Знайдено 44 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «dome» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

pleasure [ˈpleʒə, амер. -(ə)r ˈpleɪʒ-]
  1. n
    1) задоволення, втіха, насолода; розвага
    2) предмет задоволення
  2. adj
    розважальний, забавний, для розваги, для забави
  3. v
    1) дава́ти насоло́ду (вті́ху) (комусь, зокрема сексуальну)
    2) насолоджуватися, втішатися
    3) шукати розваг
    • at someone’s pleasure — за бажанням; на бажання чиє; на волю чию
    • guilty pleasure — втіха з відтінком провини До обговорення
    • my pleasure — (у відповідь на подяку) про́шу, нема́ за що, ні́ за що; на здоров’ячко
    • pleasure dome — курорт, будинок відпочинку
    • pleasure principle — принцип задоволення
    • take pleasure in — знахо́дити вті́ху (насоло́ду) в чо́му; тішитися з чого
    • what’s your pleasure? — чого́ ви бажа́єте
    • with pleasure — залюбки́, з уті́хою, з насоло́дою, лю́бо Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

dome [dɘʋm] п
1. архт. купол, баня; склепіння;
  the ~ of a church купол церкви;
2. перен. небосхил, небозвід, небесне склепіння;
3. поет. велична споруда (будова);
4. амер. sl голова, макітра;
5. тех. ковпак (відбивної) печі;
  steam ~ сухопарник.
dome-shaped [ˈdɘʋmʃeɪpt] a напівсферичної форми.
semi-dome [ˈsemɪdɘʋm] n напівсклепіння, напівбаня.
steam-dome [ˈsti:mˌdɘʋm] n тех. сухопарник.
light [laɪt] n
1. світло; освітлення;
  the ~ of a candle світло свічки;
  the ~ of the moon світло місяця;
  the ~ of the sun світло сонця;
  northern, polars ~s північне/полярне сяйво;
  ~ bath мед. світлова ванна;
  ~ therapy мед. світлолікування;
  to stand in smb’s ~ заслоняти комусь світло;
2. освітленість; видимість;
  a ~ line військ. межа затемненого району;
  in a good ~ добре освітлений; при доброму освітленні;
  to read in poor ~ читати при поганому освітленні;
  there is enough ~ for reading для читання тут достатньо світла;
3. (the ~) денне світло; день, денний час;
  to rise with the ~ вставати на світанку (удосвіта);
  as soon as there was ~ як тільки розвиднилося;
  before the ~ fails засвітла;
4. джерело світла; вогонь; лампа, запалена свічка, ліхтар, фара, маяк тощо;
  a bright, a strong ~ яскраве світло;
  a soft ~ м’яке світло;
  a dim ~ тьмяне світло;
  an electric ~ електричне світло;
  a green ~ зелене світло;
  a dull, a faint ~ слабке світло;
  a harsh ~ різке світло;
  moonlight місячне світло;
  sunlight сонячне світло;
  dome ~ світло (у вагоні тощо);
  neon ~ неонове світло;
  overhead ~ верхнє світло;
  pilot ~ контрольне світло; сигнальне світло;
  tail-~ 1) зал. буферний ліхтар (червоний); 2) авт. задній ліхтар; стоп-сигнал; 3) ав. хвостовий вогонь; 4) мор. кормовий вогонь;
  little ~ мало світла/вогню;
  much ~ багато світла/вогню;
  the greater ~ and the lesser ~ бібл. сонце і місяць;
  in the ~ of smth у світлі чогось;
  to cast, to shed ~ on smth проливати світло на щось;
  to shine a ~ on smth освітлювати щось;
  to turn on, to put on, to switch on the ~ включити світло;
  to turn off, to turn out, to extinguish, to put out the ~ виключити світло;
  to dim the ~s, to turn the ~s down зменшувати світло;
  to turn the ~s up додавати світла;
  the ~ goes out світло гасне;
  the ~ is on світло горить;
  by the ~ of a candle при світлі свічки;
5. військ. прожектор;
6. pl світлофор;
  traffic ~s світлофор;
  to stop for the ~s зупинятися біля світлофора;
7. pl театр. рампа, вогні рампи; біля рампи, на сцені;
8. полум’я; іскра;
  to give smb a ~ дати комусь прикурити;
  to put a ~ to the lamp засвітити лампу;
  to strike a ~ запалити сірник;
9. pl дані; нові відомості, інформація;
  we need more ~ on the subject нам потрібна додаткова інформація з цього питання;
10. аспект; вигляд; інтерпретація; формулювання питання;
  in the ~ of these facts у світлі цих даних;
  in the ~ of past events у світлі минулих подій;
  to view smth in a favourable ~ дивитись на щось прихильно;
  to put things in a favourable ~ представляти щось у вигідному світлі;
  to put things in a false ~ представляти щось у фальшивому світлі;
  to put things in an unfavourable ~ представляти щось у невигідному світлі;
  I can’t see the affair in that ~ я не можу дивитись на цю справу таким чином;
  in whatever ~ we viewed it з якого б боку не розглядати це;
11. знаменитість, світило; світоч;
  he was one of the shining, leading ~s of his age він був одним із самих видатних людей свого часу;
12. pl (розумові) здібності, можливості;
  according to one’s ~s у міру своїх можливостей (сил);
13. просвіт; вікно; шибка;
14. поет. зір;
15. pl розм. очі, баньки; ◊
  a ~ breaks in upon smb прозріти;
  by the ~ of nature інтуїтивно;
  get out of the ~ не заважайте; не стійте на моєму шляху;
  green ~ амер. розм. «зелена вулиця »;
  ~ and leading світоч, що вказує шлях;
  ~ and shade живоп. світло й тіні; перен. різкі контрасти;
  to come to ~ виявитися;
  to give the green ~ дати «зелену вулицю», відкрити шлях;
  to put out smb’s ~ убити когось;
  to see the ~ 1) побачити світло, народитися; 2) вийти з друку; 3) прозріти; 4) прийняти (якусь віру);
  to stand in one’s own ~ шкодити самому собі;
  will you give me a ~? дозвольте прикурити?
top1 [tɒp] v (past і p. p. topped, pres. p. topping)
1. зрізати верхівку;
  to ~ a tree обрізати верхівку дерева;
2. досягати вершини;
  to ~ a hill зійти на гору;
3. бути вершиною; височіти; увінчувати;
  the dome of the cathedral ~s the city купол собору височить над містом;
4. бути на чолі (на першому місці); переважати; бути першим;
  to ~ the list бути першим у списку, відкривати список;
  she has never ~ped the fifth place вона ніколи не піднімалася вище п’ятого місця;
5. перевалити; перестрибнути (через щось);
6. с. г. підживлювати (посіви);
7. розм. стинати голову;
  ~ off 1) оздоблювати, прикрашати; 2) закінчувати, завершувати; 3) зрізати бадилля (гичку);
  ~ up 1) докладати, досипати (до краю); доливати (до вінця); 2) увінчувати, завершувати; ◊
  and to ~ it all і на завершення усього; на додаток усім нещастям;
  to ~ one’s fruit показувати товар лицем;
  to ~ one’s part 1) театр. прекрасно зіграти свою роль; 2) виходити за межі образу; 3) витримувати роль.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

баня2 архт. cupola, dome, tope.
