Знайдено 8 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «motherboard» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

motherboard = ['mʌðəbɔ:d] ба́зова (матери́нська) пла́та

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

motherboard (комп.) ба́зова [матери́нська] пла́та; (розм) матери́нка
['mʌðəbɔːd, -ðərbɔːrd]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ка́рт|а 1. (плата; гральна; із записами) card 2. (матем.) (образ) map, mapping; image of a mapping; (перетвір) transform див. тж образ, перетвір, відображення 3. (схема; метеорологічна) chart 4. (географічна, схема розташування) map ▪ нано́сити на —у to map; не нане́сений на —у unmapped 4. (план) plan 5. (комп.) card; board; plate
авія[а]ці́йна ~ = aeronautical chart
~ автошляхі́в = road map
багатошаро́ва дру́кова ~ = compo(sition) board
ба́зова ~ = (комп.) motherboard
~ ви́падів = (радіоактивних) fallout chart
випро́бувальна ~ = test board
відеодиспле́йна ~ = video display board
~ диспле́я = display board
головна́ ~ = princip[al map
Го́пфова ~ = Hopf map
дочі́рня допомі́жна́ ~ = (комп.) daughterboard
дру́кова ~ = printed-circuit board
друко́вана ~ = див. друкова ~
заба́рвлена ~ = colored map
заладо́вана ~ = (друкова) loaded board
замі́нна ~ = replaceable board; card module; plug-in board
запо́внена ~ = (fully) populated board
звукова́ ~ = (комп.) sound blaster
~ землі́ = map of the earth
звідна́ ~ = (матем.) reducible map
~ (і)з координа́тною сі́ткою = gridded map; grid [lattice]
chart
знімна́ ~ = card module; plug-in board
зоре́ва ~ = star map [chart]
~ зоре́вого не́ба = star map [chart], celestial map
~ зо́ряного не́ба = див. ~ зоревого неба
~ ізоба́р = isobaric [constant-pressure] chart
~ ізоклі́н = isoclinal [isoclinic] chart
~ ізоте́рм = isothermal chart
~ кольорі́в = (комп.) color map
контро́льна ~ = control chart
ко́нтурна ~ = contour(ed) [contour-line, outline] map
конформаці́йна ~ = conformation map
конформна ~ = conformal map
~ лі́ній ста́лої концентра́ції = isoconcentration map
лока́льна ~ = (матем.) local map
магне́тна ~ = (комп.) magnetic card
~ магне́тних на́хилів = magnetic chart [map]
~ магне́тних схи́лень = див. ~ магнетних нахилів
маке́тна ~ = breadboard; prototyping board
матери́нська ~ = (комп.) motherboard
монта́жна ~ = (на схеми) circuit board; wire board; wiring plate
монтува́льна ~ = (складати пристрої) mounting base
~ множини́ верши́н = vertex map
морська́ ~ = nautical chart
~ на мо́дулі = module board
~ на чипи́ = chip board
незаладо́вана ~ = (друкова) unloaded [bare] board
незапо́внена ~ unpopulated board
незвідна́ ~ = (матем.) irreducible map
німа́ ~ = contour(ed) [outline] map
об’є́днувальна ~ = backboard, backplane; (комп.) motherboard
обрисо́ва ~ = contour(ed) [outline] map
~ па́м’яті = memory card
поволокни́нна ~ = fiber map
~ пого́ди = weather [meteorological] chart
поперфоро́вана ~ = punch(ed) card
~ по́правок = correction map
поро́жня ~ = (друкова) bare board
пофарбо́вана ~ = colored map
пошаро́ва ~ = fiber map
приста́йна ~ = contiguous map
прогно́зна ~ = prognostic chart
прогности́чна ~ = див. прогнозна ~
радіяці́йна ~ = radiation chart
рельє́фна ~ = relief map
рівновисо́тна ~ = constant-height [constant-level, isohypsic] chart
~ розпо́ділу дощі́в = rain chart
~ розпо́ділу па́м’яті = (комп’ютера) load map
~ сейсмі́чности = seismic map
~ секторі́в = (диску) sector map
синопти́чна ~ = synoptic [weather] chart
сітча́ста ~ = (із координатною сіткою) gridded map; grid [lattice] chart
ста́ла ~ = (відображення, матем.) trivial map
статисти́чна ~ = statistical map; (картограма) cartogram
сумі́жна ~ = contiguous map
схемати́чна ~ = sketch map
~ температу́р = temperature map
те́стова ~ = test board
технологі́чна ~ = flowchart, flowsheet, flow [control] diagram, checklist
~ ти́сків = pressure map; (метеорологічна) pressure-change [pressure-tendency] chart
топографічна ~ = topographic map
~ тропопа́узи = tropopause chart
цифрова́ ~ = digital board
матери́нка (комп., розм.) mainboard, motherboard
пла́та (техн.) card; board; module; plate див. тж карта
багатофункці́йна ~ = multifunction board
багатошаро́ва дру́кова ~ = compo(sition) board
ба́зова ~ = (комп.) motherboard
випро́бувальна ~ = test board
відеодиспле́йна ~ = video display board
~ диспле́я = display board
дочі́рня допомі́жна́ ~ = (комп.) daughterboard
дру́кова ~ = printed-circuit board
заладо́вана ~ = (друкова) loaded board
замі́нна ~ = replaceable [plug-in] board; card module
запо́внена ~ = (fully) populated board
знімна́ ~ = card module; plug-in board
~ з чипа́ми = chip board
маке́тна ~ = breadboard; prototyping board
матери́нська ~ = (комп.) motherboard
монта́жна ~ = (на схеми) circuit [wire] board; wiring plate
монтува́льна ~ = (складати пристрої) mounting base; (на модулі) module board; (на чипи) chip board
незаладо́вана ~ = (друкова) unloaded [bare] board
незапо́внена ~ unpopulated board
об’є́днувальна ~ = 1. backboard, backplane 2. (комп.) motherboard
~ па́м’яті = memory card
(по)перфоро́вана ~ = perforated [punched] board
поро́жня ~ = (друкова) bare board
те́стова ~ = test board
цифрова́ ~ = digital board

