Знайдено 39 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «in detail» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

depict [dɪˈpɪkt] v
1. малювати, зображати;
  to ~ a room намалювати кімнату;
2. описувати, змальовувати;
  to ~ a situation описувати ситуацію;
  to ~ smb’s destiny описати чиюсь долю;
  to ~ smth in detail детально описувати щось;
3. закарбувати(ся); відбивати(ся);
  terror was ~ed on her face на її обличчі був написаний жах;
  Bible scenes ~ed on the tapestry біблійні сцени, зображені на гобеленах; ◊
  to ~ smb/ smth in black colours показувати когось/ щось в найгірших тонах;
  to ~ smb/smth in glaring colours представляти щось у рожевому світлі.
describe [dɪsˈkraɪb] v (past і p. p. described, pres. p. describing)
1. описувати, зображати, змальовувати, характеризувати;
  tо ~ smb/smth описувати когось/ щось;
  to ~ smb/smth to smb описувати комусь, когось/ щось;
  to ~ smb/smth as... описувати, зображати когось/ щось, як...;
  to ~ one’s views схарактеризувати чиїсь погляди;
  to ~ minutely описувати докладно;
  to ~ vividly описувати яскраво;
  to ~ in detail описувати в деталях;
  the book ~s the first days of the war у книзі описуються (книга описує) перші дні війни;
2. описати (коло, криву); накреслити;
  to ~ a circle описати коло;
  to ~ a triangle накреслити трикутник.

USAGE: 1. Дієслово to describe належить до групи дієслів, з якими непрямий додаток (кому) завжди вживається з прийменником to і, як правило, стоїть, на відміну від української мови, після прямого додатка: describe your house to me опиши мені свій будинок. Прийменниковий непрямий додаток стоїть першим у тих випадках, коли прямий додаток довгий чи виражений підрядним реченням: describe to him how it should be done. Непрямий додаток, як правило, випускається, якщо він зрозумілий із контексту. До цієї групи дієслів належать також дієслова to prove, to dictate, to foretell. 2. See explain.

detail [ˈdi:teɪl] n
1. подробиця; деталь;
  a minor, a petty ~ незначна, дрібна подробиця;
  an essential, an important ~ важлива подробиця;
  in ~ докладно, детально;
  in every/ in the fullest ~ в усіх подробицях;
  to furnish, to cite the ~s наводити деталі;
  to go, to enter into ~s вдаватися у подробиці;
  to leave out ~ випускати подробиці;
  to work smth out to the last ~ розробити щось до найменших подробиць;
  the police knew all the ~s of the crime поліція знала всі деталі злочину;
2. деталь (машини тощо); частина, елемент, фрагмент;
  ~ of design фрагмент дизайну.
vary [ˈve(ɘ)rɪ] v (past і p. p. varied, pres. p. varying)
1. міняти, змінювати; урізноманітнювати;
  to ~ blouses міняти блузки;
  to ~ dresses міняти сукні;
  to ~ the methods міняти методи;
  to ~ the order of things міняти порядок речей;
  to ~ the programme міняти програму;
  old people don’t like to ~ their habits старі люди не люблять змінювати свої звички;
2. мінятися, варіюватися; відрізнятися, різнитися; розходитися; відхилятися;
  to ~ from відрізнятися від; розходитися з;
  to ~ in smth різнитися чимсь;
  to ~ in age відрізнятися (за) віком;
  to ~ in colour відрізнятися (за) кольором;
  to ~ in detail відрізнятися (за) деталями;
  to ~ in intensity відрізнятися (за) інтенсивністю;
  to ~ in size відрізнятися (за) розміром;
  they ~ in their opinions вони різняться своїми думками;
  opinions on this point ~ думки у цьому питанні розходяться;
  to ~ considerably значно змінюватися;
  to ~ greatly дуже змінюватися;
  ~ directly мат. змінюватися прямо пропорційно;
3. різноманітити;
  to ~ the menu різноманітити меню;
4. муз. писати (виконувати) варіації (на тему).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

всебічно closely, thoroughly, in detail; in every possible way.
деталізація working out in detail, detailing, particularization.
деталізувати to detail, to work out in detail.
детально in detail.
докладно in detail, minutely, at length.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

describe = [dɪ'skraɪb] 1. опи́сувати/описа́ти // ~ in detail докла́дно опи́сувати 2. зобра́жувати/зобрази́ти; накре́слювати/накре́слити 3. характеризува́ти/схарактеризува́ти
detail = ['di:teɪl] подро́биця; дета́ль || вдава́тися/вда́тися в подро́биці, деталізува́ти/здеталізува́ти // in ~ докла́дно; дета́льно; рете́льно; in full ~ з усіма́ подро́бицями; to go into ~s загли́блюватися в подро́биці

