Знайдено 17 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «handler» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

default handler = типовий обробник {?}
exception handler = обробник виняткових ситуацій {?}
handler = маніпулятор {?}, пристрій керування {?}, програма опрацьовування {?}

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

вантажник ім. ч. (робітник) loader; handler; (залізничний та ін.) heaver; (портовий) stevedore, docker; longshoreman, lumper.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

handler = ['hændlə] 1. маніпуля́тор; при́стрій керува́ння, керува́ч 2. опрацьо́вувач, програ́ма опрацьо́вування
• default ~
= уста́вний опрацьо́вувач (програма)
• error ~
= опрацьо́вувач помило́к (програма)
• event ~
= опрацьо́вувач поді́й (програма)
• exception ~
= опрацьо́вувач особли́вих ситуа́цій, програ́ма реагува́ння на особли́ву ситуа́цію
• file ~
= опрацьо́вувач фа́йлів
• heap error ~
= опрацьо́вувач по́ми́лки сто́су
• interrupt ~
= опрацьо́вувач перерива́нь
• message ~
= опрацьо́вувач повідо́млень; диспе́тчер повідо́млень
• runtime ~
= опрацьо́вувач пото́чних по́хибок

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

handler 1. маніпуля́тор || маніпуля́торний 2. (комп.) програ́ма керува́ння
['hændlə, -ər]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

маніпуля́тор (-а) 1. (пристрій) manipulator; handler, handling device □ керо́ваний че́рез ~ manipulator-operated 2. (у приладі) joystick
гідравлі́чний ~ = hydraulic manipulator
дистанці́йний ~ = remote manipulator, telechir
координа́тний ~ = (що керує курсором) thumbwheel
копіюва́льний ~ = master/slave manipulator
кульови́й ~ = (комп) track(er)ball
напівавтомати́чний ~ = servoarm
паралелогра́мний ~ = master/slave manipulator
універса́льний ~ = general-purpose manipulator
маніпуля́торний 1. (пов’язаний із маніпулятором) manipulator, handler тощо див. маніпулятор 2. (пов’язаний із маніпулюванням) handling, manipulation тощо див. маніпуляційний
програ́м|а 1. (амер.) program; (брит.) programme 2. (комп.) program; (стандартна) routine □ запусти́ти [зактивува́ти] —у to start a program; скла́сти [написа́ти] —у to program, to compile a routine 3. (програмові засоби, мн.) software 4. (із розкладом) schedule
автоно́мна ~ = stand-alone program
акти́вна ~ = active program
~ верифіка́ції = assertion checker
~ взаємоді́ї з зо́внішнім при́строєм = (device) handler
викона́вча ~ = executable program
—и ві́льного користува́ння = freeware
~ в па́м’яті = stored program
демонстраці́йна ~ = demonstration program
дефраґментаці́йна ~ = defragmentation program
діягности́чна ~ = diagnostic program [(sub)routine], error-detection routine
—и "до замо́вника" див. індивідуальні —и
допомі́жна́ ~ = accessory [support] program
~ дослі́джень = див. дослідницька ~
дослі́дницька ~ = research program; (скоординована) coordinated research program
етало́нна те́стова ~ = benchmark program
~ зага́льного користува́ння = shareware program
законсерво́вані —и = canned software
застосо́вна ~ = application (program) див. тж застосунок; (мн.) application software
згі́дні —и = compatible software
знева́джувальна ~ = (усувати вади) debugging routine, debugger
індивідуа́льні —и = custom software
інсталяці́йна ~ = installation program
інтерпретува́льна ~ = interpreter
керівна́ ~ = control program; executive (program); monitor; handler; driver
~ керува́ння = див. керівна ~
комп’ю́терна ~ = computer program
комп’ютерозале́жні —и = machine-specific software
~ конфере́нції = conference program
~ конфігурува́ння = (системи) configuration program
маке́тна ~ = prototype program
моделюва́льна ~ = simulator, simulation program; (мн.) simulation software
~ моделюва́ння пла́зми = plasma-simulation program
навча́льна ~ = 1. learning program; (план, у вищому навчальному закладі) curriculum 2. (комп’ютерні, мн.) courseware
—и налашто́вування = (комп’ютера) setup software
невиванта́жна ~ = (із пам’яті) nonswappable program
нерезиде́нтна ~ = transient program, nonresident routine
неструктуро́вана ~ = spaghetti code
—и опрацьо́вування те́кстів = word-processing software
~ перевіря́ння на несупере́чність = consistency checker
~ перевіря́ння право́пису = spell-check(er), spelling checker
~ пере́гляду = 1. viewer 2. browser
прикладна́ ~ = див. застосу́нок
проши́ті —и = embedded software, firmware
резиде́нтна ~ = resident program, core program
редагува́льна ~ = editor, editing [editor] program
реєструва́льна ~ = logger
робо́ча ~ = operating program
~ розбива́ння (слів) на склади́ = hyphenation program
~ розпо́ділу = (пам’яті тощо) allocator
самодіягности́чна ~ = self-diagnostic routine
самодоста́тня ~ = self-contained program
~ самоза́пуску = autostart routine
се́рвісна ~ = service program, utility
систе́мна ~ = system [software] program; (мн.) system software
службо́ва ~ = (computer) utility
сортува́льна ~ = sorter
—и спі́льного користува́ння = shareware
~ спостеріга́ння = program of observations
станда́ртна ~ = routine (program); (мн.) standard [canned] software; (прошиті) bundled software
сумі́сні —и = див. згідні —и
тестува́льна ~ = 1. test program 2. (навчальна) exerciser
трансля́торна ~ = translator
фо́нова ~ = background program

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

друґа́р (-ря) m dial, handler of an oar of a raft; oar.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

блок,~а
1. block, (assembly) unit, module; (у корпусі) package; (пристрій) station; (комплект, набір) stack; (вузол) box, pack; (елемент) organ; (поко́вання) (large) box, carton, pack
аварійний б. safety block
автономний б. off-line unit, stand-alone unit
автономний б. живлення independent supply unit
автономний б. синхронізації independent synchronizing unit
