Знайдено 16 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «high-performance» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

high-performance = [ˌhaɪpə'fɔ:məns] високоя́кісний, високопродукти́вний
computer = [kəm'pju:tə] комп’ю́тер, компу́тор; заст. електро́нна обчи́слювальна маши́на
• analog ~
= ана́логова маши́на (моделювальний пристрій)
• analog-digital ~
= ана́лого-цифрова́ маши́на
• backend ~
= маши́на ба́зи да́них
• battery-operated ~
= комп’ю́тер з батаре́йним жи́вленням
• breadboard ~
= маке́тний комп’ю́тер
• briefcase ~
= портати́вний комп’ю́тер
• business ~
= бізнесо́вий комп’ю́тер
• cassette-based ~
= комп’ю́тер з касе́тною па́м’яттю
• central ~
= центра́льний комп’ю́тер (обчислювальної мережі)
• commercial ~
= комерці́йний комп’ю́тер (призначений для продажу)
• common ~
= загальновжи́ваний (універса́льний) комп’ю́тер
• communication ~
= комунікаці́йний комп’ю́тер
• compatible ~
= згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• consecutive ~
= послідо́вний комп’ю́тер
• control ~
= керівни́й комп’ю́тер
• dataflow ~
= комп’ю́тер, керо́ваний пото́ком да́них
• dedicated ~
= спеціалізо́ваний комп’ю́тер
• desk-size ~
= малогабари́тний комп’ю́тер
• desktop ~
= насті́льний комп’ю́тер
• digital ~
= цифрови́й комп’ю́тер
• dual-processor ~
= двопроце́сорний комп’ю́тер
• entry-level ~
= комп’ю́тер мініма́льної конфігура́ції
• front-end ~
= фронта́льна маши́на; зв’язна́ маши́на
• gateway ~
= шлю́зовий комп’ю́тер (у мережі)
• handheld ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• high-end ~
= маши́на оста́нньої моде́лі (найпотужніша в сім’ї комп’ютерів)
• high-performance ~
= високопродукти́вний комп’ю́тер
• high-speed ~
= швидки́й (високошви́дкісний) комп’ю́тер
• hobby ~
= комп’ю́тер для ама́тора (для аматорського користування)
• home ~
= дома́шній комп’ю́тер
• host ~
= головни́й комп’ю́тер
• IBM-compatible ~
= Ай-Бі-Ем-згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• incompatible ~
= незгі́дний (несумі́сний) комп’ю́тер
• integrated-circuit ~
= комп’ю́тер на зінтеґро́ваних схе́мах
• interface ~
= інтерфе́йсний комп’ю́тер
• interim ~
= промі́жна́ маши́на (серії)
• intermediate ~
= промі́жна́ маши́на (за продуктивністю)
• laptop ~
= портати́вний комп’ю́тер
• large(-scale) ~
= поту́жний комп’ю́тер
• local ~
= лока́льний комп’ю́тер (мережі)
• logic ~
= логі́чна маши́на (для розв’язування логічних задач)
• low-end ~
= маши́на найпе́ршої моде́лі (найменш потужна в сім’ї комп’ютерів)
• low-speed ~
= пові́льний (низькошви́дкісний) комп’ю́тер
• master ~
= головни́й комп’ю́тер (у багатомашинному комплексі чи мережі)
• medium-scale ~
= середньопоту́жний комп’ю́тер
• medium-size ~
= середньогабари́тний комп’ю́тер
• medium-speed ~
= середньошви́дкісний комп’ю́тер
• medium-to-large-scale ~
= комп’ю́тер ви́ще сере́днього
• megacycle ~
= комп’ю́тер мегагерцо́вого діапазо́ну
• midrange ~
= середньопоту́жний комп’ю́тер
• monoprocessor ~
= однопроце́сорний комп’ю́тер
• multiaccess (multiple-access) ~
= комп’ю́тер спі́льного користува́ння (з паралельним доступом кількох користувачів)
• multiprocessor ~
= багатопроце́сорний комп’ю́тер
• multiprogrammed ~
= комп’ю́тер з багатопрограмо́вим режи́мом
• multipurpose ~
= багатоцільови́й (універса́льний) комп’ю́тер
• multiuser ~
= комп’ю́тер спі́льного користува́ння
• net node ~
= вузлови́й комп’ю́тер, комп’ю́тер вузла́ мере́жі
• networked ~
= мере́жевий комп’ю́тер
• node ~
= вузлови́й комп’ю́тер, комп’ю́тер вузла́ мере́жі
• nonstop ~
= комп’ю́тер, що його́ не вимика́ють (працює неперервно), беззупи́нний комп’ю́тер
• non-von Neumann ~
= не-фон-Но́йма(н)нова (не-фон-Не́йма(н)нова) маши́на
• notebook ~
= кишенько́вий комп’ю́тер, ноутбу́к
• object ~
= цільови́й комп’ю́тер
• office ~
= о́фісний комп’ю́тер
• off-the-shelf ~
= сері́йний комп’ю́тер
• palmtop ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• parallel ~
= парале́льний комп’ю́тер
• pen ~
= комп’ю́тер з рукопи́сним вво́дженням да́них
• peripheral ~
= перифері́йний комп’ю́тер; комп’ю́тер для керува́ння перифері́йним обла́днанням
• peripheral support ~
= комп’ю́тер для обслуго́вування перифері́йного обла́днання
• personal ~
= персона́льний комп’ю́тер
• plug-compatible ~
= ро́знімно згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• pocket ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• portable ~
= портати́вний комп’ю́тер
• portfolio ~
= те́ковий комп’ю́тер
• probability ~
= ймові́рнісний комп’ю́тер
• professional ~
= професі́йний комп’ю́тер
• program-compatible ~
= програмо́во згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• reduced-instruction-set ~
= комп’ю́тер зі скоро́ченим набо́ром кома́нд
• remote ~
= відда́лений комп’ю́тер
• satellite ~
= допомі́жни́й комп’ю́тер, комп’ю́тер-сателі́т
• scientific ~
= комп’ю́тер для науко́вих розраху́нків
• secondhand ~
= вжи́ваний комп’ю́тер
• serial ~
= послідо́вний комп’ю́тер
• server ~
= се́рвер
• service ~
= обслуго́вувальний комп’ю́тер
• single-board ~
= однопла́това маши́на
• single-purpose ~
= вузькоспеціалізо́ваний комп’ю́тер
• single-user ~
= комп’ю́тер для одно́го користувача́
• slave ~
= підпорядко́ваний (підле́глий) комп’ю́тер
• small-scale ~
= малопоту́жний комп’ю́тер
• small-size ~
= малогабари́тний комп’ю́тер
• software-compatible ~
= програмо́во згі́дний комп’ю́тер
• standby ~
= резе́рвний комп’ю́тер
• subscriber ~
= абоне́нтський комп’ю́тер
• superpersonal ~
= надпоту́жний персона́льний комп’ю́тер
• superspeed ~
= надшвидкоді́йний комп’ю́тер
• supervisory ~
= комп’ю́тер-диспе́тчер, координаці́йний комп’ю́тер (здійснює зв’язок периферійних комп’ютерів з центральним)
• talking ~
= комп’ю́тер з мо́вним виво́дженням
• target ~
= цільови́й комп’ю́тер (що для нього відтрансльовано програму)
• technical ~
= комп’ю́тер техні́чного призна́чення
• terminal ~
= терміна́льний комп’ю́тер
• training ~
= навча́льний комп’ю́тер
• ultrafast ~
= надшвидкоді́йний комп’ю́тер
• underlying ~
= ба́зовий комп’ю́тер (мережі)
• user ~
= користувачі́в комп’ю́тер
• virtual ~
= віртуа́льний комп’ю́тер
• von Neumann ~
= фон-Но́йман(н)ова (фон-Не́йман(н)ова) маши́на
• wired-program ~
= маши́на з жо́рстко вмонто́ваною програ́мою
equipment = [ɪ'kwɪpmənt] 1. обла́днання 2. устатко́вання 3. апарату́ра
• analog ~
= ана́логове обла́днання
• ancillary ~
= допомі́жне́ обла́днання, допомі́жна́ апарату́ра
• answer ~
= автомати́чний відповіда́ч
• calling ~
= при́стрій автомати́чного ви́клику
• communication ~
= апарату́ра зв’язку́
• computer ~
= обчи́слювальне (комп’ю́терне) обла́днання, комп’ю́тери
• data communication ~
= апарату́ра пересила́ння да́них
• data demultiplexing ~
= апарату́ра відокре́млювання паке́тів да́них
• data multiplexing ~
= апарату́ра об’є́днування паке́тів да́них
• data processing ~
= обла́днання (для) опрацьо́вування да́них; обчи́слювальне устатко́вання, обчи́слювальна апарату́ра
• data terminal ~
= терміна́лова апарату́ра (терміна́лове устатко́вання) для робо́ти з да́ними
• digital ~
= цифрове́ обла́днання, цифрова́ апарату́ра
• error control ~
= апарату́ра за́хисту сигна́лу від по́хибок
• high-performance ~
= високоя́кісне обла́днання, високоя́кісна апарату́ра
• intermediate ~
= проміжни́й при́стрій
• office ~
= о́фісна те́хніка; оргте́хніка
• off-line ~
= автоно́мне обла́днання
• optional ~
= необов’язко́ве (факультати́вне) обла́днання; додатко́ве обла́днання (що не входить в основний комплект)
• peripheral ~
= перифері́йне обла́днання; розм. перифері́я
• plug-compatible ~
= цілкови́то згі́дне (сумі́сне) обла́днання
• processing ~
= обла́днання (апарату́ра) для опрацьо́вування (даних), опрацьо́вувальне обла́днання, опрацьо́вувальна апарату́ра
• publishing ~
= 1. видавни́че обла́днання 2. видавни́ча систе́ма
• service ~
= се́рвісне обла́днання, се́рвісна апарату́ра
• slave ~
= 1. підпорядко́ване обла́днання 2. обслуго́вувальний при́стрій
• stand-by ~
= резе́рвне обла́днання; запасне́ обла́днання
• support ~
= допомі́жне́ обла́днання, допомі́жна́ апарату́ра
• terminal ~
= терміна́лове (кінце́ве) обла́днання; терміна́л
• type-setting ~
= 1. набира́льний при́стрій 2. набира́льне обла́днання
• window ~
= офо́рмлення (обла́днання) ві́кон
• word processing ~
= реда́ктори, те́кстові опрацьо́вувачі, обла́днання для опрацьо́вування те́кстів
program = ['prəʊgræm] програ́ма || програмо́вий, програ́мний || програмува́ти/запрограмува́ти
• ~ of foreign origin
= програ́ма чужозе́много виробни́цтва
• absolute ~
= програ́ма з абсолю́тними адре́сами
• accessory ~
= допомі́жна́ програ́ма
• administration ~
= організо́вувальна програ́ма; програ́ма-адміністра́тор
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• assembly ~
= асе́мблер; компонува́льна програ́ма; програ́ма склада́ння
• assembly language ~
= програ́ма мо́вою асе́мблера
• authorized ~
= авторизо́вана програ́ма (захищена від несанкційованого використання)
• background ~
= фо́нова програ́ма
• bagbiting ~
= непра́вильна (дурна́) програ́ма (з ненормальною поведінкою)
• benchmark ~
= етало́нна те́стова програ́ма
• blue-ribbon ~
= безпомилко́ва програ́ма, програ́ма без помило́к (блакитна стрічка символ високої якості)
• bogotified ~
= проф. здезорганізо́вана програ́ма, безла́дна програ́ма
• bootsafe ~
= антиві́русна програ́ма за́хисту бутсе́ктору
• bootstrap ~
= програ́ма самозаванта́жування
• brittle ~
= машинозале́жна (вразли́ва) програ́ма
• broken ~
= зіпсо́вана програ́ма (не здатна працювати); тупа́ програ́ма
• called ~
= ви́кликана програ́ма
• calling ~
