Знайдено 44 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «permutation» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

permutation [ˌpɜ:mjʋˈteɪʃ(ɘ)n] n
1. мат. перестановка;
2. лінгв. переміщення, метатеза; перенесення; зміна;
  ~ of stress перенесення наголосу;
3. тех. пермутування.
permutation-lock [ˌpɜ:mjʋˈteɪʃ(ɘ)nlɒk] n ел. перекидний тумблер.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

перестановка 1. transposition, change (of order); rearrangement;
2. мат. permutation, inversion.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

permutation = [ˌpɜ:mju'teɪʃn] пере́ставка, переста́ва, перестано́вка; переставля́ння/переста́влення; пермута́ція
• circular ~
= колова́ (циклі́чна) пере́ставка
• complete ~
= по́вна пере́ставка
• cyclic ~
= циклі́чна пере́ставка
• even ~
= па́рна пере́ставка
• harmonic ~
= гармоні́чна пере́ставка
• identity ~
= тото́жня пере́ставка
• induced ~
= (з)індуко́вана пере́ставка
• inverse ~
= оборо́тна пере́ставка
• involutive ~
= інволюти́вна пере́ставка
• irreducible ~
= незвідна́ пере́ставка
• main ~
= головна́ пере́ставка
• odd ~
= непа́рна пере́ставка
• random ~
= випадко́ва пере́ставка
• recursive ~
= рекурси́вна пере́ставка
• reducible ~
= звідна́ пере́ставка
• regular ~
= реґуля́рна пере́ставка
• set ~
= пере́ставка множини́
complex = ['kɒmplɛks] 1. ко́мплекс || ко́мплексний // almost ~ ма́йже ко́мплексний 2. складни́й; скла́дений
• acyclic ~
= ациклі́чний ко́мплекс
• adjunction ~
= приє́днаний ко́мплекс
• admissible ~
= прийня́тний ко́мплекс
• alternating chain ~
= скісносиметри́чний ланцюго́вий ко́мплекс
• aspherical ~
= асфери́чний ко́мплекс
• associated ~
= асоційо́ваний ко́мплекс
• augmentable ~
= розширни́й ко́мплекс
• augmented ~
= розши́рений ко́мплекс
• cascade ~
= каска́дний ко́мплекс
• cell ~
= топ. кліти́нний ко́мплекс, кліти́нне розбиття́
• chain ~
= ланцюго́вий ко́мплекс
• coacyclic ~
= коациклі́чний ко́мплекс
• cochain ~
= коланцюго́вий ко́мплекс
• cocyclic ~
= коциклі́чний ко́мплекс
• colo(u)r ~
= заба́рвлений ко́мплекс
• combinatorial ~
= комбінато́рний ко́мплекс
• commutative ~
= комутати́вний ко́мплекс
• complementary ~
= додатко́вий ко́мплекс
• complete ~
= по́вний ко́мплекс
• condensed ~
= (с)конденсо́ваний ко́мплекс
• conic ~
= коні́чний ко́мплекс
• conjugate ~
= спря́жений ко́мплекс
• connected ~
= зв’язни́й ко́мплекс
• continuous ~
= непере́рвний ко́мплекс
• contrachain ~
= коланцюго́вий ко́мплекс
• contractible ~
= стяжни́й ко́мплекс
• convex ~
= опу́клий ко́мплекс
• cosingular ~
= косинґуля́рний ко́мплекс
• countable ~
= зліче́нний (перелічни́й) ко́мплекс
• curvilinear ~
= криволіні́йний ко́мплекс
• cyclic ~
= циклі́чний ко́мплекс
• derived ~
= похідни́й ко́мплекс
• differential ~
= диференці́йний ко́мплекс
• dual ~
= дуа́льний ко́мплекс
• dualizing ~
= дуалізува́льний ко́мплекс
• elliptic ~
= еліпти́чний ко́мплекс
• finite ~
= фіні́тний (скінче́нний) ко́мплекс
• group ~
= групови́й ко́мплекс
• homotopic ~
= гомото́пний ко́мплекс
• injective ~
= ін’єкти́вний ко́мплекс
• integral ~
= цілочислови́й ко́мплекс
• inverse ~
= інве́рсний ко́мплекс
• line ~
= ко́мплекс прями́х
• linear ~
= ліні́йний ко́мплекс
• linked ~
= зче́плений ко́мплекс
• logarithmic(al) ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) ко́мплекс
• metric ~
= метри́чний ко́мплекс
• minimal ~
= мініма́льний ко́мплекс
• monocyclic ~
= моноциклі́чний ко́мплекс
• monoid ~
= моно́їдний ко́мплекс
• monomial ~
= моно́мний ко́мплекс
• neutral ~
= нейтра́льний ко́мплекс
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний ко́мплекс
• normal ~
= норма́льний ко́мплекс
• normalized standard ~
= (з)нормо́ваний станда́ртний ко́мплекс
• normed ~
= ко́мплекс із но́рмою
• orientable ~
= орієнто́вний ко́мплекс
• outer ~
= зо́внішній ко́мплекс
• perfect ~
= доскона́лий ко́мплекс
• permutation ~
= переставко́вий ко́мплекс, ко́мплекс пере́ставок
• planar ~
= плана́рний ко́мплекс
• polyhedral ~
= поліедра́льний ко́мплекс
• projective ~
= проєкти́вний ко́мплекс
• quadratic ~
= квадра́тний (квадрати́чний) ко́мплекс
• quotient ~
= фа́ктор-ко́мплекс
• regular ~
= реґуля́рний ко́мплекс
• reflective ~
= рефлекти́вний ко́мплекс
• residual ~
= залишко́вий ко́мплекс
• set ~
= ко́мплекс-множина́
• simplex-like ~
= симплексоподі́бний ко́мплекс
• simplicial ~
= симпліці́йний ко́мплекс
• singular ~
= синґуля́рний ко́мплекс
• skeleton ~
= абстра́ктний ко́мплекс
• splitting ~
= розще́плений ко́мплекс
• star ~
= зірча́стий ко́мплекс
• tangent ~
= доти́чний ко́мплекс
• topological ~
= топологі́чний ко́мплекс
• total ~
= по́вний ко́мплекс
• truncated ~
= стя́тий ко́мплекс
• uniform ~
= рівномі́рний ко́мплекс
equivalence = [ɪ'kwɪvələns] 1. еквівале́нтність 2. рівнозна́чність; рівноці́нність
• absolute ~
= абсолю́тна еквівале́нтність
• affine ~
= афі́нна еквівале́нтність
• algebraic ~
= алґебри́чна еквівале́нтність
• analytic ~
= аналіти́чна еквівале́нтність
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) еквівале́нтність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна еквівале́нтність
• complete ~
= цілкови́та еквівале́нтність
• conformal ~
= конфо́рмна еквівале́нтність
• deductive ~
= дедукти́вна еквівале́нтність
• empirical ~
= емпіри́чна еквівале́нтність
• formal ~
= форма́льна еквівале́нтність
• holomorphic ~
= голомо́рфна еквівале́нтність
• homothetic ~
= гомоте́тна еквівале́нтність
• homotopic ~
= гомото́пна еквівале́нтність
• integral ~
= ці́ла еквівале́нтність
• linear ~
= ліні́йна еквівале́нтність
• material ~
= лог. матеріа́льна еквівале́нтність
• one-one ~
= взає́мно однозна́чна еквівале́нтність
• operator ~
= опера́торна еквівале́нтність
• partial ~
= частко́ва еквівале́нтність
• permutation ~
= перестано́вкова еквівале́нтність
• projective ~
= проєкти́вна еквівале́нтність
• recursive ~
= рекурси́вна еквівале́нтність
• semantic ~
= семанти́чна еквівале́нтність
• shape ~
= топ. ше́йпова еквівале́нтність, еквівале́нтність фо́рми
• spectral ~
= спектра́льна еквівале́нтність
• stable ~
= стаціона́рна еквівале́нтність
• statistical ~
= статисти́чна еквівале́нтність
• stochastic ~
= стохасти́чна еквівале́нтність
• strict ~
= стро́га еквівале́нтність
• strong ~
= си́льна еквівале́нтність
• topological ~
= топологі́чна еквівале́нтність
group = [gru:p] 1. гру́па 2. суку́пність 3. групува́ти(ся)/згрупува́ти(ся) 4. ску́пчувати(ся)/ску́пчити(ся)
• ~ of affine transformations
= гру́па афі́нних перетво́рень
• ~ of automorphisms
= гру́па автоморфі́змів
• ~ of finite order
= гру́па скінче́нного поря́дку, скінче́нна (фіні́тна) гру́па
• ~ of ideals
= гру́па ідеа́лів
• ~ of infinite order
= гру́па нескінче́нного поря́дку, нескінче́нна гру́па
• ~ of substitutions
= гру́па підстано́вок
• ~ of transformations
= гру́па перетво́рень
• Abelian ~
= А́белева (комутати́вна) гру́па
• abelianized ~
= поабельо́вана гру́па
• abstract ~
= абстра́ктна гру́па
• addition ~
= гру́па додава́ння
• additive ~
= адити́вна гру́па
• adele (adelic) ~
= гру́па аде́лей
• adelized ~
= (з)аделізо́вана гру́па
• algebraic ~
= алґебри́чна гру́па
• alternating ~
= знакозмі́нна гру́па
• asystatic ~
= асиста́тна гру́па
• automorphic ~
= гру́па автоморфі́змів
• autotopism ~
= гру́па автотопі́змів
• base (basic) ~
= ба́зова гру́па
• bordism ~
= гру́па борди́змів
• braid ~
= гру́па кіс
• bundle ~
= гру́па розшаро́вань (в’я́зок)
• character ~
= гру́па хара́ктерів
• cobordism ~
= коборди́зм, гру́па вну́трішніх гомоло́гій, гру́па коборди́змів
• commutative ~
= комутати́вна (А́белева) гру́па
• commutator ~
= комута́торна гру́па, комута́нт
• compact ~
= компа́ктна гру́па
• complete ~
= по́вна гру́па
• continuous ~
= непере́рвна (топологі́чна) гру́па
• cycle ~
= гру́па ци́клів
• cyclic ~
= циклі́чна гру́па
• cycloidal ~
= цикло́їдна гру́па
• data ~
= гру́па да́них
• decomposable ~
= розвивна́ (розкладна́) гру́па
• decomposition ~
= гру́па розвива́ння (розкла́дання)
• differentiable ~
= диференційо́вна гру́па
• differential ~
= диференці́йна гру́па
• dihedral ~
= діе́дрова гру́па, гру́па діе́дра
• divisible ~
= поді́льна гру́па, гру́па з (необме́женим) ді́ленням
• divisor ~
= гру́па диві́зорів
• extended ~
= розши́рена гру́па
• extension ~
= гру́па розши́рень
• factor ~
= фа́ктор-гру́па
• factorizable ~
= фактор(из)о́вна (розкладна́) гру́па
• final ~
= фіна́льна гру́па
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) гру́па
• formal ~
= форма́льна гру́па
• free ~
= ві́льна гру́па
• functional ~
= функці́йна гру́па
• fundamental ~
= фундамента́льна гру́па
• homologic ~
= гомологі́чна гру́па
• homology ~
= гру́па гомоло́гій
• hypercentral ~
= гіперцентра́льна гру́па, ZA гру́па
• imprimitive ~
= імприміти́вна гру́па
• knot ~
= гру́па вузлі́в
• linear ~
= ліні́йна гру́па
• linear-fractional ~
= дробо́во-ліні́йна гру́па
• locally compact ~
= лока́льно компа́ктна гру́па
• loose ~
= нещі́льна гру́па
• metabelian ~
= мета́белева гру́па
• modal ~
= мода́льна гру́па
• modular ~
= модуля́рна гру́па
• modularity ~
= гру́па модуля́рності
• modulus ~
= гру́па мо́дулів
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна гру́па (перестано́в)
• monodromy ~
= гру́па монодро́мії
• nested ~
= вкла́дена гру́па
• nilpotent ~
= нільпоте́нтна гру́па
• nonsoluble (nonsolvable) ~
= нерозв’язна́ гру́па
• norm ~
= гру́па норм
• normal ~
= норма́льна гру́па
• orderable ~
= впорядко́вна гру́па
• ordered ~
= впорядко́вана гру́па
• parent ~
= ба́тьківська гру́па (в базах даних)
• permutation ~
= гру́па пере́ставок
• principal ~
= головна́ гру́па (в базах даних)
• quotient ~
= фа́ктор-гру́па
• record ~
= блок за́писів
• reduced ~
= зве́дена гру́па
• reducible ~
= звідна́ гру́па
• reductive ~
= редукти́вна гру́па
• representation ~
= гру́па предста́влень
• simple ~
= про́ста́ гру́па
• soluble (solvable) ~
= розв’язна́ гру́па
• splittable ~
= розщепна́ гру́па
• splitting ~
= розщепна́ гру́па
• substitution ~
= гру́па підстано́вок (підстано́в)
• symmetric(al) ~
= симетри́чна гру́па
• symmetry ~
= гру́па симе́трій
• tame ~
= топ. пра́вильна гру́па
• tape ~
= стрічкопротя́жний блок
• tetrahedral ~
= гру́па тетра́едра
• topological ~
= топологі́чна гру́па
• topologically solvable ~
= топологі́чно розв’язна́ гру́па
• toroid ~
= торо́їдна гру́па
• torsion ~
= гру́па з за́крутом, за́крутова гру́па
• torsion free ~
= гру́па без за́круту, безза́крутова гру́па
• transformation ~
= гру́па перетво́рень
• translation ~
= гру́па трансля́цій (перене́сень), трансляці́йна гру́па
• triangle ~
= гру́па трику́тника
• triangulable ~
= триангульо́вна гру́па
• triangular ~
= трику́тна гру́па
• triangulated ~
= триангульо́вана гру́па
• triangulation ~
= гру́па триангуля́цій
• trunk ~
= магістра́льна гру́па (каналів зв’язку)
• unit ~
= гру́па одини́ць; одини́чна гру́па
• unitary ~
= уніта́рна гру́па
• user ~
= гру́па користувачі́в; асоціа́ція користувачі́в
matrix = ['meɪtrɪks] (мн matrices ['meɪtrɪsi:z]) 1. ма́триця || ма́тричний 2. табли́ця
• ~ of coefficients
= ма́триця коефіціє́нтів (системи лінійних рівнянь)
• ~ of observations
= ма́триця (результа́тів) спостере́жень
• ~ of sockets
= ште́керна пане́ль
• absorption ~
= ма́триця поглина́ння
• access ~
= ма́триця до́ступу
• adjacency ~
= ма́триця сумі́жності
• adjoint ~
= 1. спря́жена ма́триця; ад’ю́нкт ма́триці 2. приє́днана ма́триця
• admissible ~
= прийня́тна ма́триця
• alias ~
= стат. ма́триця змі́шування
• allocation ~
= транспоно́вана ма́триця коефіціє́нтів (в лінійних моделях дисперсійного аналізу)
• alternating ~
= скісносиметри́чна (антисиметри́чна) ма́триця
• analytical ~
= аналіти́чна ма́триця
• antisymmetrical ~
= антисиметри́чна ма́триця
• aperiodic ~
= аперіоди́чна ма́триця
• associated ~
= асоційо́вана ма́триця
• association (associative) ~
= асоціати́вна ма́триця
• asymptotic ~
= асимптоти́чна ма́триця
• augmented ~
= допо́внена (розши́рена) ма́триця (коефіцієнтів системи лінійних рівнянь)
• authorization ~
= ма́триця прав до́ступу
• automaton ~
= автома́тна ма́триця
• band ~
= стрічкова́ ма́триця
• bistochastic ~
= дві́чі стохасти́чна (бістохасти́чна) ма́триця
• bit ~
= бі́това ма́триця
• block ~
= бло́кова ма́триця
• block-diagonal ~
= блоко́ва діагона́льна ма́триця
• block-triangular ~
= блоко́ва трику́тна ма́триця
• block-tridiagonal ~
= блоко́ва тридіагона́льна ма́триця
• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) ма́триця
• bordered ~
= облямо́вана ма́триця
• canonical ~
= каноні́чна ма́триця
• cascade ~
= каска́дна ма́триця
• cellular ~
= комірко́ва (клітинко́ва) ма́триця
• character set ~
= табли́ця (зобра́жень) си́мволів
• characteristic ~
= характеристи́чна ма́триця
• circuit ~
= 1. циркуля́рна (циклі́чна) ма́триця 2. т. граф. ко́нтурна ма́триця
• circulant ~
= циркуля́нтна (циклі́чна) ма́триця
• coding ~
= кодува́льна ма́триця
• column ~
= ма́триця-сто́впчик
• combinatorial ~
= комбінато́рна ма́триця
• commutative (commuting) ~s
= комуто́вні ма́триці
• complex ~
= ко́мплексна ма́триця
• composite ~
= скла́дена ма́триця
• conjugate ~
= спря́жена ма́триця
• connection ~
= ма́триця з’є́днань
• connectedness (connectivity) ~
= ма́триця зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвна ма́триця
• correlation ~
= кореляці́йна ма́триця, ма́триця (коефіціє́нтів) кореля́ції
• cycle ~
= т. граф. 1. ко́нтурна ма́триця 2. циркуля́нтна (циклі́чна) ма́триця
• cyclic ~
= циклі́чна ма́триця
• cyclomatic ~
= цикломати́чна ма́триця
• data ~
= 1. табли́ця да́них 2. стат. ма́триця да́них
• decision ~
= ма́триця рі́шень
• decoding ~
= декодува́льна ма́триця
• decomposable ~
= розкладна́ ма́триця
• decomposition ~
= ма́триця ро́зкладу (розви́нення)
• degenerate ~
= ви́роджена ма́триця
• dense ~
= щі́льна ма́триця
• density ~
= ма́триця густини́
• diagonal ~
= діагона́льна ма́триця
• differential ~
= диференці́йна ма́триця
• dilated ~
= розши́рена ма́триця
• disperse ~
= розрі́джена ма́триця
• distribution ~
= ма́триця розпо́ділу
• dot ~
= точко́ва ма́триця, растр
• echelon ~
= східча́ста ма́триця
• encoder (encoding) ~
