Знайдено 13 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «hard disk» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

fixed disk drive = див. hard disk drive (HDD)
hard disk = див. hard disk drive (HDD)
hard drive = див. hard disk drive (HDD)

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

вінчестер ім. ч. комп. hard disk, скор. HD; hard disk drive, скор. HDD; fixed disk; Winchester (disk).
файл ім. ч. комп. file, data set
допоміжний ~ optional file
основний ~ master file
текстовий ~ text/data file
видалити ~ to delete a file
відкрити ~ to open a file
завантажити ~ на жорсткий диск to download a file on the hard disk
закрити ~ to close a file
зберегти ~ to save a file
копіювати ~ to copy a file
мати доступ до ~у to access a file
редагувати ~ to edit a file, to make changes to a file
створити ~ to create a file.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

controller = [kən'trəʊlə] контро́лер, реґуля́тор; керівни́й при́стрій; мікроконтро́лер
• bus ~
= контро́лер ши́ни
• cluster ~
= групови́й контро́лер
• communications ~
= контро́лер зв’язку́
• diskette ~
= контро́лер диске́ти
• floppy disk ~
= контро́лер дисково́да (гнучких дисків)
• hard disk ~
= контро́лер жорстко́го ди́ску (вінче́стера)
• interrupt ~
= контро́лер перерива́ння
• network ~
= контро́лер мере́жі
• network access ~
= контро́лер до́ступу до мере́жі
• programmable ~
= програмо́вний контро́лер
crash = [kræʃ] 1. крах; ава́рія; збій; аварі́йна ситуа́ція; аварі́йна відмо́ва 2. наска́кувати/наско́чити; вріза́тися/врі́затися; зішто́вхуватися/зіштовхну́тися 3. гуркоті́ти // to ~ down, to ~ through па́дати/впа́сти з гу́ркотом 4. розбива́ти/розби́ти; трощи́ти/потрощи́ти (розтрощи́ти); лама́ти/злама́ти (розлама́ти)
• ~ of a hard disk
= крах ди́ску (вінче́стера)
• program ~
= крах програ́ми (що вимагає поновного інсталювання)
• system ~
= крах (цілкови́те руйнува́ння) операці́йної систе́ми
disk = [dɪsk] 1. диск 2. топологі́чне зобра́ження кру́га, ко́ло 3. диск, ди́скова па́м’ять // ~ full диск перепо́внений (машинне повідомлення); ~ to be copied диск, що підляга́є копіюва́нню; ~ unusable диск неприда́тний до використа́ння (машинне повідомлення)
• ~s of different media
= різноти́пні ди́ски
• analytic ~
= аналіти́чний диск
• application program ~
= диск із прикладно́ю програ́мою
• blank ~
= чи́стий диск (без записів)
• bootable ~
= самозаванта́жувальний диск
• cartridge ~
= касе́тний диск
• closed ~
= за́мкнений диск
• compact ~
= компа́ктний диск, компа́кт-диск
• coordinate ~
= координа́тний диск
• copy-protected ~
= диск із за́хистом від копіюва́ння
• destination ~
= диск для розмі́щення ко́пії, цільови́й диск
• diagnostic ~
= те́стовий диск; діагности́чний диск
• digital ~
= цифрови́й диск
• distribution ~
= дистрибути́вний диск; дистрибути́в
• double-density ~
= подвійнощі́льний диск, диск подві́йної щі́льності (запису)
• double-faced (double-sided) ~
= двобі́чний диск (із записами на обох боках)
• drive A ~
= диск у дисково́ді А
• dual-ported ~
= двопортова́ ди́скова па́м’ять, двопорто́ви́й диск
• duplexed ~
= подві́йний ди́сковий накопи́чувач
• erasable ~
= 1. стирни́й диск (на відміну від нестирного) 2. па́м’ять на стирни́х ди́сках
• exchangeable ~
= знімни́й диск; змі́нний диск
• fixed ~
= незнімни́й (стаціона́рний) диск
• fixed-head ~
= диск із фіксо́ваними голо́вками
• flexible ~
= гнучки́й диск, диске́та
• flippy ~
= двобі́чна диске́та
• floppy ~
