Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «functional» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

food [fuːd] n
    ї́жа, їда́, харч, пожи́ва, по́ко́рм, корм, прові́зія; стра́ва, діал. ї́стиво, зап. ї́дло
    • comfort food —
    а) втішна їжа До обговорення
    б) домашні (традиційні) страви (що викликають ностальгію за чимсь)
    • fast food — швидке харчування, фаст-фуд До обговорення
    • finger food — їжа, яку беруть руками
    • food for powder — солдати, гарматне м’ясо
    • food for thought, mental food — пожива для роздумів, пожива для розуму
    • food value — поживність, поживна цінність
    • functional food, medicinal food — функціональні харчі
    • health food — здорова їжа
    • junk food — нездорова їжа, неповноцінні харчі, їжа з «порожніми» калоріями, помийна їжа
    • natural food — натуральна їжа
    • organic food — органічні харчі
    • whole food, whole foods — цілісні харчі (харчові продукти) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

functional [ˈfʌŋkʃ(ɘ)nɘl] а функціональний.
grammar [ˈgræmɘ] n
1. граматика;
  comparative ~ порівняльна граматика;
  descriptive ~ дескриптивна граматика;
  functional ~ функціональна граматика;
  generative ~ генеративна граматика;
  historical ~ історична граматика;
  prescriptive ~ прескриптивна граматика;
  structuralist ~ структурна граматика;
  transformational ~ трансформаційна граматика;
2. граматична система (мови);
  English ~ англійська граматика/ граматика англійської мови;
  German ~ німецька граматика/ граматика німецької мови;
3. підручник граматики;
  a modern English ~ граматика сучасної англійської мови;
  to read smth in a ~ читати щось у підручнику з граматики;
4. граматичні навички; правильна мова;
  his ~ is very bad він робить багато граматичних помилок;
5. основи науки (будь-якої);
  ~ book підручник граматики;
  ~ rule граматичне правило.
shift [ʃɪft] n
1. переміщення; перестановка; перенесення;
  population ~ 1) міграція, переселення; 2) примусове переміщення населення;
  ~ of fire військ. перенесення вогню;
  the plant wants a ~ рослину треба пересадити;
2. зміна, переміна;
  ~ of crops сівозміна;
  a ~ of wind зміна вітру;
  to bring about, to produce a ~ in проводити/вносити зміни;
3. переїзд;
4. зміна; зрушення;
  consonant ~ чергування приголосних;
  functional ~ функціональне чергування, переключення на команди управління;
  vowel ~ чергування голосних;
  ~ of meaning лінгв. зміна значення;
5. пересування;
  ~ of stress перенесення (переміщення) наголосу;
6. нечесний спосіб; виверт, хитрощі;
7. засіб, спосіб;
  one’s last ~ останній засіб;
  to try every ~ available випробувати усі можливі засоби;
8. спритність;
9. робоча зміна;
  the first ~ went down перша зміна спустилася в шахту;
10. робочий день; зміна;
  day ~ денна зміна;
  night ~ нічна зміна;
  a seven-hour ~ семигодинний робочий день;
  split ~ перерваний графік роботи, перервана робоча зміна (переривається одним чи більше неробочим періодом);
  swing ~ друга зміна на фабриці чи заводі (з 4 години дня до 12 годин ночі);
  the first ~ перша зміна;
  the second ~ друга зміна;
  to work in the morning ~ працювати у ранкову зміну;
  to work at night ~ працювати у нічну зміну;
  in three ~s у три зміни;
11. жіноча сорочка;
12. зміна білизни;
13. невідрізна сукня;
14. тех. перемикання (швидкості тощо);
  an automatic ~ автоматичне перемикання швидкості;
  a stick ~ перемикання з допомогою важеля;
  a standard ~ стандартне перемикання;
  ~ lever авт. важіль перемикання передач;
15. тех. переведення (паса);
16. ел. зрушення фаз;
17. зрушення, зсув (ґрунту);
18. пересування (пісків); ◊
  to make (a) ~ 1) докладати зусиль; 2) переборювати труднощі; 3) уміти зробити щось.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

функціонал мат. functional.
функціональн||ий functional, working functionary; мед. тж dynamic;
~ий аналіз мат. functional analysis;
~а залежність мат. functionality, functional dependence;
~е захворювання мед. dynamic disease.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

functional programming = функційне програмування {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

differential-functional = [ˌdɪfəˌrɛnʃl'fʌŋkʃnəl] диференці́йно-функціона́льний (про рівняння)
functional = ['fʌŋkʃnəl] 1. функціона́л || функціона́льний 2. функці́йний 3. практи́чний
• additive ~
= адити́вний функціона́л
• analytical ~
= аналіти́чний функціона́л
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) функціона́л
• bounded ~
= обме́жений функціона́л
• calculable ~
= обчисле́нний (розрахо́вний) функціона́л
• conjugate ~
= спря́жений функціона́л
• convex ~
= опу́клий функціона́л
• dense ~
= щі́льний функціона́л
• differentiable ~
= диференційо́вний функціона́л
• dynamic ~
= динамі́чний функціона́л
• eigen ~
= вла́сний функціона́л
• even ~
= па́рний функціона́л
• ga(u)ge ~
= 1шабло́нний функціона́л 2. калібрува́льний функціона́л
• generating ~
= поро́джувальний (твірни́й) функціона́л
• homogeneous ~
= однорі́дний функціона́л
• integral ~
= ці́лий функціона́л
• linear ~
= ліні́йний функціона́л
• monotone ~
= моното́нний функціона́л
• monotonic ~
= моното́нний функціона́л
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний функціона́л
• normed ~
= функціона́л з но́рмою
• operator ~
= опера́торний функціона́л
• uneven ~
= непа́рний функціона́л
analysis = [ə'næləsɪs] (мн. analyses) 1. ана́ліз; тео́рія; дослі́джування/дослі́дження; вивча́ння/ви́вчення // ~ by synthesis ана́ліз шля́хом си́нтезу; ~ on semigroups ана́ліз на напівгру́пах; ~ situs тополо́гія
• ~ of causes
= причино́вий ана́ліз, кауза́льний ана́ліз
• ~ of covariance
= коваріаці́йний ана́ліз
• ~ of dispersion
= дисперсі́йний ана́ліз
• ~ of images
= ана́ліз о́бразів (зобра́жень)
• ~ of means
= ана́ліз сере́дніх
• ~ of observations
= опрацьо́вування результа́тів спостере́ження
• ~ of preferences
= ана́ліз перева́г
• ~ of residuals
= ана́ліз ли́шків
• ~ of variance
= стати́стика; ана́ліз варіа́нтів; дисперсі́йний ана́ліз, ана́ліз спостере́жень
• abstract harmonic ~
= абстра́ктний гармоні́чний ана́ліз
• alpha-factor ~
= а́льфа-фа́кторний ана́ліз
• anharmonic ~
= ангармоні́чний ана́ліз
• a posteriori ~
= апостеріо́рний ана́ліз
• applied ~
= застосо́вний ана́ліз
• approximate ~
= набли́жений ана́ліз
• approximation ~
= апроксимаці́йний ана́ліз
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ана́ліз
• axiomatic ~
= аксіомати́чний ана́ліз
• basic block ~
= ідентифіка́ція ба́зових бло́ків (програми)
• Bayesian ~
= Ба́єсів ана́ліз
• behavio(u)ral ~
= кіб. ана́ліз на рі́вні поведі́нки, поведінко́вий ана́ліз
• bottom-up ~
= висхідни́й ана́ліз
• bunch map ~
= конфлює́нтний ана́ліз
• canonical ~
= каноні́чний ана́ліз
• careful ~
= рете́льний ана́ліз
• check ~
= контро́льний ана́ліз
• classical ~
= класи́чний ана́ліз
• close ~
= ґрунто́вний (докла́дний, дета́льний) ана́ліз
• cluster ~
= кла́стерний ана́ліз
• combinatorial (combinatory) ~
= комбінато́рний ана́ліз, комбінато́рика
• combined ~
= скла́дений ана́ліз, фа́кторний ана́ліз
• comparative ~
= порівня́льний ана́ліз
• compatibility ~
= ана́ліз згі́дності (сумі́сності)
• complete ~
= по́вний ана́ліз
• complex ~
= ко́мплексний ана́ліз (тео́рія фу́нкцій ко́мплексної змі́нної)
• component ~
= компоне́нтний (фа́кторний) ана́ліз
• composition ~
= компоне́нтний ана́ліз, ана́ліз скла́ду
• computer-aided ~
= комп’ю́терно підтри́муваний ана́ліз, ана́ліз із допомо́гою комп’ю́тера
• computerized ~
= комп’ю́терний (маши́нний) ана́ліз
• confirmatory data ~
= підтве́рджувальний ана́ліз да́них
• confluent ~
= конфлює́нтний ана́ліз
• congestion ~
= ана́ліз ситуа́цій ску́пченості
• constraint ~
= ана́ліз в’я́зей (обме́жувальних умо́в)
• constructive ~
= конструкти́вний ана́ліз
• content ~
= комп. змістови́й ана́ліз, конте́нт ана́ліз
• continuous ~
= непере́рвний ана́ліз
• convex ~
= опу́клий ана́ліз
• correlation ~
= кореляці́йний ана́ліз
• covariance ~
= коваріаці́йний ана́ліз, ана́ліз коваріа́цій
• data ~
= ана́ліз да́них
• detailed ~
= дета́льний (докла́дний) ана́ліз
• deterministic ~
= детерміністи́чний ана́ліз
• dimensional ~
= розмі́рнісний ана́ліз, ана́ліз розмі́рностей
• diophantine ~
= Діофа́нтів ана́ліз
• discriminant (discriminatory) ~
= дискриміна́нтний ана́ліз, ме́тод класифіка́ції
• disjunctive ~
= диз’юнкти́вний ана́ліз
• dynamic ~
= динамі́чний ана́ліз
• elementary ~
= елемента́рний ана́ліз
• empirical ~
= емпіри́чний ана́ліз
• end-point ~
= ана́ліз кінце́вих результа́тів
• error ~
= ана́ліз помило́к, ана́ліз по́хибок
• factor(ial) ~
= фа́кторний ана́ліз
• failure-mode ~
= ана́ліз ти́пів відмо́в
• formal ~
= форма́льний ана́ліз
• frequency ~
= часто́тний ана́ліз
• Fourier ~
= фур’є́-ана́ліз, ана́ліз Фур’є́, гармоні́чний ана́ліз
• functional ~
= функціона́льній ана́ліз
• generalized ~
= узага́льнений ана́ліз
• global ~
= глоба́льний ана́ліз
• graphical ~
= графі́чний ана́ліз
• harmonic ~
= гармоні́чний ана́ліз
• heuristic ~
= евристи́чний ана́ліз
• in-depth ~
= глибо́кий (ґрунто́вний) ана́ліз (of a problem - пробле́ми)
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний ана́ліз, ана́ліз нескінче́нно (знико́мо) мали́х,
• interval ~
= інтерва́льний ана́ліз, інтерва́льна аритме́тика (арифме́тика)
• intrablock ~
= міжбло́ковий ана́ліз (у факторному експерименті)
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чний ана́ліз
• invariant ~
= інваріа́нтний ана́ліз
• iterative ~
= ітерати́вний ана́ліз
• least-square ~
= ана́ліз ме́тодом найме́нших квадра́тів
• lexical ~
= лекси́чний ана́ліз
• linear ~
= ліні́йний ана́ліз
• linguistic ~
= лінгвісти́чний ана́ліз
• local ~
= лока́льний ана́ліз
• logic ~
= логі́чний ана́ліз
• logistic (logit) ~
= логісти́чний ана́ліз
• mathematical ~
= математи́чний ана́ліз
• matrix ~
= ма́тричний ана́ліз
• minimax ~
= мініма́ксовий ана́ліз, ана́ліз ме́тодом мініма́ксу
• monotonic ~
= моното́нний ана́ліз
• monotonicity ~
= ана́ліз моното́нності
• model ~
= ана́ліз моде́лі; дослі́дження на моде́лі, моде́льний ана́ліз
• multivariate ~
= багатови́мірний ана́ліз
• network ~
= ана́ліз мере́ж
• noise ~
= ана́ліз шу́му
• nominalistic ~
= номіналісти́чний ана́ліз
• nonlinear ~
= неліні́йний ана́ліз
• nonstandard ~
= нестанда́ртний ана́ліз
• normal-mode ~
= ана́ліз норма́льних колива́нь
• numerical ~
= числови́й ана́ліз
• online ~
= онла́йновий ана́ліз
• operations ~
= дослі́джування опера́цій
• optimum ~
= ана́ліз на екстре́мум, екстрема́льний ана́ліз
• 
p-adic ~ = p-ади́чний ана́ліз
• parametric ~
= параметри́чний ана́ліз
• pattern ~
= ана́ліз о́бразів
• perturbation ~
= ана́ліз ме́тодом тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ана́ліз
• phase ~
= фа́зовий ана́ліз
• phase-plane ~
= ана́ліз ме́тодом фа́зової площини́
• phase (shift) ~
= фа́зовий ана́ліз
• phenomenological ~
= феноменологі́чний ана́ліз
• picture ~
= ана́ліз о́бразів
• policy ~
= ана́ліз страте́гій
• polyadic ~
= поліади́чний ана́ліз
• preliminary ~
= попере́дній ана́ліз
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ана́ліз
• proximate ~
= набли́жений ана́ліз
• pulse-amplitude (pulse-height) ~
= ампліту́дний ана́ліз і́мпульсів
• quadratic ~
= квадрати́чний ана́ліз
• qualitative ~
= я́кісний ана́ліз
• quality ~
= ана́ліз я́кості
• quantitative ~
= кі́лькісний ана́ліз
• quasilinear ~
= квазиліні́йний ана́ліз
• queueing ~
= ана́ліз черг
• regression ~
= реґресі́йний ана́ліз
• response ~
= часто́тний ана́ліз
• routine ~
= сері́йний ана́ліз; рути́нний ана́ліз
• sampling ~
= вибірко́вий ана́ліз, вибірко́ве дослі́дження
• self-consistent ~
= самоузго́джений ана́ліз
• semiquantitative ~
= напівкі́лькісний ана́ліз
• sequential ~
= послідо́вний ана́ліз
• scene ~
= розпізнава́ння (упізнава́ння) складни́х зобра́жень
• security ~
= ана́ліз безпе́ки
• sequential ~
= послідо́вний ана́ліз
• single-factor ~ of variance
= однофа́кторний дисперсі́йний ана́ліз
• singular value ~
= синґуля́рний ана́ліз
• spectral (spectrum) ~
= спектра́льний ана́ліз
• spinor ~
= спіно́рний ана́ліз
• statistical ~
= статисти́чний ана́ліз
• stem ~
= ана́ліз відгалу́жень (у логічній схемі)
• structural ~
= структу́рний ана́ліз
• successive ~
= послідо́вний ана́ліз
• symbolic ~
= си́мвольний ана́ліз
• syntactic ~
= синтакси́чний ана́ліз
• system ~
= ана́ліз систе́ми
• systems ~
= систе́мний ана́ліз; системоте́хніка
• tensor ~
= те́нзорний ана́ліз
• three-dimensional ~
= триви́мірний ана́ліз
• time series ~
= ана́ліз часови́х (хронологі́чних) ряді́в
• top-down ~
= низхідни́й ана́ліз букв. ана́ліз згори́ вниз
• topological ~
= топологі́чний ана́ліз
• transient ~
= ана́ліз переходо́вих (перехідни́х) проце́сів
• two-factor ~
= двофа́кторний ана́ліз
• two-step ~
= двокро́ковий (двостаді́йний, двоета́пний) ана́ліз
• two-way ~
= двофа́кторний ана́ліз, ана́ліз за двома́ озна́ками
• ultimate ~
= (по́вний) елемента́рний ана́ліз
• vector ~
= ве́кторний ана́ліз
• waveform ~
= гармоні́чний ана́ліз, фур’є́-ана́ліз; ел. дослі́дження пара́метрів хви́лі
• wavelet ~
= хвилько́вий ана́ліз
approach = [ə'prəʊtʃ] 1. підхі́д, ме́тод; спо́сіб; при́нцип 2. наближа́ння/набли́ження || наближа́тися/набли́зитися до, підхо́дити/підійти́
• ad hoc ~
= спеціа́льний ме́тод
• advanced ~
= нові́тній підхі́д; удоскона́лений підхі́д
• algebraic ~
= алґебри́чний підхі́д
• analog ~
= ме́тод анало́гій
• analytical ~
= аналіти́чний підхі́д
• applied ~
= застосо́вний (прикладни́й) ме́тод
• approximate ~
= набли́жений підхі́д; ме́тод набли́жень; апроксимаці́йний ме́тод
• approximation ~
= набли́жений підхі́д; ме́тод набли́жень; ме́тод апроксима́ції
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) підхі́д (ме́тод) (до розв’язування задачі)
• asymptotic ~
= асимптоти́чний підхі́д (ме́тод)
• axiomatic ~
= аксіо́мний підхі́д (ме́тод)
• bilingual ~
= двомо́вний при́нцип (побудови системи машинного перекладу)
• bottom-up ~
= висхідни́й при́нцип (зни́зу вго́ру)
• brute-force ~
= ме́тод гру́бої си́ли
• building-block ~
= бло́ковий ме́тод, при́нцип компонува́ння зі станда́ртних бло́ків
• classical ~
= класи́чний ме́тод; класи́чний підхі́д
• close ~
= до́бре набли́ження
• closest ~
= максима́льне набли́ження (найменша можлива відстань)
• computer ~
= маши́нний спо́сіб (розв’язування математичних задач)
• constructive ~
= конструкти́вний підхі́д
• conventional ~
= станда́ртний (звича́йний, загальнопри́йнятий) підхі́д
• coupled-channel ~
= ме́тод зв’я́заних кана́лів
• coupled-mode ~
= ме́тод зв’я́заних мод
• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к
• database ~
= підхі́д з використа́нням ба́зи да́них
• deductive ~
= дедукти́вний ме́тод
• different ~
= відмі́нний (іна́кший) підхі́д
• direct ~
= безпосере́дній підхі́д, прями́й ме́тод
• dispersion ~
= дисперсі́йний підхі́д
• ecological ~
= екологі́чний підхі́д
• efficient ~
= ефекти́вний підхі́д (ме́тод)
• elimination ~
= ме́тод відкида́ння, ме́тод ви́лучення
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод (підхі́д)
• engineering ~
= інжене́рний (техні́чний) підхі́д (ме́тод)
• environmental ~
= екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
• experimental ~
= експеримента́льний ме́тод
• field-theoretic ~
= теоре́тикопольови́й підхі́д
• formal ~
= форма́льний підхі́д
• functional ~
= функціона́льний ме́тод (підхі́д)
• game-model ~
= моде́льний ігрови́й підхі́д
• game theory ~
= теоре́тикоігрови́й підхі́д (ме́тод)
• generalized ~
= узага́льнений підхі́д
• geometrical ~
= геометри́чний підхі́д
• graphic ~
= графі́чний ме́тод
• Green function ~
= ме́тод фу́нкцій Ґрі́на (Ґрі́нових фу́нкцій)
• heuristic ~
= евристи́чний ме́тод (підхі́д)
• improved ~
= удоскона́лений підхі́д
• inductive ~
= індукти́вний ме́тод
• invariant ~
= інваріа́нтний підхі́д
• iterative ~
= ітерати́вний ме́тод
• macroscopic ~
= макроскопі́чний підхі́д
• mathematical ~
= математи́чний підхі́д
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод
• model ~
= моде́льний підхі́д
• modified ~
= змі́нений підхі́д, змодифіко́ваний (ме́тод)
• modular ~
= мо́дульний при́нцип
• multilingual ~
= при́нцип багатомо́вності (у побудові систем машинного перекладу)
• multiple time scale approximation ~
= ме́тод багаточасови́х послідо́вних набли́жень
• neoclassical ~
= неокласи́чний підхі́д
• nonperturbation ~
, nonperturbative ~ = непертурбати́вний ме́тод
• nonrelativistic ~
= нерелятивісти́чний підхі́д
• novel ~
= нова́торський підхі́д
• numerical (simulation) ~
= ме́тод числово́го моделюва́ння, числови́й ме́тод
• omnibus ~
= о́мнібус-підхі́д
• performance sampling ~
= ме́тод вибірко́вого обсте́жування в робо́чих умо́вах
• perturbation ~
= ме́тод тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ме́тод
• potential ~
= потенціа́льний підхі́д
• phenomenological ~
= феноменологі́чний підхі́д
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ме́тод (підхі́д)
• qualitative ~
= я́кісний підхі́д
• quantitative ~
= кі́лькісний підхі́д
• quantum ~
= ква́нтовий підхі́д
• quasianalytic ~
= квазианаліти́чний підхі́д
• quasi-potential ~
= квазипотенціа́льний підхі́д
• relativistic ~
= релятивісти́чний підхі́д
• restricted ~
= вузьки́й (обме́жений) підхі́д
• revised ~
= перегля́нутий підхі́д
• rigorous ~
= стро́гий підхі́д
• self-consistent ~
= самоузго́джений підхі́д
• semirelativistic ~
= напіврелятивісти́чний підхі́д
• set-theoretical ~
= теоре́тикомножи́нний підхі́д
• shortest route ~
= ме́тод найкоро́тшого шля́ху
• simplified ~
= спро́щений підхі́д
• simulation ~
= моде́льний підхі́д; імітаці́йний підхі́д
• standard ~
= станда́ртний (традиці́йний, звича́йний, рути́нний) підхі́д
• statistical ~
= статисти́чний підхі́д (ме́тод)
• step-by-step ~
= поета́пний (кро́ковий) ме́тод
• stochastic ~
= стохасти́чний підхі́д
• successive approximation ~
= ме́тод послідо́вних набли́жень
• successive discrimination ~
= ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
• symmetry ~
= симетрі́йний підхі́д
• systematic ~
= системати́чний підхі́д
• systems ~
= систе́мний підхі́д
• theoretical ~
= теорети́чний ме́тод (підхі́д)
• top-down ~
= спадни́й (низхідни́й) при́нцип (згори́ вниз)
• traditional ~
= загальнопри́йнятий (звича́йний, станда́ртний, рути́нний, найпоши́реніший, традиці́йний) підхі́д
• trial-and-error ~
= ме́тод спроб і помило́к
• turnkey ~
= при́нцип здава́ння під ключ
• variational ~
= варіаці́йний підхі́д
• worst-case ~
= ме́тод найгі́ршого ви́падку
arrangement = [ə'reɪndʒmənt] 1. розмі́щення (в комбінаториці) 2. розташо́вування/розташува́ння (в певному порядку); впорядко́вування/впорядкува́ння 3. стат. конфігура́ція (точок на плані експерименту); розпо́діл 4. систе́ма; класифіка́ція; схе́ма; монта́ж; компоно́вання; структу́ра // ~ by order of magnitude розташо́вування за поря́дком величини́; ~ in ascending/descending order розташо́вування у висхідно́му/спадно́му поря́дку; ~ in ascending/descending powers розташо́вування за висхідни́ми/спадни́ми степеня́ми 5. геом., топ. конфігура́ція 6. класифіка́ція; систематиза́ція 7. апарату́ра; обла́днання; устатко́вання
• ~ of axes
= розташо́вання систе́ми координа́т
• ~ of frequencies
= розпо́діл часто́т (у вибірці)
• alphabetical ~
= абетко́вий (алфа́вітний) поря́док
• alpha(nu)merical ~
= лі́терно-цифрови́й (буквоцифрови́й, алфа́вітно-цифрови́й) поря́док
• circuit ~
= компоно́вання елеме́нтів схе́ми, розташова́ння елеме́нтів схе́ми
• console ~
= конфігура́ція пу́льту
• cyclic ~
= циклі́чне розташо́вання
• data access ~
= за́соби до́ступу до да́них
• dislocation ~
= структу́ра дислока́цій
• disordered ~
= невпорядко́ване розташо́вання
• functional ~
= функці́йна схе́ма
• geometrical ~
= геометри́чна конфігура́ція
• hierarchical ~
= ієрархі́чна структу́ра
• homotopic ~
= топ. гомото́пна конфігура́ція
• induced ~
= геом. (з)індуко́вана конфігура́ція
• irrational ~
= ірраціона́льна конфігура́ція
• irreducible ~
= незвідна́ конфігура́ція
• nonstretchable ~
= геом. нерозтяжна́ конфігура́ція
• ordered ~
= впорядко́ване розташо́вання
• random ~
= випадко́ве розташо́вання
• rational ~
= раціона́льна конфігура́ція
• regular ~
= пра́вільне (реґуля́рне) розташо́вання; пра́вильна конфігура́ція
• rotatable ~
= рота́бельне розташо́вання
• simple ~
= про́ста́ конфігура́ція
• simplicial ~
= геом. симпліці́йна конфігура́ція
• spatial ~
= просторо́ве розташо́вання; просторо́ва конфігура́ція
• spherical ~
= сфери́чна структу́ра
• stretchable ~
= геом. розтяжна́ конфігура́ція
• subject-oriented ~
= темати́чне впорядко́вання
• symmetric ~
= симетри́чна конфігура́ція
• tetrahedral ~
= тетраедра́льна структу́ра
• topological ~
= топологі́чна структу́ра
• trivial ~
= тривіа́льна конфігура́ція
• weak ~
= геом. слабка́ конфігура́ція
backup = ['bækʌp] 1. дублюва́ння || дублюва́льний, копіюва́ння 2. запа́с; резе́рв; резервува́ння || резе́рвний; допомі́жни́й 3. продубльо́вана дета́ль 4. підтри́мка; допомі́жні́ за́соби; за́соби резервува́ння; резе́рвні при́строї
• archive ~
= архі́вна ко́пія; архі́вний дубліка́т
• cold ~
= холо́дний резе́рв; холо́дне резервува́ння
• disaster ~
= аварі́йний резе́рв
• functional ~
= функці́йний резе́рв, за́соби функці́йного резервува́ння
• hot ~
= гаря́чий резе́рв; гаря́че резервува́ння
• last ~
= оста́ннє дублюва́ння
• (streaming) tape ~
= резе́рвна стри́мерна ко́пія
• warm ~
= те́плий резе́рв; те́пле резервува́ння
behavio(u)r = [bɪ'heɪvjə] 1. поведі́нка; хара́ктер (функції тощо) 2. режи́м (роботи) // ~ at the boundary поведі́нка на межі́
• ~ of convergence
= хара́ктер збі́жності
• ~ of eigenfunctions
= поведі́нка вла́сних фу́нкцій
• ~ of eigenvalues
= поведі́нка вла́сних зна́чень
• ~ of a function
= поведі́нка фу́нкції
• ~ of a functional
= поведі́нка функціона́ла
• adaptive ~
= адапти́вна поведі́нка
• analytic ~
= аналіти́чна поведі́нка
• anomalous ~
= анома́льна поведі́нка
• arbitrary ~
= дові́льна поведі́нка
• asymptotic ~
= асимптоти́чна поведі́нка
• average ~
= поведі́нка в сере́дньому
• boundary ~
= поведі́нка на межі́
• chaotic ~
= хаоти́чна поведі́нка, хаоти́чність
• collective ~
= колекти́вна поведі́нка
• cooperative ~
= т. ігор колекти́вна поведі́нка
• correlation ~
= кореляці́йна поведі́нка
• critical ~
= крити́чна поведі́нка
• cyclic ~
= періоди́чний режи́м
• desired ~
= ба́жана поведі́нка
• dynamic ~
= поведі́нка за динамі́чних умо́в, динамі́чна характери́стика
• dynamical ~
= динамі́чна поведі́нка, динамі́чні власти́вості
• expected ~
= очі́кувана поведі́нка
• exponential ~
= експоненці́йна поведі́нка, експоненці́йний хара́ктер змі́нювання
• global ~
= глоба́льна поведі́нка
• individual ~
= т. ігор індивідуа́льна поведі́нка
• inductive ~
= індукти́вна поведі́нка
• limit ~
= грани́чна поведі́нка
• linear ~
= ліні́йна поведі́нка, ліні́йний хара́ктер змі́нювання
• local ~
= лока́льна поведі́нка
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) поведі́нка, логаритмі́чний (логарифмі́чний) хара́ктер змі́нювання
• monotone ~
= моното́нна поведі́нка
• nonlinear ~
= неліні́йна поведі́нка, неліні́йний хара́ктер змі́нювання
• no-sign-change ~
= знаконезмі́нна (знакоста́ла) поведі́нка (числа)
• optimal ~
= оптима́льна поведі́нка
• oscillating ~
= осцилівна́ поведі́нка, осцилівни́й хара́ктер змі́нювання
• periodic ~
= періоди́чність
• predicted ~
= передба́чена поведі́нка, передба́чений хара́ктер змі́нювання
• probabilistic ~
= ймові́рнісна поведі́нка
• pulse ~
= і́мпульсний режи́м
• purposeful ~
= цілеспрямо́вана поведі́нка
• resonant ~
= резона́нсна поведі́нка
• singular ~
= синґуля́рна поведі́нка
• spatial ~
= просторо́ва поведі́нка, хара́ктер змі́нювання в про́сторі
• specified ~
= конкретизо́вана (за́дана напере́д) поведі́нка
• stable ~
= стабі́льний режи́м; стабі́льна поведі́нка
• static ~
= стати́чна поведі́нка, стати́чні власти́вості
• stochastic ~
= стохасти́чна поведі́нка, стохасти́чність
• stochastically deterministic ~
= стохасти́чно детерміно́вана поведі́нка
• subcritical ~
= 1. підкрити́чна (ма́йже крити́чна) поведі́нка 2. докрити́чна поведі́нка (за умов нижче критичної точки)
• thermal ~
= температу́рна поведі́нка; термі́чні власти́вості
• threshold ~
= поро́гова поведі́нка
• time ~
= хара́ктер змі́нювання в ча́сі; поведі́нка в ча́сі
• transient ~
= поведі́нка за перехо́дового проце́су
• undesired ~
= неба́жана поведі́нка
• unexpected ~
= неочі́кувана поведі́нка
• unpredictable ~
= (властивість) непередба́чна (непрогнозо́вна) поведі́нка; (в дії) непередба́чувана (непрогнозо́вана) поведі́нка
• unpredicted ~
= непередба́чена поведі́нка, непередба́чений хара́ктер змі́нювання
calculus = ['kælkjʊləs] (мн. calculi) 1. чи́слення; (математи́чний) ана́ліз 2. (методи) обчи́слювання
• ~ of classes
= чи́слення кла́сів
• ~ of complexes
= чи́слення ко́мплексів (Фробеніусів термін)
• ~ of enlargement
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• ~ of finite differences
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• ~ of fractions
= чи́слення ча́сток
• ~ of ideals
= чи́слення ідеа́лів
• ~ of matrices
= ма́тричне чи́слення; опера́ції з ма́трицями
• ~ of operations
= операці́йне чи́слення
• ~ of probabilities
= чи́слення ймові́рностей; тео́рія ймові́рностей
• ~ of relations
= чи́слення відно́шень
• ~ of residues
= тео́рія ли́шків
• ~ of segments
= інтерва́льне чи́слення, чи́слення ві́дтинків
• ~ of tensors
= те́нзорний ана́ліз, те́нзорне чи́слення
• ~ of variations
= варіаці́йне чи́слення, варіаці́йний ана́ліз
• ~ of vectors
= ве́кторний ана́ліз, ве́кторне чи́слення
• algebraic ~
= алґебри́чне (лі́терне) обчи́слювання, алґебри́чні опера́ції
• assertoric ~
= асертори́чне чи́слення
• approximation ~
= тео́рія апроксима́цій
• barycentric ~
= барицентри́чне чи́слення
• Boolean ~
= Бу́лове (Бу́леве) чи́слення, Бу́лова (Бу́лева) а́лґебра
• combinatorial ~
= комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
• commutator ~
= комута́торне чи́слення
• constructive ~
= конструкти́вне чи́слення
• conversion ~
= чи́слення конве́рсії
• correlational ~
= кореляці́йне чи́слення
• cracovian ~
= чи́слення краковія́нів
• difference ~
= різнице́ве чи́слення
• differential ~
= диференці́йне чи́слення
• extended ~
= розши́рене чи́слення
• finite-difference ~
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• formal ~
= форма́льне чи́слення
• free ~
= ві́льне чи́слення
• functional ~
= 1. функціона́льне чи́слення, функціона́льний ана́ліз 2. мат. лог. чи́слення предика́тів
• graphic ~
= ґрафі́чний розраху́нок
• group ~
= групове́ чи́слення
• hyperbolic ~
= гіперболі́чне чи́слення
• ideal ~
= чи́слення ідеа́лів
• implicational ~
= імплікаці́йне чи́слення
• index ~
= і́ндексне чи́слення
• infinitesimal ~
= чи́слення знико́мих (нескінче́нно мали́х) (величи́н), інфінітезима́льний ана́ліз
• integral ~
= інтеґра́льне чи́слення
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чне чи́слення
• iteration ~
= ітераці́йне чи́слення
• Krakowian ~
= чи́слення краковія́нів
• lambda ~
= ля́мбда-чи́слення
• logical ~
= (ба́зисне) логі́чне чи́слення
• logic-mathematical ~
= ло́гіко-математи́чне чи́слення
• many-sorted ~
= чи́слення з кількома́ різно́видами змі́нних
• marginal ~
= марґіна́льне чи́слення
• matrix ~
= ма́тричне чи́слення
• modal predicate ~
= мода́льне чи́слення предика́тів
• modal propositional ~
= мода́льне чи́слення ви́словів
• monadic predicate ~
= чи́слення одномі́сних предика́тів
• nonassociative syntactic ~
= неасоціати́вне синтакси́чне чи́слення
• operational ~
= операці́йне чи́слення
• operator ~
= опера́торне чи́слення
• predicate (predicative) ~
= чи́слення предика́тів
• probability ~
= тео́рія ймові́рностей
• projective ~
= проєкти́вне чи́слення
• propositional ~
= чи́слення ви́словів, пропозиці́йне чи́слення, а́лґебра ло́гіки
• pure predicate ~
= чи́сте чи́слення предика́тів
• restricted predicate ~
= вузьке́ чи́слення предика́тів
• situational ~
= ситуаці́йне чи́слення
• spinor ~
= спіно́рне чи́слення, спіно́рний ана́ліз
• stochastic ~
= стохасти́чне чи́слення
• summation ~
= чи́слення сум
• symbolic ~
= си́мвольне чи́слення
• syntactic ~
= синтакси́чне чи́слення
• tensor ~
= те́нзорний ана́ліз
• topological ~
= топологі́чний ана́ліз, топологі́чне чи́слення
• variational ~
= варіаці́йне чи́слення, варіаці́йний ана́ліз
• vector ~
= ве́кторний ана́ліз
capability = [ˌkeɪpə'bɪləti] 1. спромо́жність; зда́тність; зді́бність 2. можли́вості; мн. (робочі) характери́стики 3. поту́жність 4. продукти́вність 5. пропуска́льна спромо́жність
• accommodation ~
= зда́тність до адапта́ції
• addressing ~ies
= можли́вості адреса́ції
• animation ~
= зда́тність до відтво́рювання динамі́чних зобра́жень (властивість графічного термінала)
• anticipated ~
= очі́кувана поту́жність
• colo(u)r ~
= зда́тність відтво́рювати кольори́
• computational ~
= обчи́слювальна поту́жність; мн. обчи́слювальні можли́вості
• error-correcting ~
= коригува́льна зда́тність
• functional ~ies
= функці́йні (функціона́льні) можли́вості
• instrument ~ies
= характери́стики при́ладу
• networking ~
= можли́вість організа́ції мере́жі
• operating ~ies
= робо́чі характери́стики
• performance ~ies
= робо́чі характери́стики, операти́вні можли́вості (приладу, системи)
• power ~
= допускна́ поту́жність
• screen-oriented ~
= можли́вість робо́ти з екра́ном
• self-test ~
= можли́вість самоконтро́лю
check = [tʃɛk] пере́ві́рка, контро́ль || перевіря́ти/переві́рити; контролюва́ти/проконтролюва́ти; встано́влювати (ста́вити) незале́жну кно́пку в стан уві́мкнено // ~ against перевіря́ти на відпові́дність (до чогось); ~ the figures перевіря́ти розраху́нки (ци́фри); ~ up перевіря́ти зіставля́нням
• ~ of (on) accuracy
= пере́ві́рка то́чності
• accuracy ~
= пере́ві́рка то́чності
• built-in ~
= вмонто́ваний контро́ль
• composition ~
= пере́ві́рка повноти́ (повідомлення)
• consistency ~
= пере́ві́рка на несупере́чливість
• control totals ~
= пере́ві́рка контро́льними су́мами
• conversion ~
= пере́ві́рка в зворо́тному на́прямі, зворо́тна пере́ві́рка
• cross ~
= перехре́сна пере́ві́рка; перехре́сний контро́ль
• current ~
= пото́чна пере́ві́рка; пото́чний контро́ль
• cyclic redundancy ~
= контро́ль циклі́чним надлишко́вим ко́дом
• data-type ~
= контро́ль ти́пів да́них
• desk ~
= пере́ві́рка програ́ми за столо́м, ручна́ пере́ві́рка (без використання машини)
• diagnostic ~
= діагности́чна пере́ві́рка; діагности́чний контро́ль
• digit ~
= порозря́дна пере́ві́рка
• duplication ~
= 1. подві́йний розраху́нок, подві́йна пере́ві́рка 2. пере́ві́рка шляхо́м порі́внювання незале́жних да́них 3. пере́ві́рка дублюва́нням
• edit ~
= контро́льне редагува́ння; контро́ль результа́тів редагува́ння
• error ~
= контро́ль помило́к; пере́ві́рка на ная́вність помило́к
• even-odd (even-parity) ~
= контро́ль за па́рністю
• false-code ~
= контро́ль на ная́вність заборо́нених комбіна́цій (у коді)
• functional ~
= функці́йна пере́ві́рка
• hardware ~
= апара́тний контро́ль; пере́ві́рка апарату́ри
• horizontal parity ~
= попере́чний контро́ль па́рності
• horizontal redundancy ~
= попере́чний контро́ль за на́длишками, попере́чна пере́ві́рка на́дміром
• illegal-command ~
= контро́ль на ная́вність заборо́нених кома́нд
• imparity ~
= контро́ль за непа́рністю
• improper-command ~
= контро́ль на ная́вність непра́вильних кома́нд
• in-line ~
= операти́вний контро́ль; контро́ль у проце́сі опрацьо́вування
• longitudinal redundancy ~
= по(в)здо́вжній контро́ль
• marginal ~
= межо́ва пере́ві́рка; межови́й тест
• naught ~
= пере́ві́рка на нуль
• negative ~
= пере́ві́рка на від’є́мне зна́чення
• nonexistence code ~
= тест на неная́вні в ко́ді комбіна́ції
• numerical ~
= числова́ пере́ві́рка
• odd-even ~
= пере́ві́рка па́рності
• odd-parity ~
= пере́ві́рка непа́рності
• overflow ~
= контро́ль перепо́внення
• page ~
= сторінко́вий контро́ль (блоку даних)
• parity ~
= контро́ль па́рності
• privacy ~
= пере́ві́рка конфіденці́йності; пере́ві́рка сту́пеня секре́тності (даних)
• program ~
= пере́ві́рка програ́ми; програмо́вий контро́ль (на відміну від апаратного)
• programmed ~
= заплано́вана пере́ві́рка; запрограмо́вана пере́ві́рка
• random ~s
= нереґуля́рні (випадко́ві) пере́ві́рки
• range ~
= контро́ль діапазо́ну зна́чень; пере́ві́рка (межі́) діапазо́ну (даних)
• reasonability ~
= пере́ві́рка на доці́льність, змістова́ пере́ві́рка
• redundancy ~
= пере́ві́рка на́дміром
• residue ~
= контро́ль за за́лишком
• rights ~
= пере́ві́рка повнова́жень, пере́ві́рка прав (під час організації обмеженого доступу)
• routine ~
= програмо́вий контро́ль; рути́нний контро́ль
• run-time ~
= динамі́чна пере́ві́рка (програми), пере́ві́рка (програми) в проце́сі викона́ння
• selection ~
= вибірко́ва пере́ві́рка; вибірко́вий контро́ль
• sequence ~
= пере́ві́рка поря́дку прохо́дження; контро́ль поря́дковості
• sequential ~
= послідо́вний контро́ль
• sign ~
= контро́ль за зна́ком (числа́)
• static ~
= стати́чна пере́ві́рка
• statistical ~
= статисти́чна пере́ві́рка, статисти́чний контро́ль
• summation ~
= контро́ль підсумо́вуванням
• system ~
= пере́ві́рка систе́ми; систе́мна пере́ві́рка
• twin ~
= подві́йне рахува́ння (ме́тод контро́лю); подві́йний контро́ль
• type ~
= пере́ві́рка відпові́дності ти́пів (да́них)
• validity ~
= пере́ві́рка адеква́тності; контро́ль достові́рності; пере́ві́рка пра́вильності
• vertical parity ~
= по(в)здо́вжній (вертика́льний) контро́ль па́рності
• vertical redundancy ~
= вертика́льний контро́ль за на́длишками, вертика́льна пере́ві́рка на́дміром
• wired-in ~
= вмонто́ваний апара́тний контро́ль
checkout = ['tʃɛkaʊt] пере́ві́рка, перевіря́ння
• acceptance ~
= стат. прийма́льна пере́ві́рка, прийма́льні і́спити
• equipment ~
= перевіря́ння апарату́ри (обла́днання)
• functional ~
= функці́йна пере́ві́рка
• program ~
= відлаго́джувальна пере́ві́рка програ́ми, випро́бування програ́ми
• verification ~
= контро́льна пере́ві́рка
coding = ['kəʊdɪŋ] 1. кодува́ння 2. програмува́ння (в машинних кодах) 3. систе́ма кодува́ння
• absolute ~
= програмува́ння маши́нними ко́дами
• actual ~
= програмува́ння в абсолю́тних адре́сах
• alphabetic ~
= бу́квене кодува́ння
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрове́ кодува́ння
• basic ~
= маши́нне програмува́ння, програмува́ння в абсолю́тних адре́сах
• binary ~
= двійко́ве кодува́ння
• bottom-up ~
= висхідне́ програмува́ння, програмува́ння зни́зу вго́ру
• code ~
= програмува́ння з використа́нням макроко́дів
• convolutional ~
= згорта́льне кодува́ння
• cyclic ~
= циклі́чне кодува́ння
• digital ~
= цифрове́ кодува́ння
• direct ~
= пряме́ програмува́ння (машинними кодами)
• discrete ~
= дискре́тне кодува́ння
• dual ~
= програмува́ння з дублюва́нням
• forced ~
= програмува́ння з дотри́манням устано́влених станда́ртів
• functional ~
= функці́йне кодува́ння
• in-line ~
= послідо́вне кодува́ння чи внутрішньотекстове́ кодува́ння (даних про формат тексту тощо)
• mnemonic ~
= мнемоні́чне кодува́ння
• nonbinary ~
= недвійко́ве кодува́ння
• nonnumeric ~
= нечислове́ кодува́ння
• numeric(al) ~
= числове́ кодува́ння
• object ~
= програмува́ння маши́нними ко́дами
• out-of-line ~
= підпрограмо́ва части́на програ́ми
• own ~
= прикладна́ части́на станда́ртної програ́ми (що її створює користувач)
• questionable ~
= непереві́рений ме́тод програмува́ння
• recurrent (recursive) ~
= рекуре́нтне кодува́ння
• relative ~
= програмува́ння у відно́сних адре́сах
• return ~
= код верта́ння
• routing ~
= код маршру́ту
• self-checking ~
= самоперевіря́льний код, код із самоперевіря́нням
• severity ~
= код серйо́зності помило́к
• simplex ~
= си́мплексне кодува́ння
• skeletal ~
= код скеле́та програ́ми, скеле́т програ́ми
• statistical ~
= статисти́чне кодува́ння
• structured ~
= структу́рне програмува́ння
• symbolic ~
= си́мвольне кодува́ння, си́мвольне програмува́ння, програмува́ння си́мвольними адре́сами
• top-down ~
= спадне́ програмува́ння, програмува́ння згори́ вниз
• tricky ~
= хитрому́дре кодува́ння
completeness = [kəm'pli:tnəs] повнота́; заве́ршеність
• ~ of a space
= повнота́ про́стору
• affine ~
= афі́нна повнота́
• asymptotic ~
= асимптоти́чна повнота́
• bounded ~
= обме́жена повнота́
• classical ~
= класи́чна повнота́
• conditional ~
= умо́вна повнота́
• deductive ~
= дедукти́вна повнота́
• equational ~
= екваці́йна повнота́
• functional ~
= функці́йна повнота́
• logical ~
= логі́чна повнота́
• metric ~
= метри́чна повнота́
• model ~
= моде́льна повнота́
• search ~
= повнота́ по́шуку, пошуко́ва повнота́
• semantical ~
= семанти́чна повнота́
• sequential ~
= послідо́вна повнота́
• simple ~
= про́ста́ повнота́
• small ~
= мала́ повнота́
• strong ~
= си́льна повнота́
• syntactic ~
= синтакси́чна повнота́
• topological ~
= топологі́чна повнота́
• weak ~
= слабка́ повнота́
completion = [kəm'pli:ʃn] 1. допо́внення; розши́рення 2. заве́ршення
• abstract ~
= абстра́ктне допо́внення
• analytical ~
= аналіти́чне розши́рення
• concordant ~
= узго́джене допо́внення
• continuous ~
= непере́рвне допо́внення
• emergency ~
= аварі́йне заве́ршення
• finite ~
= фіні́тне допо́внення
• functional ~
= функці́йне допо́внення
• group ~
= допо́внення гру́пи
• intrinsic ~
= вну́трішнє допо́внення
• metric ~
= метри́чне допо́внення
• model ~
= моде́льне допо́внення
• normal ~
= успі́шне заве́ршення; норма́льне заве́ршення
• profinite ~
= профіні́тне допо́внення
• query ~
= розши́рення за́питу (якщо інформація неповна)
• topological ~
= топологі́чне допо́внення
composition = [ˌkɒmpə'zɪʃn] 1. компози́ція; додава́ння (векторів); мно́ження 2. до́буток 3. (процес) компонува́ння/скомпонува́ння, склада́ння/скла́дення, формува́ння/сформува́ння, будува́ння/побудо́ва; (наслідок) склад, формо́вання, будо́ва
• ~ of automata
= компози́ція автома́тів
• ~ of functions
= компози́ція фу́нкцій
• ~ of functors
= компози́ція фу́нкторів
• ~ of groups
= компози́ція груп
• ~ of tensors
= до́буток (компози́ція) те́нзорів
• ~ of vectors
= додава́ння (компози́ція) векторі́в
• additive ~
= адити́вна компози́ція
• associative ~
= асоціати́вна компози́ція
• commutative ~
= комутати́вна компози́ція
• direct ~
= пряма́ компози́ція
• file ~
= формува́ння фа́йлу
• functional ~
= функці́йна (функціона́льна) компози́ція
• induced ~
= (з)індуко́вана компози́ція
• homogeneous ~
= однорі́дна компози́ція
• injective ~
= ін’єкти́вна компози́ція
• matrix ~
= компози́ція (до́буток) ма́триць
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна компози́ція
• parallel ~
= парале́льна компози́ція
• program ~
= склада́ння програ́ми
• secondary ~
= втори́нна компози́ція
• system ~
= будо́ва (компози́ція) систе́ми
connectedness = [kə'nɛktɪdnəs] 1. зв’я́зність // ~ im kleinen ан. зв’я́зність в мало́му 2. зв’я́заність
• absolute ~
= абсолю́тна зв’я́зність
• affine ~
= афі́нна зв’я́зність
• analytic ~
= аналіти́чна зв’я́зність
• canonical ~
= каноні́чна зв’я́зність
• causal ~
= причино́ва зв’я́зність
• compatible ~
= сумі́сна (згі́дна) зв’я́зність
• conformal ~
= конфо́рмна зв’я́зність
• convex ~
= опу́кла зв’я́зність
• direct ~
= пряма́ зв’я́зність
• double ~
= двозв’я́зність
• excentral ~
= ексцентра́льна зв’я́зність
• finite ~
= фіні́тна (скінче́нна) зв’я́зність
• flat ~
= пло́ска зв’я́зність
• functional ~
= функці́йна зв’я́зність
• hereditary ~
= успадко́вана зв’я́зність
• induced ~
= (з)індуко́вана зв’я́зність
• local ~
= лока́льна зв’я́зність
• multiple ~
= багатозв’я́зність, кра́тна зв’я́зність
• pathwise ~
= ліні́йна зв’я́зність
• product ~
= зв’я́зність до́бутку
• projective ~
= проєкти́вна зв’я́зність
• punctual ~
= точкова́ зв’я́зність
• simple ~
= однозв’я́зність
• strong ~
= си́льна зв’я́зність
• tensor ~
= те́нзорна зв’я́зність
• uniform ~
= рівномі́рна зв’я́зність
• unitary ~
= уніта́рна зв’я́зність
connection = [kə'nɛkʃn] 1. зв’я́зність 2. (процес) сполуча́ння/сполу́чення; з’є́днування/з’є́днання; злуча́ння/злу́чення; зв’я́зування/зв’яза́ння 3. (наслідок) сполу́чення, з’є́днання, злу́ка; зв’язо́к // in ~ with у зв’язку́ з 4. схе́ма (сполу́чень)
• affine ~
= афі́нна зв’я́зність
• analytic ~
= аналіти́чна зв’я́зність
• broadcast ~
= багатокана́льний (багатоабоне́нтський) зв’язо́к
• canonical ~
= каноні́чна зв’я́зність
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) зв’я́зність
• compatible ~
= сумі́сна (згі́дна) зв’я́зність
• dial-up ~
= телефо́нне з’є́днування (зокрема програмове)
• direct ~
= пряма́ зв’я́зність
• excentral ~
= ексцентра́льна зв’я́зність
• flat ~
= пло́ска (площи́нна) зв’я́зність
• functional ~
= функці́йна зв’я́зність
• in-cut ~
= ро́знімне з’є́днання; ро́знім
• induced ~
= (з)індуко́вана зв’я́зність
• interplane ~
= міжпла́тове з’є́днання
• intraplane ~
= внутрішньопла́тове з’є́днання
• involutive ~
= інволюти́вний зв’язо́к
• logic ~
= логі́чний зв’язо́к
• long-lived ~
= довготрива́ле з’є́днання (в мережі пересилання даних)
• multiple ~
= багатозв’я́зність
• multipoint ~
= багатоточко́ве з’є́днання (між вузлами мережі)
• plug(-type) ~
= рознімне́ з’є́днання
• point-to-point ~
= пряме́ (безпосере́днє) з’є́днання; пото́чкове (від точки до точки) з’є́днання
• product ~
= зв’я́зність до́бутку
• projective ~
= проєкти́вна зв’я́зність
• punctual ~
= точко́ва зв’я́зність
• server ~
= вмика́ння на се́рвер
• session ~
= сеа́нсове з’є́днання, з’є́днання на час сеа́нсу
• tensor ~
= те́нзорна зв’я́зність
• unitary ~
= уніта́рна зв’я́зність
• virtual ~
= віртуа́льне з’є́днання (в мережі)
correspondence = [ˌkɒrə'spɒndəns] відпові́дність // to bring (in)to ~ приво́дити/приве́сти́ у відпові́дність; to establish a ~ встано́влювати/встанови́ти відпові́дність
• affine ~
= афі́нна відпові́дність
• analytic ~
= аналіти́чна відпові́дність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна відпові́дність
• backward ~
= зворо́тна відпові́дність
• bijective ~
= бієкти́вна відпові́дність
• bilinear ~
= біліні́йна відпові́дність
• binary ~
= біна́рна відпові́дність
• birational ~
= біраціона́льна відпові́дність
• biunique ~
= взає́мно однозна́чна відпові́дність
• conformal ~
= конфо́рмна відпові́дність
• convex ~
= опу́кла відпові́дність
• correlative ~
= кореляти́вна відпові́дність, кореля́ція
• functional ~
= функці́йна відпові́дність
• fundamental ~
= фундамента́льна відпові́дність
• heuristic ~
= евристи́чна відпові́дність
• homographic ~
= дробо́во-ліні́йна (гомогра́фна) відпові́дність
• identity ~
= тото́жня відпові́дність
• integrable ~
= інтеґро́вна відпові́дність
• interlanguage ~
= міжмо́вна відпові́дність
• inverse ~
= зворо́тна відпові́дність
• isogonal ~
= ізогона́льна відпові́дність
• isomorphic ~
= ізомо́рфна відпові́дність, ізоморфі́зм
• linearizing ~
= лінеаризува́льна відпові́дність
• logical ~
= логі́чна відпові́дність
• one-to-one ~
= взає́мно однозна́чна (о́дно-однозна́чна) відпові́дність
• ordered ~
= впорядко́вана відпові́дність
• perfect ~
= взає́мно однозна́чна (доскона́ла) відпові́дність
• perspective ~
= перспекти́вна відпові́дність
• projective ~
= проєкти́вна відпові́дність
• reciprocal ~
= зворо́тна відпові́дність
• strict ~
= стро́га відпові́дність
• strong ~
= си́льна відпові́дність
• topological ~
= топологі́чна відпові́дність
• unirational ~
= уніраціона́льна відпові́дність
• univocal ~
= однозна́чна відпові́дність
dependence = [dɪ'pɛndəns] зале́жність
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) зале́жність
• algebraic ~
= алґебри́чна зале́жність
• analytic ~
= аналіти́чна зале́жність
• angular ~
= кутова́ зале́жність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна зале́жність
• conditional ~
= умо́вна зале́жність
• continuous ~
= непере́рвна зале́жність
• correlation ~
= кореляці́йна зале́жність
• deterministic ~
= детерміно́вана зале́жність
• direct ~
= пряма́ зале́жність
• empirical ~
= емпіри́чна зале́жність
• data ~
= зале́жність від да́них
• equivalence ~
= зале́жність за еквівале́нтністю (між базами даних, які утримують той самий об’єкт під різними назвами)
• existence ~
= зале́жність існува́ння (об’єктів реляційної бази даних від наявності інших)
• exponential ~
= експоненці́йна зале́жність
• functional ~
= функці́йна зале́жність; функціона́льна зале́жність
• integral ~
= інтеґра́льна зале́жність
• interdatabase ~
= міжба́зова зале́жність (тип обмеження на використання даних у мультибазових системах)
• inverse ~
= інве́рсна (обе́рнена) зале́жність
• linear ~
= ліні́йна зале́жність
• local ~
= лока́льна зале́жність
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) зале́жність
• logical ~
= логі́чна зале́жність
• nonlinear ~
= неліні́йна зале́жність
• observed ~
= експеримента́льна (спостере́жена, спостере́жувана) зале́жність
• one-to-one ~
= взає́мно однозна́чна зале́жність
• parametric ~
= параметри́чна (параметро́ва) зале́жність
• partial ~
= частко́ва зале́жність
• power ~
= степене́ва зале́жність
• rational ~
= раціона́льна зале́жність
• statistical ~
= статисти́чна зале́жність
• stochastic ~
= стохасти́чна зале́жність
• time ~
= часозале́жність, часова́ зале́жність, зале́жність від ча́су
• transitive ~
= транзити́вна зале́жність
derivative = [dɪ'rɪvətɪv] 1. похідна́ (фу́нкція) 2. похідни́й
• ~ of a function
= похідна́ (від) фу́нкції
• ~ of a functional
= похідна́ (від) функціона́лу
• ~ of an integral
= похідна́ (від) інтеґра́лу
• ~ of a mapping
= похідна́ відобра́ження
• ~ of a vector
= похідна́ (від) ве́ктора
• absolute ~
= абсолю́тна похідна́
• algebraic ~
= алґебри́чна похідна́
• alternative ~
= знакозмі́нна похідна́
• angular ~
= кутова́ похідна́
• areal ~
= поверхне́ва похідна́
• areolar ~
= ареоля́рна (поверхне́ва) похідна́
• asymptotic ~
= асимптоти́чна похідна́
• backward ~
= лі́ва похідна́
• complex ~
= ко́мплексна похідна́
• continuous ~
= непере́рвна похідна́
• directional ~
= похідна́ за на́прямом
• exterior ~
= зо́внішня похідна́
• fiber ~
= шарова́ (волокни́нна) похідна́
• first(-order) ~
= пе́рша похідна́, похідна́ пе́ршого поря́дку
• formal ~
= форма́льна похідна́
• forward ~
= пра́ва похідна́
• functional ~
= функціона́льна (варіаці́йна) похідна́
• higher-order ~
= похідна́ ви́щого поря́дку, ста́рша похідна́
• integrable ~
= інтеґро́вна похідна́
• left(-hand) ~
= лі́ва похідна́
• local ~
= лока́льна похідна́
• mixed ~
= змі́шана похідна́
• mixed partial ~
= змі́шана части́нна похідна́
• monodromic ~
= монодро́мна похідна́
• monotone ~
= моното́нна похідна́
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна похідна́
• normal ~
= норма́льна похідна́
• 
n-th order ~ = похідна́ n-го поря́дку
• outer ~
= зо́внішня похідна́
• partial ~
= части́нна похідна́
• right(-hand) ~
= пра́ва похідна́
• scalar ~
= скаля́рна похідна́
• second ~
= дру́га похідна́, похідна́ дру́гого поря́дку
• strong ~
= си́льна похідна́
• tensor ~
= те́нзорна похідна́
• time ~
= похідна́ за ча́сом
• total ~
= по́вна похідна́
• trajectory ~
= похідна́ вздовж траєкто́рії
• two-sided ~
= двобі́чна похідна́
• variational ~
= варіаці́йна (функціона́льна) похідна́
• vector ~
= ве́кторна похідна́
• weak ~
= слабка́ похідна́
description = [dɪ'skrɪpʃn] 1. о́пис 2. характери́стика
• abstract ~
= абстра́ктний о́пис
• algorithmic ~
= алґоритмі́чний о́пис
• analytic ~
= аналіти́чний о́пис
• axiomatic ~
= аксіомати́чний о́пис
• behavio(u)r ~
= поведі́нковий о́пис; о́пис поведі́нки (функціюва́ння); функці́йний о́пис
• formal ~
= форма́льний (формалізо́ваний) о́пис
• functional ~
= функці́йний (функціона́льний) о́пис
• generic ~
= узага́льнений о́пис
• geometric ~
= геометри́чний о́пис
• graphical ~
= графі́чний о́пис
• heuristic ~
= евристи́чний о́пис
• informal ~
= неформа́льний о́пис
• instance ~
= о́пис примі́рника чи представника́ (класу об’єктів)
• local ~
= лока́льний о́пис, лока́льна характери́стика
• logical ~
= логі́чний о́пис
• qualitative ~
= я́кісний о́пис
• quantitative ~
= кі́лькісний о́пис
• problem ~
= о́пис зада́чі; формулюва́ння (змі́сту) зада́чі
• statistical ~
= статисти́чний о́пис
• structural ~
= структу́рний о́пис
• symbolic ~
= си́мвольний о́пис
• syntactic ~
= синтакси́чний о́пис
• system board ~
= о́пис систе́мної ка́рти
• system ~
= о́пис систе́ми; систе́мний о́пис
design = [dɪ'zaɪn] 1. рису́нок, ескі́з; схе́ма, на́черк 2. план; проє́кт; констру́кція, розро́бка || проєктува́ти/спроєктува́ти, конструюва́ти/сконструюва́ти; розрахо́вувати/розрахува́ти; склада́ти/скла́сти план
• ~ for reliability
= проєктува́ння наді́йних систе́м
• ~ for testability
= проєктува́ння контролеприда́тних (контрольо́вних) систе́м
• ~ of experiments
= планува́ння експериме́нтів
• ~ of a typeface
= рису́нок шри́фту
• accurate ~
= то́чний план
• affine ~
= афі́нний план
• architectural ~
= проєктува́ння (на рі́вні) архітекту́ри (обчислювальної системи)
• augmented ~
= розши́рений план
• balanced ~
= збалансо́ваний план
• biased ~
= змі́щений план
• block ~
= блок-схе́ма
• bottom-up ~
= висхідне́ проєктува́ння; проєктува́ння зни́зу вго́ру
• changeover ~
= перебудо́вний (змі́нний) план
• character ~
= конфігура́ція зна́ку; фо́рма зна́ку; проєктува́ння си́мвола
• combinatorial ~
= комбінато́рна схе́ма
• complete block ~
= повнобло́ковий план
• complete factorial ~
= план по́вного фа́кторного експериме́нту
• computer-aided control system ~
= автоматизо́ване проєктува́ння систе́м керува́ння
• computer-aided ~
= автоматизо́ване проєктува́ння
• conceptual ~
= розробля́ння конце́пції (побудови системи), концептуа́льне проєктува́ння; концептуа́льний проє́кт, конце́пція
• control ~
= розраху́нок керівно́ї ді́ї
• crossed (crossover) ~
= перехре́сний план
• data ~
= проєктува́ння структу́ри да́них (проєктування розташовання даних у пам’яті)
• database ~
= структу́ра ба́зи да́них
• detailed ~
= робо́чий проє́кт
• dialog(ue) ~
= проєктува́ння (конструюва́ння) діало́гу; діало́гове проєктува́ння
• distribution ~
= проєктува́ння розподі́леної структу́ри (бази даних тощо)
• draft ~
= ескі́зний проє́кт
• elaborate ~
= рете́льно проду́маний проє́кт; до́бре проду́мана констру́кція; складна́ (хитрому́дра) констру́кція
• engineering ~
= інжене́рне проєктува́ння; констру́кторські розраху́нки
• experiment ~
= план експериме́нту
• external ~
= зо́внішній проє́кт (сукупність характеристик, видних користувачеві)
• external system ~
= зо́внішнє проєктува́ння систе́ми
• factorial (experiment) ~
= план фа́кторного експериме́нту
• fail-safe ~
= проєктува́ння безвідмо́вних (наді́йних) систе́м; безвідмо́вна (наді́йна) констру́кція
• flaw ~
= недоопрацьо́ваний проє́кт; недоопрацьо́вана констру́кція
• foolproof ~
= 1. проєктува́ння з урахува́нням можли́вості непра́вильного пово́дження 2. убезпе́чена (захи́щена) (від неправильного поводження) констру́кція; проф. констру́кція з за́хистом від ду́рня
• functional ~
= функці́йне проєктува́ння; розробля́ння функці́йних схем; функці́йна схе́ма
• geometrical ~
= геометри́чний план
• incomplete ~
= незаве́ршений проє́кт, проє́кт-напівфабрика́т
• initial ~
= пе́рві́сний (початко́вий) проє́ктний ро́зв’язок
• intellectual ~
= інтелектуа́льний проє́кт; всебі́чно проду́мане конструюва́ння
• interactive ~
= інтеракти́вне проєктува́ння
• intermediate ~
= промі́жне проє́ктне рі́шення; промі́жний (незаве́ршений) проє́кт; проє́кт-напівфабрика́т
• internal ~
= вну́трішній проє́кт (сукупність характеристик, захованих від користувача)
• layout ~
= проєктува́ння (схе́ми) розташува́ння (елементів чи обладнання); проєктува́ння тополо́гії (кре́сленика)
• logical ~
= 1. логі́чне проєктува́ння, проєктува́ння на логі́чному рі́вні 2. склада́ння логі́чної схе́ми 3. логі́чний си́нтез 4. розробля́ння алґори́тмів (функціювання схеми) 5. логі́чна схе́ма 6. логі́чна структу́ра
• modular ~
= бло́кова констру́кція; мо́дульна констру́кція
• operational ~
= проєктува́ння (системи) на рі́вні опера́цій
• optimal (optimum) ~
= оптима́льний план
• orthogonal ~
= ортогона́льний план
• permutable ~
= переставни́й план
• physical ~
= проєктува́ння на фізи́чному рі́вні (на відміну від логічного); проєктува́ння у мета́лі
• pilot ~
= спро́бна (до́слідна) констру́кція
• point ~
= констру́кція, що задовольня́є за́дані вимо́ги
• policy ~
= розробля́ння (проєктува́ння) страте́гії
• poor ~
= пога́ний проє́кт; незадові́льний план; низькоя́кісна констру́кція
• preliminary ~
= попере́дній проє́кт; на́черк
• program ~
= констру́кція (схе́ма, будо́ва) програ́ми
• proprietary ~
= фі́рмова розро́бка (готова)
• quasioptimal ~
= квазиоптима́льний план
• replicated ~
= план експериме́нту з ре́пліками
• revised ~
= скориго́ваний проє́кт; переро́блена констру́кція
• sample (sampling) ~
= 1. вибірко́вий план 2. план вибірко́вого обсте́ження
• sequential ~
= послідо́вний план
• simplex ~
= си́мплексний план
• structured ~
= структу́рне проєктува́ння
• systemic ~
= систе́мне проєктува́ння
• top-down ~
= низхідне́ проєктува́ння, проєктува́ння згори́ вниз
• trial ~
= спро́бна констру́кція; до́слідний зразо́к
• unbalanced ~
= незбалансо́ваний план
• uniprocessor ~
= однопроце́сорна констру́кція
• view ~
= проєктува́ння предста́влень (під час розробляння баз даних)
• visual ~
= візуа́льне конструюва́ння
• wallpaper ~
= геом. орна́мент
• weighed ~
= ви́важений план
• weighing ~
= схе́ма надава́ння ваг
determinant = [dɪ'tɜ:mɪnənt] визначни́к, детерміна́нт
• absolute ~
= абсолю́тний визначни́к
• auxiliary ~
= допомі́жни́й визначни́к
• bordered ~
= облямо́ваний визначни́к
• cyclic ~
= циклі́чний визначни́к
• functional ~
= функці́йний визначни́к
• graph ~
= визначни́к гра́фу
• infinite ~
= нескінче́нний визначни́к
• matrix ~
= визначни́к ма́триці
• minor ~
= міно́р
• 
n-column ~ = n-сто́впчиковий визначни́к
• 
n-rowed ~ = n-рядко́вий визначни́к
• 
n-th order ~ = визначни́к n-го поря́дку
• numerical ~
= числови́й визначни́к
• operator ~
= опера́торний визначни́к
• positive ~
= дода́тний визначни́к
• principal ~
= головни́й визначни́к
• skew-symmetric ~
= скісносиметри́чний визначни́к
• symmetric ~
= симетри́чний визначни́к
• transposed ~
= транспоно́ваний визначни́к
• triangular ~
= трику́тний визначни́к
• vanishing ~
= знико́мий визначни́к (що перетворюється на нуль)
determination = [dɪˌtɜ:mɪ'neɪʃn] признача́ння; визнача́ння/ви́значення; обчи́слювання/обчи́слення; знахо́дження/зна́йдення
• experimental ~
= експеримента́льне визнача́ння
• functional ~
= функці́йне (функціона́льне) визнача́ння
• graphical ~
= графі́чне визнача́ння
• precise ~
= то́чне визнача́ння
• result ~
= знахо́дження результа́ту
• signal ~
= розпізнава́ння (виявля́ння) сигна́лу
diagram = ['daɪəgræm] 1. діагра́ма 2. схе́ма 3. гра́фік 4. рису́нок 5. графі́чне предста́влення 6. кре́слити/накре́слити діагра́му чи гра́фік 7. зобража́ти/зобрази́ти схемати́чно
• ~ of conjugacy
= діагра́ма спря́женості
• ~ of fiberings
= діагра́ма розшарова́нь
• algorithmic ~
= алґоритмі́чна схе́ма
• argument ~
= діагра́ма На́йквіста
• automaton ~
= діагра́ма автома́ту
• bar ~
= гістогра́ма, сто́впчикова діагра́ма
• block ~
= блок-схе́ма; структу́рна схе́ма; функці́йна схе́ма; скеле́тна схе́ма
• bubble ~
= бульбашко́ва діагра́ма
• circle ~
= кругова́ діагра́ма
• circuit ~
= 1. принципо́ва схе́ма 2. схе́ма з’є́днань 3. схе́ма комута́ції, комутаці́йна схе́ма
• cohomology ~
= когомологі́чна діагра́ма
• column ~
= гістогра́ма; сто́впчикова діагра́ма
• conceptual ~
= схе́ма концептуа́льного предста́влення, концептуа́льна схе́ма (розроблюваної системи програмових засобів тощо)
• connection ~
= 1. схе́ма з’є́днань 2. схе́ма комуніка́цій 3. схе́ма комута́ції, комутаці́йна схе́ма
• contour ~
= ко́нтурна схе́ма
• data flow ~
= схе́ма інформаці́йних пото́ків, схе́ма пото́ків да́них
• data organization ~
= схе́ма організа́ції да́них
• data structure ~
= схе́ма (предста́влення) структу́ри да́них
• decision ~
= схе́ма рі́шень
• distribution ~
= крива́ розпо́ділу
• dot ~
= точко́ва діагра́ма, діагра́ма ро́зкиду
• flow ~
= блок-схе́ма; структу́рна схе́ма; схе́ма послідо́вності опера́цій
• frequency ~
= гістогра́ма
• functional ~
= функці́йна (принципо́ва) схе́ма
• geometric ~
= ве́кторна діагра́ма
• homotopy ~
= гомото́пна діагра́ма
• key ~
= поя́снювальна (принципо́ва) схе́ма
• labeled ~
= позна́чена (заналичко́вана) діагра́ма
• logical ~
= логі́чна блок-схе́ма
• logical sequence ~
= схе́ма логі́чного впорядко́вування
• mnemonic ~
= мнемоні́чна схе́ма
• network ~
= мере́жний гра́фік
• operating ~
= функці́йна схе́ма
• parsing ~
= схе́ма грамати́чного ана́лізу
• phase ~
= фа́зова діагра́ма
• pictorial ~
= нао́чна схе́ма (діагра́ма)
• pie ~
= се́кторна діагра́ма
• program flow ~
= блок-схе́ма програ́ми
• pullback ~
= коуніверса́льний (Дека́ртів) квадра́т
• pushout ~
= універса́льний (кодека́ртів) квадра́т
• rank ~
= діагра́ма ра́нгів (графу)
• run ~
= схе́ма прого́ну (програми)
• schematic ~
= принципо́ва схе́ма; схемати́чне предста́влення
• skeleton ~
= скеле́тна схе́ма, блок-схе́ма
• string ~
= стрічкова́ діагра́ма
• syntax ~
= синтакси́чна діагра́ма
• time ~
= часозале́жна діагра́ма; гра́фік зале́жності від ча́су
• tree ~
= де́рево, деревоподі́бна схе́ма
• truth ~
= лог. діагра́ма (табли́ця) і́стинності
• vector ~
= ве́кторна діагра́ма
• Venn-Euler ~
= ко́ла Ве́н(н)а-О́йлера (Е́йлера)
• waveform ~
= часова́ діагра́ма сигна́лів
• wiring ~
= монтува́льна схе́ма; схе́ма з’є́днань
disorder = [dɪs'ɔ:də] 1. бе́злад, безла́ддя || пору́шувати/пору́шити поря́док 2. пору́шення норма́льного ста́ну робо́ти; дезорганіза́ція || дезорганізо́вувати/дезорганізува́ти, вно́сити/вне́сти́ дезорганіза́цію
• functional ~
= функці́йне пору́шення
equation = [ɪ'kweɪʒn] 1. рівня́ння; рі́вність // consistent with an ~ що задовольня́є рівня́ння; ~ does not work out рівня́ння неприда́тне; ~ in n unknowns рівня́ння з n невідо́мими; ~ in unknown x рівня́ння що́до (невідо́мого) x; on the left/right of ~ в лі́вій/пра́вій части́ні рівня́ння; ~ solvable for рівня́ння, розв’язне́ відно́сно; so this ~ is satisfied таки́м чи́ном рівня́ння задовольни́ли; to combine ~s розв’я́зувати рівня́ння разо́м, комбінува́ти рівня́ння; to describe by an ~ опи́сувати рівня́нням; to prove an ~ дово́дити (справедли́вість) рівня́ння; to reduce an ~ to a (a certain) form зво́дити рівня́ння до (пе́вного) ви́гляду; to satisfy an ~ задовольня́ти рівня́ння; to set up an ~ скла́сти рівня́ння; to solve an ~ розв’я́зувати рівня́ння; ~ with constant coefficients рівня́ння зі ста́лими коефіціє́нтами; ~ with degenerate kernel рівня́ння з ви́родженим ядро́м; ~ with many unknows рівня́ння з багатьма́ невідо́мими; ~ with nonlinear operators рівня́ння з неліні́йними опера́торами; ~ with radicals рівня́ння з радика́лами, рівня́ння в радика́лах; ~ with separable variables рівня́ння з відокре́мними змі́нними; ~ with weak singularity рівня́ння зі слабко́ю особли́востю 2. фо́рмула
• ~ of a locus
= рівня́ння геометри́чного мі́сця то́чок
• ~ of motion
= рівня́ння ру́ху
• abridged ~
= вкоро́чене рівня́ння
• affected ~
= рівня́ння з невідо́мими в рі́зних сте́пенях, рівня́ння з афе́ктом
• affectless ~
= рівня́ння з невідо́мими в одна́ко́вих сте́пенях, рівня́ння без афе́кту
• algebraic ~
= алґебри́чне рівня́ння
• analytic differential ~
= аналіти́чне диференці́йне рівня́ння
• approximate ~
= набли́жене рівня́ння
• approximative ~
= апроксимаці́йне (набли́жувальне) рівня́ння
• bifurcation ~
= рівня́ння галу́ження
• binomial ~
= біно́мне (двочле́нне) рівня́ння
• biquadratic ~
= біквадра́тне рівня́ння
• canonical ~
= каноні́чне рівня́ння
• Cauchy-Riemann ~
= умо́ви Коші́-Рі́мана
• characteristic ~
= характеристи́чне рівня́ння
• compatible ~s
= згі́дні (сумі́сні) рівня́ння
• cubic ~
= рівня́ння тре́тього сте́пеня
• defective ~
= рівня́ння з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж початко́ве
• dependent ~
= зале́жне рівня́ння
• design ~
= розрахунко́ва фо́рмула
• difference ~
= різнице́ве рівня́ння
• differential ~
= диференці́йне рівня́ння
• diffusion ~
= рівня́ння дифу́зії
• dissipative ~
= дисипати́вне рівня́ння
• dissolvent ~
= дисольве́нтне рівня́ння
• eikonal ~
= рівня́ння ейкона́лу
• elliptic ~
= еліпти́чне рівня́ння
• elliptic-parabolic ~
= елі́птико-параболі́чне рівня́ння
• empirical ~
= емпіри́чне рівня́ння
• equlibrium ~
= рівня́ння рівнова́ги
• escalator ~
= ескала́торне рівня́ння
• estimated ~
= оці́нко́ве рівня́ння
• evolution ~
= еволюці́йне рівня́ння
• field ~
= польове́ рівня́ння, рівня́ння по́ля
• filter ~
= рівня́ння фільтра́ції
• finite-difference ~
= різнице́ве рівня́ння, рівня́ння зі скінче́нними різни́цями
• functional ~
= функціона́льне рівня́ння
• functional difference ~
= функціона́льне різнице́ве рівня́ння
• functional differential ~
= функціона́льно-диференці́йне рівня́ння
• goniometric ~
= гоніометри́чне рівня́ння
• heat conduction ~
= рівня́ння теплопрові́дності
• homogeneous differential ~
= однорі́дне диференці́йне рівня́ння
• incompatible ~s
= незгі́дні (несумі́сні) рівня́ння
• indefinite ~
= неви́значене рівня́ння
• indeterminate ~
= неви́значене рівня́ння
• integer ~
= цілочислове́ рівня́ння
• integral ~
= інтеґра́льне рівня́ння
• integrated ~
= (про)інтеґро́ване рівня́ння
• integro(-)differential ~
= інте́ґродиференці́йне рівня́ння
• interpolation ~
= інтерполяці́йна фо́рмула
• invariant ~
= інваріа́нтне рівня́ння
• irrational ~
= ірраціона́льне рівня́ння
• irreducible ~
= незвідне́ рівня́ння
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чне рівня́ння
• lag ~
= рівня́ння з зага́юваним арґуме́нтом
• linear ~
= ліні́йне рівня́ння, рівня́ння пе́ршого сте́пеня
• linear differential ~
= ліні́йне диференці́йне рівня́ння
• literal ~
= рівня́ння з бу́квеними коефіціє́нтами
• locus ~
= рівня́ння геометри́чного мі́сця точо́к
• logarithmic ~
= логаритмі́чне (логарифмі́чне) рівня́ння
• logistic ~
= логісти́чне рівня́ння
• majorant ~
= рівня́ння мажора́нти
• majorizing ~
= мажорува́льне рівня́ння
• matrix ~
= ма́тричне рівня́ння
• model ~
= 1. стат. рівня́ння моде́лі (дисперсійного аналізу) 2. моде́льне рівня́ння
• modified ~
= перетво́рене (модифіко́ване) рівня́ння
• modular ~
= модуля́рне рівня́ння
• nonhomogeneous differential ~
= неоднорі́дне диференці́йне рівня́ння
• normal ~
= норма́льне рівня́ння
• normalized ~
= нормо́ване рівня́ння
• normalizing ~
= нормува́льне рівня́ння
• normally solvable ~
= норма́льно розв’язне́ рівня́ння
• operator ~
= опера́торне рівня́ння
• ordinary differential ~
= звича́йне диференці́йне рівня́ння
• partial difference ~
= рівня́ння з части́нними різни́цями
• partial differential ~
= рівня́ння з части́нними похідни́ми
• provable ~
= довідна́ рі́вність
• proved ~
= дове́дена рі́вність
• pure goniometric ~
= тригонометри́чне рівня́ння
• quadratic ~
= квадра́тне рівня́ння, рівня́ння дру́гого сте́пеня
• quartic ~
= рівня́ння четве́ртого сте́пеня
• quasidifferential ~
= квазидиференці́йне рівня́ння
• quasilinear ~
= квазиліні́йне рівня́ння
• quintic ~
= рівня́ння п’я́того сте́пеня
• reciprocal ~
= обе́рнене (симетри́чне) рівня́ння
• reducible ~
= звідне́ рівня́ння
• redundant ~
= рівня́ння з надли́шковими (непотрі́бними) ко́ренями
• separable ~
= рівня́ння з відокре́м(люва)ними змі́нними
• simultaneous ~ s
= систе́ма рівня́нь, згі́дні (сумі́сні) рівня́ння
• sextic ~
= рівня́ння шо́стого сте́пеня
• stochastic ~
= стохасти́чне рівня́ння
• tangential ~
= тангенці́йне рівня́ння
• telegraph ~
= телегра́фне рівня́ння
• tensor ~
= те́нзорне рівня́ння
• total ~
= рівня́ння в по́вних диференціа́лах; рівня́ння з по́вним диференціа́лом
• transcendental ~
= трансценде́нтне рівня́ння
• transformation ~
= рівня́ння перетво́рення
• transformed ~
= перетво́рене (трансформо́ване) рівня́ння
• transient ~
= рівня́ння перехідно́го проце́су
• trigonometric ~
= тригонометри́чне рівня́ння
• unaffected ~
= рівня́ння без афе́кту
• unsolvable ~
= нерозв’язне́ рівня́ння
• variance ~
= рівня́ння диспе́рсії
• variational ~
= варіаці́йне рівня́ння, рівня́ння з варіа́ціями
• vector ~
= ве́кторне рівня́ння
• wave ~
= хвильове́ рівня́ння
• working ~
= робо́ча фо́рмула
expansion = [ɪk'spænʃn] 1. (процес) розши́рювання/розши́рення; поши́рювання/поши́рення; розтя́гування; (наслідок, величина) ро́зтяг, ро́зшир 2. розвива́ння/розви́нення, розклада́ння/розкла́дення (в ряд)
• ~ of a functional
= розши́рення функціона́лу
• ~ of a function in a series
= розви́нення фу́нкції в ряд
• ~ of an operator
= розши́рення опера́тора
• abbreviation ~
= розшифрува́ння абревіату́ри
• algebraic ~
= алґебри́чне розши́рення
• analytic ~
= аналіти́чне розши́рення
• asymptotic ~
= асимптоти́чне розши́рення
• binomial ~
= біно́мний ро́зклад, розви́нення за фо́рмулою біно́ма, біно́мний ряд
• canonical ~
= каноні́чне розви́нення
• cluster ~
= кла́стерне розви́нення
• continued fraction ~
= розви́нення в ланцюго́вий дріб
• convergent ~
= збіжне́ розви́нення
• eigendifferential ~
= розви́нення за вла́сними диференціа́лами
• eigenfunction ~
= розви́нення за вла́сними фу́нкціями
• factorial ~
= розклада́ння на мно́жники
• finite ~
= 1. розви́нення у скінче́нний ряд 2. скінче́нне розши́рення
• formal ~
= форма́льне розви́нення
• geometrical ~
= 1. розви́нення в геометри́чний ряд 2. геометри́чне розши́рення
• harmonic ~
= розви́нення в ряд Фур’є́
• infinite ~
= 1. розви́нення в нескінче́нний ряд 2. нескінче́нне розши́рення
• integral ~
= інтеґра́льне розви́нення
• linear ~
= ліні́йне розши́рення
• macro ~
= макророзши́рення
• minor ~
= розви́нення (визначника) за міно́рами
• polynomial ~
= розви́нення поліно́ма
• power series ~
= розви́нення в степене́вий ряд
• separable ~
= сепара́бельне розши́рення
• transcendental ~
= трансценде́нтне розши́рення
• trigonometric ~
= тригонометри́чне розви́нення
• uniform ~
= рівномі́рне розви́нення
field = [fi:ld] 1. по́ле 2. про́стір 3. о́бласть, діля́нка 4. зо́на; сфе́ра 5. гру́па розря́дів (числа)
• ~ of algebraic numbers
= по́ле алґебри́чних чи́сел
• ~ of constants
= по́ле ста́лих (конста́нт)
• ~ of definition
= по́ле озна́чення
• ~ of extremals
= по́ле екстрема́лей
• ~ of flags
= топ. по́ле прапорі́в
• ~ of forces
= силове́ по́ле
• ~ of frames
= по́ле репері́в
• ~ of functions
= по́ле фу́нкцій
• ~ of vectors
= по́ле векторі́в, ве́кторне по́ле
• address ~
= по́ле адре́си, розря́ди адре́си
• affinor ~
= афіно́рне по́ле
• algebraic ~
= алґебри́чне по́ле
• algebraic number ~
= по́ле алґебри́чних чи́сел
• alphanumeric ~
= буквоцифрове́ по́ле
• alternative ~
= альтернати́вне по́ле
• analytic ~
= аналіти́чне по́ле
• argument ~
= по́ле (адре́са) арґуме́нта, по́ле (адре́са) опера́нда
• associative ~
= асоціати́вне по́ле
• centered ~
= центро́ване по́ле
• central ~
= по́ле центра́льних сил
• character ~
= си́мвольне по́ле
• closed ~
= за́мкнене по́ле
• cluster ~
