Знайдено 50 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «off-line» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

off-line [ˈɒflaɪn] а автономний;
  ~ equipment автономне/ непідключене обладнання;
  ~ mode автономний режим.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

автономн||ий autonomous, autonomic; тех. stand-alone; independent; комп. off-line;
~а область autonomous region;
~а республіка autonomous republic.
режим 1. політ. regime;
військовий ~ military regime;
тоталітарний ~ totalitarian regime;
~ особистої влади regime of personal power, one-man rule;
2. (система правил, заходів) regime, treatment, regulations, duty;
безвізовий ~ visa-free entry;
безмитний ~ duty-free treatment;
прикордонний ~ frontier/boundary regime;
~ економії policy/regime of economy;
~ найбільшого сприяння політ. most favoured nation treatment (status);
3. тех. (роботи машин тощо) behavior, mode, process, conditions, working conditions, operating conditions;
аварійний ~ emergency conditions;
автономний ~ off-line operation/mode;
оптимальний ~ optimal (optimum) performance;
~ реального часу real-time processing;
4. (розпорядок праці та ін.) routine, duty, schedule;
~ дня daily timetable;
~ роботи підприємства plant (office) schedule;
шкільний ~ school routine;
5. мед. regimen;
дієтичний ~ dietary regimen;
постільний ~ bed rest.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

off-line = (стан) «поза мережею» {?}, офлайн, автономний
offline = див. off-line

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

off-line = [ˌɒf'laɪn] 1. автоно́мний, незале́жний; (що працює) незале́жно від основно́го обла́днання 2. ви́мкнений (із системи) 3. автоно́мно, незале́жно, самості́йно
application = [ˌæplɪ'keɪʃn] 1. застосо́вування/застосува́ння; ви́користання/ви́користання; вжива́ння, вжи́ток (to, in - для, у, в) || застосо́вний; прикладни́й 2. наклада́ння/накла́дення; приклада́ння/прикла́дення 3. застосо́вна (прикладна́) програ́ма 4. подава́ння/подання́ (проєкту тощо)
• batch ~
= (прикладна́) систе́ма паке́тного опрацьо́вування
• business ~
= бізнесо́ва програ́ма
• computer ~
= застосува́ння комп’ю́тера; застосо́вна (прикладна́) обчи́слювальна систе́ма
• customized ~
= спеціалізо́ване застосува́ння (заради певної мети)
• database ~
= застосо́вна (прикладна́) програ́ма, що працю́є з ба́зою да́них
• dedicated ~
= спеціалізо́ване застосува́ння (для певної мети)
• distributed ~
= розподі́лена застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• graphics ~
= графі́чна застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• high-volume ~
= вели́ка застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• inquiry ~
= 1. діало́гове розв’я́зування застосо́вних (прикладни́х) зада́ч 2. застосо́вна (прикладна́) діало́гова систе́ма
• interactive ~
= 1. розв’я́зування застосо́вних (прикладни́х) зада́ч у діало́говому режи́мі 2. застосо́вна (прикладна́) інтеракти́вна систе́ма
• low-volume ~
= мала́ застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• managerial ~
= застосува́ння комп’ю́тера в керува́нні
• multiuser ~
= багатокористуваче́ва застосо́вна (прикладна́) систе́ма; застосо́вна (прикладна́) систе́ма колекти́вного користува́ння
• off-line ~
= автоно́мна застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• real-time ~
= реальночасова́ застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• scientific ~
= науко́во-до́слідча застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• single-tasked ~
= однозада́чна застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• time-sharing ~
= 1. застосо́вна (прикладна́) систе́ма з розпо́ділом ча́су 2. використа́ння застосо́вної систе́ми в режи́мі розпо́ділу ча́су
• windowed ~
= програ́ма з віко́нним інтерфе́йсом
computing = [kəm'pju:tɪŋ] 1. обчи́слювання/обчи́слення, рахува́ння/порахува́ння || обчи́слювальний 2. ра́хунок; розраху́нок || рахува́льний; розрахунко́вий 3. опрацьо́вування/опрацюва́ння да́них
• average ~
= обчи́слювання сере́дніх (зна́чень)
• background ~
= фо́нові обчи́слювання
• batch ~
= паке́тне опрацьо́вування да́них
• correction ~
= обчи́слювання по́правок
• dependable ~
= ґарантозда́тні розраху́нки, наді́йні розраху́нки (що ґарантують одержання правильного результату за умов негараздів)
• digital ~
= цифрове́ обчи́слювання
• distributed ~
= розподі́лені розраху́нки; розподі́лене опрацьо́вування да́них
• educational ~
= 1. застосува́ння комп’ю́тера в навча́нні 2. навча́льні розраху́нки
• end-user ~
= розраху́нки кінце́вого користувача́
• fault-tolerant ~
= відмовостійкі́ розраху́нки
• foreground ~
= пріорите́тні розраху́нки
• hobby ~
= люби́тельські (ама́торські) розраху́нки
• instructional ~
= застосува́ння комп’ю́тера в навча́нні, тренува́льні розраху́нки
• multiaccess ~
= розраху́нки в режи́мі мультидо́ступу
• office ~
= о́фісне опрацьо́вування да́них
• off-line ~
= автоно́мні розраху́нки
• on-line ~
= розраху́нки в онла́йновому режи́мі (в темпі надходження даних)
• personal ~
= розраху́нки на персона́льному комп’ю́тері
• real-time ~
= обчи́слювання в реа́льному масшта́бі ча́су
• remote ~
= дистанці́йні розраху́нки; дистанці́йне опрацьо́вування да́них
• resilient ~
= еласти́чні розраху́нки (з альтернативними вузлами обчислювань)
• statistical ~
= статисти́чні розраху́нки
• symbolic ~
= си́мвольні обчи́слювання; си́мвольне опрацьо́вування да́них
• three-dimensional ~
= триви́мірні обчи́слювання
diagnosis = [ˌdaɪəg'nəʊsɪs] (мн. diagnoses) діагно́стика, діагностува́ння
• error ~
= діагно́стика помило́к; знахо́дження (виявля́ння) помило́к
• fault ~
= діагно́стика неспра́вностей чи дефе́ктів
• malfunction ~
= діагно́стика пошко́д; виявля́ння непра́вильного функціюва́ння
• off-line ~
= автоно́мне діагностува́ння
• on-line ~
= операти́вна діагно́стика, діагностува́ння в робо́чому режи́мі
documentation = [ˌdɒkjumən'teɪʃn] 1. документа́ція 2. документалі́стика 3. науково-техні́чна інформа́ція 4. тво́рення техні́чної документа́ції 5. документува́ння 6. документа́льне (задокументо́ване) підтве́рдження
• as-built manufacturing ~
= техні́чна документа́ція виробника́ (обладнання)
• graphic ~
= графі́чна документа́ція; графі́чна інформа́ція
• hardcopy ~
= речова́ (матеріа́льна) документа́ція (на відміну від тої, що зберігається в пам’яті обчислювальної системи)
• in-line ~
= супрові́дна́ документа́ція; супу́тня документа́ція; експлуатаці́йна документа́ція
• off-line ~
= автоно́мна документа́ція (на папері або на іншому зовнішньому носії)
• on-line ~
= вмонто́вана операти́вно досту́пна документа́ція (видається на екран за запитом)
• operator ~
= опера́торська документа́ція (системи)
• permanent system ~
= ви́друкована систе́мна документа́ція, систе́мна документа́ція в друко́ваній фо́рмі
• program ~
= програмо́ва документа́ція, документа́ція до програ́ми (паке́ту програ́м)
equipment = [ɪ'kwɪpmənt] 1. обла́днання 2. устатко́вання 3. апарату́ра
• analog ~
= ана́логове обла́днання
• ancillary ~
= допомі́жне́ обла́днання, допомі́жна́ апарату́ра
• answer ~
= автомати́чний відповіда́ч
• calling ~
= при́стрій автомати́чного ви́клику
• communication ~
= апарату́ра зв’язку́
• computer ~
= обчи́слювальне (комп’ю́терне) обла́днання, комп’ю́тери
• data communication ~
= апарату́ра пересила́ння да́них
• data demultiplexing ~
= апарату́ра відокре́млювання паке́тів да́них
• data multiplexing ~
= апарату́ра об’є́днування паке́тів да́них
• data processing ~
= обла́днання (для) опрацьо́вування да́них; обчи́слювальне устатко́вання, обчи́слювальна апарату́ра
• data terminal ~
= терміна́лова апарату́ра (терміна́лове устатко́вання) для робо́ти з да́ними
• digital ~
= цифрове́ обла́днання, цифрова́ апарату́ра
• error control ~
= апарату́ра за́хисту сигна́лу від по́хибок
• high-performance ~
= високоя́кісне обла́днання, високоя́кісна апарату́ра
• intermediate ~
= проміжни́й при́стрій
• office ~
= о́фісна те́хніка; оргте́хніка
• off-line ~
= автоно́мне обла́днання
• optional ~
= необов’язко́ве (факультати́вне) обла́днання; додатко́ве обла́днання (що не входить в основний комплект)
• peripheral ~
= перифері́йне обла́днання; розм. перифері́я
• plug-compatible ~
= цілкови́то згі́дне (сумі́сне) обла́днання
• processing ~
= обла́днання (апарату́ра) для опрацьо́вування (даних), опрацьо́вувальне обла́днання, опрацьо́вувальна апарату́ра
• publishing ~
= 1. видавни́че обла́днання 2. видавни́ча систе́ма
• service ~
= се́рвісне обла́днання, се́рвісна апарату́ра
• slave ~
= 1. підпорядко́ване обла́днання 2. обслуго́вувальний при́стрій
• stand-by ~
= резе́рвне обла́днання; запасне́ обла́днання
• support ~
= допомі́жне́ обла́днання, допомі́жна́ апарату́ра
• terminal ~
= терміна́лове (кінце́ве) обла́днання; терміна́л
• type-setting ~
= 1. набира́льний при́стрій 2. набира́льне обла́днання
• window ~
= офо́рмлення (обла́днання) ві́кон
• word processing ~
= реда́ктори, те́кстові опрацьо́вувачі, обла́днання для опрацьо́вування те́кстів
mode = [məʊd] 1. мо́да 2. спо́сіб; ме́тод 3. режи́м (роботи) 4. стан 5. найімові́рніше зна́чення 6. вид; тип
• ~ of averaging
= спо́сіб усере́днювання
• ~ of behaviour
= спо́сіб поведі́нки
• ~ of interaction
= тип взаємоді́ї
• ~ of operation
= режи́м робо́ти
• access ~
= режи́м до́ступу; ме́тод до́ступу
• addressing ~
= спо́сіб адресува́ння; режи́м адресува́ння
• affine ~
= афі́нний спо́сіб (представляння чисел)
• alpha ~
= те́кстовий режи́м
• alternate ~
= режи́м перемежо́ваного (альтернати́вного) до́ступу
• animation ~
= мультиплікаці́йний режи́м
• anticipation ~
= режи́м з випереджа́нням
• append ~
= режи́м дозапи́сування (в послідовний файл)
• background ~
= фо́новий режи́м
• base ~
= ба́зовий режи́м
• batch ~
= паке́тний режи́м
• bit image ~
= графі́чний режи́м (друкування)
• block ~
= бло́ковий режи́м (передавання даних)
• broadcast ~
= режи́м з розсила́нням повідо́млень до всіх, хто його́ отри́мує
• burst ~
= паке́тно-монопо́льний режи́м (пересилання даних)
• capitals ~
= режи́м вели́ких (заголо́вних) букв (лі́тер) (у роботі з клавіатурою дисплею)
• character ~
= те́кстовий режи́м
• coedit ~
= режи́м спі́льного редагува́ння
• colo(u)r ~
= ко́лірний режи́м
• com(m) ~
= режи́м спілкува́ння, розмо́ва (системних програмувальників одного з одним за допомогою системи з використанням своїх терміналів)
• command ~
= кома́ндний режи́м
• communication ~
= режи́м зв’язку́
• concurrence ~
= парале́льний режи́м
• condensed ~
= режи́м щі́льного друкува́ння
• contention ~
= режи́м змага́ння
• data-in ~
= режи́м вво́дження да́них
• data-out ~
= режи́м виво́дження да́них
• dialog ~
= діало́говий режи́м
• display ~
= екра́нний (диспле́йний) режи́м
• drawing ~
= режи́м рисува́ння (кре́слення)
• dual-processor ~
= двопроце́сорний режи́м
• edge ~
= режи́м побудо́ви ко́нтуру (полігону)
• edit ~
= режи́м редагува́ння
• emphasized ~
= режи́м виокре́млювання
• enlarged ~
= режи́м розши́реного друкува́ння (розтягненого уздовж горизонталі)
• exclusive (usage) ~
= монопо́льний режи́м ви́користання
• executive ~
= привілейо́ваний режи́м
• extended text ~
= покра́щений текстови́й режи́м
• failure ~
= стан відмо́ви (системи); вид відмо́ви
• file ~
= режи́мний код фа́йлу (що описує його клас і права доступу користувача)
• fly-by ~
= режи́м безпосере́днього о́бміну (даними між зовнішніми пристроями і пам’яттю)
• foreground ~
= операти́вний режи́м
• free-running ~
= 1. режи́м ві́льного до́ступу 2. автоно́мний режи́м
• full-screen ~
= повноекра́нний режи́м (роботи дисплея на відміну від поліекранного)
• graphic(s) ~
= графі́чний режи́м
• help ~
= режи́м допомо́ги (надавання консультативної інформації користувачеві), консультаці́йний режи́м
• hold ~
= режи́м зберіга́ння інформа́ції
• idle ~
= неробо́чий режи́м
• immediate ~
= безпосере́дній режи́м
• insert ~
= режи́м вставля́ння
• interactive ~
= діало́говий (інтеракти́вний) режи́м
• interactive query ~
= режи́м "за́пит-ві́дповідь"
• interpretive ~
= режи́м інтерпретува́ння
• inverse video ~
= режи́м видава́ння негати́вного зобра́ження
• kernel ~
= привілейо́ваний режи́м
• keyboard ~
= режи́м вво́дження з клавіату́ри
• learn ~
= режи́м навча́ння
• line art ~
= штрихови́й режи́м
• local ~
= автоно́мний режи́м
• lock ~
= режи́м блокува́ння
• loopback ~
= циклови́й режи́м (робота модема на себе, без виходу в лінію зв’язку)
• lower-case ~
= режи́м ни́жнього регі́стру (мали́х лі́тер)
• low-resolution ~
= низьковирізня́льний режи́м (графічний режим з низькою вирізняльною (роздільною) здатністю)
• manual ~
= ручни́й режи́м
• mapping ~
= режи́м відобража́ння (віртуальних адрес у фізичні)
• master ~
= привілейо́ваний режи́м
• multitask ~
= багатозада́чний режи́м
• native ~
= режи́м робо́ти за вла́сною систе́мою кома́нд
• near letter quality (NLQ) ~
= режи́м високоя́кісного дру́ку
• nontransparent ~
= непрозо́рий режи́м (пересилання даних)
• nonwrap ~
= режи́м без автомати́чного переносі́ння слів на насту́пний рядо́к, режи́м без загорта́ння рядка́
• number-lock ~
= режи́м вво́дження чи́сел
• off-line ~
= автоно́мний режи́м
• on-line ~
= операти́вний режи́м
• operate ~
= режи́м обчи́слювання
• operating ~
= робо́чий режи́м
• output-unit-busy ~
= режи́м пересила́ння за гото́вністю при́строю
• overtype ~
= режи́м задруко́вування
• page ~
= сторі́нковий режи́м
• pass-through ~
= режи́м ретранслюва́ння
• pipeline ~
= режи́м конве́єрного опрацьо́вування, конве́єрний режи́м
• previent ~
= режи́м попере́днього пере́гляду
• privileged ~
= привілейо́ваний режи́м
• protected ~
= захи́щений режи́м
• protected virtual address ~
= режи́м за́хисту віртуа́льної адре́си
• query ~
= довідко́вий режи́м
• question-answer ~
= режи́м "за́пит-ві́дповідь"
• ready ~
= режи́м гото́вності
• real ~
= реа́льний режи́м (роботи процесора)
• real address ~
= режи́м реа́льної адре́си; режи́м абсолю́тного адресува́ння
• real-time ~
= режи́м реа́льного ча́су
• replace ~
= режи́м замі́щування
• reverse display ~
= режи́м інве́рсного зобра́ження
• run ~
= режи́м прокру́чування (програми)
• screen ~
= режи́м екра́ну
• scroll-lock ~
= режи́м прокру́чування (горта́ння) екра́ну
• single-strike ~
= одноходо́вий режи́м (друкування)
• slotted ~
= режи́м з виділя́нням ква́нтів ча́су
• special video ~s
= спеціа́льні відеорежи́ми
• split-screen ~
= поліекра́нний режи́м
• stand-alone ~
= автоно́мний режи́м
• step ~
= кро́ковий (та́ктовий) режи́м
• stream ~
= 1. паке́тний режи́м, режи́м паке́тного опрацьо́вування 2. монопо́льний режи́м (роботи каналу зв’язку)
• stretching ~
= режи́м розтя́гування (зображень)
• subscript ~
= режи́м друкува́ння ни́жніх і́ндексів
• superscript ~
= режи́м друкува́ння ве́рхніх і́ндексів
• supervisor ~
= режи́м суперві́зора
• teaching ~
= режи́м навча́ння
• test ~
= режи́м пере́ві́рки; те́стовий режи́м
• text ~
= те́кстовий режи́м
• total-failure ~
= стан по́вної відмо́ви
• tracking-cross ~
= режи́м відсте́жування (руху світного пера)
• training ~
= режи́м навча́ння
• transparent ~
= прозо́рий режи́м (пересилання даних)
• unoperable ~
= режи́м просто́ювання (в роботі пристрою)
• upper-case ~
= режи́м ве́рхнього регі́стру (вели́ких лі́тер)
• usage ~
= режи́м використа́ння
• user ~
= режи́м користувача́
• user-operation ~
= режи́м робо́ти з користуваче́м
• verification ~
= режи́м контро́лю (на відповідність вимогам), режи́м верифіка́ції
• view ~
= режи́м перегляда́ння
• virtual ~
= віртуа́льний режи́м
• write-back ~
= режи́м затри́маного перезапи́сування (з буфера в основну пам’ять, до спеціальної команди)
• wrong ~
= неправи́льно ви́браний режи́м
operation = [ˌɒpə'reɪʃn] 1. ді́я, опера́ція 2. проце́с; робо́та; функціюва́ння, функціонува́ння 3. режи́м (експлуатаційний)
• abstract ~
= абстра́ктна опера́ція
• additive ~
= адити́вна опера́ція
• algebraic ~
= алґебри́чна опера́ція
• analytic ~
= аналіти́чна опера́ція
• approximate ~
= набли́жена опера́ція
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• array ~
= ма́трична опера́ція; опера́ція над маси́вом
• associative ~
= асоціати́вна (сполу́чна́) опера́ція
• atomic ~
= атома́рна опера́ція (не подільна на дрібніші)
• attended ~
= робо́та під на́глядом (оператора)
• authorized ~
= санкційо́вана опера́ція; санкційо́вана ді́я
• auxiliary ~
= допомі́жна́ опера́ція
• averaging ~
= опера́ція усере́днювання
• basic ~
= основна́ (головна́) опера́ція
• battery ~
= робо́та з батаре́йним жи́вленням
• biconditional ~
= опера́ція еквівале́нтності
• biharmonic ~
= бігармоні́чна опера́ція
• bilinear ~
= біліні́йна опера́ція
• binary ~
= біна́рна (двомі́сна) опера́ція
• bit ~
= порозря́дна опера́ція
• bitwise ~
= порозря́дна (побі́това) опера́ція
• bookkeeping ~
= 1. (обліко́во-) бухга́лтерська опера́ція 2. службо́ва опера́ція 3. керівна́ опера́ція 4. допомі́жна́ опера́ція
• Boolean ~
= Бу́лова опера́ція
• bracket ~
= опера́ція дужкува́ння
• branch ~
= опера́ція галу́ження (розгалу́жування)
• clear-line ~
= опера́ція стира́ння рядка́
• closure ~
= опера́ція замика́ння
• collation ~
= опера́ція злива́ння; об’є́днувальна опера́ція
• commutative ~
= комутати́вна опера́ція
• comparison ~
= опера́ція порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льна опера́ція
• complex ~
= 1. складна́ опера́ція 2. ді́я над ко́мплексними чи́слами
• composite ~
= компози́тна опера́ція
• compound ~
= скла́дена опера́ція
• computing ~
= обчи́слювальна опера́ція
• conditional ~
= умо́вна опера́ція
• conjunction ~
= опера́ція кон’ю́нкції
• continuous ~
= непере́рвна опера́ція
• contraction ~
= опера́ція стиска́ння
• control ~
= опера́ція керува́ння
• convolution ~
= опера́ція згорта́ння
• counting ~
= опера́ція рахува́ння
• dagger ~
= опера́ція відкида́ння кон’ю́нкції
• data-processing ~
= опрацьо́вування да́них
• decomposable ~
= розкла́дна опера́ція
• decrement ~
= опера́ція декреме́нту (зме́ншування)
• derived ~
= похідна́ опера́ція
• deterministic ~
= детерміністи́чна опера́ція
• differential ~
= диференці́йна опера́ція
• digital ~
= цифрова́ опера́ція
• digit-to-digit ~
= порозря́дна (поцифрова́) опера́ція
• disjunction ~
= опера́ція диз’ю́нкції
• distributive ~
= дистрибути́вна опера́ція
• dual ~
= обе́рнена опера́ція; дуа́льна опера́ція
• dyadic ~
= двомі́сна опера́ція; біна́рна опера́ція
• effective ~
= ефекти́вна опера́ція
• embedding ~
= опера́ція вклада́ння
• equivalence ~
= опера́ція еквівале́нтності
• exchange ~
= опера́ція о́бміну
• exclusive ~
= опера́ція ви́ключного АБО́; опера́ція АБО́-АБО́ (заперечення еквівалентності)
• exponential ~
= опера́ція підне́сення до степе́ня
• fade ~
= опера́ція поступо́вого стира́ння (інформації про об’єкт бази даних)
• fail-safe ~
= 1. відмовостійка́ робо́та 2. безпе́чний режи́м
• finitary ~
= фініта́рна опера́ція
• finite ~
= фіні́тна опера́ція
• fixed-point ~
= опера́ція з фіксо́ваною ко́мою
• floating-point ~
= опера́ція з рухо́мою ко́мою
• formal ~
= форма́льна опера́ція
• functional ~
= функці́йна опера́ція
• generalized ~
= узага́льнена опера́ція
• generating ~
= поро́джувальна опера́ція
• generic ~
= родова́ опера́ція
• gluing ~
= опера́ція скле́ювання
• go-to ~
= опера́ція (безумовного) перехо́ду
• graft ~
= опера́ція під’є́днування гі́лки (що ґарантує розширення дерева); опера́ція зро́щування
• group ~
= групова́ опера́ція
• housekeeping ~
= службо́ва опера́ція; керува́льна (керівна́) опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• idempotent ~
= ідемпоте́нтна опера́ція
• identity ~
= тото́жна опера́ція
• illegal ~
= заборо́нена опера́ція
• immediate ~
= 1. опера́ція з нега́йною ві́дповіддю 2. опера́ція з безпосере́дньою адреса́цією
• implication ~
= опера́ція імпліка́ції
• increment ~
= опера́ція інкреме́нту (наро́щування)
• inference ~
= опера́ція логі́чного ви́ведення
• infinite ~
= нескінче́нна опера́ція
• input ~
= опера́ція вво́дження
• input/output ~
= опера́ція вво́дження/виво́дження
• insertion ~
= опера́ція вставля́ння
• integer ~
= цілочислова́ опера́ція
• interior ~
= вну́трішня опера́ція
• invariance ~
= інваріа́нтна опера́ція
• inverse ~
= обе́рнена опера́ція
• inversion ~
= опера́ція інве́рсії
• iterative ~
= ітерати́вна опера́ція
• jump ~
= опера́ція перехо́ду
• kernel ~
= опера́ція ядра́
• keystroke ~
= опера́ція за на́тиском кла́віші
• linear ~
= ліні́йна опера́ція
• logic(al) ~
= логі́чна опера́ція
• loop ~
= опера́ція організа́ції ци́клу
• main ~
= основна́ опера́ція
• mathematical ~
= математи́чна опера́ція
• matrix ~
= ма́трична опера́ція, опера́ція з ма́трицями
• mismatch ~
= опера́ція знахо́дження невідпові́дності (ознак)
• modular ~
= модуля́рна опера́ція
• monadic ~
= уна́рна (одномі́сна) опера́ція
• monotone ~
= моното́нна опера́ція
• move ~
= опера́ція пересила́ння
• multilinear ~
= поліліні́йна опера́ція
• multiple ~s
= з’є́днані (в часі) опера́ції
• multitask ~
= мультизада́чний режи́м, парале́льне вико́нування зада́ч, (одноча́сна) робо́та з кількома́ зада́чами
• nand
(скор. not-and) ~ = опера́ція НІ-І
• negation ~
= опера́ція відкида́ння
• neither-nor ~
= опера́ція НІ-НІ
• nonarithmetical ~
= неаритмети́чна (неарифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• nondata ~
= опера́ція, не пов’я́зана з опрацьо́вуванням да́них; опера́ція не з да́ними
• no ~
= неробо́ча опера́ція
• nor
(скор. not-or) ~ = опера́ція НІ-АБО́
• nullary ~
= нуль-а́рна опера́ція
• off-line ~
= автоно́мна робо́та; автоно́мний (незале́жний) режи́м
• one-shot ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• one-step ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• on-line ~
= робо́та в реа́льному ча́сі; робо́та з пото́чною (оно́влюваною) інформа́цією
• optimum ~
= оптима́льна опера́ція
• OR ~
= опера́ція АБО́ (логічного додавання); диз’ю́нкція
• output ~
= опера́ція виво́дження
• overhead ~
= наглядо́ва (службо́ва, організаці́йна) опера́ція
• partial ~
= частко́ва опера́ція
• partition ~
= опера́ція розбива́ння (по́ділу на части́ни)
• paste ~
= (логічна) опера́ція вкле́ювання
• permitted ~
= дозво́лена опера́ція
• permutation ~
= опера́ція переставля́ння
• Pierce ~
= опера́ція "Пі́рсова стрі́лка"
• pipeline ~
= робо́та в конве́єрному режи́мі
• pixel-level ~
= опера́ція на рі́вні то́чок ра́стру
• ply ~
= лог. пліка́ція
• polymorphic ~
= полімо́рфна опера́ція (залежна від типів арґументів)
• prenex ~
= прене́ксна опера́ція
• primary ~
= перви́нна опера́ція
• primitive ~
= найпрості́ша опера́ція; ба́зова опера́ція, приміти́в
• principal ~
= головна́ опера́ція
• projective ~
= проєкти́вна опера́ція
• prune ~
= опера́ція відтина́ння (під час розподіленого опрацьовування запитів)
• queue ~
= робо́та з че́ргами; опера́ція ста́влення на че́ргу
• raster ~
= опера́ція знахо́дження пере́тину рису́нків
• rational ~
= раціона́льна опера́ція
• real-time ~
= робо́та в реа́льному ча́сі
• red-tape ~
= службо́ва опера́ція; керівни́ча опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• refinement ~
= опера́ція уто́чнювання да́них
• regular ~
= реґуля́рна опера́ція
• restriction ~
= опера́ція обме́жування
• restrictive ~
= обме́жувальна опера́ція
• retrieval ~
= інформацієпошуко́ва опера́ція
• reversible ~
= оборо́тна опера́ція
• sampling ~
= опера́ція вибира́ння
• scheduled ~
= 1. опера́ція за ро́зкладом; (за)плано́вана опера́ція 2. робо́та за ро́зкладом, регла́ментна робо́та
• search ~
= опера́ція по́шуку
• set-theoretic ~
= теоре́тико-множи́нна опера́ція
• shift ~
= опера́ція зсува́ння
• sieve ~
= опера́ція просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексна опера́ція
• single-program ~
= однопрограмо́ва робо́та
• single-step ~
= однокро́ковий режи́м робо́ти
• single-task ~
= однозада́чний режи́м, робо́та з одно́ю зада́чею
• smoothing ~
= опера́ція згла́джування
• squaring ~
= опера́ція підне́сення до квадра́та
• step-by-step ~
= поета́пна опера́ція
• stochastic ~
= стохасти́чна опера́ція
• stroke ~
= штрих Ше́фера
• substitution ~
= опера́ція підставля́ння
• symbolic ~
= си́мвольна опера́ція
• syntactical ~
= синтакси́чна опера́ція
• takedown ~
= опера́ція підготовля́ння (при́строю) до насту́пної робо́ти
• team ~
= групове́ розробля́ння (програмових засобів тощо)
• tensor ~
= те́нзорна опера́ція
• threshold ~
= поро́гова опера́ція
• time-consuming ~
= часовитра́тна (трива́ла, довгоча́сна) опера́ція
• time-sharing ~
= режи́м розпо́ділу ча́су
• total ~
= по́вна (скрізь озна́чена) опера́ція
• transcendental ~
= трансценде́нтна опера́ція
• transfer ~
= опера́ція передава́ння управлі́ння
• unary ~
= одномі́сна (уна́рна) опера́ція
• unattended ~
= робо́та без на́гляду (оператора), цілко́м автоматизо́вана робо́та
• unauthorized ~
= несанкційо́вана опера́ція; несанкційо́вана ді́я
• union ~
= опера́ція об’є́днування; опера́ція логі́чного додава́ння (диз’ю́нкції)
• unloading ~
= опера́ція розванта́жування; опера́ція виво́дження (інформації)
• vector ~
= ве́кторна опера́ція, опера́ція з вектора́ми
• write ~
= опера́ція запи́сування
output = ['aʊtpʊt] 1. ви́хід, результа́т, ви́від || виходо́вий, на ви́ході; вивідни́й // at the ~ на ви́ході 2. ви́добуток; ви́пуск проду́кції; продукти́вність 3. виходо́вий при́стрій, при́стрій виво́дження 4. результа́т обчи́слень; виходо́ві да́ні // to produce ~ in columns розмі́щувати підсумко́ву інформа́цію сто́впчиками; to redirect ~ переадресо́вувати/переадресува́ти результа́т 5. виходо́ва поту́жність 6. виходо́вий сигна́л 7. стат. ві́дгук
• bulk ~
= суці́льне виво́дження (даних)
• data ~
= виво́дження да́них
• direct video ~
= пряме́ виво́дження у відеопа́м’ять
• displayed ~
= да́ні, що їх виво́дять на екра́н диспле́ю
• favo(u)rable ~
= сприя́тливий результа́т
• final ~
= остато́чний результа́т
• graphical ~
= графі́чне виво́дження (даних)
• line-oriented ~
= (по)рядко́ве виво́дження; рядковозорієнто́ване виво́дження, виво́дження рядка́ми
• off-line ~
= автоно́мне виво́дження да́них
• pending ~
= зави́сле (у буфері) виво́дження
• pixel-oriented ~
= точко́ве виво́дження; виво́дження то́чками
• plotted ~
= виво́дження графі́чних да́них (на плотер)
• plotter ~
= виходо́ві да́ні, ви́ведені на пло́тер
• printed ~
= ви́друковані виходо́ві да́ні
• real-time ~
= виво́дження (даних) в реа́льному ча́сі
• remote job ~
= дистанці́йне виво́дження завда́нь
• selective ~
= вибірко́ве виво́дження да́них
• sound ~
= звукове́ виво́дження
• speaker ~
= виво́дження на гучномо́вець (коло́нку)
• standard ~
= станда́ртний ви́хід
• unfavo(u)rable ~
= несприя́тливий результа́т
• visual ~
= візуа́льне виво́дження (даних); візуа́льний ви́хід
• voice ~
= мо́вний ви́хід; виво́дження (даних) го́лосом; при́стрій мо́вного виво́дження (даних)
printer = ['prɪntə] при́нтер, друкува́льний при́стрій
• alphabetic(al) ~
= бу́квовий (лі́терний) при́нтер
• alphanumeric ~
= буквоцифрови́й при́нтер
• attended ~
= при́нтер з ручни́м заправля́нням (кожної сторінки)
• band ~
= стрічкови́й при́нтер
• barrel ~
= бараба́нний при́нтер
• bidirectional ~
= двона́прямний при́нтер
• black-and-white ~
= чо́рно-бі́лий при́нтер
• bubble-jet ~
= інже́кторний при́нтер
• chain ~
= ланцюго́вий при́нтер
• character ~
= буквоцифрови́й при́нтер
• character-at-a-time ~
= поси́мвольний при́нтер
• colo(u)r ~
= кольоро́вий при́нтер
• correspondence-quality ~
= при́нтер високоя́кісного дру́ку
• daisy-wheel ~
= пелю́стковий при́нтер
• document ~
= при́нтер для друкува́ння докуме́нтів
• dot-matrix ~
= точко́во-ма́тричний при́нтер
• draft-quality ~
= при́нтер друкува́ння сере́дньої я́кості
• drum ~
= бараба́нний при́нтер
• electrosensitive ~
= електрографі́чний при́нтер
• electrostatic ~
= електростати́чний при́нтер
• electrothermal ~
= електротермі́чний при́нтер
• facsimile ~
= факси́мільний (фототелегра́фний) при́нтер
• golf-ball ~
= при́нтер зі сфери́чною голо́вкою
• high-speed ~
= високошви́дкісний при́нтер
• image ~
= при́нтер для друкува́ння зобра́жень
• impact ~
= уда́рний при́нтер
