Знайдено 10 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «preprocessing» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

preprocessing [ˌpri:ˈprɘʋsesɪŋ] v спец. попередня обробка.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

preprocessing = [ˌpri:'prəʊsɛsɪŋ] попере́днє опрацьо́вування

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

preprocessing передобробля́ння//передобро́блення, передобробі́ток, попере́днє [перви́нне, підгото́вче] обробля́ння//обро́блення, попере́дній [перви́нний, підгото́вчий] обробі́ток
[ˌpriː'prəʊsεsɪŋ, -'prɑːs-]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

обробля́ння//обро́блення 1. (чогось чимось) treatment (of smth with smth), treating (smth with smth) 2. (матеріялів; переробляння руди, ядерного палива) processing 3. (механічне, на верстаті) machining, shaping 4. (механічне, інструментом) tooling 5. (механічне, металів) working ▪ прида́тний до ~ (механічного) workable, machinable 6. (заради збільшення тривкости) proofing (against) 7. (узгіднювання зі встановленими нормами) conditioning 8. (даних, результатів) processing див. тж опрацьовування
~ абрази́вом = abrasion; abrasive machining
антистати́чне ~ = antistatic treatment
~ в автокла́ві = autoclaving
~ відхо́дів = waste treatment; (радіоактивних) waste processing
~ води́ = water treatment
~ водяно́ю па́рою = steaming
гаря́че ~ = heat treatment; (металів) hot working
~ да́них = data processing див. тж опрацьовування
~ деревини́ = woodworking
~ до квадра́та = squaring
~ до ко́нуса = tapering, coning
електроіскрове́ ~ = electrospark machining
електроннопромене́ве ~ = electron-beam machining
електрохемічне ~ = (поверхні) electrochemical machining
заверша́льне ~ = finishing (treatment); (радіоактивних відходів) tail-end treatment
змі́цнювальне ~ = strengthening treatment
~ зобра́жень = див. ~ образів
іскрове́ ~ = spark machining
йоннопла́змо́ве ~ = ion-plasma treatment
~ кислото́ю = acidization, acid treatment
комп’ю́терне ~ = machine [computer] processing див. тж опрацьовування
~ кра́ю = edging
лаборато́рне ~ = laboratory treatment
ла́зерне ~ = laser treatment
~ матерія́лів = material(s) processing; (механічне) material(s) working
маши́нне ~ = (механічне) machining; (комп’ютерне) computer processing
~ мета́лів = metalworking
механі́чне ~ = mechanical treatment; (на верстаті) machining; (металів) working
~ на квадра́т = squaring
~ на ко́нус = tapering, coning
насту́пне ~ = aftertreatment, posttreatment; postprocessing
~ о́бразів = image [picture] processing
~ окра́йка = edging
опромі́нне ~ = radiation processing/treatment
~ опромі́нюванням = див. опромінне ~
остато́чне ~ = finish(ing) див. тж викінчування
~ па́рою = (водяною) steam treatment
перви́нне ~ = primary treatment
підгото́вче ~ = див. попереднє ~
пла́змо́ве ~ = plasma treatment
пласти́чне ~ = shaping
~ пове́рхні = surface treatment, treatment of a surface; surfacing; topping; (викінчування) surface finish(ing)
~ по́лум’ям = (відкритим) flame treatment
попере́днє ~ = pretreatment, preprocessing, preparative [preliminary] treatment/processing; (згідно зі встановленими нормами) preconditioning; (радіоактивних відходів) head-end processing/treatment
~ промі́нням = radiation processing/treatment
протикорозі́йне ~ = rustproofing
~ радіоакти́вних відхо́дів = radioactive waste processing
~ результа́тів (до́сліду) = (experimental) results handling; interpretation of (experimental) results
~ результа́тів спостере́жень = processing of observations
~ розчи́нником = solvent treatment
саніта́рне ~ = decontamination
~ сполу́ками рту́ті = amalgamation, amalgam treatment
температу́рне ~ = heat [thermal] treatment
термі́чне ~ = heat [thermal] treatment
термомехані́чне ~ = thermomechanical treatment
термоциклі́чне ~ = thermal cycling
тонке́ ~ = (на верстаті) fine machining
то́чне ~ = див. тонке ~
~ ультразву́ком = ultrasonic machining/treatment
~ у центрифу́зі = centrifuge treatment
фотографі́чне ~ = photographic processing
фотохемі́чне ~ = photoprocessing
хе́міко-термі́чне ~ = thermochemical processing
хемі́чне ~ = chemical treatment
холо́дне ~ = cold working
чистове́ ~ = finishing (off)
чорнове́ ~ = roughing (out), rough finishing
опрацьо́вування//опрацюва́ння 1. processing, treating 2. (із використанням нових підходів тощо) treatment
автомати́чне [автоматизо́ване] ~ да́них = automatic data processing, datamation
автоно́мне ~ = (даних) off-line processing
багатопото́кове ~ = (комп.) multithreading
