Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «language» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

English [ˈɪŋglɪʃ]
  1. adj
    англійський
  2. n
    1) англійська мова
    2) (the English) збірн. англійці
    3) (english) амер. боковий удар, гвинт (по кулі в більярді для надання вертикального обертального моменту)
    • American English — американська англійська (мова)
    • Black English — негритянська англійська (мова)
    • body English —
    а) інерційний рух тіла після кидання або удару по м’ячу
    б) мова тіла; див. body language
    • borough English — юр. іст. перехід спадщини молодшому синові
    • British English — британська англійська (мова)
    • Hiberno-English — ірландська англійська (мова)
    • the King’s English, the Queen’s English — літературна англійська (мова), «королівська англійська» Обговорення статті
source [sɔːs, амер. sɔːrs soʊrs]
  1. n
    1) джерело́
    2) верхі́в’я (ріки)
    3) поча́ток, першопричи́на
    4) першоджерело, початковий документ
    5) повідо́мник, інформа́тор
    6) електр. витік
  2. adj
    1) початковий, оригінальний, вихідний, перви́нний, перві́сний
    2) витіковий, джерельний
  3. v
    1) отримувати з джерела
    2) знаходити джерело (чогось)
    • source code, sources — комп. джерельний (вихідний) код; джерельний (вихідний) текст програ́ми; сирце́вий код, мн. сирці́
    • source language — мова оригіналу
    • point source —
    а) точкове джерело (радіації або світла)
    б) зосере́джене джерело (зокрема забрудення)
    • open source software (OSS), Free/Libre/Open-Source Software (FLOSS), Free and Open-Source Software (FOSS) — ПЗ з відкритими вихідними текстами, ПЗ з відкритими сирцями, відкриті програмні засоби Обговорення статті
Yale [jeɪ(ə)l] n
    1) єйл (міфічна тварина)
    2) (Yalë language, також Nagatman) яле (мова)
    • yale blue — яскравосиній колір
    • Yale University — Єльський університет Обговорення статті

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005р. (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to have a good command of a language
einer Sprache mächtig sein, eine Sprache gut beherrschen
добре володіти мовою
to be fluent in a language
eine Sprache fließend (geläufig) sprechen
вільно розмовляти мовою
to master a language
eine Sprache beherrschen
опанувати мову

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

hypertext markup language (HTML) = мова HTML, мова гіпертекстового маркування {?}
information retrieval language = мова пошуку інфомрації {?}
language converter = мовний конвертер {?}
markup language = маркувальна мова {?}, мова маркування {?}
scripting language = мова скриптів {?}, скриптова мова {?}

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

алгоритмічн||ий прикм. мат. algorithmic
~а мова комп. algorithmic language.
англійськ||ий прикм. English (attr.)
~а мова English, the English language
~а мова як друга мова English as a Second Language
~а мова як іноземна English as a Foreign Language (EFL)
~а хвороба мед. rachitis.
афганськ||ий прикм. Afghan
~а мова Afghan, the Afghan language; (сучасна назва мови) Pushtu, Pashto.
бар’єр ім. ч. barrier; bar; obstruction; спорт. hurdle
звуковий ~ sound/sonic barrier
мовний ~ language barrier
тарифний ~ tariff barriers/wall
грошові ~и monetary barriers
нетарифні ~и nontariff barriers
соціальні ~и social barriers
митні ~и customs barriers, tariff walls
торгові ~и trade barriers/obstructions
~и виходу (компанії в іншу галузь) leaving barriers
~ на перегонах hurdle, flight
взяти ~ to clear a hurdle
взяти ~ у п’ять футів to clear 5 feet
обходити митні ~и to sidestep customs barriers
подолати ~и to overcome barriers
створювати (штучні) ~и на шляху... to raise (artificial) barriers on the way...
усунути/знімати торговельні ~и to remove trade barriers.
виплат||а, ~чування ім. ж. payment, paying, paying off, paying out, redemption; юр. disbursement
мн. (суми) out payments
гарантійна (додаткова) ~а guarantee (additional/supplementary) payment
додаткова ~а наявними грошима (у формі акцій) cash bonus (share bonus) payment
затримана ~а back pay
квартальна ~а (пенсії) quarterly payment, quarter age
перша ~а down payment
проміжна ~а (по мірі виконання робіт) progress payment
пряма преміальна ~а direct bonus payment
додаткові ~и до зарплати supplements to wages and salaries
додаткові ~и до прямої зарплати (безкоштовне медичне обслуговування, субсидування їдалень для здешевлення вартості харчування працівників) fringe benefits
квартальні ~и (відсотків, дивідендів) quarterly disbursements
компенсаційні ~и compensatory payments
соціальні безоплатні ~и social transfers
~а авансом advance payment, payment in advance, prepayment
~а боргу payment/liquidation of a debt
~а винагород за кордоном foreign payoff
~а відсотків payment of interest
~а відсотків за борговими зобовязаннями bond service
~а вроздріб divided payments, (внесків) payment by instal(l)ments
~а грошового відшкодування payment of damages
~а дивідендів dividend payment, payment/distribution of dividends
~а компенсації (у формі відшкодування) in-lieu payment
~а надбавки (до зарплати) за знання іноземних мов payment of a language bonus; виплата основного боргу payment/repayment/amortisation of principal
~а платні payroll payments
~а податків tax payment
~а позики redemption of a loan
~а посібника benefit payment, payment of a benefit
~а прибутку payment of profits
~а соціальної допомоги welfare payment
~а страхових сум з нагоди втрати працездатності living benefit payment
~а страхового відшкодування payment of insurance compensation
~а страхової суми payment of insurance benefit
~а страхової суми в подвійному розмірі (payment of) double indemnity
~а субсидії subsidy payment
~и авансом (авансовані – сплачені наперед, рента, податки) prepaid/deferred assets
~и працівникам employee benefits
~а за заслуги (payment of) merit money
~а з розстроченням (в кредит) payment by instalments
~а у три місяці quarterly payments
~а у фонд погашення sinking fund payment
~а через видаткову касу бухг. розм. “over the window”
~и із зарплати у фонди пенсійного забезпечення superannuation payment
~и за акціями (дохід) yield of shares/stock(s)
~и після закінчення терміну трудової угоди post-employment benefits
~и за кредитами payments for credits
~и за наданням допомоги relief payments
~и за соціальним забезпеченням social security payments
~и за соціальним страхуванням social security payments, social insurance outlays/benefits
, що не підпадають під пільги unallowable payments; (тимчасово) зупиняти ~у зарплати (дивідендів) to suspend/to terminate payment of wages (to default); ● див. тж. плата, платіж, оплата.
вислів ім. ч. expression, phrase, utterance; (прислів’я; авторитетна заява) dictum
сильний ~ (лайка) strong language.
володі||ти дієсл. (мати) to own, to possess, to have; to control; to be in possession (of); to be master (of); (акціями, патентом) to hold; перен. (уміти користатися чимось) to know; to wield, to be able to use
~ти засобами виробництва to possess the means of production
~ти зброєю (інструментом) to handle, to wield weapon (instrument)
~ти землею to hold land
~ти мовою to know a language, to speak a language
~ти собою to control/to possess/to govern oneself
~ти вправно пістолетом to be expert with a revolver
~ти повністю to own outright
~ти спільно to co-own
~ти на правах найму/оренди to tenant
він не ~є собою (своїми почуттями) he has no control of/over himself (of/over his feelings).
державн||ий прикм. state (attr.), public; (національний) national; (у володінні держави) state-owned, public-owned; (у володінні уряду) government-owned, governmental; (про підприємство) state-operated, state-run
~ий банк the State Bank
~ий борг national debt
~ий бюджет state/government/national budget, (general) government balance ~а влада state power, state authority
~а гарантія sovereign/state guarantee
~ий департамент інтелектуальної власності України State Department of Intellectual Property of Ukraine
~ий департамент нагляду за охороною праці України State Department of Labor Protection Supervision of Ukraine
~ий діяч statesman
~ий збір stamp duty
~ий комітет з охорони навколишнього середовища State Committee for Environmental Protection
~ий комітет статистики України State Committee for statistics of Ukraine
~ий комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва State Committee of Ukraine on Regulatory Policy and Entrepreneurship
~ий комітет у справах захисту прав споживачів State Committee for Consumer Rights Protection
~ий лад regime, polity
~ий переворот coup d’état
~ий підряд gilt-edged/government/public(-sector) contract
~ий розум statesmanship, statecraft
~ий сектор public/state/government sector, state-owned assets, state-financed organisations
~ий службовець civil/public servant, state employee
~ий устрій state political system/order/structure, state organization
~а допомога government assistance
~а дотація government garant/subsidy
~а екологічна експертиза state environmental appraisal
~а зовнішньоекономічна комісія state committee of foreign trade
~а зрада high treason
~а казна state treasury/exchequer
~а компанія state-owned/government-owned company
~а митна служба України (ДМСУ) State Customs Service of Ukraine
~а мова official language
~а облігація (короткострокова) government liability, treasury bond
~а освіта state education
~а служба public service
~а служба експортного контролю України State Service of Export Control of Ukraine
~а служба зайнятості України State Employment Service of Ukraine
~а субвенція government grant/transfer
~а таємниця state secret
~а установа state/public institution, public/government agency, government department
~а форма власності state form of property
~е боргове зобов’язання (короткострокове) government liability treasury bond
~е замовлення/~ий контракт state/government order/contract
~е зобов’язання national service obligation
~е комерційне підприємство state-owned enterprise operating competitively
~е майно public/state-owned assets, government/public/state property
~е підприємство public/state(-owned) enterprise
~е підприємство, що діє на комерційних началах state-owned enterprise operating competitively
~е право public law
~е регулювання зовнішньоекономічної діяльності state regulation/control of foreign economic activities
~е унітарне підприємство state unitary enterprise
~е фінансування government/state financing, treasury/public funding
~і закупівлі товарів і послуг government/public procurement
~і землі state-owned lands
~і кошти public funds
~і правила бухгалтерського обліку national accounting conventions
~і цінні папери gilts, gilt-edged/government securities
здійснювати ~е керівництво to exercise state/national leadership.
додатков||ий прикм. additional, extra; (про плату) additional, extra; (наступний) subsequent; (про зведення) further; (що доповнює) supplementary; (допоміжний) auxiliary; (другорядний) secondary; (допоміжний, другорядний) subsidiary; (запасний, резервний, вільний, зайвий) spare; (спеціальний) special; (другий елемент, що доповнює) complementary; (що перевищує, про прибуток, дохід, вартість) surplus
~ий бюджет supplementary budget
~ий дивіденд extra dividend, donated surplus
~ий збір surcharge, additional charge, supplementary fee, additional levy
~ий капітал additional/incremental capital
~ий кошторис supplementary budget
~ий прибуток marginal revenue, incremental income
~ий страхувальник additional insured, co-insured, co-assured
~ий цільовий кредит supplementary financing facility
~ий час спорт. extra time
~а гарантія backstop guarantee, secondary comfort, (технічна) collateral warranty
~а література extra books
~а мова additional language
~а пільга fringe/supplementary benefit
~а площа extra floor space
~а послуга fringe/additional service
~а реєстраційна заява supplementary registration statement
~а технічна гарантія collateral warranty
~е забезпечення additional/collateral security, secondary comfort
~е забезпечення кредиту credit enhancement
~е зобов’язання accessory obligation
~і блага fringe/supplementary benefits
~і витрати additional expenses/expenditure, incremental costs.
езопівськ||ий прикм. Aesopian
~а мова the language of Aesop, Aesopian language.
екзамен ім. ч. examination; розм. exam
важкий ~ difficult/stiff examination
випускний ~ final examination, розм. finals
вступний ~ entrance examination
державний ~ graduation examination, розм. final
кваліфікаційний ~ promotion/qualifying examination
конкурсний ~ competitive examination
перевідний ~ end-of-year examination
семестровий ~ terminal examination
усний (письмовий) ~ oral (written) examination
~ з англійської мови як іноземної Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
готуватися до ~у to prepare for/to revise for/to study for/to qualify for/to read for an examination
завалити ~ з історії to fail an examination in history
контролювати проведення ~у to monitor/to proctor/to supervise an examination
провалитися на ~і to fail (at) an examination; to be plucked/ploughed
проводити ~ to administer/to conduct an examination
складати ~ to undergo an examination, to take/to sit an exam, to go in for an examination, to be examined
складати ~ повторно to retake an examination
скласти/витримати ~ to pass an examination
скласти ~ добре (погано) to do well (badly) in an examination
той, хто складає ~ examinee.
естонськ||ий прикм. Estonian
~а мова Estonian, the Estonian language.
жив||ий прикм. live, living (атрибутивно); alive (предикативно); (про фарби) vivid, lifelike; (жвавий) vivacious, lively, animated, brisk, full-blooded; (яскравий, виразний) vivid; (справжній, реальний) real, living; (життєвий, насущний) vital
~ий і здоровий safe and sound
~ий розум lively wit/mind
~ий спогад poignant memories
як ~ий true to life
~а істота living being
~а мова living language, spoken tongue
~а природа animate nature
жодної ~ої душі not a living soul
все ~е every living thing, all flesh; man and beast
~е уявлення lively imagination
~і гроші розм. cash; ready money
~і квіти fresh/natural flowers
~і очі bright/sparkling eyes
~і фарби vivid/lifelike colours
виявити ~ий інтерес (до) to show a lively/keen interest (in)
зостатися в ~их to remain alive, to survive
поки ~ий буду as long as I live; ♦ зачепити за ~е to sting to the quick
на ~у нитку hastily, carelessly, anyhow
шити на ~у нитку to baste, to tack. ПРИМІТКА: Українському атрибутивному прикметнику живий в англійській мові відповідає living, якщо мова іде про людей, і live, якщо мова іде про тварин: Нікого з його родичів немає в живих. Не doesn’t have any living relatives. Живих звірів важко перевозити. It is difficult to transport live animals.
іноземн||ий прикм. foreign, (який належить іноземним громадянам або організаціям) foreign-owned
~а країна foreign country
~а мова foreign language
~е слово foreign word.
ісландськ||ий прикм. Iceland (attr.), Icelandic
~а мова Icelandic, the Icelandic language.
іспанськ||ий прикм. Spanish
~а мова Spanish, the Spanish language.
італійський прикм. Italian
~ий страйк stay-in strike, sit-down strike
~а мова Italian, the Italian language.
китайськ||ий прикм. Chinese, China (attr.)
~а мова Chinese, the Chinese language; ¨ ~а грамота double Dutch.
корейськ||ий прикм. Korean
~а мова the Korean language, Korean.
латвійськ||ий прикм. Latvian
~а мова Latvian, the Latvian language.
литовськ||ий прикм. Lithuanian
~а мова Lithuanian, the Lithuanian language.
мов||а ім. ж. language; tongue
виразна (чітка) ~а distinct (clear) language
ділова ~а business language
літературна (розмовна) ~а literary (colloquial) language
рідна (іноземна) ~а native (foreign) language
~а жестів finger language
~а програмування комп. programming language
добре володіти німецькою ~ою to be fluent in German, to have a good command of German
говорити ламаною англійською ~ою to speak broken English
опановувати ~у to master the language
~а йде про… the question is…
не про те ~а this is not the question in point
про це ~и не було it was not even mentioned
про це не може бути й ~и it is out of the question
про що ~а? what are you talking about?; ¨ йому відібрало ~у his tongue failed him.
мовн||ий прикм. linguistic; language (attr.); speech (attr.)
~і навички speech habits.
надбавк||а ім. ж. extra charge, addition; (до зарплати) addition, additional amount, increase, allowance; (у міру просування по службі або підвищення кваліфікації) increment; (до ціни) extra charge, surcharge, price differential; (премія) bonus, premium; (на аукціоні) bid(ding); advance; (на витрати виробництва) markup; бірж. premium; (на аукціоні) outbidding
додаткова ~а (на мито) surcharge
додаткова ~а на імпортне мито import surcharge
нормативна ~а часу standard allowance
преміальна ~а bonus, premium; (до погодинної оплати) premium bonus
сезонна ~а (до ціни) seasonal surcharge
стовідсоткова преміальна ~а hundred per cent premium
торгова ~а до ціни mercantile addition to the price
щорічна ~а (до зарплати) annual increment
~а для компенсації витрат compensatory allowance
~а до зарплати rise in wages, wage increase/markup; (до окладу) increase in salary
~а до зарплати в зв’язку з ростом життєвого рівня або індексу роздрібних цін cost of living bonus
~а до зарплати за вислугу років seniority pay
~а до емісійного курсу акцій premium on capital stock
~а до котирування термінових позицій (на наявний товар) backwardation
~а до курсу акцій share premium
~а до нетто-ставки для компенсації несприятливих коливань збитковості (управлінських витрат) страх. loading for contingencies (management expenses)
~а до нетто-ставки за підвищену ймовірність настання страхового випадку premium loading for abnormal risk
~а до нетто-ставки на витрати зі збору страхових внесків loading for collection costs
~а до окладу increase in salary
~а до ставок мита surcharge on the rates of customs duties
~а до тарифної ставки в зв’язку з підвищеною ймовірністю настання страхового випадку penalty for bad loss experience
~а до тарифної ставки, яка компенсує витрати на страхування loading charge
~а до фрахту freight surcharge
~а до ціни premium price
~а до ціни за вагу price-for-weight differential
~а до ціни за якість grade price differential ~а до ціни на аукціоні bid
~а за (підвищену) якість quality bonus
~а за вислугу років long service bonus, seniority pay
~а за експортне виконання (націнка) surcharge for export quality
~а за знання (іноземної) мови (foreign) language allowance/bonus
~ за педагогічну майстерність merit pay
~а за перевтому (виплачується за подовження робочого дня у зв’язку зі зниженням продуктивності) fatigue allowance
~а за понаднормовий час overtime bonus/premium
~а за ризик risk premium
~а за роботу в нічну зміну night shift bonus
~а за роботу у другу або третю зміну shift allowance/premium, bonus, differential
~а за трудомісткість роботи job difficulty allowance
(до зарплати) у зв’язку зі зміною індексу прожиткового мінімуму cost-of-living allowance
~а на ріст витрат і інфляцію (у ціні товару) cost-inflation premium
(до зарплати) на утриманців dependency bonus
~а у 10 пунктів ten points on
~а, пов’язана з урахуванням земельної ренти (до величини національного доходу, створюваного в сільському господарстві) allowance for land rent
~а, яка забезпечує прожитковий мінімум subsistence allowance
збільшувати ~у до ціни (на аукціоні) to increase the bid
зробити ~у (на торгах) to make a bid
оцінюватися з ~ою to command a premium
продавати(ся) із ~ою to sell at a premium, to command a premium
пропонувати ~у до ціни (на аукціоні) to make a bid; ● див. тж. націнка.
нестандартн||ий прикм. non-standard, substandard, unstandardized, ungraded; non-typical, atypical
~ий ризик страх. specified event risk
~ий термін broken period
~а дата (погашення або виконання; звичайно в терміновій валютній операції) odd date
~е рішення unconventional/untested/original solution; bold/unusual decision; pioneering/innovative approach; original alternative; specified event carve-out
~е становище (в угоді, умовах договору) customised/tailor-made provision; custom-tailored language; specified event carve-out.
образлив||ий прикм. (що ображає) offensive, insulting, abusive, contumelious, invidious, injurious, opprobrious, obnoxious; outrageous; (що ображається) touchy, susceptible, quick to take offence, pettish, te(t)chy, huffish, huffy; ірон. hoity-toity
~і вирази offensive language.
образн||ий прикм. figurative; (яскравий, живий) graphic; літ. picturesque
~ий вираз figure of speech
~а мова picturesque/vivid style, picturesque/vivid language.
основн||ий прикм. (основоположний, фундаментальний) basic, fundamental, underlying, core (attr.), cardinal, essential; (головний) main, chief, principal, major, key; (найважливіший – особл. про предмети торгівлі) staple; ек. (про капітал, фонди) fixed; (капітальний, найважливіший) capital; стат. basal
~ий акціонер core shareholder/owner, major shareholder
~ий борг principal amount of a debt
~ий боржник principal/primary debtor
~ий варіант baseline scenario/case, main/principal alternative
~ий виступ keynote/lead statement
~ий власник core/beneficial owner
~ий договір principal/main/underlying contract
~ий доповідач keynote/lead speaker
~ий закон fundamental/basic law
~ий інвестор core/main investor, investor of record
~ий капітал фін. basic/fixed capital, capital assets, equity
~ий кредит apex loan
~ий кредитор creditor/lender of record
~ий рахунок master account
~ий страховик leading underwriter/insurer
~а валюта anchor currency, numeraire
~а відсоткова ставка leading/central rate
~а діяльність core activities/business/operations, operating activities
~а доповідь lead/keynote address
~а думка keynote
~а інфраструктура (виробнича) basic infrastructure
~а мова (в угоді) governing language
~а причина the principal/ultimate cause
~а сума capital amount
~а сума за номіналом nominal principal amount
~а тенденція primary trend, leading tendency
~а угода (опціону) underlying transaction
~е виробництво core business
~е господарське товариство parent company
~е значення primary meaning
~е зобов’язання underlying obligation
~е правило fundamental rule
~і активи capital/fixed assets
~і галузі basic branches
~і галузі промисловості key/main branches of industry, key/main/ chief/major industries
~і документи basic documents
~і кольори cardinal/primitive/primary colours
~і кредитні кошти core lending
~і культури basic crops
~і навички key/core skills
~і напрямки розвитку галузі sectoral strategy
~і позикові кошти core lending/borrowings
~і положення і умови субкредитів principal terms and conditions of subloans
~і права людини basic human rights
~і принципи basic/fundamental/underlying principles
~і принципи бухгалтерського обліку significant accounting policies
~і професії key trades
~і ресурси capital/principal/basic resources
~і речовини the principal ingredients
~і статті експорту staple exports
~і товари core commodities
~і фонди capital/fixed assets
в ~ому on the whole, in the main.
офіційн||ий прикм. formal, official, (урочистий) solemn
~ий акціонер shareholder of record, registered/ostensible shareholder
~ий власник owner of record
~ий документ official document
~ий інвестор investor of record, nominal/ostensible investor
~ий кредитор lender of record, nominal/ostensible lender
~ий обмінний курс official exchange/currency rate
~ий орган official entity/body, authority
~ий позичальник borrower of record, nominal/ostensible borrower
~ий представник official representative
~ий резерв legal reserve
~ий текст official text, conformed copy
~а вартість (акцій, що не мають номіналу) stated value
~а мова (документа, угоди) governing language
~е запрошення letter of invitation
~е повідомлення official information
~і представницькі цілі official entertainment.
писемність ім. ж. the written language.
правильність ім. ж. rightness; (безпомилковість) correctness, justness, accuracy; (розмірність, нормативність, регулярність, закономірність) regularity; (точність) soundness; (істинність, точність) truth
~ стилю (мови) correctness of style (language)
визнати ~ претензії to allow a claim
гарантувати ~ виготовлення to guarantee proper manufacture
гарантувати ~ конструкції to guarantee proper design
перевіряти ~ ведення рахунків to verify accounts.
пристойн||ий прикм. decent, proper; decorous, becoming
~а зарплатня a decent wage
~а мова й поведінка decent/proper language and behaviour/conduct.
робоч||ий прикм. (призначений для роботи, зв’язаний з роботою) working, work, labo(u)r, (що складається з робітників або належить робітникам) working-class, workers; (про підприємство, механізм тощо) operative, operating, running
~ий документ working document
~ий клас the working class
~ий комітет working committee
~ий орган working body
~ий рух working-class movement
~ий тиждень working week
~ий час working time/hours
~а група working group/party
~а мова конференції working language of a conference
~а сила manpower, labo(u)r (force)
~е законодавство labo(u)r legislation
додатковий ~ий час surplus labo(u)r time
індивідуальний ~ий час individual labo(u)r-time
необхідний ~ий час necessary labo(u)r-time
незайняті ~і місця job vacancies
у ~ому порядку in the course of the work, on the job
виключати з-поміж ~их (про устаткування тощо) to retire.
українськ||ий прикм. Ukrainian
~ий менталітет Ukrainian mentality
~а державність Ukrainian statehood
~а мова Ukrainian, the Ukrainian language
~а національна асамблея (організація) Ukrainian National Assembly
Українська Радянська Соціалістична Республіка іст. Ukrainian Soviet Socialist Republic (a part of the former USSR)
Українська республіканська партія Ukrainian Republican Party
Українська спілка промисловців і підприємців Ukrainian Association of Industrialists and Entrepreneurs/Business.
церковнослов’янськ||ий прикм. Church Slavonic
~а мова the Church Slavonic language.
шведськ||ий прикм. Swedish
~ий стіл smorgasbord; buffet
~а мова Swedish, the Swedish language.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

