Знайдено 7 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «goodness of fit» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

goodness = ['gʊdnəs] доброта́, до́брість
• ~ of fit
= оці́нка я́кості (прида́тності, узго́дженості)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

goodness 1. доброя́кісність, високоя́кісність 2. прида́тність (for – для)
['gʊdnəs]
~ of fit = згі́дність, узгі́дненість, відпові́дність; допасо́ваність
test 1. випро́бування, ви́проба; спро́ба || випро́бувальний, випро́бний, випробо́вчий; спро́бний || випро́бувати//ви́пробувати, піддава́ти//підда́ти випро́буванню ■ under ~ випро́буваний; to subject to a ~ підда́ти випро́буванню; to stand the ~ ви́тримати випро́бування; to ~ under load випро́бувати під наванта́гою [наванта́женням] 2. перевіря́ння, пере́вірка; контро́ль; тест || переві́рчий, перевірко́вий; контро́льний; те́стовий, тестува́льний || перевіря́ти//переві́рити; контролюва́ти//проконтролюва́ти; тестува́ти//протестува́ти 3. дослі́джування//дослі́дження, до́слід; ана́ліз || до́слідний || дослі́джувати//досліди́ти; прово́дити//прове́сти ана́ліз 4. (матем.) крите́рій, озна́ка || критері́йний, озна́ковий 5. контро́льна робо́та, за́лік (in – з) || заліко́вий
[tεst]
~ for alkalinity = ана́ліз на лу́жність
~ for convergence = озна́ка [крите́рій] збі́жности
~ for divergence = озна́ка [крите́рій] розбі́жности
~ for divisibility = озна́ка поді́льности
~ for an element = ана́ліз на вміст елеме́нту
~ for sugar = ана́ліз на вміст цу́кру
~ of acceptance = крите́рій прийня́тности
~ of an assumption = пере́вірка припу́щення
~ of continuity = (of an electric circuit) пере́вірка ці́лости (електричного кола)
~ of convergence = озна́ка [крите́рій] збі́жности
~ of dispersion = крите́рій розсі́ювання (даних)
~ of divisibility = озна́ка поді́льности
~ of goodness of fit = крите́рій узгі́днености
~ of homogeneity = крите́рій однорі́дности
~ of a hypothesis = пере́вірка гіпо́тези
~ of independence = крите́рій незале́жности
~ of invariance = пере́вірка інварія́нтности
~ of a meter = пере́вірка вимі́рювача
~ of new designs = випро́бування нови́х констру́кцій
~ of normality = крите́рій норма́льности
~ of parallelism = крите́рій [пере́вірка] парале́льности
~ of randomness = крите́рій випадко́вости
~ of a sample = випро́бування (до́слідного) зразка́
~ of significance = крите́рій важли́вости
~ of symmetry = 1. (матем.) крите́рій симе́трії 2. (техн.) пере́вірка симетри́чности
~ of validity = перевіря́ння чи́нности [обґрунто́ваности] (припущення тощо)
Abel(’s) ~ for (series) convergence = А́белева озна́ка [А́белів крите́рій] збі́жности (ря́ду)
abrasion ~ = випро́бування на абрази́вну три́вкість
accelerated ~ = експре́с-випро́бування, швидке́ випро́бування, випро́бування за скоро́ченою програ́мою
accelerated-aging ~ = випро́бування на старі́ння
accelerated-life ~ = пришви́дшене випро́бування на трива́лість використа́ння
acceptance ~ = прийма́льне випро́бування, випро́бування на відпові́дність техні́чним вимо́гам
actual ~ = нату́рне випро́бування
alpha ~ = (комп.) лаборато́рний тест
approval ~ = прийма́льне випро́бування
ball indentation ~ = інде́нторне випро́бування на тве́рдість
ballistic ~ = балісти́чне випро́бування
basic ~ = основне́ випро́бування
bearing ~ = 1. випро́бування на мі́цність за змина́ння, випро́бування на змин 2. випро́бування трима́льної зда́тности [три́мкости]