багатопроце́сорне ~ = (даних) multiprocessing
безпере́рвне ~ = (даних) continuous (data) processing
~ да́них = data processing; (у реальному часі) real-time [online] processing; (аналіз) data analysis; (тлумачення) data interpretation; (оцінювання) data evaluation; (зводження) data reduction
децентралізо́ване ~ = (даних) decentralized processing
дистанці́йне ~ = (даних) remote processing, telecomputing, teleprocessing
діяло́гове ~ = interactive processing
докла́дне ~ = elaboration
~ докуме́нту = (комп.) document processing
електро́нне ~ да́них = electronic data processing [EDP]
~ зобра́жень = див. ~ образів
інтеракти́вне ~ = interactive processing
~ інформа́ції = information processing
комп’ю́терне ~ = (даних) computer [electronic, machine] (data) processing
конве́єрне ~ = (даних) pipeline processing, pipelining
математи́чне ~ = mathematical treatment
мультиорієнто́ване ~ = (даних) multithreading
~ на мі́сці = in-situ processing
насту́пне ~ = postprocessing
непріорите́тне ~ = (даних) background processing
нега́йне ~ = (даних) online processing
~ о́бразів = image [picture] processing
операти́вне ~ = (даних) online processing
одноча́сне ~ = (даних) concurrent [simultaneous, parallel] processing
паке́тне ~ = (даних) batch processing
парале́льне ~ = (даних) parallel [concurrent, simultaneous] processing
~ повідо́млень = message processing
повто́рне ~ = reprocessing
позачерго́ве ~ = (даних) foreground processing
~ помило́к = (комп.) error handling
попере́днє ~ = preprocessing, preparative [preliminary] processing
послідо́вне ~ = (даних) sequential [serial] processing
пото́чне ~ = (даних) online processing
пріорите́тне ~ = (даних) foreground processing
~ результа́тів (експериме́нту) = (experimental) results handling; interpretation of (experimental) results
~ результа́тів спосте́режень = processing of observations
розподі́лене ~ = (даних) distributed processing
~ сигна́лів = signal processing; (у кількох каналах) multiplicative processing
си́мвольне ~ = word processing
~ спе́ктрів = spectra unfolding
~ спи́сків = (даних) list processing
~ те́кстів = word processing
фо́нове ~ = (даних) background processing
централізо́ване ~ = (даних) centralized processing
передобробі́ток (-тку) preprocessing, pretreatment
передобробля́ння//передобро́блення preprocessing, pretreatment

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

опрацювання processing, treatment, working; (робота, заняття) work; (маніпулювання) manipulation, handling; (редагування) editing
автоматизоване о. даних automatic data processing
автономне о. (даних) off-line processing
багатопотокове о. multithreading інф
багатопроцесорне о. (даних) multiprocessing
безперервне о. даних (continuous) data processing; (у реальному часі) real-time processing, online processing; (оцінювання) evaluation
вторинне о secondary processing, reprocessing
детальне о. elaboration
дистанційне о. (даних) remote processing, remote computing, teleprocessing, telecomputing
дистанційне о. пакетів (даних) || дистанційне пакетне о. remote batch processsing
діалогове о. interactive processing, conversational processing, online processing
електронне о. даних electronic data processing || EDP
міжкомп’ютерне о. даних intercomputer data processing
одночасне о. || паралельне о. (даних) concurrent processing, parallel processing
о. в діалоговому режимі conversational processing
о. в реальному масштабі часу (даних) real-time processing
о. в режимі трансляції transmission mode processing
о. в тимчасовій ділянці temporary realm processing
о. виробничих даних industrial data processing, manufacturing data processing
о. відмов failure handling ком
о. графічних даних graphic data processing, graphics processing
о. даних data processing, data handling; computing інф
о. даних в інтерактивному режимі interactive (data) processing
о. даних у режимі розподіленого часу time-sharing (data) processing
о. даних на вимогу (on-)demand data processing
о. електронним променем electron-beam machining
о. завдань job processing, task processing
о. запитів inquiry processing
о. інформації information handling, information processing, data handling, data processing
о. кодованих даних coded data processing
о. команд command processing, instruction processing
о. напівтонів shading інф
о. науково-технічної інформації scientific data processing
о. оптичної інформації optical data processing
о. переривань event trapping, interrupt trap, processing of interruptions
