Знайдено 33 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «gyro» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

gyro [ˈdʒaɪ(ɘ)rɘʋ] n
1. (скор. від gyroscope) гіроскоп;
2. (скор. від gyro-compass) гірокомпас.
gyro [ˈdʒaɪ(ɘ)rɘʋ-] у складних словах має значення що стосується руху навколо нерухомої осі;
  gyroscope гіроскоп.
gyro-compass [ˈdʒaɪ(ɘ)rɘ(ʋ)ˌkʌmpɘs] n гірокомпас, гіроскопічний компас.
gyr [dʒaɪ(ɘ)-] див. gyro-.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

авіагоризонт gyro horizon, artificial horizon.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

gyro гіроско́п, дзи́ґа || гіроско́пний, дзи́ґовий див. тж gyroscope
['dʒaɪrəʊ, -oʊ]
• laser ~ = ла́зерний гіроско́п
gyro- гіро- (у складних словах передає значення обертання, обертового руху)
drift 1. дрейф; самопли́в || дре́йфовий, самопли́вний || дрейфува́ти, ру́хатися самопли́вом 2. відхі́д || відхо́дити//відійти́ (від заданого чи середнього значення)
[drɪft]
~ with time = дрейф у ча́сі
ambipolar ~ = амбіполя́рний дрейф
amplitude ~ = дрейф ампліту́ди
banana ~ = дрейф бана́нових части́нок
carrier ~ = 1. дре́йф носії́в (заряду) 2. відхі́д частоти́-носія́
centrifugal ~ = відцентро́вий дрейф
charge-carrier ~ = дре́йф носії́в (заряду)
closed ~ = за́мкнений дрейф
continental ~ = дрейф контине́нту
cross ~ = попере́чний дрейф
current-carrier ~ = дре́йф носії́в стру́му
diamagnetic ~ = діямагне́тний дрейф
electron ~ = дрейф електро́нів
electronic ~ = дрейф (по́казів) електро́нної апарату́ри
ether ~ = ете́рний [ефі́рний] ві́тер
frequency ~ = відхі́д [дрейф] частоти́, часто́тний дрейф
gradient ~ = ґрадіє́нтний дрейф
ice ~ = скреса́ння кри́ги
ion ~ = дрейф йо́нів
ionization ~ = дрейф о́бласти з підви́щеною йоніза́цією
ionospheric ~ = йоносфе́рний дрейф
glacial ~ = рух [дрейф] льодовика́
gyro ~ = відхі́д гіроско́па
hole ~ = дрейф діро́к
inertial ~ = інерці́йний дрейф
instrument ~ = дрейф по́казів при́ладу
longtime ~ = трива́лий дрейф
magnetic ~ = магне́тний дрейф
negative ~ = неґати́вний дрейф, дрейф до ни́жчих часто́т
particle ~ = дрейф части́нок
photon ~ = фото́нний дрейф
plasma ~ = дрейф пла́зми
positive ~ = позити́вний дрейф, дрейф до ви́щих часто́т
relative ~ = відно́сний дрейф (показів)
resistance ~ = дрейф о́пору
short-time ~ = короткоча́сний дрейф
slow ~ = пові́льний дрейф
star ~ = зоре́вий поті́к
systematic ~ = системати́чний дрейф
thermal ~ = теплови́й [температу́рний] дрейф
toroidal ~ = торо́їдний дрейф
transverse ~ = попере́чний дрейф
tuning ~ = відхі́д ладува́ння
uniform ~ = однорі́дний дрейф
voltage ~ = відхі́д напру́ги
wave-packet ~ = дрейф хвильово́го паке́ту
wind ~ = вітрови́й дрейф
zero ~ = дрейф нуля́ (приладу)
erection 1. випро́стування//ви́простання, підно́шення//підне́сення 2. будува́ння//збудува́ння; монтува́ння//змонтува́ння; встано́влювання//встано́влення
[ɪ'rεkʃn]
gyro ~ = випро́стування гіроско́па
gimbal 1. карда́н, карда́новий шарні́р || карда́новий
['dʒɪmbəl]
gyro ~ = ра́мка гіроско́па
horizon горизо́нт, о́брій, о́вид || горизо́нтовий, о́брійний ■ near the ~ поблизу́ горизо́нту; over the ~ за о́брієм [горизо́нтом]
[hə'raɪzn]
apparent ~ = позі́рний горизо́нт
artificial ~ = шту́чний горизо́нт
Cauchy ~ = горизо́нт Коші́
causality ~ = причино́вий горизо́нт
celestial ~ = небе́сний [математи́чний] горизо́нт
cosmological ~ = космологі́чний горизо́нт
event ~ = горизо́нт поді́й
false ~ = ома́нний [неспра́вжній, неправди́вий] горизо́нт
fog ~ = горизо́нт тума́ну
geoidal ~ = гео́їдний горизо́нт
geometrical ~ = геометри́чний горизо́нт
gyro(scopic) ~ = гірогоризо́нт
haze ~ = горизо́нт імли́
mass ~ = горизо́нт мас
object ~ = горизо́нт об’є́ктів
observer’s ~ = фізи́чний горизо́нт
optical ~ = опти́чний горизо́нт
particle ~ = части́нко́вий горизо́нт, горизо́нт части́нок
radar ~ = радіолокаці́йний горизо́нт
radio ~ = радіогоризо́нт
rational ~ = математи́чний горизо́нт