language = ['læŋgwɪdʒ] мо́ва; систе́ма си́мволів
• ~ of the first order
= мо́ва пе́ршого поря́дку, елемента́рна мо́ва
• abstract ~
= абстра́ктна мо́ва
• adequate ~
= адеква́тна мо́ва
• algebraical ~
= алґебри́чна мо́ва
• algorithmical ~
= алґоритмі́чна мо́ва
• animation description ~
= за́соби о́пис мультипліка́ції
• applicative ~
= мо́ва функці́йного програмува́ння
• artificial ~
= шту́чна мо́ва
• assembler (assembly) ~
= мо́ва асе́мблера
• assignment-free ~
= мо́ва програмува́ння без признача́ння (значень змінних)
• boolean-based ~
= мо́ва Бу́лових опера́торів
• case-sensitive ~
= регістрочутли́ва мо́ва
• categorial ~
= категорі́йна мо́ва
• code ~
= ко́дова мо́ва
• combinatorial ~
= комбінато́рна мо́ва
• command ~
= мо́ва кома́нд
• communicative ~
= комунікати́вна мо́ва
• compiled ~
= (про)трансльо́вана мо́ва (на відміну від інтерпретованої)
• compiler ~
= (входо́ва) мо́ва трансля́тора
• computer ~
= мо́ва програмува́ння; комп’ю́терна (маши́нна) мо́ва
• computer-dependent ~
= машинозале́жна мо́ва
• computer-independent ~
= машинонезале́жна мо́ва
• computer-oriented ~
= машинозорієнто́вана мо́ва
• constraint ~
= мо́ва обме́жень (властивих конкретній проблемній галузі); декларати́вна мо́ва
• context-free ~
= контекстонезале́жна мо́ва; контекстові́льна мо́ва
• context-sensitive ~
= контексточутли́ва (контекстозале́жна) мо́ва
• data ~
= мо́ва керува́ння да́ними; мо́ва о́пису да́них
• database ~
= мо́ва ба́зи да́них
• data definition ~
= мо́ва озна́чень да́них
• data description ~
= мо́ва о́пису да́них
• data manipulation ~
= мо́ва маніпулюва́ння да́ними
• data-query ~
= мо́ва за́питів
• data-retrieval ~
= мо́ва по́шуку да́них
• design ~
= мо́ва проєктува́ння
• end-user ~
= мо́ва кінце́вого користувача́
• escape ~
= мо́ва, що дозволя́є зо́внішнє зверта́ння (до програм, написаних іншими мовами)
• extended ~
= розширна́ мо́ва
• extensible ~
= розши́рна мо́ва
• foreign ~
= чужа́ (інозе́мна) мо́ва
• formal ~
= форма́льна мо́ва
• formalized ~
= формалізо́вана мо́ва
• functional ~
= функці́йна мо́ва; мо́ва функці́йного програмува́ння
• generated ~
= поро́джена мо́ва
• graphics ~
= мо́ва графі́чних си́мволів; мо́ва графі́чних зада́ч
• high-level ~
= мо́ва висо́кого рі́вня, високорі́внева мо́ва
• host ~
= ба́зова мо́ва
• human-oriented ~
= людинозорієнто́вана мо́ва
• human-readable ~
= людиносприйня́тна мо́ва (програмування), мо́ва (програмування), сприйня́тна для люди́ни
• imperative ~
= імперати́вна мо́ва
• inflected ~
= флекти́вна мо́ва
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва мо́ва
• input ~
= входова́ мо́ва
• interactive ~
= мо́ва інтеракти́вної взаємоді́ї; діало́гова мо́ва
• intermediary ~
= проміжна́ мо́ва
• interpretative ~
= інтерпретаці́йна мо́ва
• interpreted ~
= (про)інтерпрето́вана мо́ва (на відміну від трансльованої)
• kernel ~
= ба́зова мо́ва, мо́ва-ядро́; мо́ва-осно́ва
• knowledge representation ~
= мо́ва предста́влення знань
• linear ~
= ліні́йна мо́ва
• list-processing ~
= мо́ва опрацьо́вування спи́сків
• low-level ~
= мо́ва низько́го рі́вня, низькорі́внева мо́ва
• machine ~
= маши́нна мо́ва
• machine-dependent ~
= машинозале́жна мо́ва
• machine-independent ~
= машинонезале́жна мо́ва
• machine-oriented ~
= машинозорієнто́вана мо́ва
• macro ~
= макромо́ва
• macroinstruction ~
= мо́ва макрокома́нд
• mathematical ~
= математи́чна мо́ва
• memory management ~
= мо́ва керува́ння па́м’яттю (в базах даних)
• mnemonic ~
= 1. си́мвольна мо́ва 2. мо́ва мнемосхе́м
• modal ~
= мода́льна мо́ва
• native ~
= вла́сна мо́ва маши́ни
• natural ~
= приро́дна мо́ва
• network-oriented ~
= мережезорієнто́вана мо́ва
• nonpositional ~
= непозиці́йна мо́ва
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна мо́ва
• number ~
= числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана мо́ва (програмування)
• page description ~
= мо́ва о́пису сторіно́к (друкування)
• parallel ~
= мо́ва парале́льного програмува́ння
• predicate ~
= мо́ва ло́гіки предика́тів
• privacy ~
= мо́ва за́хисту (що задає правила і умови використання захищених даних)
• problem-oriented ~
= проблемозорієнто́вана мо́ва
• problem statement ~
= мо́ва формулюва́ння зада́ч
• procedural ~
= процеду́рна мо́ва
• procedure-oriented ~
= процедурозорієнто́вана мо́ва
• production ~
= продукці́йна мо́ва, мо́ва проду́кцій (в експертних системах)
• program ~
= мо́ва програ́ми (мова, що нею написано програму)
• programmer ~
= мо́ва програмува́льника
• programming ~
= мо́ва програмува́ння, програмува́льна мо́ва
• query ~
= мо́ва за́питів
• relational ~
= реляці́йна мо́ва, мо́ва відно́шень
• representation ~
= мо́ва предста́влень
• restricted ~
= 1. спро́щена ве́рсія мо́ви 2. обме́жена мо́ва
• rule-based ~
= мо́ва продукці́йних пра́вил
• science-oriented ~
= мо́ва (опису) науко́вих чи техні́чних зада́ч
• script ~
= мо́ва сцена́ріїв
• self-contained ~
= самодоста́тня мо́ва; за́мкнена мо́ва
• semantic ~
= семанти́чна мо́ва
• sentential ~
= пропозиці́йна мо́ва
• serial ~
= мо́ва послідо́вного програмува́ння
• simulation ~
= мо́ва моделюва́ння
• source ~
= входова́ мо́ва
• specification ~
= мо́ва специфіка́цій
• stratified ~
= стратифіко́вана мо́ва
• structured-query ~
= мо́ва структуро́ваних за́питів (для роботи з базою даних)
• subject ~
= предме́тна мо́ва
• super (super-high-level) ~
= мо́ва надвисо́кого рі́вня
• symbolic ~
= си́мвольна мо́ва
• syntactic ~
= синтакси́чна мо́ва
• syntax ~
= мо́ва си́нтаксису
• system ~
= систе́мна мо́ва, мо́ва систе́много програмува́ння
• tabular ~
= табли́чна мо́ва
• target ~
= виходо́ва мо́ва
• terminal ~
= терміна́льна мо́ва
• typed ~
= 1. широковикористо́вувана мо́ва (ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ, тощо) 2. мо́ва, що потребу́є озна́чення ти́пів да́них
• typeless ~
= мо́ва, що не потребу́є озна́чення ти́пів да́них
• update ~
= мо́ва коригува́льних за́питів (у розподілених базах даних)
• universal network ~
= універса́льна мере́жева (мере́жна) мо́ва
• user ~
= мо́ва користувача́
• user-oriented ~
= мо́ва, зорієнто́вана на користувача́, користувачезорієнто́вана мо́ва
• very-high-level ~
= мо́ва ду́же висо́кого (надвисо́кого) рі́вня, надвисокорі́внева мо́ва
language-specific = [ˌlæŋgwɪdʒspə'sɪfɪk] мовоспецифі́чний, зорієнто́ваний на конкре́тну мо́ву; із врахува́нням специ́фіки (даної) мо́ви
Algol = ['ælgɒl] (скор. algorithmic language) мо́ва алґо́л
binding = ['baɪndɪŋ] (дія) зв’я́зування/зв’яза́ння; (наслідок) зв’язо́к
• ~ of data
= зв’я́зування да́них
• ~ of modules
= компонува́ння мо́дулів
• ~ of names
= зв’я́зування іме́н
• communicational ~
= зв’язо́к че́рез спі́льні да́ні
• data ~
= зв’я́зування да́них
• deep ~
= глибо́ке зв’я́зування
• dynamical ~
= динамі́чне зв’я́зування
• early ~
= ра́ннє зв’я́зування; стати́чне зв’я́зування (під час компіляції)
• key ~
= прив’язування функці́йних кла́віш
• language ~
= прив’я́зування до мо́ви, мо́вне прив’я́зування
• logical ~
= логі́чний зв’язо́к (елементів програми)
• module ~
= зв’я́зування мо́дулів
• program ~
= зв’я́зування програ́м
• shallow ~
= поверхо́ве (неглибо́ке) зв’я́зування
• static ~
= стати́чне зв’я́зування (під час компонування)
• temporal ~
= (дія) зв’я́зування в ча́сі; зв’язо́к у ча́сі
• tight ~
= си́льний зв’язо́к
• weak ~
= слабки́й зв’язо́к
construct = ['kɒnstrʌkt] 1. констру́кція 2. логі́чна структу́ра; конструкти́вний елеме́нт, структу́рний компоне́нт, структу́рна компоне́нта || [kən'strʌkt] 3. будува́ти/збудува́ти, конструюва́ти/сконструюва́ти
• branch ~
= констру́кція перехо́ду (галу́ження)
• conditional ~
= умо́вна констру́кція
• control ~
= керівна́ структу́ра
• hypothetical ~
= гіпотети́чна побудо́ва
• information-bearing ~
= структу́ра-носі́й інформа́ції
• knowledge-bearing ~
= структу́ра-носі́й знань
• language ~
= констру́кція мо́ви
• logical ~
= логі́чна побудо́ва
• loop ~
= елеме́нт (констру́кт) ци́клу (петлі́)
• structural coding ~
= констру́кція структу́рного програмува́ння
• theoretical ~
= теорети́чна побудо́ва
converter = [kən'vɜ:tə] конве́ртер, перетво́рювач
• analog-to-digital ~
= ана́лого-цифрови́й перетво́рювач
• code ~
= перетво́рювач ко́ду
• digital-to-analog ~
= ци́фро-ана́логовий перетво́рювач
• language ~
= мо́вний конве́ртер
• number ~
= перетво́рювач чи́сел
• radix ~
= перетво́рювач систе́ми чи́слення
data = ['deɪtə] да́ні; інформа́ція
• absolute ~
= абсолю́тні да́ні
• accumulated ~
= накопи́чені да́ні
• accurate ~
= то́чні да́ні
• actual ~
= факти́чні да́ні
• adjusted ~
= скориго́вані да́ні
• aggregated ~
= аґреґо́вані (збі́льшені) да́ні
• alphabetic(al)~
= бу́квені да́ні; текстові́ да́ні
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрові́ да́ні
• ambiguous ~
= неоднозна́чні да́ні
• analog ~
= ана́логові да́ні
• analytic ~
= аналіти́чні да́ні
• anticipatory ~
= попере́дні (очі́кувані) да́ні
• arrayed ~
= впорядко́вані да́ні
• automatic ~
= автомати́чні да́ні, динамі́чні да́ні
• available ~
= ная́вні (досту́пні) да́ні; ная́вна (досту́пна) інформа́ція
• averaged ~
= усере́днені да́ні
• bad ~
= непра́вильні да́ні
• basal ~
= ба́зові да́ні
• basic ~
= основні́ да́ні
• biased ~
= змі́щені (упере́джені) да́ні; нерівномі́рно розподі́лені да́ні
• binary ~
= двійко́ві (біна́рні) да́ні
• bivariate ~
= двови́мірні да́ні
• blocked ~
= зблоко́вані да́ні, блок да́них
• business ~
= ділова́ інформа́ція
• calculation ~
= розрахунко́ві да́ні
• canned ~
= шту́чні да́ні (для тестування програми)
• carry-over ~
= переносні́ (перено́шувані) да́ні
• categorical ~
= категорі́йні да́ні
• classified ~
= да́ні обме́женого до́ступу; згрупо́вані да́ні; покласифіко́вані да́ні
• clean ~
= очи́щені да́ні (що пройшли контроль)
• clear ~
= незашифро́вані да́ні
• coded ~
= (за)кодо́вані да́ні
• column-oriented ~
= да́ні, по́дані сто́впчиками
• common ~
= зага́льні да́ні; спі́льні да́ні
• compacted ~
= ущі́льнені да́ні
• comparable ~
= порівня́нні да́ні
• comparative ~
= порівня́льні да́ні
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) да́ні
• comprehensive ~
= виче́рпні (по́вні) да́ні (для тестування програми)
• computer-generated ~
= да́ні, зґенеро́вані комп’ю́тером
• computer usage ~
= да́ні про використа́ння маши́ни; інформа́ція про використа́ння маши́нних ресу́рсів
• confidential ~
= секре́тні да́ні; да́ні обме́женого користува́ння; конфіденці́йна інформа́ція
• consistent ~
= несупере́чливі да́ні
• contiguous ~
= супу́тні да́ні (не пов’язані з контекстом)
• continuous ~
= непере́рвні да́ні
• control ~
= 1. контро́льні да́ні 2. керівні́ да́ні; керівна́ інформа́ція
• coordinate ~
= координа́тні да́ні
• correction ~
= табли́ця (спи́сок) по́правок
• critical ~
= крити́чні зна́чення да́них (що визначають важкий режим роботи програми)
• crude ~
= прибли́зні (недоста́тньо то́чні, гру́бі) да́ні
• current ~
= пото́чні да́ні
• database ~
= інформа́ція (що міститься) в ба́зі (ба́зах) да́них
• debugging ~
= знева́джувальна (налаго́джувальна) інформа́ція; да́ні, призна́чені для знева́джування (виявляння та усування) по́ми́лок
• decimal ~
= десятко́ві да́ні
• derived ~
= вивідні́ да́ні (з інших)
• descriptive ~
= описо́ві да́ні; дескрипти́вні да́ні
• digital ~
= цифрові́ да́ні
• discrete ~
= дискре́тні да́ні
• disembodied ~
= розрі́знені да́ні; окре́мі да́ні; несистематизо́вані да́ні
• dispersed ~
= розосере́джені (розпоро́шені) да́ні
• distributed ~
= розподі́лені да́ні
• documentary ~
= документо́вані да́ні, да́ні у фо́рмі докуме́нтів, да́ні у докуме́нтовий фо́рмі; документа́льна інформа́ція
• encoded ~
= закодо́вані да́ні
• encrypted ~
= зашифро́вані да́ні
• engineering ~
= техні́чні да́ні, техні́чна інформа́ція
• enumeration (enumerative) ~
= стат. да́ні пере́пису
• error ~
= да́ні про помилки́
• evaluation ~
= оці́нкові да́ні; оці́нкова інформа́ція
• experimental ~
= експеримента́льні да́ні
• factual ~
= факти́чні да́ні
• false ~
= хи́бні да́ні; непра́вильні да́ні
• fictitious ~
= фікти́вні (хи́бні) да́ні
• field ~
= експлуатаці́йні да́ні
• field-performance ~
= експлуатаці́йні характери́стики
• file ~
= да́ні з фа́йлу
• filed ~
= картоте́чні да́ні; сфайло́вані да́ні
• fixed-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з фіксо́ваною кра́пкою (ко́мою)
• flagged ~
= да́ні з позна́ками
• floating-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• formatted ~
= (с)формато́вані да́ні
• global ~
= глоба́льні да́ні
• graphic ~
= графі́чні да́ні; графі́чна інформа́ція
• heterogeneous ~
= неоднорі́дні (різнорі́дні) да́ні
• hierarchical ~
= ієрархі́чні да́ні; да́ні ієрархі́чної структу́ри
• historical ~
= да́ні (протоко́л) про пере́біг проце́су; передісто́рія, архі́вні да́ні
• homogeneous ~
= однорі́дні да́ні
• housekeeping ~
= службо́ві да́ні
• image ~
= відеода́ні; о́брази; зобра́ження; да́ні в нао́чному предста́вленні
• immediate ~
= безпосере́дні да́ні
• imperfect ~
= непо́вні да́ні; нето́чні да́ні
• impure ~
= сирі́ (недоопрацьо́вані) да́ні
• incoming ~
= входо́ві да́ні (дані, що надходять)
• incompatible ~
= несумі́сні (незгі́дні) да́ні
• incomplete ~
= непо́вні да́ні
• indicative ~
= характеристи́чні (показо́ві) да́ні
• inherited ~
= успадко́вані да́ні
• initial ~
= початко́ві (пе́рві́сні) да́ні
• input ~
= входові́ да́ні
• intact ~
= непошко́джені да́ні
• integer ~
= цілочислові́ да́ні
• integrated ~
= згрупо́вані (зінтеґро́вані) да́ні; посистематизо́вані да́ні
• interactive ~
= да́ні взаємоді́ї; інтеракти́вні да́ні
• intermediate ~
= промі́жні́ да́ні
• interrelated ~
= взаємопов’я́зані да́ні
• intervening ~
= про́мі́жкові да́ні (між старим кінцем файлу і новим записом); смі́ття́
• invalid ~
= непра́вильні да́ні
• label ~
= да́ні ти́пу позна́ки; заналичко́вані (позна́чені) да́ні
• language ~
= мо́вні да́ні
• limited ~
= обме́жені да́ні
• line ~
= рядко́ві да́ні
• list-structured ~
= спи́ски; спи́скові да́ні, да́ні зі спи́сковою структу́рою
• location(al) ~
= да́ні про пози́цію (місце, де перебуває об’єкт)
• logged ~
= реєстро́вані/зареєстро́вані да́ні
• lost ~
= загу́блені да́ні; загу́блена (втра́чена) інформа́ція
• low-activity ~
= рі́дко використо́вувані да́ні; рідковжи́вана інформа́ція
• machine-readable ~
= машиночи́тні да́ні (що їх може прочитати машина); да́ні в маши́нному предста́вленні
• management ~
= керівна́ інформа́ція
• mass ~
= ма́сові да́ні; да́ні вели́кого о́бсягу
• master ~
= основні́ да́ні; етало́нні да́ні
• meaningful ~
= змісто́вна інформа́ція
• meaningless ~
= беззмісто́вна інформа́ція
• member ~
= компоне́нтні да́ні (класу)
• missed ~
= пропу́щені да́ні; пропу́щена інформа́ція
• missing ~
= забра́клі да́ні
• model-made ~
= да́ні, оде́ржані на моде́лі
• multifactor ~
= багатофа́кторні да́ні
• multinomial ~
= поліно́мні да́ні
• nonformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• non-numeric ~
= нечислові́ да́ні
• normal ~
= звича́йні да́ні (на відміну від термінових)
• null ~
= брак да́них
• numeric ~
= числові́ да́ні
• observed ~
= да́ні спостере́жень
• on-line ~
= операти́вні да́ні
• operational ~
= робо́чі да́ні; інформа́ція про функціюва́ння (системи)
• outgoing ~
= вида́вані да́ні (в цю мить)
• output ~
= виходо́ві да́ні
• packed ~
= запако́вані да́ні; да́ні в запако́ваному форма́ті
• parallel ~
= парале́льно переда́вані да́ні
• pixel ~
= да́ні елеме́нту зобра́ження (пі́кселя) (колір, яскравість тощо)
• pointer ~
= пока́жчикові да́ні
• preference ~
= привілейо́вані да́ні
• preformatted ~
= да́ні в за́даному форма́ті
• preliminary ~
= попере́дні да́ні
• primary ~
= перви́нні да́ні
• private ~
= да́ні прива́тного хара́ктеру; конфіденці́йна інформа́ція
• problem ~
= да́ні зада́чі
• public ~
= загальнодосту́пні да́ні; відкри́та інформа́ція
• pure ~
= чи́сті (опрацьо́вані) да́ні
• qualitative ~
= я́кісні да́ні
• quantitative ~
= кі́лькісні да́ні
• quantized ~
= покванто́вані да́ні
• ranked ~
= (з)ранжо́вані да́ні; впорядко́вані да́ні
• rating ~
= оці́нкові да́ні; характери́стики продукти́вності
• raw ~
= неопрацьо́вані (сирі́) да́ні
• real-time ~
= реальночасові́ да́ні (що надходять у реальному часі)
• recovery ~
= відно́вні да́ні
• reduced ~
= сти́снені да́ні
• redundant ~
= надлишко́ві да́ні
• reference ~
= довідко́ві да́ні; нормати́вно-довідко́ва інформа́ція
• refined ~
= уто́чнені да́ні
• rejected ~
= зне́хтувані да́ні; відки́нуті да́ні
• relative ~
= відно́сні да́ні
• relevant ~
= релева́нтні да́ні; релева́нтна інформа́ція; істо́тна інформа́ція
• reliable ~
= наді́йна інформа́ція
• remote ~
= да́ні (що надходять) з відда́лених пу́нктів
• replicated ~
= ко́пія да́них (у розподіленій системі тощо); продубльо́вані да́ні
• representative ~
= репрезентати́вні да́ні
• restricted ~
= да́ні обме́женого до́ступу
• run ~
= пара́метри прого́ну (програми)
• sampled ~
= 1. вибірко́ві да́ні 2. дискре́тні да́ні
• sampling ~
= вибірко́ві да́ні
• sensitive ~
= вра́зливі да́ні (пароль користувача тощо)
• sensory ~
= се́нсорна інформа́ція; інформа́ція від се́нсорів
• serial ~
= послідо́вні (послідо́вно переда́вані) да́ні
• shareable (shared) ~
= спі́льні да́ні; загальнодосту́пні да́ні
• simulation ~
= да́ні моделюва́ння
• skew ~
= асиметри́чні (асиметри́чно розподі́лені) да́ні
• smoothed ~
= згла́джені да́ні
• source ~
= пе́рві́сні да́ні
• specified ~
= деталізо́вані да́ні, конкретизо́вані да́ні
• stale ~
= застарі́лі да́ні
• starting ~
= початко́ві да́ні
• static ~
= стати́чні да́ні
• statistical ~
= статисти́чні да́ні, статисти́чні матеріа́ли
• status ~
= да́ні про стан
• stored ~
= запам’ято́вувані да́ні, збере́жувані да́ні
• string ~
= да́ні ти́пу рядка́, рядко́ві да́ні
• structured ~
= (по)структуро́вані да́ні
• system control ~
= систе́мна керівна́ інформа́ція; да́ні для керува́ння систе́мою
• tabular ~
= табли́чні да́ні
• tagged ~
= позна́чені (заналичко́вані, потего́вані) да́ні
• test ~
= 1. контро́льні да́ні; те́стові да́ні 2. да́ні і́спитів, випро́бувань
• time-referenced ~
= часоприв’я́зані да́ні, да́ні з прив’я́зуванням до ча́су
• time-series ~
= да́ні часозале́жного ря́ду
• time-variable ~
= часозале́жні да́ні
• timing ~
= часові́ характери́стики
• tooling ~
= 1. технологі́чні да́ні 2. да́ні про використо́вувані програ́ми (софт)
• transaction ~
= переси́лані да́ні
• transcriptive ~
= перетво́рювані да́ні
• transparent ~
= прозо́рі да́ні
• troubleshooting ~
= да́ні до по́шуку пошко́джень (пошко́д)
• true ~
= пра́вильні да́ні
• tuple-structured ~
= корте́жні да́ні, да́ні з корте́жною структу́рою
• unformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• unmatched ~
= незгі́дні да́ні, неузгі́днені да́ні
• unpacked ~
= неупако́вані да́ні; розпако́вані да́ні
• untagged ~
= непозна́чені (незаналичко́вані, непотего́вані) да́ні
• updatable ~
= оно́влювані да́ні; оно́вні да́ні
• user ~
= да́ні користувача́
• user-supplied ~
= да́ні (від) користувача́ (що їх вводить користувач)
• valid ~
= пра́вильні да́ні; достові́рні да́ні
• variable ~
= змі́нні да́ні
• verified ~
= переві́рені да́ні
• warranty ~
= 1. да́ні прийма́льних випро́бувань (і́спитів) 2. да́ні (інформа́ція про ґара́нтії)
• zero ~
= нульові́ да́ні (з нульовим значенням)
database = ['deɪtəbeɪs] ба́за да́них || вно́сити/вне́сти́ інформа́цію до ба́зи да́них
• ~ of a code
= ба́за да́них для зберіга́ння програ́м, програмо́ва ба́за да́них
• comprehensive ~
= ба́за да́них широ́кого про́філю, широкопро́фільнв ба́за да́них
• conceptual ~
= концептуа́льна ба́за да́них
• corporate ~
= ба́за да́них фі́рми
• decision support ~
= ба́за да́них (для) систе́ми прийма́ння/прийняття́ рі́шень
• design ~
= ба́за да́них для проєктува́ння, проєктува́льна ба́за да́них
• dial-up ~
= комута́торна ба́за да́них (має доступ до комутаторних ліній зв’язку)
• distributed ~
= розподі́лена ба́за да́них
• enterprise ~
= ба́за да́них підприє́мства
• geometric ~
= ба́за геометри́чних да́них, геометри́чна ба́за да́них
• graphical-interface ~
= ба́за да́них з графі́чним інтерфе́йсом; ба́за да́них з графі́чною мо́вою за́питів
• hierarchial ~
= ієрархі́чна ба́за да́них
• host ~
= центра́льна ба́за да́них
• integrated ~
= (з)інтеґро́вана ба́за да́них
• intelligent ~
= інтелектуа́льна ба́за да́них
• loaded ~
= запо́внена ба́за да́них
• logical ~
= логі́чна ба́за да́них
• manufacturing ~
= виробни́ча ба́за да́них
• multimedia ~
= мультимеді́йна ба́за да́них
• multiple-copy ~
= багатопримі́рникова ба́за да́них (скопійована в кількох вузлах обчислювальної мережі)
• multiuser ~
= багатокористуваче́ва ба́за да́них
• natural-language ~
= ба́за да́них з приро́дною мо́вою за́питів
• network ~
= мере́жева ба́за да́них
• nonhost ~
= нецентра́льна (лока́льна, фа́хова, обме́жена, спеціалізо́вана) ба́за да́них (на відміну від центральної)
• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана ба́за да́них
• on-line ~
= інтеракти́вна ба́за да́них
• personal ~
= особи́ста (персона́льна) ба́за да́них
• physical ~
= фізи́чна ба́за да́них, фізи́чний рі́вень ба́зи да́них
• populated ~
= запо́внена ба́за да́них
• process ~
= проце́сова ба́за да́них, ба́за да́них проце́су
• public ~
= спі́льна ба́за да́них; ба́за да́них колекти́вного користува́ння
• random-access ~
= ба́за да́них з прями́м до́ступом
• relational ~
= реляці́йна ба́за да́них
• replicated ~
= ба́за да́них з дублюва́нням
• rich ~
= поту́жна (бага́та за вмі́стом) ба́за да́них
• separate ~s
= роз’є́днані ба́зи да́них (на відміну від інтеґрованої)
• shareable ~
= ба́за да́них спі́льного користува́ння
• spatial ~s
= розосере́джені ба́зи да́них
• speech ~
= ба́за да́них з голосови́м вво́дженням
• task ~
= ба́за да́них зада́чі
• technology ~
= технологі́чна ба́за да́них
• text ~
= текстова́ ба́за да́них
• unified ~
= інтеґро́вана ба́за да́них, уніфіко́вана ба́за да́них
• window ~
= ба́за да́них з інформа́цією про вікно́
implementation = [ˌɪmplɪmɛn'teɪʃn] реаліза́ція; впрова́дження; імплемента́ція
• language ~
= реаліза́ція мо́ви (програмування)
• method ~
= реаліза́ція пра́вила
• unit ~
= ро́зділ реаліза́ції мо́дуля
implementer(-or) = ['ɪmplɪmɛntə] 1. розро́бник, констру́ктор (що реалізує проєкт) 2. за́сіб реаліза́ції
• language ~
= мо́вний проце́сор, за́сіб реаліза́ції мо́ви програмува́ння
interaction = [ˌɪntər'ækʃn] взаємоді́я; взаємозв’язо́к
• additive ~
= адити́вна взаємоді́я
• generalized ~
= узага́льнена взаємоді́я
• generating ~
= поро́джувальна взаємоді́я
• human-computer (man-machine) ~
= взаємоді́я люди́ни з маши́ною
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна взаємоді́я
• multivariable ~
= багатофа́кторна взаємоді́я
• natural language ~
= природномо́вна взаємоді́я, природномо́вне спілкува́ння, взаємоді́я або спілкува́ння (з маши́ною) мо́вою люди́ни
• one-way ~
= однобі́чна взаємоді́я
• residual ~
= залишко́ва взаємоді́я
• systems ~
= взаємоді́я систе́м
• user ~
= взаємоді́я систе́ми з користуваче́м, взаємоді́я користувача́ з систе́мою
interface = ['ɪntəfeɪs] 1. інтерфе́йс, при́стрій зв’язку́ 2. межа́ по́ділу середо́вищ
• adaptive ~
= адапти́вний інтерфе́йс
• back-end ~
= вну́трішній інтерфе́йс
• basic-rate ~
= інтерфе́йс ба́зової лі́нії (мережі)
• bus ~
= ши́нний інтерфе́йс
• cable ~
= ка́бельний зв’язо́к
• command-driven ~
= інтерфе́йс кома́ндного ти́пу
• communications ~
= зв’язкови́й інтерфе́йс; інтерфе́йс лі́нії зв’язку́, інтерфе́йс комуніка́цій
• current loop ~
= регі́ст(е)р ти́пу "поті́к по ко́лу"
• data ~
= інтерфе́йс за да́ними; інформаці́йне зв’я́зування
• flexible ~
= гнучки́й інтерфе́йс, інтерфе́йс із гнучки́ми можли́востями
• front-end ~
= зо́внішній інтерфе́йс
• general-purpose ~
= станда́ртний інтерфе́йс
• graphic ~
= графі́чний інтерфе́йс
• graphics-device ~
= інтерфе́йс графі́чних при́строїв
• graphic user ~
= графі́чний інтерфе́йс користувача́
• hardware ~
= апара́тний інтерфе́йс
• human ~
= інтерфе́йс комп’ю́тера з люди́ною (користувачем)
• human-computer ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і комп’ю́тером
• human-engineered ~
= зру́чний (для людини) інтерфе́йс
• human-machine ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і маши́ною
• input/output ~
= інтерфе́йс вхо́ду/ви́ходу
• intelligent ~
= розу́мний (інтелектуа́льний) інтерфе́йс, розу́мні (інтелектуа́льні) за́соби зв’язку́
• intergateway ~
= міжшлюзови́й інтерфе́йс
• knowledge-base ~
= інтерфе́йс ба́зи знань
• man-machine ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і маши́ною
• multimedia ~
= 1. універса́льний інтерфе́йс (передбачає різноманітні засоби взаємодії із системою) 2. мультимеді́йний інтерфе́йс
• multiple-document ~
= багатодокуме́нтний інтерфе́йс
• natural ~
= реа́льний інтерфе́йс (на відміну від віртуального); приро́дний (для користувача) інтерфе́йс
• natural language (NL) ~
= природномо́вний інтерфе́йс
• open prepress ~
= (програмо́вий) інтерфе́йс готува́ння публіка́цій
• organization ~
= організаці́йна межа́ (між двома групами проєктувальників)
• parallel ~
= парале́льний інтерфе́йс
• peripheral ~
= перифері́йний інтерфе́йс, інтерфе́йс перифері́йних при́строїв
• programmer ~
= інтерфе́йс програмува́льника
• seamless ~
= цілови́кроєний інтерфе́йс (де не передбачено надлишкових операцій)
• serial ~
= послідо́вний інтерфе́йс
• software-to-software ~
= міжпрограмо́ві за́соби зв’язку́ (двох різних систем програмових засобів); міжсо́фтовий інтерфе́йс
• sw/hw (software/hardware) ~
= програмо́-апара́тний інтерфе́йс
• task-constrained ~
= спеціа́льний інтерфе́йс, інтерфе́йс спеціа́льного призна́чення
• transparent ~
= прозо́рий інтерфе́йс
• unit ~
= інтерфе́йсовий ро́зділ мо́дуля
• user-friendly ~
= зручни́й для користува́ча інтерфе́йс, проф. "дру́жній" інтерфе́йс
• user ~
= інтерфе́йс користувача́
• virtual ~
= віртуа́льний інтерфе́йс (зв’язку з віртуальним пристроєм)
machine = [mə'ʃi:n] 1. маши́на; комп’ю́тер || маши́нний; комп’ю́терний 2. верста́т; апара́т
• abstract ~
= абстра́ктна маши́на
• accounting ~
= бухга́лтерська маши́на
• analogy ~
= ана́логова (моделюва́льна) маши́на
• autonomous sequential ~
= автоно́мна маши́на послідо́вної ді́ї
• backup ~
= резе́рвна (запасна́) маши́на
• bare ~
= го́ла маши́на (без програм)
• binary ~
= біна́рна маши́на
• bridge ~
= маши́на промі́жної ла́нки (в мережі), узгі́днювальна (мостова́) маши́на
• capability ~
= маши́на з манда́тною адреса́цією
• chance ~
= ґенера́тор випадко́вих чи́сел
• chess-playing ~
= маши́на для гри в ша́хи
• committee ~
= асоціати́вна маши́на
• computing ~
= обчи́слювальна маши́на
• conditional probability ~
= маши́на умо́вної ймові́рності
• database ~
= спецпроце́сор (маши́на) баз да́них, маши́на для робо́ти з ба́зами да́них
• determinate ~
= детерміно́вана маши́на
• digital ~
= цифрови́й при́стрій, маши́на дискре́тної ді́ї
• discrete ~
= дискре́тна маши́на
• finite-state ~
= скінче́нний (фіні́тний) автома́т, маши́на зі скінче́нним число́м ста́нів
• friendly ~
= зручна́ (в користуванні) маши́на, дру́жня (до користувача) маши́на
• gambling ~
= ігрови́й автома́т
• generalized ~
= узага́льнена маши́на
• group ~
= групови́й автома́т
• hardcopy ~
= друкува́льна апарату́ра
• inference ~
= маши́на логі́чного виво́дження (механізм експертної системи)
• heuristic ~
= евристи́чна маши́на
• ideal ~
= ідеа́льна маши́на
• inference ~
= маши́на логі́чного виво́дження
• intelligent ~
= інтелектуа́льна (розу́мна) маши́на
• knowledge ~
= маши́на (опрацьо́вування) знань
• knowledge-base ~
= маши́на ба́зи знань, маши́на для робо́ти з ба́зою знань
• language-specific ~
= мовозорієнто́вана (мово-специфі́чна) маши́на
• layered ~
= багаторівне́ва (багатошаро́ва) маши́на
• learning ~
= самонавча́льна маши́на
• linear ~
= ліні́йна маши́на
• local ~
= лока́льна маши́на
• logical ~
= логі́чна маши́на
• lossless ~
= безутра́тна маши́на
• maze-solving ~
= лабіри́нтова маши́на
• memory ~
= запам’ято́вувальна маши́на
• milking ~
= проф. механі́зм пересила́ння (інформації з периферійних компп’ютерів до центральної обчислювальної системи)