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

draw 1. тягти́/‌тягну́ти, витяга́ти//ви́тягти, протяга́ти//протягти́ ■ to ~ away відтяга́ти//відтягти́; to ~ back відсува́ти//відсу́нути, посува́ти//посу́нути; to ~ in втя́гувати//втягти́ (у, до); to ~ near(er) присува́ти//прису́нути (to – до); to ~ out витяга́ти//ви́тягти (ізсередини назовні; from – з) 2. волочи́ти//проволочи́ти (дріт) 3. кре́слити//накре́слити; рисува́ти//нарисува́ти; малюва́ти//намалюва́ти ■ to ~ in detail вирисо́вувати//ви́рисувати, вимальо́вувати//ви́малювати 4. (матем.) прово́дити//прове́сти (лінію тощо) 5. насто́ювати//насто́яти (суміш тощо), готува́ти//приготува́ти насто́янку
[drɔː, drɒː]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

вимальо́вувати//ви́малювати draw in detail
вирисо́вувати//ви́рисувати draw in detail
всебі́чно 1. (всіляко, усіма методами) in every possible way 2. (глибоко) comprehensively 3. (враховуючи різні погляди) from every point of view 4. (докладно) thoroughly, in detail
деталізувати//здеталізува́ти 1. explain [describe etc.] in detail 2. (конкретизувати) specify, specialize

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ви́мережати, ви́мережити (-жу, -жеш) P vt; вимере́жувати (-ую, -уєш) I vt to embroider (thoroughly, in detail).
ви́писати (-пишу, -ишеш) P vt; випи́сувати (-ую, -уєш) I vt to write out of, extract from; to write out (all); to use up:
  ви́писати все чорни́ло, to use up all the ink; to order (newspaper, periodical), subscribe to; || to order:
  ви́писати това́ри із-за грани́ці, to order goods from abroad; || to exclude, except, expel, scratch or strike out:
  він ви́писаний з спи́су, he is excluded from the list; || to write at great length (in detail);
  ви́писатися, випи́суватися vi to be struck (from the list).
вирисо́вувати (-ую, -уєш) I vt; ви́рисувати (-ую, -уєш) Р vt to draw, sketch (in detail, much).
наро́здріб adv. in detail, minutely; by retail (of selling separately).
обписа́ти (-ишу́, -и́шеш) P vt; обпи́сувати (-ую, -уєш) I vt to describe (in detail); to sequester, set aside; to deprive of, seize.
подро́биця (-ці) f trifle, email (little) thing or matter, detail: bagatelle;
  в подро́бицях, in detail.
придиви́тися (-дивлю́ся, -ди́вишся) P vi; придивля́тися (-я́юся, -я́єшся) I vi to look or gaze at attentively (carefully), fix one’s eyes on, observe or consider in detail.
розбі́р (-бо́ру) m choice, choosing, selection, option: discernment, distinction, discrimination:
  без розбо́ру, without distinction (right or wrong);
  з розбо́ром, without discernment:
  нема́ розбо́ру, without any discrimination; || examination (in detail):
  розбі́р справи, close examination of an affair || analysis:
  крити́чний розбі́р, critical analysis; || dissection, partition, dismemberment of a country.
розбира́ти (-а́ю, -а́єеш) I vt: (розібра́ти P) to undress; to undo, take apart (down, asunder), disjoin; to pull down (e.g., a house, wall); to comprehend, examine:
  коли́ до́бре розібра́ти, if one examines this affair thoroughly;
  розбира́ти спра́ву, to examine the matter in detail;
  сам чорт не розбере́, it is impossible to make head or tail of it;
  розбира́ти руко́писа, to decipher a manuscript; || to dissect, carve:
  розбира́ти ту́рпа, to dissect a corpse;
  розбира́ти ку́рку, to carve a fowl; || to classify, put in order:
  розбира́ти ре́чі, to classify things (objects);
  розбері́ть помі́ж се́бе, every one take a part of a thing (collection), share it among yourselves;
  мене́ розбира́є гаря́чка, I am beginning to be feverish, I am getting a temperature;
  його́ розбира́є за́висть (доса́да), he begins to feel envious (spiteful);
  мене́ розбира́є вино́, the wine is working on me (is making me drunk);
  розбира́тися I vi to undress oneself; to be taken apart (asunder); to be well-versed, understand well:
  він до́бре розбира́ється в істо́рї, he knows history well; || to become stronger (act with greater force).
порозка́зувати (-ую, -уєш) P vt see розказа́ти, (of many): to relate, narrate, tell, recount (in detail).
розпляно́ваний [розплано́ваний] (-на, -не) planned out (in detail); levelled [leveled] off.
порозтовкма́чувати (-ую, -уєш) P vt see розтовкма́чити, (of many): to explain clearly (in detail).
широ́кий (-ка, -ке) broad, wide, large, spacious; extensive, voluminous;
  широ́кість (-кости [-кості]) f breadth, width, wideness, broadness;
  ши́роко adv. widely, broadly; in detail, particularly.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