аналоговий б. analogue unit
аналоговий б. синхрогенератора analogue timing module
аналоговий операційний б. analogue operational unit
аналоговий функційний б. functional analogue block
анодний б. anodal block
анодний б. зустрічно-штирового типу (у магнетроні) interdigital anode
анодний б. магнетрона anode of magnetron
анодний б. щілинного типу (у магнетроні) slit anode, multislit anode, slot anode
апаратний б. chassis ком
апаратно-програмний б. || АПБ control-and-program studio block, program production unit, continuity (and presentation) room, presentation control room, continuity studio, presentation studio, continuity (and presentation) suite, presentation area тлб
апаратно-студійний б. || АСБ broadcast(ing) studio, production (television) studio
арифметичний б. arithmetic unit
багатоканальний кабельний б. multiple-duct conduit
базисний б. basic block
б. автовідповідача answerback unit тлф
б. автоматики automatic control unit
б. автоматичного відеомонтажу automatic editing control unit
б. автоматичного контролю automatic check
б. автоматичного налаштування ATC unit
б. автоматичного налаштування камери auto setup unit
б. автоматичного супроводу за відстанню automatic range tracking unit
б. автоматичного супроводу цілі autotracking unit
б. автоматичної корекції automatic compensator (unit)
б. автоматичної стабілізації automatic stabilizer || autostabilizer (unit)
б. акумуляторних пластин однієї полярності positive or negative plate group
б. аналогового оброблювання analogue processing unit
б. аналогово-цифрового перетворювача digitizer pad
б. апаратури керування control unit
б. апаратури самонаведення homing guidance package
б. багатоканального аналізатора multichannel analyser unit
б. батарей battery pack
б. вагового оброблення weighter
б. веденого режиму slave mode unit
б. вибірки команд instruction fetch unit
б. вибірки числа number selection unit
б. вибору ТВ-камер camera select unit
б. вибору частоти frequency selection unit
б. виводу даних data output module
б. видавання даних data unit, read-out unit
б. виділення даних data separator
б. виділення імпульсів pulse gating unit
б. виділення сигналу signal detector
б. виділення сигналу-підносія subcarrier discriminator
б. виділення сигналу похибки signal error detector
б. визначення файлу file identification block
б. викличних пристроїв calling devices unit тлф
б. вимірювальної системи measuring system unit
б. випробувальної програми test program template
б. вирівнювання затримки (transit) time equalizer
б. відеовиходів video-out unit
б. відеоефектів video effects unit
б. відеомікшера video mixing unit
б. відеошукача viewfinder
б. віднімання subtracter
б. відображення пам’яті storage mapper
б. відтворення reproducing unit
б. візуального відображення visual display unit
б. вузькосмугових фільтрів boxcar рлк
б. вхідних ліній incoming-line unit тлф
б. генерації програми (у трансляторі) code generator
б. гіросенсорів gyro sensing unit
б. головок head assembly, head block, head stack
б. групування команд instruction grouper
б. даних data unit, data block
б. динамічного зведення променів dynamic beam convergence unit
б. динамічної диспетчеризації dynamic scheduling unit
б. дисків з головками head-and-disc assembly
б. дистанційного керування remote-control unit || RCU
б. дистанційного панорамування remote pan-and-tilt unit, remote panning unit
б. диференціювання differentiator
б. друкування printing unit
б. електроживлення electric power package
б. електронного реле electronic relay unit
б. електронної КУК-проєкції keyer тлб
б. живлення (electrical) power unit, supply unit
б. живлення від мережі mains unit, (wall-plug) power unit
б. з дистанційним дисплеєм remote display unit
б. записів record block, record group
б. записування recording unit
б. запиту відеосигналу video request unit
б. запізнення time-delay unit
б. запобіжників fuse block
б. затримки delay unit
б. затримки частоти-субносія subcarrier delay unit
б. захисту protection unit
б. зв’язку coupling unit, coupler
б. зв’язку з каналом (у системі передавання даних) line adapter
б. змінних конденсаторів variable capacitor unit, gang capacitor
б. зображення display unit
б. зсуву shift unit
б. імітації гістерезису hysteresis unit
б. імітації зони нечутливості dead zone unit
б. імпульсного генератора pulser box
б. індексації indexing unit
б. індикації indicator unit
б. інтегрування integrator
б. інтерполяції interpolating unit
б. інтерфейсу interface block
б. інформації information block
б. інформаційного телемовлення information broadcast block
б. кабельного телебачення cable box
б. кадрового радіотелеметричного запису histogram recorder
б. кадрової розгортки field timebase unit, frame scanner
б. калібрування calibration unit
б. камерного каналу camera channel unit, camera control unit
б. квазілінійної КУК-проєкції colour matting unit
б. керування control unit, control block
б. керування відеомонтажем editing programmer, editor programmer
б. керування відеосистемою vision box
б. керування відтворенням (авдіо- або відеозапису) play control block
б. керування камерою camera-control unit, camera control unit
б. керування каналом channel control unit, line control block
б. керування протоколами protocol handler
б. керування терміналом terminal control unit
б. кольорової КУК-проєкції chromakeyer
б. команд instruction unit
б. компонування програм editing suite
б. комутування switching unit, switching centre
б. контролю та керування monitor-and-control unit
б. корекції corrector
б. корекції кабелю cable correction unit
б. лазерної головки laser head block
б. магнетних головок (magnetic) heads unit, magnetic-head assembly, video-head assembly, head stack