• minimal ~
= мініма́льна маши́на
• MS-DOS ~
= маши́на з операці́йною систе́мою ДОС
• multidimensional ~
= багатови́мірна маши́на
• multihead ~
= багатоголо́вкова маши́на
• multiple-tape ~
= багатострічкова́ маши́на
• naked ~
= проф. го́ла маши́на (без програм)
• network access ~
= механі́зм до́ступу до мере́жі
• niche ~
= спеціалізо́вана маши́на
• nonerasing ~
= нестира́льна маши́на
• object ~
= цільова́ маши́на (що їй призначено відтрансльовану програму)
• oracle ~
= маши́на з ора́кулом
• plotting ~
= графобудува́ч
• Post ~
= По́стова маши́на, маши́на По́ста
• probabilistic ~
= ймові́рнісна маши́на
• program ~
= програмо́ва маши́на
• quotient ~
= фа́ктор-маши́на
• raw ~
= сира́ маши́на (без потрібних програм)
• reduced ~
= зве́дена маши́на
• sampling ~
= ґенера́тор випадко́вих чи́сел
• self-describing ~
= самоопи́сувальна маши́на
• self-improving ~
= самовдоскона́лювальна маши́на
• semigroup ~
= напівгрупова́ маши́на
• sequential ~
= маши́на послідо́вної ді́ї
• single-user ~
= маши́на одно́го користувача́, однокористуваче́ва маши́на
• stochastic ~
= стохасти́чна маши́на
• tabulating ~
= табуля́тор
• target ~
= цільова́ маши́на (що їй призначено розроблювану програму)
• teaching ~
= навча́льна маши́на
• tick-tack-toe ~
= маши́на для гри в хре́стики-ну́лики
• Turing ~
= маши́на Ту́ринґа (Т’ю́ринґа), Ту́ринґова (Т’ю́ринґова) маши́на
• unconditional probability ~
= маши́на безумо́вної ймові́рності
• universal ~
= універса́льна маши́на
• user ~
= абоне́нтська маши́на (мережі)
• virtual ~
= віртуа́льна маши́на
processor = ['prəʊsɛsə] проце́сор
• array ~
= ма́тричний проце́сор
• attached ~
= копроце́сор, спря́жений проце́сор
• auxiliary ~
= допомі́жни́й проце́сор; зо́внішній проце́сор
• back-end ~
= післяпроце́сор, додатко́вий проце́сор
• background job ~
= проце́сор фо́нових завда́нь
• basic ~
= основни́й проце́сор; ба́зовий проце́сор
• command ~
= кома́ндний проце́сор
• console command ~
= діало́говий моніто́р
• control ~
= керівни́й проце́сор
• dual (dyadic) ~
= двопроце́сорний ко́мплекс
• front-end ~
= проце́сор вво́дження - виво́дження
• host ~
= головни́й проце́сор
• interface ~
= проце́сор спря́ження; інтерфе́йсний проце́сор
• language ~
= мо́вний проце́сор; трансля́тор; інтерпрета́тор
• math (numeric) ~
= математи́чний (спец)проце́сор
• message ~
= проце́сор повідо́млень
• numerical data ~
= математи́чний проце́сор
• outline ~
= систе́ма опрацьо́вування структуро́ваних те́кстів
• raster ~
= ра́стровий проце́сор
• service ~
= се́рвіс-проце́сор; обслуго́вувальний проце́сор
• software ~
= програмо́вий проце́сор (логічна абстракція фізичного процесора), софт-проце́сор
• specially designed ~
= спецпроце́сор
• terminal ~
= терміна́льний проце́сор
• text ~
= текстови́й проце́сор
• video ~
= відеопроце́сор
• virtual ~
= віртуа́льний проце́сор
• word ~
= систе́ма готува́ння (опрацьо́вування) те́ксту
program = ['prəʊgræm] програ́ма || програмо́вий, програ́мний || програмува́ти/запрограмува́ти
• ~ of foreign origin
= програ́ма чужозе́много виробни́цтва
• absolute ~
= програ́ма з абсолю́тними адре́сами
• accessory ~
= допомі́жна́ програ́ма
• administration ~
= організо́вувальна програ́ма; програ́ма-адміністра́тор
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• assembly ~
= асе́мблер; компонува́льна програ́ма; програ́ма склада́ння
• assembly language ~
= програ́ма мо́вою асе́мблера
• authorized ~
= авторизо́вана програ́ма (захищена від несанкційованого використання)
• background ~
= фо́нова програ́ма
• bagbiting ~
= непра́вильна (дурна́) програ́ма (з ненормальною поведінкою)
• benchmark ~
= етало́нна те́стова програ́ма
• blue-ribbon ~
= безпомилко́ва програ́ма, програ́ма без помило́к (блакитна стрічка символ високої якості)
• bogotified ~
= проф. здезорганізо́вана програ́ма, безла́дна програ́ма
• bootsafe ~
= антиві́русна програ́ма за́хисту бутсе́ктору
• bootstrap ~
= програ́ма самозаванта́жування
• brittle ~
= машинозале́жна (вразли́ва) програ́ма
• broken ~
= зіпсо́вана програ́ма (не здатна працювати); тупа́ програ́ма
• called ~
= ви́кликана програ́ма
• calling ~
= виклика́льна програ́ма
• checking ~
= програ́ма пере́ві́рки; тест-програ́ма
• chkdsk ~
= програ́ма пере́ві́рки ди́ску
• common ~
= загальноговжи́вана програ́ма
• compiler ~
= компілюва́льна програ́ма, компіля́тор
• complete ~
= закі́нчена програ́ма (що не потребує модифікації в умовах конкретного застосування)
• computer ~
= комп’ю́терна програ́ма
• concave ~
= вві́гнута програ́ма
• configuration ~
= програ́ма конфігурува́ння (системи)
• consistent ~
= несупере́члива програ́ма
• control ~
= керівна́ програ́ма
• convex ~
= опу́кла програ́ма
• copy-protected ~
= захи́щена від копіюва́ння програ́ма
• crash-proof ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма (захищена від руйнування)
• crufty ~
= проф. недієзда́тна програ́ма
• cuspy ~
= акура́тна програ́ма (надійно працює у кого завгодно)
• cyclic ~
= циклі́чна програ́ма
• data-driven ~
= керо́вана да́ними програ́ма
• dead ~
= ме́ртва програ́ма
• debugging ~
= знева́джувальна програ́ма
• development ~
= інструмента́льна програ́ма
• diagnostic ~
= діагности́чна програ́ма
• disk-resident ~
= диск-резиде́нтна програ́ма (що постійно міститься на твердому диску)
• editing ~
= редагува́льна програ́ма; програ́ма-реда́ктор
• editor ~
= реда́кторська програ́ма; програ́ма реда́гування
• event-driven ~
= керо́вана поді́ями програ́ма
• executable ~
= викона́нна програ́ма
• executive ~
= керівна́ програ́ма; організо́вувальна програ́ма; диспе́тчер
• feasible ~
= реалізо́вна (викона́нна) програ́ма
• fine-grained ~
= дрібномо́дульна програ́ма
• fine ~
= чи́ста програ́ма (добре працює, але не оптимальна)
• fixed ~
= жорстка́ програ́ма; зафіксо́вана програ́ма
• format ~
= форматува́льна програ́ма, програ́ма форматува́ння
• froggy ~
= проф. мудро́вана програ́ма, хитрому́дра програ́ма
• graphic ~
= графі́чна програ́ма
• high-performance ~
= високопродукти́вна програ́ма
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна програ́ма
• in-line ~
= ліні́йна програ́ма (без циклів і розгалужень)
• installation ~
= інсталяці́йна програ́ма
• integer ~
= програ́ма цілочислови́х розраху́нків
• kernel ~
= ба́зова програ́ма
• learning ~
= навча́льна програ́ма
• library ~
= бібліоте́чна програ́ма
• license ~
= ліцензі́йна програ́ма (придбана за ліцензією)
• liner ~
= ліні́йна програ́ма
• load ~
= заванта́жувальна програ́ма
• load-and-go ~
= програ́ма із за́пуском пі́сля заванта́ження
• logical ~
= логі́чна програ́ма
• main ~
= основна́ (провідна́) програ́ма
• master ~
= керівна́ програ́ма
• mathematical ~
= математи́чна програ́ма
• minimum ~
= мініма́льна програ́ма
• monitor(ing) ~
= керівна́ програ́ма; моніто́р
• mutated ~
= видозмі́нена програ́ма
• non-mouse ~
= безми́шкова програ́ма (що не використовує мишку)
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна програ́ма
• off-the-peg ~
= гото́ва програ́ма (яку можна орендувати чи купити)
• omnipresent ~
= резиде́нтна програ́ма
• open ~
= відкри́та програ́ма
• operating ~
= робо́ча програ́ма; експлуато́вана програ́ма
• optimal ~
= оптима́льна програ́ма
• optimizing ~
= програ́ма оптиміза́ції
• overlay ~
= оверле́йна програ́ма
• oversized ~
= завели́ка програ́ма (за розмірами)
• paint(brush) ~
= малюва́льна програ́ма
• parent ~
= поро́джувальна програ́ма
• patched ~
= програ́ма з латка́ми, пола́тана програ́ма
• portable ~
= мобі́льна програ́ма (що її легко перенести на комп’ютер іншого типу)
• precanned ~
= фі́рмова програ́ма (що її постачає виробник)
• primal ~
= пряма́ зада́ча програмува́ння
• printed ~
= опубліко́вана програ́ма
• print-intensive ~
= друкомі́стка програ́ма (з великим обсягом друкування)
• procedural ~
= процеду́рна програ́ма
• proper ~
= раціона́льна програ́ма
• prototype ~
= маке́тна програ́ма
• rat’s-nest ~
= безсисте́мна програ́ма, воро́няче гніздо́
• read-in ~
= програ́ма, що її́ вво́дять на вимо́гу (на відміну від резидентної)
• reentrant ~
= повторновикористо́вна (повторновхідна́) програ́ма
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• resident ~
= резиде́нтна програ́ма
• reusable ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• robust ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма, роба́стна програ́ма
• routine ~
= (станда́ртна) програ́ма
• run-time ~
= робо́ча програ́ма
• salvation ~
= рятівна́ програ́ма (що її вводять після невдалих спроб відтворити базу даних іншими засобами)
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• self-contained ~
= незале́жна (самодоста́тня) програ́ма (не має зовнішніх звертань)
• self-loading ~
= самозаванта́жна програ́ма
• self-test ~
= програ́ма із самоконтро́лем; самоконтро́лювальна програ́ма
• sequence-driven ~
= програ́ма, керо́вана заздалегі́дь встано́вленою послідо́вністю
• service ~
= обслуго́вувальна (се́рвісна) програ́ма
• shareable ~
= спільновикористо́вна програ́ма
• simulation ~
= моделюва́льна програ́ма
• slave ~
= підле́гла (підпорядко́вана) програ́ма
• slide show ~
= програ́ма-проє́ктор сла́йдів
• software ~
= систе́мна програ́ма (на відміну від реалізованої апаратно)
• sorting ~
= сортува́льна програ́ма, програ́ма сортува́ння
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• spaghetti ~
= проф. макаро́нна програ́ма (з великим числом нераціональних переходів керування назад і вперед)
• spreadsheet ~
= програ́ма табли́чних розраху́нків
• stand-alone ~
= автоно́мна програ́ма
• star ~
= безпомилко́ва програ́ма (що працює з першого пуску)
• stochastic ~
= стохасти́чна програ́ма
• stored ~
= збере́жувана програ́ма
• structured ~
= структуро́вана програ́ма
• support ~
= допомі́жна́ програ́ма
• suspended ~
= зави́сла програ́ма
• system ~
= систе́мна програ́ма
• target ~
= програ́ма виходо́вою мо́вою (транслятора)
• terminating ~
= нециклі́чна програ́ма
• test ~
= тест, те́стова програ́ма; програ́ма і́спитів (випро́бувань)
• throwaway ~
= програ́ма для тимчасо́вого використа́ння
• total-load ~
= автоно́мна програ́ма (не потребує завантажування додаткових програм)
• track-by-track copy ~
= програ́ма подорі́жкового копіюва́ння
• unmaintainable ~
= незру́чна програ́ма
• unreadable ~
= нечитна́ програ́ма
• unsupported ~
= непідтри́мувана програ́ма (що її не обслуговує розробник)
• updated ~
= скориго́вана програ́ма; модернізо́вана програ́ма
• user ~
= користуваче́ва програ́ма, програ́ма користувача́
• wired-in ~
= заши́та програ́ма (в постійній пам’яті)
structure = ['strʌktʃə] 1. структу́ра || структурува́ти/поструктурува́ти 2. констру́кція
• ~ of a matrix
= структу́ра ма́триці
• abstract ~
= абстра́ктна структу́ра
• additive ~
= адити́вна структу́ра
• affine ~
= афі́нна структу́ра
• algebraic ~
= алґебри́чна структу́ра
• algorithm ~
= структу́ра алґори́тму
• amenable ~
= досту́пна структу́ра
• analytic ~
= аналіти́чна структу́ра
• associated ~
= асоційо́вана структу́ра
• augmented ~
= допо́внена структу́ра
• biclosed ~
= біза́мкнена структу́ра
• bundle ~
= структу́ра розшарова́ння (в’я́зки)
• bus-organized ~
= структу́ра ши́нних сполу́чень; ши́нна структу́ра
• byte ~
= ба́йтова структу́ра
• canonical ~
= каноні́чна структу́ра
• case ~
= вибірко́ва структу́ра, розви́лина
• cellular ~
= кліти́нна структу́ра
• coarse ~
= гру́ба структу́ра
• cobordant ~
= коборда́нтна структу́ра
• code ~
= структу́ра ко́ду
• combinatorial ~
= комбінато́рна структу́ра
• complex ~
= ко́мплексна структу́ра
• conformal ~
= конфо́рмна структу́ра
• control ~
= структу́ра керівно́ї ло́гіки, керівна́ структу́ра (програми)
• convergence ~
= структу́ра збі́жності
• convex ~
= опу́кла структу́ра
• data ~
= структу́ра да́них
• d(a)emon control ~
= керівна́ структу́ра з де́монами (що містить програми із запуском за умовою)
• definable ~
= озна́чна структу́ра
• definite ~
= озна́чена структу́ра
• dense ~
= щі́льна структу́ра
• derived ~
= похідна́ структу́ра
• dichotomic ~
= дихото́мна структу́ра
• differentiable ~
= диференційо́вна структу́ра
• differential ~
= диференці́йна структу́ра
• directory ~
= де́рево директо́рій
• discrete ~
= дискре́тна структу́ра
• distributive ~
= дистрибути́вна структу́ра
• dot ~
= крапко́ва́ структу́ра (растру тощо)
• dynamic(al) ~
= динамі́чна структу́ра
• escape ~
= структу́ра зумо́вленого ви́ходу (в структурному програмуванні)
• event-driven ~
= структу́ра поді́й (керівної логіки програми)
• fancy data ~
= химе́рна структу́ра да́них
• file ~
= фа́йлова структу́ра; архітекту́ра (структу́ра) фа́йлу
• foliate(d) ~
= розшаро́вана структу́ра
• formal ~
= форма́льна структу́ра
• functional ~
= функці́йна структу́ра
• ga(u)ge ~
= калібрува́льна структу́ра
• generic ~
= зага́льна структу́ра
• geometric ~
= геометри́чна структу́ра
• graphic ~
= графі́чна структу́ра
• group ~
= групова́ структу́ра
• herringbone ~
= ялинко́ва структу́ра
• heuristic ~
= евристи́чна структу́ра
• hierarchical ~
= ієрархі́чна структу́ра
• holomorphic ~
= голомо́рфна структу́ра
• homogeneous ~
= однорі́дна структу́ра
• homomorphic ~
= гомомо́рфна структу́ра
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна структу́ра
• if-else ~
= структу́ра ви́бору; констру́кція умо́вного перехо́ду
• incidence ~
= структу́ра інциде́нцій
• infinite ~
= нескінче́нна структу́ра
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льна структу́ра
• integrable ~
= інтеґро́вна структу́ра
• isometric ~
= ізометри́чна структу́ра
• iterative ~
= ітерати́вна структу́ра
• language ~
= структу́ра мо́ви; мо́вна структу́ра
• lattice ~
= ґра́тча́ста структу́ра
• linked-list ~
= структу́ра зв’я́заних спи́сків
• list ~
= структу́ра спи́ску
• logical ~
= логі́чна структу́ра
• mathematical ~
= математи́чна структу́ра
• metric ~
= метри́чна структу́ра
• monoidal ~
= моно́їдна структу́ра
• multilevel ~
= 1. багаторі́внева структу́ра 2. я́русно-парале́льна фо́рма (представлення графу)
• multiple-bus ~
= багатоши́нна структу́ра (будо́ва)
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна структу́ра
• nested ~
= вкла́дена структу́ра (будо́ва)
• network ~
= структу́ра мере́жі; мере́жна структу́ра
• order ~
= поря́дкова структу́ра
• orthogonal ~
= ортогона́льна структу́ра
• parent-child ~
= структу́ра з ба́тьківськими і дочі́рніми (поро́джувальними і поро́джуваними) елеме́нтами
• polar ~
= структу́ра полюсі́в
• priority ~
= структу́ра пріорите́тів
• probabilistic ~
= імові́рнісна структу́ра
• projective ~
= проєкти́вна структу́ра
• quaternion ~
= кватерніо́нна структу́ра
• quotient ~
= фа́ктор-структу́ра
• recursive (data) ~
= рекурси́вна структу́ра (да́них)
• relational ~
= реляці́йна структу́ра
• ring(ed) ~
= кільце́ва структу́ра
• saturated ~
= наси́чена структу́ра
• selective ~
= структу́ра ви́бору (в структурному програмуванні)
• semigroup ~
= структу́ра напівгру́пи
• sequential ~
= структу́ра прямува́ння (в структурному програмуванні)
• single bus ~
= одноши́нна структу́ра
• spectral ~
= спектра́льна структу́ра
• spin ~
= спі́нова структу́ра
• spinor ~
= спіно́рна структу́ра
• splitting ~
= розщ́епна структу́ра
• surface ~
= поверхне́ва структу́ра; структу́ра пове́рхні
• symplectic ~
= симплекти́чна структу́ра
• syntopogenous ~
= синтопоге́нна структу́ра
• tessellation ~
= стільнико́ва (щільнико́ва, моза́їкова) структу́ра
• tier ~
= я́русна структу́ра
• time ~
= часова́ структу́ра
• topogenous ~
= топоге́нна структу́ра
• topological ~
= топологі́чна структу́ра
• tree(-like) ~
= деревна́ (деревоподі́бна) структу́ра
• trophic ~
= трофі́чна структу́ра
• underlying ~
= визнача́льна (вну́трішня) структу́ра
• universal ~
= універса́льна структу́ра
• user ~
= конте́кст проце́су (в операційній системі ЮНІКС)
• vectorial ~
= ве́кторна структу́ра
• while ~
= структу́ра повто́рення (в структурному програмуванні)
• word ~
= форма́т сло́ва
subset = ['sʌbsɛt] підмножина́
• absorbent ~
= поглина́льна підмножина́
• algebraic ~
= алґебри́чна підмножина́
• analytic ~
= аналіти́чна підмножина́
• bounded ~
= обме́жена підмножина́
• calculable ~
= обчисле́нна підмножина́
• clopen ~
= відкри́то-за́мкнена підмножина́
• closed ~
= за́мкнена підмножина́
• cofinal ~
= кофіна́льна підмножина́
• coinitial ~
= коініці́йна підмножина́
• coisotropic ~
= коізотро́пна підмножина́
• compact ~
= компа́ктна підмножина́
• complementary ~
= доповня́льна підмножина́
• complete ~
= по́вна підмножина́
• computable ~
= обчисле́нна підмножина́
• confinal ~
= конфіна́льна підмножина́
• constructive ~
= конструкти́вна підмножина́
• convex ~
= опу́кла підмножина́
• countable ~
= зліче́нна підмножина́
• cue ~
= підмножина́ ві́дгуків (реа́кцій)
• definable ~
= озна́чна підмножина́
• dense ~
= щі́льна підмножина́
• enumerable ~
= зліче́нна підмножина́
• faithful ~
= то́чна підмножина́
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) підмножина́
• flat ~
= пло́ска підмножина́
• generic ~
= ґенери́чна підмножина́
• imprimitive ~
= клас імприміти́вності
• improper ~
= невласти́ва підмножина́
• indexed ~
= і́ндексна підмножина́
• infinite ~
= нескінче́нна підмножина́
• invariant ~
= інваріа́нтна підмножина́
• language ~
= підмножина́ мо́ви; спро́щена ве́рсія мо́ви
• measurable ~
= вимірна́ підмножина́
• metrizable ~
= метризо́вна підмножина́
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна підмножина́
• numeric ~
= числова́ підмножина́
• open ~
= відкри́та підмножина́
• ordered ~
= впорядко́вана підмножина́
• partial ~
= части́нна підмножина́
• prevalent ~
= превале́нтна підмножина́
• proper ~
= власти́ва підмножина́
• rare ~
= ніде́ не щі́льна підмножина́
• recursive ~
= рекурси́вна підмножина́
• recursively enumerable ~
= рекурси́вно зліче́нна підмножина́
• reflexive ~
= рефлекси́вна підмножина́
• regular ~
= реґуля́рна підмножина́
• saturated ~
= наси́чена підмножина́
• separable ~
= сепара́бельна підмножина́
• separated ~
= відокре́млена підмножина́
• separating ~
= відокре́млювальна підмножина́
• stable ~
= стійка́ підмножина́
• subanalytic ~
= субаналіти́чна підмножина́
• symmetric ~
= симетри́чна підмножина́
• tame ~
= пра́вильна підмножина́
translator = [træns'leɪtə] 1. трансля́тор, перетво́рювач 2. трансля́торна програ́ма 3. повто́рювач
• language ~
= мо́вний трансля́тор
• text-to-speech ~
= перетво́рювач те́ксту на сигна́ли мо́влення, озву́чувач те́ксту
unit = ['ju:nɪt] 1. одини́ця 2. одини́ця (фізи́чної) величини́ 3. при́стрій; ву́зол; блок; при́лад 4. ла́нка; елеме́нт 5. підро́зділ 6. компоне́нт програ́ми 7. мо́дуль
• ~ of allocation
= елеме́нт розмі́щування; розмі́щуваний блок; розмі́щувана одини́ця (в розподілених системах)
• ~ of information
= одини́ця інформа́ції
• ~ of language
= мо́вна одини́ця
• ~ of length
= одини́ця довжини́
• ~ of operation
= одини́ця ді́ї (в машинній мові)
• ~ of volume
= одини́ця о́б’є́му
• absolute ~
= абсолю́тна одини́ця
• address ~
= мініма́льна адре́сна одини́ця; блок вибира́ння адре́си
• addressing ~
= найме́нший елеме́нт адресува́ння (у пам’яті)
• algebraic ~
= алґебри́чна одини́ця
• allocation ~
= одини́ця розпо́ділу па́м’яті
• angular ~
= кутова́ одини́ця
• arithmetic ~
= 1. аритмети́чна (арифмети́чна) одини́ця 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій 3. аритмети́чний (арифмети́чний) блок
• assembly ~
= компонува́льний блок
• assigned ~
= призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• associated ~
= допомі́жни́й (додатко́вий) при́стрій
• astronomical ~
= астрономі́чна одини́ця (міра довжини)
• attached ~
= під’є́днаний блок; призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• automatic calling ~
= автомати́чний виклични́й при́стрій
• available ~
= досту́пний при́стрій
• cache ~
= блок кеш-па́м’яті
• cache-memory-management ~
= при́стрій керува́ння кеш-па́м’яттю
• categorical ~
= категорі́йна одини́ця
• central processing ~
= центра́льний проце́сор
• charging ~
= заряджа́льний блок (при́стрій)
• coefficient ~
= потенціо́мет(е)р
• coherent ~
= когере́нтна одини́ця
• cointegral ~
= коінтеґра́льна одини́ця, коінтеґра́льний об’є́кт
• compilation ~
= одини́ця трансля́ції
• complex ~
= ко́мплексна одини́ця
• computing ~
= обчи́слювальний блок
• configuration control ~
= блок керува́ння конфігура́цією, блок реконфігура́ції
• control ~
= контро́лер, при́стрій (блок) керува́ння
• data ~
= одини́ця (елеме́нт) да́них
• data acquisition ~
= при́стрій збира́ння да́них
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них; індика́тор да́них
• data handling ~
= при́стрій опрацьо́вування да́них
• dead-zone ~
= елеме́нт ти́пу "ме́ртва зо́на"
• detached ~
= від’є́днаний блок; відкрі́плений при́стрій
• digital time ~
= цифрови́й дава́ч (да́тчик) ча́су, цифрови́й годи́нник
• direct-access ~
= при́стрій прямо́го до́ступу
• disk ~
= ди́сковий нагрома́джувач, нагрома́джувач на ди́сках
• display ~
= при́стрій відобража́ння; диспле́й
• executive ~
= викона́вчий блок
• fast ~
= швидкоді́йний при́стрій
• feedback ~
= елеме́нт зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йловий нагрома́джувач
• final ~
= фіна́льна одини́ця, фіна́льний об’є́кт (категорії)
• functional ~
= функці́йний при́стрій (блок, елеме́нт)
• fundamental ~
= основна́ одини́ця
• graphic display ~
= графі́чний диспле́й
• hard-disk ~
= нагрома́джувач на жорстки́х ди́сках
• homotopy ~
= гомото́пна одини́ця
• imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• impossible ~
= неможли́вий (неприйня́тний) при́стрій
• information ~
= елеме́нт інформа́ції; одини́ця інформа́ції
• information content binary ~
= двійко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information content decimal ~
= десятко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information ~
= одини́ця (елеме́нт) інформа́ції
• initial ~
= ініціати́вна одини́ця, ініціати́вний об’є́кт (категорії)
• input/output ~
= при́стрій вво́дження/виво́дження; блок вво́дження/виво́дження
• input ~
= вхідни́й при́стрій; при́стрій вво́дження; вхідни́й блок; блок вво́дження; сприйма́льний блок, сприйма́ч
• inquiry ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• insertion ~
= вставни́й блок
• instruction control ~
= при́стрій (блок) формува́ння кома́нд
• instruction ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування кома́нд
• integral ~
= інтеґра́льна одини́ця, інтеґра́льний об’є́кт (категорії)
• interface ~
= інтерфе́йс; інтерфе́йсний блок; при́стрій узго́джування
• interrogation ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• isomorphic ~
= ізомо́рфна одини́ця, ізомо́рфний об’є́кт (категорії)
• lexical ~
= лекси́чна одини́ця, лексе́ма
• library ~
= бібліоте́чний мо́дуль
• linguistic ~
= лінгвісти́чна одини́ця
• locking ~
= діля́нка (о́бласть) блокува́ння (зблоковувана в базах даних як єдине ціле)
• logic ~
= 1. логі́чний при́стрій (блок, елеме́нт) 2. логі́чна ла́нка
• manageable ~
= керо́вний (керо́ваний) елеме́нт
• matrix ~
= ма́трична одини́ця
• meaningful ~ of text
= змісто́вна одини́ця те́ксту
• memory ~
= пам’яттє́вий при́стрій; блок па́м’яті
• memory control ~
= блок керува́ння па́м’яттю
• memory management ~
= диспе́тчер па́м’яті; блок керува́ння па́м’яттю
• microprocessor-based ~
= при́стрій з мікропроце́сором; при́стрій на мікропроце́сорній осно́ві
• microprocessor-controlled ~
= при́стрій з мікропроце́сорним керува́нням
• microprocessor ~
= 1. блок мікропроце́сора 2. мікросхе́ма мікропроце́сора 3. мікропроце́сорний блок 4. мікропроце́сор
• microprogram ~
= мікропрограмо́вий блок, блок мікропрограмо́вого керува́ння
• microprogrammed ~
= при́стрій з мікропрограмови́м керува́нням
• middle ~
= сере́динна одини́ця
• modular ~
= мо́дульний при́стрій, при́стрій у мо́дульному викона́нні; мо́дуль
• monitor ~
= блок диспе́тчерського керува́ння; блок пото́чного контро́лю; моніто́р
• off ~
= ви́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "ви́мкнено"
• off-line ~
= автоно́мний при́стрій; автоно́мний блок
• on ~
= уві́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "вві́мкнено"
• on(-)line ~
= оперативнодосту́пний при́стрій, під’є́днаний при́стрій; при́стрій, яки́й працю́є в реа́льному ча́сі
• operational ~
= операці́йний блок; функці́йний блок; працезда́тний при́стрій
• operator interface ~
= мо́дуль опера́торського інтерфе́йсу
• order ~
= поря́дкова одини́ця
• output ~
= виходо́вий при́стрій (блок); при́стрій (блок) виво́дження
• overlay ~
= оверле́йний мо́дуль
• paging ~
= блок керува́ння сторінка́ми
• peripheral control ~
= блок керува́ння перифері́йними при́строями; контро́лер зо́внішніх при́строїв
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pluggable (plug-in) ~
= знімни́й блок, змі́нний блок
• plug-to-plug compatible ~
= 1. цілко́м згі́дний (сумі́сний) при́стрій 2. ро́знімно згі́дний (сумі́сний)при́стрій; при́стрій, згі́дний (сумі́сний) за ро́знімами
• polygon-filling ~
= блок (суці́льного) заба́рвлення багатоку́тників (на екрані дисплея)
• power (supply) ~
= блок жи́влення
• printing ~
= друкува́льний мо́дуль (при́стрій); при́нтер
• probability ~
= про́біт
• processing ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування (даних); проце́сор
• program ~
= програмо́ва одини́ця; блок програ́ми
• program control ~
= блок програмо́вого керува́ння
• programmer logical ~
= логі́чний при́стрій програмува́льника (віртуальний пристрій, що його ввів програмувальник)
• programming ~
= програмува́льний при́стрій
• protocol ~
= протоко́льний блок, блок реаліза́ції протоко́лу
• protocol data ~
= протоко́льна одини́ця да́них
• quaternion ~
= кватерніо́нна одини́ця
• query ~
= 1. елеме́нт за́питу 2. елемента́рний за́пит (у розподіленій системі)
• raster ~
= ра́строва одини́ця, ві́дстань між пі́кселями
• real ~
= ді́йсна одини́ця
• recovery ~
= 1. елемента́рний оно́в(люва)ний об’є́кт 2. елеме́нт (одини́ця) відтво́рювання
• referable ~
= дозво́лений при́стрій (до якого дозволено звертатися)
• remote display ~
= дистанці́йний диспле́й
• remote entry ~
= дистанці́йний при́стрій вво́дження
• sample ~
= елеме́нт ви́бірки
• sampling ~
= елеме́нт вибира́ння
• scaling ~
= 1. перерахо́вувальний при́стрій 2. лічи́льник 3. блок масштабува́ння
• self-contained ~
= автоно́мний при́стрій
• sensing ~
= 1. зчи́тувальний елеме́нт (при́стрій), зчи́тувач 2. дава́ч (да́тчик)
• sensory ~
= сенсо́рний при́стрій
• shaping ~
= формува́льний блок, формува́ч
• shared ~
= спі́льний при́стрій
• stand-alone ~
= 1. автоно́мний при́стрій 2. автоно́мний блок
• storage ~
= блок па́м’яті
• storage control ~
= блок керува́ння (керува́ч) па́м’яттю
• stream ~
= при́стрій керува́ння пото́ком (даних); блок керува́ння пото́ком (даних)
• structural ~
= структу́рна одини́ця
• supply ~
= блок жи́влення
• surveyor’s ~s
= геодези́чні одини́ці
• switching ~
= 1. перемика́ч; перемика́льний при́стрій 2. реле́ 3. комута́тор
• switchover ~
= комутаці́йний мо́дуль
• symbolic ~
= си́мвольний елеме́нт, си́мвол (блок-схеми)
• syntactic ~
= синтакси́чна одини́ця
• system control ~
= блок систе́много керува́ння, систе́мний керува́ч
• system input ~
= систе́мний входови́й при́стрій; систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний виходови́й при́стрій; систе́мний при́стрій виво́дження
• telecommunications control ~
= 1. при́стрій керува́ння (керува́ч) телезв’язко́м 2. мультипле́ксор передава́ння да́них
• telephone communications ~
= блок зв’язку́ телефо́нними кана́лами
• terminal ~
= 1. кінце́вий (терміна́льний) при́стрій, терміна́л 2. абоне́нтський пункт
• time ~
= 1. такт 2. одини́чний інтерва́л (квант) ча́су
• transfer ~
= одини́ця (по́рція, квант) о́бміну
• transmission control ~
= при́стрій керува́ння (керува́ч) передава́нням да́них
• video display ~
= диспле́й; відеомоніто́р
• visual display ~
= при́стрій візуа́льного відобра́жування; диспле́й

