Знайдено 44 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «negligible» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

negligible [ˈneglɪdʒɘb(ɘ)l] а незначний; що не береться до уваги; дрібний;
  a ~ error маленька помилка/ похибка;
  a ~ quantity 1) мізерна кількість чогось, що не береться до уваги; 2) людина, на яку не зважають; людина, що не має впливу, ваги; пусте місце;
  by a ~ margin зовсім в незначній кількості.
quantity [ˈkwɒntɪtɪ] n (pl quantities)

  a negligible ~ незначна кількість;

  a negligible ~ людина, з якою не рахуються; «пусте місце»;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

незначн||ий 1. (неважливий) insignificant, unimportant, inconsiderable, negligible, trifling;
2. (невеликий) small, little;
~а більшість narrow majority.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

negligible = ['nɛglɪdʒəbl] нехто́вний, нехто́вно мали́й; незначни́й
object = ['ɒbdʒɛkt] 1. об’є́кт; предме́т; річ || об’є́ктний; предме́тний; кінце́вий, виходо́вий 2. елеме́нт (множини) 3. мета́ // the ~ in view ви́значена мета́ || [əb'dʒɛkt] 4. запере́чувати/запере́чити (щось); висло́влювати/ви́словити несхва́лення

• negligible ~
= нехто́вний об’є́кт

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

negligible нехто́вний, нехто́вно мали́й (with respect to, as compared to – порівняно з)
['nεglɪdʒəbl]
• asymptotically ~ = асимптоти́чно нехто́вний
• asymptotically uniformly ~ = асимптоти́чно рівномі́рно нехто́вний
change 1. змі́на, змі́нювання || міня́ти(ся)/змі́нювати(ся)//зміни́ти(ся) ■ to undergo a ~ зазнава́ти//зазна́ти зміни; 2. замі́на (of smth for smth – чогось на щось); перехі́д (from smth to smth – від чогось до чогось) || замі́нювати//заміни́ти (smth for smth – щось на щось) ■ to ~ over зміни́ти (радикально), перейти́ (до чогось радикально відмінного)

negligible ~ = нехто́вна змі́на
concentration 1. (величина) концентра́ція || концентраці́йний 2. (процес) ску́пчування//ску́пчення, згу́щування//згу́щення; концентрува́ння//сконцентрува́ння 3. (наслідок) ску́пчення, згу́щення, концентра́ція 4. (стан) сконцентро́ваність 5. (дія) зосере́джування//зосере́дження 6. (стан) зосере́дженість

negligible ~ = нехто́вно мала́ концентра́ція
contribution 1. вне́сок (of – чогось; to, in – у, до) || вне́сковий ■ disregarding the ~ не врахо́вуючи вне́ску (of – чогось); with regard for the ~ з урахува́нням вне́ску (of – чогось) 2. стаття́; до́повідь

negligible ~ = нехто́вний вне́сок
correction 1. по́правка (to, of – до; for – на) || поправко́вий ■ to make [introduce] ~s вно́сити//вне́сти [вводити//ввести] по́правки 2. виправля́ння//ви́правлення; вно́шення//вне́сення по́правок 3. коре́кція || корекці́йний

negligible ~ = нехто́вна по́правка
error 1. по́ми́лка; по́хибка ■ by trial and ~ ме́тодом спроб та помило́к, емпіри́чно, емпіри́чним шляхо́м; to commit an ~ припусти́тися по́милки 2. хи́ба 3. (стат. тж) ві́дхил

negligible ~ = нехто́вна по́хибка
fluctuation 1. флюктуа́ція || флюктуаці́йний 2. ві́дхил, ві́дбіг (від середнього чи стаціонарного значення) || ві́дхило́вий, відбіго́вий 3. (мн.) (випадко́ві, нереґуля́рні) колива́ння 4. (мн.) нереґуля́рне змі́нювання; відхиля́ння (від заданих чи середніх параметрів)

