Знайдено 71 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «parent» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

parent [ˈpeərənt, амер. ˈperənt ˈpær-]
  1. n
    1) ба́тько, ма́ти; заст. породитель, роди́лець
    2) праба́тько, пра́оте́ць, пре́док
    3) біол. тварина або рослина, від якої пішли інші
    4) причи́на; осно́ва; джерело́
    5) батьківська компанія, організація тощо
  2. adj
    1) батькі́вський, матери́нський
    2) перви́нний, початко́вий, поро́джувальний; вихідни́й
  3. v
    бути батьком, матір’ю; виховувати (дітей) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

god-parent [ˈgɒdˌpe(ɘ)rɘnt] n хрещений батько; хрещена мати.
parent-in-law [ˈpe(ɘ)rɘntɪnlɔ:] n (pl parents-in-law)
1. свекор; свекруха;
2. тесть; теща.
parent(s) [ˈpe(ɘ)rɘnt(s)] n
1. один із батьків;
2. pl батьки;
  foster ~s названі батьки;
  good ~s хороші батьки;
  kind ~s добрі батьки;
  old ~s старі батьки;
  young ~s молоді батьки;
  at one’s (smb’s) ~s’ y батьків (у чиїхось батьків удома);
  to live with one’s ~s жити з батьками;
  to obey one’s ~s слухатися батьків;
3. прабатько; предок;
4. тварина (рослина), від якої пішли інші;
  ~ plant вихідна рослина (при гібридизації);
5. джерело, причина;
  the ~ of evil джерело зла; ◊
  a ~ company компанія-засновник; компанія, що володіє контрольним пакетом акцій іншої компанії;
  a ~ metal тех. основний метал;
  a ~ rock геол. материнська порода;
  a ~ ship мор. плавуча база;
  a ~ state метрополія;
  a ~ stock с. г.підщепа, дичка, кореневий паросток.

USAGE: See aunt.

step-parent [ˈstepˌpe(ɘ)rɘnt] n вітчим, нерідний батько; мачуха, нерідна мати.
family [ˈfæm(ɘ)lɪ] n (pl families)

  a one-parent ~ сім’я, в якій є лише один з батьків;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

кумівство 1. (стосунки між кумами) relationship of godparent to parent, or of godparents;
2. перен., знев. nepotism, favouritism.
метрополія parent state, mother country, centre of empire.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

parent = ['pɛərənt] пре́док; причи́на; осно́ва; джерело́ || ба́тьківський, матери́нський; перви́нний; початко́вий; вихідни́й
clause = [klɔ:z] лог. диз’ю́нкт

• parent ~
= вихідни́й (початко́вий) ви́слів, диз’ю́нкт-за́сновок
directory = [daɪ'rɛktəri] 1. дові́дник 2. катало́г; директо́рія // make ~ ство́рювати/створи́ти директо́рію; to travel around the ~ structure ру́хатися багаторі́вневою структу́рою катало́гів; to travel down the ~ прогляда́ти/прогля́нути катало́г згори́ дони́зу; пробі́гти катало́гом, по катало́гу

• parent ~
= ба́тьківська директо́рія (стосовно розглядуваної)
group = [gru:p] 1. гру́па 2. суку́пність 3. групува́ти(ся)/згрупува́ти(ся) 4. ску́пчувати(ся)/ску́пчити(ся)

• parent ~
= ба́тьківська гру́па (в базах даних)
node = [nəʊd] 1. ву́зол || вузлови́й 2. вузлова́ то́чка 3. верши́на (графу); то́чка пере́тину

• parent ~
= ба́тьківський ву́зол, ву́зол-пре́док
page = [peɪdʒ] сторі́нка || нумерува́ти/понумерува́ти сторінки́; діли́ти/поділи́ти (пам’ять) на сторінки́; горта́ти сторінки́ // moving ~s around горта́ння сторіно́к; to ~ through a file горта́ти (перегляда́ти) файл посторінко́во

• parent ~
= вихідна́ (початко́ва) сторі́нка (в системах відеотекс(т)у)
population = [ˌpɒpju'leɪʃn] 1. насе́лення; популя́ція 2. (генера́льна) суку́пність; 3. запо́внення

