Знайдено 9 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «just in time» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

just [dʒʌst] adv
1. щойно, тільки що (звичайно з доконаним часом);
  ~ now тільки що (з минулим часом);
  I have ~ spoken to him я щойно з ним розмовляв;
  I spoke to him ~ now я тільки що з ним розмовляв;
2. точно, саме, як раз;
  ~ in time як раз вчасно;
  it is ~ the book це як раз (саме) та книга;
  it is ~ the man це як раз (саме) та людина;
  it is ~ the play це як раз (саме) та п’єса;
  that is ~ what... це як раз те, що...;
3. розм. зовсім, просто, тільки;
  it is ~ splendid! це просто блискуче!; ~ listen to him! лишень послухайте його!;
4. ледь;
  only ~ enough ледь вистачає;
5. тільки;
  ~ fancy! подумати тільки; ◊
  ~ about приблизно; майже;
  ~ as well точно так само;
  ~ in case на всякий випадок;
  ~ my luck ірон. мені завжди так щастить; везе як утопленику; отаке моє щастя;
  ~ out of a bandbox одягнений з голки;
  ~ out of swaddling-clothes ще молоко на губах не обсохло;
  ~ the contrary/~ the opposite/~ the other way about/~ the other way around/~ the reverse навпаки. USAGE: Українським тільки що, саме зараз в англійській мові відповідають just і just now. Just пов’язане з теперішнім моментом мовлення і, як правило, вживається з формою Present Perfect, е.g.:
  He has just gone out. Він тільки що вийшов. Just now стосується минулого і не пов’язане з моментом мовлення, а тому не вживається з Present Perfect, а з Past Indefinite, e.g: I saw him just now. Я щойно його бачив. Відносно дії, яка саме зараз відбувається, українському зараз в англійській мові відповідає right now, right away.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

just 1. пра́вильний; то́чний || то́чно ■ ~ about, ~ around ма́йже, прибли́зно; ~ about the same ма́йже таки́й са́мий ~ after відра́зу пі́сля; ~ as так са́мо як; як ті́льки; ~ as much то́чно сті́льки ж; ~ 5 o’clock то́чно п’я́та годи́на; ~ in case про всяк ви́падок; not ~ yet ще ні, ще не зо́всім; ~ now що́йно; (са́ме) за́раз 2. справедли́вий 3. са́ме ■ ~ how? як са́ме?; ~ in time са́ме вча́сно; ~ so са́ме так, цілко́м пра́вильно; ~ then са́ме тоді́ 4. ле́две 5. лише́
[dʒʌst]
time 1. час || часови́й 2. моме́нт (часу) 3. пері́од (часу); часови́й про́мі́жок [інтерва́л] 4. трива́лість ■ a long ~ ago давно́; after a ~ че́рез де́який час; ahead of ~ зара́но, завча́сно; достроко́во; all the ~ за́вжди, пості́йно; another ~ в і́нший час, і́ншим ра́зом; at ~s ча́сом, і́нколи; at different ~ у рі́зні часи́; at no ~ ніко́ли; at that ~, at the ~ тоді́, в той моме́нт, на той час; at the present ~ тепе́р, ни́ні; at the proper ~ у нале́жний час, коли́ нале́жить; at the right ~ у потрі́бний моме́нт, своєча́сно; at the same ~ водно́час, одноча́сно; проте́, тим не ме́нш(е); behind ~ запі́зно, із запі́зненням; by that ~ на той час; for a ~ про́тягом де́якого ча́су; for a long ~ до́вго; надо́вго; for a short ~ на коро́ткий час, ненадо́вго; for some ~ на де́який час; for the ~ being по́ки що, тим ча́сом; for the first ~ впе́рше; for the second ~ вдру́ге; for the third ~ втре́тє; for lack of ~ за бра́ком ча́су; from ~ to ~ час від ча́су, ча́сом, і́нколи, зрі́дка; in the course of ~, with ~ із пли́ном ча́су; зго́дом; in ~ вча́сно; у ча́сі; to be in ~ (for) встига́ти//всти́гнути (до, у); in a short ~ незаба́ром; in