Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «lie» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

beautiful [ˈbjuːtəfl, амер. ˈbjuːt̬-] adj
    гарний, красний, хороший, пишний, красивий, чудовий, зап. фа́йний; (також о зовнішн.) вродли́вий, го́жий, приго́жий, чепурни́й, красови́тий, красі́тний, ло́вкий, фаміл. бра́вий; чарівни́й, ле́пський, прина́дний, прива́бний, сподо́бний, чепурни́й, чупа́рний
    • beautiful lie — солодка брехня
    • the beautiful people —
    а) вибра́нці До обговорення, бомонд, відомні (знамениті) люди, світські кола До обговорення
    б) (в 1960-х) хіппі
    • the body beautiful — ідеал фізичного тіла
[Nothing is beautiful from every point of view. Horace. — Немає таких речей, що б були гарними з усіх точок зору. Горацій.] Обговорення статті

- Фразлекс (англо-український фразеологічний словник) 2014- (Василь Старко) Вгору

Figures don’t lie прислів’я
Укр. Числа не обманюють. Числам можна вірити.
    ‣ Figures don’t lie, unless it’s weight. I read the other day that more Australians are probably obese than we think because when questioned, people tend to under-state their weight and over-state their height. … I defy anyone to admit they’ve never doctored figures even a little bit to suit their purposes.
    ‣ Mathematicians say figures don’t lie. But they sure can be misleading. Not to mention confusing. In other words they will be of absolutely no help in trying to work out the winner of tonight’s deciding Origin match between Queensland and NSW in Melbourne.
Let sleeping dogs lie прислів’я
Пер. Не чіпай того пса, що спить.
Укр. Сиди тихо, хай спить лихо. Не чіпай лиха, поки тихо.
Ком. Подібне прислів’я зафіксовано у французькій мові на початку XIV ст..
    ‣ People have suggested that he write a book, but he’s not keen. It’s in nobody’s interest, he says. Let sleeping dogs lie. He’s looking to the future now, not the past.
    ‣ Some critics contend … that Richard C. Holbrooke … secured the peace [in Bosnia] by promising not to arrest Mr. Karadzic. Mr. Holbrooke has vehemently denied the accusation.  ’’We are assuming that there were deals that were done,’’ Mr. Gere said … . ’’… Let sleeping dogs lie. … it doesn’t help with the healing, that’s for sure.’’

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005р. (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

let sleeping dogs lie
1)
schlafende Hunde soll man nicht wecken, lass die Finger davon
нехай лихо спить; не чіпай лихо, поки тихо
2)
lass den Hund begraben sein, rühr nicht alte Geschichten auf
a white lie
eine Notlüge
безневинна (вимушена) брехня
that is a barefaced lie
das ist eine dreiste (unverschämte, schamlose) Lüge
це зухвала (безсоромна) брехня
to lie through one’s teeth
das Blaue vom Himmel herunterlügen, lügen, bis sich die Balken biegen
безсоромно брехати, забрехатися
to lie in wait
im Hinterhalt liegen
чатувати, підстерігати
to lie heavy on one’s conscience
jm. schwer aufs Gewissen fallen, sein Gewissen belasten
лежати тяжким тягарем на чиїйсь совісті

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

брехати дієсл. розм. (обманювати) to lie, to fudge, to fib, to tell lies; (гавкати) to yelp, to bark
брешеш! it’s a lie!; stuff and nonsense!; ¨ ~ – не ціпом махати easier said than done
бреши, та не забріхуйся draw it mild
бреше і оком не моргне; бреше, як рудий собака; бреше, аж вуха в’януть to lie like a gas-meter.
брехн||я ім. ж. lie(s), falsehood, untruth, fib(s), idle talk; розм. cram, crammer
зухвала ~я outrageous lie
невинна ~я white lie
~я! fudge!; rubbish!; bosh! ну це вже ~я! that is a fib
викривати ~ю to give one the lie; ¨ ~я і приятеля робить ворогом give a dog a bad name and hang him
~я у порятунок a lie to save
~ею далеко не заїдеш a lie has no legs
~ею світ пройдеш, а назад не вернешся a liar is not believed when he tells the truth.
вигадка ім. ж. invention; fiction, fabrication, figment, fable, fib, lie, flam, forgery; розм. a fishy story; розм. (винахід) idea; device
газетна ~ canard
суцільна ~ total fabrication; ♦ ~ (побрехенька) cock-and-bull story
реальність та ~ fact/truth and/or fiction/fantasy.
вигад||увати1, ~ати дієсл. (придумувати) to invent, to devise, to contrive, to think out; to imagine; to make up; (брехати) to invent, to fabricate, to lie, to fib, to forge.
гніт||ити дієсл. (спресовувати) to press; перен. (про почуття) to oppress; to depress, to lie heavy, to weigh down; to dispirit; ¨ ця думка ~ить мене the thought depresses me.
говор||ити дієсл. (розмовляти) to speak, to talk; (сказати) to say, to tell; перен. (свідчити) to indicate, to point (to); to betoken; to convey, to mean, to signify; (про документ тощо) to say, to read, to run
~ити неправду to tell a lie; to tell lies
~ити правду to tell/to speak the truth
~ити правду у вічі to tell the truth to one’s face
~ити/виголошувати промову to deliver/to make a speech
~ити не на користь not to speak well (for)
~ити перед аудиторією to speak to an audience
~ити про справи to talk/to discuss business matters
~ити в’їдливо to taunt
~ити гарно про когось to speak well of a person
~ити загальними фразами to speak commonplaces
~ити натяками to speak ambiguously
~ити пишномовно to speak bombastically/pompously
~ити по-англійськи to speak English
~ити примирливо to speak fair
~ити тихо to speak in a low voice
~ити швидко to speak fast
поговорити з кимсь про важливу справу to speak to smb on important business
~ить Київ рад. this is Kyiv calling
він ~ить, що... he says that…
документ ~ить наступне the document runs as follows
закон ~ить the law reads
лист ~ить the letter runs
мені ~или I was told
про нього ~ять he is said
~или, що він розмовляє англійською he was said to speak English
ваше прізвище мені нічого не ~ить your name conveys nothing to me
все ~ить за те, що... everything indicates that…
цей вчинок ~ить про його хоробрість that act betokens/proclaims his courage
це йому мало ~ить it means very little to him; ♦ легше ~ити, ніж робити it is easier to preach than to practice; precept is easier than practice; ~и добре про своїх друзів; про ворогів не кажи нічого speak well of your friends; of your enemies say nothing
як ~иться as the saying is/goes. ПРИМІТКА: Відмінність між синонімами to speak і to talk полягає в наступному: to speak має значення вести ділову розмову і передбачає, що одна людина говорить, а інша (інші) слухає (слухають). Це дієслово має такі відтінки значення: 1) висловлюватися; 2) володіти рідною чи іноземною мовою; 3) виголошувати промову, висловлюватися привселюдно. To talk передбачає бесіду неофіційного характеру між двома або більшою кількістю людей. Воно має такі відтінки значення: 1) брати участь у бесіді, бесідувати; 2) висловлювати свою думку на рідній або іноземній мові; 3) розпускати плітки, чутки; 4) переконувати, умовляти (into).
дерево ім. с. tree; (матеріал) wood, timber; (мат.) tree, graph
генеалогічне ~ genealogical/family tree
~ альтернатив decision tree
~ витрат outcome tree
~ відносної важливості (цілей або завдань) relevance tree
~ ресурсів resource tree
~ рішень decision tree
~ цілей і завдань aims and tasks tree; ♦ куди ~ похилилося, туди й повалилося as a/the tree falls, so shall it lie.
детектор ім. ч. detector
~ брехні lie detector.
док ім. ч. dock
комерційний ~ commercial dock
мокрий (сухий) ~ wet (dry) dock
плавучий ~ floating dock
ремонтний ~ repairing/graving dock
суднобудівний ~ shipbuilding dock
~ для ремонту суден repairing dock
виводити судно з ~у to bring a vessel out of dock
виходити з ~у to leave dock
ставити судно в сухий ~ to dry dock a vessel, to bring a vessel into the dry dock
стояти в доці to be docked, to lie up
уводити судно в ~ to bring a vessel into dock, to dock a vessel
у доці in dock.
заляг||ати, ~ти дієсл. to lie down, to lie low; to lie in wait; військ. to drop flat, to go to ground; (тж. недок.) геол. to bed, to lie, to occur.
ляг||ати, ~ти дієсл. to lie down; (падати на) to fall (on/upon)
~ти в основу to underlie
відповідальність ~ає на вас it will be your duty
підозра ~ла на іноземців suspicion fell upon the foreigners; ♦ ~ти кістьми to fall in battle.
невинн||ий прикм. innocent; (цнотливий) guiltless, harmless, chaste, moral; (формула вироку) not guilty
~ий жарт innocent joke
~а брехня white/harmless lie
суд визнав його ~им he was found innocent in court.
неправд||а ім. ж. untruth, falsehood, lie; (обман, шахрайство) deception; (вигук) it’s not true!; ♦ усіма правдами і ~ами by fair means or foul, by hook or by crook
той, хто каже ~у, повинен вигадати ще двадцять ~, щоб її виправдати he that tells a lie must invent twenty more to maintain it
не запитуй, і тобі не скажуть ~и ask no questions and you’ll be told no lies
~ою весь світ пройдеш, а назад не вернешся a lie has no legs.
обвинув||ачувати, ~атити дієсл. to blame, to accuse (of); to charge (with), to prosecute; to impeach (of, with); to indict, to incriminate; to inculpate, to tax (with)
~ачувати в брехні to accuse of lying; (прилюдно) to give smb the lie
~ачувати в злочині to charge smb with a crime
~ачувати в зраді Батьківщини to charge smb with treason to his/her country
~ачувати в корупції to indict on corruption charges
~ачувати в крадіжці to accuse smb of theft
~ачувати у невірності to accuse smb of unfaithfulness
~ачувати у порушенні порядку у нетверезому стані to charge smb with being drunk and disorderly
~ачувати у сексуальних домаганнях to accuse of sexual harassment
~ачувати у халатності to accuse smb of negligence
~ачувати у шпигунстві to charge smb with espionage
~ачувати у шулерстві to accuse smb of cheating at cards
~ачувати судовим порядком to prosecute, to represent the prosecution, to accuse/to charge judicially. ПРИМІТКА: Словом з найбільш загальним значенням є to blame. To accuse звичайно вказує на різкість та прямоту обвинувачення. To charge є більш формальним словом, яке може передбачати застосування юридичних формальностей або присутність юридичних осіб. To incriminate має відтінок значення обвинувачувати в злочині чи діях, подібних до нього, а також дати підставу обвинуватити себе в злочині (з oneself). To indict – обвинувачувати на підставі висновку засідателів за всіма правилами судової процедури і віддавати до суду. Я не можу звинувачувати його за те, що він хотів заставити мене страждати. I can’t really blame him for wanting to make me suffer. Його звинуватили в некомпетентності. He was accused of incompetence. Його арештували й обвинуватили в різних провинах. He was arrested and charged with a variety of offences.
прик||іл ім. ч. мор. lay-up
на ~олі (про судно) tied up, at (their) moorings
зняти з ~олу to take/to bring out of lay-up
ставати на ~іл to go into lay-up
стояти на ~олі to lie up, to be laid up, (не діяти) to stand idle.
ста||вати, ~ти дієсл. (розташовуватися стоячи, вставати) to stand; to take one’s stand; to rise; (зупинитися) to stop; (про машину тж.) to pull up; (розпочинати, приступати) to start, to set about; (робитися, перетворюватися) to become, to get; (про щось) to turn; (вистачати) to suffice, to be sufficient, to do
~вати відомим to become known; to acquire a reputation (for)
~вати державним діячем to become a statesman
~вати жертвою (чогось) to fall a victim (to)
~вати в позу to strike an attitude/a pose
~вати в чергу (за чимсь) to queue up (for smth); (утворювати чергу) to form a queue (for smth)
~вати в пригоді to render a service
~вати на коліна to kneel (down); to get on one’s feet; перен. to become independent
~вати на облік to register
~вати на чийсь бік перен. to take smb’s side
~вати на якір to come to anchor
~вати на чолі (чогось) to become leader (of smth), to take over the leadership (of smth)
~вати при владі to take power
він ~в пити he has taken to drink(ing)
годинник ~в the clock/the watch has stopped
коли ~ло відомо when the word went round, when it became known; ¨ до кого пристаєш, таким сам ~єш you cannot lie down with dogs without rising with fleas; he who keeps company with wolves will learn to howl
у мене волосся ~ло дибом my hair stood on end. ПРИМІТКА: Дієслово to become відноситься до групи дієслів становлення. До цієї групи входять також дієслова to get, to grow, to go, to turn. Усі вони утворюють сполучення з наступним прикметником: стемніло it got dark, він постарів he grow old, вона почервоніла she turned red, вона сліпне she is going blind. Дієслово to grow підкреслює поступову зміну, а дієслово to turn – швидкість, несподіваність переходу: втомлюватися to grow tired, почервоніти (збліднути) to turn red (pale).
сто||яти дієсл. (бути, знаходитися) to be, to stand; (про погоду) to hold; to be; (не діяти, не працювати) to be at a standstill; (бути розташованим) to be situated, to stand, to lie; (перед – про задачу тощо) to confront (smb); (бути відзначеним, значитися) to be; (відстоювати, захищати) to stand up (for), to be (for)
~яти навшпиньки to stand on tiptoe
~яти біля руля to be at the helm
~яти за правду to stand up for the truth
~яти на порядку денному to be on the agenda
~яти на постої to be quartered
~яти на рівні вимог часу to come up to the requirements of the day
~яти на своєму to insist (on)
~яти на смерть to fight to the last, to hold out to the end
~яти на чиємусь шляху to be in smb’s light
~яти на чолі to head, to be at the head (of)
~яти на якорі to lie at anchor
~яти при владі to be in power, to have the power
~яти у списку to be on the list
будинок ~їть із XVIII століття the house has been standing since the 18th century
завод (машина) ~їть the factory (the machine) is not working
мій годинник ~їть my watch has stopped
мороз ~їть there is a frost
погода ~їть хороша the weather keeps/is fine
робота ~їть the work is at standstill
сонце ~їть високо на небі the sun is high in the sky
на порядку денному ~ять два питання there are two questions on the agenda
перед нами ~їть задача we are faced/confronted with the problem/task, we have before us the problem/task; ¨ ~яти горою to back through thick and thin
~яти над душею to urge/to hurry smb, to make smb nervous by urging.
терпіти дієсл. (безмовно переносити) to suffer; (миритися з кимсь, чимось) to bear, to tolerate; to put up (with); (випробувати, зносити – про біль, збитки тощо) to suffer, to endure; (піддаватися) to undergo
~ збитки to incur/to sustain/to suffer/to undergo losses
~ катастрофу to meet disaster, (про корабель) to be wrecked
~ поразку to suffer defeat, to be defeated
~ не можу цього I can’t stand/bear/tolerate it, I hate it
доводиться ~ it must be borne
час терпить there is still time
час не терпить time presses
справа не терпить зволікань there must be no delay, the matter is urgent
як його тільки терплять тут? how do they put up with him?; ¨ краще кривду ~, як кривду чинити it is better to be lied about than to lie
терпи козаче – отаманом будеш everything comes to him who knows how to wait.
шукати дієсл. to look for, to search for; (прагнути, домагатися) to seek
~ втіху to seek consolation
~ допомогу to seek help
~ квартиру to be looking for a flat
~ роботу to look for a job; ♦ риба шукає, де глибше, а людина де краще men leap over where the hedge is lowest
шукай добра, біда сама знайде let sleeping dog lie; never trouble trouble till trouble troubles you.
явн||ий прикм. (відкритий, не таємний) open, overt; (очевидний для усіх) obvious, apparent, patent; ~а монополія recognized monopoly; ~а неправда obvious lie; ~а підробка obvious imitation; ~а помилка manifest error; ~е непорозуміння evident misunderstanding; ~е порушення flat violation; ~і витрати explicit costs.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

lie = [laɪ] 1. лежа́ти 2. перебува́ти, місти́тися, бу́ти

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

lie 1. лежа́ти (on – на) 2. перебува́ти; місти́тися □ to ~ across проляга́ти//‌пролягти́; to ~ along smth простяга́тися//‌простягти́ся вздо́вж чогось; to ~ down ляга́ти//‌лягти́
[laɪ]
algebra а́лґебра (over (field) K – над (полем) K)
['ældʒɪbrə]
~ integrally dependent on R ці́ла над R а́лґебра
~ integral over = R ці́ла над R а́лґебра
~ of charges = а́лґебра заря́дів
~ of events = а́лґебра поді́й
~ of a group = групова́ а́лґебра, а́лґебра гру́пи
~ of logic = а́лґебра ло́гіки
~ of sets = а́лґебра множи́н
~ with an identity = а́лґебра з одини́цею
~ with a unit element = а́лґебра з одини́цею
Abelian ~ = А́белева а́лґебра
abstract ~ = абстра́ктна а́лґебра
affine ~ = афі́нна а́лґебра
alternative ~ = альтернати́вна а́лґебра
annihilator ~ = анігіля́торна а́лґебра
associative ~ = асоціяти́вна а́лґебра
Boolean ~ = Бу́лова а́лґебра
Cayley-Dickson ~ = а́лґебра Ке́йлі-Ди́ксона
central ~ = центра́льна а́лґебра
classical (Lie) ~ = класи́чна а́лґебра (Лі)
Clifford ~ = Клі́фордова а́лґебра
closed ~ = за́мкнена а́лґебра
closure ~ = а́лґебра із за́мкненням
color ~ = ко́лірна а́лґебра
commutative ~ = комутати́вна а́лґебра
completely segregated ~ = цілко́м відокре́мна а́лґебра
complex ~ = ко́мплексна а́лґебра
current ~ = а́лґебра стру́мів
derived ~ = похідна́ а́лґебра
division ~ = а́лґебра з ді́ленням
discrete ~ = дискре́тна а́лґебра
elementary ~ = елемента́рна а́лґебра
enveloping ~ = обгорта́льна а́лґебра
exceptional simple Lie ~ = особли́ва про́ста́ а́лґебра Лі
exterior ~ = зо́внішня а́лґебра, а́лґебра зо́внішніх форм
field ~ = а́лґебра полі́в
free ~ = ві́льна а́лґебра
function ~ = а́лґебра фу́нкцій
functionally complete ~ = функці́йно по́вна а́лґебра
general ~ = зага́льна а́лґебра
generated ~ = поро́джена а́лґебра
graded ~ = (по)ґрадуйо́вана а́лґебра, а́лґебра з ґрада́цією
Grassmann ~ = Ґра́сманова а́лґебра
group ~ = групова́ а́лґебра, а́лґебра гру́пи
higher ~ = ви́ща а́лґебра
homological ~ = гомологі́чна а́лґебра, а́лґебра гомоло́гій
involutory ~ = інволюти́вна а́лґебра
irreducible ~ = незвідна́ а́лґебра
Jordan ~ = Йорда́нова [Жорда́нова] а́лґебра
Lie ~ = а́лґебра Лі
linear ~ = ліні́йна а́лґебра
local ~ = лока́льна а́лґебра
logical ~ = а́лґебра ло́гіки
loop ~ = а́лґебра пе́тель
matrix ~ = ма́трична а́лґебра, а́лґебра ма́триць
measure ~ = а́лґебра з мі́рою
multilinear ~ = поліліні́йна а́лґебра
nil ~ = нільа́лґебра
nilpotent ~ = нільпоте́нтна а́лґебра (of index of nilpotency n, of step n – з індексом нільпотентности n)
nonassociative ~ = неасоціяти́вна а́лґебра
noncommutative ~ = некомутати́вна а́лґебра
normal ~ = норма́льна а́лґебра
normed ~ = а́лґебра з но́рмою, (з)нормо́вана а́лґебра
numerical ~ = числова́ а́лґебра
operator ~ = опера́торна а́лґебра
partial ~ = частко́ва а́лґебра
Poincaré ~ = а́лґебра Пуанкаре́
polynomial ~ = а́лґебра поліно́мів
primal ~ = прима́льна а́лґебра
product ~ = до́буток а́лґебр
quantum ~ = ква́нтова а́лґебра
quaternion ~ = а́лґебра кватерніо́нів
quotient ~ = фа́ктор(‑)а́лґебра
real ~ = ді́йсна а́лґебра
reducible ~ = звідна́ а́лґебра
reductive ~ = редукти́вна а́лґебра
relational ~ = а́лґебра відно́шень (on a set – на множині), реляці́йна а́лґебра
self-adjoint ~ = самоспря́жена а́лґебра
semigroup ~ = напівгрупова́ а́лґебра
semisimple ~ = напівпро́ста а́лґебра
set ~ = а́лґебра множи́н
simple ~ = про́ста́ а́лґебра
special ~ = спеція́льна а́лґебра
spinor ~ = спіно́рна а́лґебра
star ~ = а́лґебра з зі́рочкою
Steenrod ~ = Сти́нродова а́лґебра
strictly complete ~ = функці́йно по́вна а́лґебра
supplemented ~ = а́лґебра з допо́вненням, допо́внена а́лґебра
symbolic ~ = си́мвольна а́лґебра
tensor ~ = те́нзорна а́лґебра
topological ~ = топологі́чна а́лґебра
twistor ~ = тві́сторна а́лґебра
unary ~ = уна́рна а́лґебра
unitary ~ = уніта́рна а́лґебра
universal ~ = універса́льна а́лґебра
vector ~ = ве́кторна а́лґебра
von Neumann ~ = фон-Но́йманова а́лґебра
Weyl ~ = Ве́йлева а́лґебра
bracket 1. (матем.) ду́жка || бра́ти//‌взя́ти в дужки́, дужкува́ти//‌задужкува́ти □ between ~s у дужка́х; to open the ~(s) відкрива́ти//‌відкри́ти [зно́сити//‌зне́сти] дужки́; to close the ~(s) закрива́ти//‌закри́ти дужки́ 2. (техн.) кронште́йн, консо́ль [консо́ля]
['brækɪt, -ət]
angle ~ = кутова́ ду́жка
angular ~ = кутови́й кронште́йн
broken ~ = кутова́ ду́жка
curly ~ = фігу́рна ду́жка
hinge ~ = шарні́рний кронште́йн
Lagrange ~ = Лаґра́нжові дужки́