• parent ~
= генера́льна суку́пність
program = ['prəʊgræm] програ́ма || програмо́вий, програ́мний || програмува́ти/запрограмува́ти

• parent ~
= поро́джувальна програ́ма
structure = ['strʌktʃə] 1. структу́ра || структурува́ти/поструктурува́ти 2. констру́кція

• parent-child ~
= структу́ра з ба́тьківськими і дочі́рніми (поро́джувальними і поро́джуваними) елеме́нтами
universe = ['ju:nɪvɜ:s] 1. о́бласть, діля́нка 2. суку́пність 3. універса́льна множина́ 4. стат. генера́льна суку́пність 5. лог. о́бласть, діля́нка 6. уніве́рсум 7. все́світ

• parent ~
= генера́льна суку́пність
vertex = ['vɜ:tɛks] (мн. vertices) 1. верши́на 2. ву́зол (у графі)

• parent ~
= ба́тьківська верши́на (графу)
window = ['wɪndəʊ] 1. вікно́ || організо́вувати/організува́ти вікно́, вікнува́ти/звікнува́ти // to bring up a ~ ство́рювати/створи́ти вікно́; виклика́ти/ви́кликати вікно́ (на екран); to extend beyond the edge of the ~ вихо́дити за ме́жі вікна́ 2. інтерва́л

• parent ~
= поро́джувальне вікно́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

parent 1. вихідни́й елеме́нт 2. пре́док; причи́на; осно́ва; джерело́ 3. перви́нний, початко́вий, поро́джувальний, батькі́вський 4. (про матеріял) вихідни́й
['pεərənt, 'pεrənt]
atom а́том || а́томний

parent ~ = вихідни́й [перви́нний] а́том; ба́зисний а́том
compound 1. сполу́ка [сполу́чення] || сполу́ковий 2. (яф) компа́унд (ядро) || компа́ундний 3. (х.) сполу́ка; речовина́ 4. (х.) су́міш; компа́унд || змі́шаний; компа́ундний 5. склад, компози́ція (суміші) || скла́дений; складни́й; складови́й 6. сполуча́ти//сполучи́ти; склада́ти//скла́сти 7. змі́шувати//зміша́ти, готува́ти//приготува́ти [виготовля́ти//ви́готовити] су́міш; компаундува́ти//скомпаундува́ти

parent ~ = вихідна́ [перви́нна] сполу́ка
element 1. елеме́нт || елеме́нтний 2. складни́к, елеме́нт, компоне́нта, складова́ части́на 3. (х.) хемі́чний елеме́нт, пе́рвень; про́ста речовина́ 4. (мех.) ла́нка 5. (техн.) елеме́нт констру́кції, ву́зол, блок 6. (ел.) (ґальвані́чний) елеме́нт, (первинне) джерело́ стру́му 7. (мн.) заса́ди, осно́ви 8. стихі́я

parent ~ = (яф) вихідни́й елеме́нт (реакції тощо)
fraction II 1. фра́кція || фракці́йний 2. ча́стка, відно́сний вміст, відно́сна концентра́ція || ча́стковий 3. ула́мок

parent ~ = вихідна́ [пе́рвісна] фра́кція
isotope ізото́п || ізото́пний

parent ~ = вихідни́й [перви́нний, матери́нський] ізото́п; ба́зисний ізото́п
material 1. матерія́л || матерія́льний 2. речовина́ || речови́нний 3. да́ні, фа́кти, матерія́л ■ ~ unaccounted for неврахо́ваний матерія́л (in a review – у огляді); to compile ~s збира́ти//зібра́ти матерія́ли 4. істо́тний, суттє́вий

parent ~ = перви́нна речовина́
matri|x (мн. matrices) 1. (матем.) ма́триця (of order m-by-n – розміру m на n; of degree n – порядку n) || ма́трицевий, ма́тричний ■ to compile a ~ скла́сти ма́трицю 2. табли́ця 3. фо́рма; шабло́н 4. осно́ва (матеріялу); основни́й мета́л у сто́пі [спла́ві]