б. магнетної стрічки (magnetic) tape mechanism, (magnetic) tape unit
б. маніпулювання даними data manipulator
б. маніпулятора keying unit
б. масиву даних data array block інф
б. масштабування scaling unit
б. мікропроцесора microprocessor
б. монтажу block, set, (assembly) unit, box, module, package, (stack) assembly
б. монтажу зображення editing block
б. налаштування tuner
б. налаштовування антени antenna tuning unit
б. незалежної змінної independent-variable unit
б. обертових відеоголовок video rotary heads, scanner assembly, rotating head drum scanner, rotating head assembly, rotating head wheel scanner
б. оброблення сигналів signal processing module; signal processing unit
б. обслуговування каналів channel service unit
б. опорного генератора reference generator
б. опрацювання графіки graphics processing unit
б. опрацювання даних data processing unit
б. опромінювачів vibrator unit
б. оптимізації optimizer
б. оптичного вузла optical node unite || ONU
б. оцінки відгуків (схеми на тестові сигнали) response evaluator
б. пам’яті memory unit, storage unit
б. параметрів parameter block, parameters pack
б. передавання даних tributary unit
б. передавача з антеною transmitting antenna unit
б. передавачів data-transmitter
б. перемикачів gang switch
б. перемноження multiplier
б. перетворення координат coordinate conversion unit
б. перетворення частоти frequency conversion unit
б. під’єднання до лінії line-connection unit
б. підсвічування розгортки sweep intensifier
б. підсумовування adder, summer
б. плавного включення smooth-closing unit
б. помилок error block
б. порівняння comparator (unit), comparison unit
б. поточного контролю функціювання апаратури maintenance logic unit
б. початкового завантаження boot(strap) block
б. прив’язування частоти frequency lock-in unit
б. приймання кольорового телезображення video colour pack
б. прийняття рішення decision box
б. присвоювання пріоритетів prioritizer
б. програм program block, program package
б. програмного керування program control unit
б. радіостанції radiostation unit
б. радіотелеметричного запису histogram recorder
б. регенерації (синхросигналу) regeneration unit
б. регулювання adjustment unit, control block
б. реєстрації registrating unit
б. реконфігурації (в операційній системі) (re)configuration manager
б. розв’язки || розв’язувач decoupling unit звз
б. розгортки (осцилоскопа, радіолокаційного індикатора, електронно-променевої трубки) time-base circuit, time-base unit; (time) sweep тлб; sweep unit фіз; (каскад) scanning stage тлб; (схема) sweep circuit
б. розділення імпульсів pulse-separator unit
б. розпізнавання діапазону range recognizer
б. розпізнавання форми pattern recognizer
б. розподілу пам’яті storage mapper
б. рухомих контактів slider block
б. рядкової розгортки line timebase unit
б. рядкової синхронізації line synchronization block, line clock block, horizontal synchronization block
б. синхронізації synchronizer, timer, timing unit, clock unit
б. сіткового керування grid control unit
б. спряження interface unit
б. сталих коефіцієнтів scaler
б. стандартних програм firmware unit
б. стопових запобіжників fuse box
б. сторонніх даних forged block
б. стрічкопротяжних механізмів magnetic tape group, tape group
б. супроводу tracking unit
б. телеметричної апаратури telemetry unit
б. типу генератор-підсилювач oscillator-amplifier
б. типу генератор-трансформатор generator-transformer
б. трансляції translator
б. транспонування частоти converter, translator of frequency
б. уведення (даних) inputter, input unit, inserter, data insertion unit
б. уведення-виведення input-output unit, in-out box
б. уведення титрів title insert unit; caption adder, title keyer, titler
б. узгодження антени antenna-matching unit, antenna coupler
б. фазування антени antenna phasing unit
б. фокусування focusing block
б. формування зображень imager
б. формування імпульсів pulse shaping unit, pulse generating unit
б. формування імпульсів гасіння blackout signal unit
б. формування пускового імпульсу trigger-pulse generator
б. формування сигналу signal shaping unit
б. формування стоп-кадру framesnatch тлб
б. фотодіодної решітки (у пристрої розпізнавання деталей) diode array unit
б. фототріангуляції (aerial) triangulation block, aeropolygon
б. цифрового опрацювання (даних) digital processing unit
б. частот сигналів-підносіїв undercarrier unit звз
б. частотної корекції кабелю cable frequency correction unit
б. частотної розв’язки diplexer
б. черезрядкової розгортки interlacer тлб
б. шифрування encryptor
б. шумопридушення noise reduction unit
буферний б. пам’яті buffer storage unit
виконавчий б. executive unit
випадковий б. (у системах керування) randomized block
високочастотний б. (передавача, приймача) radio-frequency unit, radio-frequency section
вкладений б. даних embedded data block
вхідний б. entry block, input block, input unit, input station
вхідний б. вибірки sampling head
вхідний б. вимірювань sampling head
головний б. керування main control unit
дволанковий б. комутації two-section switching unit
діодний б. керування diode control unit, diode control block
електронний б. electronic module
електронний б. керування electronic control unit
замінний б. pluggable unit, plug-in unit, plug-in package
зарядний б. charging unit
збірний б. prefabricated unit, modular block
звуковий б. sound unit, sound head
змонтований б. mounted block, assembled block
зовнішній б. живлення adapter, a.c.(-power) adapter
інтерфейсний б. даних interfacing data block
камерний б. camera chain unit тлб
керувальний б. control(ling) block
клапанний б. valve device assembly
компонувальний б. assembly unit; (стандартний) building block
комутаційний б. керування switch activator
конденсаторний б. gang capacitor
