Знайдено 14 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «half-integer» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

half-integer 1. півці́ле число́ 2. півці́лий
[ˌhɑːf'ɪntɪdʒə, ˌhæf'ɪntɪdʒər]
disclination дискліна́ція || дисклінаці́йний
[ˌdɪsklɪ'neɪʃn]
double ~ = подві́йна дискліна́ція
edge ~ = крайова́ дискліна́ція
half-integer ~ = півці́ла дискліна́ція
integer ~ = ці́ла дискліна́ція
interfacial ~ = межова́ [сти́кова] дискліна́ція
isolated ~ = ізольо́вана дискліна́ція
line ~ = ліні́йна дискліна́ція
partial ~ = частко́ва дискліна́ція
perfect ~ = по́вна дискліна́ція
plane ~ = пло́ска дискліна́ція
point ~ = точко́ва дискліна́ція
screw ~ = ґвинтова́ дискліна́ція
splay ~ = ско́сова дискліна́ція
stable ~ = стійка́ дискліна́ція
twist ~ = закруто́ва дискліна́ція
unstable ~ = нестійка́ дискліна́ція
wedge ~ = кли́нова дискліна́ція
line 1. лі́нія || ліні́йний || про́водити//‌прове́сти лі́нію, лініюва́ти//‌полініюва́ти □ along a ~ уздо́вж лі́нії; in ~ (розташований) на одні́й лі́нії; (to lie) in a ~ (лежати) на лінії; in ~ with згі́дно з; to ~ up (with) розташо́вувати(ся) в лі́нію [вздовж лі́нії]; to put a ~ through a point прове́сти лі́нію че́рез то́чку 2. (матем.) пряма́ 3. the ~ еква́тор 4. ряд; рядо́к || рядко́вий 5. ребро́ (графу) || ребро́вий 6. (вузька) стрі́чка; ни́тка; (тонка) ли́нва 7. че́рга || че́рговий 8. конве́єр || конве́єрний 9. трубопро́від 10. лі́нія (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма [2.117 мм]; 1/10 дюйма [2.54 мм]) 11. личкува́ти/‌обличко́вувати//‌обличкува́ти (with – чимось)
[laɪn]
~ at infinity = нескінче́нно відда́лена пряма́, невласти́ва пряма́, лі́нія на нескінче́нності
~ of action = лі́нія ді́ї (сили)
~ of affine curvature = лі́нія афі́нної кривини́
~ of apsides = (астр.) лі́нія апси́д
~ of best fit = лі́нія оптима́льного допасо́вування
~ of centers = лі́нія це́нтрів
~ of collimation = (опт.) лі́нія коліма́ції; візи́рна вісь
~ of constant slope = лі́нія [крива́] ста́лого на́хилу
~ of contact = лі́нія до́тику; лі́нія заче́плення
~ of curvature = лі́нія кривини́
~ of discontinuity = лі́нія ро́зри́ву
~ of electrostatic induction = лі́нія електростати́чної інду́кції
~ of equal deformation = ізоде́фа
~ of equal refractive indices = ізорефра́кта
~ of fall (мех.) лі́нія па́дання
~ of flow = лі́нія течії́
~ of flux = силова́ лі́нія (поля); лі́нія пото́ку
~ of force = силова́ лі́нія (поля)
~ of impact (мех.) лі́нія уда́ру
~ of incidence = лі́нія надхо́дження [наліта́ння]
~ of integration = ко́нтур інтеґрува́ння
~ of intersection = лі́нія пере́тину
~ of latitude = парале́ль [парале́ля]
~ of the least resistance = лі́нія найме́ншого о́пору [спро́тиву]
~ of longitude = меридія́н
~ of magnetic induction = лі́нія магне́тної інду́кції
~ of nodes = лі́нія вузлі́в
~ of numbers = числова́ вісь
~ of percussion = лі́нія уда́ру, лі́нія ді́ї уда́рного і́мпульсу
~ of projection = проєктува́льна лі́нія
~ of sight = 1. лі́нія по́гляду, про́мінь ба́чення 2. лі́нія візи́рування, візи́рна вісь
~ of slope = лі́нія [крива́] на́хилу
~ of the steepest descent = лі́нія найкруті́шого [найстрімкі́шого] спу́ску
~ of the steepest slope = лі́нія [крива́] найстрімкі́шого на́хилу
~ of striction = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску
~ of support = опо́рна пряма́
~ of a vector = ве́кторна лі́нія
absorption ~ = абсорбці́йна лі́нія, лі́нія (спе́ктру) поглина́ння
aclinic ~ = аклі́на, магне́тний еква́тор
acoustic ~ = звукопро́від
acoustic delay ~ = акусти́чна лі́нія за́тримки
adjacent ~ = сусі́дня лі́нія
agonic ~ = (гф) аго́на, агоні́чна крива́, лі́нія нульово́го нахилу/схи́лення
allowed ~ = дозво́лена лі́нія
anti-Stokes ~ = антисто́ксова лі́нія
artificial-delay ~ = лі́нія за́тримки
assembly ~ = монта́жна [склада́льна] лі́нія
ascending ~ = висхідна́ лі́нія
auroral ~ = авро́рна лі́нія (спектральна), лі́нія поля́рного ся́йва
automatic transfer ~ = автомати́чна лі́нія
axial ~ = осьова́ лі́нія
azimuth ~ = лі́нія а́зимуту
balanced ~ = симетри́чна лі́нія (пересилання)
Balmer ~ = (сп.) Ба́льмерова лі́нія
base ~ = [BL] 1. ба́зова лі́нія, ба́за, ба́зис 2. лі́нія розго́ртки
beam ~ = 1. кана́л стру́меня (частинок) 2. вісь стру́меня (частинок)
bell-shaped ~ = дзвоноподі́бна лі́нія
bending ~ = 1. лі́нія зі зги́ном [пере́гином] 2. (матем.) лі́нія зги́ну
binary ~ = (сп.) дубле́т, подві́йна лі́нія
binodal ~ = бінода́ль, бінода́ля, двову́злова [бінода́льна] крива́
bisecting ~ = бісектри́са
bitangent(ial) ~ = дводоти́чна [дві́чі доти́чна] лі́нія
Bloch ~ = Бло́хова лі́нія
border ~ = межа́ (области)
Bouguer ~ = (астр.) Буґе́рова лі́нія
boundary ~ = межа́, межова́ лі́нія
branch ~ = 1. лі́нія розгалу́ження; (лі́нія) відгалу́ження 2. лі́нія ро́зрізу
branched vortex ~ = розгалу́жена вихоро́ва лі́нія
branching defect ~ = розгалу́жена лі́нія дефе́кту
broadened ~ = розши́рена (спектральна) лі́нія
broken ~ = ла́мана лі́нія
busy ~ = за́йнята лі́нія (зв’язку)
catenary ~ = ланцюго́ва лі́нія
caustic ~ = кау́стика, каусти́чна лі́нія
center ~ = 1. центрова́ лі́нія; лі́нія це́нтрів; вісь 2. сере́динна лі́нія
21-centimeter ~ = див. 21 cm ~
central ~ = центра́льна лі́нія
chromospheric ~ = хромосфе́рна лі́нія
circular cylindrical coaxial ~ = коаксі́йний ка́бель [жи́льник] кру́глого пере́різу
closed ~ = 1. за́мкнений ко́нтур 2. зі́мкнена лі́нія 3. (ел.) за́мкнена лі́нія
closing ~ = (мех.) замика́льна лі́нія (векторного багатокутника)
21 cm ~ = (астр.) 21-сантиметро́ва лі́нія, (спектра́льна) лі́нія на довжині́ хви́лі 21 см
coaxial (transmission) ~ = коаксі́йний ка́бель [жи́льник]; коаксі́йна лі́нія
collimation ~ = лі́нія коліма́ції
command ~ = кома́ндний рядо́к
communication ~ = лі́нія зв’язку́
complanar ~ = ко(м)плана́рна лі́нія [пряма́]
concave ~ = у(ві)гну́та лі́нія
concentric (transmission) ~ = коаксія́льний ка́бель [жи́льник]
concurrent ~s = перети́нні прямі́
conformally geodesic ~ = конфо́рмно геодези́чна лі́нія
conjugate ~s = спря́жені лі́нії
connecting ~ = сполуча́льна лі́нія
constant-pressure ~ = ізоба́ра
contact ~ = лі́нія до́тику
continuous ~ = непере́рвна лі́нія
contour ~ = 1. ко́нтурна лі́нія, лі́нія о́брису 2. ізогі́пса, рівновисо́тна крива́
convex ~ = опу́кла лі́нія
coordinate ~ = координа́тна лі́нія
coplanar ~ = ко(м)плана́рна лі́нія [пряма́]
copunctal ~s = лі́нії, що мають спі́льну то́чку
coronal green ~ = коро́нна зеле́на лі́нія
cotidal ~ = ізора́хія, рівноприпли́вна лі́нія
crack ~ = лі́нія трі́щини
crossed ~s = 1. перети́нні лі́нії (Файнменової діяграми) 2. лі́нії, позна́чені хре́стиками
cryoresistive transmission ~ = кріорезисти́вна лі́нія пересила́ння
curvature ~ = лі́нія кривини́
curved ~ = крива́ лі́нія
cut ~ = лі́нія ро́зтину [ро́зрізу]
dash ~ = ри́скова [штрихова́] лі́нія [крива́]
dash-dot ~ = крапко́во-рискова́ [крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна] лі́нія [крива́]
dashed ~ = ри́скова [штрихова́] лі́нія [крива́]
date ~ = лі́нія змі́ни дат, демаркаці́йна лі́нія (добово́го) ча́су
datum ~ = ба́зис, лі́нія поча́тку ві́дліку, ба́зова [вихідна́, ре́перна] лі́нія
dead ~ = (ел.) лі́нія без жи́влення
dee ~ = лі́нія жи́влення дуа́нтів
deenergized ~ = (ел.) лі́нія без жи́влення
defect ~ = лі́нія дефе́кту
degenerate ~ = ви́роджена лі́нія (спектральна)
delay ~ = лі́нія за́тримки
descending ~ = низхідна́ [спадна́] лі́нія
diagram ~ = діягра́мна лі́нія
diametral ~ = дія́мет(е)р, лі́нія дія́метра
diametric(al) ~ = дія́мет(е)р, лі́нія дія́метра
diffuse ~ = 1. розми́та (спектральна) лі́нія 2. лі́нія дифу́зного розсі́ювання
dimension ~ = ро́змірна лі́нія, лі́нія ро́змірів (на кресленику)
directed ~ = (матем.) (з)орієнто́вана лі́нія; спрямо́вана лі́нія; спрямо́ване ребро́ (графу)
disclination ~ = лі́нія дискліна́ції
discontinuity ~ = лі́нія ро́зри́ву
dislocation ~ = лі́нія дислока́ції
dispersive delay ~ = дисперсі́йна лі́нія за́тримки, лі́нія неодна́ко́вої за́тримки (на різних частотах)
displaced ~ = зсу́нена лі́нія
displacement ~ = лі́нія зсу́ву
dividing ~ = відокре́млювальна лі́нія
Doppler-broadened ~ = до́плер-розши́рена лі́нія, лі́нія з До́плеровим ро́зширом (спектральна)
dot ~ = крапко́ва [пункти́рна] лі́нія [крива́]
dot-dash ~ = крапко́во-рискова́ [крапко́во-штрихова́, штрих-пункти́рна] лі́нія [крива́]
dotted ~ = крапко́ва [пункти́рна] лі́нія [крива́]
double ~ = подві́йна лі́нія [крива́]
double straight ~ = подві́йна пряма́ (лі́нія)
doublet ~ = дубле́тна лі́нія (спектральна)
electric ~ of force = силова́ лі́нія електри́чного по́ля
electric flux ~ = силова́ лі́нія електри́чного по́ля
element (spectral) ~ = (спектра́льна) лі́нія (хемічного) елеме́нту
emission ~ = лі́нія (спе́ктру) променюва́ння [випромі́нювання, висила́ння]
energized ~ = (ел.) піднапру́гова [напру́жена] лінія, лі́нія під напру́гою
enhanced (spectral) ~ = 1. надінтенси́вна спектра́льна лі́нія 2. лі́нія спе́ктру ду́же гаря́чого джерела́
entangled flux ~s = переплу́тані силові́ лі́нії
envelope ~ = обвідна́ (лі́нія)
enveloping ~ = обвідна́ (лі́нія)
equal-cloudness ~ = ізоне́фа
equal-density ~ = ізоде́нса
equal-evaporation ~ = ізоти́ма
equal-salinity ~ = ізогалі́на
equal-snow ~ = ізохіо́на
equal-speed ~ = ізота́ха
equipotential ~ = еквіпотенція́льна лі́нія
equitangential ~ = рівнодоти́чна лі́нія
exponential transmission ~ = (ел.) лі́нія пересила́ння з експоненці́йним згаса́нням (сигналу)
extended ~ = подо́вжена лі́нія
external ~ = зо́внішня лі́нія (Файнменової діяграми)
extraheavy ~ = надтовста́ лі́нія
faint ~ = слабка́ [слабкови́різнена] лі́нія
fatigue ~ = лі́нія вто́ми
feed ~ = лі́нія жи́влення; лі́нія постача́ння; фі́дерна лі́нія
fiducial ~ = 1. ре́перна [опо́рна] лі́нія, лі́нія поча́тку ві́дліку 2. нульова́ лі́нія (у мірчому приладі)
field ~ = лі́нія по́ля, силова́ лі́нія
fine ~ = тонка́ лі́нія
