Знайдено 64 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «entity» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

entity [ˈentɪtɪ] n (pl entities)
1. філос. буття;
2. об’єктивне (реальне) існування; реальність;
3. те, що об’єктивно (реально) існує;
4. суть; сутність;
5. організм; істота;
  international ~ юр. суб’єкт міжнародних відносин.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

бюджетн||ий budgetary;
~ий дефіцит fiscal deficit;
~ий кошторис budget estimate;
~ий рік fiscal year;
~а організація state-financed organization;
~а стаття item in the budget;
~а сфера public sector, government sector;
~а установа budget-funded entity;
~е асигнування budgetary allocation;
~е фінансування budget financing; budget funding;
~і передбачення budgetary considerations.
економічн||ий economic;
~ий бум economic boom;
~ий крах economic collapse;
~ий надлишок economic surplus;
~ий ріст economic growth;
~ий розвиток economic advancement, economic progress;
~ий спад economic recession;
~ий суб’єкт economic agent; economic entity;
~а база economic basis;
~а блокада economic warfare;
~а вигода economic gain;
~а географія economic geography;
~а ефективність economic effectiveness;
~а інтеграція economic integration;
~а криза economic crisis;
~а обстановка state of economy; business climate; economic situation;
~а політика economic policy;
~е коректування economic adjustment;
чудо” economic “miracle”;
~і передумови economic premises;
~і показники economic indicators;
~і фактори economic factors;
з ~ої точки зору economically.

ПРИМІТКА: Відмінність у значеннях прикметників economic та economical обумовлена різними значеннями іменника economy. Прикметник economic зв’язаний з іменником economy у значенні економіка, господарство, а прикметник economical має відношення до значення ощадливість, економність, а тому: economic relations економічні відносини, economic idependence економічна незалежність, але an economical housewife ощадлива господиня, an economical car економічна машина.

єдин||ий 1. unitary;
2. one, only, single, sole;
~ий син only son;
~ий спосіб зробити це the only way to do it;
~а дочка only daughter;
~а моя надія my one and only hope;
~а ціна single price;
~е дитя only child;
не було чути ні ~ого звуку not a sound was to be heard;
3. (об’єднаний) united, unified;
~ий бюджет unified budget;
~ий економічний простір united economics of a number of countries;
~ий інформаційний простір absence of restrictions on mass media;
~ий митний простір absence of customs barriers;
~ий фронт unified/ united front;
~а тарифна сітка unified wage tariff system;
4. (загальний) common, single;
5. (одноманітний) uniform;
~а загальнонародна мова the uniform all people’s language;
6. (неподільний) indivisible;
~е ціле entity;
всі до ~ого to a man; every single one.
комерційн||ий commercial, mercantile;
~ий банк commercial bank;
~ий директор business director;
~а кореспонденція commercial correspondence;
~а структура commercial entity;
~а таємниця commercial secrecy; confidentiality of commercial transactions;
ставити на ~у ногу to commercialize.
особ||а person, individual;
довірена ~а юр. fiduciary, confidant, trustee, proxy (person);
дуже важлива ~а very important person, VIP;
небажана ~а дипл. persona non grata;
посадова ~а official, executive officer;
фізична ~а natural person;
цивільна ~а civilian;
юридична ~а legal/juridical/juristic person, legal entity, legal corporate body, corporate person;
в ~і in the person of;
від ~и on behalf of;
~а без певних занять person of no definite occupation;
~а без постійного місця проживання person of no fixed abode;
~, що має право підпису authorised signatory;
~, яка перебуває під вартою detainee, detained person.
сут||ь essence, essentiality, gist, substance, nature, main (point), entity, core, pith and marrow (of), essential(s), kernel, pith/heart of the matter; (основа) burden, backbone;
~ь справи the point of the matter;
в цьому вся ~ь справи that is the essential part of the business; that is the very core of a subject;
дійти (добратися) до ~і to come/to get to the point/bottom of the matter; to go down to bedrock;
по ~і essentially, substantially, virtually; at the bottom, in the main;
по ~і справи as a matter of fact;
кажучи по ~і practically speaking; as a matter of fact;
відповідати по ~і to answer to the point;
говорити по ~і to speak to the point;
по ~і й за формою in letter and in spirit.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