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдів горизо́нт
sensible ~ = відчу́тний горизо́нт
true ~ = спра́вжній [і́стинний, правди́вий] горизо́нт
visible ~ = ви́дний горизо́нт
spinup 1. розкру́чування//розкру́чення 2. (астр.) пришви́дшування//пришви́дшення оберта́ння (пульсару)
['spɪnʌp]
gyro ~ = розкру́чування гіроско́па
wheel 1. ко́лесо; коліща́тко || колі́сний 2. диск || ди́сковий 3. коти́ти(ся) ■ to ~ in вко́чувати(ся)//вкоти́ти(ся); to ~ out вико́чувати(ся)//ви́котити(ся)
[wiːl, hwiːl]
abrasive ~ = абрази́вний [шліфува́льний] круг
back ~ = за́днє ко́лесо
balance ~ = годи́нниковий бала́нс
color ~ = 1. дзи́ґа кольорі́в 2. ди́сковий колори́мет(е)р
daisy ~ = рома́шкове [пелю́стко́ве] ко́лесо
driven ~ = ве́дене ко́лесо
driving ~ = тягове́ ко́лесо
emery ~ = шмерґеле́вий [наждако́вий] круг
Fizeau toothed ~ = зубча́сте ко́лесо Фізо́
follower ~ = ве́дене ко́лесо
front ~ = пере́днє ко́лесо
gear ~ = зубча́сте ко́лесо
glazing ~ = шмерґеле́вий [наждако́вий] круг
grinding ~ = гостри́льний круг; шліфува́льний круг
gyro ~ = дзи́ґа гіроско́па
kick ~ = педа́льне ко́лесо
mirror ~ = дзерка́льний бараба́н, дзерка́льне ко́лесо
polishing ~ = полірува́льний [лискува́льний] круг
potter’s ~ = гонча́рний круг
print ~ = друкува́льне ко́лесо
ratchet ~ = заско́чне [храпове́] ко́лесо
Segner’s ~ = Се́ґнерове ко́лесо, Се́ґнерів млино́к
spare ~ = запасне́ ко́лесо
sprocket ~ = зубча́сте ко́лесо
steering ~ = кермо́
tightener ~ = натяго́ве ко́лесо
toothed ~ = зубча́сте ко́лесо
traction ~ = тягове́ ко́лесо
vitrified ~ = шмерґеле́вий [наждако́вий] круг
worm ~ = шне́кове [черв’яко́ве] ко́лесо

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

випро́стування//ви́простання 1. (спрямляння) straightening, rectification 2. (встановлювання вертикально) erection 3. (струму) (ел.) rectification 3. (рт) detection
ано́дне ~ = anode [plate] rectification
багатоелектро́дне ~ = transrectification
~ вихору = vortex rectification
~ гіроско́па = gyro erection
двопівпері́одне ~ = full-wave rectification/detection
~ змі́нного стру́му = (alternating current) rectification, ac-to-dc conversion, conversion of alternating current to unidirectional current
магне́тне ~ = magnetic rectification
однопівпері́одне ~ = half-wave rectification/detection
опти́чне ~ = optical rectification
відхі́д (-хо́ду) 1. departure (від – from) 2. (відступ) retreat 3. (назад) recession 4. (від заданого значення) departure, drift, walk
~ гіроско́па = gyro drift
~ ладува́ння = tuning drift
~ налаштува́ння = tuning drift
~ напру́ги = voltage drift
~ частоти́ = (від заданої) frequency departure [drift]; (носія) carrier drift [shift]
гіроа́зимут (-а) directional gyro(scope)
гіровертика́ль (-лі) vertical gyro(scope), gyrovertical
гірогоризо́нт (-а) gyro(scopic) horizon, attitude gyro(scope)
гіроінтеґра́тор (-а) integrating gyro(scope)
гіронапівко́мпас (-а) directional gyro(scope)
гіроско́п (-а) gyro(scope) ▪ зааретува́ти —(а) to cage a gyro(scope); зрегулюва́ти —(а) to position a gyro(scope)
ві́льний ~ = free gyro(scope)
гамува́льний ~ = damping gyro(scope)
демпфува́льний ~ = damping gyro(scope)
електростати́чний ~ = electrostatic gyro(scope)
заарето́ваний ~ = caged gyro(scope)
інтеґрува́льний ~ = integrating gyro(scope)
ква́нтовий ~ = quantum gyro(scope)
кріоге́нний ~ = cryogenic [superconducting] gyro(scope)
кульови́й ~ = spherical gyroscope
курсови́й ~ = directional [azimuth] gyro(scope)
ла́зерний ~ = laser gyro(scope)
магнеторезона́нсний ~ = nuclear magnetic resonance [NMR] gyro(scope)
ма́ятниковий ~ = pendulous gyro(scope)
надпровіднико́вий ~ = cryogenic [superconducting] gyro(scope)
незаарето́ваний ~ = uncaged gyro(scope)
опти́чний ~ = optical gyro(scope)
оптоволокни́нний ~ = fiber-optic gyro(scope)
прецесі́йний ~ = rate gyro(scope)
я́дерний/ядро́вий ~ = nuclear gyro(scope)