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

language мо́ва; систе́ма си́мволів || мо́вний
['læŋgwɪdʒ]
• algorithmic ~ = алґоритмі́чна мо́ва
• application development ~ = мо́ва розробля́ння програ́м
• applicative ~ = мо́ва функці́йного програмува́ння
• artificial ~ = шту́чна мо́ва
• assembler ~ = мо́ва асе́мблера
• assembly ~ = мо́ва асе́мблера
• broken ~ = ла́мана мо́ва
• business ~ = ділова́ мо́ва
• command ~ = мо́ва кома́нд
• compiled ~ = трансльо́вана мо́ва (на відміну від інтерпретованої)
• compiler ~ = мо́ва трансля́тора
• computer ~ = маши́нна мо́ва
• computer-dependent ~ = комп’ютерозале́жна мо́ва
• computer-independent ~ = комп’ютеронезале́жна мо́ва
• computer-oriented ~ = комп’ютерозорієнто́вана мо́ва
• data ~ = мо́ва о́пису да́них; мо́ва керува́ння да́ними
• dead ~ = ме́ртва мо́ва
• design ~ = мо́ва проєктува́ння
• extensible ~ = розши́рна мо́ва
• foreign ~ чужа́ мо́ва □ (a text) in a foreign ~ = (текст) чужо́ю мо́вою
• formula ~ = фо́рмульна мо́ва, мо́ва фо́рмул
• functional ~ = 1. функці́йна мо́ва 2. мо́ва функці́йного програмува́ння
• general-purpose ~ = універса́льна мо́ва
• high-level ~ = мо́ва висо́кого рі́вня
• high-order ~ = мо́ва висо́кого рі́вня
• host ~ = ба́зова мо́ва
• input ~ = входо́ва мо́ва
• interactive ~ = діяло́гова мо́ва
• intermediary ~ = мо́ва-посере́дник
• intermediate ~ = мо́ва-посере́дник
• interpreted ~ = інтерпрето́вана мо́ва (на відміну від трансльованої)
• interpretive ~ = інтерпретаці́йна мо́ва
• literary ~ = 1. літерату́рна мо́ва 2. кни́жна мо́ва
• living ~ = жива́ мо́ва
• low-level ~ = мо́ва низько́го рі́вня
• machine ~ = маши́нна мо́ва
• machine-dependent ~ = комп’ютерозале́жна мо́ва
• machine-independent ~ = комп’ютеронезале́жна мо́ва
• machine-oriented ~ = комп’ютерозорієнто́вана мо́ва
• macro(instruction) ~ = макромо́ва, мо́ва макрокома́нд
• mnemonic ~ = си́мвольна мо́ва
• mother ~ = рі́дна мо́ва
• native ~ = 1. рі́дна мо́ва (людини) 2. вла́сна мо́ва (комп’ютера)
• natural ~ = 1. приро́дна мо́ва 2. систе́ма си́мволів (комп’ютера)
• nonprocedural ~ = непроцеду́рна мо́ва
• number ~ = числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
• numeral ~ = числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
• object ~ = предме́тна мо́ва
• object-oriented ~ = об’єкто(з)орієнто́вана мо́ва
• official ~ = 1. офіці́йна терміноло́гія 2. держа́вна мо́ва
• problem-defining ~ = мо́ва формулюва́ння зада́ч
• problem-description ~ = мо́ва о́пису зада́ч
• problem-oriented ~ = проблемозорієнто́вана мо́ва
• problem-solving ~ = мо́ва розв’я́зування зада́ч
• problem-specification ~ = мо́ва формулюва́ння зада́ч
• procedural ~ = процеду́рна мо́ва
• procedure-oriented ~ = процедурозорієнто́вана мо́ва
• programmer ~ = мо́ва програмува́льника
• programming ~ = мо́ва програмува́ння
• query ~ = мо́ва за́питів
• relational ~ = реляці́йна мо́ва
• scientific ~ = науко́ва мо́ва
• serial ~ = мо́ва послідо́вного програмува́ння
• simulation ~ = мо́ва моделюва́ння
• source ~ = вихідна́ мо́ва (у словнику)
• simulation ~ = мо́ва моделюва́ння
• special-purpose ~ = спеціялізо́вана мо́ва
• spoken ~ = розмо́вна мо́ва
• standard ~ = літерату́рна мо́ва
• symbolic ~ = си́мвольна мо́ва
• system ~ = систе́мна мо́ва; мо́ва систе́много програмува́ння
• tabular ~ = табли́чна мо́ва
• target ~ = 1. мо́ва пере́кладу (у словнику), мова-мета́ 2. (комп.) об’є́ктна [цільова́] мо́ва
• Universal Color ~ = [UCL] 1. універса́льне назовни́цтво кольорі́в (США) 2. украї́нське назовни́цтво кольорі́в [УНК] (український відповідник універсального назовництва кольорів США за А. Вовком)
• user ~ = мо́ва користувача́
theor|y тео́рія
['θɪəri, 'θiːəri]
~ of characteristics = тео́рія характери́стик
~ of combinations = комбінато́рика
~ of diamagnetism = тео́рія діямагнети́зму
~ of double refraction = тео́рія двозало́млювання
~ of equations = тео́рія рівня́нь
~ of errors = тео́рія по́хибок
~ of ferromagnetism = тео́рія феромагнети́зму
~ of functions = тео́рія фу́нкцій
~ of gravity = тео́рія ґравіта́ції
~ of invariants = тео́рія інварія́нтів
~ of light = тео́рія сві́тла
~ of machines = тео́рія маши́нних механі́змів [механі́змів маши́н, маши́н і механі́змів]
~ of matter = (structure) тео́рія мате́рії
~ of measurement = тео́рія мі́ряння [вимі́рювання]
~ of metals = тео́рія мета́лів
~ of nuclear forces = тео́рія ядро́вих/я́дерних сил
~ of observations = тео́рія спостеріга́ння
~ of phase transitions = тео́рія фа́зових перехо́дів
~ of semiconductors = тео́рія напівпровідникі́в
~ of queues = тео́рія черг
~ of types = тео́рія ти́пів
~ of valuations = тео́рія норм
abstract ~ = абстра́ктна тео́рія
accretion ~ = (астр.) акреці́йна тео́рія
action at a distance ~ = тео́рія далекоді́ї
additive ideal ~ = адити́вна тео́рія ідеа́лів
adiabatic perturbation ~ = адіяба́тна тео́рія збу́рень
advanced ~ = 1. розви́нена тео́рія 2. суча́сна [нові́тня] тео́рія
age ~ = тео́рія ві́ку нейтро́нів
algebraic field ~ = алґебри́чна тео́рія по́ля
algebraic number ~ = алґебри́чна тео́рія чи́сел
alternative ~ = варія́нт тео́рії, альтернати́вна тео́рія
analytic(al) ~ = аналіти́чна тео́рія
analytic function ~ = тео́рія аналіти́чних фу́нкцій
analytic number ~ = аналіти́чна тео́рія чи́сел
approximate ~ = набли́жена тео́рія
asymptotic ~ = асимптоти́чна тео́рія
atomic ~ = а́томна [атомісти́чна] тео́рія
atomic structure ~ = тео́рія будо́ви а́тома
automata ~ = тео́рія автома́тів
axiomatic ~ = аксіо́мна [аксіомати́чна] тео́рія
axiomatic field ~ = аксіо́мна [аксіомати́чна] тео́рія по́ля
band ~ of solids = зо́нна тео́рія твердо́го ті́ла
BCS [Bardeen-Cooper-Schrieffer] ~ = БКШ тео́рія, тео́рія Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера
bifurcation ~ = тео́рія біфурка́цій
big bang ~ = тео́рія вели́кого ви́буху
Bloch ~ = Бло́хова тео́рія
boundary-layer ~ = тео́рія межови́х шарі́в
Breit-Wigner ~ = тео́рія Бра́йта-Ві́ґнера
canonical quantum field ~ = каноні́чна ква́нтова тео́рія по́ля
cascade ~ = каска́дова тео́рія
catastrophe ~ = тео́рія катастро́ф
Chapman-Enskog ~ = тео́рія Че́пмена-Е́нскоґа
circuit ~ = тео́рія електри́чних схем
classical ~ = класи́чна тео́рія
classical conductivity ~ = класи́чна тео́рія прові́дности
classical field ~ = класи́чна тео́рія по́ля
closed ~ = за́мкнена тео́рія
collision ~ = тео́рія зі́ткнень
combinatorial ~ = комбінато́рика
communication ~ = тео́рія зв’язку́
compatible —ies = згі́дні тео́рії
complete ~ = заве́ршена [по́вна] тео́рія
compound-nucleus ~ = тео́рія промі́жно́го ядра́ [компа́унд-ядра́]
conductivity ~ = тео́рія прові́дности
conformal field ~ = конфо́рмна тео́рія по́ля
consistent ~ = послідо́вна [несупере́члива] тео́рія
constructive field ~ = конструкти́вна тео́рія по́ля
continuous random walk ~ = тео́рія непере́рвних випадко́вих блука́нь
contradictory ~ = супере́члива тео́рія
control ~ = тео́рія керува́ння
conventional ~ = традиці́йна [загальновідо́ма] тео́рія
corpuscular ~ of light = корпускуля́рна [Нью́тонова] тео́рія сві́тла
coupled-channel ~ = тео́рія зв’я́заних кана́лів
covariant ~ = коварія́нтна тео́рія
creep ~ = тео́рія по́взкости
crystal-field ~ = тео́рія кристалі́чного по́ля
conservation of vector currents [CVC] ~ = тео́рія збере́ження ве́кторних стру́мів
deductive ~ = дедукти́вна тео́рія
density-wave ~ (астр.) тео́рія хвиль густини́ [сти́ску]
descriptive set ~ = дескрипти́вна тео́рія множи́н
detailed ~ = дета́льна [деталізо́вана] тео́рія
diagrammatic perturbation ~ = діягра́мна тео́рія збу́рень
diffraction ~ = тео́рія дифра́кції
diffusion ~ = 1. тео́рія дифу́зії 2. дифузі́йна тео́рія (напівпровідників)
dilaton gravity ~ = дилато́нна тео́рія ґравіта́ції
dimension ~ = тео́рія розмі́рностей
diode ~ = діо́дна тео́рія (напівпровідників)
dislocation ~ = тео́рія дислока́цій
disorder-field ~ = тео́рія по́ля ро́зладу
dispersion ~ = дисперсі́йна тео́рія, тео́рія дисперсі́йних рівня́нь [співвідно́шень]
dissociaton ~ = тео́рія дисоція́ції
distorted-wave ~ = тео́рія (з)деформо́ваних [спотво́рених] хвиль
domain ~ = (тт) доме́нна тео́рія
double gauge ~ = двокалібрува́льна тео́рія
dynamical ~ = динамі́чна тео́рія
effective-range ~ = тео́рія ефекти́вного ра́діуса
Einstein ~ = Айншта́йнова тео́рія
elastic ~ = тео́рія пру́жности
electric circuit ~ = тео́рія електри́чних схем
electromagnetic ~ of light = електромагне́тна [Ма́ксвелова] тео́рія сві́тла
electron ~ of metals = електро́нна тео́рія мета́лів
electronic ~ of valence = електро́нна тео́рія вале́нтности
electroweak ~ = тео́рія електрослабко́ї взаємоді́ї
elementary ~ = елемента́рна тео́рія
elementary number ~ = 1. елемента́рна тео́рія чи́сел 2. елемента́рна аритме́тика
empirical ~ = емпіри́чна теорія
ergodic ~ = ергоди́чна тео́рія
erroneous ~ = помилко́ва тео́рія
error ~ = тео́рія по́хибок
exact ~ = то́чна тео́рія
extended ~ = узага́льнена тео́рія
Fermi ~ = тео́рія Фе́рмі
few-body ~ = тео́рія си́стем кілько́х части́нок (не більше чотирьох)
field ~ = тео́рія по́ля
film ~ = тео́рія межови́х шарі́в
first-order ~ = тео́рія в пе́ршому поря́дку [набли́женні]
fission ~ = тео́рія по́ділу/ді́лення ядра́
fluctuation ~ = тео́рія флюктуа́цій
fluid ~ = тео́рія пли́нів; гідродинамі́чна тео́рія (зокрема плазми)
formal ~ = форма́льна тео́рія
formalized ~ = формалізо́вана тео́рія
free-electron ~ of metals = електро́нна тео́рія мета́лів
function ~ = тео́рія фу́нкцій
fundamental ~фундамента́льна тео́рія
game ~ = тео́рія і́гор
gamma transport ~ = тео́рія перено́шення га́мма-промі́ння
gas-dynamics ~ = теорети́чна газодина́міка
gas-kinetic ~ = кінети́чна тео́рія га́зів
gauge ~ = калібрува́льна тео́рія
gauge-invariant field ~ = каліброінварія́нтна тео́рія по́ля
general quantum field ~ = зага́льна ква́нтова тео́рія по́ля
general relativity ~ = зага́льна тео́рія відно́сности
generalized ~ = узага́льнена тео́рія
generally-accepted ~ = загальнови́знана тео́рія
geometric field ~ = геометри́чна тео́рія по́ля
geometric number ~ = геометри́чна тео́рія чи́сел
global ~ = глоба́льна тео́рія
grand unified [grand unification] (field) ~ = [GUT] тео́рія вели́кого об’є́днання
graph ~ = тео́рія гра́фів
gravitational-field ~ = тео́рія ґравіта́ці́йного по́ля
gravity ~ = тео́рія ґравіта́ції
group ~ = тео́рія груп
Hamilton(ian) ~ = Га́міл(ь)тонова тео́рія
heat transport ~ = тео́рія теплоперено́шення [теплоперене́сення]
heuristic ~ = евристи́чна тео́рія
homology ~ = тео́рія гомоло́гій
homotopy ~ = тео́рія гомото́пій
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна тео́рія
ideal ~ = тео́рія ідеа́лів
ideal fluid ~ = тео́рія ідеа́льного пли́ну
ideal gas ~ = тео́рія ідеа́льного га́зу
ideal plasma ~ = тео́рія ідеа́льної пла́зми
imperfection ~ = тео́рія дефе́ктів (у кристалах)
improved ~ = покра́щена [доопрацьо́вана, уто́чнена] тео́рія
incompatible —ies = незгі́дні тео́рії
inconsistent ~ = непослідо́вна тео́рія
infantile ~ = недоопрацьо́вана [недоскона́ла] тео́рія
information ~ = тео́рія інформа́ції
intermediate-coupling ~ = тео́рія промі́жно́го зв’язку́
invariant ~ = тео́рія інварія́нтів
inverse scattering ~ = обе́рнена зада́ча розсі́ювання [розсі́яння]
kinetic ~ = кінети́чна тео́рія
Lagrangian ~ = Лаґра́нжова тео́рія
Langevin ~ = Ланжеве́нова тео́рія
language ~ = (матем.) тео́рія мов
lattice ~ = (матем.) тео́рія ґра́ток [ла́тиць, структу́р]
lattice field ~ = ґратко́ва тео́рія по́ля, тео́рія по́ля на ґра́тці
lattice-gauge ~ = ґратко́ва калібрува́льна тео́рія, калібрува́льна тео́рія на ґра́тці
least-work ~ = тео́рія мініма́льної ді́ї
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтна тео́рія
ligand field ~ = тео́рія по́ля ліґа́ндів
limit equilibrium ~ = тео́рія грани́чної рівнова́ги
linear ~ = ліні́йна тео́рія
linearized ~ = лінеаризо́вана тео́рія
local ~ = лока́льна тео́рія
macroscopic ~ = макроскопі́чна тео́рія
magnetic ~ = тео́рія магнети́зму
many-body ~ = тео́рія си́стем багатьо́х части́нок, тео́рія багаточасти́нко́вих [багатоті́лових] систе́м; тео́рія багатьо́х тіл
mathematical ~ = математи́чна тео́рія
matrix ~ = тео́рія ма́триць
mean-field ~ = тео́рія сере́днього по́ля
measure ~ = тео́рія мір
mesoscopic ~ = мезоскопі́чна тео́рія
microscopic ~ = мікроскопі́чна тео́рія
model ~ = моде́льна тео́рія
model-complete ~ = моде́льно по́вна тео́рія
model-independent ~ = безмоде́льна [моделенезале́жна] тео́рія
modified ~ = змодифіко́вана [змі́нена] тео́рія
molecular ~ = молекуля́рна тео́рія
molecular-field ~ = тео́рія молекуля́рних полі́в
multigroup ~ = (яф) багатогрупова́ тео́рія (поведінки нейтронів)
neoclassical ~ = неокласи́чна тео́рія
network ~ = тео́рія мере́ж
neutron slowing-down ~ = тео́рія спові́льнювання нейтро́нів
neutron transport ~ = тео́рія перено́шення нейтро́нів
nongeometric field ~ = негеометри́чна тео́рія по́ля
nonlinear ~ = неліні́йна тео́рія
nonlinear field ~ = неліні́йна тео́рія по́ля
nonlocal ~ = нелока́льна тео́рія
nonlocal field ~ = нелока́льна тео́рія по́ля
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна тео́рія
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана тео́рія
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна тео́рія
novel ~ = нові́тня тео́рія
nuclear ~ = тео́рія (а́томного) ядра́
nuclear matter ~ = тео́рія я́дерної/ядро́вої мате́рії [речовини́]
nuclear reaction ~ = тео́рія я́дерних/ядро́вих реа́кцій
nucleation ~ = (кф) тео́рія зародкува́ння
number ~ = 1. тео́рія чи́сел 2. аритме́тика [арифме́тика]
one-group ~ = (яф) одногрупова́ тео́рія (поведінки нейтронів)
one-particle ~ = одночасти́нко́ва тео́рія
operator ~ = тео́рія опера́торів
optimal control ~ = тео́рія оптима́льного керува́ння
optimization ~ = тео́рія оптиміза́ції
percolation ~ = тео́рія протіка́ння
perturbation ~ = тео́рія збу́рень
phenomenological ~ = феноменологі́чна тео́рія
physical ~ = фізи́чна тео́рія
planar gravity ~ = двови́мірна тео́рія ґравіта́ції
plasma ~ = тео́рія пла́зми
plasticity ~ = тео́рія пласти́чности
potential ~ = (матем.) тео́рія потенція́лів
probability ~ = тео́рія ймові́рностей
proof ~ = тео́рія дове́день
qualitative ~ = я́кісна тео́рія
quantitative ~ = кі́лькісна тео́рія
quantized field ~ = тео́рія кванто́ваних полі́в
quantum ~ = ква́нтова тео́рія
quantum field ~ = ква́нтова тео́рія по́ля
quantum ~ of light = ква́нтова електродина́міка
quantum ~ of measurement = ква́нтова тео́рія мі́ряння [вимі́рювання]
quantum ~ of nonlocal field = нелока́льна ква́нтова тео́рія по́ля
quantum ~ of spectra = ква́нтова тео́рія спе́ктрів
quantum ~ of valence = ква́нтова тео́рія вале́нтности
quasi-classical ~ = квазикласи́чна тео́рія
quasi-free-electron ~ = тео́рія квазиві́льних електро́нів (у металах)
quasi-linear ~ = квазиліні́йна тео́рія
queueing ~ = тео́рія черг
radiation ~ = тео́рія променюва́ння [випромі́нювання]
reactor ~ = тео́рія (ядерних) реа́кторів
reactor control ~ = тео́рія керува́ння (ядерним) реа́ктором
realistic ~ = реалісти́чна тео́рія
relativistic ~ = релятивісти́чна тео́рія
relativistic quantum ~ = релятивісти́чна ква́нтова тео́рія
relativity ~ = тео́рія відно́сности
renormalizable ~ = перенормо́вна тео́рія
renormalization ~ = тео́рія перенормува́нь
renormalized ~ = перенормо́вана тео́рія
renormalized-group ~ = тео́рія рено́рмгру́пи
representation ~ = тео́рія предста́влень
revised ~ = змодифіко́вана [змі́нена] тео́рія
rigorous ~ = стро́га тео́рія
ring ~ = тео́рія кі́лець
semiempirical ~ = напівемпіри́чна тео́рія
sampling ~ = тео́рія ви́бірок
scale-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтна тео́рія
scattering ~ = тео́рія розсі́ювання [розсі́яння]
scattering-matrix ~ = тео́рія ма́триці розсі́ювання [розсі́яння]
second quantization ~ = тео́рія дру́гого [втори́нного] квантува́ння
second-quantized ~ = тео́рія дру́гого [втори́нного] квантува́ння
self-consistent ~ = самоузго́джена тео́рія
semiclassical ~ = квазикласи́чна [напівкласи́чна] тео́рія
semigroup ~ = (матем.) тео́рія напівгру́п
set ~ = тео́рія множи́н
shell ~ = тео́рія оболо́нок
short-range interaction ~ = тео́рія близькоді́ї
shower ~ = (каска́дова) тео́рія злив
similarity ~ = тео́рія поді́бности
simplified ~ = спро́щена тео́рія
S-matrix ~ = тео́рія ма́триці розсі́ювання
solid-state ~ = тео́рія твердо́го тіла
special relativity ~ = спеція́льна тео́рія відно́сности
spin-wave ~ = тео́рія спі́нових хвиль
stability ~ = тео́рія сті́йкости
statistical ~ = статисти́чна тео́рія
steady-state ~ = тео́рія стаціона́рного ста́ну все́світу
streamer ~ = тео́рія стри́мерів
strength ~ = тео́рія мі́цности
string ~ = тео́рія струн
strong-coupling ~ = тео́рія си́льного зв’язку́
superconductivity ~ = тео́рія надпрові́дности
superfluidity ~ = тео́рія надпли́нности
superunified ~ = тео́рія супероб’є́днання
superstring ~ = тео́рія суперстру́н
supersymmetry ~ = тео́рія суперсиме́трій [надсиме́трій]
superweak ~ = тео́рія надслабко́ї взаємоді́ї
symmetry ~ = тео́рія симе́трій
systems ~ = тео́рія систе́м
three-body ~ = див. three-particle ~
three-particle ~ = тео́рія трьох тіл [части́нок], тричасти́нко́ва тео́рія
transformation ~ = (матем.) тео́рія перетво́рень
translation-invariant ~ = трансляці́йно інварія́нтна тео́рія
transport ~ = тео́рія перено́шення
trichromatic ~ = (of vision) трико́лірна тео́рія (зору)
turbulence ~ = тео́рія турбуле́нтности
turbulent plasma ~ = тео́рія турбуле́нтної пла́зми
two-component neutrino ~ = тео́рія двокомпоне́нтного нейтри́на
two-dimensional gravity ~ = двови́мірна тео́рія ґравіта́ції
two-fluid ~ = 1. двопли́нова тео́рія (плазми) 2. двокомпоне́нтна тео́рія (рідинного гелію)
two-body ~ = див. two-particle ~
two-particle ~ = тео́рія двох тіл [части́нок], двочасти́нко́ва тео́рія
undecidable ~ = нерозв’я́зна тео́рія
unified ~ = узага́льнена [єди́на] тео́рія
unified field ~ = єди́на тео́рія по́ля
ubsubstantiated ~ = необґрунто́вана тео́рія
valence-bond ~ = тео́рія вале́нтного зв’язку́
variational ~ = варіяці́йна тео́рія
variational field ~ = варіяці́йна тео́рія по́ля
vibronic ~ = вібро́нна тео́рія
viscoelastic ~ = тео́рія в’язкопру́жности
wave ~ of light = хвильова́ тео́рія сві́тла
weakly nonlinear ~ = слабконеліні́йна тео́рія
weakly-turbulent plasma ~ = тео́рія слабкотурбуле́нтної пла́зми
well-known ~ = загальновідо́ма тео́рія