= кодівна́ ма́триця
• ergodic ~
= ергоди́чна ма́триця
• error ~
= ма́триця по́мило́к
• exponent ~
= ма́триця експоне́нт
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) ма́триця
• full ~
= по́вна ма́триця
• game ~
= ма́триця гри
• general ~
= ма́триця зага́льного ви́гляду
• generalized ~
= узага́льнена ма́триця
• group ~
= групова́ ма́триця
• grouping ~
= ма́триця групува́ння
• idempotent ~
= ідемпоте́нтна ма́триця
• identity ~
= одини́чна ма́триця
• imaginary ~
= уя́вна ма́триця
• imprimitive ~
= імприміти́вна ма́триця
• improper ~
= невласти́ва ма́триця
• incidence ~
= ма́триця інциде́нтності
• indecomposable ~
= нерозкладна́ (нерозвивна́) ма́триця
• infinite ~
= нескінче́нна ма́триця
• information ~
= інформаці́йна ма́триця
• integer ~
= цілочислова́ ма́триця
• invariant ~
= інваріа́нтна ма́триця
• inverse(d) ~
= обе́рнена ма́триця
• invertible ~
= оборо́тна ма́триця
• irreducible ~
= незвідна́ ма́триця
• mapping ~
= ма́триця відобра́ження
• meromorphic ~
= меромо́рфна ма́триця
• narrative ~
= табли́ця о́писів (розділ конфігуратора)
• nilpotent ~
= нільпоте́нтна ма́триця
• nondegenerate ~
= неви́роджена ма́триця
• noninvertible ~
= необоро́тна ма́триця
• nonsingular ~
= неособли́ва (неви́роджена, несинґуля́рна) ма́триця
• normal ~
= норма́льна ма́триця
• normalized ~
= (з)нормо́вана ма́триця
• normed ~
= ма́триця з но́рмою
• null ~
= нульова́ ма́триця
• operator ~
= опера́торна ма́триця
• orthogonal ~
= ортогона́льна ма́триця
• oscillating ~
= осцилівна́ ма́триця
• prastrophic ~
= структу́рна ма́триця
• payoff ~
= ма́триця ви́грашів, ма́триця платежі́в
• period ~
= ма́триця пері́одів
• periodic ~
= періоди́чна ма́триця
• permutation ~
= переставко́ва (пермутаці́йна) ма́триця
• plain ~
= про́ста́ ма́триця
• primitive ~
= пе́рві́сна ма́триця
• printing ~
= ма́триця друкува́льного при́строю
• probability ~
= ма́триця ймові́рностей
• quadratic ~
= квадра́тна (квадрато́ва) ма́триця
• random ~
= 1. випадко́ва ма́триця 2. ма́триця випадко́вих величи́н
• reciprocal ~
= обе́рнена ма́триця
• rectangular ~
= прямоку́тна ма́триця
• reduced ~
= зве́дена ма́триця
• reducible ~
= звідна́ ма́триця
• residue ~
= ма́триця ли́шків
• row ~
= однорядко́ва ма́триця, ма́триця-рядо́к
• scattering ~
= ма́триця розсі́ювання
• scrambling ~
= ма́триця кодува́ння
• self-adjoint ~
= самоспря́жена ма́триця
• similar ~
= поді́бна ма́триця
• simple classic(al) ~
= Жорда́нова ма́триця
• singular ~
= особли́ва (ви́роджена, синґуля́рна) ма́триця
• skew ~
= скісна́ (скісносиметри́чна) ма́триця
• software ~
= табли́ця програ́м (розділ конфігуратора)
• sparse ~
= розрі́джена ма́триця
• square ~
= квадра́тна (квадрато́ва) ма́триця
• stochastic ~
= стохасти́чна ма́триця
• subdiagonal ~
= ни́жня трику́тна ма́триця, піддіагона́льна ма́триця
• substitution ~
= підста́влювана (підста́влена) ма́триця
• superdiagonal ~
= ве́рхня трику́тна ма́триця, наддіагона́льна ма́триця
• symmetric(al) ~
= симетри́чна ма́триця
• symmetrized ~
= симетризо́вана ма́триця
• thinned ~
= розрі́джена ма́триця
• thinning ~
= розрі́джувальна ма́триця
• tournament ~
= т. ігор турні́рна ма́триця
• transfer ~
= ма́триця перене́сення
• transformation ~
= ма́триця перетво́рень
• transformed ~
= перетво́рена ма́триця
• transforming ~
= перетво́рювальна ма́триця
• transition ~
= 1. ма́триця перехо́дів 2. т. ймов. ма́триця ймові́рностей перехо́ду
• transposed ~
= транспоно́вана ма́триця
• trapezoidal ~
= трапецієподі́бна ма́триця
• triangulable ~
= триангульо́вна ма́триця
• triangular ~
= трику́тна ма́триця
• unimodular ~
= унімодуля́рна ма́триця
• unipotent ~
= уніпоте́нтна ма́триця
• unit ~
= одини́чна ма́триця
• unitary ~
= уніта́рна ма́триця
• unity ~
= одини́чна ма́триця
• vertex ~
= т. граф. ма́триця сумі́жності верши́н
• zero ~
= нуль-ма́триця, нульова́ ма́триця
operation = [ˌɒpə'reɪʃn] 1. ді́я, опера́ція 2. проце́с; робо́та; функціюва́ння, функціонува́ння 3. режи́м (експлуатаційний)
• abstract ~
= абстра́ктна опера́ція
• additive ~
= адити́вна опера́ція
• algebraic ~
= алґебри́чна опера́ція
• analytic ~
= аналіти́чна опера́ція
• approximate ~
= набли́жена опера́ція
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• array ~
= ма́трична опера́ція; опера́ція над маси́вом
• associative ~
= асоціати́вна (сполу́чна́) опера́ція
• atomic ~
= атома́рна опера́ція (не подільна на дрібніші)
• attended ~
= робо́та під на́глядом (оператора)
• authorized ~
= санкційо́вана опера́ція; санкційо́вана ді́я
• auxiliary ~
= допомі́жна́ опера́ція
• averaging ~
= опера́ція усере́днювання
• basic ~
= основна́ (головна́) опера́ція
• battery ~
= робо́та з батаре́йним жи́вленням
• biconditional ~
= опера́ція еквівале́нтності
• biharmonic ~
= бігармоні́чна опера́ція
• bilinear ~
= біліні́йна опера́ція
• binary ~
= біна́рна (двомі́сна) опера́ція
• bit ~
= порозря́дна опера́ція
• bitwise ~
= порозря́дна (побі́това) опера́ція
• bookkeeping ~
= 1. (обліко́во-) бухга́лтерська опера́ція 2. службо́ва опера́ція 3. керівна́ опера́ція 4. допомі́жна́ опера́ція
• Boolean ~
= Бу́лова опера́ція
• bracket ~
= опера́ція дужкува́ння
• branch ~
= опера́ція галу́ження (розгалу́жування)
• clear-line ~
= опера́ція стира́ння рядка́
• closure ~
= опера́ція замика́ння
• collation ~
= опера́ція злива́ння; об’є́днувальна опера́ція
• commutative ~
= комутати́вна опера́ція
• comparison ~
= опера́ція порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льна опера́ція
• complex ~
= 1. складна́ опера́ція 2. ді́я над ко́мплексними чи́слами
• composite ~
= компози́тна опера́ція
• compound ~
= скла́дена опера́ція
• computing ~
= обчи́слювальна опера́ція
• conditional ~
= умо́вна опера́ція
• conjunction ~
= опера́ція кон’ю́нкції
• continuous ~
= непере́рвна опера́ція
• contraction ~
= опера́ція стиска́ння
• control ~
= опера́ція керува́ння
• convolution ~
= опера́ція згорта́ння
• counting ~
= опера́ція рахува́ння
• dagger ~
= опера́ція відкида́ння кон’ю́нкції
• data-processing ~
= опрацьо́вування да́них
• decomposable ~
= розкла́дна опера́ція
• decrement ~
= опера́ція декреме́нту (зме́ншування)
• derived ~
= похідна́ опера́ція
• deterministic ~
= детерміністи́чна опера́ція
• differential ~
= диференці́йна опера́ція
• digital ~
= цифрова́ опера́ція
• digit-to-digit ~
= порозря́дна (поцифрова́) опера́ція
• disjunction ~
= опера́ція диз’ю́нкції
• distributive ~
= дистрибути́вна опера́ція
• dual ~
= обе́рнена опера́ція; дуа́льна опера́ція
• dyadic ~
= двомі́сна опера́ція; біна́рна опера́ція
• effective ~
= ефекти́вна опера́ція
• embedding ~
= опера́ція вклада́ння
• equivalence ~
= опера́ція еквівале́нтності
• exchange ~
= опера́ція о́бміну
• exclusive ~
= опера́ція ви́ключного АБО́; опера́ція АБО́-АБО́ (заперечення еквівалентності)
• exponential ~
= опера́ція підне́сення до степе́ня
• fade ~
= опера́ція поступо́вого стира́ння (інформації про об’єкт бази даних)
• fail-safe ~
= 1. відмовостійка́ робо́та 2. безпе́чний режи́м
• finitary ~
= фініта́рна опера́ція
• finite ~
= фіні́тна опера́ція
• fixed-point ~
= опера́ція з фіксо́ваною ко́мою
• floating-point ~
= опера́ція з рухо́мою ко́мою
• formal ~
= форма́льна опера́ція
• functional ~
= функці́йна опера́ція
• generalized ~
= узага́льнена опера́ція
• generating ~
= поро́джувальна опера́ція
• generic ~
= родова́ опера́ція
• gluing ~
= опера́ція скле́ювання
• go-to ~
= опера́ція (безумовного) перехо́ду
• graft ~
= опера́ція під’є́днування гі́лки (що ґарантує розширення дерева); опера́ція зро́щування
• group ~
= групова́ опера́ція
• housekeeping ~
= службо́ва опера́ція; керува́льна (керівна́) опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• idempotent ~
= ідемпоте́нтна опера́ція
• identity ~
= тото́жна опера́ція
• illegal ~
= заборо́нена опера́ція
• immediate ~
= 1. опера́ція з нега́йною ві́дповіддю 2. опера́ція з безпосере́дньою адреса́цією
• implication ~
= опера́ція імпліка́ції
• increment ~
= опера́ція інкреме́нту (наро́щування)
• inference ~
= опера́ція логі́чного ви́ведення
• infinite ~
= нескінче́нна опера́ція
• input ~
= опера́ція вво́дження
• input/output ~
= опера́ція вво́дження/виво́дження
• insertion ~
= опера́ція вставля́ння
• integer ~
= цілочислова́ опера́ція
• interior ~
= вну́трішня опера́ція
• invariance ~
= інваріа́нтна опера́ція
• inverse ~
= обе́рнена опера́ція
• inversion ~
= опера́ція інве́рсії
• iterative ~
= ітерати́вна опера́ція
• jump ~
= опера́ція перехо́ду
• kernel ~
= опера́ція ядра́
• keystroke ~
= опера́ція за на́тиском кла́віші
• linear ~
= ліні́йна опера́ція
• logic(al) ~
= логі́чна опера́ція
• loop ~
= опера́ція організа́ції ци́клу
• main ~
= основна́ опера́ція
• mathematical ~
= математи́чна опера́ція
• matrix ~
= ма́трична опера́ція, опера́ція з ма́трицями
• mismatch ~
= опера́ція знахо́дження невідпові́дності (ознак)
• modular ~
= модуля́рна опера́ція
• monadic ~
= уна́рна (одномі́сна) опера́ція
• monotone ~
= моното́нна опера́ція
• move ~
= опера́ція пересила́ння
• multilinear ~
= поліліні́йна опера́ція
• multiple ~s
= з’є́днані (в часі) опера́ції
• multitask ~
= мультизада́чний режи́м, парале́льне вико́нування зада́ч, (одноча́сна) робо́та з кількома́ зада́чами
• nand
(скор. not-and) ~ = опера́ція НІ-І
• negation ~
= опера́ція відкида́ння
• neither-nor ~
= опера́ція НІ-НІ
• nonarithmetical ~
= неаритмети́чна (неарифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• nondata ~
= опера́ція, не пов’я́зана з опрацьо́вуванням да́них; опера́ція не з да́ними
• no ~
= неробо́ча опера́ція
• nor
(скор. not-or) ~ = опера́ція НІ-АБО́
• nullary ~
= нуль-а́рна опера́ція
• off-line ~
= автоно́мна робо́та; автоно́мний (незале́жний) режи́м
• one-shot ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• one-step ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• on-line ~
= робо́та в реа́льному ча́сі; робо́та з пото́чною (оно́влюваною) інформа́цією
• optimum ~
= оптима́льна опера́ція
• OR ~
= опера́ція АБО́ (логічного додавання); диз’ю́нкція
• output ~
= опера́ція виво́дження
• overhead ~
= наглядо́ва (службо́ва, організаці́йна) опера́ція
• partial ~
= частко́ва опера́ція
• partition ~
= опера́ція розбива́ння (по́ділу на части́ни)
• paste ~
= (логічна) опера́ція вкле́ювання
• permitted ~
= дозво́лена опера́ція
• permutation ~
= опера́ція переставля́ння
• Pierce ~
= опера́ція "Пі́рсова стрі́лка"
• pipeline ~
= робо́та в конве́єрному режи́мі
• pixel-level ~
= опера́ція на рі́вні то́чок ра́стру
• ply ~
= лог. пліка́ція
• polymorphic ~
= полімо́рфна опера́ція (залежна від типів арґументів)
• prenex ~
= прене́ксна опера́ція
• primary ~
= перви́нна опера́ція
• primitive ~
= найпрості́ша опера́ція; ба́зова опера́ція, приміти́в
• principal ~
= головна́ опера́ція
• projective ~
= проєкти́вна опера́ція
• prune ~
= опера́ція відтина́ння (під час розподіленого опрацьовування запитів)
• queue ~
= робо́та з че́ргами; опера́ція ста́влення на че́ргу
• raster ~
= опера́ція знахо́дження пере́тину рису́нків
• rational ~
= раціона́льна опера́ція
• real-time ~
= робо́та в реа́льному ча́сі
• red-tape ~
= службо́ва опера́ція; керівни́ча опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• refinement ~
= опера́ція уто́чнювання да́них
• regular ~
= реґуля́рна опера́ція
• restriction ~
= опера́ція обме́жування
• restrictive ~
= обме́жувальна опера́ція
• retrieval ~
= інформацієпошуко́ва опера́ція
• reversible ~
= оборо́тна опера́ція
• sampling ~
= опера́ція вибира́ння
• scheduled ~
= 1. опера́ція за ро́зкладом; (за)плано́вана опера́ція 2. робо́та за ро́зкладом, регла́ментна робо́та
• search ~
= опера́ція по́шуку
• set-theoretic ~
= теоре́тико-множи́нна опера́ція
• shift ~
= опера́ція зсува́ння
• sieve ~
= опера́ція просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексна опера́ція
• single-program ~
= однопрограмо́ва робо́та
• single-step ~
= однокро́ковий режи́м робо́ти
• single-task ~
= однозада́чний режи́м, робо́та з одно́ю зада́чею
• smoothing ~
= опера́ція згла́джування
• squaring ~
= опера́ція підне́сення до квадра́та
• step-by-step ~
= поета́пна опера́ція
• stochastic ~
= стохасти́чна опера́ція
• stroke ~
= штрих Ше́фера
• substitution ~
= опера́ція підставля́ння
• symbolic ~
= си́мвольна опера́ція
• syntactical ~
= синтакси́чна опера́ція
• takedown ~
= опера́ція підготовля́ння (при́строю) до насту́пної робо́ти
• team ~
= групове́ розробля́ння (програмових засобів тощо)
• tensor ~
= те́нзорна опера́ція
• threshold ~
= поро́гова опера́ція
• time-consuming ~
= часовитра́тна (трива́ла, довгоча́сна) опера́ція
• time-sharing ~
= режи́м розпо́ділу ча́су
• total ~
= по́вна (скрізь озна́чена) опера́ція
• transcendental ~
= трансценде́нтна опера́ція
• transfer ~
= опера́ція передава́ння управлі́ння
• unary ~
= одномі́сна (уна́рна) опера́ція
• unattended ~
= робо́та без на́гляду (оператора), цілко́м автоматизо́вана робо́та
• unauthorized ~
= несанкційо́вана опера́ція; несанкційо́вана ді́я
• union ~
= опера́ція об’є́днування; опера́ція логі́чного додава́ння (диз’ю́нкції)
• unloading ~
= опера́ція розванта́жування; опера́ція виво́дження (інформації)
• vector ~
= ве́кторна опера́ція, опера́ція з вектора́ми
• write ~
= опера́ція запи́сування
product = ['prɒdʌkt] 1. до́буток 2. проду́кт 3. результа́т 4. ви́ріб; ви́твір
• ~ of algebras
= до́буток а́лґебр
• ~ of cardinals
= до́буток кардина́льних чи́сел
• ~ of complex numbers
= до́буток ко́мплексних чи́сел
• ~ of determinants
= до́буток визначникі́в (детерміна́нтів)
• ~ of events
= до́буток поді́й
• ~ of functions
= до́буток фу́нкцій
• ~ of groups
= до́буток груп
• ~ of mappings
= до́буток відобра́жень
• ~ of matrices
= до́буток ма́триць
• ~ of measures
= до́буток мір
• ~ of numbers
= до́буток чи́сел
• ~ of operators
= до́буток опера́торів
• ~ of ordinals
= до́буток поря́дкових чи́сел
• ~ of polynomials
= до́буток многочле́нів (поліно́мів)
• ~ of rational numbers
= до́буток раціона́льних чи́сел
• ~ of relations
= до́буток відно́шень
• ~ of series
= до́буток ряді́в
• ~ of sums
= 1. до́буток сум 2. кон’ю́нкція диз’ю́нкцій
• ~ of types
= до́буток ти́пів
