Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «goodness of fit» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

допасо́ваність 1. adjustment; fit, fitness, fitting together; goodness of fit 2. (узгідненість) matching
непра́вильна ~ = misadjustment; misfit; (незбіг) mismatch
нето́чна ~ = untrueness
пога́на ~ = (деталей, частин) looseness
то́чна ~ = trueness
згі́дність 1. (сполучність, сумісність) compatibility (з – with) 2. (узгідненість) agreement; conformity, conformance; concordance 3. (відповідність) accord(ance) 4. (допасованість) goodness of fit 5. (порівнянність) congruence, congruity 6. (даних тощо) fit, fitness
апара́тна ~ = (комп.) hardware compatibility
~ апарату́ри = equipment compatibility
вну́трішня ~ = 1. internal consistency 2. (теорії; системи рівнянь, постулатів тощо) self-consistency
~ деформа́цій = strain compatibility
електромагне́тна ~ = electromagnetic compatibility
задові́льна ~ = acceptable fit
~ за поря́дком величини́ = order-of-magnitude agreement [accord(ance)]
зо́внішня ~ = external consistency
кі́лькісна ~ = quantitative fit; quantitative agreement [accord(ance)]
найкра́ща ~ = (the) best (possible) fit
незадові́льна ~ = poor fit
пога́на ~ = poor [insufficient] agreement, poor accordance, lack of fit
прибли́зна ~ = rough agreement [accordance]
програмо́ва ~ = software compatibility, compatibility of programs
прийня́тна ~ = acceptable fit
~ рівня́нь = compatibility [consistency] of equations
~ ро́зв’язків = compatibility of solutions
ро́знімна ~ = plug(-to-plug) compatibility
~ стру́менів = (частинок) beams compatibility
~ теорети́чних та експеримента́льних результа́тів = agreement [accord(ance)] of theoretical and experimental results
технологі́чна ~ = processing compatibility
то́чна ~ = exact fit
фізи́чна ~ = physical compatibility
функці́йна ~ = functional compatibility
цілкови́та ~ = complete agreement
я́кісна ~ = qualitative fit; qualitative agreement [accordance]
крите́р|ій (-ію) 1. criterion; measure 2. (умова) condition 3. (канон) canon 4. (матем., стат.) test
~ абсолю́тної сті́йкости = unconditional stability criterion
~ адіябати́чности = див. ~ адіябатности
~ адіяба́тности = adiabaticity criterion
~ безпе́ки = (ядерного реактора) safety criterion
Бо́мів ~ = Bohm criterion
Бри́ґсів ~ = Briggs criterion
~ важли́вости = significance test, test of significance
~ ви́бору = selection criterion
~ вибрако́вування = див. ~ відкидання
~ ви́дности = visibility criterion
ви́значений ~ = specified criterion
~ випадко́вости = test of randomness
~ випро́бувань = test criterion
~ вирізне́нности = resolution criterion
~ ви́роджености = degeneracy criterion
~ відкида́ння = (показів, помітно відмінних від загальної тенденції) outlier test
~ ві́дколу = critetion for cleavage
~ відмо́ви = (системи) failure criterion
~ відно́шення правдоподі́бности = likelihood ratio test
~ відпові́дности = goodness-of-fit criterion
~ впізна́ваности = recognition criterion
~ впорядко́ваности = ordering criterion
головни́й ~ = key factor
Гу́рвіців ~ = Hurwitz criterion
Ґри́фітів ~ = Griffith’s criterion
двобі́чний ~ = two-sided test
~ деформаці́йної пли́нности = [теку́чости] (plastic) yield criterion; (фон-Мізесів) von Mises yield criterion
Джи́нсів ~ = Jeans criterion
~ добира́ння = selection criterion
зага́льні —ії прийня́тного ри́зику = (на АЕС) overall risk-acceptance criteria
за́даний ~ = specified criterion
~ за́мкнености = closure criterion
~ застосо́вности = (моделі тощо) validity criterion