= кла́стерне по́ле
• command ~
= по́ле ко́ду опера́ції (на програмовому бланку), по́ле кома́нди
• comments ~
= по́ле коментарі́в (на програмовому бланку)
• common ~
= спі́льне по́ле (пам’яті для кількох програм тощо)
• commutative ~
= комутати́вне по́ле
• compact ~
= компа́ктне по́ле
• complex ~
= по́ле ко́мплексних чи́сел
• composite ~
= алґ. компози́т
• conformal ~
= конфо́рмне по́ле
• conjugate ~
= спря́жене по́ле
• conservative ~
= консервати́вне по́ле
• continuous ~
= непере́рвне по́ле
• countable ~
= зліче́нне по́ле
• covariant ~
= коваріа́нтне по́ле
• covector ~
= кове́кторне по́ле
• cyclic ~
= циклі́чне по́ле
• cyclotomic ~
= кругове́ по́ле, по́ле по́ділу кру́га
• cylindrical ~
= циліндрі́чне по́ле
• data ~
= по́ле да́них
• differentiable ~
= диференційо́вне по́ле
• differential ~
= по́ле диференціа́лів
• digital ~
= цифрова́ техноло́гія
• direction ~
= по́ле на́прямів
• discrete ~
= дискре́тні при́строї; цифрова́ те́хніка (галузь науки)
• display ~
= по́ле індика́ції
• dot matrix ~
= знакомі́сце
• dyadic ~
= діади́чне по́ле
• edit ~
= редагува́льне по́ле, по́ле редагува́ння
• editable ~
= редаго́вне по́ле
• fill-in-the-blank ~
= поро́жнє по́ле (для заповнення)
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) по́ле
• fixed ~
= 1. по́ле фіксо́ваних ро́змірів 2. по́ле у фіксо́ваному мі́сці па́м’яті
• flag ~
= по́ле позна́ки (по́значки)
• free ~
= по́ле дові́льних ро́змірів; по́ле в дові́льному мі́сці па́м’яті
• function ~
= по́ле фу́нкцій
• functional ~
= по́ле функціона́лів
• fundamental ~
= фундамента́льне по́ле
• ga(u)ge ~
= калібрува́льне по́ле
• generalized ~
= узага́льнене по́ле
• generated ~
= поро́джене по́ле
• genus ~
= родове́ по́ле
• holonomic ~
= голоно́мне по́ле
• homogeneous ~
= однорі́дне по́ле
• homotopic ~
= гомото́пне по́ле
• image ~
= по́ле зобра́ження
• information ~
= інформаці́йне по́ле
• inherited data ~
= успадко́ване по́ле да́них
• input ~
= по́ле вво́дження
• instruction ~
= по́ле кома́нди
• integer ~
= по́ле ці́лих чи́сел
• integrable ~
= інтеґро́вне по́ле
• involutive ~
= інволюти́вне по́ле
• isotropic ~
= ізотро́пне по́ле
• key ~
= по́ле ключа́
• label ~
= по́ле на́лички (по́значки)
• linear ~
= ліні́йне по́ле
• linearized ~
= лінеарізо́ване по́ле
• local ~
= лока́льне по́ле
• memo ~
= супрові́дна інформа́ція, мемопо́ле
• morphogenetic ~
= морфогенети́чне по́ле
• multiple-line entry ~
= багаторядко́ве по́ле вво́дження
• multivalued ~
= багатозна́чне по́ле за́писів
• normal ~
= норма́льне по́ле
• normed ~
= по́ле з но́рмою
• numeric ~
= числове́ по́ле
• object ~
= по́ле да́них об’є́кта
• operand ~
= по́ле (розря́ди) опера́нда
• operation ~
= по́ле (розря́ди) кома́нди
• orderable ~
= упорядко́вне по́ле
• ordered ~
= упорядко́ване по́ле
• overlapping ~s
= перети́нні поля́
• perfect ~
= доскона́ле по́ле
• periodic ~
= періоди́чне по́ле
• picture ~
= по́ле зобра́ження
• plane ~
= пло́ске по́ле
• point ~
= точко́ве по́ле
• pointer ~
= по́ле ти́пу пока́жчика
• poloidal ~
= поло́їдне по́ле
• potential ~
= потенці́йне по́ле
• printable ~
= (робо́че) по́ле на друк
• protected ~
= захи́щене по́ле
• quaternion ~
= по́ле кватерніо́нів
• ramified ~
= розгалу́жене по́ле
• real ~
= 1. алґ. ді́йсне по́ле 2. по́ле ді́йсних чи́сел
• record ~
= по́ле за́пису
• right ~
= по́ле прав до́ступу (до сеґмента адресного простору тощо)
• scalar ~
= скаля́рне по́ле
• separable ~
= сепара́бельне по́ле
• solenoidal vector ~
= солено́їдне ве́кторне по́ле
• source ~
= початко́ве (пе́рві́сне) по́ле
• spinor ~
= спіно́рне по́ле
• tag ~
= 1. по́ле озна́ки 2. по́ле дескри́птора
• tensor ~
= те́нзорне по́ле
• topological ~
= топологі́чне по́ле
• torsion ~
= по́ле за́крутів, торсі́йне по́ле
• transcendental ~
= трансценде́нтне по́ле
• transversal ~
= трансверса́льне по́ле
• tubular ~
= трубча́сте по́ле, по́ле трубча́стої фо́рми
• twisted ~
= закру́чене по́ле
• variable ~
= 1. по́ле змі́нної 2. змі́нне по́ле
• variable-length ~
= по́ле змі́нної довжини́
• vector ~
= ве́кторне по́ле
• wrapped ~
= кількарядко́ве по́ле на за́писи
gradient = ['greɪdiənt] 1. ґрадіє́нт 2. схил, на́хил
• ~ of error
= ґрадіє́нт по́хибки
• ~ of a function
= ґрадіє́нт фу́нкції
• ~ of a functional
= ґрадіє́нт функціона́ла
• ~ of a tensor
= ґрадіє́нт те́нзора
• conditional ~
= умо́вний ґрадіє́нт
• field ~
= ґрадіє́нт по́ля
graph = [grɑ:f] 1. граф 2. гра́фік; крива́ 3. діагра́ма; номогра́ма
• ~ of distribution
= гра́фік розпо́ділу
• ~ of a function
= гра́фік фу́нкції
• abstract ~
= абстра́ктний граф
• acyclic ~
= ациклі́чний граф
• area ~
= зо́нний гра́фік, картодіагра́ма (величини параметрів, представлені відповідними площами ділянок на карті)
• bar ~
= гістогра́ма, сто́впчикова діагра́ма
• bichromatic ~
= біхромати́чний граф
• bicolo(u)rable ~
= заба́рвний в два кольори́ граф
• bicolo(u)red ~
= заба́рвлений в два кольори́ граф
• biconnected ~
= двозв’я́зний граф
• bipartite ~
= двочасти́нний граф
• bond ~
= граф зв’язкі́в
• bunch ~
= сітча́ста номогра́ма
• circular ~
= кругова́ діагра́ма
• column ~
= сто́впчикова діагра́ма
• communication ~
= граф зв’язкі́в
• connected ~
= зв’я́зний граф
• connectivity ~
= граф зв’я́зності
• covering ~
= накрива́льний граф
• dataflow ~
= гра́фік пото́ку да́них; граф пото́ку да́них
• dense ~
= наси́чений граф
• directed ~
= спрямо́ваний ((з)орієнто́ваний) граф, (з)оргра́ф
• dotted ~
= крапко́ва (пункти́рна) лі́нія (на графіку)
• edge ~
= ребе́рний граф
• empty ~
= поро́жній граф
• entire ~
= по́вний граф
• extremal ~
= екстрема́льний граф
• flat ~
= плана́рний граф; площи́нний граф
• functional ~
= функці́йний граф
• geometrical ~
= геометри́чний граф
• high-low ~
= біржови́й гра́фік
• incidence ~
= граф інциде́нтності
• incomplete ~
= непо́вний граф
• infinite ~
= нескінче́нний граф
• information ~
= інформаці́йний граф
• interval ~
= інтерва́льний граф, граф інтерва́лів
• invariant ~
= інваріа́нтний граф
• loop-free ~
= безпе́тлевий граф
• net(work) ~
= мере́жевий граф
• ordinary ~
= звича́йний граф
• path ~
= 1. гра́фік траєкто́рії 2. граф шляхі́в
• pie ~
= кругова́ (се́кторна) діагра́ма
• planar ~
= плана́рний (пло́ский) граф
• probability ~
= ймові́рнісний гра́фік
• quotient ~
= фа́ктор-граф
• random ~
= випадко́вий граф
• reduced ~
= (з)редуко́ваний (зве́дений) граф
• reducible ~
= звідни́й граф
• rooted ~
= корене́вий граф, граф із ко́ренем
• rotated bar ~
= горизонта́льна сто́впчикова діагра́ма
• section ~
= пі́дграф
• signal ~
= сигна́льний граф
• single ~
= одини́чний граф
• skeleton ~
= скеле́тна схе́ма
• software ~
= граф програ́ми, граф структу́ри со́фту
• stacked bar ~
= сто́впчикова (сто́сова) діагра́ма
• standard bar ~
= сто́впчикова (вертика́льна) діагра́ма
• state ~
= граф ста́нів
• system ~
= граф систе́ми
• terminal ~
= по́люсний граф
• text ~
= текстови́й гра́фік
• threshold ~
= поро́говий граф
• transition ~
= граф перехо́дів (з одних станів в інші)
• transitive ~
= транзити́вний граф
• tree ~
= деревоподі́бний граф, граф-де́рево
• two-partite ~
= двочасти́нний граф
• two-terminal ~
= двопо́люсний граф
• undirected ~
= неспрямо́ваний (не(з)орієнто́ваний) граф
• void ~
= поро́жній граф
• word ~
= гра́фік з текстово́ю інформа́цією
group = [gru:p] 1. гру́па 2. суку́пність 3. групува́ти(ся)/згрупува́ти(ся) 4. ску́пчувати(ся)/ску́пчити(ся)
• ~ of affine transformations
= гру́па афі́нних перетво́рень
• ~ of automorphisms
= гру́па автоморфі́змів
• ~ of finite order
= гру́па скінче́нного поря́дку, скінче́нна (фіні́тна) гру́па
• ~ of ideals
= гру́па ідеа́лів
• ~ of infinite order
= гру́па нескінче́нного поря́дку, нескінче́нна гру́па
• ~ of substitutions
= гру́па підстано́вок
• ~ of transformations
= гру́па перетво́рень
• Abelian ~
= А́белева (комутати́вна) гру́па
• abelianized ~
= поабельо́вана гру́па
• abstract ~
= абстра́ктна гру́па
• addition ~
= гру́па додава́ння
• additive ~
= адити́вна гру́па
• adele (adelic) ~
= гру́па аде́лей
• adelized ~
= (з)аделізо́вана гру́па
• algebraic ~
= алґебри́чна гру́па
• alternating ~
= знакозмі́нна гру́па
• asystatic ~
= асиста́тна гру́па
• automorphic ~
= гру́па автоморфі́змів
• autotopism ~
= гру́па автотопі́змів
• base (basic) ~
= ба́зова гру́па
• bordism ~
= гру́па борди́змів
• braid ~
= гру́па кіс
• bundle ~
= гру́па розшаро́вань (в’я́зок)
• character ~
= гру́па хара́ктерів
• cobordism ~
= коборди́зм, гру́па вну́трішніх гомоло́гій, гру́па коборди́змів
• commutative ~
= комутати́вна (А́белева) гру́па
• commutator ~
= комута́торна гру́па, комута́нт
• compact ~
= компа́ктна гру́па
• complete ~
= по́вна гру́па
• continuous ~
= непере́рвна (топологі́чна) гру́па
• cycle ~
= гру́па ци́клів
• cyclic ~
= циклі́чна гру́па
• cycloidal ~
= цикло́їдна гру́па
• data ~
= гру́па да́них
• decomposable ~
= розвивна́ (розкладна́) гру́па
• decomposition ~
= гру́па розвива́ння (розкла́дання)
• differentiable ~
= диференційо́вна гру́па
• differential ~
= диференці́йна гру́па
• dihedral ~
= діе́дрова гру́па, гру́па діе́дра
• divisible ~
= поді́льна гру́па, гру́па з (необме́женим) ді́ленням
• divisor ~
= гру́па диві́зорів
• extended ~
= розши́рена гру́па
• extension ~
= гру́па розши́рень
• factor ~
= фа́ктор-гру́па
• factorizable ~
= фактор(из)о́вна (розкладна́) гру́па
• final ~
= фіна́льна гру́па
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) гру́па
• formal ~
= форма́льна гру́па
• free ~
= ві́льна гру́па
• functional ~
= функці́йна гру́па
• fundamental ~
= фундамента́льна гру́па
• homologic ~
= гомологі́чна гру́па
• homology ~
= гру́па гомоло́гій
• hypercentral ~
= гіперцентра́льна гру́па, ZA гру́па
• imprimitive ~
= імприміти́вна гру́па
• knot ~
= гру́па вузлі́в
• linear ~
= ліні́йна гру́па
• linear-fractional ~
= дробо́во-ліні́йна гру́па
• locally compact ~
= лока́льно компа́ктна гру́па
• loose ~
= нещі́льна гру́па
• metabelian ~
= мета́белева гру́па
• modal ~
= мода́льна гру́па
• modular ~
= модуля́рна гру́па
• modularity ~
= гру́па модуля́рності
• modulus ~
= гру́па мо́дулів
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна гру́па (перестано́в)
• monodromy ~
= гру́па монодро́мії
• nested ~
= вкла́дена гру́па
• nilpotent ~
= нільпоте́нтна гру́па
• nonsoluble (nonsolvable) ~
= нерозв’язна́ гру́па
• norm ~
= гру́па норм
• normal ~
= норма́льна гру́па
• orderable ~
= впорядко́вна гру́па
• ordered ~
= впорядко́вана гру́па
• parent ~
= ба́тьківська гру́па (в базах даних)
• permutation ~
= гру́па пере́ставок
• principal ~
= головна́ гру́па (в базах даних)
• quotient ~
= фа́ктор-гру́па
• record ~
= блок за́писів
• reduced ~
= зве́дена гру́па
• reducible ~
= звідна́ гру́па
• reductive ~
= редукти́вна гру́па
• representation ~
= гру́па предста́влень
• simple ~
= про́ста́ гру́па
• soluble (solvable) ~
= розв’язна́ гру́па
• splittable ~
= розщепна́ гру́па
• splitting ~
= розщепна́ гру́па
• substitution ~
= гру́па підстано́вок (підстано́в)
• symmetric(al) ~
= симетри́чна гру́па
• symmetry ~
= гру́па симе́трій
• tame ~
= топ. пра́вильна гру́па
• tape ~
= стрічкопротя́жний блок
• tetrahedral ~
= гру́па тетра́едра
• topological ~
= топологі́чна гру́па
• topologically solvable ~
= топологі́чно розв’язна́ гру́па
• toroid ~
= торо́їдна гру́па
• torsion ~
= гру́па з за́крутом, за́крутова гру́па
• torsion free ~
= гру́па без за́круту, безза́крутова гру́па
• transformation ~
= гру́па перетво́рень
• translation ~
= гру́па трансля́цій (перене́сень), трансляці́йна гру́па
• triangle ~
= гру́па трику́тника
• triangulable ~
= триангульо́вна гру́па
• triangular ~
= трику́тна гру́па
• triangulated ~
= триангульо́вана гру́па
• triangulation ~
= гру́па триангуля́цій
• trunk ~
= магістра́льна гру́па (каналів зв’язку)
• unit ~
= гру́па одини́ць; одини́чна гру́па
• unitary ~
= уніта́рна гру́па
• user ~
= гру́па користувачі́в; асоціа́ція користувачі́в
hierarchy = ['haɪrɑ:ki] (і)єра́рхія; підпорядкува́ння
• analytical ~
= аналіти́чна (і)єра́рхія
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) (і)єра́рхія
• data ~
= (і)єра́рхія да́них
• exponential ~
= степене́ва (і)єра́рхія
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) (і)єра́рхія
• functional ~
= функці́йна (і)єра́рхія
• inheritance ~
= (і)єра́рхія спадко́вості (успадко́вування)
• nesting ~
= (і)єра́рхія вкла́деності
• object ~
= (і)єра́рхія об’є́ктів
• projective ~
= проєкти́вна (і)єра́рхія
• transfinite ~
= трансфіні́тна (і)єра́рхія
homogeneity = [ˌhəʊməʊdʒə'ni:əti] однорі́дність, гомоге́нність
• conditional ~
= умо́вна однорі́дність
• continuous ~
= непере́рвна однорі́дність
• functional ~
= функці́йна однорі́дність
• intrinsic ~
= вну́трішня однорі́дність
• local ~
= лока́льна однорі́дність
• projective ~
= проєкти́вна однорі́дність
• statistical ~
= статисти́чна однорі́дність
• temporal ~
= однорі́дність у ча́сі, часова́ однорі́дність
• topological ~
= топологі́чна однорі́дність
independence = [ˌɪndɪ'pɛndəns] незале́жність
• ~ of events
= незале́жність поді́й
• ~ of experiments
= незале́жність експериме́нтів
• affine ~
= афі́нна незале́жність
• algebraic ~
= алґебри́чна незале́жність
• analytic ~
= аналіти́чна незале́жність
• approximate ~
= набли́жена незале́жність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна незале́жність
• complete ~
= цілкови́та незале́жність
• conditional ~
= умо́вна незале́жність
• data ~
= незале́жність да́них
• functional ~
= функці́йна незале́жність
• hardware ~
= апара́тна незале́жність, незале́жність від апарату́ри; незале́жність від (конкре́тних) техні́чних за́собів
• inductive ~
= індукти́вна незале́жність
• linear ~
= ліні́йна незале́жність
• logical ~
= логі́чна незале́жність
• mutual ~
= взає́мна незале́жність
• pairwise ~
= попа́рна незале́жність
• parametric ~
= параметри́чна незале́жність
• prior ~
= апріо́рна незале́жність
• probabilistic ~
= імові́рнісна незале́жність
• residence ~
= незале́жність від розмі́щення
• software system ~
= незале́жність програ́м (со́фту) від систе́ми (критерій оцінки якості програм)
• statistical ~
= статисти́чна незале́жність
• stochastic ~
= стохасти́чна незале́жність, незале́жність в імовірні́сному се́нсі
• time (temporal) ~
= часонезале́жність, незале́жність від ча́су
indicatrix = [ˌɪndɪ'keɪtrɪks] (мн. indicatrices) індикатри́са
• functional ~
= функці́йна індикатри́са
• growth ~
= індикатри́са зроста́ння (цілої функції)
• lower ~
= ни́жня індикатри́са
• upper ~
= ве́рхня індикатри́са
integral = ['ɪntɪgrəl] 1. інтеґра́л || інтеґра́льний // ~ along a closed path інтеґра́л уздо́вж за́мкненого ко́нтуру; ~ from a to b інтеґра́л (у ме́жах) від a до b; ~ in a phase space інтеґра́л у фа́зовому про́сторі; ~ taken along a line інтеґра́л уздо́вж ко́нтуру; under the ~ під зна́ком інтеґра́лу 2. ці́ле число́ || ці́лий, цілочислови́й 3. інтеґра́льний, ці́лий; об’є́днаний 4. невідокре́мний, невідді́льний
• abstract ~
= абстра́ктний інтеґра́л
• action ~
= інтеґра́л ді́ї
• Airy ~
= інтеґра́л Е́йрі
• additive ~
= адити́вний інтеґра́л
• algebraic ~
= алґебри́чний інтеґра́л
• area ~
= інтеґра́л за пло́щею
• automorphic ~
= автомо́рфний інтеґра́л
• auxiliary ~
= допоміжни́й інтеґра́л
• Barnes ~
= Бе́рнсів інтеґра́л, інтеґра́л Бе́рнса
• Bernoulli ~
= інтеґра́л Берну́л(л)лі
• Bessel ~
= Бе́с(с)елів інтеґра́л, інтеґра́л Бе́с(с)еля
• beta ~
= бе́та-інтеґра́л
• bilinear ~
= біліні́йний інтеґра́л
• binomial ~
= біно́мний інтеґра́л
• bivariate normal ~
= двови́мірний норма́льний інтеґра́л
• Bochner ~
= Бо́хнерів інтеґра́л, інтеґра́л Бо́хнера
• Borel ~
= Бо́релів інтеґра́л, інтеґра́л Бо́реля
• bounded ~
= обме́жений інтеґра́л
• Cauchy ~
= інтеґра́л Коші́
• Chessin ~
= інтеґра́л Че́сіна
• circuit ~
= інтеґра́л уздо́вж (за́мкненого) ко́нтуру
• complete ~
= 1. по́вний інтеґра́л 2. ан. зага́льний ро́зв’язок однорі́дного ліні́йного диференці́йного рівня́ння
• complex ~
= інтеґра́л в ко́мплексній о́бласті
• conditionally convergent ~
= умо́вно збі́жний інтеґра́л
• configuration ~
= конфігураці́йний інтеґра́л
• conjugate ~s
= спря́жені інтеґра́ли
• continual ~
= континуа́льний інтеґра́л
• contour ~
= ко́нтурний інтеґра́л, інтеґра́л уздо́вж ко́нтуру
• convergent ~
= збі́жний інтеґра́л
• convergent improper ~
= збі́жний невласти́вий інтеґра́л
• convolution ~
= інтеґра́л зго́ртки
• correlation ~
= кореляці́йний інтеґра́л
• cosine ~
= інтеґра́льний ко́синус
• curvilinear ~
= криволіні́йний інтеґра́л
• cylindrical ~
= циліндри́чний інтеґра́л
• Daniel ~
= Даніе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Даніе́ля
• Darboux ~
= інтеґра́л Дарбу́
• Dawson ~
= Да́всонів інтеґра́л, інтеґра́л Да́всона
• definite ~
= ви́значений інтеґра́л
• definition ~
= визнача́льний інтеґра́л (що визначає зображення)
• Denjoy ~
= інтеґра́л Данжуа́
• deviation ~
= інтеґра́л відхи́лень
• direct ~
= прями́й інтеґра́л
• Dirichlet ~
= інтеґра́л Діріхле́
• discontinuous ~
= розри́вний інтеґра́л
• dispersion ~
= дисперсі́йний інтеґра́л
• distributive ~
= дистрибути́вний інтеґра́л
• divergent ~
= розбі́жний інтеґра́л
• double ~
= подві́йний інтеґра́л
• double-periodic ~
= дві́чі періоди́чний інтеґра́л
• Duhamel ~
= Дюаме́лів інтеґра́л, інтеґра́л Дюаме́ля
• Dunford ~
= Да́нфордів інтеґра́л, інтеґра́л Да́нфорда
• Dunford-Taylor ~
= інтеґра́л Да́нфорда-Те́йлора
• elementary ~
= елемента́рний інтеґра́л
• elliptic ~
= еліпти́чний інтеґра́л
• energy ~
= інтеґра́л ене́ргії
• erf ~
= інтеґра́л по́ми́лок, інтеґра́л ймові́рності
• erfc ~
= додатко́вий інтеґра́л по́ми́лок, Френе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Френе́ля
• error function ~
= інтеґра́л по́ми́лок, інтеґра́л ймові́рності
• essential ~
= істо́тний інтеґра́л
• Euler beta ~
= інтеґра́л О́йлера (Е́йлера) пе́ршого ро́ду
• Euler gamma ~
= інтеґра́л О́йлера (Е́йлера) дру́гого ро́ду
• exchange ~
= обмі́нний інтеґра́л
• exponential ~
= інтеґра́л від експоненці́йної (показнико́вої) фу́нкції, інтеґра́льна показнико́ва (інтеґра́льна експоненці́йна) фу́нкція
• Fejer ~
= Фе́йерів інтеґра́л, інтеґра́л Фе́йера
• Feynman ~
= Фа́йнманів (Фе́йнманів) інтеґра́л, інтеґра́л Фа́йнмана (Фе́йнмана)
• formal ~
= форма́льний інтеґра́л
• Fourier ~
= інтеґра́л Фур’є́
• Fourier-Bessel ~
= інтеґра́л Фур’є́-Бе́с(с)еля
• Fourier-Stieltjes ~
= інтеґра́л Фур’є́-Стільте́са
• fractional ~
= дробо́вий інтеґра́л
• Fresnel ~
= Френе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Френе́ля
• Froullani ~
= інтеґра́л Фрула́ні
• functional ~
= функціона́льний інтеґра́л
• function space ~
= інтеґра́л у про́сторі фу́нкцій
• fundamental ~
= фундамента́льний інтеґра́л
• fuzzy ~
= нечітки́й (розми́тий) інтеґра́л
• Gaussian ~
= Ґа́усів інтеґра́л, інтеґра́л Ґа́уса
• Gegenbauer ~
= Ґеґенба́уерів інтеґра́л, інтеґра́л Ґеґенба́уера
• general ~
= зага́льний ро́зв’язок (диференці́йного рівня́ння)
• generalized ~
= узага́льнений інтеґра́л
• generalized exponential ~
= узага́льнена інтеґра́льна показнико́ва фу́нкція
• Green ~
= Ґрі́нів інтеґра́л, інтеґра́л Ґрі́на
• group ~
= групови́й інтеґра́л
• group invariant ~
= інваріа́нтний на гру́пі інтеґра́л
• Haar ~
= Га́арів інтеґра́л, інтеґра́л Га́ара
• half ~
= напівці́лий інтеґра́л
• Hankel ~
= Га́нкелів інтеґра́л, інтеґра́л Га́нкеля
• harmonic ~
= гармоні́чний інтеґра́л
• Hellinger ~
= Ге́лінгерів інтеґра́л, інтеґра́л Ге́лінгера
• Hilbertian ~
= Гі́льбертів інтеґра́л, інтеґра́л Гі́льберта
• holomorphic ~
= голомо́рфний інтеґра́л
• horizontal ~
= інтеґра́л за горизонта́льним відрі́зком
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний інтеґра́л
• hyperelliptic ~
= гіпереліпти́чний інтеґра́л
• hypergeometric ~
= гіпергеометри́чний інтеґра́л
• hypersurface ~
= інтеґра́л за гіперпове́рхнею
• improper ~
= невласти́вий інтеґра́л
• incomplete elliptic ~
= непо́вний еліпти́чний інтеґра́л
• indefinite ~
= неви́значений інтеґра́л
• independent ~s
= незале́жні інтеґра́ли
• infinite ~
= інтеґра́л у нескінче́нних ме́жах; інтеґра́л з нескінче́нною меже́ю
• inner ~
= вну́трішній інтеґра́л
• interval ~
= інтеґра́л за інтерва́лом
• invariant ~
= інваріа́нтний інтеґра́л
• inversion ~
= інтеґра́л зворо́тнього перетво́рення
• iterated ~
= повто́рний інтеґра́л
• Ito ~
= інтеґра́л Іто
• kernel ~
= ядро́-інтеґра́л
• Laplace ~
= Лапла́сів інтеґра́л, інтеґра́л Лапла́са
• Lebesgue ~
= Лебе́гів інтеґра́л, інтеґра́л Лебе́га
• Lebesgue-Radon ~
= інтеґра́л Лебе́га-Радо́на
• Lebesgue-Stieltjes ~
= інтеґра́л Лебе́га-Стільте́са
• Legendre elliptic ~
= Лежа́ндрів еліпти́чний інтеґра́л, еліпти́чний інтеґра́л Лежа́ндра
• limited ~
= обме́жений інтеґра́л
• line ~
= криволіні́йний інтеґра́л
• logarithm(ic) ~
= інтеґра́льний логари́тм
• Lommel ~
= Ломе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Ломе́ля
• loop ~
= ко́нтурний інтеґра́л
• lower ~
= ни́жній інтеґра́л
• majorant ~
= мажора́нтний інтеґра́л
• matrix ~
= інтеґра́льна ма́триця
• maximal ~
= максима́льний інтеґра́л
• Mehler ~
= Ме́лерів інтеґра́л, інтеґра́л Ме́лера
• Mellin ~
= Ме́лінів інтеґра́л, інтеґра́л Ме́ліна
• Mellin-Barnes ~
= інтеґра́л Ме́ліна-Бе́рнса
• multiple ~
= кра́тний інтеґра́л
• multiperipheral ~
= мультиперифері́йний інтеґра́л
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний інтеґра́л
• 
n-fold ~ = n-кра́тний інтеґра́л
• Neumann ~
= Но́йманів (Не́йманів) інтеґра́л, інтеґра́л Но́ймана (Не́ймана)
• Nicholson ~
= Ні́кол(ь)сонів інтеґра́л, інтеґра́л Ні́кол(ь)сона
• nonelementary ~
= неелемента́рний інтеґра́л
• nontangentially bounded ~
= недоти́чно обме́жений інтеґра́л
• normal ~
= норма́льний інтеґра́л
• normalized ~
= (з)нормо́ваний інтеґра́л
• 
n-tuple ~ = n-кра́тний інтеґра́л
• numerical ~
= числови́й інтеґра́л
• one-dimensional ~
= однови́мірний інтеґра́л
• one-sided Laplace ~
= односторо́нній (однобі́чний) Лапла́сів інтеґра́л, односторо́нній (однобі́чний) інтеґра́л Лапла́са
• order-preserving ~
= порядкозберіга́льний інтеґра́л, інтеґра́л, що зберіга́є поря́док
• ordinary ~
= звича́йний інтеґра́л
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) інтеґра́л
• parametric ~
= параметри́чний (параметрозале́жний) інтеґра́л
• particular ~
= окре́мий інтеґра́л, окре́мий ро́зв’язок неоднорі́дного диференці́йного рівня́ння
• Pettis ~
= Пе́тісів інтеґра́л, інтеґра́л Пе́тіса
• phase (space) ~
= інтеґра́л за фа́зовим про́стором, фа́зовий інтеґра́л
• Picard ~
= Піка́рів інтеґра́л, інтеґра́л Піка́ра
• Poisson ~
= Пуасо́нів інтеґра́л, інтеґра́л Пуасо́на
• Poisson-Stieltjes ~
= інтеґра́л Пуасо́на-Стильт’є́са
• primitive ~
= ро́зв’язок диференці́йного рівня́ння
• probability ~
= ймові́рнісний інтеґра́л, інтеґра́л по́ми́лок
• product ~
= інтеґра́льний до́буток
• proper ~
= вла́сний інтеґра́л
• pseudoelliptic ~
= псевдоеліпти́чний інтеґра́л
• quadrivariate (quadruple) ~
= чотирикра́тний інтеґра́л
• quasibounded ~
= квазиобме́жений інтеґра́л
• Radon ~
= Радо́нів інтеґра́л, інтеґра́л Радо́на
• Ramanujan ~
= Рамануджа́нів інтеґра́л, інтеґра́л Рамануджа́на
• real ~
= інтеґра́л від фу́нкції ді́йсної змі́нної
• reducible ~
= звідни́й інтеґра́л
• regular ~
= реґуля́рний інтеґра́л
• relative ~
= відно́сний інтеґра́л
• repeated ~
= повто́рний (повто́рюваний) інтеґра́л
• resolvent ~
= резольве́нтний інтеґра́л
• Riemann ~
= Рі́манів інтеґра́л, інтеґра́л Рі́мана
• Riemann-Liouville ~
= інтеґра́л Рі́мана-Ліуві́ля
• Riemann-Stieltjes ~
= інтеґра́л Рі́мана-Стильт’є́са
• sample ~
= вибірко́вий інтеґра́л
• scalar ~
= скаля́рний інтеґра́л
• Schlafli ~
= інтеґра́л Шле́флі
• semispectral ~
= напівспектра́льний інтеґра́л
• sine ~
= інтеґра́льний си́нус
• single ~
= звича́йний інтеґра́л
• singular ~
= 1. синґуля́рний (особли́вий) інтеґра́л 2. особли́вий ро́зв’язок диференці́йного рівня́ння з части́нними похідни́ми
• smooth ~
= гладки́й інтеґра́л
• Sommerfeld ~
= Зомерфе́льдів інтеґра́л, інтеґра́л Зомерфе́льда
• Sonine ~
= інтеґра́л Со́ніна
• space ~
= просторо́вий інтеґра́л, інтеґра́л за о́б’ємом, інтеґра́л за просторо́вою о́бластю
• space-time ~
= просторочасо́вий інтеґра́л
• spectral ~
= спектра́льний інтеґра́л
• spherical ~
= сфери́чний інтеґра́л
• standard ~
= станда́ртний інтеґра́л
• statistical ~
= статисти́чний інтеґра́л
• Stieltjes ~
= Стильт’є́сів інтеґра́л, інтеґра́л Стильт’є́са
• stochastic ~
= стохасти́чний інтеґра́л
• Stratonovich ~
= інтеґра́л Стратоно́вича
• strong ~
= си́льний інтеґра́л
• subadditive ~
= субадити́вний інтеґра́л
• summable ~
= сумо́вний інтеґра́л
• superposition ~
= інтеґра́л Дюаме́ля
• surface ~
= поверхне́вий інтеґра́л, інтеґра́л за пове́рхнею
• termwise ~
= результа́т почле́нного інтеґрува́ння
• tabular ~
= табли́чний інтеґра́л
• tabulated ~
= табли́чний інтеґра́л
• time ~
= інтеґра́л за ча́сом
• topological direct ~
= топологі́чний прями́й інтеґра́л
• trigonometric ~
= інтеґра́л від тригонометри́чної фу́нкції
• triple ~
= потрі́йний інтеґра́л
• two-sided Laplace ~
= двосторо́нній інтеґра́л Лапла́са
• ultraelliptic ~
= ультраеліпти́чний інтеґра́л
• uniform ~
= рівномі́рний інтеґра́л
• uniformly singular ~
= рівномі́рно синґуля́рний інтеґра́л
• unitarity ~
= інтеґра́л уніта́рності
• upper ~
= ве́рхній інтеґра́л
• variational ~
= варіаці́йний інтеґра́л
• vector-valued ~
= векторнозна́чний інтеґра́л
• vertical ~
= інтеґра́л уздо́вж вертика́льного ві́дтинка
• volume ~
= інтеґра́л за о́б’ємом
• weak ~
= слабки́й інтеґра́л
• Wiener ~
= Ві́нерів інтеґра́л, інтеґра́л Ві́нера
integration = [ˌɪntɪ'greɪʃn] 1. інтеґрува́ння // ~ by parts інтеґрува́ння части́нами 2. режи́м інтеґрува́ння 3. об’є́днування/об’єдна́ння в одне́ ці́ле (воєди́но) 4. компонува́ння; комплекта́ція
• abstract ~
= абстра́ктне інтеґрува́ння
• analytical ~
= аналіти́чне інтеґрува́ння
• approximate ~
= набли́жене інтеґрува́ння
• asymptotic ~
= асимптоти́чне інтеґрува́ння
• automatic ~
= автомати́чне інтеґрува́ння
• bivariate ~
= знахо́дження подві́йного інтеґра́лу
• complex ~
= 1. інтеґрува́ння в ко́мплексній о́бласті 2. інтеґрува́ння ко́мплексної фу́нкції
• computer ~
= комп’ю́терне інтеґрува́ння
• contour ~
= ко́нтурне інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за ко́нтуром
• definite ~
= знахо́дження ви́значеного інтеґра́лу
• digital ~
= дискре́тне інтеґрува́ння
• document ~
= комплектува́ння документа́ції
• formal ~
= форма́льне інтеґрува́ння
• forth ~
= пряме́ інтеґрува́ння
• forward ~
= інтеґрува́ння впере́д
• functional ~
= функціона́льне інтеґрува́ння
• generalized ~
= узага́льнене інтеґрува́ння
• graphical ~
= графі́чне інтеґрува́ння
• group ~
= інтеґрува́ння за гру́пою
• high-density ~
= високощі́льне компонува́ння
• indefinite ~
= знахо́дження неви́значеного інтеґра́лу
• iterated ~
= повто́рне інтеґрува́ння
• iterative ~
= багаторазо́ве інтеґрува́ння
• loop ~
= ко́нтурне інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за ко́нтуром
• numerical ~
= числове́ інтеґрува́ння
• partial ~
= інтеґрува́ння части́нами
• point-by-point ~
= інтеґрува́ння за то́чками
• rectangular ~
= обчи́слювання (озна́ченого) інтеґра́лу за фо́рмулою прямоку́тників
• saddle-point ~
= інтеґрува́ння ме́тодом перева́лу
• software ~
= компонува́ння систе́ми програмо́вих за́собів
• space ~
= просторо́ве інтеґрува́ння
• spline ~
= спла́йнове інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за допомо́гою сплайн-фу́нкцій
• term-by-term (termwise) ~
= почле́нне інтеґрува́ння
• trapezoidal ~
= обчи́слювання (озна́ченого) інтеґра́лу за фо́рмулою трапе́цій
• vector ~
= ве́кторне інтеґрува́ння
interchangeability = [ˌɪntəˌtʃeɪndʒə'bɪləti] обмі́нність, взаємозамі́нність, переста́вність
• complete ~
= цілкови́та взаємозамі́нність
• functional ~
= функці́йна взаємозамі́нність
• geometrical ~
= геометри́чна взаємозамі́нність
interpretation = [ɪnˌtɜ:prɪ'teɪʃn] 1. тлума́чення, інтерпрета́ція; інтерпретува́ння 2. пере́клад
• abstract ~
= абстра́ктна інтерпрета́ція
• adequate ~
= адеква́тна інтерпрета́ція
• admissible ~
= прийня́тна інтерпрета́ція
• analytic ~
= аналіти́чна інтерпрета́ція
• antecedent ~
= міркува́ння на осно́ві фа́ктів; інтерпрета́ція від фа́ктів
• associative ~
= асоціати́вна інтерпрета́ція
• auxiliary ~
= допоміжна́ інтерпрета́ція
• belief-invoked ~
= міркува́ння на осно́ві уста́лених перекона́нь
• conditional ~
= умо́вна інтерпрета́ція
• correct ~
= коре́ктна (пра́вильна) інтерпрета́ція
• data ~
= інтерпрета́ція да́них
• empirical ~
= емпіри́чна інтерпрета́ція
• existential ~
= екзистенці́йна інтерпрета́ція
• extensional ~
= екстенсі́йна інтерпрета́ція
• functional ~
= функці́йна інтерпрета́ція
• geometrical ~
= геометри́чна інтерпрета́ція
• goal-invoked ~
= інтерпрета́ція від ці́лі
• graphical ~
= графі́чна інтерпрета́ція
• heuristic ~
= евристи́чна інтерпрета́ція
• homological ~
= гомологі́чна інтерпрета́ція
• inductive ~
= індукти́вна інтерпрета́ція
• instruction ~
= інтерпрета́ція кома́нд
• logical ~
= логі́чна інтерпрета́ція
• mathematical ~
= математи́чна інтерпрета́ція
• matrix ~
= ма́трична інтерпрета́ція
• natural ~
= приро́дна інтерпрета́ція
• normal ~
= норма́льна інтерпрета́ція
• operational ~
= операці́йна інтерпрета́ція
• physical ~
= фізи́чна інтерпрета́ція
• probabilistic ~
= ймові́рнісна інтерпрета́ція
• restrictive ~
= обме́жувальна інтерпрета́ція
• rigorous ~
= стро́га інтерпрета́ція
• semantic ~
= семанти́чна інтерпрета́ція
• sound ~
= обґрунто́вана (підставо́ва) інтерпрета́ція
• standard ~
= станда́ртна інтерпрета́ція
• statistical ~
= статисти́чна інтерпрета́ція
• topological ~
= топологі́чна інтерпрета́ція
• transitive ~
= транзити́вна інтерпрета́ція
• unambiguous ~
= однозна́чна інтерпрета́ція
• valid ~
= пра́вильна інтерпрета́ція
language = ['læŋgwɪdʒ] мо́ва; систе́ма си́мволів
• ~ of the first order
= мо́ва пе́ршого поря́дку, елемента́рна мо́ва
• abstract ~
= абстра́ктна мо́ва
• adequate ~
= адеква́тна мо́ва
• algebraical ~
= алґебри́чна мо́ва
• algorithmical ~
= алґоритмі́чна мо́ва
• animation description ~
= за́соби о́пис мультипліка́ції
• applicative ~
= мо́ва функці́йного програмува́ння
• artificial ~
= шту́чна мо́ва
• assembler (assembly) ~
= мо́ва асе́мблера
• assignment-free ~
= мо́ва програмува́ння без признача́ння (значень змінних)
• boolean-based ~
= мо́ва Бу́лових опера́торів
• case-sensitive ~
= регістрочутли́ва мо́ва
• categorial ~
= категорі́йна мо́ва
• code ~
= ко́дова мо́ва
• combinatorial ~
= комбінато́рна мо́ва
• command ~
= мо́ва кома́нд
• communicative ~
= комунікати́вна мо́ва
• compiled ~
= (про)трансльо́вана мо́ва (на відміну від інтерпретованої)
• compiler ~
= (входо́ва) мо́ва трансля́тора
• computer ~
= мо́ва програмува́ння; комп’ю́терна (маши́нна) мо́ва
• computer-dependent ~
= машинозале́жна мо́ва
• computer-independent ~
= машинонезале́жна мо́ва
• computer-oriented ~
= машинозорієнто́вана мо́ва
• constraint ~
= мо́ва обме́жень (властивих конкретній проблемній галузі); декларати́вна мо́ва
• context-free ~
= контекстонезале́жна мо́ва; контекстові́льна мо́ва
• context-sensitive ~
= контексточутли́ва (контекстозале́жна) мо́ва
• data ~
= мо́ва керува́ння да́ними; мо́ва о́пису да́них
• database ~
= мо́ва ба́зи да́них
• data definition ~
= мо́ва озна́чень да́них
• data description ~
= мо́ва о́пису да́них
• data manipulation ~
= мо́ва маніпулюва́ння да́ними
• data-query ~
= мо́ва за́питів
• data-retrieval ~
= мо́ва по́шуку да́них
• design ~
= мо́ва проєктува́ння
• end-user ~
= мо́ва кінце́вого користувача́
• escape ~
= мо́ва, що дозволя́є зо́внішнє зверта́ння (до програм, написаних іншими мовами)
• extended ~
= розширна́ мо́ва
• extensible ~
= розши́рна мо́ва
• foreign ~
= чужа́ (інозе́мна) мо́ва
• formal ~
= форма́льна мо́ва
• formalized ~
= формалізо́вана мо́ва
• functional ~
= функці́йна мо́ва; мо́ва функці́йного програмува́ння
• generated ~
= поро́джена мо́ва
• graphics ~
= мо́ва графі́чних си́мволів; мо́ва графі́чних зада́ч
• high-level ~
= мо́ва висо́кого рі́вня, високорі́внева мо́ва
• host ~
= ба́зова мо́ва
• human-oriented ~
= людинозорієнто́вана мо́ва
• human-readable ~
= людиносприйня́тна мо́ва (програмування), мо́ва (програмування), сприйня́тна для люди́ни
• imperative ~
= імперати́вна мо́ва
• inflected ~
= флекти́вна мо́ва
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва мо́ва
• input ~
= входова́ мо́ва
• interactive ~
= мо́ва інтеракти́вної взаємоді́ї; діало́гова мо́ва
• intermediary ~
= проміжна́ мо́ва
• interpretative ~
= інтерпретаці́йна мо́ва
• interpreted ~
= (про)інтерпрето́вана мо́ва (на відміну від трансльованої)
• kernel ~
= ба́зова мо́ва, мо́ва-ядро́; мо́ва-осно́ва
• knowledge representation ~
= мо́ва предста́влення знань
• linear ~
= ліні́йна мо́ва
• list-processing ~
= мо́ва опрацьо́вування спи́сків
• low-level ~
= мо́ва низько́го рі́вня, низькорі́внева мо́ва
• machine ~
= маши́нна мо́ва
• machine-dependent ~
= машинозале́жна мо́ва
• machine-independent ~
= машинонезале́жна мо́ва
• machine-oriented ~
= машинозорієнто́вана мо́ва
• macro ~
= макромо́ва
• macroinstruction ~
= мо́ва макрокома́нд
• mathematical ~
= математи́чна мо́ва
• memory management ~
= мо́ва керува́ння па́м’яттю (в базах даних)
• mnemonic ~
= 1. си́мвольна мо́ва 2. мо́ва мнемосхе́м
• modal ~
= мода́льна мо́ва
• native ~
= вла́сна мо́ва маши́ни
• natural ~
= приро́дна мо́ва
• network-oriented ~
= мережезорієнто́вана мо́ва
• nonpositional ~
= непозиці́йна мо́ва
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна мо́ва
• number ~
= числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана мо́ва (програмування)
• page description ~
= мо́ва о́пису сторіно́к (друкування)
• parallel ~
= мо́ва парале́льного програмува́ння
• predicate ~
= мо́ва ло́гіки предика́тів
• privacy ~
= мо́ва за́хисту (що задає правила і умови використання захищених даних)
• problem-oriented ~
= проблемозорієнто́вана мо́ва
• problem statement ~
= мо́ва формулюва́ння зада́ч
• procedural ~
= процеду́рна мо́ва
• procedure-oriented ~
= процедурозорієнто́вана мо́ва
• production ~
= продукці́йна мо́ва, мо́ва проду́кцій (в експертних системах)
• program ~
= мо́ва програ́ми (мова, що нею написано програму)
• programmer ~
= мо́ва програмува́льника
• programming ~
= мо́ва програмува́ння, програмува́льна мо́ва
• query ~
= мо́ва за́питів
• relational ~
= реляці́йна мо́ва, мо́ва відно́шень
• representation ~
= мо́ва предста́влень
• restricted ~
= 1. спро́щена ве́рсія мо́ви 2. обме́жена мо́ва
• rule-based ~
= мо́ва продукці́йних пра́вил
• science-oriented ~
= мо́ва (опису) науко́вих чи техні́чних зада́ч
• script ~
= мо́ва сцена́ріїв
• self-contained ~
= самодоста́тня мо́ва; за́мкнена мо́ва
• semantic ~
= семанти́чна мо́ва
• sentential ~
= пропозиці́йна мо́ва
• serial ~
= мо́ва послідо́вного програмува́ння
• simulation ~
= мо́ва моделюва́ння
• source ~
= входова́ мо́ва
• specification ~
= мо́ва специфіка́цій
• stratified ~
= стратифіко́вана мо́ва
• structured-query ~
= мо́ва структуро́ваних за́питів (для роботи з базою даних)
• subject ~
= предме́тна мо́ва
• super (super-high-level) ~
= мо́ва надвисо́кого рі́вня
• symbolic ~
= си́мвольна мо́ва
• syntactic ~
= синтакси́чна мо́ва
• syntax ~
= мо́ва си́нтаксису
• system ~
= систе́мна мо́ва, мо́ва систе́много програмува́ння
• tabular ~
= табли́чна мо́ва
• target ~
= виходо́ва мо́ва
• terminal ~
= терміна́льна мо́ва
• typed ~
= 1. широковикористо́вувана мо́ва (ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ, тощо) 2. мо́ва, що потребу́є озна́чення ти́пів да́них
• typeless ~
= мо́ва, що не потребу́є озна́чення ти́пів да́них
• update ~
= мо́ва коригува́льних за́питів (у розподілених базах даних)
• universal network ~
= універса́льна мере́жева (мере́жна) мо́ва
• user ~
= мо́ва користувача́
• user-oriented ~
= мо́ва, зорієнто́вана на користувача́, користувачезорієнто́вана мо́ва
• very-high-level ~
= мо́ва ду́же висо́кого (надвисо́кого) рі́вня, надвисокорі́внева мо́ва
method = ['mɛθəd] 1. ме́тод, спо́сіб 2. пра́вило 3. алґори́тм
• ~ of abstraction
= ме́тод абстра́кції
• ~ of approximation
= ме́тод апроксима́ції
• ~ of averages
= ме́тод сере́дніх зна́чень
• ~ of backward induction
= ме́тод зворо́тної інду́кції
• ~ of balayage
= ме́тод виміта́ння
• ~ of catastrophes
= ме́тод катастро́ф
• ~ of choice
= стат. ме́тод вибира́ння
• ~ of comparison
= ме́тод порі́внювання
• ~ of confidence intervals
= ме́тод дові́рчих інтерва́лів
• ~ of conformal mappings
= ме́тод конфо́рмних відобра́жень
• ~ of correction
= ме́тод коре́кції
• ~ of cyclic descent
= ме́тод циклі́чного спу́ску
• ~ of descent
= ме́тод спу́ску
• ~ of determinants
= ме́тод детерміна́нтів
• ~ of diagrams
= ме́тод діагра́м
• ~ of elimination
= ме́тод вилуча́ння
• ~ of exhaustion
= ме́тод виче́рпування; ме́тод висна́жування
• ~ of extrapolation
= ме́тод екстраполя́ції
• ~ of forcing
= ме́тод фо́рсингу, ме́тод зму́шування
• ~ of forecasting
= ме́тод прогнозува́ння
• ~ of generating functions
= ме́тод твірни́х фу́нкцій
• ~ of homology
= ме́тод гомоло́гії
• ~ of induction
= ме́тод інду́кції
• ~ of interval bisection
= ме́тод дихотомі́ї, ме́тод по́ділу навпі́л (під час адаптивного пошуку)
• ~ of inversion
= ме́тод інве́рсії, ме́тод перетво́рювання зворотни́ми ра́діусами
• ~ of isoclines
= ме́тод ізоклі́н
• ~ of iterations
= ме́тод ітера́цій
• ~ of least squares
= ме́тод найме́нших квадра́тів
• ~ of mathematical induction
= ме́тод математи́чної інду́кції
• ~ of maximum likelihood
= ме́тод максима́льної вірогі́дності
• ~ of moments
= ме́тод моме́нтів
• ~ of normals
= ме́тод норма́лей
• ~ of numbering
= ме́тод нумерува́ння
• ~ of ordering
= ме́тод впорядко́вування
• ~ of parabolas
= ме́тод пара́бол
• ~ of potentials
= ме́тод потенціа́лів
• ~ of proof
= ме́тод дове́дення
• ~ of quickest descent
= ме́тод найшви́дшого спу́ску
• ~ of ravines
= ме́тод ярі́в
• ~ of reduction to the absurd
= ме́тод зве́дення до абсу́рду
• ~ of residues
= ме́тод ли́шків
• ~ of rotating coordinates
= ме́тод поверта́ння координа́т
• ~ of search
= ме́тод по́шуку
• ~ of smoothing
= спо́сіб згла́джування
• ~ of steepest ascent
= ме́тод найстрімкі́шого підійма́ння
• ~ of steepest descent
= ме́тод перева́лу, ме́тод найстрімкі́шого спу́ску
• ~ of substitution
= ме́тод підставля́ння (під час розв’язування алґебричних рівнянь)
• ~ of successive approximations
= ме́тод послідо́вних набли́жень
• ~ of summability
= ме́тод згорта́ння (сумува́ння) (ряду)
• ~ of transfinite induction
= ме́тод трансфіні́тної інду́кції
• ~ of trapezoids
= ме́тод трапе́цій (метод графічного інтеґрування)
• ~ of undetermined coefficients
= ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
• ~ of variation of parameters
= ме́тод варіа́ції пара́метрів; ме́тод варіа́ції дові́льної ста́лої
• ~ of verification
= ме́тод перевіря́ння (верифіка́ції)
• abstract ~
= абстра́ктне пра́вило
• access ~
= ме́тод (пра́вило) до́ступу
• access-oriented ~
= доступозале́жний (доступозорієнто́ваний) ме́тод (обчислювання)
• adaptive ~
= адапти́вний ме́тод
• ad hoc ~
= спеціа́льний (спеціа́льно ство́рений) ме́тод (для даного конкретного випадку)
• algebraic ~
= алґебри́чний ме́тод
• algorithmic ~
= алґоритмі́чний ме́тод
• analog ~
= ме́тод анало́гій
• analysis-of-variance ~
= ме́тод дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чний ме́тод
• ancestor ~s
= ме́тод з успадко́ваними пра́вилами
• approximate ~
= набли́жений ме́тод
• approximation ~
= 1. ме́тод апроксима́ції 2. набли́жений ме́тод
• a priori ~
= апріо́рний ме́тод
• assembly ~
= ме́тод компонува́ння
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ме́тод
• averaging ~
= ме́тод усере́днювання
• axiomatic ~
= аксіо́мний (аксіомати́чний) ме́тод, ме́тод постула́тів
• axonometric ~
= аксонометри́чний ме́тод
• binary search ~
= ме́тод двійко́вого по́шуку
• branch-and-bound ~
= ме́тод гіло́к і меж
• building ~
= ме́тод станда́ртних бло́ків; ме́тод уніфіко́ваних мо́дулів
• Cartesian ~
= Дека́ртів ме́тод
• cascade ~
= каска́дний ме́тод
• case ~
= ме́тод логі́чного дове́дення
• category ~
= категорі́йний ме́тод
• checking ~
= ме́тод пере́ві́рки
• checksum ~
= ме́тод контро́льних сум
• chord ~
= ме́тод хорд
• clustering ~
= ме́тод групува́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рний ме́тод
• comparison ~
= ме́тод порі́внювання
• compression ~
= ме́тод ущі́льнювання
• computing ~
= ме́тод обчи́слювань
• conformal mapping ~
= ме́тод конфо́рмних відобра́жень
• convergent ~
= збі́жний ме́тод
• convex simplex ~
= ме́тод опу́клого си́мплексу
• correlation ~
= кореляці́йний ме́тод
• covariant ~
= коваріаці́йний ме́тод
• crude ~
= нето́чний (гру́бий, прибли́зний) ме́тод
• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к
• decomposition ~
= ме́тод декомпози́ції (розклада́ння)
• deductive ~
= дедукти́вний ме́тод
• delta ~
= безпосере́дній (прями́й) ме́тод знахо́дження похідно́ї
• descent ~
= ме́тод спу́ску (спуска́ння)
• design ~
= 1. ме́тод розраху́нку 2. ме́тод планува́ння (експерименту)
• diagonal ~
= діагона́льний ме́тод; ме́тод Ка́нтора, Ка́нторів ме́тод
• dichotomy ~
= ме́тод дихотомі́ї
• digital ~
= цифрови́й ме́тод
• direct ~
= прями́й ме́тод
• dispersion ~
= дисперсі́йний ме́тод
• duality ~
= ме́тод дуа́льності
• elimination ~
= ме́тод відкида́ння
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод
• ergodic ~
= ергоди́чний ме́тод
• Euler ~
= О́йлерів (Е́йлерів) ме́тод, ме́тод О́йлера (Е́йлера)
• exclusion ~
= ме́тод відкида́ння
• exhaustion ~
= ме́тод виче́рпування
• expansion ~
= ме́тод розвива́ння (розклада́ння) в ряд
• extrapolation ~
= екстраполяці́йний ме́тод
• factorial ~
= фа́кторний ме́тод
• factorization ~
= ме́тод відокре́млювання мно́жникі́в (факториза́ції)
• finished ~
= цілкови́то ви́значене пра́вило
• finite-difference ~
= ме́тод скінче́нних різни́ць
• finite-element ~
= ме́тод скінче́нних елеме́нтів
• fixed-point ~
= ме́тод нерухо́мої то́чки
• forecasting ~
= ме́тод прогнозува́ння
• formal ~
= форма́льний ме́тод
• functional ~
= функціона́льний ме́тод
• game-theoretic ~
= теоре́тико-ігрови́й ме́тод
• geometrical ~
= геометри́чний ме́тод
• gradient ~
= ґрадіє́нтний ме́тод
• graphical ~
= графі́чний ме́тод
• heuristic ~
= евристи́чний ме́тод
• hierarchical access ~
= ієрархі́чний ме́тод до́ступу
• hill-climbing ~
= ме́тод по́шуку екстре́муму
• identification ~
= ме́тод ідентифіка́ції
• implicit ~
= нея́вний ме́тод
• inductive ~
= індукти́вний ме́тод
• infallible ~
= непоми́льний (наді́йний) ме́тод
• inference ~
= ме́тод ви́сновку
• inherited ~
= успадко́ваний ме́тод
• integral ~
= інтеґра́льний ме́тод
• interpolation ~
= інтерполяці́йний ме́тод
• isocline ~
= ме́тод ізоклі́н
• iteration ~
= ітераці́йний ме́тод
• least-squares ~
= ме́тод найме́нших квадра́тів
• level(l)ing ~
= ме́тод згла́джування
• linearization ~
= ме́тод лінеариза́ції
• local ~
= лока́льний ме́тод
• logical ~
= логі́чний ме́тод
• marginal ~
= марґіна́льний ме́тод
• matching ~
= ме́тод узго́джування
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод
• maximum-likelihood ~
= ме́тод максима́льної вірогі́дності
• mean-value ~
= ме́тод сере́дніх
• measurement ~
= ме́тод вимі́рювання (мі́ряння)
• minimax ~
= ме́тод мініма́ксу
• Monte-Carlo ~
= ме́тод Мо́нте-Ка́рло
• multiplex ~
= мультипле́ксний ме́тод
• net ~
= ме́тод сі́ток
• numerical ~
= числови́й ме́тод
• object-space ~
= ме́тод усува́ння неви́дних пове́рхонь
• operator ~
= опера́торний ме́тод
• optimization ~
= ме́тод оптиміза́ції
• optimal (optimum) ~
= оптима́льний ме́тод
• orthogonalization ~
= ме́тод ортогоналіза́ції
• overlay ~
= ме́тод наклада́ння
• overloaded ~
= переобтя́жене пра́вило
• parametric ~
= параметри́чний ме́тод
• penalty-function ~
= ме́тод штрафни́х фу́нкцій
• perturbation ~
= ме́тод збу́рень
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ме́тод
• probit ~
= про́біт-ана́ліз
• qualitative ~
= я́кісний ме́тод
• quantitative ~
= кі́лькісний ме́тод
• queued access ~
= ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued indexed sequential access ~ (QISAM)
= і́ндексопослідо́вний ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued sequential access ~ (QSAM)
= послідо́вний ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued telecommunication access ~ (QTAM)
= телекомунікаці́йний ме́тод до́ступу за че́ргою
• random search ~
= ме́тод випадко́вого по́шуку
• random walk ~
= ме́тод випадко́вого блука́ння
• recursion (recursive) ~
= рекуре́нтний (рекурси́вний) ме́тод
• regression ~
= реґреси́вний ме́тод
• resident access ~
= резиде́нтний ме́тод до́ступу
• residue ~
= ме́тод ли́шків
• retract ~
= ме́тод ретра́кту
• rigorous ~
= стро́гий ме́тод
• robust ~
= стійки́й (роба́стний) ме́тод
• routine ~
= станда́ртний (найчасті́ше вжи́ваніший, рути́нний) ме́тод
• rule of thumb ~
= ме́тод спроб і по́ми́лок
• Runge-Kutta ~
= ме́тод Ру́нґе-Ку́та
• saddle-point ~
= ме́тод перева́лу, ме́тод сідлово́ї то́чки
• sampling ~
= вибірко́вий ме́тод
• search ~
= ме́тод по́шуку
• separation-of-variables ~
= ме́тод відокре́млювання змі́нних
• sequential ~
= послідо́вний ме́тод
• sequential-access ~
= ме́тод послідо́вного до́ступу
• set-theoretical ~
= теоретикомножи́нний ме́тод
• shooting ~
= ме́тод пристрі́лювання
• shortcut ~
= приско́рений ме́тод
• sieve ~
= ме́тод си́та
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод, си́мплекс-ме́тод
• static ~s
= стати́чні пра́вила (ме́тоди)
• statistical ~
= статисти́чний ме́тод
• step-by-step (stepwise) ~
= ме́тод послідо́вних опера́цій; (по)кро́ковий ме́тод
• stochastic ~
= стохасти́чний ме́тод
• stream ~s
= пра́вила оперува́ння пото́ками
• Sturm ~
= ме́тод Шту́рма
• substitution ~
= ме́тод підставля́ння
• summability ~
= ме́тод сумува́ння
• symbolical ~
= 1. си́мвольний ме́тод 2. ан. опера́торний ме́тод
• target ~
= ме́тод спроб, ме́тод пристрі́лювання
• topological ~
= топологі́чний ме́тод
• trace ~
= ме́тод сліді́в
• trial-and-error ~
= ме́тод спроб та помило́к
• universal ~
= універса́льний ме́тод
• variational ~
= варіаці́йний ме́тод
• virtual ~s
= віртуа́льні пра́вила
model = ['mɒdl] 1. моде́ль; маке́т; схе́ма || моделюва́ти/змоделюва́ти || моде́льний 2. взіре́ць; шабло́н; тип 3. моделюва́льний при́стрій
• ~ with constant factors
= моде́ль зі ста́лими фа́кторами (в дисперсійному аналізі)
• ~ with random factors
= моде́ль з випадко́вими фа́кторами
• ~ of arithmetic
= моде́ль аритме́тики (арифме́тики)
• ~ of calculation
= схе́ма обчи́слювання
• ~ of choice
= моде́ль ви́бору
• abbreviated ~
= скоро́чена моде́ль
• absolute ~
= абсолю́тна моде́ль
• abstract ~
= абстра́ктна моде́ль
• adaptive ~
= адапти́вна моде́ль
• additive ~
= адити́вна моде́ль
• adequate ~
= адеква́тна моде́ль
• ad hoc ~
= спеціа́льна (спеціа́льно розро́блена) моде́ль (для даного конкретного випадку)
• affine ~
= афі́нна моде́ль
• aggregate (aggregative) ~
= суку́пна моде́ль
• algebraic ~
= алґебри́чна моде́ль
• algorithm ~
= моде́ль алґори́тму
• algorithmic(-type) ~
= алґоритмі́чна моде́ль
• analysis-of-variance ~
= моде́ль дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чна моде́ль
• a posteriori ~
= апостеріо́рна моде́ль
• approximate ~
= набли́жена моде́ль
• a priori ~
= апріо́рна моде́ль
• asymptotic ~
= асимптоти́чна моде́ль
• autoregressive ~
= автореґреси́вна моде́ль
• Bayesian ~
= Ба́єсова моде́ль
• behavio(u)ristic ~
= бігевіористи́чна (поведі́нкова) моде́ль; моде́ль поведі́нки
• bifactor ~
= двофа́кторна моде́ль
• binomial ~
= біно́мна моде́ль
• bionic ~
= біоні́чна моде́ль
• birational ~
= біраціона́льна моде́ль
• canonical ~
= каноні́чна моде́ль
• cascade ~
= каска́дна моде́ль
• cellular ~
= комірко́ва моде́ль, кліти́нна (клітинко́ва) моде́ль (в теорії автоматів)
• chance ~
= імові́рнісна моде́ль
• choice ~
= моде́ль ви́бору
• classic(al) ~
= класи́чна моде́ль
• closed ~
= за́мкнена моде́ль
• cobweb ~
= павутиноподі́бна моде́ль
• combinatorial ~
= комбінато́рна моде́ль
• compact memory ~
= компа́ктна моде́ль па́м’яті
• composite ~
= скла́дена моде́ль
• computer ~
= комп’ю́терна моде́ль
• conformal ~
= конфо́рмна моде́ль
• continuous ~
= непере́рвна моде́ль
• countable ~
= зліче́нна моде́ль
• crude ~
= гру́ба моде́ль
• cybernetic ~
= кібернети́чна моде́ль
• data ~
= моде́ль да́них
• decision ~
= моде́ль прийма́ння рі́шень
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) моде́ль
• deductive ~
= дедукти́вна моде́ль
• denumerable ~
= зліче́нна моде́ль, моде́ль зі зліче́нною о́бластю
• descriptive ~
= 1. описо́ва (дескрипти́вна) моде́ль 2. форма́льна моде́ль
• deterministic ~
= детерміністи́чна моде́ль
• differential ~
= диференці́йна моде́ль
• discrete ~
= дискре́тна моде́ль
• distribution ~
= моде́ль розпо́ділу
• dominating ~
= домінівна́ моде́ль
• dynamic(al) ~
= динамі́чна моде́ль
• dynamic programming ~
= моде́ль динамі́чного програмува́ння
• econometric ~
= економетри́чна моде́ль
• empirical ~
= емпіри́чна моде́ль
• entity-relationship (ER) ~
= моде́ль ти́пу "об’є́кт - відно́шення", моде́ль ти́пу "суть - зв’язо́к" (у реляційних базах даних)
• estimation ~
= моде́ль оці́нювання
• evolutionary ~
= еволюці́йна моде́ль
• expanded ~
= розши́рена моде́ль
• experimental ~
= експеримента́льна моде́ль
• exponential ~
= експоненці́йна моде́ль
• extensional ~
= екстенсі́йна моде́ль
• external ~
= зо́внішня моде́ль
• extrinsic ~
= зо́внішня моде́ль
• far call ~
= моде́ль дале́кого ви́клику
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) моде́ль
• formal ~
= форма́льна моде́ль
• formalized ~
= формалізо́вана моде́ль
• functional ~
= функці́йна моде́ль
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) моде́ль
• game ~
= ігрова́ моде́ль; моде́ль гри
• game-theoretic [game-theory] ~
= теоре́тико-ігрова́ моде́ль
• general ~
= зага́льна моде́ль
• generalized ~
= узага́льнена моде́ль
• geometrical ~
= геометри́чна моде́ль
• graph-theoretical ~
= теоре́тико-гра́фова моде́ль
• heuristic ~
= евристи́чна моде́ль
• hierarchical ~
= 1. ієрархі́чна моде́ль 2. стат. моде́ль експериме́нту з групува́нням
• homogeneous ~
= однорі́дна моде́ль
• homomorphic ~
= гомомо́рфна моде́ль
• hybrid ~
= гібри́дна моде́ль
• ideal ~
= ідеа́льна моде́ль
• idealized ~
= ідеалізо́вана моде́ль
• induction ~
= індукці́йна моде́ль
• infinite ~
= нескінче́нна моде́ль
• inner (internal) ~
= вну́трішня моде́ль (теорії)
• kinematic ~
= кінемати́чна моде́ль
• kinetic ~
= кінети́чна моде́ль
• linear ~
= ліні́йна моде́ль
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) моде́ль
• logical ~
= логі́чна моде́ль
• logistic ~
= логісти́чна моде́ль
• mathematical ~
= 1. математи́чна моде́ль 2. математи́чна тео́рія (явища)
• matrix ~
= ма́трична моде́ль
• mechanical ~
= механі́чна моде́ль
• medium memory ~
= сере́дня (за вмістом) моде́ль па́м’яті
• memory ~
= моде́ль па́м’яті
• minimal ~
= мініма́льна моде́ль
• multiple ~
= багаторівне́ва моде́ль; багатоаспе́ктна моде́ль
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна моде́ль
• multitemporal ~
= багаточасова́ моде́ль
• network ~
= мере́жева моде́ль; моде́ль мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна моде́ль
• nonstandard ~
= нестанда́ртна моде́ль
• nonstationary ~
= нестаціона́рна моде́ль
• normal ~
= норма́льна моде́ль
• numerical ~
= числова́ моде́ль
• open ~
= відкри́та (неза́мкнена) моде́ль
• optimal ~
= оптима́льна моде́ль
• optimization ~
= моде́ль оптиміза́ції
• optimizing ~
= оптим(із)ува́льна моде́ль
• physical ~
= фізи́чна моде́ль
• pictorial ~
= графі́чна моде́ль
• policy ~
= моде́ль страте́гії
• predator-prey ~
= моде́ль хижа́к-же́ртва
• predictive ~
= прогнозува́льна моде́ль
• preproduction ~
= до́слідна моде́ль; експеримента́льний зразо́к
• probabilistic ~
= ймові́рнісна моде́ль
• probability-theory ~
= теоре́тикоймові́рнісна моде́ль
• procedure call ~
= моде́ль виклика́ння процеду́р
• projective ~
= проєкти́вна моде́ль
• qualitative ~
= я́кісна моде́ль
• quantitative ~
= кі́лькісна моде́ль
• quotient ~
= фа́ктор-моде́ль
• randomization ~
= моде́ль рандоміза́ції
• randomized ~
= рандомізо́вана моде́ль
• recursive ~
= лог. рекурси́вна моде́ль
• regression ~
= реґреси́вна моде́ль
• relational ~
= реляці́йна моде́ль
• renewal ~
= моде́ль відно́влення
• response ~
= моде́ль ві́дгуків
• rigid ~
= жорстка́ моде́ль
• risk ~
= моде́ль ри́зику
• saturated ~
= наси́чена моде́ль
• scaling ~
= шка́льна моде́ль, моде́ль шкалюва́ння
• security ~
= моде́ль механі́зму за́хисту (системи від несанкційованого доступу)
• segmented-memory ~
= моде́ль посеґменто́ваної па́м’яті
• selection ~
= моде́ль відбо́ру
• separable ~
= сепара́бельна моде́ль
• seven-layer ~
= семирівне́ва моде́ль (мережі)
• simple ~
= про́ста́ моде́ль
• simplified ~
= спро́щена моде́ль
• simulation ~
= імітаці́йна моде́ль
• singular ~
= однорівне́ва моде́ль; одноаспе́ктна моде́ль
• small memory ~
= мала́ моде́ль па́м’яті
• software ~
= програмо́ва моде́ль
• solid ~
= о́б’є́мна (монолі́тна) моде́ль (тривимірного об’єкта у машинній графіці)
• sophisticated ~
= ускла́днена моде́ль, моде́ль висо́кої скла́дності
• spatial ~
= просторо́ва моде́ль
• static ~
= стати́чна моде́ль
• statistical ~
= статисти́чна моде́ль
• stochastic ~
= стохасти́чна моде́ль
• stream-of-characters ~
= си́мвольноланцюго́ва (пото́кова) моде́ль (подавання тексту в текстовому редакторі)
• structural ~
= структу́рна моде́ль
• teaching ~
= навча́льна моде́ль
• tiny memory ~
= мініма́льна моде́ль па́м’яті; мініатю́рна моде́ль па́м’яті
• topological ~
= топологі́чна моде́ль
• transitive ~
= транзити́вна моде́ль
• typewriter ~
= машинопи́сна моде́ль (подавання тексту на екрані)
• universal ~
= універса́льна моде́ль
• urn ~
= у́рнова (смітнико́ва) схе́ма, у́рнова (смітнико́ва) моде́ль
• variance ~
= моде́ль диспе́рсії
• vector ~
= ве́кторна моде́ль
• wire-frame ~
= карка́сна моде́ль (тривимірного обєкта машинною графікою)
network = ['nɛtwɜ:k] 1. мере́жа || мере́жевий 2. пле́тиво
• ~ of coordinates
= координа́тна сі́тка
• ~ of a graph
= ланцю́г гра́фу
• abstract ~
= абстра́ктна мере́жа
• abstract semantic ~
= абстра́ктна семанти́чна схе́ма
• assignment ~
= схе́ма призна́чень (в задачі про призначення)
• augmented transition ~
= розши́рена мере́жа перехо́ду
• backbone ~
= основна́ (ба́зова) мере́жа
• baseband ~
= мере́жа з немодульо́ваним пересила́нням
• Bayesian ~
= Ба́єсова мере́жа
• belief ~
= причино́во-наслідко́ва мере́жа
• branching ~
= розгалу́жена мере́жа
• broadband ~
= широкосму́гова мере́жа; мере́жа з модульо́ваним пересила́нням (інформації)
• broadcasting ~
= мере́жа з розсила́нням повідо́млень до всіх, хто його́ отри́мує
• bus ~
= ши́нна мере́жа
• business-communications ~
= мере́жа ділово́го зв’язку́
• causal ~
= причино́во-наслідко́ва (кауза́льна) мере́жа
• circuit-switched ~
= мере́жа з комута́цією кана́лів
• combinatorial ~
= комбінато́рна мере́жа
• computer ~
= мере́жа комп’ю́терів, комп’ю́терна мере́жа
• concentrator ~
= мере́жа з концентра́торами
• contention ~
= мере́жа із супе́рництвом за зайняття́ лі́нії
• correcting (corrective) ~
= коригува́льна схе́ма
• data ~
= інформаці́йна мере́жа
• data bank ~
= мере́жа ба́нків да́них
• despotic ~
= мере́жа з примусо́вою синхроніза́цією
• directed ~
= (з)орієнто́вана (спрямо́вана) мере́жа
• distributed processing ~
= мере́жа розподі́леного опрацьо́вування
• dynamic ~
= динамі́чна мере́жа
• feedback ~
= мере́жа зі зворо́тним зв’язко́м
• feedforward ~
= мере́жа з механі́змом прогнозува́ння поді́й
• functional ~
= функці́йна мере́жа
• generalized ~
= узага́льнена мере́жа
• hierarchical ~
= ієрархі́чна мере́жа
• high-flux ~
= мере́жа з вели́кою щі́льністю пото́ку інформа́ції
• homogeneous computer ~
= однорі́дна комп’ю́терна мере́жа
• host-based ~
= мере́жа з головно́ю маши́ною
• indecomposable ~
= нерозвивна́ (нерозкладна́) мере́жа
• inference ~
= мере́жа (схе́ма) виво́дження
• information ~
= інформаці́йна мере́жа
• instrument communications ~
= мере́жа пересила́ння да́них ви́мірів
• integrated services ~
= мере́жа з надава́нням ко́мплексних по́слуг
• integrating ~
= інтеґрува́льна мере́жа
• ladder ~
= драби́нна мере́жа (схе́ма)
• lattice ~
= ґра́тко́ва мере́жа
• linear ~
= ліні́йна мере́жа
• local area ~ (LAN)
= місце́ва (лока́льна) мере́жа
• logical ~
= логі́чна мере́жа
• long-haul ~
= мере́жа з до́вгими лі́ніями (зв’язку); глоба́льна мере́жа
• matching ~
= узго́джувальна схе́ма
• meshed ~
= вузлова́ мере́жа
• multiple-token ~
= мере́жа з множи́нним ма́ркерним до́ступом
• multipoint ~
= багатоточко́ва мере́жа, мере́жа з вели́кою кі́лькістю вузлі́в
• multiprocessing ~
= багатопроце́сорна мере́жа
• multistation ~
= багатостанці́йна мере́жа
• multiterminal ~
= 1. мультитерміна́льна мере́жа 2. ел. багатопо́люсник
• neural ~
= нейро́нна мере́жа
• nonpartitionable ~
= нерозпа́дна мере́жа (що зберігає цілісність після відмов вузлів)
• office ~
= о́фісна обчи́слювальна мере́жа
• packet switched ~, packet switching ~
= мере́жа з комута́цією паке́тів (з паке́тною комута́цією)
• partitionable ~
= розпа́дна мере́жа (що не зберігає цілісності після відмов вузлів)
• peer-to-peer ~
= мере́жа з рівнопра́вними вузла́ми
• personal-computer ~
= мере́жа персона́льних комп’ю́терів
• planar ~
= плана́рна мере́жа
• polled ~
= мере́жа з (послідо́вним) опи́туванням елеме́нтів
• probabilistic ~
= імові́рнісна мере́жа
• public data ~
= колекти́вна мере́жа пересила́ння да́них; мере́жа пересила́ння (да́них) зага́льного користува́ння
• queuing ~
= мере́жа ма́сового обслуго́вування
• reduced ~
= зве́дена мере́жа
• redundant ~
= надлишко́ва мере́жа
• resource-sharing ~
= спільноресу́рсна мере́жа
• ring(-topology) ~
= мере́жа з кільце́вою тополо́гією, кільце́ва мере́жа
• self-organizing ~
= самоорганізо́вна мере́жа
• sequential ~
= послідо́внісна мере́жа
• single-site ~
= місце́ва мере́жа
• star-type ~
= зірча́ста мере́жа; зі́рка
• stochastic ~
= стохасти́чна мере́жа
• switching ~
= перемика́льна мере́жа
• symmetrical ~
= симетри́чна мере́жа
• synchronous ~
= синхро́нна мере́жа
• tie-line ~
= мере́жа з ви́діленими лі́ніями (зв’язку)
• token-bus-based (token-passing) ~
= маркероестафе́тна мере́жа
• transport (transportation) ~
= тра́нспортна мере́жа
• universal ~
= універса́льна мере́жа
• unoriented ~
= не(з)орієнто́вана (неспрямо́вана) мере́жа
• value-added ~
= мере́жа з додатко́вими по́слугами, мере́жа з додатко́вими можли́востями чи за́собами
• wide-area ~
= широкомасшта́бна мере́жа; глоба́льна мере́жа
• X.25 ~
= мере́жа з протоко́лом X.25
norm = [nɔ:m] но́рма || нормува́ти/знормува́ти
• ~ of an algebraic number
= но́рма алґебри́чного числа́
• ~ of a divisor
= но́рма диві́зора
• ~ of a function
= но́рма фу́нкції
• ~ of a functional
= но́рма функціона́ла
• ~ of an ideal
= но́рма ідеа́лу
• ~ of a matrix
= но́рма ма́триці
• ~ of an operator
= но́рма опера́тора
• ~ of a quaternion
= но́рма кватерніо́на
• ~ of a vector
= но́рма ве́ктора
• absolute ~
= абсолю́тна но́рма
• additive ~
= адити́вна но́рма
• associated ~
= асоційо́вана но́рма
• bounded ~
= обме́жена но́рма
• canonical ~
= каноні́чна но́рма
• conjugate ~
= спря́жена но́рма
• cross ~
= крос-но́рма
• dense ~
= щі́льна но́рма
• discrete ~
= дискре́тна но́рма
• divisor ~
= диві́зорна но́рма
• flat ~
= бемо́льна но́рма
• functional ~
= 1. функціона́льна 2. функці́йна но́рма
• global ~
= глоба́льна но́рма
• graph ~
= но́рма гра́фу
• homogeneous ~
= однорі́дна но́рма
• induced ~
= (з)індуко́вана но́рма
• integral ~
= інтеґра́льна но́рма
• internal ~
= вну́трішня но́рма
• interpolating ~
= інтерполяці́йна но́рма
• intrinsic ~
= вну́трішня но́рма
• invariant ~
= інваріа́нтна но́рма
• kernel ~
= ядро́ва но́рма
• local ~
= лока́льна но́рма
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) но́рма
• matrix ~
= ма́трична но́рма
• measurable ~
= вимірна́ но́рма
• mixed ~
= змі́шана но́рма
• monotonic ~
= моното́нна но́рма
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна но́рма
• multiplier ~
= но́рма мультипліка́тора
• number ~
= но́рма числа́
• operator ~
= но́рма опера́тора
• power ~
= но́рма сте́пеня
• quotient ~
= фа́ктор-но́рма
• reduced ~
= (з)редуко́вана но́рма
• reflexive ~
= рефлекси́вна но́рма
• regular ~
= реґуля́рна но́рма
• relative ~
= відно́сна но́рма
• root-mean-square ~
= середньоквадра́тна но́рма
• sharp ~
= діє́зна но́рма
• spectral ~
= спектра́льна но́рма
• spinorial ~
= спіно́рна но́рма
• strict ~
= стро́га но́рма
• strong ~
= си́льна но́рма
• transitive ~
= транзити́вна но́рма
• triangular ~
= трику́тна но́рма
• trivial ~
= тривіа́льна но́рма
• uniform ~
= рівномі́рна но́рма
• unit ~
= одини́чна но́рма
• variation ~
= варіаці́йна но́рма
• vector ~
= ве́кторна но́рма
• weak ~
= слабка́ но́рма
object = ['ɒbdʒɛkt] 1. об’є́кт; предме́т; річ || об’є́ктний; предме́тний; кінце́вий, виходо́вий 2. елеме́нт (множини) 3. мета́ // the ~ in view ви́значена мета́ || [əb'dʒɛkt] 4. запере́чувати/запере́чити (щось); висло́влювати/ви́словити несхва́лення
• ~ of anholonomicity
= об’є́кт неголоно́мності
• ~ of curvature
= об’є́кт кривини́
• ~ of projective connectivity
= об’є́кт проєкти́вної зв’я́зності
• 
~ with differentiation = диференці́йний об’є́кт
• absolute ~
= абсолю́тний об’є́кт
• abstract ~
= абстра́ктний об’є́кт
• acyclic ~
= ациклі́чний об’є́кт
• additive ~
= адити́вний об’є́кт
• analytic ~
= аналіти́чний об’є́кт
• ancestor ~
= об’є́кт-пре́док, поро́джувальний об’є́кт
• application ~
= об’є́кт застосува́ння
• assignable ~
= змі́нний об’є́кт; змі́нюваний об’є́кт
• antisymmetric ~
= антисиметри́чний об’є́кт
• Artinian ~
= Арти́нів об’є́кт
• changing ~
= мінли́вий об’є́кт
• characteristic ~
= характеристи́чний об’є́кт
• class ~
= об’є́кт кла́су
• closed ~
= за́мкнений об’є́кт
• coequating ~
= ковирі́внювальний об’є́кт
• cofibrant ~
= кофібра́нтний об’є́кт
• cofree ~
= кові́льний об’є́кт
• cohomology ~
= об’є́кт когомоло́гії
• cointegral ~
= коінтеґра́льний об’є́кт
• compactly covered ~
= компа́ктно накри́тий об’є́кт
• complete ~
= по́вний об’є́кт
• completely covered ~
= цілко́м накри́тий об’є́кт
• completely symmetric(al) ~
= цілко́м симетри́чний об’є́кт
• composite ~
= скла́дений об’є́кт
• conceptual ~
= концептуа́льний об’є́кт
• connecting ~
= зв’я́зувальний об’є́кт
• connectivity ~
= об’є́кт зв’я́зності
• constructive ~
= конструкти́вний об’є́кт
• control ~
= об’є́кт керува́ння
• controlled ~
= керо́ваний об’є́кт
• cosimplicial ~
= косимпліці́йний об’є́кт
• covered ~
= накри́тий об’є́кт
• curve ~
= об’є́кт ти́пу "крива́" (в машинній графіці)
• cylinder ~
= циліндри́чний об’є́кт
• data ~
= інформаці́йний об’є́кт
• database ~
= об’є́кт ба́зи да́них
• diagonal ~
= діагона́льний об’є́кт
• differential ~
= диференці́йний об’є́кт
• digitized ~
= цифрова́ фо́рма предста́влення об’є́кта
• direct ~
= прями́й об’є́кт
• distinguished ~
= ви́різнений об’є́кт
• dual ~
= дуа́льний об’є́кт
• dually universal ~
= дуа́льно універса́льний об’є́кт
• dynamical ~
= динамі́чний об’є́кт
• external ~
= зо́внішній об’є́кт
• faithfully projective ~
= стро́го проєкти́вний об’є́кт
• final ~
= фіна́льний об’є́кт
• formal ~
= форма́льний об’є́кт
• free ~
= ві́льний об’є́кт
• functional ~
= функці́йний об’є́кт
• fundamental ~
= фундамента́льний об’є́кт
• generalized ~
= узага́льнений об’є́кт
• geometric ~
= геометри́чний об’є́кт
• graded ~
= (по)ґрадуйо́ваний об’є́кт
• group ~
= групови́й об’є́кт
• Hermitean ~
= Ермі́тів об’є́кт
• holonomic ~
= голоно́мний об’є́кт
• homology ~
= об’є́кт гомоло́гії
• homotopic ~
= гомото́пний об’є́кт
• image ~
= уя́вний об’є́кт
• imaginary ~
= просторо́вий о́браз об’є́кта
• imaging ~
= зобра́жуваний об’є́кт
• indecomposable ~
= нерозкладни́й об’є́кт
• initial ~
= початко́вий об’є́кт
• injective ~
= ін’єкти́вний об’є́кт
• integral ~
= інтеґра́льний об’є́кт
• internal ~
= вну́трішній об’є́кт
• invariant ~
= інваріа́нтний об’є́кт
• invertible ~
= оборо́тний об’є́кт
• isomorphic ~s
= ізомо́рфні об’є́кти
• linear ~
= ліні́йний об’є́кт
• localized ~
= локалізо́ваний об’є́кт
• logical drawing ~
= логі́чний об’є́кт гра́фіки
• main ~
= основни́й об’є́кт
• Markovian ~
= Ма́рковський об’є́кт
• mathematical ~
= математи́чний об’є́кт
• microgeometric ~
= мікрогеометри́чний об’є́кт
• module ~
= об’є́кт мо́дуля
• mouse-sensitive ~
= мишкочутли́вий об’є́кт
• multifactorial ~
= багатофа́кторний об’є́кт
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний об’є́кт, об’є́кт з мно́женням
• multivalued ~
= багатозна́чний об’є́кт
• negligible ~
= нехто́вний об’є́кт
• neutral ~
= нейтра́льний об’є́кт
• nonnull ~
= ненульови́й об’є́кт
• nonholonomic ~
= неголоно́мний об’є́кт
• parametrized ~
= параметризо́ваний об’є́кт
• periodic ~
= періоди́чний об’є́кт
• point ~
= точко́вий об’є́кт
• primitive ~
= приміти́вний об’є́кт
• product ~
= фа́ктор-об’є́кт
• projected ~
= (с)проєкто́ваний об’є́кт
• quotient ~
= фа́ктор-об’є́кт
• random ~
= випадко́вий об’є́кт
• real-world ~
= об’є́кт реа́льного сві́ту
• recognized ~
= впі́знаний об’є́кт
• simplicial ~
= симпліці́йний об’є́кт
• smooth ~
= гладки́й об’є́кт
• storage ~
= об’є́кт у па́м’яті
• streamable ~
= пото́ковий об’є́кт
• subclass ~
= об’є́кт підкла́су (субкла́су)
• symmetrical ~
= симетри́чний об’є́кт
• task ~
= об’є́кт - зада́ча
• terminal ~
= терміна́льний об’є́кт
• topological ~
= топологі́чний об’є́кт
• transitive ~
= транзити́вний об’є́кт
• unary ~
= уна́рний об’є́кт
• uniform ~
= рівномі́рний об’є́кт
• uniformized ~
= уніформ(із)о́ваний об’є́кт
• universal ~
= універса́льний об’є́кт
• user-interface ~
= об’є́кт користуваче́вого інтерфе́йсу
• view ~
= ви́дний об’є́кт (елеме́нт)
• volatile ~
= мінли́вий об’є́кт
• window ~
= об’є́кт вікна́; об’є́кт у вікні́
• zero ~
= нульови́й об’є́кт
operation = [ˌɒpə'reɪʃn] 1. ді́я, опера́ція 2. проце́с; робо́та; функціюва́ння, функціонува́ння 3. режи́м (експлуатаційний)
• abstract ~
= абстра́ктна опера́ція
• additive ~
= адити́вна опера́ція
• algebraic ~
= алґебри́чна опера́ція
• analytic ~
= аналіти́чна опера́ція
• approximate ~
= набли́жена опера́ція
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• array ~
= ма́трична опера́ція; опера́ція над маси́вом
• associative ~
= асоціати́вна (сполу́чна́) опера́ція
• atomic ~
= атома́рна опера́ція (не подільна на дрібніші)
• attended ~
= робо́та під на́глядом (оператора)
• authorized ~
= санкційо́вана опера́ція; санкційо́вана ді́я
• auxiliary ~
= допомі́жна́ опера́ція
• averaging ~
= опера́ція усере́днювання
• basic ~
= основна́ (головна́) опера́ція
• battery ~
= робо́та з батаре́йним жи́вленням
• biconditional ~
= опера́ція еквівале́нтності
• biharmonic ~
= бігармоні́чна опера́ція
• bilinear ~
= біліні́йна опера́ція
• binary ~
= біна́рна (двомі́сна) опера́ція
• bit ~
= порозря́дна опера́ція
• bitwise ~
= порозря́дна (побі́това) опера́ція
• bookkeeping ~