• ~ of a vector by a number
= до́буток ве́ктора на число́
• ~ of vectors
= до́буток векторі́в
• affine ~
= афі́нний до́буток
• algebraic ~
= алґебри́чний до́буток
• alternating ~
= знакозмі́нний до́буток
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) до́буток
• associative ~
= асоціати́вний до́буток
• binary ~
= біна́рний до́буток
• binomial ~
= біно́мний до́буток
• bracket ~
= дужко́ви́й до́буток
• canonical ~
= каноні́чний до́буток
• cap ~
= до́буток Ві́тні
• cartesian ~
= Дека́ртів до́буток
• characteristic ~
= характеристи́чний до́буток
• closed ~
= за́мкнений до́буток
• competitive software ~
= конкурентноспромо́жний програмо́вий проду́кт
• complex ~
= ко́мплексний до́буток
• convolution ~
= зго́ртка
• countable ~
= зліче́нний до́буток
• cross ~
= 1. алґ. ве́кторний до́буток 2. топ. прями́й до́буток
• cup ~
= до́буток Колмого́рова - Алекса́ндера
• direct ~
= прями́й до́буток
• dot ~
= 1. скаля́рний (вну́трішній) до́буток 2. топ. мно́ження кра́пкою
• exterior ~
= зо́внішній до́буток
• fibered ~
= розшаро́ваний до́буток
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний до́буток
• formal ~
= форма́льний до́буток
• infinite ~
= нескінче́нний до́буток
• inner ~
= скаля́рний до́буток
• logical ~
= логі́чний до́буток
• matrix ~
= ма́тричний до́буток
• meromorphic ~
= меромо́рфний до́буток
• metabelian ~
= мета́белів до́буток
• metric ~
= метри́чний до́буток
• modulo ~
= до́буток за мо́дулем
• normal ~
= норма́льний до́буток
• nuclear ~
= ядро́вий до́буток
• ordinal ~
= ордина́льний до́буток
• outer ~
= зо́внішній (ве́кторний) до́буток
• permutation ~
= до́буток пере́ставок
• predecessor software ~
= попере́дній (застарі́лий) програмо́вий проду́кт (належить замінити на новий)
• program ~
= програмо́вий проду́кт; мн. програмо́ва проду́кція, програ́ми, (софт)
• replacement software ~
= програмо́вий проду́кт-замі́нник
• scalar ~
= скаля́рний до́буток
• similar ~
= поді́бний (аналогічний) проду́кт
• skew ~
= скісни́й до́буток
• smash ~
= стя́гнений до́буток
• software ~
= програмо́вий проду́кт, софт
• split ~
= розще́плений до́буток
• standard ~ of sums
= кон’юнкти́вна норма́льна фо́рма
• symmetric ~
= симетри́чний до́буток
• tensor ~
= те́нзорний до́буток
• topological ~
= топологі́чний до́буток
• torsion ~
= періоди́чний до́буток
• transfinite ~
= трансфіні́тний до́буток
• trigonometric ~
= до́буток (комплексних чисел) в тригонометри́чні фо́рмі
• unbundled ~
= нескомплекто́ваний проду́кт
• vector ~
= ве́кторний до́буток
• verbal ~
= верба́льний до́буток
• weak ~
= слабки́й до́буток
• wreath ~
= вінко́вий до́буток, спле́тення
symmetry = ['sɪmətri] симе́трія || симетрі́йний
• ~ of rotation
= симе́трія оберта́ння
• algebraic ~
= алґебри́чна симе́трія
• approximate ~
= набли́жена симе́трія
• asymptotic ~
= асимптоти́чна симе́трія
• axial ~
= осьова́ (аксі́йна, аксіа́льна) симе́трія, симе́трія відно́сно о́сі
• azimuthal ~
= а́зимутна (азимута́льна) симе́трія
• basic ~
= фундамента́льна симе́трія
• bilateral ~
= двобі́чна симе́трія
• binary ~
= подві́йна симе́трія
• bivariate ~
= двови́мірна симе́трія
• broken ~
= пору́шена (зла́мана) симе́трія
• central ~
= центра́льна симе́трія
• chiral ~
= хіра́льна симе́трія
• circular ~
= колова́ симе́трія
• combinatorial ~
= комбінато́рна симе́трія
• complete ~
= цілкови́та симе́трія
• conformal ~
= конфо́рмна симе́трія
• continuous ~
= непере́рвна симе́трія
• crossing ~
= перехре́сна симе́трія
• cubic ~
= кубі́чна симе́трія
• cyclic ~
= циклі́чна (ци́клова) симе́трія
• cylindrical ~
= цилі́ндрова (циліндри́чна) симе́трія
• dynamic ~
= динамі́чна симе́трія
• entire ~
= по́вна симе́трія
• exact ~
= то́чна симе́трія
• full ~
= по́вна симе́трія
• fundamental ~
= фундамента́льна симе́трія
• harmonic ~
= гармоні́чна симе́трія
• hidden ~
= прихо́вана (нея́вна) симе́трія
• holohedral ~
= голоедра́льна симе́трія
• horizontal ~
= горизонта́льна симе́трія
• geometric ~
= геометри́чна симе́трія
• global ~
= глоба́льна симе́трія
• internal ~
= вну́трішня симе́трія
• inversion ~
= симе́трія відно́сно обе́рнення просторо́вих координа́т
• local ~
= лока́льна симе́трія
• mirror ~
= дзерка́льна симе́трія
• ornamental ~
= орнаменто́ва симе́трія
• orthogonal ~
= ортогона́льна симе́трія
• pentagonal ~
= пентагона́льна симе́трія
• perfect ~
= абсолю́тна (доскона́ла) симе́трія
• permutation ~
= переставна́ симе́трія
• plane ~
= пло́ска симе́трія
• point ~
= точко́ва симе́трія
• projective ~
= проєкти́вна симе́трія
• radial ~
= радіа́льна симе́трія
• rhombic ~
= ромбі́чна симе́трія
• rotational ~
= оберто́ва симе́трія, симе́трія відно́сно оберта́ння
• sagittal ~
= саґіта́льна симе́трія
• scaling ~
= масшта́бна симе́трія
• skew ~
= антисиметри́чність
• slab ~
= симе́трія ша́ру
• space ~
= просторо́ва симе́трія
• spherical ~
= сфери́чна симе́трія
• translation ~
= трансляці́йна симе́трія
• trigonal ~
= тригона́льна симе́трія
• weak ~
= слабка́ симе́трія
tensor = ['tɛnsə] те́нзор
• ~ of conformal curvature
= те́нзор конфо́рмної кривини́
• ~ of projective curvature
= те́нзор проєкти́вної кривини́
• adjoint ~
= спря́жений те́нзор
• affine ~
= афі́нний те́нзор
• alternating ~
= антисиметри́чний те́нзор
• associated ~
= асоційо́ваний те́нзор
• auxiliary ~
= допомі́жни́й те́нзор
• bilinear ~
= біліні́йний те́нзор
• complex ~
= ко́мплексний те́нзор
• conformal ~
= конфо́рмний те́нзор
• conjugate ~
= спря́жений те́нзор
• contravariant ~
= контраваріа́нтний те́нзор
• covariant ~
= коваріа́нтний те́нзор
• curvature ~
= те́нзор кривини́
• decomposable ~
= розкладни́й (розвивни́й) те́нзор
• deformation ~
= те́нзор деформа́цій
• derived ~
= похідни́й те́нзор
• deviation ~
= те́нзор девіа́ції
• dual ~
= дуа́льний те́нзор
• field ~
= те́нзор по́ля
• flag ~
= пра́пор-те́нзор, те́нзор-позна́чник
• fundamental ~
= фундамента́льний те́нзор
• generic ~
= поро́джувальний те́нзор
• gradient ~
= ґрадіє́нтний те́нзор
• identity ~
= одини́чний те́нзор
• inverse ~
= обе́рнений те́нзор
• isotropic ~
= ізотро́пний те́нзор
• linear ~
= ліні́йний те́нзор
• linearizing ~
= лінеаризува́льний те́нзор
• metric ~
= метри́чний те́нзор
• mixed ~
= (з)мі́шаний те́нзор
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний те́нзор
• nilvalent ~
= те́нзор нульово́го ра́нгу, скаля́р
• normal ~
= норма́льний те́нзор
• normalized ~
= (з)нормо́ваний те́нзор
• null ~
= те́нзор нульово́го ра́нгу, скаля́р
• orthogonal ~
= ортогона́льний те́нзор
• partial ~
= парціа́льний те́нзор
• permanent ~
= пермане́нтний те́нзор
• permutation ~
= переста́вний те́нзор
• planar ~
= пло́ский те́нзор
• polar ~
= поля́рний те́нзор
• polarization ~
= те́нзор поляриза́ції
• projective ~
= проєкти́вний те́нзор
• projective curvature ~
= те́нзор проєкти́вної кривини́
• rational ~
= раціона́льний те́нзор
• recurrent ~
= рекуре́нтний те́нзор
• solid ~
= триви́мірний те́нзор
• space (spatial) ~
= просторо́вий те́нзор
• spherical ~
= сфери́чний те́нзор
• spin ~
= спі́новий те́нзор
• spurless ~
= те́нзор з нульови́м слі́дом (шпу́ром)
• statistical ~
= статисти́чний те́нзор
• strain ~
= те́нзор деформа́цій
• stress ~
= те́нзор напру́г
• structural ~
= структу́рний те́нзор
• symmetric(al) ~
= симетри́чний те́нзор
• symplectic ~
= симплекти́чний те́нзор
• torsion ~
= те́нзор за́крутів
• traceless ~
= те́нзор з нульови́м слі́дом (шпу́ром)
• unit ~
= одини́чний те́нзор
• universal ~
= універса́льний те́нзор
• vorticity ~
= те́нзор вихоро́вості
theory = ['θɪəri] 1. тео́рія 2. вче́ння
• ~ of algorithms
= тео́рія алгори́тмів
• ~ of approximation
= тео́рія апроксима́ції
• ~ of automata
= тео́рія автома́тів
• ~ of braids
= топ. тео́рія кіс
• ~ of calculability
= тео́рія обчисле́нності
• ~ of categories
= тео́рія катего́рій
• ~ of characters
= тео́рія хара́ктерів
• ~ of classes
= тео́рія кла́сів
• ~ of combinations
= комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
• ~ of complexes
= тео́рія ко́мплексів
• ~ of computability
= тео́рія обчисле́нності
• ~ of computing
= тео́рія обчи́слень
• ~ of continuum
= тео́рія конти́нууму
• ~ of correlation
= тео́рія кореля́цій
• ~ of counting
= тео́рія перерахо́вування
• ~ of determinants
= тео́рія визначникі́в
• ~ of dimension
= тео́рія ви́мірів
• ~ of divisibility
= тео́рія поді́льності
• ~ of divisors
= тео́рія диві́зорів
• ~ of elasticity
= тео́рія пру́жності
• ~ of equations
= тео́рія рівня́нь
• ~ of errors
= тео́рія по́хибок
• ~ of forms
= тео́рія форм
• ~ of functionals
= тео́рія функціона́лів
• ~ of functions
= тео́рія фу́нкцій
• ~ of functors
= тео́рія фу́нкторів
• ~ of games
= тео́рія і́гор
• ~ of graphs
= тео́рія гра́фів
• ~ of groups
= тео́рія груп
• ~ of homologies
= тео́рія гомоло́гій
• ~ of ideals
= тео́рія ідеа́лів
• ~ of interpolation
= тео́рія інтерполюва́ння
• ~ of knots
= тео́рія вузлі́в
• ~ of manifolds
= тео́рія многови́дів
• ~ of matrices
= тео́рія ма́триць
• ~ of measure
= тео́рія мі́ри
• ~ of measuring
= тео́рія вимі́рювання
• ~ of models
= тео́рія моде́лей
• ~ of numbers
= тео́рія чи́сел
• ~ of optimization
= тео́рія оптиміза́ції
• ~ of ordinals
= тео́рія поря́дкових чи́сел (ордина́лів)
• ~ of power series
= тео́рія степене́вих ряді́в
• ~ of programming
= тео́рія програмува́ння
• ~ of projection
= проєкти́вна геоме́трія
• ~ of proof
= тео́рія дове́дення
• ~ of quantification
= тео́рія квантифіка́ції; ло́гіка предика́тів
• ~ of relations
= тео́рія відно́шень
• ~ of relativity
= тео́рія відно́сності
• ~ of representations
= тео́рія предста́влень
• ~ of residues
= тео́рія ли́шків
• ~ of retracts
= тео́рія ретра́ктів
• ~ of semigroups
= тео́рія напівгру́п
• ~ of sets
= тео́рія множи́н
• ~ of shapes
= тео́рія ше́йпів
• ~ of shells
= тео́рія оболо́нок
• ~ of similarity
= тео́рія поді́бності
• ~ of stochastic processes
= тео́рія стохасти́чних проце́сів
• ~ of surfaces
= тео́рія пове́рхонь
• ~ of time series
= тео́рія часови́х ряді́в
• ~ of types
= тео́рія ти́пів
• abstract ~
= абстра́ктна тео́рія
• actuarial ~
= тео́рія страхува́ння
• additive ideal ~
= адити́вна тео́рія ідеа́лів
• algebraic ~
= алґебри́чна тео́рія
• alternative set ~
= альтернати́вна тео́рія множи́н
• analytical ~
= аналіти́чна тео́рія
• approximate ~
= набли́жена тео́рія
• approximated ~
= (з)апроксимо́вана тео́рія
• asymptotic ~
= асимптоти́чна тео́рія
• axiomatic ~
= аксіо́мна тео́рія
• axiomatizable ~
= аксіоматизо́вна тео́рія
• axiomatized ~
= аксіоматизо́вана тео́рія
• bifurcation ~
= тео́рія біфурка́цій (галу́жень)
• catastrophe ~
= тео́рія катастро́ф
• categorical ~
= категорі́йна тео́рія
• classic(al) ~
= класи́чна тео́рія
• closed ~
= за́мкнена тео́рія
• coalition ~
= тео́рія коалі́цій
• coding ~
= тео́рія кодува́ння
• cohomology ~
= тео́рія когомоло́гій
• combinatorial ~
= комбінато́рна тео́рія, комбінато́рний ана́ліз
• communication ~
= тео́рія зв’язку́
• compatible ~
= згі́дна тео́рія
• complete ~
= по́вна тео́рія
• consistent ~
= (форма́льно) несупере́члива тео́рія
• constructive ~
= конструкти́вна тео́рія
• contradictory ~
= супере́члива тео́рія
• control ~
= тео́рія керува́ння
• crude ~
= набли́жена тео́рія
• data ~
= тео́рія опрацьо́вування да́них
• decidable ~
= розв’язна́ тео́рія
• decision ~
= тео́рія прийма́ння рі́шень
• deductive ~
= дедукти́вна тео́рія
• descriptive ~
= дескрипти́вна тео́рія
• descriptive set ~
= дескрипти́вна тео́рія множи́н
• determinant ~
= тео́рія визначникі́в
• deterministic ~
= детерміністи́чна тео́рія
• diffusion ~
= тео́рія дифу́зії
• discursive ~
= дискурси́вна тео́рія
• dynamic ~
= динамі́чна тео́рія
• econometric ~
= економе́трика
• egalitarian ~
= егаліта́рна тео́рія
• elegant ~
= елеґа́нтна тео́рія
• elementary ~
= елемента́рна тео́рія
• ergodic ~
= ергоди́чна тео́рія
• estimation ~
= тео́рія оці́нювання
• exception ~
= тео́рія ви́нятків
• explicit ~
= я́вна тео́рія
• field ~
= тео́рія по́ля
• filter ~
= тео́рія фільтра́ції
• first-order ~
= тео́рія пе́ршого поря́дку
• formal ~
= форма́льна тео́рія
• formalized ~
= формалізо́вана тео́рія
• function ~
= тео́рія фу́нкцій
• game ~
= тео́рія і́гор
• global ~
= глоба́льна тео́рія
• hierarchy ~
= тео́рія ієра́рхій
• holomorphic ~
= голомо́рфна тео́рія
• homology ~
= тео́рія гомоло́гій
• homotopy ~
= тео́рія гомото́пій
• ideal ~
= тео́рія ідеа́лів
• inductive ~
= індукти́вна тео́рія
• information ~
= тео́рія інформа́ції
• integration ~
= тео́рія інтеґрува́ння
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна тео́рія
• intuitive ~
= інтуїти́вна тео́рія
• invariant ~
= тео́рія інваріа́нтів
• lattice ~
= тео́рія ґра́ток (ла́тиць)
• linear ~
= ліні́йна тео́рія
• linearized ~
= лінеаризо́вана тео́рія
• local ~
= лока́льна тео́рія
• logic ~
= логі́чна тео́рія; теорети́чна ло́гіка
• martingale ~
= тео́рія мартинґа́лів
• mathematical ~
= математи́чна тео́рія
• metric ~
= метри́чна тео́рія
• multiplet ~
= тео́рія мультипле́тів
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна тео́рія
• network ~
= тео́рія мере́ж
• number ~
= тео́рія чи́сел
• object ~
= предме́тна тео́рія
• open ~
= відкри́та тео́рія
• permutation ~
= тео́рія пере́ставок
• perturbation ~
= тео́рія збу́рень
• phenomenological ~
= феноменологі́чна тео́рія
• potential ~
= тео́рія потенціа́лу
• probability ~
= тео́рія ймові́рностей
• proof ~
= тео́рія дове́день
• qualitative ~
= я́кісна тео́рія
• quantified ~
= ква́нторна тео́рія, ло́гіка предика́тів
• quantitative ~
= кі́лькісна тео́рія
• queueing ~
= тео́рія черг; тео́рія ма́сового обслуго́вування
• recursive ~
= рекурси́вна тео́рія
• regression ~
= тео́рія реґре́сії
• relativity ~
= тео́рія відно́сності
• reliability ~
= тео́рія наді́йності
• ring ~
= тео́рія кі́лець
• set ~
= тео́рія множи́н
• spline ~
= тео́рія спла́йнів
• stability ~
= тео́рія сті́йкості
• stack ~
= тео́рія передв’я́зок (сте́ків)
• statistical ~
= статисти́чна тео́рія
• switching ~
= тео́рія перемика́нь
• systems ~
= тео́рія систе́м
• tetradic ~
= тетра́дна тео́рія
• transversal ~
= тео́рія трансверса́лей
• trellis ~
= тео́рія ґра́ток (ла́тиць)
• waiting ~
= тео́рія ма́сового обслуго́вування