parent ~ = осно́ва вихідно́го матерія́лу
molecule моле́кула || моле́кульний

parent ~ = ба́тьківська моле́кула
nucle|us (мн. nuclei) 1. ядро́ || ядро́вий, я́дерний 2. за́родок (кристалізації тощо) || за́родко́вий 3. осере́док, це́нт(е)р (кристаління, конденсації тощо)

parent ~ = початко́ве [вихідне́, перви́нне] ядро́
particle 1. части́нка || частинко́вий 2. матерія́льна то́чка

parent ~ = перви́нна [вихідна́] части́нка
population 1. засе́леність, сту́пінь запо́внення (енергетичних рівнів тощо) 2. популя́ція || популяці́йний 3. суку́пність (деталей пристрою чи схеми) 4. (астр.) насе́лення

parent ~ = (матем.) ґенера́льна суку́пність
substance 1. речовина́ || речови́нний ■ ~ and its derivatives речовина́ та її похідники́ 2. мате́рія; субста́нція || мате́рійний; субстанці́йний 3. суть, су́тність ■ the ~ of the case суть спра́ви; in ~ по су́ті

parent ~ = перви́нна речовина́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

а́том (-а) atom

ба́зисний ~ parent atom

вихідни́й ~ parent atom

перви́нний ~ parent atom
вихідни́й 1. (початковий) initial, original; start(ing); home 2. (реперний) reference 3. (первісний) primary 4. (про сировину, матеріял) parent, basic 5. (що виходить назовні) див. виходо́вий 6. (що стосується виходу) див. виходо́вий
джерел|о́ 1. source; origin 2. (випромінювач, ґенератор тощо) producer див. тж радіоджерело 3. (походження) origin, origination; parent; (початок) beginning 4. (гармата, прожектор) gun 5. (води) spring; well(head) 6. (нафти тощо) fountainhead 7. (літературне) source 8. (посилання) reference ▪ у то́му са́мому —і́ (у посиланнях, лат.) ibid., ibidem
елеме́нт (-у) 1. element ▪ бу́ти —ом (чогось) to belong (to); to be contained (in) 2. (складник) constituent, component 3. (хемічний, ґальванічний, фото- тощо джерело струму) cell 4. (механізму) part; member, detail 5. (вузол, блок) unit, device 6. (списку) entry

вихідни́й ~ = (яф) (реакції тощо) parent element; (попередній) ancestor (element)
ізото́п (-у) isotope

ба́зисний ~ = parent isotope

вихідни́й ~ = parent isotope

матери́нський ~ = parent isotope

перви́нний ~ = parent [primary] isotope
матерія́л (-у) 1. material 2. (речовина) substance 3. (середовище) medium 4. (маса, наповнювач тощо) stuff 5. (дані) data (on – про; concerning – стосовно, щодо) 6. (мн., праці) proceedings 7. (тканина) fabric

вихідни́й ~ = 1. starting material 2. (ядерний/ядровий) parent [source, feed] material 3. (сировина) raw material; (сировинний продукт) (original) stock

пе́рвісний ~ = source [parent] material; (сировина) raw material

я́дерний/ядро́вий ~ = 1. nuclear material 2. (первинний) parent [source] material 3. (вихідний) feed material 4. (відтворювальний) breeding [fertile] material 5. (відтворений) bred material 6. (подільний) fissile [fissionable] material 7. (реакторний) reactor [pile] material 8. (спеціяльний, що перебуває під контролем) special nuclear material
моле́кул|а molecule

ба́тьківська ~ = parent molecule
осно́в|а 1. (загальний термін) base, basis; ground ▪ бу́ти —ою to form the basis of smth, to form a basis for smth; лежа́ти в —і to underlie (smth), to be the basis (of); ма́ти в —і to be based (on, upon); на —і on the basis (of); на цій —і on this basis 2. (матем.) base; (числової системи) radix; (перпендикуляру) foot ▪ при —і (про кут) basal 3. (матеріялу) base, matrix 4. (активної речовини лазера, люмінесцентного матеріялу тощо) host 5. (носій) carrier 6. (техн.) base, basement 7. (опора) foot, footing; pedestal; support 8. (стенд, підстава) stand 9. (стрижень, хребет) backbone 10. (кістяк, каркас) skeleton 11. (шар) bed 12. (низ) bottom; floor 13. (підґрунтя) background 14. (підшар) substratum 15. (підкладинка, субстрат) substrate 16. (конструкції) substructure 17. (фундамент) foundation, groundwork, understructure 18. (наріжний камінь) foundation stone 19. (галузі знань, мн.) principles; essentials; fundamentals; elements

