Знайдено 110 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «generating» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

generating [ˈdʒenɘreɪtɪŋ] a що породжує; що виробляє, що створює;
  ~ process фіз. процес генерації.
generate [ˈdʒenɘr(e)ɪt] v (past і p. p. generated, pres. p. generating)
1. породжувати, спричиняти, викликати;
  his attitude ~s opposition його поведінка викликає протест;
2. створювати, виробляти, генерувати;
  to ~ heat виробляти тепло;
3. породжувати, народжувати (звич. pass);
  the rain was ~d in the mountains дощ почався у горах.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

електростанція electric power station, electricity generating station, power station; амер. power plant;
атомна ~ atomic power station; амер. atomic power plant, APP.
енергоблок power(-generating) unit.
силов||ий power (attr.), force (attr.);
~а лінія фіз. line of force;
~а станція power station, powerhouse;
потужна ~а установка powerful generating unit, superpower station/ plant;
~е поле фіз. field of force; vector field.
твірн||ий generating, forming;
мат. generatrix, generant, generating line.
установка 1. (дія) placing; (монтаж) installation, mounting, assembly, rigging, setting-up, fitting, setting;
2. (устаткування, обладнання) unit, plant, rig, set;
бурова ~ drilling rig;
пускова ~ launching pad, launcher;
силова ~ power plant, generating unit;
ядерна силова ~ nuclear power plant.
утворювальний creative, productive; forming, generating.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

generating = ['dʒɛnəreɪtɪŋ] утво́рювальний, твори́льний, поро́джувальний; ґенерува́льний, ґенерівни́й
cycle = ['saɪkl] 1. цикл; пері́од; о́берт; такт || циклови́й, циклі́чний || повто́рювати(ся) циклі́чно; прохо́дити/пройти́ цикл; циркулюва́ти; працюва́ти ци́клами; заци́клюватися // ~ back циклі́чно верта́ти 2. ко́ло; колови́й проце́с; періоди́чний проце́с 3. квант обчи́слень
• absorbing ~
= поглина́льний цикл
• access ~
= цикл зве́рнення (до пам’яті пристрою)
• accumulation ~
= цикл накопи́чування
• action ~
= цикл опера́цій
• boundary ~
= межови́й цикл
• bounding ~
= обме́жувальний цикл
• bus ~
= цикл ши́нного о́бміну
• complete ~
= по́вний цикл
• convergent ~
= збі́жний цикл
• display ~
= цикл формува́ння зобра́ження (на екрані); диспле́йний цикл
• duty ~
= робо́чий цикл; цикл за́йнятості
• elementary ~
= елемента́рний цикл
• essential ~
= істо́тний цикл
• fetch ~
= цикл виклика́ння (команди із пам’яті)
• generalized ~
= узага́льнений цикл
• generating ~
= ґенерува́льний (поро́джувальний) цикл
• generic ~
= спі́льний цикл
• iteration ~
= цикл ітера́ції, ітераці́йний цикл
• life ~
= життє́вий цикл
• limit ~
= грани́чний цикл
• memory ~
= цикл зверта́ння до па́м’яті
• odd ~
= непа́рний цикл
• open ~
= неза́мкнений цикл
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) цикл
• orienting ~
= орієнтува́льний цикл
• prime ~
= про́сти́й цикл
• primitive ~
= приміти́вний цикл
• program ~
= цикл програ́ми
• programming ~
= цикл склада́ння програ́ми
• read ~
= цикл зчи́тування, цикл чита́ння
• renewal ~
= цикл оно́влювання
• repetitive ~
= повто́рний цикл
• retention ~
= те́рмін зберіга́ння
• singular ~
= синґуля́рний цикл
• software life ~
= життє́вий цикл програ́ми
• virtual ~
= віртуа́льний цикл
• write ~
= цикл запи́сування
element = ['ɛlɪmənt] 1. елеме́нт // ~ of (smth) є елеме́нтом (чогось), нале́жить (до чогось) 2. складни́к; компоне́нта 3. дета́ль, ла́нка 4. мн. заса́ди, осно́ви
• ~ of an arc
= елеме́нт дуги́
• ~ of area
= елеме́нт пло́щі (поверхні)
• ~ of a cone
= твірна́ ко́нуса
• ~ of integration
= інтеґро́ваний (підінтеґра́льний) ви́раз, ви́раз під зна́ком інтеґра́лу
• ~ of length
= елеме́нт довжини́
• ~ of a matrix
= елеме́нт ма́триці
• ~ of a set
= елеме́нт множини́
• arbitrary ~
= дові́льний елеме́нт
• array ~
= елеме́нт маси́ву
• associative ~
= асоціати́вний елеме́нт
• attainable ~
= дося́жний елеме́нт
• binary ~
= двійко́вий (біна́рний) елеме́нт
• bound ~
= обме́жений елеме́нт
• boundary ~
= межови́й елеме́нт, елеме́нт межі́
• cancellable ~
= скоротни́й елеме́нт
• character ~
= си́мвольний елеме́нт; си́мвол
• comparison ~
= порі́внювальний елеме́нт (при́стрій), елеме́нт порі́внювання
• computer ~
= ву́зол комп’ю́тера
• constituent ~
= складни́к
• contravariant ~
= контраваріа́нтний елеме́нт
• covariant ~
= коваріа́нтний елеме́нт
• data ~
= елеме́нт да́них
• diagonal ~
= діагона́льний елеме́нт
• differential ~
= диференціа́льний елеме́нт
• disjoint ~s
= незв’я́зані (несполу́чені, нез’є́днані, роз’є́днані) елеме́нти
• display ~
= елеме́нт зобра́ження
• distributed ~
= розподі́лений елеме́нт
• distributive ~
= дистрибути́вний елеме́нт
• divisible ~
= поді́льний елеме́нт
• effaceable ~
= знище́нний елеме́нт
• final ~
= оста́нній елеме́нт
• first ~
= пе́рший елеме́нт
• fixed ~
= 1. алґ. (за)фіксо́ваний елеме́нт (матриці) 2. топ. нерухо́мий елеме́нт
• generalized ~
= узага́льнений елеме́нт
• generating ~
= породжува́льний елеме́нт
• generic ~
= спі́льний (зага́льний) елеме́нт
• human ~
= людськи́й фа́ктор, люди́на як елеме́нт систе́ми
• ideal ~
= ідеа́льний елеме́нт, іде́ль (ідеа́л)
• idempotent ~
= ідемпоте́нтний елеме́нт, ідемпоте́нт
• identity ~
= одини́чний елеме́нт (групи), одини́ця
• image ~
= елеме́нт зобра́ження
• imprimitive ~
= імприміти́вний елеме́нт
• improper ~
= невласти́вий елеме́нт
• inaccessible ~
= недося́жний елеме́нт
• incident ~
= геом. інциде́нтний елеме́нт
• indecomposable ~
= нерозкладни́й елеме́нт
• integer ~
= ці́лий елеме́нт
• integral ~
= інтеґра́льний елеме́нт
• internal ~
= вну́трішній елеме́нт
• interpolation ~
= інтерполяці́йний елеме́нт
• invariant ~
= інваріа́нтний елеме́нт
• inverse ~
= обе́рнений елеме́нт
• invertible ~
= оборо́тний елеме́нт
• involutive ~
= інволюти́вний елеме́нт
• last ~
= оста́нній елеме́нт
• leading ~ in a determinant
= елеме́нт головно́ї діагона́лі визначника́
• least ~
= найме́нший елеме́нт
• lexical ~
= лексе́ма
• line ~
= 1. ан. ліні́йний елеме́нт, диференціа́л довжи́ни дуги́ 2. геом. елеме́нт лі́нії, ліні́йний елеме́нт, елемента́рний ві́дтинок, елеме́нт ко́нтура
• lineal ~
= ліні́йний елеме́нт
• lumped ~
= зосере́дженй елеме́нт
• matrix ~
= ма́тричний елеме́нт, елеме́нт ма́триці
• meromorphic ~
= меромо́рфний елеме́нт
• monogamous ~
= монога́мний елеме́нт
• neighbo(u)ring ~
= сусі́дній елеме́нт
• neutral ~
= нейтра́льний елеме́нт, одини́ця
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний елеме́нт
• null ~
= нульови́й елеме́нт
• off-diagonal ~
= позадіагона́льний елеме́нт
• perfect ~
= ідеа́льний елеме́нт
• permutable ~
= перестано́вний елеме́нт
• picture ~
= (скор. pixel) елеме́нт зобра́ження, пі́ксель, кра́пка ра́стру
• pivotal ~
= провідни́й елеме́нт (матриці)
• primal ~
= приміти́вний елеме́нт
• primary ~
= перви́нний елеме́нт
• prime ~
= про́сти́й елеме́нт
• primitive ~
= приміти́вний елеме́нт
• probabilistic ~
= ймові́рнісний елеме́нт
• probability ~
= елеме́нт ймові́рності
• processor ~
= елемента́рний проце́сор, проце́сорний елеме́нт (мо́дуль)
• program ~
= елеме́нт програ́ми
• quantile ~
= кванти́льний елеме́нт
• queue ~
= елеме́нт че́рги
• ramified ~
= розгалу́жений елеме́нт
• random ~
= випадко́вий елеме́нт
• real ~
= 1. ді́йсний елеме́нт 2. кіб. реа́льний елеме́нт
• reciprocal ~
= обе́рнений елеме́нт
• separable ~
= сепара́бельний елеме́нт
• sifted ~
= т. чис. просі́яний елеме́нт
• simplex ~
= си́мплекс-елеме́нт
• simplicial ~
= симпліці́йний елеме́нт
• storage ~
= елеме́нт па́м’яті
• threshold ~
= поро́говий елеме́нт
• top ~
= верши́на, поча́ток (стека, стосу)
• torsion ~
= періоди́чний елеме́нт, елеме́нт скінче́нного поря́дку
• type ~
= друкува́льний елеме́нт (ву́зол)
• unipotent ~
= уніпоте́нтний елеме́нт
• unit ~
= одини́чний елеме́нт
• universal ~
= універса́льний (максима́льний) елеме́нт
• zero ~
= нульови́й елеме́нт, нуль
• zeroid ~
= алґ. зеро́їд
family = ['fæməli] 1. суку́пність; систе́ма 2. сім’я́, роди́на 3. се́рія; ряд 4. гніздо́ (у словнику)
• ~ of curves
= сім’я́ криви́х
• ~ of functions
= сім’я́ фу́нкцій
• ~ of limit laws
= т. ймов. сім’я́ межови́х зако́нів
• ~ of lines
= сім’я́ прями́х
• ~ of numbers
= числова́ сім’я́
• ~ of rays
= сім’я́ про́менів (півпрями́х)
• ~ of sets
= сім’я́ множи́н
• ~ of solutions
= сім’я́ ро́зв’язків
• additive ~
= адити́вна сім’я́
• analytic ~
= аналіти́чна сім’я́
• centered ~
= (з)центро́вана сім’я́ (множин)
• closed ~
= за́мкнена сім’я́
• compatible ~
= се́рія (ряд) згі́дних (сумі́сних) обчи́слювальних систе́м
• component ~
= се́рія (електро́нних) компоне́нтів
• computer ~
= сім’я́ комп’ю́терів
• conservative ~
= консервати́вна сім’я́ (множин)
• constrained ~
= обме́жена сім’я́
• continuous ~
= непере́рвна сім’я́
• countable ~
= зліче́нна (перелічна́) сім’я́
• countably-additive ~
= зліче́нно адити́вна сім’я́
• denumerable ~
= зліче́нна (перелічна́) сім’я́
• finite ~
= скінче́нна сім’я́
• generalized ~
= узага́льнена сім’я́
• generating ~
= поро́джувальна (ґенерува́льна) сім’я́
• hereditary ~
= успадко́вана сім’я́
• imprimitive ~
= імприміти́вна сім’я́
• independent ~
= незале́жна сім’я́
• indexed ~
= індексо́вана сім’я́
• infinite ~
= нескінче́нна сім’я́
• integrable ~
= інтеґро́вна сім’я́
• integrated circuit ~
= се́рія зінтеґро́ваних схем
• logic ~
= се́рія логі́чних схем чи елеме́нтів; систе́ма логі́чних елеме́нтів
• paracompactifying ~
= паракомпактифікува́льна сім’я́
• parametrized ~
= параметризо́вана сім’я́
• product ~
= сім’я́-до́буток
• quotient ~
= фа́ктор-сім’я́
• separating ~
= відокре́млювальна сім’я́
• task ~
= сім’я́ зада́ч (завда́нь)
• total ~
= 1. топ. тота́льна сім’я́ 2. по́вна сім’я́
• vector ~
= сім’я́ векторі́в
• well-ordered ~
= цілко́м впорядко́вана сім’я́
function = ['fʌŋkʃn] 1. фу́нкція || функці́йний 2. призна́чення 3. ді́яти, функціюва́ти (функціонува́ти)
• ~ of many variables
= фу́нкція багатьо́х змі́нних
• ~ of a random variable
= фу́нкція випадко́вого арґуме́нта
• ~ of a single variable
= фу́нкція одно́ї змі́нної
• access ~
= фу́нкція до́ступу (до компонентних даних)
• additive ~
= адити́вна фу́нкція
• affine ~
= афі́нна фу́нкція
• algebraic ~
= алґебри́чна фу́нкція
• algebroid ~
= алґебро́їдна фу́нкція
• ambiguity ~
= фу́нкція неви́значеності
• analytic ~
= аналіти́чна фу́нкція
• angle ~
= кутова́ фу́нкція
• aperiodic ~
= аперіоди́чна фу́нкція
• approximable ~
= апроксимо́вна фу́нкція
• approximate ~
= набли́жена фу́нкція
• arc-hyperbolic ~
= обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) фу́нкція
• assumed ~
= за́дана (за припущенням) фу́нкція
• asymptotic ~
= асимптоти́чна фу́нкція
• automorphic ~
= автомо́рфна фу́нкція
• averaged ~
= усере́днена фу́нкція
• averaging ~
= усереднюва́льна фу́нкція
• balayage ~
= фу́нкція виміта́ння
• bias ~
= фу́нкція змі́щення
• bijective ~
= бієкти́вна фу́нкція
• bilinear ~
= біліні́йна фу́нкція
• blending ~
= фу́нкція змі́шування (в комп’ютерній графіці)
• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) фу́нкція
• boundary ~
= межова́ фу́нкція
• bounded ~
= обме́жена фу́нкція
• built-in ~
= вмонто́вана фу́нкція; станда́ртна фу́нкція (реалізовна стандартною бібліотечною програмою)
• calculable ~
= обчисле́нна (розрахо́вна) фу́нкція
• callback ~
= фу́нкція зворо́тного ви́клику
• carrier ~
= фу́нкція носі́й
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) фу́нкція
• chance ~
= випадко́ва фу́нкція
• chord ~
= хо́рдова фу́нкція
• circuit ~
= 1. схе́мна фу́нкція 2. функці́йне призна́чення схе́ми
• circular ~
= колова́ (тригонометри́чна) фу́нкція
• circulatory ~
= колова́ фу́нкція
• class ~
= фу́нкція кла́су
• closed ~
= за́мкнена фу́нкція
• cluster ~
= кла́стерна фу́нкція
• combinatorial ~
= комбінато́рна фу́нкція
• combined ~
= (с)комбіно́вана фу́нкція
• composite ~
= складна́ фу́нкція
• computable ~
= обчисле́нна (розрахо́вна) фу́нкція
• concave ~
= вві́гнута фу́нкція
• cone ~
= фу́нкція ко́нуса
• conical ~
= коні́чна фу́нкція
• continuous ~
= непере́рвна фу́нкція
• continuum ~
= фу́нкція конти́нууму
• control ~
= кіб. фу́нкція керува́ння
• convex ~
= опу́кла фу́нкція
• convex-concave ~
= опу́кло-вві́гнута фу́нкція
• coprime ~s
= взає́мно про́сті фу́нкції
• correlation (correlative) ~
= кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція кореля́ції
• counting ~
= рахува́льна фу́нкція
• covariance ~
= фу́нкція коваріа́ції
• covariant ~
= коваріа́нтна фу́нкція
• created ~
= емпіри́чна (ді́брана) фу́нкція
• creating ~
= креати́вна (поро́джувальна) фу́нкція
• criterion ~
= фу́нкція крите́рію
• cylinder ~
= циліндри́чна фу́нкція
• cylindrical ~
= циліндри́чна фу́нкція
• decision ~
= фу́нкція прийма́ння рі́шень
• defect ~
= фу́нкція дефе́кту
• deficiency ~
= фу́нкція дефе́кту
• deficient ~
= дефе́ктна фу́нкція
• density ~
= фу́нкція (густини́) розпо́ділу
• depletion ~
= фу́нкція виче́рпування
• derived ~
= похідна́ (фу́нкція)
• descriptive ~
= дескрипти́вна фу́нкція
• diagonal ~
= діагона́льна фу́нкція
• diagonalization ~
= діагоналізува́льна фу́нкція
• difference ~
= різнице́ва фу́нкція
• differentiable ~
= 1. ан. диференційо́вна фу́нкція 2. топ. гладка́ фу́нкція
• differential ~
= диференці́йна фу́нкція
• dimension ~
= фу́нкція ви́мірності
• dimensional ~
= розмі́рнісна фу́нкція
• dimensionless ~
= безрозмі́рнісна фу́нкція
• discrete ~
= дискре́тна фу́нкція
• distance ~
= 1. фу́нкція ві́дстані 2. геом. метри́чна фу́нкція, ме́трика 3. т. ймов. ві́дстань, фу́нкція кри́терію
• disturbing ~
= збу́рювальна фу́нкція
• dual ~
= дуа́льна фу́нкція
• elementary ~
= елемента́рна фу́нкція
• ellipsoidal ~
= еліпсо́їдна фу́нкція, фу́нкція Ляме́
• elliptic ~
= еліпти́чна фу́нкція
• entire ~
= ці́ла фу́нкція
• entity-to-entity ~
= міжоб’є́ктова фу́нкція (встановлює зв’язки між об’єктами в реляційних базах даних)
• environment-handling ~
= фу́нкція керува́ння середо́вищем
• ergodic ~
= ергоди́чна фу́нкція
• essential ~s
= життє́во важли́ві фу́нкції
• estimable ~
= оціне́нна фу́нкція
• estimating ~
= оці́нювальна фу́нкція
• evalution ~
= 1. оці́нко́ва фу́нкція 2. фу́нкція оці́нки
• even ~
= па́рна фу́нкція
• excitation ~
= кіб. фу́нкція збу́дження
• expandable (expansible) ~
= розвивна́ (розкладна́) фу́нкція
• expansion ~
= фу́нкція розвива́ння (розклада́ння)
• expansive ~
= розши́рювальна фу́нкція
• expectation ~
= т. ймов. математи́чне очі́кування
• explicit ~
= я́вна фу́нкція
• exponential ~
= показнико́ва фу́нкція, експоне́нта
• extendable ~
= п(р)одовжна́ (поширна́) фу́нкція
• extended ~
= п(р)одо́вжена (поши́рена) фу́нкція
• extensional ~
= екстенсі́йна фу́нкція
• factorable ~
= фактор(из)о́вна фу́нкція
• factored ~
= (с)фактор(из)о́вана фу́нкція
• filter ~
= фі́льт(е)р-фу́нкція
• filtration ~
= фільтраці́йна фу́нкція
• finitary ~
= фініта́рна фу́нкція
• finite ~
= 1. скінче́нна фу́нкція 2. фіні́тна фу́нкція
• friend ~
= дру́жня фу́нкція (некомпонентна функція з правом доступу до прихованого компонента класу)
• fundamental ~
= вла́сна фу́нкція
• ga(u)ge ~
= калібрува́льна фу́нкція
• generalized ~
= узага́льнена фу́нкція
• generating ~
= поро́джувальна (твірна́, ґенерува́льна) фу́нкція
• generic ~
= родова́ (характеристи́чна) фу́нкція
• goal ~
= цільова́ фу́нкція
• goniometric ~
= кутомі́рна фу́нкція
• Green ~
= Ґрі́нова фу́нкція, фу́нкція Ґрі́на
• harmonic ~
= гармоні́чна фу́нкція
• harmonizable ~
= гармонізо́вна фу́нкція
• hashing ~
= 1. фу́нкція розмі́щування 2. геш-фу́нкція
• holomorphic ~
= голомо́рфна фу́нкція
• homogeneous ~
= однорі́дна фу́нкція
• homology ~
= фу́нкція гомоло́гії
• homotopic ~
= гомото́пна фу́нкція
• housekeeping ~s
= обслуго́вувальні (службо́ві) фу́нкції; се́рвісні фу́нкції
• illegal ~
= заборо́нена фу́нкція
• implicit ~
= нея́вна фу́нкція
• imported ~s
= імпорто́вані фу́нкції (доступні даному модулеві з бібліотеки динамічного компонування)
• induced ~
= (з)індуко́вана фу́нкція
• inductive ~
= індукти́вна фу́нкція
• in-line ~
= підставна́ фу́нкція (функція, що її підставляють)
• input ~
= входова́ фу́нкція
• integer ~
= ці́ла фу́нкція
• integrable ~
= інтеґро́вна фу́нкція
• integral ~
= інтеґра́льна фу́нкція
• integrating ~
= інтеґрува́льна фу́нкція
• interrupt ~
= фу́нкція перерива́ння
• interrupt type ~
= фу́нкція перерива́льного ти́пу
• interval ~
= інтерва́льна фу́нкція
• intrinsic ~
= вмонто́вана (вбудо́вана) фу́нкція
• invariant ~
= інваріа́нтна фу́нкція
• inverse ~
= обе́рнена фу́нкція
• inverse trigonometric ~s
= обе́рнені тригонометри́чні фу́нкції
• invertible ~
= оборо́тна фу́нкція
• kernel ~
= керн-фу́нкція, ядро́
• key ~
= 1. призна́чення кла́віші 2. ключова́ фу́нкція
• kinked ~
= зало́млена фу́нкція, фу́нкція з то́чками зало́му (з пере́гином, кі́нком)
• knapsack ~
= фу́нкція рюкзака́ (плечака́, заплі́чника)
• Lagrangian ~
= Лаґра́нжова фу́нкція, фу́нкція Лаґра́нжа
• lambda ~
= ля́мбда-фу́нкція
• library ~
= бібліоте́чна фу́нкція
• mapping ~
= відобра́жувальна фу́нкція
• linear ~
= ліні́йна фу́нкція
• linearized ~
= лінеаризо́вана фу́нкція
• local ~
= лока́льна фу́нкція
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) фу́нкція
• logical ~
= логі́чна фу́нкція
• loss ~
= фу́нкція втрат
• majorant ~
= мажорува́льна фу́нкція, мажора́нта
• majority ~
= мажорита́рна фу́нкція
• measurable ~
= вимірна́ фу́нкція
• member ~
= компоне́нтна фу́нкція (класу)
• merit ~
= фу́нкція оці́нювання
• meromorphic ~
= меромо́рфна фу́нкція
• message response ~
= фу́нкція-опрацьо́вувач повідо́млень
• minimal ~
= мініма́льна фу́нкція
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна фу́нкція
• minimum ~
= мініма́льна фу́нкція
• modal ~
= мода́льна фу́нкція
• modular ~
= модуля́рна фу́нкція
• moment generating ~
= утво́рювальна фу́нкція моме́нтів
• monodromic ~
= монодро́мна фу́нкція
• monogenic ~
= моноге́нна фу́нкція
• monogenic analytic ~
= по́вна аналіти́чна фу́нкція (за Ваєрштрасом)
• multiple-valued ~
= багатозна́чна фу́нкція
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна фу́нкція
• multivalent ~
= багатоли́ста фу́нкція
• multivalued ~
= багатозна́чна фу́нкція
• multivariable ~
= фу́нкція багатьо́х змі́нних
• nice ~
= фу́нкція Мо́рзе
• norm ~
= но́рма
• normalizable ~
= нормо́вна фу́нкція
• normalized ~
= (з)нормо́вана фу́нкція
• normed ~
= фу́нкція з но́рмою
• object ~
= цільова́ фу́нкція
• objective ~
= цільова́ фу́нкція
• odd ~
= непа́рна фу́нкція
• one-valued ~
= однозна́чна фу́нкція
• one-variable ~
= фу́нкція одніє́ї змі́нної
• operative ~
= операти́вна фу́нкція
• operator ~
= операто́рна фу́нкція
• optimizable ~
= (з)оптимізо́вна фу́нкція
• optimized ~
= оптимізо́вана фу́нкція
• order ~
= фу́нкція поря́дку
• orderable ~
= впорядко́вна фу́нкція
• ordered ~
= впорядко́вана фу́нкція
• ordering ~
= впорядко́вувальна фу́нкція
• ordinal ~
= поря́дкова фу́нкція
• oscillating ~
= осцилівна́ фу́нкція
• oscillatory ~
= осцилівна́ фу́нкція
• overloaded ~
= переобтя́жена фу́нкція
• overridden ~
= переви́значена фу́нкція
• parameter ~
= параметри́чна фу́нкція
• partition ~
= 1. фу́нкція розпо́ділу, мала́ статисти́чна су́ма 2. фу́нкція розбива́ння
• path ~
= фу́нкція траєкто́рії
• periodic ~
= періоди́чна фу́нкція
• permanent ~
= пермане́нтна фу́нкція
• perturbation ~
= фу́нкція збу́рень; збу́рювальна фу́нкція
• phase ~
= фа́зова фу́нкція
• plotted ~
= гра́фік фу́нкції
• polymorphic ~s
= полімо́рфні фу́нкції (що відрізняються кількістю і (чи) типом арґументів)
• positive ~
= дода́тна фу́нкція
• predeclared ~
= вбудо́вана фу́нкція (схемно)
• predefined ~
= станда́ртна фу́нкція
• primal ~
= приміти́вна фу́нкція
• primary ~
= перви́нна фу́нкція
• primitive ~
= приміти́вна (пе́рві́сна) фу́нкція, першовзі́р, ориґіна́л
• processing ~
= обчи́слювальна фу́нкція; фу́нкція опрацьо́вуання (даних)
• product ~
= фу́нкція-до́буток
• productive ~
= продукти́вна фу́нкція
• projection ~
= проєктува́льна фу́нкція
• projective ~
= проєкти́вна фу́нкція
• propositional ~
= пропозиці́йна фу́нкція
• pure virtual ~
= чи́сто віртуа́льна фу́нкція
• ramification ~
= фу́нкція галу́ження
• ramified ~
= розгалу́жена фу́нкція
• ramp ~
= ліні́йна швидкозмі́нна фу́нкція
• random ~
= випадко́ва фу́нкція
• rating ~
= фу́нкція оці́нки
• rational ~
= раціона́льна фу́нкція
• real-valued ~
= ді́йсна фу́нкція
• reckonable ~
= зобра́жувана фу́нкція
• recursive ~
= рекурси́вна фу́нкція
• reduced ~
= зве́дена фу́нкція
• reducible ~
= звідна́ фу́нкція
• related ~s
= зале́жні фу́нкції
• separable ~
= сепара́бельна фу́нкція
• separation ~
= фу́нкція відокре́млювання
• sequence ~
= фу́нкція послідо́вності
• sequential ~
= секвенці́йна фу́нкція
• service ~
= фу́нкція обслуго́вування
• saltus ~
= фу́нкція стрибкі́в
• schlicht ~
= одноли́ста фу́нкція
• self-test ~
= фу́нкція самотестува́ння
• shifted ~
= змі́щена фу́нкція
• shifting ~
= зсува́льна фу́нкція
• signal(ling) ~
= сигна́льна фу́нкція
• single-valued ~
= однозна́чна фу́нкція
• smooth ~
= гладка́ (гладе́нька) фу́нкція
• source ~
= фу́нкція джерела́, джере́льна фу́нкція; фу́нкція Ґрі́на
• special ~
= спеціа́льна фу́нкція
• spectral ~
= спектра́льна фу́нкція
• spherical ~
= сфери́чна фу́нкція
• spheroidal ~
= сферо́їдна фу́нкція
• spline ~
= сплайн-фу́нкція
• stability ~
= фу́нкція сті́йкості (стабі́льності)
• stable ~
= стійка́ фу́нкція
• staircase ~
= східча́ста фу́нкція
• statistical ~
= статисти́чна фу́нкція
• step ~
= східча́ста фу́нкція
• storage ~
= фу́нкція запам’ято́вування; фу́нкція зберіга́ння
• string ~
= рядко́ва фу́нкція
• strongly decreasing ~
= швидкоспадна́ фу́нкція
• strongly increasing ~
= швидковисхідна́ фу́нкція
• sum ~
= фу́нкція-су́ма
• summable ~
= сумо́вна фу́нкція
• summatory ~
= сума́торна фу́нкція
• support ~
= опоро́ва фу́нкція, фу́нкція пі́дтримки (в базах даних)
• surjective ~
= сур’єкти́вна фу́нкція
• switching ~
= перемика́льна фу́нкція, фу́нкція-ключ
• symmetric ~
= симетри́чна фу́нкція
• symmetrizable ~
= симетр(из)о́вна фу́нкція
• symmetrized ~
= просиметр(из)о́вана фу́нкція
• table ~
= табли́чна фу́нкція
• tabulated ~
= протабульо́вана фу́нкція
• tame ~
= пра́вильна фу́нкція
• temperate ~
= повільновисхідна́ фу́нкція
• threshold ~
= поро́гова фу́нкція
• trace ~
= фу́нкція слі́ду
• transcendental ~
= трансценде́нтна фу́нкція
• transfer ~
= фу́нкція перетво́рювання ти́пу
• transformation ~
= перетво́рювальна фу́нкція, фу́нкція перетво́рювання
• transformed ~
= перетво́рена фу́нкція
• transition ~
= 1. топ. фу́нкція перехо́ду 2. т. ймов. перехідна́ фу́нкція
• trial ~
= спро́бна фу́нкція
• trigonometric ~
= тригонометри́чна фу́нкція
• true ~
= і́стинна фу́нкція
• truth ~
= фу́нкція і́стинності
• unbounded ~
= необме́жена фу́нкція
• unary ~
= уна́рна фу́нкція
• unate ~
= юна́тна фу́нкція
• uneven ~
= непа́рна фу́нкція
• uniform ~
= рівномі́рна фу́нкція
• uniformizing ~
= уніформ(із)ува́льна фу́нкція
• uniformly continuous ~
= рівномі́рно непере́рвна фу́нкція
• univalent ~
= одноли́ста (аналіти́чна) фу́нкція
• user-defined ~
= користуваче́ва фу́нкція, фу́нкція користувача́ (що її визначає користувач)
• utility ~
= 1. службо́ва опера́ція 2. фу́нкція кори́сності
• vanishing ~
= знико́ма фу́нкція (що перетворюється на нуль)
• variance ~
= фу́нкція диспе́рсії
• vector ~
= ве́ктор-фу́нкція
• virtual ~
= віртуа́льна фу́нкція
• weight ~
= вагова́ фу́нкція
functional = ['fʌŋkʃnəl] 1. функціона́л || функціона́льний 2. функці́йний 3. практи́чний
• additive ~
= адити́вний функціона́л
• analytical ~
= аналіти́чний функціона́л
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) функціона́л
• bounded ~
= обме́жений функціона́л
• calculable ~
= обчисле́нний (розрахо́вний) функціона́л
• conjugate ~
= спря́жений функціона́л
• convex ~
= опу́клий функціона́л
• dense ~
= щі́льний функціона́л
• differentiable ~
= диференційо́вний функціона́л
• dynamic ~
= динамі́чний функціона́л
• eigen ~
= вла́сний функціона́л
• even ~
= па́рний функціона́л
• ga(u)ge ~
= 1шабло́нний функціона́л 2. калібрува́льний функціона́л
• generating ~
= поро́джувальний (твірни́й) функціона́л
• homogeneous ~
= однорі́дний функціона́л
• integral ~
= ці́лий функціона́л
• linear ~
= ліні́йний функціона́л
• monotone ~
= моното́нний функціона́л
• monotonic ~
= моното́нний функціона́л
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний функціона́л
• normed ~
= функціона́л з но́рмою
• operator ~
= опера́торний функціона́л
• uneven ~
= непа́рний функціона́л
idempotent = [ˌaɪdəm'pəʊtnt] ідемпоте́нт, ідемпоте́нтний елеме́нт || ідемпоте́нтний
• central ~
= центра́льний ідемпоте́нт
• elementary ~
= елемента́рний ідемпоте́нт
• generating ~
= поро́джувальний ідемпоте́нт
• homotopy ~
= гомото́пний ідемпоте́нт
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний ідемпоте́нт
interaction = [ˌɪntər'ækʃn] взаємоді́я; взаємозв’язо́к
• additive ~
= адити́вна взаємоді́я
• generalized ~
= узага́льнена взаємоді́я
• generating ~
= поро́джувальна взаємоді́я
• human-computer (man-machine) ~
= взаємоді́я люди́ни з маши́ною
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна взаємоді́я
• multivariable ~
= багатофа́кторна взаємоді́я
• natural language ~
= природномо́вна взаємоді́я, природномо́вне спілкува́ння, взаємоді́я або спілкува́ння (з маши́ною) мо́вою люди́ни
• one-way ~
= однобі́чна взаємоді́я
• residual ~
= залишко́ва взаємоді́я
• systems ~
= взаємоді́я систе́м
• user ~
= взаємоді́я систе́ми з користуваче́м, взаємоді́я користувача́ з систе́мою
line = [laɪn] 1. лі́нія; крива́ (на графіку) || прово́дити/прове́сти́ лі́нію // along the ~, in the ~ of у на́прямі, за на́прямом, уздо́вж (лінії); in ~ with 1. по́ряд з 2. згі́дно з; to draw a ~ прове́сти́ лі́нію; to ~ up розташо́вувати/розташува́ти уздо́вж лі́нії, вишико́вувати/ви́шикувати (в лі́нію) 2. пряма́ (лі́нія) // ~ at infinity нескінче́нно відда́лена пряма́; in straight ~s прямоліні́йно 3. ребро́ (графу) 3. рядо́к 4. че́рга // to ~ up утво́рювати/утвори́ти че́ргу 5. ши́на; дріт 6. лі́нія зв’язку́
• ~ of command
= черго́вість вико́нування кома́нд
• ~ of contact
= лі́нія до́тику
• ~ of curvature
= лі́нія кривини́
• ~ of discontinuity
= лі́нія розри́ву
• ~ of equidistribution
= лі́нія одна́ко́вого розпо́ділу
• ~ of flight
= траєкто́рія, тра́са
• ~ of intersection
= лі́нія пере́тину
• ~ of reasoning
= ланцюжо́к міркува́нь
• ~ of regression
= лі́нія реґре́сії
• approximating ~
= апроксимува́льна лі́нія
• ascending ~
= висхідна́ лі́нія
• asymptotic ~
= асимптоти́чна лі́нія
• auxiliary ~
= допомі́жна́ лі́нія
• backbone ~
= магістра́льна лі́нія (в мережі)
• bidirectional ~
= двонапрямна́ лі́нія
• belief ~
= дові́рчий рі́вень
• bisecting ~
= бісектри́са
• bitangent ~
= бідоти́чна (дводоти́чна) пряма́
• blank ~
= чи́стий рядо́к
• blurred ~
= розпли́вчаста (розми́та) лі́нія (на рисунку)
• broken ~
= ла́мана лі́нія
• cache ~
= рядо́к кеш-па́м’яті
• catenary ~
= ланцюго́ва лі́нія
• caustic ~
= кау́стика, каусти́чна лі́нія; пору́бана (роз’їдена, посі́чена, поіржа́віла) лі́нія
• centroid ~
= центро́їда
• characteristic ~
= характеристи́чна лі́нія
• closed ~
= за́мкнена (зі́мкнена) лі́нія
• command ~
= кома́ндний рядо́к
• comment ~
= рядо́к коментарі́в (у тексті програми)
• communication ~
= лі́нія зв’язку́
• complex ~
= ко́мплексна пряма́
• computer ~
= се́рія (обчи́слювальних) маши́н; ряд комп’ю́терів
• concurrent ~s
= перети́нні лі́нії
• connecting ~
= з’є́днувальна лі́нія
• construction ~
= допомі́жна́ лі́нія
• continuation ~
= рядо́к продо́вження
• continuous ~
= непере́рвна лі́нія
• contour ~
= 1. ко́нтурна лі́нія, лі́нія о́брису 2. ізогі́пса, рівновисо́тна крива́
• convex ~
= опу́кла лі́нія
• coordinate ~
= координа́тна лі́нія (вісь)
• coplanar ~s
= коплана́рні прямі́
• copunctual ~
= прямі́ зі спі́льною то́чкою
• curvature ~
= лі́нія кривини́
• curved ~
= крива́ лі́нія
• cut ~
= лі́нія ро́зрізу (ро́зтину)
• dash-and-dot ~
= крапко́во-риско́ва (крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна) лі́нія
• dashed ~
= риско́ва (штрихова́) лі́нія
• dash-dot(ted) ~
= крапко́во-риско́ва (крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна) лі́нія
• data ~
= 1. лі́нія (пересила́ння) да́них; інформаці́йна лі́нія 2. рядо́к да́них
• datum ~
= ба́зис; лі́нія поча́тку ві́дліку; ба́зова (вихідна́, ре́перна) лі́нія
• diagonal ~
= діагона́ль, діагона́льна лі́нія
• diametral (diametric) ~
= діа́мет(е)р, лі́нія діа́метра
• directed ~
= (з)орієнто́вана (спрямо́вана) лі́нія
• directrix ~
= директри́са
• display ~
= рядо́к на екра́ні
• dot ~
= пункти́рна (крапко́ва) лі́нія, пункти́р
• dot-and-dash ~
= крапко́во-риско́ва (крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна) лі́нія
• dotted ~
= крапко́ва (пункти́рна) лі́нія, пункти́р
• double ~
= подві́йна лі́нія
• envelope ~
= обгортна́ (обвідна́) лі́нія
• equipotential ~
= еквіпотенціа́льна лі́нія, лі́нія рі́вних потенціа́лів
• extra(-)heavy ~
= товста́ лі́нія (на кресленику)
• fat ~
= товста́ лі́нія
• fiducial ~
= лі́нія поча́тку ві́дліку, ре́перна лі́нія
• field ~
= силова́ лі́нія (векторного поля)
• fine ~
= тонка́ лі́нія (на кресленику)
• firm ~
= суці́льна (непере́рвна) лі́нія (на графіку)
• flush right ~
= рядо́к, змі́щений упра́во
• fraction ~
= ри́ска дро́бу
• freehand ~
= рукопи́сна лі́нія
• generating ~
= твірни́ця, твірна́ лі́нія
• geodesic ~
= геодези́чна лі́нія
• gluing ~
= лі́нія скле́ювання пове́рхонь
• gorge ~
= стрикці́йна лі́нія
• grid ~
= лі́нія координа́тної сі́тки
• heading ~
= заголо́вний рядо́к; рядо́к за́голо́вка
• heavy ~
= товста́ лі́нія (на кресленику)
• helical ~
= ґвинтова́ (циліндри́чна) лі́нія
• hidden ~
= неви́дна (захо́вана) лі́нія (об’ємного предмета на рисунку)
• horizontal ~
= горизонта́льна лі́нія
• hot ~
= гаря́ча лі́нія, лі́нія в ста́ні гото́вності
• hyperparallel ~s
= розбі́жні (гіперпарале́льні) прямі́
• imaginary ~
= уя́вна лі́нія
• inclined ~
= похи́ла пряма́
• in-house ~
= вну́трішня лі́нія
• input ~
= входови́й рядо́к; входова́ лі́нія
• intersecting ~
= січна́ пряма́
• intersection ~
= перети́нні лі́нії
• isochrone ~
= ізохро́на
• isogonal ~
= ізого́на
• isothermal ~
= ізоте́рма
• isotropic ~
= ізотро́па
• jogged ~
= ла́мана лі́нія
• leased ~
= орендо́ваний кана́л
• least-squares ~
= лі́нія найме́нших квадра́тів
• level ~
= лі́нія рі́вня
• local ~
= місце́ва лі́нія (зв’язку)
• logical ~
= логі́чний рядо́к (що складається з кількох фізичних)
• loose ~s
= рідкі́ рядки́
• loxodromic ~
= локсодро́ма
• margin ~
= марґіна́льна (межова́) лі́нія
• mean ~
= бісектри́са, середи́нна лі́нія
• medial ~
= сере́динна лі́нія
• median ~
= медіа́на; сере́динна лі́нія
• multidrop (multipoint) ~
= багатоточко́ва лі́нія (зв’язку́)
• new ~
= нови́й рядо́к
• nodal ~
= лі́нія вузлі́в
• normal ~
= норма́ль
• number ~
= числова́ вісь
• numbered ~
= зацифро́вана лі́нія (на графіку)
• oblique ~
= скісна́ лі́нія
• oriented ~
= зорієнто́вана пряма́
• orphan ~
= зави́слий рядо́к (перший рядок наступного абзацу розташований в кінці сторінки)
• outgoing ~
= виходо́ва лі́нія
• parallel ~
= парале́льна лі́нія
• pedal ~
= поде́ра
• perpendicular ~
= перпендикуля́р, перпендикуля́рна пряма́
• perspective ~
= лі́нія перспекти́ви
• plotted ~
= побудо́вана (за точками) лі́нія (крива́)
• plumb ~
= вертика́льна (прямови́сна) лі́нія
• polar ~
= поля́ра
• polygonal ~
= ла́мана лі́нія
• program ~
= рядо́к програ́ми, програмо́вий рядо́к
• public ~
= загальнодосту́пна лі́нія (зв’язку), лі́нія зага́льного користува́ння
• public telephone ~
= телефо́нна лі́нія зага́льного користува́ння
• raster ~
= рядо́к пі́кселів ра́стра
• real number ~
= вісь ді́йсних чи́сел, ді́йсна числова́ вісь
• rectifying ~
= спря́млювальна лі́нія
• reference ~
= лі́нія ві́дліку, ба́зисна лі́нія
• regression ~
= лі́нія реґре́сії
• rhumb ~
= локсодро́ма
• scan ~
= рядо́к сканува́ння, рядо́к розго́ртки (на екрані)
• screen ~
= екра́нний рядо́к; рядо́к на екра́ні
• screw ~
= ґвинтова́ лі́нія
• secant ~
= січни́ця, січна́ лі́нія
• serial communication ~
= лі́нія зв’язку́ з послідо́вним інтерфе́йсом
• side ~
= бічна́ лі́нія
• sine ~
= синусо́їда
• slant(ing) ~
= скісна́ ри́ска (лі́нія)
• software product ~
= се́рія програмо́вих ви́робів
• solid ~
= суці́льна лі́нія
• spectral (spectrum) ~
= лі́нія спе́ктру; спектра́льна лі́нія
• spiral ~
= спіра́ль, спіра́ля
• status ~
= рядо́к ста́ну
• straight ~
= пряма́ лі́нія
• styled ~
= стилізо́вана лі́нія
• subscriber ~
= абоне́нтська лі́нія
• table ~
= рядо́к табли́ці
• telecommunication ~
= лі́нія дале́кого зв’язку́; лі́нія телезв’язку́
• tangent ~
= доти́чна (лі́нія)
• tape ~
= вимі́рювальна (мі́рча) стрі́чка; руле́тка
• tight ~s
= густі́ рядки́
• transversal ~
= січна́ (лі́нія)
• trunk ~
= магістра́льна лі́нія
• unconditioned ~
= непристосо́вана лі́нія (з неефективним використанням ресурсів)
• unicursal ~
= унікурса́льна лі́нія
• vertical ~
= вертика́льна лі́нія
• waiting ~
= че́рга
• widow ~
= зави́слий рядо́к (останній рядок попереднього абзацу розташований на початку сторінки)
• witness ~
= (допомі́жна́) лі́нія побудо́ви (кресленика на екрані дисплея)
method = ['mɛθəd] 1. ме́тод, спо́сіб 2. пра́вило 3. алґори́тм
• ~ of abstraction
= ме́тод абстра́кції
• ~ of approximation
= ме́тод апроксима́ції
• ~ of averages
= ме́тод сере́дніх зна́чень
• ~ of backward induction
= ме́тод зворо́тної інду́кції
• ~ of balayage
= ме́тод виміта́ння
• ~ of catastrophes
= ме́тод катастро́ф
• ~ of choice
= стат. ме́тод вибира́ння
• ~ of comparison
= ме́тод порі́внювання
• ~ of confidence intervals
= ме́тод дові́рчих інтерва́лів
• ~ of conformal mappings
= ме́тод конфо́рмних відобра́жень
• ~ of correction
= ме́тод коре́кції
• ~ of cyclic descent
= ме́тод циклі́чного спу́ску
• ~ of descent
= ме́тод спу́ску
• ~ of determinants
= ме́тод детерміна́нтів
• ~ of diagrams
= ме́тод діагра́м
• ~ of elimination
= ме́тод вилуча́ння
• ~ of exhaustion
= ме́тод виче́рпування; ме́тод висна́жування
• ~ of extrapolation
= ме́тод екстраполя́ції
• ~ of forcing
= ме́тод фо́рсингу, ме́тод зму́шування
• ~ of forecasting
= ме́тод прогнозува́ння
• ~ of generating functions
= ме́тод твірни́х фу́нкцій
• ~ of homology
= ме́тод гомоло́гії
• ~ of induction
= ме́тод інду́кції
• ~ of interval bisection
= ме́тод дихотомі́ї, ме́тод по́ділу навпі́л (під час адаптивного пошуку)
• ~ of inversion
= ме́тод інве́рсії, ме́тод перетво́рювання зворотни́ми ра́діусами
• ~ of isoclines
= ме́тод ізоклі́н
• ~ of iterations
= ме́тод ітера́цій
• ~ of least squares
= ме́тод найме́нших квадра́тів
• ~ of mathematical induction
= ме́тод математи́чної інду́кції
• ~ of maximum likelihood
= ме́тод максима́льної вірогі́дності
• ~ of moments
= ме́тод моме́нтів
• ~ of normals
= ме́тод норма́лей
• ~ of numbering
= ме́тод нумерува́ння
• ~ of ordering
= ме́тод впорядко́вування
• ~ of parabolas
= ме́тод пара́бол
• ~ of potentials
= ме́тод потенціа́лів
• ~ of proof
= ме́тод дове́дення
• ~ of quickest descent
= ме́тод найшви́дшого спу́ску
• ~ of ravines
= ме́тод ярі́в
• ~ of reduction to the absurd
= ме́тод зве́дення до абсу́рду
• ~ of residues
= ме́тод ли́шків
• ~ of rotating coordinates
= ме́тод поверта́ння координа́т
• ~ of search
= ме́тод по́шуку
• ~ of smoothing
= спо́сіб згла́джування
• ~ of steepest ascent
= ме́тод найстрімкі́шого підійма́ння
• ~ of steepest descent
= ме́тод перева́лу, ме́тод найстрімкі́шого спу́ску
• ~ of substitution
= ме́тод підставля́ння (під час розв’язування алґебричних рівнянь)
• ~ of successive approximations
= ме́тод послідо́вних набли́жень
• ~ of summability
= ме́тод згорта́ння (сумува́ння) (ряду)
• ~ of transfinite induction
= ме́тод трансфіні́тної інду́кції
• ~ of trapezoids
= ме́тод трапе́цій (метод графічного інтеґрування)
• ~ of undetermined coefficients
= ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
• ~ of variation of parameters
= ме́тод варіа́ції пара́метрів; ме́тод варіа́ції дові́льної ста́лої
• ~ of verification
= ме́тод перевіря́ння (верифіка́ції)
• abstract ~
= абстра́ктне пра́вило
• access ~
= ме́тод (пра́вило) до́ступу
• access-oriented ~
= доступозале́жний (доступозорієнто́ваний) ме́тод (обчислювання)
• adaptive ~
= адапти́вний ме́тод
• ad hoc ~
= спеціа́льний (спеціа́льно ство́рений) ме́тод (для даного конкретного випадку)
• algebraic ~
= алґебри́чний ме́тод
• algorithmic ~
= алґоритмі́чний ме́тод
• analog ~
= ме́тод анало́гій
• analysis-of-variance ~
= ме́тод дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чний ме́тод
• ancestor ~s
= ме́тод з успадко́ваними пра́вилами
• approximate ~
= набли́жений ме́тод
• approximation ~
= 1. ме́тод апроксима́ції 2. набли́жений ме́тод
• a priori ~
= апріо́рний ме́тод
• assembly ~
= ме́тод компонува́ння
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ме́тод
• averaging ~
= ме́тод усере́днювання
• axiomatic ~
= аксіо́мний (аксіомати́чний) ме́тод, ме́тод постула́тів
• axonometric ~
= аксонометри́чний ме́тод
• binary search ~
= ме́тод двійко́вого по́шуку
• branch-and-bound ~
= ме́тод гіло́к і меж
• building ~
= ме́тод станда́ртних бло́ків; ме́тод уніфіко́ваних мо́дулів
• Cartesian ~
= Дека́ртів ме́тод
• cascade ~
= каска́дний ме́тод
• case ~
= ме́тод логі́чного дове́дення
• category ~
= категорі́йний ме́тод
• checking ~
= ме́тод пере́ві́рки
• checksum ~
= ме́тод контро́льних сум
• chord ~
= ме́тод хорд
• clustering ~
= ме́тод групува́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рний ме́тод
• comparison ~
= ме́тод порі́внювання
• compression ~
= ме́тод ущі́льнювання
• computing ~
= ме́тод обчи́слювань
• conformal mapping ~
= ме́тод конфо́рмних відобра́жень
• convergent ~
= збі́жний ме́тод
• convex simplex ~
= ме́тод опу́клого си́мплексу
• correlation ~
= кореляці́йний ме́тод
• covariant ~
= коваріаці́йний ме́тод
• crude ~
= нето́чний (гру́бий, прибли́зний) ме́тод
• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к
• decomposition ~
= ме́тод декомпози́ції (розклада́ння)
• deductive ~
= дедукти́вний ме́тод
• delta ~
= безпосере́дній (прями́й) ме́тод знахо́дження похідно́ї
• descent ~
= ме́тод спу́ску (спуска́ння)
• design ~
= 1. ме́тод розраху́нку 2. ме́тод планува́ння (експерименту)
• diagonal ~
= діагона́льний ме́тод; ме́тод Ка́нтора, Ка́нторів ме́тод
• dichotomy ~
= ме́тод дихотомі́ї
• digital ~
= цифрови́й ме́тод
• direct ~
= прями́й ме́тод
• dispersion ~
= дисперсі́йний ме́тод
• duality ~
= ме́тод дуа́льності
• elimination ~
= ме́тод відкида́ння
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод
• ergodic ~
= ергоди́чний ме́тод
• Euler ~
= О́йлерів (Е́йлерів) ме́тод, ме́тод О́йлера (Е́йлера)
• exclusion ~
= ме́тод відкида́ння
• exhaustion ~
= ме́тод виче́рпування
• expansion ~
= ме́тод розвива́ння (розклада́ння) в ряд
• extrapolation ~
= екстраполяці́йний ме́тод
• factorial ~
= фа́кторний ме́тод
• factorization ~
= ме́тод відокре́млювання мно́жникі́в (факториза́ції)
• finished ~
= цілкови́то ви́значене пра́вило
• finite-difference ~
= ме́тод скінче́нних різни́ць
• finite-element ~
= ме́тод скінче́нних елеме́нтів
• fixed-point ~
= ме́тод нерухо́мої то́чки
• forecasting ~
= ме́тод прогнозува́ння
• formal ~
= форма́льний ме́тод
• functional ~
= функціона́льний ме́тод
• game-theoretic ~
= теоре́тико-ігрови́й ме́тод
• geometrical ~
= геометри́чний ме́тод
• gradient ~
= ґрадіє́нтний ме́тод
• graphical ~
= графі́чний ме́тод
• heuristic ~
= евристи́чний ме́тод
• hierarchical access ~
= ієрархі́чний ме́тод до́ступу
• hill-climbing ~
= ме́тод по́шуку екстре́муму
• identification ~
= ме́тод ідентифіка́ції
• implicit ~
= нея́вний ме́тод
• inductive ~
= індукти́вний ме́тод
• infallible ~
= непоми́льний (наді́йний) ме́тод
• inference ~
= ме́тод ви́сновку
• inherited ~
= успадко́ваний ме́тод
• integral ~
= інтеґра́льний ме́тод
• interpolation ~
= інтерполяці́йний ме́тод
• isocline ~
= ме́тод ізоклі́н
• iteration ~
= ітераці́йний ме́тод
• least-squares ~
= ме́тод найме́нших квадра́тів
• level(l)ing ~
= ме́тод згла́джування
• linearization ~
= ме́тод лінеариза́ції
• local ~
= лока́льний ме́тод
• logical ~
= логі́чний ме́тод
• marginal ~
= марґіна́льний ме́тод
• matching ~
= ме́тод узго́джування
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод
• maximum-likelihood ~
= ме́тод максима́льної вірогі́дності
• mean-value ~
= ме́тод сере́дніх
• measurement ~
= ме́тод вимі́рювання (мі́ряння)
• minimax ~
= ме́тод мініма́ксу
• Monte-Carlo ~
= ме́тод Мо́нте-Ка́рло
• multiplex ~
= мультипле́ксний ме́тод
• net ~
= ме́тод сі́ток
• numerical ~
= числови́й ме́тод
• object-space ~
= ме́тод усува́ння неви́дних пове́рхонь
• operator ~
= опера́торний ме́тод
• optimization ~
= ме́тод оптиміза́ції
• optimal (optimum) ~
= оптима́льний ме́тод
• orthogonalization ~
= ме́тод ортогоналіза́ції
• overlay ~
= ме́тод наклада́ння
• overloaded ~
= переобтя́жене пра́вило
• parametric ~
= параметри́чний ме́тод
• penalty-function ~
= ме́тод штрафни́х фу́нкцій
• perturbation ~
= ме́тод збу́рень
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ме́тод
• probit ~
= про́біт-ана́ліз
• qualitative ~
= я́кісний ме́тод
• quantitative ~
= кі́лькісний ме́тод
• queued access ~
= ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued indexed sequential access ~ (QISAM)
= і́ндексопослідо́вний ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued sequential access ~ (QSAM)
= послідо́вний ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued telecommunication access ~ (QTAM)
= телекомунікаці́йний ме́тод до́ступу за че́ргою
• random search ~
= ме́тод випадко́вого по́шуку
• random walk ~
= ме́тод випадко́вого блука́ння
• recursion (recursive) ~
= рекуре́нтний (рекурси́вний) ме́тод
• regression ~
= реґреси́вний ме́тод
• resident access ~
= резиде́нтний ме́тод до́ступу
• residue ~
= ме́тод ли́шків
• retract ~
= ме́тод ретра́кту
• rigorous ~
= стро́гий ме́тод
• robust ~
= стійки́й (роба́стний) ме́тод
• routine ~
= станда́ртний (найчасті́ше вжи́ваніший, рути́нний) ме́тод
• rule of thumb ~
= ме́тод спроб і по́ми́лок
• Runge-Kutta ~
= ме́тод Ру́нґе-Ку́та
• saddle-point ~
= ме́тод перева́лу, ме́тод сідлово́ї то́чки
• sampling ~
= вибірко́вий ме́тод
• search ~
= ме́тод по́шуку
• separation-of-variables ~
= ме́тод відокре́млювання змі́нних
• sequential ~
= послідо́вний ме́тод
• sequential-access ~
= ме́тод послідо́вного до́ступу
• set-theoretical ~
= теоретикомножи́нний ме́тод
• shooting ~
= ме́тод пристрі́лювання
• shortcut ~
= приско́рений ме́тод
• sieve ~
= ме́тод си́та
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод, си́мплекс-ме́тод
• static ~s
= стати́чні пра́вила (ме́тоди)
• statistical ~
= статисти́чний ме́тод
• step-by-step (stepwise) ~
= ме́тод послідо́вних опера́цій; (по)кро́ковий ме́тод
• stochastic ~
= стохасти́чний ме́тод
• stream ~s
= пра́вила оперува́ння пото́ками
• Sturm ~
= ме́тод Шту́рма
• substitution ~
= ме́тод підставля́ння
• summability ~
= ме́тод сумува́ння
• symbolical ~
= 1. си́мвольний ме́тод 2. ан. опера́торний ме́тод
• target ~
= ме́тод спроб, ме́тод пристрі́лювання
• topological ~
= топологі́чний ме́тод
• trace ~
= ме́тод сліді́в
• trial-and-error ~
= ме́тод спроб та помило́к
• universal ~
= універса́льний ме́тод
• variational ~
= варіаці́йний ме́тод
• virtual ~s
= віртуа́льні пра́вила
operation = [ˌɒpə'reɪʃn] 1. ді́я, опера́ція 2. проце́с; робо́та; функціюва́ння, функціонува́ння 3. режи́м (експлуатаційний)
• abstract ~
= абстра́ктна опера́ція
• additive ~
= адити́вна опера́ція
• algebraic ~
= алґебри́чна опера́ція
• analytic ~
= аналіти́чна опера́ція
• approximate ~
= набли́жена опера́ція
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• array ~
= ма́трична опера́ція; опера́ція над маси́вом
• associative ~
= асоціати́вна (сполу́чна́) опера́ція
• atomic ~
= атома́рна опера́ція (не подільна на дрібніші)
• attended ~
= робо́та під на́глядом (оператора)
• authorized ~
= санкційо́вана опера́ція; санкційо́вана ді́я
• auxiliary ~
= допомі́жна́ опера́ція
• averaging ~
= опера́ція усере́днювання
• basic ~
= основна́ (головна́) опера́ція
• battery ~
= робо́та з батаре́йним жи́вленням
• biconditional ~
= опера́ція еквівале́нтності
• biharmonic ~
= бігармоні́чна опера́ція
• bilinear ~
= біліні́йна опера́ція
• binary ~
= біна́рна (двомі́сна) опера́ція
• bit ~
= порозря́дна опера́ція
• bitwise ~
= порозря́дна (побі́това) опера́ція
• bookkeeping ~
= 1. (обліко́во-) бухга́лтерська опера́ція 2. службо́ва опера́ція 3. керівна́ опера́ція 4. допомі́жна́ опера́ція
• Boolean ~
= Бу́лова опера́ція
• bracket ~
= опера́ція дужкува́ння
• branch ~
= опера́ція галу́ження (розгалу́жування)
• clear-line ~
= опера́ція стира́ння рядка́
• closure ~
= опера́ція замика́ння
• collation ~
= опера́ція злива́ння; об’є́днувальна опера́ція
• commutative ~
= комутати́вна опера́ція
• comparison ~
= опера́ція порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льна опера́ція
• complex ~
= 1. складна́ опера́ція 2. ді́я над ко́мплексними чи́слами
• composite ~
= компози́тна опера́ція
• compound ~
= скла́дена опера́ція
• computing ~
= обчи́слювальна опера́ція
• conditional ~
= умо́вна опера́ція
• conjunction ~
= опера́ція кон’ю́нкції
• continuous ~
= непере́рвна опера́ція
• contraction ~
= опера́ція стиска́ння
• control ~
= опера́ція керува́ння
• convolution ~
= опера́ція згорта́ння
• counting ~
= опера́ція рахува́ння
• dagger ~
= опера́ція відкида́ння кон’ю́нкції
• data-processing ~
= опрацьо́вування да́них
• decomposable ~
= розкла́дна опера́ція
• decrement ~
= опера́ція декреме́нту (зме́ншування)
• derived ~
= похідна́ опера́ція
• deterministic ~
= детерміністи́чна опера́ція
• differential ~
= диференці́йна опера́ція
• digital ~
= цифрова́ опера́ція
• digit-to-digit ~
= порозря́дна (поцифрова́) опера́ція
• disjunction ~
= опера́ція диз’ю́нкції
• distributive ~
= дистрибути́вна опера́ція
• dual ~
= обе́рнена опера́ція; дуа́льна опера́ція
• dyadic ~
= двомі́сна опера́ція; біна́рна опера́ція
• effective ~
= ефекти́вна опера́ція
• embedding ~
= опера́ція вклада́ння
• equivalence ~
= опера́ція еквівале́нтності
• exchange ~
= опера́ція о́бміну
• exclusive ~
= опера́ція ви́ключного АБО́; опера́ція АБО́-АБО́ (заперечення еквівалентності)
• exponential ~
= опера́ція підне́сення до степе́ня
• fade ~
= опера́ція поступо́вого стира́ння (інформації про об’єкт бази даних)
• fail-safe ~
= 1. відмовостійка́ робо́та 2. безпе́чний режи́м
• finitary ~
= фініта́рна опера́ція
• finite ~
= фіні́тна опера́ція
• fixed-point ~
= опера́ція з фіксо́ваною ко́мою
• floating-point ~
= опера́ція з рухо́мою ко́мою
• formal ~
= форма́льна опера́ція
• functional ~
= функці́йна опера́ція
• generalized ~
= узага́льнена опера́ція
• generating ~
= поро́джувальна опера́ція
• generic ~
= родова́ опера́ція
• gluing ~
= опера́ція скле́ювання
• go-to ~
= опера́ція (безумовного) перехо́ду
• graft ~
= опера́ція під’є́днування гі́лки (що ґарантує розширення дерева); опера́ція зро́щування
• group ~
= групова́ опера́ція
• housekeeping ~
= службо́ва опера́ція; керува́льна (керівна́) опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• idempotent ~
= ідемпоте́нтна опера́ція
• identity ~
= тото́жна опера́ція
• illegal ~
= заборо́нена опера́ція
• immediate ~
= 1. опера́ція з нега́йною ві́дповіддю 2. опера́ція з безпосере́дньою адреса́цією
• implication ~
= опера́ція імпліка́ції
• increment ~
= опера́ція інкреме́нту (наро́щування)
• inference ~
= опера́ція логі́чного ви́ведення
• infinite ~
= нескінче́нна опера́ція
• input ~
= опера́ція вво́дження
• input/output ~
= опера́ція вво́дження/виво́дження
• insertion ~
= опера́ція вставля́ння
• integer ~
= цілочислова́ опера́ція
• interior ~
= вну́трішня опера́ція
• invariance ~
= інваріа́нтна опера́ція
• inverse ~
= обе́рнена опера́ція
• inversion ~
= опера́ція інве́рсії
• iterative ~
= ітерати́вна опера́ція
• jump ~
= опера́ція перехо́ду
• kernel ~
= опера́ція ядра́
• keystroke ~
= опера́ція за на́тиском кла́віші
• linear ~
= ліні́йна опера́ція
• logic(al) ~
= логі́чна опера́ція
• loop ~
= опера́ція організа́ції ци́клу
• main ~
= основна́ опера́ція
• mathematical ~
= математи́чна опера́ція
• matrix ~
= ма́трична опера́ція, опера́ція з ма́трицями
• mismatch ~
= опера́ція знахо́дження невідпові́дності (ознак)
• modular ~
= модуля́рна опера́ція
• monadic ~
= уна́рна (одномі́сна) опера́ція
• monotone ~
= моното́нна опера́ція
• move ~
= опера́ція пересила́ння
• multilinear ~
= поліліні́йна опера́ція
• multiple ~s
= з’є́днані (в часі) опера́ції
• multitask ~
= мультизада́чний режи́м, парале́льне вико́нування зада́ч, (одноча́сна) робо́та з кількома́ зада́чами
• nand
(скор. not-and) ~ = опера́ція НІ-І
• negation ~
= опера́ція відкида́ння
• neither-nor ~
= опера́ція НІ-НІ
• nonarithmetical ~
= неаритмети́чна (неарифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• nondata ~
= опера́ція, не пов’я́зана з опрацьо́вуванням да́них; опера́ція не з да́ними
• no ~
= неробо́ча опера́ція
• nor
(скор. not-or) ~ = опера́ція НІ-АБО́
• nullary ~
= нуль-а́рна опера́ція
• off-line ~
= автоно́мна робо́та; автоно́мний (незале́жний) режи́м
• one-shot ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• one-step ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• on-line ~
= робо́та в реа́льному ча́сі; робо́та з пото́чною (оно́влюваною) інформа́цією
• optimum ~
= оптима́льна опера́ція
• OR ~
= опера́ція АБО́ (логічного додавання); диз’ю́нкція
• output ~
= опера́ція виво́дження
• overhead ~
= наглядо́ва (службо́ва, організаці́йна) опера́ція
• partial ~
= частко́ва опера́ція
• partition ~
= опера́ція розбива́ння (по́ділу на части́ни)
• paste ~
= (логічна) опера́ція вкле́ювання
• permitted ~
= дозво́лена опера́ція
• permutation ~
= опера́ція переставля́ння
• Pierce ~
= опера́ція "Пі́рсова стрі́лка"
• pipeline ~
= робо́та в конве́єрному режи́мі
• pixel-level ~
= опера́ція на рі́вні то́чок ра́стру
• ply ~
= лог. пліка́ція
• polymorphic ~
= полімо́рфна опера́ція (залежна від типів арґументів)
• prenex ~
= прене́ксна опера́ція
• primary ~
= перви́нна опера́ція
• primitive ~
= найпрості́ша опера́ція; ба́зова опера́ція, приміти́в
• principal ~
= головна́ опера́ція
• projective ~
= проєкти́вна опера́ція
• prune ~
= опера́ція відтина́ння (під час розподіленого опрацьовування запитів)
• queue ~
= робо́та з че́ргами; опера́ція ста́влення на че́ргу
• raster ~
= опера́ція знахо́дження пере́тину рису́нків
• rational ~
= раціона́льна опера́ція
• real-time ~
= робо́та в реа́льному ча́сі
• red-tape ~
= службо́ва опера́ція; керівни́ча опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• refinement ~
= опера́ція уто́чнювання да́них
• regular ~
= реґуля́рна опера́ція
• restriction ~
= опера́ція обме́жування
• restrictive ~
= обме́жувальна опера́ція
• retrieval ~
= інформацієпошуко́ва опера́ція
• reversible ~
= оборо́тна опера́ція
• sampling ~
= опера́ція вибира́ння
• scheduled ~
= 1. опера́ція за ро́зкладом; (за)плано́вана опера́ція 2. робо́та за ро́зкладом, регла́ментна робо́та
• search ~
= опера́ція по́шуку
• set-theoretic ~
= теоре́тико-множи́нна опера́ція
• shift ~
= опера́ція зсува́ння
• sieve ~
= опера́ція просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексна опера́ція
• single-program ~
= однопрограмо́ва робо́та
• single-step ~
= однокро́ковий режи́м робо́ти
• single-task ~
= однозада́чний режи́м, робо́та з одно́ю зада́чею
• smoothing ~
= опера́ція згла́джування
• squaring ~
= опера́ція підне́сення до квадра́та
• step-by-step ~
= поета́пна опера́ція
• stochastic ~
= стохасти́чна опера́ція
• stroke ~
= штрих Ше́фера
• substitution ~
= опера́ція підставля́ння
• symbolic ~
= си́мвольна опера́ція
• syntactical ~
= синтакси́чна опера́ція
• takedown ~
= опера́ція підготовля́ння (при́строю) до насту́пної робо́ти
• team ~
= групове́ розробля́ння (програмових засобів тощо)
• tensor ~
= те́нзорна опера́ція
• threshold ~
= поро́гова опера́ція
• time-consuming ~
= часовитра́тна (трива́ла, довгоча́сна) опера́ція
• time-sharing ~
= режи́м розпо́ділу ча́су
• total ~
= по́вна (скрізь озна́чена) опера́ція
• transcendental ~
= трансценде́нтна опера́ція
• transfer ~
= опера́ція передава́ння управлі́ння
• unary ~
= одномі́сна (уна́рна) опера́ція
• unattended ~
= робо́та без на́гляду (оператора), цілко́м автоматизо́вана робо́та
• unauthorized ~
= несанкційо́вана опера́ція; несанкційо́вана ді́я
• union ~
= опера́ція об’є́днування; опера́ція логі́чного додава́ння (диз’ю́нкції)
• unloading ~
= опера́ція розванта́жування; опера́ція виво́дження (інформації)
• vector ~
= ве́кторна опера́ція, опера́ція з вектора́ми
• write ~
= опера́ція запи́сування
operator = ['ɒpəreɪtə] 1. опера́тор (математичний) 2. знак опера́ції 3. опера́тор (людина)
• ~ of differentiation
= опера́тор дифереціюва́ння
• ~ of extension
= опера́тор продо́вжування
• ~ of integration
= опера́тор інтеґрува́ння
• ~ of summation
= опера́тор сумува́ння
• accretive ~
= акрети́вний опера́тор
• adaptive ~
= адапти́вний опера́тор
• additive ~
= адити́вний опера́тор
• address ~
= опера́тор адре́си
• adjoint ~
= спря́жений опера́тор
• affine ~
= афі́нний опера́тор
• algebraic ~
= алґебри́чний опера́тор
• analytic ~
= аналіти́чний опера́тор
• annihilation ~
= опера́тор зни́щування
• approximable ~
= апроксимо́вний опера́тор
• approximation ~
= опера́тор апроксима́ції
• A-proper ~
= А-власти́вий опера́тор
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) опера́тор
• assertion ~
= опера́тор контро́лю
• assignment ~
= опера́ція присво́ювання
• associate ~
= ермі́тово спря́жений опера́тор
• asymptotic ~
= асимптоти́чний опера́тор
• autoregressive ~
= опера́тор автореґре́сії
• averaging ~
= усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
• backward ~
= обе́рнений опера́тор
• balayage ~
= опера́тор виміта́ння
• barycentric ~
= барицентро́вий опера́тор
• base ~
= ба́зовий опера́тор
• biharmonic ~
= бігармоні́чний опера́тор
• bijective ~
= бієкти́вний опера́тор
• bilinear ~
= біліні́йний опера́тор
• bilocal ~
= білока́льний опера́тор
• binary ~
= біна́рна опера́ція; біна́рний (двомі́сний) опера́тор
• bisingular ~
= бісинґуля́рний опера́тор
• bisymmetric ~
= бісиметри́чний опера́тор
• bit string ~
= опера́ція над рядко́м бі́тів
• bitwise ~
= знак порозря́дної (побі́тової) опера́ції
• boundary ~
= межови́й опера́тор
• bounded ~
= обме́жений опера́тор
• canonical ~
= каноні́чний опера́тор
• causal ~
= причино́вий опера́тор
• central ~
= центра́льний опера́тор
• classic(al) ~
= класи́чний опера́тор
• closable ~
= замкне́нний опера́тор
• closed ~
= за́мкнений опера́тор
• closure ~
= замика́льний опера́тор, опера́тор замика́ння
• coboundary ~
= комежови́й опера́тор
• coercive ~
= коерцети́вний опера́тор
• cohomology ~
= когомологі́йний опера́тор
• compact ~
= компа́ктний опера́тор
• comparison ~
= порі́внювальний опера́тор, опера́тор порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льний опера́тор
• complete ~
= по́вний опера́тор
• completely continuous ~
= цілко́м непере́рвний опера́тор
• complex ~
= ко́мплексний опера́тор
• concave ~
= уві́гнутий опера́тор
• conditional ~
= умо́вна опера́ція; умо́вний опера́тор
• conjugate ~
= спря́жений опера́тор
• conjugation ~
= опера́тор спря́ження
• constant ~
= конста́нтний опера́тор
• continuous ~
= непере́рвний опера́тор
• continuously differentiable ~
= непере́рвно диференційо́вний опера́тор
• contraction ~
= опера́тор стиска́ння
• converging ~
= збі́жний опера́тор
• convex ~
= опу́клий опера́тор
• convolution ~
= опера́тор згорта́ння
• correlation ~
= кореляці́йний опера́тор
• covariant ~
= коваріа́нтний опера́тор
• covariation ~
= коваріаці́йний опера́тор
• cumulant ~
= кумуля́нтний опера́тор
• curl ~
= опера́тор ро́тора
• curvature ~
= опера́тор кривини́
• dagger ~
= Ше́ферів штрих, штрих Ше́фера
• D’Alembertian ~
= д’Аламбе́рів опера́тор, опера́тор д’Аламбе́ра
• decomposable ~
= розвивни́й (розкладни́й) опера́тор
• defined ~
= озна́чений опера́тор
• defining ~
= озна́чувальний опера́тор
• deformation ~
= деформаці́йний опера́тор
• degeneracy ~
= опера́тор ви́родження
• degenerate ~
= ви́роджений опера́тор
• del ~
= на́бла-опера́тор, опера́тор Га́міл(ь)тона
• delta ~
= де́льта-опера́тор
• demiclosed ~
= напівза́мкнений опера́тор
• density ~
= опера́тор щі́льності
• derived ~
= похідни́й опера́тор
• descriptive ~
= дескрипти́вний опера́тор
• deterministic ~
= детерміно́ваний опера́тор
• diagonal ~
= діагона́льний опера́тор
• difference ~
= різнице́вий опера́тор
• differentiable ~
= диференційо́вний опера́тор
• differential ~
= диференці́йний опера́тор
• differential-difference ~
= диференці́йно-різнице́вий опера́тор
• differentiation ~
= диференці́йний опера́тор, диференціа́л
• dilatation ~
= опера́тор розтя́гування, опера́тор масшта́бних перетво́рювань
• discrete ~
= дискре́тний опера́тор
• dissipative ~
= дисипати́вний опера́тор
• distributive ~
= дистрибути́вний опера́тор
• divergent ~
= розбі́жний опера́тор
• dominated ~
= доміно́ваний опера́тор
• dominating ~
= домінівни́й опера́тор
• dot ~
= опера́тор-кра́пка
• dual ~
= дуа́льний опера́тор
• dualizable ~
= дуалізо́вний опера́тор
• dyadic ~
= біна́рний (двомі́сний) опера́тор
• dynamical ~
= динамі́чний опера́тор
• elliptic ~
= еліпти́чний опера́тор
• ergodic ~
= ергоди́чний опера́тор
• estimation ~
= опера́тор оці́нювання
• evolution ~
= еволюці́йний опера́тор
• existence ~
= опера́тор існува́ння
• expansion ~
= опера́тор розтя́гування
• expectation ~
= опера́тор математи́чного очі́кування
• exponential ~
= експоненці́йний опера́тор
• exponentiation ~
= опера́тор потенціюва́ння
• extended ~
= продо́вжений опера́тор
• extension ~
= опера́тор розши́рювання
• face ~
= опера́тор гра́ней
• factorized ~
= факторизо́ваний опера́тор
• field ~
= опера́тор по́ля
• finite ~
= фіні́тний опера́тор
• formal ~
= форма́льний опера́тор
• formally adjoint ~
= форма́льно спря́жений опера́тор
• formally hypoelliptic ~
= форма́льно гіпоеліпти́чний опера́тор
• formally self-adjoint ~
= форма́льно самоспря́жений опера́тор
• formally symmetric ~
= форма́льно симетри́чний опера́тор
• forward-difference ~
= опера́тор пра́вих різни́ць
• functional ~
= функці́йний опера́тор
• functionality ~
= опера́тор функці́йності
• ga(u)ge ~
= калібрува́льний опера́тор, опера́тор калібрува́ння
• general ~
= зага́льний опера́тор
• generalized ~
= узага́льнений опера́тор
• generating ~
= ґенерува́льний опера́тор
• gradient ~
= опера́тор ґрадіє́нту
• harmonic ~
= гармоні́чний опера́тор
• heuristic ~
= евристи́чний опера́тор
• homogeneous ~
= однорі́дний опера́тор
• homotopy ~
= гомото́пний опера́тор
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний опера́тор
• idempotent ~
= ідемпоте́нтний опера́тор
• identity ~
= тото́жний опера́тор
• indefinite ~
= неозна́чений опера́тор
• indirection ~
= опера́ція розімено́вування
• induced ~
= (з)індуко́ваний опера́тор
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний опера́тор
• infix ~
= і́нфіксна опера́ція
• information ~
= інформаці́йний опера́тор
• integrable ~
= інтеґро́вний опера́тор
• integral ~
= інтеґра́льний опера́тор
• integration ~
= опера́тор інтеґрува́ння
• interchange ~
= опера́тор переставля́ння
• interior ~
= вну́трішній опера́тор
• internal ~
= вну́трішній опера́тор
• intrinsic ~
= вну́трішня (вмонто́вана) опера́ція
• inverse ~
= обе́рнений опера́тор
• invertible ~
= оборо́тний опера́тор
• irreducible ~
= незвідни́й опера́тор
• isometric ~
= ізометри́чний опера́тор
• isotone (isotonic) ~
= ізото́нний опера́тор
• iterated ~
= ітеро́ваний опера́тор
• kernel ~
= ядро́вий опера́тор
• lambda ~
= ля́мбда-опера́тор
• left-associative ~
= лі́воасоціати́вна опера́ція
• linear ~
= ліні́йний опера́тор
• local ~
= лока́льний опера́тор
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) опера́тор
• logical ~
= знак логі́чної опера́ції; логі́чний опера́тор
• mathematical ~
= математи́чний опера́тор
• matrix ~
= ма́тричний опера́тор
• maximal ~
= максима́льний опера́тор
• mean ~
= опера́тор усере́днювання
• member ~
= компоне́нтна опера́ція
• member-by-member ~
= почле́нна опера́ція
• membership ~
= опера́ція нале́жності
• minimal ~
= мініма́льний опера́тор
• modal ~
= мода́льний опера́тор
• monotone ~
= моното́нний опера́тор
• multilinear ~
= поліліні́йний опера́тор
• multiplication ~
= опера́тор мно́ження
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний опера́тор
• nabla ~
= опера́тор на́бла
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний опера́тор
• noninvertible ~
= необоро́тний опера́тор
• nonlinear ~
= неліні́йний опера́тор
• non-overloadable ~
= неперезаванта́жна опера́ція
• nonreducible ~
= незвідни́й опера́тор
• nonsingular ~
= неособли́вий (неви́роджений) опера́тор
• normable ~
= нормо́вний опера́тор
• normal ~
= норма́льний опера́тор
• normalizable ~
= нормо́вний опера́тор
• normaloid ~
= нормало́їдний опера́тор
• nuclear ~
= ядро́вий опера́тор
• orbital ~
= орбіто́вий (орбі́тний) опера́тор
• ordered ~
= впорядко́ваний опера́тор
• orthogonal ~
= ортогона́льний опера́тор
• oscillation ~
= осциляці́йний опера́тор
• overloaded ~
= переобтя́жена опера́ція
• parabolic ~
= параболі́чний опера́тор
• partition ~
= опера́тор розбива́ння (подрі́бнювання)
• permutable ~
= переста́вковий (пермутаці́йний) опера́тор, опера́тор переставля́ння
• perturbed ~
= збу́рений опера́тор
• perturbing ~
= збу́рювальний опера́тор
• polynomial ~
= поліно́мний опера́тор
• positive ~
= дода́тний опера́тор
• prefix ~
= пре́фіксна опера́ція; пре́фіксний опера́тор
• probabilistic ~
= ймові́рнісний опера́тор
• procedure ~
= опера́тор процеду́ри
• reference ~
= опера́ція посила́ння
• projection ~
= опера́тор проєктува́ння
• projective ~
= проєкти́вний опера́тор
• prolongation ~
= опера́тор продо́вжування
• proper ~
= власти́вий опера́тор
• properly elliptic ~
= власти́во еліпти́чний опера́тор
• properly orthogonal ~
= власти́во ортогона́льний опера́тор
• propositional ~
= пропозиці́йний опера́тор
• pseudodifferential ~
= псевдодиференці́йний опера́тор
• pseudoinverse ~
= псевдообе́рнений (псевдоінве́рсний) опера́тор
• pseudoproper ~
= псевдовласти́вий опера́тор
• pseudovector ~
= псевдове́кторний опера́тор
• quasilinear ~
= квазиліні́йний опера́тор
• quasirecursive ~
= квазирекурси́вний опера́тор
• radical ~
= радика́льний опера́тор
• random ~
= випадко́вий опера́тор
• rational ~
= раціона́льний опера́тор
• recursive ~
= рекурси́вний опера́тор
• reduced ~
= зве́дений опера́тор
• reducible ~
= звідни́й опера́тор
• regular ~
= реґуля́рний опера́тор
• regularizable ~
= реґуляризо́вний опера́тор
• regularized ~
= реґуляризо́ваний опера́тор
• regularizing ~
= реґуляризува́льний опера́тор
• relational ~
= опера́ція відно́шення; опера́ція порі́внювання
• relaxation ~
= релаксаці́йний опера́тор
• residual ~
= залишко́вий опера́тор
• residue ~
= опера́тор ли́шків
• resolvent ~
= резольве́нтний опера́тор
• resolving ~
= розв’я́зувальний опера́тор
• retarded ~
= зага́йний опера́тор
• right-associative ~
= правоасоціати́вна опера́ція
• scalar ~
= скаля́рний опера́тор
• scope (resolution) ~
= опера́ція виявля́ння із конте́ксту (явного заданого об’єкта)
• select ~
= опера́тор ви́ділення (ви́бору)
• self-adjoint ~
= самоспря́жений опера́тор
• semicompact ~
= напівкомпа́ктний опера́тор
• semigroup ~
= опера́тор напівгру́пи
• separable ~
= сепара́бельний опера́тор
• sequential ~
= секвенці́йний опера́тор
• set ~
= опера́ція з множи́нами
• shape ~
= опера́тор фо́рми
• sigma ~
= опера́тор сумува́ння
• simplicial ~
= симпліці́йний опера́тор
• singular ~
= синґуля́рний опера́тор
• skew-symmetric ~
= скісносиметри́чний опера́тор
• smoothed ~
= згла́джений опера́тор
• smoothing ~
= опера́тор згла́джування, згла́джувальний опера́тор
• spectral ~
= спектра́льний опера́тор
• spin ~
= спі́новий опера́тор
• splitting ~
= розще́плювальний опера́тор
• star ~
= зірча́стий опера́тор
• statistical ~
= статисти́чний опера́тор
• stochastic ~
= стохасти́чний опера́тор
• stream ~s
= опера́ції над пото́ками
• sublinear ~
= субліні́йний опера́тор
• subnormal ~
= субнорма́льний опера́тор
• subscalar ~
= субскаля́рний опера́тор
• superposition ~
= опера́тор суперпози́ції
• surjective ~
= сур’єкти́вний опера́тор
• sweeping ~
= опера́тор виміта́ння
• switchboard ~
= перемика́льна опера́ція
• symbolic ~
= си́мвольний опера́тор
• symmetric ~
= симетри́чний опера́тор
• symmetrizable ~
= симетризо́вний опера́тор
• symmetrization ~
= опера́тор симетриза́ції (симетр(из)ува́ння), симетр(из)ува́льний опера́тор
• symmetrized ~
= симетр(из)о́ваний опера́тор
• symmetry ~
= опера́тор симе́трії
• tensor ~
= те́нзорний опера́тор
• test ~
= те́стовий опера́тор
• thinning ~
= опера́тор прорі́джування
• trace ~
= опера́тор сліді́в
• transgressive ~
= трансгреси́вний опера́тор
• transition ~
= опера́тор перехо́ду
• translation ~
= опера́тор переносі́ння
• transposition ~
= опера́тор переставля́ння
• transversal ~
= трансверса́льний опера́тор
• trinary ~
= тримі́сна (триарґуме́нтна) опера́ція
• twisting ~
= опера́тор круті́ння
• unary ~
= уна́рний (одномі́сний) опера́тор
• unbounded ~
= необме́жений опера́тор
• unit ~
= одини́чний опера́тор
• unitary ~
= уніта́рний опера́тор
• universal ~
= універса́льний опера́тор
• unperturbed ~
= незбу́рений опера́тор
• variational ~
= варіаці́йний опера́тор
• vector ~
= ве́кторний опера́тор
• wave ~
= хвильови́й опера́тор
• well-bounded ~
= цілко́м обме́жений опера́тор
process = ['prəʊsɛs] 1. проце́с // ~ with aftereffect проце́с із післяді́єю 2. спо́сіб (опрацьо́вування тощо) 3. опрацьо́вувати/опрацюва́ти 4. перетво́рювати/перетвори́ти
• ~ of iteration
= ітера́ція; ме́тод ітера́ції
• ~ of randomization
= проце́с рандоміза́ції
• adaptive ~
= адапти́вний проце́с
• additive ~
= адити́вний проце́с
• adjoint ~
= спря́жений проце́с
• algorithmic ~
= алґоритмі́чний проце́с
• approximate ~
= набли́жений проце́с
• approximation ~
= проце́с апроксимува́ння
• background ~
= фо́новий проце́с
• batch ~
= паке́тний проце́с; проце́с паке́тного опрацьо́вування
• binary ~
= біна́рний проце́с
• branching ~
= розгалу́жений проце́с
• canonical ~
= каноні́чний проце́с
• cascade ~
= каска́дний проце́с
• child ~
= поро́джений проце́с, дочі́рній проце́с
• circular ~
= циклі́чний проце́с
• concurrent ~s
= парале́льні (одноча́сні) проце́си
• conservative ~
= консервати́вний проце́с
• constructive ~
= конструкти́вний проце́с
• continuation ~
= проце́с продо́вжування
• continuous ~
= непере́рвний проце́с
• convergent ~
= збі́жний проце́с
• convex ~
= опу́клий проце́с
• cumulative ~
= кумуляти́вний проце́с
• cyclic ~
= циклі́чний проце́с
• death ~
= проце́с вмира́ння
• degenerate ~
= ви́роджений проце́с
• detached ~
= фо́новий проце́с
• deterministic ~
= детерміністи́чний проце́с
• diagonal ~
= діагона́льний проце́с (Ка́нтора)
• difference ~
= різнице́вий проце́с
• differential ~
= диференці́йний проце́с
• differentiation ~
= проце́с диференціюва́ння
• digital ~
= дискре́тний проце́с
• discontinuous ~
= дискре́тний проце́с
• dissipative ~
= дисипати́вний проце́с
• divergent ~
= розбі́жний проце́с
• dual ~
= дуа́льний проце́с
• dynamic ~
= динамі́чний проце́с
• effective ~
= ефекти́вний проце́с
• empirical ~
= емпіри́чний проце́с
• equilibrium ~
= рівнова́жний проце́с
• ergodic ~
= ергоди́чний проце́с
• evolutionary ~
= еволюці́йний проце́с
• exhaustion ~
= проце́с виче́рпування
• expectation ~
= проце́с очі́кування
• exponential ~
= експоненці́йний проце́с
• extended ~
= узага́льнений проце́с
• fictitious ~
= фікти́вний проце́с
• finite ~
= фіні́тний (скінче́нний) проце́с
• forward ~
= прями́й проце́с
• general ~
= зага́льний проце́с
• generating ~
= поро́джувальний проце́с
• genetic ~
= ґенети́чний проце́с
• gradient ~
= ґрадіє́нтний проце́с
• harmonic ~
= гармоні́чний проце́с
• harmonizable ~
= гармонізо́вний проце́с
• hereditary ~
= проце́с із післяді́єю
• heterogeneous ~
= неоднорі́дний проце́с
• heuristic ~
= евристи́чний проце́с
• hibernating ~
= заморо́жений проце́с
• holomorphic ~
= голомо́рфний проце́с
• homogeneous ~
= однорі́дний проце́с
• indirect ~
= непрями́й (побі́жний) проце́с
• induced ~
= (з)індуко́ваний проце́с
• informational ~
= інформаці́йний проце́с
• integrable ~
= інтеґро́вний проце́с
• interpolatory ~
= інтерполяці́йний проце́с
• inverse ~
= обе́рнений проце́с
• isotropic ~
= ізотро́пний проце́с
• iterative ~
= ітерати́вний проце́с; ітераці́йний проце́с
• jump ~
= стрибко́вий проце́с
• limiting ~
= перехі́д до грани́ці
• linear ~
= ліні́йний проце́с
• Markov(ian) ~
= ма́рковський проце́с
• shell ~
= зо́внішній проце́с
• measurable ~
= вимірни́й проце́с
• memoryless ~
= безпам’яттє́вий проце́с
• monotonous ~
= моното́нний проце́с
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний проце́с
• normal ~
= норма́льний проце́с
• normalized ~
= (з)нормо́ваний проце́с
• numerical ~
= числови́й проце́с
• observation ~
= проце́с спостеріга́ння
• observed ~
= спостере́ж(ува)ний проце́с
• optimum ~
= оптима́льний проце́с
• orthogonal ~
= ортогона́льний проце́с
• predictable ~
= прогнозо́вний проце́с
• probabilistic ~
= імові́рнісний проце́с
• pursuit ~
= проце́с переслі́дування
• random ~
= випадко́вий проце́с
• recurrent ~
= верта́льний проце́с; рекуре́нтний проце́с
• recursive ~
= рекурси́вний проце́с
• reduced ~
= зве́дений проце́с
• reducible ~
= звідни́й проце́с
• regular ~
= реґуля́рний проце́с
• renewal ~
= проце́с відно́влювання
• restorative ~
= проце́с відно́влювання
• return ~
= проце́с пове́рнення (верта́ння)
• reverse ~
= зворо́тний проце́с
• reversible ~
= оборо́тний проце́с
• search ~
= проце́с по́шуку
• selection ~
= проце́с добира́ння (відбо́ру)
• sieving ~
= проце́с просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод
• singular ~
= синґуля́рний (ви́роджений) проце́с
• sister ~
= проце́с-партне́р
• slave ~
= підпорядко́ваний проце́с
• sleeping ~
= засну́лий проце́с
• smoothed ~
= згла́джений проце́с
• smoothing ~
= проце́с згла́джування
• software ~
= 1. програмо́вий (програмо́во реалізо́вний) проце́с 2. проце́с ство́рювання та експлуата́ції програ́м (со́фту)
• spectral ~
= спектра́льний проце́с
• stable ~
= стабі́льний проце́с
• stationary ~
= стаціона́рний проце́с
• stochastic ~
= стохасти́чний проце́с
• stopped ~
= зупи́нений проце́с
• summation ~
= проце́с сумува́ння (підсумо́вування)
• synergistic ~
= синергі́йний проце́с
• transient ~
= перехідни́й (переходо́вий) проце́с
• user ~
= користувачі́в проце́с
• vector ~
= ве́кторний проце́с
relation = [rɪ'leɪʃn] 1. співвідно́шення; зале́жність 2. зв’язо́к; стосу́нок // in ~ to стосо́вно, що стосу́ється; to bear a ~ to стосува́тися, ма́ти стосу́нок до 3. реля́ція
• ~ of congruence
= співвідно́шення конґруе́нтності
• ~ of conjugacy
= співвідно́шення спря́женості
• ~ of implication
= співвідно́шення імпліка́ції
• ~ of inclusion
= співвідно́шення вклю́чення
• ~ of isomorphism
= співвідно́шення ізоморфі́зму
• ~ of membership
= співвідно́шення нале́жності
• ~ of modularity
= співвідно́шення мо́дульності
• ~ of orthogonality
= співвідно́шення ортогона́льності
• ~ of precedence
= співвідно́шення передува́ння
• abstract ~
= абстра́ктне співвідно́шення
• additive ~
= адити́вне співвідно́шення
• adjoint ~
= спря́жене співвідно́шення
• algebraic ~
= алґебри́чне співвідно́шення
• analytical ~
= аналіти́чне співвідно́шення
• ancestral ~
= успадко́ване (спадко́ве) співвідно́шення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) співвідно́шення
• associative ~
= асоціати́вне співвідно́шення
• associativity ~
= співвідно́шення асоціати́вності
• asymptotic ~
= асимптоти́чне співвідно́шення
• binary ~
= біна́рне співвідно́шення
