Знайдено 8 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «postmortem» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

посмертн||ий postmortem; (про твір та ін.) posthumous;
~а маска death-mask.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

postmortem = [ˌpəʊst'mɔ:təm] посме́ртний (про дані, що на них вплинули пошкоди в системі)
dump = [dʌmp] 1. виво́дження/ви́ведення (вмісту пам’яті) на при́нтер; видруко́вування/ви́друк (вмісту пам’яті) 2. проф. дамп (миттєвий образ вмісту пам’яті); да́ні (отримані в результаті) виванта́ження па́м’яті || вико́нувати/ви́конати дамп 3. вимика́ння/ви́мкнення 4. скида́ти/ски́нути; зва́лювати/звали́ти; розванта́жувати/розванта́жити; переверта́ти/переверну́ти
• abend ~
= аварі́йний дамп
• change ~
= дамп змін (спосіб налагоджування); відби́ток змін у па́м’яті
• core memory ~
= 1. виванта́жування (дамп) операти́вної па́м’яті 2. друкува́ння вмі́сту операти́вної па́м’яті
• disaster ~
= 1. аварі́йне виванта́жування, аварі́йний дамп 2. аварі́йне друкува́ння
• disk ~
= дамп ди́ску
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́вий дамп
• memory ~
= дамп па́м’яті
• monitor control ~
= контро́льне друкува́ння, контро́льний дамп
• postmortem ~
= постдру́к (виведення вмісту пам’яті на друк після закінчення роботи програми)
• power ~
= аварі́йне ви́мкнення електри́чного жи́влення
• program ~
= ви́друк (ро́здрук) програ́ми; ви́ведення програ́ми (на зовнішній носій)
• rescue ~
= захисни́й дамп; скида́ння ста́ну маши́ни на зо́внішній носі́й
• screen ~
= друкува́ння (дамп) вмі́сту екра́ну
• selective ~
= вибірко́ве друкува́ння, селекти́вний дамп
• snapshot ~
= вибірко́вий миттє́вий відби́ток вмі́сту па́м’яті
routine = [ˌru:'ti:n] 1. заве́дений (встано́влений) поря́док 2. (станда́ртна) програ́ма чи підпрогра́ма; алґори́тм 3. (рути́нна) опера́ція; шабло́н; мето́дика 4. звича́йний, рути́нний; уста́лений, узвича́єний, пості́йний
• benchmark ~
= програ́ма для оці́нювання пара́метрів (процесу або обладнання)
• bootstrap ~
= програ́ма самозаванта́жування, самозаванта́жувальна програ́ма, програ́ма розкру́чування, розкру́чувальна програ́ма
• checkout ~
= відлаго́джувальна програ́ма (як правило, видає звіт)
• closed ~
= за́мкнена (закри́та) програ́ма
• dump ~
= (станда́ртна) розванта́жувальна програ́ма
• error ~
= помилкоопрацьо́вувальна програ́ма, програ́ма опрацьо́вування помило́к
• far ~
= дале́ка підпрогра́ма
• housekeeping ~
= обслуго́вувальна програ́ма
• interrupt ~
= підпрогра́ма обслуго́вування перерива́нь
• low-level ~
= програ́ма низько́го рі́вня, низькорі́внева програ́ма
• near ~
= близька́ підпрогра́ма
• postmortem ~
= програ́ма опрацьо́вування аварі́йного зупи́ну
• service ~
= службо́ва (під)програ́ма; утилі́та
• simulation ~
= моделюва́льна програ́ма, імітува́льна програ́ма
• software ~
= систе́мна (під)програ́ма
• standard ~
= станда́ртна програ́ма; утилі́та
• steering ~
= керівна́ програ́ма
• suspect ~
= підозрі́ла програ́ма (щодо функціювання)
• termination ~
= підпрогра́ма заве́ршення
• test ~
= тестува́льна програ́ма
• text ~
= те́кстова програ́ма
• text drawing ~
= підпрогра́ма виво́дження те́ксту (у графічному режимі)
• trace ~
= трасува́льна програ́ма
• troubleshooting ~
= програ́ма виявля́ння і вилуча́ння негара́здів
• untrustworthy ~
= ненаді́йна програ́ма
• user-supplied ~
= користуваче́ва програ́ма (що її ввів до системи користувач)
• watchdog ~
= сторожова́ програ́ма

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

обду́кція (-ії) f coroner’s inquest, postmortem examination.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

видрукування print(ing); (напр., умісту пам’яті) dump інф
аварійне в. disaster dump, postmortem dump інф
вибіркове р. selective dump; sekective listing інф
в. (умісту) екрана screen dump інф
в. ділянки пам’яті core dump, memory dump інф
в. програми program listing, program dump інф
в. файлу file dump інф
постдрук,~у postmortem dump інф
постпрограма postmortem (program), postmortem routine інф