Знайдено 26 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «incompressible» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

incompressible = [ˌɪnkəm'prɛsəbl] нести́сний
body = ['bɒdi] 1. ті́ло || тілови́й 2. основна́ части́на; маси́в, ко́мплекс
• ~ of a coding sheet
= по́ле програмово́го бла́нка
• ~ of a complex
= ті́ло ко́мплексу
• ~ of revolution
= оберто́ве ті́ло, ті́ло оберта́ння
• ~ of a simplex
= ті́ло си́мплексу
• absolutely black ~
= абсолю́тно чо́рне ті́ло
• abstract ~
= абстра́ктне ті́ло
• algebraic ~
= алґебри́чне ті́ло
• aerodynamic ~
= обтічне́ ті́ло, ті́ло обтічно́ї фо́рми
• anisotropic ~
= анізотро́пне ті́ло
• automorphic ~
= автомо́рфне ті́ло
• bluff ~
= пога́но обтічне́ ті́ло, ті́ло необтічно́ї фо́рми
• circular ~
= кру́гле ті́ло; колове́ ті́ло
• convex ~
= опу́кле ті́ло
• cycle ~
= ті́ло ци́клу
• cylinder ~
= ті́ло цилі́ндра
• cylindrical ~
= циліндри́чне ті́ло
• deformable ~
= деформо́вне ті́ло
• developable ~
= розгортне́ ті́ло
• dictionary ~
= ко́рпус словника́
• elastic ~
= пру́жне́ ті́ло
• function ~
= ті́ло фу́нкції
• geometric ~
= геометри́чне ті́ло
• heterogeneous ~
= неоднорі́дне ті́ло
• homogeneous ~
= однорі́дне ті́ло
• incompressible ~
= нестисне́ ті́ло
• inhomogeneous ~
= неоднорі́дне ті́ло
• isotropic ~
= ізотро́пне ті́ло
• iteration ~
= ті́ло (ітераці́йного) ци́клу
• loop ~
= ті́ло ци́клу
• macro ~
= макроті́ло (тіло макроозначення); ті́ло макрокома́нди
• material ~
= матеріа́льне ті́ло
• moving ~
= ті́ло в ста́ні ру́ху; рухо́ме ті́ло
• natural ~
= приро́дне ті́ло
• 
n -power ~ (of revolution) = оберто́ве ті́ло поря́дку n, ті́ло оберта́ння (алґебри́чної криво́ї) поря́дку n
• oriented ~
= (з)орієнто́ване (спрямо́ване) ті́ло
• oval ~
= ова́льне ті́ло, ово́їд
• ovoid ~
= опу́кле ті́ло
• package ~
= ті́ло паке́ту
• perfectly black ~
= абсолю́тно чо́рне ті́ло
• perfectly elastic ~
= ідеа́льно пру́жне́ ті́ло
• perfectly plastic ~
= ідеа́льно пласти́чне ті́ло
• perfectly rigid ~
= абсолю́тно жорстке́ (недеформо́вне) ті́ло
• plastic ~
= пласти́чне ті́ло
• polygonal ~ of revolution
= багатоку́тне ті́ло оберта́ння (оберто́ве ті́ло)
• procedure ~
= ті́ло процеду́ри
• program ~
= ті́ло програ́ми
• semiregular ~
= Архіме́дове (напівпра́вильне) ті́ло, антипри́зма
• statement ~
= ті́ло опера́тора
• symmetrical ~
= симетри́чне ті́ло
• truncated ~
= втя́те (стя́те) ті́ло
fluid = ['flu:ɪd] плин (речовина з властивостями рідини та газу)
• compressible ~
= стисни́й (сти́сливий) плин
• incompressible ~
= нестисни́й (нести́сливий) плин

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

incompressible нестисни́й
[ˌɪnkəm'prεsəbl]
body 1. ті́ло || тілови́й 2. основна́ ма́са, основна́ части́на 3. маси́в 4. сто́вбур; ту́луб || сто́вбурний, ту́лубний 5. ко́рпус; ку́зов (автомобіля) || ко́рпусний; ку́зовний 6. стани́на || стани́нний 7. підкла́динка || підкла́динко́вий 8. консисте́нція || консистенці́йний 9. сухи́й за́лишок
['bɒdi, 'bɑːdi]
~ at rest = ті́ло у ста́ні спо́кою
~ of air = пові́тряна ма́са
~ of flame = ядро́ по́лум’я
~ of a plastic material = консисте́нція пласти́чного матерія́лу
~ of revolution = оберто́ве ті́ло, ті́ло оберта́ння
~ of water (природна) водо́йма
absolutely black ~ = абсолю́тно чо́рне ті́ло
aeriform ~ = га́зове ті́ло
aerodynamic ~ = обтічне́ ті́ло, ті́ло обтічно́ї фо́рми
anisotropic ~ = анізотро́пне ті́ло
artificial ~ = шту́чне ті́ло
automotive ~ = автомобі́льний ку́зов
ballistic ~ = балісти́чне ті́ло
beam ~ = ті́ло коро́мисла (вагів)
black ~ = чо́рне [абсолю́тно поглина́льне] ті́ло
bluff ~ = пога́но обтічне́ ті́ло, ті́ло необтічно́ї фо́рми
blunt ~ = пога́но обтічне́ ті́ло, ті́ло необтічно́ї фо́рми
bolt ~ = стри́жень бо́лта
bulk ~ = монолі́тна підкла́динка
camera ~ = ко́рпус кінока́мери чи фотоапа́рата
car ~ = ку́зов автомобі́ля
carrier ~ = трима́льна підкла́динка
cartridge ~ = ко́рпус касе́ти [ка́ртриджу]
celestial ~ = небе́сне ті́ло [світи́ло]
cellular ~ = комі́рча́сте ті́ло
charged ~ = заря́джене ті́ло
circular ~ = кру́гле ті́ло; колове́ ті́ло
colored ~ = кольоро́ве ті́ло
complex ~ = складне́ ті́ло
compound ~ = скла́дене ті́ло
compressible ~ = стисне́ ті́ло
conducting ~ = прові́дне ті́ло
convertible ~ = ку́зов з відкидни́м ве́рхом
convex ~ = опу́кле ті́ло
cosmic ~ = космі́чне ті́ло
counter ~ = ко́рпус лічи́льника
cracked ~ = трі́снуте ті́ло, ті́ло з трі́щиною
cylinder ~ = ті́ло цилі́ндра
cylindrical ~ = циліндри́чне ті́ло
deformable ~ = деформо́вне ті́ло
disturbing ~ = збу́рювальне ті́ло
elastic ~ = пружне́ ті́ло
elastoplastic ~ = пружнопласти́чне ті́ло
electrified ~ = наелектризо́ване ті́ло
electrode ~ = ті́ло електро́да
electronegative ~ = електронегати́вне ті́ло
electropositive ~ = електропозити́вне ті́ло
extragalactic ~ = позагалакти́чне ті́ло, позагалакти́чний об’є́кт
extraterrestrial ~ = позазе́мне ті́ло, ті́ло позазе́много похо́дження
falling ~ = падне́ ті́ло [ті́ло, що па́дає]
floating ~ = плавне́ ті́ло [ті́ло, що пла́ває]
fluid ~ = пли́нове ті́ло; пли́нне [теку́че, сипке́] ті́ло
fluidized ~ = спли́нене [псевдозрі́джене] ті́ло
foreign ~ = чужорі́дне ті́ло
free ~ = ві́льне ті́ло
free-falling ~ = вільнопа́дне ті́ло, ті́ло у ста́ні ві́льного па́дання
fuse ~ = ко́рпус топко́го запобі́жника
galactic ~ = галакти́чне ті́ло, галакти́чний об’є́кт
gaseous ~ = га́зове ті́ло
gravitating ~ = ґравітаці́йне [ґравітівне́] ті́ло
gray ~ = сі́ре ті́ло
heat-conducting ~ = теплопрові́дне ті́ло
heavenly ~ = небе́сне ті́ло
heterogeneous ~ = неоднорі́дне ті́ло
hollow ~ = порожни́сте ті́ло
homogeneous ~ = однорі́дне ті́ло
immersed ~ = зану́рене ті́ло
incompressible ~ = нестисне́ ті́ло
inelastic ~ = непружне́ ті́ло
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне ті́ло
isotropic ~ = ізотро́пне ті́ло
iteration ~ (комп.) ті́ло ци́клу
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінове ті́ло
linearly elastic ~ = ліні́йно пружне́ ті́ло
loop ~ (комп.) ті́ло ци́клу
luminous ~ = світне́ ті́ло
magnetic ~ = магне́тне ті́ло
main ~ = основна́ части́на
massive ~ = маси́вне ті́ло
material ~ = матерія́льне ті́ло
Maxwell ~ = Ма́ксвелове ті́ло, Ма́ксвелова рідина́
meteoric ~ = метео́рне ті́ло
moving ~ = рухо́ме ті́ло, ті́ло у ста́ні ру́ху
natural ~ = приро́дне ті́ло
nonblack ~ = нечо́рне ті́ло
nonconducting ~ = непрові́дне ті́ло
nonrigid ~ = нежорстке́ [деформо́вне] ті́ло
nontransparent ~ = непрозо́ре ті́ло
notched ~ = надрі́зане ті́ло, ті́ло з на́дрі́зом
n-power ~ of revolution = оберто́ве ті́ло [ті́ло оберта́ння] (алґебри́чної криво́ї) поря́дку n
oil ~ 1. консисте́нція оли́ви 2. консисте́нція олі́ї
opaque ~ = непрозо́ре ті́ло
ore ~ = ру́дне ті́ло
ovoid ~ = опу́кле ті́ло, ово́їд
package ~ (комп.) ті́ло паке́ту
perfectly black ~ = абсолю́тно чо́рне ті́ло
perfectly elastic ~ = ідеа́льно пружне́ ті́ло
perfectly plastic ~ = ідеа́льно пласти́чне ті́ло
perfectly rigid ~ = ідеа́льно [абсолю́тно] жорстке́ [недеформо́вне] ті́ло
perturbing ~ = збу́рювальне ті́ло
plastic ~ = пласти́чне ті́ло
physical ~ = фізи́чне ті́ло
Poinsot ~ = ті́ло Пуансо́
polygonal ~ of revolution = багатоку́тне оберто́ве ті́ло [ті́ло оберта́ння]
porous ~ = порува́те ті́ло
program ~ (комп.) ті́ло програ́ми
quasi-liquid ~ = спли́нене [псевдозрі́джене] ті́ло
radiating ~ = випромі́нне [променівне́] ті́ло
Rankine ~ = Ре́нкенове ті́ло
refractory ~ = вогнетривке́ ті́ло; вогнетривка́ ма́са
rigid ~ (абсолю́тно) жорстке́ [тверде́, недеформо́вне] ті́ло
rising celestial ~ = східне́ небе́сне ті́ло (що сходить)
rotating ~ = обертне́ ті́ло
rough ~ = шорстке́ [шереха́те] ті́ло
self-luminous ~ = самосвітне́ ті́ло
semiconductive ~ 1. напівпровіднико́ва підкла́динка 2. напівпровіднико́ве ті́ло
semiregular ~ = Архіме́дове [напівпра́вильне] (просторо́ве) ті́ло, антипри́зма
semistreamlined ~ = напівобтічне́ ті́ло
setting celestial ~ = західне́ небе́сне ті́ло (що заходить)
silicon ~ 1. кре́мнієва підкла́динка 2. кре́мнієве ті́ло
smooth ~ = гладе́ньке [гла́дке] ті́ло
solid ~ 1. тверде́ ті́ло 2. суці́льне ті́ло
spindle-shaped ~ = веретеноподі́бне ті́ло
static ~ = нерухо́ме ті́ло
streamlined ~ = обтічне́ ті́ло
stressed ~ = напру́жене ті́ло, ті́ло у напру́женому ста́ні
soundproof ~ = звуконепрони́кний [звуко(за)ізольо́ваний] ко́рпус
submerged ~ = зану́рене ті́ло
support ~ = ко́рпус опо́ри
tangential ~ = доти́чне ті́ло
terrestrial ~ = земне́ ті́ло, ті́ло земно́го похо́дження
tower ~ = ті́ло [стоя́к] опо́ри
translucent ~ = напівпрозо́ре [просві́тне] ті́ло
transparent ~ = прозо́ре ті́ло
truncated ~ = утя́те [стя́те] ті́ло
type ~ = кегль [ро́змір] шри́фту
unelectrified ~ = ненаелектризо́ване ті́ло
unitary ~ = монолі́тна підкла́динка
vehicle ~ = ку́зов тра́нспортного за́собу
vibrating ~ = вібрівне́ ті́ло
viscoelastic ~ = в’язкопружне́ ті́ло
viscoplastic ~ = в’язкопласти́чне ті́ло
vitreous ~ = скли́сте ті́ло (ока)
Voigt ~ = Фо́йґтове ті́ло
white ~ = бі́ле [абсолю́тно непоглина́льне] ті́ло
elasticity 1. пру́жність || пру́жнісний 2. еласти́чність 3. зда́тність до адапта́ції, адапто́вність
[ˌiːlæ'stɪsəti, -t̬i]
~ of compression = пру́жність за стиска́ння
~ of elongation = пру́жність за розтя́гування
~ of flexure = пру́жність за згина́ння
~ of a fluid = пру́жність пли́ну
~ of solids = пру́жність твердо́ї фа́зи
anisotropic ~ = анізотро́пна пру́жність
bending ~ = пру́жність за згина́ння
bulk ~ = о́б’є́мна пру́жність
divergence ~ = поверхне́ва [диверґе́нтна] пру́жність
dynamic ~ = динамі́чна пру́жність
fluid ~ = пру́жність пли́ну
high ~ = висо́ка пру́жність
incompressible ~ = пру́жність нестисно́го ті́ла
isotropic ~ = ізотро́пна пру́жність
linear ~ = ліні́йна пру́жність
liquid-crystal ~ = пру́жність ріди́нного/пли́нного криста́лу
longitudinal ~ = пру́жність за розтя́гування
nonlinear ~ = неліні́йна пру́жність
orthotropic ~ = ортотро́пна пру́жність
perfect ~ = доскона́ла пру́жність
shear ~ = пру́жність за зсува́ння
static ~ = стати́чна пру́жність
surface(‑like) ~ = поверхне́ва пру́жність
torsional ~ = пру́жність за круті́ння
transverse ~ = пру́жність за згина́ння
flow течія́, поті́к, рух пли́ну || течі́йний, пото́ковий || текти́, ли́тися, пли́нути □ to ~ in втіка́ти//‌втекти́; to ~ out витіка́ти//‌ви́текти; to ~ together злива́тися//‌зли́тися
[fləʊ, floʊ]
~ along a curved surface = поті́к [течія́] уздо́вж ви́кривленої пове́рхні
~ around = обтіка́ння, обтіка́льна течія́
~ of matter = поті́к речовини́
adiabatic ~ = адіяба́тна течія́, адіяба́тний поті́к
anabatic ~ = відзе́мний поті́к (від нагрітої поверхні)
annular ~ = кільце́ва течія́
antibaric ~ = антибари́чна течія́
axial ~ = аксі́йна течія́, аксі́йний поті́к
axially symmetric ~ = див. axisymmetric ~
axisymmetric ~ = осесиметри́чна течія́, осесиметри́чний поті́к
backward ~ = протипоті́к, зворо́тна течія́
boundary-layer ~ = течія́ в межово́му ша́рі
bulk ~ = 1. конвекці́йна течія́ 2. о́б’є́мна течія́
capillary ~ = капіля́рна течія́, течія́ в капіля́рі, капіля́рний рух
centrifugal ~ = відцентро́вий поті́к
choked ~ = дросельо́ваний поті́к
circulating ~ = циркуляці́йна течія́
classical ~ = класи́чна течія́
cocurrent ~ = супу́тня течія́
cold ~ = 1. холодопли́нність 2. пли́нність [по́взкість] поліме́рів
communication ~ = поті́к інформа́ції
compressible (fluid) ~ = поті́к [течія́] стисно́го пли́ну
concentration ~ = концентраці́йний поті́к
condensing ~ = скра́плюваний поті́к (пари)
cone ~ = коні́чна течія́
confined ~ = обме́жена течія́
conical ~ = коні́чна течія́
continuous ~ = непере́рвна течія́
convective ~ = конвекці́йний [конвекти́вний] поті́к
convergent ~ = збі́жний поті́к, збі́жна течія́
coolant ~ = поті́к охоло́джувача [теплоносія́]
Couette ~ = Куе́това течія́
countercurrent ~ = зу́стрі́чна течія́ двох пли́нів (у теплообміннику)
creep(ing) ~ = повзка́ деформа́ція
critical ~ = крити́чна течія́ (плину зі швидкістю звуку в цьому плині)
critical heat ~ = поті́к теплово́ї ене́ргії за кри́зи теплоо́бміну (в системах охолоджування)
cross ~ = 1. попере́чна течія́ 2. перехре́сна течія́
cyclostrophic ~ = циклострофі́чний поті́к
data ~ = поті́к да́них
detached ~ = віді́рвана течія́
deviated ~ = відхи́лена течія́
deviating ~ = відхи́лювальна течія́
diabatic ~ = діяба́тна течія́
diffusion ~ = дифузі́йний поті́к
direct ~ = прямопоті́к, прями́й поті́к
discontinuous ~ = розри́вна течія́
dislocation ~ = дислокаці́йне тертя́
discrete ~ = дискре́тний поті́к
dissipative ~ = дисипати́вний поті́к
dissipationless ~ = бездисипати́вний поті́к
disturbed ~ = збу́рена течія́, збу́рений поті́к
divergent ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
doublet ~ = течія́ поблизу́ гідродинамі́чного ди́поля
downward ~ = низхідна́ течія́, течія́ згори́ уни́з,
drift ~ = дре́йфовий поті́к
drowned ~ = глиби́нна течія́
ebb tide ~ = відпли́вна течія́
eddy-free ~ = безвихоро́вий поті́к
eddy(ing) ~ = вихоро́ва [турбуле́нтна] течія́, вихоро́вий [турбуле́нтний] поті́к
elastic ~ = відно́влювання фо́рми (ті́ла) пі́сля пружно́го деформува́ння
electron ~ = поті́к електро́нів
entropy ~ = поті́к ентропі́ї
excess ~ = надлишко́вий поті́к
expanded ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
expansive ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
Fanno ~ = течія́ Фе́но
film ~ = плівко́ва́ течія́, течія́ у (тонкій) плі́вці
fluid ~ = поті́к [течія́] пли́ну
forced ~ = примусо́ва течія́
forward ~ = прями́й поті́к
free-molecule ~ = поті́к ві́льних моле́кул (що не взаємодіють між собою)
friction ~ = в’язка́ течія́
frictional secondary ~ = втори́нна [межова́] в’язка́ течія́
frictionless ~ = нев’язка́ течія́
gas ~ = га́зовий поті́к
generating ~ = поро́джувальна течія́ (в заповнюваному каналі від його початку до місця зімкнення межових шарів)
geostrophic ~ = геостро́фний поті́к
gradient ~ = ґрадіє́нтний поті́к
gravity ~ = самопли́в, самопли́вна течія́, самопли́вний поті́к
Harris ~ = Га́рисів поті́к
Hartmann ~ = Га́ртманова течія́
heat ~ = перено́шення [передава́ння] тепла́ (теплової енергії за одиницю часу)
helical ~ = ґвинтови́й поті́к
Helmholtz ~ = Ге́льмгольців поті́к
high-pressure ~ = високоти́сковий поті́к
high-speed ~ = швидки́й [високошви́дкісний] поті́к
high-velocity ~ = швидки́й [високошви́дкісний] поті́к
homenergic ~ = гомоенергети́чна течія́
homentropic ~ = гомоентропі́йна течія́
homogeneous ~ = однорі́дна течія́
Hubble ~ = Га́блів поті́к
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна течія́
hypersonic ~ = гіперзвукова́ течія́, гіперзвукови́й поті́к
ice ~ = крижани́й поті́к, дифлюе́нція, скреса́ння кри́ги
ideal ~ = 1. течія́ ідеа́льного пли́ну, ідеа́льна течія́ 2. нев’язка́ течія́
incompressible ~ = поті́к [течія́] нестисно́го пли́ну
inertial ~ = інерці́йна течія́