конструктивний б. enclosure box
контрольний б. check unit
ланцюговий б. chainblock
магнетний звуковий б. magnetic sound head
модульний б. modular unit
монолітний кабельний б. monolithic (cable) conduit
нагромаджувальний б. (у запам’ятовувальному пристрої) memory stack
наземний б. телемеханіки terrestrial telemechanics unit
напівпровідниковий б. solid-state block
напрямний б. lead(ing) block, steering block
неавтономний б. non-autonomous unit, online unit
нейтронний б. детектування neutron detection assembly
непозначений б. unlabelled block ком
нерознімни́й б. one-piece block, one-piece unit
нерухомий б. fixed block, fixed pulley
обчислювальний б. computing unit
одноканальний кабельний б. single-duct (cable) conduit, one-duct bank
операторний б. processing block
операційний б. operational unit
панельний б. panel block
підсистемний б. даних subsystem data block
поворотний б. tilting block
позначений спільний б. marked common block, designated common block
приймальний б. receiving module
приймально-передавальний б. receiving-transmitting block
приймально-підсилювальний б. receiver-amplifier
процесорний б. processing block
регулювальний б. regulating unit, control unit
реєструвальний б. recording unit, register
резервний б. standby unit, standby block, reserve capacity
релейний б. relay unit
самозавантажувальний вхідний б. bootstrapped input block, self-load input block
селекторний б. strobe unit
системний б. system unit; chassis ком
системний б. керування system control block
співпроцесорний б. coprocessor block
стандартний б. standard unit
стиковий б. joint block
сумарно-різницевий б. adder-subtracter
фізичний б. physical block
функційний б. functional block, function(al) unit
цифровий б. digital unit
драйвер,~а driver, handler інф
багаторежимний д. promiscuous mode driver
багатопотоковий д. multithreaded driver
багатопроцесорний д. MP driver
багаторівневий д. layered driver
віртуальний д. пристрою virtual device driver || VxD || vxd
графічний д. graphics driver
двосмуговий д. (акустичної системи) double-band driver
д. відеосистеми video driver
д. віртуального пристрою virtual device driver
д. диска disc driver
д. дисплея display driver
д. екрана screen driver
д. запам’ятовувача || д. ЗП memory driver
д. зворотного зв’язку loopback driver
д. каналу bus driver
д. комутатора switch driver звз
д. користувача user-written driver
д. лінії зв’язку communication line driver
д. мережного пристрою network device driver
д. нульового рівня zero-level driver
д. пакетів packet driver
д. порту port driver
д. пристрою device driver
д. протоколу protocol driver
д. режиму поділу часу time sharing driver
д. термінала terminal handler; (програма) console driver
д. файлової системи file system driver || FSD
д. фізичного пристрою (напр., монітора) physical driver
д. шини bus driver
д. шлюзу bridge driver
завантажувальний д. loading driver
мережний д. network drive, LAN driver
нерезидентний д. loadable driver
самозавантажний д. self-load driver
тестовий д. test driver, script
тіньовий д. shadow driver
тристановий д. three-state driver, tri-state driver амр
універсальний д. universal driver, generic driver
файловий д. file-based driver
кабелеукладач,~а cable layer, cable-laying machine; cable handler, plough || plow амр звз
маніпулятор,~а manipulator, manipulating device, keyer, keying device, handler; (механічна рука) (transfer) arm, handler; chopper тлг; pointing device, joystick ком
амплітудний м. amplitude keyer
гнучкий м. flex arm роб
двокоординатний м. bilateral manipulator
дволанковий м. double-hinged arm роб
дистанційний м. remote manipulator
електромеханічний м. all-electromechanical manipulator
інтерактивний м. interactive manipulator
координатний м. rectilinear manipulator роб; locator device, thumbwheel ком
копіювальний м. (master-)slave manipulator
кульовий м. control ball; track(er) ball, tracking ball, trackball (mouse), trackerball ком
м. близької дії handler
м. для ІС IC handler
м. для компонентів component manipulator
площинний м. planar manipulator
радіоізотопний м. radioisotope manipulator
телеграфний м. keyer
тональний м. tone manipulator
універсальний м. multipurpose manipulator, general-purpose manipulator
частотний м. frequency-shift keyer
опрацьовувач,~а (програма) handler інф
пристрій,~рою device; (апарат) apparatus, arrangement; (обладнання) facility, equipment, installation; (механізм) mechanism, machine, gear; (засіб) means; (блок) unit; (вимірювальний) instrument; (електричний) appliance
абонентський розподілювальний п. subscriber distribution device тлф
автономний п. self-contained unit
авторульовий п. automatic steering device, automatic helmsman, automatic pilot || autopilot
акустоелектронний п. acousto-electronic device
акустооптичний п. acousto-optical device
аналоговий обчислювальний п. analogue computing device
аналоговий п. analogue device
аналоговий п. захисту сигналу від помилок signal errors-protecting analogue device
аналоговий п. пам’яті analogue storage, analogue memory device
антенний п. (радіо) scanner assembly
антенно-фідерний п. || АФП antenna-feeder device
арифметичний логіковий п. || АЛП arithmetic(al) and logic unit || ALU, number-theoretic and logic unit
арифметичний перемикальний п. arithmetic(al) switching device, number-theoretic switching device
арифметичний п. arithmetic(al) unit, number-theoretic unit
багатодоріжковий п. multitrack system
багатоканальний п. multichannel device
базовий п. main-frame
балансний п. balance device
блоково-орієнтований п. block-oriented device
буферний п. buffer unit, buffer device
ввідний п. input device
вивідний п. output device
викличний п. calling device, calling equipment, caller звз; (агрегат, генератор) ringing set тлф