= виклика́льна програ́ма
• checking ~
= програ́ма пере́ві́рки; тест-програ́ма
• chkdsk ~
= програ́ма пере́ві́рки ди́ску
• common ~
= загальноговжи́вана програ́ма
• compiler ~
= компілюва́льна програ́ма, компіля́тор
• complete ~
= закі́нчена програ́ма (що не потребує модифікації в умовах конкретного застосування)
• computer ~
= комп’ю́терна програ́ма
• concave ~
= вві́гнута програ́ма
• configuration ~
= програ́ма конфігурува́ння (системи)
• consistent ~
= несупере́члива програ́ма
• control ~
= керівна́ програ́ма
• convex ~
= опу́кла програ́ма
• copy-protected ~
= захи́щена від копіюва́ння програ́ма
• crash-proof ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма (захищена від руйнування)
• crufty ~
= проф. недієзда́тна програ́ма
• cuspy ~
= акура́тна програ́ма (надійно працює у кого завгодно)
• cyclic ~
= циклі́чна програ́ма
• data-driven ~
= керо́вана да́ними програ́ма
• dead ~
= ме́ртва програ́ма
• debugging ~
= знева́джувальна програ́ма
• development ~
= інструмента́льна програ́ма
• diagnostic ~
= діагности́чна програ́ма
• disk-resident ~
= диск-резиде́нтна програ́ма (що постійно міститься на твердому диску)
• editing ~
= редагува́льна програ́ма; програ́ма-реда́ктор
• editor ~
= реда́кторська програ́ма; програ́ма реда́гування
• event-driven ~
= керо́вана поді́ями програ́ма
• executable ~
= викона́нна програ́ма
• executive ~
= керівна́ програ́ма; організо́вувальна програ́ма; диспе́тчер
• feasible ~
= реалізо́вна (викона́нна) програ́ма
• fine-grained ~
= дрібномо́дульна програ́ма
• fine ~
= чи́ста програ́ма (добре працює, але не оптимальна)
• fixed ~
= жорстка́ програ́ма; зафіксо́вана програ́ма
• format ~
= форматува́льна програ́ма, програ́ма форматува́ння
• froggy ~
= проф. мудро́вана програ́ма, хитрому́дра програ́ма
• graphic ~
= графі́чна програ́ма
• high-performance ~
= високопродукти́вна програ́ма
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна програ́ма
• in-line ~
= ліні́йна програ́ма (без циклів і розгалужень)
• installation ~
= інсталяці́йна програ́ма
• integer ~
= програ́ма цілочислови́х розраху́нків
• kernel ~
= ба́зова програ́ма
• learning ~
= навча́льна програ́ма
• library ~
= бібліоте́чна програ́ма
• license ~
= ліцензі́йна програ́ма (придбана за ліцензією)
• liner ~
= ліні́йна програ́ма
• load ~
= заванта́жувальна програ́ма
• load-and-go ~
= програ́ма із за́пуском пі́сля заванта́ження
• logical ~
= логі́чна програ́ма
• main ~
= основна́ (провідна́) програ́ма
• master ~
= керівна́ програ́ма
• mathematical ~
= математи́чна програ́ма
• minimum ~
= мініма́льна програ́ма
• monitor(ing) ~
= керівна́ програ́ма; моніто́р
• mutated ~
= видозмі́нена програ́ма
• non-mouse ~
= безми́шкова програ́ма (що не використовує мишку)
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна програ́ма
• off-the-peg ~
= гото́ва програ́ма (яку можна орендувати чи купити)
• omnipresent ~
= резиде́нтна програ́ма
• open ~
= відкри́та програ́ма
• operating ~
= робо́ча програ́ма; експлуато́вана програ́ма
• optimal ~
= оптима́льна програ́ма
• optimizing ~
= програ́ма оптиміза́ції
• overlay ~
= оверле́йна програ́ма
• oversized ~
= завели́ка програ́ма (за розмірами)
• paint(brush) ~
= малюва́льна програ́ма
• parent ~
= поро́джувальна програ́ма
• patched ~
= програ́ма з латка́ми, пола́тана програ́ма
• portable ~
= мобі́льна програ́ма (що її легко перенести на комп’ютер іншого типу)
• precanned ~
= фі́рмова програ́ма (що її постачає виробник)
• primal ~
= пряма́ зада́ча програмува́ння
• printed ~
= опубліко́вана програ́ма
• print-intensive ~
= друкомі́стка програ́ма (з великим обсягом друкування)
• procedural ~
= процеду́рна програ́ма
• proper ~
= раціона́льна програ́ма
• prototype ~
= маке́тна програ́ма
• rat’s-nest ~
= безсисте́мна програ́ма, воро́няче гніздо́
• read-in ~
= програ́ма, що її́ вво́дять на вимо́гу (на відміну від резидентної)
• reentrant ~
= повторновикористо́вна (повторновхідна́) програ́ма
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• resident ~
= резиде́нтна програ́ма
• reusable ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• robust ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма, роба́стна програ́ма
• routine ~
= (станда́ртна) програ́ма
• run-time ~
= робо́ча програ́ма
• salvation ~
= рятівна́ програ́ма (що її вводять після невдалих спроб відтворити базу даних іншими засобами)
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• self-contained ~
= незале́жна (самодоста́тня) програ́ма (не має зовнішніх звертань)
• self-loading ~
= самозаванта́жна програ́ма
• self-test ~
= програ́ма із самоконтро́лем; самоконтро́лювальна програ́ма
• sequence-driven ~
= програ́ма, керо́вана заздалегі́дь встано́вленою послідо́вністю
• service ~
= обслуго́вувальна (се́рвісна) програ́ма
• shareable ~
= спільновикористо́вна програ́ма
• simulation ~
= моделюва́льна програ́ма
• slave ~
= підле́гла (підпорядко́вана) програ́ма
• slide show ~
= програ́ма-проє́ктор сла́йдів
• software ~
= систе́мна програ́ма (на відміну від реалізованої апаратно)
• sorting ~
= сортува́льна програ́ма, програ́ма сортува́ння
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• spaghetti ~
= проф. макаро́нна програ́ма (з великим числом нераціональних переходів керування назад і вперед)
• spreadsheet ~
= програ́ма табли́чних розраху́нків
• stand-alone ~
= автоно́мна програ́ма
• star ~
= безпомилко́ва програ́ма (що працює з першого пуску)
• stochastic ~
= стохасти́чна програ́ма
• stored ~
= збере́жувана програ́ма
• structured ~
= структуро́вана програ́ма
• support ~
= допомі́жна́ програ́ма
• suspended ~
= зави́сла програ́ма
• system ~
= систе́мна програ́ма
• target ~
= програ́ма виходо́вою мо́вою (транслятора)
• terminating ~
= нециклі́чна програ́ма
• test ~
= тест, те́стова програ́ма; програ́ма і́спитів (випро́бувань)
• throwaway ~
= програ́ма для тимчасо́вого використа́ння
• total-load ~
= автоно́мна програ́ма (не потребує завантажування додаткових програм)
• track-by-track copy ~
= програ́ма подорі́жкового копіюва́ння
• unmaintainable ~
= незру́чна програ́ма
• unreadable ~
= нечитна́ програ́ма
• unsupported ~
= непідтри́мувана програ́ма (що її не обслуговує розробник)
• updated ~
= скориго́вана програ́ма; модернізо́вана програ́ма
• user ~
= користуваче́ва програ́ма, програ́ма користувача́
• wired-in ~
= заши́та програ́ма (в постійній пам’яті)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

high-performance високоя́кісний; високоефекти́вний, високопродукти́вний
[ˌhaɪpə'fɔːməns, -pər'fɔːrm-]
equipment 1. апарату́ра, обла́днання, устатко́вання || апарату́рний 2. споря́дження
[ɪ'kwɪpmənt]
air-borne ~ = борто́ва апарату́ра (літального апарата)
air conditioning ~ = апарату́ра кондиціюва́ння пові́тря, кондиціюва́льна апарату́ра
ancillary ~ = додатко́ве обла́днання
associated ~ = допомі́жна́ апарату́ра
audio ~ = звукова́ [акусти́чна] апарату́ра
automatic ~ = автома́тична апарату́ра
auxiliary ~ = допомі́жна́ апарату́ра
backup ~ = резе́рвна апарату́ра
built-in ~ = вмонто́вана [вбудо́вана] апарату́ра
checkout ~ = контро́льна апарату́ра; контро́льно-випро́бувальне обла́днання
chemical (processing) ~ = хемі́чне обла́днання
commercial ~ = сері́йна апарату́ра
communication ~ = апарату́ра зв’язку́
comparison ~ = верифікаці́йна апарату́ра
control ~ = контро́льна [керува́льна, реґулюва́льна] апарату́ра, апарату́ра керува́ння
cryogenic ~ = кріоге́нна апарату́ра
data-communication ~ = апарату́ра пересила́ння да́них
data-processing ~ = апарату́ра опрацьо́вування да́них
data-transfer ~ = апарату́ра пересила́ння да́них
data-transmission ~ = апарату́ра пересила́ння да́них
detecting ~ = реєструва́льна апарату́ра
electrical ~ = електроапарату́ра, електрообла́днання, електроустатко́вання
electronic ~ = електро́нна апарату́ра, електро́ніка
evacuating ~ = ва́куумна апарату́ра
experimental ~ = дослі́дницька [експеримента́льна] апарату́ра
filming ~ = кінозніма́льна апарату́ра
fixed ~ = стаціона́рне обла́днання
flameproof ~ = пожежозахи́щена апарату́ра
high-performance ~ = високопродукти́вна [висококла́сна] апарату́ра
high-pressure ~ = високоти́скова апарату́ра
high-vacuum ~ = високова́куумна апарату́ра
high-voltage ~ = високонапру́гова апарату́ра
indoor ~ = апарату́ра для використа́ння в примі́щенні
industrial ~ = технологі́чне [промисло́ве] обла́днання
laboratory ~ = лаборато́рне обла́днання
laser ~ = ла́зерна апарату́ра
lighting ~ = осві́тлювальна апарату́ра
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] апарату́ра
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] апарату́ра
microwave ~ = мікрохвильова́ апарату́ра
mobile ~ = пересувна́ апаратура́
monitoring ~ = контро́льна апарату́ра
movie ~ = кіноапарату́ра, кінообла́днання, кіноустатко́вання, кіноте́хніка
office ~ = конто́рське прила́ддя, оргте́хніка
outdoor ~ = апарату́ра для використа́ння по́за примі́щенням
optical ~ = опти́чна апарату́ра
optional ~ = 1. додатко́ве обла́днання (до основного комплекту) 2. нестанда́ртна апарату́ра
peripheral ~ = перифері́йне обла́днання
photographic ~ = фотоапарату́ра, фотоустатко́вання, фотообла́днання
pilot ~ = до́слідна [спро́бна] апарату́ра
plug-compatible ~ = рознімозгі́дне [рознімосумі́сне] обла́днання
pollution-control ~ = апарату́ра контро́лю забру́днености
portable ~ = нестаціона́рна [знімна́] апарату́ра; портати́вне обла́днання
power ~ = енергообла́днання, енергети́чне обла́днання
processing ~ = технологі́чне обла́днання
production ~ = 1. виробни́че обла́днання 2. сері́йна апарату́ра