entity = ['ɛntəti] 1. суть 2. су́тність 3. одини́ця 4. ко́мплекс; об’є́кт; катего́рія 4. ці́ле
• application ~
= прикладни́й компоне́нт (системи програмових засобів)
• data ~
= інформаці́йний об’є́кт; об’є́кт да́них
• drawing ~
= графі́чний приміти́в
function = ['fʌŋkʃn] 1. фу́нкція || функці́йний 2. призна́чення 3. ді́яти, функціюва́ти (функціонува́ти)

• entity-to-entity ~
= міжоб’є́ктова фу́нкція (встановлює зв’язки між об’єктами в реляційних базах даних)
generation = [ˌdʒɛnə'reɪʃn] 1. ґенера́ція; поколі́ння; ве́рсія 2. ґенерува́ння/зґенерува́ння; тво́рення/ство́рення, утво́рювання/утво́рення; поро́джування/поро́дження, формува́ння/сформува́ння

• entity ~
= формува́ння елеме́нту чи об’є́кту
identifier = [aɪ'dɛntɪfaɪə] ідентифіка́тор, ім’я́, на́личка

• entity ~
= ідентифіка́тор (ім’я́) об’є́кта
key = [ki:] 1. ключ // locks and ~s систе́ма замкі́в і ключі́в (для захисту пам’яті) 2. кла́віша; кно́пка; ґу́дзик 3. перемика́ч 4. шифр, код 5. вказі́вка до ро́зв’язку 6. основни́й, виріша́льний, ключови́й 7. набира́ти/набра́ти на клавіату́рі // ~ in вво́дити/вве́сти́ з клавіату́ри 8. перемика́ти/перемкну́ти // ~ off, ~ out вимика́ти/ви́мкнути; ~ on вмика́ти/увімкну́ти

• entity ~
= об’є́ктний ключ (у реляційних базах даних)
length = [lɛŋθ] довжина́

• entity ~
= довжина́ за́пису про об’є́кт (у базах даних)
model = ['mɒdl] 1. моде́ль; маке́т; схе́ма || моделюва́ти/змоделюва́ти || моде́льний 2. взіре́ць; шабло́н; тип 3. моделюва́льний при́стрій

• entity-relationship (ER) ~
= моде́ль ти́пу "об’є́кт - відно́шення", моде́ль ти́пу "суть - зв’язо́к" (у реляційних базах даних)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

entity 1. суть, су́тність 2. одини́ця; (одне́) ціле, ці́лість; (цілий) об’є́кт 3. (х.) індиві́д
['εntəti, 'εnt̬ət̬i]
• coordination ~ = координаці́йний індиві́д, молекуля́рна координаці́йна части́нка
• geometrical ~ = геометри́чний об’є́кт
• isoelectronic molecular ~ = (х.) ізоелектро́нна части́нка
• molecular ~ = (х.) молекуля́рний індиві́д, молекуля́рна части́нка
identifier 1. ідентифіка́тор, ім’я́; отото́жнювач; на́личка 2. впізнава́ч, впізнава́льний при́стрій

entity ~ = ідентифіка́тор [ім’я́] об’є́кту

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ідентифіка́тор (-а) 1. id(entifier), identifying symbol/sign/mark/label; identifier word; name див. тж ім’я 2. (тп) identifier 3. (пристрій) identification device

