Знайдено 30 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «oversight» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

oversight [ˈɘʋvɘsaɪt] n
1. недогляд;
2. хиба, похибка;
3. рідк. нагляд.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

банківськ||ий bank (attr.); banking, banker’s (attr.);
~ий аваль enhancement line; bill guarantee;
~ий баланс returns to bank;
~ий вексель bank bill;
~ий депозит bank deposit;
~ий консорціум banking syndicate;
~ий кредит bank credit;
~ий нагляд banking supervision; banking oversight;
~ий переказ bank transfer;
~ий працівник banker; employee of a bank; bank official;
~ий рахунок bank account;
~ий службовець clerk;
~ий чек bank-cheque; амер. bank-check;
~а гарантія bank/banker’s guarantee;
~а діяльність banking; banking operations;
~а ліцензія banking licence; authorization;
~а облікова ставка bank rate;
~а операція bank/banking operation; banking transaction;
~а позика bank loan; bank credit; bank advance;
~а практика banking customs; banking practice;
~а реформа reform of the banking system;
~а розрахункова книжка bank boo;
~а система banking system; banking industry;
~а таємниця bank secrecy; secrecy in banking;
~а трата bank bill; bank/banker’s draft;
~а угода bank/banking operation;
~а установа banking institution;
~і дані banking data;
~і зловживання bank fraud;
~і інвестиції bank investments;
~і послуги banking services;
~і реквізити banking details;
~і ресурси bank resources; bank funds.
нагляд control, oversight, supervision, inspection; monitoring; (за підозрілим) surveillance;
адміністративний ~ administrative supervision;
конституційний ~ constitutional supervision;
орган ~у supervisory/supervision body.
недогляд oversight;
через ~ by an oversight; through carelessness.
помилк||а mistake; error, blunder, lapse, oversight; fallacy, delusion; розм. slip-up; (під час гри в теніс, футбол) fault; (у підрахунках, особл. голосів) miscount; (злочинна) misdoing;
груба ~а bad/gross mistake, glaring blunder;
друкарська ~а misprint;
він говорить по-англійськи з ~ами he speaks poor English;
він часто робить граматичні ~и he often slips in his grammar;
зробити ~у (допуститися ~и) to commit an error;
вчись на ~ах інших learn from the mistakes of others;
багато помилок робиться навмисно there’s many a mistake made on purpose;
на ~ах вчимося one man’s fault is another man’s lesson;
не звинувачуй інших у власних ~ах blame not others for the faults that are in you;
той, хто не визнає свою ~у, є двічі винним a fault once denied is twice committed.

ПРИМІТКА: Українським іменникам помилка, хиба в англійській мові відповідають error, mistake, blunder. Error є загальним словом з відтінком значення відхилення від того, що є вірним: an error in calculation помилка в розрахунках. Mistake ‒ це помилка, припущена через невірний вибір, невірне розуміння, недбалість: It was a mistake to go there. Було помилкою іти туди. Blunder ‒ помилка, припущена в дії, груба помилка, яку зроблено через незнання чогось, некомпетентність у чомусь.

промах miss (упущення); fault; (помилка) blunder, mistake, slip; (недогляд) oversight; спорт. slipper;
він хлопець не ~ розм. he is nobody’s fool; he is no blunderhead;
зробити ~ to trip.
хиба (помилка) mistake, blunder, error; (недогляд) oversight; (недолік) defect, shortcoming, vice, drawback.