due ~ (тоді́) коли́ тре́ба; in good ~ вча́сно, своєча́сно; in no ~ ду́же шви́дко, одра́зу, вмить; just in ~ са́ме вча́сно; much ~ бага́то ча́су (про витрати); out of ~ невча́сно; plenty of ~ бага́то ча́су (в запасі); some ~ or other коли́-не́будь; until that ~ до́ти, до то́го ча́су; to set ~ признача́ти [встановлювати, задавати] час; to consume ~, to take ~ забира́ти час; to save ~ оща́дити час; to gain ~ виграва́ти час; to waste ~ га́яти [марнува́ти] час 5. мі́ряти//помі́ряти [вимі́рювати//ви́міряти] час; хронометрува́ти//захронометрува́ти ■ to ~ a pendulum мі́ряти пері́од колива́нь ма́ятника 6. узгі́днювати//узгі́днити [узго́джувати//узго́дити] (в часі); синхрон(із)ува́ти//засинхрон(із)ува́ти 7. раз ■ ~ after ~ раз за ра́зом; ~ and again неодноразо́во, раз у раз; at a ~ одра́зу, за оди́н раз; one at a ~ пооди́нці, по одно́му; two/three at a ~ по дво́є/тро́є; at all ~s за́вжди, в усі́х ви́падках; at other ~s в і́нших ви́падках; each ~, every ~ щора́зу; for the first/second/third ~ впе́рше/вдру́ге/втре́тє; for the last ~ воста́ннє; the last ~ мину́лого ра́зу; infinitely many ~s бе́зліч разі́в; just this ~ лише́ цього́ ра́зу, як ви́няток; many a ~, many ~s неодноразо́во; n ~s n разі́в; n ~s as large у n разі́в бі́льший (від); n ~s as much у n разі́в бі́льше (ніж); nine ~s out of ten у дев’яти́ ви́падках із десяти́; the next ~ насту́пного ра́зу; several ~s кі́лька разі́в; some other ~ і́ншим ра́зом; this ~ цьо́го ра́зу, цим ра́зом 7. (мн.) помно́жений (на) ■ a ~s b a помно́жене на b
[taɪm]
~ of aphelion passage = моме́нт прохо́дження че́рез афе́лій
~ of flight = час проліта́ння (частинки)
~ of maximum = моме́нт ма́ксимуму сонце́вого спа́лаху
~ of meridian passage = (астр.) моме́нт прохо́дження (небесного тіла) через меридія́н; моме́нт кульміна́ції (світила)
~ of perihelion passage = моме́нт прохо́дження че́рез периге́лій
~ of persistence = час післясвіті́ння (люмінофору)
aberration ~ = (астр.) абераці́йний час, світлови́й про́мі́жок для одини́чної ві́дстані
absolute ~ = абсолю́тний час
acceleration ~ = 1. час пришви́дшування 2. час набира́ння шви́дкости
access ~ = (комп.) час до́ступу
accommodation ~ = час уста́лювання (електричного розряду)
accumulation ~ = час нагрома́джування
actual ~ = факти́чний час
actuation ~ = час спрацьо́вування (між увімкненням і початком усталеної роботи механізму)
addition ~ = час (вико́нування опера́ції) додава́ння, час обчи́слювання су́ми
additional ~ = додатко́вий час
afterglow ~ = час післясвіті́ння (екрану, люмінофору)
aging ~ = час старі́ння
annealing ~ = трива́лість відпа́лювання
apparent (solar) ~ = (астр.) спра́вжній (сонце́вий) час
appointed ~ = призна́чений час
arrestment ~ = час заспоко́ювання (коливань у мірчому приладі)
arrival ~ = 1. час наді́йдення (імпульсу, частинки, сигналу) 2. час [моме́нт] настання́ (події) 3. час [моме́нт] реєстра́ції (сейсмічної хвилі)
assembly ~ = час склада́ння [монтува́ння]
astronomical ~ = астрономі́чний час
atomic ~ = а́томний час, час за а́томним годи́нником, час за а́томною шкало́ю
attended ~ = се́рвісний час (комп’ютера)
attenuation ~ = час сла́бшання, час згаса́ння
average ~ = сере́дній час; сере́дня трива́лість
averaging ~ = час усере́днювання
barycentric coordinate ~ [TCB] = барицентри́чний координа́тний час
Barycentric Dynamical ~ [TDB] = барицентри́чний динамі́чний час
