Знайдено 32 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «fitness» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

fitness [ˈfɪtnɪs] n
1. придатність; відповідність (for);
  physical ~ фізична придатність;
2. спорт натренованість.
physical [ˈfɪzɪk(ɘ)l] а

  ~ fitness добрий фізичний стан; фізична підготовленість;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

загартованість hardness; fitness, toughness.
здатність 1. (спроможність) ability, capacity, power;
проникна ~ penetrability, penetrating power;
теплотворна ~ calorific value, calorific (heating) power;
2. (придатність) fitness, suitability.
комісувати розм. to give fitness test for military service; to transfer to the reserve.
комісуватися to pass the fitness test (for military service); to pass tests for retirement.
медичн||ий medical;
~ий інститут Medical Training Institute;
~ий огляд medical examination;
~ий факультет medical faculty;
~а допомога medical aid/service;
~а сестра trained/hospital nurse;
~е обслуговування (населення) medical care, medicare;
~е свідоцтво про придатність (до роботи, служби та ін.) medical certificate of fitness;
~і засоби medicines, drugs.
придатність fitness, suitableness, usefulness.
пристосованість fitness, suitability, accommodation.
спортивн||ий 1. sporting; athletic; sports (attr.);
~ий автомобіль sports car;
~ий зал gym-hall; gymnasium;
~ий інвентар sports goods, sports kit;
~ий майданчик sports ground, playing-field;
~а команда team; амер. squad;
~і змагання sporting competitions, sports;
~і ігри sports (and games);
~і кола the world of sport;
2. (про зовнішній вигляд) athletic(-looking);
~а форма physical fitness.
форм||а 1. (у різн. знач.) form; shape, configuration;
~а власності form of ownership;
~а запису мат. notation;
~а і зміст form and matter (and contents);
~а оплати form of payment;
спортивна ~а physical fitness;
бути у ~і розм. to be in good form, to be fit;
за ~ою according to regulations, in due form, properly;
надавати ~у кулі to shape (to form, to fashion) into a ball;
2. тех. (для литва та ін.) mould, cast;
~а для капелюхів block;
3. (одяг) uniform, dress;
парадна ~а review order (dress);
повна ~а full dress;
4. друк. form(e).

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

fitness = ['fɪtnəs] 1. допасо́ваність; прилашто́ваність 2. узгі́дненість, узго́дженість, відпові́дність 3. прида́тність

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

fitness 1. відпові́дність, узгі́дненість 2. прида́тність 3. допасо́ваність 4. пристосо́ваність
['fɪtnəs]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

відпові́д|ність (до) 1. correspondence 2. (співвідношення) relation 3. (зв’язок) relationship, association 4. (узгідненість) congruence, conformity 5. (допасованість) fitness; match, matching 6. (скоординованість) coordination, concordance (with) 7. (несуперечність) consistency, noncontradiction 8. (результатів, даних) accord(ance), agreement (з точністю до – to within) 9. (до вимог) conformance 10. (кондиційність) condition 11. (адекватність) adequacy 12. (відображення) map(ping) 13. (гомологія) homology 14. (порівнянність) congruence, congruity (with, to) 15. (подібність) similitude (відносно – with respect to) 16. (придатність) suitability 17. (допасованість) fit(ting) ▪ бу́ти у —ності to correspond (to, with), to match (to); (по)ста́вити~ (щось) у ~ (до чогось) to establish a correspondense (betweeen smth and smth); приве́сти у ~ to bring into agreement (with), to bring into correspondence (with), to harmonize (smth); (про дії, плани тощо) to coordinate (with); (пристосувати) to accommodate (to); (допасувати) to fit (to)
допасо́ваність 1. adjustment; fit, fitness, fitting together; goodness of fit 2. (узгідненість) matching
збіг (-у) 1. coincidence 2. (у часі) concurrence, concurrency 3. (планет, астр.) conjunction 4. (допасованість) fit, fitness 5. (одночасність конфліктних подій в різних місцях) clash
згі́дність 1. (сполучність, сумісність) compatibility (з – with) 2. (узгідненість) agreement; conformity, conformance; concordance 3. (відповідність) accord(ance) 4. (допасованість) goodness of fit 5. (порівнянність) congruence, congruity 6. (даних тощо) fit, fitness
прида́тність 1. (застосовність) applicability; usability; validity; aptitude 2. (допасовність) fitness 3. (корисність) serviceability 4. (зручність) suitability, convenience 5. (прийнятність) eligibility (для – for)
прилашто́ваність 1. adaptation, adaptedness; adjustment 2. (допасованість) fitness
узгі́дненість 1. harmony 2. (відповідність) agreement, accord(ance) (з точністю до – within) 3. (згідність) compatibility, concord(ance); conformity, conformance (with) 4. (скорельованість) correlation (with) 5. (скоординованість) coordination (з – with) 6. (порівнянність) congruence, congruity (з – with, to) 7. (внутрішня несуперечливість) consistency 8. (допасованість) fitness, match, matching