~ збі́жности (ря́ду) = criterion of/for convergence, test for (series) convergence, convergence test/criterion; ratio test, root test див. тж ознака збіжности
~ згі́дности = goodness-of-fit test
змі́щений ~ = biased test
~ змі́щення = location test
зна́ковий ~ = sign test
Зо́мерфельдів ~ = Sommerfeld criterion
інварія́нтний ~ = invariant test
інтеґра́льний ~ = (збіжности) integral test
~ ірраціона́льности = critetion of irrationality
~ і́стинности = truth criterion
~ конфа́йнменту = confinement criterion
логаритмі́чний ~ = (збіжности) logarithmic test
~ локаліза́ції = localization criterion
Ло́усонів ~ = Lawson criterion
~ Ляпуно́ва = Lyapunov criterion
~ максима́ксу = maximax criterion
~ максимі́ну = maximin criterion
~ меха́ніки руйнува́ння = fracture mechanics criterion
Мі́зесів ~ деформаці́йної пли́нности = von Mises yield criterion
~ мініма́ксу = minimax criterion
~ можли́вих втрат = regret criterion
~ надпли́нности = superfluidity criterion
На́йквістів ~ = Nyquist criterion
найкра́щий незмі́щений ~(the) best unbiased test
~ найме́нших квадра́тів = least-squares criterion
найпоту́жніший ~(the) most powerful test
найстрогі́ший ~(the) most stringent test
~ незале́жности = test of independence
незмі́щений ~ = unbiased test
неґати́вний ~ = negative criterion
нерандомізо́ваний ~ = nonrandomized test
~ несті́йкости = (у плазмі) (plasma-)instability criterion
~ норма́льности = test of normality
однобі́чний ~ = one-sided test
~ однорі́дности = test of homogeneity
~ оптима́льности = optimality criterion, criterion of optimality
основни́й ~ = fundamental [main] test (збіжности – for convergence)
~ парале́льности = test of parallelism
~ пли́нности = yield criterion
~ поді́бности = 1. (матем.) similarity relation 2. (фіз.) similitude relation
~ поді́ї = event criterion
~ поді́льности = (числа) criterion for divisibility
Померанчукі́в ~ = Pomeranchuk criterion
порівня́льний ~ = (збіжности) comparison test
послідо́вний ~ = sequential test; (відношень імовірности) sequential probability ratio test
поту́жний ~ = powerful test
~ поя́ви поляризаці́йної катастро́фи = polarizability-catastrophe criterion
~ правдоподі́бности = likelihood ratio test
~ Приго́жина-Дефе́я = Prigogine-Defay criterion
~ прийня́тности = test of acceptance
~ проєктува́ння = design criterion
~ п’яти́ фа́кторів = pentad criterion
ра́нговий ~ = rank test
рандомізо́ваний ~ = randomized test
~ раціона́льности = criterion for rationality
~ Ре́йлі [Реле́я] Rayleigh criterion
~ ри́зику = regret criterion
рівномі́рно найпоту́жніший ~ = uniformly most powerful test
~ розбі́жности = test for/of divergence
~ розді́льности = resolution criterion
~ розсі́ювання = (даних) test of dispersion
~ руйнува́ння = fracture criterion
Се́йдемів ~ = Suydam criterion
симетри́чний ~ = symmetric test
симетри́чно обме́жений ~ = equal tails test
~ Спе́роу = Sparrow criterion
статисти́чний ~ = statistical test/criterion
стійки́й ~ = robust test
~ сті́йкости = stability criterion; (абсолютної) unconditional stability criterion; (Ляпунова) Lyapunov stability criterion
~ те́нзорности = criterion for tensors, tensor criterion
теоретикопольови́й ~ = field-theory criterion
~ теку́чости = див. ~ плинности
~ то́чности відтво́рювання = fidelity criterion
~ узгі́днености = goodness-of-fit test/criterion, test of goodness of fit
~ узго́джености = див. ~ узгіднености
фізи́чний ~ = physical criterion
~ хі-квадра́т = chi-square test
части́нний ~ = subtest
~ я́кости = figure of merit; performance criterion
~ я́кости довкі́лля = environmental criterion