• causal ~
= кауза́льне (причино́во-наслідко́ве) співвідно́шення
• closed ~
= за́мкнене співвідно́шення
• closure ~
= співвідно́шення замика́ння
• commutativity ~
= співвідно́шення комутати́вності
• commutator ~
= комута́торне співвідно́шення
• congruence ~
= співвідно́шення конґруе́нтності
• connected ~
= зв’язне́ співвідно́шення
• connectedness ~
= співвідно́шення зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвне співвідно́шення
• correlation ~
= кореляці́йне співвідно́шення
• definable ~
= озна́чне співвідно́шення
• defining ~
= озна́чувальне співвідно́шення
• dichotomous ~
= дихото́мне співвідно́шення
• difference ~
= різнице́ве співвідно́шення
• differential ~
= диференці́йне співвідно́шення
• direct ~
= прями́й зв’язо́к; пряма́ зале́жність
• discrete ~
= дискре́тне співвідно́шення
• dual ~
= дуа́льне співвідно́шення
• dyadic ~
= двомі́сне (двочле́нне) співвідно́шення
• empirical ~
= емпіри́чне співвідно́шення
• equality ~
= співвідно́шення рі́вності
• equilibrium ~
= співвідно́шення рівнова́ги
• equivalence ~
= співвідно́шення еквівале́нтності
• extremal ~
= екстрема́льне співвідно́шення
• formal ~
= форма́льне співвідно́шення
• functional ~
= функці́йне співвідно́шення
• generating ~
= ґенерува́льне співвідно́шення
• geometrical ~
= геометри́чне співвідно́шення
• harmonic ~
= гармоні́чне співвідно́шення
• homeomorphism ~
= співвідно́шення гомеоморфі́зму
• homogeneity ~
= співвідно́шення однорі́дності
• homogeneous ~
= однорі́дне співвідно́шення
• homotopy ~
= співвідно́шення гомото́пності
• idempotent ~
= ідемпоте́нтне співвідно́шення
• identical ~
= тото́жне співвідно́шення, тото́жність
• identity ~
= співвідно́шення тото́жності
• incidence ~
= співвідно́шення інциде́нтності
• inclusion ~
= співвідно́шення вклю́чення
• inequality ~
= співвідно́шення нері́вності
• integral ~
= інтеґра́льне співвідно́шення
• invariance ~
= співвідно́шення інваріа́нтності
• invariant ~
= інваріа́нтне співвідно́шення
• inverse ~
= обе́рнене співвідно́шення
• isomorphism ~
= співвідно́шення ізоморфі́зму
• linear ~
= ліні́йне співвідно́шення
• logical ~
= логі́чне співвідно́шення
• many-to-many ~
= бага́то-багатозна́чне; взає́мно багатозна́чне співвідно́шення
• many-to-one ~
= бага́то-однозна́чне співвідно́шення
• matrix ~
= ма́тричне співвідно́шення
• monotone ~
= моното́нне співвідно́шення
• one-to-many ~
= о́дно-багатозна́чне співвідно́шення
• one-to-one ~
= о́дно-однозна́чне співвідно́шення; взає́мно однозна́чне співвідно́шення
• order(ing) ~
= співвідно́шення поря́дку
• partial(-)order ~
= співвідно́шення частко́вого поря́дку
• perfect ~
= взає́мно однозна́чна відпові́дність
• permanence ~
= співвідно́шення пості́йності
• perpendicularity ~
= співвідно́шення перпендикуля́рності
• polyadic ~
= багатомі́сне співвідно́шення
• power ~
= степене́ве співвідно́шення
• predicative ~
= предикати́вне співвідно́шення
• preorder ~
= співвідно́шення передпоря́дку
• projective ~
= проєкти́вна відпові́дність
• proportionality ~
= співвідно́шення пропорці́йності
• recurrence ~
= рекуре́нтне співвідно́шення
• recursive ~
= рекурси́вне співвідно́шення
• redundant ~
= надлишко́ве співвідно́шення
• reflexive ~
= рефлекси́вне співвідно́шення
• reversible ~
= оборо́тне співвідно́шення
• rudimentary ~
= рудимента́рне співвідно́шення
• self-dual ~
= самодуа́льне співвідно́шення
• semantic ~
= семанти́чне співвідно́шення
• smaller ~
= подрі́бнене співвідно́шення; то́нше співвідно́шення
• source ~
= пе́рві́сне співвідно́шення (в реляційних базах даних)
• spatial ~
= просторо́ве співвідно́шення
• stable ~
= тривке́ співвідно́шення
• static ~
= стати́чне співвідно́шення
• statistical ~
= статисти́чне співвідно́шення
• stochastic ~
= стохасти́чне співвідно́шення
• stress strain ~
= деформаціє-напру́гове співвідно́шення
• structural ~
= структу́рне співвідно́шення
• symmetric ~
= симетри́чне співвідно́шення
• symmetry ~
= співвідно́шення симе́трії
• temporal ~
= часове́ співвідно́шення
• transitive ~
= транзити́вне співвідно́шення
• transitivity ~
= співвідно́шення транзити́вності
• trivial ~
= тривіа́льне співвідно́шення
• void ~
= поро́жнє співвідно́шення
sequence = ['si:kwəns] 1. послідо́вність || будува́ти/побудува́ти (встано́влювати/встанови́ти, упорядко́вувати/впорядкува́ти) послідо́вність // in ~ оди́н за о́дним, послідо́вно 2. ряд 3. ви́слід, слі́дування; поря́док слі́дування || впорядко́вувати/впорядкува́ти 4. т. граф. маршру́т 5. (натура́льний) ряд чи́сел 6. лог. корте́ж
• ~ of best approximations
= послідо́вність найкра́щих набли́жень
• ~ of coefficients
= послідо́вність коефіціє́нтів, корте́ж коефіціє́нтів
• ~ of events
= послідо́вність поді́й
• ~ of experiments
= послідо́вність експериме́нтів
• ~ of exponents
= послідо́вність показникі́в
• ~ of functions
= послідо́вність фу́нкцій
• ~ of germs
= послідо́вність па́гонів
• ~ of indices
= послідо́вність і́ндексів
• ~ of integers
= послідо́вність ці́лих чи́сел
• ~ of meshes
= послідо́вність мере́ж
• ~ of points
= послідо́вність то́чок
• ~ of quantifiers
= корте́ж ква́нторів
• ~ of states
= послідо́вність ста́нів
• absolutely convergent ~
= цілко́м збі́жна послідо́вність
• absolutely summable ~
= цілко́м сумо́вна послідо́вність
• alternating ~
= знакозмі́нна послідо́вність
• approximation ~
= апроксимува́льна (апроксимаці́йна) послідо́вність
• arbitrary ~
= дові́льна послідо́вність
• arc ~
= послідо́вність ребе́р (графу)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) послідо́вність
• ascending ~
= висхідна́ послідо́вність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна послідо́вність
• augmentation ~
= послідо́вність допо́внення
• autocorrelation ~
= автокореляці́йна послідо́вність
• autoregressive ~
= автореґреси́вна послідо́вність
• barred ~
= за́мкнена послідо́вність
• basis ~
= послідо́вність ба́зисів
• binary ~
= двійко́ва послідо́вність
• black ~
= топ. чо́рна послідо́вність
• bounded ~
= обме́жена послідо́вність
• branching ~
= розгалу́жена послідо́вність
• calculable ~
= зліче́нна послідо́вність
• calling ~
= виклико́ва послідо́вність (що реалізує звертання до програми)
• chance ~
= випадко́ва послідо́вність
• characteristic ~
= характеристи́чна послідо́вність
• circular ~
= циклі́чна послідо́вність
• closed ~
= за́мкнена послідо́вність
• cofibration ~
= послідо́вність корозшарува́ння (коволокнува́ння)
• coherent ~
= когере́нтна послідо́вність
• collating ~
= послідо́вність (схе́ма) впорядко́вування; сортува́льна послідо́вність
• composable ~
= компоно́вна послідо́вність
• composition ~
= композиці́йний ряд
• computable ~
= зліче́нна послідо́вність
• confident ~
= дові́рча послідо́вність
• connected ~
= зв’я́зна послідо́вність
• construction ~
= конструкти́вна послідо́вність
• continuous ~
= непере́рвна послідо́вність
• control ~
= керівна́ послідо́вність
• convergent ~
= збі́жна послідо́вність
• convex ~
= опу́кла послідо́вність
• correlation ~
= кореляці́йна послідо́вність
• countable ~
= зліче́нна послідо́вність
• covariance ~
= коваріаці́йна послідо́вність
• covariant ~
= коваріа́нтна послідо́вність
• critical ~
= крити́чна послідо́вність
• crumbling ~
= подрі́бнювана послідо́вність
• cyclic ~
= 1. циклі́чна послідо́вність 2. циклі́чний маршру́т
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) послідо́вність
• decreasing (descending) ~
= спадна́ (низхідна́) послідо́вність
• delta ~
= де́льта-послідо́вність
• dense ~
= щі́льна послідо́вність
• denumerable ~
= зліче́нна послідо́вність
• difference ~
= послідо́вність різни́ць
• directed ~
= 1. (з)орієнто́вана (спрямо́вана) послідо́вність 2. (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) маршру́т
• divergent ~
= розбі́жна послідо́вність
• dominated ~
= (з)мажоро́вана послідо́вність
• dominating ~
= мажорува́льна послідо́вність
• edge ~
= послідо́вність ре́бер, маршру́т
• embeddable ~
= вкладна́ послідо́вність
• enumerable ~
= зліче́нна послідо́вність
• ergodic ~
= ергоди́чна послідо́вність
• escape ~
= керівна́ послідо́вність
• exit ~
= послідо́вність опера́цій ви́ходу (з програми)
• exponential ~
= експоненці́йна послідо́вність
• factor ~
= послідо́вність мно́жникі́в
• fiber ~
= волокни́нна послідо́вність
• fiber mapping ~
= топ. резольве́нта
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) послідо́вність
• flag ~
= відокре́млювач ка́дрів
• fundamental ~
= фундамента́льна послідо́вність
• generalized ~
= узага́льнена послідо́вність
• generated ~
= поро́джена (зґенеро́вана) послідо́вність
• generating ~
= поро́джувальна послідо́вність
• geometric ~
= геометри́чна прогре́сія
• handshake ~
= послідо́вність квитува́льних сигна́лів
• harmonic ~
= гармоні́чний ряд
• hardwired ~
= жорстка́ послідо́вність
• hex(adecimal) escape ~
= шістнадцятко́ва керівна́ послідо́вність
• hierarchic ~
= ієрархі́чна послідо́вність
• homology ~
= гомологі́чна послідо́вність
• homotopic ~
= гомото́пна послідо́вність
• illegal ~
= заборо́нена послідо́вність
• implicit ~
= нея́вна послідо́вність
• inclusion mapping ~
= топ. корезольве́нта
• increasing ~
= висхідна́ послідо́вність
• index ~
= послідо́вність і́ндексів
• induced ~
= (з)індуко́вана послідо́вність
• infinite ~
= нескінче́нна послідо́вність
• infinitesimal ~
= послідо́вність знико́мо мали́х (інфінітезима́льних) величи́н
• initialization ~
= послідо́вність ініціалізува́ння
• inner ~
= вну́трішній маршру́т
• instruction ~
= послідо́вність кома́нд
• integer ~
= цілочислова́ послідо́вність
• intermittent ~
= перемежо́вана послідо́вність
• interpolating ~
= інтерполяці́йна послідо́вність
• inverse (inverted) ~
= обе́рнена (інве́рсна) послідо́вність
• inverting ~
= оборо́тна (інверто́вна) послідо́вність
• isotonic ~
= ізото́нна послідо́вність
• iterative ~
= ітерати́вна послідо́вність
• learnable (learning) ~
= самонавча́льна послідо́вність
• limitable ~
= обме́жна послідо́вність
• limiting ~
= обме́жувальна послідо́вність
• linear ~
= ліні́йна послідо́вність
• martingale ~
= мартинґа́л-послідо́вність
• maximal ~
= максима́льна послідо́вність
• maximizing ~
= максим(із)ува́льна послідо́вність
• measure ~
= послідо́вність мір
• minimal ~
= мініма́льна послідо́вність
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна послідо́вність
• monotonic ~
= моното́нна послідо́вність
• monotonically increasing ~
= моното́нно висхідна́ послідо́вність
• multiple ~
= кра́тна послідо́вність
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна послідо́вність
• natural ~
= натура́льний ряд (чисел)
• nested ~
= вкла́дена послідо́вність
• nonascending ~
= невисхідна́ послідо́вність
• nondecreasing ~
= неспадна́ послідо́вність
• nonincreasing ~
= невисхідна́ послідо́вність
• nonrepetitive ~
= неперіоди́чна послідо́вність
• normal ~
= норма́льна послідо́вність
• norming ~
= нормува́льна послідо́вність
• number (numerical) ~
= числова́ послідо́вність
• ordered ~
= впорядко́вана послідо́вність
• ordinal ~
= послідо́вність поря́дкових чи́сел (ордина́лів)
• ordinary ~
= звича́йна послідо́вність
• original ~
= входова́ послідо́вність
• orthogonal ~
= ортогона́льна послідо́вність
• orthonormal ~
= ортонормо́вана (ортонорма́льна) послідо́вність
• periodic ~
= періоди́чна послідо́вність
• point ~
= точко́ва послідо́вність
• positive ~
= дода́тна послідо́вність
• power on/off ~
= послідо́вність дій під час вмика́ння/вимика́ння жи́влення
• predictable ~
= прогнозо́вна послідо́вність
• predicting ~
= прогнозува́льна послідо́вність
• preset ~
= за́дана послідо́вність
• prime ~
= про́ста́ послідо́вність
• primitive ~
= приміти́вна послідо́вність
• random ~
= випадко́ва послідо́вність
• random-number ~
= послідо́вність випадко́вих чи́сел
• real ~
= ді́йсна послідо́вність
• realizable ~
= реалізо́вна послідо́вність
• reciprocal ~
= обе́рнена послідо́вність
• recurrent ~
= повто́рювана (рекуре́нтна) послідо́вність
• recursive ~
= рекурси́вна послідо́вність
• recursively enumerable ~
= рекурси́вно зліче́нна послідо́вність
• reduced ~
= 1. зве́дена послідо́вність 2. редуко́вана (зредуко́вана) секве́нція
• reducible ~
= 1. звідна́ послідо́вність 2. редуко́вна секве́нція
• regular ~
= реґуля́рна послідо́вність
• remainder ~
= послідо́вність за́лишків
• representative ~
= репрезентати́вна послідо́вність
• reversed ~
= обе́рнена послідо́вність
• reversible ~
= оборо́тна послідо́вність
• sample ~
= вибірко́ва послідо́вність
• saturated ~
= наси́чена послідо́вність
• shutdown ~
= послідо́вність дій під час заве́ршення робо́ти
• simplicial ~
= симпліці́йна послідо́вність
• smooth ~
= гладка́ послідо́вність
• smoothed ~
= згла́джена послідо́вність
• solution ~
= послідо́вність ро́зв’язків
• sparse ~
= розрі́джена послідо́вність
• spectral ~
= спектра́льна послідо́вність
• splittable ~
= розще́пна послідо́вність
• splitting ~
= розще́плювальна послідо́вність
• stable ~
= стійка́ послідо́вність
• stably convergent ~
= стабі́льно збі́жна послідо́вність
• standard ~
= станда́ртна послідо́вність
• stationary ~
= стаціона́рна послідо́вність
• step ~
= східча́ста послідо́вність
• stochastic ~
= стохасти́чна послідо́вність
• summable ~
= сумо́вна послідо́вність
• symmetric ~
= симетри́чна послідо́вність
• test ~
= те́стова послідо́вність
• tight ~
= щі́льна послідо́вність
• time ~
= часова́ послідо́вність
• topological ~
= топологі́чна послідо́вність
• transfinite ~
= трансфіні́тна послідо́вність
• transitive ~
= транзити́вна послідо́вність
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ряд, тригонометри́чна послідо́вність
• uniform ~
= рівномі́рна послідо́вність
• unilateral ~
= однобі́чна послідо́вність
• unimodal ~
= унімода́льна послідо́вність
• unit ~
= одини́чна послідо́вність
• void ~
= поро́жня послідо́вність
• word ~
= послідо́вність слів
series = ['sɪəri:z] (мн. series) 1. ряд 2. се́рія; гру́па; сім’я́ 3. послідо́вність || послідо́вний 4. послідо́вне з’є́днання
• ~ of curves
= сім’я́ криви́х
• ~ of functions
= ряд фу́нкцій
• ~ of observations
= се́рія спостере́жень
• ~ of sines
= ряд си́нусів; послідо́вність си́нусів; си́нусний ряд
• ~ of vectors
= ве́кторний (векторо́вий) ряд
• adjoint ~
= спря́жений ряд
• algebraic ~
= алґебри́чний ряд
• allied ~
= спря́жений ряд
• alternating ~
= знакозмі́нний ряд
• analytically continuable ~
= аналіти́чно продо́вжний ряд
• anharmonic ~
= ангармоні́чний ряд, Ле́йбніців (Ля́йбніців) ряд
• ascending ~
= висхідни́й ряд
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ряд
• autoregressive ~
= автореґреси́вний ряд
• binomial ~
= біно́мний ряд
• bounded ~
= обме́жений ряд
• canonical ~
= каноні́чний ряд
• cardinal ~
= кардина́льний ряд; ряд кардина́льних чи́сел (кардина́лів)
• centering ~
= центрува́льний ряд
• central ~
= центра́льний ряд
• characteristic ~
= характеристи́чний ряд
• chief ~
= головни́й ряд
• complementary ~
= допо́внювальний ряд
• complemented ~
= допо́внений ряд
• complete ~
= по́вний ряд
• complex valued ~
= комплекснозна́чний ряд
• composition ~
= композиці́йний ряд
• conjugate ~
= спря́жений ряд
• continuable ~
= продо́вжний ряд
• continuous ~
= непере́рвний ряд
• convergent ~
= збі́жний ряд
• convex ~
= опу́клий ряд
• cyclic ~
= циклі́чний (циклови́й) ряд
• cyclometric ~
= ряд циклометри́чних фу́нкцій
• decreasing ~
= спадни́й ряд
• derived ~
= 1. похідни́й ряд 2. продиференційо́ваний ряд
• descending ~
= спадни́й ряд
• difference ~
= різнице́вий ряд
• distribution ~
= ряд узага́льнених фу́нкцій
• divergent ~
= розбі́жний ряд
• dominant ~
= мажорува́льний ряд
• dominated ~
= мажоро́ваний ряд
• dominating ~
= мажорува́льний ряд
• dynamic ~
= динамі́чний ряд
• eikonal ~
= ейкона́льний ряд
• empirical ~
= емпіри́чний ряд
• enveloping ~
= обгорта́льний ряд
• equiconvergent ~
= рівномі́рно збі́жний ряд
• exponential ~
= експоненці́йний ряд
• filtered ~
= профільтро́ваний ряд
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) ряд
• formal power ~
= форма́льний степене́вий ряд
• functional ~
= функціона́льний ряд
• gap ~
= лакуна́рний ряд
• generalized ~
= узага́льнений ряд
• generating ~
= ґенерува́льний ряд
• geometric ~
= геометри́чний ряд
• harmonic ~
= гармоні́чний ряд
• heteromorphic ~
= гетеромо́рфний ряд
• ideal ~
= ряд ідеа́лів
• infinite ~
= нескінче́нний ряд
• interpolation ~
= інтерполяці́йний ряд
• inverted ~
= обе́рнений ряд
• iterated ~
= (про)ітеро́ваний ряд
• iterative ~
= ітераці́йний ряд
• lacunary ~
= лакуна́рний ряд
• linear ~
= ліні́йний ряд
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) ряд
• majorant ~
= мажора́нтний ряд
• majorizing ~
= мажорува́льний ряд, мажора́нта
• matrix ~
= ма́тричний ряд
• matrix power ~
= степене́вий ряд ма́триць
• nil ~
= ніль-ряд
• normal ~
= норма́льний ряд
• numerical ~
= числови́й ряд
• ordered ~
= впорядко́ваний ряд
• orthogonal ~
= ортогона́льний ряд
• oscillating ~
= осцилівни́й ряд
• periodical ~
= періоди́чний ряд
• polychoric ~
= поліхори́чний ряд
• polynilpotent ~
= полінільпоте́нтний ряд
• power ~
= степене́вий ряд
• principal ~
= головни́й ряд
• product ~
= до́буток ряді́в
• properly divergent ~
= власти́во (абсолю́тно) розбі́жний ряд
• quasi-eikonal ~
= квазиейкона́льний ряд
• radical ~
= радика́льний ряд
• random ~
= випадко́вий ряд; випадко́ва послідо́вність
• real ~
= ді́йсний ряд
• reciprocal ~
= ряд обе́рнених зна́чень
• recurring ~
= рекуре́нтний ряд
• sine ~
= ряд си́нусів
• singular ~
= синґуля́рний ряд
• spherical ~
= сфери́чний ряд
• stationary ~
= стаціона́рний ряд
• statistical ~
= статисти́чний ряд
• summable ~
= сумо́вний ряд
• telescopic ~
= телеско́пний ряд
• temporal ~
= часови́й ряд
• tetrachoric ~
= тетрахори́чний ряд
• time ~
= часови́й ряд
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ряд
• variational ~
= варіаці́йний ряд
• vector ~
= ве́кторний ряд
• virial ~
= віріа́льний ряд
set = [sɛt] 1. множина́ 2. систе́ма; набі́р; суку́пність; компле́кт 3. сім’я́; ряд; послідо́вність 4. встано́влений, припи́саний 5. встано́влювати/встанови́ти; розташо́вувати/розташува́ти, розміща́ти/розмісти́ти; розставля́ти/розста́вити // ~ aside не врахо́вувати / не врахува́ти; ~ forth виклада́ти/ви́класти; задава́ти/зада́ти; ~ forward висува́ти/ви́сунути; ~ up встано́влювати/встанови́ти в пе́вне поло́ження чи стан; ~ the problem ста́вити/поста́вити зада́чу (завда́ння)
• ~ of attainability
= множина́ дося́жності
• ~ of axioms
= систе́ма аксіо́м
• ~ of characteristics
= сім’я́ характери́стик
• ~ of choices
= набі́р варіа́нтів
• ~ of coefficients
= набі́р коефіціє́нтів
• ~ of constraints
= систе́ма в’я́зей
• ~ of convergence
= множина́ збі́жності
• ~ of criteria
= систе́ма крите́ріїв
• ~ of curves
= сім’я́ криви́х
• ~ of data
= набі́р да́них
• ~ of decisions
= множина́ рі́шень
• ~ of distributions
= 1. множина́ узага́льнених фу́нкцій 2. множина́ розпо́ділів
• ~ of equations
= систе́ма рівня́нь
• ~ of generators
= множина́ твірни́х
• ~ of integers
= множина́ ці́лих чи́сел
• ~ of invariants
= множина́ інваріа́нтів
• ~ of morphisms
= множина́ морфі́змів
• ~ of measure zero
= множина́ мі́ри нуль
• ~ of numbers
= числова́ множина́
• ~ of parameters
= множина́ пара́метрів, набі́р пара́метрів
• ~ of patterns
= систе́ма о́бразів
• ~ of sentences
= множина́ ви́словів
• ~ of separability
= множина́ сепара́бельності
• ~ of statistics
= множина́ (набі́р) стати́стик
• ~ of strategies
= т. ігор набі́р страте́гій
• ~ of unknowns
= набі́р невідо́мих
• ~ of variances
= набі́р диспе́рсій
• ~ of variates
= набі́р випадко́вих змі́нних
• absolutely additive ~ of functions
= абсолю́тно адити́вна множина́ фу́нкцій
• absorbing ~
= поглина́льна множина́
• abstract ~
= абстра́ктна множина́
• acyclic ~
= ациклі́чна множина́
• additive ~
= адити́вна множина́
• adjacency ~
= множина́ сумі́жності (приста́йності)
• adjacent ~
= сумі́жна (приста́йна) множина́
• affine ~
= афі́нна множина́
• algebraic ~
= алґебри́чна множина́
• allowable ~
= прийня́тна множина́
• ample ~
= топ. доста́тня (інтенси́вна) множина́
• analytic ~
= аналіти́чна множина́
• applicative ~
= аплікати́вна множина́
• approximation ~
= множина́ апроксима́цій, множина́ набли́жень
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) множина́
• asymptotic ~
= асимптоти́чна множина́
• attainable ~
= дося́жна множина́
• automorphic ~
= автомо́рфна множина́
• base ~
= 1. ба́зова множина́ 2. ба́зисна множина́
• basic ~
= ба́зис
• bifurcation ~
= біфуркаці́йна множина́
• board ~
= компле́кт плат
• border ~
= край, межа́
• boundary ~
= межова́ множина́
• bounded ~
= обме́жена множина́
• buffer ~
= т. чис. бу́ферна множина́
• calculable ~
= зліче́нна множина́
• catastrophe ~
= множина́ катастро́ф
• categorical ~
= категорі́йна множина́
• change ~
= маси́в змін
• character ~
= ка́са (набі́р) си́мволів
• chip ~
= набі́р мікросхе́м; набі́р (компле́кт) чи́пів
• choice ~
= набі́р (суку́пність) варіа́нтів ви́бору
• closed ~
= за́мкнена множина́
• cluster ~
= грани́чна множина́, множина́ точо́к ску́пчення
• cofinal ~
= кофіна́льна множина́
• cofinite ~
= коскінче́нна (кофіні́тна) множина́
• cohomology ~
= множина́ когомоло́гій
• coimmune ~
= коіму́нна множина́
• collinear ~
= колінеа́рна множина́
• commutative ~
= комутати́вна множина́
• compact ~
= компа́ктна множина́, компа́кт
• complete ~
= по́вна множина́; по́вна систе́ма
• completed ~
= допо́внена множина́
• confinal ~
= конфіна́льна множина́
• conjugate ~
= спря́жена множина́
• consistent ~
= несупере́члива множина́
• constructive ~
= конструкти́вна множина́
• continuity ~
= множина́ непере́рвності
• continuous ~
= непере́рвна множина́
• continuum ~
= континуа́льна (конти́нуумна) множина́
• countable ~
= зліче́нна множина́
• data ~
= компле́кт (набі́р) да́них
• coverable ~
= покривна́ множина́
• covered ~
= покри́та (накри́та) множина́
• covering ~
= покрива́льна (накрива́льна) множина́
• creative ~
= тво́рча (креати́вна) множина́
• critical ~
= крити́чна множина́
• cut ~
= розтина́льна множина́, множина́ ро́зтинів (ро́зрізів)
• cyclic ~
= циклі́чна (циклова́) множина́
• cylinder ~
= циліндрі́чна (цилі́ндрова) множина́
• decidable ~
= розв’язна́ множина́
• decision ~
= множина́ рі́шень
• decisive ~
= виріша́льна множина́
• decreasing ~
= спадна́ множина́
• defect ~
= дефе́ктна множина́
• deficient ~
= т. граф. дефіци́тна множина́
• definable ~
= озна́чна множина́
• degeneracy ~
= множина́ ви́родження
• degenerate ~
= ви́роджена множина́
• delete ~
= маси́в ви́лучень
• dense ~
= щі́льна множина́
• dentable ~
= зубча́ста множина́
• denumerable ~
= зліче́нна множина́
• derivative (derived) ~
= похідна́ множина́
• determined ~
= детерміно́вана множина́
• determining ~
= визнача́льна множина́
• difference ~
= різнице́ва множина́
• directed ~
= спрямо́вана множина́
• discrete ~
= дискре́тна множина́
• disjoint ~s
= неперети́нні множи́ни
• dispersed ~
= розсі́яна множина́
• dividing ~
= відокре́млювальна множина́
• effector ~
= ефе́кторна множина́
• elliptic ~
= еліпти́чна множина́
• embedded ~
= вкла́дена множина́
• empty ~
= поро́жня множина́
• enumerable ~
= зліче́нна множина́
• ergodic ~
= ергоди́чна множина́
• event ~
= множина́ поді́й
• exhaustive ~
= виче́рпна множина́
• existence ~
= множина́ існува́ння
• existential ~
= екзистенці́йна множина́
• explicable ~
= озна́чна множина́
• extendable ~
= розши́рна множина́
• extended ~
= розши́рена множина́
• extensive ~
= просто́ра множина́
• factor ~
= 1. фа́ктор-множина́ 2. систе́ма фа́кторів
• faithful ~
= то́чна множина́
• fanlike ~
= віялоподі́бна множина́
• feature ~
= набі́р озна́к
• file ~
= компле́кт фа́йлів
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) множина́
• flat ~
= пло́ска множина́
• frequency ~
= часто́тна множина́
• frontier ~
= межова́ множина́
• fundamental ~
= фундамента́льна множина́
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) множина́
• generated ~
= поро́джена множина́
• generating ~
= поро́джувальна множина́
• generation data ~
= поколі́ння да́них, компле́кт да́них одного́ поколі́ння
• goal ~
= цільова́ множина́
• graphics ~
= компле́кт графі́чних си́мволів; компле́кт станда́ртних графі́чних елеме́нтів
• ground ~
= універса́льна множина́
• grounded ~
= фундо́вана множина́
• harmonic ~
= гармоні́чна множина́
• hereditary ~
= успадко́вана множина́
• holomorphic ~
= голомо́рфна множина́
• homogeneous ~
= однорі́дна множина́
• homothetic ~
= гомоте́тна (гомотети́чна) множина́
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна множина́
• hyperimmune ~
= гіперіму́нна множина́
• hypersimple ~
= гіперпро́ста́ множина́
• image ~
= множина́ о́бразів
• immune ~
= іму́нна множина́
• imprimitive ~
= імприміти́вна множина́
• indivisible ~
= неподі́льна множина́
• inductive ~
= індукти́вна множина́
• infinite ~
= нескінче́нна множина́
• inseparable ~
= невідокре́мна множина́
• instruction ~
= компле́кт кома́нд
• integer ~
= цілочислова́ множина́
• integrable ~
= інтеґро́вна множина́
• invariant ~
= інваріа́нтна множина́
• irrational ~
= ірраціона́льна множина́
• keyboard ~
= кла́вішний при́стрій; клавіату́ра
• knot ~
= множина́ вузлі́в
• labeled ~
= позна́чена множина́
• level ~
= множина́ рі́вня
• limited ~
= обме́жена множина́
• limiting ~
= грани́чна множина́
• located ~
= локалізо́вана множина́
• meager ~
= збі́днена (худа́) множина́
• mesoic ~
= лог. мезої́чна множина́
• microprocessor ~
= мікропроце́сорний компле́кт, компле́кт мо́дулів, компле́кт щільнозінтеґро́ваних схем мікропроце́сора
• model ~
= моде́льна множина́
• modular ~
= модуля́рна множина́
• monotonic ~
= моното́нна множина́
• nested ~
= вкла́дена множина́
• nilpotent ~
= нільпоте́нтна множина́
• nodal ~
= за́мкнена множина́, що мі́стить то́чки до́тику свого́ допо́внення
• non-enumerable ~
= незліче́нна множина́
• non-meager ~
= незбі́днена множина́
• nonmeasurable ~
= невимірна́ множина́
• nonrecursive ~
= нерекурси́вна множина́
• normed ~
= (з)нормо́вана множина́
• nowhere-dense ~
= ніде́ не щі́льна множина́
• null ~
= 1. нульова́ множина́ 2. множина́ мі́ри нуль
• nullity ~
= нульова́ множина́
• number ~
= числова́ множина́
• numerated ~
= (про)нумеро́вана множина́
• object ~
= предме́тна множина́
• open ~
= відкри́та множина́
• order ~
= компле́кт кома́нд
• orderable ~
= впорядко́вна множина́
• ordered ~
= впорядко́вана множина́
• ordinate ~
= ордина́тна множина́
• original ~
= множина́ о́бразів
• orthogonal ~
= ортогона́льна множина́
• orthonormal ~
= ортонорма́льна множина́
• outer ~
= зо́внішня множина́
• parametric ~
= параметри́чна множина́
• partially ordered ~
= частко́во впорядко́вана множина́
• paved ~
= множина́ з по́кривом
• point ~
= точко́ва множина́, множина́ то́чок
• pointed ~
= множина́ з позна́ченою то́чкою
• polar ~
= поля́рна (по́люсна) множина́
• pole ~
= множина́ полюсі́в
• precompact ~
= передкомпа́ктна множина́
• pretransitive ~
= передтранзити́вна множина́
• prevalent ~
= превале́нтна множина́
• priority ~
= систе́ма приорите́тів
• product ~
= до́буток множи́н
• productive ~
= продукти́вна множина́
• projective ~
= проєкти́вна множина́
• quotient ~
= фа́ктор-множина́
• radial ~
= радіа́льна множина́
• random ~
= випадко́ва множина́
• ranked ~
= (з)ранжо́вана (впорядко́вана) множина́
• rarefied ~
= розрі́джена множина́
• rational ~
= раціона́льна множина́
• reachable ~
= дося́жна множина́
• recurrent ~
= рекуре́нтна множина́
• recursive ~
= рекурси́вна множина́
• reduced ~
= зве́дена множина́
• reduced instruction ~
= скоро́чений набі́р кома́нд
• reducible ~
= звідна́ множина́
• reduction ~
= редукці́йна множина́
• reference ~
= множина́ елемента́рних на́слідків
• reflexive ~
= рефлекси́вна множина́
• regressive ~
= реґреси́вна множина́
• regular ~
= реґуля́рна множина́
• relational ~
= реляці́йна множина́
• resolutive ~
= резолюти́вна множина́
• resolvent ~
= резольве́нтна множина́
• response ~
= множина́ ві́дгуків
• rotund ~
= куля́ста множина́
• rudimentary ~
= рудимента́рна множина́
• saturated ~
= наси́чена множина́
• scattered ~
= 1. розсі́яна множина́ 2. множина́ ізольо́ваних то́чок
• semianalytic ~
= напіваналіти́чна множина́
• semiclosed ~
= напівза́мкнена множина́
• semimetric ~
= напівметри́чна множина́
• separability ~
= множина́ сепара́бельності
• separable ~
= сепара́бельна множина́; відокре́мна множина́
• separating ~
= відокре́млювальна множина́
• shared data ~
= спі́льний набі́р да́них, колекти́вний (спі́льно використо́вуваний) набі́р да́них
• sifted ~
= просі́яна множина́
• simple ~
= про́ста́ множина́
• simplicial ~
= симпліці́йна множина́
• singleton ~
= одноелеме́нтна множина́
• singular ~
= синґуля́рна множина́
• sparse ~
= розрі́джена множина́
• spectral ~
= спектра́льна множина́
• splitting ~
= розще́пна множина́
• superposable ~
= накла́д(ува)на множина́
• supporting ~
= опоро́ва множина́
• tame ~
= пра́вильна множина́
• temporary data ~
= тимчасо́вий набі́р да́них, набі́р робо́чих да́них (не потрібних після виконання програми)
• tensorial ~
= те́нзорна множина́
• terminal ~
= терміна́льна множина́
• test ~
= компле́кт те́стів, те́стова послідо́вність
• tight ~
= щі́льна множина́
• time ~
= часова́ множина́
• topologized ~
= (с)топологізо́вана множина́, множина́ з тополо́гією
• total ~
= тота́льна множина́
• transcendent ~
= трансценде́нтна множина́
• transformation ~
= множина́ трансформа́цій
• transitive ~
= транзити́вна множина́
• transitivity ~
= множина́ транзити́вності
• transverse ~
= трансверса́льна множина́
• truth ~
= множина́ і́стинності
• unbounded ~
= необме́жена множина́
• uncertainty ~
= множина́ неви́значеності
• uncountable ~
= незліче́нна множина́
• underlying ~
= множина́-носі́й
• unicity ~
= множина́ єди́ності
• unification ~
= множина́ уніфіка́ції
• uniform ~
= однорі́дна множина́
• unit ~
= одноелеме́нтна множина́
• unitary ~
= уніта́рна систе́ма (векторів)
• universal ~
= універса́льна множина́
• unlimited ~
= необме́жена множина́
• unordered ~
= невпорядко́вана множина́
• user’s ~
= абоне́нтське обла́днання
• vacant (vacuous) ~
= поро́жня множина́
• vector ~
= ве́кторна множина́
• vertex ~
= множина́ верши́н (графу)
• void ~
= поро́жня множина́
• well-ordered ~
= цілко́м впорядко́вана множина́
• working ~
= робо́чий компле́кт
specification = [ˌspɛsəfɪ'keɪʃn] 1. специфіка́ція; о́пис, конкретиза́ція 2. мн. техні́чні умо́ви; техні́чні вимо́ги 3. пере́лік дета́лей
• algebraic ~s
= алґебри́чні специфіка́ції
• application ~s
= техні́чні вимо́ги до застосо́вної (прикладно́ї) систе́ми (програ́ми)
• closure ~
= пра́вило замика́ння
• data ~
= конкретиза́ція да́них
• executable ~
= вико́нувана специфіка́ція (складена за типом програм з використанням мови специфікацій)
• existential ~
= екзистенці́йна конкретиза́ція
• external ~
= зо́внішня специфіка́ція (опис призначення програмового виробу)
• file ~
= призна́чення (специфіка́ція) фа́йлу
• formal ~
= форма́льний о́пис
• format ~
= специфіка́ція форма́ту
• functional ~
= специфіка́ція фу́нкцій; функці́йні вимо́ги
• generating ~
= пра́вило поро́джування
• implement ~
= о́пис реаліза́ції
• implementation ~
= о́пис реаліза́ції
• input-output ~
= о́пис входови́х та виходо́вих пара́метрів
• interface ~
= о́пис інтерфе́йсу
• internal ~
= вну́трішня специфіка́ція (опис структури програмового виробу)
• performance ~
= специфіка́ція (вимо́ги до) (робо́чих) характери́стик (проєктованої системи)
• primary ~
= перви́нна специфіка́ція
• problem ~
= умо́ви зада́чі
• program ~
= програмо́ва специфіка́ція (технічний опис програми)
• requirement ~s
= специфіка́ція вимо́г; техні́чне завда́ння; техні́чні умо́ви
• software ~s
= техні́чні вимо́ги до програмо́вих за́собів (со́фту)
• system ~
= систе́мна специфіка́ція (технічний опис системи), специфіка́ція систе́ми
• task ~
= о́пис завда́ння; о́пис зада́чі
• tentative ~s
= тимчасо́ві техні́чні умо́ви
• type ~
= специфіка́ція ти́пу (даних)
symbol = ['sɪmbl] 1. си́мвол; знак 2. по́значка; позна́чення
• accented ~
= наголо́шений си́мвол
• additional ~
= додатко́вий си́мвол
• algebraic ~
= алґебри́чний си́мвол
• alphabetic ~
= абетко́вий си́мвол (знак); бу́ква
• assignment ~
= си́мвол присво́ювання
• auxiliary ~
= допомі́жний си́мвол
• bar ~
= ри́ска, знак ри́сочки
• checking ~
= перевіря́льний си́мвол
• code ~
= ко́довий си́мвол, си́мвол ко́ду
• combinatorial ~
= комбінато́рний си́мвол
• complex ~
= (с)комбіно́ваний си́мвол
• conjunction ~
= си́мвол кон’ю́нкції
• constant ~
= си́мвол конста́нти
• declared ~
= опи́саний си́мвол
• definable ~
= озна́чуваний си́мвол
• differentiation ~
= си́мвол диференціюва́ння
• digital ~
= цифрови́й си́мвол
• disjunction ~
= си́мвол диз’ю́нкції
• dollar sign ~
= по́значка до́лара ($)
• dotted ~
= крапко́ваний си́мвол, по́значка з кра́пкою над си́мволом
• dummy ~
= змі́нний (ві́льний) си́мвол
• eliminable ~
= вилучни́й си́мвол
• elliptic ~
= еліпти́чний си́мвол
• empty ~
= поро́жній си́мвол
• equality ~
= си́мвол рі́вності
• equation ~
= си́мвол рівня́ння
• erroneous ~
= помилко́вий си́мвол
• external ~
= зо́внішній си́мвол; зо́внішнє си́мвольне ім’я́
• flowchart ~
= елеме́нт блок-схе́ми; си́мвол на блок-схе́мі
• formal ~
= форма́льний си́мвол
• function ~
= функці́йний си́мвол
• generalized ~
= узага́льнений си́мвол
• generating ~
= поро́джувальний си́мвол
• graphic ~
= графі́чний си́мвол
• grouping ~
= групува́льний си́мвол (дужка тощо)
• illegal ~
= заборо́нений си́мвол
• implication ~
= знак імпліка́ції
• incidence ~
= знак інциде́нтності
• individual ~
= індивідуа́льний знак
• information ~
= інформаці́йний си́мвол
• input ~
= входови́й си́мвол
• literal ~
= бу́квений (лі́терний) си́мвол
• logic(al) ~
= логі́чний си́мвол
• match-all ~
= універса́льний взіре́ць
• mathematical ~
= математи́чний си́мвол
• modular ~
= модуля́рний си́мвол
• negation ~
= си́мвол запере́чення
• nonterminal ~
= нетерміна́льний си́мвол
• norm ~
= си́мвол но́рми
• number ~
= 1. знак но́мера 2. числови́й си́мвол
• object ~
= си́мвол об’є́кта, предме́тний си́мвол
• operator ~
= опера́торний си́мвол
• pipe ~
= си́мвол конвеєриза́ції (опрацьовування даних)
• predicate ~
= предика́тний си́мвол
• public ~
= загальнодосту́пний (незаборо́нений) си́мвол
• punctuation ~
= знак пунктуа́ції
• relation ~
= реляці́йний си́мвол, си́мвол відно́шення
• relative ~
= відно́сний си́мвол
• root ~
= корене́вий си́мвол
• separation ~
= відокре́млювальний си́мвол
• separator ~
= си́мвол відокре́млювача
• special ~
= спеціа́льний си́мвол
• standard ~
= станда́ртний си́мвол
• start ~
= початко́вий (ста́ртовий) си́мвол
• summation ~
= знак су́ми
• syntactical ~
= синтакси́чний си́мвол
• terminal ~
= терміна́льний си́мвол
• terminating ~
= озна́ка кінця́
• tracting ~
= знак трасува́ння; ма́ркерний си́мвол
• undeclared ~
= неопи́саний си́мвол
• undefined ~
= неозна́чений си́мвол
• variable ~
= си́мвол змі́нної
• vector ~
= ве́кторний си́мвол
vector = ['vɛktə] 1. ве́ктор || ве́кторний 2. однови́мірний маси́в, рядо́к
• absolute ~
= абсолю́тний ве́ктор (що задає абсолютне розташування точки на екрані дисплея)
• access ~
= ве́ктор до́ступу
• adjoined ~
= приє́днаний ве́ктор
• adjoint ~
= спря́жений ве́ктор
• analytic ~
= аналіти́чний ве́ктор
• arbitrary ~
= дові́льний ве́ктор
• associated ~
= асоційо́ваний ве́ктор
• attached ~
= приє́днаний ве́ктор
• attribute ~
= ве́ктор атрибу́тів
• augmented ~
= розши́рений ве́ктор
• axial ~
= осьови́й ве́ктор
• base (basis) ~
= ба́зисний ве́ктор
• binary ~
= біна́рний ве́ктор
• bound ~
= зв’я́заний ве́ктор
• bra ~
= бра-ве́ктор
• characteristic ~
= характеристи́чний (власти́вий) ве́ктор
• character up ~
= ве́ктор орієнта́ції зна́ку (на екрані дисплея)
• check ~
= перевіря́льний ве́ктор (що породжує матриці коду)
• code ~
= ко́довий ве́ктор
• coefficient ~
= ве́ктор коефіціє́нтів
• column ~
= ве́ктор-сто́впчик
• column bit ~
= ве́ктор (розря́дів) сто́впчиків
• complex ~
= ко́мплексний ве́ктор
• component ~
= компоне́нта (складова́) ве́ктора
• contravariant ~
= контраваріа́нтний ве́ктор
• coordinate ~
= координа́тний ве́ктор
• correction ~
= ве́ктор ви́правлення, виправля́льний (коригува́льний) ве́ктор
• covariant ~
= коваріа́нтний ве́ктор
• curvature ~
= ве́ктор кривини́
• cyclic ~
= циклі́чний ве́ктор
• data ~
= ве́ктор да́них; ве́кторні да́ні
• delay ~
= ве́ктор затри́мування (у пересиланні пакетів даних)
• decision ~
= ве́ктор рі́шень
• degenerate ~
= ви́роджений ве́ктор
• derived ~
= похідни́й ве́ктор
• differentiable ~
= диференційо́вний ве́ктор
• differential ~
= диференці́йний ве́ктор
• direction ~
= ве́ктор на́пряму, напрямни́й ве́ктор
• displacement ~
= ве́ктор змі́щення (зсу́ву)
• disturbance ~
= ве́ктор збу́рень
• dominant ~
= домінівни́й ве́ктор
• dope ~
= ве́ктор попере́дньої інформа́ції (що організовує доступ до елементів багатовимірного масиву)
• drift ~
= ве́ктор дре́йфу
• elementary ~
= елемента́рний ве́ктор
• embedded ~
= вкла́дений ве́ктор
• entering ~
= входови́й ве́ктор
• error ~
= ве́ктор по́ми́лки
• evaluation ~
= ве́ктор оці́нок
• feature ~
= ве́ктор озна́к, характеристи́чний ве́ктор (сигналу голосом тощо)
• fixed ~
= фіксо́ваний ве́ктор
• flux ~
= ве́ктор пото́ку
• focal ~
= фо́кусний ве́ктор
• force ~
= ве́ктор си́ли
• free ~
= ві́льний ве́ктор
• functional test ~
= те́стовий ве́ктор (функційного контролю)
• generating ~
= поро́джувальний ве́ктор
• gliding ~
= ковзни́й ве́ктор
• hooked ~
= адре́са експорто́ваної програ́ми
• identifying ~
= ве́ктор ідентифіка́ції, ідентифікува́льний ве́ктор
• incremental ~
= ве́ктор при́ростів, інкреме́нтний ве́ктор, ве́ктор (за́даний) у при́ростах (у машинній графіці)
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний ве́ктор
• initial ~
= початко́вий ве́ктор
• input-test ~
= входови́й те́стовий ве́ктор
• integral ~
= цілочислови́й ве́ктор
• interaction ~
= ве́ктор взаємоді́ї
• interrupt ~
= ве́ктор перерива́нь
• ket ~
= кет-ве́ктор
• latent ~
= вла́сний ве́ктор
• limit ~
= грани́чний ве́ктор
• link ~
= ве́ктор пара́метрів тестува́ння
• load ~
= ве́ктор наванта́ги
• localized ~
= зв’я́заний ве́ктор
• loss ~
= стат. ве́ктор втрат
• master ~
= основни́й ве́ктор
• matrix ~
= ма́триця-ве́ктор
• momentum ~
= ве́ктор кі́лькості ру́ху
• nodal ~
= вузлови́й ве́ктор
• noise ~
= ве́ктор зава́д
• normal curvature ~
= ве́ктор норма́льної кривини́
• normalized ~
= (з)нормо́ваний ве́ктор
• normal unit ~
= одини́чний ве́ктор норма́лі
• null ~
= нульови́й ве́ктор, нуль-ве́ктор
• operand ~
= ве́ктор-опера́нд
• opposite ~
= протиле́жно спрямо́ваний ве́ктор
• output-test ~
= виходо́вий те́стовий ве́ктор
• phase ~
= фа́зовий ве́ктор
• polar ~
= поля́рний ве́ктор
• position ~
= ра́діус-ве́ктор
• proper ~
= власти́вий ве́ктор
• radial ~
= радіа́льний ве́ктор
• radius ~
= ра́діус-ве́ктор
• relative ~
= відно́сний ве́ктор, ве́ктор відно́сного поло́ження
• random ~
= випадко́вий ве́ктор
• rational ~
= раціона́льний ве́ктор
• real ~
= ді́йсний ве́ктор
• reduced ~
= зве́дений ве́ктор
• reference ~
= ба́зисний (відліко́вий) ве́ктор
• regression ~
= ве́ктор реґре́сії
• regular ~
= реґуля́рний ве́ктор
• residual ~
= ве́ктор незгі́дності (недопасо́ваності) (у задачах оптимізації)
• resolvent ~
= резольве́нтний ве́ктор
• resultant ~
= вислідни́й ве́ктор
• reversed ~
= обе́рнений (протиле́жно спрямо́ваний) ве́ктор
• reversible ~
= оборо́тний ве́ктор
• root ~
= корене́вий ве́ктор
• rotation ~
= ве́ктор оберта́ння
• row ~
= ве́ктор-рядо́к
• row bit ~
= ве́ктор (розря́дів) рядка́
• separating ~
= відокре́млювальний ве́ктор
• shift ~
= ве́ктор зсу́ву
• singular ~
= синґуля́рний ве́ктор
• sliding ~
= ковзни́й ве́ктор
• slip ~
= ве́ктор ко́взання, ве́ктор зсу́ву
• smooth ~
= гладки́й (диференційо́вний) ве́ктор
• solenoidal ~
= солено́їдний ве́ктор
• spin ~
= ве́ктор спі́ну
• state ~
= ве́ктор ста́ну
• stationary ~
= стаціона́рний ве́ктор
• stochastic ~
= стохасти́чний ве́ктор
• stress ~
= ве́ктор напру́ги (механічної)
• sum ~
= сума́рний ве́ктор
• surface ~
= поверхн́евий ве́ктор
• symbolic ~
= символі́чний ве́ктор
• tangent(ial) ~
= доти́чний ве́ктор
• test ~
= те́стовий ве́ктор, те́стовий набі́р
• translation ~
= ве́ктор трансля́ції (парале́льного змі́щення)
• transversal ~
= трансверса́льний ве́ктор
• twist ~
= ве́ктор круті́ння
• unit ~
= одини́чний ве́ктор
• vorticity ~
= ве́ктор ви́хору
• wave ~
= хвильови́й ве́ктор

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

current-generating струмоґенерува́льний
['kʌrəntˌdʒεnəreɪtɪŋ, 'kɜːrrəntˌdʒεnəreɪt̬ɪŋ]
generating 1. ґенерува́ння//зґенерува́ння, ґенера́ція || ґенераці́йний, ґенерува́льний, ґенерівни́й 2. утво́рювання//утво́рення || утво́рювальний 3. поро́джування//поро́дження || поро́джувальний, що поро́джує
['dʒεnəreɪtɪŋ, -t̬ɪŋ]
heat-generating 1. теплоутво́рювальний 2. тепловида́тний, теплопродукти́вний
['hiːtˌdʒεnəreɪtɪŋ, -t̬ɪŋ]
self-generating самоґенерува́льний, самоґенерівни́й
[ˌsεlf'dʒεnəreɪtɪŋ, -t̬ɪŋ]
steam-generating пароґенера́торний, пароутво́рювальний
['stiːmˌdʒεnəreɪtɪŋ, -t̬ɪŋ]
tide-generating припливоутво́рювальний
['taɪdˌdʒεnəreɪtɪŋ, -t̬ɪŋ]
circle 1. (крива) ко́ло || колови́й || ру́хатися [оберта́тися] уздо́вж ко́ла, кружля́ти; циркулюва́ти; обво́дити//обве́сти ко́лом 2. (частина площі, обмежена колом) круг || кругови́й 3. цикл || циклови́й 4. сфе́ра, га́лузь
['sɜːkl, 'sɜːrkl]
~ of confusion (опт.) ко́ло [пля́ма] розсі́ювання
~ of convergence = ко́ло збі́жности
~ of curvature = ко́ло кривини́ (at the vertex – у вершині); стичне́ ко́ло (of a curve – кривої)
~ of declination (астр.) годи́нне ко́ло, ко́ло на́хилу [схи́лення]
~ of equal declination (астр.) добова́ парале́ль, парале́ль на́хилу [схи́лення]
~ of geodesic curvature = ко́ло геодези́чної кривини́
~ of the inversion = ко́ло інве́рсії
~ of latitude 1. географі́чна парале́ль 2. (астр.) ко́ло широти́
~ of least confusion (опт.) ко́ло [пля́ма] розсі́ювання
~ of right ascension (астр.) годи́нне ко́ло, ко́ло нахилу [схи́лення]
aiming ~ = бусо́ль [бусо́ля]
altitude ~ = ко́ло одна́ко́вої висоти́, альмукантара́т
Antarctic ~ = Півде́нне поля́рне [антаркти́чне] ко́ло
Apollonian ~ = Аполо́нієве ко́ло
Apollonius ~ = Аполо́нієве ко́ло
Arctic ~ = Півні́чне поля́рне [аркти́чне] ко́ло
azimuth ~ = а́зимутне ко́ло
circumscribed ~ = опи́сане ко́ло
color ~ = ко́ло кольорі́в
concentric ~s = концентри́чні ко́ла
convergence ~ = ко́ло збі́жности
corotation ~ = співротаці́йне [коротаці́йне] ко́ло
cubical ~ = кубі́чне ко́ло (просторова крива)
declination ~ = годи́нне ко́ло, ко́ло на́хилу [схи́лення]
director ~ = на́прямне ко́ло
diurnal ~ = добова́ парале́ль
divided ~ = колова́ шкала́, лімб
equal-altitude ~ = ко́ло одна́ко́вої висоти́, альмукантара́т
escribed ~ = зовнівпи́сане [позавпи́сане] ко́ло
externally tangent ~ = зовнідоти́чне ко́ло
focus ~ = фо́кусне ко́ло
galactic ~ = галакти́чний еква́тор
generating ~ = твірне́ ко́ло
geodesic ~ = геодези́чне ко́ло (of the first/second kind – першого/другого роду)
gorge ~ = горлови́на, горлове́ ко́ло (обертового гіперболоїда)
graduated ~ = колова́ шкала́, лімб
great ~ = вели́ке ко́ло (сфери); ортодро́ма
horizontal ~ = горизонта́льний круг (теодоліта тощо)
hour ~ = годи́нне ко́ло, ко́ло на́хилу [схи́лення]
hue ~ = ко́ло кольорі́в
inscribed ~ = впи́сане ко́ло (of a triangle – трикутника, у трикутник)
internally tangent ~ = внутрішньодоти́чне ко́ло
limit ~ = грани́чне ко́ло
meridian ~ = меридія́нне ко́ло (інструмент)
mirror transit ~ = дзерка́льне меридія́нне ко́ло (інструмент)
Mohr’s ~ = Мо́рова діягра́ма, Мо́рове ко́ло
nine-point ~ = дев’ятито́чкове ко́ло
orthoptic ~ = ортоко́ло, на́прямне ко́ло
osculating ~ = стичне́ ко́ло; (of a curve) ко́ло кривини́
paraselenic ~ = місяце́ве га́ло
parhelic ~ = сонце́ве га́ло, паргелі́чне ко́ло
polar ~ поля́рне ко́ло ■ within the polar ~ = за поля́рним ко́лом
prime vertical ~ (астр.) пе́рший вертика́л
principal vertical ~ (астр.) головни́й вертика́л
Ramsden ~ = Ре́мзденове ко́ло
Rowland ~ = Ро́уландове ко́ло
similarity ~ = ко́ло поді́бности
small ~ = мале́ ко́ло (сфери)
stone ~ = кро́млех
tangent osculating ~ = доти́чне стичне́ ко́ло
topological ~ = топологі́чний круг
transit ~ = меридія́нне ко́ло (інструмент)
unit ~ = одини́чне ко́ло
vertical ~ (астр.) вертика́л
vicious ~ = хи́бне ко́ло
circuit 1. за́мкнена [зі́мкнена] лі́нія, ко́нтур, (за́мкнений) маршру́т 2. цикл 3. о́берт (уздовж орбіти тощо) 4. (ел.) (електри́чний) ко́нтур, (електри́чне) ко́ло, (електри́чна) схе́ма ■ to draw up a ~ склада́ти//скла́сти (електри́чну) схе́му 5. (матем.) ко́нтур, цикл (графу) 6. колоо́біг 7. обхо́дити, кружля́ти (на́вко́ло)
['sɜːkɪt, 'sɜːrkət]
absorption ~ = поглина́льна схе́ма, поглина́льний ко́нтур; поглина́ч
acceptor ~ = пропуска́льна схе́ма
adder ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
adding ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
aerial ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
all-diffused monolithic integrated ~ = дифузі́йний чип
alternating-current [ac] ~ = ко́нтур змі́нного стру́му
amplitude-limiting ~ = ампліту́дний обме́жувач, амплітудообме́жувальна схе́ма
analog ~ = ана́логова схе́ма
analogous ~ = моделюва́льна схе́ма
anode ~ = ано́дний ко́нтур
antenna ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
anticoincidence ~ = схе́ма антизбі́гів [не́збі́гів]
antihunt ~ = стабілізува́льна [гамува́льна] схе́ма
antilog(arithmic) ~ = потенціюва́льна [антилогаритмі́чна] схе́ма
antiresonant ~ = антирезона́нсний [парале́льний резона́нсний] ко́нтур
aperiodic ~ = аперіоди́чний ко́нтур
astable ~ = нестійки́й ко́нтур; автоколивни́й ко́нтур
automatic-frequency-control [AFC] ~ = схе́ма автомати́чного ладува́ння [автоладува́ння, самоладува́ння, автомати́чного підстро́ювання] частоти́
averaging ~ = усере́днювальна схе́ма
balanced ~ = симетри́чна схе́ма; зрівнова́жена [збалансо́вана] схе́ма
balanced wire ~ = симетри́чна схе́ма
band-elimination ~ = реже́кторна схе́ма
basis ~ = ба́зовий цикл [ко́нтур] (графу)
bias ~ = змі́щувальний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] змі́щування
bilateral ~ 1. двона́прямна схе́ма (симетрична щодо зміни полярности напруги) 2. схе́ма з окре́мим обслуго́вуванням на вхо́ді та ви́ході
bistable ~ = двоста́нова схе́ма, схе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bootstrap ~ = схе́ма компенсаці́йного зворо́тного зв’язку́
branch ~ = відгалу́жений ко́нтур; відгалу́ження ко́нтуру
branched ~ = розгалу́жений ко́нтур, розгалу́жена схе́ма
branchless ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
bridge ~ = містко́ва схе́ма
bridged ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
broken ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
buffer ~ = бу́ферний ко́нтур; гамува́льний [демпфува́льний, гаси́льний] ко́нтур
Burgers ~ (тт) Бю́рґерсів ко́нтур
butterfly ~ = мете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
cancellation ~ = схе́ма відніма́ння і́мпульсів, відніма́льна схе́ма
cathode ~ = като́дний ко́нтур
cathode-coupled ~ = катодозв’я́зана схема, схема з като́дним зв’язко́м
charger ~ = насна́жувальна [заряджа́льна] схе́ма
checking ~ = переві́рча схе́ма
chip ~ = чи́пова схе́ма, (зінтеґро́вана) схе́ма на криста́лі
clamping ~ = фіксува́льна схе́ма
clipper ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
clipping ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
close-coupled ~s = сильнозв’я́зані ко́нтури
closed ~ 1. за́мкнений ко́нтур 2. за́мкнений цикл
closed magnetic ~ = за́мкнений магне́тний ко́нтур
coincidence ~ = схе́ма збі́гів
collector ~ = коле́кторний ко́нтур
combinational ~ = комбінаці́йна схе́ма
common-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
common-cathode ~ = спільнокато́дна схе́ма, схе́ма зі спі́льним като́дом
common-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
common-drain ~ = спільносто́кова схе́ма, схе́ма зі спі́льним сто́ком
common-emitter ~ = спільное́мітерна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
common-gate ~ = спільнове́нтильна схе́ма, схе́ма зі спі́льним ве́нтилем
common-grid ~ = спільносі́ткова схема, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
common-source ~ = спільноджере́льна схе́ма, схе́ма зі спі́льним джерело́м
common-user ~ = схе́ма спі́льного користува́ння
comparator ~ = компара́тор, порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання
comparison ~ = порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання, компара́тор
compatible ~ = узгі́днена схе́ма
compensating ~ = компенсува́льна схе́ма
complementary ~ = доповня́льна схе́ма
composite ~ = складна́ схе́ма (з кількома функціями, напр. телеграфно-телефонна)
compound ~ = складна́ схе́ма (з різними типами сполучень)
conditionally stable ~ = умо́вно стійка́ схе́ма
connected ~s = сполу́чені ко́нтури
connecting ~ = сполуча́льна [з’є́днувальна] схе́ма
coolant ~ = ко́нтур теплоносія́, охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
counter ~ = лічи́льна схе́ма
counting ~ = лічи́льна схе́ма
counting-down ~ = схе́ма ді́лення частоти́
coupled ~s = зв’я́зані ко́нтури
coupling ~ = ко́нтур зв’язку́
critically damped ~ = ко́нтур із крити́чним [оптима́льним] згаса́нням/гамува́нням
cryotron ~ = кріотро́нна схе́ма
current ~ = ко́нтур стру́му
current-feedback ~ = ко́нтур стру́мового зворо́тного зв’язку́ [зворо́тного зв’язку́ за стру́мом]
cursor ~ = схе́ма керува́ння курсо́ром
dead ~ = безнапру́гова схема, схе́ма без напру́ги, ви́мкнена схема
decoder ~ = декодува́льна схе́ма
decoupling ~ = розв’я́зувальна схе́ма
de-energized ~ = безнапру́гова схе́ма, схе́ма без напру́ги; ви́мкнена схе́ма
deflection ~ = відхи́лювальний ко́нтур
degenerative ~ = схе́ма з неґати́вним зворо́тним зв’язко́м
delay ~ = затри́мувальна схе́ма
design ~ = проє́ктна [розрахунко́ва] схе́ма
despiking ~ = згла́джувальна схе́ма
detuned ~ = неналадо́ваний [розладо́ваний] ко́нтур
differencial ~ = диференці́йна схе́ма
differentiating ~ = диференціюва́льна схе́ма, диференція́тор
digital ~ = цифрова́ схе́ма
direct-current [dc] ~ = ко́нтур пості́йного стру́му
discharge ~ = розря́дний ко́нтур
dividing ~ = схе́ма ді́лення
double flip-flop ~ = двоперекидна́ схе́ма
double-tuned ~ = дворезона́нсовий ко́нтур
doubling ~ = подво́ювальна схе́ма
dual ~ = еквівале́нтна схе́ма
dual-amplification ~ = рефле́ксна схе́ма
earthed ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
earthing ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
electric ~ = електри́чна схе́ма
electroacoustic ~ = електроакусти́чна схе́ма
electronic ~ = електро́нна схе́ма
electrooptic ~ 1. електроопти́чна схе́ма 2. оптоелектро́нна схема
emitter ~ = емі́терний ко́нтур
energized ~ = уві́мкнена [піднапру́гова] схе́ма, схе́ма під напру́гою
energizing ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
equivalent ~ = еквівале́нтна схе́ма
etched ~ = ви́щавлена [ви́травлена] схе́ма
exciting ~ = збу́джувальний ко́нтур
external ~ = зо́внішній ко́нтур, зо́внішня схе́ма
external-load ~ = ко́нтур [схе́ма] зо́внішньої наванта́ги [зо́внішнього наванта́ження]
feed ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
feedback ~ = схе́ма зворо́тного зв’язку́
film (integrated) ~ = плівко́ви́й чип
firing ~ = запуска́льний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] за́пуску
flexible printed ~ = гнучка́ [зги́нна] дру́кова схе́ма
flip-flop ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, двоста́новий мультивібра́тор
flow ~ = циркуляці́йний ко́нтур
flywheel (synchronization) ~ = схе́ма інерці́йної синхроніза́ції
four-terminal ~ = чотирипо́люсник
frame-scanning ~ = схе́ма ка́дрового розгорта́ння [ка́дрової розго́ртки]
free-running ~ = незасинхрон(із)о́вана схе́ма
frequency-selective ~ = частотоселекти́вна схе́ма
full-wave ~ = двопівпері́одна схе́ма
functional switching ~ = основни́й структу́рний блок логі́чних схем
gate ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
gating ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
grid ~ = сітко́ви́й ко́нтур
ground ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
grounded ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
grounded-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
grounded-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
grounded-emitter ~ = спільноемі́терна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
grounded-grid ~ = спільносі́ткова схе́ма, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
grounding ~ див. ground ~
half-wave ~ (одно)півпері́одна схе́ма
heater power ~ = ко́нтур розжа́рювання
high-pass selective ~ = високочасто́тна селекти́вна схе́ма
high-voltage ~ = високонапру́гова схе́ма
horizontal scan(ning) ~ = схе́ма горизонта́льного розгорта́ння [горизонта́льної розго́ртки]; схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
hybrid (integrated) ~ = гібри́дний чип
hydraulic ~ = гідравлі́чна схе́ма
idle(r) ~ 1. ненаванта́жений ко́нтур 2. бала́стовий ко́нтур (параметричного підсилювача)
image suppression ~ = ко́нтур пригні́чування дзерка́льного кана́лу
independent ~ = незале́жний цикл [ко́нтур] (графу)
inductive ~ = індукти́вний ко́нтур
input ~ = входо́вий [початко́вий] ко́нтур, ко́нтур на вхо́ді
insulated ~ = заізольо́ваний ко́нтур
integrated ~ = чип, чи́пова схе́ма
integrating ~ = інтеґрува́льна схе́ма
interlock(ing) ~ = блокува́льна схе́ма, схе́ма блокува́ння
intermediate ~ = промі́жни́й ко́нтур
inverter ~ = інве́ртор
isochronous ~s = ізохро́нні ко́нтури
keep-alive ~ = схе́ма підтри́мування га́зу в йонізо́ваному ста́ні; схе́ма допомі́жно́го розря́ду (у розряднику)
large-scale integrated [LSI] ~ = щільнозінтеґро́ваний чип
leak(age) ~ = ко́нтур стіка́ння
limiter ~ = обме́жувальна схе́ма, обме́жувач
linear ~ = ліні́йна схе́ма
line scan(ning) ~ = схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
live ~ = піднапру́гова [уві́мкнена] схе́ма, схе́ма під напру́гою
load ~ = ко́нтур наванта́ги [наванта́ження]
logic ~ (комп.) логі́чна схе́ма
low-loss ~ = низьковтра́тна схе́ма
magnetic ~ = магне́тний ко́нтур; магнетопро́від
matched ~ = узгі́днена схе́ма
matching ~ 1. узгі́днювальна схе́ма 2. узгі́днена схе́ма
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
medium-scale integrated ~ = середньощільнозінтеґро́ваний чип
memory ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
microelectronic ~ = мікросхе́ма
micromin(iature) ~ = мікросхе́ма
microprinted ~ = дру́кова мікросхе́ма
microwave ~ = мікрохвильова́ схе́ма
mixing ~ = змі́шувальна схе́ма, змі́шувач; мі́кшер
mnemonic ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
modular ~ = мо́дульна схе́ма
molecular ~ = молекуля́рна схе́ма
monolithic (integrated) ~ = чип, зінтеґро́вана схе́ма
monostable ~ = односта́нова схе́ма, схе́ма з одни́м стійки́м ста́ном
multichip ~ = мультичи́п, багаточи́пова схе́ма, схе́ма на кілько́х криста́лах
multiple ~ = багатоко́нтурна схе́ма
multiple-function ~ = багатофункці́йна схе́ма
multiplier ~ = мно́жильна схе́ма, схе́ма мно́ження, помно́жувач
multistable ~ = багатоста́нова схе́ма, схе́ма з кількома́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатокаска́дова схе́ма
network ~ = розгалу́жена схе́ма, мере́жа
neutralizing ~ = нейтралізува́льна схе́ма
noise-balancing ~ = завадопригні́чувальна схе́ма
noninductive ~ = безіндукці́йний ко́нтур
nonlinear ~ = неліні́йна схе́ма
null-current ~ = нуль-схе́ма
open ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
optically coupled ~ = схе́ма з опти́чним зв’язко́м
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна схе́ма
oscillatory ~ = коливни́й ко́нтур
output ~ = виходо́вий [кінце́вий] ко́нтур, ко́нтур на ви́ході
overcoupled ~s = надзв’я́зані (резона́нсні) ко́нтури
overdamped ~ = надзгасни́й ко́нтур (з надкритичним згасанням)
overvoltage ~ = схе́ма за́хисту від переви́щення напру́ги
packaged ~ = схе́ма в ко́рпусі
parallel ~ = парале́льний ко́нтур; парале́льна схе́ма
parallel(‑)resonant ~ = парале́льний резона́нсний ко́нтур
parallel-tuned ~ = парале́льний коливни́й ко́нтур
peaking ~ 1. схе́ма високочасто́тної коре́кції 2. схе́ма заго́стрювання і́мпульсів
phantom ~ = фанто́мний ко́нтур
phase-inverting ~ = фазоінвертува́льна схе́ма, фазоінве́ртор, фа́зовий інве́ртор
phase-shift ~ = фазозсува́льна схе́ма, фазоінве́ртор
plate ~ = ано́дний ко́нтур
plated ~ = дру́кова схе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова схе́ма
potted ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
power ~ = силови́й ко́нтур
power-conditioning ~ = схе́ма реґулюва́ння поту́жности
power-supply ~ = живи́льна схе́ма, схе́ма жи́влення
primary ~ = перви́нний ко́нтур
primary-coolant ~ = пе́рший ко́нтур теплоносія́, пе́рший охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
printed ~ = дру́кова схе́ма
processing ~ = схе́ма опрацьо́вування інформа́ції
pulse ~ = і́мпульсна схе́ма
pulse-actuated ~ = схе́ма з і́мпульсним збу́джуванням
pulse-delay ~ = схе́ма затри́мування і́мпульсів
pulse-generating ~ = схе́ма ґенерува́ння і́мпульсів
pulse-shaping ~ = схе́ма формува́ння і́мпульсів
pump(ing) ~ = нагніта́льна [помпува́льна] схе́ма, схе́ма нагніта́ння
push-pull ~ = двота́ктова схе́ма
quadruplex ~ = квадрупле́ксна схе́ма
quench(ing) ~ = гаси́льна схе́ма
radiating ~ = променюва́льний [випромі́нний] ко́нтур
range-sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки] за дале́кістю
ranging ~ = схе́ма мі́ряння [вимі́рювання] дале́кости [ві́дстані]
reaction ~ = схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
reactive ~ = реакти́вний ко́нтур
reference ~ = етало́нна схе́ма; контро́льна схе́ма
reflex ~ = рефле́ксна схе́ма (підсилювача)
regenerative ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
rejector ~ = реже́кторна схе́ма, реже́кторний фі́льт(е)р
relaxation ~ = релаксаці́йна схе́ма
relay ~ = реле́йна схе́ма
relay contact ~ = реле́йна конта́ктова схе́ма
relay switching ~ = реле́йна перемика́льна схе́ма
resistance-capacitance [RC] ~ = рези́сторно-конденса́торний ко́нтур
resonant ~ = резона́нсний ко́нтур
retroactive ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
return ~ = верта́льний (циркуляційний) ко́нтур
ring ~ = кільце́ва схе́ма
sampling ~ = схе́ма дискретиза́ції
scale-of-ten ~ = перерахунко́ва десятко́ва схе́ма
scale-of-two ~ = перерахунко́ва двійко́ва [біна́рна] схе́ма
scaling ~ = перерахунко́ва схе́ма
scanning ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
schematic ~ = принципо́ва (електри́чна) схе́ма
sealed ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
secondary ~ = втори́нний ко́нтур; ко́нтур втори́нної на́витки (трансформатора)
secondary coolant ~ = дру́гий ко́нтур теплоносія́, дру́гий [втори́нний] охоло́джувальний контур (ядерного реактора)
selective ~ = селекти́вна схе́ма
self-bias ~ = схе́ма автомати́чного змі́щування
self-quenching ~ = самогаси́льна схе́ма
self-repair(ing) ~ = самовідно́вна схе́ма
self-restoring ~ = самовідно́вна схе́ма
self-saturating ~ = самонаси́чувальна схе́ма
self-test(ing) ~ = самоконтрольо́вана схе́ма, схе́ма із самоконтро́лем
semi-butterfly ~ = напівмете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва схе́ма
sequential ~ = схе́ма послідо́вности опера́цій
series ~ = послідо́вна схе́ма
series-parallel ~ = послідо́вно-парале́льна схе́ма
series-peaking ~ = послідо́вна схе́ма високочасто́тної коре́кції
series-resonant ~ = послідо́вний резона́нсний ко́нтур
series-tuned ~ = послідо́вний коливни́й ко́нтур
shading ~ = схе́ма компенсува́ння (паразитного сигналу, тб)
shaping ~ = схе́ма коре́кції, корекці́йна схе́ма
short ~ = коро́тке за́мкнення
shunt ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
shunt peaking ~ = парале́льна схе́ма високочасто́тної коре́кції
simple ~ (матем.) про́сти́й цикл
single-cycle ~ = однота́ктова схе́ма
single-phase ~ = однофа́зова схе́ма
single-shot trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-trip trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-tuned ~ = ко́нтур із одни́м ладува́льним елеме́нтом
smoothing ~ = згла́джувальний ко́нтур [фі́льт(е)р]
sneak ~ = парази́тний ко́нтур
solid integrated ~ = твердоті́лова зінтеґро́вана схе́ма
solid-state ~ = твердоті́лова [напівпровіднико́ва] схе́ма
squaring ~ = формува́ч прямоку́тних і́мпульсів
squelch ~ = шумопригні́чувальна схе́ма
stagger-tuned ~ = схе́ма із взає́мно розладо́ваними контура́ми; (мн.) взає́мно розладо́вані ко́нтури
star-connected ~ = зірча́ста схе́ма
strobe ~ = стро́б(ува́ль)на [ве́нтильна, селе́кторна] схе́ма
subtractor ~ = відніма́льна схе́ма, схе́ма відніма́ння
superconducting ~ = надпрові́дний ко́нтур
superlarge-scale integrated ~ = суперчи́п, надщільнозінтеґро́ваний чип
suppression ~ = пригні́чувальний ко́нтур
suppressor ~ = пригні́чувальний ко́нтур
sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
switching ~ = перемика́льна [комутува́льна] схе́ма
synch(ronizing) ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; схе́ма синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
tank ~ = резона́нсний ко́нтур, накопи́чувальна схе́ма
terminating ~ = кінце́вий ко́нтур
test ~ = випро́б(уваль)на схе́ма; контро́льна схе́ма; тестува́льна схе́ма
thick-film ~ = товстоплі́вкова схе́ма
thin-film ~ = тонкоплі́вкова схе́ма
three-phase ~ = трифа́зова схе́ма
threshold ~ = поро́гова схе́ма
time base ~ = схе́ма часово́го розгорта́ння [часово́ї розго́ртки]
time-delay ~ = затри́мувальна схе́ма; (розм) за́тримка
time-of-flight ~ = схе́ма мі́ряння ча́су проліта́ння
timer ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
time-sharing ~ = схе́ма відокре́млювання сигна́лів у ча́сі
timing ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
toroidal magnetic ~ = торо́їдний кото́к
transistor ~ = транзи́сторна схе́ма
trigger ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, запуска́льна схе́ма
tuned ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
tuning ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
two-port ~ = чотирипо́люсник, чотирипо́люсна схе́ма
two-terminal ~ = двопо́люсник, двопо́люсна схе́ма
unbalanced (wire) ~ = несиметри́чна схе́ма; незрівнова́жена схе́ма
unbranched ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
underdamped ~ = ко́нтур з докрити́чним згаса́нням
untuned ~ = неналадо́ваний [ненастро́єний] ко́нтур
very-high-speed integrated ~ [VHSIC] = надшвидки́й чип, надшвидка́ чи́пова схе́ма
voltage-doubling ~ = напругоподво́ювальна схе́ма, схе́ма подво́ювання напру́ги
wave-shaping ~ = схе́ма формува́ння сигна́лів
element 1. елеме́нт || елеме́нтний 2. складни́к, елеме́нт, компоне́нта, складова́ части́на 3. (х.) хемі́чний елеме́нт, пе́рвень; про́ста речовина́ 4. (мех.) ла́нка 5. (техн.) елеме́нт констру́кції, ву́зол, блок 6. (ел.) (ґальвані́чний) елеме́нт, (первинне) джерело́ стру́му 7. (мн.) заса́ди, осно́ви 8. стихі́я
['εlɪmənt]
~ at infinity = нескінче́нно відда́лений [невласти́вий] елеме́нт
~ in the first position in the first column = (of a matrix) ве́рхній елеме́нт головно́ї діягона́лі (матриці)
~ in the ith row and jth column = (of a matrix) елеме́нт у i-му рядку́ j-го сто́впчика (матриці)
~ locally zero = лока́льно нульови́й елеме́нт
~s prime to each other = взає́мно про́сті́ елеме́нти
~ of area = елеме́нт (площі) пове́рхні
~ of a cone = твірни́ця ко́нуса
~ of contact = елеме́нт до́тику
~ of a cylinder = твірни́ця цилі́ндра
~ of a determinant = елеме́нт визначника́ [детерміна́нту]
~ of integration = інтеґро́ваний ви́раз
~ of length = елеме́нт довжини́
~ of a matrix = елеме́нт ма́триці, ма́тричний елеме́нт
~ of an orbit = (астр.) елеме́нт орбі́ти
~ of phase volume = елеме́нт фа́зового о́б’єму
~ of a set = елеме́нт множини́
~ of space = елеме́нт про́стору
~ of a surface of revolution = твірни́ця пове́рхні оберта́ння
~ of a trajectory = пара́мет(е)р [елеме́нт] траєкто́рії
~ of volume = елеме́нт о́б’є́му, елемента́рний о́б’є́м
acid-forming ~ = кислотоутво́рювальний елеме́нт
active ~ = 1. (ел.) акти́вний елеме́нт (кола) 2. (яф) радіоакти́вний елеме́нт
actuating ~ = викона́вчий елеме́нт
adding ~ = додава́льний [сумува́льний, підсумо́вувальний] елеме́нт
addition ~ = до́мішка
additive identity ~ = (of a group) нульови́й елемент, нуль, нуль-елеме́нт (групи)
alkaline-earth ~ = лугоземе́льний елеме́нт
alkaline ~ = лу́жний елеме́нт
alloying ~ = леґува́льний елеме́нт
annular fuel ~ = кільце́вий твел
area ~ = елемента́рна пло́ща, елеме́нт пло́щі
array ~ = елеме́нт маси́ву
atmophile ~ = атмофі́льний елеме́нт
bare fuel ~ = безоболо́нковий твел, твел без оболо́нки
barycentric ~ = (астр.) барицентри́чний елеме́нт (орбіти)
bearing ~ = трима́льний [опо́рний] елеме́нт (конструкції)
bender ~ (ел.) п’єзоелеме́нт із вигина́льними колива́ннями
bilateral ~ (ел.) двона́прямний елеме́нт
bistable ~ = двоста́новий елеме́нт
breeder fuel ~ = бри́дерний твел
burnt fuel ~ = ви́снажений твел
canned fuel ~ = заоболонко́ваний твел, твел в оболо́нці
capacitance ~ = мі́сткісний [є́мнісний] елеме́нт
capacitor ~ = мі́сткісний [є́мнісний] елеме́нт; елеме́нт конденса́тора
central ~ = центра́льний елеме́нт (of a group – групи; of an algebra – алґебри)
chemical ~ = хемі́чний елеме́нт
circuit ~ = елеме́нт (електричного) ко́ла; елеме́нт [компоне́нта] (електричної) схе́ми
collimating ~ = колімува́льний елеме́нт
column ~ = елеме́нт сто́впчика (матриці)
compensating ~ = компенсаці́йний елеме́нт; кориґува́льний елеме́нт
conducting ~ = провідни́к, прові́дний елеме́нт
conforming ~ = узгі́днений скінче́нний елеме́нт
conjugate ~s = спря́жені елеме́нти (групи)
constituent ~ = складни́к
control ~ = 1. керува́льний елеме́нт, елеме́нт систе́ми керува́ння; реґулюва́льний елеме́нт 2. (яф) реґулюва́льний стри́жень [елеме́нт]
controllable ~ = керо́вний елеме́нт
controlled ~ = керо́ваний елеме́нт
coprime ~s = взає́мно про́сті́ елеме́нти
data ~ = елеме́нт [а́том] да́них
daughter ~ = (яф) дочі́рній елеме́нт
Delaunay orbit ~ = елеме́нт орбі́ти Делоне́
detecting ~ = чутли́вий елеме́нт, дете́ктор
diagonal ~ = діягона́льний елеме́нт
differential volume ~ = диференція́льний елеме́нт о́б’є́му
digital ~ = цифрови́й елеме́нт
disposable ~ = одноразо́вий елеме́нт, елеме́нт одноразо́вого використа́ння
dissipative ~ = 1. утра́тний елеме́нт 2. дисипати́вний [поглина́льний] елеме́нт (електричного кола)
distance ~ = елемента́рна довжина́
doping ~ = леґува́льний елеме́нт
driven ~ = (ел.) збу́джуваний елеме́нт
driving ~ = (ел.) руші́йний [збу́джувальний] елеме́нт
electric(al) ~ = ґальвані́чний елеме́нт
electric heating ~ = електронагріва́льний елеме́нт
empirical matrix ~ = емпіри́чний ма́тричний елеме́нт
Euclid(’s) ~s = Евклі́дові заса́ди, заса́ди Евклі́да
exhausted fuel ~ = ви́снажений твел
expendable ~ = (техн.) одноразо́вий елеме́нт, елеме́нт одноразо́вого використа́ння
fast ~ = (ел.) швидкоді́йний елеме́нт
failed (fuel) ~ = пошко́джений твел
feed ~ = 1. живи́льний елеме́нт, джерело́ жи́влення 2. збу́джувальний елеме́нт
filter ~ = фільтрува́льний елеме́нт; елеме́нт [дета́ль] фі́льтру
filtering ~ = фільтрува́льний елеме́нт
finite ~ = скінче́нний елеме́нт
fissile ~ = (яф) поді́льний елеме́нт
fixed ~ = 1. нерухо́ма [фіксо́вана] части́на (приладу) 2. (матем.) нерухо́мий [фіксо́ваний] елеме́нт
fluid ~ = елеме́нт о́б’є́му [елемента́рний о́б’є́м] пли́ну
foreign ~ = домішко́вий елеме́нт, до́мішка
fuel ~ = твел, теплови́дільний елеме́нт
fuse ~ = топки́й елеме́нт (запобіжника)
fusible ~ = топки́й елеме́нт
generating ~ = (матем.) поро́джувальний елеме́нт (of a group – групи)
guest ~ = сторо́нній [вкра́плений, домішко́вий] елеме́нт
hardening ~ = гартува́льний [змі́цнювальний] елеме́нт
heat ~ = нагріва́льний елеме́нт
heat-absorbing ~ = теплопоглина́льний елеме́нт
heater ~ = нагріва́льний елеме́нт; елеме́нт [дета́ль] нагрівача́
heat-exchange ~ = теплообмі́нний елеме́нт
heating ~ = нагріва́льний елеме́нт
heat-protection ~ = теплозахисни́й [теплоізолюва́льний] елеме́нт
heavy ~ = важки́й (хемічний) елеме́нт
high-Z ~ = (хемічний) елеме́нт із вели́ким а́томним но́мером
holographic optical ~ = голографі́чний елеме́нт
humidity ~ = се́нсор воло́гости
ideal ~ = ідеа́льний [невласти́вий] елеме́нт
idempotent ~ = ідемпоте́нтний елеме́нт
identity ~ = одини́ця, одини́чний елеме́нт (of a group – групи)
immovable ~ = нерухо́мий елеме́нт [ву́зол] (приладу тощо)
indicator ~ = індика́торний елеме́нт
impurity ~ = домішко́вий елеме́нт, до́мішка
infinite ~ = нескінче́нний елеме́нт
interfering ~s = (яф) зава́дні (хемічні) елеме́нти, шкідли́ві до́мішки
invariant ~ = інварія́нтний елеме́нт
inverse ~ = обе́рнений елеме́нт (групи)
invertible ~ = оборотни́й елеме́нт (групи)
irradiated fuel ~ = ви́снажений твел
irreducible ~ = (матем.) незвідни́й елеме́нт
join-irreducible ~ = (матем.) незвідни́й до об’єдна́ння елеме́нт
join-reducible ~ = (матем.) звідни́й до об’єдна́ння елеме́нт
leading ~ = (in a determinant) елеме́нт головно́ї діягона́лі (визначника)
left coprime ~s = взає́мно про́сті злі́ва елеме́нти
length ~ = елемента́рна довжина́
lens ~ = лі́нза
light ~ = легки́й (хемічний) елеме́нт
light-emitting ~ = світни́й [світловипромі́нний] елеме́нт
light-sensitive ~ = світлочутли́вий елеме́нт
line ~ = елемента́рна довжина́; елеме́нт лі́нії
linear ~ = 1. (матем.) елеме́нт довжини́ дуги́ 2. (ел.) ліні́йний елеме́нт (кола)
liquid ~ = елеме́нт о́б’є́му [елемента́рний о́б’є́м] рідини́
lithophile ~ = літофі́льний елеме́нт
logic(al) ~ = логі́чний елеме́нт
long-exposure fuel ~ = твел трива́лого використа́ння
lossless ~ = безутра́тний елеме́нт; недисипати́вний елеме́нт (електричного кола)
lossy ~ = 1. утра́тний елеме́нт 2. дисипати́вний елеме́нт (електричного кола)
low-Z ~ = (хемічний) елеме́нт із мали́м а́томним но́мером
magnetic ~ = (гф) елеме́нт земно́го магнети́зму
matrix ~ = ма́тричний елеме́нт, елеме́нт ма́триці
maximal ~ = максима́льний елеме́нт (множини)
measuring ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] елеме́нт
memory ~ = елеме́нт [комі́рка] па́м’яті
meteorological ~ = метеоелеме́нт, метеорологі́чний елеме́нт
movable ~ = рухо́мий елеме́нт [ву́зол] (приладу тощо)
moving ~ = рухо́мий елеме́нт [ву́зол] (приладу тощо)
multi-isotope ~ = кількаізото́пний елеме́нт
native ~ = приро́дний (хемічний) елеме́нт (поширений у природі в незв’язаному негазовому стані)
natural ~ = приро́дний (хемічний) елеме́нт
neutral ~ = (матем.) (двобі́чний) нейтра́льний елеме́нт; двобі́чна одини́ця
nondissipative ~ = 1. безутра́тний елеме́нт 2. недисипати́вний [непоглина́льний] елеме́нт (електричного кола)
nonlinear ~ = неліні́йний елеме́нт (електричного кола)
nonradioactive ~ = нерадіоакти́вний елеме́нт
non-trivial ~ = нетривія́льний [ненульови́й] елеме́нт (of a group – групи)
nonzero ~ = ненульови́й елеме́нт
nuclear-fuel ~ = твел, (ядерний) теплови́дільний елеме́нт
null ~ = нуль, нульови́й елеме́нт, нуль-елеме́нт (of a group – групи)
off-diagonal (matrix) ~ = недіягона́льний [позадіягона́льний] (ма́тричний) елеме́нт
optical ~ = опти́чний елеме́нт
orbital ~ = (астр.) елеме́нти орбі́ти
osculating ~ = (астр.) оскулівни́й [стични́й] елеме́нт (орбіти)
parasitic ~ = 1. паси́вний елеме́нт (антени) 2. парази́тний елеме́нт (схеми)
parent ~ = (яф) вихідни́й елеме́нт (реакції тощо)
passive ~ = паси́вний елеме́нт (антени, схеми)
phase-volume ~ = елеме́нт фа́зового о́б’єму
picture ~ = елеме́нт о́бразу/зобра́ження; (скор.) пі́ксель
piezoelectric ~ = п’єзоелеме́нт
piezoelectric ceramic ~ = керамі́чний п’єзоелеме́нт
piezoelectric crystal ~ = п’єзокриста́л
plug-in ~ = устромни́й [вставни́й] елеме́нт; замі́нний [знімни́й] елеме́нт
primary ~ = (матем.) прима́рний [пра́ймерний] елеме́нт
pressure-sensitive ~ = тискочутли́вий елеме́нт; п’єзоелеме́нт
prime ~ = (матем.) про́сти́й елеме́нт
quasi-primary ~ = (матем.) квазиприма́рний [квазипра́ймерний] елеме́нт