projection ~ = проєкці́йна апарату́ра
protected ~ = захи́щена апарату́ра
protection ~ = захисна́ [захисто́ва] апарату́ра
rack-mounted ~ = стела́жна апарату́ра
radio ~ = радіоапарату́ра
radio-transmission ~ = (радіо)передава́льна [(радіо)пересила́льна] апарату́ра
receiving ~ = (радіо)прийма́льна апарату́ра
recording ~ = запи́сувальна [самопи́сна] апарату́ра
reference ~ = етало́нна [взірце́ва] апарату́ра
refrigerating ~ = холоди́льна апарату́ра
refrigeration ~ = холоди́льна апарату́ра
remote-control ~ = апарату́ра дистанці́йного керува́ння
remote-handling ~ = апарату́ра дистанці́йного керува́ння
remote-measurement ~ = телеметри́чна апарату́ра
remote-measuring ~ = телеметри́чна апарату́ра
remote-metering ~ = телеметри́чна апарату́ра
remote-viewing ~ = апарату́ра дистанці́йного спостеріга́ння
satellite-borne ~ = супу́тникова (бортова́) апарату́ра
scientific ~ = науко́ва апарату́ра
sealed ~ = загермет(из)о́вана апарату́ра
self-contained ~ = автоно́мне обла́днання
self-powered ~ = саможиви́льне обла́днання (із власним джерелом живлення)
send-receiving ~ = прийма́льно-висила́льна [прийма́льно-передава́льна] апарату́ра
service ~ = обслуго́вувальна [се́рвісна] апарату́ра
sound ~ = звукова́ [акусти́чна] апарату́ра
sound pickup ~ = звукоприйма́льна апарату́ра
sound-recording ~ = звукозапи́сувальна апарату́ра
sound-reproducing ~ = звуковідтво́рювальна апарату́ра
spectrographic ~ = спектрографі́чна апарату́ра
special-purpose ~ = апарату́ра спеція́льного призна́чення
stand-alone ~ = автоно́мна апарату́ра
standard ~ = станда́ртна апарату́ра
standby ~ = резе́рвне [аварі́йне] обла́днання
stationary ~ = стаціона́рне обла́днання
submersible ~ = занурна́ апарату́ра
support ~ = допомі́жна́ апарату́ра
telecommunication ~ = телекомунікаці́йна апарату́ра, апарату́ра дистанці́йного зв’язку́
test(ing) ~ = випро́бувальна апарату́ра
transceiving ~ = прийма́льно-висила́льна [прийма́льно-передава́льна] апарату́ра
transmission ~ = передава́льна [пересила́льна] апарату́ра
transmitting-and-receiving ~ = див transceiving ~
video ~ = відеоапарату́ра
x-ray ~ = рентґе́нівська апарату́ра
reactor 1. (яф) (я́дерний/ядро́вий) реа́ктор 2. (ел.) реа́ктор, реакти́вний кото́к [реакти́вна коту́шка], індукти́вність 3. (х.) (хемі́чний) реа́ктор, реакці́йний апара́т
[ri'æktə, -tər]
absorption-controlled ~ = (ядерний) реа́ктор із реґульо́ваним поглина́нням
actinide burner ~ = (ядерний) реа́ктор трансмута́ції актино́їдів
advanced ~ = вдоскона́лений (ядерний) реа́ктор
advanced gas-cooled graphite-moderated ~ [AGR] = вдоскона́лений графі́товий (ядерний) реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м
air-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із пові́тряним теплоносіє́м
annular-core pulse ~ [ACPR] = і́мпульсний (ядерний) реа́ктор із кільце́вою акти́вною зо́ною
aqueous homogeneous ~ = водяни́й гомоге́нний (ядерний) реа́ктор
atomic ~ = я́дерний/ядро́вий реа́ктор
bare ~ = (ядерний) реа́ктор без відбивача́
batch ~ = (хемічний) реа́ктор періоди́чної ді́ї
beryllium-moderated ~ = реа́ктор із бери́лієвим спові́льнювачем
boiling-heavy-water cooled and moderated ~ [BHWR] = кипу́чий важководяни́й (ядерний) реа́ктор, кипу́чий реа́ктор із важководяни́м теплоносіє́м і спові́льнювачем
boiling nuclear superheater [BONUS] ~ = кипу́чий я́дерний реа́ктор із перегріва́нням (води)
boiling-water (cooled and moderated) ~ [BWR] = кипу́чий (ядерний) реа́ктор
breeder ~ = бри́дер, бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач
bulk-shielding ~ [BSR] = (ядерний) реа́ктор із суці́льним за́хистом
burst ~ = вибухо́вий (ядерний) реа́ктор
bus ~ = (електричний) секці́йний реа́ктор
carbon-dioxide-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із діокси́д-вуглеце́вим теплоносіє́м
catalytic ~ = конта́ктовий апара́т, (хемічний) ката́лізний/каталіти́чний реа́ктор
catalytic-exchange ~ = обмі́нний ката́лізний/каталіти́чний реа́ктор
ceramic ~ = керамі́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із керамі́чним спові́льнювачем
charged ~ = заванта́жений реа́ктор
chemical ~ = хемі́чний реа́ктор
chemonuclear ~ = хемоя́дерний/хемоядро́вий реа́ктор
circulating(‑fuel) ~ = (ядерний) циркуляці́йний реа́ктор, реа́ктор із циркуляці́єю па́лива
clean ~ = чи́стий [неотру́єний] (ядерний) реа́ктор
closed-cycle ~ = замкненоци́кловий (ядерний) реа́ктор
coaxial-flow ~ = реа́ктор із коаксі́йним пото́ком
commercial ~ = промисло́вий (ядерний) реа́ктор
commercial demonstration fast ~ [CDFR] = промисло́вий демонстраці́йний реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
continuous(‑flow) ~ = прото́ковий (хемічний) реа́ктор, реа́ктор непере́рвної ді́ї
controlled ~ = контрольо́ваний [реґульо́ваний] реа́ктор
controlled thermonuclear ~ [CTR] = керо́ваний термоя́дерний/термоядро́вий реа́ктор
convergent ~ = (ядерний) реа́ктор у режи́мі ме́ншання поту́жности
converter ~ = (ядерний) реа́ктор-конве́ртер
critical ~ = крити́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор у крити́чному режи́мі
current-limiting ~ = (електричний) струмообме́жувальний реа́ктор
demonstration ~ = демонстраці́йний реа́ктор
demonstration fusion ~ = демонстраці́йний синтезо́вий реа́ктор
demonstration nuclear ~ = демонстраці́йний я́дерний реа́ктор
desalination ~ = реа́ктор-опрі́снювач
deuterium-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м спові́льнювачем
deuterium-tritium [D-T] ~ = дейте́рій-три́тієвий реа́ктор
developmental ~ = до́слідний реа́ктор
direct-cycle ~ = прямоци́кловий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із прями́м ци́клом
direct-flow ~ = прямопото́ковий (хемічний) реа́ктор
dispersion ~ = (хемічний) дифузі́йний реа́ктор
divergent ~ = (ядерний) реа́ктор у режи́мі бі́льшання поту́жности
dual-cycle boiling-water ~ = кипу́чий (ядерний) реа́ктор із подві́йним ци́клом
dual-purpose ~ = двоцільови́й реа́ктор, реа́ктор подві́йного призна́чення
dummy ~ = моде́ль реа́ктора, моделюва́льний реа́ктор
dust-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із порошко́вим теплоносіє́м
dust-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на порошко́вому па́ливі
earthing ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] (електричний) реа́ктор
electric ~ = електри́чний реа́ктор, реакти́вний кото́к
electrochemical ~ = електрохемі́чний реа́ктор
electronuclear ~ = електроя́дерний/електроядро́вий реа́ктор
engineering test ~ [ETR] = випро́бувальний техні́чний (ядерний) реа́ктор
enhanced ~ = підси́лений (ядерний) реа́ктор
enriched(‑fuel) ~ = (ядерний) реа́ктор на збага́ченому па́ливі
enriched-uranium ~ = (ядерний) реа́ктор на збага́ченому ура́ні
epithermal ~ = надтеплови́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на надтеплови́х нейтро́нах
exchange ~ = обмі́нний реа́ктор
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] реа́ктор
exponential ~ = експоненці́йний (ядерний) реа́ктор
fast ~ [FR] = швидки́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast breeder ~ [FBR] = бри́дер [реа́ктор-мно́жильник, бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-відтво́рювач] на швидки́х нейтро́нах
fast-neutron ~ [FR] = реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast prototype ~ = прототи́повий реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast source ~ [FSR] = реа́ктор-джерело́ швидки́х нейтро́нів
feeder ~ = (електричний) фі́дерний реа́ктор
filter ~ = (електричний) фі́льтровий реа́ктор
fission ~ = поділо́вий (ядерний) реа́ктор
flow ~ = (хемічний) реа́ктор непере́рвного проце́су
fluid-fuel(ed) ~ = (ядерний) реа́ктор на пли́новому па́ливі
fluidized(‑bed) ~ = (ядерний) реа́ктор на спли́неному па́ливі
fog-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із парово́дяним теплоносіє́м, реа́ктор із охоло́джуванням напівскра́пленою па́рою
fuel-dispersion ~ = (ядерний) реа́ктор на диспе́рсному па́ливі
fuel-element-testing ~ = твеловипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
full-scale ~ = повномасшта́бний (ядерний) реа́ктор
fused-salt ~ = (ядерний) реа́ктор на сольово́му ро́зтопі [ро́зплаві]
fusion ~ = синтезо́вий [термоя́дерний/термоядро́вий] реа́ктор
gas-cooled ~ [GR] = газоохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м
gas-cooled fast breeder ~ [GCFR] = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на швидки́х нейтро́нах із га́зовим теплоносіє́м
gas-cooled graphite-moderated ~ [GCR] = га́зо-графі́товий (ядерний) реа́ктор
gas-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на га́зовому па́ливі
graphite-moderated ~ = графі́товий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із графі́товим спові́льнювачем
graphite-uranium ~ = ура́н-графі́товий (ядерний) реа́ктор
grounding ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] (електричний) реа́ктор
health-physics research ~ [HPRR] = (ядерний) реа́ктор на меди́чні дослі́дницькі/дослі́дчі потре́би, реа́ктор дослі́джувати пробле́ми радіяці́йної безпе́ки
heat ~ = теплофікаці́йний (ядерний) реа́ктор
heavy-boiling water ~ [HBWR] = кипу́чий важководяни́й (ядерний) реа́ктор
heavy-water ~ [HWR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на важкі́й воді́
heavy-water components-testing ~ [HWCTR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор випро́бувати реа́кторні вузли́
heavy-water-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м теплоносіє́м
heavy-water-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м спові́льнювачем
heavy-water-moderated gas-cooled ~ [HWGCR] = (ядерний) реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем
heavy-water-moderated (light‑)water-cooled ~ [HWLWR] = (ядерний) реа́ктор із легководяни́м теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем
helium-cooled ~ = гелійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із ге́лієвим теплоносіє́м
heterogeneous ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
high-enrichment ~ = (ядерний) реа́ктор на високозбага́ченому па́ливі
high-flux ~ [HFR] = високопото́ковий (ядерний) реа́ктор
high-flux isotope ~ [HFIR] = високопото́ковий (ядерний) реа́ктор виробля́ти ізото́пи
high-performance ~ = високоефекти́вний реа́ктор
high-power ~ = поту́жний енергети́чний реа́ктор, реа́ктор вели́кої поту́жности
high-temperature ~ = високотемперату́рний (ядерний) реа́ктор
homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор
hybrid ~ = гібри́дний реа́ктор
hydride-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із гідри́дним спові́льнювачем
hydrogen-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із водне́вим теплоносіє́м
image ~ = віртуа́льний реа́ктор
indirect-cycle ~ = непрямоци́кловий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із непрями́м ци́клом
industrial nuclear ~ = промисло́вий я́дерний реа́ктор
intermediate(‑neutron) ~ = промі́жни́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на промі́жни́х нейтро́нах
International Thermonuclear Experimental ~ [ITER] = Міжнаро́дний до́слідний синтезо́вий реа́ктор
ion-exchange ~ = йонообмі́нник
irradiation ~ = опромі́нювальний (ядерний) реа́ктор (на медичні потреби тощо)
isotope-production ~ = (ядерний) реа́ктор виробляти ізото́пи
kinetic experiment on water-boilers [KEWB] ~ = до́слідний (ядерний) реа́ктор вивча́ти кіне́тику кипу́чих реа́кторів
kinetic intense-neutron generator [KING] ~ = (ядерний) реа́ктор-ґенера́тор нейтро́нів вели́кої інтенси́вности
laboratory ~ = лаборато́рний реа́ктор
laser-fusion ~ = ла́зерний синтезо́вий реа́ктор, реа́ктор ла́зерного си́нтезу
lattice ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
light-water ~ [LWR] = легководяни́й (ядерний) реа́ктор
light-water-moderated ~ [LWR] = (ядерний) реа́ктор із легководяни́м спові́льнювачем
linear ~ = (електричний) реа́ктор із ліні́йною характери́стикою
liquid-cooled ~ = рідиноохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із ріди́нним теплоносіє́м
liquid-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на ріди́нному па́ливі
liquid homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор на ріди́нному па́ливі
liquid-metal breeder ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на рідиннометале́вому па́ливі
liquid-metal-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із рідиннометале́вим теплоносіє́м
liquid-metal-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на рідиннометале́вому па́ливі
liquid-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із ріди́нним спові́льнювачем
lithium-cooled ~ = літійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із лі́тієвим теплоносіє́м
loaded ~ = заванта́жений реа́ктор
low-enrichment ~ = (ядерний) реа́ктор на низькозбага́ченому па́ливі
low-flux ~ [LFR] = низькопото́ковий (ядерний) реа́ктор
low-intensity test ~ [LITR] = випро́бувальний низькопото́ковий (ядерний) реа́ктор
low-power ~ = малопоту́жний [низькопоту́жний] (ядерний) реа́ктор, реа́ктор мало́ї поту́жности
low-temperature ~ = низькотемперату́рний (ядерний) реа́ктор
lumped ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
materials-processing ~ = матерія́лообробний (ядерний) реа́ктор
materials-producing ~ = матеріяловиробляльний (ядерний) реа́ктор
materials-testing ~ [MTR] = матеріялозна́вчий (ядерний) реа́ктор
medium-power ~ = середньопоту́жний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор сере́дньої [сере́динної] поту́жности
mercury-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор зі рту́тним/мерку́рієвим теплоносіє́м
metal-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із метале́вим спові́льнювачем
mixed-spectrum ~ = (ядерний) реа́ктор зі змі́шаним спе́ктром (нейтронів)
mobile ~ = пересувни́й [мобі́льний] реа́ктор
mock-up ~ = моде́л(юва́л)ьний (ядерний) реа́ктор
moderated ~ = (ядерний) реа́ктор зі спові́льнювачем
modular ~ = мо́дульний реа́ктор
molten-salt ~ [MSR] = (ядерний) реа́ктор на сольово́му ро́зтопі
molten-salt-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із теплоносіє́м із сольово́го ро́зтопу
molten-salt-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на па́ливі з сольово́го ро́зтопу
multipurpose ~ = універса́льний (ядерний) реа́ктор
natural-circulation ~ = (ядерний) реа́ктор із приро́дною циркуля́цією теплоносія́
natural-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на приро́дному па́ливі
natural nuclear ~ = приро́дний я́дерний/ядро́вий реа́ктор
natural-uranium ~ = реа́ктор на приро́дному ура́ні
neutron-producing ~ = реа́ктор-ґенера́тор нейтро́нів
neutron-source thermal ~ [NESTOR] = реа́ктор-джерело́ теплови́х нейтро́нів
noncritical ~ = некрити́чний (ядерний) реа́ктор
nonlinear ~ = (електричний) реа́ктор із неліні́йною характери́стикою
non-regenerative ~ = (паливо)невідтво́рювальний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор без відтво́рювання па́лива
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий реа́ктор
nuclear furnace ~ = я́дерний металургі́йний реа́ктор
nuclear power ~ = енергети́чний я́дерний реа́ктор
nuclear test ~ [NTR] = випро́бувальний я́дерний реа́ктор
open-cycle ~ = відкритоци́кловий (ядерний) реа́ктор
organic-cooled and moderated ~ [OMR] = органі́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор з органі́чними теплоносіє́м та спові́льнювачем
oxide-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на окси́дному па́ливі
package ~ = збірни́й (ядерний) реа́ктор
paralleling ~ = (електричний) відокре́млювальний реа́ктор
pebble-bed ~ = (ядерний) реа́ктор на ґранульо́ваному па́ливі
physical ~ = фізи́чний реа́ктор
physical-constants testing ~ [PCTR] = мі́рчий (ядерний) реа́ктор (уточнювати фізичні константи)
pilot ~ = до́слідний реа́ктор
plasma ~ = пла́змо́вий реа́ктор
plutonium ~ = плуто́нієвий реа́ктор
plutonium-production ~ = плутонійвиробляльний реа́ктор
plutonium-recycle critical facility [PRCF] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма дослі́джування повто́рного плуто́нієвого ци́клу
poisoned ~ = отру́єний [затру́єний] (ядерний) реа́ктор
polymerization ~ = полімериза́тор
pool(‑type) ~ = басе́йновий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор зану́реного ти́пу
pool critical assembly [PCA] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма зану́реного ти́пу, басе́йнова крити́чна реа́кторна систе́ма
porous ~ = (ядерний) реа́ктор із порува́тим спові́льнювачем
potassium-cooled ~ = калійохоло́джуваний реа́ктор, (ядерний) реа́ктор із ка́лієвим теплоносіє́м
power ~ = енергети́чний [силови́й] (ядерний) реа́ктор
power breeder ~ = енергети́чний бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач]
power burst facility [PBF] ~ = і́мпульсний енергети́чний (ядерний) реа́ктор
power demonstration ~ [PDR] = демонстраці́йний енергети́чний (ядерний) реа́ктор
pressure-tube ~ = кана́ловий (ядерний) реа́ктор
pressurized ~ = підти́сковий (ядерний) реа́ктор
pressurized heavy-water-cooled/moderated ~ [PHWR] = підти́сковий важководяни́й реа́ктор
pressurized subcritical experimental [PSE] ~ = до́слідний підти́сковий підкрити́чний реа́ктор
pressurized water(‑cooled/moderated) [PWR] ~ = підти́сковий во́до-водяни́й реа́ктор
process-development pile [PDP] ~ = дослі́дчий технологі́чний (ядерний) реа́ктор
process-heat ~ = (ядерний) реа́ктор виробни́цтва технологі́чного тепла́
producing ~ = див. production ~
production ~ = промисло́вий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на виробни́цтво поді́льних матерія́лів
prompt ~ = реа́ктор на миттє́вих нейтро́нах
proof test facility [PTF] ~ = випро́бувальний (ядерний) реа́ктор
propulsion ~ = реа́ктор (до) двигуна́, реа́ктор-двигу́н
protective ~ = (електричний) захисни́й реа́ктор
prototype fast ~ [PFR] = прототи́повий (ядерний) реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
prototype large breeder ~ [PLBR] = вели́кий прототи́повий бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач]
pulsed ~ = і́мпульсний (ядерний) реа́ктор
pulsed D-T ~ = і́мпульсний дейте́рій-три́тієвий реа́ктор
pulsed fast ~ = і́мпульсний реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
pulsed fusion ~ = і́мпульсний синтезо́вий реа́ктор
quasi-homogeneous ~ = квазигомоге́нний реа́ктор
recycling ~ = (ядерний) реа́ктор із повто́рюваним (паливним) ци́клом
reference theta pinch ~ = демонстраці́йний реа́ктор із те́та-пі́нчем
regenerative ~ = відтво́рювальний [реґенерати́вний] (ядерний) реа́ктор
research ~ [RR] = дослі́дчий (ядерний) реа́ктор
research and test ~ = дослі́дчий та випро́бувальний (ядерний) реа́ктор
resonance ~ = резона́нсний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на резона́нсних нейтро́нах
resonance test ~ [RTR] = дослі́дчий реа́ктор на резона́нсних нейтро́нах
safe low-power critical experimental [SLOWPOKE] ~ = безпе́чний малопоту́жний реа́ктор для крити́чних експериме́нтів
safety-research experimental facility [SAREF] ~ = безпекодослі́джувальний експеримента́льний реа́ктор, безпекодослі́джувальна до́слідна реа́кторна систе́ма
safety supercritical ~ = надкрити́чний безпекодослі́джувальний (ядерний) реа́ктор
safety-test facility [STF] ~ = безпековипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