inviscid ~ = нев’язка́ течія́, поті́к нев’язко́го пли́ну
inward ~ = досере́динний потік, досере́динна течія́, поті́к [течія́] іззо́вні всере́дину
irrotational ~ = безвихоро́ва течія́, безвихоро́вий поті́к
isenergic ~ = ізоенергети́чна течія́
isentropic ~ = ізоентропі́йна течія́
isothermal ~ = ізотермі́чна течія́
katabatic ~ = дозе́мний поті́к (пові́тря)
Knudsen ~ = Кну́дсенів поті́к
laminar ~ = ламіна́рна течія́, ламіна́рний поті́к
large-scale vortex ~ = великомасшта́бна вихоро́ва течія́
lava ~ = поті́к ла́ви
liquid ~ = течія́ [поті́к] рідини́
low-pressure fluid ~ = низькоти́скова течія́ [низькоти́сковий поті́к] пли́ну (за тиску, нижчого за атмосферний)
Lüders ~ = Лю́дерсів поті́к
main ~ = основна́ течія́, основни́й поті́к
mass ~ = поті́к ма́си (через дану поверхню за одиницю часу)
meridional ~ = меридія́нна течія́
mixed ~ = змі́шана [багатокомпоне́нтна] течія́
model ~ = моде́льна течія́
moderate ~ = помі́рна течія́
molecular ~ = поті́к моле́кул
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна течія́, багатокомпоне́нтний поті́к
multiphase ~ = багатофа́зова течія́, багатофа́зовий поті́к
net power ~ = (техн.) сума́рний поті́к ене́ргії
near-sonic ~ = білязвукови́й поті́к
Newtonian(‑fluid) ~ = Нью́тонова течія́, течія́ Нью́тонового пли́ну
noncirculating ~ = безциркуляці́йна течія́
nonisothermal ~ = неізотермі́чна течія́
non-Newtonian(‑fluid) ~ = ненью́тонова течія́, течія́ ненью́тонового пли́ну
nonstationary ~ = нестаціона́рна течія́, нестаціона́рний поті́к
nonturbulent ~ = нетурбуле́нтна течія́, нетурбуле́нтний поті́к
nonuniform ~ = неоднорі́дна течія́, неоднорі́дний поті́к
nonviscous ~ = нев’язка́ течія́
one-dimensional ~ = однови́мірна течія́
osmotic ~ = осмоти́чна течія́
outward ~ = поті́к [течія́] ізсере́дини назо́вні
particle ~ = поті́к части́нок
penetrated ~ = прони́клий поті́к
penetrating ~ = прони́кливий поті́к
plug ~ = затичко́вий [поршневи́й] поті́к
piston ~ = затичко́вий [поршневи́й] поті́к
plane ~ = пло́ска [двови́мірна] течія́
plasma ~ = пла́змо́ва течія́
plastic ~ = 1. пласти́чна течія́ 2. пласти́чна пли́нність
plug ~ = затичко́вий поті́к
Poiseuille ~ = Пуазе́йлів поті́к
potential ~ = потенція́льна течія́, потенція́льний поті́к
power ~ = 1. (фіз.) поті́к ене́ргії 2. (техн.) поті́к поту́жности
Prandtl-Meyer ~ = поті́к Пра́ндтля-Ма́єра
primary ~ = перви́нний поті́к
pseudostationary ~ = псевдостаціона́рна течі́я, псевдостаціона́рний поті́к
pulsating ~ = пульсівна́ течія́
pumped ~ = (під)ти́скова [помпо́вана] течія́, течія́ під ти́ском
quasi-viscous ~ = квазив’язка́ течія́
radial ~ = радія́льна течія́, радія́льний поті́к
radiation ~ = поті́к промі́ння
rapid ~ = надкрити́чна течія́ води́
Rayleigh ~ = течія́ Ре́йлі [Реле́я]
real-fluid ~ = реа́льна течія́, поті́к [течія́] реа́льного пли́ну
renormalization ~ = ренормалізаці́йний поті́к
restricted ~ = обме́жена течія́
return ~ = зворо́тна течія́
rotational ~ = вихоро́ва течія́, вихоро́вий поті́к
secondary ~ = втори́нна [межова́] в’язка́ течія́
self-similar ~ = автомоде́льна течія́
sensible-heat ~ = поті́к ента́льпії
shear ~ = зсу́вова течія́
simulated ~ = моде́льна [змодельо́вана] течія́
sink ~ = течія́ до сто́ку, стічна́ течія́
slip ~ = ковзна́ течія́ (Кнудсенові числа від 0.01 до 0.1)
soil ~ = соліфлю́кція
sonic ~ = звукова́ течія́, звукови́й поті́к
source ~ = джере́льна течія́, течія́ від джерела́
stalled ~ = зі́рваний поті́к
stationary ~ = стаціона́рна течія́
steady ~ = уста́лена течія́, уста́лений поті́к
Stokes ~ = Сто́ксова течія́
stopped ~ = (фх) зупи́нений стру́мінь
stratified ~ = розшаро́вана течія́
streamline ~ = 1. обтіка́льна течія́ 2. нетурбуле́нтна течія́
streamlining ~ = обтіка́льна течія́, обтіка́льний поті́к
strongly turbulent ~ = сильнотурбуле́нтна течія́, сильнотурбуле́нтний поті́к
subcritical ~ = докрити́чна [підкрити́чна] течія́, докрити́чний [підкрити́чний] поті́к
subsonic ~ = дозвукова́ течія́, дозвукови́й поті́к
subsurface ~ = підповерхне́ва течія́
supercritical ~ = надкрити́чна течія́, надкрити́чний поті́к
supersonic ~ = надзвукова́ течія́, надзвукови́й поті́к
surface ~ = поверхне́ва течія́
swirl(ing) ~ = вирова́ [закру́чена] течія́
thermally assisted flux ~ = [TAFF] термозактиво́вана течія́ магне́тного пото́ку [ТТМП]
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] течія́, триви́мірний [просторо́вий] поті́к
throat ~ = течія́ в горлови́ні (сопла)
throttled ~ = (з)дросельо́вана течія́
through ~ = крізна́ [наскрізна́] течія́
tidal ~ = припли́вна течія́
traffic ~ = поті́к тра́нспорту
transient ~ = перехі́дна́ [неуста́лена] течія́
transition(al) ~ = перехі́дна́ течія́ (між ламінарною та турбулентною)
transmitted ~ = прони́клий поті́к
transonic ~ = білязвукова́ [трансзвукова́] течія́
turbulent ~ = турбуле́нтна течія́, турбуле́нтний поті́к
two-dimensional ~ = двови́мірна течія́, двови́мірний поті́к
two-phase ~ = двофа́зова течія́, двофа́зовий поті́к
undisturbed ~ = незбу́рений поті́к
uniform ~ = однорі́дна течія́, однорі́дний поті́к
unstalled ~ = незі́рваний поті́к
unsteady ~ = неуста́лена течія́, неуста́лений поті́к
unsteady-state ~ = багатофа́зова течія́ з фа́зовими перехо́дами
upward ~ = 1. висхідна́ течія́, течія́ зни́зу вго́ру 2. відзе́мний поті́к
variable ~ = змі́нна течія́
viscous ~ = в’язка́ течія́, поті́к в’язко́го пли́ну
vortex ~ = вихоро́ва течія́, вихоро́вий поті́к
wake ~ = кільва́терна течія́, кільва́терний поті́к
weakly turbulent ~ = слабкотурбуле́нтна течія́, слабкотурбуле́нтний поті́к
work ~ = пере́біг робо́ти
fluid 1. плин (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, сипких речовин, колоїдів, дисперсій, суспензій та інших плинних середовищ), пли́нне середо́вище 2. (що стосується плину) пли́новий 3. (що тече) пли́нний, теку́чий, течки́й
['fluːɪd]
~ at rest = плин у ста́ні спо́кою
~ in motion = рухо́мий плин
anisotropic ~ = анізотро́пний плин
barotropic ~ = баротро́пний плин
binary ~ = біна́рний плин
Bingham ~ = Бі́нґемів плин
biological ~s = пли́ни [ріди́ни] (живо́го) органі́зму
body ~s = пли́ни [ріди́ни] (живо́го) органі́зму
Bose ~ = бо́зе-плин
bounded ~ = обме́жений плин
brake ~ = гальмува́льний плин, гальмува́льна рідина́
bulb ~ = термометри́чне ті́ло
carrier ~ = плин-носі́й
classical ~ = класи́чний плин
cleaning ~ = чисти́льний плин, відпля́мник
compressible ~ = стисни́й плин
condensed ~ = конденса́т
conducting ~ = прові́дний плин
conveyance ~ = транспортува́льний плин
correcting ~ = коректу́рний плин, коректу́рна за́мазка
correction ~ = коректу́рний плин, коректу́рна за́мазка
corrosive ~ = аґреси́вний плин
cryogenic ~ = кріоге́нний плин
damping ~ = гамува́льний [амортизува́льний] плин
decontamination ~ = дезактиваці́йний плин
electrically active ~ = електроакти́вний плин
electrorheological ~ = електрореологі́чний плин (плин, найчастіше колоїдна суспензія, що його реологічні властивості змінюються в електричному полі)
entrained ~ = підхо́плений плин (потоком газу чи пари)
flowing ~ = рухо́мий плин
gaseous ~ = газ, га́зовий плин, га́зове середо́вище
hadronic ~ = гадро́нний плин
hard-sphere ~ = твердоку́льковий плин, плин тверди́х ку́льок; моде́ль пли́ну тверди́х ку́льок
heat-exchange ~ = теплообмі́нний плин, пли́новий теплоносі́й
heating ~ = нагріва́льний плин
heat-transfer ~ = теплообмі́нний плин, пли́новий теплоносі́й
heterogeneous ~ = неоднорі́дний [гетероге́нний] плин
high-density ~ = густи́й [високогусти́нний] плин
homogeneous ~ = однорі́дний [гомоге́нний] плин
hydraulic ~ = гідропли́н, робо́чий плин (у плинотехніці)
ideal ~ = 1. ідеа́льний [доскона́лий] пли́н, ідеа́льне [доскона́ле] пли́нне середо́вище 2. нев’язки́й плин
immersion ~ = імерсі́йний [зану́рювальний] плин
immiscible ~s = незмі́шні́ пли́ни
incompressible ~ = нестисни́й плин
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний [негомоге́нний] плин
insulating ~ = електроізоляці́йний плин
inviscid ~ = нев’язки́й плин
isotropic ~ = ізотро́пний плин
low-density ~ = низькогусти́нний [малогусти́нний] плин
magnetic ~ = магнетопли́н, магне́тний плин
memory ~ = плин із па́м’яттю
miscible ~s = змі́шні́ пли́ни
moving ~ = рухо́мий плин
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтний плин
multiphase ~ = багатофа́зовий плин
n-component ~ = n-компоне́нтний плин
Newtonian ~ = Нью́тонів плин
nonconducting ~ = непрові́дний плин
non-Newtonian ~ = ненью́тонів плин
nonviscous ~ = нев’язки́й плин
normal ~ = 1. норма́льний плин 2. норма́льна компоне́нта ріди́нного ге́лію
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий плин
nutrient ~ = живи́льний плин, живи́льна ю́шка
one-component ~ = однокомпоне́нтний плин
operating ~ = робо́чий плин
ordinary ~ = звича́йний плин
perfect ~ = 1. ідеа́льний [доскона́лий] пли́н, ідеа́льне [доскона́ле] пли́нне середо́вище 2. нев’язки́й плин
piezotropic ~ = п’єзотро́пний плин
power ~ = робо́чий плин
power-law ~ = степене́вий плин (що в ньому зсувова напруга пропорційна до певного степеня швидкости зсування)
pressurized ~ = підти́сковий плин, плин під ти́ском
process(ing) ~ = технологі́чний плин
pseudoplastic ~ = псевдопласти́чний плин
pump ~ = робо́чий плин по́мпи
quantum ~ = ква́нтовий плин
quiescent ~ = спокі́йний [нетурбуле́нтний] плин
rarefied ~ = розрі́джений плин
real ~ = реа́льний [неідеа́льний, недоскона́лий] плин
reservoir ~ = приро́дний плин, плин у приро́дному резервуа́рі (про воду, газ, нафту тощо)
rheopectic ~ = реопекти́чний плин
saturated ~ = наси́чений плин
simple ~ = про́сти́й [однокомпоне́нтний] плин
stratified ~ = розшаро́ваний плин
supercritical ~ = надкрити́чний плин
superheated ~ = перегрі́тий плин
thermometric ~ = термометри́чний плин
thick ~ = густи́й плин
thickened ~ = загу́слий плин
thixotropic ~ = тиксотро́пний плин
turbulent ~ = турбуле́нтний плин
two-component ~ = двокомпоне́нтний плин
two-phase ~ = двофа́зовий плин
unbounded ~ = необме́жений плин
undersaturated ~ = ненаси́чений плин
viscoelastic ~ = в’язкопружни́й плин
viscous ~ = в’язки́й плин
volatile ~ = летки́й плин
vortex ~ = (тт) вихоро́вий плин
working ~ = робо́чий плин; робо́че ті́ло (у пневматичних та гідравлічних пристроях)
liquid рідина́ || ріди́нний
['lɪkwɪd]
anisotropic ~ = анізотро́пна рідина́
boiling ~ = кипу́ча рідина́
chiral ~ = хіра́льна рідина́
clear ~ = прозо́ра рідина́
complex ~ = складна́ рідина́
compressible ~ = стисна́ рідина́
condensate ~ = конденса́т
cooled ~ = 1. охоло́джена рідина́ 2. охоло́джувана рідина́
cooling ~ = 1. охоло́джувана рідина́ 2. охоло́джувальна рідина́
corrosive ~ = аґреси́вна рідина́
cryogenic ~ = кріоге́нна рідина́
dense ~ = густа́ рідина́
dielectric ~ = ріди́нний діеле́ктрик
electron-hole ~ = електро́нно-дірко́ва рідина́
Fermi ~ = фе́рмі-рідина́, рідина́ Фе́рмі
filling ~ = ріди́нний напо́внювач
flammable ~ = займи́ста рідина́
fragile ~ = крихка́ рідина́
frozen ~ = заме́рзла рідина́
hardening ~ = гартува́льна рідина́
hard-sphere ~ = твердоку́лькова рідина́, рідина́ (в моде́лі) тверди́х ку́льок
heated ~ = 1. нагрі́та рідина́ 2. нагрі́вана рідина́
heating ~ = 1. нагрі́вана рідина́ 2. нагріва́льна рідина́
heat-transfer ~ = ріди́нний теплоносі́й
heavy ~ = важка́ рідина́
homogeneous ~ = однорі́дна рідина́
ideal ~ = 1. ідеа́льна [доскона́ла] рідина́ 2. нев’язка́ рідина́
immersion ~ = імерсі́йна рідина́
immiscible ~s = незмі́шні́ ріди́ни
incompressible ~ = нестисна́ рідина́
incompressible Fermi ~ = нестисна́ фе́рмі-рідина́
index ~ = (опт.) етало́нна рідина́
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна рідина́
inorganic ~ = неоргані́чна рідина́
instanton ~ = інстанто́нна рідина́
inviscid ~ = нев’язка́ рідина́
low-boiling ~ = низькокипу́ча рідина́, рідина́ з низько́ю температу́рою кипі́ння
low-freezing ~ = низькозамерзна́ рідина́, рідина́ з низько́ю температу́рою замерза́ння
lyophilic ~ = ліофі́льна рідина́
lyophobic ~ = ліофо́бна рідина́
Maxwell ~ = Ма́ксвелова рідина́
metastable ~ = метастабі́льна рідина́
miscible ~s = змі́шні́ ріди́ни
mixed ~s = змі́шані ріди́ни
Newtonian ~ = Нью́тонова рідина́
non-Newtonian ~ = ненью́тонова рідина́
nonviscous ~ = нев’язка́ рідина́
nonwetting ~ = неберка́ [незмо́чувальна] рідина́
organic ~ = органі́чна рідина́
perfect ~ = 1. ідеа́льна [доскона́ла] рідина́ 2. нев’язка́ рідина́
phase ~ = фа́зова рідина́
polar ~ = поля́рна рідина́
process ~ = технологі́чна рідина́
pure ~ = (хемі́чно) чи́ста рідина́
quasi-viscous ~ = анома́льно в’язка́ [квазив’язка́] рідина́
real ~ = реа́льна [неідеа́льна, недоскона́ла] рідина́
scintillating ~ = ріди́нний сцинтиля́тор
simple ~ = про́ста́ [Нью́тонова] рідина́
stirred ~ = перемі́шувана рідина́
supercooled ~ = надохоло́джена [переохоло́джена] рідина́
superheated ~ = перегрі́та рідина́
thinned ~ = розве́дена рідина́
transparent ~ = прозо́ра рідина́
turbid ~ = каламу́тна рідина́
unfrozen ~ = незаме́рзла рідина́
viscous ~ = в’язка́ рідина́
volatile ~ = летка́ рідина́
waste ~ = ріди́нні відхо́ди
weightless ~ = неваго́ма рідина́
wetting ~ = берка́ [змо́чувальна] рідина́
working ~ = робо́ча рідина́
medium (мн. media) 1. середо́вище || середо́вищний 2. матерія́л, речовина́ 3. за́сіб, спо́сіб; аге́нт, посере́дник □ through the ~ of че́рез (щось), шляхо́м (чогось), із використа́нням (чогось) 4. (комп.) носі́й інформа́ції 5. (х.) розчи́нник 6. сере́дина, промі́жни́й сту́пінь || сере́динний, промі́жни́й 7. помі́рний
['miːdiəm] (мн. ['miːdiə])
~ with memory = середо́вище з па́м’яттю
absorbing ~ = див. absorptive ~
absorptive ~ = вбира́льне [поглина́льне] середо́вище; поглина́ч (хвиль); вбира́ч, усмо́ктувач (речовини)
acid(ic) ~ = кисло́тне [ки́сле] середо́вище
active ~ = акти́вне середо́вище
aggressive ~ = аґреси́вне середо́вище
alkaline ~ = лу́жне середо́вище
ambient ~ = (найближче) довкі́лля, довкі́льне середо́вище
amplifying ~ = підси́лювальне середо́вище
anisotropic ~ = анізотро́пне [неізотро́пне] середо́вище
anisotropic elastic ~ = пружноанізотро́пне середо́вище
aqueous ~ = водяне́ середо́вище
base ~ = (х.) осно́вне середо́вище
basic ~ = (х.) осно́вне середо́вище
birefringent ~ = двозало́млювальне середо́вище
blank ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
blocking ~ (яф) захисне́ середо́вище
bounded ~ = обме́жене середо́вище
carrier ~ = середо́вище [(фізи́чний) кана́л] пересила́ння інформа́ції
chiral ~ = хіра́льне середо́вище
coagulating ~ = оса́джувач, коаґуля́тор, оса́джувальне середо́вище
color ~ (опт.) кольоро́вий матерія́л, кольоро́ва речовина́ (у світлофільтрах)
communication ~ = за́сіб зв’язку́, кана́л [середо́вище] пересила́ння інформа́ції
compressible ~ = стисне́ середо́вище
condensed ~ = (с)конденсо́ване середо́вище
