Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «flow area» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

area 1. пло́ща, про́стір; пове́рхня (числове значення) ■ ~ under a curve пло́ща під криво́ю [ві́дти́нком криво́ї] (на графіку) 2. діля́нка, о́бласть 3. га́лузь
['εəriə, 'εriə]
~ of base = пло́ща осно́ви
~ of bearing = опо́рна пове́рхня
~ of a circle = пло́ща кру́га
~ of contact = пло́ща до́тику [конта́кту]
~ of disturbance = о́бласть збу́рення
~ of fracture = пове́рхня [о́бласть] зла́му
~ of a hysteresis loop = пло́ща гістере́зної петлі́
~ of passage = о́бласть пропуска́ння
~ of a sphere = пло́ща пове́рхні ку́лі
~ of a surface = пло́ща пове́рхні
actual ~ = факти́чна пло́ща
actual contact ~ = пло́ща факти́чного до́тику [конта́кту]
addressable ~ = адресо́вна о́бласть (пам’яті)
antenna effective ~ = ефекти́вна пло́ща анте́ни
apparent ~ of contact = позі́рна пло́ща до́тику [конта́кту]
auditory (sensation) ~ = о́бласть чу́тности, о́бласть слухово́го сприйма́ння
backstop ~ = зо́на поглина́ння (нейтронів)
beam ~ 1. пло́ща (пере́різу) стру́меня (частинок) 2. зо́на виводження стру́меня (частинок)
beam-diagnostic ~ = діля́нка діягно́стики стру́менів
beam-transport ~ = зо́на транспортува́ння стру́меня
bearing-surface ~ = пло́ща опоро́вої пове́рхні
blind ~ = ме́ртвий про́стір; зо́на мовча́ння
buffer ~ = бу́ферна діля́нка (пам’яті)
capture ~ = о́бласть захо́плювання
carrying ~ = трима́льна пове́рхня; пло́ща трима́льної пове́рхні
catchment ~ = (геол.) водозбі́р
charging ~ = зо́на заванта́жування (на АЕС)
coherence ~ = о́бласть когере́нтности
cold ~ = нерадіоакти́вна [холо́дна] зо́на (на АЕС)
collision ~ = о́бласть взаємоді́ї зу́стрі́чних стру́менів (частинок)
contact ~ = пло́ща [діля́нка] до́тику [конта́кту]
contaminated ~ = забру́днена [затру́єна] зо́на [о́бласть, діля́нка], зо́на [о́бласть, діля́нка] (радіоакти́вного) забру́днення
contamination-control ~ = зо́на контро́лю (радіоакти́вного) забру́днення
controlled ~ = контрольо́вана зо́на (щодо радіяційної ситуації)
counting ~ = о́бласть [діля́нка] чутли́вости (лічильника)
cross-section(al) ~ = пло́ща (попере́чного) пере́різу
dangerous ~ = небезпе́чна зо́на
data ~ = о́бласть да́них (у пам’яті)
dead ~ = ме́ртвий про́стір
decontamination ~ = зо́на дезактива́ції
decontaminated ~ = (з)дезактиво́вана зо́на [діля́нка, о́бласть]
diffusion ~ = пло́ща дифу́зії
discharge ~ = пло́ща (пере́різу) виходо́вого о́твору
disruption ~ = зо́на пробо́ю [руйнува́ння]
disposal ~ = зо́на (по)хова́ння радіоакти́вних речови́н
drainage ~ = осу́шувана діля́нка
ecologically fragile ~ = зо́на вразли́вої еколо́гії
effective ~ = ефекти́вна пло́ща; ко́ри́сна [робо́ча] пло́ща; зо́на ді́ї
emitting ~ = о́бласть емі́сії
equivalent absorption ~ = (акуст.) еквівале́нтна поглина́льна пло́ща
excess ~ = надлишко́ва пло́ща
exposed-surface ~ = пло́ща опромі́нюваної пове́рхні