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

лати́на (латинська мова) Latin, the Latin language
мо́в|а 1. language □ (текст) чужо́ю —ою (a text) in a foreign language; (текст) англі́йською —ою (a text) in English; (текст) украї́нською —ою (a text) in Ukrainian 2. (мовлення) speech
алґоритмі́чна ~ = algorithmic language
англі́йська ~ = English, the English language
ба́зова ~ = host language
~ асе́мблера = assembler [assembly] language
~ висо́кого рі́вня = high-level [high-order] language
вихідна́ ~ = (у словнику, перекладі, трансляторі тощо) source language
вла́сна ~ = (комп’ютера) native language
входо́ва ~ = input language
держа́вна ~ = official language
ділова́ ~ = business language
діяло́гова ~ = interactive language
жива́ ~ = living language
~ за́питів = query language
інозе́мна ~ = див. чужа ~
інтерпретаці́йна ~ = interpretive language
інтерпрето́вана ~ = (на відміну від трансльованої) interpreted language
~ керува́ння да́ними = data language
кни́жна ~ = literary language
~ кома́нд = command language
комп’ю́терна ~ = computer [machine] language
комп’ютерозале́жна ~ = computer-dependent [machine-dependent] language
комп’ютерозорієнто́вана ~ = computer-oriented [machine-oriented] language
комп’ютеронезале́жна ~ = computer-independent [machine-independent] language
~ користувача́ = user language
ла́мана ~ = broken language
лати́нська ~ = Latin, the Latin language
літерату́рна ~ = standard [literary] language
~ макрокома́нд = macroinstruction language
ме́ртва ~ = dead language
~ моделюва́ння = simulation language
науко́ва ~ = scientific language
непроцеду́рна ~ = nonprocedural language
~ низько́го рі́вня = low-level language
об’є́ктна ~ = target language
об’єкто(з)орієнто́вана ~ = object-oriented language
~ о́пису да́них = data language
~ о́пису зада́ч = problem-description language
~ пере́кладу = (у словнику, перекладі, трансляторі тощо) target language
~ послідо́вного програмува́ння = serial language
предме́тна ~ = object language
приро́дна ~ = natural language
проблемо(з)орієнто́вана ~ = problem-oriented language
~ програмува́льника = programmer language
~ програмува́ння = programming language; instruction code
~ проєктува́ння = design language
процеду́рна ~ = procedural language
процедуро(з)орієнто́вана ~ = procedure-oriented language
реляці́йна ~ = relational language
рі́дна ~ = (людини) mother [native] language
~ розв’я́зування зада́ч = problem-solving language
розмо́вна ~ = spoken language
~ розробля́ння програ́м = application development language
розши́рна ~ = extensible language
си́мвольна ~ = symbolic [mnemonic] language
систе́мна ~ = system language
~ систе́много програмува́ння = див. системна ~
спеціялізо́вана ~ = special-purpose language
табли́чна ~ = tabular language
~ трансля́тора = compiler language
трансльо́вана ~ = (на відміну від інтерпретованої) compiled language
украї́нська ~ = Ukrainian, the Ukrainian language
універса́льна ~ = general-purpose language
~ фо́рмул = formula language
~ формулюва́ння зада́ч = problem-defining [problem-specification] language
фо́рмульна ~ = formula language
функці́йна ~ = functional language
~ функці́йного програмува́ння = applicative [functional] language
цільова́ ~ = target language
~ чи́сел = number [numeral] language
числова́ ~ = number [numeral] language
чужа́ ~ = foreign language
шту́чна ~ = artificial language
мо́ва-мета́ target language
мо́ва-посере́дник (-и, -а) intermediary [intermediate] language
мо́вний 1. (пов’язаний з мовою) language; lingual 2. (про редагування, аналіз тощо) linguistic
назовни́цтво nomenclature
украї́нське ~ кольорі́в = [УНК] (український відповідник універсального назовництва кольорів США за А. Вовком) Universal Color Language [UCL]
універса́льне ~ кольорі́в = (США) Universal Color Language [UCL]
текст (-у) text
автенти́чний ~ = authentic version
~ англі́йською мо́вою = a text in English
ви́креслений ~ = див. вилучений ~
ви́лучений ~ = deletion, deleted text/fragment
екра́нний ~ = videotext
закодо́ваний ~ = codetext
зашифро́ваний ~ = ciphertext
зни́щений ~ = (комп.) deletion
надруко́ваний на маши́нці ~ = typescript
незакодо́ваний ~ = (комп.) plaintext
~ украї́нською мо́вою = a text in Ukrainian
~ чужо́ю мо́вою = a text in a foreign language
тео́р|ія 1. theory □ в ме́жах —ії within the scope of a theory; по́за ме́жами —ії beyond the scope of a theory; розви́нути [розроби́ти, створи́ти] —ію to develop a theory 2. (на відміну від практики) theoretics
абстра́ктна ~ = abstract theory
~ автома́тів = automata theory
адити́вна ~ ідеа́лів = additive ideal theory
адіяба́тна ~ збу́рень = adiabatic perturbation theory
Айншта́йнова ~ = Einstein theory
акреці́йна ~ = (астр.) accretion theory
аксіо́мна [аксіомати́чна] ~ = axiomatic theory; (поля) axiomatic field theory
алґебри́чна ~ = algebraic theory; (поля) algebraic field theory; (чисел) algebraic number theory
альтернати́вна ~ = alternative theory
аналіти́чна ~ = analytic theory; (чисел) analytic number theory
~ аналіти́чних фу́нкцій = analytic function theory
~ апроксима́цій = approximation calculus
асимптоти́чна ~ = asymptotic theory
атомісти́чна ~ = atomism
а́томна ~ = atomic theory
~ а́томного ядра́ = nuclear theory
багатогрупова́ ~ = (поведінки нейтронів) multigroup theory
~ багатоті́лових си́стем = many-body theory
~ багаточасти́нко́вих си́стем = many-body [many-particle] theory
~ багатьо́х тіл = many-body theory
безмоде́льна ~ = model-independent theory
~ біфурка́цій = bifurcation theory
БКШ ~ = BCS (Bardeen-Cooper-Schrieffer) theory
~ близькоді́ї = short-range interaction theory
Бло́хова ~ = Bloch theory
~ Бо́ра-Зо́мерфельда = Bohr-Sommerfeld theory
~ Бо́рна-І́нфельда = Born-Infeld theory
~ Бо́рна-Ка́рмана = Born-von Kármán theory
~ Бра́йта-Ві́ґнера = Breit-Wigner theory
~ будо́ви а́тома = atomic structure theory
~ будо́ви мате́рії = theory of matter (structure)
~ будо́ви речовини́ = theory of matter (structure)
~ бутстра́пу = bootstrap scheme
~ вале́нтного зв’язку́ = valence-bond theory
варіяці́йна ~ = variational theory
варіяці́йна ~ по́ля = variational field theory
~ вели́кого ви́буху = big bang theory, big-bang cosmology
~ вели́кого об’є́днання = grand unification [grand unified] (field) theory [GUT]
~ вимі́рювання = (quantum) theory of measurement
~ випромі́нювання = radiation theory
вібро́нна ~ = vibronic theory
~ відно́сности = relativity theory
~ ві́ку нейтро́нів = (neutron-)age theory
~ в пе́ршому набли́женні = first approximation of the theory
~ в пе́ршому поря́дку = first-order theory
~ втори́нного квантува́ння = див. ~ другого квантування
~ в’язкопру́жности = viscoelastic theory
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamilton(ian) theory
геометри́чна ~ = geometric theory; (поля) geometric field theory; (чисел) geometric number theory, geometry of numbers
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic theory; (плазми тж) fluid theory
~ гіперболі́чних фу́нкцій = theory of hyperbolic functions, hyperbolic trigonometry
~ гіроско́па = gyroscope theory
глоба́льна ~ = global theory
~ гомоло́гій = homology theory
~ гомото́пій = homotopy theory
~ грани́чної рівнова́ги = limit equilibrium theory
~ гра́фів = graph theory
~ груп = group theory
Ґа́усова ~ = Gauss theory
~ ґравіта́ції = gravity theory, theory of gravity
~ ґравітаці́йного по́ля = gravitational-field theory
ґратко́ва ~ по́ля = lattice field theory
ґратко́ва калібрува́льна ~ = lattice-gauge theory
~ ґра́ток = (матем.) lattice theory
~ далекоді́ї = action-at-a-distance theory
двови́мірна ~ ґравіта́ції = two-dimensional [planar] gravity theory
~ двозало́млювання = theory of double refraction
двокалібрува́льна ~ = double gauge theory
двокомпоне́нтна ~ = (рідинного гелію) two-fluid theory
~ двокомпоне́нтного нейтри́на = two-component neutrino theory
двопли́нова ~ = (зокрема плазми) two-fluid theory
~ двох тіл [части́нок] two-body [two-particle] theory
двочасти́нко́ва ~ = two-particle [two-body] theory
дедукти́вна ~ = deductive theory
дескрипти́вна ~ множи́н = descriptive set theory
дета́льна [деталізо́вана] ~ = detailed theory
~ дефе́ктів = (у кристалах) imperfection theory
~ деформо́ваних хвиль = distorted-wave theory
дилато́нна ~ ґравіта́ції = dilaton gravity theory
динамі́чна ~ = dynamical theory; (пружности) elastodynamics
~ дислока́цій = dislocation theory
~ дисоція́ції = dissociaton theory
дисперсі́йна ~ = dispersion theory
~ дисперсі́йних рівня́нь/співвідно́шень = dispersion theory
~ дифра́кції = diffraction theory; (електронів) theory of electron diffraction
~ дифу́зії = diffusion theory
дифузі́йна ~ = (напівпровідників) diffusion theory
діо́дна ~ = (напівпровідників) diode theory
діягра́мна ~ збу́рень = diagrammatic perturbation theory
~ діямагнети́зму = theory of diamagnetism
~ дове́день = proof theory
доме́нна ~ = (тт) domain theory
доопрацьо́вана ~ = improved theory
~ дру́гого квантува́ння = second quantization [second-quantized] theory
евристи́чна ~ = heuristic theory
~ електри́чних схем = (electric) circuit theory
електромагне́тна ~ сві́тла = electromagnetic theory of light
електро́нна ~ вале́нтности = electronic theory of valence
електро́нна ~ мета́лів = (free-)electron theory of metals
~ електрослабко́ї взаємоді́ї = electroweak theory
елемента́рна ~ = elementary theory
елемента́рна ~ чи́сел = elementary number theory
емпіри́чна ~ = empirical theory
ергоди́чна ~ = ergodic theory
~ ефекти́вного ра́діуса = effective range theory
єди́на ~ по́ля = unified field theory
заве́ршена ~ = complete theory
зага́льна ~ = general theory; (відносности) general relativity (theory)
зага́льна ква́нтова ~ по́ля = general quantum field theory
загальнови́знана ~ = generally-accepted theory
загальновідо́ма ~ = well-known theory; (традиційна, звична) conventional theory
за́мкнена ~ = closed theory
~ зародкува́ння = (кф) nucleation theory
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap scheme
~ збере́ження ве́кторних стру́мів = Conservation of Vector Currents [CVC] theory
~ збу́рень = perturbation theory
~ зв’я́заних кана́лів = coupled-channel theory
~ зв’язку́ = communication theory
згі́дні —ії = compatible theories
~ здеформо́ваних хвиль = distorted-wave theory
~ зі́ткнень = collision theory
змі́нена ~ = revised theory
змодифіко́вана ~ = modified theory
Зо́мерфельдова ~ = Sommerfeld theory
зо́нна ~ твердо́го ті́ла = band theory of solids
~ і́гор = game theory
~ ідеа́лів = ideal theory
~ ідеа́льного га́зу = ideal gas theory
~ ідеа́льного пли́ну = ideal fluid theory
~ ідеа́льної пла́зми = ideal plasma theory
~ ідеа́льної рідини́ = див. ~ ідеального плину
~ інварія́нтів = invariant theory, theory of invariants
~ інформа́ції = information theory
~ ймові́рностей = probability theory, probability calculus
каліброінварія́нтна ~ по́ля = gauge-invariant field theory
калібрува́льна ~ = gauge theory; (на ґратці) lattice gauge theory
каноні́чна ква́нтова ~ по́ля = canonical quantum field theory
каска́дова ~ = (яф) cascade theory
каска́дова ~ злив = shower theory
~ катастро́ф = catastrophe theory
~ квазиві́льних електро́нів = (у металах) quasi-free-electron theory
квазикласи́чна ~ = quasi-classical [semiclassical] theory
квазиліні́йна ~ = quasi-linear theory
ква́нтова ~ = quantum theory, quantum mechanics; (валентности) quantum theory of valence; (вимірювання/міряння) quantum theory of measurement; (поля) quantum field theory; (спектрів) quantum theory of spectra
~ кванто́ваних полі́в = quantized-field theory
квантовомехані́чна ~ = див. квантова ~
~ керува́ння = control theory; (реактором) reactor-control theory
~ кі́лець = ring theory
кі́лькісна ~ = quantitative theory
кінети́чна ~ = kinetic theory; (газів) gas-kinetic theory
класи́чна ~ = classical theory; (поля) classical field theory, continuum physics, continuum mechanics; (провідности) classical conductivity theory
коварія́нтна ~ = covariant theory
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus theory
~ коні́чних пере́різів = conics
конструкти́вна ~ по́ля = constructive field theory
конфо́рмна ~ = conformal theory; (ґравітації) conformal gravitation theory; (поля) conformal field theory
корпускуля́рна ~ сві́тла = corpuscular theory of light
космологі́чна ~ = cosmology
~ кристалі́чного по́ля = crystal-field theory
Лаґранжова ~ = Lagrangian theory
Ланжеве́нова ~ = Langevin theory
~ ла́тиць = (матем.) lattice theory
~ ли́шків = calculus of residues
лінеаризо́вана ~ = linearized theory
ліні́йна ~ = linear theory
лока́льна ~ = local theory
ло́ренц-інварія́нтна ~ = Lorentz-invariant theory
~ магнети́зму = magnetic theory
макроскопі́чна ~ = macroscopic theory
Ма́ксвелова ~ = Maxwell(’s) theory
масшта́бно інварія́нтна ~ = scale-invariant theory
математи́чна ~ = mathematical theory
~ мате́рії = theory of matter (structure)
~ ма́триці розсі́ювання = scattering-matrix [S-matrix] theory
~ ма́триць = matrix theory
~ маши́н і механі́змів = див. ~ машинних механізмів
~ маши́нних і механі́змів = theory of machines
~ межови́х шарі́в = boundary-layer theory, film theory
мезо́нна ~ = meson theory; (ядерних/ядрових сил) meson theory of nuclear forces
мезоскопі́чна ~ = mesoscopic theory
~ мере́ж = network theory [analysis]
~ мета́лів = theory of metals
~ механі́змів маши́н = див. ~ машинних механізмів
мікроскопі́чна ~ = microscopic theory
~ мініма́льної ді́ї = (мех.) least-work theory
~ мір = measure theory
~ мі́ряння = (quantum) theory of measurement
~ множи́н = set theory
~ мі́цности = strength theory
~ мов = (матем.) language theory
моделенезале́жна ~ = model-independent theory
моде́льна ~ = model theory
моде́льно по́вна ~ = model-complete theory
модифіко́вана ~ = modified theory
молекуля́рна ~ = molecular theory; (тертя) molecular theory of friction
~ молекуля́рних орбіта́лей = theory of molecular orbitals
~ молекуля́рних полі́в = molecular-field theory
набли́жена ~ = approximate theory
~ надпли́нности = superfluidity theory
~ надпрові́дности = superconductivity theory
~ надсиме́трій = supersymmetry theory
~ надслабко́ї взаємоді́ї = superweak theory
~ напівгру́п = semigroup theory
напівемпіри́чна ~ = semiempirical theory
напівкласи́чна ~ = semiclassical theory
~ напівпровідникі́в = theory of semiconductors
негеометри́чна ~ по́ля = nongeometric field theory
недоопрацьо́вана ~ = infantile theory
недоскона́ла ~ = infantile theory
незгі́дні —ії = incompatible theories
неліні́йна ~ = nonlinear theory; (поля) nonlinear field theory
нелока́льна ~ = nonlocal theory; (поля) nonlocal field theory
нелока́льна ква́нтова ~ по́ля = quantum theory of nonlocal field
необґрунто́вана ~ = ubsubstantiated theory
неокласи́чна ~ = neoclassical theory
неперенормо́вана ~ = nonrenormalized theory
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable theory
~ непере́рвних випадко́вих блука́нь = continuous random walk theory
непослідо́вна ~ = inconsistent theory
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic theory
нерозв’я́зна ~ = undecidable theory
~ нестаціона́рного все́світу = evolutionary cosmology
несупере́члива ~ = consistent theory
нові́тня ~ = novel theory
~ норм = theory of valuations
~ обо́лонок = shell theory
~ обчи́слювальних систе́м = computer science
одногрупова́ ~ = (поведінки нейтронів) one-group theory
одночасти́нко́ва ~ = one-particle theory
~ опера́торів = operator theory
описо́ва ~ = theoretical description
~ оптима́льного керува́ння = optimal control theory
~ оптиміза́ції = optimization theory
~ перене́сення = див. ~ переношення
~ перено́шення = transport theory; (гамма-проміння) gamma transport theory; (нейтронів) neutron transport theory
перенормо́вана ~ = renormalized theory
перенормо́вна ~ = renormalizable theory
~ перенормува́нь = renormalization theory
~ перетво́рень = (км) transformation theory
~ пла́зми = plasma theory
~ пла́змо́вих несті́йкостей = theory of plasma instabilities
~ пласти́чности = plasticity theory
~ пли́нів = fluid theory
~ по́взкости = creep theory
по́вна ~ = complete theory
~ поді́бности = similarity theory
~ по́ділу ядра́ = fission theory
покра́щена ~ = improved theory
~ по́ля = field theory
~ по́ля ліґа́ндів = ligand field theory
~ по́ля на ґра́тці = lattice field theory
~ по́ля ро́зладу = disorder-field theory
помилко́ва ~ = erroneous theory
послідо́вна ~ = consistent theory
~ потенція́лів = (матем.) potential theory
~ по́хибок = theory of errors
~ предста́влень = representation theory
~ прийма́ння рі́шень = decision theory
~ прові́дности = conductivity theory
~ променюва́ння = radiation theory
~ промі́жно́го зв’язку́ = intermediate-coupling theory
~ промі́жно́го ядра́ = compound-nucleus theory
~ протіка́ння = percolation theory
~ пру́жности = elastic theory
~ реа́кторів = reactor theory
реалісти́чна ~ = realistic theory
релятивісти́чна ~ = relativistic theory; (квантова) relativistic quantum theory
~ рено́рмгру́пи = renormalization-group theory
~ рівня́нь = theory of equations
розви́нена ~ = advanced theory
~ розмі́рностей = dimension theory
~ розсі́ювання = scattering theory
~ розсі́яння = див. ~ розсіювання
самоузгі́днена ~ = self-consistent theory
самоузго́джена ~ = див. самоузгіднена ~
~ сві́тла = theory of light
~ сере́днього по́ля = mean-field theory
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling theory
~ симе́трій = symmetry theory
~ систе́м = systems theory
~ си́стем багатьо́х части́нок = many-body theory
~ си́стем кілько́х части́нок = (не більше чотирьох) few-body theory
~ скінче́нних множи́н = finite mathematics
~ скла́деного ядра́ = compound-nucleus theory
слабконеліні́йна ~ = weakly nonlinear theory
~ слабкотурбуле́нтної пла́зми = theory of weakly turbulent plasmas
спеція́льна ~ відно́сности = special relativity (theory)
~ спі́нових хвиль = spin-wave theory
~ спові́льнювання нейтро́нів = neutron slowing-down theory
~ спостеріга́ння = theory of observations
~ спотво́рених хвиль = distorted-wave theory
спро́щена ~ = simplified theory
статисти́чна ~ = statistical theory
~ стаціона́рного стану все́світу = steady-state theory, steady-state cosmology
~ сті́йкости = stability theory
~ стри́мерів = streamer theory
стро́га ~ = rigorous theory
~ структу́р = (матем.) lattice theory
структу́рна ~ = (мате́рії) theory of matter (structure)
~ струн = string theory
сумі́сні —ії = compatible theories
супере́члива ~ = contradictory theory
~ супероб’є́днання = superunified theory
~ суперсиме́трій = supersymmetry theory
~ суперстру́н = superstring theory
суча́сна ~ = (вдосконалена з урахуванням новітніх підходів) advanced theory
Та́унсендова ~ = Townsend theory
~ твердо́го ті́ла = solid-state theory
~ теплоперено́шення = heat-transport theory
термодинамі́чна ~ = thermodynamics
~ ти́пів = theory of types
то́чна ~ = exact theory
традиці́йна ~ = conventional theory
трансляці́йно інварія́нтна ~ = translation invariant theory
трико́лірна ~ = (зору) trichromatic theory (of vision)
тричасти́нко́ва ~ = three-particle [three-body] theory
~ трьох тіл [части́нок] three-particle [three-body] theory
~ турбуле́нтної пла́зми = turbulent-plasma theory
~ турбуле́нтности = turbulence theory
~ тяжі́ння = gravity theory, theory of gravity
узага́льнена ~ = generalized theory; (об’єднана) unified theory; (поширена) extended theory (на – to; на випадок – to the case of; з урахуванням чогось – with regard for smth, to take smth into account)
уто́чнена ~ = improved theory (з урахуванням чогось – with regard to smth)
~ фа́зових перехо́дів = theory of phase transitions
феноменологі́чна ~ = phenomenological theory
~ Фе́рмі = Fermi theory
~ феромагнети́зму = theory of ferromagnetism
фізи́чна ~ = physical theory
~ флюктуа́цій = fluctuation theory
формалізо́вана ~ = formalized theory
форма́льна ~ = formal theory
фундамента́льна ~ = fundamental theory
~ фу́нкцій = function theory
~ фу́нкцій ко́мплексної змі́нної [ТФКЗ] function theory, complex analysis □ (розглядуваний, описуваний тощо) в те́рмінах ТФКЗ = function-theoretic
~ характери́стик = theory of characteristics
~ хвиль густини́ [сти́ску] (астр.) density-wave theory
хвильова́ ~ = wave theory; (світла) wave theory of light
~ Че́пмена-Е́нскоґа = Chapman-Enskog theory
~ черг = theory of queues, queueing theory
~ чи́сел = number theory
~ я́дерних реа́кторів = reactor theory
~ ядра́ = nuclear theory
~ ядро́вих/я́дерних реа́кцій = nuclear-reaction theory, theory of nuclear reactions
~ ядро́вих/я́дерних сил = theory of nuclear forces
~ ядро́вої/я́дерної мате́рії = [речовини́] nuclear-matter theory
я́кісна ~ = qualitative theory

- Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу 2007р. (“Лабораторія наукового перекладу”) Вгору

1142 teaching a subject through a foreign language (EMILE)
викладання предмету чужою мовою (“Еміль”); викладання предмету іноземною мовою (“Еміль”)
[fr] enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère (EMILE),
[de] fremdsprachlicher Fachunterricht (EMILE)
747 language skills
знання мов
[fr] compétences linguistiques
[de] Sprachkenntnisse
748 language-friendly
мовосприятливий
[fr] favorable aux langues
[de] sprachenfreundlich
749 language-friendly communities
мовосприятливі громади; громади, сприятливі для вивчення та розвитку мов
[fr] communautés favorables aux langues
[de] sprachenfreundliche Gemeinschaften
750 language-friendly environment
мовосприятливе середовище; середовище, сприятливе для вивчення та розвитку мов
[fr] environnement favorable aux langues
[de] sprachenfreundliche Umwelt
384 EMILE див. teaching a subject through a foreign language

