Знайдено 10 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «pointer» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

pointer = ['pɔɪntə] 1. вказівни́к, стрі́лка (приладу) 2. посила́ння
• base ~
= пока́жчик ба́зи (регіст(е)р)
• current ~
= пока́жчик пото́чної пози́ції
• direct address ~
= прями́й пока́жчик адре́си
• far ~
= дале́кий пока́жчик (селектор сектора з відносною адресою)
• file ~
= пока́жчик (поточної) пози́ції у фа́йлі
• heap ~
= пока́жчик адре́си сто́су
• instruction ~
= пока́жчик кома́нд
• internal heap ~
= вну́трішній пока́жчик сто́су
• mouse ~
= курсо́р ми́шки
• near ~
= бли́жній пока́жчик (відносна адреса у сеґменті)
• next ~
= прями́й пока́жчик, пока́жчик насту́пного елеме́нту
• null ~
= нульови́й (поро́жній) пока́жчик
• prior ~
= зворо́тний пока́жчик, пока́жчик попере́днього елеме́нту
• sequential ~
= послідо́вний пока́жчик (позиції у файлі під час індексних операцій)
• stack ~
= пока́жчик сте́ку
• stream ~
= пока́жчик пото́ку
• string ~
= пока́жчик рядка́
• top-of-stack ~
= пока́жчик (адре́са) верши́ни сте́ку
• urgent ~
= пока́жчик пи́льності (терміно́вості) (повідомлення)
• void ~
= поро́жній пока́жчик (для якого ще не встановлено тип даних)
arithmetic = [ə'rɪθmətɪk] 1. аритме́тика (арифме́тика) // ~ in the wide sense аритме́тика (арифме́тика) в широ́кому розумі́нні 2. аритмети́чні ді́ї; аритмети́чні опера́ції 3. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій || [ˌærɪθ'mɛtɪk] 4. аритмети́чний (арифмети́чний)
• additive ~
= адити́вна аритме́тика (арифме́тика)
• address ~
= адре́сна аритме́тика (арифме́тика)
• augmented ~
= допо́внена аритме́тика (арифме́тика)
• binary ~
= двійко́ва аритме́тика (арифме́тика), аритме́тика (арифме́тика) у двійко́вій числові́й систе́мі
• binary-coded decimal ~
= двійко́во-десятко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• cardinal ~
= аритме́тика (арифме́тика) кардина́льних чи́сел
• complex ~
= 1. аритме́тика (арифме́тика) ко́мплексних чи́сел; аритмети́чні (арифмети́чні) опера́ції з ко́мплексними чи́слами 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій для робо́ти з ко́мплексними чи́слами
• constructive ~
= конструкти́вна аритме́тика (арифме́тика)
• decimal ~
= десятко́ва аритме́тика (арифме́тика), аритме́тика (арифме́тика) в десятко́вій числові́й систе́мі
• discrete ~
= дискре́тна аритме́тика (арифме́тика)
• double precision ~
= аритме́тика (арифме́тика) з подво́єною то́чністю
• dyadic ~
= двійко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• elementary ~
= елемента́рна аритме́тика (арифме́тика)
• exponent ~
= 1. аритме́тика (арифме́тика) поря́дків (чисел); аритмети́чні (арифмети́чні) опера́ції над поря́дками (чисел) 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій поря́дків (чисел)
• fixed-point ~
= аритме́тика (арифме́тика) чи́сел з нерухо́мою (фіксо́ваною) ко́мою (кра́пкою)
• floating-point ~
= аритме́тика (арифме́тика) чи́сел з рухо́мою ко́мою (кра́пкою)
• formal ~
= форма́льна аритме́тика (арифме́тика), аритмети́чне (арифмети́чне) чи́слення
• generalized ~
= узага́льнена аритме́тика (арифме́тика)
• higher ~
= ви́ща аритме́тика (арифме́тика)
• integer ~
= цілочислова́ аритме́тика
• interval ~
= інтерва́льна аритме́тика (арифме́тика)
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна аритме́тика (арифме́тика)
• isolic ~
= аритме́тика (арифме́тика) ізо́лей
• machine ~
= маши́нна аритме́тика (арифме́тика)
• matrix ~
= ма́трична аритме́тика (арифме́тика); опера́ції над ма́трицями
• mental ~
= обчи́слювання в ду́мці (по́думки); у́сний раху́нок
• modulo N ~
= аритме́тика (арифме́тика) за мо́дулем N
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна аритме́тика (арифме́тика)
• nonstandard ~
= нестанда́ртна аритме́тика (арифме́тика)
• normalized ~
= (з)нормо́вана аритме́тика (арифме́тика)
• octal ~
= вісімко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• ordinal ~
= аритме́тика (арифме́тика) ордина́рних чи́сел, аритме́тика (арифме́тика) ордина́лів
• pointer ~
= опера́ції над пока́жчиками
• polynomial ~
= поліно́мна аритме́тика (арифме́тика)
• primitive recursive ~
= лог. приміти́вно рекурси́вна аритме́тика (арифме́тика)
• recursive ~
= рекурси́вна аритме́тика (арифме́тика)
• residue ~
= аритме́тика (арифме́тика) ли́шків
• residue class ~
= аритме́тика (арифме́тика) кла́сів ли́шків
• second-order ~
= аритме́тика (арифме́тика) дру́гого поря́дку
• serial ~
= послідо́вна аритме́тика (арифме́тика)
• set-theory ~
= теоре́тикомножи́нна аритме́тика (арифме́тика)
• ternary ~
= трійко́ва аритме́тика (арифме́тика)
array = [ə'reɪ] 1. суку́пність, (впорядко́вана) послідо́вність 2. табли́ця; ма́триця 3. маси́в 4. стат. план (експерименту)
• ~ of differences
= табли́ця різни́ць
• adjustable ~
= маси́в зі змі́нними ме́жами (змі́нної довжини́)
• binomial ~
= Паска́лів трику́тник, табли́ця біно́мних коефіціє́нтів
• cell ~
= маси́в комі́рок (пам’яті); ма́триця (логічних) елеме́нтів
• cellular ~
= кліти́нна структу́ра
• closed ~
= за́мкнений маси́в
• column-ragged ~
= маси́в за́писів з нері́вними сто́впчиками
• conformant ~s
= сумі́сні (згі́дні) маси́ви
• convolution ~
= маси́в зго́рток
• data ~
= маси́в да́них
• disk ~
= ма́триця ди́сків
• dynamically expanding ~
= динамі́чно розширни́й маси́в
• dynamically-sized ~
= динамі́чний маси́в
• fix-it ~
= реєстраці́йний маси́в
• flexible ~
= маси́в зі змі́нними ме́жами
• heteroclitic ~
= гетерокліти́чна табли́ця
• homoclitic ~
= гомокліти́чна табли́ця
• iterative ~
= ітерати́вна табли́ця
• large-scale ~
= вели́кий маси́в
• matrix ~
= табли́ця (даних); ма́триця
• memory ~
= маси́в па́м’яті
• multidimensional ~
= багатови́мірний маси́в
• one-dimensional ~
= однови́мірний маси́в; ве́ктор; рядо́к си́мволів
• orthogonal ~
= ортогона́льна табли́ця
• outcome ~
= т. ігор табли́ця пі́дсумків
• packed ~
= запако́ваний маси́в
• payoff ~
= т. ігор платі́жна ма́триця, ма́триця платежі́в
• pixel ~
= маси́в крапо́к (графічний примітив); ма́триця пі́кселів
• pointer ~
= маси́в (ма́триця) пока́жчиків
• programmable logic ~
= програмо́вна логі́чна ма́триця
• ragged ~
= неви́рівняний маси́в; маси́в за́писів рі́зної довжини́
• rectangular ~