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

permutation 1. (дія) переставля́ння//переста́влення 2. (наслідок) перестано́ва, переста́ва [пере́ставка, перестано́вка] (of n elements – n елементів)
[ˌpɜːmju'teɪʃn, ˌpɜːrm-]
• ~ with repetitions = перестано́ва з повто́рами
• ~ without repetitions = перестано́ва без повто́рів
• alternating ~ = знакозмі́нна перестано́ва
• circular ~ = колова́ перестано́ва
• cyclic ~ = циклова́ [циклі́чна] перестано́ва
• even ~ = па́рна перестано́ва
• identity ~ = одини́чна [тото́жня] перестано́ва
• inverse ~ = зворо́тна перестано́ва
• odd ~ = непа́рна перестано́ва
group 1. гру́па; угрупо́вання || групови́й || групува́ти/‌згрупо́вувати//згрупува́ти 2. (матем.) гру́па || групови́й 3. (х.) гру́па; радика́л 4. гурт || гуртови́й || гуртува́ти//згуртува́ти
[gruːp]
~ generated by a given set of subgroups = гру́па, поро́джена множино́ю елеме́нтів да́них підгру́п
~ generated by translations = гру́па, поро́джена трансля́ціями
~ of automorphisms = гру́па автоморфі́змів
~ of base points = ба́зисна множина́
~ of coefficients = гру́па коефіціє́нтів
~ of diffeomorphisms = гру́па дифеоморфі́змів
~ of finite order = скінче́нна гру́па, гру́па скінче́нного поря́дку
~ of homomorphisms = гру́па гомоморфі́змів
~ of improper orthogonal transformations = гру́па невласти́вих ортогона́льних пере́творів
~ of improper rotations = гру́па невласти́вих оберта́нь
~ of infinite order = нескінче́нна гру́па, гру́па нескінче́нного поря́дку
~ of isometry = ізометри́чна гру́па, гру́па ізоме́трій
~ of invertible elements = гру́па оборо́тних елеме́нтів
~ of linear transformations = гру́па ліні́йних пере́творів
~ of motions [movements] = гру́па ру́хів
~ of order n гру́па поря́дку n
~ of proper orthogonal transformations = гру́па власти́вих ортогона́льних пере́творів
~ of proper rotations = гру́па власти́вих оберта́нь
~ of rotations = гру́па оберта́нь
~ of similarity transformations = гру́па пере́творів поді́бности
~ of symmetries = гру́па симе́трій
~ of symmetry transformations = гру́па пере́творів симе́трії
~ of transformations = гру́па пере́творів
~ of translations = гру́па трансля́цій [перене́сень], трансляці́йна гру́па
~ of units = гру́па одини́ць, одини́чна гру́па
~ with operators = опера́торна гру́па
~ with respect to the form Q = гру́па фо́рми Q
~ with symmetry operators = опера́торна гру́па симе́трії
Abelian ~ = А́белева [комутати́вна] гру́па (of finite rank – скінченного рангу; of equal rank – однакового рангу)
Abelian-by-nilpotent ~ = нільпоте́нтна над А́белевими гру́па
absolutely simple ~ = абсолю́тно про́ста́ гру́па
abstract ~ = абстра́ктна гру́па
additive ~ = адити́вна гру́па
adjoint ~ = долу́чена [приє́днана] гру́па
affine ~ = афі́нна гру́па, гру́па афі́нних пере́творів
algebraic ~ = алґебри́чна гру́па (defined over k – означена над k)
almost-solvable ~ = ма́йже розв’я́зна гру́па
alternating ~ = знакозмі́нна [альтернівна́] гру́па
amino ~ = (х.) аміногру́па
analytic ~ = аналіти́чна гру́па
anharmonic ~ = ангармоні́чна гру́па
automorphism ~ = гру́па автоморфі́змів
basic ~ (х.) осно́вна гру́па
bicompact ~ = бікомпа́ктна гру́па
bidodecahedral ~ = дидодекаедри́чна гру́па
bihexagonal-bipyramidal ~ = дигексагона́льно-дипірамі́дна гру́па
bihexagonal-pyramidal ~ = дигексагона́льно-пірамі́дна гру́па
bitetragonal-bipyramidal ~ = дитетрагона́льно-дипірамі́дна гру́па
bitetragonal-pyramidal ~ = дитетрагона́льно-пірамі́дна гру́па
bitrigonal-bipyramidal ~ = дитригона́льно-дипірамі́дна гру́па
bitrigonal-pyramidal ~ = дитригона́льно-пірамі́дна гру́па
bitrigonal-scalenohedral ~ = дитригона́льно-скаленоедри́чна гру́па
black-and-white ~ = (кф) чо́рно-бі́ла гру́па, просторо́ва гру́па антисиме́трії
boron ~ = гру́па бо́ру-алюмі́нію
Bravais ~ = гру́па Браве́
bridged ~ = (х.) містко́ва гру́па
carbonyl ~ = карбоні́льна гру́па
carboxy ~ = карбокси́льна гру́па
carboxyl ~ = карбокси́льна гру́па
character ~ = гру́па хара́ктерів
characteristic ~ = характеристи́чна гру́па
chiral symmetry ~ = гру́па хіра́льних симе́трій
closed ~ = за́мкнена гру́па
cobordism ~ = гру́па коборди́змів, гру́па вну́трішніх гомоло́гій
coefficient ~ = гру́па коефіціє́нтів
cohomology ~ = гру́па когомоло́гій
color ~ = гру́па кольорі́в
color symmetry ~ = ко́лірна гру́па симе́трій
comet ~ = коме́тна гру́па
commutative ~ = комутати́вна [А́белева] гру́па (of finite rank – скінченного рангу; of equal rank – однакового рангу)
compact ~ = компа́ктна гру́па
complementary ~ = доповня́льна гру́па
complete ~ = по́вна гру́па
complex ~ = ко́мплексна гру́па
composite ~ = скла́дена гру́па
conformal ~ = конфо́рмна гру́па, гру́па конфо́рмних пере́творів
continuous ~ = непере́рвна гру́па
control ~ = контро́льна гру́па
copper ~ = гру́па мі́ді
covering ~ = накрива́льна гру́па
countable ~ = зліче́нна гру́па
covering ~ = по́кривна гру́па
crystallographic point ~ = точко́ва гру́па симе́трії криста́лу
crystal symmetry ~ = гру́па симе́трії криста́лу
cyclic ~ = циклі́чна [циклова́] гру́па
defect symmetry ~ = гру́па симе́трії дефе́кту
delayed neutron ~ = гру́па затри́маних [зага́яних, припі́знених] нейтро́нів
denumerable ~ = зліче́нна гру́па
derived ~ = похідна́ гру́па
diagonal ~ = гру́па діягона́льних ма́триць
diazo ~ = діазогру́па
dihedral ~ = гру́па діе́дра
dihedral axial ~ = діедри́чна осьова́ гру́па
dihedral nonaxial ~ = діедри́чна безві́сна гру́па
dimensionless ~ = безрозмі́рнісна гру́па (безрозмірнісний добуток розмірнісних величин)
discrete ~ = дискре́тна гру́па
discrete symmetry ~ = дискре́тна гру́па симе́трії
divisible ~ = гру́па з необме́женим ді́ленням
dodecahedral ~ = гру́па додека́едра
dual ~ = дуа́льна гру́па
dynamical ~ = динамі́чна гру́па
eclipsed ~ = (х.) зату́лена гру́па
elementary ~ = елемента́рна гру́па
energetic-neutron ~ = гру́па енергети́чних нейтро́нів
energy neutron ~ = гру́па енергети́чних нейтро́нів
enumerable ~ = зліче́нна гру́па
epoxide ~ = епокси́дна гру́па
Euclidean ~ = Евклі́дова гру́па
exact symmetry ~ = гру́па то́чної симе́трії
exponential ~ = експоненці́йна гру́па
extended ~ = розши́рена гру́па
factor ~ = фа́ктор(‑)гру́па
fast neutron ~ = гру́па швидки́х нейтро́нів
Fedorov (symmetry) ~ = гру́па (симе́трій) Фе́дорова
finite ~ = скінче́нна гру́па, гру́па скінче́нного поря́дку
finitely generated ~ = скінченнопоро́джена гру́па
finitely presented ~ = скінченнови́значена [скінченнопредста́вна] гру́па
first homotopy ~ = пе́рша гомото́пна гру́па
flavor ~ = ароматогру́па, гру́па арома́тів
free ~ = ві́льна гру́па
Fuchsian ~ = Фу́ксова гру́па
full unimodular ~ = по́вна унімодуля́рна гру́па
full linear ~ = по́вна ліні́йна гру́па
functional ~ = (х.) функці́йна гру́па
fundamental ~ = фундамента́льна гру́па
Galois ~ = гру́па Ґалуа́
gauge ~ = калібрува́льна гру́па, гру́па калібрува́льних пере́творів
general linear ~ = по́вна ліні́йна гру́па
generalized ~ = узага́льнена гру́па
generated ~ = поро́джена гру́па
global ~ = глоба́льна гру́па
graded ~ = ґрадуйо́вана гру́па
Grothendieck ~ = Ґро́тендикова група
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова гру́па
Hermitian ~ = Ермі́това гру́па
heterocyclic ~ = гетероциклі́чна гру́па
hexagonal-bipyramidal ~ = гексагона́льно-дипірамі́дна гру́па
hexagonal-pyramidal ~ = гексагона́льно-пірамі́дна гру́па
hexagonal-trapezohedral ~ = гексагона́льно-трапецоедри́чна гру́па
hexahedral ~ = гру́па гекса́едра
hex(a)tetrahedral ~ = гексатетраедри́чна гру́па
hexoctahedral ~ = гексоктаедри́чна гру́па
high-energy neutron ~ = гру́па високоенергети́чних нейтро́нів
holonomy ~ = голоно́мна гру́па, гру́па голоно́мій
homology ~ = гру́па гомоло́гій
homomorphic ~ = гомомо́рфна гру́па
homotopy ~ = гомото́пна гру́па, гру́па гомото́пій (with base point – з позначеною точкою)
Hopfian ~ = Го́пфова гру́па
hydroxyl ~ = гідрокси́льна гру́па
hypercyclic ~ = гіперциклі́чна гру́па
hyperexponential ~ = гіперекспоненці́йна гру́па
hypermetric topological ~ = гіперметри́чна топологі́чна гру́па
icosahedral ~ = гру́па ікоса́едра
ideal ~ = гру́па ідеа́лів
imprimitive ~ = імприміти́вна гру́па
improper rotation ~ = гру́па невласти́вих оберта́нь
infinite ~ = нескінче́нна гру́па, гру́па нескінче́нного поря́дку
infinitesimal ~ = інфінітезима́льна гру́па
integrable ~ = інтеґро́вна гру́па
intransitive ~ = інтранзити́вна гру́па
inverison ~ = гру́па інве́рсії
irreducible ~ = незвідна́ гру́па
isometry ~ = ізометри́чна гру́па, гру́па ізоме́трій
isomorphic ~ = ізомо́рфна гру́па
isotope ~ = плея́да ізото́пів
isotropy ~ = гру́па ізотропі́ї
lanthanide ~ = гру́па лантано́їдів
large ~ = маси́вна гру́па
lattice-homomorphic ~ = структу́рно гомомо́рфна [ґратко́во гомомо́рфна] гру́па
lattice-ordered ~ = структу́рно впорядко́вана [ґратко́во впорядко́вана] гру́па
Laue ~ = гру́па Ля́уе [Ла́уе]
layer-extremal ~ = шаро́во екстрема́льна гру́па
leaving ~ = нуклеофу́г
Lie ~ = гру́па Лі
linear ~ = ліні́йна гру́па
linearly ordered ~ = ліні́йно впорядко́вана гру́па
link ~ = гру́па перепле́тень
local ~ = лока́льна гру́па (of x – у точці х)
locally Euclidean ~ = лока́льно Евклі́дова гру́па
locally compact ~ = лока́льно компа́ктна гру́па
locally finite ~ = лока́льно скінче́нна гру́па
locally isomorphic ~ = лока́льно ізомо́рфна гру́па
locally normal ~ = лока́льно норма́льна гру́па
local symmetry ~ = гру́па лока́льнї симе́трії
long-period ~ = довгопері́одна гру́па (комет)
Lorentz ~ = Ло́ренцова гру́па
lower triangular ~ = гру́па ни́жніх трику́тних ма́триць
magnetic (symmetry) ~ = (кф) гру́па Шу́бникова [Шу́бнікова], магне́тна гру́па симе́трії, гру́па магне́тної симе́трії
matrix ~ = ма́трична гру́па
metacyclic ~ = метациклі́чна гру́па
metanilpotent ~ = метанільпоте́нтна гру́па
methyl ~ = мети́лова гру́па
minimax ~ = мініма́ксова гру́па
mixed ~ = змі́шана гру́па
moderated neutron ~ = гру́па спові́льнених нейтро́нів
modular ~ = модуля́рна гру́па
monodromy ~ = гру́па монодро́мії
monohedral ~ = моноедри́чна гру́па
multiplicative ~ = мультиплікати́вна гру́па
multiply-connected ~ = багатозв’я́зна гру́па
multiply isomorphic ~ = кра́тно ізомо́рфна гру́па
multiply transitive ~ = кра́тно транзити́вна гру́па
neutron energy ~ = гру́па нейтро́нів пе́вної ене́ргії
nilpotent ~ = нільпоте́нтна гру́па (of class k – класу k)
nitro ~ = нітрогру́па
n-nilpotent ~ = n-нільпоте́нтна гру́па
non-Abelian ~ = неа́белева [некомутати́вна] гру́па
non-closed ~ = неза́мкнена гру́па
non-commutative ~ = некомутати́вна [неа́белева] гру́па
non-compact ~ = некомпа́ктна гру́па
non-denumerable ~ = незліче́нна гру́па
non-Hopfian ~ = него́пфова гру́па
non-modular ~ = немодуля́рна гру́па
non-solvable ~ = нерозв’я́зна гру́па
non-special ~ = неспеція́льна гру́па
octahedral ~ = гру́па окта́едра
one-color (symmetry) ~ = одноко́лірна гру́па (симе́трії)
one-element ~ = одноелеме́нтна гру́па
one-headed ~ = гру́па з одни́м максима́льним норма́льним дільнико́м
one-parameter ~ = однопара́метрова гру́па
ordered ~ = впорядко́вана гру́па
orthogonal ~ = ортогона́льна гру́па
oxirane ~ = епокси́дна гру́па
parameter ~ = гру́па пара́метрів
perfect ~ = доскона́ла гру́па
periodic ~ = періоди́чна гру́па
permutation ~ = гру́па перестано́в [пере́ставок] (of the set M – множини M)
phase ~ = фа́зова гру́па
phenyl ~ = фені́лова гру́па
pinacoidal ~ = пінако́їдна гру́па
plane (symmetry) ~ = (кф) площи́нна гру́па (симе́трії)
Poincaré ~ = гру́па Пуанкаре́
point ~ = точко́ва гру́па
point-symmetry ~ = (кф) точко́ва гру́па (симе́трії), гру́па точко́вої симе́трії
polar ~ = (х.) поля́рна гру́па
polycyclic ~ = поліциклі́чна гру́па
polyhedral ~ = гру́па багатогра́нника
potassium ~ = гру́па ка́лію
primary ~ = пра́ймерна [прима́рна] гру́па (to the prime number p – за простим числом p)
primitive ~ = приміти́вна гру́па
projective ~ = проєкти́вна гру́па
proper orthogonal ~ = власти́ва ортогона́льна гру́па
proper rotation ~ = гру́па власти́вих оберта́нь
prismatic ~ = призмати́чна гру́па
pseudo-free ~ = псевдові́льна гру́па
pseudo-Euclidean ~ = псевдоевклі́дова гру́па
pseudo-orthogonal ~ = псевдоортогона́льна гру́па
pseudo-unitary ~ = псевдоуніта́рна гру́па
pulse ~ = се́рія і́мпульсів
quantum ~ = ква́нтова гру́па
quasi-cyclic ~ = квазици́клічна гру́па
quasi-isomorphic ~ = квазиізомо́рфна гру́па
quasi-linear ~ = квазиліні́йна гру́па
quasi-nilpotent ~ = квазинільпоте́нтна гру́па
quasi-normal ~ = квазинорма́льна гру́па
quasi-ordered ~ = квазивпорядко́вана гру́па
quasi-rotation ~ = гру́па квазиоберта́нь
quasi-topological ~ = квазитопологі́чна гру́па
quaternion ~ = гру́па кватерніо́нів
quotient ~ = фа́ктор(‑)гру́па
radical ~ = радика́лова гру́па
real ~ = ді́йсна гру́па
reducible ~ = звідна́ гру́па
reductive ~ = редукти́вна гру́па
relative homotopy ~ = відно́сна гомото́пна гру́па
renormalization ~ = ренормгру́па, ренормалізаці́йна гру́па
residually finite ~ = фіні́тно [скінче́нно] апроксимо́вна гру́па
resonating ~ = резонівна́ гру́па
resonance(‑energy) neutron ~ = гру́па резона́нсних нейтро́нів
rhombobipyramidal ~ = ромбодипірамі́дна гру́па
rhombohedral ~ = ромбоедри́чна гру́па
rhombopyramidal ~ = ромбопірамі́дна гру́па
rhombotetrahedral ~ = ромботетраедри́чна гру́па
rotation ~ = гру́па оберта́нь
second homotopy ~ = дру́га гомото́пна гру́па
semiregular ~ = напівреґуля́рна гру́па
semisimple ~ = напівпро́ста́ гру́па
semitopological ~ = напівтопологі́чна гру́па
short-period ~ = короткопері́одна гру́па (комет)
Shubnikov ~ = гру́па Шу́бникова [Шу́бнікова]
simple ~ = про́ста́ гру́па
simply connected ~ = однозв’я́зна гру́па
simply ordered ~ = про́сто впорядко́вана гру́па
simply transitive ~ = про́сто транзити́вна гру́па
singular cohomology ~ = гру́па синґуля́рних когомоло́гій
slender ~ = вузька́ гру́па
slow neutron ~ = гру́па пові́льних нейтро́нів
slowing-down neutron ~ = гру́па спові́льнюваних нейтро́нів
solenoid ~ = солено́їдна гру́па
solvable ~ = розв’я́зна гру́па
space (symmetry) ~ = (кф) просторо́ва гру́па (симе́трії)
special ~ = спеція́льна гру́па
spheroidal ~ = (кф) сферо́їдна гру́па
structure ~ = структу́рна гру́па
substitution ~ = гру́па підстано́в(ок) (of degree n – степеня n)
substituent ~ = (х.) замі́щувальна гру́па
sulfo ~ = (х.) сульфогру́па
supersolvable ~ = надрозв’я́зна гру́па
symmetric ~ = симетри́чна гру́па
symmetry ~ = гру́па симе́трій
symmorphic space ~ = симо́рфна просторо́ва гру́па
symplectic ~ = симплекти́чна гру́па (with respect to the form Q – форми Q)
tetragonal-bipyramidal ~ = тетрагона́льно-дипірамі́дна гру́па
tetragonal-pyramidal ~ = тетрагона́льно-пірамі́дна гру́па
tetragonal-scalenohedral ~ = тетрагона́льно-скаленоедри́чна гру́па
tetragonal-tetrahedral ~ = тетрагона́льно-тетраедри́чна гру́па
tetragonal-trapezohedral ~ = тетрагона́льно-трапецоедри́чна гру́па
tetrahedral ~ = гру́па тетра́едра
third homotopy ~ = тре́тя гомото́пна гру́па
topological ~ = топологі́чна гру́па
topologically solvable ~ = топологі́чно розв’я́зна гру́па
toroid ~ = торо́їдна гру́па
torsion ~ = гру́па з за́крутом
torsion-free ~ = безза́крутова гру́па, гру́па без за́круту
torus ~ = торо́їдна гру́па
total homology ~ = по́вна гру́па гомоло́гій
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зна гру́па
totally ordered ~ = цілко́м упорядко́вана гру́па
totally projective ~ = цілко́м проєкти́вна гру́па
total projective ~ = по́вна проєкти́вна гру́па
track ~ = ко́лійна гру́па
transformable ~ = трансформо́вна гру́па
transformation ~ = гру́па пере́творів
transition ~ = (х.) перехі́дна́ гру́па, гру́па перехі́дни́х мета́лів
transitive ~ = транзити́вна гру́па (k-fold, k-plyk разів, k-кратно)
translation ~ = трансляці́йна гру́па, гру́па трансля́цій [перене́сень]
trigonal-bipyramidal ~ = тригона́льно-дипірамі́дна гру́па
trigonal-pyramidal ~ = тригона́льно-пірамі́дна гру́па
trigonal-trapezohedral ~ = тригона́льно-трапецоедри́чна гру́па
trioctahedral ~ = триоктаедри́чна гру́па
tritetrahedral ~ = тритетраедри́чна гру́па
trivial ~ = тривія́льна гру́па
twisted ~ = твісто́вана гру́па
two-color (symmetry) ~ = двоко́лірна гру́па (симе́трії)
two-dimensional point ~ = двови́мірна точко́ва гру́па
uncountable ~ = незліче́нна гру́па
unimodular ~ = унімодуля́рна гру́па
unipotent ~ = уніпоте́нтна гру́па
unit ~ = одини́чна гру́па, гру́па одини́ць
unitary ~ = уніта́рна гру́па
unity ~ = одини́чна [тривія́льна] підгру́па; нульова́ підгру́па
universal covering ~ = універса́льна накрива́льна гру́па
unordered ~ = невпорядко́вана гру́па
upper triangular ~ = гру́па ве́рхніх трику́тних ма́триць
vinyl ~ = віні́льна гру́па
wave-vector ~ = гру́па хвильово́го ве́ктора
Weyl ~ = Ва́йлева [Ве́йлева] гру́па
Wittke-Garrido ~ = гру́па Ві́тке-Ґари́до
zero ~ = нульгру́па, нульова́ гру́па
module 1. (матем.) мо́дуль (over – над) || мо́дульний 2. (техн.) мо́дуль, блок, ву́зол; пла́та
['mɒdjuːl, 'mɑːdʒuːl]
~ of boundaries = мо́дуль меж
~ of homomorphisms = мо́дуль гомоморфі́змів
~ over a polynomial ring = мо́дуль над кільце́м многочле́нів
~ with differentiation = диференці́йний мо́дуль, мо́дуль із диференціюва́нням
~ with operators = опера́торний мо́дуль, мо́дуль з опера́торами
~ without torsion = (матем.) безза́крутовий мо́дуль, мо́дуль без за́круту
algebra ~ = мо́дуль над а́лґеброю
bigraded ~ = біґрадуйо́ваний мо́дуль
card ~ = знімна́ [замі́нна] пла́та
difference ~ = фа́ктор-мо́дуль
electronic ~ = електро́нний блок
extension ~ = (матем.) надмо́дуль
factor ~ = фа́ктор-мо́дуль
faithful ~ = то́чний мо́дуль
free ~ = ві́льний мо́дуль
hardware ~ = апара́тний мо́дуль
measurement ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] блок
n-graded ~ = n-кра́тно (про)ґрадуйо́ваний мо́дуль
non-unital left ~ = лі́вий псевдомо́дуль
non-unital right ~ = пра́вий псевдомо́дуль
nuclear instrument ~ = мо́дуль я́дерного при́ладу
operator ~ = опера́торний мо́дуль
periodic ~ = періоди́чний мо́дуль
permutation ~ = пермутаці́йний мо́дуль
plug-in ~ = знімни́й [замі́нний] мо́дуль/блок
polynomial ~ = мо́дуль над кільце́м многочле́нів
projective ~ = проєкти́вний мо́дуль
quotient ~ = фа́ктор-мо́дуль
replaceable ~ = знімни́й [замі́нний] мо́дуль; знімни́й [замі́нний] блок
residue class ~ = мо́дуль ли́шку
ring ~ = мо́дуль над кільце́м
semisimple ~ = напівпро́сти́й мо́дуль
simple ~ = про́сти́й мо́дуль
torsion ~ = (матем.) мо́дуль за́круту
torsion-free ~ = (матем.) безза́крутовий мо́дуль, мо́дуль без за́круту
relation 1. співвідно́шення, зв’язо́к (between x and y, of x to y – між x та y) 2. зале́жність 3. відпові́дність 4. стосу́нок, доти́чність (to – до) ■ in ~ to стосо́вно (чогось, до чогось)
[rɪ'leɪʃn]
~ in parametric form = параметри́чна зале́жність, параметри́чний зв’язо́к
Abbe ~ = співвідно́шення А́бе
anticommutation ~ = антикомутати́вне співвідно́шення
approximate ~ = прибли́зне співвідно́шення
