Знайдено 20 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «nesting» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

nesting [ˈnestɪŋ] n
    1) створення (облаштування) гнізда (кубла); гніздування
    2) вклада́ння, вкла́дення; формува́ння вкла́день
    3) вкла́деність
    • nesting season — сезон гніздування, гніздовий сезон
    • nesting instinct — інстинкт гніздування Обговорення статті

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

гніздування nesting;
час ~ nesting season.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

nesting = ['nɛstɪŋ] 1. вклада́ння/вкла́дення; формува́ння вкла́день 2. вкла́деність 3. вкла́дена структу́ра
• ~ of statements
= вкла́дення опера́торів; вкла́деність опера́торів
hierarchy = ['haɪrɑ:ki] (і)єра́рхія; підпорядкува́ння
• analytical ~
= аналіти́чна (і)єра́рхія
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) (і)єра́рхія
• data ~
= (і)єра́рхія да́них
• exponential ~
= степене́ва (і)єра́рхія
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) (і)єра́рхія
• functional ~
= функці́йна (і)єра́рхія
• inheritance ~
= (і)єра́рхія спадко́вості (успадко́вування)
• nesting ~
= (і)єра́рхія вкла́деності
• object ~
= (і)єра́рхія об’є́ктів
• projective ~
= проєкти́вна (і)єра́рхія
• transfinite ~
= трансфіні́тна (і)єра́рхія
level = ['lɛvl] рі́вень
• ~ of abstraction
= рі́вень абстра́кції
• ~ of accuracy
= сту́пінь то́чності
• ~ of approximation
= сту́пінь апроксима́ції
• ~ of complexity
= рі́вень (сту́пінь) скла́дності
• ~ of confidence
= рі́вень дові́ри, сту́пінь пе́вності (характеристика твердження, що його інтелектуальна система вивела шляхом нестрогих міркувань)
• ~ of rigor
= рі́вень стро́гості
• absolute ~
= абсолю́тний рі́вень
• abstract ~
= абстра́ктний рі́вень
• acceptable ~
= прийня́тний рі́вень
• confidence ~
= рі́вень дові́ри
• critical ~
= стат. крити́чний рі́вень
• current privilege ~
= пото́чний рі́вень привіле́їв (виконуваної програми)
• data ~
= рі́вень да́них
• datum ~
= відліко́вий (ре́перний) рі́вень
• descriptor privilege ~
= рі́вень привіле́їв дескри́птора
• effective privilege ~
= ефекти́вний рі́вень привіле́їв (перева́г)
• enterprise ~
= предме́тний рі́вень
• error ~
= рі́вень по́ми́лки
• graphic ~
= графі́чний рі́вень
• gray ~
= рі́вень яскра́вості (за сірою шкалою)
• hierarchy ~
= рі́вень ієра́рхії
• high ~
= висо́кий рі́вень
• higher ~
= ви́щий рі́вень
• highest ~
= найви́щий рі́вень
• indirection ~
= число́ промі́жних рі́внів
• intensity ~
= сту́пінь інтенси́вності
• logic ~
= рі́вень логі́чного сигна́лу
• logic-0 ~
= рі́вень (логі́чного) нуля́, рі́вень 0, нульови́й рі́вень
• logic-1 ~
= рі́вень (логі́чної) одини́ці, рі́вень 1, одини́цевий рі́вень, одини́чний рі́вень
• logical ~
= логі́чний рі́вень
• logical database ~
= логі́чний рі́вень ба́зи да́них
• low ~
= низьки́й рі́вень
• lower ~
= ни́жчий рі́вень; ни́жній рі́вень
• lowest ~
= найни́жчий рі́вень
• mean ~
= сере́дній рі́вень
• middle ~
= сере́динний рі́вень
• nesting ~
= рі́вень (глибина́) вкла́дення
• noise ~
= рі́вень зава́д; рі́вень (величина́) шу́му
• paper density adjustment ~
= ру́чка допасо́вування товщини́ папе́ру (у принтері)
• paper release ~
= ру́чка вивільня́ння папе́ру
• permissible ~
= прийня́тний рі́вень
• predicted ~
= розрахо́ваний (передба́чений) рі́вень
• priority ~
= рі́вень пріорите́ту
• privilege ~
= рі́вень привіле́їв
• qualitative ~
= я́кісний рі́вень (фактора)
• quantitative ~
= кі́лькісний рі́вень (фактора)
• risk ~
= рі́вень ри́зику
• set ~
= за́даний (встано́влений) рі́вень
• threshold ~
= поро́говий рі́вень
• upper ~
= ве́рхній рі́вень
• user ~
= рі́вень користувача́ (у базах даних)
• virtual ~
= віртуа́льний рі́вень
• zero ~
= нульови́й рі́вень; рі́вень логі́чного нуля́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

nesting (матем.) 1. вклада́ння//вкла́дення 2. вкла́деність (один в один)
['nεstɪŋ]
condition 1. умо́ва; (мн.) обста́вини, умо́ви ■ under [on] the ~ за умо́ви (that – що), якщо́ ви́конано умо́ву (that – що); to impose ~s наклада́ти умо́ви (on, upon – на); to meet [satisfy] the ~s задовольня́ти умо́ви; to specify the ~s визнача́ти [встано́влювати] умо́ви; under these ~s за таки́х умо́в; under certain ~s за пе́вних [де́яких] умо́в; under no ~s за жо́дних умо́в; under otherwise identical ~s за одна́ко́вих і́нших умо́в; under similar ~s за одна́ко́вих умо́в; under such ~s за таки́х обста́вин [умо́в]; under the given ~s за ная́вних умо́в 2. стан || ста́новий 3. (мн.) режи́м 4. відпові́дність (до вимог), задові́льність, кондиці́йність; конди́ція 5. зумо́влювати//зумо́вити, спричиня́ти//спричини́ти 6. обумо́влювати//обумо́вити, ста́вити//поста́вити умо́ви, домовля́тися//домо́витися напере́д 7. пристосо́вувати//пристосува́ти (до умов чи вимог); обробля́ти//оброби́ти (згідно зі встановленими нормами); кондиціюва́ти//скондиціюва́ти
[kən'dɪʃn]
abnormal ~s = анома́льні умо́ви
above-critical ~s = надкрити́чний режи́м
acceptable ~ = прийня́тна умо́ва
accident ~s = аварі́йні умо́ви
additional ~ = додатко́ва умо́ва
additivity ~ = умо́ва адити́вности
adiabatic ~ = умо́ва адіяба́тности
adjoint boundary ~ = спря́жена межова́ [крайова́] умо́ва
admissibility ~ = умо́ва прийня́тности
admissible ~ 1. прийня́тна умо́ва 2. прийня́тний стан
adverse ~s = несприя́тливі умо́ви
ambient ~s = довкі́льні умо́ви
anomalous boundary ~ = анома́льна межова́ умо́ва
applicability ~ = умо́ва застосо́вности
application ~s = умо́ви застосо́вування
ascending-chain ~ = умо́ва обри́ву висхідно́го ланцюжка́
asymptotic ~ = асимптоти́чна умо́ва
atmospheric ~s = атмосфе́рні умо́ви, стан атмосфе́ри
auxiliary ~ = допомі́жна́ [додатко́ва] умо́ва
balanced ~s = симетри́чний [збалансо́ваний] режи́м
ballistic ~s = балісти́чний режи́м
barotropic ~s = баротро́пні умо́ви
Bloch ~ = Бло́хова умо́ва
Bohr ~ = Бо́рова умо́ва
bootstrap ~ = умо́ва бутстра́пу
Born-von Kármán boundary ~ = межова́ умо́ва Бо́рна-(фон‑)Ка́рмана
boundary ~ = межова́ [крайова́] умо́ва, умо́ва на межі́ [краю́]
causality ~ = умо́ва причино́вости
chain ~ = умо́ва обри́ву ланцюжка́
characteristic ~ = характеристи́чна умо́ва
climatic ~s = клімати́чні умо́ви
closure ~ = умо́ва за́мкнення
coherence ~ = умо́ва когере́нтности
commutativity ~ = умо́ва комутува́ння [переста́вности]
compatibility ~ = умо́ва згі́дности
compatible ~s = згі́дні [сумі́сні] умо́ви
completeness ~ = умо́ва повноти́
conformability ~ = умо́ва узгідне́нности [узго́дности] фо́рми (матриць)
conformity ~ = умо́ва конфо́рмности
connectedness ~ = умо́ва зв’я́зности
consistency ~ 1. умо́ва несупере́чности 2. умо́ва розв’я́зности
consistent ~s = несупере́чливі умо́ви
constant-load ~s = режи́м ста́лої наванта́ги
continuity ~ = умо́ва тя́глости [непере́рвности]; умо́ва нерозри́вности
continuous ~s = непере́рвний режи́м
controllable ~s = контрольо́вний [реґульо́вний] режи́м
controlled ~s = контрольо́ваний [реґульо́ваний] режи́м
convergence ~ = умо́ва збі́жности
corner ~ = умо́ва на верши́ни, умо́ва в кутови́х то́чках
covariance ~ = умо́ва коварія́нтности
critical ~ 1. аварі́йний стан 2. (мн.) крити́чний режи́м, крити́чні умо́ви
criticality ~ = умо́ва крити́чности (реактора)
crystal-growth ~s = умо́ви виро́щування криста́лу
degeneracy ~ = умо́ва ви́роджености
degenerate ~ = ви́роджений стан
descending-chain ~ = умо́ва обри́ву спадно́го ланцюжка́
design ~s = розрахунко́ві умо́ви; проє́ктний режи́м
detailed-balance ~ = умо́ва дета́льної рівнова́ги
Dirac quantization ~ = Дира́кова умо́ва
Dirichlet (boundary) ~ (межова́) умо́ва Дирихле́
disabled ~s = неробо́чий стан
dynamic ~s = динамі́чний режи́м
dynamic-boundary ~ = динамі́чна крайова́ умо́ва
ecological ~s = екологі́чні умо́ви
edge ~ = крайова́ умо́ва; умо́ва на кінці́
electroneutrality ~ = умо́ва електронейтра́льности
emergency ~ = аварі́йний стан
entry ~s = початко́ві умо́ви
environmental ~s 1. довкі́льні умо́ви; клімати́чні умо́ви 2. стан довкі́лля
equilibrium ~ 1. умо́ва рівнова́ги 2. (мн.) рівнова́жні умо́ви, стан рівнова́ги, рівнова́жний режи́м
ergodicity ~ = умо́ва ергоди́чности
existence ~ = умо́ва існува́ння
experimental ~s = до́слідні [експеримента́льні] умо́ви, умо́ви до́сліду [експериме́нту]
extended ~ = поши́рена умо́ва (to – на); узага́льнена умо́ва
extreme ~s = екстрема́льні умо́ви
extremum ~ = умо́ва екстре́муму
faulty ~ = неспра́вний стан
favorable ~s = сприя́тливі умо́ви