saturable(‑core) ~ = наситни́й реа́ктор (електричний)
section ~ = (хемічний) секці́йний реа́ктор
semibatch chemical ~ = хемі́чний реа́ктор напівнепере́рвної ді́ї
series ~ = (електричний) струмообме́жувальний реа́ктор
shield-test ~ [STIR] = захистовипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
shunt(ing) ~ = шунтува́льний реа́ктор (електричний)
single-purpose ~ = (ядерний) реа́ктор спеція́льного призна́чення
slow(‑neutron) ~ = (ядерний) реа́ктор на пові́льних нейтро́нах
slurry ~ = (ядерний) реа́ктор на суспензі́йному па́ливі
sodium-cooled ~ = натрійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м
sodium-deuterium ~ = дейте́рій-на́трієвий реактор, важководяни́й реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м
sodium-graphite ~ = на́трій-графі́товий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м і графі́товим спові́льнювачем
solid-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на твердо́му па́ливі
solid homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор на твердо́му па́ливі
source ~ = реа́ктор-джерело́ (нейтронів)
space power ~ = (ядерний) енергети́чний реа́ктор (до) космі́чного апара́ту
space propulsion ~ = (ядерний) реа́ктор (до) двигуна́ космі́чного апара́ту
special-production ~ = спеціялізо́ваний матеріяловиробля́льний (ядерний) реа́ктор
spectral-shift ~ = (ядерний) реа́ктор із реґульо́ваним спе́ктром нейтро́нів
spherical ~ = сфери́чний реа́ктор
split-table ~ [STR] = (ядерний) реа́ктор із розсувно́ю акти́вною зо́ною
starting ~ = пускови́й реа́ктор (електричний)
stationary ~ = стаціона́рний реа́ктор
stationary high-power plant ~ = високопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
stationary low-power plant ~ = низькопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
stationary medium-power plant ~ = середньопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
steady-state ~ = реа́ктор із уста́леними пара́метрами
steady-state D-T ~ = дейте́рій-три́тієвий реа́ктор у стаціона́рному режи́мі
steady-state fusion ~ = синтезо́вий реа́ктор у стаціона́рному режи́мі
steam-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із парови́м теплоносіє́м
steam-generating heavy-water ~ [SGHWR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор-пароґенера́тор
switching ~ = комутува́льний реа́ктор (електричний)
subcritical ~ = підкрити́чний (ядерний) реа́ктор
superpower water-boiler [SUPO] ~ = надпоту́жний кипу́чий (ядерний) реа́ктор
supercritical ~ = надкрити́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор у надкрити́чному режи́мі
suspension ~ = (ядерний) реа́ктор на суспензі́йному па́ливі
swimming-pool ~ = (ядерний) реа́ктор зану́реного ти́пу, басе́йновий реа́ктор
tank-type ~ = ко́рпусний [ба́ковий] (ядерний) реа́ктор
tank-type critical assembly [TCA] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма ко́рпусного ти́пу
test(ing) ~ = випро́бувальний реа́ктор
thermal ~ = теплови́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на теплови́х нейтро́нах
thermal breeder ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на теплови́х нейтро́нах
thermal exchange ~ = (хемічний) теплообмі́нний реа́ктор
thermal-neutron ~ = (ядерний) реа́ктор на теплови́х нейтро́нах
thermonuclear ~ = синтезо́вий [термоя́дерний/термоядро́вий] реа́ктор
thorium(‑fueled) ~ = то́рієвий реа́ктор, (ядерний) реа́ктор на то́рієвому па́ливі
thorium high-temperature prototype ~ [THTR] = прототи́повий високотемперату́рний то́рієвий реа́ктор
tokamak ~ = (реа́ктор) токама́к
tokamak fusion test ~ [TFTR] = випро́бувальний синтезо́вий токама́к
tower shielding ~ [TSR] = вежови́й захистодослі́джувальний реа́ктор
training ~ = навча́льний (ядерний) реа́ктор
transportable ~ = транспорта́бельний [мобі́льний, пересувни́й] реа́ктор
transient reactor test facility [TREAT] ~ = реа́ктор дослі́джувати перехі́дні́ режи́ми
tritium production ~ = тритійвиробля́льний реа́ктор
tubular ~ = трубча́стий (хемічний) реа́ктор
ultrahigh-temperature reactor experiment [UHTREX] ~ = надвисокотемперату́рний до́слідний реа́ктор (ядерний)
university research ~ [URR] = університе́тський дослі́дчий (ядерний) реа́ктор
unmoderated ~ = (ядерний) реа́ктор без спові́льнювача
uranium(‑fueled) ~ = ура́новий реа́ктор, реа́ктор на ура́новому па́ливі
uranium-graphite ~ = ура́н-графі́товий (ядерний) реа́ктор
variable ~ = реґульо́ваний реа́ктор (електричний)
variable-flux ~ = змі́ннопото́ковий (ядерний) реа́ктор
versatile experimental reactor assembly [VERA] ~ = універса́льна до́слідна реа́кторна систе́ма
versatile intermediate-pulse experimental ~ [VIPER] = універса́льний і́мпульсний до́слідний реа́ктор на промі́жни́х нейтро́нах
virgin ~ = нови́й реа́ктор (що ще не працював)
voltage ~ = реа́ктор напру́ги
water-boiler ~ = кипу́чий (ядерний) реа́ктор
water-cooled ~ = водоохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із водяни́м теплоносіє́м
water-cooled/moderated ~ = во́до-водяни́й (ядерний) реа́ктор
water-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор з водяни́м спові́льнювачем
zero-energy ~ = реа́ктор нульово́ї поту́жности
zero-energy breeder reactor assembly [ZEBRA] ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] нульово́ї поту́жности
zero-energy experimental pile ~ [ZEEP] = до́слідний (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности
zero-energy fast ~ = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности на швидки́хнейтро́нах
zero-energy thermal ~ = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности на теплови́х нейтро́нах
zero-power ~ [ZPR] = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

апарату́ра 1. (контрольно-мірчі прилади) instrumentation; instruments 2. (обладнання) equipment, outfit; facilities; apparatus див. тж обладнання, устатковання 3. (устава) installation 4. (механізми) machinery 5. (спорядження) rig 6. (комп.) hardware
автома́тична ~ automatic equipment
автоно́мна ~ stand-alone equipment
акусти́чна ~ audio [sound] equipment
аналіти́чна ~ analytical instrumentation
астрономі́чна ~ astronomical instruments
бортова́ ~ 1. (літального апарата) airborne equipment; (мірча) airborne instruments 2. (супутникова) satellite-borne equipment; (мірча, астрономічна) satellite-borne instruments 3. (ракетна, астрономічна) rocket-borne instruments
ва́куумна ~ evacuating equipment
вбудо́вана ~ built-in equipment
вдоскона́лена ~ advanced facilities
верифікаці́йна ~ comparison equipment
взірце́ва ~ reference equipment; (мірча) reference-class instrumentation
вимі́рювальна ~ див. мірча ~
випро́бувальна ~ test(ing) equipment, test facilities
високова́куумна ~ high-vacuum equipment
високово́льтова ~ див. висонапругова ~
висококла́сна ~ high-performance equipment
висонапру́гова ~ high-voltage equipment
високопродукти́вна ~ high-performance equipment
високоти́скова ~ high-pressure equipment
вмонто́вана ~ built-in equipment
геодези́чна ~ survey instruments
~ дистанці́йного зв’язку́ = telecommunication equipment
діягности́чна ~ diagnostic instrumentation; (діягностики плазми) plasma diagnostic instrumentation
~ для використа́ння в примі́щенні = indoor equipment
~ для використа́ння по́за примі́щенням = outdoor equipment
~ дистанці́йного керува́ння = remote control [remote handling] equipment
~ дистанці́йного спостеріга́ння = remote viewing equipment
дозиметри́чна ~ radiation-monitoring instrumentation
допомі́жна́ ~ 1. auxiliary [ancillary, support, associated] equipment 2. (мірча) auxiliary instrumentation 3. (пристрої) accessories
до́слідна ~ (спробна) pilot equipment
дослі́дницька ~ experimental equipment
експеримента́льна ~ experimental equipment; (реакторна) reactor experimental facilities
електро́нна ~ 1. electronics, electronic equipment 2. (мірча) electronic instrumentation 3. (цифрова) digital electronics 4. (швидкодійна) fast electronics див. тж електроніка
етало́нна ~ reference equipment; (мірча) reference-class instrumentation
загермет(из)о́вана ~ sealed equipment
занурна́ ~ submersible equipment
запи́сувальна ~ recording equipment
захисна́ [захисто́ва] ~ = protection [safety] equipment
захи́щена ~ protected equipment
звукова́ ~ audio [sound] equipment
звуковідтво́рювальна ~ sound-reproducing equipment
звукозапи́сувальна ~ sound-recording equipment
звукоприйма́льна ~ sound-pickup equipment
~ зв’язку́ = communication equipment; (дистанційного) telecommunication equipment
знімна́ ~ portable equipment
керува́льна ~ control equipment [mechanism(s)]; (дистанційна) remote control [remote handling] equipment
~ керува́ння = див. керувальна ~
кінозніма́льна ~ filming equipment
комп’ю́терна ~ hardware
комутаці́йна ~ switchgear
кондиціюва́льна ~ air-conditioning equipment
~ кондиціюва́ння пові́тря = див. кондиціювальна ~
~ контро́лю забру́днености = pollution-control equipment
~ контро́лю й керува́ння реа́ктором = reactor instrumentation
контро́льна ~ monitoring equipment; check-out equipment; (керувальна) control equipment
контро́льно-вимі́рювальна ~ див. контрольно-мірча ~
контро́льно-мі́рча ~ (measurement) instrumentation, control and measuting instruments
кріоге́нна ~ cryogenic equipment; (мірча) cryogenic instrumentation
ла́зерна ~ laser equipment
космі́чна радіоелектро́нна ~ = astrionics
малогабари́тна ~ instruments
мікрохвильова́ ~ microwave equipment; (мірча) microwave instrumentation
мі́рча ~ measuring [metering] equipment; (контрольно-мірча) (measurement) instrumentation
науко́ва ~ scientific equipment; (мірча) scientific instruments [instrumentation]