~ вихідно́го матерія́лу = parent matrix
перви́нний 1. primary, original 2. (початковий) initial 3. (про елемент, ізотоп) parent 4. (про повзкість) primary 5. (матем.) prime; primitive; (праймерний) primary
поро́джувальний 1. generating, generative 2. (вихідний, первинний) parent
пре́док (-дка) 1. ancestor 2. (яф; х.) parent
речовин|а́ 1. substance ▪ ~ та її похідники́ a substance and its derivatives 2. matter див. тж матерія 3. material див. тж матеріял 4. (маса, суміш, наповнювач тощо) stuff 5. (засіб, реагент) agent

вихідна́ ~ = original [parent] substance; source [parent] material, precursor; (сировина) raw material

перви́нна ~ = parent substance/material
сполу́|ка 1. (загальний термін) combination 2. (набір) set 3. (матем.) (тж сполучення) combination, sample (по k (елементів) із n (елементів) – of k out of n (objects), of n elements (taken) k at a time), sample of k elements without regard to order 4. (х.) compound ▪ утвори́ти —ку to combine (з – with) 5. (суміш) composition

вихідна́ ~ = parent compound

перви́нна ~ = precursor; parent compound
суку́пність 1. (система) system; family 2. (ансамбль, зокрема частинок) ensemble 3. (кількох складників) tuple; (у складених термінах) -tuple 4. (набір) set, assembly; (повний набір) totality 5. (збірка) collection 6. (скупчення) aggregate, aggregation 7. (шаблонна група, комп.) constellation

ґенера́льна ~ = (астр.) parent [general] population, universe
фра́кц|ія (х.) fraction; cut див. тж відгін

вихідна́ ~ parent fraction

пе́рвісна ~ = parent fraction
части́н|ка 1. particle ▪ спричи́нений —кою particle-induced; бомбува́ти [обстрі́лювати] —ками to bombard with particles 2. (макроскопічна) particule, particulate

батькі́вська ~ = parent particle

вихідна́ ~ = original particle; (відносно новоутвореної, я ф) parent particle, ancestor, progenitor

матери́нська ~ = parent particle

перви́нна ~ = primary (particle); ancestor [parent] particle
ядро́ (мн. я́дра) 1. nucleus 2. (матем.) kernel 3. (S-ядро) core 4. (n-ядро) nucleolus 5. (K-ядро) kernel 6. (внутрішня частина) core, kern див. тж осердя; осередок 7. (х.) ring 8. (мережі, комп.) hub

вихідне́ ~ = (яф) original [parent, primary] nucleus

перви́нне ~ = (яф) parent nucleus

початко́ве ~ = (яф) original [parent, primary] nucleus

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

вінча́льний (-на, -не) nuptial, of a wedding:
  вінча́льний ба́тько, вінча́льна ма́ти, a parent (or substitute) who blesses a couple before the wedding ceremony.
ро́дичів (-чева, -чеве) parent’s, of a parent;
  ро́дичка (-ки) f kinswoman.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

банк ім. ч. фін. bank; (запас, фонд, зосередження даних) bank

головний ~ групи (що контролює інші кредитні інститути) parent bank
головн||ий прикм. (основний) chief, main, principal, major; (старший) senior; (центральний) central; (найважливіший) primary; (великий) major; (що має відношення до голови) head; мед. encephalic; (який рухається попереду, передній) leading, vanguard; (про вид продукції, с.-г. культури тощо) staple; ~ий акціонер (утримувач понад 40% акцій) core shareholder

~а організація parent organisation; head office; chief office
компані||я ім. ж. company

керівна (найбільш впливова, основна) ~я management (top, parent) company

материнська ~я parent/holding/controlling/proprietary company
компанія-засновник ім. ж. parent company.
метрополія ім. ж. parent state, mother country, centre.
організаці||я ім. ж. organization; (заклад) institution; (облаштування) arrangement

