Знайдено 13 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «milestone» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

milestone [ˈmaɪ(ə)lstəʊn, амер. -stoʊn] n
    1) мильовий камінь; неточн. верства́, верстівни́к
    2) перен. ві́ха Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

milestone [ˈmaɪlstɘʋn] n
1. камінь із зазначенням відстані в милях; верстовий стовп;
2. перен. віха;
  a ~ in smb’s life віха в чиємусь житті;
  to reach a ~ досягти віхи.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

верста заст.
1. (міра довжини) verst (3500 feet, 1,06 km);
2. (стовп) milestone, verstpost.
віха stake; landmark, boundary mark; мор. spar buoy; перен. milestone.
етап 1. (стадія) stage, phase; (раунд переговорів) round; milestone;
~ переговорів stage of negotiations;
~ проектування (~ проєктування) design phase (cycle);
на сучасному ~і at present stage;
2. спорт. lap;
3. військ. halting place, stage;
4. halting place, stockade (for deported prisoners in transit);
відправити по ~у to deport, to transport (under guard).
стовп post, pole, pillar, shaft, pylon, pier; (води, повітря та ін.) column; (верстовий) milestone, milepost; (загострений) picket; (вказівний, на дорозі) sign-post, finger-post; (ганебний) pillory; перен. (підпора, підтримка) support;
прикордонний ~ frontier post, the post;
ртутний ~ mercury column;
рудний ~ геол. ore shoot, ore column;
телеграфний ~ telegraph pole;
хребетний ~ анат. spine, spinal column;
~и науки pillars of science;
~и суспільства pillars of society.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

придоро́жній (-ня, -нє) (which is) along road:
  придоро́жній стовп, (telegraph) post, milepost;
  придоро́жній камінь, milestone.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