finite ~ = скінче́нна лі́нія (Файнменової діяграми)
first principal ~ = горизонта́ль [горизонта́ля]
fishing ~ = волосі́нь
flow ~ = лі́нія течії́
flux ~ = 1. силова́ лі́нія 2. лі́нія пото́ку
focal ~ = фо́кусна лі́нія, лі́нія фо́кусів
forbidden ~ = заборо́нена лі́нія
four-wire ~ = чотиридроти́нна [чотиридро́това] лі́нія
fraction ~ = ри́ска дро́бу
Fraunhofer ~ = (сп.) Фра́унгоферова лі́нія
front ~ = фронта́ль [фронта́ля]
frost ~ = лі́нія проме́рзлости
frozen-in field ~ = вморо́жена силова́ лі́нія
gas ~ = газопро́від
generating ~ = твірни́ця, твірна́ лі́нія
geodesic ~ = геодези́чна лі́нія
geodesic base ~ = геодези́чний ба́зис
geodetic ~ = геодези́чна пряма́, лі́нія вели́кого ко́ла, геодези́чна лі́нія на сфе́рі [сферо́їді]
give-and-take ~ = (матем.) апроксимаці́йний згла́джений ко́нтур (складної криволінійної фігури)
glide ~ = лі́нія ко́взу [ко́взання]
gluon ~ = ґлюо́нна лі́нія
gorge ~ = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску
grade ~ = про́філь (потоку тощо)
graduated ~ = лі́нія (шкали) з по́ділками
graduation ~ = по́ділка (на шкалі)
graticule ~ = по́ділка (координатної сітки)
grid ~ = координа́тна лі́нія, лі́нія координа́тної сі́тки
guide ~ = візи́рна [на́прямна] лі́нія
hair ~ = 1. волоси́нна лі́нія 2. візи́рна лі́нія
half-integer ~ = (кф) півці́ла дискліна́ція
half-wave ~ = півхвильова́ лі́нія
heavy ~ = товста́ лі́нія
helical ~ = ґвинтова́ [циліндри́чна] лі́нія
hidden ~ = неви́дна лі́нія (на рисунку)
horizontal ~ = горизонта́льна лі́нія, горизонта́ль [горизонта́ля]
horizontal Bloch ~ = горизонта́льна Бло́хова лі́нія
hot ~ = гаря́ча лі́нія (зв’язку)
hydrogen ~ = лі́нія во́дню (спектральна)
hydrogen radio ~ = радіолі́нія во́дню (спектральна)
hyperparallel ~s = розбі́жні [гіперпарале́льні] прямі́
ice ~ = лі́нія замерза́ння (графічна залежність точки замерзання води від тиску)
ideal ~ = невласти́ва [нескінче́нно відда́лена] пряма́
inclined ~ = похи́ла лінія (to a line/plane – до прямої/площини)
incoming ~ = входо́ва лі́нія (Файнменової діяграми)
index ~ = ізопле́та
infinite external ~ = нескінче́нна зо́внішня лі́нія (Файнменової діяграми)
influence ~ = (мех.) інфлюе́нта, інфлюе́нтна лі́нія, лі́нія впли́ву
injection ~ = лі́нія інже́кції (струменя частинок)
integer ~ = (кф) ці́ла дискліна́ція
intense ~ = інтенси́вна (спектральна) лі́нія
intercombination ~ = інтеркомбінаці́йна (спектральна) лі́нія
internal ~ = вну́трішня лі́нія (Файнменової діяграми)
International Date ~ = [IDL] міжнаро́дна демаркаці́йна лі́нія ча́су
intersecting ~ = 1. січна́ лі́нія [пряма́] 2. (мн.) перети́нні лі́нії
intersection ~ = лі́нія пере́тину (поверхонь)
interstellar ~ = (астр.) міжзоре́ва лі́нія
irregular ~ = лі́нія непра́вильної [складно́ї] фо́рми
isanomalous ~ = ізанома́ла
isabnormal ~ = ізоанома́ль
isentropic ~ = ізентро́па
isoatmic ~ = ізоа́тма, ізоатмі́чна лі́нія
isoclinic ~ = ізоклі́на; ізоклі́наль [ізокліна́ля]
isocosmic ~ = ізоко́сма
isodynamic ~ = ізодина́ма
isogonic ~ = ізого́на
isohydrometric ~ = ізогідрометри́чна лі́нія
isohypse ~ = ізогі́пса, рівновисо́тна крива́
isopachous ~ = ізопахі́та
isopiestic ~ = ізоп’є́ста
isopotential ~ = ізопотенція́льна лі́нія
isopycnic ~ = ізопі́кна
isoseismal ~ = ізосе́йсма
isotimic ~ = (гф) ізохро́на
jogged ~ = ла́мана лі́нія; лі́нія із зало́мом
joint ~ = стична́ лі́нія, лі́нія сти́ку
Kikuchi ~ = (кф) лі́нія Кіку́чі
Kossel ~ = Ко́селева лі́нія
layer ~ = шаро́ва лі́нія
Lecher ~ = (ел.) Ле́херова (мі́рча) лі́нія
level ~ = лі́нія рі́вня
limit ~ = межова́ лі́нія (на карті)
limiting ~ = обме́жувальна лі́нія
liquidus ~ = (тд) лі́квідус, лі́нія лі́квідусу
load ~ = (ел.) лі́нія наванта́ги [наванта́ження]
loaded ~ = (ел.) наванта́жена лі́нія
long ~ = до́вга лі́нія
lossy ~ = (ел.) великовтра́тна лі́нія
low-loss ~ = (ел.) маловтра́тна лі́нія
loxodromic ~ = локсодро́ма
Lüders (flow) ~ = Лю́дерсова лі́нія
Lyman ~ = (сп.) Ла́йманова лі́нія
Mach ~ = Ма́хова лі́нія
magnetic ~ = (of flux/force) магне́тна силова́ лі́нія
magnetostrictive delay ~ = магнетостри́кційна лі́нія за́тримки
mean ~ = 1. бісектри́са; сере́динна лі́нія 2. сере́дня [усере́днена] лі́нія
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] лі́нія
median ~ = медія́на, сере́динна лі́нія
meridian ~ = полудне́ва лі́нія
metric ~ = міліме́т(е)р
missing ~ = забра́кла лі́нія
multiplet ~ = мультипле́тна лі́нія
multiwire transmission ~ = багатодро́това [багатодроти́нна] лі́нія пересила́ння
nebular ~ = (астр.) небуля́рна лі́нія
Neumann ~ = (матем.) Но́йманова лі́нія
neutral ~ = нейтра́льна лі́нія
nodal ~ = лі́нія вузлі́в
nonconcurrent ~s = неперети́нні прямі́
nondiagram ~ = недіягра́мна лі́нія
nonintersecting ~s = неперети́нні лі́нії
normal ~ = норма́ль [норма́ля]
number ~ = числова́ вісь
numbered ~ = зацифро́вана лі́нія
oblique ~ = скісна́ лі́нія
open ~ = розі́мкнена [незі́мкнена] лі́нія
open-circuited ~(ел.) неза́мкнена лі́нія
oriented ~ = (з)орієнто́вана [спрямо́вана] лі́нія [пряма́]
orthodromic ~ = ортодро́ма
orthogonal ~s = перпендикуля́рні прямі́
orthopolar ~ = ортополя́рна пряма́
outer normal ~ = зо́внішня норма́ль [норма́ля]
outgoing ~ = виходо́ва лі́нія
overlapping ~s = накла́дені лі́нії (резонансні, спектральні тощо)
parallel ~s = парале́льні [рівнобі́жні] лі́нії
Paschen ~ = (сп.) Па́шенова лі́нія
peaky ~ = лі́нія з ма́ксимумом
perpendicular ~ = перпендикуля́р
phase equilibrium ~ = крива́ фа́зової рівнова́ги
photoelectron ~ = фотоелектро́нна лі́нія (спектральна)
plotted ~ = побудо́вана (за точками) лі́нія [крива́]
plumb ~ = 1. вертика́льна [прямови́сна] лі́нія 2. струна́ виска́; лі́нія виска́
polar ~ = поля́ра
polygonal ~ = ла́мана лі́нія
potential ~ = еквіпотенція́льна лі́нія
power ~ = електри́чна [силова́] лі́нія
power-transmission ~ = лі́нія електропересила́ння
principal ~ = лі́нія, парале́льна до площини́ проє́кцій
processing ~ = пото́кова лі́нія
product(ion) ~ = виробни́ча лі́нія
profile ~ = про́фільна лі́нія, лі́нія про́філю
projective ~ = проєкти́вна пряма́
pseudobroken ~ = псевдола́мана лі́нія
pseudopolygonal ~ = псевдола́мана лі́нія
quarter-wave ~ = чвертьхвильова́ лі́нія
radio recombination ~ = рекомбінаці́йна радіолі́нія (спектральна)
quark ~ = ква́ркова лі́нія
Rayleigh ~ = лі́нія Ре́йлі [Реле́єва лі́нія]
reaction ~ = крива́ реа́кції
real ~ = (матем.) ді́йсна вісь
recoil ~ = лі́нія ві́друху
rectifying ~ = спря́млювальна пряма́
reference ~ = 1. лі́нія ві́дліку ба́зова [ре́перна, опо́рна] лі́нія; лі́нія порі́внювання; вихідна́ [початко́ва] лі́нія 2. (матем.) ба́зисна лі́нія 3. (геод.) рефере́нц-лі́нія
regression ~ = крива́ [лі́нія] реґре́сії
resolved ~ = ви́різнена лі́нія (спектральна)
resonance ~ = резона́нсна лі́нія, лі́нія резона́нсу
resultant ~ = вислідна́ лі́нія
reversed (spectral) ~ = обе́рнена (спектральна) лі́нія
rhumb ~ = локсодро́ма, локсодро́мна крива́
rotational (spectral) ~ = оберто́ва (спектральна) лі́нія
sagittal ~ = саґіта́льна лі́нія
satellite ~ = сателі́тна лі́нія (спектральна)
sawtooth ~ = пиля́ста [пилча́ста] лі́нія
scan(ning) ~ = лі́нія сканува́ння; лі́нія розго́ртки
Schmidt ~s = (яф) Шмі́дтові лі́нії
Schottky ~ = (тт) крива́ Шо́ткі
screw ~ = ґвинтова́ лі́нія
secant ~ = січна́ (лі́нія)
second principal ~ = фронта́ль [фронта́ля]
self-reversed ~ = самообе́рнена (спектральна) лі́нія
semi-infinite ~ = напівнескінче́нна (пряма́) лі́нія
semiforbidden ~ = напівзаборо́нена (спектральна) лі́нія
service ~s = комуніка́ції
sharp (spectral) ~ = чітка́ (спектра́льна) лі́нія
shear ~ = лі́нія зрі́зу
shifted ~ = зсу́нена лі́нія
short ~ = коро́тка лі́нія
shortest ~ = найкоро́тша лі́нія
side ~ = бічна́ лі́нія; відгалу́ження
single-particle ~ = одночасти́нко́ва лі́нія
single-wire ~ = однодро́това [однодроти́нна] лі́нія
singlet ~ = синґле́т, синґле́тна лі́нія
skew ~s = (матем.) (взає́мно) мимобі́жні лі́нії
slant(ing) ~ = 1. похи́ла [скісна́] лі́нія 2. скісна́ ри́ска
slip ~ = лі́нія ко́взу
slope ~ = лі́нія уко́су
slotted ~ = 1. щіли́нна мі́рча [вимі́рювальна] лі́нія 2. щіли́нний хвилеві́д
smooth ~ = гла́дка лі́нія
snow ~ = межа́ ві́чного сні́гу
solid ~ = суці́льна лі́нія [крива́]
solidus ~ = со́лідус, лі́нія [крива́] со́лідусу
sounding ~ = лот
spectral ~ = спектра́льна лі́нія
spectrum ~ = спектра́льна лі́нія
spiral ~ = спіра́ль [спіра́ля]
split ~ = розще́плена лі́нія
standard (spectral) ~ = етало́нна (спектра́льна) лі́нія
steam ~ = паропро́від
Stokes ~ = Сто́ксова лі́нія
straight ~ = пряма́ (лі́нія)
strap ~ = вузька́ сму́га, стрі́чка
streak ~ = прожилко́ва лі́нія (у плині)
stream ~ = лі́нія течії́
stress ~ = ізоста́та
striction ~ = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску; горлова́ лі́нія
structure ~ = структу́рна лі́нія
superstructure ~ = надструкту́рна лі́нія
supply ~ = лі́нія постача́ння; лінія жи́влення
supporting ~ = опо́рна пряма́
tangent ~ = доти́чна (лі́нія)
tape ~ = мірча́ [вимі́рювальна] стрі́чка
telecommunication ~ = телекомунікаці́йна лі́нія, лі́нія дале́кого зв’язку́
telephone ~ = телефо́нна лі́нія
telluric ~ = (сп.) телури́чна лі́нія
three-wire ~ = тридроти́нна [тридро́това] лі́нія
tie ~ = 1. сполуча́льна [з’є́днувальна] лі́нія, лі́нія зв’язку́ 2. (на фазовій діяграмі) коно́да
time ~ = часова́ лі́нія
transfer ~ = автомати́чна лі́нія
transauroral ~ = трансавро́рна лі́нія (спектральна)
transmission ~ = (ел.) лі́нія пересила́ння; лі́нія зв’язку́
transversal ~ = січна́ (лі́нія)
triplet ~ = трипле́т, трипле́тна лі́нія
trunk ~ = маґістра́льна лі́нія
twin-wire ~ = дводро́това [дводроти́нна] лі́нія
ultrasonic delay ~ = ультразвукова́ лі́нія за́тримки
unbalanced ~ = несиметри́чна лі́нія (пересилання)
unicursal ~ = унікурсальна лі́нія
unresolved ~ = неви́різнена лі́нія (спектральна)
unsharp (spectral) ~ = розми́та (спектральна) лі́нія
vector ~ = ве́кторна лі́нія
vertical ~ = вертика́ль [вертика́ля], вертика́льна лі́нія