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

англі́єць (-і́йця) m Englishman;
  англі́йка (-ки) f Englishwoman;
  англі́йський (-ка, -ке) English:
  англі́йська сіль, epsom salts;
  англі́йська неду́га, rickets;
  англі́йщина (-ни) f English language (manners, customs);
  англізо́ваний (-на, -не) Anglicized;
  англізува́ти (-у́ю, -у́єш) I vt to Anglicize;
  англіка́нський (-ка, -ке) Anglican, of Church of England, Episcopalian.
бе́сіда (-ди) f language, speech, conversation, discourse, talk;
  бесідли́вий (-ва, -ве)* talkative, loquacious, garrulous;
  бе́сідник (-ка) m W.U. = промо́вець.
виража́ти (-жа́ю, -а́єш) I vt: (ви́разити P) to utter, express;
  виража́тися І vi to express oneself:
  непристо́йно виража́тися, to use filthy (indecent) language.
гну́ти (гну, гнеш) I vt to bend, curve, bow, stoop, curb:
  гну́ти спи́ну, to crawl or bend (in a servile manner);
  гну́ти ши́ю, to bend one’s neck (in servility);
  гну́ти ки́рпу, to assume much self-importance, to puff up with pride;
  гну́ти тереве́ні, to chatter (babble) nonsense;
  от куди́ він гне, so that’s what he is driving at;
  гну́ти матюки́, to use coarse (indecent) language;
  гну́ти до, to tend towards;
  гну́ти як за ба́тька, to ask an exorbitant price;
  гну́тися I vi to bend, stoop, bow down, crouch; to cringe, crawl.
гречи́зна (-ни) f W.U. Greek language and literature.
дже́рґати [дже́ргати] (-аю, -аєш) I vi, t to chatter, prattle, jabber;
  дже́рґіт (-ґоту) [дже́ргіт (-готу)] m jabbering, gibberish; chirping, twittering, warbling;
  джерґота́ти [джергота́ти] (-очу́, -о́чеш), джерґоті́ти [джерготі́ти] (-очу́, -оти́ш) I vi, t to talk gibberish, jabber; to chirp, warble; to speak in a foreign language (usually harsh sounding);
  джерґотня́ [джерготня́ (-ні́)] f = дже́рґіт.
згре́цька adv. in Greek (language, manner).
зніме́цька adv. in German (language, manners, customs, etc.)
зросі́йська adv. in Russian manner (custom, language).
іномо́вний (-на, -не) of a foreign language.
калі́чити (-чу, -чиш) І vt to maim, mutilate, cripple, disable, hurt:
  калі́чити мо́ву, to murder a language (by mispronouncing or grammatical errors);
  калі́читися I vi to be maimed (crippled); to maim oneself.
каца́п (-па) m (in scorn): Russian, Muscovite; W.U. Russophile;
  кацапеня́ (-я́ти) m young каца́п; каца́пка (-ки) f Muscovite woman; Russian shirt;
  каца́пський (-ка, -ке) (in scorn): of a Muscovite (Russian, Russophile);
  кацапня́ (-ні́) f Coll. Muscovites, Russophiles;
  каца́пчик (-ка) m Dim.; каца́пщина (-ни) f Muscovy, Russian (in scorn); Muscovite language (manners, customs, culture);
  кацапю́га (-ги) m Augm.: каца́п, ugly (inveterate) Russophile.
крот! кроть! interj. (in abusive, vulgar language):
  не дам тобі́ його́, кроть сот твою́ ма́! I won’t give it to you, damn it.
лати́на (-ни) f Latin (language);
  лати́нець (-нця) m Catholic, one of the Latin rite; ancient Roman, Latin;
  лати́нити (-ню, -ниш) I vt, латинізува́ти (-у́ю, -у́єш) I vt to Latinize, to Catholicize;
  латиніза́ція (-ії) f Latinization;
  латині́ст (-та) m Laftinist;
  латині́зм (-му) m Latinism;
  лати́нник (-ка) m one of the Latin rite; Catholic;
  лати́нський (-ка, -ке) Latin:
  лати́нський обря́д, Roman Catholic rite;
  лати́нь (-ні) f = лати́на.
ла́яти (ла́ю, ла́єш) I vt to scold, chide, revile, abuse, rail, rebuke, objurgate; to bark, yelp;
  ла́ятися I vi to abuse each other, call names, rail or swear at:
  ла́ється як швець, he swears like a trooper (shoemaker);
  ла́ятися в ма́тір, to use abusive or obscene words (in which the word “mother” figures);
  ла́ятися на всі за́ставки, to use thoroughly abusive language.
макароні́зм (-му) m macaronism; mixture of foreign words in one’s native language; abuse of foreign words;
  макаронізува́ти (-у́ю, -у́єш) I vt to use macaronism;
  макароні́чний (-на, -не)* macaronic.
матеркува́ти (-у́ю, -у́єш) I vi Colloq. to abuse, call names, use abusive language (with the word “mother” used obscenely).
ми́ґа (-ґи) [ми́га (-ги)] f mimicry, pantomime; language of the eyes, gestures;
  на ми́ґах [ми́гах], speaking by means of gestures (signs).
мо́ва (-ви) f language, tongue, idiom; speech, oration, discourse, allocution, saying, address, conversation:
  рі́дна мо́ва, native (one’s own, mother) tongue;
  чужа́ мо́ва, foreign language;
  не про те мо́ва, it is not a question of that;
  найти́ мо́ву, to regain one’s speech;
  найти́ спі́льну мо́ву, to find common ground;
  бу́ти з ким на мо́ві, to converse with one, to have an interview with one;
  він пи́ше га́рною мо́вою, he writes very correctly (beautifully);
  ви́голосити мо́ву, to deliver (pronounce) an oration;
  пото́чна мо́ва, familiar discourse (speech);
  да́тися на мо́ву, to be talkative (loquacious);
  на(д)гро́бна мо́ва, funeral oration;
  тро́нна мо́ва, speech from the throne;
  про що мо́ва? what is the subject (of the conversation)? про те не було́ й мо́ви, that was not even mentioned;
  лю́дській мо́ві наполови́ну вір, believe only half of what you hear people say;
  мо́ва як мед, а діла́ як поли́н, words sweet as honey, but actions bitter as gall;
  без мо́ви, tacitly, silently.
Моско́вщина (-ни) f NP Muscovy, Russian Empire; Russian language (manners and customs).
наруга́ти (-а́ю, -а́єш) P vt: (нару́гувати I) to reproach, abuse, scold soundly (using strong language);
  наруга́тися P vi to deride, mock, scorn, scoff.
обмоска́лити (-лю, -лиш) P vt; обмоска́лювати (-люю, -люєш) I vt to Russify, Russianize, to cause to adopt Russian manners (language, usages);
  обмоска́литися, обмоска́люватися vi to become Russified.
одномані́тний (-на, -не)* uniform, monotonous;
  одномані́тність (-ности [-ності]) f monotony, uniformity;
  однома́сний (-на, -не), однома́стий (-та, -те) of one color;
  однома́терній, однома́тірній (-ня, -нє) uterine;
  одномі́сний (-на, -не), одномісце́вий (-ва, -ве) of one (same) place;
  одномо́вець (-вця) m person of the same speech, countryman, compatriot;
  одномо́вний (-на, -не)* of the same language;
  одномоторо́вий (-ва, -ве) with one motor;
  одному́жній (-ня, -нє) of a woman married only once;
  одноно́гий (-га, -ге) one-legged;
  одноо́бразний (-на, -не) of the same figure (shape, image);
  одноосе́вий (-ва, -ве) with one axis;
  одноосередко́вий (-ва, -ве) concentric;
  одноо́кий (-ка, -ке) one-eyed, monocular;
  однопелюстко́вий (-ва, -ве) one-petailed;
  одноплеме́нець (-нця) m, одноплемі́нник (-ка) m person of the same race;
  одноплемі́нний (-нна, -нне) of the same race (tribe);
  однопове́рхий (-ха, -хе), одноповерхо́вий (-ва, -ве) of one storey [story] (floor);
  однополча́нин (-ина) m brother-in-arms, fellow-soldier; one belonging to the same regiment;
  однопрозябце́вий (-ва, -ве) Bot. monocotyledenous;
  однопрозябце́ві (-вих) pl monocotyledenous plants.
полихосло́вити (-влю, -виш) P vi to scold, abuse, insult (for some time); to use indecent language.
польщина́ (-ни́), польщи́зна (-ни) f Polish language and culture (dignity, quality).
поля́читися (-чуся, -чишся) I vi to adopt Polish language and manners.
ме́ртвий (-ва, -ве)* dead. lifeless, deceased:
  він став ні живи́й, ні ме́ртвий, he was rooted by fright, he was in a terrible anxiety;
  ме́ртвий язи́к, ме́ртва мо́ва, dead tongue (language);
  ме́ртва пе́тля, loop;
  ме́ртва ти́ша, sepulchral silence;
  ме́ртва кі́стка, wen; tough excrescence;
  спа́ти ме́ртвим сном, to sleep profoundly (soundly), to be fast (dead) asleep;
  ме́ртвий плід, stillborn child;
  вста́ти з ме́ртвих, to rise from the dead;
  по-ме́ртвому, like the dead, simulating a dead body, lifelessly.
росі́йський (-ка, -ке) Russian:
  по-росі́йськи, по-росі́йському, in Russian;
  росі́йщина (-ни) f Russian manners (customs, language).
по-туре́цьки, по-туре́цькому adv. in the Turkish manner or language.
по-украї́нськи, по-украї́нському adv. in the Ukrainian (language, manners).
праязи́к (-ка́) [прамо́ва] m original (first, ancestral) language (tongue).
процве́нькати (-аю, -аєш) P vt to say a thing in a foreign language or inarticulately (for some time).
розгові́р (-во́ру) m talk, conversation, discourse, colloquy;
  розгові́рний (-на, -не)* of conversation, colloquial, spoken:
  розгові́рна мо́ва, the spoken language;
  розгові́рне сло́во, familiar word.
слов’яни́н (-и́на) m Slav;
  слов’я́нка (-ки) f Slavic woman;
  слов’янофі́л (-ла) m Slavophile;
  слов’янофі́льство (-ва) n Slavophilism;
  слов’я́нський (-ка, -ке) Slavic, Slavonic:
  Слов’я́нщина (-ни) f Slavonism; all countries inhabited by the Slavs; Slavonic language (customs and manners).
цве́нькати (-аю, -аєш) I vi to speak a foreign language with much “ts” sound in it (as Polish, Byelorussian).
чужолю́бний (-на, -не)* adulterous;
  чужомо́вний (-на, -не)* of another (foreign) language:
  чужосі́лець (-льця) m one from another village;
  чужосі́льський (-ка, -ке) of ione from another village:
  чужосторо́нній (-ння, -ннє) = чужозе́мський.
швандри́кати (-аю, -аєш) I vi dial. to speak an unintelligible language.
язи́к (-ка́) m tongue:
  ви́солопити язика́, to stick out (one’s) tongue;
  засягну́ти язика́, to get information;
  прикуси́ти язика́, to bite one’s tongue, to keep silent;
  розпусти́ти язика́, to give freedom to (one’s) tongue, to loosen one’s tongue;
  що в се́рці, те й на язиці́, what the heart thinks the tongue speaks, to speak one’s mind;
  те сло́во верти́ться мені́ на язиці́, that word is on the tip of my tongue;
  йому́ відня́ло язика́, he has lost (the use of) his tongue;
  на язиці́ мід, а в се́рці лід, a honeyed tongue, but a heart of gall;
  ніхто́ вас не тягну́в за язика́, nobody forced you to speak;
  доро́га на кінці́ язика́, he who has a tongue in his head will find his way;
  кля́скати язико́м, to clack one’s tongue;
  язи́к йому́ не узя́вся, he could not utter a word, he lost the use of his tongue;
  лу́б’яний язи́к, thick tongue (of bad, heavy pronunciation);
  нена́че коро́ва язико́м злиза́ла, he (it) disappeared without leaving any trace; || language, idiom, tongue:
  рі́дний язи́к, native (mother) tongue;
  говори́ти чужи́ми язика́ми, to sneak foreign languages;
  стари́нний (нови́й) язи́к, ancient (modern) language;
  ме́ртвий язи́к, dead language; || nation, people, race, nationality;
  німи́й язи́к, dumb animal, beast.
язика́тий (-та, -те)* loquacious, garrulous, talkative; having a voluble tongue;
  язика́ч (-ча́) m a great talker; braggart;
  язико́вий (-ва, -ве)* of the tongue; lingual, linguistic;
  язикозна́вець (-вця) m linguist, philologist;
  язикозна́вство (-ва) n linguistics, science of language, philology;
  язикозна́вчий (-ча, -че) philologic(al), of philology (linguistics);
  язикува́тий (-та, -те)* tongue-shaped.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

мова ім. = language;
• офіційна ~ = official language;
• рідна ~ = native language / tongue;
• робоча ~ = working language;
прав|о ім. = law; right; title;
• ~а громадянина = citizen’s rights;
• ~а звинуваченого = accused’s rights;
• ~а і обов’язки = rights and duties;
• ~а людини = human liberties / rights;
• ~а осіб, позбавлених волі = prisoners’ rights;
• ~а особи = individual rights;
• ~а, що надаються законом = rights granted under the law;
• ~а, що проголошуються в законах = rights claimed under the law;
• ~о на припинення судового переслідування = right to stop a prosecution;
• ~о безперешкодно дотримуватися своїх поглядів = right to hold opinions without interference;
• ~о бідних на безоплатного адвоката = right to free counsel for poor people;
• ~о брати участь у судовому процесі = right to take part in court proceedings;
• ~о бути випущеним під заставу = right to bail;
• ~о бути вислуханим у суді = right to be heard;
• ~о бути представленим адвокатом = right to be represented by counsel;
• ~о бути присутнім (у залі судового засідання, на засіданні палати законодавчого органу тощо) = right to attend;
• ~о в’їзду до країни = right to enter a country;
• ~о в’їзду до країни як біженця = right to enter a country as a refugee;
• ~о вето = right to veto;
• ~о виїжджати з країни й повертатися до неї = right to go from a country and come back to it;
• ~о викликати свідків = right to subpoena witness;
• ~о висловлювати власні погляди = right to express ones’ views;
• ~о виставляти /залучати свідків = right to present witnesses;
• ~о виступати безпосередньо проти свого обвинувача = right to confront one’s accuser;
• ~о відкликання = right of a recall;
• ~о вільного відправлення реліґійного культу в спеціальному приміщенні посольства (місії) = right of chapel;
• ~о вільного доступу = right of free access;
• ~о вступати до об’єднань = right to join an association;
• ~о голосу = voting right;
• ~о громадян виступати в суді рідною мовою = right of citizens to use their native language in court;
• ~о доступу = right of access;
• ~о доступу до державної служби = right of access to public service;
• ~о експатріації = right of expatriation;
• ~о жити за законами своєї країни = right to live by the law of one’s country;
• ~о жити за законами своєї реліґії = right to live by the law of one’s religion;
• ~о за законом = right at law;
• ~о займатися адвокатською / юридичною практикою = right to practice law;
• ~о залишати будь-яку країну, включно з власною, і повертатися до своєї країни = right to leave any country, including one’s own, and to return to one’s country;
• ~о заробляти собі на прожиття = right to earn a living;
• ~о затримання = right of detention;
• ~о захисту своїх громадян = right of protection of one’s citizens;
• ~о збирати та поширювати інформацію = right to gather and publish information;
• ~о звернення до суду = right of access to court(s);
• ~о звернення по допомогу до адвоката (у разі арешту) = right to consult an attorney;
• ~о звертатися до суду = right of court;
• ~о людини = human right;
• ~о мати адвоката під час допиту = right to have legal counsel present during interrogation;
• ~о меншості = minority right;
• ~о мовчати = right to remain silent;
• ~о на адвоката = right to an attorney / counsel;
• ~о на адвоката з часу арешту (взяття під варту) обвинуваченого = right to а counsel from the time that an accused is taken into custody;
• ~о на апеляцію = right of appeal;
• ~о на безкоштовне медичне обслуговування = right to free medical services;
• ~о на безкоштовну освіту = right to free education;
• ~о на безпеку = right to safety / security;
• ~о на боротьбу за свою свободу = right to fight to regain one’s freedom;
• ~о на визнання правосуб’єктності = right to recognition as a person before the law;
• ~о на відкритий судовий процес = right to public trial;
• ~о на відпочинок і дозвілля = right to rest and leisure;
• ~о на вільний вибір місця проживання = right to freedom of residence;
• ~о на вільний вибір роботи = right to a free choice of employment;
• ~о на гласність = right of publicity;
• ~о на громадянство = right to a nationality;
• ~о на добре ім’я й репутацію = right of good name and reputation;
• ~о на домову (хатню) церкву = right of chapel;
• ~о на допомогу адвоката = right to aid / assistance of counsel;
• ~о на еміґрацію = right to emigrate;
• ~о на житло = right to housing;
• ~о на життя = right to life;
• ~о на забезпечення на випадок безробіття, хвороби або інвалідності = right to security in the event of unemployment, sickness or disability;
• ~о на захист (у суді тощо) = right of defense / protection;
• ~о на захист з боку закону = right to the protection of the law;
• ~о на захист моральних і матеріальних інтересів = right to the protection of moral and material interests;
• ~о на звільнення під заставу = right to bail;
• ~о на землю = right to land;
• ~о на зібрання = right of assembly;
• ~о на зміну громадянства = right to change allegiance;
• ~о на інформацію про вироби = right to information about products;
• ~о на існування = right to existence;
• ~о на консультацію з адвокатом = right to consult with one’s lawyer;
• ~о на людську гідність = right to human dignity;
• ~о на матеріальне забезпечення у разі втрати працездатності = right to material security in (case of) disability;
• ~о на мирні зібрання = right to assemble peaceably;
• ~о на мітинги, демонстрації та пікетування = right to arrange meetings, processions and picketing;
• ~о на негайне звільнення = right to immediate release;
• ~о на недоторканність особистого життя = right to privacy;
• ~о на незгоду = right of dissent;
• ~о на обвинувальний акт = right to indictment;
• ~о на одержання юридичної допомоги = right to legal aid;
• ~о на освіту = right to education;
• ~о на оскарження судових рішень = right to appeal against court decisions;
• ~о на особисту безпеку / свободу = right to personal security, right of personal security;
• ~о на особисту недоторканність = right to security of person;
• ~о на отримання судового захисту = right of relief;
• ~о на отримання юридичної допомоги = right to legal aid;
• ~о на охорону здоров’я = right to health protection;
• ~о на пікетування = right to picket;
• ~о на подання індивідуальних петицій = right of individual petition;
• ~о на подвійне громадянство = right to a dual citizenship;
• ~о на позов = right in action, right of suit;
• ~о на пояснення причин свого ув’язнення = right to be given reasons for one’s confinement;
• ~о на працю = right to work;
• ~о на представництво адвокатом = right to a counsel;
• ~о на презумпцію невинності = right to be presumed innocent;
• ~о на приватне життя = right to privacy;
• ~о на протест = right of protest;
• ~о на рівний захист = right of equal protection;
• ~о на рівність перед законом = right to legal equality;
• ~о на рівність перед судом = right to equal treatment before the tribunals;
• ~о на розгляд справи судом присяжних = right of a trial by jury;
• ~о на самозахист = right to self-defense;
• ~о на самозбереження = right of self-preservation;
• ~о на свободу (від чогось) = right to freedom (from smth);
• ~о на свободу від тортур = right to freedom from torture;
• ~о на свободу від тортур та інших форм негуманного поводження = right to freedom from torture and other inhuman forms of treatment;
• ~о на свободу думки = right to think freely;
• ~о на свободу думки, совісті й реліґії = right to freedom of thought, conscience and religion;
• ~о на свободу і безпеку = right to liberty and security;
• ~о на свободу мирних зібрань та асоціацій = right to freedom of peaceful assembly and association;
• ~о на свободу переконань = right to freedom of belief;
• ~о на свободу самовиразу = right to freedom of expression;
• ~о на свободу слова = right to freedom of speech;
• ~о на свободу та особисту недоторканність = right to liberty and security;
• ~о на своє ім’я = right to the name;
• ~о на свою культуру = right to one’s own culture;
• ~о на соціальне забезпечення = right to social insurance;
• ~о на сповідування своєї реліґії = right to practice one’s own religion;
• ~о на справедливий судовий розгляд = right to a fair trial;
• ~о на страйк = right to strike;
• ~о на суд присяжних = right to trial by jury;
• ~о на судовий захист = benefit of a counsel;
• ~о на судовий розгляд = right to а = hearing;
• ~о на територіальну цілісність = right to territorial integrity;
• ~о на юридичне представництво = right to legal representation;
• ~о на юридичну рівність = right to juridical equality;
• ~о нагляду = supervisory authority;
• ~о наймати адвоката = right to retain counsel;
• ~о наймати приватного адвоката = right to employ a private counsel;
• ~о народів на вільний і незалежний розвиток = right of nations to free and independent development;
• ~о націй на самовизначення аж до державного відокремлення = right of nations to self-determination up to and including separation as a state;
• ~о не бути незаконно висланим = right not to be arbitrarily expelled;
• ~о не бути членом профспілки = right not to belong to a union;
• ~о не виконувати свої зобов’язання = right not to fulfil one’s own obligations;
• ~о не відповідати на запитання = right to remain silent;
• ~о не відповідати на питання, що можуть бути використані як свідчення проти обвинуваченого = right not to answer any questions that might produce evidence against an accused;
• ~о не свідчити проти себе = right against self-incrimination;
• ~о об’єднання в громадські організації = right to associate in public organizations, right to unite in public organizations;
• ~о обвинуваченого мати достатньо часу, можливостей і допомоги для свого захисту = right of the accused to have adequate time, facilities and assistance for his / her defense;
• ~о обвинуваченого на адвоката або на захист = right of the accused to counsel / legal advice;
• ~о обирати = right of choice;
• ~о обирати і бути обраним = right to elect / vote and be elected;
• ~о обирати собі реліґію = right to choose one’s religion;
• ~о оскарження = right of an appeal;
• ~о оскарження вироку = right of appeal against sentence;
• ~о особи = right of the individual;
• ~о особи контролювати поширення інформації про себе = right of a person to control the distribution of information about him/ herself;
• ~о особистості = personal right;
• ~о отримувати документи, необхідні для належного захисту = right to obtain documents essential for an adequate defense;
• ~о очної ставки = right to be confronted;
• ~о очної ставки зі свідком захисту = right to be confronted with witness;
• ~о передоручення = right of substitution;
• ~о пересування = right to travel;
• ~о підпису = authority to sign;
• ~о подавати позов = right to sue;
• ~о політичного притулку = right of political asylum;
• ~о поширювати інформацію = right to disseminate information;
• ~о притулку = privilege of sanctuary / asylum;
• ~о проводити мирні зібрання = right to hold peaceful gatherings;
• ~о проживання = right of abode;
• ~о просити помилування = right to seek pardon;
• ~о протесту = right of a protest;
• ~о самозбереження = right of self-preservation;
• ~о спілкуватися власною мовою = right to use one’s own language;
• ~о спростування = right of correction;
• ~о утворювати громадські об’єднання = right to organize public associations;
• ~о юрисдикції = right of jurisdiction;
• ~о, передбачене законом = statutory right;
• абсолютне ~о = right in rem;
• адміністративне ~о = administrative law;
• арбітражне ~о = law of arbitral procedure;
• борець за ~а людини = human rights activist;
• бути наділеним ~ом = be vested with a right;
• в силу ~а = by right of;
• важливе ~о або інтерес = valuable right or interest;
• відмовлятися від ~а = abandon a right;
• відновлювати свої ~а = restore one’s rights;
• втрачати ~о = forfeit a right;
• громадянське ~о = civil right;
• державне ~о = constitutional law;
• доказове ~о = law of evidence;
• домагатися ~ розм. = harp about rights; throw one’s weight around; lay down the law;
• загальне ~о = common law;
• захисник ~ людини = human rights advocate;
• захищати ~а = defend one’s rights;
• звичайне ~о = customary law;
• імпліцитне ~о = implicit right;
• карне ~о = criminal law;
• кодифіковане ~о = codified law;
• комісія з ~ людини = human rights commission;
• конституційне ~о = constitutional law / right;
• користуватися ~ом = avail oneself of a right;
• кримінальне ~о = criminal law;
• мати ~о (на) = be entitled (to); have a right (to); be eligible for;
• мати ~о (повноваження) = have the authority;
• міжнародне ~о = international law;
• надавати ~о = entitle smb;
• національне ~о = national law;
• не скористатися ~ом відводу = pass a challenge;
• невід’ємне [невідчужне] ~о = inalienable right;
• невідчужуване [невідчужне] ~о = inalienable right;
• незаперечне ~о = indubitable right;
• необмежене ~о = absolute power;
• норми ~ людини = human-rights standards;
• однакові ~а = equal rights;
• оскаржене ~о = disputed right;
• оскаржувати ~о = challenge a right;
• оспорювати ~ = challenge a right;
• отримати ~о (на) = qualify (for);
• переважне ~о = priority right, right of priority;
• передавати ~о = assign a right;
• передавати ~о = assign a right;
• писане ~о = written law;
• порушення ~ людини = human rights abuse / violation;
• порушувати ~а = infringe smb’s rights;
• прецедентне ~о = case law;
• приватне ~о = personal right / private law;
• примусова реалізація ~ = enforcement of rights;
• принципи ~ людини = human rights principles;
• процесуальне ~о = law of procedure;
• публічне ~о = public law;
• рівні ~а = equal rights;
• рух за ~а людини = human rights movement;
• скористатися ~ом = avail oneself of a right;
• соціально-економічні ~а = socioeconomic rights;
• статутне ~о = statutory law;
• судове ~о = judicial law;
• ущемляти [утискати] ~а = encroach on smb’s rights;
• цивільне процесуальне ~о = law of civil procedure;

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (Анна Шимків) Вгору

target n 1. мен., марк., рек. ціль; завдання; напрям; мета; 2. контрольна цифра; намічена цифра; планова цифра; 3. цільова аудиторія споживачів; a цільовий; плановий
1. те, до чого прямують, що потрібно здійснити; 2. економічні орієнтири; 3. визначена група осіб, для яких призначений продукт, послуга
 • application ~ = мета застосування
 • designated ~ = намічена цифра • намічена ціль
 • export ~s = план експорту
 • growth ~ = намічені темпи зростання
 • import ~ = план імпорту
 • key ~ = основне завдання
 • market ~ = ринкова ціль
 • output ~ = виробничий план • виробнича ціль
 • planned ~(s) = планове завдання; контрольні цифри
 • primary ~ = основна ціль
 • priority ~ = першочергова ціль
 • production ~(s) = виробничий план • завдання випуску продукції • виробниче завдання • контрольні цифри виробництва
 • profit ~ = планова норма прибутку
 • progress ~ = контрольний проміжний термін • проміжна ціль
 • quantitative ~ = кількісне завдання
 • sales ~ = контрольний показник продажу • контрольна цифра збуту • планове завдання з реалізації продукції
 • specific ~s = конкретні завдання
 • ultimate ~ = остаточна ціль
 • work ~ = робоче завдання
 • by the ~ = до встановленого терміну
 • off ~ = поза планом
 • on ~ = згідно з планом
 • ~ amount = планована сума
 • ~ audience = цільова аудиторія
 • ~ cost = запланована величина витрат
 • ~ costs = планові витрати • плановані витрати
 • ~ figure = контрольна цифра • планова величина
 • ~ group = цільова група
 • ~ inventory = цільові запаси
 • ~ language = комп. вихідна мова • мова на виході
 • ~ market = цільовий ринок
 • ~ price = базова ціна • планова ціна • «цільова» ціна (вартість замовлення плюс доплата або утримання залежно від якості і строків постачання) • курс цінних паперів
 • to beat the ~ = перевиконувати/перевиконати завдання
 • to exceed the ~ = перевиконувати/перевиконати план
 • to hit the ~ = досягати/досягти мети • досягати/досягти наміченої цілі
 • to meet the ~ = відповідати меті
 • to miss the ~ = не досягати/не досягти мети
 • to outstrip the ~ = перевиконувати/перевиконати план
 • to reach the ~ = досягати/досягти мети
 • to set a ~ = встановлювати/встановити ціль • встановлювати/встановити мету
 • - Глосарій термінів з хімії 2007 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

  хімічна комп’ютерна мова = chemical markup language
  химический компьютерный язык
  Варіант комп’ютерної мови (напр., chemical markup language) призначений для роботи з хімічними текстами та для об’ємного зображення та аналізу структурних хімічних формул у стереопредставленні. Вона асоційована із засобами, які дозволяють конвертувати файли з хімічною інформацією без втрат повноти інформації, а також вирішувати задачі обробки хімічних даних та представлення їх для публікації. 