exclusion ~ = заборо́нна зо́на (де заборонено мешкати людям, навколо АЕС тощо)
fallout ~ = зо́на (радіоакти́вних) ви́падів, зо́на радіоакти́вного забру́днення
filtering ~ = пло́ща фільтрува́ння
fixed ~ = (за)фіксо́вана о́бласть (пам’яті)
flow ~ = пло́ща пере́різу пото́ку
focal ~ = пло́ща фо́кусної пове́рхні
fringe ~ = о́бласть ненаді́йного прийма́ння сигна́лів
friction ~ = зо́на тертя́
friction-surface ~ = пло́ща тертьово́ї пове́рхні
fracture ~ = діля́нка [зо́на] зла́му
heat-transfer ~ = о́бласть теплоо́бміну
heating ~ = зо́на нагріва́ння
high-activity ~ = зо́на висо́кої радіоакти́вности [підви́щеної радія́ції]
high-radiation ~ = див. high-activity ~
hot ~ = радіоакти́вна [гаря́ча] зо́на (на АЕС)
illuminated ~ = осві́тлювана [осві́тлена] діля́нка
input ~ = бу́фер вво́дження (в пам’яті)
interaction ~ = о́бласть взаємоді́ї
interfacial ~ = пло́ща пове́рхні по́ділу; міжфа́зова пове́рхня, пове́рхня по́ділу фаз
interference ~ = зо́на інтерфере́нції
irradiated ~ = опромі́нювана пло́ща [діля́нка]
lateral ~ = пло́ща бічно́ї пове́рхні
lifting-surface ~ = трима́льна пове́рхня, пло́ща трима́льної пове́рхні
low-radiation ~ = зо́на низько́ї радія́ції
metric ~ = пло́ща у квадра́тних ме́трах
migration ~ = пло́ща міґра́ції (радіонуклідів)
nominal contact ~ = номіна́льна пло́ща до́тику [конта́кту]
nozzle-exit ~ = ро́зкрив сопла́
output ~ = бу́фер виво́дження (в пам’яті)
overflow ~ = перепо́внена о́бласть, о́бласть перепо́внення (пам’яті)
permanent-storage ~ = о́бласть пості́йного зберіга́ння (в пам’яті)
plan ~ = пло́ща горизонта́льного пере́різу
plane ~ = пло́ща пло́скої фігу́ри
pressure-fall ~ = о́бласть спа́ду ти́ску
protected ~ = захи́щена о́бласть (пам’яті)
quiet ~ = зо́на низько́ї радія́ції (на АЕС)
radiation ~ = радіяці́йна зо́на
real ~ of contact = пло́ща факти́чного до́тику [конта́кту]
receiving ~ = о́бласть прийма́ння
risk ~ = небезпе́чна зо́на, зо́на ри́зику
save ~ = о́бласть зберіга́ння (в пам’яті)
scattering ~ = пло́ща розсі́ювання
scratch ~ = робо́ча о́бласть (пам’яті)
search ~ = о́бласть по́шуку (в пам’яті)
sectional ~ = пло́ща пере́різу
seismic ~ = сейсмі́чна о́бласть [зо́на]
shaded ~ = 1. заштрихо́вана діля́нка (на рисунку) 2. заті́нена діля́нка
shadow ~ = 1. о́бласть ті́ні 2. зо́на мовча́ння
sharable ~ = спі́льна о́бласть (у пам’яті)
shelter ~ = зо́на укриття́
skip ~ = зо́на мовча́ння
slowing-down ~ = (яф) пло́ща [зо́на] спові́льнювання (нейтронів)
specific surface ~ = пито́ма пове́рхня
spraying ~ = зо́на розпо́рскування
storage ~ = о́бласть па́м’яті
subsonic ~ = о́бласть дозвуково́го пото́ку
supersonic ~ = о́бласть надзвуково́го пото́ку
supporting ~ = трима́льна пове́рхня; пло́ща трима́льної пове́рхні
surface ~ = пло́ща пове́рхні
tape ~ = пло́ща магне́тної стрі́чки
test ~ = контро́льна діля́нка
total ~ = по́вна пло́ща пове́рхні
transient ~ = нерезиде́нтна о́бласть (пам’яті)
transitional ~ = перехі́дна́ о́бласть [зо́на]
