Знайдено 32 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «interacting» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

interacting взаємоді́йний, що взаємоді́є
[ˌɪntər'æktɪŋ, ˌɪnt̬ər'-]
• strongly ~ = сильновзаємоді́йний
• weakly ~ = слабковзаємоді́йний
chain 1. ланцю́г, ланцюжо́к || ланцюго́вий, ланцюжко́вий || утво́рювати//‌утвори́ти ланцюга́ [ланцюжка́]; сполуча́ти//‌сполучи́ти в ланцю́г [ланцюжо́к] 2. (матем.) упорядко́вана множина́ 3. (тг) ланцю́г, маршру́т 4. ланцюго́вий механі́зм 5. чейн (одиниця довжини, 4.572 м) 6. мі́рчий [міри́льний] ланцю́г
[tʃeɪn]
~ of consequences = ланцю́г [ни́зка] на́слідків
~ of equations = ланцюжо́к рівня́нь
~ of events = ланцю́г [ни́зка] поді́й
~ of instructions (комп.) ланцю́г [послідо́вність] кома́нд
~ of reactions (х.) ланцю́г реа́кцій
~ of sets = ланцю́г множи́н
~ of simplices = ланцюжо́к си́мплексів
backbone ~ = головни́й ланцю́г (макромолекули)
branched ~ = розгалу́жений ланцю́г
carbon ~ (х.) вуглеце́вий ланцю́г
closed ~ = за́мкнений ланцю́г
compatible polymer ~s = сумі́сні поліме́рні ланцюги́
crater ~ (астр.) кра́терний ланцюжо́к
cyclic ~ (х.) циклі́чний [кільце́вий] ланцю́г
daisy ~ (комп.) гірля́нда, шлейф
decay ~ 1. радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́ 2. ланцю́г радіоакти́вних ро́зпадів
directed ~ (тг) зорієнто́ваний ланцю́г [маршру́т]
disintegration ~ 1. радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́ 2. послідо́вність ро́зпадів
divisor ~ = ланцю́г дільникі́в
double ~ = дволанцю́г, подві́йний ланцю́г
embedded Markov ~ = вкла́дений ма́рковський ланцю́г
engineer’s ~ = мі́рчий [міри́льний] ланцю́г
exit ~ (комп.) послідо́вність ви́ходу
finite ~ = скінче́нний ланцюжо́к (рівнянь)
forked ~ (х.) розгалу́жений ланцю́г
hypernetted ~ (сф) гіперланцюжо́к
ideal ~ (сф) ідеа́льний ланцюжо́к
incompatible polymer ~s = несумі́сні поліме́рні ланцюги́
inference ~ = ланцюжо́к ви́сновків
infinite ~ = нескінче́нний ланцюжо́к (рівнянь)
insulator ~ = ізоля́торна гірля́нда
interacting random ~s = взаємоді́йні випадко́ві ланцюги́
interconnected ~ of equations = систе́ма [ланцюжо́к] заче́плених рівня́нь
inverse ~ = антиланцю́г, зворо́тний ланцю́г
inverse Markov ~ = обе́рнений ма́рковський ланцю́г
kinematic ~ = кінемати́чний ланцю́г
linear ~ = ліні́йний ланцю́г
main ~ (х.) головни́й ланцю́г (сполуки з розгалуженими ланцюгами)
Markov ~ = ма́рковський ланцю́г
nautical ~ = чейн (15 футів, 4.572 м)
one-dimensional ~ = однови́мірний ланцю́г
open ~ = неза́мкнений ланцю́г
oriented ~ (тг) зорієнто́ваний ланцю́г [маршру́т]
polymer ~ = поліме́рний ланцю́г
proton-proton ~ (яф) прото́н-прото́нний [дейте́рієвий] цикл
radioactive ~ 1. радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́ 2. послідо́вність радіоакти́вних перетво́рень
random ~ = випадко́вий ланцю́г
ring ~ (х.) циклі́чний [кільце́вий] ланцю́г
side ~ (х.) бічни́й ланцю́г
star ~ = зоре́вий ланцюжо́к (навіґаційних станцій)
straight ~ (х.) нерозгалу́жений [прями́й] ланцю́г
surveyor’s ~ = мі́рчий [міри́льний] ланцю́г
syzygy ~ = ланцю́г сизи́ґій
truncated ~ = обі́рваний [обрі́заний] ланцюжо́к (рівнянь)
unbranched ~ = нерозгалу́жений ланцю́г
current 1. (електри́чний) струм (of I amperes – (величиною) I амперів) || стру́мовий 2. поті́к, течія́; стру́мінь || пото́ковий, течі́йний, струмене́вий □ against the ~ про́ти течії́; with the ~ (уни́з) за течіє́ю 3. пото́чний; тепе́рішній, ни́нішній, сього́днішній; ная́вний
['kʌrənt, 'kɜːrrənt]
absorption ~ = струм поглина́ння (в діелектрику), абсорбці́йний струм
acoustoelectric ~ = акустоелектри́чний струм
acoustomagnetoelectric ~ = акустомагнетоелектри́чний струм
active ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
adjustable ~ = реґульо́вний струм
adsorption ~ = адсорбці́йний струм
advection ~ = адвекти́вна течія́
air ~ = пові́тряна течія́, пові́тряний поті́к
algebraic ~ = алґебри́чний струм
alternating ~ [ac] = змі́нний струм (змінного напряму)
amplified ~ = підси́лений струм
anode ~ = ано́дний струм
antenna ~ = анте́новий струм
ascending ~ = висхідни́й поті́к
asymptotically-conserved ~ = асимптоти́чно збережни́й струм
atmospheric ~ = атмосфе́рний поті́к
avalanche ~ = лави́но́вий струм
averaged ~ = сере́дній струм
axial-vector ~ = аксійнове́кторний струм
background ~ = фо́новий струм
baryon ~ = баріо́нний струм
beam ~ = струм стру́меня (частинок)
bias ~ = струм зсува́ння [змі́щення]
bidirectional ~ = двона́прямний струм
bioelectric ~ = біостру́м, біоелектри́чний струм
bleeder ~ = стабілізува́льний [стабілізаці́йний] струм
branch ~ = відгалу́жений струм
breakdown ~ = струм пробо́ю
breaking ~ = струм вимика́ння
bulk ~ = о́б’є́мний струм
cancellating ~ = компенсува́льний струм
cathode ~ = като́дний струм
channel ~ = кана́ловий струм
charged ~ = заря́джений струм
charging ~ = насна́жувальний [заряджа́льний] струм
chiral ~ = хіра́льний струм
circulating ~ = циркуляці́йний струм
closed ~ = за́мкнений струм
coastal ~ = прибере́жна течія́
color ~ = ко́лірний струм
conduction ~ = струм прові́дности
conserved ~ = збережни́й струм
constant ~ = ста́лий струм (сталої амплітуди)
consumption ~ = спожи́ваний струм
control ~ = струм керува́ння
convection ~ = конвекці́йний струм
convective ~ 1. (ел.) конвекці́йний поті́к 2. (гф) конвекці́йна течія́
conventional ~ = конвенці́йний струм (інтерпретований за домовленістю як переношення позитивного заряду)
corona ~ = струм коро́нного розря́ду
counter ~ = зу́стрі́чний поті́к
creeping ~ = струм витіка́ння (поверхнею)
crest ~ = пі́кове зна́чення стру́му
critical ~ = крити́чний струм (у надпровіднику)
critical grid ~ = крити́чний сітко́ви́й струм
cyclic ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
dark ~ = те́мрявний струм (електродний)
decaying (conduction) ~ = згасни́й струм (прові́дности)
deep ~ = глиби́нна течія́, глиби́нний поті́к
depolarization ~ = струм деполяриза́ції
descending ~ = низхідни́й поті́к
dielectric ~ = струм у діеле́ктрику
diffusion ~ 1. дифузі́йний поті́к, дифузі́йний струм 2. (х.) обмі́нний струм
direct ~ = пості́йний [про́стий] струм (незмінного напряму)
discharge ~ = розря́дний струм
displacement ~ = струм змі́щення
downward ~ = низхідни́й поті́к
drift ~ 1. дре́йфовий струм 2. дре́йфова течія́
earth ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю 3. (гф) земни́й [телури́чний] струм
ebb ~ = відпли́вна течія́
eddy ~ = вихоро́вий струм
effective ~ = ефекти́вний струм, ефекти́вне зна́чення стру́му
electric ~ = електри́чний струм
electrode ~ = електро́дний струм (у електровакуумних приладах)
electrode dark ~ = те́мрявний (електро́дний) струм
electrode inverse ~ = зворо́тний електро́дний струм
electron ~ = електро́нний струм
electroweak ~ = електрослабки́й струм
emission ~ = емісі́йний струм, струм емі́сії
equalizing ~ = вирі́внювальний струм
excess ~ = надлишко́вий струм, надстру́м
exchange ~ = обмі́нний струм
exciting ~ 1. збу́джувальний струм 2. магнетува́льний струм
extra ~ = екстрастру́м
extraneous ~ = сторо́нній струм
faradic ~ = фаради́чний струм
fault (electrode) ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
fault-to-earth ~ = струм замика́ння на зе́млю
fault-to-ground ~ = струм замика́ння на зе́млю
feed ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
feedback ~ = струм зворо́тного зв’язку́
fermion ~ = ферміо́нний струм
field-free emission ~ = емісі́йний струм без (електричного) по́ля
filament ~ = розжа́рювальний струм
fluctuating ~ = флюктівни́й струм
fluctuation ~ = флюктуаці́йний струм; флюктуа́ції стру́му
foreign ~ = сторо́нній струм
forward ~ = прями́й струм
galvanic ~ = ґальвані́чний струм
gas ~ (ел.) йонізаці́йний струм
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний [калібрува́льно інварія́нтний] струм
geostrophic ~ = геостро́фна течія́
grid ~ = сітко́ви́й струм
ground ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю
hadron ~ = гадро́нний струм
heat ~ = теплови́й струм
heavy ~ = си́льний струм
high ~ = си́льний струм
high-frequency ~ = високочасто́тний струм
holding ~ = підтри́мувальний струм
hole ~ = дірко́вий струм
idle ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
induced ~ = наве́дений [(з)індуко́ваний, індукці́йний] струм
inducing ~ = навідни́й [індукува́льний] струм
initial ~ = початко́вий струм
injection ~ = інжекці́йний струм
inphase ~ = синфа́зний струм
input ~ = входо́вий струм
in-rush ~ = струм вмика́ння
instantaneous ~ = миттє́ве зна́чення стру́му
interacting ~s = взаємоді́йні стру́ми
interbase ~ = міжба́зовий струм (у напівпровідникових тетродах)
interference ~ = зава́дний струм
intermittent ~ = перери́вчастий струм
inverse ~ = зворо́тний струм
ion ~ = йо́нний струм
ionization ~ = йонізаці́йний струм
ionospheric ~ = йоносфе́рний струм
Josephson ~ = Джо́зефсонів струм
kinetic ~ (фх) кінети́чний струм
lagging ~ = зага́яний струм (за фазою)
leading ~ = випереджа́льний струм (за фазою)
leakage ~ 1. струм стіка́ння [витіка́ння] 2. неви́прямлена [неви́простана] части́на змі́нного стру́му
Leduc ~ = Леду́ків струм
left-handed ~ = лі́вий струм
left-handed charged ~ = заря́джений лі́вий струм
lepton ~ = лепто́нний струм
leptoquark ~ = лептоква́рковий струм
limiting adsorption ~ = грани́чний адсорбці́йний струм
limiting diffusion ~ = грани́чний дифузі́йний струм
load ~ = наванта́говий струм, струм наванта́ги
loop ~ = ко́нтурний струм
loss ~ = утра́тний струм, струм утра́т
low ~ = слабки́й струм
low-frequency ~ = низькочасто́тний струм
magnetization ~ = магнетува́льний струм
magnetizing ~ = магнетува́льний струм
magnetospheric ring ~ (гф) магнетосфе́рний по́яс
majority ~ = струм основни́х носії́в
mesh ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
meson ~ = мезо́нний струм
microscopic-eddy ~ = мікровихоро́вий струм
minority ~ = струм неосновни́х носії́в
modulation ~ = модулюва́льний струм
molecular ~ = молекуля́рний струм
negative ~ = неґати́вний струм
net ~ = підсумко́вий струм
neutral ~ = нейтра́льний струм
neutrino ~ = нейтри́новий струм
nonconserved ~ = незбережни́й струм
nonstrange ~ = неди́вний струм
nontidal ~ = неприпли́вна течія́
normalized ~ = нормо́ваний струм
nucleon ~ = нукло́нний струм
null ~ = нульови́й струм
ocean ~ = морська́ течія́
operating ~ = робо́чий струм
output ~ = виходо́вий струм
parasitic ~ = парази́тний струм
partial ~ = парці́йний струм
parton ~ = парто́нний струм
peak ~ = пі́ковий струм
periodic ~ = періоди́чний струм
persistent ~ 1. стійки́й [незгасни́й] струм (у надпровіднику) 2. стійка́ течія́ (надплину)
photoconduction ~ = струм фотопрові́дности
photoelectric ~ = фотостру́м, фотоелектри́чний струм
photovoltaic ~ = фотоґальвані́чний струм
pinch ~ = пі́нчови́й струм
plasma ~ = пла́змо́вий струм
plate ~ = ано́дний струм
polarization ~ = поляризаці́йний струм
poloidal ~ = поло́їдний струм
polyphase ~ = багатофа́зовий струм
positive ~ = позити́вний струм
prebreakdown ~ = передпробі́йний струм
preconduction ~ = струм несамості́йного розря́ду (в електроннопроменевому приладі)
primary ~ = перви́нний струм
probability ~ = поті́к імові́рности
pulsating ~ = пульсівни́й струм
pulse ~ = і́мпульсний струм
pyroelectric ~ = піроелектри́чний струм, піростру́м
quadrature ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
quark ~ = ква́рковий струм
quiescent ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
radio-frequency ~ = високочасто́тний струм (понад 10 кГц)
rated ~ = номіна́льний струм
reactive ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
rectified ~ = ви́простаний [ви́прямлений] струм
relativistic ~ = релятивісти́чний струм
renormalized ~ = перенормо́ваний струм
repolarization ~ = струм переполяриза́ції
residual ~ = залишко́вий струм
resultant ~ = підсумко́вий струм
reverse ~ = зворо́тний струм
right-handed ~ = пра́вий струм
right-handed charged ~ = заря́джений пра́вий струм
ring ~ = кільце́вий струм
root-mean-square ~ = середньоквадра́тне [ефекти́вне, чи́нне] зна́чення стру́му
runaway ~ = уте́клий струм, струм уте́клих части́нок (у плазмі)
saturation ~ = насито́вий струм, струм наси́чення
screen grid ~ = струм екранува́льної сі́тки
sea ~ = морська́ течія́
secondary ~ = втори́нний струм
secondary electron ~ = втори́нний електро́нний струм
secondary ion ~ = втори́нний йо́нний струм
self-conjugate ~ = самоспря́жений струм
short-circuit ~ = струм коро́ткого за́мкнення
simple harmonic ~ = синусо́їдний струм
single-phase ~ = однофа́зовий струм
sinusoidal ~ = синусо́їдний струм
source ~ = джере́льний струм
space ~ = просторо́вий струм
space-charge ~ = струм просторо́вого заря́ду
space-charge-limited ~ = струм, обме́жений просторо́вим заря́дом
spin ~ = спі́новий струм
standing ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
starting ~ = пускови́й струм
steady-state ~ = стаціона́рний [уста́лений] струм
strange ~ = ди́вний струм
stray ~ 1. мандрівни́й струм 2. парази́тний струм
striking ~ = струм запа́лювання
superimposed ~ = накла́дений струм
supply ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
surface ~ = поверхне́вий струм
surge ~ = ви́стриб [ви́плеск, сплеск] стру́му
surge electrode ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
telluric ~ (гф) телури́чний [земни́й] струм
thermal-depolarization ~ = струм термодеполяриза́ції
thermionic ~ = термоелектро́нний струм
thermoelectric ~ = термостру́м
three-phase ~ = трифа́зовий струм
threshold ~ = поро́говий струм
tidal ~ = припли́вна течія́
topological ~ = топологі́чний струм
toroidal ~ = торо́їдний струм
total ~ = по́вний струм
transient ~ = перехі́дни́й струм
tunnel ~ = туне́льний струм
turbidity ~ (гф) скаламу́чений поті́к, суспензі́йна течія́
unidirectional ~ = однона́прямний [пості́йний, про́стий] стру́м
upward ~ = висхідни́й поті́к
vagabond ~ = мандрівни́й струм
variable ~ = змі́нюваний струм
vector ~ = ве́кторний струм
virtual ~ = віртуа́льний струм
watt ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
wattless ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
weak ~ = слабки́й струм
weak charged ~ = слабки́й заря́джений струм
weak neutral ~ = слабки́й нейтра́льний струм
wind ~ = вітрови́й поті́к
zero ~ = нульови́й струм
zero-signal ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
field 1. по́ле || польови́й 2. (опт.) по́ле ба́чення 3. (матем.) (комутати́вне) ті́ло 4. цари́на; га́лузь (досліджень) 5. сфе́ра (діяльности) 6. діля́нка, о́бласть 7. (геол.) родо́вище
[fiːld]
~ of algebraic functions of n independent variables over K = по́ле алґебри́чних фу́нкцій n незале́жних змі́нних над K
~ of application = о́бласть застосува́ння
~ of complex numbers = по́ле ко́мплексних чи́сел
~ of constants = по́ле ста́лих [конста́нт]
~ of events = по́ле поді́й
~ of extremals = по́ле екстрема́лей
~ of force(s) = силове́ по́ле, по́ле си́л(и)
~ of knowledge = га́лузь нау́ки
~ of moments = по́ле моме́нтів
~ of a point charge = по́ле точко́вого заря́ду
~ of rational functions in n indeterminates over K = по́ле раціона́льних фу́нкцій n незале́жних змі́нних над K
~ of rational numbers = по́ле раціона́льних чи́сел
~ of rationals = по́ле раціона́льних чи́сел
~ of real numbers = по́ле ді́йсних чи́сел
~ of research = о́бласть [діля́нка] дослі́джування
~ of science = о́бласть [га́лузь] нау́ки
~ of search = зо́на по́шуку (локатора)
~ of sets = ті́ло множи́н
~ of a source = по́ле джерела́
~ of tangents = (матем.) по́ле на́прямів
~ of vectors = по́ле ве́кторі́в
~ of view = по́ле ба́чення
~ of vision = по́ле ба́чення; зо́на ви́дности
~ with a valuation = метризо́ване по́ле
accelerating ~ = пришви́дшувальне по́ле
acceleration ~ = по́ле пришви́дшень
acoustic ~ = акусти́чне [звукове́] по́ле
algebraic number ~ = по́ле алґебри́чних чи́сел
algebraically closed ~ = алґебри́чно за́мкнене по́ле
algebraically complete ~ = алґебри́чно за́мкнене по́ле
alternative ~ = альтернати́вне ті́ло
ambient ~ = довкі́льне [навко́лишнє] по́ле
amyriotic ~ = аміріо́тне по́ле
angular ~ = кутове́ по́ле (бачення)
anisotropy ~ = по́ле анізотропі́ї (у плинному/рідинному кристалі)
anomalous ~ = анома́льне по́ле
antenna ~ = анте́нове по́ле
applied ~ = прикла́дене по́ле
archimedically ordered (number) ~ = Архіме́дове по́ле (чи́сел)
asymptotic ~ = асимптоти́чне по́ле
atmospheric electric ~ = напру́женість електри́чного по́ля атмосфе́ри
atom(ic) ~ = по́ле а́тома
attractive ~ = притя́гувальне по́ле
average ~ = сере́днє по́ле
averaged ~ = усере́днене по́ле
axial ~ = ві́сне [осьове́] по́ле
axial-vector ~ = аксійнове́кторне по́ле
axial(ly symmetric) ~ = осесиметри́чне [аксі́йно симетри́чне] по́ле
axisymmetric ~ = осесиметри́чне [аксі́йно симетри́чне] по́ле
azimuthal ~ = а́зимутне по́ле
background ~ = фо́нове по́ле
base [basic] ~ (матем.) ба́зисне [ба́зове] по́ле, основне́ по́ле
beam ~ = по́ле стру́меня (частинок)
boson(ic) ~ = бозо́нне по́ле
bright ~ = (опт.) сві́тле [ясне́] по́ле
bumpy magnetic ~ = горбкува́те магне́тне по́ле
canonical ~ = каноні́чне по́ле
central ~ = центра́льне по́ле
central-force ~ = по́ле центра́льних сил
charge ~ = по́ле заря́ду
charged scalar ~ = заря́джене скаля́рне по́ле
chiral ~ = хіра́льне по́ле
circuital ~ = вихоро́ве по́ле
circumferential ~ = перифері́йне по́ле
classical ~ = класи́чне по́ле
closed ~ = за́мкнене по́ле
coal ~ = ву́гільний басе́йн
coefficient ~ = по́ле коефіціє́нтів
coercive ~ = коерцити́вне по́ле
collective ~ = колекти́вне по́ле
color ~ = ко́лірне по́ле
commutative ~ = комутати́вне ті́ло
compensating ~ = компенсува́льне [компенсаці́йне] по́ле
complex ~ = 1. ко́мплексне по́ле 2. по́ле складно́ї конфігура́ції
conduction ~ = (електромагнетне) по́ле на́вко́ло провідника́ зі стру́мом
confinement ~ = утри́мувальне [трима́льне] по́ле
confining ~ = утри́мувальне [трима́льне] по́ле
conjugate ~ = спря́жене по́ле
conservative force ~ = (мех.) консервати́вне по́ле сил
constant ~ = ста́ле по́ле
convective ~ = конвекці́йне по́ле
corona ~ = коро́нне по́ле, по́ле коро́ни
Coulomb ~ = Куло́нове по́ле
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] поля́
crack-tip displacement ~ = по́ле змі́щень бі́ля верши́ни тріщини
critical ~ = 1. крити́чне по́ле 2. по́ле відтина́ння [відсіка́ння] (в електронних приладах)
critical magnetic ~ = крити́чне магне́тне по́ле
crossed ~s = перехре́сні поля́
crystal ~ = по́ле криста́лу
crystalline ~ = внутрішньокриста́лове по́ле, (вну́трішнє) кристалі́чне по́ле
curvature ~ = по́ле кривини́ [ви́кривлення] (в анізотропному середовищі)
curved magnetic ~ = див. curvilinear magnetic ~
curvilinear magnetic ~ = криволіні́йне магне́тне по́ле, (розм) криве́ по́ле
cusped magnetic ~ = гостроку́тне [ка́спове] магне́тне по́ле
cutoff ~ = ві́дтино́ве по́ле, по́ле відтина́ння, крити́чне по́ле (в електронних приладах)
cyclotomic ~ (матем.) по́ле по́ділу ко́ла, циклото́мне [циклото́мі́чне] по́ле
cylindrical ~ = осесиметри́чне [аксі́йно симетри́чне] поле
dark ~ (опт.) те́мне по́ле
data ~ = по́ле да́них
decelerating ~ = гальмува́льне [спові́льнювальне] по́ле
deflecting ~ = відхи́лювальне по́ле
degaussing ~ = див. demagnetizing ~
demagnetizing ~ = знемагнето́вувальне [відмагнето́вувальне, демагнетува́льне, розмагнето́вувальне] по́ле
depolarizing ~ = деполяризаці́йне по́ле
dielectric ~ = вну́трішне по́ле в діеле́ктрику
dipole ~ = по́ле ди́поля
direction(al) ~ = (матем.) по́ле на́прямів
director ~ = по́ле дире́ктора (в плинному/рідинному кристалі)
disorder ~ = по́ле ро́зладу
distant ~ = відда́лене по́ле (електромагнетне поле на відстані понад п’ять довжин хвиль від передавача)
distorting ~ = викри́влювальне по́ле
distortion ~ = по́ле ви́кривлення (в анізотропному плині)
driving ~ = збу́джувальне по́ле
eddy ~ = по́ле ви́хору; вихоро́ве по́ле
edge ~ = крайове́ по́ле
effective ~ = ефекти́вне по́ле
electric ~ = електри́чне по́ле
electric multipole ~ = по́ле електри́чного мультипо́ля
electromagnetic ~ = електромагне́тне по́ле
electrostatic ~ = електростати́чне по́ле
exchange ~ = о́бмі́нне по́ле
exciting ~ = збу́джувальне по́ле
extension ~ = (матем.) по́ле розши́рення, надпо́ле
external ~ = зо́внішнє по́ле
extraneous ~ = сторо́ннє по́ле
extranuclear ~ = позаядро́ве по́ле
far ~ = 1. далекозо́нне по́ле, по́ле в дале́кій зо́ні (антени) 2. дале́ка [Фраунго́ферова] зо́на (антени)
Fermi contact ~ = конта́ктове по́ле Фе́рмі
fermion(ic) ~ = ферміо́нне по́ле
flow ~ = 1. по́ле пото́ку 2. спе́кт(е)р [по́ле] обтіка́ння
fluctuating ~ = флюктівне́ по́ле, по́ле з флюктуа́ціями
fluctuation ~ = флюктуаці́йне по́ле, флюктуа́ції по́ля
focusing ~ = фокусува́льне по́ле
force ~ = силове́ по́ле, по́ле си́л(и)
fraction ~ = по́ле ча́сток
free ~ = ві́льне по́ле
free electromagnetic ~ = електромагне́тне по́ле у ва́куумі
fringe magnetic ~ = по́ле підковоподі́бного магне́ту (поза ділянкою між його полюсами)
fringing ~ = крайове́ по́ле (в електронному мікроскопі)
frozen-in ~ = вме́рзле [вморо́жене] по́ле (у плазмі)
fundamental ~ = фундамента́льне по́ле
gas ~ = га́зове родо́вище
gauge ~ = калібрува́льне по́ле
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне по́ле
geodesic ~ = геодези́чне по́ле
geomagnetic ~ = геомагне́тне по́ле
ghost ~ = ду́хове по́ле
Goldstone ~ = Ґо́лдстоунове по́ле
gravimagnetic ~ = ґравімагне́тне по́ле
gravitational ~ = ґравітаці́йне по́ле, по́ле сил тяжі́ння
ground ~ (матем.) основне́ по́ле, ба́зисне по́ле
guide ~ = на́прямне (магне́тне) по́ле
Hall ~ = Го́лове по́ле
harmonic ~ = гармоні́чне по́ле
helical ~ = спіра́льне по́ле
Higgs ~ = Гі́ґсове по́ле
hyperfine ~ = надтонке́ по́ле, по́ле надто́нкої взаємоді́ї
ice ~ = крижане́ по́ле
image ~ = по́ле о́бразу, по́ле дзерка́льного заря́ду
induced ~ = наве́дене по́ле
instruction ~ = по́ле кома́нди
interacting ~s = взаємоді́йні поля́
internal ~ = вну́трішнє по́ле
internal dielectric ~ = вну́трішнє по́ле в діеле́ктрику
interplanetary magnetic ~ = міжплане́тне магне́тне по́ле
interstellar magnetic ~ = міжзоре́ве магне́тне по́ле
intraatomic ~ = внутрішньоа́томне по́ле
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ве по́ле
intrinsic ~ = вну́трішнє по́ле
irradiating ~ = опромі́нювальне по́ле
irradiation ~ = опромі́нювальне по́ле
irrotational vector ~ = невихоро́ве [безвихоро́ве] ве́кторне по́ле
kinematically admissible ~ = кінемати́чно можли́ве по́ле
lamellar vector ~ = невихоро́ве [безвихоро́ве] ве́кторне по́ле
large-scale ~ = великомасшта́бне по́ле
laser ~ = ла́зерне по́ле
lasing ~ = лазерува́льне по́ле
ligand ~ = по́ле ліґа́ндів
light ~ = світлове́ по́ле
linear ~ = ліні́йне по́ле
linearized ~ = лінеаризо́ване по́ле
local ~ = лока́льне по́ле
localized ~ = локалізо́ване по́ле
longitudinal ~ = поздо́вжнє по́ле
long-range ~ = далекося́жне по́ле
Lorentz ~ = (тт) Ло́ренцове по́ле
Lorentz-covariant ~ = (тв) ло́ренц-коварія́нтне по́ле
lower critical magnetic ~ = ни́жнє крити́чне магне́тне по́ле (в надпровіднику)
macroscopic ~ = макроскопі́чне по́ле
magnetic ~ = магне́тне по́ле
magnetic-anisotropy ~ = по́ле магне́тної анізотропі́ї
magnetizing ~ = магнетува́льне по́ле
magnetostatic ~ = магнетостати́чне по́ле
mass ~ = ма́сове по́ле
massless ~ = безма́сове по́ле
mean ~ = сере́днє по́ле
microscopic ~ = мікроскопі́чне по́ле, мікропо́ле
molecular ~ = молекуля́рне по́ле
Mosotti ~ = по́ле Мосо́ті
multidimensional ~ = багатови́мірне по́ле
multipolar ~ = по́ле багатопо́люсної систе́ми магне́тів
multipole ~ = по́ле мультипо́ля
myriotic ~ = міріо́тне по́ле
near ~ = 1. (фіз.) близькозо́нне по́ле (антени), по́ле в близькі́й зо́ні; близька́ зо́на (антени) 2. (матем.) ма́йже-по́ле
nonlinear ~ = неліні́йне по́ле
nonlocal ~ = нелока́льне по́ле
nonperturbed ~ = незбу́рене по́ле
nonrenormalized ~ = неперенормо́ване по́ле
nonuniform ~ = неоднорі́дне по́ле
normal ~ = норма́льне по́ле
normalized ~ = нормо́ване по́ле
nuclear ~ = 1. по́ле я́дерних/ядро́вих сил 2. по́ле ядра́
number ~ = числове́ по́ле
object ~ = предме́тне по́ле (мікроскопа)
one-particle ~ = одночасти́нко́ве по́ле
ordered ~ = (матем.) впорядко́ване по́ле
ore ~ = ру́дний басе́йн
orientational ~ = орієнтаці́йне [орієнтува́льне] по́ле
oscillating ~ = осцилівне́ по́ле
oscillator ~ = по́ле осциля́тора
oscillatory ~ = осцилівне́ по́ле; осцилято́рне по́ле
particle ~ = по́ле части́нки
peripheral ~ = перифері́йне по́ле
perturbation ~ = 1. по́ле збу́рення 2. збу́рювальне по́ле
perturbed ~ = збу́рене по́ле
perturbing ~ = збу́рювальне по́ле
phenomenological ~ = феноменологі́чне по́ле
physical ~ = фізи́чне по́ле
poloidal ~ = поло́їдне по́ле
postacceleration ~ = післяпришви́дшувальне по́ле
potential ~ = потенція́льне по́ле
pressure ~ = по́ле ти́сків
primary ~ = пе́рвісне по́ле
prime ~ = про́сте́ по́ле
pseudoscalar ~ = псевдоскаля́рне по́ле
pulsed ~ = і́мпульсне по́ле
pump ~ = нагніта́льне по́ле
quadrupole ~ = квадрупо́льне по́ле
quantized ~ = кванто́ване по́ле
quantizing ~ = квантува́льне по́ле
quantum ~ = ква́нтове по́ле
quark ~ = ква́ркове по́ле
quasi-primary ~ = квазипе́рвісне по́ле
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рне по́ле
quaternion ~ = по́ле кватерніо́нів
quotient ~ = по́ле ча́сток
radial ~ = радія́льне по́ле
radiation ~ = 1. випромі́нюване [ви́промінене] по́ле 2. по́ле промі́ння
random ~ = випадко́ве по́ле
real ~ = ді́йсне по́ле
real closed ~ = ді́йсне за́мкнене по́ле
reduced ~ = зве́дене по́ле
remanent ~ = залишко́ве по́ле
renormalized ~ = перенормо́ване по́ле
repulsion ~ = відшто́вхувальне по́ле
research ~ = о́бласть дослі́джування [дослі́джень]
residual ~ = залишко́ве по́ле
residue(‑class) ~ = по́ле (кла́сів) ли́шків
resonance ~ = по́ле резона́нсу
resonant ~ = резона́нсне по́ле
retarded ~ = зага́яне [припі́знене, запі́знене] по́ле
reversed ~ = обе́рнене по́ле
rippled magnetic ~ = ґофро́ване магне́тне по́ле
rotary ~ = (техн.) оберто́ве по́ле
rotating ~ = оберто́ве по́ле
rotational ~ = вихоро́ве по́ле
salt ~ = соляне́ по́ле [родо́вище]
saturation ~ = насито́ве по́ле [по́ле наси́чення]
scalar ~ = скаля́рне по́ле
scanning ~ = сканува́льне по́ле
scatterer ~ = по́ле розсі́ювача, розсі́ювальне по́ле
scattering ~ = розсі́ювальне по́ле
screening ~ = екранува́льне по́ле
schielding ~ = захисне́ екранува́льне по́ле
Schottky ~ = по́ле Шо́ткі
self-consistent ~ = самоузго́джене по́ле
shearing ~ = ши́рове по́ле (в плазмі)
short-range ~ = близькося́жне по́ле
single-particle ~ = одночасти́нко́ве по́ле
skew ~ = некомутати́вне ті́ло
small-scale ~ = маломасшта́бне по́ле
solar magnetic ~ = сонце́ве магне́тне по́ле, магне́тне по́ле Со́нця
solenoidal ~ = солено́їдне по́ле
sound ~ = звукове́ по́ле
source ~ = по́ле джерела́
space-charge ~ = по́ле просторо́вого [о́б’є́много] заря́ду
spinor ~ = спіно́рне по́ле
stabilizing ~ = стабілізаці́йне [стабілізува́льне] по́ле
static ~ = стати́чне по́ле
stationary ~ = стаціона́рне по́ле
steady-state ~ = уста́лене по́ле
stellar magnetic ~ = зоре́ве магне́тне по́ле, магне́тне по́ле зір
staochastic ~ = стохасти́чне по́ле
strain ~ = по́ле деформа́цій
stray ~ = розсі́яне [парази́тне, зава́дне] по́ле
stress ~ = по́ле напру́г [напру́жень]
strong ~ = си́льне по́ле
supergauge ~ = суперкалібрува́льне по́ле
superposed ~ = накла́дене по́ле
superstrong ~ = надси́льне по́ле
surface ~ = по́ле пове́рхні
tangent vector ~ = доти́чне ве́кторне по́ле
temperature ~ = по́ле температу́р
tensor ~ = те́нзорне по́ле
thermal ~ = теплове́ по́ле
threshold ~ = поро́гове по́ле
tidal ~ = припли́вне по́ле
time-dependent ~ = часозале́жне [нестаціона́рне] по́ле
time-independent ~ = часонезале́жне [стаціона́рне] по́ле
topological ~ = топологі́чне по́ле [ті́ло]
toroidal ~ = торо́їдне по́ле
transverse ~ = попере́чне по́ле
ultrastrong ~ = надси́льне по́ле
uniform ~ = однорі́дне по́ле
unrenormalized ~ = неперенормо́ване по́ле
unperturbed ~ = незбу́рене по́ле
upper critical magnetic ~ = ве́рхнє крити́чне магне́тне по́ле (в надпровіднику)
variable ~ = змі́нне по́ле
vector ~ = 1. ве́кторне по́ле 2. по́ле ве́кторі́в
velocity ~ = по́ле шви́дкостей
virtual ~ = віртуа́льне по́ле
visual ~ = по́ле ба́чення [ви́дности]
vortex ~ = 1. вихоро́ве по́ле 2. по́ле ви́хору
vortical ~ = вихоро́ве по́ле
vorticity ~ = вихоро́ве по́ле
wave ~ = по́ле хви́лі [хвиль], хвильове́ по́ле
weak ~ = слабке́ по́ле
Weiss (molecular) ~ = Ва́йсове (молекуля́рне) по́ле
Weyl ~ = Ве́йлеве по́ле
Yang-Mills ~ = по́ле Я́нґа-Мі́лза
zero ~ = нульове́ зна́чення по́ля
zero-divergence ~ = бездиверґе́нтне [бездиверґенці́йне] по́ле
galax|y 1. гала́ктика || гала́ктиковий 2. (Galaxy) Чума́цький Шлях, Гала́ктика (що до неї належить Сонце)
['gæləksi]
active ~ = акти́вна гала́ктика
active-nucleus ~ = гала́ктика з акти́вним ядро́м
barred spiral ~ = спіра́льна гала́ктика з пере́мичкою
binary ~ = подві́йна гала́ктика
cluster ~ = кла́стерна гала́ктика (що належить до кластера)
compact ~ = компа́ктна гала́ктика
core-halo ~ = гала́ктика ти́пу ядро́-га́ло
distant ~ = дале́ка гала́ктика
dwarf ~ = ка́рликова гала́ктика
elliptical ~ = еліпти́чна гала́ктика
eruptive ~ = ерупти́вна гала́ктика
exploding ~ = вибухо́ва [бурхли́ва] гала́ктика
external ~ = зо́внішня гала́ктика
field ~ = позакла́стерна гала́ктика, гала́ктика по́ля
giant ~ = велете́нська гала́ктика
head-tail ~ = гала́ктика ти́пу голова́-хвіст
infant ~ = дити́нна гала́ктика
infrared ~ = інфрачерво́на гала́ктика
interacting ~ies = взаємоді́йні гала́ктики
irregular ~ = непра́вильна гала́ктика
lenticular ~ = лінзоподі́бна гала́ктика
Markarian ~ = Маркаря́нова гала́ктика
noisy ~ = шу́мна гала́ктика
normal ~ = норма́льна гала́ктика
optical ~ = опти́чна гала́ктика
peculiar ~ = пекуля́рна гала́ктика
quasi-stellar ~ = кваза́г
radio ~ = радіогала́ктика
regular ~ = пра́вильна гала́ктика
ring ~ = кільце́ва гала́ктика
Seyfert ~ = За́йфертова [Се́йфертова] гала́ктика
spheroidal ~ = сферо́їдна гала́ктика
spiral ~ = спіра́льна гала́ктика
violent ~ = бурхли́ва [вибухо́ва] гала́ктика
x-ray ~ = рентґе́нівська гала́ктика
mode 1. мо́да || мо́довий 2. режи́м || режи́мний □ to place [put] smth into a ~ вво́дити//‌вве́сти щось в режи́м 3. ме́тод, спо́сіб 4. фо́рма, тип
[məʊd, moʊd]
~ of analysis = ме́тод [спо́сіб] ана́лізу
~ of decay = фо́рма ро́зпаду
~ of motion = фо́рма ру́ху
~ of operation = режи́м робо́ти
~ of oscillation = мо́да [тип, фо́рма] колива́нь
~ of vibration = мо́да [тип, фо́рма] колива́нь
abnormal ~ = ненорма́льний [незаплано́ваний, непередба́чений] режи́м
acceleration ~ = режи́м пришви́дшування
acoustic ~ = акусти́чна мо́да
access ~ = (комп.) режи́м до́ступу
address ~ = (комп.) адре́сний режи́м
addressing ~ = (комп.) спо́сіб адресува́ння [зверта́ння]
allowed (decay) ~ = дозво́лений тип ро́зпаду
alternate ~ = (комп.) режи́м навперемі́нного до́ступу
amplification ~ = режи́м підси́лювання
anomalous ~ = анома́льна мо́да
anticipation ~ = (комп.) випереджа́льний режи́м, режи́м із випереджа́нням
aperiodic ~ = аперіоди́чна мо́да
automatic ~ = автомати́чний режи́м
avalanche ~ = лави́но́вий режи́м
axial ~ = осьова́ [аксі́йна] мо́да
azimuthal ~ = а́зимутна мо́да
ballooning ~ = бало́нна мо́да
background ~ = (комп.) фо́новий режи́м
backward propagating ~ = мо́да, поши́р(юва)на в зворо́тному на́прямі
backward-traveling-wave ~ = режи́м зворо́тної біжу́чої хви́лі
ballistic ~ = балісти́чний режи́м
basic ~ = основни́й режи́м
batch ~ = (комп.) паке́тний режи́м
Bernstein ~ = Бе́рнштайнова [Бернште́йнова] мо́да
bistable ~ = двоста́новий режи́м
bulk ~ = о́б’є́мна мо́да; (мн.) о́б’є́мні колива́ння
burst ~ = (комп.) монопо́льний режи́м
cavity ~ = мо́да резона́тора
collective ~ = колекти́вна мо́да, колекти́вні колива́ння
command ~ = (комп.) кома́ндний режи́м
common ~ = (ел.) синфа́зний сигна́л
compatibility ~ = (комп.) режи́м сумі́сности
competitive (decay) ~s = конкуре́нтні ти́пи ро́зпаду
confined ~ = утри́мувана мо́да
continuous ~ = безпере́рвний режи́м, режи́м непере́рвної робо́ти
cooling ~ = режи́м [спо́сіб] охоло́джування
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] мо́ди
crack ~ = тип трі́щини
damped ~ = згасна́ мо́да
data-processing ~ = режи́м опрацьо́вування да́них
decay ~ = тип ро́зпаду
deceleration ~ = режи́м спові́льнювання
deformation ~ = тип деформа́ції
degenerate ~ = ви́роджена мо́да
design ~ = норма́льний [заплано́ваний] режи́м
dissipative ~ = 1. дисипати́вна мо́да 2. дисипати́вний режи́м
dominant ~ = основна́ мо́да
drift ~ = 1. дре́йфова мо́да 2. дре́йфовий режи́м
dynamic ~ = динамі́чний режи́м
edge ~ = крайова́ мо́да
edit ~ = режи́м редагува́ння
electron ~ = електро́нна мо́да
electron-acceleration ~ = режи́м пришви́дшування електро́нів
evanescent ~ = знико́ма мо́да
excitation ~ = 1. тип збу́дження 2. спо́сіб [режи́м] збу́джування
excited ~ = збу́джена мо́да
exciting ~ = збу́джувальна мо́да
exclusive usage ~ = (комп.) монопо́льний режи́м
executive ~ = (комп.) привілейо́ваний режи́м
failure ~ = 1. (мех.) тип руйнува́ння 2. (техн.) тип відмо́ви
fast ~ = швидка́ мо́да
fastest-growing ~ = мо́да, що зроста́є найшви́дше
fast-growing ~ = швидковисхідна́ мо́да
first(‑order) ~ = мо́да пе́ршого поря́дку
fission ~ = тип по́ділу/ді́лення
flute ~ = жолобко́ва мо́да
forbidden (decay) ~ = заборо́нений тип ро́зпаду
foreground ~ = (комп.) пріорите́тний режи́м
fracture ~ = тип [хара́ктер] руйнува́ння
free-running ~ = 1. режи́м ві́льного до́ступу 2. автоно́мний режи́м
fundamental ~ = основна́ мо́да
gate(d) ~ = очі́кувальний режи́м
ghost ~ = мо́да-при́вид (у хвилеводі)
Goldstone ~ = Ґо́лдстоунова мо́да
graphics ~ = (комп.) графі́чний режи́м
growing ~ = мо́да, що зроста́є
hard ~ = 1. жорстка́ мо́да 2. жорстки́й режи́м
heating ~ = режи́м [спо́сіб] нагріва́ння
higher-frequency ~ = високочасто́тніша мо́да
higher-order ~ = вищепоря́дкова мо́да, мо́да ви́щого поря́дку
highest-frequency ~ = найвисокочасто́тніша мо́да
highest-order ~ = найвищепоря́дкова мо́да, мо́да найви́щого поря́дку
high-frequency ~ = високочасто́тна мо́да
high-order ~ = високопоря́дкова мо́да, мо́да висо́кого поря́дку
high-pass ~ = режи́м пропуска́ння висо́ких часто́т
hybrid ~ = гібри́дна мо́да; гібри́дний режи́м
impurity ~ = домішко́ва мо́да
individual ~ = окре́ма мо́да
in-phase ~s = синфа́зні мо́ди
interacting ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] мо́ди