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

монтування mounting; (збирання) assembling, packaging, fitting, erection, rigging; (установлювання) installing; (відеофонограми) dubbing; (напр., фонограми) cueing, editing; (компонентів) insertion; (напр., компонентів на друкованій платі) wiring
автоматизоване м. automated bonding елн
багатошарове м. multilayer wiring ком
електронне м. electronic editing тлб
м. компонентів component insertion
м. кристалів (мікросхеми) chipping
м. на панелі panel mounting
м. на платі terminal-board wiring
м. на рамі frame mounting
м. на спільній платі mounting on backboard, mounting on system board, mounting on motherboard
м. проводі́в || м. дротів wire routing елт
м. схеми circuit wiring
м. ТВ-програм colour-sequences editing
м. у комірках (електрообладнання) cell mounting
м. у стояку rack mounting
повторне м. reassembling; (компонентів) reinsertion
ущільнене м. packed assembling
підкладка substrate, base plate; (основа) base, header, back(ing); (опора) mount; (напр., друкованої плати) support; (пластина) wafer; (ІС) bulk; (нижній шар) bottom layer
алюмінієва п. зі скляним покриттям glass coated aluminium
аморфна ізолювальна п. amorphous insulating substrate
багатошарова п. multilayer substrate, multiplanar substrate
базова п. motherboard
високоомна п. high resistivity substrate
дефектна п. defected substrate
діелектрична п. insulating base, insulated substrate, insulating substrate, insulative substrate
діелектрична п. з шаром кремнію silicon on insulated substrate || soi substrate
ізоляційна п. insulating substrate, insulative substrate, insulator substrate
керамічна п. ceramic substrate
кремнієва п. silicon substrate
кремнієва п. з покриттям capped silicon
кристалічна п. crystal(line) substrate
луджена п. pretinned substrate
монокристалічна п. single-crystal substrate, air cleaved substrate
напівпровідникова п. semiconductive body, semiconductor substrate
напрямна п. supporting substrate
необроблена п. blank (plate)
однорідна аморфна п. continuous amorphous substrate
однорідна п. bulk substrate
паперова п. backing paper
пасивна п. passive substrate
п. диска (disc) platter інф
п. друкованої схеми printed-circuit substrate
п. з епітаксіальною плівкою epitaxial wafer
п. з ізоляцією (напр., p-n-переходом) isolated substrate
п. зінтегрованої схеми integrated circuit substrate
п. процесора processor substrate
п. схеми circuit substrate
п. фотошаблону mask substrate
скляна п. glass substrate
плата I card, (circuit) board, plate, module; (механізму) deck, panel; plane ком
адаптерна п. adapter card
багатофункційна п. multicard
багатошарова п. multilayer board, multilayer card; N-гніздова об’єднавча п. N-slot backboard, N-slot motherboard
двобічна друкована п. double-sided printed circuit
двобічна п. double-sided board, two-sided board
додаткова п. add card; (модуль) mezzanine board, mezzanine module; (для розширення функційних можливостей ПК) accessory card, expander board; (друкована плата, яка вставляється в розширювальну) piggyback board
додаткова п. пам’яті memory expansion card
друкована п. (printed-)circuit board || PCB, (printed-)circuit card, printed circuit
друкована п., отримана методом травлення etched printed circuit