• ink-jet ~
= струмене́вий при́нтер
• keyboard ~
= кла́вішний при́нтер
• laser ~
= ла́зерний при́нтер
• line(-at-a-time) ~
= рядко́вий при́нтер
• logging ~
= реєстраці́йний при́нтер
• magnetic character ~
= магнетодрукува́льний при́нтер
• magnetographic ~
= магнетографі́чний при́нтер
• matrix ~
= ма́тричний при́нтер
• microfilm ~
= при́нтер для мікроплі́вок чи мікрофі́ш
• multicolo(u)r ~
= багатоко́лірний при́нтер, кольоро́вий при́нтер
• multifunction ~
= мультифункці́йний при́нтер
• needle ~
= го́лковий (ма́тричний) при́нтер
• nonimpact ~
= безуда́рний при́нтер
• numeric ~
= цифрови́й при́нтер
• off-line ~
= автоно́мний при́нтер
• on-line ~
= акти́вний при́нтер
• output ~
= виходо́вий при́нтер
• page(-at-a-time) ~
= посторінко́вий при́нтер
• petal ~
= пелюстко́вий при́нтер
• pretty ~
= при́нтер (для) докла́дного (структу́рного) ви́друку
• serial ~
= послідо́вний при́нтер
• single-copy ~
= однопримі́рниковий при́нтер
• solid-font ~
= при́нтер з виливни́м шрифто́м
• telegraph ~
= телета́йп
• thermal ~
= термографі́чний при́нтер
• train ~
= плазуно́вий (гу́сеничний) при́нтер
• wheel ~
= колі́сний при́нтер
• wire ~
= ма́тричний при́нтер з го́лковою голо́вкою
• xerographic ~
= ксерографі́чний при́нтер
storage = ['stɔ:rɪdʒ] 1. зберіга́ння/збере́ження 2. па́м’ять; запам’ято́вування
• actual ~
= фізи́чна па́м’ять
• addressable (addressed) ~
= адре́сна па́м’ять
• annex ~
= асоціати́вна па́м’ять
• archival ~
= архі́вна па́м’ять
• assigned ~
= абоно́вана па́м’ять (закріплена за користувачем тощо)
• auxiliary ~
= допомі́жна́ па́м’ять
• background ~
= зо́внішня па́м’ять
• backing ~
= додатко́ва (зо́внішня) па́м’ять
• buffer ~
= бу́ферна па́м’ять
• built-in ~
= вмонто́вана па́м’ять
• bulk ~
= па́м’ять вели́кого о́бсягу
• changeable ~
= па́м’ять на знімно́му носії́
• data ~
= па́м’ять (для зберігання) да́них; запам’ято́вування (зберіга́ння) да́них
• direct-access ~
= па́м’ять з прями́м до́ступом
• disk ~
= ди́скова па́м’ять
• erasable ~
= стирна́ па́м’ять
• external ~
= зо́внішня па́м’ять
• fast ~
= швидкоді́йна па́м’ять
• file ~
= фа́йлова па́м’ять
• floppy disk ~
= па́м’ять на гнучки́х ди́сках
• high-density ~
= па́м’ять з високощі́льним за́писом
• high-speed ~
= швидкоді́йна па́м’ять
• image ~
= при́стрій запам’ято́вування зобра́жень; запам’ято́вування зобра́жень; зберіга́ння зобра́жень
• internal ~
= операти́вна па́м’ять; вну́трішня па́м’ять
• instantaneous ~
= миттє́ва па́м’ять
• laser ~
= ла́зерна па́м’ять
• low-speed ~
= повільноді́йна па́м’ять
• main ~
= основна́ па́м’ять
• mass ~
= па́м’ять надвели́кого о́бсягу
• memory ~
= зберіга́ння в па́м’яті
• micromedia ~
= па́м’ять на мікроносія́х
• multiport ~
= багатопорто́ва па́м’ять
• nonerasable ~
= нестирна́ па́м’ять
• nonvolatile ~
= енергонезале́жна па́м’ять
• off-line ~
= автоно́мна па́м’ять
• on-line ~
= оперативнодосту́пна па́м’ять
• overlayable ~
= оверле́йна па́м’ять, па́м’ять оверле́йної структу́ри (з перекриванням викликуваних у різний час програмових модулів)
• peripheral ~
= перифері́йна па́м’ять
• permanent ~
= енергонезале́жна па́м’ять
• primary ~
= основна́ па́м’ять
• public ~
= загальнодосту́пна па́м’ять
• push-down ~
= магази́нна па́м’ять
• random-access ~
= па́м’ять з дові́льним вибира́нням
• read-only ~
= па́м’ять ті́льки для зчи́тування
• real ~
= фізи́чна (основна́) па́м’ять
• real address ~
= па́м’ять з фізи́чними адре́сами
• reloadable control ~
= перезаванта́жувана керівна́ па́м’ять
• removable disk ~
= па́м’ять на знімни́х ди́сках
• screen ~
= екра́нна па́м’ять
• secondary ~
= зо́внішня па́м’ять
• secure ~
= страхува́льна па́м’ять (пам’ять системного модуля забезпечення надійності, призначеного автоматично відновлювати систему після відмов)
• sequential-access ~
= па́м’ять з послідо́вним вибира́нням
• temporary ~
= тимчасо́ва па́м’ять
• virtual ~
= віртуа́льна па́м’ять
• volatile ~
= енергозале́жна па́м’ять
• working ~
= робо́ча па́м’ять
• zero-access ~
= надвисокошви́дкісна па́м’ять
system = ['sɪstəm] 1. систе́ма 2. суку́пність; роди́на 3. при́стрій; аґреґа́т; ко́мплекс
• ~ of axioms
= систе́ма аксіо́м
• ~ of coefficients
= систе́ма коефіціє́нтів
• ~ of conditions
= набі́р умо́в
• ~ of coordinates
= систе́ма координа́т
• ~ of eigenvalues
= систе́ма вла́сних зна́чень
• ~ of equations
= систе́ма рівня́нь
• ~ of generators
= систе́ма твірни́х елеме́нтів
• ~ of imprimitivity
= о́бласть імприміти́вності
• ~ of inequalities
= систе́ма нері́вностей
• ~ of integers
= систе́ма ці́лих чи́сел
• ~ of integrity
= систе́ма ці́лісності
• ~ of measures
= систе́ма мір
• ~ of neighbo(u)rhoods
= систе́ма о́колів
• ~ of notation
= 1. систе́ма по́значок 2. числова́ систе́ма
• ~ of numbers
= числова́ систе́ма
• ~ of reference
= систе́ма ві́дліку
• ~ of sets
= систе́ма множи́н
• ~ of subgroups
= спе́кт(е)р підгру́п
• ~ of transitivity
= о́бласть (систе́ма) транзити́вності (перехі́дності)
• ~ of units
= систе́ма одини́ць
• abstract ~
= абстра́ктна систе́ма
• accounting ~
= систе́ма о́бліку
• adaptive ~
= адапти́вна систе́ма
• additive ~
= адити́вна систе́ма
• adjoint ~
= спря́жена систе́ма
• advice-giving ~
= систе́ма-пора́дник
• affixative ~
= афіксати́вна систе́ма
• algebraic ~
= алґебри́чна систе́ма
• analytic ~
= аналіти́чна систе́ма
• anholonomic ~
= неголоно́мна систе́ма
• anticanonical ~
= антиканоні́чна систе́ма
• anti-invariant ~
= антиінваріа́нтна систе́ма
• aperiodic ~
= аперіоди́чна систе́ма
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) систе́ма
• artificial ~
= шту́чна систе́ма
• associated ~
= асоційо́вана систе́ма
• associative ~
= асоціати́вна систе́ма
• asynchronous ~
= асинхро́нна систе́ма
• autonomous ~
= автоно́мна систе́ма
• axiomatic ~
= аксіомати́чна систе́ма
• axiomatizable ~
= аксіоматизо́вна систе́ма
• backup ~
= резе́рвна (запасна́) систе́ма
• balanced ~
= (з)балансо́вана систе́ма
• basic ~
= лог. ба́зисна систе́ма
• bilinear ~
= біліні́йна систе́ма
• binary ~
= двійко́ва систе́ма
• binomial ~
= біно́мна систе́ма
• blackboard-based expert ~
= експе́ртна систе́ма з до́шкою оголо́шень
• buddy ~
= ме́тод близнюкі́в
• bussed ~
= систе́ма зі спі́льною ши́ною
• call-reply ~
= систе́ма за́пит-ві́дповідь
• canonical ~
= каноні́чна систе́ма
• case-based ~
= (експе́ртна) систе́ма на осно́ві прецеде́нтів
• categorical ~
= категорі́йна систе́ма
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) систе́ма
• characteristic ~
= характеристи́чна систе́ма
• chargeback ~
= збитко́ва систе́ма
• classic(al) ~
= класи́чна систе́ма
• classification ~
= систе́ма класифіка́ції
• closed ~
= за́мкнена систе́ма
• closure ~
= систе́ма замика́ння
• code ~
= ко́дова систе́ма
• coding ~
= систе́ма кодува́ння (програмува́ння)
• coherent ~
= когере́нтна систе́ма
• collection ~
= систе́ма збира́ння да́них
• colo(u)r display ~
= кольоро́ва диспле́йна систе́ма, систе́ма кольоро́вого відобража́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рна систе́ма
• command ~
= систе́ма кома́нд
• complete ~
= по́вна систе́ма (of axioms etc. аксіо́м тощо)
• complex ~
= складна́ систе́ма
• complex number ~
= систе́ма ко́мплексних чи́сел
• compound ~
= скла́дена систе́ма
• computer ~
= комп’ю́терна систе́ма; обчи́слювальний ко́мплекс
• computer-aided design ~
= систе́ма автоматизо́ваного проєктува́ння, САПР
• computing ~
= обчи́слювальна систе́ма; обчи́слювальний ко́мплекс
• conceptual ~
= концептуа́льна систе́ма
• connecting ~
= систе́ма зв’язку́, з’є́днувальна систе́ма
• conservative ~
= консервати́вна (збере́жна) систе́ма
• consistent ~
= несупере́члива систе́ма
• continuous ~
= непере́рвна систе́ма
• control ~
= систе́ма керува́ння, систе́ма реґулюва́ння
• controllable ~
= реґульо́вна систе́ма, керо́вна систе́ма
• converse ~
= конве́рсна систе́ма
• convex ~
= опу́кла систе́ма
• coordinate ~
= координа́тна систе́ма, систе́ма координа́т
• countable ~
= зліче́нна систе́ма
• creative ~
= креати́вна систе́ма
• critical ~
= крити́чна систе́ма
• cybernetic ~
= кібернети́чна систе́ма
• cyclic ~
= циклі́чна систе́ма
• data ~
= інформаці́йна систе́ма
• data acquisition ~
= систе́ма збира́ння да́них
• database management ~
= систе́ма керува́ння ба́зами да́них, СКБД
• database support ~
= систе́ма ве́дення баз да́них
• data collection (data gathering) ~
= систе́ма збира́ння да́них
• data handling ~
= систе́ма опрацьо́вування да́них
• data-managed ~
= систе́ма, керо́вана да́ними
• data preparation ~
= систе́ма підготовля́ння да́них
• data processing ~
= систе́ма опрацьо́вування да́них
• data retrieval ~
= інформацієпошуко́ва систе́ма
• decimal ~
= десятко́ва (позиці́йна) систе́ма
• decision-making ~
= систе́ма виробля́ння (прийма́ння) рі́шень
• decision-support ~
= систе́ма пі́дтримки виробля́ння (прийма́ння) рі́шень
• decoding ~
= систе́ма декодува́ння
• deductive ~
= дедукти́вна систе́ма
• definable ~
= озна́чна систе́ма
• defined ~
= озна́чена систе́ма
• defining ~
= озна́чувальна систе́ма
• degenerate ~
= ви́роджена систе́ма
• delivery ~
= систе́ма доправля́ння (доста́вки)
• denary ~
= десятко́ва систе́ма (числення)
• dependable computer ~
= ґарантозда́тна обчи́слювальна систе́ма (що ґарантує одержання розв’язку задачі, навіть якщо машина має дефект)
• desktop ~
= насті́льна систе́ма
• desktop publishing ~
= насті́льна видавни́ча систе́ма
• development support ~
= систе́ма підтри́мування (забезпе́чення) розро́бок
• determinate ~
= детерміно́вана систе́ма
• determined ~
= ви́значена систе́ма
• determining ~
= визнача́льна систе́ма
• deterministic ~
= детерміно́вана систе́ма
• diagonal ~
= діагона́льна систе́ма (рівнянь)
• dichotomous ~
= дихото́мна систе́ма
• differential ~
= 1. диференці́йна систе́ма 2. систе́ма диференці́йних рівня́нь
• direct ~
= пряма́ систе́ма
• directed ~
= спрямо́вана систе́ма
• discrete ~
= дискре́тна систе́ма
• disjunctive ~
= диз’юнкти́вна систе́ма
• disk operating ~
= ди́скова операці́йна систе́ма, ДОС
• dissipative ~
= дисипати́вна систе́ма
• distributed ~
= розподі́лена систе́ма
• document preparation ~
= систе́ма готува́ння документа́ції
• down ~
= 1. неспра́вна систе́ма 2. неакти́вна систе́ма
• dual-computer ~
= двомаши́нний (обчи́слювальний) ко́мплекс
• dual-processor ~
= двопроце́сорна систе́ма, двопроце́сорний ко́мплекс
• duodecimal ~
= дванадцятко́ва (позиці́йна) систе́ма
• dynamical ~
= динамі́чна систе́ма
• entry-level ~
= систе́мний мо́дуль; компоне́нт систе́ми
• elementary ~
= елемента́рна систе́ма
• elliptic ~
= еліпти́чна систе́ма
• equational ~
= екваці́йна систе́ма
• equidistant ~
= еквідиста́нтна систе́ма
• equivalence ~
= систе́ма еквівале́нтності
• equivalent ~
= еквівале́нтна систе́ма
• ergodic ~
= ергоди́чна систе́ма
• eutactic ~
= евтакти́чна систе́ма
• evolutionary ~
= еволюці́йна систе́ма
• executive ~
= викона́вча систе́ма
• expert ~
= експе́ртна систе́ма
• extend ~
= систе́ма розши́рювання
• extremal ~
= екстрема́льна систе́ма
• factor ~
= 1. фа́ктор-систе́ма 2. систе́ма фа́кторів
• fail-safe ~
= відмовостійка́ систе́ма
• fault-intolerant ~
= відмовонестійка́ систе́ма
• fault-tolerant ~
= відмовостійка́ систе́ма
• feedback ~
= систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м; систе́ма зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йлова систе́ма
• filing ~
= систе́ма зберіга́ння докуме́нтів
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) систе́ма
• floppy disk ~
= систе́ма з гнучки́ми ди́сками (без жорсткого диска)
• formal ~
= форма́льна систе́ма
• formalized ~
= (с)формалізо́вана систе́ма
• function ~
= систе́ма фу́нкцій
• generalized ~
= узага́льнена систе́ма
• generic expert ~
= типо́ва експе́ртна систе́ма
• geographically distributed ~
= територіа́льно розподі́лена систе́ма
• gradient ~
= ґрадіє́нтна систе́ма
• grand ~
= вели́ка систе́ма
• guidance ~
= систе́ма-гід; систе́ма-путівни́к
• help ~
= діало́гова довідко́ва систе́ма
• hierarchy ~
= ієрархі́чна систе́ма
• holonomic ~
= голоно́мна систе́ма
• homogeneous ~
= однорі́дна систе́ма
• homoloidal ~
= гомоло́їдна систе́ма
• homomorphic ~
= гомомо́рфна систе́ма
• host ~
= головна́ комп’ю́терна систе́ма
• hostless ~
= децентралізо́вана систе́ма; систе́ма без провідно́го вузла́
• host-satellite ~
= систе́ма з головни́м і підле́глими елеме́нтами
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна систе́ма
• ideal ~
= систе́ма ідеа́лів
• idealized ~
= ідеалізо́вана систе́ма
• imprimitive ~
= імприміти́вна систе́ма
• incidence ~
= систе́ма інциде́нтності
• inductive ~
= індукти́вна систе́ма
• information ~
= інформаці́йна систе́ма
• information management ~
= систе́ма керува́ння ба́зою да́них
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва систе́ма
• input/output control ~
= систе́ма керува́ння вво́дженням/виво́дженням
• inquiry ~
= інформаці́йно-довідко́ва систе́ма
• instruction ~
= навча́льна систе́ма
• integral ~
= інтеґра́льна систе́ма
• integrated ~
= (з)інтеґро́вана систе́ма
• intelligence ~
= систе́ма шту́чного інтеле́кту; інтелектуа́льна систе́ма
• interactive ~
= інтеракти́вна (діало́гова) систе́ма
• interpolation ~
= інтерполяці́йна систе́ма
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна систе́ма
• invariant ~
= інваріа́нтна систе́ма
• involutory ~
= інволюці́йна систе́ма
• isometric ~
= ізометри́чна систе́ма
• iterative ~
= ітерати́вна систе́ма
• knowledge ~
= систе́ма знань
• knowledge-based ~
= систе́ма з ба́зою знань
• knowledge base management ~
= систе́ма керува́ння ба́зою знань
• lacunary ~
= лакуна́рна систе́ма
• lamellar ~
= ламеля́рна систе́ма
• learning ~
= навча́льна систе́ма
• left-handed coordinate ~
= лі́ва (лівобі́чна) систе́ма координа́т
• linear ~
= ліні́йна систе́ма
• local ~
= лока́льна систе́ма
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) систе́ма
• logical ~
= логі́чна систе́ма
• logistic ~
= логісти́чна систе́ма
• loss ~
= систе́ма з утра́тами
• lossless ~
= систе́ма без утра́т
• lumped-(parameter) ~
= систе́ма із зосере́дженими пара́метрами
• machine-limited ~
= систе́ма, обме́жена можли́востями маши́ни
• mail ~
= систе́ма електро́нної по́шти, електро́нна по́шта
• mailbox ~
= систе́ма пошто́вих скри́ньок (в електронній пошті)
• management information ~
= інформаці́йна систе́ма керува́ння, адміністрати́вна інформаці́йна систе́ма
• man-machine ~
= систе́ма ти́пу люди́на-маши́на
• mapped ~
= систе́ма з відобра́женням розши́реної па́м’яті
• master ~
= головна́ систе́ма; центра́льна систе́ма
• master-slave ~
= систе́ма конфігура́ції "керівни́й-керо́ваний́"
• message delivery ~
= систе́ма доправля́ння повідо́млень
• modal ~
= мода́льна систе́ма
• monochrome graphics ~
= монохро́мна графі́чна систе́ма
• monogenic ~
= моноге́нна систе́ма
• monomorphic ~
= мономо́рфна систе́ма
• monotonic ~
= моното́нна систе́ма
• multiaccess ~
= систе́ма колекти́вного до́ступу
• multilayer ~
= багатошаро́ва систе́ма
• multimaster communication ~
= систе́ма зв’язку́ з кількома́ провідни́ми (головни́ми) вузла́ми
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна систе́ма
• multiplier ~
= систе́ма мно́жникі́в
• multiprocessing ~
= багатопроце́сорна систе́ма
• multistable ~
= багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
• multitask ~
= багатозада́чна систе́ма
• multiuser operating ~
= багатокористуваче́ва операці́йна систе́ма
• native operating ~
= вла́сна операці́йна систе́ма (комп’ютера, що працює в мережі тощо)
• network ~
= мере́жева систе́ма
• network operating ~
= мере́жева операці́йна систе́ма, операці́йна систе́ма мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна систе́ма
• non-preemptive ~
= систе́ма без вишто́вхування
• normal ~
= норма́льна систе́ма
• notation ~
= систе́ма по́значок
• number (numerical) ~
= числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
• octal ~
= вісімко́ва систе́ма
• office automation ~
= о́фісна автоматизо́вана систе́ма
• off-line ~
= автоно́мна систе́ма
• on-line assistance ~
= операти́вно досту́пна консультаці́йна систе́ма
• on-line help ~
= діало́гова довідко́ва систе́ма
• open ~
= відкри́та систе́ма
• operating ~
= 1. операці́йна систе́ма 2. акти́вна систе́ма (що перебуває в робочому стані)
• operational ~
= акти́вна систе́ма (що перебуває в робочому стані)
• paged ~
= сторінко́ва систе́ма (структури пам’яті)
• pantactic ~
= пантакти́чна систе́ма
• parabolic ~
= параболі́чна систе́ма
• parametric ~
= параметри́чна (пара́метрова) систе́ма
• pen operating ~
= операці́йна систе́ма для вво́дження рукопи́сного те́ксту
• periodic ~
= періоди́чна систе́ма
• perturbed ~
= збу́рена систе́ма
• pilot ~
= експеримента́льна ве́рсія систе́ми
• pipeline ~
= конве́єрна систе́ма
• pluriparabolic ~
= плюрипараболі́чна систе́ма
• polyhierarchial ~
= поліієрархі́чна систе́ма
• polystable ~
= багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
• portable ~
= мобі́льна систе́ма
• positional ~
= позиці́йна систе́ма (числення)
• primitive ~
= приміти́вна систе́ма
• priority ~
= систе́ма пріорите́тів
• probabilistic ~
= імові́рнісна систе́ма
• production ~
= виробни́ча систе́ма
• program buddy ~
= систе́ма спі́льного програмува́ння
• programming ~
= систе́ма програмува́ння
• program ~
= ко́мплекс програ́м
• projective ~
= проєкти́вна систе́ма
• protection ~
= систе́ма за́хисту
• prototyping ~
= прототи́п (маке́т) систе́ми
• public key ~
= систе́ма колекти́вного користува́ння з ши́фром (ключе́м)
• quasiergodic ~
= квазиергоди́чна систе́ма
• quasiharmonic ~
= квазигармоні́чна систе́ма
• quasilinear ~
= квазиліні́йна систе́ма
• quasistable ~
= квазистійка́ систе́ма
• question-answering ~
= довідко́ва систе́ма
• queu(e)ing ~
= систе́ма ма́сового обслуго́вування
• quotient ~
= фа́ктор-систе́ма
• random ~
= випадко́ва систе́ма
• real-time ~
= систе́ма реа́льного ча́су
• reasoning ~
= 1. розу́мна систе́ма, систе́ма, зда́тна до міркува́нь 2. систе́ма, що реалізу́є механі́зм міркува́нь
• rectangular coordinate ~
= прямоку́тна систе́ма координа́т
• recurrent ~
= рекуре́нтна систе́ма
• recursive ~
= рекурси́вна систе́ма
• reduced ~
= зве́дена систе́ма
• reducible ~
= звідна́ систе́ма
• redundant ~
= 1. надли́шкова систе́ма, систе́ма з надли́шком 2. систе́ма з резервува́нням
• regular ~
= реґуля́рна систе́ма
• regularized ~
= (з)реґуляризо́вана систе́ма
• relational ~
= реляці́йна систе́ма
• relative ~
= відно́сна систе́ма
• representation ~
= систе́ма представля́ння
• retrieval ~
= систе́ма по́шуку (інформації); пошуко́ва систе́ма
• rheonomic ~
= реоно́мна систе́ма
• RS-232 based ~
= систе́ма пересила́ння да́них за станда́ртом RS-232
• scalable ~
= розши́рна систе́ма
• scheduling ~
= систе́ма склада́ння ро́зкладу
• scleronomic ~
= склероно́мна систе́ма
• scoring ~
= систе́ма кі́лькісних показникі́в; систе́ма очо́к; систе́ма ба́лів
• self-adaptive ~
= самопристосо́вна систе́ма
• self-adjoint ~
= самоспря́жена систе́ма
• self-adjusting ~
= самоналаго́джувальна систе́ма
• self-contained ~
= самодоста́тня систе́ма
• self-learning ~
= самонавча́льна систе́ма
• self-organizing ~
= самоорганізо́вна систе́ма
• self-test ~
= самотестува́льна систе́ма
• semantic ~
= семанти́чна систе́ма
• semiotic ~
= зна́кова систе́ма; семіоти́чна систе́ма
• separable ~
= сепара́бельна систе́ма
• sequential ~
= 1. секвенці́йна систе́ма 2. послідо́вна систе́ма
• single-drive ~
= одноди́скова систе́ма
• single-task ~
= однозада́чна систе́ма
• singular ~
= синґуля́рна систе́ма
• slave ~
= підле́гла систе́ма
• software ~
= систе́ма програмо́вих за́собів
• solvable ~
= розв’язна́ систе́ма (рівнянь)
• stabilizable ~
= стабілізо́вна систе́ма
• stable ~
= стійка́ систе́ма
• stand-alone ~
= автоно́мна систе́ма; ізольо́вана систе́ма
• static ~
= стати́чна систе́ма
• stationary ~
= стаціона́рна систе́ма
• statistical ~
= статисти́чна систе́ма
• stochastic ~
= стохасти́чна систе́ма
• stratified ~
= стратифіко́вана (розшаро́вана) систе́ма
• support ~
= систе́ма підтри́мування
• surjective ~
= сур’єкти́вна систе́ма
• switching ~
= перемика́льна систе́ма
• symmetric ~
= симетри́чна систе́ма
• syntactical ~
= синтакси́чна систе́ма
• tag ~
= систе́ма на́личок (по́значок)
• target ~
= цільова́ систе́ма
• terminal ~
= терміна́льна систе́ма; систе́ма терміна́лів
• test ~
= іспито́ва систе́ма; іспито́вий ко́мплекс, те́стова систе́ма
• testbed ~
= маке́тна систе́ма; експеримента́льна систе́ма
• text-retrieval ~
= документа́льно-інформаці́йна систе́ма
• time-invariant ~
= часоінваріа́нтна систе́ма
• time-sharing ~
= систе́ма розпо́ділу ча́су; систе́ма з розпо́ділом ча́су
• transposed ~
= транспоно́вана систе́ма
• triangular ~
= трику́тна систе́ма (рівнянь)
• trigonal ~
= тригона́льна систе́ма
• trigonometric ~
= тригонометри́чна систе́ма
• triple ~
= систе́ма трі́йок (Кіркмана-Штайнера)
• turnkey ~
= високонаді́йна систе́ма (що працює одразу після ввімкнення), систе́ма під ключ
• typing ~
= систе́ма ти́пів
• uniprocessor ~
= однопроце́сорна систе́ма
• unperturbed ~
= незбу́рена систе́ма
• unsolvable ~
= нерозв’язна́ систе́ма (рівнянь)
• unstable ~
= нестійка́ систе́ма
• up ~
= 1. працезда́тна систе́ма 2. акти́вна систе́ма, систе́ма в робо́чому ста́ні
• vector ~
= систе́ма векторі́в
• virgin ~
= нова́ (неза́ймана, недото́ркана, ще не використо́вувана) систе́ма
• virtual ~
= віртуа́льна систе́ма
• windowing ~
= систе́ма керува́ння ві́кнами
unit = ['ju:nɪt] 1. одини́ця 2. одини́ця (фізи́чної) величини́ 3. при́стрій; ву́зол; блок; при́лад 4. ла́нка; елеме́нт 5. підро́зділ 6. компоне́нт програ́ми 7. мо́дуль
• ~ of allocation
= елеме́нт розмі́щування; розмі́щуваний блок; розмі́щувана одини́ця (в розподілених системах)
• ~ of information
= одини́ця інформа́ції
• ~ of language
= мо́вна одини́ця
• ~ of length
= одини́ця довжини́
• ~ of operation
= одини́ця ді́ї (в машинній мові)
• ~ of volume
= одини́ця о́б’є́му
• absolute ~
= абсолю́тна одини́ця
• address ~
= мініма́льна адре́сна одини́ця; блок вибира́ння адре́си
• addressing ~
= найме́нший елеме́нт адресува́ння (у пам’яті)
• algebraic ~
= алґебри́чна одини́ця
• allocation ~
= одини́ця розпо́ділу па́м’яті
• angular ~
= кутова́ одини́ця
• arithmetic ~
= 1. аритмети́чна (арифмети́чна) одини́ця 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій 3. аритмети́чний (арифмети́чний) блок
• assembly ~
= компонува́льний блок
• assigned ~
= призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• associated ~
= допомі́жни́й (додатко́вий) при́стрій
• astronomical ~
= астрономі́чна одини́ця (міра довжини)
• attached ~
= під’є́днаний блок; призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• automatic calling ~
= автомати́чний виклични́й при́стрій
• available ~
= досту́пний при́стрій
• cache ~
= блок кеш-па́м’яті
• cache-memory-management ~
= при́стрій керува́ння кеш-па́м’яттю
• categorical ~
= категорі́йна одини́ця
• central processing ~
= центра́льний проце́сор
• charging ~
= заряджа́льний блок (при́стрій)
• coefficient ~
= потенціо́мет(е)р
• coherent ~
= когере́нтна одини́ця
• cointegral ~
= коінтеґра́льна одини́ця, коінтеґра́льний об’є́кт
• compilation ~
= одини́ця трансля́ції
• complex ~
= ко́мплексна одини́ця
• computing ~
= обчи́слювальний блок
• configuration control ~
= блок керува́ння конфігура́цією, блок реконфігура́ції
• control ~
= контро́лер, при́стрій (блок) керува́ння
• data ~
= одини́ця (елеме́нт) да́них
• data acquisition ~
= при́стрій збира́ння да́них
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них; індика́тор да́них
• data handling ~
= при́стрій опрацьо́вування да́них
• dead-zone ~
= елеме́нт ти́пу "ме́ртва зо́на"
• detached ~
= від’є́днаний блок; відкрі́плений при́стрій
• digital time ~
= цифрови́й дава́ч (да́тчик) ча́су, цифрови́й годи́нник
• direct-access ~
= при́стрій прямо́го до́ступу
• disk ~
= ди́сковий нагрома́джувач, нагрома́джувач на ди́сках
• display ~
= при́стрій відобража́ння; диспле́й
• executive ~
= викона́вчий блок
• fast ~
= швидкоді́йний при́стрій
• feedback ~
= елеме́нт зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йловий нагрома́джувач
• final ~
= фіна́льна одини́ця, фіна́льний об’є́кт (категорії)
• functional ~
= функці́йний при́стрій (блок, елеме́нт)
• fundamental ~
= основна́ одини́ця
• graphic display ~
= графі́чний диспле́й
• hard-disk ~
= нагрома́джувач на жорстки́х ди́сках
• homotopy ~
= гомото́пна одини́ця
• imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• impossible ~
= неможли́вий (неприйня́тний) при́стрій
• information ~
= елеме́нт інформа́ції; одини́ця інформа́ції
• information content binary ~
= двійко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information content decimal ~
= десятко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information ~
= одини́ця (елеме́нт) інформа́ції
• initial ~
= ініціати́вна одини́ця, ініціати́вний об’є́кт (категорії)
• input/output ~
= при́стрій вво́дження/виво́дження; блок вво́дження/виво́дження
• input ~
= вхідни́й при́стрій; при́стрій вво́дження; вхідни́й блок; блок вво́дження; сприйма́льний блок, сприйма́ч
• inquiry ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• insertion ~
= вставни́й блок
• instruction control ~
= при́стрій (блок) формува́ння кома́нд
• instruction ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування кома́нд
• integral ~
= інтеґра́льна одини́ця, інтеґра́льний об’є́кт (категорії)
• interface ~
= інтерфе́йс; інтерфе́йсний блок; при́стрій узго́джування
• interrogation ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• isomorphic ~
= ізомо́рфна одини́ця, ізомо́рфний об’є́кт (категорії)
• lexical ~
= лекси́чна одини́ця, лексе́ма
• library ~
= бібліоте́чний мо́дуль
• linguistic ~
= лінгвісти́чна одини́ця
• locking ~
= діля́нка (о́бласть) блокува́ння (зблоковувана в базах даних як єдине ціле)
• logic ~
= 1. логі́чний при́стрій (блок, елеме́нт) 2. логі́чна ла́нка
• manageable ~
= керо́вний (керо́ваний) елеме́нт
• matrix ~
= ма́трична одини́ця
• meaningful ~ of text
= змісто́вна одини́ця те́ксту
• memory ~
= пам’яттє́вий при́стрій; блок па́м’яті
• memory control ~
= блок керува́ння па́м’яттю
• memory management ~
= диспе́тчер па́м’яті; блок керува́ння па́м’яттю
• microprocessor-based ~
= при́стрій з мікропроце́сором; при́стрій на мікропроце́сорній осно́ві
• microprocessor-controlled ~
= при́стрій з мікропроце́сорним керува́нням
• microprocessor ~
= 1. блок мікропроце́сора 2. мікросхе́ма мікропроце́сора 3. мікропроце́сорний блок 4. мікропроце́сор
• microprogram ~
= мікропрограмо́вий блок, блок мікропрограмо́вого керува́ння
• microprogrammed ~
= при́стрій з мікропрограмови́м керува́нням
• middle ~
= сере́динна одини́ця
• modular ~
= мо́дульний при́стрій, при́стрій у мо́дульному викона́нні; мо́дуль
• monitor ~
= блок диспе́тчерського керува́ння; блок пото́чного контро́лю; моніто́р
• off ~
= ви́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "ви́мкнено"
• off-line ~
= автоно́мний при́стрій; автоно́мний блок
• on ~
= уві́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "вві́мкнено"
• on(-)line ~
= оперативнодосту́пний при́стрій, під’є́днаний при́стрій; при́стрій, яки́й працю́є в реа́льному ча́сі
• operational ~
= операці́йний блок; функці́йний блок; працезда́тний при́стрій
• operator interface ~
= мо́дуль опера́торського інтерфе́йсу
• order ~
= поря́дкова одини́ця
• output ~
= виходо́вий при́стрій (блок); при́стрій (блок) виво́дження
• overlay ~
= оверле́йний мо́дуль
• paging ~
= блок керува́ння сторінка́ми
• peripheral control ~
= блок керува́ння перифері́йними при́строями; контро́лер зо́внішніх при́строїв
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pluggable (plug-in) ~
= знімни́й блок, змі́нний блок
• plug-to-plug compatible ~
= 1. цілко́м згі́дний (сумі́сний) при́стрій 2. ро́знімно згі́дний (сумі́сний)при́стрій; при́стрій, згі́дний (сумі́сний) за ро́знімами
• polygon-filling ~