interaction ~ = тип взаємоді́ї
interactive ~ = (комп.) діяло́говий [інтеракти́вний] режи́м
interchange ~ = обмі́нна мо́да (у плазмі)
interfering ~ = зава́дна мо́да
ion ~ = йо́нна мо́да
ion-acceleration ~ = режи́м пришви́дшування йо́нів
isolated ~ = окре́ма [поодино́ка] мо́да
kinetic ~ = кінети́чний режи́м
kink ~ = кі́нкова [зги́нова] мо́да
landscape ~ = (комп.) ландша́фтний режи́м
large-scale ~ = великомасшта́бна мо́да
lattice ~ = ґратко́ва мо́да, мо́да колива́нь кристалі́чної ґра́тки
linear ~ = ліні́йна мо́да
local ~ = 1. лока́льна мо́да 2. автоно́мний режи́м
long-wavelength ~ = довгохвильова́ мо́да
longitudinal ~ = поздо́вжня мо́да
lower-frequency ~ = нижчечасто́тна мо́да
lower-order ~ = нижчепоря́дкова мо́да, мо́да ни́жчого поря́дку
lowest-frequency ~ = найнижчечасто́тна мо́да
lowest-order ~ = найнижчепоря́дкова мо́да, мо́да найни́жчого поря́дку
low-frequency ~ = низькочасто́тна мо́да
low-order ~ = низькопоря́дкова мо́да, мо́да низько́го поря́дку
low-pass ~ = режи́м пропуска́ння низьки́х часто́т
magnetostatic ~ = магнетостати́чна мо́да
master ~ = привілейо́ваний режи́м
measurement ~ = режи́м мі́ряння [вимі́рювання]
medium-frequency ~ = проміжночасто́тна мо́да, мо́да промі́жно́ї частоти́
mixed ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] мо́ди
natural ~ = власти́ва мо́да
nondegenerate ~ = неви́роджена мо́да
nonlinear ~ = неліні́йна мо́да
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна мо́да
nonresonant ~ = нерезона́нсна мо́да
nonstationary ~ = нестаціона́рний режи́м
normal ~ = норма́льна мо́да; ві́льні [власти́ві, норма́льні] колива́ння
nuclear-decay ~ = тип ро́зпаду ядра́
off-line ~ = автоно́мний режи́м
online ~ = операти́вний режи́м; неавтономний режим
operation ~ = режи́м робо́ти
optical ~ = опти́чна мо́да
oscillating ~ = 1. коливна́ мо́да (на відміну від згасної чи аперіодичної) 2. осцилівна́ мо́да
oscillation ~ = мо́да [тип] колива́нь
oscillatory ~ = див. oscillating ~
page ~ = (комп.) сторінко́вий режи́м
parasitic ~ = неба́жана [парази́тна] мо́да
penetrating ~ = прони́клива мо́да
perturbed ~ = збу́рена мо́да
perturbing ~ = збу́рювальна мо́да
plasma ~ = пла́змо́ва мо́да, мо́да пла́змо́вих колива́нь
polarized ~ = поляризо́вана мо́да
portrait ~ = (комп.) вертика́льний [портре́тний] режи́м
preset ~ = напере́дза́даний режи́м
principal ~ = основна́ [головна́] мо́да
privileged ~ = привілейо́ваний [пріорите́тний] режи́м
propagating ~ = поши́рна [поши́рювана] мо́да
propagation ~ = режи́м [спо́сіб] поши́рювання (коливань)
protected ~ = захи́щений режи́м
pulse ~ = і́мпульсний режи́м
pump(ing) ~ = режи́м нагніта́ння [помпува́ння]
quasi-degenerate ~ = квазиви́роджена мо́да
radial ~ = радія́льна мо́да
radiation ~ = радіяці́йна мо́да
reactive ~ = реакти́вна мо́да
real-time ~ = реальночасови́й режи́м, режи́м реа́льного ча́су
reflected ~ = відби́та мо́да
refracted ~ = зало́млена мо́да
relativistic ~ = релятивісти́чна мо́да
resonance ~ = резона́нсний режи́м
resonant ~ = резона́нсна мо́да
resonator ~ = мо́да резона́тора
rotation ~ = оберто́ва [ротаці́йна] мо́да
saturated ~ = насито́вий режи́м, режи́м наси́чености [наси́чення]
saturation ~ = насито́вий режи́м, режи́м наси́чености [наси́чення]
scanning ~ = 1. режи́м сканува́ння 2. тип розго́ртки
screw tearing ~ = ґвинтова́ ти́ринг-мо́да
search ~ (комп.) режи́м по́шуку
short-wavelength ~ = короткохвильова́ мо́да
side ~ = бічна́ [сателі́тна] мо́да
simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння
single ~ = окре́ма [поодино́ка] мо́да
sliding ~ = ковзни́й режи́м
slow ~ = пові́льна мо́да
small-scale ~ = маломасшта́бна мо́да
soft ~ = 1. м’яки́й режи́м 2. м’яка́ мо́да
sound ~ = звукова́ мо́да
space-charge ~ = режи́м просторо́вого заря́ду
spatial ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] мо́да
spurious ~ = парази́тна мо́да
stable ~ = стійка́ мо́да
standby ~ = очі́кувальний режи́м
standing wave ~ = режи́м стоя́чої хви́лі
stationary ~ = стаціона́рний режи́м
static ~ = стати́чний режи́м
steady-state ~ = уста́лений режи́м
storage ~ = (комп.) режи́м запи́сування [запам’ято́вування]
surface ~ = поверхне́ва мо́да
tearing ~ = ти́ринг-мо́да
test ~ = режи́м [спо́сіб] перевіря́ння
text ~ = (комп.) те́кстовий [си́мвольний] режи́м
time ~ = часови́й режи́м
time-shared ~ = режи́м розподі́леного ча́су
transient ~ = перехі́дний [неуста́лений, нестаціона́рний] режи́м
transit-time ~ = режи́м проліта́ння
transmission ~ = режи́м пропуска́ння
transverse ~ = попере́чна мо́да
transverse electric [TE] ~ = попере́чна електри́чна мо́да
transverse electromagnetic [TEM] ~ = попере́чна електромагне́тна мода
transverse magnetic [TM] ~ = попере́чна магне́тна мода
trapped ~ = захо́плена мо́да
traveling-wave ~ = режи́м біжу́чої хви́лі
uncoupled ~s = незв’я́зані [невзаємоді́йні] мо́ди
undamped ~ = незгасна́ мо́да
undulation ~ of deformation = хвиля́ста модуля́ція (в рідинних кристалах)
unperturbed ~ = незбу́рена мо́да
unpolarized ~ = неполяризо́вана мо́да
unstable ~ = нестійка́ мо́да
unwanted ~ = неба́жана мо́да
vibration ~ = мо́да колива́нь
video ~ = відеорежи́м
waveguide ~ = хвилеві́дна мо́да, мо́да колива́нь у хвилево́ді
whistler ~ = свистова́ мо́да
zero ~ = нульова́ мо́да
zero-order ~ = мо́да нульово́го поря́дку
model 1. моде́ль || моде́льний || моделюва́ти//‌змоделюва́ти (за взірцем – after) 2. маке́т; схе́ма || маке́тний; схе́мний 3. зразо́к; взіре́ць; шабло́н; тип || зразко́вий, взірце́вий □ after/on a ~ на взіре́ць, за взірце́м 4. моделюва́льний при́стрій 5. ліпи́ти/‌вилі́плювати//‌ви́ліпити
['mɒdl, 'mɑːdl]
~ for a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of calculation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (теоретична)
~ of closed universe = моде́ль за́мкненого все́світу
~ of computation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (комп’ютерна)
~ of a disordered system = моде́ль невпорядко́ваної систе́ми
~ of a galaxy = моде́ль гала́ктики
~ of interacting particles = моде́ль взаємоді́йних части́нок
~ of interaction = моде́ль взаємоді́ї
~ of а nucleus = моде́ль ядра́
~ of a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of a potential = моде́ль потенція́лу
~ of a semiconductor surface = моде́ль пове́рхні напівпровідника́
~ of a surface = моде́ль пове́рхні
~ of the universe = моде́ль все́світу
abstract ~ = теорети́чна моде́ль; абстра́ктна моде́ль
adequate ~ = адеква́тна моде́ль
alpha-particle ~ = а́льфа-части́нко́ва [кла́стерна] моде́ль (ядра)
anisotropic ~ = анізотро́пна моде́ль; (of the universe – всесвіту)
anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] ~ = анізотро́пна І́зинґова моде́ль із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів
approximate ~ = набли́жена моде́ль
archetypal ~ = моде́ль ра́ннього [початко́вого] все́світу
atomic ~ = 1. моде́ль а́тома 2. а́томна моде́ль (будови речовини)
bag ~ = (тп) моде́ль мішкі́в
band ~ = (тт) зо́нна моде́ль
Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] ~ = моде́ль Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ]
baryon composite ~ = скла́дена моде́ль баріо́на
baryon-exchange ~ = моде́ль із баріо́нним о́бміном
bench ~ = сте́ндова моде́ль
big-bang ~ = моде́ль вели́кого ви́буху
blackbody ~ = моде́ль чо́рного ті́ла
black nucleus ~ = моде́ль чо́рного ядра́
Bohr ~ = Бо́рова моде́ль а́тома
Bohr-Mottelson ~ = моде́ль Бо́ра-Мо́тельсона
bootstrap ~ = (тп) моде́ль бутстра́пу [зашнуро́вування]
Born ~ = Бо́рнова моде́ль
Born-Madelung ~ = моде́ль Бо́рна-Маделу́нґа
Bose-gas ~ = моде́ль бо́зе-га́зу
boson-exchange ~ = моде́ль із бозо́нним о́бміном
brane ~ = бра́нова моде́ль, моде́ль бран
braneworld (cosmological) ~ = (космологі́чна) моде́ль бра́нового сві́ту
breadboard ~ = (ел.) маке́тна схе́ма
cascade ~ = каска́дова моде́ль
cell ~ = комі́ркова моде́ль
chiral ~ = хіра́льна моде́ль
classical ~ = класи́чна моде́ль
clock ~ = годи́нникова моде́ль (спінів на ґратці)
closed ~ = за́мкнена моде́ль
cloudy-bag ~ = моде́ль мішкі́в із хма́рою [оболо́нкою] (мезонів)
cloudy-crystal-ball ~ = (яф) опти́чна моде́ль
cluster ~ = 1. кла́стерна моде́ль 2. а́льфа-частинко́ва [кла́стерна] моде́ль ядра́
coherent-tube ~ = (яф) моде́ль когере́нтної труби́
collective ~ = колекти́вна моде́ль
collective electron ~ = моде́ль спі́льних [сколективізо́ваних] електро́нів
color ~ = (тп) ко́лірна моде́ль
composite ~ = складна́ [скла́дена] моде́ль
composite-nucleus ~ = моде́ль скла́деного ядра́
compound-nucleus ~ = моде́ль компа́унд-ядра́ [скла́деного ядра́]
computation(al) ~ = комп’ю́терна [обчи́слювальна] моде́ль
computer ~ = комп’ю́терна моде́ль
conceptual ~ = концептуа́льна моде́ль
confinement ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
confining ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
constituent-interchange ~ = [CIM] складна́ моде́ль (ядра) із вну́трішнім о́бміном
continuum-shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра) з урахува́нням непере́рвного спе́ктру
corona ~ = моде́ль коро́ни
correlated-particle ~ = моде́ль скорельо́ваних части́нок
cosmological ~ = космологі́чна моде́ль
coupled-channel ~ = моде́ль зв’я́заних кана́лів
cranking ~ = (яф) моде́ль примусо́вого оберта́ння
crude ~ = гру́ба моде́ль
crystal ~ = моде́ль криста́лу (теоретична)
descriptive ~ = описо́ва моде́ль
de Sitter ~ of universe = де-Си́терова моде́ль все́світу
deterministic ~ = детерміністи́чна моде́ль
diffraction ~ = дифракці́йна моде́ль (of a nuclear reactionядрової реакції)
diffuse-reflection ~ = моде́ль дифу́зного відбива́ння
diffusion ~ = дифузі́йна моде́ль
discrete ~ = дискре́тна моде́ль
dissipationless ~ = бездисипаці́йна моде́ль
dissipative ~ = дисипати́вна моде́ль
downgraded ~ = спро́щена моде́ль
draft ~ = ескі́зна [черне́ткова, прибли́зна] моде́ль
Drell ~ = Дре́лова моде́ль
drop(let) ~ = крапли́нна моде́ль (of the nucleus – ядра)
dual ~ = дуа́льна моде́ль
dual-absorption ~ = дуа́льна моде́ль поглина́ння
dual-resonance ~ = дуа́льно-резона́нсна моде́ль
dynamic(al) ~ = динамі́чна моде́ль
eight-vertex (lattice) ~ = восьмиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
eikonal ~ = ейкона́льна моде́ль
electroweak ~ = моде́ль електрослабко́ї взаємоді́ї
Elliot ~ = Е́ліотова моде́ль
empirical ~ = емпіри́чна моде́ль
energy-transfer ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення] ене́ргії
equilibrium ~ = 1. рівнова́жна моде́ль 2. моде́ль рівнова́ги
evaporation ~ = моде́ль випаро́вування (ядра)
evolutionary ~ = еволюці́йна моде́ль
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зна моде́ль
exchange ~ = обмі́нна [перифері́йна] моде́ль
experimental ~ = експеримента́льна [до́слідна] моде́ль
extended-particle ~ = моде́ль части́нки скінче́нних (ненульових) ро́змірів
Fano-Lichten ~ = моде́ль Фа́но-Лі́хтена
Fermi-gas ~ = моде́ль фе́рмі-га́зу
Fermi-liquid ~ = моде́ль фе́рмі-рідини́
field-theoretic ~ = моде́ль в те́рмінах тео́рії по́ля
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна моде́ль
finite-range ~ = моде́ль скінче́нного ра́діуса (взаємо)ді́ї
fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу [вогняно́ї ку́лі]
flavor ~ = (тп) моде́ль з арома́том
flow ~ = моде́ль пото́ку
formal ~ = форма́льна моде́ль
full-scale ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
full-size ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
functional ~ = функці́йна моде́ль
gauge ~ = калібрува́льна моде́ль
gauge-field ~ = калібрува́льна польова́ моде́ль
generalized ~ = узага́льнена моде́ль
geometric ~ = геометри́чна моде́ль
giant-resonance ~ = (яф) моде́ль велете́нського резона́нсу
gluon ~ = ґлюо́нна моде́ль
Goldberger ~ = Ґо́лдберґерова моде́ль
Goldhaber-Teller ~ = моде́ль Ґо́лдгабера-Те́лера
governor ~ = моде́ль реґуля́тора
Granato-Lücke ~ = моде́ль Ґрана́то-Лю́ке
grand unified ~ = моде́ль вели́кого об’є́днання
graphic ~ = графі́чна моде́ль
grid ~ = (комп.) сітко́ва́ моде́ль
half-scale ~ = моде́ль у полови́ну натура́льної величини́
hard-collision ~ = моде́ль жорстки́х зі́ткнень
hard-core ~ = моде́ль твердо́го осе́рдя [ко́ру]
hard-hexagon ~ = моде́ль тверди́х [жорстки́х] шестику́тників
hard-sphere ~ = моде́ль тверди́х ку́льок
hard-sphere gas ~ = моде́ль твердоку́лькового га́зу
hard-sphere fluid ~ = моде́ль твердоку́лькового пли́ну
harmonic-oscillator ~ = моде́ль гармоні́чного осциля́тора
Haywood ~ = Ге́йвудова моде́ль
heuristic ~ = евристи́чна моде́ль
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна моде́ль
Higgs ~ = Гі́ґсова моде́ль
Hubbard ~ = Га́бардова моде́ль
hybrid ~ = гібри́дна моде́ль
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна моде́ль
hypothetical ~ = гіпо́тезна [гіпотети́чна] моде́ль
ideal-gas ~ = моде́ль ідеа́льного га́зу
idealistic ~ = ідеа́льна [ідеалісти́чна] моде́ль
impenetrable-nucleus ~ = моде́ль непрони́кного ядра́
independent-particle ~ = моде́ль незале́жних части́нок; одночасти́нко́ва моде́ль
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна моде́ль
inflation ~ = інфляці́йна моде́ль
interacting-boson ~ = моде́ль (з урахуванням) бозо́нної взаємоді́ї
interpolation ~ = інтерполяці́йна моде́ль
isobar ~ = ізоба́рна моде́ль
Ising ~ = І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль
isotropic Ising ~ = ізотро́пна І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль (of the universe – всесвіту)
Jackson ~ = Дже́ксонова моде́ль
jet ~ = (яф) струми́нна моде́ль
Kane ~ = Ке́йнова моде́ль
Kellerman ~ = Ке́лерманова
Kelvin-Voigt-Meyer ~ = моде́ль Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра
kinematic ~ = кінемати́чна моде́ль
kinetic ~ = кінети́чна моде́ль
Kronig-Penney ~ = моде́ль Кро́ніґа-Пе́ні
Kubeika-Munk ~ = моде́ль Кубе́йки-Му́нка
Lane-Thomas-Wigner ~ = моде́ль Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера
Lee ~ = моде́ль Лі́
large-scale ~ = великомасшта́бна моде́ль, моде́ль у вели́кому масшта́бі
lattice ~ = ґратко́ва моде́ль
lattice-gas ~ = моде́ль ґратко́вого га́зу
lattice gauge ~ = калібрува́льна ґратко́ва моде́ль
linear ~ = ліні́йна моде́ль
linear-absorption ~ = (яф) моде́ль ліні́йного поглина́ння
linearized ~ = лінеаризо́вана моде́ль
liquid-drop ~ = крапли́нна моде́ль (ядра)
massive ~ = маси́вна моде́ль
massive-vector-meson ~ = моде́ль маси́вних ве́кторних мезо́нів
massless ~ = безма́сова моде́ль
master ~ = етало́нна моде́ль
mathematical ~ = математи́чна моде́ль
mean-field ~ = моде́ль сере́днього по́ля
mechanical ~ = механі́чна моде́ль
melting ~ = моде́ль то́плення
membrane ~ = мембра́нова моде́ль
Mendelssohn ~ = Ме́ндельсонова моде́ль
Migdal-Watson ~ = моде́ль Міґда́ла-Ва́тсона
modified ~ = (з)модифіко́вана моде́ль
molecular ~ = 1. моде́ль моле́кули 2. молекуля́рна моде́ль
multicenter-shell ~ = багатоце́нтрова оболо́нкова моде́ль (ядра)
multifireball ~ = багатофаєрбо́льна моде́ль, моде́ль багатьо́х вогняни́х куль
multifluid ~ = багатопли́нова моде́ль (плазми)
multigroup ~ = (яф) багатогрупова́ моде́ль
multiperipheral ~ = (яф) мультиперифері́йна моде́ль
multiple-parton ~ = багатопарто́нна моде́ль
multiresonance ~ = багаторезона́нсова моде́ль
Nilsson-Mottelson ~ = моде́ль Ні́льсона-Мо́тельсона
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна моде́ль
nonideal gas ~ = моде́ль реа́льного га́зу
noninteracting-particle ~ = моде́ль невзаємоді́йних части́нок
nonlinear ~ = неліні́йна моде́ль
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна моде́ль
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна моде́ль
nuclear ~ = моде́ль ядра́
nuclear-fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу, моде́ль вогняно́ї ку́лі
nuclear-fluid-dynamic ~ = моде́ль я́дерної/ядро́вої плинодина́міки
nuclear-hydrodynamic ~ = ядро́ва гідродинамі́чна моде́ль
numerical ~ = числова́ моде́ль
octet ~ = (тп) окте́тна моде́ль
one-boson-exchange [OBE] ~ = моде́ль із однобозо́нним о́бміном
one-dimensional ~ = однови́мірна моде́ль
one-group ~ (яф) одногрупова́ моде́ль
one-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
one-pion-exchange [OPE] ~ = моде́ль із однопіо́нним о́бміном
one-pole ~ = однопо́люсна моде́ль
optical ~ = опти́чна моде́ль (ядра)
order-disorder ~ = (тт) моде́ль поря́док-бе́злад
oscillator ~ = 1. осциля́торна моде́ль 2. моде́ль осциля́тора
paracrystal ~ = паракристалі́чна моде́ль
paracrystallite ~ = паракристалі́тна моде́ль
particle ~ = моде́ль (елементарної) части́нки
particle-core coupling ~ = моде́ль зв’язку́ части́нка-осе́рдя (ядра)
parton ~ = парто́нна моде́ль
Peierls-Nabarro ~ = моде́ль Па́єрлса-Наба́ро
Perey-Buck ~ = моде́ль Пер’є́-Ба́ка
perfectly-rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
peripheral ~ = (яф) перифері́йна [обмі́нна] моде́ль
phase-transition ~ = моде́ль фа́зового перехо́ду
phenomenological ~ = феноменологі́чна моде́ль
physical ~ = фізи́чна моде́ль
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна, піло́тна] моде́ль
pion-exchange ~ = (яф) моде́ль із піо́нним о́бміном
planetary ~ = планета́рна [Бо́рова] моде́ль (атома)
plasma ~ = моде́ль пла́зми
Poincaré ~ = моде́ль Пуанкаре́
point-sink ~ = моде́ль точко́вого сто́ку
pole ~ = по́люсна моде́ль
potential ~ = потенція́льна моде́ль
potential-well ~ = моде́ль потенція́льної я́ми
Potts ~ = По́тсова моде́ль
predictive ~ = прогно́зна моде́ль
preequilibrium ~ = передрівнова́жна моде́ль
prime ~ = про́ста́ моде́ль
probabilistic ~ = імовірні́сна моде́ль
pseudopotential ~ = моде́ль псевдопотенція́лу
qualitative ~ = я́кісна моде́ль
quantitative ~ = кі́лькісна моде́ль
quantum ~ = ква́нтова моде́ль
quark ~ = ква́ркова моде́ль
quark fragmentation ~ = моде́ль фраґмента́ції ква́рків
quark-gluon plasma ~ = моде́ль кварк-ґлюо́нної пла́зми
quark-parton ~ = кварк-парто́нна моде́ль
quark-soup ~ = моде́ль гаря́чої ква́ркової пла́зми
quarkonium ~ = моде́ль кварко́нію
quartet ~ = (тп) кварте́тна моде́ль
quasi-linear ~ = квазиліні́йна моде́ль
radiator ~ = моде́ль випромі́нювача [променювача́]
random-site Ising ~ = І́зинґова моде́ль з випадко́вими вузла́ми
random-walk ~ = моде́ль випадко́вого блука́ння [випадко́вих ма́ндрів]
realistic ~ = реа́льна [реалісти́чна] моде́ль
reference ~ = етало́нна моде́ль
Regge ~ = моде́ль Ре́дже
reggeized ~ = (тп) зреджизо́вана моде́ль
relativistic ~ = релятивісти́чна моде́ль
renormalizable ~ = перенормо́вна моде́ль
renormalized ~ = перенормо́вана моде́ль
research ~ = дослі́дницька [експеримента́льна] моде́ль
resonance ~ = резона́нсна моде́ль
rheological ~ = реологі́чна моде́ль
rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
rigid-rotor ~ = моде́ль жорстки́х ро́торів
Rosenbluth-Nelkin ~ = моде́ль Ро́зенблюта-Не́лкіна
Rutherford (nuclear) ~ = Ре́зерфордова моде́ль (атома)
Salam-Weinberg (gauge~ = (калібрува́льна) моде́ль Сала́ма-Ва́йнберґа
sandbag ~ = (тп) статисти́чна моде́ль
scale ~ = масшта́бна моде́ль
schematic ~ = схе́ма
schizon ~ = шизо́нна моде́ль
self-dual ~ = самодуа́льна моде́ль
semiclassical ~ = напівкласи́чна моде́ль
semiempirical ~ = напівемпіри́чна моде́ль
semiscale ~ = моде́ль у полови́нному масшта́бі
Serber ~ = Се́рберова моде́ль
shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра)
simple ~ = про́ста́ моде́ль
simplified ~ = спро́щена моде́ль
simulation ~ = імітаці́йна моде́ль
simulation plasma ~ = комп’ю́терна моде́ль пла́зми
single-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
Sitenko-Glauber ~ = моде́ль Сите́нка-Ґла́убера
six-vertex (lattice) ~ = шестиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
skeleton ~ = карка́сна моде́ль
Slaggie ~ = моде́ль Сле́ґі
small-scale ~ = маломасшта́бна моде́ль, моде́ль у мало́му масшта́бі
snowplow ~ = (астр.) моде́ль снігоочи́щувача
software ~ = програмо́ва моде́ль
Sommerfeld ~ = Зо́мерфельдова моде́ль
space ~ = просторо́ва [триви́мірна] моде́ль
spaghetti ~ = (астр.) моде́ль спаґе́ті, волокни́ста моде́ль
spectator ~ = моде́ль спекта́тора
specular-reflection ~ = моде́ль дзерка́льного відби́вання
spherical ~ = сфери́чна моде́ль (ядра)
spurion ~ = шпуріонна моде́ль
star ~ = моде́ль зорі́ (математична)
static ~ = стати́чна моде́ль
statistical ~ = статисти́чна моде́ль
stellar ~ = моде́ль зорі́ (математична)
stochastic ~ = стохасти́чна моде́ль
stretch ~ = моде́ль розтя́гування, моде́ль спрямо́ваного зв’язку́
string ~ = (тп) моде́ль струни́
strong-absorption ~ = (яф) моде́ль із сильним поглина́нням
strong-coupling ~ = моде́ль си́льного зв’язку́
structural ~ = структу́рна моде́ль
superfluid-nucleus ~ = моде́ль надпли́нного ядра́
tensor-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння те́нзорних мезо́нів
test ~ = випро́бувальна [до́слідна, експеримента́льна, те́стова] моде́ль
theoretical ~ = теорети́чна моде́ль
thermodynamic ~ = термодинамі́чна моде́ль
thermodynamic molecular ~ = термодинамі́чна моде́ль моле́кули
Thirring ~ = Ти́ринґова моде́ль
Thomas-Fermi ~ = моде́ль То́маса-Фе́рмі
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] моде́ль
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] моде́ль
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] моде́ль
topless ~ = (тп) моде́ль без ве́рхнього ква́рка
topological ~ = топологі́чна моде́ль
transition ~ = моде́ль перехо́ду
transport ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення]
two-band ~ = (тт) двозо́нна моде́ль
two-dimensional ~ = двови́мірна [пло́ска] моде́ль
two-fluid ~ = двопли́нова моде́ль
uncorrelated-jet ~ = (тп) моде́ль нескорельо́ваних струми́н
uncorrelated-particle ~ = моде́ль нескорельо́ваних части́нок
unified ~ = об’є́днана моде́ль; узага́льнена моде́ль
unified gauge ~ = об’є́днана калібрува́льна моде́ль
unitary ~ = уніта́рна моде́ль
universal ~ = універса́льна моде́ль
unrenormalized ~ = неперенормо́вана моде́ль
upgraded ~ = вдоскона́лена моде́ль
urn ~ = (матем.) у́рнова моде́ль
Van der Waals ~ = моде́ль реа́льного га́зу
Van Hove ~ = моде́ль Ван Го́ве
variable-moment-of-inertia [VMI] ~ = моде́ль зі змі́нним моме́нтом іне́рції
vector-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння ве́кторних части́нок
Veneziano ~ = моде́ль Венеція́но
Voigt ~ = Фо́йґтова моде́ль
vortex ~ = вихоро́ва моде́ль
weak-coupling ~ = моде́ль слабко́го зв’язку́
Weinberg (lepton) ~ = Ва́йнберґова (лепто́нна) моде́ль
Weisskopf ~ = Ва́йскопфова моде́ль
wind-tunnel ~ = аеродинамі́чна моде́ль
Yoshimori-Kitano ~ = моде́ль Йошимо́рі-Кіта́но
Young ~ = Ю́нґова моде́ль
Zener ~ = Зе́нерова моде́ль
zero-range ~ = моде́ль нульово́го ра́діусу (взаємо)ді́ї
pair 1. дві́йка [па́ра] (частинок тощо) || двійко́вий || двійкува́ти(ся)//‌здвійкува́ти(ся), утво́рювати//‌утвори́ти дві́йку [па́ру]; об’є́днувати(ся)//‌об’єдна́ти(ся) дві́йками [па́рами]to ~ off поділи́ти(ся) на дві́йки [па́ри] 2. па́ра (подібних предметів) || па́рний 3. (мех.) кінемати́чна па́ра 4. (ел.) дводро́товий [дводроти́нний, двожи́льний] шнур || скру́чувати//‌скрути́ти по дво́є (дротини, жили)
[pεə, pεr]
~ of compasses = ци́ркуль
~ of (interacting) particles = взаємоді́йна дві́йка [па́ра] (частинок)
~ of nippers = гострозу́бці
~ of scissors = но́жиці
~ of spectacles = окуля́ри
~ of steps = (скла́да́на) драби́на
astatic ~ = астати́чна па́ра (магнетів)
bond ~ = зв’язко́ва електро́нна дві́йка
bound ~ (of particles) зв’я́зана дві́йка (части́нок)
closed ~ = (мех.) за́мкнена кінемати́чна па́ра
conjugated ~ = спря́жена дві́йка
connector ~ = ро́знім
contact ion ~ = щі́льна [конта́ктова] йо́нна дві́йка
Cooper ~ = Ку́перова дві́йка
coupled ~ = зв’я́зана дві́йка
Dalitz ~ = Да́ліцова дві́йка
dilepton ~ = дилепто́нна дві́йка
donor-acceptor ~ = до́нор-акце́пторна дві́йка
electron ~ = електро́нна дві́йка
electron-hole ~ = електро́н-дірко́ва дві́йка
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нна дві́йка
encounter ~ = (х.) дві́йка зі́ткнення
exchange-degenerate ~ = обмі́нно ви́роджена дві́йка
exchange-coupled ~ = обмі́нно зв’я́зана дві́йка
fermion ~ = ферміо́нна дві́йка
Frenkel ~ = Фре́нкелів дефе́кт; дві́йка [па́ра] дефе́ктів
geminate ~ = (тт) геміна́льна [генети́чна] дві́йка [па́ра]
homometric ~ = (кф) гомометри́чна па́ра
interstitial-vacancy ~ = дефе́кт ти́пу вака́нсія-міжву́зля
intimate ion ~ = щі́льна [конта́ктова] йо́нна дві́йка
ion ~ = йо́нна дві́йка
kinematic ~ = кінемати́чна па́ра
lepton ~ = лепто́нна дві́йка
loose ion ~ = нещі́льна [пухка́, сольва́тно відокре́млена] йо́нна дві́йка
mirror ~ of nuclei = дзерка́льні я́дра, дві́йка дзерка́льних я́дер
muon ~ = мюо́нна дві́йка
nucleon ~ = нукло́нна дві́йка
nucleon-antinucleon ~ = дві́йка нукло́н-антинукло́н
optical ~ = опти́чна па́ра (зір)
ordered ~ = (матем.) впорядко́вана дві́йка (елементів)
particle-antiparticle ~ = дві́йка части́нка-античасти́нка
quark-antiquark ~ = дві́йка кварк-антиква́рк
shared (electron) ~ = спі́льна (електро́нна) дві́йка
shielded ~ = заекрано́ваний дводроти́нний [дводро́товий] шнур, заекрано́вана па́ра дроти́н [дроті́в]
Schottky ~ = дві́йка Шо́ткі
solvent-separated ion ~ = сольва́тно сепаро́вана йо́нна дві́йка
solvent-shared ion ~ = сольва́тно розве́дена йо́нна дві́йка
stereoscopic ~ = стереопа́ра
terminal ~ = па́ра клем [затискачі́в]
tight ion ~ = щі́льна [конта́ктова] йо́нна дві́йка
topological ~ = па́ра топологі́чних про́сторів
twisted ~ = скру́чена па́ра дроті́в
untwisted ~ = нескру́чена па́ра дроті́в
unshared (electron) ~ = неспі́льна (електро́нна) дві́йка
unstable Frenkel ~ = нетривка́ [нестійка́] Фре́нкелева дві́йка
virtual ~ = віртуа́льна дві́йка
vortex ~ = дві́йка ви́хорів, вихоро́ва дві́йка
particle 1. части́нка || частинко́вий 2. матерія́льна то́чка
['pɑːtɪkl, 'pɑːrt̬ɪkl]
~ at rest = части́нка у ста́ні спо́ко́ю, нерухо́ма части́нка
~ bound within a nucleus = части́нка, зв’я́зана в ядрі́
~ incident on the target = части́нка, налеті́ла на міше́нь
~ of dust = пороши́нка
absorbed ~ = заабсорбо́вана [увібрана, погли́нена] части́нка
absorbing ~ = поглина́льна части́нка
accelerated ~ = пришви́дшена части́нка; пришви́дшувана части́нка
accelerator ~ = части́нка, утво́рена в пришви́дшувачі
accompanying ~ = супу́тня части́нка
airborne ~ = 1. части́нка аерозо́лю 2. пороши́нка (зависла в повітрі)
aggregate ~ = складна́ части́нка
albedo ~ = альбе́до-части́нка
alpha ~ = а́льфа-части́нка
ancestor ~ = перви́нна части́нка
antilambda ~ = антиля́мбда-части́нка
antiomega ~ = антиоме́га-части́нка
antisigma ~ = антиси́гма-части́нка
antixi ~ = антиксі́-части́нка
arbitrary-spin ~ = части́нка з дові́льним спі́ном
asymptotically free ~ = асимптоти́чно ві́льна части́нка
atmospheric ~ = атмосфе́рна части́нка
atomic ~ = а́томна части́нка, части́нка-складни́к а́тома
attracting ~ = притяга́льна части́нка
attracting ~s = взаємопритя́гувані части́нки
attractive ~ = притяга́льна части́нка
background ~ = фо́нова части́нка
backscattered ~ = части́нка, розсі́яна наза́д
bare ~ = го́ла части́нка
beam ~ = части́нка стру́меня
beautiful ~ = краси́ва части́нка
beta ~ = бе́та-части́нка, електро́н
beta-plus ~ = позитро́н
bleached ~ = знеба́рвлена части́нка
bombarded ~ = бомбо́вана части́нка, части́нка-міше́нь
bombarding ~ = налітна́ [бомбува́льна] части́нка
Bose ~ = бо́зе-части́нка, бозо́н
bound ~ = зв’я́зана части́нка
bradyonic ~ = брадіо́н
Brownian ~ = Бро́унова [бро́унівська] части́нка
canal-ray ~ = кана́лова части́нка
captured ~ = захо́плена части́нка
carrier ~ = части́нка-носі́й (заряду)
cascade ~ = ксі-части́нка, ксі-гіперо́н; каска́дова части́нка
channeled ~ = (с)канало́вана части́нка
charge-conjugate ~ = зарядоспря́жена части́нка
charge-Z ~ = части́нка з заря́дом Z
charged ~ = заря́джена части́нка
chargeless ~ = незаря́джена [нейтра́льна] части́нка
charm(ed) ~ = чарівна́ части́нка
chiral ~ = хіра́льна части́нка
classical ~ = класи́чна части́нка
coated fuel ~ = части́нка (ядерного) па́лива з по́кривом
cold ~ = холо́дна [пові́льна] части́нка
colliding ~s = зішто́вхувані части́нки
collimated ~s = сколімо́вані части́нки
colloid(al) ~ = коло́їдна части́нка
color(ed) ~ = кольоро́ва [ко́лірна] части́нка
colorless ~ = безко́лірна части́нка
cooled ~ = охоло́джена [охоло́ла] части́нка
complex ~ = ко́мплексна [складна́] части́нка
composite ~ = складна́ части́нка
compound ~ = скла́дена части́нка, компа́унд-части́нка
confined ~ = за́мкнена [утри́мувана] части́нка
conjugate ~s = спря́жені части́нки
constituent ~ = части́нка-складни́к (ядра); парто́н
contaminating ~ = домішко́ва части́нка
correlated ~s = скорельо́вані части́нки
cosmic(‑ray) ~ = космі́чна части́нка, части́нка космі́чного похо́дження
coupled ~ = зв’я́зана части́нка
created ~ = наро́джена части́нка
crystalline ~ = кристали́н(к)а, криста́лик
daughter ~ = дочі́рня части́нка
decaying ~ = нестабі́льна [розпадна́] части́нка
decelerated ~ = спові́льнена части́нка
dechanneled ~ = деканало́вана части́нка
degenerate ~ = ви́роджена части́нка
delayed ~ = запізні́ла [затри́мана] части́нка
delta ~ = де́льта-части́нка
demon(ic) ~ = демоні́чна части́нка, де́мон
detected ~ = зареєстро́вана части́нка
deviant ~ = відхи́лена части́нка
deviated ~ = відхи́лена части́нка
disappearing ~ = знико́ма части́нка
disintegrating ~ = розпадна́ части́нка
disperse(d) ~ = дисперго́вана части́нка
distant ~ = дале́ка [відда́лена] части́нка
doped ~ = леґува́льна части́нка
doublet ~ = дубле́тна части́нка
doubly-charged ~ = двозаря́дова [двозаря́джена] части́нка
dressed ~ = одя́гнена части́нка
dual ~ = дуа́льна части́нка
dust ~ = пороши́нка, порохова́ части́нка
ejected ~ = вилітна́ части́нка
elementary ~ = елемента́рна части́нка
embedded ~ = вкра́плена части́нка, вкра́плина
emerging ~ = вилітна́ частинка
emitted ~ = ви́емітувана [ви́слана] части́нка
energetic ~ = високоенергети́чна [швидка́] части́нка
epithermal ~ = надтеплова́ части́нка, части́нка з надтеплово́ю шви́дкістю
equal-mass ~s = части́нки з одна́ко́вими [рі́вними] ма́сами
escaped ~ = вилітна́ части́нка
escaping ~ = вилітна́ части́нка
even ~ = па́рна части́нка
excess ~ = надлишко́ва части́нка
exchange ~ = обмі́нна части́нка
excited ~ = збу́джена части́нка
exit ~ = вилітна́ частинка
exotic ~ = екзоти́чна части́нка
extended ~ = неточко́ва части́нка, части́нка ненульови́х ро́змірів
extragalactic ~ = позагалакти́чна части́нка
extraterrestrial ~ = позазе́мна [неземна́] части́нка
fast ~ = швидка́ части́нка
Fermi ~ = фе́рмі-части́нка, ферміо́н
ferromagnetic ~ = феромагне́тна части́нка
field ~ = квант по́ля
final-state ~ = части́нка в кінце́вому ста́ні
finite-mass ~ = скінченнома́сова части́нка
finite-size ~ = скінченноро́змірна части́нка
fireball ~ = фаєрбо́л
fission ~ = части́нка-проду́кт по́ділу
fixed ~ = 1. нерухо́ма части́нка 2. зафіксо́вана части́нка
flavored ~ = арома́тна части́нка, части́нка з арома́том
fluid ~ = пли́нова части́нка
focused ~s = сфокусо́вані части́нки
foreign ~ = 1. домішко́ва части́нка 2. сторо́ння [чужорі́дна] части́нка
fractionally-charged ~ = части́нка з дробо́вим заря́дом
free ~ = ві́льна [незв’я́зана] части́нка
freely falling ~ = вільнопа́дна части́нка
fuel ~ = па́ливна части́нка
fundamental ~ = елемента́рна части́нка
galactic ~ = галакти́чна части́нка
gauge ~ = калібрува́льна части́нка
ghost ~ = ду́хова части́нка
grit ~ = пісчи́нка
ground-state ~ = части́нка в основно́му ста́ні
half-integer-spin ~ = части́нка з півці́лим спі́ном
half-integral-spin ~ = части́нка з півці́лим спі́ном
hard ~ = жорстка́ [високоенергети́чна] части́нка
hard-core ~ = жорсткоко́рова части́нка, части́нка з жорстки́м ко́ром
heavy ~ = важка́ части́нка
Higgs ~ = Гі́ґсова части́нка
high-energy ~ = високоенергети́чна части́нка, части́нка з висо́кою ене́ргією
high-spin ~ = високоспі́нова части́нка, части́нка з вели́ким спі́ном
high-velocity ~ = швидка́ части́нка
hot ~ = гаря́ча [швидка́, високоенергети́чна] части́нка
hypercolor ~ = гіперкольоро́ва части́нка
hypercolored ~ = гіперкольоро́ва части́нка
hyperstrange ~ = гіперди́вна части́нка
hypothetical ~ = гіпотети́чна части́нка
identical ~s = тото́жні части́нки
impenetrable ~ = непрони́кна части́нка
impinging ~ = налітна́ части́нка
implanted ~ = імпланто́вана части́нка
impurity ~ = домішко́ва части́нка
incident ~ = налітна́ части́нка
inclusive ~ = інклюзи́вна части́нка
incoming ~ = налітна́ части́нка
indistinguishible ~s = тото́жні [невідрізне́нні] части́нки
individual ~ = 1. окре́ма части́нка 2. поодино́ка части́нка
ingoing ~ = налітна́ части́нка
initial (state) ~ = части́нка w початко́вому ста́ні
integer-spin ~ = цілоспі́нова части́нка, части́нка з ці́лим спі́ном
integral-spin ~ = цілоспі́нова части́нка, части́нка з ці́лим спі́ном
interacting ~s = взаємоді́йні части́нки
intermediate ~ = промі́жна́ части́нка
intermediate-energy ~ = части́нка з промі́жно́ю ене́ргією
involved ~ = залу́чена (до досліджуваного процесу) части́нка
ionized ~ = йонізо́вана части́нка
ionizing ~ = йонізівна́ части́нка
isolated ~ = ізольо́вана части́нка
knock-on ~ = ви́бита (з ядра) части́нка
labeled ~ = позна́чена [заналичко́вана, мі́чена] части́нка
lambda ~ = ля́мбда-части́нка, ля́мбда-гіперо́н
large-charge ~ = великозаря́дова части́нка, части́нка з вели́ким заря́дом
lattice ~ = ґратко́ва части́нка
leading ~ = провідна́ части́нка
left-handed ~ = лівоґвинтова́ части́нка
light ~ = легка́ части́нка
like-charged ~s = однозна́ко́во заря́джені части́нки, части́нки з заря́дами одна́ко́вого зна́ку
liquid-borne ~ = части́нка суспе́нзії, зави́сла (в рідині́) части́нка
localized ~ = локалізо́вана части́нка
long-lived ~ = довгові́чна части́нка
low-energy ~ = низькоенергети́чна части́нка, части́нка з мало́ю [низько́ю] ене́ргією
machine ~ = части́нка, утво́рена на пришви́дшувачі
macroscopic ~ = макроскопі́чна части́нка
magnetospheric ~ = магнетосфе́рна части́нка
massive ~ = 1. маси́вна части́нка, части́нка вели́кої ма́си 2. части́нка ненульово́ї ма́си
massless ~ = безма́сова части́нка, части́нка нульово́ї ма́си
material ~ = 1. части́нка речовини́ 2. матерія́льна то́чка
mediating ~ = промі́жна́ части́нка
medium-energy ~ = части́нка з промі́жно́ю ене́ргією
metal ~ = метале́ва части́нка
metastable ~ = метастабі́льна части́нка
meteoric ~ = метео́рна части́нка
microscopic ~ = мікроскопі́чна части́нка
mirror ~ = дзерка́льна части́нка
missing ~ = забра́кла части́нка
moderate-energy ~ = части́нка з невисо́кою [невели́кою] ене́ргією
