Знайдено 55 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «infinity» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

infinity [ɪnˈfɪnɪtɪ] n (pl infinities)
1. нескінченність;
  to ~ до нескінченності;
2. безконечність;
3. щось величезне, безмежне;
4. безмежно велике число; безмежно велика кількість;
  an ~ of details безліч подробиць.
converge [kɘnˈvɜ:dʒ] v (past i p. p. converged, pres. p. converging)

  parallel lines ~ at infinity паралельні лінії сходяться у безкінечності;
sign [saɪn] n

  the circle as a ~ of infinity коло як символ безконечності;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

безкраїсть, безкрайність infinity, infiniteness.
безмежність infinity, immeasurability, immensity, boundlessness, illimitableness, limitlessness.
нескінченність endlessness; infinity.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

infinity = [ɪn'fɪnəti] нескінче́нність // at ~ на нескінче́нності
• actual ~
= актуа́льна (заве́ршена) нескінче́нність
• completed ~
= заве́ршена (актуа́льна) нескінче́нність
• constructive ~
= конструкти́вна (потенці́йна) нескінче́нність
• potential ~
= потенці́йна (конструкти́вна) нескінче́нність
• two-way ~
= двосторо́ння (двобі́чна) нескінче́нність
algebra = ['ældʒɪbrə] а́лґебра // ~ at infinity а́лґебра на нескінче́нності; it can be shown by a little ~ шля́хом нескладни́х алґебри́чних перетво́рень мо́жна показа́ти; ~ over a field а́лґебра над по́лем; ~ with differentiation диференці́йна а́лґебра; ~ with an identity а́лґебра з оди́ницею; ~ with an involution а́лґебра з інволю́цією; ~ with a maximality condition а́лґебра з умо́вою максима́льності, а́лґебра з умо́вою о́бриву висхідни́х ланцюгі́в; ~ with a minimality condition а́лґебра з умо́вою мініма́льності, а́лґебра з умо́вою о́бриву спадни́х ланцюгі́в; ~ without identity а́лґебра без одини́ці; ~ without radical а́лґебра без радика́ла; ~ with a prime characteristic а́лґебра з просто́ю характери́стикою; ~ with a unit element а́лґебра з одини́цею
analytic(al) = [ˌænə'lɪtɪk(l)] аналіти́чний // ~ at a point аналіти́чний в то́чці; ~ at infinity аналіти́чний на нескінче́нності; almost ~ ма́йже аналіти́чний; everywhere ~ скрізь аналіти́чний; globally ~ глоба́льно аналіти́чний; locally ~ лока́льно аналіти́чний; piecewise ~ куско́во аналіти́чний; purely ~ чи́сто аналіти́чний; sectionally ~ куско́во аналіти́чний; strictly ~ стро́го аналіти́чний; trivially ~ тривіа́льно аналіти́чний; weakly ~ сла́бко аналіти́чний
axiom = ['æksiəm] аксіо́ма

• ~ of infinity
= аксіо́ма нескінче́нності
line = [laɪn] 1. лі́нія; крива́ (на графіку) || прово́дити/прове́сти́ лі́нію // along the ~, in the ~ of у на́прямі, за на́прямом, уздо́вж (лінії); in ~ with 1. по́ряд з 2. згі́дно з; to draw a ~ прове́сти́ лі́нію; to ~ up розташо́вувати/розташува́ти уздо́вж лі́нії, вишико́вувати/ви́шикувати (в лі́нію) 2. пряма́ (лі́нія) // ~ at infinity нескінче́нно відда́лена пряма́; in straight ~s прямоліні́йно 3. ребро́ (графу) 3. рядо́к 4. че́рга // to ~ up утво́рювати/утвори́ти че́ргу 5. ши́на; дріт 6. лі́нія зв’язку́
paradox = ['pærədɒks] парадо́кс

• infinity ~
= парадо́кс нескінче́нності
sign = [saɪn] 1. знак, си́мвол || ста́вити/поста́вити знак (по́значку) // under the ~ під зна́ком 2. по́значка 3. озна́ка 4. підпи́сувати/підписа́ти, ста́вити/поста́вити пі́дпис // ~ on/off реєструва́ти/зареєструва́ти вхід/ви́хід (до/із систе́ми)