finiteness ~ = умо́ва скінче́нности; умо́ва фіні́тности
fixed boundary ~ = жорстка́ межова́ умо́ва
flow ~s = характери́стики пото́ку
formal ~ = форма́льна умо́ва
fracture ~s = умо́ви руйнува́ння
fracture-arrest ~s = умо́ви припи́нення руйнува́ння
Fraunhofer ~ = Фра́унгоферова умо́ва
free-surface ~s = умо́ви на ві́льній пове́рхні
frequency ~ (км) пра́вило часто́т (Бора)
full-load ~s = режи́м по́вної наванта́ги
gauge ~ = калібрува́льна умо́ва, умо́ва калібрува́ння
general ~ = зага́льна умо́ва
generalized ~ = узага́льнена умо́ва
geometrical ~ = геометри́чна умо́ва
global ~ = глоба́льна умо́ва
growth ~s = умо́ви виро́щування (кристалу)
Gupta-Bleuder ~ = умо́ва Ґу́пти-Бло́йдера
Hölder ~ = Ге́льдерова умо́ва
homogeneity ~ = умо́ва однорі́дности
homomorphism ~ = умо́ва гомоморфі́зму
hostile ~s = несприя́тливі умо́ви (довкільні)
imposed ~ = накла́дена умо́ва
incidence ~ = умо́ва інциде́нтности
incompressibility ~ = умо́ва нести́сности
initial ~ = початко́ва умо́ва
injection ~s = режи́м інже́кції (у пришвидшувачі)
in-pile ~s = внутрішньореа́кторні умо́ви, умо́ви всере́дині (ядерного) реа́ктора
instantaneous ~ = миттє́ва умо́ва
integrability ~ = умо́ва інтеґро́вности
integrality ~ = умо́ва цілочи́словости
integrity ~ = умо́ва ці́лости; умо́ва нерозі́рваности
invariance ~ = умо́ва інварія́нтности
ionospheric ~s = стан йоносфе́ри
isomorphism ~ = умо́ва ізоморфі́зму
isotropy ~ = умо́ва ізотропі́ї
joining ~ = умо́ва зшива́ння (розв’язків)
jump ~ = умо́ва стрибка́
kinematic ~ = кінемати́чна умо́ва
kinematic boundary ~ = кінемати́чна межова́ умо́ва
Kolmogorov ~ = умо́ва Колмого́рова
Kutta-Joukowski ~ = умо́ва Ку́ти-Жуко́вського
lab(oratory) ~s лаборато́рні умо́ви ■ in/under laboratory ~s = за лаборато́рних умо́в
laminar-flow ~s = ламіна́рний режи́м
Laue ~ = умо́ва Ля́уе
limit ~ = грани́чна умо́ва
limiting ~ = обме́жувальна умо́ва
Lipschitz ~ = Лі́пшицова умо́ва
load ~s = наванта́жений режи́м
loading ~s = умо́ви наванта́жування
local ~ = лока́льна умо́ва
local boundary ~ = лока́льна межова́ умо́ва
localization ~ = умо́ва локаліза́ції
low-light-level ~s = умо́ви пога́ної осві́тлености
manageable ~s = контрольо́вний [реґульо́вний] режи́м
managed ~s = контрольо́ваний [реґульо́ваний] режи́м
mandatory ~ = обов’язко́ва умо́ва (офіційна)
Marshak boundary ~ = Ма́ршакова межова́ умо́ва
matching ~ = умо́ва зшива́ння (розв’язків)
mathematical ~ = математи́чна умо́ва
maximality ~ = умо́ва максима́льности
maximum ~ = умо́ва ма́ксимуму
maximum-or-minimum ~ = умо́ва максима́льности чи мініма́льности (for a partially ordered set – для частково впорядкованої множини)
meteorological ~s = метеорологі́чні [пого́дні] умо́ви, метеоумо́ви
minimality ~ = умо́ва мініма́льности
minimum ~ = умо́ва мі́німуму
moving-boundary ~ 1. умо́ва на рухо́мій межі́ 2. умо́ва (за наявности) рухо́мої межі́
natural ~s = приро́дні умо́ви
natural boundary ~ = приро́дна крайова́ умо́ва
necessary ~ = неодмі́нна [потрі́бна, необхі́дна] умо́ва
necessary and sufficient ~ = неодмі́нна [потрі́бна, необхі́дна] і доста́тня умо́ва
necessary but not sufficient ~ = неодмі́нна [потрі́бна, необхі́дна], але́ недоста́тня умо́ва
nesting ~ = умо́ва вклада́ння
Neumann boundary ~ = Но́йманова межова́ умо́ва
neutrality ~ = умо́ва нейтра́льности
no-load ~s = ненаванта́жений режи́м
nominal ~s = номіна́льний режи́м
nondegenerate ~ = неви́роджений стан
nonequilibrium ~s = нерівнова́жні умо́ви; нерівнова́жний режи́м
nonlocal boundary ~ = нелока́льна межова́ умо́ва
normal ~ = норма́льні умо́ви; норма́льний режи́м
normalization ~ = умо́ва нормува́ння, нормува́льна умо́ва
no-slip (boundary) ~ = безко́взова (межова́) умо́ва
observation ~s = умо́ви спостеріга́ння
off-design ~s = нерозрахунко́ві умо́ви; непроє́ктний режи́м
off-peak ~s = позапі́ковий режи́м
operating ~ 1. робо́чий стан 2. (мн.) див. operational ~s
operational ~s = робо́чі [експлуатаці́йні] умо́ви; робо́чий [експлуатаці́йний] режи́м
optimal ~s = оптима́льні умо́ви, оптима́льний режи́м
optimum ~ 1. умо́ва о́птимуму 2. (мн.) оптима́льний режи́м
orthogonality ~ = умо́ва ортогона́льности
orthonormality ~ = умо́ва ортонормо́ваности
out-of-balance ~s = несиметри́чний [розбалансо́ваний] режи́м
overload ~ = наднаванта́жений режи́м, режи́м наднаванта́ги
oxidizing ~s = умо́ви оки́снювання
peak ~s = пі́ковий режи́м
peak-load ~ = режи́м максима́льної наванта́ги
periodic boundary ~ = періоди́чна межова́ умо́ва
periodicity ~ = умо́ва періоди́чности
permanent ~ = пості́йна умо́ва
Petzval ~ = Пе́тцвалева умо́ва
phase-matching ~ = умо́ва фа́зового синхроні́зму
phase-stability ~s = режи́м автофазува́ння (у пришвидшувачі)
physical ~ = фізи́чна умо́ва
plasticity ~ = умо́ва пласти́чности
positivity ~ = умо́ва дода́тности
processing ~s = умо́ви [режи́м] обробля́ння
pulse ~s = і́мпульсний режи́м
quantization ~ = умо́ва квантува́ння
quantum ~s = постула́ти ква́нтової меха́ніки (Борові)
quasi-equilibrium ~s 1. квазирівнова́жні умо́ви 2. квазирівнова́жний режи́м
quenched ~ = загарто́ваний стан
radiation ~s = радіяці́йні умо́ви
rated ~s = номіна́льний режи́м
rated atmospheric temperature ~s = розрахунко́ві атмосфе́рні температу́рні умо́ви [РАТУ]
reactor ~ = стан реа́ктора (ядерного)
ready ~ = стан гото́вности
reasonable ~ = розу́мна [прийня́тна] умо́ва
reciprocity ~ = умо́ва взає́мности
reference ~s = станда́ртні умо́ви див. тж standard ~s
regularity ~ = умо́ва реґуля́рности
regulated ~ = зареґламенто́вана умо́ва
reset ~ = передпу́сковий режи́м
resonance ~ = умо́ва резона́нсу; (мн.) резона́нсні умо́ви
restrictive ~ = обме́жувальна умо́ва
rigid ~ = жорстка́ умо́ва
rigorous ~ = стро́га умо́ва
room ~s = довкі́льні умо́ви (у приміщенні)
running ~s = робо́чі [експлуатаці́йні] умо́ви; робо́чий [експлуатаці́йний] режи́м
safety ~s = умо́ви безпе́ки
safe working ~s = умо́ви безпе́чної пра́ці
Sakharov ~s = умо́ви Са́харова
saturation ~ = умо́ва наси́чености
seeing ~s = умо́ви (астрономі́чної) ви́дности
service ~s = експлуатаці́йні умо́ви; експлуатаці́йний режи́м
severe ~s = тяжкі́ [несприя́тливі] умо́ви
short-circuit ~s = режи́м коро́ткого за́мкнення
shutdown ~s = неробо́чий стан (ядерного реактора)
simulated ~s = змодельо́вані умо́ви
soft boundary ~ = м’яка́ межова́ умо́ва
solvability ~ = умо́ва розв’я́зности
specified ~ 1. ви́значена [напере́д за́дана] умо́ва 2. (техн.) зареґламенто́вана умо́ва
stability ~ 1. умо́ва сті́йкости 2. умо́ва стабі́льности
stabilization ~ = умо́ва стабіліза́ції
stable ~ 1. стійки́й стан 2. (мн.) стаціона́рний [уста́лений, стійки́й] режи́м
standard ~s = станда́ртні умо́ви, станда́ртний режи́м 1. температура 0 °C, тиск 101325 Па (1 атм) 2. температура 60 °F (15 5/9 °C), тиск 101591.6 ГПа 3. температура 20 °C, тиск 101325 Па (1 атм)
standard ballistic ~s = станда́ртний балісти́чний режи́м
standby ~ = резе́рвний стан; режи́м чергува́ння [чека́ння]
start(ing) ~s = початко́ві умо́ви; пускови́й режи́м
static ~s = стати́чний режи́м
statically-stable equilibrium ~ = умо́ва стати́чно стійко́ї рівнова́ги
steady-state ~s = уста́лений [стаціона́рний] режи́м
storage ~s = умо́ви зберіга́ння
strain-compatibility ~ = умо́ва згі́дности деформа́цій
strict ~ = стро́га умо́ва
stringent ~ = стро́га умо́ва
strong-causality ~ = умо́ва мікропричино́вости
strong continuity ~ = умо́ва си́льної непере́рвности
strongly nonequilibrium ~s = сильнонерівнова́жні умо́ви; сильнонерівнова́жний режи́м
subcritical ~s = надкрити́чний режи́м
sufficient ~ = доста́тня умо́ва
supercritical ~s = надкрити́чний режи́м
superhardened ~ = надзагарто́ваність, надзагарто́ваний стан
superheated ~ = перегрі́тий стан
surface ~ = стан пове́рхні
symmetry ~ = умо́ва симе́трії
synchronism ~ = умо́ва синхро́нности [синхроні́зму]
technological ~ = технологі́чний фа́ктор
temperature ~s = температу́рний режи́м
test ~s = умо́ви [режи́м] випро́бування
thermal ~s = температу́рний режи́м, те́рміка
thermal-equilibrium ~s = умо́ви теплово́ї рівнова́ги
three-point ~ = умо́ва трьох то́чок
threshold ~ = поро́гова умо́ва
transient ~s 1. перехі́дни́й режи́м 2. неуста́лений [нестаціона́рний] режи́м
transversality ~ = умо́ва попере́чности [трансверса́льности]
turbulent ~s = турбуле́нтний режи́м
unbalanced ~s = несиметри́чний [незбалансо́ваний] режи́м
unfavorable ~s = несприя́тливі умо́ви
uniformity ~ = умо́ва однорі́дности; умо́ва рівномі́рности
uniqueness ~ = умо́ва єди́ности
unitarity ~ = умо́ва уніта́рности
unsafe ~ = небезпе́чний стан