= прямоку́тна табли́ця
• row-ragged ~
= маси́в за́писів з нері́вними рядка́ми
• square ~
= квадра́тна (квадрато́ва) табли́ця
• statistical ~
= статисти́чна табли́ця
• three-dimensional ~
= триви́мірна ма́триця
• triangular ~
= трику́тна табли́ця
• two-dimensional ~
= двови́мірний маси́в; ма́триця
• unsized ~
= маси́в неви́значених ро́змірів
• virtual ~
= віртуа́льний маси́в
• virtual file ~
= віртуа́льний маси́в (у файлі на диску)
code = [kəʊd] 1. код, шифр || кодува́ти/закодува́ти, шифрува́ти/зашифрува́ти; програмува́ти/запрограмува́ти (в кодах) 2. систе́ма кодува́ння
• absolute ~
= маши́нний код; програ́ма в абсолю́тних (маши́нних) кома́ндах
• access ~
= код ви́клику (пристрою); код до́ступу
• address ~
= код адре́си
• affine-invariant ~
= афі́нно інваріа́нтний код
• algebraic ~
= алґебри́чний код
• alphabetic ~
= бу́квений код
• alpha(nu)meric ~
= бу́квено-цифрови́й код
• alternant ~
= альтерна́нтний код
• anagrammatic ~
= анагра́мний код
• antipalindromic ~
= антипаліндро́мний код
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) код
• bar ~
= штрихови́й код
• binary ~
= біна́рний код
• binary-coded decimal (BCD) ~
= двійко́во-десятко́вий код
• biquinary ~
= двійко́во-п’ятірко́вий код
• block ~
= бло́ковий код
• cascade ~
= каска́дний код
• chain ~
= ланцюго́вий код
• circulant ~
= циркуля́нтний код
• command ~
= код кома́нди
• compiled ~
= 1. протрансльо́вана програ́ма 2. скомпільо́ваний код; об’є́ктний код
• completion ~
= код заве́ршення
• computer ~
= систе́ма кома́нд комп’ю́тера
• condition ~
= код заве́ршення
• control ~
= керува́льний код
• constacyclic ~
= констациклі́чний код
• convolutional ~
= згорта́льний код
• coset ~
= сумі́жно-групови́й код
• cyclic ~
= циклі́чний код
• decimal ~
= десятко́вий код
• decipherable ~
= дешифро́вний код
• destination ~
= код пу́нкту призна́чення, код адреса́та (повідомлення)
• digital ~
= цифрови́й код
• direct ~
= програ́ма з абсолю́тними (маши́нними) адре́сами
• distributive ~
= розподі́льчий (дистрибути́вний) код
• dual ~
= дуа́льний код
• equal-length ~
= рівномі́рний код
• equidistant ~
= еквідиста́нтний код
• equilibrium ~
= рівнова́жний код
• erroneous ~
= код з по́ми́лкою
• error ~
= код по́ми́лки
• error-checking ~
= код з контро́лем помило́к; код зі знахо́дженням помило́к
• error correcting ~
= помилкокоригува́льний код; помилкостійки́й код
• error-detecting ~
= код з виявля́нням помило́к
• escape ~
= керівни́й код
• excess three ~
= код з на́длишком три
• executable ~
= вико́нуваний код, вико́нувана програ́ма
• exit ~
= код заве́ршення; код ви́ходу
• expurgated ~
= зву́жений код
• extended ~
= розши́рений код
• extended error ~
= розши́рений код по́ми́лки
• extended keyboard ~s
= розши́рені ко́ди клавіату́ри
• false ~
= непра́вильний код; хи́бний код
• fragile ~
= недовгові́чна програ́ма (важка для модифікації)
• function ~
= код режи́му робо́ти
• group ~
= групови́й код
• illegal ~
= заборо́нений код; заборо́нена ко́дова комбіна́ція; нелега́льна програ́ма
• in-line ~
= маши́нні кома́нди
• instruction ~
= код кома́нди
• interrupt ~
= код перерива́ння
• irredundant ~
= ненадлишко́вий код
• irreversible ~
= необоро́тний код
• keyboard scan ~
= скан-код кла́віші
• lead-in ~
= пе́рший си́мвол кома́нди (принтера)
• letter ~
= бу́квений код
• linear ~
= ліні́йний код
• lock ~
= код за́хисту; замо́к
• machine ~
= маши́нний код
• machine-readable ~
= машиночи́тний код
• master reset ~
= код головно́го реста́рту
• mnemonic ~
= мнемоко́д, мнемоні́чний код
• modular ~
= мо́дульна програ́ма
• nested ~
= вкла́дений код
• nonexistent ~
= неная́вний код; непередба́чений код
• nonreproducing ~
= невідтво́рний код; недруко́вний код; невідтво́рна програ́ма
• number ~
= код числа́
• numerical ~
= числови́й (цифрови́й) код
• object ~
= входова́ програ́ма (програма входовою мовою транслятора); об’є́ктний код; об’є́ктна програ́ма
• operation ~
= код опера́ції
• optimized (machine) ~
= оптимізо́ваний (маши́нний) код, оптимізо́вана програ́ма
• orthogonal ~
= ортогона́льний код
• orthogonalizable ~
= ортогоналізо́вний код
• overlapping ~
= перекривни́й код
• overlay access ~
= код до́ступу до оверле́ю
• own ~
= вла́сна підпрогра́ма (частина стандартної підпрограми, що її створив користувач)
• pointer-threaded ~
= проши́тий код
• polynomial ~
= поліно́мний код
• position(al) ~
= позиці́йний код
• position-independent ~
= непозиці́йний код; програ́ма в відно́сних адре́сах
• prefix ~
= пре́фіксний код
• processor-specific ~
= процесорозорієнто́вана програ́ма (стосується конкретного процесора)
• pulse ~
= і́мпульсний код
• pure ~
= проф. чи́стий код
• randomized ~
= рандомізо́ваний код
• redundant ~
= надлишко́вий код
• reenterable (reentrant) ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• reflexive ~
= рефлекси́вний код
• relative ~
= програ́ма у відно́сних адре́сах
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• repertory ~
= систе́ма кома́нд; паке́т кома́нд
• retrieval ~
= пошуко́вий код
• return ~
= код верта́ння
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• scan ~
= скан-код; код кла́віші
• self-adjusting ~
= самозаванта́жувальний код
• self-checking ~
= код із знахо́дженням (виявля́нням) помило́к; помилковиявни́й код
• self-correcting ~
= самокоригува́льний код
• semantic ~
= семанти́чний код
• separable ~
= сепара́бельний код
• serial ~
= послідо́вний код
• serity ~
= код серйо́зності помило́к
• sign ~
= код зна́ку
• simple parity-check ~
= код із про́сто́ю пере́ві́ркою на па́рність
• simplex ~
= си́мплексний код
• skeletal ~
= скеле́т програ́ми, ескі́зна програ́ма
• skip ~
= код пропуска́ння, код ігнорува́ння
• sliding ~
= ковзни́й код
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• space ~
= код про́пуску, код інтерва́лу
• state (status) ~
= код ста́ну
• straight-line ~
= програ́ма без ци́клів; ліні́йна части́на програ́ми
• strip ~
= штрихови́й код
• symbol ~
= код си́мвола; си́мвольний код
• syllable ~
= силабі́чний (скла́довий) код
• symbolic ~
= псевдоко́д; програ́ма си́мвольною мо́вою
• task ~
= програ́ма зада́чі; код зада́чі
• telecommunication ~