• infinity ~
= си́мвол нескінче́нності

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

infinity (матем.) нескінче́нність ■ at ~ на нескінче́нності; to (tend) to ~ (прямува́ти) до нескінче́нності
[ɪn'fɪnəti, -t̬i]
• actual ~ = актуа́льна нескінче́нність
• completed ~ = заве́ршена [актуа́льна] нескінче́нність
• constructive ~ = конструкти́вна [потенці́йна] нескінче́нність
• countable ~ = зліче́нна нескінче́нність
• potential ~ = потенці́йна нескінче́нність
• proper ~ = актуа́льна нескінче́нність
• uncountable ~ = незліче́нна нескінче́нність
• virtual ~ = потенці́йна нескінче́нність
adding 1. (up, together) див. addition 1,2~ of a point at infinity приєдна́ння нескінче́нно відда́леної то́чки 2. вво́дження//вве́дення до́мішок [приса́док]
axiom аксіо́ма || аксіо́мний

~ of infinity = аксіо́ма нескінче́нности, аксіо́ма існува́ння нескінче́нної множини́
concept поня́ття, іде́я, конце́пт || поняттє́вий

~ of infinity = поня́ття нескінче́нности
convergence 1. (матем.) збі́жність 2. конверґе́нція || конверґенці́йний 3. наближа́ння//набли́ження (одне до одного) 4. ву́жчання//пову́жчання (потоку тощо)

~ at infinity = збі́жність на нескінче́нності
element 1. елеме́нт || елеме́нтний 2. складни́к, елеме́нт, компоне́нта, складова́ части́на 3. (х.) хемі́чний елеме́нт, пе́рвень; про́ста речовина́ 4. (мех.) ла́нка 5. (техн.) елеме́нт констру́кції, ву́зол, блок 6. (ел.) (ґальвані́чний) елеме́нт, (первинне) джерело́ стру́му 7. (мн.) заса́ди, осно́ви 8. стихі́я

~ at infinity = нескінче́нно відда́лений [невласти́вий] елеме́нт
including вклю́чно (smth – з) ■ ~ the point at infinity вклю́чно з нескінче́нно відда́леною то́чкою
line 1. лі́нія || ліні́йний || про́водити//прове́сти лі́нію, лініюва́ти//полініюва́ти ■ along a ~ уздо́вж лі́нії; in ~ (розташований) на одні́й лі́нії; (to lie) in a ~ (лежати) на лінії; in ~ with згі́дно з; to ~ up (with) розташо́вувати(ся) в лі́нію [вздовж лі́нії]; to put a ~ through a point прове́сти лі́нію че́рез то́чку 2. (матем.) пряма́ 3. the ~ еква́тор 4. ряд; рядо́к || рядко́вий 5. ребро́ (графу) || ребро́вий 6. (вузька) стрі́чка; ни́тка; (тонка) ли́нва 7. че́рга || че́рговий 8. конве́єр || конве́єрний 9. трубопро́від 10. лі́нія (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма [2.117 мм]; 1/10 дюйма [2.54 мм]) 11. личкува́ти/‌обличко́вувати//обличкува́ти (with – чимось)

~ at infinity = нескінче́нно відда́лена пряма́, невласти́ва пряма́, лі́нія на нескінче́нності
method 1. ме́тод, мето́да; підхі́д; спо́сіб ■ to develop a ~ розробля́ти//розроби́ти ме́тод; to employ a ~ застосо́вувати//застосува́ти ме́тод 2. (мн.) мето́дика; техноло́гія

infinity ~ = (опт.) ме́тод нескінче́нно відда́леної то́чки
plane I 1. площина́ || площи́нний ■ at the ~ бі́ля площини́; in the ~ у площині́; on the ~ на площині́ 2. пло́ский; двови́мірний