головна ~я parent organization, directing agency
головна проектна ~я parent design organization
основн||ий прикм. (основоположний, фундаментальний) basic, fundamental, underlying, core (attr.), cardinal, essential; (головний) main, chief, principal, major, key; (найважливіший – особл. про предмети торгівлі) staple; ек. (про капітал, фонди) fixed; (капітальний, найважливіший) capital; стат. basal

~е господарське товариство parent company
підприємств||о ім. с. enterprise, business, undertaking; (завод, фабрика) factory, plant, works, mill; (особл. в сфері послуг) establishment; (як частина фірми – виробничий підрозділ) manufacturing/operating division, production unit, shop

головне ~о central/headquarters plant/factory, parent enterprise
сукупність ім. ж. aggregate, totality; (тж. чогось) collection, complex, assembly, family; демогр. стат. population; мат. set

вихідна ~ стат. parent population

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

company (Co.) n ком., юр. акціонерне товариство; компанія; компанія з обмеженою відповідальністю; компанія з обмеженою запорукою; товариство з обмеженою відповідальністю; корпорація; підприємство; фірма; товариство a корпоративний; фірмовий
одна з основних форм організації підприємств (business2), що створена як юридична особа (legal entity) з метою здійснення торговельної, промислової, банківської та ін. діяльності й одержання прибутку (profit); ◆ акціонерні товариства, з акцій яких формується їхній капітал, поділяються на два основні види: громадські (public company) і приватні (private company :: proprietary company); акціонерні товариства формують свій основний капітал шляхом випуску акцій (shares2); не обмежуються терміном існування, що дозволяє довгострокове планування (planning); його власники забезпечені обмеженою відповідальністю (limited liability) і т. д.
 • parent ~ = материнська компанія
 • enterprise ком. 1. підприємство; компанія; фірма; корпорація; 2. господарство, ферма; 3. підприємництво; 4. заповзятливість
  1. установа, створена або об’єднана на основі комерційних, торговельних чи інших інтересів; 2. приватне сільськогосподарське підприємство; 3. здійснення зобов’язання щодо виконання комерційного, торговельного чи іншого проекту (project); 4. велика енергія та сміливість, зокрема при здійсненні проекту
 • parent ~ = основне підприємство • материнське підприємництво
 • entity ком. одиниця; особа; економічна одиниця; організація; підрозділ; підприємство; компанія
  одиниця як організаційна структура, окрема особа, юридична або адміністративна організація тощо, яка є правоздатною розподіляти ресурси (resources) для здійснення своєї виробничої, торговельної, фінансової чи ін. мети
 • parent ~ = основна одиниця • материнська одиниця
 • patent (pat; Pat; Pt) юр. n патент; привілей; переважне право; патентування; a патентований; патентний; v патентувати; брати патент
  документ, виданий урядовою установою винахіднику, що засвідчує авторство, право на винахід та виключне право на його використання протягом визначеного терміну; ◆ патент захищає винахідника від конкурентів, є видом інтелектуальної власності (intellectual property) та належить до категорії нематеріальних активів (intangible assets)
 • parent ~ = основний патент
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  parent material [bedrock] геол. первинний матеріял, материнська [корінна] порода

  - Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

  вихідна структура = parent structure
  структура исходная
  Первинна структура, від якої формально чи експериментально творяться похідні заміщенням атома чи йона Н+ або іншої групи (пр., кислота — аміди), або приєднанням до ненасичених центрів (вільних електронних пар або орбіталей) (пр., піридин — солі піридинію). 
  вихідний йон = parent ion
  родоначальный ион
  У мас-спектроскопії — електрично заряджена молекулярна частинка, яка може дисоціювати з утворенням фрагментів, один чи більше з яких є електрично зарядженими, а інші — електрично нейтральними. Це може бути молекулярний йон чи його частина. 

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  елемент,~а

  вихідний е. (read-)out gate, output element, parent element

  материнський е. || батьківський е. (початковий) parent element
  породжувальний generative, generating прк; (вихідний) parent
  речовина substance, matter, material

  первинна р. source material, parent material