= 1. (обліко́во-) бухга́лтерська опера́ція 2. службо́ва опера́ція 3. керівна́ опера́ція 4. допомі́жна́ опера́ція
• Boolean ~
= Бу́лова опера́ція
• bracket ~
= опера́ція дужкува́ння
• branch ~
= опера́ція галу́ження (розгалу́жування)
• clear-line ~
= опера́ція стира́ння рядка́
• closure ~
= опера́ція замика́ння
• collation ~
= опера́ція злива́ння; об’є́днувальна опера́ція
• commutative ~
= комутати́вна опера́ція
• comparison ~
= опера́ція порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льна опера́ція
• complex ~
= 1. складна́ опера́ція 2. ді́я над ко́мплексними чи́слами
• composite ~
= компози́тна опера́ція
• compound ~
= скла́дена опера́ція
• computing ~
= обчи́слювальна опера́ція
• conditional ~
= умо́вна опера́ція
• conjunction ~
= опера́ція кон’ю́нкції
• continuous ~
= непере́рвна опера́ція
• contraction ~
= опера́ція стиска́ння
• control ~
= опера́ція керува́ння
• convolution ~
= опера́ція згорта́ння
• counting ~
= опера́ція рахува́ння
• dagger ~
= опера́ція відкида́ння кон’ю́нкції
• data-processing ~
= опрацьо́вування да́них
• decomposable ~
= розкла́дна опера́ція
• decrement ~
= опера́ція декреме́нту (зме́ншування)
• derived ~
= похідна́ опера́ція
• deterministic ~
= детерміністи́чна опера́ція
• differential ~
= диференці́йна опера́ція
• digital ~
= цифрова́ опера́ція
• digit-to-digit ~
= порозря́дна (поцифрова́) опера́ція
• disjunction ~
= опера́ція диз’ю́нкції
• distributive ~
= дистрибути́вна опера́ція
• dual ~
= обе́рнена опера́ція; дуа́льна опера́ція
• dyadic ~
= двомі́сна опера́ція; біна́рна опера́ція
• effective ~
= ефекти́вна опера́ція
• embedding ~
= опера́ція вклада́ння
• equivalence ~
= опера́ція еквівале́нтності
• exchange ~
= опера́ція о́бміну
• exclusive ~
= опера́ція ви́ключного АБО́; опера́ція АБО́-АБО́ (заперечення еквівалентності)
• exponential ~
= опера́ція підне́сення до степе́ня
• fade ~
= опера́ція поступо́вого стира́ння (інформації про об’єкт бази даних)
• fail-safe ~
= 1. відмовостійка́ робо́та 2. безпе́чний режи́м
• finitary ~
= фініта́рна опера́ція
• finite ~
= фіні́тна опера́ція
• fixed-point ~
= опера́ція з фіксо́ваною ко́мою
• floating-point ~
= опера́ція з рухо́мою ко́мою
• formal ~
= форма́льна опера́ція
• functional ~
= функці́йна опера́ція
• generalized ~
= узага́льнена опера́ція
• generating ~
= поро́джувальна опера́ція
• generic ~
= родова́ опера́ція
• gluing ~
= опера́ція скле́ювання
• go-to ~
= опера́ція (безумовного) перехо́ду
• graft ~
= опера́ція під’є́днування гі́лки (що ґарантує розширення дерева); опера́ція зро́щування
• group ~
= групова́ опера́ція
• housekeeping ~
= службо́ва опера́ція; керува́льна (керівна́) опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• idempotent ~
= ідемпоте́нтна опера́ція
• identity ~
= тото́жна опера́ція
• illegal ~
= заборо́нена опера́ція
• immediate ~
= 1. опера́ція з нега́йною ві́дповіддю 2. опера́ція з безпосере́дньою адреса́цією
• implication ~
= опера́ція імпліка́ції
• increment ~
= опера́ція інкреме́нту (наро́щування)
• inference ~
= опера́ція логі́чного ви́ведення
• infinite ~
= нескінче́нна опера́ція
• input ~
= опера́ція вво́дження
• input/output ~
= опера́ція вво́дження/виво́дження
• insertion ~
= опера́ція вставля́ння
• integer ~
= цілочислова́ опера́ція
• interior ~
= вну́трішня опера́ція
• invariance ~
= інваріа́нтна опера́ція
• inverse ~
= обе́рнена опера́ція
• inversion ~
= опера́ція інве́рсії
• iterative ~
= ітерати́вна опера́ція
• jump ~
= опера́ція перехо́ду
• kernel ~
= опера́ція ядра́
• keystroke ~
= опера́ція за на́тиском кла́віші
• linear ~
= ліні́йна опера́ція
• logic(al) ~
= логі́чна опера́ція
• loop ~
= опера́ція організа́ції ци́клу
• main ~
= основна́ опера́ція
• mathematical ~
= математи́чна опера́ція
• matrix ~
= ма́трична опера́ція, опера́ція з ма́трицями
• mismatch ~
= опера́ція знахо́дження невідпові́дності (ознак)
• modular ~
= модуля́рна опера́ція
• monadic ~
= уна́рна (одномі́сна) опера́ція
• monotone ~
= моното́нна опера́ція
• move ~
= опера́ція пересила́ння
• multilinear ~
= поліліні́йна опера́ція
• multiple ~s
= з’є́днані (в часі) опера́ції
• multitask ~
= мультизада́чний режи́м, парале́льне вико́нування зада́ч, (одноча́сна) робо́та з кількома́ зада́чами
• nand
(скор. not-and) ~ = опера́ція НІ-І
• negation ~
= опера́ція відкида́ння
• neither-nor ~
= опера́ція НІ-НІ
• nonarithmetical ~
= неаритмети́чна (неарифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• nondata ~
= опера́ція, не пов’я́зана з опрацьо́вуванням да́них; опера́ція не з да́ними
• no ~
= неробо́ча опера́ція
• nor
(скор. not-or) ~ = опера́ція НІ-АБО́
• nullary ~
= нуль-а́рна опера́ція
• off-line ~
= автоно́мна робо́та; автоно́мний (незале́жний) режи́м
• one-shot ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• one-step ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• on-line ~
= робо́та в реа́льному ча́сі; робо́та з пото́чною (оно́влюваною) інформа́цією
• optimum ~
= оптима́льна опера́ція
• OR ~
= опера́ція АБО́ (логічного додавання); диз’ю́нкція
• output ~
= опера́ція виво́дження
• overhead ~
= наглядо́ва (службо́ва, організаці́йна) опера́ція
• partial ~
= частко́ва опера́ція
• partition ~
= опера́ція розбива́ння (по́ділу на части́ни)
• paste ~
= (логічна) опера́ція вкле́ювання
• permitted ~
= дозво́лена опера́ція
• permutation ~
= опера́ція переставля́ння
• Pierce ~
= опера́ція "Пі́рсова стрі́лка"
• pipeline ~
= робо́та в конве́єрному режи́мі
• pixel-level ~
= опера́ція на рі́вні то́чок ра́стру
• ply ~
= лог. пліка́ція
• polymorphic ~
= полімо́рфна опера́ція (залежна від типів арґументів)
• prenex ~
= прене́ксна опера́ція
• primary ~
= перви́нна опера́ція
• primitive ~
= найпрості́ша опера́ція; ба́зова опера́ція, приміти́в
• principal ~
= головна́ опера́ція
• projective ~
= проєкти́вна опера́ція
• prune ~
= опера́ція відтина́ння (під час розподіленого опрацьовування запитів)
• queue ~
= робо́та з че́ргами; опера́ція ста́влення на че́ргу
• raster ~
= опера́ція знахо́дження пере́тину рису́нків
• rational ~
= раціона́льна опера́ція
• real-time ~
= робо́та в реа́льному ча́сі
• red-tape ~
= службо́ва опера́ція; керівни́ча опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• refinement ~
= опера́ція уто́чнювання да́них
• regular ~
= реґуля́рна опера́ція
• restriction ~
= опера́ція обме́жування
• restrictive ~
= обме́жувальна опера́ція
• retrieval ~
= інформацієпошуко́ва опера́ція
• reversible ~
= оборо́тна опера́ція
• sampling ~
= опера́ція вибира́ння
• scheduled ~
= 1. опера́ція за ро́зкладом; (за)плано́вана опера́ція 2. робо́та за ро́зкладом, регла́ментна робо́та
• search ~
= опера́ція по́шуку
• set-theoretic ~
= теоре́тико-множи́нна опера́ція
• shift ~
= опера́ція зсува́ння
• sieve ~
= опера́ція просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексна опера́ція
• single-program ~
= однопрограмо́ва робо́та
• single-step ~
= однокро́ковий режи́м робо́ти
• single-task ~
= однозада́чний режи́м, робо́та з одно́ю зада́чею
• smoothing ~
= опера́ція згла́джування
• squaring ~
= опера́ція підне́сення до квадра́та
• step-by-step ~
= поета́пна опера́ція
• stochastic ~
= стохасти́чна опера́ція
• stroke ~
= штрих Ше́фера
• substitution ~
= опера́ція підставля́ння
• symbolic ~
= си́мвольна опера́ція
• syntactical ~
= синтакси́чна опера́ція
• takedown ~
= опера́ція підготовля́ння (при́строю) до насту́пної робо́ти
• team ~
= групове́ розробля́ння (програмових засобів тощо)
• tensor ~
= те́нзорна опера́ція
• threshold ~
= поро́гова опера́ція
• time-consuming ~
= часовитра́тна (трива́ла, довгоча́сна) опера́ція
• time-sharing ~
= режи́м розпо́ділу ча́су
• total ~
= по́вна (скрізь озна́чена) опера́ція
• transcendental ~
= трансценде́нтна опера́ція
• transfer ~
= опера́ція передава́ння управлі́ння
• unary ~
= одномі́сна (уна́рна) опера́ція
• unattended ~
= робо́та без на́гляду (оператора), цілко́м автоматизо́вана робо́та
• unauthorized ~
= несанкційо́вана опера́ція; несанкційо́вана ді́я
• union ~
= опера́ція об’є́днування; опера́ція логі́чного додава́ння (диз’ю́нкції)
• unloading ~
= опера́ція розванта́жування; опера́ція виво́дження (інформації)
• vector ~
= ве́кторна опера́ція, опера́ція з вектора́ми
• write ~
= опера́ція запи́сування
operator = ['ɒpəreɪtə] 1. опера́тор (математичний) 2. знак опера́ції 3. опера́тор (людина)
• ~ of differentiation
= опера́тор дифереціюва́ння
• ~ of extension
= опера́тор продо́вжування
• ~ of integration
= опера́тор інтеґрува́ння
• ~ of summation
= опера́тор сумува́ння
• accretive ~
= акрети́вний опера́тор
• adaptive ~
= адапти́вний опера́тор
• additive ~
= адити́вний опера́тор
• address ~
= опера́тор адре́си
• adjoint ~
= спря́жений опера́тор
• affine ~
= афі́нний опера́тор
• algebraic ~
= алґебри́чний опера́тор
• analytic ~
= аналіти́чний опера́тор
• annihilation ~
= опера́тор зни́щування
• approximable ~
= апроксимо́вний опера́тор
• approximation ~
= опера́тор апроксима́ції
• A-proper ~
= А-власти́вий опера́тор
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) опера́тор
• assertion ~
= опера́тор контро́лю
• assignment ~
= опера́ція присво́ювання
• associate ~
= ермі́тово спря́жений опера́тор
• asymptotic ~
= асимптоти́чний опера́тор
• autoregressive ~
= опера́тор автореґре́сії
• averaging ~
= усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
• backward ~
= обе́рнений опера́тор
• balayage ~
= опера́тор виміта́ння
• barycentric ~
= барицентро́вий опера́тор
• base ~
= ба́зовий опера́тор
• biharmonic ~
= бігармоні́чний опера́тор
• bijective ~
= бієкти́вний опера́тор
• bilinear ~
= біліні́йний опера́тор
• bilocal ~
= білока́льний опера́тор
• binary ~
= біна́рна опера́ція; біна́рний (двомі́сний) опера́тор
• bisingular ~
= бісинґуля́рний опера́тор
• bisymmetric ~
= бісиметри́чний опера́тор
• bit string ~
= опера́ція над рядко́м бі́тів
• bitwise ~
= знак порозря́дної (побі́тової) опера́ції
• boundary ~
= межови́й опера́тор
• bounded ~
= обме́жений опера́тор
• canonical ~
= каноні́чний опера́тор
• causal ~
= причино́вий опера́тор
• central ~
= центра́льний опера́тор
• classic(al) ~
= класи́чний опера́тор
• closable ~
= замкне́нний опера́тор
• closed ~
= за́мкнений опера́тор
• closure ~
= замика́льний опера́тор, опера́тор замика́ння
• coboundary ~
= комежови́й опера́тор
• coercive ~
= коерцети́вний опера́тор
• cohomology ~
= когомологі́йний опера́тор
• compact ~
= компа́ктний опера́тор
• comparison ~
= порі́внювальний опера́тор, опера́тор порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льний опера́тор
• complete ~
= по́вний опера́тор
• completely continuous ~
= цілко́м непере́рвний опера́тор
• complex ~
= ко́мплексний опера́тор
• concave ~
= уві́гнутий опера́тор
• conditional ~
= умо́вна опера́ція; умо́вний опера́тор
• conjugate ~
= спря́жений опера́тор
• conjugation ~
= опера́тор спря́ження
• constant ~
= конста́нтний опера́тор
• continuous ~
= непере́рвний опера́тор
• continuously differentiable ~
= непере́рвно диференційо́вний опера́тор
• contraction ~
= опера́тор стиска́ння
• converging ~
= збі́жний опера́тор
• convex ~
= опу́клий опера́тор
• convolution ~
= опера́тор згорта́ння
• correlation ~
= кореляці́йний опера́тор
• covariant ~
= коваріа́нтний опера́тор
• covariation ~
= коваріаці́йний опера́тор
• cumulant ~
= кумуля́нтний опера́тор
• curl ~
= опера́тор ро́тора
• curvature ~
= опера́тор кривини́
• dagger ~
= Ше́ферів штрих, штрих Ше́фера
• D’Alembertian ~
= д’Аламбе́рів опера́тор, опера́тор д’Аламбе́ра
• decomposable ~
= розвивни́й (розкладни́й) опера́тор
• defined ~
= озна́чений опера́тор
• defining ~
= озна́чувальний опера́тор
• deformation ~
= деформаці́йний опера́тор
• degeneracy ~
= опера́тор ви́родження
• degenerate ~
= ви́роджений опера́тор
• del ~
= на́бла-опера́тор, опера́тор Га́міл(ь)тона
• delta ~
= де́льта-опера́тор
• demiclosed ~
= напівза́мкнений опера́тор
• density ~
= опера́тор щі́льності
• derived ~
= похідни́й опера́тор
• descriptive ~
= дескрипти́вний опера́тор
• deterministic ~
= детерміно́ваний опера́тор
• diagonal ~
= діагона́льний опера́тор
• difference ~
= різнице́вий опера́тор
• differentiable ~
= диференційо́вний опера́тор
• differential ~
= диференці́йний опера́тор
• differential-difference ~
= диференці́йно-різнице́вий опера́тор
• differentiation ~
= диференці́йний опера́тор, диференціа́л
• dilatation ~
= опера́тор розтя́гування, опера́тор масшта́бних перетво́рювань
• discrete ~
= дискре́тний опера́тор
• dissipative ~
= дисипати́вний опера́тор
• distributive ~
= дистрибути́вний опера́тор
• divergent ~
= розбі́жний опера́тор
• dominated ~
= доміно́ваний опера́тор
• dominating ~
= домінівни́й опера́тор
• dot ~
= опера́тор-кра́пка
• dual ~
= дуа́льний опера́тор
• dualizable ~
= дуалізо́вний опера́тор
• dyadic ~
= біна́рний (двомі́сний) опера́тор
• dynamical ~
= динамі́чний опера́тор
• elliptic ~
= еліпти́чний опера́тор
• ergodic ~
= ергоди́чний опера́тор
• estimation ~
= опера́тор оці́нювання
• evolution ~
= еволюці́йний опера́тор
• existence ~
= опера́тор існува́ння
• expansion ~
= опера́тор розтя́гування
• expectation ~
= опера́тор математи́чного очі́кування
• exponential ~
= експоненці́йний опера́тор
• exponentiation ~
= опера́тор потенціюва́ння
• extended ~
= продо́вжений опера́тор
• extension ~
= опера́тор розши́рювання
• face ~
= опера́тор гра́ней
• factorized ~
= факторизо́ваний опера́тор
• field ~
= опера́тор по́ля
• finite ~
= фіні́тний опера́тор
• formal ~
= форма́льний опера́тор
• formally adjoint ~
= форма́льно спря́жений опера́тор
• formally hypoelliptic ~
= форма́льно гіпоеліпти́чний опера́тор
• formally self-adjoint ~
= форма́льно самоспря́жений опера́тор
• formally symmetric ~
= форма́льно симетри́чний опера́тор
• forward-difference ~
= опера́тор пра́вих різни́ць
• functional ~
= функці́йний опера́тор
• functionality ~
= опера́тор функці́йності
• ga(u)ge ~
= калібрува́льний опера́тор, опера́тор калібрува́ння
• general ~
= зага́льний опера́тор
• generalized ~
= узага́льнений опера́тор
• generating ~
= ґенерува́льний опера́тор
• gradient ~
= опера́тор ґрадіє́нту
• harmonic ~
= гармоні́чний опера́тор
• heuristic ~
= евристи́чний опера́тор
• homogeneous ~
= однорі́дний опера́тор
• homotopy ~
= гомото́пний опера́тор
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний опера́тор
• idempotent ~
= ідемпоте́нтний опера́тор
• identity ~
= тото́жний опера́тор
• indefinite ~
= неозна́чений опера́тор
• indirection ~
= опера́ція розімено́вування
• induced ~
= (з)індуко́ваний опера́тор
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний опера́тор
• infix ~
= і́нфіксна опера́ція
• information ~
= інформаці́йний опера́тор
• integrable ~
= інтеґро́вний опера́тор
• integral ~
= інтеґра́льний опера́тор
• integration ~
= опера́тор інтеґрува́ння
• interchange ~
= опера́тор переставля́ння
• interior ~
= вну́трішній опера́тор
• internal ~
= вну́трішній опера́тор
• intrinsic ~
= вну́трішня (вмонто́вана) опера́ція
• inverse ~
= обе́рнений опера́тор
• invertible ~
= оборо́тний опера́тор
• irreducible ~
= незвідни́й опера́тор
• isometric ~
= ізометри́чний опера́тор
• isotone (isotonic) ~
= ізото́нний опера́тор
• iterated ~
= ітеро́ваний опера́тор
• kernel ~
= ядро́вий опера́тор
• lambda ~
= ля́мбда-опера́тор
• left-associative ~
= лі́воасоціати́вна опера́ція
• linear ~
= ліні́йний опера́тор
• local ~
= лока́льний опера́тор
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) опера́тор
• logical ~
= знак логі́чної опера́ції; логі́чний опера́тор
• mathematical ~
= математи́чний опера́тор
• matrix ~
= ма́тричний опера́тор
• maximal ~
= максима́льний опера́тор
• mean ~
= опера́тор усере́днювання
• member ~
= компоне́нтна опера́ція
• member-by-member ~
= почле́нна опера́ція
• membership ~
= опера́ція нале́жності
• minimal ~
= мініма́льний опера́тор
• modal ~
= мода́льний опера́тор
• monotone ~
= моното́нний опера́тор
• multilinear ~
= поліліні́йний опера́тор
• multiplication ~
= опера́тор мно́ження
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний опера́тор
• nabla ~
= опера́тор на́бла
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний опера́тор
• noninvertible ~
= необоро́тний опера́тор
• nonlinear ~
= неліні́йний опера́тор
• non-overloadable ~
= неперезаванта́жна опера́ція
• nonreducible ~
= незвідни́й опера́тор
• nonsingular ~
= неособли́вий (неви́роджений) опера́тор
• normable ~
= нормо́вний опера́тор
• normal ~
= норма́льний опера́тор
• normalizable ~
= нормо́вний опера́тор
• normaloid ~
= нормало́їдний опера́тор
• nuclear ~
= ядро́вий опера́тор
• orbital ~
= орбіто́вий (орбі́тний) опера́тор
• ordered ~
= впорядко́ваний опера́тор
• orthogonal ~
= ортогона́льний опера́тор
• oscillation ~
= осциляці́йний опера́тор
• overloaded ~
= переобтя́жена опера́ція
• parabolic ~
= параболі́чний опера́тор
• partition ~
= опера́тор розбива́ння (подрі́бнювання)
• permutable ~
= переста́вковий (пермутаці́йний) опера́тор, опера́тор переставля́ння
• perturbed ~
= збу́рений опера́тор
• perturbing ~
= збу́рювальний опера́тор
• polynomial ~
= поліно́мний опера́тор
• positive ~
= дода́тний опера́тор
• prefix ~
= пре́фіксна опера́ція; пре́фіксний опера́тор
• probabilistic ~
= ймові́рнісний опера́тор
• procedure ~
= опера́тор процеду́ри
• reference ~
= опера́ція посила́ння
• projection ~
= опера́тор проєктува́ння
• projective ~
= проєкти́вний опера́тор
• prolongation ~
= опера́тор продо́вжування
• proper ~
= власти́вий опера́тор
• properly elliptic ~
= власти́во еліпти́чний опера́тор
• properly orthogonal ~
= власти́во ортогона́льний опера́тор
• propositional ~
= пропозиці́йний опера́тор
• pseudodifferential ~
= псевдодиференці́йний опера́тор
• pseudoinverse ~
= псевдообе́рнений (псевдоінве́рсний) опера́тор
• pseudoproper ~
= псевдовласти́вий опера́тор
• pseudovector ~
= псевдове́кторний опера́тор
• quasilinear ~
= квазиліні́йний опера́тор
• quasirecursive ~
= квазирекурси́вний опера́тор
• radical ~
= радика́льний опера́тор
• random ~
= випадко́вий опера́тор
• rational ~
= раціона́льний опера́тор
• recursive ~
= рекурси́вний опера́тор
• reduced ~
= зве́дений опера́тор
• reducible ~
= звідни́й опера́тор
• regular ~
= реґуля́рний опера́тор
• regularizable ~
= реґуляризо́вний опера́тор
• regularized ~
= реґуляризо́ваний опера́тор
• regularizing ~
= реґуляризува́льний опера́тор
• relational ~
= опера́ція відно́шення; опера́ція порі́внювання
• relaxation ~
= релаксаці́йний опера́тор
• residual ~
= залишко́вий опера́тор
• residue ~
= опера́тор ли́шків
• resolvent ~
= резольве́нтний опера́тор
• resolving ~
= розв’я́зувальний опера́тор
• retarded ~
= зага́йний опера́тор
• right-associative ~
= правоасоціати́вна опера́ція
• scalar ~
= скаля́рний опера́тор
• scope (resolution) ~
= опера́ція виявля́ння із конте́ксту (явного заданого об’єкта)
• select ~
= опера́тор ви́ділення (ви́бору)
• self-adjoint ~
= самоспря́жений опера́тор
• semicompact ~
= напівкомпа́ктний опера́тор
• semigroup ~
= опера́тор напівгру́пи
• separable ~
= сепара́бельний опера́тор
• sequential ~
= секвенці́йний опера́тор
• set ~
= опера́ція з множи́нами
• shape ~
= опера́тор фо́рми
• sigma ~
= опера́тор сумува́ння
• simplicial ~
= симпліці́йний опера́тор
• singular ~
= синґуля́рний опера́тор
• skew-symmetric ~
= скісносиметри́чний опера́тор
• smoothed ~
= згла́джений опера́тор
• smoothing ~
= опера́тор згла́джування, згла́джувальний опера́тор
• spectral ~
= спектра́льний опера́тор
• spin ~
= спі́новий опера́тор
• splitting ~
= розще́плювальний опера́тор
• star ~
= зірча́стий опера́тор
• statistical ~
= статисти́чний опера́тор
• stochastic ~
= стохасти́чний опера́тор
• stream ~s
= опера́ції над пото́ками
• sublinear ~
= субліні́йний опера́тор
• subnormal ~
= субнорма́льний опера́тор
• subscalar ~
= субскаля́рний опера́тор
• superposition ~
= опера́тор суперпози́ції
• surjective ~
= сур’єкти́вний опера́тор
• sweeping ~
= опера́тор виміта́ння
• switchboard ~
= перемика́льна опера́ція
• symbolic ~
= си́мвольний опера́тор
• symmetric ~
= симетри́чний опера́тор
• symmetrizable ~
= симетризо́вний опера́тор
• symmetrization ~
= опера́тор симетриза́ції (симетр(из)ува́ння), симетр(из)ува́льний опера́тор
• symmetrized ~
= симетр(из)о́ваний опера́тор
• symmetry ~
= опера́тор симе́трії
• tensor ~
= те́нзорний опера́тор
• test ~
= те́стовий опера́тор
• thinning ~
= опера́тор прорі́джування
• trace ~
= опера́тор сліді́в
• transgressive ~
= трансгреси́вний опера́тор
• transition ~
= опера́тор перехо́ду
• translation ~
= опера́тор переносі́ння
• transposition ~
= опера́тор переставля́ння
• transversal ~
= трансверса́льний опера́тор
• trinary ~
= тримі́сна (триарґуме́нтна) опера́ція
• twisting ~
= опера́тор круті́ння
• unary ~
= уна́рний (одномі́сний) опера́тор
• unbounded ~
= необме́жений опера́тор
• unit ~
= одини́чний опера́тор
• unitary ~
= уніта́рний опера́тор
• universal ~
= універса́льний опера́тор
• unperturbed ~
= незбу́рений опера́тор
• variational ~
= варіаці́йний опера́тор
• vector ~
= ве́кторний опера́тор
• wave ~
= хвильови́й опера́тор
• well-bounded ~
= цілко́м обме́жений опера́тор
partition = [pɑ:'tɪʃn] 1. (дія) розбива́ння/розбиття́, ді́лення; (наслідок) розбиття́, по́діл, розпо́діл (на частини) 2. пере́тинка, пере́ділка 3. ві́дділ, се́кція, части́на 4. діли́ти/поділи́ти на части́ни (се́кції, діля́нки, зо́ни) (зокрема перетинками); секціюва́ти/посекціюва́ти; розбива́ти/розби́ти // ~ into classes розбива́ти на кла́си; ~ into blocks розбива́ти (матрицю) на кліти́ни; ~ into squares розбива́ти на квадра́ти; ~ off відгоро́джувати/відгороди́ти; ~ (a set) into (n) subsets розбива́ти (множину́) на підмножи́ни (n підмножи́н)
• ~ of a fixed disk
= по́діл жорстко́го ди́ску
• ~ of an integer
= розбиття́ ці́лого числа́
• ~ of an interval
= по́діл інтерва́лу
• admissible ~
= прийня́тне розбиття́
• binary ~
= двійко́ве розбиття́
• bipartite ~
= двокомпоне́нтне розбиття́
• cellular ~
= кліти́нне розбиття́
• conjugate ~
= спря́жене розбиття́
• countable ~
= зліче́нне розбиття́
• distributional ~
= дистрибути́вне розбиття́
• dual ~
= дуа́льне розбиття́
• exhaustive ~
= виче́рпне розбиття́
• functional ~
= функці́йне розбиття́
• harmonic ~
= гармоні́чне розбиття́
• invariant ~
= інваріа́нтне розбиття́
• linear ~
= ліні́йне розбиття́
• matrix ~
= розбиття́ ма́триці
• maximal ~
= максима́льне розбиття́
• measurable ~
= вимірне́ розбиття́
• modular ~
= мо́дульне розбиття́
• multipartite ~
= багатокомпоне́нтне розбиття́
• nested ~
= вкла́дене розбиття́
• open ~
= відкри́те розбиття́
• ordered ~
= впорядко́ване розбиття́
• perfect ~
= доскона́ле розбиття́
• plane ~
= розбиття́ площини́
• principal ~
= головне́ розбиття́
• quotient ~
= фа́ктор-розбиття́
• random ~
= випадко́ве розбиття́
• randomized ~
= рандомізо́ване розбиття́
• regular ~
= реґуля́рне розбиття́
• set ~
= розбиття́ множини́
• simplicial ~
= симпліці́йне розбиття́
• topological ~
= топологі́чне розбиття́
• trivial ~
= тривіа́льне розбиття́
• unity ~
= розбиття́ одини́ці
partitioning = [pɑ:'tɪʃnɪŋ] 1. розпо́діл; розподіля́ння 2. виокре́млювання (розділів, параграфів)
• disk ~
= сеґментува́ння ди́скової па́м’яті
• drive ~
= по́діл ди́ску (на логічні диски)
• functional ~
= функці́йне розділя́ння; функці́йна декомпози́ція
• logical ~
= логі́чне сеґментува́ння (жорсткого диска)
• system ~
= розбива́ння/розбиття́ систе́ми (на модулі)
permanence = ['pɜ:mənəns] пості́йність, пермане́нтність
• ~ of a functional equation
= пермане́нтність функціона́льного рівня́ння
quadrature = ['kwɒdrətʃə] 1. квадрату́ра, квадрату́рна фо́рмула 2. інтеґрува́ння 3. зсув на 90°
• ~ of a circle
= квадрату́ра кру́га
• adaptive ~
= адапти́вна квадрату́ра
• approximate ~
= набли́жена квадрату́ра
• asymptotically optimal ~
= асимптоти́чно оптима́льна квадрату́ра
• functional ~
= функці́йна квадрату́ра
• interpolatory ~
= інтерполяці́йна квадрату́ра
• mechanical ~
= механі́чна квадрату́ра
• noninterpolatory ~
= неінтерполяці́йна квадрату́ра
• numerical ~
= 1. числова́ квадрату́ра 2. числове́ інтеґрува́ння
• phase ~
= зсув фа́зи на 90°
• spline ~
= спла́йн-квадрату́ра
• stepwise ~
= східча́ста квадрату́ра
• trigonometric ~
= тригонометри́чна квадрату́ра
regression = [rɪ'grɛʃn] 1. реґре́сія; пове́рнення 2. зворо́тний рух; реґре́с
• analytic ~
= аналіти́чна реґре́сія
• binary ~
= біна́рна реґре́сія
• conditional ~
= умо́вна реґре́сія
• curvilinear ~
= криволіні́йна реґре́сія
• diagonal ~
= діагона́льна реґре́сія
• dynamic ~
= динамі́чна реґре́сія
• estimated ~
= оцінко́ва реґре́сія
• functional ~
= функці́йна реґре́сія
• harmonic ~
= гармоні́чна реґре́сія
• imaginary ~
= уя́вна реґре́сія
• isotonic ~
= ізото́нна реґре́сія
• lag ~
= реґре́сія з зага́йним арґуме́нтом
• linear ~
= ліні́йна реґре́сія
• linearized ~
= лінеаризо́вана реґре́сія
• log-linear ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) реґре́сія
• modal ~
= мода́льна реґре́сія
• monotonic ~
= моното́нна реґре́сія
• normal ~
= норма́льна реґре́сія
• orthogonal ~
= ортогона́льна реґре́сія
• parabolic ~
= параболі́чна реґре́сія
• polynomial ~
= поліно́мна реґре́сія
• ridge ~
= хребто́ва реґре́сія
• robust ~
= тривка́ (роба́стна) реґре́сія
• sequential ~
= послідо́вна реґре́сія
• simple ~
= ліні́йна (про́ста́) реґре́сія
• spline ~
= спла́йнова реґре́сія
• stochastic ~
= стохасти́чна реґре́сія
• trigonometric ~
= тригонометри́чна реґре́сія
relation = [rɪ'leɪʃn] 1. співвідно́шення; зале́жність 2. зв’язо́к; стосу́нок // in ~ to стосо́вно, що стосу́ється; to bear a ~ to стосува́тися, ма́ти стосу́нок до 3. реля́ція
• ~ of congruence
= співвідно́шення конґруе́нтності
• ~ of conjugacy
= співвідно́шення спря́женості
• ~ of implication
= співвідно́шення імпліка́ції
• ~ of inclusion
= співвідно́шення вклю́чення
• ~ of isomorphism
= співвідно́шення ізоморфі́зму
• ~ of membership
= співвідно́шення нале́жності
• ~ of modularity
= співвідно́шення мо́дульності
• ~ of orthogonality
= співвідно́шення ортогона́льності
• ~ of precedence
= співвідно́шення передува́ння
• abstract ~
= абстра́ктне співвідно́шення
• additive ~
= адити́вне співвідно́шення
• adjoint ~
= спря́жене співвідно́шення
• algebraic ~
= алґебри́чне співвідно́шення
• analytical ~
= аналіти́чне співвідно́шення
• ancestral ~
= успадко́ване (спадко́ве) співвідно́шення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) співвідно́шення
• associative ~
= асоціати́вне співвідно́шення
• associativity ~
= співвідно́шення асоціати́вності
• asymptotic ~
= асимптоти́чне співвідно́шення
• binary ~
= біна́рне співвідно́шення
• causal ~
= кауза́льне (причино́во-наслідко́ве) співвідно́шення
• closed ~
= за́мкнене співвідно́шення
• closure ~
= співвідно́шення замика́ння
• commutativity ~
= співвідно́шення комутати́вності
• commutator ~
= комута́торне співвідно́шення
• congruence ~
= співвідно́шення конґруе́нтності
• connected ~
= зв’язне́ співвідно́шення
• connectedness ~
= співвідно́шення зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвне співвідно́шення
• correlation ~
= кореляці́йне співвідно́шення
• definable ~
= озна́чне співвідно́шення
• defining ~
= озна́чувальне співвідно́шення
• dichotomous ~
= дихото́мне співвідно́шення
• difference ~
= різнице́ве співвідно́шення
• differential ~
= диференці́йне співвідно́шення
• direct ~
= прями́й зв’язо́к; пряма́ зале́жність
• discrete ~
= дискре́тне співвідно́шення
• dual ~
= дуа́льне співвідно́шення
• dyadic ~
= двомі́сне (двочле́нне) співвідно́шення
• empirical ~
= емпіри́чне співвідно́шення
• equality ~
= співвідно́шення рі́вності
• equilibrium ~
= співвідно́шення рівнова́ги
• equivalence ~
= співвідно́шення еквівале́нтності
• extremal ~
= екстрема́льне співвідно́шення
• formal ~
= форма́льне співвідно́шення
• functional ~
= функці́йне співвідно́шення
• generating ~
= ґенерува́льне співвідно́шення
• geometrical ~
= геометри́чне співвідно́шення
• harmonic ~
= гармоні́чне співвідно́шення
• homeomorphism ~
= співвідно́шення гомеоморфі́зму
• homogeneity ~
= співвідно́шення однорі́дності
• homogeneous ~
= однорі́дне співвідно́шення
• homotopy ~
= співвідно́шення гомото́пності
• idempotent ~
= ідемпоте́нтне співвідно́шення
• identical ~
= тото́жне співвідно́шення, тото́жність
• identity ~
= співвідно́шення тото́жності
• incidence ~
= співвідно́шення інциде́нтності
• inclusion ~
= співвідно́шення вклю́чення
• inequality ~
= співвідно́шення нері́вності
• integral ~
= інтеґра́льне співвідно́шення
• invariance ~
= співвідно́шення інваріа́нтності
• invariant ~
= інваріа́нтне співвідно́шення
• inverse ~
= обе́рнене співвідно́шення
• isomorphism ~
= співвідно́шення ізоморфі́зму
• linear ~
= ліні́йне співвідно́шення
• logical ~
= логі́чне співвідно́шення
• many-to-many ~
= бага́то-багатозна́чне; взає́мно багатозна́чне співвідно́шення
• many-to-one ~
= бага́то-однозна́чне співвідно́шення
• matrix ~
= ма́тричне співвідно́шення
• monotone ~
= моното́нне співвідно́шення
• one-to-many ~
= о́дно-багатозна́чне співвідно́шення
• one-to-one ~
= о́дно-однозна́чне співвідно́шення; взає́мно однозна́чне співвідно́шення
• order(ing) ~
= співвідно́шення поря́дку
• partial(-)order ~
= співвідно́шення частко́вого поря́дку
• perfect ~
= взає́мно однозна́чна відпові́дність
• permanence ~
= співвідно́шення пості́йності
• perpendicularity ~
= співвідно́шення перпендикуля́рності
• polyadic ~
= багатомі́сне співвідно́шення
• power ~
= степене́ве співвідно́шення
• predicative ~
= предикати́вне співвідно́шення
• preorder ~
= співвідно́шення передпоря́дку
• projective ~
= проєкти́вна відпові́дність
• proportionality ~
= співвідно́шення пропорці́йності
• recurrence ~
= рекуре́нтне співвідно́шення
• recursive ~
= рекурси́вне співвідно́шення
• redundant ~
= надлишко́ве співвідно́шення
• reflexive ~
= рефлекси́вне співвідно́шення
• reversible ~
= оборо́тне співвідно́шення
• rudimentary ~
= рудимента́рне співвідно́шення
• self-dual ~
= самодуа́льне співвідно́шення
• semantic ~
= семанти́чне співвідно́шення
• smaller ~
= подрі́бнене співвідно́шення; то́нше співвідно́шення
• source ~
= пе́рві́сне співвідно́шення (в реляційних базах даних)
• spatial ~
= просторо́ве співвідно́шення
• stable ~
= тривке́ співвідно́шення
• static ~
= стати́чне співвідно́шення
• statistical ~
= статисти́чне співвідно́шення
• stochastic ~
= стохасти́чне співвідно́шення
• stress strain ~
= деформаціє-напру́гове співвідно́шення
• structural ~
= структу́рне співвідно́шення
• symmetric ~
= симетри́чне співвідно́шення
• symmetry ~
= співвідно́шення симе́трії
• temporal ~
= часове́ співвідно́шення
• transitive ~
= транзити́вне співвідно́шення
• transitivity ~
= співвідно́шення транзити́вності
• trivial ~
= тривіа́льне співвідно́шення
• void ~
= поро́жнє співвідно́шення
relationship = [rɪ'leɪʃnʃɪp] 1. співвідно́шення 2. взаємозале́жність; зв’язо́к
• analytical ~
= аналіти́чне співвідно́шення
• approximate ~
= набли́жене співвідно́шення
• causal ~
= причино́вий зв’язо́к
• derived ~
= похідне́ співвідно́шення
• direct ~
= прями́й зв’язо́к
• empirical ~
= емпіри́чне співвідно́шення
• equilibrium ~
= співвідно́шення рівнова́ги
• exponential ~
= експоненці́йна зале́жність
• fictitious ~
= гіпотети́чне співвідно́шення
• functional ~
= 1. функціона́льна зале́жність 2. функці́йна зале́жність
• inequality ~
= співвідно́шення нері́вності
• inverse ~
= обе́рнена зале́жність
• linear ~
= ліні́йна зале́жність
• metric ~
= метри́чне співвідно́шення
• optimum ~
= оптима́льне співвідно́шення
• ordering ~
= співвідно́шення поря́дку
• probability ~
= ймові́рнісне співвідно́шення
• regression ~
= реґреси́вне співвідно́шення
• statistical ~
= статисти́чна зале́жність
• stochastic ~
= випадко́ва зале́жність
• structural ~
= структу́рне співвідно́шення
• synthetic ~
= емпіри́чне співвідно́шення
• topological ~
= топологі́чне співвідно́шення
representation = [ˌrɛprɪzɛn'teɪʃn] представля́ння/предста́влення; подава́ння/подання́ (у формі); спо́сіб задава́ння (функцій)
• ~ of a group
= предста́влення гру́пи
• ~ of a number
= предста́влення числа́
• ~ of a ring
= алґ. предста́влення кільця́
• abstract ~
= абстра́ктне предста́влення
• additive ~
= адити́вне предста́влення
• adjoint ~
= спря́жене предста́влення
• affine ~
= афі́нне предста́влення
• algebra ~
= предста́влення а́лґебри
• algebraic ~
= алґебри́чне предста́влення
• algorithmic ~
= алґоритмі́чне предста́влення
• alternating ~
= знакозмі́нне предста́влення
• analog ~
= ана́логове предста́влення
• analytic ~
= аналіти́чне предста́влення
• approximate ~
= набли́жене предста́влення
• approximative ~
= апроксимати́вне предста́влення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) предста́влення
• array ~
= предста́влення у фо́рмі (двови́мірного) маси́ву; табли́чне (ма́тричне) предста́влення
• asymptotic ~
= асимптоти́чне предста́влення
• binary(-coded) ~
= двійко́ве (біна́рне) предста́влення
• block ~
= бло́кове предста́влення
• branched ~
= розгалу́жене предста́влення
• canonical ~
= каноні́чне предста́влення
• clustering ~
= кла́стерне предста́влення
• combinatorial ~
= комбінато́рне предста́влення
• complex ~
= ко́мплексне предста́влення
• computable ~
= обчисле́нне предста́влення
• configurational ~
= конфігураці́йне предста́влення
• conformal ~
= конфо́рмне предста́влення
• conjugate ~
= спря́жене предста́влення
• continuous ~
= непере́рвне предста́влення
• contracted ~
= сти́снене предста́влення
• contracting ~
= стиска́льне предста́влення
• convergent ~
= збі́жне предста́влення
• convex ~
= опу́кле предста́влення
• coordinate ~
= координа́тне предста́влення
• cyclic ~
= циклі́чне предста́влення
• data ~
= предста́влення да́них
• decimal ~
= десятко́ве предста́влення
• decomposable ~
= розвивне́ (розкладне́) предста́влення
• deduced ~
= ви́ведене предста́влення
• derived ~
= похідне́ предста́влення
• diagonal ~
= діагона́льне предста́влення
• differentiable ~
= диференційо́вне предста́влення
• digital ~
= цифрове́ предста́влення
• dimetric ~
= диметри́чне предста́влення
• dual ~
= дуа́льне предста́влення
• explicit ~
= я́вне предста́влення
• factor ~
= фа́ктор-предста́влення
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) предста́влення
• formal ~
= форма́льне предста́влення
• functional ~
= функці́йне предста́влення; функціона́льне предста́влення
• general ~
= зага́льне предста́влення
• generalized ~
= узага́льнене предста́влення
• geometric ~
= геометри́чне предста́влення; геометри́чне зобра́ження
• graphical ~
= графі́чне зобра́ження, графі́чне предста́влення
• group ~
= предста́влення гру́пи
• harmonic ~
= гармоні́чне предста́влення
• helicity ~
= спіра́льне предста́влення
• heuristic ~
= евристи́чне предста́влення
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́ве предста́влення
• holomorphic ~
= голомо́рфне предста́влення
• implicit ~
= нея́вне предста́влення
• incremental ~
= предста́влення в при́ростах
• infinite ~
= нескінче́нне предста́влення
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льне предста́влення
• injective ~
= ін’єкти́вне предста́влення
• in-memory ~
= предста́влення (даних) в операти́вній па́м’яті
• integer ~
= цілочислове́ предста́влення
• integrable ~
= інтеґро́вне предста́влення
• integral ~
= інтеґра́льне предста́влення
• interpolatory ~
= інтерполяці́йне предста́влення
• interval ~
= інтерва́льне предста́влення
• isometric ~
= ізометри́чне предста́влення
• isomorphic ~
= ізомо́рфне предста́влення
• knowledge ~
= предста́влення знань
• linear ~
= ліні́йне предста́влення
• list ~
= предста́влення у фо́рмі спи́ску, спи́скове предста́влення; спи́скове задава́ння
• local ~
= лока́льне предста́влення
• logarithmic ~
= логаритмі́чне (логарифмі́чне) предста́влення
• matrix ~
= ма́тричне предста́влення
• metacyclic ~
= метациклі́чне предста́влення
• minimal ~
= мініма́льне предста́влення
• numeric ~
= числове́ предста́влення
• pictorial ~
= нао́чне предста́влення
• positional ~
= позиці́йне предста́влення (чисел)
• spectral ~
= спектра́льне предста́влення
• standard ~
= станда́ртне предста́влення
• string ~
= рядко́ве предста́влення
• unital ~
= уніта́льне предста́влення
• unitary ~
= уніта́рне предста́влення
• vector ~
= ве́кторне предста́влення
• virtual ~
= віртуа́льне предста́влення
• visual ~
= нао́чне предста́влення; графі́чне зобра́ження
• wire-frame ~
= карка́сне предста́влення; ко́нтурне задава́ння
requirement = [rɪ'kwaɪəmənt] 1. вимо́га 2. умо́ва 3. потре́ба 4. мн. техні́чні вимо́ги
• ~ of continuity
= вимо́га непере́рвності
• active ~
= акти́вна вимо́га
• communication ~s
= комунікаці́йні вимо́ги
• effective ~
= ефекти́вна вимо́га
• functional ~s
= функці́йні вимо́ги
• information ~s
= інформаці́йні вимо́ги
• invariance ~
= вимо́га інваріа́нтності
• memory ~s
= вимо́ги до па́м’яті (обсяг і конфігурація)
• minimum system ~s
= мініма́льні систе́мні потре́би, мініма́льні вимо́ги до систе́ми
• operating ~s
= вимо́ги до функціюва́ння
• performance ~s
= вимо́ги до робо́чих характери́стик; вимо́ги до функціюва́ння
• power ~s
= номіна́льна поту́жність; енергети́чні потре́би
• storage ~s
= вимо́ги до па́м’яті
• strict ~
= жорстка́ вимо́га
• technical ~
= техні́чне завда́ння
• temporary ~
= тимчасо́ва вимо́га
• user target ~s
= кінце́ві потре́би користувача́, цільові́ вимо́ги користувача́
semantics = [sə'mæntɪks] сема́нтика
• axiomatic ~
= аксіо́мна сема́нтика, аксіомати́чна сема́нтика
• denotational ~
= денотаці́йна сема́нтика
• descriptive ~
= дескрипти́вна сема́нтика
• formal ~
= форма́льна сема́нтика
• functional ~
= функці́йна сема́нтика
• logical ~
= логі́чна сема́нтика
• operational ~
= операці́йна сема́нтика
• pragmatic ~
= прагмати́чна сема́нтика
• situational ~
= ситуаці́йна сема́нтика
• structural ~
= структу́рна сема́нтика
• transformational ~
= трансформаці́йна сема́нтика
series = ['sɪəri:z] (мн. series) 1. ряд 2. се́рія; гру́па; сім’я́ 3. послідо́вність || послідо́вний 4. послідо́вне з’є́днання
• ~ of curves
= сім’я́ криви́х
• ~ of functions
= ряд фу́нкцій
• ~ of observations
= се́рія спостере́жень
• ~ of sines
= ряд си́нусів; послідо́вність си́нусів; си́нусний ряд
• ~ of vectors
= ве́кторний (векторо́вий) ряд
• adjoint ~
= спря́жений ряд
• algebraic ~
= алґебри́чний ряд
• allied ~
= спря́жений ряд
• alternating ~
= знакозмі́нний ряд
• analytically continuable ~
= аналіти́чно продо́вжний ряд
• anharmonic ~
= ангармоні́чний ряд, Ле́йбніців (Ля́йбніців) ряд
• ascending ~
= висхідни́й ряд
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ряд
• autoregressive ~
= автореґреси́вний ряд
• binomial ~
= біно́мний ряд
• bounded ~
= обме́жений ряд
• canonical ~
= каноні́чний ряд
• cardinal ~
= кардина́льний ряд; ряд кардина́льних чи́сел (кардина́лів)
• centering ~
= центрува́льний ряд
• central ~
= центра́льний ряд
• characteristic ~
= характеристи́чний ряд
• chief ~
= головни́й ряд
• complementary ~
= допо́внювальний ряд
• complemented ~
= допо́внений ряд
• complete ~
= по́вний ряд
• complex valued ~
= комплекснозна́чний ряд
• composition ~
= композиці́йний ряд
• conjugate ~
= спря́жений ряд
• continuable ~
= продо́вжний ряд
• continuous ~
= непере́рвний ряд
• convergent ~
= збі́жний ряд
• convex ~
= опу́клий ряд
• cyclic ~
= циклі́чний (циклови́й) ряд
• cyclometric ~
= ряд циклометри́чних фу́нкцій
• decreasing ~
= спадни́й ряд
• derived ~
= 1. похідни́й ряд 2. продиференційо́ваний ряд
• descending ~
= спадни́й ряд
• difference ~
= різнице́вий ряд
• distribution ~
= ряд узага́льнених фу́нкцій
• divergent ~
= розбі́жний ряд
• dominant ~
= мажорува́льний ряд
• dominated ~
= мажоро́ваний ряд
• dominating ~
= мажорува́льний ряд
• dynamic ~
= динамі́чний ряд
• eikonal ~
= ейкона́льний ряд
• empirical ~
= емпіри́чний ряд
• enveloping ~
= обгорта́льний ряд
• equiconvergent ~
= рівномі́рно збі́жний ряд
• exponential ~
= експоненці́йний ряд
• filtered ~
= профільтро́ваний ряд
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) ряд
• formal power ~
= форма́льний степене́вий ряд
• functional ~
= функціона́льний ряд
• gap ~
= лакуна́рний ряд
• generalized ~
= узага́льнений ряд
• generating ~
= ґенерува́льний ряд
• geometric ~
= геометри́чний ряд
• harmonic ~
= гармоні́чний ряд
• heteromorphic ~
= гетеромо́рфний ряд
• ideal ~
= ряд ідеа́лів
• infinite ~
= нескінче́нний ряд
• interpolation ~
= інтерполяці́йний ряд
• inverted ~
= обе́рнений ряд
• iterated ~
= (про)ітеро́ваний ряд
• iterative ~
= ітераці́йний ряд
• lacunary ~
= лакуна́рний ряд
• linear ~
= ліні́йний ряд
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) ряд
• majorant ~
= мажора́нтний ряд
• majorizing ~
= мажорува́льний ряд, мажора́нта
• matrix ~
= ма́тричний ряд
• matrix power ~
= степене́вий ряд ма́триць
• nil ~
= ніль-ряд
• normal ~
= норма́льний ряд
• numerical ~
= числови́й ряд
• ordered ~
= впорядко́ваний ряд
• orthogonal ~
= ортогона́льний ряд
• oscillating ~
= осцилівни́й ряд
• periodical ~
= періоди́чний ряд
• polychoric ~
= поліхори́чний ряд
• polynilpotent ~
= полінільпоте́нтний ряд
• power ~
= степене́вий ряд
• principal ~
= головни́й ряд
• product ~
= до́буток ряді́в
• properly divergent ~
= власти́во (абсолю́тно) розбі́жний ряд
• quasi-eikonal ~
= квазиейкона́льний ряд
• radical ~
= радика́льний ряд
• random ~
= випадко́вий ряд; випадко́ва послідо́вність
• real ~
= ді́йсний ряд
• reciprocal ~
= ряд обе́рнених зна́чень
• recurring ~
= рекуре́нтний ряд
• sine ~
= ряд си́нусів
• singular ~
= синґуля́рний ряд
• spherical ~
= сфери́чний ряд
• stationary ~
= стаціона́рний ряд
• statistical ~
= статисти́чний ряд
• summable ~
= сумо́вний ряд
• telescopic ~
= телеско́пний ряд
• temporal ~
= часови́й ряд
• tetrachoric ~
= тетрахори́чний ряд
• time ~
= часови́й ряд
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ряд
• variational ~
= варіаці́йний ряд
• vector ~
= ве́кторний ряд
• virial ~
= віріа́льний ряд
simulation = [ˌsɪmju'leɪʃn] 1. іміта́ція 2. (імітаці́йне) моделюва́ння
• analog ~
= ана́логове моделюва́ння
• computer ~
= комп’ю́терне моделюва́ння
• conditional ~
= умо́вне моделюва́ння
• continious ~
= непере́рвне (ана́логове) моделюва́ння
• deterministic ~
= детерміністи́чне моделюва́ння
• digital ~
= цифрове́ моделюва́ння
• discrete ~
= дискре́тне моделюва́ння
• dynamic ~
= динамі́чне моделюва́ння
• environment ~
= моделюва́ння довкі́лля; моделюва́ння умо́в пра́ці
• experimental ~
= експеримента́льне моделюва́ння
• functional ~
= функці́йне моделюва́ння
• geometric ~
= геометри́чне моделюва́ння
• heuristic ~
= евристи́чне моделюва́ння
• logical ~
= логі́чне моделюва́ння
• mathematical ~
= математи́чне моделюва́ння
• naive ~
= моделюва́ння за про́сти́м ме́тодом, моделюва́ння без ускла́днень
• numerical ~
= числове́ моделюва́ння
• softtware ~
= програмо́ве моделюва́ння; моделюва́ння програмо́вих за́собів
• stepwise ~
= покро́кове моделюва́ння
• stochastic ~
= стохасти́чне моделюва́ння
simulator = ['sɪmjuleɪtə] 1. моде́ль 2. іміта́тор, моделюва́льний (імітува́льний) при́стрій; тренаже́р 3. моделюва́льна програ́ма, програ́ма моделюва́ння
• analog ~
= ана́логовий моделюва́льний при́стрій
• computer ~
= 1. моде́ль комп’ю́тера 2. комп’ю́терний тренаже́р
• digital ~
= цифрови́й моделюва́льний при́стрій
• environment ~
= іміта́тор зо́внішніх умо́в
• fault ~
= іміта́тор неспра́вностей
• functional ~
= функці́йна моде́ль
• noise ~
= іміта́тор зава́д; іміта́тор збу́рень
• software ~
= програмо́ва моде́ль; моде́ль програмо́вих за́собів; програмо́вий іміта́тор; іміта́тор програмо́вих за́собів
• training ~
= тренаже́р
specification = [ˌspɛsəfɪ'keɪʃn] 1. специфіка́ція; о́пис, конкретиза́ція 2. мн. техні́чні умо́ви; техні́чні вимо́ги 3. пере́лік дета́лей
• algebraic ~s
= алґебри́чні специфіка́ції
• application ~s
= техні́чні вимо́ги до застосо́вної (прикладно́ї) систе́ми (програ́ми)
• closure ~
= пра́вило замика́ння
• data ~
= конкретиза́ція да́них
• executable ~
= вико́нувана специфіка́ція (складена за типом програм з використанням мови специфікацій)
• existential ~
= екзистенці́йна конкретиза́ція
• external ~
= зо́внішня специфіка́ція (опис призначення програмового виробу)
• file ~
= призна́чення (специфіка́ція) фа́йлу
• formal ~
= форма́льний о́пис
• format ~
= специфіка́ція форма́ту
• functional ~
= специфіка́ція фу́нкцій; функці́йні вимо́ги
• generating ~
= пра́вило поро́джування
• implement ~
= о́пис реаліза́ції
• implementation ~
= о́пис реаліза́ції
• input-output ~
= о́пис входови́х та виходо́вих пара́метрів
• interface ~
= о́пис інтерфе́йсу
• internal ~
= вну́трішня специфіка́ція (опис структури програмового виробу)
• performance ~
= специфіка́ція (вимо́ги до) (робо́чих) характери́стик (проєктованої системи)
• primary ~
= перви́нна специфіка́ція
• problem ~
= умо́ви зада́чі
• program ~
= програмо́ва специфіка́ція (технічний опис програми)
• requirement ~s
= специфіка́ція вимо́г; техні́чне завда́ння; техні́чні умо́ви
• software ~s
= техні́чні вимо́ги до програмо́вих за́собів (со́фту)
• system ~
= систе́мна специфіка́ція (технічний опис системи), специфіка́ція систе́ми
• task ~
= о́пис завда́ння; о́пис зада́чі
• tentative ~s
= тимчасо́ві техні́чні умо́ви
• type ~
= специфіка́ція ти́пу (даних)
structure = ['strʌktʃə] 1. структу́ра || структурува́ти/поструктурува́ти 2. констру́кція
• ~ of a matrix
= структу́ра ма́триці
• abstract ~
= абстра́ктна структу́ра
• additive ~
= адити́вна структу́ра
• affine ~
= афі́нна структу́ра
• algebraic ~
= алґебри́чна структу́ра
• algorithm ~
= структу́ра алґори́тму
• amenable ~
= досту́пна структу́ра
• analytic ~
= аналіти́чна структу́ра
• associated ~
= асоційо́вана структу́ра
• augmented ~
= допо́внена структу́ра
• biclosed ~
= біза́мкнена структу́ра
• bundle ~
= структу́ра розшарова́ння (в’я́зки)
• bus-organized ~
= структу́ра ши́нних сполу́чень; ши́нна структу́ра
• byte ~
= ба́йтова структу́ра
• canonical ~
= каноні́чна структу́ра
• case ~
= вибірко́ва структу́ра, розви́лина
• cellular ~
= кліти́нна структу́ра
• coarse ~
= гру́ба структу́ра
• cobordant ~
= коборда́нтна структу́ра
• code ~
= структу́ра ко́ду
• combinatorial ~
= комбінато́рна структу́ра
• complex ~
= ко́мплексна структу́ра
• conformal ~
= конфо́рмна структу́ра
• control ~
= структу́ра керівно́ї ло́гіки, керівна́ структу́ра (програми)
• convergence ~
= структу́ра збі́жності
• convex ~
= опу́кла структу́ра
• data ~
= структу́ра да́них
• d(a)emon control ~
= керівна́ структу́ра з де́монами (що містить програми із запуском за умовою)
• definable ~
= озна́чна структу́ра
• definite ~
= озна́чена структу́ра
• dense ~
= щі́льна структу́ра
• derived ~
= похідна́ структу́ра
• dichotomic ~
= дихото́мна структу́ра
• differentiable ~
= диференційо́вна структу́ра
• differential ~
= диференці́йна структу́ра
• directory ~
= де́рево директо́рій
• discrete ~
= дискре́тна структу́ра
• distributive ~
= дистрибути́вна структу́ра
• dot ~
= крапко́ва́ структу́ра (растру тощо)
• dynamic(al) ~
= динамі́чна структу́ра
• escape ~
= структу́ра зумо́вленого ви́ходу (в структурному програмуванні)
• event-driven ~
= структу́ра поді́й (керівної логіки програми)
• fancy data ~
= химе́рна структу́ра да́них
• file ~
= фа́йлова структу́ра; архітекту́ра (структу́ра) фа́йлу
• foliate(d) ~
= розшаро́вана структу́ра
• formal ~
= форма́льна структу́ра
• functional ~
= функці́йна структу́ра
• ga(u)ge ~
= калібрува́льна структу́ра
• generic ~
= зага́льна структу́ра
• geometric ~
= геометри́чна структу́ра
• graphic ~
= графі́чна структу́ра
• group ~
= групова́ структу́ра
• herringbone ~
= ялинко́ва структу́ра
• heuristic ~
= евристи́чна структу́ра
• hierarchical ~
= ієрархі́чна структу́ра
• holomorphic ~
= голомо́рфна структу́ра
• homogeneous ~
= однорі́дна структу́ра
• homomorphic ~
= гомомо́рфна структу́ра
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна структу́ра
• if-else ~
= структу́ра ви́бору; констру́кція умо́вного перехо́ду
• incidence ~
= структу́ра інциде́нцій
• infinite ~
= нескінче́нна структу́ра
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льна структу́ра
• integrable ~
= інтеґро́вна структу́ра
• isometric ~
= ізометри́чна структу́ра
• iterative ~
= ітерати́вна структу́ра
• language ~
= структу́ра мо́ви; мо́вна структу́ра
• lattice ~
= ґра́тча́ста структу́ра
• linked-list ~
= структу́ра зв’я́заних спи́сків
• list ~
= структу́ра спи́ску
• logical ~
= логі́чна структу́ра
• mathematical ~
= математи́чна структу́ра
• metric ~
= метри́чна структу́ра
• monoidal ~
= моно́їдна структу́ра
• multilevel ~
= 1. багаторі́внева структу́ра 2. я́русно-парале́льна фо́рма (представлення графу)
• multiple-bus ~
= багатоши́нна структу́ра (будо́ва)
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна структу́ра
• nested ~
= вкла́дена структу́ра (будо́ва)
• network ~
= структу́ра мере́жі; мере́жна структу́ра
• order ~
= поря́дкова структу́ра
• orthogonal ~
= ортогона́льна структу́ра
• parent-child ~
= структу́ра з ба́тьківськими і дочі́рніми (поро́джувальними і поро́джуваними) елеме́нтами
• polar ~
= структу́ра полюсі́в
• priority ~
= структу́ра пріорите́тів
• probabilistic ~
= імові́рнісна структу́ра
• projective ~
= проєкти́вна структу́ра
• quaternion ~
= кватерніо́нна структу́ра
• quotient ~
= фа́ктор-структу́ра
• recursive (data) ~
= рекурси́вна структу́ра (да́них)
• relational ~
= реляці́йна структу́ра
• ring(ed) ~
= кільце́ва структу́ра
• saturated ~
= наси́чена структу́ра
• selective ~
= структу́ра ви́бору (в структурному програмуванні)
• semigroup ~
= структу́ра напівгру́пи
• sequential ~
= структу́ра прямува́ння (в структурному програмуванні)
• single bus ~
= одноши́нна структу́ра
• spectral ~
= спектра́льна структу́ра
• spin ~
= спі́нова структу́ра
• spinor ~
= спіно́рна структу́ра
• splitting ~
= розщ́епна структу́ра
• surface ~
= поверхне́ва структу́ра; структу́ра пове́рхні
• symplectic ~
= симплекти́чна структу́ра
• syntopogenous ~
= синтопоге́нна структу́ра
• tessellation ~
= стільнико́ва (щільнико́ва, моза́їкова) структу́ра
• tier ~
= я́русна структу́ра
• time ~
= часова́ структу́ра
• topogenous ~
= топоге́нна структу́ра
• topological ~
= топологі́чна структу́ра
• tree(-like) ~
= деревна́ (деревоподі́бна) структу́ра
• trophic ~
= трофі́чна структу́ра
• underlying ~
= визнача́льна (вну́трішня) структу́ра
• universal ~
= універса́льна структу́ра
• user ~
= конте́кст проце́су (в операційній системі ЮНІКС)
• vectorial ~
= ве́кторна структу́ра
• while ~
= структу́ра повто́рення (в структурному програмуванні)
• word ~
= форма́т сло́ва
synthesis = ['sɪnθəsɪs] (мн. syntheses) си́нтез
• ~ of automata
= си́нтез автома́тів
• functional ~
= функціона́льний си́нтез
• harmonic ~
= гармоні́чний си́нтез
• logical ~
= логі́чний си́нтез
• network ~
= си́нтез мере́жі
• picture ~
= си́нтез зобра́ження
• spectral ~
= спектра́льний си́нтез
• structure ~
= структу́рний си́нтез
• system ~
= си́нтез систе́ми
test = [tɛst] 1. крите́рій, озна́ка 2. (іспито́ва) пере́ві́рка, перевіря́ння/переві́рення; випро́бування/ви́пробування; контро́ль || випро́бувати/ви́пробувати, перевіря́ти/переві́рити, контролюва́ти/проконтролюва́ти // under ~ випро́буваний 3. спро́ба 4. тест; і́спит || тестува́ти/протестува́ти
• ~ of convergence
= озна́ка (крите́рій) збі́жності
• ~ of homogeneity
= крите́рій однорі́дності
• ~ of independence
= крите́рій незале́жності
• ~ of linearity
= крите́рій ліні́йності
• ~ of ranking
= крите́рій ранжува́ння
• adaptive ~
= адапти́вний крите́рій
• additivity ~
= крите́рій адити́вності
• alpha ~
= лаборато́рні випро́бування
• approximate ~
= набли́жений крите́рій
• a priori ~
= апріо́рний крите́рій
• asymptotic ~
= асимптоти́чний крите́рій
• basic ~
= ба́зовий тест
• bench ~
= лаборато́рне випро́бування
• benchmark ~
= етало́нний тест
• beta ~
= експлуатаці́йні випро́бування, бе́та-тестува́ння
• biased ~
= змі́щений крите́рій
• binomial ~
= біно́мний крите́рій
• checkerboard ~
= ша́ховий тест, тест "ша́ховий код" (перевіряти пам’яті)
• chi-square ~
= крите́рій хі-квадра́т
• coincidence ~
= крите́рій збі́гу
• combinatorial ~
= комбінато́рний крите́рій
• comparative ~
= порівня́льна озна́ка
• comparison ~
= крите́рій порі́внювання
• compatibility ~
= тест на згі́дність (сумі́сність)
• condensation ~
= озна́ка згу́щення
• conditional ~
= умо́вний крите́рій
• consistent ~
= несупере́чливий крите́рій
• content ~
= змістови́й тест
• count ~
= тест підраху́нком (числа пересланих повідомлень порівняно зі вказаним)
• distribution-free ~
= непараметри́чний крите́рій
• divisibility ~
= крите́рій поді́льності
• dynamic ~
= динамі́чний тест
• empirical ~
= емпіри́чний крите́рій
• engineering ~
= техні́чні випро́бування
• environmental ~
= клімати́чні випро́бування
• evaluation ~
= оці́нкові випро́бування
• exact ~
= то́чний крите́рій
• exhaustive ~
= виче́рпний тест, тест з усіма́ можли́вими входови́ми вектора́ми
• factorial ~
= фа́кторний крите́рій
• format ~
= контро́ль форма́ту, форма́тний контро́ль
• functional ~
= функці́йний тест
• gallop ~
= тест "гало́п" (перевіряти пам’ять)
• galloping 1s and 0s ~
= тест пробіга́ння одини́ць і нулі́в (перевіряти пам’ять)
• galloping column ~
= тест "пробіга́ння сто́впчиків" (перевіряти пам’ять)
• graphical ~
= графі́чний тест
• inspection ~
= входови́й тест
• integral ~
(for series convergence) = інтеґра́льна озна́ка (збіжності ряду)
• integration ~
= ко́мплексні випро́бування
• invariant ~
= інваріа́нтний крите́рій
• jerry-rigged ~
= пога́но проду́маний тест
• leapfrog ~
= стрибко́вий тест (із початкової позиції в кінцеву, проминаючи проміжні)
• leg ~
= тестува́ння відгалу́жень
• limit ~
= контро́ль за діапазо́ном зна́чень
• link ~
= випро́бування зв’язкі́в (перевіряння роботи інтерфейсів)
• logical ~
= логі́чний тест
• longevity ~
= випро́бування на довготрива́лість, ресу́рсне випро́бування
• loop ~
= перевіря́ння кінця́ ци́клу
• marching ones and zeros ~
= тест "рухли́ві нулі́ та одини́ці" (перевіряти пам’ять)
• marginal ~
= випро́бування зі зсува́нням пара́метрів (від номінальних значень)
• medial ~
= сере́динний крите́рій
• median ~
= медіа́нний крите́рій
• model ~
= випро́бування моде́лі
• off-nominal ~
= випро́бування в неноміна́льному (позаноміна́льному) режи́мі
• monotone ~
= моното́нний крите́рій
• multinomial ~
= поліно́мний крите́рій
• nonparametric ~
= непараметри́чний крите́рій
• one-sided ~
= однобі́чний крите́рій
• on-line ~
= ко́мплексне випро́бування; пряме́ (безпосере́днє) випро́бування
• optimal ~
= оптима́льний крите́рій
• optimality ~
= крите́рій оптима́льності
• optimum ~
= крите́рій о́птимуму
• parametric ~
= параметри́чний крите́рій
• parametrized ~
= параметризо́ваний тест
• path ~
= тестува́ння гіло́к (відгалу́жень)
• penetration ~
= випро́бування на прони́кнення (з метою перевірити систему захисту)
• ping-pong ~
= тест "попа́рне чи́тання" (перевіряти пам’ять)
• preliminary ~
= попере́дній тест
• program ~
= випро́бування програ́ми
• quadrant ~
= квадра́нтний крите́рій
• quartile ~
= кварти́льний крите́рій
• randomization ~
= крите́рій рандоміза́ції
• randomized ~
= рандомізо́ваний крите́рій
• randomness ~
= крите́рій випадко́вості
• range ~
= крите́рій ро́змаху ви́бірки
• rank ~
= ра́нговий крите́рій
• ratio ~
= озна́ка д’Аламбе́ра (for a series - для ряду)
• reasonableness ~
= тест на розу́мність (результатів обчислювань)
• regression ~
= реґреси́вний крите́рій
• reliability ~
= випро́бування на наді́йність
• restricted ~
= обме́жений крите́рій
• root ~
= озна́ка збі́жності Коші́
• sampling ~
= вибірко́вий контро́ль; періоди́чні випро́бування
• screening ~
= вибрако́вувальні випро́бування
• sign ~
= пере́ві́рка зна́ку
• significance ~
= крите́рій ваго́мості
• simulation ~
= імітаці́йний тест; пере́ві́рка ме́тодом моделюва́ння
• sliding-ONE ~
= тест "ковзна́ одини́ця"
• slippage ~
= крите́рій зсу́ву
• smoke ~
= димови́й тест, тест на дим (груба перевірка працездатності простим вмиканням)
• stability ~
= крите́рій сті́йкості
• static ~
= стати́чний контро́ль; стати́чний тест; стати́чні випро́бування, випро́бування в стати́чному режи́мі
• statistical ~
= статисти́чні випро́бування; статисти́чний крите́рій
• status ~
= пере́ві́рка ста́ну
• stress ~
= наванта́жувальні випро́бування, випро́бування за важки́х умо́в (за підвищеної температури тощо)
• stringent ~
= стро́гий крите́рій
• studentized ~
= стюдентизо́ваний крите́рій
• suppression ~
= тест блокува́ння
• symmetric ~
= симетри́чний крите́рій
• symmetry ~
= тест на симе́трію
• system ~
= тест систе́ми, систе́мний тест; і́спити систе́ми; систе́мні випро́бування
• troubleshooting ~
= діагности́чний тест
• unconditional ~
= безумо́вний крите́рій
• univariate ~
= однови́мірний крите́рій
• validity ~
= пере́ві́рка достові́рності
• variance ~
= дисперсі́йний крите́рій
• volume ~
= наванта́жувальне випро́бування
• walking 1 ~
= тест "рухо́ма одини́ця"
• walking column ~
= тест "рухо́мий сто́впчик" (перевірити пам’ять)
transformation = [ˌtrænsfə'meɪʃn] 1. перетво́рювання/перетво́рення, трансформа́ція; трансформо́вування/трансформува́ння 2. пере́твір
• ~ of coordinates
= перетво́рювання координа́т
• ~ of data
= перетво́рювання да́них
• ~ of similitude
= поді́бне перетво́рювання, перетво́рення поді́бності
• ~ of variables
= перетво́рювання змі́нних
• adiabatic ~
= адіаба́тне перетво́рювання
• adjoint ~
= спря́жений пере́твір
• admissible ~
= прийня́тне перетво́рювання
• affine ~
= афі́нне перетво́рювання; афі́нний пере́твір
• algebraic ~
= алґебри́чне перетво́рювання
• analytic ~
= аналіти́чне перетво́рювання
• angular ~
= тригонометри́чне перетво́рювання
• antiperiodic ~
= антиперіоди́чне перетво́рювання
• antipodal ~
= антипо́дне перетво́рювання (що переводить кожну точку в діаметрально протилежну)
• antipolar ~
= антиполя́рне перетво́рювання
• aperiodic ~
= аперіоди́чне перетво́рювання
• approximate ~
= набли́жене перетво́рювання
• asymptotic ~
= асимптоти́чне перетво́рювання
• automorphic ~
= автомо́рфне перетво́рювання
• autoregressive ~
= автореґреси́вне перетво́рювання
• backward ~
= зворо́тне перетво́рювання
• bilateral ~
= двосторо́ннє (двобі́чне) перетво́рювання
• bilinear ~
= біліні́йне перетво́рювання
• biquadratic ~
= біквадра́тне перетво́рювання
• bivariate ~
= двови́мірне перетво́рювання
• canonical ~
= каноні́чне перетво́рювання
• centroaffine ~
= центроафі́нне перетво́рювання
• circular ~
= колове́ перетво́рювання
• collineatory ~
= ліні́йне проєкти́вне перетво́рювання
• complex ~
= ко́мплексне перетво́рювання
• conformal ~
= конфо́рмне перетво́рювання
• congruent ~
= конґруе́нтне перетво́рювання
• conservative ~
= консервати́вне перетво́рювання
• contact ~
= конта́ктне перетво́рювання
• continuous ~
= непере́рвне перетво́рювання
• convolution ~
= перетво́рювання зго́ртки
• coordinate ~
= координа́тне перетво́рювання
• correlative ~
= кореляці́йне перетво́рювання
• curvature ~
= перетво́рювання кривини́
• cyclic ~
= циклі́чне перетво́рювання
• derivative ~
= похідне́ перетво́рювання
• determinate ~
= детерміно́ване перетво́рювання
• differentiable ~
= диференційо́вне перетво́рювання
• differential ~
= диференці́йне перетво́рювання
• discrete ~
= дискре́тне перетво́рювання
• dissipative ~
= дисипати́вне перетво́рювання
• double ~
= подві́йне перетво́рювання
• dual ~
= дуа́льне перетво́рювання
• dyadic ~
= діади́чне перетво́рювання
• elliptic ~
= еліпти́чне перетво́рювання
• equiaffine ~
= еквіафі́нне перетво́рювання
• equiangular ~
= ізогона́льне перетво́рювання
• equivalence ~
= перетво́рювання еквівале́нтності
• ergodic ~
= ергоди́чне перетво́рювання
• exponential ~
= експоненці́йне перетво́рювання
• factor ~
= фа́ктор-перетво́рювання
• formal ~
= форма́льне перетво́рювання
• forward ~
= пряме́ перетво́рювання
• functional ~
= функці́йне перетво́рювання; функціона́льне перетво́рювання
• ga(u)ge ~
= калібрува́льне перетво́рювання
• general ~
= перетво́рювання зага́льного ви́ду
• generalized (generalised) ~
= узага́льнене перетво́рювання
• geodesic ~
= геодези́чне перетво́рювання
• geometric ~
= геометри́чне перетво́рювання
• global ~
= глоба́льне перетво́рювання
• holomorphic ~
= голомо́рфне перетво́рювання
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфне перетво́рювання
• homogeneous ~
= однорі́дне перетво́рювання
• homographic ~
= дробо́во-ліні́йне перетво́рювання
• homologous ~
= гомологі́чне перетво́рювання
• homothetic ~
= перетво́рювання поді́бності, гомоте́тія
• homotopic ~
= гомото́пне перетво́рювання
• horocyclic ~
= орициклі́чне перетво́рювання
• hyperbolic ~
= гіперболі́чне перетво́рювання
• idempotent ~
= ідемпоте́нтне перетво́рювання
• imaginary ~
= уя́вне перетво́рювання
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льне перетво́рювання
• injection ~
= ін’єкці́йне перетво́рювання
• inner ~
= вну́трішнє перетво́рювання
• integral ~
= інтеґра́льне перетво́рювання
• interior (internal) ~
= вну́трішнє перетво́рювання; вну́трішнє відобра́ження
• isometric ~
= ізометри́чне перетво́рювання
• invertible ~
= оборо́тне перетво́рювання
• involutory ~
= інволюти́вне перетво́рювання
• irrational ~
= ірраціона́льне перетво́рювання
• isogonal ~
= ізогона́льне перетво́рювання
• isometric ~
= ізометри́чне перетво́рювання
• isomorphic ~
= ізомо́рфне перетво́рювання
• isoparametric ~
= ізопараметри́чне перетво́рювання
• linear ~
= ліні́йне перетво́рювання
• linear fractional ~
= дробо́во-ліні́йне перетво́рювання
• linearizing ~
= лінеаризува́льне перетво́рювання
• local ~
= лока́льне перетво́рювання
• logarithmic ~
= логаритмі́чне (логарифмі́чне) перетво́рювання
• loglog ~
= подві́йне логаритмі́чне (логарифмі́чне) перетво́рювання
• loxodromic ~
= локсодро́мне перетво́рювання
• martingale ~
= мартинґа́льне перетво́рювання
• mathematical ~
= математи́чне перетво́рювання
• matrix ~
= ма́тричне перетво́рювання
• measurable ~
= вимірне́ перетво́рювання
• meromorphic ~
= меромо́рфне перетво́рювання
• metrical ~
= метри́чне перетво́рювання
• modular ~
= модуля́рне перетво́рювання
• monodromy ~
= монодро́мне перетво́рювання
• monogenic ~
= моноге́нне перетво́рювання
• monoidal ~
= моно́їдне перетво́рювання
• monotone ~
= моното́нне перетво́рювання
• nilpotent ~
= нільпоте́нтне перетво́рювання
• nonhomogeneous ~
= неоднорі́дне перетво́рювання
• nonlinear ~
= неліні́йне перетво́рювання
• nonsingular ~
= несинґуля́рне перетво́рювання
• normalizing (normalising) ~
= нормува́льне перетво́рювання
• numerical ~
= числове́ перетво́рювання
• one-to-one ~
= взає́мно однозна́чне перетво́рювання
• ordered ~
= впорядко́ване перетво́рювання
• orthochronous ~
= ортохро́нне перетво́рювання
• orthogonal ~
= ортогона́льне перетво́рювання
• parabolic ~
= параболі́чне перетво́рювання
• partial ~
= части́нне перетво́рювання
• pedal ~
= поде́рне перетво́рювання
• polar ~
= поля́рне перетво́рювання
• projective ~
= проєкти́вне перетво́рювання
• rational ~
= раціона́льне перетво́рювання
• reciprocal ~
= обе́рнене перетво́рювання
• recurrence ~
= рекуре́нтне перетво́рювання
• recursive ~
= рекурси́вне перетво́рювання
• regular ~
= реґуля́рне перетво́рювання
• reversible ~
= оборо́тне перетво́рювання
• scale ~
= перетво́рювання масшта́бу
• scaling ~
= масшта́бне перетво́рювання
• semigroup ~
= напівгрупове́ перетво́рювання
• semilinear ~
= напівліні́йне перетво́рювання
• simplex ~
= си́мплекс-перетво́рювання
• simplicial ~
= симпліці́йне перетво́рювання
• simplifying ~
= спро́щувальне перетво́рювання
• singular ~
= синґуля́рне перетво́рювання
• spectral ~
= спектра́льне перетво́рювання
• spinor ~
= спіно́рне перетво́рювання
• stable ~
= стійке́ перетво́рювання
• stochastic ~
= стохасти́чне перетво́рювання
• structural ~
= структу́рне перетво́рювання
• symmetric ~
= симетри́чне перетво́рювання
• symmetry ~
= перетво́рювання симе́трії
• symplectic ~
= симплекти́чне перетво́рювання
• tensor ~
= те́нзорне перетво́рювання
• termwise ~
= почле́нне перетво́рювання
• topological ~
= топологі́чне перетво́рювання
• torsion ~
= закруто́ве перетво́рювання, перетво́рювання за́круту
• transitive ~
= транзити́вне перетво́рювання
• trigonometric ~
= тригонометри́чне перетво́рювання
• twistor ~
= тві́сторне перетво́рювання
• two-sided ~
= двобі́чне (двосторо́ннє) перетво́рювання
• unit ~
= одини́чне перетво́рювання
• unitary ~
= уніта́рне перетво́рювання
• univalent ~
= унівале́нтне відобра́ження
• variate ~
= перетво́рювання випадко́вої величини́
• vector ~
= ве́кторне перетво́рювання
• viewing ~
= перспекти́вна трансформа́ція зобра́ження (на екрані)
• zeta ~
= дзе́та-перетво́рювання
unit = ['ju:nɪt] 1. одини́ця 2. одини́ця (фізи́чної) величини́ 3. при́стрій; ву́зол; блок; при́лад 4. ла́нка; елеме́нт 5. підро́зділ 6. компоне́нт програ́ми 7. мо́дуль
• ~ of allocation
= елеме́нт розмі́щування; розмі́щуваний блок; розмі́щувана одини́ця (в розподілених системах)
• ~ of information
= одини́ця інформа́ції
• ~ of language
= мо́вна одини́ця
• ~ of length
= одини́ця довжини́
• ~ of operation
= одини́ця ді́ї (в машинній мові)
• ~ of volume
= одини́ця о́б’є́му
• absolute ~
= абсолю́тна одини́ця
• address ~
= мініма́льна адре́сна одини́ця; блок вибира́ння адре́си
• addressing ~
= найме́нший елеме́нт адресува́ння (у пам’яті)
• algebraic ~
= алґебри́чна одини́ця
• allocation ~
= одини́ця розпо́ділу па́м’яті
• angular ~
= кутова́ одини́ця
• arithmetic ~
= 1. аритмети́чна (арифмети́чна) одини́ця 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій 3. аритмети́чний (арифмети́чний) блок
• assembly ~
= компонува́льний блок
• assigned ~
= призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• associated ~
= допомі́жни́й (додатко́вий) при́стрій
• astronomical ~
= астрономі́чна одини́ця (міра довжини)
• attached ~
= під’є́днаний блок; призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• automatic calling ~
= автомати́чний виклични́й при́стрій
• available ~
= досту́пний при́стрій
• cache ~
= блок кеш-па́м’яті
• cache-memory-management ~
= при́стрій керува́ння кеш-па́м’яттю
• categorical ~
= категорі́йна одини́ця
• central processing ~
= центра́льний проце́сор
• charging ~
= заряджа́льний блок (при́стрій)
• coefficient ~
= потенціо́мет(е)р
• coherent ~
= когере́нтна одини́ця
• cointegral ~
= коінтеґра́льна одини́ця, коінтеґра́льний об’є́кт
• compilation ~
= одини́ця трансля́ції
• complex ~
= ко́мплексна одини́ця
• computing ~
= обчи́слювальний блок
• configuration control ~
= блок керува́ння конфігура́цією, блок реконфігура́ції
• control ~
= контро́лер, при́стрій (блок) керува́ння
• data ~
= одини́ця (елеме́нт) да́них
• data acquisition ~
= при́стрій збира́ння да́них
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них; індика́тор да́них
