Знайдено 10 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «pointer» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

pointer = ['pɔɪntə] 1. вказівни́к, стрі́лка (приладу) 2. посила́ння
• base ~
= пока́жчик ба́зи (регіст(е)р)
• current ~
= пока́жчик пото́чної пози́ції
• direct address ~
= прями́й пока́жчик адре́си
• far ~
= дале́кий пока́жчик (селектор сектора з відносною адресою)
• file ~
= пока́жчик (поточної) пози́ції у фа́йлі
• heap ~
= пока́жчик адре́си сто́су
• instruction ~
= пока́жчик кома́нд
• internal heap ~
= вну́трішній пока́жчик сто́су
• mouse ~
= курсо́р ми́шки
• near ~
= бли́жній пока́жчик (відносна адреса у сеґменті)
• next ~
= прями́й пока́жчик, пока́жчик насту́пного елеме́нту
• null ~
= нульови́й (поро́жній) пока́жчик
• prior ~
= зворо́тний пока́жчик, пока́жчик попере́днього елеме́нту
• sequential ~
= послідо́вний пока́жчик (позиції у файлі під час індексних операцій)
• stack ~
= пока́жчик сте́ку
• stream ~
= пока́жчик пото́ку
• string ~
= пока́жчик рядка́
• top-of-stack ~
= пока́жчик (адре́са) верши́ни сте́ку
• urgent ~
= пока́жчик пи́льності (терміно́вості) (повідомлення)
• void ~
= поро́жній пока́жчик (для якого ще не встановлено тип даних)
arithmetic = [ə'rɪθmətɪk] 1. аритме́тика (арифме́тика) // ~ in the wide sense аритме́тика (арифме́тика) в широ́кому розумі́нні 2. аритмети́чні ді́ї; аритмети́чні опера́ції 3. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій || [ˌærɪθ'mɛtɪk] 4. аритмети́чний (арифмети́чний)

• pointer ~
= опера́ції над пока́жчиками
array = [ə'reɪ] 1. суку́пність, (впорядко́вана) послідо́вність 2. табли́ця; ма́триця 3. маси́в 4. стат. план (експерименту)

• pointer ~
= маси́в (ма́триця) пока́жчиків
code = [kəʊd] 1. код, шифр || кодува́ти/закодува́ти, шифрува́ти/зашифрува́ти; програмува́ти/запрограмува́ти (в кодах) 2. систе́ма кодува́ння

• pointer-threaded ~
= проши́тий код
data = ['deɪtə] да́ні; інформа́ція

• pointer ~
= пока́жчикові да́ні
field = [fi:ld] 1. по́ле 2. про́стір 3. о́бласть, діля́нка 4. зо́на; сфе́ра 5. гру́па розря́дів (числа)

• pointer ~
= по́ле ти́пу пока́жчика
register = ['rɛdʒɪstə] 1. регі́стер 2. реєструва́ти/зареєструва́ти

• pointer ~
= регі́стер пока́жчика, регі́стер-пока́жчик
type = [taɪp] 1. тип // ~ not compatible факти́чні ти́пи незгі́дні (несумі́сні) (машинне повідомлення) 2. рід, клас, вид || класифікува́ти/покласифікува́ти за ви́дами 3. друкува́ти/надрукува́ти; набира́ти/набра́ти з клавіату́ри

• pointer ~
= тип пока́жчика
value = ['vælju:] 1. зна́чення; величина́ // by ~ за зна́ченням; to force a ~ примусо́во задава́ти/зада́ти зна́чення; to possess the of ~ ма́ти зна́чення (яке) 2. ва́ртість; ці́нність // of ~ ці́нний, (високо)ва́ртісний 3. значу́щість

• pointer-addressable ~
= покажчикоадресо́вне зна́чення
variable = ['vɛəriəbl]1. змі́нна (величина́) || змі́нний, неста́лий 2. кі́лькісна озна́ка

• pointer ~
= змі́нна-пока́жчик