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  альфа-мова alpha-language
  асемблер,~а (складальний пристрій; програма, транслятор) assembler
  абсолютний а. absolute assembler інф
  автономний а. stand-alone assembler ком
  апаратний а. hardware assembler
  а. «один до одного» one-to-one assembler ком
  а. пакетів packet assembler звз
  а. символічної мови mnemonic assembler, symbolic language assembler
  вбудований а. built-in assembler; in-line assembler інф
  зворотний а. || дисасемблер disassembler; reverse assembler ком
  мікропроцесорний а. || а. для мови мікропроцесора microprocessor language assembler
  однопрохідний а. single-pass assembler
  порядко́вий а. line-by-line assembler; one-line assembler інф
  програмний а. software assembler
  резидентний а. resident assembler
  оптимізувальний а. optimizing assembler інф
  вибір, вибору choice; (відбір) selection; (варіант) option
  в. адреси address selection
  в. гілки програм program branch choice, program branch selection
  в. мови language selection
  вибірність selectivity, discrimination, optionality
  амплітудна в. amplitude selectivity
  амплітудна в. радіоприймача amplitude receiver selectivity
  в. за тривалістю імпульсу pulse-duration discrimination
  в. за часом time selectivity
  в. за частотою frequency selectivity
  в. інформації information selectivity
  в. коливного контуру discrimination of tuned circuit
  в. мови language selectivity
  в. по дзеркальному каналу image(-channel) selectivity
  в. по суміжному каналу || в. по сусідньому каналу selectance, adjacent-channel selectivity
  в. радіоприймача selectivity of receiver
  в. радіоприймача за високою частотою radio-frequency selectivity || r.f. selectivity
  в. радіоприймача за сусіднім каналом adjacent-channel selectivity
  в. радіоприймача за частотою frequency selectivity
  в. фільтра filter discrimination, discrimination of filter
  просторова в. spatial selectivity
  спектральна в. spectral selectivity
  детектор,~а detector, pick-up, sensor
  активаційний д. activation detector
  активований домішками д. impurity-activated detector
  амплітудний д. amplitude detector
  амплітудо-фазовий д. peak-phase detector
  аналоговий д. якості сигналу analogue detector of signal quality
  анодний д. anode-bend detector; plate detector, plate rectifier
  багатоканальний д. multidetector
  балансний д. balanced detector
  балансний фазовий д. balanced phase detector
  водневий д. hydrogen detector
  вторинно-емісійний д. secondary-emission detector
  газовий д. gas-filled detector, gaseous detector
  газорозрядний д. (gas-)discharge detector
  газорозрядний координатний д. gas discharge position detector
  галеновий д. galena detector
  галоїдний д. halogen detector
  германієвий д. germanium rectifier
  двокристаловий д. double-crystal detector, combination-crystal detector
  двотактовий д. push-pull detector
  д. альфа-частинок alpha(-radiation) detector, alpha(-particle) detector
  д. амплітудо-модульованих сигналів amplitude-modulated signal detector
  д. бета-випромінювання beta-detector, beta-radiation detector
  д. биттів heterodyne detector
  д. близькості proximity detector
  д. вимірювальної лінії standing-wave detector
  д. випадань сигналу signal loss detector
  д. високого рівня потужності high-level detector
  д. відношень ratio detector
  д. вокалізованих і невокалізованих звуків (у вокодері) voiced-unvoiced detector
  д. вологості humidity detector
  д. гамма-випромінювання gamma-ray detector
  д. групового сигналу composite signal detector
  д. для статичного оброблення і детектування дискретних сигналів quadratic detector
  д. електромагнетних хвиль electromagnetic wave detector
  д. електромагнетного випромінювання на ефекті зміни опору контакту contact detector
  д. з магнетним налаштуванням magnetic tunable detector
  д. з нескінче́нним вхідним опором infinite-impedance detector
  д. з поверхневою йонізацією surface ionization detector
  д. з розлаштованими контурами staggered(-tuned) circuits detector, detuned circuits detector
  д. з усередненням || д. середніх значень average detector
  д. збігів coincidence detector
  д. зі східчастою вольтамперною характеристикою staircase volt-ampere characteristic detector
  д. зміни адреси address-transition detector
  д. іч-випромінювання з оптичним гетеродинуванням IR heterodyne detector
  д. йонізувального проміння ionizing-radiation detector
  д. квадратурного складника quadrature(-phase) component detector
  д. контурів з маскою mask edge detector
  д. кутової помилки angle error detector
  д. мови language identifier
  д. на гарячих носіях hot-carrier detector
  д. на ефекті Гола Hall-effect detector
  д. на лампі тлійного розряду glow-discharge valve detector
  д. найбільш імовірної помилки (у коді) maximum likelihood detector
  д. напруг voltage detector
  д. нейтронів neutron detector
  д. обвідної envelope detector
  д. переривань interruption detector
  д. перетинів нульового рівня zero-crossing detector
  д. повільних нейтронів slow neutron detector
  д. полум’я flame detector
  д. полярності polarity detector
  д. потужності power detector
  д. радіометра radiometer detector
  д. радіохвиль radio-wave detector
  д. рівня level detector
  д. рівня сигналів signal level detector
  д. руху motion detector, movement detector
  д. середніх значень average detector
  д. синхронізації sync detector
  д. слабих сигналів weak signal detector
  д. схеми АПЧ генератора ко́лірного сигналу-субносія colour subcarrier oscillator AFC detector
  д. тону биттів beat-tone detector
  д. фази phase discriminator
  д. фотонів photon detector
  д. цмд з розширювачем magnetic bubble detector with expander
  д. частоти frequency discriminator
  д. Черенкова Cerenkov detector
  д. швидких нейтронів fast neutron detector
  д. широкосмугових сигналів broadband detector
  д. ядер віддачі recoil detector
  д. якості сигналу даних data signal quality detector
  д. ямр-сигналів NMR-signal detector
  диференційний д. difference detector
  диференційний напівпровідниковий д. differential dE/dx semiconductor detector
  дифузійний напівпровідниковий д. diffused-junction semiconductor detector
  діодний балансний д. balanced diode detector
  діодний д. diode detector
  дозиметричний д. dosimetric detector
  дрейфовий д. drift detector
  дробовий д. ratio detector
  дротовий д. wire detector
  електронний д. electronic detector
  емісійний д. charge emission detector
  імпульсний д. pulse(-type) detector
  йонізаційний д. ionization detector
  карборундовий д. carborundum detector
  катодний д. infinite-impedance detector, cathode detector
  квадрантний д. quadrant detector
  квадратичний д. (для оброблення сигналів) square(-law) detector
  квадратурний д. quadrature detector
  квазіпіковий д. quasi-peak detector
  контактний д. contact detector
  координатний напівпровідниковий д. semiconductor position detector
  кореляційний д. correlation detector
  кремнієвий д. silicon detector
  кристалічний д. crystal (conduction) detector
  ламповий д. (electron-)valve detector
  лінійний д. linear detector
  літій-дрейфовий напівпровідниковий д. lithium-drifted semiconductor detector
  логіковий д. logic detector
  люмінесцентний д. luminescence detector
  матричний фотодіодний д. photodiode array detector
  надвисокочастотний д. || НВЧ-д. microwave detector
  надрегенеративний д. з автоперериванням self-quenching superregenerative detector
  напівпровідниковий д. semiconductor detector
  некогерентний д. incoherent detector
  нелінійний д. nonlinear detector
  неспрямований д. nondirectional detector
  непропорційний д. (проміння) nonlinear detector
  об’ємно-фоторезисторний д. bulk photoconductive detector
  однозонний д. single-area detector
  однотактовий д. single-step detector
  оптичний д. optical detector
  піковий д. peak detector
  плазмовий д. plasma detector
  поверхнево-бар’єрний д. surface-barrier detector
  полярний д. polar detector
  пороговий д. threshold detector
  пролітний напівпровідниковий д. transmission semiconductor detector
  пропорційний фазовий д. proportional-phase detector
  середньоквадратичний д. root-mean-square detector
  сигнальний д. alarm detector
  синхронний д. synchronous detector, phase-lock detector
  сітковий д. grid detector
  скомпенсований напівпровідниковий д. compensated semiconductor detector
  статистичний д. statistical detector
  сцинтиляційний д. scintillation detector
  твердотілий д. solid-state detector
  тепловий д. thermal detector
  термоелектричний д. нейтронів thermoelectric neutron detector
  термолюмінесцентний д. thermoluminescent detector
  точний д. fine detector
  транзисторний амплітудний д. transistor detector
  трековий д. tracking detector
  ультразвуковий д. ultrasonic detector
  ультрафіолетовий д. || УФ д. ultraviolet detector
  фазовий д. phase(-sensitive) detector
  фазовий д. системи автоматичного підлаштування частоти automatic frequency control phase detector || AFC phase detector
  фазочутливий д. phase-sensitive detector
  фольговий д. foil detector, detecting foil
  фотодіодний д. photodiode detector
  фотоелектронний д. photoelectron detector
  фотоемісійний д. photoemissive detector
  фотоемісійний оптичний д. photoemissive optical detector
  фотоемульсійний д. photographic detector, photoemulsion detector
  фотопараметричний д. photoparametric detector
  частотний д. frequency detector || FD
  швидкодіючий д. fast detector
  зневаджувач,~а debugger; debug tool інф
  автономний з. stand-alone debugger інф
  вбудований з. built-in debugger, integrated database інф
  з., що працює на рівні вихідного коду source (language) debugger, source level debugger, symbolic debugger інф
  з., що працює на рівні машинних команд non-symbolic debugger інф
  з. ядра (напр., драйверів пристроїв) kernel debugger інф
  діалоговий з. interactive debugger
  зовнішній н. stand-alone debugger інф
  пакетний з. batch debugging facility інф
  символьний з. symbolic debugger
  інтерпретатор,~а
  1. interpreter; interpreter routine, interpretive routine ком; (програма) interpretive program, language processor
  і. байт-коду byte-code interpreter
  і. імпульсів набору interpreter of pulse set
  і. командної мови command interpreter;
  2. (тлумач) interpreter, commentator
  інтерфейс,~у interface
  абонентський і. user interface, drop-side interface
  аналоговий електричний і. analogue electric interface
  аналоговий і. analogue interface
  апаратний і. hardware interface
  високорівневий і. high-level interface
  внутрішній і. back-end interface
  вхідний і. front-end interface звз
  гібридний і. hybrid interface
  графічний і. graphic interface
  двоспрямований і. bidirectional interface
  діагностичний і. diagnose interface
  зовнішній і. front-end interface, external interface, exterior interface
  інтерактивний і. interactive interface
  і. вводу-виводу input/output interface
  і. зв’язку з базами даних back-end interface
  і. для міжмережних з’єднань inter-network connecting interface
  і. для нормально розімкненого сенсора interface for normally opened sensor, interface for normally opened pickup
  і. з користувачем human interface
  і. з розширеним набором команд command-reach interface
  і. загальної шини common bus interface
  і. зовнішнього пристрою external interface
  і. каналу прямого доступу DIMA interface
  і. колективного доступу multiple-access interface
  і. командного типу command-driven interface
  і. користувача || користувацький і. user interface
  і. магістралі bus interface, highway interface, trunk interface
  і. масового застосування mass application interface
  і. між програмами interface between programs
  і. на базі меню menu-driven interface, menu-based interface
  і. пакетного рівня packet level interface
  і. паралельного типу parallel-type interface
  і. послідовного типу serial interface
  і. пристрою керування control interface
  і. процесорів processor interface
  і. прямого доступу до пам’яті direct-memory-access interface
  і. системи обміну даними data exchange system interface
  і. телетайпу teletype interface
  і. типу «головний-підлеглий» master-slave interface
  і. типу струмового контуру current loop interface
  і. шини bus interface
  командний і. command interface
  користувацький і. || і. користувача user interface
  міжмережний і. internetwork interface; gateway тлб
  паралельний і. parallel interface
  послідовний і. serial interface
  пошуковий і. search interface
  природномовний і. natural language interface
  програмно-апаратний і. software/hardware interface || sw/hw interface
  програмовний і. programmable interface
  програмовний паралельний і. programmable parallel interface, intelligent parallel interface
  програмовний послідовний і. programmable serial interface
  прозорий і. transparent interface
  синхронний паралельний і. synchronous parallel interface
  синхронно-асинхронний паралельний і. synchronous-asynchronous parallel interface
  синхронно-асинхронний послідовний і. synchronous-asynchronous series interface
  стандартний і. користувача common user interface
  текстовий і. character-based interface
  універсальний і. universal interface, general-purpose interface, multimedia interface
  універсальний мережний і. common network interface
  фізичний і. physical interface
  цифровий і. digital interface
  цифровий і. музичних інструментів || MIDI-і. musical instruments digital interface || MIDI
  швидкодіючий і. high-speed interface
  шинний і. bussed interface
  шиноз’єднувальний і. busbar interface
  клас,~у
  1. class, sort; (точності) grade; (тип) type; (категорія) category; set мат
  к. абстракції abstraction class інф
  к. адрес address class інф
  к. АТС office class звз
  к. групи даних data group class інф
  к. завдання job class
  к. ідентифікаторів naming class звз
  к. інформації information set звз
  к. каналів circuit grade
  к. мов вищого рівня higher-level language class
  к. пам’яті storage class ком
  к. підсилення amplification class
  к. привілеїв privilege class інф
  к. символів class of characters
  к. точності grade of fit
  к. трафіку traffic class інф
  к. тріангуляції triangulation system
  кристалічний к. crystal (symmetry) class, symmetry class;
  2. (група учнів) class; (кімната) class-room
  дисплейний навчальний к. display class-room
  комп’ютерний к. навчання computer class-room
  навчальний к. терміналів educational class of terminals
  код,~у code; digit тлф; key ком
  американський стандартний к. обміну інформацією || АСКОІ American standard code of information interchange || ASCII
  амплітудний к. amplitude code
  бінарний фазовий к. binary phase code
  біполярний к. bipolar code
  біфазний к. biphase code
  груповий к. group code
  дванадцятковий к. duodecimal code
  двійковий к. обміну й опрацювання інформації exchange-and-processing binary code
  двійково-десятковий к. || ДДК binary coded decimal (code) || BCD, binary-decimal (code) || BDC
  двійково-п’ятірковий к. biquinary code, quibinary code
  декадний к. decade code
  деревоподібний к. tree code
  дешифрований двійковий к. decoded binary code
  дифузний к. diffuse code
  доповняльний к. additional code, complement(ary) code; (числа) complement інф
  дуобінарний к. || парний двійковий к. duobinary code
  завадостійкий к. anti-jamming code
  збалансований двійковий к. zero-disparity code
  збалансований к. (у лінії передавання) balanced code
  зважений к. (позиційний) weighted code
  згортковий к. convolution(al) code
  згортковий к. корекції (пакетів з помилками) Hagelbarger code звз
  змінно-пересильний к. variable-transferring code
  змінно-якісний к. variable-quality code
  зміщений двійковий к. offset binary (code)
  зовнішній к. outer code
  ідентифікаційний к. identifying code, identification code, authorization code; (мобільного пристрою) cap code, capcode ком
  імпульсний к. pulse code
  імпульсно-числовий к. pulse digital code
  каскадний к. concatenated code, stage code; cascade code мат
  квазітрійковий цифровий к. quasi-ternary digital code, pseudoternary digital code
  керувальний к. control code, escape code; address code звз
  к. автентифікації authentification code
  к. автовідповідача answerback code
  к. адресата destination code
  к. адреси address code
  к. адреси числа number address (code)
  к. багатоадресної команди multiple-address code
  к. Баркера Barker code
  к. Бодо Baudot code
  к. Бофорта Beaufort notation
  к. вертання return code
  к. вимірювального перетворювача sensor code, transducer code
  к. віддаленості секторного індикатора (sector-display) range code, (sector-display) distance code
  к. Гафмена Huffman code
  к. Гемінґа Hamming code
  к. Голеріта Hollerith code
  к. Ґрея Gray code
  к. «два з п’яти» two(-out)-of-five code
  к. джерела source code
  к. діленого dividend code
  к. дільника divisor code
  к. для засекречування мови voice scrambling code
  к. з виправленням одиничних помилок single-error correcting code
  к. з виправленням подвійних помилок double-error correcting code
  к. з виправленням помилок error-correcting code
  к. з виявленням і виправленням помилок error detecting and correcting code
  к. з виявленням одиничних помилок single-error-detecting code
  к. з виявленням помилок error-detecting code
  к. з доповненням до двох two’s complement code
  к. з контролем парності parity-check code
  к. з мінімальною кодовою відстанню minimum-distance code
  к. з мінімальною надлишковістю minimum redundancy code
  к. з надлишковістю redundance code
  к. з надлишком excess code
  к. з надлишком три excess-three code
  к. з одиничною відстанню continuous progressive code, unit-distance code
  к. з перестановкою permutation code
  к. завершення completion code, condition code, return code, termination code
  к. змінної довжини variable-length code
  к. знака sign code
  к. зони приймання reception zone code
  к. зсуву фази phase shift code
  к. ідентифікації виклику call-directing code тлф
  к. із самоконтролем self-checking code
  к. керування control code, escape code; address code звз
  к. команди instruction code
  к. коректування (error-)correcting code
  к. мікрокоманди microcode
  к. Мілера Miller code
  к. множника factor code, multiplier code
  к. Морзе Morse code
  к. Мура Moore code
  к. «один з десяти» one-out-of-ten code
  к. операції opcode, operation code
  к. перестановної модуляції permutation modulation code
  к. пілот-сигналу pilot signal code
  к. подання числа number representation code
  к. помилки error code, condition code
  к. порядку числа exponent code
  к. розпізнавання identity code
  к. семисегментного індикатора seven-segment code
  к. символів character code
  к. синхронізації керування control timing code
  к. ситуації condition code
  к. суми sum code
  к. тексту text code
  к. телетайпа teleprinter code
  к. тривалості стробу gate code, strobe code
  к. Файра Fire code
  к. числа coded number, number (code)
  к. Шенона Shannon code
  к., що інваріантний до часового зсуву time-invariant code
  ко́лірний к. проводів wire colour code
  контрольний к. check code інф
  коректувальний к. correcting code
  ланцюговий к. chain code
  лінійний блоковий к. linear blocking code
  літеро-цифровий к. alpha(nu)meric code
  машинний к. machine(-language) code, computer code, absolute code інф
  машинно-розпізна́ваний к. machine recognizable code інф
  міжнародний к. короткохвильовиків International code of shortwave operators
  мнемонічний к. операції mnemonic code of operation
  модифікований к. modified code
  надлишковий к. redundant code
  нелінійний к. nonlinear code
  новонабраний двійковий к. newly typed binary code
  обернений к. inverted code, inverse code; (числа) complement; (двійкового числа) one’s complement
  об’єктний к. object code, compiled code
  основний к. master code; major code, main code мат
  парафазний к. two-rail code ком
  персональний к. personal code
  польовий часовий к. vertical interval time code
  постійнозважуваний к. constant-weight code
  пошуковий к. search key
  примітивний к. primitive code
  псевдовипадковий к. pseudorandom code, pseudorandom pattern
  псевдотрійковий к. pseudoternary code, twinned-binary code
  п’ятиелементний к. five-element code
  п’ятизначний циклічний к. five-place cyclic code
  п’ятипозиційний телеграфний к. five-bit telegraph code, five-bit cable code
  п’ятірковий к. quinary code
  самодоповняльний к. self-complementing code
  самодуальний к. self-dual code
  семиелементний к. телетайпа seven-element teleprinter code
  семисегментний к. seven-segmented code
  симплексний к. simplex code
  телетайпний к. МККТТ International Telegraph Alphabet
  телефонний к. (району, міста, країни) dialling code || area code амр
  тестовий к. (комбінація) test pattern; test code
  технологічний к. manufacturing code
  укорочений к. shortened code
  універсальний к. universal code
  унітарний к. unitary code
  циклічний к. cyclic code
  цифровий к. digital code, numeric(al) code
  часовий к. time code, timing code; timecode тлб
  частотний к. frequency code
  числовий к. numeric(al) code; «чистий» код pure code
  шестидесятково-двійковий к. sexagesimal-binary code
  шестидесятково-десятковий к. sexagesimal-decimal code
  шитий к. (pointer-)threaded code ком
  шістнадцятковий к. hexadecimal code
  штриховий к. || штрих-код bar code
  конвертер,~а || конвертор,~а converter
  багатоканальний к. channel translator
  гідролокаційний к. sonar converter
  ідеальний к. імпедансу ideal impedance convertor
  к. мови language converter
  телевізійний к. TV-converter
  тиристорний к. || тиристорний перетворювач thyristor converter
  частотний к. frequency translator
  конструкція construction, structure, make-up; (конфігурація) configuration; (кістяк) framework; (інженерне вирішення) design
  блокова к. block construction, unit construction, block design, block structure; (модульна) modular construction, modular assembly, modular design
  блоково-модульна к. modular configuration, modular construction, unit construction
  збірна к. (приладу) prefabricated construction, built-up construction, precast construction
  комірчаста к. cellular construction
  к. вхідного каскаду front-end design
  к. з програмованою клавіатурою soft-touch design
  к. з резервуванням redundant structure
  к., захищена від неправильного звертання foolproof design
  к. ІС на бібліотечних елементах cell-based IC design
  к. кабелю cable make-up
  к. кабелю з групуванням жил unit cable construction
  к. мови language construct
  к. переходу junction construction елн
  к. полюсів field structure;  к. умовного переходу if-else structure
  макетна к. breadboard construction
  модульна к. modular construction, modular design, modular structure, modular assembly
  наземна к. surface construction
  непружна к. (напр., антени) inelastic construction
  однокристалова к. one-chip design
  оптимальна к. optimal design
  стільникова к. cellular construction
  хитальна к. rocking construction, rocking structure
  шарувата к. lamination, laminate, sandwich (construction), sandwich structure
  мова language; (мовлення) speech
  алгоритмічна м. (програмування) algorithmic language
  базова м. core language, host language
  високорівнева м. high(er)-level language інф
  вихідна м. object language, target language інф
  вмикальна м. host language
  вхідна м. input language
  глобальна м. програмування global programming language
  діалогова м. conversational language, interactive language
  зашифрована м. scrambled speech
  інтерпретована м. interpreted language
  командна м. command language
  компільована м. compiled language
  комп’ютерна м. computer language
  машинно-незалежна м. || комп’ютерно-незалежна м. computer-independent language інф
  машинно-орієнтована м. || комп’ютерно-орієнтована м. computer-oriented language інф
  м. бази даних data-base language
  м. без присвоювання assignment-free language
  м. визначення даних data definition language
  м. високого рівня high-level language
  м. діалогу conversational language, interactive language
  м. з блоковою структурою block-structured language
  м. з одноразовим присвоюванням single-assignment language; (імені) definitional language
  м. запитів (data) query language
  м. індексування indexing language
  м. керування control language
  м. керування завданнями command language, job control language
  м. кодів code language
  м. комп’ютера computer language
  м. логікового програмування rule-oriented language
  м. маніпулювання даними data manipulation language
  м. математики mathematical language
  м. моделювання simulation language
  м. надлишковості redundancy language
  м. низького рівня low-level language
  м. опису даних data definition language
  м. опису пристроїв ПК computer definition language
  м. оригіналу source language
  м. перекладу target language
  м. програмування program language, programming language
  м. середнього рівня mid-level language
  м. специфікацій specification language
  м. таблиць розв’язків decision table language
  м. функційного програмування || функційна м. applicative language, functional language
  нестратифікована м. unstratified language
  об’єктна м. object language, target language
  об’єктно-орієнтована м. object-oriented language
  природна м. natural language
  проблемно-орієнтована м. problem-oriented language
  стратифікаційна м. stratification language
  універсальна м. моделювання unified modelling language
  функційна м. functional language
  мова-модель language-model
  мова-посередник,~а (для перекладу) intermediary language, switching language
  навчання learning, training, studying; (викладання) teaching, instruction, education
  н. комп’ютера machine learning
  н. з допомогою комп’ютера computer-aided instruction
  н. з коректуванням remedial teaching
  н. за запитом education on demand
  н. користувача user instruction
  н. методом аналогій learning by analogy
  н. мові language acquisition
  н. ро́бота robot learning роб
  н. розпізнаванню зображень training to recognize images
  н. розпізнаванню образів discrimination learning
  н. системи system teaching
  н. спостереженням observational learning
  н. техніці безпеки safety education
  налагоджування setting, controlling, regulation, tuning-up; (налаштовування) fine-tuning
  з. (програми) на початковій мові source-language debugging
  профілактичне н. ПК computer trouble-shooting
  оператор,~а
  1. operator; statement, instruction ком
  введений о~ром operator-entered
  експоненційний о. exponential operator
  зневаджувальний о. debugging statement
  командний о. command statement
  мережний о. network operator звз
  мультиплікативний о. multiplicative operator
  ненульовий о. nonzero operator
  непозначений о. unlabelled statement
  о. безумовного переходу transition operator
  о. вертання return statement
  о. вибору case statement
  о. визначення файлів file identification instruction, “define file” statement
  о. виклику caller
  о. відображення display statement, mapping operator
  о. галуження branch statement
  о. градієнту gradient operator
  о. електронного устатко́вання electronics operator
  о. знищення annihilation operator, destruction operator фіз
  о. Лапласа || лапласіан Laplace operator, Laplacian (operator)
  о. мови language operator
  о. вхідною мовою source statement
  о. опису (даних) declarative statement, descriptive operator
  о. передавання керування transfer statement, GO TO statement
  о. пересилання (даних) move statement
  о. переходу transition operator
  о. приймання даних accept statement
  о. присвоювання assignment statement
  о. пророкування prediction operator
  о. редагування edit statement
  о. усереднення averaging operator
  о. циклу repetition operator, DO-statement, iteration statement
  позначений о. marked operator, designated operator
  порожній о. blank statement, dummy statement, null statement
  примітивний о. primitive operator
  простий о. simple statement інф
  складови́й о. compound statement
  тепліцевий о. Toeplitz operator
  умовний о. conditional statement, IF statement;
  2. (людина) operator, manipulator; cameraman тлб
  о. комп’ютера computer operator
  о. пульта керування console operator
  о. радіопеленгатора direction-finder operator
  о. РЛС blip-watcher, radar controller, blip jockey, radar operator, radarman
  телевізійний о. cameraman
  черговий о. duty operator
  перетворювач,~а
  1. converter || convertor, transformer; (форми сигналу) transducer; (інвертор) inverter; (транслятор) translator
  активний п. active transducer
  акустооптичний п. acousto-optical transducer
  амплітудо-часовий п. || АЧП amplitude-to-time converter
  аналогово-цифровий п. || АЦП analogue-to-digital converter || ADC
  аналоговий п. analogue converter, analogue transducer
  балансний п. balanced converter, balancing converter
  безконтактний п. contactless transducer
  безпосередній п. постійної напруги direct d.c. convertor
  безпосередній п. частоти direct frequency converter
  вимірювальний п. measuring transducer, measurement transducer, instrument transducer; measuring converter ком
  вимірювальний п. з електричним виходом measuring transducer with electric output
  виносний вимірювальний п. remote pickup, remote measuring transducer, remote measurement transducer
  вібраційний п. vibrator(y) converter
  волоконно-оптичний вимірювальний п. fibre-optical measuring converter
  вольтдодатковий п. voltaic transducer
  вхідний п. даних inscriber звз
  гетеродіодний п. heterojunction diode converter
  гетеротранзисторний п. heterotransistor converter
  гідроакустичний п. underwater sound transducer
  гідролокаційний п. sonar transducer
  гіраторний п. gyrator converter
  головний п. main converter
  двоканальний п. two-channel transducer
  двоквадрантний п. two-quadrant converter
  двоспрямований п. bilateral transducer, bidirectional transducer
  декадний п. частоти decade frequency converter
  динамометричний п. dynamometer converter, force transducer, load cell
  дискретний п. discrete transformer; (дискретизатор) digitizer
  диференційний п. differential transducer
  діодний п. diode transducer
  діодний п. частоти diode frequency converter
  діодний функційний п. diode function generator
  електричний п. кута electrical angular transducer
  електричний п. сигналів electric signal transducer
  електроакустичний п. electroacoustic transducer
  електродинамічний п. moving-coil transducer
  електроємнісний п. capacitive converter
  електрокінетичний п. electrokinetic transducer
  електромагнетний п. electromagnetic transducer, electromagnetic converter
  електромеханічний п. electromechanical converter
  електронний п. electronic inverter, electronic transducer
  електронний п. зображення image-converter tube
  електронний п. частоти electronic frequency converter
  електронно-акустичний п. acoustical-electrical transducer
  електронно-мовний п. electronic language converter
  електронно-оптичний п. electrooptical transducer, electro(n)-optic(al) image converter, electron-optical converter || e.o.c., image converter; image intensifier tube
  електронно-оптичний п. з волоконно-оптичним входом і виходом fibre-optic image tube
  електронно-оптичний п. з мікроканальним підсиленням microchannel image intensifier tube
  електронно-оптичний п. з мікроканальними пластинами microchannel image tube
  електронно-оптичний п. з прямим перенесенням зображення proximity-focused image tube
  електронно-оптичний п. стандартів image transfer standards converter, optical standards converter тлб
  електронно-променевий п. сигналів electron-beam signal converter
  електрохемічний п. || хемотронний п. || соліон solion
  ємнісний п. capacitance-type transducer
  зустрічно-штировий п. interdigital converter, interdigitated transducer
  ідеальний п. ideal transducer
  ідеальний п. потужності ideal power converter
  імпульсний п. pulse transducer
  імпульсний п. постійної напруги d.c./d.c. pulsed converter