гіроско́пний gyro(scope); gyroscopic
гіротахо́мет(е)р (-тра) rate gyro(scope)
дзи́ґ|а 1. (spinning) top; gyro(scope) див. тж гіроскоп; ротаторзапуска́ти [крути́ти] —у to spin a top 2. (квантова) rotator, top
асиметри́чна ~ = asymmetric top
асиметри́чна моле́кульна ~ = asymmetric top molecule
Бе́нгемова ~ = Benham top
деформо́вна ~ = nonrigid top
~ гіроско́па = gyro wheel
жорстка́ ~ = rigid top
засну́ла ~ = sleeping top
ква́нтова ~ = rotator
ковзна́ ~ = sliding top
~ кольорі́в = color wheel
кульова́ ~ = spherical top
ма́йже симетри́чна ~ = nearly-symmetric(al) top
моле́кульна ~ = top (molecule), rotator
недеформо́вна ~ = rigid top
нежорстка́ ~ = nonrigid top
релятивісти́чна ~ = relativistic top
симетри́чна ~ = symmetric top
симетри́чна моле́кульна ~ = symmetric(al) top molecule [STM]
сфери́чна ~ = spherical(al) top
~, що кру́титься = (у даний момент) spinning top
дзи́ґови́й top, gyro
ла́зер (-а) laser
CO2 ~ = carbon-dioxide laser
~ атмосфе́рного ти́ску з попере́чним збу́джуванням = TEA-laser, transversely excited atmospheric-pressure laser
атома́рний (га́зовий) ~ = atomic-gas laser
~ біжу́чої хви́лі = traveling-wave laser
водне́вий ~ = hydrogen laser
волокнинноопти́чний ~ = fiber-optic laser
га́зовий ~ = gas laser; (на атомарному газі) atomic-gas laser
газодинамі́чний ~ = gas dynamic laser
газорозря́дний ~ = gas-discharge laser
ге́лій-нео́новий ~ = helium-neon laser
голографі́чний ~ = holographic laser
далекомі́рний ~ = laser rangefinder
двофото́нний ~ = double-quantum laser
двохвильови́й ~ = dual laser
діо́дний ~ = diode laser, laser diode
ексиме́рний ~ = excimer laser
електроннопромене́вий ~ = electron-beam laser
~ (і)з велете́нськими і́мпульсами = giant-pulse [Q-switched] laser
~ (і)з електро́нним нагніта́нням = electron-beam laser
~ зі зворо́тним зв’язко́м = feedback laser
~ зеле́ного діяпазо́ну = green laser
~ (і)з опти́чним нагніта́нням = optically pumped laser
~ (і)з реа́кторним збу́джуванням = nuclear laser
~ (і)з розподі́леним зворо́тним зв’язко́м = distributed-feedback laser
~ (і)з розподі́леним Бре́ґовим відбива́нням = distributed Bragg-reflection laser
~ (і)з сонце́вим збу́джуванням = див. сонцезбуджуваний ~
і́мпульсний ~ = pulsed laser
інжекці́йний ~ = injection laser
~ інфрачерво́ного діяпазо́ну = infrared laser, iraser
йо́нний ~ = ion laser
квантоворо́змірний ~ = quantum-well laser
кільце́вий ~ = ring laser, laser gyro
молекуля́рний ~ = molecular (gas) laser
~ на амо́рфному середо́вищі = amorphous laser
~ на атома́рному га́зі = atomic-gas laser
~ на барвнику́ = dye laser
~ на ви́парах мета́лу = metal-vapor laser
~ на ві́льних електро́нах = free-electron laser
~ на ексиме́рах = excimer laser
~ на криста́лі = crystal(line) laser
~ на водяні́й па́рі = water-vapor laser
~ на надґра́тці = superlattice laser
~ на pn-перехо́ді = junction laser
нагніта́льний ~ = pumping laser
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor laser
~ на склі = glass [amorphous] laser
~ на хела́тах = chelate laser
~ на це́нтрах заба́рвлення = color-center laser
~ непере́рвної ді́ї = continuous-wave [CW] laser
одномо́довий ~ = supermode laser
переладо́вний ~ = tunable laser
перестро́юваний ~ див. переладовний ~
плівко́ви́й ~ = film laser
полумене́вий ~ = flame laser
рентґе́нівський ~ = x-raser, x-ray laser
рефракти́вний ~ = refractive laser
ріди́нний ~ = liquid laser
рубі́новий ~ = ruby laser
скляни́й ~ = glass laser
смужкови́й (інжекці́йний) ~ = stripe injection laser
сонцезбу́джуваний ~sun-pumped [solar-excited] laser
спін-фліп ~ = spin-flip laser
стри́мерний ~ = streamer laser
твердоті́ловий ~ = solid-state laser
трирі́вневий ~ = three-level laser
тріо́дний ~ = triode laser
~ ультрафіоле́тового діяпазо́ну = ultraviolet laser
хемі́чний ~ = chemical laser
частотозмодульо́ваний ~ = frequency-modulated [FM] laser
чотирирі́вневий ~ = four-level laser
