Знайдено 1 статтю
Шукати «point of interest» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

point 1. то́чка || точко́вий ■ about [around] a ~ на́вко́ло [в о́колі] то́чки; відно́сно то́чки; at (a/the) ~ у то́чці; at ~ a в то́чці a; to go [pass] through a ~ прохо́дити че́рез то́чку; to go [pass] through the same ~ прохо́дити че́рез ту са́му то́чку 2. мі́сце 3. пункт 4. ві́стря; (го́стрий) кі́нчик 5. верши́на 6. ву́зол 7. кра́пка [ко́ма] (у записі числа) 8. по́значка 9. по́ділка (шкали) 10. моме́нт (часу) 11. то́чка (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) 12. пункт (типографська одиниця довжини, 1/72 дюйма) 13. суть (проблеми тощо) ■ beside the ~, off the ~ не по су́ті, не до ді́ла; in ~ of fact наспра́вді, факти́чно; the ~ at issue предме́т обгово́рення; the main ~ of the matter суть спра́ви; to the ~ до ді́ла, доре́чно 14. аспе́кт ■ ~ under consideration дослі́джувана пробле́ма, дослі́джуваний аспе́кт 15. особли́вість 16. вка́зувати//вказа́ти (at – на; to – у напрямі до) ■ to ~ out зазнача́ти//зазна́чити; to ~ out a mistake вказа́ти на по́милку 17. наво́дити//наве́сти (прилад) 18. гостри́ти//ви́гострити/‌нагостри́ти
[pɔɪnt]
~ at a finite distance = власти́ва то́чка
~ at infinity невласти́ва [нескінче́нно відда́лена] то́чка, то́чка на нескінче́нності ■ including the ~ at infinity = вклю́чно з нескінче́нно відда́леною то́чкою
~ of accumulation = то́чка накопи́чування [ску́пчування], грани́чна то́чка
~ of application = 1. то́чка прикла́дення (сили) 2. поча́ток (вектора)
~ of arrival = пункт прибуття́
~ of attraction = атра́ктор, то́чка притяга́ння
~ of closure = то́чка до́тику (множини)
~ of concentration = то́чка концентрува́ння
~ of condensation = 1. (фіз.) то́чка/температу́ра конденса́ції, то́чка роси́ 2. (матем.) то́чка згу́щення [конденса́ції]
~ of contact = 1. то́чка до́тику 2. (техн.) то́чка конта́кту
~ of continuity = то́чка непере́рвности
~ of contraflexure = то́чка пере́гину
~ of control = контро́льна то́чка
~ of convergence = 1. то́чка схо́дження (струменя) 2. (матем.) то́чка збі́жности (of a sequence/series – послідовности/ряду)
~ of departure = вихідна́ то́чка; пункт відпра́влення
~ of determinacy = то́чка ви́значености
~ of determination = неісто́тна [реґуля́рна] особли́ва то́чка
~ of discontinuity = то́чка ро́зри́ву (of the first/second kind – першого/другого роду)
~ of divergence = 1. то́чка розхо́дження (струменя) 2. (матем.) то́чка розбі́жности (ряду)
~ of division = то́чка по́ділу
~ of double inflection = то́чка подві́йного пере́ги́ну (кривої)
~ of emergence = то́чка ви́ходу, виходо́ва то́чка (струменя частинок)
~ of entry = то́чка вхо́ду, входо́ва то́чка
~ of extremum = то́чка ектре́муму, екстрема́льна то́чка
~ of fall = (мех.) рі́внева то́чка
~ of fault = мі́сце пошко́ди
~ of impact = то́чка уда́ру
~ of indeterminacy = то́чка неви́значености
~ of indetermination = істо́тна [нереґуля́рна] особли́ва то́чка
~ of infinity = то́чка перетво́рення на нескінче́нність
~ of inflection = то́чка пере́ги́ну (of order p – порядку p)
~ of intercept = то́чка пере́тину (кривої з віссю координат)
~ of interest = 1. дослі́джувана [розгля́дувана] то́чка 2. обгово́рювана пробле́ма
~ of intersection = то́чка пере́тину