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

зда́тний (-на, -не)* capable, able, fit, qualified, clever; useful;
  зда́тний до всьо́го, fit (qualified) for everything, Jack of all trades;
  зда́тний ні до чо́го, good for nothing;
  зда́тність (-ности [-ності]) f ability, capacity, faculty, fitness, talent:
  зда́тність до життя́, vitality;
  зда́тність реагува́ти, sensibility;
  зда́тність пристосо́вуватися, adaptability;
  зда́тно adv. fitly, suitably.
конвена́нс (-су) m conformity, fitness, propriety, decorum.
пода́тний (-на, -не)* W.U. = пода́тливий; fit, proper: tractable, manageable;
  пода́тник (-ка) m taxpayer;
  пода́тність (-ности [-ності]) f W.U. fitness; tractability, manageability.
прида́тний (-на, -не)* fit for, apt, useful, good for;
  прида́тність (-ности [-ності]) f usefulness, fitness, suitableness;
  прида́ток (-тку) m addition, augmentation, increase, supplement, appendix.
пу́тній (-ня, -нє)* sensible; able, proper, fit, good for (amounting to) something:
  він ні на що пу́тнього не годи́ться, he is good for nothing:
  яке́сь пу́тнє пи́во, this beer is quite passable;
  нема́ в нас нічо́го пу́тнього, there is nothing interesting at our place;
  пу́тність (-ности [-ності]) f state of ability (fitness, propriety).
склада́ч (-ча́) m folder (worker); compositor (of a printer);
  скла́дений (-на, -не) composed; folded;
  скла́дка (-ки) f collection, contribution; clubbing; fold, plait;
  складко́вий (-ва, -ве) of a collection (contribution);
  складни́й (-на́, -не́) complicated, complex; harmonious, coherent, well-proportioned, symmetrical; well-shaped, well-turned; flowing, fluent;
  складни́к (-ка́) m ingredient, element, part;
  скла́дність (-ности [-ності]) f complication, complexity; fitness; proportion; pleasing shape (figure);
  скла́дно adv. well-shaped; harmoniously, fluently; well-done; well-said;
  складня́ (-ні́) f Gram. syntax;
  складови́й (-ва́, -ве́) of a deposit; composed, compound:
  складові́ части́ни, integral parts.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

здатність ім. ж. (спроможність) ability, capacity, power; (придатність) fitness, suitability
платіжність ім. ж. (купюр, грошей) fitness for use as currency.
посвідчення ім. с. (дія) certification, attestation, verification; (документ) certificate, card, ticket

~ про придатність до експлуатації certificate of fitness
пристосованість ім. ж. fitness, suitability, accommodation.
фізичн||ий прикм. physical; (матеріальний, тілесний, речовий) corporal; (який стосується фізики) physics (attr.), physical

~а підготовленість physical fitness

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

придатність (застосовність) applicability, usability, aptitude; (узгідненість) fitness, appropriateness; (зручність) suitability, convenience