blanking ~ = час гасі́ння (електронного променя)
braking ~ = час гальмува́ння
buildup ~ = час зроста́ння; час нагрома́джування
burnout ~ = час згоря́ння [вигоря́ння]
burnup ~ = (яф) час вигоря́ння (ядерного палива)
characteristic ~ = характеристи́чний час
civil ~ = циві́льний час
clipping ~ = конста́нта ча́су обме́жувальної схе́ми
coherence ~ = час когере́нтности
coincidence ~ = моме́нт збі́гу
collision ~ = час між зі́ткненнями (частинок)
completion ~ = час заве́ршування
computation ~ = час обчи́слювання [рахува́ння]
computer ~ = маши́нний час
confinement ~ = час утри́мування (плазми)
continuous ~ = непере́рвний час
cooling ~ = 1. час [трива́лість] охоло́джування; час [трива́лість] холо́нення 2. час витри́мування [старі́ння, холо́нення] (зужитого ядерного палива)
Coordinated Universal ~ [UTC] = скоордино́ваний всесві́тній час
correction ~ = 1. поправко́вий час, часова́ по́правка 2. час уста́лювання (заданого режиму)
correlation ~ = час кореля́ції
count ~ = час [трива́лість] лічби́
counter dead ~ = (яф) ме́ртвий час лічи́льника, час [пері́од] нечутли́вости лічи́льника
curing ~ = час тужа́віння [тве́рднення]
current ~ = пото́чний час
cycle ~ = 1. трива́лість ци́клу 2. (комп.) час ци́клу (доступу)
damping ~ = час згаса́ння; час вгамо́вування
day ~ = сві́тлий час (поки є денне світло)
daylight saving ~ = лі́тній час
dead ~ = ме́ртвий час; час [пері́од] нечутли́вости (приладу)
debug(ging) ~ = час знева́джування [вилаго́джування] (програми), час усува́ння дрібни́х вад
decay ~ = 1. (яф) час ро́зпаду 2. (ел.) час згаса́ння (екрану тощо) 3. (мех.) час гамува́ння (коливань) 4. (техн.) час заспоко́ювання (стрілки приладу)
deceleration ~ = час спові́льнювання; час гальмува́ння
deexcitation ~ = 1. час висві́чування 2. час пове́рнення до незбу́дженого ста́ну
deionization ~ = 1. час дейоніза́ції 2. час гасі́ння (розряду)
delay ~ = 1. за́тримка, час [трива́лість] за́тримки 2. час запі́знювання
deposition ~ = час відклада́ння, час оса́джування
detection ~ = час [моме́нт] реєстра́ції (частинки)
developing ~ = час [трива́лість] проявля́ння (фотоплівки)
development ~ = час тво́рення (теорії); час розробля́ння (проєкту)
diffusion ~ = час дифу́зії
discharge ~ = трива́лість розря́ду
discrete ~ = дискре́тний час
doubling ~ = (яф) час подво́ювання (кількости палива у бридері)
down ~ = пере́стій, час пере́стою, час ви́мушеної бездія́льности
drift ~ = час дре́йфу
e-folding ~ = час змі́нювання (величини) в e разі́в
echo ~ = час відлу́нювання, час звуча́ння (луни)
echo-cancellation ~ = час гасі́ння (луни)
echoing ~ = час відлу́нювання, час звуча́ння (луни)
effective ~ = ко́ри́сний час
elapsed ~ = ви́трачений час (на виконання певної операції)
engineering ~ = 1. час [пері́од] техні́чного обслуго́вування 2. (комп.) час [пері́од] профіла́ктики
ephemeris ~ = (астр.) ефемери́дний час
equilibration ~ = час врівнова́жування [зрівнова́жування], час устано́влювання рівнова́ги
estimated ~ = оці́нко́вий [орієнто́вний] час
execution ~ = час вико́нування
expected ~ = очі́куваний час (момент)
exponential-decay ~ = час експоненці́йного спа́ду
exposure ~ = 1. час [трива́лість] експози́ції 2. час [трива́лість] зо́внішнього впли́ву, час експонува́ння 3. (яф) час [трива́лість] опромі́нювання
extinction ~ = час сла́бшання, час згаса́ння
fall ~ = час спада́ння
fast ~ = швидки́й час (у багаточасових підходах)
finite ~ = скінче́нний час