bench ~ = 1. сте́ндове випро́бування 2. лаборато́рне випро́бування
benchmark ~ = (комп.) етало́нний тест
bend ~ = випро́бування згина́нням, випро́бування на згин [на мі́цність за згина́ння]
best unbiased ~ = найкра́щий незмі́щений крите́рій
beta ~ = (комп.) експлуатаці́йний тест
biased ~ = змі́щений крите́рій
blood ~ = ана́ліз кро́ви
breakdown ~ = випро́бування на пробі́й
Brinell hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Брине́лем
buckling ~ = випро́бування на поздо́вжній згин
bulk ~ = (яф) випро́бування на о́б’є́м
calorimetric ~ = калориметри́чний ана́ліз; калориметри́чне випро́бування
carbon ~ = ана́ліз на вміст вуглецю́
Cauchy(’s) ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) (за) Коші́
chamber ~ = випро́бування в ка́мері
Charpy ~ = (уда́рне) випро́бування за Ша́рпі
check ~ = переві́рчий тест, контро́льне випро́бування
chi-square ~ = крите́рій хі-квадра́т
cold ~ = низькотемперату́рне випро́бування, випро́бування на хо́лоді
color ~ = колориметри́чний ана́ліз
comparison ~ = 1. порівня́льна озна́ка, порівня́льний крите́рій (збіжности) 2. порі́внювальне випро́бування
comprehensive ~ = всебі́чне випро́бування
compression ~ = випро́бування стиска́нням, випро́бування на мі́цність за стиска́ння
continuity ~ = (ел.) випро́бування на ная́вність пошко́джених конта́ктів
conventional ~ = станда́ртне випро́бування
corrosion ~ = випро́бування на корозі́йну три́вкість
creep ~ = випро́бування на по́взкість; мі́ряння [вимі́рювання] пара́метрів по́взкости
crushing ~ = випро́бування на мі́цність за розча́влювання
cyclic ~ = циклі́чне випро́бування
decisive ~ = виріша́льне випро́бування
destructive ~ = руйнівне́ випро́бування, випро́бування з руйнува́нням зразка́
diagnostic ~ = 1. діягности́чний тест 2. (комп.) діягности́чна підпрогра́ма
diamond-pyramid hardness ~ = випро́бування на тве́рдість ме́тодом алма́зної пірамі́ди
Dirichlet(’s) ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) (за) Дирихле́
Dirichlet-Jordan ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) Дирихле́-Жорда́на [за Дирихле́-Жорда́ном]
dropping ~ = крапли́нний ме́тод (міряння товщини покриву)
duty ~ = робо́че випро́бування
dynamic ~ = динамі́чне випро́бування
endurance ~ = випро́бування на довгові́чність
environmental ~ = клімати́чне випро́бування; випро́бування на вплив довкі́лля
equal tails ~ = симетри́чно обме́жений крите́рій
exaggerated ~ = випро́бування за особли́во несприя́тливих умо́в
experimental ~ = до́слідне випро́бування
factory ~ = заводське́ випро́бування
fatigue ~ = уто́мне випро́бування, випро́бування на вто́му
field ~ = польове́ [експлуатаці́йне] випро́бування
fine leak ~ = тонке́ випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість]
flame ~ = вогнева́ про́ба, випро́бування на вогнетри́вкість
flammability ~ = випро́бування на займи́стість
flash ~ = проба на займа́ння
flattening ~ = випро́бування на сплю́щування
floc ~ = випро́бування на випада́ння о́саду
fracture ~ = випро́бування на ро́злам, випро́бування на мі́цність за розла́мування
freezing ~ = випро́бування на замерза́ння
friction ~ = трибовипро́бування, тертьове́ випро́бування, випро́бування тертя́м
frost ~ = випро́бування на морозотри́вкість [холодотри́вкість]
full scale ~ = нату́рне [повномасшта́бне] випро́бування
fundamental ~ = основни́й крите́рій (for convergence – збіжности)