= код для телезв’язку́, телекомунікаці́йний код
• termination ~
= програ́ма (код) заве́ршення
• threaded ~
= заши́тий код
• throw-away ~
= технологі́чна програ́ма (тимчасово використовувана у розробці програмового продукту)
• two-out-of-five ~
= код "два з п’яти́"
• tree ~
= деревоподі́бний код
• truncated ~
= утя́тий код
• uniform ~
= рівномі́рний код
• unused ~
= невикористо́вний код; невикористо́вна ко́дова комбіна́ція
• user identification ~
= код користувача́
• variable-length ~
= код змі́нної довжини́
• zip ~
= пошто́вий і́ндекс
data = ['deɪtə] да́ні; інформа́ція
• absolute ~
= абсолю́тні да́ні
• accumulated ~
= накопи́чені да́ні
• accurate ~
= то́чні да́ні
• actual ~
= факти́чні да́ні
• adjusted ~
= скориго́вані да́ні
• aggregated ~
= аґреґо́вані (збі́льшені) да́ні
• alphabetic(al)~
= бу́квені да́ні; текстові́ да́ні
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрові́ да́ні
• ambiguous ~
= неоднозна́чні да́ні
• analog ~
= ана́логові да́ні
• analytic ~
= аналіти́чні да́ні
• anticipatory ~
= попере́дні (очі́кувані) да́ні
• arrayed ~
= впорядко́вані да́ні
• automatic ~
= автомати́чні да́ні, динамі́чні да́ні
• available ~
= ная́вні (досту́пні) да́ні; ная́вна (досту́пна) інформа́ція
• averaged ~
= усере́днені да́ні
• bad ~
= непра́вильні да́ні
• basal ~
= ба́зові да́ні
• basic ~
= основні́ да́ні
• biased ~
= змі́щені (упере́джені) да́ні; нерівномі́рно розподі́лені да́ні
• binary ~
= двійко́ві (біна́рні) да́ні
• bivariate ~
= двови́мірні да́ні
• blocked ~
= зблоко́вані да́ні, блок да́них
• business ~
= ділова́ інформа́ція
• calculation ~
= розрахунко́ві да́ні
• canned ~
= шту́чні да́ні (для тестування програми)
• carry-over ~
= переносні́ (перено́шувані) да́ні
• categorical ~
= категорі́йні да́ні
• classified ~
= да́ні обме́женого до́ступу; згрупо́вані да́ні; покласифіко́вані да́ні
• clean ~
= очи́щені да́ні (що пройшли контроль)
• clear ~
= незашифро́вані да́ні
• coded ~
= (за)кодо́вані да́ні
• column-oriented ~
= да́ні, по́дані сто́впчиками
• common ~
= зага́льні да́ні; спі́льні да́ні
• compacted ~
= ущі́льнені да́ні
• comparable ~
= порівня́нні да́ні
• comparative ~
= порівня́льні да́ні
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) да́ні
• comprehensive ~
= виче́рпні (по́вні) да́ні (для тестування програми)
• computer-generated ~
= да́ні, зґенеро́вані комп’ю́тером
• computer usage ~
= да́ні про використа́ння маши́ни; інформа́ція про використа́ння маши́нних ресу́рсів
• confidential ~
= секре́тні да́ні; да́ні обме́женого користува́ння; конфіденці́йна інформа́ція
• consistent ~
= несупере́чливі да́ні
• contiguous ~
= супу́тні да́ні (не пов’язані з контекстом)
• continuous ~
= непере́рвні да́ні
• control ~
= 1. контро́льні да́ні 2. керівні́ да́ні; керівна́ інформа́ція
• coordinate ~
= координа́тні да́ні
• correction ~
= табли́ця (спи́сок) по́правок
• critical ~
= крити́чні зна́чення да́них (що визначають важкий режим роботи програми)
• crude ~
= прибли́зні (недоста́тньо то́чні, гру́бі) да́ні
• current ~
= пото́чні да́ні
• database ~
= інформа́ція (що міститься) в ба́зі (ба́зах) да́них
• debugging ~
= знева́джувальна (налаго́джувальна) інформа́ція; да́ні, призна́чені для знева́джування (виявляння та усування) по́ми́лок
• decimal ~
= десятко́ві да́ні
• derived ~
= вивідні́ да́ні (з інших)
• descriptive ~
= описо́ві да́ні; дескрипти́вні да́ні
• digital ~
= цифрові́ да́ні
• discrete ~
= дискре́тні да́ні
• disembodied ~
= розрі́знені да́ні; окре́мі да́ні; несистематизо́вані да́ні
• dispersed ~
= розосере́джені (розпоро́шені) да́ні
• distributed ~
= розподі́лені да́ні
• documentary ~
= документо́вані да́ні, да́ні у фо́рмі докуме́нтів, да́ні у докуме́нтовий фо́рмі; документа́льна інформа́ція
• encoded ~
= закодо́вані да́ні
• encrypted ~
= зашифро́вані да́ні
• engineering ~
= техні́чні да́ні, техні́чна інформа́ція
• enumeration (enumerative) ~
= стат. да́ні пере́пису
• error ~
= да́ні про помилки́
• evaluation ~
= оці́нкові да́ні; оці́нкова інформа́ція
• experimental ~
= експеримента́льні да́ні
• factual ~
= факти́чні да́ні
• false ~
= хи́бні да́ні; непра́вильні да́ні
• fictitious ~
= фікти́вні (хи́бні) да́ні
• field ~
= експлуатаці́йні да́ні
• field-performance ~
= експлуатаці́йні характери́стики
• file ~
= да́ні з фа́йлу
• filed ~
= картоте́чні да́ні; сфайло́вані да́ні
• fixed-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з фіксо́ваною кра́пкою (ко́мою)
• flagged ~
= да́ні з позна́ками
• floating-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• formatted ~
= (с)формато́вані да́ні
• global ~
= глоба́льні да́ні
• graphic ~
= графі́чні да́ні; графі́чна інформа́ція
• heterogeneous ~
= неоднорі́дні (різнорі́дні) да́ні
• hierarchical ~
= ієрархі́чні да́ні; да́ні ієрархі́чної структу́ри
• historical ~
= да́ні (протоко́л) про пере́біг проце́су; передісто́рія, архі́вні да́ні
• homogeneous ~
= однорі́дні да́ні
• housekeeping ~
= службо́ві да́ні
• image ~
= відеода́ні; о́брази; зобра́ження; да́ні в нао́чному предста́вленні
• immediate ~
= безпосере́дні да́ні
• imperfect ~
= непо́вні да́ні; нето́чні да́ні
• impure ~
= сирі́ (недоопрацьо́вані) да́ні
• incoming ~
= входо́ві да́ні (дані, що надходять)
• incompatible ~
= несумі́сні (незгі́дні) да́ні
• incomplete ~
= непо́вні да́ні
• indicative ~
= характеристи́чні (показо́ві) да́ні
• inherited ~
= успадко́вані да́ні
• initial ~
= початко́ві (пе́рві́сні) да́ні
• input ~
= входові́ да́ні
• intact ~
= непошко́джені да́ні
• integer ~
= цілочислові́ да́ні
• integrated ~
= згрупо́вані (зінтеґро́вані) да́ні; посистематизо́вані да́ні
• interactive ~
= да́ні взаємоді́ї; інтеракти́вні да́ні
• intermediate ~
= промі́жні́ да́ні
• interrelated ~
= взаємопов’я́зані да́ні
• intervening ~
= про́мі́жкові да́ні (між старим кінцем файлу і новим записом); смі́ття́
• invalid ~
= непра́вильні да́ні
• label ~
= да́ні ти́пу позна́ки; заналичко́вані (позна́чені) да́ні
• language ~
= мо́вні да́ні
• limited ~
= обме́жені да́ні
• line ~
= рядко́ві да́ні
• list-structured ~
= спи́ски; спи́скові да́ні, да́ні зі спи́сковою структу́рою
• location(al) ~
= да́ні про пози́цію (місце, де перебуває об’єкт)
• logged ~
= реєстро́вані/зареєстро́вані да́ні
