Знайдено 9 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «object-oriented» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

object-oriented = ['ɒbdʒɛktˌɔ:riɛntɪd] об’єктозорієнто́ваний
concept = ['kɒnsɛpt] поня́ття; конце́пція; іде́я; при́нцип; конце́пт (елемент представлення знань)

• object-oriented ~s
= конце́пції об’єктозорієнто́ваного програмува́ння
database = ['deɪtəbeɪs] ба́за да́них || вно́сити/вне́сти́ інформа́цію до ба́зи да́них

• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана ба́за да́них
extension = [ɪk'stɛnʃn] 1. (процес) розтя́гування/розтя́гнення; видо́вжування/ви́довження; поши́рювання/поши́рення; (величина) ро́зшир, ро́зтяг, ви́довга 2. узага́льнювання/узага́льнення, поши́рювання/поши́рення (на); розши́рювання/розши́рення 3. ексте́нсія 4. об’є́кт ді́ї (відображений у базі знань під час її розширювання) // to specify an ~ задава́ти ро́зшир і́мені

• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́ване розши́рення
feature = ['fi:tʃə] 1. ри́са, особли́вість, власти́вість 2. топографі́чний елеме́нт

• object-oriented ~s
= об’єктозорієнто́вані власти́вості (мови програмування)
language = ['læŋgwɪdʒ] мо́ва; систе́ма си́мволів

• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана мо́ва (програмування)
library = ['laɪbrəri] бібліоте́ка, бібліоте́чний компле́кт

• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана бібліоте́ка
paradigm = ['pærədaɪm] паради́гма

• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана паради́гма
programming = ['prəʊgræmɪŋ] 1. програмува́ння || програмува́льний 2. планува́ння

• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́ване програмува́ння