ра́м|ка 1. frame ▪ у —ці framed 2. (облямівка) border 3. (область застосування, мн.) framework, scope ▪ у —ах тео́рії within the framework/scope of the theory; по́за —ами тео́рії beyond the scope of the theory 4. (межі, мн.) limits
~ гіроско́па = gyro gimbal
~ діяпозити́ва = (slide) carrier
~ зі стру́мом = current loop
~ про́зірки = (slide) carrier
розкру́чування//розкру́чення 1. (чогось скрученого чи закрученого) untwisting 2. (розґвинчування) unscrewing 3. (надавання обертової швидкости) spinup
~ гіроско́па = gyro spinup

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

астрокомпас,~а astro(-)compass, celestial compass
гіроскопічний а. gyro-directional astro-compass, gyroscopic astro-compass
дистанційний а. remote-indicating astro-compass, distant-reading astro-compass
блок,~а
1. block, (assembly) unit, module; (у корпусі) package; (пристрій) station; (комплект, набір) stack; (вузол) box, pack; (елемент) organ; (поко́вання) (large) box, carton, pack
аварійний б. safety block
автономний б. off-line unit, stand-alone unit
автономний б. живлення independent supply unit
автономний б. синхронізації independent synchronizing unit
аналоговий б. analogue unit
аналоговий б. синхрогенератора analogue timing module
аналоговий операційний б. analogue operational unit
аналоговий функційний б. functional analogue block
анодний б. anodal block
анодний б. зустрічно-штирового типу (у магнетроні) interdigital anode
анодний б. магнетрона anode of magnetron
анодний б. щілинного типу (у магнетроні) slit anode, multislit anode, slot anode
апаратний б. chassis ком
апаратно-програмний б. || АПБ control-and-program studio block, program production unit, continuity (and presentation) room, presentation control room, continuity studio, presentation studio, continuity (and presentation) suite, presentation area тлб
апаратно-студійний б. || АСБ broadcast(ing) studio, production (television) studio
арифметичний б. arithmetic unit
багатоканальний кабельний б. multiple-duct conduit
базисний б. basic block
б. автовідповідача answerback unit тлф
б. автоматики automatic control unit
б. автоматичного відеомонтажу automatic editing control unit
б. автоматичного контролю automatic check
б. автоматичного налаштування ATC unit
б. автоматичного налаштування камери auto setup unit
б. автоматичного супроводу за відстанню automatic range tracking unit
б. автоматичного супроводу цілі autotracking unit
б. автоматичної корекції automatic compensator (unit)
б. автоматичної стабілізації automatic stabilizer || autostabilizer (unit)
б. акумуляторних пластин однієї полярності positive or negative plate group
б. аналогового оброблювання analogue processing unit
б. аналогово-цифрового перетворювача digitizer pad
б. апаратури керування control unit
б. апаратури самонаведення homing guidance package
б. багатоканального аналізатора multichannel analyser unit
б. батарей battery pack
б. вагового оброблення weighter
б. веденого режиму slave mode unit
б. вибірки команд instruction fetch unit
б. вибірки числа number selection unit
б. вибору ТВ-камер camera select unit
б. вибору частоти frequency selection unit
б. виводу даних data output module
б. видавання даних data unit, read-out unit
б. виділення даних data separator
б. виділення імпульсів pulse gating unit
б. виділення сигналу signal detector
б. виділення сигналу-підносія subcarrier discriminator
б. виділення сигналу похибки signal error detector
б. визначення файлу file identification block
б. викличних пристроїв calling devices unit тлф
б. вимірювальної системи measuring system unit
б. випробувальної програми test program template
б. вирівнювання затримки (transit) time equalizer
б. відеовиходів video-out unit
б. відеоефектів video effects unit
б. відеомікшера video mixing unit
б. відеошукача viewfinder
б. віднімання subtracter