asymptotically uniformly negligible ~ = асимптоти́чно рівномі́рно нехто́вний ві́дхил
mass ма́са || ма́совий

negligible ~ = нехто́вно мала́ ма́са
momentum (мн. momenta) кі́лькість ру́ху, і́мпульс || і́мпульсний, імпульсо́вий

negligible ~ = нехто́вно мали́й і́мпульс
quantit|y 1. величина́ (фізична; абстрактна) 2. кі́лькість ■ in ~ у вели́кій кі́лькості

negligible ~ = 1. нехто́вна величина́ 2. незначна́ кі́лькість
term 1. (сп.) терм || те́рмови́й 2. (матем.) дода́нок, член, (математи́чний) ви́раз || дода́нковий, чле́новий ■ to collect ~s збира́ти//зібра́ти [зво́дити//зве́сти] поді́бні чле́ни; to express a function in ~s of a new variable виража́ти//ви́разити [запи́сувати//записа́ти] фу́нкцію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] 3. про́мі́жок (часу); те́рмін (у часі); трива́лість; строк 4. те́рмін (слово) || те́рмі́нний ■ in general ~s у зага́льних ри́сах; (to talk about smth) in abstract ~s (говорити про щось) абстра́ктно 5. семе́стр || семе́стровий 6. (мн.) умо́ви

negligible ~ = нехто́вний член
variable 1. змі́нна (величина́) ■ of several ~s багатоарґуме́нтовий, (залежний) від кілько́х змі́нних 2. пара́мет(е)р 3. (астр.) змі́нна (зоря́) 4. змі́нний 5. неста́лий; непості́йний; мінли́вий 6. варіяти́вний

asymptotically uniformly negligible random ~ = асимптоти́чно рівномі́рно нехто́вна випадко́ва змі́нна

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

величи|на́ 1. (фізична; абстрактна) quantity 2. (значення) value див. тж значення 3. (абсолютна; результат міряння чи розрахунків) magnitude 4. (змінна) variable див. тж змінна 5. (розмір) size; (лінійний чи кутовий) dimension □ одна́ко́вої —ни́ as large (з – as), (однакового розміру) of equal size, equally large; одна́ко́вої —ни́ та рі́зного зна́ку equal in magnitude but opposite in sign; одна́ко́вого поря́дку —ни́ of the same order of magnitude; у натура́льну —ну́ full-scale, full-size(d), life-size(d); наполови́ну натура́льної —ни́ half-size 6. (ступінь, міра) extent 7. (кількість, сума) amount 8. (витрати) rate

нехто́вна ~ = negligible quantity
ві́дхил (-у) 1. (від заданого напряму) deflection (від – from; до – towards) 2. (від заданого чи середнього значення) deviation (від – from; до – towards); (стат.) deviate 3. (від заданого значення чи форми) departure (від – from) 4. (від номінального значення, заданого режиму тощо) excursion 5. (відхід) departure 6. (викид тощо) overshoot 7. (випадковий, флюктуація) fluctuation 8. (нахил) declination 9. (від вертикальної стінки) standoff 10. (відхід) departure (від – from) 11. (зміщення) bias 12. (зсув) shift 13. (опт.) (аберація) aberration 14. (кут відхилу променя) deviation (angle) 15. (похибка, стат.) error 16. (від норми) anomaly 17. (евекція, астр.) evection 18. (від теми) digression 19. (крутий поворот) swerve

асимптоти́чно рівномі́рно нехто́вний ~ = asymptotically uniformly negligible fluctuation
вне́с|ок (-ску) 1. contribution (чогось – of; у, до – to, in, into) □ дава́ти ~ to contribute (до – to, in), to bring a contribution; врахо́вуючи ~, з урахува́нням —у with regard for [taking into account] the contribution (of); не врахо́вуючи ~, без урахува́ння —у disregarding the contribution (of); що не дає́ —ку noncontributing 2. (реєстраційний тощо) fee 3. (сплата) payment 4. (частка у спільних витратах) share □ (з)роби́ти ~ to contribute; (у спільні витрати чи зусилля) to share