left ~ = лі́ва ду́жка
left angle ~ = ліва́ кутова́ ду́жка (символ <)
Lie ~ = дужки́ Лі
pointed ~ = кутова́ ду́жка
pointy ~ = кутова́ ду́жка
Poisson ~ = Пуасо́нові дужки́
right ~ = пра́ва ду́жка
right angle ~ = пра́ва кутова́ ду́жка (символ >)
rigid ~ = жорстки́й кронште́йн
round ~ = кру́гла ду́жка
square ~ = квадрато́ва ду́жка
support ~ = опо́рний кронште́йн
dormant 1. паси́вний, неакти́вний □ to lie ~ бу́ти в паси́вному [неакти́вному] ста́ні 2. (про вулкан) засну́лий
['dɔːmənt, 'dɔːrm-]
group 1. гру́па; угрупо́вання || групови́й || групува́ти/‌згрупо́вувати//‌згрупува́ти 2. (матем.) гру́па || групови́й 3. (х.) гру́па; радика́л 4. гурт || гуртови́й || гуртува́ти//‌згуртува́ти
[gruːp]
~ generated by a given set of subgroups = гру́па, поро́джена множино́ю елеме́нтів да́них підгру́п
~ generated by translations = гру́па, поро́джена трансля́ціями
~ of automorphisms = гру́па автоморфі́змів
~ of base points = ба́зисна множина́
~ of coefficients = гру́па коефіціє́нтів
~ of diffeomorphisms = гру́па дифеоморфі́змів
~ of finite order = скінче́нна гру́па, гру́па скінче́нного поря́дку
~ of homomorphisms = гру́па гомоморфі́змів
~ of improper orthogonal transformations = гру́па невласти́вих ортогона́льних пере́творів
~ of improper rotations = гру́па невласти́вих оберта́нь
~ of infinite order = нескінче́нна гру́па, гру́па нескінче́нного поря́дку
~ of isometry = ізометри́чна гру́па, гру́па ізоме́трій
~ of invertible elements = гру́па оборо́тних елеме́нтів
~ of linear transformations = гру́па ліні́йних пере́творів
~ of motions = [movements] гру́па ру́хів
~ of order n гру́па поря́дку n
~ of proper orthogonal transformations = гру́па власти́вих ортогона́льних пере́творів
~ of proper rotations = гру́па власти́вих оберта́нь
~ of rotations = гру́па оберта́нь
~ of similarity transformations = гру́па пере́творів поді́бности
~ of symmetries = гру́па симе́трій
~ of symmetry transformations = гру́па пере́творів симе́трії
~ of transformations = гру́па пере́творів
~ of translations = гру́па трансля́цій [перене́сень], трансляці́йна гру́па
~ of units = гру́па одини́ць, одини́чна гру́па
~ with operators = опера́торна гру́па
~ with respect to the form Q = гру́па фо́рми Q
~ with symmetry operators = опера́торна гру́па симе́трії
Abelian ~ = А́белева [комутати́вна] гру́па (of finite rank – скінченного рангу; of equal rank – однакового рангу)
Abelian-by-nilpotent ~ = нільпоте́нтна над А́белевими гру́па
absolutely simple ~ = абсолю́тно про́ста́ гру́па
abstract ~ = абстра́ктна гру́па
additive ~ = адити́вна гру́па
adjoint ~ = долу́чена [приє́днана] гру́па
affine ~ = афі́нна гру́па, гру́па афі́нних пере́творів
algebraic ~ = алґебри́чна гру́па (defined over k – означена над k)
almost-solvable ~ = ма́йже розв’я́зна гру́па
alternating ~ = знакозмі́нна [альтернівна́] гру́па
amino ~ = (х.) аміногру́па
analytic ~ = аналіти́чна гру́па
anharmonic ~ = ангармоні́чна гру́па
automorphism ~ = гру́па автоморфі́змів
basic ~ (х.) осно́вна гру́па
bicompact ~ = бікомпа́ктна гру́па
bidodecahedral ~ = дидодекаедри́чна гру́па
bihexagonal-bipyramidal ~ = дигексагона́льно-дипірамі́дна гру́па
bihexagonal-pyramidal ~ = дигексагона́льно-пірамі́дна гру́па
bitetragonal-bipyramidal ~ = дитетрагона́льно-дипірамі́дна гру́па
bitetragonal-pyramidal ~ = дитетрагона́льно-пірамі́дна гру́па
bitrigonal-bipyramidal ~ = дитригона́льно-дипірамі́дна гру́па
bitrigonal-pyramidal ~ = дитригона́льно-пірамі́дна гру́па
bitrigonal-scalenohedral ~ = дитригона́льно-скаленоедри́чна гру́па
black-and-white ~ = (кф) чо́рно-бі́ла гру́па, просторо́ва гру́па антисиме́трії
boron ~ = гру́па бо́ру-алюмі́нію
Bravais ~ = гру́па Браве́
bridged ~ = (х.) містко́ва гру́па
carbonyl ~ = карбоні́льна гру́па
carboxy ~ = карбокси́льна гру́па
carboxyl ~ = карбокси́льна гру́па
character ~ = гру́па хара́ктерів
characteristic ~ = характеристи́чна гру́па
chiral symmetry ~ = гру́па хіра́льних симе́трій
closed ~ = за́мкнена гру́па
cobordism ~ = гру́па коборди́змів, гру́па вну́трішніх гомоло́гій
coefficient ~ = гру́па коефіціє́нтів
cohomology ~ = гру́па когомоло́гій
color ~ = гру́па кольорі́в
color symmetry ~ = ко́лірна гру́па симе́трій
comet ~ = коме́тна гру́па
commutative ~ = комутати́вна [А́белева] гру́па (of finite rank – скінченного рангу; of equal rank – однакового рангу)
compact ~ = компа́ктна гру́па
complementary ~ = доповня́льна гру́па
complete ~ = по́вна гру́па
complex ~ = ко́мплексна гру́па
composite ~ = скла́дена гру́па
conformal ~ = конфо́рмна гру́па, гру́па конфо́рмних пере́творів
continuous ~ = непере́рвна гру́па
control ~ = контро́льна гру́па
copper ~ = гру́па мі́ді
covering ~ = накрива́льна гру́па
countable ~ = зліче́нна гру́па
covering ~ = по́кривна гру́па
crystallographic point ~ = точко́ва гру́па симе́трії криста́лу
crystal symmetry ~ = гру́па симе́трії криста́лу
cyclic ~ = циклі́чна [циклова́] гру́па
defect symmetry ~ = гру́па симе́трії дефе́кту
delayed neutron ~ = гру́па затри́маних [зага́яних, припі́знених] нейтро́нів
denumerable ~ = зліче́нна гру́па
derived ~ = похідна́ гру́па
diagonal ~ = гру́па діягона́льних ма́триць
diazo ~ = діазогру́па
dihedral ~ = гру́па діе́дра
dihedral axial ~ = діедри́чна осьова́ гру́па
dihedral nonaxial ~ = діедри́чна безві́сна гру́па
dimensionless ~ = безрозмі́рнісна гру́па (безрозмірнісний добуток розмірнісних величин)
discrete ~ = дискре́тна гру́па
discrete symmetry ~ = дискре́тна гру́па симе́трії
divisible ~ = гру́па з необме́женим ді́ленням
dodecahedral ~ = гру́па додека́едра
dual ~ = дуа́льна гру́па
dynamical ~ = динамі́чна гру́па
eclipsed ~ = (х.) зату́лена гру́па
elementary ~ = елемента́рна гру́па
energetic-neutron ~ = гру́па енергети́чних нейтро́нів
energy neutron ~ = гру́па енергети́чних нейтро́нів
enumerable ~ = зліче́нна гру́па
epoxide ~ = епокси́дна гру́па
Euclidean ~ = Евклі́дова гру́па
exact symmetry ~ = гру́па то́чної симе́трії
exponential ~ = експоненці́йна гру́па
extended ~ = розши́рена гру́па
factor ~ = фа́ктор(‑)гру́па
fast neutron ~ = гру́па швидки́х нейтро́нів
Fedorov (symmetry) ~ = гру́па (симе́трій) Фе́дорова
finite ~ = скінче́нна гру́па, гру́па скінче́нного поря́дку
finitely generated ~ = скінченнопоро́джена гру́па
finitely presented ~ = скінченнови́значена [скінченнопредста́вна] гру́па
first homotopy ~ = пе́рша гомото́пна гру́па
flavor ~ = ароматогру́па, гру́па арома́тів
free ~ = ві́льна гру́па
Fuchsian ~ = Фу́ксова гру́па
full unimodular ~ = по́вна унімодуля́рна гру́па
full linear ~ = по́вна ліні́йна гру́па
functional ~ = (х.) функці́йна гру́па
fundamental ~ = фундамента́льна гру́па
Galois ~ = гру́па Ґалуа́
gauge ~ = калібрува́льна гру́па, гру́па калібрува́льних пере́творів
general linear ~ = по́вна ліні́йна гру́па
generalized ~ = узага́льнена гру́па
generated ~ = поро́джена гру́па
global ~ = глоба́льна гру́па
graded ~ = ґрадуйо́вана гру́па
Grothendieck ~ = Ґро́тендикова група
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова гру́па
Hermitian ~ = Ермі́това гру́па
heterocyclic ~ = гетероциклі́чна гру́па
hexagonal-bipyramidal ~ = гексагона́льно-дипірамі́дна гру́па
hexagonal-pyramidal ~ = гексагона́льно-пірамі́дна гру́па
hexagonal-trapezohedral ~ = гексагона́льно-трапецоедри́чна гру́па
hexahedral ~ = гру́па гекса́едра
hex(a)tetrahedral ~ = гексатетраедри́чна гру́па
hexoctahedral ~ = гексоктаедри́чна гру́па
high-energy neutron ~ = гру́па високоенергети́чних нейтро́нів
holonomy ~ = голоно́мна гру́па, гру́па голоно́мій
homology ~ = гру́па гомоло́гій
homomorphic ~ = гомомо́рфна гру́па
homotopy ~ = гомото́пна гру́па, гру́па гомото́пій (with base point – з позначеною точкою)
Hopfian ~ = Го́пфова гру́па
hydroxyl ~ = гідрокси́льна гру́па
hypercyclic ~ = гіперциклі́чна гру́па
hyperexponential ~ = гіперекспоненці́йна гру́па
hypermetric topological ~ = гіперметри́чна топологі́чна гру́па
icosahedral ~ = гру́па ікоса́едра
ideal ~ = гру́па ідеа́лів
imprimitive ~ = імприміти́вна гру́па
improper rotation ~ = гру́па невласти́вих оберта́нь
infinite ~ = нескінче́нна гру́па, гру́па нескінче́нного поря́дку
infinitesimal ~ = інфінітезима́льна гру́па
integrable ~ = інтеґро́вна гру́па
intransitive ~ = інтранзити́вна гру́па
inverison ~ = гру́па інве́рсії
irreducible ~ = незвідна́ гру́па
isometry ~ = ізометри́чна гру́па, гру́па ізоме́трій
isomorphic ~ = ізомо́рфна гру́па
isotope ~ = плея́да ізото́пів
isotropy ~ = гру́па ізотропі́ї
lanthanide ~ = гру́па лантано́їдів
large ~ = маси́вна гру́па
lattice-homomorphic ~ = структу́рно гомомо́рфна [ґратко́во гомомо́рфна] гру́па
lattice-ordered ~ = структу́рно впорядко́вана [ґратко́во впорядко́вана] гру́па
Laue ~ = гру́па Ля́уе [Ла́уе]
layer-extremal ~ = шаро́во екстрема́льна гру́па
leaving ~ = нуклеофу́г
Lie ~ = гру́па Лі
linear ~ = ліні́йна гру́па
linearly ordered ~ = ліні́йно впорядко́вана гру́па
link ~ = гру́па перепле́тень
local ~ = лока́льна гру́па (of x – у точці х)
locally Euclidean ~ = лока́льно Евклі́дова гру́па
locally compact ~ = лока́льно компа́ктна гру́па
locally finite ~ = лока́льно скінче́нна гру́па
locally isomorphic ~ = лока́льно ізомо́рфна гру́па
locally normal ~ = лока́льно норма́льна гру́па
local symmetry ~ = гру́па лока́льнї симе́трії
long-period ~ = довгопері́одна гру́па (комет)
Lorentz ~ = Ло́ренцова гру́па
lower triangular ~ = гру́па ни́жніх трику́тних ма́триць
magnetic (symmetry) ~ = (кф) гру́па Шу́бникова [Шу́бнікова], магне́тна гру́па симе́трії, гру́па магне́тної симе́трії
matrix ~ = ма́трична гру́па
metacyclic ~ = метациклі́чна гру́па
metanilpotent ~ = метанільпоте́нтна гру́па
methyl ~ = мети́лова гру́па
minimax ~ = мініма́ксова гру́па
mixed ~ = змі́шана гру́па
moderated neutron ~ = гру́па спові́льнених нейтро́нів
modular ~ = модуля́рна гру́па
monodromy ~ = гру́па монодро́мії
monohedral ~ = моноедри́чна гру́па
multiplicative ~ = мультиплікати́вна гру́па
multiply-connected ~ = багатозв’я́зна гру́па
multiply isomorphic ~ = кра́тно ізомо́рфна гру́па
multiply transitive ~ = кра́тно транзити́вна гру́па
neutron energy ~ = гру́па нейтро́нів пе́вної ене́ргії
nilpotent ~ = нільпоте́нтна гру́па (of class k – класу k)
nitro ~ = нітрогру́па
n-nilpotent ~ = n-нільпоте́нтна гру́па
non-Abelian ~ = неа́белева [некомутати́вна] гру́па
non-closed ~ = неза́мкнена гру́па
non-commutative ~ = некомутати́вна [неа́белева] гру́па
non-compact ~ = некомпа́ктна гру́па
non-denumerable ~ = незліче́нна гру́па
non-Hopfian ~ = него́пфова гру́па
non-modular ~ = немодуля́рна гру́па
non-solvable ~ = нерозв’я́зна гру́па
non-special ~ = неспеція́льна гру́па
octahedral ~ = гру́па окта́едра
one-color (symmetry) ~ = одноко́лірна гру́па (симе́трії)
one-element ~ = одноелеме́нтна гру́па
one-headed ~ = гру́па з одни́м максима́льним норма́льним дільнико́м
one-parameter ~ = однопара́метрова гру́па
ordered ~ = впорядко́вана гру́па
orthogonal ~ = ортогона́льна гру́па
oxirane ~ = епокси́дна гру́па
parameter ~ = гру́па пара́метрів
perfect ~ = доскона́ла гру́па
periodic ~ = періоди́чна гру́па
permutation ~ = гру́па перестано́в [пере́ставок] (of the set M – множини M)
phase ~ = фа́зова гру́па
phenyl ~ = фені́лова гру́па
pinacoidal ~ = пінако́їдна гру́па
plane (symmetry) ~ = (кф) площи́нна гру́па (симе́трії)
Poincaré ~ = гру́па Пуанкаре́
point ~ = точко́ва гру́па
point-symmetry ~ = (кф) точко́ва гру́па (симе́трії), гру́па точко́вої симе́трії
polar ~ = (х.) поля́рна гру́па
polycyclic ~ = поліциклі́чна гру́па
polyhedral ~ = гру́па багатогра́нника
potassium ~ = гру́па ка́лію
primary ~ = пра́ймерна [прима́рна] гру́па (to the prime number p – за простим числом p)
primitive ~ = приміти́вна гру́па
projective ~ = проєкти́вна гру́па
proper orthogonal ~ = власти́ва ортогона́льна гру́па
proper rotation ~ = гру́па власти́вих оберта́нь
prismatic ~ = призмати́чна гру́па
pseudo-free ~ = псевдові́льна гру́па
pseudo-Euclidean ~ = псевдоевклі́дова гру́па
pseudo-orthogonal ~ = псевдоортогона́льна гру́па
pseudo-unitary ~ = псевдоуніта́рна гру́па
pulse ~ = се́рія і́мпульсів
quantum ~ = ква́нтова гру́па
quasi-cyclic ~ = квазици́клічна гру́па
quasi-isomorphic ~ = квазиізомо́рфна гру́па
quasi-linear ~ = квазиліні́йна гру́па
quasi-nilpotent ~ = квазинільпоте́нтна гру́па
quasi-normal ~ = квазинорма́льна гру́па
quasi-ordered ~ = квазивпорядко́вана гру́па
quasi-rotation ~ = гру́па квазиоберта́нь
quasi-topological ~ = квазитопологі́чна гру́па
quaternion ~ = гру́па кватерніо́нів
quotient ~ = фа́ктор(‑)гру́па
radical ~ = радика́лова гру́па
real ~ = ді́йсна гру́па
reducible ~ = звідна́ гру́па
reductive ~ = редукти́вна гру́па
relative homotopy ~ = відно́сна гомото́пна гру́па
renormalization ~ = ренормгру́па, ренормалізаці́йна гру́па
residually finite ~ = фіні́тно [скінче́нно] апроксимо́вна гру́па
resonating ~ = резонівна́ гру́па
resonance(‑energy) neutron ~ = гру́па резона́нсних нейтро́нів
rhombobipyramidal ~ = ромбодипірамі́дна гру́па
rhombohedral ~ = ромбоедри́чна гру́па
rhombopyramidal ~ = ромбопірамі́дна гру́па
rhombotetrahedral ~ = ромботетраедри́чна гру́па
rotation ~ = гру́па оберта́нь
second homotopy ~ = дру́га гомото́пна гру́па
semiregular ~ = напівреґуля́рна гру́па
semisimple ~ = напівпро́ста́ гру́па
semitopological ~ = напівтопологі́чна гру́па
short-period ~ = короткопері́одна гру́па (комет)
Shubnikov ~ = гру́па Шу́бникова [Шу́бнікова]
simple ~ = про́ста́ гру́па
simply connected ~ = однозв’я́зна гру́па
simply ordered ~ = про́сто впорядко́вана гру́па
simply transitive ~ = про́сто транзити́вна гру́па
singular cohomology ~ = гру́па синґуля́рних когомоло́гій
slender ~ = вузька́ гру́па
slow neutron ~ = гру́па пові́льних нейтро́нів
slowing-down neutron ~ = гру́па спові́льнюваних нейтро́нів
solenoid ~ = солено́їдна гру́па
solvable ~ = розв’я́зна гру́па
space (symmetry) ~ = (кф) просторо́ва гру́па (симе́трії)
special ~ = спеція́льна гру́па
spheroidal ~ = (кф) сферо́їдна гру́па
structure ~ = структу́рна гру́па
substitution ~ = гру́па підстано́в(ок) (of degree n – степеня n)
substituent ~ = (х.) замі́щувальна гру́па
sulfo ~ = (х.) сульфогру́па
supersolvable ~ = надрозв’я́зна гру́па
symmetric ~ = симетри́чна гру́па
symmetry ~ = гру́па симе́трій
symmorphic space ~ = симо́рфна просторо́ва гру́па
symplectic ~ = симплекти́чна гру́па (with respect to the form Q – форми Q)
tetragonal-bipyramidal ~ = тетрагона́льно-дипірамі́дна гру́па
tetragonal-pyramidal ~ = тетрагона́льно-пірамі́дна гру́па
tetragonal-scalenohedral ~ = тетрагона́льно-скаленоедри́чна гру́па
tetragonal-tetrahedral ~ = тетрагона́льно-тетраедри́чна гру́па
tetragonal-trapezohedral ~ = тетрагона́льно-трапецоедри́чна гру́па
tetrahedral ~ = гру́па тетра́едра
third homotopy ~ = тре́тя гомото́пна гру́па
topological ~ = топологі́чна гру́па
topologically solvable ~ = топологі́чно розв’я́зна гру́па
toroid ~ = торо́їдна гру́па
torsion ~ = гру́па з за́крутом
torsion-free ~ = безза́крутова гру́па, гру́па без за́круту
torus ~ = торо́їдна гру́па
total homology ~ = по́вна гру́па гомоло́гій
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зна гру́па
totally ordered ~ = цілко́м упорядко́вана гру́па
totally projective ~ = цілко́м проєкти́вна гру́па
total projective ~ = по́вна проєкти́вна гру́па
track ~ = ко́лійна гру́па
transformable ~ = трансформо́вна гру́па
transformation ~ = гру́па пере́творів
transition ~ = (х.) перехі́дна́ гру́па, гру́па перехі́дни́х мета́лів
transitive ~ = транзити́вна гру́па (k-fold, k-plyk разів, k-кратно)
translation ~ = трансляці́йна гру́па, гру́па трансля́цій [перене́сень]
trigonal-bipyramidal ~ = тригона́льно-дипірамі́дна гру́па
trigonal-pyramidal ~ = тригона́льно-пірамі́дна гру́па
trigonal-trapezohedral ~ = тригона́льно-трапецоедри́чна гру́па
trioctahedral ~ = триоктаедри́чна гру́па
tritetrahedral ~ = тритетраедри́чна гру́па
trivial ~ = тривія́льна гру́па
twisted ~ = твісто́вана гру́па
two-color (symmetry) ~ = двоко́лірна гру́па (симе́трії)
two-dimensional point ~ = двови́мірна точко́ва гру́па
uncountable ~ = незліче́нна гру́па
unimodular ~ = унімодуля́рна гру́па
unipotent ~ = уніпоте́нтна гру́па
unit ~ = одини́чна гру́па, гру́па одини́ць
unitary ~ = уніта́рна гру́па
unity ~ = одини́чна [тривія́льна] підгру́па; нульова́ підгру́па
universal covering ~ = універса́льна накрива́льна гру́па
unordered ~ = невпорядко́вана гру́па
upper triangular ~ = гру́па ве́рхніх трику́тних ма́триць
vinyl ~ = віні́льна гру́па
wave-vector ~ = гру́па хвильово́го ве́ктора
Weyl ~ = Ва́йлева [Ве́йлева] гру́па
Wittke-Garrido ~ = гру́па Ві́тке-Ґари́до
zero ~ = нульгру́па, нульова́ гру́па
ring 1. кільце́ || кільце́вий 2. (матем.) кільце́ || кільце́вий 3. (х.) кільце́, ядро́, цикл || кільце́вий, ядро́вий, циклови́й 4. обру́ч; о́бід || ободо́вий 5. обво́дити//‌обве́сти ко́лом 6. рі́зати//‌нарі́зати кі́льцями [кружа́льцями] 7. дзвіно́к (звук) || дзвони́ти//‌подзвони́ти 8. дзе́нькіт || дзвені́ти; дзеленча́ти
[rɪŋ]
~ of constants = кільце́ конста́нт
~ of endomorphisms = кільце́ ендоморфі́змів
~ of fractions = кільце́ ча́сто́к
~ of integers = кільце́ ці́лих чи́сел
~ of left quotients = лі́ве кільце́ ча́сто́к
~ of matrices = кільце́ ма́триць
~ of operators = кільце́ опера́торів
~ of power series = кільце́ степене́вих ряді́в
~ of quaternions = кільце́ кватерніо́нів
~ of quotients = кільце́ ча́сток
~ of right quotients = пра́ве кільце́ ча́сто́к
~ of scalars = кільце́ скаля́рів
~ of sets = кільце́ множи́н
~ with identity = кільце́ з одини́цею
~ without identity = кільце́ без одини́ці
accelerator main ~ = головне́ кільце́ пришви́дшувача
alternative ~ = альтернати́вне кільце́
anchor ~ = тор, кільце́ва пове́рхня
annual ~ = річне́ кільце́
aromatic ~ = аромати́чне ядро́ [кільце́]
archimedically ordered ~ = Архіме́дове кільце́
Artinian ~ = А́ртинове кільце́
associative ~ = асоціяти́вне кільце́
associative commutative ~ = асоціяти́вно-комутати́вне кільце́
benzene ~ = бензе́нове [бензо́льне] ядро́ [кільце́]
binding ~ = затиска́льне кільце́
Cayley-Dickson ~ = кільце́ Ке́йлі-Ди́ксона
chelate ~ = хела́тне кільце́
circular ~ = (пло́ске) колове́ кільце́, кільце́вий шар
cohomology ~ = кільце́ когомоло́гій
collider ~ = див. colliding-beam ~
colliding-beam ~ = накопи́чувальне кільце́ із зу́стрі́чними стру́менями части́нок
commutating ~ = (ел.) комутува́льне кільце́
commutative ~ = (матем.) комутати́вне [А́белеве] кільце́
completely reducible ~ = цілко́м звідне́ кільце́ (from the left/right – зліва/справа)
concentric ~s = концентри́чні кі́льця
corona ~ = коро́нне кільце́
dense ~ = щі́льне кільце́
differential ~ = диференці́йне кільце́
diffraction ~ = дифракці́йне ко́ло [кільце́]
diffuse ~ = кільце́ дифу́зного розсі́ювання (у плинах)
disclination ~ = кільце́ дискліна́цій, дисклінаці́йне кільце́
dislocation ~ = кільце́ дислока́цій, дислокаці́йне кільце́, кільце́ва дислока́ція
division ~ = кільце́ з ді́ленням
doughnut-shaped ~ = торо́їдне кільце́
Einstein ~ = Айншта́йнове кільце́
electron ~ = електро́нне кільце́
electron-positron storage ~ = електро́н-позитро́нне накопи́чувальне кільце́
entire ~ = о́бласть ці́лости
extension ~ = надкільце́
factor ~ = фа́ктор-кільце́
factorial ~ = факторія́льне кільце
filtered ~ = кільце́ з фільтра́цією
focus(ing) ~ = фокусува́льне кільце́
function ~ = функці́йне кільце́
fused ~ = (х.) сконденсо́ване кільце́
group ~ = групове́ кільце́
guard ~ = захисне́ кільце́
heterocyclic ~ = гетероци́кл, гетерокільце́, гетероядро́
homoatomic ~ = гомоци́кл, гомоциклі́чне ядро́
idempotent ~ = кільце́ з ідемпоте́нтним мно́женням
integral ~ = кільце́ ці́лісности
integral cohomology ~ = кільце́ когомоло́гій з цілочислови́ми коефіціє́нтами
integrally closed ~ = цілоза́мкнене кільце́
intersecting storage ~s = [ICR] перети́нні накопи́чувальні кі́льця
ion ~ = йо́нне кільце́
joint ~ = защі́льнювальне кільце́
Jordan ~ = Йорда́нове [Жорда́нове] кільце́
left pseudocompact ~ = псевдокомпа́ктне злі́ва кільце́
left quasi-simple ~ = квазипро́сте́ злі́ва кільце́
left quotient ~ = лі́ве кільце́ ча́сток
left regular ~ = реґуля́рне злі́ва кільце́
Lie ~ = кільце́ Лі
Liesegang ~s = осадо́ві кі́льця
local ~ = лока́льне кільце́
mock-sun ~ = сонце́ве га́ло
Newton’s ~s = Нью́тонові кі́льця
nil ~ = нількільце́
Noetherian ~ = кільце́ Не́тер
nonassociative ~ = неасоціяти́вне кільце́
normed ~ = нормо́ване кільце́
number ~ = числове́ кільце́
null ~ = нульове́ кільце́
ordered ~ = впорядко́ване кільце́