moderated ~ = спові́льнена части́нка
molecular ~ = молекуля́рна части́нка
monoenergetic ~s = моноенергети́чні части́нки
moving ~ = рухли́ва части́нка
multicharged ~ = багатозаря́дова части́нка
nascent ~ = утво́рювана части́нка (в перебігу народжування, в момент вилітання)
negative ~ = неґати́вно заря́джена части́нка
negatively charged ~ = неґати́вно заря́джена части́нка
neighbor ~ = сусі́дня части́нка
neutral ~ = нейтра́льна [незаря́джена] части́нка
noncharmed ~ = нечарівна́ части́нка
nonelementary ~ = неелемента́рна части́нка
nonidentical ~s = нетото́жні части́нки
noninteracting ~s = невзаємоді́йні части́нки
nonionizing ~ = нейонізівна́ части́нка
nonlocalized ~ = нелокалізо́вана [розма́зана] части́нка
nonpenetrating ~ = непрони́клива части́нка
nonphysical ~ = нефізи́чна части́нка
nonradiating ~ = невипромі́нна части́нка
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна части́нка
nonresonance ~ = нерезона́нсна части́нка
nonstrange ~ = неди́вна части́нка
nonzero-mass ~ = части́нка ненульово́ї ма́си
nuclear ~ = ядро́ва части́нка
nucleus constituent ~ = части́нка-складни́к ядра́, нукло́н
observable ~ = спостере́жна [спостере́жувана] части́нка
observed ~ = 1. спостере́жена части́нка 2. зареєстро́вана части́нка
odd ~ = непа́рна части́нка
omega ~ = оме́га-части́нка; оме́га-мезо́н; оме́га-гіперо́н
orbital ~ = орбіто́ва части́нка
original ~ = вихідна́ части́нка
outgoing ~ = вилітна́ части́нка
paired ~s = здвійко́вані [спаро́вані] части́нки
paramagnetic ~ = парамагне́тна части́нка
parent ~ = перви́нна [вихідна́] части́нка
penetrable ~ = прони́кна части́нка
penetrated ~ = прони́кла части́нка
penetrating ~ = прони́клива части́нка
peripheral ~ = перифері́йна части́нка
phantom ~ = фанто́мна части́нка
phenomenological ~ = феноменологі́чна части́нка
photoproduced ~ = фотоутво́рена [фотонаро́джена] части́нка
physical ~ = фізи́чна части́нка
pi ~ = піо́н, пі-мезо́н
pile ~ = реа́кторна части́нка
plasma ~ = пла́змо́ва части́нка
point ~ = 1. точко́ва части́нка 2. матерія́льна то́чка
point ~ = точко́ва части́нка
point-like ~ = точко́ва части́нка
polarizable ~ = поляризо́вна части́нка
polarized ~ = поляризо́вана части́нка
Pomeranchuk ~ = померо́н
positive ~ = позити́вно заря́джена части́нка
positively charged ~ = позити́вно заря́джена части́нка
postulated ~ = гіпотети́чна [постульо́вана] части́нка
precipitate ~ = осадо́ва части́нка, части́нка оса́ду
precipitated ~ = 1. оса́джена части́нка 2. осі́ла части́нка
predicted ~ = передба́чена части́нка
prepolarized ~ = попере́дньо поляризо́вана части́нка
primary ~ = перви́нна части́нка
primeval ~ = пе́рвісна части́нка
primordial ~ = фундамента́льна [елемента́рна] части́нка
probe ~ = про́бна части́нка
produced ~ = наро́джена части́нка
product ~ = части́нка-проду́кт (ядерної/ядрової) реа́кції
projectile ~ = налітна́ [бомбува́льна] части́нка
prompt ~ = миттє́ва части́нка (в процесі ділення)
psi ~ = псі-части́нка, псіо́н
quantal ~ = ква́нтова части́нка, квант
quantized ~ = ква́нтована части́нка
quantum ~ = ква́нтова части́нка, квант
quarkless ~ = безква́ркова части́нка
quasi-free ~ = квазиві́льна части́нка
quasi-nuclear ~ = квазиядро́ва части́нка
quasi-stable (elementary) ~ = (заст.) квазистабі́льна [напівстабі́льна] (елемента́рна) части́нка
quixotic ~ = кві́кс, кві́ксова части́нка
radiated ~ = ви́промінена части́нка
radiating ~ = випромі́нна части́нка
random ~ = випадко́ва части́нка
rare ~ = рі́дкісна части́нка
reaction ~ = части́нка-проду́кт реа́кції
recipient ~ = части́нка-прийма́ч
recognized ~ = зідентифіко́вана части́нка
recoil ~ = відру́шена [відрухо́ва] части́нка
recorded ~ = зареєстро́вана части́нка
reference ~ = контро́льна части́нка
reflected ~ = відби́та части́нка
regenerated ~ = відтво́рена [реґенеро́вана] части́нка
Regge ~ = реджео́н
reggeized ~ = реджизо́вана части́нка
registered ~ = 1. зареєстро́вана части́нка 2. реєстро́вана части́нка
relativistic ~ = релятивісти́чна части́нка
released ~ = ви́вільнена части́нка
renormalization ~ = перенормува́льна [ренормалізаці́йна] части́нка
repelled ~ = 1. відшто́вхувана части́нка 2. відшто́вхнена части́нка
repelling ~ = відшто́вхувальна части́нка
repelling ~s = взаємновідшто́вхувані части́нки
repulsive ~ = відшто́вхувальна части́нка
resonance ~ = резона́нсна части́нка, резона́нс
resonant ~ = резонівна́ части́нка (що перебуває в резонансі)
rest ~ = нерухо́ма части́нка; части́нка у ста́ні спо́ко́ю
rho ~ = ро-мезо́н
right-handed ~ = правоґвинтова́ части́нка
runaway ~ = уте́кла части́нка, части́нка-втіка́ч
sand ~ = пісчи́нка
scalar ~ = скаля́рна части́нка
scattered ~ = 1. розсі́яна части́нка 2. розсі́ювана части́нка
scatterer ~ = части́нка-розсі́ювач
scattering ~ = части́нка-розсі́ювач
screened ~ = заекрано́вана части́нка
secondary ~ = втори́нна части́нка
self-conjugate ~ = самоспря́жена части́нка
semistable elementary ~ = (заст.) напівстійка́ [напівстабі́льна, квазистійка́] елемента́рна части́нка
short-lived ~ = короткові́чна части́нка
shower ~ = зли́вова части́нка
sigma ~ = си́гма-части́нка
single ~ = поодино́ка части́нка
single-domain ~ = однодоме́нна части́нка
singlet ~ = синґле́тна части́нка
singly-charged ~ = однозаря́дова [однозаря́джена] части́нка
slow ~ = пові́льна части́нка
small-charge ~ = части́нка з мали́м заря́дом
soft ~ = м’яка́ [низькоенергети́чна] части́нка
solar ~ = сонце́ва части́нка, части́нка сонце́вого похо́дження
solar-wind ~ = части́нка сонце́вого ві́тру
solid ~ = тверда́ части́нка, части́нка твердо́ї речовини́
spectator ~ = части́нка-спекта́тор [спостеріга́ч]
spin-down ~ = части́нка зі спі́ном (спрямованим) дони́зу
spin-half ~ = части́нка зі спі́ном 1/2
spinless ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
spinning ~ = крутна́ части́нка
spin-one ~ = части́нка зі спі́ном оди́н
spin-one-half ~ = части́нка зі спі́ном 1/2
spinor ~ = спіно́рна части́нка
spin-possessing ~ = части́нка зі спі́ном
spin-up ~ = части́нка зі спі́ном (спрямованим) догори́
spin-zero ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
sputtered ~s = розпо́рскані части́нки
stable ~ = стабі́льна части́нка
stationary ~ = нерухо́ма части́нка
stopped ~ = зупи́нена части́нка
strange ~ = ди́вна части́нка
stripped ~ = обде́рта части́нка
strongly-interacting ~s = сильновзаємоді́йні части́нки
structured ~ = структу́рна части́нка, части́нка із вну́трішньою структу́рою
structureless ~ = безструкту́рна части́нка
subatomic ~ = суба́томна [внутрішньоа́томна] части́нка
subbarrier ~ = підбар’є́рна части́нка (з енергією, нижчою за потенціяльний бар’єр)
subluminal ~ = досвітлова́ части́нка, части́нка (що рухається) з досвітлово́ю шви́дкістю
subnuclear ~ = суб’ядро́ва [внутрішньоядро́ва] части́нка
suggested ~ = гіпотети́чна части́нка
superbound ~ = надзв’я́зана части́нка
superheavy ~ = надважка́ части́нка
superhigh-energy ~ = надвисокоенергети́чна части́нка
superluminal ~ = надсвітлова́ части́нка, части́нка (що рухається) з надсвітлово́ю шви́дкістю
supermassive ~ = надмаси́вна части́нка
superrelativistic ~ = суперрелятивісти́чна [надрелятивісти́чна] части́нка
supersymmetric ~ = суперсиметри́чна части́нка
suprathermal ~ = надтеплова́ части́нка, части́нка (що рухається) з надтеплово́ю шви́дкістю
surface ~ = поверхне́ва части́нка
suspended ~ = зави́сла части́нка
susy ~ = суперсиметри́чна части́нка
tachyonic ~ = тахіо́н
tag(ged) ~ = позна́чена [заналичко́вана, мі́чена] части́нка
target ~ = 1. бомбо́вана части́нка, части́нка-міше́нь 2. части́нка міше́ні
taste ~ = части́нка зі сма́ком, смакова́ части́нка
tasty ~ = части́нка зі сма́ком, смакова́ части́нка
tasteless ~ = безсма́кова части́нка
tau ~ = та́у-части́нка
technicolor ~ = техніко́лірна части́нка
tensor ~ = те́нзорна части́нка
test ~ = про́бна части́нка
thermal ~ = теплова́ части́нка, части́нка (що рухається) з теплово́ю шви́дкістю
thermalized ~ = термалізо́вана части́нка
theta ~ = те́та-части́нка
through-going ~ = прони́клива части́нка
time-like ~ = часоподі́бна части́нка
totally polarized ~ = цілко́м поляризо́вана части́нка
tough ~ = жорстка́ части́нка
transmitted ~ = прони́кла [пропу́щена] части́нка
trapped ~ = захо́плена части́нка
traveling ~ = рухли́ва части́нка
triplet ~ = трипле́тна части́нка
tunneling ~ = тунельо́вана части́нка
ultimate ~ = елемента́рна части́нка
ultrafast ~ = надшвидка́ [ультрашвидка́] части́нка
ultraheavy ~ = надважка́ части́нка
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чна части́нка
unbound ~ = незв’я́зана части́нка
uncharged ~ = незаря́джена [нейтра́льна] части́нка
uncharmed ~ = нечарівна́ части́нка
uncolored ~ = некольоро́ва части́нка
unconfined ~ = неза́мкнена части́нка
uncorrelated ~s = нескорельо́вані части́нки
uncoupled ~ = незв’я́зана части́нка
undecayed ~ = нерозпа́ла части́нка
undetected ~ = незареєстро́вана части́нка
undiscovered ~ = неви́явлена части́нка
unequal-mass ~s = різнома́сові части́нки, части́нки з рі́зними [неодна́ко́вими, нері́вними] ма́сами
unexcited ~ = незбу́джена части́нка
unknown ~ = невідо́ма части́нка
unlike ~s = нетото́жні части́нки
unlike-charged ~s = неодна́ко́во заря́джені части́нки, части́нки з заря́дами неодна́ко́вого зна́ку
unobserved ~ = 1. неспостере́жена части́нка 2. незареєстро́вана части́нка
unpaired ~ = нездвійко́вана [неспаро́вана] части́нка
unphysical ~ = нефізи́чна части́нка
unpolarized ~ = неполяризо́вана части́нка
unstable ~ = нестабі́льна части́нка
unstructured ~ = безструкту́рна части́нка
upsilon ~ = і́псилон-части́нка
vacuum ~ = ва́куумна части́нка
vanishing-mass ~ = безма́сова части́нка
variable-charge(ed) ~ = зміннозаря́джена [зміннозаря́дова] части́нка, части́нка зі змі́нним заря́дом
variable-mass ~ = зміннома́сова части́нка, части́нка зі змі́нною ма́сою
vector ~ = ве́кторна части́нка
very-high-energy ~ = надвисокоенергети́чна части́нка
virtual ~ = віртуа́льна части́нка
weakly-interacting ~s = слабковзаємоді́йні части́нки
xi ~ = ксі-части́нка, ксі-гіперо́н
Z-charge(d) ~ = части́нка із заря́дом Z
zero-charge ~ = части́нка з нульови́м заря́дом
zero-mass ~ = безма́сова части́нка
zero-momentum ~ = части́нка з нульови́м і́мпульсом
zero-spin ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
star 1. (астр.) зоря́ || зоре́вий [зо́ряний] 2. зі́рка (полімерна тощо) || зіркови́й 3. (матем.) жму́то́к || жмутко́вий 4. зі́рочка (символ *)
[stɑː, stɑːr]
~ of planes = жму́то́к площи́н
active ~ = акти́вна зоря́
artificial ~ = шту́чна зоря́
astrometric binary ~ = астрометри́чна подві́йна зоря́
A(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] A
background ~ = зоря́ фо́ну
barium ~ = ба́рієва зоря́
BD ~ = зоря́ з ката́логу "Бо́нський о́гляд"
binary ~ = подві́йна (зоря́), біна́рна (зоре́ва) систе́ма див. тж binary
black dwarf ~ = (зоря́‑)чо́рний ка́рлик
blue ~ = блаки́тна зоря́
blue giant ~ = (зоря́‑)блаки́тний ве́летень
blue horizontal-branch ~ = блаки́тна зоря́ горизонта́льної гі́лки
brown dwarf ~ = (зоря́‑)кори́чневий ка́рлик
bright ~ = яскра́ва зоря́
brighter ~ = яскраві́ша зоря́ (than – ніж)
brightest ~ = найяскраві́ша зоря́ (among – серед, між)
bright radio ~ = яскра́ве (дискре́тне) радіоджерело́, яскра́ве (дискре́тне) джерело́ радіопромі́ння
B(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] B
carbon ~ = вуглеце́ва зоря́
cataclysmic (variable) ~ = катаклізмі́чна зоря́
CD ~ = зоря́ з катало́гу "Кордо́бський о́гляд"
central ~ = центра́льна зоря́ (планетарної туманности тощо)
Cepheid (variable) ~ = цефеї́да
chemically peculiar ~ = хемі́чно пекуля́рна зоря́
circumpolar ~ = припо́люсна зоря́
clock ~ = годи́нникова [опо́рна] зоря́
close binary ~ = близька́ [щі́льна, тісна́] подві́йна зоря́
cocoon ~ = зоря́-ко́кон
collapsed ~ = сколапсо́вана зоря́
collapsing ~ = колапсівна́ зоря́
compact ~ = компа́ктна зоря́
companion ~ = супу́тник зорі́, зоря́-супу́тник
comparison ~ = порі́внювальна зоря́, зоря́ порівня́ння
contact binary ~ = конта́ктова подві́йна зоря́
cool ~ = холо́дна зоря́
copolymer ~ = кополіме́рна зі́рка
dark ~ = те́мна зоря́
degenerate ~ = ви́роджена зоря́
detached binary ~ = відокре́млена [розді́лена] подві́йна зоря́
disk ~ = ди́скова зоря́
double ~ = подві́йна зоря́ (візуально одинарна)
dwarf ~ = (зоря́‑)ка́рлик
early-type ~ = зоря́ ра́ннього (спектра́льного) кла́су [ти́пу]
eclipsing variable ~ = затемне́нна [зату́лювана] змі́нна (зоря́)
ellipsoidal variable ~ = еліпсо́їдна подві́йна зоря́
emission ~ = емісі́йна зоря́
emission-line ~ = зоря́ з емісі́йними лі́ніями
emulsion ~ = емульсі́йна зі́рка
eruptive binary ~ = ерупти́вна подві́йна зоря́
evolved ~ = еволюці́йна зоря́
extreme carbon ~ = зоря́ з надвисо́ким вмі́стом вуглецю́
extrinsic variable ~ = зовнішньозмі́нна зоря́
faint ~ = слабка́ зоря́
field ~ = зоря́ по́ля
fixed ~ = нерухо́ма зоря́
flare ~ = спа́лахо́ва зоря́
flash ~ = вибухо́ва зоря́
frozen ~ = заме́рзла зоря́
F(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] F
fundamental ~ = фундамента́льна [опо́рна] зоря́
giant ~ = (зоря́‑)ве́летень
G(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] G
halo ~ = зоря́ га́ло
helium ~ = ге́лієва зоря́
heavy-metal ~ = зоря́ із вмі́стом важки́х мета́лів
high-luminosity ~ = високосві́тнісна зоря́, зоря́ висо́кої сві́тности
high-velocity ~ = швидка́ зоря́, зоря́ з вели́кою просторо́вою шви́дкістю
horizontal-branch ~ = зоря́ горизонта́льної гі́лки
hot ~ = гаря́ча зоря́
hybrid ~ = гібри́дна зоря́
hydrogen ~ = водне́ва зоря́
hypergiant ~ = (зоря́‑)наднадве́летень, (зоря́‑)гіперве́летень
infrared ~ = інфрачерво́на зоря́
interacting binary ~ = взаємоді́йна подві́йна зоря́
intermediate(‑)mass ~ = зоря́ промі́жно́ї [помі́рної] ма́си
intermediate type ~ = зоря́ промі́жно́го (спектра́льного) кла́су [ти́пу]
intrinsic variable ~ = фізи́чно змі́нна зоря́
irregular variable ~ = непра́вильна змі́нна зоря́
K(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] K
late-type ~ = зоря́ пі́знього (спектра́льного) кла́су [ти́пу]
lithium ~ = лі́тієва зоря́
long-period variable ~ = довгопері́одна зоря́
low-luminosity ~ = низькосві́тнісна зоря́, зоря́ низько́ї сві́тности
low-mass ~ = зоря́ з мало́ю ма́сою
luminous blue variable ~ = блаки́тна змі́нна зоря́
magnetic ~ = магне́тна зоря́
main-sequence ~ = зоря́ головно́ї послідо́вности
manganese ~ = манґа́нова зоря́
massive ~ = маси́вна зоря́
meson-induced ~ = мезоноспричи́нена зі́рка (в емульсії)
metal-rich ~ = метале́ва зоря́, зоря́ з підви́щеним вмі́стом мета́лів
M(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] M
multiperiodic variable ~ = багатопері́одна змі́нна (зоря́)
multiple ~ = кра́тна зоря́
multiprong(ed) ~ = багатопромене́ва зі́рка (в емульсії)
navigational ~ = навіґаці́йна зоря́
nearby dwarf ~s = близькі́ ка́рлики
neutron ~ = нейтро́нна зоря́
nonmainsequence ~ = зоря́ (що лежить) по́за головно́ю послідо́вністю
normal ~ = норма́льна зоря́
nuclear ~ = 1. зоря́-ядро́ (планетарної туманности) 2. я́дерна/ядро́ва зі́рка (йонізаційних слідів)
N(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] N
OB(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] OB
old ~ = стара́ зоря́
optical binary ~ = опти́чна подві́йна зоря́
optical double ~ = опти́чна подві́йна зоря́
O(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] O
peculiar ~ = пекуля́рна зоря́
physical binary ~ = фізи́чна подві́йна зоря́
physical double ~ = фізи́чна подві́йна зоря́ (візуально одинарна)
Pole ~ = Поля́рна зоря́
polymer ~ = поліме́рна зі́рка
Population I ~ = зоря́ пло́скої компоне́нти (галактики)
Population II ~ = зоря́ сфери́чної компоне́нти (галактики)
postmainsequence ~ = зоря́ пі́сля ста́дії головно́ї послідо́вности
pregalactic ~ = догалакти́чна зоря́
premainsequence ~ = зоря́ до ста́дії головно́ї послідо́вности
primordial ~ = перви́нна зоря́
program ~ = програмо́ва зоря́
proton-induced ~ = протоноспричи́невна зі́рка (в емульсії)
pulsating ~ = пульсівна́ зоря́
quark ~ = ква́ркова зоря́
radio ~ = 1. радіозоря́; 2. радіоджерело́, джерело́ радіопромі́ння
red dwarf ~ = (зоря́‑)черво́ний ка́рлик
red giant ~ = (зоря́‑)черво́ний ве́летень
red-white dwarf ~ = (зоря́‑)черво́но-бі́лий ка́рлик
regular variable ~ = пра́вильна змі́нна зоря́
relativistic ~ = релятивісти́чна зоря́
rotating ~ = оберто́ва зоря́
R(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] R
runaway ~ = зоря́-втіка́ч
semidetached binary ~ = напіввідокре́млена [напіврозді́лена] подві́йна зоря́
semiregular variable ~ = напівпра́вильна змі́нна зоря́
shell ~зоря́ з оболо́нкою, заоболонко́вана зоря́
shooting ~ = метеори́т, падна́ зоря́
solar-type ~ = зоря́ сонце́вого (спектра́льного) кла́су [ти́пу]
spectroscopic binary ~ = спектроподві́йна зоря́
spectrum variable ~ = спектрозмі́нна зоря́
spotted ~ = плями́ста зоря́
standard ~ = станда́ртна [відліко́ва, опо́рна] зоря́
strange ~ = ди́вна зоря́
S(‑type) ~ = зоря́ спектра́льного кла́су [ти́пу] S
subdwarf ~ = (зоря́‑)субка́рлик
subgiant ~ = (зоря́‑)підве́летень, (зоря́‑)субве́летень
subluminous ~ = низькосві́тнісна зоря́, зоря́ низько́ї сві́тности
supergiant ~ = (зоря́‑)надве́летень, (зоря́‑)суперве́летень див. тж supergiant
supermassive ~ = надмаси́вна зоря́
super-metal-rich ~ = зоря́ з надвисо́ким вмі́стом мета́лів
supernova ~ = наднова́ зоря́, супернова́
symbiotic ~ = симбіо́зна [симбіоти́чна] зоря́
twinkling ~s = мерехті́ння зір (атмосферне явище)
two-pronged ~ = двопромене́ва зі́рка (у емульсії)
ultraviolet ~ = ультрафіоле́това зоря́
ultraviolet-bright ~ = яскра́ва ультрафіоле́това зоря́
variable ~ = змі́нна (зоря́) див. тж variable
variable magnetic ~ = магнетозмі́нна зоря́
visual binary ~ = візуа́льно подві́йна зоря́
visually obscured ~ = візуа́льно зату́лена [заекрано́вана] зоря́
wave-vector ~ = (тт) зі́рка хвильово́го ве́ктора
white dwarf ~ = (зоря́‑)бі́лий ка́рлик
Wolf-Rayet ~ = зоря́ Во́льфа-Реє́
x-ray ~ = рентґе́нівська зоря́
x-ray binary ~ = подві́йна рентґе́нівська зоря́
young ~ = молода́ зоря́
subsystem підсисте́ма, субсисте́ма || підсисте́мний, субсисте́мний
['sʌbˌsɪstəm]
closed ~ = за́мкнена підсисте́ма
interacting ~s = взаємоді́йні підсисте́ми
noninteracting ~s = невзаємоді́йні підсисте́ми
quasi-closed ~ = квазиза́мкнена підсисте́ма
semiclosed ~ = квазиза́мкнена підсисте́ма
spin ~ = спі́нова підсисте́ма
system 1. систе́ма || систе́мний 2. суку́пність; ко́мплекс || суку́пнісний, ко́мплексний 3. класифіка́ція || класифікаці́йний 4. (кф) синго́нія, (кристалографі́чна) систе́ма || сингоні́йний 5. (техн.) аґреґа́т, при́стрій || аґреґа́тний
['sɪstəm]
~ for nuclear auxiliary power = [SNAP] допомі́жна́ (енергети́чна) систе́ма на я́дерному па́ливі
~ of algebraic equations = систе́ма алґебри́чних рівня́нь
~ of atomic time = систе́ма а́томного ча́су
~ of axioms = систе́ма [набі́р] аксіо́м
~ of coupled oscillators = систе́ма зв’я́заних осциля́торів
~ of curves = сім’я́ [систе́ма] криви́х
~ of differential equations = систе́ма диференці́йних рівня́нь
~ of eigenfunctions = систе́ма вла́сних фу́нкцій
~ of equations = систе́ма рівня́нь
~ of forces = систе́ма сил
~ of free particles = систе́ма ві́льних части́нок
~ of functions = систе́ма фу́нкцій, функці́йна систе́ма
~ of generators = систе́ма твірни́х
~ of homogeneous equations = систе́ма однорі́дних рівня́нь
~ of inequalities = систе́ма нері́вностей
~ of integral equations = систе́ма інтеґра́льних рівня́нь
~ of interacting particles = систе́ма взаємоді́йних части́нок
~ of interconnected equations = систе́ма зв’я́заних рівня́нь
~ of linear equations = систе́ма ліні́йних рівня́нь
~ of logarithms = систе́ма логари́тмів
~ of mass [material] points = систе́ма матерія́льних то́чок
~ of measurements = мірни́ча систе́ма, систе́ма мі́ряння [вимі́рювання]
~ of n dimensions = n-ви́мірна систе́ма
~ of neighborhoods = систе́ма о́колів
~ of nonlinear equations = систе́ма неліні́йних рівня́нь
~ of nuclei = систе́ма я́дер
~ of numbers = числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
~ of ordinary differential equations = систе́ма звича́йних диференці́йних рівня́нь
~ of parameters = систе́ма пара́метрів
~ of partial differential equations = систе́ма диференці́йних рівня́нь у части́нних похідни́х
~ of planets = планета́рна систе́ма, систе́ма плане́т
~ of polar coordinates = поля́рна систе́ма координа́т, систе́ма поля́рних координа́т
~ of preferences = систе́ма перева́г
~ of projective coordinates = проєкти́вна систе́ма координа́т, систе́ма проєкти́вних координа́т
~ of punctuation = (матем.) пра́вила дужо́к [дужкува́ння]
~ of reference = систе́ма ві́дліку
~ of residue classes = систе́ма кла́сів ли́шків
~ of roots = систе́ма ко́ренів
~ of sets = систе́ма [сім’я́] множи́н
~ of standards = систе́ма етало́нів [станда́ртів]
~ of stellar magnitudes = систе́ма зоре́вих величи́н
~ of surfaces = сім’я́ [систе́ма] пове́рхонь
~ of units = систе́ма одини́ць
~ of variational equations = систе́ма варіяці́йних рівня́нь
~ of vectors = систе́ма векторі́в
~ with waiting = систе́ма з чека́нням
Abelian ~ = А́белева систе́ма
aberration-free ~ = безабераці́йна систе́ма
absolute coordinate ~ = абсолю́тна систе́ма ві́дліку
absolute ~ of units = абсолю́тна систе́ма одини́ць
accelerated ~ = пришви́дшувана систе́ма
accelerated reference ~ = пришви́дшена систе́ма координа́т
accelerating ~ = 1. пришви́дшувальна систе́ма 2. пришви́дшувана систе́ма
accessory ~ = допомі́жна́ систе́ма (у досліді)
achromatic ~ = ахромати́чна систе́ма
acoustical ~ = акусти́чна систе́ма
adaptive ~ = адапто́вна систе́ма
adiabatic ~ = адіяба́тна систе́ма
adjusting ~ = юстува́льна систе́ма
adjustment ~ = юстува́льна систе́ма
aeration ~ = систе́ма вентиля́ції
afocal ~ = безфо́кусна [афока́льна] систе́ма
air-conditioning ~ = кондиціюва́льна систе́ма, систе́ма [при́стрій для] кондиціюва́ння повітря
air-cooling ~ = систе́ма пові́тряного охоло́джування
air-core magnetic ~ = беззалі́зова магне́тна систе́ма
alarm ~ = систе́ма (аварі́йної) сигналіза́ції
algebraic ~ = алґебри́чна систе́ма
algebroid ~ = (of differential equations) алґебро́їдна систе́ма (диференційних рівнянь)
alignment ~ = центрува́льна систе́ма
all-purpose ~ = універса́льна систе́ма
Amagat ~ = систе́ма (одиниць) Амаґа́
analog ~ = ана́логова систе́ма
anamorphic ~ = анамо́рфна систе́ма
anharmonic ~ = ангармоні́чна систе́ма
anorthic ~ = триклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
aperiodic ~ = аперіоди́чна [неперіоди́чна] систе́ма
aplanatic ~ = апланати́чна систе́ма
apochromatic ~ = апохромати́чна систе́ма
apothecaries’ ~ of units = апте́карська систе́ма одини́ць
application-development ~ = систе́ма розробля́ння програ́м
aqueous ~ = водяна́ систе́ма
arrestment ~ = аретува́льна систе́ма
astatic ~ = астати́чна систе́ма
astronomical coordinate ~ = астрономі́чна систе́ма координа́т
asymmetric ~ = асиметри́чна систе́ма
asymptotically free ~ = асимптоти́чно ві́льна систе́ма
asynchronous ~ = асинхро́нна систе́ма
athermal ~ = атермі́чна [температуронезале́жна] систе́ма
atom(ic) ~ = систе́ма а́томів
audible-warning ~ = систе́ма звуково́ї сигналіза́ції
automated ~ = автоматизо́вана систе́ма
automatic ~ = автомати́чна систе́ма
automatic-control ~ = систе́ма автомати́чного реґулюва́ння [керува́ння]
automatic-frequency-control [AFC] ~ = систе́ма автомати́чного реґулюва́ння [ладува́ння] частоти́
autonomous ~ = автоно́мна систе́ма
auxiliary water ~ = (яф) допомі́жна́ водяна́ систе́ма (у реакторі)
avoirdupois ~ = брита́нська систе́ма одини́ць ма́си і ваги́ (базована на фунті)
axially symmetric ~ = аксійно симетри́чна систе́ма
axiom ~ = систе́ма аксіо́м
axiom ~ free from contradiction = (вну́трішньо) несупере́члива систе́ма аксіо́м
backup ~ = дублюва́льна [резе́рвна] систе́ма
balanced ~ = зрівнова́жена систе́ма
balancing ~ = зрівнова́жувальна систе́ма
band ~ = систе́ма смуг (спектральних)
barycentric coordinate ~ = барицентри́чна систе́ма координа́т
basic input/output ~ = [BIOS] основна́ систе́ма вво́дження-виво́дження (даних)
beam-deflection ~ = відхи́лювальна систе́ма (для струменів)
beam-ejection ~ = систе́ма виво́дження стру́меня (частинок)
beam-plasma ~ = систе́ма пла́зма-стру́мінь
beam-transport ~ = систе́ма транспортува́ння стру́меня (частинок)
Bernoulli ~ = систе́ма Берну́лі
binary ~ = 1. двокомпоне́нтна [біна́рна, двоскладнико́ва] систе́ма 2. (тд) двофа́зова систе́ма 3. (астр.) подві́йна зоря́ 4. (матем.) двійко́ва числова́ систе́ма
binary number ~ = двійко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
biological ~ = біосисте́ма
biorthogonal ~ = біортогона́льна систе́ма (of functions/vectors – функцій/векторів)
bipolar coordinate ~ = біполя́рна [двопо́люсна] систе́ма координа́т
bistable ~ = двоста́нова систе́ма, систе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bivariant ~ = 1. (тд) систе́ма з двома́ сту́пенями ві́льности 2. (х.) двоварія́нтна систе́ма
bounded ~ = обме́жена систе́ма
brake ~ = гальмівна́ систе́ма
braking ~ = гальмівна́ систе́ма
Brayton-cycle power ~ = (яф) енергети́чна систе́ма з ци́клом Бре́йтона
bridged-ring ~ = (х.) містко́ва сполу́ка
British absolute ~ of units = (foot-pound-second) брита́нська абсолю́тна систе́ма одини́ць (фут-фунт-секунда)
British engineering ~ of units = див. British gravitational ~ of units
British gravitational ~ of units = (foot-second-slug mass) брита́нська ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (фут-секунда-слаґ)
buffer ~ = бу́ферна систе́ма
bussed ~ = систе́ма зі спі́льною [зага́льною] ши́ною
cable TV ~ = ка́бельна систе́ма телеба́чення
canonical ~ = каноні́чна систе́ма
Cartesian coordinate ~ = Дека́ртова систе́ма координа́т
cascade ~ = каска́дова систе́ма
catadioptric ~ = дзерка́льно-лі́нзова [катадіоптри́чна] систе́ма
causal ~ = причино́ва [фізи́чна] систе́ма
celestial-equator ~ of coordinates = еква́торна систе́ма координа́т
celestial-guidance ~ = астронавіґаці́йна систе́ма
Celor lens ~ = Се́лорова [Ґа́усова] систе́ма лінз
center-of-mass (coordinate) ~ = (координа́тна) систе́ма це́нтру мас
centered optical ~ = зцентро́вана опти́чна систе́ма
centimeter-gram-second [CGS] ~ of units = систе́ма одини́ць СГС (сантимет(е)р-грам-секунда)
chance-causes ~ = система випадко́вих причи́н
channeling ~ = каналува́льна систе́ма (що утворює канали)
channelizing ~ = каналува́льна систе́ма (що відокремлює канали)
chaotic ~ = безла́дна [хаоти́чна] систе́ма
charged-particle ~ = систе́ма заря́джених части́нок
classical ~ = класи́чна [неква́нтова] систе́ма
closed ~ = 1. (тд) за́мкнена [ізольо́вана] систе́ма 2. (техн.) гермети́чна систе́ма
closed-circuit cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
closed-cycle cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
closed-loop control ~ = реґулюва́льна систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м
closed-loop cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
close-packed ~ = щільноукла́дена [щільноупако́вана] систе́ма
code-dependent ~ = кодозале́жна систе́ма
code-independent ~ = кодонезале́жна систе́ма
code-insensitive ~ = кодонезале́жна систе́ма
code-sensitive ~ = кодозале́жна систе́ма
coding ~ = систе́ма кодува́ння
coherent ~ = когере́нтна систе́ма (of units – одиниць)
collimation ~ = колімаці́йна систе́ма
collisional ~ = зіткненнє́ва систе́ма
collisionless ~ = беззіткненнє́ва систе́ма
colloid ~ = коло́їдна систе́ма
color-order ~ = шкала́ кольорі́в
combination ~ = комбінаці́йна систе́ма
combined ~ = комбінаці́йна систе́ма
command ~ = систе́ма кома́нд
common-bus ~ = систе́ма зі спі́льною ши́ною
communication ~ = систе́ма зв’язку́
compatible ~ = згі́дна [сумі́сна] систе́ма
complete ~ = (матем.) по́вна систе́ма
completely integrable ~ of equations = цілко́м інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
complete ~ of axioms = по́вна систе́ма аксіо́м
complete orthonormal(ized) ~ = по́вна ортонормо́вана систе́ма
complex ~ = складна́ систе́ма
compound ~ = скла́дена систе́ма
computation ~ = обчи́слювальна систе́ма
computer ~ = 1. комп’ю́терна систе́ма, обчи́слювальний [комп’ю́терний] ко́мплекс 2. комп’ю́тер (як сукупність складників)
computerized ~ = скомп’ютер(из)о́вана систе́ма
condensed ~ = (с)конденсо́вана систе́ма
condensed ring ~ = (х.) (с)конденсо́вана циклі́чна систе́ма
condenser-cooling ~ = конденса́торна охоло́джувальна систе́ма
condensing ~ = конде́нсорна систе́ма
conducting ~ = прові́дна систе́ма
confocal ~ = співфо́кусна систе́ма
confocal lens ~ = співфо́кусна лі́нзова систе́ма
confocal mirror ~ = співфо́кусна дзерка́льна систе́ма
conjugate ~ = спря́жена систе́ма
conservative ~ = консервати́вна [збережна́] систе́ма
consistent ~ = 1. згі́дна [узгі́днена, узго́джена] систе́ма 2. вну́трішньо несупере́члива систе́ма
consistent axiom ~ = (вну́трішньо) несупере́члива систе́ма аксіо́м
consistent ~ of standards = узгі́днена [узго́джена] систе́ма етало́нів
consolidated power ~ = об’є́днана енергосисте́ма
constrained ~ = систе́ма із в’я́зями
constrained mechanical ~ = механі́чна систе́ма із в’я́зями
containment ~ = (яф) систе́ма затри́мування [локаліза́ції] радіоакти́вности
containment spray ~ = пульвериза́торна [розпо́рскувальна] систе́ма затри́мування [локаліза́ції] радіоакти́вности
continuous ~ = непере́рвна систе́ма
contracurrent ~ = катоптри́чна систе́ма
control ~ = реґулюва́льна систе́ма, систе́ма керува́ння [реґулюва́ння]
controlled ~ = керо́вана [реґульо́вана] систе́ма
conversion ~ = перетво́рювальна систе́ма
coolant-cleanup ~ = систе́ма очища́ння теплоносія́ (в реакторі)
cooling ~ = охоло́джувальна систе́ма, систе́ма охоло́джування
coordinate ~ = систе́ма координа́т, координа́тна систе́ма
Copernican ~ = Копе́рникова систе́ма
core-cooling ~ = систе́ма охоло́джування акти́вної зо́ни (реактора)
core-flooding ~ = систе́ма зато́плювання [зану́рювання] акти́вної зо́ни (реактора)
core-spray ~ = (яф) розпо́рскувальна охоло́джувальна систе́ма
corrected optical ~ = скориго́вана опти́чна систе́ма
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] систе́ми
cryogenic ~ = кріоге́нна систе́ма
crystal ~ = синго́нія, кристалографі́чна [кристалі́чна] систе́ма
cubic ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
curvilinear coordinate ~ = криволіні́йна систе́ма координа́т
cylindrical coordinate ~ = циліндри́чна систе́ма координа́т
data ~ = інформаці́йна систе́ма
data-acquisition ~ = систе́ма збира́ння да́них
database ~ = систе́ма баз да́них
database-management ~ = [DBMS] систе́ма керува́ння ба́зами да́них [СКБД]
data-processing ~ = систе́ма опрацьо́вування да́них
decimal (number) ~ = десятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
decision-making ~ = систе́ма прийма́ння рі́шень [СПР]
decision-support ~ [DSS] систе́ма підтри́мування прийма́ння рі́шень [СППР]
dedicated ~ = спеціялізо́вана систе́ма
dee ~ = систе́ма дуа́нтів
deflecting ~ = відхи́лювальна (оптична) систе́ма
degenerate ~ = ви́роджена систе́ма
determinate ~ of equations = ви́значена систе́ма рівня́нь
deterministic ~ = детерміно́вана систе́ма
diagnostic ~ = діягности́чна систе́ма
digital ~ = цифрова́ систе́ма
dioptric ~ = діоптри́чна систе́ма
direct-cycle cooling ~ = (яф) прями́й охоло́джувальний цикл, охоло́джувальна систе́ма з прями́м ци́клом
direct-feedback ~ = систе́ма з безпосере́днім зворо́тним зв’язко́м
disk operating ~ [DOS] ди́скова операці́йна систе́ма
disordered ~ = безла́дна [невпорядко́вана] систе́ма
disperse ~ = диспе́рсна систе́ма
dispersive ~ = дисперсі́йна систе́ма
dissipative ~ = дисипати́вна систе́ма
distortion-free ~ = бездисторсі́йна систе́ма (оптична)
distributed(‑parameter) ~ = розподі́лена систе́ма, систе́ма з розподі́леними пара́метрами
disturbed ~ = збуре́на систе́ма
double-loop cooling ~ = (яф) двоко́нтурна охоло́джувальна систе́ма
driving ~ = збу́джувальна систе́ма
dual-cycle cooling ~ = (яф) двоко́нтурна охоло́джувальна систе́ма
dual-cycle reactor ~ = (ядерний) реа́ктор з подві́йним ци́клом
duodecimal (number) ~ = дванадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
duplexed ~ = ду́плексна [продубльо́вана] систе́ма
dynamical ~ = динамі́чна систе́ма
earthed ~ = узе́млена [зазе́млена] систе́ма
earthing ~ = систе́ма узе́млення [зазе́млення]
ecliptic coordinate ~ = екліпти́чна систе́ма координа́т
ecological ~ = екосисте́ма, екологі́чна систе́ма див. тж ecosystem
electric ~ = електри́чна систе́ма
electric-wiring ~ = електропрові́д [електропрово́дка]
electromagnetic ~ of units = електромагне́тна систе́ма одини́ць, систе́ма СГСМ
electron ~ = електро́нна систе́ма, систе́ма [суку́пність] електро́нів
electronic ~ = електро́нна систе́ма (пристрій)
electrooptic(al) ~ = електроопти́чна систе́ма
electrostatic ~ = електростати́чна систе́ма
electrostatic ~ of units = електростати́чна систе́ма одини́ць, систе́ма СГСЕ
elliptic ~ = еліпти́чна систе́ма (of equations – рівнянь)
elliptic cylindrical coordinate ~ = систе́ма координа́т еліпти́чнго цилі́ндра
embedded ~ = вбудо́вана [вмонто́вана] систе́ма
emergency ~ = аварі́йна систе́ма
emergency core-cooling ~ [ECCS] систе́ма аварі́йного охоло́джування акти́вної зо́ни (реактора)
emergency power-supply ~ = аварі́йна систе́ма енергопостача́ння
emitting ~ = випромі́нна [променюва́льна] систе́ма, систе́ма з променюва́нням [випромі́нюваннямщ
energy-conversion ~ = енергоперетво́рювальна систе́ма
energy-management ~ = систе́ма реґулюва́ння спожива́ння ене́ргії
energy-storage ~ = систе́ма накопи́чування ене́ргії
engineering ~ = технологі́чна систе́ма
engineer’s ~ of units = (foot-second-slug mass) брита́нська ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (фут-секунда-слаґ)
environmental monitoring ~ = систе́ма контро́лю [моніто́рення]
довкі́лля
equatorial ~ = еква́торна систе́ма (координа́т)
equilibrium ~ = рівнова́жна систе́ма
equinoctial ~ of coordinates = еква́торна систе́ма координа́т
equivalent ~ = еквівале́нтна систе́ма
erecting ~ = переверта́льна систе́ма (оптична)
ergatic ~ = ергати́чна [люди́но-маши́нна] систе́ма
ergodic ~ = ергоди́чна систе́ма
eutectic ~ = евтекти́чна систе́ма
eutectogenic ~ = евтектоге́нна систе́ма
evolutionary ~ = еволюці́йна систе́ма
evolving ~ = еволюцівна́ систе́ма
excited ~ = 1. збу́джена систе́ма 2. збу́джувана систе́ма