купол архт. cupola, dome;
~ парашута canopy.
куполоподібний cupola-shaped, domelike, dome-shaped.
підтримувати, підтримати to support, to hold up; to sustain; (порядок, листування) to maintain, to keep up; (підпирати) to prop up, to buttress; (морально і т. д.) to back up, to advocate, to uphold, to second, to support, to countenance, to give countenance (to); (вчення, справу) to espouse; (злочинця, щось нехороше) to bolster, to abet;
~ вогонь to feed/to keep up the fire, to keep the fire up/alive; to mend the fire;
~ гарматний вогонь to keep the guns firing;
~ життя to support/to sustain life, to subsist;
~ листування to keep up/to maintain/to entertain a correspondence;
~ надію to keep up/to sustain hope;
~ настрій to keep up one’s spirits;
~ пропозицію to second/to back up/to give one’s support to a proposal/a motion;
~ розмову to keep the conversation from flagging; to keep the ball rolling;
~ сили хворого to keep up the patient’s strength;
~ сім’ю to maintain/to support a family;
~ чиюсь ініціативу to back up someone’s initiative; to return someone’s lead;
той, хто підтримує (когось) backer;
чотири стояни підтримують склепіння four piers carry the dome.
плафон 1. архт. plafond; painted ceiling;
2. bowl shade (for a lamp); dome lamp.
сухопарник тех. steam dome.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

dome = [dəʊm] ба́ня, склепі́ння

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

dome 1. ба́ня, склепі́ння || ба́невий 2. ковпа́к; (склепінчаста) на́кривка || ковпако́вий, на́кривко́вий 3. (техн.) обтічни́к 4. (кф) до́ма || до́мовий
[dəʊm, doʊm]
• observatory ~ = ба́ня обсервато́рії
formation 1. (процес) формува́ння//сформува́ння 2. (процес) утво́рювання//утво́рення; (наслідок) у́твір 3. (геол.) форма́ція || формаці́йний
[fɔː'meɪʃn, fɔːr'-]
~ of clusters = формува́ння кла́стерів
~ of galaxies = формува́ння гала́ктик
~ of a nucleus = утво́рювання ядра́
~ of the solar system = формува́ння сонце́вої систе́ми
~ of stars = формува́ння зір
~ of a structure = структуротво́рення, структурува́ння, формува́ння структу́ри
~ of superclusters = формува́ння суперкла́стерів
~ of the Universe = утво́рювання Все́світу
acid ~ = кислотоутво́рювання
alloy ~ = стопоутво́рювання, утво́рювання сто́пу [спла́ву]
arc ~ = дугоутво́рювання
ash ~ = золоутво́рювання
avalanche ~ = лавиноутво́рювання
carbonate ~ = карбонатиза́ція
carbon-black ~ = сажоутво́рювання
chelate-ring ~ = хелатиза́ція, хелатоутво́рювання; вну́трішнє комплексоутво́рювання
cloud ~ = хмароутво́рювання
compound ~ = утво́рювання сполу́к(и)
continent ~ = утво́рювання контине́нту
crack ~ = тріщиноутво́рювання
defect ~ = дефектоутво́рювання
dislocation ~ = утво́рювання дислока́ції
domain ~ = доменоутво́рювання
dome ~ = банеутво́рювання
dust ~ = порохови́й [пилови́й] у́твір
dusty ~ = запоро́шений у́твір
eddy ~ = вихороутво́рювання, турбуліза́ція (потоку)
film ~ = плівкоутво́рювання
foam ~ = піноутво́рювання
froth ~ = піноутво́рювання
galaxy ~ = формува́ння гала́ктик(и)
gas ~ = газоутво́рювання
gel ~ = ґелеутво́рювання
geologic(al) ~ = геологі́чна форма́ція
glass ~ = склоутво́рювання, формува́ння скла
image ~ = формува́ння о́бразів/зобра́жень
interface ~ = утво́рювання межі́ по́ділу
ion ~ = йоноутво́рювання
micelle ~ = міцелоутво́рювання
microscopic ~ = 1. мікроу́твір 2. мікроформа́ція
mountain ~ = гороутво́рювання
network ~ = (сф) утво́рювання мере́ж(і)
new ~ = новоу́твір [новоутво́рення]
nucleus ~ = утво́рювання ядра́
pair ~ = двійкува́ння, утво́рювання дві́йок [пар] (частинок)
pattern ~ = утво́рювання карти́н [структу́р]
plasma ~ = плазмоутво́рювання
pore ~ = пороутво́рювання
pulse ~ = утво́рювання і́мпульсів
radiation-induced defect ~ = радіяці́йне дефектоутво́рювання
ring ~ = (х.) цикліза́ція, утво́рювання кільця́
rock ~ = породоутво́рювання, літогене́з
salt ~ = солеутво́рювання
scale ~ = накипоутво́рювання
shower ~ = зливоутво́рювання
smoke ~ = димоутво́рювання
soil ~ = ґрунтоутво́рювання
spark ~ = іскроутво́рювання, іскрі́ння
star ~ = зореутво́рювання, утво́рювання зорі́ [зір]
structure ~ = структуротво́рення, структурува́ння, формува́ння структу́р(и)
trill(ing) ~ = трійникува́ння//стрійникува́ння, утво́рювання//утво́рення трійникі́в
turbulence ~ = турбуліза́ція
void ~ = 1. утво́рювання порожни́н 2. утво́рювання пор
vortex ~ = 1. вихороутво́рювання 2. вихоро́вий у́твір
irdome (скор. infrared dome) обтічни́к анте́ни інфрачерво́ного діяпазо́ну
[aɪ'ɑːdəʊm, aɪ'ɑːrdoʊm]
reflector 1. відбива́ч; рефле́ктор; дзе́ркало 2. відбива́ч нейтро́нів 3. (астр.) дзерка́льний телеско́п; дзерка́льний радіотелеско́п 4. (ел.) відхи́лювальний електро́д 5. (гф) відбива́льний горизо́нт
[rɪ'flεktə, -ər]
acoustical ~ = акусти́чний відбива́ч
all-graphite ~ = графі́товий відбива́ч (нейтронів)
angle(d) ~ = кутови́й відбива́ч (нейтронів)
antenna ~ = анте́новий відбива́ч [рефле́ктор]; дзе́ркало анте́ни
bottom ~ = ни́жній відбива́ч
cavity ~ = резона́торний відбива́ч
compound ~ = багатоелеме́нтний відбива́ч
concentrating ~ = концентрува́льний [фокусува́льний, конденсува́льний] відбива́ч [рефле́ктор]
corner ~ = кутнико́вий відбива́ч
cover-glass ~ = відбива́ч із накрива́льного скла́