віха ім. ж. (важлива подія) landmark, milestone.
графік ім. ч. (креслення) (graphic) chart, graph; (діаграма) diagram; амер. тж. plot; (розклад справ, порядок денний) calendar; (крива) curve; (розклад, план) timetable, schedule, time-schedule; (художник) graphic artist, black-and-white artist
виробничий календарний ~ production schedule
двозмінний ~ two-shift schedule
затверджений ~ certified chart, approved schedule
зведений ~ cross-plot
змінний ~ rotating schedule
зміщений ~ роботи staggering schedule of work
ілюстративний ~ qualitative graph
календарний ~ schedule (diagram/graph)
календарний ~ виконання робіт calendar progress schedule/chart
календарний ~ (технологічного) процесу flow (process) chart, operation flow chart
кількісний ~ quantitative graph
комплексний ~ executive/master schedule
контрольний ~ control chart
лінійний ~ line graph, linear schedule
обліково-плановий ~ statistical graph of a program(me)
оптимальний ~ optimal/optimum schedule
основний ~ master schedule
періодичний ~ cycle chart
планово-контрольний ~ progress chart
погоджений ~ adjusted schedule
погодинний ~ an hour-by-hour schedule
попередній ~ tentative schedule
розрахунковий ~ monogram, conversion/alignment chart, design chart
сітковий ~ (креслення) network diagram, (розклад) network schedule
структурний ~ structural graph
ущільнений ~ tight schedule
часовий ~ time profile
~ амортизації amortisation schedule; amortising schedule (of a loan); schedule of amortisation; plan of redemption (облігацій)
~ беззбитковості break-even chart
~ будівельних робіт schedule of building/civil work(s)
~ бухгалтерських операцій bookkeeping schedule
~ вибірки коштів drawdown schedule
~ виконання плану graph of the fulfillment of a plan
~ виконання робіт work schedule, progress chart
~ виправлень correction diagram/graph
~ використання коштів disbursement schedule
~ виплат payment schedule
~ випуску продукції (креслення) production stage chart, (розклад за часом) production timetable
~ виробничих можливостей production-possibility schedule
~ виходів на роботу attendance chart
~ відвантажень shipping schedule
~ відпусток holiday/leave, амер. vacation schedule
~ добового завантаження daily time sheet
~ задоволення потреб (виробництва тощо) requirement schedule
~ залежності від... graph of... against...
~ залежності прибутку від обсягу виробництва profit-volume chart
~ заощаджень saving schedule
~ затрат costing record chart, cost map
~ затрат на забезпечення якості (продукції) quality cost chart
~ здійснення проекту project implementation schedule; project timeline; operation data sheet (ODS)
~ зміни запасів inventory graph
~ змінності shift schedule/timetable
~ керування запасами inventory control chart
~ контролю якості quality control chart
~ монтажних робіт schedule of erection work(s)
~ навантаження load curve
~ нормального розподілу bell-shaped curve
~ основних виробничих операцій milestone production schedule
~ основного виробничого процесу master/production schedule
~ періодичного огляду inspection schedule
~ планово-попереджувального ремонту preventive maintenance schedule
~ платежів schedule of payments; payment schedule
~ платежів за кредитами loan payment schedule
~ погашення amortisation schedule (кредиту); amortising schedule (кредиту); payment schedule; repayment schedule; schedule of amortisation (кредиту); redemption schedule (облігацій); plan of redemption (облігацій); encashment schedule (векселів)
~ погашення іпотечного типу mortgage-type repayment schedule
~ погашення простих векселів (у справі внесення внесків у капітал ЄБРР) encashment policy
~ польових робіт field work schedule
~ попиту demand schedule
~ постачання матеріалів schedule of delivery of materials
~ постачання устаткування schedule of delivery of equipment
~ постачань schedule of deliveries
~ поточного ремонту maintenance schedule
~ прибутковості profit graph
~ пропозиції supply schedule
~ (виробництва) робіт work schedule
~ реалізації проекту project implementation schedule; project timeline; operation data sheet (ODS)
~ розкиду (даних) scatter chart
~ розміщення робочої сили manpower deployment chart
~ руху запасів inventory schedule
~ руху літаків flight schedule
~ руху поїздів train schedule
~ руху робочої сили man-assignment schedule
~ складності до заощадження propensity-to-save schedule
~ складності до споживання propensity-to-consume schedule
~ спектральної функції стат. period gram
~ споживання consumption map/schedule
~ стану запасів stock chart
~ сукупного суспільного споживання community’s overall consumption chart
~ тарифних ставок wage curve
~ технічного обслуговування maintenance timetable
~ технологічного циклу schedule of operating times
~ (визначення) точки критичного об’єму виробництва (нижче якого діяльність підприємства збиткова) break-even chart
~ тренду trend chart
~ тривалого навантаження (креслення) load duration curve
~ функціональних обов’язків functional/responsibility chart
~ ходу будівництва schedule of construction