о. повідомлень message handling; message processing звз
о. помилок error handling; error management звз
о. помилок вимірювань measurement errors processing
о. радіолокаційних даних radar data processing
о. результатів вимірювань measurement results processing
о. сигналів signal processing; (у кількох каналах) multiplicative processing
о. символьної інформації symbolic information processing
о. списків list processing
о. текстів text processing
о. текстової інформації word processing
о. файлів file handling, file processing
однопроцесорне о. (даних) uniprocessing
оперативне о. online processing
оптичне о. даних optical data processing
пакетне о. (інформації) batch computing, batch processing
паралельне о. concurrent processing, parallel processing
передкодове поблокове о. pre-coding block-to-block processing
повторне о. reprocessing
попереднє о. preprocessing, preparative processing
послідовне о. sequential processing, serial processing
поточне о. (завдань) workflow
розподілене о. (даних) distributed processing
фонове о. (даних) backgrounding інф
препроцесор,~а pre(-)processor, front-end (processor), preprocessing program
гіпертекстовий п. hypertext preprocessor || PHP
мовний п. voice preprocessor
п. транслятора (мови програмування) compiler front-end
програмований п. programmable front-end processor
пристрій,~рою device; (апарат) apparatus, arrangement; (обладнання) facility, equipment, installation; (механізм) mechanism, machine, gear; (засіб) means; (блок) unit; (вимірювальний) instrument; (електричний) appliance
абонентський розподілювальний п. subscriber distribution device тлф
автономний п. self-contained unit
авторульовий п. automatic steering device, automatic helmsman, automatic pilot || autopilot
акустоелектронний п. acousto-electronic device
акустооптичний п. acousto-optical device
аналоговий обчислювальний п. analogue computing device
аналоговий п. analogue device
аналоговий п. захисту сигналу від помилок signal errors-protecting analogue device
аналоговий п. пам’яті analogue storage, analogue memory device
антенний п. (радіо) scanner assembly
антенно-фідерний п. || АФП antenna-feeder device
арифметичний логіковий п. || АЛП arithmetic(al) and logic unit || ALU, number-theoretic and logic unit
арифметичний перемикальний п. arithmetic(al) switching device, number-theoretic switching device
арифметичний п. arithmetic(al) unit, number-theoretic unit
багатодоріжковий п. multitrack system
багатоканальний п. multichannel device
базовий п. main-frame
балансний п. balance device
блоково-орієнтований п. block-oriented device
буферний п. buffer unit, buffer device
ввідний п. input device
вивідний п. output device
викличний п. calling device, calling equipment, caller звз; (агрегат, генератор) ringing set тлф
вимірювальний п. || вимірювач measuring instrument, measuring device
виносний п. приймача lowering unit of receiver
випростувальний п. || випростувач rectifier, rectifying element
високовольтний п. керування high-voltage control device
високоякісний п. друку || високоякісний принтер high quality printer
вихідний п. output device, output block, output unit
відеоконтрольний п. (video) monitor, television monitor, viewing monitor, picture monitor
відеонавчальний п. video teaching device, videotutor
відкритий розподільний п. outdoor switch-gear
відліковий п. reading device
відтворювальний п. || відтворювач visual reproducing device, visual reproducing unit, (visual reproducing) display
віртуальний п. virtual device
внутрішній п. пам’яті internal storage, internal memory
вхідний п. input device, input equipment, input block, input unit
вхідний п. запису input recorder
вхідний п. зв’язку input coupler, first coupler
герметизований п. sealed device
градуювальний п. calibration instrument
двостабільний п. bistable device
декодувальний п. || декодер decoder
дискретний п. || п. дискретного типу discrete device
дистанційний п. (пульт) remote device
диференціювальний п. || диференціатор differential analyser, differentiator
діелектричний електротермічний п. dielectric heating oven
друкарський п. printing device
друкувальний самозаписувальний п. || друкувальний самописець printing recorder
дугогасний п. arc-control device
екранний п. відображення || екранний дисплей (cathode-ray) tube display
екранувальний п. screening device, flap mechanism
електрично незалежний уземлювальний п. electrically independent earth(ing) device, electrically independent grounding device