cylindrical ~ = циліндри́чний відбива́ч, циліндри́чне дзе́ркало
diffuse ~ = дифу́зний відбива́ч
dihedral ~ = двості́нний [двогра́нний] відбива́ч
dome ~ = банеподі́бний відбива́ч, банеподі́бне дзе́ркало
electromagnetic ~ = відбива́ч електромагне́тного промі́ння
elliptical ~ = еліпти́чний відбива́ч [рефле́ктор], еліпти́чне дзе́ркало
ellipsoidal ~ = еліпсо́їдний відбива́ч [рефле́ктор], еліпсо́їдне дзе́ркало
external ~ = зо́внішній відбива́ч
flat ~ = пло́ский відбива́ч, пло́ске дзе́ркало
focusing ~ = фокусува́льний відбива́ч
frequency-dependent ~ = частотозале́жний відбива́ч (із частотозалежним коефіцієнтом відбивання)
frequency-shift(ing) ~ = частотозсува́льний відбива́ч (зі зсуванням частоти відбитого проміння щодо надхідного)
glass ~ = скляне́ дзе́ркало
graphite ~ = графі́товий відбива́ч (нейтронів)
grating ~ = ґратча́стий відбива́ч, ґратча́сте дзе́ркало
hyperbolic ~ = гіперболі́чний відбива́ч, гіперболі́чне дзе́ркало
hyperboloidal ~ = гіперболо́їдний відбива́ч, гіперболо́їдне дзе́ркало
interference ~ = інтерференці́йний відбива́ч
internal ~ = вну́трішній відбива́ч
isotropic ~ = ізотро́пний відбива́ч
large ~ = вели́кий дзерка́льний (радіо)телеско́п
meridian mounted ~ = меридія́нний дзерка́льний (радіо)телеско́п
mirror ~ = дзерка́льний відбива́ч
move-in ~ = всувни́й [рухо́мий] відбива́ч (нейтронів)
multilayer dielectric ~ = дзе́ркало з багатошаро́вим діеле́ктриковим по́кривом
multiregion ~ = багатозо́нний відбива́ч (нейтронів)
neutron ~ = відбива́ч нейтро́нів
nonabsorbing ~ = непоглина́льний відбива́ч (нейтронів)
optical ~ = опти́чний рефле́ктор [відбива́ч]
optically perfect ~ = опти́чно доскона́лий рефле́ктор [відбива́ч]
orbital ~ = орбіто́вий відбива́ч [рефле́ктор]
outermost ~ = зо́внішній відбива́ч (нейтронів)
parabolic ~ = 1. (ел.) пара́больна [параболі́чна] анте́на 2. (опт.) пара́больний [параболі́чний] рефле́ктор [відбива́ч]; пара́больне [параболі́чне] дзе́ркало
paraboloidal ~ = 1. (ел.) параболо́їдна анте́на 2. (опт.) параболо́їдний рефле́ктор [відбива́ч]
parasitic ~ = парази́тний відбива́ч
passive ~ = паси́вний рефле́ктор [відбива́ч]
perfectly diffuse ~ = ізотро́пний [доскона́лий] дифу́зний відбива́ч
planar ~ = пло́ский відбива́ч, пло́ске дзе́ркало
plane ~ = пло́ский відбива́ч, пло́ске дзе́ркало
precision ~ = прецизі́йний дзерка́льний (радіо)телеско́п
primary ~ = перви́нний відбива́ч
radar ~ = відбива́ч радіолокаці́йних сигна́лів
radio ~ = радіорефле́ктор, дзерка́льний радіотелеско́п
reactor ~ = відбива́ч реа́ктора
regular ~ = дзерка́льний відбива́ч
resonant ~ = резона́нсний відбива́ч
secondary ~ = втори́нний відбива́ч
seismic ~ = сейсмі́чний відбива́льний горизо́нт
semitransparent ~ = напівпрозо́рий відбива́ч
shaped ~ = профільо́ваний відбива́ч, профільо́ване дзе́ркало
side ~ = бічни́й відбива́ч (нейтронів)
snow-shovel ~ = совко́вий відбива́ч
solar ~ = сонце́вий відбива́ч [рефле́ктор]
sonar ~ = відбива́ч ультразвукови́х колива́нь (у гідролокації)
sound ~ = звуковідбива́ч
specular ~ = дзерка́льний відбива́ч
spherical ~ = сфери́чний відбива́ч, сфери́чне дзе́ркало
subsurface ~ = глиби́нний відбива́льний горизо́нт
top ~ = ве́рхній відбива́ч (нейтронів)
unshaped ~ = непрофільо́ваний відбива́ч, непрофільо́ване дзе́ркало

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ба́неви́й dome, domed; arched
банеподі́бний domed, domical, dome-shaped
банеутво́рювання//банеутво́рення dome formation
ба́ня I dome, cupola
геодези́чна ~ = buckyball
~ обсервато́рії = observatory dome
відбива́ч (-а́) 1. reflector 2. (дзеркало) mirror, speculum 3. (відхилювальний електрод) repeller 4. (розсіювач) backscatterer
акусти́чний ~ = acoustical reflector
анте́новий ~ = antenna reflector
багатоелеме́нтний ~ = compound reflector
багатозо́нний ~ = (нейтронів) multiregion reflector
банеподі́бний ~ = dome reflector
бічни́й ~ = (нейтронів) side reflector
ве́рхній ~ = (нейтронів) top reflector
вну́трішній ~ = internal reflector
всувни́й ~ = (нейтронів) move-in reflector
втори́нний ~ = secondary reflector
гіперболі́чний ~ = hyperbolic reflector
гіперболо́їдний ~ = hyperboloidal reflector
графі́товий ~ = (нейтронів) (all-)graphite reflector
ґратча́стий ~ = grating reflector
двогра́нний ~ = dihedral reflector
двості́нний ~ = див. двогранний ~
дзерка́льний ~ = specular [regular, mirror] reflector
дифу́зний ~ = diffuse reflector
доскона́лий дифу́зний ~ = perfectly diffuse reflector
~ електромагне́тного промі́ння = electromagnetic reflector
~ електро́нів = electron mirror
еліпсо́їдний ~ = ellipsoidal reflector
еліпти́чний ~ = elliptical reflector
~ з багатошаро́вим діеле́ктриковим по́кривом = multilayer dielectric reflector
~ зву́ку = sound reflector
зо́внішній ~ = external reflector; (нейтронів) outermost reflector
~ (і)з накрива́льного скла́ = cover-glass reflector
ізотро́пний ~ = isotropic reflector
ізотро́пний дифу́зний ~ = perfectly diffuse reflector
інтерференці́йний ~ = interference reflector
клістро́нний ~ = klystron repeller
конденсува́льний ~ = concentrating reflector
концентрува́льний ~ = concentrating reflector
кутнико́вий ~ = corner reflector
кутови́й ~ = (нейтронів) angle(d) reflector
напівпрозо́рий ~ = semitransparent reflector