нехто́вний ~ = negligible contribution; (нехтовно малий) negligibly small [minor] contribution
змі́н|а 1. change □ без змін 1. (що не зазнав змін) changeless, unchanged 2. (що не змінюється) unchanging 3. (якщо не вказано інакше, комп.) by default; вне́сти —и to modify, to make [introduce] corrections; зазна́ти —и to change, to be changed, to undergo a change; із нале́жними —ами (лат.) mutatis mutandis 2. (перехід, повна зміна) changeover (чогось на щось – from smth to smth) 3. (процес) changing (чогось на щось – of smth for smth) див. тж змінювання 4. (стрибком) jump 5. (стану, напряму, ситуації) turn 6. (коливання, варіяція) variation; alteration див. тж змінювання 7. (заміна) replacement; (взаємна) interchange 8. (перемежовування, чергування) alternation 9. (модифікація) modification 10. (місця, розташовання тощо; зсув, перемикання) shift 11. (у тексті) amendment

нехто́вна ~ = negligible change
змі́н|на 1. (величина) variable (quantity) □ з одно́ю —ною univariable; (залежний) від кілько́х —них (a function) of several variables; вве́сти (нову́) —ну to introduce a (new) variable; перейменува́ти —ну to redesignate [reletter] a variable 2. (арґумент) argument, indeterminate 3. (зоря, астр.) variable (star) див. тж зоря

асимптоти́чно рівномі́рно нехто́вна випадко́ва ~ = asymptotically uniformly negligible random variable
і́мпульс (-у) 1. (хвильовий пакет) pulse 2. (кількість руху) momentum, kinetic [linear] momentum □ із нульови́м —ом zero-momentum 3. (поштовх, удар, стимул) impulse 4. (спонука) impetus; impulsion 5. (виплеск, вистриб) surge

нехто́вно мали́й ~ = 1. (кількість руху) negligible momentum 2. (хвиля) ultraweak pulse
кі́льк|ість 1. quantity 2. (обсяг) amount □ у —ості in amounts (of), to the extent (of), at the rate (of) 3. (число) number 4. (вміст) content

незначна́ ~ = negligible quantity
концентра́|ція 1. concentration, density 2. (відносна) fraction

нехто́вно мала́ ~ = negligible [negligibly small] concentration
мал|и́й 1. (матем.) small (порівняно з – with respect to, as compared to) □ в —о́му (локально) in the small 2. (значно менший за інші) minor 3. (зникомий) vanishing 4. (маленький) small, little 5. (низький, про числову характеристику) low 6. (незначний) slight, minor, minute 7. (слабкий, зокрема про поле) weak 8. (про піввісь) semiminor

нехто́вно ~ = negligible, negligibly small
ма́с|а I 1. (фізична величина) mass □ ви́роджений за —ою mass-degenerate; зале́жний від —и mass-dependent; незале́жний від —и mass-independent; з нульово́ю —ою zero-mass, mass-zero; зі скінче́нною —ою finite-mass; зі змі́нною —ою variable-mass; із одна́ко́вими [рі́вними] —ами equal-mass; із неодна́ко́вими [нері́вними, рі́зними] —ами unequal-mass 2. (масивна частина) body; the bulk (чогось – of) □ у —і in bulk