vertical Bloch ~ = вертика́льна Бло́хова лі́нія
vibrational (spectral) ~ = коливна́ (спектральна) лі́нія
vortex ~ = вихоро́ва лі́нія
waiting ~ = че́рга
water ~ = див. waterline
wavy ~ = хвиля́ста лі́нія
wire ~ = дрото́ва [дроти́нна] лі́нія
world ~ = світова́ лі́нія див. тж worldline
yrast ~ = іра́стова лі́нія, іра́ст-лі́нія
zero ~ = 1. нульова́ лі́нія 2. нейтра́льна вісь
power 1. поту́жність; ене́ргія || енергети́чний; силови́й || постача́ти ене́ргію; живи́ти (електро)ене́ргією 2. зда́тність, спромо́жність 3. (опт.) опти́чна си́ла 3. (матем.) сте́пінь; пока́зник сте́пеня || степене́вий □ a to the nth ~ a в сте́пені n
['paʊə, 'paʊər]
~ of a continuum = поту́жність конти́нууму
~ of inversion = коефіціє́нт інве́рсії
~ of a lens = фокусува́льна зда́тність [опти́чна си́ла] лі́нзи
~ of a number = сте́пінь числа́
~ of a polynomial = сте́пінь поліно́ма
~ of a set = поту́жність множини́
~ of a test = поту́жність крите́рію
absolute thermoelectric ~ = коефіціє́нт термоелектроруші́йної си́ли
absorbed ~ = вві́брана [вби́рана] енергія
absorptive ~ = вбира́льна [абсорбці́йна, поглина́льна] зда́тність
acoustic ~ = акусти́чна [звукова́] поту́жність
active ~ = акти́вна (електри́чна) поту́жність
actual ~ = факти́чна [чи́нна] поту́жність
adhesive ~ = адгезі́йна зда́тність, прили́пність
analyzing ~ = (яф) поляризаці́йна асиме́трія
anode input ~ = допра́влена [підве́дена, по́дана] поту́жність на ано́ді
antenna ~ = поту́жність, допра́влена [підве́дена, по́дана] до анте́ни
apparent ~ = позі́рна поту́жність
applied ~ = допра́влена [підве́дена, по́дана] поту́жність
ascending ~s of x = висхідні́ сте́пені x
atomic ~ = (техн.) я́дерна ене́ргія
atomic stopping ~ = а́томна гальмува́льна [гальмівна́] зда́тність (речовини)
available ~ = ная́вна поту́жність
average ~ = сере́дня поту́жність
base ~ = ба́зисна поту́жність
bearing ~ = трима́льна зда́тність (конструкції)
binding ~ = (х.) зв’я́зувальна зда́тність
calculated ~ = розрахунко́ва поту́жність
calorific ~ = теплопродукти́вність, тепловида́тність
candle ~ = си́ла сві́тла (в канделах)
cementing ~ = скле́ювальна зда́тність
chromatic resolving ~ = хромати́чна вирізня́льність, хромати́чна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
coagulating ~ = коаґуляці́йна зда́тність
collecting ~ = (опт.) фокусува́льна зда́тність
computer ~ = продукти́вність комп’ю́тера; обчи́слювальна поту́жність
computing ~ = обчи́слювальні можли́вості, обчи́слювальна зда́тність (системи)
consumed ~ = спожи́та [ви́трачена] поту́жність
cooling ~ = охоло́джувальна [холоди́льна] зда́тність
covering ~ = 1. (опт.) кутове́ по́ле (лінзи) 2. (х.) покрива́льна зда́тність (ґальванічної ванни)
creative ~ = тво́рча зда́тність
decreasing ~s of x = спадні́ сте́пені x
delivered ~ = допра́влена [підве́дена, по́дана] поту́жність
derated ~ = зани́жена поту́жність
descending ~s of x = спадні́ сте́пені x
design ~ = проє́ктна [розрахунко́ва] поту́жність
diffusing ~ = (опт.) розсі́ювальна зда́тність (середовища)
direct ~ = прями́й сте́пінь
dispersive ~ = 1. (опт.) відно́сна диспе́рсія (середовища) 2. (х.) дисперґува́льна зда́тність
dissipated ~ = розсі́яна [розсі́ювана] ене́ргія, втра́чена [втра́чувана] ене́ргія; втра́ти ене́ргії через розсі́ювання [дисипа́цію]
donkey ~ = віслю́ча си́ла (позасистемна одиниця потужности, приблизно 250 Вт)
down-rated ~ = зани́жена поту́жність
driving ~ = збу́джувальна поту́жність
electric ~ = електри́чна поту́жність; електри́чна ене́ргія, електроене́ргія
emanating ~ (яф) коефіціє́нт емана́ції (радону)
emergency ~ = резе́рвна поту́жність
emissive ~ = емісі́йна [променюва́льна, випромі́нна] зда́тність
engine ~ = поту́жність двигуна́
equivalent ~ = еквівале́нтна поту́жність
equivalent noise ~ = еквівале́нтна поту́жність шумі́в
evaporative ~ = ви́парність
even ~ = па́рний сте́пінь
excess ~ = надлишко́ва поту́жність
extractive ~ = екстраґува́льна зда́тність
focal ~ = фокусува́льна зда́тність, опти́чна си́ла
fractional ~ = дробо́ви́й сте́пінь
fusion ~ = синтезо́ва ене́ргія
generalized ~ = узага́льнений [ірраціона́льний] сте́пінь
grid driving ~ = входо́ва поту́жність, поту́жність збу́джування сі́тки (of an electron tube – електронної лампи)
gross ~ = по́вна поту́жність
half ~ = сте́пінь 1/2
half-integer ~ = півці́лий сте́пінь
heating ~ = теплопродукти́вність, тепловида́тність
high penetrating ~ = висо́ка прони́кливість (проміння тощо)
hydraulic ~ = гідроене́ргія
hydroelectric ~ = 1. гідроелектри́чна ене́ргія 2. поту́жність гідроелектроста́нції
hydrolic ~ = гідроелектри́чна ене́ргія
idle ~ = поту́жність у ненаванта́женому режи́мі
increasing ~s of x = висхідні́ сте́пені x
input ~ = входо́ва поту́жність, поту́жність на вхо́ді
instantaneous ~ = миттє́ва поту́жність
insufficient ~ = недоста́тня поту́жність
integer ~ = ці́лий сте́пінь
integral ~ = ці́лий сте́пінь
inverse ~ = обе́рнений сте́пінь
ionizing ~ = йонізівна́ зда́тність
jet ~ = поту́жність реакти́вного двигуна́
laser (output) ~ = поту́жність ла́зерного промі́ння
lens ~ = фокусува́льна зда́тність [опти́чна си́ла] лі́нзи
lifting ~ = підійма́льна зда́тність, ванта́жність
like ~s = одна́ко́ві сте́пені
linear stopping ~ = гальмува́льна [гальмівна́] зда́тність (речовини)
low penetrating ~ = низька́ прони́кливість (проміння тощо)
magnet ~ = поту́жність [си́ла] магне́ту
magnifying ~ = (of an instrument) (коефіцєнт) збі́льшування, збі́льшувальна зда́тність (приладу)
mass stopping ~ = (яф) ма́сова гальмува́льна [гальмівна́] зда́тність (речовини)
maximum permissible ~ = максима́льна допуско́ва [грани́чна] поту́жність
mean ~ = сере́дня поту́жність
mechanical ~ = (техн.) механі́чна ене́ргія
moderating ~ = (яф) спові́льнювальна зда́тність
molecular stopping ~ = (яф) молекуля́рна гальмува́льна [гальмівна́] зда́тність (речовини)
negative ~ = від’є́мний сте́пінь
net ~ = ко́ри́сна поту́жність
noise ~ = поту́жність шу́му
nth ~ = n-й сте́пінь
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва [а́томна] ене́ргія
odd ~ = непа́рний сте́пінь
off-peak ~ = позапі́кова поту́жність
operating ~ = робо́ча поту́жність
output ~ = виходо́ва поту́жність, поту́жність на ви́ході
oxidizing ~ = оки́снювальна зда́тність
peak ~ = пі́кова поту́жність
penetrating ~ = прони́кливість, проника́льна зда́тність
plate input ~ = допра́влена [підве́дена, по́дана] поту́жність на ано́ді
polymerizing ~ = полімеризува́льна зда́тність
positive ~ = дода́тний сте́пінь
propelling ~ = си́ла по́ступно́го ру́ху
protective ~ = захисна́ зда́тність
pump(ing) ~ = поту́жність нагніта́ння
radiant ~ = 1. промени́ста ене́ргія, ене́ргія промі́ння 2. промени́ста поту́жність
radiated ~ = ви́промінена ене́ргія
radiating ~ = променюва́льна [випромі́нна, емісі́йна] зда́тність
radiation ~ = ене́ргія промі́ння
radiative ~ = променюва́льна [випромі́нна, емісі́йна] зда́тність
rated ~ = номіна́льна поту́жність
reactive ~ = реакти́вна (електри́чна) поту́жність
real ~ = акти́вна (електри́чна) поту́жність
reducing ~ = відно́влювальна зда́тність
reference ~ = відліко́ва поту́жність
reflecting ~ = відбива́льна зда́тність
relative stopping ~ = (яф) відно́сна гальмува́льна [гальмівна́] зда́тність (речовини)
required ~ = потрі́бна поту́жність
residual ~ = (яф) залишко́ве енергови́ділення (у зупиненому реакторі)
resolving ~ = вирізня́льність, вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
rotatory ~ = (опт.) оберта́льна зда́тність (речовини)
scattering ~ = (яф) довжина́ розсі́ювання
shaft ~ = поту́жність на валу́
short-circuit ~ = поту́жність коро́ткого за́мкнення
solar ~ = сонце́ва ене́ргія
sound ~ = звукова́ [акусти́чна] поту́жність
specific ~ = пито́ма поту́жність
starting ~ = пускова́ поту́жність
stopping ~ = (яф) гальмува́льна [гальмівна́] зда́тність (речовини)
supplied ~ = допра́влена [підве́дена, по́дана, на́дана] поту́жність
supply ~ = поту́жність жи́влення
surface emissive ~ = поверхне́ва променюва́льна [випромі́нна, емісі́йна] зда́тність
threshold ~ = поро́гова поту́жність
total ~ = по́вна поту́жність
tractive ~ = тягова́ поту́жність
ultimate ~ = максима́льна можли́ва [грани́чна] поту́жність
uprated ~ = зави́щена поту́жність
useful ~ = ко́ри́сна поту́жність
variable ~ = реґульо́вна [змі́нна] поту́жність
vector ~ = ко́мплексна (електри́чна) поту́жність
water ~ = гідроене́ргія
wattless ~ = реакти́вна (електри́чна) поту́жність
zero ~ = нульова́ поту́жність
spin 1. спін, власти́вий [вну́трішній] моме́нт кі́лькости ру́ху || спі́новий 2. крути́ти(ся), оберта́ти(ся) (навколо власної осі) □ to ~ a top крути́ти дзи́ґу 3. (техн.) што́пор || што́порний 4. центрифу́га || центрифу́говий
[spɪn]
~ of a state = спін ста́ну
aligned ~s = ви́шикувані спі́ни
antiparallel ~s = антипарале́льні [протиле́жно спрямо́вані] спі́ни
canted ~ = скісни́й спін
channel ~ = кана́ловий спін
color ~ = ко́лірний спін
effective ~ = ефекти́вний спін
electron ~ = спін електро́на
even ~ = па́рний спін
flat ~ = пло́ский што́пор
half-integer ~ = півці́лий спін
integer ~ = ці́лий спін
isobaric ~ = ізобари́чний спін
isotopic ~ = ізотопі́чний спін, ізоспі́н
nonzero ~ = ненульови́й спін
nuclear ~ = спін ядра́
nucleus ~ = спін ядра́
odd ~ = непа́рний спін
opposite ~s = антипарале́льні [протиле́жно спрямо́вані] спі́ни
oriented ~ = зорієнто́ваний спін
parallel ~s = парале́льні [одна́ко́во спрямо́вані] спі́ни
particle ~ = спін части́нки
total ~ = по́вний [сума́рний] спін
unitary ~ = уніта́рний спін
wheel ~ = юз, прокру́чування колі́с
zero ~ = нульови́й спін
value 1. зна́чення || значеннє́вий □ of equal ~ (про одну величину) рі́вний за зна́ченням, (про кілька величин) з одна́ко́вими [рі́вними] зна́ченнями; to take the ~(s) набира́ти зна́чення (зна́чень); to pass through a ~ прохо́дити че́рез зна́чення; 2. ва́ртість, ціна́; ці́нність || оці́нювати//‌оціни́ти □ of ~ (високо)ва́ртісний, ці́нний; of equal ~ рівнова́ртісний; of full ~ повнова́ртісний, повноці́нний