primitive ~ (матем.) приміти́вний елеме́нт
radiating ~ = випромі́нювач, променюва́ч, променюва́льний [випромі́нний] елеме́нт
radioactive ~ = радіоакти́вний елеме́нт
rare-earth ~ (х.) рідкісноземе́льний елеме́нт
reactor fuel ~ = твел, (реа́кторний) теплови́дільний елеме́нт
reciprocal ~ = обе́рнений елеме́нт
reinforcing ~ = змі́цнювальний [поси́лювальний] елеме́нт (конструкції)
relatively prime ~s = взає́мно про́сті елеме́нти
resistance ~ = рези́стор
resistor ~ = прові́дний елеме́нт рези́стора
resonant ~ = порожни́нний [о́б’є́мний] резона́тор
right coprime ~s = взає́мно про́сті спра́ва елеме́нти
row ~ = елеме́нт рядка́ (матриці)
scan ~ = елеме́нт розго́ртки
scanning ~ = сканува́льний елеме́нт
sensing ~ = чутли́вий елеме́нт, се́нсор
sensitive ~ = чутли́вий елеме́нт, се́нсор
siderophile ~ = сидерофі́льний елеме́нт
single-isotope ~ = одноізото́пний елеме́нт
small volume ~ = мали́й елеме́нт о́б’є́му
small-Z ~ = (хемічний) елеме́нт із мали́м а́томним но́мером
space ~ = елеме́нт про́стору
space-like ~ = простороподі́бний елеме́нт
spent fuel ~ = ви́снажений твел
stable ~ = 1. (х.) стабі́льний елеме́нт 2. (мех.) стабілізува́льний елеме́нт 3. (матем.) нерухо́мий [(за)фіксо́ваний] елеме́нт
standard ~ = типо́вий [станда́ртний] елеме́нт
storage ~ = (комп.) елеме́нт па́м’яті, запи́сувальний елеме́нт
structural ~ = конструкти́вний елеме́нт; елеме́нт структу́ри
subdiagonal (matrix) ~ = піддіягона́льний елеме́нт (матриці)
superdiagonal (matrix) ~ = наддіягона́льний елеме́нт (матриці)
superheavy ~ = надважки́й (хемічний) елеме́нт (із атомним номером, більшим за 104)
superconducting ~ = надпрові́дний елеме́нт
surface ~ = елеме́нт пове́рхні
symmetry ~ = елеме́нт симе́трії (кристалу)
temperature(‑sensing) ~ = термоелеме́нт
temperature-sensitive ~ = термочутли́вий елеме́нт
thalassophile ~ = таласофі́л, таласофі́льний елеме́нт
thermal ~ = термоелеме́нт
thermally sensitive ~ = термоелеме́нт
thermionic fuel ~ = термоемісі́йний твел
thermoelectric ~ = термоелеме́нт
thermosensitive ~ = термочутли́вий елеме́нт
time-like ~ = часоподі́бний елеме́нт
timing ~ = синхрон(із)ува́льний елеме́нт
trace ~ = мікроелеме́нт, розсі́яний елеме́нт, слідова́ кі́лькість речовини́
tracer ~ = ізото́пний [радіоакти́вний] індика́тор
transcendental ~ = (матем.) трансценде́нтний елеме́нт (поля)
transducer ~ = (ел.) перетво́рювальний елеме́нт; елеме́нт перетво́рювача
transgressive ~ = трансґреси́вний елеме́нт
transition ~ = 1. (х.) елеме́нт перехі́дно́ї гру́пи 2. (ел.) сполуча́льний елеме́нт, перехідни́к
trans 104 ~ = надважки́й (хемічний) елеме́нт
transplutonium ~ = трансплуто́нієвий елеме́нт
transuranic ~ = трансура́новий елеме́нт
transuranium ~ = трансура́новий елеме́нт
uncanned fuel ~ = незаоболонко́ваний твел, твел без оболо́нки
unit ~ = (матем.) одини́ця, одини́чний елеме́нт
universal ~ = (матем.) універса́льний [максима́льний] елеме́нт (алґебри)
unstable ~ = нестабі́льний елеме́нт (хемічний)
volume ~ = елемента́рний о́б’є́м, елеме́нт о́б’є́му
voltaic ~ = ґальвані́чний елеме́нт
vortex ~ = вихоро́вий елеме́нт
zero ~ = нульови́й елеме́нт, нуль(-елеме́нт)
filter 1. фі́льт(е)р || фільтрови́й || фільтрува́ти//профільтрува́ти/‌відфільтрува́ти ■ to ~ off, to ~ out профільтрува́ти, відфільтрува́ти 2. світлофі́льт(е)р, опти́чний фі́льт(е)р 3. ціди́ло || ціди́ти//проціди́ти/‌відціди́ти
['fɪltə, -ər]
~ of sets = фі́льт(е)р множи́н
absorbent ~ = (х.) абсорбці́йний фі́льт(е)р
absorbing ~ = (опт.) абсорбці́йний світлофі́льт(е)р
absorption ~ = (опт.) абсорбці́йний світлофі́льт(е)р
absorption light ~ = абсорбці́йний світлофі́льт(е)р
acoustic ~ = акусти́чний фі́льт(е)р
acoustooptical ~ = акустоопти́чний фі́льт(е)р
active ~ = акти́вний фі́льт(е)р
adaptive ~ = адапто́вний фі́льт(е)р
aerosol ~ = аерозо́льний фі́льт(е)р
air ~ = пові́тряний фі́льт(е)р
all-pass ~ = фа́зовий фі́льт(е)р
anion-exchange ~ = аніонообмі́нний [аніоні́тний] фі́льт(е)р
aperture ~ = щіли́нний фі́льт(е)р
bacteriological ~ = бактері́йний фі́льт(е)р
bag ~ = рука́вний фі́льт(е)р, рука́вне ціди́ло
balanced ~ = симетри́чний [компенсаці́йний] фі́льт(е)р
band-elimination ~ = смугореже́кторний [смугови́й реже́кторний] фі́льт(е)р
band-pass ~ = смугови́й фі́льт(е)р
band-rejection ~ = смугоселе́кторний [смугови́й селе́кторний] фі́льт(е)р
band-selective ~ = смугоселе́кторний [смугови́й селе́кторний] фі́льт(е)р
band-stop ~ = смугореже́кторний [смугови́й реже́кторний] фі́льт(е)р
bath ~ = фільтрува́льний купі́льник, фільтрува́льна ва́нна
beat-interference ~ = антиінтерференці́йний фі́льт(е)р
belt ~ = стрічко́ви́й фі́льт(е)р
binary ~ = біна́рний фі́льт(е)р
biological ~ = біологі́чний фі́льт(е)р, біофі́льт(е)р
biquartic ~ = переладо́вний акти́вний фі́льт(е)р на операці́йному підси́лювачі
birefringent ~ = поляризаці́йно-інтерференці́йний світлофі́льт(е)р
blanket ~ = фільтрува́льний [фільтрівни́й] шар
branching ~ = розгалу́жувальний фі́льт(е)р
bridge ~ = містко́вий фі́льт(е)р
broadband ~ = широкосму́говий фі́льт(е)р
brute-force ~ = згла́джувальний фі́льт(е)р (нерезонансного типу)
camera ~ = фотофі́льт(е)р
cartridge ~ = патро́нний фі́льт(е)р
cation-exchange ~ = катіонообмі́нний [катіоні́тний] фі́льт(е)р
cavity ~ = резона́торний фі́льт(е)р
cellular ~ = комі́рчастий фі́льт(е)р, комі́рчасте ціди́ло
centrifugal ~ = центрифу́говий фі́льт(е)р, фільтрува́льна центрифу́га
channel ~ = кана́ловий фі́льт(е)р
choke (input) ~ = дро́сельний фі́льт(е)р
clarifying ~ = вия́снювальний [проя́снювальний] фі́льт(е)р
clogged ~ = заби́тий [засмі́чений] фі́льт(е)р, заби́те [засмі́чене] ціди́ло
cloth ~ = ткани́нний фі́льт(е)р, ткани́нне ціди́ло
coarse ~ = гру́бий фі́льт(е)р, гру́бе ціди́ло
coaxial ~ = коаксі́йний фі́льт(е)р
color ~ = ко́лірний світлофі́льт(е)р
color-compensation ~ = компенсаці́йний світлофі́льт(е)р
color-correction ~ = кольорокоригува́льний світлофі́льт(е)р
color-separation ~ = кольоропо́дільний світлофі́льт(е)р
comb ~ = гребі́нчастий фі́льт(е)р
compensation ~ = компенсува́льний фі́льт(е)р
composite (wave) ~ = складни́й [комбіно́ваний] фі́льт(е)р
contact ~ = конта́ктовий фі́льт(е)р
contrast light ~ = контра́стовий світлофі́льт(е)р
correction ~ = коригува́льний фі́льт(е)р
crystal ~ = ква́рцовий фі́льт(е)р
decoupling ~ = розче́плювальний фі́льт(е)р
deemphasis ~ = фі́льт(е)р (для) коре́кції передспотво́рень
delay ~ = затри́мувальний фі́льт(е)р (що створює затримку в часі)
digital ~ = цифрови́й [дискре́тний] фі́льт(е)р
discrete ~ = дискре́тний фі́льт(е)р
discrimination ~ = виокре́млювальний фі́льт(е)р
disk ~ = ди́сковий фі́льт(е)р, ди́скове ціди́ло
dispersion ~ = дисперсі́йний фі́льт(е)р
dispersion light ~ = дисперсі́йний світлофі́льт(е)р
disposable ~ = знімни́й фі́льт(е)р
drainage ~ = дрена́жний фі́льт(е)р, дрена́жне ціди́ло
drum ~ = бараба́нний [ротаці́йний] фі́льт(е)р
dust ~ = пороховло́влювальний фі́льт(е)р
electric(‑wave) ~ = електри́чний фі́льт(е)р
electromagnetic(‑wave) ~ = електромагне́тний фі́льт(е)р
electromechanical ~ = електромехані́чний фі́льт(е)р, електромехані́чне ціди́ло
elimination ~ = реже́кторний [загоро́джувальний] фі́льт(е)р
fabric ~ = ткани́нний фі́льт(е)р, ткани́нне ціди́ло
film ~ = плівко́ви́й світлофі́льт(е)р
fine ~ = тонки́й фі́льт(е)р, тонке́ ціди́ло
fixed(‑frequency) ~ = непереладо́вний фі́льт(е)р
frequency ~ = часто́тний фі́льт(е)р
gas ~ = га́зовий фі́льт(е)р
gauze ~ = сітча́стий фі́льт(е)р, сітча́сте ціди́ло
generating ~ = формува́льний фі́льт(е)р
glare ~ = протибли́сковий фі́льт(е)р
glass ~ = скляни́й світлофі́льт(е)р
gravitation ~ = відсто́ювальний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р-відсті́йник
gray ~ = нейтра́льний [сі́рий] світлофі́льт(е)р
gyrator ~ = гіра́торний фі́льт(е)р
harmonic ~ = фі́льт(е)р гармо́нік
heat ~ = (опт.) теплофі́льт(е)р, теплозахисни́й [теплови́й] фі́льт(е)р
high-frequency ~ = високочасто́тний фі́льт(е)р
high-pass ~ = високочасто́тний фі́льт(е)р
high-pressure ~ = високоти́сковий фі́льт(е)р, високоти́скове ціди́ло
high-rate ~ = швидки́й фі́льт(е)р; швидке́ ціди́ло
high-temperature ~ = високотемперату́рний фі́льт(е)р
holographic ~ = голографі́чний фі́льт(е)р
image-reflection ~ = пригні́чувальний фі́льт(е)р (дзеркального каналу)
infrared ~ = інфрачерво́ний світлофі́льт(е)р
input ~ = передфі́льт(е)р, входо́вий фі́льт(е)р
insert ~ = устромни́й [знімни́й] фі́льт(е)р
integrating ~ = інтеґрува́льний фі́льт(е)р
interference ~ = протизава́дний [завадопригні́чувальний] фі́льт(е)р
interference (light) ~ = інтерференці́йний (світло)фі́льт(е)р
intermediate-frequency ~ = фі́льт(е)р промі́жно́ї частоти́
interpolation ~ = інтерполяці́йний [інтерполюва́льний] фі́льт(е)р
ion-exchange ~ = йонообмі́нний фі́льт(е)р
ladder-type ~ = східча́стий [ланцюго́вий, багатола́нковий] фі́льт(е)р
lattice ~ = ґратча́стий фі́льт(е)р
leaf ~ = пласти́нчастий фі́льт(е)р, пласти́нчасте ціди́ло
light ~ = світлофі́льт(е)р
line ~ = ліні́йний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р лі́нії пересила́ння
linear ~ = ліні́йний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р із ліні́йною характери́стикою
lossless ~ = безутра́тний фі́льт(е)р
low-frequency ~ = низькочасто́тний фі́льт(е)р
low-pass ~ = низькочасто́тний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р низьки́х часто́т
low-rate ~ = пові́льний фі́льт(е)р, пові́льне ціди́ло
Lyot ~ = (світло)фі́льт(е)р Ліо́
magnetic ~ = магне́тний фі́льт(е)р
magnetostrictive ~ = магнетострикці́йний фі́льт(е)р
matched ~ = узгі́днений [узго́джений] фі́льт(е)р
matching ~ = узгі́днювальний [узго́джувальний] фі́льт(е)р
mechanical ~ = механі́чний фі́льт(е)р, механі́чне ціди́ло
membrane ~ = мембра́новий [мембра́нний] фі́льт(е)р, мембра́нове [мембра́нне] ціди́ло
mesh ~ = сітча́стий фі́льт(е)р, сітча́сте ціди́ло
mismatched ~ = неузгі́днений [неузго́джений] фі́льт(е)р
microwave ~ = мікрохвильови́й фі́льт(е)р
mode ~ = мо́довий фі́льт(е)р
modulation ~ = модуляці́йний фі́льт(е)р
monochromatic ~ = поляризаці́йно-інтерференці́йний світлофі́льт(е)р
multibag ~ = багаторука́вний фі́льт(е)р, багаторука́вне ціди́ло
multiband ~ = гребі́нчастий [багатосму́говий] фі́льт(е)р
multicavity ~ = багаторезона́торний фі́льт(е)р
narrowband ~ = вузькосму́говий фі́льт(е)р
neighborhood ~ = (матем.) фі́льт(е)р о́колів
neutral(‑density) ~ = нейтра́льний світлофі́льт(е)р
neutralizing ~ = нейтралізува́льний фі́льт(е)р
neutron ~ = нейтро́нний фі́льт(е)р
noise ~ = шумопригні́чувальний фі́льт(е)р
nonlinear ~ = неліні́йний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р із неліні́йною характери́стикою
notch ~ = вузькосму́говий реже́кторний фі́льт(е)р, фі́льт(е)р-за́тичка, фі́льт(е)р-за́ту́лка
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий фі́льт(е)р
oil ~ = оли́вовий фі́льт(е)р, оли́вове ціди́ло
optical ~ = опти́чний фі́льт(е)р, світлофі́льт(е)р
optimum ~ = оптима́льний фі́льт(е)р
output ~ = післяфі́льт(е)р, постфі́льт(е)р, виходо́вий фі́льт(е)р
paper ~ = паперо́вий фі́льт(е)р, паперо́ве ціди́ло
passive ~ = паси́вний фі́льт(е)р
plate(‑type) ~ = пласти́нчастий фі́льт(е)р, пласти́нчасте ціди́ло
plugged ~ = заби́тий [засмі́чений] фі́льт(е)р, заби́те [засмі́чене] ціди́ло
polarizing ~ = поляризаці́йний світлофі́льт(е)р
powder ~ = порошко́вий фі́льт(е)р, порошко́ве ціди́ло
pressure ~ = фільтропре́с
protected ~ = захи́щений фі́льт(е)р
protective ~ = захисни́й фі́льт(е)р
quartz-crystal ~ = ква́рцовий фі́льт(е)р
radiation ~ = радіяці́йний фі́льт(е)р
rejection ~ = реже́кторний [загоро́джувальний] фі́льт(е)р
resonant ~ = резона́нсний фі́льт(е)р
ripple ~ = згла́джувальний фі́льт(е)р
rotary ~ = ротаці́йний [бараба́нний] фі́льт(е)р
sand ~ = піскови́й фі́льт(е)р, піскове́ ціди́ло
selective ~ = селекти́вний фі́льт(е)р; селекти́вний світлофі́льт(е)р
separation ~ = відокре́млювальний фі́льт(е)р
shaded (optical) ~ = відті́нений світлофі́льт(е)р
smoothing ~ = згла́джувальний фі́льт(е)р
spatial ~ = просторо́вий світлофі́льт(е)р
spectral ~ = спектра́льний фі́льт(е)р
sponge ~ = гу́бчастий фі́льт(е)р, гу́бчасте ціди́ло
subtractive ~ = субтракти́вний світлофі́льт(е)р
suppression ~ = фі́льт(е)р-за́тичка, фі́льт(е)р-за́ту́лка
surface acoustic wave ~ = фі́льт(е)р на поверхне́вих акусти́чних хви́лях
symmetrical band-pass ~ = симетри́чний сму́говий фі́льт(е)р
Thoraeus ~ = Торе́єсів фільт(е)р
tunable ~ = наладо́вний фі́льт(е)р
tuned ~ = наладо́ваний фі́льт(е)р
ultrafine ~ = надтонки́й фі́льт(е)р, надтонке́ ціди́ло
ultraviolet ~ = ультрафіоле́товий світлофі́льт(е)р
unmatched ~ = неузгі́днений [неузго́джений] фі́льт(е)р
vacuum ~ = ва́куум-фі́льт(е)р
variable ~ = переладо́вний фі́льт(е)р
variable band(‑pass) ~ = змі́нносму́говий фі́льт(е)р
variable-transparency ~ = зміннопрозо́рий фі́льт(е)р
velocity ~ = фі́льт(е)р шви́дкостей
water ~ = гідрофі́льт(е)р, водяни́й фі́льт(е)р, фі́льт(е)р [ціди́ло] для води́
wave ~ = хвильови́й фі́льт(е)р
waveguide ~ = хвилеві́дний фі́льт(е)р
wedge ~ = кли́новий фі́льт(е)р
x-ray ~ = рентґе́нівський фі́льт(е)р
flow течія́, поті́к, рух пли́ну || течі́йний, пото́ковий || текти́, ли́тися, пли́нути ■ to ~ in втіка́ти//втекти́; to ~ out витіка́ти//ви́текти; to ~ together злива́тися//зли́тися
[fləʊ, floʊ]
~ along a curved surface = поті́к [течія́] уздо́вж ви́кривленої пове́рхні
~ around = обтіка́ння, обтіка́льна течія́
~ of matter = поті́к речовини́
adiabatic ~ = адіяба́тна течія́, адіяба́тний поті́к
anabatic ~ = відзе́мний поті́к (від нагрітої поверхні)
annular ~ = кільце́ва течія́
antibaric ~ = антибари́чна течія́
axial ~ = аксі́йна течія́, аксі́йний поті́к
axially symmetric ~ = див. axisymmetric ~
axisymmetric ~ = осесиметри́чна течія́, осесиметри́чний поті́к
backward ~ = протипоті́к, зворо́тна течія́
boundary-layer ~ = течія́ в межово́му ша́рі
bulk ~ = 1. конвекці́йна течія́ 2. о́б’є́мна течія́
capillary ~ = капіля́рна течія́, течія́ в капіля́рі, капіля́рний рух
centrifugal ~ = відцентро́вий поті́к
choked ~ = дросельо́ваний поті́к
circulating ~ = циркуляці́йна течія́
classical ~ = класи́чна течія́
cocurrent ~ = супу́тня течія́
cold ~ = 1. холодопли́нність 2. пли́нність [по́взкість] поліме́рів
communication ~ = поті́к інформа́ції
compressible (fluid) ~ = поті́к [течія́] стисно́го пли́ну
concentration ~ = концентраці́йний поті́к
condensing ~ = скра́плюваний поті́к (пари)
cone ~ = коні́чна течія́
confined ~ = обме́жена течія́
conical ~ = коні́чна течія́
continuous ~ = непере́рвна течія́
convective ~ = конвекці́йний [конвекти́вний] поті́к
convergent ~ = збі́жний поті́к, збі́жна течія́
coolant ~ = поті́к охоло́джувача [теплоносія́]
Couette ~ = Куе́това течія́
countercurrent ~ = зу́стрі́чна течія́ двох пли́нів (у теплообміннику)
creep(ing) ~ = повзка́ деформа́ція
critical ~ = крити́чна течія́ (плину зі швидкістю звуку в цьому плині)
critical heat ~ = поті́к теплово́ї ене́ргії за кри́зи теплоо́бміну (в системах охолоджування)
cross ~ = 1. попере́чна течія́ 2. перехре́сна течія́
cyclostrophic ~ = циклострофі́чний поті́к
data ~ = поті́к да́них
detached ~ = віді́рвана течія́
deviated ~ = відхи́лена течія́
deviating ~ = відхи́лювальна течія́
diabatic ~ = діяба́тна течія́
diffusion ~ = дифузі́йний поті́к
direct ~ = прямопоті́к, прями́й поті́к
discontinuous ~ = розри́вна течія́
dislocation ~ = дислокаці́йне тертя́
discrete ~ = дискре́тний поті́к
dissipative ~ = дисипати́вний поті́к
dissipationless ~ = бездисипати́вний поті́к
disturbed ~ = збу́рена течія́, збу́рений поті́к
divergent ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
doublet ~ = течія́ поблизу́ гідродинамі́чного ди́поля
downward ~ = низхідна́ течія́, течія́ згори́ уни́з,
drift ~ = дре́йфовий поті́к
drowned ~ = глиби́нна течія́
ebb tide ~ = відпли́вна течія́
eddy-free ~ = безвихоро́вий поті́к
eddy(ing) ~ = вихоро́ва [турбуле́нтна] течія́, вихоро́вий [турбуле́нтний] поті́к
elastic ~ = відно́влювання фо́рми (ті́ла) пі́сля пружно́го деформува́ння
electron ~ = поті́к електро́нів
entropy ~ = поті́к ентропі́ї
excess ~ = надлишко́вий поті́к
expanded ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
expansive ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
Fanno ~ = течія́ Фе́но
film ~ = плівко́ва́ течія́, течія́ у (тонкій) плі́вці
fluid ~ = поті́к [течія́] пли́ну
forced ~ = примусо́ва течія́
forward ~ = прями́й поті́к
free-molecule ~ = поті́к ві́льних моле́кул (що не взаємодіють між собою)
friction ~ = в’язка́ течія́
frictional secondary ~ = втори́нна [межова́] в’язка́ течія́
frictionless ~ = нев’язка́ течія́
gas ~ = га́зовий поті́к
generating ~ = поро́джувальна течія́ (в заповнюваному каналі від його початку до місця зімкнення межових шарів)
geostrophic ~ = геостро́фний поті́к
gradient ~ = ґрадіє́нтний поті́к
gravity ~ = самопли́в, самопли́вна течія́, самопли́вний поті́к
Harris ~ = Га́рисів поті́к
Hartmann ~ = Га́ртманова течія́
heat ~ = перено́шення [передава́ння] тепла́ (теплової енергії за одиницю часу)
helical ~ = ґвинтови́й поті́к
Helmholtz ~ = Ге́льмгольців поті́к
high-pressure ~ = високоти́сковий поті́к
high-speed ~ = швидки́й [високошви́дкісний] поті́к
high-velocity ~ = швидки́й [високошви́дкісний] поті́к
homenergic ~ = гомоенергети́чна течія́
homentropic ~ = гомоентропі́йна течія́
homogeneous ~ = однорі́дна течія́
Hubble ~ = Га́блів поті́к
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна течія́
hypersonic ~ = гіперзвукова́ течія́, гіперзвукови́й поті́к
ice ~ = крижани́й поті́к, дифлюе́нція, скреса́ння кри́ги
ideal ~ = 1. течія́ ідеа́льного пли́ну, ідеа́льна течія́ 2. нев’язка́ течія́
incompressible ~ = поті́к [течія́] нестисно́го пли́ну
inertial ~ = інерці́йна течія́
inviscid ~ = нев’язка́ течія́, поті́к нев’язко́го пли́ну
inward ~ = досере́динний потік, досере́динна течія́, поті́к [течія́] іззо́вні всере́дину
irrotational ~ = безвихоро́ва течія́, безвихоро́вий поті́к
isenergic ~ = ізоенергети́чна течія́
isentropic ~ = ізоентропі́йна течія́
isothermal ~ = ізотермі́чна течія́
katabatic ~ = дозе́мний поті́к (пові́тря)
Knudsen ~ = Кну́дсенів поті́к
laminar ~ = ламіна́рна течія́, ламіна́рний поті́к
large-scale vortex ~ = великомасшта́бна вихоро́ва течія́
lava ~ = поті́к ла́ви
liquid ~ = течія́ [поті́к] рідини́
low-pressure fluid ~ = низькоти́скова течія́ [низькоти́сковий поті́к] пли́ну (за тиску, нижчого за атмосферний)
Lüders ~ = Лю́дерсів поті́к
main ~ = основна́ течія́, основни́й поті́к
mass ~ = поті́к ма́си (через дану поверхню за одиницю часу)
meridional ~ = меридія́нна течія́
mixed ~ = змі́шана [багатокомпоне́нтна] течія́
model ~ = моде́льна течія́
moderate ~ = помі́рна течія́
molecular ~ = поті́к моле́кул
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна течія́, багатокомпоне́нтний поті́к
multiphase ~ = багатофа́зова течія́, багатофа́зовий поті́к
net power ~ = (техн.) сума́рний поті́к ене́ргії
near-sonic ~ = білязвукови́й поті́к
Newtonian(‑fluid) ~ = Нью́тонова течія́, течія́ Нью́тонового пли́ну
noncirculating ~ = безциркуляці́йна течія́
nonisothermal ~ = неізотермі́чна течія́
non-Newtonian(‑fluid) ~ = ненью́тонова течія́, течія́ ненью́тонового пли́ну
nonstationary ~ = нестаціона́рна течія́, нестаціона́рний поті́к
nonturbulent ~ = нетурбуле́нтна течія́, нетурбуле́нтний поті́к
nonuniform ~ = неоднорі́дна течія́, неоднорі́дний поті́к
nonviscous ~ = нев’язка́ течія́
one-dimensional ~ = однови́мірна течія́
osmotic ~ = осмоти́чна течія́
outward ~ = поті́к [течія́] ізсере́дини назо́вні
particle ~ = поті́к части́нок
penetrated ~ = прони́клий поті́к
penetrating ~ = прони́кливий поті́к
plug ~ = затичко́вий [поршневи́й] поті́к
piston ~ = затичко́вий [поршневи́й] поті́к
plane ~ = пло́ска [двови́мірна] течія́
plasma ~ = пла́змо́ва течія́
plastic ~ = 1. пласти́чна течія́ 2. пласти́чна пли́нність
plug ~ = затичко́вий поті́к
Poiseuille ~ = Пуазе́йлів поті́к
potential ~ = потенція́льна течія́, потенція́льний поті́к
power ~ = 1. (фіз.) поті́к ене́ргії 2. (техн.) поті́к поту́жности
Prandtl-Meyer ~ = поті́к Пра́ндтля-Ма́єра
primary ~ = перви́нний поті́к
pseudostationary ~ = псевдостаціона́рна течі́я, псевдостаціона́рний поті́к
pulsating ~ = пульсівна́ течія́
pumped ~ = (під)ти́скова [помпо́вана] течія́, течія́ під ти́ском
quasi-viscous ~ = квазив’язка́ течія́
radial ~ = радія́льна течія́, радія́льний поті́к
radiation ~ = поті́к промі́ння
rapid ~ = надкрити́чна течія́ води́
Rayleigh ~ = течія́ Ре́йлі [Реле́я]
real-fluid ~ = реа́льна течія́, поті́к [течія́] реа́льного пли́ну
renormalization ~ = ренормалізаці́йний поті́к
restricted ~ = обме́жена течія́
return ~ = зворо́тна течія́
rotational ~ = вихоро́ва течія́, вихоро́вий поті́к
secondary ~ = втори́нна [межова́] в’язка́ течія́
self-similar ~ = автомоде́льна течія́
sensible-heat ~ = поті́к ента́льпії
shear ~ = зсу́вова течія́
simulated ~ = моде́льна [змодельо́вана] течія́
sink ~ = течія́ до сто́ку, стічна́ течія́
slip ~ = ковзна́ течія́ (Кнудсенові числа від 0.01 до 0.1)
soil ~ = соліфлю́кція
sonic ~ = звукова́ течія́, звукови́й поті́к
source ~ = джере́льна течія́, течія́ від джерела́
stalled ~ = зі́рваний поті́к
stationary ~ = стаціона́рна течія́
steady ~ = уста́лена течія́, уста́лений поті́к
Stokes ~ = Сто́ксова течія́
stopped ~ = (фх) зупи́нений стру́мінь
stratified ~ = розшаро́вана течія́
streamline ~ = 1. обтіка́льна течія́ 2. нетурбуле́нтна течія́
streamlining ~ = обтіка́льна течія́, обтіка́льний поті́к
strongly turbulent ~ = сильнотурбуле́нтна течія́, сильнотурбуле́нтний поті́к
subcritical ~ = докрити́чна [підкрити́чна] течія́, докрити́чний [підкрити́чний] поті́к
subsonic ~ = дозвукова́ течія́, дозвукови́й поті́к
subsurface ~ = підповерхне́ва течія́
supercritical ~ = надкрити́чна течія́, надкрити́чний поті́к
supersonic ~ = надзвукова́ течія́, надзвукови́й поті́к
surface ~ = поверхне́ва течія́
swirl(ing) ~ = вирова́ [закру́чена] течія́
thermally assisted flux ~ [TAFF] = термозактиво́вана течія́ магне́тного пото́ку [ТТМП]
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] течія́, триви́мірний [просторо́вий] поті́к
throat ~ = течія́ в горлови́ні (сопла)
throttled ~ = (з)дросельо́вана течія́
through ~ = крізна́ [наскрізна́] течія́
tidal ~ = припли́вна течія́
traffic ~ = поті́к тра́нспорту
transient ~ = перехі́дна́ [неуста́лена] течія́
transition(al) ~ = перехі́дна́ течія́ (між ламінарною та турбулентною)
transmitted ~ = прони́клий поті́к
transonic ~ = білязвукова́ [трансзвукова́] течія́
turbulent ~ = турбуле́нтна течія́, турбуле́нтний поті́к
two-dimensional ~ = двови́мірна течія́, двови́мірний поті́к
two-phase ~ = двофа́зова течія́, двофа́зовий поті́к
undisturbed ~ = незбу́рений поті́к
uniform ~ = однорі́дна течія́, однорі́дний поті́к
unstalled ~ = незі́рваний поті́к
unsteady ~ = неуста́лена течія́, неуста́лений поті́к
unsteady-state ~ = багатофа́зова течія́ з фа́зовими перехо́дами
upward ~ = 1. висхідна́ течія́, течія́ зни́зу вго́ру 2. відзе́мний поті́к
variable ~ = змі́нна течія́
viscous ~ = в’язка́ течія́, поті́к в’язко́го пли́ну
vortex ~ = вихоро́ва течія́, вихоро́вий поті́к
wake ~ = кільва́терна течія́, кільва́терний поті́к
weakly turbulent ~ = слабкотурбуле́нтна течія́, слабкотурбуле́нтний поті́к
work ~ = пере́біг робо́ти
function 1. (матем.) фу́нкція || функці́йний ■ to express a ~ in terms of a new variable записа́ти [ви́разити] фу́нкцію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] 2. ді́я || ді́яти, функцію́вати [функціонува́ти] 3. призна́чення, фу́нкція
['fʌŋkʃn]
~ allowing a convolution = згортна́ фу́нкція
~ bounded in measure = фу́нкція, обме́жена за мі́рою
~ differentiable on the left/right = фу́нкція, диференційо́вна злі́ва/спра́ва
~ having continuous derivatives of all orders = фу́нкція, непере́рвно диференційо́вна нескінче́нне число́ разі́в
~s inverse to each other = взає́мно обе́рнені фу́нкції
~ of a matrix = фу́нкція ма́триці
~ of appropriate behavior = фу́нкція нале́жної [ба́жаної] поведі́нки (властивості функції задовольняють вимоги розглядуваної проблеми)
~ of bounded variation = фу́нкція з обме́женим варіюва́нням
~ of a complex variable = фу́нкція ко́мплексної змі́нної [ко́мплексного арґуме́нту]
~ of fractional order = фу́нкція дробо́вого поря́дку
~ of interest = розгля́дувана [дослі́джувана] фу́нкція
~ of limited variation = фу́нкція зі скінче́нною варія́цією
~ of n variables = фу́нкція n змі́нних [n арґуме́нтів]
~ of one variable = фу́нкція одніє́ї змі́нної [одно́го арґуме́нту]
~ of a random variable = фу́нкція випадко́вої змі́нної [випадко́вого арґуме́нту]
~ of a real variable = фу́нкція ді́йсної змі́нної [ді́йсного арґуме́нту]
~ of several variables = фу́нкція кілько́х [багатьо́х] змі́нних
~ of a single variable = фу́нкція одніє́ї змі́нної [одно́го арґументу]
~ of the same order = (as) функція тако́го са́мого поря́дку (що й); (мн.) фу́нкції одна́ко́вого поря́дку
~ of time = фу́нкція ча́су
~ of unbounded variation = фу́нкція з необме́женим варіюва́нням
~ satisfying a condition = (that) фу́нкція, що задовольня́є умо́ву (що)
~ to be calculated = шу́кана фу́нкція
~ to be obtained = шу́кана фу́нкція
~ under consideration = розгля́дувана [дослі́джувана] фу́нкція
~ with bounded support = фіні́тна фу́нкція
~ with integer argument = фу́нкція цілочислово́го арґуме́нту
Abelian ~ = А́белева фу́нкція
absolutely monotone ~ = див. absolutely monotonic ~
absolutely monotonic ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
acidity ~ = фу́нкція кисло́тности
action ~ = фу́нкція ді́ї
additive ~ = адити́вна фу́нкція
additive set ~ = адити́вна фу́нкція множини́
adjoint ~ = долу́чена [приє́днана] фу́нкція
adjoint wave ~s = спря́жені (за Діраком) хвильові́ фу́нкції
advanced Green ~ = випереджа́льна Ґри́нова фу́нкція
Airy ~ = фу́нкція Е́йрі
algebraic ~ = алґебри́чна фу́нкція
almost bounded ~ = фу́нкція, обме́жена ма́йже скрізь
almost periodic ~ = ма́йже періоди́чна фу́нкція
alternating ~ = знакозмі́нна фу́нкція
amplitude ~ = ампліту́дна фу́нкція
analytic ~ = аналіти́чна фу́нкція
Anderson ~ = А́ндерсонова фу́нкція
antianalytic ~ = антианаліти́чна фу́нкція
anticausal ~ = антипричино́ва фу́нкція
antiholomorphic ~ = антиголомо́рфна фу́нкція
antihyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
antisymmetric ~ = антисиметри́чна фу́нкція
antitrigonometric ~ = аркфу́нкція, антитригонометри́чна [обе́рнена тригонометри́чна] фу́нкція
aperiodic ~ = неперіоди́чна фу́нкція
aperture ~ = (астр.) аперту́рна фу́нкція
approximate ~ = набли́жена [запроксимо́вана] фу́нкція
approximating ~ = набли́жувальна [апроксимаці́йна] фу́нкція
approximation ~ = набли́жувальна [апроксимаці́йна] фу́нкція
arbitrary ~ = дові́льна фу́нкція
arc hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
area-hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
arithmetic ~ = аритмети́чна [арифмети́чна] фу́нкція
ascending ~ = висхідна́ фу́нкція
associated Laguerre ~ = долу́чена [приє́днана] Лаґе́рова фу́нкція
associated Legendre ~ = долу́чена [приє́днана] Лежа́ндрова фу́нкція
asymptotic ~ = асимптоти́чна фу́нкція
asymptotically equivalent ~s = асимптоти́чно рі́вні [еквівале́нтні] фу́нкції
autocorrelation ~ = автокореляці́йна фу́нкція
automorphic ~ = автомо́рфна фу́нкція
auxiliary ~ = допомі́жна́ фу́нкція
averaged ~ = усере́днена фу́нкція (over – за)
Baire ~ = Бе́рова фу́нкція
basis ~ = ба́зисна [ба́зова] фу́нкція
Bateman ~ = Бе́йтменова фу́нкція
Bessel ~ = Бе́селева фу́нкція (of the first/second/third kind – першого/другого/третього роду; of integer/fractional order – цілого/дробового порядку; of half-odd order – півцілого порядку; of imaginary argument – уявного арґументу)
beta ~ = бе́та-фу́нкція
betatron ~ = бетатро́нна фу́нкція
bicontinuous ~ = гомеоморфі́зм
biharmonic ~ = бігармоні́чна фу́нкція
binary correlation ~ = біна́рна кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція біна́рних кореля́цій
binomial distribution ~ = біно́мний розпо́діл
bivariate normal distribution ~ = двови́мірний норма́льний розпо́діл
blending ~ = скла́дена фу́нкція (у методі скінченних елементів)
Bloch (wave) ~ = Бло́хова (хвильова́) фу́нкція
Boolean ~ = Бу́лова фу́нкція
Borel measurable ~ = Боре́лева вимірна́ фу́нкція
bounded ~ = обме́жена фу́нкція
bound-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція зв’я́заного ста́ну
boxcar ~ = коро́бчаста фу́нкція (що дорівнює нулеві для всіх значень арґументу поза обмеженим інтервалом, де значення функції є константою)
Brillouin ~ = Брилюе́нова фу́нкція
built-in ~ = (комп.) вмонто́вана [вбудо́вана] фу́нкція
calculable ~ = розрахо́вна [обчисле́нна] фу́нкція
canonically conjugate ~s = каноні́чно спря́жені фу́нкції
Cantor ~ = Ка́нторова фу́нкція
causal ~ = причино́ва фу́нкція
causal one-particle Green ~ = причино́ва одночасти́нко́ва Ґри́нова фу́нкція
channel (wave) ~ = (яф) (хвильова́) фу́нкція кана́лу
characteristic ~ = характеристи́чна фу́нкція, хара́ктер-фу́нкція; вла́сна фу́нкція
choice ~ = фу́нкція ви́бору
circular ~ = тригонометри́чна фу́нкція; колова́ фу́нкція
class ~ = фу́нкція кла́сів
Clementi ~ = фу́нкція Клеме́нті
close-to-convex ~ = ма́йже опу́кла фу́нкція
cluster ~ = кла́стерна фу́нкція
commutator ~ = перестано́вна фу́нкція
complementary ~ = ро́зв’язок однорі́дного диференці́йного рівня́ння (відповідного до даного неоднорідного рівняння)
complementary trigonometric ~ = доповня́льна тригонометри́чна фу́нкція
complete (analytic) ~ = по́вна (аналіти́чна) фу́нкція
completely additive ~ = цілко́м адити́вна фу́нкція
completely continuous ~ = абсолю́тно непере́рвна фу́нкція
completely defined ~ = фу́нкція, озна́чена скрізь
completely discontinuous ~ = цілко́м розри́вна фу́нкція
completely integrable ~ = цілко́м інтеґро́вна фу́нкція
completely monotone ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
completely monotonic ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
complex ~ = ко́мплексна фу́нкція
complex conjugate ~s = ко́мплексно спря́жені фу́нкції
complex-valued ~ = ко́мплексна фу́нкція
composite ~ = складна́ фу́нкція; компози́ція фу́нкцій
computable ~ = розрахо́вна [обчисле́нна] фу́нкція
concave ~ = угну́та [уві́гнута] фу́нкція
conditionally periodic ~ = квазиперіоди́чна фу́нкція
confluent hypergeometric ~ = ви́роджена [конфлює́нтна] гіпергеометри́чна фу́нкція
conic ~ = коні́чна фу́нкція, фу́нкція ко́нуса
conjugate ~ = спря́жена фу́нкція
conjugate convex ~s = спря́жені опу́клі фу́нкції
constant-sign ~ = знакоста́ла фу́нкція
contiguous ~s = приста́йні (гіпергеометричні) фу́нкції
continued ~ = (аналітично) продо́вжена фу́нкція
continuous ~ = непере́рвна фу́нкція
continuously differentiable ~ = непере́рвно диференційо́вна фу́нкція
continuum ~ = фу́нкція конти́нууму
control ~ = фу́нкція керува́ння
convex ~ = опу́кла фу́нкція
correction ~ = поправко́ва фу́нкція
correlation ~ = кореляці́йна фу́нкція
cosine ~ = ко́синус
cost ~ = фу́нкція ва́ртости
Coulomb Green ~ = куло́нівська фу́нкція Ґри́на (з урахуванням Кулонової взаємодії)
Coulomb wave ~ = куло́нівська хвильова́ фу́нкція (з урахуванням Кулонової взаємодії)
countably additive set ~ = зліче́нно адити́вна фу́нкція множини́
countably subadditive set ~ = зліче́нно субадити́вна фу́нкція множини́
covariance ~ = коваріяці́йна фу́нкція
critical ~ = крити́чна фу́нкція (тесту)
cross covariance ~ = фу́нкція взає́мної коварія́ції
cross-correlation ~ = взає́мна кореляці́йна [кроскореляці́йна] фу́нкція, фу́нкція взає́мної кореля́ції
crystal-structure ~ = структу́рна фу́нкція криста́лу
cumulant ~ = кумуля́нтна фу́нкція
current ~ = фу́нкція пото́ку; фу́нкція течії́
cyclometric ~ = циклометри́чна фу́нкція
cylindrical ~ = циліндри́чна [цилі́ндрова] фу́нкція
damage ~ = (яф) фу́нкція шко́ди
decision ~ = (ті) фу́нкція прийма́ння рі́шень, вирі́шувальна фу́нкція
decreasing ~ = спадна́ фу́нкція
delta ~ = де́льта фу́нкція
density ~ = густина́ розпо́ділу
derivative ~ = похідна́
derived ~ = похідна́
descending ~ = спадна́ фу́нкція
describing ~ = (комп.) характеристи́чна фу́нкція
determinantal wave ~ = хвильова́ фу́нкція в детерміна́нтному предста́вленні
difference ~ = різнице́ва фу́нкція
differentiable ~ = диференційо́вна фу́нкція
differentiated ~ = 1. продиференційо́вана фу́нкція 2. диференційо́вана фу́нкція
digamma ~ = дига́мма-фу́нкція, логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
Dirac (delta) ~ = Дира́кова (де́льта‑)фу́нкція
direct correlation ~ = фу́нкція позити́вних кореля́цій
Dirichlet ~ = фу́нкція Дирихле́
discontinuous ~ = розри́вна фу́нкція
discrete ~ = дискре́тна фу́нкція
discrete transfer ~ = (комп.) дискре́тна [і́мпульсна] фу́нкція перетво́рення
discriminant ~ = дискриміна́нтна фу́нкція
dissipation ~ = дисипати́вна фу́нкція
distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу
double-peaked ~ = фу́нкція з двома́ ма́ксимумами
doubly periodic ~ = двопері́одна фу́нкція
dual ~ = дуа́льна фу́нкція
dyadic ~ = дія́дна фу́нкція
dynamic correlation ~ = динамі́чна кореляці́йна фу́нкція
eikonal ~ = ейкона́льна фу́нкція
electron wave ~ = хвильова́ фу́нкція електро́на
electronic work ~ = робо́та ви́ходу електро́на
elementary ~ = елемента́рна фу́нкція
elementary symmetric ~ = основна́ симетрі́йна фу́нкція
ellipsoidal ~ = еліпсо́їдна фу́нкція
elliptic ~ = еліпти́чна фу́нкція
empirical ~ = емпіри́чна фу́нкція
entire ~ = ці́ла фу́нкція (of mean type – нормального типу)
envelope ~ = обвідна́ фу́нкція
equal-time correlation ~ = рівноча́сна [одноча́сна] кореляці́йна фу́нкція
equal-time Green ~ = одноча́сна Ґри́нова фу́нкція
equicontinuous ~s = односта́йно непере́рвні фу́нкції
equilibrium distribution ~ = рівнова́жна фу́нкція розпо́ділу
equilibrium Green ~ = рівнова́жна Ґри́нова фу́нкція
ergodic ~ = ергоди́чна фу́нкція
error ~ [erf] = фу́нкція по́хибок, інтеґра́л по́хибок
essentially bounded ~ = істо́тно обме́жена фу́нкція
essentially locally bounded ~ = істо́тно лока́льно обме́жена фу́нкція
Euler(’s) ~ = О́йлерова фу́нкція
evaluation ~ = оці́нювальна фу́нкція, фу́нкція оці́нювання
even ~ = па́рна фу́нкція
excess ~ = надлишко́ва фу́нкція, фу́нкція на́длишку
excitation ~ = (яф) фу́нкція збу́дження
expectation ~ = фу́нкція (математи́чного) сподіва́ння
expected value ~ = фу́нкція (математи́чного) сподіва́ння
explicit ~ = я́вна фу́нкція
exponential ~ = експоне́нта, показнико́ва фу́нкція
exponentially decreasing ~ = експоненці́йна спадна́ фу́нкція
exponentially increasing ~ = експоненці́йна висхідна́ фу́нкція
extremal ~ = екстрема́льна фу́нкція
factor ~ = коефіціє́нтна фу́нкція
factorable ~ = факторизо́вна фу́нкція
factor(iz)ed ~ = сфакторизо́вана фу́нкція
fast-varying ~ = швидкозмі́нна фу́нкція
feedback transfer ~ = фу́нкція перетво́рення зворо́тного зв’язку́
field correlation ~ = польова́ кореляці́йна фу́нкція
final-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція кінце́вого ста́ну
finite ~ = скінче́нна фу́нкція
finitely nonzero ~ = фіні́тна фу́нкція
Floquet ~ = фу́нкція Флоке́
force ~ = силова́ фу́нкція
four-body wave ~ = чотиричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
four-particle wave ~ = чотиричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
four-point ~ = чотирито́чкова фу́нкція
fractional rational ~ = дробо́во-раціона́льна фу́нкція
free-space Green ~ = Ґри́нова фу́нкція у ві́льному про́сторі
frequency ~ = часто́тна фу́нкція; густина́ (розподілу) ймові́рности
frequency-response ~ = амплітудочасто́тна характери́стика
frustrated partition ~ = фрустро́вана мала́ статисти́чна су́ма
Fuchsian ~ = Фу́ксова фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
fuchsoid ~ = фуксо́їдна фу́нкція
fundamental ~ = фундамента́льна фу́нкція; вла́сна фу́нкція
gamma ~ = га́мма-фу́нкція
gauge ~ = калібрува́льна фу́нкція
Gauss(ian) ~ = Ґа́усова фу́нкція
Gegenbauer ~ = Ґе́ґенбауерова фу́нкція
general(ly) recursive ~ = загальнорекурси́вна фу́нкція
generalized ~ = узага́льнена фу́нкція
generalized analytic ~ = узага́льнена аналіти́чна [псевдоаналіти́чна] функція
generalized hypergeometric ~ = узага́льнена гіпергеометри́чна фу́нкція
generalized Laguerre ~ = узага́льнена Лаґе́рова фу́нкція
generating ~ = твірна́ фу́нкція
generator ~ = твірна́ фу́нкція
generic ~ = родова́ фу́нкція
Gibbs ~ = Ґі́бсова фу́нкція
given ~ = за́дана фу́нкція
goal ~ = цільова́ фу́нкція
grand partition ~ = вели́ка статисти́чна су́ма
Green ~ = Ґри́нова фу́нкція
grid ~ = сітко́ва́ фу́нкція
ground-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція основно́го ста́ну
Hamilton(ian) ~ = гамільтонія́н, Га́міл(ь)тонова фу́нкція
Hankel ~ = Га́нкелева фу́нкція
harmonic ~ = гармоні́чна фу́нкція
hashing ~ = геш-фу́нкція
Heaviside (unit) ~ = Ге́вісайдова (одини́чна) фу́нкція
Heine-Sommerfeld ~ = фу́нкція Га́йне-Зо́мерфельда
Heisenberg wave ~ = хвильова́ фу́нкція в Га́йзенберґовому предста́вленні
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова фу́нкція
hereditary ~ = (х.) фу́нкція па́м’яті (полімерів)
Hermitian ~ = Ермі́това фу́нкція
hexagamma ~ = гексага́мма-фу́нкція, п’я́та логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
higher-order ~ = фу́нкція ви́щого поря́дку (than – за, ніж)
higher transcendental ~ = ви́ща трансценде́нтна фу́нкція
highest-order ~ = фу́нкція найви́щого поря́дку
Hildebrand ~ = Гі́льдебрандова фу́нкція
holomorphic ~ = голомо́рфна [аналіти́чна] фу́нкція
homogeneous ~ = однорі́дна фу́нкція
homographic ~ = дробо́во-ліні́йна фу́нкція
Hugoniot ~ = фу́нкція Юґо́ніо [Гюґо́ніо]
hybrid wave ~ = гібри́дна хвильова́ фу́нкція (наближення розв’язку складнішої задачі лінійною комбінацією хвильових функцій простішої задачі)
hyperbolic ~ = гіперболі́чна фу́нкція
hyperelliptic ~ = гіпереліпти́чна фу́нкція
hyperfuchsian ~ = гіперфу́ксова фу́нкція
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чна фу́нкція
hyperspherical ~ = гіперсфери́чна фу́нкція
identity ~ = одини́чна фу́нкція
illegal ~ = (комп.) заборо́нена фу́нкція
implicit ~ = нея́вна фу́нкція
importance ~ = (яф) фу́нкція ці́нности
improper ~ = невласти́ва [невла́сна] фу́нкція
improperly integrable ~ = невласти́во інтеґро́вна фу́нкція
impulse ~ = і́мпульсна фу́нкція
inclusive ~ = інклюзи́вна фу́нкція
incomplete ~ = непо́вна фу́нкція
incomplete beta ~ = непо́вна бе́та-фу́нкція
incomplete gamma ~ = непо́вна га́мма-фу́нкція
incompletely defined ~ = недоозна́чена фу́нкція
increasing ~ = висхідна́ фу́нкція
independent ~s = незале́жні фу́нкції
indicator ~ = індикатри́са
induction ~ = фу́нкція впли́ву
infinite ~ = нескінче́нна фу́нкція
infinite-valued ~ = нескінченнозна́чна [нескінченнозначеннє́ва] фу́нкція
infinitely (continuously) differentiable ~ = нескінче́нно (непере́рвно) диференційо́вна фу́нкція
influence ~ = фу́нкція впли́ву
initial-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція початко́вого ста́ну
inner ~ = фу́нкція-арґуме́нт (складної функції)
inner work ~ = вну́трішня робо́та ви́ходу
integer-valued ~ = цілочислова́ фу́нкція
integrable ~ = інтеґро́вна фу́нкція
integral ~ = 1. ці́ла фу́нкція (of finite order – скінченного порядку) 2. цілочислова́ фу́нкція
interpolating ~ = інтерполяці́йна [інтерполюва́льна] фу́нкція
interpolation ~ = інтерполяці́йна [інтерполюва́льна] фу́нкція
interval ~ = фу́нкція інтерва́лу [про́мі́жку], інтерва́льна фу́нкція
invariant ~ = інварія́нтна фу́нкція
inverse ~ = обе́рнена фу́нкція
inverse circular ~ = обе́рнена тригонометри́чна фу́нкція
inverse hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
inverse trigonometric ~ = аркфу́нкція, обе́рнена тригонометри́чна фу́нкція
involutory ~s = інволюти́вні фу́нкції
irrational ~ = ірраціона́льна фу́нкція
irreducible ~ = незвідна́ фу́нкція
irregular ~ = нереґуля́рна фу́нкція
Jacobian ~ = фу́нкція Яко́бі
Jacobi elliptic ~ = еліпти́чна фу́нкція Яко́бі (of module k – модуля k)
Jost ~ = Йо́стова фу́нкція
jump ~ = фу́нкція стрибкі́в, стрибко́ва фу́нкція
k times differentiable ~ = k разі́в диференційо́вна фу́нкція
kernel ~ = кернфу́нкція, ядро́ (інтеґрального рівняння тощо)
key ~ = фу́нкція [призна́чення] кла́віші
Kramp ~ = Кра́мпова фу́нкція
Lagrange ~ = лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Lagrangian ~ = лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Laguerre ~ = Лаґе́рова фу́нкція
Lamé ~ = фу́нкція Ламе́
lattice Green ~ = ґратко́ва фу́нкція Ґри́на
left-analytic ~ = лівоаналіти́чна [аналіти́чна злі́ва] фу́нкція
left-continuous ~ = лівонепере́рвна [непере́рвна злі́ва] фу́нкція
Legendre ~ = Лежа́ндрова фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
lemniscate ~ = лемніска́тна фу́нкція
library ~ = (комп.) бібліоте́чна фу́нкція
likelihood ~ = фу́нкція правдоподі́бности
limit ~ = грани́чна фу́нкція (of a sequence/series of ~s – послідовности/ряду функцій)
linear ~ = ліні́йна фу́нкція
linear fractional ~ = дробо́во-ліні́йна фу́нкція
linearized ~ = лінеаризо́вана фу́нкція
linearly dependent ~s = ліні́йно зале́жні фу́нкції
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні фу́нкції
Liouville ~ = Ліуві́лева фу́нкція
local ~ = лока́льна фу́нкція, фу́нкція то́чки
locally bounded ~ = лока́льно обме́жена фу́нкція
locally homogeneous ~ = лока́льно однорі́дна фу́нкція
locally integrable ~ = лока́льно інтеґро́вна фу́нкція
logarithmic ~ = логаритмі́чна фу́нкція
logarithmic integral ~ = інтеґра́льний логари́тм
logical ~ = логі́чна фу́нкція
loss ~ = фу́нкція втрат
lower-order ~ = фу́нкція ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lower semicontinuous ~ = напівнепере́рвна зни́зу фу́нкція
lowest-order ~ = фу́нкція найни́жчого поря́дку
luminosity ~ = 1. відно́сна спектра́льна чутли́вість (ока) 2. фу́нкція сві́тности
Lyapunov ~ = фу́нкція Ляпуно́ва
MacDonald ~ = Макдо́нал(ь)дова фу́нкція
majorant ~ = мажора́нта, мажора́нтна фу́нкція; підси́лювальна фу́нкція
majority ~ = мажорита́рна фу́нкція
many-particle distribution ~ = багаточасти́нко́ва фу́нкція розпо́ділу
many-valued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
mapped ~ = відобра́жувана фу́нкція
mapping ~ = відобража́льна [відобра́жувальна] фу́нкція
mass ~ = (астр.) фу́нкція мас
Massieu ~ = (тд) фу́нкція Ме́с’ю
Mathieu ~ = фу́нкція Матьє́ (of integral/fractional order – цілого/дробового порядку)
matrix(‑valued) ~ = ма́трична фу́нкція, ма́триця-фу́нкція
Maxwell(ian) distribution ~ = Ма́ксвелова фу́нкція розпо́ділу
Mayer ~ = Ма́єрова фу́нкція
measurable ~ = вимірна́ фу́нкція
memory ~ = фу́нкція па́м’яті (полімерів)
meromorphic ~ = меромо́рфна фу́нкція
metaharmonic ~ = метагармоні́чна фу́нкція
metaspherical ~ = метасфери́чна фу́нкція
metric ~ = метри́чна фу́нкція
minorant ~ = мінора́нта, мінора́нтна фу́нкція
Möbius ~ = Ме́біусова фу́нкція
modified ~ = (з)модифіко́вана фу́нкція
modified Bessel ~ = модифіко́вана Бе́селева фу́нкція
modified Hankel ~ = модифіко́вана Га́нкелева фу́нкція
modular ~ = модуля́рна фу́нкція
momentum wave ~ = хвильова́ фу́нкція в і́мпульсному предста́вленні
monogenic ~ = моноге́нна фу́нкція
monogenic analytic ~ = по́вна аналіти́чна фу́нкція
monotone ~ = моното́нна фу́нкція
monotonic ~ = моното́нна фу́нкція
monotonically decreasing ~ = моното́нна спадна́ фу́нкція
monotonically increasing ~ = моното́нна висхідна́ фу́нкція
monotonically nondecreasing ~ = моното́нна неспадна́ фу́нкція
monotonically nonincreasing ~ = моното́нна невисхідна́ фу́нкція
most efficient estimating ~ = найефекти́вніша оці́нка
multilinear ~ = поліліні́йна фу́нкція
multiparticle wave ~ = багаточасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
multiperiodic ~ = багатопері́одна [кратноперіоди́чна] фу́нкція
multiple-valued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
multiplicative ~ = мультиплікати́вна фу́нкція
multiply periodic ~ = багатопері́одна [кратноперіоди́чна] фу́нкція
multivalent ~ = багатоли́ста фу́нкція
multivalued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
natural ~ = тригонометри́чна фу́нкція відно́сно свого́ логари́тму
negative ~ = від’є́мна фу́нкція
network ~ = фу́нкція мере́жі, мереже́ва [мере́жна] фу́нкція
Neumann ~ = Но́йманова фу́нкція (поліномна)
neutronic damage ~ = (яф) фу́нкція нейтро́нної пошко́ди
neutron-importance ~ = (яф) фу́нкція ці́нности нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманова фу́нкція (статистичної вибірки)
nonanalytic ~ = неаналіти́чна фу́нкція
nonascending ~ = невисхідна́ фу́нкція
noncontinuous ~ = ненепере́рвна фу́нкція
nondecreasing ~ = неспадна́ фу́нкція
nondescending ~ = неспадна́ фу́нкція
nondifferentiable ~ = недиференційо́вна фу́нкція
nonequilibrium Green ~ = нерівнова́жна Ґри́нова фу́нкція
nonequilibrium distribution ~ = нерівнова́жна фу́нкція розпо́ділу
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дна фу́нкція
nonincreasing ~ = невисхідна́ фу́нкція
nonintegrable ~ = неінтеґро́вна фу́нкція
nonlinear ~ = неліні́йна фу́нкція
non-Maxwell(ian) distribution ~ = нема́ксвелова фу́нкція розпо́ділу
nonmonotone ~ = немоното́нна фу́нкція
nonmonotonic ~ = немоното́нна фу́нкція
nonrecursive ~ = нерекурси́вна фу́нкція
nonsingular ~ = несинґуля́рна фу́нкція
normal ~ = норма́льна фу́нкція
normal probability ~ = норма́льний розпо́діл імові́рности
normalizable ~ = нормо́вна фу́нкція
normalization ~ = нормува́льна фу́нкція, фу́нкція нормува́ння
normalized ~ = (з)нормо́вана фу́нкція (in – за; to – на)
normed ~ = фу́нкція з но́рмою
nowhere differentiable ~ = ніде́ не диференційо́вна фу́нкція
n-particle wave ~ = n-части́нко́ва хвильова́ фу́нкція
n-ply periodic ~ = n-пері́одна фу́нкція
n-point ~ = n-то́чкова фу́нкція
nth-order wave ~ = хвильова́ фу́нкція n-го поря́дку (теорії збурень), хвильова́ фу́нкція в n-му набли́женні
n times continuously differentiable ~ = n разі́в непере́рвно диференці́йовна фу́нкція
nuclear wave ~ = хвильова́ фу́нкція ядра́
nucleus wave ~ = хвильова́ фу́нкція ядра́
null ~ = нуль-фу́нкція
numerical ~ = числова́ фу́нкція
object ~ = фу́нкція-оригіна́л (перетворення)
objective ~ = цільова́ фу́нкція
odd ~ = непа́рна фу́нкція
one-parameter ~ = однопара́метрова фу́нкція
one-particle ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція
one-particle distribution ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція розпо́ділу
one-particle wave ~ = одночасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
one-sheeted ~ = одноли́ста фу́нкція
one-valued ~ = однозна́чна [однозначеннє́ва] фу́нкція
operator ~ = опера́торна фу́нкція
operator-valued ~ = опера́торна [операторнозна́чна] фу́нкція
orbit ~ = орбіто́ва фу́нкція
orientation distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу за орієнта́ціями
original ~ = фу́нкція-оригіна́л (перетворення)
orthogonal ~s = ортогона́льні фу́нкції
orthonormal(ized) ~s = ортонормо́вані фу́нкції
oscillating ~ = коливна́ [осцилівна́] фу́нкція
oscillatory ~ = коливна́ [осцилівна́] фу́нкція
outer work ~ = зо́внішня робо́та ви́ходу
overlap ~ = фу́нкція перекрива́ння
pair correlation ~ = біна́рна [двійко́ва] кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція біна́рних [двійко́вих] кореля́цій
pair distribution ~ = двочастинко́ва [біна́рна, двійко́ва] фу́нкція розпо́ділу
parabolic cylinder ~ = фу́нкція параболі́чного цилі́ндра
parametrized ~ = спараметр(из)о́вана фу́нкція
partially recursive ~ = частко́во рекурси́вна фу́нкція
particle distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу части́нок
particle-velocity distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу части́нок за шви́дкостями
particle wave ~ = хвильова́ фу́нкція части́нки
partition ~ = 1. фу́нкція розпо́ділу 2. су́ма ста́нів, мала́ статисти́чна су́ма
payoff ~ = фу́нкція ви́грашу
peaked ~ = шпиля́ста фу́нкція, фу́нкція з ма́ксимумом
peaky ~ = шпиля́ста фу́нкція, фу́нкція з ма́ксимумом
penalty ~ = штрафна́ фу́нкція
pentagamma ~ = пентага́мма-фу́нкція, четве́рта логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
periodic ~ = періоди́чна фу́нкція (in – за)
perturbation ~ = фу́нкція збу́рення, збу́рювальна фу́нкція
perturbed ~ = збу́рена фу́нкція
photoelectric work ~ = фотоелектри́чна робо́та ви́ходу
piecewise analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна фу́нкція
piecewise continuous ~ = відти́нко́во непере́рвна фу́нкція
piecewise continuously differentiable ~ = відти́нко́во непере́рвно диференційо́вна фу́нкція
piecewise differentiable ~ = відти́нко́во диференційо́вна фу́нкція
piecewise linear ~ = відти́нко́во ліні́йна [ла́мана] фу́нкція
piecewise monotonic ~ = відти́нко́во моното́нна фу́нкція
piecewise smooth ~ = відти́нко́во гла́дка фу́нкція
Placzec ~ = Пла́чекова фу́нкція
playback ~ = (техн.) фу́нкція відтво́рювання (запису тощо)
plotted ~ = будо́вана//побудо́вана фу́нкція
point ~ = 1. точко́ва фу́нкція 2. фу́нкція (координа́т) то́чки 3. фу́нкція, що її зна́ченнями є то́чки́
pointwise discontinuous ~ = точко́во розри́вна фу́нкція
polygamma ~s = поліга́мма фу́нкції, логаритмі́чні похідні́ га́мма-фу́нкції
polygenic ~ = поліге́нна фу́нкція
polyharmonic ~ = полігармоні́чна фу́нкція
polynomial ~ = поліно́мна фу́нкція
position ~ = фу́нкція то́чки, фу́нкція пози́ції, фу́нкція координа́т (точки)
positive real ~ = дода́тна ді́йсна фу́нкція
potential ~ = потенція́льна фу́нкція
power ~ = 1. степене́ва фу́нкція (with exponent n – з показником n) 2. фу́нкція поту́жности
precise ~ = то́чна [уто́чнена] фу́нкція
predefined ~ = (комп.) станда́ртна фу́нкція
prescribed ~ = за́дана фу́нкція
primitive ~ = пе́рвісна [приміти́вна] фу́нкція
primitive recursive ~ = приміти́вно-рекурси́вна фу́нкція
principal ~ = (мех.) інтеґра́л від лаґранжія́ну систе́ми за ча́сом
probability ~ = імові́рнісна фу́нкція
probability density ~ = фу́нкція густини́ [щі́льности] ймові́рности, густина́ [щі́льність] (розподілу) ймові́рности
processor-defined ~ = комп’ютерозале́жна фу́нкція
product ~ = фу́нкція-до́буток
profile ~ (яф) про́фільна фу́нкція
propagation ~ = пропаґа́тор
proper ~ = власти́ва [вла́сна] фу́нкція
proper rational ~ = пра́вильна раціона́льна фу́нкція
pseudoanalytic ~ = псевдоаналі́тична [узага́льнена аналіти́чна] фу́нкція
pseudoconjugate ~ = псевдоспря́жена фу́нкція
pseudoelliptic ~ = псевдоеліпти́чна фу́нкція
pseudoharmonic ~ = псевдогармоні́чна фу́нкція
pseudoperiodic ~ = псевдоперіоди́чна фу́нкція
pulsed transfer ~ = (комп.) і́мпульсна [дискре́тна] фу́нкція перетво́рення
quadratic ~ = квадра́тна [квадрати́чна] фу́нкція (in x – за x)
quadratic fractional ~ = дробо́во-квадра́тна [дробо́во-квадрати́чна] фу́нкція
quadruply periodic ~ = чотирипері́одна фу́нкція
quasi-Abelian ~ = квазиа́белева фу́нкція
quasi-concave ~ = квазиуві́гнута фу́нкція
quasi-continuous ~ = квазинепере́рвна фу́нкція
quasi-convex ~ = квазиопу́кла фу́нкція
quasi-elliptic ~ = псевдоеліпти́чна фу́нкція
quasi-periodic ~ = квазиперіоди́чна фу́нкція
quaternion ~ = кватерніо́нна фу́нкція
Rademacher ~ = Ра́демахерова фу́нкція
radial ~ = радія́льна фу́нкція
radial wave ~ = радія́льна хвильова́ фу́нкція
radiance-attenuation ~ = фу́нкція сла́бшання промі́ння
radiation-damage ~ = фу́нкція радіяці́йної пошко́ди
random ~ = випадко́ва фу́нкція
rapidly ascending ~ = швидковисхідна́ фу́нкція
rapidly damped ~ = швидкозгасна́ фу́нкція
rapidly decreasing ~ = швидкоспадна́ фу́нкція
rapidly descending ~ = швидкоспадна́ фу́нкція
rapidly increasing ~ = швидковисхідна́ фу́нкція
rational ~ = раціона́льна фу́нкція
ravine ~ = рівчако́ва фу́нкція
real(‑valued) ~ = ді́йсна фу́нкція
reciprocal gamma ~ = обе́рнена га́мма-фу́нкція
recurrent ~ = рекуре́нтна фу́нкція
recursive ~ = рекурси́вна фу́нкція
reduced ~ = зве́дена фу́нкція
reducible ~ = звідна́ фу́нкція
regression ~ = фу́нкція реґре́сії, реґреси́вна фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
regular ~ = реґуля́рна фу́нкція
regulated ~ = ліні́йчаста фу́нкція
related ~s = зале́жні фу́нкції
relativistic ~ = релятивісти́чна фу́нкція
renormalized ~ = перенормо́вана фу́нкція
response ~ = фу́нкція ві́дгуку
restricted ~ = (комп.) обме́жена фу́нкція
retarded Green ~ = зага́яна [припі́знена, запі́знена] Ґри́нова фу́нкція
Riccati-Bessel ~ = фу́нкція Рика́ті-Бе́селя
right-analytic ~ = правоаналіти́чна [аналіти́чна спра́ва] фу́нкція
right-continuous ~ = правонепере́рвна [непере́рвна спра́ва] фу́нкція
Riemann ~ = Ри́манова фу́нкція
Riemann zeta ~ = Ри́манова дзета фу́нкція
ring ~ = кільце́ва фу́нкція
risk ~ = фу́нкція ри́зику
saltus ~ = фу́нкція стрибкі́в
sample ~ = вибірко́ва фу́нкція, фу́нкція ви́бірки
sawtooth ~ = пиля́ста [пилча́ста] фу́нкція
scalar ~ = скаля́рна фу́нкція
scaling ~ = фу́нкція масшта́бу, ске́йлінґова фу́нкція
scattering ~ = фу́нкція розсі́ювання
schlicht ~ = одноли́ста фу́нкція
Schrödinger wave ~ = хвильова́ фу́нкція у Шре́динґеровому предста́вленні
sectionally analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна фу́нкція
sectionally continuous ~ = відти́нко́во непере́рвна фу́нкція
self-energy ~ = власноенергети́чна фу́нкція
semicontinuous ~ = напівнепере́рвна фу́нкція
separable ~ = сепара́бельна [факторизо́вна] фу́нкція
separate ~ = окре́ма фу́нкція
separated ~ = ви́окремлена [відокре́млена] фу́нкція
separation ~ = фу́нкція відокре́млювання
service ~ = (комп.) се́рвісна фу́нкція
set ~ = фу́нкція множини́
sewing ~ = фу́нкція скле́ювання
sigma ~ = (тд) си́гма-фу́нкція
signum ~ = зна́кова фу́нкція, си́гнум-фу́нкція
similar ~ = поді́бна фу́нкція
simple ~ = про́ста́ фу́нкція
simply periodic ~ = однопері́одна фу́нкція
sine ~ = си́нус
single-particle ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція
single-particle wave ~ = одночасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
single-valued ~ = однозна́чна [однозначеннє́ва] фу́нкція
singly periodic ~ = однопері́одна фу́нкція
singular ~ = синґуля́рна фу́нкція
singularity ~ = фу́нкція синґуля́рностей
sinusoidal ~ = синусо́їдна фу́нкція
Slater ~ = Сле́йтерова фу́нкція
slope ~ = фу́нкція на́хилу (of a field of extremals – поля екстремалей)
slowly ascending ~ = повільновисхідна́ фу́нкція
slowly decreasing ~ = повільноспадна́ фу́нкція
slowly descending ~ = повільноспадна́ фу́нкція
slowly increasing ~ = повільновисхідна́ фу́нкція
slowly varying ~ = повільнозмі́нна фу́нкція
smooth ~ = гладе́нька [гла́дка] фу́нкція
smoothed ~ = згла́джена фу́нкція
source ~ = фу́нкція джерела́, джере́льна фу́нкція, Ґри́нова фу́нкція
space-time ~ = просторочасова́ фу́нкція
special ~ = спеція́льна фу́нкція
specified ~ = за́дана фу́нкція; конкре́тна фу́нкція
spectral ~ = спектра́льна фу́нкція
spherical ~ = сфери́чна [кульова́] фу́нкція
spherical harmonic ~ = сфери́чна гармоні́чна фу́нкція
spheroidal ~ = сферо́їдна фу́нкція
spin~ = спі́нова фу́нкція
spin correlation ~ = спі́нова кореляці́йна фу́нкція
spin Green ~ = спі́нова Ґри́нова фу́нкція
spin-spin correlation ~ = спі́нова кореляці́йна фу́нкція
spin wave ~ = спі́нова хвильова́ фу́нкція
spline ~ = сплайн-фу́нкція, відти́нко́во поліно́мна фу́нкція
spread ~ = (опт.) апара́тна фу́нкція
square-integrable ~ = фу́нкція, інтеґро́вна з квадра́том
square-summable ~ = фу́нкція, сумо́вна з квадра́том
staircase ~ = східча́ста фу́нкція
standard ~ = (комп.) станда́ртна фу́нкція
state ~ = фу́нкція ста́ну
static correlation ~ = стати́чна кореляці́йна фу́нкція
step ~ = східча́ста фу́нкція; стрибко́ва фу́нкція; відти́нко́во ста́ла фу́нкція
stream ~ = фу́нкція пото́ку [течії́]
strength ~ = (яф) силова́ фу́нкція
stress ~ = фу́нкція напру́г [напру́жень]
strictly concave ~ = стро́го у(ві)гну́та фу́нкція
strictly convex ~ = стро́го опу́кла фу́нкція
strictly monotone ~ = див. strictly monotonic ~
strictly monotonic ~ = стро́го моното́нна фу́нкція
strictly monotonic decreasing ~ = стро́го моното́нно спадна́ фу́нкція
strictly monotonic increasing ~ = стро́го моното́нно висхідна́ фу́нкція
strictly negative ~ = стро́го [істо́тно] від’є́мна фу́нкція
strictly positive ~ = стро́го [істо́тно] дода́тна фу́нкція
strongly ascending ~ = стрімковисхідна́ фу́нкція
strongly decreasing ~ = стрімкоспадна́ фу́нкція
strongly descending ~ = стрімкоспадна́ фу́нкція
strongly increasing ~ = стрімковисхідна́ фу́нкція
structure ~ = структу́рна фу́нкція
Struve ~ = фу́нкція Стру́ве
subadditive ~ = субадити́вна фу́нкція
subharmonic ~ = субгармоні́чна фу́нкція
successor ~ = фу́нкція насту́пности
summable ~ = сумо́вна фу́нкція
superharmonic ~ = супергармоні́чна фу́нкція
support(ing) ~ = 1. опо́рна фу́нкція 2. (комп.) фу́нкція пі́дтри́мки
symmetric ~ = симетри́чна фу́нкція
symmetrized ~ = просиметр(из)о́вана фу́нкція
symmetry ~ = перетво́рювання [перетво́рення] симе́трії
table ~ = табли́чна фу́нкція
tabulated ~ = (про)табульо́вана фу́нкція
tangent ~ = та́нґенс
temperature-dependent Green ~ = температу́рна Ґри́нова фу́нкція
terminal-decision ~ = фу́нкція остато́чних рі́шень
test ~ = 1. про́бна [те́стова] фу́нкція 2. фу́нкція крите́рію
tetragamma ~ = тетрага́мма-фу́нкція, тре́тя логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
thermionic work ~ = робо́та ви́ходу термоемі́сії
thermodynamic ~ (of state) = термодинамі́чна фу́нкція (ста́ну)
theta ~ = те́та-фу́нкція
Thomson ~ = То́мсонова фу́нкція
three-body wave ~ = тричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
three-particle wave ~ = тричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
three-point ~ = трито́чкова фу́нкція
threshold ~ = поро́гова фу́нкція
time correlation ~ = часова́ кореляці́йна фу́нкція
time-dependent ~ = нестаціона́рна [часозале́жна] фу́нкція
time-independent ~ = стаціона́рна [часонезале́жна] фу́нкція
toroidal ~ = торо́їдна фу́нкція, фу́нкція то́ра
torus ~ = торо́їдна фу́нкція, фу́нкція то́ра
totient ~ = фу́нкція сум
transcendental ~ = трансценде́нтна фу́нкція
transfer ~ = 1. передава́льна фу́нкція 2. (яф) фу́нкція передава́ння 3. (комп.) фу́нкція перетво́рення
transformable ~ = перетво́рна [трансформо́вна] фу́нкція
transformed ~ = перетво́рена [трансформо́вана] фу́нкція
transition ~ = переходо́ва фу́нкція, фу́нкція перехо́ду
trial ~ = спро́бна фу́нкція
Tricomi ~ = фу́нкція Трико́мі
trigamma ~ = трига́мма-фу́нкція, дру́га логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
trigonometric ~ = тригонометри́чна фу́нкція
triply periodic ~ = трипері́одна фу́нкція
truncated (correlation) ~ = утя́та (кореляці́йна) фу́нкція
twice-differentiable ~ = дві́чі диференційо́вна фу́нкція
two-body wave ~ = двочасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
two-parameter ~ = двопара́метрова фу́нкція
two-particle ~ = двочасти́нко́ва фу́нкція
two-particle wave ~ = двочасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
two-point ~ = двото́чкова фу́нкція
two-time correlation ~ = двочасова́ кореляці́йна фу́нкція
ultraspherical ~ = ультрасфери́чна фу́нкція
unbounded ~ = необме́жена фу́нкція
uncorrelated ~s = нескорельо́вані фу́нкції
uniformly continuous ~ = рівномі́рно непере́рвна фу́нкція
uniquely differentiable ~ = однозна́чно диференційо́вна фу́нкція
unit step ~ = одини́чна східча́ста [Гевіса́йдова] фу́нкція, фу́нкція одини́чного стрибка́
univalent ~ = одноли́ста (аналітична) фу́нкція
unsmooth ~ = негла́дка [негладе́нька] фу́нкція
upper semicontinuous ~ = напівнепере́рвна згори́ фу́нкція
utility ~ = фу́нкція ко́ри́сности
vanishing ~ = знико́ма фу́нкція; фу́нкція, що перетво́рюється на нуль
value ~ = фу́нкція ва́ртости
vector ~ = ве́кторна фу́нкція
vector point ~ = ве́кторна фу́нкція координа́т то́чки
vector-valued ~ = векторнозна́чна [векторнозначеннє́ва] фу́нкція
velocity distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу (частинок) за шви́дкостями
vertex ~ = верши́нна фу́нкція
visibility ~ = 1. відно́сна спектра́льна чутли́вість (ока) 2. (астр.) фу́нкція ви́дности
Wannier ~ = фу́нкція Ваньє́
wave ~ = хвильова́ фу́нкція
weakly continuous ~ = сла́бко непере́рвна фу́нкція
Weber ~ = Ве́берова фу́нкція
Weierstrass ~ = Ва́єрштрасова фу́нкція
Weierstrassian elliptic ~ = Ва́єрштрасова еліпти́чна фу́нкція
weight(ing) ~ = вагова́ фу́нкція
Whittaker ~ = Ві́текерова фу́нкція
work ~ = робо́та ви́ходу
world ~ = світова́ фу́нкція
zero ~ = нуль-фу́нкція
zeta ~ = дзе́та-фу́нкція
functional 1. функціона́л 2. (пов’язаний з функціоналом) функціона́льний, функціона́ловий 3. (пов’язаний з функцією) функці́йний
['fʌŋkʃnəl]
~ concave in the Minkowski sense = уві́гнутий в се́нсі Мінко́вського функціона́л
~ concentrated on a point = зосере́джений у то́чці функціона́л
action ~ = функціона́л ді́ї
additive ~ = адити́вний функціона́л
analytic(al) ~ = аналіти́чний функціона́л
bilinear ~ = біліні́йний функціона́л
characteristic ~ = характеристи́чний функціона́л
coefficient ~ = функціона́л коефіціє́нтів
density ~ = функціона́л густини́
generating ~ = твірни́й функціона́л
linear ~ = ліні́йний функціона́л
local ~ = лока́льний функціона́л
Minkowski ~ = функціона́л Мінко́вського
nonlinear ~ = неліні́йний функціона́л
nonlocal ~ = нелока́льний функціона́л
positive linear ~ = дода́тний ліні́йний функціона́л
recursive ~ = рекурси́вний функціона́л
symmetric ~ = симетри́чний функціона́л
total ~ = озна́чений [ви́значений] скрізь функціона́л
translation-invariant ~ = трансляці́йно інварія́нтний функціона́л
line 1. лі́нія || ліні́йний || про́водити//прове́сти лі́нію, лініюва́ти//полініюва́ти ■ along a ~ уздо́вж лі́нії; in ~ (розташований) на одні́й лі́нії; (to lie) in a ~ (лежати) на лінії; in ~ with згі́дно з; to ~ up (with) розташо́вувати(ся) в лі́нію [вздовж лі́нії]; to put a ~ through a point прове́сти лі́нію че́рез то́чку 2. (матем.) пряма́ 3. the ~ еква́тор 4. ряд; рядо́к || рядко́вий 5. ребро́ (графу) || ребро́вий 6. (вузька) стрі́чка; ни́тка; (тонка) ли́нва 7. че́рга || че́рговий 8. конве́єр || конве́єрний 9. трубопро́від 10. лі́нія (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма [2.117 мм]; 1/10 дюйма [2.54 мм]) 11. личкува́ти/‌обличко́вувати//обличкува́ти (with – чимось)
[laɪn]
~ at infinity = нескінче́нно відда́лена пряма́, невласти́ва пряма́, лі́нія на нескінче́нності
~ of action = лі́нія ді́ї (сили)
~ of affine curvature = лі́нія афі́нної кривини́
~ of apsides = (астр.) лі́нія апси́д
~ of best fit = лі́нія оптима́льного допасо́вування
~ of centers = лі́нія це́нтрів
~ of collimation = (опт.) лі́нія коліма́ції; візи́рна вісь
~ of constant slope = лі́нія [крива́] ста́лого на́хилу
~ of contact = лі́нія до́тику; лі́нія заче́плення
~ of curvature = лі́нія кривини́
~ of discontinuity = лі́нія ро́зри́ву
~ of electrostatic induction = лі́нія електростати́чної інду́кції
~ of equal deformation = ізоде́фа
~ of equal refractive indices = ізорефра́кта
~ of fall (мех.) лі́нія па́дання
~ of flow = лі́нія течії́
~ of flux = силова́ лі́нія (поля); лі́нія пото́ку
~ of force = силова́ лі́нія (поля)
~ of impact (мех.) лі́нія уда́ру
~ of incidence = лі́нія надхо́дження [наліта́ння]
~ of integration = ко́нтур інтеґрува́ння
~ of intersection = лі́нія пере́тину
~ of latitude = парале́ль [парале́ля]
~ of the least resistance = лі́нія найме́ншого о́пору [спро́тиву]
~ of longitude = меридія́н
~ of magnetic induction = лі́нія магне́тної інду́кції
~ of nodes = лі́нія вузлі́в
~ of numbers = числова́ вісь
~ of percussion = лі́нія уда́ру, лі́нія ді́ї уда́рного і́мпульсу
~ of projection = проєктува́льна лі́нія
~ of sight = 1. лі́нія по́гляду, про́мінь ба́чення 2. лі́нія візи́рування, візи́рна вісь
~ of slope = лі́нія [крива́] на́хилу
~ of the steepest descent = лі́нія найкруті́шого [найстрімкі́шого] спу́ску
~ of the steepest slope = лі́нія [крива́] найстрімкі́шого на́хилу
~ of striction = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску
~ of support = опо́рна пряма́
~ of a vector = ве́кторна лі́нія
absorption ~ = абсорбці́йна лі́нія, лі́нія (спе́ктру) поглина́ння
aclinic ~ = аклі́на, магне́тний еква́тор
acoustic ~ = звукопро́від
acoustic delay ~ = акусти́чна лі́нія за́тримки
adjacent ~ = сусі́дня лі́нія
agonic ~ = (гф) аго́на, агоні́чна крива́, лі́нія нульово́го нахилу/схи́лення
allowed ~ = дозво́лена лі́нія
anti-Stokes ~ = антисто́ксова лі́нія
artificial-delay ~ = лі́нія за́тримки
assembly ~ = монта́жна [склада́льна] лі́нія
ascending ~ = висхідна́ лі́нія
auroral ~ = авро́рна лі́нія (спектральна), лі́нія поля́рного ся́йва
automatic transfer ~ = автомати́чна лі́нія
axial ~ = осьова́ лі́нія
azimuth ~ = лі́нія а́зимуту
balanced ~ = симетри́чна лі́нія (пересилання)
Balmer ~ = (сп.) Ба́льмерова лі́нія
base ~ [BL] = 1. ба́зова лі́нія, ба́за, ба́зис 2. лі́нія розго́ртки
beam ~ = 1. кана́л стру́меня (частинок) 2. вісь стру́меня (частинок)
bell-shaped ~ = дзвоноподі́бна лі́нія
bending ~ = 1. лі́нія зі зги́ном [пере́гином] 2. (матем.) лі́нія зги́ну
binary ~ = (сп.) дубле́т, подві́йна лі́нія
binodal ~ = бінода́ль, бінода́ля, двову́злова [бінода́льна] крива́
bisecting ~ = бісектри́са
bitangent(ial) ~ = дводоти́чна [дві́чі доти́чна] лі́нія
Bloch ~ = Бло́хова лі́нія
border ~ = межа́ (области)
Bouguer ~ = (астр.) Буґе́рова лі́нія
boundary ~ = межа́, межова́ лі́нія
branch ~ = 1. лі́нія розгалу́ження; (лі́нія) відгалу́ження 2. лі́нія ро́зрізу
branched vortex ~ = розгалу́жена вихоро́ва лі́нія
branching defect ~ = розгалу́жена лі́нія дефе́кту
broadened ~ = розши́рена (спектральна) лі́нія
broken ~ = ла́мана лі́нія
busy ~ = за́йнята лі́нія (зв’язку)
catenary ~ = ланцюго́ва лі́нія
caustic ~ = кау́стика, каусти́чна лі́нія
center ~ = 1. центрова́ лі́нія; лі́нія це́нтрів; вісь 2. сере́динна лі́нія
21-centimeter ~ = див. 21 cm ~
central ~ = центра́льна лі́нія
chromospheric ~ = хромосфе́рна лі́нія
circular cylindrical coaxial ~ = коаксі́йний ка́бель [жи́льник] кру́глого пере́різу
closed ~ = 1. за́мкнений ко́нтур 2. зі́мкнена лі́нія 3. (ел.) за́мкнена лі́нія
closing ~ = (мех.) замика́льна лі́нія (векторного багатокутника)
21 cm ~ = (астр.) 21-сантиметро́ва лі́нія, (спектра́льна) лі́нія на довжині́ хви́лі 21 см
coaxial (transmission) ~ = коаксі́йний ка́бель [жи́льник]; коаксі́йна лі́нія
collimation ~ = лі́нія коліма́ції
command ~ = кома́ндний рядо́к
communication ~ = лі́нія зв’язку́
complanar ~ = ко(м)плана́рна лі́нія [пряма́]
concave ~ = у(ві)гну́та лі́нія
concentric (transmission) ~ = коаксія́льний ка́бель [жи́льник]
concurrent ~s = перети́нні прямі́
conformally geodesic ~ = конфо́рмно геодези́чна лі́нія
conjugate ~s = спря́жені лі́нії
connecting ~ = сполуча́льна лі́нія
constant-pressure ~ = ізоба́ра
contact ~ = лі́нія до́тику
continuous ~ = непере́рвна лі́нія
contour ~ = 1. ко́нтурна лі́нія, лі́нія о́брису 2. ізогі́пса, рівновисо́тна крива́
convex ~ = опу́кла лі́нія
coordinate ~ = координа́тна лі́нія
coplanar ~ = ко(м)плана́рна лі́нія [пряма́]
copunctal ~s = лі́нії, що мають спі́льну то́чку
coronal green ~ = коро́нна зеле́на лі́нія
cotidal ~ = ізора́хія, рівноприпли́вна лі́нія
crack ~ = лі́нія трі́щини
crossed ~s = 1. перети́нні лі́нії (Файнменової діяграми) 2. лі́нії, позна́чені хре́стиками
cryoresistive transmission ~ = кріорезисти́вна лі́нія пересила́ння
curvature ~ = лі́нія кривини́
curved ~ = крива́ лі́нія
cut ~ = лі́нія ро́зтину [ро́зрізу]
dash ~ = ри́скова [штрихова́] лі́нія [крива́]
dash-dot ~ = крапко́во-рискова́ [крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна] лі́нія [крива́]
dashed ~ = ри́скова [штрихова́] лі́нія [крива́]
date ~ = лі́нія змі́ни дат, демаркаці́йна лі́нія (добово́го) ча́су
datum ~ = ба́зис, лі́нія поча́тку ві́дліку, ба́зова [вихідна́, ре́перна] лі́нія
dead ~ = (ел.) лі́нія без жи́влення
dee ~ = лі́нія жи́влення дуа́нтів
deenergized ~ = (ел.) лі́нія без жи́влення
defect ~ = лі́нія дефе́кту
degenerate ~ = ви́роджена лі́нія (спектральна)
delay ~ = лі́нія за́тримки
descending ~ = низхідна́ [спадна́] лі́нія
diagram ~ = діягра́мна лі́нія
diametral ~ = дія́мет(е)р, лі́нія дія́метра
diametric(al) ~ = дія́мет(е)р, лі́нія дія́метра
diffuse ~ = 1. розми́та (спектральна) лі́нія 2. лі́нія дифу́зного розсі́ювання
dimension ~ = ро́змірна лі́нія, лі́нія ро́змірів (на кресленику)
directed ~ = (матем.) (з)орієнто́вана лі́нія; спрямо́вана лі́нія; спрямо́ване ребро́ (графу)
disclination ~ = лі́нія дискліна́ції
discontinuity ~ = лі́нія ро́зри́ву
dislocation ~ = лі́нія дислока́ції
dispersive delay ~ = дисперсі́йна лі́нія за́тримки, лі́нія неодна́ко́вої за́тримки (на різних частотах)
displaced ~ = зсу́нена лі́нія
displacement ~ = лі́нія зсу́ву
dividing ~ = відокре́млювальна лі́нія
Doppler-broadened ~ = до́плер-розши́рена лі́нія, лі́нія з До́плеровим ро́зширом (спектральна)
dot ~ = крапко́ва [пункти́рна] лі́нія [крива́]
dot-dash ~ = крапко́во-рискова́ [крапко́во-штрихова́, штрих-пункти́рна] лі́нія [крива́]
dotted ~ = крапко́ва [пункти́рна] лі́нія [крива́]
double ~ = подві́йна лі́нія [крива́]
double straight ~ = подві́йна пряма́ (лі́нія)
doublet ~ = дубле́тна лі́нія (спектральна)
electric ~ of force = силова́ лі́нія електри́чного по́ля
electric flux ~ = силова́ лі́нія електри́чного по́ля
element (spectral) ~ = (спектра́льна) лі́нія (хемічного) елеме́нту
emission ~ = лі́нія (спе́ктру) променюва́ння [випромі́нювання, висила́ння]
energized ~ = (ел.) піднапру́гова [напру́жена] лінія, лі́нія під напру́гою
enhanced (spectral) ~ = 1. надінтенси́вна спектра́льна лі́нія 2. лі́нія спе́ктру ду́же гаря́чого джерела́
entangled flux ~s = переплу́тані силові́ лі́нії
envelope ~ = обвідна́ (лі́нія)
enveloping ~ = обвідна́ (лі́нія)
equal-cloudness ~ = ізоне́фа
equal-density ~ = ізоде́нса
equal-evaporation ~ = ізоти́ма
equal-salinity ~ = ізогалі́на
equal-snow ~ = ізохіо́на
equal-speed ~ = ізота́ха
equipotential ~ = еквіпотенція́льна лі́нія
equitangential ~ = рівнодоти́чна лі́нія
exponential transmission ~ = (ел.) лі́нія пересила́ння з експоненці́йним згаса́нням (сигналу)
extended ~ = подо́вжена лі́нія
external ~ = зо́внішня лі́нія (Файнменової діяграми)
extraheavy ~ = надтовста́ лі́нія
faint ~ = слабка́ [слабкови́різнена] лі́нія
fatigue ~ = лі́нія вто́ми
feed ~ = лі́нія жи́влення; лі́нія постача́ння; фі́дерна лі́нія
fiducial ~ = 1. ре́перна [опо́рна] лі́нія, лі́нія поча́тку ві́дліку 2. нульова́ лі́нія (у мірчому приладі)
field ~ = лі́нія по́ля, силова́ лі́нія
fine ~ = тонка́ лі́нія
finite ~ = скінче́нна лі́нія (Файнменової діяграми)
first principal ~ = горизонта́ль [горизонта́ля]
fishing ~ = волосі́нь
flow ~ = лі́нія течії́
flux ~ = 1. силова́ лі́нія 2. лі́нія пото́ку
focal ~ = фо́кусна лі́нія, лі́нія фо́кусів
forbidden ~ = заборо́нена лі́нія
four-wire ~ = чотиридроти́нна [чотиридро́това] лі́нія
fraction ~ = ри́ска дро́бу
Fraunhofer ~ = (сп.) Фра́унгоферова лі́нія
front ~ = фронта́ль [фронта́ля]
frost ~ = лі́нія проме́рзлости
frozen-in field ~ = вморо́жена силова́ лі́нія
gas ~ = газопро́від
generating ~ = твірни́ця, твірна́ лі́нія
geodesic ~ = геодези́чна лі́нія
geodesic base ~ = геодези́чний ба́зис
geodetic ~ = геодези́чна пряма́, лі́нія вели́кого ко́ла, геодези́чна лі́нія на сфе́рі [сферо́їді]
give-and-take ~ = (матем.) апроксимаці́йний згла́джений ко́нтур (складної криволінійної фігури)
glide ~ = лі́нія ко́взу [ко́взання]
gluon ~ = ґлюо́нна лі́нія
gorge ~ = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску
grade ~ = про́філь (потоку тощо)
graduated ~ = лі́нія (шкали) з по́ділками
graduation ~ = по́ділка (на шкалі)
graticule ~ = по́ділка (координатної сітки)
grid ~ = координа́тна лі́нія, лі́нія координа́тної сі́тки
guide ~ = візи́рна [на́прямна] лі́нія
hair ~ = 1. волоси́нна лі́нія 2. візи́рна лі́нія
half-integer ~ = (кф) півці́ла дискліна́ція
half-wave ~ = півхвильова́ лі́нія
heavy ~ = товста́ лі́нія
helical ~ = ґвинтова́ [циліндри́чна] лі́нія
hidden ~ = неви́дна лі́нія (на рисунку)
horizontal ~ = горизонта́льна лі́нія, горизонта́ль [горизонта́ля]
horizontal Bloch ~ = горизонта́льна Бло́хова лі́нія
hot ~ = гаря́ча лі́нія (зв’язку)
hydrogen ~ = лі́нія во́дню (спектральна)
hydrogen radio ~ = радіолі́нія во́дню (спектральна)
hyperparallel ~s = розбі́жні [гіперпарале́льні] прямі́
ice ~ = лі́нія замерза́ння (графічна залежність точки замерзання води від тиску)
ideal ~ = невласти́ва [нескінче́нно відда́лена] пряма́
inclined ~ = похи́ла лінія (to a line/plane – до прямої/площини)
incoming ~ = входо́ва лі́нія (Файнменової діяграми)