approximated ~ = набли́жене [апроксимо́ване] співвідно́шення
approximation ~ = апроксимаці́йне [апроксимува́льне, наближа́льне] співвідно́шення
arbitrary ~ = дові́льне співвідно́шення
associative ~ = асоціяти́вний зв’язо́к
associativity ~ = співвідно́шення асоціяти́вности
asymptotic ~ = асимптоти́чне співвідно́шення
Batchinsky ~ = (фіз. плинів) співвідно́шення Бачи́нського
Bethe-Weizsäcker ~ = співвідно́шення Бе́те-Ва́йцзекера
binary ~ = біна́рне (спів)відно́шення
boson commutation ~s = комутати́вні співвідно́шення для бозо́нів
Callen-Welton ~ = співвідно́шення [фо́рмула] Ка́лена-Ве́лтона
causal ~ = див. causality ~
causality ~ = співвідно́шення причино́вости, причино́вий [причино́во-наслідко́вий] зв’язо́к, рівня́ння причино́вого [причино́во-наслідко́вого] зв’язку́
characteristic ~ = характеристи́чне співвідно́шення
classical ~ = класи́чне [неква́нтове, нерелявісти́чне] співвідно́шення
Cochran ~ = Ко́кренове співвідно́шення
commutation ~ = комутати́вне співвідно́шення
congruence ~ = співвідно́шення конґруе́нтности
conservation ~ = зако́н збере́ження
consistency ~ = умо́ва згі́дности [сумі́сности], умо́ва несупере́чливости
constitutive ~ = матерія́льне співвідно́шення
de Broglie ~ = співвідно́шення де Бро́йля
derivable ~ = вивідне́ співвідно́шення
derived ~ = ви́ведене [втори́нне] співвідно́шення
dimensional ~ = розмі́рнісне співвідно́шення
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне співвідно́шення
direct ~ = прями́й стосу́нок (to – до), прями́й зв’язо́к (to – з)
dispersion ~ = дисперсі́йне співвідно́шення
distance-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ві́дстань-сві́тність
dyadic ~ = біна́рне (спів)відно́шення
dynamic ~ = динамі́чне співвідно́шення
empirical ~ = емпіри́чне співвідно́шення
equivalence ~ = співвідно́шення еквівале́нтности
explicit ~ = я́вне співвідно́шення
fermion anticommutation ~s = антикомутати́вні співвідно́шення для ферміо́нів
fluctuation-dissipation ~ = флюктуаці́йно-дисипати́вне співвідно́шення
functional ~ = функці́йна зале́жність; функціона́льне співвідно́шення
fundamental ~ = засадни́че співвідно́шення
generalized ~ = узага́льнене співвідно́шення
Goldberger-Treiman ~ = співвідно́шення Ґо́лдберґера-Тре́ймена
Hagen-Rubens ~ = співвідно́шення Га́ґена-Ру́бенса
homomorphic ~ = відно́шення гомоморфі́зму
Hugoniot ~s = співвідно́шення Юґо́ніо [Гюґо́ніо]
hydrodynamical ~ = гідродинамі́чне співвідно́шення
hyperscaling ~ = гіперске́йлінгове [гіпермасшта́бне] співвідно́шення
identical ~ = тото́жність
implicit ~ = нея́вне співвідно́шення
input/output ~ = співвідно́шення вхід/ви́хід
integral ~ = інтеґра́льне співвідно́шення
integrated ~ = (про)інтеґро́ване співвідно́шення
invariant ~ = інварія́нтне співвідно́шення
inverse ~ = обе́рнене співвідно́шення; обе́рнена пропорці́йність; обе́рнена зале́жність
inverse-square ~ = обе́рнена пропорці́йність квадра́тові (величини)
Kelvin ~s = Ке́л(ь)вінові співвідно́шення
kinematic ~ = кінемати́чне співвідно́шення
kinetic ~ = кінети́чне співвідно́шення
Klein-Rosseland ~s = співвідно́шення Кля́йна-Ро́сленда
Kramers-Kronig ~ = співвідно́шення Кра́мерса-Кро́ніґа
Kummer ~ = Ку́мерове співвідно́шення
linear ~ = ліні́йне співвідно́шення
logical ~ = логі́чне співвідно́шення
Lorentz ~ = Лоре́нцове співвідно́шення
Lyddane-Sachs-Teller ~ = співвідно́шення Лі́дейна-Закса-Те́лера
Manley-Rowe ~ = співвідно́шення Ме́нлі-Ро́у
mass ~ = співвідно́шення мас (частинок)
mass-energy ~ = співвідно́шення між ене́ргією і ма́сою (Айнштайнове)
mass-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-сві́тність
mass-luminosity-radius ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-сві́тність-ра́діус
mass-radius ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-ра́діус
master ~ = основне́ співвідно́шення (теорії тощо)
matrix ~ = ма́тричне співвідно́шення
membership ~ = співвідно́шення нале́жности
model-independent ~ = моделенезале́жне співвідно́шення
nonlinear ~ = неліні́йне співвідно́шення
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне співвідно́шення
nonrenormalized ~ = неперенормо́ване співвідно́шення
nontransitive ~ = нетранзити́вне співвідно́шення
numerical ~ = числове́ співвідно́шення
one-to-one ~ = взає́мно однозна́чне [о́дно-однозна́чне] співвідно́шення, взає́мно-однозна́чна [о́дно-однозна́чна] відпові́дність
Onsager reciprocal ~ = О́нзаґерове співвідно́шення
operator ~ = опера́торне співвідно́шення
order ~ = (спів)відно́шення поря́дку
orientation ~ = орієнтаці́йне співвідно́шення
parametric ~ = параметри́чна зале́жність, параметри́чний зв’язо́к
period-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] пері́од-сві́тність
permutation ~ = переста́вне співвідно́шення
phenomenological ~ = феноменологі́чне співвідно́шення
polyadic ~ = багаточле́нне співвідно́шення
precedence ~ = співвідно́шення передува́ння [пріорите́тів]
preference ~ = співвідно́шення перева́г
projective ~ = проєкти́вна відпові́дність
quantum ~ = ква́нтове співвідно́шення
range-energy ~ = співвідно́шення між про́бі́гом та ене́ргією, зале́жність про́бігу від ене́ргії
reciprocal ~ = обе́рнене співвідно́шення
reciprocity ~ = співвідно́шення взає́мности
recurrence ~ = рекуре́нтне співвідно́шення
recursion ~ = рекурси́вне співвідно́шення
redshift-distance ~ = (астр.) зале́жність черво́ного змі́щення [зсу́ву] від ві́дстані
reflexive ~ = оборо́тне співвідно́шення
relativistic ~ = релятивісти́чне співвідно́шення
renormalized ~ = перенормо́ване співвідно́шення
scaling ~ = ске́йлінгове [масшта́бне] співвідно́шення
semiempirical ~ = напівемпіри́чне співвідно́шення
similarity ~ = крите́рій поді́бности (математичний)
similitude ~ = крите́рій поді́бности [відпові́дности] (фізичний)
single-valued ~ = взає́мно-однозна́чне [о́дно-однозна́чне] співвідно́шення, взає́мно-однозна́чна [о́дно-однозна́чна] відпові́дність
stoichiometric ~ = стехіометри́чне співвідно́шення
stress-strain ~ = деформацієнапру́гове співвідно́шення, співвідно́шення між напру́гою [напру́женням] і деформа́цією
Sverdrup ~ = Све́рдрупове співвідно́шення
symmetric ~ = симетри́чне співвідно́шення
symmetry ~ = співвідно́шення симе́трії
ternary ~ = терна́рне [тричле́нне] співвідно́шення
thermodynamic ~ = термодинамі́чне співвідно́шення
total ~ = скрізь ви́значене співвідно́шення; універса́льне співвідно́шення
transitive ~ = транзити́вне співвідно́шення
uncertainty ~ = співвідно́шення неви́значеностей
universal ~ = універса́льне співвідно́шення
variational ~ = варіяці́йне співвідно́шення
Weinreich ~ = Ва́йнрайхове співвідно́шення
rule 1. пра́вило ■ as a ~ зазвича́й, звича́йно, як пра́вило; by the ~s за пра́вилами; to obey a ~ вико́нувати пра́вило; to break a ~ пору́шувати пра́вило 2. при́нцип; но́рма; при́пис 3. керува́ти; контролюва́ти ■ to ~ out виключа́ти//ви́ключити, відкида́ти//відки́нути (можливість тощо) 4. ліні́йка || ліні́йковий || лініюва́ти//полініюва́ти, графи́ти//пографи́ти ■ to ~ off відокре́млювати//відокре́мити ри́скою
[ruːl]
~s of arithmetic = аритмети́чні пра́вила, пра́вила аритмети́чних дій
~ of assignment = пра́вило зіставля́ння
~ of averaging = пра́вило усере́днювання
~s of calculation = пра́вила обчи́слювання [розраху́нку]
~ of inference = пра́вило виво́дження, пра́вило отри́мування (логі́чного) ви́сновку
~s of operation = пра́вила (аритмети́чних) опера́цій
~ of permutation = пра́вила переставля́ння
~s of procedure = реґла́мент
~ of proportion = пра́вило трьох
~s of punctuation = (матем.) пра́вила дужо́к, пра́вила опера́цій з дужка́ми
~s of rounding = пра́вила заокру́глювання
~ of signs = пра́вило зна́ків
~ of three = (for a proportion) пра́вило трьох, основна́ власти́вість пропо́рцій
~ of thumb = 1. емпіри́чне пра́вило 2. куста́рний спо́сіб
additivity ~ = пра́вило адити́вности
Amagat-Leduc ~ = пра́вило Амаґа́-Леду́ка
Ampère ~ = Ампе́рове пра́вило, пра́вило ґвинта́
anticommutation ~ = антикомутаці́йне співвідно́шення
approximate ~ = набли́жене пра́вило
Aston (whole-number) ~ = А́стонів зако́н (ці́лих чи́сел)
asymptotic selection ~ = асимптоти́чне пра́вило добира́ння [добо́ру]
Badger ~ = Бе́джерове пра́вило
Barlow ~ = пра́вило Ба́рлоу
calculation ~s = пра́вила обчи́слювання [розраху́нку]
chain ~ = ланцюго́ве пра́вило, пра́вило диференціюва́ння складно́ї фу́нкції
choice ~ = пра́вило ви́бору
circular slide ~ = кругова́ логаритмі́чна ліні́йка
combination ~ = зако́н компози́ції [мно́ження]
commutation ~ = комутаці́йне співвідно́шення
comparing ~ = масшта́бна ліні́йка; масшта́б, міри́ло
composition ~ = зако́н компози́ції [мно́ження]
corkscrew ~ = пра́вило (пра́вого) ґвинта́, пра́вило бура́вчика
Cramer ~ = Кра́мерове пра́вило
Curie-Wulf ~ = пра́вило Кюрі́-Ву́льфа
decision ~ = пра́вило прийма́ння рі́шень
de Gua ~ = пра́вило де Ґуа́
diffraction phase ~ = (яф) дифракці́йне пра́вило фаз
Dühring ~ = Дю́ринґове пра́вило
electrostatic valence ~ = (фх) електростати́чне пра́вило вале́нтностей
empirical ~ = емпіри́чне пра́вило; емпіри́чний зако́н
Eötvös ~ = Е́твешеве пра́вило
Fermi golden ~s = золоті́ пра́вила Фе́рмі
fixed ~ = тверде́ пра́вило
Fleming ~ = Фле́мінґове пра́вило
frequency ~ = пра́вило часто́т (Борове)
Friedel sum ~ = Фриде́леве пра́вило сум
game ~ = пра́вило гри
Gauss-Legendre ~ = пра́вило Ґа́уса-Лежа́ндра
Geiger-Briggs ~ = пра́вило Ґа́йґера-Бри́ґса
Geiger-Nutall ~ = пра́вило [зако́н] Ґа́йґера-На́тола
generalized sum ~ = узага́льнене пра́вило сум
Gibbs (phase) ~ = Ґі́бсове пра́вило (фаз)
golden ~ = (матем.) пра́вило трьох
Goodenough-Kanamori-Anderson ~s = пра́вила Ґу́денафа-Канамо́рі-А́ндерсона
Göthert β2 ~ = Ґе́тертове пра́вило
hard-and-fast ~ = жорстке́ [стро́ге, непору́шне] пра́вило
Harkin ~ = пра́вило Га́ркіна
Hume-Rothery ~s = пра́вила Юм-Ро́зері
Hund ~s = Га́ндові [Гу́ндові] пра́вила
interpolation ~ = пра́вило інтерполя́ції
interval ~ = пра́вило інтерва́лів
Jurin ~ = Джу́ренове пра́вило
Itô ~ = пра́вило І́то
Kohler ~ = Ко́лерове пра́вило
Kundt ~ = Ку́ндтове пра́вило
Lanchester ~ = Ле́нчестерове [Ланче́стерове] пра́вило
Landé ~ = пра́вило Ланде́
Laporte selection ~ = Лапо́ртове пра́вило добира́ння
Leibnitz ~ = Ля́йбніцове [Ле́йбніцове] пра́вило
left-hand ~ = пра́вило лі́вої руки́
lever ~ = пра́вило ва́желя
l’Ho(s)pital ~ = пра́вило Лопіта́ля
Linde ~ = пра́вило Лі́нде
Mattauch ~ = Ма́таухове пра́вило
Matthias ~ = Ме́таєсове пра́вило
Matthiessen ~ = Ме́тисенове пра́вило
measuring ~ = масшта́бна ліні́йка; масшта́б, міри́ло
mixture-cross ~ = (фх) пра́вило хреста́ (змі́шування)
mnemonic ~ = мнемоні́чне пра́вило
Morrison ~ = Мо́рисонове пра́вило
multiplet intensity ~ = пра́вило інтенси́вностей мультипле́ту
multiplication ~ for determinants = пра́вило мно́ження визначникі́в, теоре́ма про мно́ження визначникі́в
Nap(i)er ~ = Не́(й)перове пра́вило
Nernst-Thomson ~ = пра́вило Не́рнста-То́мсона
Neumann-Kopp ~ = пра́вило Но́ймана-Ко́па
node ~ = пра́вило вузлі́в
noncrossing ~ = пра́вило неперети́нности (кривих потенціяльної енергії електронних станів двоатомної молекули)
Nordheim ~ = Но́рдгаймове пра́вило
octet ~ = окте́тне пра́вило
operating ~s = пра́вила експлуата́ції
operation ~s = пра́вила експлуата́ції
parabolic ~ = пра́вило пара́бол, фо́рмула пара́бол (Симпсонова)
parity selection ~s = пра́вила добира́ння [добо́ру] для па́рности
Pauling ~ = По́лінґове пра́вило
permutation ~s = пра́вила переставля́ння
phase ~ = пра́вило фаз
pole bypass ~ = пра́вило обхо́ду полюсі́в
Prandtl-Glauert ~ = пра́вило Пра́ндтля-Ґла́уерта
priority ~ = (фх) пра́вило пріорите́тности
quantization ~ = пра́вило квантува́ння
Ramsay-Young ~ = пра́вило Ре́мзі-Я́нґа [Рамза́я-Ю́нґа]
reacting bonds ~s = пра́вила реагівни́х зв’язкі́в
retractable ~ = руле́тка
right-hand ~ = пра́вило пра́вої руки́
rotational sum ~ = пра́вило сум для оберто́вих спе́ктрів
rounding ~ = пра́вило заокру́глювання
Routh ~ = Ра́утове [Ру́тове] пра́вило
scale ~ = масшта́бна ліні́йка
selection ~ = пра́вило добира́ння [добо́ру]
Simpson ~ = Си́мпсонове пра́вило
Slater ~ = Сле́йтерове пра́вило
slide ~ = логаритмі́чна ліні́йка
standing ~ = встано́влене [уста́лене, чи́нне] пра́вило
stochastic chain ~ = ланцюго́ве пра́вило для стохасти́чних проце́сів (Іто)
Stokes ~ = Сто́уксове [Сто́ксове] пра́вило
straight slide ~ = пряма́ логаритмі́чна ліні́йка
stringent ~ = стро́ге [обов’язко́ве] пра́вило
substitution ~ = пра́вило [фо́рмула] замі́ни змі́нних, пра́вило [фо́рмула] підставля́ння
sum ~ = пра́вило сум
summation ~ = пра́вило підсумо́вування, пра́вило обчи́слювання сум
superselection ~ = пра́вило супердобира́ння [супердобо́ру]
Teller-Redlich ~ = пра́вило Те́лера-Ре́дліха
Thomas-Reiche-Kuhn (sum) ~ = пра́вило (сум) То́маса-Ра́йхе-Ку́на
three-eighths ~ = пра́вило [фо́рмула] трьох во́сьмих
transformation ~ = пра́вило перетво́рювання
trapezoidal ~ = пра́вило [фо́рмула] трапе́цій
Trouton ~ = Тра́утонове [Труто́нове] пра́вило
valence ~ = пра́вило вале́нтностей
vibrational sum ~ = пра́вило сум для коливни́х спе́ктрів
Walden ~ = Во́лденове [Вальде́нове] пра́вило
weighing ~s = пра́вила врахо́вування ваги́ (результатів міряння)
whole-number ~ = пра́вило ці́лих чи́сел (для атомної ваги)
symmetry 1. симе́трія (with respect to – відносно; under – щодо) || симетрі́йний ■ for ~ reasons з міркува́нь симе́трії; for the sake of ~ зара́ди симе́трії 2. інварія́нтність (with respect to – відносно; under – щодо) 3. симетри́чність
['sɪmətri]
~ of a group = групова́ симе́трія, симе́трія гру́пи
~ under coordinate transformations = симе́трія що́до перетво́рення координа́т
~ under a gauge transformation = симе́трія що́до калібрува́льного перетво́рення
~ under space and time translations = симе́трія що́до просторо́вих та часови́х трансля́цій
~ under time reversal = симе́трія що́до обе́рнення ча́су
algebraic ~ = алґебри́чна симе́трія
approximate ~ = набли́жена симе́трія
asymptotic ~ = асимптоти́чна симе́трія
axial ~ = осесиме́трія, аксі́йна [ві́сна, осьова́] симе́трія, симе́трія відно́сно о́сі
azimuthal ~ = а́зимутна симе́трія
bilateral ~ = дзерка́льна симе́трія
biradial ~ = бісиме́трія, бірадія́льна симе́трія
black-white ~ = чо́рно-бі́ла симе́трія
broken ~ = пору́шена симе́трія
central ~ = центросиме́трія, центра́льна симе́трія, симе́трія відно́сно це́нтру [то́чки]
charge(‑conjugation) ~ = зарядосиме́трія, симе́трія що́до (опера́ції) заря́дового спря́ження
chiral ~ = хіра́льна симе́трія
circular ~ = колова́ симе́трія, симе́трія відно́сно ко́ла
color ~ = ко́лірна симе́трія
conformal ~ = конфо́рмна симе́трія
continuous ~ = непере́рвна симе́трія
continuous rotational ~ = непере́рвна оберто́ва симе́трія
continuous translational ~ = непере́рвна трансляці́йна симе́трія
crossing ~ = кро́с(инг)-симе́трія
crystal ~ = 1. симе́трія криста́лу 2. кристалі́чна симе́трія
cubic ~ = кубі́чна симе́трія
cyclic ~ = циклосиме́трія, циклі́чна симе́трія
cylindrical ~ = циліндри́чна симе́трія
diffraction ~ = дифракці́йна симе́трія (кристалу)
dilation ~ = дилатаці́йна [розтяго́ва] симе́трія
disallowed ~ = заборо́нена симе́трія
discrete ~ = дискре́тна симе́трія
dual ~ = дуа́льна симе́трія
dynamical ~ = динамі́чна симе́трія
electroweak ~ = електрослабка́ симе́трія, симе́трія електромагне́тної та слабко́ї взаємоді́ї
exact ~ = то́чна [стро́га] симе́трія
exchange ~ = обмі́нна симе́трія, обмі́нне ви́родження
flavor ~ = арома́това симе́трія
fundamental ~ = фундамента́льна симе́трія
gauge ~ = калібрува́льна симе́трія
generalized ~ = узага́льнена симе́трія
global ~ = глоба́льна симе́трія
group ~ = групова́ симе́трія, симе́трія гру́пи
hemihedral ~ = геміедра́льна [моноедри́чна] симе́трія
hexagonal ~ = гексагона́льна симе́трія
hidden ~ = прихо́вана [нея́вна] симе́трія
higher ~ = ви́ща симе́трія (than – за)
higher-order ~ = симе́трія ви́щого поря́дку (than – за)
highest ~ = найви́ща симе́трія
highest-order ~ = симе́трія найви́щого поря́дку
icosahedral ~ = ікосаедри́чна симе́трія
interaction ~ = симе́трія взаємоді́ї
internal ~ = вну́трішня симе́трія
intrinsic ~ = власти́ва [вну́трішня] симе́трія
inversion ~ = інверсі́йна симе́трія, симе́трія що́до обе́рнення просторо́вих координа́т
latent ~ = прихо́вана [нея́вна] симе́трія
left-right ~ = лі́во-пра́ва симе́трія
local ~ = лока́льна симе́трія
lower ~ = ни́жча симе́трія, симе́трія ни́жчого поря́дку
lowest ~ = найни́жча симе́трія, симе́трія найни́жчого поря́дку
magnetic ~ = магне́тна симе́трія
manifest ~ = я́вна симе́трія
mirror ~ = дзерка́льна симе́трія
monoclinic ~ = моноклі́нна симе́трія
n-fold ~ = симе́трія n-го поря́дку
orbit ~ = симе́трія орбі́ти, орбіто́ва симе́трія
orbital ~ = симе́трія орбіта́лі, орбіта́льна симе́трія
orthorhombic ~ = орторомбі́чна симе́трія
perfect ~ = то́чна [непору́шена, доскона́ла] симе́трія
permutation ~ = перестано́вна симе́трія, симе́трія щодо переставля́ння
plane ~ = симе́трія відно́сно площини́
point ~ = точко́ва симе́трія
quark-lepton ~ = кварк-лепто́нна симе́трія
quartic ~ = симе́трія четве́ртого поря́дку
radial ~ = радія́льна [промене́ва] симе́трія
radial ~ in three dimensions = сфери́чна симе́трія
radial ~ in two dimensions = колова́ симе́трія
reduced ~ = зни́жена симе́трія, симе́трія ни́жчого поря́дку
reflection ~ = дзерка́льна [відбиттє́ва] симе́трія, симе́трія відно́сно площини́
rotary-inversion ~ = інверсі́йно-поверто́ва симе́трія
rotation(al) ~ = оберто́ва симе́трія, симе́трія що́до оберта́ння
rotation-reflection ~ = дзерка́льно-оберто́ва симе́трія
rotatory-reflection ~ = дзерка́льно-поверто́ва симе́трія
rotoinversion ~ = інверсі́йно-поверто́ва симе́трія
rotoreflection ~ = дзерка́льно-поверто́ва симе́трія
scaling ~ = масшта́бна симе́трія
Shubnikov ~ = симе́трія Шу́бникова
skew ~ = антисиме́трія, скісносиметри́чність
space ~ = просторо́ва симе́трія
space-inversion ~ = симе́трія що́до обе́рнення просторо́вих координа́т
space-reflection ~ = 1. симе́трія що́до обе́рнення просторо́вих координа́т 2. па́рність (хвильової функції)
space-time ~ = просторочасова́ симе́трія
specular ~ = дзерка́льна симе́трія
spontaneously broken ~ = спонта́нно пору́шена симе́трія
spherical ~ = сферосиме́трія, сфери́чна симе́трія
tetrad ~ = симе́трія четве́ртого поря́дку
tetragonal ~ = тетрагона́льна симе́трія, симе́трія четве́ртого поря́дку
tetrahedral ~ = тетраедра́льна симе́трія
time(-reflection) ~ = часова́ симе́трія, симе́трія що́до обе́рнення ча́су
time-reversal ~ = часова́ симе́трія, симе́трія що́до обе́рнення ча́су
translation ~ = трансляці́йна симе́трія, симе́трія що́до перено́шення
trigonal ~ = тригона́льна симе́трія
unbroken ~ = непору́шена симе́трія
unitary ~ = уніта́рна симе́трія
up-down ~ = ве́рхньо-ни́жня симе́трія
vacuum ~ = симе́трія ва́кууму
weak(‑interaction) ~ = слабка́ симе́трія, симе́трія слабко́ї взаємоді́ї