= блок (суці́льного) заба́рвлення багатоку́тників (на екрані дисплея)
• power (supply) ~
= блок жи́влення
• printing ~
= друкува́льний мо́дуль (при́стрій); при́нтер
• probability ~
= про́біт
• processing ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування (даних); проце́сор
• program ~
= програмо́ва одини́ця; блок програ́ми
• program control ~
= блок програмо́вого керува́ння
• programmer logical ~
= логі́чний при́стрій програмува́льника (віртуальний пристрій, що його ввів програмувальник)
• programming ~
= програмува́льний при́стрій
• protocol ~
= протоко́льний блок, блок реаліза́ції протоко́лу
• protocol data ~
= протоко́льна одини́ця да́них
• quaternion ~
= кватерніо́нна одини́ця
• query ~
= 1. елеме́нт за́питу 2. елемента́рний за́пит (у розподіленій системі)
• raster ~
= ра́строва одини́ця, ві́дстань між пі́кселями
• real ~
= ді́йсна одини́ця
• recovery ~
= 1. елемента́рний оно́в(люва)ний об’є́кт 2. елеме́нт (одини́ця) відтво́рювання
• referable ~
= дозво́лений при́стрій (до якого дозволено звертатися)
• remote display ~
= дистанці́йний диспле́й
• remote entry ~
= дистанці́йний при́стрій вво́дження
• sample ~
= елеме́нт ви́бірки
• sampling ~
= елеме́нт вибира́ння
• scaling ~
= 1. перерахо́вувальний при́стрій 2. лічи́льник 3. блок масштабува́ння
• self-contained ~
= автоно́мний при́стрій
• sensing ~
= 1. зчи́тувальний елеме́нт (при́стрій), зчи́тувач 2. дава́ч (да́тчик)
• sensory ~
= сенсо́рний при́стрій
• shaping ~
= формува́льний блок, формува́ч
• shared ~
= спі́льний при́стрій
• stand-alone ~
= 1. автоно́мний при́стрій 2. автоно́мний блок
• storage ~
= блок па́м’яті
• storage control ~
= блок керува́ння (керува́ч) па́м’яттю
• stream ~
= при́стрій керува́ння пото́ком (даних); блок керува́ння пото́ком (даних)
• structural ~
= структу́рна одини́ця
• supply ~
= блок жи́влення
• surveyor’s ~s
= геодези́чні одини́ці
• switching ~
= 1. перемика́ч; перемика́льний при́стрій 2. реле́ 3. комута́тор
• switchover ~
= комутаці́йний мо́дуль
• symbolic ~
= си́мвольний елеме́нт, си́мвол (блок-схеми)
• syntactic ~
= синтакси́чна одини́ця
• system control ~
= блок систе́много керува́ння, систе́мний керува́ч
• system input ~
= систе́мний входови́й при́стрій; систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний виходови́й при́стрій; систе́мний при́стрій виво́дження
• telecommunications control ~
= 1. при́стрій керува́ння (керува́ч) телезв’язко́м 2. мультипле́ксор передава́ння да́них
• telephone communications ~
= блок зв’язку́ телефо́нними кана́лами
• terminal ~
= 1. кінце́вий (терміна́льний) при́стрій, терміна́л 2. абоне́нтський пункт
• time ~
= 1. такт 2. одини́чний інтерва́л (квант) ча́су
• transfer ~
= одини́ця (по́рція, квант) о́бміну
• transmission control ~
= при́стрій керува́ння (керува́ч) передава́нням да́них
• video display ~
= диспле́й; відеомоніто́р
• visual display ~
= при́стрій візуа́льного відобра́жування; диспле́й

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

off-line автоно́мний
[ˌɒf'laɪn, ˌɒːf-]
mode 1. мо́да || мо́довий 2. режи́м || режи́мний ■ to place [put] smth into a ~ вво́дити//вве́сти щось в режи́м 3. ме́тод, спо́сіб 4. фо́рма, тип
[məʊd, moʊd]
~ of analysis = ме́тод [спо́сіб] ана́лізу
~ of decay = фо́рма ро́зпаду
~ of motion = фо́рма ру́ху
~ of operation = режи́м робо́ти
~ of oscillation = мо́да [тип, фо́рма] колива́нь
~ of vibration = мо́да [тип, фо́рма] колива́нь
abnormal ~ = ненорма́льний [незаплано́ваний, непередба́чений] режи́м
acceleration ~ = режи́м пришви́дшування
acoustic ~ = акусти́чна мо́да
access ~ = (комп.) режи́м до́ступу
address ~ = (комп.) адре́сний режи́м
addressing ~ = (комп.) спо́сіб адресува́ння [зверта́ння]
allowed (decay) ~ = дозво́лений тип ро́зпаду
alternate ~ = (комп.) режи́м навперемі́нного до́ступу
amplification ~ = режи́м підси́лювання
anomalous ~ = анома́льна мо́да
anticipation ~ = (комп.) випереджа́льний режи́м, режи́м із випереджа́нням
aperiodic ~ = аперіоди́чна мо́да
automatic ~ = автомати́чний режи́м
avalanche ~ = лави́но́вий режи́м
axial ~ = осьова́ [аксі́йна] мо́да
azimuthal ~ = а́зимутна мо́да
ballooning ~ = бало́нна мо́да
background ~ = (комп.) фо́новий режи́м
backward propagating ~ = мо́да, поши́р(юва)на в зворо́тному на́прямі
backward-traveling-wave ~ = режи́м зворо́тної біжу́чої хви́лі
ballistic ~ = балісти́чний режи́м
basic ~ = основни́й режи́м
batch ~ = (комп.) паке́тний режи́м
Bernstein ~ = Бе́рнштайнова [Бернште́йнова] мо́да
bistable ~ = двоста́новий режи́м
bulk ~ = о́б’є́мна мо́да; (мн.) о́б’є́мні колива́ння
burst ~ = (комп.) монопо́льний режи́м
cavity ~ = мо́да резона́тора
collective ~ = колекти́вна мо́да, колекти́вні колива́ння
command ~ = (комп.) кома́ндний режи́м
common ~ = (ел.) синфа́зний сигна́л
compatibility ~ = (комп.) режи́м сумі́сности
competitive (decay) ~s = конкуре́нтні ти́пи ро́зпаду
confined ~ = утри́мувана мо́да
continuous ~ = безпере́рвний режи́м, режи́м непере́рвної робо́ти
cooling ~ = режи́м [спо́сіб] охоло́джування
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] мо́ди
crack ~ = тип трі́щини
damped ~ = згасна́ мо́да
data-processing ~ = режи́м опрацьо́вування да́них
decay ~ = тип ро́зпаду
deceleration ~ = режи́м спові́льнювання
deformation ~ = тип деформа́ції
degenerate ~ = ви́роджена мо́да
design ~ = норма́льний [заплано́ваний] режи́м
dissipative ~ = 1. дисипати́вна мо́да 2. дисипати́вний режи́м
dominant ~ = основна́ мо́да
drift ~ = 1. дре́йфова мо́да 2. дре́йфовий режи́м
dynamic ~ = динамі́чний режи́м
edge ~ = крайова́ мо́да
edit ~ = режи́м редагува́ння
electron ~ = електро́нна мо́да
electron-acceleration ~ = режи́м пришви́дшування електро́нів
evanescent ~ = знико́ма мо́да
excitation ~ = 1. тип збу́дження 2. спо́сіб [режи́м] збу́джування
excited ~ = збу́джена мо́да
exciting ~ = збу́джувальна мо́да
exclusive usage ~ = (комп.) монопо́льний режи́м
executive ~ = (комп.) привілейо́ваний режи́м
failure ~ = 1. (мех.) тип руйнува́ння 2. (техн.) тип відмо́ви
fast ~ = швидка́ мо́да
fastest-growing ~ = мо́да, що зроста́є найшви́дше
fast-growing ~ = швидковисхідна́ мо́да
first(‑order) ~ = мо́да пе́ршого поря́дку
fission ~ = тип по́ділу/ді́лення
flute ~ = жолобко́ва мо́да
forbidden (decay) ~ = заборо́нений тип ро́зпаду
foreground ~ = (комп.) пріорите́тний режи́м
fracture ~ = тип [хара́ктер] руйнува́ння
free-running ~ = 1. режи́м ві́льного до́ступу 2. автоно́мний режи́м
fundamental ~ = основна́ мо́да
gate(d) ~ = очі́кувальний режи́м
ghost ~ = мо́да-при́вид (у хвилеводі)
Goldstone ~ = Ґо́лдстоунова мо́да
graphics ~ = (комп.) графі́чний режи́м
growing ~ = мо́да, що зроста́є
hard ~ = 1. жорстка́ мо́да 2. жорстки́й режи́м
heating ~ = режи́м [спо́сіб] нагріва́ння
higher-frequency ~ = високочасто́тніша мо́да
higher-order ~ = вищепоря́дкова мо́да, мо́да ви́щого поря́дку
highest-frequency ~ = найвисокочасто́тніша мо́да
highest-order ~ = найвищепоря́дкова мо́да, мо́да найви́щого поря́дку
high-frequency ~ = високочасто́тна мо́да
high-order ~ = високопоря́дкова мо́да, мо́да висо́кого поря́дку
high-pass ~ = режи́м пропуска́ння висо́ких часто́т
hybrid ~ = гібри́дна мо́да; гібри́дний режи́м
impurity ~ = домішко́ва мо́да
individual ~ = окре́ма мо́да
in-phase ~s = синфа́зні мо́ди
interacting ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] мо́ди
interaction ~ = тип взаємоді́ї
interactive ~ = (комп.) діяло́говий [інтеракти́вний] режи́м
interchange ~ = обмі́нна мо́да (у плазмі)
interfering ~ = зава́дна мо́да
ion ~ = йо́нна мо́да
ion-acceleration ~ = режи́м пришви́дшування йо́нів
isolated ~ = окре́ма [поодино́ка] мо́да
kinetic ~ = кінети́чний режи́м
kink ~ = кі́нкова [зги́нова] мо́да
landscape ~ = (комп.) ландша́фтний режи́м
large-scale ~ = великомасшта́бна мо́да
lattice ~ = ґратко́ва мо́да, мо́да колива́нь кристалі́чної ґра́тки
linear ~ = ліні́йна мо́да
local ~ = 1. лока́льна мо́да 2. автоно́мний режи́м
long-wavelength ~ = довгохвильова́ мо́да
longitudinal ~ = поздо́вжня мо́да
lower-frequency ~ = нижчечасто́тна мо́да
lower-order ~ = нижчепоря́дкова мо́да, мо́да ни́жчого поря́дку
lowest-frequency ~ = найнижчечасто́тна мо́да
lowest-order ~ = найнижчепоря́дкова мо́да, мо́да найни́жчого поря́дку
low-frequency ~ = низькочасто́тна мо́да
low-order ~ = низькопоря́дкова мо́да, мо́да низько́го поря́дку
low-pass ~ = режи́м пропуска́ння низьки́х часто́т
magnetostatic ~ = магнетостати́чна мо́да
master ~ = привілейо́ваний режи́м
measurement ~ = режи́м мі́ряння [вимі́рювання]
medium-frequency ~ = проміжночасто́тна мо́да, мо́да промі́жно́ї частоти́
mixed ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] мо́ди
natural ~ = власти́ва мо́да
nondegenerate ~ = неви́роджена мо́да
nonlinear ~ = неліні́йна мо́да
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна мо́да
nonresonant ~ = нерезона́нсна мо́да
nonstationary ~ = нестаціона́рний режи́м
normal ~ = норма́льна мо́да; ві́льні [власти́ві, норма́льні] колива́ння
nuclear-decay ~ = тип ро́зпаду ядра́
off-line ~ = автоно́мний режи́м
online ~ = операти́вний режи́м; неавтономний режим
operation ~ = режи́м робо́ти
optical ~ = опти́чна мо́да
oscillating ~ = 1. коливна́ мо́да (на відміну від згасної чи аперіодичної) 2. осцилівна́ мо́да
oscillation ~ = мо́да [тип] колива́нь
oscillatory ~ = див. oscillating ~
page ~ = (комп.) сторінко́вий режи́м
parasitic ~ = неба́жана [парази́тна] мо́да
penetrating ~ = прони́клива мо́да
perturbed ~ = збу́рена мо́да
perturbing ~ = збу́рювальна мо́да
plasma ~ = пла́змо́ва мо́да, мо́да пла́змо́вих колива́нь
polarized ~ = поляризо́вана мо́да
portrait ~ = (комп.) вертика́льний [портре́тний] режи́м
preset ~ = напере́дза́даний режи́м
principal ~ = основна́ [головна́] мо́да
privileged ~ = привілейо́ваний [пріорите́тний] режи́м
propagating ~ = поши́рна [поши́рювана] мо́да
propagation ~ = режи́м [спо́сіб] поши́рювання (коливань)
protected ~ = захи́щений режи́м
pulse ~ = і́мпульсний режи́м
pump(ing) ~ = режи́м нагніта́ння [помпува́ння]
quasi-degenerate ~ = квазиви́роджена мо́да
radial ~ = радія́льна мо́да
radiation ~ = радіяці́йна мо́да
reactive ~ = реакти́вна мо́да
real-time ~ = реальночасови́й режи́м, режи́м реа́льного ча́су
reflected ~ = відби́та мо́да
refracted ~ = зало́млена мо́да
relativistic ~ = релятивісти́чна мо́да
resonance ~ = резона́нсний режи́м
resonant ~ = резона́нсна мо́да
resonator ~ = мо́да резона́тора
rotation ~ = оберто́ва [ротаці́йна] мо́да
saturated ~ = насито́вий режи́м, режи́м наси́чености [наси́чення]
saturation ~ = насито́вий режи́м, режи́м наси́чености [наси́чення]
scanning ~ = 1. режи́м сканува́ння 2. тип розго́ртки
screw tearing ~ = ґвинтова́ ти́ринг-мо́да
search ~ (комп.) режи́м по́шуку
short-wavelength ~ = короткохвильова́ мо́да
side ~ = бічна́ [сателі́тна] мо́да
simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння
single ~ = окре́ма [поодино́ка] мо́да
sliding ~ = ковзни́й режи́м
slow ~ = пові́льна мо́да
small-scale ~ = маломасшта́бна мо́да
soft ~ = 1. м’яки́й режи́м 2. м’яка́ мо́да
sound ~ = звукова́ мо́да
space-charge ~ = режи́м просторо́вого заря́ду
spatial ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] мо́да
spurious ~ = парази́тна мо́да
stable ~ = стійка́ мо́да
standby ~ = очі́кувальний режи́м
standing wave ~ = режи́м стоя́чої хви́лі
stationary ~ = стаціона́рний режи́м
static ~ = стати́чний режи́м
steady-state ~ = уста́лений режи́м
storage ~ = (комп.) режи́м запи́сування [запам’ято́вування]
surface ~ = поверхне́ва мо́да
tearing ~ = ти́ринг-мо́да
test ~ = режи́м [спо́сіб] перевіря́ння
text ~ = (комп.) те́кстовий [си́мвольний] режи́м
time ~ = часови́й режи́м
time-shared ~ = режи́м розподі́леного ча́су
transient ~ = перехі́дний [неуста́лений, нестаціона́рний] режи́м
transit-time ~ = режи́м проліта́ння
transmission ~ = режи́м пропуска́ння
transverse ~ = попере́чна мо́да
transverse electric [TE] ~ = попере́чна електри́чна мо́да
transverse electromagnetic [TEM] ~ = попере́чна електромагне́тна мода
transverse magnetic [TM] ~ = попере́чна магне́тна мода
trapped ~ = захо́плена мо́да
traveling-wave ~ = режи́м біжу́чої хви́лі
uncoupled ~s = незв’я́зані [невзаємоді́йні] мо́ди
undamped ~ = незгасна́ мо́да
undulation ~ of deformation = хвиля́ста модуля́ція (в рідинних кристалах)
unperturbed ~ = незбу́рена мо́да
unpolarized ~ = неполяризо́вана мо́да
unstable ~ = нестійка́ мо́да
unwanted ~ = неба́жана мо́да
vibration ~ = мо́да колива́нь
video ~ = відеорежи́м
waveguide ~ = хвилеві́дна мо́да, мо́да колива́нь у хвилево́ді
whistler ~ = свистова́ мо́да
zero ~ = нульова́ мо́да
zero-order ~ = мо́да нульово́го поря́дку
operation 1. (матем.) ді́я, опера́ція (on – над) || операці́йний ■ to perform an ~ ви́конати опера́цію 2. (техн.) ді́я, робо́та; проце́с; функціюва́ння [функціонува́ння]; режи́м, експлуата́ція (пристрою) ■ to put into ~ вве́сти в ді́ю; out of ~ бездія́льний, у неробо́чому ста́ні 3. керува́ння (пристроєм)
[ˌɒpə'reɪʃn, ˌɑːp-]
~ of a group = групова́ опера́ція
~ of n arguments = опера́ція з n арґуме́нтами
~ of several arguments = опера́ція з кількома́ арґуме́нтами
~ on a set = опера́ція на множині́
~ with fractions = опера́ція з дро́бами
~ with sets = опера́ція над множи́нами
algebraic ~ = алґебри́чна ді́я
arithmetic ~ = аритмети́чна ді́я [опера́ція]
associative ~ = асоціяти́вна опера́ція
asynchronous ~ = асинхро́нний режи́м
atomic ~ = (комп.) елемента́рна опера́ція
automatic ~ = автомати́чне керува́ння, автомати́чний режи́м
binary ~ = біна́рна (алґебрична) опера́ція
bracket ~ = дужко́ва опера́ція, мно́ження Лі
charge-conjugation ~ = опера́ція заря́доспря́ження
closure ~ = опера́ція замика́ння
column ~ = (on a matrix) опера́ція над сто́впчиками (матриці)
commutative ~ = опера́ція переставля́ння, комутати́вна опера́ція
competely defined ~ = цілко́м ви́значена опера́ція
concurrent ~ = (комп.) парале́льна опера́ція
continuous ~ = безпере́рвний режи́м
complementary ~ = доповня́льна опера́ція
CP ~ CP-опера́ція, комбіно́вана інве́рсія, комбіно́вана опера́ція заря́доспря́ження та обе́рнення просторо́вих координа́т
CPT ~ CPT-опера́ція, комбіно́вана опера́ція заря́доспря́ження, обе́рнення просторо́вих координа́т і ча́су
cup-product ~ = мно́ження в когомоло́гіях
discontinuous ~ = перери́вчастий режи́м
dual ~ = двої́ста опера́ція
elementary ~ = елемента́рна опера́ція
emergency ~ = аварі́йний режи́м
failure-free ~ = безвідмо́вне функціюва́ння
fundamental ~ = аритмети́чна ді́я [опера́ція]
global ~ = (комп.) глоба́льна опера́ція
group ~ = групова́ опера́ція
half-exact ~ = напівто́чна опера́ція
hand ~ = ручне́ керува́ння
high-gain ~ = режи́м вели́кого підси́лювання
hot ~ = робо́та з радіоакти́вними речови́нами
identical ~ = тото́жний опера́тор
idle ~ = ненаванта́жений режи́м
illegal ~ = (комп.) заборо́нена опера́ція
integer ~ = цілочислова́ опера́ція
interrupted ~ = пере́рване функціюва́ння, пере́рвана робо́та
inverse ~ = обе́рнена ді́я [опера́ція]
like ~s = одна́ко́ві [такі са́мі] опера́ції
limiting ~ = (комп.) обме́жувальна опера́ція
logic ~ = логі́чна опера́ція
low-gain ~ = режи́м мало́го підси́лювання
manual ~ = ручне́ керува́ння
many-valued ~ = багатозна́чна опера́ція
mathematical ~ = математи́чна опера́ція
measuring ~ = мі́рча опера́ція
meet ~ = опера́ція пере́тину
multijob ~ = багатозада́чний режи́м
multimode ~ = багатомо́довий режи́м
no-load ~ = робо́та в ненаванта́женому режи́мі
normal ~ = норма́льний режи́м робо́ти
nth-power ~ = підно́шення до n-ого сте́пеня
one-shot ~ = однокро́кова опера́ція
off-line ~ = автоно́мний режи́м
online ~ = операти́вний [онла́йновий] режи́м; функціюва́ння (приладів) в ко́мплексі з комп’ю́тером
partial ~ = части́нна опера́ція (over A – над A)
pipeline ~ = (комп.) робо́та в конве́єрному режи́мі
primitive ~ = найпрості́ша [елемента́рна] опера́ція
pulsed ~ = функціюва́ння [робо́та] в і́мпульсному режи́мі
quick ~ = швидкоді́йність, швидкоді́я
reactor ~ = 1. функціюва́ння реа́ктора 2. експлуата́ція реа́ктора
real-time ~ = функціюва́ння [робо́та] в реа́льному ча́сі
reflection ~ = опера́ція відбива́ння
remote ~ = дистанці́йне керува́ння
rotation ~ = опера́ція оберта́ння
row ~ = (on a matrix) опера́ція над рядка́ми (матриці)
safe ~ = безпе́чне функціюва́ння
set ~ = опера́ція над множи́нами
similar ~s = одна́ко́ві [такі́ са́мі] опера́ції
single-mode ~ = одномо́довий режи́м
single-step ~ = однокро́кова опера́ція
steady ~ = функціюва́ння [робо́та] в уста́леному режи́мі
symmetry ~ = опера́ція симе́трії
symmetry ~ of the second kind = (кф) опера́ція симе́трії дру́гого ро́ду
synchronous ~ = 1. синхро́нне функціюва́ння 2. синхро́нний режи́м
translation ~ = опера́ція перене́сення [трансля́ції]
trouble-free ~ = безаварі́йне функціюва́ння
two-mode ~ = двомо́довий режи́м
unary ~ = уна́рна (алґебрична) опера́ція
unattended ~ = автомати́чне функціюва́ння (приладів)
uninterrupted ~ = безпере́рвне функціюва́ння
union ~ = (опера́ція) об’є́днування
processing 1. опрацьо́вування//опрацюва́ння (даних, результатів тощо) 2. обробля́ння//обро́блення; обробі́ток; переробля́ння//переро́блення (речовин) 3. техноло́гія; технологі́чний проце́с
['prəʊsεsɪŋ, 'prɑːs-]
~ of experimental data = опрацьо́вування [обраху́нок] до́слідних [експеримента́льних] да́них
~ of observations = опрацьо́вування результа́тів спостере́жень
automatic data ~ = автомати́чне опрацьо́вування да́них
background ~ = фо́нове [непріорите́тне] опрацьо́вування (даних)
batch ~ = паке́тне опрацьо́вування (даних)
centralized ~ = централізо́ване опрацьо́вування (даних)
concurrent ~ = парале́льне [одноча́сне] опрацьо́вування
continuous ~ = безпере́рвне опрацьо́вування (даних)
data ~ = опрацьо́вування да́них
decentralized ~ = децентралізо́ване опрацьо́вування (даних)
distributed ~ = розподі́лене опрацьо́вування (даних)
document ~ = опрацьо́вування докуме́нту
electronic data ~ [EDP] = електро́нне [комп’ю́терне] опрацьо́вування да́них
foreground ~ = пріорите́тне [позачерго́ве] опрацьо́вування (даних)
fuel ~ = переробля́ння па́лива (ядерного)
image ~ = опрацьо́вування [обробля́ння] о́бразів/зобра́жень
in-situ ~ = 1. переробля́ння [обробля́ння] на мі́сці 2. опрацьо́вування на мі́сці
information ~ = опрацьо́вування інформа́ції
interactive ~ = діяло́гове [інтеракти́вне] опрацьо́вування
job ~ = вико́нування завда́нь
list ~ = опрацьо́вування спи́сків (даних)
machine ~ = (комп.) комп’ю́терне опрацьо́вування
materials ~ = (техноло́гія) переробля́ння матерія́лів
message ~ = опрацьо́вування повідо́млень
microelectronic ~ = мікроелектро́нна техноло́гія
mineral ~ = 1. переробля́ння ко́ри́сних копа́лин 2. збага́чування ко́ри́сних копа́лин
multiplicative ~ = опрацьо́вування [обробля́ння] (сигналів) у кілько́х кана́лах
multiple ~ = (комп.) багатозада́чний режи́м
off-line ~ = автоно́мне опрацьо́вування да́них
online ~ = пото́чне [операти́вне, нега́йне] (комп’ютерне) опрацьо́вування да́них, опрацьо́вування да́них у реа́льному ча́сі
ore ~ = переробля́ння руд
parallel ~ = парале́льне [одноча́сне] опрацьо́вування
photographic ~ = фотографі́чне обробля́ння
pipeline ~ = конве́єрне опрацьо́вування (даних)
picture ~ = опрацьо́вування [обробля́ння] о́бразів/зобра́жень
preparative ~ = попере́днє [підгото́вче] опрацьо́вування
radiation ~ = опромі́нне обробля́ння, обробля́ння опромі́нюванням
radioactive waste ~ = обробля́ння радіоакти́вних відхо́дів
real-time ~ = опрацьо́вування (даних) в реа́льному ча́сі
remote ~ = дистанці́йне опрацьо́вування (даних)
sequential ~ = послідо́вне опрацьо́вування (даних)
serial ~ = послідо́вне опрацьо́вування (даних)
signal ~ = опрацьо́вування [обробля́ння] сигна́лів
simultaneous ~ = парале́льне [одноча́сне] опрацьо́вування
thermal ~ = термі́чне обробля́ння
thermochemical ~ = хе́міко-термі́чне обробля́ння
thermomechanical ~ = термомехані́чне обробля́ння
waste ~ = обробля́ння [переробля́ння] відхо́дів
word ~ = опрацьо́вування [редагува́ння] те́кстів; си́мвольне опрацьо́вування
system 1. систе́ма || систе́мний 2. суку́пність; ко́мплекс || суку́пнісний, ко́мплексний 3. класифіка́ція || класифікаці́йний 4. (кф) синго́нія, (кристалографі́чна) систе́ма || сингоні́йний 5. (техн.) аґреґа́т, при́стрій || аґреґа́тний
['sɪstəm]
~ for nuclear auxiliary power [SNAP] = допомі́жна́ (енергети́чна) систе́ма на я́дерному па́ливі
~ of algebraic equations = систе́ма алґебри́чних рівня́нь
~ of atomic time = систе́ма а́томного ча́су
~ of axioms = систе́ма [набі́р] аксіо́м
~ of coupled oscillators = систе́ма зв’я́заних осциля́торів
~ of curves = сім’я́ [систе́ма] криви́х
~ of differential equations = систе́ма диференці́йних рівня́нь
~ of eigenfunctions = систе́ма вла́сних фу́нкцій
~ of equations = систе́ма рівня́нь
~ of forces = систе́ма сил
~ of free particles = систе́ма ві́льних части́нок
~ of functions = систе́ма фу́нкцій, функці́йна систе́ма
~ of generators = систе́ма твірни́х
~ of homogeneous equations = систе́ма однорі́дних рівня́нь
~ of inequalities = систе́ма нері́вностей
~ of integral equations = систе́ма інтеґра́льних рівня́нь
~ of interacting particles = систе́ма взаємоді́йних части́нок
~ of interconnected equations = систе́ма зв’я́заних рівня́нь
~ of linear equations = систе́ма ліні́йних рівня́нь
~ of logarithms = систе́ма логари́тмів
~ of mass [material] points = систе́ма матерія́льних то́чок
~ of measurements = мірни́ча систе́ма, систе́ма мі́ряння [вимі́рювання]
~ of n dimensions = n-ви́мірна систе́ма
~ of neighborhoods = систе́ма о́колів
~ of nonlinear equations = систе́ма неліні́йних рівня́нь
~ of nuclei = систе́ма я́дер
~ of numbers = числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
~ of ordinary differential equations = систе́ма звича́йних диференці́йних рівня́нь
~ of parameters = систе́ма пара́метрів
~ of partial differential equations = систе́ма диференці́йних рівня́нь у части́нних похідни́х
~ of planets = планета́рна систе́ма, систе́ма плане́т
~ of polar coordinates = поля́рна систе́ма координа́т, систе́ма поля́рних координа́т
~ of preferences = систе́ма перева́г
~ of projective coordinates = проєкти́вна систе́ма координа́т, систе́ма проєкти́вних координа́т
~ of punctuation = (матем.) пра́вила дужо́к [дужкува́ння]
~ of reference = систе́ма ві́дліку
~ of residue classes = систе́ма кла́сів ли́шків
~ of roots = систе́ма ко́ренів
~ of sets = систе́ма [сім’я́] множи́н
~ of standards = систе́ма етало́нів [станда́ртів]
~ of stellar magnitudes = систе́ма зоре́вих величи́н
~ of surfaces = сім’я́ [систе́ма] пове́рхонь
~ of units = систе́ма одини́ць
~ of variational equations = систе́ма варіяці́йних рівня́нь
~ of vectors = систе́ма векторі́в
~ with waiting = систе́ма з чека́нням
Abelian ~ = А́белева систе́ма
aberration-free ~ = безабераці́йна систе́ма
absolute coordinate ~ = абсолю́тна систе́ма ві́дліку
absolute ~ of units = абсолю́тна систе́ма одини́ць
accelerated ~ = пришви́дшувана систе́ма
accelerated reference ~ = пришви́дшена систе́ма координа́т
accelerating ~ = 1. пришви́дшувальна систе́ма 2. пришви́дшувана систе́ма
accessory ~ = допомі́жна́ систе́ма (у досліді)
achromatic ~ = ахромати́чна систе́ма
acoustical ~ = акусти́чна систе́ма
adaptive ~ = адапто́вна систе́ма
adiabatic ~ = адіяба́тна систе́ма
adjusting ~ = юстува́льна систе́ма
adjustment ~ = юстува́льна систе́ма
aeration ~ = систе́ма вентиля́ції
afocal ~ = безфо́кусна [афока́льна] систе́ма
air-conditioning ~ = кондиціюва́льна систе́ма, систе́ма [при́стрій для] кондиціюва́ння повітря
air-cooling ~ = систе́ма пові́тряного охоло́джування
air-core magnetic ~ = беззалі́зова магне́тна систе́ма
alarm ~ = систе́ма (аварі́йної) сигналіза́ції
algebraic ~ = алґебри́чна систе́ма
algebroid ~ = (of differential equations) алґебро́їдна систе́ма (диференційних рівнянь)
alignment ~ = центрува́льна систе́ма
all-purpose ~ = універса́льна систе́ма
Amagat ~ = систе́ма (одиниць) Амаґа́
analog ~ = ана́логова систе́ма
anamorphic ~ = анамо́рфна систе́ма
anharmonic ~ = ангармоні́чна систе́ма
anorthic ~ = триклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
aperiodic ~ = аперіоди́чна [неперіоди́чна] систе́ма
aplanatic ~ = апланати́чна систе́ма
apochromatic ~ = апохромати́чна систе́ма
apothecaries’ ~ of units = апте́карська систе́ма одини́ць
application-development ~ = систе́ма розробля́ння програ́м
aqueous ~ = водяна́ систе́ма
arrestment ~ = аретува́льна систе́ма
astatic ~ = астати́чна систе́ма
astronomical coordinate ~ = астрономі́чна систе́ма координа́т
asymmetric ~ = асиметри́чна систе́ма
asymptotically free ~ = асимптоти́чно ві́льна систе́ма
asynchronous ~ = асинхро́нна систе́ма
athermal ~ = атермі́чна [температуронезале́жна] систе́ма
atom(ic) ~ = систе́ма а́томів
audible-warning ~ = систе́ма звуково́ї сигналіза́ції
automated ~ = автоматизо́вана систе́ма
automatic ~ = автомати́чна систе́ма
automatic-control ~ = систе́ма автомати́чного реґулюва́ння [керува́ння]
automatic-frequency-control [AFC] ~ = систе́ма автомати́чного реґулюва́ння [ладува́ння] частоти́
autonomous ~ = автоно́мна систе́ма
auxiliary water ~ = (яф) допомі́жна́ водяна́ систе́ма (у реакторі)
avoirdupois ~ = брита́нська систе́ма одини́ць ма́си і ваги́ (базована на фунті)
axially symmetric ~ = аксійно симетри́чна систе́ма
axiom ~ = систе́ма аксіо́м
axiom ~ free from contradiction = (вну́трішньо) несупере́члива систе́ма аксіо́м
backup ~ = дублюва́льна [резе́рвна] систе́ма
balanced ~ = зрівнова́жена систе́ма
balancing ~ = зрівнова́жувальна систе́ма
band ~ = систе́ма смуг (спектральних)
barycentric coordinate ~ = барицентри́чна систе́ма координа́т
basic input/output ~ [BIOS] = основна́ систе́ма вво́дження-виво́дження (даних)
beam-deflection ~ = відхи́лювальна систе́ма (для струменів)
beam-ejection ~ = систе́ма виво́дження стру́меня (частинок)
beam-plasma ~ = систе́ма пла́зма-стру́мінь
beam-transport ~ = систе́ма транспортува́ння стру́меня (частинок)
Bernoulli ~ = систе́ма Берну́лі
binary ~ = 1. двокомпоне́нтна [біна́рна, двоскладнико́ва] систе́ма 2. (тд) двофа́зова систе́ма 3. (астр.) подві́йна зоря́ 4. (матем.) двійко́ва числова́ систе́ма
binary number ~ = двійко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
biological ~ = біосисте́ма
biorthogonal ~ = біортогона́льна систе́ма (of functions/vectors – функцій/векторів)
bipolar coordinate ~ = біполя́рна [двопо́люсна] систе́ма координа́т
bistable ~ = двоста́нова систе́ма, систе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bivariant ~ = 1. (тд) систе́ма з двома́ сту́пенями ві́льности 2. (х.) двоварія́нтна систе́ма
bounded ~ = обме́жена систе́ма
brake ~ = гальмівна́ систе́ма
braking ~ = гальмівна́ систе́ма
Brayton-cycle power ~ = (яф) енергети́чна систе́ма з ци́клом Бре́йтона
bridged-ring ~ = (х.) містко́ва сполу́ка
British absolute ~ of units = (foot-pound-second) брита́нська абсолю́тна систе́ма одини́ць (фут-фунт-секунда)
British engineering ~ of units = див. British gravitational ~ of units
British gravitational ~ of units = (foot-second-slug mass) брита́нська ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (фут-секунда-слаґ)
buffer ~ = бу́ферна систе́ма
bussed ~ = систе́ма зі спі́льною [зага́льною] ши́ною
cable TV ~ = ка́бельна систе́ма телеба́чення
canonical ~ = каноні́чна систе́ма
Cartesian coordinate ~ = Дека́ртова систе́ма координа́т
cascade ~ = каска́дова систе́ма
catadioptric ~ = дзерка́льно-лі́нзова [катадіоптри́чна] систе́ма
causal ~ = причино́ва [фізи́чна] систе́ма
celestial-equator ~ of coordinates = еква́торна систе́ма координа́т
celestial-guidance ~ = астронавіґаці́йна систе́ма
Celor lens ~ = Се́лорова [Ґа́усова] систе́ма лінз
center-of-mass (coordinate) ~ = (координа́тна) систе́ма це́нтру мас
centered optical ~ = зцентро́вана опти́чна систе́ма
centimeter-gram-second [CGS] ~ of units = систе́ма одини́ць СГС (сантимет(е)р-грам-секунда)
chance-causes ~ = система випадко́вих причи́н
channeling ~ = каналува́льна систе́ма (що утворює канали)
channelizing ~ = каналува́льна систе́ма (що відокремлює канали)