exciting ~ = збу́джувальна систе́ма
executive ~ = операці́йна систе́ма
executive file-control ~ = систе́ма керува́ння фа́йлами
executive information ~ = операці́йна інформаці́йна систе́ма
exhaust ~ = витяга́льна [вентиля́торна] систе́ма
expert ~ = експе́ртна систе́ма
extragalactic ~ = позагалакти́чна систе́ма
extraterrestrial ~ = позазе́мна систе́ма
fail-safe ~ = безвідмо́вна [наді́йна] систе́ма
fault-intolerant ~ = відмовонестійка́ [відмовочутли́ва] систе́ма
fault-tolerant ~ = відмовостійка́ [відмовонечутли́ва] систе́ма
feedback ~ = систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м
feedback control ~ = реґулюва́льна систе́ма [систе́ма керува́ння] зі зворо́тним зв’язко́м
Fermi ~ = фе́рмі-систе́ма, систе́ма Фе́рмі
few-body ~ = малочасти́нко́ва систе́ма (не більше чотирьох)
few-nucleon ~ = малонукло́нна систе́ма (не більше чотирьох)
few-particle ~ = малочасти́нко́ва систе́ма (не більше чотирьох)
file ~ = фа́йлова систе́ма
finite ~ = скінче́нна систе́ма
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна систе́ма
fixed coordinate ~ = нерухо́ма систе́ма координа́т
fixed-point ~ = (числова) систе́ма з фіксо́ваною ко́мою [кра́пкою]
focusing ~ = фокусува́льна систе́ма
foot-pound-second [FPS] ~ of units = брита́нська абсолю́тна систе́ма одини́ць (фут-фунт-секунда)
four-component ~ = чотирикомпоне́нтна [чотирискладнико́ва] систе́ма
four-level ~ = чотирирі́внева систе́ма
free ~ = ві́льна систе́ма
free-particle ~ = систе́ма ві́льних части́нок
frozen ~ = вморо́жена систе́ма
fundamental ~ = фундамента́льна систе́ма
fundamental coordinate ~ = фундамента́льна систе́ма координа́т
galactic ~ = галакти́чні координа́ти, галакти́чна систе́ма координа́т
Gaussian ~ of units = Ґа́усова систе́ма одини́ць, симетри́чна систе́ма одини́ць СГС
Gauss lens ~ = Ґа́усова [Се́лорова] систе́ма лінз
generalized curvilinear coordinate ~ = узага́льнена криволіні́йна систе́ма координа́т
generating ~ = систе́ма твірни́х
geocentric coordinate ~ = геоцентри́чна систе́ма координа́т
geographic grid ~ = систе́ма географі́чних координа́т
Gibbs ~ = Ґі́бсів анса́мбль
Giorgi ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер), систе́ма Ґіо́рґі
glassy ~ = скли́ста [склоподі́бна] систе́ма
Global Positioning ~ = [GPS] Систе́ма глоба́льного позиціюва́ння
goniometric ~ = гоніометри́чна систе́ма
gravitating ~ = ґравітівна́ систе́ма
gravitationally bound ~ = ґравітаці́йно зв’я́зана систе́ма
gravitational ~ of units = ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (з основними одиницями довжина-час-маса)
gravity ~ = самопли́нна систе́ма
ground ~ = 1. назе́мна систе́ма 2. (ел.) систе́ма узе́млення [зазе́млення]
grounded ~ = узе́млена [зазе́млена] систе́ма
guest ~ = підпорядко́ваний комп’ю́тер
guidance ~ = си́стема наво́дження; систе́ма-путівни́к
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова систе́ма
hard-(self‑)excitation ~ = систе́ма з жорстки́м збу́джуванням
harmonic coordinate ~ = гармоні́чна систе́ма координа́т
heat-supply ~ = систе́ма теплопостача́ння
Heaviside-Lorentz ~ = систе́ма (одиниць) Ге́вісайда-Ло́ренца
heliocentric ~ of coordinates = геліоцентри́чна систе́ма координа́т
heterogeneous ~ = гетероге́нна [неоднорі́дна] систе́ма
heterophase ~ = гетерофа́зова систе́ма
hexadecimal number ~ = шістнадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
hexagonal ~ = гексагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна систе́ма
hierarchical file ~ = (і)єрархі́чна фа́йлова систе́ма
high-beta ~ = систе́ма з вели́ким бе́та
high-resolution ~ = систе́ма з висо́кою вирізня́льною [розді́льною] зда́тністю
high-sensitivity ~ = високочутли́ва систе́ма
holonomic ~ = голоно́мна систе́ма
holonomic reference ~ = голоно́мна систе́ма ві́дліку
homogeneous ~ = однорі́дна [гомоге́нна] систе́ма
horizon ~ of coordinates = (астр.) горизо́нтова систе́ма координа́т
host ~ = 1. централізо́вана систе́ма 2. головни́й комп’ю́тер
host-centered ~ = (і)єрархі́чна систе́ма (процесорів)
hostless ~ = децентралізо́вана систе́ма
host/satellite ~ = (і)єрархі́чна систе́ма (процесорів)
hybrid ~ = гібри́дна систе́ма
hydraulic ~ = гідравлі́чна систе́ма, гідросисте́ма
hydrogen-like ~ = воднеподі́бна систе́ма
hypercomplex ~ = а́лґебра
immersion ~ = занурна́ [імерсі́йна] систе́ма
incoherent ~ = некогере́нтна систе́ма
incompatible ~ = незгі́дна [несумі́сна] систе́ма
inconsistent ~ = вну́трішньо супере́члива систе́ма
independent ~ = автоно́мна систе́ма; незале́жна систе́ма
indeterminate ~ of equations = неви́значена систе́ма рівня́нь
inertial ~ = інерці́йна систе́ма
inertial coordinate ~ = інерці́йна систе́ма координа́т
infinite ~ = нескінче́нна систе́ма
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна систе́ма
information ~ = інформаці́йна систе́ма
information feedback ~ = систе́ма з інформаці́йним зворо́тним зв’язко́м
information management ~ = інформаці́йна систе́ма керува́ння
information-retrieval ~ = систе́ма по́шуку інформа́ції
information-selection ~ = систе́ма по́шуку інформа́ції
information-transmission ~ = систе́ма пересила́ння інформа́ції
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна систе́ма
initial ~ = початко́ва [вихідна́] систе́ма
injection ~ = впо́рскувальна систе́ма, систе́ма інже́кції
in-line ~ = пото́кова (технологічна) лі́нія
in-plant ~ = лока́льна систе́ма
instrument ~ = систе́ма при́ладів
insulated ~ = заізольо́вана систе́ма
integrable ~ of equations = інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
integrated ~ = 1. вбудо́вана [вмонто́вана] систе́ма 2. ко́мплексна систе́ма
integrated cooling ~ = інтеґра́льна [по́вна] охоло́джувальна систе́ма
integrated information ~ = ко́мплексна [об’є́днана] інформаці́йна систе́ма
interacting ~ = взаємоді́йна систе́ма, систе́ма із взаємоді́єю
interactive ~ = діяло́гова [інтеракти́вна] систе́ма
interconnected ~ of equations = систе́ма заче́плених рівня́нь
interconnected power ~ = об’є́днана енергосисте́ма
interlibrary-exchange ~ = міжбібліоте́чний абонеме́нт
international ~ of electrical units = міжнаро́дна систе́ма електри́чних одини́ць (існувала до 1947 року)
International ~ of Units [SI] = міжнаро́дна систе́ма одини́ць, систе́ма одини́ць СІ
international measurement ~ = міжнаро́дна мірни́ча систе́ма, міжнаро́дна систе́ма мі́ряння [вимі́рювання]
invariable ~ = незмі́нювана [незмі́нна] систе́ма
invariant ~ = інварія́нтна систе́ма (under, with respect to – відносно, щодо)
inverting ~ = інвертува́льна [оберта́льна] систе́ма (оптична)
involutory ~ = інволюці́йна систе́ма (of exterior differential equations – рівнянь із зовнішніми диференціялами)
irreversible ~ = необоро́тна систе́ма
isolated ~ = 1. (тд) за́мкнена [ізольо́вана] систе́ма 2. (техн.) гермети́чна систе́ма
isometric ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
isomorphic ~s = ізомо́рфні систе́ми
iterated-function ~ = систе́ма ітеро́ваних фу́нкцій
input/output control ~ = систе́ма керува́ння вво́дженням-виво́дженням (даних)
Johnson-Morgan ~ of stellar magnitudes = класифіка́ція зоре́вих величи́н Джо́нсона-Мо́рґана
katoptric ~ = катоптри́чна систе́ма
laboratory (coordinate) ~ = лаборато́рна систе́ма (координа́т)
laser ~ = ла́зерна систе́ма
leak-tight ~ = гермети́чна систе́ма
left-hand(ed) ~ = лівоґвинтова́ систе́ма
left-hand(ed) coordinate ~ = лі́ва [лівобі́чна] систе́ма координа́т
lens ~ = лі́нзова систе́ма, систе́ма лінз; об’єкти́в
life-support ~ = систе́ма життєзабезпе́чення
lighting ~ = систе́ма осві́тлення
linear ~ = ліні́йна систе́ма
linearized ~ = лінеаризо́вана систе́ма
linearly-accelerated coordinate ~ = рівнопришви́дшувана систе́ма координа́т
linearly independent ~ = систе́ма ліні́йно незале́жних рівня́нь
local coordinate ~ = лока́льна систе́ма координа́т
local star ~ = лока́льна зоре́ва систе́ма
logic ~ = логі́чна схе́ма (сукупність логічних елементів)
long-period ~ = довгопері́одна систе́ма
lossless ~ = безутра́тна систе́ма, систе́ма без утра́т
lossy ~ = систе́ма із втра́тами
low-beta ~ = систе́ма з мали́м бе́та
lumped-parameter ~ = систе́ма з зосере́дженими пара́метрами
macroscopic ~ = макроскопі́чна систе́ма
magnetic ~ = магне́тна систе́ма
magnetic coordinate ~ = магне́тна систе́ма координа́т
magnitude ~ = (астр.) систе́ма зоре́вих величи́н
mains ~ = маґістра́льна мере́жа (електропостачання тощо)
management ~ = керува́льна [реґулюва́льна] систе́ма
management information ~ = адміністрати́вна інформаці́йна систе́ма
many-body ~ = багатоті́лова [багаточасти́нко́ва] систе́ма, систе́ма багатьо́х тіл [части́нок] (понад чотири)
many-nucleon ~ = багатонукло́нна систе́ма (понад чотири)
many-particle ~ = багаточасти́нко́ва систе́ма (понад чотири)
maser ~ = ма́зерна систе́ма
master/slave ~ = (і)єрархі́чна систе́ма з головни́м та підпорядко́ваними при́строями
measurement ~ = мірни́ча [метрологі́чна] систе́ма, систе́ма [єди́ний підхі́д до] мі́ряння [вимі́рювання]
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] систе́ма, систе́ма вимі́рювачів
mechanical ~ = механі́чна систе́ма
memory ~ = тип па́м’яті
meniscus ~ = мені́скова систе́ма
mesoscopic ~ = мезоскопі́чна систе́ма
metastable ~ = метастабі́льна систе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] систе́ма
meter-kilogram-second ~ = систе́ма (одини́ць) МКС (мет(е)р-кілограм-секунда)
meter-kiligram-second-ampere ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер)
meter-ton-second ~ = систе́ма (одини́ць) МТС (мет(е)р-тонна-секунда)
metric ~ = метри́чна систе́ма (одини́ць)
microscopic ~ = мікроскопі́чна систе́ма
mirror ~ = систе́ма дзерка́л
mks ~ = систе́ма (одини́ць) МКС (мет(е)р-кілограм-секунда)
mksa ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер)
model reference ~ = взірце́ва моде́льна систе́ма
modular ~ = мо́дульна систе́ма
molecular ~ = молекуля́рна систе́ма
monitoring ~ = систе́ма моніто́рення, систе́ма (пото́чного) контро́лю
monoclinic ~ = моноклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
monodisperse ~ = монодиспе́рсна систе́ма
monotonic ~ of sets = моното́нна систе́ма [сім’я́] множи́н
motion-detection ~ = систе́ма контро́лю пересува́ння па́лива (в реакторі)
moving coordinate ~ = рухо́ма систе́ма координа́т
multiaccess ~ = систе́ма колекти́вного до́ступу
multicavity ~ = багаторезона́торна систе́ма
multichannel ~ = багатокана́лова систе́ма
multicircuit ~ = багатоко́нтурна систе́ма
multicolor ~ = багатоко́лірна систе́ма
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна [багатоскладнико́ва] систе́ма
multicounter ~ = багатолічи́льникова систе́ма
multidimensional ~ = багатови́мірна систе́ма
multielectrode ~ = багатоелектро́дна систе́ма
multilens ~ = багатолі́нзова систе́ма
multilevel ~ = багаторі́внева систе́ма
multiloop ~ = багатоко́нтурна систе́ма
multimode ~ = 1. багатомо́дова систе́ма 2. багаторежи́мна систе́ма
multiphase ~ = багатофа́зова систе́ма
multiple counter ~ = багатолічи́льникова систе́ма
multiple-user ~ = (комп.) систе́ма спі́льного [колекти́вного] користува́ння, систе́ма з мультидо́ступом
multiplex ~ = багатокана́лова систе́ма
multiprocessing ~ = мультипроце́сор; багатопроце́сорна систе́ма
multipurpose ~ = універса́льна систе́ма
multiquark ~ = багатоква́ркова систе́ма
multiresonator ~ = багаторезона́торна систе́ма
multistable ~ = багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатоступене́ва систе́ма
multiuser ~ = (комп.) систе́ма спі́льного [колекти́вного] користува́ння, систе́ма з мультидо́ступом
multivariable ~ = багатови́мірна систе́ма
multiway ~ = багатокана́лова систе́ма
natural ~ of coordinates = приро́дна систе́ма координа́т
natural ~ of units = приро́дна систе́ма одини́ць
n-dimensional ~ = n-ви́мірна систе́ма
neighborhood ~ = систе́ма о́колів
network operating ~ = мереже́ва операці́йна систе́ма
neutral ~ = (електро)нейтра́льна систе́ма
non-Abelian ~ = неа́белева систе́ма
nonanticipatory ~ = причино́ва [фізи́чна] систе́ма
nonaqueous ~ = 1. (яф) безво́дна систе́ма 2. (х.) неводяна́ систе́ма
nonautonomous ~ = неавтоно́мна систе́ма
noncanonical ~ = неканоні́чна систе́ма
nonconservative ~ = неконсервати́вна [незбережна́] систе́ма
nondissipative ~ = недисипати́вна [безутра́тна] систе́ма
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна систе́ма
non-ergodic ~ = неергоди́чна систе́ма
nonholonomic ~ = неголоно́мна систе́ма
noninertial (coordinate) ~ = неінерці́йна систе́ма (координа́т)
nonintegrable ~ = (of equations) неінтеґро́вна систе́ма (рівнянь)
nonlinear ~ = 1. неліні́йна систе́ма 2. систе́ма з неліні́йною взаємоді́єю
nonlinear-feedback control ~ = систе́ма керува́ння з неліні́йним зворо́тним зв’язко́м
nonperiodic ~ = неперіоди́чна [аперіоди́чна] систе́ма
nonquantized ~ = некванто́вана систе́ма
nonradiating ~ = невипромі́нна систе́ма
nonredundant ~ = систе́ма без резервува́ння [дублюва́ння]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна систе́ма
nonresonant ~ = нерезона́нсна [нерезонівна́] систе́ма
nonstationary ~ = нестаціона́рна систе́ма
nonuniform ~ of equations = неоднорі́дна систе́ма рівня́нь
normal ~ = норма́льна систе́ма
normalized ~ = нормо́вана систе́ма
nuclear ~ = систе́ма я́дер
nucleon ~ = систе́ма нукло́нів
number ~ = числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
numbering ~ = систе́ма нумерува́ння [нумера́ції]
numeral ~ = числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
numeration ~ = числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
oblate spheroidal coordinate ~ = систе́ма координа́т сплю́щеного сферо́їда
oblique coordinate ~ = косоку́тна систе́ма координа́т
observer’s (coordinate) ~ = систе́ма (координа́т) спостерігача́
octal (number) ~ = вісімко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
off-line ~ = автоно́мна систе́ма
online ~ = неавтоно́мна систе́ма
online real-time [OLRT] ~ = реальночасова́ систе́ма з операти́вним до́ступом
on-off ~ = двопозиці́йна систе́ма (реґулювання)
one-component ~ = односкладнико́ва [однокомпоне́нтна] систе́ма
one-dimensional disordered ~ = однови́мірна невпорядко́вана систе́ма
one-phase ~ = однофа́зова систе́ма
open ~ = 1. відкри́та систе́ма 2. (тд) неза́мкнена систе́ма
open-circuit cooling ~ = систе́ма з відкри́тим ци́клом охоло́джування
open-cycle cooling ~ = (яф) неза́мкнений охоло́джувальний цикл; охоло́джувальна систе́ма з відкри́тим ци́клом
open-cycle reactor ~ = (яф) реа́ктор з одноко́нтурною [неза́мкненою] охоло́джувальною систе́мою
open-loop control ~ = реґулюва́льна систе́ма без зворо́тного зв’язку́; неза́мкнена систе́ма
open-loop cooling ~ = систе́ма з відкри́тим ци́клом охоло́джування
operating ~ = 1. систе́ма в ді́ї 2. операці́йна систе́ма
optical ~ = опти́чна систе́ма
optical projection ~ = опти́чна проєкці́йна систе́ма, проє́ктор
optimum ~ = оптима́льна систе́ма
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна систе́ма
ordered ~ = впорядкова́на систе́ма
orthogonal ~ = ортогона́льна систе́ма, систе́ма ортогона́льних елеме́нтів
orthogonal coordinate ~ = ортогона́льна [прямоку́тна] систе́ма координа́т
orthonormal(ized) ~ = ортонормо́вана систе́ма
orthorhombic ~ = ромбі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
orthoscopic ~ = ортоскопі́чна систе́ма
orthotomic ~ = ортотомі́чна систе́ма
oscillatory ~ = коливна́ [осцилівна́] систе́ма
overall conceptual ~ = конце́пція
overdetermined ~ of equations = надви́значена [переви́значена] систе́ма рівня́нь
overdeterminate ~ = див. overdetermined ~
overtemperature protective ~ = систе́ма теплово́го за́хисту
parabolic coordinate ~ = параболі́чна систе́ма координа́т
parabolic cylindrical coordinate ~ = систе́ма координа́т параболі́чного цилі́ндра
paraboloidal coordinate ~ = параболо́їдна систе́ма координа́т
parameter ~ = систе́ма пара́метрів
parametric ~ = параметри́чна систе́ма
partial ~ = парці́йна [парція́льна] систе́ма
partially ordered ~ = частко́во впорядкова́на систе́ма
particle ~ = систе́ма части́нок
particle-beam injection ~ = систе́ма інже́кції стру́меня части́нок
particle-injection ~ = систе́ма інже́кції [вво́дження] (частинок)
Peano(’s) axiom ~ = аксіо́ми [систе́ма аксіо́м] Пеа́но
periodic ~ = періоди́чна систе́ма (хемічних елементів)
perturbation ~ = збу́рювальна систе́ма
perturbed ~ = збу́рена систе́ма
perturbing ~ = збу́рювальна систе́ма
phase-conjugate ~ = фазоспря́жена систе́ма (оптична)
physical ~ = фізи́чна [причино́ва] систе́ма
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна] ве́рсія систе́ми
pipeline ~ = конве́єрна систе́ма
planar coordinate ~ = площи́нна [плана́рна] систе́ма координа́т
planet ~ = плане́тна систе́ма (в межах однієї планети)
planetary ~ = планета́рна систе́ма, систе́ма плане́т
planetocentric coordinate ~ = планетоцентри́чна систе́ма координа́т
planetographic coordinate ~ = планетографі́чна систе́ма координа́т
plasma ~ = пла́змо́ва систе́ма
plasma-molecular ~ = плазмомолекуля́рна систе́ма
pneumatic ~ = пневмати́чна систе́ма, пневмосисте́ма
point ~ = ба́льна систе́ма
polar coordinate ~ = поля́рна систе́ма координа́т
polydisperse ~ = полідиспе́рсна систе́ма
polymorphic ~ = полімо́рфна систе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова систе́ма
Porro prism-erecting ~ = переверта́льна систе́ма По́рро
positive-feedback ~ = систе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
power ~ = енергосисте́ма, енергети́чна систе́ма
power-conditioning ~ = (яф) систе́ма реґулюва́ння поту́жности (реактора)
power-supply ~ = систе́ма (електро)жи́влення; систе́ма енергопостача́ння
practical ~ (of units) = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер), практи́чна систе́ма одини́ць
prey-predator ~ = систе́ма "хижа́к-же́ртва"
principal plane ~ = (кф) головна́ [перви́нна] систе́ма площи́н
priority ~ = систе́ма пріорите́тів
process-control ~ = (автоматизо́вана) систе́ма керува́ння (технологічним) проце́сом
prolate spheroidal coordinate ~ = систе́ма координа́т ви́довженого [довга́стого] сферо́їда
propulsion ~ = руші́йна систе́ма
protected ~ = захи́щена систе́ма
protection ~ = систе́ма за́хисту, захисна́ систе́ма
protective ~ = систе́ма за́хисту, захисна́ систе́ма
prototype ~ = маке́т [моде́ль] систе́ми
Ptolemaic geocentric ~ = Птолеме́єва геоцентри́чна систе́ма
pulsed-communication ~ = систе́ма і́мпульсного зв’язку́
purification ~ = систе́ма очи́щування, очи́щувальна систе́ма
quadraphonic sound ~ = квадрофоні́чна звукова́ систе́ма
quadratic ~ = тетрагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
quadruplex ~ = квадрупле́ксна систе́ма
quantized ~ = кванто́вана систе́ма
quantum ~ = ква́нтова систе́ма; квантовомехані́чна систе́ма
quasi-classical ~ = квазикласи́чна систе́ма
quasi-linear ~ = квазиліні́йна систе́ма
quasi-neutral ~ = квазинейтра́льна систе́ма
quasi-one-dimensional ~ = квазиоднови́мірна систе́ма
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рна систе́ма
quaternary ~ = 1. чотирикомпоне́нтна [чотирискладнико́ва] систе́ма 2. (фх) співвідно́шення рівнова́ги для чотирьо́х компоне́нтів
radar ~ = радіолокаці́йна [рада́рна] систе́ма
radiating ~ = випромі́нна систе́ма
radiative ~ = випромі́нна систе́ма
rationalized ~ of units = раціоналізо́вана систе́ма одини́ць
reacting ~ = реагівна́ [хемі́чно акти́вна] систе́ма, систе́ма з хемі́чною взаємоді́єю
reaction-diffusion ~ = дифузі́йна реагівна́ систе́ма, реагівна́ систе́ма з дифу́зією
reactive ~ = 1. (х.) реагівна́ [хемі́чно акти́вна] систе́ма, систе́ма з хемі́чною взаємоді́єю 2. (мех.) реакці́йна систе́ма
reactor ~ for nuclear auxiliary power = (SNAP reactor) допомі́жни́й (енергети́чний) я́дерний реа́ктор
reactor-control ~ = систе́ма керува́ння реа́ктором
reactor cooling ~ = охоло́джувальна систе́ма реа́ктора
reactor protection ~ = систе́ма за́хисту реа́ктора
real-time (operating) ~ = (операці́йна) реальночасова́ систе́ма
recording ~ = реєструва́льна систе́ма, систе́ма запи́сування, запи́сувач
recovery ~ = систе́ма відно́влювання, реґенераці́йна систе́ма
rectangular coordinate ~ = прямоку́тна [Дека́ртова] систе́ма координа́т
rectilinear ~ = ортоскопі́чна систе́ма
redundant ~ = (техн.) продубльо́вана [ду́плексна] систе́ма; систе́ма з резервува́нням
redundant ~ of equations = надви́значена [переви́значена] систе́ма рівня́нь
reference ~ = 1. систе́ма координа́т, систе́ма ві́дліку 2. етало́нна систе́ма 3. (геод.) рефере́нц-систе́ма
reflecting ~ = відбива́льна систе́ма
refrigeration ~ = охоло́джувальна систе́ма, систе́ма охоло́джування
regenerative ~ = систе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
regular ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
regulating ~ = систе́ма (автоматичного) реґулюва́ння
relative coordinate ~ = відно́сна систе́ма координа́т (що рухається відносно інерційної системи)
relativistic ~ = релятивісти́чна систе́ма
relay ~ = реле́йна систе́ма
remote ~ = дистанці́йна систе́ма
remote computing ~ = дистанці́йна систе́ма терміна́лів
remote-control ~ = систе́ма дистанці́йного керува́ння
remotely manned ~ = дистанці́йно керо́вана систе́ма
reproducing ~ = відтво́рювальна систе́ма
resonant ~ = резона́нсна [резонівна́] систе́ма
rest coordinate ~ = нерухо́ма систе́ма координа́т
reversible ~ = оборо́тна систе́ма
rheonomic ~ = реоно́мна систе́ма
rhombic ~ = ромбі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
rhombohedral ~ = тригона́льна [ромбоедри́чна] синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
right-hand(ed) ~ = правоґвинтова́ систе́ма
right-hand(ed) coordinate ~ = пра́ва [правобі́чна] систе́ма координа́т
ring ~ = систе́ма кі́лець
root ~ = систе́ма ко́ренів
rotary ~ = 1. повертна́ [поверто́ва] систе́ма 2. поверта́льна систе́ма
rotating ~ = 1. обертна́ [оберто́ва] систе́ма 2. оберта́льна систе́ма
rotating coordinate ~ = оберто́ва систе́ма координа́т
safety ~ = систе́ма (аварійного) за́хисту, систе́ма безпе́ки (реактора)
sampling ~ = ме́тод [спо́сіб] добира́ння проб
scalable ~ = (комп.) розши́рна систе́ма
scattering ~ = розсі́ювальна систе́ма, розсі́ювач
scleronomic ~ = склероно́мна систе́ма
scram ~ = (яф) аварі́йна систе́ма, систе́ма швидко́го [аварі́йного] зу́пи́ну реа́ктора
screened ~ = заекрано́вана систе́ма
sealed ~ = гермети́чна [(за)гермет(из)о́вана] систе́ма
search ~ = пошуко́ва систе́ма, систе́ма по́шуку
self-adapting ~ = самоадаптаці́йна [самопристосо́вна] систе́ма
self-adjusting ~ = самоналаго́джувана систе́ма
self-balancing ~ = самозрівнова́жувальна систе́ма
self-consistent ~ of equations = самоузго́джена систе́ма рівня́нь
self-contained ~ = (комп.) автоно́мна [самодоста́тня, за́мкнена] систе́ма
self-contained database-management ~ = автоно́мна систе́ма керува́ння ба́зою да́них
self-excited ~ = самозбу́дна систе́ма
self-gravitational ~ = самоґравітівна́ система
self-organizing ~ = самоорганізо́вна систе́ма
self-sustained ~ = самопідтри́мна систе́ма
self-sustaining ~ = самопідтри́мна систе́ма
semiautomatic ~ = напівавтомати́чна систе́ма
semi-infinite ~ = напівнескінче́нна систе́ма
semiotic ~ = зна́кова систе́ма; семіоти́чна систе́ма
service water ~ = допомі́жна́ водяна́ систе́ма
servo ~ = сервосисте́ма, сервомехані́зм
sexadecimal number ~ = шістнадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
shearless ~ = 1. беззсу́вова систе́ма 2. (фіз. плазми) безши́рова систе́ма
shielded ~ = заекрано́вана [захи́щена] систе́ма
shiftless ~ = беззсу́вова систе́ма
short-period ~ = короткопері́одна систе́ма
shutdown ~ = систе́ма вимика́ння
single-circuit ~ = одноко́нтурна систе́ма
single-component ~ = однокомпоне́нтна [односкладнико́ва] систе́ма
single-loop ~ = одноко́нтурна систе́ма
single-phase ~ = однофа́зова систе́ма
slave ~ = підпорядко́вана систе́ма (комп’ютерів)
slip ~ = систе́ма ко́взання
soft-(self‑)excitation ~ = систе́ма з м’яки́м збу́джуванням
solar ~ 1. (Solar ~) = (астр.) Со́нце́ва [со́нце́ва, со́нячна] систе́ма 2. (техн.) систе́ма жи́влення сонце́вою ене́ргією
solar ~ of units = сонце́ва систе́ма одини́ць
solar power ~ = сонце́ва енергети́чна уста́ва [устано́вка]; сонце́ва електроста́нція
solar thermal-power ~ = сонце́ва теплова́ електроста́нція
solid ~ of axes = просторо́ва систе́ма координа́т
solvable ~ = (of equations) розв’я́зна систе́ма (рівнянь)
sonar ~ = гідроакусти́чна систе́ма
sound-recording ~ = систе́ма звукоза́пису
sound-reproducing ~ = систе́ма відтво́рювання зву́ку
spatial ~ = просторо́ва систе́ма
spatial coordinate ~ = просторо́ва систе́ма координа́т, систе́ма координа́т у про́сторі
special-purpose ~ = спеціялізо́вана систе́ма
spectator (coordinate) ~ = систе́ма (координа́т) спекта́тора [спостерігача́]
spherical coordinate ~ = сфери́чна систе́ма координа́т
spherically symmetric ~ = сферосиметри́чна [сфери́чно симетри́чна] систе́ма
spheroidal coordinate ~ = сферо́їдна систе́ма координа́т
spin-zero ~ = безспі́нова систе́ма
spray ~ = розпо́рскувальна систе́ма
stable ~ = стійка́ [стабі́льна] систе́ма
stand-alone ~ = автоно́мна систе́ма
standard ~ = 1. етало́нна систе́ма 2. станда́ртна систе́ма
standby ~ = резе́рвна [дублюва́льна] систе́ма
static ~ = стати́чна систе́ма
statically-determinate ~ = стати́чно визна́чна систе́ма
statically-indeterminate ~ = стати́чно невизна́чна систе́ма
stationary ~ = стаціона́рна систе́ма
steady-state ~ = стаціона́рна систе́ма
stellar ~ = зоре́ва систе́ма
stellar-magnitude ~ = систе́ма зоре́вих величи́н
step-by-step ~ = кро́кова систе́ма
stereo(phonic) sound ~ = стереоакусти́чна систе́ма
stiff ~ of differential equations = жорстка́ систе́ма диференці́йних рівня́нь
stochastic ~ = стохасти́чна систе́ма
storetrieval [скор. storage and retrieval] ~ = систе́ма зберіга́ння та по́шуку
strip ~ = (астр.) систе́ма смуг
strongly-interacting ~ = сильновзаємоді́йна систе́ма
strongly-turbulent ~ = сильнотурбуле́нтна систе́ма
Sturm-Liouville ~ = (матем.) зада́ча Шту́рма-Ліуві́ля [Сте́рма-Ліуві́ля]
superconducting ~ = надпрові́дна систе́ма
supersensitive ~ = надчутли́ва систе́ма
surface coordinate ~ = поверхне́ва систе́ма координа́т, систе́ма координа́т на пове́рхні
surveillance ~ = систе́ма на́гляду (екологічного тощо)
switching ~ = комутаці́йна систе́ма, комута́тор
symbols ~ of reaction meachanisms = систе́ма си́мволів механі́змів реа́кцій
symmetric ~ = симетри́чна систе́ма
synchronization ~ = синхрон(із)ува́льна систе́ма
telecentric ~ = телецентри́чна систе́ма
telemetering ~ = телеметри́чна систе́ма, телеме́т(е)р
telescopic ~ = телескопі́чна систе́ма
term ~ = систе́ма те́рмів
ternary ~ = трикомпоне́нтна [трискладнико́ва] систе́ма
tesseral ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
test ~ = до́слідна систе́ма
tetragonal ~ = тетрагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
thermodynamic ~ = термодинамі́чна систе́ма
three-body ~ = тричасти́нко́ва [триті́лова] систе́ма, систе́ма трьох части́нок [тіл]
three-component ~ = трикомпоне́нтна [трискладнико́ва] систе́ма
three-dimensional coordinate ~ = просторо́ва [триви́мірна] систе́ма координа́т
three-level ~ = трирі́внева систе́ма
three-particle ~ = тричасти́нко́ва систе́ма, систе́ма трьох части́нок
three-phase ~ = трифа́зова систе́ма
three-phase four-wire ~ = (ел.) трифа́зова чотиридроти́нна систе́ма
three-phase seven-wire ~ = (ел.) трифа́зова семидроти́нна систе́ма
time ~ = систе́ма ві́дліку ча́су
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] систе́ма
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] систе́ма
time-invariant ~ = 1. стаціона́рна [часонезале́жна] систе́ма 2. часоінварія́нтна систе́ма, систе́ма зі ста́лими параме́трами
time-varying ~ = 1. нестаціона́рна [часозале́жна] систе́ма 2. систе́ма зі змі́нними параме́трами
timing ~ = систе́ма ві́дліку ча́су
toroidal ~ = торо́їдна систе́ма
toroidal coordinate ~ = торо́їдна систе́ма координа́т
translational ~ = трансляці́йна систе́ма
trial ~ = експеримента́льна [до́слідна] систе́ма
trichromatic ~ = трико́лірна систе́ма (колориметрична)
triclinic ~ = триклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
trigonal ~ = тригона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
triorthogonal ~ = триортогона́льна систе́ма
troy ~ = тро́йська систе́ма (одиниць)
tuning ~ = систе́ма ладува́ння [настро́ювання]
turbulent ~ = турбуле́нтна систе́ма
two-body ~ = систе́ма двох части́нок [тіл], двочасти́нко́ва [двоті́лова] систе́ма
two-component ~ = двоскладнико́ва [двокомпоне́нтна] систе́ма
two-dimensional ~ = двови́мірна (плоска) систе́ма
two-level ~ = дворівне́ва систе́ма
two-particle ~ = двочасти́нко́ва систе́ма
two-phase ~ = двофа́зова систе́ма
two-phase five-wire ~ = (ел.) двофа́зова п’ятидроти́нна систе́ма
two-phase four-wire ~ = (ел.) двофа́зова чотиридроти́нна систе́ма
two-phase three-wire ~ = (ел.) двофа́зова тридроти́нна систе́ма
two-sublattice ~ = двопідґра́ткова систе́ма
Tychonic ~ = (астр.) систе́ма Ти́хо Бра́ге
unbalanced ~ = незрівнова́жена систе́ма
unbounded ~ = необме́жена систе́ма
underground ~ = підзе́мна систе́ма
undisturbed ~ = незбуре́на систе́ма
unearthed ~ = неузе́млена [незазе́млена] систе́ма
ungrounded ~ = неузе́млена [незазе́млена] систе́ма
unidecimal (number) ~ = одинадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
unified ~ = єди́на систе́ма
uniform ~ of equations = однорі́дна систе́ма рівня́нь
unit ~ = систе́ма одини́ць
univariant ~ = 1. (тд) систе́ма з одни́м сту́пенем ві́льности 2. (х.) одноварія́нтна систе́ма
universal timing ~ = систе́ма єди́ного [всесві́тнього] ча́су
unperturbed ~ = незбу́рена систе́ма
unprotected ~ = незахи́щена систе́ма
unscreened ~ = незаекрано́вана систе́ма
unshielded ~ = незаекрано́вана систе́ма
unsolvable ~ = (of equations) нерозв’я́зна систе́ма (рівнянь)
unstable ~ = нестійка́ [нестабі́льна] систе́ма
uvby ~ = чотирико́лірна систе́ма зоре́вих величи́н
vacuum ~ = ва́куумна систе́ма
variable ~ = змі́нювана [змі́нна] систе́ма
vector ~ = ве́кторна систе́ма, систе́ма векторі́в
vibratory ~ = коливна́ [вібрівна́] систе́ма
vicenary (number) ~ = двадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
viewing ~ = оглядо́ва систе́ма
vortex ~ = систе́ма ви́хорів
warning ~ = систе́ма попереджа́ння
water-supply ~ = водогі́нна систе́ма, систе́ма водопостача́ння
weakly-interacting ~ = слабковзаємоді́йна систе́ма
weakly-nonlinear ~ = слабконеліні́йна систе́ма
weakly-turbulent ~ = слабкотурбуле́нтна систе́ма
wiring ~ = електропрові́д [електропрово́дка]
world geographic reference ~ = світова́ географі́чна систе́ма координа́т (США)
Yerkes ~ = (астр.) Є́ркесова систе́ма
walk 1. блука́ння, ма́ндри || блука́ти; мандрува́ти 2. маршру́т; шлях || маршру́тний; шляхови́й 3. відхі́д (від заданого значення)
[wɔːk, wɒːk]
~ of a graph = маршру́т гра́фу
branching random ~ = розгалу́жене випадко́ве блука́ння
compatible ~s = сумі́сне блука́ння
contact-interacting ~ = блука́ння з конта́ктовою взаємоді́єю
consistent ~ = узгі́днене блука́ння
field-theoretic ~ = теоре́тикопольове́ блука́ння
interacting ~(s) = взаємоді́йне блука́ння
ordinary random ~ = про́сте́ випадко́ве блука́ння
pair-interacting ~ = блукання з двійко́вою [па́рною] взаємоді́єю
random ~ = [RW] випадко́ве блука́ння
random ~ by spheres = (випадко́ве) блука́ння сфе́рами
random ~ on (a) lattice = (випадко́ве) блука́ння на ґра́тці
self-avoiding ~ = [SAW] самоуника́льне [самоуни́кливе] блука́ння, блука́ння (і)з самоуника́нням
simple random ~ = про́сте́ випадко́ве блука́ння
transient random ~ = перехі́дне́ [неуста́лене] випадко́ве блука́ння
wave 1. хви́ля || хвильови́й || колиха́тися, хвилюва́тися 2. ти́льда, ву́жик, си́мвол ~
[weɪv]
~ of crystallization = хви́ля кристалі́ння [кристаліза́ції], кристалізаці́йна хви́ля
~ of magnetization = хви́ля магнетува́ння
absorbed ~ = погли́нена хви́ля
accelerated ~ = пришви́дшена хви́ля
accelerating ~ = пришви́дшувальна хви́ля
acceleration ~ = пришви́дшувальна хви́ля
accompanying ~ = супрові́дна хви́ля
acoustic ~ = звукова́ [акусти́чна] хви́ля, звук
acoustic spin ~ = акусти́чна спі́нова хви́ля
additional light ~ = (тт) додатко́ва світлова́ хви́ля, Пе́карова хви́ля
air ~ = пові́тряна хви́ля
Alfvén ~ = А́ль(ф)венова хви́ля
amplified ~ = підси́лена хви́ля
amplitude-modulated ~ = амплітудозмодульо́вана хви́ля
angle-shock ~ = скісна́ уда́рна хви́ля
anharmonic ~ = ангармоні́чна хви́ля
aperiodic ~ = аперіоди́чна хви́ля
atmospheric ~ = атмосфе́рна хви́ля
atmospheric radio ~ = атмосфе́рна радіохви́ля
attached shock ~ = невідокре́млена [приє́днана] уда́рна хви́ля
attenuated ~ = посла́блена хви́ля
augmented plane ~ = приє́днана пло́ска хви́ля
axial ~ = ві́сна [осьова́] хви́ля
back ~ = зворо́тна хви́ля
backscattered ~ = хви́ля, розсі́яна наза́д
backward ~ = зворо́тна хви́ля
ballistic ~ = балісти́чна хви́ля
barotropic ~ = баротро́пна хви́ля
blast ~ = вибухо́ва хви́ля
Bloch ~ = Бло́хова хви́ля
body ~ = о́б’є́мна хви́ля
boundary ~ = межова́ хви́ля (сейсмічна)
bow ~ = чі́льна (уда́рна) хви́ля
breakdown ~ = хви́ля пробо́ю
bulk ~ = о́б’є́мна хви́ля
burst ~ = вибухо́ва хви́ля (спричинена вибухом ракети чи бомби)
capillary ~ = капіля́рна хви́ля
carrier ~ = хви́ля-носі́й, змодульо́вана хви́ля
centimetric ~s = сантиметро́ві хви́лі (довжини хвиль 1 – 10 см, частоти 3 – 30 ГГц)
charge-density ~ = хви́ля заря́дової густини́
circular electric ~ = колова́ електри́чна хви́ля, TE-хви́ля з осьово́ю симе́трією
circular magnetic ~ = колова́ магне́тна хви́ля, TM-хви́ля з осьово́ю симе́трією
circularly polarized ~ = циркуля́рно поляризо́вана хви́ля, хви́ля з колово́ю поляриза́цією
classical ~ = класи́чна хви́ля
clockwise-polarized ~ = правополяризо́вана хви́ля, хви́ля з пра́вою колово́ю поляриза́цією
coherent ~s = когере́нтні хви́лі
cold ~ = хви́ля хо́лоду, холо́дна хви́ля
combustion ~ = хви́ля горі́ння
composite ~ = складна́ хви́ля
compound ~ = (фіз. плинів) компа́ундна хви́ля
compression(al) ~ = 1. сти́скова [пружна́, ро́зтяго-сти́скова] хви́ля; хви́ля ро́зтягу-сти́ску, хви́ля стиска́ння [сти́ску, ущі́льнювання] 2. (гф) норма́льна хви́ля
compressional-dilatational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
concentration ~ = хви́ля концентра́ції
concentric ~ = концентри́чна хви́ля
condensation shock ~ = конденсаці́йна уда́рна хви́ля, хви́ля стрибка́ конденса́ції
