Знайдено 6 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «lissajous» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

figure 1. ци́фра || цифрови́й 2. коефіціє́нт; числове́ зна́чення □ to ~ out вирахо́вувати//‌ви́рахувати; to ~ up підрахо́вувати//‌підрахува́ти 3. (геометри́чна) фігу́ра 4. (ілюстрація до тексту) рису́нок, кре́сленик; діягра́ма; малю́нок; фотогра́фія 5. фігурува́ти

Lissajous ~ = фігу́ра Лісажу́
pattern 1. карти́на (явища тощо); фігу́ра; візеру́нок 2. систе́ма смуг 3. структу́ра, будо́ва; конфігура́ція; схе́ма 4. взіре́ць, зразо́к; моде́ль; фо́рма; шабло́н; трафаре́т; стереоти́п 5. моделюва́ти//‌змоделюва́ти 6. о́браз, зобра́ження || формува́ти//‌сформува́ти о́браз/зобра́ження 7. нано́сити//‌нане́сти рису́нок 8. копіюва́ти//‌скопіюва́ти

Lissajous ~ = карти́на Лісажу́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

карти́на 1. (зображення) picture 2. (модель, структура, характеристика) pattern

~ Лісажу́ = Lissajous pattern
фігу́ра 1. (геометрична) figure 2. (картина процесу) pattern, figure див. тж картина 3. (шахова) chess

~ Лісажу́ = Lissajous figure; (мн.) Lissajous pattern

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

метод,~у method; (підхід) approach; (спосіб) way, manner, system, mode; (методика) procedure, technique; (засіб) tool, mean(s)

м. фігур Ліссажу Lissajous figures method
фігура figure; (рисунок) pattern

інтерференційна ф. || ф. Ліссажу Lissajous figure

ф. Ліссажу Lissajous figure