• lost ~
= загу́блені да́ні; загу́блена (втра́чена) інформа́ція
• low-activity ~
= рі́дко використо́вувані да́ні; рідковжи́вана інформа́ція
• machine-readable ~
= машиночи́тні да́ні (що їх може прочитати машина); да́ні в маши́нному предста́вленні
• management ~
= керівна́ інформа́ція
• mass ~
= ма́сові да́ні; да́ні вели́кого о́бсягу
• master ~
= основні́ да́ні; етало́нні да́ні
• meaningful ~
= змісто́вна інформа́ція
• meaningless ~
= беззмісто́вна інформа́ція
• member ~
= компоне́нтні да́ні (класу)
• missed ~
= пропу́щені да́ні; пропу́щена інформа́ція
• missing ~
= забра́клі да́ні
• model-made ~
= да́ні, оде́ржані на моде́лі
• multifactor ~
= багатофа́кторні да́ні
• multinomial ~
= поліно́мні да́ні
• nonformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• non-numeric ~
= нечислові́ да́ні
• normal ~
= звича́йні да́ні (на відміну від термінових)
• null ~
= брак да́них
• numeric ~
= числові́ да́ні
• observed ~
= да́ні спостере́жень
• on-line ~
= операти́вні да́ні
• operational ~
= робо́чі да́ні; інформа́ція про функціюва́ння (системи)
• outgoing ~
= вида́вані да́ні (в цю мить)
• output ~
= виходо́ві да́ні
• packed ~
= запако́вані да́ні; да́ні в запако́ваному форма́ті
• parallel ~
= парале́льно переда́вані да́ні
• pixel ~
= да́ні елеме́нту зобра́ження (пі́кселя) (колір, яскравість тощо)
• pointer ~
= пока́жчикові да́ні
• preference ~
= привілейо́вані да́ні
• preformatted ~
= да́ні в за́даному форма́ті
• preliminary ~
= попере́дні да́ні
• primary ~
= перви́нні да́ні
• private ~
= да́ні прива́тного хара́ктеру; конфіденці́йна інформа́ція
• problem ~
= да́ні зада́чі
• public ~
= загальнодосту́пні да́ні; відкри́та інформа́ція
• pure ~
= чи́сті (опрацьо́вані) да́ні
• qualitative ~
= я́кісні да́ні
• quantitative ~
= кі́лькісні да́ні
• quantized ~
= покванто́вані да́ні
• ranked ~
= (з)ранжо́вані да́ні; впорядко́вані да́ні
• rating ~
= оці́нкові да́ні; характери́стики продукти́вності
• raw ~
= неопрацьо́вані (сирі́) да́ні
• real-time ~
= реальночасові́ да́ні (що надходять у реальному часі)
• recovery ~
= відно́вні да́ні
• reduced ~
= сти́снені да́ні
• redundant ~
= надлишко́ві да́ні
• reference ~
= довідко́ві да́ні; нормати́вно-довідко́ва інформа́ція
• refined ~
= уто́чнені да́ні
• rejected ~
= зне́хтувані да́ні; відки́нуті да́ні
• relative ~
= відно́сні да́ні
• relevant ~
= релева́нтні да́ні; релева́нтна інформа́ція; істо́тна інформа́ція
• reliable ~
= наді́йна інформа́ція
• remote ~
= да́ні (що надходять) з відда́лених пу́нктів
• replicated ~
= ко́пія да́них (у розподіленій системі тощо); продубльо́вані да́ні
• representative ~
= репрезентати́вні да́ні
• restricted ~
= да́ні обме́женого до́ступу
• run ~
= пара́метри прого́ну (програми)
• sampled ~
= 1. вибірко́ві да́ні 2. дискре́тні да́ні
• sampling ~
= вибірко́ві да́ні
• sensitive ~
= вра́зливі да́ні (пароль користувача тощо)
• sensory ~
= се́нсорна інформа́ція; інформа́ція від се́нсорів
• serial ~
= послідо́вні (послідо́вно переда́вані) да́ні
• shareable (shared) ~
= спі́льні да́ні; загальнодосту́пні да́ні
• simulation ~
= да́ні моделюва́ння
• skew ~
= асиметри́чні (асиметри́чно розподі́лені) да́ні
• smoothed ~
= згла́джені да́ні
• source ~
= пе́рві́сні да́ні
• specified ~
= деталізо́вані да́ні, конкретизо́вані да́ні
• stale ~
= застарі́лі да́ні
• starting ~
= початко́ві да́ні
• static ~
= стати́чні да́ні
• statistical ~
= статисти́чні да́ні, статисти́чні матеріа́ли
• status ~
= да́ні про стан
• stored ~
= запам’ято́вувані да́ні, збере́жувані да́ні
• string ~
= да́ні ти́пу рядка́, рядко́ві да́ні
• structured ~
= (по)структуро́вані да́ні
• system control ~
= систе́мна керівна́ інформа́ція; да́ні для керува́ння систе́мою
• tabular ~
= табли́чні да́ні
• tagged ~
= позна́чені (заналичко́вані, потего́вані) да́ні
• test ~
= 1. контро́льні да́ні; те́стові да́ні 2. да́ні і́спитів, випро́бувань
• time-referenced ~
= часоприв’я́зані да́ні, да́ні з прив’я́зуванням до ча́су
• time-series ~
= да́ні часозале́жного ря́ду
• time-variable ~
= часозале́жні да́ні
• timing ~
= часові́ характери́стики
• tooling ~
= 1. технологі́чні да́ні 2. да́ні про використо́вувані програ́ми (софт)
• transaction ~
= переси́лані да́ні
• transcriptive ~
= перетво́рювані да́ні
• transparent ~
= прозо́рі да́ні
• troubleshooting ~
= да́ні до по́шуку пошко́джень (пошко́д)
• true ~
= пра́вильні да́ні
• tuple-structured ~
= корте́жні да́ні, да́ні з корте́жною структу́рою
• unformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• unmatched ~
= незгі́дні да́ні, неузгі́днені да́ні
• unpacked ~
= неупако́вані да́ні; розпако́вані да́ні
• untagged ~
= непозна́чені (незаналичко́вані, непотего́вані) да́ні
• updatable ~
= оно́влювані да́ні; оно́вні да́ні
• user ~
= да́ні користувача́
• user-supplied ~
= да́ні (від) користувача́ (що їх вводить користувач)
• valid ~
= пра́вильні да́ні; достові́рні да́ні
• variable ~
= змі́нні да́ні
• verified ~
= переві́рені да́ні
• warranty ~
= 1. да́ні прийма́льних випро́бувань (і́спитів) 2. да́ні (інформа́ція про ґара́нтії)
• zero ~
= нульові́ да́ні (з нульовим значенням)
field = [fi:ld] 1. по́ле 2. про́стір 3. о́бласть, діля́нка 4. зо́на; сфе́ра 5. гру́па розря́дів (числа)
• ~ of algebraic numbers
= по́ле алґебри́чних чи́сел
• ~ of constants
= по́ле ста́лих (конста́нт)
• ~ of definition
= по́ле озна́чення
• ~ of extremals
= по́ле екстрема́лей
• ~ of flags
= топ. по́ле прапорі́в
• ~ of forces
= силове́ по́ле
• ~ of frames
= по́ле репері́в
• ~ of functions
= по́ле фу́нкцій
• ~ of vectors
= по́ле векторі́в, ве́кторне по́ле
• address ~
= по́ле адре́си, розря́ди адре́си
• affinor ~
= афіно́рне по́ле
• algebraic ~
= алґебри́чне по́ле
• algebraic number ~
= по́ле алґебри́чних чи́сел
• alphanumeric ~
= буквоцифрове́ по́ле
• alternative ~
= альтернати́вне по́ле
• analytic ~
= аналіти́чне по́ле
• argument ~
= по́ле (адре́са) арґуме́нта, по́ле (адре́са) опера́нда
• associative ~
= асоціати́вне по́ле
• centered ~
= центро́ване по́ле
• central ~
= по́ле центра́льних сил
• character ~
= си́мвольне по́ле
• closed ~
= за́мкнене по́ле
• cluster ~
= кла́стерне по́ле
• command ~
= по́ле ко́ду опера́ції (на програмовому бланку), по́ле кома́нди
