Знайдено 11 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «email» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

subscription [səbˈskrɪpʃ(ə)n] n
    1) пожертвування; пожертва; підписний внесок
    2) передпла́та; абонеме́нт; архаїч. пренумера́та
    3) абоне́ментна (абоне́нтна) плата; чле́нський (уча́сницький) внесок
    4) пі́дпис (на документі)
    5) архаїч. підписана декларація або угода
    • subscription edition — передплатне видання
    • subscription library — платна бібліотека
    • subscription list — підписни́й лист
    • email subscription — підписка за електронною поштою Обговорення статті

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

email = електронна пошта, е-пошта {?}, написати листа (в електронній пошті)
e-mail = див. email

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

address = [ə'drɛs] 1. адре́са || адре́сний || адресо́вувати/адресува́ти 2. зве́рнення || зверта́тися/зверну́тися (до)
• ~ a problem
= зверну́тися до (розгляду) пробле́ми
• absolute ~
= абсолю́тна адре́са
• access ~
= адре́са до́ступу
• actual ~
= факти́чна (абсолю́тна) адре́са
• base ~
= ба́зова адре́са
• call ~
= адре́са ви́клику
• current ~
= пото́чна адре́са
• data ~
= адре́са да́них
• deferred ~
= проміжна́ адре́са; відкла́дена, затри́мана адре́са
• destination ~
= адре́са призна́чення
• direct ~
= пряма́ адре́са
• disk transfer ~
= адре́са бу́феру ди́скової опера́ції
• dummy ~
= фікти́вна адре́са
• effective ~
= ефекти́вна (чи́нна) адре́са
• e(-)mail ~
= електро́нна адре́са
• entry-point ~
= адре́са то́чки вхо́дження (у програму)
• even ~
= па́рна адре́са
• executive ~
= викона́вча адре́са
• far ~
= дале́ка адре́са
• frame ~
= ба́зова адре́са (за відносної адресації)
• higher ~
= ста́рша адре́са
• high load ~
= ста́рша адре́са заванта́жування
• home ~
= дома́шня адре́са
• immediate ~
= безпосере́дня адре́са; адре́са-опера́нд (адресна частина команди, що діє як операнд)
• implied ~
= нея́вна адре́са
• indexed ~
= і́ндексна адре́са
• indirect ~
= непряма́ адре́са
• initial ~
= початко́ва адре́са; ініціа́льна адре́са
• instruction ~
= адре́са кома́нди
• jump ~
= адре́са перехо́ду
• leading ~
= початко́ва адре́са, ста́ртова адре́са
• listener ~
= адре́са, набувача́ (оде́ржувача) (даних)
• load ~
= (початко́ва) адре́са заванта́жування
• logical ~
= логі́чна адре́са
• lower ~
= моло́дша адре́са
• machine ~
= маши́нна адре́са
• memory ~
= адре́са па́м’яті
• multicast ~
= групова́ адре́са
• near ~
= бли́жня адре́са
• network ~
= мере́жева адре́са
• number ~
= адре́са числа́
• office ~
= службо́ва адре́са
• one-level ~
= однорі́внева адре́са, пряма́ адре́са
• operand ~
= адре́са опера́нда
• out-of-range ~
= адре́са за ме́жами адре́сного про́стору
• physical ~
= фізи́чна адре́са
• postal ~
= пошто́ва адре́са
• presumptive ~
= початко́ва адре́са, здога́дна адре́са
• real ~
= фізи́чна адре́са
• reference ~
= адре́са зверта́ння; адре́са посила́ння; ба́зова адре́са
• relative ~
= відно́сна (непряма́) адре́са
• relocatable ~
= пересувна́ адре́са
• restart ~
= адре́са реста́рту
• return ~
= адре́са пове́рнення (верта́ння)
• second-level ~
= адре́са дру́гого рі́вня, проміжна́ адре́са
• segment-relative ~
= адре́са відно́сно поча́тку сеґме́нта
• single-level ~
= адре́са пе́ршого рі́вня, пряма́ адре́са
• stop ~
= адре́са зупи́ну
• strategy ~
= адре́са дра́йвера (підпрограми стратегії)
• symbolic ~
= символі́чна адре́са
• talk(er) ~
= адре́са передавача́ (даних)
• third-level ~
= адре́са тре́тього рі́вня, дві́чі проміжна́ адре́са
• transfer ~
= адре́са бу́феру ди́скової опера́ції
• true ~
= і́стинна адре́са; спра́вжня адре́са
• two-level ~
= дворі́внева адре́са
• variable ~
= адре́са змі́нної (величини́)
• virtual ~
= віртуа́льна адре́са