Gauss(’s) ~ for (series) convergence = Ґа́усова озна́ка [Ґа́усів крите́рій] збі́жности (ря́ду)
goodness-of-fit ~ = крите́рій згі́дности [узгі́днености]
gross leak ~ = гру́бе випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість]
hardness ~ = 1. (мех.) випро́бування на тве́рдість 2. (х.) ана́ліз на тве́рдість [жо́рсткість] (води)
Hardy-Littlewood ~ for (series) convergence = озна́ка/крите́рій збі́жности (ря́ду) Га́рді-Лі́тлвуда [за Га́рді-Лі́тлвудом]
heat ~ = теплове́ [термі́чне] випро́бування, випро́бування нагріва́нням
Herbert cloudburst ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Ге́рбертом
high-pressure ~ = високоти́скове випро́бування
high-temperature ~ = високотемперату́рне випро́бування
high-voltage ~ = високонапру́гове випро́бування
humidity ~ = випро́бування на корозі́йну три́вкість за умо́в підви́щеної воло́гости
impact ~ = уда́рне випро́бування, випро́бування уда́ром
indentation hardness ~ = інде́нторне випро́бування на тве́рдість
independent ~s = незале́жні [ортогона́льні] крите́рії
inflammability ~ = випро́бування на займи́стість
in-pile ~ = внутрішньореа́кторний експериме́нт
in-service ~ = випро́бування за робо́чих умо́в
integral ~ = інтеґра́льна озна́ка, інтеґра́льний крите́рій (for series convergence – збіжности ряду)
integration ~ = (комп.) тестува́ння систе́ми в ціло́му
invariant ~ = інварія́нтний крите́рій
isothermal ~ = ізотермі́чне випро́бування
justification ~ = перевіря́ння обґрунто́ваности
knife-edge ~ = (опт.) перевіря́ння ме́тодом ножа́
Knoop indentation ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Кну́пом
laboratory ~ = лаборато́рне випро́бування
leak(age) ~ = випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість]
life ~ = випро́бування на трива́лість використа́ння
likelihood ratio ~ = крите́рій (відно́шення) правдоподі́бности
liquid penetrant ~ = капіля́рна дефектоскопі́я
load(ing) ~ = наванта́гове випро́бування
location ~ = крите́рій змі́щення
logarithmic ~ = логаритмі́чна озна́ка, логаритмі́чний крите́рій (збіжности)
longevity ~ = випро́бування на трива́лість використа́ння
long-run ~ = трива́ле випро́бування
low-temperature ~ = низькотемперату́рне випро́бування
long-term ~ = трива́ле випро́бування
main ~ = основни́й крите́рій (for convergence – збіжности)
maintenance ~ = експлуатаці́йне випро́бування
marginal ~ = 1. випро́бування за умо́в, близьки́х до межі́ руйнува́ння 2. визнача́ння меж завадості́йкости
materials ~ = випро́бування матерія́лів
mechanical ~ = механі́чне випро́бування
metallographic ~ = металографі́чний ана́ліз
mock-up ~ = моде́льне випро́бування
model ~ = моде́льне випро́бування
moisture-resistance ~ = випро́бування на вологотри́вкість
moisture-tightness ~ = випро́бування на вологонепрони́кність
most powerful ~ = найпоту́жніший крите́рій
most stringent ~ = найстрогі́ший крите́рій
nondestructive ~ = неруйнівне́ випро́бування, випро́бування без руйнува́ння зразка́
nonrandomized ~ = нерандомізо́ваний крите́рій
nuclear ~ = випро́бування я́дерної збро́ї
one-sided ~ = однобі́чний крите́рій
operational ~ = експлуатаці́йне випро́бування, випро́бування за реа́льних [робо́чих] умо́в
orthogonal ~s = ортогона́льні [незале́жні] крите́рії
outlier ~ = крите́рій відкида́ння [вибрако́вування] (відбігових показів, помітно відмінних від загальної тенденції)
peel ~ = випро́бування на відшаро́вування