електромеханічний п. electromechanical device
електронний перемикальний п. || електронний перемикач electron switching device
електронний п. electronic device
електронно-оптичний п. відображення electrooptic display
електронно-променевий п. пам’яті cathode-ray tube memory
електротехнічний п. electric(al) device
задавальний п. || задавач driver, set-point device, reference-input element, reference-input unit; master ком
залежний від п~рою device-dependent
запалювальний п. ignition device, starting device
запам’ятовувальний індикаторний п. з одним електронним прожектором single-beam storage display unit
запам’ятовувальний п. див. запам’ятовувач
записувальний п. || записувач recording device, recorder, recording system, writer
зарядний п. || заряджувач charging unit, (battery) charger
зарядно-підзарядний п. (батареї) battery charger
затискний п. || затискач clamping device, holding device, clamp, post, terminal
з’єднувальний п. || з’єднувач connecting device, connector, coupler, adapter
зневаджувальний п. || зневаджувач debugger, adjuster, debug tool
зовнішній п. || ЗП peripheral equipment, external equipment, external device
зустрічно-штировий п. зв’язку interdigitated coupler
імпульсний п. pulsed device
індикаторний п. display unit, indicator (unit); (radar) scope рлк
індикаторний п. з плоским екраном flat-screen indicator (instrument)
інтегрувальний п. || інтегратор integrator (device), integrating apparatus; integral filter мат
інтерактивний п. interactive facility
інтерактивні графічні п~рої interactive graphics ком мн
кабельний п. cable (hauling) gear
каліграфічний п. відображення calligraphic display
керувальний п. || керувач control(ling) device, control(ler), regulator
кінцевий кабельний п. cable termination
кінцевий п. terminal
клітинковий матрицевий п. перемноження array-multiplier unit
кодувальний п. || кодувач coder (device), (en)coding device
кодувально-декодувальний п. coder-decoder
кольоровирівнювальний п. || кольоровирівнювач colour equalizer
компенсувальний п. || компенсувач compensator
комутаційний п. switching device
конвеєрний п. pipelined device, conveying unit
контрольний п. monitoring assembly, monitoring device, certifier monitor
контрольно-керований п. check-and-control device
координатний п. coordinate equipment
координатно-вимірювальний п. coordinate measuring gauge
коректувальний п. correcting device, corrector
кроковий п. || крокувач step-by-step apparatus, step mechanism
лінійний п. перетворення сигналу даних linear data signal converting device
літеродрукувальний п. letter-printing apparatus
логіковий п. logical device, logic unit || LU
логіковий п. вводу logic input device
матричний п. множення з фіксованою комою matrix multiplication device with fixed decimal point, matrix multiplication devices with non-floating decimal points
мікропрограмний п. керування microprogram control unit
мікропроцесорний програмний п. керування microprocessor program control device
мікрофонно-телефонний п. microphone-earphone device
місцевий п. керування local control device
моделювальний п. || моделювач simulator
набірний п. || набирач typesetter, textsetter; (телефонний номеронабирач) dialler || dialer амр
навчальний п. educating device, educational device
надверний переговорний п. door speak device
надійний п. failsafe device, reliable device
наземний електротехнічний п. terrestrial electrical device
наземний п. супутникового зв’язку ground-based device for satellite communication
накопичувальний п. || накопичувач accumulator, storage (device), storage unit; pool ком
налаштувальний п. || налаштувач || тюнер adjuster, tuner
намотувальний п. || намотувач winder assembly, spooler
натискний п. || натискач screw-down mechanism, pressing device
обчислювальний п. || обчислювач || комп’ютер computing device, computer
однокристаловий п. на ЦМД single-chip bubble
однофазний п. single-phase device
оперативний запам’ятовувальний п. || ОЗП || оперативний запам’ятовувач random-access memory || RAM
оперативний п. пам’яті || системний запам’ятовувальний п. || системний з. online storage
опорний поворотний п. rotating bearing device
оптимальний приймальний п. || оптимальний приймач optimal receiving device
оптоелектронний п. optoelectronic device
оптоелектронний п. пам’яті optoelectronic storage, optoelectronic memory
освітлювальний п. || освітлювач floodlight, illuminant, illuminator