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

box 1. скри́нька; коро́бка || скри́нько́вий, коро́бко́вий || пакува́ти//запакува́ти [кла́сти//покла́сти] в коро́бку 2. бокс; ка́мера; ша́фа 3. прямоку́тник, кліти́на (на рисунку) 4. (ел.) магази́н || магази́нний
[bɒks, bɑːks]
aneroid ~ = анеро́їдна коро́бка
batch ~ = дозува́льна коро́бка
black ~ = чо́рна скри́нька
call ~ = телефо́нна бу́дка
cardboard ~ = карто́нна коро́бка
capacitance ~ = магази́н (електро)мі́сткостей [є́мностей]
capacitor ~ = магази́н (електро)мі́сткостей [є́мностей]
casting ~ = опо́ка
condenser ~ = магази́н (електро)мі́сткостей [є́мностей]
connection ~ = з’є́днувальна коро́бка
corrugated ~ = коро́бка з ґофро́ваного матерія́лу
cutout ~ = ша́фка з топки́ми запобі́жниками
decade ~ = дека́дний магази́н (опорів тощо)
decision ~ = блок рі́шень
distribution ~ = розподі́льча коро́бка
drying ~ = суши́льна ша́фа, суша́рка
echo ~ = ехобо́кс
email ~ = бокс [скри́нька] електро́нної по́шти
freezer ~ = морози́льник; низькотемперату́рна ша́фа
fuse ~ = ша́фка з топки́ми запобі́жниками
glove ~ = рукави́чкова (маніпуляці́йна) ка́мера, рукави́чковий бокс
inductance ~ = магази́н індукти́вностей
Jordan ~ = Жорда́нова кліти́на
junction ~ 1. (мех.) з’є́днувальна му́фта 2. (ел.) розподі́льча коро́бка
letter ~ = пошто́ва скри́нька
Lummer-Brodhun sight ~ = ку́бик Лю́мера-Бро́дгуна
mail ~ = пошто́ва скри́нька
resistance ~ = магази́н о́порів
shunt ~ = магази́н шунті́в
volt ~ = поді́льник напру́ги
weigh ~ = вага́рня

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

бокс (-у) 1. (камера) box 2. (комірка) cell 3. (приладова шафа, кабіна) cubicle
~ електро́нної по́шти = email box
рукави́чковий ~ = (яф) glove box
е-по́шта e(-)mail, electronic mail
скри́нька 1. box, case 2. (контейнер) casket
~ ва́гів = balance case
~ на інструме́нти = tool case
пошто́ва ~ = letter box, (амер.) mailbox, (брит.) postbox; (електронної пошти) email box
психрометри́чна ~ = instrument [thermometer] shelter, thermometer screen, thermoscreen
чо́рна ~ = blackbox

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

подро́биця (-ці) f trifle, email (little) thing or matter, detail: bagatelle;
  в подро́бицях, in detail.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

повідомлення message, notice; (твердження) statement; (послання, донесення) dispatch; (сповіщення) notification, announcement, information; (офіційне) notification; (настанова) advice; (засобами зв’язку) communication; (звіт) report; (про отримання) acknowledgment; (довідниковий надпис) balloon; copy звз; reference, mail інф
блокове п. block message
відповідне п. || п. у відповідь response message, reply
вихідне п. outgoing message
вхідне п. incoming message, entry
групове п. block message
двійкове п. binary message
дикторське п. announcement
екранне п. screen message
електроне п. electronic message, e-mail message; soft copy, transient copy звз; (лист, пошта) e(-)mail інф
зареєстроване п. log message
зашифроване п. ciphertext
інформаційне п. information message, data message
кодоване п. coded message
мережне керівне п. даних network control data message
мовне п. broadcast message, spoken message, speech transaction
некодоване п. зі скороченнями uncoded message with abbreviations
офіційне п. official report, bulletin заг
пакетне п. burst message, multiunit message
публічне п. public announcement
п. в черзі queued message звз
п. для друку press release
п. для перевірки зв’язку fox message звз
п. з нестандартним форматом nonstandard format message
п. з помилками erroneous message
п. з пріоритетом priority message звз
п. з фіксованим форматом fixed format message
п. оператору operator message
п. по телексу telex message
п. про зміну change notification
п. про квітування positive acknowledgement
п. про помилки error message, error report
п. системи system message
позамережне керівне п. control message external to network
попереджувальне п. warning message
сеансове п. session report
службове п. service message, signal message, signalling information
спотворене п. distorted message, garbled message
телеграфне п. telegraphic message, telegraphic communication
термінове п. priority message
тестове п. fox message звз; probe інф
усне п. || словесне п. verbal communication
скринька box, (packing-)case, chest; (висувна) drawer; (контейнер) casket
дерев’яна с. приладу wooden device-box
поштова с. letter box, postbox || mailbox амр; (електронної пошти) email box
с. голосника enclosure звт
с. для інструментів tool case
с. з топкими запобіжниками fuse box
с. приймача receiver cabinet, receiving box
с. приладу device case
чорна с. black box, frobnitz