unstable ~ 1. нестійки́й стан 2. (мн.) нестійки́й режи́м
unsteady(‑state) ~s = неуста́лений [нестаціона́рний] режи́м
validity ~ = умо́ва прида́тности
visibility ~s = умо́ви ви́дности
wait ~ = стан чека́ння, очі́кувальний стан
weather ~s = метеоумо́ви, метеорологі́чні [пого́дні] умо́ви
working ~s 1. робо́чий [експлуатаці́йний] режи́м 2. умо́ви пра́ці
worst-case ~s = найгі́рші [найнесприя́тливіші] умо́ви
zero ~ (комп.) стан (логі́чного) нуля́
hierarchy (і)єра́рхія || (і)єрархі́йний
['haɪrɑːki, -rɑːrki]
~ of categories = єра́рхія катего́рій
~ of equations = єра́рхія рівня́нь
~ of nonlinear equations = єра́рхія неліні́йних рівня́нь
~ of scales = єра́рхія масшта́бів
~ of sets = єра́рхія множи́н
~ of structures = єра́рхія структу́р, структу́рна ієра́рхія
~ of symmetry = єра́рхія симе́трії
analytical ~ = аналіти́чна єра́рхія
BBGKY ~ (Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon) єра́рхія рівня́нь ББҐКІ (Боголюбова-Борна-Ґрина-Кірквуда-Івона)
calibration ~ = єра́рхія етало́нів
functional ~ = функці́йна єра́рхія
gauge ~ = калібрува́льна єра́рхія
inheritance ~ = єра́рхія успадко́вування
nesting ~ = єра́рхія вкла́дености
operator ~ = (комп.) єра́рхія опера́торів
storage ~ = єра́рхія па́м’яті
level 1. рі́вень || рі́вневий ■ at a ~ на рі́вні; at the same ~ на то́му са́мому рі́вні; on a ~ with на одно́му рі́вні з; out of ~ не на (то́му са́мому) рі́вні 2. сту́пінь; щабе́ль 3. рі́вень (прилад); ґрунтва́га, ватерпа́с 4. нівелі́р, спадомі́р || нівелюва́ти//знівелюва́ти ■ to set up a ~ встано́влювати//встанови́ти нівелі́р(а) 5. я́рус (хмар) 6. рі́вний; рівномі́рний; одна́ко́вий || зрі́внювати//зрівня́ти, зарі́внювати//зарівня́ти; вирі́внювати//ви́рівняти ■ to ~ down опуска́ти//опусти́ти; ни́жчати//пони́жчати; зни́жувати//зни́зити (до певного рівня); to ~ off зво́дити//зве́сти до одно́го рі́вня, вирі́внювати//ви́рівняти, нарі́внювати//нарівня́ти; to ~ out розрі́внювати//розрівня́ти (на поверхні); to ~ up підійма́ти//під(ій)ня́ти, підви́щувати//підви́щити; ви́щати//пови́щати (до певного рівня) 7. (про забарвлення) рівномі́рний, односта́йний
['lεvl]
~ of abstraction = рі́вень [сту́пінь] абстра́кції
~ of a factor = (стат) сту́пінь впли́ву чи́нника [фа́ктора]
~ of quality = рі́вень я́кости
~ of saturation = (гф) рі́вень підзе́мних [ґрунтови́х] вод
above-threshold ~ = надпоро́говий рі́вень
acceptable ~ = прийня́тний рі́вень; допуско́вий рі́вень
acceptor ~ = акце́пторний рі́вень
activity ~ = рі́вень (радіо)акти́вности; (розм) рі́вень радія́ції
adaptation ~ = сві́тність [яскра́вість] фо́ну
adjacent ~ = сусі́дній рі́вень
allowed ~ = дозво́лений рі́вень
ambient noise ~ = рі́вень довкі́льного шу́му
amplitude ~ = рі́вень сигна́лу
atomic energy ~ = рі́вень ене́ргії а́тома
attachment ~ = (тт) прилипни́й рі́вень
average ~ = сере́дній рі́вень
background ~ = фо́новий рі́вень
below-threshold ~ = підпоро́говий рі́вень
bottom ~ = ни́жній [найни́жчий] рі́вень
bound ~ = зв’я́заний рі́вень
brightness ~ = сві́тність [яскра́вість] фо́ну
broadened ~ = розши́рений рі́вень
carrier ~ = рі́вень частоти́-носія́
close ~ = близьки́й рі́вень
cloud ~ = я́рус хмар
combination ~ = комбінаці́йний рі́вень
compound-nucleus ~ = рі́вень компа́унд-ядра́
confidence ~ = дові́рчий [наді́йний] рі́вень, межа́ вірогі́дности
contamination ~ = рі́вень [сту́пінь] (радіоактивного) забру́днення
critical ~ = крити́чний рі́вень
cutoff ~ = ві́дтино́вий рі́вень, рі́вень відтина́ння
datum ~ = відліко́вий [ре́перний] рі́вень; нуль висоти́; ба́за
deep ~ = глибо́кий рі́вень
degenerate ~ = ви́роджений рі́вень
discrete ~ = рі́вень дискре́тного спе́ктру
displaced ~ = змі́щений рі́вень
distant ~ = відда́лений рі́вень
donor ~ = до́норний рі́вень
doublet ~ = дубле́тний рі́вень
electron (energy) ~ = рі́вень ене́ргії електро́на
energy ~ = рі́вень ене́ргії, енергети́чний рі́вень
entry ~ = початко́вий рі́вень
equally spaced ~s = рівновідда́лені рі́вні
equilibrium ~ = рівнова́жний рі́вень
excitation ~ = рі́вень збу́дження
excited ~ = збу́джений рі́вень
exciton ~ = ексито́нний рі́вень
extrinsic ~ = невласти́вий [невла́сний] рі́вень
eye ~ рі́вень оче́й ■ at eye ~ = на рі́вні оче́й
Fermi ~ = рі́вень Фе́рмі, фе́рмі-рі́вень
filled ~ = запо́внений рі́вень
final ~ = кінце́вий рі́вень
fluctuation ~ = рі́вень флюктуа́цій
forbidden ~ = заборо́нений [недозво́лений] рі́вень
free-particle (energy) ~ = рі́вень ене́ргії ві́льної части́нки
geodetic ~ = геодези́чний рі́вень (на карті)
ground ~ = 1. рі́вень землі́ 2. (км) основни́й (енергети́чний) рі́вень
ground-water ~ = рі́вень ґрунтови́х вод
high ~ = висо́кий рі́вень
higher ~ = ви́щий [бі́льш висо́кий] рі́вень (than – ніж)
highest ~ = найви́щий рі́вень
highly excited ~ = си́льнозбу́джений рі́вень
hum ~ = фо́новий рі́вень шу́му
impurity ~ = домішко́вий рі́вень
impurity-free ~ = бездо́мішковий рі́вень
imperfection ~ = дефе́ктовий рі́вень (пов’язаний з наявністю дефекту)
incline ~ = кліно́мет(е)р, кутомі́р
initial ~ = початко́вий рі́вень
input ~ = входо́вий рі́вень, рі́вень входо́вого сигна́лу
intensity ~ = рі́вень інтенси́вности
intermediate ~ = промі́жни́й рі́вень
interference ~ = рі́вень зава́д
intrinsic ~ = власти́вий [вла́сний] рі́вень
isomeric ~ = ізоме́рний рі́вень
inverse ~ = інве́рсний рі́вень
Landau ~ = рі́вень Ланда́у
local ~ = лока́льний рі́вень
loudness ~ = рі́вень гу́чности
low ~ = низьки́й рі́вень
lower ~ = 1. ни́жній рі́вень 2. ни́жчий рі́вень (than – ніж)
lowermost ~ = найни́жчий рі́вень
lowest ~ = найни́жчий рі́вень
magnetic surface ~ = магне́тний поверхне́вий рі́вень
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий рі́вень
maximum ~ = максима́льний рі́вень
maximum permissible ~ = максима́льний [грани́чний] допуско́вий рі́вень
medium ~ = сере́дній рі́вень (між високим і низьким)
metastable ~ = метастабі́льний рі́вень
middle ~ = сере́динний рі́вень
minimum ~ = мініма́льний рі́вень
molecular (energy) ~ = моле́кульний (енергети́чний) рі́вень, рі́вень ене́ргії моле́кули
multiplet ~ = мультипле́тний рі́вень
nesting ~ = рі́вень [глибина́] вкла́дености
n-fold degenerate ~ = n-кра́тно ви́роджений рі́вень
noise ~ = рі́вень шу́му
nondegenerate ~ = неви́роджений рі́вень
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний рі́вень
nonstationary ~ = нестаціона́рний рі́вень
nuclear (energy) ~ = ядро́вий рі́вень (ене́ргії), рі́вень ене́ргії ядра́
nucleon (energy) ~ = нукло́нний рі́вень (ене́ргії), рі́вень ене́ргії нукло́на
occupied ~ = за́йнятий [запо́внений] рі́вень
one-particle ~ = одночасти́нко́вий рі́вень
output ~ = виходо́вий рі́вень, рі́вень виходо́вого сигна́лу
partially occupied ~ = частко́во запо́внений рі́вень
particle energy ~ = рі́вень ене́ргії части́нки
peak ~ = максима́льний рі́вень
pendulum ~ = ватерпа́с
perceived noise ~ = спри́йманий рі́вень шу́му
percolation ~ = (тт) рі́вень протіка́ння
permissible ~ = допуско́вий рі́вень
perturbed ~ = збу́рений рі́вень
phonon ~ = фоно́нний рі́вень
pollution ~ = рі́вень [сту́пінь] (нерадіоактивного) забру́днення
power ~ = рі́вень поту́жности
protection ~ = рі́вень [сту́пінь] за́хисту
pumping ~ = рі́вень нагніта́ння
quasi-degenerate ~ = квазиви́роджений рі́вень
quasi-discrete ~ = рі́вень квазидискре́тного спе́ктру
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рний рі́вень
recombination ~ = (тт) рекомбінаці́йний рі́вень
recording ~ = рі́вень за́пису
reference ~ = відліко́вий [контро́льний, ре́перний] рі́вень
reliability ~ = рі́вень наді́йности
resolved ~ = вирізнений рі́вень
resonance ~ = резона́нсний рі́вень
rotational ~ = оберто́вий рі́вень
sea ~ рі́вень мо́ря ■ above sea ~ = над рі́внем мо́ря
sensation ~ = надпоро́говий рі́вень (щодо сприйняття звуку, світла тощо)
shallow ~ = мілки́й [неглибо́кий] рі́вень
Shockley ~ = рі́вень Шо́клі
significance ~ = (стат) рі́вень значу́щости
simple ~ = рі́вень, ватерпа́с
single ~ = поодино́кий рі́вень
sound ~ = (США) сере́дній рі́вень звуково́го ти́ску
sound-band pressure ~ = рі́вень звуково́го ти́ску в (за́даній) сму́зі часто́т
sound-power ~ = рі́вень поту́жности зву́ку
sound-pressure ~ [SPL] = рі́вень звуково́го ти́ску
spin ~ = спі́новий рі́вень
spirit ~ = спиртови́й рі́вень (прилад)
split ~ = розще́плений рі́вень
stationary ~ = стаціона́рний рі́вень
subzero ~ = мінусо́вий [ни́жчий від нуля́] рі́вень
surface ~ = 1. рі́вень пове́рхні 2. поверхне́вий рі́вень (енергетичний)
surveyor’s ~ = нівелі́р
Tamm ~ = Та́мів рі́вень
thermal ~ = теплови́й рі́вень