~ of irreducibility = то́чка незві́дности
~ of jump discontinuity = то́чка (скінче́нного) стрибка́, то́чка (скінче́нного) стрибко́вого ро́зри́ву
~ of local connectivity = то́чка лока́льної зв’я́зности
~ of maximum = то́чка ма́ксимуму
~ of minimum = то́чка мі́німуму
~ of a needle = 1. кіне́ць стрі́лки 2. ві́стря го́лки
~ of a net = ву́зол сі́тки
~ of nonremovable discontinuity = то́чка неусувно́го ро́зри́ву
~ of origin = поча́ток координа́т
~ of osculation = то́чка самодо́тику
~ of a phase diagram = то́чка фа́зової діягра́ми
~ of ramification = то́чка галу́ження
~ of removable discontinuity = то́чка усувно́го ро́зри́ву
~ of rest = то́чка спо́кою
~ of rupture = мі́сце руйнува́ння
~ of self-intersection = то́чка самопере́тину
~ of semicontinuity = то́чка напівнепере́рвности
~ of sight = це́нт(е)р проєктува́ння, головна́ то́чка [це́нт(е)р] перспекти́ви
~ of spectrum = то́чка спе́ктру, спектра́льна то́чка
~ of strong convexity = то́чка стро́гої опу́клости
~ of support = 1. то́чка опертя́ [опо́ри] 2. то́чка підві́су
~ of tangency = то́чка до́тику
~ of uniform convergence = то́чка рівномі́рної збі́жности
~ of view = по́гляд, кут зо́ру, інтерпрета́ція
accessible ~ = дося́жна то́чка
accumulation ~ = то́чка накопи́чування [ску́пчування], грани́чна то́чка
adherent ~ = (of a set) то́чка до́тику (множини)
addressable ~ = адресо́вна то́чка
ambiguous ~ = то́чка неви́значености
anchored branch ~ = (тт) заче́плена то́чка розгалу́ження
affinely dependent ~s = афі́нно зале́жні то́чки
affinely independent ~s = афі́нно незале́жні то́чки
angular ~ = кутова́ то́чка (of a curve – кривої)
aniline ~ = анілі́нова то́чка
antipodal ~s = антипо́ди, то́чки́ (що лежать) на протиле́жних кінця́х дія́метру
antiprincipal ~ = за́дня головна́ то́чка (оптичної системи)
antisolar ~ = протисо́нце́ва то́чка
aplanatic ~s = апланати́чні то́чки
arbitrary ~ = дові́льна то́чка
asymptotic ~ = асимптоти́чна то́чка
attachment ~ = то́чка приє́днання
attainable ~ = дося́жна то́чка
attraction ~ = атра́ктор, то́чка притяга́ння
attractive ~ = атра́ктор, то́чка притяга́ння
autoignition ~ = то́чка/температу́ра самозайма́ння
axial ~ = аксі́йна то́чка
azeotropic ~ = азеотро́пна то́чка
Babinet ~ = то́чка Бабіне́
balance ~ = то́чка рівнова́ги
base ~ = 1. ба́зисна [ба́зова] то́чка 2. позна́чена то́чка (множини, групи)
basic ~ = 1. основна́ то́чка 2. позна́чена то́чка (множини, групи)
basis ~ = ба́зисна то́чка
beam collision ~ = то́чка пере́тину стру́менів (частинок)
bend(ing) ~ = 1. то́чка зги́ну (кривої) 2. то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка
bicritical ~ = двокрити́чна [бікрити́чна] то́чка
bifurcation ~ = то́чка біфурка́ції [галу́ження]
binary ~ = двійко́ва кра́пка/ко́ма, кра́пка/ко́ма у за́писі двійко́вого числа́
biplanar double ~ = біплана́рна подві́йна то́чка, подві́йний ву́зол (поверхні)
Bloch ~ = Бло́хова то́чка
boiling ~ = то́чка/температу́ра кипі́ння
border ~ of a set = межова́ то́чка множини́ (що належить до цієї множини)
boundary ~ = межова́ то́чка, то́чка на межі́; кра́йня то́чка
boundary ~ of a set = межова́ то́чка множини́ (що не належить до цієї множини)
boundary grid ~ = межови́й ву́зол
Boyle ~ = Бо́йлова то́чка/температу́ра
branch(ing) ~ = 1. (матем.) то́чка галу́ження [розгалу́ження] 2. (ел.) то́чка з’єдна́ння [сполу́чення, злу́ки], вузлова́ то́чка, ву́зол
