Знайдено 35 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «file» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

file I 1. файл || фа́йловий ■ to open/close a ~ відкри́ти/закри́ти файл(а) 2. те́(ч)ка; швидкозшива́ч || те́(ч)ковий 3. (мн.) картоте́ка || картоте́ковий || склада́ти//скла́сти картоте́ку; зано́сити//зане́сти [вво́дити//вве́сти] до картоте́ки 4. ни́зка; шере́га || низко́вий; шере́говий
[faɪl]
• active ~ = акти́вний файл
• amendment ~ = файл змін
• archived ~ = заархіво́ваний файл
• backup ~ = резе́рвний [дублюва́льний] файл, резе́рвна ко́пія фа́йлу
• batch ~ = паке́тний файл; кома́ндний файл
• change ~ = файл змін
• closed ~ = закри́тий файл
• data ~ = файл да́них
• detail ~ = файл специфіка́цій
• document ~ = файл да́них
• external ~ = зо́внішній файл
• father ~ = вихідни́й файл, вихідна́ ве́рсія фа́йлу
• flat ~ = про́сто організо́ваний файл
• hidden ~ = схо́ваний файл
• inerasable ~ = нести́рний файл
• input ~ = файл початко́вих да́них
• internal ~ = вну́трішній файл
• master ~ = основни́й [головни́й] файл
• multivolume ~ = багатотомо́вий файл
• non-erasable ~ = нести́рний файл
• open ~ = відкри́тий файл
• output ~ = файл кінце́вих да́них [результа́тів]
• problem ~ = файл зада́чі
• program ~ = програмо́вий файл
• protected ~ = захи́щений файл
• scratch ~ = робо́чий [чернетко́вий] файл
• self-extracting ~ = саморозгортни́й файл
• spool ~ = бу́ферний файл
• stream(‑oriented) ~ = пото́ковий файл
• system ~ = систе́мний файл
• temporary ~ = тимчасо́вий файл
• text ~ = те́кстовий файл
• update ~ = файл змін
• work ~ = робо́чий файл
file II напи́лок, терпу́г || напи́лковий, терпуго́вий || пиля́ти/обпи́лювати//обпиля́ти (напилком, терпугом) ■ to ~ through пропи́лювати//пропиля́ти
[faɪl]
• needle ~ = на́дфіль
• rat-tail ~ = на́дфіль
cabinet 1. ша́фа, ша́фка 2. ко́рпус, футля́р

file ~ = картоте́чна ша́фка
compression 1. (процес) стиска́ння//сти́снення; компре́сія || стиска́льний 2. (наслідок) стиск || сти́сковий

file ~ = стиска́ння фа́йлу
conversion 1. перетво́рювання//перетво́рення; трансформува́ння//странсформува́ння, трансформа́ція; оберта́ння//обе́рнення (into – на); конвертува́ння//сконвертува́ння, конве́рсія || перетво́рювальний, трансформаці́йний, конверсі́йний 2. перехі́д, перерахо́вування//перерахува́ння, перераху́нок (до іншої системи одиниць чи іншої числової системи) 3. (про множник тощо) перехі́дни́й, перерахунко́вий 4. (яф) конве́рсія || конверсі́йний 5. (х.) конве́рсія; переробля́ння//переро́блення 6. (комп.) конверта́ція || конвертаці́йний

file ~ = перекодо́вування фа́йлу
defragmentation дефраґмента́ція || дефраґментаці́йний

file ~ = дефраґмента́ція фа́йлу
delete 1. викре́слювати//ви́креслити, закре́слювати//закре́слити 2. стира́ти//сте́рти, вилуча́ти//ви́лучити; зни́щувати//зни́щити ■ to ~ a file зни́щити фа́йла 3. вибавляти//вибавити (плями, вади тощо)
end 1. кіне́ць || кінце́вий; прикінце́вий ■ at the ~ (of) наприкінці́; from ~ to ~ від кінця́ до кінця́, від одно́го кінця́ до і́ншого; to the ~ до кінця́ (у просторі) 2. край (предмета) || кра́йній ■ on ~ сторчма́ 3. закі́нчення (тексту тощо) || закі́нчувати(ся)//закінчи́ти(ся) 4. заве́ршення (дії) || заве́ршувати(ся)//заве́ршити(ся) ■ in the ~ зре́штою; till the ~ до кінця́ (в часі); toward(s) the ~ 1. пе́ред кінце́м, наприкінці́ 2. до [у на́прямі] кінця́; to ~ off припиня́ти//припини́ти; to bring smth to an ~ заве́ршити щось; to come to an ~ закінчи́тися; to put an ~ (to), to make an ~ (of) покла́сти край (чомусь) 5. за́лишок; ула́мок 6. мета́ ■ to this ~, with this ~ in view ма́ючи це на меті́, зара́ди цьо́го