• data handling ~
= при́стрій опрацьо́вування да́них
• dead-zone ~
= елеме́нт ти́пу "ме́ртва зо́на"
• detached ~
= від’є́днаний блок; відкрі́плений при́стрій
• digital time ~
= цифрови́й дава́ч (да́тчик) ча́су, цифрови́й годи́нник
• direct-access ~
= при́стрій прямо́го до́ступу
• disk ~
= ди́сковий нагрома́джувач, нагрома́джувач на ди́сках
• display ~
= при́стрій відобража́ння; диспле́й
• executive ~
= викона́вчий блок
• fast ~
= швидкоді́йний при́стрій
• feedback ~
= елеме́нт зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йловий нагрома́джувач
• final ~
= фіна́льна одини́ця, фіна́льний об’є́кт (категорії)
• functional ~
= функці́йний при́стрій (блок, елеме́нт)
• fundamental ~
= основна́ одини́ця
• graphic display ~
= графі́чний диспле́й
• hard-disk ~
= нагрома́джувач на жорстки́х ди́сках
• homotopy ~
= гомото́пна одини́ця
• imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• impossible ~
= неможли́вий (неприйня́тний) при́стрій
• information ~
= елеме́нт інформа́ції; одини́ця інформа́ції
• information content binary ~
= двійко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information content decimal ~
= десятко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information ~
= одини́ця (елеме́нт) інформа́ції
• initial ~
= ініціати́вна одини́ця, ініціати́вний об’є́кт (категорії)
• input/output ~
= при́стрій вво́дження/виво́дження; блок вво́дження/виво́дження
• input ~
= вхідни́й при́стрій; при́стрій вво́дження; вхідни́й блок; блок вво́дження; сприйма́льний блок, сприйма́ч
• inquiry ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• insertion ~
= вставни́й блок
• instruction control ~
= при́стрій (блок) формува́ння кома́нд
• instruction ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування кома́нд
• integral ~
= інтеґра́льна одини́ця, інтеґра́льний об’є́кт (категорії)
• interface ~
= інтерфе́йс; інтерфе́йсний блок; при́стрій узго́джування
• interrogation ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• isomorphic ~
= ізомо́рфна одини́ця, ізомо́рфний об’є́кт (категорії)
• lexical ~
= лекси́чна одини́ця, лексе́ма
• library ~
= бібліоте́чний мо́дуль
• linguistic ~
= лінгвісти́чна одини́ця
• locking ~
= діля́нка (о́бласть) блокува́ння (зблоковувана в базах даних як єдине ціле)
• logic ~
= 1. логі́чний при́стрій (блок, елеме́нт) 2. логі́чна ла́нка
• manageable ~
= керо́вний (керо́ваний) елеме́нт
• matrix ~
= ма́трична одини́ця
• meaningful ~ of text
= змісто́вна одини́ця те́ксту
• memory ~
= пам’яттє́вий при́стрій; блок па́м’яті
• memory control ~
= блок керува́ння па́м’яттю
• memory management ~
= диспе́тчер па́м’яті; блок керува́ння па́м’яттю
• microprocessor-based ~
= при́стрій з мікропроце́сором; при́стрій на мікропроце́сорній осно́ві
• microprocessor-controlled ~
= при́стрій з мікропроце́сорним керува́нням
• microprocessor ~
= 1. блок мікропроце́сора 2. мікросхе́ма мікропроце́сора 3. мікропроце́сорний блок 4. мікропроце́сор
• microprogram ~
= мікропрограмо́вий блок, блок мікропрограмо́вого керува́ння
• microprogrammed ~
= при́стрій з мікропрограмови́м керува́нням
• middle ~
= сере́динна одини́ця
• modular ~
= мо́дульний при́стрій, при́стрій у мо́дульному викона́нні; мо́дуль
• monitor ~
= блок диспе́тчерського керува́ння; блок пото́чного контро́лю; моніто́р
• off ~
= ви́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "ви́мкнено"
• off-line ~
= автоно́мний при́стрій; автоно́мний блок
• on ~
= уві́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "вві́мкнено"
• on(-)line ~
= оперативнодосту́пний при́стрій, під’є́днаний при́стрій; при́стрій, яки́й працю́є в реа́льному ча́сі
• operational ~
= операці́йний блок; функці́йний блок; працезда́тний при́стрій
• operator interface ~
= мо́дуль опера́торського інтерфе́йсу
• order ~
= поря́дкова одини́ця
• output ~
= виходо́вий при́стрій (блок); при́стрій (блок) виво́дження
• overlay ~
= оверле́йний мо́дуль
• paging ~
= блок керува́ння сторінка́ми
• peripheral control ~
= блок керува́ння перифері́йними при́строями; контро́лер зо́внішніх при́строїв
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pluggable (plug-in) ~
= знімни́й блок, змі́нний блок
• plug-to-plug compatible ~
= 1. цілко́м згі́дний (сумі́сний) при́стрій 2. ро́знімно згі́дний (сумі́сний)при́стрій; при́стрій, згі́дний (сумі́сний) за ро́знімами
• polygon-filling ~
= блок (суці́льного) заба́рвлення багатоку́тників (на екрані дисплея)
• power (supply) ~
= блок жи́влення
• printing ~
= друкува́льний мо́дуль (при́стрій); при́нтер
• probability ~
= про́біт
• processing ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування (даних); проце́сор
• program ~
= програмо́ва одини́ця; блок програ́ми
• program control ~
= блок програмо́вого керува́ння
• programmer logical ~
= логі́чний при́стрій програмува́льника (віртуальний пристрій, що його ввів програмувальник)
• programming ~
= програмува́льний при́стрій
• protocol ~
= протоко́льний блок, блок реаліза́ції протоко́лу
• protocol data ~
= протоко́льна одини́ця да́них
• quaternion ~
= кватерніо́нна одини́ця
• query ~
= 1. елеме́нт за́питу 2. елемента́рний за́пит (у розподіленій системі)
• raster ~
= ра́строва одини́ця, ві́дстань між пі́кселями
• real ~
= ді́йсна одини́ця
• recovery ~
= 1. елемента́рний оно́в(люва)ний об’є́кт 2. елеме́нт (одини́ця) відтво́рювання
• referable ~
= дозво́лений при́стрій (до якого дозволено звертатися)
• remote display ~
= дистанці́йний диспле́й
• remote entry ~
= дистанці́йний при́стрій вво́дження
• sample ~
= елеме́нт ви́бірки
• sampling ~
= елеме́нт вибира́ння
• scaling ~
= 1. перерахо́вувальний при́стрій 2. лічи́льник 3. блок масштабува́ння
• self-contained ~
= автоно́мний при́стрій
• sensing ~
= 1. зчи́тувальний елеме́нт (при́стрій), зчи́тувач 2. дава́ч (да́тчик)
• sensory ~
= сенсо́рний при́стрій
• shaping ~
= формува́льний блок, формува́ч
• shared ~
= спі́льний при́стрій
• stand-alone ~
= 1. автоно́мний при́стрій 2. автоно́мний блок
• storage ~
= блок па́м’яті
• storage control ~
= блок керува́ння (керува́ч) па́м’яттю
• stream ~
= при́стрій керува́ння пото́ком (даних); блок керува́ння пото́ком (даних)
• structural ~
= структу́рна одини́ця
• supply ~
= блок жи́влення
• surveyor’s ~s
= геодези́чні одини́ці
• switching ~
= 1. перемика́ч; перемика́льний при́стрій 2. реле́ 3. комута́тор
• switchover ~
= комутаці́йний мо́дуль
• symbolic ~
= си́мвольний елеме́нт, си́мвол (блок-схеми)
• syntactic ~
= синтакси́чна одини́ця
• system control ~
= блок систе́много керува́ння, систе́мний керува́ч
• system input ~
= систе́мний входови́й при́стрій; систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний виходови́й при́стрій; систе́мний при́стрій виво́дження
• telecommunications control ~
= 1. при́стрій керува́ння (керува́ч) телезв’язко́м 2. мультипле́ксор передава́ння да́них
• telephone communications ~
= блок зв’язку́ телефо́нними кана́лами
• terminal ~
= 1. кінце́вий (терміна́льний) при́стрій, терміна́л 2. абоне́нтський пункт
• time ~
= 1. такт 2. одини́чний інтерва́л (квант) ча́су
• transfer ~
= одини́ця (по́рція, квант) о́бміну
• transmission control ~
= при́стрій керува́ння (керува́ч) передава́нням да́них
• video display ~
= диспле́й; відеомоніто́р
• visual display ~
= при́стрій візуа́льного відобра́жування; диспле́й
variation = [ˌvɛəri'eɪʃn] 1. варіа́ція 2. зміню́вання, змі́на, колива́ння 3. ро́зкид 4. варіа́нт; різно́вид
• ~ of a curve
= варіа́ція криво́ї
• ~ of a function
= варіа́ція фу́нкції
• ~ of a functional
= варіа́ція функціона́ла
• ~ of parameters
= варіа́ція пара́метрів
• ~ of signs
= змі́нювання (перемежо́вування) зна́ків
• absolute ~
= по́вна варіа́ція
• admissible ~
= прийня́тна варіа́ція
• aperiodic ~
= аперіоди́чна змі́на
• batch ~
= внутрішньогрупове́ варіюва́ння
• batch-to-batch ~
= міжгрупове́ варіюва́ння
• boundary ~
= варіа́ція межі́
• bounded ~
= обме́жена варіа́ція
• constrained ~
= обме́жена варіа́ція
• continuous ~
= непере́рвне змі́нювання (варіюва́ння)
• free ~
= ві́льна варіа́ція
• generalized ~
= узага́льнена варіа́ція
• harmonic ~
= гармоні́чне змі́нювання
• infinitesimal ~
= нескінче́нно мала́ (інфінітезима́льна) варіа́ція
• intermittent ~
= нереґуля́рне змі́нювання
• inverse ~
= обе́рнено пропорці́йне зміню́вання
• linear ~
= 1. ліні́йна варіа́ція 2. ліні́йне змі́нювання, змі́нювання за ліні́йним зако́ном
• measure ~
= варіа́ція мі́ри
• overall ~
= по́вна варіа́ція
• periodic ~
= періоди́чна варіа́ція
• random ~
= випадко́ве змі́нювання
• regular ~
= реґуля́рне змі́нювання
• saltatory ~
= стрибко́ве змі́нювання
• significant ~
= значна́ варіа́ція
• systematic ~
= системати́чне змі́нювання
• total ~ of a function
= по́вна варіа́ція фу́нкції
• transient ~
= перехо́дове (перехідне́) змі́нювання
• unbounded ~
= необме́жена варіа́ція
• unexplained ~
= непоя́снене (непроінтерпрето́ване) змі́нювання
vector = ['vɛktə] 1. ве́ктор || ве́кторний 2. однови́мірний маси́в, рядо́к
• absolute ~
= абсолю́тний ве́ктор (що задає абсолютне розташування точки на екрані дисплея)
• access ~
= ве́ктор до́ступу
• adjoined ~
= приє́днаний ве́ктор
• adjoint ~
= спря́жений ве́ктор
• analytic ~
= аналіти́чний ве́ктор
• arbitrary ~
= дові́льний ве́ктор
• associated ~
= асоційо́ваний ве́ктор
• attached ~
= приє́днаний ве́ктор
• attribute ~
= ве́ктор атрибу́тів
• augmented ~
= розши́рений ве́ктор
• axial ~
= осьови́й ве́ктор
• base (basis) ~
= ба́зисний ве́ктор
• binary ~
= біна́рний ве́ктор
• bound ~
= зв’я́заний ве́ктор
• bra ~
= бра-ве́ктор
• characteristic ~
= характеристи́чний (власти́вий) ве́ктор
• character up ~
= ве́ктор орієнта́ції зна́ку (на екрані дисплея)
• check ~
= перевіря́льний ве́ктор (що породжує матриці коду)
• code ~
= ко́довий ве́ктор
• coefficient ~
= ве́ктор коефіціє́нтів
• column ~
= ве́ктор-сто́впчик
• column bit ~
= ве́ктор (розря́дів) сто́впчиків
• complex ~
= ко́мплексний ве́ктор
• component ~
= компоне́нта (складова́) ве́ктора
• contravariant ~
= контраваріа́нтний ве́ктор
• coordinate ~
= координа́тний ве́ктор
• correction ~
= ве́ктор ви́правлення, виправля́льний (коригува́льний) ве́ктор
• covariant ~
= коваріа́нтний ве́ктор
• curvature ~
= ве́ктор кривини́
• cyclic ~
= циклі́чний ве́ктор
• data ~
= ве́ктор да́них; ве́кторні да́ні
• delay ~
= ве́ктор затри́мування (у пересиланні пакетів даних)
• decision ~
= ве́ктор рі́шень
• degenerate ~
= ви́роджений ве́ктор
• derived ~
= похідни́й ве́ктор
• differentiable ~
= диференційо́вний ве́ктор
• differential ~
= диференці́йний ве́ктор
• direction ~
= ве́ктор на́пряму, напрямни́й ве́ктор
• displacement ~
= ве́ктор змі́щення (зсу́ву)
• disturbance ~
= ве́ктор збу́рень
• dominant ~
= домінівни́й ве́ктор
• dope ~
= ве́ктор попере́дньої інформа́ції (що організовує доступ до елементів багатовимірного масиву)
• drift ~
= ве́ктор дре́йфу
• elementary ~
= елемента́рний ве́ктор
• embedded ~
= вкла́дений ве́ктор
• entering ~
= входови́й ве́ктор
• error ~
= ве́ктор по́ми́лки
• evaluation ~
= ве́ктор оці́нок
• feature ~
= ве́ктор озна́к, характеристи́чний ве́ктор (сигналу голосом тощо)
• fixed ~
= фіксо́ваний ве́ктор
• flux ~
= ве́ктор пото́ку
• focal ~
= фо́кусний ве́ктор
• force ~
= ве́ктор си́ли
• free ~
= ві́льний ве́ктор
• functional test ~
= те́стовий ве́ктор (функційного контролю)
• generating ~
= поро́джувальний ве́ктор
• gliding ~
= ковзни́й ве́ктор
• hooked ~
= адре́са експорто́ваної програ́ми
• identifying ~
= ве́ктор ідентифіка́ції, ідентифікува́льний ве́ктор
• incremental ~
= ве́ктор при́ростів, інкреме́нтний ве́ктор, ве́ктор (за́даний) у при́ростах (у машинній графіці)
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний ве́ктор
• initial ~
= початко́вий ве́ктор
• input-test ~
= входови́й те́стовий ве́ктор
• integral ~
= цілочислови́й ве́ктор
• interaction ~
= ве́ктор взаємоді́ї
• interrupt ~
= ве́ктор перерива́нь
• ket ~
= кет-ве́ктор
• latent ~
= вла́сний ве́ктор
• limit ~
= грани́чний ве́ктор
• link ~
= ве́ктор пара́метрів тестува́ння
• load ~
= ве́ктор наванта́ги
• localized ~
= зв’я́заний ве́ктор
• loss ~
= стат. ве́ктор втрат
• master ~
= основни́й ве́ктор
• matrix ~
= ма́триця-ве́ктор
• momentum ~
= ве́ктор кі́лькості ру́ху
• nodal ~
= вузлови́й ве́ктор
• noise ~
= ве́ктор зава́д
• normal curvature ~
= ве́ктор норма́льної кривини́
• normalized ~
= (з)нормо́ваний ве́ктор
• normal unit ~
= одини́чний ве́ктор норма́лі
• null ~
= нульови́й ве́ктор, нуль-ве́ктор
• operand ~
= ве́ктор-опера́нд
• opposite ~
= протиле́жно спрямо́ваний ве́ктор
• output-test ~
= виходо́вий те́стовий ве́ктор
• phase ~
= фа́зовий ве́ктор
• polar ~
= поля́рний ве́ктор
• position ~
= ра́діус-ве́ктор
• proper ~
= власти́вий ве́ктор
• radial ~
= радіа́льний ве́ктор
• radius ~
= ра́діус-ве́ктор
• relative ~
= відно́сний ве́ктор, ве́ктор відно́сного поло́ження
• random ~
= випадко́вий ве́ктор
• rational ~
= раціона́льний ве́ктор
• real ~
= ді́йсний ве́ктор
• reduced ~
= зве́дений ве́ктор
• reference ~
= ба́зисний (відліко́вий) ве́ктор
• regression ~
= ве́ктор реґре́сії
• regular ~
= реґуля́рний ве́ктор
• residual ~
= ве́ктор незгі́дності (недопасо́ваності) (у задачах оптимізації)
• resolvent ~
= резольве́нтний ве́ктор
• resultant ~
= вислідни́й ве́ктор
• reversed ~
= обе́рнений (протиле́жно спрямо́ваний) ве́ктор
• reversible ~
= оборо́тний ве́ктор
• root ~
= корене́вий ве́ктор
• rotation ~
= ве́ктор оберта́ння
• row ~
= ве́ктор-рядо́к
• row bit ~
= ве́ктор (розря́дів) рядка́
• separating ~
= відокре́млювальний ве́ктор
• shift ~
= ве́ктор зсу́ву
• singular ~
= синґуля́рний ве́ктор
• sliding ~
= ковзни́й ве́ктор
• slip ~
= ве́ктор ко́взання, ве́ктор зсу́ву
• smooth ~
= гладки́й (диференційо́вний) ве́ктор
• solenoidal ~
= солено́їдний ве́ктор
• spin ~
= ве́ктор спі́ну
• state ~
= ве́ктор ста́ну
• stationary ~
= стаціона́рний ве́ктор
• stochastic ~
= стохасти́чний ве́ктор
• stress ~
= ве́ктор напру́ги (механічної)
• sum ~
= сума́рний ве́ктор
• surface ~
= поверхн́евий ве́ктор
• symbolic ~
= символі́чний ве́ктор
• tangent(ial) ~
= доти́чний ве́ктор
• test ~
= те́стовий ве́ктор, те́стовий набі́р
• translation ~
= ве́ктор трансля́ції (парале́льного змі́щення)
• transversal ~
= трансверса́льний ве́ктор
• twist ~
= ве́ктор круті́ння
• unit ~
= одини́чний ве́ктор
• vorticity ~
= ве́ктор ви́хору
• wave ~
= хвильови́й ве́ктор
verification = [ˌvɛrɪfɪ'keɪʃn] верифіка́ція; контро́ль; пере́ві́рка // ~ and validation прийма́льні випробо́вування
• data ~
= верифіка́ція да́них
• design ~
= верифіка́ція пра́вильності проє́ктних рі́шень
• diagnostic ~
= діагности́чна пере́ві́рка; верифіка́ція діагности́чних процеду́р
• direct ~
= пряма́ верифіка́ція
• empirical ~
= емпіри́чна пере́ві́рка
• experimental ~
= експеримента́льна пере́ві́рка
• functional ~
= функці́йна верифіка́ція (щоб підтвердити первісне функційне призначення)
• indirect ~
= опосередко́вана (непряма́) верифіка́ція
• inverse ~
= інве́рсна верифіка́ція
• machine ~
= маши́нна верифіка́ція
• mechanical ~
= автомати́чна (механі́чна) верифіка́ція
• model ~
= пере́ві́рка адеква́тності моде́лі
• numerical ~
= числова́ пере́ві́рка
• program ~
= верифіка́ція програ́ми
• statistical ~
= статисти́чна пере́ві́рка
• timing ~
= 1. верифіка́ція синхроні́зму 2. верифіка́ція часови́х діагра́м 3. верифіка́ція часови́х співвідно́шень (в логічній схемі)
• visual ~
= візуа́льний контро́ль

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

functional 1. функціона́л 2. (пов’язаний з функціоналом) функціона́льний, функціона́ловий 3. (пов’язаний з функцією) функці́йний
['fʌŋkʃnəl]
• ~ concave in the Minkowski sense = уві́гнутий в се́нсі Мінко́вського функціона́л
• ~ concentrated on a point = зосере́джений у то́чці функціона́л
• action ~ = функціона́л ді́ї
• additive ~ = адити́вний функціона́л
• analytic(al) ~ = аналіти́чний функціона́л
• bilinear ~ = біліні́йний функціона́л
• characteristic ~ = характеристи́чний функціона́л
• coefficient ~ = функціона́л коефіціє́нтів
• density ~ = функціона́л густини́
• generating ~ = твірни́й функціона́л
• linear ~ = ліні́йний функціона́л
• local ~ = лока́льний функціона́л
• Minkowski ~ = функціона́л Мінко́вського
• nonlinear ~ = неліні́йний функціона́л
• nonlocal ~ = нелока́льний функціона́л
• positive linear ~ = дода́тний ліні́йний функціона́л
• recursive ~ = рекурси́вний функціона́л
• symmetric ~ = симетри́чний функціона́л
• total ~ = озна́чений [ви́значений] скрізь функціона́л
• translation-invariant ~ = трансляці́йно інварія́нтний функціона́л
functional-differential диференці́йно-функці́йний
[ˌfʌŋkʃnəlˌdɪfə'rεnʃl]
analysis (мн. analyses) 1. ана́ліз; аналіти́чний ро́згляд ■ subject to ~ що підляга́є ана́лізові; subjected to ~ (про)аналізо́ваний, пі́дданий ана́лізові 2. дослі́джування//дослі́дження, ви́вчання//ви́вчення
[ə'næləsɪs] (мн. [ə'næləsiːz])
~ by titration = титриметри́чний ана́ліз
~ by weight = вагови́й ана́ліз
~ of covariance = коваріяці́йний ана́ліз
~ of dispersion = дисперсі́йний ана́ліз
~ of images = ана́ліз о́бразів/зобра́жень
~ of variance = стати́стика; ана́ліз варія́нтів, дисперсі́йний ана́ліз
~ situs = тополо́гія
absorptiometric ~ = абсорбці́йний ана́ліз; дисперсі́йний ана́ліз
activation ~ = (яф) (радіо)активаці́йний ана́ліз
applied ~ = застосо́вний аналіз
approximate ~ = набли́жений ана́ліз
approximation ~ = апроксимаці́йний ана́ліз
blowpipe (reaction) ~ = спектрополумене́вий ана́ліз
bulk ~ = (х.) зага́льний [валови́й] ана́ліз
careful ~ = рете́льний ана́ліз
cepstrum ~ = кепстра́льний ана́ліз
charged-particle activation ~ = активаці́йний ана́ліз заря́дженими части́нками
check ~ = контро́льний ана́ліз
chemical ~ = хемі́чний ана́ліз
chemical ~ of crystals = кристалохемі́чний ана́ліз
chemiluminescence ~ = хемілюмінесце́нтний ана́ліз
chromatographic ~ = хроматографі́чний ана́ліз
close ~ = ґрунто́вний [докла́дний, дета́льний] ана́ліз
colorimetric ~ = колориметри́чний ана́ліз
combinatorial ~ = комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
combustion ~ = ана́ліз спа́люванням
commercial ~ = техні́чний [промисло́вий] ана́ліз (хемічний)
comparative ~ = порівня́льний ана́ліз
complex ~ = ко́мплексний ана́ліз, тео́рія фу́нкцій ко́мплексної змі́нної
component ~ = 1. (х.) компоне́нтний ана́ліз, ана́ліз скла́ду 2. (матем.) фа́кторний ана́ліз
composition ~ = компоне́нтний ана́ліз, ана́ліз скла́ду
comprehensive ~ = всебі́чний ана́ліз
computer-aided ~ = комп’ю́терний ана́ліз
computerized ~ = комп’ю́терний ана́ліз
conductometric ~ = (х.) кондуктометри́чний ана́ліз
confirmatory data ~ = підтве́рджувальний ана́ліз да́них
confluence ~ = конфлюе́нтний ана́ліз
conformational ~ = конформаці́йний ана́ліз
constructive ~ = конструкти́вний ана́ліз
content ~ = 1. (х.) (хемі́чний) ана́ліз вмі́сту 2. (комп.) змістови́й ана́ліз
continuous ~ = непере́рвний ана́ліз
correlation ~ = кореляці́йний ана́ліз
coulometric ~ = кулонометри́чний ана́ліз
covariance ~ = коваріяці́йний ана́ліз
crystal (structure) ~ = кристалографі́чний ана́ліз
data ~ = ана́ліз да́них
delayed-neutron ~ = ана́ліз ме́тодом затри́маних нейтро́нів
destructive (chemical) ~ = деструкти́вний (хемі́чний) ана́ліз, (хемі́чний) ана́ліз із руйнува́нням зразка́
detailed ~ = докла́дний [дета́льний] ана́ліз
deuteron microprobe ~ = дейтро́нне мікрозондува́ння
differential thermal ~ [DTA] = (х.) диференці́йний термі́чний ана́ліз [ДТА]
diffraction ~ = структу́рний ана́ліз; дифракці́йний ана́ліз
dimensional ~ = 1. ана́ліз [контро́ль] ро́змірности 2. розмі́рнісний ме́тод [ана́ліз]
diophantine ~ = Діофа́нтів ана́ліз
dispersion ~ = (х.) дисперсі́йний ана́ліз
dry ~ = ана́ліз сухи́м спо́собом
electrogravimetric ~ = електровагови́й ана́ліз
electron-diffraction ~ = електронографі́чний ана́ліз, електроногра́фія
electron microprobe ~ = електро́нне мікрозондува́ння
electron-spectroscopy chemical ~ [ESCA] = електронноспектроскопі́чний хемі́чний ана́ліз
elemental ~ = елеме́нтний ана́ліз
elementary ~ = елемента́рний ана́ліз
emanation thermal ~ = (яф) еманаці́йний термі́чний ана́ліз
emission spectrum ~ = емісі́йний спектра́льний ана́ліз
energy ~ = (техн.) ана́ліз витрача́ння ене́ргії
enthalpimetric ~ = ентальпіме́трія
enzymatic ~ = ферме́нтовий [ферме́нтний] ана́ліз
error ~ = ана́ліз по́хибок
extraction ~ = екстракці́йний ана́ліз
factor ~ = фа́кторний ана́ліз
failure-mode ~ = (комп.) ана́ліз ти́пів відмо́в
flotation ~ = флотаці́йний ана́ліз
fluorescence ~ = флюоресце́нтний ана́ліз, флюороме́трія
fluorometric ~ = флюоресце́нтний ана́ліз, флюороме́трія
formal ~ = форма́льний ана́ліз
Fourier ~ = фур’є́-ана́ліз, ана́ліз Фур’є́, гармоні́чний ана́ліз
fractional ~ = (х.) фракці́йний ана́ліз
fractionating screen ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
frontal ~ = (х.) фронта́льний (хроматографічний) ана́ліз
functional ~ = функціона́льний ана́ліз
gamma ~ = га́мма-ана́ліз
gas ~ = га́зовий ана́ліз
gasometric ~ = газометри́чний ана́ліз
global ~ = глоба́льний ана́ліз
grade ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
grain-size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
graphical ~ = графі́чний ана́ліз
gravimetric ~ = ґравіметри́чний [вагови́й] ана́ліз
harmonic ~ = гармоні́чний ана́ліз
harmonic distortion ~ = ана́ліз неліні́йних спотво́рень
immersion ~ = імерсі́йний ана́ліз
in-depth ~ = глибо́кий [ґрунто́вний] ана́ліз (of a problem – проблеми)
infinitesimal ~ = ана́ліз нескінче́нно мали́х, інфінітезима́льний ана́ліз
infrared spectroscopy ~ = ана́ліз ме́тодом інфрачерво́ної спектроскопі́ї
instrumental ~ = інструмента́льний ана́ліз
interferometric ~ = інтерферометри́чний ана́ліз
iodometric ~ = йодометри́чний ана́ліз
ion microprobe ~ = (яф) йо́нне мікрозондува́ння
ion-selective electrode ~ = (яф) ана́ліз йоноселекти́вним електро́дом
isotope ~ = ізото́пний ана́ліз (кількісний)
isotope-dilution ~ = ана́ліз ме́тодом ізото́пного розво́дження
layer-to-layer ~ = пошаро́вий ана́ліз
local ~ = лока́льний ана́ліз
logic ~ = логі́чний ана́ліз
magnetic ~ = магне́тний ана́ліз
magnetic-structure ~ = магнетострукту́рний ана́ліз
mass ~ = ма́совий ана́ліз
mass-spectrographic ~ = мас-спектрографі́чний ана́ліз
mass-spectrometric ~ = мас-спектрометри́чний ана́ліз
mathematical ~ = математи́чний ана́ліз
matrix ~ = ма́тричний ана́ліз
mechanical ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
microprobe ~ = мікрозондува́ння, мікрозо́ндовий ана́ліз
microvolumetric ~ = о́б’є́мний мікроана́ліз, мікроо́б’є́мний [мікроволюметри́чний] ана́ліз
mesh ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
molecular spectrum ~ = молекуля́рний спектра́льний ана́ліз
multi-element ~ = багатоелеме́нтний ана́ліз
multiparameter ~ = багатопара́метровий ана́ліз, ана́ліз за багатьма́ пара́метрами
multilevel ~ = (яф) багаторі́вневий ана́ліз
multivariate ~ = багатови́мірний ана́ліз
nephelometric ~ = нефелометри́чний ана́ліз
network ~ = тео́рія мере́ж
neutron-activation ~ = (яф) нейтро́ний активаці́йний ана́ліз
neutron-diffraction ~ = нейтроногра́фія
noise ~ = ана́ліз шу́му
nondestructive (chemical) ~ = неруйнівни́й [недеструкти́вний] (хемі́чний) ана́ліз
nonlinear ~ = неліні́йний ана́ліз
normal-mode ~ = ана́ліз норма́льних колива́нь
nuclear-reaction ~ = (яф) (хемі́чний) ана́ліз проду́ктів я́дерних/ядро́вих реа́кцій
numerical ~ = числови́й ана́ліз
online ~ = операти́вний [онла́йновий] ана́ліз
operation ~ = операці́йний ана́ліз
optical ~ = опти́чний ана́ліз, ана́ліз опти́чними ме́тодами
particle size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
pattern ~ = ана́ліз о́бразів
perturbation ~ = ана́ліз ме́тодом тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ана́ліз
petrographic ~ = петрографі́чний ана́ліз
phase ~ = фа́зовий ана́ліз
phase-plane ~ = ана́ліз ме́тодом фа́зової площини́
phase-shift ~ = фа́зовий ана́ліз
phenomenological ~ = феноменологі́чний ана́ліз
photoactivation ~ = фотоактиваці́йний ана́ліз
photochemical ~ = фотохемі́чний ана́ліз
photometric ~ = фотометри́чний ана́ліз
photon-activation ~ = фотоактиваці́йний [фото́нний активаці́йний] ана́ліз
physical ~ = фізи́чний ана́ліз
physical-chemical ~ = фізи́ко-хемі́чний ана́ліз
polarimetric ~ = поляриметри́чний ана́ліз
polarization ~ = поляризаці́йний ана́ліз
polarographic ~ = полярографі́чний ана́ліз
potentiometric ~ = потенціометри́чний ана́ліз
preliminary ~ = попере́дній ана́ліз
probabilistic ~ = імові́рнісний ана́ліз
proton-activation ~ = прото́нний активаці́йний ана́ліз
Proton-Induced X-ray Emission [PIXE~ = рентґеноскопі́чний ана́ліз речови́н, опромі́нених прото́нами
proton microprobe ~ = (яф) прото́нне мікрозондува́ння
proximate ~ = (х.) експре́с-ана́ліз, прибли́зний ана́ліз
pulse-amplitude ~ = ампліту́дний ана́ліз і́мпульсів
pulse-height ~ = ампліту́дний ана́ліз і́мпульсів
qualitative ~ = я́кісний ана́ліз
qualitative chemical ~ = я́кісний хемі́чний ана́ліз
quality ~ = ана́ліз я́кости
quantitative ~ = кі́лькісний ана́ліз
quantitative ~ of water = акваме́трія
quantitative chemical ~ = кі́лькісний хемі́чний ана́ліз
radiation absorption ~ = радіяці́йно-абсорбці́йний ана́ліз
radiation scattering ~ = (яф) ана́ліз ме́тодом розсі́ювання промі́ння
radioactivity ~ (яф) (радіо)активаці́йний ана́ліз
radiochemical ~ = радіохемі́чний ана́ліз
radiometric ~ = радіометри́чний ана́ліз
radio-release ~ = (яф) ана́ліз ме́тодом зві́льнювання радіоакти́вної речовини́
rapid ~ = (х.) експре́с-ана́ліз
refractometric ~ = рефрактометри́чний ана́ліз
regression ~ = реґресі́йний ана́ліз
response ~ = часто́тний ана́ліз
risk ~ = (яф) ана́ліз ри́зику
routine ~ = сері́йний ана́ліз; рути́нний ана́ліз
safety ~ = (яф) ана́ліз безпе́ки
sample ~ = ана́ліз проб
sampling ~ = дискре́тний ана́ліз
screen ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
sedimentometric ~ = седиментометри́чний ана́ліз
sedimentation ~ = седиментаці́йний ана́ліз
selective ~ = ви́бірний ана́ліз
self-consistent ~ = самоузго́джений ана́ліз
semiquantitative ~ = напівкі́лькісний ана́ліз
sensitivity ~ = 1. (техн.) ана́ліз чутли́вости 2. ана́ліз сті́йкости (математичної) моде́лі (щодо змін входових параметрів)
sequential ~ = послідо́вний ана́ліз
sieve ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
simulation ~ = ана́ліз ме́тодом (комп’ю́терного) моделюва́ння
size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
sound ~ = ана́ліз зву́ку
spectral ~ = спектра́льний ана́ліз
spectrochemical ~ = спектрохемі́чний ана́ліз
spectrographic ~ = спектрографі́чний ана́ліз
spectrometric ~ = спектрометри́чний ана́ліз
spectrophotometric ~ = спектрофотометри́чний ана́ліз
spectroscopic ~ = спектра́льний ана́ліз
spectrum ~ = спектра́льний ана́ліз
statistical ~ = статисти́чний ана́ліз
stress ~ = (мех.) ана́ліз напру́г [напру́жень]
stress-optical ~ = (х.) ана́ліз ме́тодом фотопру́жности
structural chemical ~ = структу́рний хемі́чний ана́ліз
successive ~ = послідо́вний ана́ліз
symmetry ~ = симетрі́йний ана́ліз
system ~ = ана́ліз систе́ми
systems ~ = систе́мний ана́ліз; системоте́хніка
system-failure ~ = (яф) ана́ліз відмо́в систе́ми
temporal ~ = часови́й ана́ліз
tensor ~ = те́нзорний ана́ліз
thermal ~ = теплови́й [термі́чний] ана́ліз
thermal gravimetric ~ = термоґравіме́трія, термоґравіметри́чний ана́ліз
thermographic ~ = термографі́чний ана́ліз
thermogravimetric ~ = термоґравіме́трія, термоґравіметри́чний ана́ліз
time-of-flight ~ = ана́ліз ме́тодом ча́су проліта́ння
time-series ~ = ана́ліз часови́х [хронологі́чних] ряді́в
titrimetric ~ = титриметри́чний ана́ліз
trace ~ = слідови́й аналі́з, ана́ліз слідови́х кі́лькостей, ана́ліз на вміст мікроелеме́нтів
tracer ~ = ана́ліз ме́тодом ізото́пних індика́торів
transient ~ = ана́ліз перехі́дни́х проце́сів
turbidimetric ~ = нефелометри́чний ана́ліз, нефеломе́трія, турбідиме́трія
ultimate ~ = (по́вний) елемента́рний ана́ліз
vector ~ = ве́кторний ана́ліз
volumetric ~ = о́б’є́мний [волюметри́чний] ана́ліз
waveform ~ = 1. (матем.) гармоні́чний ана́ліз, фур’є́-ана́ліз 2. (ел.) дослі́джування пара́метрів хви́лі
wavelet ~ = хвилько́ви́й ана́ліз
weight ~ = вагови́й ана́ліз
wet ~ = ана́ліз мо́крим спо́собом
x-ray ~ = ана́ліз Рентґе́новим промі́нням, рентґе́нівський [х-промене́вий] ана́ліз
x-ray diffraction ~ = рентґеногра́фія, рентґенострукту́рний ана́ліз, рентґенодифрактоме́трія, дифракці́йна рентґе́нівська мікроскопі́я
x-ray emission ~ = емісі́йний рентґеноспектра́льний ана́ліз
x-ray fluorescence ~ = рентґенофлюоресце́нтний ана́ліз
x-ray spectrum ~ = рентґеноспектра́льний ана́ліз
x-ray structure ~ = рентґенострукту́рний ана́ліз
approach 1. підхі́д, ме́тод 2. наближа́ння//набли́ження || наближа́тися(ся)//набли́зити(ся) (to – до) 3. підхі́д, до́ступ (to – до) || доступа́тися//доступи́тися
[ə'prəʊtʃ, ə'proʊtʃ]
advanced ~ = нові́тній підхі́д; вдоскона́лений підхі́д
algebraic ~ = алґебри́чний підхі́д
analytic(al) ~ = аналіти́чний підхі́д [ме́тод]
approximate ~ = див. approximation ~
approximation ~ = набли́жений [апроксимаці́йний] підхі́д; ме́тод набли́жень
axiomatic ~ = аксіомати́чний підхі́д
canonical-transformation ~ = ме́тод каноні́чного перетво́рювання
classical ~ = класи́чний підхі́д
close ~ = близьке́ набли́ження
closest ~ = максима́льне набли́ження (найменша можлива відстань)
conventional ~ = станда́ртний [звича́йний, загальнопри́йнятий] підхі́д
coupled-channel ~ = ме́тод зв’я́заних кана́лів
coupled-mode ~ = ме́тод зв’я́заних мод
cut-and-try ~ = ме́тод спроб і помило́к
different ~ = відмі́нний [іна́кший] підхі́д
diffraction ~ = (яф) дифракці́йний підхі́д
dispersion ~ = дисперсі́йний підхі́д
distorted-wave ~ = (яф) ме́тод здеформо́ваних хвиль
dual ~ = дуа́льний підхі́д
ecological ~ = екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
efficient ~ = ефекти́вний підхі́д [ме́тод]
empirical ~ = емпіри́чний підхі́д [ме́тод]
engineering ~ = інжене́рний [техні́чний] підхі́д [ме́тод]
environmental ~ = екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
Feynman diagram ~ = Фа́йнменова [Фе́йнманова] діягра́мна те́хніка, Фа́йнменів [Фе́йнманів] підхі́д
field-theory ~ = теоретикопольови́й підхі́д
fluid ~ = (фіз. плазми) гідродинамі́чний підхі́д
formal ~ = форма́льний підхі́д
functional ~ = 1. функціона́льний ме́тод [підхі́д] 2. функці́йний підхі́д
graphic ~ = графі́чний ме́тод
Green function ~ = ме́тод Ґри́нових фу́нкцій
group-theory ~ = теоретикогрупови́й підхі́д
Hartree ~ = ме́тод Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = ме́тод Га́ртрі-Фо́ка
heuristic ~ = евристи́чний підхі́д [ме́тод]
improved ~ = вдоскона́лений підхі́д
macroscopic ~ = макроскопі́чний підхі́д
mathematical ~ = математи́чний підхі́д
mesoscopic ~ = мезоскопі́чний підхі́д
microscopic ~ = мікроскопі́чний підхі́д
model ~ = моде́льний підхі́д
model-independent ~ = безмоде́льний [моделенезале́жний] підхі́д
modified ~ = змі́нений підхі́д, (з)модифіко́ваний ме́тод
multiple-time-scale approximation ~ = ме́тод багаточасови́х послідо́вних набли́жень
neoclassical ~ = неокласи́чний підхі́д
nonperturbation ~ = непертурбати́вний ме́тод
nonperturbative ~ = непертурбати́вний ме́тод
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний підхі́д
novel ~ = нова́торський підхі́д
numerical (simulation) ~ = ме́тод числово́го моделюва́ння, числови́й ме́тод
Onsager ~ = О́нзаґерів ме́тод
perturbation ~ = ме́тод тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ме́тод
physical ~ = фізи́чний підхі́д
potential ~ = потенція́льний підхі́д
phenomenological ~ = феноменологі́чний підхі́д
probabilistic ~ = імові́рнісний підхі́д
qualitative ~ = я́кісний підхі́д
quantitative ~ = кі́лькісний підхі́д
quantum ~ = ква́нтовий підхі́д
quantum-mechanics ~ = квантовомехані́чний підхі́д
quantum-statistics ~ = квантовостатисти́чний підхі́д
quasi-potential ~ = квазипотенція́льний підхі́д
relativistic ~ = релятивісти́чний підхі́д
restricted ~ = вузьки́й [обме́жений] підхі́д
revised ~ = перегля́нутий підхі́д
rigorous ~ = стро́гий підхі́д
self-consistent ~ = самоузго́джений підхі́д
semirelativistic ~ = напіврелятивісти́чний підхі́д
simplified ~ = спро́щений підхі́д
simulation ~ = моде́льний [імітаці́йний] підхі́д
standard ~ = станда́ртний [традиці́йний, звича́йний, рути́нний] підхі́д
statistical ~ = статисти́чний підхі́д
step-by-step ~ = поета́пний підхі́д
successive-approximation ~ = ме́тод послідо́вних набли́жень
successive-discrimination ~ = ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
symmetry ~ = симетрі́йний підхі́д
synergetic ~ = синергети́чний підхі́д
systematic ~ = системати́чний підхі́д
systems ~ = систе́мний підхі́д
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод [підхі́д]
thermodynamic ~ = термодинамі́чний підхі́д
topological ~ = топологі́чний підхі́д
traditional ~ = загальнопри́йнятий [звича́йний, станда́ртний, рути́нний, традиці́йний] підхі́д
trial-and-error ~ = ме́тод спроб і помило́к
variable-phase ~ = (яф) ме́тод фа́зових фу́нкцій
wrong ~ = непра́вильний підхі́д
arrangement 1. (дія) розташо́вування//розташува́ння, розмі́щування//розмі́щення, уклада́ння//укла́дення, влашто́вування//влаштува́ння; (наслідок) розташо́вання, у́клад, розмі́щення 2. (процес) компонува́ння//скомпонува́ння; (наслідок) компоно́вання 3. (процес) упорядко́вування//упорядкува́ння; (наслідок) поря́док; упорядко́вання 4. (процес) систем(атиз)ува́ння//посистем(атиз)ува́ння, класифікува́ння//покласифікува́ння; (наслідок) систе́ма, класифіка́ція, схе́ма, структу́ра 5. монта́ж, схе́ма монтажу́ 6. апарату́ра; обла́днання, устатко́вання
[ə'reɪndʒmənt]
~ by order of magnitude = розташо́вання за поря́дком величини́
~ in ascending order = розташо́вання у висхідно́му поря́дку
~ in ascending powers = розташо́вання за висхідни́ми степеня́ми
~ in descending order = розташо́вання у спадно́му поря́дку
~ in descending powers = розташо́вання за спадни́ми степеня́ми
alphabetical ~ = абе́тковий [алфаві́тний] поря́док
alpha(nu)merical ~ = лі́терно-цифрови́й [буквоцифрови́й, алфаві́тно-цифрови́й] поря́док
circuit ~ = компоно́вання [розташо́вання] (елеме́нтів) схе́ми
close-packed ~ = щі́льний у́клад [щі́льне пако́вання] (кристалічної ґратки)
console ~ = конфігура́ція пу́льту
contact ~ = (схе́ма) розташо́вання конта́ктів
detector ~ = (схе́ма) розташо́вання дете́кторів
dislocation ~ = структу́ра дислока́цій
experimental ~ = до́слідні [експеримента́льні] умо́ви, умо́ви до́сліду [експриме́нту]
functional ~ = функці́йна схе́ма
indicating ~ = індикаці́йний при́стрій
reactor ~ = конфігура́ція реа́ктора
regular ~ = реґуля́рне [системати́чне] розташо́вання
spatial ~ = розташо́вання у про́сторі
step(wise) ~ = східча́сте розташо́вання, східча́стість
subject-oriented ~ = темати́чне впорядко́вання
calculus (мн. calculi) 1. чи́слення; (математи́чний) ана́ліз 2. (методи) обчи́слювання
['kælkjʊləs, -jələs] (мн. ['kælkjulaɪ, -jəlaɪ])
~ of enlargement = чи́слення скінче́нних різни́ць
~ of (finite) differences = чи́слення скінче́нних різни́ць
~ of fractions = чи́слення часто́к
~ of operations = операці́йне чи́слення
~ of residues = тео́рія ли́шків
~ of segments = чи́слення ві́дти́нків
~ of variations = варіяці́йне чи́слення, варіяці́йний ана́ліз
algebraic ~ = лі́терне обчи́слювання, алґебри́чні опера́ції
approximation ~ = тео́рія апроксима́цій
differential ~ = диференція́льне чи́слення
functional ~ = функціона́льний ана́ліз
infinitesimal ~ = чи́слення [ана́ліз] нескінче́нно мали́х [знико́мо мали́х], інфінітезима́льний ана́ліз
integral ~ = інтеґра́льне чи́слення
matrix ~ = ма́тричне чи́слення
operational ~ = операці́йне чи́слення
operator ~ = опера́торне чи́слення
predicate ~ = чи́слення предика́тів
probability ~ = тео́рія ймові́рностей
problem ~ = чи́слення зада́ч
propositional ~ = чи́слення ви́словів [тве́рджень]
pure predicate ~ = чи́сте чи́слення предика́тів
restricted predicate ~ = вузьке́ чи́слення предика́тів
spinor ~ = спіно́рне чи́слення
symbolic ~ = си́мвольне чи́слення
tensor ~ = те́нзорний ана́ліз
variational ~ = варіяці́йне чи́слення, варіяці́йний ана́ліз
vector ~ = ве́кторний ана́ліз
capabilit|y 1. спромо́жність; зда́тність 2. (мн.) можли́вості; (робочі) характери́стики 3. поту́жність 4. продукти́вність 5. пропуска́льна спромо́жність
[ˌkeɪpə'bɪləti, -t̬i]
accommodation ~ = зда́тність до адапта́ції
anticipated ~ = очі́кувана поту́жність
environmental ~ = спромо́жність працюва́ти в пе́вному довкі́ллі
functional ~ = функці́йні можли́вості
instrument —ies = характери́стики при́ладу
measurement ~ = можли́вості мі́ряння [вимі́рювань]
modulation ~ = максима́льна можли́ва глибина́ модуля́ції
operating —ies = робо́чі характери́стики
overload ~ = надвитри́мність, зда́тність витри́мувати наднаванта́гу
performance ~ 1. операти́вні можли́вості (приладу, системи) 2. (мн.) робо́чі характери́стики
power ~ = допуско́ва поту́жність
process ~ = можли́вості (технологічного) проце́су
reactor ~ = поту́жність реа́ктора
technological ~ = техні́чна можли́вість
circuit 1. за́мкнена [зі́мкнена] лі́нія, ко́нтур, (за́мкнений) маршру́т 2. цикл 3. о́берт (уздовж орбіти тощо) 4. (ел.) (електри́чний) ко́нтур, (електри́чне) ко́ло, (електри́чна) схе́ма ■ to draw up a ~ склада́ти//скла́сти (електри́чну) схе́му 5. (матем.) ко́нтур, цикл (графу) 6. колоо́біг 7. обхо́дити, кружля́ти (на́вко́ло)
['sɜːkɪt, 'sɜːrkət]
absorption ~ = поглина́льна схе́ма, поглина́льний ко́нтур; поглина́ч
acceptor ~ = пропуска́льна схе́ма
adder ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
adding ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
aerial ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
all-diffused monolithic integrated ~ = дифузі́йний чип
alternating-current [ac] ~ = ко́нтур змі́нного стру́му
amplitude-limiting ~ = ампліту́дний обме́жувач, амплітудообме́жувальна схе́ма
analog ~ = ана́логова схе́ма
analogous ~ = моделюва́льна схе́ма
anode ~ = ано́дний ко́нтур
antenna ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
anticoincidence ~ = схе́ма антизбі́гів [не́збі́гів]
antihunt ~ = стабілізува́льна [гамува́льна] схе́ма
antilog(arithmic) ~ = потенціюва́льна [антилогаритмі́чна] схе́ма
antiresonant ~ = антирезона́нсний [парале́льний резона́нсний] ко́нтур
aperiodic ~ = аперіоди́чний ко́нтур
astable ~ = нестійки́й ко́нтур; автоколивни́й ко́нтур
automatic-frequency-control [AFC] ~ = схе́ма автомати́чного ладува́ння [автоладува́ння, самоладува́ння, автомати́чного підстро́ювання] частоти́
averaging ~ = усере́днювальна схе́ма
balanced ~ = симетри́чна схе́ма; зрівнова́жена [збалансо́вана] схе́ма
balanced wire ~ = симетри́чна схе́ма
band-elimination ~ = реже́кторна схе́ма
basis ~ = ба́зовий цикл [ко́нтур] (графу)
bias ~ = змі́щувальний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] змі́щування
bilateral ~ 1. двона́прямна схе́ма (симетрична щодо зміни полярности напруги) 2. схе́ма з окре́мим обслуго́вуванням на вхо́ді та ви́ході
bistable ~ = двоста́нова схе́ма, схе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bootstrap ~ = схе́ма компенсаці́йного зворо́тного зв’язку́
branch ~ = відгалу́жений ко́нтур; відгалу́ження ко́нтуру
branched ~ = розгалу́жений ко́нтур, розгалу́жена схе́ма
branchless ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
bridge ~ = містко́ва схе́ма
bridged ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
broken ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
buffer ~ = бу́ферний ко́нтур; гамува́льний [демпфува́льний, гаси́льний] ко́нтур
Burgers ~ (тт) Бю́рґерсів ко́нтур
butterfly ~ = мете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
cancellation ~ = схе́ма відніма́ння і́мпульсів, відніма́льна схе́ма
cathode ~ = като́дний ко́нтур
cathode-coupled ~ = катодозв’я́зана схема, схема з като́дним зв’язко́м
charger ~ = насна́жувальна [заряджа́льна] схе́ма
checking ~ = переві́рча схе́ма
chip ~ = чи́пова схе́ма, (зінтеґро́вана) схе́ма на криста́лі
clamping ~ = фіксува́льна схе́ма
clipper ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
clipping ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
close-coupled ~s = сильнозв’я́зані ко́нтури
closed ~ 1. за́мкнений ко́нтур 2. за́мкнений цикл
closed magnetic ~ = за́мкнений магне́тний ко́нтур
coincidence ~ = схе́ма збі́гів
collector ~ = коле́кторний ко́нтур
combinational ~ = комбінаці́йна схе́ма
common-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
common-cathode ~ = спільнокато́дна схе́ма, схе́ма зі спі́льним като́дом
common-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
common-drain ~ = спільносто́кова схе́ма, схе́ма зі спі́льним сто́ком
common-emitter ~ = спільное́мітерна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
common-gate ~ = спільнове́нтильна схе́ма, схе́ма зі спі́льним ве́нтилем
common-grid ~ = спільносі́ткова схема, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
common-source ~ = спільноджере́льна схе́ма, схе́ма зі спі́льним джерело́м
common-user ~ = схе́ма спі́льного користува́ння
comparator ~ = компара́тор, порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання
comparison ~ = порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання, компара́тор
compatible ~ = узгі́днена схе́ма
compensating ~ = компенсува́льна схе́ма
complementary ~ = доповня́льна схе́ма
composite ~ = складна́ схе́ма (з кількома функціями, напр. телеграфно-телефонна)
compound ~ = складна́ схе́ма (з різними типами сполучень)
conditionally stable ~ = умо́вно стійка́ схе́ма
connected ~s = сполу́чені ко́нтури
connecting ~ = сполуча́льна [з’є́днувальна] схе́ма
coolant ~ = ко́нтур теплоносія́, охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
counter ~ = лічи́льна схе́ма
counting ~ = лічи́льна схе́ма
counting-down ~ = схе́ма ді́лення частоти́
coupled ~s = зв’я́зані ко́нтури
coupling ~ = ко́нтур зв’язку́
critically damped ~ = ко́нтур із крити́чним [оптима́льним] згаса́нням/гамува́нням
cryotron ~ = кріотро́нна схе́ма
current ~ = ко́нтур стру́му
current-feedback ~ = ко́нтур стру́мового зворо́тного зв’язку́ [зворо́тного зв’язку́ за стру́мом]
cursor ~ = схе́ма керува́ння курсо́ром
dead ~ = безнапру́гова схема, схе́ма без напру́ги, ви́мкнена схема
decoder ~ = декодува́льна схе́ма
decoupling ~ = розв’я́зувальна схе́ма
de-energized ~ = безнапру́гова схе́ма, схе́ма без напру́ги; ви́мкнена схе́ма
deflection ~ = відхи́лювальний ко́нтур
degenerative ~ = схе́ма з неґати́вним зворо́тним зв’язко́м
delay ~ = затри́мувальна схе́ма
design ~ = проє́ктна [розрахунко́ва] схе́ма
despiking ~ = згла́джувальна схе́ма
detuned ~ = неналадо́ваний [розладо́ваний] ко́нтур
differencial ~ = диференці́йна схе́ма
differentiating ~ = диференціюва́льна схе́ма, диференція́тор
digital ~ = цифрова́ схе́ма
direct-current [dc] ~ = ко́нтур пості́йного стру́му
discharge ~ = розря́дний ко́нтур
dividing ~ = схе́ма ді́лення
double flip-flop ~ = двоперекидна́ схе́ма
double-tuned ~ = дворезона́нсовий ко́нтур
doubling ~ = подво́ювальна схе́ма
dual ~ = еквівале́нтна схе́ма
dual-amplification ~ = рефле́ксна схе́ма
earthed ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
earthing ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
electric ~ = електри́чна схе́ма
electroacoustic ~ = електроакусти́чна схе́ма
electronic ~ = електро́нна схе́ма
electrooptic ~ 1. електроопти́чна схе́ма 2. оптоелектро́нна схема
emitter ~ = емі́терний ко́нтур
energized ~ = уві́мкнена [піднапру́гова] схе́ма, схе́ма під напру́гою
energizing ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
equivalent ~ = еквівале́нтна схе́ма
etched ~ = ви́щавлена [ви́травлена] схе́ма
exciting ~ = збу́джувальний ко́нтур
external ~ = зо́внішній ко́нтур, зо́внішня схе́ма
external-load ~ = ко́нтур [схе́ма] зо́внішньої наванта́ги [зо́внішнього наванта́ження]
feed ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
feedback ~ = схе́ма зворо́тного зв’язку́
film (integrated) ~ = плівко́ви́й чип
firing ~ = запуска́льний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] за́пуску
flexible printed ~ = гнучка́ [зги́нна] дру́кова схе́ма
flip-flop ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, двоста́новий мультивібра́тор
flow ~ = циркуляці́йний ко́нтур
flywheel (synchronization) ~ = схе́ма інерці́йної синхроніза́ції
four-terminal ~ = чотирипо́люсник
frame-scanning ~ = схе́ма ка́дрового розгорта́ння [ка́дрової розго́ртки]
free-running ~ = незасинхрон(із)о́вана схе́ма
frequency-selective ~ = частотоселекти́вна схе́ма
full-wave ~ = двопівпері́одна схе́ма
functional switching ~ = основни́й структу́рний блок логі́чних схем
gate ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
gating ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
grid ~ = сітко́ви́й ко́нтур
ground ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
grounded ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
grounded-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
grounded-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
grounded-emitter ~ = спільноемі́терна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
grounded-grid ~ = спільносі́ткова схе́ма, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
grounding ~ див. ground ~
half-wave ~ (одно)півпері́одна схе́ма
heater power ~ = ко́нтур розжа́рювання
high-pass selective ~ = високочасто́тна селекти́вна схе́ма
high-voltage ~ = високонапру́гова схе́ма
horizontal scan(ning) ~ = схе́ма горизонта́льного розгорта́ння [горизонта́льної розго́ртки]; схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
hybrid (integrated) ~ = гібри́дний чип
hydraulic ~ = гідравлі́чна схе́ма
idle(r) ~ 1. ненаванта́жений ко́нтур 2. бала́стовий ко́нтур (параметричного підсилювача)
image suppression ~ = ко́нтур пригні́чування дзерка́льного кана́лу
independent ~ = незале́жний цикл [ко́нтур] (графу)
inductive ~ = індукти́вний ко́нтур
input ~ = входо́вий [початко́вий] ко́нтур, ко́нтур на вхо́ді
insulated ~ = заізольо́ваний ко́нтур
integrated ~ = чип, чи́пова схе́ма
integrating ~ = інтеґрува́льна схе́ма
interlock(ing) ~ = блокува́льна схе́ма, схе́ма блокува́ння
intermediate ~ = промі́жни́й ко́нтур
inverter ~ = інве́ртор
isochronous ~s = ізохро́нні ко́нтури
keep-alive ~ = схе́ма підтри́мування га́зу в йонізо́ваному ста́ні; схе́ма допомі́жно́го розря́ду (у розряднику)
large-scale integrated [LSI] ~ = щільнозінтеґро́ваний чип
leak(age) ~ = ко́нтур стіка́ння
limiter ~ = обме́жувальна схе́ма, обме́жувач
linear ~ = ліні́йна схе́ма
line scan(ning) ~ = схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
live ~ = піднапру́гова [уві́мкнена] схе́ма, схе́ма під напру́гою
load ~ = ко́нтур наванта́ги [наванта́ження]
logic ~ (комп.) логі́чна схе́ма
low-loss ~ = низьковтра́тна схе́ма
magnetic ~ = магне́тний ко́нтур; магнетопро́від
matched ~ = узгі́днена схе́ма
matching ~ 1. узгі́днювальна схе́ма 2. узгі́днена схе́ма
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
medium-scale integrated ~ = середньощільнозінтеґро́ваний чип
memory ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
microelectronic ~ = мікросхе́ма
micromin(iature) ~ = мікросхе́ма
microprinted ~ = дру́кова мікросхе́ма
microwave ~ = мікрохвильова́ схе́ма
mixing ~ = змі́шувальна схе́ма, змі́шувач; мі́кшер
mnemonic ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
modular ~ = мо́дульна схе́ма
molecular ~ = молекуля́рна схе́ма
monolithic (integrated) ~ = чип, зінтеґро́вана схе́ма
monostable ~ = односта́нова схе́ма, схе́ма з одни́м стійки́м ста́ном
multichip ~ = мультичи́п, багаточи́пова схе́ма, схе́ма на кілько́х криста́лах
multiple ~ = багатоко́нтурна схе́ма
multiple-function ~ = багатофункці́йна схе́ма
multiplier ~ = мно́жильна схе́ма, схе́ма мно́ження, помно́жувач
multistable ~ = багатоста́нова схе́ма, схе́ма з кількома́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатокаска́дова схе́ма
network ~ = розгалу́жена схе́ма, мере́жа
neutralizing ~ = нейтралізува́льна схе́ма
noise-balancing ~ = завадопригні́чувальна схе́ма
noninductive ~ = безіндукці́йний ко́нтур
nonlinear ~ = неліні́йна схе́ма
null-current ~ = нуль-схе́ма
open ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
optically coupled ~ = схе́ма з опти́чним зв’язко́м
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна схе́ма
oscillatory ~ = коливни́й ко́нтур
output ~ = виходо́вий [кінце́вий] ко́нтур, ко́нтур на ви́ході
overcoupled ~s = надзв’я́зані (резона́нсні) ко́нтури
overdamped ~ = надзгасни́й ко́нтур (з надкритичним згасанням)
overvoltage ~ = схе́ма за́хисту від переви́щення напру́ги
packaged ~ = схе́ма в ко́рпусі
parallel ~ = парале́льний ко́нтур; парале́льна схе́ма
parallel(‑)resonant ~ = парале́льний резона́нсний ко́нтур
parallel-tuned ~ = парале́льний коливни́й ко́нтур
peaking ~ 1. схе́ма високочасто́тної коре́кції 2. схе́ма заго́стрювання і́мпульсів
phantom ~ = фанто́мний ко́нтур
phase-inverting ~ = фазоінвертува́льна схе́ма, фазоінве́ртор, фа́зовий інве́ртор
phase-shift ~ = фазозсува́льна схе́ма, фазоінве́ртор
plate ~ = ано́дний ко́нтур
plated ~ = дру́кова схе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова схе́ма
potted ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
power ~ = силови́й ко́нтур
power-conditioning ~ = схе́ма реґулюва́ння поту́жности
power-supply ~ = живи́льна схе́ма, схе́ма жи́влення
primary ~ = перви́нний ко́нтур
primary-coolant ~ = пе́рший ко́нтур теплоносія́, пе́рший охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
printed ~ = дру́кова схе́ма
processing ~ = схе́ма опрацьо́вування інформа́ції
pulse ~ = і́мпульсна схе́ма
pulse-actuated ~ = схе́ма з і́мпульсним збу́джуванням
pulse-delay ~ = схе́ма затри́мування і́мпульсів
pulse-generating ~ = схе́ма ґенерува́ння і́мпульсів
pulse-shaping ~ = схе́ма формува́ння і́мпульсів
pump(ing) ~ = нагніта́льна [помпува́льна] схе́ма, схе́ма нагніта́ння
push-pull ~ = двота́ктова схе́ма
quadruplex ~ = квадрупле́ксна схе́ма
quench(ing) ~ = гаси́льна схе́ма
radiating ~ = променюва́льний [випромі́нний] ко́нтур
range-sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки] за дале́кістю
ranging ~ = схе́ма мі́ряння [вимі́рювання] дале́кости [ві́дстані]
reaction ~ = схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
reactive ~ = реакти́вний ко́нтур
reference ~ = етало́нна схе́ма; контро́льна схе́ма
reflex ~ = рефле́ксна схе́ма (підсилювача)
regenerative ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
rejector ~ = реже́кторна схе́ма, реже́кторний фі́льт(е)р
relaxation ~ = релаксаці́йна схе́ма
relay ~ = реле́йна схе́ма
relay contact ~ = реле́йна конта́ктова схе́ма
relay switching ~ = реле́йна перемика́льна схе́ма
resistance-capacitance [RC] ~ = рези́сторно-конденса́торний ко́нтур
resonant ~ = резона́нсний ко́нтур
retroactive ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
return ~ = верта́льний (циркуляційний) ко́нтур
ring ~ = кільце́ва схе́ма
sampling ~ = схе́ма дискретиза́ції
scale-of-ten ~ = перерахунко́ва десятко́ва схе́ма
scale-of-two ~ = перерахунко́ва двійко́ва [біна́рна] схе́ма
scaling ~ = перерахунко́ва схе́ма
scanning ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
schematic ~ = принципо́ва (електри́чна) схе́ма
sealed ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
secondary ~ = втори́нний ко́нтур; ко́нтур втори́нної на́витки (трансформатора)
secondary coolant ~ = дру́гий ко́нтур теплоносія́, дру́гий [втори́нний] охоло́джувальний контур (ядерного реактора)
selective ~ = селекти́вна схе́ма
self-bias ~ = схе́ма автомати́чного змі́щування
self-quenching ~ = самогаси́льна схе́ма
self-repair(ing) ~ = самовідно́вна схе́ма
self-restoring ~ = самовідно́вна схе́ма
self-saturating ~ = самонаси́чувальна схе́ма
self-test(ing) ~ = самоконтрольо́вана схе́ма, схе́ма із самоконтро́лем
semi-butterfly ~ = напівмете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва схе́ма
sequential ~ = схе́ма послідо́вности опера́цій
series ~ = послідо́вна схе́ма
series-parallel ~ = послідо́вно-парале́льна схе́ма
series-peaking ~ = послідо́вна схе́ма високочасто́тної коре́кції
series-resonant ~ = послідо́вний резона́нсний ко́нтур
series-tuned ~ = послідо́вний коливни́й ко́нтур
shading ~ = схе́ма компенсува́ння (паразитного сигналу, тб)
shaping ~ = схе́ма коре́кції, корекці́йна схе́ма
short ~ = коро́тке за́мкнення
shunt ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
shunt peaking ~ = парале́льна схе́ма високочасто́тної коре́кції
simple ~ (матем.) про́сти́й цикл
single-cycle ~ = однота́ктова схе́ма
single-phase ~ = однофа́зова схе́ма
single-shot trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-trip trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-tuned ~ = ко́нтур із одни́м ладува́льним елеме́нтом
smoothing ~ = згла́джувальний ко́нтур [фі́льт(е)р]
sneak ~ = парази́тний ко́нтур
solid integrated ~ = твердоті́лова зінтеґро́вана схе́ма
solid-state ~ = твердоті́лова [напівпровіднико́ва] схе́ма
squaring ~ = формува́ч прямоку́тних і́мпульсів
squelch ~ = шумопригні́чувальна схе́ма
stagger-tuned ~ = схе́ма із взає́мно розладо́ваними контура́ми; (мн.) взає́мно розладо́вані ко́нтури
star-connected ~ = зірча́ста схе́ма
strobe ~ = стро́б(ува́ль)на [ве́нтильна, селе́кторна] схе́ма
subtractor ~ = відніма́льна схе́ма, схе́ма відніма́ння
superconducting ~ = надпрові́дний ко́нтур
superlarge-scale integrated ~ = суперчи́п, надщільнозінтеґро́ваний чип
suppression ~ = пригні́чувальний ко́нтур
suppressor ~ = пригні́чувальний ко́нтур
sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
switching ~ = перемика́льна [комутува́льна] схе́ма
synch(ronizing) ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; схе́ма синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
tank ~ = резона́нсний ко́нтур, накопи́чувальна схе́ма
terminating ~ = кінце́вий ко́нтур
test ~ = випро́б(уваль)на схе́ма; контро́льна схе́ма; тестува́льна схе́ма
thick-film ~ = товстоплі́вкова схе́ма
thin-film ~ = тонкоплі́вкова схе́ма
three-phase ~ = трифа́зова схе́ма
threshold ~ = поро́гова схе́ма
time base ~ = схе́ма часово́го розгорта́ння [часово́ї розго́ртки]
time-delay ~ = затри́мувальна схе́ма; (розм) за́тримка
time-of-flight ~ = схе́ма мі́ряння ча́су проліта́ння
timer ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
time-sharing ~ = схе́ма відокре́млювання сигна́лів у ча́сі
timing ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
toroidal magnetic ~ = торо́їдний кото́к
transistor ~ = транзи́сторна схе́ма
trigger ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, запуска́льна схе́ма
tuned ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
tuning ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
two-port ~ = чотирипо́люсник, чотирипо́люсна схе́ма
two-terminal ~ = двопо́люсник, двопо́люсна схе́ма
unbalanced (wire) ~ = несиметри́чна схе́ма; незрівнова́жена схе́ма
unbranched ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
underdamped ~ = ко́нтур з докрити́чним згаса́нням
untuned ~ = неналадо́ваний [ненастро́єний] ко́нтур
very-high-speed integrated ~ [VHSIC] = надшвидки́й чип, надшвидка́ чи́пова схе́ма
voltage-doubling ~ = напругоподво́ювальна схе́ма, схе́ма подво́ювання напру́ги
wave-shaping ~ = схе́ма формува́ння сигна́лів
compatibility 1. згі́дність, сумі́сність; сполу́чність (with – з) 2. узгі́дненість, узго́дженість
[kəmˌpætə'bɪləti, -t̬ə'bɪlət̬i]
~ of equations = згі́дність рівня́нь
~ of solutions = згі́дність ро́зв’язків
beams ~ = згі́дність [узгі́дненість] стру́менів (частинок)
electromagnetic ~ = електромагне́тна згі́дність [сумі́сність]
equipment ~ = згі́дність [узгі́дненість, сумі́сність] апарату́ри
functional ~ = функці́йна згі́дність [сумі́сність]
hardware ~ = апара́тна згі́дність [сумі́сність]
physical ~ = фізи́чна згі́дність [сумі́сність]
plug(‑to-plug) ~ = ро́знімна згі́дність [сумі́сність]
processing ~ = технологі́чна згі́дність [сумі́сність]
software ~ = програмо́ва згі́дність [сумі́сність]
strain ~ = згі́дність деформа́цій
constraint 1. обме́ження (вільности, руху тощо), обме́жувальна умо́ва; обме́жувальний чи́нник 2. (мех.) в’язь || в’язе́вий ■ to impose a ~ наклада́ти//накла́сти в’язь [обме́ження, умо́ву] (on, upon – на); to remove [lift] a ~ усува́ти//усу́нути в’язь [обме́ження, умо́ву]
[kən'streɪnt]
additional ~ = додатко́ва в’язь
auxiliary ~ = додатко́ва в’язь
axiomatic ~ = аксіо́мне обме́ження
behavioral ~ = обме́ження поведі́нки (систе́ми) (за динамічними характеристиками)
bilateral ~ = двобі́чна в’язь
boundary ~ = обме́жувальний вплив межі́
cosmological ~ = космологі́чне обме́ження
design ~ = конструкці́йне [проє́ктне] обме́ження
differential ~ = диференці́йна в’язь
elastic ~ = пружна́ в’язь
engineering ~ = техні́чне обме́ження
environmental ~ = довкі́льне обме́ження
equality ~ = умо́ва [обме́ження] у фо́рмі рівня́ння
external ~ = зо́внішня в’язь
feasible ~ = прийня́тне обме́ження
flexible ~ = гнучка́ в’язь
functional ~ = функці́йне обме́ження
geometric ~ = геометри́чна в’язь
hard ~ = жорстке́ обме́ження
hardware ~ = апара́тне обме́ження
holonomic ~ = голоно́мна в’язь
ideal ~ = ідеа́льна в’язь
imposed ~ = накла́дена в’язь
inequality ~ = умо́ва [обме́ження] у фо́рмі нері́вности
instantaneous ~ = миттє́ва в’язь
integrable ~ = інтеґро́вна в’язь
internal ~ = вну́трішня в’язь
isospin ~ = ізоспі́нове обме́ження
isotopic ~ = ізото́пне обме́ження
kinematic ~ = кінемати́чна в’язь; кінемати́чне обме́ження
mathematical ~ = математи́чна в’язь; математи́чне обме́ження
mechanical ~ = механі́чна в’язь
moving ~ = рухо́ма в’язь
necessary ~ = істо́тне обме́ження
nonholonomic ~ = неголоно́мна в’язь
nonideal ~ = неідеа́льна в’язь
nonintegrable ~ = неінтеґро́вна в’язь
packing ~ = обме́ження на у́клад [упако́вання]
parity ~ = обме́ження за па́рністю
physical ~ = фізи́чна в’язь; фізи́чне обме́ження
plastic strain ~ = обме́ження [утру́днення] пласти́чної деформа́ції
quantum ~ = ква́нтове обме́ження
redundant ~ = за́йва [надлишко́ва] в’язь; за́йве [надлишко́ве] обме́ження
rheonomic ~ = реоно́мна [нестаціона́рна] в’язь
rigid ~ = жорстка́ в’язь
scleronomic ~ = склероно́мна [стаціона́рна] в’язь
severe ~ = жорстке́ обме́ження
soft ~ = м’яке́ обме́ження
software ~ = програмо́ве обме́ження
specified ~ = за́дане [конкре́тне] обме́ження
topological ~ = топологі́чна в’язь; топологі́чне обме́ження
unilateral ~ = однобі́чна в’язь
convexity 1. опу́клість 2. ви́гнутість
[kən'vεksəti, -t̬i]
~ of a functional = опу́клість функціона́лу
~ of a metric = опу́клість ме́трики
~ toward = smth ви́гнутість (у на́прямі) до чогось
~ up(ward) = ви́гнутість уго́ру
holomorphic ~ = голомо́рфна опу́клість
local ~ = лока́льна опу́клість
logarithmic ~ = логаритмі́чна опу́клість
metric ~ = метри́чна опу́клість
Minkowski(’s) ~ = опу́клість за Мінко́вським
polynomial ~ = поліно́мна опу́клість
strict ~ = стро́га опу́клість
strong ~ = си́льна опу́клість
trigonometric ~ = тригонометри́чна опу́клість
dependence зале́жність (on, upon – від)
[dɪ'pεndəns]
algebraic ~ = алґебри́чна зале́жність
amplitude ~ = амплітудозале́жність, ампліту́дна зале́жність, зале́жність від ампліту́ди
angular ~ = кутозале́жність, кутова́ зале́жність, зале́жність від кута́
asymptotic ~ = асимптоти́чна зале́жність
azimuthal ~ = а́зимутна зале́жність, зале́жність від а́зимуту
calculated ~ = обчи́слена [розрахунко́ва, теорети́чна] зале́жність
charge ~ = зарядозале́жність, заря́дова зале́жність, зале́жність від заря́ду
complete ~ = по́вна зале́жність
complicated ~ = складна́ зале́жність
concentration ~ = зале́жність від концентра́ції
coordinate ~ = координа́тна зале́жність, зале́жність від координа́т(и)
cubic ~ = кубі́чна зале́жність, зале́жність від ку́бу [тре́тього сте́пеня]
density ~ = густинозале́жність, зале́жність від густини́
dimensional ~ = розмі́рнісна зале́жність
direct ~ = пряма́ [безпосе́редня] зале́жність
direction(al) ~ = напрямозале́жність, зале́жність від на́пряму
dispersion ~ = 1. дисперсі́йна зале́жність 2. зале́жність від диспе́рсії
empirical ~ = емпіри́чна зале́жність
energy ~ = енергозале́жність, енергети́чна зале́жність, зале́жність від ене́ргії
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] зале́жність
explicit ~ = я́вна зале́жність
exponential ~ = експоненці́йна зале́жність
frequency ~ = частотозале́жність, часто́тна зале́жність, зале́жність від частоти́
functional ~ = 1. функці́йна зале́жність 2. функціона́льна зале́жність
gauge ~ = зале́жність від калібрува́ння
geometric ~ = геометри́чна зале́жність
harmonic ~ = гармоні́чна зале́жність
implicit ~ = нея́вна зале́жність
indirect ~ = непряма́ [опосередко́вана] зале́жність
integral ~ = 1. інтеґра́льна зале́жність 2. ці́ла зале́жність
inverse ~ = обе́рнена зале́жність
irregular ~ = нереґуля́рна зале́жність
linear ~ = ліні́йна зале́жність
load ~ = навантагозале́жність, зале́жність від наванта́ги [наванта́ження]
logarithmic ~ = логаритмі́чна зале́жність
mass ~ = масозале́жність, зале́жність від ма́си
measured ~ = ви́міряна [до́слідна, експеримента́льна] зале́жність
model ~ = 1. моде́льна [змодельо́вана] зале́жність 2. зале́жність від моде́лі
momentum ~ = зале́жність від і́мпульсу
momentum-transfer ~ = зале́жність від пере́даного і́мпульсу
monotonic ~ = моното́нна зале́жність
nonlinear ~ = неліні́йна зале́жність
nonmonotonic ~ = немоното́нна зале́жність
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна зале́жність
nth-order ~ = зале́жність у n-му поря́дку
nth-power ~ = зале́жність від n-го сте́пеня
observed ~ = спостере́жена [до́слідна, експеримента́льна] зале́жність
orientation ~ = орієнтаці́йна зале́жність, зале́жність від орієнта́ції
phase ~ = фазозале́жність, фа́зова залежність, зале́жність від фа́зи
power ~ = 1. степене́ва зале́жність 2. зале́жність від поту́жности
pressure ~ = тискозале́жність, зале́жність від ти́ску
radial ~ = радія́льна зале́жність
random ~ = випадко́ва зале́жність
regular ~ = реґуля́рна зале́жність
relativistic ~ = релятивісти́чна зале́жність
resonance ~ = резона́нсна зале́жність
quadratic ~ = квадра́тна зале́жність, зале́жність від квадра́та [дру́гого сте́пеня]
second-order ~ = зале́жність у дру́гому поря́дку
simple ~ = про́ста́ зале́жність
simulated ~ = змодельо́вана зале́жність
space ~ = просторо́ва зале́жність
spatial ~ = просторо́ва зале́жність
specified ~ = за́дана зале́жність
spin ~ = спінозале́жність [спін-зале́жність], спі́нова зале́жність, зале́жність від спі́ну
statistical ~ = статисти́чна зале́жність
stochastic ~ = стохасти́чна зале́жність
strain ~ = зале́жність від деформа́ції
stress ~ = напругозале́жність, зале́жність від (механі́чної) напру́ги [напру́ження]
strong ~ = си́льна зале́жність
temperature ~ = температурозале́жність, температу́рна зале́жність, зале́жність від температу́ри
theoretical ~ = теорети́чна зале́жність
threshold ~ = поро́гова зале́жність (що має поріг)
threshold-value ~ = зале́жність від поро́гового зна́чення
time ~ = часозале́жність, часова́ зале́жність, зале́жність від ча́су
trigonometric ~ = тригонометри́чна зале́жність
velocity ~ = швидкостезале́жність, зале́жність від шви́дкости
voltage ~ = напругозале́жність, зале́жність від (електричної) напру́ги
wavelength ~ = зале́жність від довжини́ хви́лі
weak ~ = слабка́ зале́жність
derivative 1. (матем.) похідна́ 2. (х.) похідни́к, дерива́т, похідна́ речовина́ (of – чогось) || дерива́тний ■ a substance and its ~s речовина́ та її похідники́ 4. похідни́й, втори́нний; вивідни́й
[dɪ'rɪvətɪv, -t̬ɪv]
~ along a curve = похідна́ вздовж криво́ї
~ of a function = похідна́ від фу́нкції (with respect to x – за x; of the nth order – порядку n; at a point – в точці; at point A – в точці A; in a direction – за напрямом)
~ of a functional = похідна́ від функціона́лу
~ of a higher order = похідна́ ви́щого поря́дку (than – за)
~ of the highest order = похідна́ найви́щого поря́дку
~ of a matrix = похідна́ ма́триці
~ of a quotient = похідна́ дро́бу
~ of a vector = похідна́ ве́ктора
~ on one side = однобі́чна похідна́
~ on the left = лі́ва похідна́, похідна́ злі́ва
~ on the right = пра́ва похідна́, похідна́ спра́ва
approximate lower/upper left-hand/right-hand ~ = апроксимати́вна [асимптоти́чна] ни́жня/ве́рхня лі́ва/пра́ва похідна́
areal ~ = поверхне́ва похідна́
areolar ~ = ареоля́рна [поверхне́ва] похідна́
back(ward) ~ = лі́ва похідна́, похідна́ злі́ва
bilateral ~ = двобі́чна похідна́
central ~ = центра́льна похідна́
contravariant ~ = контраварія́нтна похідна́
covariant ~ = коварія́нтна похідна́
difference ~ = різнице́ва похідна́
directional ~ = похідна́ за на́прямом; скісна́ похідна́
exterior ~ = зо́внішня похідна́
first ~ = пе́рша похідна́
forward ~ = пра́ва похідна́, похідна́ спра́ва
fractional ~ = похідна́ дробо́вого поря́дку
functional ~ = функціона́льна [варіяці́йна] похідна́
halogen ~s = галогенопохідники́, галогенопохідні́ речови́ни
higher(‑order) ~ = похідна́ ви́щого поря́дку
highest(‑order) ~ = похідна́ найви́щого поря́дку
interior ~ = вну́трішня похідна́
invariant ~ = інварія́нтна похідна́
left(‑hand) ~ = лі́ва похідна́, похідна́ злі́ва
local ~ = лока́льна похідна́
logarithmic ~ = логаритмі́чна похідна́
lower ~ = ни́жня похідна́
lower-order ~ = похідна́ ни́жчого поря́дку
lowest-order ~ = похідна́ найни́жчого поря́дку
material ~ = матерія́льна похідна́
mean ~ = сере́дня похідна́
mixed ~ = змі́шана похідна́
nth-order ~ = похідна́ поря́дку n
normal ~ = норма́льна похідна́, похідна́ за норма́ллю
one-sided ~ = однобі́чна похідна́
partial ~ = части́нна похідна́
radial ~ = радія́льна похідна́
right(‑hand) ~ = пра́ва похідна́, похідна́ спра́ва
second ~ = дру́га похідна́
skew ~ = скісна́ похідна́
strong ~ = си́льна похідна́
surface ~ = поверхне́ва похідна́
tensorial ~ = те́нзорна похідна́
time ~ = часова́ похідна́, похідна́ за ча́сом
total ~ = по́вна похідна́ (від функції багатьох змінних)
unilateral ~ = однобі́чна похідна́
upper ~ = ве́рхня похідна́
variational ~ = варіяці́йна [функціона́льна] похідна́
vector ~ = ве́кторна похідна́
weak ~ = слабка́ похідна́
design 1. проє́кт (for – чогось); за́дум; проєктува́ння//запроєктува́ння || проє́ктний || проєктува́ти//запроєктувти/‌спроєктува́ти 2. констру́кція (of – чогось), (конструкці́йний) план, розраху́нок || конструкці́йний, розрахунко́вий || конструюва́ти//сконструюва́ти, розрахо́вувати//розрахува́ти, склада́ти//скла́сти план [схе́му] 3. ескі́з; схе́ма; кре́сленик, рису́нок; на́черк || ескі́зний; на́черко́вий
[dɪ'zaɪn]
~ of experiments = планува́ння [план, схе́ма] до́слідів
balanced ~ = рівнова́жна констру́кція
basic ~ = принципо́ва констру́кція
block ~ = 1. блок-схе́ма 2. бло́кова констру́кція
computer-aided ~ = комп’ю́терне [автоматизо́ване] проєктува́ння
conceptual ~ = ескі́зний проє́кт
constructor’s ~ = робо́чий [техні́чний] проє́кт
detail(ed) ~ = робо́чий [техні́чний] проє́кт
draft ~ = черне́тко́вий проє́кт