chaotic ~ = безла́дна [хаоти́чна] систе́ма
charged-particle ~ = систе́ма заря́джених части́нок
classical ~ = класи́чна [неква́нтова] систе́ма
closed ~ = 1. (тд) за́мкнена [ізольо́вана] систе́ма 2. (техн.) гермети́чна систе́ма
closed-circuit cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
closed-cycle cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
closed-loop control ~ = реґулюва́льна систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м
closed-loop cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
close-packed ~ = щільноукла́дена [щільноупако́вана] систе́ма
code-dependent ~ = кодозале́жна систе́ма
code-independent ~ = кодонезале́жна систе́ма
code-insensitive ~ = кодонезале́жна систе́ма
code-sensitive ~ = кодозале́жна систе́ма
coding ~ = систе́ма кодува́ння
coherent ~ = когере́нтна систе́ма (of units – одиниць)
collimation ~ = колімаці́йна систе́ма
collisional ~ = зіткненнє́ва систе́ма
collisionless ~ = беззіткненнє́ва систе́ма
colloid ~ = коло́їдна систе́ма
color-order ~ = шкала́ кольорі́в
combination ~ = комбінаці́йна систе́ма
combined ~ = комбінаці́йна систе́ма
command ~ = систе́ма кома́нд
common-bus ~ = систе́ма зі спі́льною ши́ною
communication ~ = систе́ма зв’язку́
compatible ~ = згі́дна [сумі́сна] систе́ма
complete ~ = (матем.) по́вна систе́ма
completely integrable ~ of equations = цілко́м інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
complete ~ of axioms = по́вна систе́ма аксіо́м
complete orthonormal(ized) ~ = по́вна ортонормо́вана систе́ма
complex ~ = складна́ систе́ма
compound ~ = скла́дена систе́ма
computation ~ = обчи́слювальна систе́ма
computer ~ = 1. комп’ю́терна систе́ма, обчи́слювальний [комп’ю́терний] ко́мплекс 2. комп’ю́тер (як сукупність складників)
computerized ~ = скомп’ютер(из)о́вана систе́ма
condensed ~ = (с)конденсо́вана систе́ма
condensed ring ~ = (х.) (с)конденсо́вана циклі́чна систе́ма
condenser-cooling ~ = конденса́торна охоло́джувальна систе́ма
condensing ~ = конде́нсорна систе́ма
conducting ~ = прові́дна систе́ма
confocal ~ = співфо́кусна систе́ма
confocal lens ~ = співфо́кусна лі́нзова систе́ма
confocal mirror ~ = співфо́кусна дзерка́льна систе́ма
conjugate ~ = спря́жена систе́ма
conservative ~ = консервати́вна [збережна́] систе́ма
consistent ~ = 1. згі́дна [узгі́днена, узго́джена] систе́ма 2. вну́трішньо несупере́члива систе́ма
consistent axiom ~ = (вну́трішньо) несупере́члива систе́ма аксіо́м
consistent ~ of standards = узгі́днена [узго́джена] систе́ма етало́нів
consolidated power ~ = об’є́днана енергосисте́ма
constrained ~ = систе́ма із в’я́зями
constrained mechanical ~ = механі́чна систе́ма із в’я́зями
containment ~ = (яф) систе́ма затри́мування [локаліза́ції] радіоакти́вности
containment spray ~ = пульвериза́торна [розпо́рскувальна] систе́ма затри́мування [локаліза́ції] радіоакти́вности
continuous ~ = непере́рвна систе́ма
contracurrent ~ = катоптри́чна систе́ма
control ~ = реґулюва́льна систе́ма, систе́ма керува́ння [реґулюва́ння]
controlled ~ = керо́вана [реґульо́вана] систе́ма
conversion ~ = перетво́рювальна систе́ма
coolant-cleanup ~ = систе́ма очища́ння теплоносія́ (в реакторі)
cooling ~ = охоло́джувальна систе́ма, систе́ма охоло́джування
coordinate ~ = систе́ма координа́т, координа́тна систе́ма
Copernican ~ = Копе́рникова систе́ма
core-cooling ~ = систе́ма охоло́джування акти́вної зо́ни (реактора)
core-flooding ~ = систе́ма зато́плювання [зану́рювання] акти́вної зо́ни (реактора)
core-spray ~ = (яф) розпо́рскувальна охоло́джувальна систе́ма
corrected optical ~ = скориго́вана опти́чна систе́ма
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] систе́ми
cryogenic ~ = кріоге́нна систе́ма
crystal ~ = синго́нія, кристалографі́чна [кристалі́чна] систе́ма
cubic ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
curvilinear coordinate ~ = криволіні́йна систе́ма координа́т
cylindrical coordinate ~ = циліндри́чна систе́ма координа́т
data ~ = інформаці́йна систе́ма
data-acquisition ~ = систе́ма збира́ння да́них
database ~ = систе́ма баз да́них
database-management ~ [DBMS] = систе́ма керува́ння ба́зами да́них [СКБД]
data-processing ~ = систе́ма опрацьо́вування да́них
decimal (number) ~ = десятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
decision-making ~ = систе́ма прийма́ння рі́шень [СПР]
decision-support ~ [DSS] = систе́ма підтри́мування прийма́ння рі́шень [СППР]
dedicated ~ = спеціялізо́вана систе́ма
dee ~ = систе́ма дуа́нтів
deflecting ~ = відхи́лювальна (оптична) систе́ма
degenerate ~ = ви́роджена систе́ма
determinate ~ of equations = ви́значена систе́ма рівня́нь
deterministic ~ = детерміно́вана систе́ма
diagnostic ~ = діягности́чна систе́ма
digital ~ = цифрова́ систе́ма
dioptric ~ = діоптри́чна систе́ма
direct-cycle cooling ~ = (яф) прями́й охоло́джувальний цикл, охоло́джувальна систе́ма з прями́м ци́клом
direct-feedback ~ = систе́ма з безпосере́днім зворо́тним зв’язко́м
disk operating ~ [DOS] = ди́скова операці́йна систе́ма
disordered ~ = безла́дна [невпорядко́вана] систе́ма
disperse ~ = диспе́рсна систе́ма
dispersive ~ = дисперсі́йна систе́ма
dissipative ~ = дисипати́вна систе́ма
distortion-free ~ = бездисторсі́йна систе́ма (оптична)
distributed(‑parameter) ~ = розподі́лена систе́ма, систе́ма з розподі́леними пара́метрами
disturbed ~ = збуре́на систе́ма
double-loop cooling ~ = (яф) двоко́нтурна охоло́джувальна систе́ма
driving ~ = збу́джувальна систе́ма
dual-cycle cooling ~ = (яф) двоко́нтурна охоло́джувальна систе́ма
dual-cycle reactor ~ = (ядерний) реа́ктор з подві́йним ци́клом
duodecimal (number) ~ = дванадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
duplexed ~ = ду́плексна [продубльо́вана] систе́ма
dynamical ~ = динамі́чна систе́ма
earthed ~ = узе́млена [зазе́млена] систе́ма
earthing ~ = систе́ма узе́млення [зазе́млення]
ecliptic coordinate ~ = екліпти́чна систе́ма координа́т
ecological ~ = екосисте́ма, екологі́чна систе́ма див. тж ecosystem
electric ~ = електри́чна систе́ма
electric-wiring ~ = електропрові́д [електропрово́дка]
electromagnetic ~ of units = електромагне́тна систе́ма одини́ць, систе́ма СГСМ
electron ~ = електро́нна систе́ма, систе́ма [суку́пність] електро́нів
electronic ~ = електро́нна систе́ма (пристрій)
electrooptic(al) ~ = електроопти́чна систе́ма
electrostatic ~ = електростати́чна систе́ма
electrostatic ~ of units = електростати́чна систе́ма одини́ць, систе́ма СГСЕ
elliptic ~ = еліпти́чна систе́ма (of equations – рівнянь)
elliptic cylindrical coordinate ~ = систе́ма координа́т еліпти́чнго цилі́ндра
embedded ~ = вбудо́вана [вмонто́вана] систе́ма
emergency ~ = аварі́йна систе́ма
emergency core-cooling ~ [ECCS] = систе́ма аварі́йного охоло́джування акти́вної зо́ни (реактора)
emergency power-supply ~ = аварі́йна систе́ма енергопостача́ння
emitting ~ = випромі́нна [променюва́льна] систе́ма, систе́ма з променюва́нням [випромі́нюваннямщ
energy-conversion ~ = енергоперетво́рювальна систе́ма
energy-management ~ = систе́ма реґулюва́ння спожива́ння ене́ргії
energy-storage ~ = систе́ма накопи́чування ене́ргії
engineering ~ = технологі́чна систе́ма
engineer’s ~ of units = (foot-second-slug mass) брита́нська ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (фут-секунда-слаґ)
environmental monitoring ~ = систе́ма контро́лю [моніто́рення]
довкі́лля
equatorial ~ = еква́торна систе́ма (координа́т)
equilibrium ~ = рівнова́жна систе́ма
equinoctial ~ of coordinates = еква́торна систе́ма координа́т
equivalent ~ = еквівале́нтна систе́ма
erecting ~ = переверта́льна систе́ма (оптична)
ergatic ~ = ергати́чна [люди́но-маши́нна] систе́ма
ergodic ~ = ергоди́чна систе́ма
eutectic ~ = евтекти́чна систе́ма
eutectogenic ~ = евтектоге́нна систе́ма
evolutionary ~ = еволюці́йна систе́ма
evolving ~ = еволюцівна́ систе́ма
excited ~ = 1. збу́джена систе́ма 2. збу́джувана систе́ма
exciting ~ = збу́джувальна систе́ма
executive ~ = операці́йна систе́ма
executive file-control ~ = систе́ма керува́ння фа́йлами
executive information ~ = операці́йна інформаці́йна систе́ма
exhaust ~ = витяга́льна [вентиля́торна] систе́ма
expert ~ = експе́ртна систе́ма
extragalactic ~ = позагалакти́чна систе́ма
extraterrestrial ~ = позазе́мна систе́ма
fail-safe ~ = безвідмо́вна [наді́йна] систе́ма
fault-intolerant ~ = відмовонестійка́ [відмовочутли́ва] систе́ма
fault-tolerant ~ = відмовостійка́ [відмовонечутли́ва] систе́ма
feedback ~ = систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м
feedback control ~ = реґулюва́льна систе́ма [систе́ма керува́ння] зі зворо́тним зв’язко́м
Fermi ~ = фе́рмі-систе́ма, систе́ма Фе́рмі
few-body ~ = малочасти́нко́ва систе́ма (не більше чотирьох)
few-nucleon ~ = малонукло́нна систе́ма (не більше чотирьох)
few-particle ~ = малочасти́нко́ва систе́ма (не більше чотирьох)
file ~ = фа́йлова систе́ма
finite ~ = скінче́нна систе́ма
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна систе́ма
fixed coordinate ~ = нерухо́ма систе́ма координа́т
fixed-point ~ = (числова) систе́ма з фіксо́ваною ко́мою [кра́пкою]
focusing ~ = фокусува́льна систе́ма
foot-pound-second [FPS] ~ of units = брита́нська абсолю́тна систе́ма одини́ць (фут-фунт-секунда)
four-component ~ = чотирикомпоне́нтна [чотирискладнико́ва] систе́ма
four-level ~ = чотирирі́внева систе́ма
free ~ = ві́льна систе́ма
free-particle ~ = систе́ма ві́льних части́нок
frozen ~ = вморо́жена систе́ма
fundamental ~ = фундамента́льна систе́ма
fundamental coordinate ~ = фундамента́льна систе́ма координа́т
galactic ~ = галакти́чні координа́ти, галакти́чна систе́ма координа́т
Gaussian ~ of units = Ґа́усова систе́ма одини́ць, симетри́чна систе́ма одини́ць СГС
Gauss lens ~ = Ґа́усова [Се́лорова] систе́ма лінз
generalized curvilinear coordinate ~ = узага́льнена криволіні́йна систе́ма координа́т
generating ~ = систе́ма твірни́х
geocentric coordinate ~ = геоцентри́чна систе́ма координа́т
geographic grid ~ = систе́ма географі́чних координа́т
Gibbs ~ = Ґі́бсів анса́мбль
Giorgi ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер), систе́ма Ґіо́рґі
glassy ~ = скли́ста [склоподі́бна] систе́ма
Global Positioning ~ [GPS] = Систе́ма глоба́льного позиціюва́ння
goniometric ~ = гоніометри́чна систе́ма
gravitating ~ = ґравітівна́ систе́ма
gravitationally bound ~ = ґравітаці́йно зв’я́зана систе́ма
gravitational ~ of units = ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (з основними одиницями довжина-час-маса)
gravity ~ = самопли́нна систе́ма
ground ~ = 1. назе́мна систе́ма 2. (ел.) систе́ма узе́млення [зазе́млення]
grounded ~ = узе́млена [зазе́млена] систе́ма
guest ~ = підпорядко́ваний комп’ю́тер
guidance ~ = си́стема наво́дження; систе́ма-путівни́к
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова систе́ма
hard-(self‑)excitation ~ = систе́ма з жорстки́м збу́джуванням
harmonic coordinate ~ = гармоні́чна систе́ма координа́т
heat-supply ~ = систе́ма теплопостача́ння
Heaviside-Lorentz ~ = систе́ма (одиниць) Ге́вісайда-Ло́ренца
heliocentric ~ of coordinates = геліоцентри́чна систе́ма координа́т
heterogeneous ~ = гетероге́нна [неоднорі́дна] систе́ма
heterophase ~ = гетерофа́зова систе́ма
hexadecimal number ~ = шістнадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
hexagonal ~ = гексагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна систе́ма
hierarchical file ~ = (і)єрархі́чна фа́йлова систе́ма
high-beta ~ = систе́ма з вели́ким бе́та
high-resolution ~ = систе́ма з висо́кою вирізня́льною [розді́льною] зда́тністю
high-sensitivity ~ = високочутли́ва систе́ма
holonomic ~ = голоно́мна систе́ма
holonomic reference ~ = голоно́мна систе́ма ві́дліку
homogeneous ~ = однорі́дна [гомоге́нна] систе́ма
horizon ~ of coordinates = (астр.) горизо́нтова систе́ма координа́т
host ~ = 1. централізо́вана систе́ма 2. головни́й комп’ю́тер
host-centered ~ = (і)єрархі́чна систе́ма (процесорів)
hostless ~ = децентралізо́вана систе́ма
host/satellite ~ = (і)єрархі́чна систе́ма (процесорів)
hybrid ~ = гібри́дна систе́ма
hydraulic ~ = гідравлі́чна систе́ма, гідросисте́ма
hydrogen-like ~ = воднеподі́бна систе́ма
hypercomplex ~ = а́лґебра
immersion ~ = занурна́ [імерсі́йна] систе́ма
incoherent ~ = некогере́нтна систе́ма
incompatible ~ = незгі́дна [несумі́сна] систе́ма
inconsistent ~ = вну́трішньо супере́члива систе́ма
independent ~ = автоно́мна систе́ма; незале́жна систе́ма
indeterminate ~ of equations = неви́значена систе́ма рівня́нь
inertial ~ = інерці́йна систе́ма
inertial coordinate ~ = інерці́йна систе́ма координа́т
infinite ~ = нескінче́нна систе́ма
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна систе́ма
information ~ = інформаці́йна систе́ма
information feedback ~ = систе́ма з інформаці́йним зворо́тним зв’язко́м
information management ~ = інформаці́йна систе́ма керува́ння
information-retrieval ~ = систе́ма по́шуку інформа́ції
information-selection ~ = систе́ма по́шуку інформа́ції
information-transmission ~ = систе́ма пересила́ння інформа́ції
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна систе́ма
initial ~ = початко́ва [вихідна́] систе́ма
injection ~ = впо́рскувальна систе́ма, систе́ма інже́кції
in-line ~ = пото́кова (технологічна) лі́нія
in-plant ~ = лока́льна систе́ма
instrument ~ = систе́ма при́ладів
insulated ~ = заізольо́вана систе́ма
integrable ~ of equations = інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
integrated ~ = 1. вбудо́вана [вмонто́вана] систе́ма 2. ко́мплексна систе́ма
integrated cooling ~ = інтеґра́льна [по́вна] охоло́джувальна систе́ма
integrated information ~ = ко́мплексна [об’є́днана] інформаці́йна систе́ма
interacting ~ = взаємоді́йна систе́ма, систе́ма із взаємоді́єю
interactive ~ = діяло́гова [інтеракти́вна] систе́ма
interconnected ~ of equations = систе́ма заче́плених рівня́нь
interconnected power ~ = об’є́днана енергосисте́ма
interlibrary-exchange ~ = міжбібліоте́чний абонеме́нт
international ~ of electrical units = міжнаро́дна систе́ма електри́чних одини́ць (існувала до 1947 року)
International ~ of Units [SI] = міжнаро́дна систе́ма одини́ць, систе́ма одини́ць СІ
international measurement ~ = міжнаро́дна мірни́ча систе́ма, міжнаро́дна систе́ма мі́ряння [вимі́рювання]
invariable ~ = незмі́нювана [незмі́нна] систе́ма
invariant ~ = інварія́нтна систе́ма (under, with respect to – відносно, щодо)
inverting ~ = інвертува́льна [оберта́льна] систе́ма (оптична)
involutory ~ = інволюці́йна систе́ма (of exterior differential equations – рівнянь із зовнішніми диференціялами)
irreversible ~ = необоро́тна систе́ма
isolated ~ = 1. (тд) за́мкнена [ізольо́вана] систе́ма 2. (техн.) гермети́чна систе́ма
isometric ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
isomorphic ~s = ізомо́рфні систе́ми
iterated-function ~ = систе́ма ітеро́ваних фу́нкцій
input/output control ~ = систе́ма керува́ння вво́дженням-виво́дженням (даних)
Johnson-Morgan ~ of stellar magnitudes = класифіка́ція зоре́вих величи́н Джо́нсона-Мо́рґана
katoptric ~ = катоптри́чна систе́ма
laboratory (coordinate) ~ = лаборато́рна систе́ма (координа́т)
laser ~ = ла́зерна систе́ма
leak-tight ~ = гермети́чна систе́ма
left-hand(ed) ~ = лівоґвинтова́ систе́ма
left-hand(ed) coordinate ~ = лі́ва [лівобі́чна] систе́ма координа́т
lens ~ = лі́нзова систе́ма, систе́ма лінз; об’єкти́в
life-support ~ = систе́ма життєзабезпе́чення
lighting ~ = систе́ма осві́тлення
linear ~ = ліні́йна систе́ма
linearized ~ = лінеаризо́вана систе́ма
linearly-accelerated coordinate ~ = рівнопришви́дшувана систе́ма координа́т
linearly independent ~ = систе́ма ліні́йно незале́жних рівня́нь
local coordinate ~ = лока́льна систе́ма координа́т
local star ~ = лока́льна зоре́ва систе́ма
logic ~ = логі́чна схе́ма (сукупність логічних елементів)
long-period ~ = довгопері́одна систе́ма
lossless ~ = безутра́тна систе́ма, систе́ма без утра́т
lossy ~ = систе́ма із втра́тами
low-beta ~ = систе́ма з мали́м бе́та
lumped-parameter ~ = систе́ма з зосере́дженими пара́метрами
macroscopic ~ = макроскопі́чна систе́ма
magnetic ~ = магне́тна систе́ма
magnetic coordinate ~ = магне́тна систе́ма координа́т
magnitude ~ = (астр.) систе́ма зоре́вих величи́н
mains ~ = маґістра́льна мере́жа (електропостачання тощо)
management ~ = керува́льна [реґулюва́льна] систе́ма
management information ~ = адміністрати́вна інформаці́йна систе́ма
many-body ~ = багатоті́лова [багаточасти́нко́ва] систе́ма, систе́ма багатьо́х тіл [части́нок] (понад чотири)
many-nucleon ~ = багатонукло́нна систе́ма (понад чотири)
many-particle ~ = багаточасти́нко́ва систе́ма (понад чотири)
maser ~ = ма́зерна систе́ма
master/slave ~ = (і)єрархі́чна систе́ма з головни́м та підпорядко́ваними при́строями
measurement ~ = мірни́ча [метрологі́чна] систе́ма, систе́ма [єди́ний підхі́д до] мі́ряння [вимі́рювання]
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] систе́ма, систе́ма вимі́рювачів
mechanical ~ = механі́чна систе́ма
memory ~ = тип па́м’яті
meniscus ~ = мені́скова систе́ма
mesoscopic ~ = мезоскопі́чна систе́ма
metastable ~ = метастабі́льна систе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] систе́ма
meter-kilogram-second ~ = систе́ма (одини́ць) МКС (мет(е)р-кілограм-секунда)
meter-kiligram-second-ampere ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер)
meter-ton-second ~ = систе́ма (одини́ць) МТС (мет(е)р-тонна-секунда)
metric ~ = метри́чна систе́ма (одини́ць)
microscopic ~ = мікроскопі́чна систе́ма
mirror ~ = систе́ма дзерка́л
mks ~ = систе́ма (одини́ць) МКС (мет(е)р-кілограм-секунда)
mksa ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер)
model reference ~ = взірце́ва моде́льна систе́ма
modular ~ = мо́дульна систе́ма
molecular ~ = молекуля́рна систе́ма
monitoring ~ = систе́ма моніто́рення, систе́ма (пото́чного) контро́лю
monoclinic ~ = моноклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
monodisperse ~ = монодиспе́рсна систе́ма
monotonic ~ of sets = моното́нна систе́ма [сім’я́] множи́н
motion-detection ~ = систе́ма контро́лю пересува́ння па́лива (в реакторі)
moving coordinate ~ = рухо́ма систе́ма координа́т
multiaccess ~ = систе́ма колекти́вного до́ступу
multicavity ~ = багаторезона́торна систе́ма
multichannel ~ = багатокана́лова систе́ма
multicircuit ~ = багатоко́нтурна систе́ма
multicolor ~ = багатоко́лірна систе́ма
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна [багатоскладнико́ва] систе́ма
multicounter ~ = багатолічи́льникова систе́ма
multidimensional ~ = багатови́мірна систе́ма
multielectrode ~ = багатоелектро́дна систе́ма
multilens ~ = багатолі́нзова систе́ма
multilevel ~ = багаторі́внева систе́ма
multiloop ~ = багатоко́нтурна систе́ма
multimode ~ = 1. багатомо́дова систе́ма 2. багаторежи́мна систе́ма
multiphase ~ = багатофа́зова систе́ма
multiple counter ~ = багатолічи́льникова систе́ма
multiple-user ~ = (комп.) систе́ма спі́льного [колекти́вного] користува́ння, систе́ма з мультидо́ступом
multiplex ~ = багатокана́лова систе́ма
multiprocessing ~ = мультипроце́сор; багатопроце́сорна систе́ма
multipurpose ~ = універса́льна систе́ма
multiquark ~ = багатоква́ркова систе́ма
multiresonator ~ = багаторезона́торна систе́ма
multistable ~ = багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатоступене́ва систе́ма
multiuser ~ = (комп.) систе́ма спі́льного [колекти́вного] користува́ння, систе́ма з мультидо́ступом
multivariable ~ = багатови́мірна систе́ма
multiway ~ = багатокана́лова систе́ма
natural ~ of coordinates = приро́дна систе́ма координа́т
natural ~ of units = приро́дна систе́ма одини́ць
n-dimensional ~ = n-ви́мірна систе́ма
neighborhood ~ = систе́ма о́колів
network operating ~ = мереже́ва операці́йна систе́ма
neutral ~ = (електро)нейтра́льна систе́ма
non-Abelian ~ = неа́белева систе́ма
nonanticipatory ~ = причино́ва [фізи́чна] систе́ма
nonaqueous ~ = 1. (яф) безво́дна систе́ма 2. (х.) неводяна́ систе́ма
nonautonomous ~ = неавтоно́мна систе́ма
noncanonical ~ = неканоні́чна систе́ма
nonconservative ~ = неконсервати́вна [незбережна́] систе́ма
nondissipative ~ = недисипати́вна [безутра́тна] систе́ма
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна систе́ма
non-ergodic ~ = неергоди́чна систе́ма
nonholonomic ~ = неголоно́мна систе́ма
noninertial (coordinate) ~ = неінерці́йна систе́ма (координа́т)
nonintegrable ~ = (of equations) неінтеґро́вна систе́ма (рівнянь)
nonlinear ~ = 1. неліні́йна систе́ма 2. систе́ма з неліні́йною взаємоді́єю
nonlinear-feedback control ~ = систе́ма керува́ння з неліні́йним зворо́тним зв’язко́м
nonperiodic ~ = неперіоди́чна [аперіоди́чна] систе́ма
nonquantized ~ = некванто́вана систе́ма
nonradiating ~ = невипромі́нна систе́ма
nonredundant ~ = систе́ма без резервува́ння [дублюва́ння]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна систе́ма
nonresonant ~ = нерезона́нсна [нерезонівна́] систе́ма
nonstationary ~ = нестаціона́рна систе́ма
nonuniform ~ of equations = неоднорі́дна систе́ма рівня́нь
normal ~ = норма́льна систе́ма
normalized ~ = нормо́вана систе́ма
nuclear ~ = систе́ма я́дер
nucleon ~ = систе́ма нукло́нів
number ~ = числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
numbering ~ = систе́ма нумерува́ння [нумера́ції]
numeral ~ = числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
numeration ~ = числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
oblate spheroidal coordinate ~ = систе́ма координа́т сплю́щеного сферо́їда
oblique coordinate ~ = косоку́тна систе́ма координа́т
observer’s (coordinate) ~ = систе́ма (координа́т) спостерігача́
octal (number) ~ = вісімко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
off-line ~ = автоно́мна систе́ма
online ~ = неавтоно́мна систе́ма
online real-time [OLRT] ~ = реальночасова́ систе́ма з операти́вним до́ступом
on-off ~ = двопозиці́йна систе́ма (реґулювання)
one-component ~ = односкладнико́ва [однокомпоне́нтна] систе́ма
one-dimensional disordered ~ = однови́мірна невпорядко́вана систе́ма
one-phase ~ = однофа́зова систе́ма
open ~ = 1. відкри́та систе́ма 2. (тд) неза́мкнена систе́ма
open-circuit cooling ~ = систе́ма з відкри́тим ци́клом охоло́джування
open-cycle cooling ~ = (яф) неза́мкнений охоло́джувальний цикл; охоло́джувальна систе́ма з відкри́тим ци́клом
open-cycle reactor ~ = (яф) реа́ктор з одноко́нтурною [неза́мкненою] охоло́джувальною систе́мою
open-loop control ~ = реґулюва́льна систе́ма без зворо́тного зв’язку́; неза́мкнена систе́ма
open-loop cooling ~ = систе́ма з відкри́тим ци́клом охоло́джування
operating ~ = 1. систе́ма в ді́ї 2. операці́йна систе́ма
optical ~ = опти́чна систе́ма
optical projection ~ = опти́чна проєкці́йна систе́ма, проє́ктор
optimum ~ = оптима́льна систе́ма
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна систе́ма
ordered ~ = впорядкова́на систе́ма
orthogonal ~ = ортогона́льна систе́ма, систе́ма ортогона́льних елеме́нтів
orthogonal coordinate ~ = ортогона́льна [прямоку́тна] систе́ма координа́т
orthonormal(ized) ~ = ортонормо́вана систе́ма
orthorhombic ~ = ромбі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
orthoscopic ~ = ортоскопі́чна систе́ма
orthotomic ~ = ортотомі́чна систе́ма
oscillatory ~ = коливна́ [осцилівна́] систе́ма
overall conceptual ~ = конце́пція
overdetermined ~ of equations = надви́значена [переви́значена] систе́ма рівня́нь
overdeterminate ~ = див. overdetermined ~
overtemperature protective ~ = систе́ма теплово́го за́хисту
parabolic coordinate ~ = параболі́чна систе́ма координа́т
parabolic cylindrical coordinate ~ = систе́ма координа́т параболі́чного цилі́ндра
paraboloidal coordinate ~ = параболо́їдна систе́ма координа́т
parameter ~ = систе́ма пара́метрів
parametric ~ = параметри́чна систе́ма
partial ~ = парці́йна [парція́льна] систе́ма
partially ordered ~ = частко́во впорядкова́на систе́ма
particle ~ = систе́ма части́нок
particle-beam injection ~ = систе́ма інже́кції стру́меня части́нок
particle-injection ~ = систе́ма інже́кції [вво́дження] (частинок)
Peano(’s) axiom ~ = аксіо́ми [систе́ма аксіо́м] Пеа́но
periodic ~ = періоди́чна систе́ма (хемічних елементів)
perturbation ~ = збу́рювальна систе́ма
perturbed ~ = збу́рена систе́ма
perturbing ~ = збу́рювальна систе́ма
phase-conjugate ~ = фазоспря́жена систе́ма (оптична)
physical ~ = фізи́чна [причино́ва] систе́ма
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна] ве́рсія систе́ми
pipeline ~ = конве́єрна систе́ма
planar coordinate ~ = площи́нна [плана́рна] систе́ма координа́т
planet ~ = плане́тна систе́ма (в межах однієї планети)
planetary ~ = планета́рна систе́ма, систе́ма плане́т
planetocentric coordinate ~ = планетоцентри́чна систе́ма координа́т
planetographic coordinate ~ = планетографі́чна систе́ма координа́т
plasma ~ = пла́змо́ва систе́ма
plasma-molecular ~ = плазмомолекуля́рна систе́ма
pneumatic ~ = пневмати́чна систе́ма, пневмосисте́ма
point ~ = ба́льна систе́ма
polar coordinate ~ = поля́рна систе́ма координа́т
polydisperse ~ = полідиспе́рсна систе́ма
polymorphic ~ = полімо́рфна систе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова систе́ма
Porro prism-erecting ~ = переверта́льна систе́ма По́рро
positive-feedback ~ = систе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
power ~ = енергосисте́ма, енергети́чна систе́ма
power-conditioning ~ = (яф) систе́ма реґулюва́ння поту́жности (реактора)
power-supply ~ = систе́ма (електро)жи́влення; систе́ма енергопостача́ння
practical ~ (of units) = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер), практи́чна систе́ма одини́ць
prey-predator ~ = систе́ма "хижа́к-же́ртва"
principal plane ~ = (кф) головна́ [перви́нна] систе́ма площи́н
priority ~ = систе́ма пріорите́тів
process-control ~ = (автоматизо́вана) систе́ма керува́ння (технологічним) проце́сом
prolate spheroidal coordinate ~ = систе́ма координа́т ви́довженого [довга́стого] сферо́їда
propulsion ~ = руші́йна систе́ма
protected ~ = захи́щена систе́ма
protection ~ = систе́ма за́хисту, захисна́ систе́ма
protective ~ = систе́ма за́хисту, захисна́ систе́ма
prototype ~ = маке́т [моде́ль] систе́ми
Ptolemaic geocentric ~ = Птолеме́єва геоцентри́чна систе́ма
pulsed-communication ~ = систе́ма і́мпульсного зв’язку́
purification ~ = систе́ма очи́щування, очи́щувальна систе́ма
quadraphonic sound ~ = квадрофоні́чна звукова́ систе́ма
quadratic ~ = тетрагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
quadruplex ~ = квадрупле́ксна систе́ма
quantized ~ = кванто́вана систе́ма
quantum ~ = ква́нтова систе́ма; квантовомехані́чна систе́ма
quasi-classical ~ = квазикласи́чна систе́ма
quasi-linear ~ = квазиліні́йна систе́ма
quasi-neutral ~ = квазинейтра́льна систе́ма
quasi-one-dimensional ~ = квазиоднови́мірна систе́ма
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рна систе́ма
quaternary ~ = 1. чотирикомпоне́нтна [чотирискладнико́ва] систе́ма 2. (фх) співвідно́шення рівнова́ги для чотирьо́х компоне́нтів
radar ~ = радіолокаці́йна [рада́рна] систе́ма
radiating ~ = випромі́нна систе́ма
radiative ~ = випромі́нна систе́ма
rationalized ~ of units = раціоналізо́вана систе́ма одини́ць
reacting ~ = реагівна́ [хемі́чно акти́вна] систе́ма, систе́ма з хемі́чною взаємоді́єю
reaction-diffusion ~ = дифузі́йна реагівна́ систе́ма, реагівна́ систе́ма з дифу́зією
reactive ~ = 1. (х.) реагівна́ [хемі́чно акти́вна] систе́ма, систе́ма з хемі́чною взаємоді́єю 2. (мех.) реакці́йна систе́ма
reactor ~ for nuclear auxiliary power = (SNAP reactor) допомі́жни́й (енергети́чний) я́дерний реа́ктор
reactor-control ~ = систе́ма керува́ння реа́ктором
reactor cooling ~ = охоло́джувальна систе́ма реа́ктора
reactor protection ~ = систе́ма за́хисту реа́ктора
real-time (operating) ~ = (операці́йна) реальночасова́ систе́ма
recording ~ = реєструва́льна систе́ма, систе́ма запи́сування, запи́сувач
recovery ~ = систе́ма відно́влювання, реґенераці́йна систе́ма
rectangular coordinate ~ = прямоку́тна [Дека́ртова] систе́ма координа́т
rectilinear ~ = ортоскопі́чна систе́ма