= гнучки́й диск, диске́та
• floptical ~
= гнучки́й опти́чний (флопти́чний) диск
• format ~
= форма́тний диск (визначає формат запису)
• hard ~
= жорстки́й диск, вінче́стер
• hard-sector(ed) ~
= жорсткосекторо́ваний диск
• head-per-track ~
= диск з (окре́мою) голо́вкою на (ко́жну) дорі́жку; диск з нерухо́мими голо́вками
• high-density ~
= високощі́льний диск
• initialized ~
= ініціалізо́ваний диск
• library ~
= бібліоте́чний диск
• logged-in ~
= зареєстро́ваний диск
• magnetic ~
= магне́тний диск
• magneto-optical ~
= магнетоопти́чний диск
• master ~
= етало́нний диск (для виготовлення копій)
• meridian ~
= меридіа́нний диск
• microfloppy ~
= гнучки́й мікроди́ск; 3,5-дюймо́ва диске́та
• minifloppy ~
= гнучки́й мі́ні-диск; п’ятидюймо́ва диске́та
• mirror ~
= опти́чний диск
• multihead ~
= багатоголо́вковий диск
• newly-formatted ~
= на́ново відформато́ваний диск
• N-megabyte ~
= N-мегаба́йтовий диск
• non-DOS ~
= не-ДОС диск
• non-system ~
= несисте́мний диск (без програм завантажування)
• open ~
= відкри́тий диск
• optical ~
= опти́чний диск
• original ~
= ориґіна́льний диск
• polyhedral ~
= поліе́дровий диск
• removable ~
= знімни́й (змі́нний) диск
• ribbon ~
= стрічкови́й диск
• rigid ~
= тверди́й (жорстки́й) диск
• scratch ~
= тимчасо́вий диск
• shared ~
= спі́льний диск
• silicon ~
= кре́мнієвий диск ("віртуальний" диск, використовуваний замість жорсткого диска)
• single-sided ~
= однобі́чний диск
• soft-sectored ~
= програмо́во секторо́ваний диск, диск з програмо́вим секторува́нням
• system (residence) ~
= систе́мний диск, диск із систе́мними програ́мами
• unformatted ~
= несформато́ваний диск
• video ~
= ві́деодиск
• virtual ~
= віртуа́льний диск
• Winchester ~
= вінче́стерний диск, вінче́стер
• write-protected ~
= диск, захи́щений від запи́сування
drive = [draɪv] 1. за́пуск || вмика́ти/ввімкну́ти; запуска́ти/запусти́ти; вво́дити/вве́сти́ в ді́ю 2. ел. збу́джування/збу́дження || збу́джувати/збуди́ти 3. дисково́д, диск; накопи́чувач // the ~ you will be transferring information to дисково́д, на яки́й ви пересила́тимете інформа́цію 4. руші́й, руші́йний механі́зм; по́від, при́вод, передава́ч
• boot ~
= заванта́жувальний дисково́д (при́стрій)
• cartridge disk ~
= касе́тний накопи́чувач на ди́сках
• cartridge tape ~
= касе́тний накопи́чувач на магне́тній стрі́чці
• correct ~
= потрі́бний дисково́д
• current ~
= акти́вний дисково́д
• default (disk) ~
= уста́вний дисково́д (активний, якщо немає інших вказівок)
• disk ~
= дисково́д
• external ~
= зо́внішній дисково́д
• floppy ~
= накопи́чувач на гнучки́х магне́тних ди́сках, НГМД
• floppy disk ~
= дисково́д (гнучких дисків)
• hard ~
= накопи́чувач на жорстки́х магне́тних ди́сках, НМД
• hard disk ~
= вінче́стер; жорстки́й диск
• incorrect ~
= не той дисково́д
• internal ~
= вну́трішній дисково́д
• local ~
= лока́льний дисково́д
• logical ~
= логі́чний дисково́д
• microfloppy-diskette ~
= накопи́чувач на мікродиске́тах
• minifloppy disk ~
= накопи́чувач на мініди́сках
• network ~
= мере́жевий диск
• N-high disk ~
= накопи́чувач з N ди́сками
• optical disk ~
= накопи́чувач на опти́чних ди́сках
• physical ~
= фізи́чний диск
• ribbon ~
= руші́йний (протя́гувальний) механі́зм фарбува́льної стрі́чки (в друкувальному пристрої)
• slim-line ~
= малогабари́тний накопи́чувач
• tape ~
= 1. накопи́чувач на магне́тній стрі́чці 2. стрічкопротя́гувач, стрічкопротя́гувальний механі́зм
• tractor ~
