Знайдено 1 статтю
Шукати «number» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

number = ['nʌmbə] 1. число́ || числови́й 2. но́мер || номерни́й || нумерува́ти/пронумерува́ти, познача́ти/позна́чити но́мером; лічи́ти/полічи́ти, перелі́чувати/перелічи́ти; перерахо́вувати/перерахува́ти (за порядком номерів) 3. (числовий) коефіціє́нт 4. кі́лькість // a fair/great/small ~ (of) доста́тня/вели́ка/мала́ кі́лькість (чогось); quite a ~ (of) чима́ло 5. число́, ви́пуск (журналу)
• ~ of connectivity
= число́ зв’я́зності
• ~ of dimensions
= ви́мірність, кі́лькість ви́мірів (простору тощо)
• ~ of iterations
= число́ ітера́цій
• ~ of solutions of an equation
= число́ ро́зв’язків рівня́ння
• ~ of zeros
= число́ нулі́в
• acceptance ~
= прийня́тне число́
• account ~
= обліко́вий но́мер
• algebraic ~
= алґебри́чне число́
• amicable ~s
= дру́жні чи́сла
• approximate ~
= набли́жене (прибли́зне) число́
• approximation ~
= апроксимаці́йне число́
• arbitrary ~
= дові́льне число́
• assembly ~
= шифр компле́кту
• average ~
= сере́днє число́
• base ~
= осно́ва числово́ї систе́ми
• beginning ~
= початко́ве (пе́рвісне) число́
• bicomplex ~
= біко́мплексне число́
• binary ~
= двійко́ве число́
• binary-coded ~
= двійко́во кодо́ване число́
• binary-coded decimal ~
= двійко́во кодо́ване десятко́ве число́
• binary-decimal ~
= двійко́во-десятко́ве число́
• call ~
= виклика́льний (виклико́вий) пара́мет(е)р (що містить інформацію для звернення до підпрограми)
• cardinal ~
= 1. кі́лькісний числі́вник 2. кардина́льне число́
• characteristic ~
= характеристи́чне число́
• check ~
= контро́льне число́; число́ в контро́льних розря́дах (слова)
• chromatic ~
= хромати́чне число́
• code ~
= ко́довий но́мер
• coded ~
= (за)кодо́ване число́
• colo(u)r ~
= но́мер (код) ко́льору
• combinatorial ~
= комбінато́рне число́
• complex ~
= ко́мплексне число́
• complex conjugate ~
= спря́жене ко́мплексне число́
• composite ~
= скла́дене число́
• compound ~
= скла́дене (по)імено́ване число́ (напр., 1 кг 200 г)
• computable ~
= підрахо́вне число́
• concrete ~
= (по)імено́ване число́
• connection ~
= но́мер з’є́днання
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• decimal ~
= десятко́ве число́
• denominate ~
= (по)імено́ване число́
• device ~
= но́мер при́строю
• directed ~
= відно́сне число́
• distribution ~
= коефіціє́нт розпо́ділу
• double-length ~
= число́ подві́йної довжини́
• double-precision ~
= число́ з подві́йною то́чністю
• dual ~
= дуа́льне число́
• entropy ~
= ентропі́йне число́
• even ~
= па́рне число́
• expression ~
= но́мер ви́разу
• figurate ~
= фігу́рне число́
• fixed-point ~
= число́ з нерухо́мою (фіксо́ваною) ко́мою
• floating-point ~
= число́ з рухо́мою ко́мою
• font ~
= но́мер шри́фту
• fractional ~
= дробо́ве число́
• generation ~
= но́мер ве́рсії
• gnomonic ~
= гномо́нне число́
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́ве число́
• hypercomplex ~
= гіперко́мплексне число́
• hyperinteger ~
= гіперці́ле число́
• hyperperfect ~
= гіпердоскона́ле число́
• hyperreal ~
= гіперді́йсне число́
• ideal ~
= ідеа́льне число́
• identification ~
= ідентифікаці́йний но́мер
• imaginary ~
= уя́вне число́
• imperfect ~
= недоскона́ле число́
• improper ~
= невласти́ве число́; невла́сне число́
• inaccessible ~
= недося́жне число́
• incidence ~
