра́йта-Ві́ґнера = Breit-Wigner theory
~ будо́ви а́тома = atomic structure theory
~ будо́ви мате́рії = theory of matter (structure)
~ будо́ви речовини́ = theory of matter (structure)
~ бутстра́пу = bootstrap scheme
~ вале́нтного зв’язку́ = valence-bond theory
варіяці́йна ~ = variational theory
варіяці́йна ~ по́ля = variational field theory
~ вели́кого ви́буху = big bang theory, big-bang cosmology
~ вели́кого об’є́днання = grand unification [grand unified] (field) theory [GUT]
~ вимі́рювання = (quantum) theory of measurement
~ випромі́нювання = radiation theory
вібро́нна ~ = vibronic theory
~ відно́сности = relativity theory
~ ві́ку нейтро́нів = (neutron-)age theory
~ в пе́ршому набли́женні = first approximation of the theory
~ в пе́ршому поря́дку = first-order theory
~ втори́нного квантува́ння = див. ~ другого квантування
~ в’язкопру́жности = viscoelastic theory
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamilton(ian) theory
геометри́чна ~ = geometric theory; (поля) geometric field theory; (чисел) geometric number theory, geometry of numbers
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic theory; (плазми тж) fluid theory
~ гіперболі́чних фу́нкцій = theory of hyperbolic functions, hyperbolic trigonometry
~ гіроско́па = gyroscope theory
глоба́льна ~ = global theory
~ гомоло́гій = homology theory
~ гомото́пій = homotopy theory
~ грани́чної рівнова́ги = limit equilibrium theory
~ гра́фів = graph theory
~ груп = group theory
Ґа́усова ~ = Gauss theory
~ ґравіта́ції = gravity theory, theory of gravity
~ ґравітаці́йного по́ля = gravitational-field theory
ґратко́ва ~ по́ля = lattice field theory
ґратко́ва калібрува́льна ~ = lattice-gauge theory
~ ґра́ток = (матем.) lattice theory
~ далекоді́ї = action-at-a-distance theory
двови́мірна ~ ґравіта́ції = two-dimensional [planar] gravity theory
~ двозало́млювання = theory of double refraction
двокалібрува́льна ~ = double gauge theory
двокомпоне́нтна ~ = (рідинного гелію) two-fluid theory
~ двокомпоне́нтного нейтри́на = two-component neutrino theory
двопли́нова ~ = (зокрема плазми) two-fluid theory
~ двох тіл [части́нок] two-body [two-particle] theory
двочасти́нко́ва ~ = two-particle [two-body] theory
дедукти́вна ~ = deductive theory
дескрипти́вна ~ множи́н = descriptive set theory
дета́льна [деталізо́вана] ~ = detailed theory
~ дефе́ктів = (у кристалах) imperfection theory
~ деформо́ваних хвиль = distorted-wave theory
дилато́нна ~ ґравіта́ції = dilaton gravity theory
динамі́чна ~ = dynamical theory; (пружности) elastodynamics
~ дислока́цій = dislocation theory
~ дисоція́ції = dissociaton theory
дисперсі́йна ~ = dispersion theory
~ дисперсі́йних рівня́нь/співвідно́шень = dispersion theory
~ дифра́кції = diffraction theory; (електронів) theory of electron diffraction
~ дифу́зії = diffusion theory
дифузі́йна ~ = (напівпровідників) diffusion theory
діо́дна ~ = (напівпровідників) diode theory
діягра́мна ~ збу́рень = diagrammatic perturbation theory
~ діямагнети́зму = theory of diamagnetism
~ дове́день = proof theory
доме́нна ~ = (тт) domain theory
доопрацьо́вана ~ = improved theory
~ дру́гого квантува́ння = second quantization [second-quantized] theory
евристи́чна ~ = heuristic theory
~ електри́чних схем = (electric) circuit theory
електромагне́тна ~ сві́тла = electromagnetic theory of light
електро́нна ~ вале́нтности = electronic theory of valence
електро́нна ~ мета́лів = (free-)electron theory of metals
~ електрослабко́ї взаємоді́ї = electroweak theory
елемента́рна ~ = elementary theory
елемента́рна ~ чи́сел = elementary number theory
емпіри́чна ~ = empirical theory
ергоди́чна ~ = ergodic theory
~ ефекти́вного ра́діуса = effective range theory
єди́на ~ по́ля = unified field theory
заве́ршена ~ = complete theory
зага́льна ~ = general theory; (відносности) general relativity (theory)
зага́льна ква́нтова ~ по́ля = general quantum field theory
загальнови́знана ~ = generally-accepted theory
загальновідо́ма ~ = well-known theory; (традиційна, звична) conventional theory
за́мкнена ~ = closed theory
~ зародкува́ння = (кф) nucleation theory
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap scheme
~ збере́ження ве́кторних стру́мів = Conservation of Vector Currents [CVC] theory
~ збу́рень = perturbation theory
~ зв’я́заних кана́лів = coupled-channel theory
~ зв’язку́ = communication theory
згі́дні —ії = compatible theories
~ здеформо́ваних хвиль = distorted-wave theory
~ зі́ткнень = collision theory
змі́нена ~ = revised theory
змодифіко́вана ~ = modified theory
Зо́мерфельдова ~ = Sommerfeld theory
зо́нна ~ твердо́го ті́ла = band theory of solids
~ і́гор = game theory
~ ідеа́лів = ideal theory
~ ідеа́льного га́зу = ideal gas theory
~ ідеа́льного пли́ну = ideal fluid theory
~ ідеа́льної пла́зми = ideal plasma theory
~ ідеа́льної рідини́ = див. ~ ідеального плину
~ інварія́нтів = invariant theory, theory of invariants
~ інформа́ції = information theory
~ ймові́рностей = probability theory, probability calculus
каліброінварія́нтна ~ по́ля = gauge-invariant field theory
калібрува́льна ~ = gauge theory; (на ґратці) lattice gauge theory
каноні́чна ква́нтова ~ по́ля = canonical quantum field theory
каска́дова ~ = (яф) cascade theory
каска́дова ~ злив = shower theory
~ катастро́ф = catastrophe theory
~ квазиві́льних електро́нів = (у металах) quasi-free-electron theory
квазикласи́чна ~ = quasi-classical [semiclassical] theory
квазиліні́йна ~ = quasi-linear theory
ква́нтова ~ = quantum theory, quantum mechanics; (валентности) quantum theory of valence; (вимірювання/міряння) quantum theory of measurement; (поля) quantum field theory; (спектрів) quantum theory of spectra
~ кванто́ваних полі́в = quantized-field theory
квантовомехані́чна ~ = див. квантова ~
~ керува́ння = control theory; (реактором) reactor-control theory
~ кі́лець = ring theory
кі́лькісна ~ = quantitative theory
кінети́чна ~ = kinetic theory; (газів) gas-kinetic theory
класи́чна ~ = classical theory; (поля) classical field theory, continuum physics, continuum mechanics; (провідности) classical conductivity theory
коварія́нтна ~ = covariant theory
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus theory
~ коні́чних пере́різів = conics
ко