~ нейтро́нів (neutron) reflector; tamper (material) ▪ із —е́м (нейтронів) tamped; без —а́ = untamped
непоглина́льний ~ = (нейтронів) nonabsorbing reflector
непрофільо́ваний ~ = unshaped reflector
ни́жній ~ = bottom reflector
обертни́й ~ = rotoflector
опти́чно доскона́лий ~ = optically perfect reflector
орбіто́вий ~ = orbital reflector
параболі́чний ~ = parabolic reflector
параболо́їдний ~ = paraboloidal reflector
парази́тний ~ = parasitic reflector
паси́вний ~ = (астр.) passive reflector; parasite
перви́нний ~ = primary reflector
пло́ский ~ = planar [plane, flat] reflector
профільо́ваний ~ = shaped reflector
~ радіолокаці́йних сигна́лів = radar reflector
~ реа́ктора = reactor reflector
резона́нсний ~ = resonant reflector
резона́торний ~ = cavity reflector
рухо́мий ~ = (нейтронів) move-in reflector
совко́вий ~ = snow-shovel reflector
сонце́вий ~ = solar reflector
сфери́чний ~ = spherical reflector
~ ультразвукови́х колива́нь = (у гідролокації) sonar reflector
фокусува́льний ~ = focusing [concentrating] reflector
циліндри́чний ~ = cylindrical reflector
~ части́нок = 1. particle reflector 2. (ел.) particle repeller
частотозале́жний ~ = (із частотозалежним коефіцієнтом відбивання) frequency-dependent reflector
частотозсува́льний ~ = (зі зсуванням частоти відбитого проміння щодо надхідного) frequency-shift(ing) reflector
дзе́ркало 1. (опт.) mirror; speculum; (looking) glass ▪ з подві́йним —м double-mirror 2. (рт, ел., я ф) reflector див. тж рефлектор; відбивач
адапто́вне ~ = adaptive mirror
акусти́чне ~ = acoustic mirror
~ анте́ни = antenna reflector
астигмати́чне ~ = astigmatic mirror
асфери́чне ~ = aspherical mirror
багатошаро́ве ~ = multilayer [complex, composite] mirror
банеподі́бне ~ = dome reflector
вели́ке ~ = (секстанта) index glass
верта́льне ~ = (що відбиває у зворотному напрямі) retrodirective mirror
вібраці́йне ~ = rocking mirror
вібрівне́ ~ = rocking mirror
відхи́лювальне ~ = deflecting [steering] mirror
від’юсто́ване ~ = див. з’юстоване ~
водяне́ ~ = water table, plane of saturation
гаря́че ~ = (що відбиває інфрачервоне проміння і пропускає видне світло) hot mirror
гіперболі́чне ~ = hyperbolic mirror; hyperbolic [hyperboloidal] reflector
гнучке́ ~ = elastic [flexible] mirror
головне́ ~ = (телескопа) primary mirror
ґратча́сте ~ = grating reflector
двобі́чне ~ = double-faced [double-sided, double-surface] mirror
дводіяпазо́нне ~ = dual-band mirror
двоко́нусне ~ = biconical mirror
дихрої́чне ~ = dichroic [color-selective] mirror
діелектри́чне ~ = див. діелектрикове ~
діеле́ктрикове ~ = 1. dielectric mirror 2. (із діелектриковим покривом) dielectric-coated mirror; (багатошаровим, ел.) multilayer dielectric reflector
довгофо́кусне ~ = long-focus mirror
допомі́жне́ ~ = (телескопа) auxiliary mirror
електромагне́тне ~ = electromagnetic mirror
електро́нне ~ = electron mirror
еліпсо́їдне ~ = ellipsoidal mirror; ellipsoidal reflector
еліпти́чне ~ = elliptical mirror; elliptical reflector
~ за́днього о́гляду = rear-view mirror
збира́льне ~ = converging [positive, collecting] mirror
~ (і)з за́дньою відбива́льною пове́рхнею = back-coated [back-surface] mirror
~ з(і) змі́нним на́хилом = tilting mirror
~ з(і) зсува́нням частоти́ = (відбитого проміння щодо надхідного) див. частотозсувальне ~
~ (і)з метале́вим по́кривом = metal-coated [metal-surface(d)] mirror
змі́ннофо́кусне ~ = varifocal mirror
~ з о́твором [о́творами] apertured [perforated] mirror
~ з охоло́джуванням = див. охолоджуване ~
~ (і)з по́кривом = coated [overcoated, surface-coated] mirror
~ (і)з частотозале́жним коефіціє́нтом відбива́ння = див. частотозалежне ~
з’юсто́ване ~ = aligned [adjusted] mirror
ізолюва́льне ~ = isolating mirror
інтерференці́йне ~ = interference mirror
йо́нне ~ = ion mirror
кільце́ве ~ = annular mirror
ко́взове ~ = див. ~ ковзу
~ ко́взу = (геол.) slickenside
колімува́льне ~ = collimating mirror
кольороселекти́вне ~ = color-selective [dichroic] mirror
компенсува́льне ~ = compensating mirror
концентрува́льне ~ = concentrating mirror
корекці́йне ~ = correcting mirror
коригува́льне ~ = correcting mirror
короткофо́кусне ~ = short-focus mirror
куля́сте ~ = ball mirror
кутове́ ~ = corner mirror
~ ла́зера = laser mirror
ла́зерне ~ = див. ~ лазера
магне́тне ~ = magnetic mirror
мале́ ~ = (секстанта) horizon glass
Манже́нове ~ = Mangin mirror
мені́скове ~ = meniscus mirror
метале́ве ~ = metallic [metal] mirror
металізо́ване ~ = metal-coated [metal-surface] mirror
~ мікроско́па = (підсвітлювальне) illuminating mirror
моза́їкове ~ = mosaic mirror
напіввідбива́льне ~ = semireflecting mirror
напівпосрі́блене ~ = half-silvered mirror
напівпрозо́ре ~ = semitransparent [semitransmitting, demireflecting, half-silvered] mirror
нафтоводяне́ ~ = (геол.) oil-water table
нез’юсто́ване ~ = unaligned mirror; (роз’юстоване) misaligned mirror
нейтро́нне ~ = neutron reflector див. тж відбивач
непрофільо́ване ~ = unshaped reflector
нерухо́ме ~ = fixed [stationary] mirror
несфери́чне ~ = aspherical mirror
оберта́льне ~ = (що обертає образ/зображення) reversal [reversing] mirror
обертне́ ~ = (що його можна обертати) rotating mirror
оберто́ве ~ = (що його можна обертати) rotating mirror