performance ~ = 1. експлуатаці́йне випро́бування, випро́бування за реа́льних [робо́чих] умо́в 2. випро́бування на потре́би ви́значення робо́чих характери́стик
pour ~ = визнача́ння то́чки [температу́ри] пли́нности
powerful ~ = поту́жний крите́рій
preliminary ~ = попере́днє випро́бування
pressure ~ = ти́скове випро́бування, випро́бування (під) ти́ском
program ~ = програмо́вий тест
pulse-echo ~ = ме́тод відбитих і́мпульсів
qualitative ~ = я́кісне випро́бування
quantitative ~ = кі́лькісне випро́бування
quick ~ = експре́с-випро́бування, швидке́ випро́бування
Raabe convergence ~ = озна́ка/крите́рій збі́жности (за) Ра́бе
radiation ~ = 1. радіяці́йне випро́бування 2. випро́бування за підви́щеної радія́ції
randomized ~ = рандомізо́ваний крите́рій
rank ~ = ра́нговий крите́рій
ratio ~ = озна́ка [крите́рій] збі́жности (for a series – ряду)
reliability ~ = випро́бування наді́йности
repeatability ~ = випро́бування на відтво́рність (результату)
repeated ~ = 1. повто́рне випро́бування 2. багаторазо́ве випро́бування
repeated-impact ~ = багаторазо́ве уда́рне випро́бування
repeated-stress ~ = випро́бування на багаторазо́ве напру́жування
representative ~ = типо́ве випро́бування
reproducubility ~ = випро́бування на відтво́рність (результату)
ring-and-ball ~ = ме́тод кільця́ та ку́лі (міряння температури топлення смол)
robust ~ = стійки́й крите́рій
Rockwell hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Ро́квелом
root ~ = озна́ка [крите́рій] збі́жности (ряду) Коші́
routine ~ = пото́чне випро́бування
running ~ = робо́че випро́бування, випро́бування за робо́чих умо́в
rupture ~ = випро́бування на мі́цність за розрива́ння, випро́бування на ро́зри́в
scleroscope hardness ~ = склероско́пне випро́бування на тве́рдість; склероско́пне визнача́ння тве́рдости
scratch hardness ~ = випро́бування на тве́рдість до дря́пання, визнача́ння тве́рдости за Мо́сом
selective ~ = ви́бірне випро́бування
sequential ~ = послідо́вний крите́рій
sequential probability ratio ~ = послідо́вний крите́рій відно́шень імові́рности
service ~ = експлуатаці́йне випро́бування
shear ~ = випро́бування на мі́цність за зсува́ння [зріза́ння], випро́бування на зсув [зріз]
shock ~ = випро́бування уда́ром, уда́рне випро́бування
Shore hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Шо́ром
short-circuit ~ = випро́бування на мі́цність за умо́в коро́ткого за́мкнення
short-run ~ = нетрива́ле [короткоча́сне] випро́бування
short-term ~ = нетрива́ле [короткоча́сне] випро́бування
sign ~ = зна́ковий крите́рій
significance ~ = крите́рій важли́вости
simulation ~ = 1. моде́льне випро́бування 2. числови́й експериме́нт
soap-bubble ~ = випро́бування на течощі́льність [гермети́чність, защі́льненість] ме́тодом ми́льних бу́льбашок
solubility ~ = тест на розчи́нність
spot ~ (х.) крапли́нний ана́ліз
static ~ = стати́чне випро́бування
statistical ~ = статисти́чний крите́рій
strain aging ~ = випро́бування на деформаці́йне старі́ння
strength ~ = випро́бування на мі́цність
stress ~ = випро́бування напру́жуванням
symmetric ~ = симетри́чний крите́рій
systems ~ = систе́мне випро́бування
tear ~ = випро́бування на мі́цність за відрива́ння, випро́бування на ві́дри́в
tensile ~ = випро́бування на мі́цність за розтя́гування, випро́бування на ро́зри́в
thermal ~ = термі́чне [теплове́] випро́бування
thermal-resistance ~ = випро́бування на термотри́вкість