partially-ordered ~ = частко́во впорядко́ване кільце́
planet ~ = кільце́ плане́ти
polycyclic ~ = поліциклі́чне [багатоядро́ве] кільце́
polynomial ~ = кільце́ поліно́мів
positron-electron-proton storage ~ = позитро́н-електро́н-прото́нне накопи́чувальне кільце́
power-series ~ = кільце́ степене́вих ряді́в
prime ~ = перви́нне кільце́
principal-ideal ~ = кільце́ головни́х ідеа́лів
proton storage ~ = прото́нне накопи́чувальне кільце́
quasi-local ~ = квазилока́льне кільце́
quasi-simple ~ = квазипро́сте́ кільце́ (from the left/right – зліва/справа)
quotient ~ = кільце́ ча́сток, фа́ктор-кільце́
regular ~ = реґуля́рне кільце́
residue-class ~ = кільце́ кла́сів ли́шків
right pseudocompact ~ = псевдокомпа́ктне спра́ва кільце́
right quasi-simple ~ = квазипро́сте́ спра́ва кільце́
right quotient ~ = пра́ве кільце́ ча́сток
right regular ~ = реґуля́рне спра́ва кільце́
Rowland ~ = Ро́уландове кільце́
Saturn ~s = кі́льця Сату́рну
semiprime ~ = напівперви́нне кільце́
semiprimitive ~ = напівпро́сте́ кільце́
semisimple ~ = напівпро́сте́ кільце́
simple ~ = про́сте́ кільце́
six-membered ~ = (х.) шестила́нкове кільце́
slip ~ = конта́ктове кільце́
storage ~ = накопи́чувальне кільце́
superconducting ~ = надпрові́дне кільце́
supporing ~ = опо́рне кільце́
topological residue-class ~ = топологі́чне кільце́ кла́сів ли́шків
torsion ~ = закру́чене кільце́, кільце́ з за́крутом
torsion-free ~ = безза́крутове кільце́, кільце́ без за́круту
total matrix ~ = по́вне кільце́ ма́триць
trivial ~ = тривія́льне кільце́
unique factorization ~ = факторія́льне кільце
valuation ~ = кільце́ нормува́ння (of rank n – рангу n); метризаці́йне кільце́
vortex ~ = вихорове́ кільце́
series (мн. series) 1. (матем.) ряд (in terms of – за) □ to expand in a ~ розви́нути [розкла́сти] в ряд (of x – за x); to interrupt [truncate] a ~ обірва́ти ряд 2. послідо́вність, се́рія 3. (сп.) (спектра́льна) се́рія 4. (яф) радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́ [роди́на] 5. (х.) ряд 6. (ел.) послідо́вне сполу́чення [з’єдна́ння, злу́чення]
['sɪəriːz, 'sɪriːz]
~ approaching no finite limit = ряд, що не ма́є скінче́нної грани́ці
~ approaching no infinite limit = ряд, що не ма́є нескінче́нної грани́ці
~ convergent in the mean = ряд, збі́жний у сере́дньому
~ in powers of x = ряд за сте́пенями x
~ in terms of powers of x = ряд за сте́пенями x
~ of bands = (сп.) се́рія смуг
~ of cells = ряд (послідовно з’єднаних) (ґальвані́чних) елеме́нтів
~ of constant-sign terms = знакоста́лий [знакопості́йний] ряд
~ of data = ряд да́них
~ of an element = сім’я́ [ряд] елеме́нту (хемічного)
~ of functions = функці́йний ряд
~ of lectures = цикл ле́кцій
~ of lines = 1. ряд лі́ній 2. спектра́льна се́рія
~ of matrices = ряд ма́триць
~ of measurements = се́рія [ни́зка] ви́мірів
~ of observations = се́рія [ни́зка] спостере́жень
~ of positive terms = знакодода́тний ряд
~ of prime numbers = послідо́вність про́сти́х чи́сел
~ of reciprocals = ряд обе́рнених чи́сел
abnormal ~ = анома́льна (спектральна) се́рія
absolutely convergent ~ = абсолю́тно збі́жний ряд
absolutely summable ~ = абсолю́тно сумо́вний ряд
actinide ~ = сім’я́ [ряд] актино́їдів
actinium decay ~ = ряд [сім’я́] акти́нію
actinium-uranium ~ = актиноура́новий ряд
alternating ~ = знакозмі́нний ряд
aliphatic ~ = аліфати́чний [жи́рний] ряд (органічних сполук)
anomalous ~ = анома́льна (спектральна) се́рія
arithmetic ~ = аритмети́чний ряд
aromatic ~ = аромати́чний ряд
ascending ~ = 1. висхідни́й ряд 2. висхідни́й степене́вий ряд, ряд за висхідни́ми сте́пенями
asymptotic ~ = асимптоти́чний ряд; асимптоти́чний ро́зклад (у скінченний ряд), асимптоти́чне розви́нення (у нескінченний ряд)
asymptotically convergent ~ = асимптоти́чно збі́жний ряд
autoregressive ~ = автореґреси́вний ряд
Balmer ~ = Ба́льмерова (спектра́льна) се́рія
benzene ~ = бензо́льний ряд
Bergmann ~ = Бе́рґманова (спектра́льна) се́рія
Bessel ~ = Бе́селів ряд
binomial ~ = біно́мний ряд
boundedly convergent ~ = обме́жено збі́жний ряд
Brackett ~ = Бре́кетова (спектра́льна) се́рія
canonical ~ of curves = каноні́чна систе́ма криви́х
central ~ = центра́льний ряд
chief ~ = головни́й ряд
collateral ~ = колатера́льний ряд (розпаду штучного ізотопу)
combination ~ = комбінаці́йна (спектра́льна) се́рія
composition ~ = композиці́йний ряд
conditionally convergent ~ = умо́вно збі́жний ряд
conjugate ~ = спря́жений ряд
convergent ~ = збі́жний ряд
convergent everywhere ~ = скрізь збі́жний ряд
convergent nowhere ~ = скрізь розбі́жний ряд
decay ~ = радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́
derived ~ = похідни́й ряд
descending ~ = 1. спадни́й ряд 2. спадни́й степене́вий ряд, ряд за спадни́ми сте́пенями
diffuse ~ = дифу́зна (спектра́льна) се́рія
Dirichlet ~ = ряд Дирихле́
disintegration ~ = радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́
divergent ~ = розбі́жний ряд
dominated ~ = (з)мажоро́ваний ряд
dominating ~ = мажора́нтний [мажорува́льний] ряд
double ~ = подві́йний ряд
electrochemical ~ = електрохемі́чний ряд
electromotive ~ = електрохемі́чний ряд
entire ~ = скрізь збі́жний ряд
enveloping ~ = обгорта́льний ряд
equiconvergent ~ = рівнозбі́жний ряд
equisummable ~ = рівносумо́вний ряд
everywhere convergent (power) ~ = скрізь збі́жний (степене́вий) ряд
exponential ~ = експоненці́йний ряд
exposure ~ = се́рія сеа́нсів опромі́нювання
finite ~ = скінче́нний ряд
formal power ~ = форма́льний степене́вий ряд
Fourier ~ = ряд Фур’є́
fractional-power ~ = дробовостепене́вий ряд
function ~ = функці́йний ряд
functional ~ = функціона́льний ряд
fundamental ~ = фундамента́льна (спектра́льна) се́рія
galvanic ~ = (х.) ряд (електро́дних) потенція́лів
gap ~ = лакуна́рний ряд
geological ~ = геологі́чна се́рія
geometric ~ = геометри́чний ряд
harmonic ~ = гармоні́чний ряд
homologous ~ = гомологі́чний ряд
Humphrey’s ~ = (спектра́льна) серія Га́мфрі
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чний ряд
improperly divergent ~ = невла́стиво розбі́жний ряд
increasing ~ = висхідни́й ряд
indefinitely increasing ~ = необме́жено висхідни́й ряд
infinite ~ = нескінче́нний ряд
infinitely increasing ~ = необме́жено висхідни́й ряд
integrable ~ = інтеґро́вний ряд
integral power ~ = інтеґростепене́вий ряд
interpolating ~ = інтерполяці́йний ряд
interpolation ~ = інтерполяці́йний ряд
inverse power ~ = ряд за обе́рненими сте́пенями
iteration ~ = ітераці́йний ряд, ряд ітера́цій
iterative ~ = ітераці́йний ряд, ряд ітера́цій
Kapteyn ~ = Капте́йнів ряд
Kummer ~ = Ку́мерів ряд
lacunary ~ = лакуна́рний ряд
lanthanide ~ = сім’я́ [ряд] лантано́їдів
Laurent ~ = Лора́нів ряд
Lie ~ = ряд Лі
logarithmic ~ = логаритмі́чний ряд
Lyman ~ = Ла́йманова (спектра́льна) се́рія
lyotropic ~ = ліотро́пний ряд
Maclaurin ~ = Макло́ренів ряд
majorant ~ = мажора́нтний [мажорува́льний] ряд
majorizable ~ = мажоро́вний ряд
majorized ~ = (з)мажоро́ваний ряд
matrix power ~ = степене́вий ряд ма́триць
minorant ~ = мінора́нта, мінорува́льний ряд
minorized ~ = (з)міноро́ваний ряд
multiple ~ = 1. (матем.) кра́тний ряд 2. (ел.) парале́льно-послідо́вне сполу́чення [з’єдна́ння, злу́чення]
neptunium (decay) ~ = ряд [сім’я́] непту́нію
Neumann ~ = Но́йманів ряд
non-absolutely convergent ~ = неабсолю́тно збі́жний ряд
nonharmonic ~ = негармоні́чний ряд
normal ~ = норма́льний ряд
nowhere convergent ~ = скрізь розбі́жний ряд
number ~ = числови́й ряд
numerical ~ = числови́й ряд
optical ~ = опти́чна (спектра́льна) се́рія
orthogonal ~ = ортогона́льний ряд
oscillating ~ = 1. знакозмі́нний ряд 2. коливни́й ряд
oscillating divergent ~ = невласти́во розбі́жний ряд
overconvergent ~ = надзбі́жний ряд
paraffin ~ = парафі́новий ряд
parallel ~ = (ел.) парале́льно-послідо́вне сполу́чення [з’єдна́ння, злу́чення]
Paschen ~ = Па́шенова (спектра́льна) се́рія
permanently convergent (power) ~ = скрі́зь збі́жний (степене́вий) ряд
perturbation ~ = пертурбаці́йний ряд, ряд тео́рії збу́рень
Pfund ~ = Пфу́ндова (спектра́льна) се́рія
Pickering ~ = Пі́керинґова (спектра́льна) се́рія
pointwise convergent ~ = точко́во збі́жний ряд
positive-sign(‑term) ~ = знакодода́тний ряд
power ~ = степене́вий ряд
power ~ of x ряд за сте́пенями x
principal ~ = головна́ (спектра́льна) се́рія
product ~ = до́буток ряді́в
properly divergent ~ = власти́во розбі́жний ряд
radioactive (decay) ~ = радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́
radium ~ = сім’я́ [ряд] ра́дію
rapidly convergent ~ = швидкозбі́жний ряд
reactor ~ = се́рія реа́кторів
regularly convergent ~ = реґуля́рно збі́жний ряд
relatively convergent ~ = умо́вно збі́жний ряд
remainder ~ = за́лишок ря́ду
residual ~ = за́лишок ря́ду
restrictedly convergent ~ = обме́жено збі́жний ряд
semiconvergent ~ = напівзбі́жний ряд
semidivergent ~ = напіврозбі́жний ряд
sharp ~ = різка́ (спектра́льна) се́рія
simply convergent ~ = (про́сто) збі́жний ряд
slowly convergent ~ = пові́льно збі́жний ряд
spectral ~ = спектра́льна се́рія
stationary time ~ = стаціона́рний часови́й ряд
subordinate ~ = бічна́ (спектра́льна) се́рія
summable ~ = сумо́вний ряд
telescopic ~ = телеско́пний ряд
termwise integrable ~ = почле́нно інтеґро́вний ряд
test ~ = се́рія ви́проб [випро́бувань]
thermoelectric ~ = (мф) термоелектри́чний ряд (напруг)
thorium ~ = ряд [сім’я́] то́рію
time ~ = 1. часови́й ряд 2. (стат) часова́ ви́бірка
transformation ~ = радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́
triboelectric ~ = трибоелектри́чний ряд
trigonometric ~ = тригонометри́чний ряд
triple ~ = потрі́йний ряд
unconditionally convergent ~ = безумо́вно збі́жний ряд
unconditionally divergent ~ = безумо́вно розбі́жний ряд
uniformly convergent ~ = рівномі́рно збі́жний ряд
univariable ~ = ряд одніє́ї змі́нної
uranium (decay) ~ = ряд [сім’я́] ура́ну
uranium-radium (decay) ~ = уранора́дієвий ряд, уранора́дієва сім’я́
variation ~ = варіяці́йний ряд
vector ~ = ве́кторний ряд
superalgebra супера́лґебра
[ˌsuːpər'ældʒɪbrə, -pər'-]
Lie ~ = супера́лґебра Лі
transformation 1. перетво́рювання//‌перетво́рення, трансформо́вування//‌трансформува́ння, трансформа́ція (into – на; between a and b – a на b) || перетво́рювальний, трансформува́льний, трансформаці́йний 2. фа́зове перетво́рювання, фа́зовий перехі́д 3. структу́рне [полімо́рфне] перетво́рювання криста́лу 4. (матем. тж) відобра́жування//‌відобра́ження; опера́тор
[ˌtrænsfə'meɪʃn, -fər'-]
~ into itself = перетво́рювання в се́бе, автомо́рфне перетво́рювання
~ of a common [vulgar] fraction to a decimal fraction = перетво́рювання про́сто́го дро́бу на десятко́вий
~ of coordinates = перетво́рювання (системи) координа́т, перехі́д до і́ншої систе́ми координа́т
~ of dimensions = перетво́рювання ро́змірности
~ of an equation = перетво́рювання рівня́ння
~ of higher order = перетво́рювання ви́щого поря́дку
~ of lower order = перетво́рювання ни́жчого поря́дку
~ of a matrix = перетво́рювання ма́триці
~ of a rational fraction into a continued fraction = перетво́рювання раціона́льного дро́бу на ланцюго́вий
~ of a variable = 1. перетво́рювання змі́нної 2. замі́на змі́нної
~ taking circles into circles = колове́ перетво́рювання
~ to the canonical form = перетво́рювання [зве́дення] до каноні́чної фо́рми
~ to dimensionless parameters = перетво́рювання [зве́дення, перехі́д] до безрозмі́рнісних пара́метрів
~ to new coordinates = перехі́д [перетво́рювання] до нови́х координа́т
~ to nondimensional parameters = перетво́рювання [зве́дення, перехі́д] до безрозмі́рнісних пара́метрів
~ to the principal axes = перехі́д [зве́дення, перетво́рювання] до головни́х о́сей
adiabatic ~ = адіяба́тне перетво́рювання
adjoint ~ = 1. спря́жене перетво́рювання 2. спря́жений опера́тор
affine ~ = афі́нне перетво́рювання [відобра́ження]
algebraic ~ = алґебри́чне перетво́рювання
allotropic ~ = алотро́пне перетво́рювання
analytic(al) ~ = аналіти́чне перетво́рювання
angle-preserving ~ = відобра́ження зі збере́женням куті́в
angular ~ = тригонометри́чне перетво́рювання
antilinear ~ = 1. антиліні́йне перетво́рювання 2. антиліні́йний опера́тор
antipodal ~ = антипо́дне перетво́рювання
antiprojective ~ = антипроєкти́вне перетво́рювання, антипроєкти́вне відобра́ження
arbitrary ~ = дові́льне перетво́рювання
artificial ~ = шту́чне перетво́рювання (ядер)
athermal ~ = атермі́чне перетво́рювання
austenitic ~ = аустені́тне перетво́рювання
automorphic ~ = автомо́рфне перетво́рювання, перетво́рювання в се́бе; автомо́рфне відобра́ження, відобра́ження в се́бе
autoregressive ~ = автореґреси́вне перетво́рювання
Bäcklund ~ = Бе́клундове перетво́рювання
bilateral ~ = двобі́чне перетво́рювання
bilinear ~ = біліні́йне перетво́рювання
canonical ~ = каноні́чне перетво́рювання, каноні́чна замі́на змі́нних
catalytic ~ = ката́лізне [каталіти́чне] перетво́рювання
chemical ~ = хемі́чне перетво́рювання
chiral ~ = хіра́льне перетво́рювання
circular ~ = колове́ перетво́рювання
closed ~ = за́мкнене відобра́ження
collinear ~ = (опт.) колінеа́рне відобра́ження; колінеа́рне перетво́рювання
collineatory ~ = (матем.) ліні́йне проєкти́вне перетво́рювання, ліні́йне проєкти́вне відобра́ження
color ~ = (кхд) ко́лірне перетво́рювання
Combescure ~ = Ко́мскурове перетво́рювання (просторових кривих)
combined ~ = комбіно́ване перетво́рювання
condensation ~ = конденсаці́йне перетво́рювання
conformal ~ = (матем.) конфо́рмне перетво́рювання, конфо́рмне відобра́ження
conformation ~ = (фх) конформаці́йне перетво́рювання
congruence ~ = (матем.) конґруе́нтне перетво́рювання
congruent ~ = (матем.) конґруе́нтне перетво́рювання
conservative ~ = консервати́вне перетво́рювання
contact ~ = конта́ктове перетво́рювання
continuous ~ = непере́рвне перетво́рювання, непере́рвне відобра́ження
contractive ~ = стиска́льне перетво́рювання
coordinate ~ = (from… to…) перетво́рювання (системи) координа́т (від… до…), перехі́д до і́ншої систе́ми координа́т
correlative ~ = кореляти́вне перетво́рювання
cosine ~ = ко́синус-перетво́рювання (Фур’є́)
crystal(‑phase) ~ = полімо́рфне [структу́рне] перетво́рювання (кристалу)
curvilinear ~ = перехі́д до криволіні́йної систе́ми координа́т
cyclic ~ = циклі́чне перетво́рювання
delta-Y ~ = (ел.) перетво́рювання з’єдна́ння трику́тником на з’єдна́ння зі́ркою
dissipative ~ = дисипати́вне перетво́рювання
divergence-free ~ = нерозри́вне перетво́рювання
double ~ = подві́йне перетво́рювання
dual ~ = 1. дуа́льне перетво́рювання 2. дуа́льний опера́тор
elastic ~ = (яф) пружне́ перетво́рювання
endothermic ~ = ендотермі́чне перетво́рювання
energy-momentum ~ = перетво́рювання ене́ргії-і́мпульсу
equiangular ~ = ізогона́льне [кутозберіга́льне] перетво́рювання, перетво́рювання зі збере́женням куті́в
equivalence ~ = еквівале́нтне перетво́рювання
equivalent ~ = еквівале́нтне перетво́рювання
ergodic ~ = ергоди́чне перетво́рювання
eutectic ~ = евтекти́чне перетво́рювання
eutectoid ~ = евтекто́їдне перетво́рювання
exothermic ~ = екзотермі́чне перетво́рювання
fast Fourier ~ = швидке́ фур’є́-перетво́рювання, швидке́ перетво́рювання Фур’є́
flavor ~ = (кхд) арома́тове перетво́рювання
Foldy-Wouthuysen ~ = перетво́рювання Фо́лді-Ва́утгайсена
Fourier ~ = фур’є́-перетво́рювання, перетво́рювання Фур’є́
frequency ~ = перетво́рювання частоти́
functional ~ = 1. функціона́льне перетво́рювання 2. функціона́льний опера́тор
fundamental ~ = (of a surface) основне́ перетво́рювання (поверхні)
gage ~ = див. gauge ~
Galilean ~ = Ґаліле́єве перетво́рювання
gamma-ray ~ = радіоакти́вний ро́зпад із га́мма-променюва́нням
gauge ~ = калібрува́льне [ґрадіє́нтне] перетво́рювання (of the first/second kind – першого/другого роду)
generalized ~ = узага́льнене перетво́рювання
Hankel ~ = Га́нкелеве перетво́рювання
Hermitian ~ = Ермі́тове перетво́рювання
heteromorphic ~ = (тд) гетеромо́рфне перетво́рювання
hodograph ~ = перетво́рювання годо́графу
holomorphic ~ = голомо́рфне перетво́рювання
homogeneous ~ = однорі́дне перетво́рювання; ліні́йне перетво́рювання
homographic ~ = біліні́йне [дробо́во-ліні́йне] перетво́рювання
homologous ~ = гомологі́чне перетво́рювання
homomorphous ~ = (тд) гомомо́рфне перетво́рювання
homothetic ~ = гомоте́тне перетво́рювання
identical ~ = тото́жне [одини́чне] перетво́рювання
identity ~ = тото́жне [одини́чне] перетво́рювання
improper ~ = невласти́ве перетво́рювання, невласти́ве відобра́ження
induced ~ = зіндуко́ване [шту́чне] перетво́рювання (ядер)
inelastic ~ = (яф) непру́жне́ перетво́рювання
infinitesimal ~ = 1. інфінітезима́льне [нескінче́нно мале́] перетво́рювання 2. інфінітезима́льний опера́тор
integral ~ = інтеґра́льне перетво́рювання
interior ~ = вну́трішнє відобра́ження
internal ~ = вну́трішнє перетво́рювання
inverse ~ = обе́рнене перетво́рювання
inversion ~ = інверсі́йне перетво́рювання
invertible ~ = оборо́тне перетво́рювання
invertible measure-preserving ~ = оборо́тне перетво́рювання зі збере́женням мі́ри
involutory ~ = інволюці́йне [інволюти́вне] перетво́рювання
irreversible ~ = необоро́тне перетво́рювання
isogonal ~ = ізогона́льне [кутозберіга́льне] перетво́рювання, перетво́рювання зі збере́женням куті́в
isometric ~ = ізометри́чне відобра́ження
isothermal ~ = ізотермі́чне перетво́рювання
Kármán-Treffz ~ = перетво́рювання Ка́рмана-Тре́фца
Landen ~ = Ле́нденове перетво́рювання
Laplace ~ = Лапла́сове перетво́рювання
Legendre ~ = Лежа́ндрове перетво́рювання
Lie ~ = перетво́рювання Лі
limitative ~ = обме́жувальне перетво́рювання
linear ~ = 1. ліні́йне перетво́рювання 2. ліні́йний опера́тор
linear fractional ~ = дробо́во-ліні́йне перетво́рювання
local ~ = лока́льне перетво́рювання
log(arithmic) ~ = логаритмі́чне перетво́рювання
loglog ~ = подві́йне [дворазо́ве] логаритмі́чне перетво́рювання
Lorentz ~ = ло́ренц-перетво́рювання, Ло́ренцове [релятивісти́чне] перетво́рювання
loxodromic ~ = локсодро́мне перетво́рювання
mapping ~ = перетво́рювання відобража́ння
martensitic ~ = мартенси́тне перетво́рювання, мартенси́тний (фа́зовий) перехі́д
matrix ~ = ма́тричне перетво́рювання
measurable ~ = вимірне́ перетво́рювання
measure-preserving ~ = перетво́рювання зі збере́женням мі́ри
Mehler-Fock ~ = перетво́рювання Ме́лера-Фо́ка
Mellin ~ = Мелі́нове перетво́рювання
Melosh ~ = Мело́шеве перетво́рювання
metatectic ~ = метатекти́чне перетво́рювання
mixing (measurable) ~ = (матем.) змі́шувальне (вимірне́) перетво́рювання
Möbius ~ = Ме́біусове перетво́рювання
Molenbroeck-Chaplygin ~ = перетво́рювання Мо́ленбрука-Чапли́ґіна
monodromy ~ = перетво́рювання монодро́мії
monoidal ~ = моно́їдне перетво́рювання
monotectic ~ = монотекти́чне перетво́рювання
monotectoid ~ = монотекто́їдне перетво́рювання
monotonic ~ = моното́нне перетво́рювання
natural ~ = приро́дне перетво́рювання
Newton ~ = Нью́тонове перетво́рювання
nonlinear ~ = неліні́йне перетво́рювання
nonsingular ~ = несинґуля́рне [неви́роджене] перетво́рювання
normal ~ = 1. норма́льне перетво́рювання 2. норма́льний опера́тор
nuclear ~ = я́дерне/ядро́ве перетво́рювання
one-dimensional ~ = однови́мірне перетво́рювання
one-sided ~ = однобі́чне перетво́рювання
one-parameter ~ = однопара́метрове перетво́рювання
one-to-one ~ = взає́мно однозна́чне відобра́ження [перетво́рювання]
one-to-one bicontinuous ~ = взає́мно однозна́чне і взає́мно непере́рвне відобра́ження
orthochronous ~ = ортохро́нне перетво́рювання
orthogonal ~ = ортогона́льне перетво́рювання, ортогона́льне відобра́ження
parameter ~ = перетво́рювання пара́метра
parametric ~ = пара́метрове [параметри́чне] перетво́рювання
parity ~ = обе́рнення просторо́вих координа́т
partial ~ = частко́ве перетво́рювання
pedal ~ = поде́рне перетво́рювання
peritectic ~ = перитекти́чне перетво́рювання
peritectoid ~ = перитекто́їдне перетво́рювання
phase ~ = 1. (фіз.) фа́зове перетво́рювання, фа́зовий перехі́д 2. (ел.) перетво́рювання числа́ фаз
photoinduced phase ~ = фотозіндуко́ване фа́зове перетво́рювання
photoinduced structural ~ = фотострукту́рне перетво́рювання
point(‑to-point) ~ = точко́ве перетво́рювання, точко́ве відобра́ження
Poisson ~ = Пуасо́нове перетво́рювання
polynomial ~ = поліно́мне перетво́рювання
potential ~ = потенція́льне перетво́рювання
product ~ = до́буток перетво́рень
projective ~ = проєкти́вне перетво́рювання, проєкти́вне відобра́ження
proper ~ = власти́ве перетво́рювання, власти́ве відобра́ження
proper Lorentz ~ = власти́ве Ло́ренцове перетво́рювання