fixation ~ = час [трива́лість] фіксува́ння
fixed ~ = 1. зафіксо́ваний час 2. призна́чений час
flat-top ~ = трива́лість пло́скої части́ни (імпульсу)
formation ~ = час формува́ння [утво́рювання] (структури)
free-fall ~ = час ві́льного па́дання
freezing ~ = час замерза́ння; час заморо́жування
fuel-cooling ~ = (яф) час витри́мування (зужитого) я́дерного па́лива
fuel-doubling ~ = (яф) час подво́ювання (кількости палива у бридері)
fuel-residence ~ = (яф) час перебува́ння па́лива в реа́кторі
gating ~ = трива́лість стробу(ва́льного і́мпульсу)
generation ~ = 1. час [трива́лість] ґенерува́ння 2. (яф) час життя́ поколі́ння (нейтронів)
geocentric coordinate ~ [TCG] = геоцентри́чний координа́тний час
geologic ~ = геологі́чний час
given ~ = за́даний час
Greenwich apparent sidereal ~ [GAST] = спра́вжній зоре́вий час за Ґри́нвічем
Greenwich civil ~ = (сере́дній) час за Ґри́нвічем
Greenwich mean ~ = (сере́дній) час за Ґри́нвічем
Greenwich mean sidereal ~ [GMST] = (сере́дній) зоре́вий час за Ґри́нвічем
half ~ = 1. півпері́од 2. (яф) пері́од напівро́зпаду (після атмосферного ядерного вибуху)
heating ~ = час [трива́лість] нагріва́ння
holdup ~ = (яф) час перебува́ння (всередині устави чи пристрою)
Hubble ~ = "вік" все́світу, трива́лість епо́хи розбі́жного все́світу
idle ~ = пере́стій, час пере́стою
ignition ~ = час запа́лювання
in-pile ~ = (яф) час перебува́ння в (ядерному) реа́кторі
infinite ~ = нескінче́нний час
initial ~ = початко́вий час [моме́нт ча́су]; моме́нт ста́рту
insensitive ~ = час [пері́од] нечутли́вости (приладу)
instruction ~ = (комп.) час вико́нування кома́нди
integration ~ = час інтеґрува́ння
interaction ~ = час взаємоді́ї
interelectrode-transit ~ = час проліта́ння (частинки) між електро́дами
International Atomic ~ [TAI] = Міжнаро́дний А́томний Час
interpulse ~ = час між і́мпульсами
intrinsic ~ = власти́вий час, ста́ла ча́су (приладу)
ionization ~ = час йоніза́ції [йонізува́ння]
irradiation ~ = час опромі́нювання
Kiev ~ = ки́ївський час
Kyiv ~ = див. Kiev ~
laboratory(‑coordinate-system) ~ = час в лаборато́рній систе́мі координа́т
lasing ~ = час лазерува́ння, час ґенерува́ння ла́зера
life ~ = 1. час життя́ (частинки) 2. час зно́шування (механізму)
light (travel) ~ = світлови́й час (поширювання світла від спостережуваного об’єкту до Землі)
local ~ = місце́вий час
local apparent ~ = місце́вий спра́вжній час
local apparent sidereal ~ [LAST] = місце́вий спра́вжній зоре́вий час
local lunar ~ = місце́вий місяце́вий час
local mean ~ = місце́вий сере́дній час
local sidereal ~ = місце́вий зоре́вий час
long ~ = до́вгий час
lost ~ = зга́яний [змарно́ваний, втра́чений] час
lunar ~ = мі́сяце́вий час
machine ~ = (комп.) маши́нний час
machining ~ = (техн.) час [трива́лість] обробля́ння
maintenance ~ = час техні́чного обслуго́вування
mean ~ = (астр.) сере́дній час
mean ~ to failure = сере́дній час між відмо́вами
mean ~ to repair = сере́дній час між ремо́нтами
mean free ~ = час ві́льного про́бігу (частинки)
mean sidereal ~ = сере́дній зоре́вий час
mean solar ~ = сере́дній сонце́вий час
measured ~ = помі́ряний [ви́міряний] час; помі́ряний [ви́міряний] про́мі́жок [інтерва́л] ча́су
measurement ~ = час [трива́лість] мі́ряння [вимі́рювання]
measuring ~ = див. measurement ~
meridian transit ~ = (астр.) моме́нт кульміна́ції (світила)
mixing ~ = час перемі́шування