~ об’є́кту = entity identifier
ім’|я́ 1. name; (на відміну від прізвища) first [Christian] name, (США) given name, (Брит., офіційне) forename ▪ ~ та прі́звище full name; на ~ by name; дава́ти ~ to name; від —ени (за дорученням) on behalf (когось – of) 2. (об’єкту) denomination див. тж названа ~ (під назвою) entitled; дава́ти ~ (назву) to denominate 3. (ідентифікатор, комп.) identifier, name

~ об’є́кту = entity identifier
індиві́д (-а) 1. individual 2. (х.) entity
координаці́йний ~ = (х.) coordination entity
молекуля́рний ~ = (х.) molecular entity
об’є́кт (-у) 1. object 2. (цілість) entity 3. (предмет досліджування тощо) subject

геометри́чний ~ = geometric object/entity
одини́ц|я 1. (число, цифра) unity, one ▪ (по)ста́вити (стрілку тощо) на —ю to set (the pointer etc.) to one 2. (фізичної величини) unit ▪ в —ях in units, in terms (чогось – of); на —ю per unit (чогось – of); на —ю довжини́/ча́су тощо per unit (of) length/time тощо; взя́ти щось за —ю to take [put] smth for a unit 3. (одиничний елемент) identity (element) (групи – of a group) 4. (цілість) entity
одне́: ▪ ~ о́дного each other; ~ ці́ле entity
су́тність 1. essence 2. (зміст) matter; substance 3. (природа) nature 4. (внутрішність) intrinsicality 5. (об’єкт) entity; gist
ці́л|е (the) whole ▪ одне́ ~ entity, integral (with smth); в —о́му upon the whole, in all, altogether; (глобально, у великому, матем.) in (the) large; як ~ as a whole
ці́лість 1. integrity 2. (суцільність) continuity 3. (матеріялу) soundness 4. (повнота) completeness 5. (неподільний об’єкт) entity 6. (цілий об’єкт) whole ▪ як ~ as a whole
части́н|ка 1. particle ▪ спричи́нений —кою particle-induced; бомбува́ти [обстрі́лювати] —ками to bombard with particles 2. (макроскопічна) particule, particulate

ізоелектро́нна ~ = (х.) isoelectronic molecular entity

молекуля́рна ~ = molecular particle; (х.) molecular entity; (координаційна, х.) coordination entity

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

істо́та (-о́ти) f being, creature; essence, substance, nature, entity:
  Бо́жа істо́та, divine essence;
  нікче́мна істо́та, mean (base) soul, insupportable creature.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

бюджетн||ий прикм. budget(ary), fiscal

~а організація state-financed organisation; public sector entity; state-maintained entity; budget-funded organisation; government-funded agency

~а установа state-financed organisation; budget-funded entity; public sector entity; state-maintained agency; budget-funded organisation; government-funded agency
господарськ||ий прикм. business; economic; economical

~а одиниця вітчизняної економіки (внутрішньої) resident entity
госпрозрахунковий прикм.: ~ підрозділ cost centre; autonomous business unit (within an entity).
економічн||ий прикм. economic; economics

~ий суб’єкт economic agent; economic entity
експлуатаційн||ий прикм. (пов’язаний з експлуатацією підприємств, техніки тощо) operating, operational, running, working, (з обслуговуванням) maintenance, service; (пов’язаний з використанням чогось, з певною метою) utilization; (пов’язаний з використанням природних багатств) exploitation

~а організація operator, operating entity
засн(ов)увати дієсл. set up, to establish, to start, to found; to constitute
~ окрему компанію to set up a separate corporate entity.
некомерційн||ий прикм. noncommercial, non-profit
(безприбуткова) організація non-profit organization/institution; public-service entity.
об’єкт ім. ч. (у різн. знач.) object; військ. objective, target; філос. (про сприймання) phenomenon, phenomena (pl.); (промисловий та ін.) establishment, works; (підприємство, будівництво) installation, project; (самостійна одиниця) entity