redundant ~ = (техн.) продубльо́вана [ду́плексна] систе́ма; систе́ма з резервува́нням
redundant ~ of equations = надви́значена [переви́значена] систе́ма рівня́нь
reference ~ = 1. систе́ма координа́т, систе́ма ві́дліку 2. етало́нна систе́ма 3. (геод.) рефере́нц-систе́ма
reflecting ~ = відбива́льна систе́ма
refrigeration ~ = охоло́джувальна систе́ма, систе́ма охоло́джування
regenerative ~ = систе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
regular ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
regulating ~ = систе́ма (автоматичного) реґулюва́ння
relative coordinate ~ = відно́сна систе́ма координа́т (що рухається відносно інерційної системи)
relativistic ~ = релятивісти́чна систе́ма
relay ~ = реле́йна систе́ма
remote ~ = дистанці́йна систе́ма
remote computing ~ = дистанці́йна систе́ма терміна́лів
remote-control ~ = систе́ма дистанці́йного керува́ння
remotely manned ~ = дистанці́йно керо́вана систе́ма
reproducing ~ = відтво́рювальна систе́ма
resonant ~ = резона́нсна [резонівна́] систе́ма
rest coordinate ~ = нерухо́ма систе́ма координа́т
reversible ~ = оборо́тна систе́ма
rheonomic ~ = реоно́мна систе́ма
rhombic ~ = ромбі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
rhombohedral ~ = тригона́льна [ромбоедри́чна] синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
right-hand(ed) ~ = правоґвинтова́ систе́ма
right-hand(ed) coordinate ~ = пра́ва [правобі́чна] систе́ма координа́т
ring ~ = систе́ма кі́лець
root ~ = систе́ма ко́ренів
rotary ~ = 1. повертна́ [поверто́ва] систе́ма 2. поверта́льна систе́ма
rotating ~ = 1. обертна́ [оберто́ва] систе́ма 2. оберта́льна систе́ма
rotating coordinate ~ = оберто́ва систе́ма координа́т
safety ~ = систе́ма (аварійного) за́хисту, систе́ма безпе́ки (реактора)
sampling ~ = ме́тод [спо́сіб] добира́ння проб
scalable ~ = (комп.) розши́рна систе́ма
scattering ~ = розсі́ювальна систе́ма, розсі́ювач
scleronomic ~ = склероно́мна систе́ма
scram ~ = (яф) аварі́йна систе́ма, систе́ма швидко́го [аварі́йного] зу́пи́ну реа́ктора
screened ~ = заекрано́вана систе́ма
sealed ~ = гермети́чна [(за)гермет(из)о́вана] систе́ма
search ~ = пошуко́ва систе́ма, систе́ма по́шуку
self-adapting ~ = самоадаптаці́йна [самопристосо́вна] систе́ма
self-adjusting ~ = самоналаго́джувана систе́ма
self-balancing ~ = самозрівнова́жувальна систе́ма
self-consistent ~ of equations = самоузго́джена систе́ма рівня́нь
self-contained ~ = (комп.) автоно́мна [самодоста́тня, за́мкнена] систе́ма
self-contained database-management ~ = автоно́мна систе́ма керува́ння ба́зою да́них
self-excited ~ = самозбу́дна систе́ма
self-gravitational ~ = самоґравітівна́ система
self-organizing ~ = самоорганізо́вна систе́ма
self-sustained ~ = самопідтри́мна систе́ма
self-sustaining ~ = самопідтри́мна систе́ма
semiautomatic ~ = напівавтомати́чна систе́ма
semi-infinite ~ = напівнескінче́нна систе́ма
semiotic ~ = зна́кова систе́ма; семіоти́чна систе́ма
service water ~ = допомі́жна́ водяна́ систе́ма
servo ~ = сервосисте́ма, сервомехані́зм
sexadecimal number ~ = шістнадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
shearless ~ = 1. беззсу́вова систе́ма 2. (фіз. плазми) безши́рова систе́ма
shielded ~ = заекрано́вана [захи́щена] систе́ма
shiftless ~ = беззсу́вова систе́ма
short-period ~ = короткопері́одна систе́ма
shutdown ~ = систе́ма вимика́ння
single-circuit ~ = одноко́нтурна систе́ма
single-component ~ = однокомпоне́нтна [односкладнико́ва] систе́ма
single-loop ~ = одноко́нтурна систе́ма
single-phase ~ = однофа́зова систе́ма
slave ~ = підпорядко́вана систе́ма (комп’ютерів)
slip ~ = систе́ма ко́взання
soft-(self‑)excitation ~ = систе́ма з м’яки́м збу́джуванням
solar ~ 1. (Solar ~) = (астр.) Со́нце́ва [со́нце́ва, со́нячна] систе́ма 2. (техн.) систе́ма жи́влення сонце́вою ене́ргією
solar ~ of units = сонце́ва систе́ма одини́ць
solar power ~ = сонце́ва енергети́чна уста́ва [устано́вка]; сонце́ва електроста́нція
solar thermal-power ~ = сонце́ва теплова́ електроста́нція
solid ~ of axes = просторо́ва систе́ма координа́т
solvable ~ = (of equations) розв’я́зна систе́ма (рівнянь)
sonar ~ = гідроакусти́чна систе́ма
sound-recording ~ = систе́ма звукоза́пису
sound-reproducing ~ = систе́ма відтво́рювання зву́ку
spatial ~ = просторо́ва систе́ма
spatial coordinate ~ = просторо́ва систе́ма координа́т, систе́ма координа́т у про́сторі
special-purpose ~ = спеціялізо́вана систе́ма
spectator (coordinate) ~ = систе́ма (координа́т) спекта́тора [спостерігача́]
spherical coordinate ~ = сфери́чна систе́ма координа́т
spherically symmetric ~ = сферосиметри́чна [сфери́чно симетри́чна] систе́ма
spheroidal coordinate ~ = сферо́їдна систе́ма координа́т
spin-zero ~ = безспі́нова систе́ма
spray ~ = розпо́рскувальна систе́ма
stable ~ = стійка́ [стабі́льна] систе́ма
stand-alone ~ = автоно́мна систе́ма
standard ~ = 1. етало́нна систе́ма 2. станда́ртна систе́ма
standby ~ = резе́рвна [дублюва́льна] систе́ма
static ~ = стати́чна систе́ма
statically-determinate ~ = стати́чно визна́чна систе́ма
statically-indeterminate ~ = стати́чно невизна́чна систе́ма
stationary ~ = стаціона́рна систе́ма
steady-state ~ = стаціона́рна систе́ма
stellar ~ = зоре́ва систе́ма
stellar-magnitude ~ = систе́ма зоре́вих величи́н
step-by-step ~ = кро́кова систе́ма
stereo(phonic) sound ~ = стереоакусти́чна систе́ма
stiff ~ of differential equations = жорстка́ систе́ма диференці́йних рівня́нь
stochastic ~ = стохасти́чна систе́ма
storetrieval [скор. storage and retrieval] ~ = систе́ма зберіга́ння та по́шуку
strip ~ = (астр.) систе́ма смуг
strongly-interacting ~ = сильновзаємоді́йна систе́ма
strongly-turbulent ~ = сильнотурбуле́нтна систе́ма
Sturm-Liouville ~ = (матем.) зада́ча Шту́рма-Ліуві́ля [Сте́рма-Ліуві́ля]
superconducting ~ = надпрові́дна систе́ма
supersensitive ~ = надчутли́ва систе́ма
surface coordinate ~ = поверхне́ва систе́ма координа́т, систе́ма координа́т на пове́рхні
surveillance ~ = систе́ма на́гляду (екологічного тощо)
switching ~ = комутаці́йна систе́ма, комута́тор
symbols ~ of reaction meachanisms = систе́ма си́мволів механі́змів реа́кцій
symmetric ~ = симетри́чна систе́ма
synchronization ~ = синхрон(із)ува́льна систе́ма
telecentric ~ = телецентри́чна систе́ма
telemetering ~ = телеметри́чна систе́ма, телеме́т(е)р
telescopic ~ = телескопі́чна систе́ма
term ~ = систе́ма те́рмів
ternary ~ = трикомпоне́нтна [трискладнико́ва] систе́ма
tesseral ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
test ~ = до́слідна систе́ма
tetragonal ~ = тетрагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
thermodynamic ~ = термодинамі́чна систе́ма
three-body ~ = тричасти́нко́ва [триті́лова] систе́ма, систе́ма трьох части́нок [тіл]
three-component ~ = трикомпоне́нтна [трискладнико́ва] систе́ма
three-dimensional coordinate ~ = просторо́ва [триви́мірна] систе́ма координа́т
three-level ~ = трирі́внева систе́ма
three-particle ~ = тричасти́нко́ва систе́ма, систе́ма трьох части́нок
three-phase ~ = трифа́зова систе́ма
three-phase four-wire ~ = (ел.) трифа́зова чотиридроти́нна систе́ма
three-phase seven-wire ~ = (ел.) трифа́зова семидроти́нна систе́ма
time ~ = систе́ма ві́дліку ча́су
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] систе́ма
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] систе́ма
time-invariant ~ = 1. стаціона́рна [часонезале́жна] систе́ма 2. часоінварія́нтна систе́ма, систе́ма зі ста́лими параме́трами
time-varying ~ = 1. нестаціона́рна [часозале́жна] систе́ма 2. систе́ма зі змі́нними параме́трами
timing ~ = систе́ма ві́дліку ча́су
toroidal ~ = торо́їдна систе́ма
toroidal coordinate ~ = торо́їдна систе́ма координа́т
translational ~ = трансляці́йна систе́ма
trial ~ = експеримента́льна [до́слідна] систе́ма
trichromatic ~ = трико́лірна систе́ма (колориметрична)
triclinic ~ = триклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
trigonal ~ = тригона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
triorthogonal ~ = триортогона́льна систе́ма
troy ~ = тро́йська систе́ма (одиниць)
tuning ~ = систе́ма ладува́ння [настро́ювання]
turbulent ~ = турбуле́нтна систе́ма
two-body ~ = систе́ма двох части́нок [тіл], двочасти́нко́ва [двоті́лова] систе́ма
two-component ~ = двоскладнико́ва [двокомпоне́нтна] систе́ма
two-dimensional ~ = двови́мірна (плоска) систе́ма
two-level ~ = дворівне́ва систе́ма
two-particle ~ = двочасти́нко́ва систе́ма
two-phase ~ = двофа́зова систе́ма
two-phase five-wire ~ = (ел.) двофа́зова п’ятидроти́нна систе́ма
two-phase four-wire ~ = (ел.) двофа́зова чотиридроти́нна систе́ма
two-phase three-wire ~ = (ел.) двофа́зова тридроти́нна систе́ма
two-sublattice ~ = двопідґра́ткова систе́ма
Tychonic ~ = (астр.) систе́ма Ти́хо Бра́ге
unbalanced ~ = незрівнова́жена систе́ма
unbounded ~ = необме́жена систе́ма
underground ~ = підзе́мна систе́ма
undisturbed ~ = незбуре́на систе́ма
unearthed ~ = неузе́млена [незазе́млена] систе́ма
ungrounded ~ = неузе́млена [незазе́млена] систе́ма
unidecimal (number) ~ = одинадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
unified ~ = єди́на систе́ма
uniform ~ of equations = однорі́дна систе́ма рівня́нь
unit ~ = систе́ма одини́ць
univariant ~ = 1. (тд) систе́ма з одни́м сту́пенем ві́льности 2. (х.) одноварія́нтна систе́ма
universal timing ~ = систе́ма єди́ного [всесві́тнього] ча́су
unperturbed ~ = незбу́рена систе́ма
unprotected ~ = незахи́щена систе́ма
unscreened ~ = незаекрано́вана систе́ма
unshielded ~ = незаекрано́вана систе́ма
unsolvable ~ = (of equations) нерозв’я́зна систе́ма (рівнянь)
unstable ~ = нестійка́ [нестабі́льна] систе́ма
uvby ~ = чотирико́лірна систе́ма зоре́вих величи́н
vacuum ~ = ва́куумна систе́ма
variable ~ = змі́нювана [змі́нна] систе́ма
vector ~ = ве́кторна систе́ма, систе́ма векторі́в
vibratory ~ = коливна́ [вібрівна́] систе́ма
vicenary (number) ~ = двадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
viewing ~ = оглядо́ва систе́ма
vortex ~ = систе́ма ви́хорів
warning ~ = систе́ма попереджа́ння
water-supply ~ = водогі́нна систе́ма, систе́ма водопостача́ння
weakly-interacting ~ = слабковзаємоді́йна систе́ма
weakly-nonlinear ~ = слабконеліні́йна систе́ма
weakly-turbulent ~ = слабкотурбуле́нтна систе́ма
wiring ~ = електропрові́д [електропрово́дка]
world geographic reference ~ = світова́ географі́чна систе́ма координа́т (США)
Yerkes ~ = (астр.) Є́ркесова систе́ма

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

автоно́мний 1. (самодостатній) self-contained, stand-alone, self-sufficient, autonomous 2. (незалежний) independent 3. (окремий) isolated 4. (самореґульовний) self-regulating, self-regulated, self-regulatory, self-regulative 5. (самочинний) self-acting 6. (неінтерактивний) off-line; (про керування тощо) noninteracting 7. (про режим) free-running, off-line 8. (що працює без участи людини) unattended, unmanned
опрацьо́вування//опрацюва́ння 1. processing, treating 2. (із використанням нових підходів тощо) treatment
автомати́чне [автоматизо́ване] ~ да́них = automatic data processing, datamation
автоно́мне ~ = (даних) off-line processing
багатопото́кове ~ = (комп.) multithreading
багатопроце́сорне ~ = (даних) multiprocessing
безпере́рвне ~ = (даних) continuous (data) processing
~ да́них = data processing; (у реальному часі) real-time [online] processing; (аналіз) data analysis; (тлумачення) data interpretation; (оцінювання) data evaluation; (зводження) data reduction
децентралізо́ване ~ = (даних) decentralized processing
дистанці́йне ~ = (даних) remote processing, telecomputing, teleprocessing
діяло́гове ~ = interactive processing
докла́дне ~ = elaboration
~ докуме́нту = (комп.) document processing
електро́нне ~ да́них = electronic data processing [EDP]
~ зобра́жень = див. ~ образів
інтеракти́вне ~ = interactive processing
~ інформа́ції = information processing
комп’ю́терне ~ = (даних) computer [electronic, machine] (data) processing
конве́єрне ~ = (даних) pipeline processing, pipelining
математи́чне ~ = mathematical treatment
мультиорієнто́ване ~ = (даних) multithreading
~ на мі́сці = in-situ processing
насту́пне ~ = postprocessing
непріорите́тне ~ = (даних) background processing
нега́йне ~ = (даних) online processing
~ о́бразів = image [picture] processing
операти́вне ~ = (даних) online processing
одноча́сне ~ = (даних) concurrent [simultaneous, parallel] processing
паке́тне ~ = (даних) batch processing
парале́льне ~ = (даних) parallel [concurrent, simultaneous] processing
~ повідо́млень = message processing
повто́рне ~ = reprocessing
позачерго́ве ~ = (даних) foreground processing
~ помило́к = (комп.) error handling
попере́днє ~ = preprocessing, preparative [preliminary] processing
послідо́вне ~ = (даних) sequential [serial] processing
пото́чне ~ = (даних) online processing
пріорите́тне ~ = (даних) foreground processing
~ результа́тів (експериме́нту) = (experimental) results handling; interpretation of (experimental) results
~ результа́тів спосте́режень = processing of observations
розподі́лене ~ = (даних) distributed processing
~ сигна́лів = signal processing; (у кількох каналах) multiplicative processing
си́мвольне ~ = word processing
~ спе́ктрів = spectra unfolding
~ спи́сків = (даних) list processing
~ те́кстів = word processing
фо́нове ~ = (даних) background processing
централізо́ване ~ = (даних) centralized processing
режи́м (-у) 1. mode; regime ▪ у неробо́чому —і free-running; вво́дити щось у ~ to place/put smth into a mode; задава́ти ~ to set a mode 2. (умови) conditions 3. (роботи) performance, operation, duty 4. (стан) state 5. (довкілля, комп.) environment 6. (розклад) routine
аварі́йний ~ = emergency state; emergency operation; (порушення нормального перебігу) malfunction
автомати́чний ~ = automatic mode [performance, operation]
автоно́мний ~ = off-line [local, free-running] mode; off-line operation
~ автофазува́ння = (у пришвидшувачі) phase-stability conditions
адре́сний ~ = (комп.) address mode
асинхро́нний ~ = asynchronous operation
атермі́чний ~ = athermal regime
багатозада́чний ~ = (комп.) multiple processing; multitasking; multijob operation
багатомо́довий ~ = multimode operation
балісти́чний ~ = ballistic conditions; ballistic mode
бана́новий ~ = (у токамаку) banana regime
бана́но-дре́йфовий ~ = (у токамаку) banana-drift regime
бана́но-пла́то ~ = (у токамаку) banana-plateau regime
беззіткненнє́вий ~ = collisionless regime
безпере́рвний ~ = continuous mode; continuous operation; (роботи) continuous duty
~ біжу́чої хви́лі = traveling-wave mode
бістабі́льний ~ = див. двостановий ~
важки́й ~ = heavy duty
~ вели́кого підси́лювання = high-gain operation
вертика́льний ~ = (комп.) portrait mode
~ вимі́рювання = measurement mode
випереджа́льний ~ = (комп.) anticipation mode
~ випро́бування = test environment; test conditions
~ ві́льних колива́нь = free running
гібри́дний ~ = hybrid mode
гідродинамі́чний ~ = hydrodynamic regime
гідрологі́чний ~ = hydrologic regime
грани́чний прийня́тний ~ = ultimate permissible regime
графі́чний ~ = (комп.) graphics mode
двомо́довий ~ = two-mode operation
двоста́новий ~ = bistable mode
динамі́чний ~ = dynamic mode; dynamic conditions
дисипати́вний ~ = dissipative mode
~ дифу́зії = diffusion regime
діяло́говий ~ = interactive mode
докрити́чний ~ subcritical mode/conditions ▪ у докрити́чному —і = subcritical, below critical
~ до́ступу = (комп.) access mode
дре́йфовий ~ = drift mode
ду́плексний ~ = duplex (mode), duplexing
експлуатаці́йний ~ = service [running, working, operating, operational] conditions
жорстки́й ~ = hard mode
~ запам’ято́вування = (комп.) storage mode
~ запи́сування = (комп.) storage mode
захи́щений ~ = protected mode
збалансо́ваний ~ = balanced conditions
~ збу́джування = excitation mode
~ (і)з випереджа́нням = (комп.) anticipation mode
~ зворо́тної біжу́чої хви́лі = backward-traveling-wave mode
зіткненнє́вий ~ = collisional regime
змі́нний ~ = varying duty
і́мпульсний ~ = pulse(d) mode; pulse conditions; pulsed operation
~ інже́кції = (у пришвидшувачі) injection conditions
інтеракти́вний ~ = (комп.) interactive mode
квазирівнова́жний ~ = quasi-equilibrium conditions
кінети́чний ~ = kinetic mode [regime]
ковзний ~ = sliding mode
кома́ндний ~ = (комп.) command mode
конве́єрний ~ = (комп.) pipelining
контрольо́ваний ~ = controlled [managed] conditions
контрольо́вний ~ = controllable [manageable] conditions
~ коро́ткого за́мкнення short-circuit conditions ▪ у —і коро́ткого за́мкнення = short-circuited
короткоча́сний перехі́дни́й ~ = fast [rapid] transient
крити́чний ~ 1. critical conditions 2. (яф) critical ▪ у крити́чному —і at critical; то́чно в крити́чному —і = just critical
лави́но́вий ~ = avalanche mode
ламіна́рний ~ = laminary-flow conditions
ландша́фтний ~ = (комп.) landscape mode
ліні́йний ~ = linear regime
~ максима́льної наванта́ги = peak-load conditions
~ мало́го підси́лювання = low-gain operation
~ мі́ряння = measurement mode
монопо́льний ~ = (комп.) burst [exclusive-usage] mode
м’яки́й ~ = soft mode
наванта́жений ~ = load conditions; (повної навантаги) full-load conditions; (максимальної навантаги) peak-load conditions
~ навперемі́нного до́ступу = alternate mode
~ нагніта́ння = pump(ing) mode
~ нагріва́ння = heating mode
~ наддифу́зії = superdiffusion regime
надкрити́чний ~ = above-critical conditions; (реактора) supecriticality, supercritical conditions
~ наднаванта́ги = overload conditions; extra duty
наднаванта́жений ~ = див. ~ наднавантаги
напередза́даний ~ = preset mode
~ наси́чення = див. ~ насичености
~ наси́чености = saturation [saturated] mode; (електронної лампи) anode [plate] saturation; current saturation; voltage saturation
неавтоно́мний ~ = online mode
незаплано́ваний ~ = див. ненормальний ~
незбалансо́ваний ~ = unbalanced conditions
некеро́ваний ~ = runaway
неліні́йний ~ = nonlinear regime
ненаванта́жений ~ no-load [idle] operation/conditions; idling ▪ перебувати в ненаванта́женому —мі = to idle
ненорма́льний ~ = abnormal mode; (перехідний) abnormal transient
непередба́чений ~ = див. ненормальний ~
непере́рвний ~ = див. безперервний ~
непроє́ктний ~ = off-design conditions
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium conditions
неробо́чий ~ = free running
несиметри́чний ~ = unbalanced [out-of-balance] conditions
нестаціона́рний ~ = nonstationary mode; (перехідний) transient (regime), transient mode; transient conditions
нестійки́й ~ = unstable conditions; (реактора) reactor transient; (через отруєння ксеноном) xenon transient
неуста́лений ~ = transient mode; transient [unsteady(-state), unstable] conditions
номіна́льний ~ = rated [normal, nominal] conditions; (робочий) rated duty; (розряду) rated discharge
норма́льний ~ = 1. normal conditions 2. (за стандартної температури та тиску, тд) standard state 3. (роботи, техн.) normal operation, design mode
~ обробля́ння = processing conditions
одномо́довий ~ = single-mode operation
онла́йновий ~ = online mode; online operation
операти́вний ~ = online mode; online operation
~ опрацьо́вування = (даних, комп.) data-processing mode
оптима́льний ~ = optimum conditions; (роботи) best performance
~ осві́тлювання = luminous environment
основни́й ~ = basic mode
~ охоло́джування = cooling mode
очі́кувальний ~ 1. standby mode/condition 2. (ел.) gate(d) mode 3. (комп.) waiting mode, sleeping (mode) ▪ перебува́ти в очі́кувальному —і = (комп.) to sleep
паке́тний ~ = (комп.) batch mode
~ перевіря́ння = test mode
передпу́сковий ~ = recet condition
перери́вчастий ~ = discontinuous operation; intermittent duty
перехі́дни́й ~ = transient (regime); transient mode; transient state; transient conditions; (внаслідок зміни навантаження) load transient; (експлуатаційний) operational transient; (реактора) reactor transient
періоди́чний ~ = periodic duty
~ піддифу́зії = subdiffusion regime
підкрити́чний ~ = subcritical mode див. тж докритичний ~
~ підси́лювання = amplification mode
пі́ковий ~ = peak conditions
~ пі́кової наванта́ги = peak-load conditions
~ пла́то = (в токамаку) plateau regime
~ по́вної наванта́ги = full-load conditions
позапі́ковий ~ = off-peak conditions
помі́рний нестаціона́рний ~ = mild transient
~ помпува́ння = pump(ing) mode
портре́тний ~ = (комп.) portrait mode
~ поши́рювання = (коливань) propagation mode
~ по́шуку = (комп.) search mode
привілейо́ваний ~ = privileged [master, executive] mode
~ пришви́дшування = acceleration mode; (електронів) electron-acceleration mode; (йонів) ion-acceleration mode
пріорите́тний ~ = foreground [privileged] mode
проє́ктний ~ = design conditions
~ проліта́ння = transit-time mode
~ пропуска́ння = transmission mode; (високих частот) high-pass mode; (низьких частот) low-pass mode
~ просторо́вого заря́ду = space-charge mode; (електронної лампи) filament [temperature] saturation
пускови́й ~ = start(ing) conditions
~ Пфі́рша-Шлю́тера = Pfirsch-Schlüter regime
~ реа́льного ча́су real-time mode ▪ у —і реа́льного ча́су = real-time
реальночасови́й ~ = real-time mode
реґульо́ваний ~ = controlled [managed] conditions
реґульо́вний ~ = controllable [manageable] conditions
~ редагува́ння = edit mode
резона́нсний ~ = resonance mode; (пришвидшування) resonance acceleration mode
рівнова́жний ~ = equilibrium conditions
~ робо́ти = 1. (робочий стан) operation mode; (пришвидшувача) operation mode of an accelerator; (реактора) reactor operation mode 2. (функціювання) performance 3. (сукупність параметрів) operating conditions 4. (сукупність операцій) routine, procedure
~ робо́ти на по́вну поту́жність = (обладнання, техн.) mass activity
робо́чий ~ = performance; working [running, operating, operational] conditions; (перехідний) operational transient
розбалансо́ваний ~ = out-of-balance conditions
~ розподі́леного ча́су = time-shared mode
~ розпо́ділу ча́су = time sharing
розрахунко́вий ~ = design mode; rated duty; (перехідний) normal [design] transient
~ ручно́го керува́ння = manual performance
сильнонерівнова́жний ~ = strongly nonequilibrium conditions
си́мвольний ~ = (комп.) text mode
симетри́чний ~ = balanced conditions
синхро́нний ~ = synchronous operation
~ сканува́ння = scanning mode
~ спові́льнювання = deceleration mode
~ ста́лої наванта́ги = constant-load conditions
станда́ртний ~ = standard conditions; (балістичний) standard ballistic conditions
стати́чний ~ = static mode; static conditions
стаціона́рний ~ = stationary mode; steady-state [stable] conditions
стійки́й ~ = stable conditions
сторінко́вий ~ = (комп.) page mode
~ стоя́чої хви́лі = standing wave mode
~ субдифу́зії = subdiffusion regime
~ сумі́сности = (комп.) compatibility mode
~ супердифу́зії = superdiffusion regime
те́кстовий ~ = (комп.) text mode
температуронезале́жний ~ = athermal regime
температу́рний ~ = temperature [thermal] conditions
трива́лий перехі́дни́й ~ = long [slow] transient
турбуле́нтний ~ = turbulent conditions
уста́лений ~ = steady-state mode; steady-state [stable] conditions; steady operation
фо́новий ~ = (комп.) background mode
циклі́чний ~ = cyclic duty
часови́й ~ = time mode
~ чергува́ння = standby condition
~ чека́ння = standby condition
самоґравітівна́ ~ self-gravitation(al) system
самодоста́тня ~ = self-contained system
самозбу́дна ~ = self-excited system
самозрівнова́жувальна ~ = self-balancing system
самоналаго́джувана ~ = self-adjusting system
самоорганізо́вна ~ = self-organizing system
самопідтри́мна ~ = self-sustained [self-sustaining] system
самопли́нна ~ = gravity system
самопристосо́вна ~ = self-adapting system
самоузго́джена ~ рівня́нь = self-consistent system of equations
світова́ географі́чна ~ координа́т = (США) world geographic reference system, georef
Се́лорова лі́нзова ~ = Celor [Gauss] lens system
~ сил = system of forces
сильновзаємоді́йна ~ = strongly-interacting system
сильнотурбуле́нтна ~ = strongly-turbulent system
симетри́чна ~ = symmetric system
симетри́чна ~ одини́ць СГС = Gaussian system of units
синхрон(із)ува́льна ~ = synchronization system
~ си́мволів механі́змів реа́кцій = (х.) symbol system of reaction mechanisms
скінче́нна ~ = finite system
скінченнови́мірна ~ = finite-dimensional system
скла́дена ~ = compound system
складна́ ~ = complex system; (частинка тощо, тп) composite
склероно́мна ~ = scleronomic system, system with time-independent constraints
скли́ста ~ = glassy system
склоподі́бна ~ = див. склиста ~
скомп’ютер(из)о́вана ~ = computerized system
сконденсо́вана ~ = condensed system
скориго́вана опти́чна ~ = corrected optical system
слабковзаємоді́йна ~ = weakly-interacting system
слабконеліні́йна ~ = weakly-nonlinear system
слабкотурбуле́нтна ~ = weakly-turbulent system
~ смуг = 1. pattern 2. (спектральних) band system 3. (астр.) strip system
сонце́ва ~ = (планет) solar system
сонце́ва ~ одини́ць = solar (system of) units
со́нячна ~ = див. сонцева ~
~ спекта́тора = spectator (coordinate) system
спеціялізо́вана ~ = special-purpose [dedicated] system
співфо́кусна ~ = confocal system; (лінзова/дзеркальна) confocal lens/mirror system
~ спі́льного користува́ння = (комп.) multiuser [multiple-user] system
спря́жена ~ = conjugate system
стабі́льна ~ = stable system
~ станда́ртів system of standards
станда́ртна ~ = standard system
статисти́чна ~ = див. статисти́чний анса́мбль
стати́чна ~ = static system
стати́чно визна́чна ~ = statically-determinate system
стати́чно еквівале́нтна ~ = statically-equivalent system
стати́чно невизна́чна ~ = statically-indeterminate system
стаціона́рна ~ = 1. stationary [steady-state] system 2. (рівнянь) time-independent [time-invariant] system
стереоакусти́чна ~ = stereo(phonic) sound system
стійка́ ~ = stable system
стохасти́чна ~ = stochastic system
сумі́сна ~ = compatible system
сфери́чна ~ координа́т = spherical coordinate system
сферо́їдна ~ координа́т = spheroidal coordinate system
сфери́чно симетри́чна ~ = spherically symmetric system
сферосиметри́чна ~ = spherically symmetric system
~ схе́мних по́значок = schematic designator
~ твірни́х = system [set] of generators, generating system; (топології) subbase (for a topology)
телеметри́чна ~ = telemetering system
телескопі́чна ~ 1. (висувних елементів) telescopic system; (лічильників) counter telescope ▪ склада́ти телескопі́чну —у = to telescope 2. див. телескопна ~
телеско́пна ~ = telescope (system); (реєстрування космічного проміння) cosmic-ray telescope; (реєстрування гамма-проміння позаземного походження) gamma-ray telescope
телецентри́чна ~ = telecentric system
температуронезале́жна ~ = athermal system
~ теплово́го за́хисту = overtemperature protective system
~ теплопостача́ння = heat-supply system
~ те́рмів = term system
термодинамі́чна ~ = thermodynamic system; (адіябатна) adiabatic thermodynamic system; (відкрита/закрита) open/closed thermodynamic system; (ізольована) closed thermodynamic system
тетрагона́льна ~ (кристалографічна) tetragonal [quadratic] system
технологі́чна ~ = engineering system
~ Ти́хо Бра́ге = (астр.) Tychonic system
торо́їдна ~ = toroidal system; (камера) doughnut; (токамак) tokamak, torus
торо́їдна ~ координа́т = toroidal coordinate system
трансляці́йна ~ = translational system
~ транспортува́ння стру́меня = (частинок) beam-transport system; beamguide
триви́мірна ~ = three-dimensional system
тригона́льна ~ = (кристалографічна) trigonal [rhombohedral] system
триклі́нна ~ = (кристалографічна) triclinic [anorthic] system
трико́лірна ~ = (колориметрична) trichromatic system
трикомпоне́нтна ~ = three-component [ternary] system
трику́тна ~ координа́т = (яф) triangular coordinates [coordinate system]
триортогона́льна ~ = triorthogonal system
трирі́внева ~ = three-level system
трискладнико́ва ~ = three-component [ternary] system
триті́лова ~ = three-body system
