Знайдено 10 статей
Шукати «integration» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

integration [ˌɪntɪˈgreɪʃ(ɘ)n] n
1. об’єднання; зведення в єдине ціле; інтеграція;
  economic ~ економічна інтеграція;
  racial ~ расова інтеграція;
  token ~ об’єднання за спільними ознаками;
2. мат. інтегрування.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

integration = [ˌɪntɪ'greɪʃn] 1. інтеґрува́ння // ~ by parts інтеґрува́ння части́нами 2. режи́м інтеґрува́ння 3. об’є́днування/об’єдна́ння в одне́ ці́ле (воєди́но) 4. компонува́ння; комплекта́ція
• abstract ~
= абстра́ктне інтеґрува́ння
• analytical ~
= аналіти́чне інтеґрува́ння
• approximate ~
= набли́жене інтеґрува́ння
• asymptotic ~
= асимптоти́чне інтеґрува́ння
• automatic ~
= автомати́чне інтеґрува́ння
• bivariate ~
= знахо́дження подві́йного інтеґра́лу
• complex ~
= 1. інтеґрува́ння в ко́мплексній о́бласті 2. інтеґрува́ння ко́мплексної фу́нкції
• computer ~
= комп’ю́терне інтеґрува́ння
• contour ~
= ко́нтурне інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за ко́нтуром
• definite ~
= знахо́дження ви́значеного інтеґра́лу
• digital ~
= дискре́тне інтеґрува́ння
• document ~
= комплектува́ння документа́ції
• formal ~
= форма́льне інтеґрува́ння
• forth ~
= пряме́ інтеґрува́ння
• forward ~
= інтеґрува́ння впере́д
• functional ~
= функціона́льне інтеґрува́ння
• generalized ~
= узага́льнене інтеґрува́ння
• graphical ~
= графі́чне інтеґрува́ння
• group ~
= інтеґрува́ння за гру́пою
• high-density ~
= високощі́льне компонува́ння
• indefinite ~
= знахо́дження неви́значеного інтеґра́лу
• iterated ~
= повто́рне інтеґрува́ння
• iterative ~
= багаторазо́ве інтеґрува́ння
• loop ~
= ко́нтурне інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за ко́нтуром
• numerical ~
= числове́ інтеґрува́ння
• partial ~
= інтеґрува́ння части́нами
• point-by-point ~
= інтеґрува́ння за то́чками
• rectangular ~
= обчи́слювання (озна́ченого) інтеґра́лу за фо́рмулою прямоку́тників
• saddle-point ~
= інтеґрува́ння ме́тодом перева́лу
• software ~
= компонува́ння систе́ми програмо́вих за́собів
• space ~
= просторо́ве інтеґрува́ння
• spline ~
= спла́йнове інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за допомо́гою сплайн-фу́нкцій
• term-by-term (termwise) ~
= почле́нне інтеґрува́ння
• trapezoidal ~
= обчи́слювання (озна́ченого) інтеґра́лу за фо́рмулою трапе́цій
• vector ~
= ве́кторне інтеґрува́ння

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

integration 1. інтеґрува́ння//проінтеґрува́ння || інтеґрува́льний ■ to perform [carry out] ~ інтеґрува́ти//проінтеґрува́ти (over x – за x) 2. розв’я́зування//розв’яза́ння (диференційного рівняння) 3. об’є́днування//об’є́днання, інтеґра́ція || інтеґраці́йний
[ˌɪntɪ'greɪʃn, ˌɪnt̬ə'-]
• ~ by differentiation = інтеґрува́ння [розв’я́зування] диференціюва́нням
• ~ by parts = інтеґрува́ння части́нами
• ~ by power series = інтеґрува́ння з використа́нням степене́вих ряді́в
• ~ by substitution = інтеґрува́ння ме́тодом замі́ни змі́нних
• ~ by terms = почле́нне інтеґрува́ння
• ~ of a differential equation = інтеґрува́ння [розв’я́зування] диференці́йного рівня́ння
• ~ of random functions = інтеґрува́ння випадко́вих фу́нкцій
• ~ over a coordinate = інтеґрува́ння за координа́тою
• ~ over space = інтеґрува́ння за про́стором
• ~ over a surface = інтеґрува́ння за пове́рхнею
• ~ over a volume = інтеґрува́ння за о́б’ємом
• ~ with respect to an index = інтеґрува́ння за і́ндексом
• ~ with respect to a parameter = інтеґрува́ння за пара́метром
• analytical ~ = аналіти́чне інтеґрува́ння
• approximate ~ = набли́жене інтеґрува́ння
• computer ~ = комп’ю́терне інтеґрува́ння
• contour ~ = ко́нтурне інтеґрува́ння, інтеґрува́ння уздо́вж ко́нтуру
• double ~ = подві́йне інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за двома́ змі́нними
• graphical ~ = графі́чне інтеґрува́ння
• group ~ = інтеґрува́ння за гру́пою
• large-scale ~ = щі́льна інтеґра́ція (мікросхем)
• medium-scale ~ [MSI] = середньощі́льна інтеґра́ція (мікросхем)
• numerical ~ = числове́ інтеґрува́ння
• partial ~ = інтеґрува́ння части́нами
• path ~ = інтеґрува́ння за траєкто́рією [шляхо́м]
• phase ~ = фа́зове інтеґрува́ння
• seamless ~ = суці́льна інтеґра́ція (мікросхем)
• small-scale ~ [SSI] = мала́ інтеґра́ція (мікросхем)
• stochastic ~ = стохасти́чне інтеґрува́ння
• super-large-scale ~ = надщі́льна інтеґра́ція (мікросхем)
• surface ~ = інтеґрува́ння за пове́рхнею
• term-by-term ~ = почле́нне інтеґрува́ння
• termwise ~ = почле́нне інтеґрува́ння
• time ~ = інтеґрува́ння за ча́сом
• trapezoidal ~ = інтеґрува́ння за пра́вилом тра́пецій
• ultra-large-scale ~ = надщі́льна інтеґра́ція (мікросхем)
• very-large-scale ~ = ду́же щі́льна інтеґра́ція (мікросхем)
• volume ~ = інтеґрува́ння за о́б’ємом, о́б’ємне інтеґрува́ння
• weighted ~ = інтеґрува́ння з ваго́ю

- Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу 2007 (“Лабораторія наукового перекладу”) Вгору

110 bottom-up integration9 [див. також top-down integration]
висхідна інтеґрація
[fr] intégration ascendante
[de] Bottom-up-Integration
9 Інтеґрація від “низької політики” (“low politics” – економічних відносин) до “високої політики” (“high politics” – зовнішніх справ та питань безпеки).
1152 top-down integration [див. також bottom-up integration]
нисхідна інтеґрація
[fr] intégration descendante
[de] Top-Down Integration
1224 widening [of integration] [див. також deepening]
поширення; поширювання; ширшання élargissement
[fr] Ausweitung
326 deepening [of integration] [див. також widening]
поглиблення; поглиблювання; глибшання [інтеґрації]
[fr] approfondissement
[de] Vertiefung
367 economic, vocational and social integration of handicapped persons [див. також handicapped persons]
економічна, професійна та соціальна (ре)інтеґрація неповносправних людей
[fr] réintégration [l’intégration] professionnelle, économique et sociale des handicapés
[de] wirtschaftliche, berufliche und soziale Wiedereingliederung [Eingliederung] von Behinderten
837 multinational integration
багатонаціональна інтеґрація
[fr] intégration multinationale
[de] multinationale Integration

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

integration об’єднання, складання, доповнення, інтеграція