threshold ~ = поро́говий рі́вень
tolerance ~ = допуско́вий рі́вень
top ~ = ве́рхній [найви́щий] рі́вень
trapping ~ = пастко́вий рі́вень
triplet ~ = трипле́тний рі́вень
turbulence ~ = сту́пінь [рі́вень] турбуле́нтности
ultimate ~ = грани́чний (максимальний можливий) рі́вень
unbound ~ = незв’я́заний рі́вень
unexcited ~ = незбу́джений рі́вень
unfilled ~ = незапо́внений рі́вень
unoccupied ~ = неза́йнятий [незапо́внений, ві́льний] рі́вень
unperturbed ~ = незбу́рений рі́вень
unresolved ~ = невирізнений рі́вень
unsplit ~ = нерозще́плений рі́вень
upper ~ = ве́рхній рі́вень
uppermost ~ = найви́щий рі́вень
vibrational ~ = коливни́й рі́вень
virtual ~ = віртуа́льний рі́вень
voltage ~ = рі́вень напру́ги
water ~ = рі́вень води́
yrast ~ = іра́стовий рі́вень
zero ~ = нульови́й рі́вень
zero reference ~ = умо́вний нульови́й рі́вень

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

вклада́ння//вкла́дення 1. embedding [imbedding] 2. (один в один) nesting 3. (занурювання) immersion 4. (ін’єкція) injection 5. (вкраплювання, вводження) inclusion, insertion (у – in) 6. (у конверт, футляр тощо) enclosing
вкла́деність 1. (матем.) embeddedness 2. (один в один) nesting
глибин|а́ 1. (кількісна характеристика) depth ▪ на —і́ z at depth z; мі́ряти —у́ to measure the depth; (зондувати) to sound the depth 2. (глибокість) deepness 3. (ступінь) degree 4. (кольору) intensity 5. (знань тощо) profundity
~ виліта́ння (части́нок) = (particle) escape depth
~ вкла́дености = nesting level
~ втиска́ння = depression depth, depth of depression
~ га́рту = hardness penetration
~ ґофро́ваности магне́тного по́ля = depth of magnetic-field ripple
~ ґо́фру = corrugation depth, depth of corrugation
~ депре́сії = depression depth, depth of depression
~ деталіза́ції = (комп.) granulation
Джо́зефсонова ~ прони́кнення = Josephson penetration depth
~ дифу́зії = diffusion depth
~ зану́рення = immersion depth
~ запа́дини = depth of depression
~ модуля́ції = modulation factor, modulation depth; (максимальна можлива) modulation capability
~ на́дрі́зу = notch depth
опти́чна ~ = optical depth
позі́рна ~ = apparent depth
~ покри́хчення = embrittlement penetration
~ потенція́льної я́ми = див. ~ потенціялу
~ потенція́лу = potential (well) depth, depth parameter
~ прони́кнення = penetration depth, depth of penetration
~ про́філю = depth of profile
~ рі́зкости = (опт.) depth of field, depth of focus, depth of definition
~ скін-ша́ру = skin thickness
~ тра́влення = див. ~ щавлення
~ трі́щини = crack depth
~ ша́ру = depth [thickness] of a layer
~ ща́влення = etch depth
єра́рхія hierarchy
аналіти́чна ~ = analytical hierarchy
ББҐКІ ~ = див. ~ рівня́нь ББҐКІ
~ вкла́дености = nesting hierarchy
~ етало́нів = calibration hierarchy; echelon
калібрува́льна ~ = gauge hierarchy
~ катего́рій = hierarchy of categories
~ керува́ння = hierarchical control, control hierarchy
~ масшта́бів = hierarchy of scales
~ множи́н = hierarchy of sets
~ неліні́йних рівня́нь = hierarchy of nonlinear equations
~ опера́торів = (комп.) operator hierarchy
~ па́м’яті = storage hierarchy
~ рівня́нь = hierarchy of equations
~ рівня́нь ББҐКІ = [Боголюбова-Борна-Ґрина-Кірквуда-Івона] BBGKY equations, BBGKY [Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon] hierarchy
~ симе́трії = hierarchy of symmetry
~ структу́р = hierarchy of structures
структу́рна ~ = hierarchy of structures
функці́йна ~ = functional hierarchy
~ успадко́вування = inheritance hierarchy
рі́в|ень (-вня) 1. level ▪ на —ні at a level; на одно́му —ні on one level; (з) on a level (with), on the same level (as); (врівень) flush (with); на —ні оче́й at eye level; на то́му са́мому —ні at the same level; не на (то́му са́мому) —ні out of level; зво́дити до одно́го —ня to level off; зайня́ти ~ to occupy a level; запо́внити ~ to fill a level 2. (ярус) tier 3. (ступінь) degree 4. (темп) rate 5. (прилад) (simple) level
~ абстра́кції = level of abstraction
~ акти́вности = (яф) activity level
акце́пторний ~ = acceptor level
а́томний ~ = atomic (energy) level
багаточасти́нко́вий ~ = many-particle level
бездо́мішковий ~ = impurity-free level
близьки́й ~ = close level
ве́рхній ~ = (із двох) upper level; (найвищий) (the) uppermost [top] level
ви́різнений ~ = resolved level
ви́роджений ~ = degenerate level; (n-разово) n-fold degenerate level
висо́кий ~ 1. high level ▪ висо́кого —ня = high-level 2. (розвитку тощо) advanced level
високорозташо́ваний ~ = див. високий ~
~ виходо́вого сигна́лу = output level
ви́щий ~ = higher level (ніж – than)
відда́лений ~ = distant level
відліко́вий ~ = 1. datum (level), reference level 2. (нуль висоти над рівнем моря) sea-level datum
відтино́вий ~ = cutoff level
~ відтина́ння = див. відтиновий ~
ві́льний ~ = (енергії) free energy level; (незайнятий) unoccupied level
віртуа́льний ~ = virtual level
~ вкла́дености = nesting level
вла́сний ~ = intrinsic level
власти́вий ~ = intrinsic level
~ води́ = water level
~ входо́вого сигна́лу = input level
геодези́чний ~ = 1. (на карті) geodetic level 2. (прилад) (simple) level
глибо́кий ~ = deep level
грани́чний ~ = (максимальний можливий) ultimate level
грани́чний допуско́вий ~ = maximum permissible level
~ гу́чности = loudness level
~ ґрунто́вих вод = ground-water level, water table, level of saturation
дефе́ктовий ~ = (пов’язаний з наявністю дефекту) imperfection level
дискретний ~ = discrete level
~ дискре́тного спе́ктру = discrete level
дові́рчий ~ = confidence level
~ довкі́льного шу́му = ambient noise level
дозво́лений ~ = (км) allowed level
домішко́вий ~ = impurity level
до́норний ~ = donor level
допуско́вий ~ = tolerance [permissible] level; (граничний) maximum permissible level; (прийнятний) acceptable level
дубле́тний ~ = doublet level
ексито́нний ~ = exciton level
~ електри́чного сигна́лу = electric signal strength
електро́нний ~ = (енергії) electron (energy) level
енергети́чний ~ = див. ~ енергії
~ ене́ргії = energy level; (атома) atomic energy level; (вільної частинки) free-particle (energy) level; (електрона) electron (energy) level; (молекули) molecule [molecular] energy level; (основний) ground level; (частинки) particle energy level; (ядра) nucleus [nuclear] energy level
заборо́нений ~ = (км) forbidden level
~ забру́днення = (нерадіоактивного) pollution level; (радіоактивного) contamination level
~ зава́д = interference level див. тж ~ шуму
за́йнятий ~ = occupied level
~ за́пису = recording level
запо́внений ~ = filled [occupied] level
~ за́хисту = protection level
збу́джений ~ = excited level; (сильно) highly-excited level
~ збу́дження = excitation level
збу́рений ~ = perturbed level
~ звуково́го ти́ску = sound-pressure level [SPL]; (середній, США) sound level; (у заданій смузі частот) sound-band pressure level
зв’я́заний ~ = bound level
~ землі́ ground level ▪ на —ні землі́ = at ground level
змі́щений ~ = displaced level
~ значу́щости = (стат.) significance level
зсу́нений ~ = displaced level
ізоме́рний ~ = isomeric level
інве́рсний ~ = inverse level
~ інтенси́вности = intensity level
іра́стовий ~ = yrast level
квазиви́роджений ~ = quasi-degenerate level
~ квазидискре́тного спе́ктру = quasi-discrete level
квазистаціона́рний ~ = quasi-stationary level
кінце́вий ~ = final level
коливни́й ~ = vibrational level
комбінаці́йний ~ = combination level
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus level
контро́льний ~ = reference level; (шуму) reference noise (level)
n-кра́тно ви́роджений ~ = n-fold degenerate level
крити́чний ~ = critical level
~ Ланда́у = Landau level
лока́льний ~ = local level
магне́тний поверхне́вий ~ = magnetic surface level
максима́льний ~ = maximum level; (сигналу тощо) peak level
максима́льний допуско́вий ~ = maximum permissible level
максима́льний можли́вий ~ = ultimate level, ceiling
метастабі́льний ~ = metastable level
мілки́й ~ = shallow level
мініма́льний ~ = minimum level; floor
мінусо́вий ~ = subzero level
моле́кульний (енергети́чний) ~ = molecular energy level
~ мо́ря sea level ▪ на —ні мо́ря at sea level; над —нем мо́ря = above sea level
мультипле́тний ~ = multiplet level
~ нагніта́ння = pumping level
наді́йний ~ = (стат.) confidence level
~ наді́йности = (техн.) reliability level
надпоро́говий ~ = above-threshold level; (щодо сприйняття звуку, світла тощо) sensation level