оглядо́ве ~ = viewing [surveillance] mirror
опти́чне ~ = optical mirror
опу́кле ~ = convex mirror
осві́тлювальне ~ = illuminating mirror (мікроскопа – of a microscope)
охоло́джуване ~ = cooled mirror
параболі́чне ~ = parabolic mirror; parabolic reflector
параболо́їдне ~ = paraboloidal mirror; paraboloidal reflector
параболоцилі́ндрове ~ = cylinder parabolic mirror
пара́больне ~ = див. параболічне ~
перерива́льне ~ = chopping mirror
підсві́тлювальне ~ = illuminating mirror
плиннометале́ве ~ = liquid-metal mirror
пло́ске ~ = 1. planar [plane, flat] mirror 2. planar [plane, flat] reflector
поверта́льне ~ = (що повертає промінь) turning mirror
подві́йне ~ = double mirror
поляризува́льне ~ = polarizing mirror
пометало́ване ~ = metal-coated [metal-surface] mirror
посеґменто́ване ~ = segmented mirror
посрі́блене ~ = silvered mirror
потрі́йне ~ = triple mirror
при́змове [призмати́чне] ~ = prismatic mirror
прилашто́вне ~ = adaptive mirror
проєкці́йне ~ = projection mirror
протизаслі́пне ~ = antidazzle [antiglare] mirror
профільо́ване ~ = shaped reflector
реґульо́вне ~ = controllable [controlled] mirror
резона́торне ~ = cavity mirror; cavity reflector
рентґе́нівське ~ = x-ray mirror
ретровідбива́льне ~ = retrodirective mirror
ріди́нне ~ = liquid mirror
рідиннометале́ве ~ = liquid-metal mirror
розгортне́ ~ = deployable mirror
розсі́ювальне ~ = diverging [negative] mirror
розще́плювальне ~ = beam-splitting mirror
роз’юсто́ване ~ = misaligned mirror
рухо́ме ~ = movable [moving] mirror
світлопо́дільне ~ = beam-splitting mirror
сеґме́нтове ~ = segmented mirror
се́кторне ~ = sector mirror
сканува́льне ~ = scanning mirror
скісне́ ~ = inclined [slanted] mirror
скляне́ ~ = glass mirror
сонце́ве ~ = solar mirror; solar reflector
стільнико́ве ~ = honeycomb mirror
суці́льне ~ = solid [monolithic, continuous] mirror
сфери́чне ~ = spherical mirror; spherical reflector
те́мне ~ = (що відбиває інфрачервоне проміння) dark mirror
уві́гнуте ~ = concave mirror
узгі́днювальне ~ = matching mirror
фасе́тне ~ = facet mirror
фокусува́льне ~ = focusing mirror
Френе́леве ~ = Fresnel mirrors
~ Фуко́ = Foucault mirror
холо́дне ~ = (що відбиває видне світло і пропускає інфрачервоне проміння) cold mirror
циліндри́чне ~ = cylindrical reflector
частко́во відбива́льне ~ = partially-reflecting mirror
частко́во прозо́ре ~ = partially-transmitting mirror
частотозале́жне ~ = frequency-dependent reflector
частотозсува́льне ~ = frequency-shift(ing) reflector
штрихове́ ~ = grooved mirror
до́ма (кф) dome
до́мовий dome
ковпа́к (-а́) 1. cap; hood; bonnet ▪ зніма́ти —а́ to uncap, to unhood 2. (віко) lid 3. (накривка) cover 4. (банеподібний) dome
витяго́вий ~ = draft [exhaust, fume] hood
витя́гувальний ~ = див. витяговий ~
екранува́льний ~ = (контейнер) shielding castle
захисни́й ~ = protective cap; (контейнер) shielding castle
звукови́й ~ = sound hood
скляни́й ~ = bell [cover] glass, bell jar, glass case; (до годинника) clock-glass
схре́щений ~ = (матем.) cross cap
на́кривка 1. cover, covering 2. (віко) lid 3. (защільнена) closure 4. (пластинка) cover plate 5. (склепінчаста) dome
гнучка́ ~ = flexible cover
защільна́ ~ = sealable cover
~ лю́ку = manhole cover
негнучка́ ~ = hard [rigid] cover
непрозо́ра ~ = opaque cover
повітронепрони́кна ~ = air-impermeable cover
повітропрони́кна ~ = air-permeable cover
повітрощі́льна ~ = air-tight cover
прозо́ра ~ = transparent cover
скляна́ ~ = cover glass
тверда́ ~ = hard [rigid] cover
обтічни́к (-а́) 1. dome 2. (антени) radome 3. (літака, корабля тощо) fairing
~ анте́ни інфрачерво́ного діяпазо́ну = irdome
склепі́ння dome; vault; arch
~ не́ба = the vault of the heavens
~ пі́чки = crown of a furnace
стрілча́сте ~ = ogive

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ба́ня (-ні) f dome, cupola; spring of mineral water; bath-house, vapor-bath; W.U. saltern, saltworks.
життя́́ n life, existence, being; lifetime, lifespan; livelihood; animation, stir, vivacity; (caressing term): life, darling, precious;
  життя́-буття́, manner (way) of life, how one lives;
  боротьба́ на життя́ і смерть, struggle for life and death, struggle till death;
  ве́сти́ щасли́ве життя́, to lead (live) a happy life;
  скінчи́ти з життя́м, to do away with oneself;
  за йо́го життя́, while he was alive;
  заробля́ти на життя́, to gain one’s livelihood;
  на ціле́ (все) життя́, for a lifetime;
  увійти́ в життя́, to dome into life (force, use);
  грома́дське життя́, social (community) life;
  сидя́че життя́, sedentary life;
  покла́сти своє́ життя́ за вітчи́зну, to lay down one’s life for the fatherland;
  перево́дити в життя́, to bring into force;
  позба́вити кого́сь життя́, to deprive one of life;
  соба́че життя́, dog’s life.
клубу́к (-ка́) m round dome-shaped roof over a pottery furnace.
ко́пула (-ли) f cupola, dome.
ма́ковий (-ва, -ве) of poppy (seeds):
  нема́ в тім пра́вди за ма́кове зе́рно, there is not the least bit of truth in it;
  маковни́к (-ка) m = маківни́к; макови́на (-ни) f poppy stalk;
  макови́ння n Coll. poppy stalks;
  маковни́ця (-ці) f highest point of anything (church dome, tree); ridge of a mountain;
  ма́кови́ще (-ща) n place formerly planted with poppies.