conical ~ = коні́чна хви́ля
constant-amplitude ~ = сталоампліту́дна хви́ля
continuous ~ = незгасна́ хви́ля
converging (spherical) ~ = збі́жна [східна́] (сфери́чна) хви́ля
converted ~ = трансформо́вана [(с)конверсо́вана] хви́ля
cosmic radio ~s = космі́чні радіохви́лі
counterclockwise-polarized ~ = лівополяризо́вана хви́ля, хви́ля з лі́вою колово́ю поляриза́цією
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] хви́лі
creeping ~ = ковзна́ (поверхнева) хви́ля; повзка́ хви́ля
critical ~ = крити́чна хви́ля (у хвилеводі), хви́ля з крити́чною частото́ю
crowdion ~ = краудіо́нна хви́ля
cutoff ~ = хви́ля відтина́ння (у хвилеводі)
cyclotron ~ = циклотро́нна хви́ля
cylindrical ~ = циліндри́чна хви́ля
damped ~ = 1. згасна́ хви́ля 2. посла́блена хви́ля
de Broglie ~ = де-Бро́йлева хви́ля; фа́зова хви́ля
decametric ~s = декаметро́ві хви́лі, коро́ткі радіохви́лі (довжини хвиль 10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц)
decaying ~ = 1. згасна́ хви́ля 2. розпадна́ хви́ля
decimetric ~s = дециметро́ві хви́лі (довжини хвиль 0.1 – 1 м, частоти 300 МГц – ГГц)
deflagration ~ = дефлаграці́йна хви́ля, хви́ля дефлагра́ції
deflected ~ = відхи́лена хви́ля
density ~ = хви́ля густини́
depolarized ~ = деполяризо́вана хви́ля
detached shock ~ = відокре́млена уда́рна хви́ля
detonation ~ = детонаці́йна хви́ля, хви́ля детона́ції
diffracted ~ = (з)дифраго́вана хви́ля
dilatational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
direct ~ = пряма́ хви́ля (що не зазнала відбиття чи заломлення)
dispersed ~ = (з)дисперго́вана хви́ля
dispersive ~ = диспе́рсна хви́ля
dissipationless ~ = бездисипати́вна хви́ля
distorted ~ = (з)деформо́вана хви́ля
distortional ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
disturbance ~ = хви́ля збу́рювання
disturbed ~ = збу́рена хви́ля
disturbing ~ = збу́рювальна хви́ля
diverging (spherical) ~ = розбі́жна [розхідна́] (сфери́чна) хви́ля
dominant ~ = доміна́нтна хви́ля (у хвилеводі)
downward ~ = дозе́мна хви́ля
drift ~ = дре́йфова хви́ля
dynamic ~ = динамі́чна хви́ля
echo ~ = відлу́нна [е́хова] хви́ля
edge ~ = крайова́ хви́ля
Einstein-Rosen ~ = хви́ля Айншта́йна-Ро́зена
elastic ~ = 1. пружна́ хви́ля 2. акусти́чна хви́ля
elastoplastic ~ = пружнопласти́чна хви́ля
electric ~ = електри́чна [Ге́рцова] хви́ля
electroacoustic ~ = електроакусти́чна хви́ля
electromagnetic ~ = електромагне́тна хви́ля
electromagnetic shock ~ = електромагне́тна уда́рна хви́ля
electron(ic) ~ = електро́нна хви́ля
electron-cyclotron ~ = електро́нна циклотро́нна хви́ля
electron plasma ~ = електро́нна пла́змо́ва хви́ля
electron-sound ~ = електроннозвукова́ хви́ля
electrostatic ~ = електростати́чна хви́ля
elliptically polarized ~ = хви́ля з еліпти́чною поляриза́цією
emitted ~ = ви́промінена хви́ля
enhanced ~ = підси́лена хви́ля
entropy ~ = хви́ля ентропі́ї
equivalent sine ~ = еквівале́нтна синусо́їдна хви́ля
equivoluminal ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
exchange ~ = обмі́нна хви́ля
exchange spin ~ = обмі́нна спі́нова хви́ля
excitation ~ = хви́ля збу́дження
excited ~ = збу́джена хви́ля
exciting ~ = збу́джувальна хви́ля
exciton ~ = ексито́нна хви́ля
expansion ~ = (гф) хви́ля розрі́джування
external ~ = поверхне́ва хви́ля (у плині)
extraneous ~ = 1. парази́тна хви́ля 2. сторо́ння хви́ля
extraordinary ~ = незвича́йна хви́ля
extraterrestrial ~ = позазе́мна хви́ля
fast ~ = швидка́ хви́ля
fast magnetosonic ~ = швидка́ магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
finite-amplitude ~ = хви́ля зі скінче́нною ампліту́дою
flexural ~ = зги́нова хви́ля
fluctuation ~ = флюктуаці́йна хви́ля
foamy ~ = пі́нява хви́ля, баране́ць
forced ~ = (фіз. плинів) примусо́ва хви́ля
forward-scattered ~ = хви́ля, розсі́яна впере́д
fractional sine ~ = утя́та синусо́їдна хви́ля
freak ~ = хви́ля-ґева́л (поодинока велетенська океанічна хвиля)
free (progressive) ~ = ві́льна хви́ля (що не зазнає впливу межових ефектів)
free space ~ = електромагне́тна хви́ля у ва́куумі (що не зазнає впливу межових ефектів)
free-traveling ~ = біжу́ча хви́ля
frequency-modulated ~ = частотозмодульо́вана хви́ля
fundamental ~ = основна́ хви́ля, основна́ гармо́ніка
galactic radio ~ = галакти́чна радіохви́ля
Gerstner ~ = Ґе́рстнерова хви́ля
giant ~ = велете́нська хви́ля (океанічна)
gravitational ~ = ґравітаці́йна хви́ля
gravity ~ = ґравітаці́йна хви́ля (у плині)
ground ~ = (гф) позе́мна хви́ля, поверхне́ва хви́ля (на поверхні землі)
ground-reflected ~ = відби́та від землі́ хви́ля
guided ~ = спрямо́вувана [ве́дена] хви́ля
half ~ = полови́нна хви́ля, півхви́ля; хви́ля полови́нної довжини́
harmonic ~ = гармоні́чна хви́ля
heat ~ = теплова́ хви́ля
hectometric ~s = гектометро́ві хви́лі, сере́дні радіохви́лі (довжини хвиль 100 м – 1 км, частоти 300 кГц – МГц)
Heitler-London ~ = хви́ля Га́йтлера-Ло́ндона
helical ~ = спіра́льна хви́ля
helicoidal ~ = геліко́їдна хви́ля
helicon ~ = геліко́н, геліко́нна хви́ля
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова хви́ля
Hertzian ~ = Ге́рцова [електри́чна] хви́ля
high-intensity ~ = інтенси́вна хви́ля
hot ~ = (гф) теплова́ хви́ля
hybrid (electromagnetic) ~ = гібри́дна (електромагне́тна) хви́ля
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна хви́ля, уда́рна хви́ля в пли́ні
hydromagnetic ~ = магнетогідродинамі́чна [гідромагне́тна] хви́ля
hyperfrequency ~ = гіперчасто́тна (мікро)хви́ля (довжини см – м)
hypersonic ~ = гіперзвукова́ хви́ля (частота понад 500 МГц)
impinging ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
incident ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
incoherent ~s = некогере́нтні хви́лі
incoming ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
indirect ~ = непряма́ хви́ля (радіохвиля, що надходить непрямим шляхом унаслідок відбиття чи заломлення)
induced ~ = (з)індуко́вана хви́ля
inertia ~ = інерці́йна хви́ля
infragravity ~ = інфраґравітаці́йна хви́ля (у плині)
infralow-frequency ~ = наднизькочасто́тна хви́ля
infrared ~ = інфрачерво́на хви́ля
infrasonic ~ = інфразвукова́ хви́ля (частоти, менші за 15 Гц)
interacting ~s = взаємоді́йні хви́лі
interfacial ~ = межова́ хви́ля, хви́ля на межі́ по́ділу фаз
interference ~ = зава́дна [інтерференці́йна] хви́ля
interfering ~s = інтерферівні́ хви́лі
intermediate-frequency ~ = промі́жна́ хви́ля
internal ~ = вну́трішня хви́ля (у плині)
ion ~ = йо́нна хви́ля
ion-acoustic ~ = йо́нна звукова́ [йо́нна акусти́чна] хви́ля
ion-cyclotron ~ = йо́нна циклотро́нна хви́ля
ion plasma ~ = йо́нна пла́змо́ва хви́ля
ion-sound ~ = йо́нна звукова́ [йо́нна акусти́чна] хви́ля
ionization ~ = хви́ля йоніза́ції
ionospheric ~ = 1. йоносфе́рна хви́ля 2. (рф) просторо́ва хви́ля
irrotational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінова хви́ля
kilometric ~s = кілометро́ві хви́лі, до́вгі радіохви́лі (довжини хвиль 1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц)
kinematic ~ = кінемати́чна хви́ля
kink ~ = кінк, зги́нова [кі́нкова] хви́ля
Lamb ~ = Ле́мбова хви́ля
Langmuir ~ = Ле́нґмюрова хви́ля
large-amplitude ~ = великоампліту́дна хви́ля
lateral ~ = бічна́ хви́ля
lattice ~ = (тт) ґратко́ва хви́ля, хви́ля колива́нь (кристалі́чної) ґра́тки
lee ~ = (фіз. плинів) бар’є́рна хви́ля
light ~ = світлова́ хви́ля
linear ~ = ліні́йна хви́ля
linearly polarized ~ = пло́скополяризо́вана [ліні́йно поляризо́вана] хви́ля
long ~s = 1. до́вгі хви́лі 2. сере́дні [гектометро́ві], до́вгі [кілометро́ві] і наддо́вгі [міріяметро́ві] радіохви́лі (хвилі з довжинами, що перевищують найбільшу довжину хвилі діяпазону радіомовлення 545 м; частоти, нижчі за 550 кГц)
longer-wavelength ~ = до́вша хви́ля
longest-wavelength ~ = найдо́вша хви́ля
longitudinal ~ = поздо́вжня хви́ля
Love ~ = Ла́вова хви́ля
lower-hybrid ~ = нижньогібри́дна хви́ля
Mach ~ = Ма́хова хви́ля
magnetic ~ = (тт) хви́ля магнетува́ння
magnetoacoustic ~ = магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
magnetoelastic ~ = магнетопружна́ хви́ля
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чна [гидромагне́тна] хви́ля
magnetoionic ~ = (гф) магнетойо́нна хви́ля
magnetosonic ~ = магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
magnetostatic ~ = магнетостати́чна хви́ля
magnetostatic spin ~ = магнетостати́чна спі́нова хви́ля
magnon ~ = магно́н, магно́нна хви́ля, кванто́вана спі́нова хви́ля
maintained ~ = незгасна́ (підсилювана) хви́ля
mass-density ~ = хви́ля ма́сової густини́
matter ~ = де-Бро́йлева хви́ля; хви́ля мате́рії
medium-frequency ~ = сере́дня хви́ля
metric ~s = метро́ві хви́лі (довжини хвиль 1 – 10 м, частоти 300 – 30 МГц)
millimeter ~s = див. millimetric ~s
millimetric ~s = міліметро́ві хви́лі (довжини хвиль мм – 1 см, частоти 30 – 300 ГГц)
modulated ~ = (з)модульо́вана хви́ля
modulating ~ = модуляці́йна хви́ля
monochromatic ~ = монохромати́чна хви́ля
myriametric ~s = міріяметро́ві хви́лі, наддо́вгі радіохви́лі (довжини 10 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц)
negative-energy ~ = хви́ля з від’є́мною ене́ргією
neutral ~ = стабі́льна хви́ля (що не зазнає згасання чи підсилювання), хви́ля зі ста́лою ампліту́дою
nondispersive ~ = недисперго́вна хви́ля
nonlinear ~ = неліні́йна хви́ля
nonmonochromatic ~ = немонохромати́чна хви́ля
nonperturbed ~ = незбу́рена хви́ля
nonplane ~ = непло́ска хви́ля
nonpotential ~ = непотенція́льна хви́ля
nonresonant ~ = нерезона́нсна хви́ля
nonstationary ~ = нестаціона́рна хви́ля
nonsymmetrical ~ = несиметри́чна хви́ля
normally-dispersive ~ = норма́льно дисперго́вна хви́ля
nuclear spin ~ = я́дерна/ядро́ва спі́нова хви́ля
oblique ~ = скісна́ хви́ля
oblique shock ~ = скісна́ уда́рна хви́ля
oceanic ~ = океані́чна хви́ля
ocean surface ~ = поверхне́ва океані́чна хви́ля
opposite-phase ~ = протифа́зова хви́ля
optical spin ~ = опти́чна спі́нова хви́ля
ordinary ~ = звича́йна хви́ля
orthogonal ~s = ортогона́льні хви́лі
orthogonalized plane ~s = ортогоналізо́вані пло́скі хви́лі
orthonormalized ~s = ортонормо́вані хви́лі
outgoing ~ = виходо́ва хви́ля
parametric ~ = параметри́чна хви́ля
parametrically coupled ~s = параметри́чно зв’я́зані хви́лі
parametrizable ~ = параметризо́вна хви́ля
parametrized ~ = параметризо́вана хви́ля
partial ~ = парці́йна [парція́льна] хви́ля
partially-polarized ~ = частко́во поляризо́вана хви́ля
Pekar ~ = Пе́карова хви́ля
penumbral ~ = (астр.) напівтіньова́ хви́ля
periodic ~ = періоди́чна хви́ля
permanent ~ = уста́лена [стаціона́рна] хви́ля (у плині)
perturbation ~ = хви́ля збу́рювання, збу́рювальна хви́ля
perturbed ~ = збу́рена хви́ля
perturbing ~ = збу́рювальна хви́ля
phase-modulated ~ = фазозмодульо́вана хви́ля
phonon ~ = фоно́нна хви́ля
pilot ~ = хви́ля-піло́т
plane ~ = пло́ска хви́ля
plane-polarized ~ = пло́скополяризо́вана [ліні́йно поляризо́вана] хви́ля
planetary ~ = плане́тна хви́ля
plasma ~ = пла́змо́ва хви́ля
polariton ~ = полярито́нна хви́ля
polarization ~ = поляризаці́йна хви́ля, хви́ля поляриза́ції
polarized ~ = поляризо́вана хви́ля
potential ~ = потенція́льна хви́ля
pressure ~ = 1. ти́скова хви́ля 2. ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
primary ~ = перви́нна хви́ля
probability ~ = хви́ля ймові́рности
progressive ~ = біжу́ча [по́ступна́] хви́ля
propagating ~ = поши́рювана [поширна́] хви́ля; хви́ля, що поши́рюється
proper ~ = власти́ва хви́ля
pseudospin ~ = псевдоспі́нова хви́ля
pulse-modulated ~ = і́мпульсно (з)модульо́вана хви́ля
pulsed ~ = і́мпульсна хви́ля
pump(ing) ~ = нагніта́льна хви́ля
quantized ~ = кванто́вана хви́ля
quantized spin ~ = магно́н, кванто́вана спі́нова хви́ля
quantum ~ = ква́нтова хви́ля
quasi-acoustic spin ~ = квазиакусти́чна спі́нова хви́ля
quasi-monochromatic ~ = квазимонохромати́чна хви́ля
radial ~ = радія́льна хви́ля
radiated ~ = ви́промінена хви́ля
radio ~ = радіохви́ля (частоти 10 кГц – 300 ГГц)
random ~ = випадко́ва хви́ля
rarefaction ~ = хви́ля розрі́джування
Rayleigh ~ = хви́ля Ре́йлі [Реле́я]
recombination ~ = рекомбінаці́йна хви́ля
rectangular ~ = прямоку́тна [меа́ндрова] хви́ля
reflected ~ = відби́та хви́ля
refracted ~ = зало́млена хви́ля
relaxation ~ = релаксаці́йна хви́ля
resonant ~ = резона́нсна хви́ля
resonating ~ = резона́нсна хви́ля
resultant ~ = вислідна́ хви́ля
retarded ~ = зага́яна хви́ля
retrograde ~ = ретроґра́дна хви́ля (в атмосфері)
return ~ = зворо́тна хви́ля
rogue ~ = (ОГ) хви́ля-ґева́л (поодинока велетенська океанічна хвиля)
Rossby ~ = хви́ля Ро́сбі
rotational ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
sawtooth(ed) ~ = пиля́ста [пилча́ста] хви́ля
scattered ~ = розсі́яна хви́ля
sea ~ = морська́ хви́ля
secondary ~ = 1. втори́нна хви́ля 2. (гф) зсу́вова хви́ля
sectoral ~ = се́кторна хви́ля
seismic ~ = сейсмі́чна хви́ля
seismic s(hear) ~ = зсу́вова сейсмі́чна хви́ля
shake ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
sharp-crested ~ = хви́ля з го́стрим гре́бенем
shear ~ = (мех., гф) зсу́вова хви́ля
shear-gravity ~ = (гф) зсу́вова ґравітаці́йна хви́ля (у плині)
shock ~ = уда́рна хви́ля
short ~s = коро́ткі хви́лі (проміння в межах і поблизу видної частини електромагнетного спектру, довжини хвиль 0.4 – 1 мкм)
short-crested ~ = хви́ля зі скінче́нним гре́бенем
shorter-wavelength ~ = коро́тша хви́ля
shortest-wavelength ~ = найкоро́тша хви́ля
side ~ = бічна́ хви́ля
signal ~ = сигна́льна хви́ля
signifcant ~ = вели́ка хви́ля (в океані)
simple ~ = про́ста́ хви́ля
simple harmonic ~ = монохромати́чна хви́ля
sine ~ = синусо́їдна хви́ля
sinusoidal ~ = синусо́їдна хви́ля
sky ~ = йоносфе́рна хви́ля
slow ~ = пові́льна хви́ля (що має фазову швидкість у середовищі, меншу за швидкість світла)
small-amplitude ~ = малоампліту́дна хви́ля
solitary ~ = соліто́н, поодино́ка хви́ля
sonic ~ = звукова́ хви́ля (що поширюється зі швидкістю звуку)
sound ~ = звукова́ [акусти́чна] хви́ля
space ~ = просторо́ва хви́ля
space-charge ~ = хви́ля просторо́вого заря́ду
spatial ~ = просторо́ва хви́ля
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дна хви́ля
specularly reflected ~ = дзерка́льно відби́та хви́ля
spherical ~ = сфери́чна хви́ля
spin ~ = спі́нова хви́ля
spin-density ~ = хви́ля спі́нової густини́
square ~ = меа́нд(е)р, прямоку́тна [меа́ндрова] хви́ля, меа́ндрові колива́ння
stable ~ = стійка́ хви́ля
standing ~ = стоя́ча хви́ля
stationary ~ = 1. стаціона́рна хви́ля 2. (ідеальна) стоя́ча хви́ля
steady-state ~ = уста́лена хви́ля
stimulated ~ = (з)індуко́вана хви́ля
storm ~ = штормова́ хви́ля
strain ~ = деформаці́йна хви́ля, хви́ля деформа́ції
stray ~ = 1. мандрівна́ хви́ля 2. парази́тна хви́ля
stress ~ = напру́гова хви́ля, хви́ля (механічної) напру́ги [напру́ження]
stress ~ = пружна́ хви́ля
subcarrier ~ = хви́ля-підносі́й
submillimeter ~s = субміліметро́ві хви́лі (довжини, менші за мм, частоти понад 300 ГГц)
subsonic ~ = дозвукова́ хви́ля (що має швидкість, меншу за швидкість звуку)
subsurface ~ = підповерхне́ва [підзе́мна, підво́дна] хви́ля
suction ~ = хви́ля розрі́джування
superhigh-frequency ~ = надвисокочасто́тна хви́ля
superimposed ~s = накла́дені хви́лі
supersonic ~ = надзвукова́ хви́ля (що має швидкість, більшу за швидкість звуку)
supraluminal ~ = надсвітлова́ хви́ля
surface ~ = поверхне́ва хви́ля
surface acoustic ~ = [SAW] поверхне́ва акусти́чна хви́ля
surface magnetic ~ = поверхне́ва магнетостати́чна хви́ля
surface spin ~ = поверхне́ва спі́нова хви́ля
symmetrical ~ = симетри́чна хви́ля
synchronous ~ = синхро́нна хви́ля
tangential ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
temperature ~ = температу́рна [теплова́] хви́ля
thermal ~ = теплова́ [температу́рна] хви́ля
tidal ~ = припли́вна хви́ля
tone-modulated ~ = тона́льно (з)модульо́вана хви́ля
toroidal ~ = торо́їдна хви́ля
torsional ~ = торсі́йна хви́ля, хви́ля закру́чування
traffic ~ = тра́нспортна хви́ля
transformed ~ = трансформо́вана хви́ля
transient ~ = перехі́дна́ [неуста́лена, нестаціона́рна] хви́ля
transmitted ~ = прохідна́ хви́ля
transverse ~ = 1. попере́чна хви́ля 2. (гф) зсу́вова хви́ля
transverse electric [TE] ~ = попере́чна електри́чна хви́ля
transverse electromagnetic [TEM] ~ = попере́чна електромагне́тна хви́ля
transverse magnetic [TM] ~ = попере́чна магне́тна хви́ля
trapezoidal ~ = трапецо́їдна хви́ля
traveling ~ = біжу́ча хви́ля
triangular ~ = трику́тна хви́ля
trochoidal ~ = трохо́їдна хви́ля
tropospheric ~ = тропосфе́рна хви́ля
twist ~ = закруто́ва [тві́стова] хви́ля, хви́ля за́круту
two-dimensional ~ = двови́мірна хви́ля
ultragravity ~ = ультраґравітаці́йна хви́ля
ultrashort ~s = ультракоро́ткі радіохви́лі (довжини хвиль менші за 10 м, частоти понад 30 МГц)
ultrasonic ~ = ультразвукова́ хви́ля (частоти понад 20 кГц)
unattenuated ~ = непосла́блена хви́ля
unbounded ~ = необме́жена хви́ля (що поширюється в недисипативному однорідному середовищі, що не має меж)
uncoupled ~ = незв’я́зана хви́ля
undamped ~ = 1. незгасна́ хви́ля 2. непосла́блена хви́ля
undeflected ~ = невідхи́лена хви́ля
undistorted ~ = не(з)деформо́вана хви́ля
undisturbed ~ = незбу́рена хви́ля
uniform plane ~ = однорі́дна пло́ска хви́ля
unmodulated ~ = не(з)модульо́вана хви́ля
unpolarized ~ = неполяризо́вана хви́ля
unscattered ~ = нерозсі́яна хви́ля
unstable ~ = нестійка́ хви́ля
unzipping ~ = (тт) хви́ля розстіба́ння [анзи́пінгу]
upward ~ = відзе́мна хви́ля
variable-amplitude ~ = змінноампліту́дна хви́ля
volume acoustic ~ = о́б’є́мна акусти́чна [звукова́] хви́ля
wake ~ = кільва́терна хви́ля
water ~ = хви́ля на воді́
weak ~ = слабка́ хви́ля
weakly damped ~ = слабкозгасна́ хви́ля
weakly nonlinear ~ = слабконеліні́йна хви́ля
whistler ~ = свист, ві́стлер, електро́нна циклотро́нна [свистова́] хви́ля
wind ~ = вітрова́ хви́ля
zero-energy ~ = хви́ля з нульово́ю ене́ргією

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

блука́ння 1. wander(ing), desultory motion; vagrancy 2. (матем.) walk(ing)
взаємоді́йне ~ = interacting walk(s)
випадко́ве ~ = random walk [RW]; (на ґратці) random walk on (a) lattice
~ з двійко́вою [па́рною] взаємоді́єю = pair-interacting walk
~ з конта́ктовою взаємоді́єю = contact-interacting walk
~ з самоуника́нням = self-avoiding walk [SAW]
неуста́лене випадко́ве ~ = transient random walk
перехі́дне́ випадко́ве ~ = transient random walk
про́сте́ випадко́ве ~ = simple [ordinary] random walk
розгалу́жене випадко́ве ~ = branching random walk
самоуни́кливе [самоуника́льне] ~ = self-avoiding walk [SAW]
сумі́сне ~ = compatible walks
~ сфе́рами = random walk by spheres
теоретикопольове́ ~ = field-theoretic walk(s)
узгі́днене ~ = consistent walks
взаємоді́йний 1. (що взаємодіє) interacting 2. (пов’язаний із взаємодією) interaction
си́льно ~ = strongly interacting
сла́бко ~ = weakly interacting
гала́ктика 1. (загальний термін) galaxy 2. (наша, що до неї належить Сонце) Galaxy
акти́вна ~ = active galaxy
бурхли́ва ~ = exploding [violent] galaxy
велете́нська ~ = giant galaxy
взаємоді́йні —и = interacting galaxies
вибухо́ва ~ = exploding [violent] galaxy
дале́ка ~ = distant galaxy
дити́нна ~ = infant galaxy
еліпти́чна ~ = elliptical galaxy
ерупти́вна ~ = eruptive galaxy
За́йфертова ~ = Seyfert galaxy
~ (і)з акти́вним ядро́м = active-nucleus galaxy
зо́внішня ~ = external galaxy
інфрачерво́на ~ = infrared galaxy
ка́рликова ~ = dwarf galaxy
кільце́ва ~ = ring galaxy
кла́стерна ~ = (що належить до кластеру) cluster galaxy
компа́ктна ~ = compact galaxy
лінзоподі́бна ~ = lenticular galaxy
Маркаря́нова ~ = Markarian galaxy
непра́вильна ~ = irregular galaxy
норма́льна ~ = normal galaxy; (спіральна) normal spiral galaxy
опти́чна ~ = optical galaxy
пекуля́рна ~ = peculiar galaxy
подві́йна ~ = binary galaxy
позакла́стерна ~ = field galaxy
~ по́ля = field galaxy
пра́вильна ~ = regular galaxy
рентґе́нівська ~ = x-ray galaxy
Се́йфертова ~ = див. Зайфертова ~
спіра́льна ~ = spiral galaxy; (із перемичкою) barred spiral galaxy
сферо́їдна ~ = spheroidal galaxy
~ ти́пу голова́-хвіст = head-tail galaxy
~ ти́пу ядро́-га́ло = core-halo galaxy
шу́мна ~ = noisy galaxy
дві́й|ка 1. (цифра) two 2. (частинок тощо) pair; couple □ —ками pairwise, in pairs; утвори́ти —ку to pair, to form a pair; що не утвори́в —ки unpaired 3. (структура з двох складників) twain
~ вака́нсій = pair of vacancies
~ ви́хорів = vortex pair
вихоро́ва ~ = vortex pair
віртуа́льна ~ = virtual pair
взаємоді́йна ~ = pair of interacting particles
впорядко́вана ~ = (елементів) ordered pair
геміна́льна ~ = geminate pair
генети́чна ~ = geminate pair
Да́ліцова ~ = Dalitz pair
~ дзерка́льних я́дер = mirror (pair of) nuclei
~ дефе́ктів = Frenkel pair
дилепто́нна ~ = dilepton pair
до́нор-акце́пторна ~ = donor-acceptor pair
~ електро́н-ді́рка = electron-hole pair
електро́нна ~ = electron pair; (спільна/неспільна) shared/unshared (electron) pair
~ електро́н-позитро́н = electron-positron pair
зв’я́зана ~ (части́нок) = bound pair (of particles); coupled pair
зв’язко́ва електро́нна ~ = bond pair
~ зі́ткнення = (х.) encounter pair
йо́нна ~ = ion pair
~ кварк-антиква́рк = quark-antiquark pair
конта́ктова йо́нна ~ = tight [intimate, contact] ion pair
Ку́перова ~ = Cooper pair
лепто́нна ~ = lepton pair
мюо́нна ~ = muon pair
неспі́льна (електро́нна) ~ = unshared (electron) pair
нестійка́ Фре́нкелева ~ = див. нетривка Френкелева ~
нетривка́ Фре́нкелева ~ = unstable Frenkel pair
нещі́льна йо́нна ~ = loose ion pair
нукло́нна ~ = nucleon pair
~ нукло́н-антинукло́н = nucleon-antinucleon pair
обмі́нно ви́роджена ~ = exchange-degenerate pair
обмі́нно зв’я́зана ~ = exchange-coupled pair
пухка́ йо́нна ~ = loose ion pair
сольва́тно відокремлена йо́нна ~ = loose ion pair
сольва́тно розве́дена йо́нна ~ = solvent-shared ion pair
сольва́тно сепаро́вана йо́нна ~ = solvent-separated ion pair
спі́льна (електро́нна) ~ = shared (electron) pair
спря́жена ~ = conjugated pair
ферміо́нна ~ = fermion pair
Фре́нкелева ~ = Frenkel pair
~ Шо́ткі = Schottky pair
~ части́нка-античасти́нка = particle-antiparticle pair
щі́льна йо́нна ~ = tight [intimate, contact] ion pair
зоря́ star
акти́вна ~ = active star
астрометри́чна подві́йна ~ = astrometric binary (star)
бага́та на мета́ли ~ = metal-rich star
багатопері́одна змі́нна ~ = multiperiodic variable star
ба́рієва ~ = barium star
блаки́тна ~ = blue star; (слабка) faint blue star; (змінна) luminous blue variable star; (горизонтальної гілки) blue horizontal-branch star
блаки́тна відбі́гла ~ = (поза діяграмою спект(е)р-світність) blue straggler
близька́ подві́йна ~ = close binary star
взаємоді́йна подві́йна ~ = interacting binary star
вибухо́ва ~ = flash star; (змінна) explosive [cataclysmic] variable
ви́роджена ~ = degenerate star
високосві́тнісна ~ = high-luminosity star
~ висо́кої сві́тности = див. високосвітнісна ~
відліко́ва ~ = standard star
відокре́млена подві́йна ~ = detached binary (star)
візуа́льна подві́йна ~ = visual binary (star)
візуа́льно заекрано́вана ~ = див. візуально затулена ~
візуа́льно зату́лена ~ = visually obscured star
вікова́ змі́нна ~ = secular variable
~ Во́льфа-Реє́ = Wolf-Rayet star
вуглеце́ва ~ = carbon star
галакти́чна нова́ ~ = galactic nova
~ га́ло = halo star
гаря́ча ~ = hot star
ге́лієва ~ = helium star
гібри́дна ~ = hybrid star
годи́нникова ~ = clock star
~ головно́ї послідо́вности = main-sequence star
~ горизонта́льної гі́лки = horizontal-branch star
ди́вна ~ = strange star
ди́скова ~ = disk star
довгопері́одна змі́нна ~ = long-period variable (star)
догалакти́чна ~ = pregalactic star
~ до ста́дії головно́ї послідо́вности = premainsequence star
еволюці́йна ~ = evolved star
еліпсо́їдна подві́йна ~ = ellipsoidal variable (star)
емісі́йна ~ = emission star
ерупти́вна змі́нна ~ = eruptive variable (star)
ерупти́вна подві́йна ~ = eruptive binary (star)
заме́рзла ~ = frozen star
заоболонко́вана ~ = shell star
зате́мнювана ~ = див. затулювана ~
зату́лювана змі́нна ~ = eclipsing variable (star)
зату́лювана подві́йна ~ = eclipsing binary (star)
~ з вели́кою (просторо́вою) шви́дкістю = high-velocity star
~ (і)з вмі́стом важки́х мета́лів = heavy-metal star
~ з емісі́йними лі́ніями = emission-line star
~ з ката́логу "Бо́нський о́гляд" BD star
~ з катало́гу "Кордо́бський о́гляд" CD star
~ з мало́ю ма́сою = low-mass star
змі́нна ~ = variable (star) див. тж змінна
~ з надвисо́ким вмі́стом вуглецю́ = extreme carbon star
~ з надвисо́ким вмі́стом мета́лів = super-metal-rich star
~ з оболо́нкою = shell star
зовнішньозмі́нна ~ = extrinsic variable star
~ з підви́щеним вмі́стом мета́лів = metal-rich star
інфрачерво́на ~ = infrared star
ка́рликова нова́ ~ = dwarf nova
катаклізмі́чна ~ = cataclysmic star
ква́ркова ~ = quark star
колапсівна́ ~ = collapsing star
коли́шня нова́ ~ = ex-nova, postnova
компа́ктна ~ = compact star
конта́ктова подві́йна ~ = contact binary (star)
короткопері́одна змі́нна ~ = short-period variable (star)
кра́тна ~ = multiple star
летю́ча ~ = shooting star див. тж метеорит
лі́тієва ~ = lithium star
магне́тна ~ = magnetic star
магне́тна вибухо́ва змі́нна ~ = explosive magnetic variable
магнетозмі́нна ~ = variable magnetic star
манґа́нова ~ = manganese star
маси́вна ~ = massive star
металева ~ = metal-rich star
молода́ ~ = young star
навіґаці́йна ~ = navigational star
надмаси́вна ~ = supermassive star
наднова́ ~ = supernova
найяскра́віша ~ = (the) brightest star (серед, між – among)
напіввідокре́млена подві́йна ~ = semidetached binary (star)
напівпра́вильна змі́нна ~ = semiregular variable (star)
напіврозді́лена подві́йна ~ = див. напіввідокремлена подвійна ~
небуля́рна змі́нна ~ = nebular variable
нейтро́нна ~ = neutron star
непра́вильна змі́нна ~ = irregular variable (star)
нерухо́ма ~ = fixed star
~ низько́ї сві́тности = див. низькосвітнісна ~
низькосві́тнісна ~ = subluminous [low-luminosity] star
нова́ ~ = nova (star) див. тж нова
новоподі́бна симбіо́зна ~ = novalike symbiotic (star)
норма́льна ~ = normal star
оберто́ва ~ = rotating star
опо́рна ~ = fundamental [clock, standard] star
опти́чна подві́йна ~ = optical binary (star), optical double star
падна́ ~ = shooting star
пекуля́рна ~ = peculiar star
перви́нна ~ = primordial star
переднова́ ~ = prenova (star)
~ пі́знього спектра́льного кла́су = late-type star
~ пі́знього ти́пу = late-type star
~ пі́сля ста́дії головно́ї послідо́вности = postmainsequence star
~ пло́скої компоне́нти = (галактики) Population I star
плями́ста ~ = spotted star
пові́льна нова́ ~ = slow nova
подві́йна ~ = binary (star), binary system; (візуально одинарна) double star
~ (що лежить) по́за головно́ю послідо́вністю = nonmainsequence star
~ по́ля = field star
Поля́рна ~ = Pole star
~ помі́рної ма́си = intermediate(-)mass star
порі́внювальна ~ = comparison star
~ порівня́ння = див. порівнювальна ~
постнова́ ~ = postnova
пра́вильна змі́нна ~ = regular variable star
припо́люсна ~ = circumpolar star
програмо́ва ~ = program star
~ промі́жно́го спектра́льного кла́су = intermediate-type star
~ промі́жно́го ти́пу = intermediate-type star
~ промі́жно́ї ма́си = intermediate(-)mass star
пульсівна́ ~ = pulsating star
~ ра́ннього спектра́льного кла́су = early-type star
~ ра́ннього ти́пу = early-type star
рекуре́нтна нова́ ~ = recurrent nova
релятивісти́чна ~ = relativistic star
релятиві́стсьна ~ = див. релятивістична ~
рентґе́нівська ~ = x-ray star; (подвійна) x-ray binary (star)
розді́лена подві́йна ~ = див. відокремлена подвійна ~
симбіо́зна ~ = symbiotic (star)
симбіоти́чна ~ = див. симбіозна ~
сколапсо́вана ~ = collapsed star
слабка́ ~ = faint star; (блакитна) faint blue star
~ сонце́вого (спектра́льного) кла́су [ти́пу] solar-type star
спа́лахо́ва ~ = flare star
спектра́льна змі́нна ~ = див. спектрозмінна ~
спектра́льна подві́йна ~ = спектроподвійна ~
~ спектра́льного кла́су [ти́пу] A/B/…/S = A/B…/S(-type) star
спектра́льно-подві́йна ~ = див. спектроподвійна ~
спектрозмі́нна ~ = spectrum variable (star)
спектроподві́йна ~ = spectroscopic binary (star)
станда́ртна ~ = standard star
стара́ ~ = old star
суперметале́ва ~ = super-metal-rich star
супернова́ ~ = supernova (star)
~ сфери́чної компоне́нти = (галактики) Population II star
те́мна ~ = dark star
тісна́ подві́йна ~ = див. щільна подвійна ~
ультрафіоле́това ~ = ultraviolet star
фізи́чна змі́нна ~ = intrinsic variable star
фізи́чна подві́йна ~ = physical binary (star); (візуально одинарна) physical double star
~ фо́ну = background star
фотометри́чна подві́йна ~ = photometric binary star
фундамента́льна ~ = fundamental star
хемі́чно пекуля́рна ~ = chemically peculiar star
холо́дна ~ = cool star
центра́льна ~ = (планетарної туманности тощо) central [nuclear] star
черво́на змі́нна ~ = red variable (star)
швидка́ ~ = (з великою просторовою швидкістю) high-velocity star
швидка́ нова́ ~ = (з короткочасним над’яскравим світінням) fast nova
шту́чна ~ = artificial star
щі́льна подві́йна ~ = close binary star
яскра́ва ~ = bright star; (ультрафіолетова) ultraviolet-bright star
яскра́віша ~ = brighter star (ніж – than)
ланцю́г (-а́) 1. chain див. тж ланцюжокз’єднати в ~ to catenate, to concatenate, to enchain; замкну́ти —(а́) to close a chain; утвори́ти —(а́) to (form a) chain; з’є́днаний [утво́рений, побудо́ваний] за ти́пом —а́ chained, chainwise, concatenated; (розташований) у ~ in a row, in a line 2. (низка) catena; concatenation 3. (тг) (edge) sequence 4. (послідовність) train
бічни́й ~ = (х.) side chain
випадко́вий ~ = random chain
взаємоді́йні випадко́ві —и́ = interacting random chains
вкла́дений ма́рковський ~ = embedded Markov chain
вуглеце́вий ~ = (х.) carbon chain
головни́й ~ = 1. (у сполуках із розгалуженими ланцюгами) main chain 2. (макромолекули) backbone (chain)
~ дільникі́в = divisor chain
за́мкнений ~ = closed chain
зворо́тний ~ = inverse chain, antichain
~ зна́ків = string of symbols
зорієнто́ваний ~ = (графу) directed [oriented] sequence/chain
кільце́вий ~ = (х.) ring [cyclic] chain
кінемати́чний ~ = kinematic chain
~ кома́нд = (комп.) chain of commands
ліні́йний ~ = linear chain
ма́рковський ~ = Markov chain
міри́льний ~ = див. мірчий ~
мі́рчий ~ = surveyor’s chain; engineer’s chain
~ множи́н = chain of sets
~ на́слідків = chain of consequences
неза́мкнений ~ = open chain
нерозгалу́жений ~ = 1. unbranched chain 2. (х.) straight chain
несумі́сні поліме́рні —и́ = incompatible polymer chains
обе́рнений (ма́рковський) ~ = inverse (Markov) chain
однови́мірний ~ = one-dimensional chain
подві́йний ~ = double chain; bichain
~ поді́й = sequence [chain] of events
поліме́рний ~ = polymer chain
прями́й ~ = (х.) straight chain
~ радіоакти́вних перетво́рень = radioactive chain
~ радіоакти́вних ро́зпадів = decay chain
~ реа́кцій = (х.) chain of reactions
розгалу́жений ~ = branched chain; (надвоє) forked chain
~ ро́зпадів = (ядра) disintegration chain; (радіоактивних) decay chain
~ сизи́ґій = chain syzygies, syzygy chain
силови́й ~ = (мех.) load train
сумі́сні поліме́рні —и́ = compatible polymer chains
циклі́чний ~ = (х.) cyclic [ring] chain
мо́д|а (коливань) mode
а́зимутна ~ = azimuthal mode
аксі́йна [аксія́льна] ~ = axial mode
акусти́чна ~ = acoustic mode
анома́льна ~ = anomalous mode
аперіоди́чна ~ = aperiodic mode
бало́нна ~ = ballooning mode
Бе́рнштайнова [Бернште́йнова] ~ = Bernstein mode
бічна́ ~ = side mode
великомасшта́бна ~ = large-scale mode
взаємоді́йні —и = coupled [mixed, interacting] modes
ви́роджена ~ = degenerate mode
~ висо́кого поря́дку = high-order mode
високочасто́тна ~ = high-frequency mode
високочасто́тніша ~ = higher-frequency mode
~ ви́щого поря́дку = higher-order mode
відби́та ~ = reflected mode
вла́сна ~ = eigenmode, natural mode
власти́ва ~ = eigenmode, natural mode
гібри́дна ~ = hybrid mode
головна́ ~ = principal mode
Ґо́лдстоунова ~ = Goldstone mode
ґратко́ва ~ = lattice mode
дисипати́вна ~ = dissipative mode
довгохвильова́ ~ = long-wavelength mode
домішко́ва ~ = impurity mode
дре́йфова ~ = drift mode
~ електромагне́тних колива́нь = (electromagnetic) oscillation mode, mode of (electromagnetic) oscillations
електро́нна ~ = electron mode
жолобко́ва ~ = flute mode
жорстка́ ~ = hard mode
зава́дна ~ = interfering mode
зало́млена ~ = refracted mode
захо́плена ~ = trapped mode
збу́джена ~ = excited mode
збу́джувальна ~ = exciting mode
збу́рена ~ = perturbed mode
збу́рювальна ~ = perturbing mode
звукова́ ~ = sound mode
зв’я́зана ~ = coupled [mixed, interacting] mode
згасна́ ~ = damped mode
зги́нова ~ = kink mode
знико́ма ~ = evanescent mode
йо́нна ~ = ion mode
квазиви́роджена ~ = quasi-degenerate mode
кі́нкова ~ = kink mode
колекти́вна ~ = collective mode
~ колива́нь = (механічних) vibration mode, mode of vibration(s); (електромагнетних) oscillation mode, mode of oscillations; (кристалічної ґратки) lattice mode; (у хвилеводі) waveguide [transmission] mode
коливна́ ~ = (на відміну від згасної чи аперіодичної) oscillating [oscillatory] mode
короткохвильова́ ~ = short-wavelength mode
крайова́ ~ = edge mode
крапли́нна ~ = (ядра) (liquid-)drop model (of nucleus)
ліні́йна ~ = linear mode
лока́льна ~ = local mode
магнетостати́чна ~ = magnetostatic mode
маломасшта́бна ~ = small-scale mode
~ механі́чних колива́нь = vibration mode, mode of vibration
м’яка́ ~ = soft mode
найвищепоря́дкова ~ = (the) highest-order mode
найвищечасто́тна ~ = (the) highest-frequency mode
найнижчепоря́дкова ~ = (the) lowest-order mode
найнижчечасто́тна ~ = (the) lowest-frequency mode
неба́жана ~ = unwanted [parasitic] mode
невзаємоді́йна ~ = uncoupled mode
неви́роджена ~ = nondegenerate mode
незбу́рена ~ = unperturbed mode
незв’я́зана ~ = uncoupled mode
незгасна́ ~ = undamped mode
неліні́йна ~ = nonlinear mode
неполяризо́вана ~ = unpolarized mode
нерезона́нсна ~ = nonresonant mode
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic mode
нестійка́ ~ = unstable mode
~ ни́жчого поря́дку = lower-order mode
~ низько́го поря́дку = low-order mode
низькочасто́тна ~ = low-frequency mode
низькочасто́тніша ~ = lower-frequency mode
норма́льна ~ = normal mode
нульова́ ~ = zero mode
~ нульово́го поря́дку = zero-order mode
оберто́ва ~ = rotation mode
о́б’є́мна ~ = bulk mode
обмі́нна ~ = (у плазмі) interchange mode