вимірювальний п. || вимірювач measuring instrument, measuring device
виносний п. приймача lowering unit of receiver
випростувальний п. || випростувач rectifier, rectifying element
високовольтний п. керування high-voltage control device
високоякісний п. друку || високоякісний принтер high quality printer
вихідний п. output device, output block, output unit
відеоконтрольний п. (video) monitor, television monitor, viewing monitor, picture monitor
відеонавчальний п. video teaching device, videotutor
відкритий розподільний п. outdoor switch-gear
відліковий п. reading device
відтворювальний п. || відтворювач visual reproducing device, visual reproducing unit, (visual reproducing) display
віртуальний п. virtual device
внутрішній п. пам’яті internal storage, internal memory
вхідний п. input device, input equipment, input block, input unit
вхідний п. запису input recorder
вхідний п. зв’язку input coupler, first coupler
герметизований п. sealed device
градуювальний п. calibration instrument
двостабільний п. bistable device
декодувальний п. || декодер decoder
дискретний п. || п. дискретного типу discrete device
дистанційний п. (пульт) remote device
диференціювальний п. || диференціатор differential analyser, differentiator
діелектричний електротермічний п. dielectric heating oven
друкарський п. printing device
друкувальний самозаписувальний п. || друкувальний самописець printing recorder
дугогасний п. arc-control device
екранний п. відображення || екранний дисплей (cathode-ray) tube display
екранувальний п. screening device, flap mechanism
електрично незалежний уземлювальний п. electrically independent earth(ing) device, electrically independent grounding device
електромеханічний п. electromechanical device
електронний перемикальний п. || електронний перемикач electron switching device
електронний п. electronic device
електронно-оптичний п. відображення electrooptic display
електронно-променевий п. пам’яті cathode-ray tube memory
електротехнічний п. electric(al) device
задавальний п. || задавач driver, set-point device, reference-input element, reference-input unit; master ком
залежний від п~рою device-dependent
запалювальний п. ignition device, starting device
запам’ятовувальний індикаторний п. з одним електронним прожектором single-beam storage display unit
запам’ятовувальний п. див. запам’ятовувач
записувальний п. || записувач recording device, recorder, recording system, writer
зарядний п. || заряджувач charging unit, (battery) charger
зарядно-підзарядний п. (батареї) battery charger
затискний п. || затискач clamping device, holding device, clamp, post, terminal
з’єднувальний п. || з’єднувач connecting device, connector, coupler, adapter
зневаджувальний п. || зневаджувач debugger, adjuster, debug tool
зовнішній п. || ЗП peripheral equipment, external equipment, external device
зустрічно-штировий п. зв’язку interdigitated coupler
імпульсний п. pulsed device
індикаторний п. display unit, indicator (unit); (radar) scope рлк
індикаторний п. з плоским екраном flat-screen indicator (instrument)
інтегрувальний п. || інтегратор integrator (device), integrating apparatus; integral filter мат
інтерактивний п. interactive facility
інтерактивні графічні п~рої interactive graphics ком мн
кабельний п. cable (hauling) gear
каліграфічний п. відображення calligraphic display
керувальний п. || керувач control(ling) device, control(ler), regulator
кінцевий кабельний п. cable termination
кінцевий п. terminal
клітинковий матрицевий п. перемноження array-multiplier unit
кодувальний п. || кодувач coder (device), (en)coding device
кодувально-декодувальний п. coder-decoder
кольоровирівнювальний п. || кольоровирівнювач colour equalizer
компенсувальний п. || компенсувач compensator
комутаційний п. switching device
конвеєрний п. pipelined device, conveying unit
контрольний п. monitoring assembly, monitoring device, certifier monitor
контрольно-керований п. check-and-control device
координатний п. coordinate equipment
координатно-вимірювальний п. coordinate measuring gauge
коректувальний п. correcting device, corrector
кроковий п. || крокувач step-by-step apparatus, step mechanism
лінійний п. перетворення сигналу даних linear data signal converting device
літеродрукувальний п. letter-printing apparatus
логіковий п. logical device, logic unit || LU
логіковий п. вводу logic input device
матричний п. множення з фіксованою комою matrix multiplication device with fixed decimal point, matrix multiplication devices with non-floating decimal points
мікропрограмний п. керування microprogram control unit
мікропроцесорний програмний п. керування microprocessor program control device
мікрофонно-телефонний п. microphone-earphone device
місцевий п. керування local control device
моделювальний п. || моделювач simulator
набірний п. || набирач typesetter, textsetter; (телефонний номеронабирач) dialler || dialer амр
навчальний п. educating device, educational device
надверний переговорний п. door speak device
надійний п. failsafe device, reliable device
наземний електротехнічний п. terrestrial electrical device
наземний п. супутникового зв’язку ground-based device for satellite communication
накопичувальний п. || накопичувач accumulator, storage (device), storage unit; pool ком
налаштувальний п. || налаштувач || тюнер adjuster, tuner
намотувальний п. || намотувач winder assembly, spooler
натискний п. || натискач screw-down mechanism, pressing device
обчислювальний п. || обчислювач || комп’ютер computing device, computer
однокристаловий п. на ЦМД single-chip bubble
однофазний п. single-phase device
оперативний запам’ятовувальний п. || ОЗП || оперативний запам’ятовувач random-access memory || RAM