трифа́зова ~ = three-phase system; (чотиридротова, ел.) three-phase four-wire system; (семидротова, ел.) three-phase seven-wire system
тричасти́нко́ва ~ = three-particle [three-body] system
тро́йська ~ = troy system
~ труб = piping, tubing
~ трубопро́водів = mains
~ трьох тіл = three-body system
~ трьох части́нок = three-particle [three-body] system
турбуле́нтна ~ = turbulent system
узага́льнена криволіні́йна ~ координа́т = generalized curvilinear coordinate system
узгі́днена ~ = consistent system; (еталонів) consistent system of standards
узго́джена ~ = див. узгіднена ~
узе́млена ~ = grounded [earthed] system
~ узе́млення = ground(ing) [earthing] system
~ умо́вних позна́чень = 1. notation (convention) 2. (схемних) schematic designator
універса́льна ~ = all-purpose [multipurpose] system
універса́льна до́слідна реа́кторна ~ = versatile experimental reactor assembly [VERA]
універса́льна ~ символі́чного кодува́ння для початкі́вців = beginner’s all-purpose symbolic instruction code [BASIC]
фазоспря́жена ~ = (оптична) phase-conjugate system
фа́йлова ~ = file system
фізи́чна ~ = physical [causal, nonanticipatory] system
флюктівна́ ~ = fluctuating system
фокусува́льна ~ = focusing system
фракта́льна ~ = fractal system
фундамента́льна ~ = fundamental system
фундамента́льна ~ координа́т = fundamental coordinate system
~ фу́нкцій = system of functions
функці́йна ~ = див. ~ функцій
хаоти́чна ~ = chaotic system
характеристи́чна ~ рівня́нь = characteristic set of equations
хемі́чно акти́вна ~ = reacting [reactive] system
~ "хижа́к-же́ртва" prey-predator system
центрува́льна ~ = alignment system
~ це́нтру мас = center-of-mass (coordinate) system, barycentric frame of reference
циліндри́чна ~ координа́т = cylindrical coordinate system
цифрова́ ~ = digital system
цілко́м інтеґро́вна ~ рівня́нь = completely integrable system [set] of equations
часозале́жна ~ = time-dependent system
часоінварія́нтна ~ = time-invariant system
часонезале́жна ~ = time-independent system
~ части́нок = particle system; (ансамбль) particle ensemble
частко́во впорядкова́на ~ = partially ordered system
~ чи́слення = див. числова ~
числова́ ~ = number [numeral] system, numeration (system), system of numbers; (з основою 16) hexadecimal [sexadecimal] number system; (з рухомою крапкою/комою floating-point system; (з зафіксованою крапкою/комою fixed-point system
чотирико́лірна ~ зоре́вих величи́н = uvby (ultraviolet violet blue yellow) system
чотирикомпоне́нтна ~ = див. чотирискладникова ~
чотирирі́внева ~ = four-level system
чотирискладнико́ва ~ = four-component [quaternary] system
~ швидко́го зу́пи́ну = (реактора) scram system
шістнадцятко́ва числова́ ~ = hexadecimal [sexadecimal] number system
щільноукла́дена ~ = close-packed system
щільноупако́вана ~ = див. щільноукладена ~
юстува́льна ~ = adjustment [adjusting] system
~ я́дер = див. ядрова ~
я́дерна ~ = див. ядрова ~
ядро́ва ~ = system of nuclei, nuclear system

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

автономний autonomous, autonomic; (напр., режим роботи) off-line; (напр., програма) stand(-)alone; (самостійний) self-contained; (незалежний) independent
блок,~а
1. block, (assembly) unit, module; (у корпусі) package; (пристрій) station; (комплект, набір) stack; (вузол) box, pack; (елемент) organ; (поко́вання) (large) box, carton, pack
аварійний б. safety block
автономний б. off-line unit, stand-alone unit
автономний б. живлення independent supply unit
автономний б. синхронізації independent synchronizing unit
аналоговий б. analogue unit
аналоговий б. синхрогенератора analogue timing module
аналоговий операційний б. analogue operational unit
аналоговий функційний б. functional analogue block
анодний б. anodal block
анодний б. зустрічно-штирового типу (у магнетроні) interdigital anode
анодний б. магнетрона anode of magnetron
анодний б. щілинного типу (у магнетроні) slit anode, multislit anode, slot anode
апаратний б. chassis ком
апаратно-програмний б. || АПБ control-and-program studio block, program production unit, continuity (and presentation) room, presentation control room, continuity studio, presentation studio, continuity (and presentation) suite, presentation area тлб
апаратно-студійний б. || АСБ broadcast(ing) studio, production (television) studio
арифметичний б. arithmetic unit
багатоканальний кабельний б. multiple-duct conduit
базисний б. basic block
б. автовідповідача answerback unit тлф
б. автоматики automatic control unit
б. автоматичного відеомонтажу automatic editing control unit
б. автоматичного контролю automatic check
б. автоматичного налаштування ATC unit
б. автоматичного налаштування камери auto setup unit
б. автоматичного супроводу за відстанню automatic range tracking unit
б. автоматичного супроводу цілі autotracking unit
б. автоматичної корекції automatic compensator (unit)
б. автоматичної стабілізації automatic stabilizer || autostabilizer (unit)
б. акумуляторних пластин однієї полярності positive or negative plate group
б. аналогового оброблювання analogue processing unit
б. аналогово-цифрового перетворювача digitizer pad
б. апаратури керування control unit
б. апаратури самонаведення homing guidance package
б. багатоканального аналізатора multichannel analyser unit
б. батарей battery pack
б. вагового оброблення weighter
б. веденого режиму slave mode unit
б. вибірки команд instruction fetch unit
б. вибірки числа number selection unit
б. вибору ТВ-камер camera select unit
б. вибору частоти frequency selection unit
б. виводу даних data output module
б. видавання даних data unit, read-out unit
б. виділення даних data separator
б. виділення імпульсів pulse gating unit
б. виділення сигналу signal detector
б. виділення сигналу-підносія subcarrier discriminator
б. виділення сигналу похибки signal error detector
б. визначення файлу file identification block
б. викличних пристроїв calling devices unit тлф
б. вимірювальної системи measuring system unit
б. випробувальної програми test program template
б. вирівнювання затримки (transit) time equalizer
б. відеовиходів video-out unit
б. відеоефектів video effects unit
б. відеомікшера video mixing unit
б. відеошукача viewfinder
б. віднімання subtracter
б. відображення пам’яті storage mapper
б. відтворення reproducing unit
б. візуального відображення visual display unit
б. вузькосмугових фільтрів boxcar рлк
б. вхідних ліній incoming-line unit тлф
б. генерації програми (у трансляторі) code generator
б. гіросенсорів gyro sensing unit
б. головок head assembly, head block, head stack
б. групування команд instruction grouper
б. даних data unit, data block
б. динамічного зведення променів dynamic beam convergence unit
б. динамічної диспетчеризації dynamic scheduling unit
б. дисків з головками head-and-disc assembly
б. дистанційного керування remote-control unit || RCU
б. дистанційного панорамування remote pan-and-tilt unit, remote panning unit
б. диференціювання differentiator
б. друкування printing unit
б. електроживлення electric power package
б. електронного реле electronic relay unit
б. електронної КУК-проєкції keyer тлб
б. живлення (electrical) power unit, supply unit
б. живлення від мережі mains unit, (wall-plug) power unit
б. з дистанційним дисплеєм remote display unit
б. записів record block, record group
б. записування recording unit
б. запиту відеосигналу video request unit
б. запізнення time-delay unit
б. запобіжників fuse block
б. затримки delay unit
б. затримки частоти-субносія subcarrier delay unit
б. захисту protection unit
б. зв’язку coupling unit, coupler
б. зв’язку з каналом (у системі передавання даних) line adapter
б. змінних конденсаторів variable capacitor unit, gang capacitor
б. зображення display unit
б. зсуву shift unit
б. імітації гістерезису hysteresis unit
б. імітації зони нечутливості dead zone unit
б. імпульсного генератора pulser box
б. індексації indexing unit
б. індикації indicator unit
б. інтегрування integrator
б. інтерполяції interpolating unit
б. інтерфейсу interface block
б. інформації information block
б. інформаційного телемовлення information broadcast block
б. кабельного телебачення cable box
б. кадрового радіотелеметричного запису histogram recorder
б. кадрової розгортки field timebase unit, frame scanner
б. калібрування calibration unit
б. камерного каналу camera channel unit, camera control unit
б. квазілінійної КУК-проєкції colour matting unit
б. керування control unit, control block
б. керування відеомонтажем editing programmer, editor programmer
б. керування відеосистемою vision box
б. керування відтворенням (авдіо- або відеозапису) play control block
б. керування камерою camera-control unit, camera control unit
б. керування каналом channel control unit, line control block
б. керування протоколами protocol handler
б. керування терміналом terminal control unit
б. кольорової КУК-проєкції chromakeyer
б. команд instruction unit
б. компонування програм editing suite
б. комутування switching unit, switching centre
б. контролю та керування monitor-and-control unit
б. корекції corrector
б. корекції кабелю cable correction unit
б. лазерної головки laser head block
б. магнетних головок (magnetic) heads unit, magnetic-head assembly, video-head assembly, head stack
б. магнетної стрічки (magnetic) tape mechanism, (magnetic) tape unit
б. маніпулювання даними data manipulator
б. маніпулятора keying unit
б. масиву даних data array block інф
б. масштабування scaling unit
б. мікропроцесора microprocessor
б. монтажу block, set, (assembly) unit, box, module, package, (stack) assembly
б. монтажу зображення editing block
б. налаштування tuner
б. налаштовування антени antenna tuning unit
б. незалежної змінної independent-variable unit
б. обертових відеоголовок video rotary heads, scanner assembly, rotating head drum scanner, rotating head assembly, rotating head wheel scanner
б. оброблення сигналів signal processing module; signal processing unit
б. обслуговування каналів channel service unit
б. опорного генератора reference generator
б. опрацювання графіки graphics processing unit
б. опрацювання даних data processing unit
б. опромінювачів vibrator unit
б. оптимізації optimizer
б. оптичного вузла optical node unite || ONU
б. оцінки відгуків (схеми на тестові сигнали) response evaluator
б. пам’яті memory unit, storage unit
б. параметрів parameter block, parameters pack
б. передавання даних tributary unit
б. передавача з антеною transmitting antenna unit
б. передавачів data-transmitter
б. перемикачів gang switch
б. перемноження multiplier
б. перетворення координат coordinate conversion unit
б. перетворення частоти frequency conversion unit
б. під’єднання до лінії line-connection unit
б. підсвічування розгортки sweep intensifier
б. підсумовування adder, summer
б. плавного включення smooth-closing unit
б. помилок error block
б. порівняння comparator (unit), comparison unit
б. поточного контролю функціювання апаратури maintenance logic unit
б. початкового завантаження boot(strap) block
б. прив’язування частоти frequency lock-in unit
б. приймання кольорового телезображення video colour pack
б. прийняття рішення decision box
б. присвоювання пріоритетів prioritizer
б. програм program block, program package
б. програмного керування program control unit
б. радіостанції radiostation unit
б. радіотелеметричного запису histogram recorder
б. регенерації (синхросигналу) regeneration unit
б. регулювання adjustment unit, control block
б. реєстрації registrating unit
б. реконфігурації (в операційній системі) (re)configuration manager
б. розв’язки || розв’язувач decoupling unit звз
б. розгортки (осцилоскопа, радіолокаційного індикатора, електронно-променевої трубки) time-base circuit, time-base unit; (time) sweep тлб; sweep unit фіз; (каскад) scanning stage тлб; (схема) sweep circuit
б. розділення імпульсів pulse-separator unit
б. розпізнавання діапазону range recognizer
б. розпізнавання форми pattern recognizer
б. розподілу пам’яті storage mapper
б. рухомих контактів slider block
б. рядкової розгортки line timebase unit
б. рядкової синхронізації line synchronization block, line clock block, horizontal synchronization block
б. синхронізації synchronizer, timer, timing unit, clock unit
б. сіткового керування grid control unit
б. спряження interface unit
б. сталих коефіцієнтів scaler
б. стандартних програм firmware unit
б. стопових запобіжників fuse box
б. сторонніх даних forged block
б. стрічкопротяжних механізмів magnetic tape group, tape group
б. супроводу tracking unit
б. телеметричної апаратури telemetry unit
б. типу генератор-підсилювач oscillator-amplifier
б. типу генератор-трансформатор generator-transformer
б. трансляції translator
б. транспонування частоти converter, translator of frequency
б. уведення (даних) inputter, input unit, inserter, data insertion unit
б. уведення-виведення input-output unit, in-out box
б. уведення титрів title insert unit; caption adder, title keyer, titler
б. узгодження антени antenna-matching unit, antenna coupler
б. фазування антени antenna phasing unit
б. фокусування focusing block
б. формування зображень imager
б. формування імпульсів pulse shaping unit, pulse generating unit
б. формування імпульсів гасіння blackout signal unit
б. формування пускового імпульсу trigger-pulse generator
б. формування сигналу signal shaping unit
б. формування стоп-кадру framesnatch тлб
б. фотодіодної решітки (у пристрої розпізнавання деталей) diode array unit
б. фототріангуляції (aerial) triangulation block, aeropolygon
б. цифрового опрацювання (даних) digital processing unit
б. частот сигналів-підносіїв undercarrier unit звз
б. частотної корекції кабелю cable frequency correction unit
б. частотної розв’язки diplexer
б. черезрядкової розгортки interlacer тлб
б. шифрування encryptor
б. шумопридушення noise reduction unit
буферний б. пам’яті buffer storage unit
виконавчий б. executive unit
випадковий б. (у системах керування) randomized block
високочастотний б. (передавача, приймача) radio-frequency unit, radio-frequency section
вкладений б. даних embedded data block
вхідний б. entry block, input block, input unit, input station
вхідний б. вибірки sampling head
вхідний б. вимірювань sampling head
головний б. керування main control unit
дволанковий б. комутації two-section switching unit
діодний б. керування diode control unit, diode control block
електронний б. electronic module
електронний б. керування electronic control unit
замінний б. pluggable unit, plug-in unit, plug-in package
зарядний б. charging unit
збірний б. prefabricated unit, modular block
звуковий б. sound unit, sound head
змонтований б. mounted block, assembled block
зовнішній б. живлення adapter, a.c.(-power) adapter
інтерфейсний б. даних interfacing data block
камерний б. camera chain unit тлб
керувальний б. control(ling) block
клапанний б. valve device assembly
компонувальний б. assembly unit; (стандартний) building block
комутаційний б. керування switch activator
конденсаторний б. gang capacitor
конструктивний б. enclosure box
контрольний б. check unit
ланцюговий б. chainblock
магнетний звуковий б. magnetic sound head
модульний б. modular unit
монолітний кабельний б. monolithic (cable) conduit
нагромаджувальний б. (у запам’ятовувальному пристрої) memory stack
наземний б. телемеханіки terrestrial telemechanics unit
напівпровідниковий б. solid-state block
напрямний б. lead(ing) block, steering block
неавтономний б. non-autonomous unit, online unit
нейтронний б. детектування neutron detection assembly
непозначений б. unlabelled block ком
нерознімни́й б. one-piece block, one-piece unit
нерухомий б. fixed block, fixed pulley
обчислювальний б. computing unit
одноканальний кабельний б. single-duct (cable) conduit, one-duct bank
операторний б. processing block
операційний б. operational unit
панельний б. panel block
підсистемний б. даних subsystem data block
поворотний б. tilting block
позначений спільний б. marked common block, designated common block
приймальний б. receiving module
приймально-передавальний б. receiving-transmitting block
приймально-підсилювальний б. receiver-amplifier
процесорний б. processing block
регулювальний б. regulating unit, control unit
реєструвальний б. recording unit, register
резервний б. standby unit, standby block, reserve capacity
релейний б. relay unit
самозавантажувальний вхідний б. bootstrapped input block, self-load input block
селекторний б. strobe unit
системний б. system unit; chassis ком
системний б. керування system control block
співпроцесорний б. coprocessor block
стандартний б. standard unit
стиковий б. joint block
сумарно-різницевий б. adder-subtracter
фізичний б. physical block
функційний б. functional block, function(al) unit
цифровий б. digital unit
виведення (напр., сигналу) output(ting); (напр., даних на екран) display(ing), read(-)out; (напр., даних на друк) printing, typing; (формули) derivation мат
автономне в. (даних) off-line output
в. графічних даних graphic(al) display
в. даних data output
в. даних на друк data print-out
в. даних на екран data display
в. даних у буквено-цифровій формі alphanumeric data read-out
в. даних у двійковій формі binary data output
в. даних у реальному масштабі часу real-time data output
в. даних у цифровій формі digital data read-out
в. енергії extraction of energy, extraction of power
в. інформації information output
в. контрольних точок testing points leadout
в. пучка beam alignment; extraction of particles фіз
в. у зовнішню пам’ять readout
в. формули derivation of formula мат
в. частинок зі спіральною траєкторією spiral trajectory envelope
візуальне в. даних visual data output
двокаскадне в. (пучка) two-step extraction
стандартне в. standard output
форматоване в. (даних) formatted output
видрук,~у print(out); list output, hard copy (output) інф; (напр., умісту пам’яті) dump інф
аварійний в. disaster dummy інф
автономний в. off-line printout
вибірковий р. selective dummy; selective listing, selective printout інф
в. зв’язків linkage listing
в. (умісту) екрана screen dummy інф
в. умісту пам’яті memory printout, dump printout інф
в. програми program listing інф
контрольний в. monitor control dummy, proof listing
реєстраційний в. log printing
виявлення detection, sense, reveal; (напр., цілі) localization, location; (знахідка) find; acquisition звз; discovery інф
автоматичне в. auto detection
автоматичне в. сигналів automatic acquisition of signals звз
автоматичне в. цілей automatic target detection, auto acquisition
автономне в. off-line detection
ближнє в. near acquisition ав
вбудоване в. помилок built in error detection звз
в. атаки (несанкціонованого доступу) attack detection інф
в. випромінювання detection of radiation
в. відмови failure detection
в. Доплеревого зсуву частоти Doppler frequency shift detection
в. за допомогою гідролокатора echoranging detection
в. за допомогою РЛС супроводу radar tracking detection
в. завад obstacle detection, interference-detection
в. зі змінним порогом variable threshold detection
в. конфліктів (у мережі) collision detection інф
в. коротких замикань fault detection звз
в. магнетних аномалій magnetic anomaly detection
в. місця пошкодження fault location
в. надструму overcurrent detection
в. несправностей failure detection; diagnostics ком
в. помилок error detection; diagnostics звз; error diagnostics інф
в. потужності power detection
в. похибки error detection, trouble location
в. радіолокаційних сигналів signal detection
в. розрядів discharge detection
в. сигналу signal determination, signal detection; signal acquisition звз; signal location ком
в. сигналу-носія carrier sense; call detection звз; carrier detect ком
в. сигналу тривоги alert detection, alarm-signal detection
в. цілі target detection, target reveal, radar contact;
дублювання repeat, repetition, back(-)up; dubbing тлб; backup, duplication, doubling, duplication, replication ком
автономне д. off-line duplication інф
акустичне д. acoustic redundancy
асинхронне д. asynchronous replication інф
д. дисків disc duplexing, disc mirroring, disc duplicating інф
д. заміщенням stand-by duplication
д. запису dubbing recording
д. магнетного носія magnetic carrier doubling
д. устатко́вання equipment duplication
д. фільму film dubbing
загальне д. system duplication
повне д. full backup, mirror backup інф
постійне д. “hot” stand-by duplication, “hot” parallel duplication
пряме д. top (ply) fusing
резервне д. back-up інф
роздільне д. component duplication над
цифрове д. digital backup інф
запам’ятовувач,~а || запам’ятовувальний пристрій || ЗП storage (device), memory (device), storage unit, memory unit, store
автономний з. off-line storage, off-line memory
аналоговий з. analogue memory
асоціативний з. associative storage, associative memory
бістановий з. || двостановий з. bistable storage
бортовий з. on-board memory
буферний з. buffer storage, buffer memory
динамічний з. dynamic storage, dynamic memory, dynamic store
діелектричний з. dielectric storage
довготривалий з. long-term storage
довгочасний з. long-term storage
електронно-променевий з. || запам’ятовувальний електронно-променевий прилад (cathode-ray) storage tube
енергозалежний з. || енергозалежна пам’ять volatile memory
енергонезалежний з. || енергонезалежна пам’ять nonvolatile memory, nonvolatile RAM
з. динамічного типу dynamic-type store
з. обсягом n×m бітів || з. місткістю n×m бітів n×m bit store, n×m bit memory
з. з асоціативним доступом associative access store, associative access memory
з. з безпосередньою вибіркою direct access store, direct access memory
з. з довільним звертанням random access store, random access memory
з. з довільною вибіркою random-access device, random-access memory || RAM
з. з ма́сковим програмуванням mask programming memory store
з. з одноразовим записом write-once memory
з. з оптичним керуванням storage with optical control
з. з послідовним звертанням sequential access memory
з. зі словниковою адресацією word-address memory microinstruction storage
з. мікрокоманд microinstruction storage
з. мікропроцесора microprocessor storage, microprocessor memory
з. на лініях затримки delay-line memory, delay memory
з. на магнетних дисках disc unit, disc storage, magnetic disc
з. на магнетних осердях core (memory)
з. на магнетній стрічці magnetic tape (subsystem), tape drive
з. на магнетному барабані magnetic drum store, magnetic drum memory
з. на тонких магнетних плівках thin magnetic film store, thin magnetic film memory
з. на циліндричних магнетних доменах || з. на ЦМД bubble memory, cylinder domain memory, cylindrical-domain memory, cylinder domain store
з. на циліндричних магнетних плівках cylindrical magnetic film store, cylindrical magnetic film memory
з. невеликої пам’яті small storage, small memory
з. ПК computer storage
з. прямого доступу direct-access storage device || DASD, random-access device
з. середнього обсягу mid-size store
з. статичного типу static store, static memory
з. стекового типу stack store, stack memory
зовнішній з. external memory (device), external memory device, backing storage, exterior memory
індуктивний з. inductive store, inductive storage device
інтегрований магнетний з. integrated magnetic storage
конденсаторний з. capacitor storage
кріогенний з. cryogenic storage
кріотронний з. cryotron memory
магнетний з. magnetic storage, magnetic memory
магнетний оперативний з. operational magnetic memory
магнетострикційний з. magnetostrictive (delay line) storage, magnetostrictive (delay line) memory
матричний з. matrix storage, matrix memory
надоперативний з. cache memory, scratch-pad memory
надшвидкодіючий з. instantaneous storage, zero-access storage
надвисокочастотний з. || НВЧ-з. microwave storage
напівпровідниковий з. semiconductor memory, semiconductor storage
немаскований оперативний з. unmasked RAM
однокристаловий з. single-chip storage
оперативний з. || оперативний запам’ятовувальний пристрій || ОЗП || оперативна пам’ять system memory; random-access memory || RAM
оптичний з. optical storage, optical memory
оптоелектронний запам’ятовувач || оптоелектронна пам’ять optoelectronic memory, optoelectronic storage
персисторний з. persistor memory
постійний з. || постійний запам’ятовувальний пристрій || ПЗП permanent storage, read-only storage, read-only memory || ROM
електронно-променевий з. || електронно-променевий прилад (cathode-ray) storage tube
програмовний постійний з. || програмовний постійний запам’ятовувальний пристрій || програмовний ПЗП programmable read-only memory || programmable ROM || PROM
системний з. online storage
статичний з. static memory
твісторний з. twistor memory
ферит-транзисторний з. ferrite-transistor storage
феритовий з. ferrite (core) storage, core storage
хемічний з. chemical memory
цифровий з. digital storage
зневаджування (напр., програми) debugging інф
автономне з. (напр., ПК) off-line debugging
з. програми program debugging, software debugging
з. ПК computer debugging
з. даних data debugging
з. системи system debugging
первинне з. (напр., ПК) primary debugging, preservice debugging
в. системи system debugging інф
дистанційне в. remote debugging
діалогове в. online debugging; interactive debugging інф
пакетне в. batch debugging інф
покрокове в. single step debugging
комп’ютер,~а computer
автономний к. off-line computer
аналогово-цифровий к. analogue-digital computer, hybrid computer
аналоговий к. analogue computer || AC
аналоговий к. матричного типу matrix analogue computer || matrix AC
аналоговий к. структурного типу structure type analogue computer || structure-type AC
асинхронний к. asynchronous computer
багатокористувацький к. general-purpose computer
базовий к. backbone computer
бортовий к. flight computer, airborne computer ав
високопродуктивний персональний к. high-performance PC, power PC
віддалений головний к. remote host
вузловий к. node computer
головний к. host (computer), master computer
груповий к. (під’єднаний до декількох мереж) multihomed computer
двопроцесорний к. dual-processor computer
дистанційний к. || віддалений к. remote computer
домашній к. home computer
зовнішній персональний к. PC front-end
ігровий к. game computer, play computer
інструментальний к. development computer
інтерфейсний к. interface computer
керувальний к. control(ling) computer, process computer
кишеньковий к. hand-held computer, pocket computer, palmtop, handbook
клавішний к. key(-board) computer
комбінований к. hybrid computer; mixed computer (system)
к. для керування виробництвом production control computer
к. для керування технологічними процесами process control computer
к. з байтовою адресацією byte-addressable computer
к. з довільним порядком виконання команд arbitrary sequence computer
к. з жорсткою послідовністю операцій sequential computer;. з повним набором команд complete instruction set computer || CISC-computer
к. з розділенням часу time-sharing computer
к. з фіксованим порядком виконання команд consecutive sequence computer
к. з фіксованою програмою fixed-program computer
к. зі збережуваною програмою stored-program computer
к. зі скороченим набором команд reduced instruction set computer || RISC-computer
к. зі сторінковою організацією пам’яті paged computer
к., керований потоком команд control-flow computer
к. колективного використання multiuser computer
к. мережі || мережний к. network computer
к. молодшої моделі low-end computer
к. на мікросхемах integrated circuit computer
к. одночасної дії simultaneous computer
к. паралельної дії parallel computer
к. переднього краю || к. попереднього опрацювання даних front-end computer
к. персонального користування див. персональний к.
