Знайдено 12 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «flag» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

flag = [flæg] 1. по́значка; позна́ка; позна́чник 2. пра́пор; прапоре́ць
• busy ~
= позна́ка за́йнятості
• carry ~
= позна́ка перене́сення
• complete ~
= позна́ка заве́ршення
• complex ~
= ко́мплексний пра́пор
• done ~
= позна́ка гото́вності
• error ~
= по́значка по́ми́лки
• error status ~
= по́значка ста́ну по́ми́лки
• event ~
= по́значка поді́ї
• free ~
= ві́льний пра́пор
• full ~
= по́вний пра́пор
• interrupt-enable ~
= по́значка до́зволу на перерива́ння
• isotropic ~
= ізотро́пний пра́пор
• keyboard ~
= по́значка спеціа́льних кла́віш на клавіату́рі
• parity ~
= по́значка па́рності
• rational ~
= раціона́льний пра́пор
• ready ~
= по́значка гото́вності
• sign ~
= озна́ка (біт) зна́ку
• skip ~
= по́значка про́пуску
• standard ~
= станда́ртний пра́пор
• state, status ~
= по́значка ста́ну
• verify ~
= по́значка (біт) верифіка́ції
• zero ~
= по́значка нуля́
bit = [bɪt] 1. біт, розря́д (знак) у двійко́вій систе́мі // ~s per second бі́тів за секу́нду; by ~s біт за бі́том, розря́д за розря́дом, побі́тово, порозря́дно 2. кусо́чок, невели́(ч)ка кі́лькість // a little ~ небага́то, тро́хи; quite a ~ до́сить бага́то

• flag ~
= розря́д по́значки
bundle = ['bʌndl] 1. жмут, жмуто́к; в’я́зка 2. в’я́зка, розшаро́вання (розшарува́ння), розшаро́ваний про́стір

• flag ~
= розшаро́вання на прапори́
control = [kən'trəʊl] 1. керува́ння || керівни́й, керува́льний || керува́ти 2. реґулюва́ння || реґулюва́льний || реґулюва́ти 3. перевіря́ння, пере́ві́рка; контро́ль; на́гляд || контро́льний; переві́рчий; наглядо́вий || перевіря́ти/переві́рити; нагляда́ти; контролюва́ти/проконтролюва́ти // out of ~ неконтрольо́ваний 4. реґуля́тор; реґулюва́льний при́стрій 5. керува́льний при́стрій; блок керува́ння

• flag ~
= керува́ння за допомо́гою позна́к
field = [fi:ld] 1. по́ле 2. про́стір 3. о́бласть, діля́нка 4. зо́на; сфе́ра 5. гру́па розря́дів (числа)

• flag ~
= по́ле позна́ки (по́значки)
indicator = ['ɪndɪkeɪtə] 1. індика́тор 2. індикатри́са 3. пока́жчик 4. табло́ 5. і́ндексний регі́ст(е)р

• flag ~
= індика́тор умо́ви
page = [peɪdʒ] сторі́нка || нумерува́ти/понумерува́ти сторінки́; діли́ти/поділи́ти (пам’ять) на сторінки́; горта́ти сторінки́ // moving ~s around горта́ння сторіно́к; to ~ through a file горта́ти (перегляда́ти) файл посторінко́во

• flag ~
= ти́тульна сторі́нка
register = ['rɛdʒɪstə] 1. регі́стер 2. реєструва́ти/зареєструва́ти

• flag ~
= регі́стер по́значок (позна́к)
sequence = ['si:kwəns] 1. послідо́вність || будува́ти/побудува́ти (встано́влювати/встанови́ти, упорядко́вувати/впорядкува́ти) послідо́вність // in ~ оди́н за о́дним, послідо́вно 2. ряд 3. ви́слід, слі́дування; поря́док слі́дування || впорядко́вувати/впорядкува́ти 4. т. граф. маршру́т 5. (натура́льний) ряд чи́сел 6. лог. корте́ж

• flag ~
= відокре́млювач ка́дрів
space = [speɪs] 1. про́стір || просторо́вий 2. про́мі́жок 3. о́бласть, діля́нка 4. ві́дстань 5. (ві́льне) мі́сце, про́пуск, про́біл, про́мі́жок; інтерва́л // to free a ~ звільня́ти про́стір у па́м’яті; to skip down one ~ пропуска́ти оди́н інтерва́л (під час друкування); to ~ over to the desired position встано́влювати потрі́бне число́ про́білів (про́міжків) 6. розташо́вувати/розташува́ти з інтерва́лами; (за)лиша́ти/(за)лиши́ти про́біл (про́мі́жок); відокре́млювати/відокре́мити про́білами; вво́дити/вве́сти́ про́біли (в тексті)

• flag ~
= про́стір прапорі́в (позна́чників)
tensor = ['tɛnsə] те́нзор

• flag ~
= пра́пор-те́нзор, те́нзор-позна́чник
variety = [və'raɪəti] 1. многови́д 2. множина́ (алґебрична) 3. розмаї́ття, різномані́тність

• flag ~
= многови́д прапорі́в (прапорці́в, позна́чників)