~ of a file = кіне́ць фа́йлу
extension 1. узага́льнювання//узага́льнення, поши́рювання//поши́рення (to – на) 2. (процес) розтяга́ння/‌розтя́гування//розтя́гнення; витяга́ння/‌витя́гування//ви́тягнення; видо́вжування//ви́довження; розши́рювання//розши́рення; (наслідок) ви́довга, ви́довження, здо́вження; ро́зшир; ро́зтяг; розтя́гненість || ро́зширний, розтяго́вий 3. подо́вжування//подо́вження; розсува́ння//розсу́нення; дото́чування//дото́чення || подо́вжувальний; розсува́льний; дото́чувальний 4. подо́вжувач, подо́вжувальний на́садок 5. про́тяг, о́бшир; простя́гненість 6. (матем.) розши́рення, ро́зшир

file(name) ~ = розши́рення і́мени [на́зви] фа́йлу
folder 1. те́ка || те́ковий 2. незши́та брошу́ра 3. (комп.) директо́рія, катало́г 4. (мф) згина́льна маши́на 5. фальцюва́льний при́стрій

file ~ = те́ка
format 1. форма́т || форма́тний || форматува́ти//сформатува́ти 2. офо́рмлення

file ~ = форма́т фа́йлу
fragmentation 1. фраґмента́ція, фраґментува́ння//пофраґментува́ння || фраґментаці́йний 2. дрі́бнення/‌подрі́бнювання//подрі́бнення (на частини)

file ~ = фраґмента́ція фа́йлу
fragmenting фраґментува́ння//пофраґментува́ння

file ~ = фраґментува́ння фа́йлу
gap 1. про́зір, люз, люфт; щі́лина, шпа́рка, шпари́на; о́твір; про́мі́жок; прога́лина ■ to bridge the ~ запо́внити прога́лину 2. заборо́нена зо́на, енергети́чна щі́лина (у напівпровіднику) 3. розря́дник 4. про́біл, лаку́на (у тексті) ■ to close a ~ запо́внити про́біл 5. прова́л (у кривій)

file ~ = міжфа́йловий про́мі́жок
header 1. коле́ктор || коле́кторний 2. за́голо́вок, ша́пка || за́голо́вковий, ша́пковий

file ~ = за́голо́вок [ша́пка] фа́йлу
identification 1. ідентифіка́ція, ідентифікува́ння//зідентифікува́ння; впізнава́ння//впізнання́, отото́жнювання//отото́жнення || ідентифікаці́йний, ідентифікува́льний, впізнава́льний 2. познача́ння//позна́чення, маркува́ння//замаркува́ння, наличкува́ння//заналичкува́ння || познача́льний, маркува́льний, наличкува́льний

file ~ = ідентифіка́ція фа́йлів
label 1. на́личка; на́ліпка || на́личко́вий, на́ліпко́вий || чіпля́ти//почепи́ти на́личку [на́ліпку], наличкува́ти//заналичкува́ти; маркува́ти//замаркува́ти 2. по́значка; і́ндех || позначко́вий, і́ндексовий, і́ндексний || значи́ти/‌познача́ти//позна́чи́ти (with an index – індексом) 3. дава́ти//да́ти на́зву 4. (яф) ізото́пний індика́тор || познача́ти//позна́чи́ти радіоакти́вними ізото́пами 5. (комп.) позна́чник

file ~ = на́зва фа́йлу
management 1. керува́ння || керівни́й 2. координа́ція || координаці́йний 3. організа́ція || організаці́йний

file ~ = керува́ння фа́йлами
manager ме́неджер, адміністра́тор (людина чи програма)

file ~ = ме́неджер фа́йлів
mark 1. знак; по́значка, позна́ка; на́личка || значи́ти/‌познача́ти//позна́чи́ти (with – чимось); роби́ти//зроби́ти по́значку [по́значки]; маркува́ти//замаркува́ти, наличкува́ти//заналичкува́ти ■ to ~ with an asterisk познача́ти//позна́чити зі́рочкою 2. по́ділка ■ to ~ off нано́сити//нане́сти по́ділки; відмежо́вувати//відмежува́ти 3. ре́пер; орієнти́р 4. слід, ві́дби́ток

end-of-file [eof] ~ = по́значка [си́мвол, знак] кінця́ фа́йлу
protection 1. за́хист (against – від) || захисни́й, захисто́вий 2. захисна́ ді́я

file ~ = за́хист фа́йлів
recovery 1. відно́влювання//відно́влення; реґенера́ція || реґенераці́йний 2. верта́ння//пове́рнення до початко́вого ста́ну 3. верта́ння//вороття́/‌пове́рнення (космічного апарату на Землю тощо)