conducting ~ = провідни́к, прові́дне середо́вище
conservative ~ = консервати́вне середо́вище
continuous ~ = 1. суці́льне середо́вище 2. (х.) диспе́рсне середо́вище
controlled ~ = контрольо́ване середо́вище
cooled ~ = охоло́джуване середо́вище
cooling ~ = холодоаге́нт, холоди́льне [охоло́джувальне] середо́вище
corrosive ~ = корозі́йне [аґреси́вне] середо́вище
coupling ~ = (середо́вище‑)носі́й зв’язку́
crystalline ~ = кристалі́чне середо́вище
culture ~ = пожи́вне середо́вище
data ~ = носі́й да́них
dense ~ = щі́льне [великогусти́нне] середо́вище
dielectric ~ = діеле́ктрик, діелектри́чне середо́вище
diffusing ~ = 1. розсі́ювальне середо́вище 2. дифуза́нт, дифузі́йне середо́вище (де відбувається дифузія)
discrete ~ = дискре́тне середо́вище
dispersed ~ = диспе́рсія, диспе́рсне середо́вище
dispersing ~ = диспергува́льне середо́вище
dispersion ~ = дисперсі́йне середо́вище
dispersive ~ = диспергува́льне середо́вище
dissipative ~ = дисипати́вне середо́вище
ducting ~ = середо́вище хвилево́ду
dynamic ~ = динамі́чне середо́вище
elastic ~ = пружне́ середо́вище
electrooptic ~ = електроопти́чне середо́вище
emitting ~ = емісі́йне [випромі́нне] середо́вище
empty ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
equilibrium ~ = рівнова́жне середо́вище
expanding ~ = розши́рне [розши́рюване] середо́вище
fading ~ = заника́льне середо́вище, середо́вище із завмира́нням [заника́нням] (радіо)хви́ль
ferromagnetic ~ = феромагне́тне середо́вище
filter(ing) ~ = фільтрува́льне [фільтрівне́] середо́вище, фільтрува́льний [фільтрівни́й] матерія́л
finishing ~ = викі́нчувальний матерія́л (абразив тощо)
flowing ~ = рухо́ме [пли́нне] середо́вище
fluid ~ = пли́нне середо́вище, плин (рідина, газ, плазма, дисперсія, суспензія, сипкий матеріял тощо)
fluidized ~ = спли́нене [псевдоріди́нне] середо́вище
focusing ~ = фокусува́льне середо́вище
freezing ~ = морози́льне [заморо́жувальне] середо́вище, морози́льний аге́нт
gas(eous) ~ = га́зове середо́вище
guide ~ = середо́вище хвилево́ду
guiding ~ = середо́вище хвилево́ду
gravitating ~ = ґравітівне́ [ґравітаці́йне] середо́вище
grinding ~ = абрази́в, абрази́вний [шліфува́льний] матерія́л
gyroelectric ~ = гіроелектри́чне середо́вище
gyromagnetic ~ = гіромагне́тне [мегнетогіротро́пне] середо́вище
gyrotropic ~ = гіротро́пне середо́вище
hardening ~ = гартува́льне середо́вище
heat-absorbing ~ = теплопоглина́льне середо́вище
heat-carrying ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heat-conducting ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heated ~ = нагрі́ване [підігрі́ване] середо́вище
heat-eliminating ~ = теплопоглина́льне середо́вище
heating ~ = нагріва́льне середо́вище
heat-transfer ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heterogeneous ~ = неоднорі́дне [гетероге́нне] середо́вище
high-density ~ = великогусти́нне [щі́льне] середо́вище
hyperelastic ~ = гіперпружне́ середо́вище
homogeneous ~ = однорі́дне [гомоге́нне] середо́вище
incompressible ~ = нестисне́ середо́вище
indicator ~ = індика́торне середо́вище
inelastic ~ = непружне́ середо́вище
infinite ~ = нескінче́нне [безме́жне] середо́вище
information ~ = носі́й інформа́ції
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне середо́вище
insulating ~ = ізолюва́льне [ізоляці́йне, непрові́дне] середо́вище; ізоля́тор
intercloud ~ = міжхма́рове середо́вище
intergalactic ~ = міжгалакти́чне середо́вище
intermediate heat ~ = промі́жни́й теплоносі́й
interplanetary ~ = міжплане́тне середо́вище
interstellar ~ = міжзоре́ве середо́вище
intracloud ~ = внутрішньохма́рове середо́вище
inviscid ~ = нев’язке́ середо́вище
ionized ~ = йонізо́ване середо́вище
isotropic ~ = ізотро́пне середо́вище
isotropic elastic ~ = пружноізотро́пне середо́вище
lasing ~ = лазерува́льне середо́вище (здатне ґенерувати лазерне проміння)
layered ~ = шарува́те середо́вище
light-sensitive ~ = світлочутли́ве середо́вище
light-transmitting ~ = світлопрони́кне середо́вище
linear ~ = ліні́йне середо́вище
liquid ~ = ріди́нне середо́вище
liquid-crystal ~ = рідиннокристалі́чне [плиннокристалі́чне] середо́вище
locally homogeneous ~ = лока́льно однорі́дне середо́вище
loss-free ~ = недисипати́вне [безутра́тне] середо́вище
lossless ~ = недисипати́вне [безутра́тне] середо́вище
lossy ~ = дисипати́вне середо́вище, середо́вище з утра́тами
low-density ~ = низькогусти́нне середо́вище
magnetic ~ = 1. магне́тне середо́вище; магне́тний матерія́л 2. магне́тний носі́й інформа́ції
magnetic recording ~ = магне́тний носі́й інформа́ції [за́пису]
magnetooptic ~ = магнетоопти́чне середо́вище
mixed ~ = 1. змі́шане середо́вище 2. змі́шаний розчи́нник
moderating ~ = (яф) спові́льнювальне [гальмівне́] середо́вище, спові́льнювач
moving ~ = рухо́ме середо́вище
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтне середо́вище
multilayered ~ = багатошаро́ве середо́вище
multiphase ~ = багатофа́зове середо́вище
neutral ~ = нейтра́льне середо́вище
nonabsorbing ~ = невбира́льне [непоглина́льне] середо́вище
nonaqueous ~ = неводяне́ середо́вище
nonconducting ~ = непрові́дне середо́вище
nondispersive ~ = недисперсі́йне середо́вище, середо́вище без (просторово-часової) диспе́рсії
nondissipative ~ = недисипати́вне середо́вище
nonequilibrium ~ = нерівнова́жне середо́вище
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дне середо́вище
nonstationary ~ = нестаціона́рне середо́вище
nonturbulent ~ = нетурбуле́нтне середо́вище
nonuniform ~ = неоднорі́дне середо́вище
nutrient ~ = живи́льне [пожи́вне] середо́вище
opaque ~ = непрозо́ре середо́вище
operation ~ = робо́ча речовина́
optical ~ = опти́чне середо́вище
optically active ~ = опти́чно акти́вне середо́вище
optically homogeneous ~ = опти́чно однорі́дне середо́вище
optically inhomogeneous ~ = опти́чно неоднорі́дне середо́вище
optical recording ~ = опти́чне реєструва́льне середо́вище, опти́чний носі́й інформа́ції
orderable ~ = впорядко́вне середо́вище
ordered ~ = впорядко́ване середо́вище
output ~ = за́сіб виво́дження да́них
oxidation-reduction ~ = оки́снювально-відно́влювальне середо́вище
oxidizing ~ = оки́снювальне середо́вище
permeable ~ = прони́кне середо́вище
photoconducting ~ = фотопрові́дне середо́вище
photoconductive ~ = фотопрові́дне середо́вище
physical ~ = фізи́чне середо́вище
plasma ~ = пла́змо́ве середо́вище
plasma-like ~ = плазмоподі́бне середо́вище
polarized ~ = поляризо́ване середо́вище
polyphase ~ = багатофа́зове середо́вище
ponderable ~ = ваго́ме [важке́] середо́вище
porous ~ = порува́те середо́вище
processing ~ = технологі́чний ро́зчин
quasi-linear ~ = квазиліні́йне середо́вище
quenching ~ = гартува́льне середо́вище
quiescent ~ = спокі́йне [нетурбуле́нтне] середо́вище
random(ly) inhomogeneous ~ = безла́дно [випадко́во, хаоти́чно] неоднорі́дне середо́вище, середо́вище з випадко́вими неоднорі́дностями
rarefied ~ = розрі́джене [низькогусти́нне] середо́вище
reactive ~ = реагівне́ [(хемі́чно) акти́вне] середо́вище
recording ~ = (середо́вище‑)носі́й інформа́ції [за́пису]
reducing ~ = відно́влювальне середо́вище
reflecting ~ = відбива́льне середо́вище
refracting ~ = зало́млювальне середо́вище
refractive ~ = зало́млювальне середо́вище
refrigerating ~ = холодоаге́нт, холоди́льне [охоло́джувальне] середо́вище
registering ~ = носі́й інформа́ції [за́пису]
regular(ly) inhomogeneous ~ = реґуля́рно неоднорі́дне середо́вище
resisting ~ = середо́вище з о́пором
rotatory ~ = оберта́льне середо́вище
scattering ~ = розсі́ювальне середо́вище, середо́вище-розсі́ювач
sealed ~ = загермет(из)о́ване середо́вище
semi-bounded ~ = напівобме́жене середо́вище
semi-infinite ~ = напівнескінче́нне середо́вище
sensitive ~ = чутли́ве середо́вище
single-component ~ = однокомпоне́нтне середо́вище
single-phase ~ = однокомпоне́нтне [однофа́зове] середо́вище
slowing ~ = спові́льнювальне [гальмівне́] середо́вище
solid ~ = тверде́ середо́вище
sorptive ~ = сорбе́нт, сорбці́йне середо́вище
sound recording ~ = звуконосі́й
source-free ~ = безджере́льне середо́вище
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дне середо́вище
static ~ = стати́чне середо́вище
stationary ~ = стаціона́рне середо́вище
stopping ~ = гальмівне́ середо́вище
storage ~ = середо́вище зберіга́ння
stratified ~ = шарува́те [стратифіко́ване] середо́вище
strongly-absorbing ~ = середо́вище із си́льним поглина́нням
structured ~ = структуро́ване середо́вище
superconducting ~ = надпрові́дне середо́вище
superdiamagnetic ~ = наддіямагне́тне середо́вище
supporting ~ = носі́й каталіза́тору
surrounding ~ = ото́чення, найбли́жче довкі́лля, навко́лишнє середо́вище
tape ~ = стрічко́ви́й носі́й інформа́ції
test ~ = контро́льне середо́вище
thermoplastic ~ = термопласти́чне середо́вище
time-invariant ~ = стаціона́рне середо́вище
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтне середо́вище
translucent ~ = напівпрозо́ре середо́вище
transmission ~ = 1. середо́вище [кана́л] пересила́ння (інформації) 2. прони́кне середо́вище
transmitting ~ = пропуска́льне [прони́кне] середо́вище
transparent ~ = прозо́ре середо́вище
turbid ~ = каламу́тне [скаламу́чене] середо́вище
turbulent ~ = турбуле́нтне середо́вище
turbulized ~ = турбулізо́ване середо́вище
unbounded ~ = необме́жене середо́вище
uniform ~ = однорі́дне середо́вище
unisotropic ~ = неізотро́пне середо́вище
virgin ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
viscoelastic ~ = в’язкопружне́ середо́вище
viscous ~ = в’язке́ середо́вище
working ~ = робо́ча речовина́, робо́че ті́ло
yielding ~ = 1. пода́тливе [пласти́чне] середо́вище 2. (деформаці́йно) пли́нне середо́вище
nucle|us (мн. nuclei) 1. ядро́ || ядро́вий, я́дерний 2. за́родок (кристалізації тощо) || за́родко́вий 3. осере́док, це́нт(е)р (кристаління, конденсації тощо)
['njuːkliəs, 'nuːk-] (мн. ['njuːkliaɪ, 'nuːk-])
~ of a planetary nebula = ядро́ планета́рної тума́нности
~ of a set = щі́льне в собі́ ядро́ (множини)
absorbing ~ = поглина́льне ядро́, ядро́-поглина́ч
actinide ~ = ядро́ актино́їду
active ~ = 1. (радіо)акти́вне ядро́ 2. акти́вний це́нтер [осере́док]
active galactic ~ = ядро́ акти́вної гала́ктики
Aitken ~ = Е́йткенове [А́йткенове] ядро́
aligned —i = ви́шикувані я́дра
alpha-radiating ~ = а́льфа-випромі́нне ядро́
alpha-(radio)active ~ = а́льфа-(радіо)акти́вне ядро́
aromatic ~ = аромати́чне кільце́
atomic ~ = а́томне ядро́
bare ~ = го́ле ядро́
beta-radiating ~ = бе́та-випромі́нне ядро́
beta-unstable ~ = бе́та-нестабі́льне ядро́
black ~ = чо́рне ядро́
bombarded ~ = бомбо́ване ядро́
bombarding ~ = бомбува́льне ядро́
bright ~ = (of a comet) яскра́ве ядро́ (комети)
bubble ~ = за́родок бу́льбашки, за́родко́ва бу́льбашка
cell ~ = (біол.) ядро́ кліти́ни
closed-shell ~ = ядро́ із запо́вненими оболо́нками
combustion ~ = осере́док конденса́ції на проду́ктах горі́ння
comet ~ = ядро́ коме́ти
complex ~ = складне́ ядро́
compound ~ = компа́унд(не) ядро́, скла́дене ядро́
condensation ~ = це́нт(е)р/ядро́/осере́док конденса́ції
cosmic ~ = ядро́ космі́чного похо́дження
critical ~ = крити́чний за́родок/це́нт(е)р/ядро́/осере́док кристалі́ння [кристаліза́ції]
crystallization ~ = за́родок/це́нт(е)р/ядро́/осере́док кристалі́ння [кристаліза́ції]
daughter ~ = ядро́-проду́кт, кінце́ве [дочі́рнє] ядро́
decayed ~ = розпа́ле ядро́
deformed ~ = (з)деформо́ване ядро́
deuterium ~ = дейтро́н, ядро́ дейте́рію
double magic ~ = дві́чі магі́чне ядро́
energetic ~ = високоенергети́чне ядро́, ядро́ з висо́кою ене́ргією
even-A ~ = парнома́сове ядро́, ядро́ з па́рним ма́совим число́м
even-charge ~ = парнозаря́дове ядро́, ядро́ з па́рним заря́довим число́м [заря́дом]
even-even ~ = па́рно-па́рне ядро́
even-mass ~ = парнома́сове ядро́, ядро́ з па́рним ма́совим число́м
even-odd ~ = па́рно-непа́рне ядро́
even-Z ~ = парнозаря́дове ядро́, ядро́ з па́рним заря́довим число́м [заря́дом]
excited ~ = збу́джене ядро́
exotic ~ = екзоти́чне ядро́
filled-shell ~ = ядро́ з запо́вненими оболо́нками
final ~ = кінце́ве ядро́
fissile ~ = поді́льне ядро́
fissionable ~ = поді́льне ядро́
fissioning ~ = поді́льне ядро́
fission-product ~ = ядро́-проду́кт по́ділу
freezing ~ = осере́док [ядро́] замерза́ння, кри́говий за́родок
galactic ~ = ядро́ гала́ктики
galaxy ~ = ядро́ гала́ктики
ground-state ~ = ядро́ в основно́му ста́ні
heavy ~ = важке́ ядро́ (масові числа, більші за 181)
high-charge ~ = великозаря́дове ядро́, ядро́ з вели́ким заря́дом
high-energy ~ = високоенергети́чне ядро́, ядро́ висо́кої енергії [з висо́кою ене́ргією]
homogeneous ~ = однорі́дне ядро́
ice ~ = кри́говий за́родок, за́родок [осере́док] кристалі́ння [кристаліза́ції] води́ (в атмосфері)
impenetrable ~ = непрони́кне [непрозо́ре] ядро́
incident ~ = налітне́ ядро́
incompressible ~ = нестисне́ ядро́
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне ядро́
intermediate ~ = промі́жне́ ядро́ (масові числа 41-180)
intermediate-energy ~ = проміжноенергети́чне ядро́, ядро́ промі́жно́ї енергії [з проміжно́ю ене́ргією]
intermediate-mass ~ = промі́жне́ ядро́ (масові числа 41-180)
isobaric ~ = ізоба́р, ізоба́рне ядро́
isomeric ~ = ізоме́р, ізоме́рне ядро́
isotonic ~ = ізото́н, ізото́нове [ізото́нне] ядро́
light ~ = легке́ ядро́ (масові числа 1-40)
long-lived ~ = довгові́чне ядро́
low-charge ~ = малозаря́дове ядро́, ядро́ з мали́м заря́дом
low-energy ~ = низькоенергети́чне ядро́, ядро́ низько́ї енергії [з низько́ю ене́ргією]
magic ~ = магі́чне ядро́
magic-N ~ = нейтрономагі́чне ядро́, ядро́ з магі́чним число́м нейтро́нів [магі́чне за нейтро́нами]
magic-Z ~ = протономагі́чне ядро́, ядро́ з магі́чним число́м прото́нів [магі́чне за прото́нами]
magnetic-bubble ~ = за́родок магне́тного доме́ну
medium(‑sized) ~ = промі́жне́ ядро́ (масові числа 41-180)
metastable ~ = метастабі́льне ядро́
mirror ~ = дзерка́льне ядро́
neutron-deficient ~ = нейтронодефіци́тне ядро́, ядро́ з неста́чею нейтро́нів
neutron-magic ~ = нейтрономагі́чне ядро́, ядро́ з магі́чним число́м нейтро́нів [магі́чне за нейтро́нами]
neutron-rich ~ = нейтрононадлишко́ве ядро́, ядро́ з на́длишком нейтро́нів
nondeformed ~ = нездеформо́ване ядро́
nonmagic ~ = немагі́чне ядро́
nonspherical ~ = несфери́чне [некуля́сте] ядро́
odd-A ~ = непарнома́сове ядро́, ядро́ з непа́рним ма́совим число́м
odd-charge ~ = непарнозаря́дове ядро́, ядро́ з непа́рним заря́довим число́м [заря́дом]
odd-even ~ = непа́рно-па́рне ядро́
odd-mass ~ = непарнома́сове ядро́, ядро́ з непа́рним ма́совим число́м
odd-odd ~ = непа́рно-непа́рне ядро́
odd-Z ~ = непарнозаря́дове ядро́, ядро́ з непа́рним заря́довим число́м [заря́дом]
oriented ~ = (з)орієнто́ване [поляризо́ване] ядро́
original ~ = початко́ве ядро́
parent ~ = початко́ве [вихідне́, перви́нне] ядро́