всебічно присл. (ретельно, детально) thoroughly, closely, in detail; in every possible way; (комплексно) comprehensively.
деталізація ім. ж. (розробка в деталях) working out in detail, detailing; (специфікація, характеристика в деталях) specification.
деталізувати дієсл. (розробляти в деталях) to work out in detail, to work out details (of); (характеризувати, давати специфікацію в деталях, уточнювати) to specify.
детал||ь ім. ж. (подробиця) detail, particular; (договору) specification; тех. (механізму) part, component, element, member; (виріб, штука) piece (of); (креслення) detail
важлива/істотна ~ь essential/important detail, тех. essential part/component
дрібна ~ь fine detail
другорядна ~ь minor/minute/small detail, тех. minor part
запасна ~ь spare part, repair piece
змінна ~ь changing/replacement part
оброблювана ~ь workpiece
одинична ~ь one-of-a-kind part
~і машин machine components, machinery parts
у ~ях in detail
вдаватися в ~і to go into/to provide/to supply details
заміняти ~ь to replace a part
обговорювати ~і контракту to discuss/to negotiate the details of the contract
установлювати ~ь to install a part
уточнювати ~і to establish details; ● див. тж. виріб, компонент, частина.
детально присл. in detail.
докладн||о присл. in detail, at length
дуже ~о at great length
розпитувати ~іше to enquire further.
опис ім. ч. description, delineation, exposition, account; (перелік речей) inventory, list, schedule
детальний ~ detailed description, description in detail
неправильний ~ misdescription
подвійний ~ double description
статистичний ~ statistical description
~ виробничого процесу production process description
~ дефекту description of a defect
~ майна за борги юр. distraint
~ операції description of an operation
~ патенту patent specification
~ робочого завдання task/job description
~ технологічного процесу description of the technological process
~ товару description of (the) goods.

ПРИМІТКА: Account не пов’язується з особою, що розповідає, а description пов’язується з розповідачем. Account може бути зібраною з різних джерел розповіддю про політичні події, явища природи, побутові справи, але завжди про те, що зараз цікавить людей. Description здебільшого охоплює місцеві події, властивості когось або чогось, дає характеристики тощо.