• comments ~
= по́ле коментарі́в (на програмовому бланку)
• common ~
= спі́льне по́ле (пам’яті для кількох програм тощо)
• commutative ~
= комутати́вне по́ле
• compact ~
= компа́ктне по́ле
• complex ~
= по́ле ко́мплексних чи́сел
• composite ~
= алґ. компози́т
• conformal ~
= конфо́рмне по́ле
• conjugate ~
= спря́жене по́ле
• conservative ~
= консервати́вне по́ле
• continuous ~
= непере́рвне по́ле
• countable ~
= зліче́нне по́ле
• covariant ~
= коваріа́нтне по́ле
• covector ~
= кове́кторне по́ле
• cyclic ~
= циклі́чне по́ле
• cyclotomic ~
= кругове́ по́ле, по́ле по́ділу кру́га
• cylindrical ~
= циліндрі́чне по́ле
• data ~
= по́ле да́них
• differentiable ~
= диференційо́вне по́ле
• differential ~
= по́ле диференціа́лів
• digital ~
= цифрова́ техноло́гія
• direction ~
= по́ле на́прямів
• discrete ~
= дискре́тні при́строї; цифрова́ те́хніка (галузь науки)
• display ~
= по́ле індика́ції
• dot matrix ~
= знакомі́сце
• dyadic ~
= діади́чне по́ле
• edit ~
= редагува́льне по́ле, по́ле редагува́ння
• editable ~
= редаго́вне по́ле
• fill-in-the-blank ~
= поро́жнє по́ле (для заповнення)
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) по́ле
• fixed ~
= 1. по́ле фіксо́ваних ро́змірів 2. по́ле у фіксо́ваному мі́сці па́м’яті
• flag ~
= по́ле позна́ки (по́значки)
• free ~
= по́ле дові́льних ро́змірів; по́ле в дові́льному мі́сці па́м’яті
• function ~
= по́ле фу́нкцій
• functional ~
= по́ле функціона́лів
• fundamental ~
= фундамента́льне по́ле
• ga(u)ge ~
= калібрува́льне по́ле
• generalized ~
= узага́льнене по́ле
• generated ~
= поро́джене по́ле
• genus ~
= родове́ по́ле
• holonomic ~
= голоно́мне по́ле
• homogeneous ~
= однорі́дне по́ле
• homotopic ~
= гомото́пне по́ле
• image ~
= по́ле зобра́ження
• information ~
= інформаці́йне по́ле
• inherited data ~
= успадко́ване по́ле да́них
• input ~
= по́ле вво́дження
• instruction ~
= по́ле кома́нди
• integer ~
= по́ле ці́лих чи́сел
• integrable ~
= інтеґро́вне по́ле
• involutive ~
= інволюти́вне по́ле
• isotropic ~
= ізотро́пне по́ле
• key ~
= по́ле ключа́
• label ~
= по́ле на́лички (по́значки)
• linear ~
= ліні́йне по́ле
• linearized ~
= лінеарізо́ване по́ле
• local ~
= лока́льне по́ле
• memo ~
= супрові́дна інформа́ція, мемопо́ле
• morphogenetic ~
= морфогенети́чне по́ле
• multiple-line entry ~
= багаторядко́ве по́ле вво́дження
• multivalued ~
= багатозна́чне по́ле за́писів
• normal ~
= норма́льне по́ле
• normed ~
= по́ле з но́рмою
• numeric ~
= числове́ по́ле
• object ~
= по́ле да́них об’є́кта
• operand ~
= по́ле (розря́ди) опера́нда
• operation ~
= по́ле (розря́ди) кома́нди
• orderable ~
= упорядко́вне по́ле
• ordered ~
= упорядко́ване по́ле
• overlapping ~s
= перети́нні поля́
• perfect ~
= доскона́ле по́ле
• periodic ~
= періоди́чне по́ле
• picture ~
= по́ле зобра́ження
• plane ~
= пло́ске по́ле
• point ~
= точко́ве по́ле
• pointer ~
= по́ле ти́пу пока́жчика
• poloidal ~
= поло́їдне по́ле
• potential ~
= потенці́йне по́ле
• printable ~
= (робо́че) по́ле на друк
• protected ~
= захи́щене по́ле
• quaternion ~
= по́ле кватерніо́нів
• ramified ~
= розгалу́жене по́ле
• real ~
= 1. алґ. ді́йсне по́ле 2. по́ле ді́йсних чи́сел
• record ~
= по́ле за́пису
• right ~
= по́ле прав до́ступу (до сеґмента адресного простору тощо)
• scalar ~
= скаля́рне по́ле
• separable ~
= сепара́бельне по́ле
• solenoidal vector ~
= солено́їдне ве́кторне по́ле
• source ~
= початко́ве (пе́рві́сне) по́ле
• spinor ~
= спіно́рне по́ле
• tag ~
= 1. по́ле озна́ки 2. по́ле дескри́птора
• tensor ~
= те́нзорне по́ле
• topological ~
= топологі́чне по́ле
• torsion ~
= по́ле за́крутів, торсі́йне по́ле
• transcendental ~
= трансценде́нтне по́ле
• transversal ~
= трансверса́льне по́ле
• tubular ~
= трубча́сте по́ле, по́ле трубча́стої фо́рми
• twisted ~
= закру́чене по́ле
• variable ~
= 1. по́ле змі́нної 2. змі́нне по́ле
• variable-length ~
= по́ле змі́нної довжини́
• vector ~
= ве́кторне по́ле
• wrapped ~
= кількарядко́ве по́ле на за́писи
register = ['rɛdʒɪstə] 1. регі́стер 2. реєструва́ти/зареєструва́ти
• accumulator ~
= регі́стер-накопи́чувач, накопи́чувальний регі́стер
• address ~
= адре́сний регі́стер
• base-bound ~, base-limit ~
= обме́жувальний регі́стер за́хисту па́м’яті
• bound ~
= обме́жувальний регі́стер за́хисту па́м’яті
• buffer ~
= бу́ферний регі́стер
• cash ~
= ка́совий апара́т
• circulating ~
= колови́й регі́стер
• current instruction ~
= регі́стер вико́нуваної кома́нди
• debug ~
= регі́стер знева́джування (налаго́джування)
• flag ~
= регі́стер по́значок (позна́к)
• index ~
= і́ндексний регі́стер
• instruction ~
= регі́стер кома́нд
• instruction counting ~
= лічи́льник кома́нд
• interrupt descriptor table ~
= регі́стер табли́ці дескри́пторів перерива́нь
• interrupt-enable ~
= регі́стер до́зволу перерива́нь
• latch ~
= регі́стер-фікса́тор
• look-aside ~s
= асоціати́вна табли́ця сторіно́к
• op ~
= регі́стер ко́ду опера́ції
• order ~
= регі́стер кома́нд
• pointer ~
= регі́стер пока́жчика, регі́стер-пока́жчик
• program ~
= регі́стер кома́нд; лічи́льник кома́нд
• segment ~
= сеґме́нтний регі́стер
• sequence ~
= лічи́льник кома́нд
• shadow ~
= тіньови́й регі́стер
• shift ~
= зсувни́й регі́стер
• task ~
= регі́стер зада́чі (завда́ння)
• test ~
= регі́стер тестува́ння
type = [taɪp] 1. тип // ~ not compatible факти́чні ти́пи незгі́дні (несумі́сні) (машинне повідомлення) 2. рід, клас, вид || класифікува́ти/покласифікува́ти за ви́дами 3. друкува́ти/надрукува́ти; набира́ти/набра́ти з клавіату́ри
• ~ of analyticity
= тип аналіти́чності
• ~ of distribution
= тип розпо́ділу
• ~ of a function
= тип фу́нкції
• ~ of a quantifier
= тип ква́нтора
• ~ of a variable
= тип змі́нної
• abstract data ~
= абстра́ктний тип да́них
• access ~
= тип до́ступу (до даних)
• adele ~
= аде́льний тип
• aggregate ~
= скла́дений тип
• axiomatizable ~
= аксіоматізо́вний тип
• base ~
= ба́зовий тип
• built-in-data ~
= вбудо́ваний тип да́них
• character ~
= си́мвольний тип; тип си́мвола
• class ~
= тип кла́су
• combination ~
= тип об’є́днання
• compact ~
= компа́ктний тип
• converse ~
= обе́рнений тип
• continuous ~
= непере́рвний тип
• covariant ~
= коваріа́нтний тип
• data ~