к. n-го покоління n-generation computer
к. послідовної дії serial computer
к. промислового використання industrial computer
к. середньої продуктивності mid-range computer
к. спеціального застосування dedicated computer
к. старшої моделі high-end computer
к. цільового призначення specialized computer
к., що працює в реальному часі real-time computer
курсовий к. ракети missile course(-line) computer
лазерний к. laser computer
маршрутний к. trip computer
мережний к. || к. мережі network computer
мікропрограмовний к. microprogrammable computer
моделювальний к. simulating computer
навчальний к. educational computer
надшвидкодіючий к. ever-faster computer, multi-MIPS computer, super(-high)-speed computer, ultrafast computer, very-high-speed computer
настільний к. desktop computer
неймановський к. Neumann computer
нейромережний к. neuronet computer
однокристаловий к. one-chip computer, single-chip computer
одноплатний к. single-board computer
паралельний к. parallel computer
параметричний к. parametric computer
переносний к. portable computer || portable PC, laptop (computer) || laptop PC
периферійний к. peripheral computer; satellite computer
персональний к. || ПК (personal) computer || PC
персональний к. для навчання training personal computer
підпорядкований к. slave computer
планшетний к. || планшет tablet computer || tablet PC, clipboard computer, pen computer, slate
побутовий к. home computer
портативний к. portable computer, briefcase computer, handheld computer, laptop (computer), notebook
послідовнісний к. sequential computer прф
провідни́й к. chief computer, leading computer, master computer
професійний персональний к. professional personal computer || professional PC
резервний к. (напр., у мережі) standby computer
самонавчальний к. learning computer
синхронний к. synchronous computer
спаровані к~ри coupled computers мн
спеціалізований к. specialized computer
спеціалізований цифровий к. special-purpose digital computer
умонтований. к. embedded computer
універсальний к. universal computer, general-purpose computer
центральний к. (мережі) server
цифровий к. (digital) computer
цільовий к. target computer, special-purpose computer
контроль,~ю control; (нагляд) supervision, oversight; (перевірка) inspection, verification, check(-up), checkout, test
автоматичний к. automatic control
автономний к. off-line test
активний к. in-process measurement; in-process control
активний к. інструмента automatic tool size control
активний к. розмірів (оброблюваної деталі) direct sizing control
аналітичний к. analytic(al) control
апаратний к. automatic check, hardware check, wired-in check
апаратурний к. (комп’ютера) automatic check, built-in check, hardware check
вибірковий к. sampling inspection
виробничий к. виробів workpiece inspection
вхідний к. incoming control, incoming inspection, on-receipt inspection
глибокий к. in-depth control
диспетчерський к. supervisory control
діагностичний к. diagnostic analysis; (електронної апаратури) marginal check
дозиметричний к. dosimetry control
експлуатаційний к. field inspection
комплексний функційний к. integrated functional check
к. безперервного опромінення persistent irradiation check, maintained irradiation check, continuous irradiation check
к. блоків (даних) block check
к. буферного нагромаджувача buffer memory check
к. вихідної напруги output voltage check
к. дешифратора decoder check
к. з використанням сигнатур signature check
к. з відбраковуванням inspection screen, rectifying inspection
к. за альтернативною ознакою alternative attribute check
к. за допомогою програми software audit
к. за забороненими комбінаціями forbidden-combination check, forbidden-character check
к. за модулем N mod(ulo) N check
к. за надлишковістю redundancy check
к. за остачею residue check
к. за парністю parity check
к. за прапорцями flag check інф
к. за сумою sum check
к. за якісною ознакою qualitative attribute check
к. за якістю деталі part quality control, component quality control
к. каналів channel check
к. критичності criticality check
к. лінії зв’язку communication line check || (communication) link check амр
к. методом зворотного пересилання loop check
к. на наявність заборонених команд illegal-command check
к. носія carrier check
к. «онлайн» || безпосередній к. online inspection
к. «офлайн» || опосередкований к. off-line inspection, off-line test
к. парності parity check, odd-even check
к. переповнення overflow check
к. підсумовуванням summation check
к. помилок detection of errors, error control, error check
к. порівнянням підсумків total test
к. програми check of program інф
к. проміжного блока intermediate block check
к. процесу (технологічного) process monitoring
к. системи (у цілому) system check
к. старту start control
к. функційного вузла functional node check
к. функціювання operation check
к. циклічним надлишковим кодом cyclic redundancy check
к. чистоти purity test
к. шуму noise control
к. якості продукції product (quality) inspection
к. якості сигналу signal quality detection
логіковий к. logical check
наземний к. даних ground data control
наскрізний к. walkthrough
неперервний вибірковий к. continuous spot check
неперервний к. continuous inspection; cross-office check звз
неруйнівний к. nondestructive check
обов’язковий к. mandatory control
оперативний к. operational control
операційний к. functional inspection, operational inspection
оптичний к. optical control
переривчастий к. discontinuous control
перехресний к. cross-check
планово-оперативний к. planned operational inspection
поблоковий к. парності block parity
подвійний к. double-check
покроковий к. step-by-step inspection
послаблений к. relaxed control
програмний к. (комп’ютера) programmed check
програмовний к. programmable check
профілактичний к. preventive check, routine inspection
статичний к. static check, compile-time check
слабкий к. slack supervision
схемний к. (напр., комп’ютера) (автоматичний) automatic check; (вбудований) built-in check; (апаратний) hardware check
тестовий к. test check
технічний к. technical control
технологічний к. process inspection, in-process measurement
трансляційний к. translational control
ультразвуковий к. ultrasonic inspection, ultrasonic check
функційний к. functional check
контролювання monitoring; (інспектування) inspection; (перевіряння) checking, testing; (регулювання) regulation, controlling
автоматизоване к. computerized testing
автономне к. off-line testing
активне к. online gaging, (in-)process gaging; active sensing, in-line sensing ком
вибіркове к. під час приймання acceptance sampling
дистанційне к. remote monitoring
діагностичне к. (електронної апаратури) marginal checking, marginal testing
дозиметричне к. довкілля environmental monitoring фіз
екологічне к. (за якістю довкілля) ecological monitoring
екранне к. soft proofing ком
зворотне к. revertive monitoring
к. випромінювання (антени) radiation monitoring
к. з використанням сигнатур signature testing
к. з опитуванням polling monitoring
к. за допомогою програми program testing
к. за польотом (за приладами) flight monitoring
к. за станом машини || к. за станом станка machine condition monitoring
к. за формою сигналу waveform monitoring
к. за ходом процесу (напр., технологічного) process monitoring
к. навантаження load monitoring
к. неперервного опромінення continuous radiation monitoring
к. процесу (технологічного) process monitoring
к. радіоактивності radiation monitoring, radioactivity monitoring
к. рівня level monitoring
к. технічних характеристик performance attributes monitoring
к. технічного стану пристрою technical state monitoring
к. типів (даних) type checking
к. у реальному (масштабі) часі real-time monitoring
к. у робочому режимі in-service monitoring
к. функціювання operation monitoring
к. частоти frequency monitoring
лазерне к. атмосфери laser atmosphere monitoring
неруйнівне к. nondestructive testing
однократне вибіркове к. single sampling
оптичне к. optical checking
планово-оперативне к. planned operational testing
подвійне к. double-checking
профілактичне к. marginal checking
шумове к. noise testing
незалежний independent; (самодостатній) self-sufficient, self-dependent; (автономний) self-contained, off(-)line
непід’єднаний || непідлучений unconnected, unclamped; off-line ком
обладнання equipment, facilities, apparatus; (устава) installation; (комплект) outfit; (виробниче) plant
безпечне о. safe equipment
вмонтоване о. built-in equipment
генераторне о. generator equipment
допоміжне о. auxiliary equipment
електричне о. || електрообладнання electrical equipment
енергетичне о. || енергообладнання energy equipment, power equipment
завадопридушувальне о. interference suppression device
запасне о. standby (equipment), standby facility, spare equipment
зв’язкове о. communication equipment
індивідуальне перетворювальне о. individual conversion device, individual conversion equipment
лабораторне о. laboratory equipment
мобільне о. mobile equipment
непід’єднане о. off-line equipment
нерухомо встановлене о. fixed equipment
о. автоматичного опрацювання даних automatic data processing equipment
о. для кондиціювання conditioning equipment, (air-)conditioner
о. для реєстрації даних data-logging equipment, metering equipment
о. життєзабезпечення life-support equipment
переносне о. portable equipment
периферійне о. peripheral equipment
портативне о. || малогабаритне о. portable equipment
прикінцеве о. (для даних) data terminal equipment
сигнальне о. signalling equipment
термінальне о. користувача data terminal equipment || DTE
опрацювання processing, treatment, working; (робота, заняття) work; (маніпулювання) manipulation, handling; (редагування) editing
автоматизоване о. даних automatic data processing
автономне о. (даних) off-line processing
багатопотокове о. multithreading інф
багатопроцесорне о. (даних) multiprocessing
безперервне о. даних (continuous) data processing; (у реальному часі) real-time processing, online processing; (оцінювання) evaluation
вторинне о secondary processing, reprocessing
детальне о. elaboration
дистанційне о. (даних) remote processing, remote computing, teleprocessing, telecomputing
дистанційне о. пакетів (даних) || дистанційне пакетне о. remote batch processsing
діалогове о. interactive processing, conversational processing, online processing
електронне о. даних electronic data processing || EDP
міжкомп’ютерне о. даних intercomputer data processing
одночасне о. || паралельне о. (даних) concurrent processing, parallel processing
о. в діалоговому режимі conversational processing
о. в реальному масштабі часу (даних) real-time processing
о. в режимі трансляції transmission mode processing
о. в тимчасовій ділянці temporary realm processing
о. виробничих даних industrial data processing, manufacturing data processing
о. відмов failure handling ком
о. графічних даних graphic data processing, graphics processing
о. даних data processing, data handling; computing інф
о. даних в інтерактивному режимі interactive (data) processing
о. даних у режимі розподіленого часу time-sharing (data) processing
о. даних на вимогу (on-)demand data processing
о. електронним променем electron-beam machining
о. завдань job processing, task processing
о. запитів inquiry processing
о. інформації information handling, information processing, data handling, data processing
о. кодованих даних coded data processing
о. команд command processing, instruction processing
о. напівтонів shading інф
о. науково-технічної інформації scientific data processing
о. оптичної інформації optical data processing
о. переривань event trapping, interrupt trap, processing of interruptions
о. повідомлень message handling; message processing звз
о. помилок error handling; error management звз
о. помилок вимірювань measurement errors processing
о. радіолокаційних даних radar data processing
о. результатів вимірювань measurement results processing
о. сигналів signal processing; (у кількох каналах) multiplicative processing
о. символьної інформації symbolic information processing
о. списків list processing
о. текстів text processing
о. текстової інформації word processing
о. файлів file handling, file processing
однопроцесорне о. (даних) uniprocessing
оперативне о. online processing
оптичне о. даних optical data processing
пакетне о. (інформації) batch computing, batch processing
паралельне о. concurrent processing, parallel processing
передкодове поблокове о. pre-coding block-to-block processing
повторне о. reprocessing
попереднє о. preprocessing, preparative processing
послідовне о. sequential processing, serial processing
поточне о. (завдань) workflow
розподілене о. (даних) distributed processing
фонове о. (даних) backgrounding інф
процесор,~а processor, processing unit
автономний п. off-line processor, stand-alone processor
акустооптичний п. acousto-optical processor
аналоговий п. analogue processor
арифметичний п. arithmetic(al) processor
асоціативний п. associative processor
базовий п. basic processor
буферний п. front-end processor
векторний п. vector processor, array processor
відеоцифровий п. video digital processor
віртуальний п. virtual processor
детектувальний п. detecting processor
детектувальний п. зчитування відеосигналу video signal reading detecting processor
дефініторний п. definition processor
дисплейний п. display processor
діагностичний п. diagnostic processor
додатковий п. back-end processor
допоміжний керівний п. ancillary control processor || ACP
елементарний п. processing element
зв’язковий п. communication processor
зовнішній п. auxiliary processor
інтегрований матричний п. integrated array processor
інтерфейсний п. повідомлень message interfacing processor
керівний п. control processor
клітинковий матрицевий п. cellular array processor
командний п. command processor, command control program
комунікаційний п. front-end (processor)
консольний п. команд (оператора) console command processor
матричний п. array processor
матричний п. оброблення зображень array processor for image processing
матрично-векторний п. matrix-vector processor
мережний п. network processor
міжмережний п. gateway processor
мовний п. language processor
об’єктний п. target processor
окремий п. (у багатопроцесорній системі) individual processor
ортогональний п. orthogonal processor
основний п. basic processor
п. бази даних backend processor
п. візуальної інформації visual information processor
п. вузла мережі node processor
п. групового сигналу baseband processor
п. двоградаційних зображень binary-image processor
п. дисплея display processor
п. для швидкого перетворення Фур’є fast-Fourier-transform processor
п. друку print processor
п. з мікропрограмуванням microprogramming processor
п. з резервуванням redundant processor
п. з розпаралелюванням операцій concurrent processor
п. з рухомою комою floating-point processor
п. зі сталою частотою хибних тривог constant-false-alarm-rate processor
п. зображень на основі клітинної логіки cellular logic image processor
п. керування каналом channel management processor
п. кутомірних даних goniometrical data processor
п. міжмережного спряження gateway processor
п. мови speech processor
п. на основі внутрішньоімпульсної лінійної частотної модуляції chirp-transform processor
п. пересилання даних data transmission processor
п. сигналів мовлення broadcast signal processor
п. системи команд instruction-set processor
п. уведення-виведення input/output processor || I/O processor || IOP; front-end processor
п. черг запитів request queue processor
растровий п. raster (image) processor || RIP
секційований п. bit-slice processor
сигнальний п. signal(ling) processor
синтаксично керований мовний п. syntax-controlled speech processor
суміщений п. || співпроцесор overlapping processor, coprocessor
сусідній п. nearby processor
таймерний п. timer processor
текстовий п. text processor, word processor
термінальний інтерфейсний процесор terminal handler
узагальнений лінійний п. generalized linear processor
універсальний п. general-purpose processor
файловий п. file processor
центральний п. || ЦП central processing unit || CPU
цільовий п. target processor
редагування editing
автономне р. off-line editing
діалогове р. interactive editing
контрольне р. edit check
машинне р. || комп’ютерне р. computer editing
поелементне р. зображень pixel-by-pixel image editing інф
попереднє р. preedit(ing), preedition
р. відеоданих video editing інф
р. вхідних даних input editing інф
р. даних data editing
р. зв’язків link editing; linkage (editing), linking інф
р. програм program revision
р. програми program editing; (керувальної) program modification
р. рядків line editing елн
р. тексту text editing
технічне р. copy editing; (поліграфія) technical editing
режим,~у mode, regime; (поведінка) behaviour || behavior амр; (умови) conditions мн; (роботи) performance, operation, duty; (розклад) routine
абонентський р. (одержання інформації із системи) subscription mode
аварійний р. emergency regime, emergency mode, emergency state, emergency operation; (несправне функціювання) malfunction
автогенераторний р. роботи self-excitation mode
автоколивний р. self-oscillation regime
автоматичний р. automatic mode, automatic operation
автоматичний р. роботи automatic (operation) regime, automatic (operation) conditions
автономний р. autonomous behavio(u)r, local mode, native mode, off-line mode, off-line operation
автономний р. роботи free(-)running mode
активний р. active mode
активний р. синхронізації мод active mode-locking regime
аналоговий р. analogue mode
аперіодичний р. aperiodic(al) mode, non-periodic mode
асинхронний р. (роботи) asynchronous mode
багатозадачний р. (роботи) multitask (operating) mode, multitask(ing)
багатомодовий р. multimode operation
базисний р. basic mode
вентиляторний р. fan duty
випростувальний р. rectifier mode
вітровий р. wind conditions
гарантійний р. warranted performance
генераторний р. generator mode
графічний р. з високим розрізненням high-resolution graphic mode
графічний р. з низьким розрізненням low-resolution graphic mode
двомодовий р. two-mode operation, two-mode regime
двопроцесорний р. (опрацювання даних) dual-processing mode
дворазовий р. роботи push-push operation
дворівневий р. bilevel operation елн
двочастотний р. підсилення two-frequency amplification regime
демонстраційний р. attraction mode
детермінований р. (роботи) deterministic behaviour
децентралізований р. роботи decentralized mode of operation
диплексний р. (антени) diplex operation, diplex working
діалоговий р. (взаємодії) conversational mode, interactive mode
дотриманий р. maintained mode
дуплексний р. two-way-simultaneous operation
дуплексний р. роботи duplex mode of operation, duplex type of operation
екранний р. screen mode, scope mode
експлуатаційний р. operation condition, working condition
екстремальний р. extreme mode
жорсткий р. генератора hard generator regime
жорсткий р. збудження rigid excitation mode
замінювальний р. overtype mode
збіднений р. depletion mode
звичайний р. роботи ordinary operating conditions
змінний р. роботи varying duty
інверсний р. inversed mode
інверсний р. роботи inverse direction of operation
інтерактивний р. interactive mode, interactive regime
інтерактивний р. навчання interactive teach mode
кадровий р. frame mode тлб
ковзний р. zero-overshoot response
командний р. command mode
комплексний р. managed mode
контрольний р. pilot mode
короткочасний р. роботи short-time operating mode, temporary routine of work
магнетронний р. катодного розпилення magnetron sputtering
мовний р. broadcast operation
монопольний р. роботи каналів channel burst mode, exclusive channel usage mode
мультизадачний р. роботи multitask (operating) mode
мультиплексорний р. multiplex mode
м’який р. самозбудження soft mode of autoexcitation
навантажений р. under-load operation; load conditions ком; (стан) loaded state
нелінійний р. nonlinear operation, nonlinear regime
нелінійний р. релаксації relaxation nonlinear regime
ненавантажений р. || ненавантажений стан unloaded state, idling state, idling condition
ненормальний р. maloperation
ненормальний р. роботи abnormal duty, unnormal condition, faulty condition
неперервний р. (пересилання даних) streaming operation інф
неперервний р. роботи uninterrupted duty, non-stop run
непрозорий р. (напр., синхронного пересилання) nontransparent mode
нерезонансний р. nonresonant mode
неробочий р. idle mode, cold conditions, off mode, suspend mode
несиметричний р. мережі network unbalanced condition
несинхронний р. (напр., відеомагнетофона) unlock mode
нестійкий р. unstable mode, unstable running
низькотемпературний р. low-temperature regime
номінальний р. роботи design conditions, rated duty
нормальний р. відповіді normal answer mode
одноканальний р. single-channel mode
одномодовий р. single-mode operation
однополюсний р. neutral operation тлг
односторонній р. unidirectional operation звз
однотактовий р. single shot ком
операторський р. (обчислювальної системи) hands-on
оптимальний р. optimal regime, optimum behaviour, optimum condition
основний р. basic mode
основний р. радіозв’язку (літака) dominant mode
осцилографічний р. scope mode
очікуваний перехідний р. anticipated transient
пакетний р. batch mode
переривчастий р. роботи intermittent operation, intermittent duty, periodic duty
перехідний р. transient regime; transient behaviour ком
перехідний р. кодування pass mode coding
підготовчий р. приймання preparatory reception mode
підкритичний р. роботи subcritical range of action
підсилювальний р. amplification mode, amplifying mode
піковий р. peaking operation
повільний перехідний р. slow transient
покроковий р. single-step mode
пороговий р. threshold behaviour
постійний р. роботи constant duty, constant operating mode
поштовховий р. jogging, inching елн
привілейований р. master mode, privileged mode, privileged state, wheel mode інф
пріоритетний р. mode of priority, foreground mode
проєктний перехідний р. design transient
прозорий р. transparent mode
регістровий р. register mode
р. великого підсилення high-gain operation
р. вимірювання measurement mode
р. випро́бування test environment
р. вільних коливань free running
р. доступу access mode інф
р. «запит-відповідь» call-reply mode, question-answering mode
р. збуджування excitation mode
р. зворотної рухомої хвилі backward-travelling-wave mode
р. короткого замикання short-circuit conditions
р. максимальної навантаги peak-load conditions
р. малого підсилення low-gain operation
р. нагнітання pump(ing) mode
р. нагрівання heating mode
р. налаштування setup mode; tuning mode звз
р. насичення || стан насичення saturation state
р. обробляння processing condition
р. опрацьовування production mode; (даних) data-processing mode інф
р. очікування waiting mode, standby (mode); (напр., апаратури) suspense, suspension; idle mode, parking, sleep mode ком
р. перевіряння test mode
р. підсилення amplification mode
р. повної навантаги full-load conditions
р. поширювання (коливань) propagation mode
р. пошуку search mode інф
р. пропускання (напр., коливань) transmission mode; (високих частот) high-pass mode
р. просторового заряду space-charge mode
р. реального часу real-time mode
р. роботи operation mode
р. роботи, незалежний від коду code-independent operational regime
р. розподіленого часу time-shared mode інф
р. рухомої хвилі travelling-wave mode
р. ручного керування manual performance
р. самоканалування self-trapping mode
р. сканування scanning mode
р. стоячої хвилі standing wave mode
р. сумісності compatibility mode інф
р. чергування standby condition; guard mode звз
р. чекання standby condition
селекторний р. selector mode
символьний р. character mode
симетричний р. мережі balanced state of polyphase network
синхронний р. synchronous operation
стартстопний р. start-stop operation
стаціонарний р. stationary mode, steady-state operation, steady-state regime; (усталений) steady run
стійкий р. stable condition, stable mode, stable regime; steady condition, steady mode, steady regime
сфорсований р. forced operation, forced regime
таймерний р. роботи timer mode of operation
текстовий р. character mode
телетайпний р. push-to-type operation
температурний р. thermal behaviour, temperature conditions
тепловий р. thermal conditions
тестовий р. test mode
технологічний р. operating practices
типовий р. (роботи) typical operating conditions
тренувальний р. ageing conditions, training conditions
тривалий р. continuous duty, continuous service; (роботи) continuous service
тривалий р. роботи long-term behaviour
усталений р. steady(-state) regime, steady(-state) run, steady(-state) conditions
фоновий р. роботи background ком
форсований р. high-speed conditions, high-power conditions, heavy rate working
фотодіодний р. photodiode mode
часовий р. time behaviour
черговий р. standby conditions, guard mode
робо́та work, action; (функціювання) working, performance, operation; (завдання) job; (діяльність) activity; (публікація) paper
автоматична р. automatic operation
автономна р. off-line operation, off-line work(ing), autonomous operation, batch operation
адресна р. в режимі перегляду addressed surveillance transaction
акордна р. piece work, task work
асинхронна р. asynchronous working
безаварійна р. trouble-free operation
безвідмовна р. no-failure operation, failure-free performance
безперебійна р. (пристрою) continuity of service
безперервна р. (пристрою) continuous work
безшумна р. silence in operation
двозмінна р. two-shift operation, extended day shift, double-shift working
двополюсна р. double-current working, polar(-current) working звз; current working амр
дуплексна р. contaplex working, duplexing звз; duplex operation, both-way operation інф
індикаторна р. indicator work, rated work; indicated work ав
напівдуплексна р. half-duplex operation
науково-дослідницька р. research (work)
нормальна р. normal operation
паралельна р. parallel operation
покрокова р. one-shot operation, one-step operation, step-by-step operation
р. без нагляду оператора unattended operation
р. в аварійних умовах emergency operation
р. в діалоговому режимі dialogue mode, online operation, conversational (mode) operation
р. в ефірі on-the-air operation
р. в імпульсному режимі operation in pulsed regime
р. в інтерактивному режимі interactive operation
р. в керованому режимі controlled-mode operation, guided operation, slave operation
р. в критичному режимі critical operation
р. в ненавантаженому режимі no-load operation
р. в обмеженому режимі processing in restricted regime, operation in restricted regime, activity in restricted regime, work(ing) in restricted regime
р. в пакетному режимі batch operation
р. в покроковому режимі one-step operation, step-by-step operation
р. в реальному масштабі часу real-time operation, online operation
р. в режимі класу А class A operation
р. в режимі очікування waiting operation, in-expectation regime
р. в режимі розділеного часу timeshare operation
р. в циклічному режимі cyclic-mode operation
р. виходу електрона (electronic) work function
р. диплексом diplex operation, diplex working звз
р. з даними data handling інф
р. з комутацією пакетів (у мережах) packet-mode operation інф
р. за графіком scheduled work
р. на еквівалент operation to equivalent
р. на клавіатурі keying, keyboard-using work
р. на комп’ютері computer work
спільна р. || спільна праця joint work
сенсор,~а sensor, sensing unit, pick-up
автономний с. off-line sensor
активний ІЧ-с. руху active infrared motion detector
акустичний с. acoustic transducer
амплітудний с. amplitude sensor
аналоговий с. analogue sensor
багатоканальний с. multichannel sensor
безконтактний с. contactless sensor, proximity sensor
бортовий с. on-board sensor
голкоподібний с. needly sensor
голівський с. Hall sensor
дистанційний с. remote sensor, remote pick-up
діапазонний с. зображення range-imaging sensor звз
дротовий с. wire sensor
електричний с. (electric) sensor
електролітичний с. electrolytic sensor
електромеханічний с. electromechanical sensor
електронний с. electronic sensor, electronic pickup
ємнісний с. capacitive sensor
зовнішній с. external sensor
індуктивний с. inductive sensor
індукційний с. induction sensor, variable reluctance pick-up
інерційний с. inertial sensor
інтерференційний с. interference sensor
кінцевий с. end-of-stroke sensor ком
кодовий с. станка machine code sensor
лазерний с. laser sensor
лазерний с. розмірів laser dimension sensor
магнетоелектричний с. magnetoelectric sensor
надчутливий с. supersensitive sensor, supersensitive pickup
напівпровідниковий с. semiconductor sensor
оптичний с. optical sensor
оптоелектронний с. optoelectronic sensor
регістровий с. register sensor
світлопроменевий с. light sensor
с. висоти altitude sensor
с. вологості humidity element
с. лінійних пришвидшень linear accelerometer
с. орієнтатора orientator’s sensor
с. перепаду тисків differential pressure pickup
с. працездатності health sensor
с. системи орієнтації attitude(-control) sensor
сигнальний с. signalling sensor
сканувальний с. scanning probe
смужковий лазерний с. laser stripe sensor
смужковий с. stripe sensor
твердотілий електрохемічний с. (ion-selective) electrode sensor
твердотілий с. (зображення) solid-state sensor
термоелектричний с. thermocouple sensor
точковий с. point sensor
точковий с. магнетного потоку point-contact magnetic flux sensor
ударний с. shock sensor
фазочутливий с. phase-sensitive sensor
фотоелектричний с. photoelectric sensor, photoelectric transducer
фотоімпульсний с. photopulse sensor
цифровий с. digital sensor
швидкісний с. velocity-type transducer
система system; (рівнянь) set; (підхід) method; (схема) scheme; (упорядкування) arrangement; (класифікація) classification; (напр., смуг) pattern
абонентська с. subscriber system
абсолютна с. одиниць absolute system of units
автоколивна с. self-sustained oscillation system
автоматизована с. automatic system
автоматизована с. керування || АСК automatic control system
автоматизована с. керування технологічними процесами || АСК ТП automated system of technological processes control
автоматизована с. навчання || АСН automated learning system
автоматизована с. науково-технічної інформації || АСНТІ automated system of scientific and technical documentation