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

гру́па 1. (матем.) group (порядку n – of order n; форми Q – with respect to the form Q) 2. (частинок тощо, зокрема жмуток) bunch 3. (порція, сукупність) batch 4. (скупчення, кластер) cluster 5. (набір) complex; group 6. (пристроїв) bank 7. (слів) block 8. (людей, що разом працюють) team
А́белева ~ = Abelian [commutative] group (скінченного рангу – of finite rank; однакового рангу – of equal rank)
абсолю́тно про́ста́ ~ = absolutely simple group
абстра́ктна ~ = abstract group
~ автоморфі́змів = automorphism group, group of automorphisms
адити́вна ~ = additive group
~ актино́їдів = actinide series
алґебри́чна ~ = algebraic group (означена над k – defined over k)
альтернівна́ ~ = alternating group
аналіти́чна ~ = analytic group
ангармоні́чна ~ = anharmonic group
~ арома́тів = flavor group
афі́нна ~ = affine group
~ афі́нних пере́творів = affine group
~ багатогра́нника = polyhedral group
багатозв’я́зна ~ = multiply-connected group
безза́крутова ~ = torsion-free group
~ без круті́ння = див. беззакрутова ~
безрозмі́рнісна ~ = dimensionless group
бікомпа́ктна ~ = bicompact group
~ бо́ру-алюмі́нію = boron group
~ Браве́ = Bravais group
~ вака́нсій = vacancy cluster
Ва́йлева [Ве́йлева] ~ = Weyl group
~ ве́рхніх трику́тних ма́триць = upper triangular group
~ високоенергети́чних нейтро́нів = high-energy neutron group
відно́сна гомото́пна ~ = relative homotopy group
ві́льна ~ = free group
віні́льна ~ = vinyl group
~ Ві́тке-Ґари́до = Wittke-Garrido group
власти́ва ортогона́льна ~ = proper orthogonal group
~ власти́вих оберта́нь = group of proper rotations, proper rotation group
~ власти́вих ортогона́льних пере́творів = group of proper orthogonal transformations
~ вну́трішніх гомоло́гій = cobordism group
впорядко́вана ~ = ordered group
вузька́ ~ = slender group
~ гала́ктик = cluster of galaxies
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamiltonian group
гексагона́льно-дипірамі́дна ~ = hexagonal-bipyramidal group
гексагона́льно-пірамі́дна ~ = hexagonal-pyramidal group
гексагона́льно-трапецоедри́чна ~ = hexagonal-trapezohedral group
~ гекса́едра = hexahedral group
гексатетраедри́чна ~ = hex(a)tetrahedral group
гексоктаедри́чна ~ = hexoctahedral group
гетероциклі́чна ~ = heterocyclic group
гідрокси́льна ~ = hydroxyl (group)
гіперекспоненці́йна ~ = hyperexponential group
гіперметри́чна топологі́чна ~ = hypermetric topological group
гіперциклі́чна ~ = hypercyclic group
глоба́льна ~ = global group
голоедри́чна точко́ва ~ = holohedral point group
~ голоно́мій = holonomy group
~ гомоло́гій = homology group
~ гомоморфі́змів = group of homomorphisms
гомомо́рфна ~ = homomorphic group
~ гомото́пій = homotopy group (з позначеною точкою x0 – with base point x0)
Го́пфова ~ = Hopfian group
~ Ґалуа́ = Galois group
ґрадуйо́вана ~ = graded group
ґратко́во впорядко́вана ~ = lattice-ordered group
ґратко́во гомомо́рфна ~ = lattice-homomorphic group
Ґро́тендикова ~ = Grothendieck gorup
двови́мірна точко́ва ~ = two-dimensional point group
двоко́лірна ~ (симе́трії) = two-color (symmetry) group
дигексагона́льно-дипірамі́дна ~ = bihexagonal-bipyramidal group
дигексагона́льно-пірамі́дна ~ = bihexagonal-pyramidal group
дидодекаедри́чна ~ = bidodecahedral group
динамі́чна ~ = dynamical group
дискре́тна ~ = discrete group
дискре́тна ~ симе́трії = discrete symmetry group
дитетрагона́льно-дипірамі́дна ~ = bitetragonal-bipyramidal group
дитетрагона́льно-пірамі́дна ~ = bitetragonal-pyramidal group
дитригона́льно-дипірамі́дна ~ = bitrigonal-bipyramidal group
дитригона́льно-пірамі́дна ~ = bitrigonal-pyramidal group
дитригона́льно-скаленоедри́чна ~ = bitrigonal-scalenohedral group
~ дифеоморфі́змів = group of diffeomorphisms
~ діе́дра = dihedral group
діедри́чна безві́сна ~ = dihedral nonaxial group
діедри́чна осьова́ ~ = dihedral axial group
ді́йсна ~ = real group
~ діягона́льних ма́триць = diagonal group
довгопері́одна ~ = (комет) long-period group
~ додека́едра = dodecahedral group
долу́чена ~ = adjoint group
~ доме́нів = cluster of domains
доповня́льна ~ = complementary group
доскона́ла ~ = perfect group
~ дослі́дників = research team
дру́га гомото́пна ~ = second homotopy group
дуа́льна ~ = dual group
Евклі́дова ~ = Euclidean group
експоненці́йна ~ = exponential group
~ енергети́чних нейтро́нів = energy [energetic] neutron group
епокси́дна ~ = epoxide [oxirane] group
Ермі́това ~ = Hermitian group
~ зага́яних нейтро́нів = delayed neutron group
замі́щувальна ~ = (х.) substituent group
за́мкнена ~ = closed group
~ затри́маних нейтро́нів = delayed neutron group
зату́лена ~ = (х.) eclipsed group
звідна́ ~ = reducible group
~ (і)з за́крутом = torsion group
зліче́нна ~ = countable [enumerable, denumerable] group
~ (і)з круті́нням = torsion group
змі́шана ~ = mixed group
~ (і)з необме́женим ді́ленням = divisible group
знакозмі́нна ~ = alternating group
~ (і)з одни́м максима́льним норма́льним дільнико́м = one-headed group
~ ідеа́лів = ideal group
ізометри́чна ~ = isometry group, group of isometry
~ ізоме́трій = isometry group, group of isometry
ізомо́рфна ~ = isomorphic group
~ ізотропі́ї = isotropy group
~ ікоса́едра = icosahedral group
імприміти́вна ~ = imprimitive group
~ і́мпульсів = pulse train
~ інве́рсії = inversion group
інтеґро́вна ~ = integrable group
інтранзити́вна ~ = intransitive group
інфінітезима́льна ~ = infinitesimal group
~ йо́нів = ion(ic) cluster
калібрува́льна ~ = gauge group
~ калібрува́льних пере́творів = gauge(-transformation) group
~ ка́лію = potassium group
карбоні́льна ~ = carbonyl group
карбокси́льна ~ = carboxyl, carboxy(l) group
квазивпорядко́вана ~ = quasi-ordered group
квазиізомо́рфна ~ = quasi-isomorphic group
квазиліні́йна ~ = quasi-linear group
квазинільпоте́нтна ~ = quasi-nilpotent group
квазинорма́льна ~ = quasi-normal group
~ квазиоберта́нь = quasi-rotation group
квазитопологі́чна ~ = quasi-topological group
квазици́клічна ~ = quasi-cyclic group
ква́нтова ~ = quantum group
~ кватерніо́нів = quaternion group
кватерніо́нна ~ = quaternion group
~ коборди́змів = cobordism group
~ когомоло́гій = cohomology group
~ коефіціє́нтів = coefficient group, group of coefficients
ко́лійна ~ = track group
ко́лірна ~ симе́трій = color symmetry group
~ кольорі́в = color group
компа́ктна ~ = compact group
ко́мплексна ~ = complex group
комутати́вна ~ = commutative [Abelian] group (скінченного рангу – of finite rank; однакового рангу – of equal rank)
контро́льна ~ = control group
конфо́рмна ~ = conformal group
~ конфо́рмних пере́творів = conformal group
короткопері́одна ~ = (комет) short-period group
кра́тно ізомо́рфна ~ = multiply isomorphic group
кра́тно транзити́вна ~ = multiply transitive group
кристалографі́чна ~ = crystal-symmetry group
~ лантано́їдів = lanthanide group
~ Ла́уе = див. ~ Ляуе
~ Лі = Lie group
ліні́йна ~ = linear group
~ ліні́йних пере́творів = group of linear transformations
ліні́йно впорядко́вана ~ = linearly ordered group
~ лічи́льників = bank of counters
лока́льна ~ = local group (у точці х – of x)
лока́льно Евклі́дова ~ = locally Euclidean group
лока́льно ізомо́рфна ~ = locally isomorphic group
~ лока́льної симе́трії = local symmetry group
лока́льно компа́ктна ~ = locally compact group
лока́льно норма́льна ~ = locally normal group
лока́льно скінче́нна ~ = locally finite group
Ло́ренцова ~ = Lorentz group
~ Ля́уе = Laue group
магне́тна ~ симе́трії = magnetic symmetry group, Shubnikov group
~ магне́тної симе́трії = magnetic symmetry group, Shubnikov group
ма́йже розв’я́зна ~ = almost-solvable group
маси́вна ~ = large group
ма́трична ~ = matrix group
метанільпоте́нтна ~ = metanilpotent group
метациклі́чна ~ = metacyclic group
мети́лова ~ = methyl group
~ мі́ді = copper group
мініма́ксова ~ = minimax group
містко́ва ~ = (х.) bridged group
місце́ва ~ гала́ктик = local cluster of galaxies
мі́шана ~ = див. змішана ~
модуля́рна ~ = modular group
~ монодро́мії = monodromy group
моноедри́чна ~ = monohedral group
мультиплікати́вна ~ = multiplicative group
надрозв’я́зна ~ = supersolvable group
накрива́льна ~ = covering group
напівпро́ста́ ~ = semisimple group
напівреґуля́рна ~ = semiregular group
напівтопологі́чна ~ = semitopological group
~ науко́вців = team of scientists
неа́белева ~ = non-Abelian [non-commutative] group
~ невласти́вих оберта́нь = group of improper rotations, improper rotation group
~ невласти́вих ортогона́льних пере́творів = group of improper orthogonal transformations
невпорядко́вана ~ = unordered group
него́пфова ~ = non-Hopfian group
неза́мкнена ~ = non-closed group
незвідна́ ~ = irreducible group
незліче́нна ~ = uncountable [non-denumerable, non-enumerable] group
~ нейтро́нів (пе́вної ене́ргії) = neutron (energy) group
некомпа́ктна ~ = non-compact group
некомутати́вна ~ = non-commutative [non-Abelian, non-abelian] group
немодуля́рна ~ = non-modular group
непере́рвна ~ = continuous group; (перетворів) continuous transformation group
нерозв’я́зна ~ = non-solvable group
нескінче́нна ~ = infinite group
~ нескінче́нного поря́дку = group of infinite order
неспеція́льна ~ = non-special group
нехо́пфова ~ = див. негопфова ~
~ ни́жніх трику́тних ма́триць = lower triangular group
нільпоте́нтна ~ = nilpotent group (класу k – of class k)
нільпоте́нтна над А́белевими ~ = Abelian-by-nilpotent group
n-нільпоте́нтна ~ = n-nilpotent group
нульова́ ~ = zero group
~ оберта́нь = rotation group, group of rotations
обме́жена А́белева ~ = Abelian group of finite period
~ оборо́тних елеме́нтів = group of invertible elements
~ одини́ць = group of units
одини́чна ~ = unit group
одноелеме́нтна ~ = one-element group
однозв’я́зна ~ = simply connected group
одноко́лірна ~ (симе́трії) = one-color (symmetry) group
однопара́метрова ~ = one-parameter group
~ окта́едра = octahedral group
опера́торна ~ = group with operators
опера́торна ~ симе́трії = group with symmetry operators
ортогона́льна ~ = orthogonal group
~ ортогона́льних пере́творів = group of orthogonal transformations
осно́вна ~ = (х.) basic group
~ пара́метрів = parameter group
~ перене́сень = translation group, group of translations
~ перепле́тень = link group
~ пере́ставок = див. ~ перестанов
~ перестано́в = permutation group (множини M – of the set M)
~ пере́творів = transformation group, group of transformations; (подібности) group of similarity transformations; (симетрії) group of symmetry transformations
~ перехі́дни́х мета́лів = (х.) transition group
періоди́чна ~ = periodic group
площи́нна ~ (симе́трії) = (кф) plane (symmetry) group
пе́рша гомото́пна ~ = first homotopy group
~ підстано́в(ок) substitution group (степеня n – of degree n)
пінако́їдна ~ = pinacoidal group
~ пові́льних нейтро́нів = slow neutron group
по́вна ~ = complete group
по́вна ~ гомоло́гій = total homology group
по́вна ліні́йна ~ = full [complete, general] linear group
по́вна проєкти́вна ~ = total projective group
по́вна унімодуля́рна ~ = full unimodular group
по́кривна ~ = covering group
~ поліе́дра = polyhedral group
поліциклі́чна ~ = polycyclic group
поля́рна ~ = (х.) polar group
~, поро́джена множино́ю елеме́нтів да́них підгру́п = group generated by a given set of subgroups
~, поро́джена трансля́ціями = group generated by translations
похідна́ ~ = derived group
~ працівникі́в = work team/group
приє́днана ~ = див. долучена ~
пра́ймерна ~ = primary group (за простим числом p – to the prime number p)
призмати́чна ~ = prismatic group
прима́рна ~ = див. праймерна ~
приміти́вна ~ = primitive group
~ припі́знених нейтро́нів = delayed neutron group
проєкти́вна ~ = projective group
~ проєктува́льників = design team
про́ста́ ~ = simple group
про́сто впорядко́вана ~ = simply ordered group
про́сто транзити́вна ~ = simply transitive group
просторо́ва ~ антисиме́трії = (кф) black-and-white group
просторо́ва ~ (симе́трії) = (кф) space (symmetry) group
псевдові́льна ~ = pseudo-free group
псевдоевклі́дова ~ = pseudo-Euclidean group
псевдоортогона́льна ~ = pseudo-orthogonal group
псевдоуніта́рна ~ = pseudo-unitary group
~ Пуанкаре́ = Poincaré group
радика́лова ~ = 1. (матем.) radical group 2. (х.) radical
редукти́вна ~ = reductive group
~ резона́нсних нейтро́нів = resonance(-energy) neutron group
резонівна́ ~ = resonating group
ренормалізаці́йна ~ = renormalization group
рідкісноземе́льна ~ = rare earths
розв’я́зна ~ = solvable group
розши́рена ~ = extended group; (унітарна) extended unitary group
ромбодипірамі́дна ~ = rhombobipyramidal group
ромбопірамі́дна ~ = rhombopyramidal group
ромботетраедри́чна ~ = rhombotetrahedral group
ромбоедри́чна ~ = rhombohedral group
~ ру́хів = group of motions/movements
~ свердлови́н = battery of wells
симетри́чна ~ = symmetric group
~ симе́трії дефе́кту = defect symmetry group
~ симе́трії криста́лу = crystal-symmetry group
~ симе́трій = symmetry group, group of symmetries
~ симе́трій Фе́дорова = Fedorov symmetry group, Fedorov group of symmetries
симо́рфна просторо́ва ~ = symmorphic space group
симплекти́чна ~ = symplectic group (форми Q – with respect to the form Q)
~ синґуля́рних когомоло́гій = singular cohomology group
скінче́нна ~ = finite group, group of finite order
скінче́нно апроксимо́вна ~ = residually finite group
скінченнови́значена ~ = finitely presented group
~ скінче́нного поря́дку = finite group, group of finite order
скінченнопоро́джена ~ = finitely generated group
скінченнопредста́вна ~ = finitely presented group
скла́дена ~ = composite group
солено́їдна ~ = solenoid group
спеція́льна ~ = special group; (ортогональна) special orthogonal group; (унітарна) special unitary group
~ спі́льно обро́блюваних ба́йтів = (комп.) gulp
~ спові́льнених нейтро́нів = moderated neutron group
~ спові́льнюваних нейтро́нів = slowing-down neutron group
структу́рна ~ = structure group
структу́рно впорядко́вана ~ = lattice-ordered group
структу́рно гомомо́рфна ~ = lattice-homomorphic group
сферо́їдна ~ = (кф) spheroidal group
твісто́вана ~ = twisted group
тетрагона́льно-дипірамі́дна ~ = tetragonal-bipyramidal group
тетрагона́льно-пірамі́дна ~ = tetragonal-pyramidal group
тетрагона́льно-скаленоедри́чна ~ = tetragonal-scalenohedral group
тетрагона́льно-тетраедри́чна ~ = tetragonal-tetrahedral group
тетрагона́льно-трапецоедри́чна ~ = tetragonal-trapezohedral group
~ тетра́едра = tetrahedral group
топологі́чна ~ = topological group
топологі́чно розв’я́зна ~ = topologically solvable group
торо́їдна ~ = toroid [torus] group
точко́ва ~ = point group; (симетрії) point-symmetry group
~ точко́вої симе́трії = (кф) point(-symmetry) group
~ то́чної симе́трії = exact symmetry group
транзити́вна ~ = transitive group (k разів, k-кратно – k-fold, k-ply)
~ трансля́цій = translation group, group of translations
трансляці́йна ~ = див. ~ трансляцій
~ трансформа́торів = (техн.) transformer bank
трансформо́вна ~ = transformable group
тре́тя гомото́пна ~ = third homotopy group
тривія́льна ~ = trivial group
тригона́льно-дипірамі́дна ~ = trigonal-bipyramidal group
тригона́льно-пірамі́дна ~ = trigonal-pyramidal group
тригона́льно-трапецоедри́чна ~ = trigonal-trapezohedral group
триоктаедри́чна ~ = trioctahedral group
тритетраедри́чна ~ = tritetrahedral group
узага́льнена ~ = generalized group
універса́льна накрива́льна ~ = universal covering group
унімодуля́рна ~ = unimodular group
уніпоте́нтна ~ = unipotent group
уніта́рна ~ = unitary group
фа́зова ~ = phase group
~ Фе́дорова = Fedorov group
фені́лова ~ = phenyl group
фіні́тно апроксимо́вна ~ = residually finite group
фундамента́льна ~ = fundamental group
функці́йна ~ = (х.) functional group
функціона́льна = див. функційна ~
Фу́ксова ~ = Fuchsian group
~ халькоге́нів = chalcogens
характеристи́чна ~ = characteristic group
~ хара́ктерів = character group
~ хвильово́го ве́ктора = wave-vector group
~ хіра́льних симе́трій = chiral symmetry group
хо́пфова ~ = див. Гопфова ~
хромофо́рна ~ = chromophore
циклі́чна ~ = cyclic group
циклова́ ~ = cyclic group
цілко́м незв’я́зна ~ = totally disconnected group
цілко́м проєкти́вна ~ = totally projective group
цілко́м упорядко́вана ~ = totally ordered group
~ части́нок = particle group; (жмуток) particle bunch; (кластер) particle cluster
чо́рно-бі́ла ~ = black-and-white group
шабло́нна ~ = (комп.) constellation
шаро́во екстрема́льна ~ = layer-extremal group
~ швидки́х нейтро́нів = fast neutron group
~ Шу́бникова = [Шу́бнікова] Shubnikov [magnetic] group
мо́ду|ль (-ля) 1. (матем.) module (над – over) ▪ за —лем N modulo N 2. (абсолютне значення) modulus, absolute value, magnitude ▪ за —лем in modulus 3. (показник, характеристика матеріялу, мех.) modulus 4. (елемент конструкції, техн.) module, (construction) unit 5. (комп.) package
адіяба́тний о́б’є́мний ~ пру́жности = adiabatic bulk modulus
апара́тний ~ = (комп.) hardware module
~ аритмети́чної проґре́сії = common difference
безза́крутовий ~ = (матем.) torsion-free module, module without torsion
біґрадуйо́ваний ~ = bigraded module
~ ве́ктора = absolute value [magnitude] of a vector
~ вгамо́вування = modulus of decay
~ ві́дстані = (астр.) distance modulus, modulus of distance
ві́льний ~ = free module
~ всебі́чного сти́снення = (об’ємної деформації) compression modulus
~ гомоморфі́змів = module of homomorphisms
ґвинтови́й ~ пру́жности = helicity modulus
динамі́чний ~ пру́жности = dynamic modulus of elasticity
диференці́йний ~ = module with differentiation
~ ді́йсного числа́ = absolute value [magnitude] of a real number
доти́чний ~ = (пружности) tangential modulus
~ еліпти́чного інтеґра́лу = modulus of an elliptic integral
~ еліпти́чної фу́нкції = modulus of an elliptic function, elliptic function modulus
~ за́круту = (матем.) torsion module
замі́нний ~ = plug-in [replaceable] module
~ згаса́ння = modulus of decay
зги́новий ~ пру́жности = flexural modulus
зги́нокрути́льний ~ пру́жности = flexural-torsional modulus
~ (і)з диференціюва́нням = module with differentiation
~ змі́цнювання = modulus of strain hardening
знімни́й ~ = plug-in [replaceable] module
зрелаксо́ваний ~ пру́жности = relaxed elastic modulus
~ (і)з опера́торами = (матем.) module with operators
зрі́зовий ~ = shear modulus
зсу́вовий ~ пру́жности = modulus of elasticity in shear, rigidity modulus, modulus [coefficient] of rigidity
~ зсу́ву = shear modulus див. тж зсувовий модуль пружности
ізотермі́чний ~ пру́жности = isothermal elasticity modulus
~ імпеда́нсу = scalar impedance
ко́лірний ~ = color modulus
ко́мплексний ~ пру́жности = complex elasticity modulus
~ ко́мплексного числа́ = modulus [absolute value] of a complex number
конвекці́йний ~ = (фіз. плинів) convection modulus
n-кра́тно ґрадуйо́ваний ~ = n-graded module
крути́льний ~ пру́жности = modulus of torsion, torsional modulus
~ круті́ння = 1. (мех.) modulus of torsion, torsional modulus 2. (матем.) torsion module
~ кру́чення див. ~ крутіння
~ ли́шку = residue class module
~ меж = module of boundaries
~ над а́лґеброю = algebra module
~ над кільце́м = ring module; (многочленів) polynomial module, module over a polynomial ring
напівпро́сти́й ~ = semisimple module
~ непере́рвности = modulus of continuity (функції – of a function)
о́б’є́мний ~ пру́жности = bulk modulus (of elasticity)
о́б’є́мний ~ стиска́ння = bulk compression modulus
~ о́б’є́мної деформа́ції = bulk modulus of elasticity, modulus of volume elasticity; compression modulus, modulus of compression; hydrostatic modulus
опера́торний ~ = (матем.) operator module, module with operators
~ пара́метра поря́дку = order-parameter modulus
~ перехо́ду від одніє́ї систе́ми логари́тмів до і́ншої = modulus of a logarithm
періоди́чний ~ = periodic [torsion] module
~ періоди́чности = modulus of periodicity
пермутаці́йний ~ = permutation module
~ пласти́чности plasticity modulus
пло́ский ~ пру́жности = plate modulus
площи́нний ~ пру́жности = plate modulus
подві́йний ~ = bimodule
~ поздо́вжньої пру́жности = axial modulus, modulus of simple longitudinal extension
~ порі́внювання = modulus of congruence
проєкти́вний ~ = projective module
про́сти́й ~ = simple module
~ пру́жности = elastic(ity) modulus, modulus [coefficient] of elasticity
~ пру́жности за всебі́чного сти́ску = bulk modulus of elasticity, modulus of volume elasticity, compression modulus, modulus of compression; hydrostatic modulus
~ пру́жности за згина́ння = flexural modulus
~ пру́жности за зсува́ння = shear modulus, modulus of elasticity in shear, rigidity modulus, modulus [coefficient] of rigidity
~ пру́жности за круті́ння [кру́чення] modulus of torsion, torsional modulus
~ пру́жности за невикона́ння зако́ну Гу́ка = modulus of deformation
~ пру́жности за ро́зтягу = tensile modulus
~ пру́жности пружи́ни = spring modulus
релаксо́ваний ~ пру́жности = relaxed elastic modulus
~ ро́зпаду = modulus of decay
~ розрива́ння = modulus of rupture; (за згинання/крутіння) modulus of rupture in bending/torsion
~ ро́зри́ву = див. ~ розривання
розтяго́вий ~ пру́жности = tensile modulus
~ ро́зтягу = tensile modulus
січни́й ~ = (пружности) secant modulus