['væljuː]
~ of an error = величина́ [зна́чення] по́хибки
~ of a function = зна́чення фу́нкції (at a point – у точці)
~ of a limit = зна́чення грани́ці
~ of a parameter = зна́чення пара́метра
~ of a scale division = ціна́ по́ділки (шкали)
~ of a variable = зна́чення змі́нної
~ with sense = зна́чення зі зна́ком
absolute ~ = абсолю́тна величина́, абсолю́тне зна́чення, мо́дуль
absolute ~ of a complex number = абсолю́тна величина́ [абсолю́тне зна́чення, мо́дуль] ко́мплексного числа́
absolute ~ of a real number = абсолю́тне [числове́] зна́чення ді́йсного числа́, мо́дуль ді́йсного числа́
absolute ~ of a vector = мо́дуль [величина́, довжина́] ве́ктора
accepted ~ = при́йняте зна́чення
acid ~ = кисло́тне число́
active ~ = акти́вна змі́нна
actual ~ = факти́чне [чи́нне] зна́чення
adjusted ~ = узгі́днене [узго́джене] зна́чення; скориго́ване зна́чення
admissible ~ = прийня́тне зна́чення
adopted ~ = при́йняте зна́чення
allowed ~ = 1. прийня́тне зна́чення 2. (км) дозво́лене зна́чення
apparent ~ = позі́рне зна́чення
approved ~ = при́йняте зна́чення
approximate ~ = набли́жене зна́чення
arbitrary ~ = дові́льне зна́чення
arithmetic mean ~ = сере́днє аритмети́чне (зна́чення)
assumed ~ = очі́куване зна́чення; зна́чення за припу́щенням
asymptotic ~ = асимптоти́чне зна́чення
attributed ~ = припи́сане зна́чення
average ~ = сере́днє зна́чення
averaged ~ = усере́днене зна́чення (over x, with respect to x – за x)
average-weighted ~ = середньозва́жене зна́чення
bare ~ = зна́чення для го́лої части́нки (без взаємодії)
benchmark ~ = ре́перне зна́чення
best ~ = оптима́льне зна́чення
boundary ~ = крайове́ [межове́] зна́чення, зна́чення на межі́
calculated ~ = обчи́слене [розрахо́ване, розрахунко́ве] зна́чення
calorific ~ = тепло́творність, калорі́йність, теплоутво́рювальна [теплотворна, теплови́дільна] зда́тність
carbonyl ~ = карбоні́льне число́
Cauchy principal ~ of an integral = інтеґра́л Коші́ в се́нсі головно́го зна́чення
chance ~ = (стат) випадко́ва величина́
characteristic ~ = характеристи́чне [власти́ве, вла́сне] зна́чення
comparable ~s = порівня́нні зна́чення
complex ~ = ко́мплексне зна́чення
computed ~ = обчи́слене [розрахо́ване, розрахунко́ве] зна́чення
conditional mean ~ = умо́вне сере́днє зна́чення
constant ~ = ста́ле зна́чення
correct ~ = пра́вильне зна́чення
corrected ~ = ви́правлене [уто́чнене] зна́чення
correction ~ = зна́чення [величина́] по́правки
crest ~ = ампліту́дне [пі́кове, максима́льне] зна́чення
critical ~ = 1. крити́чне зна́чення 2. зна́чення в крити́чній то́чці
current ~ = 1. пото́чне зна́чення 2. зна́чення стру́му
datum ~ = вихідне́ [відліко́ве] зна́чення
deficient ~ = дефе́ктне зна́чення
design ~ = розрахунко́ве [проє́ктне] зна́чення
desired ~ = потрі́бне зна́чення
discrete ~ = дискре́тне зна́чення
double ~ = подво́єне зна́чення
effective ~ = ефекти́вне зна́чення
empirical ~ = до́слідне [емпіри́чне] зна́чення
equilibrium ~ = рівнова́жне зна́чення
erratic ~ = непра́вильне [помилко́ве] зна́чення
erroneous ~ = помилко́ве зна́чення
ester ~ = есте́рове число́
estimated ~ = оці́нко́ве [розрахунко́ве] зна́чення, зна́чення за оці́нкою
even ~ = па́рне зна́чення
exact ~ = то́чне зна́чення
exceptional ~ = винятко́ве зна́чення
expectation ~ = математи́чне сподіва́ння
expected ~ = 1. очі́куване [споді́ване] зна́чення 2. математи́чне сподіва́ння
experimental ~ = до́слідне [експеримента́льне, помі́ряне, ви́міряне, спостере́жене] зна́чення
extrapolated ~ = екстраполяці́йне зна́чення
extreme ~ = екстрема́льне зна́чення
extremum ~ = екстре́мум; зна́чення в екстре́мумі
face ~ = 1. номіна́льне зна́чення 2. номіна́льна ва́ртість
fatigue ~ = межа́ вто́ми
fiducial ~ = ре́перне зна́чення
final ~ = кінце́ве зна́чення
finite ~ = скінче́нне зна́чення
fitted ~ = допасо́ване зна́чення
fixed ~ = фіксо́ване зна́чення
forbidden ~ = заборо́нене зна́чення
freak ~ = відки́нене зна́чення (що сильно відрізняється від загальної тенденції)
fringe ~ = ціна́ інтерференці́йної сму́ги, опти́чна конста́нта матерія́лу
fuel ~ = (of food) калорі́йність (їжі)
given ~ = за́дане зна́чення
greatest ~ = найбі́льше [найви́ще] зна́чення
guess ~ = здо́га́дне [га́дане] зна́чення
half-integer ~ = півці́ле зна́чення
handbook ~ = довіднико́ве зна́чення
heat(ing) ~ = теплота́ згоря́ння
high ~ = вели́ке [висо́ке] зна́чення
highest ~ = найбі́льше [найви́ще] зна́чення
hydroxyl ~ = гідрокси́льне число́
imaginary ~ = уя́вне зна́чення
improper ~ = невласти́ве [невла́сне] зна́чення
improved ~ = полі́пшене [уто́чнене] зна́чення
incorrect ~ = непра́вильне зна́чення
indicated ~ = індика́торне зна́чення
inestimable ~ = безці́нність, неоці́нність
infinite ~ = нескінче́нне зна́чення
initial ~ = початко́ве [вихідне́] зна́чення
input ~ = входо́ве зна́чення, зна́чення на вхо́ді
instantaneous ~ = миттє́ве зна́чення
integer ~ = ці́ле [цілочислове́] зна́чення
integral ~ = 1. цілочислове́ зна́чення 2. суку́пне [інтеґра́льне] зна́чення 3. зна́чення інтеґра́лу
integrated ~ = інтеґро́ване [сума́рне] зна́чення
intermediate ~ = промі́жне́ зна́чення
interpolated ~ = інтерполяці́йне зна́чення
inverse ~ = обе́рнене зна́чення
iodine ~ = йо́дне число́
irrational ~ = ірраціона́льне зна́чення
item ~ = зна́чення елеме́нту да́них
known ~ = відо́ме зна́чення
lacunary ~ = винятко́ве зна́чення
large ~ = вели́ке зна́чення
larger ~ = бі́льше зна́чення (than – за)
largest ~ = найбі́льше зна́чення
least ~ = найме́нше зна́чення
least probable ~ = найме́нш імові́рне зна́чення
least-squares (adjusted) ~ = зна́чення, отри́мане за ме́тодом найме́нших квадра́тів
legitimate ~ = (техн.) прийня́тне [допуско́ве] зна́чення
limit ~ = зна́чення грани́ці
limiting ~ = грани́чне зна́чення
local ~ = лока́льне зна́чення
look-up ~ = довіднико́ве зна́чення
low ~ = мале́ [низьке́] зна́чення
lower ~ = 1. ни́жнє зна́чення 2. ме́нше зна́чення
low(er) heat(ing) ~ = найни́жча [найме́нша] теплота́ згоря́ння
lowest ~ = найме́нше [найни́жче] зна́чення
lubricating ~ = масти́льна зда́тність
lump ~ = суку́пне [підсумко́ве] зна́чення
maximal ~ = максима́льне зна́чення
maximum ~ = максима́льне зна́чення
mean ~ = сере́днє зна́чення
measured ~ = помі́ряне [ви́міряне, до́слідне, експеримента́льне] зна́чення
medium ~ = сере́динне [промі́жне́] зна́чення
minimal ~ = мініма́льне зна́чення
minimum ~ = мініма́льне зна́чення
missing ~ = забра́кле зна́чення
most probable ~ = найімові́рніше зна́чення
negative ~ = від’є́мне зна́чення
net heating ~ = найни́жча [найме́нша] теплота́ згоря́ння
nominal ~ = номіна́льне зна́чення
nonnegative ~ = невід’є́мне зна́чення
nonnormalized ~ = не(з)нормо́ване зна́чення
nonpositive ~ = недода́тне зна́чення
nonvanishing ~ = ненульове́ [незнико́ме] зна́чення
normalized ~ = (з)нормо́ване зна́чення
numerical ~ = числове́ зна́чення
observed ~ = спостере́жуване//‌спостере́жене (експеримента́льне) зна́чення
odd(‑numbered) ~ = непа́рне зна́чення
optimum ~ = оптима́льне зна́чення
outlying ~ = ви́біг, ві́дбіг, відбі́жне зна́чення
output ~ = виходо́ве зна́чення, зна́чення на ви́ході
oxidation ~ = пока́зник оки́снюваности
oxygen ~ = кисне́ве число́
peak ~ = ампліту́дне [пі́кове, максима́льне] зна́чення
peak-to-peak ~ = ро́змах [подво́єне зна́чення] ампліту́ди
particular ~ = 1. окре́ме зна́чення 2. конкре́тне зна́чення
performance ~ = робо́че зна́чення
permissible ~ = 1. прийня́тне зна́чення (змінної тощо) 2. допуско́ве зна́чення (дози опромінення тощо)
permitted ~ = 1. прийня́тне зна́чення 2. (км) дозво́лене зна́чення
pH ~ = водне́вий пока́зник
plausible ~ = правдоподі́бне (вірогі́дне) зна́чення
positive ~ = дода́тне зна́чення
post-irradiation ~ = післяопромі́нне зна́чення, зна́чення (спостережене) пі́сля опромі́нення
practical ~ = практи́чна ці́нність
preassigned ~ = за́дане зна́чення
predetermined ~ = напередви́значене [детерміно́ване] зна́чення
predicted ~ = передба́чене [прогнозо́ване, теорети́чне, розрахо́ване, обчи́слене, очі́куване] зна́чення
preferred ~ = рекомендо́ване зна́чення
preirradiation ~ = доопромі́нне зна́чення, зна́чення (спостережене) до опромі́нення
preliminary ~ = попере́днє зна́чення
prescribed ~ = за́дане зна́чення
principal ~ = головне́ зна́чення
principal ~ of an integral = головне́ зна́чення інтеґра́лу, інте́ґрал у се́нсі головно́го зна́чення
prohibited ~ = заборо́нене зна́чення
probable ~ = імові́рне зна́чення
proper ~ = 1. власти́ве зна́чення 2. вла́сне зна́чення
quiescent ~ = зна́чення пара́метра в стати́чному режи́мі
random ~ = випадко́ве зна́чення
rated ~ = номіна́льне зна́чення, номіна́л
rating ~ = номіна́льне зна́чення, номіна́л
rational ~ = раціона́льне зна́чення
real ~ = ді́йсне зна́чення
reasonable ~ = прийня́тне [вірогі́дне, правдоподі́бне] зна́чення
reciprocal ~ = обе́рнене зна́чення
rectified ~ = (ел.) сере́днє за мо́дулем зна́чення (of an alternating quantity – змінної величини)
reduced ~ = зве́дене зна́чення
reference ~ = 1. відліко́ве зна́чення, зна́чення у поча́тку ві́дліку 2. етало́нне зна́чення 3. довіднико́ве зна́чення
refined ~ = уто́чнене зна́чення
regular ~ = реґуля́рне зна́чення
relative ~ = відно́сне зна́чення
reliable ~ = наді́йне зна́чення
renormalized ~ = перенормо́ване зна́чення
required ~ = потрі́бне зна́чення
resonance ~ = резона́нсне зна́чення
resultant ~ = підсумко́ве [вислідне́, кінце́ве] зна́чення
revised ~ = уто́чнене зна́чення
right ~ = (комп.) зна́чення змі́нної
rms ~ = див. root-mean-square ~
root-mean-square [rms] ~ = 1. середньоквадра́тне зна́чення 2. ефекти́вне зна́чення
root-sum-square ~ = зна́чення квадра́тного ко́реня від су́ми квадра́тів
rough ~ = гру́бе [прибли́зне, нето́чне] зна́чення
round(ed)-off ~ = заокру́глене зна́чення