quasi-open ~ = квазивідкри́те відобра́ження
radioactive ~ = радіоакти́вне перетво́рювання, радіоакти́вний ро́зпад
rapidly-mixing (measurable) ~ = (матем.) швидкозмі́шувальне [си́льнозмі́шувальне] (вимірне́) перетво́рювання
rational ~ = раціона́льне перетво́рювання
reciprocal ~ = обе́рнене перетво́рювання
reconstructive ~ = реконструкти́вне перетво́рювання (у кристалі)
recurrent ~ = рекуре́нтне перетво́рювання
regular ~ = реґуля́рне [неви́роджене] перетво́рювання
resolvent ~ = розв’я́зувальне [резольве́нтне] перетво́рювання
reverse ~ = зворо́тне перетво́рювання
reversible ~ = оборо́тне перетво́рювання
rigid ~ = (матем.) тверде́ перетво́рювання
rotational ~ = оберто́ве перетво́рювання
shear ~ = (мф) мартенси́тне перетво́рювання
scale ~ = перетво́рювання масшта́бу
scaling ~ = масшта́бне перетво́рювання
shear ~ = (матем.) зсу́вове перетво́рювання
similarity ~ = поді́бне перетво́рювання
similitude ~ = поді́бне перетво́рювання
simplex ~ = си́мплексне перетво́рювання
sine ~ = си́нус-перетво́рювання (Фур’є́)
single-valued ~ = однозна́чне відобра́ження
singular ~ = синґуля́рне [ви́роджене] перетво́рювання
space-time Fourier ~ = просторо́во-часове́ перетво́рювання Фур’є́
special orthogonal ~ = власти́ве ортогона́льне перетво́рювання
special unitary ~ = власти́ве уніта́рне перетво́рювання
spontaneous ~ = спонта́нне [самочи́нне] (ядерне/ядрове) перетво́рювання
square-root ~ = перетво́рювання (добува́нням) квадра́тного ко́реня
strongly mixing (measurable) ~ = си́льно [шви́дко] змі́шувальне (вимірне́) перетво́рювання
structural ~ = структу́рне перетво́рювання
successive ~s = послідо́вні перетво́рювання
supergauge ~ = суперкалібрува́льне перетво́рювання
supersymmetry ~ = перетво́рювання суперсиме́трії
suspended ~ = (тд) незаве́ршене перетво́рювання
susy ~ = перетво́рювання суперсиме́трії
symmetry ~ = 1. (матем.) перетво́рювання симе́трії 2. (кф тж) опера́ція симе́трії (кристалу)
symplectic ~ = симплекти́чне перетво́рювання, симплекти́чне відобра́ження
tautomeric ~ = (х.) тавтоме́рне перетво́рювання
thermonuclear ~ = термоя́дерне/термоядро́ве перетво́рювання
topological ~ = топологі́чне перетво́рювання, топологі́чне відобра́ження
topotactic ~ = топотакти́чне перетво́рювання
two-sided ~ = двобі́чне перетво́рювання
uncontrolled nuclear ~ = неконтрольо́ване я́дерне/ядро́ве перетво́рювання
unit ~ = одини́чне [тото́жне] перетво́рювання
unilateral ~ = однобі́чне перетво́рювання
unimodular ~ = унімодуля́рне перетво́рювання, унімодуля́рне відобра́ження
unitary ~ = уніта́рне перетво́рювання
volume-preserving ~ = перетво́рювання зі збере́женням о́б’єму
wave ~ = трансформа́ція [перетво́рювання] хвиль
Y-delta ~ = (ел.) перетво́рювання з’єдна́ння трику́тником на з’єдна́ння зі́ркою (у трифазових приладах)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

а́лґебра algebra (над (полем) K – over (field) K)
А́белева ~ Abelian algebra
абстра́ктна ~ abstract algebra
альтернати́вна ~ alternative algebra
анігіля́торна ~ annihilator algebra
асоціяти́вна ~ associative algebra
афі́нна ~ affine algebra
Бу́лова ~ Boolean algebra
Ве́йлева ~ Weyl algebra
ве́кторна ~ vector algebra
ви́ща ~ higher algebra
~ відно́шень = relation algebra (на множині – on a set)
ві́льна ~ free algebra
ґенеро́вана ~ див. породжена ~
~ гомоло́гій = homological algebra
~ гру́пи = group algebra, algebra of a group
групова́ ~ group algebra, algebra of a group
ґрадуйо́вана ~ graded algebra
Ґра́сманова ~ Grassmann algebra
дискре́тна ~ discrete algebra
ді́йсна ~ real algebra
допо́внена ~ supplemented algebra
елемента́рна ~ elementary algebra
Жорда́нова ~ див. Йорданова ~
зага́льна ~ general algebra
за́мкнена ~ closed algebra
~ заря́дів = algebra of charges
звідна́ ~ reducible algebra
зґенеро́вана ~ див. породжена ~
~ (і)з ґрада́цією = graded algebra
~ (і)з ді́ленням = division algebra
~ (і)з допо́вненням = supplemented algebra
~ (і)з за́мкненням = closure algebra
~ (і)з зі́рочкою = star algebra
~ (і)з мі́рою = measure algebra
знормо́вана ~ normed algebra
~ (і)з но́рмою = normed algebra
~ зо́внішніх форм = exterior algebra
зо́внішня ~ exterior algebra
~ (і)з одини́цею = algebra with identity, algebra with unit element
інволюти́вна ~ involutory algebra
Йорда́нова ~ Jordan algebra
ква́нтова ~ quantum algebra
~ кватерніо́нів = quaternion algebra
~ Ке́йлі-Ди́ксона = Cayley-Dickson algebra
класи́чна ~ classical algebra; (Лі) classical Lie algebra
ко́лірна ~ color algebra
ко́мплексна ~ complex algebra
комутати́вна ~ commutative algebra
~ Лі = Lie algebra
ліні́йна ~ linear algebra
~ ло́гіки = logical algebra, algebra of logic
лока́льна ~ local algebra
~ ма́триць = див. матрична ~
ма́трична ~ matrix algebra
~ множи́н = set algebra, algebra of sets
напівгрупова́ ~ semigroup algebra
напівпро́ста́ = ~ semisimple algebra
неасоціяти́вна ~ non(-)associative algebra
незвідна́ ~ irreducible algebra
некомутати́вна = ~ noncommutative algebra
нільпоте́нтна ~ nilpotent algebra (з індексом нільпотентности n – of index of nilpotency n, of step n)
норма́льна ~ normal algebra
нормо́вана ~ normed algebra
обгорта́льна ~ enveloping algebra
опера́торна ~ operator algebra
особли́ва про́ста́ ~ Лі = exceptional simple Lie algebra
~ пе́тель = loop algebra
поґрадуйо́вана ~ graded algebra
~ поді́й = algebra of events
~ полі́в = field algebra
поліліні́йна ~ multilinear algebra
~ поліно́мів = polynomial algebra
поро́джена ~ generated algebra
похідна́ ~ derived algebra
прима́льна ~ primal algebra
про́ста́ ~ simple algebra
~ Пуанкаре́ = Poincaré algebra
редукти́вна = ~ reductive algebra
реляці́йна ~ relational algebra
самоспря́жена ~ self-adjoint algebra
символьна ~ symbolic algebra
спеція́льна ~ special algebra
спіно́рна ~ spinor algebra
Сти́нродова ~ Steenrod algebra
~ стру́мів = current algebra
тві́сторна = ~ twistor algebra
те́нзорна ~ tensor algebra
топологі́чна ~ topological algebra
уна́рна ~ unary algebra
універса́льна ~ universal algebra; (обгортальна) universal enveloping algebra
уніта́рна ~ unitary algebra
фон-Но́йманова von Neumann algebra
~ фу́нкцій = function algebra
функці́йно по́вна ~ = functionally [strictly] complete algebra
центра́льна ~ central algebra
ці́ла над R ~ = algebra integrally dependent on R [integral over R]
цілко́м відокре́мна ~ = completely segregated algebra
частко́ва ~ partial algebra
числова́ ~ numerical algebra
гру́па 1. (матем.) group (порядку n – of order n; форми Q – with respect to the form Q) 2. (частинок тощо, зокрема жмуток) bunch 3. (порція, сукупність) batch 4. (скупчення, кластер) cluster 5. (набір) complex; group 6. (пристроїв) bank 7. (слів) block 8. (людей, що разом працюють) team
А́белева ~ = Abelian [commutative] group (скінченного рангу – of finite rank; однакового рангу – of equal rank)
абсолю́тно про́ста́ ~ = absolutely simple group
абстра́ктна ~ = abstract group
~ автоморфі́змів = automorphism group, group of automorphisms
адити́вна ~ = additive group
~ актино́їдів = actinide series
алґебри́чна ~ = algebraic group (означена над k – defined over k)
альтернівна́ ~ = alternating group
аналіти́чна ~ = analytic group
ангармоні́чна ~ = anharmonic group
~ арома́тів = flavor group
афі́нна ~ = affine group
~ афі́нних пере́творів = affine group
~ багатогра́нника = polyhedral group
багатозв’я́зна ~ = multiply-connected group
безза́крутова ~ = torsion-free group
~ без круті́ння = див. беззакрутова ~
безрозмі́рнісна ~ = dimensionless group
бікомпа́ктна ~ = bicompact group
~ бо́ру-алюмі́нію = boron group
~ Браве́ = Bravais group
~ вака́нсій = vacancy cluster
Ва́йлева [Ве́йлева] ~ = Weyl group
~ ве́рхніх трику́тних ма́триць = upper triangular group
~ високоенергети́чних нейтро́нів = high-energy neutron group
відно́сна гомото́пна ~ = relative homotopy group
ві́льна ~ = free group
віні́льна ~ = vinyl group
~ Ві́тке-Ґари́до = Wittke-Garrido group
власти́ва ортогона́льна ~ = proper orthogonal group
~ власти́вих оберта́нь = group of proper rotations, proper rotation group
~ власти́вих ортогона́льних пере́творів = group of proper orthogonal transformations
~ вну́трішніх гомоло́гій = cobordism group
впорядко́вана ~ = ordered group
вузька́ ~ = slender group
~ гала́ктик = cluster of galaxies
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamiltonian group
гексагона́льно-дипірамі́дна ~ = hexagonal-bipyramidal group
гексагона́льно-пірамі́дна ~ = hexagonal-pyramidal group
гексагона́льно-трапецоедри́чна ~ = hexagonal-trapezohedral group
~ гекса́едра = hexahedral group
гексатетраедри́чна ~ = hex(a)tetrahedral group
гексоктаедри́чна ~ = hexoctahedral group
гетероциклі́чна ~ = heterocyclic group
гідрокси́льна ~ = hydroxyl (group)
гіперекспоненці́йна ~ = hyperexponential group
гіперметри́чна топологі́чна ~ = hypermetric topological group
гіперциклі́чна ~ = hypercyclic group
глоба́льна ~ = global group
голоедри́чна точко́ва ~ = holohedral point group
~ голоно́мій = holonomy group
~ гомоло́гій = homology group
~ гомоморфі́змів = group of homomorphisms
гомомо́рфна ~ = homomorphic group
~ гомото́пій = homotopy group (з позначеною точкою x0 – with base point x0)
Го́пфова ~ = Hopfian group
~ Ґалуа́ = Galois group
ґрадуйо́вана ~ = graded group
ґратко́во впорядко́вана ~ = lattice-ordered group
ґратко́во гомомо́рфна ~ = lattice-homomorphic group
Ґро́тендикова ~ = Grothendieck gorup
двови́мірна точко́ва ~ = two-dimensional point group
двоко́лірна ~ (симе́трії) = two-color (symmetry) group
дигексагона́льно-дипірамі́дна ~ = bihexagonal-bipyramidal group
дигексагона́льно-пірамі́дна ~ = bihexagonal-pyramidal group
дидодекаедри́чна ~ = bidodecahedral group
динамі́чна ~ = dynamical group
дискре́тна ~ = discrete group
дискре́тна ~ симе́трії = discrete symmetry group
дитетрагона́льно-дипірамі́дна ~ = bitetragonal-bipyramidal group
дитетрагона́льно-пірамі́дна ~ = bitetragonal-pyramidal group
дитригона́льно-дипірамі́дна ~ = bitrigonal-bipyramidal group
дитригона́льно-пірамі́дна ~ = bitrigonal-pyramidal group
дитригона́льно-скаленоедри́чна ~ = bitrigonal-scalenohedral group
~ дифеоморфі́змів = group of diffeomorphisms
~ діе́дра = dihedral group
діедри́чна безві́сна ~ = dihedral nonaxial group
діедри́чна осьова́ ~ = dihedral axial group
ді́йсна ~ = real group
~ діягона́льних ма́триць = diagonal group
довгопері́одна ~ = (комет) long-period group
~ додека́едра = dodecahedral group
долу́чена ~ = adjoint group
~ доме́нів = cluster of domains
доповня́льна ~ = complementary group
доскона́ла ~ = perfect group
~ дослі́дників = research team
дру́га гомото́пна ~ = second homotopy group
дуа́льна ~ = dual group
Евклі́дова ~ = Euclidean group
експоненці́йна ~ = exponential group
~ енергети́чних нейтро́нів = energy [energetic] neutron group
епокси́дна ~ = epoxide [oxirane] group
Ермі́това ~ = Hermitian group
~ зага́яних нейтро́нів = delayed neutron group
замі́щувальна ~ = (х.) substituent group
за́мкнена ~ = closed group
~ затри́маних нейтро́нів = delayed neutron group
зату́лена ~ = (х.) eclipsed group
звідна́ ~ = reducible group
~ (і)з за́крутом = torsion group
зліче́нна ~ = countable [enumerable, denumerable] group
~ (і)з круті́нням = torsion group
змі́шана ~ = mixed group
~ (і)з необме́женим ді́ленням = divisible group
знакозмі́нна ~ = alternating group
~ (і)з одни́м максима́льним норма́льним дільнико́м = one-headed group
~ ідеа́лів = ideal group
ізометри́чна ~ = isometry group, group of isometry
~ ізоме́трій = isometry group, group of isometry
ізомо́рфна ~ = isomorphic group
~ ізотропі́ї = isotropy group
~ ікоса́едра = icosahedral group
імприміти́вна ~ = imprimitive group
~ і́мпульсів = pulse train
~ інве́рсії = inversion group
інтеґро́вна ~ = integrable group
інтранзити́вна ~ = intransitive group
інфінітезима́льна ~ = infinitesimal group
~ йо́нів = ion(ic) cluster
калібрува́льна ~ = gauge group
~ калібрува́льних пере́творів = gauge(-transformation) group
~ ка́лію = potassium group
карбоні́льна ~ = carbonyl group
карбокси́льна ~ = carboxyl, carboxy(l) group
квазивпорядко́вана ~ = quasi-ordered group
квазиізомо́рфна ~ = quasi-isomorphic group
квазиліні́йна ~ = quasi-linear group
квазинільпоте́нтна ~ = quasi-nilpotent group
квазинорма́льна ~ = quasi-normal group
~ квазиоберта́нь = quasi-rotation group
квазитопологі́чна ~ = quasi-topological group
квазици́клічна ~ = quasi-cyclic group
ква́нтова ~ = quantum group
~ кватерніо́нів = quaternion group
кватерніо́нна ~ = quaternion group
~ коборди́змів = cobordism group
~ когомоло́гій = cohomology group
~ коефіціє́нтів = coefficient group, group of coefficients
ко́лійна ~ = track group
ко́лірна ~ симе́трій = color symmetry group
~ кольорі́в = color group
компа́ктна ~ = compact group
ко́мплексна ~ = complex group
комутати́вна ~ = commutative [Abelian] group (скінченного рангу – of finite rank; однакового рангу – of equal rank)
контро́льна ~ = control group
конфо́рмна ~ = conformal group
~ конфо́рмних пере́творів = conformal group
короткопері́одна ~ = (комет) short-period group
кра́тно ізомо́рфна ~ = multiply isomorphic group
кра́тно транзити́вна ~ = multiply transitive group
кристалографі́чна ~ = crystal-symmetry group
~ лантано́їдів = lanthanide group
~ Ла́уе = див. ~ Ляуе
~ Лі = Lie group
ліні́йна ~ = linear group
~ ліні́йних пере́творів = group of linear transformations
ліні́йно впорядко́вана ~ = linearly ordered group
~ лічи́льників = bank of counters
лока́льна ~ = local group (у точці х – of x)
лока́льно Евклі́дова ~ = locally Euclidean group
лока́льно ізомо́рфна ~ = locally isomorphic group
~ лока́льної симе́трії = local symmetry group
лока́льно компа́ктна ~ = locally compact group
лока́льно норма́льна ~ = locally normal group
лока́льно скінче́нна ~ = locally finite group
Ло́ренцова ~ = Lorentz group
~ Ля́уе = Laue group
магне́тна ~ симе́трії = magnetic symmetry group, Shubnikov group
~ магне́тної симе́трії = magnetic symmetry group, Shubnikov group
ма́йже розв’я́зна ~ = almost-solvable group
маси́вна ~ = large group
ма́трична ~ = matrix group
метанільпоте́нтна ~ = metanilpotent group
метациклі́чна ~ = metacyclic group
мети́лова ~ = methyl group
~ мі́ді = copper group
мініма́ксова ~ = minimax group
містко́ва ~ = (х.) bridged group
місце́ва ~ гала́ктик = local cluster of galaxies
мі́шана ~ = див. змішана ~
модуля́рна ~ = modular group
~ монодро́мії = monodromy group
моноедри́чна ~ = monohedral group
мультиплікати́вна ~ = multiplicative group
надрозв’я́зна ~ = supersolvable group
накрива́льна ~ = covering group
напівпро́ста́ ~ = semisimple group
напівреґуля́рна ~ = semiregular group
напівтопологі́чна ~ = semitopological group
~ науко́вців = team of scientists
неа́белева ~ = non-Abelian [non-commutative] group
~ невласти́вих оберта́нь = group of improper rotations, improper rotation group
~ невласти́вих ортогона́льних пере́творів = group of improper orthogonal transformations
невпорядко́вана ~ = unordered group
него́пфова ~ = non-Hopfian group
неза́мкнена ~ = non-closed group
незвідна́ ~ = irreducible group
незліче́нна ~ = uncountable [non-denumerable, non-enumerable] group
~ нейтро́нів (пе́вної ене́ргії) = neutron (energy) group
некомпа́ктна ~ = non-compact group
некомутати́вна ~ = non-commutative [non-Abelian, non-abelian] group
немодуля́рна ~ = non-modular group
непере́рвна ~ = continuous group; (перетворів) continuous transformation group
нерозв’я́зна ~ = non-solvable group
нескінче́нна ~ = infinite group
~ нескінче́нного поря́дку = group of infinite order
неспеція́льна ~ = non-special group
нехо́пфова ~ = див. негопфова ~
~ ни́жніх трику́тних ма́триць = lower triangular group
нільпоте́нтна ~ = nilpotent group (класу k – of class k)
нільпоте́нтна над А́белевими ~ = Abelian-by-nilpotent group
n-нільпоте́нтна ~ = n-nilpotent group
нульова́ ~ = zero group
~ оберта́нь = rotation group, group of rotations
обме́жена А́белева ~ = Abelian group of finite period
~ оборо́тних елеме́нтів = group of invertible elements
~ одини́ць = group of units
одини́чна ~ = unit group
одноелеме́нтна ~ = one-element group
однозв’я́зна ~ = simply connected group
одноко́лірна ~ (симе́трії) = one-color (symmetry) group
однопара́метрова ~ = one-parameter group
~ окта́едра = octahedral group
опера́торна ~ = group with operators
опера́торна ~ симе́трії = group with symmetry operators
ортогона́льна ~ = orthogonal group
~ ортогона́льних пере́творів = group of orthogonal transformations
осно́вна ~ = (х.) basic group
~ пара́метрів = parameter group
~ перене́сень = translation group, group of translations
~ перепле́тень = link group
~ пере́ставок = див. ~ перестанов
~ перестано́в = permutation group (множини M – of the set M)
~ пере́творів = transformation group, group of transformations; (подібности) group of similarity transformations; (симетрії) group of symmetry transformations
~ перехі́дни́х мета́лів = (х.) transition group
періоди́чна ~ = periodic group
площи́нна ~ (симе́трії) = (кф) plane (symmetry) group
пе́рша гомото́пна ~ = first homotopy group
~ підстано́в(ок) substitution group (степеня n – of degree n)
пінако́їдна ~ = pinacoidal group
~ пові́льних нейтро́нів = slow neutron group
по́вна ~ = complete group
по́вна ~ гомоло́гій = total homology group
по́вна ліні́йна ~ = full [complete, general] linear group
по́вна проєкти́вна ~ = total projective group
по́вна унімодуля́рна ~ = full unimodular group
по́кривна ~ = covering group
~ поліе́дра = polyhedral group
поліциклі́чна ~ = polycyclic group
поля́рна ~ = (х.) polar group
~, поро́джена множино́ю елеме́нтів да́них підгру́п = group generated by a given set of subgroups
~, поро́джена трансля́ціями = group generated by translations
похідна́ ~ = derived group
~ працівникі́в = work team/group
приє́днана ~ = див. долучена ~
пра́ймерна ~ = primary group (за простим числом p – to the prime number p)
призмати́чна ~ = prismatic group
прима́рна ~ = див. праймерна ~
приміти́вна ~ = primitive group
~ припі́знених нейтро́нів = delayed neutron group
проєкти́вна ~ = projective group
~ проєктува́льників = design team
про́ста́ ~ = simple group
про́сто впорядко́вана ~ = simply ordered group
про́сто транзити́вна ~ = simply transitive group
просторо́ва ~ антисиме́трії = (кф) black-and-white group
просторо́ва ~ (симе́трії) = (кф) space (symmetry) group
псевдові́льна ~ = pseudo-free group
псевдоевклі́дова ~ = pseudo-Euclidean group
псевдоортогона́льна ~ = pseudo-orthogonal group
псевдоуніта́рна ~ = pseudo-unitary group
~ Пуанкаре́ = Poincaré group
радика́лова ~ = 1. (матем.) radical group 2. (х.) radical
редукти́вна ~ = reductive group
~ резона́нсних нейтро́нів = resonance(-energy) neutron group
резонівна́ ~ = resonating group
ренормалізаці́йна ~ = renormalization group
рідкісноземе́льна ~ = rare earths
розв’я́зна ~ = solvable group
розши́рена ~ = extended group; (унітарна) extended unitary group
ромбодипірамі́дна ~ = rhombobipyramidal group
ромбопірамі́дна ~ = rhombopyramidal group
ромботетраедри́чна ~ = rhombotetrahedral group
ромбоедри́чна ~ = rhombohedral group
~ ру́хів = group of motions/movements
~ свердлови́н = battery of wells
симетри́чна ~ = symmetric group
~ симе́трії дефе́кту = defect symmetry group
~ симе́трії криста́лу = crystal-symmetry group
~ симе́трій = symmetry group, group of symmetries
~ симе́трій Фе́дорова = Fedorov symmetry group, Fedorov group of symmetries
симо́рфна просторо́ва ~ = symmorphic space group
симплекти́чна ~ = symplectic group (форми Q – with respect to the form Q)
~ синґуля́рних когомоло́гій = singular cohomology group
скінче́нна ~ = finite group, group of finite order
скінче́нно апроксимо́вна ~ = residually finite group
скінченнови́значена ~ = finitely presented group
~ скінче́нного поря́дку = finite group, group of finite order
скінченнопоро́джена ~ = finitely generated group
скінченнопредста́вна ~ = finitely presented group
скла́дена ~ = composite group
солено́їдна ~ = solenoid group
спеція́льна ~ = special group; (ортогональна) special orthogonal group; (унітарна) special unitary group
~ спі́льно обро́блюваних ба́йтів = (комп.) gulp
~ спові́льнених нейтро́нів = moderated neutron group
~ спові́льнюваних нейтро́нів = slowing-down neutron group
структу́рна ~ = structure group
структу́рно впорядко́вана ~ = lattice-ordered group
структу́рно гомомо́рфна ~ = lattice-homomorphic group