= протя́гувальний механі́зм (для протягування паперу в друкувальному пристрої)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

disk 1. диск || ди́сковий 2. круг 3. пла́тівка
[dɪsk]
~ of convergence = ко́ло збі́жности
~ of a galaxy = диск [ди́скова о́бласть] гала́ктики
abrasive ~ = абрази́вний круг; шліфува́льний круг
accretion ~ = акреці́йний диск
Airy ~ = диск Е́йрі
aperture ~ = (мі́рча) діяфра́гма
apparent ~ = ви́дний диск (небесного тіла)
brake ~ = гальмува́льний [гальмівни́й] диск
calculating ~ = кругова́ логаритмі́чна ліні́йка
calibration ~ = калібрува́льний диск
color ~ = ко́лірний диск
compact ~ = компа́кт-диск
Corbino ~ = диск Корбі́но
coupling ~ = сполуча́льний диск
cutting ~ = ди́сковий ніж
diffraction ~ = дифракці́йний круже́чок, дифракці́йна пля́ма
diffusing ~ = (опт.) пом’я́кшувальний [розсі́ювальний] диск
diffusion ~ = (опт.) пом’я́кшувальний [розсі́ювальний] диск
distributing ~ = розподі́льчий диск
double-density ~ = (комп.) подвійнощі́льний диск, диск з подві́йною щі́льністю (запису)
double-sided ~ = двобі́чний [двосторо́нній] диск
dust ~ = порохови́й диск
emery ~ = шмерґеле́вий [наждако́вий] круг
exchangeable ~ = (комп.) замі́нний диск
flexible ~ = гнучки́й диск
floppy ~ = (комп.) диске́та, гнучки́й диск
floptical ~ = (комп.) гнучки́й опти́чний [флопти́чний] диск
friction(al) ~ = фрикці́йний диск
fuel ~ = (яф) па́ливний диск
galactic ~ = галакти́чний диск
gravitating ~ = ґравітівни́й диск
grinding ~ = шліфува́льний круг; гостри́льний круг
hard ~ = (комп.) тверди́й [жорстки́й] диск
hard-sectored ~ = (комп.) жо́рстко розмі́чений диск
high-density ~ = (комп.) високощі́льний диск, ди́ск із висо́кою щі́льністю (запису)
knife ~ = ди́сковий ніж
Leeson ~ = Лісонів диск
lunar ~ = місяце́вий диск
magnetic ~ = магне́тний диск
magnetooptic ~ = магнетоопти́чний диск
microfloppy ~ = (комп.) мікроди́ск, мікродиске́та
minifloppy ~ = (комп.) мініди́ск, мінідиске́та
Nipkow ~ = диск Ніпко́ва
optical ~ = (комп.) опти́чний диск
plasma ~ = пла́змо́вий диск
polishing ~ = полірува́льний [лискува́льний] круг [диск]
punctured ~ = проштри́кнутий [проко́лений] диск [круг], диск [круг] із ви́лученою то́чкою
Ramsden ~ = Ре́мзденове ко́ло
Rayleigh ~ = диск Ре́йлі [Реле́я]
removable ~ = (комп.) знімни́й [змі́нний] диск
replaceable ~ = (комп.) замі́нний диск
rotating ~ = оберто́вий диск
safety ~ = (яф) запобі́жний диск
scanning ~ = розгорта́льний [сканува́льний] диск
scintillating ~ = сцинтилівни́й диск
scratch ~ = (комп.) тимчасо́вий диск
sealing ~ = защі́льнювальний [гермет(из)ува́льний] диск
sector(ized) ~ = се́кторний [посекторо́ваний, розби́тий на сектори́] диск
single-density ~ = однощі́льний диск, диск із одина́рною щі́льністю
slotted ~ = щіли́нний диск
soft-sectored ~ = (комп.) програмо́во розмі́чений диск
solar ~ = сонце́вий диск, диск Со́нця
spurious ~ = позі́рний [дифракці́йний] диск (зорі)
stellar ~ = зоре́вий диск
stroboscopic ~ = стробоскопі́чний диск
system ~ = систе́мний диск
Sun’s ~ = сонце́вий диск, диск Со́нця
unit ~ = одини́чний круг
valve ~ = (ди́сковий) кла́пан
virtual ~ = віртуа́льний диск
visible ~ = ви́дний диск (небесного тіла)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

диск (-у, -а) 1. disk 2. (дископодібний об’єкт, зокрема астр.) pancake 3. (колесо) wheel 4. (із коловими позначками) limb 5. (номерний, поґрадуйований тощо) dial 6. (пластинка) plate 7. (зріз, кружальце) slice 8. (комп.) drive
акреці́йний ~ = accretion disk
алма́зний ~ = skive