= тип да́них
• derived ~
= похідни́й (ви́ведений) тип
• descendant ~
= успадко́ваний тип
• descendant object ~
= успадко́ваний об’є́ктний тип
• dimensional ~
= розмі́рнісний тип
• discrete ~
= дискре́тний тип
• domain ~
= тип о́бласті
• encapsulated ~
= прихо́ваний тип
• enumerated ~
= перерахо́вний тип (даних)
• etale ~
= ета́льний тип
• exponential ~
= експоненці́йний тип
• extended real ~
= розши́рений ді́йсний тип
• file ~
= ідентифіка́тор ти́пу фа́йлу
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) тип
• fundamental (data) ~
= ба́зовий (основни́й) тип (да́них)
• generic ~
= родови́й тип
• homologic ~
= гомологі́чний тип
• homothetic ~
= гомотети́чний тип
• homotopy ~
= гомото́пний тип
• integer (integral) ~
= цілочислови́й тип (даних)
• intrinsic ~
= вмонто́ваний тип (даних)
• italic ~
= курси́в
• isomorphism ~
= тип ізоморфі́зму
• local ~
= лока́льний тип
• logical ~
= логі́чний тип
• monotonic ~
= моното́нний тип (функції)
• multiplicatory ~
= мультипліка́торний тип (області стійкості)
• object ~
= об’є́ктний тип
• ordinal ~
= ордина́льний (поря́дковий) тип
• owner ~
= тип вла́сника (класу)
• paper ~
= тип папе́ру
• pointer ~
= тип пока́жчика
• predefined ~
= встано́влений тип (даних)
• primary ~
= пе́рві́сний тип
• primitive ~
= приміти́вний тип
• private ~
= прива́тний тип
• procedural ~
= процеду́рний тип
• range ~
= тип діапазо́ну
• rational ~
= раціона́льний тип
• record data ~
= тип за́пису да́них
• reference ~
= тип посила́нь
• relational ~
= реляці́йний тип
• resemblance ~
= тип поді́бності
• restricted ~
= обме́жений тип
• scalar ~
= скаля́рний тип
• set ~
= тип множини́
• similarity ~
= тип поді́бності, сигнату́ра
• simple ~
= про́сти́й тип
• spectral ~
= спектра́льний тип
• string ~
= рядко́вий тип
• string data ~
= рядко́вий тип да́них
• structured ~
= структуро́ваний тип
• text ~
= те́кстовий шрифт
• topological ~
= топологі́чний тип
• unknown media ~
= невідо́мий тип носія́
• user-defined (data) ~
= тип (да́них), ви́значений користуваче́м
• variable ~
= тип змі́нної
value = ['vælju:] 1. зна́чення; величина́ // by ~ за зна́ченням; to force a ~ примусо́во задава́ти/зада́ти зна́чення; to possess the of ~ ма́ти зна́чення (яке) 2. ва́ртість; ці́нність // of ~ ці́нний, (високо)ва́ртісний 3. значу́щість
• ~ of a determinant
= зна́чення визначника́
• ~ of a function
= зна́чення фу́нкції
• ~ of a polynomial
= зна́чення многочле́на
• ~ of a variable
= зна́чення змі́нної
• absolute ~
= абсолю́тне зна́чення
• absolute ~ of a number
= абсолю́тне зна́чення (мо́дуль) числа́
• absolute ~ of a vector
= мо́дуль ве́ктора
• access ~
= зна́чення, на яке́ посила́ються
• active ~
= зна́чення акти́вної змі́нної
• actual ~
= факти́чне зна́чення
• adjusted ~
= допасо́ване (узгі́днене) зна́чення
• adopted ~
= при́йняте зна́чення
• algebraic ~
= алґебри́чне зна́чення
• allowed ~
= прийня́тне зна́чення
• anticipated ~
= очі́куване зна́чення
• approximate ~
= набли́жене зна́чення
• arbitrary ~
= дові́льне зна́чення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) зна́чення (кореня)
• assessed ~
= оці́нко́ве зна́чення
• assumed ~
= очі́куване (взя́те за припу́щенням) зна́чення
• asymptotic ~
= асимптоти́чне зна́чення
• atomic ~
= елемента́рне (атома́рне) зна́чення
• attribute ~
= зна́чення атрибу́та
• average ~
= сере́днє зна́чення
• bad ~
= анома́льне зна́чення
• basic ~
= ба́зове зна́чення; номіна́льне зна́чення
• best ~
= оптима́льне зна́чення; найкра́ще зна́чення
• bifurcation ~
= біфуркаці́йне зна́чення (параметра)
• binary ~
= двійко́ве число́; двійко́ве зна́чення
• Boolean ~
= Бу́лове зна́чення
• boundary ~
= межове́ (крайове́) зна́чення, зна́чення на межі́
• calculated ~
= обчи́слене (розрахо́ване) зна́чення
• central ~
= центра́льне зна́чення
• certain ~
= безсумні́вне (наді́йне) зна́чення
• characteristic ~
= характеристи́чне (власти́ве) зна́чення
• check ~
= контро́льне зна́чення; контро́льна озна́ка
• code ~
= ко́дове (закодо́ване) зна́чення
• colo(u)r ~
= код (но́мер) ко́льору (в кольоровій машинній графіці)
• complement ~
= доповня́льне зна́чення
• computed ~
= обчи́слене зна́чення
• conditional ~
= умо́вне зна́чення
• constant ~
= ста́ле зна́чення
• control ~
= контро́льне зна́чення; керівне́ зна́чення
• corrected ~
= ви́правлене зна́чення
• correlated ~
= скорельо́ване (узгі́днене) зна́чення
• credibility ~
= сту́пінь дові́ри, дові́рче зна́чення
• critical ~
= крити́чне зна́чення
• current ~
= пото́чне зна́чення
• decoded ~
= декодо́ване зна́чення
• default ~
= уста́вне зна́чення (надаване без (втручання) користувача)
• defective (deficient) ~
= дефе́ктне зна́чення
• definite ~
= пе́вне зна́чення
• denotant ~
= денота́нтне зна́чення
• design ~
= проє́ктне (розрахунко́ве) зна́чення
• designated ~
= замарко́ване зна́чення; призна́чене зна́чення
• desired ~
= споді́ване (очі́куване, потрі́бне) зна́чення
• deviation ~
= зна́чення ві́дхилу
• domain ~
= зна́чення доме́ну (в реляційних базах даних)
• effective ~
= ефекти́вне зна́чення
• empty ~
= фікти́вне зна́чення; поро́жнє зна́чення
• end ~
= кінце́ве зна́чення
• equilibrium ~
= рівнова́жне зна́чення
• error ~
= зна́чення по́хибки
• estimated ~
= оці́нко́ве (розрахо́ване, обчи́слене) зна́чення; оці́нка
• exact ~
= то́чне зна́чення
• excluded ~
= ви́лучене зна́чення
• exclusive ~
= ви́ключне зна́чення
• expectation ~
= 1. математи́чне сподіва́ння 2. очі́куване зна́чення
• expected ~
= очі́куване зна́чення
• experimental ~
= експеримента́льне зна́чення
• extrapolated ~
= (про)екстрапольо́ване зна́чення
• extreme ~
= екстрема́льне зна́чення
• face ~
= номіна́льне зна́чення; номіна́льна ва́ртість
• false ~
= хи́бне зна́чення
• final ~
= вислідне́ (кінце́ве, остато́чне) зна́чення
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) зна́чення
• fitted ~
= допасо́ване зна́чення
• fixup ~
= координа́ти місцеперебува́ння (поло́ження)
• fractional ~
= дробо́ве зна́чення
• given ~
= за́дане зна́чення
• global ~
= глоба́льне зна́чення
• guess ~
= га́дане (здо́гадне) зна́чення
• heuristic ~
= евристи́чне зна́чення
• high ~
= 1. вели́ке (висо́ке) зна́чення 2. ве́рхнє зна́чення; зна́чення на ве́рхній межі́
