Знайдено 36 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «novel» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

novel [ˈnɒv(ə)l]
  1. n
    (твір і жанр) рома́н
  2. adj
    1) новаторський, новітній, найсучасніший; безпрецедентний, небувалий; досі невідомий, незнаний
    2) нетрадиційний, незвичайний, своєрідний
    • dime novel — дешевий (бульва́рний) роман
    • graphic novel — комікс
    • saga novel (roman-fleuve) — роман-хроніка
    • Justinian’s Novels (Novellae Constitutiones) — новели Юстиніана (нові конституції) Обговорення статті
novella [nəʊˈvelə, амер. noʊ-] n
    (short novel) нове́ла, оповіда́ння; короткий рома́н, повість Обговорення статті

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

автор ім. ч. author; (про жінку) authoress; (законопроекту, документа) draftsman, draftsmen (pl.); (літературного твору) writer; (музичного твору) composer; (проекту) designer; (пропозиції або резолюції) mover

~ роману author of a novel
бульварн||ий прикм. boulevard, avenue; перен. (розрахований на міщанські вподобання) ~ий журналіст yellow journalist
~ий роман shilling shocker, penny dreadful, dime novel
екранізувати дієсл. to film, to screen
~ роман to make a film version of a novel.
елемент ім. ч. (складова частина цілого) element, component; стат. unit; мн. збірн. (представники певного суспільного середовища) elements; (частка) fraction; (аспект) aspect; розм. character, type; ел. cell

~ новизни (винаходу) novel(ty) aspect
історичн||ий прикм. (що має історичне значення) historic, epoch-making; (історично достовірний) historical

~ий період (роман, фільм) historical period (novel, film)
невипробуваний прикм. (не перевірений) untried, unproved; untested; (непережитий) novel, unknown, inexperienced.
незвичн||ий прикм. unwonted; unusual, unaccustomed (to); (новий) novel
незвіданий прикм. (незнайомий) unknown; (невивчений, недосліджений) unexplored; (непережитий) novel, inexperienced, not experienced before.
нов||ий прикм. new; (незвичайний) novel; (свіжий) fresh; (сучасний) modern

немає нічого ~ого під сонцем nothing new under the sun. ПРИМІТКА: Українському прикметнику новий в англійській мові відповідають new, novel. New вживається стосовно чогось, що раніше не існувало, що створене вперше (антонім – old). Novel вживається стосовно того, що раніше не було відоме, але існувало (антонім – unknown).
побутов||ий прикм. everyday (attr.); referring to the life of a people, taken from life; (використовуваний, про техніку) domestic, household

~ий роман novel of manners
початков||ий прикм. (вихідний) original, initial; (що є першим етапом чогось) primary; (елементарний) elementary; мат. prime; (що знаходиться на початку чогось) initial, first; (відправний) starting, initial; (первісний) primary; (що зароджується) incipient

~і глави/розділи роману the opening chapters of the novel
редакці||я ім. ж. (редагування) editing; (перегляд документа тощо) revision; (керівництво виданням) editorship; (формулювання) wording; (варіант якогось доробку) version; (колектив працівників) (мн.) the editors; (приміщення) editorial office; (колектив працівників) editorial staff

нова ~я роману a new version of a novel
схем||а ім. ж. diagram, chart, (креслення) schedule; (план, проект) plan, outline, scheme, layout; (опис, характеристика чогось загалом) outline, sketch; (трафаретна формула) (stereotyped) pattern, set of symbols; (сукупність елементів і ланцюгів зв’язку) тех., ел., рад. circuit

~а роману plan of a novel

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

approach = [ə'prəʊtʃ] 1. підхі́д, ме́тод; спо́сіб; при́нцип 2. наближа́ння/набли́ження || наближа́тися/набли́зитися до, підхо́дити/підійти́