moderation ~ = час спові́льнювання (нейтронів)
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий час, час за я́дерною/ядро́вою шкало́ю
nuclear quadrupole relaxation ~ = час я́дерної/ядро́вої квадрупо́льної релакса́ції
nucleation ~ = час зародкува́ння
observation ~ = 1. час [трива́лість] спостеріга́ння 2. моме́нт спостере́ження
operation ~ = 1. час функціюва́ння [робо́ти] 2. (комп.) час вико́нування опера́ції
optimum ~ = оптима́льний час
optimum reverberation ~ = оптима́льний час ревербера́ції
orientation ~ = час орієнтува́ння
orientation-relaxation ~ = час оріентаці́йної релакса́ції
passage ~ = час прохо́дження
persistence ~ = 1. трива́лість, час трива́ння (ефекту після усунення збурювального чинника) 2. час уста́лености
phosphorescent-decay ~ = час згаса́ння (люмінофору)
physical ~ = фізи́чний час
Planck ~ = Пла́нків час
play ~ = час звуча́ння (запису)
predetermined ~ = напередустано́влений те́рмін, напере́дустано́влена трива́лість
preparation ~ = час готува́ння
prescribed ~ = за́даний час
preset ~ = 1. за́даний час 2. напередустановлений те́рмін, напере́дустано́влена трива́лість
processing ~ = час обробля́ння
productive ~ = ко́ри́сний час
propagation ~ = час поши́рювання
proper ~ = (тв) власти́вий час
pulse ~ = пері́од повто́рювання і́мпульсів
pulse-decay ~ = час [трива́лість] спада́ння і́мпульсу
pulse-rise ~ = час [трива́лість] зроста́ння і́мпульсу
pumping ~ = час нагніта́ння [помпува́ння, напомпо́вування]
pumping-off ~ = час випомпо́вування
quasi-uniform ~ = (астр.) квазирівномі́рний час
quenching ~ = час гасі́ння (люмінесценції)
reaction ~ = час реа́кції
readiness ~ = час готува́ння до робо́ти
real ~ = 1. реа́льний час 2. реа́льний масшта́б ча́су
recombination ~ = час рекомбіна́ції
recontrol ~ = час дейоніза́ції (газонаповненої трубки)
recording ~ = 1. час запи́сування 2. час реєструва́ння
recovery ~ = 1. час верта́ння (до вихідного стану) 2. (яф) час відно́влювання (лічильника)
reference ~ = 1. моме́нт поча́тку ві́дліку (часу) 2. відліко́вий [ре́перний] моме́нт ча́су
regularized universal ~ [UT1R] = реґуляризо́ваний всесві́тній час
relaxation ~ = 1. час релакса́ції 2. час заспоко́ювання
repair ~ = трива́лість ремо́нту
residence ~ = (яф; х.) час перебува́ння в реа́кторі
resolving ~ = 1. час спрацьо́вування (між увімкненням і початком усталеної роботи механізму) 2. розді́лювальний час, розді́лення [відокре́млення] в ча́сі
response ~ = 1. час спрацьо́вування (між увімкненням і початком усталеної роботи механізму) 2. час ві́дгуку 3. час заспоко́ювання (стрілки приладу) 4. ста́ла ча́су (чутливого приладу)
retardation ~ = час запі́знювання; час спові́льнювання
retention ~ = 1. (у хроматографії) час утри́мування 2. час зберіга́ння (у запам’ятовувальній трубці)
return ~ = час верта́ння
reverberation ~ = час ревербера́ції, час звуча́ння (складної луни)
rise ~ = 1. час збу́джування (приладу тощо) 2. час зроста́ння 3. час набира́ння висоти́
run ~ = 1. пото́чний час 2. час вико́нування 3. трива́лість (серії) до́слідів 4. трива́лість робо́ти (механізму)
running ~ = час робо́ти [функціюва́ння]
scanning ~ = час сканува́ння
scattering ~ = час розсі́ювання
sensitive ~ = час [пері́од] чутли́вости (приладу)
servicing ~ = час (прове́дення) профілакти́чного о́гляду і пото́чного ремо́нту
setting ~ = 1. час устано́влювання 2. час тужа́віння [тве́рднення]