найви́щий ~ = (the) highest level; (the) uppermost [top] level; (верхня межа) ceiling
найви́щий ~ припли́ву = high tide
найни́жчий ~ = (the) lowest level; (the) lowermost [bottom] level; (нижня межа) floor
найни́жчий ~ відпли́ву = low tide
~ напру́ги = voltage level
науко́во-техні́чний ~ = (сучасний) state of the art
неви́різнений ~ = unresolved level
неви́роджений ~ = nondegenerate level
невла́сний ~ = extrinsic level
невласти́вий ~ = extrinsic level
неглибо́кий ~ = shallow level
неза́йнятий ~ = unoccupied level
незапо́внений ~ = unfilled [unoccupied] level
незбу́джений ~ = unexcited level
незбу́рений ~ = unperturbed level
незв’я́заний ~ = unbound level
недозво́лений ~ = forbidden level
~ нерадіоакти́вного забру́днення = pollution level
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium level
нерозще́плений ~ = unsplit level
нестаціона́рний ~ = nonstationary level
ни́жній ~ = (із двох) lower level (ніж – than); (найнижчий) (the) lowermost [bottom] level
ни́жчий ~ = lower level (ніж – than); (від нуля) subzero level
низьки́й ~ low level ▪ низько́го —ня = low-level
низькорозташо́ваний ~ = див. низький ~
нукло́нний ~ = nucleon (energy) level
нульови́й ~ = zero level; (енергії) zero energy level
оберто́вий ~ = rotational level
одночасти́нко́вий ~ = one-particle level
~ осві́ти = (загальний) standard of education
основни́й (енергети́чний) ~ = ground (energy) level
пастко́вий ~ = trapping level
підви́щений ~ радіоакти́вности = high-level radiation
~ підзе́мних вод = (гф) water table, level of saturation
підпоро́говий ~ = below-threshold level
поверхне́вий ~ = surface level
~ пове́рхні = surface level
поодино́кий ~ = single level
поро́говий ~ = threshold level
~ поту́жности = power level; (звуку) sound power level
початко́вий ~ = (переходу) initial level; (входовий) entry level
прийня́тний ~ = acceptable level
прилипни́й ~ = (тт) attachment level
промі́жни́й ~ = intermediate level
~ протіка́ння = (тт) percolation level
~ радіоакти́вного забру́днення = contamination level
~ радіоакти́вности = (radio)activity level; (підвищений) high-level radiation
~ радія́ції = див. ~ радіоактивности
n-разо́во ви́роджений ~ = n-fold degenerate level
резона́нсний ~ = resonance level
рекомбінаці́йний ~ = (тт) recombination level
ре́перний ~ = reference [datum] level
рівнова́жний ~ = equilibrium level
рівновідда́лені —ні = equally spaced levels
розши́рений ~ = broadened level
розще́плений ~ = split level
сере́динний ~ = middle level
сере́дній ~ = 1. (усереднений) mean [averaged] level 2. (проміжний між високим і низьким) medium level
сере́дній ~ припли́ву = mean [half] tide
~ сигна́лу = signal(-amplitude) level; (виходового) output level; (входового) input level; (електричного) electric-signal strength; (максимальний) peak level
си́льно збу́джений ~ = highly-excited level
~ скла́дности = complexity
спиртови́й ~ = (прилад) spirit level
спі́новий ~ = spin level
спри́йманий ~ шу́му = perceived noise level
стаціона́рний ~ = stationary level
сусі́дній ~ = adjacent level
Та́мів ~ = Tamm level
теплови́й ~ = thermal level
трипле́тний ~ = triplet level
~ турбуле́нтности = turbulence level
умо́вний нульови́й ~ = zero reference level
~ Фе́рмі = Fermi level
~ флюктуа́цій = fluctuation level
фо́новий ~ = background level; (шуму) hum level
фоно́нний ~ = phonon level
частко́во запо́внений ~ = partially occupied level
~ частоти́-носія́ = carrier level
~ Шо́клі = Shockley level
~ шу́му = noise level, noisiness; (довкільного) ambient noise level; (контрольний) reference noise (level); (сприйманий) perceived noise level; (фоновий) hum level
ядро́вий ~ = (energy) level of a nucleus, nucleus [nuclear] (energy) level
~ я́кости = level of quality
умо́|ва 1. condition ▪ за —в under the conditions (of); за —ви (що) on condition (that), provided (that); (в разі виконання вимоги, у тексті угоди тощо) on [subject to the] condition (that), (always) supposing (that); за жо́дних —в under no conditions, under no circumstances; за ная́вних —в (обставин) under the circumstances, under the given conditions; за норма́льних —в under standard conditions; за одна́ко́вих —в under similar conditions; за одна́ко́вих і́нших/ре́шти —в under otherwise identical conditions, (all) other conditions being equal; (лат.) ceteris paribus; за пе́вних —в under certain conditions; за таки́х —в under such conditions; за тепе́рішніх —в under the present circumstances; ви́значити —ви to specify the conditions; ви́конати —ву to satisfy [meet] a condition, to comply with a condition; якщо ви́конано —ви (що) under the conditions (of), provided (that); висува́ти (попере́дні) —ви to (pre)condition, to stipulate; задовольни́ти —ву to satisfy [meet, fulfill] a condition; накла́сти —ву to impose a condition (на – on, upon); дотри́муватися —ви to meet the condition; пору́шити —ву to violate a condition; (по)ста́вити —ву (обумовлювати) to (pre)condition; (с)формулюва́ти —ви to lay down (the) conditions 2. (обмеження, в’язь, матем.) constraint 3. (критерій) criterion 4. (застережувальна, обмежувальна) stipulation; (застереження) reservation, precaution; proviso 5. (вимога) requirement; demand 6. (обставини, мн.) circumstances 7. (пов’язані з довкіллям, мн.) environment 8. (угоди тощо, мн.) terms (of an agreement)
аварі́йні —ви = accident conditions, emergency
~ адити́вности = additivity condition
~ адіяба́тности = adiabatic condition
анома́льна межова́ ~ = anomalous boundary condition
анома́льні —ви = abnormal conditions; (межові) anomalous boundary conditions
асимптоти́чна ~ = asymptotic condition
атмосфе́рні —ви = atmospheric conditions
баротро́пні —ви = barotropic conditions
безко́взова (межова́) ~ = no-slip (boundary) condition
—ви безпе́ки = safety conditions
—ви безпе́чної пра́ці = safe working conditions
Бло́хова ~ = Bloch condition
Бо́рова ~ = Bohr condition
~ бутстра́пу = bootstrap condition
—ви ва́кууму = vacuum environment
~ взає́мности = reciprocity condition
—ви ви́димости = див. ви видности
—ви ви́дности = visibility conditions; (астрономічної) seeing conditions
ви́значена ~ = specified condition
—ви викона́ння програ́ми = execution environment
—ви використа́ння = use environment
—ви випро́бування = test environment/conditions
~ ви́роджености = degeneracy condition
—ви виро́щування криста́лу = crystal-growth conditions
вібраці́йні —ви = mechanical-vibration environment
~ вклада́ння = nesting condition
~ в кутови́х то́чках = corner condition
внутрішньореа́кторні —ви = in-pile conditions
—ви глибо́кого хо́лоду = cryogenic environment
Ге́льдерова ~ = Hölder condition
геометри́чна ~ = geometrical condition
глоба́льна ~ = global condition
~ гомоморфі́зму = homomorphism condition
грани́чна ~ = limit condition
~ Ґу́пти-Бло́йдера = Gupta-Bleuder condition
~ дета́льної рівнова́ги = detailed-balance condition
динамі́чна крайова́ [межова́] ~ = dynamic boundary condition
Дира́кова ~ = Dirac quantization condition
~ Дирихле́ = Dirichlet (boundary) condition
довкі́льні —ви = environmental [ambient] conditions; (у приміщенні) indoor [room] conditions
додатко́ва ~ = additional condition; (допоміжна) auxiliary condition; (доповняльна) supplementary condition
~ дода́тности = positivity condition
доповня́льна ~ = supplementary condition
допомі́жна́ ~ = auxiliary condition
до́слідні —ви = experimental conditions, experimental arrangement
—ви до́сліду = див. дослідні —ви
доста́тня ~ = sufficient condition
екологі́чні —ви = ecological conditions
експеримента́льні —ви = див. дослідні —ви
—ви експериме́нту = див. дослідні —ви
експлуатаці́йні —ви operating [operational, service, running] conditions; operation(al) [application, service] environment; (польові) field environment ▪ за експлуатаці́йних —в = under operating conditions
екстрема́льні —ви = extreme conditions; (експлуатації) extreme environment
~ екстре́муму = extremum condition
~ електронейтра́льности = electroneutrality condition
~ ергоди́чности = ergodicity condition
~ єди́ности = uniqueness condition
жорстка́ ~ = rigid condition; (вимога) strict requirement; (обмеження) severe constraint; (межова) fixed boundary condition
жорсткі́ зо́внішні —ви = harsh environment
зага́льна ~ = general condition
—ви зада́чі = problem formulation/statement; (комп.) problem specification
~ за́мкнення = closure condition
~ за ная́вности рухо́мої межі́ = moving-boundary condition