ecological ~ = екологі́чне планува́ння
engineering ~ = констру́кторський проє́кт
environmental ~ = природоохоро́нне проєктува́ння
experiment ~ = планува́ння [план, схе́ма] до́сліду
experimental ~ = до́слідний проє́кт
functional ~ = функці́йне проєктува́ння
instrument ~ = констру́кція при́ладу
job ~ = проєктува́ння робо́ти
logical ~ = логі́чне проєктува́ння
optical-system ~ = габари́тний розраху́нок опти́чної систе́ми
preliminary ~ = попере́дній проє́кт
process ~ = технологі́чне проєктува́ння; технологі́чний розраху́нок
program ~ = 1. проє́кт програ́ми (дослідницької) 2. (комп.) склада́ння [розробля́ння] програ́ми
reactor ~ = 1. констру́кція реа́ктора 2. проє́кт реа́ктора
revised ~ = скориго́ваний [перегля́нутий] проє́кт
simple ~ = про́ста́ констру́кція
simplified ~ = спро́щена констру́кція
system ~ = проєктува́ння систе́м(и)
type ~ = типови́й проє́кт
determinant визначни́к, детерміна́нт (of order n – порядку n) || визначнико́вий, детерміна́нтовий, детерміна́нтний
[dɪ'tɜːmɪnənt, dɪ'tɜːrm-]
~ of a matrix = визначни́к ма́триці
adjoint ~ = визначни́к долу́ченої [приє́днаної] ма́триці
bordered ~ = облямо́ваний визначни́к
cyclic ~ = циклі́чний визначни́к, циркуля́нт
denominator ~ = визначни́к (що стоїть) у знаме́ннику
functional ~ = функці́йний визначни́к
fundamental ~ = фундамента́льний [основни́й] визначни́к
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний визначни́к
Hankel ~ = Га́нкелів визначни́к
infinite ~ = визначни́к нескінче́нного поря́дку
normal ~ = норма́льний визначни́к
reciprocal ~ = обе́рнений визначни́к
secular ~ = вікови́й [характеристи́чний] визначни́к
skew ~ = скісни́й визначни́к
skew-symmetric ~ = скісносиметри́чний [антисиметри́чний] визначни́к
Slater ~ = Сле́йтерів визначни́к
symmetric ~ = симетри́чний визначни́к
transformation ~ = визначни́к перетво́рення
device 1. при́стрій; апара́т; при́лад; механі́зм 2. уста́ва, устано́вка 3. проє́кт; схе́ма; план 4. ембле́ма
[dɪ'vaɪs]
acoustoelectric ~ = акустоелектро́нний при́стрій
acoustooptical ~ = акустоопти́чний при́стрій
active ~ = акти́вний при́стрій
adjusting ~ = реґуля́тор, юстува́льний [реґулюва́льний] при́стрій
alarm ~ = сигна́льний при́стрій
alphanumeric display ~ = буквоцифрови́й індика́тор
amplifying ~ = підси́лювач, підси́лювальний при́стрій
analog ~ = ана́логовий при́стрій
antipollution ~ = очисни́й при́стрій (очищати повітря, що йде у довкілля)
antistatic ~ = антистати́чний при́стрій
antivibration ~ = амортиза́тор (колива́нь)
arresting ~ = обме́жувач, утри́мувач, сто́пор, сто́порний механі́зм
arrestment ~ = обме́жувач, утри́мувач, сто́пор, сто́порний механі́зм
attached ~ = прилашто́ваний при́стрій, (невбудований) додатко́вий при́стрій
adiabatic toroidal compressor [ATC] ~ = адіяба́тний торо́їдний компре́сор
automatic ~ = автома́т, автомати́чний при́стрій
avalanche ~ = лави́но́вий при́стрій [при́лад]
backup ~ = резе́рвний [дублюва́льний] при́стрій
backwind ~ = перевива́ч, перевива́льний [перемо́тувальний] при́стрій
binary ~ = біна́рний при́стрій
block ~ = бло́ковий при́стрій
blocking ~ = блокува́льний при́стрій
bucket brigade ~ [BBD] = ланцюжко́вий при́лад із заря́довим зв’язко́м
built-in ~ = вбудо́ваний [вмонто́ваний] при́стрій
candidate ~ = випро́бний [випро́буваний] при́стрій
charge-coupled ~ = при́лад із заря́довим зв’язко́м [ПЗЗ]
charging ~ = заряджа́льний [насна́жувальний] при́стрій
clamping ~ = 1. затиска́ч, затиска́льний при́стрій 2. обме́жувач, обме́жувальний при́стрій
closed plasma ~ = за́мкнена пла́змо́ва уста́ва [устано́вка]
commercial ~ = сері́йний при́стрій
commercially produced ~ = див. commercial ~
coding ~ = кодува́ч, кодува́льний при́стрій
continuous-operation ~ = при́стрій непере́рвної ді́ї
control ~ = 1. реґуля́тор, реґулюва́льний при́стрій 2. за́сіб контро́лю
copying ~ = копіюва́льний при́стрій
counter ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
counting ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
crossed-field ~ = при́лад [уста́ва, устано́вка] з перехре́сними поля́ми
cryogenic ~ = кріоге́нний при́лад [при́стрій], кріоге́нна уста́ва [устано́вка]
damping ~ = амортиза́тор, де́мпфер, амортизаці́йний при́стрій
decoding ~ = декодува́ч, декодува́льний при́стрій
deflecting ~ = відхи́лювальний при́стрій
demagnetization ~ = демагнетува́льний [знемагнето́вувальний, демагнето́вувальний, розмагнето́вувальний] при́стрій
differential pressure ~ = диференці́йний мано́мет(е)р, вимі́рювач різни́ці ти́сків
discharging ~ = розванта́жувальний при́стрій
display ~ = диспле́й
dosing ~ = доза́тор, дозува́льний при́стрій
earthing ~ = зазе́млювач, узе́млювач, зазе́млювальний [узе́млювальний] при́стрій
electric protective ~ = запобі́жник
electronic ~ = електро́нний при́лад
electrostatic ~ = електростати́чний при́стрій
emergency control ~ = при́стрій аварі́йного керува́ння
equipment protection ~ = при́стрій (для) за́хисту апарату́ри
executive ~ = викона́вчий при́стрій
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] при́стрій
explosive-activated ~ = вибухозапуско́вий при́стрій
exposure ~ = експонува́льний при́стрій
external ~ = зо́внішній при́стрій
fastening ~ = кріпи́льний [закрі́плювальний, фіксува́льний] при́стрій
feed(ing) ~ = 1. живи́льний при́стрій 2. подава́льний [заванта́жувальний] при́стрій
field-effect ~ = при́лад на електропольово́му ефе́кті
fluidic ~ = пли́новий [струмене́вий] при́стрій
focusing ~ = фокусува́льний при́стрій
frequency-selective ~ = часто́тний фі́льт(е)р
functional ~ = функці́йний при́стрій
fusion ~ = синтезо́ва [термоя́дерна] уста́ва [устано́вка]
gas-discharge ~ = газорозря́дний при́лад
gripping ~ = затиска́ч, затиска́льний при́стрій
grounding ~ = зазе́млювач, узе́млювач, зазе́млювальний [узе́млювальний] при́стрій
half-shade ~ = напівтіньови́й при́стрій
handling ~ = маніпуля́тор
heating ~ = нагріва́ч, нагріва́льний при́стрій
heat-sensing ~ = термосе́нсор
heat-transfer ~ = теплообмі́нник
humidity-detecting ~ = індика́тор во́гкости [воло́гости]
humidity-sensing ~ = індика́тор во́гкости [воло́гости]
identification ~ = ідентифіка́тор, впізнава́льний при́стрій
igniting ~ = запа́лювальний при́стрій
inductive ~ = індукці́йний при́стрій
input ~ = 1. входо́вий при́стрій 2. при́стрій вво́дження (даних)
input-output ~ = при́стрій вво́дження-виво́дження (даних)
integrating ~ = інтеґрува́льний при́стрій
interactive display ~ = діяло́говий [інтеракти́вний] диспле́й
internal-ring ~ = (реакторна) уста́ва [устано́вка] з вну́трішнім кільце́м
irradiation ~ = опромі́нювач, опромі́нювальний при́стрій
lifting ~ = ліфт, підійма́ч, підійма́льний при́стрій
lighting ~ = осві́тлювач, світи́льник
loading ~ = заванта́жувач, заванта́жник, заванта́жувальний при́стрій
locking ~ = блокува́льний при́стрій
magnetic storage ~ = магне́тна па́м’ять, магне́тний пам’яттє́вий при́стрій
magnetizing ~ = магнетува́льний при́стрій
master ~ = головни́й [керівни́й] при́стрій
matching ~ = узгі́днювальний при́стрій
measuring ~ = вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій
memory ~ = па́м’ять
mesa ~ = мезапри́стрій, мезаструкту́рний при́стрій
metering ~ = 1. вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій 2. доза́тор, дозува́льний при́стрій
microwave ~ = мікрохвильови́й при́стрій
mobile ~ = пересувни́й [переносни́й, мобі́льний] при́стрій
multifunction ~ = багатофункці́йний [універса́льний] при́стрій
multiport ~ = багатопо́люсник
multipurpose ~ = універса́льний при́стрій
negative-resistance ~ = при́стрій з неґати́вним о́пором
one-shot ~ = при́стрій одноразо́вої ді́ї
open plasma ~ = відкри́та пла́змо́ва уста́ва [устано́вка]
output ~ = 1. виходо́вий при́стрій, при́стрій на ви́ході 2. при́стрій виво́дження (даних)
ovonic ~ = ово́нік, перемика́льний елеме́нт
passive ~ = паси́вний при́стрій
peripheral ~ = перифері́йний при́стрій
photoelectric ~ = фотоелектри́чний при́стрій
physical-protection ~ = при́стрій фізи́чного за́хисту
pinch ~ = уста́ва [устано́вка] з пінч-ефе́ктом
planar ~ = плана́рний при́стрій
plasma-focus ~ = плазмофо́кусна уста́ва [устано́вка]
plotting ~ = пло́тер, графобудува́ч
polarization ~ = поляризаці́йний при́стрій [при́лад]
projection ~ = проє́ктор, проєкці́йний апара́т
protected ~ = захи́щений при́стрій, при́стрій із за́хистом
protective ~ = 1. захисни́й при́стрій 2. (ел.) запобі́жник
pulsed ~ = і́мпульсний при́стрій
recording ~ = запи́сувач, реєструва́льний [запи́сувальний] при́стрій
remote control ~ = дистанці́йний реґуля́тор
rewind(ing) ~ = перемо́тувач, перемо́тувальний при́стрій
safety ~ = 1. захисни́й [захисто́вий] при́стрій 2. запобі́жник, запобі́жний при́стрій
scanning ~ = ска́нер, сканува́льний при́стрій
self-synchronous ~ = самосинхрон(із)о́ваний [автосинхрон(із)о́ваний] при́стрій
semiautomatic ~ = напівавтома́т, напівавтомати́чний при́стрій
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий [твердоті́ловий] при́лад
sensing ~ = се́нсор, чутли́вий елеме́нт
serial ~ = при́стрій послідо́вної ді́ї
short-circuiting ~ = короткозамика́ч
silicon-on-sapphire [SOS] ~ = силі́цієвий [кре́мнієвий] при́стрій на сапфі́ровій осно́ві
slave ~ = підпорядко́ваний [керо́ваний] при́стрій
solid-state ~ = твердоті́ловий при́стрій
sound-producing ~ = звукоутво́рювальний при́стрій
spheromak ~ = сферома́к
stop(ping) ~ = сто́порний механі́зм, обме́жувач
storage ~ = (комп.) па́м’ять, пам’яттє́вий при́стрій
strain-measuring ~ = тензо́мет(е)р
stream-oriented ~ = (комп.) пото́ковий при́стрій
superconducting ~ = надпровіднико́вий [надпрові́дний] при́лад; надпрові́дний при́стрій; надпрові́дна уста́ва [устано́вка]
superconducting quantum interference ~ [SQUID] = надпрові́дний ква́нтовий інтерферо́мет(е)р
surface-acoustic-wave ~ = при́стрій на поверхне́вих акусти́чних хви́лях
switching ~ = перемика́ч, комутаці́йний апара́т
temperature-control ~ = термореґуля́тор
terminating ~ = (ел.) наванта́га [наванта́ження] на ви́ході, виходо́вий о́пір
testing ~ = випро́бувач, випро́бувальний при́лад
thermal ~ = термопри́стрій, термопри́лад
thermonuclear ~ = синтезо́ва [термоя́дерна] уста́ва [устано́вка]
thin-film ~ = тонкоплі́вковий при́стрій [при́лад]
timing ~ = та́ймер
tracking ~ = відсте́жувальний при́стрій
toroidal ~ = торо́їдна уста́ва [устано́вка]
turn-over ~ = кантува́ч, нахи́лювальний [перекида́льний] при́стрій
virtual ~ = віртуа́льний при́стрій
warning ~ = попереджа́льний сигна́льний при́стрій, попере́джувач
diagram 1. діягра́ма || діягра́мний || склада́ти//скла́сти діягра́му 2. схе́ма, схе́мне [схемати́чне] зобра́ження || схе́мний || зобра́жувати//зобрази́ти схемати́чно 3. гра́фік; рису́нок; кре́сленик
['daɪəgræm]
~ of strains = діягра́ма деформа́цій
~ of stresses = діягра́ма напру́г [напру́жень]
acoustic-emission ~ = акустикоемісі́йна діягра́ма
algorithmic ~ = алґоритмі́чна схе́ма
annihilation ~ = анігіляці́йна (Файнменова) діягра́ма
arithlog ~ = гра́фік у напівлогаритмі́чному масшта́бі
articulate(d) ~ = одноверши́нна звідна́ (Файнменова) діягра́ма
assembly ~ = склада́льна схе́ма, схе́ма склада́ння
band ~ = зо́нна діягра́ма, схе́ма енергети́чних зон
bar ~ = гістогра́ма, сто́впчикова діягра́ма
basic ~ = принципо́ва схе́ма
bending-moment ~ = діягра́ма згина́льних моме́нтів
binary constitutional ~ = діягра́ма ста́ну двокомпоне́нтної систе́ми
binary equilibrium ~ = діягра́ма фа́зової рівнова́ги двокомпоне́нтної систе́ми
bipartite ~ = двочасти́нна (Файнменова) діягра́ма
block ~ = 1. бло́кова діягра́ма 2. (техн.) блок-схе́ма, структу́рна [скеле́тна] схе́ма
box ~ = чотирику́тна [прямоку́тна] (Файнменова) діягра́ма
bubble ~ = бульбашко́ва (Файнменова) діягра́ма
butterfly ~ = (астр.) Ма́ундерів мете́лик
cable ~ = ка́бельна діягра́ма, схе́ма ка́бельних сполу́чень [з’є́днань]
cabling ~ = див. cable ~
chemical ~ = хемі́чна діягра́ма
chromatic(ity) ~ = діягра́ма ко́лірности [хромати́чности]; ко́лірна діягра́ма
circuit ~ = 1. ко́нтурна (Файнменова) діягра́ма 2. (ел.) принципо́ва (електри́чна) схе́ма; комутаці́йна схе́ма, схе́ма сполу́чень, схе́ма комута́ції
circular ~ = кругова́ діягра́ма
climatic ~ = кліматогра́ма
clock ~ = кругова́ діягра́ма
color-color ~ = (астр.) діягра́ма ко́лір-ко́лір
color-luminosity ~ = (астр.) діягра́ма ко́лір-сві́тність
color-magnitude ~ = (астр.) діягра́ма ко́лір-зоре́ва величина́
column ~ = гістогра́ма, сто́впчикова діягра́ма
communication ~ = схе́ма зв’язку́
commutative ~ = комутати́вна діягра́ма
conformal ~ = конфо́рмна діягра́ма
connected ~ = зв’я́зана (Файнменова) діягра́ма
connection ~ = схе́ма (електричних) сполу́чень [з’є́днань]
constitution(al) ~ = діягра́ма ста́ну (рівноважного)
contracted ~ = стя́гнута (Файнменова) діягра́ма
control ~ = (принципо́ва) технологі́чна схе́ма, технологі́чна ка́рта; схе́ма послідо́вности опе́рацій
convergent ~ = збі́жна (Файнменова) діягра́ма
cooling ~ = температу́рний гра́фік охоло́джування [холо́нення]
cross ~ = крос-діягра́ма, перехре́сна діягра́ма, діягра́ма з пере́тинами (Файнменова)
crossed ladder ~ = перехре́сна драбино́ва (Файнменова) діягра́ма
current ~ = електри́чна схе́ма
current-voltage ~ = вольтампе́рна характери́стика
data flow ~ = схе́ма систе́много опрацьо́вування інформа́ції
design ~ = проє́ктна схе́ма
device ~ = схе́ма при́строю [при́ладу]
direct ~ = пряма́ (Файнменова) діягра́ма; діягра́ма прямо́ї (ядерної/ядрової) реа́кції
directional ~ = діягра́ма спрямова́ности анте́ни
directivity ~ = діягра́ма спрямова́ности анте́ни
disconnected ~ = незв’я́зана (Файнменова) діягра́ма
divergent ~ = розбі́жна (Файнменова) діягра́ма
dominant ~ = панівна́ [доміна́нтна, ви́значена] (Файнменова) діягра́ма
double-cross ~ = діягра́ма з двома́ пере́тинами (Файнменова)
dual ~ = дуа́льна (Файнменова) діягра́ма
ecliptic ~ = (астр.) екліпти́чна діягра́ма
electrical ~ = електри́чна схе́ма
elementary ~ = принципо́ва схе́ма
energy (level) ~ = схе́ма енергети́чних рі́внів
energy-band ~ = зо́нна діягра́ма, схе́ма енергети́чних зон
envelope ~ = діягра́ма-конве́рт (Файнменова)
equilibrium ~ = діягра́ма фа́зової рівнова́ги
exchange ~ = обмі́нна (Файнменова) діягра́ма
Feynman ~ = Фа́йнменова діягра́ма (with cutsз розтинами/розрізами), Фа́йнменів граф, діягра́ма [граф] Фа́йнмена
fiber ~ (тт) текстурогра́ма
finite ~ = скінче́нна (Файнменова) діягра́ма
fish ~ = діягра́ма-ри́ба (Файнменова)
flow ~ = 1. діягра́ма пото́ку 2. (техн.) (принципо́ва) технологі́чна схе́ма, технологі́чна ка́рта; схе́ма послідо́вности опе́рацій
forbidden ~ = заборо́нена (Файнменова) діягра́ма
fracture ~ = діягра́ма руйнува́ння
freezing ~ = температу́рний гра́фік заморо́жування [замерза́ння]
functional ~ = функці́йна схема
geometric(al) ~ = ве́кторна діягра́ма
Hubble ~ = Га́блова діягра́ма
Hertzsprung-Russell ~ = діягра́ма Ге́рцшпрунґа-Ра́села
high-order ~ = (Файнменова) діягра́ма висо́кого поря́дку
identical ~ = тото́жна (Файнменова) діягра́ма
inclusive ~ = інклюзи́вна (Файнменова) діягра́ма
indentation ~ = діягра́ма індентува́ння [втиска́ння інде́нтора]
indicator ~ = індика́торна діягра́ма
infinite ~ = нескінче́нна (Файнменова) діягра́ма
installation ~ = схе́ма (послідо́вности) монтува́ння обла́днання
interaction ~ = діягра́ма взаємоді́ї (Файнменова)
interconnecting wiring ~ = монта́жна (електрична) схе́ма
irreducible ~ = незвідна́ (Файнменова) діягра́ма
isocandle ~ = фотометри́чна діягра́ма
key ~ = принципо́ва [функці́йна, функціона́льна] схе́ма
Kruskal ~ = Кра́скалова діягра́ма
ladder(‑type) ~ = драбино́ва [драби́нчаста] (Файнменова) діягра́ма
layout ~ = компонува́льна схе́ма
light-ray ~ = схе́ма хо́ду світлово́го про́меня
logarithmic ~ = гра́фік у логаритмі́чному масшта́бі
logic ~ = логі́чна схе́ма
Loomis-Wood ~ = діягра́ма Лу́міса-Ву́да
loop ~ = діягра́ма-пелю́стка, однопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
low-order ~ = (Файнменова) діягра́ма низько́го поря́дку
mass-luminosity ~ = діягра́ма ма́са-сві́тність
meson ~ = мезо́нна (Файнменова) діягра́ма
metacentric ~ = діягра́ма [крива́] метаце́нтрів
mimic ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
molecular ~ = молекуля́рна діягра́ма
Mollier ~ = Мо́льєрова діягра́ма
moment ~ = діягра́ма моме́нтів
multi-Regge ~ = багатореджео́нна [мультиреджео́нна] (Файнменова) діягра́ма
multiladder ~ = багатодраби́но́ва (Файнменова) діягра́ма
multiloop ~ = багатопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
n-line ~ = (Файнменова) діягра́ма з n лі́ніями
n-loop ~ = n-пе́тлева (Файнменова) діягра́ма
n-particle ~ = n-части́нко́ва [n-хво́ста] (Файнменова) діягра́ма
n-partite ~ = n-части́нна (Файнменова) діягра́ма
n-point ~ = n-частинко́ва [n-хво́ста] (Файнменова) діягра́ма
n-reggeon ~ = n-реджео́нна (Файнменова) діягра́ма
n-vertex ~ = n-верши́нна (Файнменова) діягра́ма
nested ~ = вкла́дена (Файнменова) діягра́ма
net ~ = сітча́ста діягра́ма (Файнменова)
nonequilibrium phase ~ = нерівнова́жна діягра́ма ста́ну
nonplanar ~ = неплощи́нна (Файнменова) діягра́ма
nonpole ~ = непо́люсна (Файнменова) діягра́ма
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна (Файнменова) діягра́ма
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана (Файнменова) діягра́ма
nontruncated ~ = невкоро́чена (Файнменова) діягра́ма
nth-order ~ = (Файнменова) діягра́ма n-го поря́дку
nucleon ~ = нукло́нна (Файнменова) діягра́ма
one-loop ~ = петлева́ [однопе́тлева, одноко́нтурна] (Файнменова) діягра́ма
one-particle irreducible ~ = одночастинко́ва незвідна́ (Файнменова) діягра́ма
one-particle reducible ~ = одночастинко́ва звідна́ (Файнменова) діягра́ма
one-vertex ~ = одноверши́нна (Файнменова) діягра́ма
outline ~ = спро́щена схе́ма, на́черк
penguin ~ = (Файнменова) діягра́ма-пінгві́н
Penrose ~ = Пе́нроузова діягра́ма
performance ~ = характеристи́чна діягра́ма (приладу)
perturbation ~ = (Файнменова) діягра́ма тео́рії збу́рень
perturbative ~ = (Файнменова) діягра́ма тео́рії збу́рень
phase ~ = фа́зова діягра́ма, діягра́ма ста́ну, діягра́ма фа́зової рівнова́ги
photon ~ = фото́нна (Файнменова) діягра́ма
pictorial ~ = нао́чна схе́ма
pie ~ = кругова́ [се́кторна] діягра́ма
planar ~ = площи́нна (Файнменова) діягра́ма
polar ~ = гра́фік [діягра́ма] в поля́рних координа́тах
polarization ~ = поляризаці́йна (Файнменова) діягра́ма
pole ~ = по́люсна (Файнменова) діягра́ма
pomeron ~ = померо́нна (Файнменова) діягра́ма
pressure-volume ~ = гра́фік зале́жности ти́ску від о́б’єму
proper ~ = власти́ва [вла́сна] (Файнменова) діягра́ма
pullback ~ = коуніверса́льний (Дека́ртів) квадра́т
pushout ~ = універса́льний (кодека́ртів) квадра́т
quadrangular ~ = чотириверши́нна [чотирито́чкова] (Файнменова) діягра́ма
quark ~ = ква́ркова (Файнменова) діягра́ма
quasi-phase ~ = квазифа́зова діягра́ма
ray ~ = схе́ма хо́ду про́меня
receiver ~ = схе́ма приймача́
reducible ~ = звідна́ (Файнменова) діягра́ма
reggeon ~ = реджео́нна (Файнменова) діягра́ма
relativistic ~ = релятивісти́чна (Файнменова) діягра́ма
renormalizable ~ = перенормо́вна (Файнменова) діягра́ма
renormalized ~ = перенормо́вана (Файнменова) діягра́ма
Rousseau ~ = (опт.) діягра́ма Русо́
scatter ~ = діягра́ма ро́зкиду (даних)
scattering ~ = (Файнменова) діягра́ма розсі́ювання
schematic ~ = (принципо́ва) схе́ма
schematic circuit ~ = принципо́ва (електри́чна) схе́ма
seagull ~ = діягра́ма-ча́йка (Файнменова)
self-energy ~ = власноенергети́чна (Файнменова) діягра́ма
self-mass ~ = власнома́сова (Файнменова) діягра́ма
semilogarithmic ~ = гра́фік у напівлогаритмі́чному масшта́бі
sensitivity ~ = діягра́ма чутли́вости
shear ~ = діягра́ма зсу́вів
single ~ = поодино́кий граф
single-loop ~ = однопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
singular ~ = синґуля́рна (Файнменова) діягра́ма
skeleton ~ = 1. скеле́тна діягра́ма 2. блок-схе́ма, скеле́тна схе́ма
solubility ~ = діягра́ма розчи́нности
sound-ray ~ = схе́ма хо́ду звуково́го про́меня
spectrum-luminosity ~ = (астр.) діягра́ма спе́кт(е)р-сві́тність
star ~ = діягра́ма-зі́рка (Файнменова)
state ~ = фа́зова діягра́ма, діягра́ма ста́ну
state-correlation ~ = діягра́ма кореля́ції ста́нів
stress-strain ~ = деформацієнапру́говий гра́фік, гра́фік зале́жности деформа́ції від напру́ги [напру́ження]; діягра́ма напру́г [напру́жень]
tadpole ~ = діягра́ма-пу́головок (Файнменова)
temperature ~ = температу́рний гра́фік
thermodynamic ~ = термодинамі́чна діягра́ма
time ~ = часова́ діягра́ма
time-ordered ~ = часовпорядко́вана (Файнменова) діягра́ма
topologically equivalent ~s = топологі́чно еквівале́нтні (Файнменові) діягра́ми
transformation ~ = діягра́ма перетво́рювання (фазового)
tree ~ = (Файнменова) діягра́ма-де́рево, деревна́ діягра́ма
triangle ~ = триверши́нна [трито́чкова] (Файнменова) діягра́ма
triple constitutional ~ = діягра́ма ста́ну трикомпоне́нтної систе́ми
truncated ~ = утя́та [вкоро́чена] (Файнменова) діягра́ма
two-loop ~ = двопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
two-particle ~ = двочасти́нко́ва (Файнменова) діягра́ма
unitary ~ = уніта́рна (Файнменова) діягра́ма
vacuum ~ = ва́куумна (Файнменова) діягра́ма
vanishing ~ = (Файнменова) діягра́ма з нульови́м вне́ском
Venn ~ = Ве́нова діягра́ма
vector ~ = ве́кторна діягра́ма
vertex ~ = верши́нна (Файнменова) діягра́ма
virtual ~ = (Файнменова) діягра́ма віртуа́льного проце́су; (розм) віртуа́льна діягра́ма
web ~ = павути́нна діягра́ма
weight ~ = вагова́ діягра́ма
winding ~ = схе́ма на́витки
wiring ~ = монта́жна схе́ма
x-ray ~ = рентґеногра́ма
Young ~ = Ю́нґова схе́ма, схе́ма Ю́нґа
equation 1. рівня́ння ■ the ~ yields that з рівня́ння виплива́є, що 2. рі́вність 3. фо́рмула 4. вирі́внювання//ви́рівняння 5. прирі́внювання//прирівня́ння
[ɪ'kweɪʒn]
~ capable of solution = розв’я́зне рі́вняння
~ for the energy = рі́вняння для ене́ргії
~ for the momentum = рі́вняння для кі́лькости ру́ху
~ for the quantity x = рівня́ння для величини́ x
~ in Cartesian coordinates = рівня́ння в Дека́ртових координа́тах
~ in dimensionless variables = рівня́ння з безрозмі́рнісними змі́нними
~ in polar coordinates = рівня́ння в поля́рних координа́тах
~ in several variables = рівня́ння з кількома́ змі́нними
~ of chemical equilibrium = рівня́ння хемі́чної рівнова́ги
~ of compatibility = рівня́ння згі́дности
~ of continuity = рівня́ння непере́рвности [нерозри́вности]
~ of a curve = рівня́ння криво́ї
~ of degree n = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го сте́пеня
~ of equilibrium = рівня́ння рівнова́ги
~ of fluid dynamics = рівня́ння плинодина́міки
~ of light = світлове́ рівня́ння, рівня́ння сві́тла
~ of mathematical physics = рівня́ння математи́чної фі́зики
~ of mixed type = рівня́ння змі́шаного ти́пу
~ of motion = рівня́ння ру́ху (in an external field – у зовнішньому полі)
~ of the nth degree = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го степеня
~ of order n = рівня́ння поря́дку n
~ of oscillations = рівня́ння колива́нь
~ of piezotropy = рівня́ння п’єзотропі́ї
~ of a plane = рівня́ння площини́
~ of projectivity = рівня́ння проєкти́вности
~ of a reaction = рівня́ння реа́кції
~ of state = рівня́ння ста́ну
~ of a straight line = рівня́ння прямо́ї
~ of a string = рівня́ння струни́
~ of string vibrations = рівня́ння колива́нь струни́
~ of a surface = рівня́ння пове́рхні
~ of thermodynamics = рівня́ння термодина́міки
~ of time = рівня́ння ча́су
~ solvable by radicals = рівня́ння, розв’я́зне в радика́лах
~ solvable for x = рівня́ння, розв’я́зне відно́сно x
~ with constant coefficients = рівня́ння зі ста́лими коефіціє́нтами
~ with an advanced argument = рівня́ння з випереджа́льним арґуме́нтом
~ with a delayed argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a deviating argument = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
~ with integral coefficients = цілочислове́ рівня́ння, рівня́ння з ці́лими коефіціє́нтами
~ with multiple roots = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
~ with n unknowns [variables] = рівня́ння з n невідо́мими [змі́нними]
~ with a retarded argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a small parameter = рівня́ння з мали́м пара́метром
~ with variable coefficients = рівня́ння зі змі́нними коефіціє́нтами
~ with zero right-hand part = рівня́ння без пра́вої части́ни, рівня́ння з нульо́вою пра́вою части́ною
Abel ~ = А́белеве рівня́ння (of the first/second kind – першого/другого роду)
additional ~ = додатко́ве рівня́ння
adiabatic ~ = рівня́ння адіяба́ти
adjoint ~ = спря́жене рівня́ння
affected ~ = рівня́ння з афе́ктом
affectless ~ = рівня́ння без афе́кту
age ~ = рівня́ння ві́ку (нейтрона)
algebraic ~ = алґебри́чне рівня́ння (of the nth degree – n-го степеня)
annual ~ = (астр.) річне́ рівня́ння
Appell ~ = Епе́леве [А́пелеве] рівня́ння
approximate ~ = набли́жене рівня́ння; набли́жена рі́вність
approximation ~ = апроксимаці́йне [набли́жувальне] рівня́ння
Arrhenius ~ = Аре́ніусове рівня́ння
associated ~ = приє́днане рівня́ння
asymptotic ~ = асимптоти́чне рівня́ння
auxiliary ~ = допомі́жне́ рівня́ння
balance ~ = рівня́ння рівнова́ги; рівня́ння бала́нсу
Balescu-Lenard ~ = рівня́ння Бале́ску-Ле́нарда
Barlow ~ = рівня́ння Ба́рлоу
barotropic ~ = баротро́пне рівня́ння
basic ~ = основне́ рівня́ння
BBGKY (Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon) ~s = (і)єра́рхія рівня́нь ББҐКІ (Боголюбова-Борна-Ґрина-Кірквуда-Івона)
beam ~ = рівня́ння прогина́ння ба́лки
Beattie and Bridgman ~ = рівня́ння Бі́ті-Бри́джмена
Beltrami ~ = рівня́ння Бельтра́мі
Benedict ~ (of state) = Бе́недиктове рівня́ння (ста́ну)
Bernoulli ~ = рівня́ння Берну́лі
Berthelot ~ = рівня́ння Бертло́
Bessel ~ = Бе́селеве рівня́ння
Bessel-Clifford ~ = рівня́ння Бе́селя-Клі́форда
Bethe-Goldstone ~ = рівня́ння Бе́те-Ґо́лдстоуна
Bethe-Salpeter ~ = рівня́ння Бе́те-Селпі́тера
bicubic ~ = бікубі́чне рівня́ння
bigrade ~ = двостепене́ве рівня́ння
biharmonic ~ = бігармоні́чне рівня́ння
binomial ~ = двочле́нне рівня́ння
Biot-Fourier ~ = рівня́ння Біо́-Фур’є́
biquadratic ~ = біквадра́тне рівня́ння
Blankenbecler-Sugar ~ = рівня́ння Бла́нкенбеклера-Шу́ґара
Bloch ~ = Бло́хове рівня́ння
Bloembergen ~ = Бло́мберґенове рівня́ння
Bogolyubov-de Gennes ~ = рівня́ння Боголю́бова-де Же́на
Boltzmann ~ = Бо́льцманове рівня́ння
Born-Mayer ~ = рівня́ння Бо́рна-Ма́єра
Boussinesq ~ = Бусине́скове рівня́ння
Brunauer-Emmett-Teller [BET] ~ = рівня́ння Бру́науера-Е́мета-Те́лера
Burgers ~ = Бю́рґерсове рівня́ння
Callan-Symanzik ~ = рівня́ння Ке́лена-Сима́нзика
Callendar ~ = Ке́лендерове рівня́ння
calorific ~ = калори́чне рівня́ння
canonical ~ = каноні́чне рівня́ння
Carnot-Clausius ~ = рівня́ння Карно́-Кла́узіуса
Cartwright-Littlewood ~ = рівня́ння Ка́ртрайта-Лі́тлвуда
Cauchy-Riemann ~ = рівня́ння Коші́-Ри́мана
Chaplygin ~ = рівня́ння Чапли́гіна
Chapman ~ = Че́пменове рівня́ння
Chapman-Enskog ~ = рівня́ння Че́пмена-Е́нскоґа
Chapman-Kolmogorov ~ = рівня́ння Че́пмена-Колмого́рова
characteristic ~ = 1. характеристи́чне рівня́ння 2. рівня́ння характери́стик
charge-transport ~ = рівня́ння перено́шення заря́ду
chemical ~ = 1. хемі́чне рівня́ння 2. рівня́ння хемі́чної реа́кції
chemical kinetic ~s = рівня́ння хемі́чної кіне́тики
chromatographic ~ = хроматографі́чне рівня́ння
Clairaut ~ = рівня́ння Клеро́
Clapeyron ~ = Клапейро́нове рівня́ння
classical ~ = класи́чне рівня́ння
Clausius ~ = Кла́узіусове рівня́ння
Clausius-Clapeyron ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Клапейро́на
Clausius-Mosotti ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті
Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті-Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
closing ~ = рівня́ння замика́ння (системи)
closure ~ = замика́льне рівня́ння
Colebrook ~ = Ко́улбрукове рівня́ння
collisionless ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння, рівня́ння (для системи) без зі́ткнень
collisionless kinetic ~ = беззіткненнє́ве кінети́чне рівня́ння
collisionless Vlasov ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння Вла́сова
color ~ = ко́лірне [хромати́чне] рівня́ння
combined ~s = систе́ма рівня́нь
combustion ~ = рівня́ння горі́ння
compatibility ~s = рівня́ння згі́дности
compatible ~s = згі́дні рівня́ння
complete ~ = по́вне рівня́ння
complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жене рівня́ння
complicated ~ = складне́ рівня́ння (щодо розв’язування)
component ~ = 1. рівня́ння в компоне́нтах 2. рівня́ння для компоне́нти
condition(al) ~ = умо́вне рівня́ння; умо́вна рі́вність
connected ~s = сполу́чені [заче́плені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
conservation ~ = рівня́ння збере́ження
consistent ~ = розв’я́зне [несупере́чливе] рівня́ння
consistent ~s = згі́дні рівня́ння
constitution ~ = рівня́ння скла́ду (суміші)
constitutive ~ = 1. матерія́льне рівня́ння 2. (електродинамічне) рівня́ння ста́ну
constraint ~ = рівня́ння в’я́зі
continuity ~ = рівня́ння непере́рвности; рівня́ння нерозри́вности
convection ~ = рівня́ння конве́кції
convolution ~ = рівня́ння згорта́ння
Conwell-Weisskopf ~ = рівня́ння Ко́нвела-Ва́йскопфа
coupled ~s = сполу́чені [зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
coupled-channel ~ = (яф) рівня́ння (для) зв’я́заних кана́лів
coupling ~ = рівня́ння зв’язку́ [взаємоді́ї]
critical ~ = (яф) крити́чне рівня́ння, рівня́ння крити́чного ста́ну (ядерного реактора)
Crocco ~ = рі́вняння Кро́ко
cubic ~ = кубі́чне рівня́ння, рівня́ння тре́тього сте́пеня
cyclotomic ~ = рівня́ння по́ділу ко́ла
cylindric ~ = циліндри́чне рівня́ння
D’Alembert ~ = Даламбе́рове рівня́ння
Darboux ~ = рівня́ння Дарбу́
Darcy-Weisbach ~ = рівня́ння Да́рсі-Ва́йсбаха
de Broglie ~ = де-Бро́йлеве рівня́ння
Debye ~ = Деба́єве рівня́ння
decoupled ~s = несполу́чені [незче́плені] рівня́ння
defective ~ = рівня́ння з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж вихідне́
deorbit ~ = відорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння схо́дження з орбі́ти
depressed ~ = рівня́ння з ме́ншим числом ко́ренів, ніж вихідне́
depressed ~ with lowered degree = рівня́ння зме́ншеного [зни́женого] сте́пеня
detailed-balance ~ = рівня́ння дета́льної рівнова́ги
determinantal ~ = 1. визначнико́ве рівня́ння (рівність визначника нулеві) 2. рівня́ння з визначника́ми
diagnostic ~ = діягности́чне рівня́ння
difference ~ = різнице́ве рівня́ння
difference-differential ~ = різнице́во-диференці́йне рівня́ння
differential ~ = диференці́йне рівня́ння (of the nth-order – порядку n, n-го порядку)
differential-delay ~ = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
differential-difference ~ = диференці́йно-різнице́ве рівня́ння
diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії
dimensional ~ = розмі́рнісне рівня́ння
dimensionality ~ = рівня́ння ро́змірности
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне рівня́ння
Diophantine ~ = Діофа́нтове рівня́ння
Dirac ~ = Дира́кове рівня́ння
Dirac-Hestenes ~ = рівня́ння Дира́ка-Ге́стенеса
disconnected ~s = несполу́чені [незче́плені, незв’я́зані] рівня́ння
dispersion ~ = дисперсі́йне рівня́ння, фо́рмула диспе́рсії
dissipation ~ = рівня́ння дисипа́ції, дисипаці́йне рівня́ння
dissipative ~ = рівня́ння з дисипа́цією, рівня́ння дисипати́вного проце́су
drift ~ = рі́вняння дре́йфу
Drude ~ = рівня́ння Дру́де
dual-substituent-parameter ~ = двопара́метрове рівня́ння впли́ву засту́пників
Duffing ~ = Да́фінґове [Ду́фінґове] рівняння
Duhem ~ = Дюге́мове рівня́ння
Duhem-Margules ~ = рівня́ння Дюге́ма-Ма́рґеліза
dynamic ~s = рівня́ння дина́міки
dynamical ~ = динамі́чне рівня́ння
Dyson ~ = Да́йсонове рівня́ння
Eddington (transfer) ~ = Е́динґтонове рівня́ння
Ehman [von Ehman] ~ = (фон‑)Е́манове рівня́ння
eigenvalue ~ = рівня́ння на вла́сні зна́чення
eikonal ~ = рівня́ння ейкона́лу
Einstein ~ = Айншта́йнове рівня́ння
electromagnetic field ~s = рівня́ння електромагне́тного по́ля
elliptic(‑type) ~ = еліпти́чне рівня́ння, рівня́ння еліпти́чного ти́пу
empirical ~ = емпіри́чне рівня́ння
energy(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження ене́ргії
energy-balance ~ = рівня́ння бала́нсу ене́ргії
entropy-production ~ = рівня́ння виробни́цтва ентропі́ї
equilibrium ~ = 1. рівня́ння рівнова́ги 2. рівнова́жне рівня́ння
equinox ~ = рівня́ння рівноде́ння
equivalent ~ = еквівале́нтне рівня́ння
error ~ = рівня́ння по́хибок
Euler ~ = О́йлерове рівня́ння
Euler-Lagrange ~ = рівня́ння О́йлера-Лаґра́нжа
evolution ~ = рівня́ння еволю́ції, еволюці́йне рівня́ння
exact differential ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зне рівня́ння
exponential ~ = показнико́ве рівня́ння
extended ~ = узага́льнене рівня́ння
exterior differential ~ = рівня́ння з зо́внішніми диференція́лами
Eyring ~ = А́йринґове [Е́йринґове] рівня́ння
Faddeev ~ = рівня́ння Фадде́ева
Fanning ~ = Фа́нінґове рівня́ння
Fick ~ = Фі́кове рівня́ння
field ~ = польове́ рівня́ння, рівня́ння для по́ля
finite-difference ~ = різнице́ве рівня́ння, рівня́ння зі скінче́нними різни́цями
first-order ~ = рівня́ння пе́ршого поря́дку
fitted ~ = емпіри́чне рівня́ння
flow ~ = рівня́ння пото́ку
fluid ~ = гідродинамі́чне рівня́ння (для плазми)
Fokker-Planck ~ = рівня́ння Фо́кера-Пла́нка
Fourier ~ = рівня́ння Фур’є́
Fowler-Nordheim ~ = рівня́ння Фа́улера-Но́рдгайма
fractional ~ = дробо́ве рівня́ння
Franklin ~ = Фра́нклінове рівня́ння
Fredholm ~ = Фредго́льмове рівня́ння
Frenkel-Halsey-Hill (isotherm) ~ = рівня́ння Фре́нкеля-Ге́лсі-Гі́ла
Fresnel ~ = Френе́леве рівня́ння
Freundlich ~ = Фро́йндліхове рівня́ння
Fröhlich ~ = Фре́ліхове рівня́ння
Fuchsian (differential) ~ = Фу́ксове рівня́ння
functional ~ = функціона́льне рівня́ння
fundamental ~ = основне́ рівня́ння
Garlick-Gibson ~s = рівня́ння Ґа́рліка-Ґі́бсона
gas ~ = рівня́ння (ідеа́льного) га́зу
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне рівня́ння
Gauss-Codazzi ~ = рівня́ння Ґа́уса-Кода́ці
Gellerstedt ~ = Ґе́лерштедтове рівня́ння
general ~ = зага́льне рівня́ння
generalized ~ = узага́льнене рівня́ння
geodesic ~ = геодези́чне рівня́ння
geostrophic ~ = геостро́фне рівня́ння
Gibbs ~ = Ґі́бсове рівня́ння
Gibbs-Duhem ~ = рівня́ння Ґі́бса-Дюге́ма
Gibbs-Helmholtz ~ = рівня́ння Ґі́бса-Ге́льмгольца
Gibbs-Poynting ~ = рівня́ння Ґі́бса-По́йнтинґа
governing ~ = визнача́льне рівня́ння
Grüneisen ~ = Ґрю́найзенове рівня́ння
Hamilton ~ = Га́міл(ь)тонове рівня́ння
Hamilton-Jacobi ~ = рівня́ння Га́міл(ь)тона-Яко́бі
Hammerstein ~ = Га́мерштайнове рівня́ння
hard-sphere ~ of state = рівня́ння ста́ну в моде́лі тверди́х ку́льок
harmonic ~ = гармоні́чне рівня́ння
Hartree ~ = рівня́ння Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = рівня́ння Га́ртрі-Фо́ка
heat (flow) ~ = рівня́ння поши́рювання тепла́
heat-balance ~ = рівня́ння теплово́го бала́нсу
heat-conduction ~ = рівня́ння теплопрові́дности
heat-transfer ~ = рівня́ння теплоо́бміну, рівня́ння перено́шення тепла́
Heisenberg ~ = Га́йзенберґове рівня́ння
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцове рівня́ння
Henderson ~ = (for pH) Ге́ндерсонове рівня́ння
Heulinger ~ = Го́йлінґерове рівня́ння
Heun ~ = Го́йнове рівня́ння
higher-degree ~ = рівня́ння ви́щого поря́дку (than – ніж)
higher-order ~ = рівня́ння ви́щого сте́пеня (than – ніж)
highest-degree ~ = рівня́ння найви́щого поря́дку
highest-order ~ = рівня́ння найви́щого сте́пеня
Hill ~ = Гі́лове рівня́ння
homogeneous ~ = однорі́дне рівня́ння
Huttig ~ = Га́тиґове рівня́ння
hydrodynamic ~s = рівня́ння плинодина́міки [гідродина́міки]
hydrodynamical ~ = плинодинамічне [гідродинамі́чне] рівня́ння
hydrostatic ~ = гідростати́чне рівня́ння
hyperbolic(‑type) ~ = гіперболі́чне рівня́ння, рівня́ння гіперболі́чного ти́пу
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чне рівня́ння
hypothetical ~ = гіпо́тезне рівня́ння
ideal-gas ~ = рівня́ння ідеа́льного газу
incompatible ~s = незгі́дні рівня́ння
incomplete ~ = непо́вне рівня́ння
inconsistent ~s = незгі́дні рівня́ння
incremental ~ = рівня́ння при́ростів
independent ~ = незале́жне рівня́ння
indeterminate ~ = неви́значене рівня́ння
indicial ~ = визнача́льне рівня́ння (of a homogeneous linear differential equation at a singular point – однорідного лінійного диференційного рівняння в синґулярній точці)
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
inhour ~ = рівня́ння обе́рнених годи́н
input ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
insoluble ~ = нерозв’я́зне рі́вняння
integrable ~ = інтеґро́вне рівня́ння
integral ~ = інтеґра́льне рівня́ння (of the first/second kindпершого/другого роду)
integrodifferential ~ = інтеґродиференці́йне рівня́ння
interaction ~ = рівня́ння взаємоді́ї
intercept ~ = рівня́ння ві́дти́нків (of a straight line – прямої), рівня́ння прямо́ї у ві́дти́нках
interconnected ~s = (взаємо)заче́плені [сполу́чені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
interpolation ~ = інтерполяці́йне рівня́ння
intrinsic ~ = вну́трішнє рівня́ння (of a curve – кривої)
invariant ~ = інварія́нтне рівня́ння (under – щодо)
irrational ~ = ірраціона́льне рівня́ння
irreducible ~ = незвідне́ рівня́ння
irresoluble ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
Jacobi ~ = рівня́ння Яко́бі
Jeans ~ = Джи́нсове рівня́ння
joining ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
joint ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
Joos-Weinberg ~ = рівня́ння Йо́са-Ва́йнберґа
Josephson ~ = Джо́зефсонове рівня́ння
Kadomtsev-Petviashvili ~ = рівня́ння Ка́домцева-Петвіашві́лі
Kellogg ~ = Ке́лоґове рівня́ння
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінове рівня́ння
Kepler ~ = Ке́плерове рівня́ння
Keyes ~ = Ке́йсове рівня́ння
Killing ~ = Кі́лінґове рівня́ння
kinematic ~ = кінемати́чне рівня́ння, рівня́ння кінема́тики
kinetic ~ = кінети́чне рівня́ння, рівня́ння кіне́тики
Kirchhoff ~ = Кі́рхгофове рівня́ння
Kistiakowsky-Fishtine ~ = рівня́ння Кистяко́вського-Фі́штайна
Klein-Gordon ~ = рівня́ння Кля́йна-Ґо́рдона
Klimontovich ~ = Климонто́вичеве рівня́ння
Korteweg-de-Vries [KdV] ~ = рівня́ння Ко́ртевеґа-де Ври́за
Kruskal-Kulsrud ~ = рівня́ння Кра́скала-Ка́лсруда
Lagrange ~ = Лаґра́нжове рівня́ння
Laguerre ~ = Лаґе́рове рівня́ння
Lalescu-Picard ~ = рівня́ння Лале́ску-Піка́ра
Lamé~ = рівня́ння Ламе́
Langevin ~ = Ланжеве́нове рівня́ння
Langmuir ~ = Ле́нґмюрове рівня́ння
Laplace ~ = Лапла́сове рівня́ння
latent ~ = секуля́рне рівня́ння (матриці)
Laue ~ = рівня́ння Ля́уе
Lavrent’ev ~ = рівня́ння Лавре́нтьєва
Legendre ~ = Лежа́ндрове рівня́ння
lens ~ = рівня́ння лі́нзи
l’Huilier ~ = рівня́ння Люїльє́
Lienard ~ = Лієна́рове рівня́ння
likelihood ~ = рівня́ння правдоподі́бности
linear ~ = ліні́йне рівня́ння
linearized ~ = лінеаризо́ване рівня́ння
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні рівня́ння
Liouville ~ = Ліуві́леве рівня́ння
Lippmann-Schwinger ~ = рівня́ння Лі́пмана -Шві́нґера
literal ~ = рівня́ння з лі́терними коефіціє́нтами
loaded integral ~ = наванта́жене інтеґра́льне рівня́ння
logarithmic ~ = логаритмі́чне рівня́ння
London ~ = Ла́ндонове [Ло́ндонове] рівня́ння
loop-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
Lorentz ~ = (тв) Ло́ренцове рівня́ння
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтне рівня́ння
Lorentz-Lorenz ~ = (опт.) рівня́ння Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
Low ~ = рівня́ння Ло́у
lower-degree ~ = рівня́ння ни́жчого сте́пеня (than – ніж)
lower-order ~ = рівня́ння ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lowest-degree ~ = рівня́ння найни́жчого сте́пеня
lowest-order ~ = рівня́ння найни́жчого поря́дку
Macleod ~ = Маклео́дове рівня́ння
macroscopic ~ = макроскопі́чне рівня́ння
magnetostatic ~ = рівня́ння магнетоста́тики
mass-energy ~ = рівня́ння зв’язку́ ма́си й ене́ргії (Айнштайнове)
Massey-Mohr ~ = рівня́ння Ме́сі-Мо́ра
master ~ = визнача́льне [основне́] рівня́ння (даного підходу)
Mathieu ~ = рівня́ння Матьє́
matrix ~ = ма́тричне рівня́ння
Maxwell ~s = Ма́ксвелові рівня́ння
Mayer ~ = Ма́єрове рівня́ння
Meshchersky ~ = рівня́ння Меще́рського
mesh-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
metacyclic ~ = метациклі́чне рівня́ння
microscopic ~ = мікроскопі́чне рівня́ння
Mie-Grüneisen ~ = рівня́ння Мі-Ґрю́найзена
minimal ~ = мініма́льне рівня́ння
minimal-surface ~ = рівня́ння мініма́льної пове́рхні
model ~ = моде́льне рівня́ння
modified ~ = змі́нене [перетво́рене, змодифіко́ване] рівня́ння
momental ~ = рівня́ння моме́нтів
momentum(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження і́мпульсу
Morgan ~ = Мо́рґанове рівня́ння
Morse ~ = Мо́рсове рівня́ння
multi-rooted ~ = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
multigrade ~ = багатостепене́ве рівня́ння
multigroup ~ = (яф) багатогрупове́ рівня́ння
multiplicator ~ = рівня́ння мно́жника (для еліптичних функцій)
natural ~ of a curve = приро́дне рівня́ння криво́ї
Navier ~ = рівня́ння Нав’є́
Navier-Stokes ~ = рівня́ння Нав’є́-Сто́кса
n-dimensional ~ = n-ви́мірне рівня́ння
Néel ~ = Нее́льове рівня́ння
Nernst ~ = Не́рнстове рівня́ння
Neumann ~ = Но́йманове рівня́ння (для поліномів)
neutron-age ~ = рівня́ння ві́ку нейтро́на
neutron-balance ~ = рівня́ння бала́нсу нейтро́нів
neutron-diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії нейтро́нів
neutron-transport ~ = рівня́ння перено́шення нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманове рівня́ння (для функції статистичної вибірки)
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
nonintegrable ~ = неінтеґро́вне рівня́ння
nonlinear ~ = неліні́йне рівня́ння
nonlinear string ~ = рівня́ння неліні́йної струни́
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне рівня́ння
nonsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
nonstationary ~ = часозале́жне рівня́ння
Nordheim ~ = Но́рдгаймове рівня́ння
normal ~ = норма́льне рівня́ння
n-particle ~ = n-части́нко́ве рівня́ння
nth-degree (algebraic) ~ = (алґебри́чне) рівня́ння сте́пеня n [n-го сте́пеня]
nth-order (differential) ~ = диференці́йне рівня́ння поря́дку n [n-го поря́дку]
nuclear-reaction ~ = рівня́ння я́дерної/ядро́вої реа́кції
numerical ~ = числове́ рівня́ння
octic ~ = рівня́ння во́сьмого сте́пеня
Omnes-Muskhelishvili ~ = рівня́ння О́мнеса-Мусхелішві́лі
one-dimensional ~ = однови́мірне рівня́ння
one-group ~ = (яф) одногрупове́ рівня́ння
one-particle ~ = одночасти́нко́ве рівня́ння
Onsager ~ = О́нзаґерове рівня́ння
operational ~ = опера́торна рі́вність
operator ~ = опера́торне рівня́ння
ordinary differential ~ [ODE] = звича́йне диференці́йне рівня́ння
original ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
Ornstein-Uhlenbeck ~ = рівня́ння О́рнштайна-Уленбека
overall ~ (х.) підсумко́ве рівня́ння
Painlevé ~ = рівня́ння Пенлеве́
parabolic(‑type) ~ = параболі́чне рівня́ння, рівня́ння параболі́чного ти́пу
parametric ~ = параметри́чне рівня́ння
partial-difference ~ = рівня́ння з части́нними різни́цями
partial differential ~ = рівня́ння з части́нними похідни́ми
path ~ = рівня́ння траєкто́рії
Pauli ~ = рівня́ння Па́улі
Pauli-Weisskopf ~ = рівня́ння Па́улі-Ва́йскопфа
Pell ~ = Пе́лове рівня́ння
perturbation ~ = рівня́ння збу́рень
perturbed ~ = збу́рене рівня́ння
Pfaffian ~ = Пфа́фове рівня́ння
phase ~ = фа́зове рівня́ння
phase-equilibrium ~ = рівня́ння фа́зової рівнова́ги
phenomenological ~ = феноменологі́чне рівня́ння
Pippard ~ = Пі́пардове рівня́ння
Pockels ~ = По́кел(ь)сове рівня́ння
Poincaré ~ = рівня́ння Пуанкаре́
point-direction ~ = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить через да́ну то́чку в да́ному на́прямі
Poiseuille ~ = Пуазе́йлеве рівня́ння
Poisson ~ = Пуасо́нове рівня́ння
polar ~ = рівня́ння в поля́рних координа́тах
polycalorific ~ = полікалори́чне рівня́ння
polyharmonic ~ = полігармоні́чне рівня́ння
polynomial ~ = алґебри́чне [поліно́мне] рівня́ння
Proca ~ = рівня́ння Про́ка
propagation ~ = рівня́ння поши́рювання
prospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в майбу́тньому
pure quadratic ~ = непо́вне квадра́тне рівня́ння
quadratic ~ = квадра́тне рівня́ння, рівня́ння дру́гого сте́пеня
quantum kinetic ~ = ква́нтове кінети́чне рівня́ння
quartic ~ = рівня́ння четве́ртого сте́пеня
quasi-classical ~ = квазикласи́чне рівня́ння
quasi-differential ~ = квазидиференці́йне рівня́ння
quasi-linear ~ = квазиліні́йне рівня́ння
quintic ~ = рівня́ння п’я́того сте́пеня
radar ~ = радіолокаці́йне рівня́ння
radial ~ = радія́льне рівня́ння
radiative-transfer ~ = рівня́ння перено́шення промі́ння
radical ~ = ірраціона́льне рівня́ння
Rankine-Hugoniot ~(s) = рівня́ння Ре́нкена-Юґо́ніо
Rarita-Schwinger ~ = рівня́ння Рари́ти-Шві́нґера
rate ~ = рівня́ння (для) шви́дкости реа́кції; (х.) кінети́чне рівня́ння
Rayleigh ~ = рівня́ння Ре́йлі [Реле́я]
ray-tracing ~ = рівня́ння хо́ду про́меня
reactor-kinetics ~ = рівня́ння кіне́тики (ядерного) реа́ктора
reciprocal ~ = симетри́чне [обе́рнене, зворо́тне] рівня́ння
reduced ~ = зве́дене рівня́ння (of stateстану)
reducible ~ = звідне́ рівня́ння
redundant ~ = рівня́ння з за́йвими [надлишко́вими] ко́ренями
regression ~ = рівня́ння реґре́сії
relativistic ~ = релятивісти́чне рівня́ння
relaxation ~ = рівня́ння релакса́ції
reorbit ~ = доорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння верта́ння на орбі́ту
resonance ~ = рівня́ння резона́нсу
retrospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в мину́лому
rheological ~ = реологі́чне рівня́ння
Riccati ~ = рівня́ння Рика́ті
Ricci ~ = рівня́ння Ри́чі
Richardson-Dushman ~ = рівня́ння Ри́чардсона-Ду́шмена
Routh ~ = Ра́утове [Ру́тове] рівня́ння
Rydberg ~ = Ри́дберґове рівня́ння
Saha ~ = рівня́ння Са́га
Sakata-Taketani ~ = рівня́ння Сака́ти-Такета́ні
scalar ~ = скаля́рне рівня́ння
scaled ~ = змасштабо́ване рівня́ння
Schrödinger ~ = Шре́динґерове рівня́ння
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдове рівня́ння
second-degree ~ = рі́вняння дру́гого сте́пеня
secular ~ = вікове́ [секуля́рне] рівня́ння
Selengut-Goertzel ~ = рівня́ння Се́ленґута-Ґе́рцеля
self-adjoint differential ~ = самоспря́жене диференці́йне рівня́ння
self-consistent ~ = самоузго́джене [самоузгі́днене] рівня́ння
semiempirical ~ = напівемпіри́чне рівня́ння
separable ~ = рівня́ння з відокре́мними [відокре́млюваними] змі́нними
separated(‑type) ~ = рівня́ння з відокре́мленими змі́нними
sextic ~ = рівня́ння шо́стого сте́пеня
shallow-water ~ = рівня́ння мілко́ї води́
simple ~ = про́сте́ рівня́ння; ліні́йне рівня́ння
simplified ~ = спро́щене рівня́ння
simultaneous ~s = систе́ма рівня́нь; згі́дні рівня́ння
sine-Gordon ~ = си́нус-Ґо́рдон рівня́ння
singular ~ = синґуля́рне рівня́ння
slope-intercept ~ = рівня́ння прямо́ї з кутови́ми коефіціє́нтами
solubility ~ = рівня́ння розчи́нности
solvable ~ = розв’я́зне рівня́ння
solved ~ = розв’я́зане рівня́ння
spinor ~ = спіно́рне рівня́ння
standard ~ = норма́льне рівня́ння
static-equilibrium ~ = рівня́ння стати́чної рівнова́ги
stationary ~ = часонезале́жне рівня́ння
steady-state ~ = рівня́ння уста́леного ста́ну
stiff ~s = жорстка́ систе́ма рівня́нь
stochastic differential ~ = стохасти́чне диференці́йне рівня́ння
stochastic integral ~ = стохасти́чне інтеґра́льне рівня́ння
stoichiometric ~ = стехіометри́чне рівня́ння
Stokes ~ = Сто́ксове рівня́ння
structure ~ = рівня́ння структу́ри (of a continuous group – неперервної групи)
supplementary ~ = додатко́ве рівня́ння
Svedberg ~ = Све́дберґове рівня́ння
Takagi ~ = рівня́ння Така́ґі
telegraph(y) ~ = телегра́фне рівня́ння
tensor ~ = те́нзорне рівня́ння
thermal-conductivity ~ = рівня́ння теплопрові́дности
thermal-transport ~ = рівня́ння перено́шення тепла́
thermochemical ~ = термохемі́чне рівня́ння
thermodynamic ~ of state = термодинамі́чне рівня́ння ста́ну
thermodynamic ~s = рівня́ння термодина́міки
thermoluminescence ~ = рівня́ння термолюмінесце́нції (of the first/second order – першого/другого порядку)
Thomas-Fermi ~ = рівня́ння То́маса-Фе́рмі
three-body ~ = рівня́ння трьох тіл
three-dimensional ~ = триви́мірне рівня́ння
three-moment ~ = (мех.) рівня́ння трьох моме́нтів
time-dependent ~ = часозале́жне [нестаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння з часозале́жними коефіціє́нтами
time-independent ~ = часонезале́жне [стаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння із часонезале́жними коефіціє́нтами
total (differential) ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
transcendental ~ = трансценде́нтне рівня́ння
transfer ~ = рівня́ння перено́шення
transformation ~ = рівня́ння перетво́рення
transformed ~ = перетво́рене рівня́ння
transition ~ = рівня́ння перехо́ду
transport ~ = рівня́ння перено́шення, тра́нспортне рівня́ння
transposed ~ = транспоно́ване рівня́ння
trichromatic ~ = трихромати́чне рівня́ння
Tricomi ~ = рівня́ння Трико́мі
trigonometric ~ = тригонометри́чне рівня́ння
trinomial ~ = тричле́нне рівня́ння
two-body ~ = рівня́ння двох тіл
two-dimensional ~ = двови́мірне рівня́ння
two-particle ~ = двочасти́нко́ве рівня́ння
two-point ~ (of a line) = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить че́рез дві (задані) то́чки
ultrahyperbolic ~ = ультрагіперболі́чне рівня́ння
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне рівня́ння
unaffected ~ = рівня́ння без афе́кту
unsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
unsolved ~ = нерозв’я́зане рівня́ння
Van der Pol ~ = Ван-дер-По́леве рівня́ння, рівня́ння Ван-дер-По́ля
Van der Waals ~ = Ван-дер-Ваа́льсове рівня́ння
Van Vleck ~ = Ван-Вле́кове [Ван-Фле́кове] рівня́ння
variational ~ = варіяці́йне рівня́ння
vector ~ = ве́кторне рівня́ння
virial ~ = вірія́льне рівня́ння
Vlasov ~ = рівня́ння Вла́сова
Volterra ~ = рівня́ння Вольте́ра
vorticity ~ = рівня́ння вихоро́вости
wave ~ = хвильове́ рівня́ння
wave kinetic ~ = хвильове́ кінети́чне рівня́ння, кінети́чне рівня́ння для хвиль
Weber ~ = Ве́берове рівня́ння
Weil ~ = Ве́йлеве рівня́ння
Wiener-Hopf ~(s) = рівня́ння Ві́нера-Го́пфа
working ~ = робо́ча фо́рмула
Yang-Mills ~ = рівня́ння Я́нґа-Мі́лза
Young ~ = Ю́нґове рівня́ння
extremum екстре́мум, екстрема́льне зна́чення || екстрема́льний
[ɪk'striːməm]
~ at the boundary = межови́й екстре́мум, екстре́мум на межі́
~ in the narrow sense = екстре́мум у вузько́му се́нсі
~ of a function = екстре́мум фу́нкції
~ of a functional = екстре́мум функціона́лу
~ with a constraint = обме́жений [умо́вний] екстре́мум
absolute ~ = абсолю́тний екстре́мум
constraint ~ = обме́жений [умо́вний] екстре́мум
free ~ = безумо́вний екстре́мум
global ~ = глоба́льний екстре́мум
local ~ = лока́льний екстре́мум
one-sided ~ = однобі́чний екстре́мум
relative ~ = відно́сний екстре́мум
strict ~ = стро́гий екстре́мум
strong ~ = си́льний екстре́мум
total ~ = тота́льний екстре́мум
weak ~ = слабки́й екстре́мум
feasibility 1. здійсне́нність, реалізо́вність 2. прида́тність, застосо́вність
[ˌfiːzə'bɪləti, -t̬i]
engineering ~ = техні́чна здійсне́нність
functional ~ = функці́йні можли́вості
production ~ = можли́вості виробни́цтва
generator 1. ґенера́тор || ґенера́торний 2. твірна́ (фу́нкція) || твірни́й
['dʒεnəreɪtə, -t̬ər]
~ of a group = ґенера́тор [поро́джувальний елеме́нт] гру́пи
ac ~ = ґенера́тор змі́нного стру́му
acoustic ~ = звукови́й [акусти́чний] ґенера́тор
acyclic ~ = уніполя́рний ґенера́тор
address ~ = ґенера́тор адре́с
aerosol ~ = ґенера́тор аерозо́лів, аерозо́льний апара́т
algebra ~ = ґенера́тор а́лґебри
alternating-current ~ = ґенера́тор змі́нного стру́му
application ~ = ґенера́тор програ́м
audio-frequency ~ = звукови́й ґенера́тор, ґенера́тор звуково́ї частоти́
bias ~ = змі́щувальний ґенера́тор
carrier ~ = ґенера́тор частоти́-носія́
cascade ~ = каска́довий ґенера́тор
character ~ = ґенера́тор си́мволів
chemical heat ~ = хемі́чний ґенера́тор тепла́
clock ~ = синхроґенера́тор, та́ктовий ґенера́тор, ґенера́тор синхрон(із)ува́льних сигна́лів
clock-pulse ~ = див. clock ~
clock-signal ~ = див. clock ~
closed-cycle MHD ~ = магнетогідродинамі́чний [МГД] ґенера́тор із за́мкненим ци́клом
compound ~ = компа́унд-ґенера́тор, компа́ундний ґенера́тор
constant-frequency ~ = ґенера́тор ста́лої частоти́, непереладо́вний ґенера́тор
current ~ = ґенера́тор стру́му
curve ~ = ґенера́тор криви́х
data ~ = ґенера́тор да́них
dc ~ = ґенера́тор пості́йного [про́сто́го] стру́му
diode ~ = діо́дний ґенера́тор, ґенера́торний діо́д
diode function ~ = діо́дний ґенера́тор фу́нкцій
direct-current ~ = ґенера́тор пості́йного [про́сто́го] стру́му
dislocation ~ = джерело́ дислока́ції
double-current ~ = ґенера́тор пості́йного [про́сто́го] і змі́нного стру́мів
driving ~ = задава́льний ґенера́тор
electric ~ = електроґенера́тор, електри́чний ґенера́тор
electrochemical ~ = електрохемі́чний перетво́рювач (ене́ргії)
electrohydrodynamic [EHD] ~ = електрогідродинамі́чний [ЕГД] ґенера́тор
electron-beam ~ = електроннопромене́вий ґенерато́р (гранично високих радіочастот)
electron-tube ~ = ла́мповий ґенера́тор
electrostatic ~ = електростати́чний ґенера́тор
emergency ~ = аварі́йний ґенера́тор
foam ~ = піноакумуля́тор
fog ~ = туманоутво́рювач
font ~ = ґенера́тор шри́фту
function(al) ~ = ґенера́тор фу́нкцій
gas ~ = газоґенера́тор
gate ~ = ґенера́тор селе́кторних і́мпульсів
gate(‑pulse) ~ = ґенера́тор стробува́льних і́мпульсів
group ~ = ґенера́тор [поро́джувальний елеме́нт] гру́пи
harmonic ~ = ґенера́тор гармо́нік
heat ~ = ґенера́тор тепла́
heteropolar ~ = гетерополя́рний ґенера́тор
high-voltage ~ = високонапру́говий ґенера́тор
homopolar ~ = уніполя́рний ґенера́тор
hydraulic ~ = гідроґенера́тор
hydroelectric ~ = гідротурбоґенера́тор
impulse ~ = ґенера́тор і́мпульсів
induction ~ = асинхро́нний [індукці́йний] ґенера́тор
infinitesimal ~ = інфінітезима́льний ґенера́тор
kinetic intense neutron ~ [KING reactor] = нейтро́нний ґенера́тор вели́кої інтенси́вности
liquid-metal MHD ~ = рідиннометале́вий [плиномета́ловий] МГД ґенера́тор
magnetic cumulation ~ = магнетокумуляти́вний ґенера́тор
magnetic explosion ~ = вибухомагне́тний ґенера́тор
magnetoelectric ~ = магне́то, магнетоелектри́чний ґенера́тор
magnetohydrodynamic [MHD] ~ = магнетогідродинамі́чний [МГД] ґенера́тор
marker(‑pulse) ~ = ґенера́тор ма́ркерних і́мпульсів
master clock ~ = задава́льний ґенера́тор
microwave ~ = мікрохвильови́й ґенера́тор
mobile ~ = пересувни́й [мобі́льний, рухо́мий] ґенера́тор
multimode ~ = багатомо́довий ґенера́тор
multiple-channel ~ = багатокана́ловий ґенера́тор
neutron ~ = нейтро́нний ґенера́тор, ґенера́тор нейтро́нів
noise ~ = ґенера́тор шу́му
number ~ = ґенера́тор чи́сел
open-cycle MHD ~ = магнетогідродинамі́чний [МГД] ґенера́тор із відкри́тим ци́клом
photoaudio ~ = низькочасто́тний фотоґенера́тор
plasma ~ = пла́змо́вий ґенера́тор; ґенера́тор пла́зми
polyphase ~ = багатофа́зовий ґенера́тор
program ~ = ґенера́тор програ́м
pseudorandom-number ~ = ґенера́тор псевдовипадко́вих чи́сел
pulse ~ = ґенера́тор і́мпульсів
pulse-voltage ~ = ґенера́тор і́мпульсів напру́ги
radioisotope ~ = радіоізото́пний ґенера́тор
radioisotopic ~ = радіоізото́пний ґенера́тор
ramp ~ = ґенера́тор ліні́йно-пиля́стої [ліні́йно-пилча́стої] напру́ги
random-number ~ = ґенера́тор випадко́вих чи́сел
reference ~ = опо́рний ґенера́тор
reluctance ~ = реакти́вний ґенера́тор
representation ~ = ґенера́тор предста́влення
rotating ~ = обертни́й ґенера́тор
routine ~ = ґенера́тор станда́ртних програ́м
sawtooth ~ = ґенера́тор пиля́стих [пилча́стих] і́мпульсів
selsyn ~ = сельси́н-ґенера́тор
series ~ = се́рієс-ґенера́тор, се́рієсний ґенера́тор, ґенера́тор із послідо́вним збу́джуванням
shift-register ~ = (комп.) ґенера́тор зсу́вів
shunt ~ = шунтови́й ґенера́тор, ґенера́тор із парале́льним збу́джуванням
signal ~ = ґенера́тор сигна́лів
single-mode ~ = одномо́довий ґенера́тор
solar ~ = сонце́вий ґенера́тор
spark-gap ~ = іскрови́й ґенера́тор
square-law function ~ = квадра́тор
square-wave ~ = ґенера́тор меа́ндру [прямоку́тних і́мпульсів]
standby ~ = резе́рвний ґенера́тор
stationary ~ = стаціона́рний ґенера́тор
steam ~ = пароґенера́тор
steam-gas ~ = парогазоґенера́тор
step-function ~ = ґенера́тор східча́стих і́мпульсів
subharmonic ~ = ґенера́тор субгармо́нік
superconducting ~ = надпрові́дний ґенера́тор
surge ~ = ґенера́тор і́мпульсів
sweep ~ = 1. ґенера́тор розго́ртки 2. ґенера́тор хитно́ї частоти́
synchro ~ = сельси́н-ґенера́тор
synchronous ~ = синхро́нний ґенера́тор
tachometer ~ = тахоґенера́тор
tandem(‑pulse) ~ = танде́мний ґенера́тор, ґенера́тор подві́йних і́мпульсів
thermionic (power) ~ = термоемісі́йний [термоелектро́нний] перетво́рювач (ене́ргії)
thermoelectric (power) ~ = термоелектри́чний ґенера́тор, термоелектроґенера́тор
thermomagnetic ~ = термомагне́тний ґенера́тор
three-phase ~ = трифа́зовий ґенера́тор, ґенера́тор трифа́зового стру́му
time-base ~ = ґенера́тор розго́ртки
time-mark ~ = ґенера́тор по́значок ча́су
transformation ~ = ґенера́тор перетво́рення
triangular waveform ~ = ґенера́тор трику́тних і́мпульсів
tunable ~ = переладо́вний ґенера́тор
ultrasonic ~ = ультразвукови́й ґенера́тор
vacuum-tube ~ = ла́мповий ґенера́тор
Van de Graaff ~ = ґенера́тор Ван (де) Ґра́фа
variable diode function ~ = універса́льний діо́дний ґенера́тор фу́нкцій
variable-frequency ~ = переладо́вний ґенера́тор, ґенера́тор змі́нної частоти́
voltage ~ = ґенера́тор напру́ги
wave ~ = ґенера́тор хвиль
x-ray ~ = джерело́ Рентґе́нового промі́ння, рентґе́нівська уста́ва [устано́вка]
group 1. гру́па; угрупо́вання || групови́й || групува́ти/‌згрупо́вувати//згрупува́ти 2. (матем.) гру́па || групови́й 3. (х.) гру́па; радика́л 4. гурт || гуртови́й || гуртува́ти//згуртува́ти
[gruːp]
~ generated by a given set of subgroups = гру́па, поро́джена множино́ю елеме́нтів да́них підгру́п
~ generated by translations = гру́па, поро́джена трансля́ціями
~ of automorphisms = гру́па автоморфі́змів
~ of base points = ба́зисна множина́
~ of coefficients = гру́па коефіціє́нтів
~ of diffeomorphisms = гру́па дифеоморфі́змів
~ of finite order = скінче́нна гру́па, гру́па скінче́нного поря́дку
~ of homomorphisms = гру́па гомоморфі́змів
~ of improper orthogonal transformations = гру́па невласти́вих ортогона́льних пере́творів
~ of improper rotations = гру́па невласти́вих оберта́нь
~ of infinite order = нескінче́нна гру́па, гру́па нескінче́нного поря́дку
~ of isometry = ізометри́чна гру́па, гру́па ізоме́трій
~ of invertible elements = гру́па оборо́тних елеме́нтів
~ of linear transformations = гру́па ліні́йних пере́творів
~ of motions [movements] = гру́па ру́хів
~ of order n гру́па поря́дку n
~ of proper orthogonal transformations = гру́па власти́вих ортогона́льних пере́творів
~ of proper rotations = гру́па власти́вих оберта́нь
~ of rotations = гру́па оберта́нь
~ of similarity transformations = гру́па пере́творів поді́бности
~ of symmetries = гру́па симе́трій
~ of symmetry transformations = гру́па пере́творів симе́трії
~ of transformations = гру́па пере́творів
~ of translations = гру́па трансля́цій [перене́сень], трансляці́йна гру́па
~ of units = гру́па одини́ць, одини́чна гру́па
~ with operators = опера́торна гру́па
~ with respect to the form Q = гру́па фо́рми Q
~ with symmetry operators = опера́торна гру́па симе́трії
Abelian ~ = А́белева [комутати́вна] гру́па (of finite rank – скінченного рангу; of equal rank – однакового рангу)
Abelian-by-nilpotent ~ = нільпоте́нтна над А́белевими гру́па
absolutely simple ~ = абсолю́тно про́ста́ гру́па
abstract ~ = абстра́ктна гру́па
additive ~ = адити́вна гру́па
adjoint ~ = долу́чена [приє́днана] гру́па
affine ~ = афі́нна гру́па, гру́па афі́нних пере́творів
algebraic ~ = алґебри́чна гру́па (defined over k – означена над k)
almost-solvable ~ = ма́йже розв’я́зна гру́па
alternating ~ = знакозмі́нна [альтернівна́] гру́па
amino ~ = (х.) аміногру́па
analytic ~ = аналіти́чна гру́па
anharmonic ~ = ангармоні́чна гру́па
automorphism ~ = гру́па автоморфі́змів
basic ~ (х.) осно́вна гру́па
bicompact ~ = бікомпа́ктна гру́па
bidodecahedral ~ = дидодекаедри́чна гру́па
bihexagonal-bipyramidal ~ = дигексагона́льно-дипірамі́дна гру́па
bihexagonal-pyramidal ~ = дигексагона́льно-пірамі́дна гру́па
bitetragonal-bipyramidal ~ = дитетрагона́льно-дипірамі́дна гру́па
bitetragonal-pyramidal ~ = дитетрагона́льно-пірамі́дна гру́па
bitrigonal-bipyramidal ~ = дитригона́льно-дипірамі́дна гру́па
bitrigonal-pyramidal ~ = дитригона́льно-пірамі́дна гру́па
bitrigonal-scalenohedral ~ = дитригона́льно-скаленоедри́чна гру́па
black-and-white ~ = (кф) чо́рно-бі́ла гру́па, просторо́ва гру́па антисиме́трії
boron ~ = гру́па бо́ру-алюмі́нію
Bravais ~ = гру́па Браве́
bridged ~ = (х.) містко́ва гру́па
carbonyl ~ = карбоні́льна гру́па
carboxy ~ = карбокси́льна гру́па
carboxyl ~ = карбокси́льна гру́па
character ~ = гру́па хара́ктерів
characteristic ~ = характеристи́чна гру́па
chiral symmetry ~ = гру́па хіра́льних симе́трій
closed ~ = за́мкнена гру́па
cobordism ~ = гру́па коборди́змів, гру́па вну́трішніх гомоло́гій
coefficient ~ = гру́па коефіціє́нтів
cohomology ~ = гру́па когомоло́гій
color ~ = гру́па кольорі́в
color symmetry ~ = ко́лірна гру́па симе́трій
comet ~ = коме́тна гру́па
commutative ~ = комутати́вна [А́белева] гру́па (of finite rank – скінченного рангу; of equal rank – однакового рангу)
compact ~ = компа́ктна гру́па
complementary ~ = доповня́льна гру́па
complete ~ = по́вна гру́па
complex ~ = ко́мплексна гру́па
composite ~ = скла́дена гру́па
conformal ~ = конфо́рмна гру́па, гру́па конфо́рмних пере́творів
continuous ~ = непере́рвна гру́па
control ~ = контро́льна гру́па
copper ~ = гру́па мі́ді
covering ~ = накрива́льна гру́па
countable ~ = зліче́нна гру́па
covering ~ = по́кривна гру́па
crystallographic point ~ = точко́ва гру́па симе́трії криста́лу
crystal symmetry ~ = гру́па симе́трії криста́лу
cyclic ~ = циклі́чна [циклова́] гру́па
defect symmetry ~ = гру́па симе́трії дефе́кту
delayed neutron ~ = гру́па затри́маних [зага́яних, припі́знених] нейтро́нів
denumerable ~ = зліче́нна гру́па
derived ~ = похідна́ гру́па
diagonal ~ = гру́па діягона́льних ма́триць
diazo ~ = діазогру́па
dihedral ~ = гру́па діе́дра
dihedral axial ~ = діедри́чна осьова́ гру́па
dihedral nonaxial ~ = діедри́чна безві́сна гру́па
dimensionless ~ = безрозмі́рнісна гру́па (безрозмірнісний добуток розмірнісних величин)
discrete ~ = дискре́тна гру́па
discrete symmetry ~ = дискре́тна гру́па симе́трії
divisible ~ = гру́па з необме́женим ді́ленням
dodecahedral ~ = гру́па додека́едра
dual ~ = дуа́льна гру́па
dynamical ~ = динамі́чна гру́па
eclipsed ~ = (х.) зату́лена гру́па
elementary ~ = елемента́рна гру́па
energetic-neutron ~ = гру́па енергети́чних нейтро́нів
energy neutron ~ = гру́па енергети́чних нейтро́нів
enumerable ~ = зліче́нна гру́па
epoxide ~ = епокси́дна гру́па
Euclidean ~ = Евклі́дова гру́па
exact symmetry ~ = гру́па то́чної симе́трії
exponential ~ = експоненці́йна гру́па
extended ~ = розши́рена гру́па
factor ~ = фа́ктор(‑)гру́па
fast neutron ~ = гру́па швидки́х нейтро́нів
Fedorov (symmetry) ~ = гру́па (симе́трій) Фе́дорова
finite ~ = скінче́нна гру́па, гру́па скінче́нного поря́дку
finitely generated ~ = скінченнопоро́джена гру́па
finitely presented ~ = скінченнови́значена [скінченнопредста́вна] гру́па
first homotopy ~ = пе́рша гомото́пна гру́па
flavor ~ = ароматогру́па, гру́па арома́тів
free ~ = ві́льна гру́па
Fuchsian ~ = Фу́ксова гру́па
full unimodular ~ = по́вна унімодуля́рна гру́па
full linear ~ = по́вна ліні́йна гру́па
functional ~ = (х.) функці́йна гру́па
fundamental ~ = фундамента́льна гру́па
Galois ~ = гру́па Ґалуа́
gauge ~ = калібрува́льна гру́па, гру́па калібрува́льних пере́творів
general linear ~ = по́вна ліні́йна гру́па
generalized ~ = узага́льнена гру́па
generated ~ = поро́джена гру́па
global ~ = глоба́льна гру́па
graded ~ = ґрадуйо́вана гру́па
Grothendieck ~ = Ґро́тендикова група
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова гру́па
Hermitian ~ = Ермі́това гру́па
heterocyclic ~ = гетероциклі́чна гру́па
hexagonal-bipyramidal ~ = гексагона́льно-дипірамі́дна гру́па
hexagonal-pyramidal ~ = гексагона́льно-пірамі́дна гру́па
hexagonal-trapezohedral ~ = гексагона́льно-трапецоедри́чна гру́па
hexahedral ~ = гру́па гекса́едра
hex(a)tetrahedral ~ = гексатетраедри́чна гру́па
hexoctahedral ~ = гексоктаедри́чна гру́па
high-energy neutron ~ = гру́па високоенергети́чних нейтро́нів
holonomy ~ = голоно́мна гру́па, гру́па голоно́мій
homology ~ = гру́па гомоло́гій
homomorphic ~ = гомомо́рфна гру́па
homotopy ~ = гомото́пна гру́па, гру́па гомото́пій (with base point – з позначеною точкою)
Hopfian ~ = Го́пфова гру́па
hydroxyl ~ = гідрокси́льна гру́па
hypercyclic ~ = гіперциклі́чна гру́па
hyperexponential ~ = гіперекспоненці́йна гру́па
hypermetric topological ~ = гіперметри́чна топологі́чна гру́па
icosahedral ~ = гру́па ікоса́едра
ideal ~ = гру́па ідеа́лів
imprimitive ~ = імприміти́вна гру́па
improper rotation ~ = гру́па невласти́вих оберта́нь
infinite ~ = нескінче́нна гру́па, гру́па нескінче́нного поря́дку
infinitesimal ~ = інфінітезима́льна гру́па
integrable ~ = інтеґро́вна гру́па
intransitive ~ = інтранзити́вна гру́па
inverison ~ = гру́па інве́рсії
irreducible ~ = незвідна́ гру́па
isometry ~ = ізометри́чна гру́па, гру́па ізоме́трій
isomorphic ~ = ізомо́рфна гру́па
isotope ~ = плея́да ізото́пів
isotropy ~ = гру́па ізотропі́ї
lanthanide ~ = гру́па лантано́їдів
large ~ = маси́вна гру́па
lattice-homomorphic ~ = структу́рно гомомо́рфна [ґратко́во гомомо́рфна] гру́па
lattice-ordered ~ = структу́рно впорядко́вана [ґратко́во впорядко́вана] гру́па
Laue ~ = гру́па Ля́уе [Ла́уе]
layer-extremal ~ = шаро́во екстрема́льна гру́па
leaving ~ = нуклеофу́г
Lie ~ = гру́па Лі
linear ~ = ліні́йна гру́па
linearly ordered ~ = ліні́йно впорядко́вана гру́па
link ~ = гру́па перепле́тень
local ~ = лока́льна гру́па (of x – у точці х)
locally Euclidean ~ = лока́льно Евклі́дова гру́па
locally compact ~ = лока́льно компа́ктна гру́па
locally finite ~ = лока́льно скінче́нна гру́па
locally isomorphic ~ = лока́льно ізомо́рфна гру́па
locally normal ~ = лока́льно норма́льна гру́па
local symmetry ~ = гру́па лока́льнї симе́трії
long-period ~ = довгопері́одна гру́па (комет)
Lorentz ~ = Ло́ренцова гру́па
lower triangular ~ = гру́па ни́жніх трику́тних ма́триць
magnetic (symmetry) ~ = (кф) гру́па Шу́бникова [Шу́бнікова], магне́тна гру́па симе́трії, гру́па магне́тної симе́трії
matrix ~ = ма́трична гру́па
metacyclic ~ = метациклі́чна гру́па
metanilpotent ~ = метанільпоте́нтна гру́па
methyl ~ = мети́лова гру́па
minimax ~ = мініма́ксова гру́па
mixed ~ = змі́шана гру́па
moderated neutron ~ = гру́па спові́льнених нейтро́нів
modular ~ = модуля́рна гру́па
monodromy ~ = гру́па монодро́мії
monohedral ~ = моноедри́чна гру́па
multiplicative ~ = мультиплікати́вна гру́па
multiply-connected ~ = багатозв’я́зна гру́па
multiply isomorphic ~ = кра́тно ізомо́рфна гру́па
multiply transitive ~ = кра́тно транзити́вна гру́па
neutron energy ~ = гру́па нейтро́нів пе́вної ене́ргії
nilpotent ~ = нільпоте́нтна гру́па (of class k – класу k)
nitro ~ = нітрогру́па