index ~ = ізопле́та
infinite external ~ = нескінче́нна зо́внішня лі́нія (Файнменової діяграми)
influence ~ = (мех.) інфлюе́нта, інфлюе́нтна лі́нія, лі́нія впли́ву
injection ~ = лі́нія інже́кції (струменя частинок)
integer ~ = (кф) ці́ла дискліна́ція
intense ~ = інтенси́вна (спектральна) лі́нія
intercombination ~ = інтеркомбінаці́йна (спектральна) лі́нія
internal ~ = вну́трішня лі́нія (Файнменової діяграми)
International Date ~ [IDL] = міжнаро́дна демаркаці́йна лі́нія ча́су
intersecting ~ = 1. січна́ лі́нія [пряма́] 2. (мн.) перети́нні лі́нії
intersection ~ = лі́нія пере́тину (поверхонь)
interstellar ~ = (астр.) міжзоре́ва лі́нія
irregular ~ = лі́нія непра́вильної [складно́ї] фо́рми
isanomalous ~ = ізанома́ла
isabnormal ~ = ізоанома́ль
isentropic ~ = ізентро́па
isoatmic ~ = ізоа́тма, ізоатмі́чна лі́нія
isoclinic ~ = ізоклі́на; ізоклі́наль [ізокліна́ля]
isocosmic ~ = ізоко́сма
isodynamic ~ = ізодина́ма
isogonic ~ = ізого́на
isohydrometric ~ = ізогідрометри́чна лі́нія
isohypse ~ = ізогі́пса, рівновисо́тна крива́
isopachous ~ = ізопахі́та
isopiestic ~ = ізоп’є́ста
isopotential ~ = ізопотенція́льна лі́нія
isopycnic ~ = ізопі́кна
isoseismal ~ = ізосе́йсма
isotimic ~ = (гф) ізохро́на
jogged ~ = ла́мана лі́нія; лі́нія із зало́мом
joint ~ = стична́ лі́нія, лі́нія сти́ку
Kikuchi ~ = (кф) лі́нія Кіку́чі
Kossel ~ = Ко́селева лі́нія
layer ~ = шаро́ва лі́нія
Lecher ~ = (ел.) Ле́херова (мі́рча) лі́нія
level ~ = лі́нія рі́вня
limit ~ = межова́ лі́нія (на карті)
limiting ~ = обме́жувальна лі́нія
liquidus ~ = (тд) лі́квідус, лі́нія лі́квідусу
load ~ = (ел.) лі́нія наванта́ги [наванта́ження]
loaded ~ = (ел.) наванта́жена лі́нія
long ~ = до́вга лі́нія
lossy ~ = (ел.) великовтра́тна лі́нія
low-loss ~ = (ел.) маловтра́тна лі́нія
loxodromic ~ = локсодро́ма
Lüders (flow) ~ = Лю́дерсова лі́нія
Lyman ~ = (сп.) Ла́йманова лі́нія
Mach ~ = Ма́хова лі́нія
magnetic ~ = (of flux/force) магне́тна силова́ лі́нія
magnetostrictive delay ~ = магнетостри́кційна лі́нія за́тримки
mean ~ = 1. бісектри́са; сере́динна лі́нія 2. сере́дня [усере́днена] лі́нія
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] лі́нія
median ~ = медія́на, сере́динна лі́нія
meridian ~ = полудне́ва лі́нія
metric ~ = міліме́т(е)р
missing ~ = забра́кла лі́нія
multiplet ~ = мультипле́тна лі́нія
multiwire transmission ~ = багатодро́това [багатодроти́нна] лі́нія пересила́ння
nebular ~ = (астр.) небуля́рна лі́нія
Neumann ~ = (матем.) Но́йманова лі́нія
neutral ~ = нейтра́льна лі́нія
nodal ~ = лі́нія вузлі́в
nonconcurrent ~s = неперети́нні прямі́
nondiagram ~ = недіягра́мна лі́нія
nonintersecting ~s = неперети́нні лі́нії
normal ~ = норма́ль [норма́ля]
number ~ = числова́ вісь
numbered ~ = зацифро́вана лі́нія
oblique ~ = скісна́ лі́нія
open ~ = розі́мкнена [незі́мкнена] лі́нія
open-circuited ~(ел.) неза́мкнена лі́нія
oriented ~ = (з)орієнто́вана [спрямо́вана] лі́нія [пряма́]
orthodromic ~ = ортодро́ма
orthogonal ~s = перпендикуля́рні прямі́
orthopolar ~ = ортополя́рна пряма́
outer normal ~ = зо́внішня норма́ль [норма́ля]
outgoing ~ = виходо́ва лі́нія
overlapping ~s = накла́дені лі́нії (резонансні, спектральні тощо)
parallel ~s = парале́льні [рівнобі́жні] лі́нії
Paschen ~ = (сп.) Па́шенова лі́нія
peaky ~ = лі́нія з ма́ксимумом
perpendicular ~ = перпендикуля́р
phase equilibrium ~ = крива́ фа́зової рівнова́ги
photoelectron ~ = фотоелектро́нна лі́нія (спектральна)
plotted ~ = побудо́вана (за точками) лі́нія [крива́]
plumb ~ = 1. вертика́льна [прямови́сна] лі́нія 2. струна́ виска́; лі́нія виска́
polar ~ = поля́ра
polygonal ~ = ла́мана лі́нія
potential ~ = еквіпотенція́льна лі́нія
power ~ = електри́чна [силова́] лі́нія
power-transmission ~ = лі́нія електропересила́ння
principal ~ = лі́нія, парале́льна до площини́ проє́кцій
processing ~ = пото́кова лі́нія
product(ion) ~ = виробни́ча лі́нія
profile ~ = про́фільна лі́нія, лі́нія про́філю
projective ~ = проєкти́вна пряма́
pseudobroken ~ = псевдола́мана лі́нія
pseudopolygonal ~ = псевдола́мана лі́нія
quarter-wave ~ = чвертьхвильова́ лі́нія
radio recombination ~ = рекомбінаці́йна радіолі́нія (спектральна)
quark ~ = ква́ркова лі́нія
Rayleigh ~ = лі́нія Ре́йлі [Реле́єва лі́нія]
reaction ~ = крива́ реа́кції
real ~ = (матем.) ді́йсна вісь
recoil ~ = лі́нія ві́друху
rectifying ~ = спря́млювальна пряма́
reference ~ = 1. лі́нія ві́дліку ба́зова [ре́перна, опо́рна] лі́нія; лі́нія порі́внювання; вихідна́ [початко́ва] лі́нія 2. (матем.) ба́зисна лі́нія 3. (геод.) рефере́нц-лі́нія
regression ~ = крива́ [лі́нія] реґре́сії
resolved ~ = ви́різнена лі́нія (спектральна)
resonance ~ = резона́нсна лі́нія, лі́нія резона́нсу
resultant ~ = вислідна́ лі́нія
reversed (spectral) ~ = обе́рнена (спектральна) лі́нія
rhumb ~ = локсодро́ма, локсодро́мна крива́
rotational (spectral) ~ = оберто́ва (спектральна) лі́нія
sagittal ~ = саґіта́льна лі́нія
satellite ~ = сателі́тна лі́нія (спектральна)
sawtooth ~ = пиля́ста [пилча́ста] лі́нія
scan(ning) ~ = лі́нія сканува́ння; лі́нія розго́ртки
Schmidt ~s = (яф) Шмі́дтові лі́нії
Schottky ~ = (тт) крива́ Шо́ткі
screw ~ = ґвинтова́ лі́нія
secant ~ = січна́ (лі́нія)
second principal ~ = фронта́ль [фронта́ля]
self-reversed ~ = самообе́рнена (спектральна) лі́нія
semi-infinite ~ = напівнескінче́нна (пряма́) лі́нія
semiforbidden ~ = напівзаборо́нена (спектральна) лі́нія
service ~s = комуніка́ції
sharp (spectral) ~ = чітка́ (спектра́льна) лі́нія
shear ~ = лі́нія зрі́зу
shifted ~ = зсу́нена лі́нія
short ~ = коро́тка лі́нія
shortest ~ = найкоро́тша лі́нія
side ~ = бічна́ лі́нія; відгалу́ження
single-particle ~ = одночасти́нко́ва лі́нія
single-wire ~ = однодро́това [однодроти́нна] лі́нія
singlet ~ = синґле́т, синґле́тна лі́нія
skew ~s = (матем.) (взає́мно) мимобі́жні лі́нії
slant(ing) ~ = 1. похи́ла [скісна́] лі́нія 2. скісна́ ри́ска
slip ~ = лі́нія ко́взу
slope ~ = лі́нія уко́су
slotted ~ = 1. щіли́нна мі́рча [вимі́рювальна] лі́нія 2. щіли́нний хвилеві́д
smooth ~ = гла́дка лі́нія
snow ~ = межа́ ві́чного сні́гу
solid ~ = суці́льна лі́нія [крива́]
solidus ~ = со́лідус, лі́нія [крива́] со́лідусу
sounding ~ = лот
spectral ~ = спектра́льна лі́нія
spectrum ~ = спектра́льна лі́нія
spiral ~ = спіра́ль [спіра́ля]
split ~ = розще́плена лі́нія
standard (spectral) ~ = етало́нна (спектра́льна) лі́нія
steam ~ = паропро́від
Stokes ~ = Сто́ксова лі́нія
straight ~ = пряма́ (лі́нія)
strap ~ = вузька́ сму́га, стрі́чка
streak ~ = прожилко́ва лі́нія (у плині)
stream ~ = лі́нія течії́
stress ~ = ізоста́та
striction ~ = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску; горлова́ лі́нія
structure ~ = структу́рна лі́нія
superstructure ~ = надструкту́рна лі́нія
supply ~ = лі́нія постача́ння; лінія жи́влення
supporting ~ = опо́рна пряма́
tangent ~ = доти́чна (лі́нія)
tape ~ = мірча́ [вимі́рювальна] стрі́чка
telecommunication ~ = телекомунікаці́йна лі́нія, лі́нія дале́кого зв’язку́
telephone ~ = телефо́нна лі́нія
telluric ~ = (сп.) телури́чна лі́нія
three-wire ~ = тридроти́нна [тридро́това] лі́нія
tie ~ = 1. сполуча́льна [з’є́днувальна] лі́нія, лі́нія зв’язку́ 2. (на фазовій діяграмі) коно́да
time ~ = часова́ лі́нія
transfer ~ = автомати́чна лі́нія
transauroral ~ = трансавро́рна лі́нія (спектральна)
transmission ~ = (ел.) лі́нія пересила́ння; лі́нія зв’язку́
transversal ~ = січна́ (лі́нія)
triplet ~ = трипле́т, трипле́тна лі́нія
trunk ~ = маґістра́льна лі́нія
twin-wire ~ = дводро́това [дводроти́нна] лі́нія
ultrasonic delay ~ = ультразвукова́ лі́нія за́тримки
unbalanced ~ = несиметри́чна лі́нія (пересилання)
unicursal ~ = унікурсальна лі́нія
unresolved ~ = неви́різнена лі́нія (спектральна)
unsharp (spectral) ~ = розми́та (спектральна) лі́нія
vector ~ = ве́кторна лі́нія
vertical ~ = вертика́ль [вертика́ля], вертика́льна лі́нія
vertical Bloch ~ = вертика́льна Бло́хова лі́нія
vibrational (spectral) ~ = коливна́ (спектральна) лі́нія
vortex ~ = вихоро́ва лі́нія
waiting ~ = че́рга
water ~ = див. waterline
wavy ~ = хвиля́ста лі́нія
wire ~ = дрото́ва [дроти́нна] лі́нія
world ~ = світова́ лі́нія див. тж worldline
yrast ~ = іра́стова лі́нія, іра́ст-лі́нія
zero ~ = 1. нульова́ лі́нія 2. нейтра́льна вісь
operator 1. (матем.) опера́тор || опера́торний 2. опера́тор (працівник)
['ɒpəreɪtə, 'ɑːpəreɪt̬ər]
~ defined on a dense set = опера́тор, озна́чений на щі́льній множині́
~ of finite rank = опера́тор скінче́нного ра́нгу
~ of left translation = (of a group) опера́тор лі́вого зсу́ву
~ of right translation = (of a group) опера́тор пра́вого зсу́ву
~ with continuous spectrum = опера́тор із непере́рвним спе́ктром
~ with simple spectrum = опера́тор із про́сти́м спе́ктром
abstraction ~ = опера́тор абстра́кції
additive ~ = адити́вний опера́тор
adjoint ~ = спря́жений опера́тор
advanced ~ = випереджа́льний опера́тор
angular momentum ~ = опера́тор моме́нту кі́лькости ру́ху
annihilation ~ = опера́тор зни́щування [анігіля́ції] (частинки), анігіля́тор
anti-self-adjoint ~ = антисамоспря́жений опера́тор
anticommuting ~s = антикомуто́вні опера́тори
antisymmetric ~ = антисиметри́чний опера́тор
antiunitary ~ = антиуніта́рний опера́тор
arithmetic ~ = аритмети́чний опера́тор
assignment ~ = опера́тор призна́чення
associate ~ = ермітоспря́жений опера́тор
averaged ~ = усере́днений опера́тор
averaging ~ = усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
backward-difference ~ = опера́тор лі́вих різни́ць
backward-shift ~ = опера́тор лі́вих різни́ць
baryon(ic) ~ = баріо́нний опера́тор
biharmonic ~ = бігармоні́чний опера́тор
boson(ic) ~ = бозо́нний опера́тор
boundary ~ = межови́й [крайови́й] опера́тор
bounded ~ = обме́жений опера́тор (from above/below – згори/знизу)
canonical ~ = каноні́чний опера́тор
Casimir ~ = Казими́рів опера́тор
central ~ = центра́льний опера́тор, опера́тор центра́льної взаємоді́ї
central-difference ~ = опера́тор центра́льних різни́ць
central mean ~ = усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
channel ~ = кана́ловий опера́тор, опера́тор кана́лу
charge ~ = заря́довий опера́тор, опера́тор заря́ду
charge-conjugation ~ = опера́тор зарядоспря́ження
charge-even ~ = зарядопа́рний опера́тор
charge-odd ~ = зарядонепа́рний опера́тор
classical ~ = класи́чний опера́тор
closed ~ = за́мкнений опера́тор
closure ~ = опера́тор замика́ння
coboundary ~ = комежови́й опера́тор
collision ~ = опера́тор зі́ткнень
color ~ = опера́тор ко́льору
commutable ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
commutative ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
commuting ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
compact ~ = компа́ктний опера́тор
completely continuous ~ = цілко́м непере́рвний опера́тор
complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жений опера́тор
complex conjugation ~ = опера́тор ко́мплексного спря́ження
conjugate ~ = спря́жений опера́тор
conjugation ~ = опера́тор спря́ження
conserved ~ = консервати́вний [збережни́й] опера́тор
console ~ = опера́тор пу́льту керува́ння (працівник)
continuous ~ = непере́рвний опера́тор
continuum ~ = опера́тор конти́нууму
contracting ~ = стиска́льний опера́тор
convolution ~ = опера́тор зго́ртки
coordinate ~ = опера́тор координа́ти
covariant derivative ~ = опера́тор коварія́нтної похідно́ї
creation ~ = опера́тор утво́рювання/наро́джування (частинки)
current ~ = опера́тор стру́му
definite ~ = ви́значений опера́тор
degeneracy ~ = опера́тор ви́родження
degenerate ~ = ви́роджений опера́тор
del ~ = опера́тор на́бла
density ~ = опера́тор густини́
derivative ~ = опера́тор похідно́ї
derived ~ = похідни́й опера́тор
diagonal ~ = діягона́льний опера́тор
difference ~ = різнице́вий опера́тор
differential ~ = диференці́йний опера́тор
differential-difference ~ = диференці́йно-різнице́вий опера́тор
differentiation ~ = опера́тор диференціюва́ння
Dirac ~ = Дира́ків опера́тор
displacement ~ = опера́тор зсу́ву [змі́щення]
distributive ~ = дистрибути́вний опера́тор
dressing ~ = опера́тор одяга́ння
dynamic-variable ~ = опера́тор динамі́чної змі́нної
Dyson ~ = Да́йсонів опера́тор
eikonal ~ = ейкона́льний опера́тор
elliptic ~ = еліпти́чний опера́тор
embedding ~ = опера́тор вклада́ння
energy ~ = опера́тор ене́ргії
energy-momentum ~ = опера́тор ене́ргії-і́мпульсу
equivalent ~ = еквівале́нтний опера́тор
evolution ~ = еволюці́йний опера́тор, опера́тор еволю́ції
exchange ~ = обмі́нний опера́тор, опера́тор обмі́нної взаємоді́ї
excited ~ = опера́тор збу́дженої систе́ми
exterior differentiation ~ = опера́тор зо́внішнього диференціюва́ння
factorized ~ = фактор(из)о́ваний опера́тор
fermion ~ = ферміо́нний опера́тор
field ~ = польови́й опера́тор, опера́тор по́ля
fluctuation ~ = флюктуаці́йний опера́тор, опера́тор флюктуаці́йної величини́
Fock ~ = Фо́ків опера́тор
forward-difference ~ = опера́тор пра́вих різни́ць
forward-shift ~ = опера́тор зсу́ву
Fredholm ~ = Фредго́льмів опера́тор
functional ~ = функціона́льний опера́тор
gauge ~ = калібрува́льний опера́тор
gauge-independent ~ = калібронезале́жний [калібрува́льно незале́жний] опера́тор
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний [калібрува́льно інварія́нтний] опера́тор
generalized ~ = узага́льнений опера́тор
generating ~ = твірни́й опера́тор
gradient ~ = опера́тор ґрадіє́нту
grid ~ = сітко́ви́й опера́тор
hadron(ic) ~ = гадро́нний опера́тор
Hamilton(ian) ~ = Га́міл(ь)тонів опера́тор, гамільтонія́н, опера́тор ене́ргії
Hermitian ~ = Ермі́тів опера́тор
Hermitian conjugate ~ = ермітоспря́жений опера́тор
identical ~ = тото́жний оператор
identity ~ = одини́чний [тото́жний] опера́тор
incommutable ~s = некомуто́вні [непереставні́] опера́тори
indefinite ~ = неви́значений опера́тор
infinitesimal ~ = інфінітезима́льний опера́тор
integral ~ = інтеґра́льний опера́тор
integration ~ = опера́тор інтеґрува́ння
integrodifferential ~ = інтеґродиференці́йний опера́тор
interaction ~ = опера́тор взаємоді́ї
interaction-picture ~ = опера́тор у предста́вленні взаємоді́ї
interaction-representation ~ = опера́тор у предста́вленні взаємоді́ї
interchange ~ = опера́тор переставля́ння
invariant ~ = інварія́нтний опера́тор
inverse ~ = обе́рнений опера́тор
inversion ~ = опера́тор інве́рсії
invertible ~ = оборо́тний опера́тор
irreducible ~ = незвідни́й опера́тор
irrelevant ~ = нестосо́вний [несуттє́вий] опера́тор
isospin ~ = опера́тор ізоспі́ну
kinetic-energy ~ = опера́тор кінети́чної ене́ргії
ladder ~ = драби́новий [драби́нний] опера́тор
Laplace [Laplacian] ~ = лапласія́н, Лапла́сів опера́тор
lattice ~ = ґратко́вий опера́тор
linear ~ = ліні́йний опера́тор
linear-momentum ~ = опера́тор кі́лькости ру́ху [і́мпульсу]
local ~ = лока́льний опера́тор
logic(al) ~ = логі́чний опера́тор
many-body ~ = багаточасти́нко́вий опера́тор
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий опера́тор
mapping ~ = опера́тор відобра́ження
mass ~ = ма́совий опера́тор
matrix ~ = ма́тричний опера́тор
maximal ~ = максима́льний опера́тор
modified ~ = змі́нений [змодифіко́ваний, перетво́рений] опера́тор
moment ~ = опера́тор моме́нту
momentum ~ = опера́тор і́мпульсу
multiplication ~ = опера́тор мно́ження
multiplicative ~ = опера́тор мно́ження
n-dimensional ~ = n-ви́мірний опера́тор
nabla ~ = опера́тор на́бла
negative ~ = від’є́мний опера́тор
non-interchangeable ~s = некомуто́вні [непереставні́] опера́тори
noncommuting ~s = некомуто́вні [непереставні́] опера́тори
nonlinear ~ = неліні́йний опера́тор
nonlocal ~ = нелока́льний опера́тор
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний опера́тор
nonrenormalized ~ = неперенормо́ваний опера́тор
nonsingular ~ = неособли́вий [неви́роджений] опера́тор
nonstandard ~ = нестанда́ртний опера́тор
nonunitary ~ = неуніта́рний опера́тор
nonzero ~ = ненульови́й опера́тор
normal ~ = норма́льний опера́тор
number-density ~ = опера́тор густини́ числа́ части́нок
observable ~ = опера́тор спостере́жної величини́
one-particle ~ = одночасти́нко́вий опера́тор
orbital angular momentum ~ = опера́тор орбіто́вого моме́нту кі́лькости ру́ху
parity ~ = опера́тор па́рности
particle ~ = опера́тор части́нки
particle-creation ~ = опера́тор утво́рювання [наро́джування] части́нки
particle-production ~ = опера́тор утво́рювання [наро́джування] части́нки
particle self-energy ~ = опера́тор вла́сної ене́ргії части́нки
particle-antiparticle conjugation ~ = опера́тор заря́доспря́ження
particle-hole ~ = части́нко́во-дірко́вий опера́тор
permutable ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
perturbation ~ = збу́рювальний опера́тор, опера́тор збу́рення
phase(‑shift) ~ = фа́зовий опера́тор, опера́тор (зсу́ву) фа́зи
physical-quantity ~ = опера́тор фізи́чної величини́
polarization ~ = опера́тор поляриза́ції
position ~ = координа́тний опера́тор, опера́тор координа́т
positive ~ = дода́тний опера́тор
potential-energy ~ = опера́тор потенція́льної ене́ргії
product ~ = опера́тор до́бутку
production ~ = опера́тор наро́дження (частинки)
projection ~ = проєкці́йний опера́тор, опера́тор проєктува́ння
projective ~ = проєкти́вний опера́тор
properly supported ~ = власти́вий опера́тор
pseudodifferential ~ = псевдодиференці́йний опера́тор
quantum ~ = ква́нтовий опера́тор
quantum-mechanical ~ = квантовомехані́чний опера́тор
quark-field ~ = опера́тор ква́ркового по́ля
radio ~ = ради́ст (працівник)
rank-one ~ = опера́тор пе́ршого ра́нгу
reaction ~ = опера́тор реа́кції
reactor ~ = опера́тор (ядерного) реа́ктора (працівник)
reciprocal ~ = обе́рнений опера́тор
reduced ~ = зве́дений опера́тор
reducible ~ = звідни́й опера́тор
regular ~ = реґуля́рний опера́тор
regularized ~ = реґуляризо́ваний опера́тор
relational ~ = опера́тор відно́шення
relativistic ~ = релятивісти́чний опера́тор
relevant ~ = стосо́вний [суттє́вий] опера́тор
renormalized ~ = перенормо́ваний опера́тор
representation ~ = опера́тор предста́влення
resolvent ~ = резольве́нтний опера́тор
retarded ~ = зага́йний опера́тор
scalar ~ = скаля́рний опера́тор
scale-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтний опера́тор
scaling-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтний опера́тор
scattering ~ = опера́тор розсі́ювання
self-adjoint ~ = самоспря́жений опера́тор
self-conjugate ~ = (комплексно) самоспря́жений опера́тор
self-energy ~ = опера́тор власти́вої [вла́сної] ене́ргії (частинки)
semi-bounded ~ = напівобме́жений опера́тор (from above/below – згори/знизу)
semiunitary ~ = напівуніта́рний опера́тор
separable ~ = сепара́бельний опера́тор
set ~ = опера́ція над множи́нами
single-particle ~ = одночасти́нко́вий опера́тор
singular ~ = синґуля́рний опера́тор
skew-Hermitian ~ = скісноермі́тів [антиермі́тів] опера́тор
smoothing ~ = згла́джувальний опера́тор
sonar ~ = гідроаку́стик
spin ~ = спі́новий опера́тор, опера́тор спі́ну
spin-density ~ = опера́тор спі́нової густини́
spin-orbit ~ = спін-орбіто́вий опера́тор
spinor ~ = спіно́рний опера́тор
standard ~ = станда́ртний опера́тор
statistical ~ = статисти́чний опера́тор
stochastic ~ = стохасти́чний опера́тор
supersymmetric ~ = суперсиметри́чний опера́тор
symmetric ~ = симетри́чний опера́тор
symmetrization ~ = опера́тор симетрува́ння [симетриза́ції]
symmetrized ~ = симетр(из)о́ваний [засиметр(из)о́ваний] опера́тор
symplectic ~ = симплекти́чний опера́тор
system ~ = опера́тор систе́ми
tensor ~ = те́нзорний опера́тор
time-dependent ~ = часозале́жний опера́тор
time-development ~ = опера́тор часово́ї еволю́ції
time-independent ~ = часонезале́жний опера́тор
time-ordered ~ = часовпорядко́ваний опера́тор
time-ordering ~ = опера́тор часово́го впорядко́вування
time-reversal ~ = опера́тор обе́рнення ча́су, опера́тор часово́ї інве́рсії, опера́тор інве́рсії ча́су
time-translation ~ = опера́тор часово́ї трансля́ції
trace ~ = опера́тор слі́ду
transformation ~ = опера́тор перетво́рювання
transition ~ = опера́тор перехо́ду
translation ~ = трансляці́йний опера́тор, опера́тор перене́сення [трансля́ції, парале́льного зсу́ву]
translation-invariant ~ = трансляці́йно інварія́нтний опера́тор
transposition ~ = опера́тор переставля́ння
unbounded ~ = необме́жений опера́тор
unit ~ = одини́чний опера́тор, опера́торна одини́ця
unitary ~ = уніта́рний опера́тор
vector ~ = ве́кторний опера́тор
wave ~ = хвильови́й опера́тор
zero ~ = нульови́й опера́тор
reactor 1. (яф) (я́дерний/ядро́вий) реа́ктор 2. (ел.) реа́ктор, реакти́вний кото́к [реакти́вна коту́шка], індукти́вність 3. (х.) (хемі́чний) реа́ктор, реакці́йний апара́т
[ri'æktə, -tər]
absorption-controlled ~ = (ядерний) реа́ктор із реґульо́ваним поглина́нням
actinide burner ~ = (ядерний) реа́ктор трансмута́ції актино́їдів
advanced ~ = вдоскона́лений (ядерний) реа́ктор
advanced gas-cooled graphite-moderated ~ [AGR] = вдоскона́лений графі́товий (ядерний) реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м
air-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із пові́тряним теплоносіє́м
annular-core pulse ~ [ACPR] = і́мпульсний (ядерний) реа́ктор із кільце́вою акти́вною зо́ною
aqueous homogeneous ~ = водяни́й гомоге́нний (ядерний) реа́ктор
atomic ~ = я́дерний/ядро́вий реа́ктор
bare ~ = (ядерний) реа́ктор без відбивача́
batch ~ = (хемічний) реа́ктор періоди́чної ді́ї
beryllium-moderated ~ = реа́ктор із бери́лієвим спові́льнювачем
boiling-heavy-water cooled and moderated ~ [BHWR] = кипу́чий важководяни́й (ядерний) реа́ктор, кипу́чий реа́ктор із важководяни́м теплоносіє́м і спові́льнювачем
boiling nuclear superheater [BONUS] ~ = кипу́чий я́дерний реа́ктор із перегріва́нням (води)
boiling-water (cooled and moderated) ~ [BWR] = кипу́чий (ядерний) реа́ктор
breeder ~ = бри́дер, бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач
bulk-shielding ~ [BSR] = (ядерний) реа́ктор із суці́льним за́хистом
burst ~ = вибухо́вий (ядерний) реа́ктор
bus ~ = (електричний) секці́йний реа́ктор
carbon-dioxide-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із діокси́д-вуглеце́вим теплоносіє́м
catalytic ~ = конта́ктовий апара́т, (хемічний) ката́лізний/каталіти́чний реа́ктор
catalytic-exchange ~ = обмі́нний ката́лізний/каталіти́чний реа́ктор
ceramic ~ = керамі́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із керамі́чним спові́льнювачем
charged ~ = заванта́жений реа́ктор
chemical ~ = хемі́чний реа́ктор
chemonuclear ~ = хемоя́дерний/хемоядро́вий реа́ктор
circulating(‑fuel) ~ = (ядерний) циркуляці́йний реа́ктор, реа́ктор із циркуляці́єю па́лива
clean ~ = чи́стий [неотру́єний] (ядерний) реа́ктор
closed-cycle ~ = замкненоци́кловий (ядерний) реа́ктор
coaxial-flow ~ = реа́ктор із коаксі́йним пото́ком
commercial ~ = промисло́вий (ядерний) реа́ктор
commercial demonstration fast ~ [CDFR] = промисло́вий демонстраці́йний реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
continuous(‑flow) ~ = прото́ковий (хемічний) реа́ктор, реа́ктор непере́рвної ді́ї
controlled ~ = контрольо́ваний [реґульо́ваний] реа́ктор
controlled thermonuclear ~ [CTR] = керо́ваний термоя́дерний/термоядро́вий реа́ктор
convergent ~ = (ядерний) реа́ктор у режи́мі ме́ншання поту́жности
converter ~ = (ядерний) реа́ктор-конве́ртер
critical ~ = крити́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор у крити́чному режи́мі
current-limiting ~ = (електричний) струмообме́жувальний реа́ктор
demonstration ~ = демонстраці́йний реа́ктор
demonstration fusion ~ = демонстраці́йний синтезо́вий реа́ктор
demonstration nuclear ~ = демонстраці́йний я́дерний реа́ктор
desalination ~ = реа́ктор-опрі́снювач
deuterium-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м спові́льнювачем
deuterium-tritium [D-T] ~ = дейте́рій-три́тієвий реа́ктор
developmental ~ = до́слідний реа́ктор
direct-cycle ~ = прямоци́кловий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із прями́м ци́клом
direct-flow ~ = прямопото́ковий (хемічний) реа́ктор
dispersion ~ = (хемічний) дифузі́йний реа́ктор
divergent ~ = (ядерний) реа́ктор у режи́мі бі́льшання поту́жности
dual-cycle boiling-water ~ = кипу́чий (ядерний) реа́ктор із подві́йним ци́клом
dual-purpose ~ = двоцільови́й реа́ктор, реа́ктор подві́йного призна́чення
dummy ~ = моде́ль реа́ктора, моделюва́льний реа́ктор
dust-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із порошко́вим теплоносіє́м
dust-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на порошко́вому па́ливі
earthing ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] (електричний) реа́ктор
electric ~ = електри́чний реа́ктор, реакти́вний кото́к
electrochemical ~ = електрохемі́чний реа́ктор
electronuclear ~ = електроя́дерний/електроядро́вий реа́ктор
engineering test ~ [ETR] = випро́бувальний техні́чний (ядерний) реа́ктор
enhanced ~ = підси́лений (ядерний) реа́ктор
enriched(‑fuel) ~ = (ядерний) реа́ктор на збага́ченому па́ливі
enriched-uranium ~ = (ядерний) реа́ктор на збага́ченому ура́ні
epithermal ~ = надтеплови́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на надтеплови́х нейтро́нах
exchange ~ = обмі́нний реа́ктор
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] реа́ктор
exponential ~ = експоненці́йний (ядерний) реа́ктор
fast ~ [FR] = швидки́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast breeder ~ [FBR] = бри́дер [реа́ктор-мно́жильник, бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-відтво́рювач] на швидки́х нейтро́нах
fast-neutron ~ [FR] = реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast prototype ~ = прототи́повий реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast source ~ [FSR] = реа́ктор-джерело́ швидки́х нейтро́нів
feeder ~ = (електричний) фі́дерний реа́ктор
filter ~ = (електричний) фі́льтровий реа́ктор
fission ~ = поділо́вий (ядерний) реа́ктор
flow ~ = (хемічний) реа́ктор непере́рвного проце́су
fluid-fuel(ed) ~ = (ядерний) реа́ктор на пли́новому па́ливі
fluidized(‑bed) ~ = (ядерний) реа́ктор на спли́неному па́ливі
fog-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із парово́дяним теплоносіє́м, реа́ктор із охоло́джуванням напівскра́пленою па́рою
fuel-dispersion ~ = (ядерний) реа́ктор на диспе́рсному па́ливі
fuel-element-testing ~ = твеловипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
full-scale ~ = повномасшта́бний (ядерний) реа́ктор
fused-salt ~ = (ядерний) реа́ктор на сольово́му ро́зтопі [ро́зплаві]
fusion ~ = синтезо́вий [термоя́дерний/термоядро́вий] реа́ктор
gas-cooled ~ [GR] = газоохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м
gas-cooled fast breeder ~ [GCFR] = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на швидки́х нейтро́нах із га́зовим теплоносіє́м
gas-cooled graphite-moderated ~ [GCR] = га́зо-графі́товий (ядерний) реа́ктор
gas-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на га́зовому па́ливі
graphite-moderated ~ = графі́товий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із графі́товим спові́льнювачем
graphite-uranium ~ = ура́н-графі́товий (ядерний) реа́ктор
grounding ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] (електричний) реа́ктор
health-physics research ~ [HPRR] = (ядерний) реа́ктор на меди́чні дослі́дницькі/дослі́дчі потре́би, реа́ктор дослі́джувати пробле́ми радіяці́йної безпе́ки
heat ~ = теплофікаці́йний (ядерний) реа́ктор
heavy-boiling water ~ [HBWR] = кипу́чий важководяни́й (ядерний) реа́ктор
heavy-water ~ [HWR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на важкі́й воді́
heavy-water components-testing ~ [HWCTR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор випро́бувати реа́кторні вузли́
heavy-water-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м теплоносіє́м
heavy-water-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м спові́льнювачем
heavy-water-moderated gas-cooled ~ [HWGCR] = (ядерний) реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем
heavy-water-moderated (light‑)water-cooled ~ [HWLWR] = (ядерний) реа́ктор із легководяни́м теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем
helium-cooled ~ = гелійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із ге́лієвим теплоносіє́м
heterogeneous ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
high-enrichment ~ = (ядерний) реа́ктор на високозбага́ченому па́ливі
high-flux ~ [HFR] = високопото́ковий (ядерний) реа́ктор
high-flux isotope ~ [HFIR] = високопото́ковий (ядерний) реа́ктор виробля́ти ізото́пи
high-performance ~ = високоефекти́вний реа́ктор
high-power ~ = поту́жний енергети́чний реа́ктор, реа́ктор вели́кої поту́жности
high-temperature ~ = високотемперату́рний (ядерний) реа́ктор
homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор
hybrid ~ = гібри́дний реа́ктор
hydride-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із гідри́дним спові́льнювачем
hydrogen-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із водне́вим теплоносіє́м
image ~ = віртуа́льний реа́ктор
indirect-cycle ~ = непрямоци́кловий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із непрями́м ци́клом
industrial nuclear ~ = промисло́вий я́дерний реа́ктор
intermediate(‑neutron) ~ = промі́жни́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на промі́жни́х нейтро́нах
International Thermonuclear Experimental ~ [ITER] = Міжнаро́дний до́слідний синтезо́вий реа́ктор
ion-exchange ~ = йонообмі́нник
irradiation ~ = опромі́нювальний (ядерний) реа́ктор (на медичні потреби тощо)
isotope-production ~ = (ядерний) реа́ктор виробляти ізото́пи
kinetic experiment on water-boilers [KEWB] ~ = до́слідний (ядерний) реа́ктор вивча́ти кіне́тику кипу́чих реа́кторів
kinetic intense-neutron generator [KING] ~ = (ядерний) реа́ктор-ґенера́тор нейтро́нів вели́кої інтенси́вности
laboratory ~ = лаборато́рний реа́ктор
laser-fusion ~ = ла́зерний синтезо́вий реа́ктор, реа́ктор ла́зерного си́нтезу
lattice ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
light-water ~ [LWR] = легководяни́й (ядерний) реа́ктор
light-water-moderated ~ [LWR] = (ядерний) реа́ктор із легководяни́м спові́льнювачем
linear ~ = (електричний) реа́ктор із ліні́йною характери́стикою
liquid-cooled ~ = рідиноохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із ріди́нним теплоносіє́м
liquid-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на ріди́нному па́ливі
liquid homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор на ріди́нному па́ливі
liquid-metal breeder ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на рідиннометале́вому па́ливі
liquid-metal-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із рідиннометале́вим теплоносіє́м
liquid-metal-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на рідиннометале́вому па́ливі
liquid-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із ріди́нним спові́льнювачем
lithium-cooled ~ = літійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із лі́тієвим теплоносіє́м
loaded ~ = заванта́жений реа́ктор
low-enrichment ~ = (ядерний) реа́ктор на низькозбага́ченому па́ливі
low-flux ~ [LFR] = низькопото́ковий (ядерний) реа́ктор
low-intensity test ~ [LITR] = випро́бувальний низькопото́ковий (ядерний) реа́ктор
low-power ~ = малопоту́жний [низькопоту́жний] (ядерний) реа́ктор, реа́ктор мало́ї поту́жности
low-temperature ~ = низькотемперату́рний (ядерний) реа́ктор
lumped ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
materials-processing ~ = матерія́лообробний (ядерний) реа́ктор
materials-producing ~ = матеріяловиробляльний (ядерний) реа́ктор
materials-testing ~ [MTR] = матеріялозна́вчий (ядерний) реа́ктор
medium-power ~ = середньопоту́жний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор сере́дньої [сере́динної] поту́жности
mercury-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор зі рту́тним/мерку́рієвим теплоносіє́м
metal-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із метале́вим спові́льнювачем
mixed-spectrum ~ = (ядерний) реа́ктор зі змі́шаним спе́ктром (нейтронів)
mobile ~ = пересувни́й [мобі́льний] реа́ктор
mock-up ~ = моде́л(юва́л)ьний (ядерний) реа́ктор
moderated ~ = (ядерний) реа́ктор зі спові́льнювачем
modular ~ = мо́дульний реа́ктор
molten-salt ~ [MSR] = (ядерний) реа́ктор на сольово́му ро́зтопі
molten-salt-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із теплоносіє́м із сольово́го ро́зтопу
molten-salt-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на па́ливі з сольово́го ро́зтопу
multipurpose ~ = універса́льний (ядерний) реа́ктор
natural-circulation ~ = (ядерний) реа́ктор із приро́дною циркуля́цією теплоносія́
natural-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на приро́дному па́ливі
natural nuclear ~ = приро́дний я́дерний/ядро́вий реа́ктор
natural-uranium ~ = реа́ктор на приро́дному ура́ні
neutron-producing ~ = реа́ктор-ґенера́тор нейтро́нів
neutron-source thermal ~ [NESTOR] = реа́ктор-джерело́ теплови́х нейтро́нів
noncritical ~ = некрити́чний (ядерний) реа́ктор
nonlinear ~ = (електричний) реа́ктор із неліні́йною характери́стикою
non-regenerative ~ = (паливо)невідтво́рювальний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор без відтво́рювання па́лива
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий реа́ктор
nuclear furnace ~ = я́дерний металургі́йний реа́ктор
nuclear power ~ = енергети́чний я́дерний реа́ктор
nuclear test ~ [NTR] = випро́бувальний я́дерний реа́ктор
open-cycle ~ = відкритоци́кловий (ядерний) реа́ктор
organic-cooled and moderated ~ [OMR] = органі́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор з органі́чними теплоносіє́м та спові́льнювачем
oxide-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на окси́дному па́ливі
package ~ = збірни́й (ядерний) реа́ктор
paralleling ~ = (електричний) відокре́млювальний реа́ктор
pebble-bed ~ = (ядерний) реа́ктор на ґранульо́ваному па́ливі
physical ~ = фізи́чний реа́ктор
physical-constants testing ~ [PCTR] = мі́рчий (ядерний) реа́ктор (уточнювати фізичні константи)
pilot ~ = до́слідний реа́ктор
plasma ~ = пла́змо́вий реа́ктор
plutonium ~ = плуто́нієвий реа́ктор
plutonium-production ~ = плутонійвиробляльний реа́ктор
plutonium-recycle critical facility [PRCF] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма дослі́джування повто́рного плуто́нієвого ци́клу
poisoned ~ = отру́єний [затру́єний] (ядерний) реа́ктор
polymerization ~ = полімериза́тор
pool(‑type) ~ = басе́йновий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор зану́реного ти́пу
pool critical assembly [PCA] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма зану́реного ти́пу, басе́йнова крити́чна реа́кторна систе́ма
porous ~ = (ядерний) реа́ктор із порува́тим спові́льнювачем
potassium-cooled ~ = калійохоло́джуваний реа́ктор, (ядерний) реа́ктор із ка́лієвим теплоносіє́м
power ~ = енергети́чний [силови́й] (ядерний) реа́ктор
power breeder ~ = енергети́чний бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач]
power burst facility [PBF] ~ = і́мпульсний енергети́чний (ядерний) реа́ктор
power demonstration ~ [PDR] = демонстраці́йний енергети́чний (ядерний) реа́ктор
pressure-tube ~ = кана́ловий (ядерний) реа́ктор
pressurized ~ = підти́сковий (ядерний) реа́ктор
pressurized heavy-water-cooled/moderated ~ [PHWR] = підти́сковий важководяни́й реа́ктор
pressurized subcritical experimental [PSE] ~ = до́слідний підти́сковий підкрити́чний реа́ктор
pressurized water(‑cooled/moderated) [PWR] ~ = підти́сковий во́до-водяни́й реа́ктор
process-development pile [PDP] ~ = дослі́дчий технологі́чний (ядерний) реа́ктор
process-heat ~ = (ядерний) реа́ктор виробни́цтва технологі́чного тепла́
producing ~ = див. production ~
production ~ = промисло́вий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на виробни́цтво поді́льних матерія́лів
prompt ~ = реа́ктор на миттє́вих нейтро́нах
proof test facility [PTF] ~ = випро́бувальний (ядерний) реа́ктор
propulsion ~ = реа́ктор (до) двигуна́, реа́ктор-двигу́н
protective ~ = (електричний) захисни́й реа́ктор
prototype fast ~ [PFR] = прототи́повий (ядерний) реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
prototype large breeder ~ [PLBR] = вели́кий прототи́повий бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач]
pulsed ~ = і́мпульсний (ядерний) реа́ктор
pulsed D-T ~ = і́мпульсний дейте́рій-три́тієвий реа́ктор
pulsed fast ~ = і́мпульсний реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
pulsed fusion ~ = і́мпульсний синтезо́вий реа́ктор
quasi-homogeneous ~ = квазигомоге́нний реа́ктор
recycling ~ = (ядерний) реа́ктор із повто́рюваним (паливним) ци́клом
reference theta pinch ~ = демонстраці́йний реа́ктор із те́та-пі́нчем
regenerative ~ = відтво́рювальний [реґенерати́вний] (ядерний) реа́ктор
research ~ [RR] = дослі́дчий (ядерний) реа́ктор
research and test ~ = дослі́дчий та випро́бувальний (ядерний) реа́ктор
resonance ~ = резона́нсний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на резона́нсних нейтро́нах
resonance test ~ [RTR] = дослі́дчий реа́ктор на резона́нсних нейтро́нах
safe low-power critical experimental [SLOWPOKE] ~ = безпе́чний малопоту́жний реа́ктор для крити́чних експериме́нтів
safety-research experimental facility [SAREF] ~ = безпекодослі́джувальний експеримента́льний реа́ктор, безпекодослі́джувальна до́слідна реа́кторна систе́ма
safety supercritical ~ = надкрити́чний безпекодослі́джувальний (ядерний) реа́ктор
safety-test facility [STF] ~ = безпековипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
saturable(‑core) ~ = наситни́й реа́ктор (електричний)
section ~ = (хемічний) секці́йний реа́ктор
semibatch chemical ~ = хемі́чний реа́ктор напівнепере́рвної ді́ї
series ~ = (електричний) струмообме́жувальний реа́ктор
shield-test ~ [STIR] = захистовипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
shunt(ing) ~ = шунтува́льний реа́ктор (електричний)
single-purpose ~ = (ядерний) реа́ктор спеція́льного призна́чення
slow(‑neutron) ~ = (ядерний) реа́ктор на пові́льних нейтро́нах
slurry ~ = (ядерний) реа́ктор на суспензі́йному па́ливі
sodium-cooled ~ = натрійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м
sodium-deuterium ~ = дейте́рій-на́трієвий реактор, важководяни́й реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м
sodium-graphite ~ = на́трій-графі́товий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м і графі́товим спові́льнювачем
solid-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на твердо́му па́ливі
solid homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор на твердо́му па́ливі
source ~ = реа́ктор-джерело́ (нейтронів)
space power ~ = (ядерний) енергети́чний реа́ктор (до) космі́чного апара́ту
space propulsion ~ = (ядерний) реа́ктор (до) двигуна́ космі́чного апара́ту
special-production ~ = спеціялізо́ваний матеріяловиробля́льний (ядерний) реа́ктор
spectral-shift ~ = (ядерний) реа́ктор із реґульо́ваним спе́ктром нейтро́нів
spherical ~ = сфери́чний реа́ктор
split-table ~ [STR] = (ядерний) реа́ктор із розсувно́ю акти́вною зо́ною
starting ~ = пускови́й реа́ктор (електричний)
stationary ~ = стаціона́рний реа́ктор
stationary high-power plant ~ = високопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
stationary low-power plant ~ = низькопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
stationary medium-power plant ~ = середньопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
steady-state ~ = реа́ктор із уста́леними пара́метрами
steady-state D-T ~ = дейте́рій-три́тієвий реа́ктор у стаціона́рному режи́мі
steady-state fusion ~ = синтезо́вий реа́ктор у стаціона́рному режи́мі
steam-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із парови́м теплоносіє́м
steam-generating heavy-water ~ [SGHWR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор-пароґенера́тор
switching ~ = комутува́льний реа́ктор (електричний)
subcritical ~ = підкрити́чний (ядерний) реа́ктор
superpower water-boiler [SUPO] ~ = надпоту́жний кипу́чий (ядерний) реа́ктор
supercritical ~ = надкрити́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор у надкрити́чному режи́мі
suspension ~ = (ядерний) реа́ктор на суспензі́йному па́ливі
swimming-pool ~ = (ядерний) реа́ктор зану́реного ти́пу, басе́йновий реа́ктор
tank-type ~ = ко́рпусний [ба́ковий] (ядерний) реа́ктор
tank-type critical assembly [TCA] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма ко́рпусного ти́пу
test(ing) ~ = випро́бувальний реа́ктор
thermal ~ = теплови́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на теплови́х нейтро́нах
thermal breeder ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на теплови́х нейтро́нах
thermal exchange ~ = (хемічний) теплообмі́нний реа́ктор
thermal-neutron ~ = (ядерний) реа́ктор на теплови́х нейтро́нах
thermonuclear ~ = синтезо́вий [термоя́дерний/термоядро́вий] реа́ктор
thorium(‑fueled) ~ = то́рієвий реа́ктор, (ядерний) реа́ктор на то́рієвому па́ливі
thorium high-temperature prototype ~ [THTR] = прототи́повий високотемперату́рний то́рієвий реа́ктор
tokamak ~ = (реа́ктор) токама́к
tokamak fusion test ~ [TFTR] = випро́бувальний синтезо́вий токама́к
tower shielding ~ [TSR] = вежови́й захистодослі́джувальний реа́ктор
training ~ = навча́льний (ядерний) реа́ктор
transportable ~ = транспорта́бельний [мобі́льний, пересувни́й] реа́ктор
transient reactor test facility [TREAT] ~ = реа́ктор дослі́джувати перехі́дні́ режи́ми
tritium production ~ = тритійвиробля́льний реа́ктор
tubular ~ = трубча́стий (хемічний) реа́ктор
ultrahigh-temperature reactor experiment [UHTREX] ~ = надвисокотемперату́рний до́слідний реа́ктор (ядерний)
university research ~ [URR] = університе́тський дослі́дчий (ядерний) реа́ктор
unmoderated ~ = (ядерний) реа́ктор без спові́льнювача
uranium(‑fueled) ~ = ура́новий реа́ктор, реа́ктор на ура́новому па́ливі
uranium-graphite ~ = ура́н-графі́товий (ядерний) реа́ктор
variable ~ = реґульо́ваний реа́ктор (електричний)
variable-flux ~ = змі́ннопото́ковий (ядерний) реа́ктор
versatile experimental reactor assembly [VERA] ~ = універса́льна до́слідна реа́кторна систе́ма
versatile intermediate-pulse experimental ~ [VIPER] = універса́льний і́мпульсний до́слідний реа́ктор на промі́жни́х нейтро́нах
virgin ~ = нови́й реа́ктор (що ще не працював)
voltage ~ = реа́ктор напру́ги
water-boiler ~ = кипу́чий (ядерний) реа́ктор
water-cooled ~ = водоохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із водяни́м теплоносіє́м
water-cooled/moderated ~ = во́до-водяни́й (ядерний) реа́ктор
water-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор з водяни́м спові́льнювачем
zero-energy ~ = реа́ктор нульово́ї поту́жности
zero-energy breeder reactor assembly [ZEBRA] ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] нульово́ї поту́жности
zero-energy experimental pile ~ [ZEEP] = до́слідний (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности
zero-energy fast ~ = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности на швидки́хнейтро́нах
zero-energy thermal ~ = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности на теплови́х нейтро́нах
zero-power ~ [ZPR] = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности
system 1. систе́ма || систе́мний 2. суку́пність; ко́мплекс || суку́пнісний, ко́мплексний 3. класифіка́ція || класифікаці́йний 4. (кф) синго́нія, (кристалографі́чна) систе́ма || сингоні́йний 5. (техн.) аґреґа́т, при́стрій || аґреґа́тний
['sɪstəm]
~ for nuclear auxiliary power [SNAP] = допомі́жна́ (енергети́чна) систе́ма на я́дерному па́ливі
~ of algebraic equations = систе́ма алґебри́чних рівня́нь
~ of atomic time = систе́ма а́томного ча́су
~ of axioms = систе́ма [набі́р] аксіо́м
~ of coupled oscillators = систе́ма зв’я́заних осциля́торів
~ of curves = сім’я́ [систе́ма] криви́х
~ of differential equations = систе́ма диференці́йних рівня́нь
~ of eigenfunctions = систе́ма вла́сних фу́нкцій
~ of equations = систе́ма рівня́нь
~ of forces = систе́ма сил
~ of free particles = систе́ма ві́льних части́нок
~ of functions = систе́ма фу́нкцій, функці́йна систе́ма
~ of generators = систе́ма твірни́х
~ of homogeneous equations = систе́ма однорі́дних рівня́нь
~ of inequalities = систе́ма нері́вностей
~ of integral equations = систе́ма інтеґра́льних рівня́нь
~ of interacting particles = систе́ма взаємоді́йних части́нок
~ of interconnected equations = систе́ма зв’я́заних рівня́нь
~ of linear equations = систе́ма ліні́йних рівня́нь
~ of logarithms = систе́ма логари́тмів
~ of mass [material] points = систе́ма матерія́льних то́чок
~ of measurements = мірни́ча систе́ма, систе́ма мі́ряння [вимі́рювання]
~ of n dimensions = n-ви́мірна систе́ма
~ of neighborhoods = систе́ма о́колів
~ of nonlinear equations = систе́ма неліні́йних рівня́нь
~ of nuclei = систе́ма я́дер
~ of numbers = числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
~ of ordinary differential equations = систе́ма звича́йних диференці́йних рівня́нь
~ of parameters = систе́ма пара́метрів
~ of partial differential equations = систе́ма диференці́йних рівня́нь у части́нних похідни́х
~ of planets = планета́рна систе́ма, систе́ма плане́т
~ of polar coordinates = поля́рна систе́ма координа́т, систе́ма поля́рних координа́т
~ of preferences = систе́ма перева́г
~ of projective coordinates = проєкти́вна систе́ма координа́т, систе́ма проєкти́вних координа́т
~ of punctuation = (матем.) пра́вила дужо́к [дужкува́ння]
~ of reference = систе́ма ві́дліку
~ of residue classes = систе́ма кла́сів ли́шків
~ of roots = систе́ма ко́ренів
~ of sets = систе́ма [сім’я́] множи́н
~ of standards = систе́ма етало́нів [станда́ртів]
~ of stellar magnitudes = систе́ма зоре́вих величи́н
~ of surfaces = сім’я́ [систе́ма] пове́рхонь
~ of units = систе́ма одини́ць
~ of variational equations = систе́ма варіяці́йних рівня́нь
~ of vectors = систе́ма векторі́в
~ with waiting = систе́ма з чека́нням
Abelian ~ = А́белева систе́ма
aberration-free ~ = безабераці́йна систе́ма
absolute coordinate ~ = абсолю́тна систе́ма ві́дліку
absolute ~ of units = абсолю́тна систе́ма одини́ць
accelerated ~ = пришви́дшувана систе́ма
accelerated reference ~ = пришви́дшена систе́ма координа́т
accelerating ~ = 1. пришви́дшувальна систе́ма 2. пришви́дшувана систе́ма
accessory ~ = допомі́жна́ систе́ма (у досліді)
achromatic ~ = ахромати́чна систе́ма
acoustical ~ = акусти́чна систе́ма
adaptive ~ = адапто́вна систе́ма
adiabatic ~ = адіяба́тна систе́ма
adjusting ~ = юстува́льна систе́ма
adjustment ~ = юстува́льна систе́ма
aeration ~ = систе́ма вентиля́ції
afocal ~ = безфо́кусна [афока́льна] систе́ма
air-conditioning ~ = кондиціюва́льна систе́ма, систе́ма [при́стрій для] кондиціюва́ння повітря
air-cooling ~ = систе́ма пові́тряного охоло́джування
air-core magnetic ~ = беззалі́зова магне́тна систе́ма
alarm ~ = систе́ма (аварі́йної) сигналіза́ції
algebraic ~ = алґебри́чна систе́ма
algebroid ~ = (of differential equations) алґебро́їдна систе́ма (диференційних рівнянь)
alignment ~ = центрува́льна систе́ма
all-purpose ~ = універса́льна систе́ма
Amagat ~ = систе́ма (одиниць) Амаґа́
analog ~ = ана́логова систе́ма
anamorphic ~ = анамо́рфна систе́ма
anharmonic ~ = ангармоні́чна систе́ма
anorthic ~ = триклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
aperiodic ~ = аперіоди́чна [неперіоди́чна] систе́ма
aplanatic ~ = апланати́чна систе́ма
apochromatic ~ = апохромати́чна систе́ма
apothecaries’ ~ of units = апте́карська систе́ма одини́ць
application-development ~ = систе́ма розробля́ння програ́м
aqueous ~ = водяна́ систе́ма
arrestment ~ = аретува́льна систе́ма
astatic ~ = астати́чна систе́ма
astronomical coordinate ~ = астрономі́чна систе́ма координа́т
asymmetric ~ = асиметри́чна систе́ма
asymptotically free ~ = асимптоти́чно ві́льна систе́ма
asynchronous ~ = асинхро́нна систе́ма
athermal ~ = атермі́чна [температуронезале́жна] систе́ма
atom(ic) ~ = систе́ма а́томів
audible-warning ~ = систе́ма звуково́ї сигналіза́ції
automated ~ = автоматизо́вана систе́ма
automatic ~ = автомати́чна систе́ма
automatic-control ~ = систе́ма автомати́чного реґулюва́ння [керува́ння]
automatic-frequency-control [AFC] ~ = систе́ма автомати́чного реґулюва́ння [ладува́ння] частоти́
autonomous ~ = автоно́мна систе́ма
auxiliary water ~ = (яф) допомі́жна́ водяна́ систе́ма (у реакторі)
avoirdupois ~ = брита́нська систе́ма одини́ць ма́си і ваги́ (базована на фунті)
axially symmetric ~ = аксійно симетри́чна систе́ма
axiom ~ = систе́ма аксіо́м
axiom ~ free from contradiction = (вну́трішньо) несупере́члива систе́ма аксіо́м
backup ~ = дублюва́льна [резе́рвна] систе́ма
balanced ~ = зрівнова́жена систе́ма
balancing ~ = зрівнова́жувальна систе́ма
band ~ = систе́ма смуг (спектральних)
barycentric coordinate ~ = барицентри́чна систе́ма координа́т
basic input/output ~ [BIOS] = основна́ систе́ма вво́дження-виво́дження (даних)
beam-deflection ~ = відхи́лювальна систе́ма (для струменів)
beam-ejection ~ = систе́ма виво́дження стру́меня (частинок)
beam-plasma ~ = систе́ма пла́зма-стру́мінь
beam-transport ~ = систе́ма транспортува́ння стру́меня (частинок)
Bernoulli ~ = систе́ма Берну́лі
binary ~ = 1. двокомпоне́нтна [біна́рна, двоскладнико́ва] систе́ма 2. (тд) двофа́зова систе́ма 3. (астр.) подві́йна зоря́ 4. (матем.) двійко́ва числова́ систе́ма
binary number ~ = двійко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
biological ~ = біосисте́ма
biorthogonal ~ = біортогона́льна систе́ма (of functions/vectors – функцій/векторів)
bipolar coordinate ~ = біполя́рна [двопо́люсна] систе́ма координа́т
bistable ~ = двоста́нова систе́ма, систе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bivariant ~ = 1. (тд) систе́ма з двома́ сту́пенями ві́льности 2. (х.) двоварія́нтна систе́ма
bounded ~ = обме́жена систе́ма
brake ~ = гальмівна́ систе́ма
braking ~ = гальмівна́ систе́ма
Brayton-cycle power ~ = (яф) енергети́чна систе́ма з ци́клом Бре́йтона
bridged-ring ~ = (х.) містко́ва сполу́ка
British absolute ~ of units = (foot-pound-second) брита́нська абсолю́тна систе́ма одини́ць (фут-фунт-секунда)
British engineering ~ of units = див. British gravitational ~ of units
British gravitational ~ of units = (foot-second-slug mass) брита́нська ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (фут-секунда-слаґ)
buffer ~ = бу́ферна систе́ма
bussed ~ = систе́ма зі спі́льною [зага́льною] ши́ною
cable TV ~ = ка́бельна систе́ма телеба́чення
canonical ~ = каноні́чна систе́ма
Cartesian coordinate ~ = Дека́ртова систе́ма координа́т
cascade ~ = каска́дова систе́ма
catadioptric ~ = дзерка́льно-лі́нзова [катадіоптри́чна] систе́ма
causal ~ = причино́ва [фізи́чна] систе́ма
celestial-equator ~ of coordinates = еква́торна систе́ма координа́т
celestial-guidance ~ = астронавіґаці́йна систе́ма
Celor lens ~ = Се́лорова [Ґа́усова] систе́ма лінз
center-of-mass (coordinate) ~ = (координа́тна) систе́ма це́нтру мас
centered optical ~ = зцентро́вана опти́чна систе́ма
centimeter-gram-second [CGS] ~ of units = систе́ма одини́ць СГС (сантимет(е)р-грам-секунда)
chance-causes ~ = система випадко́вих причи́н
channeling ~ = каналува́льна систе́ма (що утворює канали)
channelizing ~ = каналува́льна систе́ма (що відокремлює канали)
chaotic ~ = безла́дна [хаоти́чна] систе́ма
charged-particle ~ = систе́ма заря́джених части́нок
classical ~ = класи́чна [неква́нтова] систе́ма
closed ~ = 1. (тд) за́мкнена [ізольо́вана] систе́ма 2. (техн.) гермети́чна систе́ма
closed-circuit cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
closed-cycle cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
closed-loop control ~ = реґулюва́льна систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м
closed-loop cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
close-packed ~ = щільноукла́дена [щільноупако́вана] систе́ма
code-dependent ~ = кодозале́жна систе́ма
code-independent ~ = кодонезале́жна систе́ма
code-insensitive ~ = кодонезале́жна систе́ма
code-sensitive ~ = кодозале́жна систе́ма
coding ~ = систе́ма кодува́ння
coherent ~ = когере́нтна систе́ма (of units – одиниць)
collimation ~ = колімаці́йна систе́ма
collisional ~ = зіткненнє́ва систе́ма
collisionless ~ = беззіткненнє́ва систе́ма
colloid ~ = коло́їдна систе́ма
color-order ~ = шкала́ кольорі́в
combination ~ = комбінаці́йна систе́ма
combined ~ = комбінаці́йна систе́ма
command ~ = систе́ма кома́нд
common-bus ~ = систе́ма зі спі́льною ши́ною
communication ~ = систе́ма зв’язку́
compatible ~ = згі́дна [сумі́сна] систе́ма
complete ~ = (матем.) по́вна систе́ма
completely integrable ~ of equations = цілко́м інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
complete ~ of axioms = по́вна систе́ма аксіо́м
complete orthonormal(ized) ~ = по́вна ортонормо́вана систе́ма
complex ~ = складна́ систе́ма
compound ~ = скла́дена систе́ма
computation ~ = обчи́слювальна систе́ма
computer ~ = 1. комп’ю́терна систе́ма, обчи́слювальний [комп’ю́терний] ко́мплекс 2. комп’ю́тер (як сукупність складників)
computerized ~ = скомп’ютер(из)о́вана систе́ма
condensed ~ = (с)конденсо́вана систе́ма
condensed ring ~ = (х.) (с)конденсо́вана циклі́чна систе́ма
condenser-cooling ~ = конденса́торна охоло́джувальна систе́ма
condensing ~ = конде́нсорна систе́ма
conducting ~ = прові́дна систе́ма
confocal ~ = співфо́кусна систе́ма
confocal lens ~ = співфо́кусна лі́нзова систе́ма
confocal mirror ~ = співфо́кусна дзерка́льна систе́ма
conjugate ~ = спря́жена систе́ма
conservative ~ = консервати́вна [збережна́] систе́ма
consistent ~ = 1. згі́дна [узгі́днена, узго́джена] систе́ма 2. вну́трішньо несупере́члива систе́ма
consistent axiom ~ = (вну́трішньо) несупере́члива систе́ма аксіо́м
consistent ~ of standards = узгі́днена [узго́джена] систе́ма етало́нів
consolidated power ~ = об’є́днана енергосисте́ма
constrained ~ = систе́ма із в’я́зями
constrained mechanical ~ = механі́чна систе́ма із в’я́зями
containment ~ = (яф) систе́ма затри́мування [локаліза́ції] радіоакти́вности
containment spray ~ = пульвериза́торна [розпо́рскувальна] систе́ма затри́мування [локаліза́ції] радіоакти́вности
continuous ~ = непере́рвна систе́ма
contracurrent ~ = катоптри́чна систе́ма
control ~ = реґулюва́льна систе́ма, систе́ма керува́ння [реґулюва́ння]
controlled ~ = керо́вана [реґульо́вана] систе́ма
conversion ~ = перетво́рювальна систе́ма
coolant-cleanup ~ = систе́ма очища́ння теплоносія́ (в реакторі)
cooling ~ = охоло́джувальна систе́ма, систе́ма охоло́джування
coordinate ~ = систе́ма координа́т, координа́тна систе́ма
Copernican ~ = Копе́рникова систе́ма
core-cooling ~ = систе́ма охоло́джування акти́вної зо́ни (реактора)
core-flooding ~ = систе́ма зато́плювання [зану́рювання] акти́вної зо́ни (реактора)
core-spray ~ = (яф) розпо́рскувальна охоло́джувальна систе́ма
corrected optical ~ = скориго́вана опти́чна систе́ма
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] систе́ми
cryogenic ~ = кріоге́нна систе́ма
crystal ~ = синго́нія, кристалографі́чна [кристалі́чна] систе́ма
cubic ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
curvilinear coordinate ~ = криволіні́йна систе́ма координа́т
cylindrical coordinate ~ = циліндри́чна систе́ма координа́т
data ~ = інформаці́йна систе́ма
data-acquisition ~ = систе́ма збира́ння да́них
database ~ = систе́ма баз да́них
database-management ~ [DBMS] = систе́ма керува́ння ба́зами да́них [СКБД]
data-processing ~ = систе́ма опрацьо́вування да́них
decimal (number) ~ = десятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
decision-making ~ = систе́ма прийма́ння рі́шень [СПР]
decision-support ~ [DSS] = систе́ма підтри́мування прийма́ння рі́шень [СППР]
dedicated ~ = спеціялізо́вана систе́ма
dee ~ = систе́ма дуа́нтів
deflecting ~ = відхи́лювальна (оптична) систе́ма
degenerate ~ = ви́роджена систе́ма
determinate ~ of equations = ви́значена систе́ма рівня́нь
deterministic ~ = детерміно́вана систе́ма
diagnostic ~ = діягности́чна систе́ма
digital ~ = цифрова́ систе́ма
dioptric ~ = діоптри́чна систе́ма
direct-cycle cooling ~ = (яф) прями́й охоло́джувальний цикл, охоло́джувальна систе́ма з прями́м ци́клом
direct-feedback ~ = систе́ма з безпосере́днім зворо́тним зв’язко́м
disk operating ~ [DOS] = ди́скова операці́йна систе́ма
disordered ~ = безла́дна [невпорядко́вана] систе́ма
disperse ~ = диспе́рсна систе́ма
dispersive ~ = дисперсі́йна систе́ма
dissipative ~ = дисипати́вна систе́ма
distortion-free ~ = бездисторсі́йна систе́ма (оптична)
distributed(‑parameter) ~ = розподі́лена систе́ма, систе́ма з розподі́леними пара́метрами
disturbed ~ = збуре́на систе́ма
double-loop cooling ~ = (яф) двоко́нтурна охоло́джувальна систе́ма
driving ~ = збу́джувальна систе́ма
dual-cycle cooling ~ = (яф) двоко́нтурна охоло́джувальна систе́ма
dual-cycle reactor ~ = (ядерний) реа́ктор з подві́йним ци́клом
duodecimal (number) ~ = дванадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
duplexed ~ = ду́плексна [продубльо́вана] систе́ма
dynamical ~ = динамі́чна систе́ма
earthed ~ = узе́млена [зазе́млена] систе́ма
earthing ~ = систе́ма узе́млення [зазе́млення]
ecliptic coordinate ~ = екліпти́чна систе́ма координа́т
ecological ~ = екосисте́ма, екологі́чна систе́ма див. тж ecosystem
electric ~ = електри́чна систе́ма
electric-wiring ~ = електропрові́д [електропрово́дка]
electromagnetic ~ of units = електромагне́тна систе́ма одини́ць, систе́ма СГСМ
electron ~ = електро́нна систе́ма, систе́ма [суку́пність] електро́нів
electronic ~ = електро́нна систе́ма (пристрій)
electrooptic(al) ~ = електроопти́чна систе́ма
electrostatic ~ = електростати́чна систе́ма
electrostatic ~ of units = електростати́чна систе́ма одини́ць, систе́ма СГСЕ
elliptic ~ = еліпти́чна систе́ма (of equations – рівнянь)
elliptic cylindrical coordinate ~ = систе́ма координа́т еліпти́чнго цилі́ндра
embedded ~ = вбудо́вана [вмонто́вана] систе́ма
emergency ~ = аварі́йна систе́ма
emergency core-cooling ~ [ECCS] = систе́ма аварі́йного охоло́джування акти́вної зо́ни (реактора)
emergency power-supply ~ = аварі́йна систе́ма енергопостача́ння
emitting ~ = випромі́нна [променюва́льна] систе́ма, систе́ма з променюва́нням [випромі́нюваннямщ
energy-conversion ~ = енергоперетво́рювальна систе́ма
energy-management ~ = систе́ма реґулюва́ння спожива́ння ене́ргії
energy-storage ~ = систе́ма накопи́чування ене́ргії
engineering ~ = технологі́чна систе́ма
engineer’s ~ of units = (foot-second-slug mass) брита́нська ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (фут-секунда-слаґ)
environmental monitoring ~ = систе́ма контро́лю [моніто́рення]
довкі́лля
equatorial ~ = еква́торна систе́ма (координа́т)
equilibrium ~ = рівнова́жна систе́ма
equinoctial ~ of coordinates = еква́торна систе́ма координа́т
equivalent ~ = еквівале́нтна систе́ма
erecting ~ = переверта́льна систе́ма (оптична)
ergatic ~ = ергати́чна [люди́но-маши́нна] систе́ма
ergodic ~ = ергоди́чна систе́ма
eutectic ~ = евтекти́чна систе́ма
eutectogenic ~ = евтектоге́нна систе́ма
evolutionary ~ = еволюці́йна систе́ма
evolving ~ = еволюцівна́ систе́ма
excited ~ = 1. збу́джена систе́ма 2. збу́джувана систе́ма
exciting ~ = збу́джувальна систе́ма
executive ~ = операці́йна систе́ма
executive file-control ~ = систе́ма керува́ння фа́йлами
executive information ~ = операці́йна інформаці́йна систе́ма
exhaust ~ = витяга́льна [вентиля́торна] систе́ма
expert ~ = експе́ртна систе́ма
extragalactic ~ = позагалакти́чна систе́ма
extraterrestrial ~ = позазе́мна систе́ма
fail-safe ~ = безвідмо́вна [наді́йна] систе́ма
fault-intolerant ~ = відмовонестійка́ [відмовочутли́ва] систе́ма
fault-tolerant ~ = відмовостійка́ [відмовонечутли́ва] систе́ма
feedback ~ = систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м
feedback control ~ = реґулюва́льна систе́ма [систе́ма керува́ння] зі зворо́тним зв’язко́м
Fermi ~ = фе́рмі-систе́ма, систе́ма Фе́рмі
few-body ~ = малочасти́нко́ва систе́ма (не більше чотирьох)
few-nucleon ~ = малонукло́нна систе́ма (не більше чотирьох)
few-particle ~ = малочасти́нко́ва систе́ма (не більше чотирьох)
file ~ = фа́йлова систе́ма
finite ~ = скінче́нна систе́ма
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна систе́ма
fixed coordinate ~ = нерухо́ма систе́ма координа́т
fixed-point ~ = (числова) систе́ма з фіксо́ваною ко́мою [кра́пкою]
focusing ~ = фокусува́льна систе́ма
foot-pound-second [FPS] ~ of units = брита́нська абсолю́тна систе́ма одини́ць (фут-фунт-секунда)
four-component ~ = чотирикомпоне́нтна [чотирискладнико́ва] систе́ма
four-level ~ = чотирирі́внева систе́ма
free ~ = ві́льна систе́ма
free-particle ~ = систе́ма ві́льних части́нок
frozen ~ = вморо́жена систе́ма
fundamental ~ = фундамента́льна систе́ма
fundamental coordinate ~ = фундамента́льна систе́ма координа́т
galactic ~ = галакти́чні координа́ти, галакти́чна систе́ма координа́т
Gaussian ~ of units = Ґа́усова систе́ма одини́ць, симетри́чна систе́ма одини́ць СГС
Gauss lens ~ = Ґа́усова [Се́лорова] систе́ма лінз
generalized curvilinear coordinate ~ = узага́льнена криволіні́йна систе́ма координа́т
generating ~ = систе́ма твірни́х
geocentric coordinate ~ = геоцентри́чна систе́ма координа́т
geographic grid ~ = систе́ма географі́чних координа́т
Gibbs ~ = Ґі́бсів анса́мбль
Giorgi ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер), систе́ма Ґіо́рґі
glassy ~ = скли́ста [склоподі́бна] систе́ма
Global Positioning ~ [GPS] = Систе́ма глоба́льного позиціюва́ння
goniometric ~ = гоніометри́чна систе́ма
gravitating ~ = ґравітівна́ систе́ма
gravitationally bound ~ = ґравітаці́йно зв’я́зана систе́ма
gravitational ~ of units = ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (з основними одиницями довжина-час-маса)
gravity ~ = самопли́нна систе́ма
ground ~ = 1. назе́мна систе́ма 2. (ел.) систе́ма узе́млення [зазе́млення]
grounded ~ = узе́млена [зазе́млена] систе́ма
guest ~ = підпорядко́ваний комп’ю́тер
guidance ~ = си́стема наво́дження; систе́ма-путівни́к
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова систе́ма
hard-(self‑)excitation ~ = систе́ма з жорстки́м збу́джуванням
harmonic coordinate ~ = гармоні́чна систе́ма координа́т
heat-supply ~ = систе́ма теплопостача́ння
Heaviside-Lorentz ~ = систе́ма (одиниць) Ге́вісайда-Ло́ренца
heliocentric ~ of coordinates = геліоцентри́чна систе́ма координа́т
heterogeneous ~ = гетероге́нна [неоднорі́дна] систе́ма
heterophase ~ = гетерофа́зова систе́ма
hexadecimal number ~ = шістнадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
hexagonal ~ = гексагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна систе́ма
hierarchical file ~ = (і)єрархі́чна фа́йлова систе́ма
high-beta ~ = систе́ма з вели́ким бе́та
high-resolution ~ = систе́ма з висо́кою вирізня́льною [розді́льною] зда́тністю
high-sensitivity ~ = високочутли́ва систе́ма
holonomic ~ = голоно́мна систе́ма
holonomic reference ~ = голоно́мна систе́ма ві́дліку
homogeneous ~ = однорі́дна [гомоге́нна] систе́ма
horizon ~ of coordinates = (астр.) горизо́нтова систе́ма координа́т
host ~ = 1. централізо́вана систе́ма 2. головни́й комп’ю́тер
host-centered ~ = (і)єрархі́чна систе́ма (процесорів)
hostless ~ = децентралізо́вана систе́ма
host/satellite ~ = (і)єрархі́чна систе́ма (процесорів)
hybrid ~ = гібри́дна систе́ма
hydraulic ~ = гідравлі́чна систе́ма, гідросисте́ма
hydrogen-like ~ = воднеподі́бна систе́ма
hypercomplex ~ = а́лґебра
immersion ~ = занурна́ [імерсі́йна] систе́ма
incoherent ~ = некогере́нтна систе́ма
incompatible ~ = незгі́дна [несумі́сна] систе́ма
inconsistent ~ = вну́трішньо супере́члива систе́ма
independent ~ = автоно́мна систе́ма; незале́жна систе́ма
indeterminate ~ of equations = неви́значена систе́ма рівня́нь
inertial ~ = інерці́йна систе́ма
inertial coordinate ~ = інерці́йна систе́ма координа́т
infinite ~ = нескінче́нна систе́ма
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна систе́ма
information ~ = інформаці́йна систе́ма
information feedback ~ = систе́ма з інформаці́йним зворо́тним зв’язко́м
information management ~ = інформаці́йна систе́ма керува́ння
information-retrieval ~ = систе́ма по́шуку інформа́ції
information-selection ~ = систе́ма по́шуку інформа́ції
information-transmission ~ = систе́ма пересила́ння інформа́ції
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна систе́ма
initial ~ = початко́ва [вихідна́] систе́ма
injection ~ = впо́рскувальна систе́ма, систе́ма інже́кції
in-line ~ = пото́кова (технологічна) лі́нія
in-plant ~ = лока́льна систе́ма
instrument ~ = систе́ма при́ладів
insulated ~ = заізольо́вана систе́ма
integrable ~ of equations = інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
integrated ~ = 1. вбудо́вана [вмонто́вана] систе́ма 2. ко́мплексна систе́ма
integrated cooling ~ = інтеґра́льна [по́вна] охоло́джувальна систе́ма
integrated information ~ = ко́мплексна [об’є́днана] інформаці́йна систе́ма
interacting ~ = взаємоді́йна систе́ма, систе́ма із взаємоді́єю
interactive ~ = діяло́гова [інтеракти́вна] систе́ма
interconnected ~ of equations = систе́ма заче́плених рівня́нь
interconnected power ~ = об’є́днана енергосисте́ма
interlibrary-exchange ~ = міжбібліоте́чний абонеме́нт
international ~ of electrical units = міжнаро́дна систе́ма електри́чних одини́ць (існувала до 1947 року)
International ~ of Units [SI] = міжнаро́дна систе́ма одини́ць, систе́ма одини́ць СІ
international measurement ~ = міжнаро́дна мірни́ча систе́ма, міжнаро́дна систе́ма мі́ряння [вимі́рювання]
invariable ~ = незмі́нювана [незмі́нна] систе́ма
invariant ~ = інварія́нтна систе́ма (under, with respect to – відносно, щодо)
inverting ~ = інвертува́льна [оберта́льна] систе́ма (оптична)
involutory ~ = інволюці́йна систе́ма (of exterior differential equations – рівнянь із зовнішніми диференціялами)
irreversible ~ = необоро́тна систе́ма
isolated ~ = 1. (тд) за́мкнена [ізольо́вана] систе́ма 2. (техн.) гермети́чна систе́ма
isometric ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
isomorphic ~s = ізомо́рфні систе́ми
iterated-function ~ = систе́ма ітеро́ваних фу́нкцій
input/output control ~ = систе́ма керува́ння вво́дженням-виво́дженням (даних)
Johnson-Morgan ~ of stellar magnitudes = класифіка́ція зоре́вих величи́н Джо́нсона-Мо́рґана
katoptric ~ = катоптри́чна систе́ма
laboratory (coordinate) ~ = лаборато́рна систе́ма (координа́т)
laser ~ = ла́зерна систе́ма
leak-tight ~ = гермети́чна систе́ма
left-hand(ed) ~ = лівоґвинтова́ систе́ма
left-hand(ed) coordinate ~ = лі́ва [лівобі́чна] систе́ма координа́т
lens ~ = лі́нзова систе́ма, систе́ма лінз; об’єкти́в
life-support ~ = систе́ма життєзабезпе́чення
lighting ~ = систе́ма осві́тлення
linear ~ = ліні́йна систе́ма
linearized ~ = лінеаризо́вана систе́ма
linearly-accelerated coordinate ~ = рівнопришви́дшувана систе́ма координа́т
linearly independent ~ = систе́ма ліні́йно незале́жних рівня́нь
local coordinate ~ = лока́льна систе́ма координа́т
local star ~ = лока́льна зоре́ва систе́ма
logic ~ = логі́чна схе́ма (сукупність логічних елементів)
long-period ~ = довгопері́одна систе́ма
lossless ~ = безутра́тна систе́ма, систе́ма без утра́т
lossy ~ = систе́ма із втра́тами
low-beta ~ = систе́ма з мали́м бе́та
lumped-parameter ~ = систе́ма з зосере́дженими пара́метрами
macroscopic ~ = макроскопі́чна систе́ма
magnetic ~ = магне́тна систе́ма
magnetic coordinate ~ = магне́тна систе́ма координа́т
magnitude ~ = (астр.) систе́ма зоре́вих величи́н
mains ~ = маґістра́льна мере́жа (електропостачання тощо)
management ~ = керува́льна [реґулюва́льна] систе́ма
management information ~ = адміністрати́вна інформаці́йна систе́ма
many-body ~ = багатоті́лова [багаточасти́нко́ва] систе́ма, систе́ма багатьо́х тіл [части́нок] (понад чотири)
many-nucleon ~ = багатонукло́нна систе́ма (понад чотири)
many-particle ~ = багаточасти́нко́ва систе́ма (понад чотири)
maser ~ = ма́зерна систе́ма
master/slave ~ = (і)єрархі́чна систе́ма з головни́м та підпорядко́ваними при́строями
measurement ~ = мірни́ча [метрологі́чна] систе́ма, систе́ма [єди́ний підхі́д до] мі́ряння [вимі́рювання]
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] систе́ма, систе́ма вимі́рювачів
mechanical ~ = механі́чна систе́ма
memory ~ = тип па́м’яті
meniscus ~ = мені́скова систе́ма
mesoscopic ~ = мезоскопі́чна систе́ма
metastable ~ = метастабі́льна систе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] систе́ма
meter-kilogram-second ~ = систе́ма (одини́ць) МКС (мет(е)р-кілограм-секунда)
meter-kiligram-second-ampere ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер)
meter-ton-second ~ = систе́ма (одини́ць) МТС (мет(е)р-тонна-секунда)
metric ~ = метри́чна систе́ма (одини́ць)
microscopic ~ = мікроскопі́чна систе́ма
mirror ~ = систе́ма дзерка́л
mks ~ = систе́ма (одини́ць) МКС (мет(е)р-кілограм-секунда)
mksa ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер)
model reference ~ = взірце́ва моде́льна систе́ма
modular ~ = мо́дульна систе́ма
molecular ~ = молекуля́рна систе́ма
monitoring ~ = систе́ма моніто́рення, систе́ма (пото́чного) контро́лю
monoclinic ~ = моноклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
monodisperse ~ = монодиспе́рсна систе́ма
monotonic ~ of sets = моното́нна систе́ма [сім’я́] множи́н
motion-detection ~ = систе́ма контро́лю пересува́ння па́лива (в реакторі)
moving coordinate ~ = рухо́ма систе́ма координа́т
multiaccess ~ = систе́ма колекти́вного до́ступу
multicavity ~ = багаторезона́торна систе́ма
multichannel ~ = багатокана́лова систе́ма
multicircuit ~ = багатоко́нтурна систе́ма
multicolor ~ = багатоко́лірна систе́ма
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна [багатоскладнико́ва] систе́ма
multicounter ~ = багатолічи́льникова систе́ма
multidimensional ~ = багатови́мірна систе́ма
multielectrode ~ = багатоелектро́дна систе́ма
multilens ~ = багатолі́нзова систе́ма
multilevel ~ = багаторі́внева систе́ма
multiloop ~ = багатоко́нтурна систе́ма
multimode ~ = 1. багатомо́дова систе́ма 2. багаторежи́мна систе́ма
multiphase ~ = багатофа́зова систе́ма
multiple counter ~ = багатолічи́льникова систе́ма
multiple-user ~ = (комп.) систе́ма спі́льного [колекти́вного] користува́ння, систе́ма з мультидо́ступом
multiplex ~ = багатокана́лова систе́ма
multiprocessing ~ = мультипроце́сор; багатопроце́сорна систе́ма
multipurpose ~ = універса́льна систе́ма
multiquark ~ = багатоква́ркова систе́ма
multiresonator ~ = багаторезона́торна систе́ма
multistable ~ = багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатоступене́ва систе́ма
multiuser ~ = (комп.) систе́ма спі́льного [колекти́вного] користува́ння, систе́ма з мультидо́ступом
multivariable ~ = багатови́мірна систе́ма
multiway ~ = багатокана́лова систе́ма
natural ~ of coordinates = приро́дна систе́ма координа́т
natural ~ of units = приро́дна систе́ма одини́ць
n-dimensional ~ = n-ви́мірна систе́ма
neighborhood ~ = систе́ма о́колів
network operating ~ = мереже́ва операці́йна систе́ма
neutral ~ = (електро)нейтра́льна систе́ма
non-Abelian ~ = неа́белева систе́ма
nonanticipatory ~ = причино́ва [фізи́чна] систе́ма
nonaqueous ~ = 1. (яф) безво́дна систе́ма 2. (х.) неводяна́ систе́ма
nonautonomous ~ = неавтоно́мна систе́ма
noncanonical ~ = неканоні́чна систе́ма
nonconservative ~ = неконсервати́вна [незбережна́] систе́ма
nondissipative ~ = недисипати́вна [безутра́тна] систе́ма
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна систе́ма
non-ergodic ~ = неергоди́чна систе́ма
nonholonomic ~ = неголоно́мна систе́ма
noninertial (coordinate) ~ = неінерці́йна систе́ма (координа́т)
nonintegrable ~ = (of equations) неінтеґро́вна систе́ма (рівнянь)
nonlinear ~ = 1. неліні́йна систе́ма 2. систе́ма з неліні́йною взаємоді́єю
nonlinear-feedback control ~ = систе́ма керува́ння з неліні́йним зворо́тним зв’язко́м
nonperiodic ~ = неперіоди́чна [аперіоди́чна] систе́ма
nonquantized ~ = некванто́вана систе́ма
nonradiating ~ = невипромі́нна систе́ма
nonredundant ~ = систе́ма без резервува́ння [дублюва́ння]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна систе́ма
nonresonant ~ = нерезона́нсна [нерезонівна́] систе́ма
nonstationary ~ = нестаціона́рна систе́ма