сферо́їдна ~ = (кф) spheroidal group
твісто́вана ~ = twisted group
тетрагона́льно-дипірамі́дна ~ = tetragonal-bipyramidal group
тетрагона́льно-пірамі́дна ~ = tetragonal-pyramidal group
тетрагона́льно-скаленоедри́чна ~ = tetragonal-scalenohedral group
тетрагона́льно-тетраедри́чна ~ = tetragonal-tetrahedral group
тетрагона́льно-трапецоедри́чна ~ = tetragonal-trapezohedral group
~ тетра́едра = tetrahedral group
топологі́чна ~ = topological group
топологі́чно розв’я́зна ~ = topologically solvable group
торо́їдна ~ = toroid [torus] group
точко́ва ~ = point group; (симетрії) point-symmetry group
~ точко́вої симе́трії = (кф) point(-symmetry) group
~ то́чної симе́трії = exact symmetry group
транзити́вна ~ = transitive group (k разів, k-кратно – k-fold, k-ply)
~ трансля́цій = translation group, group of translations
трансляці́йна ~ = див. ~ трансляцій
~ трансформа́торів = (техн.) transformer bank
трансформо́вна ~ = transformable group
тре́тя гомото́пна ~ = third homotopy group
тривія́льна ~ = trivial group
тригона́льно-дипірамі́дна ~ = trigonal-bipyramidal group
тригона́льно-пірамі́дна ~ = trigonal-pyramidal group
тригона́льно-трапецоедри́чна ~ = trigonal-trapezohedral group
триоктаедри́чна ~ = trioctahedral group
тритетраедри́чна ~ = tritetrahedral group
узага́льнена ~ = generalized group
універса́льна накрива́льна ~ = universal covering group
унімодуля́рна ~ = unimodular group
уніпоте́нтна ~ = unipotent group
уніта́рна ~ = unitary group
фа́зова ~ = phase group
~ Фе́дорова = Fedorov group
фені́лова ~ = phenyl group
фіні́тно апроксимо́вна ~ = residually finite group
фундамента́льна ~ = fundamental group
функці́йна ~ = (х.) functional group
функціона́льна = див. функційна ~
Фу́ксова ~ = Fuchsian group
~ халькоге́нів = chalcogens
характеристи́чна ~ = characteristic group
~ хара́ктерів = character group
~ хвильово́го ве́ктора = wave-vector group
~ хіра́льних симе́трій = chiral symmetry group
хо́пфова ~ = див. Гопфова ~
хромофо́рна ~ = chromophore
циклі́чна ~ = cyclic group
циклова́ ~ = cyclic group
цілко́м незв’я́зна ~ = totally disconnected group
цілко́м проєкти́вна ~ = totally projective group
цілко́м упорядко́вана ~ = totally ordered group
~ части́нок = particle group; (жмуток) particle bunch; (кластер) particle cluster
чо́рно-бі́ла ~ = black-and-white group
шабло́нна ~ = (комп.) constellation
шаро́во екстрема́льна ~ = layer-extremal group
~ швидки́х нейтро́нів = fast neutron group
~ Шу́бникова = [Шу́бнікова] Shubnikov [magnetic] group
ду́ж|ка 1. (будь-яка) bracket; (кругла) parenthesis; (фігурна) brace; (скісна) slash □ без —о́к (про запис тощо) parenthesis-free; бра́ти в —ки́ to bracket; to put in/inside brackets [parentheses, braces, slashes]; (круглі тж) to parenthesize; (фігурні тж) to brace; бра́ти [ви́носити] по́за —ки́ to factor out, to put (smth) outside/before the brackets [parentheses, braces, slashes]; (круглі/‌квадратові/‌фігурні) to put outside/before the round/‌square/‌curly brackets; відкрива́ти/‌закрива́ти —ки́ to open/‌close brackets etc; зно́сити [розкрива́ти] —ки to unbracket, to remove brackets etc.; по́за —ка́ми outside the brackets etc.; у —ка́х in brackets, between/within the brackets etc.; (про вислів, примітку) parenthetic(al) 2. (усталений операторний вираз, мн.) bracket 3. (маленька дуга) arclet, small arc
доповня́льні —ки́ = (права і ліва) matching brackets; (круглі) matching parentheses
закри́ті —ки́ = closed brackets; (круглі) closed parentheses
зо́внішні (кру́глі) —ки́ = outermost parentheses
квадрато́ва ~ = square bracket, (амер.) bracket
кру́гла ~ = round bracket, parenthesis
кутова́ ~ = angle [broken, pointed] bracket, brocket, chevron
Лаґра́нжові —ки́ = Lagrange bracket
—ки́ Лі = Lie bracket
лі́ва ~ = left bracket; (кругла) left(-hand) parenthesis; (кутова) left angle/broken bracket, left brocket
незакри́та ~ = unbalanced brace/bracket/parenthesis
незбалансо́вана ~ = див. незакрита ~
пра́ва ~ = end of braces/brackets/parentheses; right bracket; (кругла) right(-hand) parenthesis; (кутова) right angle/broken bracket, right brocket
Пуасо́нові —ки́ = Poisson bracket
скісна́ ~ = slash
фігу́рна ~ = curly bracket, brace
кіль|це́ 1. ring 2. (колове) circlet 3. (матем.) ring 4. (х.) ring, nucleus 5. (просторове, перстень) annulus 6. (ланка) link 7. (мотузки тощо) coil, lap 8. (диму тощо) curl 9. (кільчастий окрайок) collar 10. (обруч) hoop 11. (обіймиця) race
А́белеве ~ = commutative ring
Айншта́йнове ~ = Einstein ring
альтернати́вне ~ = alternative ring
аромати́чне ~ = aromatic nucleus/ring
А́ртинове ~ = Artinian ring
Архіме́дове ~ = archimedically ordered ring
асоціяти́вне ~ = associative ring
асоціяти́вно-комутати́вне ~ = associative commutative ring
~ астеро́їдів = asteroid belt
багатоядро́ве ~ = (х.) polycyclic ring
безза́крутове ~ = torsion-free ring
~ без за́круту = див. беззакрутове ~
~ без одини́ці = ring without identity
бензе́нове ~ = benzene ring
бензо́льне ~ = benzene ring
~ вальни́ці = race
вихоро́ве ~ = vortex ring
впорядко́ване ~ = ordered ring
вуглеце́ве ~ = carbocycle
Ге́льмгольцове ~ = Helmholtz coil
головне́ ~ пришви́дшувача = accelerator main ring
~ головни́х ідеа́лів = principal-ideal ring
групове́ ~ = group ring
~ ди́му = wreath of smoke
~ дискліна́цій = disclination ring
~ дислока́цій = dislocation ring
диференці́йне ~ = differential ring
дифракці́йне ~ = diffraction ring
~ дифу́зного розсі́ювання = (у плинах) diffuse ring
електро́нне ~ = electron ring
електро́н-позитро́нне накопи́чувальне ~ = electron-positron storage ring
~ ендоморфі́змів = ring of endomorphisms
Жорда́нове ~ = див. Йорданове ~
закру́чене ~ = torsion ring
затиска́льне ~ = binding ring
захисне́ ~ = guard ring
защі́льнювальне ~ = joint ring, grommet
~ (і)з ді́ленням = division ring
~ (і)з за́крутом = torsion ring
~ (і)з ідемпоте́нтним мно́женням = idempotent ring
змі́цнювальне ~ = (що зміцнює отвір) grommet
~ (і)з одини́цею = ring with identity
~ (і)з фільтра́цією = filtered ring
йо́нне ~ = ion ring
Йорда́нове ~ = Jordan ring
квазилока́льне ~ = quasi-local ring
квазипро́сте́ ~ = quasi-simple ring; (зліва/справа) left/right quasi-simple ring, ring quasi-simple from the left/right
~ квартерніо́нів = ring of quaternions, quaternion ring
~ Ке́йлі-Ди́ксона = Cayley-Dickson ring
~ кла́сів ли́шків = residue-class ring
колове́ ~ = circular ring; (плоске) annulus; (тороїдне) torus, anchor ring; (яф) doughnut-shaped ring
~ когомоло́гій = cohomology ring; (з цілочисловими коефіцієнтами) integral cohomology ring
комутати́вне ~ = (матем.) commutative ring
комутува́льне ~ = (ел.) commutating ring
конта́ктове ~ = slip ring
~ конста́нт = ring of constants
концентри́чні —ця = concentric rings
коро́нне ~ = corona ring
~ ли́шків = residue(-class) ring
~ Лі = Lie ring
лі́ве ~ ча́сто́к = left quotient ring, ring of left quotients
лока́льне ~ = local ring
ма́йже ~ = near-ring
мале́ньке ~ = annulet, ringlet
~ ма́триць = ring of matrices; (повне) total matrix ring
метризаці́йне ~ = valuation ring
~ множи́н = set-ring, ring of sets
надпрові́дне ~ = superconducting ring
накопи́чувальне ~ = storage ring; (із зустрічними струменями частинок) collider [colliding-beam] ring
напівперви́нне ~ = semiprime ring
напівпро́сте́ ~ = semisimple [semiprimitive] ring
неасоціяти́вне ~ = nonassociative ring
~ Не́тер = Noetherian ring
нормо́ване ~ = normed ring
~ нормува́ння = valuation ring (рангу n – of rank n)
нульове́ ~ = nullring, null ring
Нью́тонові —ця = Newton’s rings
обме́жувальне ~ = (техн.) gird
~ опера́торів = ring of operators
опо́рне ~ = supporting ring, ring support
осадо́ві —ця = Liesegang banding, Liesegang rings
перви́нне ~ = prime ring
перети́нні накопи́чувальні —ця = intersecting storage rings [ICR]
~ плане́ти = planet ring; (мн.) planetary ring system
плеохрої́чне ~ = pleochroic halo
пло́ске колове́ ~ = annulus
по́вне ~ ма́триць = total matrix ring
позитро́н-електро́н-прото́нне накопи́чувальне ~ = positron-electron-proton storage ring
~ поліно́мів = polynomial ring
поліциклі́чне ~ = polycyclic ring
пра́ве ~ ча́сто́к = right quotient ring, ring of right quotients
про́сте́ ~ = simple ring
прото́нне накопи́чувальне ~ = proton storage ring
псевдокомпа́ктне ~ = pseudocompact ring; (зліва/справа) left/right pseudocompact ring
реґуля́рне ~ = regular ring; (зліва/справа) left/right regular ring
річне́ ~ = annual ring
Ро́уландове ~ = Rowland ring
~ Сату́рну = Saturn ring
~ скаля́рів = ring of scalars
~ степене́вих ряді́в = power-series ring, ring of power series
топологі́чне ~ кла́сів ли́шків = topological residue-class ring
торо́їдне ~ = 1. torus 2. anchor ring 3. (яф) doughnut-shaped ring
тривія́льне ~ = trivial ring
ущі́льнювальне ~ = див. защільнювальне ~
факторія́льне ~ = factorial ring, unique factorization ring
фери́тове ~ = ferrite bead
фокусува́льне ~ = focus(ing) ring
функці́йне ~ = function ring
хела́тне ~ = chelate ring
~ ці́лих чи́сел = ring of integers
~ ці́лісности = integral ring
цілко́м звідне́ ~ = completely reducible ring (зліва/справа – from the left/right)
цілоза́мкнене ~ = integrally closed ring
частко́во впорядко́ване ~ = partially-ordered ring
~ ча́сто́к = quotient ring, ring of quotients, ring of fractions
числове́ ~ = number ring
шестила́нкове ~ = (х.) six-membered ring
щі́льне ~ = dense ring
лежа́ти 1. lie (на – on) 2. (згори) overlie (smth) 3. (бути розташованим, міститися) be situated □ ~ в осно́ві to form the basis (of smth), to underlie (smth); ~ між to lie between, (між шарами тощо) to interlay; ~ на прямі́й/криві́й (лінії) to lie in a line/curve; ~ над чимось to overlie smth; ~ під чимось to underlie smth
ляга́ти//‌лягти́ 1. lie (down) 2. (покривати, накривати) cover
місти́|тися 1. (у чомусь) be contained (in) □ що —ться contained (in) 2. (про множини тощо) be included (у – in) 3. (бути розташованим) be situated, be located (in, on, at) 4. (лежати) lie (на – on) □ ~ стро́го (у чомусь, всередині чогось) to be strictly contained (in); ~ топологі́чно to be topologically contained (in)
перебува́ти 1. be; stay; reside 2. (міститися, бути розташованим) be situated, be located, lie 3. (під дією) be exposed (to) □ ~ в очі́кувальному режи́мі (комп.) sleep
перетво́рювання//‌перетво́рення 1. (хвиль; фазове) transformation (на – into) □ зазна́ти ~ to transform, to be transformed 2. (енергії) conversion (into) 3. (елементів) transmutation 4. (кристалу) inversion 5. (ел.) transduction 6. (обробляння) processing 7. (зміна) change, metamorphosis; turning (into) 8. (матем.) transformation (на – into); mapping (в/у – into; на – onto) див. тж відображування 9. (зводження) reduction, reducing (на – to) 10. (перерахунок до іншої числової системи тощо) conversion 11. (реформування) reform, re-organization
автомо́рфне ~ = automorphic transformation, transformation into itself; automorphic mapping
автореґреси́вне ~ = autoregressive transformation
адіяба́тне ~ = adiabatic transformation [process]
алґебри́чне ~ = algebraic transformation
алотро́пне ~ = allotropic transformation
аналіти́чне ~ = analytic(al) transformation
аналогоцифрове́ ~ = analog-to-digital conversion
антиліні́йне ~ = antilinear transformation [mapping, operator]
антипо́дне ~ = antipodal transformation [mapping]
антипроєкти́вне ~ = antiprojective transformation
арома́тове ~ = (кхд) flavor transformation
атермі́чне ~ = athermal transformation
аустені́тне ~ = austenitic transformation
афі́нне ~ = affine transformation, affinity; (проєктивне) affine collineation; (перспективне) perspective affinity
Бе́клундове ~ = Bcklund transformation
біліні́йне ~ = bilinear [homographic, fractional linear] transformation
взає́мне ~ = interconversion
взає́мно однозна́чне ~ = one-to-one transformation
вимірне́ ~ = measurable transformation
~ ви́мірности = dimensional transmutation
ви́роджене ~ = singular transformation
~ ви́щого поря́дку = higher-order transformation, transformation of a higher order
~ відобража́ння = mapping transformation
власти́ве ~ = proper transformation; (Лоренцове) proper Lorentz transformation; (ортогональне) proper [special] orthogonal transformation, proper orthogonal mapping; (унітарне) special unitary transformation
вну́трішнє ~ = internal transformation
~ в се́бе = transformation into itself, automorphic transformation
Га́нкелеве ~ = Hankel transformation
гетеромо́рфне ~ = heteromorphic transformation
голомо́рфне ~ = holomorphic transformation [mapping]
гомографі́чне ~ = homographic [bilinear, fractional linear] transformation
гомологі́чне ~ = 1. (астр.) homologous transformation 2. (матем.) homologous mapping
гомомо́рфне ~ = 1. (тд) homomorphous transformation 2. (матем.) homomorphism
гомоте́тне ~ = homothetic transformation
гомото́пне ~ = homotopic mapping
Ґаліле́єве ~ = Galilean transformation
ґрадіє́нтне ~ = gauge transformation (першого/другого роду – of the first/second kind)
~ да́них = data conversion
двобі́чне ~ = two-sided [bilateral] transformation
двійко́во-десятко́ве ~ = binary-to-decimal conversion
дворазо́ве логаритмі́чне ~ = loglog transformation
десятко́во-двійко́ве ~ = decimal-to-binary conversion
дисипати́вне ~ = dissipative transformation
~ до безрозмі́рнісних пара́метрів = transformation to dimensionless [nondimensional] parameters
~ добува́нням квадра́тного ко́реня = square-root transformation
дові́льне ~ = arbitrary transformation
~ до головни́х о́сей = transformation to the principal axes
~ до двійко́вої систе́ми = binarization
~ до десятко́вої систе́ми = decimalization
~ до каноні́чної фо́рми = transformation to the canonical form
~ до нови́х координа́т = transformation to new coordinates
~ до цифрово́ї фо́рми = digitizing
дробо́во-ліні́йне ~ = fractional linear [bilinear, homographic] transformation
дуа́льне ~ = dual transformation
евтекти́чне ~ = eutectic transformation
евтекто́їдне ~ = eutectoid transformation
еквіафі́нне ~ = equiaffine mapping
еквівале́нтне ~ = equivalence [equivalent] transformation
екзотермі́чне ~ = exothermic transformation
експоненці́йне ~ = exponential mapping
елемента́рне ~ = elementary operation
~ елеме́нтів = transmutation of elements
ендотермі́чне ~ = endothermic transformation
~ ене́ргії = 1. (фіз.) energy conversion 2. (техн.) power conversion
~ ене́ргії-і́мпульсу = energy-momentum transformation
ергоди́чне ~ = ergodic transformation
Ермі́тове ~ = Hermitian transformation
зворо́тне ~ = reverse transformation; reconversion
~ зго́ртки = convolution, faltung
~ з’єдна́ння трику́тником на з’єдна́ння зі́ркою = (для трифазових приладів) Y-delta [delta-Y] transformation
~ зі збере́женням куті́в = isogonal transformation, angle-preserving mapping
~ зі збере́женням мі́ри = measure-preserving transformation
~ зі збере́женням о́б’є́му = volume-preserving transformation
~ зі збі́льшенням частоти́ = up conversion
~ зі зме́ншенням частоти́ = down conversion
зіндуко́ване ~ = induced trasnformation
~ змі́нної = change of a variable, transformation of a variable
~ змі́нного стру́му = ac(-to-ac) [AC] conversion
~ змі́нного стру́му на пості́йний [про́стий] ac-to-dc [AC-DC] conversion
змі́шувальне (вимірне́) ~ = mixing (measurable) transformation
зсу́вове ~ = transvection, shear transformation
ізогона́льне ~ = isogonal transformation, angle-preserving [equiangular] mapping
ізоме́рне ~ = isomerization
ізометри́чне ~ = isometric transformation
ізомо́рфне ~ = isomorphic mapping
ізотермі́чне ~ = isothermal transformation
~ ізото́пів = transmutation of nuclides
~ інве́рсії = inversion (transformation)
інверсі́йне ~ = inversion (transformation)
інволюти́вне ~ = involutory transformation
інтеґра́льне ~ = integral transformation
інфінітезима́льне ~ = infinitesimal transformation
калібрува́льне ~ = gauge transformation (першого/другого роду – of the first/second kind)
каноні́чне ~ = canonical transformation
~ Ка́рмана-Тре́фца = Kármán-Treffz transformation
Ка́рсонове ~ = Carson transformation
ката́лізне ~ = catalytic transformation
каталіти́чне ~ = див. каталізне ~
~ квадра́тного ко́реня = square-root transformation
~ квадра́тної фо́рми на су́му квадра́тів = reduction of a quadratic form to a sum of squares
колінеа́рне ~ = collinear transformation
ко́лірне ~ = (кхд) color transformation
колове́ ~ = circular transformation, transformation taking circles into circles
комбіно́ване ~ = combined transformation
Ко́мскурове ~ = (просторових кривих) Combescure transformation
конґруе́нтне ~ = congruent [congruence] transformation
конденсаці́йне ~ = condensation transformation
консервати́вне = ~ conservative transformation
конта́ктове ~ = contact transformation
конформаці́йне ~ = (фх) conformation transformation
конфо́рмне ~ = (матем.) conformal [isogonal] transformation, angle-preserving mapping
~ координа́т = coordinate transformation, transformation of coordinates (від… до… – from… to…)
кореляти́вне ~ = correlative transformation
ко́синус ~ (Фур’є́) = cosine transformation
кутозберіга́льне ~ = isogonal transformation, angle-preserving [equiangular] mapping
~ ламіна́рного пото́ку на турбуле́нтний = laminar-turbulent transition
Ла́нденове ~ = див. Ленденове ~
Лапла́сове ~ = Laplace transformation
Лежа́ндрове ~ = Legendre transformation
Ле́нденове ~ = Landen tranformation
~ Лі = Lie transformation
ліні́йне ~ = linear [homogeneous] transformation; linear mapping
ліні́йне проєкти́вне ~ = collineation, collineatory transformation
логаритмі́чне ~ = log(arithmic) transformation
логарифмі́чне ~ = див. логаритмі́чне ~
лока́льне ~ = local transformation
локсодро́мне ~ = loxodromic transformation [mapping], loxodromic automorphism
Ло́ренцове ~ = Lorentz transformation
мартенси́тне ~ = martensitic [shear] transformation
масшта́бне ~ = scaling transformation
~ масшта́бу = scale transformation
~ ма́триці = transformation of a matrix
ма́тричне ~ = matrix transformation
Ме́біусове ~ = Mbius transformation
~ Ме́лера-Фо́ка = Mehler-Fock transformation
Мелі́нове ~ = Mellin transformation
Мело́шеве ~ = Melosh transformation
меромо́рфне ~ = meromorphic mapping
метатекти́чне ~ = metatectic transformation
~ мо́ди [мод] (коливань) mode conversion
Мо́ленбрука-Чапли́ґіна = Molenbroeck-Chaplygin transformation
~ монодро́мії = monodromy transformation
моно́їдне ~ = monoidal transformation
монотекти́чне ~ = monotectic transformation
монотекто́їдне ~ = monotectoid transformation
моното́нне ~ = monotonic transformation
~ на ви́пар(и) (випаровування) evaporation; vaporization; (звітрювання) volatilization
~ на газ = gasification див. тж газифікація; (звітрювання) volatilization
~ на ґе́ль [драгле́ць] 1. gelation, gelatin(iz)ation, gelling 2. (речовин рослинного походження) jelling, jellification
~ на золь = solation
~ на нуль = vanishing
напівліні́йне ~ = semi-linear substitution
~ на плин = fluidization
~ на по́рох = dusting
~ на рідину́ = liquefaction, liquefying
~ на скло = vitrification
неви́роджене ~ = regular [nonsingular] transformation
невласти́ве ~ = improper transformation, improper mapping
невласти́ве ортогона́льне ~ = improper rotation
незаве́ршене ~ = (тд) suspended transformation
незворо́тне ~ = див. необоротне ~
неконтрольо́ване я́дерне/ядро́ве ~ = uncontrolled nuclear transformation
неліні́йне ~ = nonlinear transformation; nonlinear mapping
необоро́тне ~ = irreversible transformation; irreversible (inter)conversion
непере́рвне ~ = continuous transformation
нерозри́вне ~ = divergence-free transformation
непружне́ ~ = (яф) inelastic transformation
несинґуля́рне ~ = nonsingular transformation
нескінче́нно мале́ ~ = infinitesimal transformation
~ ни́жчого поря́дку = transformation of lower order
норма́льне ~ = normal transformation [mapping, operator]
Нью́тонове ~ = Newton transformation
обе́рнене ~ = inverse [reciprocal] transformation, antitransformation; reconversion
оберто́ве ~ = rotational transformation
обме́жувальне ~ = limitative transformation
оборо́тне ~ = 1. (фіз.) reversible transformation; reversible (inter)conversion 2. (матем.) invertible transformation; (зі збереженням міри) invertible measure-preserving transformation
одини́чне ~ = identical [identity, unit] transformation
однобі́чне ~ = one-sided [unilateral] transformation