true contact ~ = пло́ща факти́чного до́тику [конта́кту]
unit ~ = одини́чна пло́ща; одини́ця пло́щі
unit surface ~ = одини́чна пло́ща пове́рхні
unshaded ~ = 1. незаштрихо́вана діля́нка (на рисунку) 2. незаті́нена діля́нка
usable ~ = ко́ри́сна [використо́вна] пло́ща
user ~ = о́бласть користувача́ (в пам’яті)
visible ~ = ви́дна пло́ща
waste-storage ~ = зо́на зберіга́ння (радіоакти́вних) відхо́дів
water ~ = діля́нка водяно́ї пове́рхні; аквато́рія
work ~ = 1. робо́ча о́бласть (пам’яті) 2. робо́че примі́щення

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

пло́щ|а 1. (місце) space 2. (числове значення) area ▪ зі змі́нною —ею variable-area; зі ста́лою —ею constant-area; на одини́цю —і per unit area 3. (у місті) square
~ бічно́ї пове́рхні = lateral area
ви́дна ~ = visible area
~ випромі́нної пове́рхні = emitting area
~ гістере́зної петлі́ = area of a hysteresis loop
~ горизонта́льного пере́різу = plane area
~ дифу́зії = diffusion area
~ до́тику = contact area, area of contact
еквівале́нтна поглина́льна ~ = (акуст.) equivalent absorption area
елемента́рна ~ = area [surface] element
емісі́йна ~ = emitting area
ефекти́вна ~ = effective area; (антени) (antenna) effective area
заті́нена ~ = shaded area
~ землі́ в а́крах = acreage
~ когере́нтности = coherence area
~ конта́кту = contact area, area of contact
ко́ри́сна ~ = effective area; (використовна) usable area
~ кру́га = area of a circle
~ магне́тної стрі́чки = tape area
~ міґра́ції (радіонуклідів) migration area
надлишко́ва ~ = excess area
незаті́нена ~ = unshaded area
номіна́льна ~ = nominal area; (дотику/контакту) nominal contact area
одини́чна ~ = unit area; (поверхні) unit surface area
~ опоро́вої пове́рхні = bearing-surface area
опромі́нювана ~ = irradiated area
~ опромі́нюваної пове́рхні = exposed-surface area
~ осно́ви = area of a base
~ пере́різу = 1. (геом.) sectional area 2. (поперечного) cross-section(al) area
~ (пере́різу) виходо́вого о́твору = discharge area
~ пере́різу пото́ку = flow area
~ (пере́різу) стру́меня (частинок) beam area
~ під криво́ю (на графіку) area under a curve
~ пло́скої фігу́ри = plane area
~ пове́рхні = surface area, area of a surface; (повна) total area; (межі поділу) interfacial area
~ пове́рхні ку́лі = area of a sphere
позі́рна ~ = apparent area; (дотику/контакту) apparent area of contact
~ попере́чного пере́різу = cross-section(al) area
робо́ча ~ = effective area
~ розсі́ювання = scattering area
~ спові́льнювання = (нейтронів) slowing-down area
~ тертьово́ї пове́рхні = friction-surface area
~ трима́льної пове́рхні = supporting [bearing, carrying] area
~ у квадра́тних ме́трах = meterage, metric area
~ у квадра́тних я́рдах = yardage
факти́чна ~ = actual area
~ факти́чного до́тику [конта́кту] actual [real, true] contact area
~ фільтрува́ння = filtering area
~ фо́кусної пове́рхні = focal area