пропозиці||я ім. ж. (дія) offer, suggestion; (для обговорення, розгляду) proposal, suggestion, proposition; (на зборах) motion; ек. supply; бірж. (курсу) quotation; (запрошення) invitation; (про висновок контракту, ціни тощо) bid; (письмова; на торгах) tender
альтернативна (більш вигідна) ~я ціни (на торгах) alternative (higher) bid
вигідна ~я tempting offer
вихідна ~я боржника (кредитора) (на конкурсі з банкрутства) debtor’s (creditor’s) petition
вільна ~я free offer
вторинна ~я secondary offering
дійсна ~я good tender
еластична ~я elastic supply
загальна тендерна ~я complete/comprehensive tender
зустрічна (ініціативна, комерційна) ~я counter (initiative, commercial) offer
комплексна ~я package proposal
конкурентоздатна ~я ціни (на торгах) competitive bid
краща ~я ціни (на торгах) higher bid
мирні ~ї peace overtures/proposal
надлишкова ~я excess supply
надлишкова ~я робочої сили labo(u)r surplus
найгірша (найкраща) ~я ціни (на торгах) lowest (highest/best) bid
бюджетні ~ї budget estimates
неконкурентоспроможна ~я ціни (на торгах) noncompetitive bid
особливо вигідна ~я preferential offer
остання (перша) ~я ціни (на торгах) last (first) bid
підхожа ~я fair offer/proposition
повсякденна ~я floating supply
помилкова ~я ціни (на торгах) sham/straw bid
приваблива ~я attractive offer
раціоналізаторська ~я improvement/rationalisation/work-improvement suggestion
сама вигідна (невигідна) ~я ціни (на торгах) highest/best (lowest) bid
спільна тендерна ~я = загальна тендерна ~я
сукупна ~я aggregate/composite supply
тверда ~я firm offer/bid
тендерна ~я tender, bid
технічна ~я technical offer
умовна ~я (про покупку акцій, звич. що припускає подальші переговори або підтвердження) subject bid
умовна ~я продати акції subject offer
~я валюти supply of currency
~я виробничого фактору (робочої сили тощо) factor supply
~я здачі tender of delivery
~я здачі бавовни tender of cotton
~я платежу tender of payment
~я позичкового капіталу supply of loanable funds
~я покупки за готівку cash tender offer
~я робити заявки (напр., на покупку акцій) call for bids
~я робочої сили supply of labo(u)r; (її наявність) availability of labo(u)r
~я телеграфом cable offer
~я товару merchandise offering
~я товару за зниженими цінами cut-price goods offer
~я тоннажу tonnage offering
~я ціни (на торгах) bid, bidding, tender
~я ціни без зобов’язання продажу або покупки price offer without engagement
~я чекодавця скасувати виданий чек revocation
~я акцій компаніям, що не входять у синдикат, який гарантує їхнє розміщення selldown
~я більш вигідних умов outbidding
~я грошей у борг tender of a loan
~я однакових цін (на торгах) identical biddings
~я позичкових капіталів credit supply
попит і ~я supply and demand
~я без зобов’язання offer without obligation
~я за самою високою (низькою) ціною (на торгах) highest (lowest) tender
~я з боку конкурентів rival/competitive supply
~я на оптимальних умовах (про контракт) optimum bid
~я на постачання offer to supply
~я під умовою conditional tender
~я про внесення змін у договір contract change proposal
~я про внесення змін у конструкцію (програму) engineering (program(me)) change proposal
~я про поглинання (фірми) take-over offer
~я про покупку контрольного пакета акцій іншої компанії take-over bid
~я про покупку цінних паперів tender for securities
~я про придбання (фірми тощо) takeover proposal
~я про проведення операції operation report
~я про розробку (виробу) development proposal
~я про розроблення проекту operation report
~я про скупку акцій (з метою поглинути іншу компанію) slock tender offer
~я про створення спільного підприємства joint-venture proposal
~я взяти участь у конкурсі (у торгах) notice of invitation to tender
~я взяти участь у переговорах про видання підряду invitation to bid
~я взяти участь у торгах invitation to bid
~я подавати заявки invitation to tender
~я проявити інтерес invitation for expression of interest
анулювати ~ю to annul an offer, to withdraw a bid
брати назад або знімати ~ю to withdraw a proposal/a bid
висувати ~ю to put forward/to initiate/to start a proposal, to enter/to file/to make/to put in a bid, to make a tender
відкликати ~ю to revoke/to withdraw an offer
відкидати ~ю (голосуванням) to vote down a proposal
відхиляти ~ю to decline/to cancel/to reject an offer, to decline a proposal
вносити ~ю to submit an offer, to make/to offer a suggestion
детально розглядати ~ю to consider an offer in detail
збивати ~ю іншими ~ями to underbid
зробити тверду ~ю товару або цінних паперів за певною ціною бірж. to offer firm
підготувати загальну тендерну ~ю to collate the individual offer into a comprehensive tender, to prepare a complete tender; bid
підтримати ~ю to support/to second a proposal, a motion
представляти ~ю (на розгляд) to submit an offer
представляти ~ю замовнику to submit an offer to the customer
приводити у відповідність попит і ~ю to reconcile supply and demand
пристосовувати ~ю у відповідність з поточним попитом to adjust supply to current demand
погоджуватися з ~єю to accede to a proposal
приймати ~ю to accept an offer/a proposal, to take an offer, to accept a tender
приймати ~ю із застереженням to accept an offer with reservation
робити ~ю to make an offer, робити ~ю на постачання устаткування to tender for the supply of machinery/equipment
робити ~ю ціни (на торгах) to make a bid
розглядати ~ю to consider an offer/a proposal
скористатися ~єю to avail oneself of an offer
готувати ~ї і рекомендації to prepare suggestions and recommendations
~я, не регульована конкуренцією noncompetitive offer; noncompetitive bid
~я, що відповідає вимогам compliant offer
особа, що робить ~ю offerer, (на виконання зобов’язання тощо, на торгах) tenderer
особа, якій робиться ~я offeree
~я відхиляється (по закінченні терміну) proposal lapses
~я дійсна у випадку вашого підтвердження телеграфом the offer in subject to your confirmation by cable
~я задовольняє попит supply meets the demand
~я робиться без зобов’язань the offer is subject to confirmation
ваша ~я повинна надійти до нас не пізніше 15-го травня кор. your tender should reach us not later than 15th May
ми не бачимо можливості прийняти вашу ~ю кор. we cannot see our way (clear) to accept your offer
ми уважно розглянули вашу ~ю кор. we have carefully considered your proposal
попит випереджає ~ю demand outdistances supply
попит перевищує ~ю demand exceeds supply, demand is outgrowing supply
попит не відстає від ~ї demand keeps pace with supply
~ї повинні надійти до... the tenders must be in by...

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

детально || докладно in detail, minutely, thoroughly
докладно || детально in detail, thoroughly, minutely