break ~ = 1. то́чка зало́му (кривої) 2. то́чка зу́пи́ну (програми)
breakaway ~ = то́чка відокре́млення
breaking ~ = то́чка [межа́] руйнува́ння
bright ~ = яскра́ва ця́тка
bright coronal ~ = яскра́ва коро́нна ця́тка
brilliant ~ = (матем.) дзерка́льна то́чка
brittle ~ = температу́ра кри́хчення, то́чка перехо́ду до крихко́го ста́ну
bubble ~ = то́чка/температу́ра поча́тку кипі́ння (появи бульбашок)
burble ~ = то́чка зри́ву пото́ку
burning ~ = то́чка/температу́ра займа́ння
calibration ~ = то́чка ґрадуюва́льної криво́ї; ґрадуюва́льна то́чка
cardinal ~ = 1. (опт.) кардина́льна то́чка 2. (гф) сторона́ сві́ту
center ~ = центра́льна то́чка
central ~ = центра́льна то́чка
central ~ of a ruled surface = горлова́ то́чка ліні́йчастої пове́рхні
characteristic ~ = характеристи́чна то́чка
check ~ = 1. контро́льна [ре́перна] то́чка 2. контро́льна по́значка див. тж checkpoint
circular ~ = кульова́ [омбілі́чна] то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
closed ~ = за́мкнена то́чка
cloud ~ = температу́ра (поча́тку) каламу́тнення
cluster ~ = то́чка накопи́чування [ску́пчування], грани́чна то́чка
coincidence ~ = то́чка збі́гу
collocation ~ = то́чка колока́ції
common ~ = спі́льна то́чка
compass ~ = ко́мпасний румб
compensation ~ = (тт) то́чка компенса́ції
concyclic ~s = точки́ (що лежать) на одно́му ко́лі
condensation ~ = 1. (фіз.) то́чка/температу́ра конденса́ції, то́чка роси́ 2. (матем.) то́чка згу́щення [конденса́ції] (from the left/right – зліва/справа)
congruent ~ = конґруе́нтна то́чка
conical ~ = коні́чна то́чка
conjugate ~s = 1. (матем.) спря́жені то́чки́ 2. (опт.) спря́жені фо́куси
contact ~ = 1. (матем.) то́чка до́тику 2. (техн.) то́чка [мі́сце] конта́кту
control ~ = 1. контро́льна [ре́перна] то́чка 2. контро́льна по́значка
convergence ~ = то́чка схо́дження (струменя)
corner ~ = кутова́ то́чка (of a curve – кривої)
coronal ~ = коро́нна ця́тка
corrected melting ~ = скориго́вана то́чка/температу́ра то́плення
critical ~ = 1. крити́чна то́чка 2. (матем.) особли́ва то́чка (системи диференційних рівнянь)
cross ~ = то́чка пере́тину, ву́зол
crucial ~ = 1. визнача́льна то́чка 2. крити́чний [визнача́льний] моме́нт
cryohydric ~ = кріогідра́тна то́чка
cubic fixed ~ = кубі́чна стаціона́рна [нерухо́ма] то́чка
culmination ~ = то́чка кульміна́ції (небесного тіла)
Curie ~ = то́чка/температу́ра Кюрі́
current ~ = пото́чна то́чка
cuspidal ~ = то́чка зворо́ту [заго́стрення], касп, ві́стря
cut ~ = 1. межа́ кипі́ння фра́кцій 2. розтина́льна то́чка
cutoff ~ = то́чка відтина́ння
cyclic ~ = циклі́чна [циклова́] то́чка
datum ~ = 1. поча́ток координа́т 2. вихідна́ [ре́перна] то́чка
dead ~ = ме́ртва то́чка
decimal ~ = десятко́ва [відокре́млювальна] кра́пка/ко́ма, кра́пка/ко́ма у за́писі десятко́вого числа́
demixing ~ = точка шарува́ння [розшаро́вування] (на фазовій діяграмі)
depressed boiling ~ = зни́жена то́чка/температу́ра кипі́ння
destination ~ = пункт [мі́сце] призна́чення
dew ~ = то́чка роси́, то́чка/температу́ра конденса́ції
diamond ~ = алма́зний наконе́чник (індентора тощо)
distal ~ = диста́льна [найвідда́леніша (від центру)] то́чка
distant ~ = відда́лена то́чка
distectic ~ = дистекти́чна то́чка
distinguished ~ = ви́різнена то́чка