б. відображення пам’яті storage mapper
б. відтворення reproducing unit
б. візуального відображення visual display unit
б. вузькосмугових фільтрів boxcar рлк
б. вхідних ліній incoming-line unit тлф
б. генерації програми (у трансляторі) code generator
б. гіросенсорів gyro sensing unit
б. головок head assembly, head block, head stack
б. групування команд instruction grouper
б. даних data unit, data block
б. динамічного зведення променів dynamic beam convergence unit
б. динамічної диспетчеризації dynamic scheduling unit
б. дисків з головками head-and-disc assembly
б. дистанційного керування remote-control unit || RCU
б. дистанційного панорамування remote pan-and-tilt unit, remote panning unit
б. диференціювання differentiator
б. друкування printing unit
б. електроживлення electric power package
б. електронного реле electronic relay unit
б. електронної КУК-проєкції keyer тлб
б. живлення (electrical) power unit, supply unit
б. живлення від мережі mains unit, (wall-plug) power unit
б. з дистанційним дисплеєм remote display unit
б. записів record block, record group
б. записування recording unit
б. запиту відеосигналу video request unit
б. запізнення time-delay unit
б. запобіжників fuse block
б. затримки delay unit
б. затримки частоти-субносія subcarrier delay unit
б. захисту protection unit
б. зв’язку coupling unit, coupler
б. зв’язку з каналом (у системі передавання даних) line adapter
б. змінних конденсаторів variable capacitor unit, gang capacitor
б. зображення display unit
б. зсуву shift unit
б. імітації гістерезису hysteresis unit
б. імітації зони нечутливості dead zone unit
б. імпульсного генератора pulser box
б. індексації indexing unit
б. індикації indicator unit
б. інтегрування integrator
б. інтерполяції interpolating unit
б. інтерфейсу interface block
б. інформації information block
б. інформаційного телемовлення information broadcast block
б. кабельного телебачення cable box
б. кадрового радіотелеметричного запису histogram recorder
б. кадрової розгортки field timebase unit, frame scanner
б. калібрування calibration unit
б. камерного каналу camera channel unit, camera control unit
б. квазілінійної КУК-проєкції colour matting unit
б. керування control unit, control block
б. керування відеомонтажем editing programmer, editor programmer
б. керування відеосистемою vision box
б. керування відтворенням (авдіо- або відеозапису) play control block
б. керування камерою camera-control unit, camera control unit
б. керування каналом channel control unit, line control block
б. керування протоколами protocol handler
б. керування терміналом terminal control unit
б. кольорової КУК-проєкції chromakeyer
б. команд instruction unit
б. компонування програм editing suite
б. комутування switching unit, switching centre
б. контролю та керування monitor-and-control unit
б. корекції corrector
б. корекції кабелю cable correction unit
б. лазерної головки laser head block
б. магнетних головок (magnetic) heads unit, magnetic-head assembly, video-head assembly, head stack
б. магнетної стрічки (magnetic) tape mechanism, (magnetic) tape unit
б. маніпулювання даними data manipulator
б. маніпулятора keying unit
б. масиву даних data array block інф
б. масштабування scaling unit
б. мікропроцесора microprocessor
б. монтажу block, set, (assembly) unit, box, module, package, (stack) assembly
б. монтажу зображення editing block
б. налаштування tuner
б. налаштовування антени antenna tuning unit
б. незалежної змінної independent-variable unit
б. обертових відеоголовок video rotary heads, scanner assembly, rotating head drum scanner, rotating head assembly, rotating head wheel scanner
б. оброблення сигналів signal processing module; signal processing unit
б. обслуговування каналів channel service unit
б. опорного генератора reference generator