n-nilpotent ~ = n-нільпоте́нтна гру́па
non-Abelian ~ = неа́белева [некомутати́вна] гру́па
non-closed ~ = неза́мкнена гру́па
non-commutative ~ = некомутати́вна [неа́белева] гру́па
non-compact ~ = некомпа́ктна гру́па
non-denumerable ~ = незліче́нна гру́па
non-Hopfian ~ = него́пфова гру́па
non-modular ~ = немодуля́рна гру́па
non-solvable ~ = нерозв’я́зна гру́па
non-special ~ = неспеція́льна гру́па
octahedral ~ = гру́па окта́едра
one-color (symmetry) ~ = одноко́лірна гру́па (симе́трії)
one-element ~ = одноелеме́нтна гру́па
one-headed ~ = гру́па з одни́м максима́льним норма́льним дільнико́м
one-parameter ~ = однопара́метрова гру́па
ordered ~ = впорядко́вана гру́па
orthogonal ~ = ортогона́льна гру́па
oxirane ~ = епокси́дна гру́па
parameter ~ = гру́па пара́метрів
perfect ~ = доскона́ла гру́па
periodic ~ = періоди́чна гру́па
permutation ~ = гру́па перестано́в [пере́ставок] (of the set M – множини M)
phase ~ = фа́зова гру́па
phenyl ~ = фені́лова гру́па
pinacoidal ~ = пінако́їдна гру́па
plane (symmetry) ~ = (кф) площи́нна гру́па (симе́трії)
Poincaré ~ = гру́па Пуанкаре́
point ~ = точко́ва гру́па
point-symmetry ~ = (кф) точко́ва гру́па (симе́трії), гру́па точко́вої симе́трії
polar ~ = (х.) поля́рна гру́па
polycyclic ~ = поліциклі́чна гру́па
polyhedral ~ = гру́па багатогра́нника
potassium ~ = гру́па ка́лію
primary ~ = пра́ймерна [прима́рна] гру́па (to the prime number p – за простим числом p)
primitive ~ = приміти́вна гру́па
projective ~ = проєкти́вна гру́па
proper orthogonal ~ = власти́ва ортогона́льна гру́па
proper rotation ~ = гру́па власти́вих оберта́нь
prismatic ~ = призмати́чна гру́па
pseudo-free ~ = псевдові́льна гру́па
pseudo-Euclidean ~ = псевдоевклі́дова гру́па
pseudo-orthogonal ~ = псевдоортогона́льна гру́па
pseudo-unitary ~ = псевдоуніта́рна гру́па
pulse ~ = се́рія і́мпульсів
quantum ~ = ква́нтова гру́па
quasi-cyclic ~ = квазици́клічна гру́па
quasi-isomorphic ~ = квазиізомо́рфна гру́па
quasi-linear ~ = квазиліні́йна гру́па
quasi-nilpotent ~ = квазинільпоте́нтна гру́па
quasi-normal ~ = квазинорма́льна гру́па
quasi-ordered ~ = квазивпорядко́вана гру́па
quasi-rotation ~ = гру́па квазиоберта́нь
quasi-topological ~ = квазитопологі́чна гру́па
quaternion ~ = гру́па кватерніо́нів
quotient ~ = фа́ктор(‑)гру́па
radical ~ = радика́лова гру́па
real ~ = ді́йсна гру́па
reducible ~ = звідна́ гру́па
reductive ~ = редукти́вна гру́па
relative homotopy ~ = відно́сна гомото́пна гру́па
renormalization ~ = ренормгру́па, ренормалізаці́йна гру́па
residually finite ~ = фіні́тно [скінче́нно] апроксимо́вна гру́па
resonating ~ = резонівна́ гру́па
resonance(‑energy) neutron ~ = гру́па резона́нсних нейтро́нів
rhombobipyramidal ~ = ромбодипірамі́дна гру́па
rhombohedral ~ = ромбоедри́чна гру́па
rhombopyramidal ~ = ромбопірамі́дна гру́па
rhombotetrahedral ~ = ромботетраедри́чна гру́па
rotation ~ = гру́па оберта́нь
second homotopy ~ = дру́га гомото́пна гру́па
semiregular ~ = напівреґуля́рна гру́па
semisimple ~ = напівпро́ста́ гру́па
semitopological ~ = напівтопологі́чна гру́па
short-period ~ = короткопері́одна гру́па (комет)
Shubnikov ~ = гру́па Шу́бникова [Шу́бнікова]
simple ~ = про́ста́ гру́па
simply connected ~ = однозв’я́зна гру́па
simply ordered ~ = про́сто впорядко́вана гру́па
simply transitive ~ = про́сто транзити́вна гру́па
singular cohomology ~ = гру́па синґуля́рних когомоло́гій
slender ~ = вузька́ гру́па
slow neutron ~ = гру́па пові́льних нейтро́нів
slowing-down neutron ~ = гру́па спові́льнюваних нейтро́нів
solenoid ~ = солено́їдна гру́па
solvable ~ = розв’я́зна гру́па
space (symmetry) ~ = (кф) просторо́ва гру́па (симе́трії)
special ~ = спеція́льна гру́па
spheroidal ~ = (кф) сферо́їдна гру́па
structure ~ = структу́рна гру́па
substitution ~ = гру́па підстано́в(ок) (of degree n – степеня n)
substituent ~ = (х.) замі́щувальна гру́па
sulfo ~ = (х.) сульфогру́па
supersolvable ~ = надрозв’я́зна гру́па
symmetric ~ = симетри́чна гру́па
symmetry ~ = гру́па симе́трій
symmorphic space ~ = симо́рфна просторо́ва гру́па
symplectic ~ = симплекти́чна гру́па (with respect to the form Q – форми Q)
tetragonal-bipyramidal ~ = тетрагона́льно-дипірамі́дна гру́па
tetragonal-pyramidal ~ = тетрагона́льно-пірамі́дна гру́па
tetragonal-scalenohedral ~ = тетрагона́льно-скаленоедри́чна гру́па
tetragonal-tetrahedral ~ = тетрагона́льно-тетраедри́чна гру́па
tetragonal-trapezohedral ~ = тетрагона́льно-трапецоедри́чна гру́па
tetrahedral ~ = гру́па тетра́едра
third homotopy ~ = тре́тя гомото́пна гру́па
topological ~ = топологі́чна гру́па
topologically solvable ~ = топологі́чно розв’я́зна гру́па
toroid ~ = торо́їдна гру́па
torsion ~ = гру́па з за́крутом
torsion-free ~ = безза́крутова гру́па, гру́па без за́круту
torus ~ = торо́їдна гру́па
total homology ~ = по́вна гру́па гомоло́гій
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зна гру́па
totally ordered ~ = цілко́м упорядко́вана гру́па
totally projective ~ = цілко́м проєкти́вна гру́па
total projective ~ = по́вна проєкти́вна гру́па
track ~ = ко́лійна гру́па
transformable ~ = трансформо́вна гру́па
transformation ~ = гру́па пере́творів
transition ~ = (х.) перехі́дна́ гру́па, гру́па перехі́дни́х мета́лів
transitive ~ = транзити́вна гру́па (k-fold, k-plyk разів, k-кратно)
translation ~ = трансляці́йна гру́па, гру́па трансля́цій [перене́сень]
trigonal-bipyramidal ~ = тригона́льно-дипірамі́дна гру́па
trigonal-pyramidal ~ = тригона́льно-пірамі́дна гру́па
trigonal-trapezohedral ~ = тригона́льно-трапецоедри́чна гру́па
trioctahedral ~ = триоктаедри́чна гру́па
tritetrahedral ~ = тритетраедри́чна гру́па
trivial ~ = тривія́льна гру́па
twisted ~ = твісто́вана гру́па
two-color (symmetry) ~ = двоко́лірна гру́па (симе́трії)
two-dimensional point ~ = двови́мірна точко́ва гру́па
uncountable ~ = незліче́нна гру́па
unimodular ~ = унімодуля́рна гру́па
unipotent ~ = уніпоте́нтна гру́па
unit ~ = одини́чна гру́па, гру́па одини́ць
unitary ~ = уніта́рна гру́па
unity ~ = одини́чна [тривія́льна] підгру́па; нульова́ підгру́па
universal covering ~ = універса́льна накрива́льна гру́па
unordered ~ = невпорядко́вана гру́па
upper triangular ~ = гру́па ве́рхніх трику́тних ма́триць
vinyl ~ = віні́льна гру́па
wave-vector ~ = гру́па хвильово́го ве́ктора
Weyl ~ = Ва́йлева [Ве́йлева] гру́па
Wittke-Garrido ~ = гру́па Ві́тке-Ґари́до
zero ~ = нульгру́па, нульова́ гру́па
hierarchy (і)єра́рхія || (і)єрархі́йний
['haɪrɑːki, -rɑːrki]
~ of categories = єра́рхія катего́рій
~ of equations = єра́рхія рівня́нь
~ of nonlinear equations = єра́рхія неліні́йних рівня́нь
~ of scales = єра́рхія масшта́бів
~ of sets = єра́рхія множи́н
~ of structures = єра́рхія структу́р, структу́рна ієра́рхія
~ of symmetry = єра́рхія симе́трії
analytical ~ = аналіти́чна єра́рхія
BBGKY ~ (Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon) єра́рхія рівня́нь ББҐКІ (Боголюбова-Борна-Ґрина-Кірквуда-Івона)
calibration ~ = єра́рхія етало́нів
functional ~ = функці́йна єра́рхія
gauge ~ = калібрува́льна єра́рхія
inheritance ~ = єра́рхія успадко́вування
nesting ~ = єра́рхія вкла́дености
operator ~ = (комп.) єра́рхія опера́торів
storage ~ = єра́рхія па́м’яті
interchangeability 1. взаємозамі́нність 2. рівноці́нність 3. переста́вність, комуто́вність
[ˌɪntəˌtʃeɪndʒə'bɪləti, ˌɪnt̬ərˌtʃeɪndʒə'bɪlət̬i]
functional ~ = функці́йна взаємозамі́нність
mechanical ~ = взаємозамі́нність за приє́днувальними ро́змірами
invariant 1. інварія́нт, незмі́нник 2. інварія́нтний, незмі́нний (under, against – щодо) ■ ~ against changing the sign інварія́нтний що́до змі́ни зна́ку (of – чогось); almost ~ ма́йже інварія́нтний; bilaterally ~ двобі́чно інварія́нтний; completely ~ цілко́м інварія́нтний; conformally ~ конфо́рмно інварія́нтний; fully ~ цілко́м інварія́нтний; functionally ~ функці́йно інварія́нтний; multiplicatively ~ мультиплікати́вно інварія́нтний; relatively ~ відно́сно інварія́нтний; rotationally ~ оберто́во інварія́нтний
[ɪn'vεəriənt, ɪn'vεr-]
~ of collineation = інварія́нт колінеа́ції, гомографі́чний інварія́нт
~ of contact = інварія́нт до́тику (of a conic – коніки; of a system of surfaces – системи поверхонь)
~ of intersection = інварія́нт пере́тину
~ of structure = структу́рний інварія́нт
adiabatic ~ = адіяба́тний інварія́нт
algebraic ~ = алґебри́чний інварія́нт
Casimir ~ = Казими́рів інварія́нт
chiral ~ = хіра́льний інварія́нт
electromagnetic field ~ = інварія́нт електромагне́тного по́ля
functional ~ = функці́ний інварія́нт
fundamental ~ = основни́й [фундамента́льний] інварія́нт
homographic ~ = гомографі́чний інварія́нт, інварія́нт колінеа́ції
homotopic ~ = гомото́пний інварія́нт
Hopf ~ = Го́пфів інварія́нт
integral ~ = інтеґра́льний інварія́нт
intrinsic ~ = вну́трішній інварія́нт
iterative ~ = ітераці́йний інварія́нт
kinematic ~ = кінемати́чний інварія́нт
Lorentz ~ = релятивісти́чний [Ло́ренців] інварія́нт
polynomial ~ = поліно́мний інварія́нт
relative ~ = відно́сний інварія́нт (of a group – групи)
scalar ~ = скаля́рний інварія́нт
simultaneous ~ = спі́льний інварія́нт
skew ~ = скісни́й інварія́нт
structural ~ = структу́рний інварія́нт
summational ~ = інварія́нтна су́ма
symplectic ~ = симплекти́чний інварія́нт
tensor ~ = те́нзорний інварія́нт
topological ~ = топологі́чний інварія́нт
translation ~ = трансляці́йний інварія́нт
world ~ = світови́й інварія́нт
language мо́ва; систе́ма си́мволів || мо́вний
['læŋgwɪdʒ]
algorithmic ~ = алґоритмі́чна мо́ва
application development ~ = мо́ва розробля́ння програ́м
applicative ~ = мо́ва функці́йного програмува́ння
artificial ~ = шту́чна мо́ва
assembler ~ = мо́ва асе́мблера
assembly ~ = мо́ва асе́мблера
broken ~ = ла́мана мо́ва
business ~ = ділова́ мо́ва
command ~ = мо́ва кома́нд
compiled ~ = трансльо́вана мо́ва (на відміну від інтерпретованої)
compiler ~ = мо́ва трансля́тора
computer ~ = маши́нна мо́ва
computer-dependent ~ = комп’ютерозале́жна мо́ва
computer-independent ~ = комп’ютеронезале́жна мо́ва
computer-oriented ~ = комп’ютерозорієнто́вана мо́ва
data ~ = мо́ва о́пису да́них; мо́ва керува́ння да́ними
dead ~ = ме́ртва мо́ва
design ~ = мо́ва проєктува́ння
extensible ~ = розши́рна мо́ва
foreign ~ чужа́ мо́ва ■ (a text) in a foreign ~ = (текст) чужо́ю мо́вою
formula ~ = фо́рмульна мо́ва, мо́ва фо́рмул
functional ~ = 1. функці́йна мо́ва 2. мо́ва функці́йного програмува́ння
general-purpose ~ = універса́льна мо́ва
high-level ~ = мо́ва висо́кого рі́вня
high-order ~ = мо́ва висо́кого рі́вня
host ~ = ба́зова мо́ва
input ~ = входо́ва мо́ва
interactive ~ = діяло́гова мо́ва
intermediary ~ = мо́ва-посере́дник
intermediate ~ = мо́ва-посере́дник
interpreted ~ = інтерпрето́вана мо́ва (на відміну від трансльованої)
interpretive ~ = інтерпретаці́йна мо́ва
literary ~ = 1. літерату́рна мо́ва 2. кни́жна мо́ва
living ~ = жива́ мо́ва
low-level ~ = мо́ва низько́го рі́вня
machine ~ = маши́нна мо́ва
machine-dependent ~ = комп’ютерозале́жна мо́ва
machine-independent ~ = комп’ютеронезале́жна мо́ва
machine-oriented ~ = комп’ютерозорієнто́вана мо́ва
macro(instruction) ~ = макромо́ва, мо́ва макрокома́нд
mnemonic ~ = си́мвольна мо́ва
mother ~ = рі́дна мо́ва
native ~ = 1. рі́дна мо́ва (людини) 2. вла́сна мо́ва (комп’ютера)
natural ~ = 1. приро́дна мо́ва 2. систе́ма си́мволів (комп’ютера)
nonprocedural ~ = непроцеду́рна мо́ва
number ~ = числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
numeral ~ = числова́ мо́ва, мо́ва чи́сел
object ~ = предме́тна мо́ва
object-oriented ~ = об’єкто(з)орієнто́вана мо́ва
official ~ = 1. офіці́йна терміноло́гія 2. держа́вна мо́ва
problem-defining ~ = мо́ва формулюва́ння зада́ч
problem-description ~ = мо́ва о́пису зада́ч
problem-oriented ~ = проблемозорієнто́вана мо́ва
problem-solving ~ = мо́ва розв’я́зування зада́ч
problem-specification ~ = мо́ва формулюва́ння зада́ч
procedural ~ = процеду́рна мо́ва
procedure-oriented ~ = процедурозорієнто́вана мо́ва
programmer ~ = мо́ва програмува́льника
programming ~ = мо́ва програмува́ння
query ~ = мо́ва за́питів
relational ~ = реляці́йна мо́ва
scientific ~ = науко́ва мо́ва
serial ~ = мо́ва послідо́вного програмува́ння
simulation ~ = мо́ва моделюва́ння
source ~ = вихідна́ мо́ва (у словнику)
simulation ~ = мо́ва моделюва́ння
special-purpose ~ = спеціялізо́вана мо́ва
spoken ~ = розмо́вна мо́ва
standard ~ = літерату́рна мо́ва
symbolic ~ = си́мвольна мо́ва
system ~ = систе́мна мо́ва; мо́ва систе́много програмува́ння
tabular ~ = табли́чна мо́ва
target ~ = 1. мо́ва пере́кладу (у словнику), мова-мета́ 2. (комп.) об’є́ктна [цільова́] мо́ва
Universal Color ~ [UCL] = 1. універса́льне назовни́цтво кольорі́в (США) 2. украї́нське назовни́цтво кольорі́в [УНК] (український відповідник універсального назовництва кольорів США за А. Вовком)
user ~ = мо́ва користувача́
method 1. ме́тод, мето́да; підхі́д; спо́сіб ■ to develop a ~ розробля́ти//розроби́ти ме́тод; to employ a ~ застосо́вувати//застосува́ти ме́тод 2. (мн.) мето́дика; техноло́гія
['mεθəd]
~ of analysis = ме́тод [спо́сіб] ана́лізу
~ of balayage = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
~ of caustics = ме́тод кау́стик
~ of characteristic curves = ме́тод характери́стик
~ of collective variables = ме́тод колекти́вних змі́нних
~ of complete induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of conjugate gradients = ме́тод спря́жених ґрадіє́нтів
~ of crystal growth = ме́тод виро́щування криста́лів
~ of diagonals = ме́тод діягона́лей
~ of distorted waves = ме́тод (з)деформо́ваних хвиль
~ of elimination = ме́тод вилуча́ння (невідомих)
~ of equating coefficients = ме́тод прирі́внювання коефіціє́нтів
~ of estimation = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
~ of finite differences = ме́тод скінче́нних різни́ць
~ of false position = ме́тод хи́бної пози́ції
~ of frustrated total reflection = ме́тод пору́шеного по́вного вну́трішнього відбива́ння
~ of image charges = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of images = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of incremental rates = (ел.) ме́тод відно́сних при́ростів
~ of induction = ме́тод інду́кції
~ of infinite descent = ме́тод нескінче́нного спу́ску
~ of joining = (solutions) ме́тод [спо́сіб] зшива́ння (розв’язків)
~ of joints = ме́тод виріза́ння вузлі́в
~ of (the) least squares = ме́тод найме́нших квадра́тів
~ of linear muffin-tin [MT] orbitals = ме́тод ліні́йних MT-орбіта́лей
~ of mathematical induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of moments = ме́тод моме́нтів
~ of nuclear recoil = ме́тод відру́шених я́дер
~ of partial fractions = ме́тод елемента́рних дро́бів
~ of partial waves = ме́тод парці́йних [парція́льних] хвиль
~ of partitioning the variables = ме́тод відокре́млювання змі́нних
~ of potentials = ме́тод потенція́лів
~ of principal axes = ме́тод головни́х осе́й
~ of proportional parts = ме́тод ліні́йної інтерполя́ції
~ of reduction to absurdity = ме́тод зве́дення до абсу́рду
~ of reiteration = ме́тод повто́рювання
~ of resolution = ме́тод розклада́ння сил
~ of small perturbations = ме́тод мали́х збу́рень
~ of splitting = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
~ of statistical testing = ме́тод статисти́чних спроб, ме́тод Мо́нте-Ка́рло
~ of steepest descent = ме́тод перева́лу
~ of straight lines = ме́тод прями́х
~ of successive approximations = ме́тод послідо́вних набли́жень
~ of thirds = ме́тод трети́н
~ of totally orthogonal plane waves = ме́тод цілко́м ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
~ of undetermined coefficients = ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
~ of variation of parameters [constants] = ме́тод варія́ції дові́льної ста́лої
absolute ~ = абсолю́тний ме́тод (міряння)
absorption ~ = абсорбці́йний ме́тод
acceleration ~ = ме́тод пришви́дшування
access ~ = ме́тод [спо́сіб] до́ступу
access-oriented ~ = ме́тод обчи́слювання, зале́жний від до́ступу до да́них
activation ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] активува́ння 2. активаці́йний ме́тод
addition ~ = ме́тод [спо́сіб] додава́ння
adjoint-difference ~ = ме́тод спря́жених різни́ць
adjustment ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] реґулюва́ння [юстува́ння] 2. ме́тод вилуча́ння (відбігів від загальної тенденції)
advanced ~ = нові́тній ме́тод
alternating-direction ~ = ме́тод змі́нних на́прямів
alternative ~ = альтернати́вний ме́тод
Amouyal-Benoist-Horowitz ~ = ме́тод Амуя́ла-Бенуа́-Го́ровіца
analog ~ = ме́тод анало́гій
analytic ~ = аналіти́чний ме́тод
application ~ = ме́тод [спо́сіб] наклада́ння (покриву тощо)
approximate ~ = набли́жений ме́тод
approximate calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximate computation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximation ~ = ме́тод набли́жень
Argelander ~ = А́рґелендерів ме́тод
argon ~ = арґоно́вий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
asymptotic ~ = асимптоти́чний ме́тод
augmented-plane-wave [APW] ~ = ме́тод приє́днаних пло́ских хвиль
augmented-spherical-wave ~ = ме́тод приє́днаних сфери́чних хвиль
averaging ~ = ме́тод [спо́сіб] усере́днювання
axiomatic ~ = аксіомати́чний [аксіо́мний] ме́тод, ме́тод постула́тів
back-reflection ~ = ме́тод зворо́тного відбива́ння
balance(d) ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
balancing ~ = ме́тод [спо́сіб] зрівнова́жування
ball-and-ring ~ = ме́тод кільця́ та ку́лі (міряти температуру топлення смол)
ballistic ~ = балісти́чний ме́тод
basic ~ = основни́й ме́тод [спо́сіб]
batch ~ = паке́тний ме́тод [спо́сіб]; періоди́чний ме́тод [спо́сіб]
batching ~ = ме́тод [спо́сіб] дозува́ння
Bethe-Peierls ~ = ме́тод Бе́те-Па́єрлса
Bethe-Tait ~ = ме́тод Бе́те-Те́йта
binary-encounter ~ = ме́тод подві́йних зі́ткнень
Bogolyubov ~ = ме́тод Боголю́бова
Bohm-Gross ~ = ме́тод Бо́ма-Ґро́са
boiling-point ~ = ебуліоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
bolometric ~ = болометри́чний ме́тод [спо́сіб]
Born-Oppenheimer ~ = ме́тод Бо́рна-О́пенгаймера
Bragg-Gray ~ = ме́тод Бре́ґа-Ґре́я
bridge ~ = містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bridge null ~ = нульови́й містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bromate ~ = (of analysis) броматоме́трія
Brückner ~ = Брю́кнерів ме́тод
bright-field ~ = ме́тод сві́тлих полі́в
brittle-varnish ~ = ме́тод ла́кових по́кривів
bubble ~ = бульбашко́вий ме́тод (визначання в’язкости)
Bürger ~ = Бю́рґерів ме́тод
calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
calibration ~ = ме́тод [спо́сіб] калібрува́ння [ґрадуюва́ння]
calorimetric ~ = калориметри́чний ме́тод [спо́сіб]
capillary ~ = капіля́рний ме́тод (of surface-tension measurement – міряння поверхневого натягу; of viscosity measurement – міряння в’язкости)
cascade ~ = каска́довий ме́тод [спо́сіб]
Case ~ = Ке́йсів ме́тод
cavity ~ = резона́торний ме́тод [спо́сіб]
centrifuge ~ = ме́тод [спо́сіб] центрифугува́ння
charged-plunger ~ = ме́тод заря́дженого плу́нжера
chemical ~ = хемі́чний ме́тод
Chew-Low ~ = ме́тод Чу-Ло́у
chopped-beam ~ = ме́тод перери́вчастого стру́меня, ме́тод перерива́ння стру́меня
classification ~ = ме́тод [спо́сіб] класифіка́ції [систематиза́ції, впорядко́вування]
coating ~ = ме́тод [спо́сіб] нано́шення по́криву (на поверхню)
coherent-state ~ = ме́тод когере́нтних ста́нів
coincidence ~ = ме́тод збі́гів
collective ~ = колекти́вний ме́тод (пришвидшування)
collective-coordinate ~ = ме́тод колекти́вних координа́т
collocation ~ = ме́тод колока́цій
colorimetric ~ = колориметри́чний ме́тод
combination ~ = ме́тод комбіна́цій (of solving systems of linear equations – для розв’язування систем лінійних рівнянь)
combined ~ = комбіно́ваний ме́тод
comparative ~ = порівня́льний ме́тод
comparison ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] порі́внювання 2. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 3. ме́тод мажора́нт (for ordinary differential equations – для звичайних диференційних рівнянь)
compensation ~ = 1. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 2. ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння
complicated ~ = складни́й (щодо виконання) ме́тод [спо́сіб]
computation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
computer ~ = комп’ю́терний [компу́торний] ме́тод
conductance-measuring ~ = кондуктометри́чний ме́тод [спо́сіб]
conformal-mapping ~ = ме́тод конфо́рмних перетво́рень
contact ~ = конта́ктовий ме́тод [спо́сіб]
continuous ~ = непере́рвний ме́тод [спо́сіб]
conventional ~ = станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
convergence-preserving ~ of summation = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування] зі збере́женням збі́жности
cooling ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
coordinate ~ = ме́тод координа́т
coprecipitation ~ = ме́тод спі́льного оса́джування
correlation ~ = кореляці́йний ме́тод
count(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] підрахо́вування
counterpoise ~ = ме́тод замі́щування (у зважуванні)
coupled-channels ~ = ме́тод зв’я́заних кана́лів
critical-path ~ = ме́тод крити́чного шля́ху
crude ~ = гру́бий [нето́чний] ме́тод [спо́сіб]
cryoscopic ~ = кріоскопі́чний ме́тод
cut-and-try ~ = 1. ме́тод спроб 2. ме́тод добира́ння
cyclic-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
dark-field ~ = ме́тод те́мних полі́в
Debye-Scherrer ~ = ме́тод Деба́я-Ше́рера
decontamination ~ = ме́тод [спо́сіб] дезактива́ції
decremental-neighborhood ~ = ме́тод зву́жуваних о́колів
deductive ~ = дедукти́вний ме́тод
deflection ~ = ме́тод ві́дхилів
delayed-coincidence ~ = ме́тод запі́знілих [затри́маних] збі́гів
deposition ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування (речовини на поверхню)
derivation ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
deriving ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
describing function ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
detection ~ = ме́тод [спо́сіб] реєструва́ння [виявля́ння]
difference ~ = різнице́вий ме́тод
differential ~ = різнице́вий ме́тод
diffraction ~ = дифракці́йний ме́тод
diffusion ~ = дифузі́йний ме́тод
digital ~ = цифрови́й ме́тод
dilatometric ~ = дилатометри́чний ме́тод
dilution ~ = ме́тод [спо́сіб] розво́дження [розве́дення]
dip-angle ~ = ме́тод кута́ на́хилу
dipping ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
direct ~ = прями́й ме́тод [спо́сіб]
direct-vision ~ = прями́й візуа́льний ме́тод, ме́тод прямо́го спостеріга́ння
discrete-ordinate ~ = ме́тод дискре́тних ордина́т
dispersion ~ = дисперсі́йний ме́тод [спо́сіб]
Doppler-shift-attenuation [DSA] ~ = ме́тод ме́ншання До́плерового зсу́ву
double-resonance ~ = ме́тод подві́йного резона́нсу
double-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
drop-weight ~ = ме́тод крапли́нної ма́си (міряти поверхневий натяг)
dye-penetrant ~ = ме́тод барвникі́в (виявляти дефекти)
dynamic ~ = динамі́чний ме́тод (міряння)
echo ~ = е́хо-ме́тод, ме́тод відлу́ння
eddy-current ~ = ме́тод вихоро́вих стру́мів
effective-mass ~ = ме́тод ефекти́вної ма́си
effective-potential ~ = ме́тод ефекти́вного потенція́лу
efficient ~ = ефекти́вний ме́тод
Egerton ~ = Е́ґертонів ме́тод
eikonal ~ = ейкона́льний ме́тод
elaborate ~ = 1. докла́дний ме́тод 2. складни́й ме́тод [спо́сіб]
elastic-compliance ~ = ме́тод пружно́ї пода́тливости
electrical ~ = електри́чний ме́тод [спо́сіб]
electron-diffraction ~ = електронографі́чний ме́тод, ме́тод дифра́кції електро́нів
electron-orbit ~ = ме́тод електро́нних орбі́т
electron-paramagnetic-resonance [EPR] ~ = ме́тод електро́нного парамагне́тного резона́нсу [ЕПР]
electrophoretic ~ = ме́тод електрофоре́зу
electrostatic ~ = електростати́чний ме́тод
emanation ~ = еманаці́йний ме́тод
equal-altitude ~ = ме́тод одна́ко́вих висо́т
equal-deflection ~ = ме́тод одна́ко́вих ві́дхилів
error-compensation ~ = ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння по́хибок
escalator ~ = (матем.) ескала́торний ме́тод
estimation ~ = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
Euler ~ = О́йлерів ме́тод
Ewald-Kornfeld ~ = ме́тод Е́вал(ь)да-Ко́рнфел(ь)да
exact ~ = то́чний ме́тод
excitation ~ = ме́тод збу́джування
exhaustion ~ = ме́тод виче́рпування
expansion ~ = ме́тод розвива́ння [розви́нення] в ряд
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] ме́тод
extended ~ = узага́льнений [поши́рений] ме́тод (to – на)
extrapolation ~ = 1. екстраполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] екстраполюва́ння [екстраполя́ції]
fabrication ~s = техноло́гія виготовля́ння
factorization ~ = ме́тод [спо́сіб] факториза́ції
falling-ball ~ = ме́тод па́дання ку́льки (визначати в’язкість)
falling-drop ~ = крапли́нний ме́тод, ме́тод падно́ї крапли́ни [па́дання крапли́ни] (міряти густини рідин)
falling-sphere ~ = ме́тод падно́ї ку́льки [па́дання ку́льки] (визначати в’язкість)
Feulgen ~ = Фо́йльґенів ме́тод
Feynman graph ~ = ме́тод Фа́йнменових діягра́м, Фа́йнменів діягра́мний ме́тод
fine ~ = тонки́й [то́чний] ме́тод [спо́сіб]
finitary ~ = фіні́тний ме́тод
finite-difference ~ = ме́тод скінче́нних різни́ць
finite-element ~ = ме́тод скінче́нних елеме́нтів
Fischer-Hinnen ~ = ме́тод Фі́шера-Гі́нена
fitting ~ = ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
flotation ~ = флотаці́йний ме́тод
focusing ~ = ме́тод фокусува́ння
formal ~ = форма́льний ме́тод
fractional-step ~ = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
freezing-point ~ = кріоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
frequency-response ~ = ме́тод часто́тних характери́стик
Frobenius ~ = Фробе́ніусів ме́тод
functional ~ = функціона́льний ме́тод [підхі́д]
Galerkin ~ = ме́тод Гале́ркина [Ґальо́ркіна]
Galerkin-Petrov ~ = ме́тод Гале́ркина-Петро́ва [Ґальо́ркіна-Петро́ва]
galvanometric ~ = ґальванометри́чний ме́тод
generalized ~ = узага́льнений ме́тод (for – на)
generator-coordinate ~ = ме́тод твірни́х [ґенера́торних] координа́т
Gorter-Rose ~ = ме́тод Ґо́ртера-Ро́уза
gradient ~ = ґрадіє́нтний ме́тод
Gräffe ~ = ме́тод Ґре́фе
graph ~ = ме́тод (тео́рії) гра́фів
graphic(al) ~ = графі́чний ме́тод
graphic-analytical ~ = графоаналіти́чний ме́тод
gravimetric ~ = ґравіметри́чний [вагови́й] ме́тод
Green-function ~ = ме́тод фу́нкцій Ґри́на
grid ~ = сітко́ви́й ме́тод
Griebe-Schiebe ~ = ме́тод Ґри́бе-Ши́бе
Griffiths ~ = Ґри́фітсів ме́тод
group ~ = групови́й ме́тод
group-diffusion ~ = ме́тод групово́ї дифу́зії
group-theory ~ = теоретикогрупови́й ме́тод
gyroscopic ~ = гіроско́пний ме́тод
half-deflection ~ = ме́тод полови́нного ві́дхилу
harmonic-balance ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
heating ~ = ме́тод [спо́сіб] нагріва́ння
helium ~ = ге́лієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
heuristic ~ = евристи́чний підхі́д [ме́тод]
high-accuracy ~ = високото́чний ме́тод (обчислювання)
high-energy electron diffraction [HEED] ~ = ме́тод дифра́кції швидки́х [високоенергети́чних] електро́нів
Hittorf ~ = Гі́торфів ме́тод
hodograph ~ = ме́тод годо́графа
Hoffmann ~ = Го́фманів ме́тод
holographic ~ = голографі́чний ме́тод
Holzer ~ = Го́льцерів ме́тод
homogenization ~ = гомогенізаці́йний ме́тод
hook ~ = ме́тод га́ків
Horner ~ = Го́рнерів ме́тод
Householder ~ = Га́усго́лдерів ме́тод
hybrid ~ = гібри́дний ме́тод
hydraulic analogy ~ = ме́тод гідравлі́чної анало́гії
hydrostatic weighing ~ = ме́тод гідростати́чного зва́жування
immersion ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
improved ~ = полі́пшений [удоскона́лений] ме́тод
indentation ~ = інде́нторний ме́тод (визначання твердости)
indirect ~ = непрями́й ме́тод [спо́сіб]
induction ~ = індукці́йний ме́тод [спо́сіб]
inefficient ~ = неефекти́вний ме́тод
inexact ~ = нето́чний ме́тод
infinity ~ = (опт.) ме́тод нескінче́нно відда́леної то́чки
in-situ ~ = ме́тод [спо́сіб] (міряння) на мі́сці, позалаборато́рний ме́тод [спо́сіб] (міряння)
integration ~ = ме́тод [спо́сіб] інтеґрува́ння
intercept ~ = ме́тод січни́х (визначання розмірів зернин у мікроструктурі)
interchange-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
interferometric ~ = інтерференці́йний ме́тод
interpolation ~ = 1. інтерполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] інтерполюва́ння [інтерполя́ції]
inverse-scattering-transform ~ = ме́тод обе́рненої зада́чі розсі́ювання
inverse iteration ~ = ме́тод обе́рненого ітерува́ння
inversion ~ = інверсі́йний ме́тод
involved ~ = складни́й ме́тод
ionization ~ = йонізаці́йний ме́тод
isotope-dilution ~ = ме́тод ізото́пного розве́дення
isotope-separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання ізото́пів
iteration ~ = 1. ме́тод ітера́цій 2. ме́тод [спо́сіб] ітерува́ння
iterative ~ = ітераці́йний ме́тод
Jaeger ~ = Дже́ґерів ме́тод
Jaeger-Steinwehr ~ = ме́тод Дже́ґера-Шта́йнвера
Kármán-Tsien ~ = ме́тод Ка́рмана-Ци́на
K-harmonics ~ = ме́тод K-гармо́нік
kinematic ~ = кінемати́чний ме́тод
Kjeldahl ~ = К’є́льдалів ме́тод
Klein-Rydberg ~ = ме́тод Кля́йна-Ри́дберґа
Kyropoulos ~ = (of crystal growth) Кіро́пулосів ме́тод (вирощування кристалів)
laboratory ~ = лаборато́рний ме́тод [спо́сіб]
Lagrange ~ = Лаґра́нжів ме́тод
Langmuir-Blodgett ~ = ме́тод Ле́нґмю́ра-Блоджет
lattice ~ = ґратко́вий ме́тод, ме́тод ґра́тки
Laue ~ = ме́тод Ля́уе
LCAO ~ = метод ЛКАО [лі́нійної комбіна́ції а́томних орбіта́лей]
lead ~ = плю́мбумовий [плю́мбієвий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
least-square(s) ~ = ме́тод найме́нших квадра́тів
limitation ~ = ме́тод перехо́ду до узага́льненої грани́ці (of a divergent sequence – розбіжної послідовности)
linear ~ = ліні́йний ме́тод
linear-combination-of-atomic-orbitals ~ = див. LCAO ~
linearization ~ = ме́тод [спо́сіб] лінеариза́ції
linearized-augmented(‑plane)-wave ~ = ме́тод лінеаризо́ваних приє́днаних (пло́ских) хвиль
lobing ~ = ме́тод рівносигна́льної зо́ни
low-energy electron diffraction [LEED] ~ = ме́тод дифра́кції пові́льних [низькоенергети́чних] електро́нів
magnetohydrodynamic analog ~ = магнетогідродинамі́чна анало́гія
matching ~ = ме́тод [спо́сіб] узгі́днювання [узго́джування]; ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
matrix ~ = ма́тричний ме́тод
maximum-likelihood ~ = ме́тод максима́льної правдоподі́бности
mean-field ~ = ме́тод сере́днього по́ля
mean-value ~ = ме́тод сере́дніх (зна́чень)
measuring ~ = ме́тод [спо́сіб] мі́ряння [вимі́рювання]
mechanical-quadrature ~ = ме́тод механі́чної квадрату́ри
mesh-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
midsquare ~ = ме́тод сере́дніх квадра́тів
Milne ~ = Мі́лнів ме́тод
minimizing ~ = ме́тод мініміза́ції
minimum-distance ~ = ме́тод мініма́льної ві́дстані
modelng ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння
molecular-dynamics ~ = ме́тод молекуля́рної дина́міки
molecular-orbital ~ = ме́тод моле́кульних [молекуля́рних] орбіта́лей
moments ~ = ме́тод моме́нтів
Monte-Carlo ~ = ме́тод Мо́нте-Ка́рло, ме́тод статисти́чних спроб
moving-averages ~ = ме́тод ковзни́х сере́дніх
moving-boundary ~ = ме́тод рухо́мої межі́
muffin-tin [MT] orbital ~ = ме́тод MT-орбіта́лей
Müller ~ = Мю́лерів ме́тод
multigroup ~ = багатогрупови́й ме́тод
multiple-collision ~ = ме́тод багаторазо́вих зі́ткнень
multiple-time-scale approximation ~ = ме́тод багаточасови́х набли́жень
multiplication ~ = ме́тод [спо́сіб] мно́ження
multistage ~ = багатоета́пний [багатостаді́йний] ме́тод
multistep ~ = багатокро́ковий ме́тод
Muskhelishvili ~ = ме́тод Мусхелішві́лі
nearly-free-electron [NFE] ~ = ме́тод ма́йже ві́льних електро́нів
nephelometric ~ = нефелометри́чний ме́тод
net(‑point) ~ = ме́тод мере́ж
noncontact ~ = неконта́ктовий [безконта́ктовий] ме́тод [спо́сіб]
nonlinear ~ = неліні́йний ме́тод
Nordheim-Scalettar ~ = ме́тод Но́рдгайма-Скейле́тера
normalization ~ = ме́тод [спо́сіб] нормува́ння
nuclear-magnetic-resonance [NMR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного магне́тного резона́нсу [ЯМР]
nuclear-quadrupole-resonance [NQR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного квадрупо́льного резона́нсу [ЯКР]
null ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
null-balance ~ = ме́тод нульово́го бала́нсу
numerical ~ = числови́й ме́тод
numerical-simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] числово́го моделюва́ння
objective ~ = об’єкти́вний ме́тод
observation ~ = ме́тод [спо́сіб] спостеріга́ння
one-group ~ = одногрупови́й ме́тод
one-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
one-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
operator ~ = опера́торний ме́тод
optical ~ = опти́чний ме́тод
optical polarization ~ = опти́чний поляризаці́йний ме́тод
optical recording ~ = опти́чний ме́тод за́пису інформа́ції
optimization ~ = ме́тод [спо́сіб] оптиміза́ції [оптим(із)ува́ння]
ordered-elimination ~ = ме́тод упорядко́ваного вилуча́ння
orthogonalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортогоналіза́ції
orthogonalized-plane-wave ~ = ме́тод ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
orthonormalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортонормува́ння
oscillating-crystal ~ = ме́тод коливно́го криста́лу, ме́тод колива́ння криста́лу
Otto-Lardillon ~ = ме́тод О́то-Лардильйо́на
parabolic ~ = ме́тод пара́бол
particle-in-cell ~ = ме́тод части́нки в комі́рці
partition ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
partitioning-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
path-integration ~ = ме́тод інтеґрува́ння за траєкто́ріями
Patterson-Harker ~ = ме́тод Па́терсона-Га́ркера
Peierls ~ = Па́єрлсів ме́тод
pendant-drop ~ = ме́тод зави́слої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
Penfold-Leiss ~ = ме́тод Пе́нфолда-Ля́йса
peratization ~ = ме́тод ператиза́ції
perturbation ~ = ме́тод збу́рень
perturbed-stationary-states [PSS] ~ = ме́тод збу́рених стаціона́рних ста́нів
phase-contrast ~ = ме́тод фа́зового контра́сту
phase-diagram ~ = ме́тод фа́зової діягра́ми
phase-integral ~ = ме́тод фа́зових інтеґра́лів
phase-modulation ~ = ме́тод фа́зової модуля́ції
phase-plane ~ = ме́тод фа́зової площини́
phase-shift ~ = ме́тод фа́зового зсу́ву, ме́тод зсу́ву фа́зи
phenomenological ~ = феноменологі́чний метод
photoelectric ~ = фотоелектри́чний ме́тод
photographic ~ = фотографі́чний ме́тод
photoluminescence ~ = фотолюмінесценці́йний [фотолюмінесце́нтний] ме́тод
photometric ~ = фотометри́чний ме́тод
plane-wave ~ = ме́тод пло́ских хвиль
Poggendorff ~ = По́ґендорфів ме́тод (first/secondперший/другий)
Poincaré ~ = ме́тод Пуанкаре́
polarographic ~ = полярографі́чний ме́тод
polygonal ~ = ме́тод ла́маних
postulational ~ = аксіо́мний ме́тод, ме́тод постула́тів
potential-drop ~ = ме́тод різни́ці (електри́чних) потенція́лів
potentiometric ~ = потенціометри́чний ме́тод
powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
powder-diffraction ~ = ме́тод дифра́кції на порошку́
power-series ~ = ме́тод степене́вого ря́ду [степене́вих ряді́в]
precision ~ = високото́чний [прецизі́йний] ме́тод (міряння)
predictor-corrector ~ = ме́тод прогнозува́ння та коре́кції
processing ~ = ме́тод [спо́сіб] обробля́ння; (мн.) техноло́гія обробля́ння
product-solution ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
program-evaluation-and-review-technique [PERT] ~ = ме́тод мереже́вого планува́ння
proton-recoil ~ = ме́тод відру́шених прото́нів
proving ~ = ме́тод [спо́сіб] дово́дження
pseudopotential ~ = ме́тод псевдопотенція́лу
pulse ~ = і́мпульсний ме́тод
pulse-echo ~ = ме́тод відби́тих і́мпульсів
pycnometric ~ = пікнометри́чний ме́тод
quadrature ~ = ме́тод квадрату́р
qualitative ~ = я́кісний ме́тод
quantitative ~ = кі́лькісний ме́тод
radiation ~ = радіяці́йний ме́тод [спо́сіб]
radio-astronomy ~ = радіоастрономі́чний ме́тод
radiocarbon ~ = радіометри́чний [вуглеце́вий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
radiographic ~ = радіографі́чний ме́тод
radiometric ~ = радіометри́чний ме́тод [спо́сіб]
radium ~ = ра́дієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
Ramsay-Young ~ = ме́тод Ре́мзі-Я́нґа [Рамза́я-Ю́нґа]
range ~ = ме́тод про́бі́гів
rapid ~ = експре́с-ме́тод
Rayleigh-Jansen ~ = ме́тод Ре́йлі-Я́нсена [Реле́я-Я́нсена]
Rayleigh-Ritz ~ = ме́тод Ре́йлі-Ри́тца [Реле́я-Ри́тца]
recognized ~ = (загально)ви́знаний ме́тод [спо́сіб]
rectangular ~ = ме́тод прямоку́тників
recurrence(‑formula) ~ = рекуре́нтний ме́тод
reduction ~ = ме́тод [спо́сіб] зве́дення
reference ~ = етало́нний ме́тод [спо́сіб]
reflected-wave ~ = ме́тод відби́тих хвиль
reflection ~ = ме́тод відбива́ння
reflection high-energy electron diffraction [RHEED] ~ = ме́тод дифра́кції відби́тих високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів
refraction ~ = ме́тод зало́млених хвиль
refrigeration ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
refringent-wave ~ = ме́тод зало́млених хвиль
relative ~ = відно́сний ме́тод (міряння)
relaxation ~ = (матем.) релаксаці́йний ме́тод
renormalization-group ~ = ме́тод ренормгру́пи [ренормалізаці́йної гру́пи]
research ~ = ме́тод дослі́джування; (мн.) мето́дика дослі́джування
resonance ~ = резона́нсний ме́тод
resonance-fluorescence ~ = ме́тод резона́нсної флюоресце́нції
resonating-group ~ = ме́тод резонівни́х груп
response-matrix ~ = ме́тод характеристи́чних ма́триць
revolving-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rigorous ~ = стро́гий ме́тод
riometric ~ = ріометричний ме́тод
Ritz ~ = Ри́тців ме́тод
rod-drop ~ = ме́тод [спо́сіб] скида́ння стри́жня
rolling-crystal ~ = ме́тод хита́ння криста́лу
Römer ~ = Ре́мерів ме́тод [до́слід]
root-squaring ~ = ме́тод підне́сення до квадра́ту
rotating-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rotating-cylinder ~ = ме́тод оберта́ння цилі́ндра
rotating-oscillating-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та колива́ння (кристалу)
rotating-rolling-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та хита́ння (кристалу)
routine ~ = уста́лений [станда́ртний, загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
Runge-Kutta ~ = ме́тод Ру́нґе-Ку́та
Rydberg-Klein-Rees [RKR] ~ = ме́тод Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса
saddle-point ~ = ме́тод перева́лу
sandwich ~ = ме́тод са́ндвіча, ме́тод перемежо́ваних шарі́в
Sawada ~ = ме́тод Сава́ди
scales ~ = ме́тод терезі́в (for algebraic equations – до алґебричних рівнянь)
scattering-matrix ~ = ме́тод ма́триці розсі́ювання
scenario ~ = ме́тод сцена́ріїв
Schleiermacher ~ = Шля́єрмахерів ме́тод
schlieren ~ = (опт.) тіньови́й ме́тод, ме́тод смуг
Schulz ~ = Шу́льців ме́тод
Schuster ~ = Шу́стерів ме́тод
scientific ~ = науко́вий підхі́д
scintillation ~ = сцинтиляці́йний ме́тод
scratch ~ = ме́тод дря́пання (визначати твердість)
search ~ = ме́тод по́шуку
secant ~ = ме́тод січни́х
sedimentation ~ = ме́тод оса́джування
Seidel ~ = За́йделів ме́тод
self-consistent-field ~ = ме́тод самоузго́дженого по́ля
semi-inverse ~ = напівобе́рнений ме́тод
semiaverages ~ = ме́тод напівусере́днювання
semiquantitative ~ = напівкі́лькісний ме́тод
separable-potential ~ = ме́тод сепара́бельного потенція́лу
separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
separation-nozzle ~ = ме́тод сопла́ (відокремлювання ізотопів)
separation-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
sequential ~ = послідо́вний ме́тод, ме́тод послідо́вного ана́лізу [аналізува́ння]
sequential ~ of testing = ме́тод послідо́вних спроб
sequential estimation ~ = ме́тод послідо́вного оці́нювання
sequential-search ~ = ме́тод ітераці́йного по́шуку
sessile-bubble ~ = ме́тод засі́лої бу́льбашки (у мірянні поверхневого натягу)
sessile-drop ~ = ме́тод засі́лої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
shadow ~ = тіньови́й ме́тод
shooting ~ = ме́тод пристрі́лювання
simple ~ = про́сти́й ме́тод [спо́сіб]
simplex ~ = си́мплексний ме́тод
simplified ~ = спро́щений ме́тод [спо́сіб]
simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння; імітаці́йний ме́тод
single-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
single-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
small-parameter ~ = ме́тод малого параметра
smoothing ~ = ме́тод згла́джування
sounding ~ = ме́тод [спо́сіб] зондува́ння
spectral ~ = спектра́льний ме́тод
spectrometer ~ = спектрометри́чний ме́тод
spectroscopic ~ = спектроскопі́чний ме́тод
spherical-harmonics ~ = ме́тод сфери́чних гармо́нік
spray(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] напоро́шування (покриву)
staircase(‑estimation) ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
standard ~ = 1. етало́нний [взірце́вий] ме́тод [спо́сіб] 2. станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
standing-wave ~ = ме́тод стоя́чої хви́лі
state-space ~ = ме́тод про́стору ста́нів
static ~ = ме́тод стати́чного мі́ряння [вимі́рювання]
statistical ~ = статисти́чний ме́тод
steepest-descent ~ = ме́тод найстримкі́шого спу́ску, ме́тод перева́лу
step-by-step ~ = 1. поета́пний ме́тод [спо́сіб] 2. ме́тод окре́мих кро́ків
Stöber ~ = (of crystal growth) Ште́берів ме́тод (вирощування кристалів)
stochastic ~ = стохасти́чний ме́тод
Stockbarger ~ = (of crystal growth) Сто́кбарґерів ме́тод (вирощування кристалів)
stopped-flow ~ = (фх) ме́тод зупи́неного стру́меня
strength-testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування мі́цности [на мі́цність]
stroboscopic ~ = стробоскопі́чний ме́тод
strong-coupling ~ = ме́тод си́льного зв’язку́
subjective ~ = суб’єкти́вний ме́тод
substitution ~ = 1. (матем.) ме́тод замі́ни змі́нних; ме́тод [спо́сіб] підставля́ння 2. (фіз.) ме́тод замі́щування (у зважуванні)
successive-approximations ~ = ме́тод послідо́вних набли́жень
successive-discrimination ~ = ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
summation ~ = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування]
superposition ~ = ме́тод суперпози́ції
sweep(ing)-out ~ = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
symbolical ~ = 1. опера́торний ме́тод 2. ме́тод ко́мплексних ампліту́д
tagged-photon ~ = ме́тод позна́чених [заналичко́ваних, мі́чених] фото́нів
Tamm-Dancoff ~ = ме́тод Та́ма-Да́нкова
tachometrical ~ = тахометри́чний ме́тод
tangent ~ = ме́тод доти́чних
tangent-plane ~ = ме́тод доти́чних площи́н
telluric-current ~ = ме́тод телури́чних стру́мів
tensiometer ~ = ме́тод (відрива́ння) кільця́ (у мірянні поверхневого натягу)
testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод
thermodynamic ~ = термодинамі́чний ме́тод
thermometric ~ = термометри́чний ме́тод
time-of-flight ~ = ме́тод ча́су проліта́ння
topological ~ = топологі́чний ме́тод
total-step ~ = ме́тод по́вних кро́ків
traditional ~ = традиці́йний [загальнопри́йнятий, відо́мий, звича́йний, найпоши́реніший] ме́тод
transfer-matrix ~ = ме́тод матриці перено́шення
transformation ~ = ме́тод [спо́сіб] перетво́рювання
transposition ~ = ме́тод переставля́ння
trapezoid(al) ~ = ме́тод трапе́цій
trial-and-error ~ = 1. ме́тод спроб та помило́к 2. ме́тод добира́ння
triangulation ~ = триангуляці́йний ме́тод
up-and-down ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
usual ~ = загальнопри́йнятий ме́тод
valence-bond(‑resonance) ~ = ме́тод вале́нтних зв’язкі́в
Van der Pauw ~ = ме́тод Ван дер Па́у
vapor-deposition ~ = ме́тод оса́джування з парово́ї фа́зи
variable-phase ~ = (яф) ме́тод фа́зових фу́нкцій
variate-difference ~ = різнице́во-дисперсі́йний ме́тод
variation ~ = ме́тод [спо́сіб] варіюва́ння
variational ~ = варіяці́йний ме́тод
Verneuil ~ = (of crystal growth) Верне́йлів ме́тод (вирощування кристалів)
visual ~ = візуа́льний ме́тод [спо́сіб]
volumetric ~ = о́б’є́мний ме́тод
vortex-distribution ~ = ме́тод розподі́лених ви́хорів
Watson ~ = Ва́тсонів ме́тод
Weissenberg ~ = Ва́йсенберґів ме́тод
Weizsäcker-Williams ~ = ме́тод Ва́йцзекера-Ві́ліямса
Wentzel-Kramers-Brillouin [WKB] ~ = ме́тод Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на, ме́тод ВКБ
Wick ~ = Ві́ків ме́тод
Wick-Chandrasekhar ~ = ме́тод Ві́ка-Чандрасека́ра
Wigner-Seitz ~ = ме́тод Ві́ґнера-За́йтца
Wilzbach ~ = Ві́льцбахів ме́тод
x-ray diffraction ~ = рентґенодифрактометри́чний [рентґенодифракці́йний, рентґенострукту́рний] метод
x-ray goniometry ~ = рентґеногоніометри́чний ме́тод
x-ray powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
Yvon ~ = Іво́нів ме́тод
zero ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
zero-beat ~ = ме́тод нульово́го биття́
zero-deflection ~ = ме́тод нульово́го ві́дхилу
model 1. моде́ль || моде́льний || моделюва́ти//змоделюва́ти (за взірцем – after) 2. маке́т; схе́ма || маке́тний; схе́мний 3. зразо́к; взіре́ць; шабло́н; тип || зразко́вий, взірце́вий ■ after/on a ~ на взіре́ць, за взірце́м 4. моделюва́льний при́стрій 5. ліпи́ти/‌вилі́плювати//ви́ліпити
['mɒdl, 'mɑːdl]
~ for a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of calculation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (теоретична)
~ of closed universe = моде́ль за́мкненого все́світу
~ of computation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (комп’ютерна)
~ of a disordered system = моде́ль невпорядко́ваної систе́ми
~ of a galaxy = моде́ль гала́ктики
~ of interacting particles = моде́ль взаємоді́йних части́нок
~ of interaction = моде́ль взаємоді́ї
~ of а nucleus = моде́ль ядра́
~ of a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of a potential = моде́ль потенція́лу
~ of a semiconductor surface = моде́ль пове́рхні напівпровідника́
~ of a surface = моде́ль пове́рхні
~ of the universe = моде́ль все́світу
abstract ~ = теорети́чна моде́ль; абстра́ктна моде́ль
adequate ~ = адеква́тна моде́ль
alpha-particle ~ = а́льфа-части́нко́ва [кла́стерна] моде́ль (ядра)
anisotropic ~ = анізотро́пна моде́ль; (of the universe – всесвіту)
anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] ~ = анізотро́пна І́зинґова моде́ль із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів
approximate ~ = набли́жена моде́ль
archetypal ~ = моде́ль ра́ннього [початко́вого] все́світу
atomic ~ = 1. моде́ль а́тома 2. а́томна моде́ль (будови речовини)
bag ~ = (тп) моде́ль мішкі́в
band ~ = (тт) зо́нна моде́ль
Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] ~ = моде́ль Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ]
baryon composite ~ = скла́дена моде́ль баріо́на
baryon-exchange ~ = моде́ль із баріо́нним о́бміном
bench ~ = сте́ндова моде́ль
big-bang ~ = моде́ль вели́кого ви́буху
blackbody ~ = моде́ль чо́рного ті́ла
black nucleus ~ = моде́ль чо́рного ядра́
Bohr ~ = Бо́рова моде́ль а́тома
Bohr-Mottelson ~ = моде́ль Бо́ра-Мо́тельсона
bootstrap ~ = (тп) моде́ль бутстра́пу [зашнуро́вування]
Born ~ = Бо́рнова моде́ль
Born-Madelung ~ = моде́ль Бо́рна-Маделу́нґа
Bose-gas ~ = моде́ль бо́зе-га́зу
boson-exchange ~ = моде́ль із бозо́нним о́бміном
brane ~ = бра́нова моде́ль, моде́ль бран
braneworld (cosmological) ~ = (космологі́чна) моде́ль бра́нового сві́ту
breadboard ~ = (ел.) маке́тна схе́ма
cascade ~ = каска́дова моде́ль
cell ~ = комі́ркова моде́ль
chiral ~ = хіра́льна моде́ль
classical ~ = класи́чна моде́ль
clock ~ = годи́нникова моде́ль (спінів на ґратці)
closed ~ = за́мкнена моде́ль
cloudy-bag ~ = моде́ль мішкі́в із хма́рою [оболо́нкою] (мезонів)
cloudy-crystal-ball ~ = (яф) опти́чна моде́ль
cluster ~ = 1. кла́стерна моде́ль 2. а́льфа-частинко́ва [кла́стерна] моде́ль ядра́
coherent-tube ~ = (яф) моде́ль когере́нтної труби́
collective ~ = колекти́вна моде́ль
collective electron ~ = моде́ль спі́льних [сколективізо́ваних] електро́нів
color ~ = (тп) ко́лірна моде́ль
composite ~ = складна́ [скла́дена] моде́ль
composite-nucleus ~ = моде́ль скла́деного ядра́
compound-nucleus ~ = моде́ль компа́унд-ядра́ [скла́деного ядра́]
computation(al) ~ = комп’ю́терна [обчи́слювальна] моде́ль
computer ~ = комп’ю́терна моде́ль
conceptual ~ = концептуа́льна моде́ль
confinement ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
confining ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
constituent-interchange ~ [CIM] = складна́ моде́ль (ядра) із вну́трішнім о́бміном
continuum-shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра) з урахува́нням непере́рвного спе́ктру
corona ~ = моде́ль коро́ни
correlated-particle ~ = моде́ль скорельо́ваних части́нок
cosmological ~ = космологі́чна моде́ль
coupled-channel ~ = моде́ль зв’я́заних кана́лів
cranking ~ = (яф) моде́ль примусо́вого оберта́ння
crude ~ = гру́ба моде́ль
crystal ~ = моде́ль криста́лу (теоретична)
descriptive ~ = описо́ва моде́ль
de Sitter ~ of universe = де-Си́терова моде́ль все́світу
deterministic ~ = детерміністи́чна моде́ль
diffraction ~ = дифракці́йна моде́ль (of a nuclear reactionядрової реакції)
diffuse-reflection ~ = моде́ль дифу́зного відбива́ння
diffusion ~ = дифузі́йна моде́ль
discrete ~ = дискре́тна моде́ль
dissipationless ~ = бездисипаці́йна моде́ль
dissipative ~ = дисипати́вна моде́ль
downgraded ~ = спро́щена моде́ль
draft ~ = ескі́зна [черне́ткова, прибли́зна] моде́ль
Drell ~ = Дре́лова моде́ль
drop(let) ~ = крапли́нна моде́ль (of the nucleus – ядра)
dual ~ = дуа́льна моде́ль
dual-absorption ~ = дуа́льна моде́ль поглина́ння
dual-resonance ~ = дуа́льно-резона́нсна моде́ль
dynamic(al) ~ = динамі́чна моде́ль
eight-vertex (lattice) ~ = восьмиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
eikonal ~ = ейкона́льна моде́ль
electroweak ~ = моде́ль електрослабко́ї взаємоді́ї
Elliot ~ = Е́ліотова моде́ль
empirical ~ = емпіри́чна моде́ль
energy-transfer ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення] ене́ргії
equilibrium ~ = 1. рівнова́жна моде́ль 2. моде́ль рівнова́ги
evaporation ~ = моде́ль випаро́вування (ядра)
evolutionary ~ = еволюці́йна моде́ль
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зна моде́ль
exchange ~ = обмі́нна [перифері́йна] моде́ль
experimental ~ = експеримента́льна [до́слідна] моде́ль
extended-particle ~ = моде́ль части́нки скінче́нних (ненульових) ро́змірів
Fano-Lichten ~ = моде́ль Фа́но-Лі́хтена
Fermi-gas ~ = моде́ль фе́рмі-га́зу
Fermi-liquid ~ = моде́ль фе́рмі-рідини́
field-theoretic ~ = моде́ль в те́рмінах тео́рії по́ля
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна моде́ль
finite-range ~ = моде́ль скінче́нного ра́діуса (взаємо)ді́ї
fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу [вогняно́ї ку́лі]
flavor ~ = (тп) моде́ль з арома́том
flow ~ = моде́ль пото́ку
formal ~ = форма́льна моде́ль
full-scale ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
full-size ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
functional ~ = функці́йна моде́ль
gauge ~ = калібрува́льна моде́ль
gauge-field ~ = калібрува́льна польова́ моде́ль
generalized ~ = узага́льнена моде́ль
geometric ~ = геометри́чна моде́ль
giant-resonance ~ = (яф) моде́ль велете́нського резона́нсу
gluon ~ = ґлюо́нна моде́ль
Goldberger ~ = Ґо́лдберґерова моде́ль
Goldhaber-Teller ~ = моде́ль Ґо́лдгабера-Те́лера
governor ~ = моде́ль реґуля́тора
Granato-Lücke ~ = моде́ль Ґрана́то-Лю́ке
grand unified ~ = моде́ль вели́кого об’є́днання
graphic ~ = графі́чна моде́ль
grid ~ = (комп.) сітко́ва́ моде́ль
half-scale ~ = моде́ль у полови́ну натура́льної величини́
hard-collision ~ = моде́ль жорстки́х зі́ткнень
hard-core ~ = моде́ль твердо́го осе́рдя [ко́ру]
hard-hexagon ~ = моде́ль тверди́х [жорстки́х] шестику́тників
hard-sphere ~ = моде́ль тверди́х ку́льок
hard-sphere gas ~ = моде́ль твердоку́лькового га́зу
hard-sphere fluid ~ = моде́ль твердоку́лькового пли́ну
harmonic-oscillator ~ = моде́ль гармоні́чного осциля́тора
Haywood ~ = Ге́йвудова моде́ль
heuristic ~ = евристи́чна моде́ль
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна моде́ль
Higgs ~ = Гі́ґсова моде́ль
Hubbard ~ = Га́бардова моде́ль
hybrid ~ = гібри́дна моде́ль
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна моде́ль
hypothetical ~ = гіпо́тезна [гіпотети́чна] моде́ль
ideal-gas ~ = моде́ль ідеа́льного га́зу
idealistic ~ = ідеа́льна [ідеалісти́чна] моде́ль
impenetrable-nucleus ~ = моде́ль непрони́кного ядра́
independent-particle ~ = моде́ль незале́жних части́нок; одночасти́нко́ва моде́ль
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна моде́ль
inflation ~ = інфляці́йна моде́ль
interacting-boson ~ = моде́ль (з урахуванням) бозо́нної взаємоді́ї
interpolation ~ = інтерполяці́йна моде́ль
isobar ~ = ізоба́рна моде́ль
Ising ~ = І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль
isotropic Ising ~ = ізотро́пна І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль (of the universe – всесвіту)
Jackson ~ = Дже́ксонова моде́ль
jet ~ = (яф) струми́нна моде́ль
Kane ~ = Ке́йнова моде́ль
Kellerman ~ = Ке́лерманова
Kelvin-Voigt-Meyer ~ = моде́ль Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра
kinematic ~ = кінемати́чна моде́ль
kinetic ~ = кінети́чна моде́ль
Kronig-Penney ~ = моде́ль Кро́ніґа-Пе́ні
Kubeika-Munk ~ = моде́ль Кубе́йки-Му́нка
Lane-Thomas-Wigner ~ = моде́ль Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера
Lee ~ = моде́ль Лі́
large-scale ~ = великомасшта́бна моде́ль, моде́ль у вели́кому масшта́бі
lattice ~ = ґратко́ва моде́ль
lattice-gas ~ = моде́ль ґратко́вого га́зу
lattice gauge ~ = калібрува́льна ґратко́ва моде́ль
linear ~ = ліні́йна моде́ль
linear-absorption ~ = (яф) моде́ль ліні́йного поглина́ння
linearized ~ = лінеаризо́вана моде́ль
liquid-drop ~ = крапли́нна моде́ль (ядра)
massive ~ = маси́вна моде́ль
massive-vector-meson ~ = моде́ль маси́вних ве́кторних мезо́нів
massless ~ = безма́сова моде́ль
master ~ = етало́нна моде́ль
mathematical ~ = математи́чна моде́ль
mean-field ~ = моде́ль сере́днього по́ля
mechanical ~ = механі́чна моде́ль
melting ~ = моде́ль то́плення
membrane ~ = мембра́нова моде́ль
Mendelssohn ~ = Ме́ндельсонова моде́ль
Migdal-Watson ~ = моде́ль Міґда́ла-Ва́тсона
modified ~ = (з)модифіко́вана моде́ль
molecular ~ = 1. моде́ль моле́кули 2. молекуля́рна моде́ль
multicenter-shell ~ = багатоце́нтрова оболо́нкова моде́ль (ядра)
multifireball ~ = багатофаєрбо́льна моде́ль, моде́ль багатьо́х вогняни́х куль
multifluid ~ = багатопли́нова моде́ль (плазми)
multigroup ~ = (яф) багатогрупова́ моде́ль
multiperipheral ~ = (яф) мультиперифері́йна моде́ль
multiple-parton ~ = багатопарто́нна моде́ль
multiresonance ~ = багаторезона́нсова моде́ль
Nilsson-Mottelson ~ = моде́ль Ні́льсона-Мо́тельсона
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна моде́ль
nonideal gas ~ = моде́ль реа́льного га́зу
noninteracting-particle ~ = моде́ль невзаємоді́йних части́нок
nonlinear ~ = неліні́йна моде́ль
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна моде́ль
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна моде́ль
nuclear ~ = моде́ль ядра́
nuclear-fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу, моде́ль вогняно́ї ку́лі
nuclear-fluid-dynamic ~ = моде́ль я́дерної/ядро́вої плинодина́міки
nuclear-hydrodynamic ~ = ядро́ва гідродинамі́чна моде́ль
numerical ~ = числова́ моде́ль
octet ~ = (тп) окте́тна моде́ль
one-boson-exchange [OBE] ~ = моде́ль із однобозо́нним о́бміном
one-dimensional ~ = однови́мірна моде́ль
one-group ~ (яф) одногрупова́ моде́ль
one-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
one-pion-exchange [OPE] ~ = моде́ль із однопіо́нним о́бміном
one-pole ~ = однопо́люсна моде́ль
optical ~ = опти́чна моде́ль (ядра)
order-disorder ~ = (тт) моде́ль поря́док-бе́злад
oscillator ~ = 1. осциля́торна моде́ль 2. моде́ль осциля́тора
paracrystal ~ = паракристалі́чна моде́ль
paracrystallite ~ = паракристалі́тна моде́ль
particle ~ = моде́ль (елементарної) части́нки
particle-core coupling ~ = моде́ль зв’язку́ части́нка-осе́рдя (ядра)
parton ~ = парто́нна моде́ль
Peierls-Nabarro ~ = моде́ль Па́єрлса-Наба́ро
Perey-Buck ~ = моде́ль Пер’є́-Ба́ка
perfectly-rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
peripheral ~ = (яф) перифері́йна [обмі́нна] моде́ль
phase-transition ~ = моде́ль фа́зового перехо́ду
phenomenological ~ = феноменологі́чна моде́ль
physical ~ = фізи́чна моде́ль
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна, піло́тна] моде́ль
pion-exchange ~ = (яф) моде́ль із піо́нним о́бміном
planetary ~ = планета́рна [Бо́рова] моде́ль (атома)
plasma ~ = моде́ль пла́зми
Poincaré ~ = моде́ль Пуанкаре́
point-sink ~ = моде́ль точко́вого сто́ку
pole ~ = по́люсна моде́ль
potential ~ = потенція́льна моде́ль
potential-well ~ = моде́ль потенція́льної я́ми
Potts ~ = По́тсова моде́ль
predictive ~ = прогно́зна моде́ль
preequilibrium ~ = передрівнова́жна моде́ль
prime ~ = про́ста́ моде́ль
probabilistic ~ = імовірні́сна моде́ль
pseudopotential ~ = моде́ль псевдопотенція́лу
qualitative ~ = я́кісна моде́ль
quantitative ~ = кі́лькісна моде́ль
quantum ~ = ква́нтова моде́ль
quark ~ = ква́ркова моде́ль
quark fragmentation ~ = моде́ль фраґмента́ції ква́рків
quark-gluon plasma ~ = моде́ль кварк-ґлюо́нної пла́зми
quark-parton ~ = кварк-парто́нна моде́ль
quark-soup ~ = моде́ль гаря́чої ква́ркової пла́зми
quarkonium ~ = моде́ль кварко́нію
quartet ~ = (тп) кварте́тна моде́ль
quasi-linear ~ = квазиліні́йна моде́ль
radiator ~ = моде́ль випромі́нювача [променювача́]
random-site Ising ~ = І́зинґова моде́ль з випадко́вими вузла́ми
random-walk ~ = моде́ль випадко́вого блука́ння [випадко́вих ма́ндрів]
realistic ~ = реа́льна [реалісти́чна] моде́ль
reference ~ = етало́нна моде́ль
Regge ~ = моде́ль Ре́дже
reggeized ~ = (тп) зреджизо́вана моде́ль
relativistic ~ = релятивісти́чна моде́ль
renormalizable ~ = перенормо́вна моде́ль
renormalized ~ = перенормо́вана моде́ль
research ~ = дослі́дницька [експеримента́льна] моде́ль
resonance ~ = резона́нсна моде́ль
rheological ~ = реологі́чна моде́ль
rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
rigid-rotor ~ = моде́ль жорстки́х ро́торів
Rosenbluth-Nelkin ~ = моде́ль Ро́зенблюта-Не́лкіна
Rutherford (nuclear) ~ = Ре́зерфордова моде́ль (атома)
Salam-Weinberg (gauge~ = (калібрува́льна) моде́ль Сала́ма-Ва́йнберґа
sandbag ~ = (тп) статисти́чна моде́ль
scale ~ = масшта́бна моде́ль
schematic ~ = схе́ма
schizon ~ = шизо́нна моде́ль
self-dual ~ = самодуа́льна моде́ль
semiclassical ~ = напівкласи́чна моде́ль
semiempirical ~ = напівемпіри́чна моде́ль
semiscale ~ = моде́ль у полови́нному масшта́бі
Serber ~ = Се́рберова моде́ль
shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра)
simple ~ = про́ста́ моде́ль
simplified ~ = спро́щена моде́ль
simulation ~ = імітаці́йна моде́ль
simulation plasma ~ = комп’ю́терна моде́ль пла́зми
single-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
Sitenko-Glauber ~ = моде́ль Сите́нка-Ґла́убера
six-vertex (lattice) ~ = шестиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
skeleton ~ = карка́сна моде́ль
Slaggie ~ = моде́ль Сле́ґі
small-scale ~ = маломасшта́бна моде́ль, моде́ль у мало́му масшта́бі
snowplow ~ = (астр.) моде́ль снігоочи́щувача
software ~ = програмо́ва моде́ль
Sommerfeld ~ = Зо́мерфельдова моде́ль
space ~ = просторо́ва [триви́мірна] моде́ль
spaghetti ~ = (астр.) моде́ль спаґе́ті, волокни́ста моде́ль
spectator ~ = моде́ль спекта́тора
specular-reflection ~ = моде́ль дзерка́льного відби́вання
spherical ~ = сфери́чна моде́ль (ядра)
spurion ~ = шпуріонна моде́ль
star ~ = моде́ль зорі́ (математична)
static ~ = стати́чна моде́ль
statistical ~ = статисти́чна моде́ль
stellar ~ = моде́ль зорі́ (математична)
stochastic ~ = стохасти́чна моде́ль
stretch ~ = моде́ль розтя́гування, моде́ль спрямо́ваного зв’язку́
string ~ = (тп) моде́ль струни́
strong-absorption ~ = (яф) моде́ль із сильним поглина́нням
strong-coupling ~ = моде́ль си́льного зв’язку́
structural ~ = структу́рна моде́ль
superfluid-nucleus ~ = моде́ль надпли́нного ядра́
tensor-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння те́нзорних мезо́нів
test ~ = випро́бувальна [до́слідна, експеримента́льна, те́стова] моде́ль
theoretical ~ = теорети́чна моде́ль
thermodynamic ~ = термодинамі́чна моде́ль
thermodynamic molecular ~ = термодинамі́чна моде́ль моле́кули
Thirring ~ = Ти́ринґова моде́ль
Thomas-Fermi ~ = моде́ль То́маса-Фе́рмі
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] моде́ль
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] моде́ль
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] моде́ль
topless ~ = (тп) моде́ль без ве́рхнього ква́рка
topological ~ = топологі́чна моде́ль
transition ~ = моде́ль перехо́ду
transport ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення]
two-band ~ = (тт) двозо́нна моде́ль
two-dimensional ~ = двови́мірна [пло́ска] моде́ль
two-fluid ~ = двопли́нова моде́ль
uncorrelated-jet ~ = (тп) моде́ль нескорельо́ваних струми́н
uncorrelated-particle ~ = моде́ль нескорельо́ваних части́нок
unified ~ = об’є́днана моде́ль; узага́льнена моде́ль
unified gauge ~ = об’є́днана калібрува́льна моде́ль
unitary ~ = уніта́рна моде́ль
universal ~ = універса́льна моде́ль
unrenormalized ~ = неперенормо́вана моде́ль
upgraded ~ = вдоскона́лена моде́ль
urn ~ = (матем.) у́рнова моде́ль
Van der Waals ~ = моде́ль реа́льного га́зу
Van Hove ~ = моде́ль Ван Го́ве
variable-moment-of-inertia [VMI] ~ = моде́ль зі змі́нним моме́нтом іне́рції
vector-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння ве́кторних части́нок
Veneziano ~ = моде́ль Венеція́но
Voigt ~ = Фо́йґтова моде́ль
vortex ~ = вихоро́ва моде́ль
weak-coupling ~ = моде́ль слабко́го зв’язку́
Weinberg (lepton) ~ = Ва́йнберґова (лепто́нна) моде́ль
Weisskopf ~ = Ва́йскопфова моде́ль
wind-tunnel ~ = аеродинамі́чна моде́ль
Yoshimori-Kitano ~ = моде́ль Йошимо́рі-Кіта́но
Young ~ = Ю́нґова моде́ль
Zener ~ = Зе́нерова моде́ль
zero-range ~ = моде́ль нульово́го ра́діусу (взаємо)ді́ї
name 1. ім’я́; на́зва || назива́ти//назва́ти, іменува́ти//пойменува́ти, дава́ти//да́ти на́зву [ім’я́]by ~ на ім’я́, під на́звою 2. (комп.) ідентифіка́тор
[neɪm]
brand ~ = фірмо́ва на́зва
Christian ~ = ім’я́ (на відміну від прізвища)
color ~ = на́зва ко́льору
common ~ = загальновжи́вана на́зва
compound ~ = скла́дена на́зва
entry ~ = на́зва [ідентифіка́тор] вхо́ду (до програми тощо)
external ~ = зо́внішня на́зва
family ~ = прі́звище
first ~ = ім’я́ (на відміну від прізвища)
full ~ = ім’я́ та прі́звище
functional ~ = функці́йна на́зва
generic ~ = родова́ на́зва
given ~ = ім’я́ (на відміну від прізвища)
group ~ = групова́ на́зва
internal ~ = вну́трішня на́зва
last ~ = прі́звище
maiden ~ = діво́че прі́звище
middle ~ = дру́ге ім’я́
nomenclature ~ = номенклату́рна на́зва
patronymic ~ = (ім’я́) по ба́тькові
place ~ = географі́чна на́зва
trade ~ = на́зва фі́рми
variable ~ = на́зва [ідентифіка́тор] змі́нної
operator 1. (матем.) опера́тор || опера́торний 2. опера́тор (працівник)
['ɒpəreɪtə, 'ɑːpəreɪt̬ər]
~ defined on a dense set = опера́тор, озна́чений на щі́льній множині́
~ of finite rank = опера́тор скінче́нного ра́нгу
~ of left translation = (of a group) опера́тор лі́вого зсу́ву
~ of right translation = (of a group) опера́тор пра́вого зсу́ву
~ with continuous spectrum = опера́тор із непере́рвним спе́ктром
~ with simple spectrum = опера́тор із про́сти́м спе́ктром
abstraction ~ = опера́тор абстра́кції
additive ~ = адити́вний опера́тор
adjoint ~ = спря́жений опера́тор
advanced ~ = випереджа́льний опера́тор
angular momentum ~ = опера́тор моме́нту кі́лькости ру́ху
annihilation ~ = опера́тор зни́щування [анігіля́ції] (частинки), анігіля́тор
anti-self-adjoint ~ = антисамоспря́жений опера́тор
anticommuting ~s = антикомуто́вні опера́тори
antisymmetric ~ = антисиметри́чний опера́тор
antiunitary ~ = антиуніта́рний опера́тор
arithmetic ~ = аритмети́чний опера́тор
assignment ~ = опера́тор призна́чення
associate ~ = ермітоспря́жений опера́тор
averaged ~ = усере́днений опера́тор
averaging ~ = усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
backward-difference ~ = опера́тор лі́вих різни́ць
backward-shift ~ = опера́тор лі́вих різни́ць
baryon(ic) ~ = баріо́нний опера́тор
biharmonic ~ = бігармоні́чний опера́тор
boson(ic) ~ = бозо́нний опера́тор
boundary ~ = межови́й [крайови́й] опера́тор
bounded ~ = обме́жений опера́тор (from above/below – згори/знизу)
canonical ~ = каноні́чний опера́тор
Casimir ~ = Казими́рів опера́тор
central ~ = центра́льний опера́тор, опера́тор центра́льної взаємоді́ї
central-difference ~ = опера́тор центра́льних різни́ць
central mean ~ = усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
channel ~ = кана́ловий опера́тор, опера́тор кана́лу
charge ~ = заря́довий опера́тор, опера́тор заря́ду
charge-conjugation ~ = опера́тор зарядоспря́ження
charge-even ~ = зарядопа́рний опера́тор
charge-odd ~ = зарядонепа́рний опера́тор
classical ~ = класи́чний опера́тор
closed ~ = за́мкнений опера́тор
closure ~ = опера́тор замика́ння
coboundary ~ = комежови́й опера́тор
collision ~ = опера́тор зі́ткнень
color ~ = опера́тор ко́льору
commutable ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
commutative ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
commuting ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
compact ~ = компа́ктний опера́тор
completely continuous ~ = цілко́м непере́рвний опера́тор
complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жений опера́тор
complex conjugation ~ = опера́тор ко́мплексного спря́ження
conjugate ~ = спря́жений опера́тор
conjugation ~ = опера́тор спря́ження
conserved ~ = консервати́вний [збережни́й] опера́тор
console ~ = опера́тор пу́льту керува́ння (працівник)
continuous ~ = непере́рвний опера́тор
continuum ~ = опера́тор конти́нууму
contracting ~ = стиска́льний опера́тор
convolution ~ = опера́тор зго́ртки
coordinate ~ = опера́тор координа́ти
covariant derivative ~ = опера́тор коварія́нтної похідно́ї
creation ~ = опера́тор утво́рювання/наро́джування (частинки)
current ~ = опера́тор стру́му
definite ~ = ви́значений опера́тор
degeneracy ~ = опера́тор ви́родження
degenerate ~ = ви́роджений опера́тор
del ~ = опера́тор на́бла
density ~ = опера́тор густини́
derivative ~ = опера́тор похідно́ї
derived ~ = похідни́й опера́тор
diagonal ~ = діягона́льний опера́тор
difference ~ = різнице́вий опера́тор
differential ~ = диференці́йний опера́тор
differential-difference ~ = диференці́йно-різнице́вий опера́тор
differentiation ~ = опера́тор диференціюва́ння
Dirac ~ = Дира́ків опера́тор
displacement ~ = опера́тор зсу́ву [змі́щення]
distributive ~ = дистрибути́вний опера́тор
dressing ~ = опера́тор одяга́ння
dynamic-variable ~ = опера́тор динамі́чної змі́нної
Dyson ~ = Да́йсонів опера́тор
eikonal ~ = ейкона́льний опера́тор
elliptic ~ = еліпти́чний опера́тор
embedding ~ = опера́тор вклада́ння
energy ~ = опера́тор ене́ргії
energy-momentum ~ = опера́тор ене́ргії-і́мпульсу
equivalent ~ = еквівале́нтний опера́тор
evolution ~ = еволюці́йний опера́тор, опера́тор еволю́ції
exchange ~ = обмі́нний опера́тор, опера́тор обмі́нної взаємоді́ї
excited ~ = опера́тор збу́дженої систе́ми
exterior differentiation ~ = опера́тор зо́внішнього диференціюва́ння