нестанда́ртна ~ optional equipment
нестаціона́рна ~ (портативна, пересувна) portable [mobile] equipment
обслуго́вувальна ~ service equipment
~ опрацьо́вування да́них = data-processing equipment
опти́чна ~ optical equipment
осві́тлювальна ~ lighting (equipment), lighting appliances
передава́льна ~ див. пересилальна ~
пересила́льна ~ 1. (radio-)transmission equipment 2. (пересилання даних) data-communication [data-transmission, data-transfer] equipment
пересувна́ ~ mobile equipment
пожежозахи́щена ~ flameproof equipment
проєкці́йна ~ projection equipment
портати́вна ~ portable equipment
прийма́льна ~ receiving equipment
прийма́льно-висила́льна ~ transceiving [transmitting-and-receiving, send(ing)-receiving] equipment
прийма́льно-передава́льна ~ див. приймально-висилальна ~
радіомо́вна ~ (radio-)transmission equipment
радіопередава́льна ~ (radio-)transmission equipment
радіопересила́льна ~ (radio-)transmission equipment
радіоприйма́льна ~ (radio-)receiving equipment
реґулюва́льна ~ control equipment
реєструва́льна ~ detecting equipment; detecting [recording] instruments
резе́рвна ~ 1. backup equipment 2. (аварійна) standby equipment
рентґе́нівська ~ x-ray equipment
самопи́сна ~ recording equipment
світлотехні́чна ~ lighting (equipment), lighting appliances
се́рвісна ~ service equipment
сері́йна ~ production [commercial] equipment
спектрографі́чна ~ spectrographic equipment
спектроскопі́чна ~ spectroscopic equipment
~ спеція́льного призна́чення = special-purpose equipment
~ спостеріга́ння ста́ну пові́тря = air-monitoring instrumentation
спро́бна ~ pilot equipment
станда́ртна ~ standard equipment
стаціона́рна ~ stationary [fixed] equipment
стела́жна ~ rack-mounted equipment
телекомунікаці́йна ~ telecommunication equipment
телеметри́чна ~ remote measurement [remote-measuring, remote-metering] equipment
фізи́чна ~ physical instrumentation
холоди́льна ~ refrigeration equipment [machinery]
цифрова́ (електро́нна) ~ = digital electronics
високоефекти́вний 1. highly efficient; high-performance 2. (з високим ккд) high-efficiency
високопродукти́вний 1. (ефективний) highly efficient, highly productive, high-performance 2. (потужний) high-capacity 3. (з високим виходом) high-yield
високоя́кісний 1. high-quality; high-test; high-performance; good 2. (високого рівня) high-level 3. (високосортний) high-grade 4. (першокласний) first-rate 5. (про звукозапис) hi-fi, high-fidelity
реа́ктор (-а) 1. (ядерний/ядровий) reactor; pile 2. (хемічний) reactor, reaction vessel; kettle 3. (електричний) inductor, (inductance) coil, reactor, reactance coil
а́томний ~ = nuclear reactor, nuclear [atomic] pile
ба́ковий ~ = tank-type reactor
басе́йновий ~ = pool(-type) [swimming-pool] reactor
~ без відбивача́ = bare reactor
~ без відтво́рювання па́лива = non-regenerative reactor
безпековипро́бувальний ~ = safety-test facility [STF] reactor
безпекодослі́джувальний ~ = safety-research reactor; (на потреби радіяційної безпеки) health-physics research reactor [HPRR]; (в надкритичному режимі) safety supercritical reactor
безпе́чний ~ = safe reactor
безпе́чний малопоту́жний ~ для крити́чних експериме́нтів = safe low-power critical experimental reactor [SLOWPOKE]
~ без спові́льнювача = (ядерний) unmoderated reactor
бри́дерний ~ = breeder (reactor); (на теплових нейтронах) thermal breeder reactor; (на швидких нейтронах) fast breeder reactor [FBR] див. тж бридер
важководяни́й ~ heavy-water reactor; (із натрієвим теплоносієм) sodium-deuterium reactor; (пароґенератор) steam-generating heavy-water reactor [SGHWR]; (із важководяним сповільнювачем) deuterium-moderated reactor; (випробувати реакторні вузли) heavy-water components-testing reactor [HWCTR]
вдоскона́лений ~ = advanced reactor; (графітовий із газовим теплоносієм) advanced gas-cooled graphite-moderated reactor
вежови́й захистодослі́джувальний ~ = tower shielding reactor [TSR]
вели́кий прототи́повий бри́дерний ~ = prototype large breeder reactor [PLBR]
~ вели́кої поту́жности = high-power reactor
вибухо́вий ~ = burst reactor
випро́бувальний ~ = (випробувати реакторні системи) test [proof test] reactor; (випробувати об’єкти в реакторі) testing reactor; (перевіряти системи безпеки) safety-test facility [STF] reactor; (випробувати захист) shield-test reactor [STIR]; (випробувати реакторні вузли) components-testing reactor; (випробувати твели) fuel-element-testing reactor
випро́бувальний низькопото́ковий ~ = (ядерний) low-intensity test reactor [LITR]
випро́бувальний синтезо́вий ~ токама́к = tokamak fusion test reactor [TFTR]
випро́бувальний технічний ~ = (ядерний) engineering test reactor [ETR]
випро́бувальний я́дерний ~ = nuclear test reactor [NTR]
високоефекти́вний ~ = high-performance reactor
високопото́ковий ~ = high-flux reactor [HFR]; (виробляти ізотопи) high-flux isotope reactor [HFIR]
високопоту́жний (енергети́чний) ~ = (ядерний) high-power reactor/pile
високопоту́жний стаціона́рний ~ = stationary high-power plant reactor
високотемперату́рний ~ = (ядерний) high-temperature reactor
відкритоци́кловий ~ = open-cycle reactor
відокре́млювальний ~ = (електричний) paralleling reactor
відтво́рювальний ~ = (ядерний) breeder, regenerative reactor
віртуа́льний ~ = image reactor
водяни́й гомоге́нний ~ = (ядерний) aqueous homogeneous reactor
во́до-водяни́й ~ = [ВВР] water-cooled/moderated reactor; (підтисковий) pressurized water(-cooled/moderated) reactor [PWR]
га́зо-графі́товий ~ = gas-cooled graphite-moderated reactor [GCR]
гетероге́нний ~ = (ядерний) heterogeneous [lumped, lattice] reactor
гібри́дний ~ = hybrid reactor
гомоге́нний ~ = (ядерний) homogeneous reactor; (на рідинному/твердому паливі) liquid/solid homogeneous reactor
графі́товий ~ = (ядерний) graphite-moderated reactor
графі́то-на́трієвий ~ = (ядерний) sodium-graphite reactor
~ двигуна́ = (ядерний) propulsion reactor; (космічного апарата) space propulsion reactor
двоцільови́й ~ = dual-purpose reactor
дейте́рій-на́трієвий ~ = sodium-deuterium reactor
дейте́рій-три́тієвий ~ = deuterium-tritium [D-T] reactor; (у стаціонарному режимі) steady-state D-T reactor; (імпульсний) pulsed D-T reactor
демонстраці́йний ~ = demonstration reactor; (енергетичний) power demonstration reactor [PDR]; (із тета-пінчем) reference theta-pinch reactor; (синтезовий) demonstration fusion reactor; (ядерний) demonstration nuclear reactor
дифузі́йний ~ = (хемічний) dispersion reactor
до́слідний ~ = (ядерний) pilot [developmental, experimental] reactor, reactor experiment; (нульової потужности) zero-energy experimental pile (reactor) [ZEEP]; (досліджувати кінетику кипучих реакторів) kinetic experiment on water boilers [KEWB] reactor; (досліджувати проблеми безпеки) safety-research experimental facility [SAREF]
до́слідний підкрити́чний підти́сковий ~ = pressurized subcritical experimental reactor
дослі́дницький ~ = research reactor [RR]; (досліджувати перехідні режими) transient reactor test facility reactor [TREAT]; (міряти/уточнювати фізичні константи) physical-constants-testing reactor [PCTR]; (на резонансних нейтронах) resonance test reactor [RTR]; (технологічний) process-development pile [PDP]
дослі́дницький та випро́бувальний ~ = research and test reactor
дослі́дчий ~ = див дослідницький ~
експеримента́льний ~ = див. дослідний ~
експоненці́йний ~ = exponential reactor/pile
електри́чний ~ = electric reactor; reactance; inductance
електрохемі́чний ~ = electrochemical reactor
електроя́дерний ~ = electronuclear reactor
енергети́чний ~ = (ядерний) (nuclear) power reactor; (бридер) power breeder (reactor); (до космічного апарата) space power reactor
заванта́жений ~ = loaded [charged] reactor
зазе́млювальний ~ = (електричний) earthing [grounding] reactor
замкненоци́кловий ~ = closed-cycle reactor
~ зану́реного ти́пу = (ядерний) pool(-type) [swimming-pool] reactor; (критичний) pool critical assembly [PCA]
затру́єний ~ = (ядерний) poisoned reactor
захисни́й ~ = (електричний) protective reactor
захистовипро́бувальний ~ = shield-test reactor [STIR]
~ (і)з бери́лієвим спові́льнювачем = beryllium-moderated reactor
збірни́й ~ = package reactor
~ (і)з важководяни́м спові́льнювачем = heavy-water-moderated [deuterium-moderated] reactor
~ (і)з важководяни́м теплоносіє́м = heavy-water-cooled reactor
~ (і)з висо́кою густино́ю пото́ку = див. високопотоковий ~
~ (і)з водне́вим теплоносіє́м = hydrogen-cooled reactor
~ (і)з водяни́м спові́льнювачем = water-moderated reactor, light-water(-moderated) reactor [LWR]
~ (і)з водяни́м теплоносіє́м = water-cooled reactor
~ (і)з га́зовим теплоносіє́м = gas-cooled reactor [GR]
~ (і)з га́зовим теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем = heavy-water-moderated gas-cooled reactor [HWGCR]
~ (і)з ге́лієвим теплоносіє́м = helium-cooled reactor
~ (і)з гідри́дним спові́льнювачем = hydride-moderated reactor
~ (і)з графі́товим спові́льнювачем = graphite-moderated reactor
~ (і)з діокси́д-вуглеце́вим теплоносіє́м = carbon-dioxide-cooled reactor
~ зі змі́шаним спе́ктром = (нейтронів) mixed-spectrum reactor
~ (і)з ка́лієвим теплоносіє́м = potassium-cooled reactor
~ (і)з керамі́чним спові́льнювачем = ceramic reactor
~ (і)з кипу́чою водо́ю = див. кипучий ~
~ (і)з кільце́вою акти́вною зо́ною = annular-core reactor
~ (і)з коаксі́йним пото́ком = coaxial-flow reactor
~ (і)з ланцюго́вою реа́кцією = chain-reacting pile
~ (і)з легководяни́м спові́льнювачем = light-water(-moderated) reactor [LWR]