б. опрацювання графіки graphics processing unit
б. опрацювання даних data processing unit
б. опромінювачів vibrator unit
б. оптимізації optimizer
б. оптичного вузла optical node unite || ONU
б. оцінки відгуків (схеми на тестові сигнали) response evaluator
б. пам’яті memory unit, storage unit
б. параметрів parameter block, parameters pack
б. передавання даних tributary unit
б. передавача з антеною transmitting antenna unit
б. передавачів data-transmitter
б. перемикачів gang switch
б. перемноження multiplier
б. перетворення координат coordinate conversion unit
б. перетворення частоти frequency conversion unit
б. під’єднання до лінії line-connection unit
б. підсвічування розгортки sweep intensifier
б. підсумовування adder, summer
б. плавного включення smooth-closing unit
б. помилок error block
б. порівняння comparator (unit), comparison unit
б. поточного контролю функціювання апаратури maintenance logic unit
б. початкового завантаження boot(strap) block
б. прив’язування частоти frequency lock-in unit
б. приймання кольорового телезображення video colour pack
б. прийняття рішення decision box
б. присвоювання пріоритетів prioritizer
б. програм program block, program package
б. програмного керування program control unit
б. радіостанції radiostation unit
б. радіотелеметричного запису histogram recorder
б. регенерації (синхросигналу) regeneration unit
б. регулювання adjustment unit, control block
б. реєстрації registrating unit
б. реконфігурації (в операційній системі) (re)configuration manager
б. розв’язки || розв’язувач decoupling unit звз
б. розгортки (осцилоскопа, радіолокаційного індикатора, електронно-променевої трубки) time-base circuit, time-base unit; (time) sweep тлб; sweep unit фіз; (каскад) scanning stage тлб; (схема) sweep circuit
б. розділення імпульсів pulse-separator unit
б. розпізнавання діапазону range recognizer
б. розпізнавання форми pattern recognizer
б. розподілу пам’яті storage mapper
б. рухомих контактів slider block
б. рядкової розгортки line timebase unit
б. рядкової синхронізації line synchronization block, line clock block, horizontal synchronization block
б. синхронізації synchronizer, timer, timing unit, clock unit
б. сіткового керування grid control unit
б. спряження interface unit
б. сталих коефіцієнтів scaler
б. стандартних програм firmware unit
б. стопових запобіжників fuse box
б. сторонніх даних forged block
б. стрічкопротяжних механізмів magnetic tape group, tape group
б. супроводу tracking unit
б. телеметричної апаратури telemetry unit
б. типу генератор-підсилювач oscillator-amplifier
б. типу генератор-трансформатор generator-transformer
б. трансляції translator
б. транспонування частоти converter, translator of frequency
б. уведення (даних) inputter, input unit, inserter, data insertion unit
б. уведення-виведення input-output unit, in-out box
б. уведення титрів title insert unit; caption adder, title keyer, titler
б. узгодження антени antenna-matching unit, antenna coupler
б. фазування антени antenna phasing unit
б. фокусування focusing block
б. формування зображень imager
б. формування імпульсів pulse shaping unit, pulse generating unit
б. формування імпульсів гасіння blackout signal unit
б. формування пускового імпульсу trigger-pulse generator
б. формування сигналу signal shaping unit
б. формування стоп-кадру framesnatch тлб
б. фотодіодної решітки (у пристрої розпізнавання деталей) diode array unit
б. фототріангуляції (aerial) triangulation block, aeropolygon
б. цифрового опрацювання (даних) digital processing unit
б. частот сигналів-підносіїв undercarrier unit звз
б. частотної корекції кабелю cable frequency correction unit
б. частотної розв’язки diplexer
б. черезрядкової розгортки interlacer тлб
б. шифрування encryptor
б. шумопридушення noise reduction unit
буферний б. пам’яті buffer storage unit
виконавчий б. executive unit