penetrable ~ = прони́кне [прозо́ре] ядро́
perturbed ~ = збу́рене ядро́
polarized ~ = поляризо́ване [(з)орієнто́ване] ядро́
precondensate ~ = за́родок/осере́док передконденса́ції
primary ~ = початко́ве [вихідне́] ядро́
product ~ = ядро́-проду́кт, кінце́ве ядро́
projectile ~ = налітне́ ядро́
proton-magic ~ = протономагі́чне ядро́, ядро́ з магі́чним число́м прото́нів [магі́чне за прото́нами]
quasi-stable ~ = квазистабі́льне ядро́
radioactive ~ = радіоакти́вне ядро́
rare-earth ~ = рідкісноземе́льне ядро́
recoil ~ = відру́шене ядро́
residual ~ = залишко́ве ядро́
resultant ~ = кінце́ве ядро́, ядро́-проду́кт
scattering ~ = (ядро́‑)розсі́ювач
screened ~ = заекрано́ване ядро́
seed ~ = (астр.) за́родко́ве [насі́нне] ядро́
self-mirrored ~ = самодзерка́льне ядро́
semimagic ~ = напівмагі́чне ядро́
semitransparent ~ = напівпрозо́ре [напівпрони́кне] ядро́
shielded ~ = заекрано́ване ядро́
short-lived ~ = короткові́чне ядро́
spherical ~ = сфери́чне [куля́сте] ядро́
spherically symmetric ~ = сферосиметри́чне ядро́
spheroidal ~ = сферо́їдне ядро́
spin-zero ~ = безспі́нове [нуль-спі́нове] ядро́
spinless ~ = безспі́нове [нуль-спі́нове] ядро́
spinning ~ = ядро́, що обертається (навколо власної осі)
stable ~ = стабі́льне [нерадіоакти́вне] ядро́
stationary ~ = нерухо́ме ядро́
(stellar‑)association ~ = ядро́ зоре́вої асоція́ції
stripped ~ = обде́рте ядро́
subcritical ~ = докрити́чний [передкрити́чний] за́родок
supercritical ~ = закрити́чний [надкрити́чний] за́родок
superdeformed ~ = супер(з)деформо́ване ядро́
superdense ~ = надгусте́ ядро́
superheavy ~ = надважке́ ядро́
synthesized ~ = синтезо́ване ядро́
target ~ = 1. ядро́-міше́нь 2. ядро́ міше́ні
thermally-absorbing ~ = ядро́-поглина́ч (теплових нейтронів)
transuranium ~ = трансура́нове ядро́
undeformed ~ = нездеформо́ване ядро́
unexcited ~ = незбу́джене ядро́
unperturbed ~ = незбу́джене ядро́
unscreened ~ = незаекрано́ване ядро́
unstable ~ = нестабі́льне [радіоакти́вне] ядро́
unstripped ~ = необде́рте ядро́
weakly-deformed ~ = слабко (з)деформо́ване ядро́
well-deformed ~ = сильно (з)деформо́ване ядро́
zero-spin ~ = безспі́нове [нуль-спі́нове] ядро́
shell 1. оболо́нка || оболо́нковий; оболо́нчастий 2. (яф) пове́рхня || поверхне́вий 3. ко́рпус; кожу́х || ко́рпусний, кожухо́вий 5. черепа́шка; ско́йка; му́шля || черепа́шковий; ско́йковий
[ʃεl]
~ of a nucleus = оболо́нка ядра́
~ of revolution = оберто́ва оболо́нка
atmospheric ~ = шар атмосфе́ри
atom ~ = оболо́нка а́тома
closed ~ = 1. за́мкнена оболо́нка 2. запо́внена оболо́нка (атома, ядра)
comet(’s) ~ = оболо́нка коме́ти
completed ~ = запо́внена оболо́нка
conducting ~ = прові́дна оболо́нка
containment ~ = захисна́ оболо́нка (радіяційно небезпечних об’єктів)
convective ~ = конвекти́вна оболо́нка
coordination ~ = координаці́йна оболо́нка
cylindrical ~ = циліндри́чна оболо́нка
egg ~ = яйце́ва шкаралу́па
electron(ic) ~ = електро́нна оболо́нка
energy ~ (яф) енергети́чна пове́рхня □ off energy ~ по́за енергети́чною пове́рхнею; on energy ~ = на енергети́чній пове́рхні
filled ~ = запо́внена оболо́нка
glacial ~ = льодовико́вий па́нцер
half-filled ~ = напівзапо́внена оболо́нка
incomplete ~ = частко́во запо́внена оболо́нка
incompressible ~ = нестисна́ оболо́нка
inextensible solid ~ = нерозтя́жна тверда́ оболо́нка
inner ~ = вну́трішня оболо́нка
interstellar ~ = міжзоре́ва оболо́нка
layered ~ = шарува́та [багатошаро́ва] оболо́нка
mass ~ = (яф) ма́сова пове́рхня
multilayer ~ = багатошаро́ва оболо́нка
neutron ~ = нейтро́нна оболо́нка
nucleon ~ = нукло́нна оболо́нка
open ~ = відкри́та [неза́мкнена] оболо́нка
outer ~ = зо́внішня оболо́нка
partially-filled ~ = частко́во запо́внена оболо́нка
pressure ~ = (високо)ти́скова оболо́нка, оболо́нка під ти́ском
protective ~ = захисна́ оболо́нка
proton ~ = прото́нна оболо́нка
reactor ~ = оболо́нка реа́ктора (ядерного)
sea ~ = морська́ черепа́шка
semi-energy ~ = (яф) напівенергети́чна пове́рхня
solvation ~ = сольва́тна оболо́нка
spherical ~ = 1. сфери́чна оболо́нка 2. порожни́ста ку́ля
star ~ = оболо́нка зорі́
tortoise ~ = черепа́ховий па́нцер
tubular ~ = трубча́ста оболо́нка
unfilled ~ = незапо́внена оболо́нка
vacant ~ = незапо́внена оболо́нка
vacuum ~ = ва́куумна оболо́нка
valence ~ = вале́нтна оболо́нка
vortex (мн. vortices) 1. ви́хор || вихоро́вий 2. фо́кус (диференційного рівняння)
['vɔːtεks, 'vɔːrt-] (мн. ['vɔːtɪsiːz, 'vɔːrt̬-])
Abrikosov ~ = ви́хор Абрико́сова
adjacent ~ = супу́тній ви́хор
atmospheric ~ = атмосфе́рний ви́хор
axial ~ = ві́сний [осьови́й] ви́хор
bound ~ = зв’я́заний ви́хор; приє́днаний ви́хор (до аеродинамічної поверхні)
circular ~ = колови́й ви́хор
circumpolar ~ = навколопо́люсний ви́хор
closed ~ = за́мкнений ви́хор
collar ~ = кільце́вий ви́хор, вихорове́ кільце́
columnar ~ = циліндри́чний ви́хор, циліндри́чна вихорова́ тру́бка
compressible ~ = ви́хор у стисно́му середо́вищі
edge ~ = окра́йковий ви́хор
free ~ = ві́льний [незв’я́заний] ви́хор
Hill (spherical) ~ = Гі́лів ви́хор
incompressible ~ = ви́хор у нестисно́му середо́вищі
Kármán ~ = Ка́рманів ви́хор
line ~ = ліні́йний ви́хор
magnetic ~ = магне́тний ви́хор
point ~ = точко́вий ви́хор, вихорова́ то́чка
potential ~ = потенція́льний ви́хор
quantized ~ = ква́нтовий ви́хор
Rankine ~ = Ре́нкенів ви́хор
ring ~ = кільце́вий ви́хор, вихорове́ кільце́
Rossbi ~ = ви́хор Ро́сбі
separated ~ = відокре́млений ви́хор (від аеродинамічної поверхні)
single ~ = поодино́кий ви́хор
solitary ~ = поодино́кий ви́хор
spherical ~ = сфери́чний ви́хор
tip ~ = прикінце́вий ви́хор
toroidal ~ = торо́їдний ви́хор
transient ~ = нестаціона́рний ви́хор
trapped ~ = захо́плений ви́хор
viscous ~ = ви́хор у в’язко́му середо́вищі
wake ~ = кільва́терний ви́хор

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ви́хор (-у) 1. vortex; eddy 2. (вектора) curl 3. (вир) whirl, swirl 4. (вітер) whirlwind
~ Абрико́сова = Abrikosov vortex
антицикло́нний ~ = anticyclonic eddy
атмосфе́рний ~ = atmospheric vortex; (ураган, смерч) whirlwind
~ ве́ктора = curl of a vector
відокре́млений ~ = (від аеродинамічної поверхні) separated vortex
ві́льний ~ = free vortex
ві́сний ~ = axial eddy; axial vortex
в’язки́й ~ = viscous vortex
Гі́лів ~ = Hill (spherical) vortex
Джо́зефсонів ~ = fluxon
електромагне́тний ~ = electromagnetic vortex
за́мкнений ~ = closed vortex
захо́плений ~ = trapped vortex
зв’я́заний ~ = bound vortex
Ка́рманові —и = Kármán vortices
ква́нтовий ~ = quantized vortex
кільва́терний ~ = wake vortex
кільце́вий ~ = collar [ring] vortex
кінце́вий ~ = tip vortex
колови́й ~ = circular vortex
ліні́йний ~ = line vortex
магне́тний ~ = magnetic vortex
мезомасшта́бний ~ = mesoscale [mode] eddy
навколопо́люсний ~ = circumpolar vortex
незв’я́заний ~ = free vortex; separate(d) vortex
нестаціона́рний ~ = transient eddy; transient vortex
окра́йковий ~ = edge vortex
осьови́й ~ = axial eddy; axial vortex
поодино́кий ~ = solitary [single] eddy; solitary [single] vortex
потенція́льний ~ = potential vortex
приє́днаний ~ = (до аеродинамічної поверхні) bound vortex
прикінце́вий ~ = tip eddy
Ре́нкенів ~ = Rankine vortex
~ Ро́сбі = Rossbi vortex
супу́тній ~ = adjacent vortex
сфери́чний ~ = spherical vortex
торо́їдний ~ = toroidal vortex
точко́вий ~ = point vortex
~ у в’язко́му середо́вищі = viscous vortex
~ у нестисно́му середо́вищі = incompressible vortex
~ у стисно́му середо́вищі = compressible vortex
цикло́нний ~ = cyclonic eddy
циліндри́чний ~ = columnar vortex
нестисни́й 1. (про середовище тощо) incompressible 2. (неущільненний, неконденсовний) noncondensable, uncondensable 3. (невичавний) unsqueezable 4. (що не вужчає) unconstrictive 5. (нестяжний) uncontractible 6. (неколапсовний) noncollapsible
неущільне́нний 1. (нестисний) incompressible 2. (неконденсовний) noncondensable, uncondensable
оболо́н|ка 1. shell; envelope; capsule 2. (матем.) hull; (замкнення) closure 3. (область просторового заряду) sheath 4. (покрив) cover, coating 5. (верхній шар) skin; mantle 6. (герметична) encapsulation 7. (шар) blanket 8. (кора тощо) rind 9. (шкаралупа; обгортка) husk 10. (футляр) case; casing, jacket; sheath 11. (корпус, кожух) vessel, container, housing, encasement 12. (із тканини чи паперу) bag 13. (бандаж) bandage 14. (створена плакуванням) cladding □ без —ки, зі зня́тою —кою bare, unshelled, unjacketed, uncoated, uncovered; (про твел) uncanned; зніма́ти —ку to unshell, to unsheathe; to skin; (із твела) to dejacket, to decan; у —ці jacketed, coated, covered, sheathed; (закапсульований) encapsulated, capsular; покрива́тикою encapsulate; sheathe див. тж оболонкувати
адіяба́тна ~ = adiabatic envelope
~ аероста́та = gas bag
~ акти́вної зо́ни = (реактора) core vessel
~ а́тома = atom shell
багатошаро́ва ~ = layered [multilayer] shell
ва́куумна ~ = vacuum shell
вале́нтна ~ = valence shell
високоти́скова ~ = pressure shell
відкри́та ~ = open shell
ві́льна ~ = vacant [unfilled] shell
вну́трішня ~ = inner shell; (електронна) inner electron shell
водяна́ ~ water jacket □ у водяні́й —ці = water-jacketed
вогнетривка́ ~ = fire-resistant covering
га́зова ~ = 1. (у системах утримування плазми) gas blanket 2. (в реакторах) gas blanket, cover [blanket, cushion] gas
гермети́чна ~ = sealed shell/capsule
~ голомо́рфности = envelope of holomorphy
ґу́мо́ва ~ = rubber covering
~ диске́ти = disk jacket
діятермі́чна ~ = diathermous envelope
~ дро́ту = wire covering
екранува́льна ~ = shield, shielding shell
електро́нна ~ = 1. (атома) electron(ic) shell 2. (анода) anode sheath
~ жи́льника = cable sheath
загермет(из)о́вана ~ = sealed shell/capsule
за́мкнена ~ = closed shell
запо́внена ~ (атома) closed [completed, filled] shell □ із запо́вненою —кою = closed-shell
захисна́ ~ = protective shell; (покрив) protective coating/cover/jacket; (екранувальна) shield, shielding shell; (реактора) containment vessel; (радіяційно небезпечних об’єктів) containment shell/vessel
~ (і)з дода́тних йо́нів = (ел.) positive ion sheath
~ Землі́ = 1. mantle of the Earth див. тж мантія 2. (магнетна) magnetosheath
зо́внішня ~ = outer shell; (покрив) outer coating; (електронна) outermost electron shell
~ зорі́ = star shell
зсу́вова ~ = translation hull
ізолюва́льна ~ = див. ізоляційна ~
ізоляці́йна ~ = insulating jacket
ін’єкти́вна ~ = injective hull [envelope]
йо́нна ~ = (електрода) ion sheath
~ ка́беля = cable sheath
~ коме́ти = comet(’s) envelope, comet(’s) shell
~ компа́кт-ди́ску = disk [CD] jacket
конвекти́вна ~ = convective shell
координаці́йна ~ = coordination shell
крижана́ ~ = ice shell; (ламка) ice rind; (крига) shell ice; (льодовиковий щит) ice mantle
~ ку́лі = bullet jacket
ліні́йна ~ = (матем.) linear hull
магне́тна ~ = (Землі) magnetosheath
~ міше́ні = target vessel
метале́ва ~ = metal shell; can
міжзоре́ва ~ = interstellar shell
~ множини́ = hull of a set
напівзапо́внена ~ = half-filled shell
напівпрони́кна́ ~ = semipermeable cover
неза́мкнена ~ = open shell
незапо́внена ~ = (атома) vacant [unfilled] shell
нейтро́нна ~ = neutron shell
непрони́кна ~ = impermeable cover
нерозтя́жна тверда́ ~ = inextensible solid shell
нестисна́ ~ = incompressible shell
~ норма́льного елеме́нта = standard cell container
нукло́нна ~ = nucleon shell
оберто́ва ~ = shell of revolution
опу́кла ~ = (матем.) convex hull
па́ливна ~ = fuel can/sheath
~ па́ливного бло́ка = slug can
~ під ти́ском = див. тискова ~
пла́змо́ва ~ = plasma sheath
пла́стикова ~ = plastic covering
плеохрої́чна ~ = pleochroic halo
пові́тряна ~ = air blanket
порожни́ста сфери́чна ~ = hollow sphere
порохова́ ~ = dust envelope
прові́дна ~ = conducting shell
прони́кна́ ~ = permeable cover
прото́нна ~ = proton shell
~ радія́тора = radiator case
ра́йдужна ~ = (ока) iris
~ реа́ктора = reactor shell/envelope; (відтворювача) breeder blanket; (корпус) reactor vessel
рогова́ ~ = (ока) cornea
~ світловолокни́ни = fiber cladding, fiber coating
слизова́ ~ = mucous membrane
сольва́тна ~ = solvation sheath/shell
сфери́чна ~ = spherical shell
~ тве́ла = (fuel-element) cladding/container, fuel-element casing/jacket; fuel can
теплова́ ~ = (техн.) heating jacket
теплонепрозо́ра ~ = adiabatic envelope
теплопрозо́ра ~ = diathermous envelope
ти́скова ~ = pressure shell
трубча́ста ~ = envelope tube; tubular shell
циліндри́чна ~ = cylindrical shell
частко́во запо́внена ~ = incomplete [partially-filled] shell
шарува́та ~ = layered shell
~ ядра́ = shell of a nucleus
плин 1. (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, сипких речовин, колоїдів, дисперсій, суспензій та інших плинних середовищ) fluid □ перетво́рюватися на ~ (сплинюватися) to fluidize 2. (течія) flow 3. (часу, подій) course
аґреси́вний ~ = corrosive fluid
амортизува́льний ~ = damping fluid
анізотро́пний ~ = anisotropic fluid
багатокомпоне́нтний ~ = multicomponent fluid
багатофа́зовий ~ = multiphase fluid
біна́рний ~ = binary fluid
Бі́нґемів ~ = Bingham fluid; (пластичний) Bingham plastic
баротро́пний ~ = barotropic fluid
високогусти́нний ~ = high-density [thick] fluid
вихоро́вий ~ = (тт) vortex fluid
в’язки́й ~ = viscous fluid
в’язкопружни́й ~ = viscoelastic fluid
га́зовий ~ = gaseous fluid
гадро́нний ~ = hadronic fluid
гальмува́льний ~ = brake fluid
гамува́льний ~ = damping fluid
гетероге́нний ~ = heterogeneous fluid
гомоге́нний ~ = homogeneous fluid
густи́й ~ = high-density [thick] fluid
двокомпоне́нтний ~ = two-component fluid
двофа́зовий ~ = two-phase fluid
дезактиваці́йний ~ = decontamination fluid
доскона́лий ~ = ideal [perfect] fluid
електроакти́вний ~ = (що реагує на наявність електричного поля) electrically active fluid; (що його реологічні властивості змінюються під дією електричного поля) electrofluid, electrorheological fluid
електроізоляці́йний ~ = insulating fluid
електрореологі́чний ~ = (що його реологічні властивості змінюються під дією електричного поля) electrofluid, electrorheological fluid
~ живо́го органі́зму = body [biological] fluid
загу́слий ~ = thickened fluid
зану́рювальний ~ = immersion fluid
звича́йний ~ = ordinary fluid
змі́шні́ —и = miscible fluids
~ (і)з па́м’яттю = memory fluid
ідеа́льний ~ = ideal [perfect] fluid
ізотро́пний ~ = isotropic fluid
імерсі́йний ~ = immersion fluid
ква́нтовий ~ = quantum fluid
класи́чний ~ = classical fluid
n-компоне́нтний ~ = n-component fluid
коректу́рний ~ = correcting [correction] fluid
кріоге́нний ~ = 1. cryogenic fluid, cryogen 2. freezing mixture
летки́й ~ = volatile fluid
магне́тний ~ = magnetic fluid, magnetofluid
малогусти́нний ~ = low-density [thin] fluid
масти́льний ~ = fluid lubricant