друкована п., отримана методом хемічного осадження chemically deposited printed circuit
еталонна п. calibration plane, reference plane
з’єднувальна п. interconnect board, back panel, backplane
змонтована друкована п. loaded printed plane
змонтована п. loaded board
знімна п. || змінна п. plug-in board, plug-in card
інтерфейсна п. interface board
комбінована п. multifunction board
логікова п. || п. з логіковою схемою logic card
макетна п. layout board елн; development board, prototyping board, breadboard card ком
материнська п. || системна п. motherboard, mainboard, system board, backplane
мережна інтерфейсна п. network interface card
монтажна п. circuit board, wire board, wiring board, circuit card, mounting plate, wiring plate
набірна монтажна п. circuit card, circuit board, wire board, wiring board
незаповнена п. пам’яті unfilled storage board
об’єднавча п. backplane, mother board, motherboard, back panel
п. аналогово-цифрового перетворення A-to-D card
п. багатошарових з’єднань multi-layer connections board
п. введення-виведення input-output board || I/O board звз
п. відеоадаптера video board ком
п. відеографіки video graphics board ком
п. викличних пристроїв calling device board звз
п. гібридних ІС hybrid (circuit) board
п. детекторів || детекторна матриця detector array
п. дистанційного програмування remote programming card звз
п. для розширення (напр., можливостей системи) add-in card ком
п. додаткової лінії extended-line card звз
п. живлення supply board звз
п. жорсткого диска hard card ком
п. з виводами на дві сторони double-ended card
п. з виводами на одну сторону single-ended card
п. з друкованим монтажем printed-circuit board, printed-circuit card
п. з логіковою схемою || логікова п. logic card
п. запам’ятовувального пристрою || п. запам’ятовувача memory board, storage plate
п. зі схемою circuit panel
п. збору даних data acquisition board || DAQ board || DAB інф
п. із затискачами connection block
п. інтерфейсу interface plate
п. керування control card
п. комутації ресурсів resources switching card звз
п. контролера controller card
п. лічильників counters board звз
п. магнетного ЗП magnetic(-memory) plate
п. маркерів marker’s board звз
п. мережного адаптера network adapter card ком
п. нелінійного монтажу nonlinear editing card тлб
п. однокадрового запису (зображення) frame grabber звз
п. ОЗП RAM card ком
п. пам’яті memory card, memory board, storage plane, storage plate
п. резервного зв’язку backup communication board звз
п. розведення сигналів signal board звз
п. розширення daughter board, expansion card, extension board; add-on card ком
п. розширення PCI peripheral component interconnect card || PCI card
п. розширення пам’яті memory expansion card
п. синхронізації clock card
п. синхронізації відеосигналів genlock board
п. таймера timing board
п. центрального процесора || п. ЦП main processor card, CPU-board
п. цифрового перетворювача digital-to-analogue card
розширювальна п. expansion board, extender board, extender card
складена п. composite board
тестова п. test board; II (грошова) charge, pay, fee
абонентська п. license fee
орендна п. rent(al), rental fee, rental payment
п. за під’єднання (напр., до АТС) connection charge, toll звз