окре́ма ~ = individual mode; (поодинока) isolated [single] mode
опти́чна ~ = optical mode
основна́ ~ = fundamental [dominant, principal] mode
осцилівна́ ~ = oscillating mode
осьова́ ~ = axial mode
парази́тна ~ = spurious [parasitic] mode
~ пе́ршого поря́дку = first(-order) mode
пла́змо́ва ~ = plasma mode
~ пла́змо́вих колива́нь = plasma mode
поверхне́ва ~ = surface mode
пові́льна ~ = slow mode
поздо́вжня ~ = longitudinal mode
поляризо́вана ~ = polarized mode
поодино́ка ~ = single [isolated] mode
попере́чна ~ = transverse mode; (електрична) transverse electric [TE] mode; (електромагнетна) transverse electromagnetic [TEM] mode; (магнетна) transverse magnetic [TM] mode
поши́р(юва)на ~ = propagating mode; (у зворотному напрямі) backward propagating mode
проміжночасто́тна ~ = medium-frequency mode
прони́клива ~ = penetrating mode
просторо́ва ~ = spatial mode
радія́льна ~ = radial mode
радіяці́йна ~ = radiation mode
реакти́вна ~ = reactive mode
резона́нсна ~ = resonant mode
~ резона́тора = cavity [resonator] mode
релятивісти́чна ~ = relativistic mode
ротаці́йна ~ = rotation mode
сателі́тна ~ = side mode
свистова́ ~ = whistler mode
синфа́зна ~ = in-phase mode
стійка́ ~ = stable mode
ти́ринг ~ = tearing mode
утри́мувана ~ = confined mode
хвилеві́дна ~ = waveguide mode
швидка́ ~ = fast mode
швидковисхідна́ ~ = fast-growing mode
~, що зроста́є = growing mode
~, що зроста́є найшви́дше = (the) fastest-growing mode
~, що поши́рюється = див. пошир(юва)на ~
моде́ль (-лі) 1. model; simulator 2. (картина явища) pattern 3. (форма) form 4. (макет) dummy; (у натуральну величину) mockup 5. (взірець; шаблон) sample
~ абсолю́тно твердо́го ті́ла = (perfectly-)rigid-body model
адеква́тна ~ = adequate model
аеродинамі́чна ~ = wind-tunnel model
А́йткенова ~ = Aitken model
а́льфа-части́нко́ва ~ = (ядра) alpha-particle [cluster] model
А́ндерсонова ~ = Anderson model
анізотро́пна ~ = anisotropic model; (всесвіту) anisotropic universe, anisotropic model of the universe
анізотро́пна І́зинґова ~ із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів = anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] model
~ а́тома = atomic model; (Борова) Bohr model; (Резефордова) Rutherford model
а́томна ~ = (будови речовини) atomic model
~ А́шкіна-Телера = Ashkin-Teller model
багатогрупова́ ~ = (яф) multigroup model
багатопарто́нна ~ = multiple-parton model
багатопли́нова ~ = (плазми) multifluid model
багаторезона́нсова ~ = multiresonance model
багаторіди́нна ~ = (плазми) див. багатоплинова ~
багатофаєрбо́льна ~ = multifireball model
багатоце́нтрова оболо́нкова ~ = (ядра) multicenter-shell model
~ багатьо́х вогняни́х куль = multifireball model
Ба́кстерова [Бе́кстерова] ~ = Baxter model
~ Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ] Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] model
~ без ве́рхнього ква́рка = (тп) topless model
бездисипаці́йна ~ = dissipationless model
безма́сова ~ = (тп) massless model
~ Бе́ртона-Кабре́ри-Фра́нка = Burton-Cabrera-Frank model
~ Бе́те-Пла́чека = Bethe-Placzek model
~ Бйо́рклунда-Фе́рнбаха = Bjorklund-Fernbach model
Бле́рова ~ = (яф) Blair model
~ бо́зе-га́зу = Bose-gas model
~ бозо́нної взаємоді́ї = interacting-boson model
~ Бо́ра-Мо́тельсона = (яф) Bohr-Mottelson model
~ Бо́рна-Маделу́нґа = (тт) Born-Madelung model
Бо́рнова ~ = (яф) Born model
Бо́рова ~ а́тома = Bohr atom, planetary [Bohr] model
~ бран = brane model
~ бра́нового сві́ту = braneworld model
~ бутстра́пу = bootstrap model
Ва́йнберґова (лепто́нна) ~ = Weinberg (lepton) model
Ва́йскопфова ~ = Weisskopf model
Ван-дер-Ваа́льсова ~ = Van der Waals model
~ Ван Го́ве = Van Hove model
вдоскона́лена ~ = upgraded model
~ велете́нського резона́нсу = (яф) giant-resonance model
~ вели́кого ви́буху = (астр.) big-bang model
~ вели́кого об’є́днання = grand unified model
великомасшта́бна ~ = large-scale model
~ Венеція́но = Veneziano model
~ взаємоді́ї = model interaction, model of interaction
~ взаємоді́йних части́нок = model of interacting particles
~ вимі́рювального при́ладу = pattern of а measuring instrument
~ випадко́вих ма́ндрів = random-walk model
~ випадко́вого блука́ння = random-walk model
~ випаро́вування = (ядра) evaporation model
випро́бувальна ~ = test model
~ випромі́нювача = radiator model
вихоро́ва ~ = vortex model
~ Ві́ґнера-Ві́лкінса = Wigner-Wilkins model
~ вогняно́ї ку́лі = (nuclear) fireball model
волокни́ста ~ = (астр.) spaghetti model
восьмиверши́нна (ґратко́ва) ~ = eight-vertex (lattice) model
~ все́світу = model universe, model of the universe
~ в те́рмінах тео́рії по́ля = field-theoretic model
Га́бардова ~ = Hubbard model
~ га́зу тверди́х ку́льок = hard-sphere gas model
~ гала́ктики = model of a galaxy
~ гармоні́чного осциля́тора = harmonic-oscillator model
~ гаря́чої ква́ркової пла́зми = quark-soup model
Ге́йвудова ~ = (яф) Haywood model
Гі́ґсова ~ = (тп) Higgs model
геометри́чна ~ = geometric model
гібри́дна ~ = hybrid model
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic model
гіпо́тезна ~ = hypothetical model
гіпотети́чна ~ = див. гіпотезна ~
годи́нникова ~ = (спінів на ґратці) clock model
графі́чна ~ = graphic model
гру́ба ~ = crude model
ґлюо́нна ~ = (тп) gluon model
Ґо́лдберґерова ~ = Goldberger model
~ Ґо́лдгабера-Те́лера = (яф) Goldhaber-Teller model
~ Ґрана́то-Лю́ке = Granato-Lcke model
ґратко́ва ~ = lattice model; (калібрувальна) lattice gauge model
~ ґратко́вого га́зу = lattice-gas model
двови́мірна ~ = two-dimensional model; (ґраткова) two-dimensional lattice model
двозо́нна ~ = (тт) two-band model
двопли́нова ~ = two-fluid model
дворіди́нна ~ = див. двоплинова ~
де-Си́терова ~ все́світу = de Sitter model of universe
детерміністи́чна ~ = deterministic model
Дже́ксонова ~ = (яф) Jackson model
~ дзерка́льного відби́вання = specular-reflection model
динамі́чна ~ = dynamic(al) model
дисипати́вна ~ = dissipative model
дискре́тна ~ = discrete model
дифракці́йна ~ = (ядрової реакції) diffraction model (of a nuclear reaction)
дифузі́йна ~ = diffusion model
~ дифу́зного відбива́ння = diffuse-reflection model
~ домінува́ння ве́кторних части́нок = (тп) vector-dominance model
~ домінува́ння те́нзорних мезо́нів = (тп) tensor-dominance model
до́слідна ~ = pilot [experimental] model; prototype
дослі́дницька ~ = research [experimental] model; (випробувальна) test model
Дре́лова ~ = Drell model
дуа́льна ~ = dual model; (поглинання, я ф)dual-absorption model
дуа́льно-резона́нсна ~ = dual-resonance model
еволюці́йна ~ = evolutionary model
евристи́чна ~ = heuristic model
ейкона́льна ~ = eikonal model
експеримента́льна ~ = experimental model див. тж дослідна ~, дослідницька ~
електри́чна ана́логова ~ = electrical analog
електромехані́чна ~ Все́світу = planetarium
~ електрослабко́ї взаємоді́ї = electroweak model
Е́ліотова ~ = Elliot model
емпіри́чна ~ = empirical model
~ енергоустано́вки = simulated power plant
ескі́зна ~ = draft model
етало́нна ~ = master [reference] model
єрархі́чна ~ = hierarchical model
~ жорстки́х зі́ткнень = hard-collision model
~ жорстки́х ро́торів = rigid-rotor model
~ жорстки́х шестику́тників = hard-hexagon model
за́мкнена ~ = closed model
~ за́мкненого все́світу = closed universe, model of closed universe
~ (і)з арома́том = (тп) flavor model
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap model
~ (і)з баріо́нним о́бміном = baryon-exchange model
~ (і)з бозо́нним о́бміном = boson-exchange model
~ зв’язку́ части́нка-осе́рдя = (ядра) particle-core coupling model
~ з(і) змі́нним моме́нтом іне́рції = variable-moment-of-inertia [VMI] model
Зенерова ~ = Zener model
змодифіко́вана ~ = modified model
~ (і)з о́бміном пі-мезо́ном = pion-exchange model
~ з однобозо́нним о́бміном = one-boson-exchange [OBE] model
~ з однопіо́нним о́бміном = one-pion-exchange [OPE] model
Зо́мерфельдова ~ = (тт) Sommerfeld model
зо́нна ~ = (тт) band model
~ зорі́ = (математична) stellar [star] model
~ (і)з піо́нним о́бміном = pion-exchange model
зреджизо́вана ~ = (тп) reggeized model
~ (і)з си́льним поглина́нням = (яф) strong-absorption model
ідеалісти́чна ~ = idealistic model
ідеа́льна ~ = idealistic model
~ ідеа́льного га́зу = ideal-gas model
ієрархі́чна ~ = див. єрархічна ~
І́зинґова ~ = Ising model
І́зинґова ~ з випадко́вими вузла́ми = random-site Ising model
ізоба́рна ~ = (яф) isobar model
ізотро́пна ~ = isotropic model; (всесвіту) isotropic universe, isotropic model of the universe; (Ізинґова) isotropic Ising model
імітаці́йна ~ = simulation model
імовірні́сна ~ = probabilistic model
інтерполяці́йна ~ = interpolation model
інфляці́йна ~ = (космологічна) inflation model
~ Йошимо́рі-Кіта́но = Yoshimori-Kitano model
калібрува́льна ~ = (тп) gauge model; (ґраткова) lattice gauge model; (Салама-Вайнберґа) Salam-Weinberg gauge model; (польова) gauge-field model
карка́сна ~ = skeleton model
каска́дова ~ = cascade model
квазиліні́йна ~ = quasi-linear model
ква́нтова ~ = quantum model
~ кварк-ґлюо́нної пла́зми = quark-gluon-plasma model
ква́ркова ~ = quark model
~ кварко́нію = quarkonium model
кварк-парто́нна ~ = quark-parton model
кварте́тна ~ = (тп) quartet model
Ке́йнова ~ = Kane model
Ке́лерманова ~ = Kellerman model
~ Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра = (тт) Kelvin-Voigt-Meyer model
кі́лькісна ~ = quantitative model
кінемати́чна ~ = kinematic model
кінети́чна ~ = kinetic model
класи́чна ~ = classical model
кла́стерна ~ = cluster model; (ядра) cluster [alpha-particle] model
~ когере́нтної труби́ = (яф) coherent tube model
~ колективізо́ваних електро́нів = collective electron model
колекти́вна ~ = collective model
ко́лірна ~ = (тп) color model
комі́ркова ~ = cell model
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus model
комп’ю́терна ~ = computer model; (обчислювальна) computation(al) model; (імітаційна) simulation model; (плазми) simulation plasma model
~ конфа́йнменту = confinement [confining] model
концептуа́льна ~ = conceptual model
~ коро́ни = corona model
космологі́чна ~ = cosmological model; (бранового світу) braneworld cosmological model
крапли́нна ~ = (ядра) (liquid-)drop [droplet] model (of the nucleus)
~ криста́лу = (теоретична) crystal model
~ Кро́ніґа-Пе́ні = (тт) Kronig-Penney model
~ Кубе́йки-Му́нка = Kubeika-Munk model
~ Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера = (яф) Lane-Thomas-Wigner model
~ Лі́ = (яф) Lee model
лінеаризо́вана ~ = linearized model
ліні́йна ~ = linear model
~ ліні́йного поглина́ння = (яф) linear absorption model
маломасшта́бна ~ = small-scale model
маси́вна ~ = (тп) massive model
~ маси́вних ве́кторних мезо́нів = massive-vector-meson model
масшта́бна ~ = scale model
математи́чна ~ = mathematical model
мембра́нова ~ = membrane model
Ме́ндельсонова ~ = Mendelssohn model
механі́чна ~ = mechanical model; (аналогова) mechanical analog
~ механі́зму = (процесу) model mechanism
~ Міґда́ла-Ва́тсона = Migdal-Watson model
~ мі́рчого при́ладу = pattern of а measuring instrument
~ мішкі́в = (тп) bag model; (із хмарою/оболонкою мезонів) cloudy-bag model
модифіко́вана ~ = modified model
~ моле́кули = molecular model
мультиперифері́йна ~ = (яф) multiperipheral model; (кластерна) multiperipheral cluster model
набли́жена ~ = approximate model
~ надпли́нного ядра́ = superfluid-nucleus model
напівемпіри́чна ~ = semiempirical model
напівкласи́чна ~ = semiclassical model
нату́рна ~ = full-scale model
~ невзаємоді́йних части́нок = noninteracting-particle model
~ невпорядко́ваної систе́ми = model of a disordered system
~ незале́жних части́нок = independent-particle model
неліні́йна ~ = nonlinear model
неперенормо́вана ~ = unrenormalized model
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable model
~ нескорельо́ваних струми́н = (тп) uncorrelated-jet model
~ нескорельо́ваних части́нок = uncorrelated-particle model
~ непрони́кного ядра́ = impenetrable-nucleus model
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic model
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium model
нескінченнови́мірна ~ = infinite-dimensional model
нестаціона́рна ~ = time-dependent model
~ Ні́льсона-Мо́тельсона = Nilsson-Mottelson model
~ нульового ра́діуса (взаємо)ді́ї = zero-range model
об’є́днана ~ = unified model; (калібрувальна) unified gauge model
обмі́нна ~ = (яф) exchange [peripheral] model
оболо́нкова ~ = (ядра) shell model; (з урахуванням неперервного спектру) continuum shell model
обчи́слювальна ~ = computation(al) model
однови́мірна ~ = one-dimensional model
одногрупова́ ~ = (яф) one-group model
однопо́люсна ~ = one-pole model
одночасти́нко́ва ~ = one-particle [single-particle] model; independent-particle model
окте́тна ~ = (тп) octet model
описо́ва ~ = descriptive model
опти́чна ~ = (ядра) optical [cloudy-crystal-ball] model (of the nucleus)
~ осциля́тора = oscillator model
осциля́торна ~ = oscillator(y) model
~ Па́єрлса-Наба́ро = Peierls-Nabarro model
паракристалі́тна ~ = paracrystallite model
паракристалі́чна ~ = paracrystal model
парто́нна ~ = (тп) parton model
перифері́йна ~ = (яф) peripheral [exchange] model
передрівнова́жна ~ = preequilibrium model
~ перене́сення = див. ~ переношення
перенормо́вана ~ = renormalized model
перенормо́вна ~ = renormalizable model
~ перено́шення = transport model; (енергії) energy-transfer model
~ перехо́ду = transition model
~ Пер’є́-Ба́ка = Perey-Buck model
піло́тна ~ = pilot model
~ пла́зми = plasma model
планета́рна ~ = (атома) planetary model
~ пли́ну тверди́х ку́льок = hard-sphere fluid model
пло́ска ~ = two-dimensional model
~ пове́рхні = model of a surface; (напівпровідника) model of a semiconductor surface
по́люсна ~ = pole model
~ поря́док-бе́злад = (тт) order-disorder model
~ потенція́лу = model of a potential
потенція́льна ~ = potential model
~ потенція́льної я́ми = potential-well model
~ пото́ку = flow model
По́тсова ~ = Potts model
~ початко́вого все́світу = archetypal model
~ примусо́вого оберта́ння = (яф) cranking model
~ пришви́дшувача = analog accelerator
прогно́зна ~ = predictive model
програмо́ва ~ = software model
~ променювача́ = radiator model
про́ста́ ~ = 1. simple model 2. (матем.) prime model
просторо́ва ~ = space [three-dimensional] model
~ псевдопотенція́лу = pseudopotential model
~ Пуанкаре́ = Poincaré model
~ ра́ннього все́світу = archetypal model
~ реа́ктора = (ядерного) dummy [mock-up] reactor, reactor simulator
реалісти́чна ~ = realistic model
реа́льна ~ = realistic model
~ реа́льного га́зу = nonideal gas model, Wan der Waals model
~ реґуля́тора = governor model
~ Ре́дже = (тп) Regge model
реджизо́вана ~ = (тп) reggeized model
Ре́зерфордова ~ = (атома) Rutherford (nuclear) model
резона́нсна ~ = resonance model
релятивісти́чна ~ = relativistic model
реологі́чна ~ = rheological model
~ рівнова́ги = model of equilibrium, modeled [simulated] equilibrium
рівнова́жна ~ = equilibrium model
~ Ро́зенблюта-Не́лкіна = Rosenbluth-Nelkin model
~ розтя́гування = (тп) stretch model
самодуа́льна ~ = self-dual model
Се́рберова ~ = Serber model
~ сере́днього по́ля = mean-field model
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling model
~ систе́ми = prototype system
~ Сите́нка-Ґла́убера = (яф) Sitenko-Glauber model
сітко́ва́ ~ = (комп.) grid model
скінченнови́мірна ~ = finite-dimensional model
~ скінче́нного ра́діусу (взаємо)ді́ї = finite-range model
~ скорельо́ваних части́нок = correlated-particle model
скла́дена ~ = composite model
~ скла́деного ядра́ = composite-nucleus model; (компаундного) compound-nucleus model
складна́ ~ = composite model
складна́ ~ ядра́ із вну́трішнім о́бміном = constituent-interchange model [CIM]
~ сколективізо́ваних електро́нів = collective electron model
~ слабко́го зв’язку́ = weak-coupling model
~ Сле́ґі = Slaggie model
~ снігоочи́щувача = (астр.) snowplow model
~ спаґе́ті = (астр.) spaghetti model
~ спекта́тора = spectator model
~ спі́льних електро́нів = collective electron model
спро́щена ~ = simplified model; downgraded model
~ спрямо́ваного зв’язку́ = 1. (яф) aligned-coupling scheme 2. (тп) stretch model
стати́чна ~ = static model
статисти́чна ~ = statistical model; (мішків, тп) sandbag model
стаціона́рна ~ = time-independent model
сте́ндова ~ = bench model
стохасти́чна ~ = stochastic model
структу́рна ~ = structural model
струми́нна ~ = (тп) jet model
~ струми́н = (тп) jet model
~ струни́ = (тп) string model
стру́нна ~ = (тп) string model
сфери́чна ~ = spherical model
~ тверди́х ку́льок/сфер = hard-sphere model
~ тверди́х шестику́тників = hard-hexagon model
~ твердо́го осе́рдя/ко́ру = hard-core model
~ твердоку́лькового га́зу = hard-sphere gas model
~ твердоку́лькового пли́ну = hard-sphere fluid model
теоретикопольова́ ~ = field-theoretic model
теорети́чна ~ = theoretical [abstract] model
термодинамі́чна ~ = thermodynamic model; (молекули) thermodynamic molecular model
те́стова ~ = test model [object]; (тіла людини в радіологічних, ультразвукових тощо дослідах) phantom
типо́ва ~ = (техн.) representative type
Ти́ринґова ~ = Thirring model
~ То́маса-Фе́рмі = (ат. фіз.) Thomas-Fermi model
~ то́плення = melting model
топологі́чна ~ = topological model
~ точко́вого сто́ку = point-sink model
то́чно розв’я́зна ~ = exactly-solvable model
триви́мірна ~ = three-dimensional [space] model
узага́льнена ~ = generalized model; (об’єднана) unified model
~ у вели́кому масшта́бі = large-scale model
~ у мало́му масшта́бі = small-scale model
~ у натура́льну величину́ = full-size [full-scale] model, mockup
універса́льна ~ = universal model
уніта́рна ~ = unitary model
~ у полови́нному масшта́бі = semiscale model
~ у полови́ну натура́льної величини́ = half-scale model
~ утри́мання (кварків) confinement [confining] model
у́рнова ~ = (матем.) urn model
~ фаєрбо́лу = (nuclear) fireball model
~ фа́зового перехо́ду = phase-transition model, model for a phase transition
~ Фа́но-Лі́хтена = Fano-Lichten model
феноменологі́чна ~ = phenomenological model
~ фе́рмі-га́зу = Fermi-gas model
~ фе́рмі-рідини́ = Fermi-liquid model
фізи́чна ~ = physical model
фізи́чна ана́логова ~ = physical analog
Фо́йґтова ~ = Voigt model
форма́льна ~ = formal model
~ фраґмента́ції ква́рків = quark fragmentation model
функці́йна ~ = functional model; functional simulator
функціона́льна ~ = див. функційна ~
хіра́льна ~ = chiral model
~ части́нки = particle model; (точкової) point-particle model; (неточкової) extended-particle model
часозале́жна ~ = time-dependent model
часонезале́жна ~ = time-independent model
черне́ткова ~ = draft model
числова́ ~ = numerical model
~ чо́рного ті́ла = blackbody model
~ чо́рного ядра́ = black-nucleus model
шестиверши́нна (ґратко́ва) ~ = six-vertex (lattice) model
шизо́нна ~ = schizon model
шпуріо́нна ~ = (тп) spurion model
Ю́нґова ~ = Young model
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear model; (атома) Rutherford (nuclear) model
~ я́дерної/ядро́вої плинодина́міки = nuclear fluid-dynamic model
~ ядра́ = model of a nucleus, nuclear model; (гідродинамічна) nuclear hydrodynamic model
я́кісна ~ = qualitative model
підсисте́м|а subsystem
взаємоді́йні —и = interacting subsystems
за́мкнена ~ = closed subsystem
квазиза́мкнена ~ = quasi-closed [semiclosed] subsystem
невзаємоді́йні —и = noninteracting subsystems
спі́нова ~ = spin subsystem
по́л|е 1. field 2. (тло) background 3. (сторінки) margin див. тж берег
а́зимутне ~ = azimuthal field
аксі́йне ~ = axial field
аксійнове́кторне ~ = axial-vector field
аксі́йно симетри́чне ~ = axisymmetric [axial, axially symmetric, cylindrical] field
акусти́чне ~ = acoustic field
~ алґебри́чних фу́нкцій n незале́жних змі́нних над К = field of algebraic functions of n independent variables over К
~ алґебри́чних чи́сел = algebraic number field
алґебри́чно за́мкнене ~ = algebraically closed [algebraically complete] field
аміріо́тне ~ = amyriotic field
~ анізотропі́ї = (у рідинному/плинному кристалі) anisotropy field
анома́льне ~ = anomalous field
анте́нове ~ = antenna field
Архіме́дове ~ = archimedically ordered field; (чисел) archimedically ordered number field
асимптоти́чне ~ = asymptotic field
~ а́тома = atom [atomic] field
багатови́мірне ~ = multidimensional field
~ багатопо́люсної систе́ми магне́тів = multipolar field
ба́зисне ~ = (матем.) basic [base, ground] field
ба́зове ~ = див. базисне ~
бари́чне ~ = pressure field
~ ба́чення 1. (опт.) field of view; sight □ по́за —ем ба́чення out of sight; у —і [у ме́жах —я] ба́чення = within sight 2. (видности) field of vision, visual field 3. (камери) camera coverage 4. (круговид) view
безвихоро́ве (ве́кторне) ~ = irrotational [lamellar] (vector) field
бездиверґе́нтне ~ = див. бездиверґенційне ~
бездиверґенці́йне ~ = zero-divergence field
безма́сове ~ = massless field
близькозо́нне ~ = (антени) near field
близькося́жне ~ = short-range field
~ близькося́жних сил = див. близькосяжне ~
бозо́нне ~ = boson [bosonic] field
Ва́йсове ~ = Weiss molecular field
~ в близькі́й зо́ні = див. близькозонне ~
~ в дале́кій зо́ні = див. далекозонне ~
Ве́йлеве ~ = Weyl field
~ ве́кторі́в = field of vectors (на многовиді – on a manifold)
ве́кторне ~ = vector field
великомасшта́бне ~ = large-scale field
ве́рхнє крити́чне магне́тне ~ = (в надпровіднику) upper critical magnetic field
взаємоді́йні —я́ = interacting [coupled] fields
~ ви́димости = див. ~ видности
~ ви́дности = field of vision
~ ви́кривлення = (в анізотропному плині) distortion field; curvature field
викри́влювальне ~ = distorting field
випадко́ве ~ = random field
ви́промінене ~ = radiation field
випромі́нюване ~ = radiation field
~ випромі́нювання = див. ~ проміння
високочасто́тне ~ = 1. high-frequency field 2. (техн.) radio-frequency field
вихоро́ве ~ = 1. vortex [rotational, vortical, vorticity, eddy] field 2. (ел.) circuital field
~ ви́хору = vortex field; eddy field
відда́лене ~ = (електромагнетне поле на відстані понад п’ять довжин хвиль від передавача) distant field
відмагнето́вувальне ~ = demagnetizing [degaussing] field
~ відсіка́ння = див. відтинальне ~
відтина́льне ~ = 1. cutoff field 2. (в електронних приладах) critical field
ві́дтино́ве ~ = див. відтинальне ~
відхи́лювальне ~ = deflecting field
відшто́вхувальне ~ = repulsion field
ві́льне ~ = free field
віртуа́льне ~ = virtual field
ві́сне ~ = axial field
вла́сне ~ = див. властиве ~
власти́ве ~ = self-field, eigenfield
вме́рзле ~ = (у плазмі) frozen-in field
вморо́жене ~ = (у плазмі) frozen-in field
вну́трішнє ~ = internal field; (в діелектрику) (internal) dielectric field
внутрішньоа́томне ~ = intraatomic field
внутрішньокриста́лове ~ = crystal(line) field
внутрішньоядро́ве ~ = intranuclear field
впорядко́ване ~ = (матем.) ordered field
гальмува́льне ~ = decelerating field
гармоні́чне ~ = harmonic field
геодези́чне ~ = geodesic field
геомагне́тне ~ = geomagnetic field
Гіґсове ~ = Higgs field
Го́лове ~ = Hall field
гостроку́тне магне́тне ~ = cusped magnetic field
Ґо́лдстоунове ~ = Goldstone field
ґофро́ване магне́тне ~ = rippled magnetic field
ґравімагне́тне ~ = gravimagnetic field
ґравітаці́йне ~ = gravitational field
далекокозо́нне ~ = (антени) far field
далекося́жне ~ = long-range field
~ далекося́жних сил = див. далекосяжне ~
~ да́них = data field
демагнетува́льне ~ = demagnetizing [degaussing] field
деполяризаці́йне ~ = depolarizing field
~ деформа́цій = strain field
~ джерела́ = field of a source, source field
~ дзерка́льного заря́ду = image field
~ ди́поля = dipole field
~ дире́ктора = (в рідинному/плинному кристалі) director field
ді́йсне ~ = real field; (замкнене) real closed field
~ ді́йсних чи́сел = field of real numbers, number domain of all real numbers
~ дія́льности = sphere of activity
довкі́льне ~ = ambient field
доти́чне ве́кторне ~ = tangent vector field
ду́хове ~ = ghost field
екранува́льне ~ = screening field; (захисне) schielding field
~ екстрема́лей = field of extremals
електри́чне ~ = electric field
~ електри́чного мультипо́ля = electric-multipole field
електромагне́тне ~ = electromagnetic field; (у вакуумі) free electromagnetic field
електростати́чне ~ = electrostatic field
ефекти́вне ~ = effective field
зава́дне ~ = stray field
зага́яне ~ = retarded field
залишко́ве ~ = residual [remanent] field
за́мкнене ~ = closed field
запі́знене ~ = retarded field
заря́джене скаля́рне ~ = charged scalar field
~ заря́ду = charge field
захисне́ екранува́льне ~ = schielding field
збу́джувальне ~ = 1. exciting field 2. (техн.) driving field
збу́рене ~ = perturbed field
~ збу́рення = perturbation field
збу́рювальне ~ = perturbing field
зве́дене ~ = reduced field
зв’я́зані —я́ = coupled fields
звукове́ ~ = acoustic [sound] field
зв’я́зане ~ = (мн.) coupled fields
зіндуко́ване ~ = induced field
змі́нне ~ = 1. (за величиною) variable field 2. (за напрямом) alternating field
~ змі́щень (біля верши́ни трі́щини) = (crack-tip) displacement field
знемагнето́вувальне ~ = demagnetizing [degaussing] field
~ зобра́ження = див. ~ образу
зо́внішнє ~ = external field; (стороннє) extraneous field; (прикладене) applied field
зоре́ве магне́тне ~ = stellar magnetic field
~ зо́ру = див. ~ бачення
і́мпульсне ~ = pulsed field
індуко́ване ~ = induced field
калібрува́льне ~ = gauge field
каліброінварія́нтне ~ = gauge-invariant field
каноні́чне ~ = canonical field
ка́спове магне́тне ~ = cusped magnetic field
квадрупо́льне ~ = quadrupole field
квазипе́рвісне ~ = quasi-primary field
квазистаціона́рне ~ = quasi-stationary field
кванто́ване ~ = quantized field
ква́нтове ~ = quantum field
квантува́льне ~ = quantizing field; (магнетне) quantizing magnetic field; (електричне) quantizing electric field
ква́ркове ~ = quark field
~ кватерніо́нів = quaternion field
кільва́терне ~ = wakefield
кінемати́чно можли́ве ~ = kinematically admissible field
класи́чне ~ = classical field
коерцити́вне ~ = coercive field
~ коефіціє́нтів = coefficient field
колекти́вне ~ = collective field
ко́лірне ~ = color field
~ кома́нди = instruction field
компенсаці́йне ~ = compensating field
компенсува́льне ~ = compensating field
ко́мплексне ~ = complex field
~ ко́мплексних чи́сел = field of complex numbers
конвекці́йне ~ = convective field
консервати́вне ~ (сил) = conservative (force) field
~ конста́нт = field of constants
конта́ктове ~ Фе́рмі = Fermi contact field
~ коро́ни = corona field
коро́нне ~ = corona field
короткося́жне ~ = short-range field
крайове́ ~ = 1. edge field 2. (в електронному мікроскопі) fringing field
~ кривини́ = (в анізотропному середовищі) curvature field
криволіні́йне магне́тне ~ = curved [curvilinear] magnetic field
крижане́ ~ = ice field; (крига) field ice
кристалі́чне ~ = crystal(line) field
~ криста́лу = crystal field
крити́чне ~ = critical field; (магнетне) critical magnetic field; (відтинове, в електронних приладах) cutoff field
куло́нівське ~ = Coulomb field
Куло́нове ~ = Coulomb field
кутове́ ~ = 1. (бачення) angular field 2. (лінзи) covering power
ла́зерне ~ = laser field
лазерува́льне ~ = lasing field
~ ли́шків = (матем.) residue field
~ ліґа́ндів = ligand field
лінеаризо́ване ~ = linearized field
ліні́йне ~ = linear field
локалізо́ване ~ = localized field
лока́льне ~ = local field
Ло́ренцове ~ = (тт) Lorentz field
ло́ренц-коварія́нтне ~ = (тв) Lorentz-covariant field
магне́тне ~ = magnetic field; (гострокутне) cusped magnetic field; (ґофроване) rippled magnetic field; (підковоподібного магнету поза ділянкою між полюсами) fringe magnetic field; (Землі) geomagnetic field, magnetic field of the Earth; (зір) stellar magnetic field; (Сонця) solar magnetic field
~ магне́тної анізотропі́ї = magnetic-anisotropy field
магнетостати́чне ~ = magnetostatic field
магнетува́льне ~ = magnetizing field
ма́йже ~ = (матем.) near-field
макроскопі́чне ~ = macroscopic field
маломасшта́бне ~ = small-scale field
ма́сове ~ = mass field
метризо́ване ~ = field with a valuation
~ механі́чних напру́г = [напру́жень] stress field
міжзоре́ве магне́тне ~ = interstellar magnetic field
міжплане́тне магне́тне ~ = interplanetary magnetic field
мікроскопі́чне ~ = microscopic field
мікрохвильове́ ~ = microwave field
міріо́тне ~ = myriotic field
молекуля́рне ~ = molecular field
~ Мосо́ті = Mosotti field
~ моме́нтів = field of moments
~ мультипо́ля = multipole field
наве́дене ~ = induced field
навко́лишнє ~ = ambient field
~ на́вко́ло провідника́ зі стру́мом = conduction field
нагніта́льне ~ = pump field
надвисокочасто́тне ~ = (мікрохвильове) microwave field; (надвисокої радіочастоти) superhigh-(radio-)frequency field
надси́льне ~ = superstrong [ultrastrong] field; (магнетне) superstrong magnetic field
надтонке́ ~ = hyperfine field
~ надтонко́ї взаємоді́ї = hyperfine field
~ нака́чки = (нрк.) див. нагнітальне ~
накла́дене ~ = superposed field
намагні́чувальне ~ = див. магнетувальне ~
~ напру́г = (механічних) stress field
~ напру́жень = див. ~ напруг
~ на́прямів = (матем.) direction(al) field, field of tangents
на́прямне (магне́тне) ~ = guide field
насито́ве ~ = saturation field
~ наси́чення = saturation field
невихоро́ве ве́кторне ~ = irrotational [lamellar] vector field
недоскона́ле ~ = quasi-field
незбу́рене ~ = unperturbed [nonperturbed] field
неліні́йне ~ = nonlinear field
нелока́льне ~ = nonlocal field
неоднорі́дне ~ = nonuniform field; (магнетне) nonuniform magnetic field
неперенормо́ване ~ = nonrenormalized field
нестаціона́рне ~ = time-dependent field
ни́жнє крити́чне магне́тне ~ = (в надпровіднику) lower critical magnetic field
норма́льне ~ = normal field
нормо́ване ~ = normalized field
нульове́ ~ = zero field
обе́рнене ~ = reversed field
оберто́ве ~ = 1. rotating field 2. (техн.) rotary field
обмі́нне ~ = exchange field
~ о́бразу = image field
однорі́дне ~ = uniform field
одночасти́нко́ве ~ = one-particle [single-particle] field
~ о́б’є́много заря́ду = space-charge field
~ обтіка́ння = flow field
опромі́нювальне ~ = irradiation [irradiating] field
~ опромі́нювання = див. опромінювальне ~
орієнтаці́йне ~ = orientational field
орієнтува́льне ~ = див. орієнтаційне ~
осесиметри́чне ~ = axisymmetric [axial, axially symmetric, cylindrical] field
осьове́ ~ = axial field
основне́ ~ = (матем.) ground [base, basic] field
~ осциля́тора = oscillator field
осцилівне́ ~ = oscillatory [oscillating] field
осцилято́рне ~ = oscillatory [oscillating] field
парази́тне ~ = stray field
пе́рвісне ~ = primary field
перенормо́ване ~ = renormalized field
перехре́сні —я́ crossed fields □ із перехре́сними —я́ми = crossed-field
перифері́йне ~ = peripheral [circumferential] field
~ підковоподі́бного магне́ту = (поза ділянкою між полюсами) fringe magnetic field
підмагнето́вувальне ~ = magnetic bias
післяпришви́дшувальне ~ = postacceleration field
~ пове́рхні = surface field
~ поді́й = field of events
~ по́ділу ко́ла = cyclotomic field
позаядро́ве ~ = extranuclear field
поздо́вжнє ~ = longitudinal field
поло́їдне ~ = poloidal field
попере́чне ~ = transverse field
~ порі́внювання = (візуального фотометра) comparison surface
поро́гове ~ = threshold field
потенція́льне ~ = potential field
~ пото́ку = flow field, flow distribution
предме́тне ~ = (мікроскопа) object field
прикла́дене ~ = applied field
припі́знене ~ = retarded field
припли́вне ~ = tidal field
притя́гувальне ~ = attractive field
~ пришви́дшень = acceleration field
пришви́дшувальне ~ = accelerating field
~ провідника́ зі стру́мом = conduction field
~ променюва́ння = див. ~ проміння
~ промі́ння = radiation field
про́сте́ ~ (матем.) prime field
~ просторо́вого заря́ду = space-charge field
псевдоскаля́рне ~ = pseudoscalar field
радія́льне ~ = radial field
~ раціона́льних фу́нкцій n незале́жних змі́нних над К = field of rational functions in n indeterminates over K
~ раціона́льних чи́сел = field of rationals, field of rational numbers, number domain of all rational numbers
резона́нсне ~ = resonant field
~ ро́зладу = disorder field
розмагнето́вувальне ~ = demagnetizing [degaussing] field
розсі́ювальне ~ = scattering field
~ розсі́ювача = scatterer field
розсі́яне ~ = (втрати) stray field
~ розши́рення = (матем.) extension field
самоузго́джене ~ = self-consistent field
сві́тле ~ = (опт.) bright field
світлове́ ~ = light field
сере́днє ~ = 1. mean field; average field 2. (проміжне) medium field
~ сил = див. силове ~
силове́ ~ = 1. field of force(s), force field 2. (тяжіння) gravitational field
си́льне ~ = strong field
скаля́рне ~ = scalar field
сканува́льне ~ = scanning field
~ складно́ї конфігура́ції = complex field
слабке́ ~ = weak field
солено́їдне ~ = solenoidal field
соляне́ ~ = (геол.) salt field
сонце́ве (магне́тне) ~ = solar magentic field
спіно́рне ~ = spinor field
спіра́льне ~ = helical field
спові́льнювальне ~ = decelerating field
спря́жене ~ = conjugate field
стабілізаці́йне ~ = stabilizing field
стабілізува́льне ~ = stabilizing field
ста́ле ~ = constant field
~ ста́лих = field of constants
стати́чне ~ = static field
стаціона́рне ~ = stationary [time-independent] field
сторо́ннє ~ = extraneous field
стохасти́чне ~ = stochastic field
~ стру́меня = (частинок) beam field
суперкалібрува́льне ~ = supergauge field
те́мне ~ = (опт.) dark field
~ температу́р = temperature field
температу́рне ~ = temperature field
те́нзорне ~ = tensor field
теплове́ ~ = thermal field
~ ти́сків = pressure field
топологі́чне ~ = topological field
торо́їдне ~ = toroidal field
~ точко́вого заря́ду = field of a point charge
трима́льне ~ = див. утримувальне ~
~ тяжі́ння = gravitational field
ультразвукове́ ~ = ultrasonic field
усере́днене ~ = average(d) field
уста́лене ~ = steady-state field
утри́мувальне ~ = confining [confinement] field
феноменологі́чне ~ = phenomenological field
ферміо́нне ~ = fermion(ic) field
фізи́чне ~ = physical field
флюктівне́ ~ = fluctuating field
флюктуаці́йне ~ = fluctuation field
фокусува́льне ~ = focusing field