factorized ~ = фактор(из)о́ваний опера́тор
fermion ~ = ферміо́нний опера́тор
field ~ = польови́й опера́тор, опера́тор по́ля
fluctuation ~ = флюктуаці́йний опера́тор, опера́тор флюктуаці́йної величини́
Fock ~ = Фо́ків опера́тор
forward-difference ~ = опера́тор пра́вих різни́ць
forward-shift ~ = опера́тор зсу́ву
Fredholm ~ = Фредго́льмів опера́тор
functional ~ = функціона́льний опера́тор
gauge ~ = калібрува́льний опера́тор
gauge-independent ~ = калібронезале́жний [калібрува́льно незале́жний] опера́тор
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний [калібрува́льно інварія́нтний] опера́тор
generalized ~ = узага́льнений опера́тор
generating ~ = твірни́й опера́тор
gradient ~ = опера́тор ґрадіє́нту
grid ~ = сітко́ви́й опера́тор
hadron(ic) ~ = гадро́нний опера́тор
Hamilton(ian) ~ = Га́міл(ь)тонів опера́тор, гамільтонія́н, опера́тор ене́ргії
Hermitian ~ = Ермі́тів опера́тор
Hermitian conjugate ~ = ермітоспря́жений опера́тор
identical ~ = тото́жний оператор
identity ~ = одини́чний [тото́жний] опера́тор
incommutable ~s = некомуто́вні [непереставні́] опера́тори
indefinite ~ = неви́значений опера́тор
infinitesimal ~ = інфінітезима́льний опера́тор
integral ~ = інтеґра́льний опера́тор
integration ~ = опера́тор інтеґрува́ння
integrodifferential ~ = інтеґродиференці́йний опера́тор
interaction ~ = опера́тор взаємоді́ї
interaction-picture ~ = опера́тор у предста́вленні взаємоді́ї
interaction-representation ~ = опера́тор у предста́вленні взаємоді́ї
interchange ~ = опера́тор переставля́ння
invariant ~ = інварія́нтний опера́тор
inverse ~ = обе́рнений опера́тор
inversion ~ = опера́тор інве́рсії
invertible ~ = оборо́тний опера́тор
irreducible ~ = незвідни́й опера́тор
irrelevant ~ = нестосо́вний [несуттє́вий] опера́тор
isospin ~ = опера́тор ізоспі́ну
kinetic-energy ~ = опера́тор кінети́чної ене́ргії
ladder ~ = драби́новий [драби́нний] опера́тор
Laplace [Laplacian] ~ = лапласія́н, Лапла́сів опера́тор
lattice ~ = ґратко́вий опера́тор
linear ~ = ліні́йний опера́тор
linear-momentum ~ = опера́тор кі́лькости ру́ху [і́мпульсу]
local ~ = лока́льний опера́тор
logic(al) ~ = логі́чний опера́тор
many-body ~ = багаточасти́нко́вий опера́тор
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий опера́тор
mapping ~ = опера́тор відобра́ження
mass ~ = ма́совий опера́тор
matrix ~ = ма́тричний опера́тор
maximal ~ = максима́льний опера́тор
modified ~ = змі́нений [змодифіко́ваний, перетво́рений] опера́тор
moment ~ = опера́тор моме́нту
momentum ~ = опера́тор і́мпульсу
multiplication ~ = опера́тор мно́ження
multiplicative ~ = опера́тор мно́ження
n-dimensional ~ = n-ви́мірний опера́тор
nabla ~ = опера́тор на́бла
negative ~ = від’є́мний опера́тор
non-interchangeable ~s = некомуто́вні [непереставні́] опера́тори
noncommuting ~s = некомуто́вні [непереставні́] опера́тори
nonlinear ~ = неліні́йний опера́тор
nonlocal ~ = нелока́льний опера́тор
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний опера́тор
nonrenormalized ~ = неперенормо́ваний опера́тор
nonsingular ~ = неособли́вий [неви́роджений] опера́тор
nonstandard ~ = нестанда́ртний опера́тор
nonunitary ~ = неуніта́рний опера́тор
nonzero ~ = ненульови́й опера́тор
normal ~ = норма́льний опера́тор
number-density ~ = опера́тор густини́ числа́ части́нок
observable ~ = опера́тор спостере́жної величини́
one-particle ~ = одночасти́нко́вий опера́тор
orbital angular momentum ~ = опера́тор орбіто́вого моме́нту кі́лькости ру́ху
parity ~ = опера́тор па́рности
particle ~ = опера́тор части́нки
particle-creation ~ = опера́тор утво́рювання [наро́джування] части́нки
particle-production ~ = опера́тор утво́рювання [наро́джування] части́нки
particle self-energy ~ = опера́тор вла́сної ене́ргії части́нки
particle-antiparticle conjugation ~ = опера́тор заря́доспря́ження
particle-hole ~ = части́нко́во-дірко́вий опера́тор
permutable ~s = комуто́вні [переставні́] опера́тори
perturbation ~ = збу́рювальний опера́тор, опера́тор збу́рення
phase(‑shift) ~ = фа́зовий опера́тор, опера́тор (зсу́ву) фа́зи
physical-quantity ~ = опера́тор фізи́чної величини́
polarization ~ = опера́тор поляриза́ції
position ~ = координа́тний опера́тор, опера́тор координа́т
positive ~ = дода́тний опера́тор
potential-energy ~ = опера́тор потенція́льної ене́ргії
product ~ = опера́тор до́бутку
production ~ = опера́тор наро́дження (частинки)
projection ~ = проєкці́йний опера́тор, опера́тор проєктува́ння
projective ~ = проєкти́вний опера́тор
properly supported ~ = власти́вий опера́тор
pseudodifferential ~ = псевдодиференці́йний опера́тор
quantum ~ = ква́нтовий опера́тор
quantum-mechanical ~ = квантовомехані́чний опера́тор
quark-field ~ = опера́тор ква́ркового по́ля
radio ~ = ради́ст (працівник)
rank-one ~ = опера́тор пе́ршого ра́нгу
reaction ~ = опера́тор реа́кції
reactor ~ = опера́тор (ядерного) реа́ктора (працівник)
reciprocal ~ = обе́рнений опера́тор
reduced ~ = зве́дений опера́тор
reducible ~ = звідни́й опера́тор
regular ~ = реґуля́рний опера́тор
regularized ~ = реґуляризо́ваний опера́тор
relational ~ = опера́тор відно́шення
relativistic ~ = релятивісти́чний опера́тор
relevant ~ = стосо́вний [суттє́вий] опера́тор
renormalized ~ = перенормо́ваний опера́тор
representation ~ = опера́тор предста́влення
resolvent ~ = резольве́нтний опера́тор
retarded ~ = зага́йний опера́тор
scalar ~ = скаля́рний опера́тор
scale-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтний опера́тор
scaling-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтний опера́тор
scattering ~ = опера́тор розсі́ювання
self-adjoint ~ = самоспря́жений опера́тор
self-conjugate ~ = (комплексно) самоспря́жений опера́тор
self-energy ~ = опера́тор власти́вої [вла́сної] ене́ргії (частинки)
semi-bounded ~ = напівобме́жений опера́тор (from above/below – згори/знизу)
semiunitary ~ = напівуніта́рний опера́тор
separable ~ = сепара́бельний опера́тор
set ~ = опера́ція над множи́нами
single-particle ~ = одночасти́нко́вий опера́тор
singular ~ = синґуля́рний опера́тор
skew-Hermitian ~ = скісноермі́тів [антиермі́тів] опера́тор
smoothing ~ = згла́джувальний опера́тор
sonar ~ = гідроаку́стик
spin ~ = спі́новий опера́тор, опера́тор спі́ну
spin-density ~ = опера́тор спі́нової густини́
spin-orbit ~ = спін-орбіто́вий опера́тор
spinor ~ = спіно́рний опера́тор
standard ~ = станда́ртний опера́тор
statistical ~ = статисти́чний опера́тор
stochastic ~ = стохасти́чний опера́тор
supersymmetric ~ = суперсиметри́чний опера́тор
symmetric ~ = симетри́чний опера́тор
symmetrization ~ = опера́тор симетрува́ння [симетриза́ції]
symmetrized ~ = симетр(из)о́ваний [засиметр(из)о́ваний] опера́тор
symplectic ~ = симплекти́чний опера́тор
system ~ = опера́тор систе́ми
tensor ~ = те́нзорний опера́тор
time-dependent ~ = часозале́жний опера́тор
time-development ~ = опера́тор часово́ї еволю́ції
time-independent ~ = часонезале́жний опера́тор
time-ordered ~ = часовпорядко́ваний опера́тор
time-ordering ~ = опера́тор часово́го впорядко́вування
time-reversal ~ = опера́тор обе́рнення ча́су, опера́тор часово́ї інве́рсії, опера́тор інве́рсії ча́су
time-translation ~ = опера́тор часово́ї трансля́ції
trace ~ = опера́тор слі́ду
transformation ~ = опера́тор перетво́рювання
transition ~ = опера́тор перехо́ду
translation ~ = трансляці́йний опера́тор, опера́тор перене́сення [трансля́ції, парале́льного зсу́ву]
translation-invariant ~ = трансляці́йно інварія́нтний опера́тор
transposition ~ = опера́тор переставля́ння
unbounded ~ = необме́жений опера́тор
unit ~ = одини́чний опера́тор, опера́торна одини́ця
unitary ~ = уніта́рний опера́тор
vector ~ = ве́кторний опера́тор
wave ~ = хвильови́й опера́тор
zero ~ = нульови́й опера́тор
permanence 1. пості́йність; незмі́нність; пермане́нтність 2. три́вкість
['pɜːmənəns, 'pɜːrm-]
~ of a functional equation = пермане́нтність функціона́льного рівня́ння
color ~ = три́вкість заба́рвлення
light ~ = світлотри́вкість
range ~ = незмі́нність діяпазо́ну
persistence 1. інерці́йність; (довго)трива́лість, три́вкість 2. утри́мування [трива́ння] ефе́кту (після усунення збурювального чинника); незника́ння, незбу́тність 3. уста́леність, стабі́льність, незмі́нність характери́стик 4. післясвіті́ння
[pə'sɪstəns, pər'-]
~ of a functional equation = пермане́нтність функціона́льного рівня́ння
~ of vision = інерці́йність зо́ру [зорово́го сприйма́ння]
form ~ = недеформо́вність
image ~ = інерці́йність о́бразу/зобра́ження
long ~ = трива́ле післясвіті́ння
screen ~ = післясвіті́ння екра́ну
short ~ = нетрива́ле післясвіті́ння
vortex ~ = незника́ння [довготрива́лість] ви́хору
programming програмува́ння//запрограмува́ння || програмува́льний
['prəʊgræmɪŋ, 'proʊ-]
absolute ~ = програмува́ння в абсолю́тних адре́сах
concurrent ~ = парале́льне програмува́ння
discrete ~ = дискре́тне програмува́ння
dynamic ~ = динамі́чне програмува́ння
functional ~ = функці́йне програмува́ння
inference ~ = логі́чне програмува́ння
integer ~ = дискре́тне [цілочислове́] програмува́ння
linear ~ = ліні́йне програмува́ння
logic(al) ~ = логі́чне програмува́ння
mathematical ~ = математи́чне програмува́ння
modular ~ = мо́дульне програмува́ння
nonlinear ~ = неліні́йне програмува́ння
online ~ = програмува́ння в діяло́говому [інтеракти́вному] режи́мі
real-time ~ = програмува́ння в режи́мі реа́льного ча́су
relative ~ = програмува́ння у відно́сних адре́сах
stochastic ~ = стохасти́чне програмува́ння
structured ~ = структуро́ване програмува́ння
system ~ = систе́мне програмува́ння
systems ~ = програмува́ння систе́м
relation 1. співвідно́шення, зв’язо́к (between x and y, of x to y – між x та y) 2. зале́жність 3. відпові́дність 4. стосу́нок, доти́чність (to – до) ■ in ~ to стосо́вно (чогось, до чогось)
[rɪ'leɪʃn]
~ in parametric form = параметри́чна зале́жність, параметри́чний зв’язо́к
Abbe ~ = співвідно́шення А́бе
anticommutation ~ = антикомутати́вне співвідно́шення
approximate ~ = прибли́зне співвідно́шення
approximated ~ = набли́жене [апроксимо́ване] співвідно́шення
approximation ~ = апроксимаці́йне [апроксимува́льне, наближа́льне] співвідно́шення
arbitrary ~ = дові́льне співвідно́шення
associative ~ = асоціяти́вний зв’язо́к
associativity ~ = співвідно́шення асоціяти́вности
asymptotic ~ = асимптоти́чне співвідно́шення
Batchinsky ~ = (фіз. плинів) співвідно́шення Бачи́нського
Bethe-Weizsäcker ~ = співвідно́шення Бе́те-Ва́йцзекера
binary ~ = біна́рне (спів)відно́шення
boson commutation ~s = комутати́вні співвідно́шення для бозо́нів
Callen-Welton ~ = співвідно́шення [фо́рмула] Ка́лена-Ве́лтона
causal ~ = див. causality ~
causality ~ = співвідно́шення причино́вости, причино́вий [причино́во-наслідко́вий] зв’язо́к, рівня́ння причино́вого [причино́во-наслідко́вого] зв’язку́
characteristic ~ = характеристи́чне співвідно́шення
classical ~ = класи́чне [неква́нтове, нерелявісти́чне] співвідно́шення
Cochran ~ = Ко́кренове співвідно́шення
commutation ~ = комутати́вне співвідно́шення
congruence ~ = співвідно́шення конґруе́нтности
conservation ~ = зако́н збере́ження
consistency ~ = умо́ва згі́дности [сумі́сности], умо́ва несупере́чливости
constitutive ~ = матерія́льне співвідно́шення
de Broglie ~ = співвідно́шення де Бро́йля
derivable ~ = вивідне́ співвідно́шення
derived ~ = ви́ведене [втори́нне] співвідно́шення
dimensional ~ = розмі́рнісне співвідно́шення
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне співвідно́шення
direct ~ = прями́й стосу́нок (to – до), прями́й зв’язо́к (to – з)
dispersion ~ = дисперсі́йне співвідно́шення
distance-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ві́дстань-сві́тність
dyadic ~ = біна́рне (спів)відно́шення
dynamic ~ = динамі́чне співвідно́шення
empirical ~ = емпіри́чне співвідно́шення
equivalence ~ = співвідно́шення еквівале́нтности
explicit ~ = я́вне співвідно́шення
fermion anticommutation ~s = антикомутати́вні співвідно́шення для ферміо́нів
fluctuation-dissipation ~ = флюктуаці́йно-дисипати́вне співвідно́шення
functional ~ = функці́йна зале́жність; функціона́льне співвідно́шення
fundamental ~ = засадни́че співвідно́шення
generalized ~ = узага́льнене співвідно́шення
Goldberger-Treiman ~ = співвідно́шення Ґо́лдберґера-Тре́ймена
Hagen-Rubens ~ = співвідно́шення Га́ґена-Ру́бенса
homomorphic ~ = відно́шення гомоморфі́зму
Hugoniot ~s = співвідно́шення Юґо́ніо [Гюґо́ніо]
hydrodynamical ~ = гідродинамі́чне співвідно́шення
hyperscaling ~ = гіперске́йлінгове [гіпермасшта́бне] співвідно́шення
identical ~ = тото́жність
implicit ~ = нея́вне співвідно́шення
input/output ~ = співвідно́шення вхід/ви́хід
integral ~ = інтеґра́льне співвідно́шення
integrated ~ = (про)інтеґро́ване співвідно́шення
invariant ~ = інварія́нтне співвідно́шення
inverse ~ = обе́рнене співвідно́шення; обе́рнена пропорці́йність; обе́рнена зале́жність
inverse-square ~ = обе́рнена пропорці́йність квадра́тові (величини)
Kelvin ~s = Ке́л(ь)вінові співвідно́шення
kinematic ~ = кінемати́чне співвідно́шення
kinetic ~ = кінети́чне співвідно́шення
Klein-Rosseland ~s = співвідно́шення Кля́йна-Ро́сленда
Kramers-Kronig ~ = співвідно́шення Кра́мерса-Кро́ніґа
Kummer ~ = Ку́мерове співвідно́шення
linear ~ = ліні́йне співвідно́шення
logical ~ = логі́чне співвідно́шення
Lorentz ~ = Лоре́нцове співвідно́шення
Lyddane-Sachs-Teller ~ = співвідно́шення Лі́дейна-Закса-Те́лера
Manley-Rowe ~ = співвідно́шення Ме́нлі-Ро́у
mass ~ = співвідно́шення мас (частинок)
mass-energy ~ = співвідно́шення між ене́ргією і ма́сою (Айнштайнове)
mass-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-сві́тність
mass-luminosity-radius ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-сві́тність-ра́діус
mass-radius ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-ра́діус
master ~ = основне́ співвідно́шення (теорії тощо)
matrix ~ = ма́тричне співвідно́шення
membership ~ = співвідно́шення нале́жности
model-independent ~ = моделенезале́жне співвідно́шення
nonlinear ~ = неліні́йне співвідно́шення
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне співвідно́шення
nonrenormalized ~ = неперенормо́ване співвідно́шення
nontransitive ~ = нетранзити́вне співвідно́шення
numerical ~ = числове́ співвідно́шення
one-to-one ~ = взає́мно однозна́чне [о́дно-однозна́чне] співвідно́шення, взає́мно-однозна́чна [о́дно-однозна́чна] відпові́дність
Onsager reciprocal ~ = О́нзаґерове співвідно́шення
operator ~ = опера́торне співвідно́шення
order ~ = (спів)відно́шення поря́дку
orientation ~ = орієнтаці́йне співвідно́шення
parametric ~ = параметри́чна зале́жність, параметри́чний зв’язо́к
period-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] пері́од-сві́тність
permutation ~ = переста́вне співвідно́шення
phenomenological ~ = феноменологі́чне співвідно́шення
polyadic ~ = багаточле́нне співвідно́шення
precedence ~ = співвідно́шення передува́ння [пріорите́тів]
preference ~ = співвідно́шення перева́г
projective ~ = проєкти́вна відпові́дність
quantum ~ = ква́нтове співвідно́шення
range-energy ~ = співвідно́шення між про́бі́гом та ене́ргією, зале́жність про́бігу від ене́ргії
reciprocal ~ = обе́рнене співвідно́шення
reciprocity ~ = співвідно́шення взає́мности
recurrence ~ = рекуре́нтне співвідно́шення
recursion ~ = рекурси́вне співвідно́шення
redshift-distance ~ = (астр.) зале́жність черво́ного змі́щення [зсу́ву] від ві́дстані
reflexive ~ = оборо́тне співвідно́шення
relativistic ~ = релятивісти́чне співвідно́шення
renormalized ~ = перенормо́ване співвідно́шення
scaling ~ = ске́йлінгове [масшта́бне] співвідно́шення
semiempirical ~ = напівемпіри́чне співвідно́шення
similarity ~ = крите́рій поді́бности (математичний)
similitude ~ = крите́рій поді́бности [відпові́дности] (фізичний)
single-valued ~ = взає́мно-однозна́чне [о́дно-однозна́чне] співвідно́шення, взає́мно-однозна́чна [о́дно-однозна́чна] відпові́дність
stoichiometric ~ = стехіометри́чне співвідно́шення
stress-strain ~ = деформацієнапру́гове співвідно́шення, співвідно́шення між напру́гою [напру́женням] і деформа́цією
Sverdrup ~ = Све́рдрупове співвідно́шення
symmetric ~ = симетри́чне співвідно́шення
symmetry ~ = співвідно́шення симе́трії
ternary ~ = терна́рне [тричле́нне] співвідно́шення
thermodynamic ~ = термодинамі́чне співвідно́шення
total ~ = скрізь ви́значене співвідно́шення; універса́льне співвідно́шення
transitive ~ = транзити́вне співвідно́шення
uncertainty ~ = співвідно́шення неви́значеностей
universal ~ = універса́льне співвідно́шення
variational ~ = варіяці́йне співвідно́шення
Weinreich ~ = Ва́йнрайхове співвідно́шення
requirement потре́ба; вимо́га ■ to meet the ~s задовольня́ти потре́би [вимо́ги], відповіда́ти потре́бам [вимо́гам]
[rɪ'kwaɪəmənt, -ərmənt]
continuity ~ = вимо́га непере́рвности
convergence ~ = вимо́га збі́жности
differentiability ~ = вимо́га диференційо́вности
experimental ~s = вимо́ги до експериме́нту
finiteness ~ = вимо́га скінче́нности
functional ~s = функці́йні вимо́ги
hermiticity ~ = вимо́га ермі́товости
integrability ~ = вимо́га інтеґро́вности
invariance ~ = вимо́га інварія́нтности
operating ~s = вимо́ги до функціюва́ння (приладу тощо)
operational ~s = вимо́ги до функціюва́ння (приладу тощо)
performance ~s = вимо́ги до робо́чих характери́стик; вимо́ги до функціюва́ння
power ~s = 1. номіна́льна поту́жність 2. енергети́чні потре́би
rigorous ~ = стро́га вимо́га
safety ~s = вимо́ги те́хніки безпе́ки
storage ~s = вимо́ги до (о́бсягу) па́м’яті
strict ~ = жорстка́ умо́ва [вимо́га]
technical ~s = техні́чні вимо́ги, техні́чне завдання́
series (мн. series) 1. (матем.) ряд (in terms of – за) ■ to expand in a ~ розви́нути [розкла́сти] в ряд (of x – за x); to interrupt [truncatea ~ обірва́ти ряд 2. послідо́вність, се́рія 3. (сп.) (спектра́льна) се́рія 4. (яф) радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́ [роди́на] 5. (х.) ряд 6. (ел.) послідо́вне сполу́чення [з’єдна́ння, злу́чення]
['sɪəriːz, 'sɪriːz]
~ approaching no finite limit = ряд, що не ма́є скінче́нної грани́ці
~ approaching no infinite limit = ряд, що не ма́є нескінче́нної грани́ці
~ convergent in the mean = ряд, збі́жний у сере́дньому
~ in powers of x = ряд за сте́пенями x
~ in terms of powers of x = ряд за сте́пенями x
~ of bands = (сп.) се́рія смуг
~ of cells = ряд (послідовно з’єднаних) (ґальвані́чних) елеме́нтів
~ of constant-sign terms = знакоста́лий [знакопості́йний] ряд
~ of data = ряд да́них
~ of an element = сім’я́ [ряд] елеме́нту (хемічного)
~ of functions = функці́йний ряд
~ of lectures = цикл ле́кцій
~ of lines = 1. ряд лі́ній 2. спектра́льна се́рія
~ of matrices = ряд ма́триць
~ of measurements = се́рія [ни́зка] ви́мірів
~ of observations = се́рія [ни́зка] спостере́жень
~ of positive terms = знакодода́тний ряд
~ of prime numbers = послідо́вність про́сти́х чи́сел
~ of reciprocals = ряд обе́рнених чи́сел
abnormal ~ = анома́льна (спектральна) се́рія
absolutely convergent ~ = абсолю́тно збі́жний ряд
absolutely summable ~ = абсолю́тно сумо́вний ряд
actinide ~ = сім’я́ [ряд] актино́їдів
actinium decay ~ = ряд [сім’я́] акти́нію
actinium-uranium ~ = актиноура́новий ряд
alternating ~ = знакозмі́нний ряд
aliphatic ~ = аліфати́чний [жи́рний] ряд (органічних сполук)
anomalous ~ = анома́льна (спектральна) се́рія
arithmetic ~ = аритмети́чний ряд
aromatic ~ = аромати́чний ряд
ascending ~ = 1. висхідни́й ряд 2. висхідни́й степене́вий ряд, ряд за висхідни́ми сте́пенями
asymptotic ~ = асимптоти́чний ряд; асимптоти́чний ро́зклад (у скінченний ряд), асимптоти́чне розви́нення (у нескінченний ряд)
asymptotically convergent ~ = асимптоти́чно збі́жний ряд
autoregressive ~ = автореґреси́вний ряд
Balmer ~ = Ба́льмерова (спектра́льна) се́рія
benzene ~ = бензо́льний ряд
Bergmann ~ = Бе́рґманова (спектра́льна) се́рія
Bessel ~ = Бе́селів ряд
binomial ~ = біно́мний ряд
boundedly convergent ~ = обме́жено збі́жний ряд
Brackett ~ = Бре́кетова (спектра́льна) се́рія
canonical ~ of curves = каноні́чна систе́ма криви́х
central ~ = центра́льний ряд
chief ~ = головни́й ряд
collateral ~ = колатера́льний ряд (розпаду штучного ізотопу)
combination ~ = комбінаці́йна (спектра́льна) се́рія
composition ~ = композиці́йний ряд
conditionally convergent ~ = умо́вно збі́жний ряд
conjugate ~ = спря́жений ряд
convergent ~ = збі́жний ряд
convergent everywhere ~ = скрізь збі́жний ряд
convergent nowhere ~ = скрізь розбі́жний ряд
decay ~ = радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́
derived ~ = похідни́й ряд
descending ~ = 1. спадни́й ряд 2. спадни́й степене́вий ряд, ряд за спадни́ми сте́пенями
diffuse ~ = дифу́зна (спектра́льна) се́рія
Dirichlet ~ = ряд Дирихле́
disintegration ~ = радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́
divergent ~ = розбі́жний ряд
dominated ~ = (з)мажоро́ваний ряд
dominating ~ = мажора́нтний [мажорува́льний] ряд
double ~ = подві́йний ряд
electrochemical ~ = електрохемі́чний ряд
electromotive ~ = електрохемі́чний ряд
entire ~ = скрізь збі́жний ряд
enveloping ~ = обгорта́льний ряд
equiconvergent ~ = рівнозбі́жний ряд
equisummable ~ = рівносумо́вний ряд
everywhere convergent (power) ~ = скрізь збі́жний (степене́вий) ряд
exponential ~ = експоненці́йний ряд
exposure ~ = се́рія сеа́нсів опромі́нювання
finite ~ = скінче́нний ряд
formal power ~ = форма́льний степене́вий ряд
Fourier ~ = ряд Фур’є́
fractional-power ~ = дробовостепене́вий ряд
function ~ = функці́йний ряд
functional ~ = функціона́льний ряд
fundamental ~ = фундамента́льна (спектра́льна) се́рія
galvanic ~ = (х.) ряд (електро́дних) потенція́лів
gap ~ = лакуна́рний ряд
geological ~ = геологі́чна се́рія
geometric ~ = геометри́чний ряд
harmonic ~ = гармоні́чний ряд
homologous ~ = гомологі́чний ряд
Humphrey’s ~ = (спектра́льна) серія Га́мфрі
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чний ряд
improperly divergent ~ = невла́стиво розбі́жний ряд
increasing ~ = висхідни́й ряд
indefinitely increasing ~ = необме́жено висхідни́й ряд
infinite ~ = нескінче́нний ряд
infinitely increasing ~ = необме́жено висхідни́й ряд
integrable ~ = інтеґро́вний ряд
integral power ~ = інтеґростепене́вий ряд
interpolating ~ = інтерполяці́йний ряд
interpolation ~ = інтерполяці́йний ряд
inverse power ~ = ряд за обе́рненими сте́пенями
iteration ~ = ітераці́йний ряд, ряд ітера́цій
iterative ~ = ітераці́йний ряд, ряд ітера́цій
Kapteyn ~ = Капте́йнів ряд
Kummer ~ = Ку́мерів ряд
lacunary ~ = лакуна́рний ряд
lanthanide ~ = сім’я́ [ряд] лантано́їдів
Laurent ~ = Лора́нів ряд
Lie ~ = ряд Лі
logarithmic ~ = логаритмі́чний ряд
Lyman ~ = Ла́йманова (спектра́льна) се́рія
lyotropic ~ = ліотро́пний ряд
Maclaurin ~ = Макло́ренів ряд
majorant ~ = мажора́нтний [мажорува́льний] ряд
majorizable ~ = мажоро́вний ряд
majorized ~ = (з)мажоро́ваний ряд
matrix power ~ = степене́вий ряд ма́триць
minorant ~ = мінора́нта, мінорува́льний ряд
minorized ~ = (з)міноро́ваний ряд
multiple ~ = 1. (матем.) кра́тний ряд 2. (ел.) парале́льно-послідо́вне сполу́чення [з’єдна́ння, злу́чення]
neptunium (decay) ~ = ряд [сім’я́] непту́нію
Neumann ~ = Но́йманів ряд
non-absolutely convergent ~ = неабсолю́тно збі́жний ряд
nonharmonic ~ = негармоні́чний ряд
normal ~ = норма́льний ряд
nowhere convergent ~ = скрізь розбі́жний ряд
number ~ = числови́й ряд
numerical ~ = числови́й ряд
optical ~ = опти́чна (спектра́льна) се́рія
orthogonal ~ = ортогона́льний ряд
oscillating ~ = 1. знакозмі́нний ряд 2. коливни́й ряд
oscillating divergent ~ = невласти́во розбі́жний ряд
overconvergent ~ = надзбі́жний ряд
paraffin ~ = парафі́новий ряд
parallel ~ = (ел.) парале́льно-послідо́вне сполу́чення [з’єдна́ння, злу́чення]
Paschen ~ = Па́шенова (спектра́льна) се́рія
permanently convergent (power) ~ = скрі́зь збі́жний (степене́вий) ряд
perturbation ~ = пертурбаці́йний ряд, ряд тео́рії збу́рень
Pfund ~ = Пфу́ндова (спектра́льна) се́рія
Pickering ~ = Пі́керинґова (спектра́льна) се́рія
pointwise convergent ~ = точко́во збі́жний ряд
positive-sign(‑term) ~ = знакодода́тний ряд
power ~ = степене́вий ряд
power ~ of x ряд за сте́пенями x
principal ~ = головна́ (спектра́льна) се́рія
product ~ = до́буток ряді́в
properly divergent ~ = власти́во розбі́жний ряд
radioactive (decay) ~ = радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́
radium ~ = сім’я́ [ряд] ра́дію
rapidly convergent ~ = швидкозбі́жний ряд
reactor ~ = се́рія реа́кторів
regularly convergent ~ = реґуля́рно збі́жний ряд
relatively convergent ~ = умо́вно збі́жний ряд
remainder ~ = за́лишок ря́ду
residual ~ = за́лишок ря́ду
restrictedly convergent ~ = обме́жено збі́жний ряд
semiconvergent ~ = напівзбі́жний ряд
semidivergent ~ = напіврозбі́жний ряд
sharp ~ = різка́ (спектра́льна) се́рія
simply convergent ~ = (про́сто) збі́жний ряд
slowly convergent ~ = пові́льно збі́жний ряд
spectral ~ = спектра́льна се́рія
stationary time ~ = стаціона́рний часови́й ряд
subordinate ~ = бічна́ (спектра́льна) се́рія
summable ~ = сумо́вний ряд
telescopic ~ = телеско́пний ряд
termwise integrable ~ = почле́нно інтеґро́вний ряд
test ~ = се́рія ви́проб [випро́бувань]
thermoelectric ~ = (мф) термоелектри́чний ряд (напруг)
thorium ~ = ряд [сім’я́] то́рію
time ~ = 1. часови́й ряд 2. (стат) часова́ ви́бірка
transformation ~ = радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́
triboelectric ~ = трибоелектри́чний ряд
trigonometric ~ = тригонометри́чний ряд
triple ~ = потрі́йний ряд
unconditionally convergent ~ = безумо́вно збі́жний ряд
unconditionally divergent ~ = безумо́вно розбі́жний ряд
uniformly convergent ~ = рівномі́рно збі́жний ряд
univariable ~ = ряд одніє́ї змі́нної
uranium (decay) ~ = ряд [сім’я́] ура́ну
uranium-radium (decay) ~ = уранора́дієвий ряд, уранора́дієва сім’я́
variation ~ = варіяці́йний ряд
vector ~ = ве́кторний ряд
simulator 1. моде́ль 2. моделюва́льний [імітува́льний] при́стрій, іміта́тор 3. моделюва́льна програ́ма 4. тренаже́р
['sɪmjuleɪtə, -jəleɪt̬ər]
fault ~ = (комп.) іміта́тор неспра́вностей [відмо́в]
flight ~ = іміта́тор польо́ту (на літаку)
functional ~ = функці́йна моде́ль
noise ~ = (комп.) іміта́тор зава́д
reactor ~ = моде́ль реа́ктора
training ~ = тренаже́р
space 1. про́стір || просторо́вий; о́б’є́мний 2. ко́смос, космі́чний [позазе́мний] про́стір || космі́чний; позазе́мний 3. діля́нка, о́бласть 4. про́мі́жок, інтерва́л, ві́ддаль, ві́дстань ■ for the ~ of a meter на про́мі́жку оди́н ме́т(е)р 5. (комп.) про́біл 6. мі́сце (що його можна заповнити) 7. про́мі́жок ча́су ■ (with)in the ~ of an hour за годи́ну, про́тягом годи́ни 8. розташо́вувати//розташува́ти (two meters apart – на відстані [з проміжками] два метри (одне від одного); at equal distances – з однаковими інтервалами); відокре́млювати//відокре́мити (проміжком)
[speɪs]
~ about the sun = навколосонце́вий про́стір
~ contractible into itself = стяжни́й про́стір
~ of connectivity k про́стір зв’я́зности k, k-зв’я́зний про́стір
~ of dimension n про́стір ви́мірности n, n-ви́мірний [n-ви́міро́вий] про́стір
~ of constant curvature = про́стір ста́лої кривини́
~ of fractals = про́стір фракта́лів
~ of functionals = про́стір функціона́лів
~ of functions = про́стір фу́нкцій
~ of generalized almost periodic functions = про́стір узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій (in the sense of Weyl – за Вайлем, у Вайлевому сенсі)
~ of infinite connectivity = нескінченнозв’я́зний про́стір
~ of infinite (number of) dimensions = нескінченнови́мірний про́стір
~ of matrices = про́стір ма́триць
~ of paths = про́стір шляхі́в
~ of quaternions = про́стір кватерніо́нів
~ of reals = про́стір ді́йсних чи́сел
~ of sets = про́стір множи́н
~ of states = про́стір ста́нів
absolute ~ = абсолю́тний про́стір
abstract ~ = абстра́ктний про́стір
acceleration ~ = (яф) пришви́дшувальний про́мі́жок
address ~ = адре́сний про́стір
adjoint ~ = спря́жений про́стір; долу́чений [приє́днаний] про́стір
adjunct(ion) ~ = приє́днаний про́стір
affine ~ = афі́нний про́стір
affinely connected ~ = афіннозв’я́зний про́стір, про́стір афі́нної зв’я́зности [з афі́нною зв’я́зністю]
air ~ = пові́тряний про́стір
algebraic ~ = алґебри́чний про́стір
aligned ~ = про́стір зі скінче́нно ви́значеною опу́клістю
allocation ~ = розподі́льний про́стір (пам’яті)
almost-metric ~ = ма́йже метри́чний про́стір
almost-periodic ~ = про́стір узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій
ambient ~ = довкі́льний [навко́лишній] про́стір, довкі́лля
angle ~ = кутова́ діля́нка, діля́нка всере́дині кута́, кутови́й се́ктор
anisotropic ~ = анізотро́пний [неізотро́пний] про́стір
annular ~ = (яф) кільце́вий про́стір
anode dark ~ = ано́дний те́мний про́стір, ано́дна те́мна о́бласть
arc ~ = дугови́й про́мі́жок
Aston dark ~ = А́стонів те́мний про́стір
Banach ~ = Ба́нахів про́стір
barreled ~ = діжкови́й про́стір
base ~ = ба́за, ба́зовий про́стір
based ~ = (топологічний) про́стір з позна́ченою ба́зовою то́чкою
basis-circuit ~ = про́стір ба́зових ко́нтурів [ци́клів] (графу)
basis-cut ~ = про́стір ба́зових ро́зтинів [ро́зрізів] (графу)
basis-path ~ = про́стір ба́зових шляхі́в (графу)
biaffine ~ = біафі́нний про́стір
bicompact ~ = бікомпа́ктний про́стір
biconnected ~ = двозв’я́зний про́стір
blank ~ = поро́жнє мі́сце, інтерва́л, про́мі́жок
carrier ~ = про́стір-носі́й
cartesian ~ = Дека́ртів про́стір
cathode dark ~ = (ел.) като́дна те́мна о́бласть, като́дний те́мний про́стір
causal ~ = причино́вий про́стір
charge ~ = заря́довий про́стір, про́стір заря́дів
circuit ~ = про́стір ко́нтурів [ци́клів] (графу)
cislunar ~ = (космі́чний) про́стір між Земле́ю та орбі́тою Мі́сяця
clearance ~ = про́зір
closed ~ = за́мкнений про́стір
code ~ = про́стір ко́дів
cohomology ~ = про́стір когомоло́гій
collapsible (topological) ~ = стяжни́й (топологі́чний) про́стір
color ~ = ко́лірний про́стір
column ~ = про́стір сто́впчиків [коло́нок] (матриці)
combustion ~ = зо́на горі́ння
compact ~ = компа́ктний про́стір
complementary ~ = доповня́льний про́стір
complete (metric) ~ = по́вний (метри́чний) про́стір
complete normed ~ = по́вний нормо́ваний про́стір
completely ordered ~ = цілко́м упорядко́ваний про́стір
completely regular ~ = цілко́м реґуля́рний про́стір
complex ~ = ко́мплексний про́стір, про́стір ко́мплексних змі́нних
concentrated ~ = зосере́джений про́стір (in the neighborhood of a subset – навколо підмножини)
configuration ~ = конфігураці́йний про́стір
conjugate ~ = спря́жений про́стір
connected ~ = зв’я́зний про́стір
contained ~ = вмі́щений про́стір
contractible (topological) ~ = стяжни́й (топологі́чний) про́стір
convergence ~ = про́стір збі́жности
convex ~ = опу́клий про́стір
coordinate ~ = координа́тний про́стір
coset ~ = фа́ктор-про́стір
cotangent ~ = кодоти́чний про́стір
covered ~ = накри́тий про́стір
covering ~ = по́кривний [покрива́льний, накрива́льний] про́стір
criteria ~ = критері́йний про́стір
Crookes dark ~ = Кру́ксів те́мний про́стір
curve ~ = про́стір криви́х
curved ~ = ви́кривлений про́стір
cut ~ = про́стір ро́зтинів [ро́зрізів] (графу)
dark ~ = (ел.) те́мний про́стір, те́мна о́бласть
dead ~ = 1. (тд) ме́ртвий [шкідли́вий] про́стір 2. (ел.) ме́ртва зо́на 3. (акуст.) зо́на мовча́ння
decomposable ~ = розкла́дний про́стір
deep ~ = (астр.) дале́кий [глибо́кий] ко́смос, дале́кий космі́чний про́стір
definite ~ = ви́значена діля́нка
degeneracy ~ = про́стір ви́роджености
de Sitter ~ = де Си́терів про́стір
Dirichlet ~ = про́стір Дирихле́
disconnected ~ = незв’я́зний про́стір
discrete ~ = дискре́тний про́стір
doubly connected ~ = двозв’я́зний про́стір
drift ~ = про́стір [діля́нка] дре́йфу
dual ~ = дуа́льний про́стір
elliptic ~ = еліпти́чний про́стір
empty ~ = 1. поро́жній про́стір 2. поро́жнє [незапо́внене, неза́йняте] мі́сце 3. поро́жнява
embedding ~ = про́стір вкла́дення
enumerably infinite-dimensional ~ = зліче́нно нескінченнови́мірний про́стір
equivalent ~ = еквівале́нтний про́стір
Euclidean [euclidean] ~ = Евклі́дів про́стір
exotic ~ = екзоти́чний про́стір
extra ~ = додатко́вий (ві́льний) про́стір
extragalactic ~ = позагалакти́чний про́стір
extremally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зний про́стір
factor ~ = фа́ктор-про́стір
fiber ~ = розшаро́ваний [волокни́нний, нитча́стий] про́стір
finite ~ = скінче́нний про́стір; скінче́нна о́бласть [діля́нка]
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірний про́стір
finite-measure ~ = про́стір зі скінче́нною мі́рою
first countable metrizable ~ = метризо́вний про́стір (що задовольняє першу аксіому про зліченність)
first countable topological ~ = про́стір зі зліче́нною лока́льною ба́зою у ко́жній то́чці (що задовольняє першу аксіому про зліченність)
flat ~ = пло́ский про́стір
Fock ~ = Фо́ків про́стір
foliated ~ = розшаро́ваний про́стір
four-dimensional ~ = чотириви́мірний про́стір
Fourier ~ = фур’є́-про́стір
free ~ = 1. ві́льний [незапо́внений] про́стір 2. про́біл 3. (комп.) ві́льна зо́на па́м’яті
free-storage ~ = діля́нка ві́льної па́м’яті
function ~ = функці́йний про́стір, про́стір фу́нкцій
functional ~ = функціона́льний про́стір, про́стір функціона́лів
geodesic ~ = геодези́чний про́стір
glow ~ = о́бласть світі́ння
half ~ = півпро́стір, напівпро́стір див. тж half-space
Hausdorff ~ = Га́усдорфів про́стір
Hermitian ~ = Ермі́тів про́стір
higher-dimensional ~ = вищеви́мірний про́стір, про́стір ви́щої ви́мірности
highest-dimensional ~ = найвищеви́мірний про́стір, про́стір найви́щої ви́мірности
Hilbert ~ = Гі́льбертів про́стір
homeomorphic ~ = гомеомо́рфний про́стір
homogeneous ~ = однорі́дний про́стір
homotopocally equivalent ~ = гомото́пно еквівале́нтний про́стір
hyperbolic ~ = гіперболі́чний про́стір
hypocompact ~ = гіпокомпа́ктний про́стір
image ~ = 1. (опт.) про́стір о́бразів/зобра́жень 2. (матем.) про́стір о́бразів
indefinite ~ = неви́значена діля́нка
indiscrete (topological) ~ = тривія́льний [антидискре́тний] (топологі́чний) про́стір
infinite ~ = нескінче́нний про́стір; нескінче́нна о́бласть [діля́нка]
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірний про́стір
inner ~ = вну́трішній про́стір
inner product ~ = про́стір із вну́трішнім до́бутком
interaction ~ = про́стір [о́бласть] взаємоді́ї
interelectrode ~ = міжелектро́дний про́стір
intergalactic ~ = міжгалакти́чний про́стір
internal ~ = вну́трішній про́стір
interplanetary ~ = міжплане́тний про́стір
interstellar ~ = міжзоре́вий про́стір
interstitial ~ = міжву́зловий про́стір, про́стір між вузла́ми (кристалічної ґратки)
ionization ~ = о́бласть йоніза́ції
irradiation ~ = опромі́нювана діля́нка
irreducible ~ = незвідни́й про́стір
isometric ~ = ізометри́чний про́стір
isomorphic ~ = ізомо́рфний про́стір
isospin ~ = про́стір ізоспі́нів
isotopic-spin ~ = про́стір ізоспі́нів
isotropic ~ = ізотро́пний про́стір
kegly ~ = діжкови́й про́стір
Klein ~ = Кля́йнів про́стір
lacunary ~ = пропу́щена діля́нка [о́бласть]
Langmuir dark ~ = Ле́нґмюрів те́мний про́стір
limited ~ = обме́жена діля́нка
Lindelöf ~ = Лі́ндельофів про́стір
linear ~ = ліні́йний про́стір
living ~ = життє́вий про́стір
Lobachevski ~ = про́стір Лобаче́вського
locally compact ~ = лока́льно компа́ктний про́стір
locally compact ~ being the union of a countable number of compact subsets = зліче́нний на нескінче́нності лока́льно компа́ктний про́стір
locally connected ~ = лока́льно зв’я́зний про́стір (at a point – в точці)
locally convex ~ = лока́льно опу́клий про́стір
locally euclidean topological ~ = лока́льно Евклі́дів топологі́чний про́стір
locally homogeneous ~ = локально однорі́дний про́стір
loop ~ = про́стір ко́нтурів [пете́ль] (графу)
lower-dimensional ~ = нижчеви́мірний про́стір, про́стір ни́жчої ви́мірности
lowest-dimensional ~ = найнижчеви́мірний про́стір, про́стір найни́жчої ви́мірности
magnet (gap) ~ = про́зір між полюса́ми магне́ту
mapped ~ = відобра́жуваний про́стір; відобра́жений про́стір
mapping ~ = про́стір відобра́жень
measurable ~ = вимірни́й про́стір
measure ~ = про́стір із мі́рою
memory ~ = діля́нка па́м’яті
metric ~ = метри́чний про́стір
metrizable ~ = метризо́вний про́стір
Minkowsky ~ = чотириви́мірний про́стір, про́стір-час Мінко́вського
momentum ~ = про́стір і́мпульсів
multidimensional ~ = багатови́мірний про́стір
multiply connected ~ = багатозв’я́зний про́стір
n-dimensional ~ = n-ви́мірний [n-ви́міро́вий] про́стір
near ~ = навколоземни́й [близьки́й] (космі́чний) про́стір
negative-definite inner-product ~ = про́стір з від’є́мно ви́значеним вну́трішнім до́бутком
negative-metric ~ = про́стір із від’є́мною ме́трикою
neighborhood ~ = про́стір із о́колами
nested Hilbert ~ = споря́джений [осна́щений] Гі́льбертів про́стір
non-Euclidean [non-euclidean] ~ = неевклі́дів про́стір
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дний про́стір
normable ~ = нормо́вний про́стір
normal ~ = норма́льний про́стір
normalized ~ = нормо́ваний про́стір
normed ~ = нормо́ваний про́стір
null ~ = нуль-про́стір, ядро́ (лінійного перетворювання)
occupation-number ~ = про́стір чи́сел запо́внення
occupied ~ = за́йнятий [запо́внений] про́стір, за́йнята [запо́внена] діля́нка
object ~ = 1. (матем.) про́стір-оригіна́л (перетворення) 2. (опт.) про́стір предме́тів
open ~ = відкри́тий про́стір
operating ~ = робо́чий про́стір
operation ~ = робо́чий про́стір
orbit ~ = про́стір траєкто́рій
ordered ~ = впорядко́ваний про́стір
order-parameter ~ = про́стір пара́метрів поря́дку
orthogonal ~s = ортогона́льні про́стори
osculating ~ = стични́й про́стір
outer ~ = 1. зо́внішній про́стір 2. (астр.) позазе́мний [космі́чний] про́стір, ко́смос
parabolic ~ = параболі́чний про́стір
paracompact ~ = паракомпа́ктний про́стір
parameter ~ = про́стір пара́метрів, пара́метровий про́стір
path ~ = про́стір шляхі́в (графу)
path(wise) connected ~ = ліні́йнозв’я́зний про́стір
phase ~ = фа́зовий про́стір
pointed (topological) ~ = (топологі́чний) про́стір із позна́ченою то́чкою
Polish ~ = по́льський про́стір
positive-definite inner-product ~ = про́стір із дода́тно ви́значеним вну́трішнім до́бутком
positive-metric ~ = про́стір із дода́тною ме́трикою
pre-Hilbert ~ = передгі́льбертів [уніта́рний] про́стір
probability ~ = про́стір імові́рностей
product ~ = про́стір-до́буток, до́буток про́сторів
projective ~ = проєкти́вний про́стір
proximity ~ = про́стір бли́зькости
pseudo-Euclidean ~ = псевдоевклі́дів про́стір
pseudometric ~ = псевдометри́чний про́стір
pseudometrizable ~ = псевдометризо́вний про́стір
pseudonormalized ~ = псевдонормо́ваний про́стір
pseudonormed ~ = псевдонормо́ваний про́стір
pseudoprojective ~ = псевдопроєкти́вний про́стір
pseudo-Riemannian ~ = псевдори́манів про́стір
punctured ~ = проштри́кнутий [проко́лений] про́стір
quantum ~ = ква́нтовий про́стір
quasi-compact ~ = квазикомпа́ктний про́стір
quasi-complete ~ = квазипо́вний про́стір
quasi-discrete ~ = квазидискре́тний про́стір
quasi-homeomorphic ~ = квазигомеомо́рфний про́стір
quasi-metric ~ = квазиметри́чний про́стір
quasi-momentum ~ = про́стір квазиі́мпульсів
quasi-normed ~ = квазинормо́ваний про́стір
quasi-uniform ~ = квазирівномі́рний про́стір
quaternion ~ = про́стір кватерніо́нів
quotient ~ = фа́ктор-про́стір
ranged ~ = (з)ранжо́ваний про́стір
ranked ~ = (з)ранжо́ваний про́стір
rational ~ = раціона́льний про́стір
ray ~ = промене́вий про́стір, про́стір про́менів
reaction ~ = реакці́йний про́стір
reciprocal ~ = про́стір хвильови́х векторі́в
reduced ~ = зве́дений про́стір
reducible ~ = звідни́й про́стір
reflexive ~ = рефлекси́вний про́стір
regular ~ = реґуля́рний про́стір
Riemann(ian) ~ = Ри́манів про́стір
root ~ = корене́вий про́стір
row ~ = про́стір рядкі́в (матриці)
sample ~ = вибірко́вий про́стір, про́стір ви́бірок
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдів про́стір
search ~ = о́бласть по́шуку
semi-compact (topological) ~ = напівкомпа́ктний (топологі́чний) про́стір
semi-infinite ~ = напівнескінче́нний про́стір
semimetric ~ = напівметри́чний про́стір
seminormed ~ = напівнормо́ваний про́стір
separable ~ = сепара́бельний про́стір
sequence ~ = про́стір послідо́вностей
Sierpiński ~ = про́стір Серпі́ньського
shared ~ = о́бласть [про́стір] па́м’яті спі́льного використа́ння
simply connected ~ = однозв’я́зний про́стір
singular ~ = синґуля́рний про́стір
solid ~ = тілови́й [суці́льний] про́стір
spherical ~ = сфери́чний про́стір
spin ~ = спі́новий про́стір, про́стір спі́нів
spinor ~ = спіно́рний про́стір
state ~ = про́стір ста́нів
storage ~ = 1. мі́сце зберіга́ння 2. (комп.) про́стір па́м’яті
straight ~ = прями́й про́стір
strain ~ = про́стір деформа́цій
stress ~ = про́стір напру́г [напру́жень]
strongly complete ~ = си́льно по́вний про́стір
strongly paracompact ~ = си́льно паракомпа́ктний про́стір
submetric ~ = субметри́чний про́стір
submetrizable ~ = субметризо́вний про́стір
subvector ~ = ве́кторний підпро́стір (spanned by a system of vectors – породжений системою векторів)
supercompact ~ = надкомпа́ктний [суперкомпа́ктний] про́стір, суперкомпа́кт
symmetric ~ = симетри́чний про́стір
symplectic ~ = симплекти́чний про́стір
tangent ~ = доти́чний про́стір
target ~ = про́стір-мета́ (до якого відображують)
tensor ~ = те́нзорний про́стір (of order n – валентности n)
three-dimensional ~ = триви́мірний про́стір
topological ~ = топологі́чний про́стір (with a (selected) base point – з позначеною точкою)
topologically complete ~ = топологі́чно по́вний про́стір
topologically contained ~ = топологі́чно вмі́щений про́стір
topologically equivalent ~ = топологі́чно еквівале́нтний про́стір
topologically isomorphic ~ = топологі́чно ізомо́рфний про́стір
topological phase ~ = топологі́чний фа́зовий про́стір
topological vector ~ = топологі́чний ве́кторний про́стір
total disk ~ = по́вна мі́сткість ди́ску
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зний про́стір
tunneled ~ = діжкови́й про́стір
trajectory ~ = про́стір траєкто́рій
tree ~ = про́стір дере́в (графу)
two-dimensional ~ = двови́мірний про́стір
ultrametric ~ = ультраметри́чний про́стір
ultraregular ~ = ультрареґуля́рний про́стір
unconnected ~ = незв’я́зний про́стір
underlying ~ = про́стір-носі́й
uniconvergence ~ = про́стір рівномі́рної збі́жности
uniform ~ = рівномі́рний про́стір
uniformly convex ~ = рівномі́рно опу́клий про́стір
union ~ = об’єдна́ння про́сторів
unitary ~ = уніта́рний про́стір
universal ~ = універса́льний про́стір
unlimited ~ = необме́жена діля́нка
unoccupied ~ = неза́йнятий [незапо́внений] про́стір, неза́йнята [незапо́внена] діля́нка
vacuum ~ = діля́нка [о́бласть] ва́кууму
vector ~ = ве́кторний про́стір
velocity ~ = про́стір шви́дкостей
virtual ~ = віртуа́льний про́стір
waste ~ = шкідли́вий про́стір
wave-number ~ = про́стір хвильови́х чи́сел
wave-vector ~ = про́стір хвильови́х векторі́в
weakly complete ~ = сла́бко по́вний про́стір
work(ing) ~ = робо́ча о́бласть [діля́нка] (зокрема пам’яті)
specification 1. специфіка́ція; о́пис; деталіза́ція, конкретиза́ція, дета́льне поя́снення; 2. (мн.) техні́чні характери́стики, техні́чні [па́спортні] да́ні; техні́чні вимо́ги; техні́чні умо́ви
[ˌspεsəfɪ'keɪʃn]
~s for setting up electric installations = пра́вила встано́влювання електрообла́днання
data ~ = о́пис да́них
enhanced extended memory ~ = специфіка́ція вдоскона́леної розши́реної па́м’яті
file ~ = специфіка́ція фа́йлу
formal ~ = форма́льний о́пис
functional ~ = функці́йний о́пис
implementation ~ = о́пис реаліза́ції
input-output ~ = о́пис входо́вих і виходо́вих пара́метрів
patent ~ = о́пис пате́нту
performance ~ = (комп.) специфіка́ція робо́чих характери́стик (проєктованої системи)
problem ~ = (комп.) умо́ви зада́чі
program ~ = (комп.) програмо́ва специфіка́ція, техні́чний о́пис програ́ми
requirement ~s = техні́чне завда́ння, техні́чні умо́ви
standard ~s = норма́льні техні́чні умо́ви
technical ~s = 1. техні́чні умо́ви 2. техні́чні характери́стики
tentative ~s = орієнто́вні техні́чні умо́ви
speed шви́дкість (абсолютна величина) || шви́дкісний ■ at a ~ v зі шви́дкістю v; to gain ~, to gather ~ набира́ти//набра́ти шви́дкість; to lose ~ втрача́ти//втра́тити шви́дкість; to ~ up пришви́дшувати(ся)//пришви́дшити(ся) 2. швидкоді́я || швидкоді́йний 3. (техн.) шви́дкість оберта́ння (двигуна) ■ to ~ up an engine збі́льшити шви́дкість оберта́ння двигуна́ 4. світлоси́ла 5. світлочутли́вість (фотоматеріялу) 6. поспіша́ти
[spiːd]
~ of convergence = шви́дкість збі́жности
~ of discharge = шви́дкість (поши́рювання) розря́ду
~ of an instrument = швидкоді́я при́ладу
~ of a lens = світлоси́ла об’єкти́ва
~ of light = шви́дкість сві́тла (in a vacuum – у вакуумі), електромагне́тна ста́ла [конста́нта]
~ of motion = шви́дкість ру́ху
~ of response = 1. шви́дкість спрацьо́вування (приладу) 2. шви́дкість ві́дгуку [реа́кції]
~ of sound = шви́дкість зву́ку (скалярна)
~ of travel = шви́дкість пересува́ння
Alfvén ~ = А́ль(ф)венова шви́дкість
adjustable ~ = реґульо́вна шви́дкість
advance ~ = шви́дкість просува́ння
air ~ = пові́тряна шви́дкість (літального апарата)
allowable ~ = прийня́тна шви́дкість
angular ~ = кутова́ шви́дкість
apparent ~ = позі́рна шви́дкість
arc ~ = шви́дкість поши́рювання дуги́
average ~ = сере́дня шви́дкість
base ~ of light = (in a crystal) головна́ шви́дкість сві́тла (в кристалі)
burst ~ = (комп.) монопо́льна шви́дкість
camera ~ = частота́ змі́ни ка́дрів (у кінокамері чи фотоапараті)
communication ~ = шви́дкість пересила́ння да́них
computation ~ = шви́дкість обчи́слювання
computer ~ = швидкоді́я комп’ю́тера
condenser ~ = світлоси́ла конде́нсора
critical ~ = 1. крити́чна шви́дкість 2. крити́чна шви́дкість оберта́ння
cruising ~ = кре́йсерська шви́дкість
cutting ~ = шви́дкість рі́зання
divergence ~ = (ад) шви́дкість диверґе́нції
drift ~ = шви́дкість дре́йфу
effective ~ = ефекти́вна шви́дкість
elevation ~ = шви́дкість підійма́ння
emulsion ~ = світлочутли́вість (фото)ему́льсії
engine ~ = шви́дкість оберта́ння двигуна́
feeding ~ = шви́дкість подава́ння
film ~ = 1. світлочутли́вість (фото)плі́вки 2. шви́дкість протя́гування (плівки)
filming ~ = шви́дкість кінозніма́ння
flame propagation ~ = шви́дкість поши́рювання по́лум’я
forward ~ = шви́дкість по́ступно́го ру́ху
full ~ = по́вна [максима́льна] шви́дкість
functional ~ = функці́йна швидкоді́я
gaging ~ = шви́дкість мі́ряння [вимі́рювання]
ground ~ = назе́мна шви́дкість (літального апарата)
high ~ = висо́ка шви́дкість
hypersonic ~ = гіперзвукова́ шви́дкість
infrasonic ~ = інфразвукова́ шви́дкість
instantaneous ~ = миттє́ва шви́дкість
Laplacian ~ of sound = Лапла́сова шви́дкість зву́ку
light ~ = шви́дкість сві́тла (in a gravitational field – в ґравітаційному полі)
low ~ = мала́ шви́дкість
machining ~ = шви́дкість обробля́ння верста́том
mean ~ = сере́дня шви́дкість
measurement ~ = шви́дкість мі́ряння [вимі́рювання]
medium ~ = шви́дкість середо́вища
motor ~ = шви́дкість оберта́ння (електро)двигуна́
near-sonic ~ = білязвукова́ шви́дкість
Newtonian ~ of sound = Нью́тонова шви́дкість зву́ку
nominal ~ = номіна́льна шви́дкість
nonuniform ~ = змі́нна шви́дкість (за модулем)
operating ~ = 1. робо́ча шви́дкість 2. швидкоді́я (приладу)
operation ~ = швидкоді́я (приладу)
peripheral ~ = колова́ шви́дкість
phase ~ = фа́зова шви́дкість
preset ~ = за́дана шви́дкість
processing ~ = 1. шви́дкість обробля́ння (матеріялу) 2. шви́дкість опрацьо́вування (даних) 3. швидкоді́я (пристрою)
pulling ~ = шви́дкість витя́гування (кристалу)
pumping ~ = шви́дкість помпува́ння [нагніта́ння]; шви́дкість випомпо́вування [відсмо́ктування]
rated ~ = номіна́льна шви́дкість
reading ~ = шви́дкість зчи́тування
recession ~ = шви́дкість розбіга́ння гала́ктик
recording ~ = шви́дкість запи́сування
response ~ = 1. шви́дкість ві́дгуку [реа́кції] 2. шви́дкість спрацьо́вування (приладу)
rolling ~ = шви́дкість коті́ння
rotor ~ = шви́дкість оберта́ння ро́тора
running ~ = робо́ча шви́дкість
scanning ~ = шви́дкість сканува́ння
shutter ~ = (фот.) ви́тримка
sonic ~ = звукова́ шви́дкість
spot ~ = шви́дкість сканува́ння
stream ~ = шви́дкість пото́ку
subcritical ~ = докрити́чна шви́дкість
subluminal ~ = досвітлова́ шви́дкість
subsonic ~ = дозвукова́ шви́дкість
supercritical ~ = надкрити́чна шви́дкість
superluminal ~ = надсвітлова́ шви́дкість
supersonic ~ = надзвукова́ шви́дкість
synchronous ~ = синхро́нна шви́дкість
terminal ~ = кінце́ва шви́дкість
threshold ~ = поро́гова шви́дкість
top ~ = грани́чна шви́дкість
transmission ~ = шви́дкість пересила́ння (даних)
transonic ~ = білязвукова́ шви́дкість
true ~ = спра́вжня шви́дкість
ultrahigh ~ = надвисо́ка шви́дкість
ultrasonic ~ = ультразвукова́ шви́дкість
uniform ~ = ста́ла шви́дкість (за модулем)
variable ~ = змі́нна шви́дкість (за абсолютною величиною)
varying ~ = див. variable ~
wave ~ = фа́зова шви́дкість хви́лі
weighing ~ = шви́дкість зва́жування
wind ~ = шви́дкість ві́тру
winding ~ = шви́дкість перевива́ння плі́вки
working ~ = робо́ча шви́дкість
symbol 1. си́мвол || си́мвольний 2. позна́чення (for a physical quantity – фізичної величини) 3. знак; по́значка || зна́ковий; по́значковий 4. ідентифіка́тор || ідентифіка́торний
['sɪmbl]
~ for a physical quantity = си́мвол фізи́чної величини́
~ of operation = си́мвол (математичної) опера́ції/ді́ї
abstract ~ = абстра́ктний си́мвол
alphabetic ~ = лі́терний [бу́квений] си́мвол
alphanumeric ~ = буквоцифрови́й си́мвол
approach ~ = си́мвол прямува́ння, 
astronomical ~ = астрономі́чний си́мвол
atomic ~ = си́мвол а́тома
barred ~ = си́мвол з ри́скою вгорі́
basic ~ = основни́й знак [си́мвол]
chart ~ = схемати́чна по́значка
check ~ = контро́льний си́мвол
chemical ~ = хемі́чний си́мвол; си́мвол хемі́чного елеме́нту
Christoffel ~s = Кри́стофелеві си́мволи
conjunction ~ = си́мвол кон’ю́нкції, &,  
conventional ~ = умо́вний знак [си́мвол], умо́вна по́значка
copyright ~ = си́мвол а́вторського пра́ва, ©
crystallographic ~ = кристалографі́чний си́мвол
degree ~ = си́мвол ґра́дуса, °
derivative ~ = си́мвол похідно́ї, dx/dy
digital ~ = цифрови́й си́мвол
diode ~ = (графі́чна) по́значка діо́да
direct-product ~ = си́мвол прямо́го до́бутку, 
direct-sum ~ = си́мвол прямо́ї су́ми, 
disjunction ~ = си́мвол диз’ю́нкції, 
dotted ~ = си́мвол з кра́пкою вгорі́
dummy ~ = німи́й си́мвол
editing ~ = реда́кторський знак
electronic ~ = си́мвол (електричної) схе́ми
engineering ~ = умо́вна по́значка на кре́сленику
equivalence ~ = си́мвол еквівале́нтности, 
existential ~ = си́мвол існува́ння, ŋ
external ~ = зо́внішній си́мвол
flow-chart ~ = технологі́чний си́мвол, по́значка блок-схе́ми
functional ~ = функці́йний си́мвол
graphic(al) ~ = графі́чний си́мвол; графі́чна по́значка
letter ~ = лі́терний [бу́квений] си́мвол
Levi-Civita ~ = си́мвол Ле́ві-Чівіта́
logic(al) ~ = логі́чний си́мвол
mathematical ~ = математи́чний си́мвол
membership relation ~ = си́мвол нале́жности, 
mnemonic ~ = мнемоні́чний си́мвол; мнемоні́чна по́значка
multiplication ~ = си́мвол мно́ження,  , ×
negation ~ = си́мвол запере́чення, ¬
negative ~ = (знак) мі́нус, -
non-membership relation ~ = си́мвол ненале́жности, 
number ~ = числови́й си́мвол
numbering ~ = си́мвол нумера́ції
numeric(al) ~ = числови́й си́мвол
operation(al) ~ = си́мвол (математичної) опера́ції [ді́ї]
partial-derivative ~ = си́мвол части́нної похідно́ї, x/y
product ~ = си́мвол до́бутку, 
quotient ~ = фа́ктор-си́мвол, си́мвол ча́стки
radiation warning ~ = си́мвол радіяці́йної небезпе́ки, попере́джувальний знак про радіяці́йну небезпе́ку, 
root ~ = (комп.) корене́вий си́мвол
schematic ~ = схемати́чна по́значка
semiconductor ~ = по́значка на напівпровіднико́вому при́строї
separator ~ = відокре́млювальний си́мвол
sequence ~ = си́мвол поря́дку передува́ння
Schönflies crystal ~s = Ше́нфлісові си́мволи
six-j ~ = шість-j си́мвол
spectroscopic ~ = спектроскопі́чний си́мвол
start ~ = си́мвол поча́тку
sum ~ = си́мвол су́ми, 
term ~ = си́мвол те́рму
terminal ~ = си́мвол [знак] закі́нчення
termination ~ = си́мвол [знак] закі́нчення
three-j ~ = три-j си́мвол
tilded ~ = си́мвол із ти́льдою вгорі́
topographic ~ = топографі́чний знак [си́мвол]
transcription ~ = транскрипці́йний си́мвол
triode ~ = (графі́чна) по́значка тріо́да
undefined ~ = неозна́чений си́мвол
unit ~ = позна́чення [си́мвол] мірни́чої одини́ці [одини́ці фізи́чної величини́]
wire ~ = по́значка на дро́ті
transformation 1. перетво́рювання//перетво́рення, трансформо́вування//трансформува́ння, трансформа́ція (into – на; between a and b – a на b) || перетво́рювальний, трансформува́льний, трансформаці́йний 2. фа́зове перетво́рювання, фа́зовий перехі́д 3. структу́рне [полімо́рфне] перетво́рювання криста́лу 4. (матем. тж) відобра́жування//відобра́ження; опера́тор
[ˌtrænsfə'meɪʃn, -fər'-]
~ into itself = перетво́рювання в се́бе, автомо́рфне перетво́рювання
~ of a common [vulgar] fraction to a decimal fraction = перетво́рювання про́сто́го дро́бу на десятко́вий
~ of coordinates = перетво́рювання (системи) координа́т, перехі́д до і́ншої систе́ми координа́т
~ of dimensions = перетво́рювання ро́змірности
~ of an equation = перетво́рювання рівня́ння
~ of higher order = перетво́рювання ви́щого поря́дку
~ of lower order = перетво́рювання ни́жчого поря́дку
~ of a matrix = перетво́рювання ма́триці
~ of a rational fraction into a continued fraction = перетво́рювання раціона́льного дро́бу на ланцюго́вий
~ of a variable = 1. перетво́рювання змі́нної 2. замі́на змі́нної
~ taking circles into circles = колове́ перетво́рювання
~ to the canonical form = перетво́рювання [зве́дення] до каноні́чної фо́рми
~ to dimensionless parameters = перетво́рювання [зве́дення, перехі́д] до безрозмі́рнісних пара́метрів
~ to new coordinates = перехі́д [перетво́рювання] до нови́х координа́т
~ to nondimensional parameters = перетво́рювання [зве́дення, перехі́д] до безрозмі́рнісних пара́метрів
~ to the principal axes = перехі́д [зве́дення, перетво́рювання] до головни́х о́сей
adiabatic ~ = адіяба́тне перетво́рювання
adjoint ~ = 1. спря́жене перетво́рювання 2. спря́жений опера́тор
affine ~ = афі́нне перетво́рювання [відобра́ження]
algebraic ~ = алґебри́чне перетво́рювання
allotropic ~ = алотро́пне перетво́рювання
analytic(al) ~ = аналіти́чне перетво́рювання
angle-preserving ~ = відобра́ження зі збере́женням куті́в
angular ~ = тригонометри́чне перетво́рювання
antilinear ~ = 1. антиліні́йне перетво́рювання 2. антиліні́йний опера́тор
antipodal ~ = антипо́дне перетво́рювання
antiprojective ~ = антипроєкти́вне перетво́рювання, антипроєкти́вне відобра́ження
arbitrary ~ = дові́льне перетво́рювання
artificial ~ = шту́чне перетво́рювання (ядер)
athermal ~ = атермі́чне перетво́рювання
austenitic ~ = аустені́тне перетво́рювання
automorphic ~ = автомо́рфне перетво́рювання, перетво́рювання в се́бе; автомо́рфне відобра́ження, відобра́ження в се́бе
autoregressive ~ = автореґреси́вне перетво́рювання
Bäcklund ~ = Бе́клундове перетво́рювання
bilateral ~ = двобі́чне перетво́рювання
bilinear ~ = біліні́йне перетво́рювання
canonical ~ = каноні́чне перетво́рювання, каноні́чна замі́на змі́нних
catalytic ~ = ката́лізне [каталіти́чне] перетво́рювання
chemical ~ = хемі́чне перетво́рювання
chiral ~ = хіра́льне перетво́рювання
circular ~ = колове́ перетво́рювання
closed ~ = за́мкнене відобра́ження
collinear ~ = (опт.) колінеа́рне відобра́ження; колінеа́рне перетво́рювання
collineatory ~ = (матем.) ліні́йне проєкти́вне перетво́рювання, ліні́йне проєкти́вне відобра́ження
color ~ = (кхд) ко́лірне перетво́рювання
Combescure ~ = Ко́мскурове перетво́рювання (просторових кривих)
combined ~ = комбіно́ване перетво́рювання
condensation ~ = конденсаці́йне перетво́рювання
conformal ~ = (матем.) конфо́рмне перетво́рювання, конфо́рмне відобра́ження
conformation ~ = (фх) конформаці́йне перетво́рювання
congruence ~ = (матем.) конґруе́нтне перетво́рювання
congruent ~ = (матем.) конґруе́нтне перетво́рювання
conservative ~ = консервати́вне перетво́рювання
contact ~ = конта́ктове перетво́рювання
continuous ~ = непере́рвне перетво́рювання, непере́рвне відобра́ження
contractive ~ = стиска́льне перетво́рювання
coordinate ~ = (from… to…) перетво́рювання (системи) координа́т (від… до…), перехі́д до і́ншої систе́ми координа́т
correlative ~ = кореляти́вне перетво́рювання
cosine ~ = ко́синус-перетво́рювання (Фур’є́)
crystal(‑phase) ~ = полімо́рфне [структу́рне] перетво́рювання (кристалу)
curvilinear ~ = перехі́д до криволіні́йної систе́ми координа́т
cyclic ~ = циклі́чне перетво́рювання
delta-Y ~ = (ел.) перетво́рювання з’єдна́ння трику́тником на з’єдна́ння зі́ркою
dissipative ~ = дисипати́вне перетво́рювання
divergence-free ~ = нерозри́вне перетво́рювання
double ~ = подві́йне перетво́рювання
dual ~ = 1. дуа́льне перетво́рювання 2. дуа́льний опера́тор
elastic ~ = (яф) пружне́ перетво́рювання
endothermic ~ = ендотермі́чне перетво́рювання
energy-momentum ~ = перетво́рювання ене́ргії-і́мпульсу
equiangular ~ = ізогона́льне [кутозберіга́льне] перетво́рювання, перетво́рювання зі збере́женням куті́в
equivalence ~ = еквівале́нтне перетво́рювання
equivalent ~ = еквівале́нтне перетво́рювання
ergodic ~ = ергоди́чне перетво́рювання
eutectic ~ = евтекти́чне перетво́рювання
eutectoid ~ = евтекто́їдне перетво́рювання
exothermic ~ = екзотермі́чне перетво́рювання
fast Fourier ~ = швидке́ фур’є́-перетво́рювання, швидке́ перетво́рювання Фур’є́
flavor ~ = (кхд) арома́тове перетво́рювання
Foldy-Wouthuysen ~ = перетво́рювання Фо́лді-Ва́утгайсена
Fourier ~ = фур’є́-перетво́рювання, перетво́рювання Фур’є́
frequency ~ = перетво́рювання частоти́
functional ~ = 1. функціона́льне перетво́рювання 2. функціона́льний опера́тор
fundamental ~ = (of a surface) основне́ перетво́рювання (поверхні)
gage ~ = див. gauge ~
Galilean ~ = Ґаліле́єве перетво́рювання
gamma-ray ~ = радіоакти́вний ро́зпад із га́мма-променюва́нням
gauge ~ = калібрува́льне [ґрадіє́нтне] перетво́рювання (of the first/second kind – першого/другого роду)
generalized ~ = узага́льнене перетво́рювання
Hankel ~ = Га́нкелеве перетво́рювання
Hermitian ~ = Ермі́тове перетво́рювання
heteromorphic ~ = (тд) гетеромо́рфне перетво́рювання
hodograph ~ = перетво́рювання годо́графу
holomorphic ~ = голомо́рфне перетво́рювання
homogeneous ~ = однорі́дне перетво́рювання; ліні́йне перетво́рювання
homographic ~ = біліні́йне [дробо́во-ліні́йне] перетво́рювання
homologous ~ = гомологі́чне перетво́рювання
homomorphous ~ = (тд) гомомо́рфне перетво́рювання
homothetic ~ = гомоте́тне перетво́рювання
identical ~ = тото́жне [одини́чне] перетво́рювання
identity ~ = тото́жне [одини́чне] перетво́рювання
improper ~ = невласти́ве перетво́рювання, невласти́ве відобра́ження
induced ~ = зіндуко́ване [шту́чне] перетво́рювання (ядер)
inelastic ~ = (яф) непру́жне́ перетво́рювання
infinitesimal ~ = 1. інфінітезима́льне [нескінче́нно мале́] перетво́рювання 2. інфінітезима́льний опера́тор
integral ~ = інтеґра́льне перетво́рювання
interior ~ = вну́трішнє відобра́ження
internal ~ = вну́трішнє перетво́рювання
inverse ~ = обе́рнене перетво́рювання
inversion ~ = інверсі́йне перетво́рювання
invertible ~ = оборо́тне перетво́рювання
invertible measure-preserving ~ = оборо́тне перетво́рювання зі збере́женням мі́ри
involutory ~ = інволюці́йне [інволюти́вне] перетво́рювання
irreversible ~ = необоро́тне перетво́рювання
isogonal ~ = ізогона́льне [кутозберіга́льне] перетво́рювання, перетво́рювання зі збере́женням куті́в
isometric ~ = ізометри́чне відобра́ження
isothermal ~ = ізотермі́чне перетво́рювання
Kármán-Treffz ~ = перетво́рювання Ка́рмана-Тре́фца
Landen ~ = Ле́нденове перетво́рювання
Laplace ~ = Лапла́сове перетво́рювання
Legendre ~ = Лежа́ндрове перетво́рювання
Lie ~ = перетво́рювання Лі
limitative ~ = обме́жувальне перетво́рювання
linear ~ = 1. ліні́йне перетво́рювання 2. ліні́йний опера́тор
linear fractional ~ = дробо́во-ліні́йне перетво́рювання
local ~ = лока́льне перетво́рювання
log(arithmic) ~ = логаритмі́чне перетво́рювання
loglog ~ = подві́йне [дворазо́ве] логаритмі́чне перетво́рювання
Lorentz ~ = ло́ренц-перетво́рювання, Ло́ренцове [релятивісти́чне] перетво́рювання
loxodromic ~ = локсодро́мне перетво́рювання
mapping ~ = перетво́рювання відобража́ння
martensitic ~ = мартенси́тне перетво́рювання, мартенси́тний (фа́зовий) перехі́д
matrix ~ = ма́тричне перетво́рювання
measurable ~ = вимірне́ перетво́рювання
measure-preserving ~ = перетво́рювання зі збере́женням мі́ри
Mehler-Fock ~ = перетво́рювання Ме́лера-Фо́ка
Mellin ~ = Мелі́нове перетво́рювання
Melosh ~ = Мело́шеве перетво́рювання
metatectic ~ = метатекти́чне перетво́рювання
mixing (measurable) ~ = (матем.) змі́шувальне (вимірне́) перетво́рювання
Möbius ~ = Ме́біусове перетво́рювання
Molenbroeck-Chaplygin ~ = перетво́рювання Мо́ленбрука-Чапли́ґіна
monodromy ~ = перетво́рювання монодро́мії
monoidal ~ = моно́їдне перетво́рювання
monotectic ~ = монотекти́чне перетво́рювання
monotectoid ~ = монотекто́їдне перетво́рювання
monotonic ~ = моното́нне перетво́рювання
natural ~ = приро́дне перетво́рювання
Newton ~ = Нью́тонове перетво́рювання
nonlinear ~ = неліні́йне перетво́рювання
nonsingular ~ = несинґуля́рне [неви́роджене] перетво́рювання
normal ~ = 1. норма́льне перетво́рювання 2. норма́льний опера́тор
nuclear ~ = я́дерне/ядро́ве перетво́рювання
one-dimensional ~ = однови́мірне перетво́рювання
one-sided ~ = однобі́чне перетво́рювання
one-parameter ~ = однопара́метрове перетво́рювання
one-to-one ~ = взає́мно однозна́чне відобра́ження [перетво́рювання]
one-to-one bicontinuous ~ = взає́мно однозна́чне і взає́мно непере́рвне відобра́ження
orthochronous ~ = ортохро́нне перетво́рювання
orthogonal ~ = ортогона́льне перетво́рювання, ортогона́льне відобра́ження
parameter ~ = перетво́рювання пара́метра
parametric ~ = пара́метрове [параметри́чне] перетво́рювання
parity ~ = обе́рнення просторо́вих координа́т
partial ~ = частко́ве перетво́рювання
pedal ~ = поде́рне перетво́рювання
peritectic ~ = перитекти́чне перетво́рювання
peritectoid ~ = перитекто́їдне перетво́рювання
phase ~ = 1. (фіз.) фа́зове перетво́рювання, фа́зовий перехі́д 2. (ел.) перетво́рювання числа́ фаз
photoinduced phase ~ = фотозіндуко́ване фа́зове перетво́рювання
photoinduced structural ~ = фотострукту́рне перетво́рювання
point(‑to-point) ~ = точко́ве перетво́рювання, точко́ве відобра́ження
Poisson ~ = Пуасо́нове перетво́рювання
polynomial ~ = поліно́мне перетво́рювання
potential ~ = потенція́льне перетво́рювання
product ~ = до́буток перетво́рень
projective ~ = проєкти́вне перетво́рювання, проєкти́вне відобра́ження
proper ~ = власти́ве перетво́рювання, власти́ве відобра́ження
proper Lorentz ~ = власти́ве Ло́ренцове перетво́рювання
quasi-open ~ = квазивідкри́те відобра́ження
radioactive ~ = радіоакти́вне перетво́рювання, радіоакти́вний ро́зпад
rapidly-mixing (measurable) ~ = (матем.) швидкозмі́шувальне [си́льнозмі́шувальне] (вимірне́) перетво́рювання
rational ~ = раціона́льне перетво́рювання
reciprocal ~ = обе́рнене перетво́рювання
reconstructive ~ = реконструкти́вне перетво́рювання (у кристалі)
recurrent ~ = рекуре́нтне перетво́рювання
regular ~ = реґуля́рне [неви́роджене] перетво́рювання
resolvent ~ = розв’я́зувальне [резольве́нтне] перетво́рювання
reverse ~ = зворо́тне перетво́рювання
reversible ~ = оборо́тне перетво́рювання
rigid ~ = (матем.) тверде́ перетво́рювання
rotational ~ = оберто́ве перетво́рювання
shear ~ = (мф) мартенси́тне перетво́рювання
scale ~ = перетво́рювання масшта́бу
scaling ~ = масшта́бне перетво́рювання
shear ~ = (матем.) зсу́вове перетво́рювання
similarity ~ = поді́бне перетво́рювання
similitude ~ = поді́бне перетво́рювання
simplex ~ = си́мплексне перетво́рювання
sine ~ = си́нус-перетво́рювання (Фур’є́)
single-valued ~ = однозна́чне відобра́ження
singular ~ = синґуля́рне [ви́роджене] перетво́рювання
space-time Fourier ~ = просторо́во-часове́ перетво́рювання Фур’є́
special orthogonal ~ = власти́ве ортогона́льне перетво́рювання
special unitary ~ = власти́ве уніта́рне перетво́рювання
spontaneous ~ = спонта́нне [самочи́нне] (ядерне/ядрове) перетво́рювання
square-root ~ = перетво́рювання (добува́нням) квадра́тного ко́реня
strongly mixing (measurable) ~ = си́льно [шви́дко] змі́шувальне (вимірне́) перетво́рювання
structural ~ = структу́рне перетво́рювання
successive ~s = послідо́вні перетво́рювання
supergauge ~ = суперкалібрува́льне перетво́рювання
supersymmetry ~ = перетво́рювання суперсиме́трії
suspended ~ = (тд) незаве́ршене перетво́рювання
susy ~ = перетво́рювання суперсиме́трії
symmetry ~ = 1. (матем.) перетво́рювання симе́трії 2. (кф тж) опера́ція симе́трії (кристалу)
symplectic ~ = симплекти́чне перетво́рювання, симплекти́чне відобра́ження
tautomeric ~ = (х.) тавтоме́рне перетво́рювання
thermonuclear ~ = термоя́дерне/термоядро́ве перетво́рювання
topological ~ = топологі́чне перетво́рювання, топологі́чне відобра́ження
topotactic ~ = топотакти́чне перетво́рювання
two-sided ~ = двобі́чне перетво́рювання
uncontrolled nuclear ~ = неконтрольо́ване я́дерне/ядро́ве перетво́рювання
unit ~ = одини́чне [тото́жне] перетво́рювання
unilateral ~ = однобі́чне перетво́рювання
unimodular ~ = унімодуля́рне перетво́рювання, унімодуля́рне відобра́ження
unitary ~ = уніта́рне перетво́рювання
volume-preserving ~ = перетво́рювання зі збере́женням о́б’єму
wave ~ = трансформа́ція [перетво́рювання] хвиль
Y-delta ~ = (ел.) перетво́рювання з’єдна́ння трику́тником на з’єдна́ння зі́ркою (у трифазових приладах)
unit 1. одини́ця (число, цифра) || одини́чний; що дорі́внює одини́ці 2. одини́ця фізи́чної величини́ 3. апара́т, при́стрій, при́лад (окремий) 4. ву́зол, блок; елеме́нт (пристрою) 5. (х.) ла́нка
['juːnɪt]
~ of angle = одини́ця кута́
~ of area = одини́ця пло́щі
~ of charge = одини́ця заря́ду
~ of current = одини́ця си́ли стру́му
~ of energy = одини́ця ене́ргії
~ of fluid measure = одини́ця ріди́нної мі́сткости
~ of force = одини́ця си́ли
~ of information = одини́ця інформа́ції
~ of length = одини́ця довжини́
~ of measurement = мі́рча одини́ця, одини́ця мі́ряння [вимі́рювання]
~ of a physical quantity = фізи́чна одини́ця, одини́ця фізи́чної величини́
~ of pressure = одини́ця ти́ску
~ of superficial area = одини́ця пло́щі
~ of temperature = одини́ця температу́ри
~ of time = одини́ця ча́су
~ of volume = одини́ця о́б’є́му
~ of work = одини́ця робо́ти
absolute ~ = абсолю́тна одини́ця
absorption ~ = се́бін, одини́ця звукопоглина́ння (еквівалент поглинання одним квадратним футом абсолютного поглинача)
acoustical ~ = акусти́чна одини́ця
acoustic reactance ~ = акусти́чний ом, ако́м
acoustic resistance ~ = акусти́чний ом, ако́м
antijamming ~ = протизава́дний при́стрій
apothecaries ~s = апте́карська систе́ма одини́ць (маси)
arbitrary ~ = дові́льна одини́ця
arithmetical ~ = аритмети́чний блок (комп’ютера)
arithmetic-logic ~ = аритмети́чний блок (комп’ютера)
astronomical ~ [AU] = астрономі́чна одини́ця [а.о.]
atomic ~ = а́томна одини́ця
atomic mass ~ [amu] = а́томна одини́ця ма́си [а.о.м.]