nonuniform ~ of equations = неоднорі́дна систе́ма рівня́нь
normal ~ = норма́льна систе́ма
normalized ~ = нормо́вана систе́ма
nuclear ~ = систе́ма я́дер
nucleon ~ = систе́ма нукло́нів
number ~ = числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
numbering ~ = систе́ма нумерува́ння [нумера́ції]
numeral ~ = числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
numeration ~ = числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
oblate spheroidal coordinate ~ = систе́ма координа́т сплю́щеного сферо́їда
oblique coordinate ~ = косоку́тна систе́ма координа́т
observer’s (coordinate) ~ = систе́ма (координа́т) спостерігача́
octal (number) ~ = вісімко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
off-line ~ = автоно́мна систе́ма
online ~ = неавтоно́мна систе́ма
online real-time [OLRT] ~ = реальночасова́ систе́ма з операти́вним до́ступом
on-off ~ = двопозиці́йна систе́ма (реґулювання)
one-component ~ = односкладнико́ва [однокомпоне́нтна] систе́ма
one-dimensional disordered ~ = однови́мірна невпорядко́вана систе́ма
one-phase ~ = однофа́зова систе́ма
open ~ = 1. відкри́та систе́ма 2. (тд) неза́мкнена систе́ма
open-circuit cooling ~ = систе́ма з відкри́тим ци́клом охоло́джування
open-cycle cooling ~ = (яф) неза́мкнений охоло́джувальний цикл; охоло́джувальна систе́ма з відкри́тим ци́клом
open-cycle reactor ~ = (яф) реа́ктор з одноко́нтурною [неза́мкненою] охоло́джувальною систе́мою
open-loop control ~ = реґулюва́льна систе́ма без зворо́тного зв’язку́; неза́мкнена систе́ма
open-loop cooling ~ = систе́ма з відкри́тим ци́клом охоло́джування
operating ~ = 1. систе́ма в ді́ї 2. операці́йна систе́ма
optical ~ = опти́чна систе́ма
optical projection ~ = опти́чна проєкці́йна систе́ма, проє́ктор
optimum ~ = оптима́льна систе́ма
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна систе́ма
ordered ~ = впорядкова́на систе́ма
orthogonal ~ = ортогона́льна систе́ма, систе́ма ортогона́льних елеме́нтів
orthogonal coordinate ~ = ортогона́льна [прямоку́тна] систе́ма координа́т
orthonormal(ized) ~ = ортонормо́вана систе́ма
orthorhombic ~ = ромбі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
orthoscopic ~ = ортоскопі́чна систе́ма
orthotomic ~ = ортотомі́чна систе́ма
oscillatory ~ = коливна́ [осцилівна́] систе́ма
overall conceptual ~ = конце́пція
overdetermined ~ of equations = надви́значена [переви́значена] систе́ма рівня́нь
overdeterminate ~ = див. overdetermined ~
overtemperature protective ~ = систе́ма теплово́го за́хисту
parabolic coordinate ~ = параболі́чна систе́ма координа́т
parabolic cylindrical coordinate ~ = систе́ма координа́т параболі́чного цилі́ндра
paraboloidal coordinate ~ = параболо́їдна систе́ма координа́т
parameter ~ = систе́ма пара́метрів
parametric ~ = параметри́чна систе́ма
partial ~ = парці́йна [парція́льна] систе́ма
partially ordered ~ = частко́во впорядкова́на систе́ма
particle ~ = систе́ма части́нок
particle-beam injection ~ = систе́ма інже́кції стру́меня части́нок
particle-injection ~ = систе́ма інже́кції [вво́дження] (частинок)
Peano(’s) axiom ~ = аксіо́ми [систе́ма аксіо́м] Пеа́но
periodic ~ = періоди́чна систе́ма (хемічних елементів)
perturbation ~ = збу́рювальна систе́ма
perturbed ~ = збу́рена систе́ма
perturbing ~ = збу́рювальна систе́ма
phase-conjugate ~ = фазоспря́жена систе́ма (оптична)
physical ~ = фізи́чна [причино́ва] систе́ма
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна] ве́рсія систе́ми
pipeline ~ = конве́єрна систе́ма
planar coordinate ~ = площи́нна [плана́рна] систе́ма координа́т
planet ~ = плане́тна систе́ма (в межах однієї планети)
planetary ~ = планета́рна систе́ма, систе́ма плане́т
planetocentric coordinate ~ = планетоцентри́чна систе́ма координа́т
planetographic coordinate ~ = планетографі́чна систе́ма координа́т
plasma ~ = пла́змо́ва систе́ма
plasma-molecular ~ = плазмомолекуля́рна систе́ма
pneumatic ~ = пневмати́чна систе́ма, пневмосисте́ма
point ~ = ба́льна систе́ма
polar coordinate ~ = поля́рна систе́ма координа́т
polydisperse ~ = полідиспе́рсна систе́ма
polymorphic ~ = полімо́рфна систе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова систе́ма
Porro prism-erecting ~ = переверта́льна систе́ма По́рро
positive-feedback ~ = систе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
power ~ = енергосисте́ма, енергети́чна систе́ма
power-conditioning ~ = (яф) систе́ма реґулюва́ння поту́жности (реактора)
power-supply ~ = систе́ма (електро)жи́влення; систе́ма енергопостача́ння
practical ~ (of units) = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер), практи́чна систе́ма одини́ць
prey-predator ~ = систе́ма "хижа́к-же́ртва"
principal plane ~ = (кф) головна́ [перви́нна] систе́ма площи́н
priority ~ = систе́ма пріорите́тів
process-control ~ = (автоматизо́вана) систе́ма керува́ння (технологічним) проце́сом
prolate spheroidal coordinate ~ = систе́ма координа́т ви́довженого [довга́стого] сферо́їда
propulsion ~ = руші́йна систе́ма
protected ~ = захи́щена систе́ма
protection ~ = систе́ма за́хисту, захисна́ систе́ма
protective ~ = систе́ма за́хисту, захисна́ систе́ма
prototype ~ = маке́т [моде́ль] систе́ми
Ptolemaic geocentric ~ = Птолеме́єва геоцентри́чна систе́ма
pulsed-communication ~ = систе́ма і́мпульсного зв’язку́
purification ~ = систе́ма очи́щування, очи́щувальна систе́ма
quadraphonic sound ~ = квадрофоні́чна звукова́ систе́ма
quadratic ~ = тетрагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
quadruplex ~ = квадрупле́ксна систе́ма
quantized ~ = кванто́вана систе́ма
quantum ~ = ква́нтова систе́ма; квантовомехані́чна систе́ма
quasi-classical ~ = квазикласи́чна систе́ма
quasi-linear ~ = квазиліні́йна систе́ма
quasi-neutral ~ = квазинейтра́льна систе́ма
quasi-one-dimensional ~ = квазиоднови́мірна систе́ма
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рна систе́ма
quaternary ~ = 1. чотирикомпоне́нтна [чотирискладнико́ва] систе́ма 2. (фх) співвідно́шення рівнова́ги для чотирьо́х компоне́нтів
radar ~ = радіолокаці́йна [рада́рна] систе́ма
radiating ~ = випромі́нна систе́ма
radiative ~ = випромі́нна систе́ма
rationalized ~ of units = раціоналізо́вана систе́ма одини́ць
reacting ~ = реагівна́ [хемі́чно акти́вна] систе́ма, систе́ма з хемі́чною взаємоді́єю
reaction-diffusion ~ = дифузі́йна реагівна́ систе́ма, реагівна́ систе́ма з дифу́зією
reactive ~ = 1. (х.) реагівна́ [хемі́чно акти́вна] систе́ма, систе́ма з хемі́чною взаємоді́єю 2. (мех.) реакці́йна систе́ма
reactor ~ for nuclear auxiliary power = (SNAP reactor) допомі́жни́й (енергети́чний) я́дерний реа́ктор
reactor-control ~ = систе́ма керува́ння реа́ктором
reactor cooling ~ = охоло́джувальна систе́ма реа́ктора
reactor protection ~ = систе́ма за́хисту реа́ктора
real-time (operating) ~ = (операці́йна) реальночасова́ систе́ма
recording ~ = реєструва́льна систе́ма, систе́ма запи́сування, запи́сувач
recovery ~ = систе́ма відно́влювання, реґенераці́йна систе́ма
rectangular coordinate ~ = прямоку́тна [Дека́ртова] систе́ма координа́т
rectilinear ~ = ортоскопі́чна систе́ма
redundant ~ = (техн.) продубльо́вана [ду́плексна] систе́ма; систе́ма з резервува́нням
redundant ~ of equations = надви́значена [переви́значена] систе́ма рівня́нь
reference ~ = 1. систе́ма координа́т, систе́ма ві́дліку 2. етало́нна систе́ма 3. (геод.) рефере́нц-систе́ма
reflecting ~ = відбива́льна систе́ма
refrigeration ~ = охоло́джувальна систе́ма, систе́ма охоло́джування
regenerative ~ = систе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
regular ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
regulating ~ = систе́ма (автоматичного) реґулюва́ння
relative coordinate ~ = відно́сна систе́ма координа́т (що рухається відносно інерційної системи)
relativistic ~ = релятивісти́чна систе́ма
relay ~ = реле́йна систе́ма
remote ~ = дистанці́йна систе́ма
remote computing ~ = дистанці́йна систе́ма терміна́лів
remote-control ~ = систе́ма дистанці́йного керува́ння
remotely manned ~ = дистанці́йно керо́вана систе́ма
reproducing ~ = відтво́рювальна систе́ма
resonant ~ = резона́нсна [резонівна́] систе́ма
rest coordinate ~ = нерухо́ма систе́ма координа́т
reversible ~ = оборо́тна систе́ма
rheonomic ~ = реоно́мна систе́ма
rhombic ~ = ромбі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
rhombohedral ~ = тригона́льна [ромбоедри́чна] синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
right-hand(ed) ~ = правоґвинтова́ систе́ма
right-hand(ed) coordinate ~ = пра́ва [правобі́чна] систе́ма координа́т
ring ~ = систе́ма кі́лець
root ~ = систе́ма ко́ренів
rotary ~ = 1. повертна́ [поверто́ва] систе́ма 2. поверта́льна систе́ма
rotating ~ = 1. обертна́ [оберто́ва] систе́ма 2. оберта́льна систе́ма
rotating coordinate ~ = оберто́ва систе́ма координа́т
safety ~ = систе́ма (аварійного) за́хисту, систе́ма безпе́ки (реактора)
sampling ~ = ме́тод [спо́сіб] добира́ння проб
scalable ~ = (комп.) розши́рна систе́ма
scattering ~ = розсі́ювальна систе́ма, розсі́ювач
scleronomic ~ = склероно́мна систе́ма
scram ~ = (яф) аварі́йна систе́ма, систе́ма швидко́го [аварі́йного] зу́пи́ну реа́ктора
screened ~ = заекрано́вана систе́ма
sealed ~ = гермети́чна [(за)гермет(из)о́вана] систе́ма
search ~ = пошуко́ва систе́ма, систе́ма по́шуку
self-adapting ~ = самоадаптаці́йна [самопристосо́вна] систе́ма
self-adjusting ~ = самоналаго́джувана систе́ма
self-balancing ~ = самозрівнова́жувальна систе́ма
self-consistent ~ of equations = самоузго́джена систе́ма рівня́нь
self-contained ~ = (комп.) автоно́мна [самодоста́тня, за́мкнена] систе́ма
self-contained database-management ~ = автоно́мна систе́ма керува́ння ба́зою да́них
self-excited ~ = самозбу́дна систе́ма
self-gravitational ~ = самоґравітівна́ система
self-organizing ~ = самоорганізо́вна систе́ма
self-sustained ~ = самопідтри́мна систе́ма
self-sustaining ~ = самопідтри́мна систе́ма
semiautomatic ~ = напівавтомати́чна систе́ма
semi-infinite ~ = напівнескінче́нна систе́ма
semiotic ~ = зна́кова систе́ма; семіоти́чна систе́ма
service water ~ = допомі́жна́ водяна́ систе́ма
servo ~ = сервосисте́ма, сервомехані́зм
sexadecimal number ~ = шістнадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
shearless ~ = 1. беззсу́вова систе́ма 2. (фіз. плазми) безши́рова систе́ма
shielded ~ = заекрано́вана [захи́щена] систе́ма
shiftless ~ = беззсу́вова систе́ма
short-period ~ = короткопері́одна систе́ма
shutdown ~ = систе́ма вимика́ння
single-circuit ~ = одноко́нтурна систе́ма
single-component ~ = однокомпоне́нтна [односкладнико́ва] систе́ма
single-loop ~ = одноко́нтурна систе́ма
single-phase ~ = однофа́зова систе́ма
slave ~ = підпорядко́вана систе́ма (комп’ютерів)
slip ~ = систе́ма ко́взання
soft-(self‑)excitation ~ = систе́ма з м’яки́м збу́джуванням
solar ~ 1. (Solar ~) = (астр.) Со́нце́ва [со́нце́ва, со́нячна] систе́ма 2. (техн.) систе́ма жи́влення сонце́вою ене́ргією
solar ~ of units = сонце́ва систе́ма одини́ць
solar power ~ = сонце́ва енергети́чна уста́ва [устано́вка]; сонце́ва електроста́нція
solar thermal-power ~ = сонце́ва теплова́ електроста́нція
solid ~ of axes = просторо́ва систе́ма координа́т
solvable ~ = (of equations) розв’я́зна систе́ма (рівнянь)
sonar ~ = гідроакусти́чна систе́ма
sound-recording ~ = систе́ма звукоза́пису
sound-reproducing ~ = систе́ма відтво́рювання зву́ку
spatial ~ = просторо́ва систе́ма
spatial coordinate ~ = просторо́ва систе́ма координа́т, систе́ма координа́т у про́сторі
special-purpose ~ = спеціялізо́вана систе́ма
spectator (coordinate) ~ = систе́ма (координа́т) спекта́тора [спостерігача́]
spherical coordinate ~ = сфери́чна систе́ма координа́т
spherically symmetric ~ = сферосиметри́чна [сфери́чно симетри́чна] систе́ма
spheroidal coordinate ~ = сферо́їдна систе́ма координа́т
spin-zero ~ = безспі́нова систе́ма
spray ~ = розпо́рскувальна систе́ма
stable ~ = стійка́ [стабі́льна] систе́ма
stand-alone ~ = автоно́мна систе́ма
standard ~ = 1. етало́нна систе́ма 2. станда́ртна систе́ма
standby ~ = резе́рвна [дублюва́льна] систе́ма
static ~ = стати́чна систе́ма
statically-determinate ~ = стати́чно визна́чна систе́ма
statically-indeterminate ~ = стати́чно невизна́чна систе́ма
stationary ~ = стаціона́рна систе́ма
steady-state ~ = стаціона́рна систе́ма
stellar ~ = зоре́ва систе́ма
stellar-magnitude ~ = систе́ма зоре́вих величи́н
step-by-step ~ = кро́кова систе́ма
stereo(phonic) sound ~ = стереоакусти́чна систе́ма
stiff ~ of differential equations = жорстка́ систе́ма диференці́йних рівня́нь
stochastic ~ = стохасти́чна систе́ма
storetrieval [скор. storage and retrieval] ~ = систе́ма зберіга́ння та по́шуку
strip ~ = (астр.) систе́ма смуг
strongly-interacting ~ = сильновзаємоді́йна систе́ма
strongly-turbulent ~ = сильнотурбуле́нтна систе́ма
Sturm-Liouville ~ = (матем.) зада́ча Шту́рма-Ліуві́ля [Сте́рма-Ліуві́ля]
superconducting ~ = надпрові́дна систе́ма
supersensitive ~ = надчутли́ва систе́ма
surface coordinate ~ = поверхне́ва систе́ма координа́т, систе́ма координа́т на пове́рхні
surveillance ~ = систе́ма на́гляду (екологічного тощо)
switching ~ = комутаці́йна систе́ма, комута́тор
symbols ~ of reaction meachanisms = систе́ма си́мволів механі́змів реа́кцій
symmetric ~ = симетри́чна систе́ма
synchronization ~ = синхрон(із)ува́льна систе́ма
telecentric ~ = телецентри́чна систе́ма
telemetering ~ = телеметри́чна систе́ма, телеме́т(е)р
telescopic ~ = телескопі́чна систе́ма
term ~ = систе́ма те́рмів
ternary ~ = трикомпоне́нтна [трискладнико́ва] систе́ма
tesseral ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
test ~ = до́слідна систе́ма
tetragonal ~ = тетрагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
thermodynamic ~ = термодинамі́чна систе́ма
three-body ~ = тричасти́нко́ва [триті́лова] систе́ма, систе́ма трьох части́нок [тіл]
three-component ~ = трикомпоне́нтна [трискладнико́ва] систе́ма
three-dimensional coordinate ~ = просторо́ва [триви́мірна] систе́ма координа́т
three-level ~ = трирі́внева систе́ма
three-particle ~ = тричасти́нко́ва систе́ма, систе́ма трьох части́нок
three-phase ~ = трифа́зова систе́ма
three-phase four-wire ~ = (ел.) трифа́зова чотиридроти́нна систе́ма
three-phase seven-wire ~ = (ел.) трифа́зова семидроти́нна систе́ма
time ~ = систе́ма ві́дліку ча́су
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] систе́ма
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] систе́ма
time-invariant ~ = 1. стаціона́рна [часонезале́жна] систе́ма 2. часоінварія́нтна систе́ма, систе́ма зі ста́лими параме́трами
time-varying ~ = 1. нестаціона́рна [часозале́жна] систе́ма 2. систе́ма зі змі́нними параме́трами
timing ~ = систе́ма ві́дліку ча́су
toroidal ~ = торо́їдна систе́ма
toroidal coordinate ~ = торо́їдна систе́ма координа́т
translational ~ = трансляці́йна систе́ма
trial ~ = експеримента́льна [до́слідна] систе́ма
trichromatic ~ = трико́лірна систе́ма (колориметрична)
triclinic ~ = триклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
trigonal ~ = тригона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
triorthogonal ~ = триортогона́льна систе́ма
troy ~ = тро́йська систе́ма (одиниць)
tuning ~ = систе́ма ладува́ння [настро́ювання]
turbulent ~ = турбуле́нтна систе́ма
two-body ~ = систе́ма двох части́нок [тіл], двочасти́нко́ва [двоті́лова] систе́ма
two-component ~ = двоскладнико́ва [двокомпоне́нтна] систе́ма
two-dimensional ~ = двови́мірна (плоска) систе́ма
two-level ~ = дворівне́ва систе́ма
two-particle ~ = двочасти́нко́ва систе́ма
two-phase ~ = двофа́зова систе́ма
two-phase five-wire ~ = (ел.) двофа́зова п’ятидроти́нна систе́ма
two-phase four-wire ~ = (ел.) двофа́зова чотиридроти́нна систе́ма
two-phase three-wire ~ = (ел.) двофа́зова тридроти́нна систе́ма
two-sublattice ~ = двопідґра́ткова систе́ма
Tychonic ~ = (астр.) систе́ма Ти́хо Бра́ге
unbalanced ~ = незрівнова́жена систе́ма
unbounded ~ = необме́жена систе́ма
underground ~ = підзе́мна систе́ма
undisturbed ~ = незбуре́на систе́ма
unearthed ~ = неузе́млена [незазе́млена] систе́ма
ungrounded ~ = неузе́млена [незазе́млена] систе́ма
unidecimal (number) ~ = одинадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
unified ~ = єди́на систе́ма
uniform ~ of equations = однорі́дна систе́ма рівня́нь
unit ~ = систе́ма одини́ць
univariant ~ = 1. (тд) систе́ма з одни́м сту́пенем ві́льности 2. (х.) одноварія́нтна систе́ма
universal timing ~ = систе́ма єди́ного [всесві́тнього] ча́су
unperturbed ~ = незбу́рена систе́ма
unprotected ~ = незахи́щена систе́ма
unscreened ~ = незаекрано́вана систе́ма
unshielded ~ = незаекрано́вана систе́ма
unsolvable ~ = (of equations) нерозв’я́зна систе́ма (рівнянь)
unstable ~ = нестійка́ [нестабі́льна] систе́ма
uvby ~ = чотирико́лірна систе́ма зоре́вих величи́н
vacuum ~ = ва́куумна систе́ма
variable ~ = змі́нювана [змі́нна] систе́ма
vector ~ = ве́кторна систе́ма, систе́ма векторі́в
vibratory ~ = коливна́ [вібрівна́] систе́ма
vicenary (number) ~ = двадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
viewing ~ = оглядо́ва систе́ма
vortex ~ = систе́ма ви́хорів
warning ~ = систе́ма попереджа́ння
water-supply ~ = водогі́нна систе́ма, систе́ма водопостача́ння
weakly-interacting ~ = слабковзаємоді́йна систе́ма
weakly-nonlinear ~ = слабконеліні́йна систе́ма
weakly-turbulent ~ = слабкотурбуле́нтна систе́ма
wiring ~ = електропрові́д [електропрово́дка]
world geographic reference ~ = світова́ географі́чна систе́ма координа́т (США)
Yerkes ~ = (астр.) Є́ркесова систе́ма
unit 1. одини́ця (число, цифра) || одини́чний; що дорі́внює одини́ці 2. одини́ця фізи́чної величини́ 3. апара́т, при́стрій, при́лад (окремий) 4. ву́зол, блок; елеме́нт (пристрою) 5. (х.) ла́нка
['juːnɪt]
~ of angle = одини́ця кута́
~ of area = одини́ця пло́щі
~ of charge = одини́ця заря́ду
~ of current = одини́ця си́ли стру́му
~ of energy = одини́ця ене́ргії
~ of fluid measure = одини́ця ріди́нної мі́сткости
~ of force = одини́ця си́ли
~ of information = одини́ця інформа́ції
~ of length = одини́ця довжини́
~ of measurement = мі́рча одини́ця, одини́ця мі́ряння [вимі́рювання]
~ of a physical quantity = фізи́чна одини́ця, одини́ця фізи́чної величини́
~ of pressure = одини́ця ти́ску
~ of superficial area = одини́ця пло́щі
~ of temperature = одини́ця температу́ри
~ of time = одини́ця ча́су
~ of volume = одини́ця о́б’є́му
~ of work = одини́ця робо́ти
absolute ~ = абсолю́тна одини́ця
absorption ~ = се́бін, одини́ця звукопоглина́ння (еквівалент поглинання одним квадратним футом абсолютного поглинача)
acoustical ~ = акусти́чна одини́ця
acoustic reactance ~ = акусти́чний ом, ако́м
acoustic resistance ~ = акусти́чний ом, ако́м
antijamming ~ = протизава́дний при́стрій
apothecaries ~s = апте́карська систе́ма одини́ць (маси)
arbitrary ~ = дові́льна одини́ця
arithmetical ~ = аритмети́чний блок (комп’ютера)
arithmetic-logic ~ = аритмети́чний блок (комп’ютера)
astronomical ~ [AU] = астрономі́чна одини́ця [а.о.]
atomic ~ = а́томна одини́ця
atomic mass ~ [amu] = а́томна одини́ця ма́си [а.о.м.]
base ~ = основна́ одини́ця (на відміну від похідної)
bistable ~ = (техн.) двоста́новий елеме́нт
Board of Trade ~ = кілова́т-годи́на
British thermal ~ [Btu] = брита́нська теплова́ одини́ця (1054.5 Дж)
canonical time ~ = (астр.) каноні́чна одини́ця ча́су (13.447052 хв)
cascade ~ = радіяці́йна [каска́дова] довжина́ (пробігу частинки)
centigrade heat ~ [CHU] = стоґра́дусна теплова́ одини́ця (1900.44 Дж), фунт-кало́рія
charging ~ = заряджа́льний [насна́жувальний] при́стрій
chemical mass ~ = хемі́чна одини́ця ма́си
coherent ~ = когере́нтна одини́ця (що її запис у термінах основних одиниць містить одиничні коефіцієнти)
collating ~ = порі́внювач, порі́внювальний при́стрій
common ~s = загальнови́знана систе́ма одини́ць
comparing ~ = компара́тор
complex ~ = ко́мплексна одини́ця; унімодуля́рне число́
construction ~ = ву́зол; блок; мо́дуль; елеме́нт констру́кції
control ~ = блок керува́ння; реґулюва́льний блок
conventional ~ = умо́вна одини́ця
crystal ~ = ква́рцовий елеме́нт
deprecated ~ = нерекомендо́вана одини́ця
derived ~ = похідна́ одини́ця
digital ~ = цифрови́й при́стрій
disk ~ = ди́сковий при́стрій
dimensional ~ = розмі́рнісна одини́ця
dimensionless ~ = безрозмі́рнісна одини́ця
electrical ~ = електри́чна одини́ця
electromagnetic ~s [emu] = електромагне́тна систе́ма одини́ць
electrostatic ~s [esu] = електростати́чна систе́ма одини́ць
energy ~ = одини́ця ене́ргії
entropy ~ = ентропі́йна одини́ця
equivalent ~ = еквівале́нтна одини́ця
expulsion-fuse ~ = вихлипни́й топки́й [плавки́й] запобі́жник
feed ~ = живи́льник, живи́льний при́стрій
Finsen ~ [FU] = фі́нсен (одиниця інтенсивности ультрафіолетового проміння)
flash ~ = спалахі́вка
flux ~ [fu] = (астр.) одини́ця пото́ку (10-26 Вт/м2 Гц)
fuel ~ = (яф) твел, тепловидільни́й елеме́нт
functional ~ = функці́йний при́стрій [елеме́нт, блок, ву́зол]
fundamental ~ = основна́ одини́ця (на відміну від похідної)
Gaussian ~ = Ґа́усова одини́ця, одини́ця Ґа́усової систе́ми
geopotential ~ = одини́ця ґравітаці́йного потенція́лу, геопотенція́льна одини́ця
German R ~ = (яф) одини́ця поту́жности до́зи (близько 1.5 Р/сек)
gravimetric ~ = одини́ця ваги́
Hartree ~s = систе́ма одини́ць Га́ртрі
heat ~ = теплова́ одини́ця; одини́ця теплоти́
high-pressure ~ = високоти́сковий аґреґа́т, високоти́скова уста́ва [устано́вка]
high-voltage ~ = високонапру́гова уста́ва [устано́вка]
imaginary ~ = уя́вна одини́ця, число́ i
input ~ = входо́вий блок [при́стрій]
input-output ~ = блок [при́стрій] вво́дження-виво́дження
in-system ~ = систе́мна одини́ця
interchangeable ~s = взаємозамі́нні бло́ки [вузли́]
international ~ = міжнаро́дна одини́ця
international table British thermal ~ = (BtuIT) брита́нська теплова́ одини́ця (1055.05585262 Дж)
irradiation ~ = опромі́нювач
light ~ = світлова́ одини́ця
Lorentz ~ = (сп.) Ло́ренцова одини́ця
luminous-intensity ~ = одини́ця інтенси́вности [си́ли] сві́тла
magnetic ~ = магне́тна одини́ця
mass ~ = одини́ця ма́си
mean British thermal ~ = (Btumean) брита́нська теплова́ одини́ця (1055.79 Дж)
measuring ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій
mechanical ~ = 1. механі́чна одини́ця 2. механі́чний при́стрій
Meinzer ~ = Ма́йнцерова одини́ця
mesogenic ~ = (фх) мезоге́н
metering ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій
metric ~ = метри́чна одини́ця
metric-technical ~ of mass [TME] = техні́чна метри́чна одини́ця ма́си (9.80665 кг)
milli-mass ~ [mmu] = одна́ ти́сячна (від) а́томної одини́ці ма́си
mobile ~ = 1. пересувни́й [переносни́й] при́стрій 2. пересувна́ (радіо)ста́нція
monomer(ic) ~ = елемента́рна (мономе́рна) ла́нка
multiple ~ = кра́тна одини́ця
national ~ = націона́льна одини́ця
noncoherent ~ = некогере́нтна одини́ця
normalized ~ = (з)нормо́вана одини́ця
non-system ~ = позасисте́мна одини́ця
off-system ~ = позасисте́мна одини́ця
(one‑)thousandth mass ~ = енергети́чний еквівале́нт одніє́ї ти́сячної (від) а́томної одини́ці ма́си (1.49176 ×10-13 Дж)
open-window [OW] ~ = се́бін, одини́ця звукопоглина́ння
output ~ = виходо́вий блок [при́стрій]
photometric ~ = фотометри́чна одини́ця
photoflash ~ = фотоспалахі́вка, фотоспа́лахо́вий при́стрій
physical ~ = фізи́чна одини́ця, одини́ця фізи́чної величини́
pickup ~ = дава́ч
plug-in ~ = знімни́й блок [ву́зол]
power ~ = 1. одини́ця поту́жности 2. силови́й блок; сило́вня 3. енергобло́к
power-generating ~ = енергобло́к
power-supply ~ = живи́льник, блок жи́влення
practical ~s = систе́ма одини́ць МКСА, практи́чні одини́ці
probability ~ = про́біт
production ~ = виробни́ча одини́ця
radiation ~ = радіяці́йна одини́ця, радіяці́йна [каска́дова] довжина́ (пробігу частинки)
radiation-dose ~ = одини́ця до́зи опромі́нення
radiation-dose-rate ~ = одини́ця поту́жности до́зи
radioactivity ~ = одини́ця радіоакти́вности
radio-frequency ~ = високочасто́тний блок (передавача, приймача)
radiometric ~ = радіометри́чна одини́ця
rationalized ~s = раціоналізо́вана систе́ма одини́ць
reactivity ~ = одини́ця реакти́вности (ядерного реактора)
real ~ = ді́йсна одини́ця
reduced ~ = зве́дена одини́ця
relative ~ = відно́сна одини́ця
remote pickup ~ = теледава́ч, дистанці́йний дава́ч
reverberation ~ = ревербера́тор
sample ~ = елеме́нт ви́бірки
sampling ~ = елеме́нт ви́бірки
scaling ~ = перерахунко́ва схе́ма (електрична)
sealed-in ~ = загерметизо́ваний блок
self-contained ~ = автоно́мний при́стрій [блок]
sensation ~ = (заст.) одини́ця гу́чности
sensing ~ = се́нсор, чутли́вий елеме́нт
separative work ~ = (яф) одини́ця робо́ти відокре́млювання ізото́пів
shower ~ = зли́вова [лави́но́ва] одини́ця, зли́вова довжина́ (пробігу частинки)
SI ~ = одини́ця міжнаро́дної систе́ми [SI]
sight ~ = (оптичний) при́стрій наво́дження (неоптичної системи)
solar ~s = (астр.) сонце́ва систе́ма одини́ць
solar neutrino ~ [SNU] = (астр.) одини́ця сонце́вих нейтри́н
Solomon R ~ = (яф) одини́ця поту́жности до́зи (2100 рентґен/год)
square-foot ~ of absorption = се́бін, одини́ця звукопоглина́ння
standby ~ = резе́рвний [запасни́й] блок
stereorepeating ~ = стереобло́к (макромолекули)
strontium ~ [SU] = (яф) стро́нцієва одини́ця (вмісту стронцію відносно кальцію в середовищі)
structural ~ = структу́рний елеме́нт
submultiple ~ = части́нна [ча́сткова, дробо́ва] одини́ця
sunshine ~ = (заст., я ф) стро́нцієва одини́ця
supply ~ = живи́льник, блок жи́влення
system ~ = 1. систе́мна одини́ця 2. (комп.) систе́мний блок
technical ~ of mass = техні́чна одини́ця ма́си
thermal ~ = теплова́ одини́ця, одини́ця теплоти́
thousandth mass ~ = енергети́чний еквівале́нт одніє́ї ти́сячної (від) а́томної одини́ці ма́си (1.49176 ×10-13 Дж)
timing ~ = та́ймер
tolerance ~ = одини́ця до́пуску
volume ~ = одини́ця гу́чности
x-ray ~ = рентґе́нівський апара́т

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

аґреґа́т (-у) 1. (набір різнорідних елементів; речовина; тіло, утворене скупчуванням різнорідних частинок) aggregate 2. (устатковання) facility; (обладнання) outfit 3. (складальний вузол) assembly; (складальний блок) package 4. (апарат, прилад, пристрій) unit, set, apparatus 5. (дублювальний пристрій) backup 6. (силова устава) plant
високоти́сковий ~ high-pressure unit
газотурбі́нний ~ gas turbine unit
ґенера́торний ~ generating set; generator set
живи́льний ~ feed unit, power-supply unit
~ жи́влення = див. живильний ~
збу́джувальний ~ driving set
~ збу́джування = див. збуджувальний ~
зва́рювальний ~ welding set
конденса́торний ~ multiple condenser
кристалі́чний ~ crystalline aggregate
паротурбі́нний ~ steam turboset, steam-turbine (unit)
перетво́рювальний ~ (ел.) converting unit, converter set
резе́рвний ~ standby unit
силови́й ~ power(-producing) set
фракта́льний ~ fractal aggregate
частинко́вий ~ particle aggregate
ґенера́торний generator; generating
ґенераці́йний generation, generating
ґенерівни́й generating
ґенерува́льний generating; oscillating; producing
ґенерува́ння//зґенерува́ння 1. (творення, формування) generation, generating 2. (збуджування коливань) oscillation 3. (виробляння, продукування) production
багаточасто́тне ~ = multifrequency oscillation
~ випадко́вих чи́сел = random-number generation
втори́нне ~ = secondary generation
~ гармо́нік = harmonic generation
~ да́них = data generation
~ дру́гої гармо́ніки = second-harmonic generation
електромагне́тне ~ = electromagnetic generation
~ ене́ргії = energy production/generation
~ зву́ку = sound production
~ і́мпульсів = pulse generation
і́мпульсне ~ = pulse oscillation/generation, pulsing
~ когере́нтного мікрохвильово́го промі́ння = masing
~ когере́нтного опти́чного промі́ння = lasing
~ колива́нь = oscillation (production), vibration (production)
~ космі́чного промі́ння = cosmic-ray production
ла́зерне ~ = lasing, laser action
ма́зерне ~ = masing
~ мікрохви́ль = microwave generation; (у мазері) masing
~ нейтро́нів = neutron production
неліні́йне ~ = nonlinear generation
непере́рвне ~ = continuous generation
~ носії́в заря́ду = generation of charge carriers
паразитне ~ = spurious generation; (акустичне) howling
параметри́чне ~ = parametric generation/oscillation
перери́вчасте ~ = squegging
~ по́ля = field generation
~ систе́ми = (операційної) system generation, sysgen
~ спе́ктру = spectrum generation
~ фоно́нів = phonon generation
~ фу́нкції = function generation
~ хвиль = wave generation, wave production
~ частоти́ = frequency generation
~ шу́му = noise generation
електроґенера́торний 1. (power-)generator 2. electricity-generating
елеме́нт (-у) 1. element ▪ бу́ти —ом (чогось) to belong (to); to be contained (in) 2. (складник) constituent, component 3. (хемічний, ґальванічний, фото- тощо джерело струму) cell 4. (механізму) part; member, detail 5. (вузол, блок) unit, device 6. (списку) entry
акти́вний ~ = active element; (оптичний) active optical element
акумуля́торний ~ = storage [battery, secondary] cell
акусти́чний ~ = acoustic element; (зв’язку) acoustic coupler
акустоопти́чний ~ = acousto(-)optical cell
асоційо́ваний ~ = (матем.) associate
атмофі́льний ~ = atmophile element
багатошаро́вий ~ = sandwich cell
безпосере́дньо насту́пний ~ = direct [immediate] successor
безпосере́дньо попере́дній ~ = direct [immediate] predecessor, immediate antecedent
безутра́тний ~ = nondissipative [lossless] element
бетаґальвані́чний ~ = betavoltaic cell
барицентри́чний ~ = (орбіти, астр.) barycentric element
біна́рний ~ = binary cell
бістабі́льний ~ = див двостановий ~
~ бло́ку = subunit
важки́й ~ = (хемічний) heavy element
ве́дений ~ = (механізму) driven member
веду́чий ~ = (нрк.) див тяговий ~
великомі́сткісний ~ = (акумуляторний) durable (storage) cell
ве́рхній ~ головно́ї діягона́лі = (матриці) element in the first position in the first column (of a matrix)
Ве́стонів ~ = Weston standard cell
взає́мно про́сті́ —и = coprime [relatively-prime] elements, elements prime to each other; (зліва/справа) left/right coprime elements
~ ви́бірки = sample [sampling] unit
~ ви́бору = (комп.) option
~ визначника́ = element of a determinant
викона́вчий ~ = (ел.) actuating element
вимі́рювальний ~ = measuring element див тж мірчий ~
випромі́нний ~ = radiating element
висни́й ~ = (конструкції) suspension member
вихідни́й ~ = (яф) (реакції тощо) parent element; (попередній) ancestor (element)
вихоро́вий ~ = vortex element
відокре́млювальний ~ = spacer див тж відокремлювач
вкра́плений ~ = guest element
вла́сний ~ = див властивий ~
власти́вий ~ = (матем.) eigenelement
впізнава́льний ~ = perceptron
вставни́й ~ = (техн.) plug-in element
втори́нний ~ = (ел.) secondary cell
~ вузла́ = subunit
вцілі́лий ~ механі́зму = (що залишився в робочому стані після певного періоду використання) survivor
га́зовий ґальвані́чний ~ = gas cell
гартува́льний ~ = hardening element
головни́й ~ = (опорний) pivot
~ головно́ї діягона́лі = leading element (визначника – in/of a determinant)
голографі́чний ~ = holographic optical element
ґальвані́чний ~ = voltaic [(electro)chemical, electrolytic, galvanic] cell; voltaic [electric(al)] element
~ да́них = datum, data item/element
двійко́вий ~ = binary cell
двобі́чний нейтра́льний ~ = (матем.) neutral element, two-sided identity
двобі́чний одини́чний ~ = (матем.) two-sided identity
~ двови́мірного стільника́ = tessera
двона́прямний ~ = (ел.) bilateral element
двоста́новий ~ = bistable unit/element
~ детерміна́нту = element of a determinant
динамометри́чний ~ = load [pressure] cell
дисипати́вний ~ = (електричного кола) dissipative [lossy] element
дистанціюва́льний ~ = spacer див тж відокремлювач
диференція́льний ~ = differential element; (об’єму) differential volume (element)
діягона́льний ~ = 1. (матриці) diagonal element 2. (конструкції) diagonal member
~ довжини́ = linear element, element of length
~ довідника́ = directory entry
додава́льний ~ = (суматор) adding element
домішко́вий ~ = impurity [foreign, addition, guest] element див тж леґувальний ~
~ до́тику = element of contact
дочі́рній ~ = (яф) daughter element
~ електри́чного ко́ла = circuit element; (без утрат) nondissipative [lossless] element; (із утратами) dissipative [lossy] element
електронагріва́льний ~ = electric heating element
емпіричний ма́тричний ~ = empirical matrix element
етало́нний ~ = reference element; (нормальний) standard cell
є́мнісний ~ = див місткісний ~
живи́льний ~ = (ел.) feed element див тж живильник
~ жи́влення = див живильний ~
~ жо́рсткости = (мех.) stiffener; (пластина) stiffening plate
зава́дний ~ = (яф) interfering element
замі́нний ~ = (техн.) plug-in element
запам’ято́вувальний ~ = (комп.) storage element
запи́сувальний ~ = (комп.) storage element
~ заря́ду = elementary charge
затрансура́нові —и = supertransuranics
збира́льний лі́нзовий ~ = convergent component
збу́джувальний ~ = (ел.) (запускальний) driving element; (живильний) feed element
збу́джуваний ~ = (ел.) driven element
~ (і)з вели́ким а́томним но́мером = (хемічний) high-Z [large-Z] element
звідни́й до об’єдна́ння ~ = join-reducible element
~ зв’язку́ = (ел.) coupler
зв’я́зувальний ~ = (мотузка, шнурок, стрічка) tie
згинни́й ~ = (конструкції) bending member
~ земно́го магнети́зму = (гф) magnetic element
зеро́їдний ~ = zeroid (element)
з’є́днувальний ~ = connector
~ (і)з кисло́тним електролі́том = acid cell
~ (і)з лу́жним електролі́том = alkaline cell
~ (і)з мали́м а́томним но́мером = (хемічний) low-Z [small-Z] element
змі́цнювальний ~ = (конструкції) reinforcing element; (речовина) hardening element
змі́щувальний ~ = (ел.) (grid-)bias cell
знімни́й ~ = (техн.) plug-in element
~ зобра́ження = див ~ образу
~ (і)з ріди́нним електролі́том = (ел.) wet cell
зче́плювальний ~ = (х.) binder
ідеа́льний ~ = (матем.) ideal element
ідемпоте́нтний ~ = (матем.) idempotent (element)
інварія́нтний ~ = invariant element
~ і́ндексу = index entry
індика́торний ~ = indicator element; (яф) tracer
індукти́вний ~ зв’язку́ = inductive coupler
~ катало́гу = directory entry
квазипра́ймерний ~ = (матем.) quasi-primary element
квазиприма́рний ~ = (матем.) див квазипраймерний ~
ква́рцовий ~ = crystal unit
керо́ваний ~ = controlled element
керо́вний ~ = controllable element
керува́льний ~ = control element
кисло́тний ~ = acid cell
кислотоутво́рювальний ~ = acid-forming element
кількаізото́пний ~ = multi-isotope element
ковзни́й ~ = sliding member
~ ко́ла = (ел.) circuit element
колімува́льний ~ = collimating element
~ коло́нки = (матриці) column element
комбіно́ваний ~ = composite cell
компенсаці́йний ~ = compensating element
конструкти́вний ~ = див конструкційний ~
конструкці́йний ~ = structural member
~ констру́кції = construction component [member, part, unit]; (будівельної) structural component/member
концентраці́йний (ґальвані́чний) ~ = concentration cell
кориґува́льний ~ = correction (element); (конпенсувальний) compensating element
корозі́йний ~ = corrosion cell
Лала́ндів ~ = Lalande cell
легки́й ~ = (хемічний) light element
леґува́льний ~ = 1. (тт) doping element 2. (мф) alloy, alloying element
~ Лекланше́ = Leclanché cell
лі́вий одини́чний ~ = left identity
лівобі́чний одини́чний ~ = left identity
~ лі́нії (матем.) line element
ліні́йний ~ = (електричного кола) linear element
літофі́льний ~ = lithophile element
логі́чний ~ = logic(al) element; (ел.) gate
лока́льний ґальвані́чний ~ = local cell
лока́льно нульови́й ~ = (матем.) element locally zero
лугоземе́льний ~ = alkaline-earth element; (мн.) alkaline earths
лу́жний ~ = 1. (хемічний) alkaline element 2. (акумуляторний) alkaline cell; (сухий ґальванічний) crown cell
~ магнетоо́пору = magnetoresistor
максима́льний ~ = (множини) maximal element, maximal member
мали́й ~ о́б’є́му = small volume element
~ маси́ву = (комп.) array cell; (даних тощо) array element, array component
~ ма́триці matrix element, element of a matrix ▪ ~ у i-му рядку́ j-го сто́впчика = (матриці) element in the ith row and jth column (of a matrix)
~ ма́триці перехо́ду = transition matrix element
ма́тричний ~ = matrix element, element of a matrix
~ меню́ = menu item
метеорологі́чний ~ = weather constiutent; meteorological element
~ механі́зму = member, unit
мі́рчий ~ = measuring element; (динамометра) load [pressure] cell
мі́сткісний ~ = (ел.) capacitance [capacitor] element; (зв’язку) capacitive coupler
місце́вий ґальвані́чний ~ = local cell
~ множини́ = element of a set
мо́крий (ґальвані́чний) ~ = wet cell
нагріва́льний ~ = heater (element), heat(ing) element/member; (випаровувача) calandria
надважки́й ~ = (хемічний) superheavy element; (з атомним номером, більшим за 94) transplutonium element; (з атомним номером, більшим за 104) trans 104 element
наддіягона́льний ~ = (матриці) superdiagonal (matrix) element
надпрові́дний ~ = superconducting element
наливни́й ~ = (ел.) wet cell
на́прямний ~ = 1. (матем.) pivot 2. (приладу) slide
наси́чений норма́льний ~ = saturated standard cell
насту́пний ~ = next element; (співвідношення) succedent, successor; (послідовности) sequent
неасоційо́ваний ~ = non-associate
невласти́вий ~ = ideal element, element at infinity
недисипати́вний ~ = (електричного кола) nondissipative [lossless] element
недіягона́льний ~ = (матриці) off-diagonal (matrix) element
незвідни́й ~ = (матем.) irreducible element; (до об’єднання) join-irreducible element
нейтра́льний ~ = (матем.) neutral element
неліні́йний ~ = (електричного кола) nonlinear element, nonlinear circuit component
ненаси́чений норма́льний ~ = unsaturated standard cell
ненеодмі́нний ~ = optional member
ненульови́й ~ = non-trivial [nonzero] element (групи – of a group)
необов’язко́вий ~ = optional member
неодмі́нний ~ = mandatory member
непоглина́льний ~ = (електричного кола) nondissipative element
непоро́джувальний ~ = non-generator (алґебри – of an algebra)
нерадіоакти́вний ~ = nonradioactive element
нерухо́мий ~ = 1. (приладу тощо) immovable element 2. (матем.) stable [fixed] element
нескінче́нний ~ = (матем.) infinite element
нескінче́нно відда́лений ~ = (матем.) element at infinity
неспра́вний ~ = faulty component
нестабі́льний ~ = (хемічний) unstable element
нетривія́льний ~ = non-trivial [nonzero] element (групи – of a group)
норма́льний ~ = standard cell; (кадмієвий) cadmium cell; (меркурієвий/ртутний) mercury cell
нульови́й ~ = null [zero] element, additive identity (element) (групи – of a group)
обе́рнений ~ = (матем.) inverse [reciprocal] element; (групи) inverse element
~ о́б’є́му = elementary volume, volume element, element of volume; (плину) fluid element
обов’язко́вий ~ = mandatory member
оборо́тний ~ = (групи) invertible element
~ о́бразу = pixel, picture element, pel
одини́чний ~ = (матем.) identity, unit [identity] element (групи – of a group)
одноізото́пний ~ = single-isotope element
одноразо́вий ~ = (техн.) expendable [disposable] element
~ одноразо́вого використа́ння = див одноразовий ~
окре́мий ~ = unit cell
опо́рний ~ = 1. (конструкції) bearer, bearing element 2. (цент(е)р обертання) pivot
опоро́вий ~ = resistor (element) див тж резистор
~ о́пору = див опоровий ~
опти́чний ~ = optical element/component
~ орбі́ти = (астр.) orbital element, element of an orbit; (Делоне) Delaunay orbit element
оскулівни́й ~ = (орбіти, астр.) osculating element
па́ливний ~ = 1. (хемічний) fuel cell 2. (ядерний/ядровий) fuel element див тж твел
~ па́м’яті = memory element; storage element
парази́тний ~ = (схеми) parasite, parasitic element
паси́вний ~ = (антени, схеми) passive element, passive component; (паразитний) parasitic element
перви́нний ~ = 1. (ел.) primary cell 2. (ґальванічний) primary cell 3. (мірчий) (primary) transducer див тж первинний мірчий перетворювач
перезаря́дний ~ = rechargeable cell
перемика́льний ~ із па́м’яттю = ovonic
перетво́рювальний ~ = (ел.) transducer element
~ перехі́дно́ї гру́пи = (х.) transition element
підвісни́й ~ = (конструкції) suspension member
піддіягона́льний ~ = (матриці) subdiagonal (matrix) element
підсумо́вувальний ~ = (суматор) adding element [component]
плавки́й ~ = (запобіжника) див топкий ~
Пла́нтів ~ = Plante cell
~ пли́ну = fluid element
~ пло́щі = (поверхні) area [surface] element, element of area
~ пове́рхні = surface element
поглина́льний ~ = (електричного кола) dissipative element
поді́льний ~ = (яф) fissile element
позадіягона́льний (ма́тричний) ~ = off-diagonal (matrix) element
~ пока́зника = index entry
попере́дній ~ = predecessor; (у пропорції тощо) antecedent
поро́джувальний ~ = generator, generating element (групи – of a group)
поси́лювальний ~ = (конструкції) reinforcing element
послідо́вний ~ = (впорядкованої множини) consecutive member
пра́вий одини́чний ~ = right identity
правобі́чний одини́чний ~ = right identity
пра́ймерний ~ = (матем.) primary element
прима́рний ~ = (матем.) див праймерний ~
приміти́вний ~ = (матем.) primitive element; (праелемент) urelement
приро́дний ~ = 1. (хемічний) natural element 2. (поширений у природі в незв’язаному негазовому стані) native element 3. (радіоактивний) natural radioactive element
приса́дковий ~ = addition agent
прові́дний ~ = conducting element, conductive part; (резистора) resistor element
променюва́льний ~ = radiating element
про́сти́й ~ (матем.) prime element
простороподі́бний ~ = (чотиривимірного простору) space-like element
~ про́стору = space element, element of space
протиді́йний ~ = (ел.) counterelectromotive cell
радіоакти́вний ~ = (radio)active element, radioelement
реґулюва́льний ~ = control element
~ рідини́ = liquid element
ріди́нний ~ = (ел.) wet cell
рідкісноземе́льний ~ = (х.) rare-earth element; (мн.) rare earths
~ розго́ртки = scan element
розпізнава́льний ~ = див впізнавальний ~
розсі́ювальний лі́нзовий ~ = divergent component
розсі́яний ~ = (х.) trace element
розтя́гуваний ~ = (конструкції) tensile [tension] member
рухо́мий ~ = (приладу тощо) movable [moving] element; (ковзний) sliding member/element
руші́йний ~ = driving element
~ рядка́ = (матриці) row element
світловипромі́нний ~ = light-emitting element
світлочутли́вий ~ = light-sensitive element [cell]
світни́й ~ = light-emitting element
сидерофі́льний ~ = siderophile element
силови́й ~ = (конструкції) strength member
~ симе́трії = (кристалу) symmetry element, element of symmetry
синхрон(із)ува́льний ~ = timing element
~ систе́ми керува́ння = control element
сканува́льний ~ = scanning element
скінче́нний ~ = finite element; (високого порядку) high-order finite element; (вищого порядку) higher-order finite element; (найвищого порядку) (the) highest-order finite element
складови́й ~ = component, constituent див тж складник
сонце́вий ~ = solar cell
со́нячний ~ = див сонцевий ~
сполуча́льний ~ = (ел.) transition element
сприйма́льний ~ = sensing element, sensor; (оптичний) optical sensor
спря́жені —и = (матем.) conjugate elements (групи – of a group)
стабілізува́льний ~ = 1. (мех.) stable element 2. (ел.) див стабілізатор
стабі́льний ~ = (хемічний) stable element
станда́ртний ~ = standard cell
сти́снений ~ = (конструкції) compressive member, strut
стични́й ~ = (орбіти, астр.) osculating element
~ сто́впчика = (матриці) column element
сторо́нній ~ = foreign element див тж домішковий ~
~ структу́ри = див структурний ~
структу́рний ~ = 1. structural element/unit; structure cell/component 2. (складник) constituent 3. (конструкційний) building block
струмообме́жувальний ~ = current limiter
струмостабілізува́льний ~ = current regulator
сумува́льний ~ = adding element
сухи́й (ґальвані́чний) ~ = dry cell; (лужний) crown cell
~ схе́ми = (ел.) circuit element
таласофі́льний ~ = thalassophile (element)
теплови́дільний ~ = 1. (яф) fuel [nuclear fuel, reactor fuel] element див тж твел 2. (х., ел.) fuel cell
теплозахисни́й ~ = heat-protection element
теплоізолюва́льний ~ = heat-protection element
теплообмі́нний ~ = heat-exchange element
теплопоглина́льний ~ = heat-absorbing element
теплочутли́вий ~ = див термочутливий ~
термоелектри́чний ~ = thermoelectric cell
термоемісі́йний ~ = 1. (ел.) thermionic cell 2. (твел, я ф) thermionic fuel element
термотривки́й ~ = heat resistor
термочутли́вий ~ = temperature sensor, thermosensitive [temperature-sensitive] element
термочутли́вий резисти́вний ~ = (термометра) resistor bulb
типо́вий ~ = standard element
тискочутли́вий ~ = pressure-responsive member
тонкоплі́вковий сонце́вий ~ = thin-film solar cell
топки́й ~ = fusible element; (запобіжника) fuse element
~ траєкто́рії = element of trajectory
трансактині́довий ~ = transactinide
трансґреси́вний ~ = transgressive element
трансплуто́нієвий ~ = transplutonide, transplutonium element
трансура́новий ~ = transuranide, transuranic [transuranium] element; (мн.) transuranics
трансценде́нтний ~ = (поля, матем.) transcendent, transcendental element
трима́льний ~ = (конструкції) bearer, strength member, carrier, bearing member/element/component
тягови́й ~ = (механізму) driving member
узгі́днений скінче́нний ~ = (матем.) conforming finite element
універса́льний ~ = (алґебри) universal element
устромни́й ~ = (техн.) plug-in element
утра́тний ~ = dissipative [lossy] element
~ фа́зового о́б’є́му = elementary phase volume, phase-volume element, element of phase volume
~ фа́зового про́стору = phase-space element, element of phase space
фіксо́ваний ~ = (матем.) fixed [stable] element
фільтрува́льний ~ = filter(ing) element
фотоґальвані́чний ~ = photoelectric cell, photocell
фотомно́жильний ~ = photomultiplier cell
~ фотопомно́жувача = див фотомножильний ~
функціона́льний ~ = див функційний ~
функці́йний ~ = (техн.) functional unit
хемі́чний ~ = chemical element; (з великим атомним числом) high-Z element; (з малим атомним числом) low-Z element
центра́льний ~ = 1. (матем.) central element (групи/алґебри – of a group/algebra) 2. (опорний, мех.) pivot
цифрови́й ~ = digital element
часоподі́бний ~ = (чотиривимірного простору) time-like element
чутли́вий ~ = 1. sensor, sensitive [sensing] element, sensing unit/member; feeler 2. (реєструвальний) detecting element, detector 3. (мірчий) pickup, pickoff 4. (безконтактовий) noncontacting pickup 5. (термометра) thermometer sensor
швидкоді́йний ~ = (ел.) fast element
~ шляху́ = element of path
енергобло́к (-у) (power) plant; power(-generating) unit
ко́ло I 1. circle ▪ впи́сувати ~ to inscribe a circle (into smth); опи́сувати ~ to circumscribe a circle (about smth); (про колову траєкторію) to describe a circle 2. (обвід) circumference 3. (цикл, петля) loop, cycle 4. (ел.) circuit; (нерозгалужене) loop див. тж контур, схема
а́зимутне ~ = azimuth circle
антаркти́чне ~ = Antarctic circle
Аполо́нієве ~ = Apollonian [Apollonius] circle
аркти́чне ~ = Arctic circle
вели́ке ~ = (сфери) great circle
вертикальне ~ = (інструмент, астр.) vertical (instrument)
внутрішньодоти́чне ~ = internally tangent circle
впи́сане ~ = incircle, inscribed circle (трикутника, у трикутник – of a triangle)
геодези́чне ~ = geodesic circle (першого/другого роду – of the first/second kind)
~ геодези́чної кривини́ = circle of geodesic curvature
годи́нне ~ = hour circle, circle of declination, declination circle, circle of right ascension
горлове́ ~ = (обертового гіперболоїда) gorge circle (of a hyperboloid of revolution)
грани́чне ~ = limit circle
дев’ятито́чкове ~ = nine-point circle
дзерка́льне меридія́нне ~ = (інструмент) mirror transit circle
дифракці́йне ~ = diffraction ring
доти́чне стичне́ ~ = tangent osculating circle
електри́чне ~ = (electric) circuit див. контур, схема
~ збі́жности = circle [disk] of convergence, convergence circle/disk
зовнівпи́сане ~ = escribed circle, excircle
зовнідоти́чне ~ = externally tangent circle
зодіяка́льне ~ = див. зодіякове ~
зодія́кове ~ = zodiac band
~ інве́рсії = circle of inversion
~ кольорі́в = color wheel, hue circle
коротаці́йне ~ = corotation circle
короткоза́мкнене ~ = (електричне) short circuit
~ кривини́ = circle of curvature (at the vertex – у вершині), osculating circle (of a curve)
кубі́чне ~ = (просторова крива) cubical circle
мале́ ~ = (сфери) small circle
Мо́рове ~ = Mohr’s circle
меридія́нне ~ = (інструмент) meridian [transit] circle, circle transit
на́прямне ~ = orthoptic [director] circle
~ на́хилу = circle of declination, declination circle, hour circle; circle of right ascension
одини́чне ~ = unit circle
~ одна́ко́вої висоти́ = (астр.) parallel of altitude, altitude circle, almucantar
опи́сане ~ = circumcircle (навколо – of, about), circumscribed circle
паргелі́чне ~ = parhelic circle
Півде́нне поля́рне ~ = Antarctic circle
Півні́чне поля́рне ~ = Arctic circle
~ поді́бности = similarity circle
позавпи́сане ~ = escribed circle, excircle
поля́рне ~ polar circle ▪ за поля́рним —м = within the polar circle
~ розсі́ювання = (опт.) circle of (least) confusion
Ре́мзденове ~ = Ramsden circle/disk
Ро́уландове ~ = Rowland circle
співротаці́йне ~ = corotation circle
сти́чне ~ = osculating circle
~ схи́лення = див. ~ нахилу
твірне́ ~ = generating circle
топологі́чне ~ = topological circumference
фо́кусне ~ = focus circle
хи́бне ~ = vicious circle
~ широти́ = circle of latitude
лі́н|ія 1. line ▪ (лежати) на (прямій) —ії (to lie) in a (straight) line; прово́дити —ію че́рез то́чку to put [draw] a line through a point; —ії уздовж —ії along a line; (по)ста́вити уздо́вж —ії to align 2. (крива) curve див. тж кривананосити —ію (на графіку) to plot a curve (за точками – point by point) 3. (скісна, похила) bevel 3. (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма чи 2.117 мм; 1/10 дюйма чи 2.54 мм) line
~ абсолю́тно чо́рного ті́ла = (на діяграмі колірности) Planckian locus
абсорбці́йна ~ = (спектральна) absorption line
авро́рна ~ = (спектральна) auroral line
автомати́чна ~ = (automatic) transfer line
агоні́чна ~ = agonic line
~ а́зимуту = azimuth line
акусти́чна ~ за́тримки = acoustic delay line
~ акусти́чного зв’язку́ = acoustic link
антисто́ксова ~ = anti-Stokes line
~ апси́д = (астр.) line of apsides
~ афі́нної кривини́ = line of affine curvature
багатодроти́нна ~ = див. багатодротова ~
багатодро́то́ва ~ пересила́ння = multiwire transmission line
ба́зисна ~ = 1. (матем.) reference line 2. (опт.) base line [BL], baseline 3. (геод.) datum line
ба́зова ~ = див. базисна ~
~ байду́жости = див. нейтральна ~
Ба́льмерова ~ = (сп.) Balmer line
~ без жи́влення = (ел.) deenergized [dead] line
безутра́тна ~ = 1. (затримки) dissipationless delay line 2. (пересилання) loss-free [lossless] transmission line
берегова́ ~ = coastline, shoreline
білясто́кова ~ пото́ку = sink streamline
біляджере́льна ~ пото́ку = source streamline
бічна́ ~ = side line
Бло́хова ~ = Bloch line
Бре́ґова ~ = Bragg (ionization) curve
Буґе́рова ~ = (астр.) Bouguer line
ве́кторна ~ = vector line, line of a vector
великовтра́тна ~ = (ел.) lossy line
~ вели́кого ко́ла = geodetic line
вертика́льна ~ = 1. vertical line; (Блохова) vertical Bloch line 2. (прямовисна) plumb line
вимі́рювальна ~ = measuring line див. тж мірча ~
~ випромі́нювання = (спектральна) emission line
ви́різнена ~ = (спектральна) resolved line
виробни́ча ~ = product(ion) line
виро́джена ~ = (спектральна) degenerate line
~ висила́ння = (спектральна) emission line
~ виска́ = plumb line, vertical
вислідна́ ~ = resultant line
висхідна́ ~ = ascending line
вихідна́ ~ = (відлікова) reference [datum] line
виходо́ва ~ = (що виходить із даної точки) outgoing line
вихоро́ва ~ = vortex line
~ ві́дліку = reference line
відокре́млювальна ~ = dividing line
~ ві́друху = recoil line
візи́рна ~ = hairline
~ візи́рування = line of sight; pointing direction; boresight
вморо́жена силова́ ~ = frozen-in field line
~ во́дню = (спектральна) hydrogen line
волоси́нна ~ = hairline
вну́трішня ~ = (Файнменової діяграми тощо) internal line
~ впли́ву = (мех.) influence line
~ вто́ми = fatigue line
~ вузлі́в = line of nodes, nodal line
вузлова́ ~ = nodal line
вхідна́ ~ = див. входова ~
входо́ва ~ = (Файнменової діяграми тощо) incoming line
~ галу́ження = branch line/curve
гаря́ча ~ = (зв’язку) hot line
геодези́чна ~ = geodesic (line); (на сфероїді) geodetic line
геодези́чно парале́льна ~ = geodesic(ally) parallel curve
гла́дка ~ = smooth line
~ гони́тви = pursuit curve, tractrix
горизонта́льна ~ = horizontal line; (Блохова) horizontal Bloch line
~ горизо́нту = horizon, skyline
горлова́ ~ = striction line
ґвинтова́ ~ = helix, helical curve/line; (конусна) conical helix; (циліндрова) cylindrical helix
ґлюо́нна ~ = gluon line
~ дале́кого зв’язку́ = див. телекомунікаційна ~
дві́чі доти́чна ~ = див. дводотична ~
дводоти́чна ~bitangent(ial) curve/line (у двох різних точках – with distinct points of contact)
дводроти́нна ~ = див. дводротова ~
дводро́това ~ = twin-wire line
демаркаці́йна ~ (добово́го) ча́су = date line; (міжнародна) International Date Line [IDL]
~ дефе́кту = defect line; (розгалужена) branching defect line
дзвоноподі́бна ~ = bell-shaped line
~ дискліна́ції = disclination line
~ дислока́ції = dislocation line; (замкнена) dislocation ring
дисперсі́йна ~ за́тримки = dispersive delay line
~ дифу́зного розсі́ювання = diffuse line
~ ді́ї (сили) line of action; (ударного імпульсу) line of percussion
діягра́мна ~ = diagram line
~ дія́метра = diametral [diametric(al)] line
до́вга ~ = long line
дозво́лена ~ = (км) allowed line
до́плер-розши́рена ~ = (спектральна) Doppler-broadened (spectral) line
~ до́тику = 1. contact line/curve, line of contact (двох поверхонь – of two surfaces) 2. (дотична) tangent
доти́чна ~ = tangent(ial) curve/line
дроти́нна ~ = див. дротова ~
дрото́ва́ ~ = wire line
дубле́тна ~ = (спектральна) doublet line
ду́хова ~ = (спектральна) spectroscopic ghost
еквідиста́нтна ~ = equidistant curve
еквіпотенція́льна ~ = (equi)potential line/contour
електри́чна ~ = power line
~ електропересила́ння = power-transmission line, main
~ електростати́чної інду́кції = line of electrostatic induction
~ емі́сії = emission line
етало́нна (спектра́льна) ~ = standard (spectral) line
живи́льна ~ = feed [supply] line; (дуантів) dee line
~ жи́влення = див. живильна ~
заборо́нена ~ = (км) forbidden line
забра́кла ~ = missing line
за́йнята ~ = (зв’язку) busy line
~ замерза́ння = (графічна залежність точки замерзання води від тиску) ice line
замика́льна ~ = (векторного багатокутника, мех.) closing line
за́мкнена ~ = 1. closed line; (вихорова) closed vortex line; (потоку) closed streamline; (дислокації) dislocation ring 2. (контур, петля) circuit 3. (світова) closed worldline; (часоподібна) closed timelike worldline
~ за́тримки = (artificial-)delay line
~ заче́плення = line of contact
зацифро́вана ~ = numbered line
~ зв’язку́ = 1. communication line 2. (ел.) transmission line 3. (канал) communication [data, information, tie] link, tie line 4. (Земля – космос) uplink; (космос – Земля) downlink
~ зги́ну = bending line
~ (і)з двома́ ма́ксимумами = double-peaked line
з’є́днувальна ~ = connecting curve
~ (і)з зало́мом = jogged line
~ з(і) зги́ном = bending line
зі́мкнена ~ = closed line/curve див. тж замкнена ~
~ (і)з ма́ксимумом = peaky line
~ змі́ни дат = date line
зо́внішня ~ = (обвід, контур) outline; (Файнменової діяграми) external line
зорієнто́вана ~ = directed [oriented] line; (графу тж) arc, directed edge, dart
~ (і)з пере́гином = bending line
~ (і)з по́ділками = (на шкалі) graduated line
~ зрі́зу = shear line
~ зсу́ву = displacement line
зсу́нена ~ = displaced [shifted] line
ізоатмі́чна ~ = isoatmic line
ізогона́льна ~ = isogonic line
ізопотенція́льна ~ = isopotential line
ізотро́пна геодези́чна ~ = null geodesic
~ інже́кції = (струменя частинок) injection line
інтенси́вна ~ = (спектральна) intense line
інтеркомбінаці́йна ~ = (ат. фіз.) intercombination line
інтерференці́йна ~ = interference fringe
інфлюе́нтна ~ = influence line
іра́стова ~ = yrast line
каусти́чна ~ = caustic (line), focal curve
квазигеодези́чна ~ = quasi-geodesic (line)
ква́ркова ~ = quark line
~ Кіку́чі = (кф) Kikuchi line
коаксі́йна ~ = coaxial line
~ ко́взання = див. ~ ковзу
~ ко́взу = slip line, glide line, slipband
коливна́ ~ = (спектральна) vibrational (spectral) line
~ коліма́ції = collimation line
ко(м)плана́рна ~ = co(m)planar line
~ конта́кту = contact line/curve див. тж ~ дотику
ко́нтурна ~ = contour line
~ ко́нтуру = contour line
ко́нусна ґвинтова́ ~ = conical helix, conic spiral
конфо́рмно геодези́чна ~ = conformally geodesic line
координа́тна ~ = coordinate line
~ координа́тної сі́тки = grid line
коро́нна ~ = (сонцевого спектру) coronal line; (зелена) coronal green line
коро́тка ~ = short line
Ко́селева ~ = Kossel line
крапко́ва ~ = dot(ted) line
крапко́во-рискова́ ~ = dot-dash [dash-dot] line
крапко́во-штрихова́ ~ = див. крапково-рискова ~
крива́ ~ = curve, curved line
~ кривини́ = curvature line, line of curvature
кріорезисти́вна ~ пересила́ння = cryoresistive transmission line
Ла́йманова ~ = Lyman line; (духова) Lyman ghost
ла́мана ~ = broken [polygonal, jogged] line, open polygon
ланцюго́ва ~ = catenary (line), chainette, alysoid
Ле́херова (мі́рча) ~ = (ел.) Lecher line, Lecher wires, Lecher wire wavemeter
лівоґвинтова́ ~ = left(-handed) [sinistrorse] helix
~ лі́квідусу = liquidus (line)
Лю́дерсова ~ = Lüders (flow) line; (мн.) Lüders band
магне́тна силова́ ~ = magnetic line of force/flux
~ магне́тної інду́кції = line of magnetic induction, magnetic path
магнетострикці́йна ~ за́тримки = magnetostrictive delay line
маґістра́льна ~ = 1. trunk line 2. (електрична) main 3. (зв’язку, комп.) pipeline
маловтра́тна ~ = (ел.) low-loss line
Ма́хова ~ = (фіз. плинів) Mach line
межова́ ~ = boundary line; (на карті) limit line
мимобі́жні —ї = (матем.) skew lines
міжзоре́ва ~ = (астр.) interstellar line
міжнаро́дна демаркаці́йна ~ ча́су = International Date Line [IDL]
мі́рча ~ = measuring line; (хвилевідна) slotted line
монта́жна ~ = assembly line
мультипле́тна ~ = multiplet line
~ наванта́ги = (ел.) load line
наванта́жена ~ = (ел.) loaded line
~ наванта́ження = див. ~ навантаги
надінтенси́вна спектра́льна ~ = enhanced spectral line
надструкту́рна ~ = superstructure line
надтовста́ ~ = extraheavy line
~ надхо́дження = line of incidence
найкоро́тша ~ = 1. (the) shortest line 2. (матем.) geodesic (line)
~ найкруті́шого спу́ску = line of (the) steepest descent
~ найме́ншого о́пору [спро́тиву] line of (the) least resistance
~ найстрімкі́шого на́хилу = line of (the) steepest slope
~ найстрімкі́шого спу́ску = line of (the) steepest descent
~ на нескінче́нності = line at infinity
накла́дені —ї = (резонансні, спектральні тощо) overlapping lines
~ наліта́ння = line of incidence
напівзаборо́нена ~ = (спектральна) semiforbidden line
напівнескінче́нна (пряма́) ~ = semi-infinite line, (infinite) half-line
~ напру́г = (мех.) isostatic (curve), stress trajectory/line
напру́жена ~ = (ел.) energized line
~ напру́жености = див. силова ~
~ напру́жень = (мех.) див. ~ напруг
на́прямна ~ = 1. (матем.) directrix 2. (на кресленику) guideline
~ на́хилу = line of slope
небуля́рна ~ = (астр.) nebular line
неви́дна ~ = (на рисунку) hidden line
неви́різнена ~ = (спектральна) unresolved line
невласти́ва ~ = ideal line
недіягра́мна ~ = nondiagram line
неза́мкнена ~ = (ел.) open-circuited line
незі́мкнена ~ = open line; (ламана) open polygon
нейтра́льна ~ = 1. neutral line 2. (за пружного згину) neutral fiber
~ неодна́ко́вої за́тримки = (на різних частотах) dispersive delay line
непере́рвна ~ = continuous line
~ непра́вильної фо́рми = irregular line
нерозгалу́жена ~ = unbranched line
несиметри́чна ~ = (пересилання) unbalanced line
нескінче́нна зо́внішня ~ = (Файнменової діяграми) infinite external line
низхідна́ ~ = descending line
Но́йманова ~ = (матем.) Neumann line
нульова́ ~ = 1. zero line 2. (у мірчому приладі) fiducial line
нульова́ геодези́чна ~ = zero [null] geodesic
нульова́ ~ пото́ку = stagnation streamline
~ нульово́го нахилу = [схи́лення] (гф) agonic line
обвідна́ ~ = envelope [enveloping] line
обе́рнена ~ = (спектральна) reversed (spectral) line
оберто́ва ~ = (спектральна) rotational (spectral) line
обме́жувальна ~ = limiting line
~ о́брису = contour line
~ обтіка́ння = streamline
~ одна́ко́вих деформа́цій = isodef, line of equal deformation
~ одна́ко́вої гу́чности = equal-loudness contour
~ одна́ко́вої фа́зи = isophase
однодроти́нна ~ = див. однодротова ~
однодро́това ~ = single-wire line
одночасти́нко́ва ~ = single-particle line
ома́нна спектра́льна ~ = spectroscopic ghost
~ оптима́льного допасо́вування = line of best fit
опо́рна ~ = fiducial [reference] line
~ опти́чного зв’язку́ = (optical) communication link
опу́кла ~ = convex line
орієнто́вана ~ = directed line див. тж зорієнтована ~
осьова́ ~ = axial line, axis
~ па́дання = (мех.) line of fall
парале́льна ~ = parallel (line); (до площини проєкцій) principal line, trace parallel
Па́шенова ~ = (сп.) Paschen line
~ передава́ння = див. ~ пересилання
~ пересила́ння = (ел.) transmission line; (із експоненційним згасанням сигналу) exponential transmission line
~ переслі́дування = pursuit curve, tractrix
переплу́тані силові́ —ії = entangled flux lines
перети́нні —ї = intersecting lines; (на Файнменовій діяграмі) crossed lines
~ пере́тину = (поверхонь) intersection line, line of intersection
перпендикуля́рна ~ = perpendicular line
пиля́ста [пилча́ста] ~ = sawtooth line
півхвильова́ ~ = half-wave line
піднапру́гова ~ = (ел.) energized line
побудо́вана ~ = (за точками) plotted line
поверхне́ва ~ пото́ку = surface streamline
~ поглина́ння = (спектральна) absorption line
~ по́гляду = line of sight
подві́йна ~ = 1. (на графіку) double line 2. (спектральна) binary line
~ подві́йної кривини́ = curve of double curvature
~ по́ділу = 1. (відокремлювальна) divide, dividing line 2. (обмежувальна) boundary (line), limiting line 3. (межа поділу) interface
подо́вжена ~ = extended line
~, позна́чена хре́стиками = crossed line
полудне́ва ~ = meridian line
~ по́ля = field line
~ поля́рного ся́йва = (сп.) auroral line
~ порі́внювання = reference line
~ постача́ння = supply [feed] line
пото́кова ~ = 1. processing line 2. (виробнича) production line 3. (технологічна) in-line system
~ пото́ку = 1. (магнетного поля) line of flux, flux path 2. (плину) fluid path, streamline; (в безвихоровій течії) free streamline
похи́ла ~ = slant(ing) line; (до прямої/площини) inclined line (to a line/plane)
початко́ва ~ = reference line
~ поча́тку ві́дліку = datum line; (у мірчому приладі) fiducial line
правоґвинтова́ ~ = right(-handed) [dextrorse] helix
проєкти́вна ~ = projective line, line of projection
проєктува́льна ~ = див. проєктивна ~
прожилко́ва ~ = (у плині) streak line
~ променюва́ння = (спектральна) emission line
~ проме́рзлости = frost line
простороподі́бна ~ = spacelike path
про́фільна ~ = profile line
пружна́ ~ = (мех.) elastic curve
пряма́ ~ = (straight) line
прямови́сна ~ = plumb line, vertical
~ прямо́го ба́чення = line of sight
псевдола́мана ~ = pseudobroken [pseudopolygonal] line
пункти́рна ~ = dot(ted) line
радіоспектра́льна ~ = radio line див. тж радіолінія
~ реґре́сії = regression curve/line
резона́нсна ~ = resonance line
~ Ре́йлі = Rayleigh line
Реле́єва ~ = див. ~ Рейлі
ре́перна ~ = fiducial [reference, datum] line
ри́скова́ ~ = dash(ed) line
~ рі́вних зна́чень = isoline див. тж ізолінія
рівнобі́жна ~ = parallel (line)
~ рі́вного потенція́лу = isopotential line
рівногусти́нна ~ = equidensity, equal-density line
рівнодоти́чна ~ = equitangential line
рівноприпли́вна ~ = cotidal line
~ рі́вня = level line
розгалу́жена ~ = branched [branching] line/curve; (вихорова) branched vortex line; (дефекту) branching defect line
~ розгалу́ження = branch line/curve
~ розго́ртки = base line [BL], baseline; scan(ning) line
розі́мкнена ~ = open line
розми́та ~ = (спектральна) diffuse [unsharp] line
~ ро́змірів (на кресленику) dimension line
ро́змірна ~ = див. ~ розмірів
~ ро́зри́ву = discontinuity line, line of discontinuity
~ ро́зрізу = див. ~ розтину
~ ро́зтину = 1. cut line 2. (матем.) branch cut
~ розчи́нности = (твердофазової) solvus (line)
розши́рена ~ = (спектральна) broadened line; (із Доплеровим розширом) Doppler-broadened (spectral) line
розще́плена ~ = split line
Ро́уландова ду́хова ~ = Rowland ghost
~ ру́ху = trajectory
саґіта́льна ~ = sagittal line
самообе́рнена ~ = (спектральна) self-reversed (spectral) line
сателі́тна ~ = (спектральна) satellite line
21-сантиметро́ва (спектра́льна) ~ = (астр.) 21-centimeter line, 21-cm line
світова́ ~ = worldline
сере́динна ~ = 1. (що лежить посередині) midline, center line, meanline 2. (що з’єднує середини) median (line)
сере́дня ~ = 1. (усереднена) mean line 2. (що лежить посередині) див. серединна ~
силова́ ~ 1. (поля) field line, line of force, line of flux, flux line 2. (електричного поля) electric flux line, electric line of force 3. (магнетна) magnetic line of force/flux; (замкнена) closed line of force 4. (техн.) power line ▪ уздо́вж силови́х —ій along the field lines; упо́перек силови́х —ій = cross-field
симетри́чна ~ = (пересилання) balanced line
синґле́тна ~ = singlet line
січна́ ~ = secant (line), transversal (line), intersecting line
~ сканува́ння = scan(ning) line
скінче́нна ~ = (на Файнменовій діяграмі) finite line
скісна́ ~ = oblique [slanting] line; bevel
склада́льна ~ = assembly line
~ складно́ї фо́рми = irregular line
слабка́ ~ = faint line
слабкови́різнена ~ = faint line
~ со́лідусу = solidus curve/line
спадна́ ~ = descending line
спектра́льна ~ = spectral [spectrum] line; (дуже гарячого джерела) enhanced (spectral) line; (хемічного елементу) element (spectral) line; (із Доплеровим розширом) Doppler-broadened (spectral) line
~ спектра́льної ко́лірности = spectral [spectrum] locus
спіра́льна ~ = 1. (площинна) spiral (line) 2. (просторова) helix див. тж ґвинтова ~
сполуча́льна ~ = connecting line
спря́жена ~ = conjugate line
спрямо́вана ~ = directed [oriented] line
~ ста́лого на́хилу = line of constant slope
~ сти́ку = joint line
~ сти́ску = striction [gorge] line, line of striction
стична́ ~ = joint line
Сто́ксова ~ = Stokes line
стрикці́йна ~ = striction [gorge] line, line of striction
структу́рна ~ = structure line
~ стру́му = current [conducting] path
субгеодези́чна ~ = subgeodesic
сусі́дня ~ = adjacent line
суці́льна ~ = solid line
танґенці́йна ~ = tangential line
твірна́ ~ = generatrix, generating line
телекомунікаці́йна ~ = telecommunication line
телефо́нна ~ = telephone line
телури́чна ~ = (сп.) telluric line
~ течії́ = stream [flow] line, line of flow
товста́ ~ = (на рисунку) heavy line
тонка́ ~ = (на рисунку) fine line
трансавро́рна ~ = (спектральна) transauroral line
тридоти́чна ~ = triple tangent, triply tangent line/curve
тридроти́нна ~ = three-wire line
тридро́това ~ = див. тридротинна ~
трипле́тна ~ = triplet line
трисічна́ ~ = trisecant
три́чі доти́чна ~ = див. тридотична ~
три́чі січна́ ~ = див. трисічна ~
~ трі́щини = crack line
у(ві)гну́та ~ = concave line
~ уда́ру = (мех.) line of impact, line of percussion
~ узбере́жжя = coastline
~ уко́су = slope line
ультразвукова́ ~ за́тримки = ultrasonic delay line
~ умо́вного рі́вня = datum level
унікурса́льна ~ = unicursal curve/line
фі́дерна ~ = feed line
фока́льна ~ = див. фокусна ~
~ фо́кусів = див. фокусна ~
фо́кусна ~ = focal line
фотоелектро́нна ~ = photoelectron line
Фра́унгоферова ~ = Fraunhofer line
характеристи́чна ~ = characteristic (curve)
хвиля́ста ~ = wavy line
хромосфе́рна ~ = chromospheric line
центра́льна ~ = central line
~ це́нтрів = див. центрова ~
центрова́ ~ = center line, line of centers
цилі́ндрова ґвинтова́ ~ = helical line, (cylindrical) helix; (на круговому циліндрі) circular helix
~ ча́су = time base
часова́ ~ = timeline, time line
часоподі́бна ~ = timelike worldline [path]; (замкнена) closed timelike worldline
чвертьхвильова́ ~ = quarter-wave line
чітка́ ~ = (спектральна) sharp (spectral) line
~ чо́рного ті́ла = (на діяграмі колірности) Planckian locus
чотиридроти́нна ~ = four-wire line
чотиридро́това ~ = див. чотиридротинна ~
шаро́ва ~ = layer line
Шмі́дтова ~ = (яф) Schmidt line
штрихова́ ~ = dash(ed) line
штрих-пункти́рна ~ = dash-dot line
щіли́нна мі́рча ~ = slotted line
опера́тор (-а) 1. (матем.) operator 2. (відображення) map(ping) 3. (комп.) statement 4. (людина) manipulator 5. (кіно тощо) cameraman
~ абстра́кції = abstraction operator
адити́вний ~ = additive operator
антиермі́тів ~ = skew-Hermitian operator
антикомуто́вні —и = anticommuting operators
антиліні́йний ~ = antilinear operator/mapping/transformation
антисамоспря́жений ~ = anti-self-adjoint operator
антисиметри́чний ~ = antisymmetric operator
антиуніта́рний ~ = antiunitary operator
аритмети́чний ~ = arithmetic operator
багаточасти́нко́вий ~ = many-particle [many-body] operator
баріо́нний ~ = baryon(ic) operator
бігармоні́чний ~ = biharmonic operator
бозо́нний ~ = boson(ic) operator
ве́кторний ~ = vector operator
~ взаємоді́ї = interaction operator
~ визнача́ння форма́ту = (комп.) editing statement
ви́значений ~ = definite operator
~ вико́нування = execution statement
n-ви́мірний ~ = n-dimensional operator
випереджа́льний ~ = advanced operator
ви́роджений ~ = degenerate operator
~ ви́родження = degeneracy operator
від’є́мний ~ = negative operator
~ відно́шення = relational operator
~ відобра́ження = map(ping operator)
~ вклада́ння = embedding operator
власти́вий ~ = properly supported operator
~ власти́вої [вла́сної] ене́ргії = (частинки) (particle) self-energy operator
гадро́нний ~ = hadron(ic) operator
Га́міл(ь)тонів ~ = Hamiltonian, Hamilton operator
~ густини́ = density operator; (числа частинок) number-density operator
~ ґрадіє́нту = gradient operator
ґратко́вий ~ = lattice operator
Да́йсонів ~ = Dyson operator
Д’Аламбе́рів ~ = D’Alembertian (operator)
~ динамі́чної змі́нної = dynamic-variable operator
дистрибути́вний ~ = distributive operator
диференці́йний ~ = differential operator
диференці́йно-різнице́вий ~ = differential-difference operator
~ диференціюва́ння = differentiation operator
Дира́ків ~ = Dirac operator
~ до́бутку = product operator
дода́тний ~ = positive operator
драби́но́вий ~ = ladder operator
дуа́льний ~ = dual transformation
~ еволю́ції = evolution operator
еволюці́йний ~ = evolution operator
ейкона́льний ~ = eikonal operator
еквівале́нтний ~ = equivalent operator
еліпти́чний ~ = elliptic operator
~ ене́ргії = energy operator
~ ене́ргії-і́мпульсу = energy-momentum operator
Ермі́тів ~ = Hermitian operator
ермітоспря́жений ~ = Hermitian conjugate (of an) operator, Hermitian associate operator
зага́йний ~ = retarded operator
~ замика́ння = closure operator
за́мкнений ~ = closed operator
~ за́пису = write statement
заря́довий ~ = charge operator
~ зарядоспря́ження = charge-conjugation operator; particle-antiparticle conjugation operator
зарядонепа́рний ~ = charge-odd operator
зарядопа́рний ~ = charge-even operator
~ заря́ду = charge operator
~ збу́дженої систе́ми = excited operator
~ збу́рення = perturbation operator
збу́рювальний ~ = perturbation operator
зве́дений ~ = reduced operator
звідни́й ~ = reducible operator
згла́джувальний ~ = smoothing operator
~ зго́ртки = convolution operator
~ зі́ткнень = collision operator
змі́нений ~ = changed operator; (змодифікований) modified operator
~ змі́щування = displacement operator
~ (і)з непере́рвним спе́ктром = operator with continuous spectrum
~ зни́щування (части́нки) = (particle) annihilation operator
~ зо́внішнього диференціюва́ння = exterior differentiation operator
~ (і)з про́стим спе́ктром = operator with simple spectrum