фо́нове ~ = background field
фундамента́льне ~ = fundamental field
~ хви́лі = [хвиль] wave field
хвильове́ ~ = wave field
хіра́льне ~ = chiral field
центра́льне ~ = central(-force) field
~ центра́льних сил = central-force field
циклото́м(і́ч)не ~ = (матем.) cyclotomic field
часозале́жне ~ = time-dependent field
часонезале́жне ~ = time-independent field
~ части́нки = particle field
~ ча́сток (матем.) quotient [fraction] field, field of fractions
числове́ ~ = (матем.) number field
~ шви́дкостей = velocity field
ши́рове ~ = (в плазмі) shearing field
~ Шо́ткі = Schottky field
~ я́дерних сил = nuclear field
~ ядра́ = nuclear field, field of a nucleus
~ ядро́вих сил = nuclear field
~ я́нґа-Мі́лза = Yang-Mills field
ясне́ ~ = (опт.) bright field
самоґравітівна́ ~ self-gravitation(al) system
самодоста́тня ~ = self-contained system
самозбу́дна ~ = self-excited system
самозрівнова́жувальна ~ = self-balancing system
самоналаго́джувана ~ = self-adjusting system
самоорганізо́вна ~ = self-organizing system
самопідтри́мна ~ = self-sustained [self-sustaining] system
самопли́нна ~ = gravity system
самопристосо́вна ~ = self-adapting system
самоузго́джена ~ рівня́нь = self-consistent system of equations
світова́ географі́чна ~ координа́т = (США) world geographic reference system, georef
Се́лорова лі́нзова ~ = Celor [Gauss] lens system
~ сил = system of forces
сильновзаємоді́йна ~ = strongly-interacting system
сильнотурбуле́нтна ~ = strongly-turbulent system
симетри́чна ~ = symmetric system
симетри́чна ~ одини́ць СГС = Gaussian system of units
синхрон(із)ува́льна ~ = synchronization system
~ си́мволів механі́змів реа́кцій = (х.) symbol system of reaction mechanisms
скінче́нна ~ = finite system
скінченнови́мірна ~ = finite-dimensional system
скла́дена ~ = compound system
складна́ ~ = complex system; (частинка тощо, тп) composite
склероно́мна ~ = scleronomic system, system with time-independent constraints
скли́ста ~ = glassy system
склоподі́бна ~ = див. склиста ~
скомп’ютер(из)о́вана ~ = computerized system
сконденсо́вана ~ = condensed system
скориго́вана опти́чна ~ = corrected optical system
слабковзаємоді́йна ~ = weakly-interacting system
слабконеліні́йна ~ = weakly-nonlinear system
слабкотурбуле́нтна ~ = weakly-turbulent system
~ смуг = 1. pattern 2. (спектральних) band system 3. (астр.) strip system
сонце́ва ~ = (планет) solar system
сонце́ва ~ одини́ць = solar (system of) units
со́нячна ~ = див. сонцева ~
~ спекта́тора = spectator (coordinate) system
спеціялізо́вана ~ = special-purpose [dedicated] system
співфо́кусна ~ = confocal system; (лінзова/дзеркальна) confocal lens/mirror system
~ спі́льного користува́ння = (комп.) multiuser [multiple-user] system
спря́жена ~ = conjugate system
стабі́льна ~ = stable system
~ станда́ртів system of standards
станда́ртна ~ = standard system
статисти́чна ~ = див. статисти́чний анса́мбль
стати́чна ~ = static system
стати́чно визна́чна ~ = statically-determinate system
стати́чно еквівале́нтна ~ = statically-equivalent system
стати́чно невизна́чна ~ = statically-indeterminate system
стаціона́рна ~ = 1. stationary [steady-state] system 2. (рівнянь) time-independent [time-invariant] system
стереоакусти́чна ~ = stereo(phonic) sound system
стійка́ ~ = stable system
стохасти́чна ~ = stochastic system
сумі́сна ~ = compatible system
сфери́чна ~ координа́т = spherical coordinate system
сферо́їдна ~ координа́т = spheroidal coordinate system
сфери́чно симетри́чна ~ = spherically symmetric system
сферосиметри́чна ~ = spherically symmetric system
~ схе́мних по́значок = schematic designator
~ твірни́х = system [set] of generators, generating system; (топології) subbase (for a topology)
телеметри́чна ~ = telemetering system
телескопі́чна ~ 1. (висувних елементів) telescopic system; (лічильників) counter telescope □ склада́ти телескопі́чну —у = to telescope 2. див. телескопна ~
телеско́пна ~ = telescope (system); (реєстрування космічного проміння) cosmic-ray telescope; (реєстрування гамма-проміння позаземного походження) gamma-ray telescope
телецентри́чна ~ = telecentric system
температуронезале́жна ~ = athermal system
~ теплово́го за́хисту = overtemperature protective system
~ теплопостача́ння = heat-supply system
~ те́рмів = term system
термодинамі́чна ~ = thermodynamic system; (адіябатна) adiabatic thermodynamic system; (відкрита/закрита) open/closed thermodynamic system; (ізольована) closed thermodynamic system
тетрагона́льна ~ (кристалографічна) tetragonal [quadratic] system
технологі́чна ~ = engineering system
~ Ти́хо Бра́ге = (астр.) Tychonic system
торо́їдна ~ = toroidal system; (камера) doughnut; (токамак) tokamak, torus
торо́їдна ~ координа́т = toroidal coordinate system
трансляці́йна ~ = translational system
~ транспортува́ння стру́меня = (частинок) beam-transport system; beamguide
триви́мірна ~ = three-dimensional system
тригона́льна ~ = (кристалографічна) trigonal [rhombohedral] system
триклі́нна ~ = (кристалографічна) triclinic [anorthic] system
трико́лірна ~ = (колориметрична) trichromatic system
трикомпоне́нтна ~ = three-component [ternary] system
трику́тна ~ координа́т = (яф) triangular coordinates [coordinate system]
триортогона́льна ~ = triorthogonal system
трирі́внева ~ = three-level system
трискладнико́ва ~ = three-component [ternary] system
триті́лова ~ = three-body system
трифа́зова ~ = three-phase system; (чотиридротова, ел.) three-phase four-wire system; (семидротова, ел.) three-phase seven-wire system
тричасти́нко́ва ~ = three-particle [three-body] system
тро́йська ~ = troy system
~ труб = piping, tubing
~ трубопро́водів = mains
~ трьох тіл = three-body system
~ трьох части́нок = three-particle [three-body] system
турбуле́нтна ~ = turbulent system
узага́льнена криволіні́йна ~ координа́т = generalized curvilinear coordinate system
узгі́днена ~ = consistent system; (еталонів) consistent system of standards
узго́джена ~ = див. узгіднена ~
узе́млена ~ = grounded [earthed] system
~ узе́млення = ground(ing) [earthing] system
~ умо́вних позна́чень = 1. notation (convention) 2. (схемних) schematic designator
універса́льна ~ = all-purpose [multipurpose] system
універса́льна до́слідна реа́кторна ~ = versatile experimental reactor assembly [VERA]
універса́льна ~ символі́чного кодува́ння для початкі́вців = beginner’s all-purpose symbolic instruction code [BASIC]
фазоспря́жена ~ = (оптична) phase-conjugate system
фа́йлова ~ = file system
фізи́чна ~ = physical [causal, nonanticipatory] system
флюктівна́ ~ = fluctuating system
фокусува́льна ~ = focusing system
фракта́льна ~ = fractal system
фундамента́льна ~ = fundamental system
фундамента́льна ~ координа́т = fundamental coordinate system
~ фу́нкцій = system of functions
функці́йна ~ = див. ~ функцій
хаоти́чна ~ = chaotic system
характеристи́чна ~ рівня́нь = characteristic set of equations
хемі́чно акти́вна ~ = reacting [reactive] system
~ "хижа́к-же́ртва" prey-predator system
центрува́льна ~ = alignment system
~ це́нтру мас = center-of-mass (coordinate) system, barycentric frame of reference
циліндри́чна ~ координа́т = cylindrical coordinate system
цифрова́ ~ = digital system
цілко́м інтеґро́вна ~ рівня́нь = completely integrable system [set] of equations
часозале́жна ~ = time-dependent system
часоінварія́нтна ~ = time-invariant system
часонезале́жна ~ = time-independent system
~ части́нок = particle system; (ансамбль) particle ensemble
частко́во впорядкова́на ~ = partially ordered system
~ чи́слення = див. числова ~
числова́ ~ = number [numeral] system, numeration (system), system of numbers; (з основою 16) hexadecimal [sexadecimal] number system; (з рухомою крапкою/комою floating-point system; (з зафіксованою крапкою/комою fixed-point system
чотирико́лірна ~ зоре́вих величи́н = uvby (ultraviolet violet blue yellow) system
чотирикомпоне́нтна ~ = див. чотирискладникова ~
чотирирі́внева ~ = four-level system
чотирискладнико́ва ~ = four-component [quaternary] system
~ швидко́го зу́пи́ну = (реактора) scram system
шістнадцятко́ва числова́ ~ = hexadecimal [sexadecimal] number system
щільноукла́дена ~ = close-packed system
щільноупако́вана ~ = див. щільноукладена ~
юстува́льна ~ = adjustment [adjusting] system
~ я́дер = див. ядрова ~
я́дерна ~ = див. ядрова ~
ядро́ва ~ = system of nuclei, nuclear system
сильновзаємоді́йний strongly interacting
слабковзаємоді́йний weakly interacting
струм (-у) 1. current (I амперів – of I amperes) □ без —у currentless; зі —ом (про провідник) live, hot, current-carrying; спричи́нений —ом current-induced; чутли́вий до —у current-responsive; (по)дава́ти ~ 10 А to deliver a current of 10 A 2. (потік) stream
абсорбці́йний ~ = absorption current
адсорбці́йний ~ = adsorption current
аксійнове́кторний ~ = axial-vector current
акти́вний ~ = (електричний) watt [active] current
акустоелектри́чний ~ = acoustoelectric current
акустомагнетоелектри́чний ~ = acoustomagnetoelectric current
алґебри́чний ~ = algebraic current
ано́дний ~ = plate [anode] current
анте́новий ~ = antenna current
асимптоти́чно збережни́й ~ = asymptotically-conserved current
багатофа́зовий ~ = polyphase current
баріо́нний ~ = baryon current
безва́товий ~ = wattless [idle, reactive, quadrature] current
біоелектри́чний ~ = bioelectric current
ва́товий ~ = wattl [active] current
ве́кторний ~ = vector current
взаємоді́йні —и = interacting currents
~ вимика́ння = breaking current
випереджа́льний ~ = (за фазою) leading current
ви́простаний ~ = rectified current
ви́прямлений ~ = див. випростаний ~
вирі́внювальний ~ = equalizing current
~ висо́кої частоти́ = див. високочастотний ~
високочасто́тний ~ = high-frequency current; (понад 10 кГц) radio-frequency [rf] current
~ витіка́ння = leakage current; (поверхнею) creeping current
виходо́вий ~ = output current
вихоро́вий ~ = 1. eddy current 2. (Фуко) Foucault current
відгалу́жений ~ = branch current
віртуа́льний ~ = virtual current
~ вмика́ння = in-rush current
втори́нний ~ = secondary current; (електронний/йонний) secondary electron/ion current
входо́вий ~ = input current
гадро́нний ~ = hadron current
грани́чний ~ = limiting current; (адсорбційний) limiting adsorption current; (дифузійний) limiting diffusion current
ґальвані́чний ~ = galvanic current
двона́прямний ~ = bidirectional current
~ деполяриза́ції = depolarization current
джере́льний ~ = source current
Джо́зефсонів ~ = Josephson current
ди́вний ~ = strange current
дифузі́йний ~ = diffusion(al) current
дірко́вий ~ = hole current
допуско́вий ~ = allowable current; current-carrying capacity
дре́йфовий ~ = drift current
~ екранува́льної сі́тки = screen-grid current
електри́чний ~ = (electric) current
~ електро́да = див. електродний ~
електро́дний ~ = electrode current
електро́нний ~ = electron current
електрослабки́й ~ = electroweak current
емісі́йний ~ = emission current; (без поля) field-free emission current
ефекти́вний ~ = effective current
живи́льний ~ = feed [supply] current
~ жи́влення = див. живильний ~
зава́дний ~ = interference current
зага́яний ~ = (за фазою) lagging current
~ зазе́млення = earth [ground] current
залишко́вий ~ = residual current, aftercurrent
~ замика́ння на зе́млю = fault-to-earth [fault-to-ground] current
за́мкнений ~ = closed current
за́мкнені —и = (в електричних мережах) mesh [cyclic] currents
~ запа́лювання = striking current
заряджа́льний ~ = charging current
заря́джений ~ = charged current; (гадронний) charged hadron current; (лептонний) charged lepton current; (кварковий) charged quark current
збережни́й ~ = conserved current
збу́джувальний ~ = exciting current
зворо́тний ~ = reverse current; inverse current; countercurrent
~ зворо́тного зв’язку́ = feedback current
згасни́й ~ = (прові́дности) decaying (conduction) current
земни́й ~ = (гф) telluric [earth] current
зіндуко́ваний ~ = induced current
змі́нний ~ (змінного напряму) alternating current [ac]зі змі́нним —ом = alternating-current
змі́нюваний ~ = (зі змінними параметрами) variable current
~ змі́щення = (Максвелів) displacement current; (між електродами тощо) bias current
знормо́ваний ~ = normalized current
~ зсува́ння = bias current
зу́стрі́чний ~ = countercurrent
і́мпульсний ~ = pulse current
індукува́льний ~ = inducing current
індукці́йний ~ = induced current
інжекці́йний ~ = injection current
йонізаці́йний ~ = (ел.) ionization [gas] current
йо́нний ~ = ion current
йоносфе́рний ~ = ionospheric current
каліброінварія́нтний ~ = gauge-invariant current
калібрува́льно інварія́нтний ~ = gauge-invariant current
кана́ловий ~ = channel current
като́дний ~ = cathode current
ква́рковий ~ = quark current
~ керува́ння = control current
кільце́вий ~ = ring current
кінети́чний ~ = kinetic current
ко́лірний ~ = color current
компенсува́льний ~ = cancellating current
конвекці́йний ~ = convection current
ко́нтурний ~ = loop current; (у мережі) cyclic [mesh] current
~ коро́нного розря́ду = corona current
~ коро́ткого за́мкнення = short-circuit current
крити́чний ~ = (у надпровіднику) critical current; (сітковий) critical grid current
лави́но́вий ~ = avalanche current
Леду́ків ~ = Leduc current
лептоква́рковий ~ = leptoquark current
лепто́нний ~ = lepton current
лі́вий ~ = left-handed current; (заряджений) left-handed charged current
магне́тний ~ = див. магнетувальний ~
магнетува́льний ~ = magnetizing [magnetization] current
максима́льний ~ = peak current; (пікове значення) crest current
мандрівни́й ~ = stray [vagabond] current
мезо́нний ~ = meson current
миттє́вий ~ = instantaneous current
міжба́зовий ~ = (у напівпровідникових тетродах) interbase current
мікровихоро́вий ~ = microscopic-eddy current
модулюва́льний ~ = modulation current
молекуля́рний ~ = molecular current
наванта́говий ~ = load current
наванта́жувальний ~ = див. навантаговий ~
наве́дений ~ = induced current
навідни́й ~ = inducing current
~ надпрові́дности = supercurrent
надлишко́вий ~ = overcurrent, excess current
накла́дений ~ = superimposed current
насито́вий ~ = saturation current
~ наси́чення = saturation current
насна́жувальний ~ = charging current
неґати́вний ~ = negative current
неди́вний ~ = nonstrange current
незбережни́й ~ = nonconserved current
незгасни́й ~ = (у надпровідниках) persistent current
нейтра́льний ~ = neutral current
нейтри́новий ~ = neutrino current
~ неосновни́х носії́в = minority(-carrier) current
~ несамості́йного розря́ду = (в електроннопроменевому приладі) preconduction current
низькочасто́тний ~ = low-frequency current
номіна́льний ~ = rated current, current rating
нормо́ваний ~ = normalized current
нукло́нний ~ = nucleon current
нульови́й ~ zero [null] current □ із нульови́м —ом = null-current
о́б’є́мний ~ = bulk current
~, обме́жений просторо́вим заря́дом = space-charge-limited current
обмі́нний ~ = 1. exchange current 2. (х.) diffusion current
однона́прямний ~ = unidirectional [direct] current
однофа́зовий ~ = single-phase current
~ основни́х носії́в = majority(-carrier) current
парази́тний ~ = parasitic [spray] current
парто́нний ~ = parton current
парці́йний ~ = partial current
перви́нний ~ = primary current
передпробі́йний ~ = prebreakdown current
перенормо́ваний ~ = renormalized current
~ переполяриза́ції = repolarization current
перери́вчастий ~ = intermittent current
перехі́дни́й ~ = transient current
періоди́чний ~ = periodic current
підмагнето́вувальний ~ = див. ~ зсування
підси́лений ~ = amplified current
підсумко́вий ~ = resultant [net] current
підтри́мувальний ~ = holding current
пі́ковий ~ = peak current; (пікове значення) crest current
пінчови́й ~ = pinch current
піроелектри́чний ~ = pyroelectric current
пла́змо́вий ~ = plasma current
поверхне́вий ~ = surface current
по́вний ~ = total current
~ поглина́ння = (в діелектрику) absorption current
позити́вний ~ = positive current
поло́їдний ~ = poloidal current
поляризаці́йний ~ = polarization current
поро́говий ~ = threshold current
пості́йний ~ (незмінного напряму) direct current [dc]із пості́йним —ом = direct-current
початко́вий ~ = initial current
пра́вий ~ = right-handed current; (заряджений) right-handed charged current
прийня́тний ~ = allowable current
припі́знений ~ = див. загаяний ~
~ пробо́ю = breakdown current
~ прові́дности = conduction current
про́стий ~ = (незмінного напряму) direct current
просторо́вий ~ = space current
~ просторо́вого заря́ду = space-charge current
прями́й ~ = forward current
пульсівни́й ~ = pulsating current
пускови́й ~ = starting current
радіочасто́тний ~ = (понад 10 кГц) radio-frequency current
реакти́вний ~ = (електричний) reactive [wattless, idle, quadrature] current
реґульо́вний ~ = adjustable current
релятивісти́чний ~ = relativistic current
робо́чий ~ = operating current
розжа́рювальний ~ = filament [heating] current
розря́дний ~ = discharge current
самоспря́жений ~ = self-conjugate current
си́льний ~ = heavy [high] current
синусо́їдний ~ = sinusoidal [simple harmonic] current
синфа́зний ~ = inphase current
сітко́ви́й ~ = grid current
слабки́й ~ = weak [low] current; (заряджений) weak charged current; (нейтральний) weak neutral current
спі́новий ~ = spin current
спле́сковий ~ = surge current, current surge; (електродний) fault [surge] electrode current
спожи́ваний ~ = consumption current
стабі́льний ~ = stable current
стабілізува́льний ~ = (через резистор) bleeder current
ста́лий ~ = (сталої амплітуди) constant current
стаціона́рний ~ = steady-state current
стійки́й ~ = (у надпровіднику) persistent current
~ стіка́ння = leakage current
сторо́нній ~ = foreign [extraneous] current
~ стру́меня = (частинок) beam current
телури́чний ~ = telluric [earth] current
те́мрявний ~ = (електродний) (electrode) dark current
теплови́й ~ = heat current
~ термодеполяриза́ції = thermal-depolarization current
термоелектри́чний ~ = thermionic current
термоелектро́нний ~ = thermionic current
термостимульо́ваний ~ = thermocurrent
топологі́чний ~ = topological current
торо́їдний ~ = toroidal current
трифа́зовий ~ = three-phase current
туне́льний ~ = tunnel current
~ у діеле́ктрику = dielectric current
~ узе́млення = earth [ground] current
~ у ненаванта́женому ко́лі = quiescent [standing, zero-signal] current
уста́лений ~ = steady-state current
уте́клий ~ = (у плазмі) runaway current
~ уте́клих части́нок = (у плазмі) runaway current
~ утра́т = loss current
утра́тний ~ = loss current
фаради́чний ~ = faradic current
ферміо́нний ~ = fermion current
флюктівни́й ~ = fluctuating current
флюктуаці́йний ~ = fluctuation current
фо́новий ~ = background current
фотоґальвані́чний ~ = photovoltaic current
фотоелектри́чний ~ = photoelectric current
~ фотопрові́дности = photoconduction current
~ Фуко́ = Foucault current
хіра́льний ~ = chiral current
циклі́чні —и = (в електричних мережах) mesh [cyclic] currents
циркуляці́йний ~ = circulating current
чотириви́мірний ~ = four-current
стру́м|інь (-меня) 1. (частинок, світла) beam □ вво́дити ~ (частинок) to inject a (particle) beam 2. (вузький) pencil
~ а́льфа-части́нок = alpha beam
~ а́томів = atomic beam
~ бомбува́льних части́нок = bombarding(-particle) beam
бунчо́ваний ~ (части́нок) = bunched (particle) beam
вве́дений ~ части́нок = injected particle beam
взаємоді́йні —ені = (части́нок) interacting (particle) beams
ви́ведений ~ части́нок = extracted [external] particle beam; (з реактора) reactor beam
вивідни́й ~ = (частинок) external (particle) beam
ви́гнутий ~ = (частинок) bent (particle) beam
високоенергети́чний ~ = high-energy beam
вихідни́й ~ = див. виходовий ~
виходо́вий ~ = (частинок) emergent beam
відби́тий ~ = reflected beam
~ відби́тих части́нок = reflected particle beam
відхи́лений ~ = (части́нок) deflected (particle) beam
вну́трішній ~ = internal beam
внутрішньоциклотро́нний ~ = internal cyclotron beam
втори́нний ~ = secondary(-particle) beam
вузьки́й ~ = narrow (particle) beam, (particle) pencil
гадро́нний ~ = hadrom beam
го́стрий ~ = (світла) narrow (light) beam
~ дейтро́нів = deuteron beam
~ електро́нів = electron beam; (вузький) electron pencil; (потік) electron stream
електро́нний ~ = див. ~ електронів
запи́сувальний ~ = (електроннопроменевої трубки) writing beam
~ заря́джених части́нок = charged-particle beam; (у йоносфері тощо) electromagnetic current
захо́плений ~ = trapped beam
збі́жний ~ = convergent beam
збунчо́ваний ~ = bunched beam
збу́рений ~ = disturbed beam
згрупо́ваний ~ = bunched beam
зіжмутко́ваний ~ = bunched beam
змодульо́ваний ~ = modulated beam
зо́внішній ~ = external beam
зу́стрі́чні —ені colliding (particle) beams □ ~ із зустрі́чними —енями = colliding-beam
і́мпульсний ~ = pulsed beam
інжекто́ваний ~ = (части́нок) injected (particle) beam
інтенси́вний ~ = (части́нок) intense [high-intensity] (particle) beam
~ йо́нів = див. йонний ~
йо́нний ~ = ion beam
когере́нтний ~ = (сві́тла) coherent (light) beam
колінеа́рні ~ = collinear beams
ліні́йно поляризо́ваний ~ = linearly-polarized beam
~ мезо́нів = див. мезонний ~
мезо́нний ~ = meson beam
~ моле́кул = molecular beam
молекуля́рний ~ = molecular beam
моноенергети́чний ~ части́нок = monoenergetic particle beam
монохромати́чний ~ сві́тла = monochromatic light beam
надтонки́й ~ = microbeam
надхідни́й ~ = incident beam
~ налітни́х части́нок = incident particle beam; (вузький) incident pencil
невідхи́лений ~ = (части́нок) undeflected (particle) beam
~ незаря́джених части́нок = neutral beam
~ нейтра́льних части́нок = neutral beam
немонохромати́чний ~ = nonmonochromatic beam
неоднорі́дний ~ = nonhomogeneous beam
непере́рвний ~ части́нок = steady particle beam
неполяризо́ваний ~ = unpolarized beam
нескомпенсо́ваний ~ = uncompensated beam
несфокусо́ваний ~ = unfocused beam
обме́жений ~ = restricted beam
однорі́дний ~ = homogeneous beam
параксі́йний ~ = paraxial beam; (вузький) paraxial pencil
парале́льний ~ = parallel beam
перери́вчастий ~ = chopped beam
перети́нні —ені = 1. (світла) intersecting (light) beams 2. (частинок) colliding (particle) beams
плоскополяризо́ваний ~ = plane-polarized beam
подві́йний ~ = double beam
позаві́сний ~ = off-axis beam
~ позити́вно заря́джених части́нок = positive beam
поліенергети́чний ~ = nonmonochromatic beam
поляризо́ваний ~ = polarized beam
прони́клий ~ = transmitted beam
пропу́щений ~ = transmitted beam
релятивісти́чий ~ части́нок = relativistic particle beam
розбі́жний ~ = divergent beam
розсі́яний ~ = (частинок) scattered (particle) beam
розфокусо́ваний ~ = unfocused beam
розще́плений ~ = split beam
самофокусува́льний ~ = (частинок) self-focusing (particle) beam
~ сві́тла = див. світловий ~
світлови́й ~ = light beam, beam of light
сильностру́мовий ~ = high-current beam
сканало́ваний ~ = (части́нок) channeled (particle) beam
сколімо́ваний ~ = (части́нок) collimated (particle) beam
скомпенсо́ваний ~ = compensated beam
сфокусо́ваний ~ = focused beam
флюктівни́й ~ = fluctuating beam
циркуля́рно поляризо́ваний ~ = circularly-polarized beam
~ части́нок = beam of particles, particle beam; (вузький) particle pencil
частко́во когере́нтний ~ = (сві́тла) partially coherent (light) beam
широ́кий ~ = (частинок) wide (particle) beam
хви́|ля 1. wave 2. (прибій, рух води тощо) wash
~ Айншта́йна-Ро́зена = Einstein-Rosen wave
акусти́чна ~ = 1. (звукова) sound [acoustic] wave; (у пружному середовищі) elastic wave; (поверхнева) surface acoustic wave 2. (що поширюється зі швидкістю звуку) sonic wave
акусти́чна спі́нова ~ = acoustic spin wave
А́ль(ф)венова ~ = Alfvén wave
амплітудозмодульова́на ~ = amplitude-modulated wave
ангармоні́чна ~ = anharmonic wave
~ анзи́пінгу = (тт) див. ~ розстібання
аперіоди́чна ~ = aperiodic wave
атмосфе́рна ~ = atmospheric wave
багаторазо́во відби́та ~ = multiple (wave) reflection
балісти́чна ~ = ballistic wave
бар’є́рна ~ = (фіз. плинів) lee wave
баротро́пна ~ = barotropic wave
бездисипати́вна ~ = dissipationless wave
біжу́ча ~ = traveling [free-traveling, progressive] wave
бічна́ ~ = side [lateral] wave
Бло́хова ~ = Bloch wave
ве́дена ~ = guided wave
велете́нська ~ = (океанічна) giant wave; (поодинока) single giant wave див. тж хвиля-ґевал
вели́ка ~ = (на воді) surge; (із гребенем) comber; (в океані) significant wave
великоампліту́дна ~ = large-amplitude wave
верхньогібри́дна ~ = upper-hybrid wave
взаємоді́йні —лі = interacting waves; (між собою) coupled waves
вибухо́ва ~ = blast wave; burst wave
ви́мушена ~ = див. примусова ~
випадко́ва ~ = random wave
ви́промінена ~ = radiated [emitted] wave
ви́слана ~ = radiated [emitted] wave
вислідна́ ~ = resultant wave
виходо́ва ~ = outgoing wave
відби́та ~ = reflected wave, (wave) reflection; (дзеркально) specularly reflected wave; (від землі) ground-reflected wave; (електромагнетна) electromagnetic reflection; (сейсмічна) seismic reflection
відзе́мна ~ = upward wave
відлу́нна ~ = echo wave
відокре́млена уда́рна ~ = detached shock (wave)
~ відтина́ння = (у хвилеводі) cutoff wave
відхи́лена ~ = deflected wave
ві́льна ~ = (що не зазнає впливу межових ефектів) free (progressive) wave
ві́сна ~ = axial wave
вітрова́ ~ = wind wave
вла́сна ~ = див. властива ~
власти́ва ~ = proper wave, eigenwave
вну́трішня ~ = (у плині) internal wave
впадна́ ~ = incident wave
втори́нна ~ = secondary wave
~ Га́йтлера-Ло́ндона = Heitler-London wave
гармоні́чна ~ = harmonic wave
гектометро́ва ~ = (довжини 100 – 1000 м, частоти 0.3 – 3 МГц) hectometric (radio) wave
геліко́їдна ~ = helicoidal wave
геліко́нна ~ = helicon (wave)
Ге́льмгольцова ~ = Helmholtz wave
Ге́рцова ~ = electric [Hertzian] wave
гібри́дна (електромагне́тна) ~ = hybrid (electromagnetic) wave
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic wave
гідромагне́тна ~ = hydromagnetic [magnetohydrodynamic] wave
гіперзвукова́ ~ = (частота понад 500 МГц) hypersonic wave
гіперчасто́тна ~ = (довжини 1 см – 1 м) hyperfrequency wave
головна́ уда́рна ~ = bow shock
~ горі́ння = combustion wave
гострогребі́нчаста ~ = sharp-crested wave
~ густини́ = density wave; (заряду) charge-density wave
Ґе́рстнерова ~ = Gerstner wave
ґравітаці́йна ~ = gravitational wave; (у плині) gravity wave; (мн.) gravitational radiation
ґратко́ва ~ = lattice wave
двови́мірна ~ = two-dimensional wave
де-Бро́йлева ~ = de Broglie [matter] wave
декаметро́ва ~ = (довжини 10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц) decametric (radio) wave
деполяризо́вана ~ = depolarized wave
детонаці́йна ~ = detonation wave
дефлаграці́йна ~ = deflagration wave
деформаці́йна ~strain wave
дециметро́ва ~ = (довжини 0.1 – 1 м, частоти 0.3 – 3 ГГц) decimetric wave, radio wave; (у межах 0.1 – 0.3 м, 1 – 3 ГГц) microwave
дециміліметро́ва ~ = (довжини 0.1 – 1 мм, частоти 300 – 3000 ГГц) submillimeter wave
дзерка́льно відби́та ~ = specularly reflected wave
динамі́чна ~ = dynamic wave
дисперґо́вана ~ = dispersed wave
диспе́рсна ~ = dispersive wave
дифраго́вана ~ = diffracted wave
до́вга ~ = 1. long [long-wavelength] wave 2. (хвилі з довжинами, що перевищують найбільшу довжину хвилі діяпазону радіомовлення (545 м), частоти нижчі за 550 кГц) long wave 3. (радіохвиля, довжини 1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц) kilometric (radio) wave
до́вша ~ = longer-wavelength wave
додатко́ва світлова́ ~ = (тт) additional light wave
дозвукова́ ~ = (що має швидкість, меншу за швидкість звуку) subsonic wave
дозе́мна ~ = downward wave
доміна́нтна ~ = (у хвилеводі) dominant wave
дре́йфова ~ = drift wave
еквівале́нтна синусо́їдна ~ = equivalent sine wave
експоненці́йна ~ = exponential wave
ексито́нна ~ = exciton wave
електри́чна ~ = electric [Hertzian] wave
електроакусти́чна ~ = electroacoustic wave
електромагне́тна ~ = electromagnetic wave
електромагне́тна ~ у ва́куумі = (що не зазнає впливу межових ефектів) free-space wave
електромагне́тна уда́рна ~ = electromagnetic shock (wave)
електро́нна ~ = electron wave
електро́нна пла́змо́ва ~ = electron plasma wave
електро́нна циклотро́нна ~ = electron-cyclotron wave, whistler wave
електроннозвукова́ ~ = electron-sound wave
електростати́чна ~ = electrostatic wave
елемента́рна ~ = elementary wave
еліпти́чно поляризо́вана = ~ elliptically-polarized wave
~ ентропі́ї = entropy wave
е́хова ~ = echo wave
зава́дна ~ = interference wave
зага́яна ~ = retarded wave
закруто́ва ~ = див. ~ закручування
~ за́круту = див. ~ закручування
~ закру́чування = torsional wave; (у рідинному/плинному кристалі) twist wave
зало́млена ~ = refracted (transmitted) wave; (відбита) refracted reflection
~ заря́дової густини́ = charge-density wave
збі́жна (сфери́чна) ~ = converging (spherical) wave
збу́джена ~ = excited wave
~ збу́дження = excitation wave
збу́джувальна ~ = exciting wave
збу́рена ~ = perturbed [disturbed] wave
збу́рювальна ~ = perturbation [perturbing, disturbing] wave
~ збу́рювання = perturbation [disturbance] wave
звича́йна ~ = ordinary wave [component]
~ з від’є́мною ене́рґією = negative-energy wave
зворо́тна ~ = back(ward) [return] wave
звукова́ ~ = 1. sound [acoustic] wave 2. (у пружному середовищі) elastic wave 3. (що поширюється зі швидкістю звуку) sonic wave
зв’я́зані —лі = coupled waves
згасна́ ~ = damped [decaying] wave
зги́нова ~ = flexural wave; (кінкова) kink wave
~ з го́стрим гре́бенем = див. гострогребінчаста ~
~ згу́щування = див. ~ ущільнювання
здеформо́вана ~ = distorted wave
здисперґо́вана ~ = dispersed wave
здифраго́вана ~ = diffracted wave
~ з еліпти́чною поляриза́цією = elliptically polarized wave
зіндуко́вана ~ = induced [stimulated] wave
~ з колово́ю поляриза́цією = circularly-polarized wave; (лівою) counterclockwise-polarized wave; (правою) clockwise-polarized wave
~ з крити́чною частото́ю = (у хвилеводі) critical wave
змінноампліту́дна ~ = variable-amplitude wave
змодульо́вана ~ = modulated wave, carrier wave; (за амплітудою) amplitude-modulated wave; (за фазою) phase-modulated wave
~ з нульово́ю ене́ргією = zero-energy wave
~ з осьово́ю симе́трією = circular electric wave; circular magnetic wave
~ з пра́вою колово́ю поляриза́цією = clockwise-polarized wave
~ з(і) скінче́нним гре́бенем = short-crested wave
~ з(і) ста́лою ампліту́дою = (що не зазнає ні згасання, ні підсилювання) neutral wave
зсу́вова ~ = 1. (мех., гф) shear wave 2. (гф) distortional [equivoluminal, shake, secondary, rotational transverse, tangential] wave 3. (сейсмічна) seismic s(hear) wave 4. (ґравітаційна, у плині) shear-gravity wave
і́мпульсна ~ = pulsed wave
і́мпульсно (з)модульо́вана ~ = pulse-modulated wave
індуко́вана ~ = induced [stimulated] wave
інерці́йна ~ = inertia wave
інтенси́вна ~ = high-intensity wave
інтерференці́йна ~ = interference wave
інтерферівні́ —лі = interfering waves
інфраґравітаці́йна ~ = (у плині) infragravity wave
інфразвукова́ ~ = (частоти, менші за 15 Гц) infrasonic wave
інфрачерво́на ~ = infrared wave
~ ймові́рности = probability wave
~ йоніза́ції = ionization wave
йонізаці́йна ~ = ionization wave
йо́нна ~ = ion wave; (акустична/звукова) ion sound [ion acoustic] wave; (плазмова) ion plasma wave; (циклотронна) ion cyclotron wave
йоносфе́рна ~ = ionospheric [sky] wave
капіля́рна ~ = capillary wave; (мн.) (capillary) ripple
квазиакусти́чна спі́нова ~ = quasi-acoustic spin wave
квазимонохромати́чна ~ = quasi-monochromatic wave
ква́нтова ~ = quantum wave
кванто́вана ~ = quantized wave; (спінова) quantized spin wave, magnon (wave)
Кел(ь)вінова ~ = Kelvin wave
кілометро́ва ~ = (довжини 1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц) kilometric (radio) wave
кільва́терна ~ = (фіз. плинів) wake wave
кінемати́чна ~ = kinematic wave
кі́нкова ~ = kink wave
класи́чна ~ = classical wave
ковзна́ ~ = (поверхнева) creeping wave
когере́нтна ~ = coherent wave
~ колива́нь (кристалі́чної) ґра́тки = lattice wave
колова́ електри́чна ~ = circular electric wave
колова́ магне́тна ~ = circular magnetic wave
компа́ундна ~ = (фіз. плинів) compound wave
конверсо́вана ~ = converted wave
конденсаці́йна уда́рна ~ = condensation shock wave
коні́чна ~ = conical wave
~ концентра́ції = concentration wave
концентри́чна ~ = concentric wave
коро́тка ~ = 1. short [short-wavelength] wave 2. (проміння в межах і поблизу видної частини електромагнетного спектру, довжини 0.4 – 1 мкм) short wave 3. (радіохвиля, довжини 10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц) decametric (radio) wave
коро́тша ~ = shorter-wavelength wave
крайова́ ~ = edge wave
краудіо́нна ~ = crowdion wave
кристалізаці́йна ~ = wave of crystallization
~ кристалі́ння = wave of crystallization
крити́чна ~ = (у хвилеводі) critical wave
крути́льна ~ = див. ~ закручування
кульова́ ~ = spherical wave
Ла́вова ~ = Love wave
Ле́мбова ~ = Lamb wave
Ле́нґмюрова ~ = Langmuir [plasma] wave
лівополяризо́вана ~ = counterclockwise-polarized wave
ліні́йна ~ = linear wave
ліні́йно поляризо́вана ~ = linearly polarized [plane-polarized] wave
магнетогідродинамі́чна ~ = magnetohydrodynamic [hydromagnetic] wave
магнетоакусти́чна ~ = magnetosonic [magnetoacoustic] wave
магнетозвукова́ ~ = magnetosonic [magnetoacoustic] wave
магнетойо́нна ~ = (гф) magnetoionic wave
магнетопружна́ ~ = magnetoelastic wave
магнетостати́чна ~ = magnetostatic wave; (спінова) magnetostatic spin wave
~ магнетува́ння = magnetic wave, wave of magnetization
магно́нна ~ = magnon wave
малоампліту́дна ~ = small-amplitude wave
мандрівна́ ~ = stray wave
~ ма́сової густини́ = mass-density wave
~ мате́рії = matter wave
Ма́хова ~ = Mach wave
меа́ндрова ~ = rectangular [square] wave
межова́ ~ = 1. (сейсмічна) boundary wave 2. (на межі поділу фаз) interfacial wave
метро́ва ~ = (довжини 1 – 10 м, частоти 30 – 300 МГц) metric (radio) wave
міліметро́ва ~ = (довжини 1 – 10 мм, частоти 30 – 300 ГГц) millimeter [millimetric] wave; (у межах 0.1 – 1 см, 30 – 100 ГГц) microwave
міріяметро́ва ~ = (довжини 10 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц) myriametric wave
модуляці́йна ~ = modulating wave
модульо́вана ~ = див. змодульована ~