~ обліку accounting entity
особ||а ім. ж. person, individual

юридична ~а legal/juridical/juristic person, legal entity, legal corporate body, corporate person
підрозділ ім. ч. (одиниця) subdivision, (organizational/business) unit, section, entity, division, department, segment

обліковий ~ (що знаходиться на самостійному балансі) accounting entity
прав||о ім. с. right; (сукупність норм тощо, наука) law; (повноваження, влада) authority, power; (вибору політики, обміну або викупу цінних паперів) option; (що пред’являється на щось) claim; (привілей) charter

~о юридичної особи legal right, right of a legal entity, corporate franchise
проектн||ий прикм. design; (передбачений проектом) projected; (розрахований, намічуваний) rated

~а організація project entity, design organization, амер. developer
публічно-правов||ий прикм.: ~а організація public entity
співволодіння ім. с. joint ownership, co-ownership, partnership, joint tenancy; (міжн. пр.) condominium

нероздільне ~ майном чоловіком і дружиною (що виникло в результаті дарунка або заповіту) tenancy by the entity
суб’єкт ім. ч. subject, entity; (людина) person
юридичний ~ legal entity
утвор||ювати, ~ити дієсл. to create, to construct, to form; (нове слово) to coin

~ювати юридичну особу to create a legal entity.
чист||ий прикм. clean; (нерозбавлений, без домішки) pure, neat; (про дохід тощо) clear, net; (про срібло і монети) sterling; (бланк тощо) blank; (порожній, вільний) clear; (про простір) open; (невикористаний) new, fresh; (морально бездоганний) pure, high-minded, honest; (про роботу або її результати) skilled; перен. (першокласний) pure, high-class; розм. (справжній) pure, utter, mere; (цілковитий, абсолютний) complete, absolute

~і інвестиції в закордонне підприємство net investment in a foreign entity
член ім. ч. (організації тощо) member; (наукового товариства) fellow; (частина цілого) part; (господарська одиниця, організація) member entity; мат. term
юридичн||ий прикм. legal; (пов’язаний з правовими нормами) juridical, juristic(al)

~а особа ком. body corporate, corporate/legal entity, juridical/juristic/legal person

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

політикум ім. = political entity;
суб’єкт ім. = person; subject; entity;

• ~ міжнародного права = entity of international law;
• ~ права = entity of law;

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

entity ком. одиниця; особа; економічна одиниця; організація; підрозділ; підприємство; компанія
одиниця як організаційна структура, окрема особа, юридична або адміністративна організація тощо, яка є правоздатною розподіляти ресурси (resources) для здійснення своєї виробничої, торговельної, фінансової чи ін. мети
 • accounting ~ = облікова одиниця • бухгалтерська одиниця • обліковий підрозділ • рахівнича одиниця
 • affiliated business ~ = філіальна господарська одиниця • зв’язана господарська одиниця
 • associated ~ = асоційована одиниця
 • business ~ = ділова одиниця • господарська одиниця
 • commercial ~ = комерційна одиниця • торговельна одиниця
 • controlled ~ies = регульовані підприємства • регульовані організації
 • corporate ~ = корпорація • юридична особа
 • economic ~ = економічна одиниця
 • legal ~ = юридична особа
 • parent ~ = основна одиниця • материнська одиниця
 • reporting ~ = звітна одиниця
 • risk-free ~ = вільна від ризику одиниця
 • service ~ = службова одиниця • службовий підрозділ
 • holding entity
  ▷ holding company
  accounting n бухг., рах. бухгалтерський облік; облік; рахівництво; методика обліку; запис a бухгалтерський; балансовий; розрахунковий; обліковий; звітний
  1. система суцільного збору, запису, класифікації та обробляння фінансових операцій (transaction1) окремої особи або одиниці (entity); ◆ за бухгалтерським обліком підсумовуються, аналізуються, тлумачаться результати тих операцій, на основі яких здійснюються планування (planning) і контроль господарської діяльності організації; до найбільш відомих бухгалтерських/аудиторських (audit1) фірм під назвою «Велика Шістка» (Big Six) входять: Артур Андерсен (Arthur Andersen); Куперс енд Лайбранд (Coopers & Lybrand); Делойт Туш Томатсу Інтернаціонал (Deloitte Touche Tohmatsu International); Ернст енд Янг (Ernst & Young); КПМГ Піт Марвик (KPMG Peat Marwick); Прайс Вотерхаус (Price Waterhouse); 2. поняття, що об’єднує споріднені галузі, напр., оподаткування (taxation), ревізування (auditing), обліку за сферами відповідальності (responsibility accounting), управлінського обліку (management accounting)
 • entity ~ = облік на основі самостійного балансу • бухгалтерський облік самостійного підрозділу
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  entity суть, реальність

  - Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

  еквівалентна хімічна частинка = equivalent entity
  эквивалентная химическая частица*
  Частинка, що відповідає переносу [перенесенню] йона Н+ в реакції нейтралізації, чи електрона в окисно-відновних реакціях, та величині зарядового числа, рівного 1 в йонах. 
  молекулярна частинка = molecular entity
  молекулярная сущность
  Див. молекулярний індивід. 
  молекулярний індивід = molecular entity
  молекулярная сущность
  Будь-які структурно або ізотопно відмінні атом, молекула, йон, йонна пара, радикал, йон-радикал, комплекс, конформер i т.п., котрі можна ідентифікувати як окремі хімічні сутності чи хімічні одиниці. Ступінь точності їх визначення залежить від контексту. Напр., залежно від мети, вимагає уточнення, в якому електронному стані розглядається сутність однієї і тієї ж молекули. Те ж можна сказати й про набір конформерів для даної сполуки. Поняття молекулярний індивид за IUPAC використовується як загальний термін для означення окремих одиниць незалежно від їхньої природи, тоді як хімічний вид (chemical species) означає ряд або ансамбль молекулярних частинок. При тому назва сполуки може відноситися як до відповідної молекулярної частинки, так i до хімічного виду (species): пр., метан, який бере участь у реакції, можна розглядати залежно від контексту як окрему молекулу CH4 (молекулярний індивид) або як хімічний вид (species).
  Синонім — молекулярна частинка. 

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  елемент,~а

  е. зображення image point, picture dot, display entity, pel, pixel, elemental area
  запис,~у record; (подання) notation; write-in, entry інф

  з. про об’єкт (у базах даних) entity record
  зв’язок, зв’язку connection; (зчеплення) coherence; (з’єднання) coupling, link(age), association, conjunction; (комунікація) communication; (контакт) contact, liaison; (залежність) relation; (взаємодія) tie; couple звз

  з. сутностей entity relationship
  ідентифікатор,~а identifier || ID, identity; symbol, descriptor звз, інф; handle інф

  і. об’єкта object identifier || OID, instance identity, object identity, entity identifier
  об’єкт,~а (предмет, річ) object, thing, item; (напр., дослідження) subject; (цілість) entity; (керування) plant інф

  о. регулювання controlled plant, controlled entity
  формування (утворювання) formation; (надавання форми) forming, shaping; (форматування) formatting; (генерування) generation; (напр., образів) imaging

  ф. елемента (на екрані дисплея) entity generation

  - Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

  логі́чний = logical
  • л-на конгруе́нтність = logical congruence
  • л-на пунктуа́ція = logical punctuation
  • л-не зна́чення = logical meaning
  • л. на́голос = logical accent
  • л. об’є́кт = logical object; entity
  • л. суб’є́кт = logical subject
  об’є́кт, -та ІІ = subject
  • логі́чний о. = entity

  - Англо-український військовий словник 2022 (Волонтери Ukrop Austria) Вгору

  Inter-Entity Boundary Line (IEBL) * розмежувальна лінія між утвореннями