Знайдено 1 статтю
Шукати «dynamic behavior» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

behavio(u)r = [bɪ'heɪvjə] 1. поведі́нка; хара́ктер (функції тощо) 2. режи́м (роботи) // ~ at the boundary поведі́нка на межі́
• ~ of convergence
= хара́ктер збі́жності
• ~ of eigenfunctions
= поведі́нка вла́сних фу́нкцій
• ~ of eigenvalues
= поведі́нка вла́сних зна́чень
• ~ of a function
= поведі́нка фу́нкції
• ~ of a functional
= поведі́нка функціона́ла
• adaptive ~
= адапти́вна поведі́нка
• analytic ~
= аналіти́чна поведі́нка
• anomalous ~
= анома́льна поведі́нка
• arbitrary ~
= дові́льна поведі́нка
• asymptotic ~
= асимптоти́чна поведі́нка
• average ~
= поведі́нка в сере́дньому
• boundary ~
= поведі́нка на межі́
• chaotic ~
= хаоти́чна поведі́нка, хаоти́чність
• collective ~
= колекти́вна поведі́нка
• cooperative ~
= т. ігор колекти́вна поведі́нка
• correlation ~
= кореляці́йна поведі́нка
• critical ~
= крити́чна поведі́нка
• cyclic ~
= періоди́чний режи́м
• desired ~
= ба́жана поведі́нка
• dynamic ~
= поведі́нка за динамі́чних умо́в, динамі́чна характери́стика
• dynamical ~
= динамі́чна поведі́нка, динамі́чні власти́вості
• expected ~
= очі́кувана поведі́нка
• exponential ~
= експоненці́йна поведі́нка, експоненці́йний хара́ктер змі́нювання
• global ~
= глоба́льна поведі́нка
• individual ~
= т. ігор індивідуа́льна поведі́нка
• inductive ~
= індукти́вна поведі́нка
• limit ~
= грани́чна поведі́нка
• linear ~
= ліні́йна поведі́нка, ліні́йний хара́ктер змі́нювання
• local ~
= лока́льна поведі́нка
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) поведі́нка, логаритмі́чний (логарифмі́чний) хара́ктер змі́нювання
• monotone ~
= моното́нна поведі́нка
• nonlinear ~
= неліні́йна поведі́нка, неліні́йний хара́ктер змі́нювання
• no-sign-change ~
= знаконезмі́нна (знакоста́ла) поведі́нка (числа)
• optimal ~
= оптима́льна поведі́нка
• oscillating ~
= осцилівна́ поведі́нка, осцилівни́й хара́ктер змі́нювання
• periodic ~
= періоди́чність
• predicted ~
= передба́чена поведі́нка, передба́чений хара́ктер змі́нювання
• probabilistic ~
= ймові́рнісна поведі́нка
• pulse ~
= і́мпульсний режи́м
• purposeful ~
= цілеспрямо́вана поведі́нка
• resonant ~
= резона́нсна поведі́нка
• singular ~
= синґуля́рна поведі́нка
• spatial ~
= просторо́ва поведі́нка, хара́ктер змі́нювання в про́сторі
• specified ~
= конкретизо́вана (за́дана напере́д) поведі́нка
• stable ~
= стабі́льний режи́м; стабі́льна поведі́нка
• static ~
= стати́чна поведі́нка, стати́чні власти́вості
• stochastic ~
= стохасти́чна поведі́нка, стохасти́чність
• stochastically deterministic ~
= стохасти́чно детерміно́вана поведі́нка
• subcritical ~
= 1. підкрити́чна (ма́йже крити́чна) поведі́нка 2. докрити́чна поведі́нка (за умов нижче критичної точки)
• thermal ~
= температу́рна поведі́нка; термі́чні власти́вості
• threshold ~
= поро́гова поведі́нка
• time ~
= хара́ктер змі́нювання в ча́сі; поведі́нка в ча́сі
• transient ~
= поведі́нка за перехо́дового проце́су
• undesired ~
= неба́жана поведі́нка
• unexpected ~
= неочі́кувана поведі́нка
• unpredictable ~
= (властивість) непередба́чна (непрогнозо́вна) поведі́нка; (в дії) непередба́чувана (непрогнозо́вана) поведі́нка
• unpredicted ~
= непередба́чена поведі́нка, непередба́чений хара́ктер змі́нювання