= коефіціє́нт інциде́нтності
• incorrect ~ of parameters
= непра́вильне число́ пара́метрів
• index ~
= (числови́й) і́ндекс
• indexed ~
= проіндексо́ване число́
• inductive ~
= індукти́вне число́
• interrupt ~
= но́мер перерива́ння
• intertwining ~
= алґ. число́ заче́плень
• interval ~
= інтерва́льне число́
• inverse ~
= обе́рнене число́
• irrational ~
= ірраціона́льне число́
• item ~
= но́мер пози́ції; но́мер елеме́нту
• line ~
= но́мер рядка́
• linking ~
= коефіціє́нт зче́плення
• magic ~
= магі́чне число́; систе́мний код (перше слово файлу, що визначає його призначення); логі́чний но́мер
• mixed ~
= змі́шане число́ (з цілою і дробовою частинами)
• multidigited ~
= багаторозря́дне число́
• multiplace ~
= багаторозря́дне число́
• multiple ~
= кра́тне число́
• mutually prime ~s
= взає́мно про́сті́ чи́сла
• natural ~
= натура́льне число́
• negative ~
= від’є́мне число́
• neighbo(u)r ~
= сусі́днє число́
• nonnegative ~
= невід’є́мне число́
• odd ~
= непа́рне число́
• order ~
= поря́дковий но́мер
• ordinal ~
= поря́дкове (трансфіні́тне) число́; ордина́л
• packed decimal ~
= запако́ване десятко́ве число́
• 
p-adic ~ = p-ади́чне число́
• page ~
= но́мер сторі́нки
• palindromic ~
= паліндро́мне число́, паліндро́м
• perfect ~
= доскона́ле число́
• positional ~
= число́ в позиці́йній числові́й систе́мі
• positive ~
= дода́тне число́
• primary ~
= прима́рне число́
• prime ~
= про́сте́ число́
• primitive ~
= приміти́вне число́
• priority ~
= показни́к пріорите́ту, но́мер пріорите́ту
• pseudorandom ~
= псевдовипадко́ве число́
• pure imaginary ~
= чи́сто уя́вне число́
• quantum ~
= ква́нтове число́
• radix ~
= осно́ва числово́ї систе́ми (систе́ми чи́слення)
• random ~
= випадко́ве число́
• rational ~
= раціона́льне число́
• real ~
= ді́йсне число́
• reciprocal ~
= обе́рнене (щодо даного) число́
• record ~
= но́мер за́пису
• reduced ~
= зве́дене число́
• reducible ~
= звідне́ число́
• rejection ~
= крити́чне число́
• relative ~
= відно́сне число́
• round ~
= кру́гле число́
• round-off ~
= заокру́глене число́
• sample ~
= о́бсяг ви́бірки
• scale ~
= масшта́бний мно́жник
• sequence ~
= поря́дковий но́мер
• serial ~
= 1. поря́дковий но́мер 2. реєстраці́йний но́мер 3. заводськи́й (сері́йний) но́мер
• signed ~
= відно́сне (алґебри́чне) число́, число́ зі зна́ком
• spectral ~
= спектра́льне число́
• square ~
= квадра́т ці́лого числа́
• structural ~
= структу́рне число́
• tag ~
= позна́чник (програмового модуля тощо)
• tetrahedral ~
= тетра́едрове (тетраедра́льне) число́
• torsion ~
= коефіціє́нт за́круту
• total ~
= зага́льна кі́лькість
• track ~
= но́мер дорі́жки
• transcendental ~
= трансценде́нтне число́
• transfinite ~
= трансфіні́тне число́
• translation ~
= періо́д (функції)
• transmission ~
= передава́льне число́
• transversal ~
= трансверса́льне число́
• trapezoidal ~
= трапеці́йне число́
• triangular ~
= трику́тне число́
• truncated ~
= утя́те число́ (з відкинутими розрядами)
• unattainable ~
= недося́жне число́
• unit imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• unsigned ~
= число́ без зна́ку
• user ~
= шифр користувача́; ідентифіка́тор користувача́
• version ~
= но́мер ве́рсії
• whole ~
= ці́ле число́
• winding ~
= поря́док криво́ї відно́сно то́чки
• window ~
= но́мер вікна́
• wrapped ~
= псевдонормалізо́ване число́