~ at infinity = нескінче́нно відда́лена площина́
point 1. то́чка || точко́вий ■ about [around] a ~ на́вко́ло [в о́колі] то́чки; відно́сно то́чки; at (a/the) ~ у то́чці; at ~ a в то́чці a; to go [pass] through a ~ прохо́дити че́рез то́чку; to go [pass] through the same ~ прохо́дити че́рез ту са́му то́чку 2. мі́сце 3. пункт 4. ві́стря; (го́стрий) кі́нчик 5. верши́на 6. ву́зол 7. кра́пка [ко́ма] (у записі числа) 8. по́значка 9. по́ділка (шкали) 10. моме́нт (часу) 11. то́чка (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) 12. пункт (типографська одиниця довжини, 1/72 дюйма) 13. суть (проблеми тощо) ■ beside the ~, off the ~ не по су́ті, не до ді́ла; in ~ of fact наспра́вді, факти́чно; the ~ at issue предме́т обгово́рення; the main ~ of the matter суть спра́ви; to the ~ до ді́ла, доре́чно 14. аспе́кт ■ ~ under consideration дослі́джувана пробле́ма, дослі́джуваний аспе́кт 15. особли́вість 16. вка́зувати//вказа́ти (at – на; to – у напрямі до) ■ to ~ out зазнача́ти//зазна́чити; to ~ out a mistake вказа́ти на по́милку 17. наво́дити//наве́сти (прилад) 18. гостри́ти//ви́гострити/‌нагостри́ти

~ at infinity невласти́ва [нескінче́нно відда́лена] то́чка, то́чка на нескінче́нності ■ including the ~ at infinity = вклю́чно з нескінче́нно відда́леною то́чкою

~ of infinity = то́чка перетво́рення на нескінче́нність
postulate 1. постула́т; аксіо́ма || постула́тний, аксіо́мний 2. постулюва́ти//запостулюва́ти

~ of infinity = аксіо́ма нескінче́нности
sign 1. знак; си́мвол; по́значка || значи́ти/познача́ти//позна́чити, ста́вити//поста́вити знак [по́значку]of the same ~ з одна́ко́вими зна́ками; under the (…) ~ під (певним) зна́ком; to change (the) ~ (по)міня́ти знак 2. озна́ка (of – чогось) 3. прикме́та 4. підпи́сувати//підписа́ти, ста́вити//поста́вити пі́дпис

infinity ~ = си́мвол нескінче́нности, 
singularity 1. синґуля́рність, особли́вість 2. особли́ва [синґуля́рна] то́чка 3. окре́мість, поодино́кість

~ at infinity = синґуля́рність на нескінче́нності
tend 1. (матем.) прямува́ти (to – до) 2. ма́ти тенде́нцію, схиля́тися (to – до чогось) ■ ~ to infinity прямува́ти до нескінче́нности; ~ to the limit (про функцію) прямува́ти до грани́ці; (про ряд) збіга́тися до грани́ці; ~ to zero прямува́ти до нуля́
type 1. тип; типови́й зразо́к || типови́й 2. клас, рід 3. шрифт; гарніту́ра 4. класифікува́ти//покласифікува́ти 5. друкува́ти//надрукува́ти (на машинці); набира́ти//набра́ти (з клавіятури)

~ of infinity = тип нескінче́нности

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

аксіо́м|а axiom

~ існува́ння = (нескінченної множини) axiom of infinity; (порожньої множини) axiom of the empty set; (множини всіх підмножин) axiom of the power-set; (об’єднання елементів множини в нову множину) axiom of sum-set

~ нескінче́нности = axiom [postulate] of infinity
відда́лений 1. remote, distant; (located) at a distance; outlying 2. (далекий) far 3. (від даної точки) faraway, far(-)off 4. (неблизький) non-proximal 4. (у часі, про наслідок тощо) late 5. (про вплив опромінення) chronic

нескінче́нно ~ = infinitely distant [far], at infinity
вклю́чно (з чимось) including (smth), inclusive (of smth) ▪ ~ з нескінче́нно відда́леною то́чкою including the point at infinity
елеме́нт (-у) 1. element ▪ бу́ти —ом (чогось) to belong (to); to be contained (in) 2. (складник) constituent, component 3. (хемічний, ґальванічний, фото- тощо джерело струму) cell 4. (механізму) part; member, detail 5. (вузол, блок) unit, device 6. (списку) entry

невласти́вий ~ = ideal element, element at infinity

нескінче́нно відда́лений ~ = (матем.) element at infinity
збі́жність convergence

~ на нескінче́нності = convergence at infinity
лі́н|ія 1. line ▪ (лежати) на (прямій) —ії (to lie) in a (straight) line; прово́дити —ію че́рез то́чку to put [draw] a line through a point; —ії уздовж —ії along a line; (по)ста́вити уздо́вж —ії to align 2. (крива) curve див. тж кривананосити —ію (на графіку) to plot a curve (за точками – point by point) 3. (скісна, похила) bevel 3. (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма чи 2.117 мм; 1/10 дюйма чи 2.54 мм) line