монохромати́чна ~ = monochromatic [simple harmonic] wave
морська́ ~ = sea wave
~ на воді́ = water wave
нагнітальна ~ = pump [pumping] wave
надвисокочасто́тна ~ = microwave, superhigh-frequency wave
наддо́вга ~ = (довжини 10 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц) myriametric (radio) wave
надзвукова́ ~ = (що має швидкість, більшу за швидкість звуку) supersonic wave
наднизькочасто́тна ~ = infralow-frequency wave
надсвітлова́ ~ = supraluminal wave
надхідна́ ~ = incident [incoming] wave
найдо́вша ~ = (the) longest-wavelength wave
найкоро́тша ~ = (the) shortest-wavelength wave
~ нака́чки = (нрк.) див. нагнітальна ~
накла́дені —лі = superimposed waves
~ на межі́ по́ділу фаз = interfacial wave
напівтіньова́ ~ = penumbral wave
~ напру́ги = (механічної) див. напругова ~
напру́гова ~ = (мех.) stress wave
~ напру́ження = (механічного) див. напругова ~
невідокре́млена уда́рна ~ = attached shock (wave)
невідхи́лена ~ = undeflected wave
негармоні́чна ~ = anharmonic wave
недисперґо́вна ~ = nondispersive wave
незбу́рена ~ = nonperturbed [undisturbed] wave
незвича́йна ~ = extraordinary wave [component]
незв’я́зана ~ = uncoupled wave
незгасна́ ~ = undamped [continuous] wave; (підсилювана) maintained wave
нездеформо́вана ~ = undistorted wave
незмодульо́вана ~ = unmodulated wave
некогере́нтна ~ = incoherent wave
неліні́йна ~ = nonlinear wave
немодульо́вана ~ = див. незмодульована ~
немонохромати́чна ~ = nonmonochromatic wave
необме́жена ~ = (що поширюється в безмежному недисипативному однорідному середовищі) unbounded wave
неоднорі́дна ~ = nonuniform wave
неперіоди́чна ~ = aperiodic wave
непло́ска ~ = nonplane wave
неполяризо́вана ~ = unpolarized wave
непосла́блена ~ = unattenuated wave; (незгасна) undamped wave
непотенція́льна ~ = nonpotential wave
непряма́ ~ = (радіохвиля, що надходить непрямим шляхом внаслідок відбиття та заломлення) indirect wave
нерезона́нсна ~ = nonresonant wave
нерозсі́яна ~ = unscattered wave
несиметри́чна ~ = nonsymmetrical wave
несинусо́їдна ~ = nonsinusoidal wave
несна́ ~ = (нрк.) див. хви́ля-носі́й
неспотво́рена ~ = undistorted [nondistorted] wave
нестаціона́рна ~ = nonstationary wave
нестійка́ ~ = unstable wave
нетрансформо́вана ~ = untransformed [unconverted] wave
неуста́лена ~ = transient wave
нижньогібри́дна ~ = lower-hybrid wave
норма́льна ~ = 1. (гф) compressional wave 2. (ударна) normal shock (wave)
норма́льно дисперго́вна ~ = normally-dispersive wave
о́б’є́мна ~ = (акустична) bulk [volume] acoustic wave; (сейсмічна тощо) body wave
~ о́б’є́много заря́ду = space-charge wave
обмі́нна ~ = exchange wave; (спінова) exchange spin wave
одноразо́во відби́та ~ = primary reflection
однорі́дна (пло́ска) ~ = uniform (plane) wave
океані́чна ~ = oceanic wave; (поверхнева) ocean surface wave
окра́йкова уда́рна ~ = shock-wave lip
окре́ма ~ = див. поодинока ~
опти́чна спі́нова ~ = optical spin wave
ортогоналізо́вана пло́ска ~ = orthogonalized plane wave
ортогона́льна ~ = orthogonal wave
ортонормо́вана ~ = orthonormalized wave
основна́ ~ = fundamental wave
осьова́ ~ = axial wave
падна́ ~ = див. надхідна ~
парази́тна ~ = extraneous [stray] wave
параметризо́вана ~ = parametrized wave
параметризо́вна ~ = parametrizable wave
параметри́чна ~ = parametric wave
параметри́чно зв’я́зані —лі = parametrically coupled waves
парці́йна ~ = partial wave
парція́льна ~ = див. парційна ~
Пе́карова ~ = Pekar wave, additional light wave
перви́нна ~ = primary wave
перехі́дна́ ~ = transient wave
періоди́чна ~ = periodic wave
пилча́ста ~ = sawtooth(ed) wave
пиля́ста ~ = sawtooth(ed) wave
підзе́мна ~ = subsurface wave
підво́дна ~ = subsurface wave
підповерхне́ва ~ = subsurface wave
підси́лена ~ = amplified wave; (за рахунок взаємодії) enhanced wave
піло́тна ~ = pilot (wave)
пі́нява ~ = foamy wave
пла́змо́ва ~ = plasma wave
плане́тна ~ = planetary wave
пло́ска ~ = plane wave
плоскополяризо́вана ~ = plane-polarized [linearly polarized] wave
поверхне́ва ~ = surface wave; (акустична) surface acoustic wave [SAW]; (ковзна) creeping wave; (магнетостатична) surface magnetic wave; (спінова) surface spin wave; (у плині) external wave; (на поверхні землі) ground wave; (океанічна) ocean surface wave
повзка́ ~ = creeping wave
пові́льна ~ = (що має фазову швидкість у середовищі, меншу за швидкість світла) slow wave
пові́льна магнетозвукова́ ~ = slow magnetosonic [slow magnetoacoustic] wave
пові́тряна ~ = air wave
погли́нена ~ = absorbed wave; (ударна) absorbed [damped] shock (wave)
позазе́мна ~ = extraterrestrial wave
поздо́вжня ~ = longitudinal wave
позе́мна ~ = ground wave
полови́нна ~ = half wave
~ поляриза́ції = див. поляризаційна ~
поляризаці́йна ~ = polarization wave
поляризо́вана ~ = polarized wave
полярито́нна ~ = polariton wave
помпува́льна ~ = pumping wave
поодино́ка ~ = solitary wave, soliton
поодино́ка велете́нська поверхне́ва океані́чна ~ = rogue wave див. тж хвиля-ґевал
попере́чна ~ = transverse wave; (електрична) transverse electric [TE] wave; (електромагнетна) transverse electromagnetic [TEM] wave; (магнетна) transverse magnetic [TM] wave
посла́блена ~ = attenuated wave; (згасна) damped wave
по́ступна́ ~ = progressive wave
потенція́льна ~ = potential wave
поширна́ ~ = propagating wave
поши́рювана ~ = propagating wave
правополяризо́вана ~ = clockwise-polarized wave
приє́днана ~ = 1. (плоска) augmented (plane) wave 2. (ударна) attached shock (wave)
примусо́ва ~ = (фіз. плинів) forced wave
припли́вна ~ = 1. tidal wave 2. (бор) bore 3. (бурун) surf 4. (руйнівна) breaker
пришви́дшувальна ~ = acceleration [accelerating] wave
~ пробо́ю = breakdown wave
промі́жна́ ~ = intermediate-frequency wave
про́ста́ ~ = simple wave
просторо́ва ~ = space [spatial] wave; (рф) ionospheric wave
~ просторо́вого заря́ду = space-charge wave
просторо́во неоднорі́дна ~ = spatially inhomogeneous wave
протифа́зова ~ = opposite-phase wave
прохідна́ ~ = transmitted wave
пришви́дшена ~ = accelerated wave
пружна́ ~ = elastic wave; compressional wave; (акуст.) stress wave
пружнопласти́чна ~ = elastoplastic wave
пряма́ ~ = forward wave; (радіохвиля, що не зазнала відбиття чи заломлення) direct wave
прямоку́тна ~ = rectangular [square] wave
псевдоспі́нова ~ = pseudospin wave
радіо ~ = (частоти 10 кГц – 300 ГГц) radio wave див. тж радіохвиля
радія́льна ~ = radial wave
резона́нсна ~ = resonant [resonating] wave
~ Ре́йлі = [Реле́я] Rayleigh wave
рекомбінаці́йна ~ = recombination wave
релаксаці́йна ~ = relaxation wave
ретроґра́дна ~ = (в атмосфері) retrograde wave
розбі́жна (сфери́чна) ~ = diverging (spherical) wave
розпадна́ ~ = decaying wave
~ розрі́джування = rarefaction [suction] wave; (гф) expansion wave
розсі́яна ~ = scattered wave; (вперед) forward-scattered wave; (назад) backscattered wave
~ розстіба́ння = (тт) unzipping wave
ро́зтягости́скова ~ = compressional [dilatational, compressional-dilatational, irrotational, pressure] wave
~ ро́зтягу-сти́ску = див. розтяго-стискова ~
розхідна́ (сфери́чна) ~ = diverging (spherical) wave
~ Ро́сбі = Rossby wave
руйнівна́ припли́вна ~ = breaker
сантиметро́ва ~ = (довжини 1 – 10 см, частоти 3 – 30 ГГц) centimetric wave, microwave
свистова́ ~ = whistler wave
світлова́ ~ = light wave
сейсмі́чна ~ = seismic wave; (зсувова) seismic s(hear)wave
се́кторна ~ = sectoral wave
сере́дня ~ = medium wave; (радіохвиля, довжини 100 м – 1 км, частоти 300 кГц – 3 МГц) hectometric (radio) wave, medium-frequency wave
сигна́льна ~ = wave signal, signal wave
симетри́чна ~ = symmetrical wave
синусо́їдна ~ = sine [sinusoidal] wave
синхро́нна ~ = synchronous wave
~ скінче́нної ампліту́ди = finite-amplitude wave
скісна́ ~ = oblique wave; (ударна) oblique shock (wave), angle-shock wave
складна́ ~ = composite wave
складова́ ~ = component див. тж компонента
сконверсо́вана ~ = converted wave
слабка́ ~ = weak wave
слабкозгасна́ ~ = weakly damped wave
слабконеліні́йна ~ = weakly nonlinear wave
спі́нова ~ = spin wave
~ спі́нової густини́ = spin-density wave
спіра́льна ~ = helical wave, helicon
спотво́рена ~ = distorted wave
спрямо́вувана ~ = guided wave
стабі́льна ~ = stable wave
сталоампліту́дна ~ = 1. constant-amplitude wave 2. (що не зазнає ні згасання, ні підсилювання) neutral wave
стаціона́рна ~ = stationary wave; (у плині) permanent wave
~ стиска́ння = compression wave
~ стиска́ння-розши́рювання = compressional-dilatational wave див. тж розтягостискова ~
сти́скова ~ = compression wave
~ сти́ску = compression wave
стійка́ ~ = stable wave
сторо́ння ~ = extraneous wave
стоя́ча ~ = standing wave; (ідеальна) stationary wave
~ стрибка́ конденса́ції = (фіз. плинів) condensation shock wave
субміліметро́ва ~ = (довжини менші за 1 мм, частоти понад 300 ГГц) submillimeter wave
супрові́дна ~ = accompanying wave
сфери́чна ~ = spherical wave
східна́ (сфери́чна) ~ = converging (spherical) wave
танґенці́йна ~ = tangential wave
тві́стова ~ = twist wave
температу́рна ~ = temperature wave
теплова́ ~ = thermal wave; (гф) heat [hot] wave
ти́скова ~ = pressure wave
~ ти́ску = pressure wave
тона́льно (з)модульо́вана ~ = tone-modulated wave
торо́їдна ~ = toroidal wave
торсі́йна ~ = torsional wave
тра́нспортна ~ = traffic wave
трансформо́вана ~ = transformed [converted] wave
трапецо́їдна ~ = trapezoidal wave
трику́тна ~ = triangular wave
тропосфе́рна ~ = tropospheric wave
трохо́їдна ~ = trochoidal wave
~ тяжі́ння = gravitational wave
уда́рна ~ = shock (wave); (в плині) hydrodynamic shock (wave)
ультраґравітаці́йна ~ = ultragravity wave
ультразвукова́ ~ = (частоти понад 20 кГц) ultrasonic wave
ультракоро́тка ~ = (довжини менші за 10 м, частоти понад 30 МГц) ultrashort (radio) wave; цей термін частково перекривається з такими: 1. radio wave (у межах 30 см – 10 м, 30 МГц – 1 ГГц) [metric (radio) wave (1 – 10 м, 30 – 300 МГц), decimetric (radio) wave (3 – 10 дм, 300 МГц – 1 ГГц)]; 2. microwave (у межах 0.3 – 30 см, 1 – 100 ГГц) [decimetric (micro)wave (1 – 3 дм, 1 – 3 ГГц), centimetric wave (1 – 10 см, 3 – 30 ГГц), millimetric (micro)wave (0.3 – 1 см, 30 – 100 ГГц)]; 3. millimeter [millimetric] wave (0.1 – 1 см, 30 – 300 ГГц)
уста́лена ~ = 1. steady-state wave 2. (у плині) permanent wave
утя́та синусо́їдна ~ = fractional sine wave
~ ущі́льнювання = compression wave
~ ущі́льнювання-розши́рювання = див. розтягостискова ~
фа́зова ~ = de Broglie wave
фазозмодульова́на ~ = phase-modulated wave
флюктуаці́йна ~ = fluctuation wave
фоно́нна ~ = phonon wave
характеристи́чна ~ = characteristic wave
холо́дна ~ = cold wave
~ хо́лоду = cold wave
циклотро́нна ~ = cyclotron wave
циліндри́чна ~ = cylindrical wave
циркуля́рно поляризо́вана ~ = circularly-polarized wave
частко́во поляризо́вана ~ = partially-polarized wave
частотозмодульо́вана ~ = frequency-modulated wave
чі́льна уда́рна ~ = bow shock (wave)
швидка́ ~ = fast wave; (магнетоакустична/магнетозвукова) fast magnetosonic wave
штормова́ ~ = storm surge, storm wave
я́дерна/ядро́ва спі́нова ~ = nuclear spin wave
части́н|ка 1. particle □ спричи́нений —кою particle-induced; бомбува́ти [обстрі́лювати] —ками to bombard with particles 2. (макроскопічна) particule, particulate
абсорбо́вана ~ = absorbed particle
адсорбо́вана ~ = adparticle, adsorbed particle
аерозо́льна ~ = aerosol [liquid] particulate; (зависла в повітрі) airborne particle
~ альбе́до = albedo particle
арома́тна ~ = flavored particle
асимптоти́чно ві́льна ~ = asymptotically free particle
атмосфе́рна ~ = atmospheric particle
а́томна ~ = atomic particle
багатозаря́дова ~ = multicharged particle
батькі́вська ~ = parent particle
~ без взаємоді́ї = noninteracting particle; (гола) bare particle
безква́ркова ~ = quarkless particle
безко́лірна ~ = colorless particle
безма́сова ~ = massless [zero-mass, vanishing-mass] particle
безсма́кова ~ = tasteless particle
безспі́нова ~ = spinless [spin-zero, zero-spin] particle
безструкту́рна ~ = structureless [unstructured] particle
бомбо́вана ~ = target [bombarded] particle
бомбува́льна ~ = projectile [bombarding] particle
Бро́унова [бро́унівська] ~ = Brownian particle
важка́ ~ = heavy particle
ва́куумна ~ = vacuum particle
ве́кторна ~ = vector particle
великозаря́дова ~ large-charge particle
~ вели́кої ма́си = див. масивна ~
взає́мовідшто́вхувані —ки = repelling particles
взаємоді́йні —ки = interacting particles
взає́мопритя́гувані —ки = attracting particles
ви́бита ~ = (з ядра) knock-on particle
ви́вільнена ~ = released particle
ви́емітувана ~ = emitted particle
ви́летіла ~ = escaped [exit, ejected] particle, ejectile (particle)
вилітна́ ~ = outgoing [escaping, emerging, exit] particle, ejectile (particle)
випадко́ва ~ = random particle
ви́пала ~ = (частинка осаду) precipitate particle
ви́промінена ~ = radiated particle
випромі́нна ~ = radiating particle
ви́роджена ~ = degenerate particle
ви́слана ~ = emitted particle
високоенергети́чна ~ = high-energy [energetic, hot] particle; (жорстка) hard particle
високоспі́нова ~ = high-spin particle
вихідна́ ~ = original particle; (відносно новоутвореної, я ф) parent particle, ancestor, progenitor
вищеенергети́чна ~ = higher-energy particle
відби́та ~ = reflected particle; (відрушена, мех.) recoil particle
відда́лена ~ = distant particle
~ відда́чі = див. відрушена ~
відрухо́ва ~ = див. відрушена ~
відру́шена ~ = recoil particle
відтво́рена ~ = regenerated particle
відхи́лена ~ = deviant [deviated] particle
відшто́вхнена ~ = repelled particle
відшто́вхувальна ~ = repelling [repulsive] particle
відшто́вхувана ~ = repelled particle
ві́льна ~ = free particle
вільнопадна́ ~ = freely falling particle
віртуа́льна ~ = virtual particle
~ в кінце́вому ста́ні = final-state particle
вкра́плена ~ = embedded particle
~ в моме́нт виліта́ння = nascent particle
внутрішьноа́томна ~ = subatomic particle
внутрішньоядро́ва ~ = subnuclear particle
~ в основно́му ста́ні = ground-state particle
втори́нна ~ = secondary particle; offspring; progeny
газопорохова́ ~ = gaseous-dust grain
галакти́чна ~ = galactic particle
гаря́ча ~ = hot particulate
Гі́ґсова ~ = Higgs particle
гіперди́вна ~ = hyperstrange particle
гіперкольоро́ва ~ = hypercolor(ed) particle
гіпотети́чна ~ = hypothetical [postulated, suggested] particle
го́ла ~ = bare particle
Ґо́лдстоунова ~ = Goldstone boson
ґратко́ва ~ = lattice particle
дале́ка ~ = distant particle
двозаря́джена ~ = див. двозарядова ~
двозаря́дова ~ = doubly-charged particle
деканало́вана ~ = dechanneled particle
демоні́чна ~ = demon(ic) particle
дзерка́льна ~ = mirror particle
ди́вна ~ = strange particle
дисперго́вана ~ = disperse(d) particle
довгові́чна ~ = long-lived particle
домішко́ва ~ = impurity [foreign] particle; (небажана) contaminating particle
досвітлова́ ~ = subluminal particle
дочі́рня ~ = daughter particle
дуа́льна ~ = dual particle
дубле́тна ~ = doublet particle
ду́хова ~ = ghost particle
екзоти́чна ~ = exotic particle
екрано́вана ~ = screened particle
елемента́рна ~ = elementary [fundamental, ultimate, primordial] particle
еміто́вана ~ = emitted particle
жорстка́ ~ = hard particle; (прониклива) tough particle
забра́кла ~ = missing particle
зави́сла ~ = suspended particle; (тверда) suspended solid; (в повітрі, макроскопічна) airborne particle; (в рідині) liquid-borne particle
зави́слі тверді́ —ки = (зб.) (в атмосфері) atmospheric suspensoids; (утворені внаслідок конденсації випарів) fumes
заекрано́вана ~ = screened particle
залу́чена ~ = (до досліджуваного процесу) involved particle
за́мкнена ~ = confined particle; (захоплена) trapped particle
заналичко́вана ~ = tag(ged) particle
запізні́ла ~ = delayed particle
зареєстро́вана ~ = recorded [registered] particle; (приладом) detected particle; (спостережена) observed particle
~ з арома́том = див. ароматна ~
заря́джена ~ = charged particle
заря́доспря́жена ~ = charge-conjugate particle
затри́мана ~ = delayed particle; (сповільнена) retarded particle
зафіксо́вана ~ = fixed particle
захо́плена ~ = (іншою частинкою) captured particle; (полем) trapped particle
~ з бі́льшою ене́ргією = higher-energy particle
збу́джена ~ = excited particle
~ з вели́ким заря́дом = див. великозарядова ~
~ з вели́ким спі́ном = див. високоспінова ~
~ з висо́кою ене́ргією = див. високоенергетична ~
~ (і)з вну́трішньою структу́рою = див. структурна ~
зв’я́зана ~ = 1. (у ядрі) bound particle, particle bound within a nucleus 2. (у двійці) paired particle 3. (взаємодією) coupled particle
здвійко́вана ~ = paired particle
здеканало́вана ~ = dechanneled particle
~ (і)з дові́льним спі́ном = arbitrary-spin particle
~ (і)з досвітлово́ю шви́дкістю = subluminal particle
~ (і)з дробо́вим заря́дом = fractionally-charged particle
~ (і)з жорстки́м ко́ром = hard-core particle
~ (і)з заря́дом Z charge-Z = particle, Z-charge(d) particle
~ з(і) змі́нним заря́дом = див. зміннозаряджена ~
~ з(і) змі́нною ма́сою = див. змінномасова ~
зідентифіко́вана ~ = recognized particle
зішто́вхувані —ки = colliding particles
зли́вова ~ = shower particle
~ з мали́м заря́дом = див. малозарядова ~
~ з мало́ю ене́ргією = див. низькоенергетична ~
зміннозаря́джена ~ = variable-charge(d) particle
зміннозаря́дова ~ = variable-charge(d) particle
зміннома́сова ~ = variable-mass particle
~ з надвисо́кою ене́ргією = див. надвисокоенергетична ~
~ з надсвітлово́ю шви́дкістю = див. надсвітлова ~
~ з надтеплово́ю шви́дкістю = див. надтеплова ~
знеба́рвлена ~ = bleached particle
~ з невисо́кою [невели́кою] ене́ргією = moderate-energy particle
—ки з неодна́ко́вими [нері́вними] ма́сами = див. різномасові —ки
~ з низько́ю ене́ргією = див. низькоенергетична ~
знико́ма ~ = disappearing particle
~ з нульови́м заря́дом = zero-charge particle
~ з нульови́м і́мпульсом = zero-momentum particle
—ки з одна́ко́вими ма́сами = див. рівномасові —ки
~ з півці́лим спі́ном = half-integral-spin [half-integer-spin] particle
~ з промі́жно́ю ене́ргією = intermediate-energy [medium-energy] particle
—ки з рі́вними ма́сами = див. рівномасові —ки
—ки з рі́зними ма́сами = див. різномасові —ки
~ з(і) смако́м = див. смакова ~
~ з(і) спі́ном = spin(-possessing) particle
~ з(і) спі́ном S = spin-S [S-spin] particle
~ з(і) спі́ном вго́ру [догори́] spin-up particle
~ з(і) спі́ном вниз = [дони́зу] spin-down particle
~ з(і) спі́ном нуль = spinless [spin-zero, zero-spin] particle
~ з(і) спі́ном оди́н = spin-one particle
~ з(і) спі́ном одна́ дру́га = spin-(one-)half particle
~ з(і) спі́ном полови́на = spin-(one-)half particle
зупи́нена ~ = stopped particle
~ (і)з ці́лим спі́ном = див. цілоспінова ~
ізоелектро́нна ~ = (х.) isoelectronic molecular entity
ізольо́вана ~ = isolated particle
імпланто́вана ~ = implanted particle
інклюзи́вна ~ = inclusive particle
йонізівна́ ~ = ionizing particle
йонізована ~ = ionized particle
калібрува́льна ~ = gauge particle
кана́лова ~ = canal-ray particle
канало́вана ~ = channeled particle
каска́дова ~ = cascade particle
квазиві́льна ~ = quasi-free particle
квазистабі́льна ~ = quasi-stable particle
квазиядро́ва ~ = quasi-nuclear particle
ква́нтова ~ = quantum [quantal] particle
ква́нтована ~ = quantized particle
кві́кс(ова) ~ = quix
класи́чна ~ = classical particle
ко́лірна ~ = color(ed) particle
коло́їдна ~ = colloid(al) particle
кольоро́ва ~ = color(ed) particle
ко́мплексна ~ = complex particle
компози́тна ~ = composite (particle)
контро́льна ~ = reference particle
короткові́чна ~ = short-lived particle
космі́чна ~ = cosmic(-ray) particle; (налітна) cosmic projectile
~ космі́чного похо́дження = див. космічна ~
краси́ва ~ = beautiful particle
~ криста́лу = crystalline particle
крутна́ ~ = spinning particle
легка́ ~ = light particle
лівоґвинтова́ ~ = left-handed particle
локалізо́вана ~ = localized particle
магнетосфе́рна ~ = magnetospheric particle
~ Майора́ни = Majorana neutrino
макроскопі́чна ~ = macroscopic particle, macroparticle; (речовини) particulate, particule див. тж макрочастинка
мале́нька ~ = (макроскопічна) (very) fine particle
малозаря́дова ~ = small-charge particle
маси́вна ~ = massive particle
матери́нська ~ = parent particle
метале́ва ~ = metal particle; (мн., х.) metallics
метео́рна ~ = meteoric particle
метастабі́льна ~ = metastable particle
миттє́ва ~ = (в процесі ділення) prompt particle
мікроскопі́чна ~ = microscopic particle, microparticle
мі́чена ~ = див. позначена ~
молекуля́рна ~ = molecular particle; (х.) molecular entity; (координаційна, х.) coordination entity
моноенергети́чні —ки = monoenergetic particles
м’яка́ ~ = soft particle
надважка́ ~ = superheavy [ultraheavy] particle
надвисокоенергетична ~ = superhigh-energy [very-high-energy] particle
надзв’я́зана ~ = superbound particle
надлишко́ва ~ = excess particle
надмаси́вна ~ = supermassive particle
надрелятивісти́чна ~ = superrelativistic particle
надсвітлова́ ~ = superluminal particle
надтеплова́ ~ = epithermal [suprathermal] particle
надшвидка́ ~ = ultrafast particle
налеті́ла ~ = incident particle, projectile (particle); (на мішень) particle incident on the target
налітна́ ~ = projectile (particle), incident [incoming, ingoing, bombarding, impinging] particle
наро́джена ~ = created particle; (у реакції) produced particle
невзаємоді́йні —ки = noninteracting particles
невипромі́нна ~ = nonradiating particle
неви́явлена ~ = undiscovered particle
невідо́ма ~ = unknown particle
невідрізне́нні —ки = indistinguishable particle
неґати́вно заря́джена ~ = negative(ly charged) particle
неди́вна ~ = nonstrange particle
неелемента́рна ~ = nonelementary particle
неза́мкнена ~ = unconfined particle
незареєстро́вана ~ = 1. undetected particle 2. (неспостережена) unobserved particle
незаря́джена ~ = uncharged [chargeless, zero-charge, neutral] particle
незбу́джена ~ = unexcited particle
незв’я́зана ~ = unbound particle; (вільна) free particle; (невзаємодійна) uncoupled particle
нездвійко́вана ~ = unpaired particle
неземна́ ~ = extraterrestrial particle
нейонізівна́ ~ = nonionizing particle
нейтра́льна ~ = neutral [chargeless, noncharged, uncharged] particle, neutral
некольоро́ва ~ = uncolored particle
нелокалізо́вана ~ = nonlocalized particle
~ ненульови́х ро́змірів = extended particle
~ ненульово́ї ма́си = nonzero-mass [massive] particle
непа́рна ~ = odd particle
неполяризо́вана ~ = unpolarized particle
непрони́клива ~ = nonpenetrating particle
непрони́кна ~ = impenetrable particle
нерезона́нсна ~ = nonresonance particle
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic particle
нерозпа́ла ~ = undecayed particle
нерухо́ма ~ = stationary [fixed] particle; (у стані спокою) particle at rest, rest particle
нескорельо́вані —ки = uncorrelated particles
неспаро́вана ~ = див. нездвійкована ~
неспостере́жена ~ = unobserved particle
нестабі́льна ~ = unstable particle; (що розпадається) decaying particle
нетото́жні —ки = nonidentical particles
неточко́ва ~ = extended particle
нефізи́чна ~ = unphysical [nonphysical] particle
нечарівна́ ~ = uncharmed [noncharmed] particle
низькоенергети́чна ~ = low-energy particle
нуль-ма́сова ~ = zero-mass [massless] particle
нуль-спі́нова ~ = spinless [spin-zero, zero-spin] particle
обде́рта ~ = stripped particle
обмі́нна ~ = exchange particle
однодоме́нна ~ = single-domain particle
однозаря́джена ~ = singly-charged particle
однозаря́дова ~ = singly-charged particle
однозна́ково заря́джені —ки = like-charged particles
одя́гнена ~ = dressed particle
окре́ма ~ = individual particle
орбіто́ва ~ = orbital particle
оса́джена ~ = precipitated particle
осадо́ва ~ = precipitate particle
~ о́саду = precipitate particle
осі́ла ~ = precipitated particle
охоло́джена ~ = cooled particle
охоло́ла ~ = cooled particle
падна́ ~ = див. налітна ~
~ па́лива (ядерного) fuel particle; (з покривом) coated fuel particle
па́ливна ~ = див. ~ палива
парамагне́тна ~ = paramagnetic particle
па́рна ~ = even particle
перви́нна ~ = primary (particle); ancestor [parent] particle
пе́рвісна ~ = primeval particle
передба́чена ~ = predicted particle
перелітна́ ~ = (у магнетній затичці) transmitted particle
перенормува́льна ~ = renormalization particle
перифері́йна ~ = peripheral particle
підбар’є́рна ~ (з енергією, нижчою за потенціяльний бар’єр) subbarrier particle
пла́змо́ва ~ = plasma particle
пли́нова ~ = fluid particle
поверхне́ва ~ = surface particle
пові́льна ~ = slow [cold] particle
поглина́льна ~ = absorbing particle
погли́нена ~ = absorbed particle
позагалакти́чна ~ = extragalactic particle
позазе́мна ~ = extraterrestrial particle
позити́вно заря́джена ~ = positive(ly charged) particle
позна́чена ~ = tag(ged) [labeled] particle
поляризо́вана ~ = polarized particle
поляризо́вна ~ = polarizable particle
поодино́ка ~ = individual [single] particle
попере́дньо поляризо́вана ~ = prepolarized particle
порохова́ ~ = dust particle; (у плазмі) dust grain; (міжзорева) interstellar grain
постульо́вана ~ = postulated particle
правоґвинтова́ ~ = right-handed particle
припі́знена ~ = delayed particle
приско́рена ~ = див. пришвидшена ~
приско́рювана ~ = див. пришвидшувана ~
притяга́льна ~ = attractive [attracting] particle
пришви́дшена ~ = accelerated particle
пришви́дшувана ~ = accelerated particle
про́бна ~ = test particle; probe (particle)
провідна́ ~ = leading particle
промі́жна́ ~ = mediating [intermediate] particle
проміжноенергети́чна ~ = intermediate-energy [medium-energy] particle
прони́кла ~ = transmitted [penetrated] particle
прони́клива ~ = penetrating particle
прони́кна ~ = penetrable particle
пропу́щена ~ = transmitted particle
реа́кторна ~ = pile particle
реґенеро́вана ~ = regenerated particle
реджизо́вана ~ = reggeized particle
резона́нсна ~ = (резонанс) resonance (particle)
резонівна́ ~ = (що перебуває в резонансі з чимось) resonant particle
релятивісти́чна ~ = relativistic particle
ренормалізаці́йна ~ = renormalization particle
~ речовини́ = material particle
рівнома́сові —ки = equal-mass particles
ріди́нна ~ = liquid particulate
рі́дкісна ~ = rare particle
різнозна́ково заря́джені —ки = unlike-charged particles
різнома́сові —ки = unequal-mass particles
розма́зана ~ = nonlocalized particle
розпадна́ ~ = (що розпадається спонтанно) decaying particle; (що розпадається внаслідок реакції) disintegrating particle
розпо́рскані —ки = sputtered particles
розсі́ювана ~ = scattered particle
розсі́яна ~ = scattered particle; (назад) backscattered particle
рухли́ва ~ = moving [traveling] particle; (з досвітловою швидкістю) subluminal particle; (з надсвітловою швидкістю) superluminal particle; (з тепловою швидкістю thermal particle; (з надтепловою швидкістю) suprathermal particle
самоспря́жена ~ = self-conjugate particle
сильновзаємоді́йні —ки = strongly-interacting particles
сильнозв’я́зана ~ = strongly-bound particle
синґле́тна ~ = singlet particle
скаля́рна ~ = scalar particle
сканало́вана ~ = channeled particle
скінченнома́сова ~ = finite-mass particle
скінченноро́змірна ~ = finite-size particle
скла́дена ~ = compound particle
складна́ ~ = composite (particle); aggregate particle; (кваркова) quark composite; (комплексна) complex particle
сколімо́вані —ки = collimated particles
скорельо́вані —ки = correlated particles
слабкозв’я́зана ~ = weakly-bound particle
слабковзаємоді́йні —ки = weakly-interacting particles
смакова́ ~ = taste [tasty] particle
сонце́ва ~ = solar particle
~ сонце́вого ві́тру = solar-wind particle
~ сонце́вого похо́дження = solar particle
спаро́вана ~ = див. здвійкована ~
спіно́рна ~ = spinor particle
спові́льнена ~ = decelerated particle; (у реакторі) moderated particle
спостере́жена ~ = observed particle
спостере́жна ~ = observable particle
спостере́жувана ~ = observed particle
спря́жені —ки = conjugate particles
стабі́льна ~ = stable particle
сторо́ння ~ = foreign particle
структу́рна ~ = structured particle
~ стру́меня = beam particle
суба́томна ~ = subatomic particle
суб’ядро́ва ~ = subnuclear particle
суперрелятивісти́чна ~ = superrelativistic particle
суперсиметри́чна ~ = supersymmetric [susy] particle
супу́тня ~ = accompanying particle
сусі́дня ~ = (у ґратці тощо) neighbor (particle)
~ суспе́нзії = liquid-borne particle
сфокусо́вані —ки = focused particles
тверда́ ~ = solid (particle)
~ твердо́ї речовини́ = див. тверда ~
те́нзорна ~ = tensor particle
теплова́ ~ = thermal particle
термалізо́вана ~ = thermalized particle
техніколірна ~ = technicolor particle
тото́жні —ки = identical particles
точко́ва ~ = point(-like) particle
трипле́тна ~ = triplet particle
тунельо́вана ~ = tunneling particle
уві́брана ~ = absorbed particle; (на поверхні) adsorbed particle
ультрарелятивісти́чна ~ = ultrarelativistic particle
ультрашвидка́ ~ = ultrafast particle
~ у початко́вому ста́ні = initial(-state) particle
~ у ста́ні спо́кою = rest particle, particle at rest
утво́рена ~ = created particle; (у реакції) produced particle; (у пришвидшувачі) accelerator [machine] particle
утво́рювана ~ = (у перебігу процесу) nascent particle
уте́кла ~ = runaway particle
утри́мувана ~ = confined particle
фанто́мна ~ = phantom particle
феноменологі́чна ~ = phenomenological particle
феромагне́тна ~ = ferromagnetic particle
фізи́чна ~ = physical particle
фіксо́вана ~ = fixed particle
фо́нова ~ = background particle
фотонаро́джена ~ = photoproduced particle
фотоутво́рена ~ = photoproduced particle
фундамента́льна ~ = primordial [fundamental] particle
хіра́льна ~ = chiral particle
холо́дна ~ = cold particle
цілко́м поляризо́вана ~ = totally polarized particle
цілоспі́нова ~ = integral-spin [integer-spin] particle
чарівна́ ~ = charm(ed) particle
часоподі́бна ~ = time-like particle
чужорі́дна ~ = foreign particle
швидка́ ~ = fast [high-velocity] particle
—ки що (взає́мно) відшто́вхуються = див. взаємовідштовхувані —ки
—ки що (взає́мно) притяга́ються = див. взаємпритягувані —ки
—ки, що взаємоді́ють = див. взаємодійні —ки
~, що виліта́є = див. вилітна ~
—ки, що зішто́вхуються = див. зіштовхувані —ки
—ки, що не взаємоді́ють = див. невзаємодійні —ки
~, що не променю́є = див. невипромінна ~
~, що перебува́є в резона́нсі = див. резонівна ~
~, що поглина́є = див. поглинальна ~
~, що променю́є = див. випромінна ~
~, що ру́хається = див. рухлива ~
~, що склада́ється з ква́рків = див. складна кваркова ~
ядро́ва ~ = nuclear particle; (складник ядра) constituent of a nucleus

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

сила force; (інтенсивність) intensity; (міцність) strength; (потужність) power
абсолютна термоелектрорушійна с. absolute thermal e.m.f., absolute thermoelectric power
активна с. active force
відцентрова с. centrifugal force
відштовхувальна с. repulsing force
внутрішня с. internal force
гармонічна с. harmonic force
гравітаційна с. gravitational force
динамічна с. dynamic force
диференційна термоелектрорушійна с. Seebeck constant, differential thermal e.m.f.
дифузійна термоелектрорушійна с. diffusion thermal e.m.f.
додаткова с. additional force
допустима с. admissible force, allowable force
дотична с. tangential force
доцентро́ва с. centripetal force
електромагнетна с. electromagnetic force
електрорушійна с. див. ЕРС
енергетична с. світла radiant intensity
збуджувальна с. exciting force
збурювальна с. disturbing force, perturbing force
зведена с. reduced force
змінна с. variable force
знакозмінна с. alternating force
зовнішня с. external force, outside force, superposed force
імпульсна с. impulsive force
коерцитивна с. coercive force, coercivity
короткодіюча с. (малої тривалості) short-range force
критична с. critical force
лінійна с. голограми linear hologram power
лоренцова с. Lorentz force
магнеторушійна с. || МРС magnetomotive force || m.m.f., magnetomotance
магнетотермоелектрорушійна с. magnetothermomotive power
неперіодична с. nonperiodic(al) force
об’ємна с. volume force, bulk force, body force
об’ємна термоелектрорушійна с. bulk thermal e.m.f.
одинична с. single force, unit force
осьова с. axial force
пасивна с. passive force
періодична с. periodic(al) force
перехресна с. concurrent force
потенціяльна с. potential force
прикладена с. applied force, imposed force
протидіюча с. counter(acting) force, opposite force
радіальна с. radial force
розподілена с. distributed force
рушійна с. motive force, moving force, driving force
середня сферична с. світла mean spherical (luminous) intensity
с. взаємодії interaction force, force of interaction
с. взаємодії струмів current interacting force
с. випромінювання radiant intensity
с. відштовхування repulsive force
с. внутрішнього тертя viscous force
с. гальмування drag
с. звуку sound intensity
с. зв’язку connection strength, binding force фіз
с. інерції inertia force, force of inertia
с. Кулона-Лоренца Coulomb-Lorentz force
с. лінзи lens power
с. магнету magnet power
с. натягу tension
с. оптичної системи optical system focus power
с. поля field force
с. притягання attractive force
с. протидії opposed force, resisting force, counteracting force
с. розчеплення tripping force
с. світла luminous intensity, candle power
с. струму current (strength), current intensity
с. тиску pressure (force)
с. тяги звукознімача stylus drag
с. тяжіння gravity (force), gravitation, gravitational force
с. цілі target strength, echo strength, object backscattering differential
скочувальна с. звукознімача side thrust, skating force
стала с. constant force
стаціонарна магнеторушійна с. || стаціонарна МРС steady-state magnetomotive force
термоелектрорушійна с. || термо-ЕРС || термо-ерс thermal electromotive force || thermoelectromotive force || thermal e.m.f. || thermo-e.m.f.
узагальнена с. generalized force
фіктивна с. imaginary force, fictituous force
фотоелектрорушійна с. || фото-ЕРС || фото-ерс photoelectromotive force || photo-e.m.f., photovoltage
фотоелектрорушійна с. ненавантаженого стану || фотоелектрорушійна с. ненавантаженого режиму unloaded photo-e.m.f.
центральна с. central force
циклічна коерцитивна с. cyclic coercivity, cyclic coercive force