одноакті́вка (-ки) f one-act play;
  одноа́ктовий (-ва, -ве) of one-act;
  одноба́нний (-нна, -нне) with one dome;
  одноба́рвний (-на, -не)* unicolorous, monochromatic;
  одноба́рвність (-ности [-ності]) f being of one color;
  однобі́чний (-на, -не)* one-sided, partial, unilateral;
  однобі́чність (-ности [-ності]) f one-sidedness, partiality;
  однобо́жник (-ка) m monotheist;
  однобо́кий (-ка, -ке) unilateral, one-sided;
  однобо́рство (-ва) n duel, struggle;
  однове́слий (-ла, -ле) one-oared, with a single oar;
  однові́рець (-рця) m, однові́рник (-ка) m person of the same faith;
  однові́рний (-на, -не) of like religion;
  однові́рство (-ва) n same religion (faith);
  однові́рш (-ша) m a single verse;
  одновла́дець (-дця) m monarch, absolute ruler;
  одновла́дний (-на, -не) monarchical, of absolute rule;
  одновла́дство (-ва) n monarchy, absolute rule;
  одного́дки (-ків) pl persons of the same age; одноголо́вий (-ва, -ве) oneheaded;
  одноголосо́вий (-ва, -ве)*, одноголо́сний (-на, -не)* unanimous; harmonious, of one voice;
  одноголо́сність (-ности [-ності]) f unanimity; unison, concord;
  одного́рбий (-ба, -бе) with one hump:
  одного́рбий верблю́д, Zool. dromedary;
  одноде́нний (-нна, -нне)* of a single day, ephemeral;
  одноде́нка (-ки), одноде́нниця (-ці) f Ent. midge, one-day fly; May fly;
  однодержа́вець (-вця) m = одновла́дець; однодержа́вний (-на, -не) = одновла́дний; одноду́мець (-мця) m adherent, partisan, political follower;
  одноду́мний (-на, -не) of the same mind, like-minded;
  одноду́мність (-ности [-ності]) f agreement of opinion, concord;
  одноду́шний (-на, -не)* unanimous;
  одноду́шність (-ности [-ності]) f unanimity, harmony, concord;
  одноже́нний (-нна, -нне)* monogamous;
  одноже́нність (-нности [-нності]) f, одноже́нство (-ва) n monogamy;
  одноза́кис (-су) m Chem. carbonic oxide.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

голосни́к,~а || гучномовець,~вця || динамік,~а (loud)speaker; (радіо) dynamic loudspeaker; (динамічний) moving-conductor loudspeaker, permanent-magnet loudspeaker звз
багатосмуговий г. multichannel loudspeaker
високочастотний г. || ВЧ-г. high-frequency loudspeaker; tweeter звз
г. для (відтворення) високих частот tweeter
г. для (відтворення) низьких частот woofer
г. для (відтворення) середніх частот squawker
г. з акустичним лабіринтом acoustic-labyrinth (loud)speaker, labyrinth (loud)speaker
г. звукових частот audio frequency (loud)speaker
г. із секціонованим рупором loudspeaker with sectioned horn
г. комп’ютера speaker
динамічний г. dynamic (loud)speaker, moving-coil (loud)speaker; moving-conductor (loud)speaker звз
дифузорний г. cone (loud)speaker, diaphragm (loud)speaker
електродинамічний г. electrodynamic (loud)speaker, moving-coil (loud)speaker, dynamic (loud)speaker, moving-conductor (loud)speaker, permanent-magnet speaker
електродинамічний г. з постійним магнетом permanent-magnet dynamic loud-speaker
електромагнетний г. electromagnetic (loud)speaker, moving-conductor (loud)speaker
електростатичний г. electrostatic (loud)speaker, capacitor (loud)speaker, condenser (loud)speaker
еталонний г. etalon (loud)speaker
зовнішній г. external speaker
йонний г. ionic (loud)speaker
кварцовий г. crystal loudspeaker звз
конденсаторний г. || г. ємнісного типу condenser loudspeaker, capacitor (loud)speaker, electrostatic (loud)speaker
контрольний г. monitor(ing) speaker, monitor(ing) loudspeaker
конусний г. cone loudspeaker
купольний г. dome loudspeaker
магнетний г. magnetic (loud)speaker
магнетострикційний г. magnetostriction speaker
низькочастотний г. || НЧ-г. low-frequency loudspeaker, bass loudspeaker, woofer; (потужний) bass driver ком
низькочастотний рупорний г. low-frequency horn loudspeaker
п’єзоелектричний г. piezoelectric loudspeaker, crystal (loud)speaker
пневматичний г. pneumatic (loud)speaker
потужний безмембранний ВЧ-г. || йонофон ionophone, ionic loudspeaker
рупорний г. horn (loud)speaker
середньочастотний г. || СЧ-г. squa(w)ker звз
широкосмуговий г. broadband loudspeaker, wideband loudspeaker
дифузор,~а diffuser, diffusor; (гучномовця) cone, dome
вільно підвішений д. (гучномовця) floating cone
вхідний д. inlet diffuser
глухий д. dummy diffuser
д. гучномовця loudspeaker cone; loudspeaker diaphragm фіз
дозвуковий д. subsonic diffuser; subsonic diaphragm, subsonic cone
експоненційний д. exponential baffle фіз
ізоентропійний д. isentropic diffuser
конічний д. divergent cone
нерегульований д. fixed-geometry diffuser
ротаційний д. rotary diffuser
ковпак,~а dome, hood, cap, cover
антенний к. radome
захисний к. (кожух) hood guard, guard hood; protective shroud ком; protecting cap фіз
к. кабелю cable cap
обтічний к. антени blister
пилозахисний к. dust cap, sand cap
купольний domic(al), domelike, cupola-shaped, dome-shaped
оболонка shell, envelope, hull, capsule; (ділянка заряду) sheath; (футляр) casing, jacket, case; (корпус) enclosure, vessel, container, housing; (покрив) coating, cover
багатошарова захисна о. multiple barrier containment
водонепроникна о. waterproof jacket
герметизована о. insulated enclosure
гнучка пластикова о. bean bag
гумова о. rubber covering
екранувальна о. кабелю cable shielding
електронна о. electron shell
захисна о. кабелю cable shielding
заповнена о. filled shell
зовнішня екранувальна о. (кабелю) outer screen
зовнішня о. outer sheath, outer shell, bandage, over sheath; superior envelope мат
йонна о. ion sheath, wall sheath, ion shell
кремнієва о. silicon dome
металева о. metal(lic) sheath
о. атома atom shell
о. дроту wire covering
о. зі заповнювачем sandwich shell
о. кабелю cable sheath
о. мішені target vessel
о. нормального елемента standard cell container
о. світловолокна fibre cladding, fibre coating
опукла о. convex hull
скляна о. glass encapsulation
плазмова о. plasma sheath
розділювальна о. separating sheath
свинцева о. lead covering, lead sheath
обтікач,~а (антени) (ra)dome; (літакової бортової антени) blister; fairing, cowl ав
двошаровий о. антени two-layer radar dome, two-layer radar fairing, two-layer radome
діелектричний о. dielectric radome
о. антени (antenna) dome, radome
о. антени радіолокаційної станції radar dome || radome, radar housing
о. гідролокатора sonar dome, asdic
о. гідролокаційної антени sonar nacelle, radome
о. літакової антени airborne radome, radar scanner housing, blister
о. НВЧ-антени microwave antenna dome, microwave antenna fairing
о. опромінювача feedome
узгоджений антенний о. impedance-matched radome
покривання coating, covering; (зовнішнє) facing; (оболонкою) jacketing; covering mapping мат
анодне п. anodic coating
анодно-оксидне п. anodic oxide coating
антикорозійне гальванічне п. anticorrosive plating
багатошарове ізолювальне п. multicoating
багатошарове п. multiple coating, sandwich coating
високотемпературне п. high temperature coating
вогнестійке п. fireproof coating
водовідштовхувальне п. антенного обтікача water-repellent covering of blister, water-repellent covering of radome, water-repellent covering of dome
гальванічне п. electroplating
двошарове п. duplex coating
діелектричне п. dielectric coating
електродне п. electrode coating
ізоляційне п. insulated coating, insulating coating
інтерференційне п. interference coating
кадмієве п. cadmium plating
катодне п. cathodic coating
корозійностійке п. corrosion resistant covering
лакове п. lacquering
магнетне п. magnetic coating
маскувальне радіолокаційне п. radar prevent coating
матове п. frost(ing) coating, matte coating
металізоване п. metallized coating
металеве п. metal(lic) coating
мідне п. copper plating
напівпрозоре п. semitransparent coating
оптичне п. optical coating
п’єзоелектричне п. piezoelectric coating
поглинальне п. absorbing coating
п. алюмінієм aluminizing
п. волоконного світловода fibre coating
п. електрода electrode covering, electrode coating
п. зануренням dip coating
п. захисною оболонкою armouring, containment shell coating, containment vessel coating
п. зворотної поверхні (магнетної стрічки) backside coating
п. золотом booking of gold
п. кремнієм siliconizing
п. латунню brass coating