running ~ = пото́чне зна́чення
scale (division) ~ = ціна́ по́ділки (шкали)
semi-integer ~ = (на)півці́ле зна́чення
semi-integral ~ = (на)півці́ле зна́чення
signed ~ = зна́чення зі зна́ком
small ~ = мале́ зна́чення
smaller ~ = ме́нше зна́чення (than – за)
smallest ~ = найме́нше зна́чення
special ~ = окре́ме зна́чення
specific ~ = пито́ме зна́чення
specified ~ = вка́зане [конкре́тне, то́чно ви́значене, за́дане] зна́чення
stable ~ = стабі́льне [стійке́] зна́чення
standard ~ = станда́ртне [етало́нне] зна́чення
starting ~ = початко́ве зна́чення
stationary ~ = стаціона́рне зна́чення
steady(‑state) ~ = уста́лене зна́чення
tabular ~ = табли́чне зна́чення
tabulated ~ = табли́чне зна́чення
tar ~ = смоляне́ число́
tentative ~ = очі́куване [попере́днє] зна́чення
theoretical ~ = теорети́чне [обрахо́ване, розрахо́ване, розрахунко́ве] зна́чення
thermal ~ = (тд) пито́ма теплота́ згоря́ння
threshold ~ = поро́гове зна́чення
total ~ = сума́рне зна́чення
trial ~ = спро́бне зна́чення
tristimulus ~ = (опт.) трико́лірний коефіціє́нт, ко́лірна координа́та (основна)
true ~ = спра́вжнє [правди́ве, і́стинне] зна́чення
truth ~ = 1. і́стинне [правди́ве] зна́чення (логічне) 2. зна́чення і́стинности
turning ~ = відно́сний екстре́мум (функції)
typical ~ = типо́ве [характе́рне] зна́чення
uncorrected ~ = неви́правлене [неуто́чнене] зна́чення
unique ~ = єди́не зна́чення
unknown ~ = невідо́ме зна́чення
unnormalized ~ = ненормо́ване зна́чення
unphysical ~ = нефізи́чне зна́чення (що не задовольняє фізичні співвідношення)
unrenormalized ~ = неперенормо́ване зна́чення
unrounded ~ = не(за)окру́глене зна́чення
unweighted ~ = незва́жене зна́чення
upper ~ = ве́рхнє зна́чення
vanishing ~ = нульове́ [знико́ме] зна́чення
variable ~ = змі́нне зна́чення
virtual ~ = віртуа́льне зна́чення
weighted ~ = зва́жене зна́чення
yield ~ = 1. межа́ пли́нности 2. (техн.) ко́ри́сний ви́хід
zero ~ = нульове́ зна́чення

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

дискліна́ція disclination
ґвинтова́ ~ = screw disclination
закруто́ва ~ = twist disclination
ізольо́вана ~ = isolated disclination
кли́нова ~ = wedge disclination
крайова́ ~ = edge disclination
ліні́йна ~ = line disclination
межова́ ~ = interfacial disclination
нестійка́ ~ = unstable disclination
півці́ла ~ = half-integer disclination, half-integer line
пло́ска ~ = plane disclination
по́вна ~ = perfect disclination
подві́йна ~ = double disclination
про́ста́ ~ = simple disclination
ско́сова ~ = splay disclination
сти́кова ~ = (на межі поділу) interfacial disclination
стійка́ ~ = stable disclination
точко́ва ~ = point disclination
ці́ла ~ = integer disclination, integer line
частко́ва ~ = partial disclination
зна́чення 1. (фізичної величини) value 2. (амплітуда, модуль тощо) magnitude □ з одна́ко́вими [рі́вними] —ми of equal value/magnitude; обчи́слювати ~ to calculate [compute] a value; мати ~ (числове тощо) to have the value (of); набира́ти ~ to take (the) value(s), (послідовно значення всіх індексів) to run through all the indices; пробіга́ти ~ (ряд значень) to run through/over the values, (змінюватися) to vary (в межах – in the range); прохо́дити че́рез ~ to pass through a value; припи́сувати ~ (фізичної величини) to attribute [assign] a value 3. (сенс) meaning, sense; signification 4. (неявний сенс; наслідки, висліди) implication 5. (важливість) importance, significance; (у дальшому) consequence □ ма́ти ~ (сенс) to mean, to have the meaning; (бути важливим) to matter, to be important, to be of importance/significance (для – to); не ма́ти ~ to be of no importance/significance (для – to); надава́ти ~ (вважати важливим) to attach importance (to); (сенсу) to give meaning (to); чи ма́є це ~? does it matter?; це не ма́є ~ it does not matter; що ма́є (вели́ке) ~ (важливий) of (great) importance, of consequence (для – for); що не ма́є ~ (неважливий) of no importance; (у дальшому) of no consequence (для – for); (безсенсовний) meaningless
абсолю́тне ~ absolute value, modulus, magnitude □ за абсолю́тним —м = in modulus
ампліту́дне ~ = peak [crest] value
асимптоти́чне ~ = asymptotic value
бі́льше ~ = larger value (за – than)
~ в екстре́мумі = extremum value
вели́ке ~ = large [high] value
ве́рхнє ~ = upper value
ви́міряне ~ = measured value
винятко́ве ~ = exceptional [lacunary] value (аналітичної функції – of an analytic function)
випадко́ве ~ = random value
ви́правлене ~ = corrected [revised] value
ви́роджене вла́сне ~ = degenerate eigenvalue
вислідне́ ~ = resultant value
висо́ке ~ = high [large] value
вихідне́ ~ = (початкове) initial value; (відлікове) reference [datum] value
виходо́ве ~ = output value
відбі́жне ~ = outlier, outlying value
від’є́мне ~ = negative value
відки́нене ~ = (що сильно відрізняється від загальної тенденції) freak value
відліко́ве ~ = reference [datum] value див. тж реперне ~
відмі́нне ~ = 1. different value 2. different meaning
відно́сне ~ = relative value
відо́ме ~ = known value
вірогі́дне ~ = plausible [reasonable] value
віртуа́льне ~ = virtual value
~ в крити́чній то́чці = critical value
власти́ве ~ = proper value; characteristic value
вла́сне ~ = eigenvalue, proper value; characteristic number; latent root
входо́ве ~ = input value
га́дане ~ = guess value
головне́ ~ = 1. (інтеґралу) principal value (of an integral) 2. (кореня) principal root
~ грани́ці = limit value, value of a limit
грани́чне ~ = limiting value
грани́чне сере́днє ~ = limiting mean (value)
гру́бе ~ = rough value
групове́ сере́днє ~ = group mean value
детерміно́ване ~ = predetermined value
дефе́ктне ~ = deficient value
дискре́тне ~ = discrete value
ді́йсне ~ real value; (власне) real eigenvalue □ із ді́йсним —м = real-valued
ді́юче ~ = (нрк.) див. ефективне ~
довіднико́ве ~ = handbook [reference] value; look-up value
дові́льне ~ = arbitrary value
дові́льно взя́те сере́днє ~ = (за припущенням, стат.) assumed [provisional] mean (value)
дода́тне ~ = positive value
дозво́лене ~ = (км) allowed [permitted] value
~ до опромі́нення = див. доопромінне ~
доопромі́нне ~ = (спостережене, я ф) preirradiation value
допасо́ване ~ = fitted value
допуско́ве ~ = 1. (дози опромінення тощо) permissible value 2. (техн.) legitimate [permissible] value
до́слідне ~ = 1. experimental [observed, measured] value 2. (емпіричне) empirical value
експеримента́льне ~ = див. до́слідне ~
екстраполяці́йне ~ = extrapolated value
екстрема́льне ~ = extreme value; extremum
~ елеме́нту да́них = item value
емпіри́чне ~ = empirical value
етало́нне ~ = standard [reference] value
ефекти́вне ~ = effective value [root-mean-square, rms] value; (струму) effective current; (сили) effective force; (періодичної, мех.) mechanomotive force
єди́не ~ = unique value; (додатне) unique positive value
заборо́нене ~ = 1. (км) forbidden value 2. (техн.) prohibited value
забра́кле ~ = missing value
зага́льне сере́днє ~ = overall mean (value)
за́дане ~ = given value; (наперед) prescribed [preassigned] value; (конкретне) specified value; (детерміноване) predetermined value
заокру́глене ~ = round(ed)-off value
~ за оці́нкою = estimated value
~ за припу́щенням = assumed value
зва́жене ~ = weighted value
зве́дене ~ = (фізичної величини) reduced value, reduced property
здо́га́дне ~ = guess value
~ зі зна́ком = signed value; (напряму) value with sense, directed value
змі́нне ~ = variable value
~ змі́нної = 1. value of a variable 2. (комп.) right value, rvalue
знормо́ване ~ = normalized value
~ (і)з по́правкою = corrected value
ізотро́пне сере́днє ~ = isotropic mean (value)
індика́торне ~ = indicated value
інтеґро́ване ~ = integrated value
інтерполяці́йне ~ = interpolated value
ірраціона́льне ~ = irrational value
~ і́стинности = truth value
і́стинне ~ = 1. true value 2. (логічне) truth value
ймові́рне ~ = 1. (фізичної величини) probable value 2. (змістове) probable meaning
кінце́ве ~ = final value; (вислідне) resultant value
ковзне́ сере́днє ~ = running mean (value)
ко́мплексне ~ complex value; (власне) complex eigenvalue □ із ко́мплексним —м = complex-valued
конкре́тне ~ = particular [special] value; (конкретизоване, задане) specified value
крайове́ ~ = boundary value
крити́чне ~ = critical value
лока́льне ~ = local value
~ магне́тної інду́кції в ґа́усах = gaussage
максима́льне ~ = maximum (value); (на кривій) spike content; (амплітуди) peak value, crest (value)
мале́ ~ = small [low] value
межове́ ~ = boundary value
ме́нше ~ = smaller [lower] value (за – than)
миттє́ве ~ = instantaneous value
мініма́льне ~ = minimum (value), minimal value
набли́жене ~ = approximate value
~ на ви́ході = див. виходове ~
~ на вхо́ді = див. входове ~
наді́йне ~ = reliable value
найбі́льше ~ = maximum (value), (the) greatest [maximal, highest, largest] value
найви́ще ~ = див. найбільше ~
найімові́рніше ~ = (the) most probable value
найме́нше ~ = minimum (value), (the) least [minimal, lowest, smallest] value
найме́нш імові́рне ~ = (the) least probable value
найни́жче ~ = див. найменше ~
~ на межі́ = boundary value
напередви́значене ~ = predetermined value
напередза́дане ~ = prescribed [preassigned] value
напівці́ле ~ = semi-integer [semi-integral] value
неви́правлене ~ = uncorrected value; (індикаторне) indicated value
невід’є́мне ~ = nonnegative value
невідо́ме ~ = unknown value
невласти́ве ~ = improper value
недода́тне ~ = nonpositive value
незаокру́глене ~ = unrounded value
незва́жене ~ = unweighted value; (середнє) unweighted mean (value)
незнико́ме ~ = nonvanishing value
не(з)нормо́ване ~ = unnormalized [nonnormalized] value
ненульове́ ~ = nonzero value; (незникоме) nonvanishing value
необме́жено поді́льне ~ = infinitely divisible value
неокру́глене ~ = unrounded value
непа́рне ~ = odd(-numbered) value