оперативний п. пам’яті || системний запам’ятовувальний п. || системний з. online storage
опорний поворотний п. rotating bearing device
оптимальний приймальний п. || оптимальний приймач optimal receiving device
оптоелектронний п. optoelectronic device
оптоелектронний п. пам’яті optoelectronic storage, optoelectronic memory
освітлювальний п. || освітлювач floodlight, illuminant, illuminator
основний п. primary device, main device
охолоджувальний п. || охолоджувач cooler
пелюстковий п. друку daisy-wheel printer
переговорний п. intercom (device), talk-back equipment
переговорно-викличний п. monophone
передавальний п. || передавач transmitting terminal, transmitter
перелічний п. counter, scaling unit
перелічувальний п. counter, scaling unit, scaler
перемикальний п. || перемикач switch(ing) device
перемикальний п. регулювання напруги під навантаженням on-load tap-changer
перемножувальний п. || перемножувач multiplier (unit), multiplier section
перемножувально-подільний п. multiplication-division unit
переносний вимірювальний п. portable gauging equipment
перехідний п. || перехідник || адаптер bullet transformer, terminating equipment, terminating set, adapter; (phonograph) pick-up звт
периферійний п. peripheral (device)
підзаряджувальний п. (re)charging device
повертальний п. || повертач rotating device
пороговий п. threshold device
порогознижувальний п. || порогознижувач threshold-extension device
посимвольний п. друку character output printer
послідовнісний п. sequential equipment
постійний запам’ятовувальний п. || ПЗП || постійний запам’ятовувач permanent storage, read-only storage, read-only memory || ROM
постійний п. пам’яті permanent storage, fixed storage, permanent memory, fixed memory
потоковий п. streaming device
похило-поворотний п. (ТВ-камери) pan/tilt unit
приймальний п. || приймач receiving terminal, (radio) receiver, receptor, set
прикінцевий кабельний п. cable terminating set, cable termination
п. аварійної сигналізації alarm (device)
п. автоматичного введення резерву automatic device switch
п. автоматичного фокусування automatic focusing system
п. безконтактного друку non-impact printer
п. бокового зміщення синього пучка blue lateral unit
п. великого обсягу large volume device
п. вертання каретки carriage return device
п. вибірки-зберігання selection-storage device
п. вибірки і запам’ятовування selection-and-memory device, selection-and-storage block
п. вибору альтернативи choice device
п. виведення даних data output mechanism, data output block, data output device, data output unit
п. виводу output mechanism, output block, output device, output unit
п. виводу АСП CAD output
п. виявлення detector, locator
п. виявлення несправностей fault detector
п. виявлення присутності presence sensing device
п. відеоконтролю visual inspection unit
п. віднімання subtracter
п. відображення, базований на ефекті Покелса Pockels effect display
п. відтворення reproducing device, transcriber
п. візуалізації visualizer
п. візуалізації зображення visual display unit
п. візуального відображення visual display unit
п. візуального розпізнавання (оброблюваних деталей) image-sensing arrangement
п. встановлення нуля origin-shift device
п. горизонтального зведення lateral-converging device, horizontal convergence unit
п. графічного введення graphical input
п. графічного виводу graphical output, plotted output
п. графічного друку printer-plotter device
п. групового програмування gang programmer
п. гучномовного зв’язку speakerphone, speakerset
п. далекого зв’язку long-haul device
п. декодування decoder
п. дискретного керування discrete control device
п. дистанційного вимірювання telemeter
п. дистанційного керування remote control device, telecontrol device
п. для випробування test rig
п. для виявлення пошкоджень fault detector
п. для візуалізації imager
п. для встановлення на нуль zero adjuster
п. для зрощування (кабелів) splicer
п. для локалізації несправностей fault locator
п. для монтажу (компонентів на плати) insertion station
п. для напилення sputterer
п. для оброблення відеосигналу video processor
п. для підзаряджання booster
п. для попереднього налаштування presetter
п. для регулювання сили світла dimmer arrangement
п. для розмагнетування demagnetizer
п. для розпізнавання identifier
п. для самонавчання machine for self-teaching, machine for self-learning
п. друку || друкувальний п. || принтер printing device, printing apparatus, print box, printing mechanism, printing unit, typer, typewriter, printer
п. друку барабанного типу drum-type printer
п. друку колесного типу wheel printer
п. живлення feeding device, feeder
п. з N входами N-input gate
п. з довільною вибіркою random access unit
п. з номеронабирачем unit with dial(er)
п. з прямим доступом direct access unit
п. з трьома станами three-state device
п. завдання послідовності device for sequence assignment
п. записування аналогової інформації analogue information recording device
п. записування даних data-recording device
п. засекречування encryption device, scrambler
п. затримки delay device, delay unit
п. захисного відімкнення protective cutout device
п. захисту від помилок error protector, error-protecting device
п. захисту устатко́вання equipment protection device
п. захоплення цілі lock(ing)-in device, lock-on device
п. збудження котушки coil excitation device
п. збудження рядків line driver, x-driver
п. звукового виводу sound output (device)
п. звукової сигналізації beeper, buzzer
п. звукозапису audio recorder, sound recorder
п. згортки convolver
п. зовнішньої пам’яті || ПЗП external memory, external storage
п. зсуву shifting device
п. зчитування reader, reading machine
п. зчитування зі стрічки tape readout device
