Знайдено 24 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «merge» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

merge [mɜ:dʒ] v (past і p. p. merged, pres. p. merging)
1. поглинати;
2. занурюватися; зливатися, зникати, щезати;
  to ~ gradually зникати поступово;
  to ~ imperceptibly зникати непомітно;
3. з’єднувати, об’єднувати (підприємства тощо);
  to ~ several small companies into one large one об’єднати декілька малих компаній в одну велику.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

зливати, злити, зілляти 1. (лишки) to pour off; (докупи) to pour together, to blend, to mix;
2. перен. (об’єднувати) to amalgamate, to merge.
зливатися 1. (про річки та ін.) to interflow, to flow together;
2. (об’єднуватися) to merge, to amalgamate, to unite, to fuse;
3. (про звуки та ін.) to merge, to blend.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

merge = об’єднати
merging sorting = див. merge sorting

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

merge = [mɜ:dʒ] злива́тися/зли́тися; з’є́днуватися/з’єдна́тися
command = [kə'mɑ:nd] 1. кома́нда; директи́ва; нака́з // to issuing a ~ подава́ти/пода́ти кома́нду; to run a ~ вико́нувати/ви́конати кома́нду; to try a ~ again намага́тися повто́рно ви́конати кома́нду 2. керува́ти 3. кома́ндувати

• merge ~
= кома́нда "об’єдна́ти", кома́нда об’є́днування
sorting = ['sɔ:tɪŋ] сортува́ння/посортува́ння, класифіка́ція, впоряд­ко́ву­вання/впорядкува́ння

• balanced merge ~
= зрівнова́жене сортува́ння ме́тодом злива́ння (об’є́днування)

• merge (merging) ~
= сортува́ння злива́нням
way = [weɪ] 1. шлях, доро́га 2. спо́сіб; ме́тод // by the ~ між і́ншим; by ~ of шляхо́м, за допомо́гою; аби́, щоб; in a general ~ в зага́льних ри́сах; in no ~ жо́дним чи́ном, у жо́дний спо́сіб; нія́к, у жо́дному ра́зі; some other ~ я́кось іна́кше, яки́мось і́ншим чи́ном; under ~ зді́йснюваний (зараз); to give ~ to поступа́тися/поступи́тися

• ~ of merge
= поря́док об’є́днування, поря́док злива́ння

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

merge 1. злива́ти(ся)//зли́ти(ся) 2. об’є́днувати(ся)//об’єдна́тися, з’є́днувати(ся)//з’єдна́ти(ся) ■ to ~ files об’є́днувати фа́йли
[mɜːdʒ, mɜːrdʒ]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

з’є́днувати//з’єдна́ти 1. connect (з – with, to; чимось – by); join (together), link (up) (докупи – together; з – to; чимось – by) 2. (об’єднувати механізми) gang 3. (скріпляти) fasten 4. (зчіпляти) link 5. (сполучати) interconnect 6. (кінці дротів тощо) splice 7. (через взаємодію) couple (з – to) 8. (склеювати) cement 9. (об’єднувати) unite 10. (зливати) merge~ вкле́йкою to patch (over); ~ в ланцю́г to catenate, to concatenate, to enchain; ~ в "ла́стівчин хвіст" to dovetail; ~ в то́рець to butt; ~ кінця́ми to connect end to end; ~ му́фтою to clutch; ~ парале́льно/послідо́вно to connect [join together, join up] in series/parallel; ~ пере́мичкою to bridge; ~ під куто́м 45° to miter; ~ скобо́ю to link with a brace; ~ у стик to butt; ~ шарні́рами to articulate
з’є́днуватися//з’єдна́тися 1. join, conjoin 2. (через взаємодію) couple (з – to) 3. (зливатися) merge; (про потоки) interflow 4. (коалесціювати) coalesce
злива́ти//зли́ти I 1. (змішувати) pour together, mix 2. (об’єднувати) fuse, merge 3. (установи) amalgamate
злива́тися//зли́тися/‌зілля́тися 1. (про ядра) fuse 2. (про хвилі; тріщини тощо) merge 3. (про потоки) flow together, interflow 4. (про кольори, звуки) blend, merge 5. (про установи) merge, amalgamate
об’є́днувати//об’єдна́ти 1. (підходи, методи) unify 2. (дії) unite; associate (з – with) 3. (зливати) merge 4. (в одне ціле) integrate (into) 5. (в єдиний комплекс) incorporate (у – in) 6. (збирати з фраґментів) defragment 7. (комплектувати) gang 8. (у спільний фонд) pool 9. (приєднувати) join, conjoin 10. (комбінувати) combine (з – with) 11. (консолідувати) consolidate 12. (у ланцюг) interchain; (у ланцюг, каскад) concatenate 13. (двійками, парами) pair 14. (підприємства) amalgamate
файл (-у) file ▪ відкри́ти/‌закри́ти —(а) to open/close a file; створи́ти —(а) to create a file; зни́щити —(а) to delete a file; об’єднувати —и to merge files

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

об’єдн||увати, ~ати дієсл. to unite; (у єдине ціле) to integrate; (підприємства) to merge, to fuse, to amalgamate; (консолідувати) to consolidate; (ресурси, засоби) to pool; (зусилля) to combine, to join; (включати) to embody
об’єдн||уватися, ~атися дієсл. to unite (with); (про підприємства) to merge, to fuse, to amalgamate, to incorporate; (кооперуватися, співпрацювати) to cooperate; (в організації) to associate (in); (для виконання чогось) to join; (згуртуватися) to rally

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

merge зливатися; об’єднуватися (напр., про корпорації)

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

зливання (об’єднування) merging, merge; (напр., відтінків) fade, fading; (воєдино) joining; (змішування) blending; (декількох варіантів тексту) conflation інф; (з’єднання) junction; fusion тлб; mesh(ing), confluence ком
змішування mixing, blending, composition; (комбінування) combining

з. відеосигналів video merge ком
об’є́днання
1. (ціле, що склалося на основі з’єднання, поєднання чого-небудь) union, join, interconnection; association, conjunction звз; aggregation, integration, merge інф; (з’єднання, комбінація) combination; (напр., сигналів) multiplex, dataplex; (напр., елементів даних у пам’яті) pack; (скупчення) congregation

о. атрибутів merge-sort of attributes ком
сортування sorting; (систематизція) classification, classifying; (напр., за розміром) grading, graduation; (дозування, групування) batching

збалансоване с. злиттям balanced merge sorting

с. злиттям merge sort
тиражування replication, duplication, copying (jobs), circulating

т. з об’єднанням merge replication інф