~ зсу́ву = displacement operator; (forward-)shift operator; (фази) phase-shift operator; (трансляційного) translation operator; (лівого/правого) operator of left/right translation (of a group)
~ ізоспі́ну = isospin operator
~ імпеда́нсу = impedance operator, operator impedance
~ і́мпульсу = (linear) momentum operator
інварія́нтний ~ = invariant operator
~ інве́рсії = inversion operator; (часу) time-reversal operator
інтеґра́льний ~ = integral operator
інтеґродиференці́йний ~ = integrodifferential operator
~ інтеґрува́ння = integration operator
інфінітезима́льний ~ = infinitesimal (transformation) operator
ітерати́вний ~ = (комп.) iterative statement
Казими́рів ~ = Casimir operator
каліброінварія́нтний ~ = gauge-invariant operator
калібронезале́жний ~ = gauge-independent operator
калібрува́льний ~ = gauge operator
калібрува́льно інварія́нтний ~ = див. каліброінваріянтний ~
калібрува́льно незале́жний ~ = див. калібронезалежний ~
кана́ловий ~ = channel operator
~ кана́лу = channel operator
каноні́чний ~ = canonical operator
ква́нтовий ~ = quantum operator
квантовомехані́чний ~ = quantum-mechanical operator
~ ква́ркового по́ля = quark-field operator
керівни́й ~ = control statement
~ кі́лькости ру́ху = linear momentum operator
~ кінети́чної ене́ргії = kinetic-energy operator
~ кінце́вого ста́ну = final-state operator; (тп) out-operator
класи́чний ~ = classical operator
~ коварія́нтної похідно́ї = covariant-derivative operator
~ ко́льору = color operator
комежови́й ~ = coboundary operator
компа́ктний ~ = compact operator
~ ко́мплексного спря́ження = complex-conjugation operator
ко́мплексно спря́жений ~ = complex-conjugate operator
комутати́вні —и = див. комутовні —и
комуто́вні —и = commuting [commutable, commutative, permutable] operators
~ конти́нууму = continuum operator
~ координа́т = coordinate [position] operator
координа́тний ~ = coordinate [position] operator
крайови́й ~ = boundary operator
Лапла́сів ~ = Laplace operator
~ лі́вих різни́ць = backward-difference [backward-shift] operator
ліні́йний ~ = linear operator/transformation
логі́чний ~ = logic(al) operator
лока́льний ~ = local operator
максима́льний ~ = maximal operator
~ ма́си = mass operator
ма́совий ~ = mass operator
масшта́бно інварія́нтний ~ = scaling-invariant [scale-invariant] operator
ма́тричний ~ = matrix operator
межови́й ~ = boundary operator
~ мно́ження = multiplication [multiplicative] operator
~ моме́нту = moment operator
~ моме́нту кі́лькости ру́ху = angular-momentum operator
~ на́бла = nabla (operator), del operator
напівобме́жений ~ = semi-bounded operator (згори/знизу – (from) above/below)
напівуніта́рний ~ = semiunitary operator
~ наро́джування = (частинки) (particle) creation [production] operator
неви́значений ~ = indefinite operator
неви́роджений ~ = nonsingular operator
незвідни́й ~ = irreducible operator
некомуто́вні —и = noncommuting [incommutable, noncommutable, noncommutative, nonpermutable, non-interchangeable] operators
неліні́йний ~ = nonlinear operator
нелока́льний ~ = nonlocal operator
ненульови́й ~ = nonzero operator
необме́жений ~ = unbounded operator
неособли́вий ~ = nonsingular operator
неперенормо́ваний ~ = nonrenormalized operator
непере́рвний ~ = continuous operator
непереставні́ —и = див. некомутовні —и
нерелятивісти́чний ~ = nonrelativistic operator
нестанда́ртний ~ = nonstandard operator
нестосо́вний ~ = irrelevant operator
несуттє́вий ~ = irrelevant operator
неуніта́рний ~ = nonunitary operator
норма́льний ~ = normal operator/mapping/transformation
нульови́й ~ = zero operator
обе́рнений ~ = inverse [reciprocal] operator
~ обе́рнення ча́су = time-reversal operator
обме́жений ~ = bounded operator; (згори/знизу) operator (semi)bounded (from) above/below
обмі́нний ~ = exchange operator
~ обмі́нної взаємоді́ї = exchange operator
оборо́тний ~ = invertible operator
одини́чний ~ = identity [unit] (operator)
одночасти́нко́вий ~ = one-particle [single-particle] operator
~ одяга́ння = dressing operator
~ озна́чений на щі́льній множині́ = operator defined on a dense set
~ о́пису = declarative statement
~ орбіто́вого моме́нту кі́лькости ру́ху = orbital angular momentum operator
~ парале́льного зсу́ву = translation operator; (лівого/правого) operator of left/right translation
~ па́рности = parity operator
~ перене́сення = translation operator
перенормо́ваний ~ = renormalized operator
~ переставля́ння = transposition [interchange] operator
переставні́ —и = commuting [commutable, commutative, permutable] operators
перетво́рений ~ = transformed operator; (змодифікований) modified operator
~ перетво́рювання = transformation (operator)
~ перехо́ду = transition operator
~ пе́ршого ра́нгу = rank one operator
~ поло́ження = position operator
~ по́ля = field operator
~ поляриза́ції = polarization operator
поляризаці́йний ~ = polarization operator
польови́й ~ = field operator
поро́жній ~ = null statement
~ потенція́льної ене́ргії = potential-energy operator
похідни́й ~ = derived operator
~ похідно́ї = derivative operator
~ початко́вого ста́ну = initial-state operator; (тп) in-operator
~ пра́вих різни́ць = forward-difference operator
~ предста́влення = representation operator
~ призна́чення = (комп.) assignment operator
~ програ́ми = program statement
проєкти́вний ~ = projective operator
~ проєктува́ння = projector, projection operator
проєкці́йний ~ = projector, projection operator
про́сти́й ~ = (комп.) simple statement
~ процеду́ри = procedure statement
псевдодиференці́йний ~ = pseudodifferential operator
~ пу́льту керува́ння = (працівник) console operator
~ реа́ктора = (працівник) reactor operator
~ реа́кції = reaction operator
реґуляризо́ваний ~ = regularized operator
реґуля́рний ~ = regular operator
~ редагува́ння = editing statement
резольве́нтний ~ = resolvent operator
релятивісти́чний ~ = relativistic operator
різнице́вий ~ = difference operator
~ розсі́ювання = scattering operator
самоспря́жений ~ = self-adjoint operator; (комплексно) self-conjugate operator
сепара́бельний ~ = separable operator
~ симетриза́ції = symmetrization operator
симетр(из)о́ваний ~ = symmetrized operator
симетри́чний ~ = symmetric operator
~ симетрува́ння = symmetrization operator
симплекти́чний ~ = symplectic operator
синґуля́рний ~ = singular operator
~ систе́ми = system operator, sysop
сітко́ви́й ~ = grid operator
скаля́рний ~ = scalar operator
~ скінче́нного ра́нгу = operator of finite rank
скісноермі́тів ~ = skew-Hermitian operator
~ слі́ду = trace operator
спі́новий ~ = spin operator
~ спі́нової густини́ = spin-density operator
спін-орбіто́вий ~ = spin-orbit operator
спіно́рний ~ = spinor operator
~ спі́ну = spin operator
~ спостере́жної величини́ = observable operator
спря́жений ~ = conjugate [adjoint] operator; (перетворювання) adjoint transformation
~ спря́ження = conjugation operator
станда́ртний ~ = standard operator
статисти́чний ~ = statistical operator
стиска́льний ~ = contracting operator
стосо́вний ~ = relevant operator
стохасти́чний ~ = stochastic operator
~ стру́му = current operator
суперсиметри́чний ~ = supersymmetric operator
суттє́вий ~ = relevant operator
твірни́й ~ = generating operator
те́нзорний ~ = tensor operator
тото́жний ~ = identical [identity] operator, identical operation
~ трансля́ції = translation operator
трансляці́йний ~ = translation operator
трансляці́йно інварія́нтний ~ = translation-invariant operator
узага́льнений ~ = generalized operator
уніта́рний ~ = unitary operator
упорядко́ваний у ча́сі ~ = time-ordered operator
~ у предста́вленні взаємоді́ї = interaction-representation [interaction-picture] operator
усере́днений ~ averaged operator
усере́днювальний ~ = averaging [central mean] operator
~ усере́днювання = averaging [central mean] operator
~ утво́рювання части́нки = particle production/creation operator
фа́зовий ~ = phase(-shift) operator
фактор(из)о́ваний ~ = factorized operator
ферміо́нний ~ = fermion operator
~ фізи́чної величини́ = operator of a physical quantity
флюктуаці́йний ~ = fluctuation operator
~ флюктуаці́йної величини́ = fluctuation operator
Фо́ків ~ = Fock operator
Фредго́льмів ~ = Fredholm operator
функціона́льний ~ = functional transformation/operator
хвильови́й ~ = wave operator
центра́льний ~ = central operator
~ центра́льних різни́ць = central difference operator
~ центра́льної взаємоді́ї = central operator
~ часово́го впорядко́вування = time-ordering operator
~ часово́ї еволю́ції = time-development operator
~ часово́ї інве́рсії = time-reversal operator
~ часово́ї трансля́ції = time-translation operator
часозале́жний ~ = time-dependent operator
часонезале́жний ~ = time-independent operator
~ части́нки = particle operator
части́нко́во-дірко́вий ~ = particle-hole operator
цілко́м непере́рвний ~ = completely continuous operator
пароґенера́торний 1. (що стосується пароґенератора) steam-boiler, steam-generator 2. (що ґенерує пару) steam-generating
пароутво́рювальний steam-generating, steam-producing
поро́джувальний 1. generating, generative 2. (вихідний, первинний) parent
поро́джування//поро́дження 1. generation, generating 2. (первинність, першоджерельність) parentage
порохоутво́рювальний dust-producing, dust-forming, dust-generating
припливоутво́рювальний tide-producing, tide-generating
при́стрій (-рою) 1. (загальний термін) device 2. (механізм) mechanism, machine 3. (апарат) apparatus 4. (аґреґат) set 5. (блок) unit 6. (обладнання) facility, equipment, installation, rig 7. (засіб) means 8. (знадіб) accessory 9. (приєднаний) attachment 10. (електричний) appliance
~ аварі́йного керува́ння = emergency control device
автомати́чний ~ = automatic device
автоно́мний ~ = self-contained unit
автосинхрон(із)о́ваний ~ = self-synchronous device
акти́вний ~ = active device
акустоелектро́нний ~ = acoustoelectric device
акустоопти́чний ~ = acoustooptical device
амортизаці́йний ~ = damping device
ана́логовий ~ = analog device
антистати́чний ~ = antistatic device
аретува́льний ~ = arresting mechanism; (гіроскопа) caging mechanism
багатокана́ловий ~ = multichannel device
багатофункці́йний ~ = multifunction device
~ ба́зи да́них = database machine
біна́рний ~ = binary device
блискавкозахисни́й ~ = lightning protection (device)
бло́ковий ~ = block device
блокува́льний ~ = blocking [locking] device
вбудо́ваний ~ = built-in device; (допоміжний) add-in (device)
ввідни́й ~ = input unit
~ вво́дження = input unit; (даних) input (device)
~ вво́дження-виво́дження = input-output unit; (даних) input-output (device)
вибухозапуско́вий ~ = explosive-activated device
~ виво́дження = output unit; (даних) output (device)
викона́вчий ~ = executive device; actuator, actuating device
вимі́рювальний ~ = див. мірчий ~
випро́бний ~ = candidate device; (дослідний) pilot device
випро́бувальний ~ = testing device, tester; checker
випро́буваний ~ = див. випробний ~
вирі́внювальний ~ = leveler
виходо́вий ~ = output device [unit]
вича́влювальний ~ = squeezer; extruder
відбива́льний ~ = reflector, reflecting device
відмагнето́вувальний ~ = demagnetization device, degausser
~ відокре́млювання кана́лів = demultiplexer
відсте́жувальний ~ = tracker, tracking device див. тж відстежувач
відхи́лювальний ~ = deflecting device
віртуа́льний ~ = virtual device
~ вмика́ння-вимика́ння = on-off mechanism
вмонто́ваний ~ = див. вбудований ~
вну́трішній ~ = див. вбудований ~
внутрішньоко́рпусний ~ = (реактора) in-pile device; (мн.) internals
впізнава́льний ~ = identifier, identification device
впуска́льний ~ = input
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = input device [unit]
гальмови́й ~ = 1. (у приладах) arrester, damper див. тж гамівник 2. (у транспортних засобах) brake
декодува́льний ~ = decoding device
демагнетува́льний ~ = demagnetization device
ди́сковий ~ = (комп.) disk unit
диспергува́льний ~ = disperser
дистанці́йний зчи́тувальний ~ = remote readout
диференціюва́льний ~ = differentiator
діли́льний ~ = (ел.) divider див. тж подільник
дозува́льний ~ = dosing [metering] device
допомі́жни́й ~ = accessory; auxiliary device [attachment]
допомі́жни́й фільтрува́льний ~ = filter aid
до́слідний ~ = 1. (випробний) pilot device 2. (робити досліди) experimental device
дублюва́льний ~ = backup (device)
експеримента́льний ~ = див. дослідний ~
експонува́льний ~ = exposure device
електри́чний ~ = (electrical) appliance
електро́нний ~ = electronic device; (зчитувальний) electronic readout
електростати́чний ~ = electrostatic device
~ елеме́нтного ана́лізу = (х.) combustion train
живи́льний ~ = feeder, feed(ing) device [unit]
завадопригні́чувальний ~ = antijammer, antijamming device
заванта́жувальний ~ = feed(ing) [loading] device; (на ядерне паливо) fuel charger
задава́льний ~ = controller
зазе́млювальний ~ = grounding [earthing] device
закрі́плений ~ = fixture
закрі́плювальний ~ = fastening [fixture] device
~ замі́ни = changer; (зразків) sample changer; (касет) cassette changer; (плівки) film changer
запа́лювальний ~ = igniting device див. тж запальник
запам’ято́вувальний ~ = див. пам’яттєвий ~
запи́сувальний ~ = 1. recorder, recording device 2. (комп.) writer 3. (записувати з клавіятури на магнетну стрічку) keytape
запобі́жний ~ = safety device; (захисний) (safe)guard
запуска́льний ~ = starter; trigger (mechanism); (запускати ракети) rocket launcher
запуско́вий ~ = див. запускальний ~
заряджа́льний ~ = charger, charging device [unit]; (до дозиметрів) dosemeter charger
заряджа́льно-зчи́тувальний ~ = (до дозиметрів) charger-reader
затиска́льний ~ = fixture; gripper, clamping [gripping] device див. тж затискач
захисни́й ~ = protective [safety] device; guard; (фізичного захисту) physical protection device; (захисту апаратури) equipment protection device
захисто́вий ~ = див. захисний ~
захи́щений ~ = protected device
захо́плювальний ~ = pickup; (механічний) grip; grab див. тж захоплювач
зва́жувальний ~ = weighing apparatus [device] див. тж ваги, терези
~ звуково́ї сигналіза́ції = alarm; howler, siren, (audible) alarm device
звукоутво́рювальний ~ = sound-producing [sound-generating] device
~ зв’язку́ = (ел.) coupler; (з антеною) antenna coupler
з’є́днувальний ~ = connector
~ (і)з за́хистом = protected device
~ (і)з неґати́вним о́пором = negative-resistance device
знемагнето́вувальний ~ = demagnetization device, degausser
~ зніма́ти ва́куум = vacuum breaker
~ зніма́ти оболо́нки з тве́лів = fuel decanner [dejacketer]
зо́внішній ~ = external device; (допоміжний) add-on (device)
зчи́тувальний ~ = reader; (система) readout
імітува́льний ~ = simulator
індика́торний ~ = indicating [reading] gage див. тж індикатор
індукці́йний ~ = inductive device
інтеґрува́льний ~ = integrator, integrating device
карусе́льний ~ = carousel
керівни́й ~ = control (device); (у системі керівний-керований) master (device)
керо́ваний ~ = (у системі керівний-керований) slave (device)
керува́льний ~ = control (device)
кодува́льний ~ = coding device, coder
кондиціюва́льний ~ = air conditioning system
контро́льний ~ = monitor
контро́льно-вимі́рювальний ~ = див. контрольно-мірчий ~
контро́льно-випро́стувальний ~ = monitoring rectifier
контро́льно-мі́рчий ~ = monitor; (контролювати частоту) frequency monitor
копіюва́льний ~ = 1. copying device 2. (маніпулятор тощо) master-slave device
кре́мнієвий ~ на сапфі́ровій осно́ві = silicon-on-sapphire [SOS] device
кріоге́нний ~ = cryogenic device
кріпи́льний ~ = fixture (device), fastening device
ладува́льний ~ = tuner
лічи́льний ~ = counter, counting device [set]; meter, metering device [unit] див. тж лічильник
логі́чний ~ = logic (unit)
магне́тний пам’яттє́вий ~ = magnetic storage (device)
магнетнострі́чковий зчи́тувальний ~ = magnetic-tape readout
магнетува́льний ~ = magnetizer, magnetizing device
мезаструкту́рний ~ = mesa device
механі́чний ~ = mechanical unit; mechanical device
мікрохвильови́й ~ = microwave device
мі́рчий ~ = 1. measuring device [unit] див. тж вимірювач 2. (лічильний) meter, counter, metering [counting] device [unit] див. тж лічильник
мобі́льний ~ = mobile device
моделюва́льний ~ = simulator
нагріва́льний ~ = heater, heating device
надпрові́дний ~ = superconducting device
напівтіньови́й ~ = half-shade device
~ на поверхне́вих акусти́чних хви́лях = surface acoustic wave device
напівавтомати́чний ~ = semiautomatic device [machine]
напівпровіднико́вий ~ = (техн.) solid-state unit
на́прямний ~ = guide
насна́жувальний ~ = charger, charging device [unit]
насна́жувально-зчи́тувальний ~ = (до дозиметрів) charger-reader
настро́ювальний ~ = tuner
нахи́лювальний ~ = (кантувач) turn-over device
невбудо́ваний ~ = attached device
~ нічно́го ба́чення = noctovisor
обдира́льний ~ = (до струменя частинок) stripper
обме́жувальний ~ = clamping device
~ одноразо́вої ді́ї = one-shot device
опромі́нювальний ~ = irradiation device
опти́чний зчи́тувальний ~ = optical reader [readout]
опти́чний ~ наво́дження = (неоптичної системи) sight(ing) unit
очисни́й ~ = (очищати повітря, що йде в довкілля) antipollution device
основни́й пам’яттє́вий ~ = main storage (device)
охоло́джувальний ~ = cooler, refrigerator див. тж охолоджувач, холодильник
пам’яттє́вий ~ = storage (device), memory (device); (на рухомій магнетній стрічці) streamer, streaming tape backup див. тж пам’ять
паси́вний ~ = passive device
перви́нний пам’яттє́вий ~ = primary storage (device)
перевива́льний ~ = rewind(ing) [backwind] device
переві́рчий ~ = checker; (до електронних ламп) valve checker; (до конденсаторів) capacitor checker
перекида́льний ~ = (кантувач) turn-over device
~ персона́льного ви́клику = (звуковим сигналом) pager
переглядо́вий ~ = viewer див. тж переглядач
перезаряджа́льний ~ = recharger
перекида́льний ~ = tumbler
перемика́льний ~ = switching device [mechanism]
перемо́тувальний ~ = див. перевивальний ~
перенасна́жувальний ~ = recharger
переносни́й ~ = mobile device [unit]
пересувни́й ~ = mobile device [unit]
перехі́дни́й ~ = adapter
перифері́йний ~ = (комп.) peripheral (device), accessory
персона́льний виклика́льний ~ = (звуковй) pager
підійма́льний ~ = lift, lifter, lifting device; (підойма) hoist
підпорядко́ваний ~ = slave (device)
підси́лювальний ~ = amplifying device
~ підтри́мування ти́ску = див. тископідтримувальний ~
плана́рний ~ = planar device
пли́новий ~ = fluidic device; (мн.) fluid-pressure means
подава́льний ~ = feeder, feed(ing) device
поляризаці́йний ~ = polarization device
помно́жувальний ~ = multiplier див. тж помножувач
~ пом’я́кшувати во́ду = softener
попереджа́льний сигна́льний ~ = warning device
~ попере́днього пере́гляду = previewer
порі́внювальний ~ = comparator; collator, collating unit
~ послідо́вної ді́ї = serial device
пото́ковий ~ = (комп.) stream-oriented device
приє́днаний ~ = attachment
прийма́льний ~ = receiver див. тж приймач
прикрі́плений ~ = fixture
прилашто́ваний ~ = attached device
протизава́дний ~ = antijammer, antijamming appliance [unit]
протикри́говий ~ = anti-icer
пускови́й ~ = launcher
радіолокаці́йний ~ = radar set
радіопередава́льний ~ = radio transmitter див. тж передавач
радіоприйма́льний ~ = radio receiver див. тж приймач
реґулюва́льний ~ = control (device); (юстувальний) adjusting device; (дистанційний) remote control device
реєструва́льний ~ = monitor; (записувач) recorder, recording device, logger
резе́рвний ~ = backup device
розванта́жувальний ~ = discharging device
роздава́льний ~ = dispenser
розмагнето́вувальний ~ = див. знемагнетовувальний ~
розпізнава́льний ~ = див. впізнавальний ~
розподі́льчий ~ = distributor; switchgear
розріза́льний ~ = (різати кристали на пластини, основи до чипів) dicer
руші́йний ~ = drive, driver див. тж рушій
самосинхрон(із)о́ваний ~ = self-synchronous device
се́нсорний ~ = sensor
сері́йний ~ commercial [commercially produced] device
сигна́льний ~ = 1. alarm (device) 2. (пищик) buzzer 3. (індикатор) annunciator
силі́цієвий ~ див. кремнієвий ~
синхрон(із)ува́льний ~ = timer
сканува́льний ~ = scanner, scanning device; (струменя частинок) beam scanner; (у системах впізнавання, комп.) retina див. тж сканер
скрі́плювальний ~ = fixture
спа́лахо́вий ~ = (фот.) flash (lamp), flash gun
~ спові́льненої ді́ї = delayed-action device
сполуча́льний ~ = connector
стрілко́ви́й ~ = pointer-type instrument, pointer meter [gage]
струмене́вий ~ = fluidic device
твердоті́ловий ~ = solid-state device
тві́сторний ~ = twistor (device)
тископідтри́мувальний ~ = (нагнітач) pressurizer
тонкоплі́вковий ~ = thin-film device; (електролюмінесцентний) thin-film electroluminescent device
узгі́днювальний ~ = matching device; (хвилеводу) (waveguide) tuner
узе́млювальний ~ = grounding [earthing] device
універса́льний ~ = multipurpose [multifunction] device
фальцюва́льний ~ = folder
~ фізи́чного за́хисту = physical protection device
фіксува́льний ~ = fastening device
фокусува́льний ~ = focusing device [set]
фотоелектри́чний ~ = photoelectric device
фотозчи́тувальний ~ = camera readout
фотокопіюва́льний ~ = photocopier
фотоспа́лахо́вий ~ = (photo)flash unit, flash attachment
функці́йний ~ = functional device [unit]
функціона́льний = див. функційний ~
хапа́льний ~ = (механічний) grab
цифрови́й ~ = digital unit [device]
~ цифрово́го вво́дження = digitizer; (образів/зображень) graphics digitizer; (мовлення) speech [voice] digitizer
чита́льний ~ = reader; (впізнавальний) character-recognition device; (на мікрофіші, фотоплівки) film reader; (на перфокарти) card scanner
штампува́льний ~ = stamper
штрихови́й ~ = (Шеферів, опт.) Sheffer stroke
щіли́нний ~ = slot machine
юстува́льний ~ = adjusting device; positioner
реа́ктор (-а) 1. (ядерний/ядровий) reactor; pile 2. (хемічний) reactor, reaction vessel; kettle 3. (електричний) inductor, (inductance) coil, reactor, reactance coil
а́томний ~ = nuclear reactor, nuclear [atomic] pile
ба́ковий ~ = tank-type reactor
басе́йновий ~ = pool(-type) [swimming-pool] reactor
~ без відбивача́ = bare reactor
~ без відтво́рювання па́лива = non-regenerative reactor
безпековипро́бувальний ~ = safety-test facility [STF] reactor
безпекодослі́джувальний ~ = safety-research reactor; (на потреби радіяційної безпеки) health-physics research reactor [HPRR]; (в надкритичному режимі) safety supercritical reactor
безпе́чний ~ = safe reactor
безпе́чний малопоту́жний ~ для крити́чних експериме́нтів = safe low-power critical experimental reactor [SLOWPOKE]
~ без спові́льнювача = (ядерний) unmoderated reactor
бри́дерний ~ = breeder (reactor); (на теплових нейтронах) thermal breeder reactor; (на швидких нейтронах) fast breeder reactor [FBR] див. тж бридер
важководяни́й ~ heavy-water reactor; (із натрієвим теплоносієм) sodium-deuterium reactor; (пароґенератор) steam-generating heavy-water reactor [SGHWR]; (із важководяним сповільнювачем) deuterium-moderated reactor; (випробувати реакторні вузли) heavy-water components-testing reactor [HWCTR]
вдоскона́лений ~ = advanced reactor; (графітовий із газовим теплоносієм) advanced gas-cooled graphite-moderated reactor
вежови́й захистодослі́джувальний ~ = tower shielding reactor [TSR]
вели́кий прототи́повий бри́дерний ~ = prototype large breeder reactor [PLBR]
~ вели́кої поту́жности = high-power reactor
вибухо́вий ~ = burst reactor
випро́бувальний ~ = (випробувати реакторні системи) test [proof test] reactor; (випробувати об’єкти в реакторі) testing reactor; (перевіряти системи безпеки) safety-test facility [STF] reactor; (випробувати захист) shield-test reactor [STIR]; (випробувати реакторні вузли) components-testing reactor; (випробувати твели) fuel-element-testing reactor
випро́бувальний низькопото́ковий ~ = (ядерний) low-intensity test reactor [LITR]
випро́бувальний синтезо́вий ~ токама́к = tokamak fusion test reactor [TFTR]
випро́бувальний технічний ~ = (ядерний) engineering test reactor [ETR]
випро́бувальний я́дерний ~ = nuclear test reactor [NTR]
високоефекти́вний ~ = high-performance reactor
високопото́ковий ~ = high-flux reactor [HFR]; (виробляти ізотопи) high-flux isotope reactor [HFIR]
високопоту́жний (енергети́чний) ~ = (ядерний) high-power reactor/pile
високопоту́жний стаціона́рний ~ = stationary high-power plant reactor
високотемперату́рний ~ = (ядерний) high-temperature reactor
відкритоци́кловий ~ = open-cycle reactor
відокре́млювальний ~ = (електричний) paralleling reactor
відтво́рювальний ~ = (ядерний) breeder, regenerative reactor
віртуа́льний ~ = image reactor
водяни́й гомоге́нний ~ = (ядерний) aqueous homogeneous reactor
во́до-водяни́й ~ = [ВВР] water-cooled/moderated reactor; (підтисковий) pressurized water(-cooled/moderated) reactor [PWR]
га́зо-графі́товий ~ = gas-cooled graphite-moderated reactor [GCR]
гетероге́нний ~ = (ядерний) heterogeneous [lumped, lattice] reactor
гібри́дний ~ = hybrid reactor
гомоге́нний ~ = (ядерний) homogeneous reactor; (на рідинному/твердому паливі) liquid/solid homogeneous reactor
графі́товий ~ = (ядерний) graphite-moderated reactor
графі́то-на́трієвий ~ = (ядерний) sodium-graphite reactor
~ двигуна́ = (ядерний) propulsion reactor; (космічного апарата) space propulsion reactor
двоцільови́й ~ = dual-purpose reactor
дейте́рій-на́трієвий ~ = sodium-deuterium reactor
дейте́рій-три́тієвий ~ = deuterium-tritium [D-T] reactor; (у стаціонарному режимі) steady-state D-T reactor; (імпульсний) pulsed D-T reactor
демонстраці́йний ~ = demonstration reactor; (енергетичний) power demonstration reactor [PDR]; (із тета-пінчем) reference theta-pinch reactor; (синтезовий) demonstration fusion reactor; (ядерний) demonstration nuclear reactor
дифузі́йний ~ = (хемічний) dispersion reactor
до́слідний ~ = (ядерний) pilot [developmental, experimental] reactor, reactor experiment; (нульової потужности) zero-energy experimental pile (reactor) [ZEEP]; (досліджувати кінетику кипучих реакторів) kinetic experiment on water boilers [KEWB] reactor; (досліджувати проблеми безпеки) safety-research experimental facility [SAREF]
до́слідний підкрити́чний підти́сковий ~ = pressurized subcritical experimental reactor
дослі́дницький ~ = research reactor [RR]; (досліджувати перехідні режими) transient reactor test facility reactor [TREAT]; (міряти/уточнювати фізичні константи) physical-constants-testing reactor [PCTR]; (на резонансних нейтронах) resonance test reactor [RTR]; (технологічний) process-development pile [PDP]
дослі́дницький та випро́бувальний ~ = research and test reactor
дослі́дчий ~ = див дослідницький ~
експеримента́льний ~ = див. дослідний ~
експоненці́йний ~ = exponential reactor/pile
електри́чний ~ = electric reactor; reactance; inductance
електрохемі́чний ~ = electrochemical reactor
електроя́дерний ~ = electronuclear reactor
енергети́чний ~ = (ядерний) (nuclear) power reactor; (бридер) power breeder (reactor); (до космічного апарата) space power reactor
заванта́жений ~ = loaded [charged] reactor
зазе́млювальний ~ = (електричний) earthing [grounding] reactor
замкненоци́кловий ~ = closed-cycle reactor
~ зану́реного ти́пу = (ядерний) pool(-type) [swimming-pool] reactor; (критичний) pool critical assembly [PCA]
затру́єний ~ = (ядерний) poisoned reactor
захисни́й ~ = (електричний) protective reactor
захистовипро́бувальний ~ = shield-test reactor [STIR]
~ (і)з бери́лієвим спові́льнювачем = beryllium-moderated reactor
збірни́й ~ = package reactor
~ (і)з важководяни́м спові́льнювачем = heavy-water-moderated [deuterium-moderated] reactor
~ (і)з важководяни́м теплоносіє́м = heavy-water-cooled reactor
~ (і)з висо́кою густино́ю пото́ку = див. високопотоковий ~
~ (і)з водне́вим теплоносіє́м = hydrogen-cooled reactor
~ (і)з водяни́м спові́льнювачем = water-moderated reactor, light-water(-moderated) reactor [LWR]
~ (і)з водяни́м теплоносіє́м = water-cooled reactor
~ (і)з га́зовим теплоносіє́м = gas-cooled reactor [GR]
~ (і)з га́зовим теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем = heavy-water-moderated gas-cooled reactor [HWGCR]
~ (і)з ге́лієвим теплоносіє́м = helium-cooled reactor
~ (і)з гідри́дним спові́льнювачем = hydride-moderated reactor
~ (і)з графі́товим спові́льнювачем = graphite-moderated reactor
~ (і)з діокси́д-вуглеце́вим теплоносіє́м = carbon-dioxide-cooled reactor
~ зі змі́шаним спе́ктром = (нейтронів) mixed-spectrum reactor
~ (і)з ка́лієвим теплоносіє́м = potassium-cooled reactor
~ (і)з керамі́чним спові́льнювачем = ceramic reactor
~ (і)з кипу́чою водо́ю = див. кипучий ~
~ (і)з кільце́вою акти́вною зо́ною = annular-core reactor
~ (і)з коаксі́йним пото́ком = coaxial-flow reactor
~ (і)з ланцюго́вою реа́кцією = chain-reacting pile
~ (і)з легководяни́м спові́льнювачем = light-water(-moderated) reactor [LWR]
~ (і)з легководяни́м теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем = heavy-water-moderated (light-)water-cooled reactor [HWLWR]
~ (і)з лі́тієвим теплоносіє́м = lithium-cooled reactor
~ (і)з ліні́йною характери́стикою = (електричний) linear reactor
~ (і)з мерку́рієвим теплоносіє́м = див. ~ зі ртутним теплоносієм
~ (і)з метале́вим спові́льнювачем = metal-moderated reactor
змі́ннопото́ковий ~ = (ядерний) variable-flux reactor
~ (і)з на́трієвим теплоносіє́м = sodium-cooled reactor
~ (і)з на́трієвим теплоносіє́м і графі́товим спові́льнювачем = sodium-graphite reactor
~ (і)з незамі́неним па́ливом = unrefueled reactor
~ (і)з неза́мкненим ци́клом теплоносія́ = див. відкритоцикловий ~
~ (і)з неліні́йною характери́стикою = (електричний) nonlinear reactor
~ (і)з органі́чними теплоносіє́м та спові́льнювачем = organic-cooled and moderated reactor [OMR]
~ (і)з парови́м теплоносіє́м = steam-cooled reactor
~ (і)з пароводяни́м теплоносіє́м = fog-cooled reactor
~ (і)з пові́тряним теплоносіє́м = air-cooled reactor
~ (і)з повто́рюваним ци́клом = (паливним) recycling reactor
~ (і)з порошко́вим теплоносіє́м = dust-cooled reactor
~ (і)з порува́тим спові́льнювачем = porous reactor
~ (і)з приро́дною циркуля́цією теплоносія́ = natural-circulation reactor
~ (і)з розсувно́ю акти́вною зо́ною = split-table reactor [STR]
~ (і)з реґульо́ваним поглина́нням = absorption-controlled reactor
~ (і)з реґульо́ваним спе́ктром нейтро́нів = spectral-shift reactor
~ (і)з ріди́нним теплоносіє́м = liquid-cooled reactor
~ (і)з ріди́нним спові́льнювачем = liquid-moderated reactor
~ (і)з рідиннометале́вим теплоносіє́м = liquid-metal-cooled reactor
~ зі рту́тним теплоносіє́м = mercury-cooled reactor
~ зі спові́льнювачем = moderated reactor
~ (і)з суці́льним за́хистом = bulk-shielding reactor [BSR]
~ (і)з теплоносіє́м із сольово́го ро́зтопу [розпла́ву] molten-salt-cooled reactor
~ (і)з уста́леними пара́метрами = steady-state reactor
~ (і)з циркуляці́єю па́лива = circulating(-fuel) reactor
ізотоповиробля́льний ~ = isotope-production [isotope-producing] reactor
і́мпульсний ~ = pulsed reactor; (на швидких нейтронах) pulsed fast reactor; (синтезовий) pulsed fusion reactor; (дейтерій-тритієвий) pulsed D-T reactor
і́мпульсний енергети́чний ~ = (ядерний) power burst facility [PBF] reactor
калійохоло́джуваний ~ = potassium-cooled reactor
кана́ловий ~ = pressure-tube reactor
ката́лізний ~ = (хемічний) catalytic reactor; (обмінний) catalytic-exchange reactor
каталіти́чний ~ = див. каталізний ~
квазигомоге́нний ~ = quasi-homogeneous reactor
керамі́чний ~ = (ядерний) ceramic reactor
керо́ваний термоя́дерний/термоядро́вий ~ = controlled fusion [thermonuclear] reactor
кипу́чий ~ = (ядерний) boiler (reactor), nuclear boiler; boiling-water (cooled and moderated) reactor [BWR], water-boiler reactor; (важководяний) boiling-heavy-water-cooled and moderated reactor [BHWR], heavy-boiling-water reactor [HBWR]; (із перегріванням) boiling nuclear superheater [BONUS] reactor
комутува́льний ~ = (електричний) switching reactor
конве́ртерний ~ = (ядерний) converter reactor, nuclear converter
контрольо́ваний ~ = controlled reactor
ко́рпусний ~ = tank-type reactor
крити́чний ~ = (ядерний) critical reactor
лаборато́рний ~ = laboratory reactor
ла́зерний синтезо́вий ~ = laser-fusion reactor
легководяни́й ~ = light-water(-moderated) reactor [LWR]
літійохоло́джуваний ~ = lithium-cooled reactor
малопоту́жний ~ = low-power reactor
матеріялозна́вчий ~ = (ядерний) materials-testing reactor [MTR]
матеріялообро́бний ~ = materials-processing reactor
Міжнаро́дний до́слідний синтезо́вий ~ = International Thermonuclear Experimental Reactor [ITER]
мобі́льний ~ = mobile [transportable] reactor
моделюва́льний ~ = dummy [mock-up] reactor
моде́льний ~ = dummy [mock-up] reactor
мо́дульний ~ = modular reactor
~ на важкі́й воді́ = heavy-water reactor
~ на виробни́цтво поді́льних матерія́лів = production reactor
~ на виробни́цтво технологі́чного тепла́ = (ядерний) process-heat reactor
~ на високозбага́ченому па́ливі = high-enrichment reactor
навча́льний ~ = training reactor
~ на га́зовому па́ливі = gas-fueled reactor
~ на ґранульо́ваному па́ливі = pebble-bed reactor
надвисокотемперату́рний до́слідний ~ = ultrahigh-temperature reactor experiment [UHTREX]
~ на диспе́рсному па́ливі = fuel-dispersion reactor
надкрити́чний ~ = (ядерний) supercritical reactor; (досліджувати системи безпеки) safety supercritical reactor
надпоту́жний кипу́чий ~ = superpower water-boiler reactor [SUPO]
надтеплови́й ~ = epithermal reactor
~ на збага́ченому па́ливі = enriched(-fuel) reactor
~ на збага́ченому ура́ні = enriched-uranium reactor
~ на меди́чні дослі́дницькі потре́би = health-physics research reactor [HPRR]
~ на миттє́вих нейтро́нах = prompt reactor
~ на надтеплови́х нейтро́нах = epithermal reactor
~ на низькозбага́ченому па́ливі = low-enrichment reactor
~ на окси́дному па́ливі = oxide-fueled reactor
~ на па́ливі (і)з сольово́го ро́зтопу [ро́зплаву] molten-salt-fueled reactor
~ напівнепере́рвної ді́ї = (хемічний) semibatch (chemical) reactor
~ на пли́новому па́ливі = fluid-fueled reactor
~ на пові́льних нейтро́нах = slow(-neutron) reactor
~ на порошко́вому па́ливі = dust-fueled reactor
~ на приро́дному па́ливі = natural-fueled reactor
~ на приро́дному ура́ні = natural-uranium reactor
~ на промі́жни́х нейтро́нах = intermediate(-neutron) reactor
~ напру́ги = voltage reactor
~ на псевдозрі́дженому па́ливі = див. ~ на сплиненому паливі
~ на резона́нсних нейтро́нах = resonance reactor
~ на рідиннометале́вому па́ливі = liquid-metal-fueled reactor
~ на ріди́нному па́ливі = liquid-fueled reactor
наситни́й ~ = (електричний) saturable(-core) reactor, transductor
~ на сольово́му ро́зтопі [ро́зплаві] molten-salt reactor [MSR]
~ на спли́неному па́ливі = fluidized(-bed) reactor
~ на суспензі́йному па́ливі = slurry [suspension] reactor
~ на твердо́му па́ливі = solid-fueled reactor
~ на теплови́х нейтро́нах = thermal(-neutron) reactor
~ на то́рієвому па́ливі = thorium(-fueled) reactor
на́трій-графі́товий ~ = sodium-graphite reactor
натрійохоло́джуваний ~ = sodium-cooled reactor
~ на ура́новому па́ливі = uranium(-fueled) reactor
~ на швидки́х нейтро́нах = fast(-neutron) reactor [FR]; (бридер) fast breeder reactor [FBR]
невідтво́рювальний ~ = non-regenerative reactor
некрити́чний ~ = noncritical reactor
неотру́єний ~ = (ядерний) clean reactor
~ непере́рвного проце́су = (хемічний) flow reactor
~ непере́рвної ді́ї = (хемічний) continuous reactor
непрямоци́кловий ~ = indirect-cycle reactor
нереґенерати́вний ~ = non-regenerative reactor
низькопото́ковий ~ = low-flux reactor [LFR]
низькопоту́жний ~ = low-power reactor; (стаціонарний) stationary low-power plant reactor
низькотемперату́рний ~ = low-temperature reactor
нови́й ~ = (що ще не працював) virgin reactor
нульови́й ~ = див. ~ нульової потужности
~ нульово́ї поту́жности = zero-power reactor [ZPR], zero-energy reactor; (на теплових нейтронах) zero-energy thermal reactor; (на швидких нейтронах) zero-energy fast reactor; (бридер) zero-energy breeder reactor assembly [ZEBRA]
обмі́нний ~ = (хемічний) exchange reactor; (каталізний) catalytic-exchange reactor
опромі́нювальний ~ = (на потреби медицини тощо) irradiation reactor
органі́чний ~ = (ядерний) organic cooled and moderated reactor [OMR]
отру́єний ~ = (ядерний) poisoned reactor
паливоневідтво́рювальний ~ = non-regenerative reactor
пересувни́й ~ = mobile [transportable] reactor
~ періоди́чної ді́ї = (хемічний) batch reactor
підкрити́чний ~ = subcritical reactor; (підтисковий дослідний) pressurized subcritical experimental reactor
підси́лений ~ = enhanced reactor
підти́сковий ~ = (ядерний) pressurized reactor; (важководяний) pressurized heavy-water-cooled/moderated reactor [PHWR]; (водо-водяний) pressurized water(-cooled/moderated) reactor [PWR]; (підкритичний дослідний) pressurized subcritical experimental reactor
~ під ти́ском = див. підтисковий ~
пла́змо́вий ~ = plasma reactor
плуто́нієвий ~ = plutonium reactor
плутонійвиробляльний ~ = plutonium-production reactor
повітроохоло́джуваний ~ = (ядерний) air-cooled reactor
повномасшта́бний ~ = full-scale reactor
~ подві́йного призна́чення = dual-purpose reactor
подві́йноци́кловий ~ = dual-cycle reactor system; (кипучий) dual-cycle boiling-water reactor
поділо́вий ~ = fission reactor
поту́жний (енергети́чний) ~ = high-power reactor/pile
приро́дний я́дерний/ядро́вий ~ = natural nuclear reactor
промисло́вий ~ = commercial [industrial, production] nuclear reactor; (демонстраційний на швидких нейтронах) commercial demonstration fast reactor [CDFR]
промі́жни́й ~ = (ядерний) intermediate(-neutron) reactor
прототи́повий ~ = (ядерний) prototype reactor; (на швидких нейтронах) prototype fast reactor [PFR]; (високотемпературний торієвий) thorium high-temperature prototype reactor [THTR]; (великий бридер) prototype large breeder reactor [PLBR]
прото́ковий ~ = (хемічний) continuous(-flow) reactor
прямопото́ковий ~ = (хемічний) direct-flow reactor
прямоци́кловий ~ = (ядерний) direct-cycle reactor
пускови́й ~ = (електричний) starting reactor
реґенерати́вний ~ = regenerative reactor
реґульо́ваний ~ = 1. (ядерний) controlled reactor 2. (електричний) variable reactor
резона́нсний ~ = (ядерний) resonance reactor
рідиноохолоджуваний ~ = (ядерний) liquid-cooled reactor
секці́йний ~ = 1. (електричний) bus reactor 2. (хемічний) section reactor
сере́дньопоту́жний ~ = medium-power reactor; (стаціонарний) stationary medium-power plant reactor
силови́й ~ = (ядерний) (nuclear) power reactor; (до космічного апарата) space power reactor
си́нтезний ~ = див. синтезовий ~
синтезо́вий ~ = fusion [thermonuclear] reactor; (у стаціонарному режимі) steady-state fusion reactor
спеціялізо́ваний матеріяловиробля́льний ~ = special-production reactor
~ спеція́льного призна́чення = single-purpose reactor
стаціона́рний ~ = stationary reactor; (у стаціонарному режимі) steady-state reactor; (енергетичний) stationary plant reactor
струмообме́жувальний ~ = (електричний) current-limiting [series] reactor
сфери́чний ~ = spherical reactor
теплови́й ~ = (ядерний, на теплових нейтронах) thermal(-neutron) reactor
теплообмі́нний ~ = (хемічний) thermal exchange reactor
теплофікаці́йний ~ = (ядерний) heat reactor
термоя́дерний/термоядро́вий ~ = fusion [thermonuclear] reactor див. тж синтезовий ~
технологі́чний дослі́дницький ~ = process-development pile [PDP]
то́рієвий ~ = thorium(-fueled) reactor
~ трансмута́ції актино́їдів = actinide burner reactor
транспорта́бельний ~ = transportable reactor
тритійвиробля́льний ~ = tritium production reactor
трубча́стий ~ = (хемічний) tubular reactor
узе́млювальний ~ = (електричний) earthing [grounding] reactor
універса́льний ~ = multipurpose reactor
універса́льний і́мпульсний експеримента́льний ~ на промі́жни́х нейтро́нах = versatile intermediate-pulse experimental reactor [VIPER]
університе́тський дослі́дницький ~ = university research reactor [URR]
ура́н-графі́товий ~ = uranium-graphite reactor
ура́новий ~ = uranium(-fueled) reactor
~ у режи́мі бі́льшання поту́жности = divergent reactor
~ у режи́мі ме́ншання поту́жности = convergent reactor
фі́дерний ~ = (електричний) feeder reactor
фізи́чний ~ = physical reactor
фі́льтровий ~ = (електричний) filter reactor
хемі́чний ~ = chemical reactor; (неперервної дії) continuous(-flow) reactor; (напівнеперервної дії) semibatch chemical reactor; (періодичної дії) batch reactor
хемоя́дерний/хемоядро́вий ~ = chemonuclear reactor
циркуляці́йний ~ = circulating(-fuel) reactor
чи́стий ~ = (неотруєний, ядерний) clean reactor
швидки́й ~ = (ядерний) fast(-neutron) reactor [FR]
шунтува́льний ~ = (електричний) shunt(ing) reactor
я́дерний/ядро́вий ~ = nuclear reactor, nuclear [atomic] pile; (металургійний) nuclear furnace reactor
реа́ктор-пароґенера́тор (-а, -а) steam-generating reactor
самоґенераці́йний self-generation, self-generating
самоґенерівни́й self-generating
самоґенерува́льний self-generating
самоґравітівна́ ~ self-gravitation(al) system
самодоста́тня ~ = self-contained system
самозбу́дна ~ = self-excited system
самозрівнова́жувальна ~ = self-balancing system
самоналаго́джувана ~ = self-adjusting system
самоорганізо́вна ~ = self-organizing system
самопідтри́мна ~ = self-sustained [self-sustaining] system
самопли́нна ~ = gravity system
самопристосо́вна ~ = self-adapting system
самоузго́джена ~ рівня́нь = self-consistent system of equations
світова́ географі́чна ~ координа́т = (США) world geographic reference system, georef
Се́лорова лі́нзова ~ = Celor [Gauss] lens system
~ сил = system of forces
сильновзаємоді́йна ~ = strongly-interacting system
сильнотурбуле́нтна ~ = strongly-turbulent system
симетри́чна ~ = symmetric system
симетри́чна ~ одини́ць СГС = Gaussian system of units
синхрон(із)ува́льна ~ = synchronization system
~ си́мволів механі́змів реа́кцій = (х.) symbol system of reaction mechanisms
скінче́нна ~ = finite system
скінченнови́мірна ~ = finite-dimensional system
скла́дена ~ = compound system
складна́ ~ = complex system; (частинка тощо, тп) composite
склероно́мна ~ = scleronomic system, system with time-independent constraints
скли́ста ~ = glassy system
склоподі́бна ~ = див. склиста ~
скомп’ютер(из)о́вана ~ = computerized system
сконденсо́вана ~ = condensed system
скориго́вана опти́чна ~ = corrected optical system
слабковзаємоді́йна ~ = weakly-interacting system
слабконеліні́йна ~ = weakly-nonlinear system
слабкотурбуле́нтна ~ = weakly-turbulent system
~ смуг = 1. pattern 2. (спектральних) band system 3. (астр.) strip system
сонце́ва ~ = (планет) solar system
сонце́ва ~ одини́ць = solar (system of) units
со́нячна ~ = див. сонцева ~
~ спекта́тора = spectator (coordinate) system
спеціялізо́вана ~ = special-purpose [dedicated] system
співфо́кусна ~ = confocal system; (лінзова/дзеркальна) confocal lens/mirror system
~ спі́льного користува́ння = (комп.) multiuser [multiple-user] system
спря́жена ~ = conjugate system
стабі́льна ~ = stable system
~ станда́ртів system of standards
станда́ртна ~ = standard system
статисти́чна ~ = див. статисти́чний анса́мбль
стати́чна ~ = static system
стати́чно визна́чна ~ = statically-determinate system
стати́чно еквівале́нтна ~ = statically-equivalent system
стати́чно невизна́чна ~ = statically-indeterminate system
стаціона́рна ~ = 1. stationary [steady-state] system 2. (рівнянь) time-independent [time-invariant] system
стереоакусти́чна ~ = stereo(phonic) sound system
стійка́ ~ = stable system
стохасти́чна ~ = stochastic system
сумі́сна ~ = compatible system
сфери́чна ~ координа́т = spherical coordinate system
сферо́їдна ~ координа́т = spheroidal coordinate system
сфери́чно симетри́чна ~ = spherically symmetric system
сферосиметри́чна ~ = spherically symmetric system
~ схе́мних по́значок = schematic designator
~ твірни́х = system [set] of generators, generating system; (топології) subbase (for a topology)
телеметри́чна ~ = telemetering system
телескопі́чна ~ 1. (висувних елементів) telescopic system; (лічильників) counter telescope ▪ склада́ти телескопі́чну —у = to telescope 2. див. телескопна ~
телеско́пна ~ = telescope (system); (реєстрування космічного проміння) cosmic-ray telescope; (реєстрування гамма-проміння позаземного походження) gamma-ray telescope
телецентри́чна ~ = telecentric system
температуронезале́жна ~ = athermal system
~ теплово́го за́хисту = overtemperature protective system
~ теплопостача́ння = heat-supply system
~ те́рмів = term system
термодинамі́чна ~ = thermodynamic system; (адіябатна) adiabatic thermodynamic system; (відкрита/закрита) open/closed thermodynamic system; (ізольована) closed thermodynamic system
тетрагона́льна ~ (кристалографічна) tetragonal [quadratic] system
технологі́чна ~ = engineering system
~ Ти́хо Бра́ге = (астр.) Tychonic system
торо́їдна ~ = toroidal system; (камера) doughnut; (токамак) tokamak, torus
торо́їдна ~ координа́т = toroidal coordinate system
трансляці́йна ~ = translational system
~ транспортува́ння стру́меня = (частинок) beam-transport system; beamguide
триви́мірна ~ = three-dimensional system
тригона́льна ~ = (кристалографічна) trigonal [rhombohedral] system
триклі́нна ~ = (кристалографічна) triclinic [anorthic] system
трико́лірна ~ = (колориметрична) trichromatic system
трикомпоне́нтна ~ = three-component [ternary] system
трику́тна ~ координа́т = (яф) triangular coordinates [coordinate system]
триортогона́льна ~ = triorthogonal system
трирі́внева ~ = three-level system
трискладнико́ва ~ = three-component [ternary] system
триті́лова ~ = three-body system
трифа́зова ~ = three-phase system; (чотиридротова, ел.) three-phase four-wire system; (семидротова, ел.) three-phase seven-wire system
тричасти́нко́ва ~ = three-particle [three-body] system
тро́йська ~ = troy system
~ труб = piping, tubing
~ трубопро́водів = mains
~ трьох тіл = three-body system
~ трьох части́нок = three-particle [three-body] system
турбуле́нтна ~ = turbulent system
узага́льнена криволіні́йна ~ координа́т = generalized curvilinear coordinate system
узгі́днена ~ = consistent system; (еталонів) consistent system of standards
узго́джена ~ = див. узгіднена ~
узе́млена ~ = grounded [earthed] system
~ узе́млення = ground(ing) [earthing] system
~ умо́вних позна́чень = 1. notation (convention) 2. (схемних) schematic designator
універса́льна ~ = all-purpose [multipurpose] system
універса́льна до́слідна реа́кторна ~ = versatile experimental reactor assembly [VERA]
універса́льна ~ символі́чного кодува́ння для початкі́вців = beginner’s all-purpose symbolic instruction code [BASIC]
фазоспря́жена ~ = (оптична) phase-conjugate system
фа́йлова ~ = file system
фізи́чна ~ = physical [causal, nonanticipatory] system
флюктівна́ ~ = fluctuating system
фокусува́льна ~ = focusing system
фракта́льна ~ = fractal system
фундамента́льна ~ = fundamental system
фундамента́льна ~ координа́т = fundamental coordinate system
~ фу́нкцій = system of functions
функці́йна ~ = див. ~ функцій
хаоти́чна ~ = chaotic system
характеристи́чна ~ рівня́нь = characteristic set of equations
хемі́чно акти́вна ~ = reacting [reactive] system
~ "хижа́к-же́ртва" prey-predator system
центрува́льна ~ = alignment system
~ це́нтру мас = center-of-mass (coordinate) system, barycentric frame of reference
циліндри́чна ~ координа́т = cylindrical coordinate system
цифрова́ ~ = digital system
цілко́м інтеґро́вна ~ рівня́нь = completely integrable system [set] of equations
часозале́жна ~ = time-dependent system
часоінварія́нтна ~ = time-invariant system
часонезале́жна ~ = time-independent system
~ части́нок = particle system; (ансамбль) particle ensemble
частко́во впорядкова́на ~ = partially ordered system
~ чи́слення = див. числова ~
числова́ ~ = number [numeral] system, numeration (system), system of numbers; (з основою 16) hexadecimal [sexadecimal] number system; (з рухомою крапкою/комою floating-point system; (з зафіксованою крапкою/комою fixed-point system
чотирико́лірна ~ зоре́вих величи́н = uvby (ultraviolet violet blue yellow) system
чотирикомпоне́нтна ~ = див. чотирискладникова ~
чотирирі́внева ~ = four-level system
чотирискладнико́ва ~ = four-component [quaternary] system
~ швидко́го зу́пи́ну = (реактора) scram system
шістнадцятко́ва числова́ ~ = hexadecimal [sexadecimal] number system
щільноукла́дена ~ = close-packed system
щільноупако́вана ~ = див. щільноукладена ~
юстува́льна ~ = adjustment [adjusting] system
~ я́дер = див. ядрова ~
я́дерна ~ = див. ядрова ~
ядро́ва ~ = system of nuclei, nuclear system
середо́вище 1. medium 2. (довкілля) environment 3. (газове) atmosphere див. тж атмосфера 4. (оточення) surroundings; (найближче) neighborhood
абіоти́чне ~ = (неживе довкілля, де перебувають живі істоти) abiotic environment
аґреси́вне ~ = 1. (довкілля) hostile environment, aggressive [severe] atmosphere 2. (речовина) aggressive medium 3. (корозійне) corrosive medium
акти́вне ~ = 1. active environment [medium] 2. (хемічно) reactive medium
амо́рфне ~ = amorphous medium
анізотро́пне ~ = anisotropic medium
антропоге́нне ~ = man-made environment
апара́тне ~ = hardware environment
багатокомпоне́нтне ~ = multicomponent medium
багатофа́зове ~ = polyphase [multiphase] medium
багатошаро́ве ~ = multilayered medium
~ без джере́л = source-free medium
безджере́льне ~ = source-free medium
бездисипаці́йне ~ = nondissipative [loss-free, lossless] medium
безла́дно неоднорі́дне ~ = random(ly) inhomogeneous medium
безме́жне ~ = infinite medium
безутра́тне ~ = див. недисипативне ~
біоти́чне ~ = biotic environment
ваго́ме ~ = див. важке ~
важке́ ~ = ponderable medium
вбира́льне ~ = absorbing [absorptive] medium
великогусти́нне ~ = dense [high-density] medium
~ викона́ння програ́ми = execution environment
випадко́во неоднорі́дне ~ = random(ly) inhomogeneous medium
випромі́нне ~ = emitting medium
відбива́льне ~ = reflecting medium
віко́нне ~ = (комп.) windowing environment
відно́влювальне ~ = reducing environment [medium]
вну́трішнє ~ = (організму) internal environment
внутрішньохма́рове ~ = intracloud medium
во́дне ~ = (довкілля) aquatic environment
водяне́ ~ = (речовина) aqueous medium
воло́ге ~ = humid [moist] environment
впорядко́ване ~ = ordered medium
впорядко́вне ~ = orderable medium
~ в примі́щенні = indoor environment
~ в термоста́ті = thermostatically-controlled environment [medium]
в’язке́ ~ = viscous medium [fluid]
в’язкопружне́ ~ = viscoelastic medium [fluid]
га́зове ~ = 1. gas(eous) medium, gaseous fluid 2. (атмосфера) atmosphere 3. (захисне) shielding gas atmosphere
газонаси́чене ~ = gas-laden environment
гальмівне́ ~ = 1. slowing [stopping] medium 2. (яф) moderating medium
гартува́льне ~ = 1. hardening medium 2. (охолоджувач) quenching medium
гетероге́нне ~ = heterogeneous medium
гіперпружне́ ~ = hyperelastic medium
гіроелектри́чне ~ = gyroelectric medium
гіромагне́тне ~ = gyromagnetic medium
гіротро́пне ~ = gyrotropic medium
гомоге́нне ~ = homogeneous medium
густе́ ~ = dense [high-density] medium
ґенерівне ~ = generating medium; (що ґенерує в оптичному діяпазоні) lasing medium
ґравітаці́йне ~ = gravitating medium
ґравітівне́ ~ = gravitating medium
двозало́млювальне ~ = birefringent medium
деґрадо́ване ~ = див. здеґрадоване ~
деформаці́йно пли́нне ~ = yielding medium
динамі́чне ~ = dynamic medium
дисипати́вне ~ = dissipative [lossy] medium
дискре́тне ~ = discrete medium
диспергува́льне ~ = dispersing [dispersive] medium
дисперсі́йне ~ = dispersion medium, continuous phase
диспе́рсне ~ = dispersed medium
дифузі́йне ~ = diffusion medium
діелектри́чне ~ = dielectric medium
діямагне́тне ~ = diamagnetic medium
довкі́льне ~ = environment; (найближче довкілля) (circum)ambience, ambient medium [atmosphere] див. тж довкілля
доскона́ле пли́нне ~ = ideal [perfect] fluid
електроопти́чне ~ = electrooptic medium
емісі́йне ~ = emitting medium
ерозі́йне ~ = erosive environment
живе́ ~ = biotic environment
живи́льне ~ = nutrient medium; (плин) nutrient fluid
забру́днене ~ = polluted environment; (радіяційно) contaminated environment
загермет(из)о́ване ~ = sealed medium
зало́млювальне ~ = refractive [refracting] medium
за́мкнене екологі́чне ~ = closed ecological environment
заморо́жувальне ~ = freezing medium, freezant
~ застосу́нків = (комп.) application environment
захисне́ ~ = 1. protective atmosphere 2. (газове) shielding gas atmosphere 3. (яф) blocking medium
~ зберіга́ння = storage medium
~ (і)з випадко́вими неоднорі́дностями = див. випадково неоднорідне ~
~ (і)з висо́ким рі́внем шу́му = noisy environment
здеґрадо́ване ~ = (довкілля) degraded environment
~ (і)з диспе́рсією = (просторочасовою) dispersive [dispersing] medium
~ (і)з завмира́нням [заника́нням] (радіо)хви́ль = fading environment [medium]
~ (і)з мінли́вими умо́вами = varied environment
змодельо́ване ~ = simulated environment
~ (і)з нестабі́льними теплови́ми умо́вами = thermally unstable environment
зо́внішнє ~ = ambient medium; (довкілля) environment
~ (і)з о́пором = resisting medium
~ (і)з па́м’яттю = medium with memory
~ (і)з просторо́вими неоднорі́дностями = див. просторово неоднорідне ~
~ (і)з си́льним поглина́нням = strongly-absorbing medium
~ з(і) стабі́льними теплови́ми умо́вами = thermally stable environment
~ (і)з утрата́ми = lossy [dissipative] medium
ідеа́льне пли́нне ~ = ideal [perfect] fluid
ізолюва́льне ~ = insulating medium
ізоляці́йне ~ = insulating medium
ізотро́пне ~ = isotropic medium
індика́торне ~ = indicator medium
іне́ртне ~ = inert atmosphere
йонізо́ване ~ = ionized medium
каламу́тне ~ = turbid medium
квазилінійне ~ = quasi-linear medium
ки́сле ~ = acid(ic) medium [environment]
кисло́тне ~ = acid(ic) medium [environment]
кома́ндне ~ = command environment
конденсо́ване ~ = condensed medium; condensed matter
консервати́вне ~ = conservative medium
контро́льне ~ = test medium
контрольо́ване ~ = controlled medium [environment]
корозі́йне ~ = 1. (речовина) corrosive medium 2. (довкілля) corrosive environment [atmosphere]
космі́чне ~ = space environment
кристалі́чне ~ = crystalline medium
кріоге́нне ~ = cryogenic environment
лазерува́льне ~ = (здатне ґенерувати лазерне проміння) lasing medium
ліні́йне ~ = linear medium
лока́льно однорі́дне ~ = locally homogeneous medium
лу́жне ~ = alkaline medium
магне́тне ~ = magnetic medium
магнетогіротро́пне ~ = gyromagnetic medium
магнетоопти́чне ~ = magnetooptic medium
міжгалакти́чне ~ = intergalactic medium
міжзоре́ве ~ = interstellar medium
міжплане́тне ~ = interplanetary medium
міжхма́рове ~ = intercloud medium
морози́льне ~ = freezing medium
морське́ ~ = marine environment
навко́лишнє ~ = environment; (найближче) ambience, circumambience, surrounding medium див. тж довкілля
нагріва́льне ~ = heating medium
нагрі́ване ~ = heated medium
наддіямагне́тне ~ = superdiamagnetic medium
надпли́нне ~ = superfluid
надпрові́дне ~ = superconducting medium
напівнескінче́нне ~ = semi-infinite medium
напівобме́жене ~ = semi-bounded medium
напівпли́нне ~ = semifluid
напівпрозо́ре ~ = translucent medium
невбира́льне ~ = nonabsorbing medium
нега́зове ~ = nongas, nongaseous medium
неводяне́ ~ = nonaqueous medium
нев’язке́ ~ = inviscid medium [fluid]
недисипати́вне ~ = nondissipative [loss-free, lossless] medium
неідеа́льне пли́нне ~ = real fluid
неізотро́пне ~ = unisotropic medium
нейтра́льне ~ = neutral medium
неліні́йне ~ = nonlinear medium
необме́жене ~ = unbounded medium; (нескінченне) infinite medium
неоднорі́дне ~ = inhomogeneous [nonhomogeneous, heterogeneous] medium
непли́нне ~ = nonfluid
непоглина́льне ~ = nonabsorbing medium
непрові́дне ~ = nonconducting medium
непрозо́ре ~ = opaque medium
непружне́ ~ = inelastic medium
нерівнова́жне ~ = nonequilibrium medium
неріди́нне ~ = nonliquid
нескінче́нне ~ = infinite medium
несприя́тливе ~ = adverse [harsh, severe] environment; (аґресивне) hostile environment
нестаціона́рне ~ = nonstationary medium
нестисне́ ~ = incompressible medium; (плинне) incompresible fluid
нетверде́ ~ = nonsolid (medium); (м’яка матерія) soft matter
нетвердоті́лове ~ = nonsolid (medium)
нетурбуле́нтне ~ = quiescent [nonturbulent] medium
низькогусти́нне ~ = low-density medium; (розріджене) rarefied medium
оберта́льне ~ = rotatory medium
обме́жене ~ = bounded medium
обчи́слювальне ~ = computing environment
однокомпоне́нтне ~ = single-phase [single-component] medium
однорі́дне ~ = homogeneous [uniform] medium
однофа́зове ~ = single-phase medium
оки́снювальне ~ = oxidizing medium [environment]
оки́снювально-відно́влювальне ~ = oxidation-reduction medium
операці́йне ~ = (комп.) operation(al) environment
опти́чне ~ = optical medium; (реєструвальне) optical recording medium
опти́чно акти́вне ~ = optically active medium
опти́чно неоднорі́дне ~ = optically inhomogeneous medium
опти́чно однорі́дне ~ = optically homogeneous medium
оса́джувальне ~ = coagulating medium
осно́вне ~ = (х.) base [basic] medium
охоло́джувальне ~ = coolant див. тж холодильне ~
охоло́джуване ~ = cooled medium
~ пересила́ння інформа́ції = communication [carrier, transmission] medium
парамагне́тне ~ = paramagnetic medium
підігрі́ване ~ = heated medium
підси́лювальне ~ = amplifying medium
пла́змо́ве ~ = plasma medium
плазмоподі́бне ~ = plasma-like medium
пласти́чне ~ = yielding medium
пли́нне ~ = 1. (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, колоїдів, дисперсій, суспензій, сипких речовин тощо) fluid (medium); (досконале) ideal fluid див. тж плин 2. (деформаційно) yielding medium 3. (рухоме, течія) flowing medium
плиннокристалі́чне ~ = liquid crystal, liquid-crystal medium
пові́тряне ~ = air atmosphere [environment]
поглина́льне ~ = absorbing [absorptive] medium
пода́тливе ~ = yielding medium
пожи́вне ~ = nutrient [culture] medium
~ по́за примі́щенням = outdoor environment
поляризо́ване ~ = polarized medium
помі́рне ~ = mild environment
порува́те ~ = porous medium
~ прикладно́ї систе́ми = (комп.) див. ~ застосунків
приро́дне ~ = natural environment
прові́дне ~ = 1. conducting medium 2. (що проводить/передає коливання) couplant
програмо́ве ~ = software environment
~ програмува́ння = programming environment
~ проєктува́ння = design environment
прозо́ре ~ = transparent medium
прони́кне ~ = permeable [transmission] medium
пропуска́льне ~ = transmitter, transmitting [transmission] medium
просторо́во неоднорі́дне ~ = spatially inhomogeneous medium
пружне́ ~ = elastic medium
пружноанізотро́пне ~ = anisotropic elastic medium
пружнов’язке́ ~ = див. в’язкопружне ~
пружноізотро́пне ~ = isotropic elastic medium
псевдоріди́нне ~ = див. сплинене ~
реагівне́ ~ = (хемічно) reactive medium
реа́льне пли́нне ~ = real fluid
реґуля́рно неоднорі́дне ~ = regular(ly) inhomogeneous medium
реєструва́льне ~ = (носій інформації тощо) recording medium
рівнова́жне ~ = equilibrium medium
ріди́нне ~ = liquid (medium)
рідиннокристалі́чне ~ = liquid-crystal medium
рідке́ ~ = (малої густини) low-density medium; (розріджене) rarefied medium
~ робо́ти в діяло́говому режи́мі = (комп.) interactive environment
~ робо́ти кілько́х користувачі́в = (комп.) multiuser environment
робо́че ~ = work environment
розрі́джене ~ = rarefied medium
розсі́ювальне ~ = scattering [diffusing] medium
розши́рне ~ = expanding medium
розши́рюване ~ = expanding medium
рухо́ме ~ = moving medium
світлопрони́кне ~ = light-transmitting medium
світлочутли́ве ~ = light-sensitive medium
сипке́ ~ = fluid (medium)
скаламу́чене ~ = turbid medium
сконденсо́ване ~ = condensed medium; condensed matter
сорбці́йне ~ = sorptive medium
спли́нене ~ = fluidized medium
спові́льнювальне ~ = slowing medium; (яф) moderating medium
спокі́йне ~ = (нетурбулентне) quiescent medium
~, сприя́тливе утво́рюванню трі́щин = crack-promoting environment
стати́чне ~ = static medium
стаціона́рне ~ = stationary [time-invariant] medium
стисне́ ~ = compressible medium; (плинне) compressible fluid
стратифіко́ване ~ = stratified medium
структуро́ване ~ = structured medium
суці́льне ~ = continuous medium, continuum
тверде́ ~ = solid (medium)
твердоті́лове ~ = solid (medium)
теку́че ~ = див. плинне ~
теплопередава́льне ~ = heat-transfer medium
теплопоглина́льне ~ = heat-absorbing [heat-eliminating] medium
теплопрові́дне ~ = heat-conducting [heat-transfer, heat-carrying] medium
термі́чно стабі́льне ~ = thermally stable environment
термі́чно нестабі́льне ~ = thermally unstable environment
термопласти́чне ~ = thermoplast(ic medium) див. тж термопласт
тканиноеквівале́нтне ~ = tissue-equivalent medium
турбуле́нтне ~ = turbulent medium
турбулізо́ване ~ = turbulized medium
феромагне́тне ~ = ferromagnetic medium
фізи́чне ~ = 1. physical medium 2. (неживе довкілля, де перебувають живі істоти) abiotic environment
фільтрівне́ ~ = filtering medium
фільтрува́льне ~ = filtering medium
фокусува́льне ~ = focusing medium
фотопрові́дне ~photoconductive [photoconducting] medium
хаоти́чно неоднорі́дне ~ = randomly inhomogeneous medium
хемі́чно акти́вне ~ = reactive medium
~ хвилево́ду = guide [guiding, ducting] medium
хіра́льне ~ = chiral medium
холоди́льне ~ = coolant, cooling [heat-eliminating, refrigerating] medium
чутли́ве ~ = sensitive medium
шарува́те ~ = layered [stratified] medium
шту́чне ~ 1. (довкілля) man-made [induced, artificial] environment; (змодельоване) simulated environment 2. (речовина) synthesized [artificial] medium
щі́льне ~ = dense [high-density] medium
силови́й 1. (пов’язаний із силою) force 2. (спричинений силою, примусовий, із застосуванням сили) forceful 3. (пов’язаний із міцністю) strength 4. (техн.) (енергетичний, про уставу тощо) power; power-producing, power-generating 5. (техн.) (тримальний, про елемент конструкції тощо) (load-)bearing
струмоґенерува́льний current-generating
схе́м|а 1. (загальний термін) scheme 2. (кресленик) diagram, chart ▪ склада́ти —у to chart; to design 3. (начерк) sketch, outline 4. (план) plan 5. (програма) project 6. (проєкт) design 7. (розклад) schedule 8. (розташовання) layout, arrangement 9. (структура) system, structure 10. (картина) pattern 11. (монтажна) hookup 12. (ел.) circuit див. тж контур, колозапуска́ти —у to gate on, to trigger; склада́ти —у (електричну) to draw (up) a circuit 13. (монтаж) wiring 14. (мережа) network 15. (принципова) schematic 16. (сполучення) connection 17. (замкнена) mesh, loop
~ автомати́чного змі́щування = self-bias (circuit), automatic grid bias
~ автомати́чного реґулюва́ння = automatic control circuit; (гучности) automatic volume control [AVC] (circuit); (підсилювання) automatic gain control [AGC] (circuit); (рівня) automatic level control (circuit); (фази) automatic phase control [APC] (circuit); (частоти) automatic frequency control [AFC] (circuit); (чутливости) automatic sensitivity control (circuit)
аеродинамі́чна ~ = aerodynamic configuration
~ аксіом = див. аксіомна ~
аксіо́мна ~ = axiom scheme
амплітудообме́жувальна ~amplitude [peak] limiter, amplitude-limiting circuit
ана́логова ~ = analog circuit
~ антизбі́гів anticoincidence circuit [gate]
антилогаритмі́чна ~ = див. потенціювальна ~
багатоелементна зінтеґро́вана ~ = large-scale integrated circuit
багатокаска́дова ~ = multistage circuit
багатоко́нтурна ~ = multiple circuit; (мережа) network
багатокриста́лова зінтеґро́вана ~ = multichip
багатоку́тна ~ = mesh connection
багатоку́тникова ~ = mesh connection
багатоста́нова ~ = multistable circuit
багатофа́зова ~ = polyphase circuit
багатофункці́йна ~ = multiple-function circuit
багаточи́пова ~ = multichip (circuit)
~ ба́зи да́них = schema
~ без джерела́ жи́влення = passive network
безджере́льна ~ = passive network
~ без напру́ги = de-energized [dead] circuit
безнапру́гова ~ = de-energized [dead] circuit
~ безшу́много ладува́ння [настро́ювання] squelch
бістабі́льна ~ = див. двостанова ~
блокува́льна ~ = interlock(ing) circuit
~ блокува́ння = interlock(ing) circuit
бра́мко́ва ~ = див. вентильна ~
бу́ферна ~ = buffer circuit
вели́ка інтеґра́льна ~ = див. щільнозінтеґро́ваний чип
~ вентиля́ції = ventilation system
ве́нтильна ~ = strobe circuit; (логічна) gate (circuit), gating circuit
взає́мна ~ = reciprocal network
~ видо́вжування і́мпульсів = pulse stretcher
вимі́рювальна ~ = див. мірча ~
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
ви́мкнена ~ = de-energized [dead] circuit
~ виокре́млювання (сигналів) за ампліту́дами = amplitude separator
випро́б(уваль)на ~ = test circuit
високонапру́гова ~ = high-voltage circuit
високочасто́тна селекти́вна ~ = high-pass selective circuit
~ високочасто́тної коре́кції = peaking circuit
ви́травлена ~ = див. вищавлена ~
ви́щавлена ~ = etched circuit
відніма́льна ~ = subtractor (circuit), subtracter
~ відніма́ння = (імпульсів) cancellation circuit
~ відно́влювання = restorer
~ відокре́млювання сигна́лів у ча́сі = 1. time-sharing scheme 2. (ел.) time-sharing circuit
~ в ко́рпусі = packaged circuit; (конденсаторно-резисторна) rescap, capristor
гаси́льна ~ = quench(ing) circuit
гібри́дна ~ = hybrid circuit; (зінтеґрована) hybrid integrated circuit
гідравлі́чна ~ = hydraulic circuit
гнучка́ дру́кова ~ = flexible printed circuit
~ Ґел-Мана-Нішиджи́ми = Gell-Mann-Nishijima scheme
ґенерува́льна ~ = generator, generating circuit див. тж ґенератор
~ ґенерува́ння і́мпульсів = pulse-generating circuit див. тж ґенератор імпульсів
двійко́во-десятко́ва перерахунко́ва ~ = binary-decade scaler
двона́прямна ~ = (симетрична щодо зміни полярности напруги) bilateral network [circuit]
двоперекидна́ ~ = double flip-flop circuit
двопівпері́одна ~ = full-wave circuit
двопо́люсна ~ = two-terminal circuit [network]
дворезона́нсова ~ = double-tuned circuit
двоста́нова ~ = bistable circuit; toggle
двота́ктова ~ = push-pull circuit
дека́дна перерахунко́ва ~ = decascaler
декодува́льна ~ = decoder (circuit)
десятко́ва перерахунко́ва ~ = decascaler
~ дискретиза́ції = sampling circuit [gate], sampler
диференці́йна ~ = differencial circuit
диференціюва́льна ~ = differentiating circuit [network]
дифузі́йна зінтеґро́вана ~ = all-diffused monolithic integrated circuit
діли́льна ~ = (перерахункова) scaling circuit, scaler
~ ді́лення = (частоти) frequency divider, counting-down circuit, (frequency) scaler
~ дово́дження = proof scheme
додава́льна ~ = adder (circuit), adding circuit
доповня́льна ~ = complementary circuit
~ допомі́жно́го розря́ду = (у розряднику) keep-alive circuit
~ до́сліду = experiment(al) design, design of an experiment
дру́кова ~ = printed circuit; (отримана ґальванічним нарощуванням) plated circuit; (мікроелектронна) microprinted circuit(ry)
дуа́льна ~ = dual network
еквівале́нтна ~ = equivalent [dual] circuit
~ експериме́нту = див. ~ досліду
електри́чна ~ = 1. (кресленик) circuit diagram 2. (контур) electric(al) circuit 3. (мн.) circuitry
~ електри́чних сполу́чень = [з’є́днань] connection [circuit] diagram, (electric) connection
електроакусти́чна ~ = electroacoustic circuit
електро́нна ~ = electronic circuit
електроопти́чна ~ = optoelectronic [electrooptic] circuit
~ електропрово́дки = див. ~ електропрово́ду
~ електропрово́ду = wiring diagram
~ енергети́чних зон = (тт) (energy-)band scheme [diagram]
~ енергети́чних рі́внів = (energy-)level diagram [scheme]
етало́нна ~ = reference circuit
живи́льна ~ = feed [power-supply, energizing] circuit
~ жи́влення = див. живильна ~
завадопригні́чувальна ~ = (ел.) noise-balancing circuit
~ заванта́жування = (комп.) loading pattern
загермет(из)о́вана ~ = sealed circuit; (у корпусі) potted circuit
~ заго́стрювання і́мпульсів = peaking circuit
запуска́льна ~ = firing circuit
заряджа́льна ~ = charger circuit, (battery) charger
застосо́вна зінтеґро́вана ~ = application-specific integrated circuit
затри́мувальна ~ = (time-)delay circuit
~ затри́мування і́мпульсів = pulse-delay circuit
~ за́хисту від наднапру́г = overvoltage circuit; (шунтувальна) overvoltage crowbar
~ з багатьма́ стійки́ми ста́нами = див. багатостанова ~
збалансо́вана ~ = balanced circuit
~ збу́джування = feed circuit
~ збі́гів = coincidence circuit [gate]
~ (і)з взає́мно розладо́ваними ко́нтурами = stagger-tuned circuit
~ зворо́тного зв’язку́ = feedback circuit
~ зворо́тної коре́кції = de-emphasis network
~ зв’язку́ = 1. (графічна) communication diagram 2. (контур, ел.) coupling circuit
зги́нна дру́кова ~ = flexible printed circuit
згла́джувальна ~ = smoothing [despiking] circuit
~ (і)з двома́ стійки́ми ста́нами = див. двостанова ~
~ з’є́днань = див. ~ сполучень
з’є́днувальна ~ = див. сполучальна ~
~ з зосере́дженими пара́метрами = lumped-constant [lumped-parameter] network
~ (і)з і́мпульсним збу́джуванням = pulse-actuated circuit
зінтеґро́вана ~ = integrated circuit [IC]; (на кристалі) chip (circuit), (заст.) integrated semiconductor; (оптоелектронна) integrated optoelectronics
~ зі́рка-трику́тник = star-delta (connection)
зірча́ста ~ = star-connected circuit [network], Y-connection
~ з като́дним зв’язко́м = cathode-coupled circuit
~ з кількома́ стійки́ми ста́нами = див. багатостанова ~
зміннопоро́гова ве́нтильна ~ = variable-threshold gate
змі́шувальна ~ = mixing circuit
~ з неґати́вним зворо́тним зв’язко́м = degenerative circuit
~ зо́внішньої наванта́ги = external-load circuit
~ з одни́м стійки́м ста́ном = див. одностанова ~
~ з окре́мим обслуго́вуванням на вхо́ді та ви́ході = bilateral circuit
зо́внішня ~ = external circuit, external termination
~ зо́внішнього наванта́ження = див. зо́внішньої навантаги
~ зо́внішньої навантаги = external-load circuit
зо́нна ~ = band scheme [diagram]
~ з опти́чним зв’язко́м = optically coupled circuit
~ з позити́вним зворо́тним зв’язко́м = regenerative [reaction, retroactive] circuit
зрівнова́жена ~ = balanced circuit [network]
~ з розподі́леними пара́метрами = distributed-constant [distributed-parameter] network
~ (і)з самоконтро́лем = див. самоконтрольована ~
~ з(і) ску́пченими пара́метрами = lumped-constant [lumped-parameter] network
~ з(і) спі́льним ве́нтилем = див. спільновентильна ~
~ з(і) спі́льним джерело́м = див. спільноджерельна ~
~ з(і) спі́льним емі́тером = див. спільноемітерна ~
~ з(і) спі́льним като́дом = див. спільнокатодна ~
~ з(і) спі́льним коле́ктором = див. спільноколекторна ~
~ з(і) спі́льним сто́ком = див. спільностокова ~
~ з(і) спі́льною ба́зою = див. спільнобазова ~
~ з(і) спі́льною сі́ткою = див. спільносіткова ~
зсува́льна ~ = shifter
і́мпульсна ~ = pulse circusit; (перерахункова) pulse scaler
~ інерці́йної синхроніза́ції = flywheel (synchronization) circuit
інтеґра́льна ~ = див. зінтеґрована ~
інтеґрува́льна ~ = integrating circuit
~ ка́бельних сполу́чень = [з’є́днань] cabling [cable] diagram
~ ка́дрового розгорта́ння = frame time base, frame-scanning circuit
~ ка́дрової розго́ртки = див. ~ кадрового розгортання
каноні́чна ~ = canonical scheme
каска́дова ~ = cascade network, cascade [tandem] connection
катодозв’я́зана ~ = cathode-coupled circuit
квадрупле́ксна ~ = quadruplex circuit
~ керува́ння = control loop
~ керува́ння курсо́ром = cursor circuit
кільце́ва ~ = 1. ring circuit 2. (перерахункова) ring counter 3. (мережа) ring [loop] network
кінемати́чна ~ = kinematic drawing
~ кодува́ння = labeling scheme
ко́лірна ~ = color scheme
комбінаці́йна ~ = combinational circuit
~ компенсаці́йного зворо́тного зв’язку́ = bootstrap circuit
компенсува́льна ~ = compensating circuit [network]
~ компенсува́ння = (паразитного сигналу, тб) shading circuit
компонува́льна ~ = layout diagram
~ компонува́ння сторіно́к = (комп.) page layout
~ комута́ції = (графічна) circuit diagram; (монтажна) wiring diagram
комутува́льна ~ = switching circuit
комутаці́йна ~ = див. комутувальна ~
конта́ктова реле́йна ~ = relay contact circuit