зареґламенто́вана ~ = regulated [specified] condition
~ застосо́вности = applicability condition; (придатности) validity condition
—ви застосо́вування = application conditions
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap condition
~ збере́ження = conservation law див. тж закон збереження
—ви зберіга́ння = storage conditions
~ збі́жности = convergence condition
~ зв’я́зности = connectedness condition
згі́дні —ви = compatible conditions
~ згі́дности = compatibility condition; consistency relation; (деформацій) strain-compatibility condition
~ "злі́ва-напра́во" (розташування структурних формул, х.) left-to-right convention
змодельо́вані —ви = simulated conditions
зна́кова ~ = sign convention
зо́внішні —ви = external environment; (поза приміщенням) outdoor environment
~ зшива́ння = (розв’язків) joining [matching] condition
~ ізоморфі́зму = isomorphism condition
~ ізотропі́ї = isotropy condition
~ інварія́нтности = invariance condition
~ інтеґро́вности = integrability condition
~ інциде́нтности = incidence condition
~ існува́ння = existence condition
калібрува́льна ~ = gauge condition
~ калібрува́ння = див. калібрувальна ~
квазирівнова́жні —ви = quasi-equilibrium conditions
~ квантува́ння = quantization condition
кімна́тні —ви = indoor environment; room conditions
кінемати́чна ~ = kinematic condition; (межова) kinematic boundary condition
клімати́чні —ви = climatic [environmental] conditions
~ коварія́нтности = covariance condition
~ когере́нтности = coherence condition
~ Колмого́рова = Kolmogorov condition
~ комутува́ння = commutativity condition; commutation rule
—ви контра́кту = terms of a contract
~ конфо́рмности = conformity condition
космі́чні —ви = space environment
крайова́ ~ = див. межова ~
крити́чна ~ = critical condition
~ крити́чности = (реактора) criticality condition
~ Кути-Жуко́вського = Kutta-Joukowski condition
лаборато́рні —ви lab(oratory) conditions, laboratory environment ▪ за лаборато́рних —в = in/under lab conditions; (лат.) in vitro
~ Ла́уе = див. ~ Ляуе
Лі́пшицова ~ = Lipschitz condition
~ локаліза́ції = localization condition
лока́льна ~ = local condition; (межова/крайова) local boundary condition
~ Ля́уе = Laue condition
~ максима́льности = maximality [maximum] condition
~ максима́льности чи мініма́льности = maximum or minimum condition (для частково впорядкованої множини – for a partially ordered set)
~ ма́ксимуму = maximum condition
Ма́ршакова ~ = Marshak boundary condition
математи́чна ~ = mathematical condition
межова́ ~ = (на межі) boundary condition; (на кінці) edge condition; (на нескінченності) condition at infinity; (динамічна) dynamic boundary condition
межова́ ~ Бо́рна-Ка́рмана = Born-von Kármán boundary condition
метеорологі́чні —ви = weather [meteorological] conditions, meteorology
миттє́ва ~ = instantaneous condition
~ мікропричино́вости = strong causality condition
~ мініма́льности = minimality [minimum] condition
~ мі́німуму = minimum condition
м’яка́ межова́ ~ = soft boundary condition
—ви м’яко́го клі́мату = mild environment
—ви наванта́жування = loading conditions
~ на верши́ни = corner condition
—ви на ві́льній пове́рхні = free-surface conditions
найгі́рші —ви = (the) worst-case conditions
найнесприя́тливіші —ви = (the) worst-case conditions
накла́дена ~ = imposed condition
~ на краю́ = boundary condition
~ на кінці́ = edge condition
~ на межі́ = boundary condition
напередза́дана ~ = specified condition
~ на рухо́мій межі́ = moving-boundary condition
~ наси́чености = saturation condition
незви́чні —ви експлуата́ції = exotic environment
~ нейтра́льности = neutrality condition
нелока́льна межова́/крайова́ ~ = nonlocal boundary condition
необхі́дна ~ = necessary condition
необхі́дна, але́ недоста́тня ~ = necessary but not sufficient condition
необхі́дна і доста́тня ~ = necessary and sufficient condition
неодмі́нна ~ = necessary condition
неодмі́нна, але́ недоста́тня ~ = necessary but not sufficient condition
неодмі́нна і доста́тня ~ = necessary and sufficient condition
~ непере́рвности = continuity condition
нерівнова́жні —ви = nonequilibrium conditions
~ нерозі́рваности = continuity condition; (цілости) integrity condition
нерозрахунко́ві —ви = off-design conditions
~ нерозри́вности = continuity condition
несприя́тливі —ви = unfavorable [adverse, disadvantageous] conditions; (довкільні) hostile conditions/environment; (тяжкі) severe conditions
~ нести́сности = incompressibility condition
~ несупере́чливости = consistency condition/relation
несупере́чливі —ви = consistent conditions
Но́йманова ~ = Neumann boundary condition
норма́льні —ви = normal conditions; standard environment; (технічні) standard specifications
нормува́льна ~ = normalization condition
~ нормува́ння = див. нормувальна ~
обме́жувальна ~ = restriction, restrictive [limiting] condition; (на рух; в’язь) constraint
обов’язко́ва ~ = (офіційна) mandatory condition
~ обри́ву ланцюжка́ = chain condition; (висхідного) ascending-chain condition; (спадного) descending-chain condition
—ви обробля́ння = processing conditions
~ однорі́дности = homogeneity condition; uniformity condition
—ви оки́снювання = oxidizing conditions
оптима́льні —ви = optimal [optimum] conditions
~ о́птимуму = optimum condition
орієнто́вні техні́чні —ви = tentative specifications
~ ортогона́льности = orthogonality condition
~ ортонормо́ваности = orthonormality condition
—ви пере́бігу проце́су = process environment
~ переста́вности = commutativity condition
періоди́чна межова́ ~ = periodic boundary condition
~ періоди́чности = periodicity condition
Пе́тцвалева ~ = Petzval condition
~ пласти́чности = plasticity condition
~ повноти́ = completeness condition
—ви пога́ної осві́тлености = low-light-level conditions
пого́дні —ви = weather [meteorological] conditions
польові́ —ви = field environment
попере́дня ~ = precondition
~ попере́чности = transversality condition
поро́гова ~ = threshold condition
пості́йна ~ = permanent condition
потрі́бна ~ = necessary condition
потрі́бна, але недоста́тня ~ = necessary but not sufficient condition
потрі́бна і доста́тня ~ = necessary and sufficient condition
початко́ва ~ = (задачі) initial condition
початко́ві —ви = 1. (досліду тощо) start(ing) conditions 2. (комп.) entry conditions
поши́рена ~ = (на конкретний випадок) extended condition (to/for the case)
—ви пра́ці = working conditions
~ прида́тности = validity condition
прийня́тна ~ = acceptable [admissible] condition; (розумна, розм.) reasonable condition
~ прийня́тности = admissibility condition
—ви припи́нення руйнува́ння = fracture-arrest conditions
приро́дна крайова́/межова́ ~ = natural boundary condition
приро́дні —ви natural conditions ▪ за приро́дних —в = under natural conditions; (лат.) in vivo
~ причино́во-наслідко́вого зв’язку́ = causality condition
~ причино́вости = causality condition
радіяці́йні —ви = radiation environment/conditions
~ реґуля́рности = regularity condition
резона́нсні —ви = resonance conditions
~ резона́нсу = resonance condition
~ рівнова́ги = equilibrium condition
рівнова́жні —ви = equilibrium conditions
~ рівномі́рности = uniformity condition
робо́чі —ви working [running, operating operational] conditions; operation(al) environment; (користувача, комп.) user environment ▪ за робо́чих —в = under working conditions, in operation
~ розв’я́зности = solvability condition; (системи) consistency condition
розрахунко́ві —ви = design conditions
розрахунко́ві атмосфе́рні температу́рні —и́ = [РАТУ] rated atmospheric temperature conditions
розу́мна ~ = reasonable condition
—ви руйнува́ння = fracture conditions
—ви Са́харова = Sakharov conditions
світлові́ —ви = luminous environment
~ си́льної непере́рвности = strong continuity condition
сильнонерівнова́жні —ви = strongly nonequilibrium conditions
~ симе́трії = symmetry condition
~ синхроні́зму = synchronism condition; (фазового) phase-matching condition
~ синхро́нности = synchronism condition
~ скінче́нности = finiteness condition
—ви спостеріга́ння = observation conditions
сприя́тливі —ви = favorable conditions
спря́жена межова́ ~ = adjoint boundary condition
~ стабіліза́ції = stabilization condition
~ стабі́льности = stability condition
станда́ртні —ви = 1. standard [reference] conditions (1. температура 0°C, тиск 101325 Па; 2. температура 60°F (15 5/9°C), тиск 101591.6 ГПа; 3. температура 20°C, тиск 101325 Па) 2. normal conditions; standard environment