~ (і)з легководяни́м теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем = heavy-water-moderated (light-)water-cooled reactor [HWLWR]
~ (і)з лі́тієвим теплоносіє́м = lithium-cooled reactor
~ (і)з ліні́йною характери́стикою = (електричний) linear reactor
~ (і)з мерку́рієвим теплоносіє́м = див. ~ зі ртутним теплоносієм
~ (і)з метале́вим спові́льнювачем = metal-moderated reactor
змі́ннопото́ковий ~ = (ядерний) variable-flux reactor
~ (і)з на́трієвим теплоносіє́м = sodium-cooled reactor
~ (і)з на́трієвим теплоносіє́м і графі́товим спові́льнювачем = sodium-graphite reactor
~ (і)з незамі́неним па́ливом = unrefueled reactor
~ (і)з неза́мкненим ци́клом теплоносія́ = див. відкритоцикловий ~
~ (і)з неліні́йною характери́стикою = (електричний) nonlinear reactor
~ (і)з органі́чними теплоносіє́м та спові́льнювачем = organic-cooled and moderated reactor [OMR]
~ (і)з парови́м теплоносіє́м = steam-cooled reactor
~ (і)з пароводяни́м теплоносіє́м = fog-cooled reactor
~ (і)з пові́тряним теплоносіє́м = air-cooled reactor
~ (і)з повто́рюваним ци́клом = (паливним) recycling reactor
~ (і)з порошко́вим теплоносіє́м = dust-cooled reactor
~ (і)з порува́тим спові́льнювачем = porous reactor
~ (і)з приро́дною циркуля́цією теплоносія́ = natural-circulation reactor
~ (і)з розсувно́ю акти́вною зо́ною = split-table reactor [STR]
~ (і)з реґульо́ваним поглина́нням = absorption-controlled reactor
~ (і)з реґульо́ваним спе́ктром нейтро́нів = spectral-shift reactor
~ (і)з ріди́нним теплоносіє́м = liquid-cooled reactor
~ (і)з ріди́нним спові́льнювачем = liquid-moderated reactor
~ (і)з рідиннометале́вим теплоносіє́м = liquid-metal-cooled reactor
~ зі рту́тним теплоносіє́м = mercury-cooled reactor
~ зі спові́льнювачем = moderated reactor
~ (і)з суці́льним за́хистом = bulk-shielding reactor [BSR]
~ (і)з теплоносіє́м із сольово́го ро́зтопу [розпла́ву] molten-salt-cooled reactor
~ (і)з уста́леними пара́метрами = steady-state reactor
~ (і)з циркуляці́єю па́лива = circulating(-fuel) reactor
ізотоповиробля́льний ~ = isotope-production [isotope-producing] reactor
і́мпульсний ~ = pulsed reactor; (на швидких нейтронах) pulsed fast reactor; (синтезовий) pulsed fusion reactor; (дейтерій-тритієвий) pulsed D-T reactor
і́мпульсний енергети́чний ~ = (ядерний) power burst facility [PBF] reactor
калійохоло́джуваний ~ = potassium-cooled reactor
кана́ловий ~ = pressure-tube reactor
ката́лізний ~ = (хемічний) catalytic reactor; (обмінний) catalytic-exchange reactor
каталіти́чний ~ = див. каталізний ~
квазигомоге́нний ~ = quasi-homogeneous reactor
керамі́чний ~ = (ядерний) ceramic reactor
керо́ваний термоя́дерний/термоядро́вий ~ = controlled fusion [thermonuclear] reactor
кипу́чий ~ = (ядерний) boiler (reactor), nuclear boiler; boiling-water (cooled and moderated) reactor [BWR], water-boiler reactor; (важководяний) boiling-heavy-water-cooled and moderated reactor [BHWR], heavy-boiling-water reactor [HBWR]; (із перегріванням) boiling nuclear superheater [BONUS] reactor
комутува́льний ~ = (електричний) switching reactor
конве́ртерний ~ = (ядерний) converter reactor, nuclear converter
контрольо́ваний ~ = controlled reactor
ко́рпусний ~ = tank-type reactor
крити́чний ~ = (ядерний) critical reactor
лаборато́рний ~ = laboratory reactor
ла́зерний синтезо́вий ~ = laser-fusion reactor
легководяни́й ~ = light-water(-moderated) reactor [LWR]
літійохоло́джуваний ~ = lithium-cooled reactor
малопоту́жний ~ = low-power reactor
матеріялозна́вчий ~ = (ядерний) materials-testing reactor [MTR]
матеріялообро́бний ~ = materials-processing reactor
Міжнаро́дний до́слідний синтезо́вий ~ = International Thermonuclear Experimental Reactor [ITER]
мобі́льний ~ = mobile [transportable] reactor
моделюва́льний ~ = dummy [mock-up] reactor
моде́льний ~ = dummy [mock-up] reactor
мо́дульний ~ = modular reactor
~ на важкі́й воді́ = heavy-water reactor
~ на виробни́цтво поді́льних матерія́лів = production reactor
~ на виробни́цтво технологі́чного тепла́ = (ядерний) process-heat reactor
~ на високозбага́ченому па́ливі = high-enrichment reactor
навча́льний ~ = training reactor
~ на га́зовому па́ливі = gas-fueled reactor
~ на ґранульо́ваному па́ливі = pebble-bed reactor
надвисокотемперату́рний до́слідний ~ = ultrahigh-temperature reactor experiment [UHTREX]
~ на диспе́рсному па́ливі = fuel-dispersion reactor
надкрити́чний ~ = (ядерний) supercritical reactor; (досліджувати системи безпеки) safety supercritical reactor
надпоту́жний кипу́чий ~ = superpower water-boiler reactor [SUPO]
надтеплови́й ~ = epithermal reactor
~ на збага́ченому па́ливі = enriched(-fuel) reactor
~ на збага́ченому ура́ні = enriched-uranium reactor
~ на меди́чні дослі́дницькі потре́би = health-physics research reactor [HPRR]
~ на миттє́вих нейтро́нах = prompt reactor
~ на надтеплови́х нейтро́нах = epithermal reactor
~ на низькозбага́ченому па́ливі = low-enrichment reactor
~ на окси́дному па́ливі = oxide-fueled reactor
~ на па́ливі (і)з сольово́го ро́зтопу [ро́зплаву] molten-salt-fueled reactor
~ напівнепере́рвної ді́ї = (хемічний) semibatch (chemical) reactor
~ на пли́новому па́ливі = fluid-fueled reactor
~ на пові́льних нейтро́нах = slow(-neutron) reactor
~ на порошко́вому па́ливі = dust-fueled reactor
~ на приро́дному па́ливі = natural-fueled reactor
~ на приро́дному ура́ні = natural-uranium reactor
~ на промі́жни́х нейтро́нах = intermediate(-neutron) reactor
~ напру́ги = voltage reactor
~ на псевдозрі́дженому па́ливі = див. ~ на сплиненому паливі
~ на резона́нсних нейтро́нах = resonance reactor
~ на рідиннометале́вому па́ливі = liquid-metal-fueled reactor
~ на ріди́нному па́ливі = liquid-fueled reactor
наситни́й ~ = (електричний) saturable(-core) reactor, transductor
~ на сольово́му ро́зтопі [ро́зплаві] molten-salt reactor [MSR]
~ на спли́неному па́ливі = fluidized(-bed) reactor
~ на суспензі́йному па́ливі = slurry [suspension] reactor
~ на твердо́му па́ливі = solid-fueled reactor
~ на теплови́х нейтро́нах = thermal(-neutron) reactor
~ на то́рієвому па́ливі = thorium(-fueled) reactor
на́трій-графі́товий ~ = sodium-graphite reactor
натрійохоло́джуваний ~ = sodium-cooled reactor
~ на ура́новому па́ливі = uranium(-fueled) reactor
~ на швидки́х нейтро́нах = fast(-neutron) reactor [FR]; (бридер) fast breeder reactor [FBR]
невідтво́рювальний ~ = non-regenerative reactor
некрити́чний ~ = noncritical reactor
неотру́єний ~ = (ядерний) clean reactor
~ непере́рвного проце́су = (хемічний) flow reactor
~ непере́рвної ді́ї = (хемічний) continuous reactor
непрямоци́кловий ~ = indirect-cycle reactor
нереґенерати́вний ~ = non-regenerative reactor
низькопото́ковий ~ = low-flux reactor [LFR]
низькопоту́жний ~ = low-power reactor; (стаціонарний) stationary low-power plant reactor
низькотемперату́рний ~ = low-temperature reactor
нови́й ~ = (що ще не працював) virgin reactor
нульови́й ~ = див. ~ нульової потужности
~ нульово́ї поту́жности = zero-power reactor [ZPR], zero-energy reactor; (на теплових нейтронах) zero-energy thermal reactor; (на швидких нейтронах) zero-energy fast reactor; (бридер) zero-energy breeder reactor assembly [ZEBRA]
обмі́нний ~ = (хемічний) exchange reactor; (каталізний) catalytic-exchange reactor
опромі́нювальний ~ = (на потреби медицини тощо) irradiation reactor
органі́чний ~ = (ядерний) organic cooled and moderated reactor [OMR]
отру́єний ~ = (ядерний) poisoned reactor
паливоневідтво́рювальний ~ = non-regenerative reactor
пересувни́й ~ = mobile [transportable] reactor
~ періоди́чної ді́ї = (хемічний) batch reactor
підкрити́чний ~ = subcritical reactor; (підтисковий дослідний) pressurized subcritical experimental reactor
підси́лений ~ = enhanced reactor
підти́сковий ~ = (ядерний) pressurized reactor; (важководяний) pressurized heavy-water-cooled/moderated reactor [PHWR]; (водо-водяний) pressurized water(-cooled/moderated) reactor [PWR]; (підкритичний дослідний) pressurized subcritical experimental reactor
~ під ти́ском = див. підтисковий ~
пла́змо́вий ~ = plasma reactor
плуто́нієвий ~ = plutonium reactor
плутонійвиробляльний ~ = plutonium-production reactor
повітроохоло́джуваний ~ = (ядерний) air-cooled reactor
повномасшта́бний ~ = full-scale reactor
~ подві́йного призна́чення = dual-purpose reactor
подві́йноци́кловий ~ = dual-cycle reactor system; (кипучий) dual-cycle boiling-water reactor
поділо́вий ~ = fission reactor
поту́жний (енергети́чний) ~ = high-power reactor/pile
приро́дний я́дерний/ядро́вий ~ = natural nuclear reactor
промисло́вий ~ = commercial [industrial, production] nuclear reactor; (демонстраційний на швидких нейтронах) commercial demonstration fast reactor [CDFR]
промі́жни́й ~ = (ядерний) intermediate(-neutron) reactor
прототи́повий ~ = (ядерний) prototype reactor; (на швидких нейтронах) prototype fast reactor [PFR]; (високотемпературний торієвий) thorium high-temperature prototype reactor [THTR]; (великий бридер) prototype large breeder reactor [PLBR]
прото́ковий ~ = (хемічний) continuous(-flow) reactor
прямопото́ковий ~ = (хемічний) direct-flow reactor
прямоци́кловий ~ = (ядерний) direct-cycle reactor
пускови́й ~ = (електричний) starting reactor
реґенерати́вний ~ = regenerative reactor
реґульо́ваний ~ = 1. (ядерний) controlled reactor 2. (електричний) variable reactor
резона́нсний ~ = (ядерний) resonance reactor
рідиноохолоджуваний ~ = (ядерний) liquid-cooled reactor
секці́йний ~ = 1. (електричний) bus reactor 2. (хемічний) section reactor
сере́дньопоту́жний ~ = medium-power reactor; (стаціонарний) stationary medium-power plant reactor