dividing ~ = відокре́млювальна то́чка
double ~ = подві́йна то́чка
driving ~ = то́чка збу́джування [збу́дження]
drop ~ = то́чка [мі́сце] кра́пання
dropping ~ = то́чка/температу́ра скра́плювання
dry ~ = то́чка/температу́ра по́вного ви́парування (рідини)
east ~ = то́чка схо́ду
elevated boiling ~ = підви́щена то́чка/температу́ра кипі́ння
elliptic ~ = еліпти́чна то́чка (поверхні)
end ~ = кінце́ва то́чка, кіне́ць див. тж endpoint
entrance ~ = входо́ва то́чка, то́чка [мі́сце] вхо́ду
entry ~ = входо́ва то́чка, то́чка [мі́сце] вхо́ду
equilibrium ~ = то́чка рівнова́ги
equinoctial ~ = рівноде́ння
equivalence ~ (of titration) = то́чка еквівале́нтности
essential singular ~ = істо́тна особли́ва [істо́тна синґуля́рна] то́чка
eutectic ~ = евтекти́чна то́чка
eutectoid ~ = евтекто́їдна то́чка
exceptional ~ = винятко́ва то́чка
exclamation ~ = окли́чний знак, знак о́клику
exit ~ = виходо́ва то́чка, то́чка [мі́сце] ви́ходу
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] то́чка
exterior ~ = зо́внішня то́чка
external ~ = зо́внішня то́чка
extreme ~ = 1. кра́йня [найвідда́леніша] то́чка 2. (матем.) екстре́мум, то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка
far ~ = 1. відда́лена [дале́ка] то́чка 2. (опт.) найвідда́леніша то́чка (в зоні бачення)
fiducial ~ = ре́перна то́чка
fiduciary ~ = ре́перна то́чка
firing ~ = запа́лювальна напру́га, то́чка запа́лювання (газонаповненої лампи)
fixed ~ = 1. нерухо́ма то́чка 2. стаціона́рна то́чка 3. зафіксо́вана то́чка 4. ре́перна то́чка (температурної шкали) 5. фіксо́вана [нерухо́ма] кра́пка/ко́ма (у записі числа)
flash ~ = температу́ра/то́чка спа́лаху; то́чка займа́ння
flex ~ = то́чка пере́гину (кривої)
floating ~ = незафіксо́вана [рухо́ма, плавна́] кра́пка/ко́ма (у записі числа)
focal ~ = фо́кус, фо́кусна то́чка
freezing ~ = то́чка/температу́ра замерза́ння
frontier ~ of a set = межова́ то́чка множини́ (що не належить до цієї множини)
frost ~ = то́чка/температу́ра і́нею
fundamental ~ = 1. основна́ то́чка 2. фундамента́льна то́чка
fusion ~ = 1. то́чка/температу́ра (самопідтримного) ядро́вого си́нтезу 2. то́чка/температу́ра то́плення
gel(ation) ~ = то́чка/температу́ра ґелеутво́рювання
generic ~ = спі́льна то́чка
geometric ~ = геометри́чна то́чка
geometrical focal ~ = головни́й геометри́чний фо́кус
given ~ = за́дана то́чка
glass-transition ~ = то́чка склі́ння, то́чка/температу́ра перехо́ду у скли́сту фо́рму
gold ~ = золота́ то́чка, то́чка/температу́ра тве́рднення зо́лота (1064.43°C)
graph ~ = верши́на гра́фу
grid ~ = ву́зол (обчислювальної) сі́тки
half-power ~ = (ел.) то́чка на рі́вні полови́ни поту́жности
higher cuspidal ~ = ви́ща то́чка зворо́ту
homologous ~s = гомологі́чні точки́ (with respect to an algebraic correspondenceщодо алґебричної відповідности)
hyperbolic ~ = 1. (фіз. плинів) нейтра́льна то́чка 2. (матем.) гіперболі́чна то́чка (on a surface – поверхні)
ice ~ = то́чка/температу́ра замерза́ння води́
ideal ~ = нескінче́нно відда́лена [невласти́ва] то́чка
ignition ~ = 1. то́чка/температу́ра займа́ння 2. то́чка/температу́ра (початку) ядро́вого си́нтезу
image ~ = 1. (матем.) о́браз то́чки 2. (опт.) о́браз/зобра́ження то́чки
imaginary ~ = уя́вна [невласти́ва] то́чка
impact ~ = то́чка уда́ру
improper ~ = невласти́ва то́чка