~ контро́лю технологі́чного проце́су = process control chart
контро́льна ~ = 1. reference circuit 2. (випробувальна) test circuit
~ коре́кції = corrector; (пропускання) corrective [shaping] network, shaping circuit, shaper
корекці́йна ~ = див. ~ корекції
~ користува́ння = (леґенда) caption
кріотро́нна ~ = cryotron circuit
кружко́во-стрілко́ва́ ~ = bubble chart
ланцюго́ва ~ = ladder [series-shunt] network
ліні́йна ~ = linear network [circuit]
~ ліні́йного часово́го розгорта́ння = linear time base
лічи́льна ~ = counter, counting circuit
логі́чна ~ = 1. (сукупність логічних елементів) logic (system) 2. (графічна) logic diagram 3. (ел.) logical [switching] gate 4. (комп.) logic circuit [gate]
маке́тна ~ = breadboard model
маршру́тна ~ = route chart
ма́трична ~ = matrixer
~ мере́жі = graph of a network
метеорологі́чна ~ = meteorological chart
~ механі́зму (складно́го) хемі́чного проце́су = (графічна) (chemical-)reaction network
мікроелектро́нна ~ = microcircuit(ry), micromin(iature) circuit(ry); (друкова) microprinted circuit(ry)
мікромініятю́рна ~ = див. мікроелектронна ~
мікрохвильова́ ~ = microwave circuit
мі́рча ~ = metering [measuring] circuit
~ міряння дале́кости = [ві́дстані] ranging circuit
~ мі́ряння ча́су проліта́ння = time-of-flight circuit
містко́ва ~ = bridge circuit, bridging connection; (чотириполюсна) lattice network
мнемоні́чна ~ = 1. mimic diagram 2. mnemonic, mnemonic [memory] circuit
мно́жильна ~ = multiplier (circuit)
~ мно́ження = див. множильна ~
моделюва́льна ~ = analogous circuit
мо́дульна ~ = modular circuit
молекуля́рна ~ = molecular circuit
монолі́тна зінтеґро́вана ~ = monolithic integrated circuit, (дифузійна) all-diffused monolithic integrated circuit
монта́жна ~ = (ел.) wiring diagram, wiring layout
~ монтажу́ обла́днання = hookup; (послідовности монтування) installation diagram
мостова́ ~ = див. місткова ~
~ на́витки = winding diagram
нагніта́льна ~ = pump(ing) circuit
~ нагніта́ння = див. нагнітальна ~
надшвидка́ зінтеґро́вана [чи́пова] ~ = very-high-speed integrated circuit [VHSIC]
~ нака́чування = див. нагнітальна ~
~ на кілько́х криста́лах = multichip (micro)circuit
накопи́чувальна ~ = (ел.) tank (circuit), electrical resonator
~ на криста́лі = chip
нао́чна ~ = pictorial diagram
напівпровіднико́ва ~ = solid-state circuit, semiconductor circuit
напругоподво́ювальна ~ = voltage-doubling circuit
насна́жувальна ~ = charger circuit, (battery) charger
~ насту́пної часто́тної коре́кції = deaccentuator
~ неґати́вного зворо́тного зв’язку́ = negative feedback circuit
незасинхронізо́вана ~ = free-running circuit
~ не́збі́гів = anticoincidence circuit [gate]
незрівнова́жена ~ = unbalanced circuit [network]
нейтрал(із)ува́льна ~ = neutralizing circuit
неліні́йна ~ = nonlinear network [circuit]
несиметри́чна ~ = unbalanced (wire) circuit
низьковтра́тна ~ = low-loss circuit
обе́рнена ~ = inverse network
обме́жувальна ~ = limiter (circuit), clipper (circuit), clipping circuit
~ обме́жування ампліту́ди = див. амплітудообмежувальна ~
~ обчи́слювання = (теоретична) calculation scheme; (комп’ютерна) computation scheme
однопівпері́одна ~ = half-wave circuit
односта́нова ~ = monostable circuit; (триґерна) single-shot [single-trip] trigger circuit
однота́ктова ~ = single-cycle circuit
однофа́зова ~ = single-phase circuit
~ опрацьо́вування інформа́ції = 1. (процедура) processing routine 2. (пристрій) processing section 3. (ел.) processing circuit
опти́чна ~ = optical train
оптоелектро́нна ~ = optoelectronic circuit, optoelectronics
~ очі́кувального розгорта́ння = triggered time base
парале́льна ~ = parallel circuit; (високочастотної корекції) shunt-peaking circuit
паси́вна ~ = passive network
переві́рча ~ = checking circuit
передспотво́рювальна ~ = emphasizer, preemphasis network
~ передспотво́рювання = див. передспотворювальна ~
перемика́льна ~ = switching circuit; (релейна) relay switching circuit
перерахунко́ва ~ = scaler, counter, scaling circuit; (двійкова) binary scaler [counter], scale-of-two circuit; (десяткова) decade scaler [counter], scale-of-ten circuit, counter decade
півпері́одна ~ = half-wave circuit
~ під’єдна́ння = див. ~ сполучень
піднапру́гова ~ = live [energized] circuit
~ під напру́гою = див. піднапругова ~
~ підтри́мування га́зу в йонізо́ваному ста́ні = keep-alive circuit
~ підтри́мування синхроні́зму = synchrolock
плівко́ва́ ~ = film circuit; (зінтеґрована) film integrated circuit
поглина́льна ~ = absorption circuit
подво́ювальна ~ = doubling circuit
~ подво́ювання напру́ги = див. напругоподвоювальна ~
~ позити́вного зворо́тного зв’язку́ = positive feedback circuit
помпува́льна ~ = pump(ing) circuit
попере́дня перерахунко́ва ~ = prescaler
~ попере́дньої коре́кції = preemphasis network, emphasizer; (частотної) accentuator
порі́внювальна ~ = comparator [comparison] circuit
~ порі́внювання = див. порівнювальна ~
поро́гова ~ = threshold circuit; (вентильна) threshold gate
послідо́вна ~ = series circuit; (високочастотної корекції) series-peaking circuit
~ послідо́вного оці́нювання = sequential estimation scheme
послідо́вно-парале́льна ~ = series-parallel circuit
~ послідо́вности монтажу́ обла́днання = installation diagram
~ послідо́вности опера́цій = 1. (техн.) flowsheet, flowchart, flow [contro] diagram 2. (ел.) sequential circuit 3. (комп.) sequencer
потенціюва́льна ~ = antilogarithmic circuit
~ пригні́чування зава́д = див. завадопригнічувальна ~
~ приймача́ = receiver diagram
~ при́ладу = device diagram
принципо́ва ~ = 1. basic diagram 2. (кресленик) schematic (diagram) 3. (технологічна) flowchart, flowsheet, flow [control] diagram 4. (ел.) (schematic) circuit diagram, circuit schematic, key diagram
~ при́строю = device diagram
проє́ктна ~ = design circuit
пропуска́льна ~ = acceptor circuit; transmission gate
~ пропуска́ння = див. пропускальна ~
~ Ра́села-Са́ундерса = Russell-Saunders coupling
~ реа́кції = (інтерпретаційна, х.) reaction scheme
реверси́вна перерахунко́ва ~ = reversible scaler
реґенерати́вна ~ = regenerative [retroactive] circuit
реґулюва́льна ~ = control circuit
~ реґулюва́ння = control circuit; (потужности) power-conditioning circuit
реже́кторна ~ = rejector [band-elimination] circuit, band-stop filter
релаксаці́йна ~ = relaxation circuit
реле́йна ~ = relay circuit; (контактова) relay contact circuit; (перемикальна) relay switching circuit
рефле́ксна ~ = reflex circuit; dual amplification circuit
різнице́ва перерахунко́ва ~ = difference scaler
розв’я́зувальна ~ = decoupling circuit [network]
розгалу́жена ~ = 1. branched circuit 2. (ел.) network
~ розгорта́ння = sweep [scanning] circuit; (в часі) time-base circuit, time base; (за далекістю) range-sweep circuit
~ розго́ртки = див. ~ розгортання
~ ро́зпаду = (радіоактивного, я ф) decay [disintegration] scheme
~ розпо́ділу па́м’яті = memory allocation scheme
розрахунко́ва ~ = design circuit
~ розташо́вання = layout (pattern), arrangement; (детекторів) detector arrangement; (контактів) contact arrangement
~ рядко́вого розгорта́ння = line [horizontal] scan(ning) circuit
самовідно́вна ~ = self-repair(ing) [self-restoring] circuit
самогаси́льна ~ = self-quenching circuit
самоконтрольо́вана ~ = self-testing circuit
самонаси́чувальна ~ = self-saturating circuit
~ сейсморозві́дувальної систе́ми = seismic shooting setup
селекти́вна ~ = selective circuit
селе́кторна ~ = strobe circuit, gate; (порогова) threshold gate, (зі змінним порогом) variable-threshold gate; (часова) time gate; (синхронна) synchronous gate
симетри́чна ~ = 1. balanced (wire) circuit, balanced network 2. (щодо зміни полярности напруги) bilateral network
~ синхроніза́ції = synch(ronizing) circuit; time [timing] circuit
синхронізува́льна ~ = див. ~ синхронізації
синхро́нна ве́нтильна ~ = synchronous gate
синхронува́льна ~ = див. ~ синхронізації
~ систе́много опрацьо́вування інформа́ції = (графічна) data flow diagram, system flowchart
скеле́тна ~ = block [skeleton] diagram
склада́льна ~ = assembly diagram
~ склада́ння = див. складальна ~
складна́ ~ = 1. (із різними типами сполучень) compound circuit 2. (із кількома функціями, напр. телеграфно-телефонна) composite circuit
спільноба́зова ~ = common-base [grounded-base] circuit [connection]
спільнове́нтильна ~ = common-gate circuit
~ спі́льного користува́ння = common-user circuit
спільноджере́льна ~ = common-source circuit
спільноемі́терна ~ = common-emitter [grounded-emitter] circuit [connection]
спільнокато́дна ~ = common-cathode circuit [connection]
спільноколе́кторна ~ = common-collector [grounded-collector] circuit [connection]
спільносі́ткова ~ = common-grid [grounded-grid] circuit [connection]
спільносто́кова ~ = common-drain circuit
сполуча́льна ~ = connecting circuit
~ сполу́чень = communication chart [diagram]
стабілізува́льна ~ = (гамувальна) antihunt circuit
стробува́льна ~ = strobe circuit, transmission gate
структу́рна ~ = block diagram
сумува́льна ~ = adder (circuit), adding circuit
східча́ста ~ = ladder [series-shunt] network
твердоті́лова ~ = solid-state circuit; (зінтеґрована) solid(-state) integrated circuit
тестува́льна ~ = test(ing) circuit
технологі́чна ~ = flowsheet, flow chart, flow [control] diagram
товстоплі́вкова ~ = thick-film circuit
тонкоплі́вкова ~ = thin-film circuit; (оптоелектронна) thin-film optoelectronics
~ то́чного затри́мування і́мпульсів = phantastron
транзи́сторна ~ = transistor circuit
три́ґерна ~ = trigger [flip-flop] circuit, bistable multivibrator; (одностанова) monostable circuit
трику́тна ~ = див. трикутникова ~
трику́тникова ~ = delta connection; (розімкнений трикутник) open-delta connection
трипо́люсна ~ = three-terminal network
уві́мкнена ~ = energized [alive, live] circuit
узгі́днена ~ = matched [compatible] circuit; (монолітна зінтеґрована) compatible monolithic integrated circuit
узгі́днювальна ~ = matching circuit [network]
умо́вно стійка́ ~ = conditionally stable circuit
усере́днювальна ~ = averaging circuit, averager
~ фа́зової синхроніза́ції = phase-locked loop [PLL]
фазозсува́льна ~ = phase-shift circuit
фазоінвертува́льна ~ = phase-inverting circuit, (phase) inverter
фіксува́льна ~ = clamp(ing circuit)
фільтрува́льна ~ = (electric) filter
~ формува́ння і́мпульсів = pulse-shaper, pulse-shaping circuit
~ формува́ння сигна́лів = wave-shaping circuit
функці́йна ~ = functional diagram; key diagram; functional arrangement
функціона́льна ~ = див. функційна ~
~ хо́ду про́меня = ray diagram; (звукового) sound-ray diagram; (світлового) light-ray diagram
цифрова́ ~ = digital circuit
часова́ ве́нтильна ~ = time gate
~ часто́тної коре́кції = (попередньої) accentuator; (наступної) deaccentuator
частотоселекти́вна ~ = frequency-selective circuit
чи́пова ~ = chip (circuit), integrated circuit
чотирипо́люсна ~ = four-terminal [two-port] circuit, four-terminal network; (місткова) lattice network
ши́нна комунікаці́йна ~ = bus network
шумопригні́чувальна ~ = noise suppressor, squelch circuit
Ю́нґова ~ = (яф) Young diagram
твірни́й generating
твірни́ця 1. generatrix, generating line 2. (геометричного тіла) element
~ ко́нуса = element of a cone
~ цилі́ндра = element of a cylinder
~ оберто́вої пове́рхні = element of a surface of revolution
~ пове́рхні оберта́ння = див. ~ обертової поверхні
тепловида́тний heat-producing, heat-generating
теплопродукти́вний heat-producing, heat-generating
теплоутво́рювальний heat-producing, heat-generating; calorific
теч|ія́ flow, stream, current див. тж потікза —іє́ю with the stream, downstream; про́ти —ії́ against the stream, upstream
автомоде́льна ~ = self-similar flow
адвекти́вна ~ = advection current
адіяба́тна ~ = adiabatic flow
аксі́йна ~ = axial flow
акусти́чна ~ = acoustic streaming
антибари́чна ~ = antibaric flow
атмосфе́рна ~ = atmospheric current
багатокомпоне́нтна ~ = multicomponent [mixed] flow
багатофа́зова ~ = multiphase flow; (із фазовими переходами) unsteady-state flow
безвихоро́ва ~ = irrotational flow, acyclic [irrotational] motion
бездисипати́вна ~ = dissipationless flow
безциркуляці́йна ~ = noncirculating flow
білязвукова́ ~ = transonic flow
бічна́ ~ = side stream
~ в горлови́ні = (сопла) throat flow
~ вздо́вж (ви́кривленої) пове́рхні = flow along a (curved) surface
ви́мушена ~ = див. примусова ~
вирова́ ~ = swirl(ing) flow
високоти́скова ~ = high-pressure flow
високошви́дкісна ~ = high-speed [high-velocity] flow
висхідна́ ~ = upflow, upward flow, upcurrent, ascending current
вихоро́ва ~ = eddy(ing) [rotational, vortex] flow; (великомасштабна) large-scale vortex flow; (вирова) swirl(ing) flow
~ від джерела́ = source flow
віді́рвана ~ = detached flow
відпли́вна ~ = ebb tide flow, ebb current
відхи́лена ~ = deviated flow
відхи́лювальна ~ = deviating flow
~ ві́льних моле́кул = free-molecule flow
вітрова́ ~ = wind current
~ в капіля́рі = capillary flow
~ в межово́му ша́рі = boundary-layer flow
~ в тонкі́й плі́вці = film flow
втори́нна в’язка́ ~ = (frictional) secondary flow
~ в трубі́ = flow in a pipe [duct]
в’язка́ ~ = viscous [friction] flow; (газу) frictional gas flow
~ в’язко́го пли́ну = viscous flow, flow of a viscous fluid
~ га́зу = gas flow; (в трубі) gas flow in a duct
Га́ртманова ~ = Hartmann flow
геостро́фна ~ = geostrophic flow/current
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic flow
гіперзвукова́ ~ = hypersonic flow
глиби́нна ~ = drowned flow, deep current; (океанська) undercurrent
гомоенергети́чна ~ = homenergic flow
гомоентропі́йна ~ = homentropic flow
двови́мірна ~ = two-dimensional flow; (плоска) plane flow
двофа́зова ~ = two-phase flow
дисипати́вна ~ = dissipative flow
діяба́тна ~ = diabatic flow
дозвукова́ ~ = subsonic [subcritical] flow
докрити́чна ~ = subcritical [subsonic] flow
досере́динна ~ = inward flow
~ до сто́ку = sink flow
дре́йфова ~ = drift current
дросельо́вана ~ = throttled flow
закру́чена ~ = swirl(ing) flow
затичко́ва ~ = plug flow
збі́жна ~ = convergent flow
збу́рена ~ = disturbed flow
зворо́тна ~ = backward flow, reflux, refluence, reflow; (протипотік) countercurrent, counterflow
звукова́ ~ = sonic flow
~ згори́ дони́зу = downward flow
здросельо́вана ~ = throttled flow
змі́шана ~ = mixed flow
змодельо́вана ~ = simulated flow
~ зни́зу вго́ру = upward flow
зсу́вова ~ = shear flow
зу́стрі́чна ~ = counterflow, countercurrent; (у теплообміннику) countercurrent flow
ідеа́льна ~ = ideal flow
~ ідеа́льного пли́ну = ideal flow
~ іззо́вні всере́дину = inward flow
ізоенергети́чна ~ = isenergic flow
ізоентропі́йна ~ = isentropic flow
ізотермі́чна ~ = isothermal flow
~ ізсере́дини назо́вні = outward flow
інерці́йна ~ = inertial flow
капіля́рна ~ = capillary flow
квазив’язка́ ~ = quasi-viscous flow
кільва́терна ~ = wake flow
кільце́ва ~ = annular flow
класи́чна ~ = classical flow
Кну́дсенова ~ = Knudsen flow
ковзна́ ~ = (Кнудсенові числа від 0.01 до 0.1) slip flow
конвекці́йна ~convection current/flow, bulk flow
коні́чна ~ = cone [conical] flow
крити́чна ~ = (плину зі швидкістю звуку в цьому плині) critical flow
крізна́ ~ = through flow
Куе́това ~ = Couette flow
ламіна́рна ~ = laminar flow
межова́ ~ = (в межовому шарі) boundary-layer flow
межова́ в’язка́ ~ = (frictional) secondary flow
меридія́нна ~ = meridional flow
моде́льна ~ = model [simulated] flow
молекуля́рна ~ = molecular flow; (невзаємодійних молекул) free-molecule flow
морська́ ~ = sea [ocean] current
надзвукова́ ~ = supersonic [supercritical] flow
надкрити́чна ~ = supercritical [supersonic] flow
надкрити́чна ~ води́ = rapid flow
надпли́нна ~ = superfluid flow, superflow
~ надпли́ну = superfluid flow, superflow
наскрізна́ ~ = through flow
нев’язка́ ~ = nonviscous [inviscid, frictionless, ideal] flow
незбу́рена ~ = undisturbed flow
неізотермі́чна ~ = nonisothermal flow
ненью́тонова ~ = non-Newtonian flow
~ ненью́тонового пли́ну = non-Newtonian-fluid flow
неоднорі́дна ~ = nonuniform flow
непере́рвна ~ = continuous flow
неприпли́вна ~ = nontidal curent
нерівномі́рна ~ = nonuniform flow
нерозри́вна ~ = continuous flow
нестаціона́рна ~ = nonstationary flow
~ нестисно́го пли́ну = incompressible flow
нетурбуле́нтна ~ = nonturbulent flow; (рух елементів плину уздовж ліній течії) streamline flow
неуста́лена ~ = unsteady [transient] flow
низхідна́ ~ = downward flow
низькоти́скова ~ пли́ну = (за тиску, нижчого за атмосферний) low-pressure fluid flow
Нью́тонова ~ = Newtonian flow
~ Нью́тонового пли́ну = Newtonian-fluid flow
о́б’є́мна ~ = bulk flow
обме́жена ~ = restricted flow; (у трубі, технологічній камері тощо) confined flow
обе́рнена ~ = див. зворотна ~
обтіка́льна ~ = streamline flow, flow around
однови́мірна ~ = one-dimensional flow
однорі́дна ~ = homogeneous flow; (рівномірна) uniform flow
осесиметри́чна ~ = axisymmetric [axially symmetric] flow
осмоти́чна ~ = osmotic flow
основна́ ~ = main flow
осьова́ ~ = axial flow
перехі́дна́ ~ = 1. (неусталена) transient flow 2. (між ламінарною і турбулентною) transition(al) flow
перехре́сна ~ = cross-flow
підкрити́чна ~ = subcritical flow
підповерхне́ва ~ = undercurrent, subsurface flow
підти́скова ~ = pumped [forced] flow
~ під ти́ском = див. підтискова ~
пла́змо́ва ~ = plasma flow
пласти́чна ~ = plastic flow
~ пли́ну = fluid flow
плівко́ва́ ~ = film flow
пло́ска ~ = (двовимірна) plane flow
~ поблизу́ гідродинамі́чного дипо́ля = doublet flow
поверхне́ва ~ = surface flow
пові́льна ~ = low-speed [low-velocity] flow
пові́тряна ~ = air current, airflow, airstream
помі́рна ~ = moderate flow
помпо́вана ~ = pumped [forced] flow
попере́чна ~ = cross-flow
поро́джувальна ~ = (в заповнюваному каналі від його початку до місця зімкнення межових шарів) generating flow
потенція́льна ~ = potential flow
прибере́жна ~ = coastal current
примусо́ва ~ = forced [pumped] flow
припли́вна ~ = tidal flow/current/stream, flood tide
прито́кова ~ = 1. (що додається до основної) tributary (stream), contributory, side stream 2. (що втікає) influent stream, inflow
просторо́ва ~ = three-dimensional flow
псевдостаціона́рна ~ = pseudostationary flow
Пуазе́йльова ~ = Poiseuille flow
пульсівна́ ~ = pulsating flow
радія́льна ~ = radial flow
реа́льна ~ = real(-fluid) flow
~ реа́льного пли́ну = real-fluid flow
~ Ре́йлі = [Реле́я] Rayleigh flow
рівномі́рна ~ = uniform flow
~ рідини́ = liquid flow
розбі́жна ~ = divergent [expansive, expanded] flow
розри́вна ~ = discontinuous flow
розшаро́вана ~ = stratified flow
самопли́вна ~ = gravity flow
сильнотурбуле́нтна ~ = strongly turbulent flow
слабкотурбуле́нтна ~ = weakly turbulent flow
спові́льнена ~ = retarded flow
стаціона́рна ~ = stationary flow
~ стисно́го пли́ну = compressible(-fluid) flow
стійка́ ~ = (надплину) persistent current
Сто́ксова ~ = Stokes flow
струми́нна ~ = jet stream
супу́тня ~ = cocurrent flow
суспензі́йна ~ = (гф) turbidity current
ти́скова ~ = forced pumped flow
трансзвукова́ ~ = transonic flow
триви́мірна ~ = three-dimensional flow
турбуле́нтна ~ = turbulent flow; eddy(ing) flow
уста́лена ~ = steady flow
~ Фе́но = Fanno flow
циркуляці́йна ~ = circulating flow
швидка́ ~ = high-speed [high-velocity] flow
утво́рювальний 1. formative; generating, generative 2. (у складних словах) -forming
утво́рювання//утво́рення 1. (формування) formation; forming 2. (генеза) genesis 3. (створювання) creation 4. (ґенерування) generation, generating 5. (частинок тощо) production, creation 6. (складання) composition 7. (активних центрів) nucleation 8. (сполуки, х.) combination (з – with)
асоційо́ване ~ = (частинок) associated production
~ барб = (на металі) scoring
~ бу́льбашок = (тд) bubbling; (тп) bubble nucleation
~ ви́боїн = див. ~ виямків
~ ви́хорів = eddy formation/generation, vortex formation
~ ви́ямків = denting; cratering; pitting
~ ві́чної мерзлоти́ = pergelation
~ водне́вих зв’язкі́в = hydrogen bonding
~ волокни́н = fiber formation; (філаментація) filamentation
~ волоси́нних трі́щин = crazing
~ все́світу = formation of the Universe
~ гадро́нів = hadron production
~ га́зу = gasification; (звітрювання) volatilization
~ горлови́ни = (вузького місця) necking (down)
~ горбкі́в = (на поверхні матеріялу) pimpling
~ ґе́лю = gelation, gelatin(iz)ation, gelling; (рослинного походження) jelling, jellification
~ двійникі́в = twinning
~ дві́йок = (частинок) pairing, pair formation; (народжування) pair production/creation
~ дефе́ктів = defect generation/formation; (через пошкоду кристалічної ґратки) lattice damage; (через зміщення атомів) displacement damage; (через рух дислокацій) defect generation by moving dislocations
~ диме́рів = dimerization
~ дислока́ції = dislocation formation
дифракці́йне ~ = (частинок) diffraction production
~ ді́рки = hole creation
~ доме́нів = domain formation
~ до́мішок = impurity generation
~ драглецю́ = gelation, gelatin(iz)ation, gelling; (рослинного походження) jelling, jellification
~ дуги́ = (електричної) arcing, arc formation; (подвійної) double arcing
~ ду́хів = ghost production
ексклюзи́вне ~ = (частинок) exclusive production
~ електро́нних дві́йок/пар = electron pairing
~ електро́н-позитро́нних дві́йок/пар = electron-positron production; (внутрішньої конверсії) internal pair production
~ ему́льсії = emulsification
~ жму́ткі́в = (частинок) bunching
~ зава́д = noise generation
~ загли́бин = denting; cratering; pitting
~ за́дирок = (на металі) scoring
~ за́родків = nucleation
зарядообмі́нне ~ = (частинок) charge-exchange production
~ зв’язку́ = (х.) bonding; (мн.) cross-linking
~ зду́тлин = blistering
~ зір = star formation
~ зі́рки = (емульсійної) star production
~ змо́рщок = 1. shrinkage, shrinking 2. (на поверхні) wrinkling 3. (на емульсійних покривах) reticulation 4. (на плівці тощо) creasing
~ зсу́вів = shearing; (породи) faulting
~ і́мпульсів = pulse formation
інклюзи́вне ~ = (частинок) inclusive production
~ йо́на = ion formation, ionization
~ кана́лів = channeling; (відокремлювання) channelizing
~ карти́н = (явища, ефекту) pattern formation
каска́дове ~ = (частинок) cascade (particle) production
~ кільця́ = (х.) ring formation, ring closure
~ кільча́стої структу́ри = annulation
~ кі́нку/кі́нків = kinking, kink formation
~ кла́стеру/кла́стерів = clustering, cluster formastion
когере́нтне ~ = (частинок) coherent production
~ кольорі́в мінли́вости = blu(e)ing
~ конкре́цій = concretioning
~ контине́нту = continent formation
~ кори́ = (твердого верхнього шару) crusting
корозі́йне ~ ви́ямків = corrosion denting
~ кра́терів = 1. cratering 2. (на покриві) cissing
~ кри́ги = icing див. тж крижаніння
~ кристалі́чних гра́ней = faceting of crystals
~ Ку́перових дві́йок/пар = electron pairing
~ лави́ни = avalanching, avalanche formation
~ ланцюга́ = chaining, chain formation, concatenation, catenation
~ лупаку́ = shalification
~ льо́ду = icing див. тж крижаніння
~ ма́ксимумів = peaking
~ мезо́нів = meson production
~ межі́ по́ділу = interface formation
~ мереже́вої структу́ри = (сітчастої) reticulation
~ мере́ж(і) 1. (сф) network formation 2. (комп.) networking
~ мере́жі трі́щин = checking; (на поверхні) surface checking
~ мікротрі́щин = microcracking
~ містко́вих зв’язкі́в = (х.) bridging
множи́нне ~ = (частинок) multiple production/creation (of particles)
надлишко́ве ~ = (частинок) overproduction (of particles)
~ на́кипу = scaling, scale formation
~ на́суву = (геол.) thrusting
~ нейтри́на/нейтри́н = neutrino production
~ нейтро́на/нейтро́нів = neutron production
некогере́нтне ~ = (частинок) incoherent production
непружне́ ~ = (частинок) inelastic production
нерезона́нсне ~ = (частинок) nonresonant production
~ нито́к = (філаментація) filamentation
~ нитча́стих криста́лів = whiskerization
~ орео́лу = halation
~ о́саду = precipitation
~ пар = (частинок) див. ~ двійок
~ пальча́стих структу́р = (у плині) fingering
~ педиме́нтів = (гф) pedimentation
~ пенепле́нів = (гф) peneplanation
~ петлі́ = looping
~ пі́ни = foaming
~ пі́нчу = pinching
~ пла́зми = plasma formation; plasma production
~ пластівці́в = flocculation; flaking
~ плі́вки = film formation, filming; (на поверхні рідини) skinning
~ пля́м(и) spotting
~ попере́чних зв’язкі́в = (у полімері) cross(-)linking
~ порожни́н = void formation
~ пор = void formation
поро́гове ~ = (частинок) threshold (particle) production
~ порожни́н = void formation
~ по́роху = dust generation, dust production
~ про́зору = yawning
~ про́меня = beam forming; beaming
пружне́ ~ = (частинок) elastic production
пряме́ ~ = (частинок) direct production
~ пухирі́в = 1. (здутлин на поверхні) blistering 2. (бульбашок в об’ємі) bubbling
радіяці́йне ~ = 1. (частинок) radiative production 2. (дефектів) radiation-induced defect formation
~ резона́нсів = resonance production
резона́нсне ~ = (частинок) resonant production
~ рівни́ни = (гф) planation
~ ро́зламів = (породи) faulting
~ сітча́стої структу́ри = reticulation; (переплітання) interlacement, interlacing
~ скла = vitrification
~ скла́док = folding; (на плівці тощо) creasing; (на поверхні) wrinkling
~ ску́пчень = clustering; crowding; (зір, галактик, астр.) clustering
~ сла́нцю = shalification
~ смуга́стої структу́ри = banding
спі́льне ~ = (частинок) associated production
~ сполу́к(и) compound formation; (елементу, х.) combination (з – with); (ртуті/меркурію) amalgamation
~ ставка́ = ponding
~ страт = striation
~ структу́ри = 1. structuring, structurization 2. (х.) cross(-)linking 3. (картини явища, ефекту) pattern formation
~ стру́меня = (частинок) (particle) beaming, (particle-)beam forming/formation
~ суги́ = blooming
~ трі́щин = cracking, crack formation див. тж тріщиноутворювання
~ тума́ну = fogging
туне́льне ~ = tunnel production
~ фро́нту = frontogenesis
~ хемі́чних зв’язкі́в = bonding; cross-linking
~ це́нтрів кристалі́ння/кристаліза́ції = (crystal) nucleation
~ ци́клу = (х.) cyclization
~ циліндри́чних доме́нів = bubble creation
~ ци́ндри = scale formation, (high-temperature) scaling
~ части́нок = (particle) production, (particle) creation
~ шарува́тої структу́ри = stratification; (смугастої) banding
~ ши́йки = (вузького місця) necking
~ ядра́ = nucleus formation, formation of a nucleus
фі́льт(е)р (-тру) 1. filter 2. (сітчастий) strainer див. тж цідило
абсорбці́йний ~ = 1. (х.) absorbent filter 2. (опт.) absorption [absorbing] (light) filter
адапто́вний ~ = adaptive filter
аерозо́льний ~ = aerosol filter
акти́вний ~ = active filter; (на операційному підсилювачі) biquartic filter
акусти́чний ~ = acoustic filter
акустоопти́чний ~ = acoustooptical filter
ампліту́дний ~ = pulse-height discriminator
аніоні́тний ~ = anion-exchange filter
аніонообмі́нний ~ = anion-exchange filter
антиінтерференці́йний ~ = beat-interference filter
багатола́нковий ~ = ladder(-type) filter
багаторезона́торний ~ = multicavity filter
багатосму́говий ~ = multiband filter
багаторука́вний ~ = (механічний) multibag filter
бактері́йний ~ = bacteriological filter
бараба́нний ~ = drum [rotary] filter
безутра́тний ~ = lossless filter
біна́рний ~ = binary filter
біологі́чний ~ = biofilter, biological filter
ва́куумний ~ = vacuum filter
виокре́млювальний ~ = discrimination filter
~ висо́ких часто́т = high-pass filter
високотемперату́рний ~ = high-temperature filter
високоти́сковий ~ = high-pressure filter
високочасто́тний ~ = 1. (що працює у високочастотному діяпазоні) high-frequency filter 2. (що пропускає лише високі частоти) high-pass filter
виходо́вий ~ = postfilter, output filter
вия́снювальний ~ = clarifying filter
відокре́млювальний ~ = separation filter
відсто́ювальний ~ = gravitation filter
водяни́й ~ = (для води) water filter
вузькосму́говий ~ = narrowband filter; (режекторний) notch filter
входо́вий ~ = prefilter, input filter
га́зовий ~ = gas filter
~ гармо́нік = harmonic filter
гіра́торний ~ = gyrator filter
голографі́чний ~ = holographic filter
гребі́нчастий ~ = comb [multiband] filter
гру́бий ~ = coarse filter
гу́бчастий ~ = sponge filter
ґратча́стий ~ = lattice filter
ди́сковий ~ = disk filter
дискре́тний ~ = discrete [digital] filter
дисперсі́йний ~ = dispersion filter
додатко́вий ~ = (виходовий) afterfilter
дрена́жний ~ = drainage [blanket] filter
дро́сельний ~ = filter choke, choke (input) filter
електри́чний ~ = electric(-wave) filter
електромагне́тний ~ = electromagnetic(-wave) filter
електромехані́чний ~ = electromechanical filter
заби́тий ~ = plugged [clogged] filter
завадопригні́чувальний ~ = interference filter
загоро́джувальний ~ = rejection [elimination] filter, eliminator
засмі́чений ~ = plugged [clogged] filter
затри́мувальний ~ = (що створює затримку в часі) delay filter
захисни́й ~ = protective filter
захи́щений ~ = protected filter
згла́джувальний ~ = ripple [smoothing] filter; (нерезонансного типу) brute-force filter
~ (і)з ліні́йною характери́стикою = linear filter
зміннопрозо́рий ~ = variable-transparency filter; (вияснювальний) clarifying filter
змінносму́говий ~ = variable-band [variable band-pass] filter
~ (і)з неліні́йною характери́стикою = nonlinear filter
знімни́й ~ = insert [disposable] filter
зо́нний ~ = band-pass filter див. тж смуговий ~
інтеґрува́льний ~ = integrating filter
інтерполюва́льний ~ = див. інтерполяційний ~
інтерполяці́йний ~ = interpolation filter
інтерференці́йний ~ = interference filter
йонообмі́нний ~ = ion-exchange filter
кана́ловий ~ = channel filter
катіоні́тний ~ = cation-exchange filter
катіонообмі́нний ~ = cation-exchange filter
ква́рцовий ~ = filter crystal, crystal [quartz(-crystal)] filter
кінце́вий ~ = afterfilter, final filter
кли́новий ~ = wedge filter
коаксі́йний ~ = coaxial filter
комбіно́ваний ~ = composite (wave) filter
комі́рчастий ~ = cellular filter
компенсаці́йний ~ = balanced filter
компенсува́льний ~ = compensation filter
конта́ктовий ~ = contact filter
~ коре́кції передспотво́рень = deemphasis filter
коригува́льний ~ = correction filter
ланцюго́вий ~ = ladder-type filter
~ лі́нії пересила́ння = line filter
ліні́йний ~ = 1. (із лінійною характеристикою) linear filter 2. (лінії пересилання) line filter
~ Ліо́ = Lyot filter
магне́тний ~ = magnetic filter
магнетострикці́йний ~ = magnetostrictive filter
мембра́новий ~ = membrane filter
механі́чний ~ = mechanical filter; (сітчастий) strainer див. тж цідило
мікрохвильови́й ~ = microwave filter
містко́вий ~ = bridge filter
мішкови́й ~ = filter(ing) bag
~ множи́н = filter of sets
мо́довий ~ = mode filter
модуляці́йний ~ = modulation filter
надтонки́й ~ = ultrafine filter, ultrafilter
наладо́ваний ~ = tuned filter
наладо́вний ~ = tunable filter
~ на поверхне́вих акусти́чних хви́лях = surface acoustic wave filter
нейтралізува́льний ~ = neutralizing filter
нейтро́нний ~ = neutron filter
неліні́йний ~ = (із нелінійною характеристикою) nonlinear filter
непереладо́вний ~ = fixed(-frequency) filter
неузгі́днений ~ = unmatched [mismatched] filter
неузго́джений ~ = див. неузгіднений ~
~ низьки́х часто́т = low-pass filter
низькочасто́тний ~ = 1. (що працює у низькочастотному діяпазоні) low-frequency filter 2. (що пропускає лише низькі частоти) low-pass filter
обме́жувальний ~ = limiter
~ о́колів = (матем.) neighborhood filter
оли́вовий ~ = oil filter
оптима́льний ~ = optimum filter
опти́чний ~ = optical [light] filter див. тж світлофільт(е)р
паперо́вий ~ = paper filter
паси́вний ~ = passive filter
патро́нний ~ = cartridge filter
переладо́вний ~ = variable filter; (на операційному підсилювачі) biquartic filter
перколяці́йний ~ = percolator
піскови́й ~ = sand filter
пласти́нчастий ~ = leaf [plate(-type)] filter
пові́льний ~ = low-rate filter
пові́тряний ~ = air filter; inhaler
попере́дній ~ = prefilter
пороховло́влювальний ~ = dust filter
порошко́вий ~ = powder filter
~ пригні́чувальний ~ = (дзеркального каналу) image-reflection filter
~ промі́жно́ї частоти́ = intermediate-frequency filter
протибли́сковий ~ = glare filter
протизава́дний ~ = interference filter
проя́снювальний ~ = clarifying filter
радіяці́йний ~ = radiation filter
реже́кторний ~ = rejector, trap; rejection [elimination] filter; rejector circuit
резона́нсний ~ = resonant filter
резона́торний ~ = cavity filter
рентґе́нівський ~ = x-ray filter
розгалу́жувальний ~ = branching filter
розче́плювальний ~ = decoupling filter
ротаці́йний ~ = rotary [drum] filter
рука́вний ~ = baghose, bag filter
світлови́й ~ = light [color, optical] filter див. тж світлофі́льт(е)р
селекти́вний ~ = selective filter
селе́кторний ~ = selective filter
симетри́чний ~ = balanced filter; (смуговий) symmetrical band-pass filter
сітча́стий ~ = strainer; sieve; mesh [gauze] filter
складни́й ~ = composite (wave) filter
смугови́й ~ = band-pass filter
смугореже́кторний ~ = band-rejection [band-elimination, band-stop] filter
смугоселе́кторний ~ = band-selective filter
спектра́льний ~ = spectral filter
стрічко́ви́й ~ = belt filter
східча́стий ~ = ladder-type filter
теплови́й ~ = (опт.) heat filter
теплозахисни́й ~ = (опт.) heat filter
ткани́нний ~ = filter cloth, cloth [fabric] filter
тонки́й ~ = fine filter
Торе́єсів ~ = Thoraeus filter
узгі́днений ~ = matched filter
узгі́днювальний ~ = matching filter
узго́джений ~ = див. узгіднений ~
узго́джувальний ~ = див. узгіднювальний ~
устромни́й ~ = insert filter
фа́зовий ~ = all-pass filter/network
формува́льний ~ = generating filter
хвилеві́дний ~ = waveguide filter
хвильови́й ~ = wave filter
центрифу́говий ~ = centrifugal filter
цифрови́й ~ = digital filter
часто́тний ~ = frequency filter, frequency-selective device
швидки́й ~ = high-rate filter
~ шви́дкостей = velocity filter
широкосму́говий ~ = broadband filter
шумопригні́чувальний ~ = noise filter
щіли́нний ~ = aperture filter
я́дерний/ядро́вий ~ = nuclear filter/membrane
функціона́л (-у) functional
адити́вний ~ = additive functional
аналіти́чний ~ = analytic(al) functional
біліні́йний ~ = bilinear functional
ви́значений скрізь ~ = total functional
~ густини́ = density functional
~ ді́ї = action functional
дода́тний ліні́йний ~ = positive linear functional
~ зосере́джений у то́чці = functional concentrated on a point
~ коефіціє́нтів = coefficient functional
ліні́йний ~ = linear functional
лока́льний ~ = local functional
~ Мінко́вського = Minkowski functional
~ морфі́змів = morphism functor
неліні́йний ~ = nonlinear functional
нелока́льний ~ = nonlocal functional
озна́чений скрізь ~ = total functional
рекурси́вний ~ = recursive functional
симетри́чний ~ = symmetric functional
твірни́й ~ = generating functional
трансляці́йно інварія́нтний ~ = translation-invariant functional
~ уві́гнутий в се́нсі Мінко́вського = functional concave in the Minkowski sense
характеристи́чний ~ = characteristic functional
фу́нкц|ія 1. function ▪ y як ~ від x y versus x, (скор.) y vs x; записа́ти [ви́разити] —ію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] to express a function in terms of a new variable 2. (Ньютонів термін) fluent 3. (відображення) map(ping)
А́белева ~ = Abelian function
абсолю́тно моното́нна ~ = completely [absolutely] monotonic/monotone function
абсолю́тно непере́рвна ~ = completely continuous function
автокореляці́йна ~ = autocorrelation function
автомо́рфна ~ = automorphic function
адити́вна ~ = additive function; (множини) additive set function
алґебри́чна ~ = algebraic function
ампліту́дна ~ = amplitude function
аналіти́чна ~ = analytic function (в околі точки A – in the neighborhood of point A); (зліва) left-analytic function; (справа) right-analytic function
А́ндерсонова ~ = Anderson function
антианаліти́чна ~ = antianalytic function
антиголомо́рфна ~ = antiholomorphic function
антипричино́ва ~ = anticausal function
антисиметри́чна ~ = antisymmetric function
антитригонометри́чна ~ = antitrigonometric function
анулюва́льна ~ = nullifier
апара́тна ~ = (опт.) spread function
аперту́рна ~ = (астр.) aperture function
апроксимаці́йна ~ = approximation [approximating] function
апроксимо́вана ~ = 1. (що її апроксимують) approximated function 2. (вже) див. запроксимована ~
апроксимува́льна ~ = approximation [approximating] function
аритмети́чна ~ = arithmetic function
арифмети́чна ~ = див. аритметична ~
асимптоти́чна ~ = asymptotic function
асимптоти́чно еквівале́нтні —ії = asymptotically equivalent functions
асимптоти́чно рі́вні —ії = asymptotically equivalent functions
багатозначеннє́ва ~ = див. багатозначна ~
багатозна́чна ~ = many-valued [multivalued, multiple-valued] function, multifunction
багатоли́ста ~ = multivalent function
багатопері́одна ~ = multiperiodic [multiply periodic] function
багаточасти́нко́ва ~ = many-particle function; (розподілу) many-particle distribution function; (хвильова) multiparticle wave function
~ багатьо́х змі́нних = function of several variables
ба́зисна ~ = basis function
Бе́йтменова ~ = Bateman function
Бе́рова ~ = Baire function
Бе́селева ~ = Bessel function (першого/другого/третього роду – of the first/second/third kind; цілого/півцілого/дробового порядку – of integer/half-odd/fractional order; уявного арґументу – of an imaginary argument)
бетатро́нна ~ = betatron function
бібліоте́чна ~ = (комп.) library function
бігармоні́чна ~ = biharmonic function
~ бі́льшости = див. мажоритарна ~
біна́рна ~ = binary function; (кореляційна) binary correlation [pair correlation] function; (розподілу) binary [pair] distribution function
Бло́хова (хвильова́) ~ = (тт) Bloch (wave) function
Боре́лева вимірна́ ~ = Borel measurable function
Брилюе́нова ~ = Brillouin function
будо́вана ~ = plotted function
Бу́лова ~ = Boolean function
вагова́ ~ = weight(ing) function
Ва́єрштрасова ~ = Weierstrass function; (еліптична) Weierstrassian elliptic function
~ Ваньє́ = (тт) Wannier function
~ ва́ртости = cost [value] function
вбудо́вана ~ = (комп.) built-in function
Ве́берова ~ = Weber function
Веєрштра́сова ~ = див. Ваєрштрасова ~
ве́кторна ~ = vector function; (координат точки) vector point function
векторнозначеннє́ва ~ = див. векторнозначна ~
векторнозна́чна ~ = vector-valued function
верши́нна ~ = vertex function
ве́рхня ~ = maximum solution/integral
взає́мна кореляці́йна ~ = cross-correlation function
~ взає́мної коварія́ції = cross-covariance function
взає́мно обе́рнені —ії = functions inverse to each other
~ ви́бірки = sample function, (sample) statistic
~ ви́бору = choice function
~ ви́грашу = payoff (function)
~ ви́дности = (астр.) visibility function
вимірна́ ~ = measurable function
ви́окремлена ~ = separated function
випадко́ва ~ = random function, function of a random variable
~ випадко́вої змі́нної = function of a random variable
випереджа́льна Ґри́нова ~ = advanced Green function
вирі́шувальна ~ = (стат.) decision function
ви́роджена гіпергеометри́чна ~ = confluent hypergeometric function
висхідна́ ~ = ascending [increasing] function
ви́ща трансценде́нтна ~ = higher transcendental function
~ ви́щого поря́дку = higher-order function (ніж – than)
~ ві́дгуку = response (function); (динамічної системи) dynamic system response; (плазми) plasma response; (середовища) medium response
від’є́мна ~ = negative function
відобража́льна ~ = mapping function
відобра́жувана ~ = mapped function
відобра́жувальна ~ = mapping function
відокре́млена ~ = separated function
~ відокре́млювання = separation function
~ відтво́рювання = (запису тощо) playback function
відти́нко́во аналіти́чна ~ = piecewise-analytic [sectionally analytic] function
відти́нко́во гла́дка ~ = piecewise-smooth function
відти́нко́во диференційо́вна ~ = piecewise-differentiable function
відти́нко́во ліні́йна ~ = piecewise-linear function
відти́нко́во моното́нна ~ = piecewise monotonic function
відти́нко́во непере́рвна ~ = piecewise-continuous [sectionally continuous] function
відти́нко́во непере́рвно диференційо́вна ~ = piecewise continuously differentiable function
відти́нко́во поліно́мна ~ = spline function
відти́нко́во ста́ла ~ = step function
Ві́текерова ~ = Whittaker function
вла́сна ~ = eigenfunction, proper [characteristic, fundamental] function
власноенергети́чна ~ = self-energy function
власти́ва ~ = eigenfunction, proper [characteristic, fundamental] function
вмонто́вана ~ = (комп.) built-in function
~ впли́ву = 1. (матем.) induction function 2. (гф) influence function
~ втрат = loss function; (через дисипацію) dissipation function
Га́йзенберґова хвильова́ ~ = Heisenberg wave function
~ Га́йне-Зо́мерфельда = Heine-Sommerfeld function
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamilton(ian) function, Hamiltonian
Га́нкелева ~ = Hankel function
гармоні́чна ~ = harmonic (function)
Ге́вісайдова (одини́чна) ~ = Heaviside (unit) function, unit step function
Ге́льмгольцова ~ = Helmholtz function
гібри́дна хвильова́ ~ = hybrid wave function
Гі́льдебрандова ~ = Hildebrand function
гіперболі́чна ~ = hyperbolic function
гіпергеометри́чна ~ = hypergeometric function
гіпереліпти́чна ~ = hyperelliptic function
гіперсфери́чна ~ = hyperspherical function
гіперфу́ксова ~ = hyperfuchsian function
гла́дка [гладе́нька] ~ = smooth function
голомо́рфна ~ = holomorphic function
грани́чна ~ = limit function (послідовности/ряду функцій – of a sequence/series of functions)
~ густини́ ймові́рности = probability density (function)
~ Гюґо́ніо = див. ~ Юґоніо
Ґа́усова ~ = Gauss(ian) function
Ґе́ґенбауерова ~ = Gegenbauer function
Ґі́бсова ~ = Gibbs function
ґратко́ва Ґри́нова ~ = lattice Green function
Ґри́нова ~ = Green function; (у вільному просторі) free-space Green function; (із кулонівськими поправками) Coulomb Green function
Ґу́дерманова ~ = Gudermannian
двійко́ва кореляці́йна ~ = pair correlation function
двійко́ва ~ розпо́ділу = binary [pair] distribution function
~ двійко́вих кореля́цій = pair correlation function
дві́чі диференційо́вна ~ = twice-differentiable function
двопара́метрова ~ = two-parameter function
двопері́одна ~ = doubly periodic function
двото́чкова ~ = two-point function
двочасова́ кореляці́йна ~ = two-time correlation function
двочасти́нко́ва ~ = two-body [two-particle] function; (розподілу) pair [two-particle] distribution function; (хвильова) two-body [two-particle] wave function
де́льта ~ = delta function
~ джерела́ = source function
джере́льна ~ = source function
динамі́чна ~ ві́дгуку = dynamic response
динамі́чна кореляці́йна ~ = dynamic correlation function
дисипати́вна ~ = dissipation function
дискре́тна ~ = discrete function; (перетворення, комп.) discrete [pulsed] transfer function
дискриміна́нтна ~ = discriminant function
диференційо́вана ~ = differentiated function
диференційо́вна ~ = differentiable function; (зліва/справа) function differentiable on the left/right
~ діелектри́чного ві́дгуку = dielectric response
~ ді́ї = action function
ді́йсна ~ = real(-valued) function
~ ді́йсної змі́нної = function of a real variable
Дира́кова (де́льта) ~ = Dirac (delta) function
~ Дирихле́ = Dirichlet function
дія́дна ~ = dyadic function
дові́льна ~ = arbitrary function
дода́тна (ді́йсна) ~ = positive (real) function
долу́чена ~ = adjoint function; (Лаґерова) associated Laguerre function; (Лежандрова) associated Legendre function
доповня́льна тригонометри́чна ~ = complementary trigonometric function
допомі́жна́ ~ = auxiliary function
дослі́джувана ~ = function of interest
~ дробо́вого поря́дку = function of fractional order
дробо́во-квадрати́чна ~ = див. дробово-квадратна ~
дробо́во-квадра́тна ~ = quadratic fractional function
дробо́во-ліні́йна ~ = linear fractional [homographic] function
дробо́во-раціона́льна ~ = fractional rational function
дуа́льна ~ = dual function
ейкона́льна ~ = eikonal function
~ Е́йрі = Airy function
експоненці́йна ~ = exponential (function); (висхідна/спадна) exponentially increasing/decreasing function
екстрема́льна ~ = extremal function
елемента́рна ~ = elementary function
еліпсо́їдна ~ = ellipsoidal function; (гармонічна) ellipsoidal harmonic
еліпти́чна ~ = elliptic function; (Ваєрштрасова) Weierstrassian elliptic function
емпіри́чна ~ = empirical function
ергоди́чна ~ = ergodic function
Ермі́това ~ = Hermitian function
заборо́нена ~ = (комп.) illegal function
загальнорекурси́вна ~ = general recursive [generally recursive] function
зага́яна Ґри́нова ~ = retarded Green function
за́дана ~ = given [specified, prescribed] function
запроксимо́вана ~ = approximated [approximate] function
зале́жні —ії = related functions
~ збу́дження = 1. (фіз.) excitation function 2. (техн.) drive function
збу́рена ~ = perturbed function
~ збу́рення = perturbation function
збу́рювальна ~ = perturbation function
зве́дена ~ = reduced function
звідна́ ~ = reducible function
згла́джена ~ = smoothed function
згортна́ ~ = function allowing a convolution
~ з двома́ ма́ксимумами = double-peaked function
зліче́нно адити́вна ~ множини́ = countably additive set function
зліче́нно субадити́вна ~ множини́ = countably subadditive set function
~ з ма́ксимумом = peaky [peaked] function
~ n змі́нних = function of n variables
зна́кова ~ = signum (function)
знакозмі́нна ~ = alternating function
знакоста́ла ~ = constant-sign function
~ з необме́женою варія́цією = function of unbounded variation
знико́ма ~ = vanishing function
знормо́вана ~ = normalized function
~ з но́рмою = normed function
~ з обме́женою варія́цією = function of bounded variation
зо́нна гармоні́чна ~ = zonal harmonic
зроста́юча ~ = (нрк.) див. висхідна ~
~ з(і) скі́нченною варія́цією = function of limited variation
імові́рнісна ~ = probability function
і́мпульсна ~ = impulse function; (перетворення, комп.) discrete [pulsed] transfer function
інварія́нтна ~ = invariant function
інволюти́вні —ії = involutory functions
інклюзи́вна ~ = inclusive function
інтеґра́льна показнико́ва ~ = exponential integral, integral exponential (комплексної змінної – of complex argument)
інтеґро́вана ~ = integrand
інтеґро́вна ~ = integrable function; (із квадратом) square-integrable function
інтеґрува́льна ~ = integrator
~ інтерва́лу = interval function
інтерва́льна ~ = interval function
інтерполюва́льна ~ = interpolation [interpolating] function
інтерполяці́йна ~ = interpolation [interpolating] function
ірраціона́льна ~ = irrational function
істо́тно від’є́мна ~ = strictly negative function
істо́тно дода́тна ~ = strictly positive function
істо́тно лока́льно обме́жена ~ = essentially locally bounded function
істо́тно обме́жена ~ = essentially bounded function
Йо́стова ~ = Jost function
калібрува́льна ~ = gauge function
~ кана́лу (хвильова) (яф) channel (wave) function
каноні́чно спря́жені —ії = canonically conjugate functions
Ка́нторова ~ = Cantor function
квадрати́чна ~ = див. квадратна ~
квадра́тна ~ = quadratic function (in x – за x)
квадра́тно інтеґро́вна ~ = square-integrable function
квазиа́белева ~ = quasi-Abelian function
квазинепере́рвна ~ = quasi-continuous function
квазиопу́кла ~ = quasi-convex function
квазиперіоди́чна ~ = quasi-periodic [conditionally periodic] function
квазиуві́гнута ~ = quasi-concave function
кватерніо́нна ~ = quaternion function
~ керува́ння = control function
~ кисло́тности = acidity function
кількапері́одна ~ = multiperiodic [multiply periodic] function
~ кілько́х змі́нних = function of several variables
кільце́ва ~ = ring function
~ кла́віші = key function
~ кла́сів = class function
кла́стерна ~ = cluster function
~ Клеме́нті = Clementi function
коваріяці́йна ~ = covariance function
коефіціє́нтна ~ = factor function
коливна́ ~ = oscillatory [oscillating] function
колова́ ~ = circular function
ко́мплексна ~ = complex(-valued) function
~ ко́мплексної змі́нної = function of a complex variable
ко́мплексно спря́жена ~ = complex conjugate of a function; (мн.) complex conjugate functions
комп’ютерозале́жна ~ = (вмонтована) processor-defined function
коні́чна ~ = conic function
конкре́тна ~ = specified function
~ конти́нууму = continuum function
конфлює́нтна гіпергеометри́чна ~ = confluent hypergeometric function
~ ко́нуса = conic function
~ координа́т = (точки) position [point] function, (point) coordinate function; (у чотиривимірному просторі-часі) world function
кореляці́йна ~ = correlation function; (випадкового поля) random-field correlation function; (першого/другого порядку) first-order-/second-order correlation function
~ ко́ри́сности = utility function
коро́бчаста ~ = boxcar function (що дорівнює нулеві за всіх значень арґументу поза обмеженим інтервалом, де значення функції є константою)
Кра́мпова ~ = Kramp function
кратноперіоди́чна ~ = multiperiodic [multiply periodic] function
~ крите́рію = test function
крити́чна ~ = (тесту) critical function
кроскореляці́йна ~ = cross-correlation function
крутовисхідна́ ~ = strongly increasing/ascending function
крутоспадна́ ~ = strongly decreasing/descending function
куло́нівська Ґри́нова ~ = Coulomb Green function
куло́нівська хвильова́ ~ = Coulomb wave function
кульова́ ~ = spherical function
кумуля́нтна ~ = cumulant function
куско́во … ~ = див. відтинково … ~
лемніска́тна ~ = lemniscate function
Лаґе́рова ~ = Laguerre function
Лаґра́нжова ~ = Lagrangian, Lagrange function
ла́мана ~ = piecewise linear function
~ Ламе́ = Lamé function
Ланжеве́нова ~ = Langevin function
Лежа́ндрова ~ = Legendre function (першого/другого роду – of the first/second kind)
лівоаналіти́чна ~ = left-analytic function
лівонепере́рвна ~ = left-continuous function
лінеаризо́вана ~ = linearized function
ліні́йна ~ = linear function; (гармонічна) line harmonic (function)
~ ліні́йного ві́дгуку = linear response
ліні́йно зале́жні —ії = linearly dependent functions
ліні́йно незале́жні —ії = linearly independent functions
ліні́йчаста ~ = regulated function
Ліуві́лева ~ = Liouville function
логаритмі́чна ~ = logarithmic function
логарифмі́чна ~ = див. логаритмічна ~
логі́чна ~ = logical [propositional] function
лока́льна ~ = local function
лока́льно інтеґро́вна ~ = locally integrable function
лока́льно обме́жена ~ = locally bounded function
лока́льно однорі́дна ~ = locally homogeneous function
~ Ляпуно́ва = Lyapunov [Liapunov] function
~ магне́тного ві́дгуку = magnetic response
Ма́єрова ~ = Mayer function
мажора́нтна ~ = majorant (function)
мажорита́рна ~ = majority function
ма́йже опу́кла ~ = close-to-convex function
ма́йже періоди́чна ~ = almost periodic function
Макдо́нал(ь)дова ~ = MacDonald function
Ма́ксвелова ~ розпо́ділу = Maxwell(ian) distribution function
~ мас = (астр.) mass function
масшта́бна ~ = scaling function
~ масшта́бу = scaling function
~ (математи́чного) сподіва́ння = expectation [expected value] function
~ ма́триці = function of a matrix
ма́трична ~ = matrix(-valued) function
~ Матьє́ = Mathieu function (дробового/цілого порядку – of fractional/integral order)
Ме́біусова ~ = Möbius function
мереже́ва ~ = див. ~ мережі
~ мере́жі = network function
мере́жна ~ = див. ~ мережі
меромо́рфна ~ = meromorphic function
~ Ме́с’ю = (тд) Massieu function
метагармоні́чна ~ = metaharmonic function
метасфери́чна ~ = metaspherical function
метри́чна ~ = metric function
мінім(із)ува́льна ~ = minimizer
мінора́нтна ~ = minorant function
~ множини́ = set function
модифіко́вана ~ = modified function; (Беселева) modified Bessel function; (Ганкелева) modified Hankel function; (Матьє) modified Mathieu function
модуля́рна ~ = modular function
моноге́нна ~ = monogenic function
моното́нна ~ = monotonic [monotone] function; (висхідна) monotonic increasing/ascending function; (невисхідна) monotonic nonincreasing/nonascending function; (неспадна) monotonic nondecreasing/nondescending function; (спадна) monotonic decreasing/descending function
мультиплікати́вна ~ = multiplicative function
набли́жена ~ = approximate function
набли́жувальна ~ = approximation [approximating] function
надлишко́ва ~ = excess function
~ на́длишку = excess function
~ найви́щого поря́дку = (the) highest-order function
~ найни́жчого поря́дку = (the) lowest-order function
напівнепере́рвна ~ = semicontinuous function; (згори/знизу) upper/lower semicontinuous function
~ напру́г = (мех.) stress function
~ напру́жень = див. ~ напруг
~ насту́пности = successor function (of)
~ на́хилу = slope function (of a field of extremals – поля екстремалей)
неаналіти́чна ~ = nonanalytic function
невисхідна́ ~ = nonincreasing [nonascending] function
невла́сна ~ = improper function
невласти́ва ~ = improper function
невласти́во інтеґро́вна ~ = improperly integrable function
негла́дка ~ = unsmooth function
недиференційо́вна ~ = nondifferentiable function
недоозна́чена ~ = incompletely defined function
незале́жні —ії = independent functions
незвідна́ ~ = irreducible function
неінтеґро́вна ~ = nonintegrable function
Не́йманова ~ = 1. (статистичної вибірки) Neyman function 2. (поліномна) див. Нойманова ~
~ нейтро́нної пошко́ди = (яф) neutronic damage function
неліні́йна ~ = nonlinear function
~ неліні́йного ві́дгуку = nonlinear response
нема́ксвелова ~ розпо́ділу = non-Maxwell(ian) distribution function
немоното́нна ~ = nonmonotonic [nonmonotone] function
ненепере́рвна ~ = noncontinuous function
необме́жена ~ = unbounded function
неоднорі́дна ~ = nonhomogeneous function
непа́рна ~ = odd function
непере́рвна ~ = continuous function; (зліва) left-continuous function; (справа) right-continuous function; (рівномірно) uniformly continuous function; (слабко) weakly continuous function; (цілком) completely continuous function
непере́рвно диференційо́вна ~ = (n разів) n times continuously differentiable function; (нескінченне число разів) infinitely differentiable function, function having continuous derivatives of all orders
неперіоди́чна ~ = aperiodic function
нереґуля́рна ~ = irregular function
нерекурси́вна ~ = nonresursive function
нерівнова́жна Ґри́нова ~ = nonequilibrium Green function
нерівнова́жна ~ розпо́ділу = nonequilibrium distribution function
несинґуля́рна ~ = nonsingular function
нескінче́нна ~ = infinite function
нескінче́нно (непере́рвно) диференційо́вна ~ = infinitely (continuously) differentiable function
нескінченнозначеннє́ва ~ = див. нескінченнозначна ~
нескінченнозна́чна ~ = infinite-valued function
нескорельо́вані —ії = uncorrelated functions
неспадна́ ~ = nondecreasing [nondescending] function
нестаціона́рна ~ = time-dependent function
нея́вна ~ = implicit function
~ ни́жчого поря́дку = lower-order function (ніж – than)
ніде́ не диференційо́вна ~ = nowhere differentiable function
Но́йманова ~ = (поліномна) Neumann function
норма́льна ~ = normal function; (розподілу) normal distribution function
нормо́вана ~ = normalized function (за – in; на – to)
нормо́вна ~ = normalizable function
нормува́льна ~ = normalization function
~ нормува́ння = normalization function
обвідна́ ~ = envelope (function)
обе́рнена ~ = inverse function; (гамма) reciprocal gamma function; (гіперболічна) arc-hyperbolic [inverse hyperbolic, antihyperbolic] function; (тригонометрична) inverse trigonometric [inverse circular, antitrigonometric] function
о́б’є́мна сфери́чна ~ = solid [spatial] spherical harmonic
обме́жена ~ = 1. bounded function; (за мірою) function bounded in measure; (майже скрізь) almost bounded function 2. (комп.) restricted function
~ обме́женої варія́ції = див. ~ з обмеженою варіяцією
обчисле́нна ~ = (аналітично) calculable function; (числовими методами) computable function
одини́чна ~ = identity function
одини́чна східча́ста ~ = unit step function
~ одини́чного стрибка́ = unit step function
—ії одна́ко́вого поря́дку = functions of the same order
~ одніє́ї змі́нної = function of one variable, function of a single variable
однозначеннє́ва ~ = див. однозначна ~
однозна́чна ~ = one-valued [single-valued] function
однозна́чно диференційо́вна ~ = uniquely differentiable function
одноли́ста ~ = one-sheeted [schlicht] function; (аналітична) univalent function
однопара́метрова ~ = one-parameter function
однопері́одна ~ = simply periodic [singly periodic] function
однорі́дна ~ = homogeneous function
односта́йно непере́рвні —ії = equicontinuous functions
одноча́сна Ґри́нова ~ = equal-time Green function
одноча́сна кореляці́йна ~ = equal-time correlation function
одночасти́нко́ва ~ = one-particle [single-particle] function; (розподілу) one-particle distribution function; (хвильова) one-particle [single-particle] wave function
~ озна́чена не скрізь = incompletely defined function
~ озна́чена скрізь = completely defined function
О́йлерова ~ = Euler(’s) function, totient
окре́ма ~ = separate function
опера́торна ~ = operator function
операторнозначеннє́ва ~ = див. операторнозначна ~
операторнозна́чна ~ = operator-valued function
опо́рна ~ = support(ing) function
опу́кла ~ = convex function
орбіто́ва ~ = orbit function
ортогона́льні —ії = orthogonal functions
ортонормо́вані —ії = orthonormal(ized) functions
основна́ симетрі́йна ~ = elementary symmetric function
~ особли́востей = див. ~ синґулярностей
~ остато́чних рі́шень = terminal-decision function
осцилівна́ ~ = oscillating [oscillatory] function
осциля́торна ~ = oscillatory [oscillating] function
оці́нювальна ~ = evaluation function; estimator
~ оці́нювання = evaluation function; estimator
~ па́м’яті (полімерів) hereditary [memory] function
~ параболі́чного цилі́ндра = parabolic cylinder function
параметр(из)о́вана ~ = parametrized function
па́рна ~ = even function; (кореляційна) binary correlation [pair correlation] function
пе́рвісна ~ = primitive (function), antiderivative
передава́льна ~ = transfer function
~ передава́ння = (яф) transfer function
~ перекрива́ння = overlap function
перенормо́вана ~ = renormalized function
перестано́вна ~ = commutator function
перетво́рена ~ = transformed function, transform
~ перетво́рення = (комп.) transfer function; (зворотного зв’язку) feedback transfer function
перетво́рна ~ = transformable function
переходо́ва ~ = transition function
~ перехо́ду = transition function
періоди́чна ~ = periodic function (за – in)
n-пері́одна ~ = n-ply periodic function
пертурбаці́йна ~ = perturbation function
пилча́ста ~ = sawtooth function
пиля́ста ~ = див. пилчаста ~
підінтеґра́льна ~ = integrand
підси́лювальна ~ = majorant function
~ пі́дтри́мки = (комп.) support function
Пла́чекова ~ = (яф) Placzec function
побудо́вана ~ = plotted function
поверхне́ва зо́нна ~ = surface zonal harmonic
повільновисхідна́ ~ = slowly increasing [ascending] function
повільнозмі́нна ~ = slowly varying function
повільноспадна́ ~ = slowly decreasing [descending] function
по́вна аналіти́чна ~ = complete [monogenic] analytic function
поді́бна ~ = similar function
~ позити́вних кореля́цій = direct correlation function
~ пози́ції = position function
показнико́ва ~ = exponential (function)
полігармоні́чна ~ = polyharmonic function
поліге́нна ~ = polygenic function
поліліні́йна ~ = multilinear function
поліно́мна ~ = polynomial function
польова́ кореляці́йна ~ = field correlation function
помірновисхідна́ узага́льнена ~ = tempered distribution
поправко́ва ~ = correction function
поро́гова ~ = threshold function
потенція́льна ~ = potential function
~ пото́ку = stream [current] function
~ поту́жности = power function
~ по́хибок = erf, error function
~ поши́рювання = propagator див. тж пропаґатор
~ правдоподі́бности = likelihood function
пра́вильна раціона́льна ~ = proper rational function
правоаналіти́чна ~ = right-analytic function
приє́днана ~ = adjoint function; (Лаґерова) associated Laguerre function; (Лежандрова) associated Legendre function
~ прийма́ння рі́шень = (стат.) decision function
приміти́вна ~ = primitive (function), antiderivative
приміти́вно-рекурси́вна ~ = primitive recursive function
припі́знена Ґри́нова ~ = retarded Green function
приста́йні (гіпергеометри́чні) —ії = contiguous (hypergeometric) functions
причино́ва ~ = causal function; (одночастинкова Ґринова) causal one-particle Green function
про́бна ~ = test function
прогнозува́льна ~ = predictor
продиференційо́вана ~ = differentiated function
продо́вжена ~ = (аналітично) continued function
~ про́мі́жку = interval function
про́ста́ ~ = simple function
просиметр(из)о́вана ~ = symmetrized function
просторо́ва ~ = spatial function; (сферична) solid [spatial] spherical harmonic
~ просторо́вих координа́т та ча́су = function of space coordinates and time
просторочасова́ ~ = world [space-time] function
протабульо́вана ~ = tabulated function
про́фільна ~ = (яф) profile function
псевдоаналіти́чна ~ = pseudoanalytic [generalized analytic] function
псевдогармоні́чна ~ = pseudoharmonic function
псевдоеліпти́чна ~ = pseudoelliptic [quasi-elliptic] function
псевдоперіоди́чна ~ = pseudoperiodic function
псевдоспря́жена ~ = pseudoconjugate function
радія́льна хвильова́ ~ = radial wave function
~ радіяці́йної пошкоди = radiation damage function
k разі́в диференційо́вна ~ = k times differentiable function
Ра́демахерова ~ = Rademacher function
радія́льна ~ = radial function
раціона́льна ~ = rational function
реґреси́вна ~ = regression function (першого/другого роду – of the first/second kind)
~ реґре́сії = див. реґресивна ~
реґуля́рна ~ = regular function
~ результа́тів спостеріга́ння = (sample) statistic
рекуре́нтна ~ = recurrent function
рекурси́вна ~ = recursive function
релятивісти́чна ~ = relativistic function
~ ри́зику = risk function
Ри́манова ~ = Riemann function; (дзета) (Riemann) zeta function
рівнова́жна Ґри́нова ~ = equilibrium Green function
рівнова́жна ~ розпо́ділу = equilibrium distribution function
рівномі́рно непере́рвна ~ = uniformly continuous function
рівноча́сна кореляці́йна ~ = equal-time correlation function
рівчако́ва ~ = ravine function
різнице́ва ~ = difference function
~ Рика́ті-Бе́селя = Riccati-Bessel function
родова́ ~ = generic function
розгля́дувана ~ = function of interest, function under consideration
~ розпо́ділу = distribution function; partition function; (за орієнтаціями) orientation distribution function; (частинок) particle distribution function; (за швидкостями) (particle-)velocity distribution function; (Бозе-Айнштайна) Bose-Einstein distribution; (Больцманова) Boltzmann distribution; (Фермі-Дирака) Fermi-Dirac distribution; (Максвелова) Maxwell(ian) distribution
розрахо́вна ~ = (аналітично) calculable function; (числовими методами) computable function
розри́вна ~ = discontinuous function
~ розсі́ювання [розсі́яння] 1. scattering function 2. (дисипативна) dissipation function
~ сві́тности = luminosity function, relative luminosity factor
світова́ ~ = world function
се́кторна сфери́чна ~ = sectorial (spherical) harmonic
сепара́бельна ~ = separable function
се́рвісна ~ = (комп.) service function
си́гнум ~ = signum function
силова́ ~ = 1. force function 2. (яф) strength function
симетр(из)о́вана ~ = symmetrized function
симетри́чна ~ = symmetric function
синґуля́рна ~ = singular function
~ синґуля́рностей = singularity function, parametrix
синусо́їдна ~ = sinusoidal function
сітко́ва́ ~ = grid function
скаля́рна ~ = scalar function
ске́йлінґова ~ = scaling function
скінче́нна ~ = finite function
скла́дена ~ = (у методі скінченних елементів) blending function
складна́ ~ = composite function
~ скле́ювання = sewing function
сла́бко непере́рвна ~ = weakly continuous function
~ сла́бшання промі́ння = radiance attenuation function
Сле́йтерова ~ = Slater function
спадна́ ~ = decreasing [descending] function
спараметр(из)о́вана ~ = parametrized function
спектра́льна ~ = spectral function; (відгуку) spectral response
спеція́льна ~ = special function
спі́нова ~ = spin function; (Ґринова) spin Green function; (кореляційна) spin(-spin) correlation function; (хвильова) spin wave function
спро́бна ~ = trial function
спря́жена ~ = conjugate function
спря́жені опу́клі —ії = conjugate convex functions
спря́жені хвильові́ —ії = (за Дираком) adjoint wave functions
станда́ртна ~ = (комп.) standard [predefined] function
~ ста́ну = state function
стати́чна кореляці́йна ~ = static correlation function
стаціона́рна ~ = time-independent function
степене́ва ~ = power function (з показником nwith exponent n)
~ стрибкі́в = step [jump] function; (розривів) saltus function
стрибко́ва ~ = step function
стрімковисхідна́ ~ = strongly increasing/ascending function
стрімкоспадна́ ~ = strongly decreasing/descending function
стро́го від’є́мна ~ = strictly negative function
стро́го дода́тна ~ = strictly positive function
стро́го моното́нно висхідна́ ~ = strictly monotone [monotonic] increasing function
стро́го моното́нно спадна́ ~ = strictly monotone [monotonic] decreasing function
стро́го опу́кла ~ = strictly convex function
стро́го у(ві)гну́та ~ = strictly concave function
~ Стру́ве = Struve function
структу́рна ~ = structure function; (кристалу) crystal-structure function
субадити́вна ~ = subadditive function
субгармоні́чна ~ = subharmonic function
~ сум = totient function
сума́торна ~ = numerical integral
сумі́жні —ії = див. пристайні ії
сумо́вна ~ = summable function; (із квадратом) square-summable function
супергармоні́чна ~ = superharmonic function
сфакторизо́вана ~ = factor(iz)ed function
сфери́чна ~ = spherical function; (Беселева) spherical Bessel function; (гармонічна) spherical harmonic (function)
сферо́їдна ~ = spheroidal function; (гармонічна) spheroidal harmonic
східча́ста ~ = step [staircase] function
табли́чна ~ = table function
табульо́вана ~ = tabulated function
твірна́ ~ = generator, generating [generator] function
температу́рна Ґри́нова ~ = temperature-dependent Green function
теплова́ ~ = enthalpy
термодинамі́чна ~ (ста́ну) = thermodynamic function (of state), thermodynamic variable
тесера́льна сфери́чна ~ = tesseral surface harmonic
те́стова ~ = test function
~ течії́ = stream [current] function
То́мсонова ~ = Thomson function
~ то́ра = toroidal function, torus function
торо́їдна ~ = toroidal function, torus function
~ то́чки = point function; position [local] function
точко́ва ~ = point function; (n-точкова) n-point function; (гармонічна) point harmonic
точко́во розри́вна ~ = pointwise discontinuous function
то́чна ~ = precise function
трансценде́нтна ~ = transcendental function
трансформо́вана ~ = transformed function
трансформо́вна ~ = transformable function
тригонометри́чна ~ = trigonometric [circular] function; (відносно свого логаритму) natural function
~ Трико́мі = Tricomi function
трито́чкова ~ = three-point function
трипері́одна ~ = triply periodic function
тричасти́нко́ва хвильова́ ~ = three-body [three-particle] wave function
уві́гнута ~ = concave function
узага́льнена ~ = generalized function, distribution; (аналітична) generalized analytic [pseudoanalytic] function; (гіпергеометрична) generalized hypergeometric function; (Лаґерова) generalized Laguerre function
ультрасфери́чна ~ = ultraspherical function
усере́днена ~ = averaged function (за – over)
уто́чнена ~ = precise function
фа́зова ~ = (яф) variable phase
факторизо́вана ~ = factorized function
факторизо́вна ~ = factorable [separable] function
фіні́тна ~ = finitely nonzero function; function with bounded support
~ Флоке́ = Floquet function
Фу́ксова ~ = Fuchsian function (of the first/second kind – першого/другого роду)
фуксо́їдна ~ = fuchsoid function
фундамента́льна ~ = fundamental function
фурго́нна ~ = див. коробчаста ~
характеристи́чна ~ = 1. characteristic function 2. (комп.) describing function
хвильова́ ~ = wave function; (n-го порядку теорії збурень) nth-perturbation-order wave function; (у n-му наближенні) nth-order wave function; (в детермінантному представленні) determinantal wave function; (в імпульсному представленні) momentum wave function; (електрона) electron wave function; (зв’язаного стану) bound-state wave function; (з урахуванням Кулонової взаємодії) Coulomb wave function; (кінцевого стану) final-state wave function; (основного стану) ground-state wave function; (початкового стану) initial-state wave function; (у Гайзенберґовому представленні) Heisenberg wave function; (у Шрединґеровому представленні) Schrödinger wave function; (частинки) particle wave function; (ядра) nucleus [nuclear] wave function
циклометри́чна ~ = cyclometric function
циліндри́чна ~ = cylindrical function/harmonic
ці́ла ~ = entire [integral] function; (скінченного порядку – of finite order); (цілочислова) integer-valued entire function; (нормального типу) entire function of mean type
цілко́м адити́вна ~ = completely additive function
цілко́м інтеґро́вна ~ = completely integrable function
цілко́м моното́нна ~ = completely [absolutely] monotonic/monotone function
цілко́м непере́рвна ~ = completely continuous function
цілко́м розри́вна ~ = completely discontinuous function
цілочислова́ ~ = integral function; integer-valued function
~ цілочислово́го арґуме́нту = function with integer argument(s)
цільова́ ~ = objective [goal] function
~ ці́нности = (яф) importance function; (нейтронів) neutron-importance function
часова́ кореляці́йна ~ = time correlation function
часозале́жна ~ = time-dependent function
часонезале́жна ~ = time-independent function
n-части́нко́ва хвильова́ ~ = n-particle wave function
частко́во рекурси́вна ~ = partially recursive function
часто́тна ~ = frequency function
числова́ ~ = numerical function
~ ча́су = function of time
чотирипері́одна ~ = quadruply periodic function
чотирито́чкова ~ = four-point function
чотиричасти́нко́ва хвильова́ ~ = four-body [four-particle] wave function
швидковисхідна́ ~ = rapidly increasing [ascending] function
швидкозгасна́ ~ = rapidly damped function
швидкозмі́нна ~ = fast-varying function
швидкоспадна́ ~ = rapidly decreasing [rapidly descending] function
~ шко́ди = (яф) damage function
шпиля́ста ~ = peaked [peaky] function
Шре́динґерова хвильова́ ~ = Schrödinger wave function
штрафна́ ~ = penalty function
~ Штру́ве = див. ~ Струве
шу́кана ~ = (the) function to be obtained/calculated
~ щі́льности ймові́рности = probability density (function)
~, що задовольня́є умо́ву = function satisfying a condition (that)
~, що перетво́рюється на нуль = vanishing function
~ Юґо́ніо = Hugoniot function
я́вна ~ = explicit function
ядро́ва ~ = kernel (function)
~ Яко́бі = Jacobian function

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

бюджетн||ий прикм. budget(ary), fiscal
~ий дефіцит fiscal deficit
~ий кошторис budget estimate
~ий кошторис проекту project cost estimate
~ий період financial period
~ий процес budgeting
~ий рік fiscal year
~ий рядок budget item; budget line
~ий цикл budget cycle
~а класифікація budget classification
~а лінія budget line
~а організація state-financed organisation; public sector entity; state-maintained entity; budget-funded organisation; government-funded agency
~а стаття item in the budget
~а сфера public sector; government sector; state-financed organisations; government-funded agencies; budget-funded organisations
~а установа state-financed organisation; budget-funded entity; public sector entity; state-maintained agency; budget-funded organisation; government-funded agency
~е асигнування budget appropriation; budget outlay; budgetary allocation
~е міністерство spending ministry; line ministry; budget-funded ministry; non-revenue-generating government department
~е фінансування budget financing; government funding; budgetary funding; state funds; public sector funds; budget funding; government revenues
~і можливості budget headroom
~і передбачення budgetary considerations
~і прибутки fiscal revenues.