~ стати́чно стійко́ї рівнова́ги = statically-stable equilibrium condition
~ сті́йкости = stability condition
~ стрибка́ = jump condition
стро́га ~ = rigorous [stringent, strict] condition; rigorous requirement
сумі́сні —ви = див. згідні —ви
~ сумі́сности = див. ~ згідности
~ суці́льности = (нерозірваности) continuity condition; (згідности деформацій) strain-compatibility condition
теплові́ —ви = thermal environment
~ теплово́ї рівнова́ги = thermal-equilibrium condition
техні́чні —ви (technical) specifications, requirement specifications; engineering factors ▪ дотри́муватися техні́чних —в = to adhere to specifications
~ трансверса́льности = transversality condition
—ви тропі́чного клі́мату = tropical environment
~ трьох то́чок = three-point condition
~ тя́глости = continuity condition
тяжкі́ —ви = severe conditions
узага́льнена ~ = generalized condition; (на конкретний випадок) extended condition
~ узгідне́нности = див. ~ узгодности
~ узго́дности фо́рми = (матриць) conformability condition
~ уніта́рности = unitarity condition
—ви у примі́щенні = indoor environment; room conditions
уста́лені —ви = steady-state conditions
~ у фо́рмі нері́вности = inequality constraint
~ у фо́рмі рівня́ння = equality constraint
~ фа́зового синхроні́зму = phase-matching condition
фізи́чна ~ = physical condition
~ фіні́тности = finiteness condition
форма́льна ~ = formal condition
Фра́унгоферова ~ = Fraunhofer condition
характеристи́чна ~ = characteristic condition
~ ці́лости = integrity condition
~ цілочи́словости = integrality condition
шту́чно ство́рені —и = simulated conditions

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

вкладання embedding, imbedding, piggybacking; (напр., одної моделі в іншу) nesting; (вставляння) inserting
в. блока block inserting, block embedding, block imbedding, block nesting
в. в цілому global embedding
в. графа graph inserting, graph embedding, graph imbedding, graph nesting
в. операторів nesting of statements
в. циклу cycle nesting
інваріантне в. invariant embedding
правильне в. tame embedding
строге в. strict embedding
вкладність embeddability
в. операторів operator nesting
пам’ять,~ті memory; storage (unit), store інф
адресована п. addressed memory
асоціативна п. associative memory, content-addressable memory, data addressed memory
буферна п. buffer storage, buffer memory
буферна п. дисплея off-screen memory
відображуваний в п~ті memory-mapped
віртуальна п. virtual memory
дискова п. disc storage
додаткова п. add-in memory, memory upgrade
зовнішня п. external memory; peripheral memory, auxiliary storage звз; external storage, secondary storage ком
енергозалежна п. || енергозалежний запам’ятовувач volatile memory
енергонезалежна п. || енергонезалежний запам’ятовувач nonvolatile memory
зовнішня оперативна п. external operational memory, exterior operational memory
ієрархічна п. hierarchical storage
кріоелектронна п. cryoelectronic memory
масова п. bulk memory
надоперативна п. || кеш-п. cache (memory), scratch-pad memory
надшвидкодіюча п. (ЗП з дуже малим часом вибірки) ultrahigh-access memory
об’єктно-орієнтована п. object-oriented memory
одностороння п. read-only storage
оперативна п. main memory, main storage, random-access memory || RAM; primary storage, internal memory
оптоелектронна п. || оптоелектронний запам’ятовувач optoelectronic memory, optoelectronic storage
основна п. main memory, primary storage
п. великого обсягу mass storage, bulk memory
п. відеоданих video memory
п. умісту екрана screen memory
п. динамічного типу dynamic memory, dynamic storage
п. для розширення системи add-on memory
п., доступна користувачеві user-available memory
п. з довільним доступом || оперативна п. random access memory || RAM
п. з малим часом вибірки quick-access memory, fast(-access) memory, rapid(-access) memory
п. з нульовим часом очікування no-wait memory
п. з підтягуванням сторінок (на вимогу) demand-paged memory
п. з послівною вибіркою word memory
п. з послідовним доступом sequential-access memory, serial storage
п. з послідовною вибіркою sequential-selection memory
п. з прямим доступом direct access memory
п. з файловою організацією || файлова п. file memory
п. з перемеженими адресами interleaved memory
п. зі сторінковою організацією paged memory
п. із захистом від записування write-protected memory
п. клавіатури keystroke memory
п. комп’ютера (computer) storage, (computer) memory
п. магазинного типу nesting memory; (стекова) stack memory, push-down store, push-up store
п. мікропрограм microcode memory
п. на зінтегрованих мікросхемах monolithic memory
п. на циліндричних доменах || п. на ЦМД (magnetic) bubble memory, cylindrical domain memory
п. прямих і зворотних пакетів (повідомлень) piggyback memory
п. табличного типу table memory
п. тільки для читання || пристрій зовнішньої пам’яті || ПЗП read-only memory || ROM
оптоелектронна п. || оптоелектронний запам’ятовувач optoelectronic memory, optoelectronic storage
системна п. || системний запам’ятовувальний п. || оперативний пристрій п~ті online storage
позірна п. комп’ютера apparent computer memory
системна п. system memory
стала п. permanent memory, read-only memory || ROM, fixed memory
тіньова п. shadow memory
феритова п. ferrite-core store
фізична п. physical storage
рівень, рівня level, layer; (ярус) tier; (гучності) volume звт
абсолютний р. definite level, absolute level
акцепторний р. acceptor level
базовий р. (початковий) entry level; baseline, basic level
ближній р. adjacent level фіз
верхній р. upper level, top level
виважений піковий р. звукового тиску peak weighted sound level
відносний р. relative level
відносний р. сигналу relative-signal level звз
вільний незайнятий р. || вільна орбіта vacant level
вільний р. (енергетичний) unfilled level, unoccupied level, empty level, empty state
глибокий акцепторний р. deep acceptor
глибокий домішковий р. deep impurity level
глибокий р. (енергетичний) deep(-lying) state
глобальний і локальний рівні проєктування global and local levels of design мн
дискретний р. discrete level
довірчий р. confidence level
домішковий р. (енергетичний) impurity level, dopant-induced state
донорний домішковий р. donor (impurity) level
донорний р. donor level
допустимий р. завад permissible interference level
допустимий р. опромінювання permissible radiation level, allowed radiation level
еквівалентний р. звукового тиску equivalent sound (pressure) level, time average sound (pressure) level
енергетичний р. energy level, energy state
еталонний р. reference level
заповнений енергетичний р. filled energy level, occupied energy level
заповнений р. filled state, occupied state; occupied level, filled level фіз
збуджений р. excited level, excitation level
збуджуваний високим рівнем сигналу excited by high signal level
зважений р. звукового тиску sound level weighted level
ізольований енергетичний р. isolated energy level
йонізований р. ionized level
канальний р. data link layer ком
канальний р. шумів channel(-noise) level звз
квазіпіковий р. сигналу quasi-peak signal level
квантований р. сигналу quantized signal level
коливальний р. vibrational level
коливний р. (енергетичний) vibrational level
контрольний р. reference level
контрольний р. шумів reference noise
локальний р. local level
максимальний р. запису maximum record level
максимальний р. сигналу peak signal level
мінімальний р. корисного сигналу minimal useful signal level
мінімальний р. сигналу minimum-signal level
незаповнений енергетичний р. empty (energy) level
незаповнений р. (енергетичний) empty level; (незайнятий, вільний) vacant level
незбуджений р. nonexcited level
непропорційно підвищений р. disproportionately raised level
нерозділені енергетичні рівні unseparated energy levels мн
нижній р. lower level
низький р. інтеграції small-scale integration, low degree of integration
номінальний р. rated transmission level звз
номінальний р. сигналу rated signal level
нульовий р. (сигналу) zero level
нульовий р. пересилання (у каналі) zero transmission level
об’ємний р. bulk level фіз
об’ємний р. захоплення bulk trap level
опорний р. reference (level); (сигналу) zero level; (імпульсу) base level
опорний р. білого reference white level тлб
опорний р. чорного reference black level тлб