tightness ~ = випро́бування на гермети́чність [защі́льненість]
torsional ~ = випро́бування круті́нням, випро́бування на мі́цність за круті́ння
two-sided ~ = двобі́чний крите́рій
unbiased ~ = незмі́щений крите́рій
uniformly most powerful ~ = рівномі́рно найпоту́жніший крите́рій
unit ~ = (техн.) випро́бування окре́мих компоне́нт систе́ми
verification ~ = контро́льне випро́бування
vibration ~ = випро́бування на вібротри́вкість
Vickers hardness ~ = випро́бування на тве́рдість [визнача́ння тве́рдости] за Ві́керсом
wind-tunnel ~ = випро́бування в аеродинамі́чній трубі́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

допасо́ваність 1. adjustment; fit, fitness, fitting together; goodness of fit 2. (узгідненість) matching
непра́вильна ~ = misadjustment; misfit; (незбіг) mismatch
нето́чна ~ = untrueness
пога́на ~ = (деталей, частин) looseness
то́чна ~ = trueness
згі́дність 1. (сполучність, сумісність) compatibility (з – with) 2. (узгідненість) agreement; conformity, conformance; concordance 3. (відповідність) accord(ance) 4. (допасованість) goodness of fit 5. (порівнянність) congruence, congruity 6. (даних тощо) fit, fitness
апара́тна ~ = (комп.) hardware compatibility
~ апарату́ри = equipment compatibility
вну́трішня ~ = 1. internal consistency 2. (теорії; системи рівнянь, постулатів тощо) self-consistency
~ деформа́цій = strain compatibility
електромагне́тна ~ = electromagnetic compatibility
задові́льна ~ = acceptable fit
~ за поря́дком величини́ = order-of-magnitude agreement [accord(ance)]
зо́внішня ~ = external consistency
кі́лькісна ~ = quantitative fit; quantitative agreement [accord(ance)]
найкра́ща ~ = (the) best (possible) fit
незадові́льна ~ = poor fit
пога́на ~ = poor [insufficient] agreement, poor accordance, lack of fit
прибли́зна ~ = rough agreement [accordance]
програмо́ва ~ = software compatibility, compatibility of programs
прийня́тна ~ = acceptable fit
~ рівня́нь = compatibility [consistency] of equations
~ ро́зв’язків = compatibility of solutions
ро́знімна ~ = plug(-to-plug) compatibility
~ стру́менів = (частинок) beams compatibility
~ теорети́чних та експеримента́льних результа́тів = agreement [accord(ance)] of theoretical and experimental results
технологі́чна ~ = processing compatibility
то́чна ~ = exact fit
фізи́чна ~ = physical compatibility
функці́йна ~ = functional compatibility
цілкови́та ~ = complete agreement
я́кісна ~ = qualitative fit; qualitative agreement [accordance]
крите́р|ій (-ію) 1. criterion; measure 2. (умова) condition 3. (канон) canon 4. (матем., стат.) test
~ абсолю́тної сті́йкости = unconditional stability criterion
~ адіябати́чности = див. ~ адіябатности
~ адіяба́тности = adiabaticity criterion
~ безпе́ки = (ядерного реактора) safety criterion
Бо́мів ~ = Bohm criterion
Бри́ґсів ~ = Briggs criterion
~ важли́вости = significance test, test of significance
~ ви́бору = selection criterion
~ вибрако́вування = див. ~ відкидання
~ ви́дности = visibility criterion
ви́значений ~ = specified criterion
~ випадко́вости = test of randomness
~ випро́бувань = test criterion
~ вирізне́нности = resolution criterion
~ ви́роджености = degeneracy criterion
~ відкида́ння = (показів, помітно відмінних від загальної тенденції) outlier test
~ ві́дколу = critetion for cleavage
~ відмо́ви = (системи) failure criterion