~ стиска́ння = compression modulus див. тж стисковий ~ пружности
сти́сковий ~ пру́жности = bulk modulus of elasticity, modulus of volume elasticity, compression modulus, modulus of compression; hydrostatic modulus
то́чний ~ = (матем.) faithful module
~ то́чности = modulus of precision
~ Усе́йна-Фра́нка = Oseen-Frank modulus
~ утра́т = loss modulus
Фра́нків ~ = Frank modulus
Ю́нґів ~ = Young modulus
~ я́дерного при́ладу = nuclear instrument module
переставко́вий permutation, permutational
переставля́ння//переста́влення 1. (переміна місць) interchange, permutation 2. (зміна порядку) reordering 3. (перегруповування) rearrangement 4. (перетасовування) shuffling 5. (транспонування) transposition 6. (з місця на місце) change of place
~ змі́нних = interchange of variables
~ рядкі́в та коло́нок = transposition [interchange] of rows and columns (матриці – of a matrix)
циклі́чне ~ = cyclic interchange [permutation]
переставля́ти//переста́вити 1. (зрушувати з місця) move (smth), change the position (of) 2. (перегруповувати) rearrange 3. (міняти порядок) reorder 4. (міняти місцями) interchange; permute, make a permutation (of) 5. (перетасовувати) shuffle; (повторно) reshuffle 6. (оператори) commute 7. (транспонувати) transpose ▪ циклі́чно ~ to interchange [permute] cyclically; ~ чле́ни (рівняння) to rearramge the terms (of an equation)
перестано́ва 1. (матем.) permutation (n елементів – of n elements); commutation 2. (перегрупування) rearrangement 3. (взаємозаміна) interchange
~ без повто́рів = permutation without repetitions
зворо́тна ~ = inverse permutation
знакозмі́нна ~ = alternating permutation
~ з повто́рами = permutation with repetitions
колова́ ~ = circular permutation
непа́рна ~ = odd permutation
одини́чна ~ = identity permutation
тото́жня ~ = identity permutation
па́рна ~ = even permutation
циклова́ [циклі́чна] ~ = cyclic permutation; cyclic interchange
~ чле́нів = interchange of terms
перестано́вний 1. (пов’язаний з перестановою) permutation, permutational 2. (що його можна переставляти) permutable (with) 3. (комутативний) commutative ▪~ дві́йками [попа́рно] pairwise permutable
пра́ви|ло 1. rule; principle; law 2. (приписи, мн.) regulations, rules 3. (норма) norm 4. (канон) canon 5. (звичай) practice 6. (настанови, мн.) directions, regulations; instructions ▪ за —лами by [according to] the rules; згі́дно з —лами in accordance with [according to] the rules; не за —лами (про гру) unfair; вико́нувати —а, дотри́муватися —л to obey the rules, to follow the directions [regulations]; пору́шувати —ла to break the rules; (с)формулюва́ти —ла to lay down the rules
~ адити́вности = additivity rule
~ Амаґа́-Леду́ка = Amagat-Leduc rule
Ампе́рове ~ = Ampére rule
—ла аритме́тики = rules of arithmetic, law [rules] of operation
—ла аритмети́чних опера́цій = див. —ла аритметики
асимптоти́чне ~ добира́ння = asymptotic selection rule
А́стонове ~ = Aston rule
~ Ба́рлоу = Barlow rule
Бе́джерове ~ = Badger rule
—ла безпе́ки = safety regulations [standards]
Бре́ґа(-Кле́ймана) ~ = Bragg(-Kleeman) rule
~ бура́вчика = corkscrew rule
~ ва́желя = lever rule
~ вале́нтностей = valence rule
Ва́льденове ~ = див. Волденове ~
~ Ван’т Го́фа = van’t Hoff law
Ве́ґардове ~ = Vegard law
~ вибира́ння = choice rule
~ ви́бору = див. ~ вибирання
~ виво́дження = rule of inference
~ відбо́ру = див. ~ добирання
Во́лденове ~ = Walden rule
—ла врахо́вування ваги́ = (результатів міряння) weighing rules
встано́влені —ла = (приписи) standing rule(s)
—ла встано́влювання електрообла́днання = specifications for setting up electric installations
~ вузлі́в = node rule
Га́ндові —ла = Hund rules
~ Га́ркіна = Harkin rule
~ гри = game rule
Гу́ндові —ла = див. Гандовіла
~ ґвинта́ = Ampére rule
~ Ґа́йґера-Бриґса = Geiger-Briggs rule
~ Ґа́йґера-На́тола = Geiger-Nutall rule
~ Ґа́уса-Лежа́ндра = Gauss-Legendre rule
Ґе́тертове ~ = Göthert 2 rule
Ґі́бсове ~ (фаз) = Gibbs (phase) rule
—ла Ґу́денафа-Канамо́рі-А́ндерсона = Goodenough-Kanamori-Anderson rules
~ де Ґуа́ = de Gua rule
Джу́ренове ~ = Jurin rule
~ диференціюва́ння складно́ї фу́нкції = chain rule
дифракці́йне ~ фаз (яф) diffraction phase rule
~ добира́ння = selection rule; (для парности) parity selection rule
~ добо́ру = див. ~ добирання
~ додава́ння = addition law
~ додава́ння шви́дкостей = (для рухомих систем відліку) composition of velocities law
—ла дужо́к = див. —ла дужкування
—ла дужкува́ння = (матем.) rules [system] of punctuation
Дю́ринґове ~ = Dühring rule
—ла експлуата́ції = operating [operation] rules, (інструкція) operating [service] instructions
—ла експлуата́ції та до́гляду = operating and maintenance instructions
електростати́чне ~ вале́нтностей = electrostatic valence rule
емпіри́чне ~ = empirical rule; (приблизне) rule of thumb
Е́твешеве ~ = Eötvös rule
жорстке́ ~ = hard-and-fast rule
~ замі́ни змі́нних = substitution rule
~ заокру́глювання = rule of rounding, rounding rule
~ за́пису сумува́ння = (Айнштайнове) summation convention
~ зіставля́ння = (матем.) rule of assignment
~ зна́ків = (загальне) law [rule] of signs; (у даній роботі) sign convention
золоті́ —ла Фе́рмі = Fermi golden rules
~ ідемпоте́нтного мно́ження = idempotent composition law
~ інтенси́вностей мультипле́ту = multiplet intensity rules
~ інтерва́лів = interval rule
~ інтерполя́ції = interpolation rule
~ І́то = Itô’s rule
~ квантува́ння = quantization rule; (Бора-Зомерфельда) Bohr-Sommerfeld quantization rule
Ко́лерове ~ = Kohler rule
—ла користува́ння = directions for use
~ ко́синусів = law of cosines
Кра́мерове ~ = Cramer rule
Ку́ндтове ~ = Kundt rule
~ Кюрі́-Ву́льфа = Curie-Wulf rule
~ Ланде́ = Landé rule
ланцюго́ве ~ = 1. (диференціювання складної функції) chain rule 2. (для стохастичних процесів, Іто) stochastic chain rule 3. (лог.) chain inference
Ланче́стерове ~ = див. Ленчестерове ~
Лапо́ртове ~ добира́ння = Laporte selection rule
Ле́йбніцове ~ = див. Ля́йбніцове ~
Ле́нчестерове ~ = Lanchester rule
Ле́нцове ~ = Lenz law
~ лі́вої руки́ = left-hand rule
~ Лі́нде = Linde rule
Лопіта́леве ~ = l’Hospital rule
Ля́йбніцове ~ = Leibnitz rule
Ма́таухове ~ = Mattauch rule
Ме́таєсове ~ = Matthias rule
Ме́тисенове ~ = Matthiessen rule
мнемоні́чне ~ = mnemonic rule
~ мно́ження = multiplication law; (визначників) multiplication rule for determinants
Мо́рисонове ~ = Morrison rule
набли́жене ~ = approximate rule
Не́(й)перове ~ = Nap(i)er rule
~ неперети́нности = (кривих потенціяльної енергії електронних станів двоатомної молекули) noncrossing rule
непору́шне ~ = hard-and-fast rule
~ Не́рнста-То́мсона = Nernst-Thomson rule
~ Но́ймана-Копа = Neumann-Kopp rule
Но́рдгаймове ~ = Nordheim rule
обов’язко́ве ~ = stringent rule
~ обхо́ду полюсі́в = pole bypass rule
—ла обчи́слювання = calculation rules
~ обчи́слювання сум = summation rule
~ окте́тів = див. октетне ~
окте́тне ~ = octet rule
—ла опера́цій (i)з дужка́ми = rules [system] of punctuation
—ла опера́цій (i)з показника́ми = (степеня, експоненти) law of exponents, index [exponential] law
—ла опера́цій (i)з ці́лими показника́ми = law of integral exponents
~ отри́мування (логі́чного) ви́сновку = rule of inference
~ пара́бол = (Симпсонове) parabolic rule
~ паралелогра́ма = parallelogram law
~ перенормо́вування = renormalization convention
—ла переставля́ння = permutation rules, rules of permutation
~ перетво́рювання = transformation rule
~ підставля́ння = substitution rule
~ підсумо́вування = summation rule
По́лінґове ~ = Pauling rule
~ пра́вого ґвинта́ = corkscrew rule
~ пра́вої руки́ = right-hand rule
~ Пра́ндтля-Ґла́уерта = Prandtl-Glauert rule
~ прийма́ння рі́шень = decision-making rule
~ пріорите́тности = (фх) priority rule
~ Рамза́я-Ю́нґа = див. ~ Ремзі-Янґа
Ра́утове ~ = Routh rule
—ла реагівни́х зв’язкі́в = reacting-bonds rules
~ Ре́мзі-я́нґа = Ramsay-Young rule
—ла робо́ти з (нерадіоакти́вним) забру́дненням = pollution regulations
—ла робо́ти з радіоакти́вним забру́дненням = contamination regulations
—ла розраху́нку = calculation rules
Ру́тове ~ = див. Раутове ~
~ све́рдлика = corkscrew rule
Си́мпсонове ~ = Simpson rule
~ си́нусів = law of sines
Сле́йтерове ~ = Slater rule
~ ста́лости кра́тностей = law of definite/constant proportions див. тж закон сталих (вагових) відношень
Сто́(у)ксове ~ = Stokes rule
стро́ге ~ = stringent rule; (припис, норматив) hard-and-fast rule
~ сум = sum rule; (для коливних спектрів) vibrational sum rule; (для обертових спектрів) rotational sum rule; (узагальнене) generalized sum rule
~ супердобира́ння = superselection rule
~ супердобо́ру = див. ~ супердобира́ння
тверде́ ~ = fixed rule
~ Те́лера-Ре́дліха = Teller-Redlich rule
—ла те́хніки безпе́ки = safety standards
~ Ти́ціуса-Бо́уда = [Ти́ціуса-Бо́де] (Titius-)Bode law
~ То́маса-Ра́йхе-Ку́на = Thomas-Reiche-Kuhn (sum) rule
~ трапе́цій = trapezoidal rule
Тра́утонове [Труто́нове] ~ = Trouton rule
~ трьох = rule of three, rule of proportion, golden rule
~ трьох во́сьмих = three-eighths rule
узага́льнене ~ сум = generalized sum rule
~ усере́днювання = rule of averaging
~ фаз = phase rule
Фле́мінґове ~ = Fleming rule
Фриде́леве ~ сум = Friedel sum rule
~ хреста́ (змі́шування) = (фх) mixture-cross rule
Ху́ндові ~ = див. Гандові ~
~ ці́лих чи́сел = (для атомної ваги) whole-number rule
~ часто́т = (Борове) (Bohr) frequency rule [condition]
чи́нне ~ = (припис) standing rule, active principle
—ла Юм-Ро́зері = Hume-Rothery rules
симе́тр|ія 1. symmetry (відносно – with respect to; щодо – under) ▪ зі збере́женням —ії symmetry-conserving; із пору́шенням —ії symmetry-breaking, symmetry-violating; з міркува́нь —ії for reasons of symmetry; зара́ди —ії for the sake of symmetry 2. (незмінність) invariance (щодо – under) 3. (зрівноваженість, скомпенсованість) balance
азимута́льна ~ = див. азимутна ~
а́зимутна ~ = azimuthal symmetry
аксі́йна ~ = axial symmetry
аксія́льна ~ = див. аксійна ~
алґебри́чна ~ = algebraic symmetry
арома́това ~ = flavor symmetry
асимптоти́чна ~ = asymptotic symmetry
бірадія́льна ~ = bisymmetry, biradial symmetry
~ ва́кууму = vacuum symmetry
ве́рхньо-ни́жня ~ = up-down symmetry
~ взаємоді́ї = interaction symmetry
ви́ща ~ = higher(-order) symmetry (за – than)
~ ви́щого поря́дку = higher-order symmetry (за – than)
відбиттє́ва ~ = reflection symmetry
~ відно́сно ко́ла = circular symmetry
~ відно́сно о́сі = axial symmetry
~ відно́сно площини́ = 1. plane [reflection] symmetry 2. (матем.) reflection (with respect to a plane)
~ відно́сно прямо́ї = axial symmetry
~ відно́сно то́чки = point symmetry
~ відно́сно сфе́ри = spherical symmetry
~ відно́сно це́нтру = central symmetry
ві́сна ~ = axial symmetry
власти́ва ~ = intrinsic symmetry
вну́трішня ~ = internal symmetry; (властива) intrinsic symmetry
гексагона́льна ~ = hexagonal symmetry
геміедра́льна ~ = hemihedral symmetry
глоба́льна ~ = global symmetry
групова́ ~ = див. ~ групи
~ гру́пи = group symmetry, symmetry of a group
дзерка́льна ~ = bilateral [mirror, specular, reflection] symmetry (відносно точки/прямої/площини – with respect to a point/line/plane)
дзерка́льно-оберто́ва ~ = rotation-reflection symmetry
дзерка́льно-поверто́ва ~ = rotoreflection [rotatory-reflection] symmetry
дилатаці́йна ~ = dilation symmetry
динамі́чна ~ = dynamic(al) symmetry
дискре́тна ~ = discrete symmetry
дифракці́йна ~ = (кристалу) diffraction symmetry
доскона́ла ~ = perfect symmetry
дуа́льна ~ = dual symmetry
електрослабка́ ~ = electroweak symmetry
~ електромагне́тної та слабко́ї взаємоді́ї = див. електрослабка ~
заборо́нена ~ = disallowed symmetry
заря́дова ~ = charge (conjugation) symmetry
зни́жена ~ = reduced symmetry
ікосаедри́чна ~ = icosahedral symmetry
інверсі́йна ~ = (rotation-)inversion symmetry
інверсі́йно-поверто́ва ~ = rotoinversion [rotary-inversion] symmetry
калібрува́льна ~ = gauge symmetry
кварк-лепто́нна ~ = quark-lepton symmetry
ко́лірна ~ = color symmetry
колова́ ~ = circular symmetry, radial symmetry in two dimensions
конфо́рмна ~ = conformal symmetry
кристалі́чна ~ = crystal symmetry
кристалографі́чна ~ = crystal symmetry
~ криста́лу = crystal symmetry
кубі́чна ~ = cubic symmetry
лі́во-пра́ва ~ = left-right symmetry
лока́льна ~ = local symmetry
магне́тна ~ = magnetic symmetry
масшта́бна ~ = scaling symmetry
моноедри́чна ~ = hemihedral symmetry
моноклі́нна ~ = monoclinic symmetry
набли́жена ~ = approximate symmetry
найви́ща ~ = (the) highest symmetry
~ найви́щого поря́дку = (the) highest-order symmetry
найни́жча ~ = (the) lowest symmetry
~ найни́жчого поря́дку = (the) lowest-order symmetry
непере́рвна ~ = continuous symmetry; (обертова/трансляційна) continuous rotational/translational symmetry
непору́шена ~ = perfect [unbroken] symmetry
нея́вна ~ = hidden [latent] symmetry
ни́жча ~ = lower(-order) symmetry (за – than), reduced symmetry
~ ни́жчого поря́дку = lower-order symmetry (за – than)
оберто́ва ~ = rotation(al) symmetry
обмі́нна ~ = exchange symmetry
~ орбіта́лі = orbital symmetry
орбіта́льна ~ = orbital symmetry
~ орбі́ти = orbit symmetry
орбіто́ва ~ = orbit symmetry
орторомбі́чна ~ = orthorhombic symmetry
осьова́ ~ = axial symmetry
перестано́вна ~ = permutation symmetry
перехре́сна ~ = crossing symmetry див. тж крос(инг)-симетрія
позі́рна ~ = pseudosymmetry
пору́шена ~ = broken symmetry
~ n-го поря́дку = n-fold symmetry
прихо́вана ~ = hidden [latent] symmetry
промене́ва ~ = radial symmetry
просторо́ва ~ = space symmetry
просторочасова́ ~ = space-time symmetry
радія́льна ~ = radial symmetry
розтяго́ва ~ = dilation symmetry
слабка́ ~ = weak symmetry
~ слабко́ї взаємоді́ї = weak(-interaction) symmetry
спонта́нно пору́шена ~ = spontaneously broken symmetry
стро́га ~ = exact symmetry
сфери́чна ~ = spherical symmetry, radial symmetry in three dimensions
тетрагона́льна ~ = tetragonal symmetry
тетраедра́льна ~ = tetrahedral symmetry
точко́ва ~ = point symmetry
то́чна ~ = perfect [exact] symmetry
трансляці́йна ~ = translation symmetry
тригона́льна ~ = trigonal symmetry
узага́льнена ~ = generalized symmetry
уніта́рна ~ = unitary symmetry
фундамента́льна ~ = fundamental symmetry
хіра́льна ~ = chiral symmetry
центра́льна ~ = centrosymmetry, central symmetry
циклі́чна ~ = cyclosymmetry, cyclic symmetry
циліндри́чна ~ = cylindrical symmetry
часова́ ~ = time [time-reversal, time-reflection] symmetry
~ четве́ртого поря́дку = quartic [tetrad, tetragonal] symmetry
чо́рно-бі́ла ~ = black-white symmetry
~ Шу́бникова = Shubnikov symmetry
~ що́до ермі́тоспря́ження = hermiticity
~ що́до зарядоспря́ження = charge(-conjugation) symmetry
~ що́до калібрува́льного перетво́рення = symmetry under a gauge transformation
~ що́до обе́рнення просторо́вих координа́т = inversion symmetry, space-inversion [space-reflection] symmetry
~ що́до обе́рнення ча́су = time [time-reversal, time-reflection] symmetry, symmetry under time reversal
~ що́до оберта́ння = rotation(al) symmetry
~ що́до перено́шення = translation symmetry
~ що́до переставля́ння = permutation symmetry
~ що́до перетво́рення координа́т = symmetry under coordinate transformations
~ що́до просторо́вих та часови́х трансля́цій = symmetry under space and time translations
я́вна ~ = manifest symmetry
співвідно́шення 1. (матем.) relation (між x та y – between x and y, of x to y) ▪ власти́вий —м relational; встанови́ти ~ to relate (між чим та чим – smth to smth) 2. (відношення) ratio 3. (кількісне) ratio, proportion 4. (зв’язок) relationship 5. (кореляція) correlation 6. (формула) formula
~ А́бе = Abbe relation
Айншта́йнове ~ = (Einstein) mass-energy relation
антикомутати́вне ~ = anticommutation relation/rule; (для ферміонів) fermion anticommutation relation
~ антикомутати́вности = див. антикомутативне ~
апроксимаці́йне ~ = approximation relation
апроксимува́льне ~ = approximation relation
асимптоти́чне ~ = asymptotic relation
~ асоціяти́вности = associativity relation
багаточле́нне ~ = polyadic relation
~ бала́нсу = balance equation
~ Бачи́нського = Batchinsky relation
безрозмі́рнісне ~ = dimensionless relation
~ Бе́те-Ва́йцзекера = Bethe-Weizsäcker relation
біна́рне ~ = binary [dyadic] relation
~ ваги́ = weight ratio
Ва́йнрайхове ~ = Weinreich relation
варіяці́йне ~ = variational relation
взає́мно однозна́чне ~ = one-to-one [single-valued] relation(ship)
~ взає́мности = reciprocity relation
ви́ведене ~ = derived relation
вивідне́ ~ = derivable relation
~ відпові́дности = similitude relationship
~ ві́дстань-сві́тність (астр.) distance-luminosity relation
~ вмі́сту складникі́в су́міші = ratio of mixture
втори́нне ~ = derived relation
~ вхід/ви́хід = input/output relation
~ Га́ґена-Ру́бенса = Hagen-Rubens relation
гідродинамі́чне ~ = hydrodynamical relation
~ гіло́к = (розпаду) branching ratio
гіпермасшта́бне ~ = див. гіперскейлінгове ~
гіперске́йлінгове ~ = hyperscaling relation
~ Гюґо́ніо = див. ~ Юґоніо
~ Ґо́лдберґера-Тре́ймена = Goldberger-Treiman relation
~ де Бро́йля = de Broglie relation
деформацієнапру́гове ~ = stress-strain relation
динамі́чне ~ = dynamic relation
дисперсі́йне ~ = dispersion relation
дові́льне ~ = arbitrary relation(ship)
~ еквівале́нтности = equivalence relation
емпіри́чне ~ = empirical relation
засадни́че ~ = fundamental relation
інварія́нтне ~ = invariant relation
інтеґра́льне ~ = integral relation
~ Ка́лена-Ве́лтона = Callen-Welton relation
ква́нтове ~ = quantum relation
Ке́л(ь)вінові ~ = Kelvin relations
кі́лькісне ~ = quantity ratio
кінемати́чне ~ = kinematic relation
кінети́чне ~ = kinetic relation
класи́чне ~ = classical relation
~ Кля́йна-Ро́сленда = Klein-Rosseland relations
Ко́кренове ~ = Cochran relation
комутати́вне ~ = commutation relation [rule]; (для бозонів) boson commutation relation
~ комутати́вности = див. комутативне ~
комутаці́йне ~ = див. комутативне ~
~ конґруе́нтности = congruence relation
~ Кра́мерса-Кро́ніґа = Kramers-Kronig relation
Ку́мерове ~ = Kummer relation
~ Лі́дейна-Закса-Те́лера = Lyddane-Sachs-Teller relation
ліні́йне ~ = linear relation
Ло́ренцове ~ = Lorentz relation
~ мас = (частинок) mass relation
~ ма́са-ра́діус = (астр.) mass-radius relation
~ ма́са-сві́тність = (астр.) mass-luninosity relation
~ ма́са-сві́тність-ра́діус = (астр.) mass-luminosity-radius relation
масшта́бне ~ = scaling relation
матерія́льне ~ = constitutive relation
ма́тричне ~ = matrix relation
~ Ме́нлі-Ро́у = Manley-Rowe relation
~ між до́зою і на́слідками опромі́нення = (яф) dose-response relationship
~ між ене́ргією і ма́сою = (Айнштайнове) mass-energy relation
~ між напру́гою [напру́женням] і деформа́цією = stress-strain relation
~ між про́бігом і ене́ргією = range-energy relation
моделенезале́жне ~ = model-independent relation
наближа́льне ~ = див. наближувальне ~
набли́жене ~ = (приблизне) approximate relation; (апроксимоване) approximated relation
набли́жувальне ~ = approximation [approximating] relation
~ нале́жности = membership relation
напівемпіри́чне ~ = semiempirical relation
~ неви́значеностей = uncertainty relation
неліні́йне ~ = nonlinear relation
неперенормо́ване ~ = nonrenormalized relation
нерелятивісти́чне ~ = nonrelativistic relation
нетранзити́вне ~ = nontransitive relation
нея́вне ~ = implicit relation
обе́рнене ~ = inverse [reciprocal] relation
о́б’є́мне ~ = volumetric proportion
~ о́б’є́мів = volume ratio
оборо́тне ~ = reflexive relation
о́дно однозна́чне ~ = one-to-one relation
О́нзаґерове ~ = Onsager (reciprocal) relation
опера́торне ~ = operator relation
орієнтаці́йне ~ = orientation relation
основне́ ~ = (теорії тощо) master relation(ship)
~ перева́г = preference relation
~ передува́ння = (комп.) precedence relation
перенормо́ване ~ = renormalized relation
переста́вне ~ = permutation relation
~ пері́од-сві́тність = (астр.) period-luminosity relation
~ поді́бности = 1. (матем.) similarity relation 2. (фіз.) similitude relation(ship)
~ поря́дку = order relation, (partial) ordering
прибли́зне ~ = approximate relation
~ причино́вости = causal [causality] relation
~ пріорите́тів = (комп.) precedence relation
проінтеґро́ване ~ = integrated relation
~ про́біг-ене́ргія = range-energy relation
рекуре́нтне ~ = recurrence relation
рекурси́вне ~ = recursion relation
релятивісти́чне ~ = relativistic relation
~ рівнова́ги для чотирьо́х компоне́нт(ів) (х.) quaternary system
розмі́рнісне ~ = dimensional relation
Све́рдрупове ~ = Sverdrup relation
симетри́чне ~ = symmetric relation
~ симе́трії = symmetry relation
ске́йлінгове ~ = scaling relation
~ складникі́в = proportion of ingredients; (суміші) ratio of mixture
скрізь ви́значене ~ = total relation
стехіометри́чне ~ = stoichiometric relation
термодинамі́чне ~ = thermodynamic relation
терна́рне ~ = ternary relation
транзити́вне ~ = transitive relation
тричле́нне ~ = ternary relation
узага́льнене ~ = generalized relation
універса́льне ~ = universal [total] relation
феноменологі́чне ~ = phenomenological relation
флюктуаці́йно-дисипати́вне ~ = fluctuation-dissipation relation
функціона́льне ~ = functional relation
характеристи́чне ~ = characteristic relation
числове́ ~ = numerical relation
~ Юґо́ніо = Hugoniot relations
я́вне ~ = explicit relation