file ~ = відно́влювання фа́йлу
search 1. по́шук; шука́ння || пошуко́вий || шука́ти ■ ~ and replace (комп.) по́шук і замі́на; to ~ out знайти́, відшука́ти 2. перебира́ння//перебра́ння || перебира́ти//перебра́ти (варіянти тощо)

file ~ = по́шук фа́йлу
security 1. безпе́ка; безпе́чність, убезпе́ченість || безпе́ковий 2. за́хист, захи́щеність || захисни́й, захисто́вий 3. наді́йність

file ~ = за́хист фа́йлів (від несанкційованого доступу)
separator сепара́тор; відокре́млювач; виокре́млювач; сортува́льний апара́т || сепара́торний

file ~ = відокре́млювач фа́йлів
set I ім. 1. суку́пність 2. (матем.) множина́; клас; систе́ма (рівнянь) ■ over a ~ над множино́ю; to partition a ~ into n subsets розби́ти множину́ на n підмножи́н 3. апара́т, при́лад, аґреґа́т, при́стрій 4. компле́кт, набі́р ■ to make up into ~s комплектува́ти 5. ряд, се́рія, ни́зка (вимірів тощо) 6. залишко́ва деформа́ція 7. на́прям (потоку повітря чи води)

file ~ = компле́кт фа́йлів
sharing 1. розпо́діл || розподі́льчий 2. спі́льне користува́ння

file ~ = розпо́діл до́ступу до фа́йлу
size 1. ро́змір; величина́ || ро́змірний || сортува́ти//посортува́ти за ро́зміром ■ to ~ up оці́нювати//оціни́ти величину́, визнача́ти//ви́значити ро́змір; of uniform ~ одна́ко́вого ро́зміру 2. форма́т 3. о́бсяг, о́бшир, о́б’є́м 4. клей || прокле́ювати//прокле́їти

file ~ = ро́змір фа́йлу
specification 1. специфіка́ція; о́пис; деталіза́ція, конкретиза́ція, дета́льне поя́снення; 2. (мн.) техні́чні характери́стики, техні́чні [па́спортні] да́ні; техні́чні вимо́ги; техні́чні умо́ви

file ~ = специфіка́ція фа́йлу
structure 1. структу́ра, будо́ва || структу́рний || структурува́ти//поструктурува́ти; твори́ти/‌утво́рювати//утвори́ти [ство́рювати//створи́ти, будува́ти//побудува́ти] структу́ру 2. схе́ма 3. (техн.) спору́да, буді́вля, констру́кція

file ~ = структу́ра фа́йлу

inverted ~ = (з)інверто́вана структу́ра (of a file – файлу)
system 1. систе́ма || систе́мний 2. суку́пність; ко́мплекс || суку́пнісний, ко́мплексний 3. класифіка́ція || класифікаці́йний 4. (кф) синго́нія, (кристалографі́чна) систе́ма || сингоні́йний 5. (техн.) аґреґа́т, при́стрій || аґреґа́тний

executive file-control ~ = систе́ма керува́ння фа́йлами

file ~ = фа́йлова систе́ма

hierarchical file ~ = (і)єрархі́чна фа́йлова систе́ма
transfer 1. перено́шення//перене́сення (across unit area per unit time – через одиничну площу за одиницю часу), передава́ння//передання́ 2. перемі́щування//перемі́щення 3. пересила́ння//пересла́ння (мережею тощо) 4. докуме́нт про передання́ 5. перено́сити//перене́сти; передава́ти//переда́ти ■ to ~ measurements передава́ти ро́змір мірни́чої одини́ці [одини́ці вимі́рювання] (from the standard to the measuring instrument – від еталону до вимірювача) 6. перемі́щувати//перемісти́ти 7. пересила́ти//пересла́ти (мережею тощо)

file ~ = пересила́ння фа́йлу
transmission 1. (фіз.) (про середовище) пропуска́ння 2. (фіз.) (про проміння, частинки тощо) прохо́дження, проника́ння 3. (техн., комп.) пересила́ння (енергії, інформації) 4. пере́слане повідо́млення 5. (механізм) трансмі́сія, передава́ч [переда́ча] || трансмісі́йний 6. (механі́чний) зв’язо́к 7. передава́льна коро́бка, коро́бка (змі́ни) шви́дкостей

batch file ~ = пересила́ння паке́тів фа́йлів
type 1. тип; типови́й зразо́к || типови́й 2. клас, рід 3. шрифт; гарніту́ра 4. класифікува́ти//покласифікува́ти 5. друкува́ти//надрукува́ти (на машинці); набира́ти//набра́ти (з клавіятури)

file ~ = тип фа́йлу
viewer 1. спостеріга́ч 2. переглядо́вий при́стрій, прогляда́ч 3. периско́п 4. перегляда́ч, програ́ма пере́гляду

file ~ = перегляда́ч фа́йлів