~ відно́шення правдоподі́бности = likelihood ratio test
~ відпові́дности = goodness-of-fit criterion
~ впізна́ваности = recognition criterion
~ впорядко́ваности = ordering criterion
головни́й ~ = key factor
Гу́рвіців ~ = Hurwitz criterion
Ґри́фітів ~ = Griffith’s criterion
двобі́чний ~ = two-sided test
~ деформаці́йної пли́нности = [теку́чости] (plastic) yield criterion; (фон-Мізесів) von Mises yield criterion
Джи́нсів ~ = Jeans criterion
~ добира́ння = selection criterion
зага́льні —ії прийня́тного ри́зику = (на АЕС) overall risk-acceptance criteria
за́даний ~ = specified criterion
~ за́мкнености = closure criterion
~ застосо́вности = (моделі тощо) validity criterion
~ збі́жности (ря́ду) = criterion of/for convergence, test for (series) convergence, convergence test/criterion; ratio test, root test див. тж ознака збіжности
~ згі́дности = goodness-of-fit test
змі́щений ~ = biased test
~ змі́щення = location test
зна́ковий ~ = sign test
Зо́мерфельдів ~ = Sommerfeld criterion
інварія́нтний ~ = invariant test
інтеґра́льний ~ = (збіжности) integral test
~ ірраціона́льности = critetion of irrationality
~ і́стинности = truth criterion
~ конфа́йнменту = confinement criterion
логаритмі́чний ~ = (збіжности) logarithmic test
~ локаліза́ції = localization criterion
Ло́усонів ~ = Lawson criterion
~ Ляпуно́ва = Lyapunov criterion
~ максима́ксу = maximax criterion
~ максимі́ну = maximin criterion
~ меха́ніки руйнува́ння = fracture mechanics criterion
Мі́зесів ~ деформаці́йної пли́нности = von Mises yield criterion
~ мініма́ксу = minimax criterion
~ можли́вих втрат = regret criterion
~ надпли́нности = superfluidity criterion
На́йквістів ~ = Nyquist criterion
найкра́щий незмі́щений ~(the) best unbiased test
~ найме́нших квадра́тів = least-squares criterion
найпоту́жніший ~(the) most powerful test
найстрогі́ший ~(the) most stringent test
~ незале́жности = test of independence
незмі́щений ~ = unbiased test
неґати́вний ~ = negative criterion
нерандомізо́ваний ~ = nonrandomized test
~ несті́йкости = (у плазмі) (plasma-)instability criterion
~ норма́льности = test of normality
однобі́чний ~ = one-sided test
~ однорі́дности = test of homogeneity
~ оптима́льности = optimality criterion, criterion of optimality
основни́й ~ = fundamental [main] test (збіжности – for convergence)
~ парале́льности = test of parallelism
~ пли́нности = yield criterion
~ поді́бности = 1. (матем.) similarity relation 2. (фіз.) similitude relation
~ поді́ї = event criterion
~ поді́льности = (числа) criterion for divisibility
Померанчукі́в ~ = Pomeranchuk criterion
порівня́льний ~ = (збіжности) comparison test
послідо́вний ~ = sequential test; (відношень імовірности) sequential probability ratio test
поту́жний ~ = powerful test
~ поя́ви поляризаці́йної катастро́фи = polarizability-catastrophe criterion
~ правдоподі́бности = likelihood ratio test
~ Приго́жина-Дефе́я = Prigogine-Defay criterion
~ прийня́тности = test of acceptance
~ проєктува́ння = design criterion
~ п’яти́ фа́кторів = pentad criterion
ра́нговий ~ = rank test
рандомізо́ваний ~ = randomized test
~ раціона́льности = criterion for rationality
~ Ре́йлі [Реле́я] Rayleigh criterion
~ ри́зику = regret criterion
рівномі́рно найпоту́жніший ~ = uniformly most powerful test
~ розбі́жности = test for/of divergence
~ розді́льности = resolution criterion