неперенормо́ване ~ = unrenormalized value
неподі́льне ~ = indivisible value
непра́вильне ~ = incorrect [erratic] value
нескінче́нне ~ = infinite value
нескориго́ване ~ = uncorrected value; (середнє) uncorrected mean (value)
нето́чне ~ = rough value
неуто́чнене ~ = див. невиправлене ~
ни́жнє ~ = lower value
низьке́ ~ = low [small] value
номіна́льне ~ = rated [face, nominal, rating] value; rating
нормо́ване ~ = normalized value
нульове́ ~ = zero [vanishing] value
обе́рнене ~ = reciprocal [inverse] value
обчи́слене ~ = calculated [computed] value
окре́ме ~ = particular [special] value
окре́ме сере́днє ~ = individual mean (value)
окру́глене ~ = round(ed)-off value
опо́рне ~ = reference value
оптима́льне ~ = optimum [best] value
основне ~ = (сенс) basic meaning
остато́чне ~ = final value; (вислідне) resultant value
~, отри́мане ме́тодом найме́нших квадра́тів = (the) least-squares (adjusted) value
оці́нко́ве ~ = estimated value
очі́куване ~ = (за припущенням) assumed value; (попереднє) tentative value; (сподіване) expected value; (розраховане) predicted [calculated] value
~ пара́метра = value of a parameter
~ пара́метра в стати́чному режи́мі = (ел.) quiescent value (of a parameter)
па́рне ~ = even value
па́спортне ~ = (параметра) rating
передба́чене ~ = predicted value
перенормо́ване ~ = renormalized value
перено́сне ~ = figurative meaning [sense]
пито́ме ~ = specific value
півці́ле ~ = semi-integer [half-integer, semi-integral] value
підсумко́ве ~ = resultant [final] value
пі́кове ~ = peak [crest] value
пі́сляопромі́нне ~ = (спостережене, я ф) post-irradiation value
подво́єне ~ = double value; (амплітуди) peak-to-peak value
поді́льне ~ = divisible value
позі́рне ~ = apparent value
полі́пшене ~ = (уточнене) improved value
полови́нне ~ = half-value
помилко́ве ~ = erroneous [erratic] value
попере́днє ~ = preliminary value; (заплановане, очікуване) tentative value
~ по́правки = correction value
порівня́нні ~ = comparable values
поро́гове ~ = threshold value
пото́чне ~ = running value
потрі́бне ~ = desired [required] value
~ по́хибки = value of error
початко́ве ~ = initial [starting] value
правди́ве ~ = true value; (логічне) truth value
правдоподі́бне ~ = plausible [reasonable] value
пра́вильне ~ = correct value
прибли́зне ~ = approximate value, approximation; (грубе) rough value
при́йняте ~ = accepted [adopted, approved] value
прийня́тне ~ = 1. (змінної) admissible [permissible] value (of a variable) 2. (км) allowed [permitted] value 3. (дози, опромінення тощо) permissible value 4. (техн.) permissible [legitimate] value 5. (правдоподібне, в межах розумного) reasonable value
припи́сане ~ = attributed value
~ пришви́дшення ві́льного па́дання = (стандартне, 9.80665 м/с2) standard gravity
промі́жне́ ~ = intermediate value
про́сте́ вла́сне ~ = simple eigenvalue, simple proper value
раціона́льне ~ = rational value
реґуля́рне ~ = regular value
резона́нсне ~ = resonance value
рекомендо́ване ~ = (техн.) preferred value
ре́перне ~ = fiducial [benchmark] value
рівнова́жне ~ = equilibrium value
робо́че ~ = performance value
розрахо́ване ~ = calculated [computed] value
розрахунко́ве ~ = 1. calculated [computed] value 2. (згідно з теорією) theoretical [predicted] value 3. (за оцінкою) estimated value 4. (проєктне) design value 5. (ел.) rating
сере́динне ~ = medium value
сере́днє ~ = average (value), mean (value) (виміряних величинof measured values; за х – over х, with respect to х; за ансамблем – over an ensemble); (із урахуванням поправки) corrected mean/average; (без урахування поправки) uncorrected mean/average див. тж середнє
сере́днє аритмети́чне ~ = arithmetic mean (value)
сере́днє гармоні́чне ~ = harmonic mean (value)
сере́днє геометри́чне ~ = geometric mean (value)
сере́днє за мо́дулем ~ = (ел.) rectified value (змінної величини – of an alternating quantity)
сере́днє ~ за суку́пністю = population mean (value)
сере́днє логаритмі́чне ~ = logarithmic mean (value)
сере́днє степене́ве ~ = power mean (value)
середньозва́жене ~ = average-weighted value, weighted average, weighted mean
середньоквадрати́чне ~ = див. середньоквадратне ~
середньоквадра́тне ~ = 1. (середній квадрат) mean-square value 2. (квадратний корінь із середнього квадрата) root-mean-square [rms] value
скінче́нне ~ = finite value
скориго́ване ~ = adjusted [modified, corrected] value
скориго́ване сере́днє ~ = modified [corrected] mean (value)
спостере́жене ~ = observed [experimental, measured] value
спостере́жуване ~ = observed [experimental, measured] value
спра́вжнє ~ = true value
спро́бне ~ = trial value
стабі́льне ~ = stable value
ста́ле ~ = constant value
станда́ртне ~ = standard value
стаціона́рне ~ = stationary value
стійке́ ~ = stable value
суку́пне ~ = integral [lump] value
сума́рне ~ = total [integrated] value; resultant
супроти́вне ~ = (вислову тощо) opposite meaning
табли́чне ~ = tabular [tabulated] value
~ температу́ри = temperature value; (за стоґрадусною шкалою) centigrade value
теорети́чне ~ = theoretical [calculated] value див. тж розрахункове ~
теорети́чне ~ ма́си = (тп) predicted mass
типо́ве ~ = typical value
то́чне ~ = 1. (величини) exact value 2. (вислову тощо) strict sense, exact meaning
узгі́днене ~ = adjusted value
узго́джене = ~ див. узгіднене ~
умо́вне сере́днє ~ = conditional mean (value)
~ у поча́тку ві́дліку = reference value
усере́днене ~ = average (value), averaged value (за x – over x, with respect to x)
уста́лене ~ = steady(-state) value
уто́чнене ~ = corrected [refined, revised, improved] value
уя́вне ~ = imaginary value; (власне) imaginary eigenvalue
факти́чне ~ = actual value
~ фізи́чної величини́ = value of a physical quantity
фіксо́ване ~ = fixed value
~ фу́нкції = value of а function (у точці – at a point)
характе́рне ~ = typical value
характеристи́чне ~ = characteristic value; (власне) eigenvalue
цілочислове́ ~ = integer [integral] value
чи́нне ~ = actual value
числове́ ~ = numerical value; (цифра) figure
шу́кане ~ = the value to be found
півці́лий half-integer, half-integral
поря́д|ок (-дку) 1. (матем.) (величини) order (of magnitude) □ —ку n (of the) nth order; (змінити тощо) на ~ (to change etc.) by an order of magnitude; з то́чністю до —ку apart from the order; —ку одини́ці of the order of one; одна́ко́вого [тако́го са́мого] —ку of an equal order (of magnitude), of the same order (як – as); поме́ншати/побі́льшати на n —ків to decrease/increase by n orders of magnitude 2. (рівняння; кривої) degree 3. (числа) exponent □ вирі́внювати —ки to match exponents 4. (передування і наступности) order, sequence, succession □ у зазна́ченому —ку (про введені позначення тощо) respectively; ста́вити у пе́вному —ку to range; міняти ~ to change the order; (на зворотний) to invert; (інтеґрування) to change [reverse] the order of integration 5. (виконування операцій) procedure 6. (упорядкованість) organization 7. (розташовання) arrangement
~ абера́ції = order of aberration
абетко́вий ~ = alphabetical order [arrangement]
алфаві́тний ~ = див. абетковий ~
алфаві́тно-цифрови́й ~ = див. буквоцифровий ~
антиферомагне́тний ~ = antiferromagnetic order
а́томний ~ = atomic order
~ бі́льшання = (номерів) ascending order
бі́льший ~ = higher order
близьки́й ~ = short-range order; (орієнтаційний) short-range orientational order
буквоцифрови́й ~ = alphanumeric [alphameric] order [arrangement]
~ величини́ = order of magnitude
~ визначника́ = order of a determinant
~ виклика́ння = calling order
~ вико́нування = procedure; (досліду) experimental procedure
випадко́вий ~ = random order
~ ви́родження = degree of degeneracy
висо́кий ~ high order □ висо́кого —ку = high-order
висхідни́й ~ = ascending order; (абетковий) alphanumeric order
ви́щий ~ higher order □ ви́щого —ку = higher-order, of higher order (ніж – than)
~ відбиття́ = order of reflection
ві́яловий ~ спі́нів = fan (spin) order
~ гармо́ніки = harmonic index
головни́й ~ = (кільця) principal order (of a ring)
~ головно́го чле́на = (послідовности тощо) leading order
~ гру́пи = order of a group
ґвинтови́й ~ спі́нів = helical spin order
дале́кий ~ = long-range order; (орієнтаційний) long-range orientational order
двови́мірний ~ = two-dimensional order
дев’я́тий ~ ninth order □ дев’я́того —ку = ninth-order, novenic
~ де́нний (конференції тощо) agenda □ вве́сти щось до —ку де́нного = to put smth on the agenda
~ диференці́йного рівня́ння = degree [order] of a differential equation
~ диференціюва́ння = order of differentiation
~ дифра́кції = diffraction order
дові́льний ~ = arbitrary order; (випадковий) random order
дробо́ви́й ~ = fractional order
дру́гий ~ second order □ дру́гого —ку = second-order
~ запуска́ння = start-up precedure
~ зва́жування = weighing procedure
зворо́тний ~ reverse [inverse, inverted] order, backward sequence □ у зворо́тному —ку = in inverse [reverse] order, backward(s)
~ зв’язку́ = (хемічного) bond order
~ зв’я́зности = order of connectivity, connectivity number
~ зроста́ння = (номерів) ascending order
~ зупиня́ння = shutdown procedure
ікосаедри́чний ~ = icosahedral order
~ інтеґрува́ння integration order, order of integration □ зміни́ти ~ інтеґрува́ння = to reverse the order of integration
~ інтерфере́нції = fringe [interference] order, order of interference
~ інтерференці́йної сму́ги = fringe order
квазидале́кий ~ = quasi-long-range order
композиці́йний ~ = composition order
координаці́йний ~ = coordination order
~ ко́реня = multiplicity [order] of a root [zero]
~ криво́ї = order [degree] of a curve; (відносно точки) winding number
лексикографі́чний ~ = lexicographic order
лі́терно-цифрови́й ~ = див. буквоцифровий ~
лока́льний ~ = local order
магне́тний ~ = magnetic order