settling ~ = 1. час уста́лювання (заданого режиму) 2. час заспоко́ювання 3. час оса́джування; час осіда́ння
setup ~ = 1. (комп.) час готува́ння (комп’ютера до роботи) 2. (х.) час тужа́віння [тве́рднення]
shaping ~ = час формува́ння (імпульсу)
short ~ = коро́ткий час
shutdown ~ = час зупиня́ння (реактора)
sidereal ~ = (астр.) зоре́вий час
sintering ~ = час спіка́ння
slow ~ = пові́льний час (у багаточасових підходах)
slowing-down ~ = час спові́льнювання
solar ~ = сонце́вий час
solidification ~ = час тве́рднення
sound ~ = час звуча́ння
sounding ~ = 1. час зондува́ння 2. час звуча́ння
spin relaxation ~ = час спі́нової релакса́ції
spin-lattice relaxation ~ = час спін-ґратко́вої релакса́ції
stabilization ~ = час стабілізува́ння [уста́лювання], час устано́влювання уста́леного режи́му
standard ~ = поясни́й [етало́нний] час
start ~ = 1. початко́вий час [моме́нт ча́су] 2. моме́нт за́пуску
stopping ~ = 1. час гальмува́ння 2. час [моме́нт] зу́пи́ну
storage ~ = 1. час накопи́чування [нагрома́джування] 2. (комп.) час запам’ято́вування [запи́сування] 3. (ел.) час па́м’яті (електроннопроменевої трубки) 4. (техн.) час зберіга́ння
summer ~ = лі́тній час
switch-off ~ = час вимика́ння
switch-on ~ = час вмика́ння
switching ~ = час перемика́ння
terminal ~ = моме́нт закі́нчення; моме́нт зу́пи́ну
Terrestrial Dynamical ~ [TDT] = Земни́й Динамі́чний Час
Terrestrial ~ [TT] = Земни́й Час
test ~ = час [трива́лість] випро́бування
thermalization ~ = час термаліза́ції
total ~ = по́вний [сума́рний] час
transient ~ = 1. трива́лість перехі́дно́го проце́су 2. трива́лість перехі́дно́го режи́му
transit ~ = 1. час [моме́нт] прохо́дження (небесного тіла через меридіян) 2. час проліта́ння (частинки)
transition ~ = 1. час [трива́лість] перехо́ду 2. час [трива́лість] перехі́дно́го проце́су
transmission ~ = час пересила́ння (сигналу)
travel ~ = 1. час ру́ху (між зафіксованими точками) 2. час пересува́ння
triggering ~ = 1. час спрацьо́вування (між увімкненням і початком усталеної роботи механізму) 2. час [моме́нт] за́пуску
true solar ~ = (астр.) спра́вжній [сонце́вий] час
tunneling ~ = час тунелюва́ння
turn-off ~ = час вимика́ння
turn-on ~ = час вмика́ння
turnaround ~ = (комп.) сума́рний час (виконування)
unit ~ = одини́ця часу; одини́чний час
universal ~ [UT] = світови́й час, єди́ний [всесві́тній] час
universal ~ coordinated [UTC] = всесві́тній скоордино́ваний час
wait(ing) ~ = час очі́кування, час чека́ння
warm-up ~ = час нагріва́ння
wasted ~ = ма́рно ви́трачений [змарно́ваний, зга́яний] час
zero ~ = 1. нульови́й час (проміжок) 2. початко́вий час, початко́вий моме́нт ча́су
zone ~ = поясни́й час
Zulu ~ = (сере́дній) час за Ґри́нвічем

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

вча́сно 1. on time, in (good) time, in due time, at the right time ▪ са́ме ~ just in time 2. (за розкладом) on schedule
са́ме (у сполуках) just; exactly, right ▪ а ~ namely; viz. videlicet; (у конкретизації) specifically; ~ вча́сно just in time; ~ за́раз (про щойно завершену дію чи теперішній момент) just now, (лише про теперішній момент) right now; ~ навпаки́ just the opposite; ~ пе́ред тим, як just before; ~ посере́дині (чогось) right in the middle (of smth); ~ так (саме у такий спосіб) exactly this/that way, exactly like this/that; те ~, таке́ ~ the same (kind of) thing; (у переліку тощо) ditto; ~ тоді́ just then; ~ той just the one, the very one; як ~? just how?