нагріва́льний ~ = heating fluid
надкрити́чний ~ = supercritical fluid
наси́чений ~ = saturated fluid
нев’язки́й ~ = inviscid [nonviscous] fluid
негомоге́нний ~ = inhomogeneous fluid
недоскона́лий ~ = real fluid
незмі́шні́ —и = immiscible fluids
неідеа́льний ~ = real fluid
ненаси́чений ~ = undersaturated fluid
ненью́тонів ~ = non-Newtonian fluid
необме́жений ~ = unbounded fluid
неоднорі́дний ~ = inhomogeneous [heterogeneous] fluid
непрові́дний ~ = nonconducting fluid
нестисни́й ~ = incompressible fluid
нетурбуле́нтний ~ = quiescent [nonturbulent] fluid
низькогусти́нний ~ = low-density [thin] fluid
норма́льний ~ = normal fluid
нуклонний ~ = degenerate nucleon
Нью́тонів ~ = Newtonian fluid
обме́жений ~ = bounded fluid
однокомпоне́нтний ~ = one-component [simple] fluid
однорі́дний ~ = homogeneous fluid
перегрі́тий ~ = superheated fluid
п’єзотро́пний ~ = piezotropic fluid
підти́сковий ~ = pressurized fluid
підхо́плений ~ = (потоком газу чи пари) entrained fluid
пласти́чний ~ = plastic
приро́дний ~ = (у природному резервуарі, про воду, нафту, газ тощо) reservoir fluid
прові́дний ~ = conducting fluid
про́сти́й ~ = simple fluid
псевдопласти́чний ~ = pseudoplastic fluid
реа́льний ~ = real fluid
реопекти́чний ~ = rheopectic fluid
робо́чий ~ = working [operating] fluid; power fluid; (у плинотехніці) hydraulic fluid; (помпи) pump fluid
розшаро́ваний ~ = stratified fluid
рухо́мий ~ = fluid in motion, flowing [moving] fluid
спокі́йний ~ = quiescent fluid
степене́вий ~ = (що в ньому зсувова напруга пропорційна до певного степеня швидкости зсування) power-law fluid
стисни́й ~ = compressible fluid
~ тверди́х ку́льок = hard-sphere fluid
теплообмі́нний ~ = heat-exchange [heat-transfer] fluid
термометри́чний ~ = thermometric fluid
технологі́чний ~ = process(ing) fluid
тиксотро́пний ~ = thixotropic fluid
транспортува́льний ~ = conveyance fluid
турбуле́нтний ~ = turbulent fluid
~ у приро́дному резервуа́рі = (про воду, нафту, газ тощо) reservoir fluid
~ у ста́ні спо́кою = fluid at rest
феромагне́тний ~ = ferrofluid
~ ча́су (подій) course; (минання) passage, lapse □ із —ом ча́су = in the course of time, as time passes
чисти́льний ~ = cleaning fluid
я́дерний/ядро́вий ~ = nuclear fluid
по|ті́к (-то́ку) 1. (вектора; проміння; кількісна характеристика) flux □ усере́днений за —то́ком flux-average(d) 2. (плину) flow, stream, current; streamflow див. тж течія 3. (густина потоку частинок, яф) flux (density) 4. (злива; стрімкий) torrent 5. (бурхливий; велика кількість несподівано вихлюпнутої речовини) gush 6. (астр.) shower, stream
адіяба́тний ~ = adiabatic flow
аксі́йний ~ = axial flow
атмосфе́рний ~ = atmospheric current; (відземний) upflow; (доземний) downflow
багатокомпоне́нтний ~ = multicomponent flow
багатофа́зовий ~ = multiphase flow
безвихоро́вий ~ = irrotational [eddy-free] flow
бездисипати́вний ~ = dissipationless flow
білязвукови́й = transonic [near-sonic] flow
~ бі́тів = bit stream
бі́товий ~ = див. ~ бітів
бічни́й ~ = side stream
~ ве́ктора = vector flux
ве́кторний ~ = vector flux
~ випромі́нювання = див. ~ проміння
високоінтенси́вний ~ = high flux
високошви́дкісний ~ = high-speed flow, high-speed stream
висхідни́й ~ = (в атмосфері чи плині) upflow, upcurrent, ascending [upward] current; (від нагрітої поверхні) anabatic flow
вихідни́й ~ = див. виходовий ~
виходо́вий ~ = outflow, outcoming flow [stream]; emergent flux див. тж назовній ~
вихоро́вий ~ = eddy [rotational] flow
відзе́мний ~ = upflow, upward flow; (від нагрітої поверхні) anabatic flow
відпли́вний ~ = outflow, outflux
відцентро́вий ~ = centrifugal flow
ві́льний ~ = free stream
вітрови́й ~ = wind current
~ в межово́му ша́рі = boundary-layer flux [flow]
вме́рзлий ~ = (фіз. плазми) frozen(-in) flux
вморо́жений ~ = (фіз. плазми) frozen(-in) flux
втічни́й ~ = inflow, influx
втори́нний ~ = (в’язкий) secondary flow
~ втра́чених нейтро́нів = leakage (neutron) flux
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = incoming flow [stream], inflow
вузьки́й парале́льний ~ про́менів = pencil beam
в’язки́й ~ = viscous [frictional] flow
Га́блів ~ = Hubble flow
га́зовий ~ = див. ~ газу
~ га́зу = gas flow [stream]
Га́рисів ~ = Harris flow
Ге́льмгольців ~ = Helmholtz flow
геостро́фний ~ = geostrophic flux
гіперзвукови́й ~ = hypersonic flow
глиби́нний ~ = deep current
головни́й ~ = main [master, trunk] stream
ґвинтови́й ~ = helical flow
ґрадіє́нтний ~ = gradient flow
~ да́них = data flow [stream]
двови́мірний ~ = two-dimensional flow
дискре́тний ~ = discrete flow
дифузі́йний ~ = 1. diffusion current [flow] 2. (х.) diffusion flux
доді́льний ~ = див. низхідний ~
дозвукови́й ~ = subsonic flow [stream]
дозе́мний ~ = downflow, earthward [downward] flow; (повітря) katabatic flow
докрити́чний ~ = subcritical flow
досере́динний ~ = inflow, influx, inward flow [stream]; (усмоктаний тощо) indraft
дре́йфовий ~ = drift flow
дросельо́ваний ~ = choked [throttled] flow
~ електри́чного змі́щення = electric flux
~ електро́нів = electron flow [flux, stream]
~ ене́ргії = 1. (фіз.) energy flux 2. (техн.) power flow
~ ента́льпії = sensible-heat flow
~ ентропі́ї = entropy flow
зави́хорений ~ = (після зриву) burble
~ заря́джених части́нок = charged-particle flux; (у йоносфері тощо) electromagnetic current
за́тичко́вий ~ = piston [plug] flow
захо́плений ~ = trapped [enclosed] flux
збі́жний ~ = convergent flow
збу́рений ~ = disturbed flow [stream]; (турбулентний) turbulent flow
зворо́тний ~ = 1. (протипотік) countercurrent, counterflow; backflow; backstream; (прибійний) undertow 2. (плину) reflux; refluence; (у фільтрі тощо) backwash, blowback 3. (проміння, гф) counterradiation, back radiation
звукови́й ~ = (зі швидкістю звуку) sonic flow
~ звуково́ї ене́ргії = sound-energy flux
зіндуко́ваний ~ = induced flow
зі́рваний ~ = stalled flow
зливні́ —то́ки = interfluent streams
змодульо́ваний ~ = modulated flux
зоре́вий ~ = (астр.) star stream; star drift
зу́стрі́чний ~ = 1. countercurrent, counterflow 2. (проміння, гф) counterradiation, back radiation
~ іззо́вні всере́дину = див. досерединний ~
ізотермі́чний ~ = isothermal flow
ізотро́пний ~ = isotropic flux
~ ізсере́дини назо́вні = див. назовній ~
~ імові́рности = probability current
індуко́ваний ~ = induced flow
~ інду́кції = magnetic flux
інтеґра́льний ~ = integrated flux
інтенси́вний ~ = intense flux
~ інформа́ції = communication [information] flow
~ йо́нів = ion flow
капіля́рний ~ = capillary flow
кванто́ваний ~ = quantized flux
кільва́терний ~ = wake flow
~ кі́лькости ру́ху = momentum flux
кільце́вий ~ = annular flow
Кну́дсенів ~ = Knudsen flow
конвекти́вний ~ = див. конвекційний ~
конвекці́йний ~ = convection current [flow], bulk flow
концентраці́йний ~ = concentration flow
корпускуля́рний ~ = corpuscular stream
~ космі́чного промі́ння = cosmic-ray flux
крижани́й ~ = ice flow
крити́чний ~ = critical flux
Куе́тів ~ = Couette flow
~ ла́ви = lava flow
ламіна́рний ~ = laminar flow [stream]
Лю́дерсів ~ = Lders flow
магне́тний ~ = magnetic flux
~ магне́тної інду́кції = magnetic flux
мале́нький ~ = (цівка) streamlet
малоінтенси́вний ~ = low flux
~ ма́си = mass flux; (втрати, техн.) mass flow
межови́й ~ = (у межовому шарі) bounary-layer flux [flow]
метео́рний ~ = meteor shower [stream]
модульо́ваний ~ = modulated flux
~ моле́кул = molecular flow; (невзаємодійних) free-molecule flow
молекуля́рний ~ = див. ~ молекул
надзвукови́й ~ = supersonic flow [stream]
надкрити́чний ~ = supercritical flow
надлишко́вий ~ = excess flow; excess flux
надпли́нний ~ = див. ~ надплину
~ надпли́ну = superfluid flow, superflow
надхідни́й ~ = incident flux
назо́вній ~ = outflow, outflux, efflux, effluent, outward flow, emergent flux; emergent [exit, outward] stream
наси́чений ~ = saturation flux
наскрізни́й ~ = through flux
~ невзаємоді́йних моле́кул = free-molecule flow
~ нев’язко́го пли́ну = inviscid flow
незбу́рений ~ = undisturbed flow [stream]
незі́рваний ~ = unstalled flow
~ нейтро́нів = neutron flux; (густина) neutron flux (density); (втікачів) leakage flux; (понадномінальний) (neutron) overflux
неоднорі́дний ~ = nonuniform flow
нерелятивісти́чний ~ = nonrelativistic stream
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium flow
нестаціона́рний ~ = nonstationary flux; transient stream
нестисни́й ~ = incompressible flow
~ нестисно́го пли́ну = incompressible(-fluid) flow
неуста́лений ~ = unsteady flux [flow]; transient stream
низхідни́й ~ = (в атмосфері чи плині) downcurrent, downflow, descending [downward] current; (газу) downdraft
низькоінтенси́вний ~ = low flux
низькоти́сковий ~ пли́ну = (за тиску, нижчого за атмосферний) low-pressure fluid flow
о́б’є́мний ~ = bulk flow
обтіка́льний ~ = streamline [streamlining] flow
однорі́дний ~ = uniform flow
осесиметри́чний ~ = axially symmetric flow
основни́й ~ = main(stream) flow
падни́й ~ = incident flux
парці́йний ~ = partial flux
парція́льний ~ = див. парційний ~
перви́нний ~ = primary flow
перети́нні —то́ки = cross streams
перехре́сний ~ = cross-flow
пито́мий ~ = (частинок) flux (density)
підкрити́чний ~ = subcritical flow
пі́нінговий ~ = pinning flux
~ пли́ну = fluid flow [stream]; (стисного) compressible flow; (нестисного) incompressible flow
поверхне́вий ~ = surface flux
повзки́й ~ = creep flux
~ пові́тря = air stream [flow, current]; (сильний) (air) blast
пові́тряний ~ = див. ~ повітря
по́вний ~ = total flow; total flux
поздо́вжній ~ = (магнетний) longitudinal flux
понадноміна́льний ~ = (нейтро́нів) (neutron) overflux
попере́чний ~ 1. (плину) crosscurrent; transverse [cross] stream 2. (магнетний) cross flux □ з попере́чним —то́ком = (про пристрій) cross-flow
поршневи́й ~ = piston [plug] flow
потенція́льний ~ = potential flow
~ поту́жности = power flow
~ Пра́ндтля-Ма́єра = Prandtl-Meyer flow
прибі́йний ~ = tide
прито́ковий ~ = 1. (що додається до основного) tributary (stream), contributory, side stream 2. (що втікає) influent stream, inflow, influx
прокванто́ваний ~ = quantized flux
промени́стий ~ = radiant flux
~ промі́ння = radiation flux
прони́кливий ~ = penetrating flow
прони́клий ~ = penetrated [transmitted] flow
просторо́вий ~ = three-dimensional flow
прями́й ~ direct [forward] flow □ з прями́м —то́ком = (про пристрій) direct-flow
Пуазе́йлів ~ = Poiseuille flow
радія́льний ~ = radial flow
~ радія́ції = radiation flux
~ реа́льного пли́ну = real-fluid flow
релятивісти́чний ~ = relativistic stream
ренормалізаці́йний ~ = renormalization flow
~ речовини́ = flow of matter
рівнова́жний ~ = equilibrium flux
~ рідини́ = liquid flow [stream]
ріди́нний ~ = liquid flow [stream]
розбі́жний ~ = divergent [expanded, expansive] flow
розгалу́жений ~ = braided stream
розши́рний ~ = divergent [expanded, expansive] flow
самопли́вний ~ = gravity flow
самофокусува́льний ~ = self-focusing stream
~ свідо́мости = stream of consciousness
світлови́й ~ = luminous flux
світлозіндуко́ваний ~ = light-induced flux
сельови́й ~ = mud flow [stream, avalanche]
сере́дній ~ = average flux
сильнотурбуле́нтний ~ = strongly turbulent flow
скаламу́чений ~ = (гф) turbidity current
скаля́рний ~ = scalar flux
скра́плюваний ~ = (пари) condensing flow
слабкотурбуле́нтний ~ = weakly turbulent flow
спря́жений ~ = adjoint flux
спрямо́ваний ~ = directed flow
стаціона́рний ~ = stationary flux; stationary stream
~ стисно́го пли́ну = compressible (fluid) flow
струми́нний ~ = jet stream
сума́рний ~ = 1. total flux 2. (енергії) (фіз.) total energy flux; (техн.) net power flow
супу́тній ~ = cocurrent flow
те́нзорний ~ = tensor flux
~ тепла́ = див. тепловий ~
теплови́й ~ = 1. (передавання енергії) heat flow 2. (кількісна характеристика) heat [thermal] flux
~ теплово́ї ене́ргії за кри́зи теплоо́бміну = (у системах охолоджування) critical heat flow
~ теплоносія́ = (яф) coolant flow [stream]
~ тра́нспорту = traffic flow
триви́мірний ~ = three-dimensional flow
турбуле́нтний ~ = turbulent flow [stream], eddy flow; turbulent flux
узага́льнений ~ = generalized flux
~ уздо́вж ви́кривленої пове́рхні = flow along a curved surface
~ усере́дину = див. досерединний ~
усере́днений ~ = average(d) flux
уста́лений ~ = steady flux; steady flow [stream]
фо́новий ~ = background flux
~ фоно́нів = phonon flux
~ фото́нів = (опт.) photon flux; (струмінь) photon beam
хемі́чний ~ = chemical flux
циркуляці́йний ~ = 1. circulating flow 2. (х.) recycle
циклострофі́чний ~ = cyclostrophic flow
~ части́нок = particle flow [stream]; (кількісна характеристика) particle flux; (густина) particle-flux density
~ че́рез пове́рхню = flux across surface
чотириви́мірний ~ = four-flux
швидки́й ~ = high-speed flow
—то́ки, що злива́ються = див. зливні —токи
пру́жність 1. elasticity 2. (податливість) resilience 3. (пружинність) springiness 4. (випарів; процесу) pressure
анізотро́пна ~ = anisotropic elasticity
анома́льна ~ = superelasticity
~ ви́парів = vapor pressure
висо́ка ~ = high elasticity
~ відокре́млювання = (фаз) disjoining pressure
в’язка́ ~ = elastoviscosity
~ га́зу = gas buoyancy
диверґе́нтна ~ = divergence [surface(-like)] elasticity
динамі́чна ~ = dynamic elasticity
~ дисоція́ції = dissociation pressure
доскона́ла ~ = perfect elasticity
~ за всебічного стиска́ння = bulk elasticity
~ за згина́ння = bending [transverse] elasticity, elasticity of flexure
~ за зсува́ння = shear elasticity
~ за круті́ння = torsional elasticity
~ за кру́чення див. ~ за крутіння
~ за розтя́гування = elasticity of elongation, longitudinal elasticity
~ за стиска́ння = elasticity of compression
ідеа́льна ~ = perfect elasticity
ізотро́пна ~ = isotropic elasticity
ліні́йна ~ = linear elasticity
неліні́йна ~ = nonlinear elasticity
~ нестисно́го ті́ла = incompressible elasticity
о́б’є́мна ~ = bulk elasticity; compressibility
ортотро́пна ~ = orthotropic elasticity
~ пли́нного криста́лу = liquid-crystal elasticity
~ пли́ну = elasticity of a fluid
поверхне́ва ~ = divergence [surface(-like)] elasticity
~ ріди́нного криста́лу = liquid-crystal elasticity
~ розчиня́ння = solution pressure
стати́чна ~ = static elasticity
~ твердо́ї фа́зи = elasticity of solids
рідин|а́ 1. liquid □ перетво́рюватися на —у́ to liquefy, to liquate 2. (розчин, суміш) liquor 3. (середовище з властивостями рідини, газу тощо) fluid див. тж плин
аґреси́вна ~ = corrosive liquid
акумуля́торна ~ = battery solution
анізотро́пна ~ = anisotropic liquid
анома́льно в’язка́ ~ = quasi-viscous liquid
берка́ ~ = wetting liquid
важка́ ~ = heavy liquid
вихоро́ва ~ = див. вихоро́вий плин
відли́та ~ = (з осаду) decantate