нехто́вно мала́ ~ = negligible mass
мізе́рний 1. minor 2. (нехтовний) negligible
незнач|ни́й 1. insignificant 2. (невеликий) small, inconsiderable, inappreciable 3. (ледь помітний) imperceptible, slight, minute 4. (нехтовний) negligible, minor 5. (дріб’язковий) trifling □ бути —ни́м not to amount too much 6. (неважливий) unimportant, insignificant, of no importance/significance 7. (невизначний) unremarkable
неісто́тний 1. (неважливий) insignificant, unimportant, immaterial, not substantial 2. (що не впливає на наслідок) inconsequent 3. (незначний) inappreciable, inconsiderable 4. (нехтовний) negligible, minor, omissible 5. (матем.) (усувний) inessential; (про особливість тж) regular 6. (випадковий, другорядний) incidental
несуттє́вий 1. (не по суті) inessential, nonessential 2. (неважливий) unimportant, immaterial, insignificant 3. (другорядний) peripheral 4. (нехтовний) negligible
нехто́вний 1. (про зміну, внесок) negligible, negligibly small (порівняно з – with respect to, as compared to) 2. (дуже малий – про різницю, відмінність) minor □ асимптоти́чно ~ asymptotically negligible; асимптоти́чно рівномі́рно ~ asymptotically uniformly negligible
нехто́вно negligibly □ ~ мали́й negligible, negligibly small
по́прав|ка 1. correction (до – of, to; на – for); (врахування) allowance (на – for) □ без —ки not corrected (на – for); із —кою corrected (на – for), with allowance (на – for); з —кою на фон background-corrected; із потрі́бними —ками with the necessary changes, (лат.) mutatis mutandis; вво́дити [вно́сити] —ки to insert [introduce] corrections, to make allowance for smth; (з)роби́ти —ку to correct, to make a correction; (враховувати) to make allowance (на – for) 2. (зміна в тексті) amendment □ вно́сити —ки (у текст) to amend, to make amendments (до – to) 3. (коректива) corrective

мала́ ~ = small correction; (незначна) minor correction; (нехтовно мала) negligible correction

нехто́вна ~ = negligible correction
нехто́вно мала́ ~ = negligible [negligibly small] correction
по́хиб|ка 1. error 2. (невизначеність) uncertainty 3. (неточність) inaccuracy, imprecision

нехто́вна ~ = minor [negligible] error
член (-а) 1. (матем.) term 2. (доданок) addend, additive term 3. (організації) member, associate (member); (наукового товариства тощо) fellow, member □ бу́ти —ом (об’єднання тощо) to belong (to), to be a member (of)

нехто́вний ~ = negligible term

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

незначн||ий прикм. (неважливий) insignificant, unimportant, inconsiderable, inessential; розм. two by four; (другорядний) minor, negligible; (невеликий) small, slight, marginal; (дуже маленький) infinitesimal, trifling, tiny; (маленькийпро суму) fractional; (маловажний) trivial, (неважливий) insignificant; (про людину) worthless; of no importance, of no significance
розрахун||ок ім. ч. (обчислення) calculation, computation; (сплата грошей) payment, account, settlement; (звільнення) payoff, discharge; тех. design; (намір, припущення) expectation; розм. (користь, вигода) advantage

не прийнятий у ~ок negligible

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

risk n ком., стр. ризик; рівень ризику; a ризикований
визначений ступінь можливості економічних або фінансових збитків, що пов’язані з непередбачуваністю, небезпекою, несподіваною подією тощо
 • negligible ~ = незначний ризик
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  negligible незначний
  n. residue незначний осад [частина, залишок]

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  величина value, quantity; (розміри) magnitude

  нехтовно мала в. negligible quantity, ignorable quantity
  малий small; (маленький, невеликий) little; (короткий, невисокий) short; (незначний) slight, minor, minute; (слабкий) weak; (низький; напр., рівень) low; (незначний, нехтовний) negligible
  неістотний insignificant, immaterial, marginal || MG; (неважливий) unimportant; (нехтовний) negligible, minor, omissible; (другорядний) incidental; (надзвичайно малий) minute; (атрибут) accidental інф
  суттєвий essential; (немаловажний) non-negligible; considerable; (важливий) important, significant, material; (основний, базовий) kernel, fundamental