inaccessible ~ = недося́жна то́чка
inaccessible boundary ~ = недося́жна межова́ то́чка (of the first/second kind – першого/другого роду)
incidence ~ = то́чка надхо́дження [наді́йдення]
incongruent melting ~ = інконґруе́нтна [перитекти́чна] то́чка
inessential singular ~ = неісто́тна [реґуля́рна] особли́ва то́чка
infinite ~ = то́чка на нескінче́нності, нескінче́нно відда́лена то́чка
infinitely distant ~ = то́чка на нескінче́нності, нескінче́нно відда́лена то́чка
infinitely near ~ = нескінче́нно близька́ то́чка
inflection ~ = то́чка пере́ги́ну (кривої) (of order p – порядку p)
initial ~ = початко́ва [вихідна́] то́чка
injection ~ = то́чка інже́кції
inner ~ = вну́трішня то́чка
inner Lagrangian ~ = вну́трішня Лаґра́нжова то́чка
integral ~ = цілочислова́ то́чка
intercardinal ~ = четверти́нний румб
interior ~ = вну́трішня то́чка
internal grid ~ = вну́трішній ву́зол
interpolation ~ = інтерполяці́йна то́чка
intersection ~ = то́чка пере́тину (кривих)
invariant ~ = інварія́нтна [нерухо́ма] то́чка
inverse ~ = (матем.) інве́рсна то́чка; о́браз то́чки (відносно кола)
inversion ~ = то́чка інве́рсії
involution ~ = інволюці́йна то́чка
irregular ~ = нереґуля́рна то́чка
irregular singular ~ = нереґуля́рна [істо́тна] особли́ва то́чка
isobestic ~ = ізобести́чна то́чка
isocyclic ~ = ізоциклі́чна то́чка
isodynamic ~s = ізодинамічні то́чки
isoelectric ~ = ізоелектри́чна то́чка
isogonal conjugate ~s = спря́жені ізогона́льні то́чки
isogonic ~s = ізогона́льні то́чки
isolated ~ = ізольо́вана то́чка
junction ~ = то́чка сполу́чення [з’єдна́ння, злу́ки], вузлова́ то́чка, ву́зол
knee ~ = то́чка зало́му (кривої)
labeled ~ = позна́чена [заналичко́вана] то́чка
labile ~ = нестійка́ то́чка
Lagrangian ~ = Лаґра́нжова то́чка
lambda ~ = ля́мбда-то́чка, λ-то́чка
Landau ~ = (крити́чна) то́чка Ланда́у
lattice ~ = ву́зол ґра́тки
level ~ = (мех.) рі́внева то́чка
limit(ing) ~ = грани́чна то́чка
liquefaction ~ = то́чка/температу́ра скра́плювання, то́чка/температу́ра перехо́ду до ріди́нної фа́зи
loading ~ = наванта́гова то́чка, то́чка наванта́жування, то́чка прикла́дення наванта́ги
logarithmic branch ~ = логаритмі́чна то́чка галу́ження [розгалу́ження]
lowest ~ = найни́жча то́чка
luminous ~ = світна́ ця́тка
marked ~ = позна́чена то́чка
martensitic ~ = мартенси́тна то́чка
mass ~ = точко́ва ма́са, матерія́льна то́чка
material ~ = матерія́льна [фізи́чна] то́чка
mathematical ~ = математи́чна то́чка
maximum ~ = то́чка ма́ксимуму
measuring ~ = то́чка мі́ряння [вимі́рювання]
median ~ = то́чка пере́тину медія́н; сере́динна то́чка
melting ~ = то́чка/температу́ра то́плення; то́чка/температу́ра та́нення
mesh ~ = ву́зол сі́тки
middle ~ = сере́динна то́чка
minimum ~ = то́чка мі́німуму
mirror ~ = дзерка́льна то́чка
Morin ~ = Мо́ринова то́чка
moot ~ = дискусі́йне пита́ння
moving ~ = рухо́ма то́чка
multicritical ~ = полікрити́чна [мультикрити́чна] то́чка
multiple ~ = кра́тна то́чка (кривої)
navel ~ = кульова́ [сфери́чна] то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
near ~ = 1. близька́ то́чка 2. (опт.) найбли́жча то́чка (в зоні бачення)
nearest ~ = найбли́жча то́чка
needle ~ = ві́стря, кі́нчик (голки, стрілки тощо)
Néel ~ = Нее́льова то́чка/температу́ра
negative principal ~ = за́дня головна́ то́чка (оптичної системи)