відсто́яна ~ = (шар рідини над осадом чи іншою рідиною) supernatant liquid; (суміш) supernatant liquor
~ (в моде́лі) тверди́х ку́льок = hard-sphere liquid
в’язка́ ~ = viscous liquid; (аномально) quasi-viscous liquid; (плин) viscous fluid
гальмува́льна ~ = (плин) brake fluid
гартува́льна ~ = hardening liquid
густа́ ~ = dense liquid
доскона́ла ~ = ideal [perfect] liquid
електро́н(но)-дірко́ва ~ = electron-hole liquid
етало́нна ~ = (на потреби рефрактометрії) index liquid
~ (живо́го) органі́зму = (плин) body fluid
займи́ста ~ = flammable [inflammable] liquid
заме́рзла ~ = frozen liquid
зли́та ~ = (з осаду) decantate
змі́шані —и = mixed liquids
змішні́ —и = miscible liquids
змо́чувальна ~ = wetting liquid [agent]
~ з низько́ю температу́рою замерза́ння = low-freezing liquid, liquid with a low freezing point
~ з низько́ю температу́рою кипі́ння = low-boiling liquid, liquid with a low boiling point
зці́джена ~ = (з осаду) decantate
ідеа́льна ~ = ideal [perfect] liquid
імерсі́йна ~ = immersion liquid
індика́торна ~ = (на потреби дефектоскопії) (liquid) penetrant
інстанто́нна ~ = instanton liquid
каламу́тна ~ = turbid liquid
квазив’язка́ ~ = quasi-viscous liquid
ква́нтова ~ = (плин) quantum fluid
кипу́ча ~ = boiling liquid
крихка́ ~ = fragile liquid
кріоге́нна ~ = cryogenic liquid
летка́ ~ = volatile liquid
ліофі́льна ~ lyophilic liquid
ліофо́бна ~ lyophobic liquid
лу́жна ~ = alkali liquor
магне́тна ~ = magnetofluid див. тж магнетний плин, магнетоплин
Ма́ксвелова ~ = Maxwell liquid/body
метастабі́льна ~ = metastable liquid
нагріва́льна ~ = heating liquid
нагрі́вана ~ = heating [heated] liquid
нагрі́та ~ = heated liquid
надохоло́джена ~ = supercooled liquid
надпли́нна ~ = див. надпли́н
неберка́ ~ = nonwetting liquid
неваго́ма ~ = weightless liquid
нев’язка́ ~ = inviscid [nonviscous] liquid
недоскона́ла ~ = real liquid
незаме́рзла ~ = unfrozen liquid
незмі́шні́ —и = immiscible liquids
незмо́чувальна ~ = nonwetting liquid
неідеа́льна ~ = real liquid
ненью́тонова ~ = non-Newtonian liquid
неоднорі́дна ~ = inhomogeneous liquid
неоргані́чна ~ = inorganic liquid
нести́слива ~ = див. нестисна ~
нестисна́ ~ = incompressible liquid
низькозамерзна́ ~ = low-freezing liquid
низькокипу́ча ~ = low-boiling liquid
норма́льна ~ = (плин) normal fluid
Нью́тонова ~ = Newtonian [simple] liquid
однорі́дна ~ = homogeneous liquid
органі́чна ~ = organic liquid
охоло́джена ~ = cooled liquid
охоло́джувальна ~ = liquid coolant, cooling liquid
охоло́джувана ~ = cooled [cooling] liquid
перегрі́та ~ = superheated liquid
перемі́шувана ~ = stirred liquid
переохоло́джена ~ = supercooled liquid
поля́рна ~ = polar liquid
прозо́ра ~ = clear [transparent] liquid
промива́льна ~ = wash(ing) liquor
прони́клива ~ = liquid penetrant
про́ста́ ~ = simple liquid
реа́льна ~ = real liquid
робо́ча ~ = working liquid див. тж робочий плин
розве́дена ~ = thinned liquid
розли́та ~ = liquid spill
розхлю́пана ~ = liquid spill
розчиня́льна ~ = liquid solvent
складна́ ~ = complex liquid
стисна́ ~ = compressible liquid
стічна́ ~ = effluent
твердоку́лькова ~ = hard-sphere liquid
термометри́чна ~ = (плин) thermometric fluid
технологі́чна ~ = process liquid
фа́зова ~ = phase liquid
~ Фе́рмі = Fermi liquid
феромагне́тна ~ = (плин) ferrofluid
хіра́льна ~ = chiral liquid
(хемі́чно) чи́ста ~ = pure liquid
холоди́льна ~ = liquid coolant
середо́вище 1. medium 2. (довкілля) environment 3. (газове) atmosphere див. тж атмосфера 4. (оточення) surroundings; (найближче) neighborhood
абіоти́чне ~ = (неживе довкілля, де перебувають живі істоти) abiotic environment
аґреси́вне ~ = 1. (довкілля) hostile environment, aggressive [severe] atmosphere 2. (речовина) aggressive medium 3. (корозійне) corrosive medium
акти́вне ~ = 1. active environment [medium] 2. (хемічно) reactive medium
амо́рфне ~ = amorphous medium
анізотро́пне ~ = anisotropic medium
антропоге́нне ~ = man-made environment
апара́тне ~ = hardware environment
багатокомпоне́нтне ~ = multicomponent medium
багатофа́зове ~ = polyphase [multiphase] medium
багатошаро́ве ~ = multilayered medium
~ без джере́л = source-free medium
безджере́льне ~ = source-free medium
бездисипаці́йне ~ = nondissipative [loss-free, lossless] medium
безла́дно неоднорі́дне ~ = random(ly) inhomogeneous medium
безме́жне ~ = infinite medium
безутра́тне ~ = див. недисипативне ~
біоти́чне ~ = biotic environment
ваго́ме ~ = див. важке ~
важке́ ~ = ponderable medium
вбира́льне ~ = absorbing [absorptive] medium
великогусти́нне ~ = dense [high-density] medium
~ викона́ння програ́ми = execution environment
випадко́во неоднорі́дне ~ = random(ly) inhomogeneous medium
випромі́нне ~ = emitting medium
відбива́льне ~ = reflecting medium
віко́нне ~ = (комп.) windowing environment
відно́влювальне ~ = reducing environment [medium]
вну́трішнє ~ = (організму) internal environment
внутрішньохма́рове ~ = intracloud medium
во́дне ~ = (довкілля) aquatic environment
водяне́ ~ = (речовина) aqueous medium
воло́ге ~ = humid [moist] environment
впорядко́ване ~ = ordered medium
впорядко́вне ~ = orderable medium
~ в примі́щенні = indoor environment
~ в термоста́ті = thermostatically-controlled environment [medium]
в’язке́ ~ = viscous medium [fluid]
в’язкопружне́ ~ = viscoelastic medium [fluid]
га́зове ~ = 1. gas(eous) medium, gaseous fluid 2. (атмосфера) atmosphere 3. (захисне) shielding gas atmosphere
газонаси́чене ~ = gas-laden environment
гальмівне́ ~ = 1. slowing [stopping] medium 2. (яф) moderating medium
гартува́льне ~ = 1. hardening medium 2. (охолоджувач) quenching medium
гетероге́нне ~ = heterogeneous medium
гіперпружне́ ~ = hyperelastic medium
гіроелектри́чне ~ = gyroelectric medium
гіромагне́тне ~ = gyromagnetic medium
гіротро́пне ~ = gyrotropic medium
гомоге́нне ~ = homogeneous medium
густе́ ~ = dense [high-density] medium
ґенерівне ~ = generating medium; (що ґенерує в оптичному діяпазоні) lasing medium
ґравітаці́йне ~ = gravitating medium
ґравітівне́ ~ = gravitating medium
двозало́млювальне ~ = birefringent medium
деґрадо́ване ~ = див. здеґрадоване ~
деформаці́йно пли́нне ~ = yielding medium
динамі́чне ~ = dynamic medium
дисипати́вне ~ = dissipative [lossy] medium
дискре́тне ~ = discrete medium
диспергува́льне ~ = dispersing [dispersive] medium
дисперсі́йне ~ = dispersion medium, continuous phase
диспе́рсне ~ = dispersed medium
дифузі́йне ~ = diffusion medium
діелектри́чне ~ = dielectric medium
діямагне́тне ~ = diamagnetic medium
довкі́льне ~ = environment; (найближче довкілля) (circum)ambience, ambient medium [atmosphere] див. тж довкілля
доскона́ле пли́нне ~ = ideal [perfect] fluid
електроопти́чне ~ = electrooptic medium
емісі́йне ~ = emitting medium
ерозі́йне ~ = erosive environment
живе́ ~ = biotic environment
живи́льне ~ = nutrient medium; (плин) nutrient fluid
забру́днене ~ = polluted environment; (радіяційно) contaminated environment
загермет(из)о́ване ~ = sealed medium
зало́млювальне ~ = refractive [refracting] medium
за́мкнене екологі́чне ~ = closed ecological environment
заморо́жувальне ~ = freezing medium, freezant
~ застосу́нків = (комп.) application environment
захисне́ ~ = 1. protective atmosphere 2. (газове) shielding gas atmosphere 3. (яф) blocking medium
~ зберіга́ння = storage medium
~ (і)з випадко́вими неоднорі́дностями = див. випадково неоднорідне ~
~ (і)з висо́ким рі́внем шу́му = noisy environment
здеґрадо́ване ~ = (довкілля) degraded environment
~ (і)з диспе́рсією = (просторочасовою) dispersive [dispersing] medium
~ (і)з завмира́нням [заника́нням] (радіо)хви́ль = fading environment [medium]
~ (і)з мінли́вими умо́вами = varied environment
змодельо́ване ~ = simulated environment
~ (і)з нестабі́льними теплови́ми умо́вами = thermally unstable environment
зо́внішнє ~ = ambient medium; (довкілля) environment
~ (і)з о́пором = resisting medium
~ (і)з па́м’яттю = medium with memory
~ (і)з просторо́вими неоднорі́дностями = див. просторово неоднорідне ~
~ (і)з си́льним поглина́нням = strongly-absorbing medium
~ з(і) стабі́льними теплови́ми умо́вами = thermally stable environment
~ (і)з утрата́ми = lossy [dissipative] medium
ідеа́льне пли́нне ~ = ideal [perfect] fluid
ізолюва́льне ~ = insulating medium
ізоляці́йне ~ = insulating medium
ізотро́пне ~ = isotropic medium
індика́торне ~ = indicator medium
іне́ртне ~ = inert atmosphere
йонізо́ване ~ = ionized medium
каламу́тне ~ = turbid medium
квазилінійне ~ = quasi-linear medium
ки́сле ~ = acid(ic) medium [environment]
кисло́тне ~ = acid(ic) medium [environment]
кома́ндне ~ = command environment
конденсо́ване ~ = condensed medium; condensed matter
консервати́вне ~ = conservative medium
контро́льне ~ = test medium
контрольо́ване ~ = controlled medium [environment]
корозі́йне ~ = 1. (речовина) corrosive medium 2. (довкілля) corrosive environment [atmosphere]
космі́чне ~ = space environment
кристалі́чне ~ = crystalline medium
кріоге́нне ~ = cryogenic environment
лазерува́льне ~ = (здатне ґенерувати лазерне проміння) lasing medium
ліні́йне ~ = linear medium
лока́льно однорі́дне ~ = locally homogeneous medium
лу́жне ~ = alkaline medium
магне́тне ~ = magnetic medium
магнетогіротро́пне ~ = gyromagnetic medium
магнетоопти́чне ~ = magnetooptic medium
міжгалакти́чне ~ = intergalactic medium
міжзоре́ве ~ = interstellar medium
міжплане́тне ~ = interplanetary medium
міжхма́рове ~ = intercloud medium
морози́льне ~ = freezing medium
морське́ ~ = marine environment
навко́лишнє ~ = environment; (найближче) ambience, circumambience, surrounding medium див. тж довкілля
нагріва́льне ~ = heating medium
нагрі́ване ~ = heated medium
наддіямагне́тне ~ = superdiamagnetic medium
надпли́нне ~ = superfluid
надпрові́дне ~ = superconducting medium
напівнескінче́нне ~ = semi-infinite medium
напівобме́жене ~ = semi-bounded medium
напівпли́нне ~ = semifluid
напівпрозо́ре ~ = translucent medium
невбира́льне ~ = nonabsorbing medium
нега́зове ~ = nongas, nongaseous medium
неводяне́ ~ = nonaqueous medium
нев’язке́ ~ = inviscid medium [fluid]
недисипати́вне ~ = nondissipative [loss-free, lossless] medium
неідеа́льне пли́нне ~ = real fluid
неізотро́пне ~ = unisotropic medium
нейтра́льне ~ = neutral medium
неліні́йне ~ = nonlinear medium
необме́жене ~ = unbounded medium; (нескінченне) infinite medium
неоднорі́дне ~ = inhomogeneous [nonhomogeneous, heterogeneous] medium
непли́нне ~ = nonfluid
непоглина́льне ~ = nonabsorbing medium
непрові́дне ~ = nonconducting medium
непрозо́ре ~ = opaque medium
непружне́ ~ = inelastic medium
нерівнова́жне ~ = nonequilibrium medium
неріди́нне ~ = nonliquid
нескінче́нне ~ = infinite medium
несприя́тливе ~ = adverse [harsh, severe] environment; (аґресивне) hostile environment
нестаціона́рне ~ = nonstationary medium
нестисне́ ~ = incompressible medium; (плинне) incompresible fluid
нетверде́ ~ = nonsolid (medium); (м’яка матерія) soft matter
нетвердоті́лове ~ = nonsolid (medium)
нетурбуле́нтне ~ = quiescent [nonturbulent] medium
низькогусти́нне ~ = low-density medium; (розріджене) rarefied medium
оберта́льне ~ = rotatory medium
обме́жене ~ = bounded medium
обчи́слювальне ~ = computing environment
однокомпоне́нтне ~ = single-phase [single-component] medium
однорі́дне ~ = homogeneous [uniform] medium
однофа́зове ~ = single-phase medium
оки́снювальне ~ = oxidizing medium [environment]
оки́снювально-відно́влювальне ~ = oxidation-reduction medium
операці́йне ~ = (комп.) operation(al) environment
опти́чне ~ = optical medium; (реєструвальне) optical recording medium
опти́чно акти́вне ~ = optically active medium
опти́чно неоднорі́дне ~ = optically inhomogeneous medium
опти́чно однорі́дне ~ = optically homogeneous medium
оса́джувальне ~ = coagulating medium
осно́вне ~ = (х.) base [basic] medium
охоло́джувальне ~ = coolant див. тж холодильне ~
охоло́джуване ~ = cooled medium
~ пересила́ння інформа́ції = communication [carrier, transmission] medium
парамагне́тне ~ = paramagnetic medium
підігрі́ване ~ = heated medium
підси́лювальне ~ = amplifying medium
пла́змо́ве ~ = plasma medium
плазмоподі́бне ~ = plasma-like medium
пласти́чне ~ = yielding medium
пли́нне ~ = 1. (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, колоїдів, дисперсій, суспензій, сипких речовин тощо) fluid (medium); (досконале) ideal fluid див. тж плин 2. (деформаційно) yielding medium 3. (рухоме, течія) flowing medium
плиннокристалі́чне ~ = liquid crystal, liquid-crystal medium
пові́тряне ~ = air atmosphere [environment]
поглина́льне ~ = absorbing [absorptive] medium
пода́тливе ~ = yielding medium
пожи́вне ~ = nutrient [culture] medium
~ по́за примі́щенням = outdoor environment
поляризо́ване ~ = polarized medium
помі́рне ~ = mild environment
порува́те ~ = porous medium
~ прикладно́ї систе́ми = (комп.) див. ~ застосунків
приро́дне ~ = natural environment
прові́дне ~ = 1. conducting medium 2. (що проводить/передає коливання) couplant
програмо́ве ~ = software environment
~ програмува́ння = programming environment
~ проєктува́ння = design environment
прозо́ре ~ = transparent medium
прони́кне ~ = permeable [transmission] medium
пропуска́льне ~ = transmitter, transmitting [transmission] medium
просторо́во неоднорі́дне ~ = spatially inhomogeneous medium
пружне́ ~ = elastic medium
пружноанізотро́пне ~ = anisotropic elastic medium
пружнов’язке́ ~ = див. в’язкопружне ~
пружноізотро́пне ~ = isotropic elastic medium
псевдоріди́нне ~ = див. сплинене ~
реагівне́ ~ = (хемічно) reactive medium
реа́льне пли́нне ~ = real fluid
реґуля́рно неоднорі́дне ~ = regular(ly) inhomogeneous medium
реєструва́льне ~ = (носій інформації тощо) recording medium
рівнова́жне ~ = equilibrium medium
ріди́нне ~ = liquid (medium)
рідиннокристалі́чне ~ = liquid-crystal medium
рідке́ ~ = (малої густини) low-density medium; (розріджене) rarefied medium
~ робо́ти в діяло́говому режи́мі = (комп.) interactive environment
~ робо́ти кілько́х користувачі́в = (комп.) multiuser environment
робо́че ~ = work environment
розрі́джене ~ = rarefied medium
розсі́ювальне ~ = scattering [diffusing] medium
розши́рне ~ = expanding medium
розши́рюване ~ = expanding medium
рухо́ме ~ = moving medium
світлопрони́кне ~ = light-transmitting medium
світлочутли́ве ~ = light-sensitive medium
сипке́ ~ = fluid (medium)
скаламу́чене ~ = turbid medium
сконденсо́ване ~ = condensed medium; condensed matter
сорбці́йне ~ = sorptive medium
спли́нене ~ = fluidized medium
спові́льнювальне ~ = slowing medium; (яф) moderating medium
спокі́йне ~ = (нетурбулентне) quiescent medium