~ на нескінче́нності = line at infinity
ме́тод (-у) 1. method; (підхід) approach див. тж підхід 2. (спосіб) way, manner, mode 3. (методика) procedure, technique ▪ застосо́вувати ~ to employ [use, apply] a method/approach/procedure/technique; розробля́ти ~ to develop a method/approach/procedure/technique 4. (засіб) tool, mean(s) 5. (виконання) technology

~ нескінче́нно відда́леної то́чки = (опт.) infinity method
нескінче́н|ність 1. (матем.) infinityна —ності at infinity; до —ності to infinity; (лат.) ad infinitum; прямува́ти до —ності to tend to infinity; перетво́рюватися на ~ to become infinite 2. (відсутність скінченної границі) infiniteness 3. (на відміну від скінченности) nonfiniteness 4. (необмеженість ряду тощо) indefiniteness 5. (стан чи якість; суб’єктивна характеристика) infinitude 6. (нескінченна тривалість) perpetuity 7. (відсутність кінця) endlessness
актуа́льна ~ = completed [proper, actual] infinity
заве́ршена ~ = completed infinity
зліче́нна ~ = countable infinity
конструкти́вна ~ = constructive infinity
незліче́нна ~ = uncountable infinity
потенці́йна ~ = constructive [potential, virtual] infinity
площин|а́ 1. plane ▪ ~ xy xy-plane; бі́ля —и́ at/near the plane; на —і́ on the plane; у —і́ in the plane 2. (плоска поверхня) flat

~ на нескінче́нності = plane at infinity, ideal [imaginary, improper] plane

нескінче́нно відда́лена ~ = plane at infinity, ideal [imaginary, improper] plane
поня́ття 1. concept (чогось – of); idea, conception 2. (уявлення) notion

~ нескінче́нности = concept of infinity
приє́днування//приєдна́ння 1. (об’єднування) joining 2. (утворювання сукупности) association 3. (матем.) adjoining 4. (з’єднування) connection 5. (додавання) adding, addition 6. (до складу тощо) incorporation (до – in, into) 7. (частинки) attachment 8. (долучання) attachment, attaching 9. (хемічна реакція) addition 10. (до організації) affiliation

~ нескінче́нно відда́леної то́чки = adding of a point at infinity
прям|а́ (straight) line див. тж лініяна —і́й in a line; по́за —о́ю off the line; уздовж —о́ї along the line, on the straight

невласти́ва ~ = ideal line, line at infinity

нескінче́нно відда́лена ~ = ideal line, line at infinity
прямува́ти 1. (матем.) tend (до – to) ▪ ~ до грани́ці to tend to a limit, to converge to [towards] a limit; ~ до нескінче́нности to tend to infinity; ~ до нуля́ to tend to zero; (перетворюватися на нуль) to vanish; ~ до рівнова́ги to tend to equilibrium, to equilibrate 2. (до певної мети) aim (for) 3. //попрямува́ти (рухатися) head (до – for) 4. //попрямува́ти (вирушати) make (for)
си́мвол (-у) 1. symbol ▪ за —ами symbol-by-symbol 2. (позначення) notation 3. (знак) sign 4. (позначка) mark 5. (наличка) label, token 6. (друковий) character 7. (емблема) emblem 8. (логотип) logo

~ нескінче́нности = infinity sign, 
тип (-у) 1. type 2. character 3. (різновид) kind, mode 4. (рід) genus 5. (сорт) species 6. (модель) model 7. (клас) class 8. (стиль, манера) style 9. (зразок) pattern ▪ і́ншого —у of a different/another kind; по́люсного —у pole-type; рі́зного —у of different kinds

~ нескінче́нности = type of infinity
то́ч|ка 1. (матем.) point ▪ в —ці a at point a; в ко́жній —ці, за —ками (точково) pointwise; на́вко́ло [в о́колі] —ки about/around a point; прохо́дити че́рез —ку to pass [go] through a point; що не ма́ють спі́льної —ки (про прямі) nonconcurrent; нане́сти —ку (на графіку) to plot a point; наносити —ки́ (одну за одною) to plot (a curve) point by point 2. (місце) place 3. (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) point 4. (крапка) dot 5. (цятка) spot, speck