~ ходу виконання робіт progress chart
~ ходу операції operation data sheet (ODS)
~ циклічності (виробництва) cycle schedule
~ часової залежності time graph
~ (витрати) часу timetable
~ часу простою down-time profile
~ чергувань duty chart/table
~ функції plot of a function, plotted function
передбачений ~ом scheduled
за ~ом as scheduled
поза ~ом not as scheduled
точно за ~ом in scheduled time, according to schedule
~ у двічі логарифмічному масштабі log-log plot
~ у логарифмічному масштабі logarithmic graph, log plot
~ у напівлогарифмічному масштабі semilog plot
випереджати ~ to be ahead of schedule
витримувати ~ (робіт, руху тощо) to maintain a schedule, to operate/to work/to schedule
відставати від ~а to be behind schedule
дотримуватися ~а to keep to the schedule
завершувати роботу згідно з ~ом to meet a schedule
затверджувати ~ to approve a chart, (робіт тощо) to approve a schedule
обговорювати ~ платежів to discuss/to consider a schedule of payments
порушити ~ to disrupt a schedule
порушити ~ постачань to disrupt (the schedule of) deliveries
розробляти ~ (робіт тощо) to draw up a schedule
складати ~ to construct a chart, (робіт тощо) to draw up a schedule, to schedule
улагоджувати ~ платежів to agree on/to finalize a schedule of payments, to come to an agreement on a schedule of payments
включити в ~ to schedule
не укладатися в ~ to break a schedule
працювати за ~ом to work/to run on schedule; ● див. тж. діаграма, карта, схема, план, таблиця.
етап ім. ч. (стадія) stage; (фаза) phase; (період) period; (крок) step; (віха) milestone; (переговорів тощо) round, bout; (цикл) cycle; спорт. lap; військ. halting place, stage; halting place, stockade (for deported prisoners in transit)
важливий ~ important/key stage
вирішальний/переломний ~ critical/crucial stage
завершальний ~ closing/final/last stage
початковий (проміжний, завершальний) ~ initial/pioneering/opening stage (intermediate stage/phase, final stage)
сучасний ~ present/modern stage
~ аналізу analysis stage
~ виготовлення manufacturing/fabrication stage
~ видання рекомендацій та їх реалізації recommendation and implementation phase
~ вироблення концепції conceptual phase
~ вироблення основних положень договору contract definition phase
~ вироблення технічних вимог technological formulation stage, conceptual technological stage
~ виробництва stage of production, production stage/phase
~ дослідження investigation phase
~ дослідно-конструкторських робіт development stage/phase/cycle
~ експлуатації operational phase
~ закупівлі procurement cycle
~ занепаду (stage of) decay
~ затвердження (напр., технічного завдання) validation phase
~ зрілості maturity (stage)
~ конструювання і розробки design-and-development phase
~ максимальної продуктивності peak productive phase
~ міграції migratory stage
~ навчання grade level
~ наукових досліджень і розробок research-and-development phase
~ оцінювання evaluation phase
~ оцінювання якості продукції product qualification cycle; ~ переговорів stage of negotiations
~ підготовки проекту project definition phase
~ попереднього оброблення (виробу тощо) predesign stage
~ придбання acquisition phase
~ прогнозування prediction/forecasting phase
~ проектування design stage/period/cycle/phase
~ реалізації неліквідів salvage phase
~ складання звіту reporting phase
~ створення експериментального зразка pilot/prototype stage
~ теоретичного опрацювання concept formulation, conceptual stage
~ техніко-економічного обґрунтування (напр., проекту) definition phase
на сучасному ~і міжнародного розвитку at the present stage of international development
відправити по ~у to deport, to transport (under guard)
входити в якісно новий ~ розвитку to enter into a qualitatively new stage of development
оминати ~ розвитку to bypass/to skip a stage of development.
орієнтир ім. ч. guideline, guide, guiding line; (віха) landmark, milestone; (напрямок, орієнтація) orientation, (прилад) orientator
чіткий ~ clear-cut orientation
нові ~и співробітництва new milestones of cooperation
слугувати ~ом to guide.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

відчит,~у (приладу) read(-)out, indication, sample, registration
азимутальний в. azimuth readout
в. напруги voltage sample
в. сигналу колірності chrominance sample
в. сигналу яскравості luminance sample
відновлений в. сигналу reconstructed sample звз
візуальний в. (показів) visual readout
значущий в. important sample звз
зоновий в. zone registration звз
надлишковий в. freeze-out sample, robbed sample звз
одиничний в. unit sample
проміжний в. milestone, progress report
цифровий в. digital read-out, digital indication
частотний в. frequency sample
етап,~у stage, phase, period; (напр., обчислень) step; (роботи) stroke, piece; (науково-дослідницької роботи) milestone; (стадія) chapter
е. випробувань testing phase
е. проєктування design period, design cycle, design stage
е. розроблення design stage
е. самонаведення homing phase
міжнародний е. international stage
передпроєктний е. розробки preproject working-out phase