~, сприя́тливе утво́рюванню трі́щин = crack-promoting environment
стати́чне ~ = static medium
стаціона́рне ~ = stationary [time-invariant] medium
стисне́ ~ = compressible medium; (плинне) compressible fluid
стратифіко́ване ~ = stratified medium
структуро́ване ~ = structured medium
суці́льне ~ = continuous medium, continuum
тверде́ ~ = solid (medium)
твердоті́лове ~ = solid (medium)
теку́че ~ = див. плинне ~
теплопередава́льне ~ = heat-transfer medium
теплопоглина́льне ~ = heat-absorbing [heat-eliminating] medium
теплопрові́дне ~ = heat-conducting [heat-transfer, heat-carrying] medium
термі́чно стабі́льне ~ = thermally stable environment
термі́чно нестабі́льне ~ = thermally unstable environment
термопласти́чне ~ = thermoplast(ic medium) див. тж термопласт
тканиноеквівале́нтне ~ = tissue-equivalent medium
турбуле́нтне ~ = turbulent medium
турбулізо́ване ~ = turbulized medium
феромагне́тне ~ = ferromagnetic medium
фізи́чне ~ = 1. physical medium 2. (неживе довкілля, де перебувають живі істоти) abiotic environment
фільтрівне́ ~ = filtering medium
фільтрува́льне ~ = filtering medium
фокусува́льне ~ = focusing medium
фотопрові́дне ~photoconductive [photoconducting] medium
хаоти́чно неоднорі́дне ~ = randomly inhomogeneous medium
хемі́чно акти́вне ~ = reactive medium
~ хвилево́ду = guide [guiding, ducting] medium
хіра́льне ~ = chiral medium
холоди́льне ~ = coolant, cooling [heat-eliminating, refrigerating] medium
чутли́ве ~ = sensitive medium
шарува́те ~ = layered [stratified] medium
шту́чне ~ 1. (довкілля) man-made [induced, artificial] environment; (змодельоване) simulated environment 2. (речовина) synthesized [artificial] medium
щі́льне ~ = dense [high-density] medium
теч|ія́ flow, stream, current див. тж потікза —іє́ю with the stream, downstream; про́ти —ії́ against the stream, upstream
автомоде́льна ~ = self-similar flow
адвекти́вна ~ = advection current
адіяба́тна ~ = adiabatic flow
аксі́йна ~ = axial flow
акусти́чна ~ = acoustic streaming
антибари́чна ~ = antibaric flow
атмосфе́рна ~ = atmospheric current
багатокомпоне́нтна ~ = multicomponent [mixed] flow
багатофа́зова ~ = multiphase flow; (із фазовими переходами) unsteady-state flow
безвихоро́ва ~ = irrotational flow, acyclic [irrotational] motion
бездисипати́вна ~ = dissipationless flow
безциркуляці́йна ~ = noncirculating flow
білязвукова́ ~ = transonic flow
бічна́ ~ = side stream
~ в горлови́ні = (сопла) throat flow
~ вздо́вж (ви́кривленої) пове́рхні = flow along a (curved) surface
ви́мушена ~ = див. примусова ~
вирова́ ~ = swirl(ing) flow
високоти́скова ~ = high-pressure flow
високошви́дкісна ~ = high-speed [high-velocity] flow
висхідна́ ~ = upflow, upward flow, upcurrent, ascending current
вихоро́ва ~ = eddy(ing) [rotational, vortex] flow; (великомасштабна) large-scale vortex flow; (вирова) swirl(ing) flow
~ від джерела́ = source flow
віді́рвана ~ = detached flow
відпли́вна ~ = ebb tide flow, ebb current
відхи́лена ~ = deviated flow
відхи́лювальна ~ = deviating flow
~ ві́льних моле́кул = free-molecule flow
вітрова́ ~ = wind current
~ в капіля́рі = capillary flow
~ в межово́му ша́рі = boundary-layer flow
~ в тонкі́й плі́вці = film flow
втори́нна в’язка́ ~ = (frictional) secondary flow
~ в трубі́ = flow in a pipe [duct]
в’язка́ ~ = viscous [friction] flow; (газу) frictional gas flow
~ в’язко́го пли́ну = viscous flow, flow of a viscous fluid
~ га́зу = gas flow; (в трубі) gas flow in a duct
Га́ртманова ~ = Hartmann flow
геостро́фна ~ = geostrophic flow/current
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic flow
гіперзвукова́ ~ = hypersonic flow
глиби́нна ~ = drowned flow, deep current; (океанська) undercurrent
гомоенергети́чна ~ = homenergic flow
гомоентропі́йна ~ = homentropic flow
двови́мірна ~ = two-dimensional flow; (плоска) plane flow
двофа́зова ~ = two-phase flow
дисипати́вна ~ = dissipative flow
діяба́тна ~ = diabatic flow
дозвукова́ ~ = subsonic [subcritical] flow
докрити́чна ~ = subcritical [subsonic] flow
досере́динна ~ = inward flow
~ до сто́ку = sink flow
дре́йфова ~ = drift current
дросельо́вана ~ = throttled flow
закру́чена ~ = swirl(ing) flow
затичко́ва ~ = plug flow
збі́жна ~ = convergent flow
збу́рена ~ = disturbed flow
зворо́тна ~ = backward flow, reflux, refluence, reflow; (протипотік) countercurrent, counterflow
звукова́ ~ = sonic flow
~ згори́ дони́зу = downward flow
здросельо́вана ~ = throttled flow
змі́шана ~ = mixed flow
змодельо́вана ~ = simulated flow
~ зни́зу вго́ру = upward flow
зсу́вова ~ = shear flow
зу́стрі́чна ~ = counterflow, countercurrent; (у теплообміннику) countercurrent flow
ідеа́льна ~ = ideal flow
~ ідеа́льного пли́ну = ideal flow
~ іззо́вні всере́дину = inward flow
ізоенергети́чна ~ = isenergic flow
ізоентропі́йна ~ = isentropic flow
ізотермі́чна ~ = isothermal flow
~ ізсере́дини назо́вні = outward flow
інерці́йна ~ = inertial flow
капіля́рна ~ = capillary flow
квазив’язка́ ~ = quasi-viscous flow
кільва́терна ~ = wake flow
кільце́ва ~ = annular flow
класи́чна ~ = classical flow
Кну́дсенова ~ = Knudsen flow
ковзна́ ~ = (Кнудсенові числа від 0.01 до 0.1) slip flow
конвекці́йна ~convection current/flow, bulk flow
коні́чна ~ = cone [conical] flow
крити́чна ~ = (плину зі швидкістю звуку в цьому плині) critical flow
крізна́ ~ = through flow
Куе́това ~ = Couette flow
ламіна́рна ~ = laminar flow
межова́ ~ = (в межовому шарі) boundary-layer flow
межова́ в’язка́ ~ = (frictional) secondary flow
меридія́нна ~ = meridional flow
моде́льна ~ = model [simulated] flow
молекуля́рна ~ = molecular flow; (невзаємодійних молекул) free-molecule flow
морська́ ~ = sea [ocean] current
надзвукова́ ~ = supersonic [supercritical] flow
надкрити́чна ~ = supercritical [supersonic] flow
надкрити́чна ~ води́ = rapid flow
надпли́нна ~ = superfluid flow, superflow
~ надпли́ну = superfluid flow, superflow
наскрізна́ ~ = through flow
нев’язка́ ~ = nonviscous [inviscid, frictionless, ideal] flow
незбу́рена ~ = undisturbed flow
неізотермі́чна ~ = nonisothermal flow
ненью́тонова ~ = non-Newtonian flow
~ ненью́тонового пли́ну = non-Newtonian-fluid flow
неоднорі́дна ~ = nonuniform flow
непере́рвна ~ = continuous flow
неприпли́вна ~ = nontidal curent
нерівномі́рна ~ = nonuniform flow
нерозри́вна ~ = continuous flow
нестаціона́рна ~ = nonstationary flow
~ нестисно́го пли́ну = incompressible flow
нетурбуле́нтна ~ = nonturbulent flow; (рух елементів плину уздовж ліній течії) streamline flow
неуста́лена ~ = unsteady [transient] flow
низхідна́ ~ = downward flow
низькоти́скова ~ пли́ну = (за тиску, нижчого за атмосферний) low-pressure fluid flow
Нью́тонова ~ = Newtonian flow
~ Нью́тонового пли́ну = Newtonian-fluid flow
о́б’є́мна ~ = bulk flow
обме́жена ~ = restricted flow; (у трубі, технологічній камері тощо) confined flow
обе́рнена ~ = див. зворотна ~
обтіка́льна ~ = streamline flow, flow around
однови́мірна ~ = one-dimensional flow
однорі́дна ~ = homogeneous flow; (рівномірна) uniform flow
осесиметри́чна ~ = axisymmetric [axially symmetric] flow
осмоти́чна ~ = osmotic flow
основна́ ~ = main flow
осьова́ ~ = axial flow
перехі́дна́ ~ = 1. (неусталена) transient flow 2. (між ламінарною і турбулентною) transition(al) flow
перехре́сна ~ = cross-flow
підкрити́чна ~ = subcritical flow
підповерхне́ва ~ = undercurrent, subsurface flow
підти́скова ~ = pumped [forced] flow
~ під ти́ском = див. підтискова ~
пла́змо́ва ~ = plasma flow
пласти́чна ~ = plastic flow
~ пли́ну = fluid flow
плівко́ва́ ~ = film flow
пло́ска ~ = (двовимірна) plane flow
~ поблизу́ гідродинамі́чного дипо́ля = doublet flow
поверхне́ва ~ = surface flow
пові́льна ~ = low-speed [low-velocity] flow
пові́тряна ~ = air current, airflow, airstream
помі́рна ~ = moderate flow
помпо́вана ~ = pumped [forced] flow
попере́чна ~ = cross-flow
поро́джувальна ~ = (в заповнюваному каналі від його початку до місця зімкнення межових шарів) generating flow
потенція́льна ~ = potential flow
прибере́жна ~ = coastal current
примусо́ва ~ = forced [pumped] flow
припли́вна ~ = tidal flow/current/stream, flood tide
прито́кова ~ = 1. (що додається до основної) tributary (stream), contributory, side stream 2. (що втікає) influent stream, inflow
просторо́ва ~ = three-dimensional flow
псевдостаціона́рна ~ = pseudostationary flow
Пуазе́йльова ~ = Poiseuille flow
пульсівна́ ~ = pulsating flow
радія́льна ~ = radial flow
реа́льна ~ = real(-fluid) flow
~ реа́льного пли́ну = real-fluid flow
~ Ре́йлі = [Реле́я] Rayleigh flow
рівномі́рна ~ = uniform flow
~ рідини́ = liquid flow
розбі́жна ~ = divergent [expansive, expanded] flow
розри́вна ~ = discontinuous flow
розшаро́вана ~ = stratified flow
самопли́вна ~ = gravity flow
сильнотурбуле́нтна ~ = strongly turbulent flow
слабкотурбуле́нтна ~ = weakly turbulent flow
спові́льнена ~ = retarded flow
стаціона́рна ~ = stationary flow
~ стисно́го пли́ну = compressible(-fluid) flow
стійка́ ~ = (надплину) persistent current
Сто́ксова ~ = Stokes flow
струми́нна ~ = jet stream
супу́тня ~ = cocurrent flow
суспензі́йна ~ = (гф) turbidity current
ти́скова ~ = forced pumped flow
трансзвукова́ ~ = transonic flow
триви́мірна ~ = three-dimensional flow
турбуле́нтна ~ = turbulent flow; eddy(ing) flow
уста́лена ~ = steady flow
~ Фе́но = Fanno flow
циркуляці́йна ~ = circulating flow
швидка́ ~ = high-speed [high-velocity] flow
ті́ло 1. body 2. (просторове) solid 3. (матем.) field 4. (інструмента) shaft, shank
абсолю́тно жорстке́ ~ = (perfectly) rigid body
абсолю́тно недеформо́вне ~ = (perfectly) rigid body
абсолю́тно непоглина́льне ~ = white body
абсолю́тно поглина́льне ~ = black body
абсолю́тно пружне́ ~ = Hookean [perfectly elastic] body
абсолютно тверде́ ~ = (perfectly) rigid body
абсолю́тно чо́рне ~ = (ideal) blackbody, absolutely black [perfectly black, ideal black] body, ideal radiator, hohlraum
альтернати́вне ~ = (матем.) alternative field
амо́рфне ~ = amorphous solid
анізотро́пне ~ = anisotropic body; (тверде) anisotropic solid
Архіме́дове (просторо́ве) ~ = Archimedean solid, semiregular solid/body
балісти́чне ~ = ballistic body
бі́ле ~ = white body
веретеноподі́бне ~ = spindle-shaped body
випромі́нне ~ = radiating body
вібрівне́ ~ = vibrating body
ві́льне ~ = free body
вільнопа́дне ~ = free-falling body
вогнетривке́ ~ = refractory body
в’язкопласти́чне ~ = viscoplastic body
в’язкопружне́ ~ = viscoelastic body
га́зове ~ = gaseous [aeriform] body
галакти́чне ~ = galactic body
геометри́чне ~ = solid
гла́дке ~ = smooth body
гладе́ньке ~ = smooth body
Гу́кове ~ = Hookean solid
ґравітаці́йне ~ = gravitating body
ґравітівне́ ~ = gravitating body
деформо́вне ~ = deformable [nonrigid] body
доти́чне ~ = tangential body
~ електро́да = electrode body
електронегати́вне ~ = electronegative body
електропозити́вне ~ = electropositive body
жорстке́ ~ = rigid body
зану́рене ~ = immersed [submerged] body
заря́джене ~ = charged body
збу́рювальне ~ = disturbing [perturbing] body
земне́ ~ = terrestrial body
~ земно́го похо́дження = terrestrial body
~ (і)з на́дрі́зом = notched body
~ (і)з періоди́чною структу́рою = periodic solid
~ (і)з ру́чками = (матем.) handlebody
~ (і)з трі́щиною = cracked body
ідеа́льно жорстке́ ~ = perfectly rigid body
ідеа́льно пласти́чне ~ = perfectly plastic body
ідеа́льно пружне́ ~ = Hookean [perfectly elastic] body
ізотро́пне ~ = isotropic body
ква́нтове тверде́ ~ = quantum solid
Ке́л(ь)вінове ~ = Kelvin body
ки́нуте ~ = (що летить уздовж траєкторії) projectile
кільце́ве ~ = annular solid
ко́лірне ~ = color solid, color tree
колове́ ~ = circular body/solid
колориметри́чне ~ = color solid, color tree
кольоро́ве ~ = colored body
комі́рчасте ~ = cellular body
комутати́вне ~ = (commutative) field
~ коро́мисла = (вагів) beam body
космі́чне ~ = cosmic body
криволіні́йне ~ = curvilinear solid
кристалі́чне ~ = crystalline solid
криста́лове ~ = crystalline solid
крихке́ ~ = brittle solid
кру́гле ~ = circular body/solid
летке́ ~ = volatile solid
ліні́йно пружне́ ~ = linearly elastic body
магне́тне ~ = magnetic body
Ма́ксвелове ~ = Maxwell liquid [body]
маси́вне ~ = massive body
матерія́льне ~ = material body
метео́рне ~ = meteoroid, meteoric body
~ множи́н = field of sets
надрі́зане ~ = notched body
наелектризо́ване ~ = electrified body
напівобтічне́ ~ = semistreamlined body
напівпра́вильне (просторо́ве) ~ = semiregular solid
напівпрозо́ре ~ = translucent body
напру́жене ~ = stressed body
небе́сне ~ = celestial [heavenly] body
невпорядко́ване тверде́ ~ = amorphous solid
недеформо́вне ~ = rigid body
нежорстке́ ~ = nonrigid body
некомутати́вне ~ = skew field
некристалі́чне = noncrystalline solid
некриста́лове ~ = noncrystalline solid
нелетке́ ~ = nonvolatile solid
ненаелектризо́ване ~ = unelectrified body
необтічне́ ~ = bluff [blunt] body
неоднорі́дне ~ = inhomogeneous [heterogeneous] body
неоргані́чне (тверде́) ~ = inorganic solid
непра́вильне (просторо́ве) ~ = irregular solid
непрові́дне ~ = nonconducting body
непрозо́ре ~ = nontransparent [opaque] body
непружне́ ~ = inelastic body
нерухо́ме ~ = static body
нестисне́ ~ = incompressible body
нетверде́ ~ = 1. (стан речовини) nonsolid 2. (нежорстке, деформовне) norigid body
нечо́рне ~ = nonblack body
~ оберта́ння = див. обертове ~
обертне́ ~ = rotator, rotating body
оберто́ве ~ = body [solid] of revolution, revolution solid; (багатокутне) polygonal solid/body of revolution; (n-го порядку) n-power body of revolution
обтічне́ ~ = 1. aerodynamic [streamlined] body 2. (ад) airfoil, aerofoil
~ одна́ко́вого о́б’є́му = solid of equal volume
однорі́дне ~ = homogeneous body
~ опо́ри = tower body
опу́кле ~ = convex body; ovoid
органі́чне (тверде́) ~ = organic solid
ортотро́пне (тверде́) ~ = orthotropic solid
падне́ ~ = falling body
~ паке́ту = (комп.) package body
плавне́ ~ = floating body
пласти́нчасте ~ = lamellar solid
пласти́чне ~ = plastic body; (тверде) plastic solid
Плато́нове ~ = Platonic solid
пли́нне ~ = fluid (body)
пли́нове ~ = fluid (body)
плинотверде́ ~ = fluosolid
пога́но обтічне́ ~ = bluff (body), blunt body
позагалакти́чне ~ = extragalactic body
позазе́мне ~ = extraterrestrial body
~ позазе́много похо́дження = extraterrestrial body
полікла́стерне амо́рфне ~ = polycluster amorphous body
полікристалі́чне ~ = polycrystalline solid
порожни́сте ~ = hollow body
порува́те ~ = porous body
пра́вильне (просторо́ве) ~ = regular solid
прили́пле ~ = adherend
приро́дне ~ = natural body
прові́дне ~ = conducting body
~ програ́ми = (комп.) program body
прозо́ре ~ = transparent body
просві́тне ~ = translucent body
про́сте ~ = element