основний п. primary device, main device
охолоджувальний п. || охолоджувач cooler
пелюстковий п. друку daisy-wheel printer
переговорний п. intercom (device), talk-back equipment
переговорно-викличний п. monophone
передавальний п. || передавач transmitting terminal, transmitter
перелічний п. counter, scaling unit
перелічувальний п. counter, scaling unit, scaler
перемикальний п. || перемикач switch(ing) device
перемикальний п. регулювання напруги під навантаженням on-load tap-changer
перемножувальний п. || перемножувач multiplier (unit), multiplier section
перемножувально-подільний п. multiplication-division unit
переносний вимірювальний п. portable gauging equipment
перехідний п. || перехідник || адаптер bullet transformer, terminating equipment, terminating set, adapter; (phonograph) pick-up звт
периферійний п. peripheral (device)
підзаряджувальний п. (re)charging device
повертальний п. || повертач rotating device
пороговий п. threshold device
порогознижувальний п. || порогознижувач threshold-extension device
посимвольний п. друку character output printer
послідовнісний п. sequential equipment
постійний запам’ятовувальний п. || ПЗП || постійний запам’ятовувач permanent storage, read-only storage, read-only memory || ROM
постійний п. пам’яті permanent storage, fixed storage, permanent memory, fixed memory
потоковий п. streaming device
похило-поворотний п. (ТВ-камери) pan/tilt unit
приймальний п. || приймач receiving terminal, (radio) receiver, receptor, set
прикінцевий кабельний п. cable terminating set, cable termination
п. аварійної сигналізації alarm (device)
п. автоматичного введення резерву automatic device switch
п. автоматичного фокусування automatic focusing system
п. безконтактного друку non-impact printer
п. бокового зміщення синього пучка blue lateral unit
п. великого обсягу large volume device
п. вертання каретки carriage return device
п. вибірки-зберігання selection-storage device
п. вибірки і запам’ятовування selection-and-memory device, selection-and-storage block
п. вибору альтернативи choice device
п. виведення даних data output mechanism, data output block, data output device, data output unit
п. виводу output mechanism, output block, output device, output unit
п. виводу АСП CAD output
п. виявлення detector, locator
п. виявлення несправностей fault detector
п. виявлення присутності presence sensing device
п. відеоконтролю visual inspection unit
п. віднімання subtracter
п. відображення, базований на ефекті Покелса Pockels effect display
п. відтворення reproducing device, transcriber
п. візуалізації visualizer
п. візуалізації зображення visual display unit
п. візуального відображення visual display unit
п. візуального розпізнавання (оброблюваних деталей) image-sensing arrangement
п. встановлення нуля origin-shift device
п. горизонтального зведення lateral-converging device, horizontal convergence unit
п. графічного введення graphical input
п. графічного виводу graphical output, plotted output
п. графічного друку printer-plotter device
п. групового програмування gang programmer
п. гучномовного зв’язку speakerphone, speakerset
п. далекого зв’язку long-haul device
п. декодування decoder
п. дискретного керування discrete control device
п. дистанційного вимірювання telemeter
п. дистанційного керування remote control device, telecontrol device
п. для випробування test rig
п. для виявлення пошкоджень fault detector
п. для візуалізації imager
п. для встановлення на нуль zero adjuster
п. для зрощування (кабелів) splicer
п. для локалізації несправностей fault locator
п. для монтажу (компонентів на плати) insertion station
п. для напилення sputterer
п. для оброблення відеосигналу video processor
п. для підзаряджання booster
п. для попереднього налаштування presetter
п. для регулювання сили світла dimmer arrangement
п. для розмагнетування demagnetizer
п. для розпізнавання identifier
п. для самонавчання machine for self-teaching, machine for self-learning
п. друку || друкувальний п. || принтер printing device, printing apparatus, print box, printing mechanism, printing unit, typer, typewriter, printer
п. друку барабанного типу drum-type printer
п. друку колесного типу wheel printer
п. живлення feeding device, feeder
п. з N входами N-input gate
п. з довільною вибіркою random access unit
п. з номеронабирачем unit with dial(er)
п. з прямим доступом direct access unit
п. з трьома станами three-state device
п. завдання послідовності device for sequence assignment