п. магнетної стрічки tape coating
п. металокерамічним порошком metal-ceramic powder coating
п. методом випаровування vapour plating
п. на металевій підкладці metal-backed coating
п. напиленням evaporation coating елн
п. оболонкою canning, jacketing
п. оксидом алюмінію aluminium oxide coating
п. оловом tinning
п. осадженням парів || конденсаційне п. evaporation coating
п. ризику covering of risk
п. розпилюванням spray coating
п. сусідніх клітинок карти Карно covering of neighbouring cells of Karnaugh’s map
п. фарбою paint coating
п. функції covering of function
характеристика characteristic; description звз
амплітудна х. amplitude characteristic, amplitude behaviour
амплітудна х. модулятора amplitude depth of modulation response
амплітудна частотна логарифмічна х. log-magnitude plot, log-magnitude curve
амплітудна частотна х. || амплітудо-частотна характеристика див. АЧХ
амплітудо-фазова х. || АФХ amplitude-phase characteristic; (годограф частотної характеристики) transfer locus
амплітудо-фазочастотна х. || АФЧХ amplitude phase (frequency) characteristic
аналітична х. analytic(al) characteristic
анодна х. anode characteristic, plate characteristic
анодно-сіткова х. grid-drive characteristic, grid-plate characteristic; transfer characteristic (of valve)
апертурна х. (передавальної телевізійної трубки) resolution characteristic
базова х. (основна) base characteristic
базова х. транзистора base characteristic of transistor
безрозмірнісна х. dimensionless characteristic
веберамперна х. flux current characteristic
вихідна х. output characteristic
власна х. inherent characteristic, intrinsic characteristic
вольт-кулонова х. volt-coulomb characteristic
вольтамперна х. || ВАХ volt-ampere characteristic, voltage-current characteristic
вольтова х. (напр., фотоприймача) voltage characteristic
вхідна х. input characteristic
гіперкардіодна х. спрямованості (мікрофона) hypercardioid directional characteristic
гістерезисна х. hysteresis characteristic
градаційна х. gradation characteristic
градуювальна х. calibration characteristic
графічна х. characteristic curve
детекторна х. response curve; (діода) rectifying characteristic
динамічна х. dynamic characteristic
дискримінаційна х. discriminator curve
дійсна частотна х. real (part of the) frequency response
діодна х. diode characteristic
донаносекундна х. || субнаносекундна х. subnanosecond response
еквівалентна х. lumped characteristic
експериментальна х. experimental characteristic
експлуатаційна х. operating characteristic, performance specification
електродна х. electrode characteristic
емісійна х. emission characteristic
жорстка х. hardening characteristic, rigid characteristic
залежна х. часу спрацювання dependent time-lag (characteristic)
залежна х. часу спрацювання реле dependent characteristic of relay action
зарядна х. charge characteristic
згасальна х. фільтра filter amplitude-time characteristic, attenuation characteristic
зовнішня (навантажна) х. перетворювача external characteristic of converter
зовнішня х. terminal characteristic, voltage regulation characteristic, external characteristic
зростальна х. upward (sloping part of) characteristic
зростальна х. кривої (вид кривої на графіку) upward (sloping part of) characteristic curve, upward (sloping part of) curve
ідеалізована х. idealized characteristic
імпульсна перехідна х. антени pulsed transition characteristic of antenna
імпульсна х. pulse response characteristic
калібрувальна х. calibration equation
квадратична х. square-law characteristic
квантувальна х. ДІКМ DPCM quantizing characteristic
колекторна х. || транзисторна х. collector characteristic
комплексна частотна х. complex frequency response
контрастно-частотна х. || КЧХ contrast transfer function, contrast-response characteristic
контрастно-частотна х. для прямокутного випробувального растра square-wave contrast transfer function
крос-поляризаційна х. cross-polarization characteristic
кулон-вольтна х. charge-voltage characteristic
кусково-лінійна х. piecewise linear characteristic
куточастотна х. angle-frequency characteristic
ламана х. broken characteristic
ліві х~ки електронної лампи left valve characteristic мн
лінійна х. linear characteristic; linear response
логарифмічна амплітудо-частотна х. || ЛАЧХ logarithmic amplitude-frequency characteristic, logarithmic amplitude-frequency curve
логарифмічна фазочастотна х. || ЛФЧХ logarithmic phase(-frequency) characteristic, phase-shift (vs.) log-frequency plot, phase-angle (vs.) log-frequency plot
логарифмічна х. logarithmic characteristic, logarithmic curve, log-log characteristic
логарифмічна частотна х. frequency-response characteristic, logarithmic frequency characteristic, Bode diagram
люксомічна х. luminous(-resistance) characteristic
магнетна х. magnetic characteristic, B-H curve
модуляційна х. modulation characteristic звз; (ЕПТ) control characteristic, (grid-)drive characteristic
м’яка х. softening characteristic, drooping characteristic
навантажна х. load characteristic
напівтонова х. half-tone characteristic
незалежна х. часу спрацювання (реле) independent time-lag, definite (operating) time
нормована х. normalized characteristic, normalizing characteristic
обернена х. (напр., випростувача) back characteristic, reverse characteristic
обернена х. діода diode reverse characteristic
обмежено залежна х. часу спрацювання (реле) (inverse) time with definite minimum, definite minimum (inverse) operating time, limited dependent characteristic of operating period, constrained dependent characteristic of operating period
оптимальні робочі х~ки best performance мн
пеленгаційна х. антени DF characteristics of antenna
передавальна х. transfer characteristic
перехідна х. (під час будь-якого збурення) transient response; (під час одиничного східчастого збурення) unit-step function response, unit-step response
півтонова х. halftone characteristic
півтонова х. телевізійної системи halftone characteristic of TV system, halftone TV characteristic
повна х. total characteristic
просторово-частотна х. spatial frequency response
пускова х. starting characteristic
робоча х. operating characteristic, working characteristic, performance (characteristic), operating curve, performance curve, performance capability
розрахункова х. calculated characteristic, estimated characteristic
світлова х. light (transfer) characteristic
світлова х. передавальної телевізійної трубки light characteristic of TV transmitting valve
серієсна х. series characteristic, rising characteristic
сіткова х. (електронної лампи) grid characteristic
сітково-анодна х. grid-anode characteristic, grid-plate characteristic, inverse mutual characteristic; (напруги) (valve) control characteristic
скінче́нна імпульсна х. || СІХ finite impulse response || FIR, finite impulse characteristic
склад(е)на х. composite characteristic
спадна х. falling characteristic, drooping characteristic; (вигляд кривої на графіку) downward sloping (part of) characteristic
спектральна х. spectral (response) characteristic, spectral response (function)
спектральна х. випромінювальної здатності emissivity spectral characteristic
спектральна х. передавальної телевізійної трубки camera valve spectral characteristic
спектральна х. світіння екрана phosphor screen glow spectrum
спектральна х. телекамери spectral characteristic of TV camera, taking characteristic of TV camera
спектральна х. фотоелемента photocell spectral characteristic
стабілізована вихідна х. stabilized output characteristic
статична х. static characteristic
статична х. електронної лампи static valve characteristic
статична х. керування (об’єктом) control characteristic (of object)
статична х. навантаження steady-state load characteristic
стрибкоподібна х. jumping characteristic
струмова х. current characteristic
струмообмежувальна х. cut-off current characteristic
ступінча(с)та х. || східчаста х. staircase characteristic мат
температурна х. temperature characteristic
теплова х. thermal response
технічна х. (technical) feature; (інформація) technical data
транзисторна х. див. колекторна х.