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

нагоди́ти (-джу́, -ди́ш) P vt to find oneself at a place in time (for the occasion);
  нагоди́тися P vi to arrive (come, appear) just in time (by chance):
  нагоди́вся мені́ яки́йсь чолові́к, I happened to meet a certain man.
пора́ (-ри́) f season, time, suitable (proper) time; age:
  в саму́ пору́, just in time, in the very nick of time;
  не в по́ру, out of time (season):
  без пори́, untimely;
  до ціє́ї пори́, till now;
  у лі́тню по́ру, in summer time;
  ді́вчина на порі́, an adult (marriageable) girl;
  на таки́х пора́х бу́ти, to be big with child, to be pregnant.
тра́пити (-плю, -пиш) P vt: (трапля́ти I) to hit (the mark), gain or reach (one’s end), accomplish (one’s purpose), come upon accidentally;
  тра́пити ка́менем в го́лову, to strike the head with a stone;
  тра́пити як ку́лею в пліт, to be very wide of the mark, to find oneself on the wrong side of the fence;
  тра́пити до ці́лі, to hit the mark;
  тра́пити поді́бність, to strike upon (hit off) a likeness;
  тра́пити на ко́го, to come upon one (unexpectedly);
  хи́бив-тра́пив, hit or miss;
  тра́пив свій на сво́го, or тра́пила коса́ на ка́мінь, finally he has met his match, or at last he got his deserts;
  тра́пити на обі́д, to come just in time for dinner:
  тра́пити додо́му, to find one’s way home;
  тра́пити до чийо́го перекона́ння, to succeed in convincing (persuading) one;
  тра́питися P vi to happen, occur, chance, come to pass;
  тра́пилася мені́ наго́да, an opportunity presented itself to me:
  тра́пився мені́ гість, a chance guest came to visit me;
  трапля́ються їй лю́ди, she has a chance to marry;
  якщо́ тра́питься, if it should happen.
час (ча́су́) m time; season; weather; menstruation period; Gram. tense;
  са́ме в час, just in time, in the nick of time;
  з то́го ча́су, from that time;
  з яко́го ча́су? since when? в свої́м ча́сі, at the proper time;
  час на час, every now and then;
  час від ча́су, from time to time, now and then:
  без ча́су́, prematurely, precociously;
  на (про) час, temporarily, for a time:
  ча́сом, часа́ми, sometimes; by chance;
  да́вніми часа́ми, in olden times, in days of yore;
  під час, during;
  з бі́гом часу́, in the course of time;
  в тепе́рішній час, at the present time, nowadays;
  на все свій час, there is time for everything;
  за бра́ком часу́, for want of time;
  час не жде, time is pressing;
  одно́го часу́, once, once upon a time;
  тим ча́сом, meanwhile, in the meantime;
  дай Бо́же в до́брий час, good luck!
  давно б час, it is high time;
  час іти́, it is time to go;
  тепе́рішній час, present time;
  мину́лий час, past tense;
  буду́чий (майбу́тній) час, future tense;
  передмину́лий час, pluperfect tense;
  часи́на (-ни) f, часи́нка (-ки) f, часи́ночка (-ки) f Dim.: час, little while, short time:
  на часи́нку, for just a little while;
  часни́й (-на́, -не́) early; well-timed, at the proper time; mature; seasonable.