максима́льний ~ = maximal order
~ ма́лости = order of smallness; (нескінченно малої величини) order of an infinitesimal
~ ма́триці order of a matrix □ зни́жувати ~ = ма́триці to deflate a matrix
~ ме́ншання = (номерів) descending order
ме́нший ~ = lower order
мініма́льний ~ = minimal order
~ мі́рчих опера́цій = measurement [measuring] procedure
~ мі́ряння = див. ~ мірчих операцій
~ мульипо́льности = multipole order
~ набли́ження = approximation order, order of approximation (відносноin)
найбі́льший ~ = (члена послідовности тощо) leading order
найви́щий ~ (the) highest [leading] order □ найви́щого —ку = highest-order, of the highest order
найни́жчий ~ (the) lowest order □ найни́жчого —ку = lowest-order, of the lowest order
напівкристалі́чний ~ = semicrystalline order
нескінче́нний ~ = infinite order
ни́жчий ~ lower order □ ни́жчого —ку = lower-order, of lower order (ніж – than)
низьки́й ~ low order □ низько́го —ку = low-order
норма́льний ~ = normal order
~ нуля́ = multiplicity [order] of a root [zero]
нульови́й ~ zero(th) order □ нульово́го —ку = zero(th)-order
обе́рнений ~ = inverse [inverted, reverse] order; backward sequence
оберто́вий ~ = rotational order
однови́мірний ~ = one-dimensional order
~ опера́цій = procedure
~ опрацьо́вування = processing sequence
орієнтаці́йний ~ = orientational order; (хемічних зв’язків) bond-angle [bond orientational] order
~ о́сі = order of an axis
~ передува́ння та насту́пности = succession, sequence; consecution
періоди́чний трансляці́йний ~ = periodic translational order
пе́рший ~ first order □ пе́ршого —ку = first-order
півці́лий ~ = (функції) half(-integer) order
позиці́йний ~ = positional order
~ поліно́ма = degree of a polynomial
~ по́люсу = order of a pole (у нескінченно віддаленій точці – at infinity; у точці A – at point A)
послідо́вний ~ = consequtive order, sequence, succession
~ похідно́ї = order of a derivative
приро́дний ~ = natural [normal] order
~ пріорите́тів = priority sequence
~ прова́дження до́сліду = experimental procedure
промі́жни́й ~ = intermediate order
прями́й ~ direct order □ у прямо́му —ку = in direct order
~ реа́кції = (хемічної) reaction order, order of a reaction
ротаці́йний ~ = rotational order
світлоспричи́нений орієнтаці́йний ~ = photoinduced orientational order
~ симе́трії = order [degree] of symmetry
скінче́нний ~ = finite order
~ скісни́х спі́нів = canted spin order
~ сму́ги = (інтерференційної тощо) fringe order
~ спе́ктру = spectral order
спадни́й ~ = descending order
~ ста́ршого чле́на = (послідовности тощо) leading order
топологі́чний ~ = topological order
~ то́чки відно́сно криво́ї/ци́клу = index of a point relative [with respect] to a curve/cycle
~ то́чности = order of accuracy
трансляці́йний ~ = translational order
тре́тій ~ third order □ тре́тього —ку = third-order
узвича́єний ~ = routine
~ уклада́ння = stacking order
уста́лений ~ = routine
~ Фа́йнменової [Фе́йнманової] діягра́ми = order of a Feynman diagram
феромагне́тний ~ = ferromagnetic order
~ фу́нкції = order of a function
хронологі́чний ~ = chronological order
ці́лий ~ = див. цілочисловий ~
цілочислови́й ~ = integer [integral] order
частко́вий ~ = partial order
~ числа́ = order of magnitude
ша́ховий ~ = staggered order
спін (-у) spin □ без перекида́ння —у non-spin-flip; із перекида́нням —у spin-flip; зі —ом одини́ця spin-one; —ом вниз spin-down; —ом догори́ spin-up
антипарале́льні —и = antiparallel [opposite] spins
ви́шикувані —и = aligned spins
~ електро́на = electron spin
ефекти́вний ~ = effective spin
зорієнто́ваний ~ = oriented spin
ізобари́чний ~ = isobaric spin
ізотопі́чний ~ = isotopic spin
кана́ловий ~ = channel spin
ко́лірний ~ = color spin
ненульови́й ~ = nonzero spin
непа́рний ~ = odd spin
нульови́й ~ zero spin □ із нульови́м —ом = zero-spin, spin-zero, spinless
одна́ко́во спрямо́вані —и = parallel spins
парале́льні —и = parallel spins
па́рний ~ = even spin
півці́лий ~ = half-integer spin
по́вний ~ = total spin
протиле́жно спрямо́вані —и = antiparallel [opposite] spins
скісни́й ~ = canted spin
~ ста́ну = spin of a state
сума́рний ~ = total spin
уніта́рний ~ = unitary spin
ці́лий ~ = integer spin
цілочислови́й ~ = див. цілий ~
~ части́нки = particle spin
~ ядра́ = nuclear [nucleus] spin
сте́п|інь (-пеню) 1. power (числа – of a number) □ a в —ені n a to the nth power; підне́сти до —еня n to raise to the nth power 2. (рівняння) degree 3. (многочлена) degree, power 4. (графу) degree, valence
~ 1/2 = half power
~ верши́ни = (графу) degree [valence] of a graph vertex; node degree
висхідні́ —ені = x ascending [increasing] powers of x
від’є́мний ~ = negative power
во́сьмий ~ eighth power □ во́сьмого —еня, у во́сьмому —ені = eighth-power, biquartic
дев’я́тий ~ ninth power □ дев’я́того —еня, у дев’я́тому —ені = ninth-power
дода́тний ~ = positive power
дробо́вий ~ = fractional power
дру́гий ~ second power, square (of) □ дру́гого —еня, у дру́гому —ені = second-power, quadric, quadratic
~ ко́реня = index of a radical
~ многочле́на = degree [power] of a polynomial
непа́рний ~ = odd power
нульови́й ~ = zero power
обе́рнений ~ = inverse power
одна́ко́ві —ені = like powers
па́рний ~ = even power
~ поліно́ма = degree [power] of a polynomial
півці́лий ~ = half-integer power
прями́й ~ = direct power
~ рівня́ння = (алґебричного) degree of equation
спадні́ —ені = x descending [decreasing] powers of x
тре́тій ~ third power, cube; (точний) perfect cube □ тре́тього —еня, у тре́тьому —ені = cubic, cubed
узага́льнений ~ = generalized power
ці́лий ~ = integral [integer] power
~ числа́ = power of a number
чис|ло́ 1. number 2. (значення) value 3. (константа) constant 4. (кількість) quantity 5. (дата) date 6. (журналу) number, issue
~ e = Napier number, e number
~ А́бе = Abbe number
абстра́ктне ~ = abstract number
~ Авоґа́дро = Avogadro number
а́зимутне ква́нтове ~ = azimuthal quantum number
алґебри́чне ~ = algebraic [signed] number; (ціле) algebraic integer
А́ль(ф)венове ~ = Alfvén number
аперту́рне ~ = stop number
аритмети́чне ~ = arithmetic [absolute, signless, unsigned (real)] number
арифмети́чне ~ = див. аритмети́чне ~
Архіме́дове ~ = Archimedes number
асоційо́ване ~ = associated number
а́томне ~ = atomic number
багатозна́кове ~ = multiplace [multidigit] number; (ціле) multifigit integer, integer of many digits; (десяткове) multidigit [many-place] decimal, decimal of many places
багаторозря́дне ~ див. багатознакове ~
багаточасти́нне ~ = multipartite number
ба́зисне ~ = base number
Ба́ліґенове ~ = Bulygen number
баріо́нне ~ = baryon number
беззна́кове ~ = signless [unsigned] (real) number
~ без зна́ку = див. беззнакове ~
безквадра́тне ~ = squarefree number
безрозмі́рнісне ~ = dimensionless [nondimensional] number
~ Берну́лі = Bernoulli number
~ Бе́ті = Betti number
біко́мплексне ~ = bicomplex number
бі́льше ~ = greater number (ніж – than)
Бі́нґемове ~ = Bingham number
~ Біо́ = Biot number
Бле́йкове ~ = Blake number
Бо́денстайнове ~ = Bodenstein number
Бо́ндове ~ = Bond number
Брине́леве ~ = Brinell number
Бри́нкманове ~ = Brinkmann number
Бусине́скове ~ = Boussinesq number
вели́ке ~ = large [great] number
випадко́ве ~ = random number
від’є́мне ~ = negative number; (ціле) negative integer
~ ві́дліків на одини́цю ча́су = counting rate
відно́сне ~ = relative number
Ве́берове ~ = Weber number (1/2/3 – перше/друге/третє)
ве́рхнє крити́чне Ма́хове ~ = upper critical Mach number
Ві́керсове ~ = Vickers number
вісімко́ве ~ octal number
взає́мно про́сті́ —ла = coprime [mutually prime] numbers, coprimes
вла́сне ~ = eigenvalue; proper number
власти́ве ~ = proper number
вну́трішнє ква́нтове ~ = inner quantum number
Во́льфове ~ = Wolf number, sunspot number
гадро́нне ~ = hadronic number
Га́ртманове ~ = Hartmann number
геомагне́тне характеристи́чне ~ = magnetic character figure
геопотенція́льне ~ = geopotential number
Ги́нзбургове ~ = Ginzburg number
головне́ ква́нтове ~ = principal quantum number
гіперко́мплексне ~ = hypercomplex number, quaternion
гіперпра́ймерне ~ = hyperprimary number
гіперприма́рне ~ = див. гіперпраймерне ~
гідрокси́льне ~ = hydroxyl value
грани́чне трансфіні́тне ~ = limit(ing) ordinal
Ґаліле́єве ~ = Galileo number
Ґа́усове ~ = Gaussian (complex) integer
ґвинтове́ ~ = (матем.) winding number, number of turns (of a curve around a point); (вихору) winding number [strength] of a vortex
Ґра́сгофове ~ = Grashof number, free-convection number
Ґре́цове ~ = Grtz [Graetz] number
Ґу́хманове ~ = Gukhman number
Да́мкелерове ~ = Damkhler number
~ Да́рсі = Darcy number
двійко́ве ~ = binary number
двійко́во-десятко́ве ~ = binary-coded decimal [BCD], binary-decimal number
~ Дебо́ри = Deborah number
дев’ятко́ве ~ = nonary (number)
десятиразо́во бі́льше ~ = decuple (of)
десятко́ве ~ = decimal, decadic number, decit; (зі знаком) signed decimal
дефе́ктне ~ = deficient [defective] number
Ди́нове ~ = Dean number
дифузі́йне ~ = diffusion number
ді́йсне ~ = real number
діяфра́гмове ~ = (об’єктива) focal ratio
дові́льне ~ = arbitrary number
дода́тне ~ = positive number; (ціле) positive integer
докрити́чне ~ = subcritical number
доскона́ле ~ = perfect number
дробо́ве ~ = fractional number
~ Дру = Drew number
дру́жні ла = amicable numbers
~ Дрю = див. ~ Дру
Дюло́нґове ~ = Dulong number
Дюфу́рове ~ = Dufour number
Е́йлерове ~ = див. Ойлерове ~
Е́кертове ~ = Eckert number
Е́риксенове ~ = Ericksen number
есте́рове ~ = ester value
ефекти́вне ~ = effective number
зага́льне ~ = general number; (підсумок) total number
закрити́чне ~ = beyond-critical number
~ за́круту = torsion number [coefficient]; (просте) torsion prime
заокру́глене ~ = round-off [rough] number