п. зчитування магнетних знаків magnetic character reading system
п. ідентифікації identification device
п. імітування imitation device, simulation device
п. індикації display (device), indicator
п. канального типу strip-current-type device
п. керування control unit
п. керування пам’яттю memory control device
п. керування периферією peripheral control device
п. кодування ко́лірності chrominance encoder
п. комутування даних data switch
п. комутування мікрофонів microphone switching device
п. комутування повідомлень message(-switching) centre; relay centre
п. контролю monitoring device
п. контролю ізоляції insulation monitoring device
п. контролю перевантаження overload detecting device
п. контролю потужності power monitor
п. контролю спектру spectrum monitor
п. копіювання з дисплея display copier
п. лазерного мікрофільмування microfilm laser plotter
п. мовного введення speech input device
п. модульного типу modular unit
п. на дисках disc unit
п. на ефекті просочування reach-through device
п. на основі обертання площини поляризації Faraday isolator
п. на циліндричних магнетних доменах (magnetic) bubble device
п. налаштування tuner
п. обміну (даними) exchange device
п. оброблення відеосигналів keyer тлб
п. оброблення зображень pixel-cruncher
п. оброблення сигналів у реальному масштабі часу real-time signal processor
п. одноразової дії one-shot device
п. оперативного керування dispatcher
п. опитування scanner ком
п. опрацювання даних data processor
п. опрацювання запитів handler
п. опрацювання інформації data-processing unit, information-processing device
п. опрацювання команд instruction unit
п. оптичного вводу optical reader
п. організації циклів cycler
п. орієнтації orienter, positioner
п. охоронної сигналізації burglar-alarm device, safety-alarm device, burglar-alarm unit
п. оцифрування відеозображень video digitizer
п. оцінки estimator
п. оцінки несправностей fault evaluator
п. пам’яті storage, memory; store
п. пам’яті без руйнування інформації (під час зчитування) nondestructive (read-out) storage || NDRO storage, nondestructive memory
п. пам’яті з довільною вибіркою random access storage, random access memory || RAM
п. пам’яті з позиційною вибіркою bit-organized memory
п. пам’яті з прямою вибіркою (слів або чисел) word-organized storage, word-selection storage, word-organized memory, word-selection memory
п. пам’яті з руйнуванням інформації volatile storage, volatile memory
п. пам’яті з центральним процесором online storage, online memory
п. пам’яті зі збігом струмів coincident-current storage, coincident-current memory
п. пам’яті зі швидкою вибіркою quick-access memory, rapid-access memory
п. пам’яті із записом, що не стирається non-erasable storage, non-erasable memory
п. пам’яті із записом, що стирається erasable storage, erasable memory
п. пам’яті на дисках disc storage, disc memory
п. пам’яті на електроннопроменевих трубках cathode-ray valve memory, cathode-ray valve storage
п. пам’яті на тригерах flip-flop storage, flip-flop memory
п. пам’яті статичного типу static storage
п. первинного оброблення preprocessing device
п. перезаписування transcriber, rewriting device, rerecording system
п. перезаписування компакт-дисків CD-rewriter
п. перемикання променя beam hopper
п. перенесення спектру spectrum transfer device
п. перетворення сигналів signal-conversion equipment, signal transducing device
п. підготовлення вхідних даних input preparation equipment
п. підготовлення даних data preparation device
п. підслуховування listening station, eavesdropper звз
п. повороту антени antenna positioner
п. повторного ввімкнення device circuit-recloser
п. покрокового керування step-by-step control device
п. поперечного фокусування transverse focusing device
п. порівняння comparator
п. придушення імпульсів pulse swallower
п. регулювання regulator device, governor device
п. реєстрації інформації logger machine
п. розгортки scanner, scanning system
п. розгортки площинного типу flat-bed scanner
п. розгортки типу «рухомий промінь» flying-spot scanner
п. розмагнетування demagnetization device
п. розпізнавання recognizer
п. розпізнавання знаків character recognition machine
п. розпізнавання імпульсів pulse identifier
п. розпізнавання кольору colour recognition device
п. розпізнавання образів pattern recognition machine
п. сканування || сканер scanner
п. спряження interface
п. стеження-запам’ятовування tracing-string device, tracing-storage device
п. стиснення sharpener звз
п. телекерування telecontrol unit
п. телеконтролю remote monitor
п. телемеханіки telemechanics device
п. телесигналізації remote indication unit, remote signalling unit
п. термодруку thermal printer, electrothermal printer
п. уведення зі стрічки tape reader (device)
п. увімкнення резерву reserve connecting device
п. уводу input block, input device, input unit, input reader, input mechanism
п. уводу-виводу input-output device || I/O device
п. фазування phasing unit
п. формування однополярного сигналу unipolar signal shaper
п. чергового приймання duty-reception device
п., що реалізує операцію інтегрування integrator
програмно-аналізувальний п. program analyzing device
програмовний постійний запам’ятовувальний п. || програмовний ПЗП || програмовний постійний запам’ятовувач programmable read-only memory || programmable ROM || PROM
програмовний логіковий п. || ПЛП programmable logic device || PLD
програмувальний п. з великою й малою швидкодією programmer with low and high speed
проєкційний п. відображення projection display
проміжний п. intermediary device; intermediate device звз
пропускний п. gate mechanism
протискочувальний п. (напр., програвача) anti-skate
пусковий п. starting device
розв’язувальний п. decoupler
розподільний закритий п. indoor switch-gear