• imaginary ~
= уя́вне зна́чення
• improper ~
= невласти́ве зна́чення
• improved ~
= полі́пшене (уто́чнене) зна́чення
• independent ~
= незале́жне зна́чення
• infinite ~
= нескінче́нне зна́чення
• information ~
= ці́нність (важли́вість, ва́ртісність) інформа́ції
• initial ~
= початко́ве зна́чення
• input ~
= вхідне́ зна́чення
• inside ~
= вну́трішнє зна́чення
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення
• integral ~
= цілочислове́ зна́чення
• interpolated ~
= інтерполяці́йне зна́чення
• inverse ~
= обе́рнене зна́чення
• irrational ~
= ірраціона́льне зна́чення
• item ~
= зна́чення елеме́нту (даних)
• largest ~
= найбі́льше зна́чення
• least ~
= найме́нше зна́чення
• legitimate ~
= дозво́лене (прийня́тне, допуско́ве) зна́чення
• lexicographic ~
= лексикографі́чне зна́чення
• limiting ~
= грани́чне зна́чення
• linguistic ~
= лінгвісти́чне зна́чення
• local ~
= лока́льне зна́чення
• logical ~
= логі́чне зна́чення
• look-up ~
= довідко́ве зна́чення
• low ~
= 1. мале́ (низьке́) зна́чення 2. ни́жнє зна́чення; зна́чення на ни́жній межі́
• marginal ~
= марґіна́льне зна́чення
• mean ~
= сере́днє зна́чення
• measured ~
= ви́міряне зна́чення
• missing ~
= забра́кле зна́чення
• most probable ~
= найімові́рніше зна́чення
• natural ~
= приро́дне зна́чення
• negative ~
= від’є́мне зна́чення
• nilpotent ~
= нільпоте́нтне зна́чення
• nonvanishing ~
= незнико́ме (ненульове́) зна́чення
• normalized ~
= (з)нормо́ване зна́чення
• numerical ~
= числове́ зна́чення
• offset ~
= зна́чення змі́щення (зсу́ву)
• optimal (optimum) ~
= оптима́льне зна́чення
• ordinal ~
= поря́дкове зна́чення
• output ~
= виходо́ве зна́чення
• outside ~
= зо́внішнє зна́чення
• palette-relative ~
= но́мер що́до (відно́сно) палі́три
• parameter ~
= зна́чення пара́метра
• particular ~
= окре́ме (конкре́тне) зна́чення
• peak ~
= максима́льне (пі́кове, ампліту́дне) зна́чення
• permissible ~ (of a variable
etc.) = прийня́тне (допуско́ве) зна́чення (змі́нної тощо)
• permitted ~
= дозво́лене зна́чення
• place ~
= вага́ розря́ду (в позиційній системі числення)
• plausible ~
= вірогі́дне зна́чення
• pointer-addressable ~
= покажчикоадресо́вне зна́чення
• positive ~
= дода́тне зна́чення
• possible ~
= можли́ве зна́чення
• preassigned ~
= (напере́д) за́дане зна́чення
• predicted ~
= передба́чене зна́чення
• prescribed (preset) ~
= за́дане (встано́влене) зна́чення
• prevailing ~
= перева́жне зна́чення
• principal ~
= головне́ зна́чення
• probability ~
= зна́чення ймові́рності; ймові́рнісне зна́чення
• proper ~
= власти́ве зна́чення
• rating ~
= номіна́льне зна́чення, номіна́л
• real ~
= 1. ді́йсне зна́чення 2. факти́чне зна́чення
• reciprocal ~
= обе́рнене зна́чення
• reference ~
= 1. етало́нне зна́чення 2. контро́льне (відліко́ве) зна́чення
• regular ~
= реґуля́рне зна́чення
• relative ~
= відно́сне зна́чення
• resultant ~
= вислідне́ (підсумко́ве) зна́чення
• rounded ~
= заокру́глене зна́чення
• running ~
= пото́чне зна́чення
• sample ~
= вибірко́ве зна́чення
• scalar ~
= скаля́рне зна́чення
• segment ~
= адре́са сеґме́нта
• selling ~
= відпускна́ ціна́
• set ~
= за́дане зна́чення
• special ~
= конкре́тне зна́чення
• specified ~
= за́дане (конкре́тне) зна́чення
• stable ~
= стійке́ зна́чення (відображення)
• standard ~
= станда́ртне зна́чення
• starting ~
= початко́ве зна́чення
• state ~
= зна́чення змі́нної ста́ну; оці́нка ста́ну
• stationary ~
= стаціона́рне зна́чення
• statistical ~
= статисти́чне зна́чення
• table (tabular, tabulated) ~
= табли́чне зна́чення
• target ~
= шу́кане зна́чення
• tentative ~
= попере́днє зна́чення
• terminal ~
= кінце́ве зна́чення
• test ~
= те́стове зна́чення
• theoretical ~
= теорети́чне зна́чення
• threshold ~
= поро́гове зна́чення
• total ~
= сума́рне зна́чення
• transcendental ~
= трансценде́нтне зна́чення
• transition ~
= перехо́дове (перехідне́) зна́чення
• trial ~
= спро́бне зна́чення
• true ~
= пра́вильне (правди́ве, і́стинне) зна́чення
• typical ~
= типо́ве зна́чення
• unique ~
= єди́не зна́чення
• update ~
= оно́влене зна́чення
• variable ~
= змі́нне зна́чення; зна́чення змі́нної (величини)
• virtual ~
= віртуа́льне зна́чення
• zero-extended ~
= зна́чення, допо́внене нуля́ми
variable = ['vɛəriəbl]1. змі́нна (величина́) || змі́нний, неста́лий 2. кі́лькісна озна́ка
• ~ of integration
= змі́нна інтеґрува́ння
• absolute ~
= абсолю́тна змі́нна (адресу якої задано явно або посиланням на іншу змінну)
• additional ~
= допомі́жна́ (додатко́ва) змі́нна
• adjacent ~
= сумі́жна змі́нна
• aleatory ~
= випадко́ва змі́нна
• allocated ~
= з призна́ченим (зарезерво́ваним) мі́сцем в па́м’яті
• alphanumeric string ~
= змі́нна ти́пу буквоцифрово́го рядка́
• analog ~
= ана́логова змі́нна
• angle ~
= кутова́ змі́нна
• anonymous ~
= безіме́нна (аноні́мна) змі́нна
• apparent ~
= позі́рна (зв’язана) змі́нна
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) змі́нна
• array ~
= маси́вова змі́нна (значенням якої є масив)
• artificial ~
= шту́чна змі́нна
• asymptotic ~
= асимптоти́чна змі́нна
• attached ~
= долу́чена змі́нна
• automatic ~
= змі́нна з автомати́чно надава́ною па́м’яттю, динамі́чна лока́льна (автомати́чна) змі́нна
• auxiliary ~
= допомі́жна́ змі́нна
• based ~
= базо́вана змі́нна
• basic ~
= 1. ба́зисна змі́нна 2. основна́ змі́нна
• binary ~
= двійко́ва змі́нна
• bound ~
= зв’я́зана змі́нна
• canonical ~
= каноні́чна змі́нна
• cause ~
= кауза́льна змі́нна
• chance ~
= випадко́ва змі́нна
• character ~
= зна́кова (си́мвольна) змі́нна
• coded ~
= (за)кодо́вана змі́нна
• compile time ~
= змі́нна пері́оду компіля́ції
• complex ~
= ко́мплексна змі́нна
• concomitant ~
= супу́тня змі́нна
• condition(al) ~
= змі́нна ти́пу умо́ви
• conjugate ~
= спря́жена змі́нна
• continuous ~
= непере́рвна змі́нна
• control ~
= керівна́ змі́нна
• controlled ~
= керо́вана змі́нна; реґульо́вана змі́нна
• decision ~
= шу́кана змі́нна; змі́нна, що вхо́дить до ро́зв’язку; змі́нна ро́зв’язку
• dependent ~
= зале́жна змі́нна
• determining ~
= визнача́льна змі́нна
• dichotomized ~
= дихотомізо́вана змі́нна
• dichotomous ~
= дихото́мна змі́нна
• digital ~
= змі́нна в цифрові́й фо́рмі; дискре́тна змі́нна