просторо́ве ~ = solid
пружне́ ~ = elastic solid/body
пружноанізотро́пне ~ = anisotropic elastic solid
пружноізотро́пне ~ = isotropic elastic solid
пружнопласти́чне ~ = elastoplastic body
псевдозрі́джене ~ = див. сплинене ~
~ Пуансо́ = Poinsot body, regular star polyhedron
Ре́нкенове ~ = Rankine body
ріди́нне ~ = liquid (body)
робо́че ~ = working medium; (у плинових пристроях, зокрема пневматичних та гідравлічних) working fluid
розжа́рене ~ = (світне) luminous body, glower
~ розжа́рювання = див. розжарене ~
ру́дне ~ = orebody
рухо́ме ~ = moving body
самосвітне́ ~ = self-luminous body
світне́ ~ = luminous body
сипке́ ~ = fluid body
сі́ре ~ = graybody, gray body; nonselective radiator
скла́дене ~ = compound body
складне́ ~ = complex body
скли́сте ~ = (тверде) vitreous solid
скли́сте ~ о́ка = vitreous humor, vitreous body
спли́нене ~ = fluidized [quasi-liquid] body; (плинотверде) fluosolid
стисне́ ~ = compressible body
сторо́ннє ~ = див. чужорідне ~
стя́те ~ = truncated body; (паралельними площинами) frustum (of a body)
суці́льне ~ = solid (body)
тверде́ ~ = 1. (стан речовини) solid 2. (недеформовне) rigid body 3. (об’єкт) solid body
теку́че ~ = fluid body
теплопрові́дне ~ = heat-conducting body
термометри́чне ~ = bulb fluid, temperature-indicating compound/substance
топологі́чне ~ = topological field
трі́снуте ~ = cracked body
~ у напру́женому ста́ні = stressed body
~ у ста́ні ві́льного па́дання = free-falling body
~ у ста́ні ру́ху = moving body
~ у ста́ні спо́кою = body at rest
~, утво́рене ску́пчуванням різнорі́дних части́нок = agglomeration; aggregate
утя́те ~ = truncated body див. тж стяте ~
фізи́чне ~ = physical body
фільтрівне́ ~ = filter bed
фільтрува́льне ~ = filter bed
Фо́йґтове ~ = Voigt body
фотометри́чне ~ = solid of light distribution
~ ци́клу = (комп.) loop [iteration] body
~ цилі́ндра = cylinder body
циліндри́чне ~ = cylindrical body
чо́рне ~ = blackbody, black body; perfect [ideal] radiator
чужорі́дне ~ = foreign body, foreign object; (домішка) impurity; (вкраплина) embedment, enclosure
шереха́те ~ = rough body
шорстке́ ~ = rough body
шту́чне ~ = artificial body
фе́рмі-рідина́ Fermi liquid
нестисна́ ~ = incompressible Fermi liquid
ядро́ (мн. я́дра) 1. nucleus 2. (матем.) kernel 3. (S-ядро) core 4. (n-ядро) nucleolus 5. (K-ядро) kernel 6. (внутрішня частина) core, kern див. тж осердя; осередок 7. (х.) ring 8. (мережі, комп.) hub
А́йткенове ~ = див. Ейткенове ~
акти́вне ~ = (яф) (radio)active nucleus
~ акти́вної гала́ктики = (астр.) active galactic nucleus
~ актино́їду = (х.) actinide nucleus
а́льфа-акти́вне ~ = (яф) alpha-radioactive nucleus
а́льфа-випромі́нне ~ = (яф) alpha-radiating nucleus
а́льфа-части́нко́ве ~ = (яф) alpha-particle nucleus
антисиметри́чне ~ = (матем.) antisymmetric kernel
аромати́чне ~ = (х.) aromatic ring/nucleus
асоційо́ване ~ = (матем.) associate kernel
атмосфе́рне ~ = (конденсації) atmospheric kern
а́томне ~ = (яф) atomic nucleus
бензе́нове ~ = (х.) benzene ring
бензо́льне ~ = див. бензенове ~
~ безпе́ки = (операційної системи) (комп.) security kernel
безспі́нове ~ = spinless [spin-zero, zero-spin] nucleus
бе́та-випромі́нне ~ = (яф) beta-radiating nucleus
бе́та-нестабі́льне ~ = (яф) beta-unstable nucleus
бомбо́ване ~ = (яф) bombarded nucleus
бомбува́льне ~ = (яф) bombarding [incident] nucleus
важке́ ~ = (яф) (масові числа більші за 181) heavy nucleus
великозаря́дове ~ = (яф) high-charge [high-Z] nucleus
ви́роджене ~ = (матем.) degenerate kernel
високоенергети́чне ~ = (яф) high-energy [energetic] nucleus
вихідне́ ~ = (яф) original [parent, primary] nucleus
ви́шикувані —ра = (яф) aligned nuclei
~ відда́чі = див. відрушене ~
від’є́мне ~ = (матем.) negative kernel
від’є́мно ви́значене ~ = (матем.) negative definite kernel
відкри́те ~ = (множини, матем.) interior, inside; open kernel (of a set)
~ відобра́ження = (матем.) kernel of a mapping
відтво́рювальне ~ = (матем.) reproducing kernel
відрухо́ве ~ = див. відрушене ~
відру́шене ~ = (яф) recoil nucleus
внутрішнє земне́ ~ = (геол.) inner core of the Earth, siderosphere
~ в основно́му ста́ні = (яф) ground-state nucleus
~ гала́ктики = (астр.) galaxy [galactic] nucleus, galaxy core
гетероциклі́чне ~ = (х.) heteronucleus
го́ле ~ = (яф) bare nucleus
гомоциклі́чне ~ = (х.) homocycle, homoatomic ring
~ гомоморфі́зму = (матем.) kernel of a homomorphism
~ гру́пи = (матем.) group germ
групове́ ~ = (матем.) group germ
дві́чі магі́чне ~ = (яф) double-magic nucleus
~ дейте́рію = (яф) deuteron, deuterium nucleus
~ дефе́кту = (тт) defect core
деформо́ване ~ = (яф) deformed nucleus див. тж здеформоване ~
дзерка́льне ~ = (яф) mirror nucleus; (мн.) mirror (pair of) nuclei
~ дискліна́ції = (тт) disclination core
~ дислока́ції = (тт) dislocation core/center/kernel
дифузі́йне ~ = (Юкави) (яф) diffusion kernel
довгові́чне ~ = (яф) long-lived nucleus
дода́тне ~ = (матем.) positive kernel
дода́тно ви́значене ~ = (матем.) positive definite kernel
дочі́рнє ~ = (яф) daughter (nucleus)
Ейткенове ~ = (метеор.) Aitken nucleus
екзоти́чне ~ = (яф) exotic nucleus
екрано́ване ~ = (яф) shielded [screened] nucleus
експоненці́йне ~ = (матем.) exponential kernel
ермітоспря́жене ~ = (матем.) adjoint kernel
Ермі́тове ~ = (матем.) Hermitian kernel
~ зага́льної фо́рми = (матем.) general kernel
заекрано́ване ~ = (яф) screened [shielded] nucleus
залишко́ве ~ = (яф) residual nucleus
~ замерза́ння = (тд) freezing nucleus
за́мкнене ~ = (множини, матем.) closed kernel (of a set)
за́родко́ве ~ = (астр.) seed nucleus; (кф) crystallization nucleus, nucleation center див. тж зародок
збу́джене ~ = (яф) excited nucleus
збу́рене ~ = (яф) perturbed nucleus
~ з вели́ким заря́дом = (яф) high-charge [high-Z] nucleus
~ з висо́кою ене́ргією = (яф) high-energy [energetic] nucleus
здеформо́ване ~ = (яф) deformed nucleus; (слабко) weakly deformed nucleus; (сильно) well-deformed nucleus
земне́ ~ = (гф) Earth [terrestrial] core
~ (і)з запо́вненими оболо́нками = (яф) closed-shell [filled-shell] nucleus
~ з магі́чним число́м нейтро́нів = (яф) neutron-magic nucleus
~ з магі́чним число́м прото́нів = (яф) proton-magic nucleus
~ з мали́м заря́дом = (яф) low-charge [low-Z] nucleus
~ (і)з на́длишком нейтро́нів = (яф) neutron-rich nucleus
~ з незапо́вненою зо́внішньою оболо́нкою = (яф) kernel, stripped nucleus
~ з неісто́тною особли́вістю = (матем.) inessential singular kernel
~ з непа́рним заря́довим число́м = (яф) odd-charge [odd-Z] nucleus
~ з непа́рним ма́совим число́м = (яф) odd-mass [odd-A] nucleus
~ з неста́чею нейтро́нів = (яф) neutron-deficient nucleus
~ з низько́ю ене́ргією = (яф) low-energy nucleus
знормо́ване ~ = (матем.) normalized kernel
зо́внішнє земне́ ~ = (гф) outer core of the Earth
~ зоре́вої асоція́ції = (астр.) (stellar-)association nucleus
зорієнто́ване ~ = (яф) oriented [polarized] nucleus
~ з па́рним заря́довим число́м = (яф) even-charge [even-Z] nucleus
~ з па́рним ма́совим число́м = (яф) even-mass [even-A] nucleus
~ з промі́жно́ю ене́ргією = (яф) intermediate-energy nucleus
~ з(і) спі́ном нуль = (яф) spin-zero [zero-spin, spinless] nucleus
ізоба́рне ~ = (яф) isobaric nucleus
ізоме́рне ~ = (яф) isomeric nucleus
ізото́нове ~ = (яф) isotonic nucleus
інварія́нтне ~ = (матем.) invariant kernel
~ (інтеґра́льного) опера́тора = (матем.) operator kernel
~ інтеґра́льного пере́твору = (матем.) kernel of an integral transform
~ інтеґра́льного перетво́рювання = (матем.) kernel of an integral transformation; (Фур’є) Fourier kernel
~ інтеґра́льного рівня́ння = (матем.) kernel of an integral equation, kernel function
інтеґро́вне ~ = (матем.) integrable kernel
істо́тно особли́ве ~ = (матем.) essential singular kernel
ітеро́ване ~ = (матем.) iterated kernel
квазистабі́льне ~ = (яф) quasi-stable nucleus
кінце́ве ~ = (яф) final [product, resultant, daughter] nucleus
~ кліти́ни = (біол.) cell nucleus
~ коме́ти = (астр.) comet nucleus
компа́ктне ~ = (матем.) compact kernel
компа́ундне ~ = (яф) compound nucleus
ко́мплексно спря́жене ~ = (матем.) (complex) conjugate kernel
~ конденса́ції = (тд) condensation center/nucleus
короткові́чне ~ = (яф) short-lived nucleus
~ космі́чного похо́дження = (яф) cosmic nucleus
~ Коші́ = (матем.) Cauchy kernel
~ кристаліза́ції = (тд) 1. crystallization nucleus 2. (води) freezing nucleus; (в атмосфері) ice nucleus
~ кристал(із)ува́ння = див. ~ кристалізації
~ кристалі́ння = див. ~ кристалізації
куля́сте ~ = (яф) spherical nucleus
легке́ ~ = (яф) (масові числа 1 – 40) light nucleus
~ ліні́йного перетво́рювання = (матем.) kernel [null space] of a linear transformation
логі́чне ~ комп’ю́тера = (комп.) core logic
магі́чне ~ = (яф) magic nucleus; (за нейтронами) neutron-magic [magic-N] nucleus; (за протонами) proton-magic [magic-Z] nucleus; (двічі) double-magic nucleus
малозаря́дове ~ = (яф) low-charge [low-Z] nucleus
метастабі́льне ~ = (яф) metastable nucleus
~ міше́ні = (яф) target nucleus
~ множини́ = (матем.) kernel of a set; (відкрите) interior [inside, open kernel] of a set; (щільне в собі) nucleus (of a set)
надважке́ ~ = (яф) superheavy nucleus
надгусте́ ~ = (яф) superdense nucleus
налітне́ ~ = (яф) incident [projectile] nucleus
напівмагі́чне ~ = (яф) semimagic nucleus
напівпрозо́ре ~ = (яф) semitransparent nucleus
напівпрони́кне ~ = (яф) semitransparent nucleus
насі́нне ~ = (астр.) seed nucleus; (кф) crystallization nucleus, nucleation center; seed (crystal)
незаекрано́ване ~ = (яф) unscreened nucleus
незбу́джене ~ = (яф) unexcited nucleus; (незбурене) unperturbed nucleus
нездеформо́ване ~ = (яф) nondeformed [undeformed] nucleus
неісто́тно особли́ве ~ = (matem) inessential singular kernel
нейтронодефіци́тне ~ = (яф) neutron-deficient nucleus
нейтрономагі́чне ~ = (яф) neutron-magic nucleus
нейтрононадлишко́ве ~ = (яф) neutron-rich nucleus
некуля́сте ~ = (яф) nonspherical nucleus
немагі́чне ~ = (яф) nonmagic nucleus
необде́рте ~ = (яф) unstripped nucleus
неоднорі́дне ~ = (яф) inhomogeneous nucleus
неособли́ве ~ = (matem) nonsingular kernel
непа́рне ~ = (матем.) odd kernel
непарнозаря́дове ~ = (яф) odd-charge [odd-Z] nucleus
непарнома́сове ~ = (яф) odd-mass [odd-A] nucleus
непа́рно-непа́рне ~ = (яф) odd-odd nucleus
непа́рно-па́рне ~ = (яф) odd-even nucleus
непере́рвне ~ = (matem) continuous kernel
непрозо́ре ~ = (яф) impenetrable nucleus
непрони́кне ~ = (яф) impenetrable nucleus
нерухо́ме ~ = (яф) stationary nucleus
несинґуля́рне ~ = (matem) nonsingular kernel
нестабі́льне ~ = (яф) unstable nucleus
нестисне́ ~ = (яф) incompressible nucleus
несфери́чне ~ = (яф) nonspherical nucleus
низькоенергетичне ~ = (яф) low-energy nucleus
нормо́ване ~ = (matem) normalized kernel
нормо́вне ~ = (matem) normalizable kernel
нуль-спі́нове ~ = (яф) spin-zero [zero-spin, spinless] nucleus
обде́рте ~ = (яф) (із незаповненою зовнішньою оболонкою) kernel, stripped nucleus
обме́жене ~ = (матем.) bounded kernel
однорі́дне ~ = (яф) homogeneous nucleus
~ опера́тора = (matem) operator kernel
орієнто́ване ~ = див. зорієнтоване ~
особли́ве ~ = (matem) singular kernel
па́рне ~ = 1. (яф) even-mass [even-A] nucleus 2. (матем.) even kernel
парнозаря́дове ~ = (яф) even-charge [even-Z] nucleus
парнома́сове ~ = (яф) even-mass [even-A] nucleus
па́рно-непа́рне ~ = (яф) even-odd nucleus
па́рно-па́рне ~ = (яф) even-even nucleus
перви́нне ~ = (яф) parent nucleus
~ підгру́пи = (matem) core of a subgroup
~ планета́рної тума́нности = (астр.) nucleus of a planetary nebula
поглина́льне ~ = (яф) absorbing nucleus
поді́льне ~ = (яф) fissionable [fissioning, fissile] nucleus
поліно́мне ~ = (матем.) polynomial kernel
~ по́лум’я = (тд) body of flame
поляризо́ване ~ = (яф) polarized [oriented] nucleus
поля́рне ~ = (матем.) polar kernel
~ послідо́вности = (матем.) core of sequence
~ потенція́лу = (яф; матем.) potential kernel
потенція́льне ~ = (яф) potential kernel
початко́ве ~ = (яф) original [parent, primary] nucleus
~ програ́ми = (комп.) program kernel
прозо́ре ~ = (яф) penetrable nucleus
проітеро́ване ~ = (матем.) iterated kernel
промі́жне́ ~ = (яф) 1. (масові числа 41-180) intermediate(-mass) [medium(-sized)] nucleus 2. (компаундне) compound nucleus
проміжноенергети́чне ~ = (яф) intermediate-energy nucleus
прони́кне ~ = (яф) penetrable nucleus
протономагі́чне ~ = (яф) proton-magic nucleus
радіоакти́вне ~ = (яф) (radio)active nucleus
реґуляризува́льне ~ = (матем.) regularizing kernel
реґуля́рне ~ = (матем.) regular kernel
резона́нсне ~ = (яф) resonance (nucleus)
резольве́нтне ~ = (матем.) resolvent [reciprocal, solving] kernel
~ рі́вної мі́ри = (матем.) kernel of equal measure
рідкісноземе́льне ~ = (х.) rare-earth nucleus
різнице́ве ~ = (матем.) difference kernel
розв’я́зувальне ~ = (матем.) resolvent [reciprocal, solving] kernel
розпадне́ ~ = (яф) disintegrating nucleus; (самочинно) decaying nucleus
розпа́ле ~ = (яф) decayed nucleus
розсі́юване ~ = (яф) scattered nucleus
самодзерка́льне ~ = (яф) self-mirrored nucleus
сильно(з)деформо́ване ~ = (яф) well-deformed nucleus
симетризо́ване ~ = (матем.) symmetrized kernel
симетризо́вне ~ = (матем.) symmetrizable kernel
симетри́чне ~ = (матем.) symmetric kernel
синґуля́рне ~ = (матем.) singular kernel
синтезо́ване ~ = (яф) synthesized nucleus
~ скінче́нного ра́нгу = (матем.) kernel of finite rank
складне́ ~ = (яф) complex nucleus
скла́дене ~ = (яф) compound nucleus
слабко(з)деформо́ване ~ = (яф) weakly-deformed nucleus
~ сонце́вої пля́ми = (астр.) sunspot umbra
сою́зне ~ = (матем.) associate kernel
стабі́льне ~ = (яф) stable nucleus
супер(з)деформо́ване ~ = (яф) superdeformed nucleus
сфакторизо́ване ~ = (матем.) factorized kernel
сфери́чне ~ = (яф) spherical nucleus
сферо́їдне ~ = (яф) spheroidal nucleus
сферосиметри́чне ~ = (яф) spherically symmetric nucleus
тверде́ ~ = (яф) (кор) hard core
теплове́ ~ = (перенормовувальне) heat kernel
~ топологі́чного дефе́кту = (тт) core of a topological defect
точко́ве ~ = (матем.) point kernel
транспоно́ване ~ = (матем.) transposed kernel
трансура́нове ~ = (яф) transuranium nucleus
~ три́тію = (яф) triton
утя́те ~ = (матем.) truncated kernel
факторизо́ване ~ = (матем.) factorized kernel
факторизо́вне ~ = (матем.) factorizable kernel
Фе́єрове ~ = (матем.) Fejér kernel
~ Фур’є́ = (інтеґрального перетворення) Fourier kernel
чо́рне ~ = (яф) black nucleus
щі́льне в собі́ ~ = (множини, матем.) nucleus (of a set)
~, що оберта́ється = (навколо власної осі, я ф) spinning nucleus
яскра́ве ~ = (астр.) 1. (радіоджерела) bright core; central condensation 2. (комети) bright nucleus