Знайдено 41 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

cooler [ˈkuːlə, амер. -(ə)r] n
    1) (cool box) портати́вний холодни́к
    2) амер. холодни́к, холоди́льник
    3) прохолоджувальний (алкогольний) напій
    4) (the cooler) розм. в’язниця, ка́мера (у в’язниці), ка́рцер, холо́дна
    5) техн. охоло́дник, охоло́джувач, теплозніма́ч
    6) комп. вентилятор
    • evaporative cooler, swamp cooler, desert cooler, wet air cooler — випаровувальний охоло́дник
    • laptop/notebook cooler, cooler pad, chill mat — охоло́дник ноутбука
    • wine cooler —
    а) портативний холо́дник для вина
    б) (газований) напій з вина та фруктового соку + Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

note-book [ˈnɘʋtbʋk] n зошит, записна книжка; блокнот;
  a loose-leaf ~ блокнот з відривними аркушами.

USAGE: See exercise-book.

enter [ˈentɘ] v

  to ~ smth into one’s note-book записувати щось до записної книжки;
leaf [li:f] n (pl leaves)

  the leaves of a note-book сторінки зошита;
leave3 [li:v] v (past i p. p. left; pres. p. leaving)

  I have left my note-book at home я забув зошит удома;
transcribe [trænˈskraɪb] v (past i p. p. transcribed, pres. p. transcribing)

  to ~ Darwin’s notebook розшифровувати записник Дарвіна;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

блокнот notebook, notepad, writing pad.
закінчувати, закінчити 1. to finish, to end, to complete, to conclude;
2. (навчальний заклад) to graduate (from).

ПРИМІТКА: Українському дієслову закінчувати в англійській мові відповідають to end, to close, to complete, to conclude, to finish, to terminate. To end має відтінок значення припинити щось, незалежно від того, чи його закінчено чи ні, а також завершити, довести до кінця: They decided to end their relations. Вони вирішили припинити свої стосунки. To end the game in a draw закінчити гру внічию. To close означає закінчити, припинити, закрити щось: to close a discussion (an account, a meeting etc) припинити дискусію (закрити рахунок, збори). To complete означає завершити щось: When will the railway be completed? Коли завершиться будівництво залізної дороги? To conclude означає довести до логічного, формального завершення: The meeting concluded at 8 o’clock. Збори закінчилися о 8 годині. The story concludes with the hero’s death. Оповідання закінчується смертю героя. To finish близьке за значенням до to conclude, але перше є книжним словом з офіційно-урочистим забарвленням, а друге ‒ стилістично нейтральним: The term finishes next week. Термін закінчується наступного тижня. To terminate означає покласти край чомусь у часі або просторі: to terminate smb’s contract (a pregnancy) розірвати контракт (перервати вагітність). Українське закінчуватися (за часом) частіше перекладається конструкцією to be over ‒ the lesson was over урок закінчився; the meeting was over збори закінчилися; the war was over війна закінчилася. Українському у мене закінчився зошит відповідає I’ve used up my notebook; у нас закінчився цукор - we have run out of sugar; у нас закінчилося молоко - we have run out of milk; we have run out of bread - у нас закінчився хліб. Оповідання закінчується їхнім поверненням додому передається дієсловом to end: The story ends with their return home. Оповідання закінчується їхнім поверненням додому. How does the book end? Як закінчується книга? Після дієслова to finish інфінітив не вживається, як правило, вживається іменник або герундій: to finish the work закінчити роботу; reading закінчити читання; to finish washing закінчити миття; to finish cleaning.закінчити прибирання. Українському закінчити університет (юридичний факультет) в англійській мові відповідає to graduate from the University (in law), а закінчити школу ‒ to leave school.

закінчуватися 1. to come to an end; to close;
2. тк. недок. (чимсь) to end (in, with), to terminate (in).

ПРИМІТКА: Українське закінчуватися (за часом) частіше перекладається конструкцією to be over ‒ the lesson was over урок закінчився; the meeting was over збори закінчилися; the war was over війна закінчилася. Українському у мене закінчився зошит відповідає I’ve used up my notebook; у нас закінчився цукор - we have run out of sugar; у нас закінчилося молоко ‒ we have run out of milk; we have run out of bread ‒ у нас закінчився хліб. Оповідання закінчується їхнім поверненням додому передається дієсловом to end: The story ends with their return home. Оповідання закінчується їхнім поверненням додому. How does the book end? Як закінчується книга?