однови́мірне ~ = one-dimensional transformation
однозна́чне ~ = single-valued transformation
однопара́метрове ~ = one-parameter transformation
однорі́дне ~ = homogeneous transformation
ортогона́льне ~ = orthogonal transformation
о́рто-па́ра ~ = (водню) ortho-para conversion
ортохро́нне ~ = orthochronous transformation
основне́ ~ = (поверхні) fundamental transformation (of a surface)
~ пара́метра = parameter transformation
параметри́чне ~ = parametric transformation
пара́метрове ~ = parametric transformation
перенормо́вувальне ~ = renormalization
перитекти́чне ~ = peritectic transformation
перитекто́їдне ~ = peritectoid (transformation)
перспекти́вне афі́нне ~ = perspective affinity
подві́йне ~ = double transformation
подві́йне логаритмі́чне ~ = loglog transformation
поде́рне ~ = pedal transformation
поді́бне ~ = similarity [similitude] transformation
полімо́рфне ~ = (криста́лу) crystal inversion, crystal(-phase) transformation
поліно́мне ~ = polynomial transformation
послідо́вні ~ = successive transformations
~ пості́йного стру́му на змі́нний = dc-to-ac [DC-AC] conversion
потенція́льне ~ = potential transformation
приро́дне ~ = natural transformation
проєкти́вне ~ = projective transformation, projective mapping; collineation; (афінне) affine collineation
~ про́сто́го дро́бу на десятко́вий = transformation of a common [vulgar] fraction to a decimal fraction
~ про́стого стру́му на змі́нний = dc-to-ac [DC-AC] conversion
просторо́во-часове́ ~ Фур’є́ = space-time Fourier transformation
пружне́ ~ = elastic transformation
пряме́ ~ електри́чної ене́ргії на теплову́ = electrothermal energy conversion
пряме́ ~ ене́ргії = direct energy conversion
Пуасо́нове ~ = Poisson transformation
радіоакти́вне ~ = radioactive transformation; (розпад) radioactive decay
раціона́льне ~ = rational transformation
~ раціона́льного дро́бу на ланцюго́вий = transformation of a rational fraction into a continued fraction
резольве́нтне ~ = resolvent transformation
реконструкти́вне ~ = (у кристалі) reconstructive transformation
рекуре́нтне ~ = recurrent transformation
~ речовини́ в на́драх зір = astration
ротаці́йне ~ = (незамикання силових ліній магнетного поля, плазм) rotational transform
реґуля́рне ~ = regular transformation
релятивісти́чне ~ = Lorentz transformation
ренормалізаці́йне ~ = renormalization
~ рівня́ння = transformation of an equation
розв’я́зувальне ~ = resolvent transformation
~ ро́змірности = transformation of dimensions
самочи́нне ~ spontaneous transformation
~ сигна́лу = signal conversion
си́льно змі́шувальне (вимірне́) ~ = strongly [rapidly] mixing (measurable) transformation
~ симе́трії = symmetry transformation, symmetry operation, symmetry function
симплекти́чне ~ = symplectic transformation, symplectic mapping
синтекти́чне ~ = syntectic
синґуля́рне ~ = singular transformation
си́нус ~ (Фур’є́) = sine transformation
спонта́нне ~ = spontaneous transformation
спря́жене ~ = adjoint transformation
стиска́льне ~ = (матем.) contractive transformation
структу́рне ~ = structural transformation; (кристалу) crystal inversion, crystal(-phase) transformation
суперкалібрува́льне ~ = supergauge transformation
~ суперсиме́трії = susy [supersymmetry] transformation
тавтоме́рне ~ = tautomeric transformation
тверде́ ~ = (матем.) rigid transformation
термоелектри́чне ~ = thermoelectric conversion
термоемісі́йне ~ = thermionic conversion
термомагне́тне ~ = thermomagnetic conversion
термоя́дерне/термоядро́ве ~ = nuclear fusion, thermonuclear transformation
топологі́чне ~ = topological transformation, topological mapping
топотакти́чне ~ = topotactic transformation
тото́жне ~ = identical [identity, unit] transformation
точко́ве ~ = point(-to-point) transformation, point(-to-point) mapping
тригонометри́чне ~ = angular transformation
узага́льнене ~ = generalized transformation
унімодуля́рне ~ = unimodular map(ping), unimodular transformation
уніта́рне ~ = unitary transformation
фа́зове ~ = phase transformation, phase change
~ Фо́лді-Ва́утгайсена = Foldy-Wouthuysen transformation
фотозіндуко́ване фа́зове ~ = photoinduced phase transformation
~ фото́на = (на двійку електрон-позитрон) photon conversion
фотострукту́рне ~ = photoinduced structural transformation
~ фу́нкції = transformation of a function
функціона́льне ~ = functional transformation
~ Фур’є́ = Fourier transformation; (швидке) fast Fourier transformation; (косинус) cosine transformation; (просторово-часове) space-time Fourier transformation
~ хвиль = wave transformation
хемі́чне ~ = chemical transformation
хіра́льне ~ = chiral transformation
циклі́чне ~ = cyclic transformation
цифроана́логове ~ = digital-to-analog conversion
частко́ве ~ = partial transformation
~ частоти́ = frequency transformation; (у супергетеродині) frequency conversion
частотозбі́льшувальне ~ = up conversion
частотозме́ншувальне ~ = down conversion
~ числа́ фаз = (ел.) phase transformation
швидке́ ~ Фур’є́ = fast Fourier transformation
швидкозмі́шувальне (вимірне́) ~ = rapidly [strongly] mixing (measurable) transformation
шту́чне ~ = (ядер) artificial [induced] transformation; (елементів) artificial [induced] transmutation
я́дерне/ядро́ве ~ = (nuclear) transmutation, nuclear transformation
проляга́ти//‌пролягти́ lie, run (across)
простяга́тися//‌простягти́ся 1. (поширюватися) extend (на – to), spread (на – over) 2. (міститися) lie (уздовж – along); range (від A до B – from A to B) 3. (тягтися) stretch (на – for); run (до – to) 4. (сягати) reach (від – from; до – to)
протиле́жати 1. lie opposite 2. (про сторону багатокутника тощо) subtend
ряд (-у) 1. (матем.) series □ розвива́ти [розклада́ти] в ~ to expand in a series (заof); обрива́ти [обріза́ти] ~ to truncate [interrupt] a series 2. (послідовність) sequence 3. (рядок) row, line, string 4. (серія, набір) set, series 5. (набір різноманітних об’єктів) variety 6. (низка) string, train 7. (шерега) range, rank □ ви́шикувати в ~ to align 8. (ланцюг) chain 9. (ярус) tier 10. (група приладів) bank 11. (елементу; сполук, х.) series, family 12. (кілька) a number of 13. (багато різних) a variety of
абсолю́тно збі́жний ~ = absolutely convergent series
абсолю́тно сумо́вний ~ = absolutely summable series
автореґреси́вний ~ = autoregressive series
~ акти́нію = actinium decay series
~ актино́їдів = actinide series
актиноура́новий ~ = actinium-uranium series
аліфати́чний ~ = (органічних сполук) aliphatic series
аритмети́чний ~ = arithmetic series
арифмети́чний ~ = див. аритмети́чний ~
аромати́чний ~ = aromatic series
асимптоти́чний ~ = asymptotic series
асимптоти́чно збі́жний ~ = asymptotically convergent series
безумо́вно збі́жний ~ = unconditionally convergent series
безумо́вно розбі́жний ~ = unconditionally divergent series
бензо́льний ~ = benzene series
Бе́селів ~ = Bessel series
біно́мний ~ = binomial series
варіяці́йний ~ = variation series
ве́кторний ~ = vector series
~ вимі́рювань = (послідовних) sequence of measurements
висхідни́й ~ = increasing series; (степеневий) ascending (power) series; (необмежений) indefinitely [infinitely] increasing series
~ відно́шень = (неперервний) continuous proportion
вірія́льний ~ = virial expansion
власти́во розбі́жний ~ = properly divergent series
~ гармо́нік = harmonic series
гармоні́чний ~ = harmonic series
Ге́вісайдів ~ = Heaviside expansion
геометри́чний ~ = geometric series
гіпергеометри́чний ~ = hypergeometric series
головни́й ~ = chief series
гомологі́чний ~ = homologous series
~ ґальвані́чних елеме́нтів = (послідовно сполучених) series of cells
~ да́них = series [sequence] of data
~ Дирихле́ = Dirichlet series
дробовостепене́вий ~ = fractional-power series
експоненці́йний ~ = exponential series
~ електро́дних потенція́лів = galvanic series; electrochemical [electromotive] series
електрохемі́чний ~ = electrochemical [electromotive] series
~ елеме́нту = (хемічного) series of an element
жи́рний ~ = (органічних сполук) aliphatic series
~ за висхідни́ми сте́пенями = ascending (power) series
~ за обе́рненими сте́пенями = inverse power series
~ за спадни́ми сте́пенями = descending (power) series
~ за сте́пенями ма́триць = matrix power series
~ за сте́пенями x = power series of x, series in (terms of) powers of x
збі́жний ~ = convergent series; (скрізь) entire series, everywhere convergent series; (у середньому) series convergent in the mean
змажоро́ваний ~ = majorized [dominated] series
зміноро́ваний ~ = minorized series
знакодода́тний ~ = positive-sign(-term) series, series of positive terms
знакозмі́нний ~ = alternating series; oscillating series
знакопості́йний ~ = див. знакосталий ~
знакоста́лий ~ = series of constant-sign terms
ізоелектро́нний ~ = (сп.) isoelectronic sequence
інтеґро́вний ~ = integrable series
інтеґростепене́вий ~ = integral power series
інтерполяці́йний ~ = interpolation [interpolating] series
ітераці́йний ~ = iterative [iteration] series
Капте́йнів ~ = Kapteyn series
~ кла́віш = key set
кла́стерний ~ = cluster expansion
колатера́льний ~ = (розпаду штучного ізотопу) collateral series
коливни́й ~ = oscillating series
композиці́йний ~ = composition series
кра́тний ~ = multiple series
Ку́мерів ~ = Kummer series
лакуна́рний ~ = lacunary [gap] series
~ лантано́їдів = lanthanide series
~ Лі = Lie series
~ лі́ній = series of lines
ліотро́пний ~ = lyotropic series
~ лічи́льників = counter tray
логаритмі́чний ~ = logarithmic series
логарифмі́чний ~ = див. логаритмі́чний ~
Лора́нів ~ = Laurent series [expansion]
мажора́нтний ~ = majorant [dominating] series
мажоро́ваний ~ = majorized [dominated] series
мажоро́вний ~ = majorizable series
мажорува́льний ~ = majorant [dominating] series
Макло́ренів ~ = Maclaurin series/expansion
ма́тричний ~ = series of matrices
міноро́ваний ~ = minorized series
міноро́вуваний ~ = minorized series
мінорува́льний ~ = minorant series
надзбі́жний ~ = overconvergent series
напівзбі́жний ~ = semiconvergent series
напіврозбі́жний ~ = semidivergent series
~ напру́г = див. ~ електродних потенціялів
натура́льний ~ = (чисел) natural scale, (the) positive integers
неабсолю́тно збі́жний ~ = non-absolutely convergent series
невласти́во розбі́жний ~ = improperly divergent [oscillating divergent] series
негармоні́чний ~ = nonharmonic series
необме́жено висхідни́й ~ = indefinitely [infinitely] increasing series
~ непту́нію = neptunium (decay) series
нескінче́нний ~ = infinite series
Но́йманів ~ = Neumann series
норма́льний ~ = normal series
обгорта́льний ~ = enveloping series
~ обе́рнених чи́сел = series of reciprocals
обі́рваний ~ = truncated series
обме́жено збі́жний ~ = boundedly [restrictedly] convergent series
~ одніє́ї змі́нної = univariable series
ортогона́льний ~ = orthogonal series
парафі́новий ~ = paraffin series
перетво́рений ~ = transform of a series
пертурбаці́йний ~ = perturbation series
півні́чний поля́рний ~ = (астр.) north polar sequence
пові́льно збі́жний ~ = slowly convergent series
подві́йний ~ = double series
потрі́йний ~ = triple series
похідни́й ~ = derived series
почле́нно інтеґро́вний ~ = termwise integrable series
про́сто збі́жний ~ = simply convergent series
радіоакти́вний ~ = decay [disintegration, radioactive, radioactive decay, transformation] series, decay sequence, decay [disintegration] family
~ ра́дію = radium series
реґуля́рно збі́жний ~ = regularly convergent series
рівнозбі́жний ~ = equiconvergent series
рівномі́рно збі́жний ~ = uniformly convergent series
рівносумо́вний ~ = equisummable series
розбі́жний ~ = divergent series
~ ро́зпадів = series disintegration
скінче́нний ~ = finite series; (Фур’є) finite Fourier series
скрізь збі́жний ~ = entire series, everywhere convergent series; (степеневий) everywhere [permanently] convergent power series
скрізь розбі́жний ~ = nowhere convergent series
спадни́й (степене́вий) ~ = descending (power) series
~ спостере́жень = series of observations
спря́жений ~ = conjugate series
стаціона́рний часови́й ~ = stationary time series
степене́вий ~ = power series; (матриць) matrix power series
сумо́вний ~ = summable series
Те́йлорів ~ = Taylor series/expansion
телеско́пний ~ = telescopic series
~ тео́рії збу́рень = perturbation series
термоелектри́чний ~ = thermoelectric series
~ то́рію = thorium series
точко́во збі́жний ~ = pointwise convergent series
трибоелектри́чний ~ = triboelectric series
тригонометри́чний ~ = trigonometric series
умо́вно збі́жний ~ = conditionally [relatively] convergent series
уранора́дієвий ~ = uranium-radium series
~ ура́ну = uranium (decay) series, uranium-radium series
форма́льний степене́вий ~ = formal power series
функці́йний ~ = series of functions, function(al) series
функціона́льний ~ = functional series
~ Фур’є́ = Fourier series; (скінченний) finite Fourier series
центра́льний ~ = central series
часови́й ~ = time series
части́нний ~ = subseries (нескінченного ряду – of an infinite series)
числови́й ~ = number [numerical] series
швидкозбі́жний ~ = rapidly convergent series
~, що не ма́є грани́ці = series approaching no limit; (скінченної/нескінченної) series approaching no finite/infinite limit
стан (-у) 1. state 2. (обставини, кондиція) condition(s) 3. (справність) repair □ в до́брому —і (справний) in good repair; в пога́ному —і (несправний) in bad repair; підтри́мувати щось у нале́жному —і to keep smth in order 4. (етап) stage 5. (статус) status 6. (соціяльний) status, position
аварі́йний ~ = emergency [critical] condition
автолокалізо́ваний ~ = autolocalized state
аґреґа́тний ~ = 1. (речовини) state of matter 2. (скупчення) state of aggregation
акти́вний ~ = active state
активо́ваний ~ = activated state
амо́рфний ~ = amorphous state; amorphism
ана́логовий ~ = (яф) analog state
антизв’я́заний ~ = antibound state
антисиметри́чний ~ = antisymmetric state
антиферомагне́тний ~ = antiferromagnetic state
асимптоти́чний ~ = asymptotic state
асперомагне́тний ~ = asperomagnetic state
~ атмосфе́ри = atmospheric conditions
~ а́тома = atomic state
а́томний ~ = atomic state
~ байду́жої рівнова́ги = indifferent-equilibrium state
~ бездія́льности = див. пасивний ~
безла́дний ~ = disordered state
безма́совий ~ = massless state
безспі́новий ~ = spin-0 [spinless] state
білякрити́чний ~ = near-critical state
білярівнова́жний ~ = near-equilibrium state
близьки́й ~ = nearby state
ва́куумний ~ = vacuum state; (насінний) trial vacuum state
вале́нтний ~ = valence state
вві́мкнений ~ = (схеми) energized state; (перемикача) on state, fired state
ви́мкнений ~ = (схеми) deenergized state; (перемикача) off state
випаро́вий ~ = vaporous state; (газовий) gaseous state
ви́роджений ~ = 1. degenerate state; (електронний) degenerate electron state 2. degenerate condition
високоеласти́чний ~ = (полімеру) high-elastic state
високозбу́джений ~ = highly-excited state
високоспі́новий ~ = high-spin state
вихідни́й ~ = initial state
ви́щий ~ = higher state; (з більшою енергією) higher-energy state
вібро́нний ~ = vibronic state
відліко́вий ~ = reference [standard] state
відпові́дні —и = (субстанцій, х.) corresponding states
ві́льний ~ = free state
віртуа́льний ~ = virtual state
вла́сний ~ = див. властивий ~
власти́вий ~ = proper state; (км) eigenstate; (енергетичний) energy eigenstate; (поверхневий електронний) surface electron eigenstate
вну́трішній ~ = intrinsic state
впорядко́ваний ~ = order, ordered state
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = (яф) doorway state
в’язкопли́нний ~ = plastic state
га́зовий ~ = gas, gaseous state; (випаровий) vaporous state
газокристалі́чний ~ = gaseous-crystal state
газоподі́бний ~ = див. газовий ~
гібри́дний ~ = hybrid state
гіпо́тезний ~ = hypotetical state
~ гото́вности = ready condition
грани́чний напру́жений ~ = ultimate stress(ed) state
ґе́левий ~ = gel state
дві́чі збу́джений ~ = див. двозбуджений ~
двозбу́джений ~ = doubly excited state
двові́сний напру́жений ~ = two-dimensional stress(ed) state
делокалізо́ваний ~ = delocalized state
детерміно́ваний ~ = determinate state
деформаці́йно пли́нний ~ = див. ~ деформаційної плинности
~ деформаці́йної пли́нности = yield(ing) state
деформо́ваний ~ = (state of) strain, strain(ed) [deformed] state
динамі́чний ~ = dynamical state; (змішаний) dynamical mixed state
~ динамі́чної рівнова́ги = dynamic equilibrium state
дискре́тний ~ = discrete state
диспе́рсний ~ = dispersion (state)
довгові́чний (зв’я́заний) ~ = long-lived (bound) state
~ довкі́лля = environmental conditions
дозво́лений ~ = allowed state; (до переходу) available state
дозоре́вий ~ = prestellar state
докрити́чний ~ = subcritical state
дубле́тний ~ = doublet state
ду́ховий ~ (тп) ghost (state) □ без ду́хових —ів = ghost-free
евтекти́чний ~ = eutectic state
екзоти́чний ~ = exotic state
екситонний ~ = exciton state
екстрема́льний ~ = extreme [extremal] state
~ електро́на = electron state
електро́нний ~ = electron(ic) state
енергети́чний ~ = energy state
енергети́чно ви́гідний ~ = minimum-energy state, energetically preferable state
енергети́чно ви́гідніший ~ = minimum-energy state, energetically preferable state
енергети́чно еквівале́нтний ~ = energetically equivalent state
енергети́чно неви́гідний ~ = non-minimum-energy state
заблоко́ваний ~ = (ел.) disabled state
заборо́нений ~ = forbidden state
зави́слий ~ = 1. (речовини) suspension (state) див. тж завис 2. (комп’ютера) suspended state
загарто́ваний ~ = quenched condition
за́йнятий ~ = occupied state
~ за́йнятости = busy state, busyness, busy status/condition
зактиво́ваний ~ = activated state
зану́рений ~ = submergence
заплу́тані —и = (км) entangled states
запо́внений ~ = filled state
заря́довий ~ = charge state
засну́лий ~ вулка́ну = volcano dormancy
засто́яний ~ = stagnation
затравко́вий ~ = див. насінний ~
затри́маний ~ = delayed state
~ (і)з близько́ю ене́ргією = nearby (energy) state
збу́джений ~ = excited state
збу́рений ~ = disturbed state; unrest; (км) perturbed state
~ (і)з вели́ким [висо́ким] спі́ном = див. високоспіновий ~
звича́йний ~ = normalcy
~ (і)з ви́щою ене́ргією = higher(-energy) state (за – than)
~ (і)з від’є́мною ене́ргією = negative-energy state
зв’я́заний ~ = 1. bound state; (частинки) particle bound state, bound state of a particle; (поверхневий) bound surface state 2. coupled state
здеформо́ваний ~ = (state of) strain, strain(ed) [deformed] state див. тж деформація
зіндуко́ваний ~ = induced state
~ (і)з мініма́льною ене́ргією = minimum-energy state
змі́шаний ~ = mixed state
~ (і)з найви́щою ене́ргією = (the) highest(-energy) state
~ (і)з найни́жчою ене́ргією = (the) lowest(-energy) state
~ (і)з немініма́льною ене́ргією = non-minimum-energy state
~ (і)з непа́рним моме́нтом = odd-moment state
~ (і)з ни́жчою ене́ргією = lower(-energy) state (ніж – than)
~ (і)з нульово́ю ене́ргією = zero-energy state
зо́нний ~ = band state
~ (і)з па́рним моме́нтом = even-moment state
зрелаксо́ваний ~ = relaxed state
зрівнова́жений ~ = balanced state
~ з(і) спі́ном n = spin-n state
~ з(і) спі́ном 0 = spin-0 [zero-spin, spinless] state
ізоба́рний ана́логовий ~ = isobaric analog (state)
ізольо́ваний ~ = isolated state
ізоме́рний ~ = isomeric state
імові́рний ~ = probable state
інварія́нтний ~ = invariant state
індуко́ваний ~ = induced state
інфіні́тний ~ = infinite state
іра́стовий ~ = yrast state
~ йоносфе́ри = ionospheric conditions
йонізо́ваний ~ ionized state □ підтри́мувати (газ) у йонізо́ваному —і = to keep (a gas) alive
квадрупо́льний ~ = quadrupole state
квазиамо́рфний ~ = quasi-amorphous state
квазизв’я́заний ~ = quasi-bound state
квазирівнова́жний ~ = quasi-equilibrium state
квазистабі́льний ~ = quasi-stable state
квазистаціона́рний ~ = quasi-stationary state
квазиуста́лений ~ = quasi-steady state
ква́нтовий ~ = quantum state
квантовомехані́чний ~ = quantum state
кварте́тний ~ = quartet state
кінце́вий ~ = 1. final state 2. (тп) out state
когере́нтний ~ = coherent state
колекти́вний ~ = collective state
коливни́й ~ = (ядра) vibrational state
коло́їдний ~ = colloidal state
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus state
конденсо́ваний ~ = condensed state
короткові́чний (зв’я́заний) ~ = short-lived (bound) state