• dimensional ~
= розмі́рнісна змі́нна
• dimensionless ~
= безрозмі́рнісна змі́нна
• discrete ~
= дискре́тна змі́нна
• dual ~s
= взаємозале́жні змі́нні
• dummy ~
= німа́ змі́нна
• dyadic ~
= діади́чна змі́нна
• dynamical ~
= динамі́чна змі́нна
• dynamical string ~
= динамі́чна стрічко́ва змі́нна
• eliminated ~
= ви́лучена змі́нна
• empirical ~
= емпіри́чна змі́нна
• endogenous ~
= ендоге́нна (вну́трішня) змі́нна
• environment ~
= змі́нна середо́вища (довкі́лля)
• event ~
= змі́нна ти́пу поді́я, поді́йна змі́нна
• exogenous ~
= екзоге́нна (зо́внішня) змі́нна
• file ~
= фа́йлова змі́нна
• file-name ~
= на́зва (ім’я́) фа́йлу
• fixed ~
= за́дана (фіксо́вана) змі́нна
• formal ~
= форма́льна змі́нна
• fractional ~
= дробо́ва змі́нна
• free ~
= ві́льна змі́нна
• function ~
= функці́йна змі́нна
• functor ~
= функто́рна змі́нна
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) змі́нна
• geometric ~
= геометри́чна змі́нна
• global ~
= глоба́льна змі́нна
• hidden ~
= прихо́вана змі́нна
• hypothetic(al) ~
= гіпотети́чна змі́нна
• imaginary ~
= уя́вна змі́нна
• independent ~
= незале́жна змі́нна
• individual ~
= індивідуа́льна змі́нна
• induction ~
= індукці́йна змі́нна
• initialized ~
= (з)ініціалізо́вана змі́нна
• input ~
= входова́ змі́нна
• instance ~
= змі́нна екземпля́ра (об’єкта)
• integer (integral) ~
= цілочислова́ змі́нна
• internal ~
= вну́трішня змі́нна
• interpolational ~
= інтерполяці́йна змі́нна
• interval ~
= інтерва́льна змі́нна
• intuitive ~
= лог. інтуїти́вна змі́нна
• isol ~
= лог. ізо́льна змі́нна
• key ~
= ключова́ змі́нна
• label ~
= на́личкова змі́нна
• label(l)ed ~
= позна́чена змі́нна
• lag ~
= ла́гова змі́нна
• lagged ~
= зага́яна змі́нна
• latent ~
= прихо́вана (неспостере́жна, лате́нтна) змі́нна
• lattice ~
= ґра́тко́ва (латице́ва) змі́нна
• leading ~
= керівна́ змі́нна
• linguistic ~
= лінгвісти́чна змі́нна
• local ~
= лока́льна змі́нна
• logic(al) ~
= логі́чна змі́нна
• loop(-control) ~
= змі́нна (пара́мет(е)р) керува́ння ци́клом; змі́нна (пара́мет(е)р) ци́клу
• main ~
= головна́ (основна́) змі́нна
• majorant ~
= мажора́нтна змі́нна
• manipulated ~
= реґульо́вна змі́нна
• marker ~
= ма́ркерна змі́нна
• master ~
= головна́ змі́нна
• mathematical ~
= математи́чна змі́нна
• metalinguistic ~
= металінгвісти́чна змі́нна
• missing ~
= забра́кла змі́нна
• morphic ~
= мо́рфна (Бу́лова) змі́нна
• multicharacter ~
= багатозна́кова (багатоси́мвольна) змі́нна
• mutually independent ~s
= взає́мно незале́жні змі́нні
• natural ~
= приро́дна (натура́льна) змі́нна
• noncontrollable ~
= некеро́вна змі́нна; нереґульо́вна змі́нна
• normalized ~
= нормо́вана змі́нна
• notation ~
= нотаці́йна змі́нна
• number (numerical) ~
= числова́ змі́нна
• object ~
= предме́тна змі́нна
• observable ~
= спостере́жна змі́нна
• operator ~
= опера́торна змі́нна
• original ~
= вихідна́ (початко́ва) змі́нна
• output ~
= виходо́ва змі́нна
• parametric ~
= параметри́чна змі́нна
• periodic ~
= періоди́чна змі́нна
• phase ~
= фа́зова змі́нна
• pointer ~
= змі́нна-пока́жчик
• predicate ~
= предика́тна змі́нна
• predictable ~
= передба́ч(ува)на змі́нна
• primed ~
= змі́нна зі штрихо́м, штрихо́вана змі́нна
• private ~
= індивідуа́льна змі́нна (яка належить тільки одній програмі)
• procedural ~
= процеду́рна змі́нна
• procedure ~
= змі́нна процеду́ри
• process ~
= (реґульо́вний) пара́мет(е)р проце́су
• propositional ~
= пропозиці́йна (висло́влювальна) змі́нна
• quantified ~
= змі́нна під зна́ком ква́нтора; (про)кванто́вана змі́нна
• random ~
= випадко́ва змі́нна
• ranked ~
= ранжо́вана змі́нна
• real ~
= ді́йсна змі́нна
• reduced ~
= зве́дена змі́нна
• redundant ~
= на́длишкова змі́нна
• reference ~
= поклико́ва змі́нна, змі́нна ти́пу посила́ння (по́клику)
• register ~
= регі́строва змі́нна
• regulated ~
= реґульо́в(а)на змі́нна
• rim ~
= приє́днана змі́нна
• scalar ~
= скаля́рна змі́нна
• scaling ~
= масшта́бна змі́нна
• selected ~
= ви́брана змі́нна
• sentential ~
= пропозиці́йна змі́нна
• separating ~
= відокре́мна змі́нна
• set ~
= множина́-арґуме́нт, арґуме́нт-множина́, множи́нна змі́нна (що її значеннями є множини)
• shape ~
= пара́мет(е)р фо́рми
• shared ~
= спі́льна (спі́льно використо́вувана) змі́нна
• similarity ~
= змі́нна поді́бності
• simple ~
= про́ста́ змі́нна
• sinusoidal ~
= синусо́їдна змі́нна
• slack ~
= слабка́ (нежорстка́) змі́нна
• slave ~
= зале́жна змі́нна
• spatial ~
= просторо́ва змі́нна
• standardized ~
= станда́ртна (застандарто́вана) змі́нна
• state ~
= пара́мет(е)р (змі́нна) ста́ну; фа́зова змі́нна
• statement label ~
= змі́нна ти́пу "опера́торна на́личка"
• static ~
= стати́чна змі́нна
• status ~
= пара́мет(е)р (змі́нна) ста́ну
• stochastic ~
= випадко́ва (стохасти́чна) змі́нна
• string ~
= стрічкова́ змі́нна
• structure ~
= структу́рна змі́нна
• subscripted ~
= змі́нна з ни́жнім і́ндексом (і́ндексами)
• summation ~
= змі́нна сумува́ння
• superscripted ~
= змі́нна з ве́рхнім і́ндексом (і́ндексами)
• supplementary ~
= додатко́ва змі́нна
• surplus ~
= 1. надлишко́ва змі́нна 2. змі́нна на́длишку (що показує перевагу однієї частини нерівності над другою)
• switch(ing) ~
= перемика́льна змі́нна, змі́нна ти́пу перемика́ч (що набуває скінченного числа значень)
• syntactic ~
= синтакси́чна змі́нна
• system ~
= систе́мна змі́нна
• task ~
= змі́нна зада́чі
• temporary ~
= тимчасо́ва змі́нна
• term ~
= те́рмова змі́нна
• text-file ~
= змі́нна те́кстового фа́йлу
• theoretical ~
= теорети́чна змі́нна
• time ~
= часова́ змі́нна
• time-dependent ~
= часозале́жна змі́нна
• time-independent ~
= часонезале́жна змі́нна
• transformed ~
= перетво́рена змі́нна
• two-state (two-valued) ~
= біна́рна змі́нна
• unassigned ~
= неініціалізо́вана змі́нна
• unbound ~
= ві́льна (незв’я́зана) змі́нна
• unbounded ~
= необме́жена змі́нна
• uncertain ~
= неви́значена змі́нна
• undeclared ~
= неоголо́шена (незадекларо́вана) змі́нна
• undefined ~
= неозна́чена змі́нна; неви́значена змі́нна
• uninitialized ~
= неініціалізо́вана змі́нна
• universal ~
= універса́льна змі́нна
• unknown ~
= невідо́ма змі́нна
• unrestricted ~
= необме́жена змі́нна
• vector ~
= ве́кторна змі́нна