net ~ = ву́зол сі́тки
neutral ~ = 1. (мех.) нейтра́льна то́чка 2. (опт.) нульова́ то́чка
neutron drip ~ = то́чка нейтро́нного скра́плювання
nodal ~ = вузлова́ то́чка, ву́зол
nonsingular ~ = неособли́ва [несинґуля́рна] то́чка
north ~ = то́чка пі́вночі
nth focal ~ = фокус n-го поря́дку
null ~ = нульова́ то́чка
observation ~ = то́чка спостеріга́ння
off-axis ~ = позаві́сна то́чка
off-boundary grid ~ = позако́нтурний ву́зол
operating ~ = робо́ча то́чка
ordinary ~ = звича́йна [неособли́ва, несинґуля́рна] то́чка
ordinary cuspidal ~ = про́ста́ то́чка зворо́ту
ordinary inflection ~ = звича́йна то́чка пере́гину
ordinary multiple ~ = звича́йна кра́тна то́чка
ordinary singular ~ = звича́йна особли́ва [звича́йна синґуля́рна] то́чка
osculation ~ = то́чка самодо́тику
outer ~ = зо́внішня то́чка
oxygen ~ = кисне́ва то́чка, то́чка/температу́ра кипі́ння ки́сню (‑182.962°C)
parabolic ~ = параболі́чна то́чка (поверхні)
paramagnetic ~ = парамагне́тна то́чка
periodic ~ = періоди́чна то́чка
peritectic ~ = перитекти́чна то́чка
phase ~ = фа́зова то́чка
piercing ~ = то́чка пере́тину (of a line – прямої з площиною), точко́вий слід
pivot ~ = це́нт(е)р оберта́ння
plait ~ = то́чка по́вного змі́шування (трифазової системи частково розчинних компонент), то́чка скла́дки (на кривій розчинности)
planar ~ = то́чка спло́щення
pour ~ (фіз. плинів) то́чка/температу́ра пли́нности [теку́чости]
principal ~ = 1. головна́ то́чка 2. пере́дня головна́ то́чка (оптичної системи)
proper ~ = власти́ва то́чка
quadrantal ~ = четверти́нний румб
quadruple ~ = четвірко́ва то́чка; то́чка рівнова́ги чотирьо́х фаз (на діяграмі стану)
quiescent (operating) ~ = (ел.) стати́чна робо́ча то́чка
quintuple ~ = п’ятірко́ва то́чка
radix ~ = кра́пка [ко́ма] у позиці́йному за́писі числа́
ramification ~ = то́чка галу́ження [розгалу́ження]
random ~ = випадко́ва то́чка
real ~ = ді́йсна то́чка
recurrence ~ = то́чка зворо́ту [верта́ння]
reference ~ = поча́ток ві́дліку; ре́перна [вихідна́, відліко́ва] то́чка
reflection ~ = 1. то́чка відби́вання 2. дзерка́льна то́чка
regular ~ = звича́йна [реґуля́рна, неособли́ва] то́чка (кривої, поверхні)
regular singular ~ = реґуля́рна [неісто́тна] особли́ва то́чка
remarkable ~ = визначна́ то́чка
removable singular ~ = усувна́ особли́вість [особли́ва то́чка]
removed ~ = ви́лучена то́чка
resolved ~ = (опт.) вирі́знювана [ви́різнена] то́чка
return ~ = то́чка зворо́ту [верта́ння]
ridge ~ = рубча́ста то́чка
running ~ = пото́чна то́чка
saddle ~ = сідлова́ то́чка, то́чка перева́лу
salient ~ = кутова́ то́чка, то́чка зало́му (of a curve – кривої)
saturation ~ = то́чка на́ситу [наси́чености, наси́чення]
scission ~ = то́чка відокре́млення (продуктів поділу ядра)
self-intersection ~ = то́чка самопере́тину (кривої)
separating ~ = відокре́млювальна то́чка
separation ~ = 1. то́чка відокре́млення 2. то́чка зри́ву пото́ку, то́чка відрива́ння
set ~ = за́дана (наперед) то́чка
sharp yield ~ = зуб (деформаційної) пли́нности [теку́чости]
silent ~ = німа́ то́чка
singing ~ = порі́г (паразитного) самозбу́джування
singular ~ = особли́ва [синґуля́рна] то́чка, особли́вість, синґуля́рність
slinging ~ = то́чка підві́су
snow ~ = снігова́ то́чка/температу́ра
softening ~ = то́чка/температу́ра (поча́тку) м’я́кшання