  індукторний п. частоти inductor-frequency convertor
  індукційний п. частоти induction frequency converter
  інтегральний п. integral transducer; integrated sensor
  йонізаційний п. ionizing transducer
  каскадний електронно-оптичний п. cascade electron image tube
  каскадний п. cascade converter, motor-convertor
  кварцовий п. quartz converter, crystal transducer
  клапанний p-n п. p-n junction transducer
  кодовий п. interpolator, interpolating unit
  колекторний п. частоти commutator(-type) frequency convertor
  компенсаційний п. force-balance transducer
  конвеєрний аналогово-цифровий п. || конвеєрний АЦП pipelining ADC, pipeline ADC
  короткофокусний електронно-оптичний п. short-focus image converter tube, proximity focused image tube
  лазерний п. laser converter
  лінійний п. linear transducer
  масштабний п. scaler
  монофункційний п. monofunctional converter
  нелінійний п. змінної nonlinear variable converter
  обернений синхронний п. inverted synchronous converter
  оборотний п. reversible transducer
  одноканальний стробоскопічний п. stroboscopic single-channel converter
  одноквадрантний п. one-quadrant converter
  односпрямований зустрічно-штировий п. unidirectional interdigital transducer || UIDT
  однофазний п. частоти single-phase frequency converter
  одноякірний п. rotary convertor
  оптико-акустичний п. || оптофон optophone
  оптичний п. || оптоперетворювач optical transducer
  оптичний п. частоти optical frequency transducer; optical frequency translator
  оптичний цифровий п. optical digitizer
  параметричний п. modulating transducer
  п. аналог-код analogue-to-number converter
  п. багатоканального типу multichannel transformer
  п. багатьох змінних transformer of multiple variables
  п. вал-код synchro-digital converter, shaft digitizer
  п. виду коливань oscillation mode transducer, mode transformer
  п. вихорострумового типу eddy current probe
  п. віддалі distance transformer
  п. від’ємної провідності negative-conduction converter
  п. Гола Hall generator
  п. даних (у двосторонній системі) modem; (у системі пересилання даних) data set transformer
  п. дискретних сигналів quantized signal transducer, sampled signal transducer
  п. електричних величин transformer of electric quantities
  п. електричної енергії electric energy transducer
  п. енергії energy converter
  п. ємність-частота capacity-frequency converter
  п. з використанням тензорезистора converter using tensoresistor
  п. з використанням явища converter using phenomena, transformer using phenomena
  п. з гіроскопічним сенсором converter with gyroscope transmitter
  п. з двійкової форми в аналогову binary-to-analogue converter
  п. з ЕПТ CRT-based converter
  п. з механічним резонатором mechanical-resonator converter
  п. з мікроканальним підсиленням microchannel amplification converter
  п. з непрямим вимірюванням indirect measurement converter
  п. з підвищенням частоти up(ward) converter
  п. з пониженням частоти down(ward) converter
  п. з позиційним кодуванням bit-by-bit coding converter
  п. зображень image converter
  п. імпульсів pulse converter
  п. інтегрувального типу integrating converter
  п. інтервалів часу time interval converter
  п. квазіреверсного типу quasi-reversed-type converter
  п. квазіциклічного кодування converter of quasi-cyclic coding
  п. кількості фаз phase number converter
  п. код-аналог code-to-analogue converter
  п. код-напруга code-potential converter
  п. коду code converter, code translator
  п. код-фаза code-phase converter
  п. конвеєрного типу conveyor-type converter
  п. концентрації електролітів converter of electrolyte concentration
  п. координат co-ordinate converter
  п. кут-код angle-to-digit(al) converter
  п. кутових координат angular data converter
  п. кутового переміщення в код shaft position-to-digital converter, shaft digitizer
  п. лінійного і кутового переміщення linear and angular displacement converter
  п. лінійного розміру linear dimension converter
  п. магнетної індукції magnetic induction converter
  п. мод mode converter, mode transducer, mode transformer
  п. на волоконно-оптичних світловодах fibre-optic waveguide converter
  п. на електрострикційному ефекті electrostriction effect converter
  п. на оптоелектронному елементі opto-electronic element converter
  п. на основі явища ЯМР nuclear magnetic resonance converter || NMR converter
  п. на поверхнево-акустичній хвилі surface-acoustic-wave transducer
  п. на п’єзоелектричному ефекті piezoelectric effect converter
  п. нагромаджувального типу accumulating-type converter
  п. напруга-число voltage-to-digital converter, potential-number converter
  п. напруги в код voltage-to-number converter
  п. неелектричних величин nonelectrical quantities transformer
  п. непрямої дії indirect action transformer
  п. опір-частота resistance-frequency converter
  п. паралельної лічби parallel count converter
  п. паралельно-послідовного кодування parallel-series coding converter
  п. повного опору impedance transformer
  п. постійної напруги constant potential converter, constant voltage converter
  п. прямої дії direct action transformer
  п. прямокутної системи координат у полярну rectangular-polar coordinate system converter
  п. рядкового стандарту line-scan conversion unit
  п. світлового типу light converter
  п. сигналів signal converter
  п. сканувального типу scanning-type converter
  п. спорадичного кодування intermittent coding converter
  п. стандарту розгортки scan(ning) converter
  п. стохастичного кодування stochastic coding converter
  п. ТВ-приймач-монітор VGA/TV converter
  п. телевізійного стандарту (television) standard converter
  п. температура-напруга temperature-to-voltage converter
  п. ультразвукового зображення ultra-sound imaging converter, ultrasonic image converter
  п. фазо-імпульсного типу phase-pulse converter
  п. феромодуляційного типу ferro-modulation converter
  п. фотоелектричного типу photo-electric converter
  п. характеристик (напр., конструктивних в технологічні) feature converter
  п. цифрових даних digital data converter
  п. частота-код frequency-to-number converter
  п. частоти frequency converter
  п. частоти акустичних коливань acoustic oscillation converter
  п. частоти кадрової розгортки frame frequency converter
  п. частоти рядків line converter тлб
  п. частоти супергетеродинного радіоприймача super-heterodyne radio-receiver frequency converter
  п. частотного перетворення converter of frequency conversion
  пружний п. руху elastic motion transformer
  сканувальний цифровий п. scanning digitizer
  статичний п. (частоти) static converter
  струнний п. vibrating wire transducer
  сумарно-різницевий п. sum-difference converter
  тиристорний п. || тиристорний конвертер thyristor converter
  транзисторний п. transistor transducer
  транзисторний п. частоти transistor frequency converter
  транскодовий п. transcode converter
  трансформаторний п. transformer transducer
  ультразвуковий вимірювальний п. ultrasonic transducer
  ультразвуковий п. ultrasonic transducer
  фазовий п. phase(-to-voltage) converter
  фазочастотний п. phase-frequency converter
  фазочутливий п. phase-sensitive converter
  фокусувальний п. focused transducer
  функційний лінійний п. functional linear transducer
  функційний нелінійний п. functional nonlinear transducer
  функційний п. functional transducer, function(al) generator
  цифро-аналоговий п. || ЦАП digital-to-analogue converter || D/A converter || DAC
  цифро-аналоговий п. зі струмовими ключами current switch DAC
  цифро-аналоговий п. на основі матриці R-2R (з підсумовуванням напруг) R-2R matrix DAC
  цифровий п. || диджитайзер digitizer
  часо-імпульсний п. cycle(-repeat) timer
  часозадавальний п. timing converter
  чотириголовковий п. four quadrant converter
  чотириканальний п. four-channel converter
  швидкісний п. velocity-type transducer, rate transducer
  швидкодіючий аналогово-цифровий п. || швидкодіючий АЦП flash encoder
  широтно-імпульсний п. pulse-width modulator transducer || PWM transducer
  хемотронний п. див. електрохемічний п.; соліон;
  2. || сенсор || первинний перетворювач transducer, pick-off, sensor
  автодинний п. autodyne transducer
  автономний п. independent transducer
  біморфний п. bimorph transducer
  біомагнетний п. biomagnetic transducer
  вакуумний первинний п. vacuum-sensing device
  високочутливий первинний п. highly sensitive pickup
  газорозрядний п. gas-discharge transducer
  генераторний п. generator sensor, (self-)generating transducer
  дистанційний вимірювальний п. remote pickup
  конденсаторний п. capacitor transducer
  контактний п. contact transducer
  контактний цифровий п. direct-contact digitizer
  магнетний п. magnetic transducer
  магнетоелектричний п. magnetoelectric transducer, moving-coil transducer
  магнеторезистивний п. variable-resistance transducer
  магнетострикційний п. magnetostrictor, magnetostrictive transducer, magnetostrictive sensor
  манометричний вакуумний п. filled-system vacuum transducer
  матричний п. array sensor
  незахищений п. (від впливу довкілля) exposed encoder тлб
  нейрокібернетичний п. neurocybernetic convertor
  нелінійний п. nonlinear function generator
  первинний п. primary converter, sensing device
  первинний п. відеосигналу video signal pick-up
  первинний п. Гола Hall transducer, Hall sensor, Hall-effect device, Hall generator
  первинний п. кутового переміщення angular-movement pick-up рлк
  передавальний п. || випромінювальний п. transmitting transducer
  п. активного опору variable-resistance transducer, potentiometric transducer
  п. з частотним виходом oscillatory-type transducer
  п. контактного опору contact-resistance transducer
  п. переміщення displacement transducer
  п. потоку flow transducer
  п. прямої дії direct-acting transducer
  п. розміру size sensor, gauging transducer
  п’єзоелектричний п. piezoelectric converter, piezoelectric transducer, crystal pickup, crystal transducer
  п’єзорезистивний п. piezoresistive transducer
  плівковий п’єзоелектричний п. piezoelectric film transducer
  пневматичний п. pneumatic transmitter
  подвійний балансний п. double-balanced transmitter
  потенціометричний (вимірювальний) п. potentiometric pickup, voltage pickup, potentiometric transducer, potentiometric sensor
  резистивний п. resistance transducer
  реостатний п. variable-resistance transducer
  реохордний п. slidewire gauge
  світлочутливий п. photosensitive transducer
  симетричний п. symmetrical transducer
  сонячний п. solar transducer
  телевізійний п. || телевізійний давач || теледавач television pickup, vision pickup; scanner
  телеметричний п. telemeter (transducer)
  тензометричний п. strain-gauge transducer
  тензочутливий вимірювальний п. strain sensor, load cell, strain gauge, pickoff
  термоелектричний п. thermoelectric transducer, thermionic temperature converter
  термоелектронний п. thermoelectron engine
  термомагнетний п. thermal magnetic transducer
  фотоелектричний п. photoelectric converter, photovoltaic cell
  фототиристорний оптоелектронний п. photothyristor electronic device
  фотохемічний п. photochemical pick-up
  підмножина subset; (підсукупність) subpopulation; subcollection інф
  відкрита п. open subset мат
  власна п. proper subset мат
  замкнена п. closed subset мат
  непорожня п. nonvacuous subset, nonvoid subset; non(-)empty subset мат
  п. даних subset of data інф
  п. знаків (підабетка) character subset
  п. мови (напр., програмування) language subset інф; (підмова) sublanguage
  цифрова п. digital subset; numeric character subset інф
  програма
  1. program, routine, code інф; (програмні засоби, сукупність програм) software мн інф
  аналітична п. для стаціонарного стану steady-state analytic(al) program
  антивірусна п. antivirus program, virus-defeat program
  бібліотечна п. library program, library routine
  вихідна п. (виведення) output routine; (об’єктна) object routine
  відкрита п. open routine; open program мат
  діагностична п. diagnostic program, diagnostic routine
  діалогова п. conversational program
  допоміжна п. support program
  закрита п. closed routine, linked routine
  записана п. recorded program, stored program
  застосовна п. || застосунок application (program)
  зашита п. || вбудована п. (у ПЗП) firmware
  зневаджувана п. debuggee
  зневаджена п. debugged program
  зневаджувальна п. debugging utility
  зредагована п. || налагоджена п. edited program
  канальна п. (обслуговування) channel program
  керувальна п. executive (routine), control program || CP, executive (program), manager (program), monitor (program), executive routine, monitor routine; (супервізор) (executive) supervisor, supervisory routine
  комп’ютерна п. computer program
  лінійна п. linear program
  мікропроцесорна п. microprocessor program
  моніторна п. (керувальна) monitor program
  навчальна п. learning program; (комп’ютерна) trainer, tutorial, teaching program
  налагоджувальна п. checkout routine
  неструктурована п. (погано складена, заплутана програма) spaghetti code прф
  об’єктна п. object program, object code
  оверлейна п. overlay program
  оптимізована п. optimized program
  переміщувана п. relocatable program
  повторно використовувана п. reentrant program
  пріоритетна п. (з високим пріоритетом) foreground program
  п. автоматизованого проєктування computer-aided design program || CAD program
  п. автоматичного регулювання automatic control program
  п. аналізу кіл network analysis program
  п. асемблювання assembly program
  п. буферизації вихідних потоків despooling program
  п. в абсолютних адресах absolute program
  п. верифікації assertion checker
  п. вибірки інформації information retrieval program
  п. вибіркового динамічного навантаження snapshot (trace) program
  п. виводу output routine
  п. виклику call routine
  п. випробувань test program
  п. відновлення salvager
  п. динамічного розподілу пам’яті || п. керування динамічною пам’яттю heap manager
  п. діагностики diagnostic program
  п. друку print routine
  п. завантаження load(ing) program
  п. ініціалізації initialization routine
  п. інтерпретації interpretative program
  п. каналу (обслуговування) channel program
  п. керування control program, control routine інф; (пристроями) manager
  п. керування об’єктом object control program
  п. контролю check(ing) routine, test routine
  п. мовою асемблера assembler program
  п. мовою транслятора translator language program
  п. моделювання на рівні регістрових операцій register-transfer-level simulator
  п. опрацювання || п. оброблення processing program
  п. опрацювання помилок error routine
  п. обслуговування service routine
  п. оверлейної пам’яті overlay program
  п. оптимізації кіл network optimization program
  п. перевірки check program, check routine
  п. перегляду browser
  п. пошуку помилок error searching program
  п. редагування editor
  п. сортування sort(ing) program, sorter
  п. тестування exercizer
  п. трасування tracing routine
  п. у машинному коді absolute program
  п. форматування format(ting) program
  п. формування екранних форм screen generator
  п. читання reader
  п. чищення пам’яті garbage collector
  самозаписна п. self-recording program
  самоперемісна п. self-relocatable program, self-relocating program інф
  сервісна п. service routine, utility (routine), service program, utility program
  системна п. system(s) program
  службова п. utility program, service routine; (обслугова) housekeeping routine; (допоміжна) support program
  сортувальна п. || п. сортування sorting program
  стандартна п. routine (program), standard program, standard routine
  тестова п. test program, test routine
  фонова п. background program;
  2. (план, перелік заходів; напр., стосовно телебачення) programme || program амр; (розклад) schedule; (перелік) listing
  комплексна п. complex programme
  навчальна п. learning programme; (освітня) educational programme
  оптимізована п. optimized programme
  п. випробувань test programme
  п. досліджень research programme
  п. забезпечення надійності reliability programme
  п. кабельного телебачення cablecast
  п. передач телебачення TV listings
  п. супутникового телебачення satellite programme
  п. телебачення television programme || TV programme, TV schedule, TV guide
  узгоджена п. робіт agreed programme of works
  програмування programming, (program) coding, software development інф
  автоматизоване п. computer-aided programming, automated programming
  безособове п. egoless programming
  динамічне п. dynamic programming
  дискретне п. discrete programming
  діалогове п. || інтерактивне п. conversational programming
  евристичне п. heuristic programming
  інтерактивне п. interactive programming
  лінійне п. linear programming
  логікове п. logic(al) programming; rule-oriented programming ком
  мікропроцесорне п. microprocessor programming
  модульне п. modular programming
  об’єктно-орієнтоване п. object-oriented programming
  оптимальне п. (за критерієм мінімізації часу доступу) optimum coding, least wait programming, minimal-access programming, minimum access programming, minimum delay programming, minimum latency programming
  п. аналогового комп’ютера analogue computer programming
  п. алгоритму algorithm programming
  п. в абсолютних адресах programming in absolute addresses
  п. в автономному режимі programming in autonomous regime
  п. в умовних позначеннях symbolic coding
  п. власними силами in-house programming
  п. з використанням інтерпретатора interpreter-utilizing programming
  п. з використанням макрокоманд macroprogramming
  п. з дублюванням dual coding
  п. з мінімальним часом вибірки minimum-access programming
  п. з мінімальною затримкою minimum delay programming
  п. за допомогою комутаційної панелі keyboard programming
  п. за струмом current programming
  п. комп’ютера computer programming
  п. мовою високого рівня high-level language programming
  п. мовою машини direct coding
  п. розпізнавання зображень pattern recognition programming
  п. символьною мовою symbolic language programming
  п. у відносних адресах relative address programming
  п. у діалоговому режимі online programming
  продукційне п. rule-oriented programming
  процедурне п. procedure-oriented programming
  структурне п. structured programming
  тестове п. test programming
  цілочислове п. integer programming
  протокол,~у
  1. protocol, log звз, інф
  абонентський п. subscriber protocol
  внутрішній мережний п. intranet protocol
  внутрішній (між)шлюзовий п. interior gateway protocol || IGP
  векторний п. динамічної маршрутизації routing information protocol || RIP
  інтерактивний п. interactive protocol
  канальний п. layer protocol, data link protocol
  мережний п. network(ing) protocol
  міжмережний п. internet(work) protocol
  міжшлюзовий п. gateway-gateway protocol || GGP
  п. асемблювання assembly (language) listing
  п. багатоканального зв’язку multiple channel communication protocol
  п. вимірів test log, test record sheet
  п. випробувань test log, test report, test record sheet, test certificate, test form
  п. високошвидкісного пересилання даних fast communication protocol
  п. відеодоступу image access protocol
  п. віртуального каналу virtual circuit protocol
  п. внутрішньої маршрутизації між шлюзами || п. динамічної маршрутизації (компанії Cisco System) enhanced interior gateway routing protocol || EIGRP
  п. маршрутизації із відстежуванням стану каналу open shortest path first || OSPF; (алгоритм) constrained shortest path first || CSPF
  п. доступу access protocol звз
  п. естафетного доступу token-access protocol
  п. з фіксованим маршрутом fixed-path protocol
  п. зв’язку communication protocol
  п. каналу пересилання даних data link (layer) protocol, link (layer) protocol
  п. канального рівня мережі link protocol
  п. квитування зв’язку handshaking protocol
  п. керування синхронним каналом пересилання даних || протокол SDLC synchronous data link control || SDLC
  п. лінії пересилання даних (data) communications protocol, line protocol, line discipline
  п. маршрутизації routing protocol
  п. міжмережної взаємодії internet protocol
  п. мовного каналу voice-channel protocol
  п. обміну (data) communications protocol
  п. обміну сигналами signalling protocol
  п. операційної системи operating system protocol
  п. пакетного пересилання (даних) packet protocol
  п. пересилання даних communications protocol; kermit звз; (лінією зв’язку) link protocol звз; data (transfer) protocol інф
  п. пересилання повідомлень message transport protocol
  п. пересилання файлів file transfer protocol
  п. побітового пересилання даних bit-oriented protocol || BOP
  п. посимвольного пересилання даних character oriented protocol || COP
  п. послідовного пересилання даних serial protocol
  п. сеансового рівня мережі session protocol
  п. сеансу зв’язку session protocol
  п. СКБД DBMS log
  п. стільникового зв’язку cell relay звз; cellular protocol інф
  п. уводу-виводу entry-to-exit protocol, input-output protocol
  п. широкомовної адресації (повідомлень) broadcast protocol
  сеансовий п. session protocol
  фізичний п. || п. фізичного рівня physical protocol інф;
  2. (документ) report, record of proceeding, protocol
  процесор,~а processor, processing unit
  автономний п. off-line processor, stand-alone processor
  акустооптичний п. acousto-optical processor
  аналоговий п. analogue processor
  арифметичний п. arithmetic(al) processor
  асоціативний п. associative processor
  базовий п. basic processor
  буферний п. front-end processor
  векторний п. vector processor, array processor
  відеоцифровий п. video digital processor
  віртуальний п. virtual processor
  детектувальний п. detecting processor
  детектувальний п. зчитування відеосигналу video signal reading detecting processor
  дефініторний п. definition processor
  дисплейний п. display processor
  діагностичний п. diagnostic processor
  додатковий п. back-end processor
  допоміжний керівний п. ancillary control processor || ACP
  елементарний п. processing element
  зв’язковий п. communication processor
  зовнішній п. auxiliary processor
  інтегрований матричний п. integrated array processor
  інтерфейсний п. повідомлень message interfacing processor
  керівний п. control processor
  клітинковий матрицевий п. cellular array processor
  командний п. command processor, command control program
  комунікаційний п. front-end (processor)
  консольний п. команд (оператора) console command processor
  матричний п. array processor
  матричний п. оброблення зображень array processor for image processing
  матрично-векторний п. matrix-vector processor
  мережний п. network processor
  міжмережний п. gateway processor
  мовний п. language processor
  об’єктний п. target processor
  окремий п. (у багатопроцесорній системі) individual processor
  ортогональний п. orthogonal processor
  основний п. basic processor
  п. бази даних backend processor
  п. візуальної інформації visual information processor
  п. вузла мережі node processor
  п. групового сигналу baseband processor
  п. двоградаційних зображень binary-image processor
  п. дисплея display processor
  п. для швидкого перетворення Фур’є fast-Fourier-transform processor
  п. друку print processor
  п. з мікропрограмуванням microprogramming processor
  п. з резервуванням redundant processor
  п. з розпаралелюванням операцій concurrent processor
  п. з рухомою комою floating-point processor
  п. зі сталою частотою хибних тривог constant-false-alarm-rate processor
  п. зображень на основі клітинної логіки cellular logic image processor
  п. керування каналом channel management processor
  п. кутомірних даних goniometrical data processor
  п. міжмережного спряження gateway processor
  п. мови speech processor
  п. на основі внутрішньоімпульсної лінійної частотної модуляції chirp-transform processor
  п. пересилання даних data transmission processor
  п. сигналів мовлення broadcast signal processor
  п. системи команд instruction-set processor
  п. уведення-виведення input/output processor || I/O processor || IOP; front-end processor
  п. черг запитів request queue processor
  растровий п. raster (image) processor || RIP
  секційований п. bit-slice processor
  сигнальний п. signal(ling) processor
  синтаксично керований мовний п. syntax-controlled speech processor
  суміщений п. || співпроцесор overlapping processor, coprocessor
  сусідній п. nearby processor
  таймерний п. timer processor
  текстовий п. text processor, word processor
  термінальний інтерфейсний процесор terminal handler
  узагальнений лінійний п. generalized linear processor
  універсальний п. general-purpose processor
  файловий п. file processor
  центральний п. || ЦП central processing unit || CPU
  цільовий п. target processor
  рівень, рівня level, layer; (ярус) tier; (гучності) volume звт
  абсолютний р. definite level, absolute level
  акцепторний р. acceptor level
  базовий р. (початковий) entry level; baseline, basic level
  ближній р. adjacent level фіз
  верхній р. upper level, top level
  виважений піковий р. звукового тиску peak weighted sound level
  відносний р. relative level
  відносний р. сигналу relative-signal level звз
  вільний незайнятий р. || вільна орбіта vacant level
  вільний р. (енергетичний) unfilled level, unoccupied level, empty level, empty state
  глибокий акцепторний р. deep acceptor
  глибокий домішковий р. deep impurity level
  глибокий р. (енергетичний) deep(-lying) state
  глобальний і локальний рівні проєктування global and local levels of design мн
  дискретний р. discrete level
  довірчий р. confidence level
  домішковий р. (енергетичний) impurity level, dopant-induced state
  донорний домішковий р. donor (impurity) level
  донорний р. donor level
  допустимий р. завад permissible interference level
  допустимий р. опромінювання permissible radiation level, allowed radiation level
  еквівалентний р. звукового тиску equivalent sound (pressure) level, time average sound (pressure) level
  енергетичний р. energy level, energy state
  еталонний р. reference level
  заповнений енергетичний р. filled energy level, occupied energy level
  заповнений р. filled state, occupied state; occupied level, filled level фіз
  збуджений р. excited level, excitation level
  збуджуваний високим рівнем сигналу excited by high signal level
  зважений р. звукового тиску sound level weighted level
  ізольований енергетичний р. isolated energy level
  йонізований р. ionized level
  канальний р. data link layer ком
  канальний р. шумів channel(-noise) level звз
  квазіпіковий р. сигналу quasi-peak signal level
  квантований р. сигналу quantized signal level
  коливальний р. vibrational level
  коливний р. (енергетичний) vibrational level
  контрольний р. reference level
  контрольний р. шумів reference noise
  локальний р. local level
  максимальний р. запису maximum record level
  максимальний р. сигналу peak signal level
  мінімальний р. корисного сигналу minimal useful signal level
  мінімальний р. сигналу minimum-signal level
  незаповнений енергетичний р. empty (energy) level
  незаповнений р. (енергетичний) empty level; (незайнятий, вільний) vacant level
  незбуджений р. nonexcited level
  непропорційно підвищений р. disproportionately raised level
  нерозділені енергетичні рівні unseparated energy levels мн
  нижній р. lower level
  низький р. інтеграції small-scale integration, low degree of integration
  номінальний р. rated transmission level звз
  номінальний р. сигналу rated signal level
  нульовий р. (сигналу) zero level
  нульовий р. пересилання (у каналі) zero transmission level
  об’ємний р. bulk level фіз
  об’ємний р. захоплення bulk trap level
  опорний р. reference (level); (сигналу) zero level; (імпульсу) base level
  опорний р. білого reference white level тлб
  опорний р. чорного reference black level тлб
  основний р. (атома) ground level фіз
  основний енергетичний р. ground (energy) level
  підпертий рівнем напруги supported by potential level
  піковий р. звуку peak sound level
  поверхневий р. (енергетичний) surface level
  подвоєний р. вихідного сигналу doubled level of output (signal); twice output прф
  поняттєвий р. (концептуальний) conceptual level
  пороговий р. threshold level
  пороговий р. інверсії inversion threshold
  постійний р. fixed level
  постійний р. сигналу fixed signal strength
  початковий р. entry level; datum level звз; initial level фіз
  початковий р. записування initial recording level
  пріоритетний р. priority level, priority grade
  пробний р. напруги trial voltage
  проєктний р. потужності design power level, rated power level
  проміжний р. intermediate level
  професійний р. proficiency
  р. адресації addressing level
  р. білого кольору white colour level
  р. бланкування blanking level
  р. випромінювання radiation level
  р. вихідного сигналу output level
  р. відліку || р. відчиту datum level, starting-of-counting level
  р. відсіку cut-off level
  р. гасіння blanking level
  р. густини потоку flow intensity level
  р. гучності volume, loudness level
  р. дефектності defect level
  р. завад interference level
  р. запирання зображення visual image cut-off
  р. записування recording level
  р. заряду (акумулятора) level of charge
  р. захисту protection level
  р. захоплення (енергетичний) trapping level
  р. збудження excitation level
  р. звукового тиску sound pressure level
  р. значущості significance level
  р. зовнішнього освітлення ambient light level
  р. ізоляції insulation level
  р. інверсії inversion level
  р. інжекції injection level
  р. інтеграції integration level
  р. інтенсивності intensity level
  р. йонізації ionization level
  р. квантування quantization level, quantizing level
  р. керування level of guidance
  р. кодування quantum level
  р. логікового нуля logic zero level
  р. логікової одиниці logic unit level
  р. мови language level
  р. нагнітання pumping level
  р. надійності reliability level
  р. насичення saturation level
  р. обмеження clipping level
  р. освітленості illumination level
  р. передавання transmission level
  р. переривання disruption level
  р. перехідної розмови || р. перехресної завади (спотворення) cross-talk level тлф
  р. посередності mediocre level
  р. потужності power level
  р. пріоритету priority level
  р. радіоактивного забруднення radioactive pollution level
  р. розвитку радіоелектроніки electronics development level
  р. розряджання (акумулятора) state of discharge, level of discharge
  р. середнього звучання average sound level
  р. сигналу зображення image signal level
  р. сірого (кольору) grey (scale) level тлб
  р. складності level of complexity
  р. спектральної густини spectrum density level
  р. сталого складника струму direct current level || d.c. level
  р. тонального виклику call tone volume, dial tone level
  р. укладності nesting layer
  р. Фермі Fermi level
  р. флуктуації fluctuation level
  р. фону hum level, background level
  р. формування гнізда nesting layer мат
  р. чорного кольору black colour level тлб
  р. шумів резистора resistor noise level
  р. шуму noise level, noisiness; (фоновий) hum level
  р. яскравості grey level тлб; (екрана) intensity level, luminance
  сеансовий р. session layer, session level
  середній зважений р. звукового тиску time average weighted sound pressure level
  середній р. інтеграції || середній ступінь інтеграції (мікросхеми) medium-scale integration || MSI
  середній р. яскравості зображення average level of picture brightness
  середньочасовий р. звуку time average sound pressure level
  сильно збуджений р. highly excited level
  спектральний р. spectrum density level
  спектральний р. мовлення spectral voice level
  стандартований р. ударного звуку standardized impact sound pressure level
  технологічний р. technology ком
  фізичний р. physical layer
  семантика semantics
  с. мови програмування programming language semantics
  с. програми program semantics інф
  с. тексту text semantics