самозаписувальний п. див. самописець
саморобний п. self-made device, custom-made arrangement
світломодулювальний п. || світломодулювач light modulator
сигнальний п. warning device
симетрувальний п. balancer; (трансформатор з узгодженням імпедансу) Balun звз,ком
системний запам’ятовувальний п. || системна пам’ять online storage, system memory
сканувальний електронний п. scanning electronics
спеціальний обчислювальний п. special computing unit
сповільнювальний п. || сповільнювач delay mechanism, retarder
сторожовий п. сигналізації watch signalling device
стрічкопротяжний п. (tape) deck, (magnetic-)tape transport, tape handler, tape feed
струмовимірювальний п. || струмовимірювач current measuring device
телефонний комутаційний п. telephone switching device, telephone switchboard
телефонний п. telephone device
тригерний п. пам’яті flip-flop storage, flip-flop memory
ударний п. hammering device
узгоджувальний п. || узгоджувач matching device, matching unit
уземлений п. earthed system, earthed device
установлювальний п. || установлювач adjusting device
фазозсувний п. || фазозсувач phase-shifting device, phase-shifter
фазувальний пристрій || фазувач phaser
фідерний п. feeder device
фізичний п. physical unit, physical device
фільтрокомпенсувальний п. || фільтрокомпенсатор filter-compensating device
фотозчитувальний п. || фотозчитувач photoreader
фотоприймальний п. || ФПП || фотоприймач photodetector, photosensor; picture receiver
фотореєструвальний п. || фотореєструвач photorecorder
функційний п. functional unit
хронувальний п. timer
хронувальний п. з повторенням (заданої програми) repeating timer, repeat-cycle timer
хронувальний п. зі скиданням reset timer
центральний п. керування central controller, master controller
цифровий вимірювальний п. digital (measuring) instrument
цифровий п. друку || ЦПД digital printer, numeric printer
цифровий п. керування digital controller, digital control unit
часо-імпульсний п. множення-ділення time-pulse multiplying-dividing unit
частотороздільний п. multiplexer
читальний п. reader, reading machine
швидкодіючий п. пам’яті quick-access storage, rapid-access storage, quick-access memory, rapid-access memory
широкосмуговий п. (напр., узгоджувач) wideband device
юстувальний п. || юстувач adjuster, positioner
процесор,~а processor, processing unit
автономний п. off-line processor, stand-alone processor
акустооптичний п. acousto-optical processor
аналоговий п. analogue processor
арифметичний п. arithmetic(al) processor
асоціативний п. associative processor
базовий п. basic processor
буферний п. front-end processor
векторний п. vector processor, array processor
відеоцифровий п. video digital processor
віртуальний п. virtual processor
детектувальний п. detecting processor
детектувальний п. зчитування відеосигналу video signal reading detecting processor
дефініторний п. definition processor
дисплейний п. display processor
діагностичний п. diagnostic processor
додатковий п. back-end processor
допоміжний керівний п. ancillary control processor || ACP
елементарний п. processing element
зв’язковий п. communication processor
зовнішній п. auxiliary processor
інтегрований матричний п. integrated array processor
інтерфейсний п. повідомлень message interfacing processor
керівний п. control processor
клітинковий матрицевий п. cellular array processor
командний п. command processor, command control program
комунікаційний п. front-end (processor)
консольний п. команд (оператора) console command processor
матричний п. array processor
матричний п. оброблення зображень array processor for image processing
матрично-векторний п. matrix-vector processor
мережний п. network processor
міжмережний п. gateway processor
мовний п. language processor
об’єктний п. target processor
окремий п. (у багатопроцесорній системі) individual processor
ортогональний п. orthogonal processor
основний п. basic processor
п. бази даних backend processor
п. візуальної інформації visual information processor
п. вузла мережі node processor
п. групового сигналу baseband processor
п. двоградаційних зображень binary-image processor
п. дисплея display processor
п. для швидкого перетворення Фур’є fast-Fourier-transform processor
п. друку print processor
п. з мікропрограмуванням microprogramming processor
п. з резервуванням redundant processor
п. з розпаралелюванням операцій concurrent processor
п. з рухомою комою floating-point processor
п. зі сталою частотою хибних тривог constant-false-alarm-rate processor
п. зображень на основі клітинної логіки cellular logic image processor
п. керування каналом channel management processor
п. кутомірних даних goniometrical data processor
п. міжмережного спряження gateway processor
п. мови speech processor
п. на основі внутрішньоімпульсної лінійної частотної модуляції chirp-transform processor
п. пересилання даних data transmission processor
п. сигналів мовлення broadcast signal processor
п. системи команд instruction-set processor
п. уведення-виведення input/output processor || I/O processor || IOP; front-end processor
п. черг запитів request queue processor
растровий п. raster (image) processor || RIP
секційований п. bit-slice processor
сигнальний п. signal(ling) processor
синтаксично керований мовний п. syntax-controlled speech processor
суміщений п. || співпроцесор overlapping processor, coprocessor
сусідній п. nearby processor
таймерний п. timer processor
текстовий п. text processor, word processor
термінальний інтерфейсний процесор terminal handler
узагальнений лінійний п. generalized linear processor
універсальний п. general-purpose processor
файловий п. file processor
центральний п. || ЦП central processing unit || CPU
цільовий п. target processor