п. записування аналогової інформації analogue information recording device
п. записування даних data-recording device
п. засекречування encryption device, scrambler
п. затримки delay device, delay unit
п. захисного відімкнення protective cutout device
п. захисту від помилок error protector, error-protecting device
п. захисту устатко́вання equipment protection device
п. захоплення цілі lock(ing)-in device, lock-on device
п. збудження котушки coil excitation device
п. збудження рядків line driver, x-driver
п. звукового виводу sound output (device)
п. звукової сигналізації beeper, buzzer
п. звукозапису audio recorder, sound recorder
п. згортки convolver
п. зовнішньої пам’яті || ПЗП external memory, external storage
п. зсуву shifting device
п. зчитування reader, reading machine
п. зчитування зі стрічки tape readout device
п. зчитування магнетних знаків magnetic character reading system
п. ідентифікації identification device
п. імітування imitation device, simulation device
п. індикації display (device), indicator
п. канального типу strip-current-type device
п. керування control unit
п. керування пам’яттю memory control device
п. керування периферією peripheral control device
п. кодування ко́лірності chrominance encoder
п. комутування даних data switch
п. комутування мікрофонів microphone switching device
п. комутування повідомлень message(-switching) centre; relay centre
п. контролю monitoring device
п. контролю ізоляції insulation monitoring device
п. контролю перевантаження overload detecting device
п. контролю потужності power monitor
п. контролю спектру spectrum monitor
п. копіювання з дисплея display copier
п. лазерного мікрофільмування microfilm laser plotter
п. мовного введення speech input device
п. модульного типу modular unit
п. на дисках disc unit
п. на ефекті просочування reach-through device
п. на основі обертання площини поляризації Faraday isolator
п. на циліндричних магнетних доменах (magnetic) bubble device
п. налаштування tuner
п. обміну (даними) exchange device
п. оброблення відеосигналів keyer тлб
п. оброблення зображень pixel-cruncher
п. оброблення сигналів у реальному масштабі часу real-time signal processor
п. одноразової дії one-shot device
п. оперативного керування dispatcher
п. опитування scanner ком
п. опрацювання даних data processor
п. опрацювання запитів handler
п. опрацювання інформації data-processing unit, information-processing device
п. опрацювання команд instruction unit
п. оптичного вводу optical reader
п. організації циклів cycler
п. орієнтації orienter, positioner
п. охоронної сигналізації burglar-alarm device, safety-alarm device, burglar-alarm unit
п. оцифрування відеозображень video digitizer
п. оцінки estimator
п. оцінки несправностей fault evaluator
п. пам’яті storage, memory; store
п. пам’яті без руйнування інформації (під час зчитування) nondestructive (read-out) storage || NDRO storage, nondestructive memory
п. пам’яті з довільною вибіркою random access storage, random access memory || RAM
п. пам’яті з позиційною вибіркою bit-organized memory
п. пам’яті з прямою вибіркою (слів або чисел) word-organized storage, word-selection storage, word-organized memory, word-selection memory
п. пам’яті з руйнуванням інформації volatile storage, volatile memory
п. пам’яті з центральним процесором online storage, online memory
п. пам’яті зі збігом струмів coincident-current storage, coincident-current memory
п. пам’яті зі швидкою вибіркою quick-access memory, rapid-access memory
п. пам’яті із записом, що не стирається non-erasable storage, non-erasable memory
п. пам’яті із записом, що стирається erasable storage, erasable memory
п. пам’яті на дисках disc storage, disc memory
п. пам’яті на електроннопроменевих трубках cathode-ray valve memory, cathode-ray valve storage
п. пам’яті на тригерах flip-flop storage, flip-flop memory
п. пам’яті статичного типу static storage
п. первинного оброблення preprocessing device
п. перезаписування transcriber, rewriting device, rerecording system
п. перезаписування компакт-дисків CD-rewriter
п. перемикання променя beam hopper
п. перенесення спектру spectrum transfer device
п. перетворення сигналів signal-conversion equipment, signal transducing device
п. підготовлення вхідних даних input preparation equipment
п. підготовлення даних data preparation device
п. підслуховування listening station, eavesdropper звз
п. повороту антени antenna positioner