записн||ий: ~а книжка, записник notebook, memorandum book.
зошит notebook; (шкільний тж) exercise-book, copybook;
загальний ~ common place book;
нотний ~ music book;
робочий ~ work diary;
~ для малювання drawing-block.
зшиток copybook, notebook.
книжка1 book;
банківська розрахункова ~ passbook;
забірна ~ food-book;
записна ~ notebook, pocketbook;
пенсійна ~ pension card;
розрахункова ~ paybook;
трудова ~ service record;
чекова ~ cheque-book;
~ з малюнками picture-book.
комп’ютер computer;
персональний ~ (ПК) personal computer (PC);
портативний ~ notebook (computer);
користувач ~а computer user;
пам’ять ~а computer memory;
продуктивність ~а computer power;
швидкодія ~а computer speed.
лінійк||а1 1. (лінія) line;
нотні ~и муз. staff, staves;
зошит у ~у lined notebook;
2. (для креслення та ін.) ruler, rule;
масштабна ~а scale;
складальна ~а друк. setting rule.
ноутбук (портативний комп’ютер) portable computer, notebook.
пам’ятн||ий memorable, not to be forgotten; commemorative; memorial;
~ий день field-day, field-night; (святковий, щасливий) red-letter day;
~а записка memorandum (pl. -da);
~а книжка notebook;
~а монета commemorative coin.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

notebook computer = ноутбук {?}
notebook = записник, ноутбук (див. notebook computer) {?}
notebook printer = портативний принтер {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

notebook = ['nəʊtbʊk] 1. записни́к 2. ноутбу́к, ле́гкий портати́вний комп’ю́тер
computer = [kəm'pju:tə] комп’ю́тер, компу́тор; заст. електро́нна обчи́слювальна маши́на

• notebook ~
= кишенько́вий комп’ю́тер, ноутбу́к

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

notebook 1. записни́к, нота́тник; блокно́т; зо́шит 2. ноутбу́к (комп’ютер)
['nəʊtbʊk, 'noʊt-]
• tear-off ~ = відривни́й блокно́т
computer комп’ю́тер [компу́тор]; обчи́слювач; (заст.) електро́нна обчи́слювальна маши́на [ЕОМ] || комп’ю́терний [компу́торний]

notebook ~ = ноутбу́к

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

блокно́т (-а) 1. notebook 2. (без оправи) (note)pad, writing pad
відривни́й ~ = tear-off notebook
блокно́тний notebook тощо див. блокнот
записни́к (-а́) 1. notebook, memo book 2. (зшиток аркушів) notepad 3. (кишенькового формату) pocketbook
зо́шит (-а) notebook
комп’ю́тер (-а) 1. computer, (computing) machine ▪ ви́конаний [вико́нуваний] із використа́нням —а computer-aided, computer-assisted, computer-based; керо́ваний —ом computer-controlled, computer-managed; сприйня́тний для —а computer-readable 2. (сукупність складників) computer system

портати́вний ~ = portable computer; laptop (computer); notebook (computer)
нота́тник (-а) notebook див. тж записник
ноутбу́к (-а) (комп’ютер) notebook

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

бльокно́т [блокно́т] (-та) m note-book; memorandum (book).
зши́ток (-тка) m scribbler, note-book, copy-book, writing-book.
кни́жка (-ки) f book:
  записна́ кни́жка, notebook;
  книжко́вий (-ва, -ве), кни́жний (-на, -не) of books, bookish:
  книжко́вий ри́нок, book-market;
  кни́жна торгі́вля, book trade;
  кни́жник (-ка) m bookman, bibliophile, studious (learned, bookish) person; scribe;
  кни́жницький (-ка, -ке) of a bibliophile, bookish;
  книжчи́на (-ни) f (ironically): wretched (poor) book.
па́м’ятка (-ки) f remembrance, token, keepsake; memorial:
  на па́м’ятку, in memory, in commemoration, in token (e.g., of friendship);
  дава́ти в па́м’ятку, to give for remembrance;
  це йому́ в па́м’ятку, he remembers that very well;
  па́м’ятки́й (-ка́, -ке́) retentive, with a good memory; memorable;
  па́м’ятко́вий (-ва, -ве)* memorial, monumental, in memory:
  па́м’ятко́ва табли́ця, memorial tablet;
  пам’ятко́ве (-вого) n: да́ти пам’ятко́вого, to beat (thrash) one in order to impress on one’s memory;
  пам’ятли́вий (-ва, -ве)*having retentive memory;
  пам’ятни́й (-на́, -не́) = пам’ятли́вий, пам’ятки́й; mindful, remembering; memorable, notable:
  пам’ятни́й на обра́зу, unforgiving, rancorous;
  пам’ятна́ кни́жка, notebook, memorandum book;
  пам’ятне́ (-но́го) n = пам’ятко́ве (-вого): да́ти кому́ пам’ятне́, to cudgel a person (so that he would long remember it);
  па́м’ятник (-ка) m monument;
  пам’яту́щий (-ща, -ще)* = пам’ятли́вий.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

блокнот ім. ч. notebook, notepad, writing pad.
записник ім. ч. notebook, memorandum book.
ноутбук ім. ч. (портативний комп’ютер) portable computer, notebook.
пам’ятн||ий прикм. memorable, not to be forgotten; commemorative; memorial

~а книжка notebook

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

комп’ютер,~а computer

портативний к. portable computer, briefcase computer, handheld computer, laptop (computer), notebook
принтер,~а || пристрій друку printer

портативний п. notebook printer