ви́дний ~ = (небесного тіла) visible [apparent] disk
високощі́льний ~ = (комп.) high-density disk
віртуа́льний ~ = (комп.) virtual disk
~ гала́ктики = disk (region) of a galaxy
галакти́чний ~ = galactic disk
гальмівни́й ~ = brake disk
гальмува́льний ~ = див. гальмівний ~
гермет(из)ува́льний ~ = sealing disk
гнучки́й ~ = flexible disk; (комп.) floppy (disk), diskette; (оптичний) floptical disk
ґравітівни́й ~ = gravitating disk
ґрадуйо́ваний ~ = dial
двобі́чний ~ = (комп.) double-sided disk
дифракці́йний ~ = (зорі) spurious disk
~ Е́йрі = Airy disk
жорстки́й ~ = (комп.) див. твердий ~
жо́рстко розмі́чений ~ = (комп.) hard-sectored disk
замі́нний ~ = (комп.) exchangeable [replaceable, removable] disk
запобі́жний ~ = (яф) safety disk
защі́льнювальний ~ = sealing disk
~ (і)з ви́лученою то́чкою = punctured disk
~ (і)з висо́кою щі́льністю = (запису, комп.) див. високощільний ~
змі́нний ~ = (комп.) removable disk
знімни́й ~ = (комп.) removable disk
зоре́вий ~ = stellar disk
зо́ряний ~ = див. зоревий ~
~ (і)з одина́рною щі́льністю = (комп.) див. однощільний ~
~ (і)з подві́йною щі́льністю = (комп.) див. подвійнощільний ~
~ (і)з ра́дієм = (яф) radium plaque
калібрува́льний ~ = calibration disk
ко́лірний ~ = color disk; (дзиґа кольорів) color wheel
~ Корбі́но = Corbino disk
лискува́льний ~ = polishing disk
Лісонів ~ = Leeson disk
магне́тний ~ = magnetic disk
магнетоопти́чний ~ = magnetooptic disk
місяце́вий ~ = lunar disk
~ Ніпко́ва = Nipkow disk
номерни́й ~ = dial
оберто́вий ~ = rotating disk
однощі́льний ~ = (комп.) single-density disk
опти́чний ~ = optical disk, disc; (гнучкий, опт.) floptical disk
па́ливний ~ = (яф) fuel disk
пла́змо́вий ~ = plasma disk
пилови́й ~ = див. пороховий ~
поґрадуйо́ваний ~ = dial
подвійнощі́льний ~ = (комп.) double-density disk
позі́рний ~ = (зорі) spurious disk
полірува́льний ~ = polishing disk
пом’я́кшувальний ~ = (опт.) diffusing [diffusion] disk
порохови́й ~ = dust disk
посекторо́ваний ~ = sectored [sectorized] disk
~ програвача́ = turntable
програмо́во розмі́чений ~ = (комп.) soft-sectored disk
проґрадуйо́ваний ~ = dial
проко́лений ~ = див. проштрикнутий ~
проштри́кнутий ~ = punctured disk
~ Ре́йлі = Rayleigh disk
Реле́їв ~ = див. ~ Рейлі
рі́зальний ~ = (дисковий ніж) cutting disk
розгорта́льний ~ = scanning disk
розподі́льчий ~ = distributing disk
розріза́льний ~ = (різати напівпровідникові пластини на кристали) dicing blade
розсі́ювальний ~ = (опт.) diffusing [diffusion] disk
се́кторний ~ = sectored [sectorized] disk
систе́мний ~ = system disk
сканува́льний ~ = scanning disk
сонце́вий ~ = solar [Sun’s] disk
со́нячний ~ = див. сонцевий ~
сполуча́льний ~ = coupling disk
стробоскопі́чний ~ = stroboscopic disk, episcotister
сцинтилівни́й ~ = scintillating disk
тверди́й ~ = (комп.) hard disk
тимчасо́вий ~ = (комп.) scratch disk
тонки́й ~ = thin disk
флопти́чний ~ = (комп.) floptical disk
фрикці́йний ~ = friction(al) disk
щіли́нний ~ = slotted disk
дискові́д (-во́ду) (disk) drive
двобі́чний ~ = dual-sided disk drive
двосторо́нній ~ = dual-sided disk drive
~ жорстко́го ди́ска = hard disk drive [HDD]
напіввисо́кий ~ = half-height drive
переносни́й ~ твердо́го/жорстко́го ди́ску = mobile hard disk drive, mobile HDD
ко́шик (-а) 1. basket 2. (колеса турбіни) bucket 3. (переносний дисковід до жорсткого диску, розм.) mobile hard disk drive [mobile HDD]; mobile rack (cartridge)
по́вний ~ = basketful (чогось – of)
~ центрифу́ги = (centrifuge) bowl