електростанція ім. ж. electric power station, electricity generating station, power station; амер. power plant
атомна ~ atomic/nuclear power station; амер. atomic power plant, APP
вітряна ~ wind-driver power station
геотермічна ~ geothermal power station
приливна ~ tidal electric power station, tidal power plant
промислова ~ industrial (electric) power/generating plant
сонячна ~ solar power station
теплова ~ thermal (electric) power station, steam power plant, steam-electric plant.
енергоблок ім. ч. power(-generating) unit.
потужн||ість ж. (фізична величина) power; (виробнича) capacity, rating; (випуск, продуктивність) output; (у геології) thickness, depth; (про машину) horsepower; (у ватах) watts
~ості множ. (виробничі об’єкти) capacities
асимптотична ~ість (критерію) стат. asymptotic power
брутто-установлена ~ість gross capacity
виробнича ~ість production/productive/producing capacity; (галузей підприємств обробної промисловості) manufacturing capacity; (виробнича) ~ість базових галузей (промисловості) basic capacity; (виробнича) ~ість без структурних диспропорцій balanced capacity; (виробнича) ~ість галузі промисловості industrial capacity; (виробнича) ~ість на кінець року year-end capacity; (виробнича) ~ість об’єкта (технологічного устаткування) machine capacity; (виробнича) ~ підприємства enterprise’s/factory’s capacity, factory capacity, capacity of a factory; (виробнича) ~ість, розрахована за даними продуктивності устаткування mechanical capacity
встановлена ~ість installed capacity
вхідна ~ість input power
гарантована ~ість guaranteed capacity
генерувальна ~ість generating supply
робоча (виробнича) ~ість operating capacity, capacity in service
економічно неефективна (виробнича) ~ість inefficient capacity
експлуатаційна ~ість service power
електрична ~ість electric power
енергетична ~ість generating capacity
ефективна ~ість тех. effective (horse-)power
забезпечена ~ість (гідроелектростанції) dependable capacity
зайві (виробничі) ~ості overcapacity
запасна ~ість spare capacity
індикаторна ~ість indicated horsepower
корисна ~ість useful power
максимальна ~ість maximum power, capability
максимальна (виробнича) ~ість maximum/peak(ing) capacity
максимальна ~ість підприємства enterprise’s maximum capacity
надлишкова/невикористовувана (виробнича) ~ість excess/idle (plant)/surplus/redundant capacity
наявна (виробнича) ~ість available capacity
невикористана ~ість underemployed capacity
недостатня ~ість reduced output
номінальна ~ість rated power, rated capacity
номінальна встановлена ~ість installed nameplate capacity
номінальна ~ість у кінських силах horsepower rating
паспортна ~ість capacity rating
питома ~ість specific capacity, power-weight ratio, specific power
пікова ~ість peak(ing) capacity, (on-)peak power
повна ~ість aggregate capacity
повна ~ість, що генерує (електростанції) gross capacity
повна практична (виробнича) ~ість full capacity
потрібна ~ість required power
практична (виробнича) ~ість practical capacity
проектна ~ість design capacity, designed output
резервна ~ість reserve/spare capacity
розрахункова ~ість rated/design power, designed capacity
середня ~ість (критерію) стат. average power
середня ефективна ~ість virtual rating
сумарна ~ість aggregate capacity
теоретична (виробнича) ~ість theoretical (production/productive) capacity
теоретична економічна ~ість economic capacity
технічна ~ість capacity rating
технічна ~ устаткування horsepower of equipment
фактична ~ість actual power
чиста ~ість net capacity
~ість критерію стат. strength/power of test
~ість підприємства enterprise’s capacity/capabilities
~ість субпідрядної організації subcontractor’s capabilities
~ість на виробничу одиницю capacity per production unit
~ість на одиницю ваги power-weight ratio
~ість за заводськими даними nameplate rating
~ість, що заступає replacement capacity
~ості, що простоюють idle/unemployed/unutilised capacities
двигун ~істю в 100 кінських сил a hundred horsepower engine
коефіцієнт ~ості тех. power factor
крива ~ості тех. power curve; horsepower curve
на повну ~ість at (full) capacity
що працює не на повну ~ість (про підприємство) running below full capacity
досягати ~ості to attain capacity
досягати проектної ~ості to attain/to reach the design capacity
освоювати нові виробничі ~ості to commission new production capacities
працювати на неповну ~ість to work under capacity
працювати на повну ~ість to be in full operation, to work at/to capacity
робити на повну ~ість to operate full out.
процес ім. ч. (хід розвитку) process; юр. lawsuit, litigation, judicial/law proceedings (pl.); legal proceedings (pl.), trial; (судова справа) case, trial; (технологічний) processing, procedure
автоматизований ~ automated process
автоматично регульований ~ automatically controlled process
авторегресійний ~ стат. autoregressive process
арбітражний ~ procedure of arbitration
багатокроковий ~ прийняття рішень multistage decision process
безперервний ~ continuous process
безперервний виробничий ~ continuous production process, continuous flow production process
безперервний за часом ~ прийняття рішень continuous-time decision process
біологічний (хімічний) ~ biological (chemical) process
випадковий ~ random/probability process
виробничий ~ production/productive process; (в обробній промисловості) manufacturing/fabrication process
вироджений ~ стат. degenerate process
Ґаусів ~ Gaussian process
двовимірний ~ стат. bivariate process
демографічний ~ demographic/population process
державний антитрестовський судовий ~ (судове переслідування, де позивачем виступає держава) government antitrust litigation
детермінований ~ deterministic process
дослідний ~ pilot process
еволюційний ~ evolutionary process
інтерполяційний ~ interpolation
інфляційний ~ inflationary process
ймовірнісний ~ probability/random process
квазістаціонарний ~ quasistationary process
контрольований ~ controlled process
кримінальний ~ criminal procedure; (criminal) trial
кумулятивний ~ cumulative process
лінійний ~ linear process
мартенівський ~ mex. open hearth process
необоротний ~ irreversible process; (не)однорідний ~ (non)homogeneous process
однорідний у часі ~ time-homogeneous process
оптимальний ~ optimum process
основний виробничий ~ direct production process
основний ~ праці direct labo(u)r process
поточний (виробничий) ~ current (production) process
регульований ~ controlled process
рівноважний (стохастичний) ~ equilibrium process
робочий ~ operating/working process
складний (виробничий) ~ complex (production) process
сталий ~ (напр., виробництва) established procedure
стаціонарний ~ stationary process
стохастичний ~ stochastic/probability/random process
судовий ~ legal/judicial proceedings, lawsuit, suit (at law), litigation, trial
технологічний ~ technological/engineering process/procedure; active pulmonary tuberculosis
цивільний ~ civil procedure; lawsuit, suit
циклічний ~ cyclic/circular process
чисто випадковий ~ purely random process
шлюборозлучний ~ divorce suit/case
динамічні грошові ~и monetary dynamics
інфляційні ~и inflationary development(s)
кризові ~и crisis processes
соціально-економічні ~и socio-economic processes
~ автоматичного стихійного виправлення automatic corrective
~ виготовлення manufacturing/fabrication process
~ виготовлення дослідних зразків pilot process
~ виробництва production process, process of manufacture
~ відтворення reproduction/reproductive process
~ добору qualification, selection process
~ екологічної атестації environmental appraisal process
~ забезпечення постачань acquisition process
~ згладжування (даних) smoothing process
~ ковзного підсумовування (усереднення) moving summation (average) process
~ купівлі-продажу, що базується на невірній інформації false trading
~ обігу (напр., товарів) circuit
~ оброблення даних data-handling procedure, data processing; (виробів) manufacturing process
~ одержання даних data-generating process
~ переходу (до ринкової економіки) transition
~ подання й добору заявок bidding and selection process
~ поліпшення політики policy improvement routine
~ поповнення запасів stock replenishment process
~ послідовного прийняття рішень sequential decision process
~ поширення (напр., нової продукції) diffusion process
~ праці labo(u)r process
~ прийняття рішень decision-making process/procedure
~ прийняття рішень з переоцінюванням decision process with discounting
~ пристосування до умов, що змінилися adjustment process
~ пристосування обсягу капіталу до зміни економічної кон’юнктури capital adjustment process
~ регулювання цін price-adjustment process
~ розгляду справи (у суді) proceedings on the reference
~ рознесення (напр., по рахунках головної бухг. книги) posting process
~ розуміння intellection
~ творення вартості process of creating value
~ створення запасів storage process
~ удосконалювання (напр., виробу) updating procedure
~ урбанізації urbanization process
~ усереднення averaging process
~ установлення економічної рівноваги adjustment process
~ установлення ціни (у результаті торгів або переговорів) bargaining process
~ утворення вартості value-begetting process
~ формування виторгу earnings process
~, що залежить від часу time-dependent process
~, що обмежує зростання прибутку income-constrained process
~, що спостерігається observed process
~и воєнних злочинців war criminal trials
у ~і... in the process of...
піддавати ~у хім. та ін. to process
розпочинати судовий ~ проти когось to go to law (with), to take proceedings against smb, to bring/to enter an action against smb; to sue
удосконалювати технологічний ~ to improve the technological process.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

revenue (rev) 1. фін. надходження; дохід; . 2. n бухг. прихід; дохід; виторг; a дохідний
1. гроші, які надходять до уряду від податків (tax), акцизу (excise duty), лотереї, штрафу, тарифів (tariff1) тощо; 2. гроші, які надходять до організації (entity) за реалізовану продукцію, надані послуги (service1), дохід від дивідендів (dividend), відсотків, авторського гонорару (royalty) та з інших джерел
 • accrued ~ = нарахований дохід
 • actual ~ = фактичний виторг • фактичний дохід
 • advertising ~ = надходження від реклами
 • aggregate gross ~ = сукупний валовий дохід
 • annual ~ = річні надходження • річний дохід
 • budget ~ = бюджетні доходи • бюджетні надходження
 • circulation ~ = дохід від продажу тиражу
 • computed ~ = розрахункові надходження • розрахунковий дохід
 • current ~ = поточний виторг
 • customs ~ = митні надходження
 • deferred ~ = дохід майбутнього періоду • відстрочений дохід
 • earned ~ = одержаний дохід • зароблений дохід
 • expected ~ = розрахункове надходження • сподівані надходження
 • expected sales ~ = сподівані надходження від збуту
 • freight ~ = виторг від перевезення вантажу
 • government revenue = надходження держави; дохід джержави
 • gross ~ = валовий дохід
 • inland ~s = внутрішні бюджетні надходження
 • internal ~ = бюджетні надходження від внутрішніх джерел
 • investment ~ = інвестиційний дохід
 • marginal ~ = граничний дохід
 • national ~ = державні надходження • державні доходи
 • net ~ = чистий дохід
 • nonoperating ~ = дохід від неосновної діяльності • інші доходи
 • nontax ~s = неподаткові надходження
 • operating ~ = операційний дохід • дохід з основної діяльності
 • overall operating ~ = операційний дохід
 • passenger ~ = виторг за пасажирські перевезення
 • personal ~ = особистий дохід
 • public ~s = державні надходження • державні доходи
 • sales ~ = виторг від реалізації
 • surplus ~ = надлишковий дохід
 • tax ~s = податкові надходження
 • total ~ = загальні надходження • сукупні надходження
 • unearned ~ = дохід, одержаний не від власної діяльності • дохід майбутнього періоду
 • utility ~ = виторг комунальних підприємств (включно з громадським транспортом і зв’язком) • виторг електроенергетичних компаній
 • average ~ per unit = виторг на одиницю продукту • середній виторг
 • Inland ~ = англ. Податкове управління
 • Internal ~ Code (IRC) = амер. Закон про внутрішнє оподаткування
 • Internal ~ Service (IRS) = амер. Податкове управління
 • revenue account = рахунок надходжень
 • ~ and appropriation account = рахунок доходів і асигнувань
 • ~ and expenditure account = рахунок надходжень і витрат
 • ~ charges = витрати, які пов’язані з одержанням доходу
 • ~ duty = скарбове мито • фіскальне мито
 • ~ earned = одержаний дохід
 • ~ from sales = виторг від реалізації
 • ~ from taxation = податкові надходження
 • ~ from taxes = податкові надходження • податкові доходи
 • ~ from tourism = надходження з туризму
 • ~ generating transaction = операція, яка дає надходження
 • ~ office = бюро податків і зборів
 • ~ regulations = правила, які регулюють одержання надходжень
 • to increase ~ = збільшувати/збільшити надходження
 • to provide ~ = забезпечувати/забезпечити доходом
 • to raise ~ = підвищувати/підвищити надходження
 • to reduce ~ = зменшувати/зменшити надходження
  ▲ revenue1 :: government revenue
 • - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  блок,~а
  1. block, (assembly) unit, module; (у корпусі) package; (пристрій) station; (комплект, набір) stack; (вузол) box, pack; (елемент) organ; (поко́вання) (large) box, carton, pack
  аварійний б. safety block
  автономний б. off-line unit, stand-alone unit
  автономний б. живлення independent supply unit
  автономний б. синхронізації independent synchronizing unit
  аналоговий б. analogue unit
  аналоговий б. синхрогенератора analogue timing module
  аналоговий операційний б. analogue operational unit
  аналоговий функційний б. functional analogue block
  анодний б. anodal block
  анодний б. зустрічно-штирового типу (у магнетроні) interdigital anode
  анодний б. магнетрона anode of magnetron
  анодний б. щілинного типу (у магнетроні) slit anode, multislit anode, slot anode
  апаратний б. chassis ком
  апаратно-програмний б. || АПБ control-and-program studio block, program production unit, continuity (and presentation) room, presentation control room, continuity studio, presentation studio, continuity (and presentation) suite, presentation area тлб
  апаратно-студійний б. || АСБ broadcast(ing) studio, production (television) studio
  арифметичний б. arithmetic unit
  багатоканальний кабельний б. multiple-duct conduit
  базисний б. basic block
  б. автовідповідача answerback unit тлф
  б. автоматики automatic control unit
  б. автоматичного відеомонтажу automatic editing control unit
  б. автоматичного контролю automatic check
  б. автоматичного налаштування ATC unit
  б. автоматичного налаштування камери auto setup unit
  б. автоматичного супроводу за відстанню automatic range tracking unit
  б. автоматичного супроводу цілі autotracking unit
  б. автоматичної корекції automatic compensator (unit)
  б. автоматичної стабілізації automatic stabilizer || autostabilizer (unit)
  б. акумуляторних пластин однієї полярності positive or negative plate group
  б. аналогового оброблювання analogue processing unit
  б. аналогово-цифрового перетворювача digitizer pad
  б. апаратури керування control unit
  б. апаратури самонаведення homing guidance package
  б. багатоканального аналізатора multichannel analyser unit
  б. батарей battery pack
  б. вагового оброблення weighter
  б. веденого режиму slave mode unit
  б. вибірки команд instruction fetch unit
  б. вибірки числа number selection unit
  б. вибору ТВ-камер camera select unit
  б. вибору частоти frequency selection unit
  б. виводу даних data output module
  б. видавання даних data unit, read-out unit
  б. виділення даних data separator
  б. виділення імпульсів pulse gating unit
  б. виділення сигналу signal detector
  б. виділення сигналу-підносія subcarrier discriminator
  б. виділення сигналу похибки signal error detector
  б. визначення файлу file identification block
  б. викличних пристроїв calling devices unit тлф
  б. вимірювальної системи measuring system unit
  б. випробувальної програми test program template
  б. вирівнювання затримки (transit) time equalizer
  б. відеовиходів video-out unit
  б. відеоефектів video effects unit
  б. відеомікшера video mixing unit
  б. відеошукача viewfinder
  б. віднімання subtracter
  б. відображення пам’яті storage mapper
  б. відтворення reproducing unit
  б. візуального відображення visual display unit
  б. вузькосмугових фільтрів boxcar рлк
  б. вхідних ліній incoming-line unit тлф
  б. генерації програми (у трансляторі) code generator
  б. гіросенсорів gyro sensing unit
  б. головок head assembly, head block, head stack
  б. групування команд instruction grouper
  б. даних data unit, data block
  б. динамічного зведення променів dynamic beam convergence unit
  б. динамічної диспетчеризації dynamic scheduling unit
  б. дисків з головками head-and-disc assembly
  б. дистанційного керування remote-control unit || RCU
  б. дистанційного панорамування remote pan-and-tilt unit, remote panning unit
  б. диференціювання differentiator
  б. друкування printing unit
  б. електроживлення electric power package
  б. електронного реле electronic relay unit
  б. електронної КУК-проєкції keyer тлб
  б. живлення (electrical) power unit, supply unit
  б. живлення від мережі mains unit, (wall-plug) power unit
  б. з дистанційним дисплеєм remote display unit
  б. записів record block, record group
  б. записування recording unit
  б. запиту відеосигналу video request unit
  б. запізнення time-delay unit
  б. запобіжників fuse block
  б. затримки delay unit
  б. затримки частоти-субносія subcarrier delay unit
  б. захисту protection unit
  б. зв’язку coupling unit, coupler
  б. зв’язку з каналом (у системі передавання даних) line adapter
  б. змінних конденсаторів variable capacitor unit, gang capacitor
  б. зображення display unit
  б. зсуву shift unit
  б. імітації гістерезису hysteresis unit
  б. імітації зони нечутливості dead zone unit
  б. імпульсного генератора pulser box
  б. індексації indexing unit
  б. індикації indicator unit
  б. інтегрування integrator
  б. інтерполяції interpolating unit
  б. інтерфейсу interface block
  б. інформації information block
  б. інформаційного телемовлення information broadcast block
  б. кабельного телебачення cable box
  б. кадрового радіотелеметричного запису histogram recorder
  б. кадрової розгортки field timebase unit, frame scanner
  б. калібрування calibration unit
  б. камерного каналу camera channel unit, camera control unit
  б. квазілінійної КУК-проєкції colour matting unit
  б. керування control unit, control block
  б. керування відеомонтажем editing programmer, editor programmer
  б. керування відеосистемою vision box
  б. керування відтворенням (авдіо- або відеозапису) play control block
  б. керування камерою camera-control unit, camera control unit
  б. керування каналом channel control unit, line control block
  б. керування протоколами protocol handler
  б. керування терміналом terminal control unit
  б. кольорової КУК-проєкції chromakeyer
  б. команд instruction unit
  б. компонування програм editing suite
  б. комутування switching unit, switching centre
  б. контролю та керування monitor-and-control unit
  б. корекції corrector
  б. корекції кабелю cable correction unit
  б. лазерної головки laser head block
  б. магнетних головок (magnetic) heads unit, magnetic-head assembly, video-head assembly, head stack
  б. магнетної стрічки (magnetic) tape mechanism, (magnetic) tape unit
  б. маніпулювання даними data manipulator
  б. маніпулятора keying unit
  б. масиву даних data array block інф
  б. масштабування scaling unit
  б. мікропроцесора microprocessor
  б. монтажу block, set, (assembly) unit, box, module, package, (stack) assembly
  б. монтажу зображення editing block
  б. налаштування tuner
  б. налаштовування антени antenna tuning unit
  б. незалежної змінної independent-variable unit
  б. обертових відеоголовок video rotary heads, scanner assembly, rotating head drum scanner, rotating head assembly, rotating head wheel scanner
  б. оброблення сигналів signal processing module; signal processing unit
  б. обслуговування каналів channel service unit
  б. опорного генератора reference generator
  б. опрацювання графіки graphics processing unit
  б. опрацювання даних data processing unit
  б. опромінювачів vibrator unit
  б. оптимізації optimizer
  б. оптичного вузла optical node unite || ONU
  б. оцінки відгуків (схеми на тестові сигнали) response evaluator
  б. пам’яті memory unit, storage unit
  б. параметрів parameter block, parameters pack
  б. передавання даних tributary unit
  б. передавача з антеною transmitting antenna unit
  б. передавачів data-transmitter
  б. перемикачів gang switch
  б. перемноження multiplier
  б. перетворення координат coordinate conversion unit
  б. перетворення частоти frequency conversion unit
  б. під’єднання до лінії line-connection unit
  б. підсвічування розгортки sweep intensifier
  б. підсумовування adder, summer
  б. плавного включення smooth-closing unit
  б. помилок error block
  б. порівняння comparator (unit), comparison unit
  б. поточного контролю функціювання апаратури maintenance logic unit
  б. початкового завантаження boot(strap) block
  б. прив’язування частоти frequency lock-in unit
  б. приймання кольорового телезображення video colour pack
  б. прийняття рішення decision box
  б. присвоювання пріоритетів prioritizer
  б. програм program block, program package
  б. програмного керування program control unit
  б. радіостанції radiostation unit
  б. радіотелеметричного запису histogram recorder
  б. регенерації (синхросигналу) regeneration unit
  б. регулювання adjustment unit, control block
  б. реєстрації registrating unit
  б. реконфігурації (в операційній системі) (re)configuration manager
  б. розв’язки || розв’язувач decoupling unit звз
  б. розгортки (осцилоскопа, радіолокаційного індикатора, електронно-променевої трубки) time-base circuit, time-base unit; (time) sweep тлб; sweep unit фіз; (каскад) scanning stage тлб; (схема) sweep circuit
  б. розділення імпульсів pulse-separator unit
  б. розпізнавання діапазону range recognizer
  б. розпізнавання форми pattern recognizer
  б. розподілу пам’яті storage mapper
  б. рухомих контактів slider block
  б. рядкової розгортки line timebase unit
  б. рядкової синхронізації line synchronization block, line clock block, horizontal synchronization block
  б. синхронізації synchronizer, timer, timing unit, clock unit
  б. сіткового керування grid control unit
  б. спряження interface unit
  б. сталих коефіцієнтів scaler
  б. стандартних програм firmware unit
  б. стопових запобіжників fuse box
  б. сторонніх даних forged block
  б. стрічкопротяжних механізмів magnetic tape group, tape group
  б. супроводу tracking unit
  б. телеметричної апаратури telemetry unit
  б. типу генератор-підсилювач oscillator-amplifier
  б. типу генератор-трансформатор generator-transformer
  б. трансляції translator
  б. транспонування частоти converter, translator of frequency
  б. уведення (даних) inputter, input unit, inserter, data insertion unit
  б. уведення-виведення input-output unit, in-out box
  б. уведення титрів title insert unit; caption adder, title keyer, titler
  б. узгодження антени antenna-matching unit, antenna coupler
  б. фазування антени antenna phasing unit
  б. фокусування focusing block
  б. формування зображень imager
  б. формування імпульсів pulse shaping unit, pulse generating unit
  б. формування імпульсів гасіння blackout signal unit
  б. формування пускового імпульсу trigger-pulse generator
  б. формування сигналу signal shaping unit
  б. формування стоп-кадру framesnatch тлб
  б. фотодіодної решітки (у пристрої розпізнавання деталей) diode array unit
  б. фототріангуляції (aerial) triangulation block, aeropolygon
  б. цифрового опрацювання (даних) digital processing unit
  б. частот сигналів-підносіїв undercarrier unit звз
  б. частотної корекції кабелю cable frequency correction unit
  б. частотної розв’язки diplexer
  б. черезрядкової розгортки interlacer тлб
  б. шифрування encryptor
  б. шумопридушення noise reduction unit
  буферний б. пам’яті buffer storage unit
  виконавчий б. executive unit
  випадковий б. (у системах керування) randomized block
  високочастотний б. (передавача, приймача) radio-frequency unit, radio-frequency section
  вкладений б. даних embedded data block
  вхідний б. entry block, input block, input unit, input station
  вхідний б. вибірки sampling head
  вхідний б. вимірювань sampling head
  головний б. керування main control unit
  дволанковий б. комутації two-section switching unit
  діодний б. керування diode control unit, diode control block
  електронний б. electronic module
  електронний б. керування electronic control unit
  замінний б. pluggable unit, plug-in unit, plug-in package
  зарядний б. charging unit
  збірний б. prefabricated unit, modular block
  звуковий б. sound unit, sound head
  змонтований б. mounted block, assembled block
  зовнішній б. живлення adapter, a.c.(-power) adapter
  інтерфейсний б. даних interfacing data block
  камерний б. camera chain unit тлб
  керувальний б. control(ling) block
  клапанний б. valve device assembly
  компонувальний б. assembly unit; (стандартний) building block
  комутаційний б. керування switch activator
  конденсаторний б. gang capacitor
  конструктивний б. enclosure box
  контрольний б. check unit
  ланцюговий б. chainblock
  магнетний звуковий б. magnetic sound head
  модульний б. modular unit
  монолітний кабельний б. monolithic (cable) conduit
  нагромаджувальний б. (у запам’ятовувальному пристрої) memory stack
  наземний б. телемеханіки terrestrial telemechanics unit
  напівпровідниковий б. solid-state block
  напрямний б. lead(ing) block, steering block
  неавтономний б. non-autonomous unit, online unit
  нейтронний б. детектування neutron detection assembly
  непозначений б. unlabelled block ком
  нерознімни́й б. one-piece block, one-piece unit
  нерухомий б. fixed block, fixed pulley
  обчислювальний б. computing unit
  одноканальний кабельний б. single-duct (cable) conduit, one-duct bank
  операторний б. processing block
  операційний б. operational unit
  панельний б. panel block
  підсистемний б. даних subsystem data block
  поворотний б. tilting block
  позначений спільний б. marked common block, designated common block
  приймальний б. receiving module
  приймально-передавальний б. receiving-transmitting block
  приймально-підсилювальний б. receiver-amplifier
  процесорний б. processing block
  регулювальний б. regulating unit, control unit
  реєструвальний б. recording unit, register
  резервний б. standby unit, standby block, reserve capacity
  релейний б. relay unit
  самозавантажувальний вхідний б. bootstrapped input block, self-load input block
  селекторний б. strobe unit
  системний б. system unit; chassis ком
  системний б. керування system control block
  співпроцесорний б. coprocessor block
  стандартний б. standard unit
  стиковий б. joint block
  сумарно-різницевий б. adder-subtracter
  фізичний б. physical block
  функційний б. functional block, function(al) unit
  цифровий б. digital unit
  вітроелектростанція wind power station, windmill-electric generating unit, windmill-electric generating plant, wind-electric plant
  генератор,~а generator, oscillator; (напр., символів; випромінювач) emitter; (процесів) spawner інф; generating set, booster, producer звз
  аварійний г. emergency generator
  автоматичний г. чисел automatic number generator
  акустичний квантовий г. НВЧ acoustic maser
  акустоелектронний г. acousto-electronic generator
  асинхронізований г. asynchronized generator
  асинхронний г. (електричний) induction generator
  багатоканальний г. multiple-channel generator
  багатострумовий г. multiple-current generator
  багаточастотний г. змінного струму multifrequency alternator
  безколекторний г. brushless generator
  векторний г. vector(ial) oscillator
  взірцевий г. master oscillator, calibration oscillator; reference oscillator, standard generator фіз
  взірцевий г. частоти frequency reference
  вимірювальний г. test oscillator; signal generator фіз
  газовий квантовий г. НВЧ gas maser
  г. биття beat-frequency oscillator
  г. білого шуму white noise generator
  г. векторів vector generator
  г. вертикальної розгортки vertical sweep generator
  г. верхньої бокової смуги upper side band generator
  г. виклику звукової частоти voice-frequency ringing generator, low-frequency signalling set
  г. випадкових подій random event generator, randomizer
  г. випадкових сигналів random-signal generator
  г. випадкових чисел random-number generator, randomizer
  г. випробувальних сигналів test signal generator
  г. високої частоти || ВЧ-генератор radio-frequency generator, radio-frequency oscillator
  г. відеосигналів video generator
  г. відеочастоти video-frequency signal generator
  г. вузьких строб-імпульсів narrow gate generator, strobe-pulse generator
  г. гармонічних коливань harmonic generator
  г. Гола Hall generator
  г. даних data generator
  г. дифракційного випромінювання diffraction radiation generator
  г. довільної функції arbitrary function generator
  г. документів document generator
  г. електричних коливань electric oscillation generator
  г. еталонної частоти reference frequency oscillator, standard frequency oscillator
  г. з анодним резонансним контуром tuned-anode oscillator
  г. з від’ємним опором negative-resistance oscillator
  г. з від’ємною крутизною negative-transconductance oscillator
  г. з додатним зворотним зв’язком regenerative generator, regenerative oscillator
  г. з електронним переналаштуванням частоти voltage-tuned oscillator
  г. з іскровим збудженням spark-excited oscillator
  г. з кварцовою стабілізацією (частоти) crystal-controlled oscillator
  г. з коливальним контуром у колі анода tuned-anode oscillator; tuned-plate oscillator
  г. з коливальним контуром у колі анода і сітки tuned-anode (tuned-grid) oscillator || TATG oscillator; tuned-grid (tuned-plate) oscillator || TGTP oscillator
  г. з коливальним контуром у колі сітки tuned-grid oscillator
  г. з незалежним збудженням separately excited generator; power amplifier
  г. з неповним увімкненням коливального контуру tapped-down oscillator
  г. з неявно вираженими полюсами non-salient pole generator
  г. з паралельним збудженням shunt(-wound) generator
  г. з поздовжнім полем homopolar generator
  г. з поперечним полем cross-field generator, heteropolar generator
  г. з послідовним живленням series-supplied generator
  г. з послідовним збудженням series(-wound) generator
  г. з постійними магнетами permanent magnet generator
  г. з резонансним контуром resonant circuit oscillator
  г. з температурною компенсацією generator with temperature compensation
  г. з фазовим зсувом phase-shift oscillator
  г. з цифровим керуванням digital control generator
  г. з частотною модуляцією frequency-modulated oscillator
  г. з явно вираженими полюсами salient-pole generator
  г. за схемою моста Віна Wien-bridge oscillator
  г. за схемою Шембела electron-coupled oscillator || ECO
  г. завад interference generator
  г. задавальних імпульсів master pulse generator
  г. заднього напівстробу late-gate generator
  г. запиральних імпульсів || г. гасильних імпульсів blanking-pulse generator елн
  г. застосунків generator of application programs
  г. затриманих імпульсів delayed pulse oscillator
  г. затримки delay generator
  г. збуджувальних імпульсів drive-pulse generator, driver
  г. звукової частоти audio(-frequency) signal oscillator, audio(-frequency) oscillator, tone generator, tone oscillator, tone emitter
  г. зі зворотним зв’язком generator with feedback
  г. зі змішаним збудженням compound generator
  г. зі самозбудженням self-excited oscillator, feedback oscillator
  г. зі швидкісною модуляцією velocity-modulated oscillator
  г. змінного струму alternating current generator || a.c. generator, alternator
  г. змінної функції variable function generator
  г. знаків character generator
  г. зривної частоти quench(ing) oscillator
  г. імпульсів pulse generator, pulser
  г. імпульсів заданої форми pulse waveform generator
  г. імпульсів керування clamp-pulse generator
  г. імпульсів стробування gate generator
  г. імпульсних струмів surge current generator
  г. імпульсної напруги high-voltage impulse generator
  г. індукторного виклику subharmonic generator, ringing converter
  г. кадрової розгортки vertical-scanning generator, frame-scan generator, frame-sweep generator, vertical sweep generator
  г., керований напругою voltage-controlled oscillator || VCO
  г. кодових комбінацій code combination generator
  г. коду code generator
  г. зі зовнішнім збудженням (коливань) radio-frequency power amplifier || r.f. power amplifier
  г. коливної частоти swept-frequency generator, sweep generator, sweep oscillator, wobbulator
  г. кольорової КУК-проєкції chromakeyer
  г. команд generator of instruction
  г. компенсації паразитних сигналів (передавальної трубки) || г. компенсації темної плями shading(-correction) generator
  г. компілятора compilation generator
  г. контрольного сигналу test signal generator
  г. коротких імпульсів narrow-pulse generator
  г. кривих curves generator
  г. ліній lines generator
  г. лінійно змінної напруги saw-tooth voltage generator
  г. літеро-цифрових знаків alpha-numeric symbol generator
  г. макрокоманд macrocommand generator, generator of instruction
  г. масштабних позначок calibration mark(er) generator
  г. мовлення speech generator
  г. модульованих коливань modulated oscillations generator
  г. на діоді Ґанна Gunn(-effect) diode oscillator
  г. на тунельному діоді tunnel-diode generator
  г. нагнітання pump (oscillator), master pump
  г. напруги voltage generator
  г. НВЧ-діапазону microwave oscillator
  г. незгасальних коливань continuous-wave generator || CW generator
  г. нейтронів neutron generator
  г. несинусоїдних коливань nonsinusoidal oscillation generator
  г. низької частоти audio(-frequency) oscillator, audio signal generator
  г. опорної напруги reference voltage generator
  г. опорної частоти reference oscillator
  г. основних синхронізувальних імпульсів master clock
  г. парних імпульсів paired pulse generator
  г. пачок імпульсів pulse-burst generator, series generator
  г. переднього напівстробу early-gate generator
  г. перервної дії chopping oscillator
  г. пилкоподібної напруги saw-tooth voltage generator
  г. пилкоподібної напруги струму saw-tooth voltage current generator
  г. пілот-сигналу pilot signal generator
  г. плавного діапазону variable-frequency oscillator || VFO
  г. поодиноких імпульсів single-pulse generator
  г. m-послідовності m-sequence generator
  г. постійного струму direct-current generator
  г. програм generator of programs
  г. програмних засобів software generator
  г. прямокутних імпульсів square-wave generator
  г. псевдовипадкових послідовностей pseudo-random sequence generator, pseudo-random pattern generator
  г. пускових імпульсів trigger(-pulse) generator
  г. растра raster generator
  г. релаксаційних коливань relaxation oscillator
  г. рівноймовірних цифр equiprobable number generator
  г. розгортки (time-)base generator, sweep generator, sweep oscillator, timing-axis oscillator, scan(ning) generator, timebase
  г. рухомої хвилі travelling-wave-tube oscillator || TWT oscillator
  г. рядків тексту text lines generator, line generator
  г. рядкової розгортки horizontal deflection generator, line generator, horizontal-scan(ning) generator
  г. самосинхронізації self-pulsed oscillator
  г. сантиметрового діапазону SHF oscillator
  г. сигналів signal generator
  г. сигналів мовлення speech signal generator
  г. (сигналу) компенсації чорної плями black-spot compensation generator
  г. сигналу-носія carrier generator, carrier insertion oscillator
  г. сигналу-субносія subcarrier generator
  г. символів || г. знаків || знакогенератор character emitter, symbol generator, character generator
  г. синусоїдних коливань harmonic oscillator, sinusoidal oscillator, sinusoidal oscillation generator
  г. синхронізувальних імпульсів clock, sync(-pulse) generator, pulse generator
  г. смуг bar generator
  г. спектру частот (frequency) spectrum generator
  г. стандартних сигналів || ГСС standard-frequency generator, service oscillator
  г. струму виклику ringing generator
  г. східчастої пилкоподібної напруги staircase generator, (stair-)step generator; step-function generator
  г. східчастої функції step-function generator
  г. субгармонік subharmonic generator
  г. субміліметрового діапазону submillimeter band generator
  г. тактових імпульсів (reference) clock, timing generator
  г. телевізійної розгортки TV timebase generator, scan generator
  г. тестових наборів test generator
  г. тонального виклику tone-burst generator
  г. точкових знаків dot generator
  г. ударного збудження shock-excited oscillator
  г. фіксованої функції fixed function generator
  г. фіксованої частоти single-frequency signal
  г. флуктуаційного шуму noise fluctuation generator
  г. хаотичних імпульсів chaotic pulse generator, random-impulse generator
  г. ЦМД bubble generator, nucleator
  г. часових позначок time-mark generator
  г. чисел number generator
  г. широких строб-імпульсів wide gate generator, strobe-pulse generator
  г. штрихових знаків stroke-format generator
  г. шумового струму noise-current generator
  г. шуму noise generator || NOG, noise source
  гетерополярний г. cross-field generator, heteropolar generator
  глобальний г. heap generator інф
  головний г. propulsion generator
  головний тактовий г. master clock звз
  гомополярний г. homopolar generator
  двоконтурний г. double-tuned oscillator
  двополюсний г. bipolar generator
  двополярний г. bipolar generator
  двотактовий г. push-pull oscillator; push-pull generator елн
  двочастотний г. double-frequency oscillator
  динатронний г. dynatron oscillator, dynatron
  дисковий голівський магнетогідродинамічний г. || дисковий голівський МГД-г. disc Hall MHD generator
  діапазонний г. band oscillator
  діодний г. НВЧ microwave diode oscillator
  дуговий г. arc converter, arc oscillator
  дуговий г. плазми arc plasma generator
  еквівалентний г. equivalent generator; (напруги) Thevenin generator; (струму) Norton generator
  електричний г. electric generator, dynamo
  електромашинний г. струму electrical machine current generator
  електронний г. electronic generator, electronic oscillator
  електронний г. імпульсів electronic pulse generator
  електронний г. синхроімпульсів selsyn generator, sync(hronizing) generator
  електростатичний г. electrostatic generator
  еталонний г. reference oscillator, standard oscillator, standard generator
  ємнісний г. пилкоподібного сигналу capacitance sawtooth generator
  ємнісно-резистивний г. RC-oscillator
  загальмований г. single-shot generator, biassed oscillator
  задавальний г. driving generator, exciter, driving oscillator, master oscillator; clock(-pulse) generator, clock-signal generator, reference generator звз
  закритий г. enclosed generator
  зарядний г. (battery-)charging generator
  звуковий г. audio(-signal) generator, tone generator
  зумерний г. buzzer oscillator
  імітувальний г. simulative generator
  імпульсний г. pulse generator, impulse oscillator, pulse(d) oscillator, pulser
  імпульсний квантовий г. НВЧ pulse(d) maser
  індукторний г. inductor generator
  інтерполяційний г. interpolation oscillator
  іскровий г. spark-gap generator, spark-gap oscillator; spark-gap converter елт
  калібрувальний г. calibration oscillator
  камертонний г. camertone generator, (tuning-)fork oscillator; fork generator фіз
  квадратурний г. quadrature oscillator
  квантовий г. laser oscillator, quantum(-mechanical) oscillator; (оптичний) laser; (НВЧ) maser
  квантовий г. з нагнітанням лазером laser pumped maser
  квантовий г. ІЧ-діапазону infrared laser || IR laser || iraser
  квантовий г. НВЧ (microwave) maser
  квантовий г. НВЧ з інтерферометром Фабрі-Перо Fabry-Perot maser
  квантовий г. НВЧ з оптичним нагнітанням optically pumped maser
  квантовий г. НВЧ на аміаку ammonia gas maser
  квантовий г. НВЧ на основі циклотронного резонансу cyclotron resonance maser, electron cyclotron maser
  квантовий г. НВЧ на порошку powder maser
  квантовий г. НВЧ на пучку молекул molecular-beam maser
  квантовий г. НВЧ на рубіні ruby maser
  квантовий г. субміліметрового діапазону submillimeter (wave) maser || smaser
  кварцовий г. || г., стабілізований кварцом crystal(-controlled) oscillator, quartz(-locked) oscillator, quartz crystal-controlled generator
  кварцовий г. гармонік crystal harmonic generator
  кільцевий г. ring oscillator
  клістронний г. klystron generator, klystron oscillator
  когерентний г. coherent oscillator || coho
  контрольно-випробувальний г. check-test generator
  лавинний г. avalanche oscillator, avalanche-diode oscillator
  лазерний г. laser oscillator, laser source, laser-source unit
  лазерний г. зображень laser image generator
  ламповий г. valve oscillator, (vacuum) valve generator
  малопотужний г. імпульсів low-level pulser
  маркерний г. marker generator
  матричний г. імпульсів matrix-type pulse generator
  магнетогідродинамічний г. || МГД-г. MHD-generator
  магнетогідродинамічний г. || МГД-г. відкритого циклу open-cycle MHD-generator
  магнетогідродинамічний г. || МГД-г. замкнутого циклу closed-cycle MHD-generator
  модульний г. module generator
  молекулярний г. molecular generator, molecular oscillator; molecular-beam maser фіз
  моноімпульсний оптичний квантовий г. monopulse laser
  наземний сонячний г. terrestrial solar generator
  налаштовуваний г. tunable oscillator
  напівпровідниковий квантовий г. НВЧ semiconductor maser
  надвисокочастотний г. || НВЧ-г. microwave generator, microwave oscillator
  надвисокочастотний г. магнетронного типу || НВЧ-г. магнетронного типу Rosenberg crossed-field generator
  неявнополюсний г. implicit-pole generator
  низькочастотний г. || НЧ-г. low-frequency generator
  одномодовий г. single-mode generator
  однорезонансний параметричний г. single resonant parametric oscillator
  однофазний синхронний г. uniphaser
  октавний г. octave-band oscillator
  опорний г. reference oscillator, reference generator
  оптичний г. optical generator
  оптичний г. імпульсів optical pulse generator
  оптичний імпульсний квантовий г. pulse(d) laser
  оптичний інжекційний квантовий г. injection laser
  оптичний йонний квантовий г. ion(ic) laser, ion(ic) gas laser
  оптичний квантовий г. || ОКГ || лазер laser
  оптичний квантовий г. з електронним нагнітанням electron-beam-pumped laser
  оптичний квантовий г. з модуляцією добротності Q-switched laser
  оптичний квантовий г. з неперервним режимом генерації CW laser
  оптичний квантовий г. на пігментах dye laser
  оптичний квантовий г. на рубіні ruby laser
  оптичний квантовий г. на склі з неодимом Nd-glass laser
  оптичний квантовий г. рухомої хвилі travelling-wave laser
  оптичний комбінаційний квантовий г. || раманівський лазер Raman laser
  оптичний молекулярний квантовий г. molecular laser
  оптичний напівпровідниковий квантовий г. semiconduction laser
  оптичний рідинний квантовий г. liquid laser
  оптичний твердотілий квантовий г. solid-state laser
  оптичний хемічний квантовий г. chemical laser
  параметричний г. parametric oscillator
  переналаштовний г. variable-frequency oscillator || VFO
  переналаштовний г. сигналів tunable signal generator
  плазмовий г. plasma oscillator, plasma generator
  плазмовий г. шуму plasma (random-)noise generator
  потужний г. імпульсів power pulser
  потужний г. НВЧ power superhigh-frequency generator
  прохідний квантовий г. НВЧ transmission-type maser
  резонаторний квантовий г. НВЧ cavity maser
  релаксаційний г. relaxation oscillator
  релейний г. relay pulse generator
  рядковий г. (розгортки) horizontal(-scanning) generator, horizontal-sweep generator, line-scan generator, line-sweep generator
  самозапускний г. self-launching generator
  самозбудний г. self-excitative oscillator
  самосинхронізований г. autosynchronized oscillator
  санатронний г. імпульсів sanatron pulse generator, sanatron pulse oscillator
  сельсинний г. || сельсин-г. synchro generator
  синхронний г. synchronous generator; locked(-in) oscillator
  синхрофазотронний г. synchrophasotron generator
  стабілізований г. з паралельним збудженням stabilized shunt generator
  стрічковий електростатичний г. belt(-type) electrostatic generator
  струнний г. string generator
  тактовий г. clock oscillator
  тактовий г. приймача receiver clock
  тандемний г. tandem generator
  тахометричний г. tachometer generator
  твердотілий квантовий г. || твердотілий мазер solid-state maser
  телевізійний г. television(-picture) generator
  термоелектронний г. thermionic generator, thermionic converter, thermal electronic generator
  тестовий г. test oscillator
  тиратронний г. thyratron oscillator
  тональний г. audiohowler, tone generator тлф
  точковий г. напруги slice voltage generator
  транзисторний г. transistor generator
  транзитронний г. transitron (oscillator)
  триточковий г. impedance voltage-divider oscillator
  триточковий г. з ємнісним зворотним зв’язком (з паралельним живленням) Colpitts oscillator; (з послідовним живленням) Clapp oscillator
  триточковий г. з індуктивним зворотним зв’язком Hartley oscillator
  трифазний г. three-phase generator
  ударний г. impact-excited generator
  ультразвуковий г. ultrasound generator
  універсальний г. функцій general-purpose function generator
  уніполярний г. (електричний) unipolar generator, homopolar generator
  фононний квантовий г. НВЧ phonon maser
  фотоелектричний г. photoelectric generator
  функційний г. functional generator
  хронований імпульсний г. timed pulse oscillator
  часозадавальний г. timing generator
  частото-модульований г. сигналів frequency modulation signal generator || FM signal generator
  чотириполюсний г. four-pole generator, four-polar generator
  широкосмуговий г. wideband oscillator
  штриховий г. символів stroke character generator ком
  шумовий г. noise generator, noise source
  явнополюсний г. explicit-pole generator, salient-pole generator елт
  генерувальний generating, oscillating
  діаграмоутворювальний diagram generating
  добуток,~у product
  векторний д. vectorial product
  д. вектора на скаляр vector-scalar product
  д. матриць matrix product
  д. множин set product мат
  д. похідних функцій product of generating functions
  д. сигналів signal product
  д. тривалості імпульсу на ширину смуги time-bandwidth product
  логіковий д. logic product
  прямий д. direct product, product bundle
  скалярний д. scalar product, inner product, dot product, internal product
  електростанція (electric) power station, (electric) power plant
  атомна е. nuclear power station
  газотурбінна е. gas-turbine (power) plant || GTPP, gas-turbine (power) station
  геотермальна е. geothermal electric power plant
  е. загального призначення utility company
  парогазова е. combined-cycle power plant
  пересувна е. mobile electric station, movable electric station
  пікова е. peaking power plant, peak-load power plant, peak-load power station
  самохідна малогабаритна е. small self-propelled electric power unit
  сонячна е. solar electric plant, solar electric generating station || SEGS, solar (power) plant, solar (power) station, solar power system
  теплова е. thermal power plant
  енергетичний energetic, power-generating
  магнетометр,~а magnetometer
  абсолютний м. absolute(-type) magnetometer
  астатичний м. null-astatic magnetometer
  вібраційний м. vibrating-coil magnetometer
  волоконно-оптичний м. fibre-optic magnetometer
  гальваномагнетний м. galvanomagnetic magnetometer
  електродинамічний м. electrodynamic magnetometer
  електромагнетний м. electromagnetic magnetometer
  електронний м. electron-beam magnetometer
  електронно-парамагнето-резонансний м. || ЕПР-м. electron paramagnetic resonance magnetometer || EPR magnetometer
  індукційний м. induction magnetometer, coil magnetometer, flux-gate magnetometer
  квантовий м. quantum magnetometer, atomic-type magnetometer
  компенсаційний м. compensation magnetometer, null-coil magnetometer, null-balance magnetometer
  магнетоелектричний м. torque-coil magnetometer
  м. генераторного типу generating magnetometer
  м. для вимірювання вертикального складника vertical-intensity magnetometer
  м. для вимірювання горизонтального складника horizontal-intensity magnetometer
  м. з використанням НВЧ-техніки microwave magnetometer
  м. з вібраційною котушкою vibrating-coil magnetometer, Foner magnetometer
  м. з насичуваним осердям saturable-core magnetometer
  м. з обертною котушкою magnetometer with rotary coil
  м. з оптичним нагнітанням optically pumped magnetometer
  м. з рухомим магнетом moving-magnet magnetometer
  м. на ефекті Гола Hall-effect magnetometer
  м. на ефекті надпровідності superconducting magnetometer
  м. на ефекті феромагнетного резонансу ferroresonant magnetometer
  м. на ефекті ядерного магнетного резонансу nuclear resonance magnetometer, proton quantum magnetometer
  м. на парах лужних металів alkali-vapour magnetometer
  м. на парах рубідія rubidium-vapour magnetometer
  магнетомеханічний м. moving-magnet magnetometer
  магнетонасичений м. saturable-core magnetometer
  магнетооптичний м. з обертанням площини поляризації Faraday-rotation magnetometer
  магнетооптичний м. з оптичним нагнітанням optical pumping magnetometer
  магнетостатичний м. static magnet magnetometer
  обертальний м. tangent magnetometer, torque(-coil) magnetometer, torsion(al) magnetometer, torsion-head magnetometer
  оптичний м. optical magnetometer
  протонний м. proton magnetometer; (на ядерному магнетному резонансі) proton quantum magnetometer, proton resonance magnetometer
  протонний м. на основі вільної прецесії (спінів) proton precession magnetometer, (proton) free-precession magnetometer
  скалярний м. scalar magnetometer
  тензорний м. tensor magnetometer
  ферозондний м. flux-gate magnetometer
  ядерно-прецесійний м. spin-precession magnetometer
  перетворювач,~а
  1. converter || convertor, transformer; (форми сигналу) transducer; (інвертор) inverter; (транслятор) translator
  активний п. active transducer
  акустооптичний п. acousto-optical transducer
  амплітудо-часовий п. || АЧП amplitude-to-time converter
  аналогово-цифровий п. || АЦП analogue-to-digital converter || ADC
  аналоговий п. analogue converter, analogue transducer
  балансний п. balanced converter, balancing converter
  безконтактний п. contactless transducer
  безпосередній п. постійної напруги direct d.c. convertor
  безпосередній п. частоти direct frequency converter
  вимірювальний п. measuring transducer, measurement transducer, instrument transducer; measuring converter ком
  вимірювальний п. з електричним виходом measuring transducer with electric output
  виносний вимірювальний п. remote pickup, remote measuring transducer, remote measurement transducer
  вібраційний п. vibrator(y) converter
  волоконно-оптичний вимірювальний п. fibre-optical measuring converter
  вольтдодатковий п. voltaic transducer
  вхідний п. даних inscriber звз
  гетеродіодний п. heterojunction diode converter
  гетеротранзисторний п. heterotransistor converter
  гідроакустичний п. underwater sound transducer
  гідролокаційний п. sonar transducer
  гіраторний п. gyrator converter
  головний п. main converter
  двоканальний п. two-channel transducer
  двоквадрантний п. two-quadrant converter
  двоспрямований п. bilateral transducer, bidirectional transducer
  декадний п. частоти decade frequency converter
  динамометричний п. dynamometer converter, force transducer, load cell
  дискретний п. discrete transformer; (дискретизатор) digitizer
  диференційний п. differential transducer
  діодний п. diode transducer
  діодний п. частоти diode frequency converter
  діодний функційний п. diode function generator
  електричний п. кута electrical angular transducer
  електричний п. сигналів electric signal transducer
  електроакустичний п. electroacoustic transducer
  електродинамічний п. moving-coil transducer
  електроємнісний п. capacitive converter
  електрокінетичний п. electrokinetic transducer
  електромагнетний п. electromagnetic transducer, electromagnetic converter
  електромеханічний п. electromechanical converter
  електронний п. electronic inverter, electronic transducer
  електронний п. зображення image-converter tube
  електронний п. частоти electronic frequency converter
  електронно-акустичний п. acoustical-electrical transducer
  електронно-мовний п. electronic language converter
  електронно-оптичний п. electrooptical transducer, electro(n)-optic(al) image converter, electron-optical converter || e.o.c., image converter; image intensifier tube
  електронно-оптичний п. з волоконно-оптичним входом і виходом fibre-optic image tube
  електронно-оптичний п. з мікроканальним підсиленням microchannel image intensifier tube
  електронно-оптичний п. з мікроканальними пластинами microchannel image tube
  електронно-оптичний п. з прямим перенесенням зображення proximity-focused image tube
  електронно-оптичний п. стандартів image transfer standards converter, optical standards converter тлб
  електронно-променевий п. сигналів electron-beam signal converter
  електрохемічний п. || хемотронний п. || соліон solion
  ємнісний п. capacitance-type transducer
  зустрічно-штировий п. interdigital converter, interdigitated transducer
  ідеальний п. ideal transducer
  ідеальний п. потужності ideal power converter
  імпульсний п. pulse transducer
  імпульсний п. постійної напруги d.c./d.c. pulsed converter
  індукторний п. частоти inductor-frequency convertor
  індукційний п. частоти induction frequency converter
  інтегральний п. integral transducer; integrated sensor
  йонізаційний п. ionizing transducer
  каскадний електронно-оптичний п. cascade electron image tube
  каскадний п. cascade converter, motor-convertor
  кварцовий п. quartz converter, crystal transducer
  клапанний p-n п. p-n junction transducer
  кодовий п. interpolator, interpolating unit
  колекторний п. частоти commutator(-type) frequency convertor
  компенсаційний п. force-balance transducer
  конвеєрний аналогово-цифровий п. || конвеєрний АЦП pipelining ADC, pipeline ADC
  короткофокусний електронно-оптичний п. short-focus image converter tube, proximity focused image tube
  лазерний п. laser converter
  лінійний п. linear transducer
  масштабний п. scaler
  монофункційний п. monofunctional converter
  нелінійний п. змінної nonlinear variable converter
  обернений синхронний п. inverted synchronous converter
  оборотний п. reversible transducer
  одноканальний стробоскопічний п. stroboscopic single-channel converter
  одноквадрантний п. one-quadrant converter
  односпрямований зустрічно-штировий п. unidirectional interdigital transducer || UIDT
  однофазний п. частоти single-phase frequency converter
  одноякірний п. rotary convertor
  оптико-акустичний п. || оптофон optophone
  оптичний п. || оптоперетворювач optical transducer
  оптичний п. частоти optical frequency transducer; optical frequency translator
  оптичний цифровий п. optical digitizer
  параметричний п. modulating transducer
  п. аналог-код analogue-to-number converter
  п. багатоканального типу multichannel transformer
  п. багатьох змінних transformer of multiple variables
  п. вал-код synchro-digital converter, shaft digitizer
  п. виду коливань oscillation mode transducer, mode transformer
  п. вихорострумового типу eddy current probe
  п. віддалі distance transformer
  п. від’ємної провідності negative-conduction converter
  п. Гола Hall generator
  п. даних (у двосторонній системі) modem; (у системі пересилання даних) data set transformer
  п. дискретних сигналів quantized signal transducer, sampled signal transducer
  п. електричних величин transformer of electric quantities
  п. електричної енергії electric energy transducer
  п. енергії energy converter
  п. ємність-частота capacity-frequency converter
  п. з використанням тензорезистора converter using tensoresistor
  п. з використанням явища converter using phenomena, transformer using phenomena
  п. з гіроскопічним сенсором converter with gyroscope transmitter
  п. з двійкової форми в аналогову binary-to-analogue converter
  п. з ЕПТ CRT-based converter
  п. з механічним резонатором mechanical-resonator converter
  п. з мікроканальним підсиленням microchannel amplification converter
  п. з непрямим вимірюванням indirect measurement converter
  п. з підвищенням частоти up(ward) converter
  п. з пониженням частоти down(ward) converter
  п. з позиційним кодуванням bit-by-bit coding converter
  п. зображень image converter
  п. імпульсів pulse converter
  п. інтегрувального типу integrating converter
  п. інтервалів часу time interval converter
  п. квазіреверсного типу quasi-reversed-type converter
  п. квазіциклічного кодування converter of quasi-cyclic coding
  п. кількості фаз phase number converter
  п. код-аналог code-to-analogue converter
  п. код-напруга code-potential converter
  п. коду code converter, code translator
  п. код-фаза code-phase converter
  п. конвеєрного типу conveyor-type converter
  п. концентрації електролітів converter of electrolyte concentration
  п. координат co-ordinate converter
  п. кут-код angle-to-digit(al) converter
  п. кутових координат angular data converter
  п. кутового переміщення в код shaft position-to-digital converter, shaft digitizer
  п. лінійного і кутового переміщення linear and angular displacement converter
  п. лінійного розміру linear dimension converter
  п. магнетної індукції magnetic induction converter
  п. мод mode converter, mode transducer, mode transformer
  п. на волоконно-оптичних світловодах fibre-optic waveguide converter
  п. на електрострикційному ефекті electrostriction effect converter
  п. на оптоелектронному елементі opto-electronic element converter
  п. на основі явища ЯМР nuclear magnetic resonance converter || NMR converter
  п. на поверхнево-акустичній хвилі surface-acoustic-wave transducer
  п. на п’єзоелектричному ефекті piezoelectric effect converter
  п. нагромаджувального типу accumulating-type converter
  п. напруга-число voltage-to-digital converter, potential-number converter
  п. напруги в код voltage-to-number converter
  п. неелектричних величин nonelectrical quantities transformer
  п. непрямої дії indirect action transformer
  п. опір-частота resistance-frequency converter
  п. паралельної лічби parallel count converter
  п. паралельно-послідовного кодування parallel-series coding converter
  п. повного опору impedance transformer
  п. постійної напруги constant potential converter, constant voltage converter
  п. прямої дії direct action transformer
  п. прямокутної системи координат у полярну rectangular-polar coordinate system converter
  п. рядкового стандарту line-scan conversion unit
  п. світлового типу light converter
  п. сигналів signal converter
  п. сканувального типу scanning-type converter
  п. спорадичного кодування intermittent coding converter
  п. стандарту розгортки scan(ning) converter
  п. стохастичного кодування stochastic coding converter
  п. ТВ-приймач-монітор VGA/TV converter
  п. телевізійного стандарту (television) standard converter
  п. температура-напруга temperature-to-voltage converter
  п. ультразвукового зображення ultra-sound imaging converter, ultrasonic image converter
  п. фазо-імпульсного типу phase-pulse converter
  п. феромодуляційного типу ferro-modulation converter
  п. фотоелектричного типу photo-electric converter
  п. характеристик (напр., конструктивних в технологічні) feature converter
  п. цифрових даних digital data converter
  п. частота-код frequency-to-number converter
  п. частоти frequency converter
  п. частоти акустичних коливань acoustic oscillation converter
  п. частоти кадрової розгортки frame frequency converter
  п. частоти рядків line converter тлб
  п. частоти супергетеродинного радіоприймача super-heterodyne radio-receiver frequency converter
  п. частотного перетворення converter of frequency conversion
  пружний п. руху elastic motion transformer
  сканувальний цифровий п. scanning digitizer
  статичний п. (частоти) static converter
  струнний п. vibrating wire transducer
  сумарно-різницевий п. sum-difference converter
  тиристорний п. || тиристорний конвертер thyristor converter
  транзисторний п. transistor transducer
  транзисторний п. частоти transistor frequency converter
  транскодовий п. transcode converter
  трансформаторний п. transformer transducer
  ультразвуковий вимірювальний п. ultrasonic transducer
  ультразвуковий п. ultrasonic transducer
  фазовий п. phase(-to-voltage) converter
  фазочастотний п. phase-frequency converter
  фазочутливий п. phase-sensitive converter
  фокусувальний п. focused transducer
  функційний лінійний п. functional linear transducer
  функційний нелінійний п. functional nonlinear transducer
  функційний п. functional transducer, function(al) generator
  цифро-аналоговий п. || ЦАП digital-to-analogue converter || D/A converter || DAC
  цифро-аналоговий п. зі струмовими ключами current switch DAC
  цифро-аналоговий п. на основі матриці R-2R (з підсумовуванням напруг) R-2R matrix DAC
  цифровий п. || диджитайзер digitizer
  часо-імпульсний п. cycle(-repeat) timer
  часозадавальний п. timing converter
  чотириголовковий п. four quadrant converter
  чотириканальний п. four-channel converter
  швидкісний п. velocity-type transducer, rate transducer
  швидкодіючий аналогово-цифровий п. || швидкодіючий АЦП flash encoder
  широтно-імпульсний п. pulse-width modulator transducer || PWM transducer
  хемотронний п. див. електрохемічний п.; соліон;
  2. || сенсор || первинний перетворювач transducer, pick-off, sensor
  автодинний п. autodyne transducer
  автономний п. independent transducer
  біморфний п. bimorph transducer
  біомагнетний п. biomagnetic transducer
  вакуумний первинний п. vacuum-sensing device
  високочутливий первинний п. highly sensitive pickup
  газорозрядний п. gas-discharge transducer
  генераторний п. generator sensor, (self-)generating transducer
  дистанційний вимірювальний п. remote pickup
  конденсаторний п. capacitor transducer
  контактний п. contact transducer
  контактний цифровий п. direct-contact digitizer
  магнетний п. magnetic transducer
  магнетоелектричний п. magnetoelectric transducer, moving-coil transducer
  магнеторезистивний п. variable-resistance transducer
  магнетострикційний п. magnetostrictor, magnetostrictive transducer, magnetostrictive sensor
  манометричний вакуумний п. filled-system vacuum transducer
  матричний п. array sensor
  незахищений п. (від впливу довкілля) exposed encoder тлб
  нейрокібернетичний п. neurocybernetic convertor
  нелінійний п. nonlinear function generator
  первинний п. primary converter, sensing device
  первинний п. відеосигналу video signal pick-up
  первинний п. Гола Hall transducer, Hall sensor, Hall-effect device, Hall generator
  первинний п. кутового переміщення angular-movement pick-up рлк
  передавальний п. || випромінювальний п. transmitting transducer
  п. активного опору variable-resistance transducer, potentiometric transducer
  п. з частотним виходом oscillatory-type transducer
  п. контактного опору contact-resistance transducer
  п. переміщення displacement transducer
  п. потоку flow transducer
  п. прямої дії direct-acting transducer
  п. розміру size sensor, gauging transducer
  п’єзоелектричний п. piezoelectric converter, piezoelectric transducer, crystal pickup, crystal transducer
  п’єзорезистивний п. piezoresistive transducer
  плівковий п’єзоелектричний п. piezoelectric film transducer
  пневматичний п. pneumatic transmitter
  подвійний балансний п. double-balanced transmitter
  потенціометричний (вимірювальний) п. potentiometric pickup, voltage pickup, potentiometric transducer, potentiometric sensor
  резистивний п. resistance transducer
  реостатний п. variable-resistance transducer
  реохордний п. slidewire gauge
  світлочутливий п. photosensitive transducer
  симетричний п. symmetrical transducer
  сонячний п. solar transducer
  телевізійний п. || телевізійний давач || теледавач television pickup, vision pickup; scanner
  телеметричний п. telemeter (transducer)
  тензометричний п. strain-gauge transducer
  тензочутливий вимірювальний п. strain sensor, load cell, strain gauge, pickoff
  термоелектричний п. thermoelectric transducer, thermionic temperature converter
  термоелектронний п. thermoelectron engine
  термомагнетний п. thermal magnetic transducer
  фотоелектричний п. photoelectric converter, photovoltaic cell
  фототиристорний оптоелектронний п. photothyristor electronic device
  фотохемічний п. photochemical pick-up
  породжувальний generative, generating прк; (вихідний) parent
  породжування generating, generation
  самогенерувальний self-generating
  створювання || утворювання creating, origination; (виробляння) production; (формування) forming; (генерування) generating; (розробляння) developing
  с. мережі networking ком
  с. структури structuring
  схема scheme, network; (електрична) circuit; (виріб) circuit, device; (кресленик) diagram, chart; (план) plan, layout; (начерк) sketch; (програми) project
  автодинна с. autodyne circuit
  автоколивна с. astable circuit, free-running circuit
  аналогова (з)інтегрована с. || аналогова мікросхема analogue integrated circuit
  багатовходова с. multi-port network, n-port network
  багатоемітерна логікова с. multiemitter logic (circuit)
  балансна с. balanced network
  біполярна (з)інтегрована с. вибірки та зберігання || біполярна ІС вибірки та зберігання bipolar sample/hold IC
  біполярна (з)інтегрована с. фільтра || біполярна ІС фільтра bipolar filter
  біполярна (з)інтегрована с. формувача || біполярна ІС формувача bipolar driver
  біполярна логікова с. bipolar logic circuit
  велика (з)інтегрована с. || ВІС large-scale integration circuit || LSIC || LSI
  взаємна с. з двома парами затискачів reciprocal two-port network
  високорівнева (з)інтегрована с. large-scale integrated circuit || LSI(-circuit) || LSIC, grand-scale integration, high-scale integration
  високорівнева (з)інтегрована с. з фіксованими міжз’єднаннями large-scale integration pattern, fixed-interconnection pattern LSI
  високорівнева (з)інтегрована с. модема LSI modem
  високорівнева (з)інтегрована с. на КНС-структурі silicon-on-sapphire large-scale integrated circuit
  високочастотна с. microwave circuit, radio-frequency circuit, high-frequency circuit
  гібридна (з)інтегрована с. || ГІС hybrid integrated circuit || hybrid IC; (мікросхема) hybrid microcircuit
  двійкова с. кодування binary coding scheme
  двопозиційна с. two-class circuit, two-rate circuit
  двопроменева с. електроживлення biradial power supply звз
  динамічна (з)інтегрована с. на комплементарних МОН-транзисторах dynamic complementary MOS IC
  диференційна с. differentiating circuit, differentiator, differentiating network; derivation circuit елт
  діаграмоутворювальна с. diagram generation circuit
  друкована с. printed circuit
  друкована с. з’єднань (на платі) wire routing
  друкована с. у модульному виконанні printed-circuit module, modular printed-circuit
  еквівалентна електрична с. equivalent electric circuit, equivalent circuit diagram
  еквівалентна с. р-і-n діода p-i-n diode equivalent circuit
  еквівалентна с. системи автоматичного керування automatic control system equivalent diagram
  еквівалентна с. транзистора equivalent transistor circuit
  експериментальна с. benchmark circuit ком
  електрична вимірювальна с. electrical measuring circuitry
  електрична с. electric(al) circuit, electric(al) network; (кресленик) diagram
  електронна с. electronic circuit
  електронна с. керування control electronic
  електронна с. формування (сигналів) drive electronic ком
  еталонна с. reference circuit
  замовна с. || с., зроблена на замовлення custom circuit, made-to-order circuit
  збиральна с. collecting circuit
  зв’язана с. connected network
  згладжувальна с. smoothing circuit фіз; (з)інтегрована с. || ІС integrated circuit || IC, (integrated) chip, integration, microcircuit
  зовнішня с. бази даних external data base scheme
  інтегрувальна с. integrating circuit, integrating network
  канонічна с. canonical scheme мат
  каскадна с. cascade (connection) circuit
  каскодна с. cascode circuit
  керувальна с. control circuit, control scheme
  кінематична с. крокового шукача stepping relay kinematics, crossbar switch kinematics
  кольорозмішувальна с. colour adder тлб
  комбінаційна с. combinational circuit; combinatorial circuit, combinatorial network ком
  компенсувальна с. compensating circuit, compensating network, compensative circuit
  комплементарна с. complementary circuit
  комутаційна с. diagram of connections; switching circuit, switching network звз; cording diagram тлф; (блоків) setup sheet ком
  концептуальна с. conceptual schema
  концептуальна с. бази даних data base conceptual schema
  лінійна зінтегрована с. linear integrated circuit || LIC
  лінійна с. linear circuit, linear network
  логікова с. || ЛС logic (circuit), logic chart, (binary-)logic gate, logic schema
  логікова с. ввімкнення затримки на рядок line delay switching logic circuit
  логікова с. з високим пороговим рівнем напруги high-voltage threshold logic circuit
  логікова с. з високою щільністю упакування high-packing density logic circuit
  логікова с. з інжекційним живленням injection-supply logic circuit
  логікова с. з транзисторними зв’язками transistor-coupled logic circuit
  логікова с. зі збереженням перенесення circuit with carry-over conservation
  логікова с. зі суміщеними транзисторами merged (transistor) logic || MTL
  логікова с. на біполярних транзисторах bipolar transistor logical circuit
  логікова с. на межах магнетних доменів magnetic domains boundaries logic circuit
  логікова с. на перемикачах switch logic circuit
  логікова с. НВЧ-діапазону VHF-range logical circuit
  мажоритарна с. majority scheme
  макетна с. breadboard model; precircuit елн
  матрична с. matrix circuit
  мікроватна с. microwatt circuit
  мікшерна с. mixer circuit
  мнемонічна с. mnemonic diagram
  моделювальна с. model, analog(ous) circuit
  моделювальна с. приладу analogous circuit of device
  молекулярна с. molecular circuit
  монолітна (з)інтегрована с. monolithic IC
  монолітна (з)інтегрована с. з ізоляцією оксидом monolithic IC with oxide insulation
  монтажна с. setup sheet, layout chart; (електричних з’єднань) connection layout, (pictoral) wiring diagram, wiring layout, wiring assembly; (устаткування) installation diagram
  мостова с. bridge (circuit)
  надвелика (з)інтегрована с. || НВІС very large-scale integration circuit || VLSIC
  надшвидкодіюча (з)інтегрована с. very-high-speed integrated circuit
  наносекундна с. nanosecond circuit
  напівпровідникова (з)інтегрована с. semiconductor IC, monolithic IC, semiconductor chip, semiconductor circuit
  надвисокочастотна (з)інтегрована с. || НВЧ-(з)інтегрована с. || НВЧ-мікросхема microwave integrated circuit || microwave IC
  надвисокочастотна с. || НВЧ-с. microwave circuit, radio-frequency circuit, high-frequency circuit
  незв’язана с. unconnected network
  нейтродинна с. neutrodyne circuit
  некерована с. uncontrolled scheme
  ненадмірна с. irredundant circuit
  неоднорідна с. non-uniform connection
  неповна мостова с. incomplete bridge connection
  несиметрична с. asymmetrical network, unbalanced circuit, unbalanced network
  одновходова с. one-port network
  однокристалова (з)інтегрована с. one-chip integrated circuit || one-chip IC
  однолінійна с. електричної мережі single-line electrical network diagram
  однофазна мостова с. single-phase bridge circuit
  операторна с. operator scheme мат
  оптична (з)інтегрована с. || оптична ІС optical IC
  оптоелектронна (з)інтегрована с. || оптоелектронна ІС optoelectronic integrated circuit || optoelectronic IC
  оптоелектронна логікова с. optoelectronic logic
  оптоелектронна с. optoelectronic circuit
  оптронна (з)інтегрована с. || оптронна ІС integrated optical circuit, optical integrated circuit, opto(electronic) chip
  паралельно-балансна с. модулятора parallel balancing modulator circuit
  перелічна́ с. counting circuit, scaling circuit, counter, divider, scaler
  перелічна́ с. на декатронах decatron scaler
  пікінгова с. || с. високочастотної корекції peaking circuit
  пікосекундна с. picosecond circuit
  плівкова інтегрована с. || плівкова мікросхема film integrated circuit || film IC || FIC
  повна мостова с. complete bridge circuit
  подвійна Т-подібна с. twin-T network
  поелементна еквівалентна с. elemental-equivalent model
  полікристалова (з)інтегрована с. polycrystalline IC, multichip IC
  порогова с. threshold circuit
  послідовно-балансна с. модулятора series-balanced network of modulator
  послідовно-паралельна с. serial-parallel network
  примітивно-рекурсивна с. primitive recursive scheme
  принципова с. basic circuit, schematic circuit, circuit diagram, elementary diagram, schematic diagram
  протимісцева компенсаційна с. antisidetone compensating circuit тлф
  протимісцева с. antisidetone circuit; sidetone (reduction) wiring тлф
  протимісцева с. керування sidetone control
  протишумова с. noise-balancing circuit
  розгортальна с. scanning circuit
  самокорекційна лічильна с. self-correcting linear circuit
  самокорекційна тригерна с. self-correcting trigger circuits
  серійна інтегрована с || стандартна інтегрована с. off-the-shelf IC
  симетрична с. balanced circuit, balanced network, symmetric(al) circuit
  симетрувальна с. balancing network
  стабілізувальна с. stabilizing circuit
  структурна с. structure chart, block diagram, skeleton diagram
  структурна с. моделі structural model diagram
  суміщена зінтегрована с. compatible integrated circuit || compatible IC
  суміщена зінтегрована с. гібридного типу compatible hybrid IC
  с. автоматичного регулювання automatic control circuit || ACC; (гучності) automatic volume control (circuit) || AVC; (підсилювання) automatic gain control || AGC; (рівня) automatic level control (circuit); (фази) automatic phase control (circuit) || APC; (частоти) automatic frequency control (circuit) || AFC; (чутливості) automatic sensitivity control (circuit)
  с. без джерела живлення passive network
  с. безшумного налаштування squelch
  с. блокування interlock(ing) circuit
  с. високочастотної корекції peaking circuit
  с. відновлювання restorer
  с. в корпусі packaged circuit
  с. генерування імпульсів pulse-generating circuit
  с. дискретизації sampling circuit, sampler
  с. ділення частоти frequency divider, (frequency) scaler
  с. додатного зворотного зв’язку positive feedback circuit
  с. досліду || с. експерименту design of an experiment
  с. електричних з’єднань circuit diagram, connection diagram
  с. електропровідні || с. електророзведення wiring diagram
  с. живлення feed circuit, power-supply circuit, energizing circuit
  с. з від’ємним зворотним зв’язком degenerative circuit
  с. з додатним зворотним зв’язком regenerative circuit, retroactive circuit
  с. з зосередженими параметрами lumped-parameter network, lumped-constant network
  с. з імпульсним збуджуванням pulse-actuated circuit
  с. з катодним зв’язком cathode-coupled circuit
  с. з оптичним зв’язком optically coupled circuit
  с. запуску trigger circuit
  с. затримування імпульсу pulse-delay circuit
  с. захисту від наднапруг overvoltage circuit
  с. збуджування feed circuit
  с. зворотного зв’язку feedback circuit
  с. зворотної корекції de-emphasis network
  с. зв’язку (графічна) communication diagram; (контур) coupling circuit
  с., зроблена на замовлення || замовна с. custom circuit, made-to-order circuit
  с. міжз’єднань interconnection scheme
  с. незбігу anti-coincidence circuit
  с. обмежування амплітуди amplitude limiter, amplitude-limiting circuit
  с. очікувального розгортання triggered time base
  с. передспотворювання amphasizer, preemphasis network
  с. під напругою live circuit, energizer circuit
  с. підтримування синхронізму synchrolock
  с. подвоювання напруги voltage-doubling circuit
  с. порівнювання comparison circuit, comparator circuit
  с. послідовності монтажу обладнання installation diagram
  с. послідовності операцій sequential circuit; sequencer ком; flowsheet, flowchart мех
  с. приймача receiver diagram
  с. регулювання control circuit
  с. розгортки sweep circuit, scanning circuit; (у часі) time(-base) circuit
  с. розділення сигналів у часі time-sharing circuit
  с. розташування layout (pattern), arrangement; (контактів) contact arrangement
  с. рядкової розгортки line scan(ning) circuit, horizontal scan(ning) circuit
  с. синхронізацій synch(ronizing) circuit, time circuit
  с. складання assembly diagram
  с. сполучень || с. з’єднань communication chart, communication diagram
  с. фазової синхронізації phase-locked loop || PLL
  с. формування імпульсів pulse-shaper, pulse-shaping circuit
  с. формування сигналів wave-shaping circuit
  с. частотної корекції (попередньої) accentuator; (наступної) deaccentuator
  сходинкова с. ladder circuit
  Т-(подібна )с. T-circuit, T-network
  Т-с. заміщення equivalent-T
  тверда с. solid(-state) circuit, solid-state network
  товстоплівкова зінтегрована с. thick-film IC
  товстоплівкова с. thick-film circuit
  тонкоплівкова зінтегрована с. thin(-film) IC
  тонкоплівкова с. thin-film circuit
  топологічна с. layout chart, topology
  топологічна с. маски mask-layout, mask layout
  топологічна с. мережі topological diagram of network
  транзисторна с. transistor circuit
  тривимірна зінтегрована с. three-dimensional IC
  тригерна с. flip-flop circuit, trigger circuit
  тригерна с. з одним стійким станом (одновібратор) single-shot trigger, single-trip trigger
  узгоджена с. (навантажена на опір, рівний вихідному) balanced circuit
  фазовипереджувальна с. phase-advance circuit, phase-advance network, anticipator
  фазовирівнювальна с. phase-equalizing circuit, phase-equalizing network
  фіксувальна с. миттєвого значення напруги instantaneous voltage clamping circuit
  функційна зінтегрована с. functional IC
  функційна с. functional diagram, functional arrangement, function circuit, chain diagram
  цифрова зінтегрована с. digital integrated circuit || digital IC
  шумова еквівалентна с. noise equivalent (circuit)
  твірна generatrix, generator мат; (лінія) generating line, generator line
  формувальний formative; (напр., про підсилювач) shaping; (генерувальний) generating; (утворювальний) constituent

  - Англо-український військовий словник 2022 (Волонтери Ukrop Austria) Вгору

  generating-type munition * боєприпаси тлійного типу