кристалі́чний ~ = crystalline state, crystallinity
крити́чний ~ = critical state
лате́нтний ~ = latent state, latency
~ (логі́чного) нуля́ = (комп.) zero state, zero condition, nought state
локалізо́ваний ~ = localized state
лока́льно рівнова́жний ~ = locally equilibrium state
магне́тний ~ = magnetic state; (поверхневий) surface magnetic state
магнетовпорядко́ваний ~ = magnetically ordered state
макроскопі́чний ~ = macroscopic state, macrostate
~ межі́ по́ділу = interface state
мезомо́рфний ~ = mesomorphic state
металі́чний ~ = metallic state
~ мета́лу = metal state, state of a metal
метастабі́льний ~ = metastable state
миттє́вий ~ = instantaneous state
мікрокристалі́чний ~ = microcrystallinity
мікроскопі́чний ~ = microscopic state, microstate
можли́вий ~ = probable state
наве́дений ~ = induced state
надзвича́йний ~ = emergency
надздеформо́ваний ~ ядра́ = superdeformed nuclear state
надкрити́чний ~ = above-critical state; supercritical state
наднапру́жений ~ overstress; (наднатяг) overtension, supertension □ у наднапруженому —і = under overstress; (у стані наднатягу) under overtension/supertension
наднаси́чений ~ = (state of) supersaturation
надохоло́джений ~ = (state of) supercooling
надпли́нний ~ = superfluid state
надпоро́говий ~ = above-threshold state
надпрові́дний ~ = superconducting state
найви́щий ~ = (the) highest state
найни́жчий ~ = (the) lowest state
намагнето́ваний ~ = magnetized state
напівзруйно́ваний ~ half-destroyed state; (занепад) dilapidation □ у напівзруйнованому —і, у —і занепаду = dilapidated
напівпли́нний ~ = semifluid state, semifluidity
напівріди́нний ~ = semiliquid state, semiliquidity
напівтверди́й ~ = semisolid state
~ напру́ги = див. напружений ~
напру́жений ~ (state of) stress, stress(ed) state □ у напру́женому —і = under stress
~ напру́ження = див. напружений ~
напру́женоздеформо́ваний ~ = stress-strain state
наси́чений ~ = saturation (state)
насі́нний ~ = (яф) trial state; (вакууму) trial vacuum state
ная́вний ~ рече́й = status quo; (у даній галузі) state-of-the-art
неакти́вний ~ = inactive [passive] state див. тж пасивний ~
небезпе́чний ~ = unsafe condition
~ неваго́мости = zero-gravity [agravic] state, weightlessness (conditions)
неви́значений ~ = indetermination
неви́роджений ~ = nondegenerate state; nondegenerate condition
невласти́вий ~ = improper state
невпорядко́ваний ~ = disordered state
нега́зовий ~ = nongaseousness
неза́йнятий ~ = empty [vacant, unoccupied] state
~ неза́йнятости = nonbusyness
незапо́внений ~ = unfilled state
незбу́джений ~ = nonexcited state
незбу́рений ~ = undisturbed state; (км) unperturbed state
незв’я́заний ~ = free [unbound] state
нездеформо́ваний ~ = unstrained state
незмі́нний ~ = invariant state
незрівнова́жений ~ = unbalanced state
нейтра́льний ~ = neutral state
некогере́нтний ~ = incoherent state
нелокалізо́ваний ~ = (км) extended state
неметалі́чний ~ = nonmetallic state
ненаванта́жений ~ = no-load state
ненамагнето́ваний ~ = unmagnetized [nonmagnetized] state
ненапру́жений ~ unstressed [stress-free] state □ у ненапру́женому —і = under no stress, stressless
ненаси́чений ~ = unsaturation (state)
незворо́тний ~ = irreversible state
необоро́тний ~ = див. незворотний ~
непа́рний ~ = odd-parity state
непли́нний ~ = nonfluidity
неполяризо́ваний ~ = unpolarized state
непрові́дний ~ = nonconducting state
нерезона́нсний ~ = non-resonance state
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium state
неробо́чий ~ = 1. (приладу, механізму) disabled state [condition] 2. (перерва в роботі) outage 3. (ядерного реактора) shutdown conditions
неспокі́йний ~ = disturbed state
неспра́вний ~ = faulty condition; (приладу тощо) disrepair
нестабі́льний ~ = unstable state; (режим) unstable condition
нестаціона́рний ~ = nonstationary state
нестійки́й ~ = unstable state
~ нестійко́ї рівнова́ги = unstable equilibrium state
нетверди́й ~ = 1. (речовини, на відміну від твердого) nonsolid 2. (незатвердлий) unsolid
нетверді́ —и речовини́ = (м’яка матерія) soft matter
неуста́лений ~ = unsteady state; (перехідний) transient (state)
ни́жчий ~ = lower state
низькозбу́джений ~ = low(er) excited state
низькорозташо́ваний ~ = low(er) state
низькоспі́новий ~ = low-spin [small-spin] state
норма́льний ~ = normal state, normalcy
нульови́й ~ = zero state
оберто́вий ~ = (ядра) rotational state
о́б’є́мний ~ = bulk state
обмі́нний ~ = exchange state
оборо́тний ~ = reversible state
однорі́дно здеформо́ваний ~ = (state of) uniform strain
однорі́дно напру́жений ~ = (state of) uniform stress
одночасти́нко́вий ~ = one-particle state
октупо́льний ~ = octupole state
орбіто́вий ~ = orbital state
орієнтаці́йний ~ = orientation state
ортогона́льний ~ = orthogonal state
ортонорма́льний ~ = orthonormal state
основни́й ~ = 1. (енергетичний) ground state 2. (незбуджений) unexcited state
осцилівни́й ~ = oscillating state
очі́кувальний ~ = 1. wait condition; hibernation 2. (комп.) halted [wait] state, hibernation (mode)
очі́куваний ~ = anticipated state
парамагне́тний ~ = paramagnetic state
па́рний ~ = even-parity state
парови́й ~ = див. випаровий ~
паси́вний ~ passive [inactive] state, inaction, hibernation; dormancy □ бу́ти в паси́вному —і = to be inactive [passive]; to lie dormant
перегрі́тий ~ = superheated condition
передадсорбці́йний ~ = precursor state
передпро́бі́йний ~ = prebreakdown state
передрівнова́жний ~ = preequilibrium (state)
перенаси́чений ~ = (state of) supersaturation
переохоло́джений ~ = (state of) supercooling
перехі́дни́й ~ = 1. transient (state) 2. (х.) transition state
підві́шений ~ = pendency
підкрити́чний ~ = subcritical state
підпоро́говий ~ = subthreshold state
пі́зній перехі́дни́й ~ = (х.) late [product-like] transition state
~ пла́зми = plasma state
плазмокристалі́чний ~ = plasma-crystal state
пласти́чний ~ = plastic state
пли́нний ~ = 1. fluid state; (плинність) fluidity 2. (деформаційна плинність) yield(ing) state
плинокристалі́чний ~ = liquid-crystal state
пло́ско(з)деформо́ваний ~ = plane strain (state)
пло́сконапру́жений ~ = plane stress (state), two-dimensional stress(ed) state
поверхне́вий ~ = surface state; (електронний) surface electron state; (зонний) surface band state; (магнетний) surface magnetic state
~ пове́рхні = surface condition
поглина́льний ~ = (матем.) absorbing state
позитро́нієвий ~ = (тт) positronium state
поро́говий ~ = threshold state
порошко́вий ~ = powdery state
~ пості́йної гото́вности = constant-ready status
пото́чний ~ = current status, status quo; (галузі) state-of-the-art
початко́вий ~ 1. initial state 2. (тп) in(-)state □ встанови́ти в початко́вий ~ = (техн.) to (re)set; to initialize
пригні́чений ~ = suppressed state
прийня́тний ~ = admissible condition
прихо́ваний ~ = latent state, latency
про́бний ~ = (яф) trial state
прові́дний ~ = conducting state
прока́тний ~ = (техн.) rolling mill
промі́жни́й ~ = 1. intermediate state 2. (перехідний) transient state
просторо́вий ~ = space state
простороподі́бний ~ = space-like state
псевдозрі́джений ~ = див. сплинений ~
ра́нній перехі́дни́й ~ = (х.) early [reactant-like] transition state
~ реа́ктора = (ядерного) reactor condition
резе́рвний ~ = standby condition
резона́нсний ~ = resonance state
релаксо́ваний ~ = relaxed state
~ речовини́ = state of matter
Ри́дберґів ~ = Rydberg state
~ рівнова́ги = 1. equilibrium state 2. (мех.) balanced state
рівнова́жний ~ = equilibrium (state)
рівномі́рно здеформо́ваний ~ = (state of) uniform strain
рівномі́рно напру́жений ~ = (state of) uniform stress
ріди́нний ~ = (речовини) liquid (state), liquidity
рідиннокристалі́чний ~ = liquid-crystal state
робо́чий ~ = operating condition [status]
розжа́рений ~ = (коли тіло світиться) incandescence
розпадни́й ~ = decaying state
розпла́влений ~ = див. розтоплений ~
розпоро́шений ~ = powdery state
розто́плений ~ = molten state
розупорядко́ваний ~ = див. невпорядкований ~
ротаці́йний ~ = (ядра) rotational state
~ ру́ху = state of motion
самоузго́джений ~ = self-consistent state
саніта́рний ~ = sanitariness
сильнозбу́джений ~ = highly-excited state
симетри́чний ~ = symmetric state
синґле́тний ~ = singlet state
~ систе́ми = state of a system
~ (систе́ми) жи́влення = (увімкнено/вимкнено) power status
скли́стий ~ = (тт) glassy [vitreous] state
склоподі́бний ~ = див. склистий ~
сконденсо́ваний ~ = condensed state; (речовини) condensed matter
слабкозбу́джений ~ = weakly excited state
сперимагне́тний ~ = sperimagnetic state
сперомагне́тний ~ = speromagnetic state
спі́новий ~ = spin state
спли́нений ~ = fluidized state
спокі́йний ~ = (середовища) quiescent state
~ спо́кою (state of) rest □ (що перебуває) у —і спо́кою = at rest, resting
спро́бний ~ (яф) trial state
стабі́льний ~ = stable state; (режим) stable condition
станда́ртний ~ = standard [reference] state
стаціона́рний ~ = stationary state; (усталений) steady state
сти́снений ~ = (поля) squeezed state
стійки́й ~ stable state □ з одни́м стійки́м —ом monostable; з двома́ стійки́ми —ами = bistable
~ стійко́го ру́ху = stable (state of) motion
~ стійко́ї рівнова́ги = stable equilibrium (state)
суперсиметри́чний ~ = supersymmetric state
суча́сний ~ = (даної галузі) state-of-the-art
тверди́й ~ = (речовини) solid state
тепе́рішній ~ = (даної галузі) state-of-the-art
теплови́й ~ = thermal state
~ теплово́ї рівнова́ги = (state of) thermal equilibrium
термодинамі́чний ~ = thermodynamic state
~ термодинамі́чної рівнова́ги = (state of) thermodynamic equilibrium
термодинамі́чно рівнова́жний ~ = (state of) thermodynamic equilibrium
термонапру́жений ~ = state of thermal stress
топологі́чно відмі́нний ~ = topologically distinct state
топологі́чно еквівале́нтний ~ = topologically equivalent state
триві́сний напру́жений ~ = three-dimensional stress(ed) state
трипле́тний ~ = triplet state
уві́мкнений ~ = див. ввімкнений ~
~ у дискре́тному спе́ктрі = discrete state
~ у конти́нуумі = continuum state
~ у непере́рвному спе́ктрі = continuum state
уста́лений ~ = steady state
фа́зовий ~ = phase state
феримагне́тний ~ = ferrimagnetic state
феромагне́тний ~ = ferromagnetic state
фізи́чний ~ = physical state
фо́новий ~ = background state
~ фотохемі́чної рівнова́ги = photostationary state
хвильови́й ~ = wave state
хемі́чний ~ = chemical state
часозале́жний ~ = time-dependent state
часонезале́жний ~ = time-inindependent [stationary] state
часоподі́бний ~ = time-like state
~ части́нки = particle state
n-части́нко́вий ~ = n-particle state
~ чека́ння = див. очікувальний ~
чи́стий ~ = pure state
~ ядра́ = nuclear state
супера́лґебра superalgebra
~ Лі = Lie superalgebra

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

бо́ка adv.: лежа́ти бо́ка, to lie on a side.
брехну́ти (-ну́, -не́ш) P vi: (бреха́ти I) to tell a lie (fib); to bark (once).
бреха́ти (брешу́, -шеш) I vi: (брехну́ти P) to bark, bay;
  пес бре́ше – ві́тер несе́ the barking dog does not bite;
  бреха́ти на мі́сяць to bay at the moon; || Collaq, to lie, tell falsehood:
  бреха́ти на всі заставки́ to lie without restrain (uncontrollably);
  бреха́ти як на замо́влення, to lie with gusto (like a trooper);
  бреха́ти в живі́ о́чі, to lie shamelessly; || to tell idle (false) stories.
брехня (-ні́) f lie, fib, falsehood, untruth, fiction:
  чи́ста брехня́, impudent (round) lie;
  злови́ти на брехні́, to catch in the act of lying;
  точи́ти брехню́, to tell lies, to ply a lie;
  завдава́ти брехню́, to accuse one of lying.
вакува́ти (-у́ю, -у́єш) I vi to be vacant (unfilled, unoccupied); to be idle; to lie uncultivated (of a field).
валя́ти (-я́ю, -я́єш) I vt to soil, dirty; = вали́ти: to throw (cast) down, destroy, overthrow; to full (of cloth);
  валя́тися I vi to crumble, fall to ruin; to lie (abandoned); to roll, lie, wallow:
  валя́тися по кута́х, to lie scattered about.
ввіч(і) adv. in the face:
  не вида́ти вві́чі, not to see at all;
  бреха́ти вві́ч(і), to lie shamefacedly.
ве́сти́ (веду́, -де́ш) I vt: (пове́сти́ P) to lead, conduct, guide, direct:
  ве́сти́ пере́д, to direct, lead, command;
  ве́сти́ мо́ву, to speak on, to have the floor (platform);
  ве́сти́ поря́док, to administer, to preserve order;
  ве́сти́ перегово́ри, to parley, to carry on a conference, to confer;
  ве́сти́ себе́, to behave (oneself);
  ве́сти́ кни́ги, to keep books;
  ве́сти́ раху́нки, to keep accounts;
  ве́сти́ проце́с, to carry on (conduct) a lawsuit;
  ве́сти́ торгі́влю, to carry on a trade;
  ве́сти́ перепи́ску, to be in correspondence;
  ве́сти́ господа́рство, to keep house, to administer (manage) property;
  ве́сти́ війну́, to wage war; fig., ве́сти́ (води́ти) за ніс, to lead by the nose;
  ве́сти́ся I vi to be led; to lie in use; to increase, thrive:
  у нас веду́ться гу́си, we rear a goodly number of geese; || to fare well or ill:
  йому́ не веде́ться, he has no luck.
ви́брехати (-ешу, -ешеш) P vt: (вибрі́хувати I) to cheat, bamboozle; to lie; to invent falsehood;
  ви́брехатися P vi.
вибрі́хувати (-ую, -уєш) I vt: (ви́брехати P) to lie excessively (often);
  вибрі́хуватися I vi to justify oneself by lying, to get out of the difficulty by hook or by crook.
ви́думати (-аю, -аєш) P vt: (виду́мувати I) to invent, contrive, devise; to lie, revile, vilify.
ви́качати (-аю, -аєш) P vt; вика́чувати (-ую, -уєш) I vt (sufficiently): to roll (bowl) out; to mangle (linen);
  ви́качатися, вика́чуватися vi to wallow; to roll oneself; to lie (a long time).
ви́кликати (-личу, -ичеш) P vt; виклика́ти (-а́ю, -а́єш), викли́кувати (-ую, -уєш) І vt to call out (forth):
  не виклика́й во́вка з лі́су, let sleeping dogs lie; || to call (raise, conjure) up, evoke.
ви́лежати (-жу, -жиш) P vt; виле́жувати (-ую, -уєш) I vt to lie long (a certain time):
  ви́лежати бо́ки, to lie in bed (until one’s sides ache);
  ви́лежати зи́му, to be bedridden all winter;
  ви́лежатися, виле́жуватися vi to delight in lying a long time; to find relief in resting long in bed:
  виле́жуватися на со́нці, to take pleasure lying in the sun.
висиса́ти (-а́ю, -а́єш) I vt: (ви́ссати P) to suck out, get out (drain) by sucking:
  висиса́ти собі́ щось з па́льця, to invent (fabricate) a falsehood; to forge a lie;
  висиса́ний (-на, -не) sucked out (in, up);
  висиса́ч (-ча́) m sucker, siphon.
відлежа́ти (-жу, -жиш) P vi; відле́жувати (-ую, -уєш) I vi to lie for some time; vt я відле́жав три місяці, І have been bed-ridden three months;
  відлежа́ти бо́ки, to get sores (to chafe) from lying too long;
  відлежа́тися, відле́жуватися vi to remain bed-ridden for some time; to become overripe (of fruit); to lie fallow (of land).
вовк (-ка) m wolf; hypocrite:
  вовк в ове́чій шку́рі, wolf in sheep’s clothing (skin);
  носи́в вовк — понесли́ во́вка, his time to rue it (repent) has come;
  не викли́куй во́вка з лі́су, let sleeping dogs lie, or — if troubles sleep, do not wake them;
  за во́вка помо́вка, а він тут, talk of the devil, and he is certain to appear;
  во́вка тя́гне до лі́су, it is difficult to change one’s nature;
  хоч вовкі́в ганя́й, it is beastly cold (inside);
  з вовка́ми жи́ти, по-во́вчому ви́ти, who lives among wolves learns to howl like wolves, one is judged by the company one keeps;
  диви́тися во́вком, to look cross (daggers) at one;
  морськи́й вовк, sea-wolf, person accustomed to sea adventures.
голі́сінький (-ка, -ке) Dim.: го́лий, completely naked;
  голіче́рева adv. (in the expression):
  лежа́ти голіче́рева, to lie supinely.
гри́зти (-зу́, -зе́ш) I vt to gnaw, nibble, corrode, bite; to crack (e.g. , nuts);
  гри́зти кі́стку, to gnaw (pick) a bone;
  гри́зти вуди́ло, to champ the bit;
  гри́зти зе́млю, to die, lie dead;
  гри́зти ні́гті, to bite the nails;
  ржа гризе́ залі́зо, rust corrodes iron; || to worry, fret; to torment:
  со́вість гризе́ його́, conscience preys on him (his mind), he is tormented by conscience;
  гри́зтися I vi to quarrel, bicker, dispute; to come to blows, fight;
  вони́ гризу́ться між собо́ю, they quarrel among themselves.
гу́си (-се́й) pl geese:
  підпуска́ти гусе́й, to lie, deceive;
  гусі́й (-ія́) m gooseman (herd);
  гу́сій (-ся, -сє) of a goose, goose’s.
чміль (чмеля́) m = джміль, Ent. drone, bumble-bee:
  чмелі́в слу́хати, to lie beaten on the ground.
догори́ adv. up, up there, upwards:
  догори́ нога́ми, upside down;
  лягти́ догори́ че́рева, to lie down on one’s back (supine);
  догори́ дном, bottom upwards, topsy-turvy.
доле́жати (-жу, -жиш) P vi; доле́жувати (-ую, -уєш) I vi; доле́жатися, доле́жуватися vi to lie till …; to remain lying (in bed) to a certain time; to mature in straw (of fruit);
  доле́жка (-ки) f sour (unripe) fruit which matures after gathering.
дотули́ти (-улю́, -у́лиш) P vt; доту́лювати (-люю, -люєш), дотуля́ти (-я́ю, -я́єш) I vt to set (put, lean) against; to make (cause) in touch;
  дотули́тися, доту́люватися, дотуля́тися vi to touch (upon), lean or lie against.
жа́рити (-рю, -риш) I vt to roast, fry, toast:
  сього́дні жа́рить, it is scorchingly hot today; to beat (strike) violently;
  жа́ритися I vi to be roasted (fried):
  жа́ритися на со́нці, to be scorched in the sun, to lie in the hot sun.
забре́ха (-хи) m, f liar;
  забре́ханий (-на, -не)* lying, mendacious;
  забре́ханість (-ности [-ності]) f mendacity, lie, falsehood;
  забреха́ти (-ешу́, -е́шеш) P vi to begin barking; to lie (about), tell falsehood (of);
  забреха́тися P vi to lie so much that the falsehood becomes evident; to lie without restraint; to talk nonsense (incessantly).
завоня́ти (-я́ю, -я́єш) P vi to begin to stink, lie tainted (infected).
захо́дити (-джу, -диш) P vi: (зайти́ P) to go (pass) behind, hide oneself (itself); to set (of the sun); to visit, step (drop) in, call on; to get to a place, reach, go as far as; to go into, penetrate, go far (into):
  захо́дити в літа́, to advance in age;
  захо́дити в тяж (на дити́ну, дитя́м), to become pregnant;
  захо́дити в го́лову, to be at one’s wits’ end;
  захо́дити з ким, to be in relations with one, frequent one’s company; Prov., з дурни́м зайди́, сам ду́рнем ста́неш, coming in contact with fools, you become a fool yourself;
  захо́дити з ким в розмо́ву (в ре́чі), to be engaged in conversation with one;
  захо́дити спра́ва (злі́ва), to come (approach) from the right (left), to attack the right (left) flank; || to fall down, reach (low):
  це пальто́ захо́дить аж за колі́на, this coat falls below the knees;
  захо́дити о́дне за о́дне, to cross each other, overlap; || to be, occur, happen, pass, lie:
  тут захо́дить тру́дність, here lies the difficulty;
  захо́дить пита́ння, чи … the question is, if …;
  захо́дить яка́сь по́ми́лка, there is some mistake;
  між на́ми захо́дить вели́ка різни́ця, a great difference exists between us;
  нічо́го ново́го не зайшло́, nothing new occurred;
  щось му́сіло зайти́, що не прийшо́в, something must have happened to prevent him from coming;
  що між ни́ми зайшло́? what made them quarrel? || (чим): to be filled (covered) with:
  о́чі зайшли́ йому́ сльоза́ми, his eyes were filled with tears, tears stood in his eyes; || to begin, commence:
  захо́дить свя́то, the feast (holiday) is about to begin (is setting in);
  захо́дити в сва́рку, to begin bickering (quarreling);
  захо́дити в хма́ру, to move into a cloud, to speak without being understood (of nebulous things); || to surprise:
  ніч нас зайшла́, the night surprised (overtook) us; || to fall (strike) upon:
  мо́ва зайшла́ про війну́, our conversation fell upon the topic of war.
зале́жатися (-жуся, -жишся) P vi: (зале́жуватися I) to remain idle (usually in bed), live in idleness, lie dormant, remain in bed too long; to become stale (mouldy [moldy]).
заляга́ти (-а́ю, -а́єш) I vt; залягти́ (-я́жу, -я́жеш) P vt to occupy, take up (a region); vi to remain unpaid; to be in arrears:
  він заляга́е з пода́тками, his taxes remain unpaid;
  заляга́ти з робо́тою, to be behind in one’s work; || to settle down (e.g. , mist); to stretch out, extend; to be laid up; to be ill (in bed); to lie in wait (in ambush):
  він на ме́не заляга́є, he is laying a snare for me.
заме́лювати (-люю, -люєш) P vi to swerve from the road;
  заме́люватися P vi to lie with much exaggeration.