ПРИМІТКА: Українським іменникам помилка, хиба в англійській мові відповідають error, mistake, blunder. Error є загальним словом з відтінком значення відхилення від того, що є вірним: an error in calculation помилка в розрахунках. Mistake ‒ це помилка, припущена через невірний вибір, невірне розуміння, недбалість: It was a mistake to go there. Було помилкою іти туди. Blunderпомилка, припущена в дії, груба помилка, яку зроблено через незнання чогось, некомпетентність у чомусь.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

oversight = ['əʊvəsaɪt] недо́гляд

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

oversight недо́гляд ■ by an ~ че́рез недо́гляд
['əʊvəsaɪt, 'oʊvər-]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

на́гляд (-у) 1. (контроль) supervision, oversight 2. (обстежування, інспекція) surveillance 3. (періодичний, у визначених місцях) monitoring див. тж моніторення 4. (спостерігання) observation ▪ під —ом under observation 5. (обслуговування) servicing 6. (вартування) watch
недо́гляд (-у) 1. (неуважність) oversight; inadvertence ▪ че́рез ~ by an oversight, owing to (smb’s) oversight, inadvertently 2. (прогалина, пропуск) omission 3. (помилка) failure, lapse
о́гріх (-у) 1. (неточність) inaccuracy 2. (недогляд) oversight

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

невва́га (-ги) f inattention, inadvertence, oversight;
  невва́жливий (-ва, -ве)*, невва́жний (-на, -не)* inattentive, careless, heedless;
  невва́жливість (-вости [-вості]) f, невва́жність (-ности [-ності]) f = невва́га.
недо́гляд (-ду) m oversight, inadvertence, want of care.
неува́га (-ги) f inattention, inadvertence, oversight;
  неува́жний (-на, -не)* inattentive, inadvertent, heedless.
пере́гляд (-ду) m revision, inspection, oversight; review.
про́гляд (-ду) m oversight; seeing through.
прогляда́ти (-а́ю, -а́єш) I vi: (прогле́діти Р), прогля́нути (-ну, -неш) = прогля́діти (-джу, -диш) Р vi to look through (out);
  мі́сяць прогля́нув і́з-за хмар, the moon peeped (appeared) through the clouds; to appear, be visible; || прогляда́ти сві́та, to wander much about the world; vt to overlook, omit or miss (through oversight).
про́гріх (-ху) m error, fault, mistake, blunder, miss, oversight.
про́мах (-ху) m W.U. mistake, fault, oversight.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

банківськ||ий прикм. bank (attr.); banking

~ий нагляд banking supervision; bank supervision; surveillance of banks; banking regulation; regulation of the banking system; banking oversight; oversight of banks
нагляд ім. ч. (перевірка) control, oversight, monitoring, superintendence; (за підозрілим) surveillance; (інспектування) inspection, supervision; (інспектувальний орган) inspectorate

~ акціонерів за діяльністю правління shareholder oversight
недогляд ім. ч. oversight; (помилка) default, error; (пропуск) omission; (помилка) (careless) slip; (недолік) flaw, defect
унаслідок ~у by/through/owing to an oversight, inadvertently
через ~ by an oversight; through default/carelessness.
промах ім. ч. (помилка) slip, mistake, blunder; (недогляд) oversight; (упущення) fault; спорт. slipper
хиба ім. ж. (помилка) mistake, blunder, error; (недогляд) oversight; (недолік) defect, shortcoming, vice, drawback.

ПРИМІТКА: Українським іменникам помилка, хиба в англійській мові відповідають error, mistake, blunder. Error є загальним словом з відтінком значення відхилення від того, що є правильним: an error in calculation помилка в розрахунках. Mistake — це помилка, припущена через неправильний вибір, недбалість: It was a mistake to go there. Було помилкою іти туди. Blunder помилка, припущена в дії, груба помилка, яку зроблено через незнання чогось, некомпетентність у чомусь.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

нагляд ім. = control, inspection, oversight; superintendence; supervision, surveillance, monitoring;
недогляд ім. = oversight; negligence; carelessness; inattention; omission;

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

контроль,~ю control; (нагляд) supervision, oversight; (перевірка) inspection, verification, check(-up), checkout, test
недогляд,~у (неуважність) oversight, inadvertence; (помилка) error, failure, lapse; (пропуск) miss
прогаяння || упускання omission, oversight, neglect заг