solidification ~ = то́чка/температу́ра (поча́тку) тве́рднення
solstitial ~ = сонцезворо́тна то́чка, то́чка сонцезворо́ту [сонцестоя́ння]
south ~ = то́чка пі́вдня
space ~ = просторо́ва то́чка, то́чка про́стору, то́чка в про́сторі
space-time ~ = то́чка про́стору-ча́су
spectral ~ = то́чка спе́ктру, спектра́льна то́чка
spherical ~ = кульова́ то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
spiral ~ = (матем.) фо́кус
stable ~ = стійка́ то́чка
stable fixed ~ = стійка́ стаціона́рна [нерухо́ма] то́чка
stagnation ~ = (фіз. плинів) то́чка засто́ю; то́чка гальмува́ння пото́ку
starting ~ = поча́ток; початко́ве поло́ження; вихідна́ [початко́ва] то́чка
stationary ~ = 1. стаціона́рна то́чка 2. нерухо́ма то́чка 3. то́чка спо́кою
stationary ~ of a planet = то́чка стоя́ння плане́ти
steam ~ = то́чка/температу́ра кипі́ння води́ (100°C), то́чка па́ри
strategic ~ = (яф) ключови́й моме́нт (паливного циклу)
subastral ~ = підзоре́ва то́чка
subboundary grid ~ = передко́нтурний ву́зол
sublimation ~ = то́чка/температу́ра субліма́ції [ви́згону]
sublunar ~ = підмісяце́ва то́чка
subsolar ~ = підсонце́ва то́чка
substellar ~ = підзоре́ва то́чка
supporting ~ = 1. опо́рна то́чка (поверхні) 2. то́чка опертя́ [опо́ри]
tangency ~ = то́чка до́тику
tangential ~ = танґенці́йна то́чка (of a cubic – кубіки; of the second kind – другого роду)
temperature-scale fixed ~ = ре́перна то́чка температу́рної шкали́
terminal ~ = кінце́ва [прикінце́ва] то́чка
test ~ = контро́льна то́чка
tetracritical ~ = тетракрити́чна [чотирикрити́чна] то́чка
threshold ~ = поро́гова то́чка
transformation ~ = то́чка/температу́ра (фазового) перетво́рювання [перехо́ду]
transition ~ = то́чка/температу́ра (фазового) перехо́ду [перетво́рювання]
trace ~ = (of a line) то́чка пере́тину (прямої з площиною), точко́вий слід
triplanar ~ = триплана́рна то́чка
tricritical ~ = трикрити́чна то́чка
triple ~ = потрі́йна то́чка, то́чка рівнова́ги трьох фаз (на діяграмі стану)
true boiling ~ = спра́вжня то́чка/температу́ра кипі́ння
truncation ~ = то́чка відтина́ння [стина́ння, обріза́ння]
turning ~ = 1. то́чка поворо́ту 2. то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка (кривої в Декартовій системі координат) див. тж turning-point
turnoff ~ = (астр.) то́чка поворо́ту
umbilical ~ = кульова́ [омбілі́чна] то́чка, то́чка закру́глення [скру́глення]
unattainable ~ = недося́жна то́чка
uncorrected melting ~ = нескориго́вана то́чка/температу́ра то́плення
uniplanar ~ = уніплана́рна подві́йна то́чка
unit ~ = одини́чна то́чка
unstable ~ = нестійка́ то́чка
unstable fixed ~ = нестійка́ стаціона́рна [нерухо́ма] то́чка
uppermost ~ = найви́ща то́чка
vacuum condensing ~ [vcp] = то́чка/температу́ра конденса́ції в ва́куумі
vanishing ~ = то́чка схо́дження парале́льних лі́ній
vaporization ~ = температу́ра/то́чка випаро́вування
variable multiple ~ = рухо́ма кра́тна то́чка (кривої)
Villari reversal ~ = то́чка Ві́ларі
virtual ~ = віртуа́льна то́чка
visible ~ = ви́дна то́чка
vitrification ~ = то́чка склі́ння, то́чка/температу́ра перехо́ду у скли́сту фо́рму
weak ~ = вузьке́ [слабке́] мі́сце
west ~ = то́чка за́ходу
working ~ = робо́ча то́чка
world ~ = світова́ то́чка
yield ~ = то́чка пли́нности, порі́г (деформаці́йної) пли́нности
zero ~ = нульова́ то́чка