п. повторного ввімкнення device circuit-recloser
п. покрокового керування step-by-step control device
п. поперечного фокусування transverse focusing device
п. порівняння comparator
п. придушення імпульсів pulse swallower
п. регулювання regulator device, governor device
п. реєстрації інформації logger machine
п. розгортки scanner, scanning system
п. розгортки площинного типу flat-bed scanner
п. розгортки типу «рухомий промінь» flying-spot scanner
п. розмагнетування demagnetization device
п. розпізнавання recognizer
п. розпізнавання знаків character recognition machine
п. розпізнавання імпульсів pulse identifier
п. розпізнавання кольору colour recognition device
п. розпізнавання образів pattern recognition machine
п. сканування || сканер scanner
п. спряження interface
п. стеження-запам’ятовування tracing-string device, tracing-storage device
п. стиснення sharpener звз
п. телекерування telecontrol unit
п. телеконтролю remote monitor
п. телемеханіки telemechanics device
п. телесигналізації remote indication unit, remote signalling unit
п. термодруку thermal printer, electrothermal printer
п. уведення зі стрічки tape reader (device)
п. увімкнення резерву reserve connecting device
п. уводу input block, input device, input unit, input reader, input mechanism
п. уводу-виводу input-output device || I/O device
п. фазування phasing unit
п. формування однополярного сигналу unipolar signal shaper
п. чергового приймання duty-reception device
п., що реалізує операцію інтегрування integrator
програмно-аналізувальний п. program analyzing device
програмовний постійний запам’ятовувальний п. || програмовний ПЗП || програмовний постійний запам’ятовувач programmable read-only memory || programmable ROM || PROM
програмовний логіковий п. || ПЛП programmable logic device || PLD
програмувальний п. з великою й малою швидкодією programmer with low and high speed
проєкційний п. відображення projection display
проміжний п. intermediary device; intermediate device звз
пропускний п. gate mechanism
протискочувальний п. (напр., програвача) anti-skate
пусковий п. starting device
розв’язувальний п. decoupler
розподільний закритий п. indoor switch-gear
самозаписувальний п. див. самописець
саморобний п. self-made device, custom-made arrangement
світломодулювальний п. || світломодулювач light modulator
сигнальний п. warning device
симетрувальний п. balancer; (трансформатор з узгодженням імпедансу) Balun звз,ком
системний запам’ятовувальний п. || системна пам’ять online storage, system memory
сканувальний електронний п. scanning electronics
спеціальний обчислювальний п. special computing unit
сповільнювальний п. || сповільнювач delay mechanism, retarder
сторожовий п. сигналізації watch signalling device
стрічкопротяжний п. (tape) deck, (magnetic-)tape transport, tape handler, tape feed
струмовимірювальний п. || струмовимірювач current measuring device
телефонний комутаційний п. telephone switching device, telephone switchboard
телефонний п. telephone device
тригерний п. пам’яті flip-flop storage, flip-flop memory
ударний п. hammering device
узгоджувальний п. || узгоджувач matching device, matching unit
уземлений п. earthed system, earthed device
установлювальний п. || установлювач adjusting device
фазозсувний п. || фазозсувач phase-shifting device, phase-shifter
фазувальний пристрій || фазувач phaser
фідерний п. feeder device
фізичний п. physical unit, physical device
фільтрокомпенсувальний п. || фільтрокомпенсатор filter-compensating device
фотозчитувальний п. || фотозчитувач photoreader
фотоприймальний п. || ФПП || фотоприймач photodetector, photosensor; picture receiver
фотореєструвальний п. || фотореєструвач photorecorder
функційний п. functional unit
хронувальний п. timer
хронувальний п. з повторенням (заданої програми) repeating timer, repeat-cycle timer
хронувальний п. зі скиданням reset timer
центральний п. керування central controller, master controller
цифровий вимірювальний п. digital (measuring) instrument
цифровий п. друку || ЦПД digital printer, numeric printer
цифровий п. керування digital controller, digital control unit
часо-імпульсний п. множення-ділення time-pulse multiplying-dividing unit
частотороздільний п. multiplexer
читальний п. reader, reading machine
швидкодіючий п. пам’яті quick-access storage, rapid-access storage, quick-access memory, rapid-access memory
широкосмуговий п. (напр., узгоджувач) wideband device
юстувальний п. || юстувач adjuster, positioner