Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «download» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

download = [ˌdaʊn'ləʊd] заванта́жувати/заванта́жити, пересила́ти/пересла́ти (лінією зв’язку)
facilities = [fə'sɪlətiz] 1. обла́днання, апарату́ра 2. за́соби; при́строї
• advanced ~
= нові́тні (найдоскона́ліші, найсуча́сніші) за́соби
• browse ~
= за́соби пере́гляду
• communication ~
= за́соби зв’язку́
• comprehensive ~
= розви́нені за́соби (предметні)
• computing ~
= обчи́слювальні за́соби
• database ~
= за́соби ба́зи да́них
• debugging ~
= за́соби знева́джування (усува́ння по́ми́лок)
• disaster ~
= за́соби аварі́йного резе́рву
• documentation ~
= за́соби документува́ння
• download ~
= за́соби виванта́жування (програми з пам’яті)
• format ~
= за́соби форматува́ння
• generalized ~
= універса́льні за́соби
• help ~
= довідко́ві за́соби
• hold ~
= за́соби зберіга́ння (поточних) да́них
• input/output ~
= за́соби вво́дження/виво́дження; обла́днання вво́ду/ви́воду
• interactive ~
= інтеракти́вні при́строї
• library ~
= (програмові) за́соби робо́ти з бібліоте́ками; бібліоте́чні за́соби
• management ~
= за́соби керува́ння
• peripheral ~
= перифері́йне обла́днання
• priority ~
= за́соби встано́влювання пріорите́тів
• query ~
= за́соби організа́ції режи́му за́питу
• recovery-and-restart ~
= за́соби відно́влювання та реста́рту
• security ~
= за́соби за́хисту
• test ~
= те́стове обла́днання
• trace ~
= за́соби трасува́ння
• upload ~
= за́соби заванта́жування (програми у пам’ять)
• watch ~
= за́соби сте́ження