узагальнена амплітудо-частотна х. (напр., приймача) generalized amplitude-frequency characteristic
узагальнена х. антени generalized antenna characteristic
усереднена х. averaged characteristic
уявна частотна х. imaginary (part of) frequency response
фазоамплітудна х. phase-amplitude characteristic
фазова частотна х. || фазочастотна х. || ФЧХ phase(-frequency) characteristic, phase(-frequency) response; phase-frequency variation звз
фонова х. background characteristic
х. абсолютної спектральної чутливості absolute spectral-sensitivity characteristic
х. антени antenna characteristic
х. без навантаження no-load characteristic, unloaded characteristic
х. безвідмовної роботи time-to-failure characteristic, trouble-free characteristic
х. в перехідному режимі surge characteristic, transient-mode characteristic
х. в установленому режимі steady-state characteristic
х. вибирання selectivity characteristic
х. видимості visibility characteristic
х. випростування rectifying characteristic
х. виявлення detection characteristic, determination characteristic рлк
х. «від світла до світла» overall transfer characteristic
х. відбиття від ґрунту ground-echo pattern
х. відносної спектральної чутливості relative spectral sensitivity characteristic
х. відображення звуку echoing characterisric
х. всієї індикаторної системи (overall) display-system performance
х. готовності (експлуатаційної) availability characteristic
х. групового часу запізнення group-delay characteristic
х. групування bunching characteristic
х. демпфування damping characteristic
х. деформаційного зміцнення strength characteristic, work-hardening characteristic
х. діода при прямому зміщенні forward-bias(ed) diode characteristic
х. добротності Q-characteristic
х. з(а)гасання attenuation characteristic
х. запирання (електронної лампи) cut-off characteristic
х. засобу вимірювання measuring means characteristic, measuring means features
х. зворотного зв’язку feedback characteristic
х. зношення wear characteristic
х. інерційності lag characteristic
х. квазіконформного зображення quasi-conformal mapping characteristic
х. квантової ефективності quantum efficiency characteristic
х. квантування quantization characteristic
х. керування handling characteristic, static characteristic
х. компандування companding characteristic
х. короткого замикання short-circuit characteristic, short-circuit curve
х. магнеторезистора magnetoresistive characteristic curve
х. машини machine characteristic
х. машини зі змішаним збудженням compound machine characteristic
х. навантаження load line
х. надійності reliability characteristic
х. намагнетування magnetization characteristic
х. наростання перехідного процесу rising transient response
х. насичення saturation characteristic
х. нелінійного опору nonlinear resistance characteristic
х. ненавантаженого стану || х. ненавантаженого режиму unloaded state characteristic
х. ненавантаженої схеми open-circuit characteristic
х. операційного підсилювача operational amplifier characteristic
х. передавання напівтонів grey-tone response, half-tone response
х. перекривального розряду flashover characteristic
х. перемикання switching characteristic
х. перехідного процесу recovery characteristic
х. післясвітіння decay characteristic
х. післясвітіння екрана persistence characteristic
х. топкості || х. плавкості fusibility characteristic
х. по дзеркальному каналу image response
х. по сусідньому каналу adjacent-channel response
х. повзучості creep characteristic
х. правильності зображення image fidelity characteristic
х. при повному навантаженні full-load characteristic
х. при постійному струмі constant-current characteristic
х. пробою breakdown characteristic
х. провідності варистора varistor conductance characteristic
х. пропускання transmission characteristic
х. просторових частот spatial frequency response
х. реакції системи response (function) of system; response (characteristic) of system, response (curve) of system
х. реакції системи на імпульсне збурення impulse(-function) response of system
х. реакції системи на лінійно-зростальне збурення ramp-function response of system
х. реакції системи на показникове збурення exponential-function response of system
х. реакції системи на одиничне східчасте збурення unit-step (function) response of system
х. розбухання swelling characteristic
х. світіння glow curve
х. «світло-сигнал» light-transfer characteristic
х. «сигнал-світло» (приймальної трубки) signal-light characteristic, transfer characteristic
х. спектральної чутливості spectral-sensitivity characteristic
х. спектральної чутливості камери camera spectral-sensitivity characteristic, camera spectral characteristic
х. спрацьовування (запобіжника) cut-off characteristic
х. спрямованої дії антени antenna directivity diagram, antenna pattern
х. спрямованості directional characteristic, beam pattern
х. спрямованості звукопрозорості обтікача гідроакустичної станції sonar dome loss directivity-pattern
х. стабілізованого навантаження stabilized-load characteristic
х. стабілізованого струму stabilized-current characteristic
х. стабілізованої напруги stabilized voltage characteristic
х. старіння aging characteristic
х. стійкості stability characteristics, stability quality
х. транзистора transistor characteristic
х. фазового дискримінатора phase(-shift) discriminator characteristic
х. цілі target characteristic
х. часового дискримінатора time discriminator characteristic
х. частотного детектора || детекторна х. rectifying characteristic, response curve, transfer characteristic (of discriminator)
х. частотного дискримінатора frequency discriminator characteristic
х. чутливості sensitivity characteristic
часо-струмова х. time-current characteristic, current-time curve
часова х. time response; time characteristic фіз
частотна х. || ЧХ frequency characteristic, frequency response, frequency behaviour, (dynamic-)response characteristic
частотна х. розімкненого контуру || ЧХ розімкненого контуру open-loop frequency response
числова х. numerical characteristic
числова х. випадкової величини variate numerical characteristic
швидкісна х. speed regulation characteristic, velocity performance, speed performance
шумова х. noise performance; noise characteristic звз, ком
шумова х. контуру loop-noise response
шунтова х. shunt characteristic
яскравісна х. brightness characteristic