запуска́ти (-а́ю, -а́єш) I vt: (запусти́ти P) to let into; to put in motion; to put (drive) in; to flavor with, dilute; to fix (stick) into; to let go, neglect, abandon (without care):
  запуска́ти по́ле, to let the field lie fallow (uncultivated);
  запуска́ти коро́ву, to stop milking a cow;
  запуска́ти сад, to 1et the garden overgrow (with weeds); || to allow to grow (flourish):
  запуска́ти бо́роду (ву́си), to raise a beard (moustache [mustache]);
  запуска́ти корі́ння, to become well rooted, to strike roots;
  запуска́тися I vi (куди́): to go far away; to allow oneself be carried too far;
  запуска́ти аж до, to go as far as;
  запуска́ти в що, to go deep (into the matter).
засіда́ти (-а́ю, -а́єш) I vi: (засі́сти P) to sit down, take a seat:
  засіда́ти за стіл, to take one’s seat at the table;
  засіда́ти до пра́ці, to set to work;
  засіда́ти в у́ряді, to have a seat in the government, to be on the committee (board); (на ко́го): to lie in wait; to waylay, ambush.
затаї́ти (-аю́, -аї́ш) P vt: (зата́ювати I) to keep secret, conceal, hide; to deny;
  затаї́ти дух, to hold one’s breath;
  затаї́ти го́ре, to dissemble one’s grief;
  затаї́тися P vi to be concealed (hidden), to lie in ambush (ready to spring).
збо́чи́ти (-очу́, -о́чиш) Р vi; збо́чувати (-ую, -уєш) I vi to go out (of one’s way), turn aside: to turn from, deviate, digress, swerve:
  збо́чи́ти від пра́вди (предме́ту), to depart from the truth (subject);
  збо́чи́тися, збо́чуватися vi to lie down (for a while); to become perverse; to turn aside, deviate.
збреха́ти (-ешу́, -е́шеш) P vi to tell a lie.
згуби́ти (-ублю́, -у́биш) P vt to lose, mislay; to destroy, ruin, annihilate;
  згуби́ти кінця́, to lose the end (of a thread);
  згуби́тися P vi to lie (get) lost:
  він згуби́вся в товпі́, he disappeared in the crowd.
ве́зти́ (везу́, -зе́ш) I vt: (пове́зти́ P) to carry (in a vehicle), convey, cart, transport, drive:
  ве́зти́ водо́ю (кі́ньми), to convey by water (by means of horses);
  ве́зти́ москаля́, to deceive, lie;
  мені́ не везе́, I have no luck.
зітліва́ти (-а́ю, -а́єш) I vi; зітлі́ти (-і́ю, -і́єш) P vi to burn out, cease glowing, be extinguished; to lie consumed; to wither away; to become decomposed.
зляга́ти (-а́ю, -а́єш) I vi; злягти́ (-я́жу, -я́жеш) P vi to be laid up (with an illness); to be brought to bed with a child; to lean against, support oneself:
  зляга́ти на па́лицю, to support oneself on a cane;
  зляга́тися, злягти́ся vi to copulate, lie in bed with a woman (man).
каба́н (-на́) m Zool. boar, wild boar; hog, swine; coarse (fat) person;
  кабане́ць (-нця́) m Dim., little boar;
  кабани́сько (-ка) m Augm. large boar;
  кабанкува́тий (-та, -те) fat, coarse (like a pig);
  каба́нник (-ка) m hog dealer;
  кабанува́ти (-у́ю, -у́єш) I vi (said of a drunkard): to wallow in the mire; to lie idly (stretched out);
  кабаня́ (-я́ти) n little boar;
  кабаню́га (-ги) m, кабаню́ка (-ки) m, кабаня́ка (-ки) m Augm. = кабани́сько; кабаня́тина (-ни) f pork (of a boar);
  кабаня́тник (-ка) m = каба́нник; каба́нячий (-ча, -че) of pork (swine, hog, pig):
  каба́няча ту́ша, hog flesh (carcass).
кла́стися (-аду́ся, -де́шся) I vi to put oneself down; to lie down:
  кла́стися спа́ти, to go to bed;
  кла́стися за ко́го, to pass oneself off for;
  на годи́ну кладе́ться, it appears we shall have good weather;
  кладе́ться на дощ, it looks like rain;
  мені́ кладе́ться доро́га, it seems I am about to take to the road (travel).
ку́лити (-лю, -лиш) I vt to bend, shrink up;
  ку́литися I vi to snuggle, lie snugly; to cover, cringe; to shrink, contract.
ку́ля (-лі) f ball, globe, sphere:
  зе́мна ку́ля, terrestrial globe; || білья́рдова ку́ля, billiard ball; || bullet:
  гарма́тна ку́ля, cannon ball;
  рушни́чна ку́ля, bullet;
  ку́лі ли́ти, to lie, tell falsehoods; Prov., люди́на стріля́є, Госпо́дь ку́лі но́сить, man does what he can, but God what He will; man proposes and God disposes;
  влу́чив, як ку́лею в пліт, it struck very far of the mark, it is far from it; || crutch:
  ходи́ти на ку́лях, to walk with the aid of crutches.
ле́га (-ги) m, f, ле́гар (-ра) m lazy person, sluggard. lie-a-bed.
лежа́к (-ка́) m horizontal part of a chimney; log of wood lying on the road (in the forest); idle person, lie-a-bed;
  лежа́лий (-ла, -ле) rancid, flat (of taste, smell), mouldy [moldy], musty:
  ле́жаний (-на, -не) easily obtained, acquired without an effort:
  ле́жаний хліб, easy living:
  ле́жані гро́ші, money easily earned (acquired);
  лежа́нка (-ки) f sofa, couch, stove-bed; idleness, laziness, continual lying in bed:
  його́ напа́ла лежа́нка, he became altogether lazy:
  лежа́ння n (act of) lying (in bed, on a couch).
лежа́чий (-ча, -че) lying (on the ground, bed), motionless; remaining without use;
  лежа́чий (-чого) m one lying:
  лежа́чого не б’ють, a lying person is not to be beaten;
  ле́жачки adv. lying, stretched out;
  лежебо́кий (-ка, -ке)* lazy, idle, slothful;
  ле́жень (-жня) m = лежа́к; lazy person, sluggard, lie-a-bed; beam supporting the wall; ritual wedding bread (cake);
  справля́ти ле́жня, to do nothing, to be idle;
  ле́жні його́ напа́ли, he has become utterly lazy (indolent);
  лежі́ння n = лежа́ння; лежма́ adv. = ле́жачки; ле́жник (-ка) m = лежа́к; лежнюва́ти (-ню́ю, -ню́єш) I vi to remain idle, to while one’s time away (doing nothing);
  лежню́хa (-хи) m,f = ле́жень; лежня́ (-ні́) f = ле́жа; лежня́ка (-ки) m,f, лежу́н (-на) m = ле́жень; лежу́х (-ха) m W.U. tree broken by the wind.
лежа́ти (-жу́, -жи́ш) I vi to lie (down), repose: to be situated, be placed:
  лежа́ти в гаря́чці (в пропа́сниці), to be in bed with a fever;
  лежа́ти в поро́дах, to be confined (of a woman):
  ле́жнем лежа́ти, to lie without being able to move, to be extremely ill;
  лежа́ти на спи́ні, to lie spinely:
  лежа́ти в нела́ді, to lie in confusion;
  суко́нка до́бре не лежи́ть на ній, the dress does not fit her well;
  лиши́ти зе́млю лежа́ти обло́гом, to let a piece of land lie fallow (unfilled);
  мі́сто лежи́ть над ріко́ю, the town is situated on the river bank:
  йому́ це лежи́ть на се́рці, it lies heavily on his heart, he feels it keenly;
  на нас лежи́ть обо́в’язок, the duty rests on us, it behoves [behooves] us, we are responsible for …:
  на ха́ті лежи́ть довг, there is a (heavy) debt on the house;
  ця спра́ва ка́менем лежи́ть на мої́х гру́дях, this matter is a stone oppressing my breast (chest):
  лежа́ти на сме́ртній посте́лі, to lie on one’s death-bed; to lie dead;
  лежа́тися I vi impers. (лежи́ться, 3rd pers. sing.):
  мені́ не лежи́ться, I am unable to stay in bed (i.e., on account of pain, insomnia, etc.).
ли́хо (-ха) n misfortune, ill-luck, unhappiness, misery, harm, mishap, calamity, distress, woe, affliction:
  от мені́ ли́хо, ah me! woe is me! ли́хо та й ті́льки! what a calamity! it can’t be worse! як на ли́хо, to complete the misfortune, as if that were not enough (really needed);
  на ли́хо, unhappily, unfortunately;
  це ще не вели́ке ли́хо, that’s not too bad yet, there is no great harm in that yet;
  не буди́ ли́ха, по́ки спить, when sorrow, is asleep, do not awaken it, or let sleeping dogs lie;
  вда́рити ли́хом об зе́млю, to stop worrying (come what may), to shake off one’s bad luck (and abandon oneself to merriment);
  грома́дське ли́хо, public calamity;
  напита́ти ли́ха, to suffer the consequences (through one’s own fault);
  жи́ти, ли́ха прикупи́вши, to live in penury (straitened circumstances);
  ли́ха ми́слити, to be malicious, to act maliciously;
  ли́хом зану́дитися, to be aggrieved (afflicted sorely);
  ли́хом торгува́ти, to profit by other people’s loss (sorrow);
  до ли́ха та ще ли́хо, misfortune never comes singly, it never rains but it pours;
  аби́ ли́хо ти́хо, as long as it is managed (arranged) somehow;
  ко́їти (роби́ти) ли́хо, to behave badly, do mischief.
лице́ (-ця́) n face, cheek, countenance:
  вона́ га́рна з лиця́, she has a pretty face;
  ста́нути лице́м, to face;
  зна́ти ті́льки з лиця́, to know by sight;
  зміни́тися на лиці́, to become changed (pale or red) in the face;
  ви́погодити лице́, to clear up one’s face, to assume a serene expression;
  на ньо́му лиця́ нема́, he is quite pale (from fright or emotion), he looks frightened (wild);
  ви́тягнути лице́, to make a long face;
  ки́нути в лице́, to cast in the teeth;
  ще́знути з лиця́ землі́, to disappear from the face of the earth:
  лице́м до лиця́, face to face:
  дім стої́ть лице́м до ву́лиці, the house faces the street;
  той капелю́х їй не до лиця́, that hat does not suit her;
  з лиця впа́сти (на лиці́ впа́сти), to become lean (emaciated);
  яки́й він з лиця́? how does he look? лежа́ти лице́м догори́, to lie supinely (face upward);
  сте́рти з лиця́ землі́, to reduce to dust;
  пока́зувати крам лице́м, to display oneself (one’s qualities); || right side of a material:
  хоч на лице́, хоч на ви́ворот, все одна́ково, the material is the same on both sides; || лицеви́й (-ва́, -ве́) of a face (front).
легма́ adv. = лігма́, lying, in a stretched out position, horizontally;
  ле́гмас (-са) m lazy (indolent) fellow, lie-a-bed.
лля́ти (-я́ю, -я́єш) I vt = ли́ти; ку́лі лля́ти, to lie (tell falsehood), to be afraid;
  лля́тися I vi = ли́тися.
лож (-жі) f lie, falsehood.
ло́жність (-ности [-ності]) f = лож, injustice; lie, falsehood.
ло́ском adv. on the spot; completely; in disorder:
  лежа́ти ло́ском, to lie motionless (pell-mell);
  збі́жжя ло́ском ви́лягло, the grain has been laid low by the rain (hail);
  лиши́ла ха́ту ло́ском, she left the house in a mess.
ляга́ти (-а́ю, -а́єш) I vi: (лягти́ P) to lie down:
  ляга́ти спа́ти (в лі́жко), to go to bed;
  мря́ка лягла́, the fog descended (settled);
  со́нце ляга́є за горо́ю, the sun is setting behind the mountain;
  ляга́ти навзна́к, to lie down on one’s back;
  ка́менем лягти́, to die.
мелу́н (-на́) m prattler, chatterer, gossiper:
  утну́ти мелуна́, to lie, deceive.
ми́тусь, митусе́м adv.: лежа́ти ми́тусь (митусе́м), to lie with heads in different directions.
нале́жати (-жу, -жиш) P vt to get sore from too much lying down (e.g. , bedsores); to lie down a long time:
  тут до́вго не нале́жиш, one cannot lie long here;
  нале́жатися P vi to have had enough of lying down; to remain lying in bed (enough).
наляга́ти (-а́ю, -а́єш) I vi; налягти́ (-я́жу, -я́жеш) P vi (на ко́го): to press, urge, insist (upon one); to oppress; to lie down on; to overcome, overpower, gain on (upon); to run behind (seeking to overtake);
  наляга́ти на ве́сла, to ply the oars hard;
  тума́н наляга́є, the fog descends (settles over the land);
  сон наляга́є, sleep begins to weigh heavily;
  журба́ наляга́є на ньо́го, grief oppresses him, he is in deep affliction;
  наляга́ти на но́гу, to limp (halt) a little;
  наляга́ти на ко́го, to get after one;
  наляга́ти го́лосом, to emphasize (with one’s voice);
  наляга́ти на своє́му, to insist upon one’s own opinion (judgment).
небили́ця (-ці) f a thing that never existed; fable, anecdote, fiction; lie, falsehood:
  говори́ти небили́ці = небили́чити (-чу, -чиш) I vi to talk nonsense; to invent tales (fables, anecdotes);
  небили́чний (-на, -не) of an anecdote (fable), fictional.
немилосе́рдний (-на, -не)* unmerciful, pitiless, inclement, merciless;
  бреха́ти немилосе́рдно, to lie egregiously, to tell tall ones;
  він немилосе́рдно дурни́й, he is an utterly stupid fellow;
  немилосе́рдя n cruelty, inclemency.
непра́вда (-ди) f untruth, falsehood, falseness:
  непра́вда! that’s a lie, that’s fialse;
  неправди́вий (-ва, -ве)* not true, untrue, false; artificial, debased, not genuine;
  неправди́вість (-вости [-вості]) f falsity, falseness; fallacy.
обле́жати (-жу, -жиш) P vi to stay (lie) in bed longer than necessary.
обли́ччя n countenance, face, visage, aspect:
  пе́ред обли́ччям Бо́га, in the sight of God;
  вона́ га́рна на обли́ччі (з обли́ччя), she has a pretty face;
  в обли́ччі всього́ сві́ту, in the face of the entire world;
  лежа́ти обли́ччям догори́, to lie supinely (with face upwards).
облі́г (-ло́гу) m fallow ground (land, field); unsold merchandise;
  лежа́ти обло́гом, to lie fallow.
обло́гом adv. in an uncultivated state (condition), abandoned:
  лежа́ти обло́гом, to lie fallow (abandoned).
облогува́ти (-у́ю, -у́єш) I vi to lie fallow, remain uncultivated.
обо́з (-зу) m transport-train; camp (military) стоя́ти обо́зом, to lie encamped.
о́ко (о́ка) n, о́чі (оче́й) pl eye(s);
  капра́ві очі, bleary eyes;
  підби́ті о́чі, black and blue eyes;
  пука́ті (витрі́шкуваті) о́чі, goggle eyes;
  запа́лі (ямкува́ті) о́чі, hollow eyes;
  ка́рі о́чі, brown eyes;
  чо́рні о́чі, dark eyes;
  блаки́тні о́чі, sky-blue eyes;
  короткозо́рі о́чі, short-sighted eyes;
  наврочли́ві о́чі, (of sorcery): evil eyes;
  сві́тле о́ко, clear eye (conscience);
  зіркі́ (би́стрі) очі, keen eyes, acute sight;
  ві́льне о́ко, naked eye;
  ви́пулити о́чі, to gloat, stare, gaze (fixedly);
  не спуска́ти кого́ з о́ка, not to lose sight of one;
  заплю́щити (W.U. замкну́ти) о́чі, to shut one’s eyes, to die;
  ки́нути о́ком, to cast a glance;
  стріля́ти очи́ма, to ogle, to give sweet looks;
  пильнува́ти, як о́ка в голові́, to be very careful about a thing (lit., as of the apple or pupil of one’s eye);
  бреха́ти в живі́ о́чі, to lie impudently;
  погляда́ти за́здрим о́ком, to look greedily (with envy);
  диви́тися криви́м о́ком, to look askance (awry);
  впада́ти в о́чі, to attract one’s eyes, to strike one’s fancy;
  щу́лити (жму́рити) о́чі, to screw up one’s eyes;
  лу́пати очи́ма, to blink;
  скида́тися очи́ма, to exchange glances;
  наверта́ти на о́чі, да́тися у ві́чі, to become visible, to come into one’s sight, make itself (oneself) seen;
  па́сти о́чі, to look with admiration, to feast one’s eyes (upon);
  на о́чі, at sight, in aspect;
  виміря́ти на о́чі, to measure with one’s eyes (very carefully);
  диви́тися на все о́ко, to stare at, to look with staring eyes;
  о́чі на о́чі = віч-на-віч, face to face, between two persons;
  пони́зити кого́ в чиї́х оча́х, to lower one in another’s estimation (opinion);
  ці́лу ніч не замкну́в я о́ка, I have not had a wink of sleep all night;
  не до́бре йому́ ви́дно з оче́й, he looks like a scoundrel, he has a forbidding look;
  по́за о́чі, behind one’s back;
  піти́ (в) світ-за́-очі, to go out into the world (heedlessly, indifferently, blindly), to lose oneself in the world;
  пожира́ти очи́ма, to devour with one’s eyes, to look at one trough and trough;
  зами́лити кому́ о́чі, to cast a mist before one’s eyes, to soap one’s eyes, to pull wool over one’s eyes;
  суди́ти на о́ко, to judge by appearances;
  ма́ти на о́ці, to have in mind, to take into consideration;
  здиви́тися оком на ко́го, to screw one’s eyes at one, to wink at;
  вп’я́лити (випу́чувати) на ко́го о́чі, to look fixedly at one, to cast tender (passionate) glances at one;
  я його́ й на о́чі не ба́чив, I have never seen him in my life;
  не пока́зуватися на о́чі, not to show oneself at all;
  іти́ куди́ о́чі ди́вляться, to go God knows where, to follow one’s nose;
  те́мно, хоч о́ко ви́коли, or те́мно, хоч в о́чі стрель, it is pitch-dark;
  він ви́ріс на мої́х оча́х, he seemed to grow right under my very eyes, I almost actually saw him grow up;
  о́чі довбти́ чим, to reproach one with something;
  геть мені́ з оче́й! out of my sight! у мої́х оча́х, in my opinion (view);
  у чоти́ри о́чі, between us two (ourselves, privately);
  в очі, to one’s face;
  скі́льки ба́чить око, as much (far) as I can see, within the range of one’s eyes;
  о́ко за о́ко, зуб за зуб, an eye for an eye, a tooth for a tooth;
  не ба́чити ані́ на о́чі, not be able to see at all;
  моро́з з очи́ма, severe (intense) frost or cold;
  о́чі захо́дять сльоза́ми (слі́зьми), tears obscure one’s eyes;
  це йому́ сі́ллю в о́чі, that is an eyesore to him, that is a thorn in his side;
  позича́ти в сірка́ оче́й, to feel bashful looking into one’s eyes;
  із оче́й ста́лося, the evil eye caused that;
  йому́ о́чі повтяга́ло, he became extremely thin (with sunken-in eyes);
  стемні́ти на о́чі, to become blind;
  бі́сики пуска́ти очи́ма, to ogle, provoke with one’s eyes;
  тут тре́ба о́ка, one has to be careful here;
  ма́ти на все о́ко, to look after everything;
  у стра́ха вели́кі о́чі, terror magnifies objects, the devil is not as fierce as he is painted;
  цві́кати (ти́кати) в о́чі (ві́чі), to upbraid (censure) one;
  як з оче́й, так і з ду́мки, out of sight, out of mind;
  про лю́дське о́ко, for appearance’s sake;
  ні́де й о́ком зачепи́тися, there is nothing interesting here (to attract the eye).
о́твір (-вору) m opening, aperture, vent, outlet, hole:
  стоя́ти о́твором, to be (lie) open;
  лиша́ти две́рі нао́твір, to leave the door wide open.
па́ренити (-ню, -ниш) I vt dial. to let lie fallow;
  па́рення n dial. letting lie fallow;
  паренува́ти (-у́ю, -у́єш) I vt dial. to let lie fallow.
пере́брех (-ху) m distortion of facts; falsehood, lie.
переле́жати (-жу, -жиш) P vi; переле́жувати (-ую, -уєш) I vi to lie down for some time; to make numb (by lying down too long); to wait (while lying down);
  переле́жатися, переле́жуватися vi to lie down for a while.
перелі́г (-ло́гу) m fallow ground, fallow land:
  лежа́ти перело́гом, to lie fallow;
  перелі́жний (-на, -не) of fallow ground.
підбре́хач (-ча) m one who helps to tell a lie, one who repeats a lie.
підбрі́хувати (-ую, -уєш) I vi: (підбреха́ти, підбрехну́ти P) to add to a lie (tale), to aid in a lie; to exaggerate.
підсіда́ти (-а́ю, -а́єш) I vi: (підсі́сти P) (на ко́го): to lie in wait for one; to form an ambush;
  підсіда́тися I vi to form a layer on the surface (e.g. , cream).
підхвати́ти (-ачу́, -а́тиш) P vt; підхва́чувати (-ую, -уєш) I vt to seize (up), catch; to seize the meaning, to begin to understand; to take a cue;
  підхвати́ти кого́ на брехні́, to catch one in a lie.
побреха́ти (-ешу́, -е́шеш) P vi to lie (tell falsehood) for some time.
побрехе́нька (-ки) f tale, untrue story; small lie.
побрі́хувати (-ую, -уєш) I vi to add to a tale, repeat a lie: to tell a lie from time to time.
позабрі́хуватися (-уюся, -уєшся; -уємося, -уєтеся) P vi (of many): to lie without measure, talk excessive (sheer) nonsense.
позале́жуватися (-уюся, -уєшся; -уємося, -уєтеся) P vi (of many): to lie a long time; to become spoiled (shopworn) by too much lying.
покі́т (-ко́ту) m slope, declivity:
  лежа́ти по́ко́том, to lie prostrate, to lie strewn along.
положи́ти (-ожу́, -о́жиш) P vt = покла́сти: (кла́сти I) to put, lay, place:
  положи́ти тру́пом, to kill, lay dead;
  положи́ти життя́, to lay down (sacrifice) one’s life;
  положи́тися P vi to lie down, go to bed; to give birth to calves.
по́котом adv.: лежа́ти по́котом, to lie along (pell-mell, altogether, one close to another);
  покотьо́ло (-ла) n = покоте́ло.
поку́литися (-люся, -лишся; -лимося, -литеся) P vi (of many): to cower, cringe; to snuggle, lie snug.
полежа́й (-а́я) m, полежа́к (-ка́) m, полежа́ка (-ки) m lazy person, lazy-bones, sluggard, lie-abed.
поле́жати (-жу, -жиш) P vi to lie down for a while.
поляга́ти (-а́ю, -а́єш; -а́ємо, -а́єте) P vi (of many): to lie down, go to bed.
попелю́х (-ха) m ash-carrier;
  попелю́ха (-хи) m sluggard, lie-a-bed; f Ent. plantlouse [plant louse].
поприляга́ти (-а́ю, -а́єш; -а́ємо, -а́єте) P vi see прилягти́, (of many): to lie down (for a moment), to take a short nap.
порозверта́ти (-а́ю, -а́єш) P vt = порозгорта́ти, розверну́ти, розгорну́ти, (of many): to unwrap, unfold, unroll; to upset, shatter, destroy, undo;
  порозверта́тися P vi (of many): to stretch (extend) oneself, to lie (sit) stretched out.
постели́ти (-елю́, -е́лиш) P vt; постеля́ти (-я́ю, -я́єш) I vt = постила́ти, to make the bed: Prov., як собі посте́лиш, так і спа́тимеш, as you make your bed, so you must lie;
  постели́тися, постеля́тися vi to spread, be spread, strew, extend.
приляга́ти (-а́ю, -а́єш) I vi; прилягти́ (-я́жу, -я́жеш) Р vi to lie down (for a while), to be adjacent, lie close to; to fit; to suit well; to press, lie upon; to lean:
  її се́рце до ме́не не приляга́є, her heart is not favorably (lovingly) inclined towards me.
причаїтися (-аю́ся, -аї́шся) P vi to lie squatting (without moving, in ambush), lurk.