випадковий б. (у системах керування) randomized block
високочастотний б. (передавача, приймача) radio-frequency unit, radio-frequency section
вкладений б. даних embedded data block
вхідний б. entry block, input block, input unit, input station
вхідний б. вибірки sampling head
вхідний б. вимірювань sampling head
головний б. керування main control unit
дволанковий б. комутації two-section switching unit
діодний б. керування diode control unit, diode control block
електронний б. electronic module
електронний б. керування electronic control unit
замінний б. pluggable unit, plug-in unit, plug-in package
зарядний б. charging unit
збірний б. prefabricated unit, modular block
звуковий б. sound unit, sound head
змонтований б. mounted block, assembled block
зовнішній б. живлення adapter, a.c.(-power) adapter
інтерфейсний б. даних interfacing data block
камерний б. camera chain unit тлб
керувальний б. control(ling) block
клапанний б. valve device assembly
компонувальний б. assembly unit; (стандартний) building block
комутаційний б. керування switch activator
конденсаторний б. gang capacitor
конструктивний б. enclosure box
контрольний б. check unit
ланцюговий б. chainblock
магнетний звуковий б. magnetic sound head
модульний б. modular unit
монолітний кабельний б. monolithic (cable) conduit
нагромаджувальний б. (у запам’ятовувальному пристрої) memory stack
наземний б. телемеханіки terrestrial telemechanics unit
напівпровідниковий б. solid-state block
напрямний б. lead(ing) block, steering block
неавтономний б. non-autonomous unit, online unit
нейтронний б. детектування neutron detection assembly
непозначений б. unlabelled block ком
нерознімни́й б. one-piece block, one-piece unit
нерухомий б. fixed block, fixed pulley
обчислювальний б. computing unit
одноканальний кабельний б. single-duct (cable) conduit, one-duct bank
операторний б. processing block
операційний б. operational unit
панельний б. panel block
підсистемний б. даних subsystem data block
поворотний б. tilting block
позначений спільний б. marked common block, designated common block
приймальний б. receiving module
приймально-передавальний б. receiving-transmitting block
приймально-підсилювальний б. receiver-amplifier
процесорний б. processing block
регулювальний б. regulating unit, control unit
реєструвальний б. recording unit, register
резервний б. standby unit, standby block, reserve capacity
релейний б. relay unit
самозавантажувальний вхідний б. bootstrapped input block, self-load input block
селекторний б. strobe unit
системний б. system unit; chassis ком
системний б. керування system control block
співпроцесорний б. coprocessor block
стандартний б. standard unit
стиковий б. joint block
сумарно-різницевий б. adder-subtracter
фізичний б. physical block
функційний б. functional block, function(al) unit
цифровий б. digital unit
гіроскоп,~а gyroscope || gyro
вібраційний г. vibratory gyroscope
волоконно-оптичний г. fibre optic gyroscope
г. лазерного типу (ring-)laser gyroscope, optical gyroscope
г. на ефекті ЯМР magnetic-induction gyroscope
г. системи стабілізації stabilizing gyro ав
демпфувальний г. damping gyro
електронний г. electron gyroscope
зрівноважений г. balanced gyroscope, free gyroscope, master gyroscope, neutral gyroscope, unrestrained gyroscope
інтегрувальний г. integrating gyroscope, floated-type gyroscope
курсовий г. azimuth gyro(scope), directional gyro(scope), heading gyro
лазерний г. laser gyroscope
магнеторезонансний г. magnetic resonance gyroscope
оптичний г. light gyroscope
симетричний г. symmetrical gyroscope
швидкісний г. rate gyro
гіротахометр,~а rate gyroscope, rate gyro
компас,~а compass
гіромагнетний к. gyromagnetic compass
гіроскопічний к. gyrocompass
індукційний гіромагнетний к. gyro fluxgate compass
індукційний к. fluxgate compass, induction compass