base ~ = основна́ одини́ця (на відміну від похідної)
bistable ~ = (техн.) двоста́новий елеме́нт
Board of Trade ~ = кілова́т-годи́на
British thermal ~ [Btu] = брита́нська теплова́ одини́ця (1054.5 Дж)
canonical time ~ = (астр.) каноні́чна одини́ця ча́су (13.447052 хв)
cascade ~ = радіяці́йна [каска́дова] довжина́ (пробігу частинки)
centigrade heat ~ [CHU] = стоґра́дусна теплова́ одини́ця (1900.44 Дж), фунт-кало́рія
charging ~ = заряджа́льний [насна́жувальний] при́стрій
chemical mass ~ = хемі́чна одини́ця ма́си
coherent ~ = когере́нтна одини́ця (що її запис у термінах основних одиниць містить одиничні коефіцієнти)
collating ~ = порі́внювач, порі́внювальний при́стрій
common ~s = загальнови́знана систе́ма одини́ць
comparing ~ = компара́тор
complex ~ = ко́мплексна одини́ця; унімодуля́рне число́
construction ~ = ву́зол; блок; мо́дуль; елеме́нт констру́кції
control ~ = блок керува́ння; реґулюва́льний блок
conventional ~ = умо́вна одини́ця
crystal ~ = ква́рцовий елеме́нт
deprecated ~ = нерекомендо́вана одини́ця
derived ~ = похідна́ одини́ця
digital ~ = цифрови́й при́стрій
disk ~ = ди́сковий при́стрій
dimensional ~ = розмі́рнісна одини́ця
dimensionless ~ = безрозмі́рнісна одини́ця
electrical ~ = електри́чна одини́ця
electromagnetic ~s [emu] = електромагне́тна систе́ма одини́ць
electrostatic ~s [esu] = електростати́чна систе́ма одини́ць
energy ~ = одини́ця ене́ргії
entropy ~ = ентропі́йна одини́ця
equivalent ~ = еквівале́нтна одини́ця
expulsion-fuse ~ = вихлипни́й топки́й [плавки́й] запобі́жник
feed ~ = живи́льник, живи́льний при́стрій
Finsen ~ [FU] = фі́нсен (одиниця інтенсивности ультрафіолетового проміння)
flash ~ = спалахі́вка
flux ~ [fu] = (астр.) одини́ця пото́ку (10-26 Вт/м2 Гц)
fuel ~ = (яф) твел, тепловидільни́й елеме́нт
functional ~ = функці́йний при́стрій [елеме́нт, блок, ву́зол]
fundamental ~ = основна́ одини́ця (на відміну від похідної)
Gaussian ~ = Ґа́усова одини́ця, одини́ця Ґа́усової систе́ми
geopotential ~ = одини́ця ґравітаці́йного потенція́лу, геопотенція́льна одини́ця
German R ~ = (яф) одини́ця поту́жности до́зи (близько 1.5 Р/сек)
gravimetric ~ = одини́ця ваги́
Hartree ~s = систе́ма одини́ць Га́ртрі
heat ~ = теплова́ одини́ця; одини́ця теплоти́
high-pressure ~ = високоти́сковий аґреґа́т, високоти́скова уста́ва [устано́вка]
high-voltage ~ = високонапру́гова уста́ва [устано́вка]
imaginary ~ = уя́вна одини́ця, число́ i
input ~ = входо́вий блок [при́стрій]
input-output ~ = блок [при́стрій] вво́дження-виво́дження
in-system ~ = систе́мна одини́ця
interchangeable ~s = взаємозамі́нні бло́ки [вузли́]
international ~ = міжнаро́дна одини́ця
international table British thermal ~ = (BtuIT) брита́нська теплова́ одини́ця (1055.05585262 Дж)
irradiation ~ = опромі́нювач
light ~ = світлова́ одини́ця
Lorentz ~ = (сп.) Ло́ренцова одини́ця
luminous-intensity ~ = одини́ця інтенси́вности [си́ли] сві́тла
magnetic ~ = магне́тна одини́ця
mass ~ = одини́ця ма́си
mean British thermal ~ = (Btumean) брита́нська теплова́ одини́ця (1055.79 Дж)
measuring ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій
mechanical ~ = 1. механі́чна одини́ця 2. механі́чний при́стрій
Meinzer ~ = Ма́йнцерова одини́ця
mesogenic ~ = (фх) мезоге́н
metering ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій
metric ~ = метри́чна одини́ця
metric-technical ~ of mass [TME] = техні́чна метри́чна одини́ця ма́си (9.80665 кг)
milli-mass ~ [mmu] = одна́ ти́сячна (від) а́томної одини́ці ма́си
mobile ~ = 1. пересувни́й [переносни́й] при́стрій 2. пересувна́ (радіо)ста́нція
monomer(ic) ~ = елемента́рна (мономе́рна) ла́нка
multiple ~ = кра́тна одини́ця
national ~ = націона́льна одини́ця
noncoherent ~ = некогере́нтна одини́ця
normalized ~ = (з)нормо́вана одини́ця
non-system ~ = позасисте́мна одини́ця
off-system ~ = позасисте́мна одини́ця
(one‑)thousandth mass ~ = енергети́чний еквівале́нт одніє́ї ти́сячної (від) а́томної одини́ці ма́си (1.49176 ×10-13 Дж)
open-window [OW] ~ = се́бін, одини́ця звукопоглина́ння
output ~ = виходо́вий блок [при́стрій]
photometric ~ = фотометри́чна одини́ця
photoflash ~ = фотоспалахі́вка, фотоспа́лахо́вий при́стрій
physical ~ = фізи́чна одини́ця, одини́ця фізи́чної величини́
pickup ~ = дава́ч
plug-in ~ = знімни́й блок [ву́зол]
power ~ = 1. одини́ця поту́жности 2. силови́й блок; сило́вня 3. енергобло́к
power-generating ~ = енергобло́к
power-supply ~ = живи́льник, блок жи́влення
practical ~s = систе́ма одини́ць МКСА, практи́чні одини́ці
probability ~ = про́біт
production ~ = виробни́ча одини́ця
radiation ~ = радіяці́йна одини́ця, радіяці́йна [каска́дова] довжина́ (пробігу частинки)
radiation-dose ~ = одини́ця до́зи опромі́нення
radiation-dose-rate ~ = одини́ця поту́жности до́зи
radioactivity ~ = одини́ця радіоакти́вности
radio-frequency ~ = високочасто́тний блок (передавача, приймача)
radiometric ~ = радіометри́чна одини́ця
rationalized ~s = раціоналізо́вана систе́ма одини́ць
reactivity ~ = одини́ця реакти́вности (ядерного реактора)
real ~ = ді́йсна одини́ця
reduced ~ = зве́дена одини́ця
relative ~ = відно́сна одини́ця
remote pickup ~ = теледава́ч, дистанці́йний дава́ч
reverberation ~ = ревербера́тор
sample ~ = елеме́нт ви́бірки
sampling ~ = елеме́нт ви́бірки
scaling ~ = перерахунко́ва схе́ма (електрична)
sealed-in ~ = загерметизо́ваний блок
self-contained ~ = автоно́мний при́стрій [блок]
sensation ~ = (заст.) одини́ця гу́чности
sensing ~ = се́нсор, чутли́вий елеме́нт
separative work ~ = (яф) одини́ця робо́ти відокре́млювання ізото́пів
shower ~ = зли́вова [лави́но́ва] одини́ця, зли́вова довжина́ (пробігу частинки)
SI ~ = одини́ця міжнаро́дної систе́ми [SI]
sight ~ = (оптичний) при́стрій наво́дження (неоптичної системи)
solar ~s = (астр.) сонце́ва систе́ма одини́ць
solar neutrino ~ [SNU] = (астр.) одини́ця сонце́вих нейтри́н
Solomon R ~ = (яф) одини́ця поту́жности до́зи (2100 рентґен/год)
square-foot ~ of absorption = се́бін, одини́ця звукопоглина́ння
standby ~ = резе́рвний [запасни́й] блок
stereorepeating ~ = стереобло́к (макромолекули)
strontium ~ [SU] = (яф) стро́нцієва одини́ця (вмісту стронцію відносно кальцію в середовищі)
structural ~ = структу́рний елеме́нт
submultiple ~ = части́нна [ча́сткова, дробо́ва] одини́ця
sunshine ~ = (заст., я ф) стро́нцієва одини́ця
supply ~ = живи́льник, блок жи́влення
system ~ = 1. систе́мна одини́ця 2. (комп.) систе́мний блок
technical ~ of mass = техні́чна одини́ця ма́си
thermal ~ = теплова́ одини́ця, одини́ця теплоти́
thousandth mass ~ = енергети́чний еквівале́нт одніє́ї ти́сячної (від) а́томної одини́ці ма́си (1.49176 ×10-13 Дж)
timing ~ = та́ймер
tolerance ~ = одини́ця до́пуску
volume ~ = одини́ця гу́чности
x-ray ~ = рентґе́нівський апара́т

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ана́ліз (-у) 1. analysis 2. (на вміст) assay; (х.) test 3. (числовий, матем.) calculus 4. (теоретичний, розгляд) consideration; (вивчання) study, examination 5. (перевірка) test ▪ роби́ти [прова́дити] ~ to analyze, to carry out [perform] an analysis, to test (на – for); (на вміст) to assay; піддава́ти —ові (проблему, результати тощо) to analyze, (матеріял тощо) to subject to analysis; (хемічному) to assay; (критичному) to criticize; пі́дданий —ові subjected to analysis; прида́тний до —у analyzable; що підляга́є —ові subject to analysis
абсорбці́йний ~ absorptiometric analysis; (спектральний) absorptiometric spectral analysis
активаці́йний ~ activation [radioactivity] analysis, radioassay; (зарядженими частинками) charged-particle activation analysis
ампліту́дний ~ і́мпульсів = pulse-amplitude [pulse-height] analysis; kicksorting
апроксимаці́йний = ~ approximation analysis
багатови́мірний ~ multidimensional analysis; (матем.) multivariate analysis
багатоелеме́нтний ~ (два та більше елементів) (яф) multi-element analysis
багатопара́метровий ~ multiparameter analysis
багаторі́вневий ~ (яф) multilevel analysis
~ безпе́ки = (яф) safety analysis
~ без руйнува́ння зразка́ = див. неруйнівний ~
вагови́й ~ gravimetric [weight] analysis, analysis by weight, gravimetric determination
валови́й ~ (х.) bulk analysis
~ варія́нтів = (стат.) analysis of variance
варіяці́йний ~ variational calculus, calculus of variations
ве́кторний ~ vector analysis [calculus]
~ ви́бірки = sample analysis
ви́бірний ~ selective analysis
~ випромі́нювання = див. ~ проміння
~ витрача́ння ене́ргії = (техн.) energy analysis
~ відмо́в систе́ми = system-failure analysis, failure-mode analysis
~ вмі́сту = (хемічний) content analysis
волюметри́чний ~ volumetric analysis
всебі́чний ~ comprehensive analysis
га́зовий ~ gas analysis
газометри́чний ~ gasometric analysis, gasometry
гармоні́чний ~ harmonic [Fourier] analysis; waveform analysis
гідродинамі́чний ~ hydrodynamic consideration
глибо́кий ~ (пробле́ми) = in-depth analysis (of a problem)
глоба́льний ~ global analysis
~ грани́чних ви́падків = consideration of limiting cases
графі́чний ~ graphical analysis
ґравіметри́чний ~ gravimetric [weight] analysis, analysis by weight, gravimetric determination
ґранулометри́чний ~ grade [(particle-)size, grain-size] analysis, (fractionating) screen [sieve, mesh] analysis; (техн.) mechanical analysis
ґрунто́вний ~ close [in-depth] analysis
~ да́них = data analysis
деструкти́вний (хемі́чний) ~ = destructive (chemical) analysis
дета́льний ~ detailed analysis
~ дина́міки (систе́ми) = analysis of (system) dynamics
динамі́чний ~ dynamic analysis
~ динамі́чних систе́м = analysis of dynamical systems
дискре́тний ~ sampling analysis
дисперсі́йний ~ 1. (х.) dispersion analysis 2. (багатовимірний, матем., стат.) analysis of dispersion, dispersion analysis, (multivariate) analysis of variance
диференці́йний термі́чний ~ = [ДТА] (х.) differential thermal analysis [DTA]
дифракці́йний ~ diffraction analysis
Діофа́нтів ~ Diophantine analysis
докла́дний ~ detailed analysis
екстракці́йний ~ extraction analysis
~ (електри́чних) схем = circuit analysis
електровагови́й ~ electrogravimetric analysis
електроннозо́ндовий ~ electron-probe microanalysis
електронноспектроскопі́чний хемі́чний ~ = electron-spectroscopy chemical analysis [ESCA]
електронографі́чний ~ electron-diffraction analysis
електрохемі́чний ~ electrochemical analysis, electroanalysis
елемента́рний ~ elementary analysis; (повний, фх) ultimate analysis
елеме́нтний ~ elemental analysis
еманаці́йний термі́чний ~ = (яф) emanation thermal analysis
емісі́йний рентґеноспектра́льний ~ = x-ray emission analysis
емісі́йний спектра́льний ~ = emission spectrum analysis
емпіри́чний ~ empirical consideration
~ за анало́гією = consideration by analogy
~ за багатьма́ пара́метрами = multiparameter analysis
зага́льний ~ 1. global analysis 2. (х.) bulk analysis
застосо́вний ~ applied analysis
~ зву́ку = sound analysis
~ здійсне́нности = (проєкту) feasibility studies
змістови́й ~ (комп.) content analysis
~ зобра́жень = див. ~ образів
ізото́пний ~ 1. (ізотопного складу) isotope assay 2. (на вміст радіоізотопів) radioisotope assay 3. (із використанням радіоізотопів) isotope(-dilution) analysis 4. (методом ізотопних індикаторів) tracer analysis
~ (і)з руйнува́нням зразка́ = див. руйнівний ~
імерсі́йний ~ immersion analysis
імові́рнісний ~ probabilistic analysis
інструмента́льний ~ instrumental analysis
інтерферометри́чний ~ interferometric analysis
інфінітезима́льний ~ infinitesimal analysis
інфрачерво́ний спектра́льний ~ = infrared spectroscopy analysis
йодометри́чний ~ (х.) iodometric analysis
йо́нний мікрозо́ндовий ~ = ion microprobe analysis
~ йоноселекти́вним електро́дом = (яф) ion-selective electrode analysis
калориметри́чний ~ calorimetric test
квантовомехані́чний ~ quantum-mechanics consideration
кепстра́льний ~ cepstrum analysis
кі́лькісний ~ quantitative analysis; (хемічний) quantitative chemical analysis
кінемати́чний ~ kinematic consideration
кінети́чний ~ kinetic consideration
коваріяці́йний ~ covariance analysis, analysis of covariance
ко́лірний ~ color test
колориметри́чний ~ (опт.) colorimetry, colorimetric analysis; (х.) color test
комбінато́рний ~ combinatorial analysis
ко́мплексний ~ 1. (теорія функцій комплексної змінної) complex analysis 2. (усебічний) comprehensive analysis
компоне́нтний ~ component [composition] analysis
комп’ю́терний ~ computerized [computer-aided] analysis
кондуктометри́чний ~ conductometric analysis
конструкти́вний ~ (матем.) constructive analysis
контро́льний ~ check analysis
конфлюе́нтний ~ confluence analysis
конформаці́йний ~ (фх) conformational analysis
кореляці́йний ~ correlation analysis
крапли́нний ~ (х.) spot test
кристалографі́чний ~ crystal (structure) analysis
кристалохемі́чний ~ chemical analysis of crystals
крити́чний ~ criticism ▪ піддава́ти крити́чному —ові = to criticize
~ кро́ви = blood test
кулонометри́чний ~ coulometric analysis
логі́чний ~ logic analysis
лока́льний ~ local analysis
люмінесце́нтний ~ fluorescence [fluorometric] analysis, fluorometry
магне́тний ~ magnetic analysis
магнетострукту́рний ~ magnetic-structure analysis
макроскопі́чний ~ macroanalysis, macroscopic analysis
ма́совий ~ mass analysis
мас-спектрографі́чний ~ mass-spectrographic analysis
мас-спектрометри́чний ~ mass-spectrometric analysis
математи́чний ~ calculus, mathematical analysis
ма́тричний ~ matrix analysis
~ мере́ж = network analysis
металографі́чний ~ metallographic test
~ ме́тодом затри́маних нейтро́нів = delayed-neutron analysis
~ ме́тодом зві́льнювання радіоакти́вної речовини́ = radio-release analysis
~ ме́тодом ізото́пних індика́торів = tracer analyasis
~ ме́тодом ізото́пного розво́дження = isotope-dilution analysis
~ ме́тодом інфрачерво́ної спектроскопі́ї = infrared spectroscopy analysis
~ ме́тодом (комп’ю́терного) моделюва́ння = simulation analysis
~ ме́тодом розсі́ювання промі́ння = (яф) radiation scattering analysis
~ ме́тодом тео́рії збу́рень = perturbation analysis
~ ме́тодом фа́зової площини́ = phase-plane analysis
~ ме́тодом фотопру́жности = (х.) stress-optical analysis
~ ме́тодом ча́су проліта́ння = time-of-flight analysis
мікроволюметри́чний ~ microvolumetric analysis
мікрозо́ндовий ~ microprobe analysis див. тж мікрозондування
мікроо́б’є́мний ~ microvolumetric analysis
мікрорентґеноспектра́льний ~ див. рентґеноспектральний ~
мікрорентґенострукту́рний ~ див. рентґеноструктурний ~
мікроскопі́чний ~ microanalysis, microscopic analysis
мікрохемі́чний ~ microanalysis, microscopic analysis
~ мо́крим ме́тодом = [спо́собом] wet analysis, wet assay, examination in wet state
молекуля́рний спектра́льний ~ = molecular spectrum analysis
набли́жений ~ approximate analysis
~ на вміст вуглецю́ = carbon test
~ на вміст елеме́нту = test for an element
~ на вміст мікроелеме́нтів = trace analysis
~ на вміст радіоізото́пів = (хемічний) radioisotope assay
~ на вміст цу́кру = test for sugar
~ на жо́рсткість = (води) hardness test
~ на лу́жність = test for alkalinity
напівкі́лькісний ~ semiquantitative analysis
напівмікроскопі́чний ~ semimicroanalysis
~ напру́г = (мех.) stress analysis
~ напру́жень = див. ~ напруг
~ на тве́рдість = (води) hardness test
недеструкти́вний ~ (хемічний) nondestructive (chemical) analysis
незале́жний ~ (що його робить безсторонній експерт) umpire assay
нейтро́нний активаці́йний ~ = neutron-activation analysis
нейтронографі́чний ~ neutron-diffraction analysis
неліні́йний ~ nonlinear analysis
~ неліні́йних спотво́рень = (в електричних схемах) harmonic distortion analysis
непере́рвний ~ continuous analysis
неруйнівни́й (хемі́чний) ~ = nondestructive (chemical) analysis
~ нескінче́нно мали́х = infinitesimal analysis [calculus]
нефелометри́чний ~ (х.) turbidimetric [nephelometric] analysis
~ норма́льних колива́нь = normal-mode analysis
о́б’є́мний ~ volumetric analysis
~ о́бразів = analysis of images; pattern analysis
операти́вний ~ online analysis
~ опера́цій = operations research
операці́йний ~ operation analysis
опти́чний ~ optical analysis
~ опти́чними ме́тодами = див. оптичний ~
оптоакусти́чний ~ photoacoustic [optoacoustic] analysis
о́птико-акусти́чний ~ див. оптоакусти́чний ~
оці́нко́вий ~ estimate consideration
~ перехі́дни́х проце́сів = transient analysis
пертурбати́вний ~ perturbation analysis
петрографі́чний ~ petrographic analysis
підтве́рджувальний ~ да́них = confirmatory data analysis
по́вний елемента́рний ~ = (фх) ultimate analysis
~ поді́бности = similarity consideration
~ поло́ження = див. топологія
поляризаці́йний ~ polarization analysis
поляриметри́чний ~ polarimetric analysis
полярографі́чний ~ polarography, polarographic analysis
попере́дній ~ preliminary analysis
порівня́льний ~ comparative study; comparative analysis
послідо́вний ~ 1. sequential [successive] analysis 2. (несуперечливий) consistent analysis
потенціометри́чний ~ potentiometric analysis
~ по́хибок = error analysis
пошаро́вий ~ layer-to-layer analysis; sectioning; (хемічний) chemical sectioning
прибли́зний ~ approximate analysis; (х.) proximate analysis
прикладни́й ~ див. застосовний ~
~ проб = sample analysis
пробі́рний ~ assay(ing), test(ing)
~ проду́ктів я́дерних/ядро́вих реа́кцій = (хемічний) nuclear-reaction analysis
х-промене́вий ~ див. рентґенівський ~
промисло́вий ~ (хемічний) commercial analysis
~ промі́ння = analysis of radiation
прото́нний активаці́йний ~ = proton-activation analysis
радіоактиваці́йний ~ radioactivity [activation] analysis, radioassay
~ радіоакти́вности = radioactivity [activation] analysis, radioassay
радіовуглеце́вий ~ (метод визначання віку) carbon(-14) dating
радіоізото́пний ~ 1. (на вміст радіоізотопів) radioisotope assay 2. (із використанням радіоізотопів) isotope-dilution analysis
радіоімунологі́чний ~ radioimmunoassay
радіологі́чний ~ radioassay
радіометри́чний ~ radiometric analysis
радіохемі́чний ~ radiochemical [radiometric] analysis
радіяці́йно-абсорбці́йний ~ radiation-absorption analysis
реґресі́йний ~ regression analysis
рентґе́нівський ~ x-ray analysis
~ Рентґе́новим промі́нням = див. рентґенівський ~
рентґенодифракці́йний ~ x-ray diffraction analysis
рентґеноскопі́чний ~ x-ray analysis; (речовин, опромінених протонами) proton-induced x-ray emission [PIXE] analysis
рентґеноспектра́льний ~ x-ray spectrum analysis; (емісійний) x-ray emission analysis
рентґенострукту́рний ~ x-ray structure analysis; (кф) x-ray diffraction analysis
рентґенофлюоресце́нтний ~ x-ray fluorescence analysis
рете́льний ~ careful analysis
рефрактометри́чний ~ refractometric analysis
~ ри́зику = (яф) risk analysis
розмі́рнісний ~ dimensional analysis
руйнівни́й (хемі́чний) ~ = (х.) destructive (chemical) analysis
самоузго́джений ~ self-consistent analysis
седиментаці́йний ~ sedimentation analysis
седиментометри́чний ~ sedimentometric analysis
сері́йний ~ routine analysis
симетрі́йний ~ symmetry analysis
~ симе́трії = symmetry consideration
синтакси́чний ~ (комп.) parsing
~ систе́ми = system analysis, analysis of a system
систе́мний ~ systems analysis
ситови́й ~ див. ґранулометричний ~
~ скла́ду composition [component] analysis
слідови́й ~ trace analysis
~ слідови́х кі́лькостей = див. слідовий ~
~ спа́люванням = combustion analysis
спектра́льний ~ spectrum [spectral, spectroscopic] analysis
спектрографі́чний ~ spectrographic analysis
спектрометри́чний ~ spectrometric analysis
спектрополумене́вий ~ blowpipe (reaction) analysis
спектроскопі́чний ~ spectroscopic analysis
спектрофотометри́чний ~ spectrophotometric analysis
спектрохемі́чний ~ spectrochemical analysis
~ спожива́ння ене́ргії = (техн.) energy analysis
статисти́чний ~ statistical analysis; statistical consideration
~ сті́йкости = stability consideration; (математичної моделі щодо змін входових параметрів, я ф) sensitivity analysis
стро́гий ~ rigorous consideration
~ структу́ри = structure analysis [determination]; (кристалів) crystal analysis
структу́рний ~ (тт) diffraction analysis; (х.) structural (chemical) analysis
~ сухи́м ме́тодом = [спо́собом] examination in dry state, dry analysis
~ схем = (електричних) circuit analysis
те́нзорний ~ tensor analysis [calculus]
теплови́й ~ thermal analysis
теорети́чний ~ theoretical consideration
термі́чний ~ thermal analysis
термографі́чний ~ thermographic analysis
термоґравіметри́чний ~ thermal gravimetric [thermogravimetric] analysis
техні́чний ~ (хемічний) commercial analysis
~ ти́пів відмо́в = failure-mode analysis
титриметри́чний ~ titrimetric analysis, analysis by titration
фа́зовий ~ phase(-shift) analysis
фа́кторний ~ factor analysis; component analysis
феноменологі́чний ~ phenomenological analysis
ферме́нтовий [ферме́нтний] ~ = enzymatic analysis
фізи́чний ~ physical analysis
фі́зико-хемі́чний ~ physical-chemical analysis
флотаці́йний ~ flotation analysis
флюоресце́нтний ~ fluorometric [fluorescence] analysis
форма́льний ~ formal analysis; consideration
фотоактиваці́йний ~ photoactivation analysis
фотометри́чний ~ photometric analysis
фото́нний активаці́йний ~ = photon-activation analysis
фотохемі́чний ~ photochemical analysis
фракці́йний ~ (х.) fractional analysis
фронта́льний (хроматографі́чний) ~ = (х.) frontal analysis
функціона́льний ~ functional analysis [calculus]
~ Фур’є́ = Fourier analysis
хвилько́ви́й ~ wavelet analysis
хемілюмінесце́нтний ~ chemiluminescence analysis
хемі́чний ~ chemical analysis
хроматографі́чний ~ chromatographic analysis
~ хронологі́чних ряді́в = time-series analysis
часови́й ~ temporal analysis
~ часови́х ряді́в = time-series analysis
часто́тний ~ frequency analysis; response analysis
числови́й ~ numerical analysis
~ чутли́вости = sensitivity analysis
~ шу́му = noise analysis
я́кісний ~ qualitative analysis; (хемічний) qualitative chemical analysis
~ я́кости = quality analysis
блок (-а) 1. block; (construction) unit; module ▪ ~ за —ом blockwise, block by block 2. (змонтований у корпусі) package 3. (складальний вузол) assembly 4. (шків) pulley, sheave 5. (замок, стопор) lock 6. (паливний, я ф) slug 6. (тг) lobe
автоно́мний ~ = self-contained unit
аритмети́чний ~ = (комп’ютера) arithmetical [arithmetic-logic] unit
~ вво́дження-виво́дження = input-output unit
взаємозамі́нні —и = interchangeable units
вимі́рювальний ~ = measurement module
високочасто́тний ~ = (передавача, приймача) radio-frequency unit
виходо́вий ~ = output unit; (апаратури) output section; (устромний, ел.) insert(ion) terminal
вкладни́й ~ = refill див. тж замінний ~
вставни́й ~ = див. устромний ~
входо́вий ~ = input unit; (апаратури) input section; (устромний, ел.) insert(ion) terminal
графі́товий ~ = (у реакторі) graphite stack
електро́нний ~ = electronic module
живи́льний ~ = (power) supply unit; (лазера) laser power supply
заванта́жувальний ~ = (комп.) boot block
загерметизо́ваний ~ = sealed-in unit
замі́нний ~ replaceable block [module], (устромний) plug-in module; (устромний чи вкладний) refill ▪ замі́нювати ~(а) to refill; із замі́неним —ом refilled; із незамі́неним —ом = unrefilled
запасни́й ~ = standby unit
знімни́й ~ = plug-in [replaceable] module, plug-in unit
~ індика́торів = bank of indicators
~ керува́ння = control (unit), control block
~ конденса́торів = gang capacitor
~ ма́триці = block of a matrix
мі́рчий ~ = measurement module
монолі́тний ~ = monolithic block
нерухо́мий ~ = fixed block
основни́й структу́рний ~ логі́чних схем = functional switching circuit
~ па́лива = (ядерного) (fuel) slug
па́ливний ~ = див. ~ палива
~ па́м’яті = memory block
~ перетво́рювачів = transducer assembly
початко́вий ~ = home block
пошко́джений па́ливний ~ = (яф) burst slug
реа́кторний ~ = reactor block
реґулюва́льний ~ = control unit
резе́рвний ~ = standby unit
~ рі́шень = decision box
рухо́мий ~ = moving [running] block
силови́й ~ = power unit
систе́мний ~ = (комп.) system unit
склада́льний ~ = package
спові́льнювальний ~ = moderating block
станда́ртний ~ = standard unit; (конструкційний елемент) building block
~ теплоелектроцентра́лі = cogenerator
ура́новий ~ = uranium bar [lump]
устромни́й ~ = plug-in module; (входовий/виходовий, ел.) insert(ion) terminal
~ фі́льтрів = filter bank
функці́йний ~ = functional unit
центра́льний ~ = (опрацьовування даних, комп.) mainframe
взаємозамі́нність interchangeability; exchangeability; intersubstitutability
~ за приє́днувальними ро́змірами = mechanical interchangeability
функці́йна ~ = functional interchangeability
функціона́льна ~ = див. функційна ~
визначни́к (-а́) determinant (порядку n – of order n)
антисиметри́чний ~ = skew-symmetric determinant
вікови́й ~ = secular determinant
~ Вро́нського = Wronskian
Га́нкелів ~ = Hankel determinant
~ Ге́се = Hessian
~ долу́ченої ма́триці = adjoint determinant
каліброінварія́нтний ~ = gauge-invariant determinant
кососиметри́чний ~ = див. скісносиметричний ~
~ ма́триці = determinant of a matrix
~ нескінче́нного поря́дку = infinite determinant
норма́льний ~ = normal determinant
обе́рнений ~ = reciprocal determinant
облямо́ваний ~ = bordered determinant
основни́й ~ = fundamental determinant
~ перетво́рення = transformation determinant
~ приє́днаної ма́триці = adjoint determinant
Пфа́фів ~ = Pfaffian
симетри́чний ~ = symmetric determinant
~ систе́ми = (рівнянь) determinant of a system [set] (of equations)
скісни́й ~ = skew determinant
скісносиметри́чний ~ = skew-symmetric determinant
Сле́йтерів ~ = Slater determinant
~ тридіягона́льної ма́триці = continuant
~ (що стоїть) у знаме́ннику = denominator determinant
фундамента́льний ~ = fundamental determinant
функці́йний ~ = functional determinant
характеристи́чний ~ = secular determinant
циклі́чний ~ = circulant, cyclic determinant
~ Яко́бі = Jacobian
вимо́|га 1. claim 2. (умова) requirement 3. (потреба) demand 4. (запит) request 5. (до приладу тощо, мн.) requirements ▪ ви́ще/ни́жче від станда́ртних —г above/below standard; задовольня́ти —ги, відповіда́ти —гам to satisfy [meet, answer, fulfill] the requirements, to comply with the requirements
~ висо́кої то́чности = (міряння) demand for high accuracy
~ диференційо́вности = differentiability requirement
—и до експериме́нту = experimental requirements
—и до (о́бсягу) па́м’яті = storage requirements
—и до робо́чих характери́стик = performance requirements
—и до функціюва́ння = (приладу тощо) operational [operating, performance] requirements
~ ермі́товости = hermiticity requirement
жорстка́ ~ = strict requirement, rigid condition, stringent demand
загальнопри́йнята ~ = (до досліду тощо, мн.) accepted standard
~ збі́жности = convergence requirement
~ інварія́нтности = invariance requirement
~ інтеґро́вности = integrability requirement
~ непере́рвности = continuity requirement
~ скінче́нности = finiteness requirement
станда́ртна ~ = standard (requirement)
стро́га ~ = rigorous demand [requirement]
—и те́хніки безпе́ки = safety requirements
техні́чні —и = specifications, technical requirements
функці́йна ~ = functional requirement
функціона́льна ~ = див. функційна ~
ву́з|ол (-зла́) 1. (вузлова точка; хвилі тощо) node, (nodal) point 2. (кристалічної ґратки) site 3. (опт.) nodal point 4. (місце з’єднання, ел.) junction (point); (мережі) junction 4. (на мотузці) knot; (складний) hitch ▪ зав’я́зувати —ла́ на моту́зці to tie a knot in a rope; зав’я́зувати моту́зку —ло́м to tie a rope in a knot; зав’я́заний —ло́м knotted; без —лі́в knotless 5. (матем.) node; knot 6. (місце розгалуження, ел.) branch(ing) point 7. (приладу) component, unit 8. (конструкційний) (construction) unit, module 9. (механізму) part, block див. тж блок 10. (складальний) (sub)assembly 11. (змонтований у корпусі) package 12. (позасистемна одиниця швидкости, 0.51444 м/сек) knot (kn) ▪ ру́хатися зі шви́дкістю n —лі́в to move at n knots
вака́нтний ~ = vacant (lattice) site
взаємозамі́нні —ли́ = interchangeable units, exchangeable components
вимі́рювальний ~ = див. мірчий ~
високоти́сковий ~ = (устави) high-pressure component
висхідни́й ~ = (астр.) ascending [northbound] node
власти́вий ~ = (матем.) proper node
вну́трішній ~ = internal point
вцілі́лий ~ механі́зму = (що залишився в робочому стані після певного періоду використання) survivor
головни́й ~ = (системи) master
~ ґра́тки = 1. lattice point 2. (кристалічної) lattice site
дводоти́чний ~ = double-tangential knot
двору́чний ~ = amphicheiral knot
~ дислока́ції = (мережі дислокацій) dislocation node
догі́рній ~ = (астр.) ascending [northbound] node
доді́льний ~ = (астр.) descending [southbound] node
~ до́тику = tacnode
~ електри́чного ко́ла = node of an electrical circuit
електро́нний ~ = electronic component
залізни́чний ~ = rail junction
замі́нний ~ = replaceable component
~ зв’язку́ = communication center
знімни́й ~ = (приладу) plug-in unit
~ інтерполя́ції = interpolation node
ковзни́й ~ = slip [running] knot
~ колива́нь = vibration node
компонува́льний ~ = assembly
комутаці́йний ~ = switching node
~ кристалі́чної ґра́тки = lattice site
магне́тний ~ = magnetic node
межови́й ~ = boundary (grid) point
~ мере́жі = (network) node, (network) junction
~ мере́жі дислока́цій = dislocation node
~ механі́зму = part; block
мі́рчий ~ = measuring unit
місяце́вий ~ = lunar node
~ місяце́вої орбі́ти = див. місяцевий ~
~ напру́ги = voltage node
невласти́вий ~ = (матем.) improper node
непра́вильний ~ = (матем.) improper node
нерухо́мий ~ = (приладу тощо) immovable element
неспра́вний ~ = faulty component [unit, element]
нестійки́й ~ = unstable node
нетривія́льний ~ = nontrivial knot
низхідни́й ~ = (астр.) descending [southbound] node
низькоти́сковий ~ = (устави) low-pressure component
~ обчи́слювальної сі́тки = grid point
~ орбі́ти = див. орбітовий ~
орбіто́вий ~ = (астр.) orbital node
основни́й ~ = (приладу) basic component
парці́йний ~ = (хвилі) partial node
передко́нтурний ~ = subboundary (grid) point
перехі́дни́й ~ = (у мережах) gateway
писа́льний ~ = (самописця) stylus
пі́нінговий ~ = див. пришпилювальний ~
подві́йний ~ = double knot; double node; (поверхні) binode, biplanar node, biplanar double point
позако́нтурний ~ = off-boundary (grid) point
~ поліме́рної сі́тки = cross-link site, network junction
потрі́йний ~ = triple knot
пра́вильний ~ = (матем.) proper node
пришпи́лювальний ~ = (тт) pinning site
радія́льний ~ = radial node
~ ре́актора = (ядерного) reactor component
рухо́мий ~ = (приладу тощо) movable [moving] element
середньоти́сковий ~ = (устави) intermediate-pressure component
~ сі́тки = 1. net [mesh] point, mesh node, point of a net 2. (обчислювальної) grid point
~ сі́тки дислока́цій = dislocation node
склада́льний ~ = assembly
стійки́й ~ = stable node
~ стру́му = current node
супрові́дний ~ = companion knot
супу́тній ~ = див. супровідний ~
тетраедри́чний ~ = tetrahedral site
~ ти́ску = pressure node
торови́й ~ = torus knot
тривія́льний ~ = trivial knot
трубча́стий ~ = tubular knot
ту́го затя́гнений ~ = tight knot
феромагне́тний пришпи́лювальний ~ = ferromagnetic pinning site
функці́йний ~ = functional unit
функціона́льний ~ = див. функційний ~
~ хви́лі = wave node
ґенера́тор (-а) 1. (матем., техн.) generator 2. (джерело коливань) oscillator ▪ збу́джувати —(а) to drive [excite] an oscillator; запуска́ти —(а) to activate [enable, turn on] an oscillator; ладува́ти —(а) to tune an oscillator (на частоту ω – to frequency ω); вимика́ти —(а) to disable [turn off] an oscillator
аварі́йний ~ = emergency generator
~ адре́с = address generator
~ аерозо́лів = aerosol generator
акусти́чний ~ = acoustic generator
~ а́лґебри = algebra generator
асинхро́нний ~ = induction generator
а́томний ~ частоти́ = atomic clock
багатокана́ловий ~ = multiple-channel [multichannel] generator
багатомо́довий ~ = multimode generator
багатофа́зовий ~ = polyphase generator
багаточасто́тний ~ = multifrequency oscillator
бала́нсний ~ = balanced oscillator
~ Ба́ркгаузена-Ку́рца = Barkhausen-Kurz oscillator
~ биття́ = beat-frequency oscillator
блокува́льний ~ = squegger, blocking [squegging] oscillator
~ Ван (де) Ґра́фа = Van de Graaff generator
взірце́вий ~ частоти́ = reference oscillator див. тж еталонний ~ частоти
вибухомагне́тний ~ = magnetic explosion generator
~ випадко́вих чи́сел = randomizer, random-number generator
випро́бувальний ~ = (коливань) test oscillator
високонапру́говий ~ = high-voltage generator
високочасто́тний ~ = high-frequency oscillator/generator
~ ві́льних колива́нь = free-running oscillator
вольтододава́льний ~ = booster
~ гармо́нік = harmonic generator, harmonic producer, sinewave oscillator
~ гармоні́чних колива́нь = див. ~ гармонік
гетероди́новий ~ = heterodyne oscillator
гідродинамі́чний ~ = (звукових коливань у плинах) hydrodynamic oscillator
головни́й та́ктовий ~ = master clock
~ гру́пи = group generator, generator of a group
Ґа́нів ~ = Gunn oscillator
~ да́них = data generator
двота́ктовий ~ = push-pull oscillator
двочасто́тний ~ = double-frequency oscillator
динатро́нний ~ = dynatron oscillator
діо́дний ~ = diode generator; (функцій) diode function generator
~ дочі́рніх ізото́пів = (cow-)milker
дугови́й ~ = arc converter
електри́чний ~ = electric generator
~ електри́чних колива́нь = electric oscillator
електрогідродинамі́чний [ЕГД] ~ = electrohydrodynamic [EHD] generator
~ електромагне́тних колива́нь = electromagnetic oscillator
електроннопромене́вий ~ = electron-beam generator
електростати́чний ~ = electrostatic generator
етало́нний ~ = standard [reference, calibration, comparison] oscillator; calibrator
етало́нний ~ частоти́ = frequency standard; (атомний) atomic(-beam) frequency standard; (рубідієвий) rubidium-vapor frequency standard; (цезієвий) cesium [cesium(-beam)] clock, cesium-beam atomic oscillator; (із газовою коміркою) gas-cell frequency standard
задава́льний ~ = driving [master (clock)] oscillator/generator
засинхрон(із)о́ваний ~ = locked [synchronized] oscillator (на частоті ω – to a frequency ω)
~ зворо́тної хви́лі = backward-wave oscillator
звукови́й ~ = sound [acoustic] generator; audio oscillator
~ звуково́ї частоти́ = audio-frequency generator
зв’я́зані —и = coupled oscillators
~ з(і) зворо́тним зв’язко́м = feedback oscillator
~ з(і) змі́шаним збу́джуванням = compound generator
~ (і)з ква́рцовою стабіліза́цією частоти́ = crystal-controlled oscillator
~ (і)змі́нного стру́му = alternator, alternating-current [ac] generator
~ змі́нної частоти́ = variable-frequency generator
змі́щувальний ~ = bias generator
~ змодульо́ваних колива́нь = modulated oscillator
~ (і)з неґати́вним зворо́тним зв’язко́м = negative-feedback oscillator
~ (і)з о́б’є́мним резона́тором = cavity oscillator
~ (і)з парале́льним збу́джуванням = shunt generator
~ (і)з позити́вним зворо́тним зв’язко́м = positive-feedback oscillator
~ (і)з послідо́вним збу́джуванням = series generator
~ зсу́вів = (комп.) shift-register generator
~ і́мпульсів = pulse [impulse, surge] generator; pulser; (напруги) pulse-voltage generator; (струму) current-pulse generator
і́мпульсний ~ = pulse [impulse] oscillator, pulser; (im)pulse generator; (струменів частинок) beam pulser
індукці́йний ~ = induction generator
інтерполяці́йний ~ = interpolation oscillator
інфінітезима́льний ~ = infinitesimal generator
іскрови́й ~ = spark-gap generator
калібрува́льний ~ = calibrator, calibration oscillator
камерто́нний ~ = fork oscillator
каска́довий ~ = cascade generator
ква́нтовий ~ = quantum oscillator; (оптичний) laser див. тж лазер; (інфрачервоного діяпазону) IR [infrared] laser, iraser; (мікрохвильовий) maser див. тж мазер; (парамагнетний) phaser
ква́рцовий ~ = quartz [crystal, piezoelectric] oscillator
клістро́нний ~ = klystron oscillator; (на відбивальному клістроні) reflex oscillator, reflex klystron
когере́нтний ~ = coherent oscillator, coho
~ колива́нь = oscillator; (вільних) free-running oscillator; (гармонічних) harmonic [sinewave] oscillator; (когерентних) coherent oscillator, coho
компа́ундний ~ = compound generator
~ криви́х = curve generator
кріоге́нний ~ пості́йного стру́му = flux pump
лави́но́вий ~ = avalanche oscillator
ла́мповий ~ = electron-tube [vacuum-tube] generator
~ ліні́йно-пиля́стої напру́ги = ramp generator
магнетогідродинамі́чний [МГД] ~ = magnetohydrodynamic [MHD] generator; (із відкритим циклом) open-cycle MHD generator; (із замкненим циклом) closed-cycle MHD generator
магнетоелектри́чний ~ = magnetoelectric generator
магнетокумуляти́вний ~ = magnetic cumulation generator
магнетро́нний ~ = magnetron oscillator
магнетострикці́йний ~ = magnetostrictive oscillator
~ ма́ркерних і́мпульсів = marker(-pulse) generator
~ меа́ндру = square-wave generator
мікрохвильови́й ~ = microwave oscillator/generator; microwave source
мікрохвильови́й ква́нтовий ~ = maser
мобі́льний ~ = mobile generator
~ модулюва́льних сигна́лів = modulating oscillator
моле́кульний [молекуля́рний] ~ = molecular oscillator; molecular clock
нагніта́льний ~ = pump oscillator
надвисокочасто́тний ~ = див. мікрохвильовий ~
надпрові́дний ~ = superconducting generator
надстабі́льний ~ = ultrastable oscillator
~ нака́чки = див. нагнітальний ~
~ наносеку́ндних і́мпульсів = nanosecond pulser
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor oscillator
незв’я́зані —и = uncoupled oscillators
нейтро́нний ~ = neutron generator; (великої інтенсивности) kinetic intense neutron generator, KING reactor
непереладо́вний ~ = constant-frequency generator
незасинхрон(із)о́ваний ~ = free-running oscillator
нерезона́нсний ~ = nonresonance oscillator
низькочасто́тний ~ = low-frequency oscillator
низькошумови́й ~ = low-noise oscillator
~ напру́ги = voltage generator
обертни́й ~ = rotating generator
одномо́довий ~ = single-mode generator
однопо́люсний ~ = homopolar [acyclic] generator
однофа́зовий синхро́нний ~ = uniphaser
опо́рний ~ = comparison [reference] oscillator, reference generator
~ опо́рної частоти́ = див. опорний ~
опти́чний ква́нтовий ~ = laser див. тж лазер
парамагне́тний ква́нтовий ~ = phaser
параметри́чний ~ = parametric oscillator
переладо́вний ~ = tunable generator; (змінної частоти) variable-frequency generator
пересувни́й ~ = mobile generator
~ перетво́рення = transformation generator
п’єзоелектри́чний ~ = див. п’єзоелектриковий ~
п’єзоеле́ктриковий ~ = piezoelectric [crystal] oscillator
~ пиля́стих [пилча́стих] і́мпульсів = sawtooth generator
~ пиля́стої [пилча́стої] напру́ги = sawtooth generator
пла́змо́вий ~ = plasma generator
плиномета́ловий МГД ~ = liquid-metal MHD generator
~ подві́йних і́мпульсів = tandem-pulse generator
~ по́значок ча́су = time-mark generator
~ пості́йного і змі́нного стру́мів = double-current generator
~ пості́йного стру́му = direct-current [dc] generator
~ предста́влення = representation generator
прецизі́йний ~ і́мпульсів = precision pulser
~ програ́м = (комп.) application [program] generator
~ про́сто́го і змі́нного стру́мів = double-current generator
~ про́сто́го стру́му = direct-current [dc] generator
~ прямоку́тних і́мпульсів = square-wave generator, square wave-form oscillator
~ псевдовипадко́вих чи́сел = pseudorandom-number generator
пушпу́льний ~ = push-pull oscillator
радіоізото́пний ~ = radioisotope [radioisotopic] generator, radioisotope battery
реакти́вний ~ = reluctance generator
резе́рвний ~ = standby generator
резона́нсний ~ = resonance oscillator
релаксаці́йний ~ = relaxation oscillator
ре́перний ~ = reference [comparison] oscillator
рідиннометале́вий МГД ~ = liquid-metal MHD generator
~ розго́ртки = sweep [timing-axis] oscillator, sweep [time-base] generator
рухо́мий ~ = mobile generator
самозбу́дни́й ~ = self-oscillator
самоперерива́льний ~ = squegger, blocking [squegging] oscillator
~ селе́кторних і́мпульсів = gate generator
се́рієсний ~ = series generator
~ сигна́лів = signal generator
~ си́мволів = character generator
~ синусо́їдних колива́нь = sinewave oscillator
синхрон(із)о́ваний ~ = див. засинхрон(із)ований ~
синхрон(із)ува́льний ~ = clock, synchro(nizing) clock; clock(-pulse) [clock-signal] generator
~ синхрон(із)ува́льних сигна́лів = див. синхрон(із)увальний ~
синхро́нний ~ = synchronous generator
сонце́вий ~ = solar generator
~ ста́лої частоти́ = constant-frequency generator
~ станда́ртних програ́м = routine generator
~ станда́ртних сигна́лів = service oscillator
стаціона́рний ~ = stationary generator
~ стоя́чих хвиль = standing-wave producer
~ стробува́льних і́мпульсів = gate(-pulse) generator
~ стру́му = current generator
~ субгармо́нік = subharmonic generator
~ східча́стих і́мпульсів = step-function generator
та́ктовий ~ = clock, synchro(nizing) clock; clock oscillator; clock(-pulse) [clock-signal] generator
та́лієвий ~ частоти́ = thallium(-beam) clock
твердоті́ловий ~ = solid-state oscillator
танде́мний ~ = tandem(-pulse) generator
~ тепла́ = heat generator
термоелектри́чний ~ = thermoelectric (power) generator
термомагне́тний ~ = thermomagnetic generator
транзитро́нний ~ = transitron
трифа́зовий ~ = three-phase generator
~ трифа́зового стру́му = див. трифазовий ~
~ трику́тних і́мпульсів = triangular waveform generator
ультразвукови́й ~ = ultrasonic generator
універса́льний діо́дний ~ фу́нкцій = variable diode function generator
уніполя́рний ~ = homopolar [acyclic] generator
фазозасинхрон(із)о́ваний ~ = phase-locked oscillator
фазозастабілізо́ваний ~ = phase-stabilized oscillator
фазозсува́льний ~ = phase-shift oscillator
~ фу́нкцій = function(al) generator
~ хвиль = wave generator
хемі́чний ~ тепла́ = chemical heat generator
~ хитно́ї частоти́ = sweep generator; wobbulator
~ частоти́ = frequency generator; (взірцевий) frequency standard
~ частоти́-носія́ = carrier(-frequency) oscillator/generator
~ чи́сел = number generator
~ шри́фту = (комп.) font generator
~ шу́му = noise generator; noise source
шунтови́й ~ = shunt generator
гру́па 1. (матем.) group (порядку n – of order n; форми Q – with respect to the form Q) 2. (частинок тощо, зокрема жмуток) bunch 3. (порція, сукупність) batch 4. (скупчення, кластер) cluster 5. (набір) complex; group 6. (пристроїв) bank 7. (слів) block 8. (людей, що разом працюють) team
А́белева ~ = Abelian [commutative] group (скінченного рангу – of finite rank; однакового рангу – of equal rank)
абсолю́тно про́ста́ ~ = absolutely simple group
абстра́ктна ~ = abstract group
~ автоморфі́змів = automorphism group, group of automorphisms
адити́вна ~ = additive group
~ актино́їдів = actinide series
алґебри́чна ~ = algebraic group (означена над k – defined over k)
альтернівна́ ~ = alternating group
аналіти́чна ~ = analytic group
ангармоні́чна ~ = anharmonic group
~ арома́тів = flavor group
афі́нна ~ = affine group
~ афі́нних пере́творів = affine group
~ багатогра́нника = polyhedral group
багатозв’я́зна ~ = multiply-connected group
безза́крутова ~ = torsion-free group
~ без круті́ння = див. беззакрутова ~
безрозмі́рнісна ~ = dimensionless group
бікомпа́ктна ~ = bicompact group
~ бо́ру-алюмі́нію = boron group
~ Браве́ = Bravais group
~ вака́нсій = vacancy cluster
Ва́йлева [Ве́йлева] ~ = Weyl group
~ ве́рхніх трику́тних ма́триць = upper triangular group
~ високоенергети́чних нейтро́нів = high-energy neutron group
відно́сна гомото́пна ~ = relative homotopy group
ві́льна ~ = free group
віні́льна ~ = vinyl group
~ Ві́тке-Ґари́до = Wittke-Garrido group
власти́ва ортогона́льна ~ = proper orthogonal group
~ власти́вих оберта́нь = group of proper rotations, proper rotation group
~ власти́вих ортогона́льних пере́творів = group of proper orthogonal transformations
~ вну́трішніх гомоло́гій = cobordism group
впорядко́вана ~ = ordered group
вузька́ ~ = slender group
~ гала́ктик = cluster of galaxies
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamiltonian group
гексагона́льно-дипірамі́дна ~ = hexagonal-bipyramidal group
гексагона́льно-пірамі́дна ~ = hexagonal-pyramidal group
гексагона́льно-трапецоедри́чна ~ = hexagonal-trapezohedral group
~ гекса́едра = hexahedral group
гексатетраедри́чна ~ = hex(a)tetrahedral group
гексоктаедри́чна ~ = hexoctahedral group
гетероциклі́чна ~ = heterocyclic group
гідрокси́льна ~ = hydroxyl (group)
гіперекспоненці́йна ~ = hyperexponential group
гіперметри́чна топологі́чна ~ = hypermetric topological group
гіперциклі́чна ~ = hypercyclic group
глоба́льна ~ = global group
голоедри́чна точко́ва ~ = holohedral point group
~ голоно́мій = holonomy group
~ гомоло́гій = homology group
~ гомоморфі́змів = group of homomorphisms
гомомо́рфна ~ = homomorphic group
~ гомото́пій = homotopy group (з позначеною точкою x0 – with base point x0)
Го́пфова ~ = Hopfian group
~ Ґалуа́ = Galois group
ґрадуйо́вана ~ = graded group
ґратко́во впорядко́вана ~ = lattice-ordered group
ґратко́во гомомо́рфна ~ = lattice-homomorphic group
Ґро́тендикова ~ = Grothendieck gorup
двови́мірна точко́ва ~ = two-dimensional point group
двоко́лірна ~ (симе́трії) = two-color (symmetry) group
дигексагона́льно-дипірамі́дна ~ = bihexagonal-bipyramidal group
дигексагона́льно-пірамі́дна ~ = bihexagonal-pyramidal group
дидодекаедри́чна ~ = bidodecahedral group
динамі́чна ~ = dynamical group
дискре́тна ~ = discrete group
дискре́тна ~ симе́трії = discrete symmetry group
дитетрагона́льно-дипірамі́дна ~ = bitetragonal-bipyramidal group
дитетрагона́льно-пірамі́дна ~ = bitetragonal-pyramidal group
дитригона́льно-дипірамі́дна ~ = bitrigonal-bipyramidal group
дитригона́льно-пірамі́дна ~ = bitrigonal-pyramidal group
дитригона́льно-скаленоедри́чна ~ = bitrigonal-scalenohedral group
~ дифеоморфі́змів = group of diffeomorphisms
~ діе́дра = dihedral group
діедри́чна безві́сна ~ = dihedral nonaxial group
діедри́чна осьова́ ~ = dihedral axial group
ді́йсна ~ = real group
~ діягона́льних ма́триць = diagonal group
довгопері́одна ~ = (комет) long-period group
~ додека́едра = dodecahedral group
долу́чена ~ = adjoint group
~ доме́нів = cluster of domains
доповня́льна ~ = complementary group
доскона́ла ~ = perfect group
~ дослі́дників = research team
дру́га гомото́пна ~ = second homotopy group
дуа́льна ~ = dual group
Евклі́дова ~ = Euclidean group
експоненці́йна ~ = exponential group
~ енергети́чних нейтро́нів = energy [energetic] neutron group
епокси́дна ~ = epoxide [oxirane] group
Ермі́това ~ = Hermitian group
~ зага́яних нейтро́нів = delayed neutron group
замі́щувальна ~ = (х.) substituent group
за́мкнена ~ = closed group
~ затри́маних нейтро́нів = delayed neutron group
зату́лена ~ = (х.) eclipsed group
звідна́ ~ = reducible group
~ (і)з за́крутом = torsion group
зліче́нна ~ = countable [enumerable, denumerable] group
~ (і)з круті́нням = torsion group
змі́шана ~ = mixed group
~ (і)з необме́женим ді́ленням = divisible group
знакозмі́нна ~ = alternating group
~ (і)з одни́м максима́льним норма́льним дільнико́м = one-headed group
~ ідеа́лів = ideal group
ізометри́чна ~ = isometry group, group of isometry
~ ізоме́трій = isometry group, group of isometry
ізомо́рфна ~ = isomorphic group
~ ізотропі́ї = isotropy group
~ ікоса́едра = icosahedral group
імприміти́вна ~ = imprimitive group
~ і́мпульсів = pulse train
~ інве́рсії = inversion group
інтеґро́вна ~ = integrable group
інтранзити́вна ~ = intransitive group
інфінітезима́льна ~ = infinitesimal group
~ йо́нів = ion(ic) cluster
калібрува́льна ~ = gauge group
~ калібрува́льних пере́творів = gauge(-transformation) group
~ ка́лію = potassium group
карбоні́льна ~ = carbonyl group
карбокси́льна ~ = carboxyl, carboxy(l) group
квазивпорядко́вана ~ = quasi-ordered group
квазиізомо́рфна ~ = quasi-isomorphic group
квазиліні́йна ~ = quasi-linear group
квазинільпоте́нтна ~ = quasi-nilpotent group
квазинорма́льна ~ = quasi-normal group
~ квазиоберта́нь = quasi-rotation group
квазитопологі́чна ~ = quasi-topological group
квазици́клічна ~ = quasi-cyclic group
ква́нтова ~ = quantum group
~ кватерніо́нів = quaternion group
кватерніо́нна ~ = quaternion group
~ коборди́змів = cobordism group
~ когомоло́гій = cohomology group
~ коефіціє́нтів = coefficient group, group of coefficients
ко́лійна ~ = track group
ко́лірна ~ симе́трій = color symmetry group
~ кольорі́в = color group
компа́ктна ~ = compact group
ко́мплексна ~ = complex group
комутати́вна ~ = commutative [Abelian] group (скінченного рангу – of finite rank; однакового рангу – of equal rank)
контро́льна ~ = control group
конфо́рмна ~ = conformal group
~ конфо́рмних пере́творів = conformal group
короткопері́одна ~ = (комет) short-period group
кра́тно ізомо́рфна ~ = multiply isomorphic group
кра́тно транзити́вна ~ = multiply transitive group
кристалографі́чна ~ = crystal-symmetry group
~ лантано́їдів = lanthanide group
~ Ла́уе = див. ~ Ляуе
~ Лі = Lie group
ліні́йна ~ = linear group
~ ліні́йних пере́творів = group of linear transformations
ліні́йно впорядко́вана ~ = linearly ordered group
~ лічи́льників = bank of counters
лока́льна ~ = local group (у точці х – of x)
лока́льно Евклі́дова ~ = locally Euclidean group
лока́льно ізомо́рфна ~ = locally isomorphic group
~ лока́льної симе́трії = local symmetry group
лока́льно компа́ктна ~ = locally compact group
лока́льно норма́льна ~ = locally normal group
лока́льно скінче́нна ~ = locally finite group
Ло́ренцова ~ = Lorentz group
~ Ля́уе = Laue group
магне́тна ~ симе́трії = magnetic symmetry group, Shubnikov group
~ магне́тної симе́трії = magnetic symmetry group, Shubnikov group
ма́йже розв’я́зна ~ = almost-solvable group
маси́вна ~ = large group
ма́трична ~ = matrix group
метанільпоте́нтна ~ = metanilpotent group
метациклі́чна ~ = metacyclic group
мети́лова ~ = methyl group
~ мі́ді = copper group
мініма́ксова ~ = minimax group
містко́ва ~ = (х.) bridged group
місце́ва ~ гала́ктик = local cluster of galaxies
мі́шана ~ = див. змішана ~
модуля́рна ~ = modular group
~ монодро́мії = monodromy group
моноедри́чна ~ = monohedral group
мультиплікати́вна ~ = multiplicative group
надрозв’я́зна ~ = supersolvable group
накрива́льна ~ = covering group
напівпро́ста́ ~ = semisimple group
напівреґуля́рна ~ = semiregular group
напівтопологі́чна ~ = semitopological group
~ науко́вців = team of scientists
неа́белева ~ = non-Abelian [non-commutative] group
~ невласти́вих оберта́нь = group of improper rotations, improper rotation group
~ невласти́вих ортогона́льних пере́творів = group of improper orthogonal transformations
невпорядко́вана ~ = unordered group
него́пфова ~ = non-Hopfian group
неза́мкнена ~ = non-closed group
незвідна́ ~ = irreducible group
незліче́нна ~ = uncountable [non-denumerable, non-enumerable] group
~ нейтро́нів (пе́вної ене́ргії) = neutron (energy) group
некомпа́ктна ~ = non-compact group
некомутати́вна ~ = non-commutative [non-Abelian, non-abelian] group
немодуля́рна ~ = non-modular group
непере́рвна ~ = continuous group; (перетворів) continuous transformation group
нерозв’я́зна ~ = non-solvable group
нескінче́нна ~ = infinite group
~ нескінче́нного поря́дку = group of infinite order
неспеція́льна ~ = non-special group
нехо́пфова ~ = див. негопфова ~
~ ни́жніх трику́тних ма́триць = lower triangular group
нільпоте́нтна ~ = nilpotent group (класу k – of class k)
нільпоте́нтна над А́белевими ~ = Abelian-by-nilpotent group
n-нільпоте́нтна ~ = n-nilpotent group
нульова́ ~ = zero group
~ оберта́нь = rotation group, group of rotations
обме́жена А́белева ~ = Abelian group of finite period
~ оборо́тних елеме́нтів = group of invertible elements
~ одини́ць = group of units
одини́чна ~ = unit group
одноелеме́нтна ~ = one-element group
однозв’я́зна ~ = simply connected group
одноко́лірна ~ (симе́трії) = one-color (symmetry) group
однопара́метрова ~ = one-parameter group
~ окта́едра = octahedral group
опера́торна ~ = group with operators
опера́торна ~ симе́трії = group with symmetry operators
ортогона́льна ~ = orthogonal group
~ ортогона́льних пере́творів = group of orthogonal transformations
осно́вна ~ = (х.) basic group
~ пара́метрів = parameter group
~ перене́сень = translation group, group of translations
~ перепле́тень = link group
~ пере́ставок = див. ~ перестанов
~ перестано́в = permutation group (множини M – of the set M)
~ пере́творів = transformation group, group of transformations; (подібности) group of similarity transformations; (симетрії) group of symmetry transformations
~ перехі́дни́х мета́лів = (х.) transition group
періоди́чна ~ = periodic group
площи́нна ~ (симе́трії) = (кф) plane (symmetry) group
пе́рша гомото́пна ~ = first homotopy group
~ підстано́в(ок) substitution group (степеня n – of degree n)
пінако́їдна ~ = pinacoidal group
~ пові́льних нейтро́нів = slow neutron group
по́вна ~ = complete group
по́вна ~ гомоло́гій = total homology group
по́вна ліні́йна ~ = full [complete, general] linear group
по́вна проєкти́вна ~ = total projective group
по́вна унімодуля́рна ~ = full unimodular group
по́кривна ~ = covering group
~ поліе́дра = polyhedral group
поліциклі́чна ~ = polycyclic group
поля́рна ~ = (х.) polar group
~, поро́джена множино́ю елеме́нтів да́них підгру́п = group generated by a given set of subgroups
~, поро́джена трансля́ціями = group generated by translations
похідна́ ~ = derived group
~ працівникі́в = work team/group
приє́днана ~ = див. долучена ~
пра́ймерна ~ = primary group (за простим числом p – to the prime number p)
призмати́чна ~ = prismatic group
прима́рна ~ = див. праймерна ~
приміти́вна ~ = primitive group
~ припі́знених нейтро́нів = delayed neutron group
проєкти́вна ~ = projective group
~ проєктува́льників = design team
про́ста́ ~ = simple group
про́сто впорядко́вана ~ = simply ordered group
про́сто транзити́вна ~ = simply transitive group
просторо́ва ~ антисиме́трії = (кф) black-and-white group
просторо́ва ~ (симе́трії) = (кф) space (symmetry) group
псевдові́льна ~ = pseudo-free group
псевдоевклі́дова ~ = pseudo-Euclidean group
псевдоортогона́льна ~ = pseudo-orthogonal group
псевдоуніта́рна ~ = pseudo-unitary group
~ Пуанкаре́ = Poincaré group
радика́лова ~ = 1. (матем.) radical group 2. (х.) radical
редукти́вна ~ = reductive group
~ резона́нсних нейтро́нів = resonance(-energy) neutron group
резонівна́ ~ = resonating group
ренормалізаці́йна ~ = renormalization group
рідкісноземе́льна ~ = rare earths
розв’я́зна ~ = solvable group
розши́рена ~ = extended group; (унітарна) extended unitary group
ромбодипірамі́дна ~ = rhombobipyramidal group
ромбопірамі́дна ~ = rhombopyramidal group
ромботетраедри́чна ~ = rhombotetrahedral group
ромбоедри́чна ~ = rhombohedral group
~ ру́хів = group of motions/movements
~ свердлови́н = battery of wells
симетри́чна ~ = symmetric group
~ симе́трії дефе́кту = defect symmetry group
~ симе́трії криста́лу = crystal-symmetry group
~ симе́трій = symmetry group, group of symmetries
~ симе́трій Фе́дорова = Fedorov symmetry group, Fedorov group of symmetries
симо́рфна просторо́ва ~ = symmorphic space group
симплекти́чна ~ = symplectic group (форми Q – with respect to the form Q)
~ синґуля́рних когомоло́гій = singular cohomology group
скінче́нна ~ = finite group, group of finite order
скінче́нно апроксимо́вна ~ = residually finite group
скінченнови́значена ~ = finitely presented group
~ скінче́нного поря́дку = finite group, group of finite order
скінченнопоро́джена ~ = finitely generated group
скінченнопредста́вна ~ = finitely presented group
скла́дена ~ = composite group
солено́їдна ~ = solenoid group
спеція́льна ~ = special group; (ортогональна) special orthogonal group; (унітарна) special unitary group
~ спі́льно обро́блюваних ба́йтів = (комп.) gulp
~ спові́льнених нейтро́нів = moderated neutron group
~ спові́льнюваних нейтро́нів = slowing-down neutron group
структу́рна ~ = structure group
структу́рно впорядко́вана ~ = lattice-ordered group
структу́рно гомомо́рфна ~ = lattice-homomorphic group
сферо́їдна ~ = (кф) spheroidal group
твісто́вана ~ = twisted group
тетрагона́льно-дипірамі́дна ~ = tetragonal-bipyramidal group
тетрагона́льно-пірамі́дна ~ = tetragonal-pyramidal group
тетрагона́льно-скаленоедри́чна ~ = tetragonal-scalenohedral group
тетрагона́льно-тетраедри́чна ~ = tetragonal-tetrahedral group
тетрагона́льно-трапецоедри́чна ~ = tetragonal-trapezohedral group
~ тетра́едра = tetrahedral group
топологі́чна ~ = topological group
топологі́чно розв’я́зна ~ = topologically solvable group
торо́їдна ~ = toroid [torus] group
точко́ва ~ = point group; (симетрії) point-symmetry group
~ точко́вої симе́трії = (кф) point(-symmetry) group
~ то́чної симе́трії = exact symmetry group
транзити́вна ~ = transitive group (k разів, k-кратно – k-fold, k-ply)
~ трансля́цій = translation group, group of translations
трансляці́йна ~ = див. ~ трансляцій
~ трансформа́торів = (техн.) transformer bank
трансформо́вна ~ = transformable group
тре́тя гомото́пна ~ = third homotopy group
тривія́льна ~ = trivial group
тригона́льно-дипірамі́дна ~ = trigonal-bipyramidal group
тригона́льно-пірамі́дна ~ = trigonal-pyramidal group
тригона́льно-трапецоедри́чна ~ = trigonal-trapezohedral group
триоктаедри́чна ~ = trioctahedral group
тритетраедри́чна ~ = tritetrahedral group
узага́льнена ~ = generalized group
універса́льна накрива́льна ~ = universal covering group
унімодуля́рна ~ = unimodular group
уніпоте́нтна ~ = unipotent group
уніта́рна ~ = unitary group
фа́зова ~ = phase group
~ Фе́дорова = Fedorov group
фені́лова ~ = phenyl group
фіні́тно апроксимо́вна ~ = residually finite group
фундамента́льна ~ = fundamental group
функці́йна ~ = (х.) functional group
функціона́льна = див. функційна ~
Фу́ксова ~ = Fuchsian group
~ халькоге́нів = chalcogens
характеристи́чна ~ = characteristic group
~ хара́ктерів = character group
~ хвильово́го ве́ктора = wave-vector group
~ хіра́льних симе́трій = chiral symmetry group
хо́пфова ~ = див. Гопфова ~
хромофо́рна ~ = chromophore
циклі́чна ~ = cyclic group
циклова́ ~ = cyclic group
цілко́м незв’я́зна ~ = totally disconnected group
цілко́м проєкти́вна ~ = totally projective group
цілко́м упорядко́вана ~ = totally ordered group
~ части́нок = particle group; (жмуток) particle bunch; (кластер) particle cluster
чо́рно-бі́ла ~ = black-and-white group
шабло́нна ~ = (комп.) constellation
шаро́во екстрема́льна ~ = layer-extremal group
~ швидки́х нейтро́нів = fast neutron group
~ Шу́бникова = [Шу́бнікова] Shubnikov [magnetic] group
диференці́йно-функці́йний functional-differential
екстре́мум (-у) 1. extremum; extreme 2. (точка) extreme point 3. (значення) extremum value
абсолю́тний ~ = absolute extremum
безумо́вний ~ = free extremum
відно́сний ~ = relative extremum; turning value
глоба́льний ~ = global extremum
лока́льний ~ = local extremum
межови́й ~ = extremum at the boundary
~ на межі́ = див межовий ~
обме́жений ~ = constraint extremum, extremum with a constraint
однобі́чний ~ = one-sided extremum
си́льний ~ = strong extremum
слабки́й ~ = weak extremum
стро́гий ~ = strict extremum
тота́льний ~ = total extremum
~ у вузько́му се́нсі = extremum in the narrow sense
умо́вний ~ = constraint extremum, extremum with a constraint
~ фу́нкції = extremum of a function
~ функціона́лу = extremum of a functional
елеме́нт (-у) 1. element ▪ бу́ти —ом (чогось) to belong (to); to be contained (in) 2. (складник) constituent, component 3. (хемічний, ґальванічний, фото- тощо джерело струму) cell 4. (механізму) part; member, detail 5. (вузол, блок) unit, device 6. (списку) entry
акти́вний ~ = active element; (оптичний) active optical element
акумуля́торний ~ = storage [battery, secondary] cell
акусти́чний ~ = acoustic element; (зв’язку) acoustic coupler
акустоопти́чний ~ = acousto(-)optical cell
асоційо́ваний ~ = (матем.) associate
атмофі́льний ~ = atmophile element
багатошаро́вий ~ = sandwich cell
безпосере́дньо насту́пний ~ = direct [immediate] successor
безпосере́дньо попере́дній ~ = direct [immediate] predecessor, immediate antecedent
безутра́тний ~ = nondissipative [lossless] element
бетаґальвані́чний ~ = betavoltaic cell
барицентри́чний ~ = (орбіти, астр.) barycentric element
біна́рний ~ = binary cell
бістабі́льний ~ = див двостановий ~
~ бло́ку = subunit
важки́й ~ = (хемічний) heavy element
ве́дений ~ = (механізму) driven member
веду́чий ~ = (нрк.) див тяговий ~
великомі́сткісний ~ = (акумуляторний) durable (storage) cell
ве́рхній ~ головно́ї діягона́лі = (матриці) element in the first position in the first column (of a matrix)
Ве́стонів ~ = Weston standard cell
взає́мно про́сті́ —и = coprime [relatively-prime] elements, elements prime to each other; (зліва/справа) left/right coprime elements
~ ви́бірки = sample [sampling] unit
~ ви́бору = (комп.) option
~ визначника́ = element of a determinant
викона́вчий ~ = (ел.) actuating element
вимі́рювальний ~ = measuring element див тж мірчий ~
випромі́нний ~ = radiating element
висни́й ~ = (конструкції) suspension member
вихідни́й ~ = (яф) (реакції тощо) parent element; (попередній) ancestor (element)
вихоро́вий ~ = vortex element
відокре́млювальний ~ = spacer див тж відокремлювач
вкра́плений ~ = guest element
вла́сний ~ = див властивий ~
власти́вий ~ = (матем.) eigenelement
впізнава́льний ~ = perceptron
вставни́й ~ = (техн.) plug-in element
втори́нний ~ = (ел.) secondary cell
~ вузла́ = subunit
вцілі́лий ~ механі́зму = (що залишився в робочому стані після певного періоду використання) survivor
га́зовий ґальвані́чний ~ = gas cell
гартува́льний ~ = hardening element
головни́й ~ = (опорний) pivot
~ головно́ї діягона́лі = leading element (визначника – in/of a determinant)
голографі́чний ~ = holographic optical element
ґальвані́чний ~ = voltaic [(electro)chemical, electrolytic, galvanic] cell; voltaic [electric(al)] element
~ да́них = datum, data item/element
двійко́вий ~ = binary cell
двобі́чний нейтра́льний ~ = (матем.) neutral element, two-sided identity
двобі́чний одини́чний ~ = (матем.) two-sided identity
~ двови́мірного стільника́ = tessera
двона́прямний ~ = (ел.) bilateral element
двоста́новий ~ = bistable unit/element
~ детерміна́нту = element of a determinant
динамометри́чний ~ = load [pressure] cell
дисипати́вний ~ = (електричного кола) dissipative [lossy] element
дистанціюва́льний ~ = spacer див тж відокремлювач
диференція́льний ~ = differential element; (об’єму) differential volume (element)
діягона́льний ~ = 1. (матриці) diagonal element 2. (конструкції) diagonal member
~ довжини́ = linear element, element of length
~ довідника́ = directory entry
додава́льний ~ = (суматор) adding element
домішко́вий ~ = impurity [foreign, addition, guest] element див тж леґувальний ~
~ до́тику = element of contact
дочі́рній ~ = (яф) daughter element
~ електри́чного ко́ла = circuit element; (без утрат) nondissipative [lossless] element; (із утратами) dissipative [lossy] element
електронагріва́льний ~ = electric heating element
емпіричний ма́тричний ~ = empirical matrix element
етало́нний ~ = reference element; (нормальний) standard cell
є́мнісний ~ = див місткісний ~
живи́льний ~ = (ел.) feed element див тж живильник
~ жи́влення = див живильний ~
~ жо́рсткости = (мех.) stiffener; (пластина) stiffening plate
зава́дний ~ = (яф) interfering element
замі́нний ~ = (техн.) plug-in element
запам’ято́вувальний ~ = (комп.) storage element
запи́сувальний ~ = (комп.) storage element
~ заря́ду = elementary charge
затрансура́нові —и = supertransuranics
збира́льний лі́нзовий ~ = convergent component
збу́джувальний ~ = (ел.) (запускальний) driving element; (живильний) feed element
збу́джуваний ~ = (ел.) driven element
~ (і)з вели́ким а́томним но́мером = (хемічний) high-Z [large-Z] element
звідни́й до об’єдна́ння ~ = join-reducible element
~ зв’язку́ = (ел.) coupler
зв’я́зувальний ~ = (мотузка, шнурок, стрічка) tie
згинни́й ~ = (конструкції) bending member
~ земно́го магнети́зму = (гф) magnetic element
зеро́їдний ~ = zeroid (element)
з’є́днувальний ~ = connector
~ (і)з кисло́тним електролі́том = acid cell
~ (і)з лу́жним електролі́том = alkaline cell
~ (і)з мали́м а́томним но́мером = (хемічний) low-Z [small-Z] element
змі́цнювальний ~ = (конструкції) reinforcing element; (речовина) hardening element
змі́щувальний ~ = (ел.) (grid-)bias cell
знімни́й ~ = (техн.) plug-in element
~ зобра́ження = див ~ образу
~ (і)з ріди́нним електролі́том = (ел.) wet cell
зче́плювальний ~ = (х.) binder
ідеа́льний ~ = (матем.) ideal element
ідемпоте́нтний ~ = (матем.) idempotent (element)
інварія́нтний ~ = invariant element
~ і́ндексу = index entry
індика́торний ~ = indicator element; (яф) tracer
індукти́вний ~ зв’язку́ = inductive coupler
~ катало́гу = directory entry
квазипра́ймерний ~ = (матем.) quasi-primary element
квазиприма́рний ~ = (матем.) див квазипраймерний ~
ква́рцовий ~ = crystal unit
керо́ваний ~ = controlled element
керо́вний ~ = controllable element
керува́льний ~ = control element
кисло́тний ~ = acid cell
кислотоутво́рювальний ~ = acid-forming element
кількаізото́пний ~ = multi-isotope element
ковзни́й ~ = sliding member
~ ко́ла = (ел.) circuit element
колімува́льний ~ = collimating element
~ коло́нки = (матриці) column element
комбіно́ваний ~ = composite cell
компенсаці́йний ~ = compensating element
конструкти́вний ~ = див конструкційний ~
конструкці́йний ~ = structural member
~ констру́кції = construction component [member, part, unit]; (будівельної) structural component/member
концентраці́йний (ґальвані́чний) ~ = concentration cell
кориґува́льний ~ = correction (element); (конпенсувальний) compensating element
корозі́йний ~ = corrosion cell
Лала́ндів ~ = Lalande cell
легки́й ~ = (хемічний) light element
леґува́льний ~ = 1. (тт) doping element 2. (мф) alloy, alloying element
~ Лекланше́ = Leclanché cell
лі́вий одини́чний ~ = left identity
лівобі́чний одини́чний ~ = left identity
~ лі́нії (матем.) line element
ліні́йний ~ = (електричного кола) linear element
літофі́льний ~ = lithophile element
логі́чний ~ = logic(al) element; (ел.) gate
лока́льний ґальвані́чний ~ = local cell
лока́льно нульови́й ~ = (матем.) element locally zero
лугоземе́льний ~ = alkaline-earth element; (мн.) alkaline earths
лу́жний ~ = 1. (хемічний) alkaline element 2. (акумуляторний) alkaline cell; (сухий ґальванічний) crown cell
~ магнетоо́пору = magnetoresistor
максима́льний ~ = (множини) maximal element, maximal member
мали́й ~ о́б’є́му = small volume element
~ маси́ву = (комп.) array cell; (даних тощо) array element, array component
~ ма́триці matrix element, element of a matrix ▪ ~ у i-му рядку́ j-го сто́впчика = (матриці) element in the ith row and jth column (of a matrix)
~ ма́триці перехо́ду = transition matrix element
ма́тричний ~ = matrix element, element of a matrix
~ меню́ = menu item
метеорологі́чний ~ = weather constiutent; meteorological element
~ механі́зму = member, unit
мі́рчий ~ = measuring element; (динамометра) load [pressure] cell
мі́сткісний ~ = (ел.) capacitance [capacitor] element; (зв’язку) capacitive coupler
місце́вий ґальвані́чний ~ = local cell
~ множини́ = element of a set
мо́крий (ґальвані́чний) ~ = wet cell
нагріва́льний ~ = heater (element), heat(ing) element/member; (випаровувача) calandria
надважки́й ~ = (хемічний) superheavy element; (з атомним номером, більшим за 94) transplutonium element; (з атомним номером, більшим за 104) trans 104 element
наддіягона́льний ~ = (матриці) superdiagonal (matrix) element
надпрові́дний ~ = superconducting element
наливни́й ~ = (ел.) wet cell
на́прямний ~ = 1. (матем.) pivot 2. (приладу) slide
наси́чений норма́льний ~ = saturated standard cell
насту́пний ~ = next element; (співвідношення) succedent, successor; (послідовности) sequent
неасоційо́ваний ~ = non-associate
невласти́вий ~ = ideal element, element at infinity
недисипати́вний ~ = (електричного кола) nondissipative [lossless] element
недіягона́льний ~ = (матриці) off-diagonal (matrix) element
незвідни́й ~ = (матем.) irreducible element; (до об’єднання) join-irreducible element
нейтра́льний ~ = (матем.) neutral element
неліні́йний ~ = (електричного кола) nonlinear element, nonlinear circuit component
ненаси́чений норма́льний ~ = unsaturated standard cell
ненеодмі́нний ~ = optional member
ненульови́й ~ = non-trivial [nonzero] element (групи – of a group)
необов’язко́вий ~ = optional member
неодмі́нний ~ = mandatory member
непоглина́льний ~ = (електричного кола) nondissipative element
непоро́джувальний ~ = non-generator (алґебри – of an algebra)
нерадіоакти́вний ~ = nonradioactive element
нерухо́мий ~ = 1. (приладу тощо) immovable element 2. (матем.) stable [fixed] element
нескінче́нний ~ = (матем.) infinite element
нескінче́нно відда́лений ~ = (матем.) element at infinity
неспра́вний ~ = faulty component
нестабі́льний ~ = (хемічний) unstable element
нетривія́льний ~ = non-trivial [nonzero] element (групи – of a group)
норма́льний ~ = standard cell; (кадмієвий) cadmium cell; (меркурієвий/ртутний) mercury cell
нульови́й ~ = null [zero] element, additive identity (element) (групи – of a group)
обе́рнений ~ = (матем.) inverse [reciprocal] element; (групи) inverse element
~ о́б’є́му = elementary volume, volume element, element of volume; (плину) fluid element
обов’язко́вий ~ = mandatory member
оборо́тний ~ = (групи) invertible element
~ о́бразу = pixel, picture element, pel
одини́чний ~ = (матем.) identity, unit [identity] element (групи – of a group)
одноізото́пний ~ = single-isotope element
одноразо́вий ~ = (техн.) expendable [disposable] element
~ одноразо́вого використа́ння = див одноразовий ~
окре́мий ~ = unit cell
опо́рний ~ = 1. (конструкції) bearer, bearing element 2. (цент(е)р обертання) pivot
опоро́вий ~ = resistor (element) див тж резистор
~ о́пору = див опоровий ~
опти́чний ~ = optical element/component
~ орбі́ти = (астр.) orbital element, element of an orbit; (Делоне) Delaunay orbit element
оскулівни́й ~ = (орбіти, астр.) osculating element
па́ливний ~ = 1. (хемічний) fuel cell 2. (ядерний/ядровий) fuel element див тж твел
~ па́м’яті = memory element; storage element
парази́тний ~ = (схеми) parasite, parasitic element
паси́вний ~ = (антени, схеми) passive element, passive component; (паразитний) parasitic element
перви́нний ~ = 1. (ел.) primary cell 2. (ґальванічний) primary cell 3. (мірчий) (primary) transducer див тж первинний мірчий перетворювач
перезаря́дний ~ = rechargeable cell
перемика́льний ~ із па́м’яттю = ovonic
перетво́рювальний ~ = (ел.) transducer element
~ перехі́дно́ї гру́пи = (х.) transition element
підвісни́й ~ = (конструкції) suspension member
піддіягона́льний ~ = (матриці) subdiagonal (matrix) element
підсумо́вувальний ~ = (суматор) adding element [component]
плавки́й ~ = (запобіжника) див топкий ~
Пла́нтів ~ = Plante cell
~ пли́ну = fluid element
~ пло́щі = (поверхні) area [surface] element, element of area
~ пове́рхні = surface element
поглина́льний ~ = (електричного кола) dissipative element
поді́льний ~ = (яф) fissile element
позадіягона́льний (ма́тричний) ~ = off-diagonal (matrix) element
~ пока́зника = index entry
попере́дній ~ = predecessor; (у пропорції тощо) antecedent
поро́джувальний ~ = generator, generating element (групи – of a group)
поси́лювальний ~ = (конструкції) reinforcing element
послідо́вний ~ = (впорядкованої множини) consecutive member
пра́вий одини́чний ~ = right identity
правобі́чний одини́чний ~ = right identity
пра́ймерний ~ = (матем.) primary element
прима́рний ~ = (матем.) див праймерний ~
приміти́вний ~ = (матем.) primitive element; (праелемент) urelement
приро́дний ~ = 1. (хемічний) natural element 2. (поширений у природі в незв’язаному негазовому стані) native element 3. (радіоактивний) natural radioactive element
приса́дковий ~ = addition agent
прові́дний ~ = conducting element, conductive part; (резистора) resistor element
променюва́льний ~ = radiating element
про́сти́й ~ (матем.) prime element
простороподі́бний ~ = (чотиривимірного простору) space-like element
~ про́стору = space element, element of space
протиді́йний ~ = (ел.) counterelectromotive cell
радіоакти́вний ~ = (radio)active element, radioelement
реґулюва́льний ~ = control element
~ рідини́ = liquid element
ріди́нний ~ = (ел.) wet cell
рідкісноземе́льний ~ = (х.) rare-earth element; (мн.) rare earths
~ розго́ртки = scan element
розпізнава́льний ~ = див впізнавальний ~
розсі́ювальний лі́нзовий ~ = divergent component
розсі́яний ~ = (х.) trace element
розтя́гуваний ~ = (конструкції) tensile [tension] member
рухо́мий ~ = (приладу тощо) movable [moving] element; (ковзний) sliding member/element
руші́йний ~ = driving element
~ рядка́ = (матриці) row element
світловипромі́нний ~ = light-emitting element
світлочутли́вий ~ = light-sensitive element [cell]
світни́й ~ = light-emitting element
сидерофі́льний ~ = siderophile element
силови́й ~ = (конструкції) strength member
~ симе́трії = (кристалу) symmetry element, element of symmetry
синхрон(із)ува́льний ~ = timing element
~ систе́ми керува́ння = control element
сканува́льний ~ = scanning element
скінче́нний ~ = finite element; (високого порядку) high-order finite element; (вищого порядку) higher-order finite element; (найвищого порядку) (the) highest-order finite element
складови́й ~ = component, constituent див тж складник
сонце́вий ~ = solar cell
со́нячний ~ = див сонцевий ~
сполуча́льний ~ = (ел.) transition element
сприйма́льний ~ = sensing element, sensor; (оптичний) optical sensor
спря́жені —и = (матем.) conjugate elements (групи – of a group)
стабілізува́льний ~ = 1. (мех.) stable element 2. (ел.) див стабілізатор
стабі́льний ~ = (хемічний) stable element
станда́ртний ~ = standard cell
сти́снений ~ = (конструкції) compressive member, strut
стични́й ~ = (орбіти, астр.) osculating element
~ сто́впчика = (матриці) column element
сторо́нній ~ = foreign element див тж домішковий ~
~ структу́ри = див структурний ~
структу́рний ~ = 1. structural element/unit; structure cell/component 2. (складник) constituent 3. (конструкційний) building block
струмообме́жувальний ~ = current limiter
струмостабілізува́льний ~ = current regulator
сумува́льний ~ = adding element
сухи́й (ґальвані́чний) ~ = dry cell; (лужний) crown cell
~ схе́ми = (ел.) circuit element
таласофі́льний ~ = thalassophile (element)
теплови́дільний ~ = 1. (яф) fuel [nuclear fuel, reactor fuel] element див тж твел 2. (х., ел.) fuel cell
теплозахисни́й ~ = heat-protection element
теплоізолюва́льний ~ = heat-protection element
теплообмі́нний ~ = heat-exchange element
теплопоглина́льний ~ = heat-absorbing element
теплочутли́вий ~ = див термочутливий ~
термоелектри́чний ~ = thermoelectric cell
термоемісі́йний ~ = 1. (ел.) thermionic cell 2. (твел, я ф) thermionic fuel element
термотривки́й ~ = heat resistor
термочутли́вий ~ = temperature sensor, thermosensitive [temperature-sensitive] element
термочутли́вий резисти́вний ~ = (термометра) resistor bulb
типо́вий ~ = standard element
тискочутли́вий ~ = pressure-responsive member
тонкоплі́вковий сонце́вий ~ = thin-film solar cell
топки́й ~ = fusible element; (запобіжника) fuse element
~ траєкто́рії = element of trajectory
трансактині́довий ~ = transactinide
трансґреси́вний ~ = transgressive element
трансплуто́нієвий ~ = transplutonide, transplutonium element
трансура́новий ~ = transuranide, transuranic [transuranium] element; (мн.) transuranics
трансценде́нтний ~ = (поля, матем.) transcendent, transcendental element
трима́льний ~ = (конструкції) bearer, strength member, carrier, bearing member/element/component
тягови́й ~ = (механізму) driving member
узгі́днений скінче́нний ~ = (матем.) conforming finite element
універса́льний ~ = (алґебри) universal element
устромни́й ~ = (техн.) plug-in element
утра́тний ~ = dissipative [lossy] element
~ фа́зового о́б’є́му = elementary phase volume, phase-volume element, element of phase volume
~ фа́зового про́стору = phase-space element, element of phase space
фіксо́ваний ~ = (матем.) fixed [stable] element
фільтрува́льний ~ = filter(ing) element
фотоґальвані́чний ~ = photoelectric cell, photocell
фотомно́жильний ~ = photomultiplier cell
~ фотопомно́жувача = див фотомножильний ~
функціона́льний ~ = див функційний ~
функці́йний ~ = (техн.) functional unit
хемі́чний ~ = chemical element; (з великим атомним числом) high-Z element; (з малим атомним числом) low-Z element
центра́льний ~ = 1. (матем.) central element (групи/алґебри – of a group/algebra) 2. (опорний, мех.) pivot
цифрови́й ~ = digital element
часоподі́бний ~ = (чотиривимірного простору) time-like element
чутли́вий ~ = 1. sensor, sensitive [sensing] element, sensing unit/member; feeler 2. (реєструвальний) detecting element, detector 3. (мірчий) pickup, pickoff 4. (безконтактовий) noncontacting pickup 5. (термометра) thermometer sensor
швидкоді́йний ~ = (ел.) fast element
~ шляху́ = element of path
єра́рхія hierarchy
аналіти́чна ~ = analytical hierarchy
ББҐКІ ~ = див. ~ рівня́нь ББҐКІ
~ вкла́дености = nesting hierarchy
~ етало́нів = calibration hierarchy; echelon
калібрува́льна ~ = gauge hierarchy
~ катего́рій = hierarchy of categories
~ керува́ння = hierarchical control, control hierarchy
~ масшта́бів = hierarchy of scales
~ множи́н = hierarchy of sets
~ неліні́йних рівня́нь = hierarchy of nonlinear equations
~ опера́торів = (комп.) operator hierarchy
~ па́м’яті = storage hierarchy
~ рівня́нь = hierarchy of equations
~ рівня́нь ББҐКІ = [Боголюбова-Борна-Ґрина-Кірквуда-Івона] BBGKY equations, BBGKY [Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon] hierarchy
~ симе́трії = hierarchy of symmetry
~ структу́р = hierarchy of structures
структу́рна ~ = hierarchy of structures
функці́йна ~ = functional hierarchy
~ успадко́вування = inheritance hierarchy
зале́ж|ність 1. dependence (від – on, upon) ▪ відклада́ти [будува́ти] ~ y від x to plot y versus x [y against x, y as a function of x]; у —ності від (як функція) versus, (скор.) vs 2. (закон змінювання) law 3. (співвідношення, зв’язок) relation(ship) 4. (поведінка) behavior 5. (графік) plot 6. (підлеглість, зумовленість) subjection
а́зимутна ~ = azimuthal dependence
алґебри́чна ~ = algebraic dependence
ампліту́дна ~ = amplitude dependence
асимптоти́чна ~ = asymptotic dependence
безпосере́дня ~ = direct dependence
взає́мна ~ = interdependence, interrelation(ship)
ви́міряна ~ = measured dependence
випадко́ва ~ = random [stochastic] dependence
~ виходо́вої величини́ від входо́вої = input-output characteristic
~ від n-го сте́пеня = nth-power dependence
~ від x = x-dependence, dependence on x
~ y від x = y as a function of x
~ від а́зимуту = azimuthal dependence
~ від ампліту́ди = amplitude dependence
~ від величини́ у пе́ршому/дру́гому/тре́тьому сте́пені = linear/quadratic/cubic dependence
~ від величини́ у n-му сте́пені = nth-power dependence
~ від густини́ = density dependence
~ від деформа́ції = strain dependence
~ від диспе́рсії = dispersion dependence
~ від довжини́ хви́лі = wavelength dependence
~ від дру́гого сте́пеня = quadratic dependence
~ від ене́ргії = energy dependence
~ від заря́ду = charge dependence
~ від і́мпульсу = momentum dependence; (переданого) momentum transfer dependence
~ від калібрува́ння = gauge dependence
~ від квадра́та = quadratic dependence
~ від концентра́ції = concentration dependence
~ від координа́т(и) coordinate dependence
~ від ку́бу = cubic dependence
~ від кута́ = angular dependence
~ від ма́си = mass dependence
~ від моде́лі = model dependence
~ від наванта́ги = load dependence
~ від наванта́ження = див. ~ від навантаги
~ від напру́ги = 1. (електричної) voltage dependence 2. (механічної) stress dependence
~ від напру́ження = (механічного) stress dependence
~ від на́пряму = direction(al) dependence
~ від орієнта́ції = orientation dependence
~ від пе́ршого сте́пеня = linear dependence
~ від поту́жности = power dependence
~ від спі́ну = spin dependence
~ ві́дстань-сві́тність = (астр.) distance-luminosity relation
~ від температу́ри = temperature dependence
~ від ти́ску = pressure dependence
~ від тре́тього сте́пеня = cubic dependence
~ від фа́зи = phase dependence
~ від частоти́ = frequency dependence
~ від ча́су = time dependence
~ від шви́дкости = (векторної) velocity dependence; (скалярної) speed dependence; (процесу) rate-depdendence
гармоні́чна ~ = harmonic dependence
геометри́чна ~ = geometric dependence
графі́чна ~ = plot; graph
~ двозало́млювання від механі́чної напру́ги = stress-optic law
дисперсі́йна ~ = dispersion dependence
~ до́за-ефе́кт = dose-effect relation
дослідна ~ = experimental dependence; (виміряна) measured dependence; (спостережена) observed dependence
експеримента́льна ~ = див. дослідна ~
експоненці́йна ~ = exponential dependence [law]
емпіри́чна ~ = empirical dependence
енергети́чна ~ = energy dependence; (пробігу частинки) range-energy relation
за́дана ~ = specified dependence
заря́дова ~ = charge dependence
змодельо́вана ~ = model [modeled, simulated] dependence
інтеґра́льна ~ = integral dependence
квадрати́чна ~ = див. квадратна ~
квадра́тна ~ = quadratic dependence [law]
координа́тна ~ = coordinate dependence
кубі́чна ~ = cubic dependence
кутова́ ~ = angular dependence
ліні́йна ~ = linear dependence [law]
логаритмі́чна ~ = logarithmic dependence [law]
логарифмі́чна ~ = див. логарифмі́чна ~
~ ма́са-ра́діус = (астр.) mass-radius relation
~ ма́са-сві́тність = (астр.) mass-luminosity relation
~ ма́са-сві́тність-ра́діус = (астр.) mass-luminosity-radius relation
~ між деформа́цією та напру́гою (механічною) stress-strain relation
моде́льна ~ = model dependence
моното́нна ~ = monotonic dependence
неліні́йна ~ = nonlinear dependence [law]
немоното́нна ~ = nonmonotonic dependence
непряма́ ~ = indirect dependence
нереґуля́рна ~ = irregular dependence
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic dependence
нея́вна ~ = implicit dependence
обе́рнена ~ = inverse dependence; inverse relation(ship)
обе́рнено пропорці́йна ~ = inverse proportionality; (від квадрата) inverse-square law
обчи́слена ~ = calculated dependence
опосередко́вана ~ = indirect dependence
орієнтаці́йна ~ = orientation dependence
параметри́чна ~ = parametric relation
~ пері́од-сві́тність = (астр.) period-luminosity relation
поро́гова ~ = 1. (що має поріг) threshold dependence 2. (від порогового значення) threshold-value dependence
~ про́бігу (частинки) від ене́ргії = range-energy relation
пропорці́йна ~ = proportionality
про́ста́ ~ = simple dependence
просторо́ва ~ = spatial [space] dependence
пряма́ ~ = direct dependence
пряма́ пропорці́йна ~ = (direct) proportionality
радія́льна ~ = radial dependence
реґуля́рна ~ = regular dependence
резона́нсна ~ = resonance dependence
релятивісти́чна ~ = relativistic dependence
розмі́рнісна ~ = dimensional dependence
розрахунко́ва ~ = calculated dependence
си́льна ~ = strong dependence
складна́ ~ = complicated dependence
слабка́ ~ = weak dependence
спі́нова ~ = spin dependence
спостере́жена ~ = observed dependence
спостере́жувана ~ = observed dependence
статисти́чна ~ = statistical dependence
степене́ва ~ = power dependence [law]
стохасти́чна ~ = stochastic [random] dependence
температу́рна ~ = temperature dependence
теорети́чна ~ = theoretical [calculated] dependence
ти́скова ~ = pressure dependence
тригонометри́чна ~ = trigonometric dependence
~ у дру́гому поря́дку = second-order dependence
~ у n-му поря́дку = nth-order dependence
фа́зова ~ = phase dependence
функці́йна ~ = functional dependence; (співвідношення) functional relation
ці́ла ~ = integral dependence
часова́ ~ = time dependence
часто́тна ~ = frequency dependence
~ черво́ного змі́щення [зсу́ву] від ві́дстані = (астр.) redshift-distance relation
я́вна ~ = explicit dependence
згі́дність 1. (сполучність, сумісність) compatibility (з – with) 2. (узгідненість) agreement; conformity, conformance; concordance 3. (відповідність) accord(ance) 4. (допасованість) goodness of fit 5. (порівнянність) congruence, congruity 6. (даних тощо) fit, fitness
апара́тна ~ = (комп.) hardware compatibility
~ апарату́ри = equipment compatibility
вну́трішня ~ = 1. internal consistency 2. (теорії; системи рівнянь, постулатів тощо) self-consistency
~ деформа́цій = strain compatibility
електромагне́тна ~ = electromagnetic compatibility
задові́льна ~ = acceptable fit
~ за поря́дком величини́ = order-of-magnitude agreement [accord(ance)]
зо́внішня ~ = external consistency
кі́лькісна ~ = quantitative fit; quantitative agreement [accord(ance)]
найкра́ща ~ = (the) best (possible) fit
незадові́льна ~ = poor fit
пога́на ~ = poor [insufficient] agreement, poor accordance, lack of fit
<