автоматизована с. проєктування || АСП computer-aided design || CAD
автоматизована с. проєктування великих (з)інтегрованих схем || АСП ВІС large-scale integration circuit CAD || LSI CAD
автоматизована с. проєктування мікропроцесорів || АСП мікропроцесорів microprocessor automated design engineering system || MP ADE
автоматизована с. розробки computer-aided engineering || CAE system
автоматична с. регулювання automatic control system
автоматична с. стеження automatic track(ing) system
автономна мережна с. network standalone system звз
автономна навігаційна с. autonavigator, autonomous navigation system, self-contained navigation system
автономна с. autonomic system, stand-alone system, independent system, self-contained system; (зв’язку) off-line system звз, інф
адаптивна с. радіокерування adaptive radiocontrol system
адитивна комп’ютерна с. additive computer system
адміністративна с. administrative system
активна акустична с. amplified speaker system
активна с. запобігання зіткненням повітряних об’єктів active collision avoidance system for airborne platforms
акустична с. acoustic system
алгебрична с. algebraic system
амбіофонічна с. звукопідсилення ambiophonic sound amplification
астатична с. astatic system
астатична с. автоматичного керування || астатична САК astatic control system || ACS
багатокомпонентна с. multicomponent system
багатоконтурна с. multiloop system
багатокористувацька с. multi(-)user system; multiple user system інф; (застосункова) multiuser application інф
багатокористувацька комп’ютерна с. generalized system звз
багатокористувацька операційна с. multiuser operating system
багатокристалова мікропроцесорна с. multicircuit microprocessor system
багатопро́відна с. multiwire system, multiple-wire system
багатопроцесорна с. multiprocessing system, multiprocessor (system) || MP system || MPS, polyprocessor system, multiunit processor, multi PU
багатотермінальна с. multiterminal system ком
біфазна с. biphase system
біфазна с. з використанням біфазного сигналу biphase system utilizing biphase signal, biphase-signal biphase system
бінарна с. числення binary (counting) system
бортова навігаційна с. (автомобіля) traffic guidance system
бортова с. on(-)board system; air(-)borne system, airplane system ав; space-borne system, vehicle-mounted system кос
бортова с. діагностики on-board diagnostic (system)
бортова телевізійна с. airborne television system
бюджетна с. budget system; accounting system інф
вимірювальна с. measuring system
вібраційна с. завантаження vibratory feed system
відеоімпульсна радіолокаційна с. baseband radar system || BAR system
відкрита с. open system
відмовостійка с. fault-tolerant system
відновлювальна с. restorable system
відхилювальна с. deflecting system, deflection system, (deflection) yoke, scan(ning) yoke
відхилювальна с. пластин deflection electrodes, deflecting electrodes
вісімкова с. (числення) octal system
вісімнадцяткова с. (числення) octodenary number system, octodenary numeration system
власна с. відліку || власна с. відчиту proper frame, proper reference system
волоконно-оптична с. відображення інформації fibre optics display system
вторинна с. пересилання secondary transmission system, secondary communication system
гібридна обчислювальна с. hybrid computer system, hybrid computing system
гнучка виробнича с. flexible manufacturing system || FMS line, analysed flexible system, cell-type system
дванадцятиканальна с. twelve-channel system
двійкова с. (числення) binary (number) system
двійково-кодована десяткова с. позначень binary coded decimal notation system || BCD notation system
двокоординатна відхилювальна с. two-dimensional deflection system
двопівперіодна с. two-position system
декартова с. координат Cartesian coordinates, orthogonal coordinates, rectangular coordinates
демпфувальна с. damping system
десяткова с. (числення) decimal (number) system, decimal notation
детермінована с. determined system
децентралізована с. decentralized system
динамічна с. dynamic(al) system
динодна с. dynode system
дискова операційна с. || ДОС disc operating system || DOS інф
дискретна с. discrete system, sampled data system
дискретна с. керування discrete control system
дискретно-неперервна с. керування discretely-continuous control system
дисперсійна с. dispersion system
диспетчерська с. dispatch(er) system, dispatching system; (керування) monitoring system
диспетчерська телефонна с. dispatch telephone system
діалогова с. dialogue system || dialog system амр, conversational system, question-and-answer system, question-answering system; (інтерактивна) interactive system, interactive environment; voice dialog system звз; call-reply system інф
діалогова с. діагностики online diagnostics
діалогова с. опрацювання запитів dialogue inquiry processing system
документальна інформаційна с. text-retrieval system
допоміжна с. опрацювання радіолокаційної інформації back-up radar data processing system
експериментальна с. testbed system
експертна діагностична с. expert diagnostic system
експертна с. expert system; consulting model, consulting program інф
екстремальна регульована с. extremal controlled system
електрична відхилювальна с. electric deflection system
електрична с. electric system, electrical (power) system
електромагнетна вимірювальна с. electromagnetic measuring system
електромагнетна с. electromagnetic system, moving iron
електромагнетна с. одиниць electromagnetic system of units
електромеханічна с. electromechanical system
електромеханоакустична с. electromechanical acoustic system
електронна банківська с. electronic banking system || EBS
електронна інформаційна с. electronic information system || EIS, electronic data system || EDS
електронна комутаційна с. electronic keyboard system, electronic switching system
електронна с. electronic system, switching system
електростатична с. electrostatic system
енергетична с. energy system, power system
єдина електроенергетична с. || ЄЕЕС single electro-energy system, power grid
єдина комп’ютерна с. single computer system
єдина с. конструкторської документації || ЄСКД single design documentation system
єдина с. технологічної документації || ЄСТД single technologic documentation system
ємнісна вимірювальна с. capacitance-based measuring system
жорстка с. rigid system
завтоматизована оптимальна с. automated optimal system
залежна с. dependent system
замкнена с. closed-loop system, closed(-circuit) system, feedback system, looped system; (ізольована) isolated system; (рівнянь) determined system мат; loop елт; self-contained system інф
замкнена с. керування feedback-control system, closed-loop control (system), closed-loop servo system
замкнена с. наведення closed guidance system кос
замкнена телевізійна с. closed-circuit television (system) || CCTV
зв’язана с. coupled system
зв’язані коливні с~ми oscillatory coupled systems, resonant coupled systems мн
зв’язана циклічна с. ring assembly
зінтегрована антенна с. integrated-antenna system
зінтегрована інформаційно-керівна с. integrated control and information management system
зінтегрована комутаційна с. integrated switching system, integrated commutation system
зінтегрована с. federated system, integrated system, total system; integrated software інф
зінтегрована с. керування підприємством integrated system for enterprise managing
зінтегрована с. опрацювання даних integrated system for data handling
зінтегрована цифрова с. зв’язку integrated digital communication system, integrated digital communication network
змішана позиційна с. позначень mixed positional notation
змішана позиційна с. числення mixed positional system
змішана с. одиниць mixed system of units
зображений у с~мі числення depicted in counting system
зрівноважена багатофазна с. balanced multiphase system, balanced polyphase system
зрівноважена с. balanced system
зустрічно-штирова сповільнювальна с. interdigital structure
ігрова с. game system
ігрова с. адаптивного керування game system of adaptive control
ієрархічна с. hierarchical system, multilayering facility; (виробнича) multistage system; hierarchy system мат
ієрархічна с. керування hierarchical control system
імпульсна с. керування pulse control system
інваріантна с. invariant system
індикаторна с. радіолокаційного маяка radar beacon indicator system
інструментальна експертна с. instrumental expert system, workbench subjective test
інструментальна с. мультимедіа multimedia development kit, MDI window інф
інструментальна с. програмування instrument programming system
інтерактивна с. interactive system
інтерпретувальна с. interpreting system
інформаційна с. information (management) system
інформаційно-логікова с. information-logic system
інформаційно-пошукова с. information retrieval system, data retrieval system, information select(ion) system
інформаційно-телеметрична с. information-telemetering system
інфрачервона с. infrared system
йонна с. збудження (генератора) ionic excitation system
кабельна с. cable system
каузальна с. causal system
квадрофонічна с. quadrophonic system, quadrasonic system
квазіелектронна с. комутації quasi-electronic switching system
квантована с. quantized system
керована с. controllable system, controlled system, driven system, guided system
кібернетична с. cybernetic system
кодозалежна с. code-dependent system
кодонезалежна с. code-independent system, code-insensitive system
кодувальна с. encoder system
коливна с. oscillating system; vibratory system, vibrating system
комбінована с. combined system
компандерна с. шумопридушення compandor noise reduction system
комплексна радіотехнічна с. integrated radio system
комутаційна с. commutation system
консервативна с. conservative system; (контрольно-)вимірювальна с. instrumentation system
кореляційна екстремальна с. correlation extremal system
кутова с. стеження angular tracking loop
лазерна с. пересилання інформації laser information transmission system
лінійна коливальна с. linear oscillatory system
лінійна розподілена с. linear distributed system
лінійна с. linear system
літакова с. раннього попередження airborne early warning system || AEW system
лічильна с. countable system
логікова с. logic(al) system
локальна с. телеопрацювання даних local system of data teleprocessing
магістральна с. highway system; bus system інф
магнетна відхилювальна с. magnetic deflection system
магнетна фокусувальна с. magnetic focusing system
малокадрова телевізійна с. low-frame-rate television system, slow scan(ning) television system
матрична процесорна с. matrix processor system
метрична с. одиниць metric system of units
міжнародна с. одиниць || с. СІ International System of Units, SI system
мікроелектромеханічна с. || МЕМС microelectromechanical system || MEMS
мікроелектрооптикомеханічна с. || МЕОМС microelectroopticmechanical system || MEOMS
мікропроцесорна с. microprocessor (based) system, microsystem
мікропроцесорна с. керування control microsystem
мінікомп’ютерна с. minicomputer system
мінімально-фазова с. minimum-phase system
мультипроцесорна с. multiprocessor system, multiprocessing system
мультистійка с. multiply stable system || multistable system
навчальна с. educating system, educational system, teaching system
наземна радіорелейна с. terrestrial radio-relay system
напівкерована с. partially controlled system
невідновлювана с. unrestorable system, nonrenewable system
некванто́вана с. (частинок) non-quantized system
нелінійна с. регулювання nonlinear control system
немінімально-фазова с. nonminimum-phase system
неперервно-дискретна керована с. discrete-continuous controlled system
несиметрична с. asymmetric system мат; master-slave system ком
нестійка с. регулювання unstable control system
обчислювальна с. computation system мат; computer system, computing system ком
однокоординатна с. відхилення (променя) single-coordinate deflection yoke
однопрохідна с. single-pass system
однопроцесорна с. uniprocessor system
одночасна с. кольорового телебачення simultaneous colour (television) system
операційна с. || ОС operating system, operational system, operative system || OS, executive system інф.
оптимальна с. optimum system мат, фіз
оптимізувальна с. керування optimizing control system
оптична с. optic block, optical system, optics, optical train; (напр., фотокамери) camera optics
оптична локаційна с. optical-radar system, optical radar system
ортогональна с. orthogonal system
основна с. main system, master system
основна с. стеження main tracking system
пасивна двопозиційна с. passive two-position system
первинна с. передавання primary transmission system
питально-відповідальна с. question-answering system
планувальна експертна с. expert planning system
повна двоканальна диференційна с. full two-channel differentiating system
позиційна с. point-to-point system; (числення) positional system мат; (числення) number system, weighted (number) system інф
позиційна с. позначень positional marking system
позиційна с. позначень зі сталою основою positional marking system with constant base
позиційна с. числення base notation, positional (number) notation, radix notation, radix number(ing) system, weighted number(ing) system; positional numerals заг; positional representation, radix numeration system, radix scale інф
полярна с. координат polar coordinate system
полярно-циліндрична с. polar-cylindrical system
послідовна с. кольорового телебачення sequential colour television
пошукова с. search system
прові́дна с. передавання line transmission system
програмно-керована с. software-controlled system
продукційна с. production system
просвітно-відбивальна с. індикації transparent-reflecting display system, transparent-reflecting indicating system
просторова с. живлення ФАР PA spatial feed system
п’ятіркова с. передавання quinary transmission system
радіоелектронна с. radioelectronic system; avionic system ав
радіоелектронна телеграфна с. electronic telegraph system
радіолокаційна с. radar system, radar plan
радіолокаційна с. наведення radar guidance system, radar guidance
радіолокаційна с. розпізнавання radar identification system
радіолокаційна с. розпізнавання «свій-чужий» (напр., літаків) identification friend-or-foe || IFF
радіотехнічна с. radio system
радіотехнічна с. високого рівня інтеграції large(-scale) radio system
рухо́ма с. звукознімача moving armature
самозвідна (відхилювальна) с. self-convergent yoke, self-convergent system тлб
самонавчальна с. self-learning system
самоналаштовувальна с. self-adjusting system
самопристосовна с. (self-)adaptive system
світловідна с. light-guiding system, light guiding structure, optical waveguide structure
світлоклапанна с. (light) valve тлб
світлоклапанна с. телеприймання light-shutter TV receiver
сельсинна с. керування synchro control system
симетрична багатофазна с. balanced multi-phase system, balanced polyphase system, symmetrical polyphase system
синтезована індикаторна с. synthesized indicating system
с. аварійного захисту safety system
с. аварійної сигналізації alarm system
с. автоблокування safety interlock system
с. автоматизації наукових досліджень automation system for scientific researches
с. автоматизованого проєктування || САПР computer-aided design system || CAD system
с. автоматичного керування || САК automatic control system
с. автоматичного контролю паралельної дії system for automatic control of parallel action
с. автоматичного регулювання || САР automatic regulating system, automatic control system
с. автоматичного регулювання натягу стрічки (магнетофона) tension servo
с. автоматичного регулювання частоти automatic-frequency control system || AFC (system)
с. автоматичного регулювання швидкості диска відеоголовок head (wheel) servo
с. автоматичного регулювання швидкості стрічки capstan servo
с. аксіом system of axioms
с. аналізу зображень image analysis system
с. баз даних data base system
с. без втрат lossless system
с. без зворотного зв’язку open system
с. без нагромадження non-buffered system
с. без резервування nonredundant system
с. безпосереднього опрацювання та передавання даних direct data processing and transmission system
с. ближньої радіонавігації short-range navigation system
с. введення-вивеведення I/O control system
с. вибирання каналу channel selecting system
с. вимірювання measurement system
с. вимушеної синхронізування forced timing system, forced synchronization system
с. випробувань test(ing) system
с. виявлення ракет і штучних супутників missile and satellite detection system
с. відліку || с. відчиту reference system, frame of reference
с. відображення інформації information display system
с. відображення інформації з електронно-променевими індикаторами electron-beam indicator display system, electron-beam information display system
с. відображення інформації зі семисегментною поліграмою seven-segment polygram information display system
с. відображення інформації поліграмно-растрового типу polygram-raster information display system
с. відображення інформації поліграфічного типу polygraph type information display system
с. відображення інформації телевізійного типу TV-type (format) information display system
с. відтворювання звуку sound-reproducing system
с. відхилення електронного пучка electron-beam deflection system
с. внутрішнього зв’язку intercommunication system || intercom, system of internal communication
с. вторинного електроживлення secondary power supply system
с. глобального позиціювання global positioning system || GPS
с. далекого сповіщення distant announcement system
с. далекої радіонавігації long-range navigation system
с. декартових координат Cartesian coordinate system
с. дислокацій dislocation pattern
с. дистанційного керування remote control system
с. еквівалентності equivalence system
с. експертної оцінки expert evaluation system
с. екстремального керування extremal control system
с. електропро́відні || с. електророзведення wiring system, electric conductor system
с. елементів element system
с. енергопостачання || с. електроживлення power supply system
с. еталонних частот standard frequency system
с. єдиного часу || с. світового часу common-timing system, universal time system
с. живлення power system, feed system; (електро) (electric) power supply system, (electrical) power system; (станка) service system
с. з автозапитом ARQ system
с. з безпосереднім зворотним зв’язком direct-feedback system
с. з високою розрізнювальною здатністю high-resolution system, high-definition system || HD system
с. з дельта-модуляцією delta-modulation system
с. з жорстким збуджуванням hard excitation system
с. з очікуванням waiting system
с. з позитивним зворотним зв’язком regenerative system, positive-feedback system
с. з розподіленими параметрами distributed parameter system
с. з часовим ущільненням (каналів) time multiplex system, time-division (multiplex) system
с. замкненого керування closed control system
с. записування recording system, writing system
с. засекречування cryptographic system
с. захисту protection system
с. зберігання та пошуку storetrieval system
с. збору даних data acquisition system, data capture system
с. збудження field system, feed system
с. звукової сигналізації audible-warning system
с. звукозаписування sound-recording system
с. звукопідсилення sound amplification system
с. зв’язаних осциляторів system of coupled oscillators
с. зв’язку communication system
с. зв’язку з багатостанційним доступом multiple-station access communication system
с. зв’язку з великою перепускною здатністю high-capacity communication system
с. зв’язку з ретрансляторами relay communication system
с. зі змінними параметрами time-varying system, time-dependent system
с. зі зміщеним ко́лірним сигналом-підносієм offset-subcarrier system
с. зі зосередженими параметрами lumped-parameter system, lumped-constant system
с. зі складанням кольорів additive colour system
с. зображення з фіксованою комою fixed comma display system
с. зображення зі змінною позицією коми floating comma display system
с. зображення чисел digit display system
с. індикації indicating system
с. кабельного телебачення cable TV system
с. каскадного керування cascade control system
с. керівної інформації control information system, guidance information system
с. керування control system, executive system
с. керування базами даних || СКБД data-base management system || DBMS; data base control system, dBASE
с. керування базою знань || СКБЗ knowledge base management system
с. керування високого рівня інтеграції large(-scale) integration control system
с. керування зі зворотним зв’язком feedback control system
с. керування каналами зв’язку communications I/O control system || CIOCS
с. керування якістю quality control system
с. кодування coding system
с. колективного доступу multiaccess system
с. кольорового телебачення colour TV system
с. кольорового телебачення з послідовним передаванням кольорів sequential colour TV system
с. кольорового телебачення ПАЛ PAL(-colour) system
с. кольорового телебачення СЕКАМ SECAM system
с. команд instruction code, instruction set
с. комплексного планування complex planning system
с. комплексного централізованого обслуговування засобів обчислювальної техніки system of complex centralized service of computational technique
с. комп’ютерного навчання computer teaching system
с. кондиціювання повітря air-conditioning system
с. контролю inspection system, monitoring system; (загальне обстеження) surveillance system
с. контролю довкілля environmental monitoring system
с. координат coordinate system, coordinate frame, reference system, frame of reference
с. кривих system of curves, family of curves
с. критеріїв надійності reliability index system
с. КТБ зі складанням кольорів additive colour TV system
с. ладування || с. налаштування tuning system
с. «людина-машина» man-machine system
с. макетування prototyping system
с. малих ПК small PC system
с. масового обслуговування queuing system, waiting system
с. миттєвої дії instantaneous action system
с. міні-ПК mini-PC system
с. муарових смуг moire pattern
с. мультимедіа || мультимедіа-с. multimedia system інф
с. наведення guidance system
с. нагляду surveillance system
с. нагнітання pumping system
с. нагнітання лазера laser pumping system
с. накопичування енергії energy-storage system
с. обмежень set of constraints
с. обміну повідомленнями message exchange system
с. обслуговування з очікуванням (delay) waiting system, delay queuing system
с. огляду із вторинними РЛС secondary surveillance radar system || SSR system
с. одиниць unit system, system of units
с. одиниць фізичних величин system of physical quantities
с. операцій operation system роб
с. опрацювання даних data processing system
с. освітлення lighting system
с. охолодження cooling system
с. ПАЛ-СЕКАМ PAL-SECAM system
с. перегляду зображень image browser
с. пересилання даних data transmission system, data communication system
с. пересилання даних з використанням сигналу-носія carrier data transmission system
с. пересилання з комутацією пакетів повідомлень packet-switched data transmission system
с. передавання з одною боковою смугою та придушенням сигналу-носія single-sideband transmission system || SSB transmission system
с. пересилання з часовим розділенням каналів time sharing system
с. пересилання з частотним розділенням каналів carrier frequency system
с. пересилання інформації information transfer system, information communication system
с. пересилання повідомлень message transmission system
с. перероблення тексту text reprocessing system
с. перетворення енергії energy converter
с. перетворення розгорток scan conversion system
с. підставлень substitution system
с. побудови трансляторів translator writing system ком
с. позначень notation system, system of notation
с. позначень зі змішаною основою mixed notation system мат
с. полярних координат polar coordinate system
с. запобігання зіткненням із місцевістю ground collision warning system ав
с. порівняння часових інтервалів time interval comparison system
с. поточного контролю monitoring system
с. пошуку search system
с. приземлення за приладами instrument landing system
с. приладів instrument system
с. примусової циркуляції атмосфери forced air circulation system
с. програмного керування program control system
с. програмування programming system
с. радіального стеження відеопрогравача radial tracking control
с. радіаційного контролю radioactivity monitoring system
с. радіозв’язку з комутуванням антен switching antenna radio communication system
с. радіотехнічної розвідки radio reconnaissance system
с. реального часу real-time system
с. рівнянь system of equations, set of equations
с. розділення часу time-sharing system
с. роздільного опрацювання та пересилання даних separate data processing and transmitting system
с. розпізнавання identification (system), recognition system, identificator
с. розпізнавання мови speech recognition system
с. самонаведення homing system
с. селективного розпізнавання select recognition system
с. сертифікації certification system
с. сигналізації signalling system
с. сил assemblage of forces
с. синхронізації sync(hronization) system
с. синхронізації з кодовими словами code word timing system
с. СІ SI system
с. сканування scan(ning) system
с. сканування електронним пучком electron-beam scanning system
с. сліпого приземлення blind landing system
с. словника-довідника даних data dictionary/reference system
с. стабілізації поля field stabilizing system
с. стандартів system of stadards
с. статичного регулювання static adjustment assembly
с. стеження tracking loop; (за польотом) tracking system
с. стереотелебачення stereoscopic television system
с. стискання імпульсів pulse compressing system
с. стільникового транкінгового зв’язку terrestrial trunked radio || TETRA
с. супроводу tracking system
с. схемних позначок schematic designator
с. тангенційного стеження відеопрогравача tangential tracking control
с. телевимірювань telemetering system
с. телевізійного зв’язку television communication system
с. телеопрацювання даних у реальному часі real-time data teleprocessing system
с. термів term system
с. тестування testing system, exerciser system
с. технічного зору (напр., на матриці ПЗЗ) artificial vision system
с. тональних сигналів voice-frequency system
с. тривожної сигналізації alarm system
с. уземлювання earthing system, ground(ing) system
с. ущільнення абонентських ліній loop carrier system
с. фазового автоналаштування частоти || с. ФАНЧ phase-lock loop || PLL
с. функцій function system, system of functions
с. числення numeration system, system of numeration, number system, numerical system
с. шифрування encryption system, (en)coding system
с. шумозниження noise reduction system
сканувальна с. scanning system
складна с. керування complex control system
сповільнювальна с. slowing system, slow-wave (propagation) system елн; (структура) slowing structure, slow-wave (propagation) structure елн
стандартна с. standard system
стандартна колометрична с. standard colourimetric system
стежна с. follow-up system, following system, servosystem
стереофонічна акустична с. stereo speaker system, stereo sound system
стереофонічна с. відтворення звуку stereophonic sound system, stereophonic reproduction system
стійка с. stable system
сумісна с. кольорового телебачення compatible TV system
суміщена система живлення ФАР overlapping power supply system for phased array
суміщена с. з активною відповіддю overlapping system with active response
супутникова с. бізнес-зв’язку || комерційна ССЗ satellite business system || SBS
супутникова с. зв’язку || ССЗ satellite system
супутникова с. зв’язку з ЧРК satellite frequency division multiplex communication system || satellite FDM communication system
супутникова с. пересилання інформації data transmission satellite system
телевізійна радіорелейна с. television relay system
телевізійна с. television (system)
телевізійна с. з повільною розгорткою slow-scan television || SSTV
телевізійна с. з точковим скануванням point-by-point scanning TV
телеметрична с. telemonitoring equipment
телеметрична с. з фазовою модуляцією частото-модульованими сигналами-субносіями FM/PM telemetering
телеметрична с. з частотною модуляцією частото-модульованими сигналами-субносіями FM/FM telemetering
телефонна с. telephone system
тестувальна с. test system
ультранизькошумова мікрохвильова кріоелектронна с. ultralow-noise microwave cryoelectronic system
універсальна с. universal system, general-purpose system
файлова с. file system, file store
фокусувальна с. focusing system
фокусувально-відхилювальна с. focus-deflection assembly, focus-and-scanning system
фототелевізійна с. phototelevision system
цифрова індикаторна с. digital indication system, digital display system
цифрова с. керування в реальному масштабі часу real-time digital control system
цифрова с. стеження digital servosystem
цифрова телевізійна с. digital television || digital TV, digital video system
цільова с. target system
часо-імпульсна с. time-pulse system
четвіркова с. quaternary notation, quadded system
чотириполюсна с. four-pole system
швидкодіюча с. збудження high-speed excitation system
шістдесяткова с. (числення) sexagesimal system
шістнадцяткова с. (числення) hexadecimal system, hexadecimal notation
юстувальна с. adjusting system, positioning system
шифр,~у cipher, cypher, code, cryptograph; (кодове число) combination; key інф
автономний ш. off-line cipher
ш. DES data (digital) encryption standard || DES
ш. IDEA international data encryption algorithm || IDEA
ш. автомата automatic device cipher
ш. Діфі-Гелмана Diffie-Hellman cipher
ш. із самосинхронізацією self-synchronizing cipher
ш. перестановки permutation cipher, transposition cipher
ш. підстановки substitution cipher
ш. системи system code
ш. Файстела Feistel cipher
шифрування encryption, crypto-operation, encipherment, (en)ciphering; (кодування) encoding; (ТВ-сигналів) civision; scrambling звз
автономне ш. off-line cryptooperation
блокове ш. block encryption
канальне ш. link encryption
поточне ш. stream encryption
ш. даних data encryption, data encoding, data enciphering, data scrambling
ш. зашифрованих даних superencryption
ш. відкритим ключем public key encryption
ш. ТВ-сигналів TV-signal civision