~ запо́внення = occupation number; (оболонки) shell occupation number; (рівня) level occupation number
заря́дове ~ = charge number
збережне́ ква́нтове ~ = conserved quantum number
зворо́тне ~ = (написане в зворотному порядку) reversion of a number
~ (і)з зафіксо́ваною кра́пкою/ко́мою = fixed-point number
~ з(і) зна́ком = signed number; (десяткове) signed decimal
змі́шане ~ = mixed number
n-зна́кове ~ = n-digit [n-place] number; (десяткове) n-place decimal
~ (і)з нерухо́мою кра́пкою/ко́мою] fixed-point number
~ (і)з обе́рненим зна́ком = additive inverse of a number
~ (і)з подві́йним число́м розря́дів = double-precision number
~ (і)з рухо́мою кра́пкою/ко́мою = floating-point number
~ (і)з фіксо́ваною кра́пкою/ко́мою = fixed-point number
ідеа́льне ~ = ideal number
ідемпоте́нтне ~ = idempotent number
ізотопі́чне ~ = див. ізотопне ~
ізото́пне ~ = isotopic [difference] number, neutron excess (number)
імено́ване ~ = denominate [concrete] number; (складене) compound number
ірраціона́льне ~ = irrational (number), surd
~ ітера́цій = number of iterations
йо́дне ~ = iodine value/number
кавітаці́йне ~ = cavitation number
карбоні́льне ~ = carbonyl value
кардина́льне ~ = cardinal (number); cardinality
Ка́рманове ~ = Kármán number
Ка́таланове ~ = Catalan number
квадра́тне ~ = square number
ква́нтове ~ = quantum number
ква́ркове ~ = quark number
—ла Ке́йлі = Cayley numbers
кисло́тне ~ = acid number [value]
кисне́ве ~ = oxygen value
Клі́фордове ~ = Clifford number
Кну́дсенове ~ = Knudsen number
коливне́ ква́нтове ~ = vibrational quantum number
~ комбіна́цій по k елеме́нтів із n = binomial coefficient
ко́мплексне ~ = complex number; (ціле) Gaussian (complex) integer
ко́мплексно спря́жене ~ = complex conjugate (number)
координаці́йне ~ = coordination number
кра́тне ~ = multiple (of)
кратнодоскона́ле ~ = multiperfect [pluperfect] number
крити́чне ~ = critical number; (Махове) critical Mach number; (Рейнол(ь)дсове) critical Reynolds number
кру́гле ~ = round number
кутове́ ква́нтове ~ = angular quantum number
Ла́вове ~ = Love number
лепто́нне ~ = lepton number
~ листі́в накриття́ = number of sheets [multiplicity] of a covering
Лі́ндеманове ~ = Lindemann number
Ло́ренцове ~ Lorenz number
Ло́шмідтове ~ = Loschmidt number
Лю́їсове ~ = Lewis number; (турбулентне) turbulent Lewis number
магі́чне ~ = magic number
магне́тне ~ = magnetic number; (квантове) magnetic quantum number; (Усейнове) magnetic Oseen number
ма́йже магі́чне ~ = near-magic number
ма́йже про́сте́ ~ = almost prime (number)
мале́ ~ = small number
ма́сове ~ = mass [nucleon, nuclear] number
Ма́хове ~ = Mach number
ме́нше ~ = smaller number (ніж – than)
~, ме́нше від да́ного і взає́мно просте́ з ним = totitive (of an integer)
мі́шане ~ = див. змішане ~
~ Мо́злі = Moseley number
Мо́сове ~ = Mohs number
мостове́ ~ = bridging number
мюо́н-лепто́нне ~ = muon-lepton number
мюо́нне ~ = muon number
надкрити́чне ~ = supercritical number
надлишко́ве ~ = redundant [superfluous, abundant] number
k-надлишко́ве ~ = k-abundant number
~ надлишко́вих нейтро́нів = neutron-excess number
найбі́льше ~ = maximum number, (the) greatest number; (не більше за дане N) floor N, (the) greatest integer (which is) less than or equal to (a given number) N
найме́нше ~ = minimum number, the least number; (не менше за дане N) (the) least integer (which is) greater than or equal to (a given number) N
натура́льне ~ = natural number, positive integer
невід’є́мне ~ = nonnegative number
невла́сне ~ = improper number
невласти́ве ~ = improper number
неграни́чне трансфіні́тне ~ = nonlimit(ing) ordinal
недоскона́ле ~ = imperfect number
недоста́тнє ~ = deficient number
недося́жне ~ = inaccessible number
незбережне́ ква́нтове ~ = nonconserved quantum number
неймено́ване ~ = unnamed number
~ нейтро́нів = (у ядрі) див. нейтронне ~
нейтро́нне ~ = neutron number
непа́рне ~ = odd number; (ціле) odd integer
непоймено́ване ~ = unnamed [abstract] number
нескінче́нно вели́ке ~ = infinitely large [great] number
нескінче́нно мале́ ~ = infinitesimal (number)
неці́ле ~ = noninteger
ни́жнє крити́чне Ма́хове ~ = lower critical Mach number
нільпоте́нтне ~ = nilpotent number
норма́льне ~ = normal number
нукло́нне ~ = nucleon number
Ну́сельтове ~ = Nusselt number
обе́рнене ~ = reciprocal [inverse] number; multiplicative inverse of a number
~ о́бертів = number of revolutions; (за одиницю часу) revolutions per unit time
оберто́ве ква́нтове ~ = rotational quantum number
о́б’є́мне ~ = specific volume
обі́рване ~ = (із відкиненими розрядами) truncated number
~ обумо́влености = condition number
~ обхо́дів = (кривої навколо точки) winding (number), number of turns (of a curve around a point)
однозна́кове ~ = one-place number, digit
однорозря́дове ~ = one-place number, digit
О́йлерове ~ = Euler number (перше/друге – 1/2)
~ оки́снення = oxidation number
~ оксида́ції = oxidation number
окта́нове ~ = octane number; (бензину) octane rating
~ оми́лювання = saponification number
орбіто́ве ква́нтове ~ = orbital quantum number
ордина́льне ~ = ordinal (number) (першого/другого роду – of the first/second kind)
орієнтаці́йне ква́нтове ~ = orientation quantum number
осциля́торне ква́нтове ~ = oscillatory quantum number
~ очо́к = score
паліндро́мне ~ = palindromic number
па́рне ~ = even number; (ціле) even integer
~ Пекле́ = Peclet number
передава́льне ~ = (техн.) gear ratio
передатне́ ~ = gear ratio
перемі́шані —ла = shuffled numbers
~ перене́сення = transference [transport] number
~ пері́одів = periodicity
півці́ле ~ = half-integer
підкрити́чне ~ = subcritical number
по́вне ~ = total number
порівня́нні —ла = congruent numbers (за модулем m – modulo m)
поря́дкове ~ = ordinal number
послідо́вні —ла = consecutive numbers
пото́чне ~ = current number
початко́ве ~ = (послідовности псевдовипадкових чисел) seed
пра́ймерне ~ = primary number
Пра́ндтльове ~ = Prandtl number; (турбулентне) turbulent Prandtl number
преференці́йне ~ = preferred number
прибли́зне ~ = approximate number; (заокруглене) round-off [rough] number
прима́рне ~ = див. праймерне ~
приміти́вне ~ = primitive number
промі́жне́ ~ = (між мінімумом і максимумом) medium number
про́сте́ ~ = prime (number)
про́сте́ ~ за́круту = torsion prime
прото́нне ~ = proton [atomic, charge] number
псевдопро́сте́ ~ = pseudoprime number
псевдовипадко́ве ~ = pseudorandom number
радія́льне ква́нтове ~ = radial quantum number
раціона́льне ~ = rational (number); (ціле) rational integer
~ Ре́йлі = Rayleigh number
Ре́йнол(ь)дсове ~ = Reynolds number
Реле́єве ~ = див. ~ Рейлі
Ри́чардсонове ~ = Richardson number
~ розря́дів у реґі́стрі = register length
n-розря́дне = див. n-розрядове ~
n-розря́дове ~ = n-digit [n-place] number; (десяткове) n-place decimal
Ро́квелове ~ = Rockwell number
~ Ро́сбі = Rossby number
ротаці́йне ~ = rotation number
рубі́нове ~ = rubin number
~ самопере́тинів = self-intersection number
~ Семе́нова = (перше/друге) Semenov number (1/2)
сере́динне ~ = (між мінімумом і максимумом) medium number
сере́днє ~ = (результат усереднення) mean [average] number
симетри́чне ~ = palindromic number
~ симе́трії = (х.) symmetry number
сірко́ве ~ = sulfur number
скінче́нне ~ = finite number
скла́дене ~ = composite number
скла́дене імено́ване ~ = (із різних назв, напр. 1 м 15 см) compound number
смоляне́ ~ = tar value
~ сольвата́ції = solvatation number
~ сонце́вих плям = sunspot number
спі́нове (ква́нтове) ~ = spin (quantum) number
~ сполу́к = (матем.) binomial coefficient
спря́жені ко́мплексні —ла = conjugate complex numbers
~ ста́нів = number of states
Сте́нтонове ~ = Stanton number
Сте́фанове ~ = Stefan number
стехіометри́чне ~ = stoichiometric number
Сти́рлінґове ~ = Stirling number (першого/другого роду – of the first/second kind)
Стру́гальове ~ = Strouhal number
~ сту́пенів ві́льности = number of degrees of freedom
су́то уя́вне ~ = pure imaginary number
~ тве́рдости = hardness number; (за Бринелем) Brinell hardness number; (за Вікерсом) Vickers hardness number; (за Мосом) Mohs hardness number; (за Роквелом) Rockwell hardness number; (за Шором) Shore hardness number
Те́йлорове ~ = Taylor number
топологі́чне ква́нтове ~ = topological quantum number
трансляці́йне ~ = translation number
тра́нспортне ~ = transference [transport] number
трансфіні́тне (ордина́льне) ~ = transfinite (ordinal) number, (transfinite) ordinal (першого/другого роду – of the first/second kind)
трансценде́нтне ~ = transcendental number
трику́тне ~ = triangular number
турбуле́нтне ~ = turbulent number; (Люїсове) turbulent Lewis number; (Прандтльове) turbulent Prandtl number
унімодуля́рне ~ = complex unit
упако́ване десятко́ве ~ = див. ущільнене десяткове ~
ущі́льнене десятко́ве ~ = packed decimal
уя́вне ~ = imaginary number
ферміо́нне ~ = fermion number
—ла Фібона́чі = Fibonacci numbers
фігу́рне ~ = figurate number
фіксо́ване ~ = fixed number; (стале) constant (number)
фле́гмове́ ~ = reflux ratio
Фру́дове ~ = Froude number
фундамента́льне ~ = fundamental constant
характеристи́чне ~ = characteristic number; eigenvalue; (матриці) latent root of a matrix
хвильове́ ~ = wave number; (2π/) angular wave number
цета́нове ~ = cetan number
цикломати́чне ~ = cyclomatic integer
ці́ле ~ = integer, integral [whole] number; (зі знаком) signed integer; (без знаку) unsigned integer
~ части́нок = particle number, number of particles
чи́сто уя́вне ~ = pure imaginary number
Ше́рвудове ~ = Sherwood number
шістнадцятко́ве ~ = hexadecimal number
Шмі́дтове ~ = (перше/друге/третє) Schmidt number (1/2/3); (турбулентне) turbulent Schmidt number
Шо́рове ~ = Shore number
Шта́ркове ~ = Stark number

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

напівцілий half-integer, half-integral, semi-integer