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

пере́звук (-ку) m Gram. permutation of a vowel.
переста́вка (-ки) f transposition; Math. permutation;
  переста́влений (-на, -не)* transposed, moved elsewhere;
  переста́влення n transposition.
пере́ста́н (-ну) m, переста́ння n pause, stop, intermission, interruption, cessation, discontinuation:
  без переста́ну, without intermission, ceaselessly, unremittingly, incessantly;
  перестано́ва (-ви) f transposition; inversion; Math. permutation.
пермута́ція (-ії) f permutation;
  пермутаці́йний (-на, -не)* of permutation.

- Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

реакція зі зміною зарядів = charge-permutation reaction
реакция с изменением заряда
Загальний термін для реакцій йон — нейтральна частинка, при якій відбувається зміна величини та/або знака заряду частинок реактанту. 

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

код,~у code; digit тлф; key ком
американський стандартний к. обміну інформацією || АСКОІ American standard code of information interchange || ASCII
амплітудний к. amplitude code
бінарний фазовий к. binary phase code
біполярний к. bipolar code
біфазний к. biphase code
груповий к. group code
дванадцятковий к. duodecimal code
двійковий к. обміну й опрацювання інформації exchange-and-processing binary code
двійково-десятковий к. || ДДК binary coded decimal (code) || BCD, binary-decimal (code) || BDC
двійково-п’ятірковий к. biquinary code, quibinary code
декадний к. decade code
деревоподібний к. tree code
дешифрований двійковий к. decoded binary code
дифузний к. diffuse code
доповняльний к. additional code, complement(ary) code; (числа) complement інф
дуобінарний к. || парний двійковий к. duobinary code
завадостійкий к. anti-jamming code
збалансований двійковий к. zero-disparity code
збалансований к. (у лінії передавання) balanced code
зважений к. (позиційний) weighted code
згортковий к. convolution(al) code
згортковий к. корекції (пакетів з помилками) Hagelbarger code звз
змінно-пересильний к. variable-transferring code
змінно-якісний к. variable-quality code
зміщений двійковий к. offset binary (code)
зовнішній к. outer code
ідентифікаційний к. identifying code, identification code, authorization code; (мобільного пристрою) cap code, capcode ком
імпульсний к. pulse code
імпульсно-числовий к. pulse digital code
каскадний к. concatenated code, stage code; cascade code мат
квазітрійковий цифровий к. quasi-ternary digital code, pseudoternary digital code
керувальний к. control code, escape code; address code звз
к. автентифікації authentification code
к. автовідповідача answerback code
к. адресата destination code
к. адреси address code
к. адреси числа number address (code)
к. багатоадресної команди multiple-address code
к. Баркера Barker code
к. Бодо Baudot code
к. Бофорта Beaufort notation
к. вертання return code
к. вимірювального перетворювача sensor code, transducer code
к. віддаленості секторного індикатора (sector-display) range code, (sector-display) distance code
к. Гафмена Huffman code
к. Гемінґа Hamming code
к. Голеріта Hollerith code
к. Ґрея Gray code
к. «два з п’яти» two(-out)-of-five code
к. джерела source code
к. діленого dividend code
к. дільника divisor code
к. для засекречування мови voice scrambling code
к. з виправленням одиничних помилок single-error correcting code
к. з виправленням подвійних помилок double-error correcting code
к. з виправленням помилок error-correcting code
к. з виявленням і виправленням помилок error detecting and correcting code
к. з виявленням одиничних помилок single-error-detecting code
к. з виявленням помилок error-detecting code
к. з доповненням до двох two’s complement code
к. з контролем парності parity-check code
к. з мінімальною кодовою відстанню minimum-distance code
к. з мінімальною надлишковістю minimum redundancy code
к. з надлишковістю redundance code
к. з надлишком excess code
к. з надлишком три excess-three code
к. з одиничною відстанню continuous progressive code, unit-distance code
к. з перестановкою permutation code
к. завершення completion code, condition code, return code, termination code
к. змінної довжини variable-length code
к. знака sign code
к. зони приймання reception zone code
к. зсуву фази phase shift code
к. ідентифікації виклику call-directing code тлф
к. із самоконтролем self-checking code
к. керування control code, escape code; address code звз
к. команди instruction code
к. коректування (error-)correcting code
к. мікрокоманди microcode
к. Мілера Miller code
к. множника factor code, multiplier code
к. Морзе Morse code
к. Мура Moore code
к. «один з десяти» one-out-of-ten code
к. операції opcode, operation code
к. перестановної модуляції permutation modulation code
к. пілот-сигналу pilot signal code
к. подання числа number representation code
к. помилки error code, condition code
к. порядку числа exponent code
к. розпізнавання identity code
к. семисегментного індикатора seven-segment code
к. символів character code
к. синхронізації керування control timing code
к. ситуації condition code
к. суми sum code
к. тексту text code
к. телетайпа teleprinter code
к. тривалості стробу gate code, strobe code
к. Файра Fire code
к. числа coded number, number (code)
к. Шенона Shannon code
к., що інваріантний до часового зсуву time-invariant code
ко́лірний к. проводів wire colour code
контрольний к. check code інф
коректувальний к. correcting code
ланцюговий к. chain code
лінійний блоковий к. linear blocking code
літеро-цифровий к. alpha(nu)meric code
машинний к. machine(-language) code, computer code, absolute code інф
машинно-розпізна́ваний к. machine recognizable code інф
міжнародний к. короткохвильовиків International code of shortwave operators
мнемонічний к. операції mnemonic code of operation
модифікований к. modified code
надлишковий к. redundant code
нелінійний к. nonlinear code
новонабраний двійковий к. newly typed binary code
обернений к. inverted code, inverse code; (числа) complement; (двійкового числа) one’s complement
об’єктний к. object code, compiled code
основний к. master code; major code, main code мат
парафазний к. two-rail code ком
персональний к. personal code
польовий часовий к. vertical interval time code
постійнозважуваний к. constant-weight code
пошуковий к. search key
примітивний к. primitive code
псевдовипадковий к. pseudorandom code, pseudorandom pattern
псевдотрійковий к. pseudoternary code, twinned-binary code
п’ятиелементний к. five-element code
п’ятизначний циклічний к. five-place cyclic code
п’ятипозиційний телеграфний к. five-bit telegraph code, five-bit cable code
п’ятірковий к. quinary code
самодоповняльний к. self-complementing code
самодуальний к. self-dual code
семиелементний к. телетайпа seven-element teleprinter code
семисегментний к. seven-segmented code
симплексний к. simplex code
телетайпний к. МККТТ International Telegraph Alphabet
телефонний к. (району, міста, країни) dialling code || area code амр
тестовий к. (комбінація) test pattern; test code
технологічний к. manufacturing code
укорочений к. shortened code
універсальний к. universal code
унітарний к. unitary code
циклічний к. cyclic code
цифровий к. digital code, numeric(al) code
часовий к. time code, timing code; timecode тлб
частотний к. frequency code
числовий к. numeric(al) code; «чистий» код pure code
шестидесятково-двійковий к. sexagesimal-binary code
шестидесятково-десятковий к. sexagesimal-decimal code
шитий к. (pointer-)threaded code ком
шістнадцятковий к. hexadecimal code
штриховий к. || штрих-код bar code
метод,~у method; (підхід) approach; (спосіб) way, manner, system, mode; (методика) procedure, technique; (засіб) tool, mean(s)
абсолютний м. вимірювання absolute method of measurement, fundamental method of measurement
абстрактний м. тестування abstract testing method
аналітико-статистичний м. analytical statistical method
базисний м. доступу || прямий м. доступу basic access method, direct method of access
балансовий м. balanced method
бібліотечний м. доступу partitioned-access method інф
ваговий м. gravimetric method
варіаційний м. variational method; variational procedure мат
варіаційний м. пошуку екстремумів variational method of extremum seeking
вибірковий м. sampling method; sampling інф
вибірковий м. математичної статистики mathematical statistics sampling method
віддалемірний м. distance-measuring method
відносний м. вимірювання relative method of measurement
вузловий м. nodal method фіз
вузькосмуговий м. модуляції та кодування narrow-band modulation-and-coding method
градієнтний м. gradient method
груповий м. batch method елн; (у високочастотній телефонії) grouped-frequency basis
диференційний Доплерів м. differential Doppler method
диференційний м. вимірювання differential (method of) measurement
диференційний м. контролю differential control method
дифракційний м. diffraction method
додетекторний компенсаційний м. predetection compensation method
допоміжний м. auxiliary method
дуобінарний м. (пересилання двійкових сигналів) duobinary technique
евристичний м. розв’язання heuristic solution method
експериментальний м. experimental method; experimental approach мат
емпіричний м. empirical method фіз; empirical approach, empirical procedure мат; “rule-of-thumb” method, cut-and-try method прф
еталонний м. reference(-value) method; (стандартний) standard method
ігровий м. gaming technique інф; gaming technology мат
ієрархічний прямий м. доступу hierarchical direct access method
імпульсний м. pulse technique, pulse method
імпульсний м. вимірювання віддалі pulse method for distance measurement
індексний м. порівняння index method of comparison
індексно-послідовний м. доступу indexed sequential access method
індексно-послідовний м. доступу з чергами queued indexed sequential access method || QISAM
індукційний м. розвідки induction prospecting
інтегральний Доплерів м. integral Doppler method
інтерактивний м. (під час «спілкування» людини з комп’ютером) interactive technique, conversational technique
інтерференційний м. interferometric method, interference technique
інтерференційний м. вимірювання moire fringe sensing
ітеративний м. оптимізації iterative optimization method
каскадний м. доступу cascade access method
когерентно-імпульсний м. coherent-pulse method
компенсаційний м. (вимірювань) balanced method, compensation (metering) method; comparison method фіз
комунікаційний м. доступу communication access method
кондуктометричний м. (вимірювань) conductance-measuring method
контактний м. (вимірювань) contact method
контрастний м. виявлення contrast detection method
контурний м. аналізу mesh analysis
конформний м. перетворення conformal mapping method
кореляційний м. розпізнавання correlation method of identification
кореляційно-екстремальний м. correlation-extreme method
лабораторний м. laboratory method
логіково-ймовірнісний м. logical-and-probabilistic method
матричний м. matrix approach, matrix method, matrix technique
м. алгебричної реконструкції algebraic reconstruction method
м. амплітудного аналізу amplitude analysis method, kick-sorting method
м. апроксимації за похідними derivative approximation method
м. буксування сегментів towing segment method
м. векторного квантування vector quantization method
м. Вернейла Verneuil method
м. взаємного навантаження back-to-back method
м. вибігу retardation method
м. визначення окремих втрат segregated-loss method
м. вимірювання кутів за аерофотографією photogoniometric method
м. вимірювання точками point-by-point method
м. вимірювання порівнянням (з мірою) comparison measurement фіз
м. випадкового блукання random-walk method
м. випадкового доступу random access method
м. високовольтного тренування high voltage aging method
м. відображених імпульсів pulse-echo method
м. відображення reflection method
м. відхилення deflection method
м. вузлових потенціялів node-voltage method
м. гальмівного змінного поля a.c. retarding-field method
м. гармонічного балансу || м. гармонічної лінеаризації describing function method
м. гілок і границь branch-and-bound method
м. градієнту || градієнтний м. gradient method
м. графів graph method
м. гумової нитки rubber band method
м. двох вузлів (для аналізу електричних кіл) nodal-pair method
м. дзеркальних зображень method of electrical images
м. дзеркального відображення method of mirror, image method
м. динамічного колапсу ЦМД method of dynamic collaps of magnetic bubble
м. динамічного програмування dynamic programming method
м. доповнення complementary method
м. дослідження research method, testing procedure, testing method
м. доступу у моноканал multidrop access method
м. дотичних || м. Ньютона Newton’s method
м. екстраполяції extrapolation method
м. електромеханічної аналогії electromechanical analogy method
м. енергетичного балансу power balance method
м. забезпечення надійності reliability method
м. загородження ехо-сигналу reflected signal blocking method
м. заміщення substitution method
м. збігів coincidence method
м. збурень perturbation method
м. зважених сум weighted total method
м. зворотного зв’язку feedback method
м. зміщення сигналу-субносія offset carrier method
м. зображення у частотному діапазоні method of imaging in frequency range
м. зображень method of images, mirror-image method
м. зрівноваження balancing method
м. зсуненого сигналу offset-signal method
м. зустрічного вмикання opposition method
м. ізотопних індикаторів tracer method
м. імпульсів momentum-transfer method
м. інверсії inversion method
м. ітерації iteration method, iteration technique
м. квадратурної модуляції quadrature modulation method
м. компенсації compensation method
м. комутації каналів channel commutation method
м. кондиціонування conditioning method
м. контролю inspection method, differential control method
м. контролю якості quality control method
м. контурних струмів mesh-current method, loop current method
м. кореляції correlation method
м. кристалізації у полум’ї method of flame crystallization
м. лінійного передбачення method of linear prediction
м. лінійної інтерполяції method of proportional parts
м. максимальної апостеріорної ймовірності method of maximal aposteriory probability
м. максимальної вірогідності maximum-likelihood method
м. максимуму maximum method
м. малого параметра perturbation theory, perturbation method
м. маскування masking method
м. миттєвої рівносигнальної зони instantaneous equisignal-zone method
м. множників Лаґранжа Lagrangian multiplier method
м. модуляції електронного променя beam-modulation method
м. модуляції сигналу signal modulation method
м. моментів method of moments, moments method
м. Монте-Карло Monte Carlo method
м. мультиплексного керування selection multiplexing drive
м. наближень successive approximation method
м. нагнітання (лазера) pumping method, excitation method
м. нагромадження «backing-space» method
м. найбільшої вірогідності method of maximum probability
м. найкращого наближення method of optimum approach
м. найменших квадратів least-squares method, least-squares technique
м. найшвидшого спуску method of steepest descent
м. накладання method of superposition
м. напилення evaporation method, evaporation technique, sputtering technique
м. невизначених множників Лаґранжа Lagrange’s method of undertermined multipliers
м. нерухомих точок method of fixed points
м. нульових биттів zero-beat method
м. нульових точок neutral-point method
м. Ньютона || м. дотичних Newton’s method
м. об’єднаного атома associate atom method
м. одного відліку total value method
м. одного відліку перетворення неперервної інформації в дискретну total value method of analogue-to-digital conversion
м. окремого обліку втрат loss-summation method
м. оптичної кореляції optical correlation technique
м. організації пошуку method of organizing search
м. оцінки evaluation procedure, method of assessment, valuation method
м. парамагнетного резонансу paramagnetic-resonance method
м. парного переставляння pair-permutation method, pair-exchange method
м. пеленгування location method
м. перевернутого кристала flip-chip method, face-down technique, flip-chip technique
м. передавання повноваження devolution of authority method
м. перекомпенсації overcompensation method
м. переривань (у вимірюванні швидкості світла) chopped-beam method
м. перехідної характеристики transient-characteristic method
м. першого наближення first approximation method
м. петлі (шлейфа) loop method
м. повного перебору exhaustive method
м. погоні dogleg method, pure pursuit method, tail-chase method
м. подібності similarity method, similitude method
м. половинних відхилень half-deflection method
м. полярних координат polar method
м. порівняння comparison method
м. послідовних винятків successive exclusion method
м. послідовних елімінацій method of exhaustion
м. послідовних наближень || м. послідовних інтервалів step-by-step method, successive approximation method
м. послідовних підстановок method of successive substitution, substitution process
м. послідовного рахунку incremental method
м. послідовної релаксації method of sequential relaxation
м. постійно навантаженого резервування method of constant loaded reservation
м. припасовування cut-and-try approach
м. проб і помилок trial-and-error method, trial-and-try method, cut-and-try method
м. проєктування design style
м. пророкування prediction method
м. просторового кодування coded pattern method
м. просторового кодування перетворення аналогової інформації в дискретну coded pattern method of analogue-to-digital conversion
м. прямого доступу direct access method
м. радіоавтографії radioautograph technique
м. радіоактивних індикаторів tracer method
м. радіолокаційного визначення висоти цілі target height radar determination method
м. растрового сканування raster-scan method
м. растра grid method
м. релаксації relaxation method
м. рівних відхилень equal-deflection method
м. рівносигнальної зони equisignal-zone method, beam switching method, lobe switching method
м. розділення separation method
м. розділення змінних variable-separation method
м. розділення каналів method of channel separation, method of channel distribution
м. розділення часу time sharing method
м. розмірностей dimensional method
м. розрахунку computing method
м. розсіювання Релея Rayleigh scattering method
м. самонаведення self-direction method
м. середніх квадратів midsquare method
м. симетричних складників symmetric(al) component method
м. синхронного нагромадження synchronous storage method
м. сіток net(-point) method
м. січних secant method
м. сканування scan(ning) method
м. сканування плямою spot-scan photomultiplier method
м. сканування смугою single-line-scan television method
м. скінче́нних елементів finite-element method
м. скінче́нних різниць finite-difference method
м. спадання заряду fall-of-charge method
м. спаду напруг voltage-drop method
м. спектральної діафрагми spectral diaphragm method
м. спірального сканування spiral-scan method
м. спроб та помилок trial-and-error method, cut-and-try method
м. статистичних випробувань method of statistical testing, Monte Carlo method
м. статистичної оцінки statistical estimation method
м. трьох кольорів three-colour method
м. узгодження за полем field-matching method
м. усереднення averaging method, smoothing method
м. фазової площини phase-plane method
м. фігур Ліссажу Lissajous figures method
м. формування сигналів колірності colour-processing method
м. часу прольоту time-of-flight method
м. Якобі Jacob’s method
миттєвий м. рівносигнальної зони instantaneous lobing
модернізований м. комутації modernized switching method
моноімпульсний м. monopulse method
мостовий м. bridge method
наближений м. approximate approach, approximative method, half-and-half method мат; approximate method фіз; (неточний) crude method, rough-and-ready method мат
напівпрямий м. вимірювання semidirect measurement method
непараметричний м. nonparametric method, nonparametric procedure, distribution-free method, distribution-free technique мат
непрямий м. вимірювання indirect (method of) measurement
нерекурсивний м. nonrecursive method
неруйнівний м. (контролю) nondestructive method, nondestructive technique
неруйнівний м. вимірювання nondestructive measurement
неточний м. inaccurate method, inexact method, rough-and-ready method; crude method мат
нульовий м. null method, zero method
нульовий м. вимірювання null method of measurement, zero method of measurement
об’єктивний м. objective method
об’ємний м. volumetric method
об’ємний м. проєктування volumetric design method
операторний м. operational method, symbolic(al) method мат
оптимальний м. optimal method, optimum method
оптичний м. дослідження напружень optical stress analysis
основний індексно-послідовний м. доступу basic indexed sequential access method || BISAM
покроковий м. step-by-step method інф
поляризаційний м. (стереобачення) polarization method
посередній м. indirect method
потенціометричний м. potentiometric method
проєкційний м. projecting method
прямий м. вимірювання direct method of measurement
прямий м. доступу || базисний м. доступу direct method of access, basic access method
радіаційний м. radiation method
радіометричний м. radiometric method
растровий м. beam-scanning method
резонансний м. resonance method
ручний м. manual method
символьний м. (розрахунку) symbolic method
симплексний м. програмування simplex programming method
скінченнорізнице́вий м. finite-difference method
спектроскопічний м. spectroscopic method
стандартний м. випробувань uniform test procedure, standard test method
статистичний м. statistical technique
стендовий м. випробувань panel-spalling test
степеневий м. power method мат
стробоголографічний м. stroboholographic method
стробоскопічний м. stroboscopic method
структурний м. аналізу structural method of analysis
структурний м. розпізнавання образів structural image recognition method
сумарно-різницевий м. побудови РЛС sum-difference method of radar design
телекомунікаційний м. доступу telecommunication access method
теоретико-множинний м. set-theoretic(al) method
теоретико-функційний м. function-theoretic(al) method
термоелектричний м. (у дефектоскопії) thermoelectric technique
термолюмінесцентний м. (вимірювання йонізувального проміння) thermoluminescent method
тіньовий муаровий м. shadow moiré method
топологічний м. topological method
точний м. exact method, rigorous method мат
трековий м. track method
ультразвуковий м. дефектоскопії ultrasonic flaw detection method
універсальний м. universal method, omnibus technique мат
факторний м. factorial method
формальний м. formalistic method
часо-імпульсний м. (перетворення аналогової інформації у дискретну) pulse-counting method
частотний м. вимірювання віддалі frequency ranging method
чи́сельний м. аналізу numerical method of analysis
чотиризондовий м. вимірювання four-point probe technique
штриховий м. (формування символів) stroke method
шумовий м. noisy mode
переміщення displacement, advance, transit(ion); (зміщення) dislocation, shift, offset; (на інше місце) relocation, replacement; (рух) motion, movement, move; (переставлення) permutation, commutation мат; travel звз; migration елн; drag інф
вертикальне п. vertical displacement
горизонтальне п. horizontal displacement
горизонтальне п. зображення (у системах телетексту) horizontal scroll display
координатне п. axis motion, coordinated motion, coordinated movement, position movement
кутове п. angular movement
лінійне п. linear displacement
механічне п. mechanical relocation
п. атомів || ефект Віґнера Wigner effect
п. блоків пам’яті memory relocation
п. решітки ЦМД bubble-lattice translation
п. даних data replacement
п. дірок hole migration
п. зображення image drift
п. каретки carriage advance
п. курсора track ком
п. по осі axial displacement, axial movement
п. програми program relocation інф
п. ЦМД bubble transport
п. чутливого елемента pickup displacement
попереджувальне п. warning relocation, warning move
поперечне п. cross motion
радіальне п. radial motion
переставлення interchange, permutation; (перевпорядкування) reorder; (перегрупування) rearrangement
переставляння interchange, permutation; (перевпорядковування) reordering; (перегруповування) rearrangement
перестановка (взаємозаміна) interchange; (перегрупування) rearrangement; permutation, commutation мат
пермутація permutation
шифр,~у cipher, cypher, code, cryptograph; (кодове число) combination; key інф
автономний ш. off-line cipher
ш. DES data (digital) encryption standard || DES
ш. IDEA international data encryption algorithm || IDEA
ш. автомата automatic device cipher
ш. Діфі-Гелмана Diffie-Hellman cipher
ш. із самосинхронізацією self-synchronizing cipher
ш. перестановки permutation cipher, transposition cipher
ш. підстановки substitution cipher
ш. системи system code
ш. Файстела Feistel cipher

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

пермута́ція, -ції = permutation
трансформа́ція, -ції = transformation
• елемента́рна т. = elemental transformation
• обов’язко́ва т. = mandatory transformation
• пока́жчик т-ції = transformation index
• т. вкли́нення = transformation of insertion/embedment
• т. еліміна́ції = transformation of elimination/elision
• т. перестано́вки = transformation of permutation
• узага́льнена т. = generalized transformation
• факультати́вна т. = optional transformation