~ на нескінче́нності = point at infinity, infinite(ly distant) point

невласти́ва ~ = improper [ideal, imaginary] point; point at infinity

нескінче́нно відда́лена ~ point at infinity, infinite [ideal, infinitely distant] point ▪ вклю́чно з нескінче́нно відда́леною —кою = including the point at infinity

~ перетво́рення на нескінче́нність = point of infinity
умо́|ва 1. condition ▪ за —в under the conditions (of); за —ви (що) on condition (that), provided (that); (в разі виконання вимоги, у тексті угоди тощо) on [subject to the] condition (that), (always) supposing (that); за жо́дних —в under no conditions, under no circumstances; за ная́вних —в (обставин) under the circumstances, under the given conditions; за норма́льних —в under standard conditions; за одна́ко́вих —в under similar conditions; за одна́ко́вих і́нших/ре́шти —в under otherwise identical conditions, (all) other conditions being equal; (лат.) ceteris paribus; за пе́вних —в under certain conditions; за таки́х —в under such conditions; за тепе́рішніх —в under the present circumstances; ви́значити —ви to specify the conditions; ви́конати —ву to satisfy [meet] a condition, to comply with a condition; якщо ви́конано —ви (що) under the conditions (of), provided (that); висува́ти (попере́дні) —ви to (pre)condition, to stipulate; задовольни́ти —ву to satisfy [meet, fulfill] a condition; накла́сти —ву to impose a condition (на – on, upon); дотри́муватися —ви to meet the condition; пору́шити —ву to violate a condition; (по)ста́вити —ву (обумовлювати) to (pre)condition; (с)формулюва́ти —ви to lay down (the) conditions 2. (обмеження, в’язь, матем.) constraint 3. (критерій) criterion 4. (застережувальна, обмежувальна) stipulation; (застереження) reservation, precaution; proviso 5. (вимога) requirement; demand 6. (обставини, мн.) circumstances 7. (пов’язані з довкіллям, мн.) environment 8. (угоди тощо, мн.) terms (of an agreement)

межова́ ~ = (на межі) boundary condition; (на кінці) edge condition; (на нескінченності) condition at infinity; (динамічна) dynamic boundary condition

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

безконе́чний (-на, -не)* endless, limitless, boundless, infinite;
  безконе́чник (-ка) m spiral ornament on an Easter egg; story which (by repeating itself) never ends;
  безконе́чність (-ности [-ності]) f endlessness, infinity.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

infinity безконечність, безмежність, нескінченність
zero (і) нуль; (д) установлювати (інструмент) на початкову [нульову] позицію; (пк) нульовий
z. discharge нульовий викид, відсутність зливу (стічних вод)
z.-infinity dilemma дилема нуля-безмежності (в аналізі ризику, що класифікує загрози для довкілля як добуток їхніх поодиноких величин (загроз) на їхні ймовірності; стратегічна проблема має катастрофічно шкідливий сценарій з дуже низькою ймовірністю)
z.-order reaction реакція нульового розряду [ступеню] (хемічна реакція, в якій швидкість реакції не залежить від концентрації реагента або будь-якої присутньої хемічної речовини)
z. population growth [ZPG] нульовий приріст населення
z. risk нульовий ризик, відсутність ризику
z. tolerance нульовий допуск, стерпність (вимога, щоб на с.-г. продуктах не залишалося жодних слідів пестицидів)

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

безмежність || безграничність infinity, infinitude, boundlessness
мінус,~а minus; (знак) minus (sign), negative (sign), the “-” sign; (недолік) defect, shortcoming; negative side звз

м. безмежність minus infinity, negative infinity
нескінче́нність infinity, endlessness; (вічність) eternity
актуальна н. actual infinity; completed infinity мат
конструктивна н. constructive infinity
потенційна н. potential infinity
плюс,~а plus; (знак) plus (sign), positive (sign), the “+” sign; (перевага) advantage; positive side звз

п. безмежність plus infinity мат
точка point; (місце) place; (крапка) dot; (цятка) spot, speck

безмежно віддалена т. infinite point, (point at) infinity
фокусування focus(ing)

ф. на нескінченність infinity focusing