основний р. (атома) ground level фіз
основний енергетичний р. ground (energy) level
підпертий рівнем напруги supported by potential level
піковий р. звуку peak sound level
поверхневий р. (енергетичний) surface level
подвоєний р. вихідного сигналу doubled level of output (signal); twice output прф
поняттєвий р. (концептуальний) conceptual level
пороговий р. threshold level
пороговий р. інверсії inversion threshold
постійний р. fixed level
постійний р. сигналу fixed signal strength
початковий р. entry level; datum level звз; initial level фіз
початковий р. записування initial recording level
пріоритетний р. priority level, priority grade
пробний р. напруги trial voltage
проєктний р. потужності design power level, rated power level
проміжний р. intermediate level
професійний р. proficiency
р. адресації addressing level
р. білого кольору white colour level
р. бланкування blanking level
р. випромінювання radiation level
р. вихідного сигналу output level
р. відліку || р. відчиту datum level, starting-of-counting level
р. відсіку cut-off level
р. гасіння blanking level
р. густини потоку flow intensity level
р. гучності volume, loudness level
р. дефектності defect level
р. завад interference level
р. запирання зображення visual image cut-off
р. записування recording level
р. заряду (акумулятора) level of charge
р. захисту protection level
р. захоплення (енергетичний) trapping level
р. збудження excitation level
р. звукового тиску sound pressure level
р. значущості significance level
р. зовнішнього освітлення ambient light level
р. ізоляції insulation level
р. інверсії inversion level
р. інжекції injection level
р. інтеграції integration level
р. інтенсивності intensity level
р. йонізації ionization level
р. квантування quantization level, quantizing level
р. керування level of guidance
р. кодування quantum level
р. логікового нуля logic zero level
р. логікової одиниці logic unit level
р. мови language level
р. нагнітання pumping level
р. надійності reliability level
р. насичення saturation level
р. обмеження clipping level
р. освітленості illumination level
р. передавання transmission level
р. переривання disruption level
р. перехідної розмови || р. перехресної завади (спотворення) cross-talk level тлф
р. посередності mediocre level
р. потужності power level
р. пріоритету priority level
р. радіоактивного забруднення radioactive pollution level
р. розвитку радіоелектроніки electronics development level
р. розряджання (акумулятора) state of discharge, level of discharge
р. середнього звучання average sound level
р. сигналу зображення image signal level
р. сірого (кольору) grey (scale) level тлб
р. складності level of complexity
р. спектральної густини spectrum density level
р. сталого складника струму direct current level || d.c. level
р. тонального виклику call tone volume, dial tone level
р. укладності nesting layer
р. Фермі Fermi level
р. флуктуації fluctuation level
р. фону hum level, background level
р. формування гнізда nesting layer мат
р. чорного кольору black colour level тлб
р. шумів резистора resistor noise level
р. шуму noise level, noisiness; (фоновий) hum level
р. яскравості grey level тлб; (екрана) intensity level, luminance
сеансовий р. session layer, session level
середній зважений р. звукового тиску time average weighted sound pressure level
середній р. інтеграції || середній ступінь інтеграції (мікросхеми) medium-scale integration || MSI
середній р. яскравості зображення average level of picture brightness
середньочасовий р. звуку time average sound pressure level
сильно збуджений р. highly excited level
спектральний р. spectrum density level
спектральний р. мовлення spectral voice level
стандартований р. ударного звуку standardized impact sound pressure level
технологічний р. technology ком
фізичний р. physical layer
цикл,~у cycle; loop інф; (круговий рух) circle; (лекцій) course; (напр., тур) run, round
асиметричний ц. asymmetric cycle, asymmetrical cycle, oscillating cycle
бінарний ц. binary cycle
виробничий ц. production cycle
вкладені цикли nested loops, nesting loops, embedded loops мн
внутрішній ц. internal loop
гістерезисний ц. hysteresis cycle
граничний гістерезисний ц. limit(ing) hysteresis cycle, boundary hysteresis cycle
граничний регенеративний ц. complete regenerative cycle
граничний ц. limit(ing) cycle, boundary cycle
граничний ц. намагнетування major cycle hysteresis loop, major cycling hysteresis
динамічний ц. B-H dynamic B-H loop
дійсний ц. actual cycle
життєвий ц. програм program life-cycle інф
закритий ц. closed cycle
зарядний ц. charging cycle
зовнішній ц. outer loop, outside loop
ітераційний ц. iteration loop
командний ц. instruction cycle
комутаційний ц. operating sequence
магнетний ц. magnetic cycle
машинний ц. computer cycle, machine cycle, operational cycle, work cycle
нейтронний ц. neutron cycle
неперервний ц. uninterrupted cycle
нескінче́нний ц. програми infinite loop(ing), infinite computational loop, endless loop; infinite cycle мат; continuous cycle інф
нормальний гістерезисний ц. normal hysteresis cycle, standard hysteresis cycle
оптимальний ц. ideal cycle, optimum cycle
основний ц. basic loop, main loop, basic cycle
основний комп’ютерний ц. || основний машинний ц. basic machine cycle
повторний ц. recycle
подвійний ц. binary cycle
порожній ц. empty loop
регенеративний ц. regenerative cycle
ремонтний ц. repair cycle
робочий ц. work(ing) cycle, operation cycle, operating cycle, operational cycle, duty cycle; round звз; (у програмі) operation loop інф; (устави) on-stream time; workflow ком
симетричний ц. symmetrical cycle, fully-reversed cycle, completely-reversed cycle
стандартний ц. fixed cycle
статичний ц. static cycle, static loop
ц. автомата повторного вмикання recloser sequence
ц. Брайтона Brayton cycle
ц. в циклі loop-within-loop
ц. вертання recoil line
ц. вибірки fetch cycle, access cycle
ц. вибірки команди instruction cycle
ц. виконання команди execution cycle
ц. (виконання) операції operating cycle
ц. вимірювання inspection cycle, measurement run, measuring run
ц. випробування test cycle
ц. графа cyclic path, circuit
ц. Джоула Joule cycle
ц. друку print cycle
ц. електричного гістерезису electric hysteresis loop
ц. з автоматичним повторенням automatic repeat cycle
ц. з великим заповненням high-duty cycle
ц. з умовою завершення repeat-unit loop
ц. з умовою продовження while loop
ц. за циклом cycle-after-cycle
ц. заданої тривалості timed loop
ц. запам’ятовувального пристрою || ц. запам’ятовувача storage cycle
ц. записування write cycle
ц. заряд-розряд charge/discharge cycle
ц. звертання до пам’яті storage (access) cycle, memory cycle
ц. зміни напруги voltage cycle
ц. зміни тиску (електродів) pressure cycle
ц. зчитування read cycle
ц. зчитування і запису read-write cycle
ц. коливання vibration cycle
ц. Лінде Linde cycle
ц. магнетного гістерезису (magnetic) hysteresis loop
ц. навантаження loading cycle
ц. нагрівання heating cycle
ц. намагнетування magnetic cycle, magnetization cycle
ц. напруги stress cycle мех
ц. обслуговування service cycle
ц. оперування || ц. (виконання) операції (з поверненням у початкове положення) operating cycle
ц. основної програми main-program cycle, schedule cycle
ц. очікування stop loop, wait loop інф
ц. пам’яті memory cycle
ц. перемагнетування magnetization cycle
ц. перемикання switching cycle
ц. перероблення processing cycle
ц. перетворення енергії energy conversion cycle
ц. петлі гістерезису hysteresis B-H loop
ц. Планка Plank cycle
ц. пошуку search cycle
ц. програми programming cycle, loop of instruction
ц. регенерації regeneration cycle
ц. Ренкіна Rankine cycle
ц. (роботи) пам’яті memory cycle, storage cycle
ц. розроблення || ц. опрацювання engineering time
ц. спрацювання термовимикача із затримкою часу cycle of operation of thermal time-delay switch
ц. стирання erase cycle
ц. Стирлінґа Stirling cycle
ц. топки || ц. плавки melting cycle
ц. транспортування супутника-пристосовувача pallet transfer cycle
ц. у вісім полів PAL eight-field cycle тлб
ц. у дванадцять полів SECAM twelve-field cycle тлб
ц. у чотири поля NTSC four-field cycle тлб
ц. формування зображення display cycle
ц. хронування timing cycle
ц. центрального процесора central processing unit cycle || CPU cycle
часовий ц. timing loop
частковий гістерезисний ц. incremental hysteresis loop