~ розсі́ювання = (даних) test of dispersion
~ руйнува́ння = fracture criterion
Се́йдемів ~ = Suydam criterion
симетри́чний ~ = symmetric test
симетри́чно обме́жений ~ = equal tails test
~ Спе́роу = Sparrow criterion
статисти́чний ~ = statistical test/criterion
стійки́й ~ = robust test
~ сті́йкости = stability criterion; (абсолютної) unconditional stability criterion; (Ляпунова) Lyapunov stability criterion
~ те́нзорности = criterion for tensors, tensor criterion
теоретикопольови́й ~ = field-theory criterion
~ теку́чости = див. ~ плинности
~ то́чности відтво́рювання = fidelity criterion
~ узгі́днености = goodness-of-fit test/criterion, test of goodness of fit
~ узго́джености = див. ~ узгіднености
фізи́чний ~ = physical criterion
~ хі-квадра́т = chi-square test
части́нний ~ = subtest
~ я́кости = figure of merit; performance criterion
~ я́кости довкі́лля = environmental criterion

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

критері||й ім. ч. criterion, criteria (pl.); (міра) measure
асимптотичний ~й asymptotic(al) test
вартісний ~й cost criterion
глобальний ~й global criterion
двосторонній ~й two-sided criterion, double-tail(ed)/two-sided/two-tailed test
економічний ~й economic criterion
загальний ~й general criterion
зміщений ~й biased test
наближений ~й approximate test
надійний (ненадійний) ~й reliable (unreliable) criterion
непараметричний ~й nonparametric/distribution-free test
об’єктивний ~й objective criterion/test
односторонній ~й one-sided criterion, one-sided/one-tailed/single-tail(ed) test
оптимальний ~й optimum criterion/test
оцінний ~й estimation criterion
попередній ~й preliminary test
порядковий (послідовний) ~й order (sequential) test
рандомізований (нерандомізований) ~й randomized (nonrandomized) test
робочий ~й workable criterion
стандартний ~й standard test
статистичний ~й statistical criterion/test
точний (умовний) ~й exact (conditional) criterion/test
якісний ~й qualitative criterion/test
~й взаємозв’язку test of association
~й випадковості test of randomness
~й вірогідності criterion/test of validity
~й домінування dominance criterion
~й економічної ефективності economic effectiveness criterion
~й ефективності efficiency criterion/measure, performance criterion, effectiveness measure, criterion/measure of efficiency
~й істинності (чогось) criterion of (the) validity (of)
~й кредитоспроможності ділового підприємства test of business capacity
~й множинного порівняння multiple comparison test
~й надійності reliability criterion/test
~й незалежності criterion/test of independence
~й нормальності test of normality
~й оборотності індексу reversal test
~й однорідності criterion/test of homogeneity
~й оптимальності optimality criterion/test, optimization
~й оцінювання ефективності функціонування (фірми) performance test
~й першочерговості criterion for/of priority
~й планування planning criterion
~й порівняння criterion for comparison, comparison test
~й правдоподібності plausibility criterion
~й придатності (вибірки) test of goodness of fit
~й ризику risk criterion
~й розумових здібностей intelligence test
~й розходження test of differences
~й стійкості stability criterion
~й якості quality criterion, figure of merit
~й для перевірки гіпотези hypothesis test
служити ~єм чогось to serve as a criterion of smth; ● див. тж. показник, міра.