• novel ~
= нова́торський підхі́д

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

novel 1. нови́й; до́сі невідо́мий, незна́ний; нові́тній, найсуча́сніший 2. нетрадиці́йний, незвича́йний, своєрі́дний
['nɒvl, 'nɑːvl]
approach 1. підхі́д, ме́тод 2. наближа́ння//‌набли́ження || наближа́тися(ся)//‌набли́зити(ся) (to – до) 3. підхі́д, до́ступ (to – до) || доступа́тися//‌доступи́тися

novel ~ = нова́торський підхі́д
theor|y тео́рія

novel ~ = нові́тня тео́рія

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

безві́сний II 1. (незнаний) unknown 2. (досі невідомий) novel
невідо́мий 1. unknown 2. (невивчений) unstudied, unexplored 3. (невизначений) undetermined, indeterminate 4. (непевний) uncertain 5. (незнайомий) strange, unfamiliar □ до́сі ~ novel; напере́д ~ not known beforehand
нетрадиці́йний 1. nontraditional 2. (неузвичаєний) nonconventional, unconventional 3. (досі невідомий) novel 4. (про джерела енергії) nonconventional
нови́й 1. (загальний відповідник) new 2. (недавній, про результат тощо) recent 3. (щойно отриманий) fresh 4. (досі невідомий) novel 5. (сучасний) modern 6. (що не був у користуванні) virgin □ до́сить ~ newish; принципо́во ~ fundamentally [radically, crucially] new
нові́тній 1. (найновіший, найдосконаліший) advanced 2. (новий) (the) latest, new 3. (досі невідомий) novel 4. (сучасний) recent, modern, up-to-date
підхі́д (-хо́ду) 1. (метод) method, approach 2. (формалізм) formalism 3. (концепція, ідеологія) ideology, conception 4. (виконання, конкретний спосіб) treatment, manner, procedure див. тж метод 5. (наближання в просторі) approach 6. (доступ) access; approach 7. (шлях доступу) accessway 8. (до тунелю тощо) adit

нова́торський ~ = novel approach
своєрі́дний 1. peculiar, original, distinctive 2. (досі незнаний) novel 3. (незвичайний) unusual, out of the ordinary 4. (неортодоксальний) unorthodox
тео́р|ія 1. theory □ в ме́жах —ії within the scope of a theory; по́за ме́жами —ії beyond the scope of a theory; розви́нути [розроби́ти, створи́ти] —ію to develop a theory 2. (на відміну від практики) theoretics

нові́тня ~ = novel theory

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

кіно́ (-на́) n cinema, moving-picture theater;
  кіноапара́т (-та) m moving-pictures apparatus (machine);
  кіновиробни́цтво (-ва) n film production;
  кінодра́ма (-ми) f cinema (play);
  кінозірка (-ки) f film star;
  кінорома́н (-ну) m novel adapted for filming;
  кіносеа́нс (-су) m filming a picture, viewing a film;
  кіносцена́рій (-ію) m film scenario;
  кінотеа́тр (-ру) m cinema theater.
новелі́ст (-та) m novelist;
  нове́ля (-лі) [нове́ла (-ли)] f novel, short story.
по́вістка (-ки) f story, short novel.
по́вість (-ти [-ті]) f novel, romance, narration, story.
повістя́р (-ра) m, повістя́рка (-ки) f novelist, story-writer;
  повістя́рство (-ва) n story-telling;
  повістя́рський (-ка, -ке) of story-telling, of novel-writing.
працюва́ти (-цю́ю, -цю́єш) I vi to labor, work:
  працюва́ти на хліб, to work for livelihood (one’s bread);
  працюва́ти над оповіда́нням, to work at a story (short novel).
рома́н (-ну) m Bot. euphorbia, camomile [chamomile];
  рома́н (-на or -ну) novel, romance, love story.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

новий new прк; (недавній) recent прк; (щойно отриманий) fresh прк; (сучасний) modern прк; (передовий) innovative; (досі невідомий) novel прк

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко) Вгору

нови́й = new, novel
• н-ве́ сло́во = new word
• н. сигмати́чний ао́рист = new sigmatic aorist