силови́й ~ = (ядерний) (nuclear) power reactor; (до космічного апарата) space power reactor
си́нтезний ~ = див. синтезовий ~
синтезо́вий ~ = fusion [thermonuclear] reactor; (у стаціонарному режимі) steady-state fusion reactor
спеціялізо́ваний матеріяловиробля́льний ~ = special-production reactor
~ спеція́льного призна́чення = single-purpose reactor
стаціона́рний ~ = stationary reactor; (у стаціонарному режимі) steady-state reactor; (енергетичний) stationary plant reactor
струмообме́жувальний ~ = (електричний) current-limiting [series] reactor
сфери́чний ~ = spherical reactor
теплови́й ~ = (ядерний, на теплових нейтронах) thermal(-neutron) reactor
теплообмі́нний ~ = (хемічний) thermal exchange reactor
теплофікаці́йний ~ = (ядерний) heat reactor
термоя́дерний/термоядро́вий ~ = fusion [thermonuclear] reactor див. тж синтезовий ~
технологі́чний дослі́дницький ~ = process-development pile [PDP]
то́рієвий ~ = thorium(-fueled) reactor
~ трансмута́ції актино́їдів = actinide burner reactor
транспорта́бельний ~ = transportable reactor
тритійвиробля́льний ~ = tritium production reactor
трубча́стий ~ = (хемічний) tubular reactor
узе́млювальний ~ = (електричний) earthing [grounding] reactor
універса́льний ~ = multipurpose reactor
універса́льний і́мпульсний експеримента́льний ~ на промі́жни́х нейтро́нах = versatile intermediate-pulse experimental reactor [VIPER]
університе́тський дослі́дницький ~ = university research reactor [URR]
ура́н-графі́товий ~ = uranium-graphite reactor
ура́новий ~ = uranium(-fueled) reactor
~ у режи́мі бі́льшання поту́жности = divergent reactor
~ у режи́мі ме́ншання поту́жности = convergent reactor
фі́дерний ~ = (електричний) feeder reactor
фізи́чний ~ = physical reactor
фі́льтровий ~ = (електричний) filter reactor
хемі́чний ~ = chemical reactor; (неперервної дії) continuous(-flow) reactor; (напівнеперервної дії) semibatch chemical reactor; (періодичної дії) batch reactor
хемоя́дерний/хемоядро́вий ~ = chemonuclear reactor
циркуляці́йний ~ = circulating(-fuel) reactor
чи́стий ~ = (неотруєний, ядерний) clean reactor
швидки́й ~ = (ядерний) fast(-neutron) reactor [FR]
шунтува́льний ~ = (електричний) shunt(ing) reactor
я́дерний/ядро́вий ~ = nuclear reactor, nuclear [atomic] pile; (металургійний) nuclear furnace reactor

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

високоефективний прикм. highly effective/efficient, high-performance.
високопродуктивн||ий прикм. highly efficient/productive, high-duty, (про сорт) high-yielding
~е устаткування high-performance equipment.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

high (і) висока точка [рівень]; максимум; антициклон, зона високого атмосферного тиску, барометричний максимум; (пк) високий, піднесений; великий, сильний; (пс) високо
h. canopy hood піднятий шатруватий [наметуватий] ковпак [капот]
h. density висока густина [питома вага]
h.-density polyethylene [HDPE] поліетилен високої густини [питомої ваги]
h. efficiency висока дієвість [ефективність, продуктивність]
h.-efficiency centrifugal collector відцентровий збирач високої ефективності
h. efficiency cyclone collector циклонний збирач високої ефективності
h.-efficiency particulate air filter [HEPA filter] високоефективний сухий макрочастинковий повітроочисник [повітряний фільтр]
h.-frequency drier індукційна сушарка, високочастотна електросушарка
h.-level liquid waste стічна вода [суспензія] високої радіоактивності (понад 100 мікрокюрі на мілілітр продуктів ядерного ділення)
h.-level radioactive waste залишки високої радіоактивності
h.-level waste [HLW] залишки високої радіоактивності (залишки, які містять необроблене використане ядерне паливо або осади з його хемічного оброблення; залишки виробництва ядерної зброї)
h. light найясніша точка; подія найбільшого значення
h. occupancy vehicle [HOV] багатопасажирський автомобіль (на три і більше пасажири)
h.-performance liquid chromatography [HPLC] якісний [ефективний] хроматографічний аналіз рідин
h.-pressure liquid chromatography [HPLC] хроматографічний аналіз рідин високого тиску [сильностиснених рідин]
h. pressure scrubber газопромивач високого тиску
h. pressure water spray scrubber водорозпилювальний газопромивач високого тиску
h. speed dispersion mill розсіювальний подрібнювач високої швидкості
h. temperature висока температура
h.-temperature gas reactor [HTGR] високотемпературний газовий реактор (ядерний реактор, охолоджуваний гарячим газом)
h. toxicity висока отруйність [токсичність]
h. vacuum глибокий вакуум
h.-vacuum drier глибоковакуумна сушарка
h. voltage висока напруга
h.-volume air sampler [hi-vol] великооб’ємний пробозабирач повітря
h. volume sampler великооб’ємний пробозабирач випускних газів [повітря]
h.-yielding varieties [HYVs] високоврожайні види (як пшениця, жито)

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

комп’ютер,~а computer
автономний к. off-line computer
аналогово-цифровий к. analogue-digital computer, hybrid computer
аналоговий к. analogue computer || AC
аналоговий к. матричного типу matrix analogue computer || matrix AC
аналоговий к. структурного типу structure type analogue computer || structure-type AC
асинхронний к. asynchronous computer
багатокористувацький к. general-purpose computer
базовий к. backbone computer
бортовий к. flight computer, airborne computer ав
високопродуктивний персональний к. high-performance PC, power PC
віддалений головний к. remote host
вузловий к. node computer
головний к. host (computer), master computer
груповий к. (під’єднаний до декількох мереж) multihomed computer
двопроцесорний к. dual-processor computer
дистанційний к. || віддалений к. remote computer
домашній к. home computer
зовнішній персональний к. PC front-end
ігровий к. game computer, play computer
інструментальний к. development computer
інтерфейсний к. interface computer
керувальний к. control(ling) computer, process computer
кишеньковий к. hand-held computer, pocket computer, palmtop, handbook
клавішний к. key(-board) computer
комбінований к. hybrid computer; mixed computer (system)
к. для керування виробництвом production control computer
к. для керування технологічними процесами process control computer
к. з байтовою адресацією byte-addressable computer
к. з довільним порядком виконання команд arbitrary sequence computer
к. з жорсткою послідовністю операцій sequential computer;. з повним набором команд complete instruction set computer || CISC-computer
к. з розділенням часу time-sharing computer
к. з фіксованим порядком виконання команд consecutive sequence computer
к. з фіксованою програмою fixed-program computer
к. зі збережуваною програмою stored-program computer
к. зі скороченим набором команд reduced instruction set computer || RISC-computer
к. зі сторінковою організацією пам’яті paged computer
к., керований потоком команд control-flow computer
к. колективного використання multiuser computer
к. мережі || мережний к. network computer
к. молодшої моделі low-end computer
к. на мікросхемах integrated circuit computer
к. одночасної дії simultaneous computer
к. паралельної дії parallel computer
к. переднього краю || к. попереднього опрацювання даних front-end computer
к. персонального користування див. персональний к.
к. n-го покоління n-generation computer
к. послідовної дії serial computer
к. промислового використання industrial computer
к. середньої продуктивності mid-range computer
к. спеціального застосування dedicated computer
к. старшої моделі high-end computer
к. цільового призначення specialized computer
к., що працює в реальному часі real-time computer
курсовий к. ракети missile course(-line) computer
лазерний к. laser computer
маршрутний к. trip computer
мережний к. || к. мережі network computer
мікропрограмовний к. microprogrammable computer
моделювальний к. simulating computer
навчальний к. educational computer
надшвидкодіючий к. ever-faster computer, multi-MIPS computer, super(-high)-speed computer, ultrafast computer, very-high-speed computer
настільний к. desktop computer
неймановський к. Neumann computer
нейромережний к. neuronet computer
однокристаловий к. one-chip computer, single-chip computer
одноплатний к. single-board computer
паралельний к. parallel computer
параметричний к. parametric computer
переносний к. portable computer || portable PC, laptop (computer) || laptop PC
периферійний к. peripheral computer; satellite computer
персональний к. || ПК (personal) computer || PC
персональний к. для навчання training personal computer
підпорядкований к. slave computer
планшетний к. || планшет tablet computer || tablet PC, clipboard computer, pen computer, slate
побутовий к. home computer
портативний к. portable computer, briefcase computer, handheld computer, laptop (computer), notebook
послідовнісний к. sequential computer прф
провідни́й к. chief computer, leading computer, master computer
професійний персональний к. professional personal computer || professional PC
резервний к. (напр., у мережі) standby computer
самонавчальний к. learning computer
синхронний к. synchronous computer
спаровані к~ри coupled computers мн
спеціалізований к. specialized computer
спеціалізований цифровий к. special-purpose digital computer
умонтований. к. embedded computer
універсальний к. universal computer, general-purpose computer
центральний к. (мережі) server
цифровий к. (digital) computer
цільовий к. target computer, special-purpose computer